__MAIN_TEXT__

Page 1

marzec 2017 NR 3

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

83

NR 3 (129) marzec 2017 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Izby rolnicze członkiem EUFRAS Czytaj na stronie 84

Priorytety WPR po 2020 roku

9 marca 2017 r. w Parzniewie odbyło się VII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Czytaj na stronie 84 Rolniczych V kadencji.

Kolejny projekt zmiany Prawa łowieckiego

Konferencje z udziałem prezesa KRIR Czytaj na stronie 85

Rozmowy w Ministerstwie Środowiska Czytaj na stronie 85

Pierwsze w 2017 r. posiedzenie prezydium Copa-Cogeca Czytaj na stronie 86

Wystawa Mazurskie AGRO SHOW w Ostródzie Czytaj na stronie 86

Prezes KRIR spotkał się z Ambasador Nowej Zelandii Czytaj na stronie 87

Apel KRIR i APCA Czytaj na stronie 87

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 88

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. Czytaj na stronie 89

Pomoc Agencji samorządom lokalnym Czytaj na stronie 90

G

ośćmi Posiedzenia był minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, p.o. zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Arkadiusz Szymoniuk, dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości ARiMR Małgorzata Sztoldman, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anna Zając-Plezia oraz zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Top Agrar dr Piotr Łuczak. W trakcie obrad przyjęto stanowisko dotyczące priorytetów Krajowej Rady Izb Rolniczych odnośnie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. oraz stanowisko w sprawie działań Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie obrotu gruntami i funkcjonowania rad społecznych przy ANR.

Oczekiwania samorządu rolniczego W związku z trwającą dyskusją o zmianach Wspólnej Polityki Rolnej na okres po 2020 roku oraz przeglądem wieloletnich ram finansowych UE, Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawiła postulaty samorządu rolniczego, do których należy dążyć w negocjacjach na forum UE. Mając na uwadze niestabilność na poszczególnych rynkach rolnych i globalne wyzwania gospodarki żywnościowej – zdaniem izb rolniczych Wspólna Polityka Rolna UE po 2020 r. powinna być silna i zapewniać nadal bezpieczeństwo dostaw wysokiej jakości żywności, a także powodować wspieranie konkurencyjności żywności europejskiej na światowych rynkach, stabilizując warunki prowadzenia gospodarstw rolnych a jednocześnie nadal zapewniać zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, dbając o środowisko i klimat. ■■Samorząd rolniczy opowiada się za silnym budżetem na WPR, który gwarantować będzie wspólnotowość WPR w wymiarze również finansowym.

■■Należy utrzymać dotychczasowe trzy komponenty WPR (wspólną organizację rynków rolnych, płatności bezpośrednie i II filar). ■■Samorząd rolniczy domaga się dalszego wyrównywania płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. ■■Powinna być zapewniona możliwość dalszego stosowania w przyszłości po roku 2020 Systemu Jednolitej Płatności Obszarowej SAPS. ■■Należy dążyć do utrzymania powiązania części płatności bezpośrednich z produkcją w wybranych sektorach rolnych. ■■W płatnościach bezpośrednich należy dążyć do utrzymania możliwości preferencji dodatkowego wsparcia dla małych i średnich gospodarstw rolnych. ■■Nie należy dokonywać zasadniczych zmian w systemie płatności bezpośrednich a ewentualne zmiany powinny zapewnić uproszczenia dla rolników nie dla urzędników i ukierunkowane powinny być na podstawowe funkcje polityki rolnej i nowe wspólnotowe wyzwania, z uwzględnieniem specyfiki i doświadczeń rolnictwa poszczególnych krajów UE. ■■Opowiadamy się za niedokonywaniem zmian w zakresie zazielenienia w płatnościach bezpośrednich. Ewentualna zmiana wymogów w tym zakresie powinna wynikać z wnikliwej oceny dotychczasowych doświad-

czeń i szerokiej dyskusji biorąc pod uwagę różne uwarunkowania klimatyczne krajów członkowskich UE. Zazielenienie płatności bezpośrednich w WPR 2014–2020 jest skutecznym instrumentem promowania celów środowiskowych UE i jest wynikiem kompromisu pomiędzy wyzwaniami WPR jak wsparcie dochodów rolniczych a dbanie o środowisko i klimat. ■■II filar WPR po roku 2020 powinien mieć silny budżet, aby pozostać ważnym elementem wielu polityk UE (w tym polityki spójności), wspierających rozwój obszarów wiejskich. ■■Powinny zostać zachowane kryteria podziału środków na II filar jak w WPR 2014–2020, a jego unijne finansowanie wzmocnione, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania pozostałych polityk unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. ■■Ważnym elementem rozwoju obszarów wiejskich w ramach II filaru WPR powinno być zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności szeroko definiowanego sektora rolno-żywnościowego. ■■II filar WPR jest ważnym narzędziem realizacji europejskich celów w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. ■■Wprowadzanie do II filaru WPR instrumentów finansowych powinno raczej mieć charakter uzupełnienia filaru

dokończenie na str. 84


84 PW

marzec 2017 NR 3

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Priorytety WPR po 2020 roku udział rolników w łańcuchu dostaw żywności. ■■Należy wykorzystywać dostępne instrumenty kształtujące popyt na unijne artykuły rolno-spożywcze i zdrowe nawyki żywieniowe konsumentów poprzez istniejące już rozwiązania w zakresie wspólnej organizacji rynków rolnych, które powinny w większym stopniu być wykorzystywane.

dokończenie ze str. 83 wobec nadal podtrzymania wiodącej roli dofinansowania działań PROW. ■■Uproszczenia zasad wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich powinny być kierowane przede wszystkim na uproszczenia dla rolników i zmniejszenie biurokracji. ■■Instrumenty wspólnej organizacji rynków rolnych powinny być aktywnie wykorzystywane i szybko wprowadzane, aby skuteczniej przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym na rynkach rolnych. ■■Konieczne są działania ukierunkowane na wzmocnienie siły przetargowej producentów rolnych i przetwórców w łańcuchu żywnościowym.

■■W WPR po 2020 r. należy uwzględnić wsparcie dla alternatywnych kanałów dystrybucji, krótkich łańcuchów

dostaw oraz lokalnych rynków, które wspierają produkcję lokalną, tradycyjną i ekologiczną oraz wzmacniają

Krajowa Rada Izb Rolniczych wniosła do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela o przyjęcie propozycji samorządu rolniczego w zakresie priorytetów odnośnie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Opracowanie: KRIR

Izby rolnicze członkiem EUFRAS W dniach 22 i 23 lutego 2017 roku w Bułgarii odbyło się posiedzenie zgromadzenia ogólnego EUFRAS (Europejskie Forum Rolniczych i Wiejskich Usług Doradczych). Krajowa Rada Izb Rolniczych, jako nowo przyjęty członek organizacji brała udział po raz pierwszy w tym corocznym posiedzeniu. Z ramienia KRIR w dwudniowym spotkaniu uczestniczył wiceprezes Mirosław Borowski.

W

pierwszym dniu spotkania przedstawiono prezentacje dotyczące rocznego sprawozdania działań EUFRAS. Kolejna część prezentacji dotyczyła rocznego sprawozdania finansowego i raportu audytu za rok 2016 oraz rekomendacji po kontroli. Ostatnia część prezentacji dotyczyła kwestii udziału EUFRAS w projektach Horyzont 2020.

W

Jako nowy członek EUFRAS Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawiła prezentację odnośnie działań doradczych dla sektora rolniczego w Polsce i funkcjonowania polskich izb rolniczych zwracając uwagę na działania w zakresie doradztwa. W drugim dniu posiedzenia zgromadzenia ogólnego uczestnicy wzięli udział w konferencji pod tytułem„Szkolenia dla doradców i pośrednictwo w innowacji na

rzecz rentowności w rolnictwie”. Konferencję rozpoczęły słowa wstępu zaadresowane do zebranych przez przedstawicieli bułgarskiego ministerstwa rolnictwa i żywności. W ostatniej części konferencji odbyła się panelowa dyskusja i warsztaty

dotyczące metod i tworzenia sieci dla wsparcia działań innowacyjnych, na której zakończenie prowadzący je paneliści przedstawili wnioski z każdej podgrupy warsztatów. Opracowanie: KRIR

Kolejny projekt zmiany Prawa łowieckiego

związku z przesłanym z Kancelarii Prezydenta RP projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz założeń do projektu autorstwa Sławomira Izdebskiego – przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, który został zaprezentowany na zebraniu sekcji„Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju – zarząd KRIR zgłosił uwagi ogólne do ww. projektu. Zdaniem samorządu rolniczego, zaproponowane przepisy projektu wybiórczo i fragmentarycznie noweli-

zują ustawę Prawo łowieckie skupiając się tylko i wyłącznie na likwidacji Polskiego Związku Łowieckiego i utworzeniu w to miejsce Narodowej Rady Gospodarki Łowieckiej, co ma mniejsze znaczenie dla rolników, a tym samym dla samorządu rolniczego. Przekazano, że projekt nie odnosi się w ogóle do najważniejszych dla rolników spraw, jak: szacowania szkód przez niezależne podmioty, Funduszu odszkodowawczego ze źródłem finansowania również z budżetu państwa. Izby rolnicze zauważyły, że proponowane przepisy nie zawierają nawet

wzmianki dotyczącej poszanowania własności ziemi rolników, wpływu środowiska rolniczego na tworzenie obwodów, w tym wypowiadania umów dzierżaw kołom łowieckim na wniosek rolników. Nie zawiera również i nie reguluje wpływu środowiska rolniczego na wielkość populacji zwierzyny. Ponadto projekt zawiera wiele niespójności – sam tytuł projektu brzmi projekt ustawy o zmianie ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie a założenia do projektu mają tytuł „Założenia do projektu ustawy o narodowej gospodarce łowieckiej” chociaż

w treści traktują o zmianie ustawy Prawo łowieckie. W załączeniu przekazano również opinię do ww. projektu Nadzwyczajnej Komisji Problemowej Krajowej Rady Izb Rolniczych ds. opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego. Biorąc powyższe pod uwagę, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaopiniował projekt tej ustawy negatywnie. Opracowanie: KRIR


marzec 2017 NR 3

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

85

Konferencje z udziałem prezesa KRIR Kolejne konferencje z cyklu „Wzmacniamy Polskie Rolnictwo” organizowane przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, wspólnie z urzędami wojewódzkimi odbyły się w dniu 16 lutego 2016 r. w Białymstoku, 18 lutego 2017 r. w Łodzi i 20 lutego 2017 r. w Krakowie. W spotkaniach udział wziął prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

M

inister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji podsumował ostatnie miesiące pracy resortu rolnictwa oraz przedstawił priorytety na rok 2017 w aspekcie Programu Działań MRiRW na lata 2015–2020. Zaprezentowane zostały również założenia polityki rolnej rządu w obszarze rolnictwa.

Program działań MRiRW na rok 2017 liczy 7 obszarów: ■■ Wspólna Polityka Rolna i współpraca międzynarodowa (liczący 3 priorytety), ■■konkurencyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz bezpieczeństwa żywności (10 priorytetów), ■■rozwój obszarów wiejskich (4 priorytety),

■■polityka społeczna (2 priorytety), ■■instytucje, administracja, programowanie i finansowanie (3 priorytety), ■■edukacja i wiedza na obszarach wiejskich (3 priorytety), ■■ gospodarka ziemią i nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (1 priorytet), ■■instytucje podległe i nadzorowane (2 priorytety). Podczas konferencji minister Krzysztof Jurgiel zaprezentował także sprawozdanie z realizacji zadań założonych przez resort rolnictwa na 2016 r. i plany na 2017 r. Minister zapowiedział powołanie wojewódzkich zespołów rolnych, których celem będzie przygotowanie programów rolnych dla poszczególnych województw, które po 2020 r. będą podstawą Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zostaną przedłożone Komisji Euro-

pejskiej. Prace zespołów mają zostać podzielone na 2 etapy – zidentyfikowanie potrzeb oraz ustalenie priorytetów, które łącznie mają trwać 2 lata. Rozmawiano także o rekompensatach dla rolników w związku z wystąpieniem wirusa ASF w woj. podlaskim. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podziękował za dobrą współpracę z ministrem Krzysztofem Jurgielem i resortem. Wyraził przeświadczenie, że wkrótce powstanie projekt ustawy o izbach rolniczych, poważnie rozszerzającej zadania i kompetencje samorządu rolniczego, wzorowanej po części na przedwojennych przepisach. Kolejne debaty planowane są w najbliższym czasie w Kielcach i Bydgoszczy. Opracowanie: KRIR

Rozmowy w ministerstwie środowiska

1 marca 2017 r. odbyło się spotkanie podsekretarza stanu w ministerstwie środowiska Andrzeja Koniecznego (pełnomocnika ministra do spraw Puszczy Białowieskiej) z przedstawicielami izb rolniczych.

D

yskutowano m.in. na temat dzierżawy obwodów łowieckich – izby rolnicze wydają opinie o współpracy z kołami łowieckimi w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczasowych umów dzierżawy obwodów łowieckich i koniecznością podpisania nowych. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i trwającymi w Sejmie RP pracami nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie nie ma możliwości, aby zmienić obecnie granice obwodów łowieckich.

W kwestii tworzenia wieloletnich łowieckich planów hodowlanych podkreślano, że w ostatnich 5 latach nastąpił znaczny wzrost stanu zwierzyny i należy stopniowo wrócić do ilości, która jest optymalna dla środowiska i rolników. Odnośnie szkód powodowanych przez dziką zwierzynę łowną i objętą ochroną (w tym łosie, bobry, wilki, pta-

ki) ustalono, że konieczne jest współdziałanie wszystkich stron i dobra współpraca, żeby rozwiązać istniejące problemy. Bardzo ważne jest jak najszybsze wprowadzenie nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie, która obecnie jest procedowana w Sejmie. W spotkaniu, oprócz ministra Koniecznego, uczestniczyli: podsekretarz stanu główny konserwator przy-

rody Andrzej Szweda-Lewandowski, dyrektor departamentu Leśnictwa MŚ Jacek Krawczyk, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Krzysztof Janeczko ze współpracownikami, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego: Bartłomiej Popczyk i Piotr Jenoch oraz przedstawiciele izb rolniczych: Wiktor Szmulewicz prezes KRIR, Jan Heichel – prezes Warmińsko-Mazurskiej IR, Grzegorz Leszczyński – prezes Podlaskiej IR, Roman Włodarz – Prezes Śląskiej IR, Herbert Czaja – prezes Izby Rolniczej w Opolu, Ryszard Czaicki – prezes Małopolskiej IR, Zenon Bistram – prezes Pomorskiej IR, Gustaw Jędrejek – wiceprezes Lubelskiej IR, Zdzisław Pniewski – wiceprezes Świętokrzyskiej IR, Tadeusz Mochalski – członek zarządu Dolnośląskiej IR, Jan Kozak – delegat Zachodniopomorskiej IR oraz Jerzy Kuzański – dyrektor biura IR Województwa Łódzkiego. Opracowanie: KRIR


86 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

marzec 2017 NR 3

Artykuł sponsorowany

Pierwsze w 2017 r. posiedzenie prezydium Copa-Cogeca

W

dniach 9 i 10 lutego 2017 roku w sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie prezydiów. Podczas pierwszego dnia prezydium do udziału w posiedzeniu zaproszono komisarza Phila Hogana. W pierwszych zdaniach swojej wypowiedzi komisarz Hogan potwierdził, że WPR musi być korzystna dla jej beneficjentów, czyli dla rolników. Dodał również, że przyszła Wspólna Polityka Rolna (WPR) musi być odpowiednio finansowana i że uproszczenie ma kluczowe znaczenie. Wszystkie delegacje zrzeszonych organizacji rolniczych zgodziły się w kwestii silnego budżetu, zabezpieczenia dochodów rolników, rozwoju możliwości eksportowych poprzez poszukiwanie i otwieranie nowych rynków zbytu. W drugim dniu prezydiów o przyjęciu porządku obrad i sprawozdania z ostatniego spotkania uczestnicy posiedzenia pochylili się nad kwestiami: ■■ konsultacji społecznych w sprawie akcyzy stosowanej do wyrobów tytoniowych, ■■ poprawy dostępu do nawozów mineralnych, ■■ uproszczenia zazieleniania, ■■ przyszłości WPR, ■■ negocjacji handlowych i sytuacji rynkowej, ■■ globalnej konsolidacji przedsiębiorstw w łańcuchu żywnościowym.

Korzystne zniesienie ceł

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, odnosząc się do kwestii dostępu do nawozów mineralnych zwrócił uwagę, że zniesienie ceł na te produkty w krótkiej perspektywie byłoby korzystne dla sektora rolnictwa. Pokreślił jednak, że w Polsce produkcja nawozów opiera się na gazie a gaz pochodzi z Rosji. W dłuższej perspektywie może to spowodować uzależnienie od nawozów z zewnątrz. Rosja chce wejść ze swoimi produktami na rynki unijne jednak uzależnienie się od Rosji jako rynku politycznego a nie gospodarczego w dłuższej perspektywie nie jest korzystne dla Unii Europejskiej. Wobec aktualnie prowadzonej polityki, kwestii embarga i innych działań należy szukać rozwiązań na rynku wewnętrznym poprzez wspieranie konkurencji i innych tego typu działań, nadmienił prezes KRIR.

Komplikacje w zazielenianiu nie do przyjęcia

W kwestii zazieleniania delegacje uczestniczące w posiedzeniu wyraźnie zaznaczyły swoją opozycję co do zakazu stosowania pestycydów proponowanego w akcie delegowanym dotyczącym uproszczeń w zazielenianiu na obszarach proekologicznych. Zdaniem uczestników posiedzenia, należy zwrócić uwa-

gę na potrzebę niezależności i wzrostu jeśli chodzi o uprawy białkowe. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych odnosząc się do tego tematu podkreślił, że wszelkie komplikacje w zazielenianiu są nie do przyjęcia dla rolników i utrudniają im pracę. Szef izb nadmienił także, że Copa-Cogeca powinny występować do członków Parlamentu Europejskiego o przyjęcie rozwiązań upraszających WPR i przedstawiać argumenty w ten sposób, aby propozycje rolników nie zostały odrzucone.

Niedopuszczalny monopol Ostatnim tematem omawianym podczas posiedzenia prezydium była kwestia globalnej konsolidacji

przedsiębiorstw w łańcuchu żywnościowym w tym niedawnego wydarzenia w sektorze środków ochrony roślin i nasion. Delegacje z Holandii, Francji i Włoch wyraziły swoje zaniepokojenie co do możliwości monopolizacji rynku nasiennego przez zaledwie kilku głównych aktorów. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, odnosząc się do tego tematu poparł obawy Holandii, Francji i Włoch zwracając uwagę, że nie można dopuścić do sytuacji monopolu na rynku nasion ponieważ jest to zagrożeniem różnorodności w produkcji roślinnej w całej Europie. Opracowanie: KRIR

Wystawa Mazurskie AGRO SHOW w Ostródzie Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz wiceprezes KRIR Mirosław Borowski wzięli udział w trzeciej edycji wystawy Mazurskie AGRO SHOW Ostróda, która odbyła się w dniach 11–12 lutego 2017 roku.

P

odobnie jak w latach poprzednich, została zaprezentowana najnowsza oferta czołowych marek z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Na Wystawie obecni byli wszyscy czołowi dystrybutorzy z regionu, którzy zaprezentowali czołowe krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń. W dniu 11 lutego 2017 r. podczas Wystawy odbyła się kolejna wojewódzka konferencja pt.„Wzmacniamy polskie rolnictwo”, w której udział wziął Wiktor

Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Konferencja została poświęcona m.in. programom rozwoju głównych rynków rolnych, ogólnych działań resortu rolnictwa służących wzmocnieniu polskiego rolnictwa, działaniom senackiej

Komisji Rolnictwa oraz roli dialogu społecznego w realizacji zadań polityki rolnej państwa. Poruszono także kwestie dotyczące wprowadzenia zmian, które mają na celu poprawę sytuacji w rolnictwie, planów połączenia obecnie działających agencji i inspekcji, funkcjonowania zmian

w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, systemu płatności obszarowych. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz omówił trudności w nawiązywaniu dialogu społecznego pomiędzy instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz rolnictwa, a władzami rządowymi. Podczas konferencji rolnicy zgłaszali postulaty dotyczące powstrzymania rozprzestrzeniających się obecnie chorób zwierząt, tj. wirusa afrykańskiego pomoru świń czy ptasiej grypy oraz zwrócili się z prośbą do resortu rolnictwa o uruchomienie wsparcia dla producentów tytoniu, interwencję w kwestii kontraktacji buraków cukrowych, zwiększenia wysokości emerytur rolniczych i kwoty zasiłku chorobowego, a także odpowiedniego uregulowania przepisów Prawa łowieckiego. Opracowanie: KRIR


marzec 2017 NR 3

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

87

Prezes KRIR spotkał się z ambasador Nowej Zelandii W dniu 22 lutego 2017 r. prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z Wendy Hinton – ambasadorem Nowej Zelandii w Polsce. Podczas spotkania prezes KRIR omówił obecną sytuację polskiego rolnictwa, jaki wpływ na polskie rolnictwo miały takie sytuacje gospodarcze jak embargo, Brexit czy otwarcie Unii Europejskiej na produkty z innych państw. Omówił także ratyfikowaną niedawno kompleksową umowę gospodarczo-handlową (CETA) pomiędzy UE a Kanadą.

P

rezes KRIR podkreślił, że Polska nauczyła się żyć z embargo. Niestety, straciliśmy bardzo dużego odbiorcę owoców i warzyw, jakim była Federacja Rosyjska. Jednak pomimo tych obostrzeń, polskim rolnikom udało się sprzedać jabłka do innych odbiorców, a jednocześnie dużą pomoc zaoferowała polskim rolnikom Unia Europejska. Po stracie tak dużego odbiorcy Polska walczy o dalsze rynki, takie jak Chiny czy

N

owoczesna i uproszczona polityka rolna adekwatna do wyzwań XXI wieku – to temat konsultacji społecznych, które mają sprecyzować oczekiwania obywateli UE dotyczące tego sektora. Do 2 maja br. zbierane będą opinie, które posłużą do sformułowania wniosków na temat dotychczasowego działania WPR oraz stworzenia scenariuszy politycznych na najbliższe lata.

kraje Bliskiego Wschodu, które są rynkami wschodzącymi. Na spotkaniu pani ambasador oraz prezes wymienili zdanie nt. sytuacji w Nowej Zelandii, której produkcja mleka stanowi 2,3% światowej produkcji. Obecnie Polska jest na 5. miejscu w produkcji mleka w Europie. Nowa Zelandia zorientowana jest na rynki azjatyckie i to rynek chiński jest jej głównym rynkiem eksporto-

polityki na potrzeby wszystkich obywateli Europy. Te konsultacje publiczne są bezpośrednio związane z realizacją planu działania na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej ogłoszonego przez przewodniczącego Junckera w grudniu. WPR już teraz przynosi istotne korzyści dla wszystkich europejskich obywateli w zakresie bezpieczeństwa żywności, żywotności obszarów wiejskich, środowiska naturalnego na wsi oraz

Jaka przyszłość WPR? Otwierając konsultacje społeczne, Komisja Europejska rozpoczęła pierwszy etap unowocześniania i uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. Otrzymane odpowiedzi będą pomocne w działaniach Komisji mających na celu określenie priorytetów polityki rolnej w przyszłości. Unowocześniona i uproszczona Wspólna Polityka Rolna uwzględni kluczowe wyzwania, przed którymi stoi rolnictwo i obszary wiejskie, a jednocześnie przyczyni się do realizacji priorytetów politycznych Komisji (w szczególności w kwestii zatrudnienia i wzrostu gospodarczego), osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, jak również ukierunkowania budżetu na wyniki, uproszczenie i pomocniczość. Ogłaszając proces konsultacji, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan stwierdził: – Podejmujemy dziś kolejne kroki w kierunku unowocześnienia i uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej na XXI wiek. Rozpoczynając konsultacje publiczne, zapraszamy wszystkie zainteresowane strony i podmioty, którym leży na sercu przyszłość żywności i rolnictwa w Europie, do udziału w kształtowaniu

wkładu w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jestem przekonany, że dzięki wspomnianemu planowi działania może przynieść nam jeszcze więcej. W tym celu należy ją jednak zdynamizować i – oczywiście – musimy ją odpowiednio finansować. Konsultacje społeczne umożliwiają rolnikom, obywatelom, organizacjom i innym zainteresowanym stronom wyrażenie opinii na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Na podstawie wyników konsultacji Komisja opracuje do końca 2017 r. komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz udokumentowane możliwe scenariusze polityczne na przyszłość. Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane na stronie internetowej i przedstawione przez komisarza Hogana na konferencji w Brukseli w lipcu 2017 r. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i przekazania swojej opinii. Kwestionariusz dostępny na stronie KE pod adresem: www.ec.europa.eu/agriculture/ consultations/cap-modernising/2017_pl. Opracowanie: KRIR

wym. Nawet w sytuacji sprzedaży swojej całkowitej nadwyżki mleka, Nowa Zelandia nie pokryłaby w 100% zapotrzebowania na ten produkt na rynku chińskim, nie mówiąc już o całym rynku azjatyckim, który jest bardzo chłonny. Pani ambasador podkreśliła, że jest

K

to rynek, na którym również znalazłoby się miejsce dla Polski. Należy także zaznaczyć, że Nowa Zelandia zorientowana jest na produkcję mleka w proszku, natomiast Polska skupia się na produkcji serów twardych. Wendy Hinton omówiła także współpracę, jaka została nawiązana pomiędzy polską firmą Laktopol i nowozelandzkim partnerem firmą Fonterra, w celu wspólnej współpracy w obrocie produktami mlecznymi. Podjęta współpraca może wpłynąć stymulująco na rozwój eksportu polskich produktów mlecznych. Na koniec spotkania prezes KRIR zwrócił się z prośbą o podzielenie się przez Ambasadę Nowej Zelandii informacjami nt. sytuacji w nowozelandzkim rolnictwie, a także podkreślił, że otwarty jest na dalszą współpracę z ambasadą. Opracowanie: KRIR

Apel KRIR i APCA

rajowa Rada Izb Rolniczych wraz ze Stałym Zgromadzeniem Francuskich Izb Rolniczych (APCA) wystąpiła do członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w związku z debatą nad projektem aktu delegowanego odnośnie uproszczeń w zazielenianiu powiązanego z rozporządzeniem No 639/2014. We wspólnym apelu podkreślono, że świadome konieczności, aby jak najlepiej odpowiadać wymaganiom środowiskowym w ramach WPR 2013 roku, francuskie i polskie izby rolnicze zawsze potrafiły znaleźć równowagę między ewolucją praktyk rolników, zachowaniem terytorialnego potencjału produkcji i koniecznością przestrzegania wymogów europejskich. Ale propozycja w tym akcie delegowanym zakazująca stosowania środków fitosanitarnych na obszarach proekologicznych (w tym na roślinach wysokobiałkowych i poplonach) w czasie ośmiu tygodni po głównych zbiorach jest nie

do zaakceptowania w aktualnym stanie i powinna być jasno odrzucona przez Komisję – zaznaczono. Zdaniem izb propozycja ta nie jest możliwa do zaakceptowania, ponieważ zaprzecza ona całkowicie wysiłkom sektora rolnictwa europejskiego co do przestrzegania 5% poziomu obszarów proekologicznych poprzez między innymi ożywienie europejskiego sektora produkcji roślin wysokobiałkowych ambitnego i przynoszącego niezależność w białko roślinne dla całej Unii Europejskiej. Nie bierze pod uwagę trudnych sytuacji technicznych i agronomicznych producentów roślin wysokobiałkowych naszych krajów i w końcu zaprzecza porozumieniu szefów krajów unijnych, co do akceptacji stworzenia obszarów proekologicznych, pod warunkiem, że te nie zmniejszą potencjału produkcyjnego przestrzeni unijnej. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z„Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl


88 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

marzec 2017 NR 3

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 08.02.2017 r. – Sejm RP

■■ informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz rozwoju i finansów na temat planów i propozycji zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności po 2020 r. – referują: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju Jerzy Kwieciński; ■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat zmian w systemie dopłat bezpośrednich związanych z procesem opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej – referuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel; ■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sposobu ujęcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajowych dokumentach strategicznych – referuje podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki; ■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat konsultacji publicznych w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. prowadzonych przez Komisję Europejską – referuje podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki; ■■ sprawy bieżące.

09.02.2017 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1216 i 1245); ■■ rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o przepisach wprowa-

■■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa; ■■projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatności mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz;

dzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1217 i 1246); ■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w ramach krajowych instrumentów wsparcia i budżetu UE – referuje sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki; ■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, z uwzględnieniem zmian – referuje podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki; ■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat stanu obecnego oraz przyszłości publicznego doradztwa rolniczego. Przyszłość Ośrodków Doradztwa Rolniczego – referuje podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki; ■■ rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderaty nr 1, 2 i 4.

15.02.2017 r. – Senat RP

■■ rozpatrzenie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk senacki nr 418, druki sejmowe nr 1216, 1245 i 1245-A); ■■ rozpatrzenie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk senacki nr 419, druki sejmowe nr 1217, 1246 i 1246-A).

21.02.2017 r. – Senat RP

■■ rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy – Przepisy wprowadzające

ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

22.02.2017 r. – Sejm RP

■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań rządu związanych z występowaniem kolejnych ognisk grypy ptaków na terenie Polski – referuje podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech; ■■ sprawy bieżące.

23.02.2017 r. – Sejm RP

■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat perspektyw rozwoju rynku tytoniu dla polskich rolników z uwzględnieniem: czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia produkcji, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, ochrona chemiczna, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność); konkurencyjności produkcji tytoniu na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki;

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2016; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program Rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego

rozporządzenie w sprawie znaku graficznego Produkt polski; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności niezwiązanej do tytoniu; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego;

■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych umów kontraktacji uzgodnionych pomiędzy producentami cukru a regionalnymi związkami plantatorów buraka cukrowego – referują: sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki oraz dyrektor biura Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Rafał Stachura; ■■informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat perspektyw rozwoju rynku buraka cukrowego dla polskich rolników z uwzględnieniem: czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia produkcji, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, ochrona chemiczna, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność); konkurencyjności produkcji buraka cukrowego na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Opracowanie: KRIR

■■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; ■■ projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia; ■■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; ■■ poselski projekt ustawy o Polskim Instytucie Żywności, ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz winorośli. Opracowanie: KRIR


marzec 2017 NR 3

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

89

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

M

inister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy z zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2017 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Umowę z MRiRW podpisało m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, które już od lat współpracuje z resortem. Z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, tj. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Umowa ubezpieczenia obejmuje tylko plon główny. Zgodnie z ww. ustawą, dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producen-

tom rolnym w wysokości do 65% składki w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI, powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Jeżeli uprawa rolna prowadzona jest na działce ewidencyjnej, na której występują użytki rolne różnych klas, przy ustalaniu stawek taryfowych uwzględniana będzie klasa tych użytków rolnych, których powierzchnia jest największa, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez producenta rolnego w tym zakresie. Natomiast w przypadku ustalenia w umowie ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą przysługiwały do powyższych wysokości stawek ubezpieczenia, natomiast pozostałą część składki w całości zapłaci producent rolny. A w przypadku umowy ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub łącz-

nie od kilku wybranych rodzajów ryzyka, w przypadku przekroczenia powyższych stawek taryfowych (9%, 12% i 15%) dopłaty nie będą przysługiwały. W roku 2017 obowiązuje przepis przejściowy, umożliwiający ubezpieczenie przez producenta rolnego upraw rolnych od jednego lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka z zachowaniem możliwości skorzystania z dofinansowania z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku przekroczenia przy sumie 10 ryzyk stawki taryfowej ponad odpowiednio 9%, 12% lub 15% dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia. W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, zobowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obo-

wiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie mogą jednak być stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat. Zachęcając zatem Państwa do skorzystania z oferty Towarzystwa, zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami w jednostkach terenowych Towarzystwa lub u naszych Przedstawicieli. Więcej na www.tuw.pl.


90 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

marzec 2017 NR 3

Pomoc Agencji samorządom lokalnym Agencja Nieruchomości Rolnych wspiera jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju, przekazując im nieodpłatnie grunty i udzielając bezzwrotnej pomocy finansowej. W 2016 r. do samorządów trafiło łącznie prawie 580 ha gruntów, a bezzwrotna pomoc finansowa dla gmin i spółdzielni mieszkaniowych wyniosła ponad 36 mln zł.

A

gencja Nieruchomości Rolnych, realizując zadania wynikające z art. 24, 43 i 44 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, może nieodpłatnie przekazywać uprawnionym podmiotom nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ciągu 25 lat swego funkcjonowania Agencja przekazała nieodpłatnie ponad 363 tys. ha gruntów a w samym 2016 r. ponad 2100 ha. Jednymi z najważniejszych beneficjentów nieodpłatnego przekazywania gruntów przez Agencję są jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymują grunty na realizację zadań własnych. Od początku powstania Agencja przekazała nieodpłatnie samorządom 57,6 tys. ha nieruchomości w całym kraju. W ubiegłym roku Agencja przekazała gminom 579 ha. Najwięcej gruntów samorządom przekazały oddziały terenowe w Olsztynie – 88 ha, Gdańsku i Warszawie po 77 ha oraz Wrocławiu i Rzeszowie po 76 ha. Nieodpłatne przekazywanie gruntów ma znaczący wpływ na poprawę życia ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich, a szczególnie popegeerowskich. Powstają na nich m.in.: szkoły, boiska sportowe, place zabaw i tereny rekreacyjne oraz obiekty użyteczności publicznej, jak: hydrofornie, studnie głębinowe, przepompownie i oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe a od 2012 r. także nekropolie. Znaczną pulę gruntów Agencja przekazała w ubiegłym roku również Lasom Państwowym (128 ha) oraz innym uprawnionym podmiotom (łącznie 1401 ha gruntów). Ponadto przekazano w trwały zarząd grunty znajdujące się pod wodami do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz marszałków województw, o łącznej powierzchni 3165 ha. Agencja ma również na uwadze dziedzictwo historyczne Polski i wspiera je, przekazując na rzecz lokalnych społeczności obiekty zabytkowe. Nieodpłatne przekazanie gruntów może nastąpić na wniosek np. jednostki samorządowej, skierowany do właściwego oddziału terenowego lub filii ANR. Na otrzymanych gruntach samorządy muszą realizować zadania pre-

cyzyjnie określone w umowie z Agencją. Jeśli nieruchomość w ciągu 10 lat od przekazania przez Agencję zostanie sprzedana lub zagospodarowana w inny sposób niż określony w umowie, Agencja żąda zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości. Cztery punkty konieczne do spełnienia przez samorządy lokalne w celu skorzystania z nieodpłatnego przekazania gruntów przez Agencję na realizację celów własnych: 1. Posiadanie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego albo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 2. Określenie zadania, z katalogu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, na które Agencja może przekazać nieodpłatnie nieruchomości zgodnie z ustawą. 3. Wystosowanie pisemnego wniosku jednostki samorządowej do właściwego oddziału terenowego lub filii ANR. 4. Precyzyjne wykorzystywanie nieruchomości zgodnie z celem, na jaki została przekazana przez ANR.

OT w Gdańsku nieodpłatnie przekazał gminie Wicko, w miejscowości Poraj, nieruchomość, na której powstał plac zabaw cja udziela również bezzwrotnej pomocy finansowej jednostkom państwowym i komunalnym, przejmującym urządzenia, obiekty i sieci energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne, które prowadzą działalność w tym zakresie. Celem programu bezzwrotnej pomocy finansowej jest doprowadzenie obiektów przekazanych beneficjentom przez Agencję do stanu technicznego umożliwiającego ich sprawną i bezpieczną eksploatację. Bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez Agencję dotyczy: remontów lub przebudowy budynków, lokali i obiektów infrastruktury technicznej, w tym przejętych dróg osiedlowych (dojazdowych), a także podłączenia przekazanych budynków i lokali do istniejących bądź budowanych sieci

Szkoła na warszawskiej Białołęce wybudowana na gruntach nieodpłatnie przekazanych przez OT ANR w Warszawie Nieodpłatne przekazania gruntów nie są jedyną formą pomocy, jakiej Agencja udziela samorządom lokalnym. Od 1999 r. kieruje do gmin i spółdzielni mieszkaniowych środki finansowe w postaci bezzwrotnej pomocy. Od 2009 r. pomoc ta udzielana jest w ramach Programu pomocy środowiskom popegeerowskim. Od listopada 2010 r. Agen-

infrastruktury technicznej. W tym katalogu mieści się również budowa budynków oraz lokali mieszkalnych, jak również nowych sieci infrastruktury technicznej, w przypadku gdy budowa zastępuje przekazane obiekty, których remont jest ekonomicznie nieuzasadniony. W 2016 r. oddziały terenowe i filie ANR realizowały 205 umów o udziele-

nie bezzwrotnej pomocy finansowej, przekazując środki w łącznej kwocie ponad 36 mln zł. Z tego prawie 33,4 mln  zł Agencja przekazała gminom, a prawie 2,6 mln zł przeznaczyła na pomoc spółdzielniom mieszkaniowym. Ponadto udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej na kwotę ponad 1,4 mln zł pozostałym uprzywilejowanym podmiotom, m.in. ośrodkom akademickim i jeździeckim, prowadzącym działalność wydawniczą, badania naukowe, szkolenia, seminaria, konferencje i konkursy. Około 47% bezzwrotnej pomocy finansowej – prawie 17,8 mln zł, przeznaczono na budowę i remont dróg i chodników, 36% tj. ponad 13,5 mln zł dotyczyło dofinansowania inwestycji związanych z infrastrukturą wodno--ściekową (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i hydrofornie) oraz 13%, czyli ponad 4,7 mln zł przeznaczono na remonty budynków i lokali, sieci ciepłowniczych, kotłowni i oświetlenia. Najwięcej środków w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej w 2016 r. przekazały Oddziały Terenowe ANR w Olsztynie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu odpowiednio: 9,9 mln zł, 4,9 mln zł, i po 4,7 mln zł. Przykładem ilustrującym działania Agencji ułatwiające życie społecznościom lokalnym jest modernizacja ujęć wody w gminie Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie). Agencja w latach 2007–2014 przekazała tej gminie w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej środki finansowe na modernizację 7 ujęć wody, po ok. 300 tys. zł na każde ujęcie. Od 1999 r. do końca 2016 r. Agencja udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom mieszkaniowym na kwotę ponad 1 mld zł. Biuro Rzecznika Prasowego

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 3/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 3/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement