Page 1

!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:36 AM

Page 1

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ì. ÊȪÂÀ

CATALOGUE OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF KYIV SCIENTIFIC ENTITIES


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:36 AM

Page 2

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF KYIV SCIENTIFIC ENTITIES

Dear ladies and gentlemen!

According to expertise of Kyiv’s economical development, development of market and financial infrastructure, human resources and business activity, over the past three years Kyiv has been the most attractive for investment. Kyiv makes deliveries to the whole Ukrainian market – almost one third of direct foreign investments is concentrated here. The Kyiv Chamber of Commerce and Industry pay much attention to creating of favorable conditions for effective economic growth in the capital of Ukraine. The fourth issue of the innovation propositions’ catalogue comprises scientific developments of the leading capital institutions, prevailed by the projects and propositions of the Building Constructions State Scientific and Research Institution with a modern production basis capable to realize the technologies proposed in the catalogue. We express our gratitude to all the companies having participated in the writing of this catalogue and we are confident in effective cooperation for the welfare of Kyiv’s citizens. May success attend you in all your business!

President of Kyiv CCI

2

M. V. Zasulskiy


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:36 AM

Page 3

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ì. ÊȪÂÀ

3

Øàíîâí³ ïàí³ òà ïàíîâå!

Çà åêñïåðòíîþ îö³íêîþ ñòàíó åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà, ðèíêîâî¿ òà ô³íàíñîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ðîçâèòêó ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â, ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³, Êè¿â ïðîòÿãîì òðüîõ îñòàíí³õ ðîê³â ìຠíàéâèùèé ðåéòèíã ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³. Êè¿â äຠâèõ³ä íà âåñü óêðà¿íñüêèé ðèíîê — òóò çîñåðåäæåíî ìàéæå òðåòèíà ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é. Êè¿âñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà ïðèä³ëÿº âåëèêó óâàãó ñòâîðåííþ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ íàä³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè. ×åòâåðòèé âèïóñê êàòàëîãó ³ííîâàö³éíèõ ïðîïîçèö³é ì³ñòèòü â ñîá³ íàóêîâ³ ðîçðîáêè ïðîâ³äíèõ ³íñòèòóò³â ì³ñòà, ñåðåä ÿêèõ äîì³íóþòü ïðîåêòè òà ïðîïîçèö³¿ Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é ç ñó÷àñíîþ âèðîáíè÷îþ áàçîþ ñïðîìîæíîþ âò³ëèòè çàïðîïîíîâàí³ â êàòàëîç³ òåõíîëî㳿. Âèñëîâëþºìî ùèðó ïîäÿêó âñ³ì êîìïàí³ÿì, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ öüîãî êàòàëîãó ³ âèðàæàºìî âïåâíåí³ñòü ó åôåêòèâí³é ñï³âïðàö³ íà áëàãî êèÿí. Áàæàþ óñï³õ³â â á³çíåñ³!

Ïðåçèäåíò Êè¿âñüêî¿ ÒÏÏ

Ì. Â. Çàñóëüñüêèé


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:36 AM

Page 4

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF KYIV SCIENTIFIC ENTITIES

Dear colleagues! The development of the state’s economy is highly dependent on the development of construction system which involves construction, town-planning, architecture and production of building materials. The scientific and technical system in construction industry including research and planning institutes helps to solve the following actual problems: • Improvement of legislative, normative and systematic basis; • Creation of favorable investment climate in the state; • Implementation of state scientific and technological programs in construction; • Reliability control and accident prevention of building structures, buildings and constructions on all stages of exploitation; • Development of structural solutions, buildings and constructions safety devices, territory protection in standard and close engineering geological and seismic conditions; • Reduction of financial costs for the improvement of design and construction works quality; • Maintenance of the proper technical state and prolongation of building structures life time, reconstruction, restoration and renewal of architectural and historical monuments; • Scientific and engineering staff training for construction industry; The Catalogue presents actual investments and innovation projects of the following leading institutes of the construction complex of Ukraine: Research Institute of Building Constructions, Research Institute of Building Production, Research Institute Projectreconstruction, Ukrainian Research, Project Planning and Design Institute of Building Materials and Products, Research and Development Institute for Municipal Facilities and Services, Ukrainian State Scientificresearch and Design Institute «UkrNDIProcivilsilbud». Looking forward to effective cooperation. Director of NIISK of Ministry of Construction, Architecture, Housing and Municipal Economy of Ukraine, Advisor for the Ministry on Research Policy

4

P. Kryvosheyev


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:36 AM

Page 5

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ì. ÊȪÂÀ

5

Øàíîâí³ êîëåãè! Ðîçâèòîê åêîíîì³êè äåðæàâè â çíà÷í³é ì³ð³ çàëåæèòü â³ä ðîçâèòêó áóä³âåëüíîãî êîìïëåêñó, ùî âêëþ÷ຠáóä³âíèöòâî, ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðó òà âèðîáíèöòâî áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Íàóêîâî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³, äî ÿêîãî íàëåæàòü íàóêîâî-äîñë³äí³ ³ ïðîåêòí³ ³íñòèòóòè, ñïðèÿº âèð³øåííþ òàêèõ íàãàëüíèõ ïðîáëåì ÿê: • óäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâ÷î¿ òà íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷íî¿ áàçè; • ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ³íâåñòèö³éíîãî òà ³ííîâàö³éíîãî êë³ìàòó â äåðæàâ³; • çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì ó áóä³âíèöòâ³, • çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîñò³ ³ áåçïåêè áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é, áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âñ³õ åòàïàõ ¿õ æèòòºä³ÿëüíîñò³; • ðîçðîáêà êîíñòðóêòèâíèõ ð³øåíü, çàñîá³â çàõèñòó áóä³âåëü òà ñïîðóä, ³íæåíåðíîãî çàõèñòó òåðèòîð³é ó çâè÷àéíèõ ³ ñêëàäíèõ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ òà ñåéñì³÷íèõ óìîâàõ; • çíèæåííÿ ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò òà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïðîåêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâà; • ï³äòðèìàííÿ íàëåæíîãî òåõí³÷íîãî ñòàíó òà ïðîäîâæåííÿ ðåñóðñó áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é; ðåêîíñòðóêö³ÿ, ðåñòàâðàö³ÿ òà â³äíîâëåííÿ àðõ³òåêòóðíèõ ³ ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê; • ï³äãîòîâêà íàóêîâèõ òà ³íæåíåðíèõ êàäð³â äëÿ áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³. Ó Êàòàëîç³ ïðåçåíòóþòüñÿ àêòóàëüí³ ³íâåñòèö³éí³ òà ³ííîâàö³éí³ ïðîåêòè ïðîâ³äíèõ ³íñòèòóò³â áóä³âåëüíîãî êîìïëåêñó Óêðà¿íè: ÍIJ áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é, ÍIJ áóä³âåëüíîãî âèðîáíèöòâà, ÍIJïðîåêòðåêîíñòðóêö³ÿ, ÍIJ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà âèðîá³â, ÍÄÊÒ² ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ ÓêðÍIJÏðîö³â³ëüñ³ëüáóä. Ñïîä³âàºìîñÿ íà ïë³äíó ñï³âïðàöþ Äèðåêòîð ÍIJÁÊ Ì³íáóäó Óêðà¿íè, Ðàäíèê ì³í³ñòðà ç íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè

P. Kryvosheyev


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:36 AM

Page 6

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF KYIV SCIENTIFIC ENTITIES

ÊȯÂÑÜÊÀ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÈÑËÎÂÀ ÏÀËÀÒÀ

Ñ

òîëèöÿ Óêðà¿íè, ì³ñòî Êè¿â — º ïðîìèñëîâèì, òîðãîâåëüíèì, ô³íàíñîâèì, îñâ³òí³ì, íàóêîâèì òà êóëüòóðíèì öåíòðîì êðà¿íè, äå çîñåðåäæåí³ öåíòðàëüí³ äåðæàâí³ îðãàíè âëàäè, óñòàíîâè, ï³äïðèºìñòâà òà îðãàí³çàö³¿. Òóò ðîçòàøîâàíà é ñòîëè÷íà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà, ùî çä³éñíþº îñíîâíó ä³ÿëüí³ñòü ó

6

ìåæàõ Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó. Êè¿âñüêà ÒÏÏ ñòâîðåíà ³ 䳺 ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàêîíó «Ïðî òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³ ïàëàòè â Óêðà¿í³», ïðèéíÿòîãî Ïàðëàìåíòîì Óêðà¿íè íàïðèê³íö³ 1997 ðîêó, ³ ðîçâèâàºòüñÿ ïàðàëåëüíî ³ç ñòàíîâëåííÿì ìåðåæ³ òîðãîâèõ ïàëàò ó íàø³é äåðæàâ³. Öåé çàêîí âèçíà÷èâ îñíîâí³ ïðèíöèïè ñòâîðåííÿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ ïàëàò â Óêðà¿í³, âñòàíîâèâ ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè é ôîðìè ä³ÿëüíîñò³ ïàëàò, âçàºìîâ³äíîñèíè ç äåðæàâîþ. Êè¿âñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà — íåäåðæàâíà îðãàí³çàö³ÿ, ùî 䳺 íà çàñàäàõ ïîâíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñàìîîêóïíîñò³ ³ ìຠíà ìåò³ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêîâ³ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè òà ¿¿ ³íòåãðàö³¿ ó ñâ³òîâó ñèñòåìó, çì³öíåííþ ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â ³ íàäàííÿ ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè ï³äïðèºìñòâàì óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó. Ñïåêòð ä³ÿëüíîñò³ ñòîëè÷íî¿ Ïàëàòè äóæå øèðîêèé ³ ñïðÿìîâàíèé íà âñòàíîâëåííÿ ä³ëîâèõ êîíòàêò³â ì³æ óêðà¿íñüêèìè é çàðóá³æíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, îñâîºííÿ íîâèõ ôîðì ñï³âðîá³òíèöòâà, ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ì³æíàðîäíèõ ïðîãðàì òà ïðîâåäåííÿ ä³ëîâèõ çóñòð³÷åé, á³çíåñ-ì³ñ³é, êîíôåðåíö³é òà ïðåçåíòàö³é. Ñåðåä îñíîâíèõ ïîñëóã, ÿê³ íàäຠÊè¿âñüêà ÒÏÏ ñâî¿ì ÷ëåíàì, — ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, êîíòðîëü ÿêîñò³


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:36 AM

Page 7

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ì. ÊȪÂÀ

7 òà êîìïëåêòíîñò³ òîâàð³â, âèçíà÷åííÿ ¿õ âàðòîñò³, âèäà÷à ñåðòèô³êàò³â ïîõîäæåííÿ, äåêëàðóâàííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ âàíòàæ³â, îðãàí³çàö³ÿ íàö³îíàëüíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ âèñòàâîê. Êè¿âñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà ñâî¿ ä³¿ ïîñë³äîâíî ñïðÿìîâóº íà ðîçâèòîê åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó Êèºâà, ÷èì ñïðèÿº éîãî íåóõèëüíîìó ïåðåòâîðåííþ ó ä³ëîâèé òà ô³íàíñîâèé öåíòð, çäàòíèé ïîñ³ñòè ã³äíå ì³ñöå ñåðåä ºâðîïåéñüêèõ ñòîëèöü. Ìè â³ðèìî, ùî â Óêðà¿í³, â òîìó ÷èñë³ é ó ñòîëè÷íîìó ðåã³îí³, ïîñèëÿòüñÿ ñïðèÿòëèâ³ òåíäåíö³¿ â åêîíîì³ö³, áóäóòü âïðîâàäæóâàòèñü íîâ³ ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà, çàïî÷àòêóþòüñÿ ö³êàâ³ ñï³ëüí³ ïðîåêòè, ùî çðîáèòü Êè¿â ùå ïðèâàáëèâ³øèì äëÿ ïë³äíèõ ä³ëîâèõ êîíòàêò³â. Ìè âïåâíåí³ â ïðàâèëüíîñò³ îáðàíèõ îð³ºíòèð³â, øëÿõàõ ñòâîðåííÿ ñåðåäîâèùà, ñïðèÿòëèâîãî äëÿ ï³äâèùåííÿ åêîíîì³÷íî¿ àêòèâíîñò³ ÷ëåí³â Ïàëàòè, íàäàííÿ ¿ì ìîæëèâîñò³ ïðîâîäèòè ïðîçîðó åêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü. Åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà îáóìîâèâ òå, ùî òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³ ïàëàòè ñòàëè âàæëèâèìè öåíòðàìè ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ ó á³ëüøîñò³ êðà¿í

ñâ³òó, åôåêòèâíèì çàñîáîì âçàºìîâèã³äíî¿ ñï³âïðàö³ â çàãàëüí³é ñèñòåì³ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè. Ñàìå öèì ó ñâî¿é ðîáîò³ êåðóºòüñÿ Êè¿âñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà, ÿêà íà ñüîãîäí³ º îäíèì ç íàéíàä³éí³øèõ ä³ëîâèõ ïàðòíåð³â äëÿ áóäü-ÿêîãî ï³äïðèºìñòâà ÷è îðãàí³çàö³¿ ÿê ó Êèºâ³, òàê ³ íà òåðåíàõ óñ³º¿ Óêðà¿íè. Îñîáëèâî êîðèñíîþ âçàºìîä³ÿ ç íàøîþ Ïàëàòîþ ìîæå áóòè ó ãàëóç³ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ãåîãðàô³ÿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Êè¿âñüêî¿ ÒÏÏ º äîñòàòíüî øèðîêîþ: ï³äïèñàíî 37 óãîä ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ç ÒÏÏ ³íøèõ êðà¿í. Ïàëàòó ïîñò³éíî â³äâ³äóþòü çàêîðäîíí³ äåëåãàö³¿, ùî ïåðåáóâàþòü ó Êèºâ³. Ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïðÿìèõ ä³ëîâèõ çâ’ÿçê³â ì³æ óêðà¿íñüêèìè ï³äïðèºìöÿìè ³ ïðåäñòàâíèêàìè çàðóá³æíèõ ä³ëîâèõ ê³ë ïðîâîäÿòüñÿ ä³ëîâ³ çóñòð³÷³, ïåðåãîâîðè, ñåì³íàðè, êîíôåðåíö³¿ òà ³íø³ ì³æíàðîäí³ çàõîäè ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì. Íàëàãîäæåíî ³ ï³äòðèìóºòüñÿ êîíñòðóêòèâíå ñï³âðîá³òíèöòâî ç áàãàòüìà çàðóá³æíèìè ïîñîëüñòâàìè òà òîðãîâèìè ì³ñ³ÿìè â Óêðà¿í³, à òàêîæ


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:36 AM

Page 8

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF KYIV SCIENTIFIC ENTITIES

ïîñîëüñòâàìè òà òîðãîâèìè ì³ñ³ÿìè Óêðà¿íè çà êîðäîíîì. Óñ³ ö³ çâ’ÿçêè ìàþòü íà ìåò³, ïåðø çà âñå, ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ÷ëåí³â Ïàëàòè, ðîçâèòêó åêñïîðòó òà çàëó÷åííþ ³íâåñòèö³é â åêîíîì³êó ì³ñòà. Äëÿ ï³äíÿòòÿ ïðåñòèæó â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîäóêö³¿, ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîãî ðèíêó òîâàð³â ³ ïîñëóã Ïàëàòîþ ðîçðîáëåíà ³ ðàçîì ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ âïðîâàäæóºòüñÿ ïðîãðàìà «Êè¿âñüêà ÿê³ñòü». Çà äâà ðîêè 䳿 ïðîãðàìè Ïàëàòîþ ïðîâåäåíà åêñïåðòíà îö³íêà ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ (ïîñëóã) 31 ñòîëè÷íîãî ï³äïðèºìñòâà. Íà 1 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó êîì³ñ³ºþ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çíàê «Êè¿âñüêà ÿê³ñòü» ïðèñâîºíî 109 âèäàì ïðîäóêö³¿ (ïîñëóã) 21 ï³äïðèºìñòâà.  ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè ó êèÿí ç’ÿâèâñÿ ÷³òêèé îð³ºíòèð ó âèáîð³ ÿê³ñíèõ çà ñïîæèâ÷èìè õàðàêòåðèñòèêàìè òîâàð³â ³ ïîñëóã, à äëÿ âèðîáíèê³â — ¿õíÿ ïðîäóêö³ÿ ñòຠá³ëüø ï³çíàâàíà íà ðèíêó. Ç 11 æîâòíÿ 2004 ðîêó, çã³äíî ç Çàêîíîì «Ïðî òðåòåéñüê³ ñóäè» ¹ 1701-IV â³ä 11.05.04 ðîêó, ïðîéøîâ äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ «Ïîñò³éíî ä³þ÷èé òðåòåéñüêèé ñóä ïðè Êè¿âñüê³é òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³é ïàëàò³». Äî òðåòåéñüêîãî ñóäó çà óãîäîþ ñòîð³í ìîæå áóòè ïåðåäàíèé áóäü-ÿêèé ñï³ð, ùî âèíèêຠç öèâ³ëüíèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ ïðàâîâ³äíîñèí, êð³ì cïîð³â ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ñïîð³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç äåðæçàìîâëåííÿì, ç äåðæàâíîþ òàºìíèöåþ, òèõ ñïîð³â, ÿê³ âèíèêàþòü ç ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â òà ñïîð³â ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà ÷è âèçíàííÿ áàíêðóòîì. Ðîçøèðþºòüñÿ ³ âäîñêîíàëþºòüñÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà ä³ÿëüí³ñòü Ïàëàòè, ùî ñïðèÿº íàêîïè÷åííþ,

8

ñèñòåìàòèçàö³¿, àíàë³çó òà ïîøèðåííþ ä³ëîâî¿ êîìåðö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî â³ò÷èçíÿí³ òà çàðóá³æí³ ðèíêè, ïîòåíö³éí³ ìîæëèâîñò³ óêðà¿íñüêèõ òà çàêîðäîííèõ ô³ðì, îðãàí³çàö³é ³ óñòàíîâ. Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ðîáîòè Ïàëàòè º îðãàí³çàö³ÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ òà óí³âåðñàëüíèõ âèñòàâîê, à òàêîæ ïðåçåíòàö³é óêðà¿íñüêèõ òà çàêîðäîííèõ ô³ðì. ¯õ ïðîâåäåííÿ ñïðèÿº ïîïóëÿðèçàö³¿ ïðîäóêö³¿ â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà, âñòàíîâëåííþ ä³ëîâèõ êîíòàêò³â ³ç óêðà¿íñüêèìè òà çàðóá³æíèìè ïàðòíåðàìè. Ïðàöþþ÷è â ³íòåðåñàõ ðîçâèòêó âçàºìîâèã³äíèõ çâ’ÿçê³â íà âíóòð³øíüîìó ³ çîâí³øíüîìó ðèíêàõ, âðàõîâóþ÷è ðåà볿 ñüîãîäåííÿ, Ïàëàòà ä³ÿëà ³ 䳺 çàðàäè ïîçøèðåííÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ ó Êè¿âñüêîìó ðåã³îí³.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:36 AM

Page 9

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ì. ÊȪÂÀ

9

KYIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

K

yiv, the capital of Ukraine, is an industrial, trade, financial, educational, scientific and cultural centre concentrating the central government bodies, institutions, enterprises and organisations. The metropolitan Chamber of Commerce and Industry is located in the city performing its main activities in the Kyiv region. The Kyiv CCI was founded and operates in conformity with the Law on Chambers of Commerce and Industry in Ukraine passed

by the Parliament of Ukraine at the end of 1997. It is developing simultaneously with the creation of the network of chambers of commerce and industry in our country. This Law stipulated the main principles of the foundation of chambers of commerce and industry in Ukraine, determined priority directions and forms of chambers’ activities, relationship with the state. The Kyiv Chamber of Commerce and Industry is a non-state organisation that acts on the basis of full eco-


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:36 AM

Page 10

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF KYIV SCIENTIFIC ENTITIES

nomic self-repayment, and its target is to promote the development of the national economy and its integration into the world system, the strengthening of the market mechanisms and provision of practical assistance to Kyiv region enterprises of all types of ownership. The range of activities of the metropolitan Chamber is very extensive and directed toward the establishment of business contacts between Ukrainian and foreign organisations, application of new cooperation forms, participation in the fulfilment of international programmes and holding of business meetings, business missions, conferences and presentations. The main services provided by the Kyiv CCI to its members are the following: expertise, control over quality and completeness of goods, determi-

10

nation of their value, issue of certificates of origin, declaration of foreign trade goods, and holding of national and international exhibitions. The Kyiv Chamber of Commerce and Industry successively directs its actions towards the development of the Kyiv economic potential, thus contributing to its steady transformation into a business and financial centre capable to occupy a fitting place among European capitals. We believe that in Ukraine, including the capital region, favourable trends in the economy will be intensified, new forms of cooperation will be implemented, and interesting joint projects will be initiated making Kyiv even more attractive for fruitful business contacts. We are confident in the adequacy of the chosen guiding lines, ways for the


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:36 AM

Page 11

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ì. ÊȪÂÀ

11 creation of the environment favourable for increasing the Chamber members’ business activity, provision of possibilities to carry out transparent economic activities. The economic development of the society made chambers of commerce and industry become centres of business activities in the majority of the world countries. They became an effective tool of mutually profitable cooperation in the general system of the world economy. This is what the Kyiv Chamber of Commerce and Industry is guided by in its operation, being today one of the most reliable business partners for any enterprise or organisation both in Kyiv and in the entire Ukraine. The cooperation with our Chamber in the spheres of international collaboration and foreign economic activities may become especially useful. As of today, the geographical scope of the Chamber’s international cooperation is quite extensive. 37 cooperation agreements were singed with CCIs of other countries. The Chamber is constantly visited by foreign delegations coming to Kyiv. Business meetings, negotiations, seminars, conferences and other international events are held both in Ukraine and abroad aiming at the establishment of direct connections between Ukrainian businessmen and representatives of foreign business circles. Constructive cooperation with numerous foreign embassies and trade missions in Ukraine and with embassies and trade missions of Ukraine abroad was established and is maintained. All these connections

are aimed first of all at promoting international cooperation of Chamber members, export development and attraction of investments into the city economy. Aiming at promoting the prestige of domestic products, creating competitive goods and services market, the Chamber developed and is implementing the Kyiv Quality Programme together with the Kyiv City State Administration. For two years of the Programme, the Chamber conducted expert evaluation of the quality of products (services) of 31 metropolitan enterprises. As of November 1, 2004, 109 products (services) of 21 enterprises were awarded Kyiv Quality marks by the Commission of the Kyiv City State Administration. As a result of this Programmes, the Kyivites have a clear guiding line for choosing goods and services of high consumer quality


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:36 AM

Page 12

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF KYIV SCIENTIFIC ENTITIES

while producers’ goods become more recognizable in the market. On October 11, 2004, according to the Law on Courts of Arbitration No. 1701-IV of 11.05.04, the Permanent Court of Arbitration attached to the Kyiv Chamber of Commerce and Industry passed the state registration. Any dispute arising from civil and business relations except those on nullification of normative legal acts, those connected with government work, State secret, and those arising from family relations and about the restoration of debtor’s solvency or declaring bankrupt can be submitted to the Court of Arbitration by mutual consent. Information analytical activities of the Chamber are being expanded and improved, which is favourable for the accumulation, systematisation, analy-

12

sis and distribution of commercial information about domestic and foreign markets, potential possibilities of Ukrainian and foreign firms, organisations and institutions. An important part of Chamber’s activities is the organisation of specialised and universal exhibitions and presentations of Ukrainian and foreign firms. The holding of such events is favourable for the popularisation of domestic goods, establishment of business contacts with Ukrainian and foreign partners. Working in the interests of the development of mutually beneficial relations on the domestic and external markets, taking into account the realities of the present time, the Chamber has been acting and acts for the development of the business activities in the Kyiv region.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 13

ÊÀÒÀËÎà ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É Ì²ÍÁÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ (ÍIJÁÊ)

CATALOGUE OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS (NIISK) OF MINISTRY OF CONSTRUCTION, ARCHITECTURE, HOUSING AND MUNICIPAL ECONOMY (MINBUD) OF UKRAINE


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 14

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É Ì²ÍÁÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ (ÍIJÁÊ)

Адреса: вул. І. Клименка 5/2, м. Київ, 03680, Україна Тел. (044) 2497234 Факс (044) 2488909 Еmail: adminst@ndibk.kiev.ua URL: www.niisk.com НДІБК – найстаріший науководослідний центр будівельного комплексу України, зас нований в 1943 р. В інституті працює понад 500 чоловік, у т.ч. 10 докторів та 68 канди датів наук. НДІБК є базовою організацією Мінбуду України за напрямами: • Стандартизація та нормування у будівництві, • Будівельні конструкції для будинків і споруд житлово%цивільного, промислового і сільськогосподарського призначення в складних інженерно% геологічних умовах, • Енергозбереження та будівельна теплотехніка і акустика, • Сейсмостійке будівництво, • Геотехнічні питання будівництва, • Надійність та безпека будинків і споруд, • Науково%технічний супровід будівельної діяльності в атомній енергетиці, в т.ч. на об'єкті "Укриття", • Методи і засоби досліджень, випробування будівельних конструкцій і матеріалів, • Підтвердження відповідності будівельних виробів, • Економіка будівельних конструкцій, • Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

14

Основними напрямами діяльності інституту є: • розвиток теорії, методів і програм розрахунку та оптимального проектування будівельних конструкцій, технологій їх виготовлення для галузевого будівництва (промислового, житлового, сільськогосподарського, цивільного, транспортного, енергетичного та ін.); • дослідження та розробка нових типів конструкцій і конструктивних систем будинків і споруд; • розробка конструктивних рішень і засобів захисту, методів і програм розрахунку будівель та споруд, інженерного захисту територій у звичайних і складних інженерно% геологічних та сейсмічних умовах; • оптимізація підготовки основ та конструктивних рішень фундаментів будівель та споруд; • обстеження та оцінка технічного стану конструкцій і розробка проектно% кошторисної документації для реконструкції об'єктів; • розробка методів та обладнання для відновлення експлуатаційних якостей будівель та споруд, у т.ч. ліквідація понаднормативних кренів; • оцінка експлуатаційної придатності і розробка засобів захисту конструкцій будівель і споруд, основ та фундаментів об'єктів;


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 15

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

15

• оцінка сейсмостійкості будівельних об'єктів, розробка сейсмостійких конструкцій; • сертифікація, експериментальна перевірка, ліцензування і атестація виробників будівельної продукції; • метрологічне забезпечення будівельного комплексу, виготовлення зразків приладів і засобів контролю якості будівельних конструкцій, створення автоматизованих систем та засобів випробувань; • енергетичний аудит та удосконалення теплотехнічних якостей огороджувальних конструкцій; • розробка методів захисту та підвищення акустичного опорядження житлових, цивільних, виробничих та ін. приміщень; • експертиза конструктивних рішень, методів і програм розрахунків будівель і споруд у складних інженерно% геологічних та сейсмічних умовах, створення несучих та огороджувальних конструкцій, методів їх випробувань; • експертна оцінка технічного стану та вартості об'єктів незавершеного будівництва.

Інститут має необхідні дозволи, ліцензії та сертифікати, акредитовані випробувальні під розділи та експериментальну базу, систему управління якістю. В інституті працюють аспірантура та спе ціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 16

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS (NIISK) OF MINISTRY OF CONSTRUCTION, ARCHITECTURE, HOUSING AND MUNICIPAL ECONOMY (MINBUD) OF UKRAINE

Address: 5/2 Klymenko St., Kyiv, 03680, Ukraine Tel. (044) 2497234 Fax (044) 2488909 Еmail: adminst@ndibk.kiev.ua URL: www.niisk.com NIISK – is the oldest research center of Civil Engineering Complex of Ukraine founded in 1943. The Institute has the staff over 500 spe cialists, including 10 Doctors of Science and 68 Сandidates of Science. NIISK is the base institution of Minbud of Ukraine in following fields: • Standardization and normalization in construction, • Building constructions for buildings and structures of civil, industrial and agricultural purposes in complicated engineering and geological conditions, • Energy saving and building heating engineering and acoustics, • Earthquake%resistant construction, • Geotechnical issues of construction, • Durability and safety of buildings and structures, • Scientific and technical support of construction activity in nuclear%power engineering, including «Shelter» Object, • Methods and means of investigations and tests of building constructions and materials, • Confirmation of adequacy of construction products, • Economics of building constructions, • Training of scientific specialists of the high qualification.

16

The basic directions of Institute activity are the following: • development of theory, calculation methods and programs for optimal design of building structures, techniques of their manufacturing for branch construction (industrial, residential, agricultural, civil, transport, energy and etc); • investigation and development of new types of structures and structural systems of buildings; • development of structural solutions and protection means, calculation methods and programs for buildings and structures, engineering protection of the territories in usual and complicated engineering and geological conditions; • optimization of base preparation and development of foundation structural solutions for buildings and structures; • investigation of structures technical state and development of design estimates for objects of reconstruction; • development of methods and equipment for renewal of operation properties of buildings and structures, including liquidation of extra%normative tilts; • development of serviceability and development of protection means for buildings and structures, their bases and foundations; • development of seismic resistance of buildings and structures;


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 17

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

17 • certification, experimental check, licensing and attestation of construction products manufacturers; • measurement assurance of civil engineer% ing complex, manufacture of devices and quality control means of building construc% tions, creation of computerized systems and test instrumentation; • estimation and improving of heat engineer% ing qualities of walling; • development of protection methods and improving of acoustic outfit of residential, civil, industrial and other premises;

• examination of structural solutions, calcula% tion methods and programs for buildings and structures in complicated geological and seis% mic conditions, creation of load%carrying and walling structures and their testing methods; • expert evaluation of technical state and cost of objects of incompleted construction The Institute has necessary permits, licenses and certifications, accredited test subdivisions and experimental base, quality control system. The postgraduate course and special science council for defending of dissertations of candi date degree work in institute.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 18

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Ðîçä³ë 1 ÁÓIJÂÅËÜͲ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯, ÂÈÐÎÁÈ, ÇÀÑÎÁÈ ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÓ Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Конструкції фундаментів глибокого закла дення для передачі геотермальної енергії в будинки. Пропонуються конструкції залізобетонних фундаментів глибокого закладення: паль, елементів обробки тунелів, фундаментних плит, у яких передбачено розміщення тепло% обмінних труб для циркуляції рідини, що ви% користовується для обігріву (охолодження) будинків за допомогою теплових насосів (хо% лодильних агрегатів). Основною перевагою конструкцій є мож% ливість використання в будинках накопичено% го запасу енергії землі у вигляді геотермаль% ного тепла без влаштування спеціальних теп% лообмінних свердловин. Геотермальне обладнання включає пласти% кові теплообмінні труби, стикові розйоми, які випробовуються під тиском до 3·105 Па, а також температурні датчики.

Structures of deep foundation laying for passing of geothermal energy to buildings. Structures of concrete foundations of deep lay% ing such as piles, elements for tunnel facing, foundation plates where foreseen arranging of head exchange pipes for liquid circulation used for heating/cooling of buildings by means of heat pumps/refrigerating units are proposed. The main structures advantage is possibility using of accumulated energy store in buildings without arrange of special head exchange wells. Geotechnical equipment includes plastic head exchange pipes, docking cutoff points testing under pressure till 3·105 Pa and temperature% sensitive elements.

Орієнтовна сума інвестицій – 900 тис. грн.

The pay back period of the project (years) – 3

Форма залучення інвестицій – обладнання, гро шові кошти.

Contact person: Victor Shokarev

Термін окупності проекту – 3 роки.

Tel. (38061) 2771368, Fax: (38061) 2771339 Email:niisk@optima.com.ua

Контактна особа: Шокарев Віктор Семенович

тел. (38061) 2771368 факс (38061) 2771339 Email:niisk@optima.com.ua

18

Preliminary investment amount, thousand UAH – 900 The form of involving investments – money resources


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 19

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

19 Зміст інноваційної (інвестиційної) пропозиції:

Investment proposal:

Конструктивні рішення збірнорозбірних буді вель комплектної поставки. Призначені для швидкісного зведення буді% вель виробничого, складського та громадсь% кого призначення. Будівлі збираються із просторових складаних секцій повної за% водської готовності. Секції прогоном 9, 12, 18 або 24 м та шириною 3 м включають каркас та огороджувальні панелі стін і покриття, а також вікна, двері, технологічні отвори. Пере% возяться у вигляді компактних пакетів, розта% шованих в декілька ярусів, автомобільним, залізничним та водним транспортом. Використання збірно%розбірних будівель порівняно з традиційними будівлями з легких металевих конструкцій забезпечує: % підвищення технологічного рівня, комплект% ності та якості будівництва; % скорочення в 3–5 разів трудовитрат та три% валості монтажу; % зниження транспортних витрат; % можливість часткового або повного демон% тажу та перебазування будівлі.

Technical decisions on dismantle structures (DS) of complete delivery. They serve for prompt construction of produc% tion, storage and public buildings. Structures are constructing from prefabricated collapsible sec% tions. Sections of span 9, 12, 18, 24 m and width 3 m consist of framework, wall and roof panels, windows, doors and technological hatches. Sections are transporting by motor, railway and water transport as compact package placed at some tiers. DS using ensures: % arising of technological level, completeness and quality at construction; % labor saving at 3–5 ones and duration of mon% tage; % lowering of transport cost; % opportunity for partial or full dismantling and structure positioning operation in comparison with usually used light metal structures.

Орієнтовна сума інвестицій – 100 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 100. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 1,5–3

Термін окупності проекту – 1,5–3 роки. Contact person: Petro Tatkov Контактна особа: Татков Петро Панасович

Тел./ факс: (38044) – 2488938 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Tel./ Fax: (38044) 2488938 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 20

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Склепінчасті одноповерхові споруди. Будівлі збираються з панелей%оболонок, які шарнірно спираються на збірні або монолітні фундаменти і з’єднуються в гребні. В залеж% ності від стріли підйому (9, 7, 6 м) можливо збирати склепіння прольотом 18, 21 і 24 м шириною 3,0 м. Будівлі, призначенні для зберігання сільгосп% продуктів, розміщення сільгосптехніки і т. п.Витрати матеріалів на 1 м 2 площі підлоги: бетон – 0,12 м3, метал – 19,5 кг

Vaulted singlestorey structures. Structures are mounting from shell%type panels which jointed rest on precast or monolithic foun% dations and closed at crest. It is possible to mount structure with width 3 m and span 18, 21 and 24 m depends on length of rise (9, 7, 6 m). Single%storey structures may be used as store% house for different purposes. Material consumptions are 0,12 m3 of concrete and 19,5 kg of metal per 1 m2 of floor square.

Орієнтовна сума інвестицій – 300 тис. грн. за конструкторську та технологічну докуметацію.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 300 for design and technological doumentation.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

The pay back period of the project (years) – 1,5–3.

Термін окупності – 1,5–3 роки.

Contact person: Gevorg Ovsepyan

Контактна особа: Овсепян Геворг Анушаванович

Tel./fax (38044)2488863 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

тел./факс (38044)2488863 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

20


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 21

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

21 Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Збірні конструкції перекриттів з коробчатих настилів довжиною 12 і 18 м для покриттів одноповерхових і перекриттів багатоповер хових будівель під корисні навантаження до 1200 кг/м2. Настили довжиною 18 м мають два типо% розміри: шириною 3,0 м з консольними зви% сами верхніх полиць та шириною 2,0 м (фото). Висота настилу 0,9 м. Настили довжиною 12 м мають ширину 1,5 м при висоті 0,5 м. Область застосування: підприємства легкої, хімічної промисловості, прецизійного верс% татобудування, торговельні будівлі, будівлі видових і спортивних комплексів та інші. Вит% рати матеріалів на 1 м2 : бетону – 0,15 м3, сталі – 38 кг.

Prefabricated slab structures 12 and 18 m long made of boxshaped decks for roofings in sin glestorey and floorings in multi storey buildings for actual load of 1200 kg/m2 maximum. Decks of 18 m length have two type sizes: of 3 m width with cantilevered shelf and of 2,0 m (photo). The height of the deck is 0.9 m. Decks of 12 m length have the width of 1.5 m with height of 0.5 m. Proposed structures may be used at construct% ing of plants for light, chemical and precise machine%tool construction, commercial indus% try; at constructing of sighting and sport%com% plexes. Material consumptions are 0,15 m3 of concrete and 38 kg of metal per 1 m2 of floor square.

Орієнтовна сума інвестицій – 200 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності – 3 роки.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 200 . The pay back period of the project (years) – 3.

Контактна особа: Овсепян Геворг Анушаванович

Contact person: Gevorg Ovsepyan

тел./факс 2488863 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Tel./fax (38044)2488863 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 22

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

The pay back period of the project (years) – 1,5.

Конструктивні рішення щодо захисту буді вель, тунелів і прецизійних приладів від ди намічних впливів метрополітену, наземного транспорту і віброактивного обладнання. Пропонується проектні рішення будівель на віброізоляторах з метою зниження рівнів віб% рацій та шумів в приміщеннях до припусти% мих рівнів згідно санітарних норм та техніч% них вимог на прилади. Перевагою є врахування дослідних даних реєстрації вібрацій ґрунтів та конструкцій, а також методика та програмне забезпечення для розрахунку системи «джерело вібрацій – грунт – фундамент – будівля» для прогнозу% вання параметрів коливань конструкцій та прецизійних приладів.

Contact person: Mykola Maryenkov

Зміст інвестиційної пропозиції:

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Вузол з’єднання будівельних конструкцій, складених зі стін та панелей перекриття. Основна перевага конструкції – можливість монтажу будівлі без застосування зварюваль% них робіт. Технологія захищена патентом України №6728 від 29.12.1994. Орієнтовна сума інвестицій – 500 тис. грн.

Термін окупності проекту – 1,5 роки.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Контактна особа: Мар’єнков Микола Григорович

Термін окупності проекту – 3 роки.

Орієнтовна сума інвестицій – 120 тис. грн.

Тел. (38044) 2493748 Факс: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Investment proposal: Technical decisions for defense of buildings, tunnels and sensitive equipment from a dynam ic influence of the underground, groundsurface transport and vibroactive facility. The designing of buildings with vibroinsulators offers with the aim of lowering the vibration lev% els and noises at premises up tо allowable levels in accordance with sanitary codes and technical requirements to equipment. Using of investigation data during the registra% tion of a vibration of soils and structures and also methods and software support for design% ing of the system «source of vibration%soil%foun% dation%building» for forecasting of parameters of oscillations of structures and sensitive equip% ment are advantages of that project.

22

Tel. (38044) 2493748 Fax: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Preliminary investment amount, thousand UAH – 120. The form of involving investments – money resources.

Контактна особа: Водоп’янов Лев Віссаріонович

Тел. (38044) 4566126 Факс (38044) 4564885 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Investment proposal: Connector assembly for building structures including walls and floor panels. Opportunity to install structures without welding works is the main advantage of connector assembly. Ukraine patent № 6728 dated on 29.12.1994 supports that construction. Preliminary investment amount, thousand UAH – 500.. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 3. Contact person: Lev Vodopjanov

Теl. (38044) 4566126 Fax (38044) 4564885 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 23

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

23 Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Технологія і устаткування для виробництва та послуги з виготовлення полістиролбетонних та керамзитобетонних об’ємних конструкцій повної заводської готовності. Основною перевагою технології є можливість отримання цільноформованої конструкції, що дає економію будівельних матеріалів. Виготовлені за цією технологією конструкції можуть мати розмір до 3,3 х 4,1 м (фото). Во% ни можуть бути опоряджені до повної за% водської готовності і використовуватись як блокпости охорони, насосні станції водо% забірних свердловин і т. ін. Технологічне устаткування нестандартне, роз% роблене НДІБК.

Technology and equipment for production and supplying of polystyreneconcrete and expand edclay concrete volumetric prefabrication structures. Getting of whole%formed structure and economy of building materials are the main advantages of that technology. Structures are produced on that technology have dimension till 3,3 х 4,1 m (photo). They may be used as cabins of safeguard, pump house etc. Technological equipment is nonstandard and produced at NIISK.

Орієнтовна сума інвестицій за технологічну до кументацію – 350 тис. грн. Вартість одного виробу – 10,39 …10,9 тис. .грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 350. Price for 1 product, thousand UAH – 10,39 …10,9. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 2.

Термін окупності проекту – 2 роки.

Contact person: Grygory Chabala

Контактна особа: Чабала Григорій Костянтинович

Теl. (38044) 4562443 Fax (38044) 4564885 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Тел. (38044) 4562443 Факс (38044) 4564885 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 24

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Технологія і обладнання для виробництва та послуги з виготовлення залізобетонних об’ємних конструкцій повної заводської го товності. Основною перевагою технології є можливість отримання цільноформованої конструкції, що дає економію будівельних матеріалів (фото). Виготовлені за цією технологією конструкції можуть мати розмір до 3,6 х 6,2 м. Вони мо% жуть бути опоряджені до повної заводської готовності і використовуватись як гаражі, складські, торгівельні та ін. приміщення. Монтаж конструкцій займає не більше, ніж 1 годину. Технологія та обладнання нестандартне, роз% роблене НДІБК.

Technology and equipment for production and supplying of reinforced concrete volumetric pre fabrication structures. Getting of whole%formed structure and economy of building materials are the main advantages of that technology (photo). Structures are produced on that technology have dimension till 3,6 х 6,0 m. They may be used as garages, storage, business and other room. Term for structure mounting is not more then 1 hour. Technological equipment is nonstandard and produced at NIISK.

Орієнтовна сума інвестицій – 500 тис. грн. Вартість одного виробу – 10,2…12 тис.грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 500. Price for 1 product, thousand UAH – 10,2 …12. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 2.

Термін окупності проекту – 2 роки. Contact person: Grygory Chabala Контактна особа: Чабала Григорій Костянтинович

Тел. (38044) 4562443 Факс (38044) 4564885 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

24

Теl. (38044) 4562443 Fax (38044) 4564885 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 25

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

25 Зміст інноваційної пропозиції

Investment proposal:

Технологія і обладнання для виробництва та послуги з виготовлення залізобетонних об’єм них блоккімнат. Основною перевагою цієї технології є мож% ливість отримання цільноформованої кон% струкції, що дає значну економію будівельних матеріалі і скорочує час монтажу об’єктів. Виготовлені за цією технологією об’ємні конструкції мають розміри 2,7 х 3,35 м і 3,6 х 5,1 м, можуть бути використані для будів% ництва соціального житла, баз відпочинку, туристичних баз і т.п.(фото). Технологія і обладнання нестандартні, роз% роблені НДІБК.

The knowhow and production equipment and supplying of reinforcedconcrete voluminous modules is offered. The main advantage of this know%how is the possibility to obtain the whole mauled structure with considerable economy of construction materials and reduction of projects assembling time. Voluminous structure, produced according to this know%how have dimensions of 2.7 for 3.35 m and 3,6 for 5,1 m. Structures could be used for construction of social housing, recreation and tourism facilities etc.(photo). The know%how and equipment are non%stan% dard, developed in NIISK.

Орієнтовна сума інвестицій – 500 тис. грн. Вартість одного виробу – 3,39…6,28 тис. грн.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 500.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Price for 1 product, thousand UAH – 3,39…6,28.

Термін окупності проекту – 2 роки.

The form of involving investments – money resources.

Контактна особа: Чабала Григорій Костянтинович

The pay back period of the project (years) – 2.

Тел. (38044) 4562443 Факс (38044) 4564885 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Contact person: Grygory Chabala

Теl. (38044) 4562443 Fax (38044) 4564885 Email: adminst@ndibk.kiev.ua Зміст інноваційної пропозиції:


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 26

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Компенсатор. Пропонується телескопічний компенсатор для компенсації деформацій надземних, підземних, внутрішніх сталевих трубопро% водів в складних гірничо%геологічних умовах. Основною перевагою конструкції є наявність захисного корпусу, що дозволяє встановлю% вати компенсатори на підземних трубопрово% дах безпосередньо в ґрунтовій засипці без спеціальних ніш чи колодязів та підвищена компенсувальна здатність на одну гофру ро% бочого елемента (фото). Компенсатор призначений для малоциклічних навантажень при тиску транспортованого продукту до 1,6 МПа та при температурі зовнішнього середовища не вище 40°С. Гранична компенсувальна здатність гофрова% ного елементу, при кількості гофр відповідно 1; 2; 3; 4 або 5 складає 40(± 20); 80(± 40); 120(± 60); 160(± 80); 200(± 100) мм. Розробка захищена патентом України.

Investment proposal:

Орієнтовні ціна інноваційної пропозиції – від 3000 грн.

Preliminary investment amount, thousand UAH – above 3. The form of involving investments – money resources. Economical effect, thousand UAH – above 40.

Економічний ефект – 40000 грн. Контактні особи: Трегуб Анатолій Степанович, Різниченко Юрій Володимирович.

Тел. (38061) 2770884, (38050) 3221907 Факс (38061) 2771359 еmail:niisk@optima.com.ua

Compensator. We propose collapsible Compensator for com% pensation of deformations of overground, underground, internal steel tubing in complicate geological mountain conditions. The main advantage of the structure is the pres% ence of container housing giving the possibility to mount Compensators on underground tubing directly in ground filling without special niches or shafts plus increased compensative ability per one corrugation of working element (photo). Compensator is designed for law%cycle loads at pressure of transported product up to 1.6 MPa and at a temperature of external environment not higher then 40°С. The border compensating ability of the corrugat% ed unit with the amount of corrugations 1; 2; 3; 4, accordingly; or 5 compose 40(± 20); 80(± 40); 120(± 60); 160(± 80); 200(± 100) mm. The patent of Ukraine protects the project.

Contact persons: Anatoliy Tregub, Yuriy Riznychenko

Tel. (38061) 2770884, (38050) 3221907 Fax: (38061) 2771359 Email:niisk@optima.com.ua

Фото/Photo. Загальний вид компенсатора / Common view of compensator

26


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 27

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

27 Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Програмний комплекс для вирішення геотех нічних завдань методом кінцевих елементів. Пропонується програмний комплекс для спільного розрахунку будівельних об’єктів з основою; оцінки деформацій і міцності ґрун% тових основ будинків та споруд; несучої здат% ності одиночних паль; підпірних стінок і шпун% та; зусиль в анкерах; земляних насипів, дамб, гребель; стійкості схилів і укосів (фото). Перевагою комплексу є покладений в його основу метод кінцевих елементів у нелінійній постановці. Комплекс працює в середовищі «Windows», задовольняє всім вимогам до сучасного програмного забезпечення й складається із трьох процесорів – першого для графічного та табличного введення вихідних даних, дру% гого, що реалізує чисельні алгоритми, і треть% ого, призначеного для графічного й таблич% ного виводу результатів.

Software system for geotechnical tasks solution using the finiteelement method. We propose the software system for computa% tion of developments together with base; deter% mination of deformation and strength of build% ings and constructions ground bases; bearing capacity of separate piles; bulkheads and grooved piles; efforts in anchors; ground fills, dams, pulls; down slopes and side slopes firm% ness (photo). The advantage of the system is the finite%ele% ment method in nonlinear statement. The system functions in Windows environment, meets all standards of the modern software sup% port and consists of three processing units – the first one for initial data graphic and tabular input, the second one for implementing numerous algorithms and the third one designed for graph% ic and tabular data output.

Орієнтовна сума інвестицій – 300 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – 1,5 роки. Контактні особи: Шокарев Віктор Семенович, Клованіч Сергій Федорович

тел. (38061) 2771368, (38048) 7498195 факс (38061) 2771339 Email: niisk@optima.com.ua

Фото/Photo. Загальний вид компенсатора / Common view of compensator

Preliminary investment amount, thousand UAH – 300. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project – 1,5 yeas. Contact persons: Victor Shokarev, Sergiy Klovanich

Tel. (38061) 2771368, (38048) 7498195 Fax: (38061) 2771339 Email: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 28

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Ðîçä³ë 2 ÌÅÒÎÄÈ, ÒÅÕÍÎËÎò¯, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Зміст інноваційної (інвестиційної) пропозиції:

Investment proposal:

Технологія виготовлення високоміцних бе тонів нового покоління, призначених для зве дення монолітних та для виготовлення збір них залізобетонних конструкцій. Основною перевагою технології є застосуван% ня сучасних хімічних добавок, оптимальних режимів виготовлення залізобетонних кон% струкцій. Це дозволяє отримувати з високо% рухливих бетонних сумішей бетони класів В 50%В80, F 300%500, W 6%14 і вище. Для виробництва високоміцних бетонів зас% тосовується стандартне обладнання, що ви% користовується на бетонних заводах.

Manufacturing technique of highstrength con cretes of new generation intended for monolith ic and precast reinforced concrete structures erection. The basic advantage of this technique is the applying of up%to%date chemical additives and best manufacturing regime of reinforced concrete structures. That allows to obtain the concretes of classes В50%В80, F 300%500, W 6%14 and higher from high%workability concrete mixtures. For manufacturing of high%strength concretes the standard equipment of the concrete%mixing plants is used.

Орієнтовна сума інвестицій за технологічний регламент виготовлення високоміцних бетонів 60 тис. грн.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 60 for technological order.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти

28

The form of involving investments – money resources

Термін окупності проекту – 1 рік

The pay back period of the project (years) – 1

Контактна особа: Шейніч Леонід Олександрович

Contact person: Leonid Sheynich

Тел/факс (38044) 2488873 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Tel./fax. (38044) 2488873 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 29

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

29 Зміст інноваційної (інвестиційної) пропозиції:

Investment proposal:

Рецептура та технологія приготування ремо нтних матеріалів для бетонних поверхонь. Основною перевагою ремонтних матеріалів є використання місцевої сировини, що дозво% ляє отримувати матеріали з міцністю на стиск 80%110 МПа, на розтяг – 15 МПа. Матеріали мають адгезію до бетону більшу, ніж його міц% ність на стиск. Можливе нанесення сумішей ремонтних матеріалів на вологу основу. Пок% риття з таких матеріалів – корозійностійкі в лугах, кислотах та органічних розчинниках. Введення в суміш особливих заповнювачів дозволяє отримувати корозійностійкі розчи% ни та бетони класів В15 % В50. Запропоновані рецептури можуть використо% вуватися для ремонтних робіт, захисту залізо% бетонних та металевих конструкцій від корозії, а також для склеювання різних залізобетон% них конструкцій, що важливо при ремонті. Покриття з таких матеріалів можна армувати як металевою, так і неметалевою арматурою. Розроблені матеріали використовуються в системі «Укренерго» при ремонтних роботах. Ціна 1 кг ремонтної суміші, в залежності від її складу, коливається від 10 до 30 грн. Рецептура захищена патентами України.

Compounding and manufacturing technique of repair materials for concrete surfaces. The basic advantage of repair materials is the applying of local row materials that allows to obtain the materials with compression strength 80%110 MPa and tensile strength 15 MPa. Materials have the adhesion to the concrete more than its compression strength. The drifting of the mixtures on wet base is possible. Coverings from such materials are corrosion resistant in alkalis, acids and organic mortars. Addition to the mixture of special aggregates allows to obtain the corrosion resistant mortars and concretes of classes В15 % В50. Proposed compounding can be used for repair works, corrosion prevention of reinforced con% crete and metal structures and gluing of different reinforced concrete structures that is important during structures repair. The coverings from such materials can be reinforced by metal and non%metal reinforcement. Developed materials are used in «Ukrenergo» system in repair works. The cost of 1 kg of repair mixture depending on its compound is varying from10 up to 30 UAH. Compounding of the concrete is guarded by Patent of Ukraine.

Орієнтовна сума інвестицій за технологічний регламент виготовлення та застосування ремо нтних матеріалів – 80 тис. грн.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 80 for technological order.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти

The form of involving investments – money resources

Термін окупності проекту – 1 рік

The pay back period of the project (years) – 1

Контактна особа: Шейніч Леонід Олександрович

Contact person: Leonid Sheynich

Тел/факс (38044) 2488873 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Tel./fax (38044) 2488873 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 30

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інноваційної (інвестиційної) пропозиції:

Investment proposal:

Склад та технологія виготовлення радіаційно захисних бетонів та розчинів. З таких бетонів можливе виготовлення ко% розійностійких конструкцій біологічного за% хисту, безусадних складів для замонолічу% вання швів, стиків і т.п. Бетон має середню густину до 5,0 т/м3, міцність на стиск – до 60 МПа, товщину шару половинного послаблення для гама випромі% нювання (Е=662 Кев) – 4,4%5,5 см, нейтронно% го (Е=2,5 Мев) – 5%5,6 см. При нагріванні до 300°С утримує хімічно зв’язану воду. З цих матеріалів виготовляються конструкції для об’єктів атомної енергетики, штукатурка рентген%кабінетів. Орієнтовна вартість бетону 2000%2500 грн/м3. Рецептура бетону захищена патентами України.

Compound and manufacturing technique of radi ation protective concretes and mortars. The manufacturing of corrosion%resistant struc% tures of biological protection, non%shrinking mixtures for joint monolithing, junctions and etc is possible from such concretes. Concrete has an average density up to 5.0 t/m3, compression strength up to 60 MPa, layer thick% ness of half reducing for gamma radiation (Е=662 KeV) – 4.4%5.5 cm, for neutron one (Е=2.5 MeV) – 5%5.6 cm. At heating up to 300°С the constitution water is retained. The structures of atomic energy objects and plaster of X%ray rooms are performed from those materials. Approximate cost of concrete is 2000%2500 UAH/m3. Compounding of the concrete is guarded by Patent of Ukraine.

Вартість технічних умов на суміші для радіаційно захисних бетонів та технологічного регламенту – 120 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 1 рік

30

Preliminary investment amount, thousand UAH – 120 The form of involving investments – money resources The pay back period of the project (years) – 1

Контактна особа: Шейніч Леонід Олександрович

Contact person: Leonid Sheynich

Тел/факс (38044) 2488873 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Tel./fax (38044) 2488873 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 31

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

31 Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Investment proposal:

Автоматизовані системи моніторингу висотних будівельних об’єктів. Пропонується створення автоматизованих сис% тем технічного діагностування будівельних кон% струкцій, призначених для моніторингу технічно% го стану будівельних конструкцій, будівель та споруд виробничого та цивільного призначення, зокрема висотних житлових будинків, під час будівництва, експлуатації або реконструкції. Основною перевагою систем є забезпечення ав% томатизованого моніторингу напружено%дефор% мованого стану будівельних конструкцій з програ% мованим часовим інтервалом, що сприяє підви% щенню оперативності отримання даних і значно% му скороченню обсягів періодичних обстежень. Обсяг моніторингу охоплює вимірювання за% гальних переміщень і кутів нахилу будинку та зу% силь у найбільш завантажених конструкціях (ко% лони, пілони, ригелі, плити тощо), крени та осад% ки фундаменту, коливання конструкцій будинку. До складу автоматизованої системи технічного діагностування (в залежності від потреб) мо% жуть входити: % датчики швидкості та напрямку вітру; % датчики температури; % датчики кутів нахилу; % датчики напружень в несучих елементах; % датчики механічного тиску на ґрунт; % датчики вібрацій; % апаратура збору та обробки інформації. Аналіз накопичених за допомогою системи даних забезпечує оперативне виявлення негативних тенденцій у стані будівельного об’єкта на ранніх стадіях їх прояву, що сприяє своєчасному попе% редженню руйнувань та загалом підвищує експлуатаційну безпеку контрольованих об’єктів.

Automated monitoring systems for multistorey objects. It is proposed to create automated diagnosis systems for monitoring the deformation state of structural units of buildings and constructions for industrial and civil purposes, particularly of multi%storey dwelling houses in the process of erection, maintenance or reconstruction. The main advantage of the systems is the provi% sion of automated monitoring of the state of structures with programmed time interval that helps to increase the efficiency of the obtained data and considerable reduction of the amount of recurrent surveys. The scope of monitoring involves measurement of general building movements and tilt angles and forces in the most loaded structures (piles, pylons, cross%bars, slabs and so on), foundation tilts and settlements, vibration of structures. The automated system of technical diagnosis may contain (depending of the necessity) the following units: % Wind speed and direction sensors; % Temperature sensors; % Tilt angles sensors; % Sensors of stress in load%carring units; % Sensors of ground pressure; % Vibration sensors; % Information acquisition and development facilities. The analyses of accumulated by means of the system data will insure effective reveal of nega% tive tendencies in the state of structure on the early stages of development preventing before% in %time collapse and will overall increase oper% ating safety of supervising objects

Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна.

Preliminary investment amount – negotiated.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

The form of involving investments – money resources.

Термін окупності проекту – 23 роки. Контактна особа: Хавкін Олександр Климентійович.

Тел. (38044) 2493779 Факс: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

The pay back period of the project (years) – 23. Contact person: Alexander Khavkin

Tel. (38044) 2493779 Fax: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 32

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Система оцінки технічного стану будинків та споруд. Пропонується створення комп’ютерної систе% ми підтримки прийняття рішень (СППР), що% до оцінки технічного стану будинків, споруд та інженерних мереж. Основною перевагою цієї технології є ство% рення програмно%інформаційного середови% ща, за допомогою якого забезпечується прийняття рішень з оцінки технічного стану визна%ченого класу будівельних споруд на ос% нові виявлення та фіксацій наукових знань, що є надбанням найбільш досвідчених фахівців будівельної галузі. Процес створення СППР розподіляється на два етапи роботи: 1. Розробка бази даних, що має містити фор% малізовані експертні знання з оцінки технічного стану будівельних об’єктів; 2. Створення програмно%інформаційного се% редовища, засобами якого будуть виконува% тися процеси оцінки технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж.

The system of technical state estimate for build ings and constructions. It is proposed to create the software support system for decision%making process (SSSDM) regarding technical state estimate for buildings, constructions and engineering communications. The main advantage of this technology is cre% ation of informative software environment the use of which could ensure decision making process regarding the technical state estimate for constructions of a certain class based on demonstration and fixation of scientific knowl% edge achieved by the most experienced special% ists of construction industry. The process of SSSDM creation could be divid% ed on two stages: 1. Development of database, which has to con% tain, formalized expert knowledge regarding projects technical state. 2. Creation of informative software environment by means of which the process of technical state estimate for buildings, constructions and engi% neering communications would be fulfilled.

Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна.

Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – 2,5 роки.

The form of involving investments – money resources

Контактні особи: Шокарев Віктор Семенович, Яловець Андрій Леонідович

The pay back period of the project (years) – 2,5

тел. (38061) 2771368, (38067) 4011768 факс (38061) 2771339 Email: niisk@optima.com.ua

32

Contact persons: Victor Shokarev, Andriy Yalovets

Tel. (38061) 2771368, (38067) 4011768 Fax: (38061) 2771339, (38067) 4011768 Email: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 33

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

33 Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Технологія і обладнання для створення за хисних екранів. Пропонується технологія і обладнання для захисту основ будівель і споруд, зведених на територіях, складених просадними ґрунтами. Екрани створюються по периметру будівлі, що захищається, шляхом прорізу траншеї з одночасним заповнюванням порожнини пластичними гідрозахисними розчинами, що дозволяють уникнути нерівномірних осідань при наявності розташованих навколо будівлі джерел водонасичення ґрунтів. Основна перевага технології полягає в тому, що екрани виконуються вузькою траншеєю шириною до 15 см і глибиною до 25 м з вико% ристанням гідрозахисних розчинів, які довго зберігають пластичні властивості. Технологічне обладнання включає: стандарт% не, що використовується в будівельній галузі – бурові установки, розчиномішалки, розчи% нонасоси і оснастку розробки НДІБК – лан% цюг з ріжучими зубцями, штанги, вертлюги, шківи та інше.

Technology and equipment for creation of pro tective screens. Technology and equipment is proposed for pro% tection of buildings and structures built on terri% tories with soils settlement. Screens are con% structed on perimeter of structure that is in need of protection by means of cutting of trench with simultaneous filling of interstice by plastic hydro%protective mortars. It permits to avoid the non%uniform settlements at presence of water saturating sources abound structure. Screens are carried out as narrow trench with width 15 cm and depth 25 m with using of hydro% protective mortars which keep long time its properties. The technological facility includes standard used at building industry such as drilling units, mortar% mixers, mortar%pumps and non%standard one work up by NIISK.

Орієнтовна сума інвестицій – 350 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – 1,5…3 роки.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 350. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 1,5…3. Contact person: Volodymyr Grechko

Контактна особа: Гречко Володимир Федорович

Тел. (38061) 2771367 Факс (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua

Tel. (38061) 2771367 Fax: (38061) 2771359 Email: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 34

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Обладнання для укріплення основ методом глибинного змішування. Пропонується обладнання для укріплення ґрунтів, що дозволяє уникнути нерівномірних осідань системи «фундаменти – надземна частина будівель» при наявності в її основі слабких чи просадних грунтів. Перевага обладнання полягає в тому, що во% но дозволяє підвищити жорсткість основ під будівлями, які споруджуються і вже існують, при створенні масивів з грунто%цементних елементів діаметром 500…1000 мм і довжи% ною до 30 м. Технологічне обладнання включає пристрої для створення свердловин, розчиномішалки, роз% чинонасоси, а також оснастку розробки НДІБК.

Equipment for base consolidation by deep mixing method. Equipment for soil consolidation is proposed. It permits to avoid the non%uniform settlements in system «foundation – building superstruc% ture» at presence of poor%bearing or subsiding soils in it base. Equipment advantage is increasing of base rigidity under both existing and constructing structures, creation of massifs from soil%con% crete units with diameter 500.1000 mm and length till 30 m. Technological equipment includes units for bor% ing, mortar mixers, mortar pumps and addition% al equipment of NIISK production.

Орієнтовна сума інвестицій – 500 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – 2…3 роки.

34

Preliminary investment amount, thousand UAH – 500. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 2…3.

Контактні особи: Гречко Володимир Федорович, Павленко Віктор Петрович

Contact persons: Volodymyr Grechko, Viktor Pavlenko

Тел. (38061) 2771367 Факс (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua

Tel. (38061) 2771367 Fax: (38061) 2771359 Email: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 35

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

35 Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Електрогідравлічна домкратна система для підйому та усунення кренів будівель них об’єктів. Обладнання дає можливість здійснювати підйом будівельних об’єктів в автоматичному режимі, на основі введених в комп’ютер про% ектних даних висоти підйому окремих його точок. Включення в управлінську схему підйому автоматичної вимірювально%інфор% маційної системи дозволяє в режимі реаль% ного часу здійснювати моніторинг за змінами планово%висотного положення й форми об’єкту та коригувати команди комп’ютера на включення – відключення гідроклапанів. Обладнання електрогідравлічної системи складається з плоских домкратів вантажопід% йомністю 200 тн і робочим ходом 44 мм; електрогідроклапанів, насосні станції продук% тивністю 20л/хв.; пульта управління; індуктив% них датчиків переміщення, кренів та блоку збору інформації.

Electrohydraulic jack system for lifting and tilt elimination of construction objects. Equipment provides lifting of construction objects in automatic regime using computer design data for the height of lift of individual points. Involvement into the management%lifting scheme of automatic information%calculating system allows performing operation mood mon% itoring of changes of compilation position and the shape of object in real time and to correct computer instructions for hydraulic valves switching on and off. Equipment of electrohydraulic system consists of flat jacks with carrying capacity of 200 tones and working stroke of 44 mm; electric hydraulic valves, pumping plants with capacity of 20 l per minute; control panel; inductive sensors of shift, tilts and unit for information acquisition.

Орієнтовна сума інвестицій – 980 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – 3 роки Контактні особи: Трегуб Анатолій Степанович, Резніченко Юрій Володимирович

Тел. (38061) 2770884, (38044) 2895995 Факс (38061) 2771359 еmail:niisk@optima.com.ua

Preliminary investment amount, thousand UAH – 980. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 3. Contact persons: Anatoliy Tragub, Yuriy Reznichenko

Tel. (38061) 2770884, (38044) 2895995 Fax (38061) 2771359 еmail:niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 36

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

Зміст інвестиційної пропозиції:

Обладнання для дослідження несучої спромож ності ґрунтів. Пропонується обладнання для досліджень несу% чої спроможності ґрунтів статичним вдавлю% ючим навантаженням палі діам. 500…1000 мм і довжиною до 50 м на територіях зі складними ґрунтовими умовами. Основною перевагою пропозиції є можливість виконання досліджень з використанням стенду невеликої ваги і похилих анкерних паль, розта% шованих навколо випробувальної палі. Технологічне обладнання включає установку для випробувань, домкрати, оснастку розробки НДІБК. Орієнтовна сума інвестицій – 250 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – 1,5…3 роки.

Пропонується спільне створення мобільного вимірювального комплексу для проведення енергетичного та екологічного моніторингу житлових, громадських та промислових бу динків та його спільна експлуатація. Основною перевагою цього комплексу буде універсальність та мобільність, що забезпе% чить швидке застосування на будівельних об’єктах різного призначення. Стадія проекту – розроблені ТЗ і ТЕО.

Контактна особа: Гречко Володимир Федорович

Тел. (38061) 2771367 Факс (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua

Орієнтовна сума інвестицій – 1млн.грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 3 5 років Контактна особа: Фаренюк Г.Г.

Тел.(38044) 2493770 Факс.(38044) 2488944 Email:farenyuk@visti.com

Investment proposal: Investment proposal: Equipment for research of soil bearing capacity. Equipment for research of soil bearing capacity by static pressing loading of pile with diameter 500…1000 mm and length till 50 m on territories with complex soil conditions is proposed. Equipment main advantage is chance to undergo tests with using of lightweight stand and angled anchor piles located around a testing pile. Technological equipment includes unit for testing, jacks and additional equipment of NIISK production. Preliminary investment amount, thousand UAH – 250. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 1,5…3. Contact person: Volodymyr Grechko Tel. (38061) 2771367 Fax: (38061) 2771359 Email: niisk@optima.com.ua

36

Creation of mobile measuring complex for ener gy and ecology monitoring at residential, public and industrial buildings and structures and it common using with investor. Universality and mobility providing wide applica% tion on different purpose building objects will be main advantages of that complex. Project stage: Technical and economic assess% ment and Terms of Requirements are developed. Preliminary investment amount, thousand UAH – 1000. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 35. Contact person: Gennady Farenyuk

Tel. (38044) 2493770 Fax (38044) 2488909 Email:farenyuk@visti.com


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 37

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

37 Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Методика випробування ґрунтів. Пропонується методика та устаткування для досліджень несучої спроможності ґрунтів статичним вдавлювальним навантаженням паль у надпотужних просадних ґрунтах. Перевагою методики є відсутність не% обхідності влаштування великої кількості ан% керних паль і дренажних свердловин для за% мочування ґрунту, незначна величина не% обхідного навантаження для випробування. Розроблене НДІБК технологічне устаткування включає установку для польових випробу% вань (фото).

Methodic for soils test. Methodic and equipment are proposed for research of soil bearing capacity at superpower settlement layers by pile static indentation loading. Absence a lot of anchor piles, drainage wells for soil wetting and small test load are advantages of that methodic. Developed NIISK technological equipments includes unit for site tests (photo). Preliminary investment amount, thousand UAH – 80.

Орієнтовна сума інвестицій – 80 тис. грн.

The form of involving investments – money resources.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

The pay back period of the project (years) – 1,5.

Термін окупності проекту – 1,5 роки.

Contact person: Olexander Shokarev

Контактна особа: Шокарев Олександр Семенович.

Tel. (38061) 2774133 Fax: (38061) 2771359 Email: niisk@optima.com.ua

Тел. (38061) 2774133 Факс (38061) 2771359 Email: niisk@optima.com.ua

Фото/Photo. Установка для випробувань ґрунтів / Unit for soil testing


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 38

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Склад та технологія застосування спеціаль них будівельних розчинів. Розчини призначені для застосування в сейс% мостійкому будівництві, будівництві підзем% них колекторів и тунелів, в ремонтно%віднов% лювальних роботах, при захисті бетонів від агресивного впливу. В основі рецептур розчинів лежить викорис% тання вітчизняних та зарубіжних добавок, а також фіброволокон. Розчини відрізняються безусадністю, висо% кою адгезією до бетонів та металів, підвище% ною деформативністю та міцністю на розтяг. Розроблені склади та технології використо% вувались при реконструкції газоходів ТЕЦ, будівництві об’єктів «Київпідземшляхбуду», ремонтно%відновлювальних роботах на будів% лях м. Києва.

Composition and technology using of special building mortars. Mortars are used at aseismic constructing, underground collectors and tunnels, for damage control and concrete protecting against aggres% sive influence. Native and foreign admixtures and fiber are in base of these compositions. Mortars have dimensional stability, high adhesion to concretes and metals, increased permissible deformability and durability to tension. Proposed compositions and technology were used successfully at reconstruction of some industrial objects in Ukraine.

Вартість розробки складу розчину і технології для певного об’єкту – 80 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – 1–2 роки Контактна особа: Гірштель Генріх Борисович

Тел/факс: (38044) 4566442 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

38

Preliminary investment amount, thousand UAH – 80. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 12. Contact person: Genrykh Girshtel

Теl./fax: (38044) 4566442 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 39

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

39 Зміст інноваційної (інвестиційної) пропозиції:

Зміст інноваційної (інвестиційної) пропозиції:

Технологія отримання спеціальних бетонів для об’єктів дорожнього та аеродромного будівництва. Технологія заснована використанні спеціаль% них добавок, що забезпечують безусадність бетонів класів В60 % В80, знижене тертя, під% вищену водонепроникність, морозостій кість та міцність на розтяг і удар, а також міцність в добовому віці до 30–35 МПа.

Технологія бетонування масивних монолітних залізобетонних конструкцій. Технологія заснована на використанні комплекс% них органомінеральних добавок, що дозволяють отримати з високорухомих бетонних сумішей (ОК = 18 % 20 см) бетони класів В60 та вище з F > 300 та W > 8. Бетони відрізняються пониже% ною усадкою та екзотермічністю. Сполучення таких бетонів із спеціальною техно% логією бетонування та доглядом за бетоном за% безпечують мінімізацію утворення тріщин в конструкціях. Розроблена технологія використовувалась на об’єктах ЧАЕС, РАЕС та ін.

Орієнтовна вартість розробки технологічного регламенту для конкретного об’єкту – 70 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 12 роки Контактна особа: Гірштель Генріх Борисович

Орієнтовна вартість розробки технологічного рег ламенту для конкретного об’єкта – 80,0 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти

Тел/факс (38044) 4566442 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Термін окупності проекту – 1 – 2 роки Контактна особа: Гірштель Генріх Борисович

Investment proposal: A technology of obtaining of special concretes for construction of road and aerodrome objects. The technology bases on using of special admix% tures which ensure a dimensional stability of concrete of classes B60%B80, their reduced era% sibility, increased watertightness, frost%resis% tance and strength during tension and impact and also strength in 24 hours up tо 30%35 MPa.

Тел/факс (38044) 4566442 Email: adminst@ndibk.kiev.ua Investment proposal:

Contact person: Genrykh Girshtel

A technology of concreting of massive monolithic reinforced concrete structures. The technology is based on using complex organic mineral admixtures which let tо get the concrete of classes B60 and higher with F > 300 and W > 8 from high%moving concrete mixtures (OK=18%20 сm). The concrete differs by a reduced shrinkage and exother% micity. The compounds of such a concrete with special technology of concreting and survey for concrete ensure minimizing of cracking in structures. A worked out technology used on objects of ChNPP, Rivne NPP and another.

Tel./fax (38044) 4566442 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Preliminary investment amount, thousand UAH – 80.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 70. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 1 2.

The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 1 2. Contact person: Genrykh Girshtel

Tel./fax (38044) 4566442 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 40

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інноваційної (інвестиційної) пропозиції:

Investment proposal:

Технологія виготовлення теплоізоляційних виробів на основі полістиролу і модифіка торів комплексної дії. Прогнозована щільність легкого бетону 500–600 кг/м3. Міцність – понад 20 кгс/см2, ко% ефіцієнт теплопровідності 0,13–0,14 Вт/м°C. Галузь застосування – теплоізоляційні ви% роби для житлового та цивільного будів% ництва.

The technology of the producing a heatinsulat ed production on the base of polysterene and modifiers of complex action. A predicted density of light concrete 500%600 kg/m3, strength – over 20 kg/cm2, coefficient of a heat conductivity – 0,13%0,14 W/m°C. The branch of application – a heat%insulated pro% duction for the residential and civil construction.

Вартість розробки технологічного регламенту – 90 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти

The form of involving investments – money resources.

Термін окупності проекту – 2 роки

The pay back period of the project (years) – 2.

Контактна особа: Гірштель Генріх Борисович

Contact person: Genrykh Girshtel

Тел/факс (38044) 4566442 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

40

Preliminary investment amount, t housand UAH – 90.

Tel./fax (38044) 4566442 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 41

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

41 Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Методика та пристрій для контролю і оцінки напруженого стану будівельних конструкцій. Пропонується методика контролю механічних напруг металевих, бетонних, кам’яних кон% струкцій на основі використання магнітопруж% ного ефекту та пристрій для його реалізації; ме% тодика оцінки напруженого стану будівельних конструкцій, яка заснована на застосуванні ма% тематичної моделі взаємодії електромагнітного потоку датчика з контрольованим матеріалом. Основна перевага запропонованої методики полягає у можливості одержувати величину й напрямок головних напруг з наступною оцін% кою на їхній основі, із використанням класич% них критеріїв, поточного напруженого стану будівельних конструкцій відносно граничного. Пристрій включає магнітопружний датчик, що дозволяє формувати в матеріалі орієнтований магнітний потік, і вимірювальний прилад, що відображає величину механічних напруг (фото). Розробка захищена патентом України.

Methodic and device for control of the stress state of building structures. It is offered the methodic of a control of mechan% ical stresses of steel, concrete, stone structures based of using of magnetoelastic effect and device for its realization; a methodic of estima% tion of stress condition in building structures based on application of mathematics model of interaction of electromagnetic stream of a sen% sor with a controlled material. The basic advantage of the proposed methodic consists in a possibility to get a value and a direction of main stresses with a following esti% mation on their base with using of classic crite% ria, an current stress condition of structures concerning bounding. The device includes a magnetoelastic sensor which lets to form the oriented magnet stream and metering device which reflexes a value of mechanical stresses (photo). The working out is protected by patent of Ukraine.

Орієнтовна сума інвестицій – 250 тис. грн.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 250.

Форма залучення інвестицій – обладнання, гро шові кошти. Термін окупності проекту – 1,5 роки. Контактні особи: Чаплигін Валерий Іванович, Шокарев Віктор Семенович

Тел. (38061) 2771368 Факс (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua

Фото/Photo. Пристрій для контролю механічних напруг в будівельних конструкціях: 1 датчик; 2 прилад; 3 еталонний зразок. Device for a control of mechanical stresses in building structures: 1 sensor; 2 device; 3 reference pattern.

The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 1,5. Contact persons: Valeriy Chaplygin, Viktor Shokarev

Tel. (38061) 2771368 Fax (38061) 2771359 еmail:niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 42

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Методика розрахунку листової гідроізоляції та пристрій для контролю її напруженого стану. Пропонується методика розрахунку пара% метрів міцності, експлуатаційного ресурсу листової гідроізоляції та пристрій для автома% тичного контролю її напруженого стану. Основною перевагою пропозиції є можливість визначення граничної величини напруги в ма% теріалі листової гідроізоляції на основі вико% ристання механіки твердого тіла та фізичних закономірностей локального руйнування ма% теріалу. Методика дозволяє в процесі проек% тування гідроізоляції вибрати ефективний ма% теріал для її створення та оцінити експлуа% таційний ресурс. Пристрій включає вимірювальний датчик для визначення граничного напруженого стану гідроізоляції й прилад для відображення її по% точного напруженого стану (фото). Розробка захищена патентом України.

The system of computation of sheet waterproof ing and the device for its stress state control. We propose the system of computation of para% meters of stress, exploitation resource of sheet waterproofing and the device of automatic con% trol of its stress state. The main advantage of the proposition is the possibility of definition of the stress limit value in sheet waterproofing material, the main mechanics laws of solid body and physical rules of material local destruction, based on the process of cracking. The system helps to choose efficient creation material and to evaluate the exploitation resources in the process of water% proofing designs. The device consists of sensor for determination of the limit stress state of waterproofing and the device to depict its current stress state (photo). Patent of Ukraine protects the project.

Орієнтовна сума інвестицій – 190 тис. грн.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 190.

Форма залучення інвестицій – обладнання, гро шові кошти.

The form of involving investments – money resources.

Термін окупності проекту – 2 роки.

The pay back period of the project (years) – 2.

Контактні особи: Шокарев Віктор Семенович, Чаплигін Валерий Іванович

Contact persons: Viktor Shokarev, Valeriy Chaplygin

Тел. (38061) 2771368 Факс (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua

Фото/Photo. Пристрій для контролю напруженого стану гідроізоляції: 1 датчик; 2 прилад; 3 зразок гідроізоляції. Device for stress state of waterproof control: 1 sensor, 2 device, 3 sample of waterproof

42

Tel. (38061) 2771368 Fax (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 43

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

43 Зміст інноваційної пропозиції:

Investment proposal:

Ущільнення грунтів гідровибухом. Пропонується спосіб ущільнення лесових просадних ґрунтів, сутність якого полягає в ослабленні структурних зв’язків ґрунту шля% хом його попереднього замочування до межі текучості та здійснення серій вибухів глибин% них зарядів вибухової речовини. Основною перевагою технології є те, що за рахунок рівномірного замочування ґрунту, оптимального розміщення зарядів вибухової речовини в плані і по глибині ґрунтового ма% сиву, вибору ефективного інтервалу часу між серіями вибухів досягається максимальний надлишковий тиск у воді в момент вибуху і ступінь порушення ґрунту, а після стабілізації осаду ґрунту – високий ступінь його ущіль% нення. Деформації поверхні ґрунту станов% лять 1,5 м та вище. Даним методом ущільнені основи більш ніж 300 будинків та споруд. Технологія захищена патентом України.

Hydraulic explosion soil consolidation. We propose the way of consolidation of loess collapsible soil. The quintessence of method is the weakening of soil constitutive bounds by means of previous saturation of soil to the yield limit and performance of several sets of deep charges of explosive substance explosions. The main advantage of this technology is the fact that due to proportional saturation of soil, optimal location of explosive substance charge in projection and soil mass depth, choice of effi% cient time interval between series of explosions the ultimate residual pressure is achieved in water at the moment of explosion and consider% able extend of soil disruption, and later stabiliza% tion of soil settlement – high level of its consol% idation. The soil surface deformation could reach 1,5 m and higher. The system was used for consolidation of foun% dations of more than 300 buildings and con% structions. Patent of Ukraine protects the project.

Орієнтовна сума інноваційної пропозиції – від 100 грн. за 1 м3 ущільненого грунту. Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Preliminary investment amount, UAH – 100 per 1 m3 of consolidated soil.

Економічний ефект дорівнює приблизно 5 млн.грн. на рік.

The form of involving investments – money resources.

Контактні особи: Шокарев Віктор Семенович, Кундрюцький Юрій Михайлович

Тел. (38061) 2771368, (38044) 2493731 Факс (38061) 2771359 еmail:niisk@optima.com.ua

Economical effectiveness, thousand UAH – 5000 per year. Contact persons: Viktor Shokarev, Yuriy Kundryutsky

Tel. (38061) 2771368, (38044) 2493731 Fax (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 44

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інноваційної пропозиції: Автоматизована вимірювальноінформаційна система «Моніторинг». Пропонується технологія і технічні засоби для моніторингу деформаційних параметрів буді% вельних конструкцій: величини розкриття трі% щин, кутів нахилу, відносних осідань, век% торів сил, що діють на конструкції і їх зміщень. Метою розробки є забезпечення бе% заварійного будівництва, реконструкції та експлуатації будинків і споруд. Основною перевагою цієї системи є можливість за допомогою мобільного телефону програму% вання періоду, на який автоматизована система включається, опитує датчики, встановлені на будівельних спорудах, і передає дані на будь%які відстані в центр обробки інформації у вигляді SMS повідомлень. Тип обробки одержаних да% них – середнє значення від дев’яти вимірювань з нормуванням по зразковій індуктивності. У автоматизовану вимірювально%інформаційну систему входять (фото) наступні технічні засо% би: універсальні індуктивні датчики маятниково% го типу з вимірником індуктивності, що забез% печує вимір чотирьох індуктивностей у діапазоні 100…5000 мкГн із погрішністю ± (0,2%+1 мкГн); блок збору інформації, що дозволяє обслугову% вати 99 датчиків; лінії зв’язку. Блок збору інфор% мації забезпечує живлення системи від мережі 220В або вбудованого акумулятора; живлення датчиків по лінії зв’язку; збір інформації від дат% чиків за 12 сек., заряд акумулятора мобільного телефону і керування його роботою при пере% дачі даних; перехід в режим енергозбереження; запам’ятовування всіх настроювань в енергоне% залежній пам’яті. Для візуалізації контрольова% них параметрів об’єкта розроблена комп’ютерна програма «PENDULUM». Розробка захищена патентом України.

44

Орієнтовна сума інноваційної пропозиції: дат чика – 1500 грн., блок збору – 3500 грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Економічний ефект – 50000 грн. по одному будівельному об’єкту. Контактні особи: Шокарев Віктор Семенович, Хавкін Олександр Климентійович

Тел. (38061) 2771368, (38044) 2497195 Факс (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 45

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

45 Investment proposal: Automated information computation system «Monitoring». We propose the technology and technical equip% ment for monitoring of deformation parameters of building structures: the values of cracks opening, tilting angles, relative settlements, vector forces, acting on constructions and their displacements. The aim of the project is the assurance of safe process of construction, reconstruction and exploitation of buildings and constructions. The main advantage of this system is the possi% bility to program by mobile telephone the period to switch on, to interrogate sensors placed on constructions and to transfer data to any distance to the center of information handling in the form of SMS messages. The type of data processing is the average value of nine measurements with reg% ulation according to the reference inductivity. Automated information consists of the following technical devices: multipurpose pendulum vari% able%induction pick%ups with inductance meter to measure induction over the range of 100…5000 microHenry with error of ± (0,2%+1 microHenry); information acquisition unit which could support 99 sensors; communication links (photo).

Фото. Технічні засоби системи: 1 датчик 2 вимірювач індуктивності 3 блок збору інформації

Photo. System composition: 1 sensor 2 Henry meter 3 gathering unit

Information acquisition unit provides power sup% ply to the system from the source of 220V or build%in accumulator; power supply of sensors through the connection line; information acquisi% tion from sensors in 12 sec, mobile telephone accumulator charging and its management during data transmission; turn to the energy saving regime; all settings storage in energy free memo% ry. PC program «PENDULUM» is designed for visualization of object’s controlled parameters. Patent of Ukraine protects the project. Preliminary investment amount, thousand UAH – for sensor – 1,5, for gathering unit – 3,5. The form of involving investments – money resources. Economical effectiveness, thousand UAH – 50 for every building object. Contact persons: Viktor Shokarev, Olexander Khavkin

Tel. (38061) 2771368, (38044) 2497195 Fax (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 46

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інноваційної пропозиції:

Investment proposal:

Ліквідація деформацій і кренів будинків і спо руд із застосуванням автоматизованої домк ратної системи. Основні переваги методу: ґрунтова основа ста% білізується від подальших деформацій; над% нормативні деформації або крени будівель виправляються з мінімальним пошкодження і вводяться в подальшу експлуатацію.

Deformation elimination and structures detilting by automatized jack system. Soil base stabilization from future deformations and minimal damages at detilting are advan% tages for that method.

Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна.

The form of involving investments – equipment, money resources.

Форма залучення інвестицій – обладнання, гро шові кошти.

Contact person in Kiev: Igor Matveev

Контактна особа в Києві: Матвєєв Ігор Вікторович

Теl. (38044) 2488869

Тел. (38044) 2488869 Факс (38044) 2493798 еmail:matveyev@visti.com

еmail:matveyev@visti.com

Контактні особи в Запоріжжі: Трегуб Анатолій Степанович, Резніченко Юрій Володимирович

Тел. (38061) 2770884, (38044) 2895995 Факс (38061) 2771359 еmail:niisk@optima.com.ua

46

Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated.

Fax (38044) 2493798

Contact persons in Zaporozhye: Anatoliy Tragub, Yuriy Reznichenko

Tel. (38061) 2770884, (38044) 2895995 Fax (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 47

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

47 Зміст інноваційної пропозиції:

Investment proposal:

Датчик переміщень. Пропонується індуктивній датчик для моніто% рингу вертикальних осідань, переміщень бу% дівельних об’єктів у процесі їхньої експлуа% тації та усунення наднормативних кренів. Перевагою розробки є широкий діапазон ви% мірів у цифровому виді абсолютних значень переміщений, осідань (0…600 мм) з точністю не менше 0,3 мм; можливість роботи датчика в умовах нестабільного живлення, вологості, забруднення, динамічних навантажень. Дат% чик має низьку вартість, його можливо вико% ристовувати в автоматизованих вимірюваль% но%інформаційних системах з програмною об% робкою інформаційного сигналу. Датчик складається з капроланового корпусу з високими механічними й хімічними власти% востями, феромагнітного сердечника та коту% шок індуктивності.

A sensor of displacements. It is offered the inductive sensor for a monitor% ing of vertical settlements, displacements of construction units in process of their operation and elimination of over%normative slopes. An advantage of a working out is a wide range of measurements in digital form of absolute values of displacements, settlements (0…600 mm) with an exactness not less than 0,3 mm; possi% bility of sensor work in conditions of an unsta% ble supply, humidity, pollution, dynamic load. The sensor has a low cost, it may be used in automatized measuring%informative systems with a program processing of an informative signal. The sensor consists of a caprolan case with high mechanical and chemical properties, ferromag% netic core and inductance coils.

Орієнтовна сума інвестицій – 100,0 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – 2 роки. Контактні особи: Шокарев Віктор Семенович, Хілько Сергій Володимирович

Тел. (38061) 2771368, (38061) 2891831 Факс (38061) 2771359 еmail:niisk@optima.com.ua

Preliminary investment amount, thousand UAH – 100. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 2. Contact persons: Viktor Shokarev, Sergiy Hilko

Tel. (38061) 2771368, (38061) 2891831 Fax (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 48

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інноваційної пропозиції:

Investment proposal:

Водозниження в стиснених умовах міської забудови. Пропонується технологія та обладнання для водозниження та стабілізації підземних вод в стиснених умовах міської забудови. Знижен% ня рівня води досягається шляхом влашту% вання безтраншейної горизонтальної системи свердловин перфорованими трубами (фото). Основною перевагою цієї технології є мож% ливість проходки траси дренажної системи під будинками, спорудами, дорогами, інженерни% ми мережами без їх демонтажу і пошкодження. Технологічне обладнання – бурові станки з електроприводом розробки НДІБК.

A waterlowering in close conditions of urban construction. It is offered the technology and facility for a water%lowering and stabilization of ground water in close conditions of a town construction. A lowering of a water level achieves by means of arrangement of a non%trench horizontal system of holes by perforated pipes (photo). A main advantage of this technology consists in possibility of passing of a route of drainage under buildings, structures, roads, engineer nets without their dismantling and damage. A technological facility – boring rigs with electric drive are worked out by NIISK.

Орієнтована сума інноваційної пропозиції – 60…70 тис. грн. за 100 м прокладання

Preliminary investment amount, thousand UAH – 60…70 for 100 m of drilling.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

The form of involving investments – money resources.

Економічний ефект дорівнює приблизно 1,5 млн. грн. на рік. Контактні особи: Степура Іван Васильович, Пав% лов Анатолій Васильович

Тел. (38061) 2773263, (38061) 2893368 Факс (38061) 2771339 еmail: niisk@optima.com.ua Фото/Photo. Улаштування горизонтальних свердловин. Forming of horizontal boreholes.

48

Economical effectiveness, thousand UAH – 1500 per year approximately. Contact persons: Ivan Stepura, Anatoliy Pavlov

Tel. (38061) 2773263, (38061) 2893368 Fax (38061) 2771339 еmail: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 49

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

49 Зміст інноваційної пропозиції:

Investment proposal:

Вимірювальноінформаційна система «Моні торинг» для забезпечення безаварійного бу дівництва та експлуатації будинків та споруд. В фундаменти та інші залізобетонні конструк% ції встановлюються сенсори для моніторингу: деформацій бетону, зусиль в арматурі, нап% руження на контакті ґрунту з фундаментом та підпірними спорудами, напруження в масиві ґрунту, тиск рідини та газів. Основні переваги системи: моніторинг з почат% ку будівництва та на протязі 5 років після його закінчення в жорстких умовах експлуатації. Орієнтовна сума інноваційної пропозиції – 250 тис. грн. за комплект сенсорів з 34 одиниць.

Information computation system «Monitoring» for both accidentfree construction and opera tion of buildings and structures. Sensors for monitoring concrete deformations, strain in reinforcement, stress at contact of soil with foundation and retaining structures, stress in soil massif, liquid and gas pressure are mounted into foundation and other reinforced concrete structures. System has the main advantages such as moni% toring from construction beginning and during 5 years after it completion at hard operation conditions. Preliminary investment amount, thousand UAH – 250 for set from 34 sensors.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

The form of involving investments – money resources.

Економічний ефект – 50000 грн. на одному будівельному об’єкті.

Economical effectiveness, thousand UAH – 50 for every building object.

Контактні особи: Лабазник Георгій Юхимович, Кошелеві Ніна Миколаївна

Contact persons: Georgy labeznik, Nina Kosheleva

Тел. (38044) 2493778 Факс (38044) 2497196 еmail:matveyev@visti.com

Теl. (38044) 2493778 Fax (38044) 2497196 еmail:matveyev@visti.com


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 50

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інноваційної пропозиції: Укріплення ґрунтів методом глибинного змі шування. Пропонується бурозмішувальна технологія та обладнання для укріплення лесових ґрунтів в т. ч. водонасичених при будівництві, реконструкції, захисті будівель та споруд. Сутність технології полягає в тому, що буро% вим пристроєм, який уводиться в основу, руйнується структура ґрунту при одночасній подачі в зону руйнування водоцементного розчину із монітору та рівномірному пе% ремішуванні суміші шляхом обертання та осьового переміщення пристрою на проектну глибину. Склад і кількість суміші, яка по% дається, визначається в залежності від потрібних параметрів ґрунтоцементну. Після досягнення проектної глибини формуються ґрунтоцементні елементи діаметром до 300 мм шляхом рівномірного обертання та підтягування бурозмішувального пристрою до гирла свердловини. Елементи можуть ви% конуватися горизонтальними, вертикальни% ми або похилими. Основною перевагою технології є поліпшення фізико%механічних властивостей ґрунтової основи; керованість процесу формування ґрунтоцементних елементів; відсутність шла% му; можливість виконання робіт у стислих умовах, у т. ч. у підвальних приміщеннях.

Технологічне обладнання включає стандартні малогабаритні установки – розчиномішалка, розчинонасос, а також буровий станок та ос% настка розробки НДІБК (фото). Починаючи з 2000 р. укріплені основи 12 будівельних об’єктів. Орієнтована ціна інноваційної пропозиції – від 1000 грн. за 1 м3 ґрунтоцементного елементу Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Економічний ефект дорівнює приблизно 3,5 млн. грн. на рік Контактні особи: Степура Іван Васильович, Павлов Анатолій Васильович

Тел. (38061) 2773263, (38061) 2893368 Факс (38061) 2771339 еmail: niisk@optima.com.ua

Фото (справа). Технологічне обладнання (зліва направо): розчиномішалка, розчинонасос, буровий станок.

50


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 51

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

51 Investment proposal: A strengthening of soils by means of deep admixing. It is offered a boring%admixing technology and a facility for strengthening of loess soils including a water%saturated during a construction, a recon% struction, a defense of buildings and construc% tions. An essence of technology consists in a penetration of the boring device in the soil. A structure of soil destroys during simultaneous entry in a destruction zone the cement grout from monitor and uniform mixing by means of a circulation and an axial movement of the device on project deep. A composition and a quantity of mixture, which yields, defines in depend on required parameters of soil%cement. After achievement of the project deep, a phase of forming of soil%cement units with diameter up tо 300 mm begins by means of a uniform circula% tion and tightening of the bore%mixing device tо mouth of the hole. Elements may perform hori% zontal, vertical or sloping. A basic advantage of this technology is an improvement of physics%mechanical properties of the soil base; controllability of a process of form% ing of soil%cement elements; an absence of a dirt; a possibility of performing of works in straitened conditions including basement premises.

Photo. Technological equipment (left to right): mortar mixer, mortar pump, drilling unit.

The technological facility includes standard small%size plants – a mortar mill, a mortar%pump and also a boring rig and equipment developed by NIISK (photo). Bases of 12 construction objects are strength% ened beginning from 2000. Preliminary investment amount, thousand UAH – 1 for 1 m3 of soilcement element. The form of involving investments – money resources. Economical effectiveness, thousand UAH – 3500 per year approximately. Contact persons: Ivan Stepura, Anatoliy Pavlov

Теl. (38061) 2773263, (38061) 2893368 fax (38061) 2771339 еmail: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:37 AM

Page 52

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інноваційної пропозиції:

Investment proposal:

Усунення кренів будівель об’єктів (фото). Пропонується технологія і обладнання для вирівнювання нахилених будівель та споруд. Технологія вирівнювання заснована на зада% ванні будівельним спорудам контркрену шля% хом горизонтального вибурювання ґрунту з%під фундаменту будівлі. Основною перевагою технології є те, що при усуненні нахилу до конструкції споруди не прикладаються зосередженні зусилля, що дозволяє ліквідувати крен будівлі без зміни його напружено%деформованого стану, без порушення опорядження, обумовлює мож% ливість виконання робіт в стиснені терміни (2%3 міс.), без відселення мешканців будівель та припинення виробництва. Обладнання розробки НДІБК включає малога% баритні станки з електроприводом та спеціаль% ну оснастку: шнеки діаметром 110…250 мм, бурові коронки, розпушувач, напрямні штанги. Починаючи з 1987 р. ліквідовано наднормативні крени 42 будівельних об’єктів. Технологія захищена патентом України . Орієнтована ціна інноваційної пропозиції – від 200 тис. грн. за багатоповерховий будинок.

Detilting of buildings (photo). Technology and equipment are proposed for de% tilting of buildings and structures. Technology is based on horizontal drilling out of soil under structure foundation for forming of contra%tilt at building structure. Absence of concentrated force is the main advan% tage of that technology. It excludes increasing of deflected mode of structure and permits to oper% ate at short terms (2%3 months), without evacua% tion of people or suspension of production. Equipment is elaborated at NIISK and it includes compact machines with electric drive and special equipment: screws with diameter 110…250 mm, crown bits and other. Over%normative tilts were eliminated on 42 buildings beginning from 1987. Technology is patented in Ukraine. Preliminary investment amount, thousand UAH – 200 for multistory building.

Економічний ефект дорівнює приблизно 3 млн. грн. на рік.

Теl. (38061) 2773263, (38061) 2893368 fax (38061) 2771339 еmail:niisk@optima.com.ua

Контактні особи: Степура Іван Васильович, Павлов Анатолій Васильович

Тел. (38061) 2773263, (38061) 2893368 Факс (38061) 2771339 еmail: niisk@optima.com.ua

Фото/Photo. Технологічна схема усунення крену: 1 нахилений будинок; 2 буровий станок; 3 шнеки; 4 область виймання ґрунту. Detilting technological scheme: 1 tilted building; 2 boring rig; 3 screws; 4 area of excavation.

52

Economical effectiveness, thousand UAH – 3000 per year. Contact persons: Ivan Stepura, Anatoliy Pavlov


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 53

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

53 Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Методика моніторингу територій, будівельних об’єктів та технічні засоби для локального знімання інформації. Пропонується методика спостереження за тери% торіями зі складними інженерно%геологічними умовами (зсувонебезпечні, ділянки берегової аб% разії та ін.); будинками, спорудами та інженерни% ми мережами; глибокими котлованами, захисни% ми дамбами та технічні засоби для локальної вимірювально%інформаційної системи. Основною перевагою є можливість виявлення на ранній стадії напряму і швидкості деформації об’єктів за рахунок виконання високоточних вимірів горизонтальних зміщень і кренів встанов% лених на них цокольних і ґрунтових реперів. Виміри проводяться з періодичним часовим регла% ментом, неавтоматизованим режимом збору інформації з наступним її збереженням і обробкою на ЕОМ. Результати моніторингу дозволяють фор% мувати необхідні технічні та управлінські рішення. У локальну вимірювально%інформаційну систему входять такі технічні засоби: захищений від впли% ву навколишнього середовища універсальний індуктивний датчик маятникового типу та засіб знімання інформації – високоточний вимірник індуктивності (фото). Розробка захищена патентом України. Орієнтовна сума інвестицій – 140 тис. грн.

Procedure of monitoring of territories, construction sites and technology for the local information. Innovation is the control procedure for territories with hard engineering and technical conditions (landslide% prone, areas of coastal abrasion and so. on); with buildings, constructions and engineering communi% cations; deep excavations, check dams and technol% ogy for the local information%calculating system. The main advantage of the proposal is the possibility to identify on the early stage the direction and speed of deformation of monitoring objects due to high accura% cy measurements of horizontal displacements and tilts of specially equipped plinth and ground benchmarks. Measurements were taken with periodic temporal schedule, interactive duty of information gathering with further saving and processing on PC. Monitoring results allowed generating the necessary technical and management decisions. The local information%calculating system includes the following hardware: protected from environmen% tal effect multi%purpose pendulum – variable induc% tion pick%up and sensitive inductance meter (photo). Patent of Ukraine protects the project. Preliminary investment amount, thousand UAH – 140.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Cointact persons: Viktor Shokarev, Jakob Chervinsky

Термін окупності проекту – 2 роки.

Тел. (38061) 2771368, (38036) 2262529 Факс (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua

Контактні особи: Шокарев Віктор Семенович, Червінський Яків Йосипович

Тел. (38061) 2771368, (38036) 2262529 Факс (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua

Фото/Pfoto. Технічні засоби локальної вимірювальноінформаційної системи: 1 індуктивний датчик; 2 вимірник індуктивності. Technical measures of local informationcalculating system: 1 inductive sensor; 2 inductance measuring deviceі.

The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 2.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 54

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Влаштування пальових фундаментів. Пропонується технологія влаштування паль% ових фундаментів в ущільненому масиві ґрунту при зведенні жилих, цивільних, про% мислових будинків та споруд на лесових про% садних ґрунтах. Основною перевагою цієї технології є підви% щення несучої спроможності паль за рахунок виключення дії на них сил негативного тертя. Проектування ведеться з урахуванням того, що палі сприймають і передають навантажен% ня від будинків та споруд на підстилаючі не% сучі шари, а ущільнений масив ґрунту, ство% рюваний з ґрунтоцементних, шлакових, бе% тонних елементів підвищеної жорсткості діаметром 500%1000 мм, служить для виклю% чення можливості прояву просідання ґрунту між палями. По периметру будинку влашто% вується водозахисний екран.

Construction of pile foundations. The construction technology of pile founda% tions in cramped soil massifs in the process of construction of dwelling, civil and industrial houses and buildings on loess collapsible soils is proposed. The main advantage of the proposition is increase of bearing capacity of piles due to elim% ination of forces of negative friction. In the design process it is necessary to take into account the fact that piles are accepting and transferring loading from houses and buildings to subsoil base layers, but cramped soil mas% sive, created from ground%concrete, slag, con% crete units of increased firmness with the diam% eter of 500%1000 mm, serves to eliminate the possibility for the ground collapse between piles. Watertight screen is placed along the perimeter of building.

Орієнтовна сума інвестицій – 380 тис. грн.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 380.

Форма залучення інвестицій – обладнання, гро шові кошти. Термін окупності проекту – 1,5 роки. Контактна особа: Шокарев Олександр Семенович

Тел. (38061) 2774133 Факс (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua

54

The form of involving investments – equipment, money resources. The pay back period of the project (years) – 1,5. Contact person: Olexander Shokarev

Теl. (38061) 2774133 Fax (38061) 2771359 еmail: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 55

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

55 Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Технологія оцінки стану геосередовища. Пропонована технологія призначена для підземних досліджень методом пасивної ло% кації, заснованої на безконтактному вип% ромінюванні природних імпульсних електро% магнітних полів землі та виділення корисного сигналу з електромагнітного шуму магнітно% резонансним способом. Основною перевагою технології є можливість досліджень без буравлення шпар підземних речовинних і структурних неоднорідностей, які утворюють аномалії поля, а їхній склад і структура визначається за властивими їм унікальними резонансними частотами елект% ромагнітного випромінювання. Корисним є застосування технології в струк% турній геології (картуванні похованих роз% ламів, карсту, зсувів і ін.), у гідрогеології (дослідження водонасичення порід і пошуки джерел підземного водопостачання), у пошу% ковій геології (пошуки й картування покладів нафти, газу й інших корисних копалин), в екології (дослідження хімічного забруднення ґрунтів і підземних вод, виявлення їхніх дже% рел). Польові спостереження забезпечується застосуванням нейротехнічного вимірюваль% ного комплексу, у якому чутливим елементом є нервово%м’язові тканини оператора.

Technology for geoenvironment state evaluation. This technology is designed for underground probing by the passive localization method based on the non%contact analysis of the Earth’s natural electromagnetic pulse fields and on the extraction of the useful signal out of the electro% magnetic noise by method of magnetic reso% nance. The basic advantage of technology is the opportunity of research without boring of wells, underground material or structure inhomogenity that causes field anomalies which composition and architecture are determined by their inher% ent unique resonance frequencies of electro% magnetic radiation. The application of this technology appears use% ful for structural geology (mapping of buried fractures, karst, landslides etc.), for hydrogeolo% gy (analysis of water%saturated layers and underground water sources scanning), for exploration geology (exploration and mapping of oil, gas other minerals deposits) and for ecology (analysis of soil and underground water chemi% cal pollution and their sources scanning). The field observations are ensured through applica% tion of the neuro%technical measuring complex, in which the sensitive element is neuromuscular tissues of the operator himself.

Орієнтовна сума інвестицій – 380 тис.грн.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 380.

Форма залучення інвестицій – обладнання, гро шові кошти.

The form of involving investments equipment, money resources.

Термін окупності проекту – 2 роки.

The pay back period of the project (years) – 2

Контактна особа: Шокарев Віктор Семенович

Contact person: Viktor Shokarev

Тел. (38061) 2771368 Факс (38061) 2771359 еmail:niisk@optima.com.ua

Tel. (38061) 2771368 Fax: (38061) 2771359 Email: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 56

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Ðîçä³ë 3 ÍÀÓÊÎÂÎ-ÒÅÕͲ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції: Надання комплексу послуг з дослідження та науковотехнічного супроводу будівельних об’єктів. Пропонується комплексні роботи щодо: % обстеження несучих і огороджувальних конструкцій будівель і споруд цивільного, промислового, сільськогосподарського при% значення, у т.ч. в складних інженерно%гео% логічних умовах; % інструментальне визначення міцності, стійкості, деформативності та оцінка тех% нічного стану залізобетонних, металевих, кам’яних, дерев’яних конструкцій; % вирішення питань надійності та довговічності будівельних конструкцій та споруд; % розробка методів і заходів з визначення ста% ну, експлуатаційної придатності та віднов% лення технічних та функціональних якостей огороджувальних конструкцій будівель і споруд; % координація та виконання робіт з питань за% побігання аварій будівель та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; % розробка технічних рішень і робочої доку% ментації з відновлення та підсилення несу% чих та огороджувальних конструкцій, що експлуатуються або споруджуються; % експертна оцінка технічного стану об’єктів незавершеного будівництва; % паспортизація будівель та споруд. Перевагами запропонованих послуг є комп% лексний підхід, висока якість, стислі тер% міни виконання робіт та обгрунтованість розроблюваних технічних рішень, що дає відчутний економічний ефект і забезпечує експлуатаційну надійність споруд.

56

Орієнтовна вартість – договірна ціна. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – залежить від об сягів робіт на об’єкті. Контактна особа: Слюсаренко Юрій Степанович.

Тел. (38044) 2493883 Факс: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 57

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

57

Investment proposal An appropriation of the complex of services con cerning investigation, scientific and technical support of developments. The complex of works is offered concerning: % investigation of load%carrying and walling structures of buildings and constructions of the civil, industrial, agricultural purpose including complicated geological conditions; % determination of a strength, stability, deforma% tion and estimation of the technical condition of concrete, steel, stone, timbering structures; % solving of problems of a reliability and durabil% ity of building structures and constructions; % working out of methods and measures con% cerning determination of condition, an exploitation serviceability and renovation of technical and functional qualities of walling structures of buildings and constructions; % coordination and performance of works on prevention of emergencies of buildings and a liquidation of consequences of extraordinary situations; % working out of technical decisions and design documentation concerning renovation and strengthening of load%carrying and walling structures which are operated or constructed; % expert estimation of technical condition of unfinished constructions; % certification of buildings and constructions. The advantage of offered services is complex approach, high quality and speeding%up the terms of implementation of works and validity of taken technical decisions which give a percepti% ble economic effect and raise the operational reliability of constructions.

Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – depends on works volume. Contact person: Yuriy Slyusarenko.

Tel. (38044) 2497240 Fax: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 58

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інноваційної (інвестиційної) пропозиції: Сертифікація продукції у галузі будівництва. Орган з сертифікації продукції «Державний науково%дослідний інститут будівельних кон% струкцій (ОС «ЦЕНТРОСЕПРОБУД»)» виконує роботи з сертифікації: % цивільних, промислових, сільськогосподар% ських будівель та споруд і їх елементів; % конструкцій будівельних металевих, бетон% них, залізобетонних, дерев’яних, пластико% вих та з інших матеріалів; % конструкцій і елементів фундаментів, під% земних споруд та їх елементів; % конструкцій і деталей стін та перегородок; % плит, панелей і настилів перекриттів та пок% риттів; % конструктивних та архітектурно%будівель% них деталей будівель та споруд; % будівельних матеріалів та виробів; % вікон, дверей, вітражів, склопакетів та про% філів. До складу ОС входять експерти%аудитори, ви% сококваліфіковані спеціалісти, які мають ба% гаторічний досвід у галузі будівельних кон% струкцій та матеріалів, сертифікації цієї про% дукції. В Україні діють обов’язкова та добро% вільна сертифікації. Номенклатура будівель% них матеріалів, виробів та конструкцій, що повинні бути сертифіковані, визначаються «Переліком продукції, що підлягає обов’язко% вій сертифікації в Україні.» Строк дії сертифіката відповідності – до п’яти років. Накопичений досвід та існуюча інфраст% руктура випробувальних лабораторій дозво% ляє в короткі строки і на належному рівні ви% конувати роботи з сертифікації продукції у га% лузі будівництва. ОС «ЦЕНТРОСЕПРОБУД» акредитований в Ук% раїнській державній системі сертифікації продукції – УкрСЕПРО (Атестат акредитації №UА4.001.061).

58

Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Контактна особа: Гакен Марія В’ячеславівна

Тел. (38044) 2493838 Факс: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 59

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

59 Investment proposal: Production certification for construction industry. The certification body «The State Scientific Research Institute of Building Constructions (SB «CENTROCEPROBUD»)» performs the fol% lowing works on certification: % Civil, industrial, agricultural buildings, con% structions and units; % Construction structures of steel, concrete, reinforced concrete, timber, plastic and other materials; % Structure and foundation elements, under% ground structures and elements; % Structures and components of walls and parti% tions; % Plates, panels and decks, slabs and coatings; % Structural and architectural elements of build% ings and constructions; % Construction materials and products; % Windows, doors, stained glasses, double glass windows and profiles. The CB is formed of experts on audit, highly qualified experts with many years experience in the brunch of building structures and materials, certification of such goods. The assortment of construction materials, goods and structures obligatory for certification is defined in «The List of Products for Obligatory Certification in Ukraine.» The period of certificate validity is five years. Obtained experience and existing infrastructure of testing laboratories allows to perform the works on construction industry production cer% tification in short terms and on the necessary level. SB «CENTROCEPROBUD» is accredited in Ukrainian State System of Production Certifica% tion – UKRSEPTO (Accreditation Certificate №UА4.001.061).

Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated The form of involving investments – money resources. Contact person: Mariya Gaken

Tel. (38044) 2493838 Fax: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 60

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інноваційної (інвестиційної) пропозиції: Надання науковотехнічних послуг з енергозбереження: % лабораторне визначення теплофізичних властивостей будівельних матеріалів у роз% рахункових тепловологісних умовах; % визначення опору теплопередачі та темпе% ратурного режиму огороджувальних кон% струкцій: а) в кліматичних камерах; б) на існуючому (збудованому) об’єкті; % визначення та оптимізація енергетичних показників світлопрозорих огороджуваль% них конструкцій; % проведення енергетичного аудиту (тепло% візійного обстеження) і енергетичної пас% портизації будинків та споруд з визначен% ням дефектів теплоізоляції та розробкою конструктивних рішень щодо підвищення енергетичної ефективності (фото 1); % математичне моделювання температурного та вологісного режиму огороджувальних конструкцій та споруд на стадіях їх проекту% вання з оптимізацією конструктивних рішень (фото 2); % розробка енергоефективних конструктив% них рішень огороджувальних конструкцій з використанням сучасних теплоізолюючих матеріалів; % розробка конструктивних і технологічних рішень склопакетів, наповнених важкими газами з метою підвищення ефективності;

Фото 1 /Photo 1. Результати тепловізійного обстеження фасадних конструкцій Results of thermal imaging survey of face structures

60

% висушування зовнішніх стін будинків при наявності капілярної вологи з використан% ням стаціонарного приладу (фото 3), що працює на основі методу електроосмосу, в існуючих будинках та забезпечення їх по% дальшої експлуатаційної придатності. Орієнтовна сума інвестицій – ціна договірна. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Контактна особа: Фаренюк Геннадій Григорович

тел. (38044) 2493770 факс (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Фото 2 /Photo 2. Модель температурного поля вузла огородження Fence unit temperature field model


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 61

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

61 Investment proposal: Complex of scientifictechnical services on energy saving: % laboratory determination of thermo physical properties of construction materials in design thermal humid conditions; % determination of heat transfer resistance and temperature regime of space enclosing struc% tures: a) in climatic chambers; b) in existing (constructed) project; % determination and optimization of translucent space enclosing structures energy datum; % performance of energy audit (thermal imaging survey) and energy certification for buildings and constructions with finding of heat isolation damages and development of structural solu% tions regarding energy effectiveness increasing (photo 1); % math modeling of temperature and humidity conductions of sparse inclosing structures and constructions on design stage with the opti% mization of structural solutions (photo 2); % development of energy effective structural decisions on frame fillings with using of mod% ern heat insulation materials;

Фото 3 /Photo 3. Встановлений на стіні прилад для висушування Wall mounted device for drying

% development of structural and technological decisions on heavy gas%filled double glass panes for energy effectiveness increasing; % drying of outer building walls at presence of capillary moisture with using of stationary device (photo 3) operating on electroosmotic effect at existing buildings and ensuring its future operational convenience. Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated. The form of involving investments – money resources. Contact person: Gennady Farenyuk

Tel. (38044) 2493770 Fax (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 62

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

Зміст інвестиційної пропозиції:

Послуги з виконання натурних випробувань (дослідження) будинків та споруд, що будують ся у складних інженерногеологічних умовах. На базі експериментальних досліджень отри% мується об’єктивна інформація про власти% вості матеріалів конструкцій, поводження елементів конструкцій і дійсну роботу реаль% них систем споруд. За допомогою натурних досліджень будинків та споруд виявляється характер зовнішніх впливів, які передаються на окремі конструк% ції, встановлюється адекватність поводження будівельної конструкції та її моделі. Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна.

Пропонуються послуги з лабораторного виз начення механічних властивостей ґрунтів при високих питомих навантаженнях. Визначаються показники: коефіцієнт стис% нення, модуль загальної деформації і віднос% на деформація ґрунту в діапазоні тисків 0,05…3,6 МПа, необхідні для проектування цивільних та промислових об’єктів з високим тиском на основу – фундаментів висотних споруд, важких агрегатів та устаткування. Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Тел. (38044) 2488869 Факс (38044) 2493798 еmail:matveyev@visti.com

Контактна особа: Матвєєв Ігор Вікторович

Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Контактна особа: Матвєєв Ігор Вікторович

Тел. (38044) 2488869 Факс (38044) 2493798 еmail:matveyev@visti.com Investment proposal: Investment proposal: Services on full%scale tests (research) of houses and buildings to be constructed in complicated engineering and geological conditions. The fair information regarding the construction material properties, construction units’ behavior and actual work of real construction systems has been obtained on the results of experimen% tal investigations. Due to experimental investigations of houses and buildings the nature of outer influences transferred to separate structures was defined and the adequate behavior of construction struc% ture and its model was defined. Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated. The form of involving investments – money resources. Contact person: Igor Matveyev

Теl. (38044) 2488869 Fax (38044) 2493798 еmail:matveyev@visti.com

62

Services on laboratory determination of soil mechanical features at high specific loads are proposed. Such indexes as pressure factor, modulus of com% mon deformation and relative soil deformation are defining at pressure diapasons 0,05…3,6 МPа. Data ask for design of civil and industrial con% structions with high pressure on base, such as foundations of high%rise buildings and heavy units. Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated. The form of involving investments – money resources. Contact person: Igor Matveyev

Tel. (38044) 2488869 Fax (38044) 2493798 е%mail:matveyev@visti.com


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 63

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

63 Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Investment proposal:

Оптимізація акустичних характеристик спе ціальних приміщень (театральні, концертні, спортивні зали, конференцзали, теле і радіостудії). Через натурні вимірювання в приміщеннях визначаються: час реверберації, однорідність звукового поля, спадання рівнів звукового тиску, структура відбиття звукових хвиль, час наростання звукової енергії, індекс вираз% ності звучання, індекс просторового вражен% ня, індекс чіткості звучання. Розробляються рішення з оптимізації акус% тичних умов в приміщеннях, із забезпечення необхідної звукоізоляції внутрішніх і зовніш% ніх огороджувальних конструкцій та їх еле% ментів, із захисту від шуму внутрішніх та зовнішніх джерел (системи вентиляції та кон% диціювання повітря, опалення, транспортні потоки тощо). Орієнтовна сума інвестицій – 70 тис.грн. на один об’єкт.

The optimization of acoustical characteristics of special premises (theater, concert, sport halls; conference halls, TV and radio studios). A time of reverberation, uniformity of sound field, falling of levels of sound pressure, a struc% ture of reflection of sound waves, time of an increasing of a sound energy, index of an expressiveness of sounding, index of spatial expression, index of clearness of sounding are determining at premises through on%site mea% surements. Decisions on optimization of acoustical condi% tions in premises develop on provision of a nec% essary soundproofing of an internal and external protecting structures and their elements on defense from noise of internal and external pro% ducers (systems of ventilation and air condition% ing, heating, transport streams etc.). Preliminary investment amount, thousand UAH – 70 per object.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти

The form of involving investments – money resources.

Контактна особа: Трохименко Микола Панасович

Contact person: Mykola Trohymenko

Тел. (38044) 2493771 Факс: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Tel. (38044) 2493771 Fax: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 64

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Послуги з випробувань конструкцій в нату ральному розмірі з проведенням необхідних розрахунків. НДІБК має унікальне обладнання, яке дає можливість здійснити навантаження на вип% робувану конструкцію до 100 т/кв.м на дов% жині до 60 погонних метрів (фото). Технологічне обладнання нестандартне, роз% роблене НДІБК. Сума інвестицій – в залежності від типу вип% робування. Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Services on trail of structures in actual size with all necessary calculations are offered. NIISK possesses the unique equipment, which enables to load a structure for up to 10%tones/square meter along 60 running meters (photo). The technological equipment is non%standard, developed in NIISK. Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated. The form of involving investments – money resources.

Контактна особа: Водоп’янов Лев Віссаріонович

Contact person: Lev Vodopjanov

Тел. (044) 4566126; Факс (044) 456 4885; Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Tel. (38044) 4566126 Fax (38044) 4564885 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Фото/Photo

64


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 65

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

65 Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Зміст інвестиційної пропозиції:

Забезпечення оптимальних акустичних умов в спорудах. Дослідно%аналітичний акустичний комплекс НДІБК забезпечує комплексне вирішення за% дач акустичного благоустрою та захисту від шуму приміщень в спорудах різного призна% чення та прилеглих територій при їх проекту% ванні, будівництві, експлуатації та рекон% струкції. Може бути застосованим при реставрації пам’яток архітектури та при паспортизації об’єктів культурної спадщини.

Науковотехнічний супровід проектування та будівництва будівель підвищеної поверхо вості в сейсмічних районах. Основною відмінністю є врахування вимог розробленого ДБН В.1.1%…2006 «Будівницт% во в сейсмічних районах України». Оцінка сейсмостійкості багатоповерхових будівель і споруд виконується як спектраль% ним методом, так і з врахуванням впливу ак% селерограм землетрусів. Перевагою запропонованої методики є неліній% ний динамічний аналіз системи «ґрунтова ос% нова%фундамент%будівля».

Орієнтовна сума інвестицій – 70 тис. грн. на один об’єкт.

Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти

Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – 1,5 роки.

Контактна особа: Трохименко Микола Панасович

Тел. (044) 2493771 Факс: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Контактна особа: Мар’єнков Микола Григорович

Тел. (38044) 2493748 Факс: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua Investment proposal:

Investment proposal: The ensuring of optimal acoustical condition in buildings. NIISK’s research%analytical acoustical complex ensures the full%scale decision of tasks of an acoustical accomplishment and defense from noise in premises of buildings of different pur% pose and adjoining territories during their designing, construction, maintenance and reconstruction. It is possible to employ during the restoration of architectural monuments and during the certifi% cation of cultural heritage objects. Preliminary investment amount, thousand UAH – 70 per object. The form of involving investments – money resources.

Research accompanying at design and construc tion of multistorey buildings in seismic regions. The main difference is taking into consideration the demands of developed State construction norms ДБН В.1.1%…2006 «Construction in seis% mic regions of Ukraine». It is proposed to estimate multi%storey buildings and structures seismic stability at spectral method well and with taking into consideration the earthquake accelerograms. Advantage of proposed methodic is nonlinear dynamic analysis for system «soil base%founda% tion%structure». Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated. The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 1,5

Contact person: Mykola Trohymenko

Tel. (38044) 2493771 Fax: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Contact person: Mykola Maryenkov

Tel. (38044) 2493748 Fax: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 66

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Investment proposal:

Випробування (кваліфікаційні, сертифікаційні) будівельних матеріалів, виробів і конструкцій за акустичними показниками. НДІБК має унікальний акустичний комплекс, до якого входять: камера вільного звукового поля (заглушена), камера дифузного звуко% вого поля (ревербераційна), комплекс камер для вимірювання звукоізоляції огороджу% вальних конструкцій від повітряного і ударно% го шуму, низько% і високочастотні інтерферо% метри для вимірювання акустичних характе% ри%стик матеріалів і виробів. Комплекс забезпечений прецизійною вимі% рювальною технікою, має державну метро% логічну атестацію на проведення випробувань та досліджень будівельної продукції і засобів захисту від шуму у відповідності з вимогами чинних стандартів (атестат акредитації UА 6.002.Т.121 від 22.09.2003 р.). Випробування продукції проводяться за таки% ми показниками: нормальний та ревербе% раційний коефіцієнти звукопоглинання, імпе% данс і хвильові параметри, індекс ізоляції повітряного шуму, індекс приведеного рівня ударного шуму, індекс зниження приведено% го рівня ударного шуму підлогами, шумові характеристики машин та устаткування. Акустичні випробування стосуються плит, па% нелей, блоків, плоских і об’ємних звукопогли% нальних конструкцій, покриття підлог, зву% коізоляційного прошарку під підлогу, покрит% тя будинків, стін, перегородок, вікон, дверей, вітражів, скло пакетів і т. ін. вітчизняного і за% рубіжного виробництва. Орієнтовна сума інвестицій – 48 тис.грн. для одного зразка виробу.

Testing (qualification, certification) of structural materials, products and structures on acoustical indices. NIISK has unique acoustical systems including: a chamber of a free sound field (deafened), a chamber of a diffusive sound field (reverberation chamber), system of phonometer chambers for measuring of soundproofing of protecting struc% tures from wind and impact noise, low% and high%frequency interferometers for measuring the acoustic characteristics of materials and production. System is provided of sensitive measuring tech% niques, has state metrological attestation on conducting the tests and investigations of struc% tural production and means of defense from noise in accordance with requirements respec% tive standards (Certificate of accreditation UA 6.002.T.121 dated on 22.09.2003). The testing of production conducts on such indices as normal and reverberation coefficients of sound absorption, impedance and wave para% meters, the index of isolation of air noise, index of reduced level of impact noise, index of decreasing of reduced level of impact noise by floors, noise characteristics of machines and equipment. Acoustical tests concern plates, panels, blocks, plane and space sound%absorbing structures, covering of the floor, soundproof layer under the floor, roofing of buildings, walls, partitions, win% dows, doors, stained%glass windows, glass packets, ets. of domestic and foreign fabrication.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

The form of involving investments – money resources.

Контактна особа: Трохименко Микола Панасович

Тел. (044) 2493771 Факс: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

66

Preliminary investment amount, thousand UAH – 4…8 per product sample.

Contact person: Mykola Trohymenko

Tel. (38044) 2493771 Fax: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 67

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

67 Зміст інвестиційної пропозиції:

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Віброакустична діагностика конструкцій з вимірюванням їх геометричних параметрів та оцінкою технічного стану. Використовується методика визначення гео% метричних параметрів подовжніх конструкцій типу паль та плоских конструкцій типу стін при односторонньому доступі на основі часо% вого та спектрального аналізу віброакустич% них сигналів. Особливістю методики є використання авто% матизованого комплексу на базі портативно% го комп’ютера з програмним забезпеченням. Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна.

Оцінка впливу нового будівництва на експлу атаційні властивості будівель та споруд, що знаходяться поруч. Основною перевагою є достовірна оцінка впливу нового будівництва на існуючу забудо% ву та розробка обґрунтованих пропозицій що% до проектних рішень з влаштування підземної частини нової будівлі із збереженням експлу% атаційних властивостей існуючих будинків. Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – в залежності від конкретних умов.

Термін окупності проекту – 2 роки.

Контактна особа: Слюсаренко Юрій Степанович.

Контактні особи: Глуховський Віталій Павлович, Мар’єнков Микола Григорович

Тел. (38044) 2497240 Факс:(38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Тел. (38044) 2493727, 2493748 Факс: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua Investment proposal: Vibroacoustic diagnostics of structures with determination of geometrical parameters and estimation of technical state. Verified methodic for determination of geomet% ric parameters of long structures such as piles and flat structures such as walls with one%side access is used on base of timing and spectral analysis of vibroacoustic signals. It main difference is using of developed techni% cal complex on base of personal computer with software. Preliminary investment amount, thousand UAH – 140 The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 2 Contact persons: Vitaliy Glukhovsky, Mykola Maryenkov

Tel. (38044) 2493748 Fax: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Investment proposal: Research of influence of a new construction on exploitation properties of buildings situated nearby. The basic advantage is a reliable estimation of influence of new construction on existing struc% tures and development of well%founded design propositions for arrangement of underground part of new building with preservation of opera% tional properties of existing buildings. Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated. The form of involving investments – money resources The pay back period of the project (years) – depends on specific conditions. Contact person: Yuriy Slyusarenko

Tel. (38044) 2497240 Fax: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 68

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Випробування ґрунтів палями статичними та динамічними навантаженнями, у тому числі з поверхні, що не відповідає проектній, та в особливих гідрогеологічних умовах. Основною перевагою технології є достовірна оцінка фактичної несучої здатності паль з ме% тою розробки оптимального рішення фунда% ментної частини будівлі. Технологічне обладнання включає нестанда% ртне, розроблене НДІБК, та стандартне, що використовується в будівельній галузі. Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна.

Оцінка стійкості схилів на ділянках забудови та розробка заходів по збереженню їх стійкості. Основною перевагою є застосування сучас% них методів розрахунків та надійних заходів по забезпеченню стійкості схилів під час будівництва та експлуатації об’єктів в умовах щільної забудови. Технологічне обладнання включає нестанда% ртне, розроблене НДІБК, та стандартне, що використовується в будівельній галузі. Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Термін окупності проекту – в залежності від конкретних умов.

Термін окупності проекту – в залежності від конкретних умов. Контактна особа: Столярчук Юрій Федорович

Контактна особа: Дмитрієв Дмитро Анатолійович

Тел. (38044) 2493772 Факс:(38044) 2488909 Email: niiskgts@yandex.ru

Тел. (38044) 2493772 Факс:(38044) 2488909 Email: niiskgts@yandex.ru

Investment proposal:

Investment proposal:

The testing of soils by pile static and dynamic loading, including from a surface, which does not respond to project one, and in particular hydrogeological conditions. The basic advantage of this technology is possi% bility of estimation of the actual bearing capaci% ty of piles on soil with aim of working out the optimal decision of the foundation part of the building. The technological facility includes non%standard work up by NIISK and standard one used at building industry. Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated.

Evaluation of slope stability on the territories under construction and working out measures on stability preservation The main advantage is application of modern design methods and use of safe measures on slope firmness maintenance in the process of projects construction and exploitation in com% pact planning surroundings. The technological facility includes non%standard work up by NIISK and standard one used at building industry. Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated.

The form of involving investments – money resources The pay back period of the project (years) – depends on specific conditions.

68

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

The form of involving investments – money resources The pay back period of the project (years) – depends on specific conditions.

Contact person: Yuriy Stolyarchuk

Contact person: Dmytro Dmytriyev

Tel. (38044) 2493772 Fax: (38044) 2488909 Email: niiskgts@yandex.ru

Tel. (38044) 2493772 Fax: (38044) 2488909 Email: niiskgts@yandex.ru


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 69

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

69 Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Investment proposal:

Оцінка впливу будівництва на гідрогеологіч ний режим території. Розробка рекомендацій по збереженню існуючого режиму території. Моніторинг зміни рівнів підземних вод на ділянках нового будівництва в умовах щіль ної забудови. Основною перевагою є можливість розробки дійових заходів по збереженню існуючого гідрогеологічного режиму території під час будівництва та експлуатації об’єктів в умовах щільної забудови. Технологічне обладнання включає нестанда% ртне, розроблене НДІБК, та стандартне, що використовується в будівельній галузі.

An estimation of influence of new construction on hydrogeological conditions of territory. A working out of recommendations on conserva tion of existent conditions of territory. A monitor ing of underground water level change on con struction site in conditions of dense construction. The basic advantage is a possibility of working out measurements on conservation of existent hydro%geological conditions of territory during construction and operation of objects in condi% tions of dense construction. The technological facility includes non%standard work up by NIISK and standard one used at building industry.

Орієнтовна сума інвестицій – в залежності від конкретних об’ємів робіт.

Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

The form of involving investments – money resources.

Термін окупності проекту – в залежності від конкретних умов. Контактна особа: Дмитрієв Дмитро Анатолійович.

Тел. (38044) 2493772 Факс:(38044) 2488909 Email: niiskgts@yandex.ru

The pay back period of the project (years) – depends on specific conditions. Contact person: Dmytro Dmytriyev.

Tel. (38044) 2493772 Fax: (38044) 2488909 Email: niiskgts@yandex.ru


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 70

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Investment proposal:

Оцінка технічного стану конструкцій гідротех нічних споруд. Розробка рекомендацій по за безпеченню їх надійної експлуатації. Основною перевагою є застосування сучас% них методів оцінки технічного стану залізобе% тонних конструкцій гідротехнічних споруд та можливість розробки надійних заходів по їх подальшій довгостроковій експлуатації. Технологічне обладнання включає нестанда% ртне, розроблене НДІБК, та стандартне, що використовується в будівельній галузі.

Evaluation of technical condition of hydraulic structures. Working out of recommendations on provision of the further safe operation. The main advantage of this technology is appli% cation of modern methods of evaluation of tech% nical condition of hydraulic structures and the possibility of development of safe measures on the further long%term exploitation. The technological facility includes non%standard work up by NIISK and standard one used at building industry.

Орієнтовна сума інвестицій – в залежності від конкретних об’ємів робіт.

Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

The form of involving investments – money resources.

Термін окупності проекту – в залежності від конкретних умов. Контактна особа: Дмитрієв Дмитро Анатолійович.

Тел. (38044) 2493772 Факс:(38044) 2488909 Email: niiskgts@yandex.ru

70

The pay back period of the project (years) – depends on specific conditions Contact person: Dmytro Dmytriyev.

Tel. (38044) 2493772 Fax: (38044) 2488909 Email: niiskgts@yandex.ru


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 71

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

71 Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Науковотехнічний супровід проектування вог нестійких будівель, в т.ч. багатоповерхових. Основною відмінністю є врахування вимог ДБН В.1.1%7%2002 «Захист від пожежі. По% жежна безпека об єктів будівництва». Виконуються такі роботи: % розрахункова оцінка вогнестійкості кон% струкцій багатоповерхових будівель; % вибір дослідних зразків для випробувань конструкцій на вогнестійкість; % підготовка методик випробувань на вог% нестійкість дослідних зразків конструкцій; % проектування, виготовлення та випробуван% ня на вогнестійкість дослідних зразків. Перевагою запропонованої методики є мож% ливість на стадії проектування дати поперед% ню оцінку межі вогнестійкості будівельних конструкцій, перевірити їх на відповідність вимогам будівельних норм і, при необхідності підвищення вогнестійкості, внести зміни в проектні рішення.

Research maintenance at project of fireresis tant structures, including multistorey ones. Taking into consideration the ДБН В.1.1%7%2002 «Protect against fire. Fire safety for develop% ments» is the main difference of that approach. Works to carry out: % fire%resistant estimation of constructions of multistorey buildings; % sampling of building structures for fire%resis% tant tests; % preparation of methodic for tests on fire%resis% tance of experimental structures samples; % design, production and test on fire%resistance of development samples. Chance to estimate the ranges of fire%resistance of building structures on project stage, to con% trol their accordance to demands of Building code and to correct a project decisions at fire% resist increasing necessity are advantages of proposed methodic.

Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна. Форма залучень інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – 2 роки. Контактна особа: Поклонський Віктор Григорович

Тел. (044) 2493819 Факс (38044) 2488909 Email adminst@ndibk.kiev.ua

Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated The form of involving investments – money resources. The pay back period of the project (years) – 2 Contact person: Viktor Poklonsky

Tel. (38044) 2493819 Fax: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 72

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

Зміст інвестиційної пропозиції:

Натурна діагностика конструкцій з оцінкою їх технічного стану. Пропонуються послуги з визначення в будівельних умовах механічних характерис% тик будівельних конструкцій (міцність, жор% сткість, тріщиностійкість). Перевагою є можливість випробування кон% струкцій безпосередньо на будівельному май% данчику, тобто в умовах їх роботи.

Контроль якості арматурних виробів та звар них з’єднань будівельних конструкцій. Пропонуються лабораторні випробування арматурних та закладних зварних виробів для визначення їх механічних характеристик. Перевагою є наявність обладнання, що дає змогу випробувати арматурні вироби різних типів та діаметрів.

Орієнтовна сума інвестицій – залежить від видів та обсягів робіт. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – 1 рік. Контактна особа: Жарко Людмила Олексіївна

Тел. (38044) 2493776 Факс: (38044) 2488802 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Орієнтовна сума інвестицій – залежить від видів та обсягів робіт. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Термін окупності проекту – 1 рік. Контактна особа: Жарко Людмила Олексіївна

Тел. (044) 2493776 Факс: (38044) 2488802 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Investment proposal: Investment proposal: Onsite diagnostic of structures and their tech nical state estimation. Servicing for determination of mechanical char% acteristics of building structures (such as strength, rigidity, crack resistance) at construct% ing conditions is proposed. Chance to test structures on building site, i.e. at their work conditions, is advantage of that methodic. Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated

Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated. The form of involving investments – money resources.

The form of involving investments – money resources.

The pay back period of the project (years) – 1

The pay back period of the project (years) – 1

Contact person: Lyudmila Zharko

Contact person: Lyudmila Zharko

Tel. (38044) 2493776 Fax: (38044) 2488802 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Tel. (38044) 2493776 Fax: (38044) 2488802 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

72

Quality control of reinforcement and welded connections of building structures. Laboratory tests of reinforcing and embedded welded parts are proposed for determination of mechanical characteristics. Availability of equipment permissive to test dif% ferent types and diameters of reinforcement is advantage of that control.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 73

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

73 Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Відновлення і посилення будівельних кон струкцій композитними матеріалами. Пропонуються послуги з відновлювання бе% тонних, цегляних, сталевих і дерев’яних кон% струкцій у зв’язку з деструкцією матеріалів внаслідок впливу агресивних середовищ, нерівномірних деформацій основ будівель; підсилення на сприйняття підвищених техно% логічних навантажень. Для цього застосову% ються вуглепластикові стрічки і полотна, клеї, ремонтні розчини. Основною перевагою композитних матеріалів є невелика власна вага; стійкість в агресив% них середовищах; можливість попереднього напруження; висока міцність на розтяг; водо% непроникність; стійкість до динамічного на% вантаження; можливість підсилення еле% ментів з складною геометрією. Досвід підсилення і відновлювання будівель% них конструкцій (~300 шт.): залізобетонних ферм, балок покриття, колон, плит покриття, цегляних стін, елементів мостів з застосуван% ням вуглепластиків в складних інженерно%ге% ологічних умовах міст Запоріжжя, Мелітопо% ля, Маріуполя, Пологів свідчить про перспек% тиву цього напрямку.

Restoration and reinforcement of structures with composite materials. The innovation is in proposition of services on restoration of concrete, break, steel and timber structures because of destruction of materials as a result of influence of hostile environment, dif% ferential deformation of building and construc% tion foundations; reinforcement and perception of increased technological loadings. For the pur% pose we use coal%plastic ribbons and nets, glues, repair solutions. The main advantage of composite materials is small amount of its own moisture; firmness in hostile environments; possibility of the previous stress; high tensile strength; water resistance; dynamic loading strength; possibility to strengthen elements with complex geometry. The experience of building structures reinforce% ment and restoration (~300 ones): ferroconcrete trusses, covering girders, break walls, bridge units with the use of coat%plastic in difficult geo% logical engineering conditions of the Ukraine cities confirms the prospects of the trend.

Орієнтовна сума інноваційної пропозиції: від 1000 грн. за будівельну конструкцію. Форма залучення інвестицій – грошові кошти. Економічний ефект дорівнює приблизно 1,5 млн. грн. на рік. Контактні особи: Науменко Володимир Петрович, Шейніч Леонід Олександрович

Тел. (38061) 2773272; (38044) 2493841 Факс (38061) 2771339 Email: niisk@optima.com.ua

Preliminary investment amount, thousand UAH – 1 for every building structure. The form of involving investments – money resources. Economical effectiveness, thousand UAH – 1500 per year. Contact persons: Volodymyr Naumenko, Leonid Sheynich

Tel. (38061) 2773272; (38044) 2493841 Fax (38061) 2771339 Email: niisk@optima.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 74

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інноваційної (інвестиційної) пропозиції:

Зміст інноваційної (інвестиційної) пропозиції:

Комплексні розрахунки каркасних та безкар касних будинків як систем «верхня будова – фундаменти – основа» з урахуванням неліній них властивостей грунтів основи, бетону та ар матури, розробка технічних рішень по констру юванню, в тому числі при сейсмічних впливах. Витрати матеріалів можуть бути знижені до 20 %.

Технічне обслуговування приладів неруйнів ного контролю залізобетонних конструкцій. Пропонуються послуги з ремонту та повірки приладів: % ультразвукового контролю міцності бетону; % контролю натягу арматури при виробництві панелей перекриття; % контролю параметрів захисного шару залі% зобетонних конструкцій.

Орієнтовна вартість на один будинок – 80 тис. грн.

Орієнтовна сума інвестицій – договірна ціна.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

Термін окупності проекту – на першому будинку. Контактна особа: Слюсаренко Юрій Степанович.

Тел. (38044) 2497240 Факc (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Тел. (38044) 2493789 Факс: (38044) 2488909 Email: schukvova@ukr.net Investment proposal:

Complex calculations of skeleton and nonskele ton structures as system «upper structure – foun dations – base» with taking into consideration nonlinear properties of grounds, concrete and reinforcement; development of technical deci sions on design i.e. at seismic influences. Material amount may be increased to 20 %.

Servicing of nondestructive control devices for concrete structures. There is proposed repair and verification of such devices: % ultrasonic control of concrete strength; % control of reinforcement tightness at produc% tion of floor panels; % control of operation factors of RC structures protective layer.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 80 for one building.

Preliminary investment amount, thousand UAH – negotiated

The form of involving investments – money resources.

The form of involving investments – money resources.

The pay back period of the project (years) – on the first building.

Contact person: Volodymyr Shukshyn

Investment proposal:

Contact person: Yuriy Slyusarenko.

Tel. (38044) 2497240 fax (38044) 248%89%09 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

74

Контактна особа: Шукшин Володимир Робертович.

Tel. (38044) 2493789 Fax: (38044) 2488909 Email: schukvova@ukr.net


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 75

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS

75 Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Investment proposal:

В листопаді 2002 року в Осаці (Японія) відбувся 1%ий конгрес Міжнародної федерації бетону (fib) «Бетонні конструкції в 21%му столітті». Представлено 760 доповідей. В серпні 2003 року в Празі (Чехія) проведена 13%а Європейська конференція Міжнарод%но% го товариства механіки ґрунтів і геотехніки (ISSMGE) «Геотехнічні проблеми на ґрунтах, освоєних людиною». Представлено 450 до% повідей. В квітні 2004 року в Авіньйоні (Франція) прове% дено симпозіум fib «Бетонні конструкції: вик% лик творчості». Представлено 102 доповіді. В травні 2005 р. в Будапешті (Угорщина) відбувся симпозіум fib «Тримай бетон при% вабливим». Представлено 185 доповідей. У вересні 2005 р. в Осаці (Японія) проведена 16%а міжнародна конференція ISSMGE. Пред% ставлено 584 доповіді. НДІБК пропонує компактдиски із збірниками матеріалів: 1го конгресу fib в Осаці (мова оригіналу + переклад анотацій на російській мові), 13ї конференції ISSMGE (мова оригіналу + переклад анотацій на українській мові), симпозіуму fib в Авіньйоні (мова оригіналу + переклад анотацій на українській мові), симпозіуму fib в Будапешті (мова оригіна лу переклад назв), 16ї конференції ISSMGE в Осаці (мова оригіналу + переклад назв; буде закінчений в 3 кварт. 2006 р.). Матеріали представлять інтерес для інже% нерів, наукових співробітників та аспірантів.

The 1st Congress of International federation of con% crete (fib) was held in Osaka (Japan) on November 2002 under slogan «Concrete structures in the 21st century». There were presented 760 Reports. The 13th European conference of International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) was held in Prague (Czech Rep.) on August 2003 under slogan «Geotechnical problems on man made soils». There were pre% sented 450 Reports. Symposium of fib was held in Avignon (France) on April 2004 under slogan «Concrete Structures: the Challenge of Creativity». There were present% ed 102 Reports. Symposium of fib was held in Budapest (Hungary) on September 2005 under slogan «Keep Attractive». There were presented 185 Reports. The 16%th International conference of ISSMGE was held in Osaka (Japan) on September 2005. There were presented 584 Reports. NIISK proposes CD with proceedings: 1st fib Congress in Osaka (original language + translation of Abstracts on Russian), 13th ISSMGE Conference in Prague (original lan guage + translation of Abstracts on Ukrainian), fib Symposium in Avignon (original language + translation of Abstracts on Ukrainian), fib Symposium in Budapest (original language + translation of Titles), 16th ISSMGE Conference in Osaka (original language + translation of Titles; will be avail able in the 3th quarter 2006). Documents will be useful for experts, scientists and post%graduate students.

Ціна компактдиску – 360 грн. з ПДВ.

CD price UAH – 360 with Taxes.

Форма оплати – грошовий переказ на рахунок НДІБК

The form of payment – money transfer to NIISK account

Контактна особа: Сенаторов Володимир Мико% лайович

Contact person: Volodymyr Senatorov

Тел. (38044) 2497313 Факс:(38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua

Tel. (38044) 2497313 Fax: (38044) 2488909 Email: adminst@ndibk.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 76

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Зміст інвестиційної пропозиції:

Investment proposal:

Сайт журналу «Світ геотехніки». Пропонується створення сайту науково% технічного журналу, що опікується питання% ми геотехнічного будівництва, захисту від техногенних аварій та екологічних небезпек. Основною перевагою цього науково%техніч% ного порталу є наявність електронного архіву журналу та його додатків, інтерактивних розділів, дискусійного клубу, англомовної сторінки, інформаційного розділу «Новини». Метою пропозиції є накопичення і викорис% тання наукових знань, інформаційне забезпе% чення фахівців і організацій будівельного комплексу.

Magazine «Geotechnics World» site. Creation of site for research magazine concern% ing to geotechnical construction, protect against man%caused accidents and ecological danger is proposed. Electron archive, interactive sections, discussion club, English page and information section «News» are the advantages for that scientific% research portal. Proposal purpose is accumulation and using sci% entific knowledge, data ware for scientists and organizations of building industry.

Орієнтовна сума інвестицій – 20 тис.грн.

76

Preliminary investment amount, thousand UAH – 20.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти.

The form of involving investments – money resources.

Термін окупності проекту – 1,5 роки.

The pay back period of the project (years) – 1,5

Контактна особа: Чорна Христина Вікторівна

Contact person: Krystyna Chorna

Тел. (38050) 3222070 Факс (38061) 2771359 еmail: vgo@svitgeo.com.ua

Tel. (38050) 3222070 Fax: (38061) 2771359 Email: vgo@svitgeo.com.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 77

ÊÀÒÀËÎà ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ (ÍIJÁÂ)

CATALOGUE OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF SCIENCE AND RESEARCH INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRODUCTION (NDIBV)


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 78

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ, ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÈ ÒÀ ÆÈÒËÎÂÎÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ (ÍIJÁÂ) Україна, 03680, Київ – МСП, Червонозоряний пр., 51 Тел.: (044) 2488889 Факс.:(044) 2488884, Email: ndibv@visti.com, www.ndibv.kiev.ua Науководослідний інститут будівельного ви робництва утворено 1947 року. НДІБВ – багатопрофільний науковий центр України, що комплексно вирішує науково% технічні проблеми будівельної галузі у таких напрямках наукових досліджень: % технологія цивільного і промислового будів% ництва, будівництва підземних та гідротех% нічних споруд, виробництва збірних залізо% бетонних деталей та конструкцій; % організація будівельного виробництва, ор% ганізація управління будівництвом та роз% витком його матеріально%технічної бази; % визначення технічного стану та паспорти% зація виробничих будівель і споруд для за% безпечення їх безпечної та надійної експлу% атації; координування дій і розробка норма% тивних документів з цих питань; % механізація та автоматизація будівельного виробництва, сертифікація засобів ме% ханізації; % енергозбереження в будівництві; % економіка будівельного виробництва; % прогнозування розвитку науково%технічного прогресу в будівництві; % розробка та сертифікація систем якості при: • виконанні проектно%вишукувальних робіт; • провадженні будівельно%монтажних робіт; • будівництві матеріалів, виробів та конструкцій; • наданні інжинірингових послуг у будівництві; % геодезичного забезпечення будівництва; % охорони праці в будівництві;

78

% нормування та стандартизація в галузі будівництва. НДІБВ є базовою організацією Мінбуду Ук% раїни за напрямами: % енергозбереження в будівництві; % якості будівельної продукції і систем якості її виробництва; % геодезичного забезпечення будівництва; % охорони праці в будівництві; % нормування та стандартизації в галузі будівництва. НДІБВ має великий позитивний досвід робо% ти з українськими та зарубіжними партнера% ми. З урахуванням поточних досягнень та на% уково%технічного потенціалу інституту (5 док% торів, 33 кандидати наук) пропонуються такі напрямки співпраці з вітчизняними та за% рубіжними науковими, проектними, виробни% чими та будівельними організаціями (фірма% ми): % обстеження технічного стану та рекон% струкція будівель і споруд, як масових, так і унікальних; % підсилення будівельних конструкцій; % підсилення фундаментів будівель і споруд багатосекційними палями, що заглиблю% ються вдавлюванням, або буровими з вико% ристанням малогабаритних переставних ус% тановок для буріння свердловин; технологія використовувалась для підсилення фунда% ментів ряду будівель і споруд у м. Києві; % зведення пальових фундаментів в умовах щільної міської забудови із застосуванням технологій, які виключають вплив на поруч розміщені будівлі (вдавлювані, гвинтона% бивні палі та ін.).;


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 79

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF SCIENCE AND RESEARCH INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRODUCTION

79

% розробка споруд баштового типу для глибо% кого очищення стічних вод; % розробка обладнання і технології заглиб% лення паль вдавлюванням, влаштування гвинтонабивних і штампованих паль; інсти% тут має великий досвід зведення фунда% ментів у складних інженерно%геологічних умовах та поблизу існуючих будівель; % приготування пінобетону неавтоклавного тверднення; в інституті розроблено кілька варіантів обладнання для приготування пінобетону неавтоклавного тверднення різної продуктивності та для його застосу% вання як безпосередньо на будівельному майданчику, так і стаціонарно, в тому числі і на діючих бетонозмішувальних вузлах за% водів залізобетонних виробів; % розробка ефективних технологій виробни% цтва герметизувальних, гідроізолювальних і покрівельних матеріалів: • технічні вирішення і технології прове% дення герметизувальних, гідроізолюваль% них і покрівельних робіт; • герметизування стиків і швів при будівництві та ремонті будівель і споруд; • влаштування та ремонт покрівель із застосуванням нових полімерних мастик і рулонних матеріалів; • гідроізолювання та антикорозійний за% хист будівельних конструкцій і споруд; • ефективні вирішення і технології тепло% захисту огороджувальних конструкцій і стиків будівель, які перебувають в експлуатації; % випробування та сертифікація матеріалів, виробів, експертиза проектної документації; % система техніко%економічних показників

ефективності застосування різних методів реконструкції та методика оцінки техніко% економічної ефективності реконструкції житлового фонду на основі використання цієї системи. Форми можливої співпраці найрізноманітніші – обстеження та паспортизація об’єктів, про% ектно%вишукувальні роботи та конструк% торські розробки, продаж ліцензій на технічні рішення та технології, виготовлення устатку% вання, провадження будівельно%монтажних робіт та здача готових об’єктів «під ключ». В інституті діють акредитовані органи з сер% тифікації будівельної продукції, засобів ме% ханізації та систем якості, методичні та кон% сультативні пункти (центри) допомоги вироб% ничникам в сфері менеджменту, маркетингу та технічного нагляду за станом промислових будівель і споруд. Інститутом видаються міжвідомчий науково% технічний збірник «Будівельне виробництво» та спільно з Академією будівництва України – журнал «Нові технології в будівництві». Обид% ва видання, зареєстровані як фахові у ВАК України, вміщують статті як українських, так і зарубіжних учених і фахівців. НДІБВ через власну аспірантуру здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за такими спеціальностями: % технологія та організація промислового й цивільного будівництва; % економіка будівництва.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 80

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

MINISTRY OF CONSTRUCTION, ARCHITECTURE, HOUSING AND MUNICIPAL ECONOMY OF UKRAINE SCIENCE AND RESEARCH INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRODUCTION (NDIBV) Ukraine, 03680, Kyiv, MSP, Chervonozoryanyi Ave., 51, SRICP tel.: (38 044) 2488889 fax.: (38 044) 2488884, Email: ndibv@visti.com, www.ndibv.kiev.ua Science and Research Institute for Construction Production (hereafter referred to as «the SRICP) was established in 1947. It is the multi%profile research center of Ukraine, which focuses on complex science and technology problems of construction industry as follows: % technology of civil industrial and engineering, building of underground structures and water% works, production of assembly reinforced con% crete parts and structures; % organization of construction production, orga% nization of management of construction and development of its material and technological support; % identification of technical condition and certifi% cation of industrial buildings and constructions in order to secure their safe and reliable oper% ation; activity coordination and development of normative documents therefore; % mechanization and automation of construction production; certification of mechanization facilities; % energy%saving in construction; % economy of construction production; % prognostics of development of science and technology progress in construction; % testing and certification of materials, products, expert examination of design documentation; % development and certification of quality systems in: • performance of design research work; • performance of building and assembly work; • production of materials, products and structures; • rendering engineering services in con% struction;

80

% geodesic support of construction; % protection of labor in construction; % normalization and standardization in con% struction. Over the years of its existence, the Institute has created several science schools, come up with hundreds of inventions in lines of its scientific activity. SRICP has accumulated vast positive experience of work with both Ukrainian and for% eign partners. Based on its current achieve% ments and science and technology potential, the Institute offers the following profiles of coopera% tion with foreign research, project, production and construction organizations (firms): % Inspection of technical conditions and recon% struction of buildings and constructions of mass construction and unique ones; % Reinforcement of basements of buildings and constructions with multi%section piles deep% ened by impression or boring with use of small%size boring machines for boring holes of 150 %250 mm diameter to the depth of 25 m in basements; % Erection of pile foundations in tight city devel% opment conditions using technologies, which exclude impact on adjacent buildings (impres% sion, screw%wadding pile deepening method etc.). % In the Institute, they have developed equip% ment and technologies of pile deepening by impression, manufacturing of screw%and% wadding and pressed piles. Institute also has a large experience of laying foundations in com% plicated engineering and geological condi% tions, near existing buildings; % Tower%type constructions for deep purification of wastewater.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 81

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF SCIENCE AND RESEARCH INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRODUCTION

81

% Technology and equipment for preparation of foamed concrete by non%autoclaved method. Non%autoclaved foamed concrete in construc% tion means excellently warm and comfortable, ecologically clean and economic housing. The Institute has developed several options of out% put of equipment for preparation of non%auto% claved foamed concrete of various perfor% mance to be used directly on construction sites and yard service including going con% crete%mixing machinery at reinforced concrete structure plants; % Efficient technology of production of new insu% lating, water%proofing and roofing materials: % technical solutions and technologies of perfor% mance of insulating, water%proofing and roofing work; % insulation of junctures and seams in construc% tion and repair of buildings and constructions; % laying and repair of roofs using new polymeric waxes and roll materials; % water%proofing and anticorrosion protection of construction structures and buildings – efficient solutions and technologies of heat%shielding, screening constructions and construction joints in operation; % System of technical and economic indicators of effectiveness of application of various meth% ods of reconstruction and methods of estima% tion of technical and economic effectiveness of housing stock reconstruction based on use of the system. Forms of possible cooperation may vary as fol% lows: examination and certification of objects, design research work and design developments, sale of licenses for technical solutions and tech%

nologies, manufacture of equipment, perfor% mance of construction and assembly work and turnkey commission of ready objects.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 82

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Управління процесом розробки та впровад ження інноваційної продукції в будівельному комплексі та житловокомунальному госпо дарстві України. Пропонується методологічна та організаційна допомога в створенні венчурних підприємств, які спеціалізуються на розробці інноваційних проектів; організації підвищення кваліфікації фахівців, які залучаються до роботи з інно% ваційними проектами; створенні посібника «Менеджмент інноваційними процесами в будівельному комплексі та житлово%кому% нальному господарстві України». Створення такого посібника сприятиме прий% няттю відповідних організаційно%технічних рішень виробничого та адміністративного ха% рактеру, що зумовить значне поліпшення ви% робництва та соціальної сфери галузей та за% безпечить підвищення їх прибутковості. Очікувальний результат: створення умов для інноваційного розвитку підприємств та ор% ганізацій будівельного комплексу, житлово% комунального господарства та інших галузей.

Освоєння, виготовлення і реалізація облад нання для влаштування бурогвинтових паль. Суть технології влаштування бурогвинтових паль полягає в зануренні способом загвинчу% вання порожнистого елемента у ґрунті і пода% ванні в порожнину, що утворюється при його вийманні (вигвинчуванні), бетонної суміші та її ущільненні. До переваг цієї технології відносяться: виклю% чення виносу ґрунту із свердловини, що надає можливість її застосування неподалік від існу% ючих будівель; утворення навколо палі ущіль% неної зони, що підвищує несучу спроможність палі та дає економію матеріалів до 40%; відсутність потреби в використанні бетонона% сосів; зниження вимог до якості бетонної суміші. Новий спосіб подавання бетонної суміші доз% воляє формувати стовбур палі із суміші різної консистенції (від жорсткої до пластич% ної) з регулюванням тиску в процесі підйому порожнистого елемента.

Орієнтовна сума інвестицій – 500 тис. доларів Форма залучення інвестицій – грошові кошти інвестора Термін окупності проекту – 34 роки. Контактна особа: Кокарева Людмила Леонтіївна

Тел. (38044) 2488889 Факс:(38044) 2488911 Email: ndibvmarketing@ukr.net, ndibv@visti.com

82

Орієнтовна сума інвестицій — 1200 тис. грн. (комплект обладнання) Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 1 1,5 року. Контактна особа: Романов Станіслав Васильович

Тел. (38044) 2488792; 2488860. Факс:(38044) 2488884 Email: ndibv@visti.com


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 83

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF SCIENCE AND RESEARCH INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRODUCTION

83 Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Виготовлення і реалізація обладнання для вдавлювання паль і шпунта. На основі узагальнення досвіду експлуатації наявного обладнання розроблено технічні ви% рішення для створення високотехнологічного палевдавлювального обладнання. Майже 20%річний досвід інституту з розроб% ки та застосування технології вдавлювання паль і шпунта свідчить про високу ефектив% ність і потрібність цього методу. Виготовлені і з успіхом пройшли дослідно%промислову перевірку на будівництві більш ніж 50 об’єк% тів два типи палевдавлювальних установок із зусиллям вдавлювання до 100 т.

Розробка і створення мобільної оснастки і тех нологій підсилення фундаментів в безпідваль них будинках при відсутності двостороннього доступу до внутрішніх стін без відселення. Технологія підсилення фундаментів із влашту% ванням технологічних коридорів в конструкціях підсилення. Технологія захищена патентами України.

Орієнтовна сума інвестицій – 1500 тис. грн.

Тел. (38044) 2488882 Факс:(38044) 2488884 Email: ndibv@visti.com

Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 1,52,0 роки.

Орієнтовна сума інвестицій – 700 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 2 роки. Контактна особа: Федоренко Петро Петрович

Контактна особа: Романов Станіслав Васильович

Тел. (38044) 2488792; 2488860. Факс:(38044) 2488884 Email: ndibv@visti.com

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції: Розробка і створення індустріальних техно логій та мобільної оснастки для підсилення фундаментів з інтенсивністю 100 т наванта ження в день. Розробка конструктивних%технічних рішень підсилення з улаштуванням паль та роствер% ків поруч з підошвою існуючих фундаментів. Розробка спеціальних мобільних бурильних і заглиблювальних установок. Подана заявка на патент.

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції: Улаштування горизонтального водонепроник ного екрану під спорудами. Метою розробки є поліпшення екологічного стану середовища, у тому числі підземних вод та грунтів навколо споруд (сховищ) для зберігання токсичних, радіоактивних та інших небезпечних для населення відходів. Такі екрани покликані запобігти розповсюд% женню забрудненого вмісту споруд під дією атмосферних опадів і грунтових вод. За допо% могою цієї технології можна без надмірних витрат виключити негативний вплив на нав% колишнє середовище. Немає аналогів ні в Україні, ні в світі. Техно% логія захищена патентами України. Орієнтовна сума інвестицій – 700 тис. грн.

Орієнтовна сума інвестицій 45.0 тис. грн.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти

Форма залучення інвестицій – грошові кошти

Термін окупності проекту – поліпшення еко логічного стану середовища.

Термін окупності проекту – 1 рік. Контактна особа: Федоренко Петро Петрович

Тел. (38044) 2488882 Факс:(38044) 2488884 Email: ndibv@visti.com

Контактна особа: Галінський Олександр Михайлович

Тел. (38044) 2488889, 2488896 Факс:(38044) 2488884 Email: ndibv@visti.com, agalin@svitoline.com


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 84

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Технологія та механізація будівництва під земних приміщень з підвалу з використанням способу «стіна в ґрунті». Основною перевагою цієї технології є можли% вість будівництва підземних споруд та при% міщень (гаражі, паркінги, магазини) для роз% витку інфраструктури міста в умовах щільної забудови. Значний економічний ефект очікується завдя% ки можливості влаштування підземних примі% щень без руйнування розміщених вгорі споруд. Немає аналогів в Україні. Співвиконавці: Київський відділ інституту Укргідропроект та НДІБВ.

Влаштування підпірних стін та пальових фун даментів будинків в ускладнених умовах будівництва: на крутопохилих будівельних майданчиках; поблизу будівель і споруд; на майданчиках з високими грунтовими водами. Розробка та створення спеціальної оснастки та технології робіт по виконанню нульових циклів в ускладнених умовах будівельних майданчиків. Подана заявка на патент. Орієнтовна сума інвестицій – 190.0 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 2 роки.

Орієнтовна сума інвестицій – 700 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 3 роки.

Контактна особа: Федоренко Петро Петрович

Контактна особа: Галінський Олександр Михайлович

Тел. (38044) 2488882 Факс (38044) 2488884 Email: ndibv@visti.com

Тел. (38044) 2488889, 2488896 Факс (38044) 2488884 Email: ndibv@visti.com, agalin@svitoline.com

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції: Технологія індустріального виконання підси лення стін будівель багатоярусними напру женими поясами із сталевих канатів в будин ках, що експлуатуються. Підсилення стін здійснюється автономними багатоярусними системами напружених по% ясів з регульованими зусиллями натягу. Подана заявка на патент. Орієнтовна сума інвестицій – 50.0 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 1 рік Контактна особа: Федоренко Петро Петрович

Тел. (38044) 2488882 Факс (38044) 2488884 Email: ndibv@visti.com

84


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 85

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF SCIENCE AND RESEARCH INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRODUCTION

85 Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Термін окупності проекту – 1 рік.

Системи фасадні теплоізоляційнооздоблю вальні (СФТО). Особливістю СФТО «КОНСОЛЬ» є те, що утеп% лювач і личкування спирається через 3%4 по% верхи на залізобетонні пояси, розташовані на рівні перекриття, і відокремлюються від ньо% го додатковим утеплювачем. Переваги СФТО «КОНСОЛЬ»: % зовнішнє утеплення зовнішніх несучих стін з личкуванням цеглою; % прогнозовані експлуатаційні показники стіни; % всесезонна технологічність виконання робіт по зведенню зовнішніх стін; % комплексне улаштування зовнішніх стін в єдиному технологічному циклі; % висока економічна ефективність і довго% вічність; % економія теплової енергії при експлуатації до 30%. СФТО «КРОНШТЕЙН%А» і «КРОНШТЕЙН%Б» призначені для використання в каркасно%мо% нолітному будівництві. Кошторисна вартість 1 кв. м. утеплення з личкуванням складає в межах 100%120 грн. що в два рази нижче вар% тості тонкошарової штукатурки. При цьому довговічність такого утеплення значно вище довговічності тонкошарової штукатурки. Переваги СФТО «КРОНШТЕЙН%А, Б»: % виключаються «автостради холоду» від вис% тупаючих на фасад перекриттів; % виключаються катастрофічні наслідки замо% кання і затікання стиків в зоні виступаючих перекриттів; % фасад приймає вигляд чистого поля без по% верхових поясків; % забезпечується всесезонність ведення робіт в єдиному циклі зведення зовнішніх стін, а фасад відразу приймає експлуатаційний вигляд; % довговічність личкування урівноважена дов% говічністю з несучої частини стіни; % економічна ефективність. Технології захищені патентами України.

Контактна особа: Завойський Анатолій Климентійович

Орієнтовна сума інвестицій – 100 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти

Тел. (38044) 2480624; 4891068; 4891069. Факс:(38044) 2488884 Email: ndibv@visti.com

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції: Малогабаритне шасі з комплектом робочого обладнання для обслуговування прибудинко вої території для виконання малообсягових ремонтнобудівельних робіт в житловокому нальному господарстві. До переваг малогабаритної комунальної техніки відносяться маневреність, малі габа% ритні розміри, простота обслуговування та управління, доступність комплектуючих ви% робів та забезпечення вимог техніки безпеки. В основу конструкції малогабаритної машини покладений модульний принцип, що дає значні переваги при складанні машини, а та% кож дає змогу оперативно трансформувати її при заміні окремих модулів. Виготовлено і випробувано експериментальний зразок ма% логабаритної машини з чотирма видами змінного робочого обладнання, вона готова для серійного виробництва. Подана заявка на патент. Орієнтовна сума інвестицій – 50,0 тис. грн. на одну машину 5,010,0 тис. грн. за одиницю змінного обладнання. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 2 роки. Контактна особа: Франівський Анатолій Альфонсович

Тел. (38044) 2488889; 2485511 Факс (38044) 2488884 Email:ndibv@visti.com


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 86

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Система моніторингу кута нахилу висотних будівель та споруд. Будівництво та експлуатація аварійно небез% печних будівель та висотних споруд (труб, те% левеж і т.д.) потребує постійного контролю положення цих об»єктів в просторі та відхи% лення їх положення від вертикалі. Традиційно такі роботи проводяться за допомогою нагля% ду геодезичними приладами, що не дає мож% ливості постійного спостереження та потре% бує значних часових затрат. Альтернативою є використання розробленого в НДІБВ датчика відхилення від вертикалі, що призначений для виміру відхилень будинків і інженерних споруд від вертикалі одночасно по двох взаємо%перпендикулярних напрямках.

Радіохвильова інтроскопія грунтових масивів (інженерна геофізика). Розроблений та виготовлений «Радіохвильо% вий інтроскоп ДІІ%1» для застосування в інже% нерно%геофізичних вишукуваннях методом дипольного індуктивного зондування. В порівнянні з традиційними видами ге% офізичних вишукувань радіохвильова інтрос% копія дозволяє: % проводити інженерно%геофізичні та геоеко% логічні вишукування з наперед заданою де% тальністю без риску порушення підземної ко% мунікаційної інфраструктури; % створити систему моніторингу ґрунтових масивів в зсувонебезпечних районах, дамб та інших об’єктів, які потребують безперервного нагляду; % проводити вишукувальні роботи в міських умовах без порушення твердого покриття, в гірських та болотистих умовах, а також з вод% ної поверхні; % зменшити у 3%5 разів витрати та час на про% ведення інженерно%геофізичних вишукувань. Проведена його атестація в метрологічному відділі НДІБВ та виконано ряд інженерно%ге% офізичних вишукувальних робіт на будівель% них майданчиках м. Києва.

Орієнтовна сума інвестицій – 90 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 1 рік Контактна особа: Куделя Анатолій Михайлович

Тел. (38044) 4963813; 2488889 Факс (38044) 2488884 Email: vistavca@ndibv.riev.ua

Орієнтовна сума інвестицій – 165 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 1 рік. Контактна особа: Куделя Анатолій Михайлович

Тел. (38044) 4963813; 2488889 Факс (38044) 2488884 Email: vistavca@ndibv.riev.ua; kudevjen@i.com.ua

86


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 87

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF SCIENCE AND RESEARCH INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRODUCTION

87 Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Розробка високомеханізованої технологічної лінії з виробництва пінобетонних блоків по тех нології різання продуктивністю 2050 тис. м3/рік. Орієнтовна сума інвестицій – 55 тис. грн.

Розробка методики швидких лабораторних випробувань покриття для фасадів будівель, в тому числі теплоізоляційнодекоративних систем, виконаних за «мокрою» технологією, на атмосферостійкість. Орієнтовна сума інвестицій – 55 тис. грн.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 2 роки.

Форма залучення інвестицій – грошові кошти

Контактна особа: Іваненко Віталій Олексійович

Термін окупності проекту – 1 рік.

Тел. (38044) 2480618 Факс (38044) 2488884 Email: ndibv@visti.com

Контактна особа: Беглєцов Володимир Васильович

Тел. (38044) 2488895 Факс (38044) 2488895 Email: beglecov@bigmir.net Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції: Розробка насосу для подавання пінобетонної суміші по рукаву на відстань до 100 м по гори зонталі та 30 м по вертикалі. Орієнтовна сума інвестицій – 35 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 12 роки.

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції: Розробка методики швидких лабораторних випробувань на довговічність покрівельних матеріалів: мастичних, рулонних, а також че репиці та шиферу.

Контактна особа: Іваненко Віталій Олексійович

Тел. (38044) 2480618 Факс (38044) 2488884 Email: ndibv@visti.com

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції: Розробка ефективного піноутворювача для виробництва пінобетону поліпшеної якості. Орієнтовна сума інвестицій – 35 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 1 рік. Контактна особа: Беглєцов Володимир Васильович

Тел. (38044) 2488895; Факс (38044) 2488895. Email: beglecov@bigmir.net

Орієнтовна сума інвестицій – 60 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 2 роки. Контактна особа: Беглєцов Володимир Васильович

Тел. (38044) 2488895 Факс (38044) 2488895 Email: beglecov@bigmir.net


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 88

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції: Розробка методики швидких лабораторних випробувань на довговічність матеріалів для захисних покрить бетонних конструкцій, що експлуатуються у агресивному середовищі каналізації. Орієнтовна сума інвестицій – 90 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 3 роки. Контактна особа: Беглєцов Володимир Васильович

Тел. (38044) 2488895; Факс (38044) 2488895. Email: beglecov@bigmir.net

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції: Розробка нових гідроізоляційних, покрівель них і антикорозійних матеріалів, що зат вердівають, на основі хлорсульфованого поліетилену (ХСПЕ), технології їх виготовлен ня та застосування у будівництві. Орієнтовна сума інвестицій – 120 тис. грн. Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – 5 років. Контактна особа: Баглай Анатолій Прохорович

Тел. (38044) 2488895; Факс (38044) 4963808. Email: ndibv@visti.com

88


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 89

ÊÀÒÀËÎà ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ² ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÌÀÒÅвÀ˲ ÒÀ ÂÈÐÎÁ²Â «ÍIJÁÌ»

CATALOGUE OF THE UKRAINIAN RESEARCH, PROJECT PLANNING AND DESIGN INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 90

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ² ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÌÀÒÅвÀ˲ ÒÀ ÂÈÐÎÁ²Â

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ² ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÌÀÒÅвÀ˲ ÒÀ ÂÈÐÎÁ²Â «ÍIJÁÌ» Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 68 тел./факс +38(044) 417 86 13 еmail: geralit@operamail.com, rdibmp@users.ldc.net, mit@kievweb.kiev.ua, silicate@inbox.ru http://www.niismi.kiev.ua Інститут створено в 1928 р., є базовою орга% нізацією Мінбуду України з науково%технічної діяльності у сфері промисловості будівель% них матеріалів: • цегли та каменів керамічних, архітектурно%будівельної кераміки • цегли силікатної, щільного силікатного бетону, виробів з ніздрюватого бетону, крейди, вапна • легких бетонів та дрібнорозмірних бетонних виробів • гіпсових в'яжучих та виробів на основі гіпсу • керамічної плитки, санітарно%будівельних виробів, каналізаційних та дренажних керамічних труб, кислототривкої кераміки • полімерних, м'яких покрівельних, гідроізоляційних, теплоізоляційних, теплозвукоізоляційних матеріалів • нерудних та неметалорудних матеріалів • пористих заповнювачів Розробляє нові та удосконалює існуючі тех% нології виробництва будівельних матеріалів і виробів; проекти нових та реконструкція дію% чих підприємств будівельних матеріалів; нор% мативну документацію на будівельні ма% теріали і вироби (технологічні регламенти на проектування і виробництво будівельних ма% теріалів і виробів, технічні умови та інше); конструкторську документацію нестандарти% зованого технологічного устаткування для виробництва будівельних матеріалів. Проводить незалежну експертизу будівель% них матеріалів, паспортизацію виробничих

90

споруд прогнозує їх довговічність для різних умов експлуатації; фізико%хімічні та фізико% технічні випробування сировини та будівель% них матеріалів на її основі; технологічні вип% робування сировини для будівельних ма% теріалів з виготовленням дослідних партій продукції. В аспірантурі готує наукові кадри за спеціаль% ностями: % 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»; % 05.17.11 «Технологія тугоплавких та неме% талічних матеріалів» Інститут як Випробувальний центр будівель% них матеріалів і виробів акредитований в Ук% раїнській державній системі сертифікації Укр% СЕПРО (атестат акредитації № UA6. 001. Т.214 від 23.05.2001) проводить сертифікаційні вип% робування будівельних матеріалів і виробів. Випробувальний центр надає допомогу в розміщенні замовлень на проведення пожеж% них, гігієнічних і радіологічних випробувань. Проводить семінари, науково%практичні кон% ференції, презентації будівельних матеріалів та виробів, виконує збір інформації та спіль% но з Мінбудом України видає щорічний Ката% лог «Будматеріали», науковий збірник «Буді% вельні матеріали, вироби та санітарна тех% ніка», видає журнал «Строительные матери% алы и изделия».


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 91

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE UKRAINIAN RESEARCH, PROJECT PLANNING AND DESIGN INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

91 THE UKRAINIAN RESEARCH, PROJECT PLANNING AND DESIGN INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS (NDIBMP) Ukraine, 04080, Kyiv, 68, Konstantinovskaya st., tel/fax: +38 (044) 417 86 13 еmail: geralit@operamail.com, rdibmp@users.ldc.net, mit@kievweb.kiev.ua, silicate@inbox.ru ; http://www.niismi.kiev.ua The Institute was established in 1928 and it is a basic organization of the Ministry of Construc% tion of Ukraine for scientific and technical activ% ities in the sphere of the Industry for building materials: • bricks and ceramic stones, architectural and building ceramics • calcium%silicate bricks, dense lime concrete, products from cellular concrete, chalk, lime • lightweight concrete and small%size concrete products • gypsum binders and products on its base • ceramic tiles, sanitary%building products, sewarage and drainage ceramic pipers, acid%resistance ceramics • polymer, roof sheeting, damp proofing, heat%insulating, thermal sound%absorbing materials • non%ore and nonmetallic%ore materials • porous binders The Institute: Developes and improves the existing technolo% gies for the production of building materials and products; projects of new and renovation of the units for building materials in activity; normative documentation for building materials and prod% ucts (technological regulations for designing and manufacture of building materials and prod% ucts, technical conditions, etc.); design docu% mentation for non%standard technological equip% ment for the production of building materials. Carries out independent examination of building materials, charting of production units, foresees

their durability for different conditions of exploitation; physical and chemical, physical and technical resting of raw material and build% ing materials on its base; technological testing of raw material and building materials with man% ufacture of experiment lots of products. Trains in post graduate studentship the experts in the specialities: % 05.23.05 «Building materials and items» % 05.17.11 «Technology of refractory and un metal materials» The Institute as Testing Center building materials and products, having accreditation in the Ukrainian system of certification UkrCEPRO, (the certificate of accreditation # UA6.001.T.214 of 23.05.2001), carries out certification tests of building materials and products. The Testing Center helps to put orders for carry% ing out fire, hygyenic and radiation tests. Organizes seminars, practical scientifiques con% ferences, presentations of building materials and products, carries out collection of information and publishes in common with the Ministry of Construction a catalogue «Budmaterialy», scien% tific collection works «building materials, prod% ucts and sanitary technique», a magazine «Building materials and products».


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 92

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ² ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÌÀÒÅвÀ˲ ÒÀ ÂÈÐÎÁ²Â

Зміст інвестиційної (інноваційної) пропозиції:

Investment proposal:

Технологія і технологічна лінія з виробництва ніздрюватобетонних блоків потужністю 200 300 м3 на добу. Пропонується технологія і автоматизова% на технологічна лінія для виробництва блоків з ніздрюватих бетонів стінових дрібних = 400%700 кг/м3 (ГОСТ 21520%89). Основними перевагами цього виробництва є: % оригінальна конструкція дискової різки доз% воляє отримати ніздрюватобетонні блоки з граничними відхиленнями до 2 мм, що відповідає сучасним світовим вимогам; % повна відсутність кранового обладнання в процесі виробництва ніздрюватих бетонів; % впроваджені технологічні принципи та скла% ди бетонної суміші дозволяють виготовляти вироби з підвищеними фізико%механічними характеристиками. Переважна більшість технологічного облад% нання є нестандартним, на яке розроблена технічна документація. Подана заявка на захист патентами України технологічного обладнання та складу бетону.

Processes introduction and technological line for manufacturing of cellular concrete blocks of a capacity 200300 m3 per day. It is suggested technology and automatic line used for making small%size cellular concrete wall blocks = 400%700 kg/m3 (GOST 21520%89). The main advantages of the introduction of this production are: % original design of disk cutting permits to obtain cellular concrete blocks with limit deviations up to 2 mm that meets to the modern world requirements; % total absence of crane equipment in the pro% duction process of cellular concrete; % introduced technological principles and com% position of concrete mixtures permit to pro% duce items with high physical and mechanical characteristics. The majority of technological equipment is not standard and for which a technical documenta% tion has been developed. A patent demand is done for protection of the tech% nological equipment and concrete composition.

Орієнтовна сума інвестицій – 5,5 млн. грн.

Preliminary investment amount, thousand UAH – 5500 (~ 1 millions $)

Форма залучення інвестицій – грошові кошти Термін окупності проекту – до 2 років

The form of involving investments – money resources

Контактна особа: Страшук Сергій Васильйович

The pay back period of the project (years) – 2

тел./факс 4178002 моб. 80675071157 email: silicate@inbox.ru; silicate@ua.fm

92

Contact person: Strashuk Serguey

tel./fax 4178002 portable phone 80675071157. email: silicate@inbox.ru; silicate@ua.fm


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 93

ÊÀÒÀËÎà ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÂÈØÓÊÓÂÀËÜÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ «ÍIJÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊֲ߻


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 94

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÂÈØÓÊÓÂÀËÜÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ «ÍIJÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊֲ߻

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÂÈØÓÊÓÂÀËÜÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ «ÍIJÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊֲ߻

01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26 тел. (38044) 2850897, факс (38044) 2854586, email: rekonstr@rekonstr.kyivcity.gov.ua www.rekonstr.gov.ua

Інститут заснований у 1945 р. Має 28 територіально відокремлених підроз% ділів в обласних центрах, великих містах України. Загальна чисельність працюючих – понад 1500 спеціалістів, серед яких доктори та кандидати наук, дійсні члени Академії будівництва України, Академії економічних наук України, Спілки архітекторів України, члени%кореспонденти Української академії архітектури, Лауреати державний премій, Заслужені будівельники, Заслужені праців% ники сфери послуг України. Інститут є: • базовою організацією з нормування та стандартизації реконструкції, ремонту та експлуатації житлово%цивільних та комунальних об'єктів; • територіальною організацією з реконструкції, ремонту та експлуатації житлово%цивільних та комунальних об’єктів (ДБН А 7.2.3199) • головним координатором і виконавцем комплексу науково%дослідних робіт щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій; • засновником наукововиробничого видання «Реконструкція житла»

94

Вимірювальна геотехнічна лабораторія та ви% мірювальна лабораторія приладної діагности% ки випробування будівельних матеріалів та конструкцій атестовані «Укрметрстандартом». При безпосередній участі інституту прово% дяться Міжнародні науково%практичні вистав% ки%конференції «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛА» (м. Київ, 1999%2005 рр.), Всеукраїнські науково%практичні конференції з питань житлової політики та реконструкції житла «УКРАЇНА. ЖИТЛО» (м. Одеса, 2003%2004 рр., м. Чернігів, 2005 р.).


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 95

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÂÈØÓÊÓÂÀËÜÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ «ÍIJÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊֲ߻

Інвестиційна пропозиція:

Інвестиційна пропозиція:

Комплект документації з питань енергозбере% ження у житловому фонді, реконструкції, мо% дернізації житлових будинків перших масо% вих серій, розроблений інститутом на вико% нання першочергових заходів щодо підви% щення енергоефективності житлового фонду України та реалізації Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.1999 р. №820. До комплекту входять: 1. Довідник «Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи» (144 сторінки) 2. Рекомендації з вибору прогресивних архітектурно%технічних рішень для рекон% струкції житлових будинків різних конструктивних систем (262 сторінки) 3. Рекомендації з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій (80 сторінки)

Проект будівництва соціального житла – 16%типоверхового 90%квартирного житло% вого будинку з вбудованими приміщення% ми, розроблений з використанням енергое% фективних технологій, рішень та матеріа% лів, урахуванням сучасних вимог до людей з обмеженими можливостями. Основною перевагою цього проекту є нове архітектурно%планувальне рішення (28 одно% кімнатних, 30 двокімнатних, 32 трикімнатних квартири), конструктивне рішення (жорстка конструктивна схема з поздовжніми та попе% речними цегляними стінами), а також низькі вартісні показники проекту. Техніко%економічні показники проекту: Площа ділянки – 3 300 м2. Площа забудови – 615 м2. Площа квартир – 5 730,2 м2. Загальна площа квартир – 5861,6 м2. Житлова площа квартир – 3 081,6 м2. Загальна площа будинку – 9 641,4 м2. Площа вбудованих приміщень – 369,7 м2. Будівельний об’єм житлового будинку – 32 800 м3, у т.ч. надземної частини – 31 078 м3, підземної частини – 1 722 м3.

Орієнтовна сума інвестицій – 0,360 тис. грн. Форма залучення пропозицій – грошові кошти. Контактна особа: Аґєєва Галина Миколаївна

Тел. (38044) 2864808 Факс: (38044) 2856388 Email: rekonstr@rekonstr.kyivcity.gov.ua

Орієнтовна сума інвестицій у будівництво – 18,8 млн.грн. Форма залучення пропозицій – грошові кошти. Контактна особа: Онищук Георгій Ілліч

Тел. (38044) 2850897 Факс: (38044) 2854586 Email: rekonstr@rekonstr.kyivcity.gov.ua

95


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 96

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÂÈØÓÊÓÂÀËÜÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ «ÍIJÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊֲ߻

Інвестиційна пропозиція: Проект реконструкції 5%поверхового 3%секцій% ного гуртожитку з поздовжніми несучими стінами із великорозмірних цегляних блоків під соціальне житло, розроблений з викорис% танням енергоефективних технологій, рішень та матеріалів. Основною перевагою проекту є нове архітек% турно%планувальне рішення перепланування торцевих секцій гуртожитку під 20 однокім% натних, 28 двокімнатних квартир для посімей% ного заселення, середньої секції – під житло готельного типу (20 квартир), а також низькі вартісні показники проекту. Техніко%економічні показники проекту (до/після реконструкції): Площа ділянки – 0,4/0,4 га. Площа забудови – 840/868 м2. Кількість кімнат – 115/0 шт. Загальна площа кімнат – 2222,5/0 м2. Загальна площа квартир – %/3 051,7 м2. Житлова площа квартир – %/1 691,6 м2. Загальна площа будинку – 829,23/3 897,35 м2. Площа підсобних приміщень – 0/111,65 м2. Будівельний об’єм житлового будинку – 13 921,45/14 227,5 м3, у т.ч. надземної час% тини – 12 565,18/12 871,23 м3, підземної час% тини – 1 356,27/1 356,27 м3. Орієнтовна сума інвестицій у реконструкцію – 5,1 млн.грн. Форма залучення пропозицій – грошові кошти. Контактна особа: Онищук Георгій Ілліч

Тел. (38044) 2850897 Факс: (38044) 2854586 Email: rekonstr@rekonstr.kyivcity.gov.ua

96


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 97

ÊÀÒÀËÎà ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃΠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ «ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ» (ÍÄÊÒ² ÌÃ)

CATALOGUE OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES (NDKTI MG)


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 98

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

ÄÅÐÆÀÂÍŠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ «ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ» (ÍÄÊÒ² ÌÃ) 03035, Київ35, вул.Урицького, 35 Директор інституту – Щербина Геннадій Павлович Тел. (044) 2482308 Факс (044) 2482338 Email: director@nikti.kiev.uaURL: www.nikti.kiev.ua Науково%дослідний та конструкторсько%техно% логічний інститут міського господарства (НДКТІ МГ) створений, 43 років тому для вирі% шення найгостріших проблем сучасного місь% кого господарства. Сьогодні це досить велика наукова установа, що структурно складається з науково%дослід% них відділів і лабораторій, конструкторських відділів та експериментальної бази для виго% товлення зразків та установчих серій. Лабораторії НДКТІ МГ оснащені новітнім об% ладнанням та комп'ютерною технікою. В інституті виконуються наукові дослідження та конструкторсько%технологічні розробки у таких галузях житлово%комунального госпо% дарства: % водопідготовка (розроблення нових ме% тодів, технологій, обладнання з очищення природної води для питного водопоста% чання); % очищення стічних вод (удосконалення існуючих і створення нових технологічних процесів, споруд, засобів автоматики для інтенсифікації очищення стічних вод); % міський електротранспорт (участь у ство% ренні новихвидів рухомого складу, роз% роблення технологічного і діагностичного обладнання, засобів автоматизації та конт% ролю для технологічного обслуговування та ремонту рухомого складу, проведення його випробувань (трамвай, тролейбус); % санітарне очищення та благоустрій міст (розробленнянових технологічних схем, машин, механізмів для видалення побуто% вих відходів, прибирання та благоустрою території).

98

Інститут гарантує доведення науково%дослід% ної продукції до рівня товарної продукції «під ключ» з проведенням комплексу необхідних робіт в авторському супроводженні на до% говірній основі. Інститут брав участь у розробленні держав% них програм забезпечення населення висо% якісною питною водою, розвитку водоп% ровідно%каналізаційного господарства, ор% ганізації виробництва нових високоефектив% них коагулянтів і флокулянтів з подальшим їх використанням, стабілізації роботи та розвит% ку міського електричного транспорту тощо. НДКТІ МГ визначено як головний консуль% тант Світового банку реконструкції та розвит% ку з проблем водопостачання і водовідведен% ня, а також міського електричного транспор% ту України. Інститут співпрацює з зарубіжними фірмами: «Сафеж» (Париж, Франція), ЄУДАП/СЄРДС (Афіни, Греція), Коне%стора%Роверс і Асоціа% ція Ватер АОО (Онтаріо, Канада). НДКТІ МГ член Міжнародної спілки громадсь% кого транспорту (МСГТ). Інститут готовий співпрацювати з зарубіжни% ми організаціями і фірмами з питань житло% во%комунального господарства.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:38 AM

Page 99

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES (NDKTI MG) 35, Uritskogo str., 03035, Kyiv35, Director of the Institute — Shcherbina Gennady Tel: +38044 2482308 Fax +38044 2482338 Email: director@nikti.kiev.ua URL: www.nikti.kiev.ua The Research and Development Institute for Municipal Facilities and Services was estab% lished 43 years ago for solving urgent problems of the modern municipal services. At present it is a large scientific institution, structurally consisting of research departments and laboratories, design bureaus and an experi% mental plant for the samples production. The Institute's laboratories are outfitted with the most modern equipment and computer facilities. The research and development works are con% ducted at the Institute in the following most important fields of municipal water treatment (development of new methods, processes and equipment for natural water treatment and drinking water supply): % waste water treatment (improvement of existing and development of new processes, structures and automatic means in order to intensify municipal waste water treat ment); % public electric transport (participation in creation of new rolling stock types, develop% ment of new production and diagnostic equipment, automation and control units for maintenance and repair of the rolling stock (tram, trolleybus); % cities sanitary cleaning (development of new production schemes and machinery for domestic wastes removal, territory cleaning). The Institute guarantees the development of its research works up to the level of goods produc% tion together with the accomplishment of all the necessary works under the contractual base. The Institute participated in the development of state programs connected with the drinking

water providing, water supply and treatment systems development, organisation of produc% tion of new high%technology coagulants and floccu%lants with their following use, stabilisa% tion of the electric public transport development and operation, etc. NDKTI MG is the chief consultant of the World Bank for Reconstruction and Development in the field of water supply and treatment as well as in the field of Ukraine's public electric transport. The Institute cooperates with different interna% tional companies such as SAFEGE (Paris, France), EUDAP/SERDS (Athens, Greece), Conestora% Rovers and Association Water AOO (Ontario, Canada). NDKTI MG is the member of the International Union for Public Transport (UITP). The Institute is ready to develop cooperation with international organisations and companies in the field of municipal facilities and services

99


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 100

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Зміст інвестиційної пропозиції: Організація серійного виробництва машин для зимового прибирання тротуарів.

Наявність виробничих площ Наявність матеріальнотехнічної бази Наявність необхідного персоналу

 

Мета проекту: забезпечення потреби України у машинах для зимового прибирання тротуарів. Коротка характеристика продукції, яка про% понується для випуску: 1. Базове шасі – Т16М, Т%2511 2. Продуктивність – 6000 м3/добу

Передбачувані ринки збуту: Україна, країни СНД. Період самоокупності проекту (міс.) – 24. Час від приймання проекту до початку випуску продукції (міс.) – 6. Контактна особа: Щербина Геннадій Павлович

Форма здійснення інвестицій: інвестиційна угода. Коротка характеристика інвестиційних вкладень (тис. дол. США): Розробка конструкторської документації (модернізація) 50 Виробничі витрати 50 Разом 100 Наявність правового забезпечення (патенти, авторські свідоцтва і т. ін) 80% Дослідження наукових аспектів проекту 80%

100

тел. +380442482308 факс: +380442482338, Email: director@nikti.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 101

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

101

Investment proposal: Organization of the serial production of machines for cleaning of sidewalks in winter time. Purpose of project: meeting demands of Ukraine in quantity of machines for cleaning of sidewalks in winter time.

The availability of legal maintance (patents, copyright certificates and so on) 80% Researches of scientific aspects of the project

80%

The availability of the production spacesThe availability of materialtechnical base Brief description of goods, that is offered for output:

The availability of necessary personnel

1. Base chassis – Т16М, Т%2511. 2. Rate of output – 6000 m3/day.

The prospective sales market: Ukraine, countries of CIS.The period of selfsupport of the project: (months) – 24.

Form of investment realization: investment agreement

Period from the acceptance of project until the beginning of production output (months) – 6.

Short description of investment (thousand US Dollars) Elabotation of design documentation (modernization)

50

Production costs

50

Total

100

Contact person: Scherbina Gennadiy Pavlovich

tel. + 380442482308 fax +380442482338 Email: director@nikti.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 102

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Зміст інвестиційної пропозиції: Організація серійного виробництва машини для видалення пнів та викопування посадко вих ям ЯКП0,6. Мета проекту: забезпечення механізації про% цесів видалення пнів та викопування посад% кових ям в умовах міської забудови. Коротка характеристика: Базовий трактор – Т%150К Комплект змінних робочих органів: трубчаті та конічні фрези, шнекові бури Максимальний діаметр пня, мм – 600 Час видалення пня, с – 20...30 Діаметр ям, мм: 300, 450, 600, 800, 1000, 1200 Час викопування пня, с – 10...30 Маса обладнання, кг – 3500 Форма здійснення інвестицій: інвестиційна угода.

102

Коротка характеристика інвестиційних вкладень (тис. дол. США): Устаткування Виробничі витрати Разом

200 300 500

Розроблення конструкторської документації (КД) Наявність виробничих площ Наявність матеріальнотехнічної бази Наявність необхідного персоналу

75% 100 % 100 % 100 %

Передбачувані ринки збуту: Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, країни Європи. Період окупності проекту (років) – 3. Час від приймання проекту до початку випуску продукції (років) – 1. Контактна особа: Шекель Олександр Йосипович, лабораторія механізації,

тел. +380442486960 факс: +380442482362 Email: shekel@bk.ru


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 103

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

Investment proposal: Organization of the serial production of machine for removal of stumps and excavation of land ing pits ЯКП0,6. Purpose of project: providing the mechanization of the processes of removal of stubs and exca% vation of landing holes ЯКП%0,6 under circum% stances of the local construction. Brief description of goods: Base tractor – T%150K The complete set of replaceable working details: tubular mills and final mills, auger bores Maximal diameter of stump, mm – 600 Time of removal of stumps – from – 20…30 The diameter of pits, mm: 300, 450, 600, 1000, 1200 Time of exavation of stumps, from – 10…30 The weight of equipment, kg – 3500 The form of investment realization: investment agreement

103

The short description of investment (thousand US Dollars): Equipment Production costs Total

200 300 500

Elabotation of design documentation The availability of the production spaces The availability of materialtechnical base The availability of necessary personnel

75% 100% 100% 100%

The prospective sales market: Ukraine, Russia, Belorussia, Kazakhstan, European countries The period of selfsupport of the project: (years) – 3. Period from the acceptance of project until the beginning of production output (years) – 1.. Contact person: Shekel Oleksandr, the laboratory of mechanization

tel. +380442486960 fax +380442482362 Email:shekel@bk.ru


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 104

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Зміст інвестиційної пропозиції: Організація серійного виробництва машин для прибирання пляжів. Мета проекту: забезпечення потреби України у машинах для прибирання пляжів.

80%

Дослідження наукових аспектів проекту 80% Наявність виробничих площНаявність матеріальнотехнічної базиКоротка характеристика продукції, яка пропо% нується для випуску:

Наявність необхідного персоналу1. Базове шасі – МТЗ%82,2, Т%40АП 2. Продуктивність – 2,0%10,0 тис. м2/добу

Передбачувані ринки збуту: країни всього світу.

Контактна особа: Щербина Геннадій Павлович

Коротка характеристика інвестиційних вкладень (тис. дол. США): Розробка конструкторської документації (модернізація) Виробничі витрати Разом

Період самоокупності проекту (міс.) – 24. Час від приймання проекту до початку випуску продукції (міс.) – 6.

Форма здійснення інвестицій: інвестиційна угода.

104

Наявність правового забезпечення (патенти, авторські свідоцтва і т. ін)

75 50 125

тел. +380442482308 факс: +380442482338, Email: director@nikti.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 105

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

105

Investment proposal: The organization of the serial production of machines for cleaning of the beaches. Purpose of project: providing the demand of Ukraine in the machines for cleaning of the beaches.

The availability of legal maintance (patents, copyright certificates and so on) 80% Researches of scientific aspects of the project

80%

The availability of the production spacesThe availability of materialtechnical base The brief description of the Goods, that is offered for output:

The availability of necessary personnel

1. Base chassis – MTЗ%82.2, Т%40 АП 2. Rate of output – 2,0%10,0 thousand m2/day

The prospective markets of sales market: the world countries.The period of selfsupport of the project: (months) – 24.

The form of investment realization: investment agreement

Period from the acceptance of project until the beginning of production output (months) – 6.

The short description of investment (thousand US Dollars) The development of design Documentation (modernization)

75

Production costs

50

Total

125

Contact person: Scherbina Gennadiy Pavlovich

tel. + 380442482308 fax +380442482338 Email: director@nikti.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 106

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Зміст інвестиційної пропозиції: Впровадження технології та обладнання для двохетапного вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) з використанням сміттєпере вантажувальних станцій, збиральних і транс портних сміттєвозів Мета проекту: зниження витрат палива і кош% тів на збирання та перевезення ТПВ. Коротка характеристика технології та облад% нання: Суть технології – збирання ТПВ збиральними сміттєвозами і вивезення на сміттєпереванта% жувальну станцію, розміщену в межах насе% леного пункту, перевантажування ТПВ в транспортні сміттєвози і вивезення за межі міста (на полігони чи сміттєпереробні під% приємства). Склад обладнання (для 100 тис. мешканців): збиральні сміттєвози – КО%435%01 (6 шт.) транспортні сміттєвози – ТМ%353 (2 шт.) сміттєперевантажувальні станції – МПС%60

106

Форма здійснення інвестицій: інвестиційна угода. Коротка характеристика інвестиційних вкладень (тис. дол. США): Передпроектні пошукові дослідження Проектування Будівництво Придбання обладнання Виробничі витрати Всього

20 40 150 450 40 700

Передбачувані місця впровадження: Україна. Період окупності вкладень (років) – 2. Час від приймання проекту до початку випуску продукції (років) – 1. Контактна особа: Шекель Олександр Йосипович, лабораторія механізації,

тел. +380442486960 факс: +380442482362 Email: shekel@bk.ru


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 107

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

Investment proposal: The implementation of technology and the equip ment for the doublestaged taking out of firm household waste products (FHWP) with usage of litter reloading stations, collective and transport garbage trucks. Purpose of prioject: the reduction of fuel costs and the funds for collection and transportation of FHWP. The brief description of technology and equip% ment: The essence of composting technology – the collection of FHWP by the collective garbage trucks and taking out to the litter reloading sta% tion, that is situated within the settlement, the reloading of FHWP in the transport garbage trucks and taking out beyond the settlement (to the polygons or garbage processing enterprises). The structure of equipment (for 100 thousand of inhabitants): Collective garbage trucks – KO%435%01 (6 pcs) Transport garbage trucks – TM%353 (2 pcs.) Litter reloading stations – МПС%60

The form of organization of realization: the foundation of industrial enterprises. The brief description of investment (Thousand US Dollars) The predesign researches and specification of technology 20 The designing 40 The construction 150 The purchase of equipment and machines 450 The production costs 40 TOTAL 700 The perspective places of realization: Ukraine. The period of recoupment of investment (years) – 2 Time from the acceptance of the project until the beginning of production output (years) 1. Contact person: Shekel Oleksandr, the laboratory of mechanization

tel. +380442486960 fax +380442482362 Email: shekel@bk.ru

107


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 108

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Зміст інвестиційної пропозиції: Організація серійного виробництва машини для пересаджування дерев з грудкою землі МДВА. Мета проекту: забезпечення комплексної ме% ханізації процесів викопування, перевезення та посадки дерев з грудкою землі та підвищення приживлюваності посадкового матеріалу. Коротка характеристика: Базовий трактор – Т%150К Продуктивність, шт./год. – 8...10 Діаметр стовбура дерева, мм, не більше – 160 Розмір грудки землі, мм — 1200 діаметр – 1050 висота – 1500 Маса дерева з грудкою землі, кг – 1500 Форма здійснення інвестицій: інвестиційна угода.

108

Коротка характеристика інвестиційних вкладень (тис. дол. США): Устаткування Виробничі витрати Разом

200 300 500

Розроблення конструкторської документації (КД) Наявність виробничих площ Наявність матеріальнотехнічної бази Наявність необхідного персоналу

75 % 100 % 100 % 100 %

Передбачувані ринки збуту: Україна, Росія, Білорусь, Казахстан. Період окупності проекту (років) – 3. Час від приймання проекту до початку випуску продукції (років) – 1. Контактна особа: Шекель Олександр Йосипович, лабораторія механізації

тел. +380442486960 факс +380442482362 Email: shekel@bk.ru


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 109

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

Investment proposal: Organization of repetition work of machine for replanting of trees with the a little pile of soil МДВА. Purpose of project: providing the complex mech% anization of the processes of digging up, trans% portation and planting of trees with a little pile of soil and the improvement of landing material. The brief description: Base tractor – T%150K Rate of output, pcs/h – 8…10 Diameter of tree fulcrum, mm, not more than – 160 Dimensions of a little pile of soil, mm – 1200 Diameter – 1050 Height – 1500 The weight of tree with a little pile of soil, kg. – 1500 The form of investment realization: investment agreement

109

The short description of investment (thousand US Dollars): Equipment Production costs Total

200 300 500

The development of design Documentation (DD) The availability of the production spaces The availability of materialtechnical base The availability of necessary personnel

75% 100% 100% 100%

The prospective sales market: Ukraine, Russia, Belorussia, Kazakhstan. The period of selfsupport of the project: (years) – 3. Period from the acceptance of project until the beginning of production output (years) – 1. Contact person: Shekel Oleksandr, the laboratory of mechanization

tel. +380442486960 fax +380442482362 Email: shekel@bk.ru


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 110

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Зміст інвестиційної пропозиції: Організація серійного виробництва пресів шнекових. Мета проекту: забезпечення потреби України у обладнанні для видалення вільної вологи із грубих включень господарсько%побутових і промислових стічних рідин, що надходять на очисні споруди. Коротка характеристика продукції, яка пропо% нується для випуску: 1. Продуктивність – 2 т/год. 2. Маса обладнання – 200 кг

Наявність виробничих площНаявність матеріальнотехнічної базиНаявність необхідного персоналуПередбачувані ринки збуту: Україна, країни СНД. Період самоокупності проекту (міс.) – 24. Час від приймання проекту до початку випуску продукції (міс.) – 6. Контактна особа: Щербина Геннадій Павлович

тел. +380442482308 факс: +380442482338 Email: director@nikti.kiev.ua

Форма здійснення інвестицій: інвестиційна угода. Коротка характеристика інвестиційних вкладень (тис. дол. США):

110

Дослідження наукових аспектів проекту 80%

Розробка конструкторської документації (модернізація) Виробничі витрати Разом

75 50 125

Наявність правового забезпечення (патенти, авторські свідоцтва і т. ін)

80%


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 111

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

111

Investment proposal: The Organization of repetition work of auger presses. Purpose of project: the providing of require% ments of Ukraine for the equipment of removal of a superfluous moisture from rough admixing of economic%household and industrial sewage, those come to the clearing constructions.

The availability of legal maintance (patents, copyright certificates and so on) 80% Researches of scientific aspects of the project

80%

The availability of the production spacesThe availability of materialtechnical baseThe brief description of the Goods, that is offered for output: 1. Rate of output – 2 t/hour. 2. The weight of equipment – 200 kg.

The availability of necessary personnelThe form of investment realization: investment agreement

The period of selfsupport of the project: (months) – 24.

The short description of investment (thousand US Dollars)

The prospective sales market: Ukraine, the countries of CIS

Period from the acceptance of project until the beginning of production output (months) – 6. Contact person: Scherbina Gennadiy Pavlovich

The development of design Documentation (modernization)

75

Production costs

50

Total

125

tel. + 380442482308 fax +380442482338 Email: director@nikti.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 112

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Зміст інвестиційної пропозиції: Організація серійного виробництва проціджу вачів стічної рідини. Мета проекту: забезпечення потреби України у обладнанні для вилучення із стічної рідини грубодисперсних включень. Коротка характеристика продукції, яка про% понується для випуску: 1. Продуктивність – 10%2500 м3/год. 2. Маса – 130%1000 кг

Коротка характеристика інвестиційних вкладень (тис. дол. США): 150 50 200

Наявність правового забезпечення (патенти, авторські свідоцтва і т. ін) 80% Дослідження наукових аспектів проекту 80%

112

 

Передбачувані ринки збуту: Україна, країни СНД. Період самоокупності проекту (міс.) – 24. Час від приймання проекту до початку випуску продукції (міс.) – 6. Контактна особа: Щербина Геннадій Павлович

тел. +380442482308 факс: +380442482338 Email: director@nikti.kiev.ua

Форма здійснення інвестицій: інвестиційна угода.

Розробка конструкторської документації (модернізація) Виробничі витрати Разом

Наявність виробничих площ Наявність матеріальнотехнічної бази Наявність необхідного персоналу


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 113

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

113

Investment proposal: The Organization of repetition work of waste liq uid filters. Purpose of project: the providing of require% ments of Ukraine for the waste liquid filters. The brief description of the Goods, that is offered for output: 1. Rate of output – 10%2500 m3/year. 2. The weight of equipment – 130–1000 kg.

The availability of legal maintance (patents, copyright certificates and so on) 80% Researches of scientific aspects of the project

80%

The availability of the production spacesThe availability of materialtechnical base The availability of necessary personnelThe prospective sales market: Ukraine, the countries of CIS.

The form of investment realization: investment agreement

The period of selfsupport of the project: (months) 24.

The short description of investment (thousand US Dollars)

Period from the acceptance of project until the beginning of production output (months) – 6.

The development of design Documentation (modernization)

150

Production costs

50

Total

200

Contact person: Scherbina Gennadiy Pavlovich

tel. + 380442482308 fax +380442482338 Email: director@nikti.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 114

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Зміст інвестиційної пропозиції: Організація серійного виробництва решіток грабельних рейкового типу. Мета проекту: забезпечення потреби України у для вилучення крупних включень з побу% тових і промислових вод. Коротка характеристика продукції, яка про% понується для випуску: 1. Продуктивність – 100%10000 м3/год. 2. Маса – 300%2300 кг

80% 80%  

Передбачувані ринки збуту: країни усього світу. Період самоокупності проекту (міс.) – 24. Час від приймання проекту до початку випуску продукції (міс.) – 6.

Форма здійснення інвестицій: інвестиційна угода.

Контактна особа: Щербина Геннадій Павлович

Коротка характеристика інвестиційних вкладень (тис. дол. США): Розробка конструкторської документації (модернізація) Виробничі витрати Разом

Наявність правового забезпечення (патенти, авторські свідоцтва і т. ін) Дослідження наукових аспектів проекту Наявність виробничих площ Наявність матеріальнотехнічної бази Наявність необхідного персоналу

150 50 200

тел. +380442482308 факс: +380442482338 Email: director@nikti.kiev.ua

1 решітка 2 граблина 3 привід 4 скидач відходів 5 контейнер 6 рама 7 показник рівня 8 канал

114


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 115

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

Investment proposal: The Organization of repetition work of rake screens of lug type.

115

The availability of legal maintance (patents, copyright certificates and so on) 80% Researches of scientific aspects of the project

80%

Purpose of project: the providing of require% ments of Ukraine for the rake screens of lug type for the removal of large admixing from house% hold and process waters.

The availability of the production spacesThe availability of materialtechnical baseThe brief description of the Goods, that is offered for output:

The availability of necessary personnel1. Rate of output – 100–10000 m3/year. 2. The weight of equipment – 300–2300 kg.

The prospective sales market: the world countries. The period of selfsupport of the project: (months) – 24.

The form of investment realization: investment agreement

Period from the acceptance of project until the beginning of production output (months) – 6.

The short description of investment (thousand US Dollars) The development of design Documentation (modernization)

150

Production costs

50

Total

200

Contact person: Scherbina Gennadiy Pavlovich

tel. + 380442482308 fax +380442482338 Email: director@nikti.kiev.ua


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 116

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Зміст інвестиційної пропозиції: Впровадження технології та обладнання для компостування відходів зеленого господар ства в суміші з осадами стічних вод. Мета проекту: утилізація рослинних відходів та осадів стічних вод і забезпечення рослин% ним ґрунтом міського зеленого господарства. Коротка характеристика технології та облад% нання: Тип технології компостування – польове ком% постування з розміщенням обладнання у кри% тому приміщенні, а буртів компосту – на від% критій ділянці. Склад комплексу обладнання: подрібнювачі, шт. – 2 змішувачі, шт. – 2 навантажувачі, шт. – 3 транспортні засоби, шт. – 5 просіювач, шт. – 1 Річна продуктивність, тис. т – 10 Організаційна форма реалізації і здійснення інвестицій: створення виробничого підприємства. Коротка характеристика інвестиційних вкладень (тис. дол. США) Передпроектні пошукові дослідження та уточнення технології

30

Проектування

50

Будівництво

250

Придбання машин та обладнання

350

Виробничі витрати

100

Налагодження виробництва

50

Всього

830

Передбачувані місця впровадження: Україна, Росія, Білорусь, Казахстан. Період окупності вкладень (років) – 3...5. Час від приймання проекту до початку випуску продукції (років) – 1.

116

Контактна особа: Шекель Олександр Йосипович, лабораторія механізації

тел. +380442486960 факс +380442482362 Email: shekel@bk.ru


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 117

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

Investment proposal: The implementation of technology and the equip ment for the composting of waste products of green economy in the mixture of waste liquids. Purpose of prioject: the recycling of vegetative waste products and providing with the vegeta% tive soil of city green economy. The brief description of technology and equip% ment. The essence of composting technology – the field composting with disposition of equipment in the close facility, and clamps of composting – in the open plot. The structure of complex of equipment: Shredders, pcs. – 2 Mixers, pcs. – 2 Loaders, pcs. – 3 Vehicles, pcs. – 5 Sifters, pcs. – 10 The form of organization of realization: the foundation of industrial enterprises. The brief description of investment (Thousand US Dollars) The predesign researches and specification of technology 30,0 The designing

50,0

The construction

250,0

The purchase of equipment and machines 350,0 The production costs

100,0

The adjustment of manufacture

50,0

TOTAL

830,0

The perspective places of realization: Ukraine, Russia, Belorussia, Kazhakzstan. The period of recoupment of investment (years) – 3…5 Time from the acceptance of the project until the beginning of production output (years) – 1.

Contact person: Shekel Oleksandr, the laboratory of mechanization

tel. +380442486960 fax +380442482362 Email: shekel@bk.ru

117


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 118

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Зміст інвестиційної пропозиції: Впровадження технології та обладнання для сортування і перероблення твердих побуто вих відходів (ТПВ).

Передбачувані місця впровадження: Україна, Росія, Білорусь.

Мета проекту: скорочення обсягів вивезення ТПВ на полігони і звалища та повернення в повторне використання ресурсно цінних компонентів відходів.

Час від приймання проекту до початку випуску продукції (років) – 2.

Коротка характеристика технології та облад% нання: Суть технології — сортування з ручним від% бором ресурсно цінних компонентів із потоку ТПВ, що рухаються на сортувальному кон% вейєрі.

Основні технічні дані:

Організаційна форма реалізації: створення виробничого підприємства. Коротка характеристика інвестиційних вкладень (тис. дол. США)

118

Період окупності вкладень (років) – 3...5.

Контактна особа: Шекель Олександр Йосипович, лабораторія механізації

тел. +380442486960 факс +380442482362 Email: shekel@bk.ru


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 119

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

Investment proposal: The implementation of technology and the equipment for the grader and processing of the firm household waste products (FHWP). Purpose of prioject: the reduction of the volumes of taking out the firm household waste products to the polygon and dumps, and the return to the reuse of the valuable components of waste as the resources The brief description of technology and equip% ment: The essence of technology – grade with man% ual selection of the valuable components from the flow of FHWP that are movimg on the sorting conveyor. The main characteristics

The form of organization of realization: the foundation of industrial enterprises. The brief description of investment (Thousand US Dollars)

The perspective places of realization: Ukraine, Russia, Belorussia. The period of recoupment of investment (years) – 3…5 Time from the acceptance of the project until the beginning of production output (years) – 2. Contact person: Shekel Oleksandr, the laboratory of mechanization

tel. +380442486960 fax +380442482362 Email: shekel@bk.ru

119


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 120

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Зміст інвестиційної пропозиції:

Зміст інвестиційної пропозиції:

Фільтруючий матеріла для технологічних про цесів водопідготовки

Технологія дефторування підземних вод

Природній цеоліт – кліноптилоліт (вміст ос% новного породоутворюючого мінералу не менше 60%70%). Високий вміст клінопти% лоліту у туфі дає можливість використовува% ти його без попереднього збагачення, а спо% лучення добрих адсорбційних, катіоно% обмінних, молекулярно%ситових та каталітич% них властивостей зі структурними характе% ристиками мінералу відкриває широкі перс% пективи використання для технологічних про% цесів водоочищення. Цеоліт може використовуватись у всіх типах фільтрувальних споруд та у всіх технологіч% них схемах, які включають фільтраційні про% цеси. При цьому покращуються не тільки тех% нологічні параметри роботи споруд, але й до% сягається високий ефект очищення води. Вартість розробки – 135 тис. грн. Керівник розробки – к.т.н. В.А. Кравченко

Investment proposal: The filter material for technological processes of water conditioning The natural zeolite – clinoptilolite (the content of the basis rock constituent is not less than 60% 70%). A high content of clinoptilolite in tufa gives tne opportunity to use it without the previ% ous concentration, but the compounds of good adsorption, cation%exchange, molecular%screen and catalytic characteristics of mineral opens the braod perspectives of usage for technologi% cal processes of water purifying. The zeolite can be used in all types of filter facil% ities and in all technological schemes, which include the processes of filtration. Thus, not only the technical parameters of the facilities work are improved, but also the high effect of water purifying is achieved. Value of development – 135 thousand hrivnas. Chief of development – Candidate of technical sciences V.A.Kravchenko

120

Технологія дефторування води реалізується шляхом фільтрування фторвмісної підземної води через шар природного мінерального сорбенту – цеоліту, попередньо модифікова% ного розчином реагенту. При пропусканні ос% таннього крізь зернистий шар матеріалу відбувається модифікація цеоліту, яка поля% гая у зміні його поверхневих властивостей. Утворений при цьому композит ефективно сорбує з води фторид%іони. У результаті неск% ладних операцій вказаний композит після використання його ємності легко віднов% люється. Проведення модифікації не викли% кає особливих ускладнень і добре вписується у загальний технологічний процес роботи дефторувальної установки. В залежності від вихідної концентрації компо% ненту, що видаляється , передбачені різні тех% нологічні схеми дефторування. У технології також передбачена можливість кондиціювання і часткового використання утво% рених на окремих стадіях процесу стічних вод. Вартість розробки – 220 тис. USD Керівник розробки – к.т.н. В.А. Кравченко Investment proposal: The technology of defluorination of ground waters The technology of water defluorination is real% ized by the way of filtration of groundwater with the content of fliorine through the sphere of mineral sorbent – zeolite, that had been modi% fied by the solution of reagent before. By gating of latter through the granular sphere of material the modification of zeolite is made, that con% sists in its surface features. A composite, that has been made by it absorbs the ions of fluoride with great efficiency. As the results of not com% plicated operations the defined composite is easy to be renewed after usage of its volume. The carrying out of modification Does not cause special difficulties and are well entered in the common technological process of defluorina% tion facility work. Depending on target concentration of a com%


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 121

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

ponent which is to be removed, the different technological schemes of defluorination are expected. In technology the opportunity of air%conditioning and partial usage which are created on separate stages of process of sewage are also expected. Value of development – 220 thousand US Dollars. Chief of development – Candidate of technical sciences V.A. Kravchenko

Зміст інвестиційної пропозиції: Технологія очищення води районів нафтога зовидобутку та Крайньої Півночі Технологія призначена для очищення підзем% них вод у районах нафтогазовидобутку, Сибі% ру та Крайньої Півночі і може бути використа% на на станціях будь%якої потужності. Переваги даної технології: відсутність привіз% них реагентів, ефективність очищення і висо% ка якість питної води, а також надійність в експлуатації. Вартість розробки – 150 тис. USD Керівник розробки – к.т.н. В.А. Кравченко

Зміст інвестиційної пропозиції: Пересувна установка для очищення води (УОВ50П) Призначена для кондиціювання води поверх% невих та підземних джерел на об’єктах з ма% лим водоспоживання. Продуктивність уста% новки 50 м3/добу. До складу установки входять: фільтр герме% тичний, фільтр відкритий, резервуар прийма% ючий, станція промивної води, установка бактерицидна, модуль реагентний, компре% сор, пульт управління, шафа управління. Вартість розробки – 150 тис. грн. Керівник розробки – к.т.н. В.А. Кравченко Investment proposal: The mobile facility for water purifying (УОВ50П) The mobile facility is aimed at the air%condition% ing of surface and ground sources in the pro% jects with not big waterconsumption. The pro% ductivity of facility is 50 m3/day. The facility cosists of: the hermetic filter, open filter, a takeup reservoir, the cleanse water sta% tion, bactericidal plant, the reagent modular, compressor, control board, control cabinet. Value of development – 150 thousand hrivnas.

Investment proposal: The technology of water purifying of Oil%extract% ing and gas regions and Far North The technology is aimed at the water purifying in the regions of oil and gas extracting, Siberia and Far North and can be used at the stations of any capacity. Thr advantage of this technology is: the absence of imported reagents, the efficiency of water purifying and high quality of drinking water, and also the reliability in operation. Value of development – 150 thousand US Dollars. Chief of development – Candidate of technical sciences V.A.Kravchenko

Chief of development – Candidate of technical sciences V.A.Kravchenko

121


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 122

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Содержание инвестиционного предложения: РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МОБИЛЬНОЙ ПИЛОТ НОЙ УСТАНОВКИ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ПРОМЫШ ЛЕННЫХ И ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД.

1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА: • Строительство прототипа биореактора ко% лонного типа с комбинацией процессов би% ологического удаления биогенных соеди% нений, удаления углеродсодержащих ве% ществ и органических загрязнений. • Проектирование, изготовление и внедре% ние принципиально новых многостадий% ных биологических и комбинированных биологических и реагентных технологий в мобильной пилотной установке многора% зового использования. • Получение на установке необходимых дан% ных на реальных станциях очистки про% мышленных и городских сточных вод, в соответствии с местными условиями и тре% бованиями. • Использование мобильной установки по определению параметров для оптими% зации качества очистки сточных вод на существующих очистных сооружениях. Оптимизация позволит разработать па% раметры по углублению удаления заг% рязнений по всем показателям и сокраще%

122

нию прироста избыточной массы активно% го ила. • Использование мобильной установки для испытания и получения преимуществ раз% личных видов реагентов для процесса очистки сточных вод. • Использование мобильной установки для обеспечения обучения на местах эксплуа% тационного персонала на новых и сущест% вующих очистных сооружениях. • Демонстрация международного сотрудни% чества Украинских и Канадских природоох% ранных ком%паний, которое обеспечит мо% дель дальнейшего сотрудничества для раз% вития экологического предприниматель% ства и экологического обучения специа% листов и населения Украины. 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: • Разработаны концептуальный и детальный проекты мобильной пилотной установки. • Мобильная пилотная установка запроекти% рована на производительность 25–50 м3/сут. и включает глубокую биологическую очистку и доочистку, камеру для приготов% ления и дозирования реагентов, а также сооружения для сохранения ила. • Проектная схема пилотной установки изоб% ражена на рисунке.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 123

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

• Полная система очистки является компакт% ной и имеет размеры помещения для соору% жений 5 м х 3,2 м, и помещения для персо% нала и контрольно%измерительного обору% дования 4,2 м х 3,2 м. • Мобильная пилотная станция построена для возможности ее транспортирования на объект испытания и многоразового ис% пользования. • Эксплуатационные исследования техно% логических процессов пилотной станции выполнены на экспериментальной базе НИКТИ ГХ на Киевской станции очистки сточных вод (БСА). • Эксплуатационные исследования пилот% ной станции выполнены в соответствии с разработан%ной детальной программой испытаний и отбора проб по всем контро% лируемым параметрам. Анализ технологи% ческих параметров выполнялся с по% мощью портативных аналитических при% боров, таких которые обеспечиваются сис% темой HACH, а также химико%аналитичес% кими методами. • Технология в биореакторах со взвешенны% ми слоями активного ила с повышением процессов химическими реагентами полу% чила развитие путем добавления специфи% ческих реагентов для увеличения концент% рации биомассы и повышения эффектив% ности очистки. Оптимизация данной техно% логии достигнута через эксплуатационные модификации, такие как установление и контроль возраста активного ила, добавле% ния химических реагентов, таких как сер% нокислый алюминий или хлорное железо для удаления фосфора. • Мобильная пилотная станция предназначе% на для достижения эффективности глубо% кой биоло%гической очистки сточных вод. Качество очищенных сточных вод отвечает нормативным требованиям для их выпуска в водоемы хозяйственно%питьевого и рыбохозяйственного назначения. Средние значения концентрации по БПКповн, ХПК, взвешенным веществам, аммонийному азоту, азоту нитритов и нитратов, нефтеп% родуктам, фосфору составляет, соответ% ственно – 3 мг/л; 40%50 мг/л; 3 мг/л; 0,3%0,4 мг/л; 0,017%0,02 мг/л; 0%6 мг/л; 0,05 мг/л, 0,7%0,8 мг/л.

• Благодаря увеличению концентрации биомассы и углублению процессов био% логической деструкции загрязнений, достигнуто сокращение в два раза при% роста избыточной массы активного ила, удельный прирост биомассы составляет 0,2%0,3 г ила/г БПКповн. • В результате ликвидации дорогих вторич% ных отстойников, рециркуляционных на% сосных станций, сокращения земельных площадей. капитальных и эксплуатаци% онных затрат достигается существенное снижение стоимости станции очистки сточных вод. 3. Потребители и сферы внедрения и распро странения результатов проекта: • Основными потребителями мобильной мо% дульной очистной станции являются про% мышленные предприятия и муниципалите% ты в бассейне реки Днепр и др. • Станция испытывалась в г. Киеве для пот% ребностей ГОССТРОЯ, а также для нужд местной промышленности, которые сбра% сывают сточные воды с недопустимыми концентрациями загрязнений в городские канализационные системы или напрямую в реку Днепр или его притоки или другой реки. • Мобильная пилотная станция многоразо% вого использования предложена для прак% тического внедрения для городских и про% мышленных станций очистки сточных вод. • Мобильная пилотная станция также ис% пользуется для обучения и тренинга эксплуатационного персонала. • Мобильная пилотная станция также пред% ложена для использования в качестве ис% пытательной лаборатории для тестирова% ния реагентов и флокулянтов. • Пилотная станция является базовой осно% вой для разработки модульных установок полного заводского изготовления боль% ших производительностей в диапазоне 100–1000 м3/сут. • Данная робота выполнена с помощью гранта от Правительства Канады, админи% стрированного Центром Исследований Международного Развития (IDRC), Оттава, Канада.

123


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 124

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

Investment proposal: DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF MOBILE PILOT FACILITY OF DEEP CLEARING OF INDUSTRIAL AND CITY SEWAGE.

1. THE PURPOSES OF THE PROJECT: • The construction of the prototype of a biore% actor columned type with a combination of processes of biological removal of biogenic compounds, removals substances, which contain Carboneum and organic pollution. • The disigning, manufacturing and introduc% tion essentially new multiphasic biological and combined biological and responded technologies in mobile pilot facility of reusable usage. • Getting on the facility the necessary data at real stations of clearing of industrial and city sewage, according to local conditions and requirements. • The usage of mobile facility by definition of parameters for optimization of quality of sewage treatment on existing clearing con% structions. Optimization will allow to develop parameters on a deepening of pollution

124

removal on all parameters and reduction of a gain of superfluous weight of active silt. • The usage of mobile facility for test and reception of advantages of various kinds of reagents for process of sewage treatment. • The usage of mobile facility for maintenance of training on places of the operational per% sonnel on new and existing clearing construc% tions. • The demonstration of the international cooperation of the Ukrainian and Canadian nature protection companies which will pro% vide model of the further cooperation for development of ecological business and ecological training of experts and the popu% lation of Ukraine. 2. RESULTS OF THE PROJECT: • Conceptual and detailed projects of mobile pilot facility are developed. • Mobile pilot facility is projected on productivity 25–50m3/day and includes deep biological clearing and additional cleaning, the chamber for preparation and batchings of reagents, and also constructions for preservation of silt.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 125

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

• The design scheme of pilot facility is represented in figure 1. • The full system of clearing is compact and has the dimensions of a premises for constructions of 5 m х 3,2 m, and premises for the personnel and the control and measuring equipment of 4,2 m х 3,2 m. • The mobile pilot station is constructed for an opportunity of its transportation on object of test and reusable usage. • Operational researches of technological processes of pilot station are performed on experimental Institut at the Kiev station of sewage treatment. • Operational researches of pilot station are per% formed according to the developed detailed program of tests and sampling on all control% lable parameters. The analysis of technological parameters was carried out with the help of portable analytical devices, supported by chem% ical%analytical methods. • The technology in bioreactors with the weighed layers of active silt with increase of processes by chemical reagents has received development by addition of specific reagents for increase in concentration of a biomass and

increase of efficiency of clearing. Optimization of the given technology is achieved through operational updatings, such as an establish% ment and the control of age of active silt, addition of chemical reagents, such as sul% phate aluminium or chloric iron for removal of phosphorus. • The mobile pilot station is intended for achievement of efficiency of deep biological sewage treatment. Quality of the cleared sewage meets normative requirements for their issuance in reservoirs of economic – drinking and fish economy purposes. Average values of concentration to the weighed sub% stances, ammonium nitrogen, nitrogen of nitrites and nitrates, mineral oil, phosphorus makes, accordingly – 3 mg/l; 0,3%0,4 mg/l; 0,017%0,02 mg/l; 0%6 mg/l; 0,05 mg/l, 0,7% 0,8 mg/l. • Due to increase in concentration of a biomass and a deepening of processes biological destructionof pollution, a reduction twice a gain of superfluous weight of active silt is achieved, the specific gain of a biomass makes 0,2%0,3 g. • As a result of liquidation of expensive secondary sediment bowls, recycling pump stations,

125


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 126

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES

reduction of the ground areas, capital and com% mercial expenses essential deprecication of sta% tion of sewage treatment is achieved. 3. Consumers and spheres of introduction and distribution of results of the project: • The basic consumers of mobile modular clearing station are the industrial enterpris% es and municipalities in a river basin of Dnepr, etc. • The station was tested in Kiev for require% ments of GOSSTROY, and also for needs of the local industry which dumpthe sewage with inadmissible concentration of pollution in city sewer systems or directly in the river Dnepr either its inflows or other rivers.

126

• The mobile pilot station of reusable usage is offered for practical introduction for city and industrial stations of sewage treatment. • The mobile pilot station also is used for training of the operational personnel. • The mobile pilot station also is offered for usage as test laboratory for testing reagents and flocculants. • The pilot station is a main basis for develop% ment of modular installations of full factory manufacturing of large productivities in a range 100–1000 m3/day. • Given work is performed with the help of the grant from the Government of Canada administered by the Center of Researches of the International Development (IDRC), Ottawa, Canada.


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 127

ÊÀÒÀËÎà ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ² ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÖȲËÜÍÎÃΠѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ «ÓÊÐÍIJÏÐÎÖȲËÜѲËÜÁÓÄ»


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 128

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ² ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÖȲËÜÍÎÃΠѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ² ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÖȲËÜÍÎÃΠѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ «ÓÊÐÍIJÏÐÎÖȲËÜѲËÜÁÓÄ» 03039, Київ, просп 40річчя Жовтня, 50, Email: office@civilsilbud.com.ua Email: projects@osobnyak.com.ua www.civilsilbud.com.ua www.myhome.com.ua Український державний науководослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва – «УкрНДІпроцивільсільбуд» – є головним інститутом у системі Держбуду України з впровадження нових технологій комп'ютерного проектування. Історія інституту бере початок з травня 1945 р., коли було створено проектну ор% ганізацію – Київоблпроект, основним завдан% ням якого було забезпечення усією не% обхідною проектно%кошторисною докумен% тацією відбудову та нове будівництво житло% вих будинків та громадських споруд Київщи% ни; виконання топографо%геодезичних вишу% кувань, розроблення типових проектів житло% вих та громадських будинків із застосуван% ням місцевих будівельних матеріалів. На початку 70%х на основі Інституту був ство% рений інститут «УкрНДІПроцивільсільбуд» – головна науково%дослідна і проектна організа% ція в Україні у галузі цивільного будівництва. Основні напрями діяльності УкрНДІПро% цивільсільбуду: • методологія та практика планування сільських адміністративно%територіальних утворень на регіональному та місцевому рівнях; • розроблення усіх видів проектної доку% ментації в галузі містобудування, плану% вання та забудови міст і сіл; • наукові дослідження з питань застосу% вання нових архітектурно%планувальних та конструктивних рішень при проекту% ванні малоповерхових житлових будинків та впровадження їх результатів;

128

• розроблення комплексу планувальних та проектно%вишукувальних робіт із спо% рудження масивів, житлової забудови усіх типів або котеджних містечок; • розроблення проектів багатоповерхових та малоповерхових житлових будинків, у тому числі, будинків котеджного типу; • розроблення нових типів сучасних гро% мадських будівель; • розроблення проектів мереж інженерно% го забезпечення сельбищних територій; • розроблення та впровадження енергое% фективних технологій у будівництво; • роботи із стандартизації в зазначених напрямах (розроблення та супровід дер% жавних стандартів, будівельних норм і технічних умов). З питань співпраці, замовлень та придбання проектів звертатися за тел.: (044) 2571079, факс: (044) 2575044, (044) 2578945, 2578947


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 129

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ² ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÖȲËÜÍÎÃΠѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

129

техникоэкономические показатели Строительный объем

748,00 м3

Площадь застройки

124,90 м2

Общая площадь

188,90 м2

Жилая площадь

101,62 м2

Габаритные размеры 11,7 х 13,2 м

Аркада 5комнатный дом

1 % тамбур 2 % прихожая 3 % кухня 4 % столовая 5 % общая комната 6 % ванная 7 % жилая комната 8 % коридор 9 % терраса 10 % холл 11 % спальня 12 % терраса 13 % ванная 14 % спальня 15 % спальня 16 % сауна на дровах 17 % ванная

3,68 м2 11,78 м2 7,84 м2 17,95 м2 34,45 м2 5,93 м2 8,83 м2 1,00 м2 28,20 м2 17,50 м2 18,19 м2 3,34 м2 7,86 м2 15,70 м2 24,45 м2 5,35 м2 7,30 м2

Сравнительно небольшой, компактный дом, имеющий достаточно удобную планировку с максимальным использованием строитель% ного объема. У него есть все атрибуты дома для истинных ценителей природы. Жилые помещения пер% вого этажа (перетекающее пространство при% хожей, кухни, столовой с каминным залом% гостиной и жилая комната со своей изолиро% ванной ванной с санузлом) приближены к зем%

ле. Гостиная своей длинной пластично изогну% той остекленной стороной обращена в сад. Из нее устроен удобный выход на террасу, кото% рая обрамлена ажурной аркадой, являющейся истинным украшением всего здания. На втором, мансардном, этаже располагаются: холл, три спальни, две ванные комнаты и санузел. Все спальни хорошо освещены, а од% на из них имеет выход на просторный балкон% террасу.

план 1 этажа

план мансардного этажа


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 130

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ² ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÖȲËÜÍÎÃΠѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ техникоэкономические показатели Строительный объем

606,80 м3

Площадь застройки

110,30 м2

Общая площадь

145,03 м2

Жилая площадь

87,55 м2

Габаритные размеры 12,0 х 12,1 м

Люксембург

1 % тамбур 2 % прихожая 3 % общая комната 4 % кухня%столовая 5 % санузел 6 % теплогенераторная 7 % терраса 8 % терраса 9 % коридор 10 % спальня 11 % спальня 12 % спальня 13 % ванная 14 % терраса 15 % гардеробная

3,42 м2 16,80 м2 35,15 м2 12,00 м2 2,85 м2 3,11 м2 3,35 м2 13,00 м2 2,83 м2 22,00 м2 15,20 м2 15,20 м2 4,83 м2 4,90 м2 5,27 м2

4комнатный дом

130

В архитектурном облике этого дома прочиты% ваются мотивы конструктивизма, стиля, поль% зующегося завидной популярностью вот уже без малого сто лет. Достигается это за счет выдвижения из массива здания треугольных в плане объемов эркеров, а также рисунка окон% ных проемов и их заполнения. Тамбур входа в дом устроен в одном из треу% гольных объемов. За ним следует просторная прихожая с санузлом и лестницей на второй, мансардный этаж, а еще далее — кухня%столо%

вая. Здесь же находятся теплогенераторная с самостоятельным входом с улицы. Открытым арочным проемом прихожая сообщается с об% щей комнатой, оборудованной всеми необхо% димыми атрибутами главного помещения жи% лого дома. Это — камин, треугольный эркер а также крытая терраса. На втором этаже находятся три спальни, две из которых имеют общую террасу, а одна — треугольный эркер, а также — гардеробная и ванная.

план 1 этажа

план мансардного этажа


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 131

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ² ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÖȲËÜÍÎÃΠѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

131

техникоэкономические показатели Строительный объем

728,66 м3

Площадь застройки

107,83 м2

Общая площадь

178,33 м2

Жилая площадь

71,94 м2

Габаритные размеры

Натали

4комнатный дом Современный небольшой дом предназначен для использования в качестве второго жилья за городом. Приподнятый первый этаж позволяет соз% дать полноценный цокольный этаж и органи% зовать вход в дом с высокого крыльца — террасы. За входным тамбуром следует при% хожая с лестницей, являющаяся основным планировочным узлом дома. Справа от при% хожей — общая комната с эркером и ками% ном, а слева, в мансарде над приблокирован% план цокольного этажа

11,8 х 9,1 м

1 % тамбур 2 % прихожая 3 % общая комната 4 % кухня%столовая 5 % санузел 6 % кабинет 7 % терраса 8 % холл 9 % ванная 10 % гардеробная 11 % спальня 12 % балкон 13 % спальня 14 % балкон 15 % гараж 16 % коридор 17 % мастерская 18 % топочная 19 % подсобное помещение

3,04 м2 5,63 м2 19,80 м2 14,26 м2 3,86 м2 18,08 м2 9,11 м2 6,03 м2 3,86 м2 3,23 м2 14,26 м2 2,14 м2 19,80 м2 2,14 м2 18,09 м2 9,21 м2 18,90 м2 3,86 м2 16,42 м2

ным гаражом, — кабинет. На первом этаже расположены кухня%столовая, общая комна% та, санузел. Мансардный этаж занимают две спальни с балконами, ванной и гардеробной. В цокольном этаже оборудованы мастерская, топочная и подсобное помещение. Лицевой кирпич стен, природный камень цо% коля, качественная современная черепица кровли способствуют созданию образа доб% ротности и уюта.

план 1 этажа

план мансардного этажа


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 132

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÎÃÎ ² ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÖȲËÜÍÎÃΠѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ техникоэкономические показатели Строительный объем

996,24 м3

Площадь застройки

121,42 м2

Общая площадь

246,58 м2

Жилая площадь

70,68 м2

Габаритные размеры

Яшма

4комнатный дом садебный жилой дом предназначен для стро% ительства как в городах, так и в сельской местности. Использованная в проекте клас% сическая двухпролетная конструктивная схе% ма дома с пристроенной верандой хорошо себя зарекомендовала на практике. Просторная веранда, выполняющая роль теп% лого шлюза%тамбура ведет в большой холл с двухмаршевой лестницей на второй этаж. Из холла через распашную лестницу – прямой ход в общую комнату. Планировка первого этажа план цокольного этажа

132

12,3 х 9,0 м

1 % веранда 2 % прихожая 3 % общая комната 4 % кухня 5 % столовая 6 % душевая 7 % коридор 8 % холл 9 % спальня 10 % спальня 11 % спальня 12 % коридор 13 % санузел 14 % ванная 15 % терраса 16 % холл 17 % комната отдыха 18 % тренажерная 19 % топочная 20 % санузел 21 % коридор 22 % сауна 23 % кладовая 24 % душевая

13,89 м2 17,36 м2 23,21 м2 12,60 м2 10,85 м2 5,62 м2 2,55 м2 13,53 м2 16,64 м2 18,95 м2 11,88 м2 2,22 м2 2,11 м2 3,63 м2 19,29 м2 12,85 м2 13,52 м2 37,33 м2 9,81 м2 1,74 м2 1,75 м2 3,41 м2 3,19 м2 2,16 м2

решена так, что большая кухня, столовая и об% щая комната хорошо между собой связаны. На втором этаже расположены три изолиро% ванные просторные спальни, санузел и ван% ная, а из холла устроен выход на большую крытую террасу, которая находится над ве% рандой. Отдельная лестница из веранды ведет в цо% кольный этаж, где находятся топочная и сау% на с помещением для отдыха, большая тре% нажерная и кладовая.

план 1 этажа

план 2 этажа


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

Ä ë ÿ

11:39 AM

Page 133

í î ò à ò î ê

ÊÀÒÀËÎà ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ì. ÊȪÂÀ

133


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 134

Ê À Ò À Ë Î Ã ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÕ ÒÀ ÍÀÓÊÎÂÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ì.ÊȪÂÀ

Ç̲ÑÒ

134

6 ...........

ÊȯÂÑÜÊÀ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÈÑËÎÂÀ ÏÀËÀÒÀ

13 ..........

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É Ì²ÍÁÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ (ÍIJÁÊ)

77 ..........

ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ (ÍIJÁÂ)

89 ..........

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ² ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÌÀÒÅвÀ˲ ÒÀ ÂÈÐÎÁ²Â «ÍIJÁÌ»

93 ..........

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÂÈØÓÊÓÂÀËÜÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ «ÍIJÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊֲ߻

97 ..........

ÄÅÐÆÀÂÍŠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ «ÍÀÓÊÎÂÎÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎÒÅÕÍÎËÎò×ÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ» (ÍÄÊÒ² ÌÃ)

127 ..........

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ² ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÖȲËÜÍÎÃΠѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ «ÓÊÐÍIJÏÐÎÖȲËÜѲËÜÁÓÄ»


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 135

C A T A L O G U E OF INVESTMENT AND INNOVATIVE OFFERS OF KYIV INDUSTRIAL AND SCIENTIFIC ENTITIES

135

CONTENTS

6 ...........

KYIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

13 ..........

THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING CONSTRUCTIONS (NIISK)

77 ..........

SCIENCE AND RESEARCH INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRODUCTION (NDIBV)

89 ..........

THE UKRAINIAN RESEARCH, PROJECT PLANNING AND DESIGN INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS (NDIBMP)

93 ..........

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÂÈØÓÊÓÂÀËÜÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ «ÍIJÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊֲ߻

97 ..........

THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR MUNICIPAL FACILITIES AND SERVICES (NDKTI MG)

127 ..........

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ² ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÖȲËÜÍÎÃΠѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ «ÓÊÐÍIJÏÐÎÖȲËÜѲËÜÁÓÄ»


!!Catalogue.qxd

4/14/2006

11:39 AM

Page 136

ÊÀÒÀËÎà ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É ÍÀÓÊÎÂÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ì. ÊȪÂÀ ×åòâåðòå âèäàííÿ

Âèäàâö³: ÊȯÂÑÜÊÀ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÈÑËÎÂÀ ÏÀËÀÒÀ âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 55, Êè¿â, 01054, Óêðà¿íà Òåë. (044) 482-0301, 482-0440, ôàêñ (044) 482-3966 E-mail: info@kiev-chamber.org.ua Http: www.kiev-chamber.org.ua ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É Ì²ÍÁÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ (ÍIJÁÊ) ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ (ÍIJÁÂ) ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ² ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÌÀÒÅвÀ˲ ÒÀ ÂÈÐÎÁ²Â «ÍIJÁÌ» ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÂÈØÓÊÓÂÀËÜÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ «ÍIJÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊֲ߻ ÄÅÐÆÀÂÍŠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ «ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÎÒÅÕÍÎËÎò×ÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ» (ÍÄÊÒ² ÌÃ) ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ² ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÖȲËÜÍÎÃΠѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ «ÓÊÐÍIJÏÐÎÖȲËÜѲËÜÁÓÄ»

Êîîðäèíàö³ÿ ïðîåêòó òà ï³äãîòîâêà ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â Õóäîæí³é äèçàéí òà êîìï’þòåðíà âåðñòêà Äàòà âèäàííÿ

ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÀÍÀ˲ÒÈÊÈ ÒÀ ÑÏÐÈßÍÍß ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ï²ÄÏÐȪÌÍÈÖÒÂÀ ÊȯÂÑÜÊί ÒÏÏ ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÂÈÄÀÂÍÈ×ÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÊȯÂÑÜÊί ÒÏÏ 14.04.2006 ð.

Усі права захищені. Повне або часткове відтворення чи включення в будь%яку інформаційну систему, переведення в інший вид будь%якими засобами матеріалів, вміщених у цьому виданні, допускається лише за письмовим дозволом видавців.

© Êè¿âñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà, 2006

136

К А Т А Л О Г 4  

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПОПОЗИЦІЙ НАУКОВИХ ПІДПИЄМСТВ м. КИЄВА

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you