Krisztus világa - 2022. február

Page 1

2022. február


Család - Házasság Hete A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója az Egyházról szól a mai világban. Az alapokmány először kifejtette, milyen nagy az emberi személy méltósága, s milyen feladatok betöltésére hivatott az ember a világon egyéni és társadalmi síkon egyaránt; a 2. rész első fejezetében korunk néhány égető és az emberi nemet mélységesen érintő problémájára irányítja a figyelmet az evangélium és az emberi tapasztalat fényénél. A ma mindenkit nyugtalanító sok kérdés közül mindenekelőtt a házasság és a család méltóságának megbecsülését tárgyalta. A személy, valamint az emberi és a keresztény közösség jóléte szorosan összefügg a házastársi és a családi közösség kedvező helyzetével. A házasság és a család intézményének méltósága nem mindenütt egyforma fénnyel ragyog, mert a többnejűség, a válás járványa, az úgynevezett szabadszerelem és egyéb erkölcsi eltévelyedések elhomályosítják; továbbá a hitvesi szerelmet igen gyakran megszentségteleníti az önzés, a hedonizmus és a meg nem engedett fogamzásgátlás. Ezeken kívül a mai gazdasági, társadalom-pszichológiai és polgári állapotok is súlyos zavarokat okoznak a családban. A Zsinat ezért jobban megvilágítva az Egyház tanításának néhány fejezetét, tanítani és megerősíteni akarja a keresztényeket és mindazokat, akik a házas állapot természetadta méltóságát és kivételesen szent értékét óvni és növelni igyekeznek. A Zsinat megfontoltan szólt a házasság és a család szent voltáról; a hitvesi szerelemről; a házasság termékenységéről; a hitvesi szerelem és az emberi élet tiszteletéről; és hangsúlyosan kiemelte, hogy a házassággal és a családdal mindenkinek törődnie kell. Mi is mint az egyház tagjai az örök értékeket szem előtt tartva, kitartóan igyekszünk növelni a házasság és a család megbecsülését mind életük tanúságtételével, a Krisztus világa keresztény családok havilapja segítségével, mind pedig a jóakaratú emberekkel együttműködve segítséget nyújtani a családoknak, ami korunkban megkönnyíti az életet. A plébániák jegyeskurzusai és a Házasság Hete rendezvények keretében szakemberek bevonásával törekszünk jó szolgálatot tenni a házasság és a család intézményének és a lelkiismeret nyugalmának. A plébánosok is családban nőttek fel, és feladatukhoz tartozik, hogy lelkipásztori módszerekkel, igehirdetéssel, liturgiával és más lelki segítséggel házas és családi életükben támogassák a házaspárokat; nehézségeikben emberségesen és türelmesen erősítsék és szeretetben bátorítsák 2

őket, hogy valóban sugárzó családdá váljanak. A Szentháromság földi ikonja, mintája az emberi család, ahol az apa-anya-gyermekek kölcsönös szeretetben és felelősségben egy családot alkotnak. A szentháromság az égi kép, amelynek mására a földi családnak is épülnie kell. Ma az új világrend a pénzre épül és a velejáró ’istenekre’: a kapzsiságra, az önzésre és a könyörtelenségre. Az Egyházat és Isten törvényeit igyekszik kiiktatni. Ez a gondolkodás húzódik meg a népesség csökkentése hangoztatása mögött. Ezzel a családot és a személyt támadják. A terveik végrehajtására már az iskolás gyerekek felé is LMBTQ-érzékenyítéssel állnak elő. Ezért gyűlölnek minden nevelést, amely nincs az ellenőrzésük alatt. Az új világrend eszméje a sátán agyában született. Minden sugallata az övé, mert Isten nélküli világrendszer. Ezért napjainkban a különféle keresztény szervezetekkel, főként a családok szövetségeivel arra törekszünk az egyházmegyei szinodalitás folyamatában, hogy a fiatalokat, a házaspárokat, s főleg az új házasokat tanítással és tanúságtételekkel megerősítsük, s fölkészítsük őket a családi, társadalmi és apostoli életre. Már két évtizede, hogy a magyar katolikus egyházzal Szent Valentin vértanú püspök emléknapja hetében, az idén február 13-20. között tartott rendezvénysorozattal törekszünk felhívni a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint segítséget nyújtani a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Kérjük a Szentcsaládot mint a mintacsaládot, hogy oltalmazza családjainkat és a családokért végzett szellemi, szociális, karitatív munkánkat. Kedves Olvasó, légy Te is a családok védelmezője és a keresztény sajtó jó apostola, ezt kívánom munkatársaim nevében is, a főszerkesztő


Örök evangélium Amilyen szépen és megnyugtatóan hangzik a nyolc boldogság evangéliumi alaptörvénye Szent Máténál, olyan nyugtalanító Szent Lukácsé. Itt ugyanis négy boldogságra négy jaj következik, amit legtöbbször Krisztus ajkán átokként hangzónak vélünk. (…) Jézus szava valóban prófétai szó, de nem a mennydörgő vészprófétáké, hanem a szeretteit féltő Istenküldöttéé, aki figyelmeztet, kér, sürget, hogy vigyázzunk, mert a vesztünkbe rohanunk. Nem az Isten készíti a kárhozatot, hanem magunk készítjük magunknak. Körülbelül úgy, mint ahogyan Thorton Wilder: A mi kis városunk c. darabjában a sírban beszélgető lelkek, akik előtt újra lepereg elmúlt életük, és onnét a sírból kiáltoznak hozzátartozóik felé, hogy ne vitázz, ne szívtelenkedj, ne szeretetlenkedj, hisz percek-órák-napok múltán már halott leszel te, vagy ő, akit mégis szeretsz. (…) Jézus jajkiáltásait sem fenyegetésnek kell értelmeznünk, hanem jeladásoknak a veszedelem közeledtére, ami a kárhozatban jelentkezik. Ugyanígy a boldogságok is felhívások, figyelmeztetések, hogy micsoda értékek és lehetőségek

Boldogok? rejlenek a szegénységben, a sírásban, éhezésben és üldöztetésben. Önmagában véve a szegénység nem jó, hiszen a kereszténység talaján fogant a mondás: Paupertas maxima meretrix – A szegénység a legnagyobb kerítő a „Boldogok bűnre. vagytok, ti szeA szegénység eloldozza az emgények, mert bert a világtól, a gazdagság hoztiétek az Isten záköti. A szegénységnek és tárországa… sainak az a karizmája, hogy felszabadítja a lelket, a gazdagDe jaj nektek, ság pedig gúzsba köti. De végül gazdagok, is az emberen múlik, hogy akár mert már mega szegénységből, akár a gazdagk aptátok vigaságból mit hoz ki: üdvösséget sz otokat...” vagy kárhozatot. (…) Jézus nem abszolutizálja Lk 6, 20–26 sem a szegénységet, sem a gazdagságot. Érzéket akar adni tanításával, hogy észrevegyük a szegénység örök éltre segítő adottságait és a gazdagság veszélyeit. Érteni kell ahhoz, hogy szegények legyünk, és érteni kell a gazdagsághoz is. Körülbelül úgy, ahogy Szent Pál is megfogalmazza: „Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Mindig mindenhez hozzászoktam: ahhoz, hogy jóllakjam és éhezzem, hogy bővelkedjem és nélkülözzem. Mindent elviselek abban, aki erőt ad.” (Fil 4, 12) Belon Gellért (in: Ellesett pillanatok - evangéliumi elmélkedések, Bp, 1986)

Krisztus Világa – Erdélyi keresztény családok lapja

Kiadja: Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József ny. segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztő: Sárközi Sándor. Grafikus: Szabó István. Lapterjesztők: Sárig Annamária, Keresztes Enikő, Szabó Zsófia. ISSN: 2558-8389. Postacím: 530230 Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38., Hargita megye. Tel: +40-266-311-726. Email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.

I M P R E S S Z U M

3


„Legnagyobb a szeretet” Interjú Ft. Tamás József nyugalmazott segédpüspökkel, 1. rész

Tamás József 1944. november 12-én született Madéfalván, Tamás Gergely és Biró Erzsébet fiaként, a nyolcgyermekes család negyedik gyermekeként. Az elemi iskolát Csíkszentsimonban végezte, tanulmányait a gyulafehérvári kántorképző iskolában, majd a Papnevelő Intézetben folytatta. 1968. április 21-én szentelte pappá Márton Áron püspök. Tízévi papi szolgálat után (segédlelkész Szászmedgyesen, majd türi és balázsfalvi plébános), a papnevelő intézet tanára és lelki igazgatója 1979 és 1997 között, püspöki kinevezéséig. Csíksomlyón a kegytemplomban szentelte püspökké Jakubinyi György érsek (társszentelők: Bálint Lajos ny. gyulafehérvári érsek és Janusz Bolonek pápai nuncius). Hetvenötödik életévének betöltése után kérte nyugdíjazását, segédpüspöki megbízatásáról szóló lemondását 2019. december 24én fogadta el Ferenc pápa. A székelyföldi katolikusok szolgálatáért végzett munkájáért t 2014-ben a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben, és Csíkszereda Pro Urbe díjában részesült, 2021-ben a Hargita Megyei Önkormányzat Hargita megyéért díj-jal ismerte el 25 éves püspöki szolgálatát. Püspök urat saját fiának tekinti Csíkszentsimon és Madéfalva egyaránt. Hogyan is van két szülőfaluja? A család madéfalvi, onnan származik Édesapám, Édesanyám pedig csíkszenttamási, de ő is Madéfalván nőtt fel, mert tízéves korában árva maradt, és egy madéfalvi család nevelte fel. Itt köttetett házasságuk is. Édesapám a vasútnál dolgozott, és hogy ne kelljen Csíkszentsimonba ingáznia, egy vasúti szolgálati lakást (házat) kínáltak fel neki, és a család odaköltözött

4

1950-ben. Én már ötéves voltam a költözéskor, az óvodába és elemi iskolába is Szentsimonban jártam már, így mondhatom, ott nőttem fel, második szülőfalumnak tekintem. Persze jártunk „haza” Madéfalvára, ott volt a családi ház, később bátyámé lett, de rokonok is voltak szép számmal. Idézte egyszer Arany János Családi kör című versét: „Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra: E fiúból pap lesz, akárki meglássa!”. Valóban ennyire egyenes út vezetett életében a papi pálya felé? Hála Istennek elmondhatom, hogy nagyon vallásos szüleim voltak, otthonról nem hiányzott soha a mindennapi közös imádság, rendszeresen jártak templomba. Gyakran idézem az Úr Jézusnak azt a példabeszédét, ami a kincskereső és a kincset megtaláló emberről szól: az egyik véletlenül talál rá, munka közben, az elásott kincsre a


szántóföldben, a másik pedig tudatosan kereste a kincset (gyöngyöt), és rátalált. Közös vonásuk, hogy felismerve a kincset, mindkettő törekedett megszerezni, megvenni. Magam is úgy találtam rá a hivatásomra, kiskoromtól nagyon szerettem ministrálni, az oltár körül tenni-venni, és éppen ez hozta magával, hogy azok a „papbácsik”, akik felfigyeltek rám, támogattak és segítettek a kibontakozásban, hogy elköteleződjek ennek a hivatásnak. Csodálatos élmények fűződnek a gyermekkorhoz. Emlékszem, akkoriban Szentsimonnak és Csatószegnek egy plébánosa volt, így még adventi szent időben is átjárt rórátékat tartani. Mi, ministránsok összeverődtünk, fáklyát készítettünk a farkasok elijesztésére, elkísértük a 6 órai szentmisére a hidegben és sötétben. Minden imát és éneket hallomásból tanultuk meg, mert nem volt akkor imakönyvünk, és csak a gyulafehérvári szemináriumban szembesültem – látván a kottás könyveket –, hogy milyen sajátos értelmezésben tanultuk meg egyik-másik (adott esetben latin) éneket.

Bár állami támogatást nem kapott sem a kántorképző, sem a teológia, a vizsgákra Bukarestből, a vallásügyi államtitkárságról küldtek megfigyelőt. De a Szekuritáté sem ült tétlenül, a megfélemlítés minden lehetséges eszközét bevetették (a gyulafehérvári tartózkodási engedély megvonása volt pl. az egyik zsarolási lehetőség), nehogy valami államellenes tettet kövessünk el, és hogy beépíthessenek a megfigyelési rendszerükbe. Mindez rányomta a bélyegét az iskola hangulatára. Én 1958-ban kezdtem a középiskolát, akkor már nem voltak letartóztatások, hanem papoknál a működési jog felfüggesztését alkalmazták mint büntetési formát, két tanárunktól is megvonták a tanítás jogát.

Az 1950-es években került a gyulafehérvári kisszemináriumba. Hogyan emlékszik arra az időszakra, az iskolára? Ezt az iskolát olyan címen hagyták jóvá, hogy szakiskola, hivatalos nevén – kántoriskola. Tulajdonképpen ortodox példára jött létre, mert a görög-keleti egyházban is volt papnevelő és kántorképző. Korábban a katolikus egyházban ilyen intézet nem volt, hanem középiskoláink voltak, köztük Gyulafehérváron is a Majláth Főgimnázium, amelyet 1948-ban államosítottak. A kántoriskolát 1953ban hozták létre, Márton Áron püspök utólagos engedélyével. Bár a tanrend megegyezett az állami iskolákéval (az orgona és ének szaktantárgy volt), diplomáját nem fogadták el az állami hatóságok, tehát akik elvégezték, vagy kántori állást vállaltak, vagy pedig teológián folytatták tanulmányaikat.

Néhány év papi szolgálat után visszatért a teológiára, lelkivezetője lett a kispapoknak. Hosszú időszak ez az életében 1972-től 1997-ig, püspökké kinevezéséig. Harmincnégy éves koromban kerültem vissza, Márton Áron püspök úr kérésére. Ő már akkor ágyban fekvő beteg volt, és 1980-ban meg is halt. Egyetlen alkalommal, tavasszal, mind a kispapokat, mind a tanárokat összegyűjtve egy vasárnapi szentmise után, tolókocsiban kihozták a kertbe, ez a volt a búcsúzása tőlünk. Nagyon megható volt, nemcsak neki, nekünk is kön�nybe lábadt a szemünk. Úgyhogy igazából én már Jakab Antal, majd Bálint Lajos püspököknek voltam a munkatársa. Két évtized után kértem, hogy helyembe fiatalabb embert nevezzenek ki, de Bálint püspök úr ragaszkodott ahhoz, hogy maradjak. Azt mondta, megérti, ha egy pap egy idő után más helyre kívánkozik, mert ugyanazok a hívek, de a papneveldében minden évben megújul az emberanyag, úgyhogy panaszra nem lehet okom. Így maradtam mellette is, amíg ő főpásztorként szolgált.

Gyulafehérvár

Oláh-Gál Elvira 5


Szent József jelenései II. rész Még két jelenést említek, amelyeknek nincs egyházi elismerése:

1. Flandria tengerpartján, a XVI. században. Itt kérte Szent József egy jelenésben a ma népszerű ájtatosságot: „Szent József hét fájdalma és hét öröme” tiszteletére. Két ferences OFM atya hajózott a flamand tengerparton. Szörnyű tengeri vihar lepte meg őket, és a hajó 300 utasával hajótörést szenvedett. Három nap és három éjjel hánykolódott a vízen. A két ferences atya egész idő alatt Szent József oltalmát kérte, hogy szabaduljanak a rettenetes helyzetből. A harmadik napon valaki segítségükre jött, ragyogó embernek látszott, biztatta őket, hogy tartsanak ki a Szent Józsefbe vetett bizalomban. A titokzatos ember akkor őket biztos kikötőbe vezette. Amikor kikötöttek, hálásan köszönték és nevét kérdezték. A férfi megvallotta, hogy ő Szent József, akihez folyamodtak egész idő alatt. A két atya megkérdezte mivel tudnák meghálálni nagy jótéteményét. Mire Szent József: tiszteljék azzal, hogy mindennap hétszer elmondják a Miatyánkot és az Üdvözlégyet az ő hét fájdalmáról és öröméről elmélkedve. Majd éppen olyan titokzatosan tűnt el, ahogy meg is jelent.

2. Itapiranga, Brazília, Amazonas állam, 1994-1998.

A látnokok: Maria do Carmo és fia, Edson Glauber. 1994. május 2-a óta Itapiranga városban jelenik meg a Szűzanya, valamint az Úr Jézus és Szent József (olykor Szent Mihály arkangyal is) Maria da Carmo Glauber (sz. 1944.) asszonynak és fiának, Edson Glaubernek (sz. 1972.) Az illetékes püspök, Msgr. Carillo Gritti, Itacoatira prelátusa 2009. május 31-én, Pünkösdvasárnap elismerte a jelenések természetfeletti eredetét és engedélyezte a Szentcsalád Szent Szívei, Jézus Szentséges Szíve, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve és Szent József Tisztaságos Szíve tiszteletét. Az Ég egyik kérése az volt, hogy az Egyház vezesse be Szent József Tisztaságos Szíve ünnepét a Jézus Szentséges Szíve főünnep és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnep utáni következő első szerdán. Az itapirangai jelenések arra is szolgálnak, hogy felkészítsék az Egyházat egykor majd Szent József – testestől-lelkestől – mennybevétele ünnepe bevezetésére. Sajnos a Hittudományi Kongregáció 2017. febr. 7-én kelt levelében közli a brazíliai katolikus Püspöki Karral, hogy nem tartja hitelesnek az itapirangai jelenéseket. A vizsgálatok és a tárgyalások tovább folynak. 6


Nem jelenés, de a világ legnagyobb Szent József kegyhelye, évi kétmillió zarándokkal:

Montréal, Kanada. Szent André Bessette CSC testvér (†1937). Valójában nem volt jelenés, hanem Szent André Bessette, a Szent Kereszt Kongregáció fogadalmas szerzetestestvére sok kegyelmet nyert Szent Józseftől azok részére, akik hozzá fordultak, hogy imádkozzék gyógyulásukért. A testvér Szent József tiszteletére felépítette adományokból a világ legnagyobb Szent József templomát, szentélyét, amely kegyhely lett. Haláláig abban szolgálta a zarándokokat. A bazilika 1904-1967-ig épült. Ma kanadai nemzeti szentély, a világ harmadik legnagyobb katolikus temploma (az afrikai Elefántcsont-part Köztársaság fővárosában, Yamoussoukro-ban 1989-ben épült Notre-Dame-de-laPaix, azaz Béke Nagyasszonya bazilika és a római Szent

Péter bazilika után). Hivatalos neve: Montréáli Szent József Oratórium. Szent József Kanada hivatalos védőszentje. Bessette Szent András CSC testvér Saint-Grégoire d’Iberville-ben született Montreal mellett, Kanadában, 1845. aug. 9-én. Keresztneve Alfréd volt. 1870-ben lépett a Szent Kereszt kongregációba (CSC = Congregatio Sanctae Crucis) és az András rendi nevet kapta. 40 évig portás testvér volt és a kápolna gondozója. Montréalban, a Szent József szentélynél, 1937. jan. 6-án halt meg. II. Szent János Pál pápa 1982. május. 23-án Rómában boldoggá avatta. XVI. Benedek pápa avatta szentté Rómában 2010. okt. 17-én.

Szent József hét fájdalma és hét öröme:

1. 2. 3. 4.

Hazatérve terepről látja, hogy Szent Jegyese gyermeket vár. (Mt 1,18-25) F: Igaz ember lévén, hisz Mária ártatlanságában, de a tények miatt titokban akarja elbocsátani feleségét. Ö: Angyal inti, hogy ez a megjövendölt megtestesülés titka. A Kis Jézus születésének szegényes körülményei. (Lk 2,1-14) F: A szegénység. Ö: Az angyali ének. A Kis Jézus körülmetélése és névadása. (Lk 2,21) F: Az első megváltó vércsepp hullatása. Ö: Jézus, a Megváltó név adása. Kis Jézus bemutatása a templomban. Simeon jövendölése. (Lk 2,22-35) F: A jövő fájdalmai. Ö: A megváltás öröme.

5.

A Szentcsalád Egyiptomba menekül. (Mt 2,13-15) F: A menekülés. Ö: Együttlét Isten Fiával és a Szűzanyával.

6.

A rejtett názáreti csendes élet. (Lk 2,51-52) F: Félteni kellett a Gyermeket, az Ifjút. Ö: A gyermek, majd az ifjú Jézus alázatos engedelmessége.

7.

Zarándoklat Jeruzsálembe a 12 éves Jézussal. (Lk 2,41-50) F: A Gyermek keresése aggodalommal három napon át. Ö: A Gyermek megtalálása. Jakubinyi György ny. érsek Források: • Les apparitions de Saint Joseph reconnues par l’Église par Chicoutimi 2015-09-21, in: Le Forum Catholique, internet • Le apparizioni di San Giuseppe, Maria Paola Daud – pubblicato il 06/09/21, in: Aleteia, internet • Magyar Katolikus Lexikon • Áhítat Szent József hét fájdalmának és hét örömének tiszteletére

7


„Én mást szeretek. Tudom, hogy ez szörnyűség, de nem tehetek róla, az a végzet dolga. Azért kell elválnom magától, hogy mást vehessek nőül. Kérem, ne gátoljon meg ebben, ne álljon ellent…”– az elszánt sorokat 1875 decemberében vetette papírra Mikszáth Kálmán. Drámai vallomása eredményesnek bizonyult: felesége, Mauks Ilona beleegyezett az író óhajába. Pedig a valódi dráma valójában a hazug szavak mögött rejlett – az író ugyanis sosem volt hűtlen imádott hitveséhez… Kegyesnek gondolt füllentését az igaz és önzetlen szerelem motiválta, s az önvád, amiért nem tud megfelelő körülményeket biztosítani jobb élethez szokott asszonyának. Igaz, ami igaz, valóban nehéz időszak állt mögöttük. Bár két éve (1873-tól) tartó házasságuk alatt rajongva szerették egymást, napjaik ínségben, szűkölködésben teltek, az író ugyanis ekkoriban még nem volt népszerű. Hiába járta sorra a szerkesztőségeket, cikkeit rendre visszautasították. Szegénységüket

Mayler Ede festményei

8

pedig a sors talán a legkíméletlenebb sorscsapással, kisfiuk halálával tetézte. Ilona egyre romló fizikai állapota láttán végül az aggódó férj nem talált jobb kiutat, hazaküldte feleségét gyógyulni a szülei birtokára, majd hosszas önmarcangolás után elhatározta: visszaadja szabadságát is. Hát tollat ragadott, s első írásában még őszinte indokait tárta Ilona elé. „Nekem mennem kell a megkezdett úton, mely vagy felvezet a magasba, vagy le a mélységbe. Magát azonban jó szívvel nem ránthatom magammal, ha ez az út lefelé vezet. Soká küzdöttem lelkemben, meg lehet róla győződve, hogy nagy fájdalommal mondok le magáról, de, becsületes ember vagyok, hát ennek meg kell lenni. Ki kell mondani a nagy szót: váljunk el. A szülei, tudom, örülni fognak, kérje meg édesapját, hogy adja be ellenem a válópert, bármi okot mondanak, én mindenbe beleegyezem, egy szóval sem fogok ellenkezni.” Csakhogy el lehet riasztani egy nőt bárminemű viszontagsággal, ha igazán szerelmes? Főként egy olyan nőt, aki gazdag szülei tiltása ellenére is igent mondott egykor a lánykérésre? Ugyan. Ennek megfelelőn érkezett a válasz: „Lehetetlen az, hogy azért, mert szegények vagyunk, el kelljen szakadnunk egymástól. Nem így fogadtuk azt az oltár előtt. Én eddig is szívesen tűrtem a nélkülözést, amely tulajdonképpen nem is volt nélkülözés, mert bírtam rám nézve a világon a legnagyobb kincset: szeretetét. Szívesen tűrök még többet is, csak az oldala mellett lehessek…”


Mikszáth ezek után kénytelen volt cselhez folyamodni, így előállt nem létező szeretője történetével, amelynek köszönhetően Ilona meghátrált. Válásukkal (1878) akár szomorú véget is érhetne a történet, de szerencsére nem így lett, bár Mikszáthra jó ideig gyötrelmes napok vártak. Miután pesti ingóságait elárverezték, egy hideg, sötét szobában húzta meg magát és alkotott, hogy legalább a betevő falatra elég bevételt szerezzen. Végül a fővárosból való távozása váratlan fordulattal járt: a Szegedi naplónál megjelenő írásai mind jobb visszhangot kaptak. Majd a Tót atyafiak című novelláskötetének (1881) köszönhetően egyszerre az élet napfényes oldalán találta magát. A siker pénzt és biztos megélhetést hozott, ő azonban ahelyett, hogy hirtelen jött gazdagságában új izgalmakat, új szerelmeket hajszolt volna, inkább Ilonkáját próbálta visszaszerezni. Tollat ragadott, és levelében másodszor is megkérte volt felesége kezét. „Ön megosztotta rossz sorsomat, a legrosszabbat magam szenvedtem át, a jobb sorsomat szívesen megosztanám magával… Ha pedig már elkéstem volna, ha ön már férjhez ment azóta, csak örülök rajta, ha boldog; ha pedig bármely okból nem teszi le többé sorsát annak a kezébe, aki már egyszer olyan rosszul bánt azzal, önhibáján kívül, én ez ellen sem zúgolódom.” – írta. Ilona ugyan egy ideig váratta, de végül 1882ben sor került az újabb esküvőre. Ezután már zavartalannak mondható harmóniában éltek, amelyhez valószínűleg a feleség házassághoz való konzervatív hozzáállása is jelentősen hozzájárult. A nő ugyanis saját és háznépe életét csendes alkalmazkodással rendelte alá a férj kényelmének. Három fiúgyermekük született. „Különcségeit, bölcs gondolkozását, sokszor gyermeteg kedélyét, fel-fellobbanó hevességét, nagy szívét a családja egészen megérti és lehetőleg hozzá alkalmazkodik. Reggel, ha felkel, ámbátor ő a legnagyobb csevegők egyike, nem szeret beszélgetni, szó nélkül jön be az ebédlő-szobába, leül az asztalhoz és ha megitta kávéját, megfordítja a széket és kinéz a hosszú József-utcára (…)

Őt ilyenkor senki sem háborgatja, a nővérem – a felesége – miután minden szoba ide nyílik és minden dolog ezen keresztül intéztetik, mint az árnyék ki- és besuhan a szobába, a fiai kijönnek a szobájukból, lassan az apjuk fölé hajolnak vagy megsimogatják a fejét, vagy homlokán csókolják és szó nélkül mennek a dolguk után”- olvashatjuk a sógornő, Mauks Kornélia visszaemlékezését,

Skuteczky Döme festménye

amellyel tökéletesen egybecseng Révai Mór beszámolója: „Mauks Ilona azonban olyan tökéletes és lágy negatívuma volt a költő sokszálkájú egyéniségének, hogy együttvéve szerves egészet alkottak. (…) Művelt, olvasott nő volt, de ambíciói sohasem lépték túl a háza küszöbét. Tudott akarni, de nem kívánt külön egyéni életet élni; beérte azzal, hogy Mikszáth Kálmán felesége. Az élet élvezeteit a gyermekszobában kereste.” A nagyszerű páros együttműködése egészen az író 1910. május 28-án bekövetkező haláláig tartott. Az „utolsó boldog író” – ahogy Kosztolányi nevezte – mind magánéletében, mind művészetében tartalmas évek után köszönt el a földi léttől, özvegye pedig haláláig ápolta az emlékét. Kecskés Nikoletta - 2022. január 31. Forrás: forumhungaricum.hu/kulturkincs (Kecskés Nikoletta és a Kultúrkincs kiadója, a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. engedélyével) 9


Ég és Föld között Istennel Dr. Bakó Mária Hajnalka rovata

Szent Ágota Neveink legtöbbje jelentéssel bír, amolyan “életprogram” tartalommal, aki figyel rá. Ágota (Agatha) neve egyik gondolatmenet alapján a hagios, azaz ‚szent’ és a theos, azaz ‚Isten’ görög szavak összetétele, mintegy ‚Isten szentje’. Ezzel a jelentéstartalommal töltötte meg életét. Szent Chrysostomus szerint három dolog teszi a szentséget, s ezek tökéletesen megvoltak Ágotában: úgymint a tiszta szív erénye, a Szentlélek jelenléte és a jócselekedetek bősége. A Kr. u. 231 körül született előkelő származású szicíliai lány elsősorban hazája védőszentje lett. Hol született Ágota? A szépséges lány nem kerülte el az első keresztény évszázadok üldözésének borzalmait. Szépsége, nemessége kihívta a helytartó, Quintianus alacsony érzelmeit, aki a kornak megfelelően ezen érzelmek alá akarta alacsonyítani a nemes keresztény lányt. Az erkölcsös lány nem hajtott fejet a nemtelenség előtt, amiért az kéjnők kezére adta. Ezek se tudták megtörni. Ekkor kéjenc bosszúvággyal személyesen megkínozta, nőiességében csonkította meg a hitéhez állhatatos lányt, majd börtönbe vetette, megtiltva bármi gyógyító segítséget számára. Milyen megcsonkítást szenvedett el Ágota? Krisztus menyasszonya csodás módon gyógyult meg, ami a diktátor haragját még jobban felkeltette. Újabb meggyalázó kínzásokat talált ki, amit erős morajlás és földrengés zavart meg. Abba kellett hagyni a kínzásokat. Ágotát visszavitték a börtönbe, ahol folytatta imádságos könyörgéseit: „Uram, Jézus Krisztus, aki teremtettél engem és gyermekkorom óta megőriztél a szennytől, megóvtad testemet és a világ szerelmét elvetted tőlem, te megadtad nekem, hogy győzhessek a kínzásokon, mert a türelem erényével ruháztál fel; vedd lelkemet, és add, hogy eljussak irgalmasságodhoz!” Miközben így imádkozott, hangos szóval kilehelte lelkét, Decius császár uralkodása idején. Milyen időtájban történt Ágota halála? Halála után egy évvel kitört az Etna. Az emberek Ágota sírjához siettek, tőle kértek segítséget a túléléshez. Február 5-én a lávafolyam váratlanul megállt. Ezt a napot szülővárosában a mai napig körmenettel ünneplik meg. Ágota egyike lett annak a hét női szentnek, akik Szűz Mária mellett név szerint szerepelnek a szentmise kánonjában. Mikor van Szent Ágota ünnepe? Tisztelete hamar elterjedt, előbb szűkebb hazájában, majd Olaszországban és Spanyolországban. Magyarországon a 12. századtól terjedt el. Templomok épültek a tiszteletére és helyiségeket neveztek el róla. Erdélyben is van egy település Szentágota névvel. Melyik megyében van Szentágota? Kedves Olvasó! A válaszokat a Szent Kereszt Plébániára várjuk! (530230 Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 38., Hargita megye) 10


Felnőni a Szentírással

Heike Helmchen-Menke

Bizonyára vannak gyerekek, akik számára fiataloknak szóló Bibliát hozott az angyal. Most már csak arra kell odafigyelni, hogy az ne a polcon porosodjon. A bibliai történetek a világirodalom részei – ez már egymagában elegendő ok arra, hogy a legfiatalabbak is megismerkedjenek velük. És, habár a Szentírás nem kimondottan gyerekkönyv, és a benne szereplő történeteket elsősorban a felnőtteknek adták tovább és számukra jegyezték föl, összességében azonban olyan több évezredes kincsről van szó, és olyan tapasztalatok vannak rögzítve benne, melyek a gyerekek számára is fontosak. Ezen felül pedig a gyerekek számára készült szentírásokban ezek a történetek úgy vannak elmesélve, hogy az megfeleljen a kiskorúaknak.

Azon túl, hogy az Ó- és az Újszövetségben régi korokból származó izgalmas történeteket találunk, ezek a történetek támogatóan hatnak a gyerekek fejlődő személyiségére, erősítik ellenálló képességüket (ez mai szakszóval reziliencia), miközben reményt közvetítenek egy olyan jövőre nézve, melyben érdemes élni. A bibliai történetek segítik a gyerekeket, hogy elsajátítsák a vallási szókincset, az elbeszélések révén pedig feltárulnak előttük az együttéléshez szükséges normák és értékrendek, képekkel és példaképekkel ismerkednek meg, ösztönzést és impulzus kapnak saját vallásos gondolkodásuk továbbfejlesztéséhez. Agnes Wuckelt valláspedagógus véleménye szerint: „Az áthagyományozott elbeszélések alapvető jelentőséggel bírnak a hit szemszögéből. Nemcsak a felszínen zajló tapasztalatokat közvetítik, hanem minden alkalommal többletet is adnak a gyerek számára”. Amikor a gyerekek részére választunk ki bibliai történeteket, akkor fontos figyelni arra, hogy azok jól átlátható társadalmi környezetbe ágyazódjanak be, és az ember alapvető tapasztalati világáról meséljenek: születés, élet, búcsúzás, vitatkozás, szenvedés, öregedés, közösségben élés, szeretet és halál. Ebben az értelemben az elbeszélések már a kisgyermekeknek is lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerjék és értelmezni tudják a világot, valamint saját tapasztalataikat. Fordította Bács Béla János CHRIST IN DER GEGENWART (2022. februári szám, Freiburg i. Br., www.christ-in-der-gegenwart.de)

Bő választék! Fenti cikkünk kapcsán utánajártunk annak, hogy vajon miből választhat az, aki gyerekének szeretne – korosztályának megfelelő – szentírást ajándékozni. Kiderült, hogy nagyon széles a választék. Alább azok a kiadványok láthatók, melyek most is kaphatóak a kereskedelemben. Közös ezekben, hogy oly módon vannak a bibliai részek kiválasztva, hogy az megfeleljen a célcsoportnak (a gyerekeknek

és fiataloknak), továbbá a használt nyelvezet is könnyebb megértést szolgáljon. Minden esetben gazdag a képi illusztráció, ez szintén hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek is szívesen olvassák, forgassák ezeket a könyveket. Némely kiadvány már 15 kiadást is megért, mások újabbak, méretben, kivitelben és árban is jelentősen különböznek. Ajándék-vásárlás előtt tehát hasznos, ha időt szánunk arra, hogy kiválasszuk a legmegfelelőbbet. Összeállította: Bács Béla János 11


Átfér a teve a tú fokán? A két kis apostol - 6. rész A barlangjából előbújó mackó gyertyaszentelőkor ugyan nem cammogott vissza kuckójába, a tél mégsem adta meg magát: néhány napon át tartó havazásra csípős hideg következett. Február utolsó hetén Lala nagytatája gondolt egyet, és unokája lakótelepi barátait meghívta hétvégére, két napi feltöltődésre a hegyen lévő villájába: szánkózni, sízni, korcsolyázni, a tiszta hegyi levegőn sétálni vagy hóban hancúrozni. - Mennyit kell fizetni – kérdezte az egyik gyerek -, és mit kell magunkkal vinnünk? - Kaja, szállás ingyen lesz mindenkinek, és akinek van, az hozzon sílécet, korcsolyát, szánkót! - tolmácsolta nagytatája üzenetét Lala. - S hogy

12

mind elférjünk, a padlástérre is befűt nagytata, ott fogunk aludni. Mivel ott nincsenek ágyak, aki csak tud, hozzon magának hálózsákot! - Juppé! Szuper! Jaj, de jó! - örvendeztek kivétel nélkül mind a gyerekek. - Szombat reggel hat órakor lesz az indulás a játszótér melletti parkolóból! - Én szombaton délig szoktam aludni – szólt az egyik fiú. – Nem lehetne, hogy csak délután induljunk? - Nem – válaszolta Lala. – Ha velünk akarsz jönni, ezen a szombaton korán kell kelned! - Akkor nem megyek! – jött a válasz. - Van a villában egyszemélyes háló, külön fürdővel? – kédezte az egyik lány. - Én csak akkor megyek, ha egyedül alhatom, és saját fürdőszobám lesz...

Lala, amint hallgatta a kifogásokat, eszébe jutott egy történet Jézus életéből. Gondolta, elmondja barátainak, hátha tanulnak belőle: - Egyszer egy fiatal férfi azt szerette volna megtudni Jézustól, hogyan élhet Istennek tetsző életet, tehát megkérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” - Mi az az örök élet? - szólt közbe az egyik kislány. - Az örök élet azt jelenti, hogy halálunk után Istennel élhetünk a mennyországban - felelte Lili. Lala folytatta a történetet: - Jézus azt válaszolta az ifjúnak, hogy tartsa be a parancsolatokat. Mely parancsolatokat, kérdezte az ifjú. Jézus erre azt mondta neki, hogy ne öljön, ne legyen hűtlen


feleségéhez, ne lopjon és ne hazudjon. Hozzátette, hogy tisztelje az édesapját és az édesanyját, és szeresse a felebarátját úgy, ahogy önmagát. - De hát ez a Tízparancsolat, amit a hittan órán tanultunk! - kiáltott fel az egyik gyerek. - Így van. Valóban, ez hat azokból parancsolatokból, amelyet Isten Mózesnek adott – dicsérte meg Lala a közbeszóló gyereket, majd folytatta: - S képzeljétek, a fiatal férfi erre azt felelte, hogy ifjúsága óta mind megtartotta ezeket a parancsolatokat. Jézusnak nagyon tetszett, hogy ez az ifjú tudni akarta, mi hiányzik még ahhoz, hogy a mennybe mehessen, ezért ezt mondta az ifjúnak: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, add oda árát a szegényeknek. Azután jöjj, kövess engem.” - Szót fogadott az ifjú? Jézus mellé szegődött? – kérdezte kíváncsian egy fiúcska. - Sajnos nem – válaszolta Lala. – Jézus válaszára nagyon elszomorodott az ifjú, mert nagyon gazdag volt. Jézus sem tudott mást tenni, csak nézte, ahogy a férfi eltávozik. Lili vette át a szót: - Jézus pontosan tudta, milyen nehézséget jelentett az ifjúnak, hogy odaadja vagyonát a szegényeknek. Ezért azt mondta: „Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten országába.” - Jézus nem azt mondta, hogy egyedül a gazdagság akadályozhatja meg, hogy az ember a mennyországba jusson – fűzte hozzá Lala. Bármi más is az ember és Isten közé állhat. - Félre kell tennünk azokat a dolgokat, amelyek elválasztanak Istentől – mondta Lili. - ...és egymástól - toldotta meg Lili szavait Lala. – És kezdjük azzal, hogy félretesszük azokat a dolgokat, amelyek megakadályoznak, hogy a hétvégén együtt legyünk...

Feladat

Hogyan nevezik az egypúpú tevét? Ha az alábbi kis képek mellé odaírjátok, milyen állatot ábrázolnak, majd a kijelölt helyen levő betűket egymás után írjátok, megtudhatjátok. Írjátok meg nekem is!

Email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com Postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimnázium, Márton Áron u. 80., 530211, Csíkszereda, Hargita megye

Katóca Most én kérdezlek titeket: Téged mi akadályoz meg, hogy közelebb kerülj Istenhez (és társaidhoz)?

13


Ég és Föld között Istennel A januári helyes válaszok: Mikor van a házszentelés ünnepe? Január 6-án. Milyen sorrendben érkeznek a házszentelést előkészítő ministránsok? Először a csengettyűsök, utánuk a vidimuszok érkeznek. Hogy hívták ezt a három királyt? Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Hol keresztelkedett meg az Úr Jézus? A Jordán vizében.

Ifjúsági lelkészek összerázója Dr. Kovács Gergely érsek atya decemberi körlevelében hirdette ki, hogy egyházmegyénk számára kilenc körzeti ifjúsági lelkészt nevezett ki. A kinevezett lelkészek a FIF szervezésében egy háromnapos programon vettek részt Székelyudvarhelyen január 26–28. között.

Milyen csodatétel kötődik Kánához? A víz borrá változtatása.

Helyesen válaszoltak: Russu-Bors Zsófia, Kedves Piroska, György Ferenc, Csákány Margit

Túra a Szent Anna-tóhoz Február 5-én, egy csaknem húszfős csapat vállalkozott arra, hogy Tusnádfürdőről a néhol térdig érő hóban kigyalogolnak a Csomád hegység kedvelt tavához. A látvány minden fáradtságért kárpótolta a bátor ifjakat! Összeállította: Szabó István 14


„Ám amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek …” (Mk 11, 25). A bibliai idézet befejező része a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 12. számú soraiban van elrejtve. Vízszintes: 12. Ingerlékenyedő. 13. Csörte vége! 14. A kellettnél több ételízesítőt tartalmazó (étel). 15. Vidék – angolul. 16. Angol hold! 17. Méh mézet gyűjt. 19. Ma, népiesen. 21. Az izmot a csonthoz rögzítő rostos képződmény. 22. Eme, gyorsan, hevesen ide-oda mozgat –e. 23. A névnapját június 12-én ünneplő hölgy védelmez. 25. Azonosan gátoló. 26. Lapos fenekű, széles, különösen ételek tartására való edény. 28. A középkori irodalomban és legendákban: rejtélyes csodatevő kehely vagy urna, amelyben állítólag Jézus vérét fogták fel (ék h.). 30. Béléssel ellátó. 32. Ablak részei. 33. Nagyon régi katekizmus (végen ék f.). 34. Útirányban, valamely helységen át – latinul. 35. A koppányi … testamentuma – Fekete István műve. 36. Két szó: vasúti vágány alkotó része; és ezen a napon. 38. Szalma hulladéka, törmeléke. 40. Francia RT. 42. A névnapját február 24én ünneplő hölgy neve. 43. Leonardo da Vinci egy remekműve (szobra). 44. Folyó vagy állóvíz tömegében növekszik, magasabb szintűvé válik. 46. Hosszabb idő óta meglevő. 48. Piros – németül. 49. Román KFT. 50. Abba a távolabbi irányba igyekvő. Függőleges: 1. Római ötös. 2. Kötelező jellegű rendszeres állami hozzájárulás bevételének pénzben kifejezhető nagysága. 3. Landolás. 4. Ezüst vegyjele. 5. Nem kívánt, kényszeredetten fogadottat. 6. „… pur es chomou vogymuk” – a Halotti beszéd és könyörgés kezdő sora. 7. Két szó: vese – latinul; és Az arc nélküli ember c. film főszereplője (Gibson). 8. A germán népek mitológiai tárgyú irodalmi emlékét (9–13 sz.) 9. Téli csapadék. 10. Grotta (kisebb barlang) fele. 11. Japán tornásznőre jellemző (Midori, i = y). 16. Új-Zéland polinéziai nyelvű őslakossága. 18. … a világ, amilyen nagy – Petőfi Sándor verse. 20. Magyarországon készített, zsiradékkal gyúrt, töltelékkel ízesített sült tészta. 24. Valamelyik helyre, illetve irányba. 27. Rálő azonos hangzói. 29. Úgy tartott valamit, hogy az lógjon. 31. Eme a te tulajdonod. 32. Nicsak. 34. A névnapját január 29-én ünneplő hölgyre vall, vele kapcsolatos. 37. Mely irányba. 39. Air India (Indiai Légitársaság), rövidítése. 41. Abba az irányba. 45. Harap … (Fehér Szerecsen) – Ion Creangă egyik alkotása. 47. Igeképző, a -get párja. 50. Antonov repülőgépe. 51. Akkor indul! Készítette: Korodi Zoltán Tusnádfürdő

Támogatónk

keresztrejtvény

A januári megfejtés Vízszintes 1: Egymáshoz, a tiszteletadásban Függőleges 1: Előzzétek meg egymást. Megfejtők: András Erzsébet – Lövéte, Balázs Ferenc – Csíkszereda, Csákány Margit – Csíkszereda, Darvas Veronika – Csíkszereda, György Ferenc – Csíkszereda, György Ilona – Csíkszereda, Kedves Piroska – Csíkszereda, Kolcsár Rozália – Gyergyószárhegy, Korpos Gitta – Csíkszereda, Kovács Edit – Gyergyószárhegy, Kozma Éva – Gyergyóújfalu, Madaras Vilma – Csíkszereda, Magyari László – Zilah, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Pál Éva-Mária – Csíkszereda, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Székely Gabriella – Csíkszentkirály, Vass Noémi – Gyergyószárhegy A szerencsés megfejtő: Korpos Gitta Az ehavi megfejtéseket február 25-ig várjuk! Szent Kereszt Plébánia, 530230 Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 38., Hargita megye. A megfejtők között könyveket sorsolunk ki!


Paul Roth:

Mentsd meg, Uram, a szerelmet

(részlet)

Te alkottál bennünket: férfit és nőt. Te akartad: szeressük egymást testben is, lélekben is; hogy örömünk teljék a szerelemben. Áldd meg a mi szerelmünket, áldd meg a mi örömünket: testünk-lelkünk szerelmét, örömét. Légy a szerelmünk Istene, ne csak a plátói szerelemé, vagy a testvéri szereteté, hanem ahol egy-testté lesz a férfi meg a nő.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.