Page 1

1

Robotic Art experience Et regionalt legepladsprojekt med samarbejde mellem kultur og erhverv i Odense, Esbjerg og Vejle


Redaktion: Mimo Antabi & Mikkel Larris Tekst: Mimo Antabi Fotos: Mikkel Larris, Julie Ligaard Vesterby og Torben Meyer Layout: Mikkel Larris ISBN: 978-87-990855-0-7 Center for Kunst og Videnskab, Syddansk Universitet, Odense 2012 Tryk: Lasertryk www.sdu.dk/kunstogvidenskab


Indhold Velkommen 5 Forløb 6 Åbningseventen 7 Beskrivelse af de tre legepladser 8 Konklusion 11 Personer 12 Appendix 1: Spilvejledning – Skilte 13 Appendix 2: Presseklip 16


4


5

Velkommen Robotic Art Experience består af tre digitalt forbundne legepladser i hhv. Vejle, Odense og Esbjerg. Med støtte fra Region Syddanmark, Esbjerg, Vejle og Odense kommune har Syddansk Musikkonservatorium (Hans Sydow), PlayAlive A/S, Center for Kunst og Videnskab SDU, Kunstnerkollektivet Illutron (Mads Høbye og Nicolas Padfield), kunstneren Kenneth Balfelt og arkitekten Lene Mirdal udviklet en prototype på tværæstetiske, robotteknologiske og interaktive legepladser til Region Syddanmark i de tre byer: Odense (Gågaden Kongensgade) Esbjerg (Musikkonservatorium) Vejle (Nørremarken) Visionen har været at skabe en legepladsinstallation, som binder de tre byer i regionen sammen gennem en unik kombination af samtidskunst, leg og interaktionsteknologi. I projektet er der blevet arbejdet med: 1) udvikling af ny teknologi til interaktion på og i mellem de tre legepladsr, 2) udvikling af tre individuelle kunstværker til de tre byer i regionen i samarbejde med tre kunstnere 3) samarbejdet de tre byer imellem om udvikling af et samlet lyddesign for de tre legepladser. Resultatet er tre unikke, individuelt udformede legepladser der på en og samme tid fungerer som vartegn, musikinstrumenter og legepladser; installationer i byrummet, der skaber forundring, fordybelse, fællesskab og leg. Nærværende rapport dokumenterer projektgruppens erfaringer med udviklingen og implementeringen af de tre legepladser. Rigtig god læselyst!


6

Forløb Projektet er finansieret af Region Syddanmarks Kulturpulje med kr. 872.140, samt af hhv. Vejle og Esbjerg Kommune med hver 300.000 kr og af Odense Kommune med 485.000 kr. I Vejle er projektet desuden støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Den egentlige projektudvikling blev igangsat ultimo 2010. Hans Sydow fra Syddansk Musikkonservatorium arbejdede med det generelle lyddesign og musikalske univers for alle tre legepladser med særligt fokus på legepladsen i Esbjerg. Illutron arbejdede især med det overordnede spildesign for de tre legepladser samt specifikt med kunstnerisk formgivning af legepladsen i Odense, som fik navnet ’Hydrophonia’. I Vejle var legepladsen tænkt ind som en del af en større fornyelse af bydelen Nørremarken, så her arbejdede kunstner Kenneth Balfelt og arkitekt Lene Mirdal mere med generelle anbefalinger i forhold til legepladsens placering og udformning. I samarbejde med kommunerne samlede Play Alive A/S de tekniske, design- og anlægsmæssige tråde, og d. 31. maj 2012 blev de tre legepladser indviet. Projektet blev afsluttet ved et internt evalueringsmøde d. 21. juni 2012.


7

Åbningseventen De tre legepladser blev indviet samtidig d. 31. maj kl. 10 i både Vejle, Odense og Esbjerg. Blandt de indbudte gæster var børn og voksne fra de omkringliggende daginstitutioner, og de var med til at danne en festlig ramme om åbningen. Dagen bød på taler fra Regionsrådsformand Carl Holst, Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard, Esbjergs borgmester Johnny Søtrup og Odenses by- og kulturrådmand Steen Møller. Via live-streaming på skærme kunne gæsterne følge med i indvielsen alle tre steder. Indvielsen fik stor medieopmærksomhed; Blandt andet transmitterede TV2 News direkte fra åbningen i Vejle.


8

Beskrivelse af de tre legepladser De tre legepladser er alle forsynet med interaktive computerbaserede lege og spil, og er via trådløst netværk forbundet med hinanden. Interaktion mellem de tre områder vil forstærke forundringen, fordybelsen og fællesskabet. Samtidig er de opbygget med en musikinstrument-funktion, som alle skal kunne lege med, uanset alder og musikalske forudsætninger. Der er indbygget ’personlighed’ i de tre legepladser, og denne personlighed kommer frem i den specifikke interaktion. Legepladserne gentager det mønster af lyd og lys, som brugerne komponerer, og i flere tilfælde vil brugerne kunne interagere med brugere på de andre legepladser – en form for ’usynlig ven’.

Om spillet Aktiviteten er yderst simpel og kræver ikke en decideret spilforståelse. Lyd og lys aktiveres ved tryk på en vilkårlig satellit. I hver legeplads er der indbygget 12 programmerede og trykfølsomme satellitter. Afhængigt af brugernes input på de forskellige satellitter vil legepladserne blive aktiveret i en af tre overordnede aktivitets–modes, hvor unikke lydtemaer og lyssekvenser kobler fysisk aktivitet og leg med forundring, fordybelse og fællesskab. Kaos leg: Systemet er meget neutralt og fungerer primært som en sampler/tromme maskine. Her kan brugerne skabe deres egen lege– og fantasiunivers med de indbyggede lyd– og lystemaer. Vild leg: Systemet gentager spillerens input en gang. Hvis en person rører satellitterne, gentager systemet den sekvens af lyde og sekvenser, som spilleren har aktiveret – men kun en gang. Duet leg: Ved rolige berøringer af satellitterne vil lys og lyd blive gentaget i en løkke, der langsomt aftager. Hermed har brugerne mulighed for at skabe soundscapes eller lydbilleder. Derudover rummer hver legeplads op til flere skjulte interaktionsmønstre, som man kan finde frem til ved at udforske de enkelte satellitter.


9

Om interaktionen mellem de tre byer De tre legepladser er tænkt som et dynamisk eksplorativt område på tværs af de tre byer. Legepladserne er forbundet, så aktivitet i den enkelte by bliver delt med de andre byer. Dette giver mulighed for samspil på tværs af byerne. Selve interaktionen er tænkt meget dynamisk, således at mange faktorer påvirker hinanden. Dette kan opfattes som leg med en ”usynlig ven”. Helt konkret er der to interaktioner mellem byerne: Powerballs: Hvis man laver 16 hurtige tryk på en satellit vil der sprede sig et lys ud til alle satellitter i en bølgeformation. De yderste satellitter vil så blive skudt af i form af lyd til de andre byer. Hotspot: En tilfældig af de 12 satellitter vil blive dedikeret til hotspot. Når denne hotspot bliver aktiveret, vil der startes en bølge af lys og lyd i de to andre byer.


10

Lyduniverset Lyduniverset er udviklet af Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg og er designet, så det består af fire sæt af lyde, som automatisk skifter, mens man leger på legepladsen. Det veksler således mellem lyden af et legetøjsklaver, en futuristisk støjsynthesizer, seks udvalgte konkretlyde og en stemme der hvisker et dadaistisk digt. Alle lydfiler i lyddesignet - toner, såvel som reallyd - er stemt i samme skala: En c-dur hel-toneskala. Det giver seks toner: c, d, e f#, g#, a#. På den måde er der skabt en indre sammenhæng mellem alt lydmateriale, som kan klinge sammen på kryds og tværs. Instrumentet er stemt efter en pentaton skala (populært sagt, som at spille på de sorte tangenter på klaveret), med garanteret succes når man spiller/leger med det - det kan kun lyde godt! Men alt det behøver man sådan slet ikke at vide. Man kan bare gå i gang med at lege på lydlegepladsen, og på den måde få nogle erfaringer med hvad man kan med lyd som udtryksform. Man kan lave historier med lydene, man kan spille med dem som et musikalsk instrument, eller man kan lave lydlandskaber.


11

Konklusion Overordnet set har projekt Robotic Art Experience været en succes: Der er blevet etableret tre velfungerende, unikke legepladser, og vi har i projektgruppen indhøstet værdifuld erfaring med, hvordan man får en tværfaglig arbejdsgruppe til at fungere (”do’s and don’t’s”). Vi er undervejs i processen stødt på en række udfordringer, som knytter sig til forståelsen forskellige faggrupper imellem. Herunder, at man skal være ekstra opmærksom på at prioritere ’oversættelsen’ mellem de forskellige fagverdener, og at man husker at tage denne udfordring alvorligt allerede fra projektstart. En måde at sikre en bedre forståelse mellem forskellige faggrupper kan være en øget frekvens af workshops og fællesmøder, hvor der er mulighed for dialog og sparring og for at lufte evt. uenigheder og frustrationer i et fordomsfrit og åbent miljø. Når man vælger at sætte så forskellige fagligheder sammen til at løse en fælles opgave, skal man desuden sikre sig en helt klar forventningsafstemning fra begyndelsen, herunder praktikaliteter som sikkerhedskrav og budgetramme. Det er ligeledes væsentligt, at man allerede, inden man begynder at fundraise, tager højde for driften efter endt projektperiode. Der har i projektet været tre forskellige projektledere samt udskiftninger på enkelte andre nøglepositioner. I sådanne tilfælde er det afgørende, at man sikrer, at al viden, erfaring mv. overleveres korrekt, således at intet går tabt. For at lette overgangen og undgå misforståelser i projektgruppen, bør man være ekstra opmærksom på, at man opretholder et højt informationsniveau og gerne en hyppig mødefrekvens, så der ikke opstår usikkerheder om mål og fremdrift i gruppen. Endelig kan man med fordel benytte sig af et halvårligt følgegruppemøde med relevante fagpersoner. Det skal afslutningsvis understreges, at de involverede parter, herunder de tilknyttede kunstnere, har været tilfredse med forløbet og resultatet. Konklusionen er således, at de tre legepladser er resultatet af et ligeværdigt tværfagligt samarbejde, hvor alle stemmer er blevet hørt, og at Robotic Art Experience-gruppen dermed har formået at forløse den oprindelige vision om en forening af samtidskunst, leg og interaktionsteknologi.


12

Personer Følgende personer har bidraget til en succesfuld gennemførelse af projekt Robotic Art Experience: Projektledelse: Majken Kramer Overgaard, RoboCluster, SDU (t.o.m. juni 2010) Birgitte Winding Sundekilde, Center for Kunst og Videnskab, SDU (sept. 2010 – juni 2011) Mimo Antabi, Center for Kunst og Videnskab, SDU (juni 2011 – juni 2012) Teknisk projektledelse: Freddy Mouritsen, Play Alive A/S Kommunale tovholdere Anne Ramborg, Odense Kommune Elsebeth T. Frost-Jensen, Vejle Kommune Camilla Jørgensen, Vejle Kommune Hanne Præst, Esbjerg Kommune Regional tovholder Karin Fuhrmann, Region Syddanmark Kunstnere Hans Sydow, Syddansk Musikkonservatorium Kunstnerkollektivet Illutron (Nicolas Padfield og Mads Høbye) Kenneth Balfelt Lene Mirdal Økonomi og administration Kristina Tynan Basham, Det Tekniske Fakultet, SDU

Øvrig hjælp og bistand Arne Mølgaard, Vejle Kommune Axel Momme, rektor Syddansk Musikkonservatorium Claus Chr. Koch, cckoch – Historie&Oplevelser Claus Thomsen, Play Alive A/S Gert Hadberg, Esbjerg Kommune Jens Peder Jensen, Aasum Smedie Julie Ligaard Vesterby, Region Syddanmark Jørgen Jakob Friis, RoboCluster, SDU Karin Marie Dyre Hansen, Odense Kommune Lars Moeslund Nielsen, Schmidts Radio Lau Kofoed Kierstein, Play Alive A/S Mads Stendorf, Esbjerg Kommune Mads Thagaard Madsen, Vejle Kommune Mikkel Larris, Center for Kunst og Videnskab, SDU Morten Johannes Frandsen, Esbjerg Kommune Pernelle Laulund, MonsterCreative Peter Garbøl, Odense Kommune Thomas Augustinus, Play Alive Tina Mikkelsen, Vejle Kommune Sidst men ikke mindst tak til Region Syddanmark, Odense Kommune, Vejle Kommune og Esbjerg Kommune for økonomisk støtte til projektet. For Vejles Kommunes vedkommende også tak til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.


13

Appendix 1: Spilvejledning – Skilte v/ MonsterCreative og Play Alive A/S


14

Denne legeplads er en del af projektet Robotic Art Experience: tre legepladser som binder Odense, Esbjerg og Vejle sammen gennem en unik kombination af samtidskunst, leg og interaktionsteknologi.

Send blomster i form af lyde og lys til Vejle og Esbjerg

Odense

Esbjerg

Vejle

Leg og eksperimenter på pladsen, tryk på de forskellige satellitter og skab forskellige lyd- og lysuniverser

x 16 Buket Blomst

Legepladserne er blevet til i et samarbejde mellem Tonespace (Syddansk Musikkonservatorium), PlayAlive A/S, Center for Kunst og Videnskab (Syddansk Universitet), kunstnerkollektivet Illutron (Mads Høbye), kunstner Kenneth Balfelt og arkitekt Lene Mirdal. Projektet er støttet af Region Syddanmarks kulturpulje samt Esbjerg, Vejle og Odense Kommune.


15

Denne legeplads er en del af projektet Robotic Art Experience: tre legepladser som binder Odense, Esbjerg og Vejle sammen gennem en unik kombination af samtidskunst, leg og interaktionsteknologi.

Send blomster i form af lyde og lys til Vejle og Odense

Esbjerg

Odense Vejle

Leg og eksperimenter på pladsen, tryk på de forskellige satellitter og skab forskellige lyd- og lysuniverser

x 16 Buket Blomst

Legepladserne er blevet til i et samarbejde mellem Tonespace (Syddansk Musikkonservatorium), PlayAlive A/S, Center for Kunst og Videnskab (Syddansk Universitet), kunstnerkollektivet Illutron (Mads Høbye), kunstner Kenneth Balfelt og arkitekt Lene Mirdal. Projektet er støttet af Region Syddanmarks kulturpulje samt Esbjerg, Vejle og Odense Kommune.


16

Appendix 2: Presseklip

VEJLE AMTS FOLKEBLAD

:::

VEJLE AMTS FOLKEBLAD

::: Det vrimlede med børn på knopperne, så snart pladsen var åbnet.

Email greg@

Telefon 76 41 49 61

krpa@ 76 41 49 23 besi@ 76 41 49 22 misp@ 76 41 49 20 klma@ 76 41 49 45

Udviklet lokalt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bidrager økonomisk til Byen i Balance. Foruden de fysiske ændringer på Nørremarken handler det om boligsocialt arbejde. Vejle-virksomheden PlayAlive udvikler interaktive legeredskaber, som i dag står på omkring 30 legepladser rundt om i Europa. Virksomheden var også med i udviklingen af legearealet på Volmers Plads i midtbyen.

mabe@ 76 41 49 91 togl@ 76 41 49 92 memo@ 76 41 49 93 beni@ 76 41 49 94 misv@ 76 41 49 95 vikr@ flla@ eran@ jeso@ kajo@ toju@ cary@ pean@ sora@

76 41 49 56 76 41 49 51 76 41 49 57 76 41 49 46 76 41 49 42 76 41 49 83 76 41 49 39 76 41 49 39 76 41 49 53

vejleamtsfolkeblad.dk

onen

leba@ 76 41 49 81 majo@ 76 41 49 85 siba@ 76 41 49 84

56 11 bola@

75 73 56 11

.00, fredag 8.00-15.30 .dk

NØRREMARKEN

Blip-båt – det’ for børn… Interaktiv legeplads indviet ved Nørremarkscentret. Børn kan lege med børn i Odense og Esbjerg samtidig

gesom et nyt stisystem kaldet Kløverstierne forbinder området med omgivelserne. At hele idéen også har regionsinteresse lagde Carl Holst ikke skjul på: – Den kan vise, at vi har masser af faglige kompetencer på tværs af regionen. Og en god legeoplevelse giver lyst til mere. Det giver vækst og dermed også flere arbejdspladser i regionen, sagde han blandt andet i sin indvielsestale. Så snart snoren var klippet, myldrede børnene ind på pladsen, og der blev trykket og hoppet i ét væk. Om det blot er nyhedens interesse eller konceptet har langsigtede styrker skal vise sig. Under alle omstændigheder betyder boblepladsen at der er blevet

8.00-16.00, fredag 8.00-15.30 AF ERIK ANDRESEN OG MICHAEL SVENNINGSEN (FOTO) eran@vejleamtsfolkeblad.dk

M

de direktør e chefredaktør ersen

en Grønborg Tryk A/S

T AF

A/S, der udgiver 3 dagblade og 15 ugeaviser. erivirksomhed, distribution, web, radio og se selskaber producere og formidle nyheder, nd 500.000 læsere og over 290.000 lyttere. e information på jyskemedier.dk

edie-opbuddet og størrelsen af det tekniske apparat i forbindelse med indvielse af landets første interaktive legeplads er en motorvejsindvielse værdig. Odense og Esbjerg er med via videolink live. For i disse to byer indvies også en interaktiv legeplads torsdag formiddag. Klokken sniger sig mod 10, og flisearealet ved Nørremarkscentret vrimler med børn fra skolen og fra områdets institutioner. Regionsformand Carl Holst og borgmester Arne Sigtenbjerggaard får sig en sludder, inden førstnævnte kan gribe

Regionsformand Carl Holst klipper snoren til den nye legeplads. den forgyldte saks og klippe den røde snor ind til boblepladsen ved centret. En trekantet plads med masser af runde knopper, som hver er forsynet med en trykfølsom knap med LED-lys indbygget. Trykker et barn på en af knapperne kommer der lyde og lys på pladserne i de to andre byer samtidig. Billedligt talt kan børn i Odense, Esbjerg og Vejle fra i

går lege sammen samtidig. Og der er skabt, som det hedder i baggrundsmaterialet, et rum for forundring og leg. De tre pladser vil være konstant forbundet via et netværk – det første eksempel på den slags legepladser i Danmark. For den tekniske udvikling står PlayAlive, og det hele er kædet sammen via Center for Kunst og Videnskab ved Syddansk Universi-

Vejle Amts Folkeblad 1/6/2012

tet. Udformningen af boblepladsen i Vejle er foretaget i et samarbejde mellem de to kunstnere Kenneth Balfelt og Lene Mirdal. Og pladsen er en lille del af udviklingsprojekterne under Byen i Balance, som blev startet med 13,4 millioner statskroner i 2005. Rundt om i det store boligområde er indrettet andre pladser til leg og ophold, dog ikke interaktive, li-

SØNDAG 10 - 14 SE FLERE TILBUD PÅ STARK.dk Find din nærmeste STARK med søndagsåbent på STARK.dk

lidt pænere omkring Nørremarkscentret, som synes tegnet i sin tid af en arkitekt med markante tømmermænd. Den nye legeplads i Odense ligner den i Vejle meget, mens den i Esbjerg ser lidt mere skrabet ud. Den består af nogle høje metal-staværer med knapper på. Odenses står i gågaden Kongensgade, mens Esbjergs står ved musikkonservatoriet.

VEJLE

Cirku i grøn Det kommende sundhedshus skal ligge på byens cirkusplads, som rykker længere ud ad Vestre Engvej AF TORBEN JUHLER toju@vejleamtsfolkeblad.dk

Cirkusfolket må rykke for sundheden. Det sker efter sommerferien, hvor byens cirkusplads bag DGI-huset nedlægges og forvandles til byggeplads for det store sundhedshus, der vil skyde op på pladsen. Men cirkusartister, kræmmere og tivolifolk behøver ikke indstille GPS’en til en anden adresse, når de skal finde vej til Vejles nye cirkusplads til august. Den vil fortsat ligge på Vestre Engvej. Men pladsen rykker nogle hundrede meter længere ud ad vejen til arealet på den anden side af Rosborg Gymnasium.

1000 læs med jord Her har Vejle Kommune sat et entreprenørfirma til at anlægge en knap 10.000 kvadratmeter stor og åben plads, hvor belægningen af genknust asfalt netop er blevet tromlet. Pladsen ligger hævet over det øvrige terræn, og det

D p h

s k d D s p f v

d p f s d h e s

VEJLE

Sikær: Borg AF KAARE JOHANSEN kajo@vejleamtsfolkeblad.dk

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) snakker udenom i diskussionen om Charlotteskolen. Det mener socialdemokraten Martin Sikær. Sammen

GÆLDER KUN I SØNDAG D. 3. JUN

m n s m l u b s t k

GÆLDE SØNDAG

UGENS STE* RKERANTI STÆPRISGA – MED

FRIT VALG PR. SÆT

75,WEBER STYLE SHAKERSÆT

Eksklusivt salt- og pebersæt. H: 10 cm. Farve: Sand eller Azur.

(Ex. moms 60,-)

WEBER T

Weber Sty Silikonehå


iværksætterne. Og de gode erfaringer, man har gjort sig i Syddanmark, blev for nyligt formidlet videre til andre europæiske regioner på en konference for projektet ENSPIRE EU i Halmstad. Til konferencen diskuterede blandt andre repræsentanter fra Vejle Erhvervsudvikling, Det Syd-

På konferencen var der desuden enighed om at fokusere på en mere målrettet iværksætteriundervisning, flere og bedre undervisningsredskaber til lærere og undervisere samt at give flere virksomheder flere incitamenter til at opstarte iværksætterprogrammer for deres ansatte.

Fyn: Den konservative Ma Henriksen har netop køb Emma Gads Takt og Tone og socialdemokraten Trine Bramsen har hilst på de australske fodboldlandshold. Det kan man selv forvisse sig om ved at gå ind på de to folketingspolitikeres facebook-profil. Ifølge lektor i politisk kommunikation på Aalborg Unifredag 1. juni 2012 ESB ESBJERG 9 versitet Johannes Andersen 2 { FyensStiftstidende Torsdag 31. maj 2012 er de danske politikere og partiorganisationer ved a Redaktør: E-mail: odense@fyens.dk Camilla Ahlmann-Jensen (51 43) Esben Seerup, 65 45 51 81, Telefon:66 11 11 11 caje@fyens.dk finde ud af, at de skal finde seerup@fyens.dk Journalister: Ulrik Sass (51 42) Syddanmark: Kan børn i der binder legepladserne ud af, hvordan de skal bruge Souschef: 65 45 + (lokalnummer) sass@fyens.dk Odense, Esbjerg og Vejle lege sammen. Trådene er samlet sociale medier som Facebook Jørgen Volmer, 65 45 51 46, Karsten Hüttel (51 85) Erik Thomsen (51 47) sammen - uden at befinde sig afert@fyens.dk Center for Kunst og Viog twitter. jvo@fyens.dk khy@fyens.dk Fax:65 45 51 41 A  nne Dahl Bertelsen (51 80) B  jarke Vestesen (51 48) det samme sted? denskab på Syddansk Uni- En folketingspolitiker andb@fyens.dk bve@fyens.dk Det kan de på regionens versitet. skulle før i tiden forsvare sine tre nye interaktive legeplad”Det er spændende at se, og partiets interesser i Folkeser, der åbnede for nyligt. hvad der sker, når man sættinget og manøvrere rundt Med tryk på en knap kan bør- ter kunstnere, kommuner og vælgerforeningen. Sådan en skarpe til Odenses borgnene påvirke legen på de to virksomheder til at arbejde politikerrolle har vi slet ikke mester, Ankersammen Boye (S) andre legepladser. om at skabe noget. mere. Nu er Folketinget bleDe tre legepladser er blevet Opgaven er løst på vidt forvet et springbræt til at blive til i samarbejde med aktører skellig vis, men alligevel er genvalgt, og midlet er opinden for kunst og musik. legepladserne bundet sammærksomhed, siger Johannes Borgmester Anker Boye (S) må endnu en gang Det er virksomheden Play- men,” udtaler regionsrådsAndersen. konstatere, at Odenses økonomi ikke hænger helt Alive, der har stået for den formand Carl Holst i en presOg i jagten på opmærksammen. Derafmangler millioner kroner, som tekniske udvikling de spil, 250 semeddelelse. somhed er de sociale medier skal findes i næste års budget. blevet et vigtigt værktøj. - Udsagnet og dialogen er Denmeldingharvihørt blevet mindre interessant før,baremedandretal. ■■Odense Kommunes poliDet er alligevel kun kværuMagnus er vild med lydene, som han får frem ved at sætte hånden på sattelithove■Treårige ■-■Hvis■der■er■overHvorforbliverdervedat tikere må - igen - ud at finde Foto: Soffi Chanchira Larsen derne. lanter og ens venner, som flødigt■fedt■tilbage,■vil■ væreforfåpenge? besparelser for millioner. kommenterer og læser poliDet er en kombination af Kommunen mangler p.t. det■forsvinde,■siger■ tikernes opslag, og det rykflere ting. Dels mister Odense 250 millioner kroner for at få Fyn:  8  0 procent af fynboerne Odense:  O nsdag den 30. maj ker ikke noget. Det er bleve konservativ■rådmand penge udligningsreformen, økonomien til at balancere. har ikke etpå testamente - og blev ti odenseanske virkmere interessant at linke ti dels er vi hårdere ramt end de det kan koste dyrt, hvis ægte- somheder belønnet for deres indslag og artikler, siger Jo■■En■bet■at■Odense■ fleste arbejdsløshed, og fællen dør,afog man skal giftes grønne indsats med Klimahannes Andersen. får■sit■statstilskud■ har vi en uforholdsigen.endelig Har man ikke et testaværkets (et projekt i samarVed at linke på den måde mæssig stor andel af befolkbeskåret,■mener■han mente, skal man nemlig skifbejde mellem bl.a. Odense kan politikerne ryge op på ningen på overførselsind- Vi kan lige så godt vænne te bo og dermed udbetale arv Kommune og Miljøforum Googles søgeliste, hvis der er komst. Odense har faktisk os til at skulle løse flere opgabørn. Fyn, red.) diplom. For at nok, som trykker på linket. landets femtelaveste erOdense: De to borgerlige rådver for færre kroner. Vi skaltil sine BUTIKKEN HAR ÅBENT - Med et testamente kan68 modtage diplomet har med- Facebook kan genere en hvervsfrekvens, idet kun mænd i Odense Byråd behver dagTirsdag tænke innovation. den 5. juni udskyde arven, indtil lemmerne gennemført et masse trafik, og jo mere traaf den arbejdsduelige kræfter, at Odense igen-igen Alle dele af Odense Kom-manprocent forælder dør. Først kursus i energistyring, udarfik, jo højere kommer man op INTERAKTIVT: del afkl. borgerne i kommunen står i en alvorlig økonomiskEsbjerg har fået en ny legeplads, hvor man mune må(Grundlovsdag) tænke på at udvikleden sidste 10.00 bejdet De på Googles søgninger, siger DEN 5. JUNI!! er i arbejde.børnene deres ■TIRSDAG ■DetCO2-regnskab er svært at findeosv. lyssituation. kan påvirke legen i Vejle og Odense, når man rør ved en knap. nye løsninger og må forståher modtager klimabevidste virksomheder Johannes Andersen. slårdetvifradørene punkter i Odenses økonomi Kombinationen af den alvoren, lyder V-råd-arv og har således været med til at hjælpe familiens økotæller blandt andre Odense Politikerne skal dog ifølge HvordanvilIskaffede i den nærmeste fremtid, almindelige krise, dårlige manden. Af Pernille Obelitz skolen og Midtbyens Børneop til vores nomi, nyesiger flotte manglendepenge? Casperbutik Hauberg Havn, lektor på SDU’s institut for menerSygehusapotek Anker Boye. Fyn, nøgletal, voldsomt mange vik_esbjerg@jv.dk have var mødt op samt forDet har vi ikke lagt os fast på odenseanere på overførselsStore udfordringer Grønnegaard, Ret&Råd. Odense Zoo m.fl. statskundskab Christian ElFAKTA ■ ■ ■ Tlf. 7912 4648 manden for kultur- og frii Strandbygade 29! endnu, men vi er i Økonomiindkomst og et beskåret stats- Vi har ekstremt store struktidsudvalget, løsgængeren ligevel ikke lov at beholde alle udvalget enige om, at det er en tilskud til Danmarks tredjeturelle udfordringer ikke LEGEPLADSEN ESBJERG: – Muuuuh, siger Knud Jager Andersen, og tapengene selv. Desuden vil en opgave for hele kommunen, største by er en giftigMagnus cocktailrø- lende over storskærm fra ■ Virksomheden PlayAlivemindst med de mange, også det, når tre-årige skatteforhøjelse også ramme ikke for de enkelte forvaltninforrer økonomien. har stået for den tekniske unge, der står uden for arved sattellithovedet på Vejle var regionsrådsforde mange ledige, vi har, og jeg ger. Vi står sammen om det -den Hvisnye derinteraktive er overflødigt fortsætter udvikling. I Esbjerg er det bejdsmarkedet, lege- mand Carl Holst (V). økken) vil ikke være at ekstraher. fedt tilbage, vil det forsvinde, Jane Jegind. Svatilnek l.med (tid blevet til i samarbejde plads ved MusikkonservaHans Sydow, Tonespacebeskatte for eksempel den tidmener konservative rådmed Syddansk Musikkon- - Der er brug for en grundtorietden i Esbjerg. Her kan man underviser på MusikkonserKommerderfyringer? ligere Lindø-medarbejder, der mand Steen Møller. servatorium og Skuespil- læggende omstilling, hvor et fra Esbjerg lege med barnli- vatoriet i Esbjerg, har i samstadig er arbejdsløs. Det kan nok ikke undgås, -geVed allerede forOdense flere år og arbejde med Esbjerg Komlerskole, hvor legepladsenmotto for løsning af opgaversjæle i både men vi er slet ikke så langt siden at bare tage fat med ne skal være ”gør det bedre og også ligger. Vejle ved at ganske røre ved mune udviklet den interakErdersletingenlysendnu, at vi kan sige, hvor betragtelige besparelser trobilligere”, mener rådmanden. ■ Ved at holde hånden op sattellitterne. tive legeplads i Esbjerg. punkterialtdether? meget der kan klares ved ede vi, at der verden blev udvist foran et af sattelithoveder- Den 6. juni får byrådet en – Vores er retblevet – Man kan sige, at det er en Ikke her og nu. Vi kan håbe naturlig afgang og hvor mantidig omhu. Det viser sig nu, nærmere orientering om ne, afgiver de en lyd, som mindre, og man kan nu lege legeplads, der svarer igen, på, at krisen snart letter lidt ge, der skal direkte fyres. at på det ikke er nok. så påvirker legepladserne budgetudsigterne for Odense tværs af landet, sagde forklarer underviseren, I forvejen er der en udskiftning omkring os, for vi er en del af -borgmester Vi er i gang med at redefii Vejle og Odense – og om-Kommune i de kommende Johnny Søtrup som også har lagt stemme vendt. (V)velfærdssamfundet, i sin åbningstale. men til sattelitterne, hvori han verden, og rundt omkring os er på 1500-1600 personer, der nere år, og bagefter gælder det Både børn fraatSct. Nicolaj hvisker et dadaistisk digt. der stadig krise. Vi kan se frem årligt går ind og ud af job det er en bet for os, Odense samme for de relevante høtil, at Odense de kommende 10 i kommunen, så en del kan bliver kraftigt beskåret i statsringspartnere hos personalet år har planlagt mange inveogså klares ad den vej. tilskud. i kommunen. steringer, som vil skabe vækst - Vi skal helst undgå beOdenseharFynslaveste og beskæftigelse i byen, i hvert vidstløse besparelser, men [ Vi skal [ Alle dele skatteprocent.Hvorfald mens byggerierne står ansatte og borgere vil komme helst undgå af Odense forsætterOdenseikkebare på. Det giver cirka 1000 artil at mærke det, siger Steen bevidstløse Kommune CYKLISTER: Esbjerg Kommune indvier et sammenhængende skattenop? bejdspladser for hver milliard Møller.

SPECIALKØBMANDEN Usynlige venner til fynske børn

Odense

FLYTTER I NYE OG STØRRE LOKALER…

K og V i byrådet: - Det er alvorligt Vi skal lege på tværs af landet

1 testamente  Virksomheder  Intet 

Fyns Amts koster  dyrtAvis 6/6/2012 fik klimadiplom

Glæd dig!

BEMÆRK – FARS DAG,

2

NY ADRESSE:

Strandbygade 29

3 Masser af

5

gode ÅBNINGSTILBUD! Kaffe, stort kagebord og lækre smagsprøver!

Hjerteforeningen tager Jydske Vestkysten 1/6/2012 besparelser,

cyklen

må tænke

cykelsti-net mellem Ribe og Esbjerg i samarbejde med Hjerte-

4 FLYTTESALG 25% RABAT

Udfordringerne er så massive, investeres, og med Fra torsdag den 31/5 til og med lørdagkroner, dender 2/6 kl. 14 giver vi

men ansatte og på at udvikle nye at vi ikke kan beskatte os ud planlagte investeringer på 20V: - Flere besparelser foreningen af dem. Det er ingen løsning. 25 milliarder kroner, hvis vi Venstres rådmand 50 Janeårs Je- jubilæum. borgere vil komme løsninger og må Skatten er høj nok i forvejen. regner det hele med, ligger der gind er ikke et sekund i tvivl til at mærke det. Af Karsten Hüttel forstå alvoren. Og hvis vi gjorde det, får vi albedre tider foran os. om, at de kommende bespaog Jørgen Volmer Af Pernille Obelitz Bramming og Tjæreborg vil Steen Møller (K), rådmand Jane Jegind (V), rådmand relser ikke bliver de sidste. khy@fyens.dk,■jvo@fyens.dk vik_esbjerg@jv.dk Hjerteforeningen stille telte FAKTA ■ ■ ■ Tlf. 7912 4648 op, hvor der uddeles forfriskninger og informaINDVIELSEN ESBJERG: Med forhåbninger tionsmateriale samtidig ■ Den 2. juni indvier Esom solskin og skyfri him- med, at man kan få målt sit bjerg Kommune et sammel vil Esbjerg Kommune blodtryk og deltage i en konmenhængende cykelstinet fejre indvielsen af et sam- kurrence, hvor der er muligmellem Esbjerg og Ribe. menhængende cykelsti-net hed for at vinde en cykel. Kommuner, ■■På et såkaldt playspot, ■mellem ■Tre■nye■interaktive■ går fraSyddansk Ribe klokRibe og Esbjerg. Detpladser - såkaldte playspots - Vejle Starten børn med et tryk på en Universitet, enogprivat virkder indvies i dag i KongensFokus på cyklismen ken 9.30 fra Esbjerg vil de gøre i forbindelse medhvor legepladser■gør■det■ kanSneum påvirkeÅlegen på de H. somhed samt en række kunstgade, kan odenseanske børn klokken 10.00. Ved vil Freddie Hjerteforeningens 50-årsknap to andre legepladser. nere. og barnlige sjæle lege med muligt■for■børn■i■ ■ Alle vil siden mødes ved Madsen (DF), formand for jubilæum den 2. juni. er forskelDe Sneum tre legepladser indvies ligesindede, selv om de Å, hvor formanden teknik- og forsyningsudvalIndvielsen kommer til at Legepladserne Odense,■Esbjerg■og■ lige, men er alligevel bundet samtidigt i dag klokken 10. befinder sig mange kilofor teknik- og forsyningsforegå på cykelstibroen get, officielt indvie den nye Vejle■at■lege■sammen I Odense er lege- Via storskærme kan gæstermeter væk i Jylland. udvalget, Freddie H. Madcykelsti. over Sneum Å klokkensammen. pladsen i synes, Kongensgade ne følge den egentlige Foto:■John■Fredy senmed (DF),i officielt vil indvie – Jeg at vi kanetvære 12.00. Odense: i Odense, kreeret af kunst- og indvielse, som foregår i Vejle cykelstierne. rigtig stolte af resultatet, MenBørn inden da kanEsmankunstværk bjerg og Vejle snart lege ved regionsrådsformand Carl samtidig Illutron. markerer etabledeltage i enkan såkaldt cykel-nerkollektivet ringen af de to nye stier, at vi bus, som starter i henholdssammen, selv om de er på De tre interaktive legepladHolst (V). Kommune har fo- et tildelt 6,8 millioner krovisderes Ribelegeplads. og Esbjerg, og hvorser ierEsbjerg hver resultatet af et samarkusmellem på cyklismen, de opner afBertelsen Vejdirektoratets Cymødesbejde Ideltagerne dag, torsdagderefter den 31. maj, Region og SydAf Anne Dahl Jyllandsgade 14 · 6700 Esbjerg · Tlf. 7515 4055 levelser det giver kelpulje for at kunne anlægved åen. indvies tre interaktive lege- danmark, Odense, Esbjergatogtage andb@fyens.dk På turen vil der være op- cyklen frem for bilen, for- ge de to nye cykelstier, så man nu kan cykle direkte samlingpunkter, hvor bor- tæller Freddie H. Madsen. Esbjerg Kommune har få- mellem Esbjerg og Ribe. gerne kan stige på, og i

på ALT i butikken i Jyllandsgade

Nu kan du lege med jyder, mens du er hjemme i Odense

www.specialkoebmanden.dk

Fyens Stiftstidende 31/5/2012

17


18

Syddanmark NU: 1/6/2012


19

07.06.12: Fyns Amtsavis: Usynlige venner til fynske børn http://c15075433.r33.cf2.rackcdn.com/fyns.amtsavis-FAA070612AB004.pdf 05.06.12: TV2 Nyhederne: tre danske byer har fået nye legepladser http://nyhederne.tv2.dk/video/index/id/50911696/ 01.06.12: Jyske Vestkysten: Vi skal lege på tværs af landet http://files.newswatch-crm.com/store/2012/06/01/jvestkystenJVK010612ESB3009.pdf 01.06.12: Vejle Amts Folkeblad: Blip-båt – det’ for børn http://c15061963.r63.cf2.rackcdn.com/3924127-1338545582-va.folkeblad-VM_ VF_A_2-3_01-06-2012.pdf 01.06.12: Syddanmark NU: Her må man gerne lege på kunstværkerne 31.05.12: TV2 Fyn: Interaktiv legeplads i Odense http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2012/5/31/?video_id=51730 31.05.12: Fyens Stiftstidende: Interaktiv legeplads blev aktiveret http://www.fyens.dk/article/2092539:Odense--Interaktiv-legeplads-blev-aktiveret 31.05.12: TV2 Fyn: Leg med usynlige venner http://www.tv2fyn.dk/article/356106:Leg-med-usynlige-venner?rss 31.05.12: DR P4: Leg med børn i hele regionen http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Odense/2012/05/31/070255.htm 31.05.12: Fyns Amtsavis: Nu kan du lege med jyder, mens du er hjemme i Odense http://c15058902.r2.cf2.rackcdn.com/fyns.amtsavis-FST310512AB002.pdf 31.05.12: TV2 News: Direkte indslag fra Vejle om indvielsen af Robotic Art Experience


ISBN: 978-87-990855-0-7

Robotic Art Experience  

legepladser i Esbjerg, Vejle og Odense

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you