(Para) Medische Studies Catalogus 2021

Page 1

HOGER ONDERWIJS 2021 (PARA)MEDISCHE STUDIES

1    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021


CATALOGUS 2021 Bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum vinden we het belangrijk om u en uw studenten te voorzien van actueel studiemateriaal. Voor het studiejaar informeren we u graag over de volgende nieuwe en herziene uitgaven.

HERZIEN: Organisatie van de

2    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

gezondheidszorg

HERZIEN: Basisboek interne

NIEUW: Van eenzaamheid naar

communicatie

verbinding

NIEUW: Intercultural Competence

NIEUW: Een goed gesprek

in Health Care

NIEUW: Ouders versterken

HERZIEN: Coachen met collega’s


HERZIEN: Verpleegkunde volgens

HERZIEN: De ontwikkeling van

Jeugdgezondheidszorg

het Neuman Systems Model

het kind

HERZIEN: Actieonderzoek

HERZIEN: Interculturele

HERZIEN: Intercultural Sensitivity

communicatie

NIEUW: Blockchain in de zorg

HERZIEN: Methodisch handelen in de logopedie

HERZIEN: Kinderrevalidatie

3    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

HERZIEN: Nederlands Leerboek


Beste Docent, Voor je ligt onze nieuwe catalogus met een mooi aanbod voor het nieuwe schooljaar 2021/2022. Hierin zijn onze nieuwe uitgaven opgenomen, maar ook geactualiseerde bestaande titels.

Veel educatieve titels van ons zijn in samenwerking met docenten

van diverse hogescholen tot stand gekomen. Wil je hieraan ook een bijdrage leveren, dan horen we dat natuurlijk graag.

Heb je vragen over onze leermiddelen of ben je nog op zoek

naar een geschikt leermiddel voor de opleiding? Schroom dan niet om contact op te nemen en in gesprek te gaan over de

4    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,

Richard Verschuur Accountmanager HBO onderwijs r.verschuur@vangorcum.nl

Docentenservice Docenten, onderwijsontwikkelaars en studiecoördinatoren kunnen bij Uitgeverij Koninklijke van Gorcum een docentenexemplaar aanvragen van relevante

studieboeken. Op deze pagina leest u hoe dat werkt. Onze uitgaven zijn ook op verschillende kanalen digitaal beschikbaar

Docentexemplaar aanvragen Op vangorcum.nl kunt u bij de titel van uw keuze via de knop ‘aanvragen’ een

beoordelings-/gebruikersexemplaar aanvragen. U moet dan wel een gratis account aangemaakt hebben en ingelogd zijn.

Wij behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In die gevallen nemen wij contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Titels die niet als studieboek

worden aangemerkt kunt u, als vakliteratuur, op de normale wijze bestellen. Heeft u een vraag of ideeën stuur dan een e-mail naar docentenservice@vangorcum.nl


Inhoud Organisatie van de gezondheidszorg

6

Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg

6

Neurologie voor verpleegkundigen

8

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering

8

Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model

9

De ontwikkeling van het kind

10

Kinder- en jeugdpsychiatrie

11

Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie

11

Culturele competenties in de ggz

12

Psychologische patiëntenzorg in de oncologie

12

Handboek Psychologische interventies bij somatische aandoeningen

13

Gezondheids­psychologie bij patiënten

13

Module Specifieke Therapie bij afasie

14

S.M.A.R.T. in de logopedie

14

Methodisch handelen in de logopedie

15

Eldar: Spreken en Zingen

16

Kinderrevalidatie 16

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

17

Revalidatie na een beenamputatie

18

Revalidatie voor volwassenen

18

Handboek dwarsleasie­revalidatie

18

Basisboek interne communicatie

19

Interculturele communicatie in de zorg

20

Intercultural Competence in Health Care

20

Interculturele communicatie

21

Intercultural sensitivity

21

Diversiteit in de samenleving

22

Een goed gesprek

22

SCOREN bij ongewenst gedrag

23

Ouders versterken

24

Van eenzaamheid naar verbinding

24

Coachen met collega’s

25

Actieonderzoek 26

Blockchain in de zorg

27

Verandering door actie­onderzoek

27

5    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021


6    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

Een overzicht van het Nederlandse zorgstelsel.

J.M.D. Boot

Herzien

5e druk | 2021 312 pagina’s | € 35,ISBN 978 90 232 5694 6

Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg Het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg is in deze geheel herziene 8e druk volledig geactualiseerd. De inhoud sluit daarmee weer aan bij de ontwikkelingen binnen de JGZ anno nu. Denk aan thema’s als aansluiting bij ouder/kind, culturele diversiteit, flexibilisering en samenwerking met betrokken partijen rondom het kind en het gezin. Er is ook aandacht voor actuele onderwerpen. Zo bevat het boek verdiepende paragrafen over: • hechting,

• maatschappelijke problemen rondom overgewicht, • chronische stress,

• online alliantie (Hoe biedt je online opvoedondersteuning aan ouders/jongeren? A. Goudkuil, B. Allessie, M. Straver-Kramer,

Wat maakt een online consult anders dan een face-to-face gesprek?),

• en face-to-face consult voering in de JGZ.

E. Frijns (red.)

De opbouw van het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg is grotendeels 8e druk | voorjaar 2021 540 pagina’s | € 57,50 ISBN 978 90 232 5641 0

gehandhaafd. Er is een nieuw openingshoofdstuk toegevoegd waarin de JGZ wordt beschreven en basisinformatie voor de professional is opgenomen, onder andere gerelateerd aan de Preventieagenda.


Organisatie van de gezondheidszorg De eerste druk van Organisatie in de gezondheidszorg verscheen in 2007. Sindsdien hebben meer dan 15.000 (aankomend) professionals dit boek gebruikt om zich de structuur van de Nederlandse gezondheidszorg eigen te maken. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden

In deze vijfde, herziene druk zijn de ontwikkelingen

waarin ze moeten functioneren, regelingen waaraan

afgelopen jaren verwerkt en de meest recente cijfers

hoe langer hoe meer geconfronteerd met structuren ze zich moeten houden en partijen waarmee ze

moeten overleggen en tot overeenstemming dienen te komen. In een instelling moeten ze marktgericht werken, voldoen aan prestatie-indicatoren en met

patiënten/cliënten-vertegenwoordigers rond de tafel. De organisatie van de gezondheidszorg is complex en veeleisend en voortdurend aan verandering onderhevig.

in de organisatie van de gezondheidszorg van de

opgenomen. Het boek geeft daarmee weer een goed en samenhangend overzicht van de vele facetten

binnen organisatie en beleid in de gezondheidszorg

in Nederland. Tevens is er aandacht besteed aan de

toegankelijkheid van de aangeboden informatie, niet

alleen door middel van een nieuwe lay-out, maar ook door het herordenen van onderwerpen.

7    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

Om als (toekomstig) beroepsbeoefenaar volwaardig en met succes en voldoening binnen de gezondheidszorg te kunnen werken, moet die organisatie wel gekend en doorzien worden. Dit boek wil daarvoor de kennis en het inzicht bieden.

De vijf daarop volgende hoofdstukken behandelen de

ontwikkelings-specifieke elementen van kind en jeugdige in de verschillende leeftijdsfasen. Dat gebeurt steevast

in dezelfde volgorde, gebaseerd op het VTV-model van

het RIVM. Een hoofdstuk begint met een typering van de

leeftijdsfase, gevolgd door een beschrijving van de normale groei en ontwikkeling. Daarna is er aandacht voor leefstijl, mogelijke bedreigingen en het zorgsysteem.

Het laatste hoofdstuk behandelt overkoepelende thema’s, zoals de impact van een ziekenhuisopname (op het kind, maar ook op de omgeving) en ouderschap in bijzondere

situaties (bijv. LGBTI-ouderschap, gescheiden, alleenstaand, samengesteld gezin, pleeggezin, adoptie e.d.).

Deze herziening richt zich op hbo-v-studenten en jeugdverpleegkundigen (in opleiding), maar kan ook worden gebruikt als naslagwerk voor artsen,

verpleegkundigen en overige beroepsgroepen werkzaam binnen de JGZ. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Herzien


Neurologie voor verpleegkundigen Neurologie is een dynamisch vakgebied dat voortdurend in ontwikkeling is. Niet alleen is er sprake van een grote toename van kennis en diagnostische technieken, maar ook van therapeutische mogelijkheden. Al deze ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend ook grote invloed op de opleiding tot verpleegkundige en daarmee op het leerboek Neurologie voor verpleegkundigen. In deze nieuwe dertiende druk komen alle facetten van de neurologische

verpleegkunde aan de orde. De tekst

internetadressen geactualiseerd.

is aangepast aan de laatste inzichten,

Neurologie voor verpleegkundigen

name hoofdstuk 10 over het hersen­

verpleegkundigen in opleiding op de

richtlijnen en onderzoeksresultaten. Met infarct is in belangrijke mate veranderd. Er voltrekt zich namelijk een kleine 8    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

mentiesyndroom. Ook zijn verschillende

revolutie in de diagnostiek en behan­ deling van ischemische vaatziekten

van de hersenen. Uiteraard is de online

leeromgeving ook geactualiseerd. Deze is uitgebreid met enkele teksten en een

scoringslijst voor het vaststellen van de­

is hét neurologieleerboek voor

kwalificatieniveaus 4 en 5. Het geeft een helder overzicht van het verpleegkundig proces, de ziektebeelden, de anatomie en de fysiologie. De theorie wordt

H.J. Gelmers

uit de praktijk. De opdrachten zorgen

13e druk | 2020

regelmatig afgewisseld met een casus voor verdere bewustwording en verwerking.

368 pagina’s | € 42,50 ISBN 978 90 232 5669 4

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering Een planmatige aanpak • Heldere praktijkvoorbeelden

• Stap-voor- stap-uitleg van het Mo-

del voor Planmatige Gezondheids-

bevordering en Gedragsverandering

• Aandacht voor eHealth

• Voor (aankomend) professionals in alle takken van gezondheidszorg

Ongezond gedrag, zoals roken, te

weinig bewegen of te veel eten, is de

belangrijkste oorzaak van vermijdbare

ziekte en sterfte in Nederland. Om ge-

zond gedrag te bevorderen, is het van belang te weten waarom mensen zich

gezond of ongezond gedragen en hoe dit gedrag te beïnvloeden is.

Gezondheidsvoorlichting en gedrags-

verandering gaat over planmatige

bevordering van gezond gedrag om zo de gezondheid te verbeteren, ziekte

te voorkomen en verdere schade door aandoeningen te beperken. Het boek

behandelt de meest recente inzichten uit de epidemiologie, theorieën over

ontstaan van gedrag en theorieën en

methodieken voor gedragsverandering. Deze worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Johannes Brug, Patricia van Assema, Lilian Lechner 9e druk | 2016

Bij deze uitgave is aanvullend materiaal beschikbaar op www.vangorcumstudie.nl.

388 pagina’s | € 50,ISBN 978 90 232 5410 2


Vertaling en bewerking voor de Nederlandse praktijk.

Herzien

De Nederlandse gezondheidszorg zit middenin een van de grootste veranderingen uit haar geschiedenis. De focus van de zorg is aan het verschuiven van het denken in ziekte en genezing naar het denken in gezondheid en voorkomen van ziekte (preventie). Daarnaast moet zorg worden afgestemd op de individuele cliënt, waarbij ook een beroep wordt gedaan op de sociale omgeving. Het Neuman Systems Model (NSM) biedt hiervoor een uitstekend theoretisch kader. In deze steeds complexer wordende omgeving zijn methodisch denken en handelen essentieel geworden. Het NSM is daardoor relevanter dan ooit;

het sluit nauw aan bij de meest recente ontwikkelingen, zoals kwaliteit en

veiligheid in de zorg, een groter beroep doen op de eigen kracht maar ook

de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt, evidence based practice (EBP)

werken, verpleegkundig leiderschap en klinisch (verpleegkundig) redeneren, en het meer inschakelen van het sociale (steun-) systeem van de cliënt.

Elementen die in dit boek allemaal aan de orde komen, evenals het gebruik van het model als raamwerk voor (wetenschappelijk) onderzoek.

André Merks en Frans Verberk zijn beiden door Dr. Betty Neuman benoemd als trustee van het model in Nederland. Tijdens het schrijven van deze herdruk zijn zij inhoudelijk bijgestaan door Dr. Betty Neuman zelf en prof. Jacqueline

In deze volledig herziene zevende druk van Verpleegkunde volgens het

Fawcett, PhD, FAAN.

Neuman Systems Model is de vertrouwde opbouw van theorie naar praktijk gehandhaafd. De auteurs leggen in deze druk nog meer de nadruk op de

vertaling en toelichting van het theoretische model naar de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige. Verschillende delen van de theorie worden met praktische voorbeelden toegelicht.

André Merks, Frans Verberk

Daarnaast zijn in deze editie bijzondere bijdragen geleverd door Jacqueline

Fawcett (wetenschappelijk onderzoek), René van Leeuwen (spirituele variabele en zingeving), Ton Bakker (STIP en Stepped Care) en Philippe Delespaul (De nieuwe GGZ).

7e druk | 2021 248 pagina’s | € 30,ISBN 978 90 232 5774 5

9    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model


10    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

Herzien

Frank C. Verhulst is emeritushoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Erasmus MC en hoogleraar kinderen jeugdpsychiatrie

De ontwikkeling van het kind Overzichtelijke en toegankelijke informatie over de ontwikkeling van kinderen, voor professionals én ouders, sinds 1989. De ontwikkeling van het kind beschrijft de normale ontwikkeling en de invloeden op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten op een heldere en toegankelijke manier.

aan de Universiteit van Kopenhagen. Hij is auteur van vele wetenschappelijke werken en van enkele leerboeken, onder andere van het Leerboek kinder-

In dit standaardwerk worden de levensfasen vanaf de prenatale periode tot en met de adolescentie op een overzichtelijke manier weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van vaardigheden die kinderen en adolescenten binnen de

belangrijkste domeinen verwerven; denk aan taal, denken, gedrag, emoties en sociale relaties. Voor de ontwikkeling van de laatstgenoemde groep –

adolescenten – is in deze elfde, herziene editie meer aandacht dan voorheen.

en jeugdpsychiatrie. De ontwikkeling van het kind sluit aan bij de praktijk en is naast leerboek

ook heel goed te gebruiken als naslagwerk voor ouders. De auteur beschrijft de inhoud op een manier die ook begrijpelijk is voor lezers die relatief Frank C. Verhulst

onbekend zijn met de wetenschappelijke inzichten op het gebied van de kinderontwikkeling.

11e druk | 2021 220 pagina’s | € 30,ISBN 978 90 232 5770 7

Kortom een praktisch en handzaam boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de algehele ontwikkeling van kinderen en adolescenten.


Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie Het Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie beschrijft beknopt en overzichtelijk de belangrijkste psychische stoornissen die in de eerste achttien levensjaren kunnen voorkomen. Daarbij is zoveel mogelijk franje achterwege gelaten en wordt alleen kennis besproken die noodzakelijk is voor het begrijpen van de belangrijkste kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen, en hoe hiermee om te gaan. Opleidingen geneeskunde, psycho­

en selectief mutisme. Ook besteedt de

wetenschappen en hbo-opleidingen

psychiatrisch onderzoek bij kinderen en

logie, pedagogiek, gezondheids­ die aandacht besteden aan

psychiatrische problemen bij kinderen en jeugdigen, vinden in dit boek een overzichtelijke bespreking

van de belangrijkste kinder- en

296 pagina’s | € 47,ISBN 978 90 232 5690 8

het kind of de jeugdige en de ouders gesteld kunnen worden, evenals het

gedrag dat geobserveerd kan worden. In deze herziene, vijfde druk is een

ontwikkelingsstoornissen,

adolescentie toegevoegd. Daarnaast

psychiatrische stoornissen met 5e druk | 2020

handige overzichten met vragen die aan

autismespectrumstoornis, depressie en suïcide, andere neurobiologische F.C. Verhulst

jeugdigen, en bevat het boek een aantal

lichamelijke problemen zoals anorexia nervosa, maar ook minder vaak

voorkomende stoornissen zoals tics

hoofdstuk over psychosen in de zijn de DSM-5 gegevens en de

wetenschappelijke onderbouwing in alle hoofdstukken up-to-date gemaakt.

Kinder- en jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdpsychiatrie is hét Nederlandstalige standaardwerk in het vakgebied. De uitgave doet recht aan de enorme kennisevolutie van de laatste jaren en biedt een wetenschappelijk gefundeerd overzicht van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Van onderzoek en diagnostiek, tot psychopathologie en behandeling en begeleiding; Kinder- en jeugdpsychiatrie biedt de concrete vertaling van wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse praktijk in deze prachtige, Nederlandstalige uitgave waarbij zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs betrokken zijn. De DSM-5 criteria en terminologie

ontstaan, de aard en de behandeling

wordt veel aandacht besteed

van kinderen en jeugdigen. Dit

zijn in de tekst verwerkt en er

aan een aspect dat de kinder- en

jeugdpsychiatrie onderscheidt van de volwassenenpsychiatrie: de

ontwikkeling. Ontwikkelingsaspecten

zijn cruciaal voor het begrijpen van het

van geestelijke gezondheidsproblemen F.C. Verhulst, F. Verheij,

geldt ook voor de rol van het gezin.

M. Danckaerts

kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen niet

1e druk | 2014

Diagnostiek en behandeling in de

plaatsvinden zonder de gezinscontext daarbij te betrekken.

768 pagina’s | € 165,ISBN 978 90 232 5355 6

11    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

jeugdpsychiatrische stoornissen zoals

auteur aandacht aan het diagnostisch


Culturele competenties in de ggz De Geestelijke Gezondheidszorg (ggz) verandert snel. Psychiatrie en psychologie worden steeds meer evidence-based, gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, en uitgewerkt in protocollen en richtlijnen. Tegelijkertijd zijn patiënten steeds beter geïnformeerd en mondiger. Zij vragen om ‘zorg op maat’: een behandeling afgestemd op hun persoonlijke omstandigheden, opvattingen en waarden. Onze multiculturele samenleving vraagt ook om ‘zorg op maat’, afgestemd op de vraag van patiënten uit allerlei (sub) culturen. Culturele competenties in de ggz richt zich op hoe dit in de praktijk te realiseren en beschrijft de competenties die daarvoor nodig zijn. Sinds het verschijnen van Transculturele

nieuwe druk veel meer aandacht.

migranten aanzienlijk gewijzigd. Naast

– het gaan staan in de schoenen van

psychiatrie in 2006 is de populatie van

12    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

de oudere patiënten uit de groep van de

eerste generatie gastarbeiders ziet men

in de ggz steeds meer tweede- en derde generatie migranten, asielzoekers en

vluchtelingen met heel uiteenlopende Frank Kortmann

problematiek. Daarvoor is in deze

Daarnaast neemt het begrip ‘empathie’ de ander om te kunnen begrijpen wat er in de ander omgaat – een belangrijke

plaats in. Empathie is het sleutelwoord om de neiging tot etnocentrisme, wat cultuursensitieve hulpverlening in de weg staat, te beteugelen.

2e druk | 2020 152 pagina’s | € 25,ISBN 978 90 232 5671 7

Psychologische patiëntenzorg in de oncologie

Weezel, R. Sandeman

De psychosociale oncologie richt zich op psychologische en sociale aspecten van kanker en het bevorderen van psychosociale zorg. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 richt zich op achtergrondkennis voor de psychologische behandeling van kanker-patiënten. In deel 2 staan algemene principes van psychosociale hulpverlening centraal. In deel 3 ligt de nadruk op specifieke psychosociale problemen als vermoeidheid, agressie, pijn, persoonlijkheidsstoornissen, seksualiteit, ontkenning, depressie, angst, organisch-psychiatrische factoren en niet reguliere behandeling.

3e druk | 2017

Psychologische patiëntenzorg in

H.J.C.M. de Haes, L.M. Gualthérie van

578 pagina’s | € 57,50 ISBN 978 90 232 5525 3

de oncologie is bedoeld voor alle

(aankomende) professionals die te

maken hebben met de psychosociale aspecten van kanker.


Handboek Psychologische interventies bij somatische aandoeningen Chronische lichamelijke klachten en aandoeningen komen veel voor. Er zijn patiënten die het moeilijk vinden om hun ziekte en bijkomende problemen zelfstandig het hoofd te bieden. Dit boek is geschreven voor professionals op psychosociaal gebied die in hun werk hulpvragen (kunnen) krijgen van deze patiënten.

Herzien

In deze tweede, geheel herziene druk

Het boek werd samengesteld

afgelopen decennia aan relevantie

Pool (Klinisch psycholoog/

zijn onderwerpen opgenomen die de

hebben gewonnen in het denken over ziekte en gezondheid, zoals de rol

van stress, levensloop-psychologie en eHealth-mogelijkheden. Fredrike Heuvel, Adelita V. Ranchor en Robbert Sanderman

Het boek bestaat uit twee delen. In het

eerste deel worden ziekte-overstijgende interventiemogelijkheden beschreven voor een aantal deelgebieden; in het tweede deel worden voor ruim tien

2e druk | 2020 480 Pagina’s | € 87,50 ISBN 978 90 232 5531 4

aandoeningen zowel somatische als

psychotherapeut en universitair

docent gezondheidspsychologie), Fredrike Heuvel (GZ-psycholoog en werkzaam als revalidatie-

psycholoog), Adelita V. Ranchor

(hoogleraar gezondheidspsychologie) en Robbert Sanderman (hoogleraar gezondheidspsychologie), allen in dienst van het UMC Groningen.

psychosociale kenmerken beschreven, steeds geïllustreerd met casuïstiek.

Gezondheids­psychologie bij patiënten Gezondheidspsychologie bij patiënten geeft de lezer inzicht in het proces dat patiënten doorlopen tijdens een (chronische) ziekte. Dat proces loopt van de eerste klachten,

Het boek Gezondheidspsychologie bij

het leren leven met de ziekte en het

heeft met de zorg voor patiënten een

naar de diagnose, de behandeling, mogelijk sterven als gevolg van de

ziekte. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het perspectief van de patiënt, de psychosociale adaptatie aan de Lilian Lechner, Ilse Mesters, Catherine Bolman 1e druk | 2010 456 pagina’s | € 64,ISBN 978 90 232 4620 6

ziekte en de verandering van gedrag door het planmatig bevorderen van gezondheid.

patiënten geeft iedereen die te maken duidelijk beeld van de behoeften en

ervaringen van de patiënt, nodig voor het verlenen van zo goed mogelijke zorg.

13    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

Grieteke Pool,

en geredigeerd door Grieteke


Module Specifieke Therapie bij afasie Module Specifieke Therapie (MST) beschrijft de werkwijze van een cognitief linguïstische therapie (CLT) op maat voor module specifieke taalstoornissen op klank- en woordniveau bij personen met afasie (PMA). Logopedisten en klinisch linguïsten

Om een breder beeld van taaltherapie

handboek gebruiken als naslagwerk

aanvullend de (multi)modale aanpak

(in opleiding) kunnen dit praktische om gerichte keuzes te maken voor

linguïstisch vervolgonderzoek en de

invulling van de logopedische therapie. Hierbij valt te denken aan keuzes met

van therapie en CLT gericht

op linguïstische niveaus, zoals

semantische therapie en fonologische therapie.

betrekking tot de:

De kaders van dit boek zijn hetzelfde

• moeilijkheidsgraad

de Speech Therapy app (STAPP). Ter

• oefentaken 14    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

te schetsen bespreekt dit boek

• cues

• strategieën

• communicatieadviezen

als van het MST-oefenprogramma van

Judith Feiken, Anna Hüttmann en

verduidelijking van de MST-methodiek

Petra Links

voorbeeld opgenomen. Daarnaast

1e druk | 2020

zijn de taken van de STAPP als verwijst het boek naar andere therapieprogramma’s.

148 Pagina’s | € 22,50 ISBN 978 90 232 5697 7

S.M.A.R.T. in de logopedie Doelen stellen in de praktijk Logopedisten werken methodisch. Ze hanteren een vaste structuur bij het onderzoeken en behandelen van cliënten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het formuleren van SMART doelen, om zo een stevige basis te scheppen voor een behandeltraject. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. S.M.A.R.T. in de logopedie is een

Het boek geeft antwoord op een vraag

het stellen van doelen, bij voorkeur

toe bij doelen voor een logopedische

boek voor logopediestudenten over SMART, die passen bij de verschillende onderdelen van de studie. Het gaat

als: Hoe pas ik het SMART principe behandeling?

hierbij niet alleen om persoonlijke

doelen, maar ook om projectdoelen en behandeldoelen.

Ineke de Groot-Vording,

Hoe pas ik het SMART principe toe bij doelen voor een logopedische behandeling?

Maartje Oosterwijk 1e druk | 2017 120 pagina’s | € 20,ISBN 978 90 232 5483 6


Henriëtte Kuiper

Herzien

werkte als logopedist in Groningen en in Thessaloniki (Griekenland). Als docent aan de opleiding Logopedie in Groningen ontwikkelde zij samen met collega’s het studieonderdeel Methodisch handelen. Als andragoloog met kwaliteitszorg, methodiekontwikkeling, aansluiting tussen

Methodisch handelen in de logopedie

opleiding en arbeids­ markt, en met verande­ ringsprocessen in

Methodisch handelen in de logopedie is doelgericht, bewust, system(at) isch en procesmatig. Het boek is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Het biedt een referentiekader voor systemische diagnostiek en behandeling, reflectie en evaluatie. Het is een praktisch boek, overzichtelijk opgebouwd met allerlei voorbeelden en oefenopdrachten.

therapie en onderwijs

Michêlle Lacroix werkt als senior docent/ onderzoeker bij de academie logopedie

Deze vijfde, herziene druk is geactualiseerd op grond van nieuwe

ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder het ‘kritisch denken en

handelen als professional’, afstemmen op de hulpvraag en op de context van

de cliënt en zijn omgeving. In alle fasen van het methodisch handelen komen de beroepsrollen van het recente Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland en de richtlijn Logopedische Dossiervorming aan de orde.

van Zuyd Hogeschool in Heerlen. Zij is logopedist, kinder- en jeugdpsycholoog en narratief systeem­ therapeut. In therapie en onderwijs benadert

Eenheid van taal en denken is nodig bij interprofessionele samenwerking

en komt ten goede aan de cliënt. Daarom is er speciale aandacht voor het

zij de mens vanuit een systemisch perspectief.

handelen in termen van ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) en ook voor ICF-CY (for Children and Youth).

Henriëtte Kuiper,

Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten

Michêlle Lacroix

gebruiken dit boek bij hun onderlinge afstemming. In Kwaliteitskringen

5e druk | 2021

Logopedie. Docenten aan de opleiding Logopedie en stagebegeleiders

Logopedie gebruiken logopedisten dit boek bij collegiale consultatie rond casuïstiek.

176 pagina’s | € 27,50 ISBN 978 90 232 5766 0

15    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

houdt zij zich bezig


Nog altijd met veel aandacht voor de bouw en werking van de spraakorganen, spreek- en zangoefeningen en articulatie.

Eldar: Spreken en Zingen Spreken en Zingen verscheen in 1886 als het

eerste Nederlandse leerboek over spreek- en

zangtechnieken. A.M. Eldar, pseudoniem voor Anna

Fles, had zang gestudeerd en hield zich vooral bezig met het scholen van de stem en verbetering van de 16    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

uitspraak van zangers. In 2018 verscheen de 49e herziene uitgave van deze klassieker. Nog altijd

met veel aandacht voor de bouw en werking van

de spraakorganen, spreek- en zangoefeningen en

articulatie. Nieuw in deze herziening zijn de populaire

Marie-Christine Franken, Marieke

Lax Vox-stemtherapie en de PROMPT-methode om te

Hakkesteegt

spreektempo verder uitgewerkt.

49e druk | 2018

helpen bij articulatieproblemen. Ook is de rol van het

200 pagina’s | € 38,ISBN 978 90 232 5599 4

M. Hadders-Algra,

Kinderrevalidatie

R. F. Pangalila,

Kinderrevalidatie beweegt!

J.G. Becher, J. de Moor, T. Hielkema, J. van der Burg 6e druk | 2021

Het boek Kinderrevalidatie beschrijft het complexe werkveld van de kinderrevalidatie, waarin men zich ten doel stelt om het functioneren van kinderen en jongeren met beperkingen in mobiliteit en andere domeinen als gevolg van ziekte of aandoening te optimaliseren.

720 pagina’s | € 100,ISBN 978 90 232 5776 9

Deze zesde, herziene druk van het boek is niet alleen qua inhoud geactualiseerd, maar het boek is nu ook uitgebreid met online leerdoelen en toetsvragen.

Het veelgebruikte handboek Kinderrevalidatie is ingebed in de International

Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth version (ICFCY). Het boek expliciteert volgens de classificatie van de ICF-CY de bijdrage van

stoornissen in lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, van beperkingen in activiteiten, belemmeringen in participatie, en van externe en persoonlijke factoren in het functioneren van kinderen en jongeren. Daardoor is het gemakkelijker dan

voorheen te doorgronden welke mogelijkheden bestaan om kinderen en jongeren binnen de kinderrevalidatie te begeleiden.


Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen Een leidraad voor logopedisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg Deze geheel herziene 5e druk van Eet- en drinkproblemen bij jonge

kinderen behandelt de problematiek in al haar facetten en stadia, waarbij de stappen van het klinisch redeneren worden gevolgd.

Deel 1 beschrijft de normale ontwikkeling van het slikken, principes van motorisch leren en ouderbegeleiding. In deel 2 komen de

verschillende eet- en drinkvaardigheden (drinken uit de borst of fles,

eten van de lepel, kauwen, drinken uit een beker en speekselcontrole) aan de orde, zowel de normale ontwikkeling als de begeleiding bij

problemen. Deel 3 gaat over de begeleiding van specifieke groepen kinderen met eet- en drinkproblemen.

Lenie van den EngelHoek, Marjo van Gerven, Sandra de Groot, Marloes Lagarde, Karen van Hulst 5e druk | 2018 200 pagina’s | € 35,50 ISBN 978 90 232 5550 5

Het eerste deel van Kinderrevalidatie bespreekt:

• algemene aspecten van de kinderrevalidatie, zoals de ICF-CY, veel gebruikte meetinstrumenten, het gezin en hulpmiddelen;

• belangrijke lichaamsfuncties, zoals het bewegingssysteem, sensorische en cognitieve functies;

• belangrijke activiteiten, zoals mobiliteit, zelfverzorging, leren en

Herzien

toepassen van kennis en communicatie;

• belangrijke domeinen van participatie: scholing en arbeid, en sport;

• de overgang naar de volwassenheid. In het tweede deel komen specifieke diagnosegroepen aan de Dit boek is bij uitstek geschikt voor medici, paramedici en gedragsdeskundigen werkzaam in de kinderrevalidatie, voor jongeren en jongvolwassenen met een lichamelijke aandoening en hun ouders, en voor professionals werkzaam in het onderwijs.

orde, zoals cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel,

neuromusculaire aandoeningen en spina bifida. Ieder hoofdstuk

bevat een systematische bespreking aan de hand van de ICF-CY. Naast het klinische beeld beschrijft elk hoofdstuk drie aspecten

van de diagnosegroep: de gevolgen van de aandoening voor het functioneren, de diagnostiek, en de behandeling en begeleiding.

17    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

Leenke van Haaften,


Revalidatie na een beenamputatie Door de vergrijzing zijn er steeds meer mensen met aandoeningen als arteriosclerose en diabetes mellitus. Deze aandoeningen kunnen uiteindelijk leiden tot een amputatie. Daarnaast vinden er amputaties plaats ten gevolge van ongevallen, kwaadaardige tumoren en infecties. In Revalidatie na een beenamputatie leggen

de auteurs een relatie tussen de chirurgische Jan Geertzen, Hans Rietman

procedures bij amputaties en de revalidatie van de persoon met een amputatie.

Naast epidemiologische aspecten worden eerst 18    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

1e druk | 2018 440 pagina’s | € 62,ISBN 978 90 232 5533 8

de chirurgische aspecten uitvoerig beschreven

vanuit de vaatchirurgische, traumatologische en oncologische benadering.

Handboek dwarsleasie­ revalidatie Deze geheel herziene

derde druk behandelt de medische, functionele, maatschappelijke

en psychologische diagnostiek en

interventies die nodig zijn om een persoon

met een dwarslaesie zo

goed en zo lang mogelijk te laten participeren in de maatschappij, op

een zo hoog mogelijk

niveau. In deze editie is

voor de eerste keer een hoofdstuk opgenomen

Revalidatie voor volwassenen Revalidatie voor volwassenen behandelt diagnostiek, prognostiek, behandeling en evaluatie aan de hand van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Dit model benadert menselijk functioneren en de daarop van invloed zijnde factoren vanuit de wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de gezondheidstoestand, de externe en de persoonlijke factoren.

dat specifieke aandacht besteedt aan de revali­

datiegeneeskundige zorg voor volwassenen met een spina bifida.

H.B. Geertzen, J.S. Rietman en

In Deel 1 staat het ICF-model centraal, en wordt

G.G. VanderStraeten

ingegaan op de sturing van houding en beweging.

1e druk | 2014

Deel 2 behandelt de relevante diagnosegroepen met

712 pagina’s | € 120,ISBN 978 90 232 5079 1

daarin algemene, medische en revalidatieaspecten. In de meeste hoofdstukken is er daarbij aandacht voor zaken als functional outcome, prognostiek, relevante klinimetrie en maatschappelijke,

Dr. F.W.A (Floris) van Asbeck

psychologische en seksuele aspecten.

Dr. I.J.W. (Ilse) van Nes

In Deel 3 worden overstijgende thema’s behandeld

3e druk | 2016

als instrumentele ganganalyse, sport, seksualiteit, spasticiteit en revalidatiehulpmiddelen.

404 pagina’s | € 43,ISBN 978 90 232 5401 0


Ook de interne communicatie bij het werken-op-afstand krijgt aandacht in deze editie.

Herzien

Aanpak en achtergronden In het Basisboek interne communicatie maak je kennis met de essentie van interne communicatie. Het is eveneens een praktisch bruikbaar fundament om de communicatie in een organisatie(-onderdeel) te verbeteren. Interne communicatie is voor veel organisaties een aandachtspunt in het beleid. Terecht, want intern je zaakjes op orde hebben is een belangrijke voorwaarde om extern (nog) beter te kunnen presteren. Deze herziene, negende editie van het Basisboek is opgebouwd uit drie delen. Deel I beschrijft de context door een kennismaking met organisaties en veranderingen daarbinnen.

Deel II besteedt aandacht aan de communicatie in organisaties en aan twee

visies op interne communicatie. Vervolgens komen in deel III vier aspecten aan de orde:

• Onderzoek naar interne communicatie, Erik Reijnders, Conny de Laat,

• Communicatie bij verandering,

• Naar een communicatieve organisatie,

Marius Hogendoorn

• De IC-professional in een communicatieve organisatie.

9e druk | 2021

Op vangorcumstudie.nl is veel aanvullend materiaal te vinden, waar in het

176 pagina’s | € 30,ISBN 978 90 232 5772 1

boek ook regelmatig naar wordt verwezen. Denk aan casuïstiek, artikelen en filmpjes.

19    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

Basisboek interne communicatie


Interculturele communicatie in de zorg Kennis, vaardigheden en houding voor zorgprofessionals Professionals in de zorg krijgen steeds vaker te maken met patiënten met een andere culturele achtergrond, religie of levenswijze. Als professional wil je goede zorg bieden voor iedereen, maar soms voel je onmacht omdat je de juiste houding, kennis of vaardigheden mist. Hierdoor krijgt de patiënt mogelijk minder goede zorg en zijn consulten en behandelingen minder effectief door miscommunicatie. Dit lesboek laat studenten en

Om goede zorg te kunnen verlenen

tijdens de communicatie met patiënten

uiteenlopende culturele achtergronden,

zorgprofessionals zien wat er gebeurt en wat je kunt doen om tot betere

interculturele communicatie te komen. 20    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

Betere communicatie draagt bij aan

een goede relatie met de patiënt, diens tevredenheid met de geleverde zorg

en de zorguitkomsten. Het verhoogt de

patiëntveiligheid, therapietrouw en leidt tot kostenreductie.

aan steeds meer patiënten met sterk is interculturele sensitiviteit nodig.

Inzicht in je eigen culturele waarden

en normen, kennis van verschillende culturen, en ook vaardigheden in het

vergroten van je eigen referentiekader zijn de hoekstenen hiervan. Dit zijn de

Raya Nunez Mahdi, Charlie Obihara, Dorian Maarse, Carlos Nunez, Edwin Hagenbeek

uitgangspunten van het boek.

1e druk | 2019 232 pagina’s | € 22,50 ISBN 978 90 232 5635 9

Intercultural Competence in Health Care Embracing Diversity in Patient-centered Care Intercultural Competence in Health Care is a textbook for today’s healthcare professionals facing a growing population of patients with different cultural backgrounds, religions and lifestyles. It is packed with practical cases from real-life intercultural situations in health care. The book aims to give readers new

insights from cultural anthropology,

NIEUW

medical anthropology and

intercultural communication, and contains assignments showing

how to apply these in day-to-day

intercultural situations. Because good communication is vital in healthcare situations.

Raya Nunez Mahdi, Charlie Obihara, Dorian Maarse, Carlos Nunez, Edwin Hagenbeek 1st edition | 2020 240 pages | € 22,50 ISBN 978 90 232 5780 6


Interculturele communicatie

Herzien

Van ontkenning tot wederzijdse integratie Om beter te kunnen communiceren in en bij te dragen aan een vitale en dynamische multiculturele samenleving is het belangrijk dat studenten interculturele vaardigheden en competenties ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat cultureel diver-

van hun cultuur, die ze meestal zo

onele teams – óf erg slecht óf buitenge-

studenten cultuur te herkennen als een

se groepen – zoals klassen en professiwoon goed presteren. De prestaties zijn laag als de culturele verschillen worden

In deze vijfde, herziene druk zijn heldere

neer verschillen worden herkend en

van ieder hoofdstuk en is de casuïstiek

benoemd als waardevolle bronnen van innovatie en groei.

Interculturele communicatie maakt studenten in het hbo nieuwsgierig

5e druk | 2021 200 pagina’s | € 20,ISBN 978 90 232 5687 8

om kennis te maken met andere

culturen. De stof zorgt ervoor dat zij

leerdoelen opgenomen aan het begin deels vernieuwd, zodat er in ieder

hoofdstuk ook een niet-Nederlandse

context wordt aangeboden. Daarnaast is er aandacht voor (implicit) bias, een onderwerp dat steeds meer belangstelling krijgt.

zich bewust worden van de eigenheid

Intercultural sensitivity

Herzien

From denial to intercultural competence In order to improve communication and to contribute to a vital and dynamic multicultural society, it is important that students develop intercultural skills and competencies. Research shows that culturally

material ensures that they will become

professional teams – perform either

which they usually just take for granted.

diverse groups – such as classes and very poorly or extraordinarily well.

Performance is poor when cultural

differences are ignored or denied. On Carlos Nunez, Raya Nunez Mahdi, Laura

a valuable resource.

In this fifth, revised edition, clear

and identified as valuable resources of

beginning of each chapter, and the case

excel when differences are recognised innovation and growth.

5th edition | 2021

Intercultural sensitivity makes students

ISBN 978 90 232 5688 5

It helps students to recognise culture as

the other hand, culturally diverse groups

Popma

200 pages | € 20,-

aware of the uniqueness of their culture,

in higher professional education curious to get to know other cultures. The

learning objectives are indicated at the histories have been partly renewed,

so that each chapter also offers a nonDutch context. In addition, attention is paid to (implicit) bias, a subject that is gaining increasing interest.

21    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

Raya Nunez Mahdi, Laura Popma

waardevolle bron.

genegeerd of ontkend. Cultureel diverse groepen blinken daarentegen uit wan-

Carlos Nunez,

vanzelfsprekend vinden. Het helpt


Diversiteit in de samenleving Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de diversiteitsbewuste professional Diversiteit in de samenleving biedt de (aankomende) ho-professional inzicht in de belangrijke concepten, methoden en (sociologische) theorieën voor het succesvol uitoefenen van diens beroep in de 21e eeuw in het Nederlandse taalgebied. Zo komen begrippen als inclusie en

participatie aan de orde, belichten de auteurs de presentiebenadering en

behandelen zij diversiteitscompetenties en diversiteitsbewuste communicatie.

22    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

• Belicht diversiteit in het sociaal

werk vanuit onder andere sociale, culturele, religieuze, etnische en genderverschillen.

• Thema’s als participatie, armoede,

• Begrippen als inclusie,

participatie, superdiversiteit, de presentiebenadering en

diversiteitsbewuste communicatie worden belicht.

Tot slot is er nieuwe casuïstiek en

beeldmateriaal toegevoegd en is de begrippenlijst vervangen door een register.

Lucho Rubio Reparaz, Siela ArdjosemitoJethoe, Emilie Rousseau (red.)

religie, (trans)gender, (homo)

seksualiteit, transmigratie en de rol van de media komen aan bod.

2e druk | 2020 310 pagina’s | € 30,ISBN 978 90 232 5678 6

Een goed gesprek Gespreksvaardigheden voor zorgverleners Een goed gesprek is het instrument bij uitstek om inzicht te krijgen in de gezondheidsproblemen van een patiënt en om een patiënt te informeren over en te helpen bij de aanpak van deze problemen. Een goede gespreksvoering draagt bovendien bij aan een goede verstandhouding met patiënten. Zorgverleners moeten dus goed kunnen praten met hun patiënten. Dit boek helpt (toekomstige) zorgverleners om zich te bekwamen in het praten met patiënten met als uitgangspunt dat hun beroepsmatige gesprekken doelgericht en doeltreffend moeten zijn. De richtlijnen en vaardigheden hiervoor vormen de kern

van dit boek. Deze worden onderbouwd met theoretische en praktische inzichten en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Tevens wordt er regelmatig stilgestaan bij de Jan Wouda,

beroepshouding en eigen emoties in gesprekken.

Harry van de Wiel

Het boek behandelt de gespreksvormen die veel voorkomen in de zorgverlening. 1e druk | 2021 240 pagina’s | € 38,ISBN 978 90 232 5768 4

Eerst komen de vraaggesprekken, zoals het anamnesegesprek, aan bod. Het boek besteedt vervolgens veel aandacht aan voorlichtende gesprekken, zoals uitleg

en instructies geven, adviseren, counselen en gezamenlijke besluitvorming. Ook


SCOREN bij ongewenst gedrag Een methode om veiligheid te creëren op de werkvloer SCOREN bij ongewenst gedrag is een praktische handreiking voor (aankomende) professionals in de zorg, onderwijs en dienstverlening om ongewenst gedrag te voorkomen of om te buigen. Wat ‘ongewenst’ is, dat is voor iedereen

En contact is de basis om een mogelijke

heeft altijd een negatief effect op het

kennis als vanzelf.

verschillend. Maar ongewenst gedrag werkplezier. In het ergste geval kan

het zelfs leiden tot een burn-out of een langdurige uitval.

SCOREN bij ongewenst gedrag leidt

de lezer langs de praktijk van alledag

terug naar de oorspronkelijke drijfveren. de theorie, daar begint dit boek juist

met de dialoog: een dialoog met jezelf,

want vanuit contact met jezelf krijgt het

Aan de hand van diverse casussen

en agressievormen wordt vervolgens de methode SCOREN toegelicht:

Signaleren, Contact, Onderhandelen

en RENdement. Deze methode brengt je dichter bij je eigen waarden en de

gedeelde waarden van het team. En

dat draagt bij aan het werkplezier van iedereen.

Robin van Dalen, Bart van Mulkom

contact met de ander meer kwaliteit.

1e druk | 2020 128 pagina’s | € 20,ISBN 978 90 232 5713 4

Dr. Jan C. Wouda is medicus en voorlichtingskundige. Prof. dr. Harry B.M. van de Wiel is klinisch psycholoog, psychotherapeut (n.p.) en hoogleraar medische communicatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beide auteurs zijn werkzaam bij het Wenckebach Instituut voor onderwijs en opleiden van het Universitair Medisch Centrum Groningen en bij de Stichting Ahmas voor toegepaste medische psychologie.

de ‘lastige’ gesprekken, zoals het bevorderen van

therapietrouw en het omgaan met heftige emoties,

NIEUW

conflicten, klachten en agressie, worden uitgebreid behandeld. Het gebruik van digitale media komt

eveneens aan bod. Het boek bevat tevens richtlijnen voor gesprekken met patiënten met een andere culturele achtergrond.

23    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

Waar veel methoden beginnen met

escalatie te keren. Daarna volgt de


Ouders versterken Preventie kindermishandeling van zwangerschap tot kleutertijd Kindermishandeling komt helaas veel voor: ongeveer drie procent van alle kinderen ervaart emotionele of fysieke verwaarlozing, emotioneel of fysiek geweld en/of seksueel misbruik. Kindermishandeling is niet altijd zichtbaar voor een buitenstaander en komt in alle lagen van de bevolking voor. Er zijn verschillende factoren (in het gezin, in de omgeving, bij de ouder en/of bij het kind) die het risico op kindermishandeling vergroten. In de aanpak van kindermishandeling komt steeds meer aandacht voor het verkleinen van deze risico´s.

NIEUW

Jonge kinderen (van nul tot drie jaar)

Daarbij zijn openheid over de

handeling dan oudere kinderen. Jonge

ruimte voor het perspectief van ouders

lopen groter risico op kindermis­

24    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

kinderen zijn sterk afhankelijk van hun

ouders en onveiligheid heeft een grote

Dit boek biedt handreikingen voor

vaker onzeker, niet goed voorbereid of

samenwerken met gezinnen, zoals

uit balans. Stressvolle omstandigheden kunnen het ouderschap bovendien nog

meer onder druk zetten. Extra aandacht voor aanstaande ouders en ouders van

1e druk | 2021 200 pagina’s | € 24,95

cruciaal.

invloed op hun ontwikkeling. Maar juist ouders van hele jonge kinderen zijn

Susan Ketner (red.)

schaduwkanten van ouderschap en

jonge kinderen is daarom belangrijk

(aanstaande) professionals die verloskundigen, medewerkers jeugdgezondheidszorg,

kinderopvangmedewerkers en wijkteam-medewerkers.

ter preventie van kindermishandeling.

ISBN 978 90 232 5721 9

Van eenzaamheid naar verbinding Een unieke aanpak voor professionals Wanneer je de landelijke aanpak van eenzaamheid vergelijkt met onderzoek over ‘wat werkt’, ontdek je dat veel daarvan niet overeenkomt. Een nieteenzaam persoon die een eenzaam persoon gaat helpen, werkt vooral stigmatiserend. Extra ontmoeting organiseren kan zelfs averechts werken. Wat werkt dan wel? Dat laat Van eenzaamheid naar verbinding zien. Het boek bevat niet alleen informatie over effectieve aanpakken, maar biedt ook tools die professionals direct kunnen inzetten in de praktijk. Eenzaamheid moet geen ziekte worden

NIEUW

die we gaan bestrijden. Daarom wordt

Janien Leeuwerke

vanuit de theorie van Machteld Huber

1e druk | 2021

eenzaamheid in dit boek aangevlogen over positieve gezondheid en het begrip welbevinden van prof. dr. Joris Slaets.

200 pagina’s | € 27,ISBN 978 90 232 5785 1


Al meer dan 15 jaar het coachings-handboek.

Herzien

Praktijkboek individuele consultatie Het vak coaching doet modieus aan maar heeft al een lange geschiedenis. Uit de klassieke wereld zijn ons prachtige coaching­ gesprekken overgeleverd, onder meer in de dialogen van Plato. De oudste coach ontmoeten we in de Odyssee van Homeros: de godin Pallas Athena die in de gedaante van Mentor ondernemende stervelingen op weg helpt. Coachen met collega’s wil eenzelfde inspiratie scheppen in het hart van de professionele werkplek.

Erik de Haan leidt het Hult Ashridge Centre for Coaching nabij Londen en hij is net als Yvonne Burger hoogleraar bij de postgraduate opleiding Executive Coaching van de Vrije Universiteit

Erik de Haan en Yvonne Burger vragen van hun lezers de durf om samen met collega’s:

• Een coachingrelatie op te bouwen en zo sterk te maken dat gezegd kan worden waar het werkelijk om gaat;

• Aandacht te schenken aan de verbinding tussen werkvragen en persoon

in Amsterdam. Beiden werken eveneens als zelfstandig organisatie­ adviseur en executive coach.

van de coachee;

• Radicaal verschillende werkvormen te overwegen en hun bijdrage af te stemmen op coachee, vraag en context;

• De grenzen van hun effectiviteit als coach te onderzoeken en te bespreken.

Erik de Haan,

Zo is Coachen met collega’s een boek voor alle professionals die hun collega’s

Yvonne Burger

zorgen voor zichzelf. In deze zevende, herziene druk staat een actuele

7e druk | 2021

in individuele gesprekken op weg willen helpen en willen zorgen dat zij beter

samenvatting van alle resultaten van onderzoek naar coaching en is de bijlage over coaching online en per telefoon sterk uitgebreid.

264 pagina’s | € 35,ISBN 978 90 232 5717 2

25    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

Coachen met collega’s


Herzien Actieonderzoek

26    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

Principes en onderzoeksmethoden voor participatief veranderen In het professionele landschap in zorg, welzijn en educatie, doen zich veel veranderingen voor. Nieuw beleid, veranderende vragen van cliënten of maatschappelijke gebeurtenissen vragen om nieuwe manieren van (samen) werken en leren. Actieonderzoek is hierbij inmiddels een niet meer weg te denken methodologie. Actieonderzoek vertrekt altijd vanuit een kwestie die in de praktijk speelt en

probeert daar samen met de betrokkenen een antwoord op te vinden. In het onderzoek wordt op basis van opgedane inzichten actie ondernomen in de

praktijk met als doel de kwaliteit van praktijkvoering te bevorderen en om bij te dragen aan het kennisdomein. Actieonderzoek is ingebed in de praktijk en de dynamiek in die praktijk is een veranderlijk proces, waardoor actieve inbreng

van diverse betrokkenen gedurende alle fasen in de vorm van samenwerken, onderzoeken en reflecteren, noodzakelijk is. Tegelijkertijd maken de

betrokkenen veelal ook een persoonlijke en professionele ontwikkeling door.

Het faciliteren van deze ontwikkelingen met de betrokkenen in dynamische en complexe praktijken, vraagt veel van een onderzoeker.

Actieonderzoek wil studenten en professionals die werkzaam zijn in een breed domein van mens en maatschappij daarom

Het boek geeft inzicht in een specifieke benadering van actieonderzoek: een participatieve benadering, waarbij principes zoals participatie,

persoonsgerichtheid en reflexiviteit richting geven en onderzoekers zo

ondersteunen tijdens het ontwikkelproces. Onderzoeksmethoden passend bij het gehanteerde principekader en voorbeelden uit actieonderzoeken binnen

zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, bieden de lezer ideeën om

principes en handvatten bieden om systematisch en methodisch de beroepspraktijk te onderzoeken en te ontwikkelen.

een concreet onderzoeksplan op te stellen, te bekritiseren en toe te passen. Ook geven de auteurs handvatten om een actieonderzoek te begeleiden.

Famke van Lieshout, Shaun Cardiff,

Deze tweede, herziene editie reikt recente bronnen, nieuwe inzichten,

Gaby Jacobs

meer stil bij de uitdagingen waar een onderzoeker voor komt te staan. En er

2e druk | 2021

onderzoeksmethoden en voorbeelden aan. Daarnaast staat deze nieuwe editie is aandacht voor hoe het ontwikkelen van een sterke werkplekcultuur kan bijdragen aan de ondersteuning van actieonderzoek.

160 pagina’s | € 26,50 ISBN 978 90 232 5778 3


Blockchain in de zorg De zorg is een hoogtechnologische en informatie-intensieve omgeving. Zij is zo complex georganiseerd, dat er zowel voor professionals als voor cliënten onvoldoende over- en inzicht is. Blockchain-technologie kan een uitkomst bieden voor alle partijen, maar ondanks de vele mogelijkheden wordt het nog maar weinig ingezet. Blockchain in de zorg voert de lezers daarom langs de principes van de technologie naar de voordelen van toepassing in de zorg. De tekst wordt ondersteund met actuele praktijkvoorbeelden. De Blockchain is ontwikkeld en

De auteurs laten zien dat wanneer men

efficiëntie en nauwkeurigheid van

de Blockchain veel voordelen heeft,

ontworpen om integriteit, transparantie, gegevens te bereiken. Allemaal aspecten die belangrijk zijn bij

uitwisseling van (gevoelige) gegevens in de zorg. Toepassing wordt echter

zoals:

NIEUW

• Defragmentatie van zorgsystemen • Effectieve inrichting van

zorginformatie die eenvoudig uitwisselbaar is

verouderde IT-systemen bij zorgpartijen

• Beveiliging van data

fragmentatie in de zorg, waardoor veel

zorginterventies

H. Woldendorp

zowel professionals als cliënten

1e druk | 2021

en -leveranciers, maar ook door de

partijen het samen eens moeten worden over de toepassing.

• Beter zicht op de resultaten van

J. Veuger,

• Versterking van de positie van

104 pagina’s | € 20,ISBN 978 90 232 5782 0

Verandering door actie­onderzoek In stadslabs werken aan nieuwe sociale praktijken Verandering door actieonderzoek beschrijft zes onderzoeken in zogenaamde stadslabs. Daarbij komen verschillende maatschappelijke kwesties aan de orde, bijvoorbeeld rond sociaal ondernemerschap, opbouwwerk en woonruimteverdeling. Hierbij zijn onder andere de gemeente, de voedselbank, een welzijnsinstelling of kunstenaars betrokken. Het afsluitende hoofdstuk zet de diverse uitgewerkte aanpakken op een rij en reflecteert op de in gang gezette veranderingen.

Jaswina Bihari-Elahi, Wim Burggraaff (red.)

Dit boek wil hbo- en wo-studenten, maar ook onderzoekers en

professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein, principes en

handvatten bieden om systematisch

en methodisch de beroepspraktijk te onderzoeken en te verbeteren door middel van actieonderzoek.

1e druk | 2020 120 pagina’s | €18,ISBN 978 90 232 5673 1

27    HOGER ONDERWIJS (PARA)MEDISCHE STUDIES 2021

belemmerd, onder andere door

voorbij deze hindernissen zou komen,


Catalogus Online bekijken? Kijk op www.vangorcum.nl/ catalogus

Illustratie: Ron de Haer Koninklijke Van Gorcum

Oostersingel 11, 9401 JX Assen T +31(0)592 37 95 56

E klantenservice@vangorcum www.vangorcum.nl