Kvänum Nature / Atelier

Page 1

n at u r e

at e l i e r


K VÄ N U M NATURE / ATELIER

Köken Nature och Atelier är ett slags fortsättning följer, nya kapitel av vår berättelse om trä och sten. Naturliga och gedigna material med enkelhet och tydlighet i uttrycket har blivit Kvänums signum. Kulörerna hämtar inspiration från naturens egen färgsättning i nyanser från mörk jord till milt ljus. With our new kitchens Nature and Atelier we continue to explore a world of wood and stone. Natural and solid materials with an expression of simplicity and clarity have become the hallmark of Kvänum. Colours are inspired by nature’s own palette from dark soil to mild light.1975, långt efter att det sista regalskeppet avseglat, var de tidigaste ekarna mogna för avverkning. Numer tillhör skogen på Visingsö vårt nationella arv. Statens Fastighetsverk har övergripande ansvar för förvaltningen. Ett hållbart och skonsamt skogsbruk bidrar till bevarandet av en unik biotop och kulturmiljö. Med hänsyn till återväxt och föryngring görs på årlig basis ett begränsat uttag av timmer för särskilda ändamål – ett golv av breda tiljor på svenska ambassaden i Pretoria, bukiga whiskyfat till ett välrenommerat destilleri eller massiva knivblock och lådor i lenaste ek från Kvänum, saker som i likhet med skogen kommer att åldras med behag.

I Nature och Atelier återkommer ädellöv som ask och ek. Eken skördas på Visingsö i Vättern, en del av den kungliga skog som anlades på 1830-talet av hovjägmästaren af Ström, idag pelarsalar att ströva genom, stråk av gallerier och arkader. Avsikten med planteringen var att säkra tillgången på timmer åt svenska flottans varv och skeppsgårdar. Lärk och gran sattes för att skugga eken och hämma utbredningen av ett grenverk. Ekarna växte sig höga och raka, stammarna kvistades regelbundet. Träden saknar varje likhet med Sparbankens vördnadsbjudande och emblematiska ek. Här bedrev kronan ett långsiktigt och rationellt skogsbruk för framställning av prima råvara, plank och bräder till köl, spant, bordläggning, däck, bryggor, bogspröt, master och akterkastell.

2


In 1975, long after the last ship-of-the-line had sailed away, the earliest trees were ripe to harvest. Today, the oak forest of Visingsö is part of our national heritage. A gentle and sustainable maintenance of the forest helps preserving a unique biotope and cultural environment. In consideration of replanting and regeneration, only limited annual quantities of timber can be harvested, enough for a fancy floor at the Swedish Embassy in Pretoria, whisky barrels to a prestigious distillery, or massif knife blocks and smooth drawers from Kvänum, things that will age with grace, much like the forest.

In both Nature and Atelier you would once again find broadleaf wood such as ash and oak. The oak is harvested in the royal forest that was planted in the 1830s on Visingsö in Lake Vättern, today huge halls and arcades with pillars of oak. The purpose of planting was to secure a future supply of timber for the Swedish marine. Alongside, larch and spruce were planted to shadow the oak and stop it from spreading its branches. Unlike the traditional dignified and emblematic oak, these trees grew tall and straight. The Swedish crown managed a long-term and rational production of raw material, boards and planks for carvel-built war vessels with several decks and imposing ornate galleons and transoms.

3


K VÄ N U M N A T U R E

A kitchen in the dark tones of French roast – Per Fernholm, chief designer at Kvänum, did what he always does, laid out his wooden colour samples in a row, like the keyboard of a xylophone, picked and swapped the pieces, changed the order to sort out a melody, and there it was, a mellow tone, harmonic and soothing; back to nature is the theme.

Ett franskrostat kök i mörka toner – Per Fernholm, designchef hos Kvänum, gjorde som han brukar, radade upp färgproverna framför sig, små lattor av trä som klaviaturen på en xylofon, plockade och stuvade om tills han hittade melodin. Det blev en harmonisk färgställning av mättade toner. Tillbaka till naturen är temat.

4


5


6


7


Detalj av det magnifika högskåpet med plats för vitvaror och kanske en vinkyl. Dörrens långa eleganta handtag är nytt för i år liksom fästets dekorativa bleck i mörk brons. Detail from our sumptuous tall cabinet containing appliances, and why not a wine cooler. The elegant long handle is a novelty, and so is the attachment – with its decorative plate of dark bronze.

8


9


10


Ännu en av årets nyheter, eller densamma – relingen för redskap och pannor är i själva verket högskåpets stiliga långa handtag med sinnrik infästning. Another novelty, or the same; the rack for pans and utensils is in fact the tall cabinet’s elegant long handle and its ingenious attachment.

11


Väggens stenbeklädnad är en fresk av frästa spår som tycks blotta bergets egen streckkod. Den grå stenen heter Pietra Grigia, en italiensk marmor med inslag av umbra och slingor i vitt. Samma material återfinns i skivor på bänk och köksö. Den vinklade kanten ersätter droppspåret och får skivan att likna ett grunt romerskt kar. The wall is coated with an intriguing fresco of grooved stone that seems to uncover the hidden barcode of the original rock. The marble, Pietra Grigia is Italian marble with shades of umber and trails of white. Tops of counter and kitchen isle come in the same material. The slanted edge makes the top look like a shallow Roman tub.

12


13


14


15


16


Nature är kubiska volymer, boxar skurna i trä, block huggna ur sten. Bänkar, skåp och höksö görs i ädellöv – svartbetsad ask, och rökt ek i mörkare och ljusare toner. Luckan är slät men kan även fås med ram och finns i ett flertal kulörer. Lådorna är utsökt hantverk i anrik ek från Visingsö. Nature is square shapes and boxy volumes, cubes of wood and blocks of stone. Counters, cabinets and kitchen isle are made of hardwood; black stained ash and smoked oak in darker and lighter tones. Doors are plain but also come with a frame. They are available in different colours. Drawers are exquisite craft in venerable oak from Visingsö. 17


K VÄ N U M A T E L I E R

Artistic and natural, artless and exquisite; Atelier is both. It is simple and refined, straight and playful design. Woodwork is mainly painted ash. New colours are Thunder and Ax. The latter is a slightly lighter Almond. The Ax of the counter pairs nicely with the Almond of the kitchen isle, all topped with a thin slice of Italian marble, Fior di Pesco, a grey stone with winding white veins and shades of pink like peach blossom.

Konstfullt och osökt, okonstlat och utsökt – Atelier är både och, enkelt och raffinerat, stram och lekfull form. Snickerierna består i huvudsak av målad ask. Årets nya kulörer är Åska och Ax, den senare en ljusare variant av Mandel. Diskbänken i Ax bryter diskret mot köksöns Mandel, allt toppat med en tunn skiva italiensk marmor, Fior di Pesco, en grå sten med vindlande vit ådring och stråk av rosa som persikoblom.

18


19


Köksön har öppna hyllplan och hörn markerade av gracila pelare. Om Nature är jord och sten, är Atelier luft och ljus. The kitchen isle has open shelves and corners marked by graceful pillars. If Nature is earth and stone, Atelier is air and light. 20


21 21


22


23


Den infällda vitrinen är ett litet konstverk i sig. Den utsökta knoppen heter Vide, här i mässing. The recessed glass cabinet is a piece of art in its own right. The delicate knob is called Vide, above of brass.

24


25


Luckan har en smäcker ram. Uttrycket är på en gång modernt och tidlöst. The door has a slender frame. There is this sophisticated mix of modernity and classicism.

26


27


Pilastrarna i diskbänkens marmorpanel är utförda i samma dimension som luckornas ramar och köksöns pelare, ett mått som rytmiskt anger rummets jämna puls. 28


The pilasters of the counter marble panel are the same size as door frames and kitchen island pillars, a repeated measure indicating the even pulse of the room. 29


Inbyggd köksutrustning och dold förvaring är inte bara vackert. Våra lösningar är ändamålsenliga. Inte ens våra dörrar syns. Pocketdörrarna öppnas och skjuts in i väggen. Concealed appliances and hidden storage is not only decorative. We even make doors disappear. Our pocket doors are unfolded when open and slided into the wall.

30


31


For further information see kvanum.se Join us on Instagram @kvanumofficial THE COLOURS IN THIS BROCHURE ARE SHOWN AS CLOSE TO THE REAL COLOURS AS PRINTING TECHNOLOGY ALLOWS. © KVÄNUM KÖK AB, 2019. PRODUCTION: SEHÉLER NETWORK AB. PHOTOGRAPHY: JOHAN EKSTAM. PRINTING: GÖTEBORGSTRYCKERIET.k va n u m . s e


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.