__MAIN_TEXT__

Page 1

NR 9 (135) wrzesień 2017 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Trudny dostęp do nowej zaprawy rzepaku Czytaj na stronie 62

Nowy Program dla szkół Czytaj na stronie 62

Usystematyzowanie terminów naborów wniosków PROW Czytaj na stronie 63

Święto Plonów na Jasnej Górze

Bez zwolnienia z podatku przy nabyciu gruntów Czytaj na stronie 63

KRUS odpowiada, jakie dokumenty do powiększenia gospodarstwa Czytaj na stronie 64

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: Czytaj na stronie 65

Późne szkody śniegowe do ubezpieczenia Czytaj na stronie 65

AGRO SHOW po raz dziewiętnasty Czytaj na stronie 66

Coraz poważniejsze problemy z PEG-ami

Pomimo deszczu w modlitwie uczestniczyło około 50 tys. rolników przybyłych z całej Polski

Na Jasnej Górze w Częstochowie, 3 września br., odbyło się XXXVI Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony – Jasnogórskie Dożynki z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego. Pomimo padającego deszczu w modlitwie uczestniczyło około 50 tys. rolników przybyłych z całej Polski, a także widzowie i radiosłuchacze.

wego Duszpasterstwa Rolników oraz księża moderatorzy Krajowego Duszpasterstwa Rolników. Starostami dożynek są w tym roku Anna i Paweł Chrupkowie z archidiecezji przemyskiej, prowadzący 300-hektarowe gospodarstwo rolne, rodzice trójki dorosłych dzieci.

związku z Jubileuszem 300-lecia koronacji Obrazu Jasnogórskiego, tegoroczna Pielgrzymka Rolników i Dożynki odbywały się pod hasłem „Do naszej Matki i Królowej”. Uroczystej sumie z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodni-

O pomyślność dla mieszkańców polskich wsi

W

czył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Słowo na zakończenie wygłosił bp Edward Białogłowski, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy. W koncelebrze uczestniczył ks. prof. Stanisław Sojka, sekretarz Krajo-

Czytaj na stronie 66

Co dalej z częściowymi emeryturami? Czytaj na stronie 66

Piknik Mleczny Czytaj na stronie 67

Piknik Owocowo-Warzywny Czytaj na stronie 67 Przed mszą św. głos zabrał prezes KRIR Wiktor Szmulewicz

Na początku mszy świętej szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do rolników. Prezydent napisał: „Łączę się z Państwem w modlitwie o Bożą opiekę nad Ojczyzną i o pomyślność dla mieszkańców polskich wsi. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim rolnikom za całoroczny trud. Za gospodarską troskę o ziemię, którą Państwo uprawiają i której służą. Za pielęgnowanie międzyludzkich więzi, wiary, tradycji, narodowej tożsamości, których polska wieś od wieków jest ostoją. Życzę Państwu pomyślności, dostatku, rodzinnego szczęścia. Życzę, aby Wasz wysiłek był otoczony wielkim społecznym szacunkiem, tak jak na to zasługuje. Serdecznie pozdrawiam zgromadzo-


wrzesień 2017 NR 9 nych na Jasnej Górze, a za Państwa pośrednictwem wszystkich mieszkańców polskiej wsi.” Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zwracając się do rolników powiedział: – Nasza piękna polska tradycja przywiodła nas dziś przed obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Tak jak

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

61

Wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika. Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo ludzi to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe, a praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego nie przekreśli. Ta piękna tradycja stanowi ważny element polskiej rolniczej kultury i tożsamości. Podkreśla

Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony odbyło się po raz XXXVI

Dożynkom po raz 26. towarzyszyła Wystawa Rolnicza

siejszego święta musimy pamiętać także o tych, których dotknęły skutki kataklizmów, którzy ponieśli nadzwyczajne straty nie tylko plonów, ale i w domostwach, a nawet tragedie rodzinne związane z utratą nie tylko mienia, ale i życia.

liczne pokolenia naszych przodków przynosimy pachnący chleb i dzielimy się chlebem eucharystycznym. Minister wskazał na zmiany zachodzące na wsi i podkreślił, że dla„całego rządu premier Beaty Szydło, rozwój polskiej wsi to cel strategiczny. Rolnictwo jest i będzie jednym z filarów polskiej gospodarki”.

Wystawa Rolnicza i spotkanie izb rolniczych

Przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe

Przed mszą św. głos zabrał prezes KRIR Wiktor Szmulewicz: – Spotykamy się pielgrzymując na Jasną Górę, by za całoroczny wynik naszego rolniczego trudu – za tegoroczne plony – podziękować Bogu, naszemu Stwórcy za pośrednictwem Matki Bożej na Jasnej Górze i prosić jednocześnie o dobre plony na rok przyszły. Tak dawniej, jak i dziś dożynki są ważne dla rolników, ale i dla wszystkich ludzi, bo przypominają że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb.

dostatkiem. Szanujmy go, szanujmy tych, którzy na niego pracują i szanujmy tych, z którymi będziemy się dzielić. Starostowie złożyli na ręce kapłanów koncelebrujących Eucharystię tradycyjny dar: chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. Dary w postaci ornatów i koszy z płodami ziemi złożyli przedstawiciele zarządu KRIR i wojewódzkich izb rolniczych oraz przedstawicielki Rady Kobiet przy KRIR.

Dyskusję zdominował temat dramatycznej sytuacji rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe takie wartości jak: przywiązanie do zawodu rolnika, szacunek dla przyrody, wolę kultywowania zwyczajów ojców. W imieniu własnym i całego samorządu rolniczego dziś oddaję Wam rolnicy, jako również rolnik – jeden z Was, należny szacunek i dziękuję z całego serca. Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za tegoroczne zbiory. Podczas dzi-

Serdecznie im wszystkim współczuję. W obliczu tragicznych skutków żywiołu musimy być z nimi szczególnie solidarni i nieść pomoc. Dziękuję tym, którzy szczególnie się w nią zaangażowali, ludziom dobrej woli, wielkiego serca i pomocnych rąk. Życzę Wam wszystkim obfitości, aby chleba w Waszych domach nigdy nie zabrakło i zawsze było pod

Dożynkom po raz 26. towarzyszyła Wystawa Rolnicza w dniach 2–3 września br., na której swoje stoisko miał również samorząd rolniczy. Została także zorganizowana IX Pielgrzymka Izb Rolniczych na Jasną Górę, która była okazją do spotkania przedstawicieli samorządu rolniczego z całej Polski z zarządem KRIR nt. bieżącej sytuacji w rolnictwie i przedyskutowania problemów związanych z ASF. Gościem spotkania był podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki. Dyskusję zdominował temat dramatycznej sytuacji rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Opracowanie KRIR

Pomoc dla poszkodowanych przez tegoroczne przymrozki

W

związku z falą przymrozków, która w tym roku wystąpiła w kwietniu i maju, pozbawiając zwłaszcza sadowników plonów i powodując straty od 50 do 100% w uprawach i plantacjach, zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wyasygnowanie środków finansowych na pomoc takim rolnikom, adekwatnie do pomocy, jaka została przekazana w związ-

ku z suszą w roku 2015 r. – w oparciu o protokoły szacunków strat sporządzone przez powołane do tego komisje. Podkreślono, że już obecnie wiadomo, że zbiory w zdecydowanej większości nie pokryją kosztów produkcji i pozbawią plantatorów możliwości utrzymania swoich upraw w odpowiednim stanie. Wielu rolników czekających na nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych

i zwierząt gospodarskich, która weszła w życie dopiero 1 kwietnia 2017 r., nie zdążyło ubezpieczyć swoich pól i sadów, przez co w okresie największego załamania pogodowego nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej. W związku z tym, że przeznaczona z budżetu państwa kwota ponad 900 mln zł na tegoroczne dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

nie została w pełni wykorzystana, samorząd rolniczy zaproponował przeznaczyć niewykorzystaną część na wypłatę rekompensat poszkodowanym rolnikom, nie zmniejszając stawek pomocy dla upraw nieubezpieczonych, z uwagi na przypadającą w tym czasie zmianę przepisów w tym zakresie. Opracowanie: KRIR


62 PW

wrzesień 2017 NR 9

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Trudny dostęp do nowej zaprawy rzepaku

W związku z falą niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i nawałnic, które wystąpiły głównie w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim w dniach 11-12 sierpnia 2017 r., na wniosek rolników z tych terenów, Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów o podjęcie działań mających na celu jak najszybszą wypłatę pomocy dla tych rolników, którzy zostali W związku z pismem zarządu KRIR do ministra rolnicposzkodowani podczas tych klęsk. twa i rozwoju wsi, w którym zwrócono uwagę na problemy z dostępem polskich firm hodowlano-nasiennych do nowo zarejestrowanej zaprawy insektycydowej do nasion rzepaku firmy DuPont oraz ponownie wniesiono o przywrócenie możliwości stosowania zapraw neonikotynoidowych w rzepaku, resort rolnictwa poinformował, że ministerstwo zwróciło się do Spółki DuPont o wyjaśnienia.

P

rzekazano, że w odpowiedzi Spółka poinformowała, że z uwagi na późne wydanie zezwolenia nie była w stanie przygotować takiej ilości środka, która pokryje potencjalne zapotrzebowanie rolników. Przy wyborze partnerów handlowych Spółka zdecydowała się na firmy hodowlane produkujące hybrydowe odmiany rzepaku ozimego z największym dostępem do rynku, które ustalone zostały na podstawie badań rynkowych przeprowadzonych w roku 2016 przez firmę Kleffman. Spółka wyjaśniła ponadto, że nie jest w stanie w 2017 r. dostarczyć ilości handlowych środka Lumiposa 625 FS, niemniej jednak zaoferowała podjęcie prac wdrożeniowych mających na celu nawiązanie współpracy handlowej w kolejnym sezonie.

S

amorząd rolniczy przedstawił opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, w której poinformował, że podtrzymuje poparcie inicjatywy Polskiej Izby Mleka w zakresie zwiększenia stawek jednostkowych porcji nabiału dla uczniów. Ponadto, zdaniem samorządu rolniczego, programem powinny być objęte wszystkie klasy szkoły podstawowej, a więc obecnie klasy I–VII, a od roku szkolnego 2018/2019 klasy I–VIII. Biorąc pod uwagę specyfikę placówek oświatowych na obszarach wiejskich, gdzie w wielu z nich w jednym miejscu mieszczą się szkoła podstawowa i przedszkole, za celowe izby rolnicze uważają objęcie progra-

Jednocześnie spółka DuPont oświadczyła, że dołoży wszelkich starań, aby w kolejnych sezonach zaoferować ww. środek możliwie szerokiej skali firm oferujących nasiona rzepaku i zapewnić dostawę ilości środka w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie. Ponadto, MRiRW poinformowało, że w resorcie rolnictwa trwają intensywne prace mające na celu powiększenie gamy środków przeznaczonych do jesiennej ochrony rzepaku ozimego. W ostatnim czasie rozszerzony został zakres stosowania środka Inazuma 130 WG o zwalczanie śmietki kapuścianej, mszyc i mączlików. Opracowanie: KRIR

Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice

P

rzekazano, że w wyniku nawałnic ogromna ilość plonów uległa zniszczeniu, także przez powalone na pola drzewa, słupy energetyczne i telefoniczne. Ponieważ zdarzyło się to w okresie żniw, wiele plonów nie zostało zebranych. Rolnicy zostali również odcięci od prądu – nie mogąc prawidłowo prowadzić gospodarstwa – udoju czy zbiorów. W tym wypadku konieczna jest natychmiastowa reakcja i wsparcie poszkodowanych rolników w zakresie odnowienia produkcji rolnej na podstawie protokołów szacowania strat sporządzonych przez powołane przez wojewodę komisje. Samorząd rolniczy zadeklarował włączenie się w prace komisji szacujących straty, pomimo, że prace te zbiegają się z czasem żniw.

Zdaniem samorządu rolniczego, należało także rozważyć możliwość ogłoszenia przez Rząd RP stanu klęski żywiołowej na terenach gmin dotkniętych nawałnicą, co umożliwiłoby szacowanie strat we wszystkich gospodarstwach i na wszystkich rodzajach upraw oraz pozwoliłoby rolnikom na skorzystanie z wielu instrumentów, które chociaż w niewielkim stopniu pozwolą zrekompensować ogromne straty spowodowane klęską, jak np. kredyty preferencyjne czy odroczenie płatności składek KRUS. Należy również wnioskować do KE o wcześniejszą wypłatę dopłat bezpośrednich dla poszkodowanych województw. Opracowanie: KRIR

Nowy Program dla szkół mem również dzieci w wieku przedszkolnym. Ma to szczególne znaczenie dla zdrowia dzieci będących w okresie intensywnego wzrostu, przy wysokim zapotrzebowaniu na wapń, białko i witaminy. Ponadto pozwoli to na przyzwyczajenie do spożycia mleka i jego przetworów, owoców i warzyw ,będących podstawą zdrowego odżywiania od najmłodszych lat, a także przyczyni się do zwiększenia spożycia tych produktów przez nasze społeczeństwo. Zdaniem zarządu KRIR, należałoby ponadto rozważyć ujęcie w programie jogurtów smakowych, które dzieci chętnie jedzą oraz dostarczanie warzyw np. marchewki w całości, a nie pokrojonych. W § 2 zaproponowano wykluczyć kalarepę jako jedno z warzyw, natomiast spis owoców i warzyw poszerzyć o musy owocowe. Należałoby też dodać zastrzeżenie, aby soki owocowe i owocowo-warzywne pakowane były

w woreczki lub opakowania plastikowe, które w znacznie mniejszym stopniu obciążą plecy dzieci oraz w związku z tym w § 9 dodać zapis „Owoce i warzywa należy wydawać w taki sposób, aby nie zwiększać masy tornistra o więcej niż 0,5 kg dziennie”.

Co więcej, zdaniem samorządu rolniczego, Program powinien rozpocząć się z początkiem roku szkolnego, ponieważ w tym czasie owoce i warzywa są najbardziej wartościowe. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl


wrzesień 2017 NR 9

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

63

Usystematyzowanie terminów naborów wniosków PROW Zarząd KRIR, realizując wniosek Warmińsko-Mazurskiej IR, wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie podjęcia działań mających na celu usystematyzowanie terminów naborów wniosków na poszczególne działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 tak, aby terminy naborów nie pokrywały się i odbywały się przez cały rok.

W

dotychczas obowiązującym harmonogramie terminy naborów wniosków o dopłaty bezpośrednie i różne działania PROW nakładają się, powodując często pośpiech i niedokładność w przygotowaniu wniosków. Jest to także znacznym utrudnieniem w pracy doradców, a u potencjalnych beneficjentów powoduje stres i niepokój, zarówno o to czy są w należyty sposób obsłużeni przez doradców, jak i o to, czy otrzymają płatności bez potrąceń lub czy znajdą się na liście rankingowej wybranego programu, jako ich beneficjenci. Rozłożenie w czasie całego roku naborów, zaplanowanych z odpowiednim wyprzedzeniem w harmonogramie byłoby ułatwieniem dla wszystkich zainteresowanych, tj. rolników, doradców, ale także pracowników ARiMR obsługujących wnioski, jak również przyczyniłoby się do pełniejszego i bardziej zrównoważonego wydatkowania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Harmonogram rozłożony na cały rok W odpowiedzi resort rolnictwa przekazał, że terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy wynikają z harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014– 2020, uzgodnionego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencją Rynku Rolnego. Harmonogram był również przedmiotem prac na posiedzeniu kierownictwa ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi. Harmonogram zawierający terminy naborów wniosków do 31 grudnia 2018 r. został na początku lipca tego roku upubliczniony na stronie MRiRW oraz ARiMR. Podkreślono, że w ww. harmonogramie terminy naborów wniosków w roku 2017 r. zostały podane z dokładnością co do miesiąca, natomiast odnośnie 2018 r. został wskazany kwartał, w którym nabór się odbędzie, za wyjątkiem instrumentów, gdzie terminy naborów uzależnione są od samorządów województw czy lokalnych grup działania oraz instrumentu „Inwestycje

odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, w przypadku którego nabór będzie przeprowadzony w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Podkreślono, że zgodnie z przyjętym harmonogramem, ARiMR ogłasza nabory wniosków w ramach różnych instrumentów wsparcia przez cały rok, są one rozłożone w czasie w taki sposób, by nie kolidowały z pracami rolnymi oraz by wnioskodawcy mieli niezbędny czas na przygotowanie dokumentacji, w tym m.in. pozwolenia na budowę, pozwolenia środowiskowe, inne opinie i decyzje. Ponadto, przy planowaniu terminów naborów wzięto pod uwagę stan zaawansowania weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy z wcześniejszych naborów, by ograniczyć do niezbędnego minimum oczekiwanie wnioskodawców na zawarcie umów o przyznaniu pomocy.

Terminy wskazane w przepisach Ponadto, ze względu na konieczność weryfikacji pewnych kryteriów dostępu, zastrzeżono w przepisach niektórych rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej, kiedy mogą odbywać się nabory. W przypadku instrumentów„Modernizacja gospodarstw rolnych”,„Premie dla młodych rolników” czy „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wskazano, iż dzień rozpoczęcia terminu

składania wniosków powinien przypadać w pierwszym albo w drugim kwartale roku kalendarzowego. Zapewnia to możliwość weryfikacji kryterium dotyczącego wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w tym w razie konieczności również podczas wizyty na miejscu. Natomiast w przypadku instrumentu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w rozporządzeniu wskazano, iż dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków powinien przypadać w trzecim albo czwartym kwartale roku kalendarzowego. Wymagana jest weryfikacja kryterium dotyczącego powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze NATURA 2000 wchodzących w skład gospodarstwa w oparciu o aktualne dane zawarte w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonym przez ARiMR. Dane te są zaktualizowane na podstawie informacji z wniosków obszarowych składanych przez rolników każdego roku w okresie od połowy marca do połowy maja. Ponadto przekazano, że planuje się, że na początku przyszłego roku zostaną podane terminy naborów wniosków ze wskazaniem konkretnego miesiąca 2018 r. Opracowanie: KRIR

Bez zwolnienia z podatku przy nabyciu gruntów

O

dpowiadając na wniosek samorządu rolniczego w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przepisów dotyczących zwolnienia od podatku nabycia własności gospodarstw rolnych, Ministerstwo Finansów poinformowało, że w odniesieniu do poruszonej w piśmie kwestii dyskryminacji i zróżnicowania sytuacji obywateli w konsekwencji ograniczenia od 1 stycznia 2016 r. zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w zależności od powierzchni tworzonych gospodarstw rolnych, należy stwierdzić, że już samo istnienie ulg i zwolnień podatkowych, jako stanowiące wyłom od powszechności opodatkowania, może być zawsze postrzegane przez niektóre grupy obywateli za niesprawiedliwe.

Planowano podatek dla wszystkich Przekazano, że w związku z sygnałami o nadużywaniu zwolnienia z PCC przez przedsiębiorców nabywających grunty gospodarstw rolnych na cele inwestycyjne (m.in. pod budowę mieszkaniową, usługową, stacji benzynowych, obiektów hotelowych, etc.) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (VII kadencja Sejmu druk nr 2656), zakładał, m.in. całkowite zniesienie preferencji podatkowych w PCC w podatku od spadków i darowizn w tym zakresie. Konsekwencją zniesienia zwolnienia miało być opodatkowanie na równych zasadach nabycia nieruchomości przez wyeliminowanie preferencji

jednego rodzaju inwestycji. Ponadto, zdaniem resortu rolnictwa, w polskim rolnictwie dominuje model własności rodzinnej, a przeniesienie własności rodzinnych gospodarstw rolnych następuje najczęściej na rzecz osób najbliższych w drodze darowizny albo w drodze dziedziczenia, które korzystają ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla osób najbliższych.

Jest zwolnienie dla niektórych Poinformowano, że w toku prac parlamentarnych ustawodawca przyjął projekt z poprawką poselską, w wyniku której nie zniesiono zwolnienia, a ograniczono zakres jego stosowania, nadając mu obecne brzmienie.

Z powyższych względów, jak i z uwagi na wzgląd na dochody budżetów gmin, resort finansów uważa, że nie wydaje się zasadne rozszerzanie zakresu zwolnienia. Wpływy z PCC stanowią w całości dochód budżetów gmin (zgodnie z położeniem nieruchomości, której własność jest przenoszona w drodze umowy) i są przeznaczone na realizację ich zadań. Przedstawiając powyższe, Ministerstwo Finansów poinformowało, że wprowadzanie odstępstw od powszechności opodatkowania wymaga zatem nie tylko racjonalności działania ustawodawcy z punktu widzenia adresatów tych ulg, ale także z punktu widzenia całego systemu podatkowego. Opracowanie: KRIR


64 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

wrzesień 2017 NR 9

KRUS odpowiada, jakie dokumenty do powiększenia gospodarstwa W odpowiedzi na prośbę zarządu KRIR o wyjaśnienie, jakie niezbędne dokumenty rolnik zobowiązany jest przedłożyć w KRUS w chwili powiększenia gospodarstwa rolnego (w drodze kupna lub dzierżawy gruntu) w celu naliczenia składki zdrowotnej, prezes KRUS poinformował, że przepisy art. 7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.277 ze zm.) określają warunki, jakie rolnik musi spełnić, by prowadząc działalność rolniczą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Natomiast art. 38 tejże ustawy poprzez domniemanie prawne wskazuje, że rolnik posiadający lub dzierżawiący gospodarstwo rolne prowadzi działalność rolniczą. A zatem należy przedstawić Kasie dokument potwierdzający ten stan (np. akt notarialny, umowę dzierżawy, nakaz podatku rolnego itp.). Informacja o aktualnej wielkości gospodarstwa Ponadto, w celu właściwego naliczenia wysokości oraz sposobu finansowania składki zdrowotnej, która jest uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego przekazano, że należy Kasie przedstawić dokument do wglądu albo kopię dokumentu, z którego wynika aktualna wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych.

Podstawę prawną w tym zakresie stanowią powołane wyżej przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz przepisy art. 75 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), zgodnie z którym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (w szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny, oświadczenia stron).

Jednocześnie KRUS zapewnił, że Kasa zobowiązana jest do gromadzenia tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji ustawowych celów i przechowuje je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.922 ze zm.).

Rozliczenie i zwrot składek W kwestii natomiast dotyczącej rozliczenia i zwrotu składek wyjaśnio-

Przepisy nowej ustawy Prawo wodne dotyczące rolników wchodzą w życie dzień po ogłoszeniu ustawy

W Kary za nieprzestrzeganie Prawa wodnego

Z

arząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kar dla rolników za nieprzestrzeganie programu działań mającego na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu ich zanieczyszczeniu, w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy Prawo wodne. Przepisy nowej ustawy Prawo wodne dotyczące rolników wchodzą w życie dzień po ogłoszeniu ustawy. W związku z tym, zarząd KRIR wyraził zaniepokojenie możliwością karania rolników za niespełnianie wymogów przedstawionych w ustawie. Samorząd rolniczy zawnioskował o włączenie przedstawiciela izb rolniczych

do prac nad programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu ich zanieczyszczeniu. Izby rolnicze zawnioskowały również do ministra rolnictwa o przygotowanie projektów aktów wykonawczych w porozumieniu z ministrem środowiska i po skonsultowaniu z samorządem rolniczym, które byłyby jak najmniej obciążające dla rolników. Podkreślono, że należy również przewidzieć okresy przystosowawcze dla gospodarstw rolnych oraz zaplanować środki finansowe z budżetu państwa lub Unii Europejskiej. Opracowanie: KRIR

no, że w świetle art. 41b ust. 10–15 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nadpłacone lub nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku, na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o zwrot składek. Składki te nie podlegają zwrotowi, jeśli od dnia ich opłacenia upłynęło 5 lat albo gdy ich kwota nie przekracza równowartości sumy kosztów powiadomienia płatnika o nadpłacie listem poleconym oraz kosztów jej zwrotu. Jeśli zatem rolnik opłacił składkę za cały kwartał, a w trakcie kwartału został wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników, to po ustaleniu kwoty nienależnie opłaconych składek za okres od daty ustania ubezpieczenia do końca kwartału, mogą one być zwrócone rolnikowi w sposób, który określi we wniosku o ich zwrot. Opracowanie: KRIR

Umorzenia za władanie nieruchomością ZWRSP

odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach, zarząd KRIR w dniu poinformował resort rolnictwa, iż zaproponowane zmiany dotyczące możliwości umorzenia należności z tytułu władania nieruchomością Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na wniosek osoby władającej tą nieruchomością w dobrej wierze tj. z przekonaniem, że służy im pełne prawo do użytkowania nieruchomości były wielokrotnie postulowane przez samorząd rolniczy. Przekazano, że problem naliczania i egzekucji kar finansowych nakładanych na bezumownych użytkowników działek rolnych o małej powierzchni, np. do 5 ha, którzy w dobrej wierze bądź nieświadomie uprawiali grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa był często zgłaszany przez rolników z całego kraju na wielu spotkaniach i przekazywany przez samorząd rolniczy do resortu rolnictwa i Agencji Nieruchomości Rolnych.

W większości przypadków, rolnicy zagospodarowują porzucone działki, działając w dobrej wierze, zapobiegając m.in. rozsiewaniu chwastów na przyległe czy sąsiednie pola uprawne. Dotychczasowe karanie rolników za ten proceder 5-krotnością wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego było niewspółmierne i krzywdzące, zwłaszcza że w wielu przypadkach zagospodarowanie tych działek wydawało się uzasadnione, również ze względu na dalszą ich użyteczność. Ponadto, uwzględnienie w projektowanych przepisach dodatkowej przesłanki umorzenia należności w postaci wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt wydaje się, zdaniem izb rolniczych, zasadne wobec występującego we wschodnich regionach Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń i ostatnich przypadków wirusa ptasiej grypy w naszym kraju. Dodatkowo, zaproponowano w § 2 ust. 6 dotyczącym uzyskania opinii właściwej jednostki samorządu terytorialnego uwzględnić udział w opiniowaniu przedstawicieli terenowych izb rolniczych. Opracowanie: KRIR


wrzesień 2017 NR 9

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

65

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadającej agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophtora ramorum; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2018 r.; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó-

łowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013;

■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych; ■■projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów. Opracowanie: KRIR

Późne szkody śniegowe do ubezpieczenia

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozważenie możliwości zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r. z późn. zm. i rozszerzenie katalogu ryzyk wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, do których przysługują dopłaty ze środków budżetu państwa, o szkody spowodowane klęskowymi opadami śniegu. Przekazano, że wiosną 2017 r. na znacznych obszarach województwa śląskiego wystąpiły tzw. późne szkody śniegowe. Opady śniegu sięgające nawet 50 cm spadły po rozpoczęciu wegetacji w kwietniu, co spowodowało mechaniczne uszkodzenia roślin. Śnieg ten utrzymywał się tylko przez kilka dni, ale to wystarczyło aby szkody były lokalnie bardzo wysokie.

Rozszerzenie katalogu ryzyk z dotacją do składek zostanie rozważone podczas kolejnej nowelizacji ustawy Rozszerzenie katalogu ryzyk będzie rozważone. W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, resort rolnictwa poinformował, że w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) określone zostało ryzyko, którego ubezpiecze-

nie podlega dopłatom do składek ubezpieczenia z tytułu wystąpienia szkód w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Zgodnie z definicją, ujemne skutki przezimowania oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia

do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części. Przez wyprzenie roślin rozumie się nieinfekcyjną lub infekcyjną chorobę roślin o podłożu mieszanym, zamieranie roślin pod śniegiem lub bezpośrednio po jego stopnieniu, spowodowane ich wycieńczeniem. Powyższe może również zachodzić w przypadku uszkodzeń mechanicznych roślin. Zatem, zdaniem MRiRW, jeżeli uszkodzenie roślin nastąpiło w okresie obowiązywania definicji ujemnych skutków przezimowania, to szkoda powinna dotyczyć tego ryzyka. Niezależnie od powyższego przekazano, że rozszerzenie katalogu ryzyk, które mogą być ubezpieczone z dotacji do składek, zostanie rozważone podczas nowelizacji ww. ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Opracowanie: KRIR


66 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

wrzesień 2017 NR 9

AGRO SHOW po raz dziewiętnasty 800 wystawców, w tym ponad 100 z zagranicy, 150 tys. m 2 powierzchni wystawienniczej i 150 tys. odwiedzających – to w Bednarach koło Poznania (gmina Pobiedziska) oferuje Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW. Jej organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR). Najnowocześniejsze rolnicze technologie w Bednarach

To największa tego typu plenerowa wystawa w Europie. Prezentacje najnowszych i najnowocześniejszych maszyn oraz urządzeń rolniczych potrwają cztery dni. Podczas imprezy zaprezentuje się także wiele firm i instytucji związanych z rolnictwem, w tym producenci nawozów, nasion i środków ochrony roślin.

Wystawa organizowana jest przez PIGMiUR od 1999 roku. AGRO SHOW to jedyne takie miejsce w Polsce, w którym rolnicy mogą nie tylko zapoznać się z najnowszymi maszynami i urządzeniami rolniczymi, ale również zobaczyć je w pracy. Podczas wystawy prezentowane są ładowarki, ładowacze czołowe i opryskiwacze. Oprócz tego na pasie głównym odbywają się prezentacje maszyn, opatrzone profesjonalnym komentarzem. Pokazy i prezentacje sprzętu co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony rolników. Wystawa to okazja, by zapoznać się ze szczegółami konstrukcyjnymi maszyn, ale także szansa na bezpośrednie spotkania i rozmowy z przedstawicielami producentów maszyn i urządzeń rolniczych.

Coraz poważniejsze problemy z PEG-ami W nawiązaniu do wniosków z VII i VIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, o ujednolicenie powierzchni PEG przez ARiMR oraz o zmianę ustalania powierzchni gruntów do dopłat bezpośrednich na podstawie PEG, samorząd rolniczy poinformował ministra rolnictwa i rozwoju wsi, że zdarzają się przypadki, kiedy ARiMR zawiadamia organy ścigania o usiłowaniu wyłudzenia przez rolnika nienależnych środków, bo zgłosił wniosek o płatność według gotowego wniosku przesłanego przez ARiMR.

P

rzekazano, że sytuacje takie zdarzają się aktualnie w województwie śląskim. Rolnicy złożyli wnioski o płatności w oparciu o otrzymany z ARiMR spersonalizowany wniosek, faktyczna uprawiana powierzchnia od wielu lat pozostaje niezmieniona, natomiast kontrole Agencji wykazują różnice w powierzchni w stosunku do przysłanego wniosku. Oprócz sankcji prawnych i finansowych, szczególnie przykre jest to, że organy ścigania ścigają rolników jak przestępców, ponadto

powołują na świadków doradców rolniczych, którzy powinni być dla rolników osobami godnymi zaufania. Przedstawiając powyższe, zwrócono się o interwencję oraz ponownie o zmianę sposobu ustalania powierzchni gruntów do dopłat bezpośrednich i ustanowienie w oparciu o system powierzchni ewidencyjnej gruntów i deklarowaną powierzchnię działki rolnej przez rolników. Opracowanie: KRIR

Nie tylko maszyny i urządzenia

Jak co roku, nie tylko krajowe i światowe marki związane z maszynami i urządzeniami rolniczymi pojawiają się w Bednarach. Nie brakuje producentów nawozów, nasion i środków ochrony roślin, a także firm z sektora finansowego oraz wielu różnych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu odwiedzający zapoznają się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Wystawa to też okazja do poruszenia ważnych tematów związanych z rolnictwem. W tym roku odbywają się między innymi debaty na temat modernizacji gospodarstw rolnych przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także debata poruszająca problematykę ubezpieczeń w rolnictwie. Podczas wystawy odbywają się finały konkursów organizo-

wanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych:„Mechanik na Medal” i „Młody Mechanik na Medal”, a także ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie „Serwis na Medal”. AGRO SHOW – najważniejsze liczby: ■ wystawa została zorganizowana po raz pierwszy w 1999 roku, ■ co roku wystawia się ponad 800 firm, w tym 700 z Polski i 100 z zagranicy, ■ każdego roku w ciągu 4 dni wystawę odwiedza około 150 tysięcy osób, ■ co roku rejestrujemy 400 autokarów grup zorganizowanych, ■ powierzchnia wystawiennicza wynosi ponad 150 tysięcy m2, ■ cały obszar wystawy przekracza 120 ha. Opracowanie: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Co dalej z częściowymi emeryturami?

Z

arząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z artykułem na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 17 lipca 2017 r. pt.: „Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.” Przekazano, że w treści ww. materiału czytamy: „... Kasa informuje, że w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Natomiast przyznane przed dniem 1 października 2017 r. zostaną z urzędu zamienione – od tej daty – na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.” Obecnie wysokość częściowej emerytury rolniczej wynosi 50% sumy części składkowej i uzupełniającej. Dokonana z urzędu zamiana emerytury częściowej na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym spowoduje, że część uzupełniająca emerytury rolniczej może ulec zawieszeniu, jeżeli emeryt nie zaprze-

stanie prowadzenia działalności rolniczej. Dlatego zachodzi pytanie, czy ta zmiana przyczyni się do wypłaty świadczeń emerytalnych niższych niż te pobierane przez rolników obecnie w ramach przyznanej im częściowej emerytury rolniczej? Zwrócono się z prośbą o udzielenie informacji, jaka może to być skala problemu tj. ilu rolników w kraju (z podziałem na województwa) pobiera emeryturę częściową i przejdzie z urzędu na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym. Czy jest w związku z tą zmianą przewidywany spadek poziomu wypłacanych świadczeń dla ww. emerytów, w przypadku gdy nie zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej? Samorząd rolniczy zawnioskował, aby rolnicy objęci opisaną zmianą w sytuacji spadku wypłaconej wysokości świadczeń emerytalnych otrzymali dodatkowe wsparcie z KRUS. Opracowanie: KRIR


wrzesień 2017 NR 9

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

67

Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy z Wojewódzkimi Izbami Rolniczymi realizuje zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka pn. „Piknik Mleczny” promując w 2017 roku spożycie mleka i jego przetworów.

Mleko znane jest nam od czasów, kiedy człowiek rozpoczął osadniczy tryb życia i udomowił zwierzęta mleczne. Występuje w formie naturalnej i określane jest jako produkt gęsty żywieniowo, co oznacza, że zawiera składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Pikniki Mleczne organizowane we współpracy z Wojewódzkimi Izbami Rolniczymi cieszą się dużym zainteresowaniem. W ramach realizacji zadania organizowane są konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzana jest degustacja potraw przygotowanych z mleka i jego przetworów. Podczas trwania imprez odbywają się występy zespołów artystycznych, a uczestnicy Pikników otrzymują broszurę pn. „Mleko??? Na Zdrowie” promującą spożycie mleka i przetworów mlecznych. Piknik sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mleka

Piknik Owocowo-Warzywny 26 sierpnia 2017 r. odbyły się XXIV Krajowe Dni Ziemniaka, które przebiegały pod hasłem „Ziemniak dziś i jutro”. Po raz pierwszy miały one miejsce w Kalinowej – miejscowości położonej w gm. Błaszki, w woj. łódzkim.

P

odczas targów odbył się największy w historii Polski pokaz zbioru ziemniaków, przy okazji którego Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zorganizowała Piknik Owocowo-Warzywny, sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Celem projektu Piknik Owocowo-Warzywny jest zaprezentowanie walorów jakościowych i smakowych polskich produktów żywnościowych, w szczególności świeżych owoców i warzyw oraz ich przetworów. Projekt skierowany jest do wszystkich

konsumentów, jednak szczególnie liczymy na zachęcenie dzieci i młodzieży do konsumpcji polskich owoców i warzyw. Podczas Pikniku Owocowo-Warzywnego można było spróbować świeżych owoców i warzyw, ciast z owocami oraz różnych potraw ziemniaczanych. Na stoisku informacyjnym była wyświetlana prezentacja na temat „Owoce i warzywa na naszym talerzu” oraz rozdawano broszury informują-

ce o walorach odżywczych owoców i warzyw. Degustacjom towarzyszyły konkursy z nagrodami skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych, którzy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat owoców i warzyw. Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody w postaci m.in. gier edukacyjnych, puzzli, plecaków, zestawów do badmintona. Opracowanie: KRIR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 9/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 9/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement