Page 1

28 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

sierpień 2015 NR 8

NR 8 (110) sierpień 2015 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Nowe władze KRIR

Interwencja – „Premia dla młodych rolników”

Czytaj na stronie 66

9 lipca 2015 r. w Warszawie miało miejsce I Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych Czytaj na stronie 66 V kadencji, podczas którego wybrano nowe organy KRIR.

Trudna sytuacja na rynku owoców miękkich

Jakie kolejne działania PROW 2014–2020?

Czytaj na stronie 67

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

P

rezesem KRIR V kadencji ponownie został Wiktor Szmulewicz – prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, natomiast nowym wiceprezesem został delegat Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Mirosław Borowski, a członkami Zarządu KRIR: Stanisław Bartman – prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Julian Sierpiński – prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz Robert Nowak – delegat Śląskiej Izby Rolniczej. Od lewej: Julian Sierpiński – członek Zarządu KRIR, Mirosław Borowski – wiceprezes KRIR, Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wiktor Szmulewicz – prezes KRIR, Stanisław Bartman – członek Zarządu KRIR oraz Bronisław Węglewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRIR

Czytaj na stronie 68

Do biura KRIR wpłynęły do konsultacji

Czytaj na stronie 68 Podczas posiedzenia wybrano również członków Komisji Rewizyjnej KRIR (Bronisław Węglewski – przewodniczący Komisji, prezes Izby Rolniczej Woj. Łódzkiego, Zenon Bistram – prezes Pomorskiej Izby Rolniczej, Ryszard Ciźla – prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Herbert Czaja – prezes Izby Rolniczej w Opolu i Grzegorz Leszczyński – prezes Podlaskiej Izby Rolniczej) oraz powołano Komisję Budżetową KRIR.  

Spotkanie Zarządu KRIR z ministrem Sawickim

Czytaj na stronie 69

ARR podsumowała rok kwotowy 2014/2015

Czytaj na stronie 69

Komisja Wyborcza i Komisja Mandatowo-Skrutacyjna

KRIR w sprawie klęski suszy

Podkarpacki Piknik Drobiowy

Czytaj na stronie 70

Przychody decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń

Czytaj na stronie 71

„TUW” liderem w ubezpieczaniu produkcji mięsa drobiowego

Czytaj na stronie 71

Opracowanie: KRIR

R

olnictwo jest tą gałęzią gospodarki, która w bezpośredni sposób zależna jest od warunków pogodowych. To rolnik jako pierwszy boryka się ze skutkami ekstremalnych warunków pogodowych. Dlatego samorząd rolniczy 17 lipca 2015 r. po raz kolejny zwrócił się z wnioskiem do resortu rolnictwa o kompleksową i całościową zmianę podejścia do problemu suszy.

Potrzebna pilna zmiana sposobu monitorowania i ogłaszania stanu klęski suszy W wielu gminach pracują komisje szacujące straty związane z wystąpieniem suszy.

Ze sporządzonych protokołów strat i relacji członków Komisji wynika, że raport IUNG –PIB znacznie odbiega od rzeczywistej sytuacji na polach uprawnych. Raport Instytutu generalnie określa sytuację na poziomie gminy, jednak sieć stacji meteorologicznych to średnio jedna na powiat – jest to zdecydowanie za mało. Opady deszczu coraz częściej mają charakter lokalny i często zachodzi sytuacja, gdy u jednego rolnika nie pada, ale już u sąsiada przychodzi gwałtowny deszcz ratujący plon. Zwrócić należy uwagę także na fakt, iż określenie kategorii gleby w raporcie IUNG nie koreluje z klasyfikacją gruntów. Różne są też interpretacje, czy gleby I kategorii w raporcie IUNG to klasa V i VI, czy też może wchodzi klasa IVb.

Ponadto, metoda szacowania bilansu wodnego została opracowana w 2007 r. Czy w tym czasie była prowadzona jego certyfikacja, czy zostały uwzględnione występujące w ostatnich latach zimy praktycznie bez śniegu? W roku bieżącym wegetacja roślin zaczęła się już w lutym. Zmieniły się w czasie krytyczne okresy dla poszczególnych roślin. Rolników obowiązuje zazielenienie i dywersyfikacja upraw. W świetle tego powinno się zmienić zalecone uprawy dla gleb najlżejszych. Raport IUNG nie uwzględnia bilansu wodnego na użytkach zielonych (rozporządzenie ministra w wykazie tego nie przewiduje). Ponadto, należy raz jeszcze zmienić podejście do strat w produkcji zwierzęcej. Roz-


sierpień 2015 NR 8 wój produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydła, w znacznej mierze jest uzależniony od produkcji tanich, dobrych jakościowo własnych pasz gospodarskich. Dlatego też użytki zielone stanowią podstawową bazę w produkcji pasz. W związku z tym, jeśli susza dotyka użytki zielone, bezpośrednio wpływa to na produkcję zwierzęcą. W protokołach tego w ogóle nie uwzględniono. Kilka kolejnych lat było pod względem rozkładu opadów w miarę korzystne dla produkcji rolniczej. Obecny rok pokazuje jednak, że opady występują punktowo, a ich rozkład w czasie jest skrajnie niekorzystny.

Resort odpowiada W związku z wystąpieniem KRIR, w sprawie szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów, w odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) określenia zakresu i wielkości szkód powstałych w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dokonuje komisja powołana przez wojewodę. Komisja jest zobowiązana sporządzić protokół z oszacowania wszystkich szkód, które wystąpiły w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach i środkach trwałych) w dwóch egzemplarzach,

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H jeden dla wojewody drugi dla producenta rolnego. A zatem, zdaniem MRiRW, wszelkie wątpliwości i zapytania dotyczące prac komisji należy kierować do właściwego wojewody. Na stronach internetowych MRiRW w zakładce Niekorzystne zjawiska atmosferyczne, zamieszczona została aktualna informacja dla Komisji powołanych przez wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Zgodnie z ww. informacją, w ramach kosztów poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględnione np. koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Kolejny wniosek o zmianę przepisów Realizując wniosek z I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 29 lipca 2015 r., Zarząd KRIR w dniu 7 sierpnia 2015 r. ponownie zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii podjęcia pilnych działań w celu zmiany przepisów dotyczących monitorowania i ogłaszania stanu klęski suszy. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, niezbędna jest zmiana sposobu monitorowania ilości opadów przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Konieczne jest pilne podjęcie rozmów na temat zmia-

ny sposobu wyliczania klimatycznego bilansu wodnego, który obecnie nie uwzględnia niskiej ilości opadów w okresie jesienno-zimowym i tym samym niskiego poziomu wód gruntowych przed okresem wegetacji, co ma znaczący wpływ na wystąpienie objawów suszy w późniejszym okresie. Równie ważne jest poszerzenie sieci punktów pomiaru opadów, ponieważ tegoroczna susza objęła tereny praktycznie całych województw, a ogłoszona została tylko w niektórych gminach. Dlatego też, to komisje szacujące straty w gminach powinny decydować o wystąpieniu suszy na poszczególnych obszarach, co nie wynika z Informacji dla Komisji powołanych przez wojewodę dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę przekazanej do wiadomości prezesa KRIR przy piśmie z dnia 04.08.2015 r.. W związku z tym, Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała o zorganizowanie spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z przedstawicielami samorządu rolniczego w celu wypracowania zmiany sposobu wyliczania klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych roślin uprawnych oraz zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie jednoznacznej interpretacji uprawniającej komisje szacujące straty w gminach do decydowania o wystąpieniu suszy na poszczególnych terenach.

Izba wojewódzka będzie miała możliwość wystąpienia o powołanie komisji? Realizując kolejny wniosek ws. suszy z I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 29 lipca 2015 r., w dniu 11 sierpnia 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Administracji i Cyfryzacji w kwestii powoływania komisji do spraw szacowania szkód klęskowych. Do zadań izb rolniczych, zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, należy w szczególności występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust 2 i 3, izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego. Obecnie, to wójt lub burmistrz występują do wojewody z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania szkód klęskowych. Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje, aby takie uprawnienia nadać również wojewódzkim izbom rolniczym, ponieważ z sygnałów docierających do samorządu rolniczego wynika, że są przypadki, w których wójtowie lub burmistrzowie odmawiają rolnikom wystąpienia do wojewody z wnioskiem o powołanie komisji klęskowych. Izby wojewódzkie, które dysponują najlepszą wiedzą dotycząca wystąpienia klęski na poszczególnych obszarach, mając możliwość

PW

65

występowania z wnioskami o powołanie komisji do właściwego wojewody, zapewnią rolnikom, których dotknęła klęska niezbędną pomoc, zwłaszcza w przypadku, gdy władze samorządowe odmówią wystąpienia z takim wnioskiem. Wniosek przekazany został również do wiadomości Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Natychmiastowe powoływanie komisji szacujących straty Zarząd KRIR w dniu 12 sierpnia 2015 r. zwrócił się z pilną prośbą do Premier RP oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji o spowodowanie, aby wojewodowie w trybie natychmiastowym powoływali komisje szacujące straty i przekazali stosowną, jednoznaczną informację wójtom i burmistrzom w celu usprawnienia całego procesu powoływania komisji i szacowania strat. W rolnictwie każdy dzień ma ogromne znaczenie, dlatego tak ważne jest, by komisje najszybciej jak jest to możliwe szacowały straty na wszystkich uprawach w gospodarstwach. Zarząd KRIR zawnioskował także o szacowanie przez komisje strat we wszystkich gałęziach rolnictwa, na które wpływ ma klęska suszy. To nie tylko straty w uprawach, ale także straty w innych działach rolnictwa, np. w produkcji zwierzęcej. Rozwój produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydła, w znacznej mierze jest uzależniony od produkcji tanich, dobrych jakościowo własnych pasz gospodarskich. Dlatego też użytki zielone stanowią podstawową bazę w produkcji pasz. W związku z tym, jeśli susza dotyka zboża czy użytki zielone, bezpośrednio wpływa to na produkcję zwierzęcą. Opracowanie: KRIR

Apel o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju W związku z klęską suszy, która występuje obecnie na obszarze całego kraju, a w wielu rejonach sytuacja niedoboru wody jest krytyczna, w dniu 14 sierpnia 2015 r., prezes KRIR zorganizował konferencję prasową, podczas której zwrócił się do Premier RP o wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju. Zdaniem prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, niezbędne jest ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, co spowoduje możliwość powołania komisji szacujących straty na terytorium całej Polski, we wszystkich gospodarstwach i na wszystkich

rodzajach upraw oraz umożliwi rolnikom skorzystanie z wielu instrumentów, które chociaż w niewielkim stopniu pozwolą zrekompensować ogromne straty spowodowane klęską suszy, jak np. kredyty preferencyjne czy odroczenie płatności składek KRUS. Obecnie, w wielu rejonach, gdzie faktycznie wystąpiła susza, wojewodowie nie mają możliwości powołać komisji szacujących, z uwagi na dane Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który monitorując stan opadów w Polsce bazuje na danych tylko z około 300 miejsc pomiarowych i nie uwzględnia niskiej ilości opa-

dów w okresie jesienno-zimowym i tym samym niskiego poziomu wód gruntowych przed okresem wegetacji, co ma znaczący wpływ na wystąpienie objawów suszy w późniejszym okresie. Prezes KRIR przesłał także w dniu 14 sierpnia 2015 r. do Premier RP pismo z wnioskiem o wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju wraz z pismami z wielu regionów Polski w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie z powodu suszy, które otrzymało Biuro KRIR, prosząc o odpowiednie decyzje Rządu w tej sprawie. Opracowanie: KRIR


66 PW

W

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Interwencja w sprawie wykluczających kryteriów przyznania „Premii dla młodych rolników”

dniu 5 sierpnia 2015 r. Zarząd KRIR, w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagi na wiele niepokojących sygnałów dotyczących kryteriów przyznawania pomocy docierających do samorządu rolniczego.

Sprzeciw samorządu rolniczego wobec wykluczających kryteriów Zarząd KRIR zwrócił uwagę, że wielu młodych rolników, którzy rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, czyli np. w styczniu br. zgodnie z kryterium z § 2 ust. 1 pkt 1), jednocześnie złożyło wnioski o przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej lub przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w ramach ostatniego nabo-

K

sierpień 2015 NR 8

ru, czyli do 15 czerwca 2015 r. lub było posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. W związku z tym, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu„Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014– 2020 (Dz.U. 2015 poz. 982) uznaje się ich jako osoby, które rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa jako kierujący i zostają tym samym wyeliminowani z możliwości ubiegania się o wsparcie z ww. działania, nie spełniając kryterium z § 2 ust. 1 pkt 2). Samorząd rolniczy stanowczo sprzeciwił się wykluczeniu z uzyskania pomocy młodych rolników, którzy rozpoczęli urządzanie gospodarstwa w okresie najwyżej 12 miesięcy od daty planowanego złożenia wniosku. Przejmując gospodarstwo ze zwierzętami i chcąc je prowadzić, młodzi rolnicy musieli zgłosić zwierzęta do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. Ponadto, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz

młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zostało wydane 13 lipca 2015 r., a nabór wniosków o przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej lub przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przeprowadzony był od 15 marca do 15 czerwca 2015 r. Młodzi rolnicy nie mieli zatem wiedzy, że składając wnioski o przyznanie płatności do 15 czerwca 2015 r. zostaną wykluczeniu z możliwości ubiegania się o przyznanie „Premii dla młodych rolników”. Wielu z nich od dłuższego czasu przygotowuje się do złożenia wniosków w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, a z powodu takiej konstrukcji kryteriów w ww. rozporządzeniu czują się zawiedzeni i w pewnym stopniu oszukani. W związku z tą sytuacją, samorząd rolniczy wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne wprowadzenie zmian legislacyjnych w ww. projekcie, aby nie eliminować z ubiegania się o pomoc młodych rolników, którzy ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich w ramach ostatniego naboru bądź byli posiadaczami zwierząt. Licząc na pilne wprowadzenie zmian przedstawionych przez samorząd rolniczy, Zarząd KRIR zwrócił się także z prośbą o zmianę § 7 ust. 1 i 2

Trudna sytuacja na rynku owoców miękkich

olejny rok z rzędu mamy do czynienia z dramatycznie niską ceną skupu owoców miękkich, w tym porzeczki. Jesteśmy największym na świecie producentem czarnej porzeczki i najważniejszym jej dostawcą na rynki międzynarodowe. Jednak, mimo że nasi producenci są liderami, to ich sytuacja już kolejny rok nie jest najlepsza. Firmy skupują czarną porzeczkę po 30–40 gr za kg, co pokrywa ok. 25 proc. kosztów produkcji i coraz głośniej mówi się o zmowie cenowej na rynku porzeczki. O ile ustalenia przez rząd ceny minimalnej na porzeczki są w dobie gospodarki rynkowej niemożliwe do spełnienia oraz ze względu na przepisy unijne, które nie przewidują możliwości samodzielnego podejmowania działań interwencyjnych na ryn-

kach rolnych czy przyznawania producentom pomocy poza pomocą de minimis, o tyle w opinii samorządu rolniczego Rząd musi koniecznie podjąć działania w celu konieczności zawierania przez podmioty skupujące i przetwarzające umów kontraktacyjnych, o wprowadzenie których samorząd rolniczy niezmiennie postuluje od wielu lat. Mając to na uwadze, Zarząd KRIR 17 lipca 2015 r. zwrócił się do MRiRW z wnioskiem o intensyfikację działań w budowie wspólnej platformy sprzedażowej, poprzez umowy kontraktacyjne. W sprawie trudnej sytuacji, szczególnie producentów czarnej porzeczki, KRIR dyskutowała także podczas I posiedzenia V kadencji w dniu 29 lipca 2015 r. Przyjęto stanowisko, w któ-

rym postulowano wprowadzenie dopłat de minimis w wysokości 1000 zł do każdego 1 ha porzeczki. Członkowie KRIR zwrócili uwagę, że obecna sytuacja producentów jest wręcz tragiczna, a cena oscylująca w granicach 30–40 gr za jeden kilogram porzeczki nie rekompensuje kosztów zbioru. Propozycja Rządu dotycząca dopłaty 600 zł pokryje koszty zbioru, ale nie pokryje kosztów produkcji. Dopłata postulowana przez KRIR ma na celu zapobieganie likwidowaniu plantacji. Stanowisko przekazane zostało ministrowi rolnictwa. W odpowiedzi na wniosek KRIR, resort rolnictwa poinformował, że przygotowuje rozwiązania prawne umożliwiające udzielanie w formule de minimis pomocy producentom czarnej porzeczki. Projekt rozporzą-

w zakresie umożliwienia młodym rolnikom zaliczania gruntów dzierżawionych od osób prywatnych przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, z uwagi na ograniczone w wielu regionach kraju możliwości długoterminowej dzierżawy gruntów z ZWRSP lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Resort rolnictwa wprowadza zmiany W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR, w dniu 10 sierpnia 2015 r., resort rolnictwa przedstawił do opinii projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Resort poinformował, że projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie rozwiązań przejściowych dla pierwszego, planowanego w roku 2015, naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jak również wprowadzenie kilku zmian technicznych i doprecyzowujących przepisy obowiązującego rozporządzenia.

dzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR został przekazany do prekonsultacji społecznych. Natomiast po uzyskaniu zgody Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu, będzie możliwy dalszy proces uzgodnień projektowanych przepisów. Projekt ten zakłada

Proponowane rozwiązania przejściowe dotyczące pierwszego, planowanego na 2015 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy, są wynikiem uwzględnienia postulatów rolników, izb rolniczych oraz organizacji społecznych. Wejście w życie ww. rozporządzenia ma umożliwić, wyjątkowo w pierwszym roku wdrażania operacji typu „Premie dla młodych rolników”, przyznanie pomocy również osobom, które rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa jako kierujący w okresie poprzedzającym wejście w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 13 lipca 2015 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014–2020, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach tego instrumentu wsparcia i spełniają pozostałe warunki przyznania pomocy. Zarząd KRIR pozytywnie zaopiniował ww. projekt, ponieważ uwzględnił on uwagi samorządu rolniczego, jednak ponownie zawnioskował o zmianę § 7 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia w zakresie umożliwienia młodym rolnikom zaliczania gruntów dzierżawionych od osób prywatnych przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Opracowanie: KRIR

stawkę pomocy w wysokości 600 zł na 1 ha powierzchni plantacji porzeczki czarnej. Zarząd KRIR zgłosił uwagi do projektu, w których proponuje wprowadzenie dopłat de minimis w wysokości 1000 zł do każdego 1 ha porzeczki, co jest zgodne z przyjętym na posiedzeniu stanowiskiem KRIR. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół„Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w„Polskiej Wsi”odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl


sierpień 2015 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

67

Jakie kolejne działania PROW 2014–2020? MRiRW zakłada, że w roku 2015 ogłoszone zostaną terminy naboru wniosków w odniesieniu do 8 wymienionych poniżej instrumentów PROW 2014–2020. Jednak precyzyjne określenie dnia rozpoczęcia naboru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające prace legislacyjne. Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych) Pomoc będzie udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Będą wspierane wyłącznie takie rodzaje operacji, które będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Poprzez poprawę ogólnych wyników gospodarstwa rolnego rozumie się poprawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Restrukturyzacja powinna być oparta o orientację rynkową. Elementem operacji może być uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Beneficjentem będzie mógł zostać rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników. Pomoc udzielana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, wyjątek do 60% kosztów kwalifikowalnych dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych – nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych, operacji związanych m.in. z budową, przebudową budynków inwentarskich i gospodarczych oraz zakupem wyposażenia, maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej. W przypadku wsparcia przeznaczonego na rozwój produkcji prosiąt wysokość wsparcia wynosi do 900 tys. zł. Wsparcie gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej na inwestycje związane z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi wyniesie do 500 tys. zł. Natomiast w przypadku innych inwestycji, w tym m.in. dotyczących racjonalizacji produkcji, zwiększenia skali produkcji maksymalny poziom pomocy wyniesie do 200 tys. zł. Powyższe limity nie łączą się. Wsparcie dotyczy gospodarstw o powierzchni do 300 ha oraz ograniczone jest do gospodarstw dysponujących określoną w programie wielkością ekonomiczną. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności Ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów w kraju i zagranicą, produkcja żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, a więc w oparciu o określone i sprawdzane standardy gwarantujące unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i wzmacniania współpracy w łańcuchu żywnościowym. Z godnie z przepisami Programu, wsparcie dla rolników polegać będzie na refundacji

kosztów uczestnictwa w unijnym lub krajowym systemie jakości i może wynieść maksymalnie 2000 euro rocznie, przez trzy lata. Budowa i modernizacja dróg lokalnych (w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”) Barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych, np. takich jak edukacja, zdrowie, kultura. Realizacja działania ma na celu poprawę warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie ludności zamieszkującej obszary wiejskie dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach działania będą realizowane inwestycje w budowę lub modernizację dróg lokalnych. Maksymalna wielkość pomocy na inwestycje ze środków EFRROW wyniesie do 3 mln zł na beneficjenta. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzić będzie ze środków własnych beneficjenta. O wsparcie będzie mogła ubiegać się gmina, powiat lub ich związki. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Głównym celem podejścia Leader jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie możliwości zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Wsparcie w ramach podejścia LEADER udzielane będzie przede wszystkim na realizację operacji w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). W ramach wdrażanych LSR m.in. będą wspierane przedsięwzięcia z zakresu rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenia nowych miejsc pracy, edukacyjno-informacyjne oraz z zakresu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym małego przetwórstwa. Wysokość pomocy na operacje w ramach lokalnych strategii rozwoju dla beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych, operacje związane z tworzeniem przedsiębiorczości bądź tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego wynosi do

300 tys. zł. Wsparcie na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego wyniesie do 500 tys. zł, natomiast 100 tys. zł w przypadku operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ramach LSR premiowane będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:

■■innowacyjne; ■■przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu; ■■generujące nowe miejsca pracy; ■■realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju); ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN Pomoc kierowana jest do producentów rolnych, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą, w gospodarstwach położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Wsparcie (do 50 tys. zł) umożliwi wyposażenie gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych oraz urządzenia do aplikacji nawozów naturalnych. Intensywność wsparcia wynosi do 60% kosztów kwalifikowalnych dla młodych rolników, dla pozostałych beneficjentów – do 50% kosztów kwalifikowalnych. Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych W ramach tego instrumentu proponuje się udzielanie wsparcia na rozwój działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług rolniczych. Beneficjentem będzie mogła zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Wysokość pomocy do 500 tys. zł. Maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowalnych. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór nieobejmujący rolników Zakłada się udzielanie wsparcia na przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, tj. produktów wymienionych w załączniku nr 1 do TFUE z wyłączeniem produktów rybnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również

produktem rolnym. Beneficjentem będzie mogła być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Beneficjent zobowiązany będzie do zadeklarowania, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich) zawieranych np. z rolnikami bądź grupami producentów. W przypadku przedsiębiorców wsparcie wyniesie do 3 mln zł dla jednego beneficjenta lub do 15 mln zł dla związków grup producentów rolnych/zrzeszeń organizacji producentów. Wsparcie będzie mieć formę refundacji do 50% wydatków związanych z poniesionymi kosztami kwalifikowalnymi. Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc będzie przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym, tj. objętym załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przez restrukturyzację rozumie się przeprowadzenie zasadniczych zmian w gospodarstwie, mających na celu wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa (wyrażonej w tys. euro) przez poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności, na przykład w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej. Beneficjentem będzie mógł zostać rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą. Wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw, o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro, będzie mieć formę premii, w wysokości 60 tys. zł, wypłacanej w dwóch ratach. Warunkiem wypłaty drugiej raty jest poprawna realizacja biznesplanu. Ostateczne terminy uruchomienia wsparcia w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014–2020 uzależnione będą od zakończenia prac i zaimplementowania pakietu legislacyjnego (rozporządzeń wykonawczych). Opracowanie: KRIR Źródło: MRiRW


68 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

sierpień 2015 NR 8

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 08.07.2015 r. – Sejm RP

■■Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli nt. „Skuteczności działań i procedur podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń”; ■■Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: stanu zwalczania afrykańskiego pomoru świń w Polsce oraz jego wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych, realizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, w tym programu bioasekuracji; ■■Informacja Ministra Środowiska na temat skuteczności stosowanych instrumentów prawnych przy wypłacie odszkodowań za powstałe szkody łowieckie. Skala zjawiska. Planowane zmiany legislacyjne; ■■Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska na pismo Podlaskiej Izby Rolniczej; ■■Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat w rolnictwie spowodowanych warunkami agrometeorologicznymi oraz monitoringu obszarów występowania zjawiska suszy na terenie Polski.

09.07.2015 r. – Sejm RP

■■Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druki nr 3472 i 3573); ■■Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ■■Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrokowy; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać rośliny rodzaju Brugmansia Pers oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, wprowadzane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub przemiesz-

ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (druki nr 3463 i 3572); ■■Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druki nr 3193 i 3593); ■■Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o poselskich oraz przedstawionych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 2968, 3139, 3157 i 3592; ■■Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3524) – kontynuacja.

16.07.2015 r. – Senat RP

■■Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk senacki nr 990, druki sejmowe nr 3472, 3573 i 3573-A); ■■Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (druk senacki nr 991, druki sejmowe nr 3463, 3572 i 3572-A); ■■Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk senacki nr 995, druki sejmowe nr 3193, 3593i 3593-A);

■■Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 996, druki sejmowe nr 2968, 3139, 3157, 3592 i 3592-A); ■■Omówienie wniosków zgłoszonych do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki nr 966, druki sejmowe nr 3109, 3533 i 3533-A).

21.07.2015 r. – Sejm RP

■■Wspólne z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 3588).

21.07.2015 r. – Senat RP

■■Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zabezpieczenia rynku polskiego przed napływem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin; ■■Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1005, druki sejmowe nr 3524 i 3646).

22.06.2015 r. – Sejm RP

■■Wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym

oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3666).

23.07.2015 r. – Sejm RP

■■Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie (druk nr 3520); ■■Uzupełnienie składu osobowego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych (druk nr 3076); ■■Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji i planowanych do realizacji form pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy, w tym odpowiedź na postulaty zawarte w piśmie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Rolniczego; ■■Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji na rynku owoców miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem porzeczki czarnej; ■■Wysłuchanie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pytania zadane przez posłów podczas 272. i 273. posiedzenia Komisji w dniu 8 lipca br.; ■■Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji rządu w sprawie pomocy rolnikom dotkniętym tegoroczną klęska suszy”. Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji czane przez jej terytorium, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Potato spindle tuber viroid; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym; ■■Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z autopoprawką; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego;

■■Projekt rozporządzenia w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych; ■■Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów i leśnych.; ■■Poselski projekt ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw; ■■Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

■■Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw; ■■Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■Projekt dokumentu pn. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ”Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; Opracowanie: KRIR


sierpień 2015 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Spotkanie Zarządu KRIR z ministrem Sawickim

W

dniu 5 sierpnia 2015 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkał się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Omówiono bieżącą sytuację w rolnictwie, zwłaszcza w kontekście występującej w wielu regionach klęski suszy oraz trudnej sytuacji na rynku mleka i producentów czarnej porzeczki. Prezes KRIR zwrócił uwagę, że Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, nad którym trwają obecnie prace w parlamencie i z którego rolnicy w trudnych sytuacjach mogliby skorzystać, powinien być finansowany także częściowo z budżetu państwa, w innym wypadku nie uzyska akceptacji środowiska rolniczego. W sprawie trudnej sytuacji na rynku czarnej porzeczki, Zarząd KRIR uznał, że tegoroczna pomoc dla plantatorów nie powinna być uzależniona od niszczenia części plantacji. Takie rozwiązanie powinno być dobrze

przygotowane i wprowadzone najwcześniej w przyszłym roku. Przedstawiciele samorządu rolniczego poruszyli także kwestię dotyczącą kryteriów przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014–2020, na które nabór wniosków rozpoczął się 20 sierpnia. Wielu młodych rolników, którzy rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okre-

sie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, czyli np. w styczniu br., zgodnie z kryterium z §2 ust. 1 pkt 1) jednocześnie złożyło wnioski o przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej lub przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w ramach ostatniego naboru, czyli do 15 czerwca 2015 r. W związku z tym, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015  r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 982) uznaje się ich jako osoby, które rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa jako kierujący i zostają tym samym wyeliminowani z możliwości ubiegania się o wsparcie z ww. działania, nie spełniając kryterium z §2 ust. 1 pkt 2). Zarząd KRIR zwrócił się więc o pilne rozwiązanie tej kwestii. Opracowanie: KRIR

PW

69

ARR podsumowała rok kwotowy 2014/2015

N

a podstawie informacji rocznych, przekazanych przez podmioty skupujące dyrektorom Oddziałów Terenowych ARR, ilość skupionego mleka wyniosła 10,505 mld kg. Tym samym krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o 5,85%,a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi niemal 63,5 tys. Kurs przeliczeniowy dla opłaty jest przyjmowany z dnia 31.03.2015 i wynosi 4,0854. Opłata za 100 kg przekroczenia krajowego w roku kwotowym 2014/2015 wynosi 27,83 €, co stanowi 113,70 zł. Po zastosowaniu współczynnika realokacji w wysokości 0,200590630 stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw za rok 2014/2015 wynosi 90,89 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujący limity. Wobec powyższego, opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad 161,5 mln euro, co stanowi ok. 659,8 mln zł. Opracowanie: KRIR Źródło: ARR


70 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

sierpień 2015 NR 8

Podkarpacki Piknik Drobiowy W dniu 2 sierpnia 2015 r. Podkarpacka Izba Rolnicza zorganizowała na Rynku w Dębicy Piknik Drobiowy. Celem Pikniku, który został sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, było propagowanie wśród konsumentów spożycia drobiu i jego przetworów poprzez zwiększenie ich udziału w codziennej diecie.

N

a wstępie konferansjerzy przywitali zaproszonych gości, organizatorów imprezy i publiczność. Następnie przedstawili program i omówili cel Pikniku Drobiowego. Ponadto poinformowali o walorach mięsa drobiowego i jego przetworów zachęcając do ich spożycia w codziennej diecie, zaprosili publiczność do odwiedzenia stoiska izby oraz do degustacji produktów i udziału w konkursach. Po części oficjalnej odbył się konkurs kulinarny na „Najlepszą potrawę z drobiu”. Uczestniczyło w nim 10 podmiotów reprezentujących województwo podkarpackie, tj.: Koło Gospodyń Osiedla Ropczyce-Chechły, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich„Górzanki” w Górze Motycznej, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeżance, Koło Gospodyń Wiejskich w Straszęcinie, Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Jastrząbce, Stowarzyszenie „Zawisłocze Pilźnień-

skie” w Mokrzcu, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej, Koło Gospodyń Wiejskich Stasiówka i Koło Aktywnych Kobiet Borowa. Następnie uczestnicy Pikniku mieli możliwość bezpłatnego degustowania potraw drobiowych wystawionych na stoiskach, a były to m.in. roladki nadziewane, kurczak faszerowany, zapiekanki, szaszłyki, gołąbki, galaretki i różne sałatki. Atrakcją Pikniku były konkursy, w których bardzo chętnie uczestniczyła publiczność: „Slalom z jajkiem strusim”, „Pozbieraj jajka do koszyka w alkogoglach”, „Ile waży kaczka?”, „Nakarm kaczuszkę”, „Bieg z jajkiem na łyżce”, „Przenieś kurczaki” i „Łowienie jajek za pomocą wędki”. W przerwach między konkursami wręczano nagrody dla zwycięzców. Na zakończenie odbyła się loteria fantowa dla dzieci, w której wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki.

Podczas Pikniku hostessy zachęcały uczestników imprezy do odwiedzenia stoiska izby, rozdawały materiały promocyjne oraz częstowały próbkami przygotowanych potraw i produktów spożywczych. Informowały także o walorach produktów drobiowych zachęcając do zwiększenia ich spożycia w codziennej diecie. Osoby obsługujące stoisko informowały uczestników o jakości i zaletach produktów drobiowych, rozdawały materiały informacyjne zachęcając do degustacji produktów drobiowych i do zwiększenia ich spożycia w codziennej diecie oraz przedstawiały prezentację multimedialną nt. walorów mięsa drobiowego.


sierpień 2015 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

71

Przychody decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

O

soby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i mają ustalone prawo do emerytury rolniczej (w tym również do emerytury częściowej – nowego świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników), bez ograniczeń mogą osiągać dodatkowe przychody. Z zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczenia muszą liczyć się natomiast przechodzący na wcześniejszą emeryturę rolniczą i osoby uprawnione do renty okresowej lub renty rodzinnej.

Źródła przychodów O zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczenia decyduje rodzaj działalności, z której świadczeniobiorca uzyskuje dodatkowy przychód i skala tego przychodu. Działalność emeryta/rencisty polegająca na zatrudnieniu, służbie lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, lub działalności wykonywanej za granicą, skutkuje obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Przychody z wymienionych tytułów mają

P

olska, wyprzedzając Wielką Brytanię, stała się największym producentem drobiu (kurcząt) rzeźnego w UE. Wart podkreślenia jest fakt, iż aż jedna trzecia tej produkcji trafia na rynek unijny, najbardziej wymagający pod kątem jakościowym, co pozytywnie wpływa na stabilizację dochodów tego właśnie sektora. Także i w produkcji gęsi Polska jest największym producentem, a zarazem i eksporterem (aż 95% polskiej gęsiny trafia na rynek naszych zachodnich sąsiadów), w Europie. Wartość rynku drobiowego, liczona w cenach zbytu, przekracza już niebagatelną kwotę 10 mld zł. Dlatego też Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, świadczące już od przeszło 20 lat kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla wszystkich środowisk rolniczych, przygotowało specjalną, kompleksową ofertę ubezpieczenia drobiu i majątku należącego do producentów drobiu, zawierającą, oprócz cieszącej się największym powodzeniem oferty ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, także i ofertę ubez-

zatem znaczenie dla zmniejszania/ zawieszania świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników. Do wymienionych przychodów emerytów/rencistów KRUS wlicza się także kwoty pobranych zasiłków, np. chorobowego, macierzyńskiego. Zasady w tym zakresie reguluje art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.) Nie skutkuje obowiązkiem ubezpieczenia społecznego działalność twórcza i artystyczna, jak również przychody z tytułu: n praw autorskich i patentowych, n  wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub lokali (chyba, że są one przedmiotem działalności gospodarczej emeryta/rencisty), n  honorariów za działalność artystyczną lub twórczą, n  umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zle-

cenia, jeżeli wykonawca umowy jest uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, albo studentem – do czasu ukończenia 26 roku życia, jeśli na ten wiek życia przypada ostatni rok studiów. Na zawieszenie (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej nie mają także wpływu przychody z działalności rolniczej (emeryt pozostaje właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym). Natomiast niezaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej decyduje o zawieszeniu (ograniczeniu wysokości) części świadczenia, części uzupełniającej emerytury lub renty. Wyjątek dotyczy emerytów w pełnym wieku emerytalnym, których małżonek prowadzi działalność rolniczą i z tego tytułu małżonek ten podlega obowiązkowo (z mocy ustawy) ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Progi przychodów Emerytura, renta rolnicza jest wypłacana bez zmniejszenia, jeśli przychody świadczeniobiorcy nie przekraczają 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 czerwca 2015 r. wynoszącego 2838,50 zł). Przychody powyżej 2838,50  zł, ale nieprzekraczające 130  proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 czerwca 2015 r. odpowiadającej 5271,40 zł), powodują zmniejszenie części uzupełniającej emerytury lub renty (wynoszącej 95 proc. emerytury podstawowej w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 r. lub 85 proc. emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) o kwotę przekroczenia – nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia i dla jednej osoby uprawnionej. W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 czerwca 2015 r. – 5271,40 zł) zawieszeniu ulega część

uzupełniająca (część wynosząca 95 proc. emerytury podstawowej lub 85 proc. emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.

***

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaznacza, że świadczeniobiorcy są zobowiązani do informowania właściwego organu emerytalno-rentowego o podjęciu zatrudnienia lub działalności pozarolniczej i wysokości osiąganego wynagrodzenia czy dochodu. Oprac. KRUS

TUW „TUW” liderem w ubezpieczaniu produkcji mięsa drobiowego

piewwczenia od ryzyka szkód spowodowanych przez upał. Powyższa oferta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem producentów drobiu, gdyż w ostatnich latach drastycznie wzrosło zagrożenie wystąpienia szkód spowodowanych nie tylko gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi (huragan, powodzie, gradobicia,

podtopienia), ale także i powtarzającymi się okresami (zwłaszcza w okresie letnim) wysokich temperatur. Jak istotne w produkcji drobiarskiej jest to ryzyko, przekonało się już wielu ubezpieczonych rolników, którym TUW „TUW” wypłaciło należne im odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez ryzyko upału. W tym przypadku mak-

syma „przezorny zawsze ubezpieczony”, na szczęście dla tych producentów, okazała się bardziej trafną niż znane polskie powiedzenie: „mądry Polak po szkodzie”. Należy nadmienić, że Towarzystwo jako jedno z niewielu zakładów ubezpieczeń ma możliwość ubezpieczenia drobiu z dopłatą z budżetu państwa do składki za ubezpieczenie

drobiu, co sprawia, że oferta Towarzystwa jest bardziej atrakcyjna. TUW „TUW”, zachęcając zatem Państwa do zapoznania się ze szczegółami ww. oferty, zaprasza do kontaktu z pracownikami Towarzystwa (adresy jednostek na www.tuw.pl.), którzy pomogą w wyborze oferty ubezpieczeniowej„skrojonej na miarę” Państwa potrzeb. Należy przy tym podkreślić, iż Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW” posiada bardzo bogatą ofertą ubezpieczeniową, obejmującą: n  obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia mienia, n  obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; n  dobrowolne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków; n  dobrowolne ubezpieczenia ochrony prawnej, n  ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w tym także z możliwością uzyskania dopłaty do składki z budżetu państwa, spełniającą przy okazji obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych.

Polska Wieś, nr 8/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś, nr 8/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement