Page 1


สู้ๆ  

สู้ เป็นคู่มือเริ่มต้นของการทำความเข้าใจกับการมาสู้โรคอ้วนที่เกิดจาก "อ้วนลงพุง" ในเล่มมี "ดูดวงสุขภาพ" ที่ผู้อ่านสามารถใช้ทดสอบสุขภาพตัวเอง...