__MAIN_TEXT__

Page 22

22

Personalità

12.01.2014

Ilu jgÓIx mIll-maÌIja bIss gÓal dawn l-aÓÓar gÓaxar snIn ramOna POrTEllI tintervista lil BRIAN ROLÈ

www.ramonaportelli.com ramonaportelli@hotmail.com

Aktarx kull persuna jkollha passjoni g˙al xi biçça xog˙ol o˙ra, apparti x-xog˙ol primarju tag˙ha. IΩda rari, speçjalment f’Malta, li ssib persuna li l-passjoni tag˙ha tkun l-unika g˙ajxien g˙aliha, speçjalment meta din tkun il-ma©ija. Fost dawn hemm l-illuΩjonista u magician Brian Rolè li f’Marzu tassena 2013 g˙alaq g˙axar snin ja˙dem b˙ala full-time magician professjonali. Brian g˙andu erbg˙in sena, qieg˙ed f’relazzjoni u, g˙alkemm minn Tas-Sliema, joqg˙od San Ìwann. B˙ala passatempi g˙andu l-fotografija u l-elettronika, ji©ifieri jibni affarijiet elettoniçi b˙al gadgets u affarijiet simili. Proprjament Brian twieled G˙awdex, iΩda dejjem g˙ex Malta.

Meta tkellimt mieg˙u, Brian iddeskriva lilu nnifsu b˙ala tip ta’ bniedem li jippersisti ˙afna u jemmen li jrid ja˙dem u jemmen fih innifsu sabiex jasal fejn irid jasal fil-˙ajja. Mistoqsi kif nibtet il-ma©ija fih, Brian sostna li ja˙seb li, b˙al kull artist ©enwin ie˙or, twieled bil-passjoni ta’ din larti fih. “Kull artist g˙andu passjoni lejn arti partikolari u l-arti tieg˙i inzertat il-ma©ija. BiΩ-Ωmien tg˙allimt dak kollu li stajt nitg˙allem fuq dan ilqasam tal-arti, g˙ax vera kelli passjoni g˙aliha, b’hekk biss stajt niddedika ˙ajti lejn ilma©ija.

BRIANROLÈ

L-uniku Malti li qed ja˙dem fuq ma©ija biss S’issa Brian huwa l-uniku Malti li ja˙dem b˙ala magician u illuΩjonista fuq baΩi fulltime. Mistoqsi kif i˙ossu dwar dan il-fatt u kif jirnexxilu jg˙ix minn hekk biss, we©ibni: “B˙al kull ˙a©a o˙ra, qatt mhu façli tg˙ix minn xog˙ol self-employed , u kemm-il darba ti©i darek mal-˙ajt, però dejjem tista’ tirnexxi jekk temmen fik innifsek. Huwa aktar diffiçli b˙ala artist fejn, çerti nies, ˙afna drabi jippretendu li l-artist jag˙ti l-˙in u ddedikazzjoni tieg˙u jew tag˙ha bla ebda kumpens. B˙ala artist xorta trid flus sabiex t˙allas il-kontijiet, tixtri ˙wejje© u ikel biex tg˙ix ˙ajja diçenti u sabiex fl-a˙˙ar milla˙˙ar tidher tajjeb quddiem in-nies.” Minn informazzjoni li g˙addieli qabel kont naf li qabel ma sar magician fuq baΩi full-time kien ja˙dem b˙ala skrivan fejn dam tlettaxil sena. Qabel kellu wkoll ˙afna xog˙lijiet differenti fejn kien deliveryman , issajjar ilpizza, waiter , barman , salesman, isewwi t-televiΩjonijiet u l-kompjuters u ja˙dem ˙afna xog˙lijiet o˙ra fil-qasam talvolontarjat. Iddiskuta mieg˙i lfatt li ma kinitx deçiΩjoni ˙afifa li jitlaq xog˙ol bil-paga tajba li kien jit˙allas kull xahar, imma llum i˙ossu kuntent li bis-sa˙˙a ta’ dawk kollha li emmnu fih irnexxielu jibni karriera fissa fil-qasam tal-arti li tant i˙obb: il-ma©ija. Kemm b˙ala magician u anke b˙ala illuΩjonista, Brian ˙adem kemm-il darba barra minn Malta f’diversi pajjiΩi differenti, fosthom Mallorca fi Spanja g˙al sitt xhur s˙a˙ jag˙ti show ta’ kuljum, fl-

Indja, cruiseliners, u riçentament fiç-Çina. “Meta ta˙dem kuljum, ikollok iç-çans titg˙allem minn Ωbalji li tkun g˙amilt mix- show ta’ qabel, titg˙allem dwar udjenzi differenti u titg˙allem minn nies o˙ra professjonali, b˙alma huma tekniçi, produtturi, stage hands, Ωeffiena u artisti o˙ra. Ódimt f’lukandi ewlenin, f’teatri, theme parks , fieri u festivals, u kull post tani lura esperjenza ©dida fejn tg˙allimt xi ˙a©a ©dida – xi ˙a©a li kieku ma mortx, jew ma g˙amilithiex, ma kontx inkun naf biha. L-g˙aΩla tieg˙i li na˙dem barra minn Malta kienet g˙ax in˙obb nivvja©©a, in˙obb l-avventura, in˙obb nitg˙allem kulturi u tradizzjonijiet differenti, in˙obb niltaqa’ ma’ nies differenti, u n˙obb il-professjonaliΩmu filqasam tax-xog˙ol li nag˙mel.” Fi kliemu stess, Brian dejjem i˙ossu kuntent meta jag˙ti wirja barra minn Malta, mhux biss g˙ax ikun mar hemm jew ta show f’xi post lussuΩ jew

g˙al xi VIPs partikolari, imma g˙ax i˙ossu kburi li g˙aΩlu persuna Maltija minn fost eluf o˙ra minn madwar id-dinja. “PereΩempju, fil-Messiku g˙amilt 35 show fejn f’kuul wa˙da kien hemm madwar 7000 ru˙. Óadd ma kien sema’ b’Malta, imma wara li spiççajt ix- shows kollha, mill-inqas 250,000 ru˙ kienu semg˙u bija; ma’ dawn trid iΩΩid lil dawk kollha li kienu raw xi intervista fuq it-televiΩjoni jew qraw xi artiklu f’gazzetta Messikana. L-istess ©ara dan la˙˙ar f’Beijing, iç-Çina,” spjegali Brian. Lura minn The Beijing International Magic Festival Riçentament, f’Ottubru 2013, Brian u l- partner tieg˙u filma©ija, Lola, kienu mistednin sabiex jing˙aqdu ma’ erbg˙in magician ie˙or sabiex ittellg˙u show f’Beijing fiç-Çina. Din kienet l-ewwel darba li taw show fiç-Çina u b’kollox g˙amlu tmienja u g˙oxrin

show tul sebat ijiem, ji©ifieri erba’ shows kuljum. “Konna qeg˙din nag˙tu l-wirjiet tag˙na f’ theme park kbir u, minbarra Beijing, il-festival kien mifrux ukoll f’erba’ positijiet o˙ra fiç-Çina, fosthom Shangai u Shenzen. L-erbg˙in magician ta’ nazzjonalitajiet differentili kienu mqassmin fuq ˙ames postijiet, ji©ifieri tmien magicians f’kull post. Fosthom kien hemm magicians famuΩi minn Las Vegas b˙al Jeff Mc Bride. B’kollox Lola u jien domna tnax-il ©urnata f’Beijing: jumejn minnhom provi u sebat ijiem shows . Ix- show tag˙na kien twil g˙oxrin minuta u kien ibbaΩat fuq ma©ija talpalk, illuΩjonijiet Ωg˙ar bilparteçipazzjoni tan-nies preΩenti, u akkumpanjament minn muΩika ferrie˙a. G˙amilna att ©did ta’ madwar erba’ minuti, li domna sitt xhur in˙ejju speçjalment g˙al din lokkaΩjoni. In-nies laqg˙una b’entuΩjaΩmu kbir, u tajna shows fuq palkijiet differenti,

madwar it-theme park. Matul l-attività Ωaruna aktar minn 200,000 persuna f’sebat ijiem. Kienet l-ewwel esperjenza tag˙na fiç-Çina u vera ˙adna gost. Kemm il-produtturi taxshow, kif ukoll id-diretturi taltheme park urewna rispett kbir u ttrattawna tajjeb ˙afna tul iΩ-Ωjara tag˙na,” spjegali kuntent Brian. Mitlub jirrakkontali xi esperjenza li g˙adda minnha u li forsi marret ˙aΩin waqt xi show minn tieg˙u, Brian malewwel ftakar f’episodju fejn darba wa˙da, waqt programm fuq it-televiΩjoni li kien qed jixxandar live , kien qed jippreΩenta illuΩjoni fejn kien qed jaqsam lil Lola min-nofs. “Óin minnhom il-kaxxa li kont qed nuΩa ddeçidiet li tinkiser. Kont iffurtunat ˙afna g˙ax irnexxieli na˙bi l-fatt li nqasmet il-kaxxa, u b’xi mod komplejt qisu qatt ma ©ara xejn, avolja kelli xokk kbir fuqi f’dak il-mument.” Nafu li hawn ˙afna magicians Maltin o˙ra, iΩda ˙add minnhom ma g˙andu l-ma©ija b˙ala l-uniku xog˙ol kif g˙andu Brian. B’hekk ridt inkun naf kif i˙ossu dwar dan il-fatt. “Li jien biss b˙alissa qed nag˙mel dan ix-xog˙ol fuq baΩi full-time minn fost ilmagicians Maltin, nista’ ng˙id li n˙ossni xxurtjat u fl-istess ˙in ma nistax ng˙id li n˙ossni xxurtjat, g˙ax in˙oss li ˙dimt ˙afna g˙aliha: emmint fija nnifsi u ssagrifikajt ˙afna affarijiet sabiex nil˙aq il˙olma tieg˙i. Mhux dejjem stajt nag˙mel jew nixtri l-affarijiet li ˙addie˙or jista’ meta jkollu xog˙ol regolari. Lanqas nista’ ng˙id li n˙ossni kburi g˙ax jiena biss, b˙ala magician Malti, na˙dem full-time filqasam tal-ma©ija, g˙ax qatt ma ˙assejt li kont qed nikkompeti ma’ magicians o˙ra. Óassejt biss li kelli niddedika ˙ajti g˙all-ma©ija u lpalk, waqt li fl-istess ˙in forsi nferra˙ jew nispira lil xi ˙add sabiex jag˙mel dak li jirnexxieli nag˙mel jien. Nemmen li xejn mhu impossibbli jekk veru temmen fik innifsek!” kompla jsostni mieg˙i. Fl-a˙˙ar nett Brian ˙e©©e© lil kull min g˙andu konnessjoni mal-qasam tal-arti u l-kultura sabiex jemmnu fihom infushom, g˙ax jekk persuna ma temminx fiha nnifisha, kif jista’ ˙addie˙or jemmen f’dik il-persuna!

Profile for Kullħadd Editor

Kullhadd 12.01.2014  

Kullhadd 12.01.2014  

Profile for kullhadd
Advertisement