Page 1


ค 25 ก

คํานํา

หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เล่ม นี้จัดทําขํึ้นเพํื่อใช้ประกอบการสอนรายวํิชาํการสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวํิชา ง22210 ชํั้นมํัธยมศํึกษาปีที่ 2 กลํุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชํีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทพศิรินทร์ํสมุทรปราการ มีจานวนทั้งสิ้นํ6ํเล่มํประกอบด้วย เล่มํ1ํํ ใช้สาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ํ1 เรื่องํความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับํe-Book เล่มํ2ํํ ใช้สาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ํ2ํเรื่องํส่วนประกอบและเครื่องมือโปรแกรมํ FlipAlbum Vista Pro เล่มํ3ํ-ํ4ํํใช้สาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ํ 3ํเรื่องํการสร้างํe-Book เล่มํ5ํํ ใช้สาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ํ5ํํเรื่องํการตกแต่งํe-Book เล่มํ6ํํ ใช้สาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ํ6ํํเรื่องํการเผยแพร่ํe-Book จุดมํุ่งหมายเพํื่อให้นักเรียนศํึกษาคํ้นคว้าด้วยตนเองจากแบบฝํึกปฏํิบัติ สามารถปฏํิบัติํตาม ขํั้นตอนได้จนเปํ็นผลสําเร็จ แก้ปัญหาในการทํางานได้ ประเมํินการเรียนรู้ด้วํ ยตนเองหลํังจากการศํึกษา ได้ทันทํี ช่วยเหลํือและใหํ้คําแนะนาเพํื่อนในกลํุ่มได้ ทํางานร่วมกํับผํู้อํ ํื่นได้ตามบทบาทหนํ้าทํี่ที่ไํ ด้รับ มอบหมาย ซึ่งหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดนี้ เป็นสํื่อการเรีย นรู้ที่เหมาะสมกํับวํัยและระดับชํั้น ของ นักเรียน ผํู้จ ํัด ทําหวํัง เป็น อย่า งยิ่ง วํ่าํหนัง สื อเรี ยนอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ ชุด นี้ ํจะเป็ น ประโยชน์ต่ อ การจั ด กํิจ กรรมการเรี ย นการสอน ตลอดจนสามารถน าไปสํู่ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานและสามารถน าไปใช้ ในชํีวํิตประจาวํันของนักเรียนต่อไป

ํํํํนางสาวอุมาพรํํรักศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํโรงเรียนเทพศิรินทร์ํสมุทรปราการ


8

คําแนะนาในการใชหนังสออิเล็กทรอนิกส์

จากภาพเป็ นการแสดงปุ่ มควบคุมการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ ในการเปิ ดอ่าน


ค สารบุญ หน้า คุานา...................................................................................................................................................... กุ คุาแนะนาในการใช้หนงสออิเล็กทรอนิกส์................................................................................................ ขุ สารบญ................................................................................................................................................... คุ สาระสุาคุญ....................................................................................................................................... 1 จดประสงคุ์การเรยนรุู้....................................................................................................................... 1 แบบทดสอบก่อนเรยน แบบฝุกปฏุิบติท่ 5....................................................................................... 2 ใบความรุู้แบบฝึกปฏุิบติท่ 5............................................................................................................. 4 1. เคร่องหมายคุ่นหน้าสุาคุญของหนงสุอ (Bookmarks).................................................. 4 2. ทุ่คุ่นหนงสุอ (Markers)……………................................................................................. 7 3. การสร้างสารบญ (Contents)………............................................................................. 9 4. การสร้างดชนท้ายเล่ม (Index).................................................................................... 12 5. การเรยกคุนหน้า Contents และ Index เมุ่อถุูกลบไป............................................... 13 6. การปรบแต่งหน้าเอกสาร............................................................................................. 14 7. การตกแต่งหนงสุอ (Set Book Options).................................................................... 15 8. หุ่วงหนงสุอ (Book Binder)......................................................................................... 18 แบบฝุกปฏุิบติท่ 5….…………………………………………......................................................................... 20 สมุดงาน............................................................................................................................................ 23 แบบทดสอบหลุงเรยน แบบฝึกปฏุิบติท่ 5........................................................................................ 24 กระดาษคุาตอบ แบบฝึกปฏุิบติท่ 5…............................................................................................... 26 เฉลยแบบทดสอบกุ่อนเรยน – หลุงเรยน แบบฝุกปฏุิบติท่ 5............................................................ 27


1 สาระสําคัญ

ในการสร้าง e-Book ให้มีความน่าสนใจ ควรตกแต่งให้มีความสวยงามและมีลักษณะพิเศษ น่าสนใจ เช่น ทําเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญ (Bookmark) จัดการหน้าสารบัญ จัดการหน้าดัชนี ใส่พื้นหลังหนังสือ ใส่ห่วงหนังสือ ปรับแต่งหน้าเอกสาร เป็นต้น โดยการตกแต่งควรคํานึงถึง ความเหมาะสมของเนื้อหา และง่ายต่อการอ่าน เพื่อให้การนําเสนอผลงานดูมีความน่าสนใจและ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านมากยิ่งขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถทําเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญได้ 2. นักเรียนสามารถจัดการหน้าสารบัญได้ 3. นักเรียนสามารถจัดการหน้าดัชนีได้ 4. นักเรียนสามารถใส่ห่วงหนังสือได้ 5. นักเรียนสามารถตกแต่ง e-Book ด้วยวิธีการต่างๆ ได้


2 แบบทดสอบก่อนเรียนแบบฝึกปฏิบัติที่ 5

คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ โดยทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ จํานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที 1. เมื่อต้องการแก้ไขหน้าสารบัญ (Contents) ให้สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Edit เมนูย่อย Contents ข. เมนู Edit เมนูย่อย Modify Contents ค. เมนู Edit เมนูย่อย Rename Contents ง. เมนู Edit เมนูย่อย Customize Contents 2. เมื่อต้องการแก้ไขหน้าดัชนี (Index) ให้สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Edit เมนูย่อย Customize Index ข. เมนู Edit เมนูย่อย Index ค. เมนู Edit เมนูย่อย Rename Index ง. เมนู Edit เมนูย่อย Modify C Index 3. ข้อใด ไม่ใช่ แถบรายการย่อยของเมนู Option Set Book Options ก. Book Cover ข. Book Background ค. Book Binder ง. Page Background 4. แถบรายการ Book Background ใช้สําหรับตั้งค่าอะไร ก. ตกแต่งปกหน้าและปกหลังหนังสือ ข. ตกแต่งพื้นหลังของหนังสือ ค. ตกแต่งพื้นหลังของหน้าหนังสือ ง. กําหนดรูปเล่มหนังสือ 5. เมื่อต้องการกําหนดการแสดงชื่อไฟล์หรือเลขหน้าหนังสือ ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Option เมนูย่อย Set Book Options แถบรายการย่อย Page Margins ข. เมนู Option เมนูย่อย Set Book Options แถบรายการย่อย Audio ค. เมนู Option เมนูย่อย Set Book Options แถบรายการย่อย Page Background ง. เมนู Option เมนูย่อย Set Book Options แถบรายการย่อย Display


3 6. เมื่อต้องการใส่ห่วงหนังสือ ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Option เมนูย่อย Book Binder ข. เมนู Option เมนูย่อย Set Book Options ค. เมนู Option เมนูย่อย Set Theme ง. เมนู Option เมนูย่อย Set Preferences 7. เมื่อต้องการทําเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญ (Bookmarks) ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Bookmark เมนูย่อย Define Bookmark Style ข. เมนู Bookmark เมนูย่อย Clear All Bookmarks ค. เมนู Bookmark เมนูย่อย Remove ง. เมนู Bookmark เมนูย่อย Add 8. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบ Bookmarks ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Bookmark เมนูย่อย Clear All Bookmarks ข. เมนู Bookmark เมนูย่อย Define Bookmark Style ค. เมนู Bookmark เมนูย่อย Remove ง. เมนู Bookmark เมนูย่อย Add 9. เมื่อต้องการ ยกเลิกใส่ห่วงหนังสือ ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Option เมนูย่อย Set Book Options None ข. เมนู Option เมนูย่อย Set Theme None ค. เมนู Option เมนูย่อย Book Binder None ง. เมนู Option เมนูย่อย Set Preferences None 10. ส่วนใดของหนังสือที่เป็นส่วนสําคัญและเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านสนใจ ก. สารบัญ (Contents) ข. ปกหน้า (FrontCover) ค. ปกหลัง (BackCover) ง. ดัชนี (Index)


4

ใบความรู้แบบฝึกปฏิบัตทิ ี่ 5 เรื่อง การตกแต่ง e_Book ในการสร้างหนังสือ (e-Book) ให้มีความน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านนั้น ผู้สร้าง สามารถตกแต่งหนังสือให้มีความสวยงามและมีลักษณะพิเศษอื่นๆ ตามที่ต้องการ เช่น ทําเครื่องหมาย คั่นหน้าสําคัญ (Bookmark) จัดการหน้าสารบัญ จัดการหน้าดัชนี ใส่พื้นหลังหนังสือ ใส่ห่วงหนังสือ ปรับแต่งหน้าเอกสาร เป็นต้น 1. เครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญของหนังสือ (Bookmarks) 1.1 การทําเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญของหนังสือ (Bookmarks) การทําเครื่องหมายคั่นหน้าหนังสือ ทําให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้รวดเร็วขึ้น โดยจะ ทําเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญของหนังสือกี่หน้าก็ได้ตามความต้องการ มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ วิธีที่ 1 1 คลิกเมนู Bookmarks

3

2

คลิกเลือกหน้าเอกสาร - Left Page (หน้าซ้าย) - Right Page (หน้าขวา)

คลิกเมนูย่อย Add

วิธีที่ 2 คลิกขวาที่หน้าหนังสือ คลิกคําสั่ง Bookmarks Add หลังจากเรียกใช้คําสั่งเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญของหนังสือ (Bookmarks) ด้วยวิธีใดวิธหี นึ่ง จะปรากฏหน้าจอดังภาพ พิมพ์ข้อความ ซึ่งข้อความที่พิมพ์ในตําแหน่ง 4

Bookmark จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้

6

7

คลิกถาดสี

คลิกเลือกสี คลิกปุ่ม OK

5

คลิกปุ่ม OK

8


5

ตัวอย่าง การทําเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญของหนังสือ (Bookmarks)

ข้อความที่พิมพ์ในตําแหน่ง Bookmark จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่สามารถ แสดงผลภาษาไทยได้ 1.2 การลบเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญของหนังสือ 1.2.1 ลบเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญของหนังสือ (Bookmarks) หนึ่งหน้า วิธีที่ 1 1 คลิกเมนู Bookmarks

3

2

คลิกเลือกหน้าเอกสาร - Left Page (หน้าซ้าย) - Right Page (หน้าขวา)

คลิกเมนูย่อย Remove

วิธีที่ 2 คลิกขวาที่หน้าหนังสือ คลิกคําสั่ง Bookmarks Remove


6 1.2.1 ลบเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญของหนังสือ (Bookmarks) ทั้งหมด 1

คลิกเมนู Bookmarks

คลิกเมนูย่อย Clear All Bookmarks

2

3

คลิกปุ่ม Yes

1.3 การปรับเปลี่ยนรูปแบบเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญของหนังสือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญของหนังสือ มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 1

คลิกเมนู Bookmarks

2

กําหนดรูปแบบเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญ Shape กําหนด รูปร่าง - rounded (แบบโค้งมน) - Triangle (แบบเหลี่ยม) Effect กําหนดลักษณะแสงเงา - 3D Effect (3 มิติ) - Gradient Effect (ไล่ระดับสี) Slope กําหนดความโค้งของขอบ Gap กําหนดช่องว่างระหว่างเครื่องหมาย คั่นหน้าสําคัญ (Bookmark)

คลิกเมนูย่อย Define Bookmark Style

3

คลิกปุ่ม OK

4


7 2. ที่คั่นหนังสือ (Markers) 2.1 การทําที่คั่นหนังสือ (Markers) การทําที่คั่นหนังสือ ทําให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น โดยจะทํา ที่คั่นหนังสือกี่หน้าก็ได้ สามารถทําได้เช่นเดียวกับ Bookmarks แต่ขนาดที่คั่นหนังสือเล็กกว่า มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ วิธีที่ 1 คลิกเมนู Markers 1

3

2

คลิกเลือกหน้าเอกสาร - Left Page (หน้าซ้าย) - Right Page (หน้าขวา)

คลิกเมนูย่อย Add วิธีที่ 2 คลิกขวาที่หน้าหนังสือ คลิกคําสั่ง Markers Add

หลังจากเรียกใช้คําสั่งทําที่คั่นหนังสือ (Markers) ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

4

ตัวอย่างที่คั่นหนังสือ (Markers) จะถูกวางคั่นในหน้าที่เลือก โดยจะแสดงเลขหน้าที่คั่นไว้ บริเวณด้านบนของหนังสือ


8 2.2 การลบที่คั่นหนังสือ (Markers) 2.2.1 การลบที่คั่นหนังสือ (Markers) หน้าเดียว วิธีที่ 1 1 คลิกเมนู Markers

คลิกเลือกหน้าเอกสาร - Left Page (หน้าซ้าย) - Right Page (หน้าขวา)

3

2

คลิกเมนูย่อย Remove วิธีที่ 2 คลิกขวาที่หน้าหนังสือ คลิกคําสั่ง Markers Remove 2.2.2 การลบที่คั่นหนังสือ (Markers) ทั้งหมด คลิกเมนู Markers

1

3

2

คลิกปุ่ม Yes

คลิกเมนูย่อย Clear All Markers (ล้าง marker ทั้งหมด)

2.3 การปรับเปลี่ยนรูปแบบที่คั่นหนังสือ (Markers) การปรับเปลี่ยนรูปแบบที่คั่นหนังสือ (Markers) เป็นรูปแบบอื่น มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ คลิกเมนู Markers

2

1

คลิกเมนูย่อย Define Marker Style

3

คลิกเลือกรูปแบบที่คั่นหนังสือ

คลิกปุ่ม OK

4


9 3. การสร้างสารบัญ (Contents) การสร้างสารบัญมีไว้เพื่ออํานวยความสะดวกในการค้นหา โดยปกติในหน้าสารบัญจะแสดงผล เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สร้างสามารถกําหนดให้แสดงผลได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 3.1 การจัดการหน้าสารบัญ เมื่อต้องการเปลี่ยนให้สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาอังกฤษและ ภาษาไทย มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ คลิกเมนู Edit 1

2

คลิกเมนูย่อย Customize Contents…

3

คลิกหัวข้อ Title

คลิกปุ่ม Modify... 4

พิมพ์ข้อความ สารบัญ ในช่อง Text: 5 6

กําหนดสี ขนาด และรูปแบบของตัวอักษร

8

7

คลิกปุ่ม OK

เปลี่ยนแบบอักษร เป็นแบบอักษรที่สามารถ แสดงผลได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

9

คลิกปุ่ม OK

หัวข้อ TOC1 และ TOC2 ให้ทําเช่นเดียวกับหัวข้อ Title โดยเปลี่ยนแบบอักษรที่สามารถ แสดงผลได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย กําหนดขนาด สี และรูปแบบของตัวอักษรได้ตามต้องการ


10 3.2 การเปลี่ยนชื่อรายการสารบัญ ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าเอกสาร เช่น เพิ่มหน้าเอกสาร ลบหน้าเอกสาร เคลื่อนย้ายหน้าเอกสาร โปรแกรมจะทําการกําหนดรายการสารบัญมาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถ เปลี่ยนชื่อรายการสารบัญหรือเนื้อหาในหน้าสารบัญได้ตามที่ต้องการ มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 1

เปิดหนังสือไปหน้าสารบัญ (Contents) 2

3

4

5

คลิกขวาที่รายการสารบัญ

คลิกคําสั่ง Rename พิมพ์ชื่อรายการสารบัญ

ตัวอย่างหน้าสารบัญ

หากไม่สามารถเปลี่ยนชื่อรายการสารบัญให้แสดงผลเป็นภาษาไทยได้ ให้ไปจัดการสารบัญ ที่หัวข้อ TOC1 และ TOC2 ให้สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยปฏิบัติ เช่นเดียวกับหัวข้อ Title


11 3.3 การซ่อนรายการสารบัญ การซ่อนรายการสารบัญ ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการแสดงรายละเอียดในรายการสารบัญ มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 1 เปิดหนังสือไปหน้าสารบัญ (Contents) 2

คลิกขวาที่รายการสารบัญ

3

คลิกคําสั่ง Hide

3.4 การยกเลิกการซ่อนรายการสารบัญ การยกเลิกการซ่อนรายการสารบัญ ใช้ในกรณีที่ซ่อนสารบัญผิดรายการหรือยกเลิก การซ่อนรายการสารบัญ มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 1

เปิดหนังสือไปหน้าสารบัญ (Contents)

2

คลิกขวาพื้นที่ว่างบนหน้า Contents

3

คลิกคําสั่ง Unhide

4

คลิกหน้าหนังสือที่ต้องการยกเลิกการซ่อน

1. คลิก All ยกเลิกการซ่อนรายการสารบัญทัง้ หมด หรือ 2. คลิกเฉพาะรายการที่ต้องการยกเลิกการซ่อนรายการ สารบัญ


12 4. การสร้างดัชนีท้ายเล่ม (Index) ดัชนีท้ายเล่ม (Index) เป็นส่วนของการรวบรวมคําสําคัญของหนังสือเพื่อใช้ในการสืบค้น โดยโปรแกรมจะทําดัชนีท้ายเล่มด้วยอักขระตัวแรกของชื่อแฟ้มข้อมูลรูปภาพ หรือตามตัวอักษร ของชื่อบท ซึ่งจะทําให้ค้นหาได้โดยง่าย ในการสร้างดัชนีท้ายเล่ม มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ คลิกเมนู Edit

1

3

คลิกหัวข้อ Title

คลิกเมนูย่อย Customize Index...

2

คลิกปุ่ม Modify...

5

พิมพ์ข้อความ ดัชนี 6

กําหนดขนาด สี และรูปแบบของตัวอักษร

8

7

4

คลิกปุ่ม OK

เปลี่ยนแบบอักษร เป็นแบบอักษรที่สามารถ แสดงผลได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

9

คลิกปุ่ม OK

หัวข้อ INDEX1 และ INDEX2 ให้ทําเช่นเดียวกับหัวข้อ Title โดยเปลี่ยนแบบอักษรที่สามารถ แสดงผลได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย กําหนดขนาด สี และรูปแบบของตัวอักษรได้ตามที่ต้องการ


13 5. การเรียกคืนหน้า Contents และ Index เมื่อถูกลบไป 5.1 การเรียกคืนหน้า Contents เมื่อถูกลบไป 1

คลิกเมนู Edit

2

คลิกเมนูย่อย Insert Page

3

คลิก Contents Page

5.2 การเรียกคืนหน้า Index เมื่อถูกลบไป 1

คลิกเมนู Edit

คลิกเมนูย่อย Insert Page

2

3

คลิก Index Page


14 6. การปรับแต่งหน้าเอกสาร การปรับแต่งหน้าเอกสารให้สวยงาม มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 1

คลิกเมนู Edit

2

คลิกเมนูย่อย Page Properties…

3

4

6

Set Page Background ตั้งค่าพื้นหลังหน้าหนังสือ - Default ค่าเริ่มต้น - Color สี -Texture ภาพลวดลาย Set Page Audio ตั้งค่าเสียงของหน้าหนังสือ - Default ค่าเริ่มต้น - File แฟ้มข้อมูลเสียง 7

5

คลิกเลือกหน้าเอกสาร - Left Page (หน้าซ้าย) - Right Page (หน้าขวา)

คลิกปุ่ม OK

Set Page Properties ตั้งค่าพืน้ ที่ในการปรับแต่งหน้าเอกสาร - Centerfold หมายถึง การทํางานเฉพาะหน้าหนังสือที่เป็นสองหน้าติดกันเท่านั้น - Always on the left หมายถึง การทํางานเฉพาะหน้าซ้ายของหนังสือเท่านั้น - Always on the right หมายถึง การทํางานเฉพาะหน้าขวาของหนังสือเท่านัน้ - No fixed side หมายถึง การทํางานทั้งสองหน้าของหนังสือ เป็นค่าปกติของเอกสาร


15 7. การตกแต่งหนังสือ (Set Book Options) การตกแต่งหนังสือ จะต้องปรับค่าต่างๆ เพื่อความสวยงาม มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 1) คลิกเมนู Options เมนูย่อย Set Book Options 2) จะปรากฏหน้าต่าง Set Book Options ให้กําหนดค่าหนังสือ ซึ่งประกอบด้วย แถบรายการย่อยๆ ดังนี้ Book Cover สําหรับการตกแต่งปกหน้าและปกหลัง โดยสามารถเลือกสี (Color) และภาพลวดลาย (Texture)

 Book Background สําหรับการตกแต่งพื้นหลังของหนังสือ โดยสามารถ เลือกสี (Color) และภาพลวดลาย (Texture)


16

 Page Background สําหรับการตกแต่งพื้นหลังของหน้าหนังสือ โดยสามารถ เลือกสี (Color) และภาพลวดลาย (Texture) และกําหนดได้ทั้งหน้าซ้าย และหน้าขวา

 Page Margins สําหรับการกําหนดรูปเล่ม ในเรื่องระยะกั้น ด้านบน (Top) ด้านล่าง (Bottom) ด้านใน (Inner) และด้านนอก (Outer) ของหน้าหนังสือ


17

 Display สําหรับกําหนดการแสดงชื่อแฟ้มข้อมูล (File name) หรือเลขหน้า (Page number) ในหน้าหนังสือ

- File name แสดงชื่อแฟ้มข้อมูลในหน้าหนังสือ - Display filename แสดงหมายเลขหน้าในหน้าหนังสือ Audio สําหรับกําหนดการใส่แฟ้มข้อมูลเสียงประกอบในหน้าหนังสือ

- Enable Flipping Sound เปิดใช้งานเสียง “พลิก” หน้าหนังสือ - Enable Audio เปิดใช้งานเสียงประกอบในหน้าหนังสือ


18

 Miscellaneous สําหรับกําหนดค่าการแสดงผลเมื่อเริ่มต้นเปิดหนังสือ

-

Start with auto flip : เริ่มต้นด้วยการพลิกหน้าหนังสืออัตโนมัติ Start with window frame เริ่มต้นด้วยการกรอบหน้าต่าง (Window) Start with open book เริ่มต้นด้วยหนังสือที่เปิด Start with standard direction เริ่มต้นด้วยค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้

8. ห่วงหนังสือ (Book Binder) 8.1 การใส่ห่วงหนังสือ (Book Binder) การใส่ห่วงหนังสือ เป็นการเพิ่มสันกลางหนังสือ ช่วยทําให้หนังสือมีรูปเล่มที่น่าสนใจ ยิ่งขึ้น ควรใช้กรณีเป็นเอกสารประเภทรายงาน มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 1 คลิกเมนู Options 2 คลิกเมนูย่อย Book Binder

3

เลือกรูปแบบของห่วงหนังสือ


19

8.2 การยกเลิกการใส่ห่วงหนังสือ (Book Binder) 1

คลิกเมนู Options 2

คลิกเมนูย่อย Book Binder 3

คลิก None


20

แบบฝึกปฏิบัตทิ ี่ 5 เรื่อง การตกแต่ง e-Book คําชี้แจง ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามลําดับต่อไปนี้และบันทึกการฝึกปฏิบัติลงสมุดงาน ใช้เวลาในการปฏิบัติ 60 นาที 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows 2. เรียกใช้งานโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 3. เปิดแฟ้มข้อมูลเก่า เปิดแฟ้มข้อมูลเก่า : Practice4 (จากแบบฝึกปฏิบัติที่ 4) ขึ้นมาใช้งาน 4. ทําเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญของหนังสือ (Bookmarks) 4.1 ไปที่หน้าหนังสือ หน้า 4 : ยินดีต้อนรับฯ 4.2 คลิกเมนู Bookmarks เมนูย่อย Add Right Page 4.3 ในช่อง Bookmark Text พิมพ์ข้อความ Welcome to CB 4.4 เลือกสีพื้นหลัง สีน้ําเงิน 4.5 คลิกปุ่ม OK 4.6 หน้าหนังสือ หน้า 5 ตั้งชื่อ Bookmarks ชื่อ Identity สีพื้นหลัง สีฟ้า 4.7 หน้าหนังสือ หน้า 6 ตั้งชื่อ Bookmarks ชื่อ Unique สีพื้นหลัง สีขาว 4.8 หน้าหนังสือ หน้า 7 ตั้งชื่อ Bookmarks ชื่อ SongCB สีพื้นหลัง สีน้ําเขียว 4.9 หน้าหนังสือ หน้า 8 ตั้งชื่อ Bookmarks ชื่อ VideoCB สีพื้นหลัง สีน้ําตาล 5. จัดการหน้าสารบัญ (Contents) 5.1 จัดการหน้าสารบัญให้สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 5.1.1 คลิกเมนู Edit เมนูย่อย Customize Content 5.1.2 เลือกหัวข้อ Title กดปุ่ม Modify … 5.1.3 พิมพ์ข้อความ สารบัญ ที่ช่อง Text 5.1.4 ปรับเปลี่ยนแบบอักษร เป็น TH SarabunPSK ขนาด 20 pt สีน้ําเงิน ตัวหนา 5.1.5 คลิกปุ่ม OK 5.1.6 หัวข้อ TOC1 และ TOC2 ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 5.1.7 คลิกปุ่ม OK 5.2 เปลี่ยนชื่อรายการสารบัญ 5.2.1 เปิดหน้าหนังสือไปที่หน้าสารบัญ 5.2.2 คลิกขวาที่รายการสารบัญ Page3 เลือกคําสั่ง Rename คํานํา 5.2.3 เปลี่ยนชื่อรายการสารบัญ CB1 ยินดีต้อนรับ


21

5.2.4 เปลี่ยนชื่อรายการสารบัญ Page อัตลักษณ์ 5.2.5 เปลี่ยนชื่อรายการสารบัญ Page1 เอกลักษณ์ 5.2.6 เปลี่ยนชื่อรายการสารบัญ Page2 เพลงมาร์ชชัยภูมิภักดีชุมพล 5.2.7 เปลี่ยนชื่อรายการสารบัญ Page2 ค่ายคุณธรรม 5.3 ซ่อนรายการสารบัญ 5.3.1 ซ่อนรายการสารบัญ ยินดีต้อนรับ คลิกขวาที่รายการสารบัญ ยินดีต้อนรับ เลือกคําสั่ง Hide 5.3.2 ซ่อนรายการสารบัญ อัตลักษณ์ 5.3.3 ซ่อนรายการสารบัญ เอกลักษณ์ 5.3.4 ซ่อนรายการสารบัญ เพลงมาร์ชชัยภูมิภักดีชุมพล 5.3.5 ซ่อนรายการสารบัญ ค่ายคุณธรรม 5.3.5 ซ่อนรายการสารบัญ คํานํา 5.4 ยกเลิกการซ่อนรายการสารบัญ 5.4.1 ยกเลิกการซ่อนรายการสารบัญ คํานํา คลิกขวาพื้นที่ว่างหน้าสารบัญ Unhide คํานํา 5.4.2 ยกเลิกการซ่อนรายการสารบัญ เพลงมาร์ชชัยภูมิภักดีชุมพล 6. จัดการหน้าดัชนี (Index) ให้แสดงผลได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 6.1 คลิกเมนู Edit เมนูย่อย Customize Index 6.2 เลือกหัวข้อ Title กดปุ่ม Modify … 6.3 พิมพ์ข้อความ ดัชนี ที่ช่อง Text 6.4 ปรับเปลี่ยนแบบอักษร เป็น TH SarabunPSK ขนาด 20 pt สีน้ําเงิน ตัวหนา 6.5 คลิกปุ่ม OK 6.6 หัวข้อ INDEX1 ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 6.7 หัวข้อ INDEX2 ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 6.8 คลิกปุ่ม OK 7. ใส่ห่วงหนังสือ (Book Binder) 7.1 คลิกเมนู Options เมนูย่อย Book Binder 7.2 เลือกรูปแบบ 3DGold 7.3 ยกเลิกใส่ห่วงหนังสือ (Book Binder) 7.4 ใส่ห่วงหนังสือ รูปแบบ Purple


22 8. ใส่ภาพพื้นหลังของหนังสือ 8.1 คลิกเมนู Options เมนูย่อย Set Book Options เลือกแถบรายการ Book Background 8.2 คลิกเลือกปุ่มรายการ Texture คลิกปุ่ม Browse 8.3 เลือกแฟ้มข้อมูล D:\IT32243\Picture\Background.jpg 8.4 คลิกปุ่ม OK 9. ออกแบบปกหน้าหนังสือและปกหลังหนังสือให้สวยงาม 9.1 ส่วนประกอบของปกหน้า เช่น ชื่อเรื่อง ภาพประกอบ ชื่อผู้จัดทํา เสนอคุณครู... ฯลฯ 9.2 ส่วนประกอบของปกหลัง เช่น เรื่องย่อ (สรุปย่อ) Barcode (e-Book ID) ภาพประกอบ ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 9.3 สร้าง Barcode ออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.barcodesinc.com/generator/index.php 10. บันทึกแฟ้มเป็น : Practice5 11. ออกจากโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro

ปฏิบัติเสร็จแล้ว สรุปสาระสําคัญลงในสมุดงาน และทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะ


23

สมุดงาน ชุ่อ-ชุ่อสกุล ..................................................................... ชุ้น ม. ……../....... เลขทุ่ ............. ตอนทุ่ 1 สรปสาระสุาคุญและความรู้ท่ได้รบจากการศุกษาุ แบบฝุกปฏุิบติท่ 5 เร่อง การตกแต่ง e-Book ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ตอนทุ่ 2 ประเมุินผลการฝึกภาคปฏุิบติ ลุาดบุ ทุ่ 1. 2. 3. 4. 5.

รายการปฏุิบติ

ประเมุินตนเอง ผลการปฏุิบติ ผุ่าน ไมุ่ผ่าุ น

เพุ่อนประเมุิน ผลการปฏุิบติ ผุ่าน ไม่ผ่าุ น

การทาเครุ่องหมายคุ่นหนุ้าสาุคญ ุ ของหนุงสุอ (Bookmarks)

การจดการหนุ้าสารบญ (Content) การจดการหนุ้าดชน (Index) การใสุ่ห่วุ งหนงสุอ (Book Binder) การตกแตุ่งหนงสุอ

ตอนทุ่ 3 สรปปุญหาและขุ้อเสนอแนะ 3.1 ปุญหา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.2 ขุ้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………


24 แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกปฏิบัติที่ 5

คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ โดยทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ จํานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที 1. เมื่อต้องการแก้ไขหน้าสารบัญ (Contents) ให้สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Edit เมนูย่อย Contents ข. เมนู Edit เมนูย่อย Modify Contents ค. เมนู Edit เมนูย่อย Rename Contents ง. เมนู Edit เมนูย่อย Customize Contents 2. เมื่อต้องการแก้ไขหน้าดัชนี (Index) ให้สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Edit เมนูย่อย Index ข. เมนู Edit เมนูย่อย Customize Index ค. เมนู Edit เมนูย่อย Rename Index ง. เมนู Edit เมนูย่อย Modify C Index 3. ข้อใด ไม่ใช่ แถบรายการย่อยของเมนู Option Set Book Options ก. Book Binder ข. Book Cover ค. Book Background ง. Page Background 4. แถบรายการ Book Background ใช้สําหรับตั้งค่าอะไร ก. ตกแต่งปกหน้าและปกหลังหนังสือ ข. ตกแต่งพื้นหลังของหน้าหนังสือ ค. กําหนดรูปเล่มหนังสือ ง. ตกแต่งพื้นหลังของหนังสือ 5. เมื่อต้องการกําหนดการแสดงชื่อไฟล์หรือเลขหน้าหนังสือ ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Option เมนูย่อย Set Book Options แถบรายการย่อย Display ข. เมนู Option เมนูย่อย Set Book Options แถบรายการย่อย Page Margins ค. เมนู Option เมนูย่อย Set Book Options แถบรายการย่อย Audio ง. เมนู Option เมนูย่อย Set Book Options แถบรายการย่อย Page Background


25 6. เมื่อต้องการใส่ห่วงหนังสือ ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Option เมนูย่อย Set Book Options ข. เมนู Option เมนูย่อย Book Binder ค. เมนู Option เมนูย่อย Set Theme ง. เมนู Option เมนูย่อย Set Preferences 7. เมื่อต้องการทําเครื่องหมายคั่นหน้าสําคัญ (Bookmarks) ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Bookmark เมนูย่อย Define Bookmark Style ข. เมนู Bookmark เมนูย่อย Clear All Bookmarks ค. เมนู Bookmark เมนูย่อย Remove ง. เมนู Bookmark เมนูย่อย Add 8. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบ Bookmarks ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Bookmark เมนูย่อย Remove ข. เมนู Bookmark เมนูย่อย Add ค. เมนู Bookmark เมนูย่อย Define Bookmark Style ง. เมนู Bookmark เมนูย่อย Clear All Bookmarks 9. เมื่อต้องการ ยกเลิกใส่ห่วงหนังสือ ต้องเลือกใช้เมนูคําสั่งใด ก. เมนู Option เมนูย่อย Set Book Options None ข. เมนู Option เมนูย่อย Book Binder None ค. เมนู Option เมนูย่อย Set Theme None ง. เมนู Option เมนูย่อย Set Preferences None 10. ส่วนใดของหนังสือที่เป็นส่วนสําคัญและเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านสนใจ ก. ปกหน้า (FrontCover) ข. ปกหลัง (BackCover) ค. สารบัญ (Contents) ... ทําเสร็จแล้ว ง. ดัชนี (Index) ไปตรวจคําตอบได้เลยค่ะ ...


26

กระดาษคุาตอบ แบบฝุกปฏุิบติทุ่ 5 เร่อง การตกแต่ง e-Book ชุ่อ-ชุ่อสกุล ........................................................................ ชุ้น ม. ……/....... เลขทุ่ ............. ขุ้อทุ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

กุ่อนเรุยน ข

คะแนนเต็ม คะแนนทุ่ไดุ้ (ก่อนเรยน)

10

ขุ้อทุ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

หลุงเรุยน ข

คะแนนเต็ม คะแนนทุ่ไดุ้ (หลุงเรยน)

คะแนนทุ่ไดุ้ (หลุงเรยน) – คะแนนทุไ่ ดุ้ (ก่อนเรยน) =

10


20 4

ความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผูอ้ นื่ จะทาให้เราเป็นคนมีเกียรติ น่าเชื่อถือกับ บุคคลทัว่ ไปนะคะ


27

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรุยน – หลุงเรุยน ุุุแบบฝึกปฏิบติทุ่5 เรุ่อง การตกแต่ง e-Book

กุ่อนเรุยน ขุ้อทุ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คุาตอบ ง ก ค ข ง ก ง ข ค ข


Profile for อุมาพร บริรักษ์

Book5  

การตกแต่ง e-Book

Book5  

การตกแต่ง e-Book

Advertisement