__MAIN_TEXT__

Page 1

PIXIBOG Kulturprinsens manual til projektafklaring


Kulturprinsens VISION Kulturprinsen skal være et internationalt anerkendt center, som udvikler og forankrer metoder og projekter, der styrker kreativitet og kulturel identitet hos børn og unge. Kulturprinsen vil opnå dette gennem netværk og samarbejde med professionelle kulturformidlere, kunst- og kulturaktører samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Kulturprinsens værdier og forudsætninger er: • Inddragelse af børn, unge og voksne i såvel proces som produkt. • Formidling af projekter, processer og viden til udvalgte målgrupper. • Forankring der hvor børn og unge færdes. Kulturprinsen giver således

Kulturprinsens FORMÅL Kulturprinsen er et regionalt, nationalt og internationalt udviklingscenter for børne- og ungdomskultur. Institutionens formål er at forestå udviklingen af kvalitative og innovative nye kulturtilbud til børn og unge. Kulturprinsen skal generere, udvikle og formidle ny viden på det børnekulturelle område. Kulturprinsen skal, med afsæt i Viborg Kommune og igennem nationalt og internationalt samarbejde, medvirke til at synliggøre og fremme børne- og ungdomskultur hos andre kulturelle institutioner og aktører. Kulturprinsen skal opbygge netværk og samarbejdsrelationer med kulturelle, kunstneriske og pædagogiske institutioner samt forskningsinstitutioner.


Kulturprinsens MIRO Manual til projektafklaring


Kulturprinsens MÅL KULTURPRINSENS VISION OG VÆRDISÆT: Hvordan er visionen opfyldt? Hvordan kan værdierne opfyldes? • Inddragelse: Hvilket niveau for inddragelse og af hvem? • Formidling: Hvad, hvordan og for hvem? • Forankring: Hvilke spor og aftryk sætter projektet og hos hvem?

MENINGSFULDHED (Målgrupper, interessenter og samarbejdsparter) Hvor meningsfuldt er projektet og for hvem? På hvilken måde kan projektet skabe motivation, arbejdsglæde og ejerskab? Hvordan ønskes vægtningen af kvalitet og kvantitet? Hvilket udbytte og effekt skaber projektet? Hvilke netværks-, synligheds- og erfaringsperspektiver åbner projektet for? Behovs- og forventningsafklaring – hvem bidrager med hvad? Hvordan afstemmes ressourcer ift. forventninger?

MOD TIL KREATIVITET Hvordan skaber projektet mod til kreativitet i fællesskab og for den enkelte? Hvordan udfordrer projektet til at gøre noget andet/noget nyt?


Kulturprinsens INDHOLD IDÉ OG SAMMENHÆNG Hvad er den specifikke idé og i hvilken sammenhæng udfolder den sig? Æstetiske processer Læringsperspektiver Faglige- og kreative udfordringer Samarbejdsrelationer Relevans og udfordringer

Kulturprinsens INDDRAGELSE PLANLÆGNING Hvad er projektets overordnede udformning og varighed? Aktiviteter Handleplan Inddragelsesplan Formidlings- og kommunikationsplan


Kulturprinsens RESEARCH Hvilke projekter/erfaringer findes i forvejen? Hvilke metoder/teorier har været anvendt tidligere? Hvilke kompetencer har været i spil?

Kulturprinsens RESSOURCER KOMPETENCER Hvilke kompetencer og kreative kræfter er nødvendige i projektet?

KAPACITET Hvilken tid og hvilke faciliteter kræves for at gå med i projektet?

ØKONOMI Hvad er overslagsbudgettet og hvor kan finansieringen komme fra?

EVALUERING Hvordan forholder projektet sig til dets mål og succeskriterier? Hvilke forskningsperspektiver afføder projektet? Hvilken strategi er der for en løbende evaluering? Hvilken kreativ, fremadrettede evaluering er tilrettelagt?

FORSKNING Hvilke forskningsperspektiver afføder projektet og hvem kan varetage disse?


Kulturprinsens ORGANISERING TEAMSTRUKTUR Hvilke roller er nødvendige for gennemførsel af projektet? Hvem udfylder hvilke roller og med hvilke kompetencer? Hvor ligger beslutningskompetencerne? Hvordan ser organisationsplanen ud?

SAMARBEJDSPARTNERE Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige for projektet? Hvilke samarbejdspartnere vil være givtige for projektet?

PLANLÆGNING Opfølgning og forankring Risikoanalyse Procesplan Interessentanalyse Realitetstjek med SWOT analyse

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Hvordan og hvornår kommunikeres der og på hvilket niveau? Hvornår inddrages pressen? Kommunikationsplan

FORMIDLING: Hvilke formidlingsmaterialer er nødvendige? Hvordan videndeles der? Hvilke målgrupper formidles der til?


Kulturprinsens VÆRKTØJKASSE INDDRAGELSESMATRIX KOMMUNIKATIONSPLAN DISTRIBUTIONSLISTE INTERESSENTANALYSE RISIKOANALYSE ORGANISATIONSPLAN INDDRAGELSESPLAN BUDGETSKABELON GOOGLE DREV Opdaterens løbende Links til eksempler, vejledninger og skabeloner sættes ind.

Profile for Kulturprinsen

Kulturprinsens manual til projektafklaring  

Kulturprinsens manual til projektafklaring  

Advertisement