Book6

Page 1


ค 25 ก

คํานํา

หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เล่ม นี้จัดทําขํึ้นเพํื่อใช้ประกอบการสอนรายวํิชาํการสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวํิชา ง22210 ชํั้นมํัธยมศํึกษาปีที่ 2 กลํุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชํีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทพศิรินทร์ํสมุทรปราการ มีจานวนทั้งสิ้นํ6ํเล่มํประกอบด้วย เล่มํ1ํ​ํ ใช้สาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ํ1 เรื่องํความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับํe-Book เล่มํ2ํ​ํ ใช้สาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ํ2ํเรื่องํส่วนประกอบและเครื่องมือโปรแกรมํ FlipAlbum Vista Pro เล่มํ3ํ-ํ4ํ​ํใช้สาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ํ 3ํเรื่องํการสร้างํe-Book เล่มํ5ํ​ํ ใช้สาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ํ5ํ​ํเรื่องํการตกแต่งํe-Book เล่มํ6ํ​ํ ใช้สาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ํ6ํ​ํเรื่องํการเผยแพร่ํe-Book จุดมํุ่งหมายเพํื่อให้นักเรียนศํึกษาคํ้นคว้าด้วยตนเองจากแบบฝํึกปฏํิบัติ สามารถปฏํิบัติํตาม ขํั้นตอนได้จนเปํ็นผลสําเร็จ แก้ปัญหาในการทํางานได้ ประเมํินการเรียนรู้ด้วํ ยตนเองหลํังจากการศํึกษา ได้ทันทํี ช่วยเหลํือและใหํ้คําแนะนาเพํื่อนในกลํุ่มได้ ทํางานร่วมกํับผํู้อํ ํื่นได้ตามบทบาทหนํ้าทํี่ที่ไํ ด้รับ มอบหมาย ซึ่งหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดนี้ เป็นสํื่อการเรีย นรู้ที่เหมาะสมกํับวํัยและระดับชํั้น ของ นักเรียน ผํู้จ ํัด ทําหวํัง เป็น อย่า งยิ่ง วํ่าํหนัง สื อเรี ยนอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ ชุด นี้ ํจะเป็ น ประโยชน์ต่ อ การจั ด กํิจ กรรมการเรี ย นการสอน ตลอดจนสามารถน าไปสํู่ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานและสามารถน าไปใช้ ในชํีวํิตประจาวํันของนักเรียนต่อไป

ํ​ํ​ํ​ํนางสาวอุมาพรํ​ํรักศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํ​ํโรงเรียนเทพศิรินทร์ํสมุทรปราการ


8

คําแนะนาในการใชหนังสออิเล็กทรอนิกส์

จากภาพเป็ นการแสดงปุ่ มควบคุมการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ ในการเปิ ดอ่าน


ค สารบุญ หนา คุานา...................................................................................................................................................... กุ คุาแนะนาในการใชหนงสออิเล็กทรอนิกส์........................................................................................... ขุ สารบญ.................................................................................................................................................. คุ​ุ สาระสุาคุญ...................................................................................................................................... 1 จดประสงค์การเรยนรุูุ....................................................................................................................... 1 แบบทดสอบก่อนเรยน แบบฝึกปฏุิบติท่ 6....................................................................................... 2 ใบความรุูแบบฝึกปฏุิบติท่ 6............................................................................................................. 4 1. วุิธุการเผยแพร่ e-Book………………………………………................................................... 4 2. การสรางแผน CD-ROM เพุ่อนาเสนอ e-Book……...................................................... 5 3. การสรางชุ้นหนงสุอ (Bookshelf)…............................................................................. 7 แบบฝึกปฏุิบติท่ 6….…………………………………………......................................................................... 11 สมุดงาน............................................................................................................................................ 12 แบบทดสอบหลุงเรยน แบบฝุกปฏุิบติท่ 6........................................................................................ 13 กระดาษคุาตอบ แบบฝึกปฏุิบติท่ 6…............................................................................................... 15 เฉลยแบบทดสอบกุ่อนเรยน – หลุงเรยน แบบฝุกปฏุิบติท่ 6........................................................... 16 แบบประเมุินผลงานแบบฝึกปฏุิบติท่ 6............................................................................................. 17


1

สาระสําคัญ

การเผยแพร่ e-Book ไปสู่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษา สามารถทําได้ทั้งเผยแพร่ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่โดยใช้แผ่นซีดีรอม ซึ่งรูปแบบในการเผยแพร่ควรคํานึงถึง ความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งาน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และผู้สนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนอธิบายวิธีการเผยแพร่ e-Book ด้วยวิธีการต่างๆ ได้ 2. นักเรียนสร้างแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) เพื่อนําเสนอ e-Book ได้


2

แบบทดสอบก่อนเรียนแบบฝึกปฏิบัติที่ 6 คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ โดยทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ จํานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที 1. การเผยแพร่ e-Book สามารถทําได้กี่วิธี อะไรบ้าง ก. 2 วิธี คือ เผยแพร่แบบ Online และ เผยแพร่แบบ Offline ข. 2 วิธี คือ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และ เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต ค. 3 วิธี คือ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์, เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่ผ่าน CD-ROM ง. 4 วิธี คือ เผยแพร่แบบ Online ,เผยแพร่แบบ Offline, เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และ เผยแพร่ผ่าน อินเทอร์เน็ต 2. การเผยแพร่ e-Book แบบ Offline นิยมเผยแพร่ผ่านสื่อชนิดใด ก. อินเทอร์เน็ต ข. คอมพิวเตอร์ ค. CD-ROM ง. Hard Disk 3. เมื่อต้องการสร้างแผ่น CD-ROM เพื่อนําเสนอ e-Book ควรเลือกข้อใด ก. Marker Create Album CD ข. CD Maker Create Album CD ค. CD Maker Export Album for TV Viewing ง. Marker Export Album for TV Viewing 4. เมื่อต้องการสร้าง CD-ROM เพื่อนําเสนอ e-Book 1 เล่ม ต่อ 1 แผ่น ควรเลือกข้อใด ก. Open Album on CD ข. Set Album CD ค. Single Album on CD ง. Multiple Album on CD 5. แฟ้มใดทํางานอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น CD-ROM ที่ได้จากการสร้าง CD-ROM เพื่อนําเสนอ e-Book ก. startCD.exe ข. Autorun.inf ค. startCD.inf ง. Autorun.exe


3

6. เมื่อต้องการทําชั้นหนังสือ (Bookshelf) ควรเลือกข้อใด ก. Start Programs E-Book Systems FlipAlbum Vista Pro Create Album CD ข. Start Programs E-Book Systems FlipAlbum Vista Pro FlipAlbum Help ค. Start Programs E-Book Systems FlipAlbum Vista Pro FlipAlbum Pro ง. Start Programs E-Book Systems FlipAlbum Vista Pro FlipAlbum Sample 7. แฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการสร้างชั้นหนังสือ ต้องใช้นามสกุลอะไร ก. .exe ข. .mpeg ค. .wav ง. .opf 8. การสร้างชั้นหนังสือ (BookShelf) สามารถเลือกชั้นหนังสือได้สูงสุดกี่ชั้น ก. 4 ชั้น ข. 5 ชั้น ค. 6 ชั้น ง. 7 ชั้น 9. การสร้างชั้นหนังสือ (BookShelf) สามารถเลือกจํานวนหนังสือต่อชั้นได้สูงสุดกี่เล่ม ก. 4 เล่ม ข. 6 เล่ม ค. 8 เล่ม ง. 10 เล่ม 10. การสร้างชั้นหนังสือ (BookShelf) สามารถสร้างหนังสือได้สูงสุดกี่เล่ม ก. 40 เล่ม ข. 50 เล่ม ค. 60 เล่ม ง. 70 เล่ม


4

ใบความรู้แบบฝึกปฏิบัตทิ ี่ 6 เรื่อง การเผยแพร่ e-Book หลังจากที่ได้สร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro เสร็จสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการนํา e-Book ที่สร้าง ไปเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจ ซึ่งการเผยแพร่ สามารถทําได้หลายวิธี เช่น เผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เผยแพร่ผ่านแผ่นซีดีรอม เป็นต้น โดยการนําไปใช้ในแต่ละวิธีควรปรับรูปแบบให้สามารถนําไปใช้ได้ตามวิธีการเผยแพร่นั้นๆ 1. วิธีการเผยแพร่ e-Book การนํา e-Book ไปเผยแพร่ สามารถทําได้ 2 วิธี คือ 1.1 การเผยแพร่แบบ Online การเผยแพร่แบบ Online เป็นการเผยแพร่ e-Book ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถ ทําได้หากมีเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือนําไปฝากขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดพื้นที่สําหรับการ เผยแพร่สื่อทางการศึกษา ถ้ามีความรู้ในการ Upload สามารถนํา e-Book ไปเผยแพร่ได้ มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 1) เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2) นํา e-Book ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่ใช้บันทึกเก็บไว้ คือ แฟ้มข้อมูล (นามสุกล .opf) และ Folder (ชื่อแฟ้มข้อมูล_opf_files) ทําการ upload ขึ้นไป บน server


5

1.2 แบบ Offline การเผยแพร่แบบ Offline เป็นการบันทึก e-Book ลงในอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกแฟ้มข้อมูล e-Book ลงในแผ่น CD-ROM หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม แล้วนําไปเปิดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถอ่าน e-Book แต่โดยทั่วไปแล้วปัจจุบันนิยมบันทึกลงแผ่น CD-ROM เพราะมีข้อมูลเป็น จํานวนมากและสะดวกในการพกพา ในการนํา e-Book ที่สร้างเรียบร้อยแล้วไปเผยแพร่ในลักษณะของ Offline จะต้องบันทึกแฟ้มข้อมูลให้มีนามสกุล .exe

2. การสร้างแผ่น CD-ROM เพื่อนําเสนอ e-Book การสร้างแผ่น CD-ROM เพื่อนําเสนอ e-Book 1 เล่ม ต่อแผ่น CD 1 แผ่น ในลักษณะอัตโนมัติ หรือ Auto Run CD - ROM มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 1

2

คลิกเมนู CD Marker

คลิกเมนูย่อย Create Album CD


6

3

คลิก Create a New Album CD (สร้าง Album CD)

7

5

คลิกปุ่ม OK

เลือกพื้นทีใ่ นการจัดเก็บงาน ตัวอย่าง จัดเก็บใน D:\Example คลิกปุ่ม Create

8

9

10

11

คลิกปุ่ม Next

คลิก Single Album on CD (1 เล่ม ต่อแผ่น CD 1 แผ่น)

พิมพ์ชื่อ Folder ที่ใช้จัดเก็บแฟ้มข้อมูล โดย จะมีชื่อเริ่มต้นให้ไว้ว่า AlbumCD ภาพตัวอย่าง สร้างโฟลเดอร์ ชื่อ AlbumCD

6

12

4

Set Album Options ตั้งค่ารูปแบบ CD Set Album CD Title ตั้งค่าชื่อเรื่องของ แผ่น CD Preview Album CD เปิดดูตัวอย่าง e-Book เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จะบันทึกลงแผ่น


7

คลิกปุ่ม Burn To CD เพื่อเขียนข้อมูล ใส่แผ่น CD (หมายเหตุ ต้องใส่แผ่น CD-ROM ไว้ในเครื่องเขียนแผ่น CD-ROM ก่อนทําการ คลิกปุ่ม Burn To CD)

13

หรือ

13

คลิกปุ่ม OK เพื่อเก็บต้นฉบับไว้เขียนใส่แผ่น CD

3. การสร้างชั้นหนังสือ (Bookshelf) การสร้างชั้นหนังสือเป็นการนํา e-Book หลายๆ เล่มที่ได้สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว มาจัดวาง เรียงกันเหมือนการนําหนังสือขึ้นวางไว้บนชั้นหนังสือ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้อ่านให้เห็นหน้าตา ของ e-Book แต่ละเล่ม และหากต้องการอ่านเล่มใดก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ทันที การเตรียมการก่อนที่จะสร้างชั้นหนังสือ จะต้องเตรียมการดังนี้ 1) เตรียมต้นฉบับ E-Book ให้เรียบร้อย ตรวจสอบการใช้งานว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน โดยต้นฉบับ E-Book ที่เป็น .opf ทั้งหมด ควรเก็บไว้ใน Folder เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการสร้างชั้นหนังสือ 2) เตรียมเครื่องเขียนแผ่น CD-ROM โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะสร้างชั้นหนังสือ จะต้องมีเครื่อง CD-ROM ประเภทเขียนได้ เพื่อที่จะได้นําเอาชั้นหนังสือที่สร้าง บันทึกลงแผ่น CD-ROM แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร สามารถสร้างต้นฉบับไว้ก่อน แล้วจึงคัดลอกต้นฉบับไปบันทึกลงแผ่น CD-ROM ในภายหลัง ด้วยโปรแกรมเขียนแผ่น เช่น โปรแกรม Nero 3) เตรียมสร้าง Folder ที่จะเก็บต้นฉบับชั้นหนังสือ ในกรณีที่ต้องการสร้างต้นฉบับ ชั้นหนังสือไว้ก่อน แล้วจะนําไปบันทึกลงแผ่น CD-ROM ในภายหลัง หรือต้องการเก็บไว้บันทึก แผ่น CD-ROM หลายๆ แผ่น ซึ่งสามารถสร้าง Folder ขึ้นมาใหม่ หรือเก็บไว้ใน Folder เดียวกับต้นฉบับก็ได้


8

การสร้างชั้นหนังสือ (Bookshelf) มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ คลิก E-Book Systems

3

4

คลิก FlipAlbum Vista Pro

คลิก Create Album CD คลิก All Programs

6

คลิก New

5

2

1

คลิก Start

7

พิมพ์ชื่อ Folder ที่ใช้จัดเก็บ แฟ้มข้อมูล โดยจะมีชื่อเริ่มต้น AlbumCD จากภาพตัวอย่าง สร้างโฟลเดอร์ ชื่อ SumBook

8

เลือกพื้นทีใ่ นการจัดเก็บงาน จากภาพตัวอย่าง จัดเก็บใน D:\Example

9

คลิกปุ่ม Create


9

14

15

คลิกปุ่ม OK

13

10

คลิกกําหนดจํานวนชั้นหนังสือ (ตั้งแต่ 1 ถึง 6)

11

คลิกกําหนดจํานวนหนังสือต่อชั้น (ตั้งแต่ 2 ถึง 10)

12

คลิกกําหนดพื้นหลังชั้นหนังสือ

คลิกกําหนดรูปแบบชั้นหนังสือ

คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มข้อมูล e-Book สําหรับนํามาสร้างชั้นหนังสือ

16 5

17

คลิกลากแฟ้มข้อมูล e-Book ในช่อง หน้าต่างด้านขวา วางที่ช่องว่างด้านล่าง ทีละแฟ้ม จนกว่าจะครบทุกแฟ้ม

แฟ้มข้อมูล e-Book ทั้งหมดที่นําไปสร้างชั้นหนังสือ


10

18

คลิกปุ่ม View เพื่อดูชั้นหนังสือที่สร้างไว้ ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจะเขียนลงแผ่น CD (หากมีข้อผิดพลาดให้ทําการแก้ไขก่อน) คลิกปุ่ม

20

คลิกปุ่ม Burn To CD เพื่อเขียนข้อมูลใส่ แผ่น CD (ต้องใส่แผ่น CD-ROM ไว้ในเครื่อง เขียนแผ่น CD-ROM ก่อนทําการคลิก ปุ่ม Burn To CD)

19

คลิกปุ่ม CD MARKER เพื่อเขียนข้อมูลลงแผ่น CD

21

หรือ 21

คลิกปุ่ม OK เพื่อเก็บต้นฉบับไว้เขียนใส่แผ่น CD


11

แบบฝึกปฏิบัตทิ ี่ 6 เรื่อง การเผยแพร่ e-Book คําชี้แจง ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามลําดับต่อไปนี้และบันทึกการฝึกปฏิบัติลงสมุดงาน ใช้เวลาในการปฏิบัติ 50 นาที 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows 2. เรียกใช้งานโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 3. เปิดหนังสือที่ต้องการสร้างแผ่น CD-ROM เพื่อนําเสนอ e-Book ขึ้นมาใช้งาน 4. สร้างแผ่น CD-ROM เพื่อนําเสนอ e-Book แบบ 1 เล่ม ต่อ 1 แผ่น โดยปฏิบัติดังนี้ 4.1 เลือกเมนูคําสั่ง CD Maker เมนูย่อย Create Album CD 4.2 ปรากฏหน้าต่าง Create Album CD ให้ดําเนินการดังนี้ 4.2.1 คลิกเลือก Create a New Album CD Single Album on CD 4.2.2 คลิกปุ่ม OK 4.3 ปรากฏหน้าต่าง Create a New Album CD Folder ดําเนินการดังนี้ 4.3.1 ตั้งชื่อ Folder ที่ใช้จัดเก็บแฟ้มข้อมูล Album CD ชือ่ eBook 4.3.2 จัดเก็บข้อมูลบนไดรว์ D: 4.3.3 คลิกปุ่ม Create 4.4 ปรากฏหน้าต่าง Album CD Options Menu คลิกปุ่ม Next 4.5 ใส่แผ่น CD-ROM ลงไปใน Drive CD – ROM 4.6 ปรากฏหน้าต่าง Burn CD Information ให้คลิกปุ่ม Burn To CD 5. สร้างชั้นหนังสือ โดยนํา e-Book จาก D:\SumBook มาสร้างชั้นหนังสือ จํานวน 2 ชั้นๆ ละ 5 เล่ม รวม 10 เล่ม 6. ออกจากโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro ปฏิบัติเสร็จแล้วสรุปสาระสําคัญลงในสมุดงาน แล้วทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะ


12

สมุดงาน ชุ่อ-ชุ่อสกุล ....................................................................... ชุ้น ม. ……./....... เลขทุ่ ............. ตอนทุ่ 1 สรปสาระสุาคุญและความรูุท่ไดรบจากการศุกษา แบบฝุกปฏุิบติท่ 6 การเผยแพร่ e-Book ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ตอนทุ่ 2 ประเมุินผลการฝุกภาคปฏุิบติ ลุาดบทุ่ 1. 2.

รายการปฏุิบติ

ประเมุินตนเอง ผลการปฏุิบติ ผุ่าน ไมุ่ผ่าุ น

เพุ่อนประเมุิน ผลการปฏุิบติ ผุ่าน ไมุ่ผ่าุ น

สรุางแผุ่นุCD-ROM เพุ่อนาเสนอ e-Book สรุางชุ้นหนงสุอ

ตอนทุ่ 3 สรปปัญหาและขุอเสนอแนะ 3.1 ปุญหา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.2 ขุอเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


13

แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกปฏิบัติที่ 6

คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ โดยทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ จํานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที 1. การเผยแพร่ e-Book แบบ Offline นิยมเผยแพร่ผ่านสื่อชนิดใด ก. CD-ROM ข. Hard Disk ค. อินเทอร์เน็ต ง. คอมพิวเตอร์ 2. การเผยแพร่ e-Book สามารถทําได้กี่วิธี อะไรบ้าง ก. 4 วิธี คือ เผยแพร่แบบ Online ,เผยแพร่แบบ Offline, เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และ เผยแพร่ผ่าน อินเทอร์เน็ต ข. 3 วิธี คือ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์, เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่ผ่าน CD-ROM ค. 2 วิธี คือ เผยแพร่แบบ Online และ เผยแพร่แบบ Offline ง. 2 วิธี คือ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และ เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต 3. เมื่อต้องการสร้างแผ่น CD-ROM เพื่อนําเสนอ e-Book ควรเลือกข้อใด ก. Marker Create Album CD ข. CD Maker Create Album CD ค. Marker Export Album for TV Viewing ง. CD Maker Export Album for TV Viewing 4. เมื่อต้องการสร้าง CD-ROM เพื่อนําเสนอ e-Book 1 เล่ม ต่อ 1 แผ่น ควรเลือกข้อใด ก. Set Album CD ข. Open Album on CD ค. Single Album on CD ง. Multiple Album on CD 5. แฟ้มใดทํางานอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น CD-ROM ที่ได้จากการสร้าง CD-ROM เพื่อนําเสนอ e-Book ก. startCD.exe ข. startCD.inf ค. Autorun.exe ง. Autorun.inf


14

6. เมื่อต้องการทําชั้นหนังสือ (Bookshelf) ควรเลือกข้อใด ก. Start Programs E-Book Systems FlipAlbum Vista Pro FlipAlbum Pro ข. Start Programs E-Book Systems FlipAlbum Vista Pro FlipAlbum Help ค. Start Programs E-Book Systems FlipAlbum Vista Pro Create Album CD ง. Start Programs E-Book Systems FlipAlbum Vista Pro FlipAlbum Sample 7. การสร้างชั้นหนังสือ (BookShelf) สามารถเลือกจํานวนหนังสือต่อชั้นได้สูงสุดกี่เล่ม ก. 4 เล่ม ข. 6 เล่ม ค. 8 เล่ม ง. 10 เล่ม 8. การสร้างชั้นหนังสือ (BookShelf) สามารถเลือกชั้นหนังสือได้สูงสุดกี่ชั้น ก. 7 ชั้น ข. 6 ชั้น ค. 5 ชั้น ง. 4 ชั้น 9. การสร้างชั้นหนังสือ (BookShelf) สามารถสร้างหนังสือได้สูงสุดกี่เล่ม ก. 40 เล่ม ข. 50 เล่ม ค. 60 เล่ม ง. 70 เล่ม 10. แฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการสร้างชั้นหนังสือ ต้องใช้นามสกุลอะไร ก. .opf ข. .exe ค. .mpeg ง. .wav ... ทําข้อสอบเสร็จแล้ว ไปตรวจคําตอบได้เลยค่ะ ...


15

กระดาษคุาตอบ แบบฝุกปฏุิบติทุ่ 6 การเผยแพร่ e-Book ชุ่อ-ชุ่อสกุล ...................................................................... ชุ้น ม. ……./....... เลขทุ่ ............. ขุอทุ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

กุ่อนเรุยน ข

คะแนนเต็ม คะแนนทุ่ไดุ (ก่อนเรยน)

10

ขุอทุ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

หลุงเรุยน ข

คะแนนเต็ม คะแนนทุ่ไดุ (หลุงเรยน)

คะแนนทุ่ไดุ (หลุงเรยน) – ุคะแนนทุไ่ ดุ (ก่อนเรยน) =

10


20 4

ความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผูอ้ นื่ จะทาให้เราเป็นคนมีเกียรติ น่าเชื่อถือกับ บุคคลทัว่ ไปนะคะ


16

ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุเฉลยแบบทดสอบกุ่อนเรุยน – หลุงเรุยน แบบฝึกปฏิบติทุ่6 ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุ​ุเรุ่อง การเผยแพร่ e-Book

กุ่อนเรุยน ขอทุ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คุาตอบ ก ค ข ค ข ก ง ค ง คIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.