Page 1

หลักสูตรโยคะอาสนะพืน้ ฐาน


โยคะในชีวิตประจาวัน เพื่อสุขภาพ . อบรมหลักสูตรโยคะอาสนะขัน้ พืน้ ฐาน ในวันอาทิตย์ ท่ ี 21 สิงหาคม 2554 . เวลา 09.00 น.-15.00 น. ค่ าลงทะเบียน 650 บาท (ไม่รวมอาหารกลางวัน)

รั บจานวนจากัด  ฝึ กท่าโยคะอาสนะที่ง่าย ใครๆ ก็ทาได้ และเป็ นประโยชน์    

ฝึ กเทคนิคการหายใจ ที่นาไปใช้ ได้ ในชีวิตประจาวัน ฝึ กเทคนิคการผ่อนคลาย นอกจากนัน้ ยังมีการพูดคุยถึงโยคะที่แท้ จริง ตามตาราดังเดิ ้ ม แลกเปลี่ยนทัศนะในการดาเนินชีวิตที่สมดุล

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจกั โยคะอย่างที่โยคะเป็ น 2. เข้ าใจศาสตร์ แห่งโยคะในระดับเบื ้องต้ น และสามารถฝึ กได้ ด้วยตนเอง เนือ้ หา ภาคทฤษฎี o โยคะคือการพัฒนากาย-จิต o หลักในการฝึ กอาสนะ 4 ข้ อ ที่ไม่ทาให้ ผ้ ฝู ึ กได้ รับบาดเจ็บ o คุณค่า ประโยชน์จากการฝึ กโยคะ ตามหลักสรี รวิทยา และ ข้ อควรระวังในการฝึ กท่าโยคะอาสนะ o มรรควิถี 8 ประการของโยคะ ฯลฯ เนือ้ หา ภาคปฏิบัติ


o อาสนะพื ้นฐาน 14 ท่า o เทคนิคการหายใจพื ้นฐาน การหายใจด้ วยหน้ าท้ อง การหายใจด้ วยทรวงอก o เทคนิคเกร็งและคลายกล้ ามเนื ้อ 8 ส่วน o เทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก o เกมส์ฝึกสติ การเตรียมตัวก่ อนการฝึ กโยคะ 1. ควรงดรับประทานอาหารก่อนการฝึ กปฎิบตั ิ ดังนี ้ - อาหารมื ้อหนัก เช่น อาหารตามมื ้ออาหาร อย่างน้ อย 4 ชัว่ โมง - อาหารมื ้อเบา เช่น อาหารว่าง (ขนมปั ง, แซนด์วิช ฯลฯ) อย่างน้ อย 2 ชัว่ โมง เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ร่างกาย เนื่องจากหากท้ องอิ่ม อาจทาให้ เกิดความรู้สกึ อึดอัด ไม่ สบายตัวในขณะฝึ กปฏิบตั ไิ ด้ 2. แต่งกายสบาย ๆ ผ้ ายืด เช่น เสื ้อยืด - กางเกงวอร์ ม จะเหมาะสมที่สดุ เนื่องจากทาให้ เกิดความ ยืดหยุ่นในขณะฝึ ก ควรหลีกเลี่ยงการใส่ชดุ ออกกาลังกายที่รัดรูป เพราะจะทาให้ เลือดไหลเวียนได้ ไม่ดี 3. ควรจัดเตรี ยมผ้ าห่ม หรื อผ้ าขนหนูผืนยาวมารองตัวขณะฝึ ก ขนาดกว้ างยาวประมาณตัวผู้ฝึก (มีเบาะโยคะเตรี ยมไว้ ให้ ในวันเรี ยนแล้ วค่ะ) 4. ***เตรี ยมพื ้นที่เล็ก ๆ ไว้ ในใจสาหรับเพาะเมล็ดแห่งโยคะให้ งอกงามในวิถีตน***

ณ ห้ อง 262 ชัน้ 6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร การโอนเงิน ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคาแหง บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 173 – 232 - 9491 ชื่อบัญชี มูลนิธิหมอชาวบ้ าน (สถาบันโยคะวิชาการ) (หลังจากโอนเงินแล้ วรบกวนแฟ็ กซ์ กลับมาที่ 02-732-2811) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี

Tel. 02-732-2016-7, 081-401-7744


วดป............21...สิงหาคม...2554..................สถานที่ .............มศว.ประสานมิตร....................................

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นหลักสูตรโยคะพืน้ ฐาน สถาบันโยคะวิชาการ ประวัตบิ ุคคล ชื่อ ....................................นามสกุล .................................................... ชื่อเล่น ..................... อายุ.............. ปี ที่อยู่ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. โทรศัพท์ .................................................. มือถือ ............................................โทรสาร ..................................... e-mail ……………………………………………… อาชีพ ............................................................................................................................................................... ระดับการศึกษา ................................................................................................................................................ ประวัตกิ ารฝึ กโยคะ  ท่านเคยฝึ กโยคะมานานเท่าใด ? ............................................................................................................  ท่านเคยเรี ยนโยคะทางใด? Δ ฝึ กจากหนังสือ Δ ฝึ กโดยครู ชื่อ .............................................. Δ อื่น ๆ ...............................  ปั จจุบนั ท่านฝึ กโยคะสม่าเสมอแค่ไหน? Δ อาทิตย์ละครัง้ หรื อ น้ อยกว่า Δ อาทิตย์ละ 3 ครัง้

Δ อาทิตย์ละ 2 ครัง้ Δ มากกว่าอาทิตย์ละ 3 ครัง้


ปั ญหาสุขภาพ (ถ้ ามี) ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ............................................ สิ่งที่อยากจะเรียนในคอร์ สนี ้  ภาคทฤษฎี ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................  ภาคปฏิบตั ิ ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. สิ่งที่คาดหวังจากหลักสูตรนี ้ ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................


โยคะในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพ  

อบรมหลักสูตรโยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ค่าลงทะเบียน 650 บาท (ไม่รวมอาหารกลางวัน)