Krisztus világa - 2022. március

Page 1

2022. március


Jézus győzelme a miénk is Reményteljes tavaszra vártam, és megérkezett a március. Áprily Lajos versével indítom üzenetemet, hiszen „Selymit a barka már kitakarta, sárga virágját bontja a som. Fut, fut az áram a déli sugárban s hökken a hó a hideg havason. Barna patakja napra kacagva a lomha Marosba csengve siet. Zeng a csatorna, zeng a hegy orma, s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szived?” Március, tavaszváró gondolata és zengése vidámságra hangolt a naposabb tél és a járvány múlásával. A több napfény rám is jó hatással van. Viszont a fák rügyeit vis�szafogni nem lehet, azokat a jó idő hordozza. Paptestvéreimmel arról is beszéltünk, hogy a kinyílt barkaágakat talán hűtőben vagy fagyasztóban kellene tároljuk, hogy Virágvasárnapra szépek maradjanak. Közben a múlt emlékek képeit idézve Radnótival sóhajtva mondom: „Ó, jöjj el már te szellős március! most még kemény fagyokkal jő a reggel, didergő erdők anyja téli nap: leheld be zúzos fáidat meleggel…” „Ó, jöjj el már te szellős március!” – tavaszt várva suttogtam a költővel. És jött a március húshagyókeddel, hozta elsejének huszonötéves csíksomlyói emlékeit: Ft. Tamás József segédpüspökké szentelését, a zarándok nép zengő ének kavalkádját a Salvator-hegyen, főegyházmegyénk zsinatának tavaszi kibontakozását, ami igazán szinodalitás volt, egyszóval hozta az életet. Március a nagyböjt égisze alatt áll. 2

Hamvazkodunk, hogy Jézusunk példáját követve lelkünk húsvéti tavaszba éljen, és pompázzék a kegyelem kiáradásában. Valahogy így képzeltem el a 2022-es év márciusát… Kövércsütörtök megdöbbentett, üzenetemet át kell írnom, mert háború van. Radnóti 1938-ban, amikor még nem volt háború, ő már a Himnusz a békéről versében kiáltotta, mert kiáltása nem veszített érvényéből, sem erejéből – én is ezt teszem: „Te tünde fény! futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke: zengő szavakkal s egyre lelkesebben szóltam hozzád könnyüléptü béke!” És olvassuk, csodáljuk a béke felejthetetlen, versbe szőtt képeit. Végül vele együtt kérdezzük és állítjuk: „Így lesz-e? Így! Mert egyszer béke lesz. / Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!” Hogyan védekezzünk? Úgy, hogy életünkkel igazodjunk Krisztus életének titkaihoz. Jézus működését keretbe foglalja a kísértés világa. Ő, aki így jött a világba: Istenem, íme itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat. Mindvégig vállalta az Atya és a bűnös emberiség közti távolságot, ezt az ördögi kísértésben zajló életet. Jézus megkeresztelkedése után a Szentlélek indítására visszavonul negyven napra a pusztába, ahol megéhezett és megkísértette a sátán. A sátán héber szó, vádlót jelent. Mivel az Egyszülött Fiú emberi testet vett magára, azt hiszi, már hatni tud rá, mint az első emberpárra (egyél csak, nem halsz meg, és hatalmad lesz). Jézus emberségébe vagy istenségébe nem köt bele. Először is Jézus ne bízzon az Atya gondviselésben, hanem biztosítsa be magát kenyérrel. Másodszor a templom párkányáról vesse le magát, ezzel Jézus az akaratát tegye az Atya szándéka elé.

Harmadszor a világ minden országának dicsőségét ígéri. Jézus válasza határozott: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” Visszautasítja a sátán csábítását, és nem adja fel önátadásban élt egzisztenciáját. Hűséges maradt Atyjához, mert többet ér neki az Atya szava, a kenyérnél; a bizalom a bámulatba ejtő csodánál; Isten szolgálata minden földi uralomnál. Ő mindenben az Atyáért van, az ő akaratát teljesíti. E hármas kísértés megismétlődött a szenvedéstörténetben – amit Mel Gibson olyan remekül mutatott be a Passió c. filmben –, amikor a sátán pusztában elhangzó szavait már emberek visszhangozzák: Heródes csodára akarja bírni; a főtanács elítéli, mert náluk nagyobbnak, Isten Fiának mondja magát; a katonák és a bal lator újból felszólítják: Ha te vagy a Krisztus, a zsidók királya, szabadítsd meg magad, szállj le a keresztről! A sátáni gonoszság hangja ez, ahol az Istentől kapott javakat Isten nélkül vagy vele szemben akarják használni! Az Atya akaratát teljesítő Jézus húsvét hajnalán olyan hatalmat, dicsőséget kapott, hogy nevére meghajol minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. És ő az, aki békét ad nekünk. Kedves Olvasó, márciusban Jézus sátán feletti győzelméről elmélkedjünk, használjuk a Jézus kínálta eszközöket, akkor felelősen tudunk dönteni, szavazni mindarról, ami vagy aki Istenhez kapcsol, aki megdicsőít minket is. Dr. Darvas-Kozma József


Örök evangélium Rádőlt a torony... Jézus két eseményt említ meg az evangéliumban, és ezekhez az eseményekhez fűz megjegyzést. Az egyik politikai-társadalmi esemény: Pilátus megöleti az oltárig eljutó lázadókat. A másik – úgy szoktuk mondani – véletlen szerencsétlenség: 18 emberre rádől a jeruzsálemi Siloe-torony. Egyik sem vallási vonatkozású, az emberi életnek, a profán életnek mindennapos eseményei ezek. A mi életünk ütközései és tragédiái is ebből a két okból támadnak: vagy az emberi kapcsolatokból, feszültségekből, ellentétekből, vagy „véletlenül” lesznek, okát nem látjuk és nem is eredeztetjük embertől (betegség, szerencsétlenség stb.). Jézus tehát a mindkét okból eredő szerencsétlenségeket, szenvedéseket és gyászokat tekintetbe veszi, amikor megjegyzést fűz hozzájuk. Kérdésével azt állapítja meg, hogy ezeknek az áldozatoknak egyike sem volt vétkesebb Jeruzsálem lakóinál. S ezzel már ott is vagyunk kínzó kérdéseink közepében. Mi ugyanis a szenvedések között, akár emberek okozzák, akár a véletlen szerencsétlenség hozza ránk, mindjárt panasszal élünk, és szemrehányást teszünk Istennek, hogy miért ér bennünket a csapás, noha feltűnő vétkünket nem tudjuk. A Siloe-torony áldozatai, sem Pilátus meggyilkoltjai nem voltak bűnösebbek Jeruzsálem lakóinál, mégis elvesztek. Az evangélium itt hozott nagy fordulatot. A pogány istenségeket csak azért rajongták körül, hogy szerencsét és

jólétet adjanak. Isten bajt és szerencsétlenséget enged a nem bűnösöknek is. Csak a keresztény tudja, hogy a szerencse és siker, szenvedések és bajok nem a jóság és bűnösség szerint van„... Azt hiszitek, nak kimérve az embehogy az a 18 em ber, reknek. A tragédiák föa k ir e rá d ő lt Silolött Isten titka borong. ámban a toron Ahogy nem voltak y, és agyonzúzta őke vétkesebbek a Jézust, tól említett áldozatok bűnösebbek vo ltak, a jeruzsálemieknél, s mint Jeruzsálem lamégis elvesztek; – a kói közül bárki? Monjeruzsálemiek vétked o m n e k te k: nem! sebbek voltak, s mégis De ha nem tarmegmenekültek. (…) totok bűnbána Ne higgyük a betot, tegség és szerencsétéppúgy elveszte k ti is lenség áldozatait mindnyájan...” bűnösebbeknek maLk 6, 20–26 gunknál. Magunkat se higgyük bűnösebbeknek másoknál, ha baj ér. Bízzuk Istenre, a sorsok irányítójára, ki mikor, miért szenved. Hiszen Jézus sem kérdezte, miért szenved, de Megváltóként elszenvedte. A mi szenvedéseinkből is megváltó erők áradnak a világba. Belon Gellért (in: Ellesett pillanatok - evangéliumi elmélkedések, Bp, 1986)

Krisztus Világa – Erdélyi keresztény családok lapja

Kiadja: Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József ny. segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztő: Sárközi Sándor. Grafikus: Szabó István. Lapterjesztők: Sárig Annamária, Keresztes Enikő, Szabó Zsófia. ISSN: 2558-8389. Postacím: 530230 Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38., Hargita megye. Tel: +40-266-311-726. Email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.

I M P R E S S Z U M

3


Háborúról, gyerekhangon Március van. A meteorológiai tavasz kezdete. A világ azonban egyre hidegebb, fagyosabb és sötétebb körülöttünk. Különös, hogy az ókori Rómában szerencsét hozónak tartották, ha a háború istenéről, a Marsról elnevezett hónap tájékán indították a háborúkat. Lehet egy háború szerencsés, mikor teljességgel értelmetlen? Igen, éppen két éve, 2020 márciusában egy szempillantás alatt világméretű háborúban találtuk magunkat, összezavarodva, félelmektől és kétségektől megtörten vonultunk vissza, fordultunk befele, hogy lelassulva, éltető levegőhöz juttathassuk a Földet, és talán magunkat, rohanásban elszürkült, kiüresedett kapcsolatainkat. Most, mikor múlni látszik a veszély, és veszteségeinket hordozva kimerészkednénk a természettel együtt örülni az újjászületésnek, egy közeli véres háború fenyegetettségében találjuk magunkat. Tartottunk tőle, de igazából nem hittük el, hogy velünk, mellettünk a 21. században ilyen fordulatot is vehetnek a nemzetközi konfliktusok. Az aktuális helyzet kiváltotta aggodalmakkal, félelmekkel a felnőtteknek is nehézséget okozhat megküzdeni, nemhogy a gyerekeknek. Sok csatornán érkeznek hozzájuk felkavaró képek, videók és egyéb anyagok, amelyek megijesztik őket, miközben sokszor a kortársaiktól igyekeznek több információt és megnyugtatást kapni. Mindezek azonban súlyos veszélyt jelentenek a mentális egészségükre. Nekünk, a gyerekeket körülvevő felnőtteknek, szülőknek, p e d a g ó g usoknak a

4

felelősségünk támaszt nyújtani a gyerekeknek ebben a helyzetben is. Kádár Annamária pszichológus arra int bennünket, hogy a háború ne legyen most tabutéma. Leszögezi, hogy a gyerekek sokkal többet tudnak és éreznek abból, ami körülöttük történik, mint ahogy mi gondoljuk. A titkolózás, elhallgatás megfosztja őket attól, amire a legnagyobb szükség van ezekben a helyzetekben: a bizalom, az érzelmi biztonság, a kapcsolat megtartó erejétől. Óvjuk őket a túl sok információtól, a háborús képektől, mert csak növeli a szorongásukat. Ha a gyerek egyébként nem kérdez, nem érdeklődik, nem szükséges nekünk felhozni a témát, de teremtsük meg azt a bizalmi légkört, ahol a nehéz kérdéseket is fel lehet tenni, ahol tud a félelemeiről beszélni. Ne térjünk el a megszokott napirendtől, mert az erős kapaszkodót jelent a gyerek számára. Nagyon sok módszert alkalmazhatunk, amivel segíthetjük a történtek feldolgozását, a rajz, a játék is ezt szolgálják. Meséljünk féleleműző, szorongásoldó, bátorító meséket, és tréfásakat, amiken nagyokat lehet nevetni, hisz a mesében ott a remény, hogy egyszer minden jóra fordul, helyreáll a rend… Ez az örök mesei üzenet a kapaszkodó. És nemcsak a gyerekeknek. Segíthetünk a gyerekben tudatosítani az empátia érzését is, és olyan feladatokat találhatunk közösen, ami megerősíti őt abban, hogy akár egy kisgyerek jócselekedete is előre viheti a világot. Különösen fontos arra megtanítanunk őket, hogy a háború SOHA nem


jelenthet megoldást, hogy a konfliktusainkat kommunikálással, tárgyalásokkal, kell megoldani és nem harccal. Egy háborúnak soha nem lehet létjogosultsága. Néhány év vagy évtized múlva talán ő lesz, aki ezt képviseli a nagyvilágban. A Mi marad? Mibe kapaszkodhatnánk? kérdések megválaszolásához dr. Mihalec Gábor terapeuta nemrég megjelent vallomását hívom segítségül: „Nekem a hit marad. Nem, nem az emberi jóságba vetett hit. Noha segítő szakmában dolgozóként hivatali kötelességem hinni az emberi jóságban és az emberi változhatóságban, de bevallom, hogy a jelenlegi kihívás meghaladja az én ezirányú hitemet. Az én hitem tovább néz az emberi kereteknél. Marad a hit abban az Istenben, aki a legszörnyűbb emberi döntések ellenére is kezében tartja a történelmet. Aki az áldozatot a megbékélésért nem másoktól várja el, hanem maga hozta meg. Aki egy napon számonkéri minden döntésünket és tettünket, és igazságot szolgáltat minden háborús árvának és özvegynek, minden értelmetlenül lemészárolt katonának. … Aki egy napon újra indítja a számlálót azokkal, akik nem fogják ismét elszúrni. Aki egy napon kiiktatja a bűnt és azt is, aki ránk zúdította.” Len Rita

Konfliktushelyzetben „Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: (…) „Hallottátok, hogy megmondtatott a régieknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! - méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére.” „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.”

Március jeles napjai 1: A nukleáris fegyverek elleni harc világnapja 1964 óta Japánban nemzeti békenap

12: Nagy Szent Gergely

(Róma, 540 körül – Róma, 604) Róma pápája, nagy nyugati egyházatya (Szent Ambrus, Jeromos és Ágoston mellett)

15: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója

Magyarország nemzeti ünnepe

17: Szent Patrik

(†461) Az írek térítője és nemzeti szentje

19: Szent József, a názáreti ács

(1.szd.) Mária jegyese, a gyermek Jézus gondviselője, a munkások védőszentje

21: Szent Benedek apát

(Nursia, 480 k. – Monte Cassino, 543/547) a bencés rend alapítója, Szent Skolasztika ikertestvére.

25: Gyümölcsoltó Boldogasszony

Urunk megtestesülésének hírüladása

Máté 5. fejezetből 5


„Legnagyobb a szeretet” Interjú Ft. Tamás József nyugalmazott segédpüspökkel, 2. rész

Gyulafehérvári székesegyház, 1996

Papi jelmondatának Assisi Szent Ferenc gondolatát választotta „A nagy király követe vagyok”, ám a cenzúra törölte ezt a mondatot. Mi is történt? Sokszor gondolkodtam azon, hogy ha nem abban a rendszerben születek, és a csíksomlyói rend zavartalanul működik, ahogy korábban élt, akkor valószínű ferences szerzetes lettem volna, már a közelség miatt is. Ezért is írtam arra az emlékképre, amelyet papszenteléskor szoktunk kiosztani, ezt a Szent-Ferenc-i gondolatot. Természetesen ezt fel kellett terjeszteni az állami hatóságnak, de az enyémet törölték, azon a címen, hogy most királyok nincsenek, kinek akarok én a követe lenni? És akkor mondtam magamnak: legyen meg a Jóistennek az akarata, ha már ő nem akarja, és a Miatyánk-ból ezt a sort írattam rá: Legyen meg a te akaratod! Már lelkiigazgató voltam, amikor olvastam Kis Szent Teréznek az önéletrajzát, amiben írja, hogy amikor 6

hivatásán belül kereste a saját útját, kinyitotta a Szentírást, és az éppen a Szeretethimnuszhoz nyílt ki. Elolvasta és akkor döbbent rá arra, hogy a legszebb hivatás a szeretet gyakorlása, „az egyháznak, az én anyámnak a szívében én a szeretet leszek” – fogalmazta meg. Annyira magával ragadott ez a gondolat, hogy elhatároztam, én is erre teszem rá az életem. Amikor püspökké szenteltek, és akkor is jelmondatot kellett választani, a Szerethimnuszból választottam a „Legnagyobb a szeretet” gondolatot. (1Kor 13,13) A választásban az is benne volt, hogy a világháború idején születtem, amikor az emberek, illetve országok harcoltak egymás ellen, és ez a nagy világégés a Jóisten felé irányította a figyelmet, aki maga a szeretet. A másik indok az elmúlt rendszer, amelyben éltünk és amely különösképpen minket, akik a hit szerint akartunk élni, viselt meg a legjobban, hiszen tiltották a vallási életet és a vallásba való bekapcsolódást. Úgy éreztem és úgy gondoltam, hogy azon kellene munkálkodni és fáradozni, hogy a szeretet uralkodjon el az emberek körében, és a szeretet tegye igazán emberibbé ezt a világot. 1996 decemberében nevezte ki címzetes püspöknek II. János Pál pápa. Valabria püpöke, ma már nem létező püspökség. Ősi egyházi szokás és a mi egyházunk megőrizte, hogy a püspököt egy meghatározott püspökségre szentel, segédpüspököket pedig olyan püspökségekre, amelyek már megszűntek létezni. Valabria egyházmegye Portugáliában volt, a Brágai Érsekséghez tartozott. Az egyik fatimai zarándoklatunk alatt Fatimában tartották éppen a portugáliai püspökök konferenciáját, ahol találkoztam a brágai érsekkel és mondtam neki, hogy „alattvalója˝ vagyok. Persze tréfának szántam, és ő is annak vette.


Parma fidei-díj, 2022

A székelyek pedig egyszerűen „székely püspöknek˝ mondták. Az egész egyházmegye a történelmi Erdélyt foglalja magába, és Gyulafehérvár már távol esik a katolikusok többségétől. Jakubinyi érsek urat az a gondolat vezette, amikor segédpüspököt kért, hogy legyen a Székelyföldön, ahol nagyon sok katolikus hívő él, és itt képviselje a főegyházmegyét. Így lett feladatom a hívekkel való kapcsolattartás. Csíkszereda felajánlott egy épületet, ami papi otthonnak épült, így végeztem itt a szolgálatom. Valóban a hívek így neveztek, nemcsak azért, mert Székelyföldön volt a székhelyem, hanem azért is, mert székely vagyok, és az

ember igazán azt érzi közel magához, aki sorstársa és földije. Csíkszereda, Szent József kápolna Nyugdíjazása után is sok a tennivalója, nem vonult vissza. Milyen feladatokat állítanak az új idők új kihívásai és a világjárvány a lelkipásztorok elé? Szent Pál apostol fogalmazza meg, milyen káros „a fülek csiklandozása”, azaz az új tanítások hódítása. Idegen kultúrák hatására, gondolkodásában, erkölcseiben, szokásaiban az embereket megzavarják, elcsábítják, a technika legújabb eszközeivel az őseinktől örökölt életet sok mindenben megbontják. Ilyen körülmények között aztán nagyon sok kihívás előtt áll a lelkipásztor is, mert ameddig egy zárt társadalomban élt egy falu, a közösség összetartott, de ebben a nyitott társadalomban felborul ez az értékrend. Az elmúlt két év nagyon megviselte, különösen az idősebb generációt. Éppen ezért a mi számunkra az a feladat adódott, hogy tartsuk a lelket bennük, állandóan biztassuk, bátorítsuk, vigasztaljuk őket, és ezt próbáljuk tenni. Sokszor ismétlem az Úr Jézus szavaival – Ne féljetek! Mintegy bátorításként a mindennapi élet nehézségeihez, problémáihoz. Nyugdíjazásom nem a munkától mentesít, azt éreztem, hogy a felelősség terhe alól szabadultam meg. A felelősség nyomasztó az ember számára, mert másokért is felelni kell, nem csak magáért a Jóisten előtt, és most, hogy a másokért való felelősség alól felmentettek, az ember többet tud időzni a Jó Istennel való kapcsolatának ápolására, az imádságnak tudja szentelni magát, és tud készülni arra az útra vagy arra a lépésre, amellyel el kell majd hagyni ezt a földi életet. Oláh-Gál Elvira

7


„Erdély lelke szólal” (Mirk Lászlóról és köteteiről) Bennem mindenkori derűje és lelkes arca él, akár egy gyors telefonváltásban vagyunk, akár egy iskolai szavalóversenyen, akár egy tea mellett, a lakásukban. Az irodalommal foglalkozás öröme (és nem a tudálékosság) sugárzik belőle, az irodalom(tanítás) felelősségébe és erkölcsiségébe vetett hit. A marosvásárhelyi bolyais gyökerű diák és a csíkszeredai mártonáronos, segítőmáriás tanár igényessége, szakmai készültsége, aprólékossága érződik mögötte, de közben a színes, élményszerű közlésre törekvés – ennek kettős erőterében ír ma is; s így tanított, járt gyűjtőutakra, tudósított, szavalt és szavaltatott. Néprajzi érdeklődésű szemmel járta be – sokszor diákjaival – a Kárpát-medence és környéke magyarlakta tájait. -ben jelent meg a Kriterion Könyvkiadónál a 101 vers és ének Csíksomlyóról c. válogatása. Az Előszó vallomásszerű, történelmet idéző soraiban olvasom: „Csíksomlyót valamikor a múlt század hatvanas éveiben láttam először, méghozzá képeslapon. Nem hittem a szememnek. Az ’új’ kort felvillantó jelen ’megvalósításai’ helyett a Kis- és Nagysomlyót láttam a képen. Az oldalban s a tetőn vakító fehér színben tündökölt a Szent Antal és a Salvator kápolna, a hit rendíthetetlen őrhelyei. Ez a látvány mélyen él bennem azóta is. És ami akkor nem valami véletlen folytán maradt le a képről, mint például a kegytemplom, a hozzá nyílegyenesen vezető Szék útja a tömött sorokban vonuló keresztaljákkal, a Csíki Székház, vagy az egykori zárda, a Kós Károly terve után épített Kalot-épületegyüttes, a Fodor-ház közel fél évszázada – mióta magam is csíki lakos lettem – úgyszintén Csíksomlyóhoz köt elválaszthatatlanul, mint ahogy a hely szellemisége, a hit köteléke is. Főleg az utóbbiak miatt éreztem erős késztetést arra, hogy költők, dalszerzők és szövegírók Csíksomlyóról szóló verseit, dalait felkutassam, csokorba

2010

8

szedjem és aztán átnyújtsam az olvasónak.” A félszáz költő közt Sík Sándor, Papp Asztrik, Cseke Gábor, Ferenczes István, Borsodi L. László versei; mellettük 16 ének (az áldottemlékű Márk József ferences atya válogató segítségével). -ben újabb versválogatása lát napvilágot: vers a csa2014 123 ládról. Hatvannyolc romániai magyar költő verseiből tallózik (s vall saját családszeretetéről is). Álljon itt Jancsik Pál verse, a Töredék a szerelemről:

Hogy a szépség is itt lakott velem, a jóság s az őrködő szerelem, köszöntem már néked, én kedvesem, de most újólag önként megteszem. Ma már tudom: ennél különbre, többre hiába tör az ember vágya, ökle. Markolhat akármennyit a világból, minden, amit így gyűjt, összeharácsol, elfolyik, összeomlik, semmivé lesz, maga kővé válik, nem lát, nem érez. Hol szeretet lakozik s a jóság, ott van csak ’földi örökkévalóság’, olyan-amilyen, nem tökéletes, noha képletes, mégis életes. A két szó azt jelenti, hogy család, amelyben továbbálmodja magát az emberfia – fiúban és lányban, s talán még inkább az unokákban adta közre, szintén a Kri2017 -ben terion gondozásában, a 101 vers és ének a moldvai magyarokról c. gyűjteményét. Még újságíró korában (1974-től, csaknem 20 éven át volt az Ifjúmunkás hetilap székelyföldi tudósítója),


majd tanárként (5 évig a Márton Áron Gimnáziumban, majd 1995től 15 éven át a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban) tartott diákjainak néprajzi, névtani szakkört, jártak gyűjtőutakra. Ismét az Előszóból idézek: „Mi, itt Erdélyben és Magyarhonban tudtunk róluk, de ők ott Moldvában kevésbé rólunk, kivéve az olyanokat, mint Petrás Incze János, Neumann páter, meg a magyarul írni-olvasni tudó deákok, újabb időben a szabófalvi Perka Mihály vagy Lakatos Demeter, az első csángó költő, aki az egész csángóság nevében mondhatta: »Nem jártam magyar iskolába / nem tutam irny, olvasny, / pedig ez volt az anya nyelvem, / vele kesztem én beszélny.«”

tartottak, mint Kányádi Sándor, Kemény János… A velük való ’újbóli találkozás’ meghatározó élményforrást jelentett számomra. Életpályájuk elmélyedt vizsgálata során számos, kevésbé ismert élettörténeti adat birtokába jutottam…” Felsorolni is öröm: Kós Károly, valamint a Székely balladák kézírásos könyve, Áprily Lajos, benne diákkori népdalgyűjtése a Sóvidéken, tanulmánya A produktív fájdalomról, és lányához írt verse, a Halálpatak, Bánffy Miklós és a „3 B” (Bánffy – Bartók Béla – Balázs Béla), Reményik Sándor és Makkai Sándor esszéváltása a kisebbségi kérdésről: Lehet, mert kell, Tamási Áron, valamint egy részlet a Bölcső és bagoly-ból, Dsida Jenő, mellette egy részlet zarándokútjáról: Magyar karaván Itálián keresztül, Tompa László fenyői és magányos fái, Kemény János és a színház, és A vécsi otthon, Kányádi Sándor (s persze az előző szerzőknek is) soksok verse… „A szövegekben mindig is az erdélyiséget, az itthon maradás fontosságának érzését kerestem” – mondta a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban tartott könyvbemutatón. Kötetének címét Tompa László: Őszi üdvözlet – Kós Károlynak c. verséből vette, melynek üzenete mind a kilenc szerzőre egyaránt találó. S Mirk Lászlóra is:

Legújabb kötetének – Erdély 2021 lelke szólal – forrása folyóira-

„Benned, ha szólalsz: Erdély lelke szólal, Lelke az ónak, s az időtelennek – Hangodat hallva: kürtszót hallok olykor, Mely nekem is még életről izenget.”

tunk volt: Kultúra rovatunk számára írt 2019 októberétől 2021 márciusáig portrékat és életműmetszeteket a mértékadó 20. századi erdélyi írókról-költőkről, s most ezeket gyűjtötte össze illusztrált kötetbe, Mirk Szidónia-Kata segítségével. „Az ittott személyes hangtól sem mentes portréimnak az lehet a magyarázata, hogy néhány szerzőt közelről ismertem, már-már barátjuknak

„Adja a Fennvaló, hogy ez a lélek otthonra találjon a ma élő és az utánunk jövő nemzettársaink életvitelében, gondolatvilágában, érzelmeiben – időtlen időkig” – írta kötetében Zárszó helyett. Sárközi Sándor piarista 9


Ég és Föld között Istennel Dr. Bakó Mária Hajnalka rovata

Hevenesi Gábor A nemesi családból származó Kishevesi Hevenesi Gábor (Vásárosmiske, 1656. március 24. – Bécs, 1715. március 11.) jezsuita pap, bölcseleti és teológiai doktor, történetíró, 1711–1714 között az osztrák-magyar jezsuita rendtartomány tartományfőnöke. A jezsuita aszketikus irodalom egyik legnevesebb magyar képviselője volt. 1 Hol található a születési helye? 1671-ben Sopronban lépett a Rendbe, majd széleskörű munkásságnak szentelte egész életét. Legkedveltebb területe a moralizáló elmélkedés volt, melynek keretében az érzelem- és képzeletvilág megragadására alkalmas szépprózai eszközöket is a vallásosság szolgálatába állította. Fáradhatatlan volt a különböző szent naptárak szerkesztésében, pl. a Mária-tiszteletre szedett össze történeteket az év minden napjára, azoknak a katolikus fegyveres győzelmeknek a történetét, melyeket pogányok és eretnekek ellen Mária segítségével vívtak ki. Megjelent Grácban, 1685-ben. 2 Mi a mű címe?

Februári helyes válaszok: 1) Hol született Szent Ágota? Catania városában. 2) Milyen megcsonkítást szenvedett el? Levágták a melleit. 3) Milyen időtájban történt Ágota halála? Az Úr 253. esztendeje körül. 10

Irodalmi működésének három évtizede alatt több mint harminc könyve jelent meg nyomtatásban. Ő állította össze a magyar szentek életrajzainak reprezentatív gyűjteményét Ungaricae sanctitatis indicia címmel (Nagyszombat, 1692), ami több, mint ötven magyar és magyar származású szentről írott életrajz gyűjteménye. Ez egyik legjelentősebb műve. Mi a mű magyar 3 címe? Hazaszeretete által pótolhatatlan munkásságot indított el, a hazai történeti források gyűjtését. A szorgalmas munka 140 kötetet eredményezett, s a gyűjtemény a következő korszak jezsuita történetírásának legfőbb forrásává vált. Hogyan nevezte Ma4 gyarországot egyik rendtársával együtt?

Számos egyházi vonatkozású művén kívül munkatársaival együtt elkészítette Magyarország első atlaszát, a Atlas Parvus Hungariae-t (Bécs, 1689), és a helységek lokalizációját már a földrajzi szélesség és hosszúság adataival adja meg. Magyarország megyéinek atlasza kéziratban a budapesti Egyetemi Könyvtárban található. Hány helyiségnevet tar5 talmaz az atlasz? Kedves Olvasó! A válaszokat a Szent Kereszt Plébániára várjuk! (530230 Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 38., Hargita megye)

4) Mikor van Szent Ágota ünnepe? Február 5-én. 5) Melyik megyében van Szentágota? Szeben megyében.

Helyesen válaszoltak: Kedves Piroska, György Ferenc, Csákány Margit.


Amúgy, én már böjtölök! – Valóban? szokások is. Amikor tehát valaki elvi vagy egészségügyi okok miatt teljesen vagy hosszabb időre lemond a húsból készült ételek fogyasztásáról, akkor betűhűen teljesíti ugyan az egyház böjtre való előírásait, de ez az ál-láspont nem lesz megfelelő segítségére a lelkiek terén. Azaz, nem lehet csak „amúgy” böjtölni. A böjttel ugyanis elsősorban nem a külső elvárásoknak, előírásoknak kell megfelelnünk, hanem lelkiekben, tehát személyes életünkben kell változás történjen. Ha valamiről lemondunk, ami számunkra fontos és lelkünk egy részét kitölti, akkor egy lépéssel közelebb kerülünk a lelki szegénységhez, és jobban tudunk figyelni az egyházi év jeles napjaira, időszakaira – arra, hogy ez mit is jelent itt és most,

Eric Berne, kanadai származású pszichiáter alapszükségetekre vonatkozó elmélete szerint – melyeket ő „éhségnek” nevez – minden ember számára létfontosságú, hogy életét strukturálja, és ezen belül is kiemelkedik az időstruktúrákra vonatkozó szükséglete. A különböző vallások böjti időszakainak és szokásainak kialakulásakor, valószínűleg ez az általános emberi igény is szerepet játszott. A különböző társadalmak kulturális elemei azonban változnak, és így az étkezési

életünk aktuális időszakában, személyesen nekünk. Akinek pénteki menüjében nem szerepel hús, mert ezen a napon már jó ideje szójapörköltet fogyaszt humusz ágyon, vagy mert vegetáriánus, vagy áttért a vegán étrendre, annak értelemszerűen a böjt egy más változatát kell választania, és nem a húsból készült ételektől való tartózkodást. A böjt helyes formáját magának kell megtalálnia, oly módon, hogy érezze, az általa választott lemondás segíti őt az ünnepre való felkészülésben, testi-lelki egységben jelen tud lenni az év ezen jeles időszakában, várakozva, de egyre nagyobb teret engedve a várva várt beteljesülésnek. Ily módon, majd hat hét múlva nem az tesz koronát a maga mögött hagyott időszakra, hogy húst vehet magához („húsvét”), hanem a feltámadás titka előtti alázatos és örömteli jelenlét. Bács Béla János

Agónia

Bács Béla János

Íme felcsendült már a nagy szimfónia majd összes hangjegye és puha ölébe fogadja a föld a hulló-lebegő hópelyheket. Elhaló nevetés adja át helyét a nyomasztó némaságnak és a tompa fájdalomnak, szótlan béke borul világodra. Néhány szempár fénye még felvillan olykor a félhomályban, de a könnyeid erezetén átkígyózik, és szívedig szivárog a halálfélelem. Lebegsz az élet alkonyán, és már csak Isten-arcú tekinteted ad méltóságot a lenyugvó nap fényétől vörösre festett létednek. 11


A hazatérés

A két kis apostol - 7. rész Március végére a téli hótakaró és a hideg nyomtalanul eltűnt. Még a játszótér legrejtettebb zugában is elolvadtak a hófoltok és előbújtak a frissen zöldellő fűszálak. A késő délutáni órák gyermekzsivajtól voltak hangosak. Előkerültek az ugrókötelek, a színes labdák és az egyetlen bőrlabda. A gyerekek egy része ugyanis ismét elkezdett edzeni a lakótelepek közötti focivébére, vagyis az LFB 2022-re (Lakótelepek Foci Bajnoksága), melynek két sajátossága is volt. Egyrészt a

12

meccseket egy kisebb pályán játszották, másrészt pedig a csapat egy negyedét lányok tették ki! Tehát vegyes csapatok voltak. Néhány évvel ezelőtt a csapatot felkarolta egy – már rég nyugdíjba vonult – fociedző, s megajándékozta őket egy igazi bőr focilabdával. Mondanom sem kell, Lala és Lili is tagja volt a focicsapatnak. A pálya szélén edzésre gyülekeztek a csapat tagjai. - Hallottátok? Visszajött a kis Ronaldino! – borzolta fel a kedélyeket Öcsi, a csapat kapitánya. - Micsoda? Visszajött Pityu? – kérdezték meglepődve többen is, akik tudták, hogy Ronaldino igazi neve Pityu, akinek az volt az álma, hogy olyan híres legyen, mint a portugál focista, Ronaldo. - Látogatóba jött? - Nemnem! Visszajött a focicsapatba. S az Edző visszafogadta, sőt még örült is neki – így Öcsi. - Talán kirúgták a „Rózsadombi” menők fociklubjából? - Én azt hallottam – mondta a csapat kapusa, Laci –, hogy az elején értékelték Pityu tehetségét a Rózsadombi Klubnál, de mivel elhitte magát, s kezdett kimaradni az edzésekről, kicsapták a csapatból. - Én pedig úgy tudom – fűzte hozzá Sára –, hogy amikor

Pityu visszajött és felkereste az Edzőt, csak annyit kért tőle, hogy labdaszedőnek vegye fel. Azt mondta: tudja, nem érdemli meg, hogy újra játékos legyen a csapatban. - De az Edző tárt karokkal fogadta, s nem labdaszedőnek vette fel, hanem visszavette a csapatunkba! Lehet, hogy már ma jön az edzésre – méltatlankodott tovább Öcsi, a csapatkapitány. - Ahogy hallgatlak titeket – szólalt meg Lili –, egyre inkább úgy tűnik, hogy egy Jézus által mondott történetnek vagyunk a szemtanúi. - A tékozló fiú történetére gondolsz? – kérdezte Lala. - Igen. De én jobban szeretem „Az irgalmas atya története” elnevezést. - Talán nem mindenki ismeri a történetet – mondta Lala. – Elmondod röviden? Még van annyi idő az Edző jöttéig. - Halljuk! – mondták még azok is, akik már ismerték a történetet a hittanórákról. - Élt egyszer egy gazda, akinek két nagyon különböző fia volt – kezdett bele Lili a Jézus által mondott történetbe. – Az ifjabb testvér azt mondta az apjának: „Kérlek, add ki a részemet


a családi vagyonból.” S mihelyt megkapta a pénzt, elment otthonról. Míg az idősebb testvér otthon maradt és segített apjának, addig a fiatalabb egy messzi országba utazott. Drága ruhákra és ékszerekre pazarolta el a pénzét, és nagy mulatságokat rendezett új barátaival. Amint a fiú pénze elfogyott, elfogytak a barátai is. Éhezve magára maradt, és az utcán kellett ételért koldulnia. Egyéb munkát nem talált, mint hogy disznókat őrizett és etetett. Rájött, milyen rosszul tette, hogy eljött otthonról és eltékozolta az apja pénzét. Arra gondolt, hogy még az apja szolgái is jobb sorsban élnek, mint ő. Elhatározta, hogy hazatér és megkéri az apját: bocsásson meg neki és engedje, hogy legalább szolgaként dolgozzon nála. Elindult hát hazafele. Amikor az apa távolról meglátta visszatérő, elveszettnek hitt fiát, eléje szaladt, hogy üdvözölje. „Apám, úgy sajnálom!” – mondta a fiú. „Nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezzenek.” Az apa nagyon örült fia hazatérésének és megcsókolta őt, s majd megbízta a szolgákat, készítsenek nagy lakomát fia hazatérte alkalmából. Ezután tiszta ruhát, egy gyűrűt és egy pár szandált adott neki. Amikor az apa idősebbik fia hazatért a földekről, nagyon mérges lett. „Én itt voltam, dolgoztam és segítettem neked, mialatt az öcsém elszórta a pénzedet. Nekem mégsem rendeztél ilyen nagy ünnepséget!” – mondta. „Ez nem igazságos!” Az apa azt mondta az idősebb fiának: „Te nagyon fontos vagy nekem. Egy napon tied lesz mindenem. De a testvéred elveszett és megkerült, és most az ő visszatértét ünnepeljük.” Amint Lili ideért a történet elbeszélésében, a sarkon megjelent az Edző, Pityuval az oldalán. - Ezek szerint most nekünk örvendenünk kellene, hogy az edző visszavette Pityut a csapatba játékosnak? – kérdezte Öcsi. – Talán még csapatkapitánynak is megteszi? Most én kérdezlek titeket: Te már voltál féltékeny, amikor valaki más miatt nagy hűhót csaptak? Tudsz örülni annak, ha másnak megbocsátanak? Neked szokott bátorságod lenni, hogy beismerd hibáidat?

Feladat

A Jézus által mondott történet legismertebb címei: „A tékozló fiú”, illetve „Az irgalmas atya” története. Az alábbiakban egy újabb cím magánhangzóit találjátok, s a zárójelben a hiányzó mássalhangzókat ábécé sorrendben. Ha ügyesen, azaz a helyükre teszitek be a mássalhangzókat, megtaláljátok az újabb címet! Küldjétek el nekem is!

Email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com Postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimnázium, Márton Áron u. 80., 530211, Csíkszereda, Hargita megye

É

A E

É É

E története

Hiányzó mássalhangzók:

F, K, L, N, R, S, T, T, T, V, Y

Katóca

13


Húsvéti zarándoklat fiataloknak Taizébe Franciaország méltán híres lelki központjába szervez zarándoklatot a FIF, felnőtt erdélyi fiatalok számára. Mire számíthatsz? - A meditatív taizéi énekek segítenek a liturgiában elmélyülni. - A kiscsoportokban való megosztás lehetősége gazdagíthatja saját tapasztalataidat, látásmódodat, új világokat nyithat. - Ha zenekedvelő vagy, a kórusban/zenekarban is részt vehetsz. - Ha csendre vágysz, külön elvonulásra is van lehetőség. - Közös utazásunk arra a kalandra hív, hogy hasonló értékrendű erdélyi fiatalokkal éld át mindezt.

Időpont: 2022. április (hétfőtől–hétfőig)

11–18.

Célcsoport: 18-30 közötti fiatalok Részvételi feltétel: EU-s oltottsági igazolvány Kísérők: Tomka Magdolna és Bereczki Silvia segítőnővérek Utazás: WizzAir-repülő járattal megyünk Kolozsvárról Lyonig

Szervezők:

Jelentkezés és további infók: www.fif.ma SEGÍTŐ NŐVÉREK KONGREGÁCIÓJA

14


keresztrejtvény „Aki szeret engem …” ( Jn 14, 23). A bibliai idézet befejező része a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 12. számú soraiban van elrejtve. Vízszintes: 12. Ételízesítő cseppfolyóssá alakulása. 13. Csendes …, Mihail Alekszandrovics Solohov műve. 14. Addsza személyemnek. 15. Juttat az egyik kínai filmszínész (Jet). 16. Neked – románul. 17. Jóltart valakit valamivel. 19. Nauru fővárosának lakója. 21. Gyorsan megy, halad. 22. Lila …, Szép Ernő műve. 23. Kiütés a ringben. 25. Belül arra! 26. Római aprópénz. 27. Kellemesen, jól tölti idejét a nyári üdülését töltő személy. 31. Fel … út, le … út, elmehetsz, elmehettek. 32. Semmi, nem – angolul. 33. …dit, azt mondják, az a hír járja – franciául. 34. Ománi és namíbiai gkj. 35. Mohón egyél. 37. Félrecsúszni – románul. 38. Tetszést keltő, támla nélküli egyszerű pad. 41. To be, or … to be, that is the question (Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés) – Shakespeare Hamlet-monológjának kezdő szavai – angolul. 42. Rövid, zsinóros férfikabát (végén ék h.). 43. Dübörgése. 47. Belsőmenet! 48. Lelkesülten, boldogan, bódultan. 49. Cink és nitrogén vegyjele. Függőleges: 1. Az amper jele. 2. Állatöv, az égboltnak a nappálya két oldalán elterülő 12 egyenlő részre osztott keskeny sávja. 3. Mérsékel, fékez, türtőzteti magát. 4. Román válogatott labdarúgó személyneve (Cornel). 5. Gaboni, vatikáni és spanyol gkj. 6. Harcmód. 7. Románul csatlakozom! 8. „… csizmát visel a babám …” – magyar népdal. 9. Hangtalan tusa! 10. Addsza ide! 11. Tollazat, de írószer is. 15. … - …. Háza, budapesti látványosság (a zsidó megtorlás bemutatására). 18. … Georgijevna – Viktor Platonovics Nyekraszov műve. 20. Eme támlás, karfás fekvő – és ülőbútor (k = c). 24. Japán festőnő, John Lennon özvegye (Yoko). 26. Mindenre kiterjedően, nagyon gondosan, pontosan. 28. … és emberség – Balogh Edgár műve. 29.

A februári megfejtés Vízszintes 1: valakire, hogy mennyei Atyátok Függőleges 12: is megbocsássa bűneiteket.

A földön elfekvő, kapaszkodó, hosszú szártagú hajtáson nőtt bütyök, dudor (i = y). 30. 2-4 kg súlyú illatos trópusi gyümölcs. 35. … nyom, fékez, lassít. 36. Megfelelő kerékabroncs. 39. Muzsika. 40. Város Olaszország északi részén. 44. Trója központja! 45. Állam India délnyugati partján Konkan régióban. 46. Amerikai színésznő, az Egy remete Rómában c. film egyik főszereplője (Margret). 48. … kék az ég! – Petőfi Sándor verse. Készítette: Korodi Zoltán Tusnádfürdő

– Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Magyari László – Zilah, Pál Éva-Mária – Csíkszereda, Részegh Gizella – Göröcsfalva, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Tamás Ágnes – Szentegyháza

Megfejtők: András Erzsébet – Lövéte, Balázs Ferenc A szerencsés megfejtő: – Csíkszereda, Boros Klára – Csíkszentkirály, Csákány Boros Klára Margit – Csíkszereda, Darvas Veronika – Csíkszereda, Fülöp Hajnal – Madéfalva, György Ferenc – Csík- Az ehavi megfejtéseket március 29-ig várjuk! szereda, György Ilona – Csíkszereda, Kedves Piros- Szent Kereszt Plébánia, 530230 Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 38., Hargita megye. ka – Csíkszereda, Kolcsár Rozália – Gyergyószárhegy, A megfejtők között könyveket Korpos Gitta – Csíkszereda, Kovács Edit – Gyergyó- sorsolunk ki! szárhegy, Kozma Éva – Gyergyóújfalu, Madaras Vilma

Támogatónk


Reményik Sándor:

Béke Valami furcsa összehangolódás, Valami ritka rend – Széthúzó erők erős egyensúlya, Mély belső bizonyosság idebent – Bizonyosság arról, hogy élni jó, Szenvedni elkerülhetetlen, Szeretni tisztán: megistenülés, Meghalni szép – S a Kifejezést meglelni mindezekhez, Megtalálni a felséges Igét: Az Igét mindezekhez: A Béke ez. Orkán ordíthat aztán odakünt, Robbanhat ezer bomba: kárbament, De kárt nem okozott. Bent: Csend. A Béke itt kezdődik. Bent: Csend. Isten hozott.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.