Krisztus világa - 2022. január

Page 1


Mi tegyük boldoggá!  2021. december 8-án lezártuk a Szent József rendkívüli szentévet, de ezzel párhuzamosan elkezdtük március 19én a Szentcsalád évét és folytatjuk. Ha családról van szó, akkor a Szentcsaládra mint a mintacsaládra: Jézusra, Szűz Máriára és Szent Józsefre tekintünk. Az Isten Fia családban akart születni, és annak melegét igényelte. Az Ő emberi életének tavasza Názáretben sarjadt ki, abban a pillanatban, amikor a Szentlélek működése folytán megfogant Mária szűz méhében. Szűz Mária anyai gondoskodása és Szent József féltő szeretete vette körül a názáreti ház vendégszerető falai között. Ott növekedett korban, bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt (Lk 2,41-52).  Szent VI. Pál pápa, amikor Názáretbe zarándokolt, beszédében kiemelte: „A názáreti ház iskola, tudniillik az evangélium iskolája, amelyben elkezdjük megismerni Krisztus életét.” Itt minden beszél, mindennek jelentése van. Ebben az iskolában tisztán látjuk, miért kell megtartani a lelki fegyelmet. Itt a világ összes családja megtanulhat-

2

ja, hogy mennyire szükséges és értékes az előkészület, a tanulás, az elmélyedés, a személyes és bensőséges életrend, az imádság, amelyet egyedül Isten lát a rejtekben. Itt értjük meg továbbá a családi élet lényegét, mi annak a szeretetközössége, komoly és ragyogó szépsége, szent és sérthetetlen sajátossága. Názáret tanít arra, hogy mi a család alapvető kötelessége a társadalmi rendben. A Szentcsalád élete a szentháromságos szeretetről, az egyház és a nemzet szeretetéről is szól.  Hogyan szeretett Jézus? – kérdezhetjük. Halálramenően. Emberré lett, meghalt a keresztfán, de harmadnapra föltámadt és felragyogtatta az örök életet. Azóta a földi halál az örök élet kezdete. Az életünk Istentől van a szülők által, szeretetből kaptuk, szeretettel kell szolgálnunk és tovább adnunk. Úgy teremtett bennünket, hogy minden gyermek a családban kapja meg alapigényeit: a szeretetet, a védelmet, a biztonságot és a sikerélményt, hogy jó emberré legyen. Az édesanyák biztosítják a gyermekek védelmét és tanítják beszélni, hogy képesek legyenek kapcsolatok kiépítésére. A biztonságot azonban az édesapák jelenléte erősíti, akárcsak önazonosságuk kialakulását. Mindegyre meg-megdicsérik, és e sikerélménnyel önbecsülésük kialakulását fejlesztik. A gyermekek így tanulnak meg jól és szépen szeretni, és

fokozatosan rátalálnak Istenre, az örök szeretetre.  Az alapigénnyel együtt jár a gyermekek testi, érzelmi, lelki és szellemi nevelése. Az értékekre nevelést a család kezdi, majd az óvoda és az iskola folytatja a szülők felügyelete alatt. A gyermekek a családé és nem az iskoláé vagy az államé! A gyermekek e fejlődési szakaszukban alapozzák meg értékrendjük elemeit – ami szerint a család szeretné, hogy éljenek –, és amelyek őket egész életükön át kísérik: az igazság, a jóság, a szépség és a szentség útján.  Az igazságra nevelés bevezeti a tudományokba; a jóra neveléssel nemesedik erkölcsük; a szépre nevelés által harmonikus, békés életre törekszenek, művészkednek; a szentre, tökéletesre nevelést, képességeik kibontakoztatását és boldogságuk megtalálását a vallás segítségével munkálják. Ez az értékrend támogatja a gyermekeket egy nagyon bonyolult világban: irányt, értelmet, biztonságosabb identitást ad, hogy az élet kudarcait egészségesebben tudják kezelni. A család segíti a gyermekeket, hogy felismerjék helyüket a világban, és tudják hogyan kell élniök. Illyés Gyula találóan mondta: A család gyermekóvó, gyermeknevelő közösség. Ferenc pápa és Szent II. János Pál üzeneteiből egy-egy gondolatot emelnék ki: A gyermek a család tavasza a demográfiai téllel szemben. A keresztény család a harmadik évezred örömhíre. A család az emberi és keresztény értékek iskolája.  A mai hitszegény Európában a családi értékek védelmezője az egyház és a keresztény családok. 2010 óta a magyar kormány kimondta, hogy az állam célja és feladata, hogy a magyar nemzet fennmaradjon! Ezért gondjuk van ránk. Ezen igényét kiáltotta világgá Szabó Dezső író, Elsodort falu című regényének Farkas Miklósa: „A magyarnak mindig kell valaki, aki szeresse, biztatgassa, elismerje, másképp elbitangol, elzüllik.” A magyar kormány biztatgat és elismeri a fáradozásunkat, hogy a Szent Családot utánozva újra felfedezzük a család éltető, gyermekóvó és nevelő értékét.  Kedves Olvasó, Ferenc pápa szavaival kívánom, hogy család legyen az ima otthona, ahol az érzelmek komolyak és tiszták, ahol a megbocsátás érvényesül a viszályok felett, ahol a mindennapi élet keserűségét megédesíti a kölcsönös gyengédség és az Isten akaratára történő derűs ráhagyatkozás. Ha így élünk, akkor a 2022-es évet békéssé és boldoggá tesszük! Imádsággal, Dr. Darvas-Kozma József


Örök evangélium Szokása szerint...  Jézus keresztelkedése és első csodái után visszatér Názáretbe és – mint az evangélium mondja – „szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett.” Ebből azt tudjuk meg, hogy Jézus gyermekkorától fogva eljárt a názáreti zsinagógába az Ószövetség előírásai szerint, de olvasásra nem jelentkezett. Hiszen akkor már korábban feltűnt volna írásmagyarázatával. Tehát csak eljárt, hallgatta a szövegeket. Talán fel is olvasott, de nem értelmezett. Minthogy nemcsak látszott embernek, de valóságos ember is volt, lehetetlen, hogy ne érezte volna magában a belső feszültséget, mikor hallgatta a szentírási szavakat és hallotta a hozzájuk fűzött kiskaliberű és lapos tanításokat, s talán félreértelmezéseket.  Elképzelhetjük, miket érezhetett a fiatal Krisztus, ha magunkra gondolunk, amikor egy pap prédikációját hallgatva megmozdul a lélek bennünk. Feszengünk

és mozgolódunk, mikor az értelmezésben szokványosan unalmas, lélektelen, sőt téves fejtegetéseket hallunk. Az ószövetségi vidéki rabbik sem voltak különbek az írástudásban…  Hogy lobbantja most lángra a hideg kővé merevült szavakat! Hát nem tudta volna ezt korábban is így csinálni? Dehogynem tudta, hiszen már 12 éves korában is tudta, méghozzá írástudói szinten… Mennyi ideig kellett eljárnia a zsinagógába, hogy szokásává legyen a zsinagóga látogatása anélkül, hogy kibontotta volna a szentírási szavak belső isteni tartalmát és felgyújtotta volna azok isteni hevét? De – és ezt kell imádva tudomásul vennünk – Jézus vállalta a szokásosságot is, jelenlétével megszentelte azt is. Ha csak hallgatta is az igét, az Ige jelen volt. Mert tudta, hogy egyszer eljön a beszéd, a lángolás, az értelmezés, a belátás és beláttatás ideje is…  Ennek a hasonlatára vehetjük imaéletünknek

szokásos menetét is. Érdemes fenntartani azokért a meghitt percekért és órákért, amikor a sok„Amikor Názászor ismételt szaretbe ért, ahol vak egyszerre csak nevelkedett, világosodni kezdeszombaton nek és megnyitják szokása szekemény sziklának ri nt bement a mutatkozó belsezs inagógába, jüknek káprázatos és felolvasásra szépségét. jelentkezett.  Ne haragudIz ajás próféta junk a misefork ö nyvét adták mulák változatneki oda.” lanságára sem, mert azok „szoLk 4, 16–17 kásosak”. Imáinkat se hagyjuk el azért, mert azok rutinosak. A Szentírást se lapozzuk át olyan helyen, amit ismerünk. Ne feledjük el, Jézus hagyta a szavakat sokáig hangzani anélkül, hogy kibontotta volna értelmüket. De egyszer eljött annak is az ideje. Isten kegyelme jelen van a liturgiában, az imaformulákban, a szokásos szentséghasználatban: gyónás-áldozásunkban. Aki nyitott szívvel várja, annak meg fog szólalni, „ha eljön az órája”. Belon Gellért (in: Ellesett pillanatok - evangéliumi elmélkedések, Bp, 1986)

Krisztus Világa – Erdélyi keresztény családok lapja

Kiadja: Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József ny. segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztő: Sárközi Sándor. Grafikus: Szabó István. Lapterjesztők: Sárig Annamária, Keresztes Enikő, Szabó Zsófia. ISSN: 2558-8389. Postacím: 530230 Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38., Hargita megye. Tel: +40-266-311-726. Email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.

I M P R E S S Z U M

3


Új év hajnalán

„S ezt ne feledjük el a legharsányabb szilveszteri zsivajban se: véghetetlen csendben és szelíden Isten most hajtja át csillagnyájait az óesztendőből az újesztendő mezőire.” (Pilinszky János: Szilveszteri „tizenkettő”)  Ilyenkor, új év elején sokféle kérdés foglalkoztatja az embereket, sokan tollat és papírt ragadnak, hogy összeírják újévi fogadalmaikat, mások a maguk mögött hagyott év történéseit idézik fel, igyekezve tanulságokat levonni belőlük, hálát adva a sikerekért, a győzelmekért, a tapasztalatokért; elgyászolva újra a veszteségeket, a szomorú és nehéz pillanatokat, amiket magunk mögött hagynánk, emlékké szelídítve azokat.  Az elmúlt években sokszor felmerült bennem, mit is jelent valójában ez az ünnep? Miért van az, hogy a legtöbben már hónapokkal azelőtt megtervezik a társaságot, lázasan készülnek a minél hangosabb és minél kiterjedtebb mulatságra, és megbotránkoztatással ér fel, ha valaki úgy dönt, kimarad ebből a harsány ünneplésből.  Az év fordulója összetett mondanivalót rejt magában, véli Pilinszky 1961-ben megjelent írásában: miközben rámutat mulandóságunkra, felidézi számunkra az egész esztendőt, annak minden jó és rossz történésével, döntéseivel együtt. De az elmúlás szomorúságába beleragyog az újrakezdés lehetősége. 4

A számadás és a hála mellé társul a tervezgetés és a remény. A „szilveszteri tizenkettő” a bánat és az öröm találkozója, „magának az Időnek az ünnepe, magának a titokzatos földi Időnek a megszentelése. Épp ezért sokszor az az érzésem, hogy rosszul ünnepeljük. Tulajdonképpen csendben, szinte hallgatózva kellene fogadnunk, mint valaki a hóesés kezdetét lesi, vagy a csillagok neszére figyel, vagy mint a gazda, ki az éjszaka csendjéből a vetés növését szeretné kihallgatni.”  Nem könnyű elcsendesedni ilyen világméretű zajban, nem könnyű a befelé figyelést választani. Családommal idén (is) emellett döntöttünk, és az elmúlt szilveszterekhez képest annyival tettük különlegesebbé, hogy éjfélkor nem a tűzijáték fényeit választottuk, hanem a szentségi Jézust a templomi csöndben.  Mikor lehetne aktuálisabb az ima erejébe vetett hit, ha nem az esztendő fordulóján, amikor telve az új év adta új lehetőségek reményével, a bizonyosságra vágyunk, hogy Istennek gondja lesz ránk, és be fogja tölteni minden szükségünket?  Ritkán próbálkoztam újévi fogadalmakkal, de mindannyiszor rá kellett jönnöm, hogy pár napnál

vagy pár hétnél tovább nem tarthatóak fenn, bármekkora elszántsággal tűztem is ki azokat. Miért van ez? Azt hiszem, a legtöbbször meghaladták az akaraterőmet, türelmetlen voltam magammal szemben, nem jöttek gyorsan az eredmények, és hamar tehernek, sőt büntetésnek éreztem a kitűzött célokat. Az idén ez is másképp alakult: nem a saját (amúgy is kudarcra ítélt) fogadalmaim listázásából merítettem erőt egy új kezdethez, hanem az isteni ígéretekből. És ezek vezetni fognak a 2022-es évben is.  Jézus azt mondja nekünk: „Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,20) Számomra ez a legnagyobb erőforrás, mely szerint nem leszünk egyedül, magunkra hagyatva az elkövetkezendő év egyetlen napján sem, hozzon az bármilyen örömet vagy megpróbáltatást.  Kívánom, hogy az előttünk álló új esztendőben mindannyian megtapasztaljuk ennek az ígéretnek a felszabadító erejét, és mindennap érezzük meg Isten gondoskodó jelenlétét életünkben! Len Rita


Útközben  Reményt hordozó tekintetünket a jövendő felé fordítjuk, miközben elmúlt napjaink, tetteink és érzéseink folyamatosan fakuló fényükkel és egyre kevésbé ijesztő árnyékukkal a múltban foglalják el helyüket. Év végi számadásunk és újévi fogadalmaink között, kudarctól tartó aggodalmaink nyomása alatt sebezhetően állunk, de semmiképp sem kiszolgáltatva. Isteni arcmásunk méltóságával, és a Jézus Krisztusban gyökerező reménységünkkel szabadon nézhetünk a ránk váró kihívások és az átélésére váró örömeink elé. És azokban a pillanatokban, amikor sikerül néhány csendes perccet áldozni arra, hogy feltételek nélkül a jelenben legyünk, észrevesszük magunkban és környezetünkben is a fájdalmat és szorongást legyőzni képes mozzanatokat, melyek épülésünkre és üdvösségünkre szolgálnak.  Ilyen egy önfeledten játszó kisgyerek nevetése, egy érdeklődő tekintetű diák, egy tanár szavai, melyek képesek eloszlatni a kétségeket és szárnyat adni a kibontakozó érdeklődésnek. És ilyen a „földet kenyérré kovászolók” munkája, a csendes alázattal terhét hordozó idős ember tekintete, a gyógyító kezek mentén gyarapodó élet, és mindannyi emberhez méltó gesztus és tisztességgel elvégzett tevékenység, mely lehetőséget ad arra, hogy a teremtett világ ránk bízott szerepkörét értelmesen és gyümölcsözően betöltsük.  Itt állunk tehát, hálával az elmúltakért, bizalommal az eljövendő előtt, miközben lépteink nyomán kirajzolódik egyedi és megismételhetetlen utunk. Bács Béla János

Január szentjei 15: Remete Szent Pál

227k. - 341 sivatagi atya, a pálos rend névadója

18: Árpád-házi Szent Margit 1242 - 1270 IV. Béla lánya, domonkos apáca

20: Boldog Özséb

1200k. – 1270 a pálos rend megalapítója

22: Boldoog Batthyány-Strattmann László 1870 – 1931 magyar főnemes, a szegények orvosa

24: Szalézi Szent Ferenc 1567 – 1622 francia püspök, egyháztanító

25: Szent Pál (megtérése) 5/10 – 64/67 a „tizenharmadik apostol”

28: Aquinói Szent Tamás

1225 – 1274 domonkos szerzetes, skolasztikus filozófus

31: Bosco Szent János

1815 – 1888 a Szalázi Társaság megalapítója 5


Szent József jelenései I. rész  A kinyilatkoztatás lezárult. Az Úr Jézus elküldte a Szentlelket, aki Egyházát irányítja, és bevezeti a teljes igazságba ( Jn 16,13). Mindent tudunk, ami az üdvösséghez szükséges. A magánkinyilatkoztatások, mint a jelenések is, újat nem hozhatnak, csak felelevenítenek olyan igazságokat, amelyeket korunk forgandó világa esetleg elhanyagol. A Szűzanya most is azt teszi hiteles jelenéseiben, amit a kánai menyegzőn tett ( Jn 2,5): „Tegyétek, amit (Fiam) mond!” mondta a konyhában segítőknek. Az Úr Jézus ekkor tette első csodáját, azt is a Szűzanya kérésére: a vizet borrá változtatta. A Szűzanya arra int minket Lourdes-ban,

Fatimában stb., hogy kövessük Szent Fia tanítását, amelyet az Egyház közvetít számunkra: „Tegyétek, amit Fiam mond!”  Katolikus világunkban sokszor beszélünk a Szűzanya jelenéseiről. Korunkban már lexikonok jelennek meg, amelyek felsorolják két évezred Mária-jelenéseit. Érdekes, hogy a többi szent jelenéseiről nem beszélnek-írnak sokat. Vegyük a Szűzanya jegyesét, Szent Józsefet. Ő is gyakran jelenik meg a Szentcsalád fejeként, együtt a Kis Jézussal és a Szűzanyával. Most, amikor

1. Cotignac, Franciaország, 1660.

A látnok: Gaspard Ricard fiatal pásztor. Egyetlen jelenés, amelyben Szent József egyedül jelenik meg!  1660. június 7-én du. 1 óra felé Gasprad Ricard fiatal pásztor Bessillon hegyén legelteti nyáját. A pásztor megszomjazik az égető hőségben. Hirtelen „egy férfi jelent meg az oldalán” és egy sziklára mutatott: „Én vagyok József. Emeld fel és igyál.” Gaspard habozott, mert legalább tíz ember kellett a kő felemeléséhez. A jelenés megismételte a felszólítást, és a pásztor engedelmeskedett: minden nehézség nélkül felemelte a sziklát, és onnan meglepetésszerűen forrása fakadt.  Később szentélyt építettek azon a helyen a Szent tiszteletére. Hívek ezrei zarándokoltak oda, hogy igyanak a forrás csodás vizéből. XIV. Lajos francia király (1661-1715) akkor rendelte el, hogy Szent József ünnepét az egész országban megüljék. A következő évben 1661. március 19-én a király Franciaországot Szent József pártfogásába ajánlotta.

6

2021 decemberében lezártuk a Szent József rendkívüli szentévet és folytatjuk a Szentcsalád évét, továbbra is időszerű lesz megnézni, hogy Egyházunk hány Szent József jelenést ismer és hányat ismert el eddig hivatalosan. Kezdjük tehát a négy elismert Szent József jelenéssel!


2. Kalisz, Lengyelország, 1670.

A beteg látnok meggyógyul.  1670 felé Kalisz-ban, Lengyelországban egy Stobienia nevű, súlyos betegségben szenvedő ember reménytelenségében kéri Istent, hogy hagyja meghalni. Kéri Szent Józsefet, a jó halál védőszentjét. A következő éjjel egy idős férfi közeledett hozzá, és ő felismerte benne Szent Józsefet. Szent József ezt mondta a betegnek: „Meggyógyulsz, ha megfesteted a Szentcsalád képét ezzel a felirattal: ’Menjetek Józsefhez’ (Ter 41,55: az egyiptomi József, de Szent József előképe), és felajánlod a kaliszi társaskáptalani templomnak”, amely akkor a Mennybe felvett Nagyasszony tiszteletére volt szentelve.  Ettől kezdve a hívek sok kegyelmet nyertek ezen a helyen, és Kaliszban nagy szentélyt emeltek. Kalisz a lengyel nemzeti Szent József szentély.

4. Fatima, Portugália, 1917.

A három gyermek-látnok: dos Santos Isten Szolgálója Lucía OCD kármelita nővér, Marto Szent Jácinta és Ferenc (testvérek, Lucia unokatestvérei, jelenleg a legfiatalabb kiskorú hitvalló szentek!)  1917. október 13-án Fatimában a tömeg a napcsodát szemléli megilletődve, miközben a három látnok gyermek látja a Szentcsaládot, a Szűzanyát együtt a Gyermek-Jézussal és Szent Józseffel, amint megáldják a világot. (folytatjuk)

3. Knock, Dublin mellett, Írország, 1879.

Látnok-csoport: 18 falusi személy.  1879. aug. 21-én az írországi Knock faluban 18 személynek jelent meg a Szűzanya, állva, fehérbe öltözve, aranykoronát hordva, Szent József és Szent János Evangélista kíséretében. A tanúk egy „oltárt” is látnak, amelyen egy „bárány” áll, mögötte kereszttel. Egyházi vizsgálatot tartottak a jelenések ügyében 1879-ben, majd 1936-ban is, de hivatalos döntést nem hoztak. Viszont kijelentették, hogy jóazan ellenvetés nem lehet a jelenések hitelessége ellen. Ez pedig elismerést jelent. XII. Piusz pápa Írország nemzeti Mária-szentélyévé nyilvánította. II. Szent János Pál pápa 1979-ben és Ferenc Szentatya 2018-ban látogatott el a knocki szentélybe.

Gyulafehérvár, Jakubinyi György ny. érsek 7


Újévi gondolatok a szentignáci lelkiségből  Gyakran, amikor emberek életük eseményeit osztják meg velem, - de saját megosztásaimban is - eljutunk egy olyan pontra, amikor a történet azzal zárul: „Tudod, nekem mindegy”. Egyre inkább próbálom ilyenkor hegyezni belső hallásomat, hogy ez a „mindegy” mit is takar? Tényleg mindegy, azaz szabad vagy és bátran kimondod, hogy a következményektől függetlenül igent mondtál a helyzetre? Vagy inkább rezignáltan feladtad, már nem akarsz harcolni, a halált választottad?  Loyolai Szent Ignác különös hangsúlyt fektet a lelkigyakorlataiban a belső szabadságra és ezt megtaláljuk nála más írásaiban is, mint lelkiségének egyik legfontosabb alapkövét. Mindjárt a lelkigyakorlatok elején a lelkigyakorlatozó elé tárja a lelkigyakorlatokban és a lelki életben elhanyagolhatatlan belső magatartást: az indiferenciát. Közömbösség szóval fordítjuk a spanyol „indiferentes” kifejezést. Ignác így fogalmaz: „Szükséges ezért, hogy közömbösekké (indiferentes) tegyük magunkat minden teremtménnyel szemben, ami szabad akaratunk döntésére van bízva, és nincs megtiltva. Olyannyira, hogy a magunk részéről ne akarjuk inkább az egészséget, mint a betegséget, a gazdagságot, mint a szegénységet, a tiszteletet, mint a gyalázatot, a hosszú életet, mint a rövidet, és következetesen így minden másban, egyedül azt kívánva és választva, ami jobban elvezet a célba, amire teremtve vagyunk.” (Lelkigyakorlatok, 23)  Első hallásra azt mondhatnánk: „Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja ezt!” ( Jn 6,60)

8

Valóban milyen életbeállítottság és nevezhető-e kereszténynek, akinek „mindegy”, hogy egészséges-e vagy beteg, hogy vannak-e anyagi javai vagy nincsenek, hogy hogyan viszonyulnak hozzá az emberek, hogy meddig él, stb. Ignác személyes kapcsolataiban így fordítja le a lelkigyakorlatok fundamentumát: „Őrizd meg minden dologban a lélek szabadságát. Ne kacsingass semmiben arra, mit gondolnak az emberek, hanem tartsd lelkedet bensőleg olyan szabadon, hogy bármikor képes légy az ellenkezőt is tenni. Ne engedd, hogy bármi megakadályozzon abban, hogy ezt a lelki szabadságot megőrizd. Ezt soha ne add fel.” (Levelek, 335) Itt látjuk, hogy az indiferencia, közömbösség Ignác lelkében belső szabadságot jelent.  Mustó Péter jezsuita atyánál értettem meg jobban, amikor azt mondja, hogy az imában, a csendben, a jelenlétben azt a tapasztalatot keresem, hogy jó lenni, függetlenül a külső és a belső körülményektől (vö., Mustó Péter, Megszereted ami a tiéd, 89) Aki ráérez erre a belső szabadságra vágyakozva tudja kimondani Jézusnak: „követni akarlak, bárhová mégy” (Mt 8,19). Ez a belső szabadság, az ignáci indiferencia nem egy olyan állapot, amire törekszem, egyszer elértem, és aztán örökre az enyém.  Lassan több, mint huszonöt éve, hogy szerzetes vagyok. Első perctől lelkesített az ignáci „mindegy”. De milyen sokszor csak rezignáltan tudtam kimondani az élet bizonyos valóságaira, hogy „nekem mindegy” - sok minden egyáltalán nem volt mindegy... De ez nem baj, hiszen a belső szabadság útja az igazság, ami szabaddá tesz (vö. Jn 8,32). Fontos, hogy nap mint nap belépjek az élet lendületébe, ami olyan, mint egy tánc: hallani kell a dallamot, érezni a ritmust, keresni az egyensúlyt és követni a partnert, és akkor belső szabadsággal tudom kimondani a külső és a belső körülményektől függetlenül, hogy jó lenni.


Javaslatok:

Találkozás Teljes Szívvel

• Használjuk ki a reggel csöndjének ajándékát. Felkelhetünk negyed órával hamarabb, és még mielőtt hozzáfognánk napi teendőinkhez, helyezzük magunkat Isten jelenlétébe, hallgassunk bele, hogyan ébred a szívünk, a lelkünk, a testünk, a környezetünk. Keressük ebben a csendben a dallamot, a ritmust!

A járványügyi korlátozásokhoz igazodva két online találkozás után a Teljes Szívvel ifjúsági vezetőképzés és a Teljes Szívvel Forte zenecsoport-vezető képzés résztvevői végre személyesen is találkozhattak, és részt vehettek az első képzési hétvégén 2022. január 7–9. között, Gyergyószentmiklóson.    Nagy öröm van szervezőkként a szívünkben, hogy ilyen sok fiatal eljött és fontosnak tartotta, hogy a hitélete szempontjából és a vezetői kompetenciáiban • Napközben megállhais fejlődhessen. tunk egy-egy pillanatra és    Az első hétvége a Teljes Szívvel hallgassuk meg szívünk képzési hétvégék közül egy alapozó dobogásának vagy légzéhétvége. Egy lehetőség ez a fiataloknak, sünknek a ritmusát. Érezhogy még közelebbről, személyesen zük, hogy élünk. Ez hálával megismerhessék magát Istent. Előadátölt el. sokat hallottak a Teremtő mindent felülmúló szeretetéről, ami soha • Esténként jó visszatenem fogy el irántunk. A bűnről, ami kinteni a megélt napra. elválaszt minket ettől a szeretettől. IsKérdezzünk rá: gondolaten megoldásáról, amivel megváltott taimban, szavaimban, tetminket a bűneinktől. A hitről, a szeméteimben megjelent-e a mai lyes döntéshozatalról, a megtérésről és napon a „mindegy”, és ezt a közösség fontosságáról. hogyan tudtam kimondani?    Az előadások mellett volt természetesen lehetőség nemcsak Istennel, hanem Dr. Darvas Piroska SA, embertársainkkal, a hasonló korú emberekkel való tasegítőnővér lálkozásra is. Közös csapatösszerázó játékokon, beszélgetéseken vehettek részt a fiatalok, amik során jobban megismerhették egymást. Volt lehetőség a nevetésre, a lelkibeszélgetésekre, de még egy kis sétára is a természetben, a csodás Csíky-kertben.    A hétvége abszolút fénypontja a szombat esti ima volt. Sokan most adták át először mindazokat a köveket, terheket, fájdalmakat, nehézségeket Istennek, amiket évek óta hordoztak magukban. Az egyik résztvevő így fogalmazott az estéről: „Teljes szívemből azt éreztem, hogy Isten jelen van közöttünk és betölt minket végtelen szeretetével.” Majoros Máté 9


Ég és Föld között Istennel Dr. Bakó Mária Hajnalka rovata

Házszentelés A házszentelés szokása székely nemzetünk körében egyike a legjelentősebb eseményeknek. Ilyenkor minden család legalább valamelyik tagja igyekszik otthon lenni, hogy személyesen fogadhassa a Szent Keresztet. Megható pillanatok ezek, mert e jeles nap liturgiája segít felkészülni és ráhangolódni a lelkipásztor látogatására, aki felkeresi híveit. Nagyobb településeken egy nap nem elegendő a házszentelésre, ezért van, ahol megkezdik az ünnep előtt, és folytatják utána is. Mikor van a házszentelés ünnepe? Katolikus liturgiánk méltóságteljesen ünnepli meg az eseményt, minden mozzanata örömet sugároz úgy a liturgia végzőinek, mint a látogatást fogadó családoknak. Vízkereszt napjára a plébánia bevonja a ministránsokat a munkába, akik meghatározott szerepkörök szerint végzik el a rájuk bízott feladatokat, énekkel, verssel köszöntik a befogadó családokat, amíg megérkezik a házszentelő atya és kísérete a Szent Kereszttel. Van, ahol a sort az egyháztanács zárja. Milyen sorrendben érkeznek a házszentelést előkészítő ministránsok? Vízkereszt ünnepe valójában hármas ünnepkört foglal magában. Az első ünnep a napkeleti bölcsek vagy mágusok látogatása az Istengyermeknél. Sok szép rege kötődik hozzá, a tudás bölcsessége alázatba öltöztetve hódol az Anya és Gyermeke előtt. Az Úr megjelenik a világban, az emberek előtt (epifánia). Olaszországban ezt „befana”-nak nevezik, amikor a szülők, nagyszülők elhalmozzák gyermekeiket, unokáikat ajándékkal, elviszik az ún. „Prágai Kis Jézus”-hoz, templomi „betlehemekhez (presepe). A monda szerint a három király, mágus messzi földről érkezett a csillag- jelezte úton. Hogy hívták ezt a mondai három királyt? A második ünnep az Úr Jézus megkeresztelkedését mondja el. Keresztelő Szent János készítette elő az Úr Jézus útját, de amint megérkezett az Üdvözítő, Szent János visszavonult, átadva ezt a „szolgálatot” Neki, Akit nagyobbnak ismert el saját magánál. Az Úr Jézus alávetette magát a vízzel való megkeresztelésnek, amelynek során szózat hallatszott az égből, az Atyaisten tanúságtételeként: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” (Lk 3,22) Hol keresztelkedett meg az Úr Jézus? A harmadik ünnep szintén kiemelkedő értékű az Evangéliumban, ez pedig „Kánai menyegző” néven honosult meg. Kána helység Galileában, északon van, a Názáret városa mögötti hegyháton. Názáret elhelyezkedése olyan, mint a Nápolyé. Egy hatalmas katlan, délre tájoltan, a hegyháton pedig északra van a jó bor otthona, Kána. Ez a hely fontos eseménynek adott otthont az Úr Jézus életében, mert itt tette meg az első nyilvános csodáját. Milyen csodatétel kötődik Kánához? Kedves Olvasó! A válaszokat a Szent Kereszt Plébániára várjuk! (530230 Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 38., Hargita megye) 10


2022. január 16–23.

Ökumenikus imahét

Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze. A napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg ezen a nyolc napon az igehallgatók előtt. Ezek olyan ajándékokat hordoznak hitben, gondolatokban és lelkiekben, amelyek gazdaggá teszik ennek az imahétnek minden esti alkalmát. Az imaheti füzetet összeállító közel-keleti keresztény testvéreink az alábbi igét választották: „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” (Mt 2,2)

A három bölcs nem a vakvilágba indult. Isten népe akkoriban – gondoljunk csak a pünkösdi történetre! – az ismert világ szinte valamennyi országában otthont talált. Ott gyakorolták vallásukat is. A környezetükben élők hitük igazságait is megismerhették egy-egy mondáson keresztül. Így juthatott el a bölcsekhez a Tóra is. A bölcseknek eszébe juthatott az ősi zsidó várakozás, amit Bálám hirdetett, hogy „csillag tűnik fel” (Szám 24,17). Sőt az égbolt tanulmányozáskor szerzett ismereteik is egybevágtak azzal az alapvallomással, hogy a csillagok rendjét, helyét, járását Isten határozza meg (Jób 38,31 és Iz 40,26a). És a bölcsek érkezése Jeruzsálemben is felelevenítette a próféták igéit. Még Betlehem is az eszükbe jutott. Mégis, akiknek a prófétai

ige szólt, azok közül senki sem kísérte el a bölcseket Betlehembe… Egy sosem járt úton a csillag jelentette a bölcseknek, hogy jó felé mennek. A bölcsek ismerete így érett tudománnyá, mert ebben az esetben a tudományuk és Isten igéje egybehangzó volt!  És aztán Isten gondoskodott a hazavezető útról! Az álomban kapott intés és az engedelmesség jelentette azt a más utat, amely hazafelé vezetett.  A ma élő keresztények számára ez az égi csillag az Isten szent igéje. Ez hív mindenkit Jézushoz. Péter apostol ezért szólt így Isten igéjéről, hogy arra figyeljünk, „mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben” (2Pét 1,19).  A közel-keleti keresztények annak tudatában teszik közzé az imaheti forrásanyagot, hogy világszerte sokan osztoznak fájdalmaikban, nehézségeikben, és vágyódnak arra a világosságra, amely a Megváltóhoz vezet, aki le tudja győzni a sötétséget. Ez összefogásra hívja az egyházakat, annak érdekében, hogy a fiatalok Isten szíve szerinti jövőt építsenek, ahol minden ember megtapasztalhatja az életet, békét, igazságosságot és szeretetet. (Az Imaheti füzet alapján)

11


Hótaposók a korcsoplyapályán A két kis apostol - 5. rész   De szeretnék én is velük menni! - sóhajtott fel Peti, amint az ablakból látta, ahogy barátai Zoli bácsival elindulnak a nem messze lévő korcsolyapálya felé. Egy nappal korábban, amikor Zoli bácsi, (a korcsolyapálya tulajdonosa) megjelent a játszótér szélén, és a friss hóban hancúrozó gyerekeket meghívta havat taposni, még javában hullott a hó. - Ha holnap eláll a havazás – mondta Zoli bácsi –, szükségem volna sok ügyes kis láb munkájára, hogy minél hamarabb jeget tudjunk csinálni a korcsolyapályán. Az időjárás-előrejelzés szerint holnap déltől már nem fog havazni, és lehűl a levegő. Volna kedvetek holnap havat taposni? Természetesen mindenki kap a munkájáért egy kiló narancsot, s azonkívül minden héten egy órán át ingyen korcsolyázhat. Számíthatok rátok? - Igen! Megyünk! - kiáltották a gyerekek egyhangúlag, köztük Peti is, aki akkor még nem tudhatta, hogy másnap nagyamája helyett neki kell a kishúgára vigyáznia, amíg az anyukája munkában lesz.

Így történt, hogy míg a többi gyerek délben elindult havat taposni egy kiló narancs és heti egy óra ingyen korcsolyázás igéretének örömével, Peti azért imádkozott, hogy a nagyi mihamarabb végezzen az orvosnál, s így a többiek után szaladhasson.  Két óra múlva végre megjelent a nagyi. Peti azonnal a többiek után sietett. Ha nem is kap egy kiló narancsot s nem korcsolyázhat egy teljes órát ingyen, de csak kap legalább egy narancsot, (amit majd hazavisz a kishúgának), és néhány percig ingyen korcsolyázhat majd a többiekkel együtt! Mire odaért, a pálya nagy részén már le volt tapodva a hó, Peti számára alig maradt tapodni való. Csak 20 percig dolgozott, de azt teljes bedobással. - Köszönöm a segítséget, kedves gyerekek! – kiáltotta Zoli bácsi a pálya széléről. – Nagyon ügyesek vagytok! Gyertek, álljatok sorba és vegyétek át a narancsokat! Peti, te gyere elsőnek! Köszönöm, hogy mégiscsak eljöttél! Tessék a narancs, és ha megfagy a jég, gyere korcsolyázni! - Kezet rázott Petivel, majd átnyújtott neki egy necc narancsot. Aztán sorra jöttek a többiek, a végén Lili és Lala vette át Zoli bácsitól a kiló narancsot. - Benneteket is várlak korcsolyázni!

A

12


gyerekek csendben indultak a játszótér felé. Csak Lili és Lala nem tűnt fáradtnak. - Ennyire elfáradtatok? Mi bajotok? – kérdezte Lili a többiektől, látva azok kedvtelenségét. - Azt hiszem, én tudom, mi a helyzet – szólt Lala. – Figyeljetek csak, most mondok nektek egy történetet, amit Jézus mondott tanítványainak: „Egy szőlősgazda korán reggel kiment munkásokat fogadni szőlősébe. Mindegyikükkel megegyezett, hogy egy teljes napi munkáért fejenként fizet egy dénárt. - Csak egy dénárt? Az nem kevés? – kérdezte az egyik gyerek. - Nem kevés – felelte Lili –, az akkoriban egy teljes napi munkáért járó pénz volt. - Pár órával később – folytatta Lala a történetet, – a szőlősgazda látott néhány tétlen embert a piactéren. Őket is felfogadta, hogy a nap további részében a szőlősében dolgozzanak, és azt mondta, hogy igazságos bért ad nekik. A pontos összeget azonban nem adta tudtukra. A szőlősgazda újra és újra kiment a piacra: délben, délután háromkor és öt órakor is. Minden alkalommal újabb munkakeresőkkel találkozott, akiket szintén a szőlőjébe küldött dolgozni. A fizetségről csak annyit mondott: ’Ami igazságos, megfizetem.’ Amikor esteledni kezdett, a szőlősgazda azt mondta az intézőjének: ’Hívd a munkásokat és add ki nekik a bérüket, kezdve az utolsóktól az elsőkig.’ A sorban tehát azok kerültek előre, akik csupán egy órát dolgoztak. Az intéző mindegyiküknek egy dénárt adott. Végül azok is sorra kerültek, akik már reggeltől dolgoztak. Azt várták, hogy több pénzt kapnak, mint a többiek, mert egész nap kint voltak a szőlősben. Azonban ők is egy dénárt kaptak. Akik egész nap dolgoztak panaszkodni kezdtek: ’Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyformán kezelted őket velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét.’ A szőlősgazda azonban így válaszolt az egyiüknek: ’Barátom! Nem vagyok hozzád igazságtalan. Nem egy dénárban egyeztél meg velem?’ Majd ezt mondta a fáradt munkásoknak: Fogjátok, ami a tietek, és menjetek! Én ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint nektek. Vagy nem szabad azt tennem az enyémmel, amit akarok? Rossz szemmel nézitek talán, hogy jó vagyok?”  Amint Lala befejezte a történetet, egy nagyon kis ideig tartó csend után Pali megbökte Petit: - Örülök, hogy te is eljöttél – mondta, s pajkosan belelökte egy kupac friss hóba, majd nevetve melléje huppant. S a gyerekek nevetve mind rájuk ugrottak... Most én kérdezlek titeket: Milyen érzés, ha dicséretet vagy jutalmat kaptok munkátokért? Problémát okoz nektek, ha mások ugyanannyi dicséretet vagy jutalmat kapnak?

Feladat Az alábbi betűhalmazban az irigy emberre jellemző tulajdonságok vannak beírva a 4 lehetséges irányba (jobbról balra, balról jobbra, fentről lefele vagy lentről felfele). Ha ezeket kihúzzátok, és a megmaradt betűket balról jobbra és fentről lefele haladva összeolvassátok, egy újabb szót találtok. Küldjétek el nekem is! Íme a kihúzandó szavak abc-sorrendben: ANYAGIAS, EGOISTA, FÖSVÉNY, FUKAR, KAPZSI, KICSINYES, KUPORI, OLCSÓJÁNOS, ÖNZŐ, SMUCIG, SZŰKMARKÚ, ZSUGORI

Email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com Postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimnázium, Márton Áron u. 80., 530211, Csíkszereda, Hargita megye

G

F

U K A R A O

S Ú A K I R G A

Ö K R A A S S U O S T E V P K O S Y É O I N

L C S Ó

S I S Z

A M

N

J

P

Y N A

Y I D Ó G S Ö N Z Ő E C S U G O R I M U C I G K

K Ű Z S

R

O

I

Á A N K O S

Katóca 13


Ég és Föld között Istennel A decemberi helyes válaszok: Melyik ez a közismert karácsonyi dal? A „Csendes éj…” Melyik ez az osztrák falu? Oberndorf bei Salzburg. Ki a dal szövegének a szerzője? Josef Mohr tisztelendő. Ki a dallam szerzője? Franz X. Guber karnagy. Mikor volt az ősbemutató? 1818-ban.

A frissen meggyógyult alkoholista bemegy a munkaközvetítőbe, ajánlanak is neki egy munkát, ahol nettó 3 000 lejt keresne. Mire ő: - Az nem jó, mert ha túl sok a pénzem, akkor bemegyek a kocsmába, és újra rászokom az alkoholra. - Hát akkor lenne egy másik munka, ott 2 000 lenne a fizetést, és csak napi 6 órát kéne dolgoznia. - Az sem jó, mert ha túl sok a szabadidőm, akkor megint csak a kocsmában kötök ki. Nem lehetne valamilyen munkát találni, ahol napi 10 órát dolgoznék és 1 000 lejt ajánlanának? - Olyan munkánk is van, de ahhoz diploma kell... ***

A vonaton odaszólnak a székelynek: - Bácsi, húzza fel az ablakot, mert künn hideg van. A székely felhúzza, de nem tudja megállni szó nélkül: - No, most künn meleg van-e? *** - Betartotta a tanácsom, és nyitott ablaknál aludt? - Igen, doktor úr! - Tehát az asztmája nyomtalanul eltűnt? - Nem, doktor úr. Nyomtalanul az aranyórám és a pénztárcám tűnt el. *** A sündisznó egy lyukas autógumit talál az út szélén. Oldalba löki a barátját és mondja: - Végre, egyszer mi győztünk! 14

Jack egy éjjel nagyon siet hazafelé, ezért a temetőn át vezető, rövidebb utat választja. Amikor halk kopogást hall, egy kicsit megriad, de azért folytatja útját. A kopácsolás egyre hangosabbá, Jack pedig egyre rémültebbé válik. Végül aztán odaér egy férfihoz, aki egy sírkövet véseget. - Hála Istennek! - sóhajt fel megkönnyebbülten Jack. - Halálra rémített. De mi az ördögöt csinál? - Ezek az ostobák rosszul írták a nevemet - feleli a férfi.


Támogatónk

keresztrejtvény „A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek…” (Róm 12, 10). A bibliai idézet befejező része a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 1. számú soraiban van elrejtve. Vízszintes: 12. Erőszakkal hatalma alá veti. 13. Természetes úton keletkezett üreget. 14. Silbak pán hangszere. 15. A vásárló. 17. Két szó: hozományok – románul; és orosz személygépkocsi márka. 19. Tova. 20. Zambiai és kazahsztáni gkj. 21. … - … szélén áll, közel van a halálához. 22. Személyével. 24. Továbbá, azon kívül jegyzetel. 26. Zambiai és német gkj. 27. Találót. 28. Kender, len fás részeit ütögetve pozdorjává törő. 30. Irodalmilag és zeneileg kiművelt, szabados életet élő nő az ókori görögöknél. 31. Magyar színésznő személyneve, aki a Tükörképek c. film főszereplője (Bodnár). 32. Orosz igen! 33. Rémül. 34. Rizsből, darából pépszerűvé főzött étel. 35. … - …, holnap is, minden nap. 37. Netán, belülről! 38. Maros megyei gkj. 39. Nagyon kis mértékben rostokat tartalmazó. 42. Utca – oroszul. 43. Rövid pályán fel- és leszállni képes repülőgép (végén fölös B). 44. Olimpiai és kétszeres Európa-bajnok magyar ökölvívó (György). 46. Arra a távolabbi helyre taszította. 48. … esett össze, meghalt. Függőleges: 2. Gyermekzokogás. 3. Valóságos, elküldött – latinul. 4. Becézett Ágotát. 5. Tisztességtelen, jogtalan jövedelemre (tesz szert). 6. Hertz, röviden. 7. Száraz fénymásoló eljárás. 8. Valaminek a működésében, folyamatában beálló rendellenesség. 9. Távoli helyre dobja. 10. Az … vasfoga – Csurka István műve. 11. Súrolni kezd! 16. Vederben található! 18. Eme, a nyelvnek viszonylag önálló egysége. 19. Az óramutatót előre igazította. 23. Személye elé taszított. 25. Ravaszdinak fekhelyül szolgáló szalma, avar. 27. Alá. 29. … Paz, Bolívia adminisztratív székhelye. 30. Angol haj! 32. Kövér – gúnyosan. 35. Hitrege – idegen kifejezéssel. 36. A szovátai Medve állóvíz is ilyen. 40. Kínai eredetű hosszmérték (kb. 570 m). 41. Short take – off and landing, rövid pályán felés leszállni képes angol repülőgép rövidítése. 42. Uruguayi, német és jemeni gkj. 45. Egyből kettő! 47. Indulatszó. Készítette: Korodi Zoltán Tusnádfürdő Az ehavi megfejtéseket január 28-ig várjuk! Szent Kereszt Plébánia, 530230 Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 38., Hargita megye. A megfejtők között könyveket sorsolunk ki!

A decemberi megfejtés Vízszintes 1: A hit szolidaritás nélkül Függőleges 16: Halott. 39: Ferenc pápa Megfejtők: András Erzsébet – Lövéte, Balázs Ferenc – Csíkszereda, Bodó Jolán – Csíkszereda, Csákány Margit – Csíkszereda, Fülöp Hajnal – Madéfalva, György Ferenc – Csíkszereda, György Ilona – Csíkszereda, Kedves Piroska – Csíkszereda, Kolcsár Rozália – Gyergyószárhegy, Kovács Edit – Gyergyószárhegy, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Pál Éva Mária – Csíkszereda, Részegh Gizella – Göröcsfalva, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Tamás Ágnes – Szentegyháza, Vass Noémi – Szárhegy. A szerencsés megfejtő: Vass Noémi


Rónay György:

Jelenlét Nézz föl az égre: ott van felhők és csillagok közt. Pillants körül a földön: ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Áss le a föld alá: csontokból és kövületekből szándékaink lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan. Mindenben látható.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.