Page 1


Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу»

Методичний кабінет

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК №2

Червень-2015


У «Методичному віснику» №2 подано матеріали, що охоплюють різнобічні аспекти методичної роботи ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» упродовж 2014-2015н.р.: аналіз методичної роботи в цілому, кращий досвід та напрацювання викладачів відповідно до сучасних вимог, матеріали на допомогу викладачу-початківцю, поради психолога, новинки літератури та ін. У «Методичному віснику» ми не даємо готових рецептів, а лише пропонуємо орієнтири для творчої методичної співпраці педагогічного колективу.

Рекомендовано до друку методичною радою ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» (Протокол № 6 від 10 червня 2015 року)


Вічним законом нехай стане: вчити і вчитися за допомогою прикладів… Ян Амос Коменський


Червень, 2015

3

Сьогодні у випуску: Звітуємо, аналізуємо, узагальнюємо……………………………………………….4 Видавнича діяльність……………………………………………...……………….11 Педагогічні читання………………………………………………………..………21 Інтерактивні та інноваційні технології навчання……………………………..…39 Модернізація освіти…………………………………………………….……….…42 На допомогу викладачу-початківцю……………………………….…………….46 На прийом до психолога………………………………………………….……….51 Бібліотека консультує…………………………………………………………….54


Звітуємо, аналізуємо, узагальнюємо

Червень, 2015

4

Завершився 2014–2015 навчальний рік… Методичну роботу ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» упродовж року представлено як цілісну систему психологопедагогічної підготовки, підвищення та удосконалення фахового, науково-теоретичного й практичного, а також загальнокультурного рівнів. Це поєднання організаційної, освітньої, науково-пошукової та науково-інформаційної діяльності структурних підрозділів та педагогічного складу з метою вдосконалення методичної підготовки викладачів щодо проведення навчально-виховного процесу, активізації розвитку педагогічної компетентності та підвищення кваліфікації. Основна концепція методичної роботи коледжу в 2014-2015 навчальному році - «Впровадження новітніх інформаційних технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення ефективності та якості викладання в коледжі». За минулий рік педагогічними працівниками закладу проведена значна робота з вирішення проблемного питання. Продовжувалась розробка та систематизація інформаційно-нормативної бази, яка забезпечує ефективне впровадження інноваційних засад у навчальновиховний процес (всі матеріали знаходяться у методичному кабінеті: положення, методичні рекомендації, вказівки, документи, що є правовою основою методичної роботи у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації). У закладі проведено ряд відкритих навчальних занять відповідно до графіка, затвердженого директором РКЕБ від 29.08.2014 року:  Сірацька Ю.В. Податкова система. «Засади організації податкової системи України»;  Захарчук М.О. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках. «Відображення в обліку операцій купівлі-продажу іноземної валюти»;  Криволисова К.А. Фізика. «Кипіння. Залежність температури кипіння від тиску»;  Павлусь Г.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства. « Тематичне сервірування столів»;  В’юн М.І. Технологія виробництва кулінарної продукції. «Страви з риби»;  Данилов В.В. Основи правознавства. «Господарське судочинство»;  Дідковський А.Л. Інформатика і КТ. «Технологія пошуку інформації у гіперпросторі. Перегляд веб-сторінок. Система електронної пошти;  Багнюк А.В. Біологія. «Становлення еволюційних поглядів. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції»;  Гаврилюк А.О. Всесвітня історія. «Становлення прорадянських режимів у Польщі, Чехословаччині, Болгарії, Румунії, Угорщині, Югославії. Демократичні революції»;


Звітуємо, аналізуємо, узагальнюємо

Червень, 2015

5

 Печенюк С.М. Основи філософії. «Філософська думка в Україні»;  Колодич Ю.М., Назаров А.Л. Інтегроване заняття з туризму та інформаційних технологій. «QR-коди». Педагоги отримували методичну допомогу щодо структури та проведення відкритого заняття, оформлення методичних розробок. Потрібно зазначити, що заняття засвідчили значний ріст викладачів у методичному плані. Упродовж року продовжувалась робота з метою залучення викладачів коледжу до наукової та методичної роботи, розроблено ряд методичних розробок занять, рекомендацій, вказівок; узагальнено та систематизовано в електронному варіанті матеріали творчо-пошукових робіт, відкритих занять, друкованих статей циклової комісії «Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни» (голова ц.к. Артемюк В.П.); матеріали інноваційних технологій, що впроваджуються викладачами циклової комісії «Природничі та фізико-математичні дисципліни» в навчальний процес (голова ц.к. Білецький В.В.); творчо-пошукові роботи студентів спеціальностей «Туристичне обслуговування» (голова ц.к. Колодич Ю.М.), «Фінанси та кредит» (голова ц.к. Самсон Л.С.), «Товарознавство та комерційна діяльність» (голова ц.к. Столярець О.К.). На високому рівні пройшли педагогічні читання на тему «Розвиток педагогічної компетентності викладачів у системі навчально-виховного процесі коледжу: теорія і практика». Проблему компетентності було розглянуто не тільки з наукової точки зору, але й доведено її практичну результативність, що засвідчили виступи Данилова В.В., майстрів виробничого навчання Гусевик А.М., Зиль Н.Ф., Калінчук Р.П.,Ткачук В.П. За матеріалами педагогічних читань видано збірник. Деякі матеріали знайшли своє відображення в «Методичному віснику», №2. Підготовлено та надруковано ряд наукових праць: 1. Опанасик А.В., Вербило Т.В. Сучасні форми роботи з обдарованими студентами. // Освіта. Технікуми, коледжі. 2014. 2. Романчук В.П., Назаров А.Л. Сучасні підходи до професійної орієнтації. //Освіта.Технікуми, коледжі. 2015; 3. Білецький В.В. Реалізація виховних функцій у підручниках фізики. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника». -Київ, 2014. 4. Михасюк К.В. Практична підготовка як засіб формування професійної компетентності студентів коледжу економічних спеціальностей. Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - Переяслав-Хмельницький, 2014.


Звітуємо, аналізуємо, узагальнюємо

Червень, 2015

6

5. Михасюк К.В. Чинники впливу на зміст професійної освіти та якість підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця». - Суми, 2014. 6. Михасюк К.В. Перспективи розвитку дистанційної економічної освіти. Науковопрактична інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2014 року». - Чернігів, 2014. 7. Антоневич Ю.А.Формування професійних компетентностей на заняттях з математики та інформатики засобами інформаційно-комунікативних технологій у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації економічних спеціальностей. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. МЕГУ ім. С.Дем'янчука.- Рівне, 2014. 8. Назаров А.Л. Проблеми використання баз даних у процесі викладання інформатики і комп'ютерної техніки у ВНЗ 1-І рівня акредитації. (в редакції); 9. Білецький В.В. Проблеми сучасного підручника. (в редакції); 10. Михасюк К.В. Практична підготовка як засіб формування професійної компетентності студентів коледжу економічних спеціальностей. (за матеріалами 11 Міжнародної науковометодичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». // Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Держаний педагогічний університет ім. Гр. Сковороди, 2014. 11. Михасюк К.В. Особливості моніторингу якості практичної підготовки в коледжі студентів економічних спеціальностей. Збірник наукових праць «Психолого-педагогічні основи гуманізації начально-виховного процесу в школі та ВНЗ.- Рівне, МЕГУ, 2015, 12. Михасюк К.В. Науково-дослідна робота як складова професійної підготовки студентів коледжу економічних спеціальностей. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького університету.- К., 2015. У коледжі функціонує методична рада. Основні питання, винесені для обговорення на засідання методради у 2014-2015 н.р.:  аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік та завдання методичної служби коледжу на новий навчальний рік;  ознайомлення та обговорення правових, організаційних, фінансових засад функціонування системи вищої освіти, встановлених Законом про вищу освіту (Закон від 01.07.214 №1556-VII);  про підготовку студентів до участі в коледжівських, обласних та Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах. Участь у роботі МАНу;


Звітуємо, аналізуємо, узагальнюємо

Червень, 2015

7

 підготовка до атестації загальноосвітніх дисциплін та акредитацій спеціальностей коледжу: «Бухгалтерський облік», «Фінанси та кредит», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Виробництво харчової продукції» та інші. У коледжі продовжує функціонування школа педагогічного зростання «Викладач-початківець». До роботи залучені, як і минулого навчального року, викладачі, які можуть поділитися своїм досвідом. Упродовж року відповідно до плану, затвердженого директором від 29.08.2014р, проведено заняття на теми: «Формування дидактичного компоненту педагогічної компетентності викладача коледжу» (Погодіна Н.В.); «Методика аналізу і самоаналізу навчальних занять» (Погодіна Н.В.); «Комунікативна компетентність як складова педагогічної компетентності викладача коледжу» (Погодіна Н.В., Козлинець О.Ю, викладачі -початківці Гаврилюк А.О., Сірацька Ю.В.); «Використання різнопланових методів та прийомів у процесі викладання англійської мови» (Чурікова Л.І.); «Проблема самоосвіти в педагогічній спадщині Сухомлинського» (Погодіна Н.В.); «Метод проектів як ефективний засіб інтелектуального розвитку на заняттях філологічних дисциплін» (Мельниченко С.А.); «Організація самостійної позааудиторної роботи студентів» (Погодіна Н.В.); «Реалізація виховних функцій на заняттях фізики» (Білецький В.В.); «Діагностика знань із основ професійної педагогіки та психології (діагностично-аналітичний практикум)» (Козлинець О.Ю.); «Огляд педагогічної та методичної періодики» (впродовж року) (Хома Є.С). У школі «Викладач-початківець» функціонує наставництво як форма роботи з молодими та малодосвідченими викладачами. Відповідно до наказу директора від 18.09.2014 №22 «Про організацію роботи з молодими та малодосвідченими викладачами» у коледжі розпочато наставницьку діяльність. Призначено наставниками молодих спеціалістів викладачів з певним педагогічним досвідом у кожній цикловій комісії. Викладачами-наставниками розроблено індивідуальні плани роботи з урахуванням теоретичної та методичної допомоги молодому викладачу та здано звіти про пророблену роботу до 10.06.2015 року. Методичним кабінетом упродовж року узагальнені матеріали засідань школи педагогічного зростання «Викладач-початківець» за 2012-2015 навчальний рік у збірнику «Матеріали засідань школи педагогічного зростання» (паперовий та електронний варіанти). Питання «Колективна форма розвитку педагогічної компетентності викладача - заняття школи педагогічного зростання «Викладач-початківець» було представлено методистом коледжу Погодіною Н.В. та молодим викладачем Захарчук М.О. на педагогічних читаннях у січні 2015 року.


Звітуємо, аналізуємо, узагальнюємо

Червень, 2015

8

Однією із важливих ланок методичної роботи є атестація педагогічних працівників. Інформацію про підготовку до проходження атестації було розглянуто на засіданні методичної ради та відтворено в атестаційному куточку. Упродовж року викладачі, які атестувалися в 2014-2015 навчальному році, проводили відкриті заняття, засідання гуртків, працювали над оформленням методичних доробок та методичного забезпечення в цілому, готувалися до презентацій педагогічного досвіду, які представили в березні 2015 року (Лук'янова К.В., Павлусь Г.В.). Результати атестації озвучені на педагогічній раді 25 травня 2015 року, протокол №5. Упродовж року підвищили свою педагогічну та фахову майстерність шляхом стажування на виробництві та проходження курсів підвищення кваліфікації на базі РОІППО такі викладачі та майстри виробничого навчання: Гусевик С.О., Бойчук С.В., Гусевик Г.М., Зиль Н.Ф., Калінчук Р.П., Кондрашина О.Т., Криволисова К.А., Стоцька В.А., Ткачук В.П., Мокрій О.М., Гаврилюк А.О., Багнюк А.В., Данилов В.В., Козлинець О.Ю., Погодіна Н.В. Методичним кабінетом удосконалено перспективне планування проходження атестації викладачів та підвищення їх кваліфікації. Свою фахову та педагогічну майстерність викладачі РКЕБ підвищували також шляхом роботи в обласних методичних об'єднаннях вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації відповідно до плану на 2014-2015 навчальний рік. Звіти про участь у роботі обласних методичних об'єднань здаються до методичного кабінету, питання обговорювалися на засіданнях циклових комісій. План засідань обласних методоб'єднань в основному виконано. Розпочато на початку навчального року відтворення методичної роботи коледжу: видано перший номер «Методичного вісника» як допоміжне науково-інформаційне середовище для поглиблення психолого-педагогічних знань, умінь і навичок, особистісних якостей викладачів коледжу, особливо тих, які не мають педагогічної освіти, та узагальнено і систематизовано матеріали до друку «Методичного вісника» №2. Проведено перевірку методичних комплексів викладачів спеціальностей ВХП, БУХ, ТК, ФК, що підлягали акредитації у 2014-2015 навчальному році, а також викладачів загальноосвітніх дисциплін, які підлягали атестаційній експертизі у грудні 2014 року та викладачів, які атестувалися 2014-2015 н.р. Аналіз перевірок знайшов своє відображення в довідках результатів перевірки. У коледжі проводилась підготовка до проведення конкурсів, олімпіад, фестивалів, спираючись на досвід минулих років. У даному навчальному році проведено мовознавчий конкурс ім. Л.Яцика, фестиваль ім. Т. Шевченк а учнівсько-студентської молоді, олімпіади з української мови, математики. Переможцями обласного етапу стали такі студенти: Валентина Бойко (Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика, олімпіада з української мови, викладач Вербило Т.В, ), Волошкевич Ярослав (Всеукраїнська олімпіада з математики, викладач Корнійчук П.І.).


Звітуємо, аналізуємо, узагальнюємо

Червень, 2015

9

Орлов Вадим здобув перемогу у Всеукраїнському конкурсі – захисті науководослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України з географії ( І місце у II етапі та V місце у III етапі, викладач Колодич Ю.М.). Хильчук Тетяна посіла III місце у III етапі Всеукраїнської олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з дисципліни «Вироби кулінарної продукції» (викладач Радчук О.В.). У коледжі викладачі та студенти залучались до науково -практичної роботи: Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника. Реалізація виховних функцій у підручниках фізики»( Білецький В.В.); II міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми обліку, оподаткування, математичного моделювання та автоматизації фінансовогосподарських процесів» (Корнійчук П.І., студенти коледжу); науково-практичної конференції «Проблемні питання розвитку економіки трансформаційного періоду» в НУВГП (Самсон Л.С., Кадубець Д.З., Захарчук М.О.); науковопрактичної конференції в РДГУ (Антоневич Ю.А.); міжвузівської науковопрактичної конференції «Якість безпечність товарів. Пріоритети євроінтеграції» КСУ, РКЕБ (Скора О.М., Музика Н.І); інтегрованої науково-практичної конференції «Організація власного бізнесу. Інноваційні товари на сучасному споживчому ринку» НУВГП, РКЕБ (Свіріліна В.В., Скора О.М., Музика Н.І); ІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми обліку, оподаткування, математичного моделювання та автоматизації фінансового-господарських процесів» РДГУ (Сірацька Ю.В.); ІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми обліку, оподаткування, математичного моделювання та автоматизації фінансового-господарських процесів» РДГУ (Гусевик С.О., Антоневич Ю.А., Михасюк К.В., Антоневич О.Й., Шпортько Л.В., Єфімчук С.О., Сірацька Ю.В.); Всеукраїнської студентської науково практичної конференції «Проблемні питання розвитку економіки трансформаційного періоду» у НУВГП (Мартинюк С.Ф., Михасюк К.В., Сірацька Ю.В., Камінська С.М., Комончук О.І.); науково -практичних семінарів: «Основні концепції пошуку роботи. Формування, структурування та аналіз основних аспектів ефективного пошуку роботи» РКЕБ, МЕГУ (Стоцька В.А.); «Менеджмент і маркетинг органічного виробництва» у НУВГП (Столярець О.К.); «Методологія ефективного пошук у роботу в сучасних реаліях» (Стоцька В.А.); «Актуальні питання розвитку практичної психології на Рівненщині» РДГУ (Козлинець О.Ю.); навчально -методичного семінару-тренінгу «Ресурси в роботі зі стресом, тривогою в ситуаціях суспільної кризи» РДГУ (Козлинець О.Ю.) Студенти та викладачі закладу брали участь у різноманітних науковопізнавальних заходах: «Математичне моделювання економічних процесів» (Корнійчук П.І., Єфімчук С.О., Антоневич О.Й., студенти коледжу); «Математичне моделювання економічних процесів» РКЕБ, МЕГУ (Гусевик С.О., Антоневич Ю.А., Антоневич О.Й., Дідковський А.Л., Білецький В.В., Єфімчук С.О., Корнійчук П.І., Михасюк К.В., Хома Є.С); День кібернетики МЕГУ в РКЕБ (Гусевик С.О., Антоневич Ю.А., Дідковський А.Л., Білецький В.В., Єфімчук С.О., Корнійчук П.І., Михасюк К.В., Назаров А.Л.,


Звітуємо, аналізуємо, узагальнюємо

Червень, 2015

10

Хома Є.С.); інтегрований науково-пізнавальний захід «Міжнародний день менеджменту», організований у НУВГП та РКЕБ (Музика Н.І., Столярець О.К.); підготовлено творчо-пошукові роботи студентів «Найцікавіші туристичні об’єкти світу» (Колодич Ю.М.); «Національні особливості та туризм країн світу (туристичний путівник: Європа, Австралія, Азія, Нова Зеландія») (Колодич Ю.М., Безрукова А.Л., Ойцюсь А.М.). Узагальнено та систематизовано методичні матеріали тижнів циклових комісій, проведених у 2014-2015 н.р. Викладачі коледжу залучаються до роботи в обласних олімпіадах, конкурсах та інших видах перевірок: члени журі ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, (Погодіна Н.В., Вербило Т.В.); член журі ІІ етапу олімпіади з української мови (Мельниченко С.А.); член експертної комісії обласної державної адміністрації (Погодіна Н.В.). Отже, з вищесказаного зрозуміло, що викладач є ключовою постаттю сучасних освітніх процесів, духовним наставником студентів та людиною, здатною спонукати їх до знань. Цим зумовлено виняткове значення системи науковометодичної роботи, головна мета якої - надання реальної дієвої допомоги педагогу в розвитку професійної майстерності та активізації творчого потенціалу. Широке поле завдань методичної діяльності та форм їх реалізації постійно оновлюється та зазнає змін, на що потрібно звертати увагу при подальшому плануванні, але залишається традиційний зміст методичної роботи, який є пріоритетним у навчально-виховному процесі. Погодіна Н.В., відмінник освіти України, викладач-методист, методист коледжу


Видавнича діяльність

Червень, 2015

11

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ Романчук Василь Прокопович, кандидат педагогічних наук, директор ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу», Назаров Андрій Леонідович, викладач ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» Знайди собі справу до душі, і тобі більше ніколи не доведеться працювати Конфуцій В умовах підвищення вимог до якості трудового потенціалу зростає потреба у формуванні в молоді системи цінностей, за якої повага до праці, прагнення до об’єктивного, раціонального визначення професійного шляху, кар’єрного росту та вдосконалення стає фундаментом майбутнього молодої людини. Питання професійної орієнтації сьогодні набувають особливого значення. Правильний вибір професії значною мірою гарантує молоді ефективне використання її сил і знань в інтересах особи і суспільства, і, навпаки, людині заважають власні неадекватні очікування щодо свого професійного визначення. Складність ситуації вибору професії полягає в її двоїстості: з одного боку, об’єкт вибору – велика кількість професій, видів професійної діяльності з широким спектром характеристик, з іншого – суб’єкт вибору професії – особистість зі своїми якостями й задатками. Метою даної статті є дослідження проблем організації профорієнтаційної і профконсультаційної роботи, аналіз чинників, що впливають на вибір спеціальності (фаху), вироблення рекомендацій, щодо сучасних підходів до професійної орієнтації. Вибір фаху можна розглядати як взаємодію двох сторін: людини, з її індивідуальними здібностями, які проявляються у схильностях, інтересах, характері, темпераменті, і фаху, з тими вимогами, які він висуває до людини. Правильно вибрати професію - значить знайти своє місце в житті. Поспішність і легковажність у цьому випадку неприйнятні, вони можуть зруйнувати життєві устремління, дезорієнтувати кар’єрну траєкторію, тим самим зробивши людину нещасною. Все це призводить до ускладнень у навчанні, пізніше в працевлаштуванні, і, зрештою, у процесі самої професійної діяльності особи. Тому, починаючи із шкільної лави, необхідно організовувати та проводити профорієнтаційну роботу, щоб допомогти учневі вдало обрати майбутній фах. Від правильного, свідомого вибору професії виграють і особистість, і держава. Людина, задоволена професійною діяльністю, може досягти великих успіхів, вона стає висококваліфікованим спеціалістом, фахівцем. Тому вдосконалення


Видавнича діяльність

Червень, 2015

12

професіоналізму людей, що досягається передусім за допомогою освіти та фахової підготовки, стає запорукою і змістом усього суспільного прогресу. Для того, щоб робота приносила радість, вона повинна давати людині багато: це й інтерес до змісту роботи, і коло спілкування, і почуття поваги й самоповаги, відчуття сенсу і значущості своєї діяльності. Велике розчарування, психологічне виснаження та соціальні витрати завдає необдуманий вибір професії. У 15-17 років, коли гостро постає проблема вибору фаху, молоді люди мають дуже приблизні уявлення про своє майбутнє, адже вони ще мало в чому встигли себе спробувати. Так само недостатньо підлітки знають і про різні спеціальності, їхні уявлення про них часто дуже поверхневі. І не дивно, адже в цьому віці молодь більше турбують питання взаємин з однолітками, а не майбутня робота, яка здається поки міфічно далекою. Допомогти абітурієнтові правильно зробити вибір професії покликана профорієнтація. Професійна орієнтація — заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй обрати одну з професій, яка їй підходить з урахуванням потреб виробництва. Для того, щоб правильно й усвідомлено обрати професію, необхідно, передусім, бути інформованим про спеціальності та вищі навчальні заклади, які готують фахівців для різних галузей народного господарства. Абітурієнт повинен мати чітке уявлення про ту спеціальність, якій бажає себе присвятити, знати вимоги, які вона пред’являє до працівника. Освітні заклади у зв'язку зі специфікою послуг, які ними надаються, вимагають особливих засобів позиціонування. Саме тому в цій галузі значної ваги набувають такі цінності, як історія та репутація вищого навчального закладу, адже імідж, який формується в процесі діяльності ВНЗ, безпосередньо впливає на його конкурентоспроможність на освітньому ринку. Відтепер кожен навчальний заклад ставить собі за мету не лише надання якісних послуг, а й створення яскравого та привабливого образу самого ВНЗ, бо як відомо, основна мета кожного вишу - заохотити потенційних споживачів освітніх послуг скористатися саме його освітнім продуктом. Вибір приватного або державного навчального закладу, значною мірою залежить від матеріального становища сім’ї. У державному ВНЗ є можливість вступити на бюджетне відділення. Крім того, диплом після закінчення державного вишу цінується більше нинішніми роботодавцями. Перш за все, така ситуація пояснюється існуванням у свідомості переважної більшості людей стереотипу, що «за гроші можна не вчитися». А також тим, що багато приватних вузів, які з’явилися не так давно, ще не встигли повністю випробувати свою навчальну програму. Тому, незважаючи на те, що деякі комерційні вищі навчальні заклади можуть запропонувати освіту високого рівня, на ринку праці продовжує існувати певна дискримінація їхніх випускників. Не слід думати, що, надаючи перевагу приватному ВНЗ, ви зводите всі ризики до нуля тільки тому, що платите за навчання. Відомі непоодинокі випадки


Видавнича діяльність

Червень, 2015

13

припинення діяльності комерційного навчального закладу як такого. Також цілком можливі варіанти стягнення грошей за «прогресивною» системою, коли за кожен курс доводиться платити все більше і більше, але чому і за що – абсолютно незрозуміло. У Державному вищому навчальному закладі «Рівненський коледж економіки та бізнесу» готують молодших фахівців за спеціальностями: — «Бухгалтерський облік». Затребуваність цієї професії зумовлюється тим, що талановитий керівник на підставі документів, грамотно підготовлених бухгалтерією, може не тільки зробити висновки про фінансову ситуацію в компанії, але й планувати розвиток фірми, вирішувати кадрові питання, виявляти «слабкі місця» бізнесу; – «Фінанси і кредит». Ця спеціальність орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави. Ці фахівці повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи; — «Туристичне обслуговування». Фахівець туризму повинен бути лідером у впровадженні засобами туризму народної дипломатії як могутнього руху об’єднання народів на високих гуманістичних принципах; — «Товарознавство та комерційна діяльність». Ця спеціальність орієнтована на розширення міжнародної торгівлі, безперервне стимулювання збуту товарів продовольчого та виробничого призначення, загострення боротьби за покупця спеціалістам, що займаються комерційною діяльністю; — «Виробництво харчової продукції». Сьогодні на ринку праці необхідний грамотний фахівець у галузі ресторанного господарства, професіоналконсультант із технології приготування кулінарних, кондитерських виробів, страв та напоїв, сервірування столів, керівник середньої ланки, що вміє приготувати якісні страви, гарно їх оформити, подати, сервірувати стіл відповідно до свята, замовлень відвідувачів, фахівець, здатний проявляти максимум фантазії, творчості при підході до справи, вплинути на настрій гостей, продемонструвати культуру обслуговування, діловий працівник сфери торгівлі, який підтримує вітчизняного виробника та вміло задовольняє потреби споживачів. Щорічно в коледжі складають графік профорієнтаційної роботи. У ньому передбачено: — виїзд у школи з мультимедійними засобами для показу відеоматеріалів та презентацій; — надсилання електронною поштою листів з інформацією про коледж директорам шкіл Рівненської області. — публікування профорієнтаційних статей та оголошень в місцевих газетах «Слово і час», «Вісті Рівненщини», «ОГО», «Рівне Вечірнє» і ін.; — розроблення профорієнтаційних макетів; — розміщення реклами на білбордах, призматронах, сіті-лайтах; — використання Web-конференцій між школою та коледжем.


Видавнича діяльність

Червень, 2015

14

Враховуючи те, що соціальні мережі – найбільш прогресивний засіб комунікації, в YouTube, Однокласники, ВКонтакте, Facebook, Twitter розміщуються відомості про навчальний заклад. Для забезпечення контингентом в умовах складної демографічної і економічної ситуації викладачі ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» проводять профорієнтаційну роботу в школах м. Рівне і сусідніх населених пунктах (районах, області), для майбутніх абітурієнтів проводяться екскурсії, традиційний "День відкритих дверей", ярмарок професій, де надається інформація про навчальний заклад, ознайомлюють з правилами прийому та програмами вступних випробувань. Майбутні абітурієнти мають змогу особисто поспілкуватися з адміністрацією і викладачами коледжу, отримати інформацію про спеціальності, їх актуальність та попит на ринку праці нашого регіону. Школярі міста запрошуються на відкриті заняття, виховні та спортивно-масові заходи, які проводяться в коледжі. Майбутні вступники забезпечуються рекламно-інформаційною продукцією. Для абітурієнта замало показати рекламний буклет чи почути стандартний виступ уповноваженої особи від коледжу. Вони та їхні батьки хочуть побачити сам заклад, його інфраструктуру, відвідати бібліотеку, подивитися гуртожитки, аудиторії, зрештою поспілкуватися зі студентами, які вже навчаються в нас. А тоді роблять висновки і приймають рішення. Тому нам приємно, що протягом усіх цих років, коли ми говоримо про демографічну кризу, РКЕБ має свого абітурієнта, може проводити повноцінний навчальний процес за всіма ліцензованими напрямками. Вищі навчальні заклади, використовуючи комунікативні можливості WEBсайтів, застосовують їх для реклами свого потенціалу і ресурсів з метою залучення студентів і створення позитивного образу навчального закладу. Створення позитивного образу ВНЗ у потенційних споживачів освітніх послуг має починатися з організації і планомірного розвитку комунікацій з абітурієнтами, їх батьками, підприємствами та іншими споживачами освітніх послуг. Велику роль у профорієнтації відграє сайт коледжу, де відображаються всі заходи (свята, семінари, конференції), які проводяться як у коледжі, так і на обласному та всеукраїнському рівнях з участю наших студентів. Розроблена медійна реклама, яка представлено банерами, адже це ідеальний варіант для абітурієнтів, які планують вступати до навчального закладу. Не менш важливими характеристиками коледжу є майбутнє працевлаштування, комфорт, повага до студента, розвинена інфраструктура (бібліотека, комфортні навчальні аудиторії, спортивний комплекс, їдальня, перукарня), можливості самореалізації, відсутність корупції, престижність, а також сучасне технічне обладнання. На початку кожного навчального року серед студентів ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» проводиться анкетування, яке виявляє типові помилки під час вибору спеціальності:  відсутність самостійності у виборі спеціальності і схвалення рішення на вимогу батьків або рекомендації оточення; вибір спеціальності обумовлений вибором цієї професії друзями;


Видавнича діяльність

Червень, 2015

15

 відсутність умінь з’ясувати, усвідомити, оцінити свої здібності й можливості у вибраній спеціальності;  вибір професії обумовлений тільки матеріальними міркуваннями;  захоплення тільки зовнішньою або якоюсь однією стороною професії. Спробуймо проаналізувати результати анкетування, здійсненого на початку навчального року психологом коледжу. Відповіді на запитання анкети «З яких джерел Ви отримуєте інформацію про коледж?» дозволили нам з'ясувати, що найбільш поширеним джерелом інформації отримують від батьків, адже цей варіант відповіді обрали 91 респонденти із 235. На друге місце абітурієнти поставили інформацію, яку вони отримують від батьків, друзів, родичів, знайомих у процесі міжособистісного спілкування. Це джерело обрало 80 респондентів. На третьому місці джерелом інформації серед абітурієнтів є глобальна мережа Інтернет – 52. Порівняно незначна частина абітурієнтів використовує пресу (2) і радіо (2), тому розміщення іміджевих матеріалів у цих засобах масової інформації є менш ефективним, проте все ж таки потрібним. Другим чинником, що допомагає правильно обрати професію, є профконсультація. Профконсультація – (від лат. professіo - рід занять, consultatіo - нарада) це взаємодія профконсультанта і особи, що обирає фах, з метою підготовки її до самостійного вибору професії на основі вивчення і врахування індивідуальних особливостей та потреб ринку праці. Професійна консультація - складова частина системи професійної орієнтації, що проводиться з урахуванням фізичних і психологічних особливостей респондента, його загальних і професійних інтересів, схильностей і здібностей, загальної і професійної підготовки, медичних і психологічних вимог до працівника даної професії, а також зведених даних про попит на робочу силу, можливості працевлаштування і навчання за тими чи іншими професіями і спеціальностями. Результатом консультації є формування професійного плану абітурієнта, підвищення усвідомленості й відповідальності за вибір майбутньої професії. Під час профконсультації необхідно ознайомлювати майбутніх абітурієнтів з роллю і перспективами кожної професії, потребою в кадрах, змістом трудової діяльності, соціально-економічним і санітарногігієнічним статусом професій. Психологічна професійна консультація проводиться в кілька етапів і складається з:  попередньої бесіди;  психологічної діагностики здібностей і схильностей;  корекції уявлень клієнта про себе і конкретну професію;  вироблення плану життєвого шляху і визначення професійного вибору;  "зворотного зв'язку" про отримані результати. Можна запропонувати рекомендації, які допоможуть абітурієнту правильно обрати фах: 1. Проаналізуйте коло своїх інтересів, нахили, здібності, фізичні можливості, особисті якості, необхідні для успішного виконання трудових завдань, а також все


Видавнича діяльність

Червень, 2015

16

те, що може перешкоджати продуктивній професійній діяльності. 2. Визначте сферу (галузь) своєї майбутньої професійної діяльності та перелік бажаних професій. 3. Складіть чітке уявлення про обрану професію. У цьому Вам допоможе ознайомлення з професіограмою: зміст праці, засоби і знаряддя, умови, медичні показники та протипоказання. 4. Співставте свої можливості з вимогами, які висуває обрана професія. 5. Якщо співставлення не дало позитивного результату, вивчіть запасний варіант професійного вибору. 6. Проаналізуйте ринковий попит на професію: де й наскільки вона затребувана; чи легко буде знайти роботу після здобуття фахової освіти і які ймовірні шляхи кар’єрного росту. 7. Обравши для себе майбутню професію, проявіть стійкість в реалізації професійного наміру, в досконалому оволодінні фаховими знаннями та вміннями. Фахівці коледжу з профконсультування здійснюють свою роботу, спираючись на матеріали економічних, соціологічних і соціально-психологічних досліджень. Співробітники приймальної комісії ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» консультують по Skype і через ICQ, відправляють новини в Twitter і активно відповідають на питання в групі «Вконтакте», відкритій для тих, що вступають до навчального закладу. Це стало звичайною практикою для студентів РКЕБ, а також і для абітурієнтів. Під час приймальної кампанії в холі коледжу встановлені стенди «Наші викладачі», «Виховна робота», «Наші досягнення» та «Де можна продовжити навчання», транслюються відео-, фотопрезентації. Кожному абітурієнту, крім консультацій, працівники приймальної комісії презентують візитівки. Адміністрація коледжу, весь педагогічний колектив здійснює велику профорієнтаційну і профконсультаційну роботу. Однак у сучасних умовах необхідно впроваджувати додаткові заходи в цьому напрямку. З цією метою на сайті коледжу доцільно було б запровадити систему електронної реєстрації, яка дозволить Вам отримати: позачергове обслуговування у приймальних комісіях у заздалегідь узгоджений день і час; онлайн, телефонні або особисті консультації у працівників коледжу; допомогу, за необхідності, у виборі напряму підготовки, форми навчання (профорієнтаційні консультації). З метою поліпшення профорієнтаційної роботи необхідно запрошувати майбутніх абітурієнтів до участі в проведенні олімпіад, конкурсів, тижнях циклових комісій та студентських конференцій, де студенти коледжу для випускників шкіл демонструватимуть свою професійну компетентність. З метою сприяння працевлаштуванню випускників коледжу варто, на нашу думку, запровадити «День кар’єри», на який запрошувати також випускників шкіл. Поспілкувавшись з потенційними роботодавцями безпосередньо, молоді люди зможуть краще зрозуміти основні тенденції вітчизняного ринку праці. Водночас захід важливий не лише для відвідувачів, а й для роботодавців, як важливий інструмент у наборі персоналу та поповненні кадрового резерву. Отже, необхідний комплексний підхід до профорієнтаційної роботи, що дає можливість кожній особі усвідомлено підійти до вибору професії.


Видавнича діяльність

Червень, 2015

17

Алла Опанасик, заступник директора з гуманітарних питань та виховної роботи ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу»; Тамара Вербило, викладач української мови та літератури ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу»

Сучасні форми роботи з обдарованими студентами Розбудова незалежної України потребує змін у структурі системи освіти з метою відтворення інтелектуального потенціалу народу. Помітно зростає потреба суспільства в людях, які вміють нестандартно мислити, можуть вносити нову якість у соціальне та виробниче життя країни,розвиток культури народу. Молодій державі потрібні енергійні, талановиті люди, які ставитимуть і творчо вирішуватимуть не лише поточні завдання, але й ті, що виникатимуть у майбутньому. Головна мета Державної національної програми «Освіта України ХХІ століття» передбачає забезпечення можливостей постійного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації. Одним із стратегічних завдань, окреслених у цій програмі, є створення умов для виховання освіченої, творчої особистості і громадянина. Питання розвитку творчої особистості набуває особливої ваги в умовах зміцнення та вдосконалення української державності, становлення України на міжнародній арені, що зумовлює необхідність підвищення інтелектуальнокультурного потенціалу суспільства та вдосконалення всіх ланок навчальновиховного процесу. Кардинальні зміни в суспільстві, які спричиняють потребу у розвитку і використанні на благо суспільства творчих здібностей особистості, диктують необхідність оновлення сфери освіти, яка має забезпечувати у молоді «розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості; підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді». У зв’язку зі зміною соціально-економічних умов життя, а відповідно і суспільних пріоритетів, змінюються мета й завдання, які постають перед практичною педагогікою. У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки говориться: «Метою Національної стратегії розвитку освіти на наступне десятиріччя є забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання упродовж життя». Розвиток системи освіти в зазначеному напрямі ґрунтується, зокрема, на вивченні потреб і забезпеченні розвитку дітей особливих груп: обдарованих і з особливими потребами; розробці індивідуальних методик організації їх навчання та


Видавнича діяльність

Червень, 2015

18

соціалізації, проектуванні особистісно розвивального середовища обдарованих дітей і молоді». Переосмислення цінностей вивело на передній план у державній політиці проблеми обдарованості, творчості, визначивши пошук, навчання і виховання, стимулювання творчої праці та захист талантів як засіб забезпечення поступального на рівні світових стандартів розвитку суспільства. Під час розробки вихідних положень роботи з обдарованими студентами нами використовувались надбання психолого-педагогічної науки. Зокрема, концепція творчої обдарованості О.М. Матюшкіна, концепція «вікового потенціалу» Н.С.Лейтеса, теорія розвитку творчого потенціалу В.А.Романця, трактування обдарованості як прояву творчого потенціалу людини Ю.Д. Бабаєвої, психодидактичний підхід до навчання і розвитку обдарованості дітей в умовах загальноосвітньої школи В.В.Клименка, теорія креативності Е. Торренса, триколова концепція обдарованості Дж. Рензуллі, психосоціальна модель А.Танненбаума і багато інших; фундаментальні праці В.І. Бондаря, О.В.Киричука, С.В. Крисюка, В.Г. Онушкіна, М.Г. Протасової та сучасних науковців післядипломної педагогічної освіти: Л.І. Даниленко, В.В. Демченка, Т.М. Сорочан, Н.І. Клокар, В.В. Олійника, М.І. Романенка та інших. Аналіз філософської, науково-педагогічної та методичної літератури свідчить про незначну увагу науковців до проблем організації навчання та виховання студентів та підготовки викладачів до роботи з цією категорією молоді. «Майже недослідженими залишаються проблеми змісту, форм, методик відповідної підготовки, вимог до педагога, його готовності до навчання і виховання здібної і талановитої молоді». Тому поширення існуючих та пошук нових форм і методів роботи з обдарованими студентами є актуальною педагогічною проблемою. Метою статті є, проаналізувавши поняття обдарованості як соціальнопедагогічного явища, описати форми і методи роботи з обдарованими студентами в Державному вищому навчальному закладі «Рівненський коледж економіки та бізнесу». Дослідження обдарованості характеризується складністю та суперечностями. Останнім часом спостерігається тенденція до осмислення поняття обдарованості як цілісної системи. В.О. Моляко вважає, що одним із плідних шляхів вивчення творчості в цілому є вивчення обдарованості через особистість. За В.О. Моляко, основою обдарованості є «стратегічна організація свідомості, що дозволяє впорядковувати зміст потоку свідомості, конкретні системи, що перебувають у хаосі, проектувати їх і будувати, орієнтуючись також на об’єктивні показники, які задаються тими вимогами, що існують у реальності». Організація роботи з обдарованими студентами має свої особливості та повинна базуватися на альтернативних, нестандартних формах і методах навчання. Особливі методи, як вважають фахівці, для виховання та навчання обдарованої дитини не потрібні, необхідно звернути увагу на ті з них, що оптимально розвивають творчі здібності дитини. «Методи навчання обдарованих дітей,- вважає С. Майданенко,мають відповідати: - своїм основним завданням - наданню допомоги обдарованим учням в отриманні знань;


Видавнича діяльність

Червень, 2015

19

- рівню інтелектуального та соціального розвитку дитини, різним вимогам і можливостям, виявляти основний та послідовний варіант розвитку здібностей дитини; - переходу від перцептивного рівня пізнання до вищих понятійних рівнів». У Державному вищому навчальному закладі «Рівненський коледж економіки та бізнесу» значну увагу приділяють роботі з обдарованими студентами. Одним із напрямків роботи є участь студентів коледжу в Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика, олімпіадах з української мови. Багато років поспіль ці заходи збирають знавців рідної мови, тут виявляються кращі з них. Серед завдань, які пропонуються студентам, обов’язково є такі, що мають творчий характер: створити рекламу коледжу, написати твір на запропоновану тему. Це сприяє оригінальності, гнучкості мислення дітей, генеруванню ідей, розвитку самостійності. Кращі творчі роботи обов’язково публікуємо у студентській газеті «Наш коледж», а також в обласній газеті «Освіта Рівненщини», з якою ми активно співпрацюємо. Останнім часом у цій газеті опубліковані статті Тетяни Полюхович - призера ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика і ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови - «Дорога до матері» і «Книги - найбільше диво з див». Залучення обдарованої молоді до співпраці з редколегією студентської газети «Наш коледж» - важливий напрямок роботи з обдарованою молоддю, адже завдяки цьому розвиваються лінгвістичні здібності, формується пізнавальна суб’єктивна активність студента на основі його внутрішніх уподобань. Студентська газета створена у грудні 2007 року, редакційну колегію очолює директор коледжу - заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, відмінник охорони здоров’я, відмінник освіти, почесний працівник туризму Романчук Василь Прокопович. Головний редактор газети - викладач української мови та літератури Вербило Тамара Володимирівна, член Національної спілки журналістів України. На початку навчального року редакційна колегія запрошує до співпраці всіх студентів, зокрема першокурсників. У рубриках «Студентське життя», «Актуально», «Немає часу нудьгувати!», «Ми - майбутнє твоє, Україно!», «Події», «Зростаємо», «Особистість», «Наш вибір» розповідається про студентські будні і свята, переможців різноманітних конкурсів, тижні циклових комісій. Надзвичайно великою популярністю користуються виховні заходи, координатором яких є заступник директора з гуманітарних питань та виховної роботи Опанасик Алла Василівна. Тому студенти активно пишуть до газети про ті, що стали вже традиційними, наприклад, випускні вечори, на яких присутні улюблені щоу-зірки, конкурс «Алло, ми шукаємо таланти!», що цьогоріч отримав назву «РКЕБ fest», святкування Міжнародного дня студента, де викладачі перетворюються на юнаків та юнок і стають більш зрозумілими та близькими для студентів людьми. До речі, на урочистостях з нагоди випуску обдаровані студенти отримують номінації «Особистість», «Гордість коледжу», «Надія коледжу», «Містер коледжу» та «Міс коледжу». Кореспонденти газети беруть інтерв’ю у викладачів ( рубрики «Закінчіть, будь ласка, речення», «Наші наставники»), створюють есе на різноманітні теми, наприклад, Віталій Кушнірук («Дехто вмирає, так і не народившись»), Олександра Герасимчук («А мені ж, може, просто хочеться щастя…»), Наталка Подолюк («Слова - теж вчинки»), Вікторія Салько («Я не можу без тебе жити»).


Видавнича діяльність

Червень, 2015

20

Особливою популярністю серед читачів користуються рубрики «Поетична вітальня», «Проба пера», де розміщуються поетичні та прозові твори обдарованих студентів, зокрема Ольги Усік, Ельвіри Музичук, Зої Мішиної, Вікторії Гавазюк. До речі, Вікторія Гавазюк - майстер зі створення чудових гумористичних гороскопів для студентів, якими захоплюються всі без винятку - і студенти, і викладачі. З нетерпінням очікують читачі і постійної рубрики «Смачно!», у якій досвідчені викладачі спеціальності «Виробництво харчової продукції» діляться своїми «родзинками» - рецептами приготування страв. А обдаровані студенти, що здобувають цю спеціальність, стають переможцями обласних конкурсів, на яких демонструють авторські рецепти. Багато хто зі студентів із нетерпінням чекають порад психолога коледжу Козлинець О.Ю., спортивних новин, відомостей з МДЦ «Артек», де студенти коледжу проходять технологічну практику. Створення студентської газети будується на основі співдружності педагогів і студентів і формує творче, нешаблонне мислення обдарованої молоді, уміння критично оцінювати свої можливості й прагнення самостійно вирішувати все складніші завдання. Однією з форм розвитку творчих здібностей молодих людей є науководослідницька, творчо-пошукова діяльність. Студенти , які оволодівають фахом «Туристичне обслуговування», презентують свої роботи у вигляді відеоекскурсій, фотоподорожей. Минулого року першокурсники коледжу взяли участь у роботі Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. На початку жовтня четверо студентів, які здобувають спеціальність «Виробництво харчової продукції» визначилися з темами науководослідницьких робіт: «Поетичний синтаксис Миколи Берези», «Авторські лексичні новотвори в поезії О. Богачука», «Феміністичний дискурс в українській літературі наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття», «Жіночі образи в драматичних творах Лесі Українки «В катакомбах» та «Йоганна, жінка Хусова». Протягом чотирьох місяців студенти досліджували літературні твори, працювали з науковою літературою. Потім пройшли контрольні випробування з української мови та літератури, а наприкінці лютого достойно представили свої роботи на конкурсі-захисті. Двоє з них - Наконечна Юлія і Дубровська Ольга посіли третє місце і стали призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Тим самим студенти продемонстрували набуті вміння аналізувати отримані результати, узагальнювати та видавати кінцевий продукт своєї діяльності. Необхідно, на нашу думку, визначити ще одну форму роботи з обдарованими студентами - участь у наукових конференціях. У квітні 2013 року призери ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук Наконечна Юлія і Дубровська Ольга взяли участь у студентській науково-практичній конференції «Пріоритети філологічної освіти», яка відбулася в Рівненському державному гуманітарному університеті , їх статті опубліковані у збірнику наукових праць. Очевидно, що саме талановитими людьми визначається успіх країни, окремих галузей науки, виробництва і культури, усіх сфер людського життя. Тому підтримка та розвиток обдарованої молоді є одним із пріоритетних напрямів сучасної української освіти.


Педагогічні читання

Червень, 2015

21

22 січня 2015 року у ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» проведено педагогічні читання на тему «Розвиток педагогічної компетентності викладачів у системі навчально-виховного процесу коледжу: теорія і практика». Педагогічні читання ставили за мету розкрити сутність та значимість розвитку педагогічної компетентності викладачів коледжу; розглянути впровадження компетентнісного підходу як засобу модернізації вищої освіти; зрозуміти, що компетентність, окрім фахових знань, умінь, навичок і досвіду за певною спеціальністю, охоплює ще й відповідальне ставлення до справи, здатність ефективно застосувати знання, уміння та особистісні якості для очікуваного результату. Під час розгляду та обговорення питань давалось пояснення певним ключовим поняттям та категоріям: вища школа; педагогіка вищої школи; компетентнісно орієнтований розвиток; компетентність; компетенції; інформаційно-комунікаційна компетентність; фахова компетентність; комунікативна компетентність; інтерактивні технології; самоосвіта; самовиховання та ін. Виступаючі розкривали теоретичні засади та демонстрували фахові складові, які ведуть до вершин компетентності викладача за Аристотелем: «Логос – якість викладання; пафос – контакт із аудиторією; етнос – ставлення до людей». Заступник директора з навчальної роботи Гусевик С.О. у своєму виступі висвітлив актуальність та доцільність вибору теми для розгляду, вказав на відповідність компетентнісного підходу вимогам модернізації європейської освіти. Багнюк А.В., спираючись на дослідження науковців, розкрила поняття педагогічної компетентності викладачів як наукової проблеми, вказала, що на сучасному етапі педагогічної науки і практики поняття «компетентність», «педагогічна компетентність» не мають однозначного тлумачення, охарактеризувала узагальнені компоненти педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу. Життя в умовах демократії, ринку, новітніх інформаційних технологій стає невідворотною перспективою. Усе це робить своєрідний виклик освіті, зумовлює потребу її радикальної модернізації. Змінюються засоби і методика навчання. Чи готові навчальні заклади випускати кваліфікованих фахівців у нових умовах? Викладачі Данілов В.В. та Дідковський А.Л. ознайомили з основами методики впровадження та використання сучасних інформаційних технологій у навчальний процес РКЕБ (на прикладі системи Clas Room). Педагогічна компетентність викладачів коледжу – це цілісне утворення в характеристиці фахівця та особистості, що є одним із проявів його професіоналізму й майстерності, показником сформованості професійно значущих якостей і поведінкових характеристик. Завідувач практики Михасюк К.В. вважає, що саме практичне навчання студентів є ефективною формою підготовки їх до майбутньої діяльності та зростання фахової компетентності. А майстри виробничого навчання технологічних дисциплін Гусевик Г.М. та Зиль Н.Ф., майстри товарознавчокомерційних дисциплін Калінчук Р.П. та Ткачук В.П. продемонстрували у


Педагогічні читання

Червень, 2015

22

фотоколажах фахову компетентність студентів та випускників спеціальностей як результат педагогічної компетентності викладачів. Педагогічною аксіомою є положення про формуючу роль особистості педагога у навчальному процесі будь-якої ланки освіти. Спілкування (когнітивна і комунікативна взаємодія) з викладачем у більшості студентів починається саме з вузівської лекції. Сірацька Ю.В. у своєму виступі розкрила етапи формування професійного мовлення в системі фахової підготовки студентів спеціальності «Бухгалтерський облік», продемонструвала відеоматеріали виступів викладачів – філологів Погодіної Н.В. та Гусевика С.О., які відзначили, що володіння державною мовою – важлива умова формування особистості майбутнього спеціаліста, становлення його високодуховного, національного зорієнтованого підходу, запорука професійної кар’єри, передоснова фахової компетентності. Навчальні заклади практично щорічно поповнюються молодими викладачами, які розпочинають формування своєї педагогічної компетентності в перші дні роботи. У ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» працює школа педагогічного зростання «Викладач-початківець», де молоді спеціалісти та викладачі, які потребують педагогічної допомоги, освоюють ази педагогічної майстерності. Керівник школи – методист коледжу Погодіна Н.В.- разом з викладачем-початківцем Захарчук М.О. ознайомила аудиторію з даною ланкою роботи, наголосивши, що до неї залучені викладачі з досвідом, адже педагогмайстер нагадує хорошого ремісника, який досконало володіє технологією «виготовлення» фундаментальних знань у своїх студентів та кутюр’є, що розвиває і формує новий стиль, враховуючи рух часу та його специфіку. На педагогічні читання також було подано стендові доповіді на теми: «Педагогічне спілкування, культура, такт, функції як складова комунікативної компетенції викладача» (Гаврилюк А.О.), «Самовиховання викладача як чинник удосконалення педагогічної майстерності та його компетентності» (В’юн М.І.), «Інтерактивні технології навчання як засіб формування фахової компетентності студентів та розвитку педагогічної компетенності викладачів коледжу» (Криволисова К.А.). На завершення психолог коледжу Козлинець О.Ю. провела тестування з метою діагностування стану розвитку педагогічної компетентності викладачів коледжу. Погодіна Н.В., відмінник освіти України, викладач-методист, методист коледжу


Педагогічні читання

Червень, 2015

23

Данилов В.В., викладач вищої категорії, Дідковський А.Л., викладач першої категорії

Інформаційно-комунікаційна компетентність як складова педагогічної компетенції викладача: впровадження та використаня сучасних інформаційних технологій у навчальний процес на прикладі Classroom Відповідно до ст. 50 Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556VII основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є: 1) лекція; 2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 3) консультація. Як показує досвід впровадження даної програми у навчальний процес, найбільш перспективним є застосування Classroom для проведення практичних, індивідуальних занять і консультацій, а також для організації і контролю самостійної роботи студентів. Опис роботи з програмою Classroom. Роботу з програмою організовує адміністратор. Для початку роботи з програмою необхідно здійснити такі дії: Перший етап - це реєстрація. 1. Реєстрація викладача в домені починається з подання заявки викладачем, яка включає особисту інформацію (як правило, ім'я, адресу електронної пошти та пароль). Ці дані будуть використані для аутентифікації при доступі до служб і захисту від несанкціонованого доступу. Викладач отримує дані облікового запису від адміністратора, створює курс і передає адміністратору заявку на групу, яка буде проходити цей курс. 2. Реєстрація студента проводиться в домені «rkeb-education.net» адміністратором за заявкою викладача. Тому студентам лишається тільки увійти в


Педагогічні читання

Червень, 2015

24

систему за своїми даними облікового запису (логін, пароль, домен), які вони отримують за схемою. Адміністратор віддає картки викладачу, який подав заявку на групу, викладач роздає кожному за прізвищем. Окремі групи РКЕБ вже зареєстровані, і студенти мають обліковий запис. Наприклад, групи ФК-31, БУХ-59, ТК – 58, ТК-35, ВХП-14. 3. Приєднання до курсу. У відповідному полі робочого вікна студент вводить код курсу, отриманий від викладача по електронній пошті або в аудиторії. Другий етап - це робота в класі (створення завдань викладачем і виконання завдань студентом). 1. Викладач на сторінці classroom.google.com вибирає курс, у верхній частині стрічки вказує назву завдання (при необхідності введіть опис завдання або додаткові інструкції), встановлює дату здачі завдання. Створюючи завдання, може завантажувати відео з YouTube або/та з файла, що знаходиться на комп’ютері. Натиснувши на кнопку «Создать задание», автоматично кожному зі студентів викладач надішле повідомлення про нове завдання із забезпеченням доступу до відео або приєднаного файлу і вказівкою на термін виконання. Студент відповідно до посилання заходить в клас. Відкриває, виконує завдання, здає виконану роботу та отримує повідомлення про те, що завдання здано. На цьому і завершується повний. цикл використання програми Classroom Особливості та переваги Classroom. 1. Створення і контроль завдань. Викладачі будуть у змозі створювати і збирати завдання, не використовуючи паперу. При цьому вони можуть швидко побачити, хто завершив роботу, а хто не завершив і потребує допомоги. І все це в режимі реального часу щодо кожного із студентів. 2.Поліпшення зв'язків у групі. Викладачі можуть надсилати загальні для групи повідомлення, задавати питання і коментувати виконання завдань студентами в режимі реального часу, що поліпшить взаємодію всередині і за межами групи. 3. Планування. Classroom автоматично створює папки для кожного завдання і для кожного студента. Студенти можуть легко побачити це на своїй сторінці доручень. 4. Простота установки. Викладачі або адміністратор можуть додати студентів прямо або повідомити код приєднання до навчальної дисципліни. Це займе всього кілька хвилин, щоб налаштувати. 5. Економія часу. Просто, без паперів викладач створює, аналізує завдання. Швидко, оскільки все в одному місці і викладач потребує тільки доступу до мережі Інтернет.


Педагогічні читання

Червень, 2015

25

6. Покращує організацію навчальної діяльності. Студенти можуть побачити всі свої завдання на сторінці завдань, і всі матеріали класу автоматично подаються в папки в Google Drive. 7. Доступний і безпечний Classroom не містить реклами, не використовує даних студентів і викладачів для рекламних цілей.

Фахова компетентність студентів та випускників спеціальності «Виробництво харчової продукції» як результат педагогічної компетентності викладачів

Гусевик Г.М., майстер виробничого навчання найвищого тарифного розряду

Зиль Н.Ф., майстер виробничого навчання найвищого тарифного розряду


Педагогічні читання

Червень, 2015

26


Педагогічні читання

Червень, 2015

27

Професійне мовлення у системі фахової підготовки студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена Франсуа Вольтер Завданням ВНЗ економічного профілю є підготовка висококваліфікованих фахівців, які повинні володіти вміннями, навичками професійного спілкування з метою ефективного застосування набутих знань у сфері української економіки. Процес формування професійної культури економічного мовлення складається з таких основних компонентів:  засвоєння професійної лексики і термінології економічного фаху;  прищеплення студентам навичок роботи зі словниками, довідниками;  формування вмінь сприймання, відтворювання і створення фахових текстів різних видів і стилів;  моделювання мовленнєвих ситуацій, які виникатимуть у майбутній професійній діяльності;  боротьба з мовленнєвою неохайністю в спілкуванні, уникнення типових порушень літературної мови в мовленнєвих стереотипах фахової галузі. Для кожного фахівця своєї спеціальності необхідні знання та навички зразкового володіння грамотною державною мовою. Вміння спілкуватися мовою професії підвищує результативність праці, допомагає комфортно почуватися на виробництві, у колективі. Професійне спілкування – це складова частина успіху. Рівень мовленнєвої культури розглядається як індикатор здібностей до певної професії. Сьогодні збільшився інтерес до української мови як державної, тому недостатньо мати знання, набуті в школі. Випускник ВНЗ повинен добре знати українську мову і використовувати її при виконанні службових обов’язків,адже глибокі знання професійної мови сприяють оволодінню фахом, підвищують ефективність праці, зміцнюють ділові стосунки. Для спеціаліста економічного профілю, зокрема, культура усного й писемного мовлення є не лише відображенням його толерантності, вихованості, інтелігентності, чистоти думок, висловлювань та вчинків, а й визначає загалом культуру його праці й, що важливіше, культуру взаємин у щоденному спілкуванні в усіх сферах мовленнєвої діяльності: від приватного спілкування − до спілкування на державній площині. Отже, яким би не було мовлення: ділове, літературне, усне, писемне, мова – це наша національна ознака, в ній наша культура, наша свідомість. Сірацька Ю.В., викладач першої категорії


Педагогічні читання

Червень, 2015

28

Інтерактивні технології навчання як засіб формування фахової компетентності студентів та розвитку педагогічної компетентності викладачів коледжу Cepeд нaйвaжливiшиx кoмпeтeнцiй сучасного фахівця визначають:  уміння дiяти в межах пoгoджeниx цiлeй i зaвдaнь;  умiння пoгoджувaти cвoї дiї з дiями пapтнepa (вpaxoвувaти думку iншoгo);  уміння жити paзoм: кooпepувaтиcя, йти нa кoмпpoмic;  уміння caмocтiйнo poзвивaтиcя, якщo здiбнocтi нe вiдпoвiдaють cучacним вимoгaм. Формування й розвиток таких компетенцій забезпечує інтерактивне навчання. Основними складовими інтерактивних занять є інтерактивні вправи і завдання, що виконуються студентами. Принципова відмінність інтерактивних вправ і завдань від звичайних у тому, що в ході їх виконання не тільки і не стільки закріплюється уже вивчений матеріал, скільки вивчається новий. Крім того, інтерактивні вправи і завдання розраховані на так звані інтерактивні підходи. У сучасній педагогіці накопичений найбагатший арсенал інтерактивних підходів, серед яких можна виділити такі: 1) творчі завдання; 2) робота в «малих групах»; 3) навчальні ігри (рольові ігри, імітації, ділові ігри й освітні ігри); 4) використання суспільних ресурсів (запрошення фахівця, екскурсії); 5) соціальні проекти й інші позааудиторні методи навчання (соціальні проекти, змагання, радіо і газети, фільми, спектаклі, виставки, презентації, пісні і казки); 6) розминки; 7) вивчення й закріплення нового матеріалу (інтерактивна лекція, робота з наочними приладами, відео- й аудіоматеріалами, «Учень у ролі вчителя», «Кожний навчає кожного», «Мозаїка» («Ажурна пилка»), використання питань, сократичний діалог); 8) обговорення складних і дискусійних питань і проблем («Займи позицію (шкала думок)», ПОПС-формула, «Один — удвох — усі разом», «Займи позицію», «Карусель», «Дискусія в стилі телевізійного шоу», дебати, симпозіум); 9) розв’язання проблем («Дерево рішень», «Мозковий штурм»).


Педагогічні читання

Червень, 2015

29

Інтерактивне заняття, як правило, складається з п’яти елементів: 1) мотивації навчання. 2) повідомлення теми. 3) надання необхідної інформації. 4) проведення інтерактивних вправ. 5) підведення підсумків. Мотивація – це своєрідний психологічний підхід, який дає можливість сфокусувати увагу студентів на проблемі, зацікавити в її розв’язанні. При цьому студент має бути налаштованим на усвідомлений процес пізнання, навчання,набуття умінь і навичок. Повідомлення та актуалізація теми, прогнозування навчальних результатів. Мета – забезпечити розуміння студентами змісту їхньої діяльності. Цілі – навчально–виховні та розвитку особистості. Визначення очікуваних результатів інтерактивного заняття повинно відповідати таким вимогам:  Мати значимість для професійної практики («після цього заняття студенти можуть…»);  Відображати рівень досягнень, який очікується після заняття; Результати мають бути сформульовані за допомогою відповідних дієслів, наприклад, пояснювати, визначати, характеризувати, порівнювати, відрізняти, дискутувати, аргументувати, проаналізувати, сформулювати та висловити власне ставлення до…, пояснювати по суті явища та наводити приклади подібних явищ;  Бути стислим, абсолютно зрозумілим для викладача, студентів, для всіх, хто буде перевіряти заняття з огляду на те, чи досягнуто очікуваних результатів. Надання необхідної інформації (10-15 % часу) може проводитись у вигляді міні-лекції, огляду дидактичного матеріалу, перевірки домашнього завдання з використанням інтерактивних форм. Наприклад, лекція у вигляді слайд – шоу, пояснення роботи в парах (збір суб’єктивної інформації чи об’єктивної), робота за методом «ажурної пилки», зокрема, об’єднання за кольором в «робочі групи». Інтерактивна вправа – основна частина заняття (50-60% часу). Охоплює такі елементи: 1) інструктаж (2-3 хв.) – мета вправи, правила, послідовність, кількість часу; 2) об’єднання в групи (розподіл ролей) – 1-2 хв; 3)виконання завдань – 5-15 хв; 4) презентація матеріалу – 3-15 хв; 5) рефлексія результатів студентами – 5-15 хв; 6)узагальнення отриманих результатів шляхом колективного обговорення. Рефлексія може бути виявлена за допомогою усного опитування: «З якою метою була виконана вправа?», «Чи виникали труднощі в процесі виконання?», «Чого ви особисто навчились?», «Чому б ви хотіли навчитись у подальшому?». Підведення підсумків. Для підведення підсумків заняття та оцінювання його результатів доцільно відвести до 20 % часу. Рекомендовано використовувати відкриті запитання: «Як? Чому? Що?», висловлювати думки про виконане, з’ясовувати причини: «Чому? Як? Хто?», вникати у відповіді: «Чому цього немає? Що було б, якби?», шукати альтернативи «Чи є інша можливість?», добирати інші


Педагогічні читання

Червень, 2015

30

приклади: «Де ще відбувається щось подібне?», вислуховувати думки незалежних експертів, робити спільні висновки. Таким чином, суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес здійснюється в умовах постійної, активної взаємодії всіх студентів, це сумісне навчання і взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де і викладач, і студент є рівноправними, рівнозначними, суб’єктами навчання. Криволисова К.В., викладач другої категорії


Педагогічні читання

Червень, 2015

31

Калінчук Р.П., Ткачук В.П., майстри найвищого тарифного розряду

Колективна форма розвитку педагогічної компетентності викладача – заняття школи педагогічного зростання «Викладач-початківець» Заняття школи педагогічного зростання «Викладач-початківець» можна умовно поділити на 3 форми, а саме: І. Теоретичні заняття з елементами практики за участю викладачів з досвідом. Отже, однією з форм навчання в школі є практичне заняття з використанням технологій інтерактивного навчання, мета якого - ознайомити викладачів з найпоширенішими технологіями інтерактивного навчання та випробувати їх дію, залучаючи до роботи викладачів для кращого розуміння їх суті та усвідомлення результатів застосування таких методик у викладанні різних навчальних предметів. Ось тематика таких занять: 1. Використання новітніх інформаційних технологій в процесі викладання дисциплін. Антоневич Ю.А., Шпортько Л.В. ознайомили з теоретичними засадами застосування інформаційно-комунікаційних технологій та вдосконалили навички щодо створення мультимедійних презентацій. 2. Мокрій О.М. провела практикум з використання інтерактивних методів та новітніх технологій на заняттях, на якому ознайомила з поняттями «інновація», «інтерактивність», «інтерактивне навчання»; охарактеризувала форми і методи


Педагогічні читання

Червень, 2015

32

інтерактивного формування фахової компетентності студентів; продемонструвала практичне застосування інтерактивного прийому «Броунівський рух». 3. Використання ігрових моментів на заняттях з фізики та математики. Єфімчук С.О., Антоневич О.Й. продемонстрували особливості застосування різнопланових ігрових моментів на заняттях у навчально-виховному процесі. 4. Використання методики оздоровлення студентів на заняттях. Крижов В.В. та Логвись Н.О. на практиці показали основні вправи, які можна і потрібно використовувати під час заняття з метою збереження здоров’я та підтримки психологічного настрою студента та викладача. 5. Нетрадиційні форми та методи проведення занять із використанням елементів здоров’язберігаючої технології. Колодич Ю.М. та Федорчук Р.Ю. ознайомили викладачів-початківців з нетрадиційними формами та методами проведення занять із використанням елементів здоров’язберігаючої технології; практично продемонстрували застосування нетрадиційних форм та методів на заняттях, вплив їх на виховання особистості в системі здоров’я. 6. Специфіка використання різнопланових форм і методів при проведенні занять з англійської мови. Чурікова Л.І. проаналізувала доцільність використання різнопланових форм і методів при проведенні занять з англійської мови, використовуючи новизну підходу до вивчення даного предмету. 7. Використання міжпредметних зв’язків на заняттях гуманітарного та природничого циклу. Погодіна Н.В. вказала на важливість та необхідність використання міжпредметних зв’язків на заняттях гуманітарного та природничого циклу як одного з компонентів формування інтелектуально розвиненої особистості, розглянула дане питання як системний світогляд, здатність вирішувати завдання в рамках навколишньої дійсності із застосуванням знань, умінь та навичок. ІІ. Відвідування та аналіз занять. З метою формування вміння адекватної самооцінки проводилось відвідування занять досвідчених викладачів та взаємовідвідування занять із подальшим їх аналізом: 1. Особистісно орієнтоване навчання на заняттях. Вербило Т.В. Українська мова. «Стилістичні особливості лексикології та фразеології». 2. Навчальна практика. «Вплив якості проведення заняття з практичного навчання на формування професійних якостей студента». Самсон Л.С. Активізація пізнавальної діяльності студентів. Відкрите інтегроване заняття на тему «СРСР в 30-х роках. Тоталітарний характер сталінського режиму. Робота з таблицями і зображеннями в текстових документах». Артемюк В.П., Антоневич Ю.А. ІІІ. Індивідуальна робота. Індивідуальна робота у школі «Викладач-початківець» проводиться методистом коледжу, наставниками та шляхом самоосвіти. Погодіна Н.В. як на теоретичному, так і на практичному рівні ознайомлює молодих викладачів з планом роботи школи педагогічного зростання «Викладачпочатківець», з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників; акцентує увагу на єдиних вимогах щодо ведення навчальної документації; вчить


Педагогічні читання

Червень, 2015

33

правильно формулювати триєдину мету заняття, а також ставити завдання студентам. Методист коледжу повторює з молодими викладачами основні структурні елементи лекційного, семінарського та практичного заняття; ознайомлює з основними формами, методами та моделями сучасного заняття. Педагоги – наставники навчають молодих спеціалістів використовувати елементи інноваційних технологій, що є актуальним на сучасному етапі, допомагають викладачам-початківцям в оформленні документів, формуванні методичних комплексів. Самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення професійної компетентності та безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів. Самоосвіта є основною формою підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи: опрацювання методичної літератури, інструктивних документів, написанні рефератів, виступів під час занять школи «Викладач-початківець» та ін. Вагомий внесок в роботу школи «Викладач-початківець» здійснює психолог коледжу Козлинець Олена Юріївна, яка постійно розробляє поради молодим викладачам щодо проведення занять, підтримки дисципліни в групі, виходу з конфліктних ситуацій, проводить цікаві практичні тренінги. Ось деякі з них: 1. Психологічний моніторинг проблем та досягнень роботи молодого викладача. 2. Типові проблемні ситуації у викладанні та можливі шляхи їх вирішення. 3. Вміння та вдосконалення організаторських здібностей викладача. Молоді викладачі не пасивні слухачі школи, а активні її учасники і вже мають певні позитивні результати та займаються самовдосконаленням. Отже, навчаючись у школі педагогічного зростання, викладачі беруть активну участь у науково-пізнавальному процесі, виконуючи проблемні, творчі, пошукові завдання, що відповідають їх інтересам, сучасним вимогам вищої професійної освіти, формують свою педагогічну компетентність. Захарчук М.О., викладач другої категорії


Педагогічні читання

Червень, 2015

34

Діагностика визначення стану розвитку педагогічної компетентності викладача З метою комплексного аналізу вивчення сучасного стану Вашої педагогічної компетентності просимо Вас відповісти на тестові запитання. 1. Наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави а) педагогіка вищої школи; б) педагогіка загальноосвітньої школи; в) історія педагогіки. 2. Процес формування духовно багатого, свідомого, гідного громадянина, спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господарства, науки, техніки, культури, освіти, медицини тощо а) об'єкт педагогіки вищої школи; б) завдання педагогіки вищої школи; в) предмет педагогіки вищої школи. 3. Сукупність вищих закладів освіти, які забезпечують фундаментальну наукову, професійну і практичну підготовку, здобуття громадянами освітньокваліфікаційних рівнів, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення кваліфікації а) система вищої освіти; б) нормативно-правова база вищої освіти; в) структура вищої освіти. 4. Освітній, науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує згідно з наданою ліцензією освітньопрофесійні програми освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку громадян, а також здійснює наукову і науково-технічну діяльність


Педагогічні читання

Червень, 2015

35

а) дошкільний заклад; б) вищий навчальний заклад; в) професійно-технічне училище. 5. Моделювання, організація навчально-виховного процесу та його результати, розроблення показників і критеріїв формування компетентностей, моніторингу, оцінювання, розв'язання проблем студентами, викладачами та адміністрацією а) педагогічна практика; б) навчальна практика; в) виробнича практика. 6. Привласнена сукупність інтелектуальних і фізичних ресурсів, що виявляється у здібностях, компетентності, мотивації, здоров'ї людини та використовується нею в економічній діяльності з метою одержання зростаючого доходу а) «розумовий капітал»; б) «грошовий капітал»; в) «людський капітал». 7. Засновник концепції випереджаючого навчання а) Ян Амос Коменський; б) Григорій Сковорода; в) Михайло Драгоманов. 8. Автор ідеї всебічно розвиненої особистості а) Олександр Духнович; б) Василь Сухомлинський; в) Григорій Сковорода. 9. Основоположник гармонійного розвитку особистості засобами розумового, морального та фізичного виховання а) Григорій Сковорода; б) Олександр Духнович; в) Михайло Драгоманов. 10. Автор теорії національної освіти а) Григорій Сковорода; б) Софія Русова; в) Михайло Драгоманов 11. Прихильник виховання за допомогою книги а) Софія Русова; б) Борис Грінченко; в) Василь Сухомлинський. 12. Основоположник народної творчої школи а) Софія Русова; б) Григорій Сковорода; в) Костянтин Ушинський. 13. Автор педагогічної ідеї взаємовідносин між особистим і суспільним а) Олександр Духнович; б) Василь Сухомлинський; в) Григорій Сковорода.


Педагогічні читання

Червень, 2015

36

14. Теорія, що науково обґрунтовує зміст, принципи, методи, організаційні форми і засоби навчання а) методика; б) дидактика; в) педагогіка. 15. Узагальнені вимоги до організації і здійснення навчального процесу; основні вихідні положення теорії навчання; теоретична; основа практичної діяльності викладача і студентів; способи досягнення педагогічних цілей з урахуванням закономірностей навчального процесу а) принципи навчання; б) методи навчання; в) засоби навчання. 16. Структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує можливості здобуття вищої освіти і певної кваліфікації а) зміст вищої освіти; б) зміст навчання; в) зміст педагогічної діяльності. 17. Система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в процесі навчання та зумовлена цілями та потребами суспільства а) зміст навчання; б) зміст педагогічної діяльності; в) зміст вищої освіти. 18. Суб'єкти навчального процесу у вищому навчальному закладі а) викладачі та студенти; б) навчально-допоміжна служба; в) адміністрація. 19. Підготовка робочих програм із навчальних предметів, розробка навчально-методичного забезпечення дисципліни, методичних рекомендацій до проведення занять; підготовка контрольних тестових, завдань, підбір тем повідомлень, рефератів а) аналіз результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів; б) організація навчальної роботи; в) планування. 20. Система, що реалізується в теоретичній і практичній формах, які взаємопов'язані та спрямовані на формування фахових знань і умінь студентів для здійснення майбутньої професійної діяльності а) діяльність студентів; б) діяльність викладачів; в) співпраця викладача-студента. 21. Застосування різноманітних методів і прийомів, впровадження інтерактивних технологій, актуалізація, мотивація до набуття знань, умінь для майбутнього фаху


Педагогічні читання

Червень, 2015

37

а) аналіз результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів; б) стимулювання навчально-пізнавальної активності студентів; в) планування навчальної роботи. 22. Перевірка у формі запитань, різнорівневих завдань, тестів, контролюючих програм, підсумкової атестації тощо а) контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів; б) узагальнення вивченого матеріалу; в) аналіз результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. 23. Підготовчий етап - навчально-методична розробка заняття охоплює: підготовку плану проведення заняття, відбір наочного забезпечення, підбір навчально-методичної літератури з означеної теми; виконавчий — організація власної діяльності викладачем та навчальної діяльності студентів під час проведення заняття; розподіл функцій для досягнення мети а) аналіз результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів; б) організація навчальної роботи; в) планування. 24. Підведення підсумків засвоєння навчального матеріалу, визначення рівня фактичних знань, умінь і навичок, співставлення досягнутих результатів з навчальними цілями а) контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів; б) узагальнення вивченого матеріалу; в) аналіз результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. 25. Викладач вищого навчального закладу має право а) на вільний вибір ефективних форм, методів і засобів навчальної та практичної діяльності; б) бути професійно та педагогічно компетентним, підвищувати свій кваліфікаційний рівень; в) дотримуватись правил внутрішнього розпорядку навчального закладу. 26. Викладач вищого навчального закладу зобов'язаний а) забезпечити необхідні умови для педагогічної діяльності, захисту професійної честі й гідності; б) вільно вибирати ефективні форми, методи і засоби навчальної та практичної діяльності; в) високоякісно та ефективно проводити теоретичні та практичні заняття, координувати самостійну позааудиторну роботу студентів. 27. Діяльність викладача коледжу здійснюється відповідно до а) посадової інструкції викладача вищого навчального закладу; б) освітньо-кваліфікаційної характеристики; в) спеціалізації. 28. Основні напрямки діяльності викладача ВНЗ а) науково-дослідна, навчальна, методична, виховна; б) навчальна, виховна, художньо-естетична, громадська;


Педагогічні читання

Червень, 2015

38

в) спортивно-оздоровча, навчальна, громадська, наукова, виховна. 29. Сукупність якостей особистості, які забезпечують високий рівень самоорганізації професійної діяльності педагога а) освітньо-професійна програма; б) професійна педагогіка; в) педагогічна майстерність. 30. Складові професійної майстерності викладача вищої школи а) розумова, моральна, естетична, фізична, трудова культура; б) професійні знання, педагогічна техніка, педагогічні здібності, педагогічна мораль, професійно-значущі якості, зовнішня культура; в) вміння цікаво на високому науково-педагогічному рівні проводити заняття. Таблиця 1 Відповіді для перевірки тестових завдань № тестового Відповідь завдання 1 а 2 в 3 а 4 б 5 а 6 в 7 а 8 в 9 б 10 в

№ тестового завдання 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Відповідь б а б б а б в а в а

№ тестового завдання 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Відповідь б а б б а в а а в б

Рівні засвоєння теоретичних знань із основ професійної педагогіки: правильна відповідь - 1 бал. Середній рівень - до 20 балів. Достатній рівень - 20-25 бали. Високий рівень - 26-30 балів. Козлинець О.Ю., викладач вищої категорії, психолог коледжу


Інтерактивні та інноваційні технології

Червень, 2015

39

Антоневич Ольга Йосипівна, викладач вищої категорії Антоневич Юрій Адамович, викладач-методист Гусевик Святослав Олександрович,викладач-методист

Формування професійних компетентностей засобами інформаційно-комунікативних технологій у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації економічних спеціальностей Перехід до нової парадигми суспільного розвитку, становлення постіндустріального суспільства, в якому ключову роль відіграють знання, неминуче призводить до необхідності поступової зміни системи освіти. Одним із важливих методологічних принципів, що визначає сучасну методологію оновлення змісту освіти, є компетентнісний підхід. У контексті світової та загальноєвропейської інтеграції щодо створення єдиного європейського освітнього простору, стандартизації європейської освіти, вдосконалення вищої освіти, зокрема економічної,він передбачає орієнтацію на формування професійної компетентності як важливого аспекту в процесі підготовки фахівців будь-якої галузі людської діяльності. Необхідність задоволення динамічно зростаючих вимог щодо рівня професійної компетентності фахівців економічного профілю, наближення системи вищої економічної освіти до світових стандартів потребує урізноманітнення форм і методів організації навчального процесу. Класичні університети, які століттями формували традиції підготовки фахівців економічного профілю, нині повинні вирішувати складне завдання: поєднати багаторічні освітні традиції із новітніми технологіями викладання економічних дисциплін. До таких технологій, насамперед, належать технології навчання, які використовують інформаційно-комунікаційні засоби навчання. Проблема компетентнісного підходу в освіті досліджується багатьма вченими (Б.Л. Вульфсон, І.О. Зимня, С.В. Лісова, О.В. Овчарук). Різні аспекти професійної компетентності розглядали у своїх працях Є.С. Барбіна, С.Я.Батишев, О. В. Вознюк, О.А. Дубасенюк, Є. А. Іванченко та ін. Значний внесок у розвиток комп'ютерно орієнтованих технологій навчання, формулювання педагогічних завдань, які можуть бути вирішені за допомогою зазначених технологій, розробку теоретичних засад для створення комп'ютерно орієнтованих засобів навчання здійснили В.І. Гриценко, М.І. Жалдак, Ю.О. Жук, М.Ю. Кадемія, В. В. Латиський, О.В. Соловов, Ю.В. Триус, М.І. Шут та ін. Навчально-виховні можливості використання інформаційно-комунікативних засобів навчання досліджені, зокрема, у роботах В. П. Безпалька, Ю.І. Машбиця, Н.В. Морзе, Н.Ф.Тализіної. У наш час зросла увага до використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі підготовки фахівців економічного профілю, чому присвятили свої роботи Я.В. Галета, Н.Ю. Іщук, К.О. Кірей, Т.І. Коваль, М.Г. Коляда, Г.Т.Кравчук, Т.Б. Поясок, О.Г. Смілянець, Т.В. Хоменко та інші вітчизняні науковці. Вивчення теоретичних і практичних аспектів


Інтерактивні та інноваційні технології

Червень, 2015

40

професійної підготовки студентів економічних спеціальностей у ВНЗ дозволило виявити певні суперечності цього процесу, а саме між: соціальним замовленням на підготовку компетентних фахівців економічного профілю й недостатнім рівнем сформованості професійної компетентності у майбутніх економістів; високими темпами технічного прогресу у сфері інформаційнокомунікативних технологій, постійним зростанням обсягу і складності навчального матеріалу, потребою у його оновленні та обмеженими можливостями традиційної системи навчання студентів економічних спеціальностей. Сьогодні формування освітніх цілей відбувається не на рівні держав, а на міждержавному, міжнаціональному рівнях, коли основні пріоритети освіти й цілі проголошуються в міжнародних конвенціях та документах і є стратегічними орієнтирами міжнародної спільноти. Знання, досвід, вміння та навички, які студенти набувають й виробляють, навчаючись у коледжі, беззаперечно, є дуже важливими, але також сьогодні актуальності набуває поняття компетентності студента, що визначається багатьма чинниками, оскільки саме компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність фахівця до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі у формуванні науково-технічного прогресу суспільства. Враховуючи сучасний ринок праці, економічна освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують студентів до активної позиції у цьому суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж всього життя. Прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить перед собою нове завдання - сформувати в будьякої людини вміння вчитись. Враховуючи досвід формування освітнього процесу багатьох зарубіжних країн, одним зі шляхів оновлення змісту освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами, інтеграції до світового освітнього простору є впровадження компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу та створення ефективних механізмів його запровадження. На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти. Компетентнісно орієнтований підхід до формування змісту навчання став новим концептуальним орієнтиром освітніх закладів розвинутих держав і породжує безліч дискусій як на міжнародному, так і на національному рівнях різних країн. Формування у студентів ключових компетентностей можна зрозуміти як інноваційну педагогічну діяльність, у якій традиційні форми й методи навчання мають поступитися освітнім технологіям загалом і технології навчання зокрема, які у великій мірі сформовані на основі використання інформаційнокомунікаційних засобів.


Інтерактивні та інноваційні технології

Червень, 2015

41

Економічна освіта повинна бути всесторонньою, торкатися не лише суто економічної сторони життєдіяльності, але й включати також моральні, етичні, психологічні аспекти, які так чи інакше пов'язані з економікою. До людини сьогодення висуваються вимоги не лише діяти, але й мислити по-новому. Тому дедалі частіше в процесі вивчення економічних дисциплін відходять від переважного використання традиційних методів навчання. За останні кілька десятків років виникли принципово інші — так звані активні, або активізаційні методи навчання. Вони використовуються, в першу чергу, при роботі зі студентами. Тому серед основних питань, які стосуються впровадження сучасних технологій навчання, є пошуки можливостей органічного поєднання та взаємоузгодження традиційних методів реалізації навчального процесу з новими методами його інтенсифікації й активізації, що забезпечують формування необхідних якостей майбутнього фахівця. Значного поширення сьогодні набуває міждисциплінарне навчання, яке дає змогу майбутнім спеціалістам використовувати знання та ідеї із суміжних дисциплін для вирішення практичних питань у діяльності економіста, підприємця і об'єднує потенціал усіх його основних компонентів. Серед важливих тенденцій — модульний, гнучкий вид підготовки, який передбачає швидке пристосування до певних робочих місць і сприяє підвищенню якості професійного навчання. Стосовно найважливіших факторів активізації навчання через удосконалення організаційних форм навчання зазначимо надзвичайно важливу роль комп'ютерних технологій, застосування різноманітних інтенсивних розвивальних моделей вивчення окремих предметів, запровадження різноманітних модульних програм довготривалого й короткочасного навчання, дистанційної освіти, навчання з відривом і без відриву від практичної діяльності. Усе це дає змогу планувати навчально-виховний процес відповідно до заданих рівнів компетентності майбутніх фахівців. Формування професійної компетентності фахівця економічного профілю може успішно здійснюватись за умови використання інформаційно комунікативних засобів навчання, що визначається як дидактична система методів, засобів навчання і форм організації навчальних занять, що забезпечує досягнення мети професійної підготовки майбутнього економіста за умови використання комп'ютерної техніки і комунікаційних технологій у поєднанні з навчально-методичним, нормативно-технічним та організаційно-інструктивним забезпеченням, необхідність упровадження комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання у процес професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. Ефективна організація навчально-виховного процесу — це складний багатокомпонентний комплекс професійних та особистісних якостей учасників процесу, що володіють професійними знаннями, вміннями, навичками, поєднанням професійного досвіду та особистісних компетентностей, що дозволяє вирішувати як звичні, так і нетипові проблемні виробничі задачі на високому професійному рівні.


Модернізація освіти

Червень, 2015

42

Упроваджуємо особистісно зорієнтоване навчання Термін «особистісно зорієнтоване навчання» часто з’являється на сторінках періодичних видань. Його вживають на означення як методології навчання, так і методики та технології. У першому випадку синонімічним буде дефініція «особистісно зорієнтована освіта». Спектр методик і технологій, що складають її зміст, досить широкий: вальдорфська педагогіка, технологія саморозвивального навчання Г. Селевка, дальтон-технологія, колективний спосіб навчання (О. Рівін, В. Дяченко), ігрові технології, методика Марії Монтессорі, технологія модульного та модульнорозвивального навчання, проектні технології, розвивальне навчання, технологія рівневої диференціації М. Гузика, адаптивна система навчання А.С. Границької, технології проблемного навчання, сугестивні технології, продуктивна освіта, семестровоблочно-залікова система С. Подмазіна, особистісно зорієнтоване розвивальне навчання І. Якиманської, школа «діалогу культур», інтерактивні технології та деякі інші. Особистісно зорієнтоване навчання як методика – це процес суб'єкт-суб'єктної взаємодії студента і викладача, метою якого є засвоєння предметних знань, вироблення відповідних умінь і навичок як засобу розвитку особистості, формування її життєвих компетентностей. Вихідними положеннями в організації навчання на основі активних та інтерактивних технологій є: а) створення умов для активної участі студента в процесі навчання на різних його етапах; б) забезпечення послідовності й системності в їх оволодінні: від найпростіших (робота в парах) до більш складних («мозаїка», «диспут» тощо); в) спрямованість навчальної діяльності на розвиток особистості, формування життєвих компетентностей; г) опертя на суб'єктний досвід студента; д) створення на занятті ситуацій, наближених до реальних; е) обов'язковість рефлексії діяльності: що ми робимо? з якою метою? чому саме так ми це робимо? який результат ми хочемо отримати? Особистісно зорієнтоване заняття має свою структуру: - мотиваційний етап, де відбувається емоційне налагодження співпраці, актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань студентів; - етап цілевизначення і планування (студенти оволодівають уміннями ставити цілі і планувати свою діяльність);


Модернізація освіти

Червень, 2015

43

- етап опрацювання навчального матеріалу (предметна і загальнонавчальна діяльність, що перемежовується рефлексивною після окремих етапів); - рефлексивно-оцінювальний етап (аналіз і оцінювання процесу, результату діяльності і пов'язаних із цим почуттів; співвіднесення досягнутого і запланованого; визначення особистісних смислів вивченого; оцінювання просування у власному розвитку. На мотиваційному етапі застосовують кольоровий (графічний, словесний) настрій; обмін усмішками, побажаннями і компліментами; незакінчене речення; передбачення; асоціювання. Кольоропис О.Лутошкіної подає таке значення: червоний - радісний, захоплений; жовтогарячий - радісний теплий; жовтий - світлий, приємний; зелений - спокійний, врівноважений; синій - незадоволений, сумний; фіолетовий тривожний, напружений; чорний - повний занепад, смуток; білий - важко відповісти. На уроці студенти малюватимуть свій настрій, а також створюватимуть кольоровий портрет окремого вірша чи палітру настрою кількох поезій. Активізує пізнавальну діяльність асоціювання. Наприклад, студенти визначають, із чим у них асоціюється осінь, «пробують її на смак» (пригощаються сливами та яблуками). Уявляють себе осіннім листочком, намагаються «побачити», «почути», «відчути» все, що оточує, і записують свої враження. Можна поєднати кілька прийомів. Наприклад, «кольоровий настрій, асоціювання і передбачення». Викладач пропонує зобразити свій настрій певним кольором, потім з'ясовує, із чим асоціюється в студентів слово «кольоровий». А які асоціації викличе слово «миша»? А якщо спробувати поєднати ці слова: «кольорові миші»? Про що йтиметься у вірші, який має таку назву? Види робіт на етапі цілевизначення і планування: ознайомлення з переліком цілей вивчення теми (за технологічними картками), із загальним переліком цілей заняття, позначення у загальному переліку особистісно значущих цілей, доповнення загального переліку власними цілями заняття, обговорення цілей із сусідом по парті (у групі), визначення спільних цілей; ознайомлення з планом роботи, запропонованим викладачем, самостійне планування роботи на занятті, узгодження плану роботи із сусідом по парті (у групі). На етапі опрацювання навчального матеріалу застосовують такі методи, прийоми і технології: мозковий штурм; акваріум; мозаїка; ПРЕС; змагання груп; «шість капелюхів мислення»; діалог «студент - студент», «студент - викладач», «студент - текст»; укладання таблиць, опорних схем; спільний проект; вибери ознаку, викресли зайве, знайди помилку, кубування, «так - ні» та інші. На рефлексивно-оцінювальному етапі відрефлексовується результат навчання і шлях до результату (хід мислительних операцій: З чого ти почав? Які дії ти здійснив? Як ти міркував?) та почуття, пов'язані з діяльністю. Студенти відповідають на запитання: Що ми робили на уроці? Як ми це робили? Що найбільше зацікавило? Що здивувало? Чого я навчився на занятті? Які труднощі виникали і як я їх долав? Чи досягнув я поставленої мети? У чому я змінився?


Модернізація освіти

Червень, 2015

44

Можна звернутися до «незакінченого речення»: «Заняття допомогло мені зрозуміти, що...» З метою економії часу замість першої частини фрази проставляємо три крапки. Тоді незакінчене речення матиме такий вигляд: «[Заняття допомогло мені зрозуміти, що...]...література - цікавий предмет». Рефлексію варто проводити й під час опрацювання навчального матеріалу; відрефлексовувати роботу у групах; наприклад, представникам групи, результат роботи якої виявився найкращим, можна запропонувати розказати про свій шлях до успіху. На цьому етапі формуємо у студентів уміння само- та взаємооцінки. Ефективними прийомами роботи є вільне письмо, заповнення відповідних карток, ведення «папок успіху». Великі можливості надає взаємоперевірка домашніх завдань, рецензування усних відповідей, письмових робіт однокласників. Плануючи заняття з української мови на тему «Стилістичні засоби лексикології», намагалася побудувати його так, щоб кожен студент міг виявити свої вміння, реалізувати творчі здібності. На мотиваційному етапі було забезпечено емоційну готовність до заняття, створено позитивний настрій, атмосферу успіху. З цією метою кожен студент отримав журавлика, виготовленого з паперу. Кожен журавлик тримав на крилі текст невеличкого аутотренінгу: Я вільно володію засобами рідної мови, дбаю про культуру мовлення. Я особистість творча, маю допитливий розум. Мене цікавлять мовні таємниці. Я можу творити. Я хочу і можу зробити свій проект та презентувати його. Я міркую, замислююся. Я хочу знати і поділитися тим, що знаю. Студенти озвучили аутотренінг, побажали один одному успішного, продуктивного заняття. З метою актуалізації суб’єктного досвіду створено ігрову ситуацію. На етапі цілевизначення і планування студенти формулювали цілі заняття, планували їх реалізацію. Після цього проведена бліц-вікторина. Опрацьовуючи навчальний матеріал,члени груп продемонстрували проекти на теми «Роль синонімів, антонімів, омонімів та паронімів у різних стилях сучасної української мови», «Використання іншомовних слів у мові зовнішньої реклами в місті Рівному»,«Стилістична роль пасивної лексики в сучасній українській мові»,«Спеціальна лексика з мого майбутнього фаху»,«Стилістичні функції сленгу студентів коледжу»,«Діалектизми у повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків». На цьому ж етапі було використано метод «Складання асоціативних рядів» На рефлексивно-оцінювальному етапі студенти оцінили свої досягнення за такою шкалою:ДД - дуже добре; Д - добре; ЗК- знаю, але не кажу; КЗ - кажу, але не знаю; ГНК - гірше нема куди. Також був використаний метод «Мікрофон». На початку заняття з української літератури на тему «Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. «Моя автобіографія» — гумористичний життєпис автора» налаштовую студентів на сприйняття навчального матеріалу, зачитуючи


Модернізація освіти

Червень, 2015

45

уривок із твору «Зенітка», використовуючи суб'єктний досвід студентів про роль сміху, гумору в їхньому житті. Цікаві факти з біографії Остапа Вишні (пояснення псевдоніма, свідчення сучасників письменника про його популярність у 20-ті роки XX ст.), звернення до портрета гумориста допомагають студентам зрозуміти, у чому секрет успіху митця. Удосконалення організаційно-діяльнісних умінь та навичок студентів здійснюється під час вибору цілей із загального переліку, доповнення їх власними, а також під час рефлексії діяльності за допомогою прийому «незакінчене речення». Робота в групах («біографи», «психологи», «літературознавці») допомагає студенту закріпити вміння працювати в колективі і відповідати за доручену справу, усвідомити, який він читач: чи вільно орієнтується в тексті, уміє відшукати потрібні епізоди, коментувати їх, узагальнювати роботу групи у вигляді таблиці, схеми тощо. Цікавою формою роботи на занятті є рольова гра «Інтерв'ю з письменником». Студенти заздалегідь готують питання і відповіді, перевтілюючись в Остапа Вишню і журналіста. Після бесіди студенти мають дати відповідь на запитання: «У чому трагізм долі Остапа Вишні?» (метод ПРЕС). Домашні завдання (прочитати «Мисливські усмішки», прокоментувати їх) допоможуть студентам глибше розкрити життєлюбність і гуманізм Остапа Вишні, позитивно ставитися, попри всілякі негаразди, до життя. Структура занять у цілому відповідає особистісно зорієнтованій моделі навчання. Під час підготовки були враховані психолого-педагогічні особливості груп та рівень сформованості загальнонавчальних умінь. Вербило Т.В., викладач-методист

Саме суб'єктивне ставлення до мети діяльності, присвоєння і прийняття цієї мети учнями і педагогом у діловій взаємодії є першим відправним пунктом у реалізації особистісно орієнтованого навчання: нема мети – нема суб’єкта . С. Подмазін

.


На допомогу викладачу-початківцю

Червень, 2015

46

Школа педагогічного зростання «Викладач-початківець» є навчальною формою становлення і професійного розвитку молодого спеціаліста, перетворення його на компетентного педагога з глибокими знаннями, педагогічною інтуїцією та критичним мисленням, високими життєвими цінностями, здатного до нових, нестандартних творчих кроків у педагогічний діяльності. У плані роботи школи передбачено інтерактивні форми розвитку педагогічної компетентності викладачів-початківців: експрес-консультації, евристичні бесіди, дискусії, «круглі столи», семінари, практикуми, тренінги тощо. До роботи залучено викладачів «вищої кваліфікаційної категорії» та викладачів, які мають педагогічні звання з метою передачі досвіду роботи. Очолює роботу школи педагогічного зростання «Викладач-початківець» методист коледжу.

Використання методу проектів на уроках української літератури Метод проектів — педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі. Найскладнішим для впровадження у навчальний процес дослідницьких проектів є організація цієї діяльності, а особливо підготовчий етап. Викладач при плануванні на навчальний рік має виділити провідну тему чи декілька тем, які будуть винесені на проектування. Далі необхідно сформулювати відповідну кількість як індивідуальних, так і групових тем, робота над якими потребує засвоєння учнями необхідних знань і формування необхідного досвіду. Але викладачу слід мати на увазі, що проект студента може перетворитися в реферат, а реферат просто ―витягується‖ із Інтернету. Чіткість організації проектування визначається конкретністю постановки мети, визначенням запланованих результатів, виясненням вихідних даних. Дуже ефективним є використання невеликих методичних рекомендацій чи інструкцій, де вказується необхідна і допоміжна література для самоосвіти, вимоги вчителя до якості проекту, форми і методи кількісної оцінки результатів, алгоритми проектування. Використання методу проектів на заняттях української літератури спрямоване на активізацію пізнавальних інтересів студентів; розвиток творчих здібностей, умінь застосовувати знання на практиці; формування критичного мислення дітей. Ефективність застосування методу проектів на заняттях української літератури залежить від багатьох факторів: опанування студентами тексту літературного твору, місце заняття в розділі, загальний рівень підготовки студентів, їхнє ставлення до творчих завдань, психологічний клімат у групі, майстерність викладача, чіткість питань, мети, інструкції.


На допомогу викладачу-початківцю

Червень, 2015

47

Найчастіше на заняттях української літератури використовуються творчі проекти, участь у яких допомагає краще осягнути художній твір, зрозуміти літературну епоху, усвідомити особливості творчості різних письменників, висловити особистісне ставлення до того чи іншого літературного явища, реалізувати свої творчі та інтелектуальні здібності. Наприклад, під час опрацювання біографічної теми студенти можуть бути залучені до участі у творчому проекті "Віртуальний музей письменника". Для цього учасників варто об’єднати у групи; кожна з яких отримує завдання опрацювати певний біографічний матеріал (за підручником або додатковою літературою), скласти перелік можливих експонатів для окремої музейної кімнати. Під час опрацювання художнього твору студенти можуть бути залучені до участі в творчих особистісно орієнтованих проектах: "Моє слово на захист героя" (кінцевий продукт – публічний виступ на захист героя), "Мої поради герою" (кінцевий продукт – лист героєві з дружніми порадами), "Дискутую з героєм" (кінцевий продукт – перелік учинків або життєвих позицій героя, з якими юний читач не згоден), "Я – герой художнього твору" (кінцевий продукт – фрагмент твору з описом події, учасником якої є школяр). "Переписана" сторінка художнього твору" (кінцевий продукт – фрагмент твору, "переписаний" відповідно до студентського бачення розвитку подій) тощо. Осмислити особливості характерів літературних героїв може допомогти участь у рольовому проекті "Прес-конференція літературних героїв", де студенти за бажанням оберуть ролі (частина – літературні герої, решта – кореспонденти різних газет і журналів). Викладач пропонує тему для обговорення. Це може бути дружба, права й обов’язки, сім’я, ставлення до природи, моральні принципи тощо. "Кореспонденти" мають сформулювати запитання до героїв, а ті дати відповіді на них відповідно до теми та змісту твору. Найбільш доцільно використовувати метод проекту на етапі закріплення знань, умінь, навичок, коли текст прочитано та проаналізовано. Метод проектів дозволяє ефективно систематизувати та узагальнити знання студентів з певної теми (розділу). Специфіка предмету "українська література" дозволяє пропонувати студентам різноманітні проекти, які відповідають уподобанням студентів та спрямовані на розвиток їхніх здібностей. Наприклад: "Я – художник", "Я – мистецтвознавець", "Я – літературний критик", "Я – актор", "Я – поет, "Я – дослідник", "Я – перекладач", "Я – лінгвіст", "Я – дизайнер", "Я – сценарист", "Я – музикант", "Я – модельєр", "Я – маркетолог", "Я – скульптор", "Я – знавець техніки", "Я – режисер", "Я – науковець" тощо. Підбиття підсумків проекту та всього процесу його реалізації є невід’ємним виховним та навчальним етапом, під час якого дуже важливо належним чином акцентувати успіхи та недоліки проведеного дослідження. Слід постійно


На допомогу викладачу-початківцю

Червень, 2015

48

заохочувати студентів до участі в проектах різного типу. Презентація й захист проектів – невід’ємна й обов’язкова складова застосування методу проектів. Реалізувати проект можна в різний спосіб: як із використанням інформаційнокомунікаційних технологій, так і без них. Презентація є наочною та структурованою, бо кожен слайд розкриває певний момент проблеми. Демонстрація презентації, особливо якщо вона яскрава, тільки зацікавлює студентів. Доцільно використати групові проекти, готуючи матеріали з тем «Поети 20-30-их років», «Представники «театру корифеїв», «Література рідного краю», «Сучасний літературний процес» тощо. У результаті групи представляють не лише доповіді, презентації, а й інші творчі роботи, наприклад, листівки, альбоми, фотоальбоми, ретро-книги тощо. Ефектним та ефективним способом систематизації матеріалу з літератури є також арт-книга (демонстрація робіт, які готувались до 200-річчя Т.Шевченка). Створення фільму стало кінцевим варіантом проекту «Лісова пісня» в Колодяжному. Дослідження особливостей новели «Інтермецо» було реалізовано у відкритий урок-виставу за однойменним твором М.Коцюбинського. Більш широкою і різноплановою версією літературно-краєзнавчої творчо-пошукової роботи є фільм «Простора і барвиста казка – Дермань У. Самчука», презентація якого відбулася під час проведення тижня циклової комісії. Цьому передувала велика робота зі бору матеріалів із теми, екскурсія до Дерманя, зйомки та монтування фільму. На І курсі одним із перших індивідуальних проектів з української мови є дослідження походження власного імені та прізвища, що виконується як самостійна робота. Студент повинен на окремому аркуші описати історію власного імені: значення, з якої мови походить, історію виникнення тощо. Так само дослідити власне прізвище: від чого утворено, за допомогою яких словотворчих засобів, для якого регіону характерно. Тут застосовується і творчо-пошуковий підхід, і залучення міжпредметних зв`язків, і можливість реалізувати творчі здібності. На заняттях із мови на ІІ курсі для самостійного опрацювання я використала тему «Студентський проект удосконалення власного мовлення» («Способи підвищення особистої мовної культури»), де, окрім опрацювання теоретичних питань, студенти мають сформулювати власну мету, скласти план по її досягненню, а також провести діагностичну роботу, оцінивши власне мовлення. Для цього необхідно розробити проект поглиблення власних знань із мови й мовлення і вдосконалення умінь, навичок, усунення виявлених недоліків, а потім застосувати на практиці розроблений проект. (Виявіть, які помилки є найбільш характерними, з’ясуйте причини цього та запропонуйте способи їх усунення). Таким чином, суть проектної технології — стимулювати інтерес студентів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань. Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючи відповідний їх баланс на кожному етапі навчання, досягти результату. Впровадження методу проектів – це складна, але цікава робота. Мельниченко С.А., викладач вищої категорії


На допомогу викладачу-початківцю

Червень, 2015

49

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИХОВНИХ ФУНКЦІЙ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ Пропонований Міністерством освіти та науки України курс фізики у ВНЗ I-II рівнів акредитації дозволяє здійснити гармонійний вплив на формування якостей справжнього патріота за такими напрямками: - збереження та наслідування трудових, культурних, духовних на наукових традицій українського народу, виховання гордості за свою країну та її історичні надбання; - усвідомлення значущості пам’ятних подій, пам’ятних місць, видатних громадських, політичних та наукових діячів та їхніх справ; - відзначення пам’ятних дат у житті світочів української науки і культури. Великим виховним потенціалом володіють фізичні задачі, які сприяють розвиткові у студентів позитивних рис характеру. З цією метою в умови задач доцільно включати події, факти, взяті з реалій життя. Умову задачі доцільно розпочинати такими словами: «найпотужніший», «найбільший у світі», «той, що не має аналогів». Матеріали для складання задач можна брати з технічних журналів та газет. Специфіка знань, умінь і навичок, що їх набувають студенти в процесі вивчення фізики, наповнює певним змістом і загальні екологічні вміння, які можуть бути сформовані на заняттях з фізики. Розвиток у студентів уміння оцінювати стан навколишнього середовища в процесі вивчення фізики передбачає наявність у них знань про фізичні показники нормальних природних умов життя і вмінь вимірювати або знаходити за таблицями значення фізичних характеристик середовища як у нормальних умовах, так і в умовах дії антропогенних факторів; порівнювати ці характеристики і робити певні висновки щодо можливих реакцій на них живих організмів. Важливим умінням є дотримання правил витрачання води, газу, енергії, визначення розумних потреб їх споживання. Велике значення для позитивного розвитку екологічних проблем має залучення до активної природоохоронної діяльності широких мас населення. У зв’язку з цим значне місце в групі екологічних умінь посідають уміння і навички з пропаганди сучасних проблем екології та охорони природи. До них належать уміння цікаво і емоційно донести до слухачів екологічну інформацію, обґрунтовано відстояти свою точку зору, переконати аудиторію в необхідності бережливого ставлення до природи. Навчальні вміння такого характеру викладач може формувати в студентів під час підготовки і проведення уроків-семінарів «Звукова хвиля та її вплив на навколишнє середовище», «Радіоактивне забруднення середовища. Перспективи розвитку АЕС», навчальних конференцій «Земля - наш дім. Збережімо його для нащадків», творчих проектів «Здай батарейку-збережи життя», написання рефератів, а також під час підготовки окремих повідомлень. Важливим фактором реалізації трудового виховання є залучення студентів при вивченні фізичних законів та явищ до проведення фізичного експерименту як в аудиторії, так і за її межами. Можливість застосовувати дослідницький і частково


На допомогу викладачу-початківцю

Червень, 2015

50

пошуковий методи сприяє розвитку активності і самостійності студентів, удосконалює їх практичні уміння і навички. У своїй роботі я приділяю значну увагу експериментальним домашнім завданням (ЕДЗ). ЕДЗ потребують виготовлення різноманітних фізичних приладів, а тому уже з перших занять доцільно спонукати студентів до створення домашньої лабораторії. При наявності відповідних матеріалів можна запропонувати студентам виготовити прості прилади в домашніх умовах: калориметр, психометр, електромагніт, компас, електродвигун, перископ, прилади для оптичних досліджень та ін. Виготовлення саморобних приладів сприяє розвитку творчих і конструкторських здібностей, вимагає мобілізації наявних знань, розуміння суті фізичних явищ та законів. Мета розумового виховання – забезпечення засвоєння студентами основ наук, розвиток їх пізнавальних здібностей і формування на цій основі наукового світогляду. Освічена людина повинна володіти основами науки, техніки; ці знання мають бути систематизовані, постійно поповнюватися. Слід зазначити, що гарні пізнавальні якості у студентів виховуються під час організації фізичних вікторин. Фізичні вікторини можуть бути як елементами вечора фізики, так і самостійним елементом активізації студентів у процесі роботи. При підготовці до вікторини необхідно приділити велику увагу підбору питань. Вони повинні бути чіткими у формулюванні і зрозумілими для студентів. Вікторини можна організовувати як в особистому заліку по типу гри «Самий розумний», «Поле чудес», так і колективного плану - «Брейн-ринг», «Щасливий випадок», «Що? Де? Коли?» Готуючись до гри, студенти повинні мати чіткий план підготовки, мати відповідну літературу та знати тематику гри. Зміст курсу фізики у коледжах дає багатий матеріал для вироблення в студентів емоційного ставлення до прекрасного, для виховання естетичних смаків, вміння відрізняти справді красиве у житті від потворного. Однією з форм позааудиторної роботи з фізики є організація гурткової роботи, яка дає змогу поглибити вивчення навчального матеріалу, докладніше ознайомити студентів з найважливішими відкриттями та винаходами в галузі фізики. Доцільно до роботи гуртка включати пісні, танці та інші художні номери, які виконують функції естетичного виховання, любові до прекрасного. Ефективним засобом ознайомлення студентів з досягненнями фізики і техніки є науково-популярні фільми. Психологічні дослідження показують, що використання кінофільму як якісно нового подразника на занятті чи у позааудиторній роботі сприяє включенню в роботу всіх аналізаторів студентів – зору, слуху, руху й загостренню сприйняття, уваги, пам’яті. При використанні фрагментів із кінофільмів виховні завдання розв’язуються в тісному зв’язку з дидактичними. Цьому сприяє постановка проблемних запитань та обговорення відповідей на них. Отже, студенти, що отримують освіту в коледжі, стають фахівцями, набувають значного життєвого потенціалу, високого рівня духовного й морального розвитку, світогляду, якостей і властивостей фахівця, що дозволяють максимально виявити себе в праці і зайняти гідне місце в житті. Білецький В.В., викладач-методист


На прийом до психолога

Червень, 2015

51

Синдром професійного вигорання педагога – це варто знати! Якщо ми не знаходимо спокою у собі, безнадійно його шукати будь-де. Ларошфуко Професійне вигорання може прийти до будь-кого у будьякій сфері трудової діяльності. Іноді самій людині буває складно зрозуміти, у чому справа: справді у вигоранні чи у неправильному виборі професії. Якщо й Ви сумніваєтесь, пройдіть простий тест і розберіться в собі. Оберіть у кожному рядку твердження, з яким Ви більше згодні. Потім підрахуйте, у котрій з колонок більше відповідей. Тест А 1. 2.

Б

Батьки не були задоволені моїм вибором 1. Вибір професії був для мене випадковим. професії, але я наполягав на своєму. Я думав про таку роботу ще в дитинстві. 2. Я обрав цю роботу, перш за все, через гроші

3.

З моєю роботою може добре впоратись 3. Я не цікавлюсь спеціальною літературою про далеко не кожен. мою роботу.

4.

Раніше я думав, що зможу приносити 4. Якщо керівництво не бачить різниці між хорошою та відмінною роботою, я не буду більше користі. напружуватись.

5.

Коли бачу видатного професіонала у моїй 5. Я знаю достатньо для того, щоб працювати справі, відразу хочу піти до нього в учні! добре.

6.

Я б любив роботу, якби не проблеми з 6. Єдине приємне на роботі – це обід і відпочинок з керівництвом та колегами. колегами.

7.

Після відпустки у мене відкривається 7. У середині відпустки я з жахом думаю, що друге дихання. потрібно повернутися на роботу.

8.

Іноді я подумую про (відмова від кар'єри).

дауншифтінг 8. Не буду знижувати рівень життя, перейшовши на більш цікаву роботу за меншу зарплату.

Більше А. У вас професійне вигорання. Ви успішні на своєму місці, але вам потрібен відпочинок, щоб зрозуміти, куди рухатись. Після відпустки з тотальною зміною обстановки подумайте: чи можете ви отримувати задоволення на теперішньому робочому місці (можливо, в іншому місці ви почуватиметеся краще), підвищити кваліфікацію чи почати займатися чимось новим. Вам просто потрібні зміни і підтримка більш досвідченої людини чи психолога, який знайомий із цією проблемою. Більше Б. Робота для вас – далеко не головне, у будь-якому разі, теперішня робота. Це не означає, що потрібно з гордістю стукнути дверима. Але ви повинні розуміти, що симптоми, схожі на професійне вигорання, у вас виникають через те, що ви віддали б перевагу заняттю чимось іншим. Професійного вигорання у вас немає, але може початися депресія, якщо ви не реалізуєте свій потенціал у тому, що пасує вам.


На прийом до психолога

Червень, 2015

52

Для уникання ефекту ―вигорання‖ дуже важливо дозувати свою працю і вміти вчасно її закінчити. Багато з нас, починаючи якийсь життєвий проект, створюють безліч планів і намагаються зробити їх безкінечними. Однак нормальна ―тривалість життя‖ успішних проектів – біля 5 років. Ми засмучуємось, якщо закінчує своє існування журнал, музичний або інший творчий колектив, не замислюючись, що це саме ―проект‖ – тимчасове об’єднання людей, які працюють протягом обмеженого терміну, намагаючись отримати результат, правильно його оформити і оцінити. А потім – новий проект, можливо, який продовжує ідею старого, але вже з іншим результатом. Викладання – теж свого роду ―тимчасовий проект‖ як для студента, так і для викладача. Тому потрібно з самого початку знати, чим закінчити діяльність, яким буде прощання. Щоб уникнути зустрічі з синдромом емоційного вигорання, раджу: 1. Не приховуйте свої почуття. Виявляйте ваші емоції і давайте вашим друзям обговорювати їх разом з вами. 2. Виділяйте достатньо часу для сну, відпочинку, роздумів. 3. Не уникайте говорити про те, що трапилося. Використовуйте кожну можливість переглянути свій досвід наодинці з собою або разом з іншими. 4. Дозвольте собі побути деякий час на самоті. 5. Будьте уважні до себе: це допоможе вам своєчасно помітити перші симптоми втоми. 6. Зробіть собі невеликий подарунок (букет квітів, квиток в театр або на спортивне змагання, повечеряйте в ресторані). 7. Любіть себе або, принаймні, намагайтеся собі подобатися. 8. Займіться тим, чим ви давно хотіли зайнятися, але на що ніколи не вистачало часу. 9. Підбирайте справу близьку собі. Це дозволить вам знайти себе, повірити в свої сили. 10. Перестаньте шукати в роботі щастя чи порятунок. Вона — не притулок, а діяльність, яка хороша сама по собі. Якщо тест показав, що у вас синдром професійного вигорання – не засмучуйтесь. Поради Дороті Сарнофф “Як позбутися емоційного напруження” Що б ви не робили, не робіть це розслаблено. Тримайте себе не в напруженні, а в енергійному стані, що притаманний гравцеві у теніс, коли він б’є ракеткою по м’ячу і всі його м’язи напружуються. Ви справляєте гарне враження, коли поводитеся енергійно. Безвільно розслабивши тіло, ви тільки засвідчите свою присутність. Говоріть жваво й натхненно – це найкраща косметика. Йдеться не про миттєву посмішку: посмішка – це горизонтальне напруження м’язів, тоді як натхнення – вертикальне. Посмішка злегка піднімає щоки й запалює ваші очі. Спробуйте – побачите. Коли ви розмовляєте, намагайтеся дивитися саме в очі. Часто люди дивляться не в очі, а на очі, у кращому випадку в одне око співрозмовникові. Це робить погляд неживим. Коли погляд переходить від одного ока співрозмовника до іншого, ви бачите його душу.


На прийом до психолога

Червень, 2015

53

Не метушіться! Якщо ви спостерігатимете певний час, то побачите, як багато у світі метушливих людей: вони крутять у пальцях олівці, каблучки, намисто, ланцюжки, згинають та розгинають скріпки. Часто ми не усвідомлюємо, що робимо, але наші манери відволікають увагу тих, хто нас слухає. Не ховайтеся за своє волосся. У людей є бажання бачити ваші очі. Спробуйте упорядкувати волосся і подивитись, яке враження це справить на ваших співрозмовників. Частіше це сприяє підвищенню вашого авторитету. Активно слухайте і промовляйте. Пам’ятайте, що під час зустрічі вас однаково добре видно і коли ви говорите, і коли мовчите. Виявляйте увагу і тілом, і очима, інакше у співрозмовника складеться неправильне враження. Уміння слухати робить вас в очах інших гарним оратором. Відомий дослідник стресу Сельє зазначав, що має значення не те, що з вами відбувається, а те, як ви це сприймаєте. Відома притча про двох мандрівників, яких мучила спрага і, нарешті, діставшись до поселення, вони отримали по півсклянки води. Один із подорожніх сприйняв склянку напівповною, з вдячністю прийняв ці півсклянки води і був задоволений. Інший же сприйняв склянку напівпорожньою і лишився невдоволеним, що йому не налили повну склянку. Дивились двоє в одне вікно: один угледів саме багно. А інший – листя, дощем умите, блакитне небо і перші квіти, Побачив другий – весна давно!... Дивились двоє в одне вікно. Отже, важливо навчитись звертати увагу на позитивні моменти життя і вміти бути вдячними за них. Негативне запитання «За що?» бажано перетворювати на позитивне «Для чого?». Для чого у моєму житті з'явилась та чи інша неприємна ситуація? Які висновки я маю з неї зробити? Чого я маю в цій ситуації навчитись? Якщо з таких позицій підходити до життєвих ситуацій, то вони перестають сприйматися як проблеми, і життя починає сприйматись як школа, де події і ситуації складаються таким чином, щоб ми могли навчитись саме тому, що нам потрібно. Пам’ятайте, що подібне притягує подібне: чим ми цей світ наповнюємо через думки, емоції, вчинки, те до нас і повертається. Як говориться у відомій приказці: «Що посієш, те й пожнеш». На завершення хочеться побажати всім наснаги, радісного і творчого підходу до життя взагалі і роботи зокрема. Козлинець О.Ю., психолог коледжу


Бібліотека консультує

Червень, 2015

54

Крокуємо в ногу з часом

У бібліотеці коледжу запроваджено електронне обслуговування читачів. Потрібний вам матеріал: методичні розробки викладачів, теми із підручників, статті із вказаних періодичних видань та інші запити можна отримати, замовивши через інформаційні сервіси: - електронна пошта bibiioteka.rkeb@ukr.net - скайп - bibliotekarkebl Запити виконуються в режимі он-лайн у робочі дні, що дає змогу віддаленим користувачам здійснювати пошук інформації та отримувати її незалежно від місця знаходження. У читальному залі до послуг читачів працює 13 комп'ютерів із підключенням до мережі Інтернет. А також можна скористуватися доступом до мережі Інтернет через Wi-Fi. З 01.01.2015 року у фонд бібліотеки коледжу надходять фахові та методичні періодичні видання: «Баланс-бюджет», «Банківська справа», «Безпека життєдіяльності», «Бухгалтерія: бюджет», «Бухгалтерія: бюджет + зарплата», «Бюджетна бухгалтерія», «Вільне слово», «Вісник НБУ», «Вісник. Право знати про податки і збори», «Все про бухгалтерський облік», «Головбух: Бюджет», «Економіка України», «Зарплата та кадрова справа», «Зарубіжна література в школах України», «Інформатика», «Інформатика та інформаційні технології», «Історія в школі», «Казна України», «Комплект «Харчовик», «Краєзнавство. Географія. Туризм», «Літературна Україна», «Міжнародний туризм», «Оплата праці», «Освіта», «Позакласний час», «Праця і зарплата», «Ресторатор», «Світова література. Шкільний світ», «Споживач інфо», «Упаковка», «Урядовий кур'єр», «Фінанси України», «Фінансово-кредитна діяльність», «Харчовик», «Школа кулинара». Новинки літератури 1. Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів. Навчальний посібник. -К.:Альтерпрес, 2014.-192 с. 2.Бюджетна система. За ред. В.М. Федосова/Підручник.-Тернопіль: Економ, думка, 2014.-871 с. 3. Дмитрук О.Ю. Спортивно оздоровчий туризм.2-е видання, перероблене і та доповнене. -К.:Альтерпрес, 2014.-279с. 4.Карпенко В.Д. та інші. Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування.- К.:Укоопосвіта, 2013.-248 с. Завідувач бібліотеки Хома Є.С.


Редакційна колегія Романчук Василь Прокопович – голова, заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, відмінник охорони здоров'я, відмінник освіти, почесний працівник туризму, директор коледжу; Погодіна Наталія Віталіївна – заступник голови, відмінник освіти України, викладач-методист, методист коледжу.

Редакція: Головний редактор Погодіна Н.В. Заступник редактора Вербило Т.В. Верстка і дизайн Назаров А.Л.

Profile for Andrey Nazarov

Metodichniy visnik 2 2015 cherven  

Методичний вісник ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу", Випуск 2

Metodichniy visnik 2 2015 cherven  

Методичний вісник ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу", Випуск 2

Profile for krater-m
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded