__MAIN_TEXT__

Page 1

72 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

sierpień 2018 NR 8

NR 8 (146) sierpień 2018 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H O ASF z udziałem samorządu rolniczego Czytaj na stronie 74

Więcej prac dla pomocnika Czytaj na stronie 74

Wątpliwości przy szacowaniu Czytaj na stronie 76

Spotkanie z rolnikami Czytaj na stronie 76

Pestycydy w żywności: najnowsze dane bez zmian Czytaj na stronie 76

Susza – formy pomocy Czytaj na stronie 77

Paliwo rolnicze – realizacja wniosku izb Czytaj na stronie 77

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 78

Przewóz nawozów amonowych Czytaj na stronie 78

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników Czytaj na stronie 79

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 79

Rolnictwo ma strategiczne znaczenie dla Polski Na pytania samorządu rolniczego odpowiada Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa i rozwoju wsi. ■■ Przez ostatnie 2,5 roku kierował pan resortem rolnictwa i rozwoju wsi. Jak ocenia pan tę pracę? – Obejmując 16 listopada 2015 r. stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi miałem świadomość wagi i odpowiedzialności pracy, jaką musi wykonać rząd, aby poprawić kondycję polskiego rolnictwa, ustabilizować podstawowe rynki rolne, a także zatrzymać procesy degradacji społecznej oraz infrastrukturalnej na obszarach wiejskich. Spadające ceny na produkty rolne, szczególnie mleka i wieprzowiny, stawiały rolników w bardzo trudnej sytuacji. Potrzebne były natychmiastowe działania. Moje interwencje w Komisji Europejskiej, wielokrotne wystąpienia, wnioski składane wspólnym frontem z innymi państwami, okazały się skuteczne. W lipcu 2016 r. został ogłoszony pakiet pomocy przez komisarza P. Hogana. Muszę powiedzieć, że odetchnąłem z ulgą, kiedy zadziałały mechanizmy stabilizacji, różne formy wsparcia. Poziom cen w skupie już po niespełna pół roku od kierowania resortem poprawił się. Troszcząc się o interes polskich plantatorów buraka cukrowego i naszych cukrowni pokrzyżowałem szkodliwe plany Komisji Europejskiej zwiększenia importu cukru spoza UE w roku gospodarczym 2016/2017. Takiego zachwiania cen mogliby nie wytrzymać rolnicy, zwłaszcza że od 1 października 2017 roku rynek cukru został uwolniony, poprzez zniesienie limitu kwot produkcyjnych. Blokada tego złego pomysłu importu cukru spoza UE była naprawdę potrzebna. Po raz pierwszy w III RP, odkąd zostałem ministrem, sprawy rolnictwa, produkcji żywności i rozwoju obszarów wiejskich zostały uznane jako zadania o strategicznym znaczeniu dla Rzeczypospolitej Pol-

skiej. W Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – SOR wpisano, że za rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa jest odpowiedzialny cały rząd. Inaczej mówiąc: rolnictwo jest sprawą ogólnonarodową, ważnym działem gospodarki w kategorii racji stanu. A nie jak wcześniej rządząca koalicja traktowała rolnictwo po macoszemu, nie doceniała walorów i znaczenia wsi jako istotnego elementu swojej polityki, bo wieś uznawana była za zbyt tradycyjną, przyczyną problemów, nie nadającą się – według tzw. ówczesnych elit – do wprowadzania europejskiego postępu, modernizacji. To nie znaczy, że nie zauważam działań, jakie były wcześniej prowadzone, ale nie było myślenia kompleksowego, strategicznego, a jedynie takie ukierunkowane na doraźnie zyski polityczne. Postanowiłem przekreślić fałszywą tezę, że brak polityki rolnej dokładnie, programowo sformułowanej jest zaletą, a nawet najlepszą polityką. Tak było za moich poprzedników w resorcie rolnictwa. Dlatego opracowaliśmy i zaczęliśmy wcielać w życie Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019. Program ten w sposób kompleksowy nakreślił działania służące zwiększaniu dochodowości i wyrównywaniu poziomu życia rodzin rolniczych i innych mieszkańców obszarów wiejskich

względem mieszkańców miast. Jestem przekonany, że poprzez realizację działań wynikających z Programu, zapewniamy Polakom bezpieczeństwo i suwerenność żywnościową kraju. Pragnę też powiedzieć jasno, dobitnie: zawsze stawiałem na gospodarstwa rodzinne, pod specjalną opieką i ochroną państwa. Nawet w najcięższych czasach dla Polski, w latach stalinowskich, rolnictwo indywidualne dzielnie broniło swojej własności, nie dało się zapędzić do kołchozów. Właśnie w maju tego roku uroczyście została odsłonięta w gmachu ministerstwa tablica ku czci rolników, nieugiętych i niepokonanych w walce z reżimem komunistycznym. Teraz korzystając z wolności musimy zapewnić gospodarstwom rodzinnym dobre warunki rozwoju, stabilizację dochodów, wszelką pomoc, aby mieszkańcom wsi żyło się lepiej, wyrównując przy tym zapóźnienia cywilizacyjne. ■■ Co udało się osiągnąć? Jakie rozwiązania postrzega pan jako sukcesy? – Uważam, że sukcesem było uchwalenie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, zakładającej, że w okresie 5 lat od dnia wejścia jej w życie wstrzymana została sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne, publiczne, a podstawową formą gospodarowania nieruchomościami Zasobu jest dzierżawa. Wierzę, że powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapewni właściwe urządzanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dokonaliśmy także zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie definicji nabywcy nieruchomości rolnych, którymi mogą być wyłącznie rolnicy indywidualni, którzy faktycznie pracują w gospodarstwie. Posłużyło to zdecydowanie wyeliminowaniu spekulacyj-

dokończenie na str. 75


sierpień 2018 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

73

Rozmowy z ministrem środowiska oraz Łowczym Krajowym 25 lipca 2018 r. prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych wzięli udział w spotkaniu z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem. W spotkaniu wziął też udział Piotr Jenoch – przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Łowczy Krajowy.

P

odczas spotkania poruszono tematy bieżące: ustawa Prawo łowieckie, szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzynę łowną, nadmierna liczebność zwierzyny łownej, czy metodyka liczenia stanu pogłowia tej zwierzyny. Rozmowa przede wszystkim dotyczyła kwestii związanych z szacowaniem szkód łowieckich w związku z wejściem w życie ustawy Prawo łowieckie w dniu 1 kwietnia 2018 r. Zmiany wywołały ogromne zamieszczanie zarówno wśród

rolników, jak i sołtysów. Minister Kowalczyk podkreślił, że w celu odciążenia sołtysów od obowiązku udziału w szacowaniu szkód, została wprowadzona zmiana do ustawy Prawo łowieckie, polegająca na zastąpieniu ich ośrodkami doradztwa rolniczego. Projekt Ustawy Prawo łowieckie został przyjęty przez Sejm i Senat RP i obecnie oczekuje na podpis Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zgłosił także panu ministrowi problem szkód

Rozmowa przede wszystkim dotyczyła kwestii związanych z szacowaniem szkód łowieckich

Spotkanie miało na celu omówienie sytuacji rolników i ich gospodarstw w związku z dużym pogłowiem zwierzyny łownej oraz dzikiej wyrządzanych w uprawach rolnych przez takie zwierzęta jak: łabędzie, żurawie, czaple, kruki, bobry czy łosie. Rolnicy coraz częściej zgłaszają problemy związane z niszczeniem upraw przez te gatunki. Przedstawiciele samorządu rolniczego skierowali także pytania do Łowczego Krajowego Piotra Jenocha w sprawie niedostatecznego odstrzału dzików w kraju, w tym strefach ASF, jak również przeprowadzenia właściwego zliczenia stanu zwierzyny. Łowczy Krajowy poinformował, że w obecnej chwili najlepszą metodą jest metoda pędzeń próbnych, która i tak może być obarczona błędem rzędu 20%. Samorząd rolniczy podkreślił także, że plany łowieckie nie są adekwatne do faktycznego stanu zwierzyny w kraju. Minister środowiska Henryk Kowalczyk, podkreśla, że ten element będzie rozszerzany. Chodzi

o to, aby koła łowieckie realizowały plany ambitne, a nie tylko plany powielane z lat poprzednich. Ponadto Łowczy Krajowy zaproponował, w celu skutecznej walki z ASF, przeprowadzenie kampanii ogólnospołecznej dotyczącej bioasekuracji i ochrony bioasekuracji, szkolenia rolników w tym zakresie czy przedstawicieli PGL LP. Spotkanie miało na celu omówienie sytuacji rolników i ich gospodarstw z związku z dużym pogłowiem zwierzyny łownej oraz dzikiej zwierzyny, która również powoduje szkody w uprawach i płodach rolnych, a nie została objęta ustawą Prawo łowieckie (jak np. żurawie, czaple, łabędzie, bobry, łosie, czy wilki), jak również zliczenia stanu zwierzyny dziko żyjącej oraz obwodów łowieckich. Opracowanie: KRIR

Problemy w pracy rolników W związku z pismem ministra rolnictwa i rozwoju wsi skierowanym do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie problemów, jakie napotykają rolnicy w swojej pracy ze strony mieszkańców wsi niebędących rolnikami, zarząd KRIR przekazał MRiRW swoje propozycje.

S

amorząd rolniczy ucieszył fakt, że resort rolnictwa docenił wagę tego problemu oraz wyraził nadzieję, że Rząd RP podejmie skuteczne działania w tym kierunku. Niemniej jednak, samorząd rolniczy przekazał pod rozwagę propozycje, które mogłyby wpłynąć na unormowanie tej sytuacji.

Nowi mieszkańcy wsi skarżą się na późne prace polowe wykonywane przez rolników Po pierwsze, samorząd rolniczy uważa, że konieczne jest przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej na terenie całego kraju, która wytłu-

maczyłaby specyfikę produkcji rolnej. Większa świadomość na temat konieczności wykonywania pewnych zabiegów przez rolników w określonych porach,

zapewne wpłynęłaby na zrozumienie, że działania te (np. wieczorne opryski, praca w weekend) nie są kaprysem, tylko normalnością na wsi. Co do mieszkańców miast sprowadzających się na tereny wiejskie, być może należałoby rozważyć wprowadzenie obowiązku dostarczenia do urzędu gminy oświadczenia, że znane są tej osobie warunki i specyfika warunków życia na terenach związanych z produkcją rolną i w związku z tym nie będzie występowała z jakimikolwiek roszczeniami. Jednocześnie samorząd rolniczy wniósł o przekazanie propozycji resortu rolnictwa dotyczących tej trudnej materii i ze swojej strony zadeklarował, że będzie mocno wspierał resort w tych działaniach. Opracowanie: KRIR


74 PW

sierpień 2018 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

O ASF z udziałem samorządu rolniczego

W Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, odbyła się 12 lipca br. konferencja pt. „Afrykański pomór świń – aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja – podstawą ochrony stad hodowlanych”.

W

konferencji uczestniczyli przedstawiciele KRIR, z wiceprezesem KRIR Mirosławem Borowskim, wojewódzkich izb rolniczych, związków rolniczych, związków hodowców trzody chlewnej, szkół rolniczych, zakładów mięsnych. W trakcie konferencji prezentacje przedstawili; ■■ Krzysztof Niemczuk – dyrektor PIWet-PIB w Puławach – „Afrykański pomór świń: epidemiologia, występowanie, zasady zabezpieczania stad hodowlanych” ■■ Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW – „Administracyjne metody zwalczania ASF”

Uczestnicy zwracali uwagę, iż rolnicy skarżą się na niedostateczne przestrzeganie zasad w powiatowych inspektoratach weterynarii ■■ Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii „ASF-sytuacja epizootyczna, program bioasekuracji”. W swoim wystąpieniu minister Ardanowski podkreślał konieczność zminimalizowania pogłowia dzików, większego zaangażowania rolników oraz wzmocnienia służb weterynaryjnych. Zapowiedział, że ministerstwo rolnictwa jest gotowe wspierać myśliwych w odstrzale dzików, finansując zakup kosztownej amunicji czy urządza-

nie chłodni do przechowywania ubitych zwierząt, tam gdzie ich brakuje. Podkreślając znaczenie Inspekcji Weterynaryjnej zadeklarował, że będzie zabiegał, by pracownicy IW gwarantujący w Polsce w imieniu państwa bezpieczeństwo żywności byli godziwie wynagradzani. Zapowiedział także, że będzie zabiegał o większe wsparcie Komisji Europejskiej dla Polski w zwalczaniu ASF. W trakcie dyskusji przedstawiciele rolników podkreślali, iż na terenach obję-

tych ograniczeniami rolnicy prowadzący hodowle i chów trzody są w pełni świadomi, iż tylko odpowiednie stosowanie zasad biosekuracji przez wszystkich, może ustrzec ich przed stratami, jakie może spowodować ASF w ich gospodarstwach. Zwracali także uwagę na opóźnienia w wypłatach odszkodowań dla gospodarstw za ubite zwierzęta w ramach decyzji powiatowych lekarzy weterynarii. Wiceprezes KRIR M. Borowski przedstawiając problemy rolników i odnosząc się do kwestii jak najszybszego wyeliminowanie wirusa, stwierdził, iż najważniejszą rzeczą jest zaangażowanie i współpraca rolników, myśliwych i wszystkich służb zaangażowanych w walce z ASF. Uczestnicy zwracali uwagę, iż rolnicy skarżą się na niedostateczne przestrzeganie zasad w powiatowych inspektoratach weterynarii, jak również przez lekarzy wyznaczonych i boją się, o możliwość przywleczenia w trakcie kontroli i badań wirusa do gospodarstwa. Przedstawiciele wielkopolskiej izby rolniczej zaapelowali do ministra o przeprowadzenie szkoleń z zakresu dla rolników utrzymujących świnie z terenów wolnych od ASF. Opracowanie: KRIR

Więcej prac dla pomocnika Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie rozszerzenia definicji pomocnika rolnika. Zmiana ustawy, która wprowadziła pojęcie pomocnika rolnika, w dużej mierze pomogła w rozwiązaniu problemu zapotrzebowania na pracę w ogrodnictwie i warzywnictwie, jednak – zdaniem samorządu rolniczego – przyjęta definicja pomocnika rolnika, ograniczająca pomoc jedynie do prac związanych ze zbiorem owoców i warzyw, jest stanowczo za wąska. W każdej gałęzi rolnictwa występuje okres spiętrzenia prac i czynności szczególnie pilne w okresie cyklu produkcyjnego, z czym wiąże się wzrost zapotrzebowania na pracę. Przykładami takiego zapotrzebowania są: ■■okres żniwny, kiedy w okresie zbioru roślin zbożowych przypadają terminy agrotechniczne siewu rzepaku ozimego. W tym czasie, doświadczeni operatorzy ciągników rolniczych

kierowani są do operowania kombajnami do zbioru zbóż lub wykonują prace uprawowe i zasiewy. Powstaje krótkookresowe zapotrzebowanie na operatorów ciągników pracujących przy zwożeniu zebranego ziarna i pomocników w magazynach; ■■okres zakończenia tuczu ptactwa na fermach kur, kaczek, indyków. W tym czasie również obserwuje się krótkookresowe i pilne zapotrzebowanie na pomoc przy wyłapywaniu ptactwa, oczyszczaniu przestrzeni produkcyjnej i przygotowaniu jej do kolejnego cyklu produkcyjnego; ■■okres odsadzeń i prowadzenia zabiegów weterynaryjnych na fermach krów (zarówno w produkcji mleka, jak i produkcji mięsnej). W tym czasie rolnicy również wskazują na zapotrzebowanie na dodatkową pomoc

przy przepędach i wsparciu zabiegów weterynaryjnych; ■■czas połowu ryb w gospodarstwach rybackich (np. w stawach karpiowych w okresie przedświątecznym); ■■do zakresu prac osoby pomagającej w gospodarstwie rolnym należy zaliczyć również pomoc rolnikowi w domu np. przy osobie chorej, niepełnosprawnej, nad którą rolnik sprawuje opiekę, a w okresie spiętrzenia prac w gospodarstwie potrzebuje pomocy w pracach opiekuńczych.

Zmiany pod koniec roku?

Odpowiadając na wniosek samorządu rolniczego, resort rolnictwa poinformował, że przepisy ustawy w zakresie możliwości zawierania umów o świadczenie pomocy przy czynnościach związanych ze zbieraniem chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, a także usuwaniem zbędnych części roślin, klasyfikowaniem lub sortowaniem zerwanych lub zebranych ww. produktów, wykonywaniem innych

czynności mających na celu przygotowanie ich do transportu, przechowywania lub sprzedaży oraz wykonywaniem innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów, obowiązują dopiero od 18 maja br. Resort zauważył, iż zaproponowane w ustawie rozwiązanie jest popularne wśród rolników – do końca czerwca zawarto ponad 28 tys. umów o świadczenie pomocy. Odnosząc się do propozycji przekazanych przez izby rolnicze, poinformowano, że z uwagi na krótki okres funkcjonowania umowy o pomocy przy zbiorach, w chwili obecnej nie planuje się poszerzenia zakresu pomocy świadczonej przez pomocnika w gospodarstwie rolnym. Jednakże, pod koniec bieżącego roku dokonane zostanie podsumowanie efektów, jakie dało wprowadzenie ww. umowy i zostaną wyciągnięte wnioski na przyszłość, w tym co do zakresu świadczonej pomocy. Opracowanie: KRIR


sierpień 2018 NR 8 dokończenie ze str. 72 nego zakupu ziemi rolnej przez osoby, których zasadnicza aktywność życiowa i zawodowa ma miejsce poza rolnictwem, a zakup ziemi traktują jako formę lokaty kapitału. Warto przypomnieć, że w wyniku takich działań protesty, niezadowolenie rolników ustało. Skończyły się niejasne, a nawet przestępcze transakcje na podstawione osoby czy spółki, tzw. słupy. Nie było przecież tajemnicą, że ziemia szerokim strumieniem przepływała do zagranicznych właścicieli. Wypada w tym miejscu powiedzieć: tyle wolności oraz suwerenności, ile Polacy posiadają własności. Teraz przecież gorzko narzekamy, że większość zakładów przetwórczych znajduje się w obcych rękach, które dyktują niskie ceny, wyzyskują naszych rolników. Opłakane efekty prywatyzacji po 1989 r. realizowanej przez zaczadzonych prymitywnym liberalizmem polityków III RP. Udało się także opracować i przyjąć przez resort „Pakt dla obszarów wiejskich”* – dokument programowy integrujący zaangażowanie wielu podmiotów, administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, w tym także samorządu rolniczego w realizację wspólnego celu, jakim jest: poprawa opłacalności produkcji rolnej, poprawa jakości życia na wsi, wspieranie mieszkańców wsi na rzecz tworzenia pozarolniczych miejsc pracy, aktywizacji lokalnej społeczności i oczywiście sprawnej administracji działającej na rzecz rolników, wszystkich mieszkańców wsi. W Pakcie dokonany został wybór priorytetów i zadań do realizacji w perspektywie krótko- i długookresowej, zarówno tych, które pozostają w gestii resortu rolnictwa, jak i tych, które wymagają ścisłej współpracy z innymi resortami i podmiotami. W dokumencie wskazany jest także sposób ich realizacji oraz źródło finansowania. Oprócz tego, w latach 2015–2018 wdrożyliśmy szereg ułatwień dla rolników związanych z płatnościami bezpośrednimi, w tym: wypłatę zaliczek w wysokości 70%. W ostatniej kampanii w 2018 r. wprowadziliśmy obowiązek składania wnio-

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H sków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe tylko w formie elektronicznej, tak zwany e-Wniosek Plus. O ile nasi poprzednicy przez wiele lat, co najmniej od 2011 r., nie wdrożyli takiej formy składania wniosków, tym bardziej, że praktycznie w całej Europie rolnicy już składali wnioski przez internet. To dzięki pracy i zaangażowaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrali, jak i Oddziałów Regionalnych oraz doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, jak i izb rolniczych, które również w to się aktywnie włączyły, taki sukces mógł zaistnieć. Dziękuję wszystkim za wykonaną pracę. Przez minione 2,5 roku przekazaliśmy na konta rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (PROW) łącznie prawie 25% środków, czyli ok 9,2 mld zł., na blisko 40% całej dostępnej kwoty. Staraliśmy się uprościć program i powinniśmy to robić nadal, aby był on bardziej przyjazny dla rolników. Może za mało o tym mówiliśmy, ale łącznie wprowadzaliśmy blisko 30 zmian, uproszczeń i takich dostosowań, aby rolnicy mieli lepszy dostęp do wsparcia finansowego. Jeśli chodzi o konkretne ułatwienia, uproszczenia dla rolników, to chciałbym podać kilka przykładów spośród kilkudziesięciu wdrożonych zmian. Odpowiadając tym samym na pytanie redakcji. Co udało się nam w tej sprawie zrobić? W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”: zmniejszyliśmy biurokrację poprzez zmniejszenie liczby załączników do wniosku o przyznanie pomocy, wydłużyliśmy termin realizacji operacji i ponoszenia kosztów, wprowadziliśmy możliwości złożenia wniosku o płatność przesyłką pocztową. „Restrukturyzacja małych gospodarstw”: rozszerzyliśmy katalog beneficjentów kierując działanie nie tylko do rolników, ale i do małżonków rolników ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie na wniosek, tym samym zwiększyliśmy możliwość ubiegania się o wsparcie o grupę blisko 100 tys. ubezpieczonych w ten sposób w KRUS, znacznie skróciliśmy warunek dotyczący ubezpieczenia w KRUS z 24 do 2 miesięcy.

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść.

Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65, www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”: umożliwiliśmy ubieganie się o pomoc nie tylko rolnikom, ale i małżonkom rolników i domownikom ubezpieczonym w KRUS w pełnym zakresie również na wniosek (podobnie jak dla „Restrukturyzacji małych gospodarstw”), usunęliśmy kryterium ograniczające dostęp do pomocy dla wnioskodawców pracujących w gospodarstwach o wielkości ekonomicznej do 15 tys. euro. Ważnym dostosowaniem dla wszystkich wymienionych typów operacji jest zmiana przepisów rozporządzenia odnoszących się do wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym przez zwiększenie kwoty, dotyczącej kosztu każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, powyżej której konieczne jest przeprowadzenie postępowania ofertowego, z 20 000 zł do 30 000 euro, czyli do ok. 127 tys. zł. To tylko niektóre z wybranych zmian, jakie wdrożyliśmy. Jest ich więcej, tym samym nadal powinniśmy poprawiać przepisy, są one ciągle dużą uciążliwością dla rolników i powinny być skutecznie i systematycznie zmieniane. ■■ Przy obejmowaniu stanowiska zaplanował pan swoją pracę w resorcie na 4 lata. Jakich zatem rozwiązań, reform nie udało się panu wprowadzić? Co planował pan zrobić w ciągu kolejnych lat? – Program poprawy jakości życia na wsi to na pewno przedsięwzięcia wielokierunkowe oraz na dłuższą perspektywę. Przede wszystkim wprowadzono rozwiązania w celu wzmocnienia pozycji rolnika – producenta w łańcuchu żywnościowym, które obecnie są wdrażane. Rolnikom zostały stworzone warunki do sprzedaży bezpośredniej produktów wytwarzanych we własnym gospodarstwie. Przepisy ustawowe regulują relacje z handlem i przetwórstwem, aby przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, wynikającym z przewagi kontraktowej. Po monitoringu ustaw przygotowaliśmy zmiany wprowadzające dalsze uproszczenia. Wiążę spore nadzieje z przygotowanym w resorcie projektem ustawy o spółdzielniach rolników, jest on gotowy, czeka na uchwalenie w Sejmie. Bez zrzeszania się polskich rolników w spółdzielnie, tak jak w krajach „starej” Unii, trudno będzie dojść do takiej pozycji na rynku w zderzeniu z wielkim handlem czy z przemysłem przetwórczym, aby uzyskać sprawiedliwe ceny, z godziwą marżą za sprzedawane produkty. Projekt utworzenia holdingu spożywczego z udziałem spółek Skarbu Państwa sformułowany w Programie działań resortu, jestem przekonany, doczeka się rychłej realizacji i spełni założone cele. Zleciłem też przygotowanie koncepcji

PW

75

powołania sieci sklepów zaopatrywanych przez polskich rolników, polskie zakłady przetwórcze„POLSKA SMAKUJE”. Zdrowa polska żywność, produkty rolnictwa ekologicznego, tradycyjne wyroby wypełniałyby półki sklepowe. Nie mogę też pominąć ważnej inwestycji, która zostanie zrealizowana przez Krajową Spółkę Cukrową, a dotyczy intermodalnego terminalu przeładunkowego i magazynów. Liczę na zwiększenie eksportu polskiego cukru oraz innych artykułów rolnych. Ogłoszenie przez Komisję Europejską projektu unijnego budżetu po 2020 roku zderzyło się z dużo większymi oczekiwaniami Polski, określonymi w stanowisku naszego rządu. Wielokrotnie podczas posiedzeń Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przedstawiałem nasze postulaty, uzgadnialiśmy też stanowiska na forum Grupy Wyszehradzkiej czy też państw bałtyckich. Wszystko po to, aby przyszły budżet UE na WPR był korzystny oraz dobrze służył interesom rolnictwa i wsi polskiej. Planowane były kolejne rozmowy i negocjacje. Wydaje się, że walka o jak najwyższe środki na Wspólną Politykę Rolną powinna być teraz priorytetem rządu i resortu rolnictwa. Strategiczne zadanie dla całego rządu to dalsza poprawa pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym poprzez wspieranie przetwórstwa i dystrybucji żywności. Umożliwi to realizacja 21 projektów strategicznych zapisanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Istotna nadal jest również konsolidacja inspekcji zajmujących się bezpieczeństwem i jakością żywności, co umożliwi przyjęcie przez Sejm ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, której projekt od roku znajduje się w Sejmie. Zapewne wielu zadań, jakie udało się nie do końca zrealizować lub są do podjęcia w najbliższej przyszłości, ale zostały już zaplanowane. Uważam, że działania te nie były i nie będą możliwe do realizacji bez aktywnego włączania się w przyjmowane zmian przez Radę Dialogu Społecznego, a w tym w szczególności przedstawicieli izb rolniczych. Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę. Ważne, aby w ramach nowego kierownictwa resortu była ona kontynuowana. Ze mojej strony zobowiązuje się, że obecnie jako zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi będę dalej pracował dla rozwoju polskiej wsi. Wierzę, że nasze wyborcze zobowiązania i Program Rolny PiS będzie nadal skutecznie realizowany. ■■ Dziękujemy za rozmowę. Opracowanie: KRIR *Projekt dokumentu„Pakt dla obszarów wiejskich” dostępny jest na stronie www.krir.pl


76 PW

M

sierpień 2018 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Wątpliwości przy szacowaniu

ając na uwadze wytyczne resortu rolnictwa, w których zapisano warunek, że straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza, a jednocześnie daje się możliwość szacowania szkód, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych – zarząd KRIR zwrócił uwagę resortowi rolnictwa, że wiele gmin (pomimo że susza była) – nie powołało Komisji szacujących z uwagi na brak takich wskaźników w KBW. W związku z tym zarząd KRIR poprosił o jednoznaczną wykładnię w tej sprawie. Dodatkowo, członkowie Komisji szacujących zgłaszają problemy z interpretacją analogicznych wymagań wodnych w przypadku roślin, dla których nie jest prowadzony monitoring suszy. Zarząd KRIR zaproponował, aby w tej sytuacji Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie resortu rolnictwa, pilnie opracował katalog wszystkich upraw w Polsce, a które nie zostały uwzględnione w monitoringu, z przyporządkowanymi wymaganiami wodnymi do roślin, dla których taki monitoring jest prowadzony.

Wydłużenie terminu składania protokołów Ponadto, mając na uwadze wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, a także skalę szkód oraz liczbę protokołów, jaką Komisje szacujące straty są zobowiązane sporządzić, zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o wydłużenie terminu składania wojewodom właściwym ze względu

na miejsce wystąpienia tych szkód, protokołów oszacowania szkód – do 60 dni.

Pomoc dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą Samorząd rolniczy przekazał ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, że przedstawiciele izb rolniczych biorący udział w szacowaniu strat spowodowanych przez susze zgłaszają do zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych problem związany z szacowaniem strat suszowych w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Poinformowano, że dla rolników prowadzących produkcję zwierzęcą oszacowane straty na polu, pomimo że często przekraczają 50%, nigdy w skali gospodarstwa rolnego nie wynoszą powyżej 30%, ponieważ dolicza się roczną wielkość produkcji towarowej poszczegól-

nych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat). W związku z tym, pomimo wystąpienia suszy rolniczej w uprawach, w tym na użytkach zielonych – stanowiących podstawową bazę paszową dla zwierząt, hodowcy nie uzyskują poziomu strat spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne przekraczające 30% średniej rocznej produkcji, na którą składają się wszystkie uprawy oraz zwierzęta w gospodarstwie. Nie mogą więc ubiegać się o żadne formy pomocy, pomimo że susza na polach pozbawiła ich możliwości zapewnienia paszy dla zwierząt na kolejny rok. Dlatego, mając na uwadze brak możliwości na poziomie krajowym zmniej-

szenia kryterium 30% strat, do których przysługuje pomoc, zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zabezpieczenie innej pomocy państwa dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, w których wystąpiła klęska suszy. Niezadowolenie rolników potęguje fakt, że gospodarstwa te wymagają znacznie większych nakładów pracy i środków, a pomoc związana z szacowaniem szkód będzie dostępna tylko dla gospodarstw prowadzących produkcję roślinną, w tym ekologiczną produkcję roślinną. Wskazano, że niezbędne jest zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na działania pomocowe dla producentów zwierząt dotkniętych klęską suszy. Opracowanie: KRIR

Spotkanie z rolnikami

P

rezes KRIR Wiktor Szmulewicz 25 lipca 2018 r. wziął udział w spotkaniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z przedstawicielami organizacji rolniczych. W spotkaniu udział wziął także szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, który podczas rozmów reprezentował premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród poruszanych tematów były bieżące problemy takie jak: susza, ASF, kłopoty rynkowe, niestabilność rynków oraz ceny. Dyskusja w znacznej mierze dotyczyła kwestii pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym i problemu współpracy rolników z przetwórcami. Minister Ardanowski podkreślił, że dobrze funkcjonujący rynek to taki, w którym nie mamy do czynienia

Dyskusja w znacznej mierze dotyczyła kwestii pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym z dominacją firm skupowych nad rolnikami. Aby rozwiązać ten problem rolnicy oczekują wprowadzenia umowy kontraktacyjnej. Minister poinformował, że prace nad kształtem takiej umowy już trwają. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami rolników, które poświęco-

ne było wypracowaniu wspólnego stanowiska w tej kwestii. Spotkanie miało na celu usystematyzowanie, przeanalizowanie i zarejestrowanie tego wszystkiego, z czym rolnicy zwracają się do rządu. Opracowanie: KRIR

Pestycydy w żywności: najnowsze dane bez zmian

E

uropejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował raport dotyczący pozostałości pestycydów w żywności dostępnej w Europie. Wyniki badań obejmują ponad 84 000 próbek żywności z 28 państw Unii Europejskiej. Spośród zbadanej żywności 96% próbek spełniło bardzo rygorystyczne normy określone w przepisach.

Główne wnioski dla roku 2016 ■■w raporcie przeanalizowano 84 655 próbek dla 791 pestycydów; ■■96,2% (81 482) próbek żywności mieściło się w granicach dopuszczalnych

w prawodawstwie UE a 50,7% badanych próbek było wolnych od ilościowych pozostałości. W poprzednim roku sprawozdawczym (2015 r.) 97,2% próbek mieściło się w dopuszczalnych granicach, a 53,3% nie zawierało ilości oznaczalnych. Różnica wynika głównie z odkrycia pozostałości chloranu, związku, który został włączony po raz pierwszy w programach kontrolnych na 2016 r. w celu wsparcia bieżących prac nad ustaleniem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (MRL); ■■większość badanych próbek (67%) pochodzi z państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii; 26,4% dotyczyło

produktów importowanych z krajów trzecich. Dla 6,6% próbek pochodzenie produktów było nieznane; ■■limity prawne zostały przekroczone w 2,4% próbek dla produktów z krajów UE i EOG, limity prawne zostały przekroczone w 7,2% próbek z krajów spoza UE; ■■5460 próbek żywności ekologicznej zostało pozyskanych w 2016 r., z czego 98,7% mieściło się w granicach dopuszczalnych prawem; a 83,1% próbek nie zawierało oznaczalnych pozostałości. W ramach swojego rocznego sprawozdania EFSA analizuje wyniki koordynowanego przez UE programu kontro-

li (EUCP), w ramach którego kraje składające sprawozdanie analizują próbki z tego samego „koszyka” produktów żywnościowych i obecności tych samych pestycydów. W 2016 r. produkty te to: jabłka, kapusta głowiasta, por, sałata, brzoskwinie, truskawki, pomidory, żyto, wino, mleko krowie i tłuszcz ze świń. Najniższe wskaźniki przekroczenia MRL określono dla żyta (0,7%), a następnie kapusty głowiastej (1,1%) i truskawek (1,8%). Najwyższe przekroczenia stwierdzono dla jabłek (2,7%) i pomidorów (2,6%). Opracowanie: KRIR


sierpień 2018 NR 8

PW

77

Susza – formy pomocy

P

roducenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc w formie: 1) kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej. Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredytów w wysokości nie większej niż kwota oszacowanych strat na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Kredyt może być przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). Kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków. W 2018 roku kredyty będą udzielane z oprocentowaniem płaconym przez producenta rolnego w wysokości do 0,5% w skali roku; 2) poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą; 3) udzielania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek; 4) zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty płat-

Z

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Rolnicy, którzy mają oszacowane szkody w uprawach spowodowane suszą będą mogli ubiegać się o pomoc w formie dotacji ności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody; 5) udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy. Stawka pomocy na 1 ha zostanie ogłoszona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi na dwa tygodnie przed terminem naboru wniosków, który również określony będzie przez MRiRW; 6) dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub

Paliwo rolnicze – realizacja wniosku izb

arząd KRIR zwrócił się do MRiRW o podjęcie działań w celu zapewnienia zwiększenia kwoty wydatków na zwiększenie limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. – szczególnie w związku z klęską suszy, która wystąpiła w większości gospodarstw rolnych, a także brakiem możliwości skorzystania z pomocy państwa w przypadku gospodarstw, które zajmują się również produkcją zwierzęcą. W związku z tym wnioskiem, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformo-

wał, że zostanie wprowadzony nowy mechanizm dla utrzymujących bydło. W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła. Oprócz wzrostu z 86 do 100 litrów paliwa na hektar, do których będzie przysługiwał zwrot części podatku akcyzowego będzie także taki zwrot do 30 l/ha za Dużą Jednostkę Przeliczeniową (DJP). Z budżetu państwa będzie w przyszłym roku wyasygnowana na ten cel kwota 1,18 mld złotych. Opracowanie: KRIR

powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości 300 zł/ha; 7) spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków, w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez tę Agencję, pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata – w przypadku zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów w takim samym okresie; 8) udzielania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Szczegóły dotacji z ARiMR (pkt 5) Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30%. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483) dotacja będzie udzielna: 1) poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym albo

2) w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 – w przypadku, gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej. Pomoc będzie pomniejszana o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Stawkę ww. pomocy na 1 ha ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy. Od 2017 r. protokół oszacowania szkód sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi. W protokole w przypadku wystąpienia szkód w uprawach paszowych, szkody te uwzględniane są przy obliczaniu dochodów z produkcji roślinnej i drugi raz przy obliczaniu dochodu z produkcji zwierzęcej. W kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględniane koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy czym ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie. W przypadku, gdy w protokole wyliczony % strat jest niższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym rolnik może wnioskować przy ubieganiu się o dotacje na powierzchnię upraw wynikająca z protokołu o uwzględnienie strat wyłącznie w produkcji roślinnej w porównaniu do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym w okresu poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej. Przyjęcie wariantu wyliczania strat do średniej rocznej wyłącznie do produkcji roślinnej nie zwalnia komisji z wypełnienia w całości protokołu. Opracowanie: KRIR


78 PW

sierpień 2018 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27.06.2018 – Sejm RP

■■ rozpatrzenie informacji ministra zdrowia o sytuacji kadrowo-finansowej w inspekcji sanitarnej w kontekście realizacji zadań na rzecz rolnictwa, konsumentów i wymiany handlowej – referuje zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorz Hudzik; ■■ rozpatrzenie informacji ministra nauki i szkolnictwa wyższego na temat przyszłości, rozwoju oraz finansowania nadzorowanych przez ministra rolnictwa instytutów badawczych w kontekście postulatów zgłoszonych przez Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” instytutów rolniczych – referuje podsekretarz stanu w MNiSW Sebastian Skuza; ■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy – referuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski; ■■ rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

27.06.2018 r. – Senat RP

■■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 869, druki sejmowe nr 2552 i 2608).

09.07.2018 r. – Senat RP

■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji kryzysowej

W

ministerstwie infrastruktury 23 lipca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze w sprawie omówienia praktycznych kwestii związanych z przewozem nawozów na bazie azotanu amonu. Spotkanie zostało zainicjowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, na wniosek zgłoszony przez samorząd rolniczy dotyczący rozważenia możliwości zmiany przepisów krajowych i podjęcie próby dyskusji na forum Unii Europejskiej w zakresie obowiązujących przepisów w UE, dotyczących przewozu i przechowywania saletry amonowej (azotan amonu), w związku z wejściem w życie przepisów Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-

w związku z wystąpieniem suszy na terenie kraju i działania rządu w zakresie pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską.

10.07.2018 r. – Senat RP

■■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk senacki 894, druki sejmowe nr 2547 i 2629).

13.07.2018 r. – Sejm RP

■■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 2672) – uzasadnia sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński; ■■ rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji – referuje dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Najwyższej Izbie Kontroli Waldemar Wojnicz; ■■ zmiana w składzie prezydium Ko-misji. ■■ uzupełnienie składu podkomisji stałej do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich.

17.07.2018 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi o problemach i zagrożeniach oraz per-

spektywach rozwoju polskiej produkcji ekologicznej – referuje sekretarz stanu w MRiRW Szymon Giżyński; ■■ wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk nr 2670) – uzasadnia sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki.

18.07.2018 r. – Sejm RP ■■ rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2736); ■■ rozpatrzenie informacji na temat występowania nowych przypadków

afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz propozycji rozwiązań wobec narastającego zagrożenia – referują: sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński i sekretarz stanu w ministerstwie Środowiska Małgorzata Golińska. ■■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych (druk nr 2764) – uzasadniają: zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w ministerstwie rolnictwa Marian Borek oraz podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski. Opracowanie: KRIR

Przewóz nawozów amonowych ciele ministerstwa infrastruktury, rolnictwa i rozwoju wsi, Inspekcji Transportu Drogowego. KRIR reprezentował prezes Wiktor Szmulewicz. Prezes KRIR przedstawił praktyczne aspekty przewozu saletry amonowej przez rolników. Na spotkaniu ustalono, że ministerstwo infrastruktury wystąpi o wyłączenie transportu nawozów przez rolników z przepisów ADR. Szczegółowe warunki wyłączenia zostaną określone w najbliższym terminie.

Resort rolnictwa popiera KRIR Minister rolnictwa i rozwoju wsi przekazał ministrowi infrastruktury pismo popierające wniosek KRIR i wskazał, że Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),

stanowiąca podstawę dla przewozu substancji niebezpiecznych, w tym azotanu amonu (klasyfikowanego do klasy 5.1. – materiały utleniające) zawiera przepisy wyłączające ich stosownie w określonym zakresie, w tym również dla rolników, jednakże przepisy te ze względu na dokonujący się postęp techniczny w rolnictwie, a w szczególności w modernizacji sprzętu do przewozu i stosowania nawozów sprawia, że aktualne wyłączenia spod ADR są niewystarczające i wymagają weryfikacji. W tej sytuacji minister rolnictwa poparł wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w zakresie potrzeby wprowadzenia proponowanych zmian legislacyjnych, gdyż obecne wymagania ADR są dla rolników i producentów rolnych przewożących saletrę amono-

wą w ramach wykonywania standardowych prac polowych na użytkach rolnych w większości nieuzasadnione i wysoce uciążliwe. Wniósł m.in. o podniesienie obecnego limitu transportu saletry amonowej zwolnionego z ADR, wynoszącego 1 tonę, do co najmniej 3 ton, by nie generować dla rolników dodatkowych kosztów wynikających z potrzeby dodatkowego wyposażania i oznakowania pojazdu, przeszkolenia kierowcy i spełnienia innych wymogów jak dla profesjonalnego przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto, dostosowanie rolników i producentów rolnych do przepisów ADR stanowi dodatkowe obciążenie, a co za tym idzie, powoduje wzrost kosztów produkcji rolnej oraz spadek jej opłacalności. Opracowanie: KRIR


KOLORYSTYKA C=100 M=90 Y=0 K=20

sierpień 2018 NR 8

O

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

79

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników

prócz dobrze znanego wszystkim obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, mamy w Polsce jeszcze inne ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników. Zasady zawierania tych umów określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dotyczą one posiadaczy gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczającego łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym lub jeżeli w gospodarstwie rolnym jest prowadzona działalność stanowiąca dział specjalny produkcji rolnej. Pierwszym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane„ubezpieczeniem OC rolników”. Zakres ochrony jest bardzo szeroki – odpowiedzialność ubezpieczyciela angażowana jest, jeżeli rolnik, osoba pozosta-

jąca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę będącą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. W takim przypadku, gdy nie zajdą jednocześnie okoliczności wyłączające, wskazane w art. 53 Ustawy, rolnik nie będzie musiał płacić odszkodowania z własnej kieszeni. Maksymalna kwota odszkodowania, jakie potencjalnie może wypłacić zakład ubezpieczeń za szkody spowodowane z tytułu OC rolnika jest określona ustawą i wynosi: równowartość 5 mln euro w przypadku szkód na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód w mieniu. Obowiązek zawarcia takiej umowy powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Drugim ubezpieczeniem jest ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej„ubezpieczeniem budynków rolniczych”. Ubezpieczeniu temu podlegają wszystkie budynki, o powierzchni powyżej 20 m², z wyłączeniem budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, budynków przeznaczonych do rozbiórki, namio-

tów i tuneli foliowych. Zakład ubezpieczeń wspólnie z rolnikiem ustala wartość budynku do ubezpieczenia – w wartości nowej lub rzeczywistej, tj. z uwzględnieniem stopnia zużycia. W ramach ubezpieczenia obowiązkowego budynków rolniczych, budynki są ubezpieczone wyłącznie od skutków zdarzeń wyszczególnionych i zdefiniowanych w ustawie, tj. ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina i upadek statku powietrznego. Obowiązek zawarcia takiej umowy ubezpieczenia powstaje z dniem pokrycia budynku dachem. Umowa ubezpieczenia z tytułu OC rolnika oraz budynków rolniczych jest zawierana na okres 12 miesięcy i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok jeżeli najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia rolnik nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu oraz gdy składka została opłacona w całości, a posiadanie gospodarstwa rolnego nie przeszło na inną osobę. Warto dodać, że dla rolników, którzy nie realizują obowiązku ubezpieczenia, ustawodawca przewidział stosowne kary.

Warunki, na jakich zawiera się obydwie umowy ubezpieczenia i zasady ustalania odszkodowania są we wszystkich zakładach ubezpieczeń takie same, bo określa je wyłącznie Ustawa. Zróżnicowane mogą być natomiast składki za ubezpieczenia obowiązkowe. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”posiada w swojej ofercie pakiety ubezpieczeń dla rolników. Członkowie Towarzystwa mogą uzyskać dodatkowe zniżki za staż członkowski, kontynuację, bezszkodowy przebieg ubezpieczeń czy zawarcie innych ubezpieczeń dobrowolnych. Towarzystwo zwraca także baczną uwagę na szybką i staranną likwidację szkód. Podsumowując: Niezależnie od tego, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe, czy nie – warto się ubezpieczać. Zabezpieczenie prowadzonego gospodarstwa rolnego przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych winno być priorytetem każdego rolnika. Towarzystwo Ubezpieczeń„TUW” zaprasza do swoich jednostek terenowych. Więcej na stronie internetowej: www.tuw.pl „Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW“ z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13“

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków; ■■ program wsparcia hodowli roślin w Polsce – Działanie 1. „Ustalenie kierunków hodowli roślin w Polsce; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału pro-

dukcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Program monitorowania zakażeń wirusem wywołującym ASF i mający na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz osób korzystających z urlopu bezpłatnego;

■■poselski projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy o Stabilizacji Dochodów Rolniczych; ■■poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki; ■■rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym; ■■projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith); ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie regulaminu wyścigów konnych;

■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddzialania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW na lata 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów. Opracowanie: KRIR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 8/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 8/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement