Page 1

NR 7 (97) lipiec 2014 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Obrady Grupy Wyszehradzkiej w Gdańsku

Nowy system płatności bezpośrednich

Trwają prace nad nowym systemem sprzedaży ziemi rolnej w Polsce

N

Ponad 70 przedstawicieli samorządu rolniczego z całej Polski 25 czerwca 2014 r. Ogromne wzięło udział w spotzainteresowanie kaniu z Ministrem Rol„młodym rolnikiem” nictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 2 w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich. Czytaj na stronie 2

Czytaj na stronie 3

Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli

Czytaj na stronie 4

Pogłębiają się różnice na wsi

Czytaj na stronie 4

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czytaj na stronie 5

Truskawkowe atrakcje w Buczku

Czytaj na stronie 6

Promocja owoców i warzyw

Czytaj na stronie 6

KRUS informuje

Czytaj na stronie 7

Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015

Czytaj na stronie 8

ajistotniejsze w przygotowanym systemie jest przesunięcie 15% czyli ok. 507 mln euro środków na dopłaty produkcyjne. Resort rolnictwa chce wspierać szczególnie zagrożone kierunki produkcji w rolnictwie, te, które muszą utrzymać swoją konkurencyjność na rynkach europejskich i światowych. Do wsparcia tego minister zaliczył m.in. dopłaty do owoców miękkich, buraków cukrowych, roślin wysokobiałkowych, pomidorów, a także bydła, owiec i kóz. MRiRW chce przywrócić płatności do roślin włóknistych. Ważne jest też wyłączenie 2% na wsparcie dla młodych rolników, którzy oprócz premii na inwestycje we własnych gospodarstwach będą mogli otrzymać stałą dopłatę 62 euro/ ha do pierwszych 50. ha gospodarstwa. Pieniądze te będą mogły być dobrym wsparciem przydat-

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 16 czerwca 2014 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, aby stworzyć podstawy prawne do kupna młodym rolnikom ziemi z Zasobu ANR. W obecnym stanie prawnym dotyczącym pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r. (Dz.U.1991 Nr 107 poz. 464) Agencja Nieruchomości Rolnych, zgodnie z art. 29 pkt 3 b, może zastrzec m.in. że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeże-

nym, jako wkład własny przy ubieganiu się o wsparcie. Istotną propozycją zmiany systemu płatności są przedsta-

wione do konsultacji trzy warianty płatności. Do płatności 184 euro/ ha, która wynika z jednolitej płatności oraz płatności na zazielenie-

li mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

nicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa

nia rolnicy będą mogli dodatkowo uzyskać w wariancie A, na hektary od 5 do 10 ha – 20 euro/ha, a na hektary od 10 do 30–80 euro/ha. Natomiast w wariancie B, dodatkowo na hektary od 3 do 10–26 euro/ ha, a na hektary od 10 do 30–62 euro/ ha. Natomiast wariant C przewiduje JPO w równej wysokości dla wszystkich gospodarstw niezależnie od wielkości 205 euro/ ha bez dodatkowych płatności. Większość prezesów wojewódzkich izb rolniczych wypowiedziała się za zastosowaniem wariantu A lub B. Natomiast województwo zachodniopomorskie opowiedziało się za wariantem C. Opracowanie: KRIR

wy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2003 Nr 64 poz. 592). W związku z tym, zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa

Zakup ziemi z ANR przez młodych rolników Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2003 Nr 64 poz. 592), po wejściu w życie nowelizacji w dniu 3 grudnia 2003 r., określiła definicję rolnika indywidualnego jako osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rol-

rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście gospodarstwo. Wobec powyższych przepisów, młodzi rolnicy, którzy skorzystali z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” i chcą zakupić lub powiększyć swoje gospodarstwo, nie mają możliwości skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ponieważ nie spełniają wymogów określonych w definicji rolnika indywidualnego w rozumieniu Usta-

i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zainicjowanie zmian legislacyjnych mających na celu stworzenie młodym rolnikom możliwości skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwłaszcza wobec bardzo dużego zainteresowania, jakim cieszą się kolejne nabory wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Opracowanie: KRIR


2 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

lipiec 2014 NR 7

Obrady Grupy Wyszehradzkiej w Gdańsku W dniach 2-4 lipca 2014 r. w Gdańsku miało miejsce 53. posiedzenie przedstawicieli izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Izby Rolniczej Republiki Czeskiej, Węgierskiej Izby Rolniczej oraz Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej udział wzięli: prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, członek zarządu Robert Nowak, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram oraz wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej Jan Michalski. Aktualna sytuacja na rynkach rolnych

Przedstawiciele izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej przedyskutowali aktualną sytuację na rynkach rolnych w poszczególnych krajach. Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w bieżącym roku były niewielkie. Niewielkie straty odnotowano również w uprawach rzepaku i rzepiku ozimego. Na obecny stan i zaawansowanie rozwoju upraw decydujący wpływ miał korzystny przebieg pogody jesienią ubiegłego roku, dobry rozwój i przygotowanie się roślin do zimowego spoczynku, a także przebieg warunków pogodowych w okresie zimy i korzystny dla roślin układ warunków agrometeorologicznych na przedwiośniu. Prognozowane zbiory są na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

Systemy płatności bezpośrednich

Uczestnicy spotkania wymienili się także informacjami na temat systemów płatności bezpośrednich, w tym zazielenienia i definicji aktywnego rolnika, które zostały przyjęte przez poszczególne państwa z grupy V4. Zdaniem przedstawicieli izb rolniczych, krajowe systemy płatności bezpośrednich powinny uwzględniać szereg czynników, w tym w szczególności konieczność ciągłego wzmacniania konkurencyjności sektora, m.in. poprzez zmiany strukturalne, pokoleniowe, modernizację, czy zmiany w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych. Dyskutowano, czy likwidacja kwot cukrowych i mlecznych jest korzystna dla europejskich rolników. Proponowane rozwiązania w zakresie płatności bezpośrednich powinny być zaprojektowane w sposób, który zapewni żywotność i konkurencyjność gospo-

Od lewej: Balázs Győrffy, prezes Węgierskiej Izby Rolniczej, Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Vaclav Hlavacek, wiceprezes Węgierskiej Izby Rolniczej, Milan Semancik, prezes Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej darstwom rolnym w Europie poprzez wspieranie ich dochodu, a także wspierać rolników aktywnie prowadzących działalność rolniczą.

Przekroczenie kwot mlecznych Dyskutowano także na temat dokumentu Copa-Cogeca dotyczącego przekroczenia kwot mlecznych. Z uwagi na fakt, że dziesięć państw Unii Europejskiej przekroczyło krajowe kwoty mleczne w roku kwotowym 2103/2014, a więc grożą im poważne sankcje, a także biorąc pod uwagę fakt, że prawdopodobieństwo przekroczenia kwot także w roku kwotowym 2014/2015 jest również wysokie,

Ogromne zainteresowanie „młodym rolnikiem” Bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców wsi cieszył się przeprowadzony od 15 maja do 23 czerwca 2014 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” finansowany z PROW 2007 – 2013.

W

Oddziałach Regionalnych ARiMR 21 560 młodych rolników złożyło wnioski o takie wsparcie. Agencja ma do rozdzielenia wśród ubiegających się o tę pomoc około 800 mln zł, co przy 100-tysięcznej premii wystarcza dla 8 tys. rolników.

Zasady i warunki udzielania wsparcia młodym rolnikom w tegorocznym naborze różniły się od tych obowiązujących w ubiegłych latach. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie kwoty pomocy, którą może otrzymać młody rolnik. Teraz wynosi ona 100 tys. zł, a w poprzednim naborze było to 75 tys. zł. Pozostawiono możliwość skorzystania ze wsparcia na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” osobom, które prowadziły działalność rolniczą jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, z tym że ten okres został wydłużony w stosunku do minionego naboru. Wcześniej młody rolnik mógł ubiegać się o pomoc także wtedy, gdy prowadził samodzielnie gospodarstwo nie dłużej niż 12 miesięcy, liczone do dnia złożenia wniosku o pomoc, a w tegorocznym naborze jest to aż 15 miesięcy. Dłuższy też będzie termin na uzupełnienie wykształcenia przez młodych rolników, w przy-

padku wystąpienia tzw. siły wyższej. Dotychczas było tak, że rolnicy mieli na uzupełnienie wykształcenia 3 lata od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia. Teraz termin ten został wydłużony do 3 lat i 9 miesięcy, ale tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, np. zamknięcia szkoły, do której uczęszczał rolnik. Ta zmiana dotyczy także beneficjentów z lat ubiegłych, ale muszą oni udokumentować zaistnienie szczególnych zdarzeń losowych, które sprawiły, że wykształcenie zdobyli z opóźnieniem. ARiMR ma 50 dni na weryfikację oraz pełną merytoryczną ocenę złożonych wniosków, zatem w połowie sierpnia br. na stronie internetowej ARiMR będzie opublikowana krajowa lista rankingowa. Krótszy będzie termin pozwalający na dokonanie przez młodych rolników uzupełnień i poprawek w złożonych wnioskach o pomoc, po otrzymaniu z ARiMR wezwania do usunię-

izby rolnicze państw grupy V4 wierzą, że Komisja Europejska powinna dążyć do zatwierdzenia zadowalających rozwiązań dla rolników i producentów we wszystkich państwach członkowskich. Ze względu na przewidywany negatywny wpływ na producentów mleka, przedstawiciele izb rolniczych grupy krajów wyszehradzkich zaproponowały, aby Komisja Europejska stworzyła instrument finansowy w celu złagodzenia skutków zliberalizowanego rynku mleka. Przedstawiciele izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej podnieśli także kwestię szkód łowieckich i uzgodnili, że na następnym posiedzeniu odbędą dogłębną dyskusję

na temat możliwych rozwiązań w tej sprawie. Ponadto, uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że Komisja Europejska powinna jak najszybciej stworzyć takie prawo, które zakazywałoby stosowania praktyk handlowych, które zostały uznane za nieuczciwe. Jednocześnie stwierdzili, że zasady obecnych przepisów o konkurencji powinny być tak zaktualizowane, aby regulować dominację rynkową wielkich sieci handlowych. Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu.

cie braków formalnych, będą mieli na to tylko 7 dni. Ostatni nabór przeprowadzany był w ramach konkursu krajowego. Przedstawiciele samorządu rolniczego z m.in. województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce w dniu 28 maja 2014 r. zwrócili więc uwagę, że w tym naborze wniosków na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007–2013 młodzi rolnicy z mniejszych województw nie mogli skorzystać z tej formy wsparcia. Dlatego też, w celu uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości oraz

realizując wniosek zgłoszony podczas XIII Posiedzenia KRIR, 18 czerwca 2014 r. zarząd KRIR wystąpił do MRiRW z propozycją, aby w przyszłej perspektywie finansowej środki na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” były dzielone w ramach kopert wojewódzkich, a nie w ramach konkursu krajowego. W innym przypadku w województwach o rozdrobnionej strukturze, przy kopercie krajowej oraz konkursie krajowym, młodzi rolnicy z tych województw będą mieli w dalszym ciągu utrudniony dostęp do środków na ww. działanie.

Opracowanie: KRIR

Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl


– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Trwają prace nad nowym systemem sprzedaży ziemi rolnej w Polsce Rozmowa z Leszkiem Świętochowskim – prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych n   Rok 2013 był rekordowy pod względem sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, sprzedano prawie 148 tys. ha gruntów. Jakie są plany na 2014 r., ile ziemi może trafić do rolników? – Wiele czynników złożyło się na to, że rok 2013 był rekordowy pod względem sprzedaży gruntów. Przede wszystkim bardzo duża podaż gruntów pochodzących z wyłączeń 30% dzierżawionych powierzchni, które w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (weszła w życie 3 grudnia 2011 r.) trafiły na rynek. Były to grunty wysokiej jakości, które pochodziły z dzierżaw powyżej 428 ha. Łącznie 77 tys. ha gruntów zostało wyłączonych, z czego przejęto 46 tys. ha, a do sprzedaży w zeszłym roku trafiło z tego 21,7 ha. Kolejnym powodem rekordowej sprzedaży były bardzo korzystne preferencje w oprocentowaniu kredytów na zakup ziemi. Kończył się okres, w którym rolnik miał możliwość nabycia gruntów płacąc 10% ich wartości, a reszta kwoty rozkładana była na 15 lat z oprocentowaniem 2%. Odnosząc się do planów na 2014 r., Agencja Nieruchomości Rolnych, jako państwowa osoba prawna, której plan finansowy jest częścią budżetu państwa, musi realizować nałożone na nią zadania fiskalne. Agencja przekazuje do budżetu państwa różnicę pomiędzy wpływami ze sprzedaży a kosztami funkcjonowania całego systemu sprzedaży ziemi. Jednak priorytetem Agencji nie jest maksymalizacja zysku, jak często jest to postrzegane. Celem Agencji jest trwałe rozdysponowanie Zasobu na rzecz powiększania gospodarstw rodzinnych, a nie ma lepszej formy rozdysponowania niż sprzedaż poprzez przetargi. Nie da

się podzielić sprawiedliwie deficytowego towaru, jakim w Polsce stają się użytki rolne, bez zastosowania przetargów. W roku 2014 planujemy sprzedaż 125 tys. ha. Z dotychczasowej realizacji planu na rok 2014 r. wynika, że nie jest on zagrożony. Jest to mniejsza sprzedaż niż w roku 2013, ale należy zwrócić uwagę, że ilość gruntów z wyłączeń jest już też dużo mniejsza. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa też się szybko kurczy – nie tylko o sprzedane dotychczas grunty, ale także o grunty, które zostały rozdysponowane trwale poprzez np. nieodpłatne przekazania samorządom. Popyt niestety przewyższa podaż. Świadomość, że Zasób się kurczy, wpływa również na zwiększony popyt i na rosnące ceny. n  Należy zatem spodziewać się wzrostu cen? Jakie są tendencje? – Jak wynika z najnowszych danych, nastąpiła ogromna dynamika cen. W I kwartale 2014 r. średnia cena wyniosła 24 166 zł i był to 28-procentowy wzrost w stosunku do średniej ceny uzyskanej w I kwartale ubiegłego roku. Chcę też podkreślić, że według danych GUS, ceny gruntów pochodzących z Zasobu

ANR są niższe niż ceny tych oferowanych na wolnym rynku. Jest to różnica w granicach 6–7 tys. zł za 1 ha. Świadczy to też o tym, że Agencja nie ustala ani w żaden sposób nie wpływa na wzrost cen. Ceny gruntów sprzedawanych przez ANR wynikają również z ich niskiej przydatności rolniczej. Są to tzw. grunty niechciane, dotychczas nierozdysponowane. W Zasobie ANR znajduje się ok. 300 tys. ha takich gruntów, które są rozdrobnione i w związku z tym mało atrakcyjne. Stanowią obecnie ok. 400 tys. działek o powierzchni do 0,5 ha i ok. 180 tys. działek o powierzchni do 10 arów. Jedynie rolnik graniczący z taką działką, jest nią zainteresowany. Grunty sprzedawane są przez ANR w drodze przetargów, w głównej mierze ograniczonych na dwa sposoby: poprzez przetargi licytacyjne oraz przetargi ofertowe, których uczestnik musi spełniać kryteria rolnika indywidualnego. W obydwu przypadkach uzyskiwane są wysokie ceny i to kształtuje opinię o drogich gruntach rolnych w Polsce. Najwyższe ceny osiągają działki w przedziale 100–300 ha, sprzedawane z pierwszeństwem nabycia na rzecz dzierżawców. Na tak duży wzrost cen wpływa także deficyt ziemi. Rolnicy mają świadomość, że często są to ostatnie działki w ich miejscowościach. Ponadto, nadal obowiązują bardzo preferencyjne warunki nabywania, ponieważ obecnie wzrosło oprocentowanie tylko do 3,75%. Obserwujemy też wzrost liczby gospodarstw stwarzających popyt. Nie można też nie brać pod uwagę czynników globalnych, takich jak wzrost liczby ludności na świecie, a co za tym idzie, zwiększony popyt na żywność. Dowodem na to jest podwojenie eksportu polskiej żywności w ciągu ostatnich 10 lat. Te wszystkie czynniki muszą się przekładać na ceny, skoro wzrasta eksport i opłacalność produkcji, rolnicy chcą tę produkcję rozwijać i powiększać warsztat pracy.

n  Po podpisaniu w ubiegłym roku porozumienia z protestującymi rolnikami z woj. zachodniopomorskiego do systemu obrotu ziemią weszły izby rolnicze. Ich przedstawiciele wchodzą w skład komisji przetargowych. Jak układa się ta współpraca? – Na wstępie chciałbym bardzo podziękować zarówno Krajowej Radzie Izb Rolniczych, jak i wojewódzkim izbom rolniczym za włączenie się w proces trwałego rozdysponowania gruntów rolnych z Zasobu WRSP, ponieważ udział czynnika społecznego ma kolosalne znaczenie, jeśli chodzi o uspokojenie opinii publicznej i przekonanie rolników, że proces ten jest w pełni przejrzysty. Na każdym etapie przygotowywania danej nieruchomości do sprzedaży, począwszy od typowania działki do sprzedaży, a skończywszy na możliwości złożenia wniosku o odstąpienie od przetargu, mogą brać udział przedstawiciele izb rolniczych. I nie jest to tylko teoria. n  Jak wygląda to w praktyce? – Proces uspołeczniania rozpoczął się już w 2012 r., jeszcze przed protestami. Wtedy na mocy zarządzenia prezesa ANR powołana została Rada Społeczna ANR, w skład której weszli przedstawiciele organizacji rolniczych, związków zawodowych i izb rolniczych. Zawarte zostało porozumienie z Krajową Radą Izb Rolniczych o zasadach współpracy i opiniowaniu przez izby rolnicze typowanych nieruchomości do sprzedaży. Izby rolnicze wzięły na siebie tę odpowiedzialność i obowiązek, weszły w ten proces i, co należy podkreślić, robią to nieodpłatnie. Chcę też zwrócić uwagę, że to izby rolnicze uzyskały akceptację innych związków zawodowych i organizacji rolniczych, by były reprezentantem środowiska rolniczego i zostały wskazane przez Komitet Protestacyjny przy podpisaniu Porozumień 11 stycznia 2013 r. Dodam tylko, że na wniosek przedstawicieli izb rolniczych w roku 2013 Agencja odstąpiła od 204 przetargów i ze

PW

3

sprzedaży zostało wycofanych prawie 5 tys. ha w całym kraju, w tym w woj. zachodniopomorskim, gdzie te niepokoje społeczne były najbardziej nasilone, odwołano 164 przetargi na powierzchnię prawie 4 tys. ha. n  W roku 2016 czeka nas uwolnienie obrotu ziemią rolną. Jak stworzyć system, by zabezpieczał w pierwszej kolejności interesy polskich rolników? – Chciałbym uspokoić środowisko rolnicze, ponieważ do 1 maja 2016 r. ANR praktycznie nie sprzedaje gruntów na otwartym rynku. Do tego czasu wszystkie wolne grunty zostaną sprzedane lub będą trwale związane umowami dzierżawy. Odzwierciedlają to liczby. Na obecną chwilę, na ok. 1,5 mln ha znajdujących się w Zasobie WRSP, 1,1 mln ha zostało wydzierżawione, a ok. 300 tys. ha to wspomniane grunty niechciane, na które nie ma i nie będzie popytu. Kiedy 1 maja 2016 r. upłynie okres ochronny, teoretycznie cudzoziemcy będą mogli nabyć grunty rolne z Zasobu WRSP, ale praktycznie będą musieli spełnić wszystkie ustawowe regulacje dotyczące obrotu. Oznacza to, że by wziąć udziału w przetargu ograniczonym, cudzoziemiec musi spełnić te same kryteria co polski rolnik. Praktycznie jest to niemożliwe do spełnienia. W okresie 22 lat funkcjonowania Agencji cudzoziemcy kupili od ANR, z zachowaniem obowiązującej procedury prawnej i uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych, mniej niż 2 tys. ha. W zdecydowanej większości były to grunty inwestycyjne i budowlane. Ponadto, w Sejmie trwają prace nad nowelizacją dwóch ustaw: o kształtowaniu ustroju rolnego i o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w których zostaną prawnie umocowane warunki Porozumień z Komitetem Protestacyjnym. Oprócz tego, do Sejmu wpłynął poselski projekt nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która uszczelnia system sprzedaży ziemi z Zasobu WRSP. Dodatkowo nakłada ona na ANR obowiązek regulatora rynku obrotu gruntami rolnymi w Polsce, zarówno prywatnego, jak i państwowego. Państwo zabezpieczy w ten sposób interes gospodarstw rodzinnych, polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. n  

Fot. Photogenica

lipiec 2014 NR 7


4 PW W dniach 26 i 27 czerwca 2014 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca oraz Prezydium Copa. W pierwszym dniu głównym tematem spotkania była wymiana poglądów z przedstawicielem KE, Erikiem Petersem na temat prognoz dla międzynarodowego handlu i rolnictwa. Prognozy dla międzynarodowego rolnictwa i handlu Po przyjęciu porządku dnia i sprawozdania z ostatniego posiedzenia sekretarz generalny zaprezentował pokrótce temat prognoz na przyszłość dla rolnictwa europejskiego. Następnie zaproszony gość, Erik Peters przedstawił prezentację dotyczącą makroekonomicznego rozwoju gospodarki na najbliższe lata. Zaznaczył w swojej wypowiedzi, że to nadal USA, Chiny i Unia Europejska będą tworzyły ponad 50% światowego PKB. Przedstawił również ryzyka, przed jakimi stanie świat w najbliższym czasie, zaznaczył, że głównymi źródłami konfliktów będą problemy związane z produkcją energii, żywności i konsekwencjami zmian klimatycznych. Podkreślił również znaczenie, jakie będzie miała rewolucja technologiczna przy rozwoju rynku pracy. Nadmienił również, że rolnictwo było, jest i będzie, bardzo ważnym sektorem produkcyjnym w Europie. Nie tylko nowe technologie, ale również innowacyjne rozwiązania będą wspomagały jego rozwój, ale będą również przyczyną ryzyka, którym coraz bardziej trzeba będzie zarządzać i brać pod uwagę tworząc nowe polityki.

W

dniu 17 czerwca 2014 r. prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wziął udział w konferencji prezentującej raport „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I” – efekt dwuletniej pracy EFRWP i IRWIR. Opracowanie potwierdziło, że polska wieś jest silnie zróżnicowana, a efekty realizowanej w Polsce polityki na rzecz obszarów wiejskich nie sprzyjają niwelowaniu dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Zaprezentowany raport jest efektem dwuletnich badań i pokazuje swoistą fotografię zróżnicowania społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w naszym kraju. Mamy nadzieję, że stanie się on punktem wyjścia do dalszych pogłębionych badań – zaznaczył Marek Zagórski, inicjator projektu MROW.

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

lipiec 2014 NR 7

Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli

Od lewej: Jerzy Chróścikowski – przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”, Jerzy Plewa – dyrektor generalny Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pekka Pesonen – sekretarz generalny Copa-Cogeca, Wiktor Szmulewicz – prezes KRIR, Lech Kuropatwińskie – przewodniczący ZZR „Samoobrona”, Andrzej Babuchowski – radca w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli – Głównymi celami rozwojowymi Europy na najbliższe lata są systemy umów multilateralnych obejmujące również sektor rolnictwa – powiedział kończąc swoją prezentację Peters. W drugim dniu Prezydium wziął udział prezes KRIR Wiktor Szmulewicz a pośród omawianych tematów znalazły się między innymi: przyjęcie stanowiska w sprawie programu„Czyste powietrze dla Europy”; mapa drogowa na rzecz współpracy Copa-Cogeca i IBMA w latach 2014–2015; Stanowisko Copa-Cogeca w sprawie programu „Czyste powietrze dla Europy”; Negocjacje handlowe – aktualna sytuacja.

Współpraca z IBMA Sekretarz generalny przedstawił projekt współpracy pomiędzy Komitetami Copa-Cogeca i IBMA na lata 2014 r. i 2015 r. z celem przyspieszenia rozwoju i wykorzystania rzetelnych, solidnych i skutecznych rozwiązań ochrony roślin w rolnictwie UE. W związku z faktem, że rolnicy w Unii Europejskiej zostali pozbawieni rozwiązań ochrony roślin w celu zapo-

biegania, wykrywania, zwalczania szkodników i chorób, stoją oni w obliczu rosnących obowiązków używania alternatywnych technik kontroli szkodników, w których informacja i wiedza nie zawsze są wystarczające, a dostępność skutecznych alternatywnych produktów jest ograniczona. W tym samym czasie, producenci systemów kontroli biologicznej stoją w obliczu problemów przy wprowadzaniu rozwiązań biologicznych na rynku poprzez nadmiernie długie procesy regulacyjne, opóźnienia i powolne ich wdrażanie, przez co rolnik nie ma dostępu do tych rozwiązań. Komitety Copa-Cogeca i IBMA dążą do ścisłej współpracy w celu zapewnienia, aby rozwiązania kontroli biologicznej zostały udostępniane bez zbędnej zwłoki, w celu zapewnienia rolnikom skutecznych rozwiązań i odpowiedniej wiedzy, aby mogły być stosowane. Plan działań na lata 2014–2015 skupia się na trzech platformach współpracy między dwoma organizacjami a są to:

■ wymiana informacji i ukierunkowanie rozwiązań, ■ współpraca na poziomie unijnym co do upraw małoobszarowych i specjalistycznych, ■ produkty i substancje czynne niskiego ryzyka.

„Czyste powietrze dla Europy” W kolejnym punkcie obrad przewodniczący Copa przedstawił uczestnikom stanowisko Komitetów Copa-Cogeca w sprawie programu„Czyste powietrze dla Europy”. W dokumencie podkreślono znaczenie zaangażowania sektora rolnego we wdrażanie skutecznej unijnej polityki w zakresie powietrza oraz podejmowanie w tym celu inicjatyw i proaktywnych działań. Zauważono również, że najważniejszym wyzwaniem stojącym przed unijnymi decydentami jest osiągnięcie praktycznego bilansu pomiędzy rentownością rolnictwa, a jego wkładem na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, przy jednoczesnym łagodzeniu zmian klimatu,

Pogłębiają się różnice na wsi Celem powstania raportu była diagnoza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce oraz wyznaczenie obszarów typologicznie jednorodnych pod względem czynników odpowiadających za zróżnicowane procesy rozwojowe. Badanie „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” obejmuje problematykę demograficzną, zagadnienia związane z dostępnością przestrzenną, sektorem rolniczym i pozarolniczym, stopniem dezagraryzacji gospodarki lokalnej, lokalnymi finansami publicznymi, rynkiem pracy, edukacją, zamożnością i warunkami bytowymi społeczeństwa oraz z aktywnością społeczną.

zapewnieniu jakości powietrza i różnorodności biologicznej, zarządzaniu ryzykiem powodzi oraz zapewnieniu jakości wody. W ramach dyskusji na temat międzynarodowych negocjacji handlowych sekretarz generalny zapoznał uczestników posiedzenia z planem kolejnych rund negocjacyjnych ze Stanami Zjednoczonymi. Arnaud Petit, koordynujący prace nad umowami handlowymi zaznaczył, że najbardziej istotnymi są działania mające na celu przybliżenie UE do Japonii i zakończenie oraz podpisanie ostateczne umowy handlowej z Kanadą, ta ostatnia jest przewidziana na wrzesień tego roku.

Obchody 10. rocznicy wstąpienia 10 krajów do UE Po zakończeniu posiedzenia w siedzibie Copa-Cogeca odbył się poczęstunek z okazji obchodów 10. rocznicy wstąpienia 10 krajów do UE, które miało miejsce w 2004 r., zaplanowany przez organizacje członkowskie. Z tej okazji zaproszeni goście i uczestnicy posiedzenia mogli skosztować najsmaczniejszych, tradycyjnych produktów z tych krajów. Wszyscy byli zachwyceni polskimi pierogami, żurkiem oraz polskimi wędlinami przygotowanymi przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Na zaproszenie Krajowej Rady Izb Rolniczych w poczęstunku udział wzięli: Jerzy Plewa – dyrektor generalny Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Andrzej Babuchowski – radca w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Opracowanie: KRIR

Wyniki pierwszego, niezależnego raportu potwierdzają istnienie głębokiego zróżnicowania obszarów wiejskich według wyraźnie zarysowujących się dwóch porządków: na linii wschód-zachód w ujęciu międzyregionalnym oraz w relacji centrum-peryferia w ramach poszczególnych regionów. Takie zróżnicowanie może być efektem niezadowalającej polityki spójności. Prezentacji raportu dokonali autorzy – dr hab. Monika Stanny, prof. dr hab. Andrzej Rosner oraz dr Mirosław Drygas. W debacie stanowiącej podsumowanie prezentacji udział wzięli: Adam Tański – były minister rolnictwa, Wiktor Szmulewicz – prezes KRiR, Artur Łączyński – dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS, prof. dr hab. Walenty Poczta. Źródło: EFRWP Opracowanie: KRIR


lipiec 2014 NR 7

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

5

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 05.06.2014 – Sejm RP ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w maju 2014 r.; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na podstawowych rynkach rolnych oraz sytuacji na rynku owoców miękkich i możliwości finansowego wsparcia produkcji owoców miękkich; ■■rozpatrzenie wniosku o odrzucenie informacji ministrów: Finansów, Gospodarki, Infrastruktury i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie realizacji wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 – 2014 oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, rozpatrzonych na posiedzeniu Komisji w dniu 28 maja br.; ■■rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie poparcia dla działań rządu zmierzających do zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości UE Dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3.04.2014 r., dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych; ■■rozpatrzenie wniosku posła Zbigniewa Babalskiego, zło-

żonego na posiedzeniu Komisji w dniu 28 maja br., o udzielenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji na temat aktualnej sytuacji grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz wyników audytu przeprowadzonego przez urzędników unijnych w zakresie działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz powyższych grup.

06.06.2014 – Sejm RP ■■rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 1783 i 2406).

10.06.2014 – Senat RP ■■informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych oraz aktualnie występujących problemach w ich realizacji; ■■informacja Ministra Spraw Zagranicznych o problemach z uzyskaniem wiz przez pracowników sezonowych z zagranicy; ■■informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat problemów z przekraczaniem granicy przez pracowników sezono-

wych planujących udać się do Polski w celu podjęcia zatrudnienia przy zbiorach owoców;

24.06.2014 – Sejm RP ■■rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2495) w zakresie: 1) części budżetowej 32 – Rolnictwo, 2) części budżetowej 33 – Rozwój wsi, 3) części budżetowej 35 – Rynki rolne, 4) części budżetowej 62 – Rybołówstwo, 5) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, 6) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, 7) agencji wykonawczych, 8) państwowych osób prawnych

■■rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. ( druk nr 2496) w zakresie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych problemów elektryfikacji wsi i rolnictwa, z uwzględnieniem stanu technicznego terenowych sieci dystrybucyjnych; ■■informacja ministrów: Gospodarki, Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach rządu dotyczących rozwoju energetyki prosumenckiej na terenach wiejskich.

25.06.2014 – Senat RP ■■rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 658, druki sejmowe nr 1783, 2406 i 2406-A).

25.06.2014 – Sejm RP

26.06.2014 – Sejm RP

■■informacja ministrów: Gospodarki, Infrastruktury i Rozwoju

■■wpływ poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego na obsza-

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■projekt ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; ■■projekt rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 834/2007; ■■projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych Prezesowi ARR w zakresie wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; ■■projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne; ■■projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy

w Stabilizacji Dochodów Rolniczych; ■■Ramowy Plan Działań dla Żywności Ekologicznej w Polsce; ■■projekt ustawy o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin; ■■projekt rozporządzenia w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego; ■■projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin;

■■projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybów; ■■projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt; ■■projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin; ■■projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin; ■■projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Śródków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich 20142020; ■■projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Xylella festidiosa (Well i Raju); ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym; ■■projekt systemu płatności bezpośrednich; ■■projekt rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”; ■■projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum;

ry wiejskie – prezentacja doświadczeń z Texasu – przedstawiają: dr John Pappas – dyrektor Instytutu Energii Uniwersytetu Texas A&M, Michael Morrissey – doradca Gubermatora Stanu Texas.

01.07.2014 – Senat RP ■■informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Zarządzanie należnościami finansowymi w agencjach rolnych”.

03.07.2014 – Senat RP ■■rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 57. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Opracowanie: KRIR

■■projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy rolników wobec instytucji UE w 2014r.; ■■rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt; ■■projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu. Opracowanie: KRIR


6 PW

lipiec 2014 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Truskawkowe atrakcje w Buczku 29 czerwca 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała Piknik Truskawkowy podczas Wojewódzkiego Święta Truskawki „Buczkowska truskawka – marką województwa łódzkiego” w Buczku. Celem Pikniku, który został sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw było zaprezentowanie walorów jakościowych i smakowych oraz zachęcanie do spożywania polskich truskawek.

P

rzygotowano mnóstwo truskawkowych atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Każdy znalazł coś dla siebie. Również na najmłodszych smakoszy truskawek czekało sporo niespodzianek, w tym przedstawienie dla dzieci, kącik malucha, wesołe miasteczko i przejażdżki konne. Podczas Święta Truskawki odbył się Truskawkowy wyścig rowerowy oraz Finał Mistrzostw Polski i Puchar Polski Super Enduro. Impreza zgromadziła liczne stoiska handlowe, gastronomiczne i rękodzieła ludowego. Odbyły się konkursy związane z truskawką oraz prezentacja kulinarna potrawy z truskawką w roli głównej na ogromnej patelni plenerowej. Opracowanie: KRIR

doradcy bezpłatnie pomagają_poziom:Layout 1 15-07-2014 11:21 Strona 1

Promocja owoców i warzyw

W

sobotę,14 czerwca br., KRIR zorganizowała Piknik Owocowo-Warzywny, który odbył się na terenach ogrodów SGGW w Warszawie, podczas Pikniku organizowanego przez MRiRW„Poznaj Dobrą Źywność”. Celem Pikniku Owocowo-Warzywnego, który został sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw było zachęcanie do spożywania polskich owoców i warzyw przez zaprezentowanie walorów jakościowych i smakowych. Głównymi atrakcjami Pikniku był pokaz kulinarny Moniki Goździalskiej, która zaprezentowała jak przygotować najlepsze koktajle i sałatki z owoców i warzyw, bezpłatna degusta-

cja potraw przyrządzonych z polskich warzyw i owoców, konkursy dla dzieci i dorosłych, m.in.„Sałatka dla Tadka Niejadka”, występ zespołu„Nutki”z Przyrowa oraz ciekawe materiały informacyjne na temat owoców, warzyw i ich znaczenia w codziennej diecie. Piknik cieszył się ogromnym powodzeniem. Stoisko KRIR było odwiedzane przez wielu zainteresowanych zapoznaniem się z materiałami informacyjnymi. Ponadto hostessy zachęcały do degustacji dań z owoców i warzyw. Ciekawe konkursy z nagrodami promujące zdrowe odżywianie przyciągnęły także dzieci i młodzież. Opracowanie: KRIR

DORADCy BeZPłAtNIe POMAgAJą wnioskodawcom i beneficjentom ARiMR

Rolnicy i inni beneficjenci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy mają problem z uzupełnieniem czy prawidłowym rozliczeniem wniosku o przyznanie unijnych środków, mogą otrzymać bezpłatnie fachową pomoc. Z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego powstały w całej Polsce przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie specjalne zespoły eksperckie.

gane dokumenty, które świadczą o przebiegu realizowanych przez wnioskodawców inwestycji. Podpowiedzą, jak poprawnie udokumentować i rozliczyć poniesione przez beneficjentów koszty wykonanych operacji. Jeśli zajdzie potrzeba wesprą w sporządzeniu wniosku o dokonanie zmian w umowie o przyznanie pomocy. Udzielą rady, jak odpowiedzieć na zgłoszone przez Agencję zastrzeżenia czy uwagi dotyczące dokumentów złożonych o przyznanie lub wypłatę pomocy. Pomogą … a ok. 100 tys. o dopłaty rolnośrodowiskowe także przygotować odpowiedzi lub zastrzeżenia do protokołów bądź raportów z kontroli przeprowadzonej u wnioskodawców czy beneficjentów. Doradzą w sprawach dotyczących zwrotu do Agencji nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Doradzają one za darmo, jak skutecznie skorzystać ze wsparcia finansowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomagają także przy wnioskach złożonych przez wstępnie uznane grupy czy organizacje producentów owoców i warzyw. „Chodzi o to, aby każdy Co roku ok. 700 tys. rolników ubiega się o dopłaty ONW … wniosek zgodny z przepisami unijnymi i złożony w prawidłowy sposób mógł być zrealizowany, a pieniądze wypłacone”.U podłoża idei powołania zespołów eksperckich legło doświadczenie wynikające z dotychczasowego rozpatrywania wniosków z PROW 2007-2013. Zdarza się, że ARiMR po analizie dokumentów o przyznanie pomocy czy wypłatę wsparcia, musi prosić wnioskodawców o przesłanie wyjaśnień lub uzupełnień i wtedy zaczynają się kłopoty. Bywa, że wnioskodawcy nie radzą sobie samodzielnie z poprawkami czy uzupełnieniami. Wtedy albo decydują się na płatną poradę firmy doradczej, albo rezygnują z ubiegania się o wsparcie z PROW. Obecnie gdy pojawi się problem, można skorzystać z bezpłatnej usługi zespołów eksperckich, a dzięki fachowo przygotowanym wnioskom po prostu skorzystać Jeżeli Agencja poprosi o złożenie wyjaśnień lub uzupełnień z unijnych pieniędzy. wnioskodawca może skorzystać z bezpłatnej pomocy ekspertów I tak na przykład w zakresie PROW 2007-2013 eksperci doradzą, jak prawidłowo rozliczyć otrzymane wsparcie. Pomogą zebrać i właściwie przygotować wyma-

Zespoły ekspertów bezpłatnie udzielają także porad wstępnie uznanym grupom i organizacjom producentów owoców i warzyw. Zakres takiej pomocy obejmuje m.in. wprowadzanie zmian w planach dochodzenia do uznania grupy, przygotowywanie programu operacyjnego organizacji producentów owoców i warzyw oraz wprowadzanie do niego zmian, przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej, prawidłowe udokumentowanie realizacji inwestycji zapisanych w planie dochodzenia do uznania, sporządzanie odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów kontroli u wnioskodawcy czy beneficjenta.

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia doradczego i jego zakresu można uzyskać w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Oddziałach Regionalnych ARiMR. Zapraszamy.


lipiec 2014 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

KRUS informuje ... o zasadach przyznawania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego Od 15 maja 2014 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące prawa do zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego. Warunkują one przyznanie tych świadczeń od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia: ■ o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego – warunek ten dotyczy rolników; ■ o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym – co dotyczy małżonków rolników i domowników. Rolnik, małżonek rolnika lub domownik, składa powyższe oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie to może dotyczyć też

okresu od dnia 1 lipca 2013 r., za który dana osoba ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. Kasa informuje, że warunkiem niezbędnym do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest prowadzenie działalności rolniczej/wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym. Kasa podkreśla, iż niespełnianie warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oznacza wyłączenie z tego ubezpieczenia, w tym również w okresie wstecznym, a także z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS. Wyłączenie z ubezpieczenia z okresem wstecznym może oznaczać również konieczność zwrotu przyznanych w tym czasie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy albo świadczenie pielęgnacyjne ubiegałby się rolnik, jedyny właściciel gospodarstwa, zaprzestanie prowadzenia przez taką osobę działalności rolniczej oznaczałoby również usta-

nie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego dla domowników pracujących w jego gospodarstwie rolnym. ... o nowych uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego Od 1 września 2013 r. uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego rolników zyskuje więcej osób. Zmienione przepisy dotyczą w Kasie rolników i domowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie w wieku wyższym niż do 1 roku, jak również ubezpieczonych, którzy przyjęli dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Jednorazowy zasiłek macierzyński (odpowiadający czterokrotności emerytury podstawowej obowiązującej w dniu urodzenia dziecka) przysługuje zatem ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi) z tytułu: ■ urodzenia dziecka lub: ■ przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie, albo:

■ przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia. Jeżeli ubezpieczeniu w KRUS podlegają oboje rodzice, zasiłek macierzyński przysługuje im łącznie. Natomiast, jeżeli matka dziecka nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego z systemu powszechnego (w ZUS), ojcu dziecka (rolnikowi, domownikowi) spełniającemu warunek ubezpieczenia w dniu urodzenia dziecka/w dacie złożenia stosownego wniosku do sądu – przysługuje zasiłek macierzyński z KRUS, niezależnie od uzyskanego w ZUS przez matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego z tytułu zatrudnienia. W przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS na wniosek (dobrowolnie) zasiłek ten przysługuje, jeśli okres podlegania ubezpieczeniu wynosi nieprzerwanie co najmniej rok bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do tego świadczenia (przed porodem). Do wymaganego rocznego okresu ubezpiecze-

PW

7

nia nie wlicza się okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, nawet gdy zainteresowany nie nabył prawa do analogicznego świadczenia z tego ubezpieczenia. W związku z wprowadzonymi zmianami prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie przysługuje, jeżeli: ■ wniosek do sądu o przysposobienie/przyjęcie dziecka w ramach rodziny zastępczej w wieku do 7. roku życia zostanie złożony do ukończenia przez dziecko 7. lat, ■ w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, wniosek do sądu o przysposobienie/ przyjęcie w ramach rodziny zastępczej zostanie złożony do 10. roku życia dziecka. Podstawą do rozpatrzenia uprawnień do zasiłku macierzyńskiego jest złożony do jednostki organizacyjnej KRUS wniosek wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka, a w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie wymagane jest zaświadczenie z sądu o złożonym wniosku o przysposobienie dziecka/wniosku o ustanowienie rodziny zastępczej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego realizuje obecnie w ramach PROW 2007-2013 bezpłatne szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie w zakresie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”

Szkolenia z zakresu „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” przeznaczone są dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Szkolenia realizowane są w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Roz woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szkolenia przeznaczone są dla osób z całego kraju i będą realizowane do 31 grudnia 2014 r. Szkolenie trwa 2 dni (łącznie 16 godzin) Pierwszego dnia odbywają się zajęcia teoretyczne, a drugiego dnia terenowe zajęcia praktyczne. Podczas pierwszego dnia szkoleń zajęcia będą prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Planowany czas trwania to 8 godzin lekcyjnych. Drugiego dnia szkoleń będą odbywały się pokazy, demonstracje i ćwiczenia, które prowadzone będą na zróżnicowanych obiektach leśnych, przynajmniej dwóch podczas jednego szkolenia. Planowany czas trwania to 8 godzin lekcyjnych. Szkolenia są bezpłatne i prowadzone w całym kraju. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z noclegu oraz zapewnione wyżywienie (bufet kawowy oraz obiad, a osobom korzystającym z noclegu zapewniona jest kolacja i śniadanie). Uczestnikom zapewniony jest transpo rt lub zwrot kosztów dojazdu. Uczestnikami szkoleń, wg poniższej kolejności mogą być: 1. rolnicy, którzy planują założyć las oraz członkowie ich rodzin; 2. beneficjenci działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, oraz członkowie ich rodzin; 3. pozostali posiadacze lasów oraz członkowie ich rodzin. Szczegółowe informacje: www.pielegnacjalasu.pl Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt: tel. 22 623 24 63, fax. 22 623 11 55, e-mail: jawid@krir.pl

Oprac. KRUS


8 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

lipiec 2014 NR 7

Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015 Ruszyła XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Tradycyjnie bierze w niej udział Agencja Nieruchomości Rolnych. Na studentów I roku czeka w roku akademickim 2014/2015 ok. 760 stypendiów.

W

nioski o stypendium, które zostały uruchomione z dniem 1 lipca br., należy wypełnić – podobnie jak w ubiegłym roku – on-line do 18 sierpnia br. do godziny 16:00 na formularzach dostępnych na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Następnie wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przyszli studenci muszą przekazać do właściwego Oddziału Terenowego lub Filii ANR najpóźniej do 22 sierpnia br. (adresy dostępne na stronie internetowej www.anr.gov.pl). O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria: dostali się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach pub-

licznych mających uprawnienia magisterskie lub na I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych; są dziećmi byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 2 lat; mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców; pochodzą z rodzin, w których dochód net-

to na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176 zł lub 1344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziałach Terenowych i Filiach ANR – wykaz telefonów w tabeli poniżej. Wysokość przyznanego na rok akademicki 2014/2015 stypendium wyniesie 5 tysięcy zł, które będzie wypłaca-

Wykaz telefonów do Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych Lp.

Województwo

Oddział Terenowy Filia

Telefon

1

kujawsko-pomorskie

OT Bydgoszcz

52 525 08 34

2

pomorskie

OT Gdańsk

58 300 48 41 58 302 38 17 58 302 34 54

3

lubuskie

OT Gorzów Wlkp.

95 782 22 85

4

lubuskie

Filia Zielona Góra

68 329 33 60 68 329 33 78

5

lubelskie

OT Lublin

81 534 60 52

6

warmińsko-mazurskie

OT Olsztyn

89 524 88 95 89 524 88 94

7

podlaskie

Filia Suwałki

87 562 79 97 87 562 79 81

8

opolskie/śląskie

OT Opole

77 400 09 19 77 400 09 41

9

wielkopolskie

OT Poznań

61 856 06 10

10

podkarpackie/małopolskie/ świętokrzyskie

OT Rzeszów

17 853 78 39 17 853 78 66

11

zachodniopomorskie

OT Szczecin

91 814 42 26 91 814 42 06

12

zachodniopomorskie

Filia Koszalin

94 347 31 32

13

mazowieckie

OT Warszawa

22 531 15 54 22 531 15 52

14

łódzkie

Filia Łódź

42 630 20 61 wew. 2

15

dolnośląskie

OT Wrocław

71 356 39 19 wew. 907 lub 997

ne w 10 miesięcznych ratach, od października 2014 r. do lipca 2015 r. Po pierwszym roku stypendyści pomostowi będą mogli uzyskać pomoc na następne lata studiów, ale tylko wówczas, gdy osiągną oni ponadprzeciętne wyniki w nauce. W dotychczasowych dwunastu edycjach przyznano ok. 12,5 tysięcy stypendiów studentom I roku, a wszystkich stypendiów (na kolejne lata studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, na studia doktoranckie oraz staże w kraju i zagranicą) było ponad 19 tysięcy. Fundatorzy i sponsorzy przeznaczyli na ten cel już ponad 60 mln zł. Warto zaznaczyć, że łącznie prawie 7,9 tysiąca stypendiów przyznano młodzieży pochodzącej z rodzin popegeerowskich, która w tym roku może liczyć na kolejnych ok. 390 stypendiów. W listopadzie ubiegłego roku, na gali wręczenia stypendiów pomostowych w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, Pierwsza Dama Anna Komorowska, która objęła Program swoim honorowym patronatem, mówiła: – Program to pomocna dłoń dla młodych odważnych i zdolnych ludzi mieszkających poza ośrodkami akademickimi – i zwróciła uwagę zebranych na fakt, że jest to jeden z niewielu programów stypendialnych w Polsce o tak dużej skali. Następnie wraz z prezesem ANR Leszkiem Świętochowskim i Jerzym Koźmińskim, prezesem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wręczyła stypendia trzydziestce najzdolniejszych i najwybitniejszych stypendystów, z których większość stanowili ubiegłoroczni absolwenci liceów. Organizatorem i operatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości Łodzi. Jego inicjatorami i – w początkowej fazie – głównymi fundatorami byli: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Dziś grono fundatorów liczy ok. 100 instytucji, wśród nich wiele znanych fundacji i organizacji pożytku publicznego. Pro-

gram powstał w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim ponad dekadę temu była wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program ten ułatwił uzdolnionej i utalentowanej młodzieży z małych miejscowości i wsi, młodzieży pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy, kluczowy rok studiów. Agencja od początku aktywnie uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych. W pierwszych trzech latach sfinansowała ona stypendia dwóm tysiącom studentów, natomiast od 2005 roku zajmuje się sprawami organizacyjnymi i odpowiedzialna jest za dotarcie informacji o stypendiach do licealistów i za proces naboru. Program Stypendiów Pomostowych jest jedynym pozarządowym programem stypendialnym w Polsce o tak dużej skali. Zapoczątkowany został w 2002 roku, a jego celem jest zniwelowanie dysproporcji w dostępie do szkolnictwa wyższego między młodzieżą pochodzącą ze wsi, a tą z dużych miast. Ponadto, celem inicjatywy jest ułatwienie tej młodzieży podjęcia decyzji o kontynuacji kształcenia się na stacjonarnych studiach magisterskich jednolitych bądź dwustopniowych na polskich uczelniach państwowych. Oprócz młodzieży ze środowisk popegeerowskich o stypendia mogą też ubiegać się uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także laureaci konkursu Dyplom Marzeń posiadający rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych. Oferta Programu Stypendiów Pomostowych wykracza jednak poza stypendia na pierwszy rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach: na drugi rok studiów – w ramach konkursu „Prymus”, stypendia korporacyjne na trzeci i czwarty rok studiów, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą”, a także staże w renomowanych zagranicznych firmach dzięki Polsko-Amerykańskiej Inicjatywie Stażowej oraz stypendia doktoranckie. Wszelkie informacje dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych, w tym Regulamin, znajdują się na stronie internetowej: www. stypendia-pomostowe.pl. Szczegółowych informacji i praktycznych porad udzielają także Oddziały Terenowe i Filie Agencji Nieruchomości Rolnych. Biuro Rzecznika Prasowego ANR

Polska Wieś nr 7/2014  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 7/2014  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement