Page 1

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Telšių žemėje opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd Biobibliografinis sąrašas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb Sudarė Gediminas Petrulis nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Telšiai, 2012 jklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe Pataisytas ir papildytas leidimas


2

Pratarmė Literatūra-tai kūriniai. Tačiau literatūros sąvoka nevienasluoksnė. Jos turinys apima ir kūrinių autorius. Biografinės žinios apie prozininką, poetą, dramaturgą, kritiką tiek literatūros tyrinėtojui, tiek skaitytojui turi keleriopą prasmę, paaiškina socialines idėjines, psichologines kūrybos šaknis, jos pobūdį, pagaliau gali dominti kaip žmogaus gyvenimo istorijos ar asmenybių portretai. “Telšių žemėje”-informacinis leidinys. Jame pirmą kartą pabandyta sukaupti pagrindinius gyvenimo ir kūrybos duomenys apie Telšių rajono žmones, kurie savo knygomis, publikacijomis periodikoje įėjo į lietuvių raštijos ir knygos istoriją. Šis leidinys nėra enciklopedinis ar biobibliografinis žodynas. Lyginant su pastaraisiais, juo siekiama aprėpti daugiau personalijų, pateikti duomenis apie literatus, kurie stovėjo ar stovi atokiau nuo pagrindinės literatūros magistralės. “Telšių žemėje” siekta įtraukti visus kiek svarbesnius Lietuvoje, Mažojoje Lietuvoje ir išeivijoje gyvenusius bei gyvenančius rašytojus, kurie yra bent kiek susiję su Telšių rajonu (čia gimę ir mirę, palaidoti, mokslus ėję, dirbę, gyvenę, rašę apie Žemaitiją), ir yra išleidę bent po knygą, skelbę kūrybą periodikoje, antologiniuose ir kitokiuose leidiniuose, palikę jos rankraščių. Rašytojo sąvokai čia teikiama platesnė negu įprasta reikšmė, todėl imama ne tik “grynieji” rašytojai-prozininkai, poetai, dramaturgai, bet ir kritikai, literatūros istorikai bei teoretikai, folkloristai, vertėjai, žurnalistai, istorikai, tekstologai, bibliografai-žodžiu, žmonės atlikę ir atliekantys tarpininkų tarp literatūros ir visuomenės vaidmenį. “Telšių žemėje” įtraukti ir buvę Telšių kunigų seminarijos darbuotojai, žmonės rašę apie Telšius ir Žemaitiją, istorikai. Šiame leidinyje stengtasi nepalikti nuošalėje nė vieno senųjų laikų, taip pat XIX-XX amžiaus lietuvių raštijoje pasireiškusio darbininko, nes atėjus į mūsų šimtmetį, ypač į pastaruosius dešimtmečius, atrankos kriterijai griežtinami, daugiau paisoma darbų dydžio ir vertės, jų žanrinės specifikos. Sudarinėjant šį leidinį ir kaupiant anotacijų duomenis panaudoti įvairūs šaltiniai: enciklopediniai, istoriografiniai, biobibliografiniai leidiniai, periodikoje skelbti nekrologai, archyviniai dokumentai. Praktiškai nepavyko rasti vokietmečiu (1941-1944 m.) išleistų knygų bibliografijos ir kai kurių rašytojų tikslių biografinių duomenų. Sudarytojas būtų dėkingas už pastebėtas klaidas bei netikslumus. Medžiaga šiame leidinyje išdėstyta sekančia tvarka: 1. Iki spaudos atgavimo (iki 1904 m.) įtraukti visi spaudos darbuotojai, kurie yra išleidę ar parengę bent po vieną knygą, ar palikę kūrybą rankraščiuose. 2. Nuo 1904 m. įtraukiamos visos aprašomo autoriaus knygos (nesvarbu ar tai grožinė, ar šakinė literatūra). 3. Knygos, kūrinių vertimai išdėstytos chronologine tvarka.


3

Liudvikas ABRAMAVIČIUS (1888-1966) Pedagogas, politinis bei visuomenės veikėjas, Gimė 1888 m. gegužės 8 d. Radvilškyje. Mirė 1966 m. Varšuvoje (Lenkija). 1908 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją, 1914 m. Kijevo universiteto Gamtos fakultetą. Už politinę veiklą 6 mėn. kalintas Kijevo kalėjime. 1915 m. įsteigė Ubiškės (Telšių raj.) pradžios mokyklą, 1918 m. Telšių Žemaitės gimnaziją ir lenkų vidurinę mokyklą. 1919–1920 m. Telšių miesto burmistras, organizavo Telšių apskrities komitetą, dalyvavo kovose su bermontininkais. Telšių, Varnių (Telšių raj.) ir kitų kooperatyvų steigėjas. 1920 m. Telšių progimnazijos suaugusiems steigėjas, vienas iš Telšių mokytojų seminarijos steigėjų. 1925 m. Kauno 3-sios gimnazijos direktorius, vėliau – lenkų vidurinės mokyklos referentas, direktorius. Nuo 1912 m. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narys. Bendradarbiavo laikraščiuose „Žemaitis“, „Socialdemokratas“, mokyklinių vadovėlių autorius. Knyga Praktiniai chemijos darbai.- Kaunas: „Spaudos fondas“, 1929.- 46 p.: iliustr.

Albina ADOMAITIENĖ (1942-2001) Vertėja. Gimė 1942 m. vasario 23 d. Palankinėje (Šakių raj.). Mirė 2001 m. gruodžio 11 d. Telšiuose. 1965 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto istorijos-filologijos fakultetą. Dirbo vokiečių kalbos mokytoja Pavandenės (Telšių raj.) vidurinėje mokykloje, Telšių “Atžalyno” vidurinėje mokykloje užklasinio ir užmokyklinio vaikų auklėjimo organizatore, mokyklos direktore, direktoriaus pavaduotoja, vokiečių kalbos mokytoja, metodininke. Vertimas Bosmans P. Su geriausiais linkėjimais=Mit allen guten wünchen.- Telšiai: [B. l.], 1999.- 52 p.Lygiagr. tekstas vok. k.

Ignas ALBRECHTAS (apie 1760-po 1822) Gimė apie 1760 m., greičiausiai Varmijoje (Šiaurinė Lenkija). Mirė po 1822 m., greičiausiai Varniuose (Telšių raj.).. Kunigavo 1786 m. Joniškyje 1785-1791m. Nuo 1793 m.Varnių altarista. Rankraščiu paliko: “Rinkinys pamokslų –18 lenkiškų ir 3 lietuviški” (1791).


4

Irena ALEKSAITĖ (g.1933) Teatrologė, memuaristė. Gimė 1933 m. rugpjūčio 9 d. Telšiuose. Iki 1940 m. gyveno Telšiuose. 1954-1959 m. studijavo Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institute (teatrologijos fakultete). 1960-1964 m. Meno istorijos instituto Maskvoje aspirantė, 1980-1984 m. doktorantė. 1970-1985 m. destė VISI Filosofijos katedroje, 1985-1988 (Mūzų akademijos) Bratislavoje – Teatro katedroje; profesorė (1987 m.). Nuo 1988 m. Lietuvos Mokslų akademijos Teatro ir kino fakulteto Meno istorijos ir teorijos katedros, nuo 1996 m. ir Lietuvos kultūros ir ir meno instituto Teatrologijos skyriaus vedėja. Parašė apie 450 straipsnių teatro, dramaturgijos klausimais lietuvos ir užsienio spaudoje, „Lietuvių teatro istorijos 1929-1935“ (Kn.1 2000) viena autorių. Knygos Borisas Dauguvietis: režisūros bruožai.- Vilnius: Mintis, 19966.- 243, [2] p., [15] iliustr. lap. Stepas Jukna.- Vilnius: LTSR teatro d-ja, 1974.- 79 p.: portr., [16] iliustr. lap.: portr. Režisierius Romualdas Juknevičius.- [Vilnius]: Baltos lankos, 1998.- 363, [1] p.: iliustr. Be grimo: šelmiški prisiminimai.- Vilnius: [Tyto alba], 2004.- 287, [1] p.: iliustr.

Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS (g.1956) Istorikas. Gimė 1956 m. lapkričio 21 d. Telšiuose. 1974 m. baigė Telšių 3-ją vidurinę mokyklą, 1979 m. Vilniaus universtetą. 1980-1996 m. dirbo Lietuvos istorijos institute, nuo 1989 m. skyriaus vedėjas. 1991 m. stažavosi Viskonsino-Medisono universitete (JAV), 1993 m. dirbo vizituojančiu profesoriumi Ilinojaus universitete Čikagoje. Nuo 1982 m. dėsto Vytauto Didžiojo universitete. 1990 m. su kitais įkūrė tęstinį mokslinį leidinį “Lietuvių atgimimo studijos”, 1998 m. “Kauno istorijos metraštį”. Nuo 1999 m. Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininkas, nuo 2000 m. Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos instituto direktorius. Knygos Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 1843-1863 metais: organizaciniai kultūros ugdymo aspektai.- Vilnius: Mokslas, 1989.- 135, [2] p. Blaivybė Lietuvoje XIX a. Knygoje Lietuvių atgimimo studijos, t.2.- Vilnius: Sietynas,1990.128 p. Prieš aušrą: jaunieji Daukanto bičiuliai.- Vilnius: Žalstvyklė, 1990.- 183, [7] p. XIX a. profiliai: studijos ir straipsniai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 1993.- 272 p.: iliustr.


5 Lietuvių atgimimo kultūra: XIX a. vidurys.- Vilnius: Baltos lankos, 1994.- 58 p.- (A. J. Greimo centro studijos. Istorija; 2). Carų valdžioje: XIX amžiaus Lietuva / Egidijus, Aleksandravičius, Antanas, Kulakauskas.- [Vilnius]: Baltos lankos, [1996].- 359 p.: faks., iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Žemaitijos istorija: Žemaitijos priešistorė: Žemaitija XIII-XV a. pirmoje pusėje: Žemaitija XVXVII amžiuje: Žemaitija XIX amžiuje / E. Aleksandravičius, A. Butrimas, A. Nikžentaitis ir kt.Vilnius: [REGNUM fondas], 1997.- 333, [2] p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvo ateičiai). Praeitis, istorija ir istorikai.- Vilnius: Vaga, [2000].- 510, [1] p. Nuo amžių slenksčio: naujausia Lietuvos XIX amžiaus istoriografija / Egidijus Aleksandravičius, Antanas Kulikauskas.- Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2001.- 28 p. Giesmininko kelias: monografija.- Vilnius: Versus aureus, 2003.- 255, [1] p.: iliustr., faks. Tas pat.- Vilnius: Versus aureus, 2004.- 256 p.: iliustr., faks. Kas iškirto varnui akį: politikos ir visuomenės kritikos etiudai.- Vilnius: Versus aureus, 2004.407, [1] p. Išblukęs žodynas: [straipsnių rinkinys].- Vilnius: Versus aureus, [2010].- 477, [1] p.

Kazimieras ALEKSANDRAVIČIUS (apie 1824-1884) Vertėjas. Gimė apie 1824 m. Žemaitijoje. Mirė 1884 m. rugpjūčio 5 d. Žagarėje (Joniškio raj.). Baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo Žemaičių vyskupijoje. Išvertė lenkų dramaturgo J.Koženavskio komediją “Šiaučius ir jo šeiminikštis” (išsp. 1890 m. “Varpe” nr.9-12).

Alė RŪTA žr. RŪTA Alė Ona ALGMININĖ Prozininkė. Iki 194? m. gyveno Telšiuose? Pasitraukė iš Lietuvos, apsigyveno JAV. Biografinių duomenų trūksta. Knyga Raudonasis amaras: tikrovės romanas.- Chicago: Amerikos liet. vaiko ugdymo d-jos inc. Alvudas, [1968].- 465 p.- (Amerikos liet. vaiko ugdymo d-jos inc. Alvudo leid.; Nr.15).


6

Kazys ALMINAS (1904-1986) Litunistas ir germanistas, lietuvių kalbos vardyno rinkėjas bei tyrėjas. Gimė 1904 m. balandžio 15 d. Paulaičiuose (Šilutės raj.). Mirė 1986 m. birželio 7 d. Santa Monikoje (JAV). 1925 m. baigė Telšių gimnaziją, 1925-1929 m. studijavo Lietuvos universitete, 1929-1934 m. Leipcigo, Miuncheno, Heidelbergo, Vienos ir Karaliaučiaus universitetuose. 1934-1939 m. Dėstė Kauno, po to Vilniaus universitetuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, dirbo Austrijos mokslų akademijos Fonogramų archyve Vienoje, vėliau daugiau negu 20 metų buvo vokiečių ir rusų kalbų bei literatūrų profesorius Lojolos universitete Kalifornijoje (JAV). Sudarė išsamų vokiškų skolinių lietuvių kalboje žodyną, kuris iki šiol yra išsamiausias šios srities veikalas. Paskelbė A. Baranausko laiškus vokiečių kalbininkui H. Vėbėriui, sudarė Lietuvos istorijos šaltiniuose esamų lietuviškų tikrinių vardų kartoteką. Pavardės forma: iki 1939 m. Alminauskis. Knygos Kai kurie duomenys, nustatant gyvą galvijų svorį matavimais: (iš atliktų darbų prie Ž. ū. akad. Zoohigienos kab. 1928 m.).- [Kaunas]: B. l., [1929].- 21 p.: schem.- Atsp. Iš „Ž. ū. akad. metr.“, 1928. Die Germanismen der Lituanischen.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-jos knygynas, [1931]. T.1: Die deutschen Lehnwörter im Litauischen.- 150 p. D. Poškos „Mužiko“ kopija / K. Alminauskis.- B. v.: B. l., [1932].- [24] p.- Atsp. iš „Archivum Philologicum“, 1932, kn.3. Instrukcija Lietuvos žemės ūkio vardynui surašyti / sudarė K. Alminauskis.- Kaunas, 1934.- 35 p.- (Lietuvos žemės vardynas). Vytauto skundas.- [Kaunas]: B. l., 1939.- 182-224 p.- Atsp iš „Archivum Philologicum“, 1939, t.8.- Dalis teksto vok. Vokiškai lietuviškas žodynas=Deutsh – Litauisches wőrterbuch.- Kaunas: Valstybinė leidykla, 1943.- XVI, 687 p.

Estera ALŠĖNIENĖ (g.1922) Prozininkė. Gimė 1922 m. rugpjūčio 1 d. Židikuose (Mažeikių raj.). 1941 m. baigė Telšių M. Valančiaus gimnaziją ir studijavo farmaciją Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Dirbo Laukuvos, Telšių vaistinėse. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. į JAV. Dirbo vaistinėse, mokytojavo. Gyvena Clevelande (JAV). Knyga Įšalusi valtis: Agilė. Audra. Agnė: trilogija.- Vilnius: Agora, [1999].- 382, [2] p.


7

Pranas ANDRIUŠKEVIČIUS (1817-po 1859) Gimė 1817 m. lakpričio 29 d. Gintaluose (Telšių raj.). Mirė po 1859 m. kovo 9 d., greičiausiai Žemaitijoje. Mokytojavo Laukuvoje. Sudarė lietuvių-lenkų-lotynų k. žodyną, kuris neišliko, rašė pasakėčias (apie 1858 m.keletą atsiuntė L. Ivinskiui, bet pastarojo kalendoriuose jos nebuvo išspausdintos).

Benediktas ANDRUŠKA (1884-1951) Kunigas, pedagogas, rašytojas, vertėjas. Gimė 1884 m. kovo 18 d. Vilkaičiuose (Plungės raj.). Mirė 1951 m. vasario 6 d. Verchneuralske (Rusija). Mokės Lieplaukės (Telšių raj.). rusiškoje pradinėje mokykloje, Palangos progimnazijoje, Kauno kunigų seminarijoe, Jogailos universitete Krokuvoje, Londono universitete. 1903 m. tapo jėzuitu. 1909-1913 m. mokytojavo Chirovo (Austrija) jėzuitų gimnazijoje, 1919 m. Žemaičių kunigų seminarijoje, 1920-1923 m. Antverpeno (Belgija) aukštojoje komercinėje mokykloje. Kunigavo Šiauliuose, Pagryžuvyje, Virbalyje. 1949 m. suimtas ir ištremtas. Bendradarbiavo „Žvaigždėje“, „Išeivių drauge“, „Logos“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Pavardės forma Andriuška. Slapyvardžiai: Kareivis J. D., V. G., B. A., Šilų Jonukas, Kun. B. A., Samogitia. Knygos Dvejopas galas: apysaka / parašė J. D. Kareivis.- Kaunas: Saliamono Banaičio sp., 1913.- 31 p.: vinj.- (Šv. Kazimiero d-os leidinys; Nr.145). Tas pat.- Kareivis J. D.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1919.- 31 p. Sugriautas lizdas: apysaka iš dabartinės karės / parašė V. G.- Glasgow: „Išeivių draugo“ spauda, 1917.- 34 p. Tas pat / A. B.- [Kaunas]: B. l., 1928.- 32 p. Žmogaus siela, jos eismas, dvasiškumas ir nemirybė: psicholog. sielos problemos svarstymai / parašė kun. B. Andriuška.- Kaunas: B. l., 1924.- 87, [1] p. Jėzuitai, kas jie yra ir ko nori / kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: B.l, 1925.- 70, [2] p. Dievo buvimas: (keli teismo pasauliožiūros pagrindai) / Kun. B. Andruška, S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1926.- 208 p. Kaip save auklėti ir tobulinti / spaudai prirengė kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1926.- 80 p. Tas pat.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1927.- 86, [2] p. Tas pat.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1940.- 70 p. Į priekaištus atsakyk taip atsakyk / parašė Šilų Jonukas.- Kaunas: Tėvų jėzuitų leidinys, 1927.70 p. Romos popiežius / kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1928.- 202 p.: iliustr. Šeimyna Kristui: krikščioniškoji šeimyna ir Jėzaus širdis / Kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1928.- 172 p.: iliustr. Tas pat / parašė kun. B. Andriuška, S.J.-Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1930.- 172 p.: iliustr.


8 Evangelijų kilmė ir jų tikėtinumas / Parašė kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1930.- 196, [4] p. Tėvas Andrius Rudamina S.J.: (biografija) / sp. parengė kun. B. Andruška S.J.- Šiauliai: Tėvai jėzuitai, 1933.- 64 p.., [33 iliustr. lap. Kristus, jo mesianizmas ir dievybė.- Šiauliai: Tėvai jėzuitai, 1935.- 336 p. Gyvybės šaltinis: eucharistijos kilmė ir jos reikšmė / parašė kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1939.- 88 p. Viešpaties kančia: (homiliški skaitymai): [3 d.] / parašė kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1939. D.1: Kristus Alyvų darže.- 64 p. D.2: Kristus ir Kajipas.- 72 p.- Paantr..: (Homolet. skaitymai). D.3: Kristus ir pilotas.- 100 p..- Paantr.: (Homolet. skaitymai). Marija spinduoliuose: pasakojimai / surinko ir parašė B. Andruška.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1940.- 79, [1] p. Vertimai Ruvje Pr. Š. Jonas Brechmans; Š. Ignacas Lojola / Fr. Rouvier SJ; Vertė B. A. [B. Andriuška]. - Kaunas: B. l., 1924.- 50 p. Liguoris, Alfonsas Maria de. Malda svarbi išganymo priemonė / šv. Alfonsas Liguori; sulietuvino B. A. [B. Andriuška].- Kaunas: B. l., 1925.- 88 p. Skotas M. J. Dievo ranka bažnyčioje: visiems suprantamos teologijos žinios / Martinas J. Scott SJ; iš anglų k. vertė B. Andruška.- Kaunas: B. l., 1925.- 197 p. Mešleris P. A. M. Dieviškasis išganytojas: gyvenimo vaizdas mokslus einančius jaunimui / Mauricas Meschler; iš vok . k. vertė kun. B. Adruška.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1926.- 476, VI p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.389). Mešleris P. A. M. Švenčiausioji Dievo Motina Marija: jos gražiausios dorybių gyvenimas ir palaiminta mirtis / Mauricias Meschler; iš vok. k. vertė kun. B. Andruška.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1927.- 172, [1] p., [10] iliustr. lap. Šmitas J. „Aukštyn“: Šv. Aloyzo sekmadieniai / J. Schmitt SJ; sp. parengė kun. B. Andruška SJ ir kun. St. Grigaliūnas.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1927.- 112, [1] p. Manete in dlilectione mea: Jėzaus širdis ir kunigas [nevertas Švenč. Širdies Tarnas]; aut. sutinkant vertė kun. B. A. [ B. Andriuška].- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1928.- [1] iliustr. lap., 59, [1] p. Doilis V. Ar tik nebūti man kunigu? / Vilius Doyle TSJ; liet. k. vertė kun. B. Andruška SJ.Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1929.- 50, [2] p. Dosas, Adolfas von. Mintys ir patarimai jaunimo dvasiai kelti: [4 kn.] / Adolfas von Doss SJ; iš vok. k. vertė kun. B. Andruška SJ.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1929-1932. Kn.1.- Grįžimas.- 1929.- 160, [1] p. Tas pat.- 1930.- 160, [1] p. Kn.2.- Sutvirtinimas.- 1929.- 201, [1] p. Tas pat.- 1930.- 201, [2] p. Kn.3.- pažanga.- 1929.- 224 p. Tas pat.- 1932.- 224 p. Kn.4.- Ištobulinimas.- 1929.- 129, [1] p. Tas pat.- 1931.- 130 p. Glinas J. A. Darbininkas Matas Talbotas: jo dievobaimingo gyvenimo vaizdas / sir Juozapas A. Glym; iš anglų k. vertė kun. B. Andruška SJ.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1929.- 121, [1] p. Hofmanas P. J. Moterystė tikėjimo ir proto šviesoje / P. J. Hoffmann SJ; iš vok k. vertė kun. B. Andruška.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1930.- 61, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1930.- 65, [1] p.


9 Eucharistiškas pašnekesys: [3 d.] / [vertė B. Andriuška].- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1932-1940. D.1.- 2-asis leid..- 1932.- 106, [5] p. D.2.- 1932.- 112 p. D.3 / mgr. dr. Gugliemo Renya.- 1940.- 106 p. Religinio atgimimo sąjunga / iš[vertė] prov[inciolas] T[ėvas] B. Andruška SJ.- Kaunas: „Žvaigždės“ red., 1936.- 216 p.

Stasys ANGLICKIS (1905-1999) Poetas, dramaturgas, vertėjas. Gimė 1905 m. gruodžio 22 d. Bernotave . (Plungės raj.). Mirė 1999 m. vasario 26 d. Vilniuje. 1918-1927 m. gyveno Dimaičiuose (Telšių raj.). Mokėsi Marcių (1914) ir Telšių (1918-1920 m.) pradžios mokyklose, Telšių „Saulės“ gimnazijoje (1920-1923 m.) ir Telšių mokytojų seminarijoje (1923-1927 m.). 1927-1932 m. studijavo Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultete filologijos skyriuje. Išleido (1932 m. drauge su J. Banaičiu ) vieną literatūros žurnalą “Linija” numerį, 1933 m. dirbo žurnalo “Skynimai” redakcijoje. 1933-1940 m. Šiaulių berniukų gimnazijos direktorius. 1940-1941 m. Tauragės gimnazijos direktorius, Švietimo liaudies komisariato inspektorius. Karo metais Vilniaus gimnazijos mokytojas. Po karo 1943-1966 m. mokytojavo Kuršėnuose. Anglickio eilėraščių yra išversta į latvių, lenkų ir esperanto kalbas. Bendradarbiavo „Praduose ir žygiuose‘, „Dienovidyje“, „Pradalgėse“, „Skynimuose“, „Linijoje“, „Lietuvos studente“, „Granite“, „Židinyje“, Naujoje Romuvoje“ ir kitoje periodinėje spaudoje. Knygos Žingsniai prie sfinkso: lirika.- Kaunas: „Sakalo“ b-vė, 1931.- 64 p. Rūmai be pamato: 5 v. drama.- [Kaunas]: B. l., 1933.- 92 p. Kraujo auka: lyrika.- Kaunas: Sakalas, 1934.- 79 p. Septynios didžiosios nuodėmės: [satyriniai eilėraščiai].- Kaunas: Sakalas,1935.- 62 p. Didžioji kančia: lirika.- Kaunas: Spaudos fondas, 1937.- 137 p. Po atviru dangumi: eilėraščiai.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960.- 146, [1] p.; [1] portr. lap. Metūgis linksta į saulę: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1965.- 85, [1] p. Karklai žydi: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1969.- 115 p. Žemė ir želmenys: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1972.- 243 p.: iliustr. Suvirpa žemės pilnatis: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1975.- 127 p. Proskynų atžalos: eilėraščiai.-Vilnius: Vaga, 1978.- 149, [2] p. Nenusileisk, gražioji saule: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1980.- 135, [1] p.: iliustr. Ant mėlyno kranto: poezija.- Vilnius: Vaga, 1985.- 248 p.: iliustr. Žiburiuojanti būtis: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1985.- 126 p.: iliustr. Žodis auga iš žemės: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1987.- 155, [16, [1] p.: iliustr. Čiupikai: romanas.- Vilnius: Vaga, 1990.- 453, [2] p.: iliustr. Karveli mėlynasis: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1992.- 223 p.: iliustr. Baltų žuvėdrų puokštėmis.- Vilnius: Žuvėdra, 2005.- 117, [3] p.: iliustr.- (Šimtas gražiausių eilėraščių). Vertimai


10 Lermontovas M. Demonas: poema.- Kn.: Lermontovas M. Rinktinė.- Vilnius: Valst. grož. lit. lkla, 1949, p.123-162. Heinė H. Kelionių vaizdai.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.- 228 p.

Nikolajus ARTIOMOVAS (1926-1982) Poetas. Gimė 1926 m.sausio 29 d. Vasiljevskoje (Tulos sr.). Mirė 1982 m. spalio 29 d. Telšiuose. Rašė rusų kalba.1949 m.baigė karinę pėstininkų mokyklą Vilniuje. Nuo 1943 m. dalyvavo 2jame pasauliniame kare. 1955-1958 m. dirbo Telšių “Masčio” trikotažo fabrike. Vėliau – Pabaltijo karinės apygardos laikraščio „Za rodinu” neatatinis korespondentu, namų valdybos techniku, valstybinio banko inkasatoriumi. Nuo 1962 m. dirbo karinio dalinio bibliotekos vedėju Telšiuose. Eilėraščius pradėjo publikuoti nuo 1951 m. Knygos Походные костры: стихи.- Bилънюс: Вага, 1976.- 87 c. Необходимостъ: стихи.- Вилънюс: Вага, 1981.- 56 c. Не оставляй меня тревога: стихи.- Вильнюс: Вага, 1986.- 143 c.: илюстр.

Gražina ASIPAUSKAITĖ (g.1983) Rašytoja, būrėja, mediumė. Gimė 1983 m. sausio 14 d. Telšiuose. Iki 1999 m. mokėsi Telšių „Ateities“ vidurinėje mokykloje, 2002 m. baigė Rietavo aukštesniąją žemės ūkio mokyklą. Gyveno Plungėje, Palangoje. Yra Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narė. Knyga Agnetės kelias: romanas.- Kaunas: Kalendorius, 2010.- 302, [2] p.

Benediktas BABRAUSKAS (1910-1968) Poetas, literatūros kritikas. Gimė 1910 m. liepos 1 d. Akšeliškėje (Kelmės raj.). Mirė 1968 m. gruodžio 13 d. Cicere (JAV). 1928 m.baigė Šiaulių gimnaziją, 1932 m. Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultetą1930-1934 m. laikraščio „Lietuvos studentas“ redaktorius. 1934-1937 m. mokytojas Telšių gimnazijoje, 1938-1940 m. mokytojavo Mažeikių, N. Vilnios gimnazijose, 1941-1944 m. Kaune. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, 1945-1949 mokytojavo Viurtenbergo (Vokietija) lietuvių gimnazijoje. Nuo 1949 m. gyveno JAV. 1950-1964 m. mokytojas Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje, vėliau – amerikiečių gimnazijose. 1951-1958 m. Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas, “Lietuvių enciklopedijos” bendradarbis. Bendradarbiavo „Naujoji Romuva“, „Linija“, „Skynimai“, „Pradalgės“, „Vairas“, „Dienovidis“, „Draugas“, „Aidai“, „Gabija“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.


11 Knygos Eilėraščių krautuvė.- [Kaunas]: B. l., [1931].- 94 p., įsk. virš. Kirčiavimo taisyklės: 99 liet. k. kirčiavimo taisyklės.- Kaunas: Sakalas, 1939.- 47 p.- (“Sakalo” leid.; Nr.524). Lietuvių literatūros istorija.- [Kaunas]: B. l., 1932. D.2: Gyvieji: [iš „Linijos“]. - [47] p. Rašom taip,o rašysim kaip?: B.Babrausko atsišaukimas dėliai rašybos liet. kalboje.- [Kaunas]: B. l.,1933.-14 p. Lietuvos keliu: skaitiniai lietuviškai ištrėmimo mokyklai.- Weilhem-Teck: Atžalynas, 1947. D.1.- 190 p. D.2.- 172 p.

Brunonas BAGUŽAS (g.1920) Kunigas. Gimė 1920 m. rugpjūčio 31 d. Šarnelėje (Mažeikių raj.). Mokėsi Žemaičių Kalvarijos pradžios mokykloje, Telšių M. Valančiaus gimnazijoe, Telšių kunigų seminarijoje. Kunigavo Telšiuose, Sedoje, Pagiriuose, Renave, Vaičaičiuose, Janapolėje (Telšių raj.), Pagramantyje, Stalgėnuose, Salantuose, Alsėdžiuose, Žvingiuose, dėstė Kretingos šv. Antano kolegijoje. Nuo 1996 m. Salantų parapijos altaristas. Knyga Lietuvos piliečio kelias: mes liudijame Kristų.- Vilnius: Mintis; Varniai: Žemaičių vyskupijos muziejus, [2006].- 426, [1] p.: iliustr., faks., portr.

Silvestras BALTRAMAITIS(1841-1919-1921?) Bibliografas, bibliotekininkas, etnografas, literatūros istorikas. Gimė 1841 m. gruodžio 21 d. Mankiškiuose (Radviliškio raj.). Mirė apie 1919-1921 m. Penzos gubernijoje (Rusijos respublika). 1849-1850 m. mokėsi Radviliškio, 1859-1860 m. Raseinių mokyklose. 1860-1863 m. baigė Telšių progimnazijos 4 klases.1866 m. atvykęs į Peterburgą mokėsi piešimo, dirbo įvairius darbus. 1869 m .buvo priimtas į Peterburgo viešąją biblioteką ir joje išdirbo beveik 50 metų. Rusijos geografijos (nuo 1891 m.), Rusijos bibliografijos (nuo 1900 m.) ir keturių mokslų (nuo 1907 m.) draugijos narys. Slapyvardžiai: Monkiškių Silė, B-s, S. B., S. Blt., Dagilis, Žambinis, Žiemkenčius, Baltrunas, Judulaitis, Senis, Silvaliopas ir kt. Knygos Lietuvių ūkininkų kalendorius ant metų 1905. Sitas metas turi 365 dienas. Sustate S. Baltromaitis .- S.-Peterburge: Redakcija “Lietuvių Laikraštis” A. Smilgo, [1904].- 56 p.: vinj.


12 Сборникь библiографическихъ материалов для географии этнографии и статистики Литвы. С прилож. ”Списка литовских и древне-прусских книгъ с 1553 [!1533] по 1891 г.” Сост. C.Балтрамайтисъ.- C. Петербургъ: Rusijos geografų draugija, 1891.- [2], VIII, 289 c. Tas pat.- C. Петербургъ: B. Безабразова и ком., 1891.- [2], VII, 289 c. Tas pat.- C. Петербургъ: B. Безабразова и ком., 1904.- XII, 616 c. Списокъ литовскихъ и древне-прусских книгъ изданных с 1553 по 1891 годъ: приложенiе къ сборнику <Сборнику библiографическихъ матерiаловъ для географiи, этнографи и статиски Литвы> Сост. С. И Балтрамайтисъ.- C. Петербургъ: Типографiя В. Безабразова и ком., 1892.- [3], II, 96 c. Tas pat.- C. Петербургъ: Типографiя В. Безабразова и ком.,1892.- [3], II, 96 c. Tas pat.- C. Петербургъ: Типографiя, B. Безабразова и ком.,1904.- IV, 218 c. Tas pat.-… c 1553 [!1533] по 1903 годъ.- C. Петербургъ: Типографiя В. Безобразова и ком., 1904.- 218 c. Vertimai Andersenas H. K. Andersono pasakos, perdetos iš prancūziškos kalbos į lietuviška nuo Monkiškių Siles 1897 m.- St. Peterburg: V. Bezobrazavo ir ko sp.], 1904.- [2], 74 p . Бутлеров А. М. Kai[p] bites kopti.- Iš rusiško 6-to išleidimo vertė… S.B. [S. Baltramaitis]. Apie senovės lietuvių bitininkystę / Žiemkinčio [S. Baltramaitis].- C. – Петербугь: išleista iždu Sil. Baltromaičio, [1907].- 59, III p.: iiliustr.

Albinas BALTRAMIEJŪNAS žr. Albinas BALTRAMIEJŪNAS-GILBONIS Jonas BALVOČIUS (1842-1915) Beletristas, vertėjas, kunigas. Gimė 1842 m. kovo 14 d. Purvėnuose (Mažeikių raj.). Mirė 1915 m. lapkričio 12 d. Ūliūnuose (Panėvėžio raj.). 1863-1868 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.), vėliau Kauno kunigų seminarijose. 1871 m. baigė Petrapilio kunigų seminariją. Kovojo dėl lietuviškos spaudos atgavimo. Kunigavo Kėdainiuose, Vaduokliuose, Dusetose, Ėriškyje, Ūliūnuose. Bedradarbiavo „Vilniaus žiniose“, „Nedėldienio skaitymuose“, „Draugijoj“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Parašė apsakymų, mokslinio ir religinio turinio knygų. Slapyvardžiai: J. Gerutis, Gerutis Jonas, kunigas, kunigas Meilutis, Prietelis, Vadoklietis. Knygos Jonukas Karklynas eina Lietuvos pazintų / Parašė Prietelis. - Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikiszkos bendrijos sp., 1903.- 47 p. Šiapus... ir ... anapus grabo / Parašė J. Gerutis.- Chicago: spauda ir kaštais “Kataliko” sp., 1903.185 p.: iliustr. Tas pat.- Shenandoah, Pa: „Žvaigždės“ sp., 1908.- 126 p. Tas pat.- Chicago, III: spauda ir lėšomis „Kataliko“, 1913.- 185, [7] p.: iliustr.


13 Sodžionių teologija / parašė Gerutis.- Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikų spaudos bendrijos sp., 1905.- 300 p. Tas pat.- Shenandoah, Pa: „Žvaigždės“ sp., 1908.- 292 p. Kunigo giminė / Parašė Gerutis.- Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikų spaudos b-jos sp., 1906.- 68 p.- (Atsp. iš „Žvaigždės“, 1906, Nr.25-28). Paklydėliai. / parašė J. Gerutis.- Shenandoah Pa: „Žvaigždės“ sp., 1907.- 63 p. Tas pat.- Brooklyn, N. Y.: „Žvaigždės“ skyriaus sp., 1915.- 36 p. Tas pat.- Kaunas : Šv. Kazimiero draugija, 1921.- 34 p.- (Šv. Kazimiero draugijos leid.; Nr.304). Susiskaldėliai: [apsakymas].- Shenandoah, Pa: „Žvaigždės“ sp., 1908.- 63 p. Nuomuonės Garbenio, jo giminaičių ir prietelių / parašė kun. J. Gerutis, pagal E.Duplessy.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1912. D.1.- 1912.- [3], 148 p.: vinj.- (Šv. Kazimiero d-os leid.; Nr.112). D.2.- 1912.- [3], 156, [2] p.: vinj.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.121). Tas pat.- B.v.: B.l., 1921. D.1.- 148 p. D.2.- 158 p. Zoologija: skiriama sodiečiams / parašė Gerutis pagal Bremo.- Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp., 1912- [1914]. T.1.- 1912.- [4], 424, VIII p.: iliustr. T.2: Paukščiai.- 1913.- [4], 471, IX p.: iliustr. T.3: Žuvys ir vabzdžiai.- 1914- [4], 365 p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tikėjimo klausimai / parašė kun. J. Gerutis pagal E. Duplessy.- Tilžė: Šv Kazimiero d-a, 1921. D.1-2 patais leid.- 230 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.305). Kun. Balvačiaus (Geručio) laiškai kun. A. Milukui: atspauda iš “Žvaigždės”.- Philadelpia, Pa.: Pranaičių Julės leid., 1932.- 66 p. Vertimai Krylovas I. A. Krylovo pasakos iš rūsiško proza persakė J. Gerutis.- Tilžėje: kaštu „Tėvynės sargo“ [J. Šenkės sp.], 1902.- 148, VII p.: vinj. Tas pat.- Kaunas: S. Banaičio sp., 1915.- 168 p. Tas pat.- [Tilžė: J. Schoenke sp.], 1921.- 128 p. Lunkiewicz J. L. Apeigos Rymo katalik baznyczios / lenkiškai parašė J. Lunkeviczius: vertė Gerutis.- Schenandoah, Pa: Lietuvių katalikų bendrijos sp., 1904-1905. T.1.- 1904.- 103, [4] p. T.2.- 1905.- 91, [5] p. Tas pat.- Shenandoah, Pa: kaštu A. Miluko, 1908.- 188, [4] p. Tas pat.: Antrašt.: Rymo-katalikų Bažnyčios apeigos: nauja patais. laida.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1915.- 168, V, [1] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.180). Morawskis J. Išvakarės gret Lemano ežero.- Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikų b-jos sp., 1905.174 p. Bojanovskis T. Pamokslai be kunigo / parašė Jonas Gerutis sulig “Slowo Bože” K. Bojanauskio.Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikų bendrijos sp., 1906.- 220 p. Hansjakob H.. Pasaulio įkurimas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1907.- 98 p.: vinj.- (Šv. Kazimiero d-jos išleidimas; Nr.22). Nekaltybė žiūrint jon iš piliozopijos kertės.- Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikų bendrijos sp., 1907.- 89 p. Platenas M. Sveikata / Iš vokiečių kalbos vertė kunigas J. Gerutis.- [Kaunas: Šv. Kazimiero dja], 1907.- 323 p., 1 portr. lap.- ( Švento Kazimiero d-jos išleidimas; Nr.29).


14 Wetzel F. X. Meilės paminklas / J. Geručio versta iš Vetzelio.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1908.- 86, [1] p.: vinj. p.- (Šv. Kazimiero d-jos išleid.; Nr.53). Weisse Ch. H. Moterystė ir šeimyna, žiurint in šiedvi iš piliozopijos kertės.- Shenandoah, Pa: „Žvaigždės“ sp., 1908.- 104 p. Flammarion C. Sodiečių dangus: pagal K. Flamariono parašė kun. J. Gerutis.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1909.- 80 p.: iliustr.- ( Šv. Kazimiero d-jos išleidimas; Nr.60). Tas pat. Antr.: Planetos ir žvaigždės: trumpas astronomijos vadovėlis.- Kaunas: Šv. Kazimiero dja, 1920.- 88 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.280). Tas pat.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja 1923.- 88 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.360). Duplessy E. Ar aš turiu dūšią? / pagal E. Duplessy parašė kun. J. Gerutis.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1910.- 21 p.: vinj.- (Šv. Kazimiero draugijos leid.; Nr.85). Duplessy E. Žemės amžius: pagal E. Duplessy parašė J. Gerutis.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1910.- 11 p.: vinj.- ([Švento Kazimiero d-jos leidinys]. Nr.1, Tikėjimas ir mokslas; [Nr.89]). Valios nustatymas.- Kaunas: Draugija, 1911. Mirties akyvaizdoje.- Kaunas: S. Banaičio sp., 1913.- 112 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 139).

Antanas BARANAUSKAS(1835-1902) Poetas, kalbininkas, kunigas. Gimė 1835 m. sausio 17 d. Anykščiuose. Mirė 1902 m. lapkričio 16 d. Seinuose (Lenkijos resp.). 1845-1848 m. mokėsi Anykščių parapinėje mokykloje. 1848-1849 m. tarnavo Gelvonų klebonijoje. 1851- 1856 m. dirbo Vainuto, Raseinių, Sedos, Skuodo valsčių raštinėse. Įsigijęs Telšių gimnazijos 4 klasių baigimo pažymėjimą, 1856-1858 m. mokėsi į Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, čia bendravo su K.Kairiu, A. Kačarauskiu, P. Viksva, domėjosi lietuvių kalba, liaudies medicina, rinko tautosaką. Varnių seminarijoje sukūrė geriausius savo kūrinius pagal K. Bogužo studiją “Apie lietuvių tautos ir kalbos pradžią”, parašė “O mowie ludu žmudskiego į litewskiego” (“Apie žemaičių ir lietuvių kalbą”), eilėraštį “Dainų dainelė”. 1858-1862 m. studijavo Peterburgo Dvasinėje akademijoje.1863-1864 m. gilino žinias Miuncheno, Romos, Insbruko, Liuveno universitetuose. 1865 m. Peterburgo dvasinės akademijos profesorius.Tais pat metais paskirtas Kauno katedros vikaru, nuo 1867 m. Kauno kunigų seminarijos profesoriumi, vėliau inspektoriumi. Nuo 1884 m. žemaičių vyskupijos pavyskupis, nuo 1897 m. Seinų vyskupas. Pavardės formos: Baranauskis, Baranovicz, Baranowskij, Baronauskas, Baronauckas. Slapyvardžiai: A. B., J. T., V. A. Br, Antanas, Baranuwski, Baronas, Jurkštas Smalausis, Kun. Burba, Wienas žemajcziu kunigas, Žmujdzin ir kt. Knygos Ostlitauishe texte. Mit einleitungen und Anmerkungen. Herausgegeben Anton Baranowski und Huugo Weber.- Weimar: Herman Böhlau, 1882.- [8], XXXV, 23 p.- Tekstas liet. ir vok. k. Tėwyniszkos giesmes iszduotos per K. Žalvarį.- [Tilžė: M. Jankaus sp.], 1892.- 23 p.- Antr. p. išleid. vieta: Vilnius. Замътки о литовскомъ языкъ и словаръ. I-VIII. Изданiе отдеъленiя русскаго языка и словесности имрераторской академiи наукъ / Еп. Антонiй Барановскiй.- Санктпетербургъ: Типографiя императорскоъ академiя наукъ, 1898.- [2], 80 p.; III p.- Atsp. iš <<Сб. Отд-ния русск. яз. и словености Императ. АН>>, 1898, т. 65. Giesmė. Ant nekalto prasidėjimo panos švenčiausios.- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1898-1902?].- 4 p.: iliustr.


15 Seinu vyskupo piemeniszkas laiškas. Antanas Baranauskas. Per milaszirdystę Dievo ir mylistą szvento apasztaliszko sosto Seinų arba Augustavos vyskupas... “Szventas tēvas Leonas XII, popiežius, ir szviesiausias ponas Mikolajus II... Liepē mums nevertiems apimti garbingą sostą Seinų arba Augustavos vyskupijos ir ganyti aveles vieszpaties Jēzaus...” [Ryšium su paskirimu Seinų vyskupu].- [Šenandoras: „Garso Amerikos lietuvių“ sp., 1898].- 3-18 p.- Atsp. iš „Garso Amerikos lietuvių“, 1898, Nr.3-4. Kalbamokslis letuviszkos kalbos. Iszdutas per LL.- Tilžė: E. Jagomasto sp.,1896 [fakt.: 1899].84 p.: vinj. Anykščių šilelis / vysk. Ant. Baranausko.-Vilnius: Juozapo Zavadzkio sp., 1905.- 16 p.- („Aušros“ išleidimas). Tas pat / vysk. Antano Baranausko.- Baltimore, MD: spauda ir lėšomis Ant. Ramoškos, 1916.16 p. Tas pat / vysk. Antano Baranuskio.- Tilžė: E. Jagomasto sp., ir lėšos 1920 (virš 1921).- l6 p.: iliustr. Tas pat.- Tilžė: E. Jagomasto sp. ir leid. 1928.- 16 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1949.- 50 p.: iliustr. - (Mokinio b-ka). Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit l-kla, 1951.- 31 p.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1954.- 64 p.: iliustr. Tas pat.- [Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla], 1959.- 28, [4] p.: iliustr., portr. Tas pat.- New York: Romuva 1961.- [92] p.: iliustr., portr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1966.- 31 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1977.- 52, [4] p.:iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1985.- 183 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Rezistencinio paveldo archyvas „Atmintis“, 1995.- 32 p. Tas pat.- [Anykščiai]: A. Baranausko ir A. Žukausko-Vienuolio memor. muz., [1999].- 28, [1] p. įsk. virš.: iliustr. Tas pat.: Antrašt.: Anykščių šilelis = La arbaro de Anykščiai.- Kaunas: “Ryto varpas”, 2003.- 87, [1] p.: iliustr.- Gretut. tekstas lietuvių, esperanto k. Tas pat.- Vilnius: Petro ofsetas, 2009.- [94] p: iliustr. + 1 garso diskas (CD). Tas pat, antr.: Anykszczũ sziłẽlys.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.43, [2] p.: diagr.; 20 cm + 1 garso diskas (CD).- (Gyvoji poezija). Tas pat; Tapybą: [iliustruojantys A. Baranausko poemą darbai].- [Vilnius: Petro ofsetas, 2010].[43] p.: iliustr. Pasikalbėjimas giesmininko su Lietuva / spaudon prirengė ir prakalbą pridėjo Adomas Jakštas.[Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1907.- 14 p.- (Šv. Kazimiero d-jos išleid.; Nr.23).- Atsp. iš „Nedėldienio skaitymo“, 1906, Nr.51, 54. Tas pat / vysk. Antano Baranausko.- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1908.- 15 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.24). Tas pat.- [Philadelphia, Pa: A. Miluka], 1915.- 12, [4] p.: portr. Dvasiškos giesmės / vyskupo A. Baranausko; spaudon prirengė ir prakalbą [p.3-4] pridėjo A. Jakštas.- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1909.- 66, [2] p.- (Šv. Kazimiero d-jos išleid.; Nr.59). A. a. kunigo vyskupo Antano Baranausko laiškai į profesorių Joną Baudouin`ą de Courtenay.[Vilnius: Lietuvių mokslo d-ja], 1909.- 28 p.- Atsp. iš “Lietuvių tautos”, kn.1, d. 3 (1909). Dievo rykštė ir malonė ir Girtuoklių sueiga / vysk. Antano Baranausko (Jurkšto Smalauskio); spaudon prirengė ir prakalbą pridėjo adomas Jakštas.- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja] 1910.- 35, [1] p., 1 portr. lap.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.82). Vyskupo Baranausko raštai.- Seinai: „Šaltinio“ knygynas, 1912.- 101 p., [1] portr. lap.- („Žmonių knygyno“ išleidimas; Nr. 3/4 (11/12)). Litauische Mundarten: [2 Bände] / gesammelt von A. Baranowski.- Leipzig: Verlag von K. F. Koehler, 1920-1922.- Tekstas liet. Band 1: Texte: aus dem Weberschen Nachlass: herausgegeben von Dr. Franz Specht.- 1920.XV, 467 p.


16 Band 2: Gramatische Einleitung mit lexikalischen Anhang bearbeitet von Dr. Franz Specht.1922.- XVI, 544 p. Iš Barono poezijos / m-loms parinko M. Biržiška.- Kaunas - Marijampolė: “ Dirvos” b-vė, 1924.104 p. Rinktinė. -Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1957.- 29 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1958.- 31 p. - (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1959.- 22 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit- l-kla, 1960.- 18, [2] p.: iliustr. - (Mokinio b-ka). Raštai.- Vilnius: Vaga, 1970.- (Lituanistinė biblioteka). T.1.- 486 p., [7] iliustr. lap.: faks. ir gaid. T.2.- 566, [2] p.: [8] iliustr. lap.: faks Tas pat.- [Vilnius]: Baltos lankos, 1995- . [T.] 1: poezija.- 1995.- XXIX, 608 p.: nat. [T.] 4: Homiletika, arba Mokslas šventosios iškalbos.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2005].- XXIV, 384, [1] p. [T.] 5, [d.] 1: Šventojo Rašto vertimas.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2008]. – LVIII, 548, [1] p. [T.]7, [d.] 1: dienoraštis; Laiškai įvairiems adresatams.- [2003].- 423, [1] p.: nat.- Tekstas liet., lenk., rus. [T.]7, [d.] 2.- 2003.- 450 p. [T.] 7, [d.] 2: Laiškai Hugo Weberiui ir Aleksandrui Dambrauskui.- Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, [2009].- XII, 628 p.- Tekstas liet., lenk. Rinktinė: poezija, giesmies, dienoraštis, laiškai.- Vilnius: Baltos lankos, 1994.- 371, [4] p. Dienoraštis.- [Vilnius]: Baltos lankos, [1996].- 108 p.- (Skaitinių serija; 11). Artojų giesmės šventos.- Punskas: Aušra, 1995.- 140 p. Šilas nubunda.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956.- 23 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1978.- 24 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Mažasis Vyturys, 2002.- 18, [2] p.: iliustr. Antano Baranausko pasakos.- Panevėžys: [E. Vaičekausko knygynas l-kla], 1999- 2009. Kn. 1: Vėtros sūnus: surinktos šiaurės rytų Lietuvoje.- 1999.- 161, [2] p.: iliustr. Kn. 2: Tamsos karalienė: [surinktos vidurio Lietuvoje].- 2008.- 163, [3] p.: iliustr. Kn. 3: Jonis medžioklis: surinktos Žemaitijoje.- 2009.- 167, [1] p.: iliustr. Rinktinė.- Vilnius: Baltos lankos, [2001].- 122, [2] p.- (Rinktinė lietuvių poezija: RLP). Poezija.- Vilnius: Žalstvyklė, [2004].- 43, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Žalstvyklės knygos, 2008.- 45, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Kelionė Petaburkan: [poema].- [Anykščiai: A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus], 2010.- 83, [1] p.: iliustr., faks. + 1 garso diskas (CD). Vertimai Graudųs verksmai ir kitos naujosios giesmės žinotinos žmonėms Katalikams, ypacziai - gi iszdavėjams maldakningių.- [Tilžė: Tėvynės sargas J. Šenkės sp., 1899].- 40 p.- (Priemazga prie N. II “Tėvynės sargo” 1899). Tas pat / vertė vyskupas Antanas Baronas.- [Seinai]: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp., 1907.- 16 p. Tas pat.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja],1916.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.202). Tas pat / parašė [vertė] vysk. A. Baranauskas.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja., 1918.- 16 p. Tas pat / vertė vysk. A. Baronas.- Vilnius: V. Maikausko knygynas, 1918.- 16 p. Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1920.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.274).


17 Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- [Bostonas]: B. l., [1921].- 16 p. Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1922.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-os leid.; Nr.323). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1924.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 379). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1925.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 391). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1930.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 472). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1931.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 499). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1932.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 530). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1933.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 560). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: B. l., 1934.- 16 p. Tas pat / vysk. A. Baranausko vert.- Kaunas: Lietuvos muzikos centras, 1934.- 20 p. Tas pat: Antr.: Graudūs verksmai su natomis / [natų aut.] P. Marcinkevičius; vysk. A.Baranausko vert.- Kaunas: Lietuvos muzikos centras, [1934].- 23 p.: gaid. Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Prisikėlimo bžn., 1934.- 16 p. Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Antano bžn., 1934.- 16 p. Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1935.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 621). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 647). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1937 (virš. 1936).- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 673). Tas pat / vysk. A. Baranausko vertimas.- Kaunas: Lietuvos muzikos centras, [1938].- 16 p. Tas pat.- B.v.: B. l., [1938].- 24 p. Tas pat. / vysk. A. Baranausko vert.- Kaišiadorys: Marijonai, 1939.- [1], 24, [1] p. įsk. virš.(Marijonų leid.; Nr.227). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 16 p. - (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.731). Tas pat / versti A. Baranausko.- Kaunas: B. l., 1943.- 14 p. Tas pat.- Dillingen: B. l., 1946.- 16 p. Tas pat / vyskupas Antanas Branauskas.- Kaunas: Atmintis, 1998.- [20] p.: potr., faks. Katekyzmas iš dekreto Susirinkimo bažnyčos tridentiškio prabasčams, liepiant Pijui penktam, popiežiui išduotas Ryme met. 1566 išspaustas. / [Iš lot. k.. vertė A. Baranauskas].- Seinai ?: aprobuota 1899.- [135] p. Švenčiausio viešpaties musų Leono, iš dieviškos apveizdos popiežiaus XII gromata apskrita. Šlovingiems brolams patrijarkoms, primatams, arcivyskupams, vyskupams... Leonas popiežius XIII, šlovingi brolai, sveikatą ir apaštališką palaiminimą. “ Svarios rejastys apie bendruosius ukės daiktus...” [1901 m. sausio 18 d. aplinkraštis apie krikščioniškąją demokratiją, ir apie paklusnumą pasaulietinei ir bažnytinei valdžiai / vertė A. Baranauskas].- [Peterburgas ? , 1901].- Aprašyta pagal perspaudą ir šaltinius. Graudus verksmai, arba, Pasizadinimimas apmislyti vieszpaties Jėzaus kanczia.- Newark, N. J.: kaštu kun. V. Staknevičius, 1907.- 32 p. Graudus verksmai ir stacijos.- [Šenandoras (Pen.)]: „Žvaigždės“ sp., 1906.- 36 p. Platesnis Katekizmas, arba, Švento Rymo katalikų bažnyčios mokslo išguldymas patvirtintas Žemaičių ir Vilniaus vyskupijoms / Iš lenkų k. vertė vyskupas Antanas Baranauskas; spaudon prirengė kun. Juozapas Skvireckas šv. T. M. Žemaičių seminarijos profesorius.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1908.- 361, [1] p.- (Šv. Kazimiero d-jos išleid.; Nr. 46).


18 Giesmių giesmė: Antano Baranausko (1835-1902) 170-osioms gimimo metinėms.- Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2005.- 99, [1] p.: faks. + elektron. op. diskas (CD-ROM). Giesmių giesmė.- Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2005.- 112 p.: faksimilės.

Augustinas BARANAUSKAS (1861-1923) Rašytojas, knygnešys. Gimė 1861 m. rugpjūčio 13 d. Šiupyliuose (Šiaulių raj.). Mirė 1923 m. rugpjūčio 24 d. Gruzdžiuose (Šiaulių raj.), palaidotas Šiupyliuose. Vargonininko sūnus, pats išėjo pradžios mokyklą, vargoninkavo Žagarėje, Žarėnuose (Telšių raj.) ir kitur. Už draudžiamos spaudos platinimą kalėjo (1885-1886 m.) Šiaulių kalėjime,buvo ištremtas į Liepoją, Smolenską. Apie 1855 m. buvo pradėjęs leisti hektografuotą laikraštėlį “Dajnių neszejis “, kurio išleisti 2 numeriai. Bendradarbiavo “Aušroje”, “Unijoj”, “Lietuvių balse”, “Šviesoje”, “Apžvalgoj”, „Varpe“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje“ ir kt. Buvo ištremtas į Liepoją, vėliau į Smolenską ir kalinamas. Karo metu gyveno Voroneže, iš kur sugrįžo į Šiupylius. Slapyvardžiai: A. B. Špoks, Szpokas A. B., A. Vėlėnaitis A, Pliumpis, Sziurpulys, Szpokas ir kt. Knygos Daines del berniuku ir mergeliu. Kn. 1-2.-1888-1890.- (Lietuvai dovanėlė). Kn. 1.- Suvalkai, 1888.- 8 p. Kn. 2.- New –Yorkas, 1890.- 11, [1] p. Kaip pasiklosi, taip išmiegosi; ir Priedas.- Liepojuje: S. Zylės sp., 1909.- 16 p.- (Naminis knygynėlis; Nr.1). Čigonė, arba Tamsumas brangiai apsimoka. 1 v. vaizdelis su dainomis.- Ryga: [„Rygos naujienų“ red.], 1910.- 56 p.- (“Rygos naujienų” išleid.; Nr.7). Geroji Onelė : 2 v. vaizdelis vaikams lošti.- Chicago, III.: Dramamylis, [1922].-16 p. Rinkimai: atsitikimas Lietuvoje: 3 pav. vaizdelis.- Chicago, III.: Dramamylis, 1923.- 13 p.(Leidinys trečias). Girtuoklio sapnas: 1 pav. scenos vaizdelis.- B.v.: B. l., [1931].- 14 p.: iliustr.

Pranas IMSRYS – BASTYS (1905-1977) Poetas. Gimė 1905 m. birželio 3 d. Geišiuose (Jurbarko raj.). Mirė 1977 m. gegužės 27 d. Toronte (Kanada). Mokėsi Jurbarko ir Raseinių gimnazijose. 1925 m. baigė pedagoginius kursus Marijampolėje. 1925-1936 m. mokytojavo Telšiuose ir kitose pradinėse mokyklose. VDU Kaune studijavo lietuvių literatūrą ir pedagogiką.1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno įvairiose Vokietijos vietovėse. 1947 m. atvyko į Angliją, 1952 m. į Kanadą, dalyvavo tenykštės bendruomenės gyvenime. Bendradarbiavo vaikų laikraščiuose “Saulutėje”, “Žiburėlyje”, “Eglutėje”, “Genyje”, “Vieversėlyje”, “Tėviškėlėje” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardis: Pranas Imsrys. Knygos


19 Tra-lia-lia: eil. vaikams / Pranas Bastys.- [Kaunas]: B. l., 1932.- 48 p.: iliustr. Vilkas meškeriotojas: eiliuota pasakaitė / Pranas Imsrys.- Detmold: Aitvaras, 1946.- 40 p.: iliustr.- („Tremtinio žodžio“ leid.). Gimtaisiais takeliais: eil. vaikams / Pranas Imsrys.- Chicago: Tėviškėlė, 1953.- 32 p.: iliustr. Tėviškėlę aš regiu: eil. jauniesiems skaitytojams / Pranas Imsrys.- [Cleveland]: B. l., 1968.- 39, [1] p.: iliustr.

Alfonsas BERENIS (g. 1930) Poetas. Gimė 1930 m. birželio 16 d. Telšiuose. 1944-1948 m. mokėsi Telšių taikomosios dailės amatų mokykloje, 1962-1967 m. Vilniaus lengvosios pramonės technikume (keramikos specialybė), 1970-1975 m. Vilniaus universitete. 1948-1950 m. dirbo Vietinės reikšmės kelių valdyboje, 1955-1960 m. Telšių rajono Plano komisijoje, 1961-1962 m. Buitiniame gyventojų aptarnavimo kombinate, 1962-1967 m. Statybos valdyboje, 1968-1986 m. Telšių teritoriniame statybos treste, 1986-1996 m. Tauragės AB “Beržėje”. Dabar pensininkas. Gyvena Telšiuose. Kūryba publikuota Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje. Knygos Gyvenimo keliu einu: eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2000.- 108, [1] p.: iliustr. Mano laivas: [spalvinimo knygelė vaikams].- Plungė [Šiauliai: V. Nekrošiaus individuali įmonė „Saulės spaustuvė], 2002.- 16 p.: iliustr. Laiko šviesoje: eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2005.- 120, [1] p.: iliustr., portr.

Antanas Robertas BERESNEVIČIUS (1832-1904) Kunigas, vertėjas. Gimė 1831 m. birželio 19 d. Papilės vsl. Mirė 1904 m. gegužės 23 d. Kaune. Mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, vėliau studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Ją baigęs 1855- 1864 m. dėstė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Perkėlus seminariją į Kauną, nuo 1864 m. Kauno kunigų seminarijos inspektorius. Vėliau ilgai atstovavo Žemaičių vyskupijai Peterburgo katalikų dvasinėje kolegijoje.Rakračiu paliko: “Ant Nedielu apskritu metu Pamokslaj K. Andriejaus Filipecki pagal kiaturu daliu metu i kiatures dalis padaliti. Dalis I Užrakin Sawiep pamokslus nu Adwenta lygi didzioses gawienes”/ [Vertė A. Beresnevičius, P. Beresnevičius].- 1866. Vertimas Bialožebskis M. Йшгульдимай швенту еванелiю анть вису недълю иръ швенчю иштису мету.- Вильнюй: спаустувеъ А. Г. Сыркина 1869-1870. D. 1-4. Дались кетвирта. / [Vertė J. S. Dovydaitis, R. Stakėnas, A. R. Beresnevičius].- 1870.- [4], 278 p.


20

Paulius BERESNEVIČIUS (1928-1996) Istorikas, pedagogas. Gimė 1928 m. balandžio 28 d. Virmėnuose (Telšių raj.). Mirė 1996 m. gruodžio 18 d. Vilniuje. 1952 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. 1953 m. dirbo Telšių Žemaitės vidurinėje mokykloje, 1958-1961 m. Telšių kurčiųjų mokyklos direktoriumi, 1961-1970 m. mokytojavo Telšiuose. 1970-1981 m. dirbo Partijos istorijos institute prie LKP CK.1981-1991 m. pedagogikos instituto direktoriaus pavaduotojas, direktorius. 1992-1996 m. mokytojavo Baltarusijos Respublikos lietuvių mokyklose Pelesoje, Rimdžiūnuose; čia kūrė etnografinius muziejus. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę parašė vieną pirmųjų Lietuvos istorijos vadovėlių vidurinei mokyklai. Knygos Nepalūžę kovoje: minint keturių komisarų mirties 50-ąsias metines.- Vilnius: Žinija, 1976.- 14 p. Legali komunistų veikla Lietuvoje 1920-1940 metais.- Vilnius: Mintis, 1983.- 166 p. Lietuvos istorijos skaitiniai V klasei.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 190, [2] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1991.- 143, [1] p. iliustr. Pažinkime tėvynės istoriją: gamtos pažinimo vadovėlių III – IV klasei priedas / Paulius Beresnevičius, Giedrė Rugevičiutė.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 78, [2] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 80 p. Lietuviška mokykla svetur / Jonas Bielskis, Paulius Beresnevičius, Irena Tkačiukienė.- Vilnius: Leidybos centras, 1997.- 64, [3] p.: iliustr.- (Lietuvos mokykla, 1937-1997).

Povilas BERESNEVIČIUS (1837-1888) Vertėjas, religinių raštų rengėjas, kunigas. Gimė 1837 m. kovo 6 d. Ryške (Šilalės raj.). Mirė 1888 vasario 20 d. Plungėje. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje ir Petrapilio dvasinėje akademijoje, kurią pabaigė 1860 m. ir tuojau buvo paskirtas Varnių kunigų seminarijos profesoriumi. Paskui dirbo Rietave, 1868-1871 m. Gegrėnuose (Plungės raj.), o nuo 1871 m. ligi mirties Plungėje. Rankraščiu paliko: “Ant Nedielu apskritu metu Pamokslaj K. Andriejaus Filipecki pagal kiaturu daliu metu i kiatures dalis padaliti. Dalis I Užrakin Sawiep pamokslus nu Adwenta lygi didzioses gawienes” “Ant Nedielu / [Vertė A. Beresnevičius, P. Beresnevičius].- 1866.

Virginijus BIELSKIS (g.1967) Prozininkas, dramaturgas. Gimė 1967 m. Telšiuose. Mokėsi Varnių vidurinėje mokykloje, Varnių (Telšių raj.) profesinėje mokykloje. Gyvena Panakačio kaime (Telšių raj.). Kūryba publikuota respublikinėje ir rajoninėje spaudoje. Knygos


21 Pamokos daržinėje: pjesė, apysaka.- Jonava: Jonava, 2003.- 55, [1] p.: iliustr. Berniukų imtynės: nuotykių apysaka.- Jonava: Jonava, 2004.- 59, [1] p. Berniukų laikas: 4 dalių drama – apysaka: iš ciklo („Gėrio ir blogio susitikimai“).- Jonava: Jonava, 2005.- 59, [1] p.: ilustr. Po akmeniu pakastas berniukas: drama-apysaka. - Jonava: Jonava, 2006. - 66, [1] p. Ypatingas berniukas Joris: drama-pasaka.- Jonava: Jonava, 2007.- 67, [1] p. Vaikystė – visada žavi: drama -apysaka.- Jonava: Jonava, 2008.- 94, [1] p. Gėris įsikūnija įsčiose: fantastinė nuotykių apysaka.- Jonava: Dobilo l-kla, 2010 - . D.1: Gėriui pagimdyti.- 2010.- 127, [1] p. D.2: Ir vėl Arminas…- 2010.- 47, [1] p. D.3-5.- 2011.- 127, [1] p.

Romanas BYTAUTAS (1886-1915) Filosofas, publicistas. Gimė 1886 m. rugpjūčio 22 d. Drobiūkščiuose (Telšių raj.). Mirė 1915 m. gegužės 22 d. Leizine (Šveicarija). Gyveno Lendrėse, Verenoje (prie Kelmės), Kražiuose. Baigė Kražių pradžių mokyklą. Mokėsi Permės, Vilniaus gimnazijose ir Maskvos universitete, kur gamtos, teisės ir filosofijos studijas baigė 1912 m. Mokytojavo Maskvoje, susirgęs džiova gydėsi Šveicarijoje. Žurnalo “Aušrinė” leidimo dalyvis, formavo jo pasaulėžiūrinę kryptį, iškeldamas tris jo pagrindinius jaunosios lietuvių inteligentijos veiklos principus – demokratizmą, tautiškumą ir individualizmą. Periodikoje (“Draugijoje”, “Aušrinėje”) paskelbtuose straipsniuose sprendė nacionalinės savimonės ir tautinės kultūros klausimus. Savo darbų idėjomis skatinamai veikė modernistines tendencijas lietuvių literatūroje. Rašė rusų kalba eilėraščius, kuriuos sunaikino. Pavardės ir vardo formos: Bitautas, Ramunas. Knyga Šis tas iš lietuvių kalbos filosofijos: (pavesta a. a. kun. Jauniaus pagarbai) / parašė Romas Bytautas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1908.- 31 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leidinys; Nr.48).- Atsp. iš „Draugijos“. T.4, nr.16 (1908).

Aldona IVAŠKEVIČIŪTĖ – BLAŽIENĖ (g.1935) Poetė, memuaristė. Gimė 1935 m. Sudintuose (Mažeikių raj.). 1940 –1945 m. gyveno Burniuose (Telšių raj.), 1945-1946 m. mokėsi Telšių mokykloje. Gyveno Kėdainiuose, Klaipėdoje, Giruliuose, Viešintuose, Kaune. Knygos Gyvenimas praėjo pro šalį: memuarinė apybraiža.- Kaunas: Spec. paskirties AB Aušra, 2000.- 77 p: iliustr., [8] iliustr. lap.


22 Negrįžta upės atgalios: eilėraščiai.- Kaunas: AB spaustuvė “Aušra”, 2004.- 197, [2] p.: iliustr.

Vladislovas BLINSTRUBAS (1939-2005) Poetas. Gimė 1939 m. spalio 25 d. Telšiuose. Mirė 2005 m. liepos 28 d. Vilniuje. Mokėsi Telšių ir Klaipėdos pedagoginėse mokyklose, Vilniaus konservatorijoje, mokytojavo Telšių rajono Viešvėnų septynmetėje mokykloje (1957-1958), dirbo Telšių liaudies teatre (19601961), Plungėje, Skuode, Vilniuje organizavo teatro ir kino saviveiklą, yra sukūręs dokumentinių filmų. Knygos Sunkmetis: eilėraščiai.- Vilnius: Periodika, 1990.- 78 p.: iliustr. Žegnonė (sunkmetis- 2): lyriniai apmąstymai.- Vilnius: Valst. leidyb. centras, 1991.- 138 p. Priešprieša: (sunkmetis-3): poetinės būsenos.-Vilnius: Valst. leidyb. centras,1992.-163 p.: iliustr. Slapčiakelis: (sunkmetis- 4): poetinės, vizijos, regėjimai.- Vilnius: Valst. leidyb. centras, 1992.143 p.: iliustr. Šviesotamsa: poetinės būsenos, vizijos, regėjimai.- Vilnius: Valst. leidyb. centras, 1993.- 250, [1] p., 6 iliustr. lap.: iliustr. Pseudobūtis: sunkmetis – 6: lyrika.- Vilnius: Baltic Eco leidybos centras, 1995.- 222 p.iliustr. Sustojau ir dairaus: poetinės freskos (sunkmetis – 7).- Vilnius: Baltic Eco leidybos centras, 1996.- 225 p.: iliustr. Devyni balai pagal Richterį: poetinės maksimos.- Vilnius: Baltic Eco, 1997.- 237 [22] p.iliustr.(Iš ciklo “Sunkmetis”. Aštuntoji lyrikos knyga). Kur Edeno sodai: poetinės impresijos.- Vilnius: Kriventa, 1998.- 217, [32] p.: iliustr. Pagaliau laisvas = Finally, free: egzistencinė lyrika.- Vilnius : [V. Blinstrubas], 2000.- [537] p.Tekstas lygiagr. liet., angl. Žemė lieka žemai = The earth remains below: [lyrika] / vertėja R. Grigoraitienė.- Vilnius: UAB “Firidas”, 2003.- 368 p.

Birutė Ona BOREIŠIENĖ (g.1928) Žurnalistė, pedagogė. Gimė 1928 m. gegužė s 28 d. Aleniškiuose (Šiaulių raj.). 1947 m. baigė Radviliškio gimnaziją, 1953 m. Šiaulių mokytojų institutą. 1947–1961 m. Kuršėnų vidurinės mokyklos mokytoja, Švenčionių vidurinės mokyklos mokytoja, Telšių vidurinės mokyklos mokytoja ir mokymo dalies vedėja. 1956-1961 m. Telšių rajono laikraščio „Komunizmo aušra“ redaktorė, 1961-1965 m. žurnalo „Tarybinė mokykla“ vyr. redaktorė, 1965–1986 m. žurnalo „Tarybinė moteris“ vyr. redaktorė, 1991 m. laikraščio „Rankdarbiai“ redaktorė. Daugiausia rašė pedagoginėmis, jaunimo auklėjimo bei moterų gyvenimo, žmonių tarpusavio bendravimo temomis. Kūryba publikuota rajononinėje ir respublikinėje spaudoje. Knygos


23 Pasaulio moterys-didelė jėga kovoje už taiką ir lygiateisiškumą: medžiaga lektoriui.- Vilnius, 1966.- 16 p.- (Lietuvos TSR „Žinijos“ d-ja). Tarptautinė moters diena: medžiaga lektoriui.- Vilnius, 1968.- 14 p.- (Lietuvos TSR „Žinijos“ dja). Tarptautinė moters diena- kovo 8-oji: medžiaga lektoriui.- Vilnius: [Žinija], 1968.- 14 p.- (Lietuvos TSR „Žinijos“ d-ja). Gražu, praktiška, madinga.- Vilnius: Mintis, 1988.- 105, [3] p., [4] iliustr. lap.: iliustr. Jaunai šeimai: naudingi patarimiai / sudarė B. Boreišienė.- Kaunas: Šviesa, 1991.- 86, [2] p.: iliustr.

Vincentas BORISEVIČIUS (1887-1946) Vyskupas. Gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Bebrininkuose (Vilkaviškio raj.). Mirė 1946 m. lapkričio 18 d. Vilniuje; 1999 m. perlaidotas Telšiuose. 1909 m. baigė Seinų kunigų seminariją, 1909-1913 m. studijavo Fribūro universitete; 1910 m. įšventintas kunigu. Nuo 1913 m. vikaras ir kalėjimo kapelionas Kalvarijoje. 1916-1917 m. rusų 10 armijos kapelionas; kunigavo Minske, Voroneže. 1922-1926 m. dėstė teologiją Seinų kunigų seminarijoje Gižuose. 1926 m. Telšių vyskupijos kurijos kancleris. 1927-1935 m. Telšių kunigų seminarijos rektorius; prelatas (1928). Nuo 1940 m. titulinis Lizijos vyskupas, Telšių vyskupas sufraganas, nuo 1944 m. Telšių vyskupas. 1946 m. vasario 5 d. NKVD suimtas. Sušaudytas. Bendradabiavo katalikiškoje spaudoje: „Ateityje“, „Laisvėje“, „Ryte“, „Spauda ir gyvenimas“, „Vadovas“ „Šaltinyje“, „Tiesos kelyje“, „Žemaičių prieteliuje“, „Žiburyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: V. Pažvirgždis, Rutietis, „Rūtos“ mylėtojas, V. Pažv... Knyga Jėzus Kristus - Dievas / V. Pažvirgždis.- [Seinai: „Šaltinio knygynas“, 1911.- 84 p.- ( „Žmonių knygyno“ išleidimas; Nr. 6). Mylimieji Kristuje! - Telšiai: [Telšių vyskupijos sp.], 1944.- [8] p. įsk. virš. Ganytojiški laiškai.- Vilnius: Katalikų akademija, 2004.- 184 p.: faks. Tas pat.- 2-asis patais. ir papild. leid. - Vilnius: Katalikų akademija, 2005.- 263, [2] p., įsk. virš.: faks., port,

Antanas BORTKEVIČIUS(1835-1894) Religinių raštų rengėjas, kunigas. Gimė 1835 m. Žemaitijoje, Eržvilko apylinkėse. Mirė 1894 m. liepos 22 d. Joniškėlyje (Pasvalio raj.). 1857-1861 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Vikaravo Žagarėje, Šiauliuose, vėliau Šakynos, Joniškėlio parapijų klebonas. Palaikydamas ryšius su J. Bieliniu ir kitais knygnešiais skleidė draudžiamą lietuvių spaudą. Parašė pasakėčių, proginių eilėraščių kurių dalis buvo išspausdinta “Tėvynės sarge” (1899). Knyga


24 Pamokslai apie Šv. Sakramentus. Parašyti kunigo Antano Bortkevičiaus. Kaštais kun. A. J. Kaminsko.- Shenandoah: V. J. Stagaro spaustuveje, 1901.- 140 p.: vinj. Tas pat.- Shenandoah: V. J. Stagaro spaustuveje, 1901.- 140 p.: vinj.- Atsp iš “Dirvos”, 1901, kn.19, nr.2.

Kazys BORUTA (1905-1965) Poetas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1905 m. sausio 6 d. Kūlokuose (Marijampolės r.). Mirė 1965 m. kovo 9 d. Vilniuje. Mokėsi Liudvinavo pradžios mokykloje, I pasaulinio karo metais (1915) Maskvos gimnazijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje. “Aušrinės” redakcijos narys. 1924 m. studijavo Kauno universitete. 1922-1926 m. įsijungė į socialistų revoliucionierių maksimalistų veiklą. 1926, 1928 –1930 m. studijavo Vienoje. 1927 m. paskirtas Telšių žydų gimnazijos mokytoju. Tais pat metais suimtas. Telšių kalėjime parašė eilėraščius: “Kryžių Lietuva”, “Kryžeiviai Žemaičiuose”,“Moteris prie kalėjimo” ir kt. 1928 m. emigravo iš Lietuvos, gyveno Rygoje, 1930 m. persikėlė į Berlyną. 1931 m. grįžo į Lietuvą. 1934 m. nuteistas keturiems metams sunkiųjų darbų kalėjimo. 1935 m. amnestuotas. Nuo 1940 m. dirbo MA sekretoriate, nuo 19401946 m. Literatūros muziejaus vedėjas. 1946 m. suimtas, karinio tribunolo nuteistas. Kalintas Rasų lageryje prie Vilniaus, 1949 m. amnestuotas. Ilgai negalėjo spausdintis, net vertimus pasirašinėjo svetimom pavardėm. 1957 m. grąžintas į Rašytojų sąjungos narius. Bendradarbiavo daugelyje periodinių leidinių: „Aušrinėje“, „Trečiam fronte“, „Lietuvos žiniose“, „Darbe“, Kultūroje“, „Dienovidyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Apuokas K. A., Aruta K., Paketuris Anupras, Povilionis Petras, Linonis K., Valila L., Vaja V., Vėtra El., Vilkas Vl., Tavo K., V. Vandra, Vincas Dovinė, Antanas Avižienius ir kt. Knygos A-lo! pirmoji poetiška raketa.- Kaunas: B.l., 1925.- 16, [1] p.: portr. Dainos apie svyrančius gluosnius: lyrika ir poemos.- Kaunas: „Žalia vėtra“, 1927.- 31 p. Kryžių Lietuva.- Ryga: Dzingas ir Co, 1927.- 46 p. Tas pat.- Kaunas: „Spaudos fondas“, 1940.- 110 p. Suomių kraštas / Antanas Avižienius.- Kaunas: “Pažangos ”b-vė, 1931.- 60 p.- (Ūkininko skaitymai; Nr. 17(26). Drumstas arimų vėjas: [apsakymai].- Ryga: knygų leidimo b-vė “Audra”,1928.- 91 p. Namas nr.13: romanas.- Kaunas- Ryga: “Audros” b-vė, 1928.- 64 p. Aleksandras Vosylius: draugui atminti.- B.v.: LSR “Maksimalistų” s-ga, 1931.- 51- 59 p.- Ats. iš kn. ”Aleksandras Vosylius”. Duona kasdieninė: [eilėraščiai].- Kaunas: „Promėtėjus“, [1934].- 70 p. Eilės ir poemos.- Kaunas: „Sakalas“, 1938.- 255 p. Kelionės į Šiaurę nuo seniausių laikų ligi šių dienų. Kn. 1-2.- Kaunas: „Spaudos fondas“, 1938.1939. Kn.1.- 1938.- 279 p.: iliustr. Kn.2.- 1939.- 244 p.: iliustr. Tas pat.: antr.: Šiaurės kelionės nuo seniausių laikų iki šių dienų narsiųjų keliauninkų didvyriški žygiai ir darbai.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.- 502, [1] p.: iliustr.; [42] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1973.- 415 p.- (Raštai, t.7). Mediniai stebuklai, arba Dievadirbio Vinco Dovinės gyvenimas ir darbai.- Kaunas: „Sakalas“, 1938.- 317 p.: iliustr.


25 Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1971.- 243 p.- (Raštai, t.2). Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1979.- 335 p.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1983.- 335, [1] p. Tas pat / sutrumpintas romanas.- Vilnius: Žalstvyklė, [2005].- 107, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Saulę ant savo pečių parnešti išėjo: [apysaka].- Kaunas: LTSR valst. l-kla, 1940.- 144 p.: iliustr. Baltaragio malūnas, arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte: [romanas].- Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1945.- 254, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Chicago (Ill): Terra 1952.- 255 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1962.- 25, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1971.- 243 p.- (Raštai, t.3). Tas pat.- Vinius: Alma littera, [2002].- 254, [2].- (Skaitymai). Tas pat.- Vilnius: Žalstvyklė, [2005].- 183, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2005].- 205, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, [2006].- 255, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Žalstvyklės knygos, 2008.- 183, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Dangus griūva arba Kas girdėta negirdėta bet į pasakas sudėta apie gyvulius, paukščius ir žvėris.Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1955.- 292, [4] p.: iliustr. Tas pat.antrašt.: Dangus griūva arba Mūsų pasakų išmintis ir sąmojus visiems mažiems ir dideliems.-Vilnius: Vaga, 1965.- 302, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1972.- 444 p.- (Raštai, t.5). Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1979.- 281 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Alka, 1997.- 279, [4] p.: iliustr. Sunkūs paminklai: apysaka- kronika.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960.- 380 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1972.- 357 p.- (Raštai, t.4). Jurgio Paketurio klajonės su visokiais pavojais, arba Šventa teisybė, melo pasakos, kartūs juokai ir linksmos ašaros.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1963. [Kn.] 1.- 279, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1984.- 279 p.: iliustr. Suversti arimai. 9-ios eilių ir poemų knygos.- Vilnius: Vaga, 1964.- 338, [2] p.: iliustr. Neramūs arimai: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1970.- 440 p.: iliustr.- (Raštai, t.1). Saulės parnešti išėjo: [apsakymai].- Vilnius: Vaga, 1973.- 343 p.: iliustr.- (Raštai, t.6). Pagirio linksmybės: [eiliuotos pasakos].- Vilnius: Vaga, 1974.- 27 p.: iliustr. Skambėkit vėtroje, beržai: nebaigti prozos kūriniai, straipsniai.- Vilnius: Vaga, 1975.- 439 p.: iliustr.- (Raštai, t.9). Čir vir vir pavasaris: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1981.- 23 p.: iliustr.- (Vyturiukas). Drauge su draugais: autobiografija, dienoraščio fragmentai, laiškai.- Vilnius: Vaga, 1976.- 415 p.: iliustr.- (Raštai, t.10). Lyrika: rinktinė.- Vilnius: Vaga, 1983.- 230 p.: iliustr.- (Didžioji poezijos serija). Gyvenimas su draugu: atsiminimų metmens apie jaunystės draugą ir žmoną Oną KazanskaitęBorutienę.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1999.- 157, [2] p.: iliustr., faks. Nykštukas – paukščių karalius: [pasakos].- Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2007.56 p.: iliustr. Trečioji Jurgio Paketurio klajonė.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 7, [2] p. įsk. virš.: iliustr.- (Pradinuko b-ka). Dangus griūva: [pasakos].- Vilnius: Žaltvykslės knygos: Industrus, 2008.- 125, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Vertimai


26 Istratis P. Baragano dagynas: romanas / [vertė K. Boruta ir M. Gudelis]; Kazio Borutos pratarmė Panait Istrati.- Kaunas: Prošvaistė, [1932].- 160 p.: iliustr. Bak P. Geroji žemė: [romanas, 2 d.] / Pearl S. Buck.- Kaunas: „Sakalas“, 1935. D.1.- 224 p. D.2.- 207, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961.- 352 p. Tas pat.- Vilnius: Mintis, 1993.- 259, [1] p. Tolstojus A. Petras Pirmasis: [romanas; 3 d.] / Aleksej Tolstoj.- [Kaunas]: Spaudos fondas, 1935 -1937. [D.]1.- 1935.- 345, [1] p.- (Literatūros panteonas; Ns.10). [D.]2.- 1936.- 279, [3] p.- (Literatūros panteonas; Ns.11). [D.]3.- 1937.- 261, [1] p.- (Literatūros panteonas; Ns.12). Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1951-1952. Kn.1.- 1951.- 451 p. Kn.2-3.- 1952.- 560 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1982. [Kn.]1.- 334 p. [Kn.]2-3.- 431 p. Korolenka V. Giria gaudžia: apysakos / vertė K. Boruta, J. Krūminis.- [Kaunas]: Mokslas, 1937.205, [1] p., [1] potr. lap. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956.- 397, [2] p. Bak P. Sūnūs: [romanas 2 d.] / Pearl S. Buck.- Kaunas: „Sakalas“, 1937-1938. D.1.- 1937.- 320 p. D.2.- 1938.- 308 p. Ibsenas H. Brandas.- Klaipėda: Švietimo m-jos Knygų leid. komis., [1937].- 355 p.- (Švietimo m-jos Knygų komis. leid.; Nr.482). Ibsenas H. Cezaris ir Galilėtis: pasaulio istorijos drama: [2t.].- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leid. komis.,1938. T.1.- Cezario atskalūnybė: 5 v. Drama.- 288 p.- (Švietimo m-jos knygų leidimo komis. leid.; Nr.496). T.2.- Imperatorius Julijonas: 5 v. Drama.- 330 p.- (Švietimo m-jos knygų leidimo komis. leid.; Nr.498). Rolanas R. Žanas Kristofas: romanas / vertė [K. Boruta] ir V. Šiugždinis.- Kaunas-Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1946-1951. T.1.- Kaunas, 1946.- 269 p.: iliustr. T.2.- Kaunas, 1948.- 282 p.: iliustr. T.3.- Vilnius, 1949.- 356 p.: iliustr. T.4.- Vilnius, 1950.- 384 p.: iliustr. T.5.- Vilnius, 1951.- 426 p.: iliustr. Ruteris A. Aratai: romanas / vertė J. Baltušis [K. Boruta ir J. Norkus].- Vilnius: Valst. grož. lit. lkla, 1952.- 355 p. Šekspyras V. Daug triukšmo dėl nieko: komedija.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1952.- 150 p.: iliustr. Uspenskis G. Rastiajevo gatvės papročiai / vertė K. Lukša [K. Boruta].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1952.- 236 p. Kultūrinis-masinis darbas: oficialinės medžiagos rinkinys / [vertė K. Boruta].- Vilnius: Lietuvos resp. profesinių sąjungos tarybos l-kla, 1954.- 236 p. Nosovas N. Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai: fantast. apysaka.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1955.- 168 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1984.- 173 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Romūna, 1997.- 155, [5] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: ANBO, 2006. - 255, [1] p. : iliustr.


27 Šileris V. Vilius Telis: drama.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1958.- 182 p.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1962.- 181 p.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1981.- 175 p.- (Mokinio b-ka). Tas pat. - Vilnius: Žaltvykslė, [2005].- 177, [2] p. - (Mokinio skaitiniai). Šileris V. Dramos / vertė Vyt. Bložė, K. Boruta, P. Vaičiūnas.- Valst. grož. lit. l-kla, 1959.- 486 p., [1] portr. lap. Skalbė K. Paparčio žiedas: pasakos.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959.- 308, [3] p., [19] iliustr. lap.: iliustr. Birzniekas-Upytis E. Pilkojo akmens pasakos: apsakymai.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959.64 p.: iliustr. Šelburg- Zarembina E. Molinio ąsočio svečiai: linksmos pasakos.- Vilnius: Valst. grož. lit, l-kla, 1959.- 40 p.: iliustr. Čandaras K. Apverstas medis: pasaka.- [Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla], 1960.- 112 p.: iliustr., [4] iliustr. lap. Ibsenas H. Dramos / vertė K. Boruta ir R. Jablonskytė-Rimantienė.- Vilnius: Valst. grož. lit. lkla, 1963.- 324 p., [1] portr. lap. Šekspyras V. Raštai [6 t.].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961-1965. [T.]4: komedijos / vertė K. Boruta, A. Miškinis.- 1963.- 356 p. Caraitis Ivanas ir pilkasis vilkas: rusų liaudies pasaka.- Vilnius: Vaga, 1972.- 26 p.: iliustr. Auksinis kalnas: rusų pasakos / iš rusų k. vertė K. Boruta, J. Stukas, D. Urbas.- Vilnius: Vaga, 1973.- 374 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1976.- 374 p.: iliustr.- (Pasaulio pasakos). Tolstojus A. Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką: rusų pasaka / Atpasakojo A. Tolstojus.- Vilnius: Vaga, 1973.- 32 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1982.- 33 p.: iliustr. Aukštosios pušys: vertimai.- Vilnius: Vaga, 1974.- 686 p.- (Raštai, t.8). Pagirio linksmybės: [eil. pasakos].- Vilnius: Vaga, 1974.- 28 p.: iliustr. Ibsenas H. Peras Giuntas; Lėlių namai / [iš norvegų k. vertė T. Rostovaitė, R. Rimantienė, K. Boruta].- Kaunas: Šviesa, 1981.- 326, [2].- (Mokinio b-ka). Lapė ir strazdas / iš rusų k. vertė K. Boruta, D. Urbas.- Vilnius: Vyturys, 1985.- 24 p.: iliustr. Gervė ir garnys: rusų liaudies pasakos / iš rusų k. vertė B. Balčiūnienė, K. Boruta.- Vilnius: Vyturys, 1986.- 18, [2] p.: iliustr. Maša ir lokys: rusų pasakos.- Vilnius: Vyturys, 1987.- 28, [3] p.: iliustr.

Valėrija ZIMKUTĖ-BRAUKYLIENĖ (g.1924) Poetė. Gimė 1924 m. Didžiajame Palūkstyje (Telšių raj.). Dirbo Telšių rajone agronome. Gyvena Dūkšte (Ignalinos raj.). Knyga Dienos iš dingusio laiko: eilėraščiai ir ištraukos iš dienoraščio.- [Ignalina: Ignalinos spaustuvė], 2004.- 56 p.: iliustr.


28

Leonas BRAZDEIKIS (1924-1993) Poetas. Gimė 1924 m. rugsėjo 5 d. Žemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.). Mirė 1993 m. rugpjūčio 3 d. Kaune. 1943 m. baigė Plungės gimnaziją, mokytojavo Telšiuose. 1945 m. įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti medicinos, netrukus suimtas ir nuteistas. Kalintas Archangelsko srities ir Intos (Komija) lageriuose. Grįžęs į Lietuvą 1956 m., dirbo Kaune darbininku, 1970 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Iki 1992 m. Kauno “Drobės” inžinierius. Vienas iš Intoje parengtų rankraštinių poezijos antologijos “Veidu į Tėvynę” (1954), “Benamiai” (1955), “Saulėtekio link” (1956) autorių (slapyvardis “Mastis”). Eilėraščių paskelbė periodikoje, antologijose “Benamiai” (1989), “Tremtinio Lietuva” (1990). Knyga Pakeliui į šviesą: išgyventų dienų atgarsiai, 1949-1952-1993: [proza ir poezija] / Laima Žąsinaitė Brazdeikienė, Leonas Brazdeikis.- Kaunas : Judex, 2001.- 571, [2] p.: iliustr.

Mykolas Eustachijus BRENŠTEINAS (1874-1938) Kultūros istorikas, bibliografas, archeologas, etnografas. Gimė 1874 m. spalio 2 d. Telšiuose. Mirė 1938 m. kovo 29 d. Vilniuje. Mokėsi Telšių, Varšuvos mokyklose. Nuo 1910 m. gyveno Vilniuje. Dirbo laikraštyje „Goniec Wileński“, vėliau, iki 1915 m. – „Kurier Litewski“. Nuo 1919 m. dirbo muziejininku ir bibliotekininku Vilniuje. 1937 m. išrinktas Stepono Batoro universiteto garbės daktaras.1899 m. jis tyrinėjo ir aprašė Girgždūtės kalną. Nuo 1893 m. Sankt Peterburgo, Krokuvos, Varšuvos laikraščiuose paskelbė apie 300 mokslinių straipsnių apie Lietuvos kultūrą, istoriją, bibliotekininkystę ir bibliografiją. Lenkų kalba išleido knygas: „Žemaičių kryžiai ir koplyčios“ („Krzyże i kapliczki żmudzkie“), 1906 m., „Lietuviškieji spaudiniai“ („Druki litewskie“), 1906 m., „Vilniaus universiteto biblioteka iki 1832 m.“ („Biblioteka uniwersytecka w Wilnie do r. 1832 m.“), 1922, 2 leid. 1925 m., „Mokyklos teatras Kražiuose, Žemaitijoje“ („Teatr szkolny w Krożach na Żmudzi“), 1925 m., „Liejybos istorijos buvusioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje apybraiža“ („Zarys dziejów ludwisarstwa na ziemiach b. W. Ks. Litewskiego“), 1924 m., „Lietuviškos dainos, užrašytos Adomo Mickevičiaus“ („Dajny litewskie zapisanie przez Adama Mickiewicza“), su J. Otrembskiu, 1927 m., „Adomo Mickevičiaus kūrinių, išverstų į lietuvių k., bibliografija“ („Bibliografia utworów Adama Mickiewicza przeuożonych najeż, litewski‘), 1927 m., „Filomatas Kražiuose (Janas Sobolevskis“) 1821–1823 m. („Filomata w Krożach (Jan Sobolewski“) 1821–1823 m.), 1929 m., „Adomas Honoris Kirkoras“, 1934 m., „Dionizy Paszkiewicz: pisarz polsko-litewski na Žmudzi w pierwsej polowie XIX wieku“ („Dionizas Paškevičius, lenkų-lietuvių rašytojas Žemaitijoje XIX a. pirmojoje pusėje“), 1934.


29

Aleksandra BUBELYTĖ (1920-2010) Vertėja. Gimė 1920 m. lapkričio 25 d. Gintališkėje (Plungės raj.). Mirė 2010 m. spalio 5 d. Telšiuose. 1942 m. baigė Pajūrio žemės ūkio mokyklą, 1951 m. baigė Vilniaus universitetą. 1953 m. suimta ir ištremta į Sibirą. Dirbo Telšių rajkoperatyve, buhaltere. Prisidėjo prie pogrindžio žurnalo “Rūpintojėlis” leidimo. Gyveno Telšiuose. Vertimai Vaizeris F. Kalnų šviesa: [apysaka] / Franz Weiser; Iš vok. k. vertė ir red. V. Račkaitis [vertė A. Bubelytė, M. Mėlinauskaitė].- Kaunas: XXI amžius, 1995.- 94, [1] p.: iliustr.- (Mokinio skaitiniai). Wihler A. Niekas nesunku mylintiems Dievą: dievo tarnaitės Anesės de Gu[igne gyvenimo atpasakojimai jaunimui / [vertė A. Bubelytė, M. Mėlinauskaitė].- Kaunas: Judex, 1997.- 132, [1], p., [2] iliustr. lap. Kelionėje: jaunimo pasikalbėjimas su Dievu / iš vokiečių k. vertė M. Mėlinauskaitė, A. Bubelytė.- Kaunas: Lututė, 2001.- 219, [1] p.: iliustr. Rufas V. Tikroji šv. Marijos Goreti istorija: istorinė šv. Marijos Teresės Goreti gyvenimo apybraiža, parengta kunigo Vincento Rufo / [iš vokiečių k. vertė M. Mėlinauskaitė, A. Bubelytė].- Kaunas: Judex, 2002.- 92, [3] p: iliustr. Kelyje: jaunimo pasikalbėjimas su Dievu / iš vokiečių k. vertė M. Mėlinauskaitė, A. Bubelytė.- Kaunas: Lututė, 2001.- 348 p.

Donatas BUBINAS (1896- 1976) Prozininkas, vertėjas. Gimė 1896 m. vasario 14 d. Tryškiuose (Telšių raj.) Mirė 1976 m. liepos 23 d. Vilniuje, palaidotas Užventyje (Kelmės raj.). 1908-1910 m. mokėsi Tryškių (Telšių raj.) liaudies mokykloje. Baigė Šiaulių mokytojų seminariją, mokytojavo Tryškiuose (Telšių raj.) (1918-1919 m.) Užventyje (1919-1935 m.) ir kitur, nuo 1944 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute, Kauno pedagoginėje mokykloje. Paskelbė A. Čechovo prozos vertimų, rankraščiuose liko romanai „Martynas“, „Ežero dukra“, „Prarasta laimė“, „Vargo mokykla“ ir kt. Vertimai Čechovas A. P. Brangus šuo: [apsakymai; vertė D. Bubinas, A. Grytė ir S. Matulienė].- [Kaunas]: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, [1947].- 402 p.


30

Anicetas BUČYS ( 1907-1998) Poetas, dramaturgas. Gimė 1907 birželio 22 d. m. Šoniuose (Telšių raj.). Mirė 1998 m.gegužės 12 d. Vilniuje. 1907 m. baigė Sedos gimnaziją, tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Karo metais lietuviškojo bataliono Rytų fronte karys.1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1947 m. gyveno Didžiojoje Britanijoje, Bradforde, dirbo tekstilės fabrikuose, laisvalaikį skirdamas lietuviškai kultūrinei veiklai.1996 m. grįžo į Vilnių. Eilėraščius skelbė “Trimite”, “Karyje”, “Mūsų Vilniuje”, “Europos lietuvyje”. Parengė metraštinį leidinį “Bradfordo ir apylinkės lietuvių veikla” (2 t.1972, 1995). Knygos Kalėdų senelis ir teta Unrra: kalėd. [scenos] vaizdelis DP vaikams.- Eutin: B. l., 22, [4] p.: iliustr., gaid. Pirmieji smūgiai: 4 v. drama: pirmieji bolševikų okupacijos metai Lietuvoje.- London: Bradfordo liet. klubas “Vytis”, 1972.- 56 p.- (Bradfordo lietuvių klubo Vyties leid.). Eilėraščiai.- Londonas: [Nida press], 1979.- 99, [3] p.

Pranciškus Petras BŪČYS (1872- 1951) Kunigas, beletristas, teologas. Gimė 1872 m. rugpjūčio 20 d. Šilgaliuose (Šakių raj.). Mirė 1951 m. spalio 25 d. Romoje. Mokėsi 1880-1883 m. Slavikų pradinėje mokykloje,1883-1889 m. Marijampolės gimnazijoje, 1890-1895 m. Seinų kunigų seminarijoje, Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1899-1901 m. Friburgo universitete studijavo teologiją. 1902-1916 m. su pertraukomis dėstė Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1912-1915 m. prorektorius, profesorius (1905 m.). 1919 m. įstojo į Marijonų ordiną,1927-1933 m. ir 1939-1951 m. ordino generolas. 1916-1921 m. gyveno JAV. 1922-1928 m. dėstė Kauno universiteto teologijos ir filosofijos fakultete, 1924-1925m. universiteto rektorius. 1935-1939 m. Telšių kunigų seminarijos auklėtinių dvasios vadovas. 1928-1934 m. ir nuo 1939 m. gyveno Romoje. Romoje organizavo pirmąsias Vatikano radijo laidas lietuvių kalba. Bendradarbiavo daugelyje periodinių leidinių: „Dirvoje“, „Žinyne“, „Draugijoje“, „Kosmose“, „Lietuvoje“, „Lietuvių laikraštyje“, „Nedėldienio skaityme“, „Ryte“, „Šaltinyje“, „Šviesoje“, „Tėvynes sarge“, „Tiesos kelyje“, „Ūkininke“, „Vadove“, „Varpe“, „Vienybėje lietuvninkų“, „Vilniaus žinios“ „Viltyje“, „Žemaičių ir Lietuvių apžvalgoje“, „Žinyčioje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: č, Černizina, P. B., K.P. B., Pulvis, Studentas, Broliai marijonai, Žemaičių Prietelis ir kt. Knygos Apie dievo buvimą / parašė kun. Pr. Būčys…- Seinai: Laukaičio ir b-vės sp., 1908.- 15 p.- Atsp. iš „Šaltinio“, 1907, Nr. 36-38. Švenčiausios panelės apsireiškimai Liurde / parašė kun. Pranciškus Bučys…- [Kaunas]: apšvietimo d-jos „Saulės“ išleidimas, 1909.- VII, 362 p.: iliustr Tas pat / parašė vysk. Petras būčys MIS. Mariampolė: Marijonų vienuolija, 1934.- 421 p.: iliustr.


31 Tikėjimo dalykai / parašė kun. Pranciškus Būčys…- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1913.- [6], 112 p.- (Šv. Kazimiero d-os leidinys; Nr. 135). Žmogus ir beždžionė.- Chicago: b.m.- 52 p. Apie apšvietą / parašė kun. Pr. Bučys.- Chicago, III.: Uosis, 1918.- 60 p. Katra neišmanė: (vienos veiksmos vaizdelis teatrui) / parašė K.P.B.- Chicago, III.: „Tikyba ir dora“, 1918.- 16 p.- (“Tikybos ir doros“ leid., Nr.8). Ko klausyti? arba Trumpas išdėstymas apie autoritetų rūšis ir protingą pasinaudojimą jomis / parašė kun. Pranciškus Būčys.- Chicago, III.: “Draugo” b-vė, 1919.- [1], 23, [1] p., įsk. virš. Tikėjimo kriterijos / parašė kun. Pranciškus Bučys.- Chicago, III.: “Draugo” b-vė, 1919.- [1], 30, [1] p., įsk. virš. Žmogus ir gyvuolys / parašė kun. Pranciškus Būčys.- Chicago, III.: Spaudos d-ja, 1920.- [1], 59, [4] p. Katalikų tikyba sulig apaštalų sudėjimo: [3 t.].- 1921-1932. T.1 / parašė kun. Pranciškus Bučys, MIC.- Chicago, III.: B.l., 1921.- [7], 215 p. T.2: Jėzus Kristus pasaulio išgelbėtojas / parašė kun. Pranciškus Būčys. MIC.- Chicago, III.: B. l., 1930.- 514 p. T.3: Šventoji Dvasia, arba katalikų tikybos išdėstymas apie Šv. Dvasią ir jos veikimą bažnyčioje / parašė vysk. Petras-Pranciškus Būčys, MIC.- Marijampolė: Marijonų kongregacija, 1932.- VIII, 289 p. Trumpa apologetika parašė kun. Pranciškus Bučys, MIC.- [Chicago]: B.l., 1922.- 220, [2] p. Tas pat.- [Tilžė]: Šv. Kazimiero d-ja., 1923.- 257 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.346). Tas pat.- [Marijampolė]: B.l., 1923.- [2], 192 p. Fundamentalė teologija: užrašai iš prof. dr. Bučio paskaitų 1922-23 m.- [Kaunas]: Teol.- fil[ol]. fak. Bendr[ojo] r[uožo] studentai, [1923].- VIII, 456 p. Tas pat: užrašai iš prof. dr. P. Bučio paskaitų 1924-1925 m. - [Kaunas]: Teologijos-filosofijos fak. Bendr[ojo] r[uožo] studentai, [1924].- 418, [VI], 211 p. Tas pat.- Kaunas: Lietuvos univ. Teologijos filosofijos fak. Teologijos sk. Bendrojo ruožo studentai, 1928.- [1], 416, [3], V, 885, VII p. Rekolekcijos kunigams / Pranas Būčys.- Kaunas: B.l., 1925.- [2], 72 ,[1] p. Teologijos enciklopedijos kursas / parašė kun. Pranciškus Būčys, MIC.- [Mariampolė]: B.l., 1925.- VIII, 246 p. Pastabos prie prof. Čepinskio rašto “Izaokas Newtonas” / kun. P. Būčys.- [Kaunas]: B.l., [1927].413-417 p.- Atsp. iš “Kosmos”, 1927, Nr.,10-11. Savaiminis gimimas, Pasteuras ir teologija.- B.v.: B.l., [1927].- 464- 482 p: iliustr.- Atsp. iš “Kosmos”, 1926, Nr.11-12. Tėvų teisė ir pareiga auklėti vaikus mokykloje ir namie: (paskaita laikyta Rygoje, Pills laukums Nr.5, 1927 m. rugs. 27 d.) kun. prof. Pr. Būčys.- Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1928.- 36 p.(“Šaltinio knygynėlis; Nr.4). XXIX tarptautinis eucharistinis kongresas, Sydney, Australijoje / parašė: kun.. P. Būčys, MIC. Chicago, III.: B.l., 1929.- 244 p., [1] žml. lap.: portr. Rapukus kaupiant: apysaka / Pulvis.- Marijampolė: Šaltinis, 1929.- 52 p.- (“Šaltinio” knygynėlis; nr. 10). Trys pamokslai ape girtybę / kun. prof. Pr. Būčys, MIC.- Kaunas: L[ietuvos] K[atalikų] blaivybės d-ja, 1929.- [1], 32 p., įsk. virš.- (L[ietuvos] K[atalikų] blaivybės d-jos leid.; Nr.61). Gyvenimo pagrindai: apmąstymai inteligentams / parašė vysk. Pranciškus-Petras būčys MIC.[Kaunas]: B.l., 1930 [fakt. 1931].- 82, [2] p.- Atsp. iš “Tiesos kelio”. Pasikalbėjimai apie sielą / Pr. Bučys kun. MIC.- Marijampolė: Šaltinis, 1930.- 85, [3] p.- (“Šaltinio” knygynėlis; Nr.17). Planetaras: su 2 pav. / [P. B].- [Kaunas]: B. l., [1930].- 279-284 p.: iliustr.- Atsp. iš “Kosmos”, 1930, nr.8/12. Kunigai Gintauto ir Putino romanuose / vysk. Petras Pr. Būčys.- [Kaunas]: B.l., 1936.- 36 p.Atsp. iš “Tiesos kelio”.


32 Pamokslai: atsp. iš “Tiesos kelio” / vysk. Petras Būčys MIC.- Kaunas: B.l., 1936.- 48 (1-8), 49393 III p. Rusai stačiatikiai ir sentikiai Lietuvoje: tikybos ir statistikos stud. / vysk. Petras Pr. Būčys MIC.Kaunas: B.l., 1936.- [3], 72 p.- Atsp. iš “Athenaeum”, 1936, sąs. 1. Lurdo stebuklas: Petras Ruderis: stebuklingas išgijimas / vysk. Petras Būčys M.I.C- [Marijampolė]: Marijonai, 1937.- 31, [1] p.: iliustr.- (Marijonų leid.; Nr.147). Straipsniai katalikams pasiskaityti / Parašė Žemaičių Prietelis.- Telšiai: [Telšių vyskupijos sp]., 1937.- [3], 337 p. Su Jakštu per pikto laukus; Pikto naikinimas ir Iljinas / vysk. Petras Pr. Būčys MIC.- Kaunas: B. l., 1937.- 44 p.- Atsp. iš “Tiesos kelio” ir “Židinio”. Pabuskite girtieji / vysk. prof. P. Pr. Būčys, M.I.C- Marijampolė: Marijonai, 1939.- 32 p.- (Marijonų leid.; Nr.269). Vysk. P. P. Būčio atsiminimai.- [Chicago]: Lietuviškos knygos klubas, 1966. D.1: Pasiruošimas darbui.- 323 p.: iliustr. D.2: Darbo baruose.- 284 p.: iliustr., portr. Vertimai Aleksanderis R. V. Misionieriaus užrašai / parašė kun. Richard William Alexander; lietuv. išvertė Broliai marijonai [P. Serafinas, P. P. Būčys, J. Mačiulionis].- Chicago, III.: “Draugas” Publishing Company, 1921.- 188, [1] p. Pijaus XI enciklika apie krikščionišką jaunuomenės auklėjimą: atsp. iš „Tiesos kelio“ / [vertė kun. dr. Pr. Būčys, MIC].- Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1930.- 32 p.: portr.

Antanas BUČMYS (g.1927) Kunigas, spaudos darbuotojas. Gimė 1927 m. balandžio 13 d. Kretingoje. 1942 m. baigė Kretingos gimnaziją, mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją studijavo Eichstätto kunigų seminarijoje, nuo 1945 m. studijavo Romoje. 1949 m. persikėlė į JAV, kunigavo Los Angelese, Toronte, Brooklyne, Kennebunkportą. 1965-1966 m. laikraščio “Darbininkas” vyriausias redaktorius, nuo 1979 m. redagavo ir laikraštį “Garsas”. Bendradarbiavo “Tėviškės žiburiuose”, “Laiškai lietuviams” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knyga Gegužės mėnuo.- Brooklyn: Pranciškonų leid., 1964.- 104 p.

Vida BUDGINAITĖ-ZAKSIENĖ žr. Vida BUDGINAITĖ-ZAKSIENĖ


33

Alfonsas BUDGINAS (1912-1985) Poetas, fotemeninkas. Gimė 1912 m. rugpjūčio 12 d. Laukuvoje (Šilalės raj.). Mirė 1985 m. lapkričio 25 d. Telšiuose. Mokėsi Laukuvos pradinėje, Plinkšių, Gruzdžių žemės ūkio mokyklose. Gyveno Krokiaulaukyje, nuo 1946 m. Telšiuose. Telšiuose dirbo fotografu. Kūryba spausdinta Telšių rajono laikraščiuose. Knyga Saulės vėjas: [poezijos rinktinė].- [Šiauliai]: Saulės delta, [2004].- 94 p.: iliustr.

Zita BUDRIENĖ (g. 1951) Poetė. Gimė 1951 m. rugsėjo 10 d. Eidinčiuose (Telšių raj.). 1969 m. baigė Telšių IV-ją vidurinę mokyklą. Gyvena Vigantiškiuose Telšių rajone, ūkininkauja. Kūryba spausdinta laikraščiuose “Žemaičių aidas”, “Kalvotoji Žemaitija”, “Valstiečių laikraštis” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Vaikyste, nusijuok.- [Telšiai: B.l., 1996].- 122 p.: iliustr. Vaikyste, nusijuok!- Telšiai: B.l.,1997.- 122 p.: iliustr. Atverkim langus.- [Šiauliai]: Saulės delta, 1997.- 223 p. Nusišipsok mon žemi.- [Šiauliai]: Discens, 2000.- 106, [1] p. Tu dainele, dainužėle, suskambėk! / Jolanta Vaičienė, Zita Budrienė.- Telšiai-Plungė: [UAB “Šiaulių knygrišykla”], 2002.- 29 p.: iliustr., gaid., portr. Metų sūkuriuos / Jolanta Vaičiėnė, Zita Budrienė.- [Radviliškis]: Litera, 2006.- 303, [1] p.: iliustr.

Elena BUKELIENĖ (1934-2006) Literatūros kritikė, tyrinėtoja. Gimė 1934 m. rugpjūčio 14 d. Kungiuose (Telšių raj.). Mirė 2006 m. gruodžio 25 d. Vilniuje. 1958 m. baigė Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultetą (lietuvių kalbos ir literatūros specialybė), 1958-1960 m. mokytojavo Telšių rajono Ubiškės vidurinėje mokykloje. 1960-1964 m. tęsė studijas Vilniaus universiteto aspirantūroje.1964-1998 m. dėstė Vilniaus universitete; profesorė nuo 1991 m. Kritikos straipsnius pradėjo spausdinti nuo 1964 m. Knygos


34 Jonas Avyžius: kūrybos bruožai.- Vilnius: Vaga, 1975.- 238, [2] p. Jono Avyžiaus kūrybos bruožai: (medžiaga lektoriui).- Vilnius: “Žinija” d-ja, 1981.- 15 p.(LTSR „Žinijos“ draugija). Juozas Paukštelis: [monografija].- Vilnius: Vaga, 1985.- 190, [2] p., [9] iliustr., portr. lap. Lietuvių literatūra: XX a. vidurys (1940-1955): mokymo priemonė 12 kl. / E. Bukelienė, V. Daujotytė.- Kaunas: Šviesa, 1989.-188, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 188 p.: iliustr. Lietuvių literatūra: XX a. antroji pusė (1956-1988): mokymo priemonė 12 kl. / E. Bukelienė, V. Daujotytė.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 221, [1] p.: iliustr. Lietuvių literatūra: (1940-1988): mokymo priemonė 12 klasei / E. Bukelienė, V. Daujotytė.Kaunas: Šviesa, 1991.- 406, [1] p.: iliustr. Lietuvių literatūra (1940-1955): mokomoji knyga XII klasei / E. Bukelienė V. Daujotytė.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 187, [1] p.: iliustr. Lietuvių literatūra: XX a. vidurys ir antroji pusė (1940-1995): vadovėlis XII klasei / V. Daujotytė, E. Bukelienė.- Kaunas: Šviesa, 1995.- 342, [1] p.: iliustr., portr. Lietuvių literatūra: XX a. vidurys ir antroji pusė (1940-1997): vadovėlis XII klasei / V. Daujotytė, E. Bukelienė.- 2-asis patais. ir papild. leid.- Kaunas: Šviesa, 1997.- 390, [2] p.: portr., iliustr. Prozos keliai ir keleliai: literatūros istorijos ir kritikos etiudai.- Šiauliai: Saulės delta, 1999.- 174, [1] p. Juozas Kralikauskas: monografija.- Vilnius: [Tyto allba, 2002].- 221, [3] p.: iliustr. Proza ties tūkstantmečio riba: kritikos etiudai.- Kaunas: Šviesa, 2004.- 125, [1] p.: portr. Saulėlydžio senis: Romualdo Granausko kūrybos interpretacijos / Elena Nijolė Bukelienė, Vanda Juknaitė.- Vilnius: Alma littera, [2004].- 159, [1] p.: iliustr. Tarp rašytojo ir skaitytojo: literatūros kritika / Elena Nijolė Bukelienė.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.- 366, [1] p.: portr.

Tadas Juozapas BUKOTA (1740-1795) Vertėjas, kunigas. Gimė 1740 m. rugpjūčio 5 d. Komariškiuose (Vilniaus raj.). Mirė 1795 m. gruodžio 16 d. Semkave (Baltarusija). Studijavo tikriausiai Vilniaus akademijoje. Kunigavo Smolenske, Raseiniuose. Nuo 1767 m. Šiluvos bažnyčios klebonas, vėliau Žemaičių vyskupijos oficiolas, administratorius ir valdytojas Varniuose. Nuo 1786 m. vyskupas sufraganas, buvo prisidėjęs prie 1794 m. sukilimo. Vertimas Knigiale apraszanti broctwa pamoksla krikszioniszka po wardu families szwentos tay ira Jezusa mazutele, Marijos P. ir Jozupas. Essanti wysu pirmiausey bažnicioy kathedralnoy žemayciu biskupistes metusy 1630. uždieta, o potam kitoms bažnicioms pazwalita. Kurioje iszguldynie kaipo galas pastanawijma tos Broctvos, taypo ir pawinastis anos, pariedinimas teypogi Nobaženstwas labai sugadnos ant gala loskos ir Atpuskay nuog Stalicies Apasztalu tay Brostway pazwaliti, su pridawimu surinktu trumpay Katechizma ir rožnu maldelu ir giesmiu Parasalnioms Bažnicioms sugadnu isz prisakymu, Jo milistas kuniga Jona Dominika Lopacinskie Biskupa ziemayciu. Ant reykalinga žinoyima Bažnicioms tu Brostwu uždabitoms, o ant pažitku dwasiszka wysu wiernuju Chrystusa. P metuose 1773 isz Ležuwie Lękiszka [Paaiškinimai stojantiems į broliją ir maldos bei giesmės].- Wilniuy: drukarnie J. K. Milistos Akademios, 1773.- 299 p.


35

Alfredas BUMBLAUSKAS (g.1956) Istorikas. Gimė 1956 m. lapkričio 18 d. Telšiuose. 1974 m. baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą, 1979 m. baigęs Vilniaus Universitetą jame dirba, 1990-2002 Istorijos fakulteto dekanas, nuo 1989 m. docentas, 1993 m. istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros (ją įkūrė) vedėjas; profesorius (2008). Informacinio albumo „Lietuva“ (1992) sudarytojas ir autorius, monografijos “Vilniaus universiteto istorija 1579-1994“ (1994) vienas autorių. Knygų „Istoriografija ir atvira visuomenė“ (1998), „Tarp istorijosir būtovės: studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-čiui“ (1999), „Vilniaus universitetas 1579-1999“ (1999), „Sovietinė istoriografija: teoriniai ir ideologiniai kontekstai“ 1999 sudarytojas ir vienas autorių. Lietuvos TV laidų ciklų “Lietuvos istorija” (1988-1990), ir “Būtovės slėpiniai” (1993-2004) vienas kūrėjų. 2005-2009 m. vedė TV laidą „Amžių šešėliuose“, nuo 2009 m. veda laidą „Tūkstantmečio pokalbiai“. Daugelio istorinių knygų sudarytojas, bendrautorius. Knygos Gyvosios istorijos programa: istorinė kultūra šiuolaikinės sąmonės formavimui; [pagrindinio teksto autorius A. Bumblauskas].- Vilnius: Kultūros paveldo inst., 1998.- 70 p., [13] iliustr. lap. Senosios Lietuvos istorija: 1009-1795.- [Vilnius]: R. Paknio l-kla, [2005].- 488 p.: iliustr. 10 prisiminimų apie Vilnių.- Vilnius: Aropolis, 2010.- 132 p.: iliustr. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija.- Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010.335, [1] p.: iliustr., faks., žml. Žalgirio mūšis- tautų mūšis: [kolektyvinė mokslo studija / Alfredas Bumblauskas, Ihar Marzaliuk, Boris Čerkas; iš ukrainiečių kalbos vertė Vasil Kapkan].- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011.- 271, [1] p.: ilustr., faks, žml. 1621 m. Chotyno mūšis – mūšis dėl Vidurio Europos / [Petro Sas, Genutė Kirkienė, Alfredas Bumblauskas ; vertėjai Vasil Kapkan ir Halina Kulinič].- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011.- 223, [1] p. : iliustr., faks., portr.

Ilona BUMBLAUSKIENĖ (g.1970) Poetė. Gimė 1970 m. Baigė Klaipėdos vidurinę mokyklą, Šiaulių pedagoginį universitetą pradinių klasių mokytojos specialybę. Dirba Telšių “Kranto” vidurinėje mokykloje, nepamokinės veiklos organizatore. Kūryba publikuojama Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje. Knygos Linkėjimai ir atvirukai įvairioms progoms.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2001.- 37 p.: iliustr., [12] iliustr. lap. Linkėjimai, sveikinimai, žinutės, eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2004.- 89 p.: iliustr. Pasaulis vaiko akimis… : eilėraščiai vaikams / Ilona Urbonavičiūtė – Bumblauskienė.- Telšiai: Spaudos lankas, 2005.- 82 p.: iliustr.


36 Šilti žodžiai: sveikinimų įdėjos, žinutės, širdies laiškai / Ilona Urbonavičiūtė-Bumblauskienė.Telšiai: Spaudos lankas, 2005.- 88 p.:iliustr. Šilti žodžiai: Sveikinimų idėjos; Žinutės; Širdies laiškai / Ilona Urbonavičiūtė-Bumblauskienė.Telšiai: [Spaudos lankas], 2005.- 83, [3] p., įsk. virš.: iliustr. Linksmoji abėcėlė: spalvinimo knygelė / [ rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas]: Jūsų flintas, 2006.- 32 p.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Skaičiuok su pasakų veikėjais: spalvinimo ir užduočių knygelė su lipdukais / [rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas]: Jūsų flintas, 2006.- [16] p., 2 įd. lipdukų lap.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Tiesa ar melas?: spalvinimo knygelė su lipdukais / [rašė Ilona Bumblauskienė].- Kaunas]: Jūsų flintas, 2006.- [8] lap.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Pamatuok ir nuspalvink / [rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2007].- [8] lap.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Pasakos be galo: [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- Kaunas: Jūsų flintas, 2007.[18] p. įsk. virš. iliustr. Teišsipildo žodžiai palinkėti: [sveikinimai] / Ilona Urbonavičiūtė-Bumblauskienė. - Telšiai [i.e. Kaunas]: Jūsų flintas, 2007.- 77, [3] p.: iliustr., portr. Gimtadienis berniuko: [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p. įsk. virš.: iliustr. Gimtadienis mergaitės: [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p. įsk. virš.: iliustr. Kas ką gaudo?: [eilėraštukai vaikams].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- 8, 7 p. :iliustr.- Apverčiamasis leid. Laikroduko patarimai: [spalvinimo knygelė su lipdukais: 5-7 m. / rašė Ilona Bumblauskienė.Kaunas: Jūsų flintas, 2008.- [20] p., įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap. Linksma savaitė: [užduočių ir spalvinimo knygelė: 4-5 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas], 2008.- [20] p. įsk. virš.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Makalai tabalai: [pabaik spalvinti!: 2-3 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p. įsk. virš.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Mįslės mažiesiems: [spalvinimo knygelė: 2-3 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p. įsk. virš.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Pasaka apie Pagranduką: [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p. įsk. virš.: iliustr. Rinkis – imsi ar neimsi: [draugų žaidimai / rašė: Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- 33, [2] p.: iliustr. Sakyk: labas!: [draugų žaidimai / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- 34, [2] p.: iliustr. Sniego angelėlis: [spalvinimo ir užduočių knygelė: 4-5 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p., įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Veidrodėli, pasakyk…: [spalvinimo knygelė su lipdukais / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p., įsk. virš.: iliustr. Aukso pasaka: [spalvinimo knygelė su lipdukais / rašė Ilona Bumblauskienė ; piešė studija "Kauri“.].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2009].- [17] p., įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr. Boružė Liputė: [pasaka apie draugystę] / rašė Ilona Bumblauskienė.- Kaunas: Jūsų flintas, 2009.[16] p.: iliustr. Gimtadienis: suklijuok pasaką: spalvinimo ir užduočių knygelė: 5-7 m. / [rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2009].- [16] p., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Kur mano šaukštelis? [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas]: Jūsų flintas, 2009.- [18] p. įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr. Linksmos istorijos:[skaitau skiemenimis: spalvinimo knygelė: 5-7 m. / rašė Ilona Bumblauskienė]. – [Kaunas: Jūsų flintas, 2009].- [8] lap iliustr.- (Nykštuko ABC). Makalai tabalai. Naminiai gyvūnai: [pabaik spalvinti!: 2-3 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].[Kaunas: Jūsų flintas, 2009].- [20] p. įsk. virš.: iliustr.- (Nykštuko ABC).


37 O buvo taip…: [spalvinimo ir užduočių knygelė: 3-4 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].- Kaunas: Jūsų flintas, 2009.- [20] p. įsk. virš. iliustr.- (Nykštuko ABC). Pasaka apie… ropę: [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2009].- [20] p. įsk. virš.: iliustr. Skaičių mįslės: [spalvinimo ir užduočių knygelė: 4-7 m. / rašė Ilona Bumblauskienė.- Kaunas: [Jūsų flintas, 2009].- [17] p. įsk. virš. iliustr.- (Nykštuko ABC). Šimtakojo batai: [eiliuota pasaka mažiesiems].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2009].- [16] p.: iliustr. Katino pyragas: eiliuota pasaka, kaip susitaikyti su draugu / Ilona Bumblauskienė, Tadas Adomavičius.- [Kaunas]: Jūsų flintas, 2009.- [16] p.: iliustr. Aš mačiau, girdėjau... [spalvinimo ir užduočių knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas]: Jūsų flintas, 2010.- [18] p.: iliustr. Makalai tabalai. Žaislai / [ pabaik spalvinti!: 2-3 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas]: Jūsų flintas, 2010.- [20] p., įsk. virš.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Boružė Liputė: pasaka apie namus / rašė Ilona Bumblauskienė.- Kaunas: Jūsų flintas, 2010.- [16] p.: iliustr. Peliuko Simo abėcėlė: [užduočių knygelė / Ilona Bumblauskienė].- Kaunas: Jūsų flintas, 2010.[28] p. įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr. Peliuko Simo skaičiai: [užduočių knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- Kaunas: Jūsų flintas, 2010.- [13] lap., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr. Peliuko Simo spalvos: [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- Kaunas: Jūsų flintas, 2010.- [9] lap., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr.

Eglė BUTAUTAITĖ (g.1977) Poetė. Gimė 1977 m. birželio 22 d. Luokėje (Telšių raj.). Baigė Luokės vidurinę mokyklą. Dirbo vadybininke-reportere, vėliau korespondente Telšių rajono laikraštyje “Penktadienio žemaitis”. Mokosi Klaipėdos socialinių mokslų fakultete. Dirba Telšiuose. Kūryba publikuota rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Knyga Atsigerkit tylos...: poezijos rinktinė / Eglė, Butautaitė.- 56 p.; Rytmečio rasoj...: rinktinė /Rimvydas, Butautas.- 72 p.- Vilnius: Gediminas, 2002.- Apverčiamasis leidinys.


38

Pranciškus BUTKEVIČIUS (1821-1896) Kunigas, rašytojas. Gimė 18721 m. rugsėjo 1 d. Gintališkėse (Plungės raj.). Mirė 1986 m rugpjūčio 20 d. Gimė Salantų parapijoje, Gintališkės dvaro valstiečių šeimoje. 1837-1841 mokėsi Telšių apskrities mokykloje, 1846-1850 Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1850 m. įšventintas kunigu. Pradžioje Telšių vikaras, vėliau - Pajūrio filialistas, 1858-1870 - Žvingių klebonas, nuo 1868 m. Rietavo dekanas. Uolus vyskupo M. Valančiaus padėjėjas, prisidėjęs leidžiant ir platinant lietuviškas brošiūras. 1870 m. caro administracijos suimtas, o 1871 m. ištremtas į Tobolsko guberniją, Kurhaną. Grįžo į Lietuvą 1882 m. Dirbo benediktinių vienuolyno kapelionu, 1887-1888 m. šv. Kryžiaus bažnyčios filialistas, vėliau karmelitų klebonas. Pakeltas Žemaičių kapitulos garbės kanauninku. Tremtyje parašė: „Atlaidu knyga, arba Surinkimas Maldu, Karunku, Giesmiu, Litaniju ir Atsiduksėjimu“ (1872 m.), „Naujas giegužies mienow“ (1877 m.), Katekizmas arba Iszguldimas wožniausiu Artikulu szwęnta Kataliku tikieima (1878 m.). Neišspausdino, liko rankraščiuose.

Petras BUTKUS (1914-1993) Poetas, kunigas. Gimė 1914 m. sausio 9 d. Lekave (Raseinių raj.). Mirė 1993 m. kovo 14 d. Sidnėjuje, Australijoje, palaidotas Lietuvoje Nemakščiuose (Raseinių raj.). 1933 m. baigė Raseinių gimnaziją, 1938 m. Telšių kunigų seminariją. 1938-1944 m. kapelionavo Tauragės ir Telšių mokytojų seminarijose. 1944 m. Vokietijoje studijavo Tübingeno universitete, 1949 m. atvyko į Australiją, gyveno Sidnėjuje. 1949-1993 m. Sidnėjaus lietuvių klebonas. 1950 m. žurnalo „Užuovėja“ redaktorius ir leidėjas. Bendradarbiavo „Mūsų pastogėje“, „Tėviškės aiduose“ ir kitoje lietuvių išeivijos spaudoje. Knyga Tautų šventovėse: kelionių įspūdžiai.- Sydney: Gintaras, 1970.- 390, [1] p.: iliustr., portr.


39

BUTKŲ JUZĖ (1893-1947) Poetas, dramaturgas, vertėjas. Gimė 1893 m. liepos 21 d. Pažvelskyje (Klaipėdos raj.). Mirė 1947 m. balandžio 22 d. Klaipėdoje, palaidotas Telšiuose. Tikroji pavardė ir vardas Juozas Butkus. Pradžios mokyklą baigė Gargžduose. 1905 m. persikėlė į Liepoją, vertėsi privačiomis pamokomis, įsteigė lietuvių artistų būrelį, kūrė slaptas jaunimo kuopeles, leido laikraštukus “Kibirkštėlė”, “Žadintojas”, “Upelė” ir kt. 19111 m. įstojo į Telšių gimnaziją, platino “Aušrinę”, rašė į spaudą. Per I pasaulinį karą gyveno Rygoje, Daugpilyje, Vilniuje, Voroneže, kur 1917 m. baigė lietuvių gimnaziją.1919-1924 m. studijavo Berlyno, Salzburgo, Jenos universitetuose. Mokytojavo Klaipėdoje, dirbo “Klaipėdos žinių” redakcijoje. 1925-1926 m. buvo išvykęs į JAV. 1926 m. dirbo Tauragėje. 1927 m. suimtas ir kalintas Varnių koncentracijos stovykloje. 1927 m. dirbo Ukmergėje, Kretingos raj. 1937-1939 m. Palangos bibliotekos vedėjas, 1940-1942 m. mokytojavo Prienų gimnazijoje. Pokario metais Telšių teatro ir “Alkos” muziejaus direktorius, mokytojavo Telšių mokykloje Bendradarbiavo: „Žemaityje“, „Lietuvos žiniose“, „Dienovidyje“, „Aušrinėje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Baltas Jurginas, Batūnas Js, Bū-bū, Juzelis, J. B-kus, J. B., J. Velėnaitis, N-kus, B. Jurginas, Buteika, Jozis Burba, Minius J. B., Tas pats, Is ir kt. Knygos Užsipelnė diplomą: drama vienoje veiksmėje iš lietuvių dvarponių gyvenimo / parašė J. B. ir E. L.- Brooklyn, N. Y: „Vienybės lietuvninkų“ spauda, 1916.- 20 p. Kalėdų vakaras / Butkų Juzės. Paukštvanagis / A. Velėnaičio [ Augustinas Baranauskas].- [Sankt Peterburgas; Lietuvių d-jos nukentėjusiems dėl karo šelpti Kultūros ir švietimo sekcija], 1917.- 38 p.- (Vaikų knygynėlis; No.1). Verkiančios rožės: [eilėraščiai].- [Ryga: B.l.], 1921.- 47 p. Žemės liepsna: [eilėraščiai].- Berlynas: Gega], [1920].- 128 p. Paparčio žiedas: [eilėraščiai].- Kaunas: B.l., [1923].- 40 p. Palaidūnas: dviveiksmis kaimo gyvenimo vaizdelis.- Šiauliai: “Kultūros” b-vė, 1925.- 27 p. Darbas ir prakaitas: [eilėraščiai].- [Ryga]: Žemaičių žemė, 1928.- 62 p. Žiemkenčiai pavasarį: [eilėraščiai].- 1940. Eilėraščiai.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.- 64 p., [1] portr. lap. Raštai.- [Chicago, Ill]: P. Šulo leid, 1954.- 154 p.: iliustr., portr. Eilėraščiai / Jovaras. Eilėraščiai / Butkų Juzė.- Kaunas: Valst. pedagog. lit. l-kla, 1956.- 23 p.(Mokinio b-ka). Rinktinė.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1962.- 207 p., [1] portr. lap. Vertimas Tolstojus L. N. Tėvas Sergijus.- Telšiai: „Perkūno“ leid. ir sp., 1936.- 61 p.


40

Adomas BUTRIMAS (g.1960) Meno istorikas, archeologas. Gimė 1960 m. rugpjūčio 16 d. Telšiuose. Baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą, 1978 m. Vilniaus Universitetą. 1978-1986 m. dirbo Istorijos ir etnografijos muziejuje (dabar Lietuvos nacionalinis muziejus). Nuo 1986 m. dirba Vilniaus dailės akademijoje. 1991-2003 m. mokslo ir meno reikalų prorektorius, nuo 2004 m. rektorius, profesorius (2002).Vienas Žemaičių draugijos ir Žemaičių akademijos (pirmasis vadovasrektorius) steigėjų (1995), Telšių taikomosios dailės skyriaus profesorius. 1991-2008 m. stažavosi Australijos ir Vakarų Europos universitetuose. Svarbiausios veiklos sritys – meno istorija (ypač priešistorės), archeologijos, Lietuvos istorijos, gintaro ir ankstyvųjų jo dirbinių tyrimai ir populiarinimas. Daug nuveikęs leidybos srityje (50 knygų vienas autorių, sudarytojas, redkolegijos narys). Knygos „Lietuvos dailės istorija“ (1 d. „Priešistorės dailė“ su M. Iršėnu, 2002) „Įdomioji istorija“ (CD-ROM, vienas autorių, 2005), „Gimtoji istorija“ (bendraautorius, 2003). Sudarė 20 knygų (daugiausia Žemaitijos tematika), svarbesnės: „Varniai“ (su V. Vaivada, 1996), „Alsėdžiai“ (su L. Griciute, 2000), „Priešistorinis menas Baltijos regione“ (2000), „Baltijos gintaras“, (2001), „Žemaičių Kalvarija: vienuolynas, bažnyčia ir Kryžiaus kelio stotys“ (su kt., 2003), „Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai“ (su L. Spelskiene, 2003), „Lietuva iki Mindaugo“ (su E. Jovaiša, 2003), „Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė“ (3 d., 2004-2005). Mokslinių konferencijų apie Žemaitijos istoriją organizatorius. Knygos Daktariškės neolito gyvenvietė: akmens amžius žemaičių aukštumoje: katalogas.- Vilnius: LTSR istorijos ir etnografijos muziejus 1982.- 79 p. Tas pat.- Vilnius: LTSR istorijos ir etnografijos muziejus, 1986.- 79 p.: iliustr. Lietuvos istorija 6-7 klasei: Lietuva iki valstybės sudarymo.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 49 p.: iliustr. Lietuvos istorija: nuo seniausių laikų iki Vytauto Didžiojo mirties.- Vilnius: Vyturys, 1992.- 142, [1] p.: iliustr. Lietuvos istorija: nuo seniausių laikų iki XVIII a.: vadovėlis vid. m-klų moksleiviams.- Vilnius: Pradai, 1993.- 255 p.: iliustr. Žemaitijos istorija: Žemaitijos priešistorė: Žemaitija XIII-XV a. pirmojoje pusėje: Žemaitija XVXVIII amžiuje: Žemaitija XIX amžiuje / E. Aleksandravičius, A. Butrimas, A. Nikžentaitis ir kt.Vilnius: [REGNUM fondas], 1997.- 333, [2] p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Lietuvos dailės istorija.- [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams].- Vilnius: Vilniaus dailės akad. l-kla, 2002.- 5 d. [D.]1: Priešistorinė dailė / Adomas Butrimas, Marius Iršėnas.- 2002.- 54 p. Telšių kraštas: istorija, kultūra, meno paminklai = Telšiai region: history and cultural heritage.[Vilnius]: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2005.- 457, [2] p.: iliustr. + 1 žml. lap.- Gretut. tekstas liet., angl. Telšiai: sakralinis kompleksas Insulos kalvoje = Telšiai: the Sacral Ensemble on Insula Hill.[Vilnius]: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2008.- 287, [1] p.: iliustr.- Gretut. tekstas liet., angl. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės juvelyrika XIII-XV a.=Jewelry on the nobility of the Gran Duchy of Lithuania in the 13 th-15 th centuries: [parodos „Baltų menas“ katalogo straipsnio atspaudas] / Adomas Butrimas, Vytautas Aleksiejūnas.- [Vilnius: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2010].- [94] p.:iliustr.- Gretut. tekstas liet., angl.


41

Gasparas CHMIELIEVSKIS (apie 1832-1889) Žodyno autorius, kunigas. Gimė apie 1823 m. Mirė 1889 m. kovo 17 d. tikriausiai Mogiliovo gubernijoje (Baltarusijos Respublika). 1842-1846 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Kunigavo Kelmėje, Kvėdarnoje, Pašvitynyje, Šilalėje, Tryškiuose (Telšių raj.), Salantuose, Mosėdyje, Nemakščiuose, Švėkšnoje, Ariogaloje, Žagarėje. 1868 m. buvo iškeltas į Mogiliovo guberniją. Rankraščiu paliko: „Lietuvių – lenkų kalbų žodyną“.- 1850-1865.- (Aprašyta pagal šaltinius).

Eduardas CINZAS (1924-1996) Prozininkas. Gimė 1924 m. balandžio 20 d. Rietave (Plungės raj.). Mirė 1996 m. sausio 20 d. Briuselyje, palaidotas Rietave. Tikroji pavardė Čiužas. Mokėsi Telšių gimnazijoje, tarnavo Kaune nedidelio fabrikėlio techniniu vedėju. 1944 m. emigravo į vakarus, baigė Lježo Elektrotechnikos institutą. 1971 m. persikėlė į Briuselį. Knygos Brolio Mykolo gatvė.- Chicago (Ill): Algimanto Mackaus knygų leid. fondas, 1972.- 303, [1] p. Raudonojo arklio vasara: romanas.- Chicago: Algimanto Mackaus knygų leid. fondas, 1975.312 p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2008.- 272 p. Mona: romanas.- Chicago (Ill): Algimanto Mackaus knygų leid., fondas 1981.- 208 p. Spąstai: apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1981.- 294, [2] p. Švento Petro šunynas: romanas.- Chicago (Ill): Ateities literatūros fondas, 1984.- 234 p.- (Literatūros ser.; Nr.28). Raudnojo arklio vasara; trys liūdesio dienos (Mona): romanai.- Vilnius: Vaga, 1986.- 319 p. Švento Petro šunynas: romanas, novelės.- Vilnius, 1990.- 94, [3] p. Sutemose: [romanas].- Vilnius: Lietuvos rytas, 1996.- 287, [1] p. Trys liūdesio dienos: romanas.- Vilnius: Alma litera, 2008.- 174 p.

Elena NAUMAVIČIŪTĖ-CITAVIČIENĖ (g.1922) Memuaristė. Gimė 1922 m. Rubežaičiuose (Telšių raj.). Mokėsi Ryškėnų (Telšių raj.). mokykloje, 1937-1938 m. Rietavo žemės ūkio mokykloje. Gyvena Telšiuose. Knyga


42 Kur prapuolė tas kelelis… [atsiminimai] / Elena Naumavičiūtė-Citavičienė.- Vilnius: Knygiai, 2010.- 88 p.: iliustr.

Liucija CITAVIČIŪTĖ (g.1956) Senosios lietuvių raštijos tyrėja,vertėja. Gimė 1956 m. gegužės 18 d. Telšiuose. 1974 m. baigė Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą, 1974–1980 m. studijavo Vilniaus universitete vokiečių filologiją, 1980–1985 m. dirbo Tarptautiniame jaunimo turizmo biure gide-vertėja, 1985– 1987 m. Vilniaus universiteto Mokslo muziejuje mokslo darbuotoja, 1989–1997 m. Vilniaus univer-siteto Filologijos fakultete vokiečių kalbos dėstytoja, 2001 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją „Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro poveikis lietuvių raštijos ir knygos kultūros plė-toteii XVIII–XIX amžius“. Nuo 2002 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyresniaja mokslo darbuotoja. Martyno Mažvydo premijos laureatė (2005). Verčia iš vokiečių kalbos. Knygos Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras: istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.- 393, [1] p.: iliustr.- (Senosios literatūros studijos). Įsruties apskrities bažnyčių ir mokyklų vizitacijos potvarkio „Recessus generalis (1639) reikšmė lietuvių raštijai ir jo vykdytojas danielius kleinas.- Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009.- [54] p.: faks. Vertimai Ostermejeris G. Rinktiniai raštai.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.- 501 p: faks. Lechleitner N. Sielos sparnai: 111 netikėtų išmintingų pasakojimų, pakylėjančių kasdienybę.Vilnius: Vyturys, 2000.- 157, [2] p.- (Ad se ipsum). Rėza L. Lietuvių kalbos seminaro istorija.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.- 118, [1] p.- (Ištakos). Daktaro Johano Fausto, garsiojo burtininko ir juodojo mago, istorija.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.- 212, [1] p.: iliustr., portr.- (Viduramžių biblioteka; 7). Rėza Martynas Liudvikas. Raštai; [sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė].- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011- . T. 1: Filologija: lietuviškos Biblijos rengimas.- 2011.- 600 p.: faks.


43

Stanislovas ČERSKIS (1777-1833) Kunigas, vertėjas, grafikas. Gimė 1777 m. spalio 10 d. Latgoloje (Rytų Latvija). Mirė 1833 m. balandžio 30 d. Varniuose (Telšių raj.). Mokėsi Polocko jėzuitų kolegijoje, mokytojavo (pas Leopoldą Gorskį (Telšių raj.), kunigavo (dėstė vokiečių k.) Vitebsko jėzuitų, Mogiliovo, Polocko, Oršos, kolegijose, Mstislavio liaudies mokykloje, Vilniaus gimnazijoje. 1923 m. Salantų klebonas, čia įsteigė medžio raižyklą knygų iliustracijoms, žemėlapiams daryti.1821 m. pakeltas Varnių (Telšių raj.) kanauninku. Nuo 1831 m. gyveno Varniuose. Išraižė iš vario 1550 m. Vilniaus planą (1822, pagal Brauno atlasą). Išvertė į lenkų k. Fedro pasakėčių (“Baiki Fedra ksiag pięc”, 1810 m.), į lotynų k. G. Deržavino odę “Dievas”. Lenkų kalba išleido knygą: „Opis Žmudzkiey dyecezji [Žemaičių vyskupystės aprašymas]: z trzema mapkami) przez kanonika katedralnego Stanislawa Czerskiego doktora teolugu czlonka wielu towarzystw uczonych“.- Wilno1830.- 91 p. (Su išraižytais Žemaičių vyskupijos, Salantų parapijos žemėlapiais, 22 religiniai paveikslėliai, kurių dauguma su lietuviškais tekstais).

Blažiejus ČĖSNYS (g. 1884-1944) Kunigas, vertėjas. Gimė 1884 m. vasario 1 d. Paluklaukyje (Telšių raj.). Mirė 1944 m. liepos 1 d. Paluklaukyje, palaidotas Luokėje (Telšių raj.). 1891-1896 m. mokėsi Luokės (Telšių raj.) pradžios mokykloje, 1896-1900 m. Palangos progimnazijoje, 1900-1904 m. Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, 1904-1908 m. Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1908-1911 m. Fribūro universitete. 1911-1918 m. profesoriavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1919-1922 m. Liubline lenkų katalikų universitete. Ilgametis Vytauto Didžiojo universiteto prorektorius, Lietuvių katalikų MA vicepirmininkas, žurnalo “Naujoji Romuva” vienas iš steigėjų, “Lietuviškosios enciklopedijos” bendradarbis. Bendradarbiavo: „Nedėldienio skaitymuose“, „Šaltinyje“, „Ateityje“, „Vadove“, „Draugijoje“, „Tiesos kelyje“, „Naujoje Romuvoje“ „Židinyje“, „Ryte“, „Moteryje“, „Pavasaryje“, „Atspindžiuose“ ir kituose peridioniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Barzdyla, A. Knygos Pražuviesieji vaikai, arba, Žydų pamokslas lietuviams / žydiškąjį raštą sulietuvino Juozas S.; spaudon prirengė A. Barzdyla.- Kaunas: S. Banaičio sp., 1910.- 8 p. Aušros vartai / prof. B. Čėsnys.- [Kaunas]: B. l., 1933.- 7 p.: iliustr.- (Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1933, t.2, sąs. 3). Krikščionybės nuopelnai mūsų tautai: nuo krikščionybės įvedimo Lietuvon 550 m. suėjus / prof. B. Čėsnys.- Kaunas: B. l., 1938.- [1], 40 p., įsk. virš.: port.- (Atsp. iš “Draugijos”). Pamokslas pasakytas Lietuvos nepriklausomybės 20-ties metų jubiliejinėse pamaldose Kauno arkikatedroje-bazilikoje 1938 m. vasario mėn. 16 d / kan. B. Čėsnys.- Kaunas: XX m. Lietuvos nepriklausomybės paminėjimo k-tas, [1938].- 14 p. Vyskupo reikšmė krikščionybėje ir arkivyskupas Juozas Skvireckas.- Kaunas: B. l., [1939].30 p. Vertimas


44 Alo E. B. Graikų-romėnų dievai-gelbėtojai / E. B. Allo; sulietuvino prof. B. Čėsnys.- [Kaunas]: B. l.,1927.- 70-91 p.- (Atsp. iš “Soter”, 1926).

Juozapas ČIULDA (1796-1861)

Poetas, kunigas, kalbininkas. Gimė 1796 m. rugsėjo 22 d. Jovaišiškėje (Plungės raj.). Mirė 1861 m. birželio 11 d. Sarija (Drisos apskr., dab. Verchniadzvinsko raj., Baltarusijos respublika). Mokėsi Žemaičių Kalvarijoje, 1816-1818 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, 18181822 m. Vilniaus dvasinėje akademijoje. Kunigavo 1822-1823 m. Švėkšnoje, 1823-1827 m. Kaune, 1827-1830 m. Šiauliuose, 1831-1832m. Troškūnuose, 1832-1835 m. Kaune, 1835-1841 m. Darsūniškyje, 1847-1849 m. Kairėnuose, nuo 1850 m. iki mirties Seirijoje. Paliko žemaičių kalbos gramatikos rankraštį, ir lietuviškų eilėraščių rankraščius (prieš 1861), rašė lietuviškus ir lenkiškus eilėraščius. Knyga Lietuvių atgimimo studijos.- Vilnius, 1990- . [T.] 6: Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles / Juozapas Čiulda.1993.- 412, [1].

Petras DABRIŠIUS (g.1955) Girininkas, prozininkas. Gimė 1955 m. gegužės 31 d. Prienų rajone. Baigė Šilavoto vidurinę mokyklą, dirbo Kirgizijoje, Kazachstane, Uzbekijoje, Krasnojarsko krašte, Marijampolės valstybiniame medžioklės ūkyje.1979m. baigė Kauno miškų ūkio technikumą. Dirba Eigirdžių (Telšių raj.) girininkijoje. Gyvena Laukstinuose (Telšių raj.). Knygos Kiaunių medžioklė.- Telšiai, 1997.- 85 p.: iliustr.- (Telšių miškų urėdija). Vilko kailyje: [eigulio ir gamtininko, įkūrusio unikalų zoologijos sodą Žemaitijoje, prisiminimai].- Kaunas: Sveikas žmogus, [2011].- 150, [2] p.: iliustr.


45

Juozas DABUŽIS (1878-1934) Kunigas, diplomatas. Gimė 1878 m. kovo 10 d. Šeduvoje (Radviliškio raj.). Mirė 1934 m. birželio 22 d. Pašvitinyje (Pakruojo raj.). 1902 m. Baigė Žemaičių kunigų seminariją Kaune. Kunigavo Dotnuvoje, Kaltinėnuose, Josvainiuose, Kaune, Joniškyje, Mažeikiuose. 1914-1918 m. kunigavo JAV Niujorke, Bostone dirbo “Darbininko” laikraštyje. 1919-1923 m. Lietuvos valstybės delegatas prie taikos konferencijos Paryžiuje.1926-1929 m. – Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros kapitulos kanauninkas, padėjo rengti Telšių kunigų seminariją. Vėliau iki mirties kunigavo Pašvitinyje. Bendradarbiavo “Ūkininke”, “Nedeldienio skaitymuose”, “Vienybėje”, “Viltyje”, Lietuvos ūkininke“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Pavardės formos Dabužinskis, Dobužinskis. Slapyvardžiai: J. Ačas, Makliorius, J. Žvygas, D. Žvygas ir kt. Knygos Kooperacijos žiedai / J. Žvygas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1910.- 38 p.- (Švento Kazimiero d-jos leidinys; Nr.87). Pasnikas / parašė J. Žvygas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1911.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leidinys; Nr.99). Visų tautų tikėjimas į Dievą / J. Žvygas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1911.- 21, [3] p.- (Švento Kazimiero d-jos leidinys, Nr.114). Kokią įtekmę daro alkoholis į augalus ir gyvulius; ir Naikinkime talkas su gėrimais.- [Kaunas: Lietuvių katalikų blaivybės d-ja], 1913.- 8 p.- (Katalikų „Blaivybės“ d-jos leidinys; Nr.45). Vertimas “Darbininkų tėvas”. Vil. Emanuelis Ketteleris.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1906.- 41 p.- (Šv. Kazimiero d-jos išleidimas; [Nr.11]).

Steponas Algirdas DAČKEVIČIUS (g. 1952) Poetas, žurnalistas. Gimė 1952 m. spalio 7 d. Pužuose (Raseinių raj.). 1971 m. baigė Nemakščių vidurinę mokyklą, 1975 m. Šiaulių pedagoginį institutą. 1982-1986 m. dirbo Šilalės „Artojo” laikraštyje, nuo 1988 m. dirba Telšiuose „Telšių laikraščio“, nuo 1991 m. “Kalvotosios Žemaitijos” redakcijoje redaktoriumi. Kūryba spausdinta rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Respublikinių ir Telšių rajono poezijos konkursų laureatas, prizininkas. Knygos Dienų pasiklausiu: eilėraščiai.- Vilnius: [l-kla “Virola”], 1997.- 135 p.: iliustr. Staktos: eilėraščiai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų leidykla, 2004.- 79, [1] p.


46 Balanų vargonai : eilėraščiai / Steponas Algirdas Dačkevičius.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.- 79, [1] p.

Veronika DARBUTIENĖ (g.1920) Poetė. Gimė 1920 m. kovo 19 d. Padvarniškiuose (Ukmergės raj.). 1940 m. baigė Ukmergės mokytojų seminariją. Mokytojavo Antalieptės mokykloje. 1948 m. suimta ir ištemta į Sibirą. Nuo 1967 m. gyvena Telšiuose. Knyga Kas netelpa širdy.- Kaunas: Lututė, 2003.- 263, [1] p.: iliustr.

Irena DAUBARIENĖ (g.1973) Poetė. Gimė 1973 kovo 20 d. Telšiuose. 1991 m. baigė Telšių 5-ją vidurinę mokyklą, 1997 m. Vilniaus pedagoginį universitetą. Dirba Telšiuose, švietimo skyriuje. Knyga Ieškojimas žodžiui namų: linkėjimai, proginės kalbos, miniatūros, elėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2002.- 64, [2] p.: iliustr.

Galina DAUGUVIETYTĖ (g.1926) TV režisierė, scenaristė, aktorė, memuaristė. Gimė 1926 m. lapkričio 26 d. Kaune. Gyveno Biržų rajone, Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune. Baigė Joniškio gimnaziją. 1943-1944 m. gyveno Telšiuose, vaidino (slapyvardis Galina Daugaitė) Žemaičių teatre Telšiuose. 1945 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Prancūziją, Paryžių. 1947 m. grįžo į Lietuvą. 1947-1949 m. lankė Lietuvos dramos teatro vaidybos studijas, 1951-1958 m. studijavo Lietuvos konservatorijoje. 19521958 m. ansamblio “Lietuva” artistė. 1960-1989 m. Lietuvos radijo ir TV režisierė. Daugelio TV serialų scenarijų autorė ir režisierė. Vaidino lietuviškuose filmuose. Įgarsino 50 animacinių filmų. Knyga


47 Perpetuem mobile: [atsiminimai].- Vilnius: [Tyto alba, 2002].- 254, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2007.- 254, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2008.- 255 p.: iliustr. Post scriptum.- Vilnius: Tyto alba, 2006.- 182, [4] p.: iliustr., portr. Tas pat.- Vinius: Tyto alba, 2007.- 182, [4] p.: iliustr., portr. Dialogai su savimi.- Vilnius: Tyto alba, 2010.- 212, [3] p..: portr.

Viktorija DAUJOTYTĖ – PAKERIENĖ (g.1945) Literatūros kritikė, literatūrologė. Gimė 1945 m. spalio 1 d. Keiniškėje (Telšių raj.). 1962 m baigė Pavandenės (Telšių raj.) vidurinę mokyklą, 1968 m. baigė Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultetą (lietuvių kalbos ir literatūros specialybė), jame dėsto. 1962-1963 m. Nevarėnų (Telšių raj.) 7-metės mokyklos mokytoja, 1968-1969 m. dirbo žurnale „Pergalė“. 19831985 m. Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedros vedėja, profesorė (1990 m.). Knygos Jurgis Baltrušaitis: monografija.- Vilnius: Vaga, 1974.- 304 p.: iliustr. Lietuvių filosofinė lyrika.- Vilnius: Vaga, 1977.- 222, [2] p. Tarybinio žmogaus dvasinio gyvenimo atspindžiai dabartinėje lietuvių lyrikoje: (medžiaga lektoriui).- Vilnius: Žinija, 1978.- 18 p. Kas tu esi eilėrašti?- Vilnius: Vaga, 1980.- 305, [3] p. Janina Degutytė: gyvenimo ir kūrybos apybraiža.- Vilnius: Vaga, 1984.- 312 p.: iliustr. Lyrikos teorijos pradmenys: mokymo priemonė respublikos aukšt. m-klų filol. spec. studentams.- Vilnius: Mokslas, 1984.- 112 p. Lyrikos būtis: tem. portret. etiudai.- Vilnius: Vaga, 1987.- 363, [2] p. Vinco-Mykolaičio Putino lyrika: mokomoji knyga respublikos aukšt. m-klų filolog. spec. studentams.- Vilnius: Mokslas, 1988.- 211 p. Lietuvių literatūra: XX a. vidurys (1940-1955): mokymo priemonė 12-ai kl. / E. Bukelienė, V. Daujotytė.- Kaunas: Šviesa, 1989.- 188, [2 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 189 p. Lietuvių literatūra: XX a. antroji pusė (1956-1988): mokymo priemonė 12-ai kl. / E. Bukelienė, V. Daujotytė.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 221, [1] p. Tautos žodžio lemtis: XIX a. monografija.- Vilnius: Vaga, 1990.- 282, [3] p. Lietuvių literatūra: (1940-1988): mokymo priemonė 12-ai kl. / E. Bukelienė, V. Daujotytė.- Kaunas: Šviesa, 1991.- 406, [1] p.: iliustr. Moteriškoji literatūros epistema.- Vilnius: Vaga, 1991.- 107 p. Lietuvių literatūra: XX a. pradžia (1900-1918): mokomoji knyga 11-ai kl.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 126, [1] p.: iliustr. Moters dalis ir dalia: moteriškoji literatūros episistema.- Vilnius: Vaga, 1992.- 306, [4] p. Lietuvių literatūra: XX a. pirmoji pusė (1918-1940): vadovėlis 11 kl.- Kaunas: Šviesa, 1994.311 p. : iliustr. Su Jurgiu Baltrušaičiu.- Vilnius: REGNUM fondas, 1994.- 143 p. Lietuvių literatūra: XX a. vidurys ir antroji pusė (1940-1995): vadovėlis XII klasei / V. Daujotytė, E. Bukelienė.- Kaunas: Šviesa, 1995.- 342, [1] p.: iliustr., portr. Lietuvių literatūra: XX a. pradžia ir pirmoji pusė: vadovėlis XI klasei.- Kaunas: Šviesa, 1996.451 p.: portr., iliustr.


48 Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1998.- 451, [1] p.: iliustr. Lyrika mokykloje.- Kaunas: Šviesa, 1995.- 1119, [1] p. Salomėjos Nėries ruduo: esė, tekstų skaitymai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1995.114, [4] p.: portr. Viktorija Daujotytė. Klausimai Janina Degutytė. Atsakymai.- Vilnius: REGNUM fondas,1996.69, [2] p. Tas pat.-Vilnius: REGNUM fondas, 1998.- 71, [3] p. Lietuvių literatūra: XX a. vidurys ir antroji pusė (1940-1997): vadovėlis XII klasei / V. Daujotytė, E. Bukelienė.- 2-asis patais. ir papild. leid.- Kaunas: Šviesa, 1997.- 390, [2] p.: portr., iliustr. Kalbos kalbėjimas.- Vilnius: Regnum, 1997.- 86, [1] p. Šatrijos Raganos pasaulyje: gyvenimo ir kūrinių skaitymai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos lkla, 1997.- 141 p., [8] portr. ir iliustr. lap.: iliustr. Trys sakiniai.- Kaunas: Šviesa, 1997.- 116 p. Tekstas ir kūrinys.- Vilnius: Kultūra, 1998.- 279, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Kultūra, 1999.- 279, [1] p. Salomėja Nėris: gyvenimo ir kūrybos skaitymai.- Kaunas: Šviesa, 1999.- 211, [2] p., [4] iliustr. lap.: iliustr.- (Gyvenimas ir kūryba; 43). Kultūros šalys ir nuošalės.- Kaunas: Technologija, 2000.- 169, [2] p. Literatūros filosofija: [vadovėlis].- Vilnius: Vilniaus dailės akad. l-kla, 2001.- 151, [1] p. Esė apie poeziją ir esimą.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2001.- 369, [3] p. Parašyta moterų.- Vilnius: Alma littera, 2001.- 854 p.: iliustr., [8] iliustr. lap. Sakiniai: [esė].- Vilnius: Tyto alba, 2002.- 150, [2] p. Literatūros fenomenologija: problemikos kontūrai.- Vilnius: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2003.- 238, [2] p. Raštai ir paraštės: apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, [2003].- 279 p.: iliustr. Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai: kūrybos studija.- Vilnius: Tyto alba, 2003.- 249, [1] p. Salomėja Nėris: fragmento poetika.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 2004.- 239, [1] p.: iliustr., faks. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 2005.- 240 p.: iliustr. Mažoji lyrikos teorija. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.- 222, [2] p. Perrašai: [eiliuoti tekstai].- Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.- 298, [2] p. Žmogus ir jo kalnas: apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską: asmenybės fenomenologija.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2005.- 236, [3] p.: iliustr. Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių: sugrąžinantys Vytauto Mačernio skaitymai 85-aisiais jo būties metais.- Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.- 219, [3] p.: iliustr.- (Žemaičių praeitis; d. 13).- Santr. angl. Apglėbiantis mąstymas: literatūros teorijos mokomoji knyga.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 205, [2] p. Lietuvių literatūros kritika: akademinio kurso paskaitos.- Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.- 442, [1] p. Sauganti sąmonė: literatūra ir patirtis: užrašai.- Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007.- 488, [2] p.: portr. Šokėja virš liepto per prarają: Onės Baliukonės kūryba.- Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2008.- 260, [2] p. : iliustr., portr. Gyvenimas prie turgaus: monografija apie Joną Strielkūną.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra).- 334, [2] p.: iliustr., portr. Kalba ir jos menas: filologiniai tyrimai ir patyrimai.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.- 430, [1] p. Vieninteliam miestui. Juditos Vaičiūnaitės Vilnius.- Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009.XXVIII, 120 p.: iliustr., portr. Pro lapus: eilėraščiai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.- 79, [1] p.: portr.


49 Arčiau Lietuvos: filologinė Barboros Radvilaitės studija.- Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, [2010].- 202, [2] p.: iliustr. Balsā ūkūs‘ = Balsai ūkuose: [poezija].- Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2010.123, [4] p.: iliustr.- Gretut. tekstai bendrine lietuvių kalba ir žemaitiškai. Tragiškasis meilės laukas: apie Sigitą Gedą: iš poezijos, užrašų, refleksijų.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.- 437, [1] p.: iliustr., faks., portr. Arčiau Lietuvos: filologinė Barboros Radvilaitės studija.- Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, [2010].- 202, [2] p.: iliustr. Patirties žodynas: populiarioji literatūros fenomenologija.- Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2010.- 280, [1] p. Eiti savo keliu: [rašytoja ir literatūros tyrinėtoja] Birutė Baltrušaitytė-Masionienė.- Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011.- 203 p.: iliustr. Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai: monografija / Viktorija Daujotytė, Mindaugas Kvietkauskas.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.- 359, [1] p., [12] iliustr. lap.: portr. Justino Marcinkevičiaus žemė: žmogaus šiapus.- Vilnius: Alma littera, 2012.- 328 p.

Simonas DAUKANTAS (1793-1864) Istorikas, literatas, tautosakininkas, kalbininkas, vertėjas. Gimė 1793 m. spalio 28 d. Kalviuose. (Skuodo raj.). Mirė 1864 m. gruodžio 6 d. Papilėje (Akmenės raj.). 1930 m. Papilėje jam pastatytas paminklas (skulptorius V. Grybas). 1806-1814 m. mokėsi Kretingos pradžios ir Žemaičių Kalvarijos mokyklose. 1816 m. baigė gimnaziją Vilniuje. 1816-1825 m. studijavo Vilniaus universitete. 1822 m. apgynė magistro traktatą. 1825-1834 m. dirbo vertėju Rygos generalgubernatoriaus kanceliarijoje. Tyrinėjo archyvus, rinko tautosaką. Nuo 1835 m. Valdančiojo senato Peterburge Lietuvos metrikos metrikamento padėjėjas. 1850 m. grįžo į Lietuvą 1851 m. dėl sveikatos išėjęs į pensiją, gyveno Varniuose (Telšių raj.) pas M. Valančių, nuo 1855 m. gyveno Svirlaukio (dab. Jaunsvirlunka, Latvijos respublika) dvare pas gydytoją P. Smuglevičių. Susirašinėjo su F. Kuršaičiu. 1859-1861 m. glaudėsi pas gimines. Nuo 1861 m. gyveno Papilėje pas J.Vaišvilą. S. Daukantas Varniuose M. Valančiui padėjo rengti religinę literatūrą, baigė rašyti “Pasakojimą apie veikalus lietuvių tautos senovėje”, parašė platų lotynų-lietuvių kalbų žodyną (liko A-G raidžių tekstas), didįjį lenkų lietuvių kalbų žodyną (1850-1856), susirašinėjo F. Kuršaičiu, susipažino ir susibičiuliavo su A. P. Kašarauskiu, L. Ivinskiu, K. Nezabitauskiu, J. S. Dovydaičiu, drauge su jais rengėsi leisti lietuvišką laikraštį “Pakeleivingas”. Slapyvardžiai: Dagys Ąntonas, Daugkientys, Antons Žejmys, J. Dewinakis, Jonas Girdenis, Jonas Purwys, Jonas Ragaunis, Motiejus Szauklys, Laukys Jokūbas, Tiewelis, Wajneikis Antonas, Warnas Jonasir kt. Knygos Prasmą lotinu kalbos, paraszę K. W. Myle [lotynų k. Gramatika].- Petrapilie: ispausta pas K. Hintze sp., 1837.- [129] p. Abeciela lîjtuwiû-kalnienû ir žiamajtiû kalbos: torinti sawiep maldas, tĩkybos-istatimus, dôrybęs pamokslus, mĩstrenturą, pasakàs, patarlès, senosès ĩr nauisè Gódû rodbalsès arba litaràs, só parodymó lykiaus arba skajtliaus ukĩszkû Rimĩszkû ir Godĩszkû žęnklû: [elementorius].- Petropilie: Isspausta pas K. Kraju, 1842.- 80 p. Budą Senowęs – Lëtuwiu kalnienu ir Zamajtiu iszraszzę pagal senowęs rasztu Jokyb`s Laukys.Petropilie: spaudinie pas C. Hintze, 1845.- 252 p.: iliustr.


50 Tas pat, antr.: Budas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių. Parašė Simanas Daukantas, Vilniaus universiteto filosofijos magistras.- Plimutas: Susuvienijimo lietuviu katalikų Amerikoje lėšos, J. Paukščio sp., 1892.- [2], VI, 217 p. Tas pat.- [Kaunas]: Sakalas, 1935.- [1] potr. lap., XXXI, 373, [2] p. Tas pat.- Chicago: Vytautas Saulius, 1954.- XXXI, 359, [1] p.: portr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1988.- 220, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Ethos’91, 1993.- 220, [3] p.: iliustr. Tas pat. - Vilnius: Žaltvykslė, [2007]. - 181, [2] p.- (Mokinio skaitiniai). Dajnes Žemajtiu pagal Zodiu Dajninku iszraszytas. Pirmasis pedelis.- Petrapilis: K. Krajaus sp., 1846.- 169 p. Siejamoses paszaro-žoles apraszia ant naudos Žiamajtiu Ukinyku Jonas Warnas.- Wilniuje: J. spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1854.- 23 p. Lietuvos istorija. Paraszyta 1850 m. Simano Daukanto, buvosiojo Vilniaus Universiteto Philozophijos magistro. Kn. 1-2.- Plymouth, Pa: Kasztu ir Spaustuvėje Jůzo Paukszcio sp., 1893- 1897. Kninga 1. nů seniausių gadynių iki Gediminui D. L. K. -1893.- [2], IV, 483 p.: portr. Kninga 2. …nů Gedimino D. L. K. iki Liublino unijai.- 1897.- [2], 531 p.: portr. Pasakojimai apie veikalus Lietuvių tautos senovėje paraszyti per Simoną Daukantą Philozophijos magistrą 1850 metuose.- [Bitėnai: M. Jankaus sp.], 1983-[1899]. Iszleid. 1. [Lietuvos istorija iki Kalavijuoczių ordino įkūrimo 1201 m.].- 1893.- 96 p. [Iszleid 2. Lietuvos istorijos tęsinys iki Liublino unijos, laisvai atpasakotas J. Bielinio].- [1899].97-240 p. Darbay senuju letuwiu yr Žemaycziu,1822.- Kaunas: Lietuvos univ. b-ka, 1929.- [16], 213, [1] p.: faks.- (Lietuvos univ. b-kos leid.; Nr.1). Pasakas massiu suraszitas 1835 metuose apigardose Kretiu, Palangos, Gundenes.- “Lietuvių tauta”, 1932 kn. 4, sąs. 3 priedas.- 116 p. Simonas Daukantas vaikams.- [Šiauliai: M. Untulis, 1932].- 41, [2] p. Žemaičių pasakos.- Kaunas: Sakalas, [1940].- 205, [2] p.: iliustr. Tas pat.- [Kaunas]: LTSR valst. grož. lit l-kla, [1941].- 207 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1947.- 123 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit l-kla,1955.- 133 p., [8]: iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1965.- 159 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1985.- 142 p.: iliustr. Iš Simono Daukanto raštų. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1952.- 32 p.- (Mokinio b-ka). Rinktiniai raštai.- Vilnius: Valst grož. lit. l-kla, 1955.- 478, [2] p., [6] iliustr., faks., potr. lap. Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių; Istorija žemaitiška; Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių: (ištraukos).- Kaunas: Valst. pedagog. lit. l-kla, 1957.- 83 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). [Rinktiniai raštai]. – Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1957.- 84 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1958.- 84 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1959.- 79 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960.- 80 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Lietuvos girios senovėje: („Būdo senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių” ištr.).- Vilnius: Vaga, 1964.- 30 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1964.- 30 p.: iliustr. Raštai.- Vilnius: Vaga, 1976. T.1.- 781, [5] iliustr. lap.- (Lituanistinė b-ka; 16). T.2.- 903 p.- (Lituanistinė b-ka; 17). Žemaičių tautosaka.- Vilnius: Vaga, 1983-1984.. T.1.: dainos.- 573, [1] p.. T.2.: pasakos.- 397, [1] p. Anksti rytą kėliau: Iš Simono Daukanto tautosakos rinkinių.- Vilnius: Vyturys, 1993.- 172, [4] p.: iliustr.- (Sakalėlis). Simono Daukanto raštai.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993-1996.


51 Didysis lenkų lietuvių kalbų žodynas. T.1: A-M.- 1993.- 383 p.: iliustr. T.2: N-P.- 1995.- 440 p. T.3: R-Ž.- 1996.- 383, [1] p. Istorija Žemaitiška.- Vilnius: Vaga, 1995.- (Lituanistinė b-ka). [T].1.- 663, [1] p. [T].2.- 461, [2] p. Laiškai Teodorui Narbutui: epistoliarinis dialogas.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996.- 659, [1] p.: iliustr., faks.- (Simono Daukanto raštai: SDR). Vertimai Lomonas Š. F. Epitome. Historiae sacrae.- [Peterburgas: K. Hincės sp., 1838].- 64 p. Fedras. Pasakas Phedro įszguldę isz lotiniszkos kalbos i zamajtiszką Motiejus Szauklys.- Petropilie: isspausdinta pas E. Pratza, 1846.- 60 p. Nepotas K. Giwatas Didiujû Karwaidû senowês suraszę lotiniszkay Kornelius Nepos. Iszguldę isz lotiniszkos i letuwiszką kalbą jaunuomenês naudon J. Dewinakis. o apskelbę Ksaveras Kanapackis.- Petropĩlie: spausdinie pas C. Hintze, 1846.- 252 p. Grunardas B. Parodimas kaip apinius auginti pagal Naujujû pritirimû, korius apskelbę teutoniszkaj B. A. Grunards, o iszguldę i Žiamajtiû kalbą Jonas Ragaunis.- Petropilie: sspausta pas K. Kraju, 1847.- 49 p. Strukovas D. Pamokimas ape auginimą taboku, kori iszraszę gudiszkaj D. Strukow o i Žiamajtiû kalbą iszgoldę Jonas Girdenis.- Petropilie: ispaustas pas K. Kraju, 1847.- 76 p. Zetegastas D. G. Naudingu Bittiu knygele taj yra ajszkos pamokimas kajp par iszmintngą Bittiu kawojimą gal daug naudos nusipelnyti wissims bitteles mylentims ąnt gėro paraszytą par G. D. Settegast.- Petropilie: ispausta pas K. Kraju, 1848.- 107 p. Pamôkimą kajp rinkti medĩnès sieklàs pargóldę ĩsz gudû kalbos i zámajtiû kalbą Jonas Purwys.Petropĩlie: iszpaustas pas E. Pratza, 1849.- 48 p. Ugnęs-kningėlę, arba Trumpą pamokslą, kas źmôniems wertaj daryti pulas pĩrm ugnęs, ugnej pasĩdariós, jeb kóznós su ugnimi só ugnimi pasisaugoti, pasisaugoti prisĩmokytu, priegtam dar kéllis nusĩdawĩmus ĩr ugnęs dawadą ant kiemu. Iszraszę Jonas Wangys ir apskélbę m. 1802 o dabar antrą atweji apskelbę Antonas Wajnejkis.- Petropilie: ĩsspaustas pas E. Pratza, 1849.- 78 p. Cigra J. Pamokslą ape sodnus arba dajginus Wajsingû mediû ĩszrasytą nu Joan Herm. Zigra ĩszgoldę ĩsz teutonû kalbos i zámajtiû Antons Žejmys. Apskelbę Ksaveras Konopackis- Petropilie: isspauastas pas E. Pratza,1849.- 173 p. Vertimai ir sekimai.- Vilnius: Vaga, 1984.- 493 p.- (Lituanistinė b-ka; 22). Iustinus M. I. Istorija Justinaus.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.- 410, [2] p.: faks.- (Simono Daukanto raštai).

Gražina DAUKANTIENĖ (g.1965) Bibliotekininkė, poetė. Gimė 1965 m. spalio 23 d. Mažeikių rajone. Baigė Tešių kultūros mokyklą. Dirbo Šilutės rajono Saugų bibliotekoje. Vėliau išvyko į Lenkimus (Skuodo raj.). Dirba Lenkimų miestelio bibliotekoje. Nuo 2006 m. vadovauja prie Skuodo savivaldybės bibliotekos veikiančiam literatų klubui „Nojus“. Kūryba publikuota rajoninėje spaudoje, įvairiuose almanachuose.


52 Knyga Rudenės laimės pėdsakais: eilėraščiai.- Skuodas: Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka, 2005.55, [1] p.: iliustr.

Leopoldas DAUKŠA (1914-1941) Žurnalistas, vertėjas. Gimė 1914 m. lapkričio 8 d. Plungės rajone. Mirė 1941 m. spalio 7 d. Sverdlovsko (Rusija) srityje. Mokėsi Plungės ir Telšių gimnazijose. 1934 m. Sausio-gegužės mėn. “Žibinto” laikraščio Telšiuose redaktorius. Bendradarbiavo “Žemaityje”, “Darbo Žemaityje”, “Lietuvos žiniose”, “Naujoje Romuvoje”, “Vakarus” ir kituose periodiniuose leidiniuose. 1941 m. sovietų suimtas ir išsiųstas į Sverdlovsko sritį (Rusija), lagerį, tų pačių metų spalio mėn. ten žuvo. Slapyvardis L D. Vertimai Byčer-Stou H. E. Dėdės Tomo trobelė: romanas / Parriet Beecher-Stowe; vertė L. D.- KaunasVilnius: “Švyturio” b-vė, 1923. D.1.- 252 p.- (Jaunimo b-ka; Nr. 17). D.2.- 229 p.- (Jaunimo b-ka; Nr.18). Labišas E. M. Pasibučiuokiva, Folvili!: 1 v. komedija / Eugene Labiche. - Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” sp., b-vė, 1929.- 36 p. Merežkovskij D. Kristus ir Antikristas: Dievų mirtis; Julijonas Atsimetėlis.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1934-1935. D.1.- 1934.- 233 p. D.2.- 1935.- 202 p. Velsas Herbertas Džordžas. Aklųjų šalis / H. Uelsas.- Kretinga: išleido J. Pikturna ir St. Jonušas, 1934.-34, [1] p. Hugo V. Žmogus kuris juokiasi: romanas.- [Kaunas-Vilnius]: Spaudos fondas, 1935-1936. T.1.- 1935.- 271 p.- (Literatūros panteonas; Nr. 1). T.2.- 1936.- 212 p.- (Literatūros panteonas; Nr. 2). T.3.- 1936.- 254 p.- (Literatūros panteonas; Nr. 3). T.4.- 1936.- 238 p.- (Literatūros panteonas; Nr .4). Biberis M. Šių dienų palyginimai / surašyti Marko Biber`io.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.32 p.- (Šv. Kazimiero draugijos leid.; Nr. 649). Keizerlinkas, Botho von. Sukilėlis Montė / Botho Graf. v. Keyserlingk.- Kaunas: Spaudos fondas, 1937.- 346 p. Diuma A. Juodoji tulpė / Aleksandras Dumas.- Kaunas: Spaudos fondas, 1938.- 334, [2] p. Kuperis D. F. Raudonasis korsaras: romanas / J. F. Cooper.- [Kaunas]: Spaudos fondas, [1939].324 p.- (Jaunimo skaitymai; Nr. 9). Тихомирнов Г. А. Molotovas.- Kaunas: Spaudos fondas, 1940.- 24 p.


53

Mikalojus DAUKŠA (apie 1527-1613) Vienas pirmųjų lietuvių raštijos kūrėjų, vertėjas. Gimė apie 1527 m. Babėnuose (Kėdainių raj.). Mirė 1613 m. vasario 16 d. Varniuose (Tešių raj.) Spėjama, kad mokėsi Krokuvos universitete. Nuo 1570 m. klebonas Krakėse. 1572 m. paskirtas Žemaičių kanauninku, persikėlė į Varnius (Telšių raj.). Nuo 1850 m. Kražių koplyčios altarista. 1582-1592 m. Žemaičių vyskupijos oficiolas Varniuose, 1592-1609 m. Betygalos klebonas. Artimai bendravo su vyskupu M.Giedraičiu. Mirus M. Giedraičiui (1609) išrinktas Žemaičių vyskupijos administratoriumi, šias pareigas ėjo iki 1610 m. Knygos Kathechizmas, arba Mokslas Kiekvienam Krikszczionii Priwalus. Paraszitas per D. Jakuba Ledesma theologa societatis iesv. Iszgulditas isz Liežuvio lankiszko ing Lietuviska per kuniga Mikolaju Daugša kanonika Žemaicziu.- Ispaustas Wilniuje: [Akademijos sp.?] metuose uzgimimo wiespaties 1595.- [108] p.- Got. šriftas. Литовскiй катихизисъ Н. Даукши. По изданiю 1595 года, вновоь перепечатаннйи и снабженный объяcненiями Э. Вольтеромъ.- Санктпетербугъ, 1886.- VII, LXXXVI, 191 p.- Dalis teksto lenkų, rusų, vok. ir senųjų slavų k.- (Приложенiе къ LIII-му тому записокъ ими. Академiи наукъ No3). Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas = Katechismus von Mikalojus Daukša vom Jahre 1595: 1595 m. katekizmo fotokopija ir jo transliteruotas tekstas.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų lkla, 1995.- 748, [1] p.- (Bibliotheca Baltica. Lithuania).- Dalis teksto lenk. Wujek J. Postillla Catholicka. Tai est Ižguldimas ewangeliu kiekwienos Nedelos ir Szwętes per wissus metus. Per Kuniga Mikaloiw Dawksza, Kanoniką Mednikų iž lękiszko perguldita su wala ir dalaidimu wiręusiusių.- W Wilniui: drukarnioi Akademios societatis iesv. 1599.- [10], 627, [5] p.Got. šriftas. Tas pat. Antr. “Postilla Catholicka” Якуба Вуйка вь литовскиомъ переводъ Николая Даукши, перепечатанномъ подъ наблюденiемъ Ф.Ф. Фортунатова, Э. А. Вольтеромъ.- C.-Петербургь: Типографiя императорской академiи наукъ, 1904-1927. Выпускъ.1.- 1904.- [2], XIX, [1], 208 p.: iliustr.- Prieš antr.: 1599-1899.- Dalis teksto lenkų, lot. , rusų ir vok. k. Выпускъ 2.- 1909.- XIX-XXXVIII, 209-368 p.- Dalis teksto lot., rus. k. Выпускъ 3.- 1927.- VII, 369- 608 p.- Dalis teksto lot., rus. k. Daukšos Postilė. Fotografuot. leid.- Kaunas: Lietuvos un-tas, 1926.- [4], 625, [7] p.: iliustr. Trumpas Budas pasisakimo, arba iszpaszinimo Nudemiu, Drin tu kurie dažnai warta tu katras mentu. Isz lakiszko ant lietuwiszko pergulditas.- Wilniuj: [Akademijos sp.?,1595].- 82] p.- Got. šriftas. Dawadas wyriausioses dievo šlužmos Budwiečų parapijoje, kad šventa večere nier švenčama.Dawadas wyriausioses dievo šlužmos Budwiečų parapijoje, kad šventa wečere yr švenčiama: [pamaldų tvarkos instrukcija].- [Mažoji Lietuva, XIX a. pab.].- 4 p.- Got. šriftas. Dawadas wyriausioses dievo šlužmos nedieldienese ir šwentese: [pamaldų tvarkos instrukcija; versta iš vok. k.].- [Mažoji Lietuva, XIX a. pab.].- 2 p.- Got. šriftas. Kanauninkas Mikalojus Daukša.- Čikaga, 1963.- 21 p. Prakalba: Jo mirties 350 metų sukakčiai paminėti.- Čikaga: Ped. lituanistikos in-tas, 1963.- 23 p.: iliustr. Postilės prakalbos.- Vilnius: Mintis, 1990.- 45, [1] p: faks. Mikalojaus Daukšos 1599 metų “Postilė” ir jos šaltiniai.- Vilnius: Baltos lankos, 2001.- 1331, [1] p.: faks.


54

Gediminas DEGĖSYS (g. 1980) Kalbininkas, poetas, vertėjas Gimė 1980 m. Alytuje. Mokėsi Alytaus 2-oje vidurinėje mokykloje, baigė Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškąją gimnaziją, 2000 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, teologijos fakultetą, 2001 m. Laterano universitetą (Roma), 2004 m. Vilniaus pedagoginio universitetą, mokytojo kvalifikacija, filosofijos magistras. 2001-2002 m. dirbo Panevėžio K. Paltaroko mokykloje, 2003-2004 m. Vilniaus Baltupių mokykloje, 2007 m. esperanto kalbos mokytojas Vilniaus pedagoginiame universitete. Knygos Hablamos español = Kalbame ispaniškai: [mokymo priemonė].- Kaunas: Spec. paskirties AB "Aušra", 2001.- 109, [1] p.: iliustr. Lernolibro de Esperanto = Esperanto kalbos vadovėlis.- Kaunas: Spec. paskirties AB "Aušra", 2001.- 118, [1] p. Parlo italiano = Kalbu itališkai: [mokymo priemonė].- Kaunas: AB sp. "Aušra", 2002.- 214, [1] p.: iliustr. Atradimo akimirkos link: [eilėraščiai]; vertė Vera Djačkova, Gediminas degėsys.- Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003.- 175, [1] p.- Gretut. tekstas liet., rus., esp. k. Español: ispanų kalbos vadovėlis.- [Vilnius: Rotas], 1996.- 212 p.: iliustr. Vertimai Laucius J. Se vi tristas / [el litova lingvo tradukis Gediminas Degėsys].- Vilno: Trys žvaigždutės, 2004.- 97 p.: iliustr. Baranova J. Saĝo kiel terapio = [Išmintis kaip terapija] / Jūratė Baranova; [į esperanto kalbą vertė Gediminas Degėsys].- Vilnius: Trys žvaigždutės, [2008].- 351, [1] p.: iliustr.- Gretut. tekstas esp. liet. k.

Janina DEGUTYTĖ (1928-1990) Poetė, vertėja. Gimė 1928 m. liepos 6 d. Kaune. Mirė 1990 m. vasario 8 d. Vilniuje. Gyveno Kėdainiuose, 1935-1938 m. Telšiuose, mokėsi Telšių mokykloje. 1948 m. baigė Kaune gimnaziją, 1955 m. lituanistikos studijas Vilniaus universitete. 1955-1957 m. mokytojavo Tauragėje, Nemenčinėje. Dirbo bibliotekininke, mokytoja, redaktore. Kūryba publikuota: „Jaunimo gretose“ „Pergalėj“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Ugnies lašai: eilėraščiai.- [Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959].- 14, [1] p.: iliustr., [1] portr. lap.


55 Dienos-dovanos: eilėraščiai.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960.- 189, [2] p.: iliustr. Saulė ir dainelė: eilėraščiai.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961.- [22] p.: iliustr. Ant žemės delno: [eilėraščiai].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1963.- 99 p. Rugelis dainuoja.- [Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1963].- 25 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1967.- 22, [4] p.: iliustr. Sniego lelija: eilėraščiai.- Vilnius, Vaga, 1964.- 25 p.: iliustr. Mano diena: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1965.- [22] p.: iliustr. Šiaurės vasaros: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1966.- 108 p. Žalia ugnelė: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1966.- 45 p.: iliustr. Pilnatis: eiėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1967.- 120 p.: iliustr. Mėlynos deltos: eilėraščių rinktinė.- Vilnius: Vaga, 1968.- 244 p.: iliustr. Pelėdžiuko sapnas: pasakos.- Vilnius: Vaga, 1969.- 64 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1977.- 63 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1980.- 63 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vyturys, 1999.- 70, [2] p.: iliustr. Debesų pilis:eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1970.- 25 p.: iliustr. Šviečia sniegas: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1970.- 72 p.: iliustr. Saulėtos dainelės: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1972.- 71, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1979.- 71 p.: iliustr. Prieblandų sodai: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1974.- 100 p.: iliustr. Kregždės lopšinė.- [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1976.- 37 p.: iliustr. Tylos valandos: eilėraščių rinktinė.- Vilnius: Vaga, 1978.- 352 p.: iliustr. Saulės pėdom.- Vilnius: Vaga, 1979.- 23 p.: iliustr. Tarp saulės ir netekties: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1980.- 94, [2] p.: iliustr. Juokias duonelė: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1982.- 47 p.: iliustr.- (Vyturiukas). Piemenaitė karalaitė: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1982.- 30 p.: iliustr. Klevų viršūnės: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1983.- 267 p.- (Poezijos serija vyresn. mokykl. amž.). Baltas gulbių sostas: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1984.- 95 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Žara, [2008].- 95, [1] p.: iliustr. Neužpūsk pienės pūko: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1984.- 106 p.: iliustr., [12] iliustr. lap. Purpuru atsivėrusi: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1984.- 73 p. Nepalik manęs: pasakojimai apie gyvulėlius.- Vilnius: Vyturys, 1986.- 56 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2002.- 68, [4] p.: iliustr.- (Grigo ratai: lietuvių vaikų literatūros klasika). Tas pat.- Vilnius: Žara, 2003.- 47, [1] p.- (Vaikų knygelė). Rinktiniai raštai.- Vilnius: Vaga, 1988. [T.]1: poezija.- 489, [1] p., [1] portr. lap. [T.]2: poezija; poezija ir proza vaikams; vertimai.- 461, [1] p., [1] portr. lap. Šaltinėlis: pasaka.- Vilnius: Vyturys, 1988.- [15] p.: iliustr.- (Vyturiukas). Naujieji metai.- Vilnius: Pegasas, 1991.- 10 p., įsk. virš. Artumas.- Kaunas: Spindulys, 1995.- 118 p.- (Kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka; Kn.33). Janina Degutytė. Atsakymai. Nebaigta autobiografija; Viktorija Daujotytė: klausimai: mėlynas vakaras- ne sau…- Vilnius: REGNUM fondas, 1996.- 76, [2] p. Tas pat.- 2-asis papild. leid.- Vilnius: REGNUM fondas, 1998.- 71, [3] p. Pusnynų pasaka.- Vilnius: Alma littera, 1999.- 64 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, [2004].- 64 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, [2006].- 64 p.: iliustr. Tau, mamyte.- Kaunas: Šviesa, 2006.- 72 p.: iliustr. Poezija = Poems / atrinko ir vertė M. G. Slavenas.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2003.294, [1] p.- Gretut. tekstas liet., angl. Į saulėtekį ir dainą: eilėraščiai.- Vilnius: Gimtasis žodis, 2003.- [60] p.: iliustr.- (33 eilėraščiai). Tau, mamyte.- Kaunas: Šviesa, 2006.- 72 p.: iliustr.


56 Poezija.- Vilnius: Žaltvykslė, 2007.- 157, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Linksma dainelė.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 8, [1] p.: iliustr.- (Pradinuko biblioteka). Purpuro valanda: poezijos rinktinė.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2008.- 383, [1] p.(Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius: LLL; Nr.11). Vertimai Barto A. Po mūsų sparnu / A. L. Barto.- [Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961].- [32] p.: iliustr. Briusovas V. Poezija.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961.- 68 p. Aliger M. Poezija / [vertė Alg. Baltakis, J. Degutytė, Alb. Žukauskas].- Vilnius: Vaga, 1964.- 47, [1] p.- (Rusų tarybinė poezija; 4). Verharnas E. Poezija.- Vilnius: Vaga, 1965.- 112 p., portr. Ševeliova J. Mano žvaigždė: eilėraščiai; iš rusų k. vertė J. Degutytė, R. Keturakis.- Vilnius: Vaga, 1982.- 108, [4] p.

Vladislovas DEMBSKIS (1831-1913) Vertėjas, publicistas. Gimė 1831 m. gegužės 19 d. Lepšiuose (Joniškio raj.). Mirė 1913 m. lapkričio 12 d. Scrantone (JAV). 1925 m. perlaidotas Ginkūnuose prie Šiaulių. Mokėsi 1850-1853 m. Raseinių progimnazijoje, 1853-1857 m. Šiaulių gimnazijoje, 1857-1860 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Kunigavo Varniuose (Telšių raj.), Plungėje.1863 m. sukilėlių būrio kapelionas, buvo sužeistas.Pralaimėjus sukilimui, pasitraukė į Vokietiją, gyveno Šveicarijoje, Ialijoje, kunigavo Prancūzijoje, 1880 m. atvykęs į JAV – lietuvių lenkų parapijose. 1982 m. apsigyveno pas J. Šliūpą. 1896 m. metė kunigystę. Bendradarbiavo laikraščiuose “Naujoji gadynė”, “Apšvietoje”, “Garsas”, „Kovoje“, „Lietuvoje“, „Tėvynėje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardis: Kuningas, Robakas. Knygos Ar vyskupas Valančius (Volančauskas) nebuvo viliugiu lietuvystės? / Papiešė kn. V. Dembskis. Išleista kaštais “Susivienijimo Lietuvių laisvamanių”.- Chicago ILL: Spauda “Lietuvos”, 1901.- 37 p. - (Biblioteka Sus. L.L.; No.3). Dvyniai vagiu / Parašė kun. V. Dembskis.- Kaštais “Mildos giesmininku draugystės”, New York N.Y.- Chicago, ILL: Spauda “Lietuvos”, 1902.- 88 p.; 1 potr. lap.; 1: iliustr. lap.- (Biblioteka Susiv. L.L..; No.4). Isz ko kyla metai ir visokios skriaudos žmonijoje / Paraszė Kuningas.- Shenandoh Pa: [Vienybės lietuvninkų sp.], 1899.- 171, [1] p. Kankintojai ir kankintiniai už mokslą. Išleista su pagelba lietuvių Amerikoje / parašė kun. V. Dembskis.- Plymouth, Pa: išleista su pagelba lietuvių Amerikoje, 1905.- VIII, [1], 23 p. Inkvizicija, arba, Atpirkimas žmonių nuo šetono / parašė kun. V. Dembskis.- Scranton: išleido su užpatentuotais per „The Truth Seeker Co“ paveikslais lietuviai Amerikoje, 1909.- [2], 352 p.: iliustr. Vertimai


57 Lamene H. F. R. de. Kningos tejsibiun, prancuziszkaj per Kunegą Lammeną suraszytos, o lietuwiszkaj iszguldytos per Blodislawa Dębskia, kunegą Zemajcziu Wiskupstes.- Paryziuje: Kasztu B. Dębskis, Drezdene spaustuwe J. I. Kraszauskia, 1870.- XV, 79 p. Imtynės varguolių su bagocziais ir Socialistų Suvienytose Valstijose platforma. Iszėjo kasztais lietuvių socialistų kuopos Scranton`e, Pa.- Plymuoth Pa: Vienybės lietuvninkų sp., 1900.- 22, [1] p. Moravskis A. Kaip Maskolija persekioja Lietuvą. Pagal <prancužiską knygutę> “L` oppression Russe en Lithuanie” supiešė kn. V. Dembskis.- Chicago: Lietuvos sp., 1900.- 15 p.- (B-ka laisvanių; Nr.1). Vylanas L..Kaip geriausiai laidoti numireli? Piešinys daktaro I. Wehlan / Iš angliško išguldė kn. V. Dembskis. Spausdinta kastais “Susivienijimo Lietuvių laisvamanių”.- Chicago: Lietuvos sp., 1900.- 29.- (Biblioteka Sus. L.L., No.2).

DOBILAS žr. Julijonas LINDĖ – DOBILAS Bronius DOBROVOLSKIS (g.1930) Pedagogas, kalbininkas. Gimė 1930 m. gruodžio 18 d. Butkuose (Telšių raj.). Baigė Telšių amatų mokyklą, 1951 m. Telšių mokytojų seminariją, 1953 m. Klaipėdos mokytojų institutą, 1956 m. Vilniaus pedagoginį institutą, 1965 m. Vilniaus universitetą. Mokytojavo Klaipėdos (1951-1953 m.), Klaipėdos rajono (1953-1956 m.) mokyklose; 1956-1958 m. Klaipėdos rajono Plikių vidurinės mokyklos direktorius. 1958-1962 m. dirbo Pedagogikos mokslo tyrimo institute, 1965-1973 m. šio instituto sektoriaus vedėjas, 1980-1987 m. direktorius. 1973-1980 m. Švietimo ministerijos Mokyklų valdybos viršininkas, 1987-1993 m. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos instituto Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėjas; docentas (1984). 1993-2000 m. dėstė Vilniaus universitete. Knygos Išskirtinių sakinio dalių mokymas VI klasėje.- Kaunas: Valst. pedagog. lit. l-kla, 1962.- 39 p. Lietuvių kalbos skyrybos dalijamieji pratimai.- Kaunas: Šviesa, 1966.- 255, [2] p. Lietuvių kalba: vadovėlis VI klasei / B. Dobrovolskis, A. Girdenis, L. Kadžytė.- Kaunas: Šviesa, 1973.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1974.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1975.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1976.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1979.- 208 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1981.- 208 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1983.- 208 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1985.- 206 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1987.- 205 p. Lietuvių kalbos sintaksės ir skyrybos pratimai VII klasei.- Kaunas: Šviesa, 1974.- 164 p. Lietuvių kalbos sintaksės ir skyrybos pratimai VIII klasei.- Kaunas: Šviesa, 1974.- 144 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1987.- 155, [3] p. Pedagogikos darbai / Lietuvos TSR švietimo ministerija. Mokyklų mokslinio tyrimo institutas.Kaunas: Šviesa, 1964-1974.


58 [T.]6: Preliminarinis sintaksės ir skyrybos mokymas / B. Bobrovolskis, L. Gedvilas.- 1974.- 200, [4] p. Lietuvių kalbos ir rašybos ir skyrybos pratimai IX-XI klasei.- Kaunas: Šviesa, 1976.- 264 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1984.- 255 p. Diktantai IV-VI klasei: rašybos ir skyrybos pradmenys: mokymo priemonė mokytojams.- Kaunas: Šviesa, 1977.- 167 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1986.- 156, [3] p. Diktantai VII- VIII klasei: skyryba: mokymo priemonė mokytojams.- Kaunas: Šviesa, 1979.120, [4] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1986.- 158 p. Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos pratimai IX-XI klasei.- Kaunas: Šviesa, 1984.- 255 p.: iliustr. Mokyklų reformos vaidmuo sprendžiant socialinės-ekonominės ir mokslinės- technikos pažangos spartinimo uždavinius: medžiaga lektoriui.- Vilnius: Žinija, 1985.- 16 p. Diktantai VIII-IX klasei: skyryba: mokymo priemonė.- Kaunas: Šviesa, 1986.- 117, [3] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1987.- 117, [3] p. Lietuvių kalba: vadovėlis VIII-IX klasei.- Kaunas: Šviesa, 1988.- 256 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1989.- 256 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 256 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 256 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1996.- 255 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1998.- 255 p. Lietuvių kalba: vadovėlis VII klasei / Bronius Dobrovolskis, Aleksas Girdenis.- Kaunas: Šviesa, 1989.- 142 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1996.- 142 p. Lietuvių kalba: vadovėlis 7 kl. / Bronius Dobrovolskis, Aleksas Girdenis.- Kaunas: Šviesa, 1991. - 142 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 142 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1994.- 142 p. Mokomieji diktantai V-IX klasei: rašyba ir skyryba: mokymo priemonė mokytojams.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 214, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2000.- 365, [2] p. Lietuvių kalba: vadovėlis 8-9 klasei.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 255 p. lent. Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos pratimai X-XII klasei.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 198, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1997.- 271, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1998.- 271, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2000.- 271, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2002.- 271, [1] p. Kompiuterizuoti lietuvių kalbos skyrybos pratimai / Jurgis Pakerys, Bronius Dobrovolskis, Mikas Vengris.- Vinius: Solertija, 1996.- 32 p.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Lietuvių kalbos pratimai: rašyba ir skyryba: mokyklų dėstomaja rusų ir lenkų kalba: X-XII klasei. - Kaunas: Šviesa, 1996.- 293, [2] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1998.- 293, [2] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2001.- 293, [3] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2002.- 296 p. Lietuvių kalba: vadovėlis 9 klasei / Regina Koženiauskienė, Bronius Dobrovolskis, Zigmas Zinkevičius.- Kaunas: Šviesa, 1999.- 268, [3] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2000.- 268, [3] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2001.- 268, [4] p.: iliustr. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis IX klasei: morfologija, rašyba ir skyryba.- Kaunas: Šviesa, 2003.- 77, [2] p. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis X klasei: fonetika, morfologija, sintaksė, rašyba ir skyryba.Kaunas: Šviesa, 2003.- 87, [1] p.


59 Lietuvių kalba IX klasėje: kurso konspektas / Bronius Dobrovolskis, Regina Koženiauskienė, Danguolė Mikulėnienė.- Kaunas: Šviesa, 2005.- 48 p.: žml. Lietuvių kalba: vadovėlis 9 klasei / Bronius Dobrovolskis, Regina Koženiauskienė, Danguolė Mikulėnienė.- Kaunas: Šviesa, 2005.- 269, [1] p. : iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2006.- 269, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 271, [1] p.: iliustr. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 9 klasei.- Kaunas: Šviesa, 2005.- 2006.- 2 sąs. Nr. 1: morfologijos ir rašybos kartojimas, kirčiavimas, sintaksė ir skyryba / Bronius Dobrovolskis, Danguolė Mikulėnienė.- 2005.- 62, [3] p., įsk. virš. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 64, [1] p., įsk. virrš. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2008.- 64, [1] p., įsk. virš. Lietuvių kalba X klasėje: kurso konspektas / Bronius Dobrovolskis, Regina Koženiauskienė, Danguolė Mikulėnienė.- Kaunas: Šviesa, 2006.- 78, [1] p. Lietuvių kalba: vadovėlis 10 klasei / Bronius Dobrovolskis, Regina Koženiauskienė, Danguolė Mikulėnienė.- Kaunas: Šviesa, 2006.- 294, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 295, [1] p.: iliustr. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis X klasei / Bronius Dobrovolskis, Regina Koženiauskienė, Danguolė Mikulėnienė.- Kaunas: Šviesa, 2006-2007. [Nr.] 1.- 2006.- 78, [2] p. Tas pat.- 2008.- 78, [2] p. [Nr.] 2.- 2007.- 87, [2] p. Tas pat.- 2008.- 87, [2] p. Lietuvių kalba IX ir X klasėje: mokytojo knyga / Bronius Dobrovolskis, Regina Koženiauskienė, Danguolė Mikulėnienė.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 127, [1] p.: iliustr.- (Mokytojo knyga). Lietuvių kalbos užduotys: bendrojo lavinimo ir profiliutuojam licėjui: rašyba ir skyryba I klasei.Puńsk: Aušra, 2007.- 168 p.: iliustr. Rašybos ir skyrybos užduotys: mokomoji priemonė gimnazijai (su kompaktine plokštele): [knyga mokytojams].- Puńsk: Aušra, 2009.- 195 p. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). Vertimas Kruteckis V. Moksleivių mokymo ir auklėjimo psichologija.- Kaunas: Šviesa, 1978.- 270 p.

Tomas DOBŠEVIČIUS (1807-1881) Memuaristas, istorikas, kunigas. Gimė 1807 m. gruodžio 20 d. Juodeikėliuose (Telšių raj.). Mirė 1881 m. gegužės 11 d. Žitomire (Ukraina). 1819-1925 m. mokėsi Raseinių pijorų mokykloje, 1825-1826 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, 1826-1931 m. Vilniaus kunigų seminarijoje. Nuo 1931 m. Varnių katedros vikaras, nuo 1834 m. vyskupas, 1834-1842 m. Varnių kunigų seminarijos profesorius. 1842-1866 m. dirbo Kijevo univer-sitete teologijos katedroje. Recenzavo M. Valančiaus “Žemaičių vyskupystę” („Tygodnik Peterburgski“, 1848 m.). Rankraščiu paliko Kijevo vyskupijos istoriją. Knyga „Wspomnienia z czasow, ktore przežylem“ (Atsiminimai apie pragyventus laikus).- 1883. Knyga


60

Kostas DOVEIKA (1912-1999) Literatūrologas, kritikas. Gimė 1912 m. lapkričio 18 d. Minčaičiuose (Joniškio raj.). Mirė 1999 m. vasario 7 d. Vilniuje. 1933 m. baigė Telšių vyskupo M. Valančiaus gimnaziją,1935-1938 m. Kauno Vytauto Didžiojou niversitete studijavo lietuvių literatūrą. Nuo 1940 m. mokytojavo Šilalės gimnazijoje. 1946 m. baigė Vilniaus universitetą. Iki 1989 m. dirbo LR MA Lietuvių kalbos ir literatūros institute moksliniu sekretoriumi, ir lietuvių literatūros sektoriaus vadovu. Knygos Kristijonas Donelaitis.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1963.- 112, [3] p. Lietuvių rašytojai Didžiajame Tėvynės kare.- Vilnius: Vaga, 1967.- 331 p., [10] iliustr. lap. Liudas Gira: monografija.- Vilnius: Vaga, 1974.- 314 p., [8] iliustr. lap. Literatūrinės vagos: Straipsnių rinkinys.- Vilnius: Vaga, 1981.- 352 p.

Juozapas Silvestras DOVYDAITIS (1826-1883) Prozininkas, vertėjas. Gimė 1826 m. sausio 12 d. Mantviliškiuose (Radviliškio raj.). Mirė 1883 m. sausio 9 d. Ilūkstėje (Latvijos respublika). Nuo 1843 m. mokėsi Šiaulių pavieto bajorų mokykloje, 1848-1850 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1854 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją (teologijos magistro laipsniu). Kunigavo bei mokytojavo Stelmužėje ir Panevėžyje. Nuo 1858 m. vyskupo M. Valančiaus sekretorius, padėjo propaguoti blaivybę (sakė pamokslus Valančiaus vardu rašė “blaivybės gromatas”). 1860-1865 m. Varnių kunigų seminarijos rektorius. Nors 1863 m. sukilime nedalyvavo, 1865 m. suimtas, kalintas Kaune ir ištremtas į Sibirą. Gyveno Tomske, Kalinske, Jekaterinoslave. 1882 m. sugrįžo iš tremties, iki amžiaus galo gyveno Ilūkstėje. Slapyvardžiai: Kunigas Silvestriaviče, Šiaulėniškis Senelis. Knygos Sziaulenizkis senelis [didakt. apysaka].- D.1-4.- Vilnius- Tilžė, 1860-1895. D.1.- Wilniuja: spaustuweja A. Syrkino 1860.- 57 p. Tas pat.- Wilniuja: spaustywieja Jozapa Zawadzkia, 1863.- 63 p. Tas pat.- Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje pas J. Schoenke, 1906. D.1.- 1906.- 67 p. D.2.- Wilniuje: A. Syrkino sp., 1861.- 57 p. D.3.- Wilniuje: spaustuweja J. Zawadzkia, 1864.- 63 p. D.4.- Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi skaitymai (ketvirta dalis “ Šiaulėniškio senelio“). Su (16) paveikslėliais.- Tilžė: [J. Šenkės sp.], 1895.- 52 p.: iliustr. Tas pat.- [Tilžė]: J. Šenkės sp., 1895.- 52 p.: iliustr.- Antr. p. ir virš. išleid. duomenys: Vilniuje, 1865. Tas pat.- Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2009.- 247, [1] p.: iliustr, faks.


61 Raudnosio gyvenimas. Girtuoklių dainos: su paveikslais.- So. Boston, Mass: išleido F. Milašauskis, 1914.- 64 p.: iliustr. Visos penkios Juozapo-Silvestro Dovydaičio raštų dalys: perredagavo ir paskaitą pridėjo doc. J. Tumas: šimto metų (1825-1925) autoriaus gimimo sukakčiai paminėti / Šiaulėniškis Senelis.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1925.- 224 p.: iliustr. Lietuvių didaktinė proza.- Vilnius: Vaga, 1982.- 223-405 p.- (Lituanistinė biblioteka; 21). Vertimas Bialobžeskis M. Ишгулдимай швенту еванелiю антъ вису недьлю иръ швенчю иштису мету. Д.1-4.- Вильнюй: спаустувевъ А. Г. Сыркина, 1869-1870. Далисъ кетвирта. / [vertė J. S. Dovydaitis, R. Stakėnas, A. R. Beresnevičius].- 1870.- [4], 278 p.

Klemensas DULKĖ (1909-1944)

Poetas, prozininkas. Gimė 1909 m. balandžio 19 d. Žibikuose (Akmenės raj.). Mirė 1944 m. gruodžio 17 d. Kaune. 1926-1927 m. mokėsi Viekšnių, 1927-1930 m. Telšių gimnazijoje. Studijavo Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultete (nuo 1931 m.) ir Kauno Meno mokykloje (nuo 1930 m.). Slapyvardžiai: Klemčiūnas Alg, Saulis, Tusikas Saulutė. Knygos Po tėviškės klonius: pirmasis eilėraščių pluoštas.- Telšiai: P. Būtėnas, 1929.- 56 p. Tas pat.- [2-asis leid.].- Telšiai: B. l., 1929.- 56 p. Devyni raiteliai: Žemaičių žemes pasaka: [poema].- Kaunas: B. l., 1933.- 46 p.: iliustr. Upokšniai šnera; Klevo akivaizdoje; Sidabrinės tolumos. 2-oji lyrikos knyga.- Kaunas: B. l., 1935.- 71 p. Paukšteliai čiulba: eilėraščiai vaikams.- Kaunas: Sakalas, [1937].- 64 p.: iliustr.

Bronius DUNDULIS (1909-2000) Istorikas. Gimė 1909 m. lapkričio 26 d. Gyvakaruose (Kupiškio raj.). Mirė 2000 m. rugsėjo 1 d. Vilniuje. 1920 m. ėmė lankyti Kupiškio progimnaziją, kurią baigęs 1924 m. mokslą tęsė Telšių gimnazijoje, 1925 m. pavadintoje vyskupo Motiejaus Valančiaus vardu. 1933 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, 1933-1940 m. tobulinosi Sorbonos universitete Paryžiuje. 1941-1992 m. (su pertrauka) dėstė Vilniaus universitete (iki 1947 m. ir Vilniaus pedagoginiame universitete), 1946-1961m. Visuotinės istorijos katedros vedėjas; profesorius (1969).1988 m. atkurtos Lietuvos istorijos draugijos pirmininkas (1988-1991). Habilituotas daktaras (istorijos mokslų daktaras 1940, 1967).


62 Knygos Lietuva ir Napoleonas 1807 metais.- [Kaunas: “Spindulio” sp., 1942].- 18 p.- Atspaudas iš “Lietuvos praeities” I t. 2 sąs.- 18 p. Lietuvos kova prieš kryžiuočius Konstanco bažnytiniame susirinkime (1414-1418 m.) .- [Vilnius: VVU, 1958].- [21] p.- Atsp. iš: Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto darbai: Istorijos-filologijos mokslų serija, 4 t., 1958. Lietuvių kova dėl Žemaitijos ir Užnemunės XV amžiuje.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1960.- 316, [4] p., 1 žml. lap.: iliustr. Napaleono armijos kelias per Lietuvą 1812 m.- [Vilnius, 1963].- [16] p., žml. Lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo 15 amž.- Vinius: Mintis, 1968.- 311, [1] p., [8] iliustr. lap., [1] sulankst. žml. Tas pat.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993.- 262, [1] p., 8 iliustr.lap.- (Lietuvos istoriografija). Lietuvos užsienio politika XVI a.- Vilnius: Mintis, 1971.- 308 p., [16] iliustr. lap., [1] žml. lap. Švedų feodalų įsiveržimai į Lietuvą XVII – XVIII amž.- Vilnius: Mokslas, 1977.- 175 p., [8] iliustr. lap.: iliustr. žml. Lietuva Napaleono agresijos metais (1807-1812).- Vilnius: Mokslas, 1981.- 159 p., [8] iliustr. lap. [1] žml. lap. Normanai ir baltų kraštai (IX- XI a.): mokymo priemonė.- Vilnius: LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja, 1982.- 99 p.: iliustr. Lietuvos kovos dėl Baltijos jūros.- Vilnius: Mokslas, 1985.- 143 p.: iliustr.- (Lietuvos istorija). Napaleono imperijos žlugimas ir Lietuva (1813-1815).- Vilnius: Mokslas, 1989.- 86, [2] p.: iliustr.- (Lietuvos istorija). Lietuva laisvės kovų sūkuriuose (IX – XIX a.).- Vilnius: Mokslas, 1990.- 110, [2] p.- (Lietuvos istorija). Lietuva Europos politikoje, 1795-1815.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1998.127, [5] p.: iliustr., žml.

Mykolas GADONAS (1807-1855) Publicistas, istorikas. Gimė 1807 m. Mirė1855 m. Mokėsi Telšių pavieto mokykloje. 1838 -1839 m. Telšių apskrities Bajorų vadas, paskiau teisėjas ir Kauno vad. “sąžinės” teismo pirmininkas. Ilgą laiką rinko medžiagą apie Žemaitijos praeitį ir skelbė ją įvairiuose leidiniuose. Yra žinių kad bus davęs lėšų S. Daukanto “Dainoms” (1846) išleisti. Išleido knygą „Opisanie powiata Telsczewskiego“.- Wilno, 1846.


63

Vladimiras GADONAS (1775-1842) Poetas, publicistas, istorikas. Gimė 1775 m. spalio 9 d. Sedoje (Mažeikių raj.). Mirė 1842 m. rugpjūčio 9 d. Nancy (Prancūzija). Mokėsi Kražių gimnazijoje ir Lietuvos vyriausiojoje mokykloje Vilniuje. Visuomeninio gyvenimo dalyvis, masonas. Buvo Vilniaus tribunolo teisėju, 1809-1815 m. Telšių bajorų vadas. 1812 m. prancūzų kariuomenei įėjus į Lietuvą, Telšių prefekto Pilsudskio pavaduotojas. 1824-1831 m. Žemaičių mokyklų garbės vizitatorius. Dalyvavo T. Kosciuskos sukilime, 1831 m. išrinktas Telšių laikinosios vyriausybės pirmininku, kuriuo buvo ligi sukilimo pabaigos. Sukilimui pralaimėjus pasitraukė į Prūsiją, vėliau persikėlė į Prancūziją. Rašė lenkų kalba. Paskelbė įbaudžiauninko likimą apgailinčią poemėlę “Kmiotek w poddanstwie zerstarzaly” (“Baudžiauninku pasenęs tarnas”, išsp. “Tygodnik Wilenski”, 1818, nr.124), baudžiavos idėją keliančių socialoginių straipsnių. Išleido knygą “Statystyka Księstwa Žmudzkiego” (“Žemaitijos kunigaikštystės statistika”, 1839), kurioje pateikė išsamių žinių apie Žemaitijos fizinę ir politinę geografiją, gyventojus, jų kalbą. Darbų paliko rankraščiais (Kosciuszkos sukilimo įvykių Žemaičiuose aprašymą, surinktų padavimų apie žemės iškasenų kilmę).

Bonaventūra GAILEVIČIUS (apie 1752-1834) Religinių raštų rengėjas, kunigas. Gimė apie 1752 m. Raseinių apskrityje. Mirė 1834 m. liepos 23 d. Varniuose (Telšių raj.). Mokėsi Raseinių mokykloje. 1773 m. įstojo į Lietuvos Vyriausiąją mokyklą Vilniuje, kurią baigė filosofijos bakalauro laipsniu. Nuo 1781-1783 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Kurį laiką gyveno Varšuvoje, o 1784 m. grįžo į Varnius, gavęs Varnių kleboniją ir paskirtas konsistorijos nariu. 1791 m. Varnių kanauninkas, konsistorijos sekretorius. 1808 m. pakeltas prelatu ir paskirtas oficiolu, 1813 m. generaliniu vikaru. Knygos Mokslas krikščioniszko istatimo aba zokono. Ape wis tay ką turi kiekwienas krikscionis tikieti, žinoti, dariti, užtaykiti, aba nuog ko prigul saugotis, tolintis, ir užsilaykiti. Diel atwedimo nemokitu ant kialo baymes Diewo, ir iszganimo drukan paduotas.- Wilniuy: Drukarnoo Kunigu Misionoriu, 1821.- VII, 186 p. Atminimas metus szwiętu. Giesmė Jubileuszo.- [Vilnius: Diecezijos sp., 1826].- 4 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Metay szventi, aba Jubileuszas Didis nuog Tiewo Szwento Leono Dwilikto apsakitas ir duotas ant siešiu mienesu kuris bus atprowinietas isz walos Jomilistos kunigayksczio Juozapo Giedrayčio Wiskupo Žiemayčiu wisoje Wiskupiste Warniu mieste Katedroy prasides Bažničioy szwentuju apasztalu Petro ir Powilo dienoy 29 Siejos mieniesie, metuose 1826.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionoriu, 1826.- 58 p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionoriu, 1826.- 60 p. Atmintine jubileuszo, aba Pamokslas apie Pakuta...- Wilniuyje: Drukarnioy Kunigu Missionoru, 1828.- 96 p.


64

Benediktas GAIŽAUSKAS (g.1928) Mokytojas, ekologas, memuaristas. Gimė 1928m. lapkričio 17 d., Leilėnuose Telšių r. Baigė Tryškių (Telšių raj.). vidurinę mokyklą.1948-1951m. mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje, 1951-953 m. Klaipėdos mokytojų institute, 1956–1959 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete. 1951-1953 m. Klaipėdos 2-osios 7-metės mokyklos biologijos mokytoju 1953-1959 m. Švėkšnos (Šilutės r.) vid. mokyklos mokytoju nuo 1959 m. Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės mokyklos (Vytauto Didžiojo gimnazijos) biologijos mokytoju, nuo 1994 m. mokytojas-ekspertas. Lietuvos gamtos apsaugos draugijos Klaipėdos tarybos pirmininkas (1964– 1988). Pirmojo respublikinio. mokyklos gamtos apsaugos muziejaus įkūrėjas (1978). Lietuvos nusipelnęs mokytojas (1978). Klaipėdos liaudies operos choro dainininkas (1965–1986), vėliau dainavo mišriame chore "Klaipėda".

Knygos Baltijos pajūryje: metod. nurodymai ir rekomendacijos.- Klaipėda: Lietuvos gamtos aps. dr-jos Klaipėdos m. taryba, 1987.- 77, [2] p.: iliustr. Gamtos pažinimo kelyje: biologijos mokytojo eksperto prisiminimai.- Klaipėda: [Druka], 2006.191, [1] p.: iliustr. Tas pat.- 2-asis papild. leid.- Klaipėda: [Druka], 2009.- 207, [8] p.: iliustr. Ekologinis ugdymas mokykloje: iš biologo patirties.- Klaipėda: [Klaipėdos rytas], 2000.- 71, [1] p.: iliustr.

Jurgis GALDIKAS (1883-1963) Kunigas. Gimė 1883 m. balandžio 23 d. Lazdininkuose (Kretingos raj.). Mirė 1963 m. birželio 17 d. Šilalėje. Mokėsi Lazdininkų, Darbėnų, Palangos mokyklose. 1907 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Studijavo filosofiją, teologiją Insbrucke (Austrija) ir Levine (Belgija), Miunsteryje (Vokietija). Kunigavo Šiauliuose, Kražiuose. 1927-1932 m. kunigavo Telšiuose, ėjo Telšių kunigų seminarijos inspektoriaus, knygų cenzoriaus pareigas. Vėliau kunigavo Šilalėje, Palangoje. Knyga 13-tas tarptautinis priešalkoolinis (blaivininkų) kongresas Gaagoje (Olandijoje) nuo 29 rugpjūčio iki 3 d. rugsėjo 1911 m.- [Kaunas: Lietuvių katalikų blaivybės d-ja, 1911].- 11 p.- (Katalikų “Blaivybės” d-jos leid.; Nr.17).


65

Feliksas GALMINAS (1862-1935) Spaudos darbuotojas, knygnešys. Gimė 1862 m. birželio 26 d. Tryškiuose (Telšių raj.). Mirė po 1935 m. gruodžio 26 d. Tryškiuose 1869-1876 m. mokėsi Tryškių (Telšių raj.) pradžios mokykloje. 1894-1898 m. gyveno Luokėje (Telšių raj.), laikė smuklę, gabeno iš Rytprūsių draudžiamas lietuviškas knygas ir platino jas Žemaitijoje. 1898 m. organizavo Tryškiuose rinkimą parašų prašymui caro vardu dėl lietuviškos spaudos. 1899-1908 m. gyveno JAV. 1908 m. grįžo į Lietuvą. Po 1918 m. dirbo Lietuvos savivaldybėse. Iki 1923 m. buvo Telšių apskrities valdybos pirmininku. Parengė ir kitų lietuviškų kalendorių. Knyga Kalendorius Bitininkystės, arba Naudingi pamokinimai, kokiame laike metų kaip reikia elgtis su bitemis, idant jos gerai eitusi. Pagal skaitlų mėnesių surašė Feliksas Galmins.- Tilžeje: spauda ir iszdu J. Schoenkes, 1890.- 47 p.

Norbertas GEDGAUDAS (1827-1901) Vertėjas, kunigas. Gimė 1827 m. birželio 19 d. Beržėje (Šilalės raj.). Mirė 1901 m. sausio 26 d. Plungėje. Baigė Varnių kunigų seminariją, 1850 m. įšventintas kunigu. Kunigavo Kėdainiuose, Pušalote, Obeliuose, Kriaunose, Kaunatavoje (Telšių raj.,1862-1863 m.). 1864 m. Luokės parapijos administratorius. Nuo 1891 m. iki mirties kunigavo Plungėje. Slapyvardžiai: Jonas Jodelajtis, Jūsų Brolis Artojas, Lietuvos ubagelis, Pavargias Zemajciu. Vertimai Deszyms uwogu del asabu, smutkuosi ir sielawartuosi atliekuncziu. Piertlumaczyta isz lenkiszka lietuwiszkaj par kleryku Jonu Jodelajti [N. Gedgaudas?].- Wilniuje: kasztu S. Neumana, A. Syrkino spaustuwi, 1865.- 36p. Antonevičius K. Trumpi pamokinimaj ir rodos iszimta isz knigu kunigo Karolaus Antonewiczios T. J. Brolams ir seserims del naudos dwasiszkos apierawojo Jusu Brolis Artojas.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1874].- 48 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj, 1861. Tas pat.- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1894].- 48 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje, 1861.


66

Tomas GEDKANTAS (apie 1525- po 1566) Giesmių eiliuotuojas, kunigas. Gimė apie 1525 m. Žemaitijoje, greičiausiai Varniuose (Telšių raj.). Mirė po 1566 m. Širvintoje (Mažoji Lietuva, Pilkalnio apskritis. dabartinis Kutuzovo (Rusijos respublika). 1550-1553 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Viena jo parašyta giesmė “Magnificat: Panos Marijos šlovinimas” išspausdinta 1570 m. M. Mažvydo giesmyne.

Juozas GEDMINAS (1886-1965) Pedagogas, vertėjas. Gimė 1886 m. kovo 10 d. Geidučiuose (Skuodo raj.). Mirė 1965 m. gruodžio 27 d. Telšiuose. 1906 m. baigė Simbirsko gimnaziją (Rusija), ir Maskvos imperatoriškojo universiteto IstorijosFilologijos fakultetą. 1910 m. išvyko į užsienį. Iki 1920 m. gyveno Vokietijoje, Amerikoje. Dirbo lietuvių laikraščių redakcijose. Grįžęs į Lietuvą dirbo Telšių gimnazijos lietuvių kalbos ir geografijos mokytoju. 1922-1930 m. Telšių mokytojų seminarijos direktorius. Nuo 1930 m. vėl dirbo Telšių gimnazijoje. Knygos Lytis ir būdas.- 1920.- Aprašyta pagal kn.: Lietuvių enciklopedija. T.36. Bostonas, 1969. Moksliški pasiskaitymai.- 1920.- Aprašyta pagal kn.: Lietuvių enciklopedija. T.36. Bostonas, 1969. Vertimai Darbininkams atlyginimo įstatymas: išleistas New Yorko valstijoje gruodžio mėn. 1913 / [ iš ang-lų kalbos vertė J. O. Širvydas ir J. Gedminas].- Brooklyn, New York: „Vienybės lietuvninkų“ spau-da ir lėšos, 1914.- 96 p. Psichologijos vadovėlis: su pieš.: (mokykloms ir savamoksliams) / prof. G. Čelpanovas; vertė J. Gedminas iš 12-ojo leid.- Kaunas: „Vairo“ b-vė, 1922.- 164 p.: iliustr.- („Varpo“ b-vės leid.; Nr.11) Tas pat..- Boston, Mass: Tėvynės mylėtojų d-ja, 1922.- 164 p.: iliustr.- (Tėvynės mylėtojų d-jos leid.; Nr.32).


67

Mečislovas GEDVILAS (1901-1981) Memuaristas. Gimė 1901 m. lapkričio 11 d. Bubiuose (Šiaulių raj.). Mirė 1981 m. vasario 5 d. Vilniuje. Už draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimą 1904 m. su tėvais buvo ištremtas į Rusiją. 1919-1922 m. studijavo Petrogrado technologiniame institute. 1923-1927 m. mokytojavo Palangos progimnazijoje, 1928-1931m. Telšiuose redagavo savaitraštį „Žibintas“, prisidėjo prie kitų Telšių laikraščių redagavimo, dirbo Laisvamanių etinės kultūros draugijoje.1927-1931 m. kelis kartus administracine tvarka kalintas (1927 m. rugsėjo mėn. kalintas Varnių (Telšių raj.) koncentracijos stovykloje). 1931-1940 m. Telšių apygardos ligonių kasų direktorius. 1940 m. birželio-liepos mėn. Liaudies vyriausybės vidaus reikalų ministras. 1940-1946 m. LSSR Liaudies komisarų tarybos, 1946-1956 m. MT pirmininkas. 1957-1973 m. LSSR švietimo ministras. Knygos Sąjunginio Respublikinio Lietuvos TSR Gynybos Liaudies komisariato ir Sąjunginio Respublikinio Lietuvos TSR Užsienio Reikalų Liaudies Komisatiato įsteigimas : pranešimas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos III Sesijoje 1944 m. rugpiūčio mėn. 30 d.- [Kaunas], 1945.- 14 p. Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos trisdešimtmetis: Lietuvos TSR Ministrų tarybos pirmininko M. Gedvilo pranešimas iškilmingame posėdyje Vilniuje 1947 metų lapkričio mėn. 6 d.Vilnius: "Tiesos" l-kla, 1947.- 29 p.: portr. Lietuvių tauta kovoje už laimingą ateitį / A. Sniečkus, M. Gedvilas.- [Vilnius]: Valst. polit. lit. lkla, 1947.- 19 p. Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 31 metinės: M. Gedvilo pranešimas Vilniaus m. Tarybos 1948 m. lapkričio mėn 6 d. iškilmingame posėdy.- Vilnius: Valst. polit. L-kla, 1948- 20 p. Nutarimas Nr. 122 dėl pasiruošimo pajamoms skirstyti Lietuvos TSR kolektyviniuose ūkiuose = Постановление No. 122 о подготовке к распределению доходов в колхозах Литовской ССР : 1948 m. spalio 22 d. / [Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirmininkas M. Gedvilas, Lietuvos KP (b) Centro Komiteto Sekretorius A. Sniečkus] ; Lietuvos TSR Ministrų Taryba ir Lietuvos KP(b) Centro Komitetas.- [Vilnius, 1948].- 8 p.- Gretut. tekstas rus. Tarybų Lietuva klestėjimo keliu.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1950.- 28 p. Lemiamas posūkis. 1940-1945 m.- Vilnius: Vaga, 1975.- 389 p., [25] iliustr. lap.

Birutė GEDVILIENĖ (g.1917) Dailininkė, kritikė. Gimė 1917 m. kovo 9 d. Kazanėje (Rusija). 1934 m. baigė Prienų “Žiburio” gimnaziją, mokėsi Aukštesniojoje meno mokykloje Kaune. 1939-1944 m. Šiaulių berniukų ir mergaičių gimnazijų ir Telšių amatų mokyklos piešimo mokytoja, Žemaičių teatro Telšiuose dekoratorė. 1943 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. į JAV. Sukūrė knygų iliustracijų (P. Orintaitės, J. Jankaus ir kt.), N. Mazelaitės knygų viršelių, lietuviškų atvirukų. Knyga


68 Tikrasis Keturakis ir jo raštai / paruošė Birutė Vilkutaitė-Gedvilienė.- Cleveland (Ohio): Keturakio dukros ir sūnūs, 1979.- 322, [1] p.: iliustr., portr. Tas pat.- Cleveland (Ohio): Keturakio dukros ir sūnūs, 1994.- XXXV, 322, [1] p.: iliustr., portr.

Pranas GENYS (1902-1952) Poetas, publicistas, muziejininkas. Gimė 1902 m. vasario 28 d. Kalnėnuose (Telšių raj.). Mirė 1952 m. liepos 26 d. Macikų lageryje (Šilutės raj.). Telšių pradinę mokyklą baigė 1915 m. 1918-1924 m. mokėsi Telšių „Saulės“ gimnazijoje. 19241926 m. mokytojavo Mažeikių ir Ukmergės gimnazijose, kartu studijavo Kauno universitete. 19261931 m. gyveno tėviškėje. Nuo 1931 m. gyveno Telšiuose. 1931 m. Telšiuose įsteigė kraštotyros draugiją “Alka”, o 1936 m. “Alkos” muziejų Telšiuose (iki 1945 m. buvo jo vedėjas). Redagavo laikraščius “Šatrija”, “Žemaičių balsas”. Bendradarbiavo: „Vytyje“ (JAV), „Garse“, „Tėvynėje“, „Tėviškėje“, „Lietuvoje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Narūnas, Pega, Telšių Pliumpis, Telšių Pliumpius, Ventos Ašara, Žemaitis, P. ir kt. Knygos Džiugo varpai: pirmi skambėjimai: [eilėraščiai].- Telšiai: Žemaičių studentų korparacija „Samogitia“, 1929.- 64 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Žemaičių kultūros d-ja, Telšių pavietas, 1992.- 102, p.: iliustr. Atnašavimai: lyrika.- [Kaunas]: Sakalas, 1935.- 80 p.: iliustr. Rūpintojėliai.- Telšiai: Žemaičių žemė, 1941.- 123, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Žemaičių kultūros d-ja, Telšių pavietas, 1992.- 126, [1] p.: iliustr.

Stasys GENTVILAS (g.1918) Publicistas, poetas. Gimė 1918 balandžio 4 d. Šilėnuose (Klaipėdos raj.). Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Buvo išvežtas į Kareliją prie Belomoro kanalo statybos darbų. 1957 m. baigė Marijampolės gyvulininkystės technikumą. Dirbo Salantuose, Skuodo, Klaipėdos, Kretingos rajonuose, 1957-1966 m. Telšių rajone. 1960-1966 m. Telšių rajono “Lenino keliu” kolūkio pirmininkas. Nuo 1966 m. dirbo ir gyvena Radviliškio rajone, Baisogaloje. Rašo nuo 1952 m. Kūryba spausdinama respublikinėje ir rajoninėje spaudoje. Knygos Skėmų kolūkio juodmargės / A. Venckus, P. Varanavičiutė, S. Gentvila.- Vilnius: Mokslas, 1979.- 52 p.: iliustr.- (Žemės ūkio gamybos pirmūnų keliai). Kanauninkas Stanislovas Budvytis-Sibiro kalinys ir kankinys: gyvenimui ir veiklai Dievo ir Bažnyčios tarnyboje, minint 100-ąsias gimimo metines, atminti. - Švėkšna-Baisogala, 1995.-29 p.: iliustr. Laiko verpetuose: atsiminimai.- Vilnius: Kardas, 1998.- 253 p.: iliustr., [9] iliustr. lap.


69 Laikas ir gyvenimas: straipsnių rinkinys 1952-1987 m. - Radviliškis: UAB „Litera“, 1999.- 141, [1] p. Tu mano žeme, Lietuva: straipsnių rinkinys 1988-1999 m. - Radviliškis: UAB „Litera“, 1999.325, [1] p.: iliustr. Giminių knyga: publicistika.- Jonava: Jonava, 2002.- 203, [1] p.: iliustr., portr. Ant gyvenimo metų slenksčio: eiliavimai.- Jonava: Jonava, 2003.- 75, [1] p.: iliustr. Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje: dokumentinė apybraiža: apie kunigą Joną Kučingį.- Jonava: Jonava, 2003.- 223, [1] p.: iliustr. Prie Belomoro: kančių ir vilties istorija.- Jonava: Jonava, 2004.- 219, [1] p.: iliustr. Keliai, kurie nesibaigia: publicistika, eilėraščiai, straipsniai apie autorių.- Jonava: Jonava, 2006.223, [1] p.: iliustr., portr. Praeję ne veltui dešimtmečiai: publicistika.- Jonava: Jonava, 2008.- 242, [1] p.: iliustr. Be praeities nėra ateities: publicistika, eilėraščiai.- Jonava: Dobilas, 2009.- 147, [1] p.

Juozapas Arnulfas GIEDRAITIS (1754-1838) Vertėjas, lietuvių literatūros rėmėjas ir skatintojas, kunigas. Gimė 1754 m. birželio 24 d. Kamaraučiznoje (Molėtų raj.). Mirė 1838 m. liepos 17 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.), palaidotas Varniuose (Telšių raj.). Studijavo Kilmingųjų kolegijoje Vilniuje. 1775-1781 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Įšventintas kunigu išvyko studijų į Romą, keliavo po Italiją, gyveno Paryžiuje. 1785 m. grįžęs į Lietuvą, 1802-1831 m. gyveno Varniuose. 1802 m. paskirtas Žemaičių vyskupu. Rūpinosi parapinėmis mokyklomis, lietuvių kalbos ugdymu, „Naujo įstatymo Jėzaus Christaus“ (1816 m.) išvertimu į lietuvių kalbą ir išleidimu. Yra žinoma, kad buvo surinkęs nemažai medžiagos apie žemaičių kalbą ir ją aprašęs, tačiau šis darbas neišliko. Bendravo ir korespondavo su lietuvių rašytojais, ypač D. Poška, juos rėmė ir akino, pats jų buvo laikomas lietuvių literatūros mecenatu. 19 a. 1 dešimtmetyje išvertė italų poezijos (T. Tasso dramos „Aminta“ prologą, išleistą 1965 m.), dar išvertė iš lenkų kalbos vyskupo A. B. Klongevičiaus parengtą trumpą katekizmą apie pavaldinių pagarbą carui (1832). Vertimai Naujas istatimas Jezaus Christaus wieszpaties musu, lietuwiszku ležuwiu iszgulditas per Juozapa Arnulpa kunigaykszti Giedraiti Wiskupa ziemayciu ženklinika S. Stanislovo.- Wilnius: iszpaustas pas kunigus Missionorius, 1816.- [20], 389 p. Tas pat.- Wilniuje: iszpaustas pas kunigus Missionorius, 1816.- [20], 389 p. Tas pat.- Šenandoras: Žvaigždės sp., 1906.- 494 p. [Atsišaukimas prieš 1831 m. sukilimą].- [Peterburgas, 1831 IV 06].- Aprašyta pagal šaltinius. Евангелiесъ антъ неделiосъ денунъ ир китунъ швенчю, курiосъ ира скайтомосъ бажницiосе швентосе паръ иштусусъ метусъ, пагалъ Рима иредима / летувишкай парашитасъ [Pagal J. A. Giedraičio vertimą rusų raidėmis perrašė L. Ivinskis].- Вильнюй: спаустувенъ Р. М. Рома, 1865.- 161 p., [1] iliustr. lap.


70

Merkelis GIEDRAITIS (apie 1536-1609) Lietuvių raštijos rėmėjas, kunigas. Gimė apie 1536 m. Mirė 1609 m. balandžio 6 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.), palaidotas Varniuose (Telšių raj.) Studijavo Karaliaučiaus, Wittenbergo, Tübiningeno, Leipzigo universitetuose. 1571 m. įšventintas kunigu, nuo 1576 m. Žemaičių vyskupas. Kontrreformacijos veikėjas. Rūpinosi katalikybės stiprinimu, žmonių švietimu, lietuvių kalbos bažnyčiose vartojimu ir ją mokančių kunigų rengimu. Inicijavo pirmųjų lietuviškų knygų LDK pasirodymą. Skatino M. Daukšos literatūrinius darbus, savo lėšomis išleido jo išverstą J. Wujeko mažąją postilę (“Postilla katholicka”, 1599) ir tikriausiai J. Ledesmos katekizmo vertimą (“Katekizmas, arba mokslas kiekvienam krikščioniui privalus”, 1595). LDK istoriją rašantį Motiejų Strijkovskį paskyrė kanauninku.

Simanas Mykolas GIEDRAITIS ( 1764-1844) Žemaičių vyskupijos sufraganas. Gimė spalio 30 d. Vilkijoje (Kauno raj.). Mirė 1844 m. rugpjūčio 7 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.), palaidotas Varniuose (Telšių raj.). Mokėsi Kauno akademinėje mokykloje, kurią baigęs 1783 m. įstojo į Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. 1789 m. buvo ir Lietuvos Vyriausiojo tribunolo nariu. 1795-1838 m. buvo Šiluvos infulatas.1808-1815 m. Žemaičių vyskupijos atstovas Peterburgo katalikų dvasinėje kolegijoje. Nuo 1838 m. iki mirties generalinis vikaras ir Žemaičių vyskupijos sufraganas. Vertimas W panstwie jego cesarskiey mosci nayjasnieyszego Mikolaja I. Imperatora samowladzącego wszech Rossyją etc... “Kad pasykiai neszcziesliwy sumiszimaj yr buntay...” [atsišaukimai prieš 1831 m. sukilimą. Iš lenkų k. vertė S. M. Giedraitis?].- Peterburgas, 1831.- 4 p.- Lygiag. tekstas lietuvių k.

Albinas BALTRAMIEJŪNAS – GILBONIS (1905-1941) Poetas. Gimė 1905 m. kovo 12 d. Gilbonyse (Panevėžio raj.). Mirė 1941 m. birželio 25 d. Rainiuose (Telšių raj.). Studijavo Kauno kunigų seminarijoje, Vytauto Didžiojo Universitete Teologijos-filosofijos fakultete, tarnavo įstaigose Kretingoje. Bolševikų suimtas ir kalintas Telšiuose. Kartu su kitais kaliniais prasidėjus karui nužudytas Rainių (Telšių raj.) miškelyje. Knygos Iš liepsnojančios krūtinės: [eilėraščiai] / Gilbonis.- Panevėžys: Baltramiejūnai, 1929.- 56 p.


71 Sirenos skerdžia naktį: [eilėraščiai] / Gilbonis.- [Kaunas]: B. l., 1935.- 64 p. Olimpo žiedai: [eilėraščiai] / Gilbonis.- Kretinga: aut. leid., 1939.- 64 p. Aiškūs žodžiai: [eilėraščiai] / Gilbonis.- Šiauliai: Mikas Stepas Daugėla, 1940.- 64 p.

Petras GINTALAS (1908-1971) Dramaturgas, poetas. Gimė 1908 m. sausio 30 d. Rubežaičiuose (Telšių raj.). Mirė 1971 m. gegužės 5 d. Vilniuje. 1927 m. baigė Telšių „Saulės“ gimnaziją. 1927-1932 m. studijavo Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultete, lankė Valstybės teatro dramos studiją. 1931-1932 m. Kauno “Žvaigždiklio” teatro aktorius. 1934-1939 m. redagavo laikraštį “Darbininkų balsas” (Klaipėda). Bendradarbiavo antologijoje “Žemaičiai” (1938). Prisidėjo prie Žemaičių teatro Telšiuose įsteigimo (1941). 1940-1944 m. buvo Telšių „Kultūros židinio“ vadovas ir Telšių 2-osios vidurinės mokyklos mokytojas. 1944-1945 m. buvo Telšių apskrities vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus inspektorius ir laikraščio „Tarybų Žemaitija“redakcijos atsakingasis sekretorius. Dirbo Klaipėdos laikraštyje („Raudonasis švyturys“), nuo 1951 m. kultūros įstaigose Vilniuje. Bendradarbiavo „Naujamyje žodyje“, „Vytis“, „Mūsų rytojus“, „Pergalėje“, „Lietuvos pionieriuje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Pilypas Kanapė, Tadas Pempė ir kt. Knygos Dinamo 1000 H. P.: 5 pav. pjesė.- Kaunas: Aut. leid., 1930.- 124, [4] p. Spalių 9-ji: keturių veiksmų vaidinimas.- Kaunas: Vilniui vaduoti s-ga, 1936.- 47, 16, [2] p., iliustr. lap. Dangaus svečias: 7 pav. gyvenimo parodija.- [Klaipėda]: B. l., 1936.- 127 p. Petras Gintalas: gyvenimas ir kūryba.- Vilnius – Telšiai: regioninių kultūrinių iniciatyvų centras, 2008.- 492 p.: iliustr.

Petras P. GINTALAS (1983-2002) Poetas. Gimė 1983 m. gruodžio 28 d. Telšiuose. Mirė 2002 m. rugpjūčio 16 d. Palangoje. 2002 m. baigė Telšių Žemaitės gimnaziją, įstojo į Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetą informacijos specialybę. Knyga Einu namo: [eilėraščiai, proza].- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2007].- 142, [1] p.: iliustr.


72

Jonas Krizostomas GINTILA (1788-1857) Religinių raštų rengėjas, bibliofilas, kunigas. Gimė 1788 m. lapkričio 14 d. Gelindėnuose (Plungės raj.). Mirė 1857 m. rugpjūčio 6 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.). Mokėsi Kalvarijoje, paskui Telšių mokykloje, Kraslavos ir Vilniaus kunigų seminarijoje. 18071808 m. studijavo hebrajų kalbą. 1813 m. buvo teologijos mokytoju Ežeraičiuose. 1813-1815 m. studijavo Vilniaus universitete. 1816-1821 m. Vilniaus kunigų seminarijos prefektas, 1817-1822 m. universiteto profesorius. 1822-1828 m. gyveno Varniuose (Telšių raj.).1828-1835 m. buvo Kartenos klebonu. 1828-1844 m. Žemaičių vyskupijos atstovas Dvasinėje kitatikių reikalų kolegijoje Peterburge. Nuo 1850 m. gyveno Alsėdžiuose. Bendravo ir korespondavo su Daukantu ir M. Valančiumi. Bandė įvesti Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje dėstymą žemaičių kalba. Rankraščiu paliko: „Mokslas Krikszezioniszkas žemaitiszkaj parszytas [hebrajų raidėmis] kartu su žydišku Sepher hatinuch oder christliche Ler roimissehe. Katolische Kireh… von Bellurmin ibersetz mit Anhang in lituuisehe Sprach von Priester Johan Chrisostom Gintilla Alšad „1854 (1855) m. Knyga Mokslas krikśczioniśkas zemajtiśkaj paraśitas = Christian Sciense Laid Out in Samogitian: Kunigo Jono Krizostomo Gintilos žemaitiškas katekizmas hebrajų rašmenimis / [vertė R. Juknevičienė, O. Lempertaitė, A. Simonavičiūtė].- Vilnius: Lietuvių kalbų institutas, 2009.- 220 p.: faks.- Gretut. tekstas liet., angl.

Aleksas Stanislovas GIRDENIS (1937-2011) Kalbininkas. Gimė 1937 m. spalio 19 d. Tryškiuose (Telšių raj.). Mirė 2011 m. rugsėjo16 d. Vilniuje. Mokėsi Tirkšliuose, Mažeikiuose.1962 m. baigė Vilniaus universitetą, jame dėsto, nuo 1973 m. eksperimentinės fonetikos labarotorijos mokslinis vadovas, nuo 1984 m. ir filologijos fakulteto dekanas.1994-2001 m. Bendrosios kalbotyros katedros vedėjas. Nuo 1990 m. dėsto ir Vilniaus pedagoginiame universitete. Vadovėlių “Lietuvių kalba” VI (1973, 1983) ir V (1980) klasėms vienas autorių. Tęstinio leidinio „Kalbotyra“ redaktorius (nuo 1971 m.). Gedimino ordino Karininko kryžius (2002 m.). Knygos Lingvistinės pastabos apie nežinomą XIX a. pradžios rankraštį lietuvių kalba.- [Vilnius, 1965].[4] p.- Atsp. iš: Lietuvos TSR aukš m-klų mokslo darbai. Literatūra, T.8, 1965, p. 273-276. Lietuvių kalba: vadovėlis VI klasei / Bronius Dobrovolskis, Aleksas Girdenis, Liuda Kadžytė.Kaunas: Šviesa, 1973.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1974.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1975.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1976.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1979.- 208 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1981.- 208 p.


73 Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1983.- 208 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1985.- 206 p. Tas pat.- Kaunas: Švieas, 1987.- 205, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1988.- 270, [3] p. Fonologija: vadovėlis aukšt. m-klų liet. k. ir literatūros spec.- Vilnius: Mokslas, 1981.- 216 p. Lietuvių kalba: vadovėlis VII klasei / Bronius Dobrovolskis, Aleksas Girdenis. Kaunas: Šviesa, 1989.- 142 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1996.- 142 p. Lietuvių kalba: vadovėlis VI klasei / Leonas Gedvilas, Aleksas Girdenis, Liuda Kadžytė.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 270, [3] p. Lietuvių kalba: vadovėlis 7 klasei / Bronius Dobrovolskis, Aleksas Girdenis.- Kaunas: Šviesa, 1991.-142 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 142 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1994.- 142 p. Lietuvių kalba: vadovėlis 6 kl. / Leonas Gedvilas, Aleksas Girdenis, Liuda Kadžytė.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 270, [19] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1994.- 271, [20] p.: iliustr. Teoriniai fonologijos pagrindai.- Vilnius: P. Kalibato indiv. įm. “Petro ofsetas”, 1995.- 334 p. Tas pat, antr.: Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai = Theoretische Grundlangen litauischen Phonologie.- 2 - asis patais. ir papild. leid.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.- 387, [1] p. Taip šneka tirkšliškiai: šiaurės žemaičių, telšiškių, tarmės tekstai su komentarais.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-la, 1996.- 332 p.- (Kalbos ugdymo programa). 1759 metų „Ziwato“ indeksas / Aleksas Girdenis, Danutė Girdenienė.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1997.- 462, [2] p.- (Kalbos ugdymo programa). Žemaičių rašyba / Aleksas, Girdenis, Juozas, Pabrėža.- Vilnius-Šiauliai: žemaičių kultūros d-jos red., 1998.- 80 p. Kalbotyros darbai=Studies in lingvistics: [straipsniai, studijos, esė, recenzijos].- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2000- 2001. - (Kalbos ugdymo programa). T.1: 1962-1974.- 2000.- 418, [2] p.: iliustr. T.2: 1975-1987.- 2000.- 414, [2] p.: iliustr. T.3: 1988-2000.- 2001.- 475, [1] p. Žemaičių dzūkai: tekstai su komentarais. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2008.486, [2] p.: lent. Purpuros vokalizmas.- Vilnius: Lietuvių kalbos inst., 2008.- [36] p.: faks. Purpura iszganima mukos Iezusa / pagal rankraštį parengė ir teksto mokslinį tyrimą parašė Aleksas Girdenis.- Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2009.- 392, [1] p.: faks. Bendrinės lietuvių kalbos statistinė struktūra: fonologijos dalykai: monografija / Aleksas Girdenis, Vida Karosienė.- Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2010.- 179, [1] p.

Algirdas GIRININKAS (g.1949) Archeologas, akmens amžiaus žinovas. Gimė 1949 m. rugsėjo 23 d. Telšiuose. 1967 m. baigė Telšių 3-ąją vidurinę mokyklą. 1972 m. baigė istoriją Vilniaus universitete. 1972– 1974 m. dirbo Trakų istorijos muziejuje, 1974–1992 m. Istorijos institute, 1992–1998 m. Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro (nuo 1995 m. Kultūros paveldo centras) Archeologijos sektoriaus vadovas, nuo 1998 m. dirba Istorijos institute, nuo 1999 m. Archeologijos skyriaus vedėjas. Dirba Klaipėdos universitete.


74 Knygos Lietuvos archeologija.- Vilnius: Mokslas, 1979- . [T.]7.- Kretuonas = Крятоунас; Vidurinis ir vėlyvasis neolitas = Средний и поздний неолит: monografija.- [Vilnius], 1990.- [4], 110, [2] p. : iliustr., žml. Baltų kultūros ištakos (pagal Narvos kultūros tyrimų duomenis): humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties habil. daktaro disertacijos tezės.- Vilnius: [Lietuvos informacijos institutas], 1994.37, [1] p. Osteoarcheologija Lietuvoje: vidurinysis ir vėlyvasis holocenas / L. Daugnora, A. Girininkas.Vilnius: Savastis, 1996.- 198 p.: iliustr., graf., lent. Lietuvos priešistorė: materialinės ir dvasinės kultūros raida, genčių formavimasis / Algirdas Girininkas, Olijardas Lukoševičius.- Vilnius: Agora, 1997.- 191, [1] p. : iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Baltų kultūros ištakos (pagal Narvos kultūros tyrimų duomenis): habilitacinis darbas: humanitariniai mokslai, 05H istorija.- Vilnius: LII l-kla, 1998.- 51, [1] p. Rytų Pabaltijo bendruomenių gyvensena XI – II tūkst. Prieš Kr. / Linas Daugnora, Algirdas Girininkas.- Kaunas: Lietuvos veterinarijos akademija, 2004.- 303, [1] p.: iliustr., žml. Lietuvos archeologija.- Vilnius : Versus aureus, [2009].- .- 4 t. T.1: Akmens amžius.- [2009].- 327, [1] p. : iliustr., žml. Baltų kultūros ištakos. – Vilnius: Savastis, 1994.- . [D.]2: monografija.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto l-kla, 2011.- 284, [1] p .: iliustr, žml.

Petras GOMALIAUSKAS (Gomalevskis) (1820-1868) Prozininkas, kunigas. Gimė 1820 m. gruodžio 9 d. Paliepkalnyje (Šilalės raj.). Mirė 1868 m. rugpjūčio 15 d. Saločiuose (Pasvalio raj.). Kur pradėjo eiti mokslą, nežinoma. 1844 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. Kunigavo Vainute (iki 1851 m.), Ilūkstėje, Lauko Sodoje (Telšių raj., nuo 1854 m.), Brunavoje (1861-1868 m.). 1868 m. pavasarį paskirtas Saločių klebonu. Pavardės forma Gomalevskis. Knygos Aplankimas seniuka diel brolu žemajcziu ir lietuviu par kunega Gomalewski kamendoriu bazniczes Iluksztas apraszitas ir ing spaustuwe paduotas.- Dunaburge [Daugpilis]: Spaustuwiej M. B. Neumana, 1853.- 127 p. Aplankymas seniuko išsp. knygoje “Lietuvių didaktinė proza”.- Vilnius: Vaga ,1982.- 167- 220 p.- (Lituanistinė biblioteka; 21).


75

Aleksandras Mikalojus GORAINIS (1685-1735) Žemaičių vyskupas. Gimė 1685 m. Mirė 1735 m. gruodžio 7 d. Tilžėje (dabartinis Sovetskas, Rusijos respublika). Prieš atvykdamas dirbti į Varnius ėjo Smolensko vyskupo pareigas. Žemaičiuose jis buvo rūpestingas vyskupas, įkurdino Varniuose (Telšių raj.), prie katedros, kanauninkus, pastatė keletą bažnyčių. Vėliau iš Žemaitijos persikėlė gyventi į Tilžę ir iš čia toliau valdė vyskupiją, iki pat savo mirties. Pavardės forma Horainas. Knyga Knyga Juzapa Š. apey wisokes Broctwas...- Vilnius, apie 1732-1734.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Vilnius, apie 1740.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Vilnius, 1749.- Aprašyta pagal šaltinius.

Alfonas GRAUSLYS (1902-1988) Kunigas. Gimė 1902 m. balandžio 16 d. Telšiuose. Mirė 1988 m. rugsėjo 14 Toronte (Kanada). Mokėsi Telšių “Saulės” gimnazijoe, 1920-1925 m. Kauno kunigų seminarijoe, Vytauto Didžiojo universitete. 1944 m. emigravo iš Lietuvos. Gyveno Argentinoje, nuo 1950 JAV. Kunigavo Čikagoje, bendradarbiavo katalikų spaudoje: “Tiesos kelyje”, “Naujoje Romuvoje”, “Laike”, “Laiškuose lietuviams” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Ieškau tavo veido: rodyklės ieškojimo keliuose.- [Chicago (Ill.)]: Lietuviškos knygos klubas, 1971.- 296 p. Tas pat.- Antr.: Jieškau tavo veido : dvasinio ugdymosi įtaigos.- Toronto: Prisikėlimo par., 1983.360 p. Tas pat.- Vilnius: Katalikų pasaulio l-kla, 1994.- 262, [7] p.- (Gyvoji dvasia; Kn.4). Šviesa tamsoje.- [Putnam (Conn.)]: Krikščionis gyvenime, 1974.- 455 p.: iliustr.- (Krikščionis gyvenime; Nr.11).

Alfonsas GRICIUS (g.1924) Poetas. Gimė 1924 m. birželio 1 d. Paežeryje (Telšių raj.). 1941 m. baigė Telšių gimnaziją, l941-1943 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių literatūrą. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Frankfurto prie Maino universite studijavo filosofiją.1949 m. emigravo į Australiją, 1959 m. į JAV.


76 Knygos Žemė ir žmogus: sonetai.- Würzburg: Žalgiris, 1947.- 55 p. Tropikų elegijos: lyrika.- Adelaide: „Australijos lietuvis“, 1953.- 61, [2] p.:iliustr. Pažadinti sfinksai: lyrika.- Los Angeles: Lietuvių dienos, 1961.- 47, [1] p.

Laurynas GRIKŠA (1774-1844) Poetas, kunigas. Gimė apie 1774 m. Žemaitijoje. Mirė 1844 m. vasario 23 d. Žarėnuose (Telšių raj.). 1801 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, nuo 1808 m. Užvenčio klebonas, nuo 1814 m. iki mirties Žarėnų altaristas. Rašė eilėraščius, kurių vieną S. Daukantas įdėjo į savo “Daines Žemaičių” (1846).

Almis GRYBAUSKAS (g.1947) Poetas, vertėjas. Gimė 1947 m. kovo 1 d. Gilūšyje (Kaišiodarių raj.). Mokėsi Žarėnų (Telšių raj.) vidurinėje mokykloje. 1972 m. baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą, dirbo mokytoju Klaipėdoje, vėliau laikraščių ir žurnalų redakcijose („Mokslas ir gyvenimas“, „Kinas“ ir kt). 1993 m. vadovavo lietuvių kultūros seminarui Prahos universitete, 1998 m. T. Masaryko universitete Brno. 2002-2003 m. vadovavo čekų kalbų seminarui VDU. Knygos Spalvoti nuotaikų žibintai.- Vilnius: Vaga, 1976.- 58 p.- (Pirmoji knyga). Bandymai apkabinti: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1978.- 108, [2] p. Atklydimai: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1983.- 61 p.: iliustr. Mugė: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1988.- 142, [1] p.: iliustr. Apžvalgos spiralė: poezija 1975- 1987.- Vilnius: Homo liber, [2006].-237, [2] p.: iliustr. Žuvys: eilėraščiai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.- 78 p. Persimainymai, vaidinimai ir kiti tekstai iš laikų, kai skaityti buvo įdomiau nei gyventi: [novelės ir pjesės]. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.- 94, [2] p.: iliustr. Vertimai Voronka P. Snieguolės.- Vilnius: Vaga, 1982.- 14 p.: iliustr. Ciger-Hronskis J. Drąsusis zuikutis: [pasaka].- Vilnius: Vaga, 1983.- 77 p.: iliustr. Čtvrtekas V. Vežėjo Šeitročeko keliai.- Vilnius: Vaga, 1983.- 136 p.: iliustr. Valekas M. Nerimas: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1983.- 67, [3] p.: iliustr. Mrazkova D. Neverk, musmiryte: [pasakos].- Vilnius: Vyturys, 1986.- 65, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2005.- 8, [1] p., įsk. virš.: iliustr.- (Pradinuko biblioteka).


77 Danielas M. Gyvenimas ir mirtis pasaulio viršūnėse.- Vilnius: Vyturys, 1987.- 204, [2] p., [16] p.: iliustr. lap.: iliustr.- (Horizontai). Rufus M. Niekeno žemėje: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1987.- 119, [1] p.: iliustr. Kundera M. Nepakeliama būties lengvybė: romanas.- Vilnius: Amžius, 1993.- 189, [1] p.(Amor). Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2005.- 290, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2010.- 290, [2] p. Macourek M. Du šimtai senelių: pasakos.- Vilnius: Vyturys, 1994.- 141, [2] p.: iliustr. Havel. V. Kas žmogaus galioje : [meninė publicistika].- Vilnius: Vaga, 1994.- 190, [2] p. Tas pat.- Vinius: Vaga, 1995.- 192 p. Millosz C. Pavergtas protas.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.- 299, [2] p.(Atviros Lietuvos knyga. ALK). Tas pat.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.- 260, [2] p.Millosz C. Ulro žemė.- Vilnius: Baltos lankos, [1996].- 256 p.- (Atviros Lietuvos knyga. ALK). Havel V. Vilties erdvės: [Čekijos Respublikos prezidento Vaclavo Havelo kalbų ir straipsnių rinkinys]. - Vilnius: Lietuvos ir Čekijos d-ja, 1997.- 72, [7] p.: iliustr. Kundera M. Nemirtingumas: romanas.- Vilnius: Tyto alba, 1997.- 336 p.- (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2003.- 378, [4] p. Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasauliniame kare.- Vilnius: Tyto alba, 2000.- 521, [5] p.: iliustr.- (Klasika). Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2006.- 521, [5] p. : iliustr.- (Klasika). Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2007.- 521, [5] p. : iliustr.- (Klasika). Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2010.- 718, [5] p : iliustr.- (Skaitomiausių knygų fondas). Kundera M. Atsisveikinimo valsas: romanas.- Vilnius: Tyto alba, 2001.- 239, [2] p.- (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). Kundera M. Juokingos meilės: [apsakymai].- Vilnius: Tyto alba, 2001.- 207, [2] p.- (Garsiausios XX a. pabaigos knygos) Kundera M. Pokštas: romanas.- Vilnius: Tyto alba, 2002.- 365, [1] p.- (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). Millosz C. Pameistrys= Czeladnik: [poema].- Vilnius: UAB “Baltų lankų” leidyba, [2002].- 47, [1] p.- Gretut. tekstas liet. lenk. Patočka J. Eretiški esė apie istorijos filosofiją.- Vilnius: Regnum fondas, [2002].- 162, [1] p. Ouřednik P. Europeana: trumpa dvidešimto amžiaus istorija.- Vilnius: UAB „Apostrofa“, 2004.110 p. Meyrink G. Golemas: romanas.- Vilnius: Tyto alba, 2005.- 254, [2] p.- (Klasika). Ourednik P. Europeana: trumpa dvidešimto amžiaus istorija.- Vilnius: UAB "Apostrofa", 2004.110 p. Fuks L. Lavonų degintojas: romanas.- Vilnius: Tyto alba, 2007.- 166, [1] p.

Juozas GRUBLIAUSKAS (1918-1984) Kunigas. Gimė 1918 m. gegužės 23 d. Aukštelkuose (Raseinių raj.). Mirė 1984 m. spalio 19 d. Šilutėje, palaidotas Telšiuose. Baigė Telšių kunigų seminariją, nuo 1942 m dirbo Telšiuose katedros vikaru, Telšių mokytojų seminarijoje kapelionu, dėstė Telšių kunigų seminarijoje. Parašė 10 religinio turinio veikalų. Už disertaciją “Žmonijos amžius” jam suteiktas teologijos mokslų daktaro laipsnis. 1950-1956 m. po teismo kalėjo lageriuose. Grįžęs klebonavo Telšių (1956-1962 m.), Skaudvilės, Šilutės parapijose.


78 Knygos Ugnies ženklai: laiškai sutvirtinamiesiems / pagal prel. J. Moerzingerį parašė J. Grubliauskas.Telšiai: “Žemaičių prietelius”, 1940.- 77 p.: iliustr. Anapus materijos.- Vilnius: Lituanus, 1989.- 147, [2] p.: portr.

Evelina GUŽAUSKYTĖ (g.1975) Vertėja, filosofijos daktarė. Gimė 1975 m. liepos 31 d. Nevarėnuose (Telšių raj.). Mokėsi Nevarėnų, Vilniaus mokyklose, studijavo JAV. Lotynų Amerikos literatūros ir ispanų kalbos profesorė Wellesley universitete, JAV. Verčia iš ispanų, anglų kalbos. Vertimai Hemingvėjus E. Pavojinga vasara: dokumentinė apysaka.- Vilnius: Gamta, 1993.- 134, [1] p. Heilis A. Viešbutis: romanas; iš anglų k. vertė E. Gužauskytė, T. Baranovas.- Vilnius: Gamta, 1994.- 430 p. Avellanda G. Sabas: romanas / Gertrudis Gómez de Avellanda.- Vilnius: Alma littera, 1998.188 p.- (Jausmų romanas). Allende A. Dvasių namai: romanas.- Vilnius: Alma littera, 2000.- 407, [1] p.- (XX amžiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2001.- 401, [1] p.- (XX amžiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2002.- 407, [1] p.- (XX amžiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2003.- 407, [1] p.- (XX amžiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2004.- 407, [1] p.- (XX amžiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2005.- 407, [1] p.- (XX amžiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2006.- 407, [1] p.- (XX amžiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2007.- 406, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2008.- 406, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2009.- 421, [1] p. Perez - Reverte A.Flamandų meistro paveikslas: romanas.- Vilnius: Alma littera, 2001.- 357, [1] p.- (Sfinksas). Stevenson R. L. Nepaprasta daktaro Džekilo ir misterio Haido istorija: [apysaka].- Vilnius: Homo liber, 2002.- 108, [1] p.


79

Mikalojus A. IGNOTAS (apie 1870-1934) Knygnešys, spaudos darbuotojas. Gimė apie 1870 m. Luokėje (Telšių raj.). Mirė 1934 m. Ošen Geitse (JAV). 1888 m. Varniuose pramoko knygrišio amato. Nuo 1889 m. gyveno Luokėje (Telšių raj.). 1892 m. knygų gabenimą suimtas ir perduotas nuolatinei policijos priežiūrai. Vengdamas tremties į Sibirą, 1893 m. pabėgo į JAV. Apsigyveno Filadelfijoje. Įsigijo spaustuvėlę, vertėsi knygų prekyba. Apie 1930 m. išsikėlė į Ošen Geitsą. Bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje. Slapyvardis M. A. I. Knygos Lengvas mokslas / paraszie M. A. I.- Philadelpia, PA.: kasztu ir savo spaustuvej Mikalojaus A. Ignoto, 1907.- 10 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Pasimokinimas isz lietuviszkai ant angliszkos kalbos / sutaise M. A. Ignotas.- Philadelpia, PA.: turtu ir spauda Mikolajaus A. Ignoto, 1908. D.1.- 1908.- 73 p.

Jonas ILSKIS (1907- 1985) Memuaristas, kunigas. Gimė 1907 m. balandžio 18 d. Medsėdžiuose (Skuodo raj.). Mirė 1985 m. spalio 6 d. Viekšniuose (Akmenės raj.). Mokėsi Ylakių mokykloje, Telšių M. Valančiaus gimnazijoje, 1927-1934 m. Telšių kunigų seminarijoje. 1949-1956 m. kalintas Sibire. Kunigavo Tauragėje, Palangoje, Skuode, Švėkšnoje, Viekšniuose, Akmenėje, Ylakiuose. Knyga Mano gyvenimo takelis=Curriculum vitae: kunigo Jono Ilskio prisiminimai.- Vilnius-Telšiai: [Žemaičių kultūros d-jos redakcija], 1998.- 243 p.: iliustr.

Pranas IMSRYS žr. Pranas IMSRYS – BASTYS Dorotėja INKĖNAITĖ (1908-1975) Religinio švietimo magistrė, vertėja. Gimė 1908 m. Mirė 1975 m. Latvijoje. Baigė Kauno universitetą, gilino anglų kalbos studijas Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje. Babtistų pamokslininkė. 1935-1940 m. dirbo Telšių M. Valančiaus gimnazijoje, mokytoja. Dirbo Vilniaus pedagoginiame universitete, Skuodo mokykloje.


80 Vertimai Kroninas A. Žvaigždės žiūri žemyn: [romanas].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958. [T.]1.- 431, [1] p. [T.]2.- 455, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1972. [D.]1.- 319 p. [D.]2.- 333 p. Kepurininko pilis: [romanas].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960.- 723 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. leid. centras, 1993.- 538, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Margi raštai, 1999.- 618, [3] p. Greimas B. Laimės paslaptis.- Šiauliai: Jona, 1995.- 138, [3] p.

Aldona IVAŠKEVIČIŪTĖ žr. Aldona IVAŠKEVIČIŪTĖ - BLAŽIENĖ Zenonas IVINSKIS (1908-1971) Istorikas. Gimė 1908 m. gegužės 25 d. Kaušėnuose (Plungės raj.). Mirė 1971 m. gruodžio 24 d. Bonoje (Vokietija). 1925 m. baigė Telšių „Saulės“ gimnaziją, 1929 m. Kauno universitetą. 1929-1932 m. tobulinosi Miuncheno ir Berlyno universitetuose. Istorijos daktaras (1932) m. 1933-1940 m. dėstė Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949-1963 m. gyveno Romoje, 1963-1971 m. dėstė Bonos universitete. Gyvendamas Romoje, Vatikane toliau rinko medžiagą Lietuvos istorijai, buvo „Lietuvių enciklopedijos” Istorijos skyriaus redaktorius. Bedradarbiavo: „Sargyba“, „XX amžius“ , „Židinys“, „Naujoji Romuva“, „Mūsų žinynas“, „Vairas“, „Aidai“, „Žiburiai“, , „Tėviškės garsas“, „Draugas“, „Darbininkas“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardis: Z. I. Knygos Vytautas Didysis istorinėje literatūroje.- [Kaunas]: B. l., [1930].-189-212 p.- Atsp. iš “Athenaeum”,1930, t.1, Nr.2. Vytauto Didžiojo darbai katalikų bažnyčiai Lietuvoje / parašė Z. I.- Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1930.- [1], 26], [2] p., įsk. virš. Lietuvos istorija romantizmo metu ir dabar.- [Kaunas]: B. l., 1931.- 22 p.- Atsp. iš kn. “LKMA suvažiavimo darbai, 1939”, 1940. Krikščioniškosios Vakarų Europos santykiai su pagoniškąja Lietuva / dr. Zenonas Ivinskis.Kaunas: B. l., 1933.- 12 p.- Atsp. iš „Atheenacum“, 1933, t.4. Lietuvių ir prūsų prekybiniai santykiai pirmoje 16- tojo amžiaus pusėje: (iš Lietuvos prekybos istorijos 16- tame šimt.) / dr. Zenonas Ivinskis.- Kaunas: B. l., 1933.- [1], 16 p., įsk. virš.- Atsp. iš “Židinio”, 1933, nr.8-9. Lietuvos valstiečių luomo susiformavimas ir raida: įnašai valstiečių luomo 14- tojo ir 15- tojo šimtm. socijal. bei ekon. santykiams pažinti / dr. Zenonas Ivinskis.- Kaunas: B. l., 1933.- 20 p.- Atsp. iš “ Athenaeum”, 1933, nr.1.


81 Motiejaus K. Liubauskio mokslo darbai Lietuvos istorijos srityje: ( Jo mirties proga, 18601933) / dr. Zenonas Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., 1933.- 8 p.- Atsp. iš “Židinio”, 1933, nr.8-9. Lietuvos prekyba su Prūsais.- Kaunas: VDU Teol[ogijos]-filosofijos fak., 1934. D.1.- Iki XVI a. pradžios: su dviem. žml.- 208 p. Jogaila / Parašė J. Jakštas, dr. Z. Ivinskis, S. Sužiedėlis ir kt.- Kaunas: Švietimo m-jos knygų leidimo komis., 1935.- 334 p.- (Švietimo m-jos leidimo komis. leid.; Nr.450). Tas pat.- Kaunas: Delta, 1991.- 333 p. Jogaila: Jo santykiai su Kęstučiu ir Vytautu / dr. Z. Ivinskis.- Kaunas: B. l., 1935.- 37 p.- Atsp. iš kn. “Jogaila”, 1935. Jogaila valstybininkas ir žmogus / dr. Z. Ivinskis.- Kaunas: B. l., 1935.- 22 p. Eilėtoji Livonijos kronika ir jos autentiškumas.- [Kaunas]: B. l., [1936].- 289-302 p.- Atsp. iš “Židinio”, 1936, nr.10. Kovos bruožai dėl Žemaičių ir jų sienų.- Kaunas: B. l., 1936- 64 p.- Atsp. iš “ Athenaeum”, 1935, t.6. Saulės-Šiaulių kautynės 1236 m. ir jų reikšmė.- Kaunas: Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo sk., 1936.- 50 p.- Atsp. iš “Karo archyvo”, 1936, t.7. Senosios Lietuvos vaidmuo Europos istorijoje / dr. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., 1936.- 505-516 p.- Atsp. iš „Židinio“, 1936, Nr.5-6. Daumantai. Dausprungas. David Lukošius / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., 1937.- 8 p.-Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1937, t.6, sąs.2. Deltuvos kunigaikščiai / dr. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1937].- 2 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1937, t.6, sąs.3. Kolupaila S., Ivinskis Z. Dysna / prof. S. Kulupaila ir doc. Z. Ivinskis.- Kaunas: B. l., 1937.- 6, [1] p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, t.3, sąs. 10. J. Dlugosz / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., 1937.- 3 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1937, t.6, sąs.9. Kolupaila S., Ivinskis Z. Dniepras / prof. S. Kolupaila ir doc. Zenonas Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1937].- 6, [1] p.: ilustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, t. 6, sąs 9. Dobė ir Dobelė / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1937].- 2 p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1937, t.6, sąs.9. Driežų sąjunga / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., 1937.- 2 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1937, t.6, sąs.12. Durbės kautynės 1260 m. ir jų politinis vaidmuo: Žemaičių karai su vokiečiais 1256-1270 m.Kaunas: Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo sk., 1937 (virš 1938).- 114 p.- Atsp. iš “Karo archyvo”, t.8; 1938, t.9. Pabaltijo istorijos problemos.- [1937].- 12 p.- Atsp. iš “Židinio”, 1937, nr.10.- Aprašyta pagal kn.: Suvažiavimo darbai, 1939. III. Kaunas 1940. Po kryžiaus ženklu: Lietuvos krikšto 550 m. sukakčiai atminti.- [Kaunas]: B. l., [1937].- 15 p.Atsp. iš “Tiesos kelio”, 1937, nr.7-8. Druska / Jonas Acys-Acukas, Jonas Puzinas, Zenonas Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., 1938.- 4 p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, t. 7, sąs. 1. Drūja ir Druskininkai / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 3 p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs.1. Dubysa / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 4 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs.1. Durbės kautynės ir kiti / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 4 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs. 2. Dvasininkai / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 2 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs.3. Eiliuotinė Livonijos kronika / doc Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 3 p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs.5.


82 Elbingas / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 2 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos’, 1938, t.7, sąs.6. Enrikai ir Erdvilas / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 3, [1] p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs.8. Erlichausen ir kt. / doc. Z. Ivinskis.- Kaunas: B. l., [1938].-[2] p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t. 7, sąs.9. Krikščionybės kelias Lietuvon.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 273-311 p.- Atsp. iš “Tiesos kelio”, 1938, nr.5. Krikščionybė Lietuvoje: Praeitis. Dabartis. Ateitis / S. Yla, Z. Ivinskis, J. Stakauskas.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1938.- 263 p. Lietuvos padėtis 1917 metais ir vasario 16 d. akto genezė.- [Kaunas]: B. l., 1938.- 610-634 p.Atsp. iš “Židinio”, 1938, nr.5-6. Senovės lietuvių religijos bibliografija=Bibliographia de antigua religione lituanorum.- Kaunas: B.l., 1938.- [4], 156 p.- Atsp. iš “Soter”, 1935, Nr.2; 1936, Nr.1-2; 1937, Nr. 1-2. Gedimino pilis / doc Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1939].- 2 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1939, t.8, sąs.9. Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių ekonominė politika savo dvaruose iki XVI amžiaus pusės.- Kaunas: Antano Smetonos lituanistikos inst. Lietuvos istorijos sk., 1940.- 28 p.- Atsp. iš “Lietuvos praeitis”, 1940, t.1. Trakų salos pilis: jos praeitis dabartinė būklė / Z. Ivinskis, J. Borovskis.- Kaunas: [Vytauto Didžiojo kultūros muziejus], 1941.- 110 p., [13] iliustr. lap., faks., žml. Lietuvos bažnyčios keliu = Lithuania after seven hundred years of christianity: karaliaus Mindaugo krikšto 700 m. ir Lietuvos bažnyt. Provincijos 25 m. sukaktims paminėti.- Brooklyn: A. L. R. K. Kunigų vienybės leid., 1951.- 30 p.- Lygiagr. tekstas angl. Šv. Kazimieras 1458-1484.- New York: [Tėvų praanciškonų sp., Brooklyn N. Y], 1955.- 222 p., [36] iliustr. lap. Lietuvių ir Apaštalų sosto santykiai amžių bėgyje: (iki XVIII a. galo).- Roma: B. l., 1961.- 38 p.Atsp. iš “L.K.M. Akademijos suvažiavimo darbų”, t.4, p.117-150). Lietuvos valstybingumo išplėtimas slavų erdvėje: Gediminaičių šešių dešimtmečių pastangos (iki 1408).- Chicago, Ill: B. l., 1962.- 20 p.- atsp. iš “Tautos praeities”, t.1., kn.4, p. 501-520. Lietuvos istorija naujųjų šaltinių ir pokarinių tyrinėjimų šviesoje.- Roma: B. l., 1964.- 76.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos suvažiavimo darbų” t.5, p. 523-599, [1]. Pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas ir jo palikimas.- Roma: [LKMA], 1965.- [53]-116 p.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos metraščio”, t.1, p. 295-304. Politinis nepriklausomos Lietuvos gyvenimas: jo raida ir lūžiai / prof. Dr. Zenonas Ivinskis.[London]: „Šaltinis‘, 1969.- 16 p., įsk. virš.-Atsp. iš „Šaltinio“ žurnalo 1968 m. Nr.5, 6 ir 1969 m. 1-2, 3. Prof. Pranas Dovydaitis apaštalautojas ir mokslininkas.- Nottingham: Šaltinis, 1970.- 20, [1] p.: iliustr.- Atsp. iš “Šaltinis, 1969, nr.6; 1970, nr. 1-5. Žemaičių (Medininkų) vyskupijos įkūrimas (1417) ir jos reikšmė lietuvių tautai (1417-1467).Roma: LKMA, 1972.- 78 p.- Atsp. iš L.K.M. Akademijos “Suvažiavimo darbų” t.8, p. 55-132. Rinktiniai raštai = Selected writings. 4 t.- Roma: Liet. katalikų MA, 1978-1989. [T.]1: Lietuvos istorija: iki Vytauto Didžiojo mirties.- 1978.-VII, 411 p., [1] žml. lap. [T.]2: Istorinius šaltinius tyrinėjant; Lietuvos kraštas ir kaimynai; Senovės lietuvių tikėjimas ir kultūra.- 1986.- XIV, [2], 723 p. [T.]3. Lietuvių kovos su vokiečių riteriais XIII-XV amž.- 1989.- XV, 586, [2] p. [T.]4. Krikščionybė Lietuvoje.- 1987.- XVI, 750 p., [1] portr. lap. Lietuvos istorija: iki Vytauto Didžiojo mirties.- Vilnius: Mokslas, 1991.- 428, [1] p.- (Lietuvos istoriografija). Lietuvos istorijos šaltiniai.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras, 1995.- 115 p.- (Acta Historica Universitatis Klaipedensis: 3).


83

Antanas JANIKAVIČIUS (apie 1791-1850) Vertėjas, kunigas. Gimė apie 1791 m. Žemaitijoje. Mirė 1850 m. gruodžio 9 d. Tirkšliuose (Mažeikių raj). Mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Nuo 1820 m. kunigavo Žemaitijoje. Išvertė geografijos vadovėlį, kurio rankraštis dingo. Vertimas Mokslas krikszcionyszkas Dydesis diel iszsymokima jaunumenej Rima-Katalikiszko Bazniczio esantej ant prisakima wiresnibes. Lenkiszkaj paraszitas yr Wilnuje 1834 drukawotas o dabar ant Žemajtyszkos kalbos par kuniga Antona Janikowicze klebona Platelu iszgulditas.- Wilniuje: J. Zavadzkio sp., 1845.- 335 p.

Janina JANKAUSKIENĖ (g.1962) Mokytoja, publicistė. Gimė 1962 m. gruodžio 16 d. Tučiuose (Telšių raj.). Mokėsi Tučių mokykloje, Klaipėdoje. Gyvena ir dirba Telšiuose. Kūryba spausdinta rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, „Gimtinėje“. Knyga Pedagoginės akvarelės.- Kaunas: Kalendorius, 2007.- 207, [1] p.: iliustr., portr.

Lionginas JANKUS (1912-1968) Kunigas, memuaristas. Gimė 1912 m. sausio 27 d. Pagurmečiuose (Kėdainių raj.). Mirė 1968 m. vasario 4 d. Brooklyne (JAV). Mokėsi Šiluvos gimnazijoje. 1933 m. Kaune baigė aukštesniąją komercijos mokyklą, 1939 m. Telšių kunigų seminariją. Kunigavo Švėkšnoje, Skuode, Kretingoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur kunigavo Lichtenfelse, Mainfrankene, Hanau. 1950 m. apsigyveno JAV, kunigavo Kalifornijoje, Niujorke. 1959 m. iš Sibiro tremtinių gavo maldaknygės “Marija, gelbėk mus” rankraštį ir per kelerius metus išleido jį 9 kalbomis. Bendradarbiavo amerikiečių spaudoje. Knyga Šiluva: kunigo L. Jankaus, buv. ministranto Šiluvoj prisiminimai.- Brooklyn: B. l., 1966.- 55, [1] p.: iliustr.


84

Juzefa JANUŠIENĖ (g.1937) Poetė, prozininkė. Gimė 1937 m. birželio 26 d. Girgždučiuose (Akmenės raj.). Baigė Klaipėdos buhalterinį technikumą, 1855 m. Vilniaus kultūros mokyklą. Gyveno Gedrimuose (Telšių raj.), dirbo Akmenės ir Telšių rajono ūkiuose ir bibliotekose. Gyvena Naujoje Akmenėje. Knygos Žydintis šerkšnas: [eilėraščiai].- 1991.- 63, [1] p. Atvirumo akimirka.- [B. l.].- 1993.- 61 p. Skersvėjai: [proza ir publicistika].- [B l.], 1995.- [28] p.: iliustr. Prakalbėk, gimtinės ąžuolėli.- Klaipėda: Eldija, 1999.- 126, [2] p.: iliustr. Svajonių laiškas: [vaizdeliai ir eilės].- [Kaunas]: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2004.- 32, [1] p., įsk. virš.: iliustr., portr.

Juozas JANUŠKEVIČIUS (1862-1960) Mokytojas, vertėjas. Gimė 1862 m. birželio 14 d. Roponiuose (Linkuvos vsl. Šiaulių aps.). Mirė 1960 m. balandžio 21 d. JAV. Mokslą baigė Rygoje 1866 m. mokėsi Petrapilio universitete, 1906-1909 m. Breslau universitete. Dirbo 1911 m. Petrapilyje. 1918-1919 m. direktoriavo Telšių gimnazijoje, toliau dirbo 1919-1922 m. Panėvėžyje, Šiauliuose, 1923-1925 m. Kėdainiuose, 1925-1926 m. Vieveriuose, vėliau Raseiniuose, Kaune. Pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Vertimai Šileris F. Marija Stuiart ir Mėsinos nuotaka: tragedijos / Friedrich Schiller; iš vok. k. vertė dr. J. Januškevičius.- Kaunas: Švietimo m-jos knygų leidimo Komis.,1935 [fakt. 1937].- [1] portr. lap., LII, 262 p.- (Švietimo m-jos Knygų leidimo komis. leid.; Nr.465). Bybas Š. V. Kilometras į jūros gelmes / V. Beebe; vertė dr. Juozas Januškevičius.- Kaunas: Spaudos fondas, 1940.- 154 p.: iliustr. \


85

Anupras JASEVIČIUS (1805-1884) Poetas, kunigas. Gimė 1805 m. kovo 19 d. Žostautuose (Kėdainių raj.). Mirė 1884 m. vasario 6 d. Ilūkstėje (Latvijos respublika). Mokėsi privačiai, vėliau Dotnuvos bernardinų mokykloje, 1831-1833 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Nuo 1833 m. kunigavo Vilkijoje, Ariogoloje. 1863 m. buvo ištremtas į Sibirą iš kurio grįžo 1884 m. Rankraščiais paliko įvairaus turinio eiliuotų kūrinių, dalį jų paskelbė Vaižgantas (“Tėvynės sarge”, 1899-1900 m. ir savo Raštuose, 1929, t.11), dalis dingo. Poeziją eiliavo Lietuvoje ir tremtyje. Parašė memuarinę tremtinio išgyvenimų apybraižą “Išginimas ir sugrįžimas” (Išp. “Mūsų senovėje”, 1937-1940 m.). Slapyvardžiai: Josvainiu Pesztukas, Ariogolos Kerdžius, Dėdelis Anupras, Nelaimingasis Diedelis, Žemaitis A, Žemaitis Anupras.

Kazimieras JASĖNAS (1867-1954) Kunigas, dailėtyrininkas. Gimė 1867 m. rugsėjo 18 d. Velžiuose (Kauno raj.). Mirė 1954 m. lapkričio 15 d. Liepojoje (Latvija). Mokėsi Mintaujos gimnazijoje ir Žemaičių kunigų seminarijoje. 1890 m. įšventintas kunigu.1890-1892 m. vikaras Tryškiuose (Telšių raj.). 1892-1944 m. Mintaujos klebonas. 1930 m. monsinjoras, 1948 m. apaštališkais protonotaras. Mokytojavo Mintaujos ir Latvijos gimnazijose, dėstė Rygos universitete. Inicijavo bažnyčių statybą Tukume, Brunavoje, Mintaujoje. Rūpinosi katalikiška, švietėjiška veikla, platino draudžiamą lietuvių spaudą. Dalyvavo veikloje Lietuvių ir latvių vienybės draugijos, 1902-1944 m. pirmininkas, Latvijos lietuvių sąjungos, 1937-1944 m. pirminkas. Latvių kalba parašė ir išleido: "Jaunekliem par piemenų", "Dienestnieciem par piemenų", "Gots Dievą aukstiba", "Teiciet berni to kungu", "Grehku suhdzešanas Sakraments" ir "Jalgavas veca katolu baznica" , lenkų kalba "Z dzejov Kasciola w Inflantach i Kurlandyj“. Parašė pjesių , dramų, straipsnių, rašė lietuvių, latvių, lenkų kalbomis žurnaluose „Akademike“, „Lietuvių laikraštyje“, „Lietuvos aide“, „Židinys“, „Vairas“, „Naujoji Romuva“, „Tautos momykloje‘, "Lietuvių Balse", "Šaltiny"," Nedėldienio Skaitymuose", "Rygos Garse" „Vienybėje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Kazimir., Brun., Brunavietis, Brunatieris ir kt. Knygos Patarėjas lietuviams katalikams svetur / parašė kun. Kaz. Jasėnas Mintaujos klebonas.- [Jelgava: K. Jasėnas], 1915.- 244 p.: iliustr. Visuotinė meno istorija: [3 t.] / kun. Kazimieras Jasėnas.- Mintauja: [Aut. leid.], 1923-1938. T.1: Architektūra: [8 sąs.]. Sąs.1.- Estetikos dėsniai. Architektūros reikalavimai. Klasik. stiliai.- [Ryga: K. Narkevičiaus sp.], 1923.- [1], 54, [4 iliustr.] p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.2.: Oriento statyba. Bazilikos, Bizantijos, rusų architektūra. Roman. ir got. stiliai.- [Ryga: K. Narkevičiaus sp.], 1924.- [1], 56-119 [1] p. įsk. virš., [6] iliustr. lap.: iliustr. Sąs.3: Renesanso architektūra.- [Ryga: K. Narkevičiaus sp.], 1924.- [1], 122-176, [2] p., įsk. virš., [2] iliustr.: lap.: iliustr. Sąs.4: Barokas.- 1925.- [1], 180-250 p., įsk. virš., [1] iliustr. lap.: iliustr. Sąs.5: Barokas. Lietuvos architektūra XVII ir XVIII šimtm.- 1926.- 251-318 p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.6: Rokoko ir klasikiškoji architektūra.- 1926.- 322-388 p., įsk. virš.: iliustr.


86 Sąs.7: Helenizmas, romantika ir naujasis laikmetis.- [Ryga: Kl. Narkevičiaus sp.], 1927.- [1], 390-460 p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.8: Modernizmas.- 1927.- [1], 461-572, [5] p., įsk. virš.: iliustr. T.2: Plastika ir tapyba: [8 sąs.]. Sas.1: Graikų vaizdyba.- [Riga: Valters ir Rapa AB sp.], 1928.- 72, [6 iliustr.] p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.2: Graikų vaizdyba.- 1928.- [1], 73-144 p., įsk. virš., [1] iliustr. lap.: iliustr. Sąs.3: Romėnų ir oriento vaizdyba.- 1929.- [1], 145-216 p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.4: Oriento ir pirmųjų krikščionių vaizdyba.- 1930.- [1], 217-288 p., įsk. virš., [2] iliustr. lap.: iliustr. Sąs.5: Rusijos, islamo ir viduramžių vaizdyba.- 1930.- [1], 289-360 p., įsk.virš., [4] iliustr. lap.: iliustr. Sąs.6: Viduramžių vaizdyba Vokietijoj, Italijoj, Ispanijoj, Anglijoj, Latvijoj ir Lietuvoj.- 1931.[1], 361-440 p., įsk. virš., [1] reprod. lap.: iliustr. Sąs.7: Lietuvos viduramžių atspindys naujųjų laikų tapyboj. Ankstyvasis renesansas Italijoj.- [Rigā: Valters un Rapa akc. sub.], 1931.- [1], 441-520 p., įsk. virš., [1] iliustr. lap.: iliustr. Sąs.8: Italijos renesansas klestėjimo metu.- [Ryga: Vitums sp.], 1931.- [1], 521-606 p., įsk. virš. T.3: Plastika ir tapyba: [8 sąs.]. Sąs.1: Didieji Renesanso meistrai: Raffaello, Corregio, Giorgone, Palma Vecchio, Tiziano, Tintoretto, Veronese.- [Rigā: F. Vitumo knygų sp. ir cinkografija], 1932.- [1], 72 p., įsk. virš., [2] reprod. lap. Sąs.2: Renesansas Vokietijoj, Lietuvoj, Latvijoj.- [Rigā: F. Vitumo sp. ir cinkogr.], 1933.- [1], 73-148, [2 iliustr.] p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.3: Eklektikai. Murillo, Velazguez, Rubens, Van Dyck, Teniers, Rembrandt.- [Rigā: F. Vitumo sp. ir cinkogr.], 1934.- [1], 151-230 p., įsk. virš., [2] reprod. lap.: iliustr. Sąs.4: Holandų, prancūzų, anglų ir vokiečių vaizdyba XVII ir XVIII šimtm.- [Rigā: F. Vituma spiestume un cinkografija], 1935.- [1], 231-298 p., įsk. virš., [2] reprod. lap.: iliustr. Sąs.5: Lietuvos, Latvijos, ir Estijos menas XVII ir XVIII šimtm.- Jelgavā: Kazimira Jasenas izdevums, 1936.- [1], 299-369, [1] p., įsk. virš., [2] reprod. lap.: iliustr. Sąs.6: Vokiečių, prancūzų, anglų, belgų ir lietuvių tapyba klasicmo, helenizmo ir romantikos periode iki 1850.- Jelgavā: Kazimira Jasenas izdevums, 1937.- [1], 371-453, [1] p., įsk. virš., [2] reprod. lap.: iliustr. Sąs.7: XIX šimtm. antrosios pusės vaizdyba Prancūzijoj, Anglijoj, Lietuvoj ir Latvijoj.- Jelgavā: Kazimira Jasenas izdevums, 1937.- [1], 455-531, [1] įsk. virš., [1] reprod. lap.: iliustr. Sąs.8: Vokiečių vaizdyba XIX a. antroj pusėj. XX šimtm. vaizdyba. Primityvizmas, kubizmas, futurizmas ir neorealizmas. Pabaltijo vaizdyba XX šimtm.- Jelgavā: Kazimira Jasenas izdevums, 1938.- [4], 533-634 p., įsk. virš., [1] reprod. lap.: iliustr. Visuotinė meno istorija: [3 t.] / kun. Kazimieras Jasėnas.- Mintauja: [Aut. leid.], 1923-1938. T.1: Architektūra.- 1923.- 572, [8 iliustr.] p., [13] iliustr. lap.: iliustr. Tas pat. - 2-asis patais. leid.- 1929.- 572, [8 iliustr.] p., [15] iliustr. lap.: 643 pav. T.2: Plastika ir tapyba.- 1928.- 606, [6 iliustr.] p., [10] iliustr. lap.: iliustr. T.3: Vaizdyba: Nuo Rafaelio iki šių dienų.- 1938.- [2], 634p., [13] iliustr. lap.: 649 pav. Naujovės apaštalai: reikšmingi nepaprastai įdomūs gausiai iliustr. istorijos vaizdai / kun. Kazimieras Jasėnas.- Mintauja: B. l., 1932.- 88 p.: iliustr. Antonio Allegri da Correggio 1994(?)-1534: jo 400 m. mirties sukakčiai paminėti / parašė mons. Kazimieras Jasėnas.- Mintauja: B. l., 1934.- 34 p., [3] reprod. lap.: iliustr. Iš meno priešaušrio: archeologijos ir geologijos daviniai Sumerijos, Babilonijos, Asirijos, Persijos, Egipto, Mikėnų, Tirinto ir Kretos kūryba / kun. Kazimieras Jasėnas.- Jelgava: Autora izdevums, 1939.- 118 p.: iliustr.


87

Kazimieras JAUNIUS (1848-1908) Kalbininkas, vertėjas. Gimė 1860 m. gegužės 6 d. Lembuose (Šilalės raj.). Mirė 1908 m. vasario 25 d. Peterburge. 1860-1864 m. mokėsi Telšių gimnazijoje, 1866-1869 m. Kauno kunigų seminarijoje. Studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Nuo 1880 m. Kauno kunigų seminarijos dėstytojas. 1893 m. Kazanės klebonas. Knygos Lietuviškas kn. Jaunio kalbamokslis.- [Tartu], 1897.- [2], 338 p.- Antr. p. išleid. vieta: Baltiko padangese. Dvasiškoji iškalba surašytoji iš kunigo d-ro K. Jauniaus išguldinėjimų.- Seinai: Laukaičio ir bvės sp., 1909.- 40 p.- Atsp. iš „Vadovo“, t.1-2, Nr.3-8 (1908). Lietuvjų kalbos gramatika=Граматика литовскаго языка / kun. Kazimiero Jauniaus.- Peterburgas- C:-Петербугь: Mokslų akademijos spaustuvėje – Типографiя И. Академiи Наукь, 1911.VIII, 216 p. Граматика литовскаго языка: литовскiй оригиналъ и русскiй переводъ К. Явнисъ.- [Sankt Peterburgas: Rusijos mokslų akademija], 1908-1916.- XXII, [2], VIII, 216, VII, 268 p., 1 portr. lap.: portr.- Dalis teksto rus., pavyzdžiai liet. Vertimas Klopatovskis B. J. Boleslovas Jeronymas Klapatauskis, iš dievo mielaširdystės ir apaštališko sosto malonės magilaviškis artsivyskupas metropolyta, visai Magilavo artsivyskupystės dvasiškijai ir visiems tikįntiems pasveikinimą ir dvasiško ganytojo palaiminimą “Mylimjausieji! Visi džjaugties iš to, kad esate krikštšjonįs..” [Metropolito B. J. Klopatovskio 1901 m. birželio 10 d. kreipimasis į tikinčiuosius jo įšventinimo proga].- Peterburgas: [A. Smilgos sp.?], 1901.- 8 p.- Aprašyta pagal perspaudą ir šaltinius.

Vincas JONIKAS (1918-2006)

Poetas. Gimė 1918 m. gegužės 30 d. Mantvyduose ( Telšių r.). Mirė 2006 m. JAV. 1937 m. baigė Plinkšių žemės ūkio mokyklą, vėliau mokėsi savarankiškai. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Nuo 1949 m. gyvena JAV. Bendradarbiavo laikraščiuose “Į laisvę”, “Ateitis”. Knygos Trys margi laiškeliai: 1-oji eilėraščių kn.- Freiburg: Povilas Abelkis, 1947.- 80 p.: iliustr. Pakeleiviai: lyrika- [Bielefeld]: Venta, 1949.- 111 p.: iliustr. Brangmens: lyrika- Brooklyn, N. Y: Alka, 1951.- 60 p.


88 Sielvarto raudos.- [Schweinfurt]: Venta, 1951.- 58 p.: iliustr. Lydėjau viešnią vėtroje: eilių rinktinė.- New York: [Vincas jonikas], 1968.- 168, [5] p., [1] portr. lap.: iliustr. Skambutis: eilės mokslo metams.- Roma: V. Jonikas,1974.- 71 p.

Aloyzas JONUTIS (g.1934)

Poetas. Gimė 1934 m. gegužės 2 d. Janapolėje (Telšių raj.). Baigė Panevėžio vandentiekio mechanikos mokyklą, dirbo Šilalėje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Jonavos “Azote”, Šiaulių televizijos gamykloje ir kitur. Gyvena Graužuose (Telšių raj.). Knyga Naktigonė: eilėraščiai.- [Šiauliai]: Saulės delta, 2002.- 79, [1] p.: iliustr. Lūkšto gintarai: eilėraščiai.- Šiauliai: Saulės delta, 2003.- 79, [1] p.: iliustr. Minčių labirintai: eilėraščių rinktinė.- Šiauliai, 2009.- 106, [1] p.

Česlovas JOVAIŠA (1913-1969) Prozininkas. Gimė 1913 m. Lieplaukėje (Telšių raj.). Mirė 1969 m. Filadelfijoje (JAV). Mokėsi Plungės kapucinų progimnazijoje, Telšių gimnazijoje. Dirbo dienraščio “Vakarai” korespondentu Panevėžyje, geležinkelininku Švenčionėliuose, Geležinkelių valdyboje Vilniuje. 1943 m. vokiečių areštuotas. 1944 m. pabėgo iš Pravėniškių lagerio, pasitraukė į Vakarus, tarnavo JAV kariuomenėje o po karo apsigyveno Filadelfijoje, vertėsi fotožurnalistika, ten 1969 m. mirė. Slapyvardis: Audronis. Knyga Baltojo siaubo vienuolis: šių dienų romanas / Česlovas Jovaišas-Audronis.- Panevėžys: B. l., 1937.- 199, [1] p. Tas pat: antr.: Aistrų kaina: romanas.- Vilnius: V. Vaicekauskienė, 2001.- 194, [1] p.


89

Leonas JOVAIŠA (g.1921) Poetas, pedagogas. Gimė 1921 m. sausio 11 d. Lieplaukėje (Telšių raj.). Mokėsi Plungės kapucinų progimnazijoje. Baigė Telšių vyskupo M. Valančiaus gimnaziją. 1942-1948 m. dėstė Anykščių, Trakų, Telšių vidurinėse mokyklose ir mokytojų seminarijose. 1950 m. baigė Vilniaus universitetą. 1948-1956 m. dėstė Klaipėdos mokytojų institute. 1956-1958 m. Klaipėdos internatinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, direktorius. 1958-1970 m. Pedagogikos instituto mokslinis sekretorius, vadovas. 1958-1970 m. dėstė Vilniaus Pedagoginiame institute, 1970-1995 m. dėsto Vilniaus universitete, nuo (1978-1986 m. pedagogikos katedros vedėjas, profesorius (1973), 1993 m. dėstė Kauno technologijos universitete. Tęstinio mokslinių darbų rinkinio „Acta paedogogica Vilnensia“ steigėjas (1991 m.), 1991-2000 m. sudarytojas ir vyr. redaktorius. Slapyvaržiai: Antanaitis Leonas, Jonaitis L., Leonaitis J., Preibutas. Knygos Pamokų mokymosi organizavimas: metodiniai nurodymai.- Vilnius: metodiniai nurodymai.- Vilnius: [B.l.], 1963.- 72 p.: iliustr. Pamokų mokymosi organizavimas: metodinė priemonė.- Vilnius: [B.l.], 1964.- 76 p.: iliustr. Pamokų stebėjimas ir aptarimas / Vytautas Daraškevičius, Leonas Jovaiša.- Kaunas: Šviesa, 1964.- 90 p. Apie profesinį orientavimą mokykloje.- Kaunas: Šviesa, 1968.- 103 p. Mokinių parengimo rinktis profesiją pagrindai.- Vilnius: [B. l.], 1970.- 382 p. Profesinis orientavimas.- Vilnius: [B.l.], 1973.- 51 p. Mokymo ir auklėjimo psichologiniai klausimai pamokoje.- Vilnius: [B.l.], 1975.- 80 p. Psichologinė diagnostika.- Kaunas: Šviesa, 1975.- 199 p. Profesinio orientavimo pedagogika.- Kaunas: Šviesa, 1978.- 245, [2] p. Asmenybė ir profesija.- Kaunas: Šviesa, 1981.- 243, [5] p. Ugdymo gairės.- Kaunas: Šviesa, 1985.- 327 p. Pedagogikos pagrindai / L. Jovaiša, J. Vaitkevičius.- Kaunas: Šviesa, 1987-1989.- 2 t. [T.]1: Bendroji pedagogika; Auklėjamoji teorija.- 1987.- 332, [1] p. [T.]2: Didaktika.- 1989.- 221, [1] p. Ėjimas lieptu: [eilės apie gimtinę].- Vilnius: [B.l.], 1990.- 49 p. Edukologijos įvadas.- Kaunas: Technologija, 1993.- 192 p. Tas pat.- Kaunas: Technologija, 1996.- 186 p. Tas pat.- Vilnius: VU l-kla, 2002.- 227 p. Edukologijos pradmenys: studijų priemonė.- Vilnius: VU l-kla, 1993.-197 p. Tas pat.- Vilnius: VU l-kla, 1994.- 197 p. Tas pat.- Kaunas: Technologija, 1997.- 270 p. Tas pat.- Šiauliai: Šiaulių univ. l-kla, 2001.- 276, [1] p. Pedagogikos terminai.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 264 p. Hodegetika: auklėjimo mokslas.- Vilnius: Agora, 1995.- 253, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Agora, 2003.- 319, [1] p. Apie mūsų būtį: jaunimui.- Vilnius: Agora, 1998.- 93, [1] p. Mokytojo prisiminimai: autobiografija artimiesiems.- Vilnius: [L. Jovaiša], 1998.- 114 p. Pedagogikos terminai: sutrumpintas leidinys.- Vilnius: Lietuvos karo akademija, 1998.- 57, [1] p. Profesinio konsultavimo psichologija.- Vilnius: Agora, 1999.- 150, [1] p. Toks gyvenimas: [memuarai].- Vilnius: Agora, 2000.- 190, [2] p. Ugdymo mokslas ir praktika: analitinų straipsnių monografija.- Vilnius: Agora, 2001.- 501, [2] p.


90 Likimai: [eilėraščiai].- Vilnius: [UAB “Žygimantų spaustuvė“].- 2003.- 127, [1] p. Pedagogikos ir psichologijos darbų bibliografija.- Vilnius: [Žygimantų spaustuvė], 2004.- 43, [1] p. Veikimo įgymių plėtra: antropogogikos metmenys.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto l-kla, 2004.- 154, [1] p. Enciklopedinis edukologijos žodynas.- Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.- 335, [1] p. Apie tikėjimo ugdymą: knyga ieškantiems tiesos: apmąstymai.- Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.- 123, [1] p.: diagr. Gyvenimo sėkmės ugdymas.- Vilnius: Agora, 2009.- 336 p.: iliustr. Profesinio orientavimo ir konsultavimo psichologija.- Vilnius: Agora, 2009.- 318, [1] p.: diagr. Saviugda šiandien: kuriančian savo gyvenimą jaunimui ir jo ugdytojui.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto l-kla, 2010.- 60 p.: iliustr. Vertimas Apie pedagogiką / Imanuelis Kantas; iš vok. kalbos vertė L. Jovaiša.- Kaunas : Šviesa, 1990.- 60, [2] p.

Justinas JUODAITIS (1899-1969) Kunigas. Gimė 1899 m. lapkričio 2 d. Pavelktiniuose (Šakių raj.). Mirė 1969 m. vasario 3 d. Kelmėje, palaidotas Kražiuose (Kelmės raj.). Mokėsi Sintautų mokykloje, Vilkaviškio, Voronežo gimnazijose.1923 m. baigė Seinų kunigų seminariją. 1927-1931 m. studijavo Romoje.1927-1931 m., 1933-1943 m. Telšių kunigų seminarijos dėstytojas ir dvasios tėvas. 1946-1949 m. Telšių vyskupijos valdytojas. 1949 m. suimtas, o 1950 m. ištremtas į Sibirą. Iš tremties grįžo 1956 m. 1965 m. paskirtas Telšių kapitulos prelatu. Knyga Vyskupo Valančiaus Blaivybės brolija / kun. dr. Juodaitis.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1935.- 30 p. Praeities šešėliai: atsiminimai. - Vilnius: Katalikų akademija, 2006.- 199, [1] p.: portr. Atsiminimai apie vyskupą Vincentą Borisevičių.- Telšiai, 2006.- 53 p.: iliustr.


91

Antanas JUOZAPAVIČIUS (1872-1940) Istorikas, kunigas. Gimė 1872 m. spalio 19 d. Poškiečių k. Pakruojo vsl., Šiaulių aps. Mirė 1940 m. rudenį Varniuose. 1895 m. įšventintas kunigu, kunigavo įvairiose vietose Raseiniuose, Laukuvoje ir kt.), nuo 1909 m. Varnių (Telšių raj.) klebonas. Surinko A. Fromo–Gužučio rankraščius, išgarsino jį kaip rašytoją, surinktus raštus perdavė J. Tumui–Vaižgantui. Vėliau, vikaraudamas Laukuvoje, pagal Raseiniuose surinktą medžiagą parašė veikalą „Žemaičių bajorai“. kurį, profesoriui L. Kšivickiui tarpininkaujant, lietuvių kalba planavo išleisti Krokuvos universitetas. Rankraščiu paliko monografiją “Žemaičių Medininkų-Varnių istoriją”. Surinko varniškių prisiminimus apie vyskupą M. Valančių. Artimas rašytojo J. Lindės-Dobilo draugas padėjęs jo romanui „Blūdas“ išvysti pasaulį. Lenkų kalba išleido „Vivos vaco!“ („Gyvuosius šaukiu! 1913). Bendradarbiavo “Vilniaus žiniose”, “Lietuvos ūkininke”, “Viltyje”, “Draugijoje” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Įnamis, Poškiečių Antanas. Knygos Latvių žemdirbių sąjunga=(Latviešu zemnieku savieniba) / Poškiečių Antanas.- [Mariampolė]: ekonom bei polit. Lietuvos žemdirbių s-ga, 1921.- 30 p. Lietuvių žemdirbių sąjunga / Poškiečių Antanas.- Mariampolė: Liet. ekonom. bei pol[it] žem[dirbių] s-ga, 1921.- 30 p.- Leid. spėjamas. Žemdirbių sąjunga kaipo, politinė organizacija: (referatas že-bių konferencijoje 1921 m. 28-30 XII prie dienotvarkės II punkto / Poškiečių Antanas.- [Kaunas]: Lietuvos ekonom. bei polit. žemdirbių s-ga, 1922.- 23 p.

Danutė-Stanislava KRIŠČIŪNAITĖ - JURKIENĖ (g.1932) Poetė. Gimė 1932 m. Tryškiuose (Telšių raj.). Baigė Tryškių vidurinę mokyklą. Dirbo mokyklos sekretore, Telšių ATK kontoroje, “Masčio” fabrike. Gyvena Telšiuose. Knyga Žemės žodžiai: [eilėraščiai].- [Telšiai: Spaudos lankas, 2001?].- 88 p.: iliustr.


92

Paulius JURKUS (1916-2004) Prozininkas, poetas. Gimė 1916 m. liepos 27 d. Žemaičių Kalvarijoje ( Plungės raj.). Mirė 2004 m. balandžio 9 d. Niujorke (JAV). Mokėsi Žemaičių Kalvarijos, Sedos mokyklose. 1936 m. baigęs Telšių gimnaziją, Kauno universitete pradėjo lituanistikos studijas, kurias baigė 1943 m. Vilniaus universitete. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur 1949-1950 m. redagavo ir leido žurnalą “Aidai”. 1950 m. apsigyveno JAV, redagavo dienraštį “Darbininkas”. 1988-1998 m. Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas. Slapyvardžiai: A. Džiu-kas, Džiugėnas A., Kinčius V. R. ir kt. Knygos Namų ugnis: lyrika.- Lichtenfels: B. l., 1945.- 75 p. Pavasaris prie Varduvos: [novelės].- [Chicago]: Lietuviškos knygos klubas, [1954].- 175, [1] p.: iliustr. Smilgaičių akvarelė: premij. romanas.- [Chicago]: Lietuviškos knygos klubas, [1957].- 527 p. Ant Vilnelės kranto: Vilniaus legendos.- [Chicago]: Lietuviškos knygos klubas, 1968.- 200 p.: iliustr. Juozas Bagdonas: [monografija-albumas].- New York: LB Vaižganto kultūros klubas New Yorke, 1972.- 80 p.: iliustr. Juodvarniai: pasaka-poema.- [Broklyn (N.Y.)]: “Darbininko” laikraštis, 1975.- 200 p.: iliustr. Lituanika: lituanist. m-klų 8 sk.- [Brooklyn]: JAV LB Švietimo taryba, 1979.- 320 p.: iliustr., 1 žml. lap. Lietuvos istorijos ir Lietuvos geografijos pratimai: lituanist. m-klų 8-am sk.: pritaikyta vadovėliui Lituanika.- Chicago: JAV LB Švietimo taryba, 1980.- 80 p.: iliustr. Kai Vilniaus liepos žydi: Žibunto sakmės apie Vilnių.- [Brooklyn]: Varduva, 1985].- 159 p.: iliustr.

Jonas JUŠKA (1815-1886) Kalbininkas, tautosakininkas, pedagogas. Gimė 1815 m. birželio 8 d. Dilbėje Žarėnuose (Telšių raj.). Mirė 1886 m. gegužės 11 d. Kazanėje (Rusijos respublika). Mokėsi Žarėnų vsl., Išteikių pradinėje mokykloje. Vėliau Dotnuvos bernardinų mokykloje, 1833-1839 m. Kražių gimnazijoje. 1840-1844 m. Charkovo universitete studijavo klasikinę filosofiją. Mokytojavo Mogiliovo (1844-1851) m., Novgorodo (1851-1858) m. gimnazijose. Vėliau dirbo Novgorodo (nuo 1858) m., Peterburgo (nuo 1859) m., Kazanės (1862-1864) m. kadetų korpuso inspektoriumi. 1864 m. Nižnij Novgorodo gimnazijos inspektorius, nuo 1865 m. lotynų kalbos mokytojas. 1867 m. persikėlė į Jekaterinburgą , 1875 m. paskirtas į Kazanės gimnaziją. Pavardės forma: Juškevičius. Knygos


93 Kalbos ljetuviszko ležuvio ir letuviszkas statrszimas arba ortograpija.- Peterburgas: spaustuveje Mokslu Akademijos, 1861.- 57 p. Juška A., Juška J. Литовскiя народныя пъсни. С переводомь на русскiй языкь И. А. Юшкевича.- Санкт Петербургь: Императь. АН, 1867.- [4], 43 p.

Antanas JUZUMAS (1822-1871) Religinis rašytojas, istorikas, kunigas. Gimė 1822 m. lapkričio 21 d. Rubikuose (Mažeikių raj.). Mirė 1871 m. kovo mėn. Kargopolyje (Archangelsko sr., Rusija). Mokėsi Sedos parapinėje, Telšių mokyklose, 1843-1845 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, 1845-1849 m. Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1849-1851 m. vikaras Šiauliuose, 1851 m. kapelionas Kaune, 1852-1855 m. Varnių kunigų seminarijos teologijos profesorius. 1855 m. Vidžių klebonas ir Zarasų dekanas. Apkaltintas rėmęs 1863 m. sukilimą, buvo kalinamas Vilniaus kalėjime, o vėliau ištremtas į Kargopolį kur mirė. Paliko Bažnyčios istorijos Žemaičiuose ir homiletikos rankraščius, kurie dingo. Knyga Didesis elementorius ir katakizmas, arba trumpas mokslas wieros krikszczioniszkos, paraszitas par kun. Tadeusza Juzumowicze [tikrasis aut. A. Juzumas] inspektoriu Warniu simunarios.- Wilniuje: spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1855.- 64 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1860.- 64 p.

Tadas JUZUMAS (1810-1851) Religinis rašytojas, švietėjas, kunigas. Gimė 1810 m. liepos 14 d. Rubikuose (Mažeikių raj.). Mirė 1851 m. birželio 14 d. Varniuose (Telšių raj.). Mokėsi Sedos parapinėje, Žemaičių Kalvarijos dominikonų mokyklose, 1829-1832 m. Varnių(Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1833-1834 m. Sedos mokyklos mokytojas. Vėliau studijavo Vilniaus katalikų dvasinėje akademijoje. Nuo 1839 m. ėjo įvairias administracines pareigas Varnių kunigų seminarijoje, be to dėstė lotynų kalbą, bažnyčios istoriją ir teologiją. 1848 m. kartu su J. K. Račkausku parengė “Seną aukso altorių”. Parapinių mokyklų Žemaitijoje steigėjas. Pavardės formos: Juzumowicze, Juzamavičius. Knygos Senas auksa altorius arba surinkymas iwairiu maldun yr giesmiun. Diewabaymingam katalykuy wysokiunsy atsyejimunsy reykalingu, parweyzietas, yr su pridieimu trumpa pamokima apey sakramęta Pakutos S. yr nekuriun reykalingesniu maldun yr giesmiun. Ysz nauja spaustuwien paduotas.Wilniuje: kasztu ir spaustuwy A. Dvorcziaus yr M. Roma, 1848.- 526 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dvorcziaus, 1849.- 516 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dvorcziaus, 1849.- 516, [6] p.: iliustr.


94 Tas pat.- Wilniuje: kasztu knigarnes Rubina Rafalowiczes, spaustuwien M. Zymelowicze, typografa,1850.- 532 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dvorcziaus, 1851.- 516 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dvorcziaus, 1851.- 516 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu knigarnes Rubina Rafalowiczes, spaustuwien M. Zimelowiczes typografa,1852.- 532 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1853.- 595 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dworcziaus, 1853.- 516 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Jozapa Zawadzki, 1854.- 587 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1856.- 587 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1858.- 571 p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuje: kastu yr spaustuwi Jozapa Zawaddzki, 1859.- 571 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Jozapa Zawadzki, 1860.- 571 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu S. R. Solca [M. Zimeliovičiaus sp.], 1861.- 571 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1861.- 571 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1861.- 571 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzki, 1864.- 592 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuja: spaustuweja A. Syrkina, 1864.- 592 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzki, [1865].- 592 p.: iliustr. Tas pat, antr.: Сенасъ аукса алторюсъ, арба Суринкимасъ ивайрю малдунъ иръ гъсмюнъ дева баймингамь каталикуй вйсокюнсы атсйэимунсй рейкалингу: парвейзетась иръ су придеиму трумпа памокима апй сакрамента пакутосъ ш. иръ некурюнъ рейкалингесню малдунъ иръ гесмюнъ ишъ науя спаустувенъ падуотасъ. - Вильнюй: спаустувенъ Р. М. Рома, 1866.627 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Jozapa Zawadzkio, 1879.- 592 p.: iliustr.

Vincentas JUZUMAS (1819-1901) Religinis rašytojas, švietėjas, istorikas, vertėjas, kunigas. Gimė 1819 m. vasario 26 d. Rubikuose (Mažeikių raj.). Mirė 1901 m. birželio 14 d. Varniuose (Telšių raj.). Mokėsi Sedos parapinėje,vėliau Žemaičių Kalvarijos dominikonų, Telšių pavietinėj mokyklose, kurią baigė. 1839 m. Baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją (1843) m., kunigavo Kvėdarnoje, Laukuvoje, Kalnujuose, Žarėnuose (Telšių raj., 1854-1855 m.), Lieplaukėje (Telšių raj., 1857-1861 m.), Plateliuose, ilgiausiai Varniuose, kur buvo dvasininkų pataisos namų prižiūrėtoju, parapijos klebonu. Rankraščiu paliko dalies Žemaičių vyskupijos parapijų (Alsėdžiai – Meškuičiai) aprašymą (1875-1879 m.). Pavardės forma: Juzumavičius. Knygos Paskutini waląnda giwenima žmogaus ant szio swieta diel naudos kaipj ligonu tejp ir swejku. Žemajtiszkaj parasze kunigas Wincentas Juzumowicze.- Wilniuje: spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1856.- 210 p. Aplankymas parakwijos par jos klebona arba iszguldimas daliku tikėjima S. Rima – Katalikiszka. Žiamajtizkaj paraszitas par kuniga Wincenta Juzomowicze.- Wilniuj: spaustuwiej ir kasztu Juzapa Zawadzkia sp., 1860.- 236 p.


95 Giwenimas žmogaus krikszczionies arba iszguldimas prisakimu wieszpaties Diewa ir bažninczios szwentos. Žiamajtiszkaj paraszitas par kunega Wincenta Juzumowiecze.- Wilniuje: spaustuwie Juzapa Zavadzki, 1861.- 191 p. Tas pat.- Wilniuje: spaustuwie Juzapa Zawadzki, 1861.- 191 p. Naujas ziamajtiszkas elementorius su katekizmoms ir ministranturu. Iszduotas par kuniga Wincenta Juzomowicze.- Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- 80 p. Tas pat.- [Tilžė: J. Zabermano, K. Albergso ir Ko sp., 1868?].- 49,[2] p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir Ko sp., 1870].- 58 p. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1871?].- 49, [1] p. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus? sp., 1872?].- 75 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1872].- 46 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo? sp., 1873?].- 49, [1] p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864. Tas pat.- [Karaliaučius: Reilenderio ir sūnaus? sp.,1874?].- 47 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864. Tas pat.- [Tilžė: Reilenderio ir sūnaus sp? sp., 1875?].- 32? p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1863.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo? sp., 1875].- 46, [1] p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1876].- 64 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp.,1877?].- 49 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj, 1864. Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp.,1879?].- 49 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Ragainė: E. Miugės sp., 1879].- 32 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1863.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1881?].- 49 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1883?].- 49 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1885?].- 49 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1887?].- 49 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1889?].- 49 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius. Vertimai Velioglovskis, Valeras. Szwentas Izidorius artojas. Kningele diel žinios ir naudos artoju. Žemajtiszkaj iszrasze Wincentas Juzumowicze kunigas Kalnuju.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzkia, 1854.- 80 p. Kiali i dangu par iwajrius szio swieta križelus kanakados lankiszkaj paraszita, dabar žemajtiszkaj iszgulde kunegas Wincentas Juzumowicze.- Wilniuje: Spaustuwie Juzapa Zawadzki, 1857.- 40 p. Tas pat.- Wilniuje: spaustuwie Juzapa Zawadzki, 1861.- 40 p.


96

Teklė KAČIUKAITĖ (g.1915) Memuaristė. Gimė 1915 m. Pasandravėje (Raseinių raj.). Mokėsi Šiluvos mokykloje. Dirbo Kauno amatų mokykloje, instruktore, Vilniaus kunigų seminarijoje. 1943-1946 m. dirbo Telšių kunigų seminarijoje virėja, ekonome. Knyga Atleiskim savo priešams: [atsiminimai].- Vilnius: Mintis, 1992.- 138 p., [8] iliustr. lap.

Klemensas KAIRYS (1836-1864) Poetas, kunigas. Gimė 1836 m. vasario 15 d. Liudiškiuose (Anykščių raj.). Mirė 1864 m. gegužės 28 d. Verchoturjėje ( Jekaterinburgo sr., Rusija). 1854-1857 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, 1857-1861 m. Peterburgo katalikų dvasinėje akademijoje. Kunigavo Rokiškyje, nuo 1862 m. kapelionas Kauno gimnazijoje, už 1863 m. sukilimo rėmimą ištremtas į Uralą. Sueiliavo gamtos aprašymų, laiškų ( eilėraštis “Dienelė brėkšta” buvo virtęs daina). Rankraščiu paliko lenkiškų eilėraščių rink. “Zbiorek rymov i poezyi…” („Eilių ir poezijos rinkinėlis“ 1857-1858) m. Knyga Geražodis A. B. dienoj varduvių.- [S. l.: s. n.., 1993].- [4] p.- Virš. antr.: Kunigas, poetas Klemensas Kairys, 1836 vasario 15-1864 gegužės 28.

Antanas KAKANAUSKAS (g.1955) Publicistas, poetas. Gimė 1955 m. vasario 9 d. Dubėnuose (Kelmės raj.). Mokėsi Dūdlaukio, Eržvilko, Smalininkų, Laurų, Dabikinės, Saugų mokyklose. Baigė Panevėžio pedagoginę muzikos mokyklą, Vilniaus pedagoginį institutą (1986). Dirbo Zarasų, Vilkaviškio, Šakių, Plungės, Telšių rajonuose. Gyvena Telšiuose. Kūryba publikuota rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, ir įvairiuose almanachuose. Slapyvaržiai: Antanas Kaunas, Alius Karosas, Kostas Antanaitis ir kt. Knygos Žmonės Žemaičių Žemėje: apybraižos / Antanas Kakanauskas, Elė Kakanauskienė.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2002.- 12, [1] p.: iliustr.


97 Žemaitijos kalnai ir mūsų širdys: esė.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2003.- 136, [2] p.: iliustr. Žmonės Žemaičių Žemėje - 2: apybraižos / Antanas Kakanauskas, Elė Kakanauskienė.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2004.- 155, [2] p.: iliustr. Dešimt kelionių po Žemaitiją ir Lietuvą.- Telšiai: [ Spaudos lankas], 2005.- 184, [2] p.: iliustr.

Elena KAKANAUSKIENĖ (g.1962) Publicistė, poetė, vertėja. Gimė 1962 m. rugpjūčio 18 d. Telšiuose. Baigė Telšių 5-ją vidurinę mokyklą (1980), Vilniaus Valstybinį universitetą (1985). Dirbo Vilniuje, Trakuose, Telšiuose. Mokytojauja Telšiuose. Kūryba publikuota rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, ir įvairiuose almanachuose. Knygos Žmonės Žemaičių Žemėje: apybraižos / Antanas Kakanauskas, Elė Kakanauskienė.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2002.- 121, [1] p.: iliustr. Žmonės Žemaičių Žemėje - 2: apybraižos / Antanas Kakanauskas, Elė Kakanauskienė.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2004.- 155, [2] p.: iliustr. Vertimas Šilanskas M. Telšiai – Žemaitijos sostinė = Telsiai – the capital of Samogitia: [fotoalbumas]; [vertė į anglų kalbą Elena Kakanauskienė].- Telšiai [Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė], 2009.- 144 p.: iliustr.- Dalis gretut. teksto liet., angl.

Edvinas KALĖDA (g.1965) Prozininkas. Gimė 1965 m. lapkričio 27 d. Telšiuose. Tikroji pavardė ir vardas Giedrius Rekašius. Baigė Telšių III - ją vidurinę mokyklą. Elektrikas. Gyveno Klaipėdoje, Kaune, JAV, Palangoje. Gyvena Šilalėje. Knygos Nemylimi: romanas.- Vilnius: Charibdė, 1997.- 528 p.- (Naujas romanas). Tas pat.- Vilnius: Charibdė, 1998.- 528 p.- (Naujas romanas). Tas pat.- Vilnius: Charibdė, 1998.- 528 p.- (Naujas romanas). Tas pat.- Vilnius: Naujoji Rosma, 1999.- 527, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Naujoji Rosma, 2000.- 528 p. Tas pat.- Vilnius: Naujoji Rosma, 2001.- 527 p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2004.- 527, [1] p.


98 Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2008.- 502, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2009.- 502, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2010.- 502, [2] p. Svetimi: [romanas]- Vilnius: Naujoji Rosma, 1999.- 451, [3] p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2004.- 484, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2008.- 398, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2009.- 398, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2010.- 398, [2] p. Pasmerkti: [romanas].- Vilnius: Naujoji Rosma, 2000.- 578 p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2004.-579 p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2009.- 518 p. Tas pat.- Vilnius: Naujoji Rosma, 2010.- 577, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2010.- 518, [1] p. Auksaviriai: romanas.- [Vilnius]: Rosma, 2000.- 386, [1] p. Tas pat.- [Vilnius]: Rosma, 2001.- 386, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2005.- 386 p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2010.- 373, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2011.- 373, [2] p. Auksaviriai 2: [romanas].- Vilnius: Rosma, 2001.- 397, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2005.- 397 p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2010.- 382, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2011.- 382, [2] p. Kaunas. Saulius: romanas.- Vilnius: Rosma, 2002- 2004. [D.]1.- 2002.- 319, [1] p. [D.]2.- 2004.- 299, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2005. [D.]1.- 387 p. [D.]2.- 397 p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2006. [D.]1.- 319, [1] p. [D.]2.- 299, [1] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2010. [D.]1.- 277, [2]. [D.]2.- 254, [2].

Alfonsas KALNIUS (1907-1981) Kalbininkas, tekstologas. Gimė 1907 m. Auksūdyje (Kretingos raj.). Mirė 1981 m. birželio 7 d. Kaune. Mokėsi Palangos progimnazijoje, Telšių gimnazijoje bei Telšių kunigų seminarijoje. Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką ir pedagogiką. Baigė 1938 m. Tobulinosi Vienoje. 19341963 m. mokytojavo Kauno vidurinėse mokyklose. Lituanistikos ir lietuvių kalbos mokymo klausimais rašė „Akademike“, „Gimtojoje kalboje“, „Tautos mokykloje“, „Židinyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Kartu su kitais parengė ir 1948 m. išleido „Lietuvių kalbos rašybos žodyną“, kuriam parašė didžiąją dalį teksto (išskyrus apie tarmes ir vardyną). Redagavo M. Valančiaus „Palangos Juzę“ (1947), Žemaitės raštus (t.1-4, 1948). Knygos


99 Lietuvių kalbos rašybos vadovėlis su kirčiuotu žodynu: m-klai ir visuomenei / A. Kalnius, Z. Kuzmickis, J. Talmantas.- Kaunas: Sakalas, 1938.- 223 p. Lietuvių kalbos sintaksė.- Kaunas: Valstybinė l-kla, 1943.- 112 p. Sieninių lentelių serija lietuvių kalbos fonetikai ir kirčiavimui mokyti / A. Kalnius, K. Poškus. Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1961.- 28 p., 14 lent.

Viktoras KAMANTAUSKAS (1899-1951) Kalbininkas, vertėjas. Gimė 1899 m. spalio 28 d. Rumšiškėse (Kaišiodarių raj.). Mirė 1951 m. lapkričio 1 d. Norwoode (JAV). 1906 m. išvyko pas vargoninką tėvą į JAV. 1912-1921 m. studijavo klasikinę filologiją Yale`o (JAV) universitete. 1921 m. grįžo į Lietuvą. Kurį laiką mokėsi kalbotyros Lietuvos universitete pas K. Būgą. 1923 m. Montpellier (Prancūzija) universitete gilino prancūzų kalbos studijas.1924-1927 m. mokytojavo Telšių, 1927-1929 m. Plungės gimnazijose. Nuo 1931 m. ELTOS vyr. redaktorius. Nuo 1938 m. dirbo konsulu Liepojoje (Latvija). 1941-1944 m.VDU dėstė anglų kalbą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Dirbo VLIK`e, Lietuvos Raudonajame Kryžiuje. 1950 m. persikėlė į JAV, dalyvavo lietuviškoje veikloje. Slapyvardis: V. K. Knygos Trumpas kalbos netaisyklingumų ir barbarizmų žodynėlis.- Kaunas: [Valstybės sp.], 1928.- 78 p. Trumpas lietuvių kalbos kirčio mokslas: [2 d.].- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1928-1931. D.1: teorija.- 1928.- 71 p. Tas pat.- 1930.- 71 p. D.2: kirčio žodynas.- 1929.- 156 p. Tas pat.- 1931.- 156 p. Kalbėkime lietuviškai.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1933.- 89 p.- (Š. Kazimiero d-jos leid., Nr. 555). Ir aš esu vyras!: pramogų ir darbelių knyga berniukams.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1935.- 164 p.: iliustr. Praktiškas etiketo vadovėlis.- Kaunas: Pavasaris, 1935.- 168 p.- (Pavasario knygyno leidinys; Nr. 7). Jaunam moksleiviui I. Kaip sveikam būti. 2. Kaip mokytis.3. Kaip elgtis.- Kaunas: Sakalas, 1936 –112 p. Anglų kalbos gramatika aukštesniajai klasei.- Heichdorf: [J. Slavėnas], 1945.- 137 p. Trumpas prancūziškai lietuviškai vadovėlis.- Tübingen: Patria, 1946.- 55 p. Anglų kalbos gramatika.- Weilheim-Teck: “Atžalynas”, 1947.- 120, [4] p. Ispanų kalbos vadovėlis.- Tübingen: Patria, 1947.- 126 p. Vertimai Hagardas H. R. Karaliaus Saliamono kasyklos / H. Rider Haggard.- Kaunas-Vilnius: “Švyturio” b-vė, 1923.- 248 p.- (Jaunimo b-ka; Nr.16). Danseni E. Kalno dievai ir kiti veikalai / Lord Dunsany.- Kaunas-Vilnius: “Švyturio” b-vė, 1923.- 64 p.- (Teatro b-ka; Nr.12).


100 Kolodis K. Pinokio nuotykiai / C. Collodi.- Kaunas: “Švyturio” b-vės leid. ir sp., 1926.- 192 p.: iliustr.- (Jaunimo b-ka; Nr. 26). Nala ir Damayanti: (epizodas iš Mahabharatos).- Kaunas: B. l., 1926 (virš 1927).- 34, [2] p.(Atsp. iš „Židinio“, 1926, Nr.10). Rolanas R. Beethoveno gyvenimas / Romain Rolland.- Kaunas: “Vairo” b-vė, 1927.- 48 p. Moljeras. Juokingosios pamaivos = ( Les precieuses ridicules) / Moliére; Vikt. Kamantausko vertimas su V. Dubo prakalba.- Plungė: “Vilnies knygynas”, 1928 (Telšiai: “Perkūno” sp.).- 55 p. Golsvortis D. Tamsioji gėlelė: romanas / John Golsworthy.- Kaunas: “Vairo” b-vė, 1929.- [2], 125 p. 13 apysakų.- Plungė: “Vilnies” knygynas, [1929].- 150, [1] p. Lichtenberže A. Mano mažasis Trottas: Pranc. Akademijos vainikuotas romanas / André Lichtenberger.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1930.- 142 p. Styvensonas R. L. Lobių sala / R. L. Stevenson.- Plungė: “Vilnies” knygynas, 1930.- 218 p. Bernet-Hodžoson F. Mažoji Sara / Frances Hodgson Burnett.- [Kaunas]: B.l., [1931].- 100, [2] p. Katalikų socialinė pasaulėžiūra / [vert. L. Bistras, V. Juodeika, S. A. Bačkys, V. Kamantauskas] .- Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1931.- XLII, 173, [1] p. Kornelis P. Sidas / Corneille.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, [1931].- 55 p. Koloma L. Trys ispaniškos apysakos / Liudvikas Coloma.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1932.257, [1] p.- (Šv. Kazimiero [dr]-jos leid.; Nr.538 ). Moravskis M. Vakarai prie Lemano / kun. Marijonas Moravskis S.J.- Kaunas: Šv. Kazimiero dja, 1932.- 257 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.520 ). Baden-Povelis R. Skautybė berniukams: autoriz. vert. / Lordas Baden-Powelis.- Kaunas: „Skautų aidas“, 1934.- 328 p.: iliustr. Tas pat.- Toronto: Lietuvos skautų brolijos vadija, 1956.- 309 p.: iliustr. Tas pat.- [Klaipėda]: Lietuvos skautija, 1998.- 183, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2010.- 287, [1] p.: iliustr. Ser J. Juo plačiau, juo prie tiesos arčiau=(Aur large): visuotinio sutaikinimojo metodo ir pilnutinės intelektualybės eskizas / J. Serre`as.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1934.- 139 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.607). Hugo V. Vargdieniai: [5 t.] / Viktor Hugo.- [Kaunas]: Sakalas, 1935-1936. T.2.- 1936.- 216, VIII p. T.4.- 1936.- 359 p. Tas pat.- [Chicago (Ill)]: Nemunas, [1955-1957]. T.2.- [1956?].- 216 p. T.4.- [1957].- 358 p. Palau G. Veiklioji katalikė / Gabrielius Palau SJ.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1935.- 184 p.(Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.618). Bensonas R. H. Pasaulio valdovas: Antikristo laikų romanas / R. H. Benson.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.- 424 p.- (Šv. Kazimiero d-os leid.; Nr.653 ). Plus R. Gyventi su Dievu / R. Plus SJ.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.- 96 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.645 ). Benetas A. Diegas: [2 d.] / Arnold Bennet.- Kaunas: Žinija, 1938. D.1.- 184 p.- (Skaitymų b-ka; Nr.1 ). D.2.- 176 p. Cveigas S. Magelanas: [2 d.] / Stean Zweig.- Kaunas: Žinija, 1939. [D.1].- 164 p.- (Skaitymų b-ka; Nr.19 ). D.2.- 134, [2] p.- (Skaitymų b-ka; Nr.20 ). Kader V. S. Mirtis ateina arkivyskupo: [2 d.] / Willa Cather.- Kaunas: Mokslo koop. b-vė „Žinija“, 1940. [D.1].- 152 p.- (Skaitymų b-ka; Nr.6 (30)). D.2.- 184 p.- (Skaitymų b-ka; Nr.7 (31)). Dikensas Č. Dovydas Coppierfildas: [6 t.].- Kaunas: Lietuvos TSR Valst. l-kla, 1941.


101 T.1.- 292 p. T.2.- 270 p. T.3.- 273 p. T.4.- 274 p. T.5.- 258 p. T.6.- 298 p. Burnet F. G. Fontlerojus; Sara: [apysakos vaikams] / Frensis Bernet; vertė S. Kalvaitis: „Fontlerojus“, V. Kamanatauskas: „Sara“.- Vilnius: Viltis, 1995.- 255 p. Tamsioji gėlelė / Džonas Golsvortis; iš anglų k. vertė V. Kamantauskas. Kimas / R. Kiplingas; iš anglų k. vertė Z. Danilevičius.- Kaunas: Vaiga, 1995.- 349, [1] p.- (Anglų romanai).

Kalikstas KASAKAUSKIS (apie 1794-1866) Kalbininkas, religinis rašytojas, vertėjas, kunigas. Gimė apie 1794 m. Didkiemyje (Šilalės raj.). Mirė 1866 m. birželio 6 d. Akmenėje. 1808-1814 m. mokėsi Kražių gimnazijoje, 1814-1818 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1819-1825 m. kunigavo Salantuose. 1826-1831 m. studijavo Vilniaus universitete. 1831-1835 m. kunigavo Kaltinėnuose, nuo 1836 m. iki mirties Akmenėje. 1841 m. Varnių kapitulos prokuratorius, 1846 m. kapitulos kuštorius. Knygos Kalbrieda liežuwio ziamaytiszko = Gramatyka języka žmudzkiego uložona przez X. Kalixta Kossakiewskiego, Plebana Kaltynianskiego doktora Teologii.- Wilno: Nakladem; Drukiem manesa i Zymela, 1832.- 156 p.- Lenkų k. pavyzdžiai lietuvių k. Gyrtibe ir blajwiste. Apraszi kunigs Pralots Kassakauskis.- Wilniuje: spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1859.- 24 p. Pasaka apej pašnekiesni yarp welnia yra szimkorju po atsyžadieima katalyku nu geryma arielkas .- Wylnuje: spaustuwieji Juzapa Zawadzkie, 1861.- 55 p. Tas pat.- Wilnuje: spaustuwieji Juzapa Zawadzkie, 1862.- 55 p. Iszguldims apej sakramenta pakutos, arba spawiednes szwentos. Paraszits par kuniga pralota Kassakauski.- Wilniuji: spaustuwieji Juzapa Zawadzkie, 1864.- 56 p. Iszguldims pawinaszczju krykszczjonu – katalyku, apraszits par kuniga pralota Kassakauski, klebona Akmenes.- Wylnuje: kasztu ir spaustuweje Juzapa Zavadzke, 1864.- 104 p. Vertimas Bialobžeskis M. Ишгулдимай швенту еванелiю антъ вису недьлю иръ швенчю иштису мету.- Вилнюй: спаустувеъ А. Г. Сыркина, 1869-1870. Далисъ антра: [vertė K. Kasakauskis].- 1869.- [4], 426 p.


102

Julijonas KASPERAVIČIUS (1865-1933) Vertėjas, kunigas. Gimė 1685 m. Mirė 1933 m. spalio 18 d. Kretingoje. Mokėsi Kretingoje, Jelgavoje ir Varniuose (Telšių raj.). 1892 m. baigė Saratovo kunigų seminariją ir kurį laiką gyveno Saratove. 1897 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo Kupiškyje, Kelmėje, Upytėje. Kunigavo Palangoje, Rietave. 1926 m. įstojo į pranciškonų vienuolyną, gyveno Kaune. Vertimas Muzzarelli Alph. P. Naujasis mojinis vainykelis nupintas isz trumpu apmislyjimu apie reikalingiausias kriksczionizkame gyvenime tiesas, isz aukų dėl Szv. Marijos su maldomis, ant kiekvienos mojaus dienos. Isz vokiszkos iszvertė K. K. [J. Kasperavičius].- Tilžėje: J. Šenkės sp., 1902.- 52 p.: iliustr.

Ambraziejus Pranciškus KAŠARAUSKIS (1821-1882) Gamtininkas, kraštotyrininkas. Gimė 1821 m. Pavandenės apylinkėse (Telšių raj.). Mirė 1882 m. gruodžio 26 d. Tomske (Rusija). Mokėsi Kražių gimnazijoje, 1840-1844 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, kunigavo Baisogaloje, Pajūryje. 1850-1851 m. Telšių bajorų mokyklos kapelionas. 1852-1863 m. Varnių kunigų pataisos namų vedėjas. Po 1863 m. sukilimo ištremtas į Sibirą. Gyveno Bijske, Tomske. Paskelbė straipsnių lietuvių kalbos klausimais, išvertė į lietuvių kalbą botanikos vadovėlį, rinko tautosaką, žodžius, etnografinę medžiagą. Rankraščiais paliko: „Trets dwejats lakštų apie žemajtių niekniekius“.- Telšiai, 1851; „Botanika, trumpaj israszita arba pirmutinis mokslas apie želanczius daiktus, kaip szit: apie medžius, jawus, žoles, kiminus, kerpes, grybus, polejus ir kitus želmenius“ / Perdėtas isz lenkiszkos kalbos į lietuviszką kun. Ambroziejaus Kossarzewskio.- Rankraštis dingo. Dalis jo buvo išspausdinta “Tėvynės sarge” 1901 Nr.2/3.

Raimondas KAŠAUSKAS (g.1934) Prozininkas. Gimė 1934 m. spalio 10 d. Birikuose (Telšių raj.). 1953 m. baigė Telšių Žemaitės gimnaziją. 1954-1968 m. dirbo žurnalo “Genys”, 1969-1970 m. žurnalo “Pergalė” redakcijose. 1958 m. baigė VU istorijos ir filologijos fakultetą.1970-1973 m. Lietuvos rašytojų sąjungos konsultantas. Knygos Saloje: apsakymai.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960.- 96 p.: iliustr. Žmonės iš arti: apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1961.- 171 p.: iliustr. Arvydas ir saulutė.- Vilnius: Vaga, 1962.- 47 p.: iliustr.


103 Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1975.- 24 p.: iliustr. Senojo miesto amžius: apysaka.- Vilnius: Vaga, 1966.- 183 p. Šiaurės krantas: apsakymai vaikams.- Vilnius: Vaga, 1967.- 80 p.: iliustr. Suaugusiųjų žaidimai: apysakos ir apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1969.- 312 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1998.- 381, [2] p. Motociklininkai: apysakos.- Vilnius: Vaga, 1973.- 290, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Vyturys, 1989.- 202, [1] p. Mažos mūsų nuodėmės: romanas.- Vilnius: Vaga, 1976.- 277, [2] p. Gerumo kaina: romanas.- Vilnius: Vaga, 1978.- 400, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1983.- 229 p. Mano motinos akys: apysakos.- Vilnius: Vaga, 1979.- 420, [3] p. Žaliuojančios kalvos. Mažos mūsų nuodėmės: romanas ir apysaka.- Vilnius: Vaga, 1982.- 374 p. Saulelė raudona: romanas.- Vilnius: Vaga, 1985.- 288 p. Medaus pieva: apsakymai.- Vilnius: Vyturys, 1988.- 135, [1] p.: iliustr. Vakaris vėjas: romanas.- Vilnius: Vaga, 1989.- 233, [1] p. Visi Žemės vaikai: romanas, apysaka.- Vilnius: Lietuvos rašyt. sąjungos l-kla, 1995.- 285, [2] p. Devynios senų ir naujų laikų istorijos: apysakos.- Vilnius: Žuvėdra, 2001.- 429, [2] p. Gailestis: apysakos.- Vilnius: Žuvėdra, 2003.- 396, [3] p. Milijoną! arba Stokholmo sindromas: romanas.- Vilnius: Vaga, [2006].- 140, [2] p. Laukimas: romanas.- Vilnius: Vaga, 2007. - 413, [2] p. Badmetis, arba Žali akiniai arkliams: romanas.- Vilnius: Versus aureus, [2009].- 446, [1] p.

Stasys KAŠAUSKAS (g.1943) Prozininkas, publicistas. Gimė 1943 m. rugpjūčio 10 d. Birikuose (Telšių raj.). Baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė VU žurnalistiką. 1969-1971 m. dirbo „Komjaunimo tiesos“, “Tiesos”, 1971-1975 m. “Gimtojo krašto”, 1975-1980 m. “Literatūros ir meno”, 1980-1993 m. “Moksleivio”, 1993-1994 m. “Atgimimo” redakcijose. Nuo 1993 m. žurnalo “Lithuania in the World” leidėjas ir redaktorius. Kovo 11-osios akto signataras. 2001-2004 m. leidyklos „Artlora“ direktorius. Nuo 1998 m. Dominikos Respublikos garbės generalinis konsulas Lietuvoje. Knygos Žemė nelieka skolinga: apybraiža.- Vilnius: Mintis, 1974.- 23 p.: iliustr.- (Tavo didvyriai, Tėvyne). Žmonės didelėje žemėje: reportažai apie BAMą.- Vilnius: Mintis, 1977.- 63 p., [8] iliustr. lap.: iliustr. Gyvenimo vagos: apie Rokiškio raj. L. Giros kolūkį.- Vilnius: Mokslas, 1980.- 51 p.: iliustr.(Žemė ir žmonės). Negrįžtantis bumerangas: kelionės apybraiža.- Vilnius: Mintis, 1980.- 127 p., [20] iliustr. lap.(Meridianai). Gyvenimo paveikslai: publicist. novelės.- Vilnius: Vaga, 1982.- 205 p. Mes Adomo vaikai: ironiška proza.- Vilnius: Vaga, 1984.- 221, [3] p.: iliustr. Nekasdieniniai pasimatymai: [meninės apybraižos].- Vilnius: Mintis, 1985.- 159, [1] p.: iliustr.(TSRS – tautų brolija). Meilė ir kiti žaidimai: ironiška proza.- Vilnius: Vyturys, 1987.- 191 p.: iliustr.


104 Einu namo: meninė publicistika.- Vilnius: Vaga, 1988.- 214, [2] p. Tiesos sakymas: [meninė publicistika].- Vilnius: Mintis, 1988.- 137, [3] p. Leisk, Viešpatie numirti.- Vilnius: Mintis, 1990.- 264 p. Gyvenimo paveikslai: [publicistikos rinktinė].- Vilnius: UAB “Standartų spaustuvė”, 2003.- 519, [1] p.

Jonas KATELĖ (1831-1908) Liaudies švietėjas, kunigas. Gimė 1831 m. sausio 13 d. Suvainiuose (Kupiškio raj.). Mirė 1908 m. gegužės 21 d. Panemunėlyje (Rokiškio raj.). 1853-1855 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Ilgametis Panemunėlio klebonas. Rėmė draudžiamos lietuviškos spaudos platinimą, organizavo slaptas kaimo mokyklėles. Varšuvos laikraštis “Tygodnik Powszechny” 1877 m. paskelbė šaltinio vertę turintį monografinį straipsnį apie poetą A. Strazdą (vertimas išspausdintas “Aušroje”, 1883 m. Nr.8-10).

Leonas KAZLAUSKAS (apie 1780-1790- po 1841) Kunigas. Gimė apie 1780-1790 m. Mirė po 1841 m. Skuode. 1808 m. įstojo į Vilniaus vyriausiąją seminariją. 1812 m. paskirtas Telšių mokyklos kapelionu. Kurį laiką buvo Varniuose (Telšių raj.) prie vyskupo J.A.Giedraičio. 1827 m. buvo altarista Šiauliuose, 1838-1841 m. Skuodo altarista. Vyskupui J.A.Giedraičiui ruošiant Naujojo testamento leidimą – vertimą kartu su kunigu T. Venslauskiu, jam prie to darbo nemažai padėjo.

Algirdas KAZRAGIS (1928-1969) Prozininkas, vertėjas. Gimė 1928 m. balandžio 28 d. Darbėnuose (Kretingos raj.). Mirė 1969 m. balandžio 24 d. Telšiuose. 1953 m. baigė Vilniaus universitetą, dirbo Telšių laikraščio “Komunizmo aušra” redakcijoje. Periodikoje paskelbė apsakymų, eilėraščių, humoreskų, straipsnių, išspausdino pjesę “Žentelis” (rink. “Ilgi ilgi metai”, 1971). Kūryba spausdinta Telšių rajono laikraščiuose „Komunizmo aušra“ „Komunizmo švyturyje“ ir kitoje periodinėje spaudoje. Knygos Smurtu ir klasta.- Vilnius: Mintis,1966.- 36 p. Žemaičių kalneliais.- Vilnius: Mintis, 1968.- 126, [1] p.: iliustr. Ką slepia gelmė: vaikystės vaizdeliai.- Vilnius: Vaga, 1969.- 175 p.: iliustr. Vertimai


105 Dimovas D. Pasmerktos sielos: romanas.- Vilnius: Vaga, 1965.- 272 p. Rankovičius Š. Girių karalius: romanas.- Vilnius: Vaga, 1966.- 222 p. Lavrovas J. Susitikimas su stebuklu: apysaka.- Vilnius: Vaga, 1967.- 243 p. Kimas R. Vaiduoklių mokykla / vertė A. Kazragis, J. Kličius, P. Simonaitis.- Vilnius: Vaga, 1970.- 364 p.- ( Drąsiųjų keliai ).

Doloresa KAZRAGYTĖ (g.1942) Aktorė, eseistė, dramaturgė. Gimė 1942 m. rugsėjo 27 d. Gariuose (Jaroslavlio sr., Rusija). 1948-1949 m. gyveno Telšių raj. Želvaičių kaime. 1945-1960 m. gyveno Telšiuose, baigė Telšių vidurinę mokyklą. 1969 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 1976-1977 m. Jaunimo teatro aktorė. 1970-1976 m. ir nuo 1977 m. Kauno dramos teatro aktorė. Rašo ir stato scenos veikalus. Knygos Tiltas be turėklų: aktorės eseistiniai etiudai.- Vilnius: Vaga, 1987.- 214, [1] p., [8] iliustr. lap. Gyvenimas prieš gyvenimą: [aktorės eseistiniai etiudai].- Kaunas: Gabija, 1994.- 179, [1] p. Kasdienybės rožinis.- Kaunas: Gardenija, 1999.- 279 p. Gyvenimas prieš gyvenimą: aktorės esė.- Vilnius: UAB “Baltų lankų” leidyba, 2003.- 342, [1] p. Tas pat.- Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, [2008].- 343 p. Lengvi vienatvės atodūsiai: (noveletės), 2003-2006 m.- Vilnius: "Baltų lankų" leidyba, [2007].215, [1] p. Tas pat.- Vilnius: „Baltų lankų leidyba“, 2008.- 216 p. Ramybės nerimas: esė, novelės, istorijos.- Vilnius: Tyto alba, 2010.- 292, [4] p. Raudoni sandaliukai.- Vilniu: Alma littera, 2012.- 230 p.

Stanislava KERAITĖ žr. Stanislava KERAITĖ - KRYŽAUSKIENĖ Adolfina KERPAUSKAITĖ žr. Adolfina KERPAUSKAITĖ - VARNELIENĖ


106

Petras KEŽINAITIS (1906-1969) Publicistas, vertėjas. Gimė 1906 m. balandžio 25 d. Kybartuose (Vilkaviškio raj.). Mirė 1969 m. lapkričio 5 d. Kaune. Pirmąjį pasaulinį karą praleido Rusijoje. Mokėsi Kybartuose. Nuo 1925 m. dirbo įvairių periodinių leidinių ( “Lietuvos žinių”, “Kultūros”, “Jaunimo”) redakcijose. 1928-1929 m. kalintas Varnių (Telšių raj.) koncentracijos stovykloje. 1929-1930 m. dirbo Telšių laikraštyje “Žemaitis”, 1930-1931 m.“Lietuvos žinių” redakcijoje, 1931-1932 m. redagavo Šiaulių savaitraštį “Naujienos”,1933 m. laikraštį „Jaunimietis“ su priedu „Naujosios Šiaulių naujienos“. 1934-1936 m. žurnalą “Jaunimas”, 1936-1940 m. leido žurnalą “Mūsų jaunimas”. Vėliau dirbo “Nemuno upeivio”, „Socialistinis kelias“, “Šluotos”, “Kauno tiesos” redakcijose. „Kauno tiesoje“ išspausdino nacių nusikaltimus Lietuvoje demaskuojantį romaną „Mirtis čia neturėjo vardo“ (1968). Slapyvardžiai: Artenas, Kbrkš., P. Kybartiškis, Ky-bartulis, P. Kyb-škis, Kžnt, Uzurpatorius, Ževič K. J. ir kt. Knygos Kauno apylinkės: [turist. vadovas].- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958.- 128 p.: iliustr. Kaunas: jo praeitis, dabartis ir ateitis / A. Gulbinskienė, V. Černeckis, P. Kežinaitis.- [Vilnius]: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1960.- 144 p.: iliustr., [60] iliustr. lap. Aplink Kauną: turist. kelionės po Kauno pakraščius ir priemiesčius, jo artimesniąsias bei tolimesniąsias apylinkes.- Vilnius: Mintis, 1966.- 96 p.: iliustr., [1] plano lap. Vertimai Buninas P. Jėzuitai / P. Bunin; vertė P. Kybartiškis [P. Kežinaitis].- Telšiai: „Žemaičio“ red., 1930.- 63 p. Gul, Romanas. Sprogstančios bombos: (Kovojantieji revoliucionieriai).- Kaunas: “Gervės” b-vė, 1932. D.1.- 186, [1] p. Fedinas K. Pirmieji džiaugsmai: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1950.- 376 p. Fedinas K. Nepaprasta vasara: romanas / vertė A. Tiešis, P. Kežinaitis.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1951.- 756 p.: iliustr., 8 iliustr. lap. Tolstojus L. Pjesės.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.- 304, [3] p. Kočetovas V. Žurbinai: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1954.- 507 p. Ovečkinas V. Rajono kasdienybės: [apybraižos].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1955.- 392 p. Malinina A. Marinos gyvenimas: apybraiža apie lakūną-šturmaną, Tarybų Sąjungos didvyrę Mariną Raskovą.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956.- 172, [2] p.: iliustr., portr. Siomuškinas T. Čiukčija: apysaka.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.- 510, [1] p. Laginas L. Atavija Proksima: fantast. romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958.- 527 p.(Nuotykių biblioteka). Sevuncas G. Teheranas: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960. [Kn.]2.- 577, [3] p. Seriabriakova G. Ugnies pagrobimas: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1963. [Kn.]1.- 543 p. Tas pat.- Vilnius: Mintis, 1986. Kn.1.- 423 p.- (Istorinio romano biblioteka; IRB). Gamsachurdija K. Vynuogės žydi: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1962.- 418 p.


107 Kalkis. Bangos šniokščia: romanas / vertė P. Kežinaitis ir B. Puodžiukaitis.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1965.- 520 p. Pervomaiskis L. Laukinis medus: šių laikų baladė / vertė K. Jankauskas ir P. Kežinaitis.- Vilnius: Vaga, 1965.- 554, [1] p. Esa de Keirošas Ž. Relikvija: romanas.- Vilnius: Vaga, 1967.- 282 p. Auezovas M. Jaunoji karta: romanas.- Vilnius: Vaga, 1969.- 251 p.

Jonas KIDYKAS (1905-1999) Vertėjas, kunigas. Gimė 1905 m. sausio 21 d. Žemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.). Mirė 1999 m. spalio 29 d. Čikagoje (JAV). Mokėsi Telšių, Skuodo, Plungės gimnazijose, Scherenbergo noviciate (Olandija), Švento Ignoto kolegijoje Valkenburge (Olandija), Paay-la-Monalio vienuolyne (Prancūzija). Dėstė Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1937 m. atvyko į JAV., dirbo misijose. Kunigavo Čikagoje, Monrealyje, San Paule, Clevelande. Išvertė religinių veikalų. Buvo laikraščio „Mūsų Lietuva“ redaktorius (1964-1974). Bendradarbiavo “Mūsų Lietuvoje”, “Žvaigždėje” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Marijos apsireiškimai Fatimoje.- [Boston]: Tėvų jėzuitų leid., 1946.- 112 p.: iliustr. Marijos Sambūrių bendrieji bruožai: ist. apžvalga, tekstas bei pobūdis, kanoniškos sąlygos, Čikaga, 1959 m. birželio 3 d. / pagal Emile Villaret, Jonas Kidykas.- Chicago: B. l., 1959.- [1], 40, [1] p. Vertimai Dossas A. von. Dorybių perlas / A Doss, SJ; vertė J. Kidykas SJ.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1930.143, [1] p.; [1] iliustr. lap. Drouvenas E. Farmerių vaikai: pasakojimas iš Vacccarijos užkampių Brazilijoje / Ernst Drouven SJ.- Kaunas: “Misijos”, 1933.- 80 p.: iliustr.- (“Misijų” leid.; Nr.1. Iš tolimų kraštų: “Misijų” apysakos jaunimui). Alkanis F. Meilės sutartis / Florentinas Alkaniz.- Kaunas: B. l., 1934.- 48 p.- (Maldos ir vyrų apaštalavimas). Tas pat / F. Alcaniz, SJ.- Kaunas: B. l., 1938.- 15, [1] p. Tas pat / F. Alcaniz, SJ.- Kaunas: B. l., 1939.- 32 p. Tas pat / F. Alcaniz, SJ.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1940.- 38 p. Villaret E. Marijos Sambūrių gyvenimas; vertė T. J. Kidykas.- Chicago, Ill.: B. l., 1960.- [4], 115 p.


108

Petras KIMBRYS (g.1948) Publicistas, vertėjas, tekstologas. Gimė 1948 m. kovo 20 d. Telšiuose. 1970 m.baigė Kauno politechnikos institutą, jame dirbo laborantu. 1978-1986 m. M. K. Čiurlionio dailės muziejaus mokslinis bendradarbis. 1988-1990 m. Vatikano ir “Laisvosios Europos” radijo korespondentas. 1989-1990 m. žurnalo “Katalikų pasaulis” kultūros ir istorijos skyriaus vedėjas. Žurnalo “Naujasis židinys-Aidai” steigimo iniciatorius, 1991-1999 m. jo redaktorius. 1993-1996 m. Lietuvos radijo ir televizijos valdybos narys. 2000-2003 m. ateitininkų federacijos pirmininkas. Nuo 1973 m. bendradarbiavo pogrindinėje katalikų spaudoje ( “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje”, “Pastogėje”, “Viltyje”, “Aušroje”), 1983-1989 m. legaliame metraštyje “Katalikų kalendorius- žinynas”. Inicijavo žurnalo „Naujasis Židinys“ (nuo 1992 m. „Naujasis Židinys-Aidai“) isteigimą, 1991-1999 m. jo vyr. redaktorius. 2000-2003 m. ateitininkų federacijos pirmininkas. Parašė J. Girniaus biografinę apybraižą “Kelionė ten ir atgal” ( “Naujasis ŽidinysAidai”, 1995, nr.10). Suredagavo verstinių filosofijos ir kultūrologijos knygų ( Aurelijaus Augustino, Platono, Klaros Asyžietės, J.W. Baldwino ir kt.), yra Šventojo Rašto ekumeninio leidimo (1999) specialusis redaktorius, “Biblijos vardų žodyno” (2000) sudarytojas. Vertimai Brolis Karolis. Mažasis brolis Mauricijus.- Vilnius: Aidai, 2001.- 190 p.: iliustr. Boiteau Marie-Nicole. Atskleisti Šventają Dvasią kuri teikia gyvybę.- Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2002.- 239, [1] p.- (Katedros mokyklos užrašai). Milašius O. Ars magna; Slėpiniai.- Vilnius: Aidai, 2002.- 191, [1] p. Milašius O. Misterijos: [dramos] / Iš prancūzų k. vertė V. Šiugždinis ir P. Kimbrys.- Vilnius: Vaga, [2002].- 226, [3] p.: portr. Lena M. Liudytojo perėjimas: ugdyti, mokyti, evangelizuoti.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 2003.165, [2] p.

Antanas KLEMENTAS (apie 1756-1823)

Poetas. Gimė apie 1756 m. Laumėse (Skuodo raj.). Mirė 1823 m. birželio 16 d. Telšiuose. Tėvas kilęs iš vengrų bajorų. 1769-1776 m. mokėsi Dobrovicos pijorų mokykloje. 1771 m. grįžęs į Žemaitiją, advokatavo Raseiniuose, Telšiuose, 1802-1808 m. Telšių teismo teisėjas, 18141817 m. Telšių apskrities vėliavininkas. Rankraščiais paliko daugiau kaip 61 tūkst. eilučių, tarp jų beveik 1500 lietuviškų (arti 140 kūrinių). Vienas pirmųjų žemaičių sąjūdžio poetų. Eiliavo odes, elegijas, himnus, epigramas, alegorijas, satyras, anekdotus, idiles, dainas, laiškus ir kt. Ragino valstiečius dėtis prie 1794 m. sukilimo, ginti tikėjimą, smerkė seimelių pakrikimą. Sueiliavo Šventojo Rašto atskiras dalis, kūrė maldas, raudas. Knyga


109 Žemaitiška giesmelė: [eilėraščiai]; vertė Alb. Žukauskas.- Vilnius: Vaga, 1972.- 192 p., [2] faks. lap.- (Versmės).

Vlada ŽYMONTAITĖ – KLIAUZIENĖ (g.1926)

Poetė. Gimė 1926 m. lapkričio 15 d. Kaltinėnuose (Šilalės raj.). Mokėsi Kaltinėnų progimnazijoje, Tauragės, Laukuvos gimnazijose. 1949-1950 m. mokėsi Klaipėdos mokytojų institute.1951 m. ištremta į Sibirą. 1956 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Telšiuose. 1960-1965 m. mokėsi Vilniaus universitete. Baigusi mokslą dirbo Telšių skaičiavimo gamykloje ir Telšių kilnojamoje mechanizuotoje kolonoje. Kūryba spausdinta Telšių rajono spaudoje įvairiuose almanachuose. Knyga Paskutinės rudens gėlės.- [Telšiai: Spaudos lankas, 1998].- 172, [3] p.: iliustr. Saulėlydžio simfonija.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2001.- 181, [7], p.: iliustr. Amžiaus pėdsakai širdy: eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2005.- 159 p.: portr.

Vytautas KNIEŽAUSKAS (g.1944) Rašytojas. Gimė 1944 m. sausio 6 d. Gadūnave (Telšių raj.). Baigė Gadūnavo aštuonmetę mokyklą įstojo į Plinkšių technikumą, kurį baigęs įgijo agronomo diplomą. Dirbo Balėnų ir Gadūnavo (Telšių raj.) kolūkiuose. 1964-1967 m. tarnavo sovietų kariuomenėje. Vėliau neakivaizdžiai Vilniaus universitete studijavo istoriją ir žurnalistiką, bet mokslų nebaigė. Dirbo Mažeikių kompresorių ir naftos perdirbimo gamyklose. Buvo Sąjūdžio Mažeikių skyriaus tarybos narys, kūrė Darbininkų sąjungą Mažeikiuose. Slapyvardis: Vytautas Gadūnas. Knyga Ąžuolo lapų vainikas: skiriu Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui: [proza, eilėraščiai, publicistika] / Vytautas Gadūnas.- Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2005.- 198, [1] p.

Jonas KOBECKIS (apie 1765- po 1823) Poetas. Gimė apie 1765 m. greičiausiai Kalnėnuose, netoli Telšių. Mirė po 1823 m. greičiausiai Žemaitijoje. Nuo 1790 m. dirbo įvairiose administracinėse ir teismo įstaigose Telšiuose. Eilėraščius rašė žemaičių kalba. Bendradarbiavo su D. Poška. Rankraščiu paliko: [Eilėraščiai.- Telšiai, apie 1823].


110

Liudvikas KOBECKIS (1784-1857) Mokytojas. Gimė 1874 m. Telšių apskrityje (Varniuose ar Pavandenėje). Mirė 1857 m. birželio 4 d. Paryžiuje. Mokėsi Telšių bernardinų mokykloje, kurią 1805 m. baigęs įstojo į Vilniaus universitetą. 1820 m. išsikėlė į Varšuvą. 1831 m. emigravo į Austriją, po to į Šveicariją, iš ten į Paryžių. Buvo parašęs knygutę apie kovą su vynuogynų kenkėjais. Adomo Mickevičiaus liudijimu, L. Kobeckis visus raštus rašęs žemaitiškai, kad kiti, juos suradę, negalėtų jų suprasti. Visi jie dingo.

Juozas KOJELIS (1916-2010) Žurnalistas, klasikinis filologas. Gimė 1916 m. gruodžio 2 d. Viekšnaliuose (Telšių raj.). Mirė 2010 m. lapkričio 11 d. Kaune. 1935 m. baigė Kražių “Žiburio” gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo universitete, mokytojavo Kretingoje. 1943 m. gestapo suimtas ir kalintas Klaipėdos, Ragainės ir Kauno kalėjimuose. 1944 m. emigravo į Vokietiją. 1945-1948 m. Miuncheno lietuvių gimnazijos mokytojas.1949 m. atvyko į JAV. Mokytojavo Čikagoje, Los Angele, Monterey. 1956-1957 m. lietuvių kalbos instruktorius JAV kariuomenės kalbų mokykloje Montery (Kalifornija). Bendradarbiavo „Į laisvę“, “Aiduose”, “Lietuvių dienose”, “Žemaičių žemėje”, “Drauge”, “Darbininke” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Iš nakties į rytą.- Kaunas: Garsas, 1996.- XV, 504 p.: portr., iliustr. Tarp rūpesčių ir vilties: straipsnių rinkinys.- Kaunas: “Į laisvę” fondo Lietuvos fil., 2001.- 429, [2] p.: iliustr. Vienos „liustracijos“ istorija.- Kaunas: J. Kojelis, 2009.- 38, [2] p. : iliustr., faks., portr.

Jonas KREČINSKIS (apie 1820- po1884) Vertėjas, pedagogas. Gimė apie 1820 m. greičiausiai Užnemunėje. Mirė po 1884 m. 1861 m. mokytojavo Tauragės parapinėje mokykloje. 1866 m. Vilniaus realinės gimnazijos mokinių prižiūrėtojas. 1875-1882 m. raštininkavo Telšiuose. Nuo 1883 m. vėl dirbo pedagoginį darbą Marijampolės gimnazijoje, kurį laiką dėstė žemesnėse klasėse lietuvių kalbą. Rusų raidžių į lietuviškus raštus įvedimo šalininkas. Knygos Календорюсъ арба Метскайтлюс укишкасисъ нуогъ ужгимима вешпатесь 1870. Мету папрастунью туренчюнь 365 денасъ, курямь ира: атситикимаи гарсеснееи, Швентесъ Рима- Ка-


111 талику съеновесь гадинесъ. Придеиимасъ су висикiомисъ жиниомисъ ир родикласъ саулесъ текейима ирь ужсилейдима.- Вильна: печатня А. Г. Сыркина, 1869.- [2], 24, [2] p., įsk. virš. Русишкаи летувикасисъ календорюсъ антъ 1867 мъету. Русско-литовскiй мъсяцесловъ на 1867 годъ.- Вильна: въ Типографiи А. Сыркина, 1866.- 74, [1] p.: iliustr. ir lent.; 1 portr. lap. ... антъ 1868 ( прибувимасъ ) мъту... на 1868 ( високосный годъ).- Вильна: въ Типографiи А. Г. Сыркина, 1867.-65 , [1] p.: iliustr. ... антъ 1869 мъету... на 1869 годъ.- Вильна: въ типографiи А. Г. Сыркина, 1868.- 65, [1] p.: vinj. ir lent. ... антъ 1870 мету. Парашитасъ паръ I. Кречински... на 1870 годъ.- Вильна: въ типографiи А. Г. Сыркина,1869.- 83, [1] p.: iliustr. ... антъ 1871 мету... на 1871 год. - Вильна: въ типографiи А. Г. Сыркина, 1871.- 86, [1] p.: iliustr. ... антъ 1872 мету (прибувима)... на 1872 годъ (високосныи).- Вильна: въ типографiи А. Г. Сыркина, 1871.- 45, 84 p.: iliustr.; 1 žemėl. lap. ... антъ 1873 мету... на 1873 год.- Вилна: въ типографiи А. Г. Сиркина, 1873.- 86 p.- Aprašyta pagal šaltinius ). ... антъ 1874 мету... на 1874 год.- Вилна: въ типографiи А. Г. Сиркина, 1874.- 86 р.- Aprašyta pagal šaltinius). ... антъ 1875 мету... на 1875 год.- Вилна: въ типографiи А. Г. Сиркина, 1875.- 86 p.- Aprašyta pagal šaltinius). ...антъ 1876 мету... на 1876 год.- Вилна: въ типографiи А. Г. Сиркина, 1876.- 86? p.- Aprašyta pagal šaltinius). Русишкасъ моксласъ дэлъ летувнику. Русская грамота для литовцевъ. Одобрено Ученым Комитетомъ Министерства Народнаго Просвъшенiя, какъ руководство для обученiя русскои грамотъ въ Литовскихъ школахъ.- Вилна: изданiе книгопродавца – типографа А. Г. Сыркина, 1875.- 86, [2] р.- Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Вилна: изданiе книгопродавца-типографа А. Г. Сыркина, 1878.- 86, [2] р.- Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Вилна: изданiе книгопродавца-типографа А. Г. Сыркина, 1882.- 86, [2] р.- Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Вилна: изданiе книгопрадавца-типографа А. Г. Сыркина, 1891.- 86, [2] р.- Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Varšuva: Varšuvos švietimo apyg. sp., 1892.- 96, II p..- Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Вилна: изданiе книгопрадавца-типографа А. Г. Сыркина, 1895.- 86, [2] р.-Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Varšuva: Varšuvos švietimo apyg. sp., 1896.- 93, II p. - Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Вилна: изданiе книгопрадавца-типографа А. Г. Сыркина, 1902.- 86, [2] р.- Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Вилна: изданiе русской книжной торговли А. Г. Сыркина, 1907 [virš 1908 m.].- 86, [2] р.- Lygiagret. tekstas liet. ir rus. Vertimai Золотов В. А. Русская азбука сь переводомъ словъ и фразъ на жмудскiй язiкъ. Составлена по таблицамъ для взаимного обученiя чтенiю и пъсъму В. Золотовым. Слова и фразы переведены на жмудскiй языкъ учителем Таурагенского приходского училища Крычинскимъ.- Санктпетербургъ: типографiя товарищества “ Общественная полза”, 1861.- 64 p. Tas pat. Antr.: Букварсъ жемайтишкай – русишкасисъ парашитасъ пагалъ мокима ну В. Золотова падота, ишгулдитасъ паръ Iона Кречински. Букварь жмудско-русскiй составленнiй по


112 методъ В. Золотова, переводъ И. Кречинскагою.- Ковна: въ типографiи Ш. Соколовскаго, 1865.- 88 р. Jonas Auksaburnis ( Chryzostomas ), šv. Дiевiшка лiтургija Швэнто Jоно Ауксобурнiо. Божественная литургiя святаго Юанна Златоуста.- Санктпетербургъ: швэнтам Петербурге, метусе 1887.- [4], 40 p.

Danutė-Stanislava KRIŠČIŪNAITĖ žr. Danutė-Stanislava KRIŠČIŪNAITĖJURKIENĖ Juozapas KRIŽANAUSKIS (apie 1790-1848) Poetas. Gimė apie 1790 m. Žemaitijoje. Mirė 1848 m. lapkričio 7 d. Peterburge. 1820 m. baigė Vilniaus vyriausiąją kunigų seminariją. Kunigavo Varniuose (Telšių raj.), buvo Žemaičių vyskupijos kapitulos narys, vyskupo J.A.Giedraičio sekretorius. Kaltinamas rėmęs 1831 m. sukilimą, ištremtas į Mogiliovą, bet netrukus grąžintas, pasiųstas atstovauti Žemaičių vyskupijai į Peterburgą Romos katalikų dvasinėje kolegijoje, kurioje tarnavo iki mirties. Rankraščiais paliko proginių eilėraščių, pasakėčių, padėjo S. Daukantui kaupti tautosaką. Rašė žemaičių kalba.

Stanislava KERAITĖ-KRYŽAUSKIENĖ (g.1934) Poetė. Gimė 1934 m. gegužės 9 d. Papelkiuose (Šiaulių raj.). Baigė Kuršėnų gimnaziją. Nuo 1950 m. gyvena Telšiuose.Dirbo Telšių kultūros namuose ir kitur. Poezija spausdinta respublikinėje ir vietinėje spaudoje. Knyga Kriaušių vynas: eilėraščiai.- Šiauliai: Saulės delta, 2004.- 59, [1] p.

Teklė KRYŽEVIČIŪTĖ (1927-1991) Poetė. Gimė 1927 m. sausio 30 d. Pašvitinyje ( Pakruojo raj.). Mirė 1991 m. kovo 18 d. Telšiuose. 1930-1931 m. gyveno Sedoje. Nuo 1932 m. gyveno Telšiuose. 1962 m. Telšiuose baigė vidurinę mokyklą, 1945-1978 m. dirbo Telšiuose “Masčio” fabrike. .Kurį laiką vadovavo rajono literatų būreliui "Žemaičių lyra". Periodikoje poeziją skelbė nuo 1945 m. Kompozitoriams sukūrus muziką, kai kurie eilėraščiai yra virtę dainomis ir giesmėmis, patekę į katalikų maldyną. Bendradarbiavo: „Tarybų Žemaitija“ (Telšiai), „Komunizmo švyturyje“(Telšiai), Kalvotoji Žemaitija“, „Mastiečių žodyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.


113 Knyga Prieš namų ugnį: [poezija].- Klaipėda: Eldija, 1991.- 110 p.: iliustr.

Jonas KUČINSKAS - KUČINGIS (1908-2009) Kunigas, memuaristas. Gimė 1908 m. gruodžio 23 d. Šnypšliuose (Šilutės raj.). Mirė 2009 m. 1927 m. baigė Švėkšnos “Saulės” progimnaziją. 1927-1929 m. mokėsi Saleziečių koledže Torino, Italija. 1929 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, 1937 m. įšventintas kunigu. 1937-1938 m. Šilalės vidurinės mokyklos kapelionas. 1938-1939 m. mokėsi Milano Švč. Jėzaus Širdies universitete. 1940-1941 m. dirbo Varniuose (Telšių raj.), Kražiuose, Šilalėje. 1939-1940 m. 6-jo pulko Lietuvos kunigaikščio Margirio 2-jo bataliono ir Telšių amatų mokyklos kapelionas. 19411944 m. Telšių gimnazijos klebonas. Pasitraukęs į Vokietiją, 1944-1946 m. Rottenburgo vyskupijos lietuvių išeivių kapelionas. 1946 m. apsigyveno JAV Los Angelese. Jo rūpesčiu 1949 m. įkurta lituanistinė mokykla, 1951 m. Los Angelese pastatyta lietuviška bažnyčia, vėliau – lietuviška parapinė mokykla. Organizuoja labdarą Lietuvai, ypač Telšių vyskupystei. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje (Padaubiečio slap.) “Žemaičių prietelyje”, “Ryte”, “XX amžiuje”, “Drauge” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Išvertė giesmių, pagal Maironioir Lacrimos eilėraščius sukūrė giesmių melodijų. Slapyvardis J. Padaubietis. Knygos Giesmynas.- Telšiai, 1942 (virš. 1939 m.). Telšių kankiniai / J. Padaubietis.- Pittsburg, Pa: Lietuvių žinios, 1949.- 99 p.: iliustr. Tas pat / J. Padaubietis.- [Vilnius: Valstybės žinios, 2000].- 97, [1] p.: iliustr. Mariją mylėti: trys giesmės.- B. v.: B. l., [1990].- 8 p. Mano gyvenimo takais.- Vilnius: Logos, 1997.- 231 p., [1] port. lap. Šventiniai ir proginiai pamokslai.- Vilnius: Logos, 1998.- 287, [3] p.: iliustr. Dievo žodžio tarnyboje.- Vilnius: Logos, 1999.- 797, [2] p.

Algirdas KUKLYS (g.1950) Prozininkas, žurnalistas, dailininkas. Gimė 1950 m. vasario 15 d. Kretingoje. 1969 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą (baigė keramiką). 1972-1980 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau VU Žurnalistikos katedros aspirantūroje. Dirbo 1977-1980 m.Klaipėdos I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. 1980-1995 m. Kretingos meno mokykloje.1995-1998 m. laikraščio „Klaipėda“ žurnalistas, nuo 1999 m. Kretingos rajono laikraščio „Švyturys“ žurnalistas. Buvo Telšių literatų būrelio nariu, vėliau Žemaitijos rašytojų bendrijos narys ir Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Knygos


114 Keleiviai: novelės.- Vilnius: Vaga, 1989.- 103, [2] p.- (PK: [Pirmoji knyga]). Žiūrėjimas į tamsą: romanas.- Klaipėda: sp. “Rytas”, 1993.- 213, [1] p. Veidrodis.- Kaunas: žurn. “Nemunas” leidyb. grupė, 1998.- 99 p.: iliustr. Susitikimai: mūsų kraštiečiai: publicistika.- Klaipėda: Druka, 2002.- 191, [1] p.- (Mūsų kraštiečiai). Likimai: publicistika.- Klaipėda: Druka, 2003.- 233, [1] p.: iliustr., portr.- (Mūsų kraštiečiai). Ritualinė kaukė: novelių rinktinė.- Klaipėda: Druka, [2004]. - 292 p Dievadirbio rankos: [apie tautodailininką skulptorių A. Viluckį].- [Klaipėda: Druka], 2006.- 158 p., [12] iliustr. lap., portr.- (Mūsų kraštiečiai). Juozo Lukausko lobiai.- Klaipėda: Libra Memelensis, 2007.- 96 p.: iliustr., portr. Užmiršta nuotaika: [eilėraščiai].- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.- 61, [2] p. Sūnaus vardas: novelių rinktinė.- Vilnius: Ciklonas, 2007.- 141, [1] p.: iliustr. Genovaitė: [apie tautodailininkę tapytoją Genovaitę Čejauskaitę].- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008.- 84, [2] p., [4] iliustr. lap.: iliustr. Iš vaiduoklių gyvenimo: humoreskos, satyra.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008.103, [1] p. Kazbekija - jo kapas nežinomas: romanas.- Vilnius: Versus aureus, [2008].- 157, [1] p. Dedikacijos: [eilėraščiai].- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.- 69, [2] p. Medžio baladės: [apybraižos apie Kretingos raj. tautodailininkų Birutės ir Aniceto Puškorių šeimą].- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.- 199, [1] p.: iliustr. - (Mūsų kraštiečiai). Peizažas su Motiejum: novelės paprastiems žmonėms.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.- 119, [1] p. Apokalipsė: romanas.-Vilnius: RDI grupė, 2010.- 160, [2] p. Monologai ir dialogai: esė, interviu.- Vilnius: RDI grupė, [2010].- 175, [1] p. Provincialo komentarai: esė.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011.-124, [1] p. Atsispindintys medžiai: romanas.- Vilnius: RDI grupė, 2011.- 138, [2] p.

Vytautas KULPINSKAS (1934-2008) Žurnalistas. Gimė 1934 m. Viduklėje (Raseinių raj.). Mirė 2008 m. Alytuje. Nuo 1938 m. gyveno Pagudonyje (Telšių raj.). 1954 m. baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą. Baigė Saratovo (Rusijos respublika) tankistų mokyklą. Dirbo Minske, Prahoje, Rygoje specialiuoju korespondentu, politikos apžvalgininku. Tarptautinės žurnalistų organizacijos narys. 1966 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1991 m. leido „Nepriklausomą Baltijos laikraštį“. 1992-2002 m. buvo „Latvijos panorama“ redaktoriaus pavaduotojas. 2007-2008 m. redagavo Laikraštį „Opozicija“. Bendradarbiavo: „Tarybų Žemaitijoje“ (Telšiai), „Komunizmo aušroje“ (Telšiai), „Karde“, „Opozicijoje“. Knyga Žiūrim, ką turim: satyra, humoras, prisiminimai apie autorių.- Alytus: Alytaus naujienos, 2009.188 p.: iliustr, faks., portr.


115

Ignas KULVINSKIS (apie 1810-1863) Kunigas. Gimė apie1810 m. Degiuose ( Mažeikių raj.). Mirė 1863 m. balandžio 18 d. Švėkšnoje (Klaipėdos raj.). Mokėsi Žemaičių Kalvarijos mokykloje,Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, Vilniaus dvasinėje akademijoje. 1841 m. dirbo Šiluvoje, 1841-1849 m. Varniuose. Nuo 1849 m. dirbo Švėkšnoje. Redagavo ir taisė A. Janikavičiaus “Mokslą Krykszcionyszską”, išspausdintą 1845 m.

Algirdas KUMŽA (g.1956) Žurnalistas, teisininkas. Gimė 1956 m. lapkričio 29 d. Palūkštyje (Telšių raj.). 1980 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, teisininkas. 1979-1984 m. dirbo Vilniaus valstybiniame universitete, 1984-1988 m. Lietuvos komjaunimo CK sekretoriumi, 1989-1990 m. LKP CK ideologinio skyriaus vedėjo pavaduotoju. 1990-1992 m. LR Aukščiausios Tarybos deputatas. Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras. 1992-1994 m. vadovavo privačiai juridinei kontorai, 1994-1997 m. dirbo dienraštyje „Lietuvos rytas“. 1998-2003 m. LR Prezidento V. Adamkaus patarėjo, konsultantas. Nuo 2006 m. LR ambasadorius Ukrainoje. Knygos Žingsniai: politikos dialogai / G. Vainauskas, A. Kumža.- Vilnius: Periodika, 1990.- 76 p. Himalajai: vienos ekspedicijos dienoraštis: Nepalas – Tibetas 2004 m. balandis – gegužė.- Vilnius: [SRS dizainas], 2005.- 94, [1] p.: iliustr., [46] iliustr. lap.

Stasys KURMANSKIS (1936-1968) Poetas. Gimė 1936 m. balandžio 17 d. Padegimuose (Skuodo raj.). Mirė 1968 m. liepos 19 d. Telšiuose palaidotas Alsėdžiuose (Plungės raj.). Gyveno Telšiuose, nuo 1945 m. Plungėje, Alsėdžiuose. Baigė Alsėdžių vidurinę mokyklą, du Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto lietuvių kalbos ir literatūros kursus. Dirbo Viešvilės vaikų namuose, Telšių geležinkelio stotyje, Telšių statybos valdyboje, Klaipėdos elektros tinklų Telšių skyriuje, mokytojavo Kuršų (Telšių raj.) aštuonmetėje mokykloje. Kūryba spausdinta Telšių rajono laikraščiuose „Komunizmo aušra“, „Komunizmo švyturys“, žurnale “Jaunimo gretos” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knyga Nusileido naktis: eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2003.- 79, [3] p.: iliustr.


116

Gvidas LATAKAS (g.1972) Poetas, dailininkas, juvelyras. Gimė 1972 m. birželio 1 d. Telšiuose. Baigė Telšių „Džiugo“ vidurinę mokyklą, Telšių aukštesniąją taikomosios dailės mokyklą juvelyro specialybė. Nuo 1998 m. gyvena Kaune. Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institute studijavo tapybą. Nuo 1995-jų dirba pedagoginį darbą. Kūryba spausdinta Telšių rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, įvairiuose almanachuose. Knyga Kol išsiris varniukai: [eilėraščiai].- Kaunas: Nemunas, 2006.- 95, [1] p.: iliustr.

Juozas TIJŪNAITIS – LAURINAVIČIUS ( ?- po 1881) Kunigas. Gimimo metai nežinomi. Mirė po 1881 m. Spėjama kad mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. 1857 m. dirbo Kretingoje, 1865 m. Vėžaičiuose. 1873 m. uždarytas Kretingos vienuolyne. 1874-1879 m. vėl dirbo Vėžaičiuose. Rankraščiais paliko: „Ta Knigiele Medytaciju, Skaitoma ira cziese Atpusku klupojima, keturu deszimtu adinu... Prigul pri klosztoraus Kretingos K. K. Bernardinu. Raszyta Metusy 1858 M. Lapkrydi 12 par Klr. Odoryka Lawrynowicza“; „Meditacya. I Apie gala ant kurio žmogus ira sutwertas. Meditacya Pakuto“.

LAZDYNŲ PELĖDA (1867-1926) (Sofija IVANAUSKAITĖ – PŠIBILIAUSKIENĖ) Prozininkė. Gimė 1867 m. rugsėjo 28 d. Paragių k. ( Akmenės raj.). Mirė 1926 m. kovo 14 d. Paragių k. (Akmenės raj.). Palaidota Tryškiuose ( Telšių raj.). Mokėsi namie. 1891-1903 m. gyveno Meškų – Gadoniškių ( Akmenės raj.) dvare, vėliau Vilniuje, Vievyje, Kaune, Paragiuose. P. Višinskio paskatinta pradėjo bendradarbiauti “Varpe”, “Ūkininke”, “Darbininkų balse”, “Vienybėje lietuvninkų” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Dauguma vėlesniojo laikotarpio kūrinių (po 1908 m.) parašė kartu su seserimi M. Lastauskiene ( 1872-1957 m). Tiek atskirai, tiek kartu parašytus kūrinius seserys skelbė tuo pačiu Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. Tik Sofijai mirus M. Lastauskienė pradėjo spausdintis tikrąja pavarde. Slapyvardžiai: Akmuo, Boba, Diglis, Pelėda, L. P., N. S., Triškietė, Z. Ubagė ir kt. Knygos Našlaitė. Nė pasaka: [apysaka] / parašė Lazdinų Pelėda.- Tilžėje: [J. Šenkės sp., 1898].- 64 p. -Atsp. iš “Ūkininko”, 1898, nr.1 – 2.


117 Tas pat.- [Tilžė: J.Šenkės sp., 1902?].- 62 p. Tas pat.- Tilžė, [1909].- 62 p. Kas priešius?: [apsakymas] / paraše Lazdynų Peleda. Perspausdinta iš “Varpo”.- Tilžėje: pas Otto v. Mauderode, 1900.- 32 p. vinj. Sugriautas gyvenimas: [apysaka] / parašė Lazdynų Pelėda. Perspausdinta iš “Naujienų”.- Tilžėje: J. Šenkės sp., 1901.- 29 p.: vinj.- ( Kudirkos išdas; Nr.1 ). Judošius: [apsakymas] / parašė L. P. Perspausta iš “Ukininko”.- Tilžė: J. Šenkės sp., 1902.- 11 p.- ( “Ukininko” redakcija ). Tas pat.- Tilžė: E. Jagomasto sp., 1902.- 12 p. Klajunas: apysaka / parašė Lazdynų Pelėda.- [Bitėnai]: M. Jankaus sp., 1902 [virš.: 1903].- 63 p.- ( Kudirkos išdas; Nr.4 ). Pavasario rytmetį; Davatka; Burtininkė.- [Vilnius: „Šviesos“ b-vė,] 1905.- 23 p.- ( “Šviesos“ bendrovės [leidinys]; Nr.4 ). Iš po žemės šventos: istoriškas paišinys / parašė N. S.- Vilnius: M. Kuktos sp., 1907.- 23 p. Matulė paviliojo; Stebūklingoji tošelė; Poilsis; Naujas viršaitis; Ir pražuvo kaip sapnas.- [Vilnius: „Vilties“ red.], 1908.- 262 p.- ( “Vilties” išleidimas; Nr.4 ).- Atsp. iš „Vilties“, 1908, Nr.6, 9, 14-15, 17, 24, 27, 30, 34, 36-38, 44-48, 53-54, 60, 70-83. Kaliniai: apysaka.- [Vilnius: „Lietuvos ūkinko“ red.], 1909.- 36 p.- ( “Lietuvos ūkininko” išleidimas; Nr.11 ).- Atsp. iš „Lietuvos ūkininko“ 1908, Nr.38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Klaida: apysaka.- [Vilnius: „Vilnies“ red.], 1909 [virš. 1910].- 520 p.- ( “Vilties” išleid.; Nr.13 ) .- Atps. iš „Vilties“, 1908, Nr.107, 109, 11-118, 132-145, 150; 1909, Nr.1, 3-4, 8-14, 22, 2428, 37-39, 41, 45, 48-50, 52-55, 62-63, 67-72, 115-125. Tas pat.- [Kaunas]: Sakalas, 1939.- 386 [1], p.- ( “Sakalo” leid.; Nr.521 ). Vienas už visus; Prie laimės; Kam, delko?; Skriauda; Mano draugė; Fabrikantų protėvis; Erškėtrožėlės.- [Vilnius: „Vilties“ red.], 1911.- 81 p.- ( “Vilties” išleid.; Nr.21 ). Šeimininkėms vadovėlis.- [Seinai: „Šaltinio“ red.], 1911.- 120 p.- Period. leid. “Šaltinis” 1911 m. priedas. Dzidė: apysaka.- [Vilnius: „Vilties“ red.] 1913.- 42 p.- („Vilties“ leidinys; Nr.30). Gerbiamiesiems kunigams! „Šiuomi pranešu, kad mano tėvas, baigęs Dailės akademiją Miunchene, daro bažnytinius paveikslus…“.- Kaunas: Lazdynų Pelėda, 1913.- 1 p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Nesitkėjau; Ištverk, motute; Vanka.- [Vilnius: „Vilties“ red.], 1913.- 37 p.- („Vilties“ išleidimas; Nr.24).- Virš. išleid. metai: 1913.- Virš.: „Vilties“ išleidimas; Nr.30). Karalaitė lėlė: apysaka.- Vilnius: knygų leidimo bendrovė „Sietynas“, 1914.- 29 p.- (Pigios knygelės visiems; Nr.3). Raštai.- [Vilnius]: K.- J. Strazdų ir A. Vėgėlės leidinys, 1914. T.1.- XIII, 390 p., 1 portr. lap.: iliustr. Tas pat.- Kaunas-Vilnius: “Švyturio” b-vė, 1921-1922. T.1.- 1921.- [1] portr. lap., XVI, 252, [2] p. T.2.- 1922.- [4], 238 p. T.3.- 1922.- [4], 235 p. T.4.- 1922.- [4], 243 p. Tas pat.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1928.- 244 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1954-1955. T.1.- 1954.- 461 p., [2] portr., [5] iliustr lap. T.2.- 1954.- 539 p., [3] iliustr lap. T.3.- 1954.- 486 p., [2] iliustr.lap. T.4.- 1955.- 492 p.: iliustr., [2] iliustr. lap. T.5.- 1955.- 343 p., [3] iliustr. lap. T.6.- 1955.- 442 p., [3] iliustr. lap. T.7.- 1955.- 524 p., [2] iliustr. lap. Ir pražuvo kaip sapnas.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, [1947].- 286 p.


118 Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 300, [2] p. Pirmoji tarnystė: [apskymėliai].- Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, [1947].- 286 p. Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960.- 48 p.: iliustr.- ( Mokinio b-ka ). Motulė paviliojo.- [Brooklyn (N. Y.)]: Gabija, 1951.- 43 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1951.- 35, [2] p.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961.- 49 p.: iliustr. Lazdynų Pelėda; G. Petkevičaitė-Bitė.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla 1956.- 102, [2] p.- (Mokinio b-ka). [Rinktinė].- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1959.- 63 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960.- 48 p.: iliustr.- ( Mokinio b-ka ). Pamotė.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961.- 17 p.: iliustr. Dešimt iliustruotų knygų: reprodukcijos.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959-1961. 10 iliustr. knygučių aplanke: iliustr. Kn.7: Stebulingoji tošelė.- 1961.- 26 p.: iliustr. Stebuklingoji tošelė.- [Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961].- 372 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1972.- 243 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1982.- 231 p.: iliustr. Klajūnas: [apysakos ir apsakymai].- Vilnius: Vaga, 1967.- 318 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1977.- 240 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1990.- 100, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1991.- 102 p.: iliustr. Šiaurės sostinėje: apysaka.- Vilnius: Vaga, 1972.- 214 p.: iliustr. Blūdas arba Lietuva buvusios Rosijos revoliucijos mete: romanas / Julijonas Lindė-Dobilas. Klaida: romanas / Lazdynų Pelėda.- Vilnius: Vaga, 1990.- 597, [1] p.- (Aukštupiai. liet. romanas). Proza. - Vilnius: Žaltvykslė, [2005].- 95, [2] p.- (Mokinio skaitiniai). Našlaitė: apysakos ir apsakymai.- Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno l-kla, 2008.- 88, [3] p.: iliustr. Vertimas Wyslouch I. K. Mokytojas iš Nazareto / Antanas Vyslouch; vertė L. P.- Vilniuje: išleista lešomis knygyno „Lietuva“, 1907.- 103 p.

Jonas LECHAVIČIUS ( 1817-1861) Kunigas, religinis rašytojas. Gimė 1819 m. vasario 21 d. Vankiuose (Telšių raj.). Mirė 1861 m. gruodžio 20 d. Laukesoje. Spėjama, kad mokėsi Kražių gimnazijoje. Apie 1845 m. baigęs Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją kunigavo Raudonėje, Kriukuose, Alsėdžiuose, Kruopiuose, Pakruojyje, Kuršėnuose, Josvainiuose, Klovainiuose, Salake, Laukesoje. Knygos Naujes mokslas skaijtima raszta žemaityszka diel mažun wajkun kuremy padiety ira wisoky Mokslaj Kryksczionyszky katalykyszki, tejpo yr trumpas nobaženstwas kožnos dienos, su pridieimu


119 graziun trumpun Maldun yr Katechizmu Katalykiszku kures pawinas ira kožnas Katalykas žynoty yr mokiety. Par Jona Lachawicze trumpaj surinktas, yr pyrma karta palyka yszspaustas.- Wilniuj: Kasztu yr spaustuwy A. Dworcziaus, 1848.- 48 p.: iliustr. Prawadninkas ing amžyna tiewiszki dangaus arba Geras Spasabas patawoima myrstącziu žmoniun, gauses yr ipatingas rodas paduotas par Kuniga Jona Lachavicze apraszitas.- Wilniuj: Kastu yr spaustuwe A. Dworcziaus, 1849.- 126 p. Senas auksa Altorius arba Surinkymas iwairiun maldun yr giesmiun, diewabajmingam katalikuy wysokiunsy atsyejimunsy reykalingu par J. L. [J. Lechavičius]. Su pridieimu trumpa pamokima apey Sakramęntus Pakutas S. Karunkas parsimaynima Jezusa Pona su maldomis yr Trumpun Aktu Wieros, Nodiejes, Malones yr Gaylesia yr kitum reykalingesniu Maldun yr giesmiun. Ysz nauja spaustuwien paduotas.- Wilniuje: Kastu knigarnes Rubina Rafalowiczes, spaustuwien M. Zymelowiczes typografa, 1850.- [24], 538 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu knigarnes Rubina Rafalowiczes, spaustuwien M. Zymelowiczes typografa, 1852.- [24], 539 p.: iliustr.

Bronė LĖČAITĖ žr. Bronė LĖČAITĖ-PAŽERIENĖ Petras LEGECKAS (1844-1934) Literatas, vertėjas. Gimė 1844 m. gruodžio 19 d. Virikauskuose ( Radviliškio raj.). Mirė 1934 m. lapkričio 16 d. Pienionyse ( Anykščių raj.), palaidotas Kavarske. Mokėsi 1856-1863 m. Panevėžio ir Šiaulių gimnazijose. 1862 m. įstojo į Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, o ją perkėlus į Kauną, 1866 m. baigė seminariją Kaune. Kunigavo Pašušvyje, Baisogaloje, Vainute, Krinčine, Šeduvoje, Kavarske, Ukmergėje. Išvertė ir parengė spaudai 24 knygas. Slapyvardžiai: Žalvaris, P. L., K. P. L. Knygos Katakizmai katalikiszki, visureikalingiausi dėl vaikų ir žmonių praszcziokkų, su lementoriumi ir ministranturu. Parasziti kuningo Žalvario.- [Tilžė: M. Jankaus sp., 1892].- 58 p.- Antr. p. išleid. duomenys Vilniuje: spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1864. Tas pat.- [Tilžė: M. Jankaus sp., 1892].- 56 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje, 1892. Tas pat.- Bitėnai: M. Jankaus sp., 1903.- 56 p. Baranauskas A. Tevyniszkos giesmes iszduotos per K. Žalvarį [P. Legeckas.- Tilžė]: M. Jankaus sp., 1892.- 24 p.- Antr. p. išleid. vieta: Vilnius. Sutvirtinimo sakramentas su maldomis ir apeigomis sp. parengė kun. P. L.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1922.- 28 p.: vinj.- ( Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.330). Vertimai Šenjonas P. Dvasiszki apdumojimai arba Meditacijos. Isz lenkiszko versti. - [Tilžė: O. Mauderodės sp.], 1900.- 571 p.: vinj. Tas pat.- Tilžėje: Kaštomis ir spaustuvėje Otto v. Mauderodės, 1906.- 573 p.: vinj.


120 Chaignon P. Meditacijos, arba, Dvasiški apdūmojimai / prancūziškai parašė kun. Chaignonas; iš lenkų k. vertė kun. L. P.- [Vilnius: M. Kuktos sp.], 1907. Kn.1-2.- 1907.- 530, XII p. Kn.3-4: visiems metų nedėldieniams ir šventėms.- 1907.- 577, VII p. Dievo karalystė yra mumyse / vertė ir išleido kun. P. L.- Kaunas: P. L., 1918.- 78 p. Faberas Filipinas, tėvas. Gerumas / parašė Tėvas Faneras Filipinas; lietuv. vertė kun. P. L.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-a, 1919.- 54 p. - ( Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.244). Tas pat.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1931.- 50 p.- ( Š. Kazimiero d-jos leid.; Nr.491). „Dievo karalystė jumyse yra“, arba Apie gerumo dorybę / versta iš lenkų kalbos ir išleista rūpinantis kun. P. L.- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1920.- 73 p.- ( Šv. Kazimiero d-jos leid. Nr.; 267). Ant Golgotos kalno / vertė kun P. L.- [Ukmergė]: B. l., [1923].- 59, [1] p. Pelčaras J. Nekaltybė gražiausis mergaitės papuošalas: naudingi tuo atžvilgiu patarimai / X. I. D. [Juzefas Pelčaras]; vertė kun. P. L.- [Ukmergė]: B. l., 1925.- 22, [1] p. Pelčaras J. Dvasiškasis maistas, arba, Švenčiausis Sakramentas: iš kn. kun. Juozapo Pelčaro / vertė K. P. L.- [Ukmergė]: B. l., 1925.- [2], 74, [2] p. Joniukas ir Magdutė: 6 v. drama / laisvai vertė P. l.- Vilkaviškis: Pustopedskio knygynas, 1933.32 p.- (Vaikų teatras).

Julijonas LINDĖ – DOBILAS (1872-1934) Prozininkas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas. Gimė 1872 m. lapkričio 3 d. Dovyduose ( Pasvalio raj.). Mirė 1934 m. gruodžio 2 d. Panevėžyje. Mokėsi Joniškėlyje, baigė Kuldygos (Latvija) vokiečių gimnazijos 4 klases, 1898 m. Kauno kunigų seminariją. Kunigavo daugiausiai Latvijoje (Skaistkalnėje, Pilbergėje, Lyvbėrzėje, Ilūkstėje). 1910-1914 m. gyveno Varniuose (Telšių raj.). Daug laiko skyrė savišvietai: domėjosi literatūra, estetika, istoriosofinėmis problemomis, savarankiškai studijavo filosofų, ypač vokiečių veikalus. Per pirmąjį pasaulinį karą mokytojavo Jekaterinoslave (Ukraina).. Nuo 1922 m. Panevėžio gimnazijos mokytojas, nuo 1926 m. direktorius. Varniuose 1911 m. Lindė – Dobilas parašė romaną “Blūdas”. Nuo 1903 m. aktyviai bendradarbiavo spaudoje: „Akademike“, „Bare“, „Jaunojoje Lietuvoje“, „Lietuvyje“, „Lietuvoje“, „Lietuvos aide“, „Mūsų krašte“, „Naujoje Romuvoje“, „Panevėžio balse“, „Praduose ir žygiuose“, „Skaitymuose“, „Švietimo darbe“, „Tautos mokykloje“, „Tėvynes sarge“, „Ūkininke“, „Vaire“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Dobilas J., Dobylas ir kt. Knygos Bludas, arba Lietuva buvosios Rosijos revoliucijos mete: romanas / Dobilas.- Tilžėje: išleido J. Dobilas, 1912.- [3], 428, [1] p. Ar paseno Tėnas?: Jo “Meno filosofijos” kritika.- [Marijampolė]: aut. leid., 1927.- 56 p. Kur laimė: 5 v. drama.- Kaunas: aut. leid., 1930.- 165, [1] p. Kudirka ir mes: žvilgsnis į vadovaujamos minties evoliuciją ir apie Kudirkos ideologijos pagrindus.- Kaunas: B. l., 1934.- 18 p.: portr.- Atsp. iš “Tautos mokyklos”, 1934, nr.11. Blūdas arba Lietuva buvusios Rosijos revoliucijos mete: romanas / Julijonas Lindė-Dobilas. Klaida: romanas / Lazdynų Pelėda.- Vilnius: Vaga, 1990.- 597, [1] p.- (Aukštupiai. Liet. romanas). Laiškai.- Vilnius: Vaga, 1999.- 357, [1] p., [6] iliustr. lap. Į slėpiningą dvasios pasaulį.- Vilnius: Vaga, 1996.- 484, [2] p.


121 Vertimas Dantė A. Pragaras / pagal Dantės “Inferno” liuosai vertė J. Dobilas.- Philadelpia, Pa.: “Tauta” Publishing Co., 1926.- 96 p.: iliustr.

Pranas Antanas LIPŠTAS (1841-1900) Gimė 1841 m. kovo 19 d. Šakynuose (Šiaulių raj.). Mirė 1900 m. spalio 15 d. Gruzdžiuose (Šiaulių raj.). Mokėsi Telšių bajorų mokykloje, vėliau Šiauliuose. 1861 m. stojo į Maskvos universitetą. Dalyvavo 1863 m. sukilime, buvo kalinamas Sibire, 1891 m. grįžo į Lietuvą. Parašė mokslo populiarinimo darbą “Apraszymas žemės ir jos turtu”, 1863 m. išspausdintą “Auszroje” 1883 m. Pavardės forma Lipštovičius.

Antanas LOTUŽYS (1913-1997) Memuaristas. Gimė 1913 m. sausio 20 d. Miestalyje (Telšių raj.). Mirė 1997 m. balandžio 25 d. Pavandenėje (Telšių raj.). Baigė Pavandenės vidurinę mokyklą, tarnavo kariuomenėje, Alytaus II – ajame pulke, pogrindinės pasipriešinimo organizacijos – Lietuvių aktyvistų frontas (LAF) narys. 1945 m. areštuotas, kalintas Telšiuose,1946 m. nuteistas 15 metų kalėti lageryje. Kalėjo Vorkutos lageriuose, dirbo anglies kasyklose. 1956 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Pavandenės mokykloje ūkvedžiu. Knyga Aš, Antanas, Pavandenės krašto sūnus.- Vilnius: Regioninių kultūrinų iniciatyvų centras, 2007.219 p.: iliustr., portr.

Genovaitė LUKŠAITĖ (g.1925) Poetė. Gimė 1965 m. liepos 28 d. Albaičiuose (Kelmės raj.). Mokėsi Akmenės raj. Biliūniškių aštuonmetėje mokykloje bei Akmenės, Papilės, Radviliškio raj. mokyklose. 1985 m. baigė Telšių kultūros mokyklą. Bibliotekininkė. Nuo 1994 m. dirba Radviliškio savivaldybės Viešosios bibliotekos komplektavimo skyriuje metodininke komplektavimo klausimais. Kūryba buvo spausdinta rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Knyga Nuo nakties ligi nakties: eilėraščiai.- Radviliškis: Viešoji biblioteka, 2000.- 65 p.: iliustr.


122

Juozas MAČERNIS (1891-1976) Pedagogas, vertėjas. Gimė 1981 m. sausio 22 d. Šarnelėje (Plungės raj.). Mirė 1976 m. Argentinoje. Gimnazijos mokslus ėjo Palangoje, Liepojoje, Gomelyje. 1924-1925 m. mokėsi Ženevos pedagoginiame institute, Lietuvos universitete. Lietuvių spaudoje bendradarbiavo nuo 1908 m. 1925-1944 m. mokytojavo ir dėstė Telšių kunigų seminarijoje. 1944 m. emigravo iš Lietuvos, nuo 1949 m. gyveno Argentinoje. Telšiuose J. Mačernis redagavo “Žemaičių prietelių” ir esperanto laikraštį “Litova Stelo”, suorganizavo vyskupo M. Valančiaus liaudies universitetą. Knygos Kas yra Esperanto?- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1922.- 24 p.- ([Šv. Kazimiero d-os leid.; Nr.306]). Darbo mokykla: pagal doc. O. Zeinigo paskaitas. Kaune (Meno mokykloj, 1924 II 21- III 1 ir Universitete 1924 II 24- III 1) parašė mokytojas J. Mačernis.- Kaunas: Lietuvos mokykla, 1924.(“Lietuvos mokyklos” knygynas; Nr.4). [D.1].- 75 p. Tėvų ir jaunimo dabartiniai rūpesčiai: liaudies švietimo klausimu / mokytojas J. Mačernis.- Telšiai: B. l., 1927 (Šiauliai: Savičo ir Šumkausko sp.).- 96 p.: iliustr. Garbinga būti tikram katalikui.- Marijampolė: B. l., 1930.- 39, [2] p.- (“Šaltinio” knygynėlis; Nr.21). Gyvybės atsiradimas.- Marijampolė: B. l., 1930.- 29, [1] p.- (“Šaltinio” knygynėlis; Nr.17). Mūsų laikų stebuklai: Teresė Naumantaitė / pagal vysk. d-rą S. Waitz ir kt. J. Mačernis.- Telšiai: Aut. leid., 1930. D.1.- 64 p. Kristus tikrai gyvena tarp mūsų.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1931.- 64 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1932.- 72 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.526). Žmonijos pradžia ir galas.- Marijampolė: Šaltinis, 1931.-159 p.: iliustr.- (“Šaltinio” leid.; Nr.25). Mirusieji gyvena.- Marijampolė: [Marijonai], 1935. [D.1].- 228 p. Paslaptingoji rykštė: tik atsitiktinumai ar baudžianti Dievo ranka?- Marijampolė: Marijonų kongregacija, 1935.- 32 p. Tas pat.- Marijampolė: Marijonų leid. ir sp., 1936.- 31, [1] p.- ( Marijonų leid.; Nr.129). Tarp gyvenimo ir mirties.- Marijampolė: Marijonų leid. ir sp., 1936.- 16 p.- ( Kristui ir bažnyčiai; Nr.5). Ispanijos įvykiai išpranašauti prieš 100 metų / pagal G. L. Boné ir J. M. Höcht J. Mačernis.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1937.- 88 p. Vertimai Štaudingeris O. Konnersreuto kančios gėlelė / tėvas Odo Staudinger OSB.- Kaunas: Pranciškonai, 1931.- 83 p. Kohausas O. Pasaulio karalius Jėzus Kristus / O. Cohaus.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1934.- 28 p.: iliustr.


123 Raupertas D. G. Spiritizmo dvasios: patyrimai įrodymai: su 11 pav. pagal fotogr. / J. Godfrey Raupert.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1931.- 95, [1] p.: iliustr.- (Š[v.] Kazimiero d-jos leid.; Nr. 496). Žmonija griežtai įspėjama [apsireiškimais].- Salta: San Juano arkivyskupija, 1956.- 32, [1] p.

Vytautas MAČERNIS (1921-1944) Poetas, vertėjas. Gimė 1921 m. birželio 5 d. Šarnelėje (Plungės raj.). Mirė 1944 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.), palaidotas tėviškėje. Nuo 1931 m. mokėsi Sedos progimnazijoje, 1935-1939 m. Telšių M. Valančiaus gimnazijoje. 1939 m. įstojo į VDU Teologijos-filosofijos fakultetą studijuoti anglų kalbos ir literatūros. 1940 m. perėjo į Vilniaus universitetą, pasirinko filosofiją pagrindine specialybe, kartu lankė lituanistikos paskaitas. Eilėraščius spausdino laikraščiai: “Šešios žaros”, “Ateitis”, “Žemaičių prietelis” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Išvertė Baudelair`o, Milašiaus, Bloko ir kt. eilėraščių. Knygos Vizijos: pomirtinė poezijos knyga.- Roma: Centr. liet. k-tas Italijoje, 1947.- 79 p.: iliustr. Poezija.- Chicago: Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1961.- 238 p.: iliustr., faks., portr. Žmogaus apnuoginta širdis: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1970.- 291, [5] p.: iliustr. Po ūkanotu nežinios dangumi: poezija, proza, laiškai.- Vilnius: Vaga, 1990.- 495 p.: iliustr., portr. Poezija.- Vilnius: Vyturys, 1993.- 180, [1] p.- (Mažoji poezijos b-ka). Tas pat.- Vilnius: Žaltvykslė, [2005].- 99, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Žaltvykslė, [2006].- 98, [2] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Žaltvykslė, [2007].- 95, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Sielos paveikslas: eilėraščiai.- Vilnius: Vyturys, 1993.- 189, [1] p.: iliustr. Bet aš trokštu pats patirti kaip gelia klaidoje širdis...: poezija.- Kaunas: Vada, 2000.- 148, [4] p. Poezija: tekstas ir komentarai.- [Vilnius]: Naujoji Rosma, [2001].- 189, [2] p.- (Į pagalbą mokiniui). Vėl žemės ilgesy: [poezija].- Ramučiai (Kauno raj.): L. Puišinienės firma „Laginta‘, 2001.- 223, [1] p.: iliustr., faks., portr. Tas pat.- Kaunas: Ramduva, 2003.- 223, [1] p.: iliustr., faks., portr. Tas pat.- Kaunas: J. Kneitos firma „Ramduva‘, 2004.- 223, [1] p.: iliustr., faks., portr. Tas pat.- Kaunas: Ramduva, 2006.- 223, [1] p.: iliustr., faks., [1] portr.: lap. Praeinančiam pasaulyje praeisiu: poezija, iš prozos ir straipsnių.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. - 282, [2] p.: portr.- (Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius; Nr. 5).


124

Juozas ŠNAPŠTYS-MARGALIS (1877-1921) Poetas, dramaturgas, kunigas. Gimė 1877 m. kovo 29 d. Derveliuose (Pakruojo raj.). Mirė 1921 m. kovo 24 d. Sudeikiuose (Utenos raj.). Mokėsi Šeduvos pradžios mokykloje, Panevėžio ir Šiaulių gimnazijose, 1855-1899 m. Kauno kunigų seminarijoje, 1900 m. įšventintas kunigu. Kunigavo Skaistkalnyje (Latvija), 1904 m. Breslaujoje (Baltarusija), nuo 1905 m. kunigavo Akmenėje, Tauragnuose, Lauko Sodoje (Telšių raj.), Kaune, Sudeikiuose. Susidomėjo medicina ir sėkmingai gydė žmones homeopatija. Debiutavo 1899 m. “Tėvynės sarge”. Rašė taip pat “Lietuvių laikraštyje”, “Šaltinyje”, “Draugijoje”, „Žinyčioje“, „Vilniaus žiniose“, „Viltyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. 1918-1920 m. dirbo Kaune “Vienybės” redakcijoje. Slapyvardžiai: Šnapštis, Margalys, Kabrkšteika, Kareivis In., Juozas Margalis, Margių Juzė, Pakabankštis, Juozas Paleidsparnis, Knygos Volungė. Eilės -pirmieji bandymai.- Tilžėje: kaštu “Tėvynės sargo”, 1900.- [2], 111 p. Tas pat.- Tilžėje: išleidimas ir spaustuvė J. Schoenke, 1906.- 96 p.: iliustr. Tas pat.- Tilžė: išleidimas ir spauda J. Schoenke, 1920.- 96 p. Musu bajorai: dramatiszkas paveikslas trijuose aktuose / J. Margulys.- Shenandoah, Pa: Lietuviu katalikiszkos bendrijos spaustuveje, 1904.- 32 p. Volungė ir vieversėlis: eilės.- Kaunas: Juozapo Naujalio išleidimas, 1907.- 170 p. “Ašarelės”: (naujosios dainos).- [Kaunas: Saliamono Banaičio sp.], 1918.- 25 p. 62 sakmės (48 naujai surengtos).- [Kaunas]: Aut. leid., 1918.- 56 p. Gegužio mėnuo / sudėjo Margalis- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1921.- 191 p.- (Šv. Kazimiero djos leid.; Nr.305). Tas pat / sudėstė Margalis.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1933.- 278 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.562). Vertimas Beatliejaus stainelė: 4 v. drama / parašė [vertė iš lenkų ? kalbos] kun J. Šnapštis.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1910.- 51 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leidinys; Nr.79) Tas pat.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1920.- 46 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.293).

Stasys MARKONIS (1902-1973) Publicistas. Gimė 1902 m. gruodžio 26 d. Slabadoje (Ukmergės raj.). Mirė 1973 m. kovo 27 d. Vilniuje. 1925 m. baigė Kauno kunigų seminariją, 1929 m. Kauno universiteto teologijos-filosofijos fakultetą. 1937 m. atsisakė kunigystės, dvejus metus studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete teisės fakultete. Nuo 1944 m. mokytojavo Giedraičiuose, Trakų mokytojų seminarijos direktorius. 1946-1949 m. dirbo Telšių mokytojų seminarijoje, buvo direktoriaus pavaduotojas, dėstė psichologiją, bendrąją pedagogiką, direktorius, 1949-1961 m. Telšių Žemaitės vidurinės mokyklos direktorius, 1961-1973 m. Ateizmo muziejaus direktorius Vilniuje.


125 Knygos Didžioji iliuzija: [autobiograf. apybraiža].- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1963.-120 p. Sakramentai.- Vilnius: Mintis, 1964.- 40 p. Atlaidai.- Vilnius: Mintis, 1965.- 32 p. Netiesą sakote, kunige !: [ateistinių straipsnių rinkinys].- Vilnius: Mintis, 1975.- 224 p., [1] portr. lap.

Elena MILAŠEVIČIŪTĖ – MAŽEIKIENĖ (g.1940) Tautotyrininkė. Gimė 1940 m. gegužės 12 d. Nevarėnuose (Telšių raj.). Baigė Mitkaičių (Telšių raj.) vidurinę mokyklą, Pajūrio žemės ūkio mokyklą. Dirbo paštininke, Telšių kurčiųjų mokykloje – internate auklėtoja. Straipsnius publikuoja „Gimtinėje“ , Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje. Knyga Tučiai-Žemaitijos kertelė.- Vilnius: Gimtinė, 2010.- 38, [1] p.: iliustr.

Petras MAŽELIS (1894-1966) Prozininkas, kunigas. Gimė 1894 m. rugsėjo 21 d. Cipriškiuose (Rokiškio raj.). Mirė 1966 m. gegužės 21 d. Telšiuose. 1920-1923 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1924 m. Lietuvos universitete studijavo filosofiją. 1928-1946 m. Telšių kunigų seminarijos profesorius, 1928-1940 m. Telšių katedros vikaras, 1931-1936 m. Telšių kalėjimo kapelionas, 1928-1931 m. laikraščio “Žemaičių prietelius” redaktorius. 1947-1949 m. Telšių vyskupijos kancleris, nuo 1950 m. jos valdytojas. Vyskupas nuo 1955 m. dalyvavo Taikos judėjime, buvo TSRS-Italijos draugystės viceprezidentas. Slapyvardis: K. P. M. Knygos Keista gyvenimo šypsena / K. P. M.- Kaunas: Liet. katal. blaivybės d-ja, 1925.- 46 p.- (Liet. katal[ikų] blaivybės d-jos leid.; Nr.33). Žmogus / k[un.] P. Maželis.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1929.- 165 p. Kraujo lašai / k[un.] P. Maželis.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1930.- 174, [2] p. Tarp audrų ir ramybės / k[un.] P. Maželis.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1932.- 125 p. Neniekinkite šviesos.- [Telšiai: Vyskupijos sp., 1937].- 4 p.


126

Vladislovas MAŽONAS (Mažonavičius 1881-1945) Kunigas, žurnalistas, pedagogas, misionierius, vertėjas. Gimė 1881 m. birželio 24 d. Telšiuose. Mirė 1945 m. sausyje Maskvoje (Rusija). Mokėsi Petrapilio kunigų seminarijoje. Kunigavo Mogiliovo srityje, Tuloje, Petrapilyje, Šiauliuose, Marijampolėje. Per I-jį pasaulinį karą ir kurį laiką po jo gyveno Suomijoje. 1927-1932 m. “Šaltinio” laikraščio redaktorius. 1932-1934 m. Londono lietuvių klebonas. 1934-1938 m. buvo misijose Kinijoje, Japonijoje. 1941 m. suimtas, kalintas Taišete (Rusija), 1944 m. pervežtas į Maskvą, ten mirė. Pavardės forma Mažonavičius. Knyga Tikybos metodika.- 1922.- Aprašyta pagal kn.: Lietuvių dvasininkai kūrėjai. V., 2000. Vertimas Ubagėlis: 3 v. vaizdas / iš pranc. k. laisvai vertė Vl. Mažonas.- Mariampolė: “Šaltinis”, 1926.[4], 34 p.- (“Šaltinio” knygynėlis; Nr.1).

Marija MĖLINAUSKAITĖ (g.1922) Vertėja. Gimė 1922 m. balandžio 14 d. Klaipėdos rajone. Mokytojavo Telšių mokykloje. Suimta ir represuota, 10 metų buvo ištremta Sibire. Prisidėjo prie pogrindinio žurnalo “Rūpintojėlis” leidimo. Gyvena Telšiuose. Vertimai Vaizeris F. Kalnų šviesa: [apysaka] / Franz Weiser; Iš vok. k. vertė ir red. V. Račkaitis [vertė A. Bubelytė, M. Mėlinauskaitė].- Kaunas: XXI amžius, 1995.- 94, [1] p.: iliustr.- (Mokinio skaitiniai). Wihler A. Niekas nesunku mylintiems Dievą: dievo tarnaitės Anesės de Gu[igne gyvenimo atpasakojimai jaunimui / [vertė A. Bubelytė, M. Mėlinauskaitė].- Kaunas: Judex, 1997.- 132, [1], p. [2] iliustr. lap. Kelionėje: jaunimo pasikalbėjimas su Dievu / iš vokiečių k. vertė M. Mėlinauskaitė, A. Bubelytė.- Kaunas: Lututė, 2001.- 219, [1] p.: iliustr. Rufas V. Tikroji šv. Marijos Goreti istorija: istorinė šv. Marijos Teresės Goreti gyvenimo apybraiža, parengta kunigo Vincento Rufo / [iš vokiečių k. vertė M. Mėlinauskaitė, A. Bubelytė].- Kaunas: Judex, 2002.- 92, [3] p: iliustr. Kelyje: jaunimo pasikalbėjimas su Dievu / iš vokiečių k. vertė M. Mėlinauskaitė, A. Bubelytė.- Kaunas: Lututė, 2001.- 348 p.


127

Juozas MICKEVIČIUS (1900-1984) Istorikas, tautosakininkas, muziejininkas Gimė apie 1900 m. rugpjūčio 27 d. Mačiukuose (Skuodo raj.). Mirė 1984 m. lapkričio 10 d. Šarnelėje (Plungės raj.), palaidotasBeržore (Plungės raj.). Mokėsi Plungės gimnazijoje, studijavo Vytauto Dižiojo Universitete humanitarinių mokslų fakultete. 1940-1944 m. dirbo istorijos dėstytoju Telšių kunigų seminarijoje, 1946-1947 m. dirbo Žemaičių muziejuje „Alka“ Telšiuose. 1950 m. nuteistas 8 metams lagerių. Nuo 1956 m. dirbo Kretingos kraštotyros muziejuje, 1960-1975 m. jis buvo šio muziejaus direktorius. Paliko surinkęs neįkainojamos vertės archyvą. Bendradarbiavo: „Trimite“, „Mūsų tautosakoje“, „Tautosakos darbuose“, „Gimtajame krašte“, „Kraštotyra“, „Muziejai ir paminklui“, „Šventorkalnis“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Žemaičių krikštynos.- [Kaunas]: B. l,. [1935].- [37] p.- Atsp. iš “Tautosakos darbų”, 1935. t.1. Plateliai: Platelių apylinkių geogr. būklė.- Kaunas: B. l., 1940.- [1], 32 p.: iliustr.- Atsp. iš “Gimtojo krašto”, 1940, Nr.1 (24). Bažnyčia – darbo žmonių priešas.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1951.- 51 p. Bažnyčia ir dvasininkija išnaudotojų tarnyboje.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1954.52 p. Bajoro sodyba; [Žemaitijos nacionalinio parko direkcija]. - [Telšiai: Spaudos lankas], 2004 [i.e. 2007].- 102 p. : iliustr., schem. Tėvų ir protėvių žemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose.- Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2008-2009. Kn.1.- 2008.- 531 p.: iliustr. Kn.2.- 2009.- 400 p. : iliustr., faks., portr.

Genovaitė MIDVERIENĖ (1927-2012) Poetė. Gimė 1927 m. liepos 26 d. Daugirdavoje (Raseinių raj.). Mirė 2012 m. sausio 10 d. Varniuose (Telšių raj.) 1947 m. baigė raseinių gimnaziją, 1951 m. baigė Kauno medicinos universitetą. Dirbo Skaudvilės, Pagėgių, nuo 1956 m. Varnių (Telšių raj.) vaistinėje, provizore. Gyvena Varniuose. Kuryba publikuota Telšių rajono ir respublikinėje, spaudoje. Knygos Žydinti obelis: eilėraščiai.- Vilnius: [UAB “Ciklonas”], 2002.- 86, [5] p.: iliustr. Maumedis už lango: eilėraščiai.- Varniai: 2007. - 72 p.: iliustr.


128

Alma Julija SKIRKAITĖ - MIELIAUSKIENĖ (g.1959) Poetė. Gimė 1959 m. Telšiuose. Baigė Telšių 5- vidurinę mokyklą. 1984 m. baigė Kauno medicinos institutą. Vilniaus universitete studijavo psichologiją bei lietuvių kalbą ir literatūrą. Kūrybą publikuoja “Literatūroje ir mene”, “Nemune”, nuo 1997 m. Knygos Valgau ir lieknėju !- [Kaunas: K. Giedrio KGSĮ], 1989.- 62 p. Auksinė sveikatos taisyklė, arba valgau ir lieknėju / Alma Skirkaitė- Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1994.- 168 p.: lent. Pagaliau sėkmė- valgau ir lieknėju ! / Alma Julija Miliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1996.- 223 p.: iliustr. Tas pat / Alma J. S. Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1998.- 225, [1] p.: iliustr., portr. Tas pat / Alma J. S. Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1999.- 255, [1] p.: iliustr. Laimingos dienos: klubo “Valgau ir lieknėju !” dienoraštis nuo Velykų iki Kalėdų / Alma Julija Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1997.- 59, [1] p.: iliustr. Susitaikymas: poezija / Alma Julija S. Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1997.- 144 p.: iliustr. Tau turi būti gerai, arba klubo “Valgau ir lieknėju!” paslaptys visiems (storulių psichologija).Kaunas: Giesmė, 1997.- 240 p.: iliustr. Veidrodis, svarstyklės ir Tu: (Klubo “Valgau ir lieknėju !” kalendorius-dienoraštis 1998 metams) / Alma J. S. Mieliauskienė.- [Kaunas]: Giesmė, 1997.- 192 p.: iliustr. Vaikeli, būk geras !: (pradinuko mamos patarėjas) Alma J. S. Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1998.- 127, [1] p.: iliustr. Šiemet pasiseks!: klubo „ Valgau ir lieknėju !“ kalendorius-dienoraštis 2000 metams / Alma J. S. Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1999.- 543 p.: iliustr. Stebuklinga mamos skrynelė / Alma J. Mieliauskienė.- [Ukmergė]: Valdo l-kla, 2008 - . D.1: Kaip išmokyti pradinuką rašyti be klaidų.- 99, [1] p.

Mykolas MIEŽINIS (1827-1888) Kalbininkas, kunigas. Gimė 1827 m. spalio 11 d. Vaitiekėnuose (Radviliškio raj.). Mirė 1888 m. lapkričio 24 d. Švėkšnoje (Šilutės raj.). Mokėsi Grinkyškyje ir Dotnuvos bernardinų mokykloje. Apie 1841 m. įstojo į Kėdainių gimnaziją. 1846-1850 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1851-1856 m. kunigavo Dusetose, Brunave, Skaistkalnėje, Šenberge (Latvija), Lauksodyje, Ukmergėje, Šėtose.Už nesutikimus su caro administracija buvo įkalintas Raseinių vienuolyne, kur išbuvo trejus metus. Nuo 1870 m. gyveno Šilalėje, Klykoliuose, Didkiemyje, Smalvose, Plungėje, Švėkšnoje. Knygos


129 Lietuviszka gramatika paraszyta kunįgo Mikolo Miežinio.- Tilžeje: Mikszo spaustuveje, 1886.54 p. Lietuviszkai-latviszkai-lenkiiszkai-rusiszkas žodynas kun. M. Miežinio=Leišu-latviešu-pulukrievu vardnica nu Miežina=Litewsko-lotewsko-polsko-rossyski slownik ks.Miežinisa= Литовсколатышско-польско-русскiй словарь М. Межиниса.- Tilžėje: spausdinta kasztais M. Noveskio, 1894.- 296 p.

Antanas MIKALAUSKAS (1907-2002) Teisininkas, rašytojas, vertėjas. Gimė 1907 m. vasario 5 d. Sedoje (Mažeikių raj.). Mirė 2002 m. JAV. Baigė Telšių vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnaziją. Vytauto Didžiajame Universite baigė teisę. 1937 m. Berlyno universitete gavo daktaro laipsnį. 1931-1933 m. Klaipėdoje buvo advokato padėjėjas ir gubernatūros spaudos referentas, nuo 1933 m. dirbo raštininku Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne, 1937 m. užsienio reikalų ministerijoje Kaune, vėliau vėl Berlyne Lietuvos pasiuntinybėje. 1945 m. išvyko į Prancūziją, vėliau į JAV. Parašė veikalus: „Das Strafrecht der drei litauischen Statuten von 1529, 1566 und 1588" (1937 m.). 1943 m. Anso Mikonio vardu išspausdino romaną vokiečių kalba „Bala". Bendradarbiavo: „Lietuvos aidas", „Naujoji Romuva" ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Nusikaltimas ir bendrininkystė: Klaipėdos kr. baudžiamosios teisės tyrinėjimas / dr. jur. A. Mikalauskas.- Kaunas: J. Karvelio prekybos namai, 1937.- 119, [1] p. Nekilnojamo turto įkeitimo teisė: Lietuvos ipotekos įstatymo 42-129 str. aiškinimai / dr. A. Mikalauskas.- Kaunas: Spaudos fondas, [1938].- 117, [1] p. Vertimas Berndorfas H. R. Špionažas! / H. R. Berndorf; vertė A. Mikalauskas.- Klaipėda: spaudė ir leido „Spaudos menas“, 1931. D.1.- 167, [1] p.

Bonaventūra MIKNEVIČIUS (1768-1849) Religinės literatūros rengėjas, kunigas. Gimė 1768 m. greičiausiai Purvaičiuose netoli Čekiškės (Kauno raj.). Mirė 1849 m. gegužės 8 d. Ariogaloje (Raseinių raj.). Baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. 1795 m. tapo kunigu, kunigavo Čekiškėje, Veliuonuoje, Batakiuose, Šilalėje. Rankraščiais paliko: Giesmė historyczna apey Czekiszkies Bazniczie, 1836; Žemaitiškas katekizmas, 1843.


130

Genovaitė MILAŠAUSKAITĖ žr. Genovaitė MILAŠAUSKIENĖ – PETRULIENĖ Edita MILAŠEVIČIŪTĖ žr. Edita MILAŠEVIČIŪTĖ – MAŽEIKIENĖ Emilija MILEVIČIENĖ (g.1930) Poetė. Gimė 1930 m. birželio 14 d. Užventyje (Kelmės raj.). Baigė Užvenčio vidurinę mokyklą. Dirbo kolūkyje, vėliau Telšių kepykloje, Rokų keramikos gamykloje. Gyvena Telšių rajone, Varniuose. Knyga Čiobrelių šlaitas: eilėraščiai.- Jonava: UAB “Dobilo” l-kla, 2000.- 59 [1] p.: iliustr.

Vacys MILIUS (1926-2005) Etnologas, bibliografas, kraštotyrininkas, kultūrologas. Gimė 1926 m. gruodžio 8 d. Šaukliuose (Skuodo raj.). Mirė 2005 m. spalio 2 d. Vilniuje. Mokėsi Šačių, Skuodo gimnazijose, Telšių mokytojų seminarijoje. 1951 m. baigė Vilniaus universitetą. 1947-1951 m. dirbo Lietuvos istorijos instituto Etnografijos muziejuje, 1951-1954 m. Etnografijos instituto Maskvoje aspirantas, 1954-2001 m. - Istorijos institute (nuo 1990 m. vėl Lietuvos istorijos institutas), 1997-2001 m. Etnologijos skyriaus vedėjas. 1956-1960 m. ir 19941999 m. Vilniaus universiteto, 1992-1999 m. - Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, nuo 1994 m. profesorius. 1993 m. habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. 1997 m. Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas. 1997 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu. Knygos 1974-1982 metų etnografinės anketos: bibliografinė rodyklė.- Vilnius: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 1983.- 9, [1] p. Iš lietuvių kultūros istorijos.- Vilnius: Valst polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958-1989. 14 t. T.12: valstiečių verslai / J. Kudirka, V. Milius, A. Vyšniauskaitė.- Vilnius: Mokslas, 1983.- 180, [2] p., [8] iliustr. lap. Lietuvių liaudies papročiai: bibliografinė rodyklė.- Kaunas: Šviesa, 1988.- 54, [2] p. Lietuvos kaimo amatai ir technika XIX-XX a. pirmojoje pusėje: humanitarinių mokslų srities etnologijos krypties habil. daktaro disertacijos tezės.- Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1993.39 p. Mokslo draugijos ir lietuvių etnografija: (XIX a. antroji pusė - XX a. pirmoji pusė).- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993.- 155 p. „Gimtojo krašto“ (1934-1943) bibliografija.- Vilnius: Lietuvos krašto d-ja, 1996.- 32 p.


131 Žemaičių etnologijos bibliografija.- Vilnius: Žemaičių kultūros d-jos redakcija, 1997.- 60 p. Lietuvių etnologijos bibliografija = Bibliography of Lithuanian ethnology.- Vilnius: LII l-kla, 2001.- 415, [1] p. Lietuvių etnologijos bibliografija, 1997-2002 = Bibliography of Lithuanian ethnology, 19972002.- Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005.- 160, [1] p. Amatas ir kūryba = Craft and creativity / Vacys Milius, Janina Morkūnienė, Irma Šidiškienė; [vertė į anglų kalbą Ada Jurkonytė].- Vilnius: Pradai, 2007.- 314, [3] p.: iliustr.- (Lietuvos etnologija 2).

Adomas MOCKEVIČIUS (apie 1822-1892) Vertėjas, kunigas. Gimė apie 1822 m. Žemaitijoje. Mirė 1892 m. liepos 25 d. Kaune. Baigė Varnių kunigų (Telšių raj.) seminariją, buvo Kauno kunigų seminarijos kapelionu. Sudarė latvių-lietuvių kalbų žodyną, kurio rankraštis dingo. Vertimas Ženklas wisu didžiausios malones del dusziu cziszcziuje kentancziu. Isz lenkiszka raszta unt žemajtiszkos kalbos parverstas par K. A. M. [A. Mockevičius?].- Wilniuje: spaustuwej yr kasztu Juozapa Zawadzkia, 1860.- 15 p.

Kazys MOCKUS (1910-1972) Pedagogas, žurnalistas, vertėjas. Gimė 1910 m. liepos 4 d. Rikantuose (Kelmės raj.). Mirė 1972 m. sausio 8 d. Bostone (JAV). Mokėsi Raseinių gimnazijoje, Vytauto Didžiojo universitete. Mokytojavo Pagėgiuose, 19391944 m. Telšių M. Valančiaus gimnazijoje. 1942 m. įkūrė Suaugusiųjų gimnaziją Telšiuose ir buvo jos direktorius.1941 m. įsteigė Žemaičių meno ir mokslo centrą Telšiuose, jam vadovavo.19411944 m. redagavo savaitraštį “Žemaičių žemė” ir jis iki 1944 m. buvo jo redaktorius. 1942-1944 m. kartu su P. Geniu redagavo ir leido “Žemaičių kalendorių”. 1942 m. išleido knygelę “Žemaičių kankiniai”, kurią 1955 m. Lietuvos išlaisvinimo komitetas buvo išleidęs ir prancūziškai. 1944 m. emigravo iš Lietuvos į Vokietiją. Dirbo pedagoginį darbą, buvo “Lietuvių enciklopedijos” bendradarbis. Slapyvardis K. M. Knyga Žemaičių kankiniai: Rainių miškelio tragedija 1941. VI. 24-25.- Telšiai: „Žemaičių žemė‘ [Šiauliai: spaustuvė, „Astra“], 1942.- 68 p.: iliustr. Tas pat. [ II leidimas].- Telšiai: „Žemaičių žemė“ [Šiauliai: spaustuvė „Astra“], 1942.- 68 p.: iliustr. Tas pat.- Hamiltonas: Hamiltono D.L.K. Algirdo šaulių kuopa, 1977.- 68 p.: iliustr. Tas pat.- [Vilnius: Lietuvos knygos draugija, 1991].- 68 p.: iliustr.


132 Vertimas Brunovskis V. Sovietų kalėjimuose: buv. sovietų valdininko išgyvenimai / Vladimir Brunovski; vertė K. M. [Kazys Mockus].- Kaunas: B. l., 1934.- 129, [1] p.

Dominykas MOGĖNAS (1745-apie 1826) Kunigas. Gimė 1745 m. rugsėjo 11 d. greičiausiai Kauno apylinkėse. Mirė apie 1826 m. Varniuose (Telšių raj.). Mokėsi Kražiuose, 1760 m. įstojo į Jėzuitų vienuolyną, 1764-1775 m. studijavo Vilniaus akademijoje. 1775 m. jam buvo pavesta vizituoti parapijines mokyklas. Vėliau dirbo įvairiose mokyklose. 1809 m. persikėlė į Žemaičių vyskupiją ir dirbo Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Rankraščiu paliko: [Lietuvių kalbos gramatika,1825].

Eligijus MONTVILA (1816-1896) Kunigas. Gimė1816 m. gruodžio 1 d. Mirė 1896 m. birželio 22 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.). Mokėsi Tešių apskrities, 1831-1832 m. Žemaičių Kalvarijos mokyklose, iki 1837 m. Kražiuose, 1837-1841 m. Vilniaus kunigų seminarijoje, 1842-1845 m. Varnių kunigų seminarijoje. Kunigavo Kaltinėnuose, Šakynose, Tveruose, Renave, 1856-1858 m. Eigirdžiuose (Telšių raj.), Nemakščiuose, Baltakiuose, Svėdasuose, nuo 1880 iki mirties Alsėdžiuose. Peržiūrėjo ir ištaisė A. Janikavičiaus “Mokslo krikszczioniszko” vertimą išspausdintą 1845 m.

Danielius MUŠINSKAS (g.1951) Prozininkas. Gimė 1951 m. lapkričio 4 d. Telšiuose. 1969 m. baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą. 1974 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1974-1975 m. dirbo mokytoju Tryškiuose (Telšių raj.). 1976-1988 m. žurnalo “Jaunimo gretos” Kultūros skyriaus vedėjas. 1989-1990 m. žurnalo“Pergalė“, 1991-1994 žurnalo “Metai” atsakingasis redaktorius, nuo 1994 m. vyr. redaktorius. 1996-2001 m. žurnalistų etikos inspektorius. Bendradarbiavo: „Komunizmo švyturyje“, „Moksleivyje“, „Žemaičių žemėje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Kol išaušta rytas: novelės.- Vilnius: Vaga, 1979.- 120, [3] p.- (Pirmoji knyga). Mėlynų dilgėlių naktis: novelės.- Vilnius: Vaga, 1982.- 150, [2] p. Šviesa virš Tausalo: novelės.- Vilnius: Vaga, 1987.- 284, [1] p.: iliustr. Gyvenimas kaip alibi: novelės.- Vilnius: Vaga, 1991.- 283, [1] p. Kalno saugotojas: [novelių rinktinė].- Vilnius: Homo liber, [2006].- 349, [1] p.: iliustr.


133 Dovilė ir džentelmenas: [novelės vaikams].- Vilnius: Gimtasis žodis, 2009.- 68, [3] p.: iliustr.

Sigita Ieva NAGLIENĖ (g.1959) Poetė. Gimė 1959 m. gruodžio 24 d. Siraičiuose (Telšių raj.). Gyveno Džiuginėnuose (Telšių raj.), baigė Telšių trečiąją vidurinę mokyklą, Telšių kultūros mokyklą, Vilniaus Universitetą. 1980-1982 m. dirbo Nerimdaičių bibliotekoje, 1982 m. Mitkaičių vidurinėje mokykloje, vėliau Žarėnų vidurinėje mokykloje ir Telšių „Ateities“ vidurinėje mokykloje. Kūryba spausdinta Telšių rajono spaudoje ir įvairiuose almanachuose. Knyga Iš lėto į jūrą: eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2006.- 50, [3] p.: iliustr.

Jurgis NARJAUSKAS (1876-1943) Literatas, tautosakininkas, visuomenės veikėjas, kunigas, vertėjas. Gimė 1876 m. balandžio 21 d. Parausiuose (Vilkaviškio raj.). Mirė 1943 m. sausio 21 d. Telšiuose. 1893 m. baigė Marijampolės gimnaziją, 1899 m. Seinų kunigų seminariją. 1899-1903 m. studijavo Romos ir Friburgo universitetuose. Iki I pasaulinio karo dėstė lietuvių ir lotynų kalbą Seinų kunigų seminarijoje, po karo lotynų ir italų kalbas Kauno kunigų seminarijoje ir Lietuvos universitete. Rinko lietuvių liaudies dainas. Pirmojo pasaulinio karu metu gyveni Petrograde ir Kryme. Nuo 1928 m. dirbo Telšių vyskupijos administracijoje ir kunigų seminarijoje. Bendradarbiavo: „Šaltinyje“, „Vadove“, „Draugijoje“, „Vilniaus žiniose“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Pavardės forma: Narijauskas. Slapyvardis: K. J. N. Knygos Lotynų kalbos gramatikai: įžymieji veiksmažodžiai; verba inchoativa, deponentia, anomala, defectiva; graikiškų vardų linksniavimas / K. J. N [Jurgis Narjauskas].- Kaunas: B. l., 1926.- 31 p. Laiškas: [prof. Juozui Eretui].- Telšiai: [Vysk[upijos] sp., [1939].- 12 p. Vertimai Smolikovskis P. Marijos mėnuo. Lenkiiszkai sudėstė Povylas Smolikovski`s. C. R. Lietuviszkai iszguldė C. N. S. B. P. A. V.[A. Civinskis, J. Narjauskas, J. Šidlauskas, A. S. Būčys, PaukštelisPtašinskas ir kt.- Tilžė: O. Mauderodės sp.], 1900.- 152 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: spaustuveje Juozapo Zavadzkio. Tas pat.- Tilžė: O. Mauderodės sp., [1903].- 152 p.


134 Palmieri A. Finlandija: (etnografija, kultura, tikyba) / itališkai parašė Aurelijus Palmieri O.S.A.; lietuviškai vertė J. N. [Jurgis Narjauskas].- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1911.- 16 p.: vinj.- (Švento Kazimiero d-jos leidinys; Nr. 97).- Atsp. iš „Draugijos“ Nr.50-51 (1911) Ovidijus. Parinktos vietos; paaiškino dr. J. Narjauskas.- [Kaunas]: B., l, 1926.- 56 p. Ovidijus. Biografija, autobiografija; parinktos vietos M. Gustaičio ir J. Narjausko verstos; paruošė dr. J. Narjauskas.- [Telšiai: Telšių vyskupijos sp.], 1928.- 80, [2] p. Dantė A. Dieviškoji komedija / Alighieri Dante; vertė d-ras Jurgis Narijauskas- [Marijampolė]: B. l., [1938].- 693, [1] p., [3] iliustr. lap.

Elena NAUMAVIČIŪTĖ žr. Elena NAUMAVIČIŪTĖ-CITAVIČIENĖ Romualdas NEIMANTAS (g.1939) Prozininkas, kultūros istorikas, orientalistas, vertėjas. Gimė 1939 m. kovo 8 d. Naujikuose (Telšių raj.). 1958 m. baigė Užvenčio vidurinę mokyklą, 1975 m. Vilniaus universitetą, dirbo “Kauno tiesos” ir kitose redakcijose. Knygų leidėjas, “Oriento” leidyklos savininkas. Knygos Kaip širdis liepia: [apybraižos apie soc. darbo didvyrį statybininką J. Noreiką].- Vilnius: Mintis, 1976.- 23, [1] p.- (Tavo didvyriai, Tėvyne). Venta-draugystės upė: iš žurnalisto bloknoto.- Vilnius: Mintis, 1978.- 75, [3] p. Paauglys šalia mūsų.- Kaunas: Šviesa, 1982.- 179 p.- (Tėvų biblioteka). Gyvenimas ant ugnikalnio.- Vilnius: Vaga, 1984.- 197, [2] p., [16] iliustr. lap. Gintaro kelias: [ist. nuotykių apysaka].- Kaunas: Šviesa, 1985.- 220, [4] p.: iliustr.- (Žinių pasaulyje). Nuo Nemuno iki Gango: iš Lietuvos-Indijos kultūros ryšių istorijos: šaltiniai, istoriografija: medžiaga lektoriui.- Vilnius: Žinija, 1985.- 36 p. Nuo Nemuno iki Nilo: iš Lietuvos-Egipto kultūros ryšių istorijos: šaltiniai, istoriografija.- Vilnius: Žinija, 1985.- 34 p. Rytai ir Lietuva: nuo Nemuno iki Gango.- Vilnius: Mintis, 1988.- 310, [1] p.: iliustr.- (Civilizacijos metmenys). Nuo Nemuno iki Fudzijamos: iš Lietuvos-Japonijos kultūros ryšių istorijos: istoriografija, šaltiniai.- Kaunas: Orientas, 1992.- 109, [3] p.: [6] iliustr. lap.- (Rytai ir Lietuva). Faraonų pėdsakais: [dokumentinė nuotykių apysaka iš Nilo slėnio, ieškant senovės Egipto valdovų lobių].- Kaunas: Orientas, 1994.- 277, [1] p.: iliustr. Pasaulis puodelyje arbatos: iš japoniškojo dienoraščio.- Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1994.- 239 p. Auksinis drakonas: Kinijos etiudai: DAO: filosofija, dalė, poezija.- Kaunas: Orientas, 1996.- 70 p.- (Mokslo populiarinimo serija “Ex oriente lux”, “Šviesa iš rytų”). Diena, kai skleidžiasi Lotosas: Indijos etiudai: Rabindranatas Tagorė ir Lietuva.- Kaunas: Orientas, 1996.- 61 p.- (Mokslo populiarinimo serija “Ex oriente lux“, “Šviesa iš rytų”). Afrikos freskos: kelionės po Sacharą užrašai.- Kaunas: Orientas, 1998.- 95, [1] p.: iliustr.- (Ex Oriente lux = Šviesa iš rytų). Raštas: nuo piktogramos iki raidės.- Kaunas: Orientas, 1998.- 55, [1] p.: iliustr.- (Ex Oriente lux = Šviesa iš rytų).


135 Smauglio sužadėtinė: dokumentinė nuotykių apysaka iš kelionės po tropikų Afriką, sekant laukinių žmonių pėdsakais, susipažįstant su Juodojo žemyno stebuklais, ieškant čia paslėptų lobių.- Kaunas: Orientas, 1998.- 174, [2] p.: iliustr.- (Lietuvos keliautojų užrašai). Pasaulis puodelyje arbatos: iš japoniško dienoraščio: men. publicistika.- Vilnius: Valst. leidybos centras, 1999.- 239 p.- (Žurnalisto b-ka). Rabindranatas Tagorė: biografinė apysaka.- Kaunas: Dajalita, 2000.- 302, [2] p., [12] iliustr.lap.(Likimai). Tūras Hejerdalas: biografinė apybraiža apie garsiausią XX a. keliautoją, kuris savo tyrinėjimais įrodė kad nuo senų senovės vandenynai ne skiria, o jungia žmones.- Kaunas: UAB “Dajalita”, 2000. – 260, [2] p., [8] liustr. lap.- (Likimai). Akmeninės karūnos paslaptis.- Kaunas: Gardenija, 2001.- 237, [2] p., [8] iliustr. lap.- (Senovės kultūrų pėdsakais). Žanas Fransua Šampoljonas: biografinė apybraiža apie žmogų, kuris gimė, kad perskaitytų prieš pusantro tūkstančio metų užmirštus senovės Egipto hieroglifus.- Kaunas: Dajalita, 2001.- 302, [2] p.- (Likimai) Saulės akmens pėdsakais: istorinė, etnografinė, kelionių ir nuotykių mokslo populiarinimo apysaka iš senovės baltų gyvenimo beveik prieš du tūkstančius metų, antrame mūsų eros amžiuje.Kaunas: UAB “Epaisas”, 2002.- 304, [1] p., XVI iliustr. p. Nuo Nemuno iki Fudzijamos: susitikimai su Japonija: Lietuvos – Japonijos kultūrų ryšių pėdsakais (XIV-XXI a.).- Kaunas: AB spaustuvė “Spindulys”, 2003.- 256 p., 48 iliustr. p.: iliustr. Lietuva tarp Rytų ir Vakarų: ar mums reikalinga kultūrų sintezė?- Kaunas: Mažoji poligrafija, 2006.- 17 p., įsk. virš. Vertimai Beliajevas A. Arielis: nuotykių romanas apie skraidantį žmogų.- Kaunas: Orientas, 1992.- 189 p.- (Diližanas). Gėlė ir poezija: Japonų hekas (haikus), tankos, ikebanos; japonų poeziją vertė S. Geda ir R. Neimantas.- Kaunas: Orientas, 1992.- 30, [2] p.: iliustr. Himnas saulės dievui Atonui: iš senovės Egipto poezijos.- Kaunas: Orientas, 1995.- 15 p.- (Ex Oriente lux = Šviesa iš rytų). ICZIN: senovės kinų permainų knyga.- Kaunas: Orientas, 1998.- 127, [1] p.: iliustr. - (Ex Oriente lux = Šviesa iš rytų). 7 “Rigvedos” himnai apie pasaulio sutvėrimą: iš senovės Indijos kultūros lobyno.- Kaunas: Orientas, 1998.- 32 p.- (Ex Oriente lux = Šviesa iš rytų). Žmonės ir medžiai: senovės keltų žynių (druidų) horoskopas.- Kaunas: Orientas, 1999.- 30, [1] p.- (Ex Oriente lux=Šviesa iš rytų). Senovės arabų astrologinė (kosmoso) likimo knyga: 360 ženklų norintiems spėti savo ateitį.Kaunas: Orientas, 1999.- 63, [1] p., įsk. virš.- (Ex Oriente lux = Šviesa iš rytų).


136

Adolfas NEZABITAUSKIS (1901-1968) Žurnalistas, kraštotyrininkas, istorikas, muziejininkas, vertėjas. Gimė 1901 m. liepos 6 d. Baiduotose (Kretingos raj.). Mirė 1968 m., gruodžio 15 d. Telšiuose, palaidotas Gargždelėje (Kretingos raj). 1925 m. baigė Telšių vyskupo M. Valančiaus gimnaziją. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką. Nuo 1929 m. “Lietuvos aido” kalbos tvarkytojas. 1941-1943 m. bendradarbiavo leidinyje „Lietuvių archyvas“,1946-1949 m. Mosėdžio mokyklos direktorius. 1949 m. areštuotas, kalėjo Vorkutoje, Abezės lageryje. Į Lietuvą grįžo 1956 m. 1968 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus fondų saugotojas. 1968 m. persikėlė į Telšius, dirbo „Alkos‘ muziejuje.bendradarbiavo leidiniuose „Vairas“, „Lietuvis“, „Tautininkų balsas“, „Tauta ir žodis“, „Lietuvos aidas“ , „Vilniaus balsas“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Pavardės forma: Zabitis-Nezabitauskis. Slapyvardžiai: A. Nez., A. N-kis, Baidotas, Sin ir kt. Knygos Basanavičius.- Kaunas: Spaudos fondas, 1938.- [1] portr. lap., 542 p.- (Įžymiųjų žmonių biografijos; Nr.1-2). Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1990.- 544 p.: [1] portr. lap. Tas pat.- Vilnius: Labdaros ir paramos fondas “VICTUS”, 2001.- 494 p.: [1] portr. lap. Vilniaus bažnyčios mūsų tautos šventovės / A. Zabitis-Nezabitauskis.- Vilnius: Lietuvos turizmo draugija, 1940.- 103 p.: iliustr. Vertimai Vokietijos valstybės baudžiamojo įstatymo knyga.- Kaunas, 1935.- 144 p. Nachtvėjus R. Nuostabusis pasaulis vandens laše: su 57 pav. / Robertas Nachtwey.- [Kaunas]: Spaudos fondas, 1938.- 224 p.: iliustr.

Juozapas-Kiprijonas NEZABITAUSKIS žr. Juozapas-Kiprijonas ZABITISNEZABITAUSKIS Julius NORKEVIČIUS (g.1932) Pedagogas, žurnalistas. Gimė 1932 m. spalio 4 d. Telšiuose. Baigė Telšių 4-ją vidurinę mokyklą, 1952 m. Telšių pedagoginę mokyklą. Mokytojavo Kartenoje, Rietave. 1955 m. baigė Klaipėdos mokytojų institutą, vėliau Vilniaus pedagoginį institutą (matematikos spec.). 1961-1992 m. dirbo laikraštyje “Tarybinis mokytojas” (nuo 1989 m. “Tėvynės šviesa”, nuo 1992 m. “Dialogas”), vėliau “Dienoje”. Redaguoja Vilniaus Gedimino Technikos universiteto žurnalą “Inžinerija”. Slapyvardžiai: Abišala S., Bumblys V., Karklaitis J., Kontrimas Julius, Kvaraciejus S., Norkaitis J., Šaltenytė R., Viktoraitis B. Bendradarbiauja Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje.


137 Knyga Bičiulystės puslapiai: [publicistika] / Algimantas Nakas, Julius Norkevičius.- Vilnius: Technologija, 2002.- 211, [1] p.: iliustr. Dienos, kurių neskaičiavo… : VGTU garbės mecenatas Gediminas Orentas.- Vilnius: Technika, 2006.- 127, [1] p.: iliustr., faks., portr. Sutiktieji mano kelyje. - Vilnius: Gairės, 2007.- 230, [2] p.: faks., portr.

Antanas NORVAIŠA (1827-po 1867) Kunigas. Gimė 1827 m. Panevėžio apskrityje. Mirė po 1867 m. Mokėsi Panevėžyje, 1850-1853 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Kunigavo Anykščiuose, Smilgiuose, Šiupyliuose, Truskavoje, Panevėžiuke. Už dalyvavimą1863 m. sukilime buvo suimtas ir laikomas Kauno kalėjime, bet 1865 m. iš kalėjimo pabėgo, perėjo sieną ir išvyko į Paryžių. 1865 m. karo lauko teismas už akių nuteisė jį sušaudyti. Rankraščiu paliko: “Maldos ir Medytacijos ant Atpuska keturių deszimtu adinu. Paraszitas 1855 metusi = Cura sacra Antonii Narwojsz Conscripta sunt has meditationes ad usam sacardotum residentium apud Ecclesiam Smilgoviensem. A. D. 1855 Maj. Smilgis” 66 p.

Kazimieras OLŠAUSKAS (1911-1954) Kunigas. Gimė 1911 m. vasario 2 d. Žeimiuose (Kretingos raj.). Mirė 1954 m. birželio 18 d. Sverdlovsko sr. (Rusija). 1928 m. baigė Plungės gimnaziją, 1928-1931 m. mokėsi Telšių kunigų seminarijoje, 1932-1936 m. studijavo Romoje. 1936-1944 m. dirbo Telšių kunigų seminarijoje. Redagavo laikraščius “Žemaičių žemę”, “Žemaičių prietelių”. 1946 m. suimtas ir nuteistas 10 m. kalėjimo. Bendradarbiavo „Židinyje“, „Tiesos kelyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Dažniausiai pasirašinėdavo K. Alšėno slapyvardžiu. Knygos Apie krikščioniškąją moterystę: jaunavedžiams pagalvoti / Dr. K.Alšėnas.- Telšiai: Vysk[upijos] sp., 1937.- 16 p.- (Katalik. šeimos b-ka; Nr.1). Apie religinį kataliko gyvenimą / Dr. K. Alšėnas.- Telšiai: Vysk[upijos] sp., 1938.- 15 p.- (Katalik. šeimos b-ka; Nr.5). Krikščioniškoji Žemaičių didybė / Dr. K. Alšėnas.- Telšiai: [Vyskupijos sp.?].- 1941.- 28 p. Prelatas Pranas Urbonavičius / Dr. K. Alšėnas.- Telšiai: [Vyskupijos sp.?, 1943].- 68 p.: iliustr. Kazimieras Olšauskas: profesorius, kunigas, Sibiro kankinys.- Vilnius-Plungė: Žemaičių kultūros draugijos redakcija,1997.- 344 p., [19] p.: iliustr.


138

Jurgis Ambraziejus PABRĖŽA (1771-1849) Botanikas, poetas, kunigas, pedagogas, žemaičių raštijos veikėjas ir mokslo terminijos kūrėjas, bibliofilas. Gimė 1771 m. sausio 15 d. Večiuose. (Skuodo raj.). Mirė 1849 m. lapkričio 11 d. Kretingoje. 1786-1792 m. mokėsi Kretingos gimnazijoje, 1793-1794 m. studijavo Vyriausiojoje Lietuvos mokykloje Vilniuje, 1794-1796 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1796-1817 m. vikaras, altarista Šiluvoje, Raudėnuose, Tveruose, Plungėje, Kartenoje. 1816 m. įstojo į Kretingos bernardinų vienuolyną, 1817 m. davęs įžadus tapo pranciškonu, kur išbuvo iki mirties. Parengė kelias dešimtis darbų iš botanikos, medicinos, farmakologijos, geografijos, pirmą lietuvišką geografijos vadovėlį. Kaip poetas į lietuvių literatūros istoriją įėjo S. Daukanto rinkiniuose išlikusiais eilėraščiais “Esu sau žmogelis” ir “Apie pypkininką”. Eiliuotoji kūryba išliko greičiausiai ne visa. Knygos Parkratima tąn saužines Parasze kunegas Embraziejus Pabrieža bernadinas Kretingos klosztoriaus.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1869].- 77 p.- Antr. p. išleid. metai: 1849 Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1877].- 89 p.- Antr. p. išleid. metai: 1849 Tas pat, antr.: parkratimas saužines. Paraszė kunigas Ambraziejus Pabrėža…- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1893].- 96 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwe Juozapo Zawadzkio,1849. Botanika, arba Taislius auguminis. Parašyta kun. Ambražiejaus Pabriežos.- Shenandoah, Pa: [V. Šlekio ir ko sp.], 1900.- 166 p. Tas pat.- Shenandoah, Pa: V. J. Stagaro ir ko sp., 1900.- 166 p. Tas pat / parašyta kun. Ambrožiejaus Pabriežos.- Shenandoah, Pa, 1910.- 147 p. Taislius augyminis.- Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009- . [D. 1]: I-223.- 2009.- 388, [1] p.: iliustr. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).

Viktorija PAKERIENĖ žr. Viktorija DAUJOTYTĖ - PAKERIENĖ Justas PALECKIS(1899-1980) Žurnalistas, poetas, politikas, vertėjas. Gimė 1899 m. sausio 22 d. Telšiuose. Mirė 1980 m. sausio 26 d. Vilniuje. Iki 1926 m. gyveno Rygoje, dirbo spaustuvėje, mokytojavo, bendradarbiavo liberaliosios ir kairiosios krypties spaudoje. 1926 m. studijavo literatūrą Lietuvos universitete. 1925-1929 m. leido žurnalą “Naujas žodis” Rygoje, vėliau Kaune 1933-1937 m. buvo dienraščio „Laiko žodis“ redaktorius. 1926-1927 m. ELTOs direktorius. Už antifašistinę veiklą 1939 m. išsiųstas į Dimitravo priverčiamojo darbo stovyklą, vėliau ištremtas į Latviją. 1940-1966 m. Lietuvos TSRS AT prezidiumo pirmininkas, 1940-1971 m. LKP CK biuro narys, 1941-1966 m. TSRS AT prezidiumo pirmininko pavaduotojas, 1966-1970 m. TSRS AT tautybių tarybos pirmininkas. Slapyvardžiai: J. P., Kalvaitis J., Kovūnas J., Palemonas J., Paliukonis J., Partizanas, Rygietis, Sytis Telšiškis, Vilnietis V., Žemaitinis, Žemaitis Telšiškis ir kt.


139 Knygos Dienų nelaisvėj: žurnalisto eilėraščiai ir vertimas.- Kaunas: Diena, 1931.- 92, IV p.- (“Dienos” bka; Nr.18-22).- “Dienos” nemok. priedas. Tas pat.- Kaunas: “Naujo žodžio” b-vė, 1932.- 92, [4] p. SSSR- mūsų akimis.- Kaunas: Akc.AB b-vė ABC, 1933. Kn.1.- 222, [2] p.: iliustr. Tas pat.- [Kaunas?]: Viltis, 1990. Kn.1.- 223 p.: iliustr. Paskutinis caras: [3t].- [Kaunas]: Sakalas, 1937-1938. T.1.- 1937.- 323 p. T.2.- 1937.- 208 p. T.3.- 1938.- 216 p. Didysis 1914-1918 m. karas.- [Kaunas]: l-kla “Skaitytojas”, 1938.- 112 p.- (Skaitytojo b-ka, Nr. 4). Latvija: Latvijos nepriklausomybės 20 metų sukaktuvėms- [Kaunas]: Spaudos fondas, 1938.239, [1] p., [2] iliustr. lap.: iliustr. Respublikos prezidento Justo Paleckio kalba Liaudies seime 1940 metų liepos mėn. 21 d. Valstybės teatre Kaune.- [Kaunas: Spaudos fondas, 1940].- 29 p. su portr. Lietuvos TSRS Aukščiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininko drg. Justo Paleckio kalba, pasakyta TSRS Aukščiausios Tarybos posėdyje 1942 m. birželio mėn. 18 d. Maskvoje, Kremliuje, ratifikuojant “Sutartį tarp Tarybų Socialistinų Respublikų Sąjungos ir Didžiosios Britanijos Jungtinės karalystės dėl sąjungos kare prieš hitlerinę Vokietiją ir jos bendrininkus Europoje ir dėl bendradarbiavimo bei savitarpio pagalbos po karo”.- [Maskva: Lietuvos KP (b) CK, 1942].- 4 p. Tas pat.- [Balachma]: laikr. ir sp. “Tėvynė šaukia”, [1942].- 4 p. Kalba, pasakyta TSRS Aukščiosios Tarybos X-ojoje sesijoje 1944 m. vasario 1 d.- Maskva: LTSRS valst. l-kla, 1944.- 16 p. su potrt. Lietuvos TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Pirmininko drg. J. Paleckio kalba, pasakyta liepos 21 d. per ketvirtųjų Tarybų Lietuvos sukaktuvių minėjimą Vilniuje.- [Vilnius: Vaizdo sp.], 1944.- [4] p. TSRS tautų draugystė Tėvynės kare.- Maskva: LTSR valst. l-kla, 1944.- 27 p. Lietuvos žemių išvadavimas ir tolimesnieji Lietuvos liaudies uždaviniai kovoje su vokiškaisiais grobikais.- [Vilnius]: Valst. polit. lit. l-kla, 1945.- 36 p. Likviduoti vokiečių okupacijos padarinius žmonių sąmonėje.- [Kaunas]: Valst. polit. lit. l-kla, 1945.-63 p. Einamasis momentas ir Lietuvos liaudies uždaviniai / Justas Paleckis. Fašizmo likučiai Lietuvoje / Antanas Bimba.- Buenos Aires: „Vienybės leidinys“, 1946.- [1], 31 p.: iliustr., portr.- („Vienybės leidinys“; Nr.2). Ką davė Tarybų valdžia Lietuvos darbo žmonėms: kalba į Šiaulių m. Rytų rinkiminės apygardos rinkėjus.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1947.- 55, [1] p. su portr. Kelias į Lietuvą: [karui pasibaigus].- Vilnius: Valst. polit. lit. l-kla, 1947.- 36 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. polit. lit. l-kla,1948.- 30 p. Kelias į Lietuvą atviras.- Vilnius: Valst. polit. lit. l-kla, 1947.- 35 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. Polit.lit. l-kla, 1948.- 36 p. Tarybų Lietuvos kelias.- Vilnius: Valst. polit. lit. l-kla,1947.- 99 p. Tarybų Lietuvos valstiečių pareigos ir garbės reikalas.- Vilnius: Valst. polit. lit. l-kla, 1947.16 p. Po Stalino konstitucijos saule.- Vilnius: Valst. polit ir moksl. lit. l-kla, 1950.- 68 p. Atgimimas: [eilėraščiai].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.- 166, [2] p. Amžių išmėginta draugystė: atviras laiškas Vilniaus elektr. suvirinimo įrengimų g-klos darbuotojui drg. J. Černych.- [Kaunas: laikr. “Kauno tiesa”, 1959].- 8 p.


140 Mintys apie vyresnįjį brolį.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1959.- 76, [3] p. Sveika, Tarybų Lietuva!: [eilėraščiai].- [Vilnius]: Valst. grož lit. l-kla, 1960.- 45 p.: iliustr. Gyvenimo vardu: [eilėraščiai].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961.- 109, [2] p.: iliustr. Mūsų buities grožis / J. Paleckis, N. Konovalovas.- [Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1962].- 127 p.: iliustr. Meksikoje: [kelionių įspūdžiai].- Vilnius: Vaga, 1964.- 199 p., [32] p.: iliustr. Gyvenimas prasideda: [apysakos, apybraižos, atsiminimai].- Vilnius.- Vaga, 1967.- 249 p. Žingsniai smėlyje, 1926 metai: [atsiminimai].- Vilnius: Vaga, 1968.- 342, [4] p. Kelionių knyga.- Vilnius: Vaga, 1969.- 393, [2] p. [40] iliustr. lap. Tūkstantis žingsnelių: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1970.- 140, [1] p.: iliustr. Po pasaulį pasidairius: antroji kelionių knyga: apybraižos.- Vilnius: Vaga, 1972.- 363 p., [32] iliustr. lap. Metų vieškeliais: 1917-1972: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1973.- 334, [1] p.: iliustr. Įvairiuose meridianuose: parlamentaro pastabos.- Vilnius: Mintis, 1975.- 79 p., [8] iliustr. lap. Mačiau skirtingas Vokietijas: [kelionių reportažai].- Vilnius: Mintis, 1981.- 252 p., [16] iliustr. lap.- (Meridianai). Dviejuose pasauliuose: atsiminimai.- Vilnius: Vaga, 1983.- 568, [1] p., [16] iliustr. lap. Pergalės saliutas: karo metų užrašai.- Vilnius: Mintis, 1985.- 229 p., [12] p.: iliustr. lap.- (Pergalės b-ka). TSKP XXVII suvažiavimas apie nacionalinių santykių raidą, darbo žmonių patriotinio ir internacionalinio auklėjimo uždavinius: medžiaga lektoriui.- Vilnius: Žinija, 1986.- 24 p. Publicistika.- Vilnius: Vaga, 1987. [Kn.1]: Ieškojome kelių tikrų, 1919-1945.- 478, [1] p., [9] iliustr. lap. [Kn.2]: Už geresnį pasaulį, 1946-1979.- 693, [1] p., [16] iliustr. lap. Vertimai Iš latvių literatūros.- Ryga: Liet. jaunimo d-ja „Rūta“, 1924-1926. II rinkinėlis: latvių rašytojų kūrybos pavyzdžiai su aut. atvaizdais biograf. žiniomis.- 1926.- 73, [5] p.- (Liet. jaunimo d-jos “Rūta” leid.; Nr.2). Pale H. Per 44 dienas aplink žemės rutulį / Huldas Palle.- Kaunas: Naujas žodis, 1929.- 6 p.: iliustr. Blaumanis R. Mirties šešėlyje: apysakų ir satyrų rink.- Kaunas: “Naujo žodžio”b-vė, 1931 [fak. 1932].- 158 p.- Žurn. “Naujas žodis” nemok. priedas. Kacas R. Pasaulis iš arti.- Kaunas: AB “Žodis”, 1932. Kn.1: Ką mačiau [!] keliaudamas aplink pasaulį.- 63, [1] p.: iliustr.- (“Dienos” b-ka; Nr.6(28)). Tas pat.- 63 p.: iliustr.- (“Dienos” b-ka; Nr.6(28) (virš. 7(29)). Kn.2.- [1], 65-128 p., įsk. virš.: iliustr.- (“Dienos” b-ka; nr.7 (29)). Majevskis. Livingstonas / Dr. Majevskio; vertė K. K. [Kostas Korsakas?]. Šių dienų Afrikoj / P. Kaco; vertė J. P. [Justas Paleckis].- Kaunas: „Naujo žodžio“ b-vė, 1932.- 60, 2 p.: iliustr.- („Dienos“ b-ka; Nr.1(23).- Virš. antr.: Livingstonas (Po juodąją Afriką).- Vertėjai spėjami. Harding T. Pulkininko Foseto likimas: romanas; vertė J. P.- Kaunas: Ūkininkas, 1933.- 206 p. Kacas R. Pasaulis iš arti: (keliautojo pastabos).- Kaunas: Skaitytojas, 1938.- 111, [1] p.: iliustr.(Skaitytojo b-ka; Nr.2). Tas pat. 3-iasis leid.- [Kaunas]: Skaitytojas, 1938.- 111, [1] p.: iliustr.- (Skaitytojo b-ka; Nr.2). Blaumanis R. Meilės šalna pavasarį: novelių ir satyrų rink. -2 asis [pakeist. ir patais. leid.].- Kaunas: Skaitytojas, 1938.- 111, [1] p.: portr.- (Skaitytojo b-ka; Nr.1).- Pirmasis leid. išėjo pavadinimu: „Mirties šešėlyje“. Meilė iki giljotinos: (moterys prancūzų revoliucijoj).- [Kaunas]: l-kla “Skaitytojas”, 1939.- 112 p.: iliustr.- (Skaitytojo b-ka; Nr.5).


141 Frolovas J. Mano pažintys su gyvūnais.- [Kaunas]: LTSR valst. l-kla, [1940].- 169, [1] p.: iliustr., [6] iliustr. lap. Blaumanis R. Šalna pavasarį: [apsakymai] / vertė K. Korsakas, J. Paleckis, D. Urbas ir kt.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.- 375., [1] portr. lap.

Dominykas PALIONIS – PĖŽA (1836-po 1882) Poetas, kunigas. Gimė 1836 m. rugpjūčio 13 d. Vėžionyse (Kupiškio raj.). Mirė po 1882 m. greičiausiai Belgijoje. 1858-1862 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Kunigavo Raguvoje. 1863 m. išėjo į sukilėlių būrį, sukilimui pralaimėjus 1864 m. pasitraukė į Vakarus. Rankraščiu paliko poezijos rinkinį.

Mečislovas Leonardas PALIULIONIS (1834-1908) Kunigas. Gimė 1824 m. Smilgiuose (Panevėžio raj.). Mirė 1908 m. gegužės 2 d. Kaune. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1853 m. įstojo į Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, 1856 m. į Peterburgo dvasinę akademiją. 1860-1882 m. profesoriavo Varnių ir Kauno kunigų seminarijose. Nuo 1865 m. buvo dar ir kapelionu Kauno mergaičių gimnazijoje. Nuo 1875 m.Žemaičių kapitulos kanauninkas.1883 m. paskirtas Žemaičių vyskupu, tas pareigas ėjo iki pat mirties. Įkūrė laikraštį “Nedėldienio skaitymas”. Knygos Mieczislowas Leonardas, par Diewo ir szwento apastaliszko sosto mylistą Žemaiczų wyskupas wisiems wiernëms, musų wyskupijos katalikams sweikatą ir pëmeniszką palaiminimą. “Atmenate turbut, mylimieji waikeliai, musų gromatą, kurią užpernai jums leidėme ir kurioje kalbėjome apë maldas ir dwasią scwentą...” [1898 m. birželio 10 d. ganytojiškas laiškas tikintiesiems apie girtuoklystės žalą].- Kaunas, 1898.- 1 lap. Mieczislowas-Leonardas, par Diewo ir swento apasztoliszko sosto mylistą Žemaiczų wyskupas, wisiems wiernëms musu wyskupijos katalikams sweikatą ir pëmeniszką palaiminimą! “Baigiantis szëms metams pasibaigs dewynioliktasis ir prasidės dwideszimtasis amžius nů užgimimo iszganytojo musu Jezaus Kristaus...” [1900 m. lapkričio 4 d. ganytojiškasis laiškas tikintiesiems, raginantis melstis į Jėzų Kristų jo jubiliejinių 1900 metų garbei].- Kaunas, 1900.- 1 lap. Mezyslowas Leonardas, isz Dëwo mëlaszirdystės ir szv. apasztaliszko sosto mylistos Žemaiczų wyskupas. „Visëms katalikams musu wyskupystės pasweikinimą Kristuje ir pëmeniszką palaiminimą. “Jau pirm kelu mėnesiu, senam amžiui besibaigiant ir naujam prasidedant, vadinome jumus, krikszczionys katalikai, savo rasztu, idant iszkilmingai atidůtumet garbę amžiu karalui, vieszpaczam ir iszganytojui musu Jezui Kristui...” [1901 m. balandžio 30 d. ganytojiškas laiškas tikintiesiems, skelbiantis didįjį jubiliejų, arba jubiliejinius (1901) metus].- [Kaunas], 1901.- 7 p. Mieczislovas Leonardas isz Dievo mylazirdystes ir mylistos szventojo apasztaliszko sosto Žemaiczu wyskupas. Wisiems musų wyskupystes wierniems Kristuje pasweikinimas ir piemeniszkas palaiminimas. “Taikindamemes pri szwentojo apastaliszko sosto walos, prieš attuntąją dieną praejusio gruodžo paszaukeme wisus musu wyskupijos wiernuosius szvenstu su yszkilme 50-tų metų


142 nuo apgarsinimo mokslo, jog szwenčiausia dievo gimdytoja Marija yra nekaltai pradeta...” [1904 m. liepos 1 d. ganytojiškas laiškas tikintiesiems].- Kaunas, 1904.- 3 p. Žemaičių vyskupo aplinkraštis [ir kitų aut. straipsniai]. - Tilžė: J. Šenkės sp., 1902].- 25 p. Žemaičių vyskupo grometa: [1906 m. sausio 30d. ganytojiškas laiškas, raginantis melstis ir nepasiduoti socialistų propagandai].- Kaune: spauzdinta S. Banaičio sp., 1906.- 12 p. Žemaičių vyskupo ganytojiška gromata: [ganytojiškas laiškas, raginantis melstis popiežiaus Pijaus X 50-ųjų pastoracinio darbo metinių proga].- Kaune: Saliamono Banaičio sp., 1907.- 13 p.(Švento Kazimiero draugijos išleidimas; No.30).

Janina PARUTIENĖ (g.1958) Poetė. Gimė 1958 m. sausio 3 d. Telšių rajone. 1984 m. Vilniuje įsigijo biudžeto apskaitos specialybę, dirbo Telšių rajono Švietimo skyriuje. Kūryba spausdinta laikraščiuose „Kalvotoji Žemaitija“, „Šiaulių kraštas“, žurnale „Ūkininkas“ ir kt. Knyga Lediniai laiptai: eilėraščiai.- Jonava: Dobilo l-kla, 2011.- 99, [2] p.

Petras PARČEVSKIS (miręs apie 1659) Kunigas. Mirė apie 1659 m. Varniuose (Telšių raj.). Smolensko, nuo 1649 m. ir Žemaičių vyskupas. Manoma, kad pats parašęs tikintiesiems aplinkraštį lietuvių kalba. 1651 m. buvo Varšuvos seime. Švedų į Lietuvą antplūdžio metu 1655 m. buvo vienas iš dalyvių, sudarant sutartį su švedais. Rūpinosi sugriautų bažnyčių statyba. Palaidotas Varniuose. Rankraščiu paliko: [Žemaičių vyskupo P. Parčevskio aplinkraštis tikintiesiems. Varniai, apie 1650-1656 m.]. Aprašyta pagal publikaciją.

Andrius PATIOMKINAS (g.1979) Vertėjas. Gimė 1979 m. rugpjūčio 1 d. Telšiuose. Baigė Telšių “Kranto” vidurinę mokyklą, Vilniaus universitetą. Gyvena Vilniuje. Verčia iš anglų kalbos. Vertimai Burges M. Heroinas: romanas.- [Vilnius]: Alma littera, [2002].- 303, [2] p. Tas pat.- [Vilnius]: Alma littera, [2003].- 300, [2] p.


143 Tas pat.- Vilnius: Alma litera, [2004].- 300, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, [2005].- 300, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, [2006].- 300, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2007.- 300, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2008.- 300, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2009.- 307, [1] p.- (Beveik suaugę). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2011.- 307, [1] p.- (Beveik suaugę). Watron W. Paukštukas: romanas.- [Vilnius]: Presvika, 2003.- 320 p. Tas pat.- [Vilnius]: Presvika, [2004].- 271, [1] p. DBC Piere. Vernonas Dievas Litlis: romanas. - Vilnius: Tyto alba, 2005.- 365 p. McKenna P. Lieknėkime kartu.- V.: Alma littera, 2006.- 135, [1] p.: iliustr. McKenna P. Pakeisk gyvenimą per 7 dienas.- V: Alma littera, [2006].- 246, [1] p.:iliustr. Oz A. Mano Michaelis: romanas.- Vilnius: Alma littera, 2008.- 2247 p.

Vaclovas PAULAUSKAS (1910-1995) Memuaristas, vertėjas, kunigas. Gimė 1910 m. sausio 15 d. Padvariuose (Mažeikių raj.). Mirė 1995 m. sausio 16 d. Putname (JAV). Mokėsi Viekšnių, Kauno mokyklose. 1931-1938 m. mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. Kunigavo Salantuose, Žemaičių Naumiestyje, Sedoje, Kemptene (Vokietija). 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1950 m. į JAV, kur kunigavo Lawrence, Thompsone. Bendradarbiavo “Žiburiuose”, “Lux christi” ir kitoje spaudoje. Knyga Kunigas mirties šokyje: [atsiminimai].- Vilnius: Verslas, 1977.- 166 p.: iliustr., portr. Vertimas Atnaujinta Didžioji savaitė: Šv. apeigų kongregacijos dekretas ir instrukcija.- Putnam, Conn: Immaculata, 1955.- 16 p., isk. virš.

Adomas PAULAUSKIS (apie 1764-1843) Kunigas, religinės literatūros rengėjas. Gimė apie 1764 m. Žemaitijoje. Mirė 1843 m. vasario 8 d. Žagarėje (Joniškio raj.). Apie 1790-1791 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, kunigavo Plungėje, Veiviržėnuose, o nuo 1813 m. iki mirties Naujoje Žagarėje. Dalyvavo 1863 m. sukilime. Knyga


144 Maldos ritmetines ir wakarines. Per storone Lieven-Bersen klebono J. H. Follhard.- Mintaujoj: drukawotas pas J. F. Steffenhagen ir sunu, 1844.- 15 p.

Bronė LĖČAITĖ – PAŽĖRIENĖ (1912-1941) Dramaturgė. Gimė 1912 m. spalio 9 d. Labardžiuose (Plungės raj.). Sušaudyta hitlerininkų 1941 m. rugpjūčio 22 d. Žarėnuose (Telšių raj.). Dalyvavo revoliucinėje veikloje, 1940-1941 m. dirbo Rietavo valsčiaus partorge. Parašė pjesių (“Motinos auka”, “Tėvas palaidūnas”, “Kerštas”), kurių dauguma nespausdintos dingo. Knyga Motina: 4 v. drama.- Vilkaviškis: M. Pustopedskio knygynas, 1940.- 40 p.

Marija PEČKAUSKAITĖ žr. ŠATRIJOS RAGANA Juzefas PERKOVSKIS (1896-1940) Dailininkas, žemaičių etnografijos tyrinėtojas. Gimė 1896 m. lapkričio 23 d. Varšuvoje. Mirė 1940 m. liepos 24 d. Džiuginėnuose (Telšių raj.). Mokėsi Varšuvos E. Konopčinskio gimnazijoje. 1915-1922, 1928-1940 m. gyveno Džiuginėnuose (Telšių raj.). 1922- 1928 mokėsi Varšuvos Taikomojo meno mokykloje Grafikos skyriuje. Iliustravo Prano Genio knygą „Džiugo varpai“ (1929, 1992). Bendradarbiavo: „Gazeta Polska“, „Dzien Kowienski“, „Ziemia“, „Tautoje ir žodyje“, „Mūsų tautosaka“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Žemaičių liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika / [ iš lenkų k. vertė V. Čepaitis].- Vilnius: Vilniaus dailės akad. l-kla, 1999.- 286, [2] p.:iliustr. Fotografija; sudarytoja Elvyra Spudytė.- Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012.-192 p.: iliustr.


145

Stasė VANAGAITĖ – PETERSONIENĖ (g.1916) Prozininkė, poetė. Gimė 1916 m.vasario 22 d. Šakėnuose (Šilalės raj.). Baigė Švėkšnos “Saulės” gimnaziją, vėliau-Klaipėdos pedagoginį institutą. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Telšiuose ir Vilniuje. 1944 m. pasitraukė į Vaka-. rus. Apsigyvenusi Vokietijoje, mokytojavo Oldenburgo lietuvių gimnazijoje (1950-1951 m.- šios gimnazijos direktorė). Emigravusi į JAV, apsigyveno Čikagoje, tęsė pedagoginį darbą – Pedagoginiame lituanistikos institute dirbo per 25 metus (nuo 1983 m. direktorė). 1984-1989 m. žurnalo “Ateitis” vyr. redaktorė. Dalyvauja Amerikos lietuvių vaiko ugdymo draugijos (ALVUD) veikloje. Priklauso Lietuvių rašytojų draugijai, nuo 1998 m. – jos pirmininkė. Knygos Nulaužta šaka: trijų vaizdelių pynė / Stasė Vanagaitė-Petersonienė.- Chicago: Amerikos liet. vaiko ugdymo d-ja, 1964.- 81, [3] p., [1] portr. lap. Laumė Daumė: [eiliuota pasaka] / Stasė Vanagaitė-Petersonienė.- Chicago: M. Šmulkštienė ir R. Petersonas, 1969.- 64 p.: iliustr. Skomantų piliakalnio legenda / Stasė Ptersonienė.- Chicago: Švėkšniškių draugija, 1984.- 36 p.: iliustr.

Antanas PETKEVIČIUS (1804-1880) Lietuviškų knygų cenzorius, šventikas, vertėjas. Gimė 1804 m. Žemaitijoje. Mirė 1880 m. birželio 3 d. Vilniuje. 1819-1825 m. mokėsi Žemaičių Kalvarijos ir Raseinių mokyklose ir Kražių gimnazijoje, 18251828 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Kunigavo Vainute ir Jurbarke. 1844 m. perėjo į pravoslavų tikėjimą. Nuo 1845 m. paskirtas Kauno soboro šventiku, 1858 m. perkeltas į Vilnių. 1851-1857 m. ir 1865-1874 m. buvo lietuviškų knygų cenzoriumi. Parašė darbą rusų kalba apie lietuvių liaudies prietarus ir nusiuntė į Rusijos geografų draugiją. Vertimai Краткое изложение праъ и обязанностей крестьянъ и дворовыхъ людей, вышедших из кръпостной зависимости = Trumpas iszguldimas prowu ir prigulejma walszczionu ir dwarnu żmoniu, iszejusiu isz werginga prigulejma: [baudžiavos panaikinimo nuostatų ištraukos, liečiančios Vilniaus, Gardino, Kauno, Minsko ir dalies Vitebsko gubernijų valstiečius] / Iš rusų k. vertė A. Petkevičius ir V. J. Aramavičius.- Вильно: в Губернской типографии, 1861.- 25 p.- Lygiagret. tekstas rus., liet. Wisoaukszcziausej patwirtinti galingiausio Jomilestos ciesoriaus 19 dieno m. waseri 1861 metosi istatimaj apej walszczionius, iszejusius isz werginga priguleima = Высочайше утвержденныя его императорскимъ величествомъ 19 февраля 1861 года, положенiя о крестьянахъ вышедшихъ изъ креъпостной зависимости. [Baudžiavos panaikinimo įstatymai / Iš rusų k. vertė A. Petkevičius ir V. J. Aramavičius].- Вилно: въ типографiи А. К. Киркора, 1862.- [8], 288 p.- Lygiagret. tekstas rusų k.


146 Bergas F. Наместник его императорско-царскаго величества в Царстве Польском. [Inc.:] Крестьяне Царства Польскаго! Обьявляю вам радостную весть и великую милость царскую! = Namiestnikas ja ciesariszko-karaliszkos miłasties Lenku Karalistej.Walszczioneij Lenku Karalistes! “Apnaszinu jums linksmą nuiną ir didžią locką ciesoriaus! [Caro vietininko Lenkijos Karalystėje F. F. Bergo 1864 m. vasario 23 (kovo 6) d. atsišaukimas, aiškinantis 1864 m. vasario 19 d. caro Aleksandro II įsakus apie valstiečių reformos sąlygas Lenkijos karalystėje, raginantis valstiečius būti ištikimais carui ir valstybei / Iš rusų k. vertė A. Petkevičius ir V. J. Abramavičius].- [Вилно]: въ типографiи А. К. Киркора, [1864].- 2 p.- Lygiagret. tekstas rusų k.

Antanas PETRAVIČIUS (apie 1825-1830 - po 1899) Kunigas. Gimė apie 1825-1830 m. Mirė po 1899 m. Baigė Varnių kunigų seminariją. Kunigavo Dusetose. 1863 m. suimtas ir ištremtas į Naugardo guberniją į Kirilovą. Nuo 1873 m. dirbo Kurše, Subato vikaru. Vėliau Rietavo dekanato Aleksandrėlės vikaras. Knygos Patentas Broctwos szincziauszios szyrdies Jezusa. Dusiatu bažniczios.- Wilniuje: Spaustuwiejo Antono Marcinowskia, 1863.- 1 p. Patentas rožuncziaus s. Dusiatu bažniczios.- Wilniuje: Spaustuwiejo Antono Marcinowskia, 1863.- 1 lap.

Genovaitė MILAŠAUSKAITĖ – PETRULIENĖ (g. 1931) Poetė. Gimė 1931 m. kovo 31 d. Livoniškėse (Raseinių raj.). 1951 m. baigė Kelmės vidurinę mokyklą, 1955 m. Šiaulių mokytojų institutą. Mokytojavo. 1977 m. baigė Valstybinį Vilniaus Pedagogonį Institutą. Gyvena Padvariuose (Telšių raj.). Kūrybą spausdinta Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje. Knygos Audros šianakt nebus: [eilėraščiai].- [Klaipėda: “Druka”, 2000].- 226, [4] p.: iliustr. Rudens vaivorykštė: [eilėraščiai].- [Vilkaviškis: Olimpijos spaustuvė, 2008].- 244 p.: iliustr.


147

Karolina PRANIAUSKAITĖ (1828-1859) Poetė, vertėja. Gimė 1828 m. sausio 18 d. Padurbinyje netoli Telšių. Mirė 1859 m. gegužės 26 d. Utenoje. Pirmoji moteris, įėjusi į lietuvių literatūros istoriją. Mokslinosi namuose, mokytojavo. Gyveno Padurbinyje, Telšiuose. Susipažinusi su A. Baranausku, įžvelgė jo talentą, padėjo jam įstoti į Varnįų (Telšių raj.) kunigų seminariją. Išvertė J. I. Kraszewskio “Vytuolio raudos” ištrauką-pasaką apie Eglę žalčių karalienę “Žalčio motė” (išsp. L. Ivinskio “Kalendoriuje”, 1859). Išleido eiliuotą pasakojimą apie Žemaičių Kalvarijos atlaidus “Festyna Wielkiej Kalwaryi na Žmudzi” (“Didžiosios Kalvarijos Žemaičiuose šventė”, 1856), eilėraščių rink. “Piosneczki” (“Dainelės”, 1858), poetinis dialogas su Baranausku išsp. Vilniaus literatūriniame žurnale “Teka wilenska” (1857, nr.2). Garsėjo improvizacijomis, apie ją, kaip Žemaitijos fenomeną-savamokslę eiliuotoją, rašė ano meto lenkų spauda.

Otonas PRANIAUSKAS (1818-1878) Religinių raštų rengėjas, kunigas. Gimė 1818 m. kovo 28 d. Kapėnuose (Akmenės raj.). Mirė 1878 m. lapkričio 23 d. Peterburge. 1826-1832 m. mokėsi Telšių pavieto mokykloje, 1833-1838 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1841 m. teologijos mokslų kandidato laipsniu baigė Vilniaus dvasinę akademiją. 1842-1843 m. Plungės vikaras, 1844-1845 m. Varnių kunigų seminarijos profesorius, 1845-1847 m. Varnių katedros pamokslininkas, 1850-1857 m. vyskupo M. Valančiaus sekretorius, 1858-1862 m.Utenos dekanas, nuo 1862 m. Žemaičių vyskupijos atstovas religijos reikalų kolegijoje Peterburge. Vertimai Kenigsdoferis M. Iszguldimas ewangeliju szwentu ant wisu nedeldienu par apalus metus suraszitas ir drukan paduotas.- Wilniuje: spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1855.- 302 p. Pijus IX, popiežius. Piusa Dewintojo isz pariedima Wieszpaties Diewa Popiežiaus arba musa tiewa szwentoje prakalba, kurę pasakie paslaptiniej rodoj sawa Rimi, pirmo dieno gruode mienesoj 1854 metu.- [Piusa Dewintojo isz pariedima Wieszpaties Diewo Popiežiaus arba tiewo szwentojo grometa apasztaliszka, kurioj nekaltą pannos diewogimditijos prasidieimą pripažinst usz dalą tikieime.- Wilniuje: spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1855].- 19 p. Bialobžeskis M. Ишгулдимай швенту еванелiю антъ вису недъю иръ щвенчю иштису мету.-Вильнюй: спаустувеъ А. Г. Сыркина, 1869-1870. Далисъ тречя.- 1870.- [4], 327 p.

Kazimieras PRIALGAUSKIS (apie 1801-1856) Kunigas, religinių knygų autorius ir vertėjas. Gimė apie 1801 m. Raseinių apskrityje. Mirė 1856 m. vasario 21 d. Pandėlyje (Rokiškio raj.). 1820-1823 m. mokėsi Kražių gimnazijoje, vėliau Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, 18321833 m. studijavo Vilniaus dvasinėje akademijoje, kurią, greičiausiai ir baigė. Iki 1843 m. kunigavo Švėkšnoje, 1843 m. Veivižėnuose, 1843-1850 m. Mosėdyje, 1850-1856 m. Pandėlyje, kur ir mirė.


148 Knygos Naujes altorius arba Surinkimas parsergieimu yr maldu pri spawiednes, Kamunyjes Szwętos, diel lygonu yr myrsztancziu, teypogi rozancziu, karunku, lytanyju, adinu, ir kitu wysokiu maldu, kožname reykale yr atsyejeme su pridieimu maldu su atpuskais. Par kunega Kazimiera Praylgawski, kamendoriu Mosiede Bažniczes.- Wilniuje: spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1847.- XXII, 572 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1859.- XX, 712 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1861.- XX, 712 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1864.- XX, 712 p. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1865?].- 712 p.; [1] iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1863. Tas pat.- [Tilžė: K. Albergso ir ko sp., 1867?].- XX, 746 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1863.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1867].- XX, 712 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1864. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1868?].- XX, 712 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1860. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1869?].- XX, 712 p.; [1] iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1864. Tas pat.- [Tilžė: K. Albergso ir ko sp., 1870?].- XX, 758 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1863.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1871].- XX, 746 p.: iliustr. 1 ilustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1864. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1872?].- XX, 746 p.: vinj., [1] iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1872/].- XX, 712 p.: vinj., [1] iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1861. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1872].- XX, 712, [7] p.: vinj., [1] liustr. lap.- Antr. p.išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1873].- XX, 758 p.: iliustr.; [1] iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1873?].- XX, 714 p.: vinj., [1] iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1873?].- XX, 784 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1874].- XX, 714 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje:kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1864. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1874].- XX, 712 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje:kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1864. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1876?].- XX, 739 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1877?].- XX, 784 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1877?].- XX, 784 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1878?].- 752 [+?] p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864 Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1879.-XXII, 762 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia?, [po 1879].- XXII, 762 p.: iliustr.


149 Tas pat., antr.: Auksa altorius arba Surynkimas parsergieimu ir maldu... Par kunega Kazimiera Pryzalgowski.- [Tilžė, po 1879].- 756 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1879. Vertimas Spasabay wedyma giera yr krykszozioniszka giwenyma pas wiena kunega prancuzyszkay paraszity, vo dabarczou ant žemmaytiszka ležuwy iszguldity yr antratiek padauginty par kunega Kazimiera Pryalgawski kamendoriu Szwieksnas bažniczes.- Wylniuje: drukarnie M. Zymelowicza typografa, 1844.- 250 p.

Vincentas PRIALGAUSKIS vyresnysis (1817-1884) Vertėjas, kunigas. Gimė 1817 m. Žemaitijoje. Mirė 1884 m. spalio 14 d. Truskavoje (Kėdainių raj.). Baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. Kunigavo Naujamiestyje (Panevėžio aps.), Truskavoje, Ramygaloje. Rinko lietuviškas dainas, kurių dvi iš jo gautas Leonas Potockis išvertęs jas į lenkų kalbą išspausdino savo “Pamietniki kamertona”. Greičiausiai ir tą vertimą bus atlikęs ne Potockis, bet Prialgauskis.

Benediktas PUODŽIUKAITIS (g.1915)

Vertėjas. Gimė 1915 m. kovo 23 d. Sintautuose (Šakių raj). Baigė Klaipėdos mokytojų institutą ir Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojavo Telšiuose, Panevėžyje. Verčia iš rusų, prancūzų kalbų. Vertimai Nikolajeva G. Piūtis: romanas / [vertė B. Puodžiukaitis, J. Subatavičius, V. Šulcaitė].- Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, 1952.- 574 p. Gorkis M. Už taiką ir demokratiją: apybraižos, pamfletai, straipsniai, kalbos, laiškai.- [Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, 1952.- 366 p. Gorkis M. Raštai.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953-1956. T.7. Apysakos.- 1955.- 711, [2] p., [1] portr. lap. T.12. Apybraižos, apsakymai / vertė J. Adomaitis, B. Puodžiukaitis.- [1956].- 466 p.: iliustr. T.18. Straipsniai ir kalbos 1896-1928 m. / vertė J. Adomaitis, P. Petrauskienė, B. Puodžiukaitis ir kt.- [1956].- 404 p.: iliustr. T.19. Tas pat. 1929-1932 m. / vertė J. Adomaitis, B. Gavėnas, B. Puodžiukaitis ir kt.- [1956].526 p.: iliustr. T.20. Tas pat. 1932-1936 m. / vertė J. Adomaitis, K. Bartkus, B. Puodžiukaitis ir kt.- [1956].392 p.: iliustr.


150 Gorkis M. Matviejaus Kožemiakino gyvenimas: [apysaka].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.572 p. Gardonis G. Egero žvaigždės: romanas / vertė D. Pinigis, B. Puodžiukaitis.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.- 743 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Strofa, 2001.- 576 p.: iliustr. Seifulina L. Virinėja: [apysakos ir apsakymai].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959.- 449, [2] p. Giuntekinas R. N. Čiauškutė (Čalykušu): romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960.- 488 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961.- 487p. Tas pat.- Vilnius: Asveja, 1993.- 336 p. Tas pat.- Vilnius: Aušra, 1993.- 412, [1] p. Tikrasis draugas: pjesės / [vertė B. Puodžiukaitis, A. Piročkinas].- Vilnius: LTSR liaud. meno rūmai, 1961].- 42 lap.- (Pjesės meno saviveiklai). Stelmachas M. Duona ir druska: [istorinis romanas].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961.- 716 p. Progresas: [pjesių rinkinys].- Vilnius: [LTSR liaud. meno rūmai, 1962].- 131 lap.- (Pjesės meno saviveiklai). Stelmachas M. Teisybė ir neteisybė (Markas Besmertnas): romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. lkla, 1963.- 567 p. Kalkis. Bangos šniokščia: romanas / vertė P. Kežinaitis, B. Puodžiukaitis.- Vilnius: Vaga, 1965.520 p. Užsienio rašytojų fantastiniai apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1967.- 299 p.- (Drąsiųjų keliai). Bagdado gudruolė: [Irano liaudies pasakojimai ir legendos] / vertė J. Grigienė, R. Saukienė, B. Puodžiukaitis.- Vilnius: Vaga, 1969.- 592 p. Diuma A. Ševalje d`Armantalis: romanas.- Vilnius: Vaga, 1971.- 402 p.- (Drąsiųjų keliai). Tas pat.- Kaunas: Markas, 1994.- 399 p. Vestdeikas S. Keturiasdešimt trečiųjų pastoralė: Romanas.- Vilnius: Vaga, 1976.- 338, [4] p. Pisemskis A. Senoji ponia: apysakos ir apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1979.- 408 p.

Petras PUZARAS (1929-2006) Kunigas, teologijos daktaras. Gimė 1929 metų birželio 27 d. Jačionyse (Ukmergės raj.). Mirė 2006 metų vasario 28 d. Šventojoje. 1936-1940 m. mokėsi Bakšionių pradžios mokykloje, 1940-1941 m.- Pabaisko pradžios mokykloje, 1942-1948 m. – Ukmergės gimnazijoje, 1948-1953 m. – Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje 1952 m. rugsėjo 21 d. įšventintas kunigu.1953-1956 m. dirbo vikaru Telšiuose, 19561957 m. – Tauragėje, 1958-1962 m. buvo Viešvilės ir Vilkyškių, 1962-1975 m. – Skuodo klebonas. 1973-1981 m. buvo Akmenės klebonas ir Mažeikių vicedekanas. 1981-1996 m. buvo Tauragės klebonas ir dekanas. Nuo 1990 m. dėstė Telšių kunigų seminarijoje. 1996 – 2005 m. monsinjoras buvo Kretingos šv. Antano religijos studijų instituto prie Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto direktorius. 1995-2005 m. dirbo Šv. Antano religijos studijų institute prie KTF VDU. Nuo 1974 m. buvo Telšių vyskupijos tribunolo teisėjas. Nuo 2004 m.gyveno Šventojoje. Knygos Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastoracinė veikla.- Vilnius: Mintis, 1992.- 235, [1] p. Specialioji moralinė teologija: studijų knyga.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006.214, [1] p. Tas pat.- 2-asis patais. leid. - Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.- 214, [1] p.


151 Bendroji moralinė teologija: [mokymo priemonė].- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.- 3 d. [D.]1.- Bendrosios moralumo normos bei priemonės galutiniam žmogaus gyvenimo tikslui pasiekti.- 158, [1] p. [D.]2.- Sakramentai.- 134, [1] p. [D.]3.- Atgailos ir susitaikymo sakramentas, susilaikymo ir skaistybės dorybės.- 111, [1] p.

Jeronimas Kiprijonas RAČKAUSKIS (1825-1889) Religinis rašytojas. Gimė 1825 m. gruodžio 9 d. Platustaliuose (Šilalės raj.). Mirė 1899 m. gruodžio 10 d. Kaune. Mokėsi Kražių ir Rygos gimnazijose, 1844-1847 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, Peterburgo dvasinėje akademijoje. Kunigu įšventintas 1849 m. Nuo 1851 m. Varnių kunigų seminarijos profesorius, o vėliau ir inspektorius. Nuo 1864 m. pradėjo eiti Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas ir ten dirbo daugiau kaip 20 metų. Parašė ankstyvųjų amžių Bažnyčios istoriją (“Istorija Bažnyčios katalikų pirmųjų amžių”, 1854 m. uždrausta cenzūros, rankraštis dingo). Knygos Senas auksa altorius arba surinkymas iwairiu maldun yr giesmiun. Diewabaymingan katalykuy wisokiunsy atsyejimunsy reykalingu parweyzietas yr su pridieimu trumpa pamokima apey Sakramęta Pakutos S. yr nekuriun reykalingesiu maldun yr giesmiun. Ysz nauja spaustuwien paduotas [parengė T. Juzumas ir J. K. Račkauskis].- Wilniuje: kasztu yr spaustuwy A. Dworcziaus yr M. Roma, 1848.- 528 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dworcziaus, 1849.- 522 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu knigarnes Rubina Rafalowiczes, spaustuwien M. Zymelowiczes typografa, 1850.- 538 p.:iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dworcziaus, 1851.- 522 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dworcziaus, 1851.- 522 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu knigarnes Rubina Rafalowiczes, spaustuwien M. Zymelowiczes typografa, 1852.- 539 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1853.- 600 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi A. Dworcziaus, 1853.- 522 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1854.- 592 p.: iliustr., [1] iliustr. lap. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1856.- 592 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1858.- 576? p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1859.- 576 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1860.- 576 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu S. L. Solca, 1861.- 576 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1861.- 576 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1861.- 576 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzki, 1864.- 592 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuja: kasztu S. Noimana, spaustuweja A. Syrkina, 1864.- 592 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzki, [1865].- 592 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. metai: 1864.


152 Tas pat, antr.: Сенасъ аукса алторюсъ, арба Суринкимасъ ивайрю малдунъ иръ гъсмюнъ дева баймингамь каталикуй вйсокюнсы атсйэимунсй рейкалингу: парвейзетась иръ су придеиму трумпа памокима апй сакрамента пакутосъ ш. иръ некурюнъ рейкалингесню малдунъ иръ гесмюнъ ишъ науя спаустувенъ падуотасъ. - Вильнюй: спаустувенъ Р. М. Рома, 1866.627 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzki, 1879.- 592 p.: iliustr. Aktas ir poterej, kurius kas diena turime kalbieti, o labiausej atejnant ing protą, kiekwiename smerczio priepuole, prijemant Szwętus Sakramentus ir dienomis szwętomis.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwiej A. Dworcziaus, 1853.- 19 p. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1855.- 24 p. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1855.- 24 p. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1856.- 24 p. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1859.- 24 p. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1860.- 24 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1861.- 24 p. Tas pat.- Wilno: w Drukarni J. Bliumowicza, 1862.- 24 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa zawadzkia, 1864.- 24 p.: vinj. Tas pat, antr.: Актасъ иръ потерей курюсъ касъ дена туриме калбети, о лабяусей атэйнантъ и прота, кеквенамъ смерчiо препуолъ прiемантъ Швентусъ Сакраментусъ иръ деномисъ Швентомисъ.- Вильнюй: спаустувеиъ А. Сыркина, 1867.- 24 р.: vinj. Tas pat, antr.: Потеряj ир малдос, куряс кеъквънас каталикас тури жиноти, калбети, о лабиаусеj атеjнант ин прота, кеъквунаме смерчjо препули, приимант швентус сакраментус ир швентомис дiъномис.- Антрас спаудимас.- Cпаустувеjе Варшавоjе, метусе 1892.- 16, [1] р. Tas pat.- Спаустувеjе Варшавоjе, метусе 1896.- 16 р. Munką Wieszpaties Jezaus arba Diewabajmingus dumojimus apej munką Jezaus Kristaus, diel kiekwienos dienos par isztisą gawienę parasze kunigas Jeronomas Raczkauskis inspektorius Warniu Seminarijas.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawaadzkie, 1857.- 200 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkie, 1858.- 200 p. Tas pat.- Wilniuje kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1863.- 200 p. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1872?].-160 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1857. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1873].- 152 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzki, 1862. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1880?].- 126 p.: iliustr. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzki, 1862. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1885?].- 120 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zavadzki, 1862. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1885].- 120 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvieje Juzapa Zavadzkia, 1862. - Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba dievobaimingi apmislijimai apie kanczią Jezaus Kristaus dėl kiekvienos dienos par isztisą gavėnę. Parasze kunigas Jeronimas Raczkauskis inspektorius Varnių seminarijos.- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1894].- 131 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juzapo Zavadzkio, 1863. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1895].- 127 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1863. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1896].- 127 p.Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1863. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1897?].- 127 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1863. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1898?].- 127 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1863.


153 Tas pat.- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1898?].- 127 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1862.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Tilžė: O. Mauderodės sp., [apie 1900].- 127 p.: vinj. Tas pat, antr.: Kančia viešpaties Jėzaus, arba …- Tilžėje: lėšomis ir spaustuvėje Otto v. Mauderodės , [1905?].- 112 p.: vinj. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1905.- 127 p. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1906.-120 p. Tas pat, antr.: Kančia viešpaties Jėzaus, arba…- Tilžėje: Otto v. Mauderodės išleid.? ir sp. 1907.- 112 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- Tilžėje: kasztu ir spaustuvė J. Schoenke, 1909.-128 p. Tas pat.- Tilžėje: kasztu ir spaustuvė pas J. Schoenke, 1909 [i. e. 1914].-128 p.: vinj. Wadowas i dangu ir meditacijes diel penkiu dienu rekolekciju. Parasze kunigas Jeronimas Raczkauszkis inspektorius Warniu Seminarijes.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwiej Juzapa Zawadzkia, 1857.- 231 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1861.- 231 p. Balsą diewa pri žmogaus arba apdumojimą gieradieiszcziu wieszpaties diewa. Parasze kunigas Jeronimas Raczkauskis inspektorius Warniu Seminarijos.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwije Juzapa Zawadzkie, 1858.- 128 p. Aplankimas szwencziause sakramenta kuna ir krauje Jezaus Kristaus. Parasze kun. Jeronimas Raczkauskis inspektorius Warniu Seminarijes.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1859.- 103 p. Tas pat.- [Branevas: J. C. Polio sp., 1873].- 111 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1863. Tas pat.- [Tilžė: E. Vejerio ir L. Arnolto sp.?, 1889].- 87 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys.Wilniuje kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1857. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1894].- 74 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys.- Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1896].- 71 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys.- Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat.- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1896].- 74 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys.- Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat.- Tilžė: O. Mauderodės sp., [1904?].- 74 p.: vinj. Tas pat.- Tilžė: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1905.- 71 p. Tas pat.- [Sankt Peterburgas: P. Karevičius], 1905.- 70 p.: vinj. Tas pat.- Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje pas J. Schoenke, 1906.- 71 p. Tas pat.- Tilžėje: kašta ir spaustuvėje Otto v. Mauderodės, 1906.- 62 p.: vinj. Vertimas Bialobžeskis M. Ишгулдимай швенту еванелiю антъ вису недьлю иръ швенчю иштису мету. – Вильнюй: спаустувеъ А. Г. Сыркина, 1869-1870. Далисъ пирма.- 1869.- VIII, 300 p.

Karolis RAČKAUSKAS žr. Karolis RAČKAUSKAS-VAIRAS


154

Aleksandras RADŽIUS (1915-1996) Poetas. Gimė 1915 m. rugsėjo 1 d. Smolenske (Rusija). Mirė 1996 kovo 22 d. 1936 m. baigė Telšių gimnaziją, 1936-1938 m. studijavo ekonomiką Vytauto Didžiojo Universitete, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo Kempteno lietuvių gimnazijoje, 1950 m. persikėlė į JAV. 1950-1956 m. buvo Baltimorės mokytojas, 1954-1956 m., 1963-1970 m. jos vedėjas. Slapyvardis Rimas Glūdutis. Knygos Eilėraščiai vaikams / Rimas Glūdutis.- Kempten: B. l., 1947.- 21, [1] p. iliustr. Žiogo šokliuko smuikelis: [poemėlė vaikams] / Rimas Glūdutis.- Nordlingen: Sūduva, 1948.- 15, [2] p., įsk. virš.: iliustr. Paukščių takas: eilėraščiai.- Hollywwod, Cal.: “Lietuvių dienų” l-kla, 1961.- 47 p. Baltas mėnulio miestas: eilėraščiai.- Chicago: Mykolas Morkūnas, 1975.- 372 p.: iliustr. Priimk mane, Mėnuli: eilėraščiai- Southfield, Mich: Ateitis, 1980.- 83 p.- (Literatūros ser.; Nr. 19). Keliaujame abu, mėnuli: eilėraščiai.- Brooklyn (N. Y): Darbininkas, 1991.- 64 p.: iliustr. Ruduo Mėnulyje: eilėraščiai.- [Chicago (Ill.): Lietuv. knygos klubas, 1994.- 111 p.: iliustr. Kryžių kalnas : Šventakalnio istorijos ir padavimai.- Chicago (Ill.): Lietuviškos knygos klubas, [1996].- 43 p. Paukščių taku: [eilėraščiai].- Kaunas: Naujasis lankas, 1999.- 399 p.

Stasys RADŽIUS (g.1950) Poetas. Gimė 1950 m. gegužės 8 d. Pavandenėje (Telšių raj.). 1970 m. baigė Klaipėdos vidurinę mokyklą, studijavo Kauno Politechnikos institute Klaipėdos fakultete. Dirbo “Dailės” kombinate Klaipėdoje. Knyga Nerimas: [eilėraščiai].- [Klaipėda]: Eldija, 1991.- 76, [2] p.

Antanas RAGAŽINSKAS (1875-1932) Kunigas. Gimė 1875 m. Mirė 1932 m. balandžio 19 d. Kaunatavoje (Telšių raj.). 1894 m. įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Kaune.1899 m. ją baigęs, buvo paskirtas į Žeimius, 1902-1908 m. kunigavo Žvingiuose, 1908-1911 m. Seginčiuose, vėliau Upininkuose, nuo 1914 m. – Kuliuose, 1917-1920 m. Lauko Sodoje (Telšių raj.), 1920-1924 m. Gadūnave (Telšių raj.), nuo


155 1924 m. - Vidsodyje, nuo 1927 m. - iki mirties Kaunatavoje (Telšių raj.). Slapyvardžiai: Ragaišis, A. R. Knygos Žemaičių Kalvarijos aprašymas, ypatingai dievobaimingiems keleiviams į tą stebuklingą vietą / kunigo A. Ragaišio sudėtas.- [Žvingiai?: A. Ragažinskas],1906.- 67, [1] p.: iliustr., žml. Pirmasis vadovas į Rymą, arba, Platus iš Lietuvos atliktosios kelionės šventajam miestam aprašymas, kurime netik apsakyta Rymo, Italijos ir visų svarbesniųjų pakeliui vietų istorija ir geografija, bet dar palytėtos ir kitos mokslo šakos: 2 tomuose su keliais miestų plenais, skaitlingais paveikslėliais ir italų kalbos žodynėliu / parašė Kun. A. R., pasinaudodamas geriausiais vadovėliais svetimomis kalbomis.- Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp., 1911-1913.- Prieš antr.: Buvusiems ir nebuvusiems Ryme! T.1: kuriame parašyta visi pakeliui į Rymą ir Neapolį stovintieji Lietuvos, Lenkijos, Austrijos ir Italijos (be Rymo) miestai ir miesteliai bei kitos įžymesnės vietos ir asmenys.- 1911.- [6], 487 p., 2 miestų planų lap.: iliustr., įklijos. T.2: su plenais, 68 paveikslais ir 4 naudingais priedais.- 1913.- VIII, 559 p., 1 miesto plano lap.: iliustr., žml.

Stasys RAILA (1907-2008) Kunigas. Gimė 1907 m. rugsėjo 14 d. Luokėje (Telšių raj.). Mirė 2008 m. JAV. Mokėsi Telšių mokytojų nuo 1926 m. Kauno kunigų seminarijose, 1929-1933 m. Vytauto Didžiojo universitete. Kunigavo Vilkijoje, Kaune. 1939 m. išvyko į JAV, kunigavo Philadelphijoje, Shenandohe, Niujorke, Brooklyne, Masphete. Gyveno Niujorke. Vienas radijo stoties “Bendruomenės balsas” steigėjų. Rašė “Tiesos kelyje”, “Mokslo dienose”, Draugijoje”, “XX amžiuje”, “Liepsnose”, “Pavasaryje”, “Žvaigždutėje”, “Drauge”, “Amerikoje”, “Ateityje”, “Darbininke” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Gyvieji žiedai vaikai-mūsų ateitis / kun. St. Raila.- Kaunas: Kauno arkivyskupijos Angelo Sargo vaikų s-gos Centr. k-tas, 1937.- 16 p.- (Kauno arivyskupijos Angelo Sargo vaikų s-gos Centr. k-to leid.; Nr.3). Mūsų anglaičiai / kun. St. Raila.- Kaunas: Kauno arkivyskupijos Angelo Sargo vaikų s-gos Centr. k-tas, 1937.- 15, [1] p. Laimingoji diena / kun. St. Raila.- Kaunas: “Žvaigždutė”, 1938.- 30, [1] p.: iliustr.- (“Žvaigždutės” leid.; Nr.3). Modernioji katalikė bažnyčioj ir gyvenime / kun. St. Raila.- Kaunas: Liet. katalikių moterų dr-ja, 1938.- 135 p. Monstracijos spinduoliuose: pamaldos ir apeigos / kun. St. Raila.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1938.- 280 p.: iliustr.- (Š[v.] Kazimiero d-jos leid.; Nr.699). Žodis vaikams: relig. kalbos pamokslėliai šventėse / kun. St. Raila.- Kaunas: Žvaigždutė, 1938.284, [3] p.- (Žvaigždutės leid.; Nr.2).


156

Pranciškus RAMANAUSKAS (1893-1959) Kunigas. Gimė 1893 m. lapkričio 16 d. Betygaloje (Raseinių raj.). Mirė 1959 m. spalio 15 d. Švėkšnoje (Klaipėdos raj.), palaidotas Telšiuose. 1910-1917 m. studijavo kauno Kauno kunigų seminarijoje. 1917-1920 m. Pumpėnų, 1920-1921 m. Krekenavos, 1921 m. Raseinių parapijų vikaras. 1922-1924 m. studijavo Kauno universitete. 1924 m. paskirtas Telšių parapijos vikaru, kartu ėjo Telšių mokytojų seminarijos ir lenkų progimnazijos kapeliono pareigas. 1926-1927 m. dirbo Telšių vyskupijos notaru. 1927-1930 m. studijavo Romoje. 1930-1946 m. Telšių kunigų seminarijoje ėjo įvairias pareigas: dėstė dogminę teologiją ir religinę pedagogiką, egzaminatoriaus, knygų cenzoriaus ir kt. Nuo 1944 m. Telšių vyskupas. Kurį laiką redagavo laikraščius leistus Telšiuose „Spauda ir gyvenimas “ (1932-1933), „Žemaičių bičiulis“, buvo oficialus “Žemaičių prieteliaus” redaktorius ir leidėjas. 1946 m. suimtas ir ištremtas į Sibirą. 1956 m. sugrįžo į Lietuvą. Bendradarbiavo Telšių laikraštyje „Žemaičių žemė“ ir kt. Slapyvardis: Padubisietis. Knygos Tikybos pamokos praktikoje / kun. dr. Pr. Ramanauskas.- Telšiai: [Vyskupijos spaustuvė], 1934.- 205, [2] p. Telšių kunigų seminarijos dešimtmečiui paminėti / Padubisietis [P. Ramanauskas].- Telšiai: [Vyskupijos sp., 1937].- 4 p. Apie išpažintį / Padubisietis [P. Ramanauskas].- Telšiai:Katalik. šei-mos b-ka, 1398 [Telšiai: Vyskupijos sp.].-15, [1] p.- (Katalik. šeimos b-ka; Nr.3). Kristus parapijoj / Padubisietis [P. Ramanauskas].- Telšiai: B. l., [Kretinga: Pran[ciškonų] sp.], 1938.- 16 p.- (Katalik. šeimos b-ka; Nr.6).

Jonas RAMONAS (g.1960) Valstybės veikėjas, publicistas. Gimė 1960 m. vasario 29 d. Milvydiškėse (Telšių raj.). 1967-1971 m. mokėsi Bargzdžių (Telšių raj.) pradinėje mokykloje, 1971-1978 m. Janapolės (Telšių raj.) vidurinėje mokykloje, 1979-1982 m. Rietavo tarybinio ukio technikume, 1984-1989 studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje.1978-1979 m. kolūkio „Lenino keliu“ (Telšių raj.) darbininkas, 1979-1982 m. Telšių rajono miškų ūkio vairuotojas, 1982-1985 m. kolūkio „Lenino keliu“ (Telšių raj.) inžinierius, agronomas, 1985-1991 m. Telšių rajono komunalinių įmonių kombinato vyr. agronomas, 1991-1997 m. ūkininkas, 1992-1994 m. Telšių rajono žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, nuo 1997 m. LR žemės ūkio I vicepirmininkas, iki 2004 m. LR žemės ūkio rūmų pirmininkas. Nuo 2004 m. LR seimo narys. Knyga Ir eiti pirmyn… [apybraižos].- Kaunas: Kopa, 2008.- 93, [2] p: iliustr.


157

Valerija RAMONAITĖ (1928-2007) Literatūros tyrinėtoja. Gimė 1928 m. sausio 24 d. Katinuose (Joniškio raj.). Mirė 2007 m. kovo 4 d. Joniškyje. Vilniaus pedagoginiame universitete 1951 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 19511956 m. dirbo Telšių pedagoginėje mokykloje, 1956-1999 m. Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. Šiaulių universiteto) lietuvių literatūros dėstytoja. Parengė skaitinių bei vadovėlių pradžios mokykloms (“Ąžuolėlis”, “Gimtasis žodis”). Knygos Skaitiniai: II kl. / Elenora Prėskienienė, Valerija Ramonaitė.- Kaunas: Šviesa, 1971.- 92 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1972.- 92 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1973.- 91, [1] p.: iliustr. Epitetai. Palyginimai: mokymo priemonė studentams.- Šiauliai: Šiaulių K. Preikšo ped. in-tas, 1972.- 37 p. Ąžuolėlis: Skaitiniai II klasei / Elenora Prėskienienė, Valerija Ramonaitė.- Kaunas: Šviesa, 1974.- 205 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1975.- 205 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1976.- 206 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1977.- 205 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1978.- 206 p.: iliustr. Gimtasis žodis: skaitiniai II kl. / Elenora Prėskienienė, Valerija Ramonaitė.- Kaunas: Šviesa, 1979.- 223 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa.- 1981.- 223 p.: iliustr. Gimtasis žodis: skaitiniai 2 klasei / Elenora Prėskienienė, Valerija Ramonaitė.- Kaunas: Šviesa, 1983 [kn. metrikoje 1982].- 223 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa,1985 [kn. metrikoje 1984].- 223 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa,1987 [kn. metrikoje 1986].- 223 p.: iliustr. Ąžuolėlis: skaitiniai: vadovėlis III kl.- Kaunas: Šviesa, 1988.- 223 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 255 p.: iliustr. Ąžuolėlis: skaitiniai: vadovėlis 3-iai klasei.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 256 p.: iliustr. Skaitiniai III klasei: mokymo priemonė.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 63 p. Skaitiniai 3-iai klasei: “Ąžuolėlio” priedas: mokymo priemonė.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 255 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 255 p.: iliustr. Literatūros mokslo įvado pagrindai.- Šiauliai: ŠPI, 1993.- 195 p. Tas pat.- Šiauliai: ŠPI, 1997.- 156 p. Tas pat.- Šiauliai: Šiaulių universiteto l-kla, 1999.- 155, [1] p. Tas pat.- Šiauliai: K. J. Vasiliausko im., 2000.- 155, [1] p. Eilėdara: medžiaga studijoms.- Šiauliai: ŠPI, 1994.- 109 p. Kursinis darbas : metodikos rekomendacijos filologams.- Šiauliai: K. J. Vasiliausko įm., 2001.44 p. Rinktiniai raštai.- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2010.- 415, [1] p.: iliustr., faks., portr.(Bibliotheca actorum humanitaricorum Universitatis Saulensis; 5).


158

Angelė RAUDIENĖ (g.1942) Vertėja. Gimė 1942 m. balandžio 15 d. Vadžgiryje (Jurbarko raj.). 1949-1951 m. mokėsi Barzdžių (Raseinių raj.), 1951-1953 m. Paalsio (Jurbarko raj.), 1953-1960 m. Vadžgirio mokyklose. 1960-1966 m. studijavo Vilniaus universitete. 1966-1974 m. mokytojavo Telšių 4-oje vidurinėje, 1974-1990 m. Telšių Žemaitės vidurinėje, 1990-1998 m. Telšių 7-oje katalikiškoje (Vyskupo V. Borisevičiaus) mokyklose. Nuo 1998 m. dirbo Telšių apskrities socialinių reikalų ir švietimo departamente. Vertimai Majer-Skumanz L. ...Jei tu taip manai mielasis Dieve: istorijos atbundantiems.- [Telšiai?]: Telšių vyskupijos katechetinė komisija, [1995].- 50, [1] p.: iliustr. Tas pat.- [Kaunas]: Telšių vyskupijos katechetinė komisija, [1996].- 53, [2] p.: iliustr. Stecher R. Meilė be atsako: mąstymai / Reinholdas Štecheris.- Šiauliai: K. J. Vasiliausko įmonė, 2003.- 39 p. Burger L. Pirmieji dvynukai: pribuvėjos atsiminimai.- [Telšiai: Spaudos lankas], 2006. - 132 p.

Vladas REKAŠIUS (1893-1920) Žurnalistas, vertėjas, poetas, komunistinio pogrindžio veikėjas Žemaičiuose. Gimė 1893 m. gegužės 15 d. Vijolyškyje (Biržų raj.). Mirė 1920 m. kovo 13 d. Plungėje. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Frankfurte prie Maino studijavo filosofiją, literatūrą, istoriją. 1914 m. Rygoje dirbo laikraščio „Vilnis“ redakcijoje. 1914 m. ištremtas į Sibirą Tomsko guberniją. 1916 m. pabėgo, gyveno Estijoje, buvo RSKDDP(b) Tartu miesto komiteto narys. Gyveno Maskvoje, Petrograde, Viatkoje. Maskvoje dalyvavo Spalio revoliucijos įvykiuose. 1918 XII-1919. III m. Kupiškio apskrities revoliucinio komiteto pirmininkas, 1919-1920 m. LKP Telšių rajono pogrindinio komiteto pirmininkas. Jo iniciatyva Telšiuose 1919 m. išleistas nelegalus laikraštis „Žemaičių komunistas“. Mirė peršautas areštuojant. Poezijos paskelbė „Aušroje“, „Vilnyje“, „Keleivyje“, „Tiesoje“. Paliko H. Heinės ciklo „Lyrinis intermezzo“ vertimų rankraštį. 1971 m. pagal jo biografiją sukurtas filmas „Žaizdos žemės mūsų“. Slapyvardžiai: Smydro šakelė, Cicilikas, Geltonsnapis, Adolfas Gerliachas, Kareivis B., Kartenos Pilypas, Krūmų Zuikis, Mokytojas, Moksleivis Jaunis, Nevežninkas, J. Pašvaistė, Petkevičiu Kazys, Prūsų Spartakas, Puronėlis, Susižiedavusieji, Volodė ir kt. Knyga Raštai.- Vilnius: Vaga, 1983.- 245 p., [8] iliustr. lap.: iliustr.


159

Olimpija VĖLAVIČIŪTĖ – RIMKIENĖ Poetė. Gimė Petraičiuose (Telšių raj.). Baigė Nevarėnų (Telšių raj.) vidurinę mokyklą. Dirbo “Masčio” fabrike Telšiuose. Nuo 1983 m. gyvena Akmenėje. Knyga Vilties ugnelė: eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2001.- 116 p.: iliustr.

Juozapas RIMKEVIČIUS (1814-1901) Poetas, kunigas. Gimė 1814 m. rugsėjo 19 d. Virpyluose (Šilalės raj.). Mirė 1901 m. kovo 17 d. Pašvitinyje (Pakruojo raj.). Apie 1845 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, kunigavo. Nuo 1863 m. buvo Pašvitinio klebonu. Rašė eilėraščius, kurių težinomas vieno pavadinimas (“Pagirtinė Pakruojiečių”). Taisė Janikavičiaus “Mokslo krykszczionyszko...” vertimą, išleistą 1845 m.

Petras RIMKEVIČIUS (1842-1907) Poetas, kunigas. Gimė 1842 m. sausio 13 d. Naniškiuose (Rokiškio raj.). Mirė 1907 m. gruodžio 20 d. Pušalote (Pasvalio raj.). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, 1862 m. įstojo į Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, 1869 m. įšventintas kunigu. 1869-1881 m. buvo vikaru Kupiškyje, 1881-1886 m. Joniškėlio, 1886-1896 m. Pušaloto klebonas, nuo 1896 m. altaristas. Rašė rytų aukštaičių tarme. Žinomos nuorašais išlikę eilėraščiai “Širdinga ir laisva tur būti giesmelė” bei liaudies dainoms artimas “Tykus buvo vakarėlis”, virtęs populiaria daina.

Jonas RIŠKUS (g.1922) Literatūrologas. Gimė 1922 m. gruodžio 19 d. Egėliškėse (Šiaulių raj.). Baigė Telšių mokytojų seminariją, Vilniaus pedagoginį institutą, jame dėsto; 1961-1967 m. lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto dekanas, docentas. Knygos


160

Liaudies dainius Antanas Strazdas.- Vilnius: Valst. polit. ir mokls. lit. l-kla, 1957.- 37, [1] p. Lietuvių kalba ir literatūra: programa, metodiniai nurodymai ir kontrolinės užduotys Žemės ūkio technikumų neakivaizdiniams skyriams.- Vilnius: Profleidykla, 1957.- 91 p. Lietuvių literatūros vadovėlis IX klasei / Jonas Riškus, Aleksandra Šalčiūtė, Kazys Umbrasas.Kaunas: Šviesa, 1968.- 270 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1969.- 272 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1971.- 278 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1973.- 278 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1974.- 278 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1975.- 278 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1976.- 277 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1977.- 277 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1978.- 275 p.: iliustr. XVIII a. pabaigos XIX a. pradžios lietuvių literatūra. VVPI liet. ir užsienio literatūros katedros darb. programos ir metod. medžiaga paskaitoms, pratyboms, koliukviuvams ir savarankiškam studentų darbui.- Vilnius, 1976.- 84 p. Lietuvių literatūra: vadovėlis IX kl. / Jonas Riškus, Aleksandra Šalčiūtė, Kazys Umbrasas.- Kaunas: Šviesa, 1979.- 286 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1980.- 284 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1981.- 267 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1983.- 183 p.: iliustr. Lietuvių literatūra XIX a. pirmoji pusė: [vadovėlis aukštųjų mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros studentams].- Vilnius: Mokslas, 1982.- 239, [1] p.: iliustr. Adomas Mickevičius ir Lietuva.- Vilnius: Vaga, 1996.- 185, [1] p. Lietuviškieji Adomo Mickevičiaus poezijos vertimai.- Vilnius: Vaga, [2002].- 206, [1] p.

Antanas RUBŠYS (1923-2002) Vertėjas, kunigas. Gimė 1923 m. gruodžio 5 d. Bučiuose (Šilalės raj.). Mirė 2002 rugpjūčio 27 d. Niujorke (JAV), palaidotas Laukuvoje (Šilalės raj.). 1943-1944 m. mokėsi Telšių, 1944-1945 m. Eichstato (Vokietija) kunigų seminarijose, teologiją ir Bibliją studijavo Romoje, Grigaliaus universitete (1945-1949 m.) ir Švento Rašto institute (19491951 m.), 1971-1972 m. hebrajų kalbą ir archeologiją Jeruzalėje. Nuo 1953 m. dėstė Šventą Raštą Amerikos seminarijose ir kolegijose, nuo 1959 m. Manheteno kolegijoje Niujorke, 1994-2002 m. Vilniaus ir Telšių kunigų seminarijose. Švento Rašto temomis rašė “Aiduose”, “Darbininke”, “Drauge”, “Laiškuose lietuviams”, „Tėviškės žiburiuose“, „Ateityje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Raktas į naująjį Testamentą = A key to the New Testament.- Putnam: Krikščionis gyvenime, 1978.- 1979. D.1: Bendrija: Sąjūdis.- 1978.- 394 p.: iliustr., žml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.16). D.2: Organizacija.- 1979.- 424, [1] p.: iliustr., žml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.17). Tas pat.- [Vilnius]: Katalikų pasaulis, 1997.


161 D.1.- 399 p.: iliustr., žml. D.2.- 425 p.: iliustr., žml. Naujasis Testamentas ir mitas.- Roma: LKMA, 1982.- 12 p.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos suvažiavimo darbų”, t.9, p.21-32. Raktas į Senąjį Testamentą = A key to the Old Testament.- [Putnam]: Krikščionis gyvenime, 1982-1985. D.1: Sandora ir Mesijas.- 1982.- 518 p.: iliustr., žml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.22). D.2: Pranašai ir karaliai.- 1983.- 530 p.: iliustr., žml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.23). D.3: Tiltai ar sienos?- 1985.- 525 p.: iliustr., žml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.24). Tas pat.- [Vilnius]: Katalikų pasaulis, 1995-1996. D.1.- 1995.- 521 p.: iliustr., žml. D.2.- 1996.- 515 p.: iliustr., žml. D.3.- 1996.- 527 p.: iliustr., žml. Šventojo Rašto kraštuose = In the lands of the Bible.- [Putnam]: Krikščionis gyvenime, 1982.1990. [D.1].- 1982.- 430 p.: iliustr., žml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.21). D.2: Apaštalo Pauliaus pėdsakai.- 1990.- 477 p.: iliustr., žml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.21A). Tas pat.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. D.1.- 396 p., [8] iliustr. lap.: iliustr. D.2.- 610 p., [4] iliustr. lap.: iliustr. D.3.- 438 p., [16] iliustr. lap.: iliustr. Istorinis Jėzus ir tikėjimo Kristus.- Roma: LKMA, 1984.- 28 p.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos suvažiavimo darbų”, t.10, p.77-104. Raidė užmuša, dvasia gaivina.- Putnam: Krikščionis gyvenime, 1984.- 85 p. Švento Rašto vertimai.- Roma: LKMA, 1985.- 12 p.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos metraščio”, t.6, 415-426. Archeologija ir Šv. Rašto ištoriškumas.- Roma: LKMA 1987.- 37 p.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos suvažiavimo darbų”, t.11, p.75-111. Islamas: religija, kultūra, valstybė.- Brooklyn : Krikščionis gyvenime, 1987.- 109 p.: iliustr., [9] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002.- 116, [2] p., [16] iliustr. lap. Mįslinga paslaptis: žmogaus kūrimas Pradžios knygoje.- Roma: LKMA, 1987.- 14 p.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos suvažiavimo darbų”, t.12, p. 3-14. Ateikite ir pamatykite.- Brooklyn: Krikščionis gyvenime, 1990.- 279 p.: iliustr., portr.- (Krikščionis gyvenime; Nr.27). Dievo ir žmogaus pokalbio teologija Senajame Testamente.- Vilnius, 2002.- 68 p. Dorovės principai šventajame rašte.- [Vilnius]: Katalikų pasaulio leidiniai, [2011].- 86, [2] p.: portr. Dorovės principai šventajame rašte: uvertiūra.- [Vilnius]: Katalikų pasaulio leidiniai, [2011].43, [3] p.: portr. Išminties sąjūdis ir raštija.- [Vilnius]: Katalikų pasaulio leidiniai, [2011].- 100, [3] p.: portr. Kūrėjo ir kūrinio sąveikos-pokalbio teologija senajame testamente.- [Vilnius]: Katalikų pasaulio leidiniai, [2011].- 58, [4] p.: portr. Lyties šventumas ir šeima šventajame rašte.- [Vilnius]: Katalikų pasaulio leidiniai, [2011].- 41, [3] p.: portr. Vertimai Šventasis raštas: Senasis Testamentas.- Putnam: Krikščionis gyvenime, 1993-1995. [Kn.1]: Pranašų knygos.- 1992.- XIII, 670 p.


162 [Kn.2]: Penkiaknygė: Pradžios knyga; Išėjimo knyga; Kunigų knyga; Skaičių knyga; Pakartoto įstatymo knyga.- 1993.- XIII, 451 p. [Kn.3]: Istorinės knygos.- 1994.- XVI, 811 p. [Kn.4]: Išminties knygos.- 1995.- XV, 662 p. Mokytojo knyga, arba Ekleziastas.- Vilnius: Vyturys, 1998.- 69, [3] p.: iliustr.- (Ad se ipsum). Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentas / vertė A. Rubšys, Č. Kavaliauskas.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998.- XIX, 2025 p. Tas pat.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1999.- XIX, 2027 p. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 986, 343, [13] p. Biblija arba Šventasis Raštas.– Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 343, 1180, [11] p.: žml. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 986, 343, [13] p.: žml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 1180, 343, [11] p.: žml. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2000.- 361, 986, [11] p.: žml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2001.- 2 kn. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2001.- 986, 361, [11] p.: iliustr. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2001.- 1180, 361, [9] p.: žml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2005.- 1440, 494, [1] p.: žml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2005.- 1440, 494, [1] p.: žml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2007.- 1904 p.: žml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2007.- 1440, 463, [1] p.: žml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2007.- 1712, 464 p.: žml. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2009.- 1118, 350, [2] p.: žml. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2009.- 1343, 352 p.: žml. Biblija arba Šventasis Raštas: Senasis Testamentas / iš hebrajų ir aramėjų k. vetė A. Rubšys: Naujasis Testamentas / iš graikų k. išvertė Č. Kavaliauskas.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.986, 343, [13] p. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 1180, 343 p., 4 žml. lap. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2007.- 1140, 463 p., žml. Naujasis Testamentas / iš graikų k. išvertė Č. Kavaliauskas. Psalmynas / iš hebrajų k. išvertė A. Rubšys.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 678 p. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 675 p. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2000.- 393, [7] p.: žml. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2003.- 393, [7] p.: žml. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2006.- 1158, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2006.- 1158, [2] p. Psalmynas.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002.- 283 p. Šventasis Raštas: ištraukos iš Senojo ir Naujojo Testamento su 230 garsiųjų Gustavo Doré iliustracijų: tekstai iš Lietuvos katalikų vyskupų konferencijos aprobuoto 1998 m. Šventojo Rašto leidimo (Antano Rubšio ir Česlovo Kavaliausko vertimas iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų).- Vilnius: Alma littera, 2007.- 480 p. : iliustr.

Silvestras RUCEVIČIUS (apie 1747-1831) Kunigas, vertėjas. Gimė apie 1747 m. Žemaitijoje. Mirė 1831 m. rugpjūčio 26 d. Rietave (Plungės raj.). Baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. Visą gyvenimą kunigavo Rietave, kur ir mirė. Knyga


163

Jezus, Maria, Jozapas Szwentas. Trayce ziamiszka wadinta par padažna nekaypo prieliginima prie trayces szwentos, noris ta negal tikray buti prie anos prieliginta. Knigiala ta apej tajemnicia septiniu sopulu ir linksmibiu Jozapa Szwenta seney iszpausta, o nunay antra karta drukan paduota. Par storoni kunigu bažničios Rietawo S. R. B. R. A. [Silvestras Rucevičius bažnyčios Rietavo altaristas].- Wilniuje: metuose 1824. Drukarnioy Diecezios Kunigu Misionoriu.- [16], 426 p.; [2]: iliustr. lap. Tas pat.- Wilniuje: metuose 1828. Drukarnioy Diecezios Kunigu Misionoriu.- [16], 426 p.; [1]: liustr. lap. Tas pat.- Wilniuje: metuose 1829. Drukarnioy Diecezios Kunigu Misionoriu.- [16], 424 p.; [2]: iliustr. lap. Tas pat.- Wilniuje: Drukarnioy Diecezios Kunigu Misionoriu, metuose 1832.- [16], 424 p.; [2]: iliustr. lap. Tas pat.- Wilniuje: Drukarnioy Diecezios Kunigu Missionoriu, metuose 1835.- [16], 476 p.; [2]: iliustr. lap. Tas pat.- Wilniuje: spaustuwiej dyecezalnoj Kunigu Missionoriu, metuose 1840.- [18], 460 p. Tas pat.- Wilniuje: par sudieima yr druku M. Romma yr A. Dworca, 1845.- [18], 460 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spausztuwi A. Dworcziaus.- [22], 469 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1853.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1854.- 432 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1861.- 432 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862-1864?- 418 [+?] p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1864.- 469 p.: iliustr. Vertimas Bona, Džiovanis. Iszguldimas afieros misiu szwentu yr wisu tu dayktu, kurie pri tos Swentos Afieras atsiprowinieja, trumpay dieley nupelno dusiu krikscioniszkusu sudietas yr iszdrukawotas metuose 1805 kasztu kunigu Žiemayciu.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionoriu, 1805.- 70 p.

Mykolas RUDZINSKIS (apie 1784-1862) Kunigas. Gimė apie 1784 m. Mirė 1862 m. Vabalninke (Biržų raj.). 1819 m. įstojo į bernardinų ordiną Vilniuje.1822 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. Kunigavo Kvietkuose, Papilyje, Panemunėlyje, Pandėlyje, Rokiškyje, Biržuose, Upytėje, Troškūnuose, Pabiržėje, Palėvenėje, Vilniuje, Troškūnuose, Vabalninke. Knyga Maldu kniga isz wisokiu rasztu surinkta ir su maldawimajs diel kieturiudeszimtu adinu atpusku, drukon paduota par Mikola Rudzinski, kuniga Wabalniku bažniczies.- Wilniuje: spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1857.- 200 p.


164

Juozapas RUPEIKA (1789-1854) Vertėjas, kunigas. Gimė 1789 m. sausio 4 d. Siraičiuose (Telšių raj.). Mirė 1854 m. rugsėjo 20 d. Šiluvoje (Raseinių raj.). 1800-1807 m. mokėsi Telšių apskrities mokykloje, 1809 m. baigė Mogiliovo kunigų seminariją. Kunigavo Gerainyse (Baltarusija), nuo 1815 m. Šeduvos klebonas. Pataikavo rusų valdžiai, po 1831 m. sukilimo paskirtas Žemaičių vyskupijos konsistorijos nariu, 1842 m. Šiluvos infulatu. 1818 m. Šeduvoje įsteigė dvi parapines mokyklas, vienoje jų lietuvių kalba buvo dėstoma kaip atskiras dalykas. Vertimas Chodzka J. Jonas isz Swisloczes, kromonikas wędrawois lietuwiszku liežuwiu iszgulditas kasztu yr storony par Jozapa Rupeyka kanaunika Plocka, klebona Szaduwos, ženklininka S. Onos.- Wilniuje: pri bažniczes š. Kazimiera1823 metuosie, [Diecezijos (Misionierių) sp.?].- [6], 248 p.: iliustr. Jonas iš Svisločės. Knygoje “Lietuvių didaktinė proza”.- Vilnius: Vaga, 1982., p.23-166.- (Lituanistinė biblioteka; 21).

Jurgis RUPKA (1839-1929) Poetas, kunigas. Gimė 1839 m. gruodžio 10 d. Dimšiuose (Pakruojo raj.). Mirė 1929 m. gruodžio 26 d. Lygumose (Pakruojo raj.). Mokėsi Gruzdžių pradžios mokykloje, Sedoje ir Rietave (pas L. Ivinskį). 1861-1866 m. Šiaulių gimnazijoje, mokytojavo dvaruose. Baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją, kunigavo Ukmergėje, Rozalime, Šiaulėnuose, Gegrėnuose, Alsėdžiuose, Kartenoje, Viešintose, Lygumuose ir kitur. 1888-1894 m. Gadūnave (Telšių raj.), Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas, Gadūnave įkūrė Blaivybės draugiją ir įvedė giedojimą lietuvių kalba. 1918 m. atsisakė klebono pareigų ir iki mirties gyveno Lygumuose. Savo kūrinius spausdino „Tėvynės sarge“, „Žemaičių ir Lietuvos apažvalgoj“, „Šaltinyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Tarp rankraščių yra pamokslų ir 20 lietuviškai rašytų moralistinių, buitinių eilėraščių, eiliuota autobiografija. Slapyvardžiai: J. Didnosis, J. Dyglys. Knyga Lygumų bažnyčia. „Stovi mūro jau bažnyčia žmonių pastatyta…“: [eilėraštis] / kun. Jurgis Rupko, Lygumų klebonas.- [Vilnius]: Martyno Kuktos sp., 1914.- 1 p. Vertimas


165 Dešimt apdumojimų žmonėms, prispaudimuose ir nusiminimuose esantiems / iš lenkiško vertė kun. Jurgis Rupko.- Kaunas: Saliamono Banaičio sp., 1907.- 26 p. Tas pat.- Kaunas: Saliamono Banaičio sp., 1914.- 26 p. Tas pat.- Vilnius: M. Kuktos sp., 1915.- 31 p.- Aprašyta pagal šaltinius.

Jonas RUZGYS (1904-2003) Prozininkas. Gimė 1904 m. balandžio 15 d. Tryškiuose (Telšių raj.). Mirė 2003? m. Neišleista liko apysaka “Marelės kerštas”, knyga “Leninas tikrovėje” (3t.). Biografinių duomenų trūksta. Knygos Tarp gyvenimo bangų: [apsakymai].- Vilnius: “Raidės” sp., [1941].- 274 p. Ji vėl namie: [apsakymas].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959.- 220 p.: iliustr. Mirties verpete: trejų metų kronika.- Vilnius: Periodika, 1990.- 244, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2001.- 311, [1] p.: iliustr.

Svajūnas SABALIAUSKAS (g.1973) Poetas. Gimė 1973 m. liepos 31 d. Radviliškyje. Baigė Radviliškio 5-ają vidurinę mokyklą, ir Telšių kultūros aukštesniają mokyklą, etninės kultūros renginių organizatoriumi. Gyvena ir dirba Kaune. Knyga Besėklės kriaušės sėkla.- [Telšiai?], 1991.- 32 p.

Steponas SABULAVIČIUS (apie 1686-po 1729) Pamokslų autorius, kunigas. Gimė apie 1686 m. greičiausiai Žemaitijoje. Mirė po 1729 m. Grūšlaukėje (Kretingos raj.). Spėjama, kunigų seminariją baigė Varniuose(Telšių raj.), įšventintas 1711 m. Nuo 1715 m. kunigavo Salantuose, nuo 1725 m. Grūšlaukėje. Rankraščiu paliko 11 lietuviškų ir 14 lenkiškų pamokslų rinkinį, parašytą 1716-1729 m.


166

Antanas SALYS (1902-1972) Kalbininkas. Gimė 1902 m. liepos 21 d. Reketėje (Kretingos raj.). Mirė 1972 liepos 31 d. Philadelphijoje (JAV). Mokėsi Skuode. 1923 m. baigė Telšių “Saulės” gimnaziją. 1923-1925 m. studijavo Kauno, 19251929 m. Leipcigo, 1929 m. Hamburgo universitetuose. Filosofijos daktaras (1929). 1930-1939 m. dėstė Kauno,1939-1943 m. Vilniaus, 1944-1946 m. Greifswaldo ir Tiubingeno universitetuose.1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1947 m.Pensilvanijos (Filadelfijoje) universiteto profesorius, dėstė slavistiką ir baltistiką. Bendrarbiavo: „Gimtoje kalboje“, „Kalbos patarėjuje“, „Švietimo darbe“, „Lietuvoje“, „Tautos mokykla“, „Kalba“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Fonetika ir rašyba / doc. dr. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1930].- p.65-73.- Atsp. iš “Athenaeum”, 1930, nr.1. Kalbos tikslumas ir kitkas: Dėl Z. Žemaičio “Mūsų kalbos matematiškumo ir reformos reikalu”: Atsp. iš “Židinio”.- Kaunas: B. l., 1931.- 16 p. Asmenvardžiai / doc. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1933].- 3, [1] p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1933, t.1, sąs.10. Kelios pastabos tarmių istorijai.- [Kaunas]: B. l., [1933].- p.21-34.- Atsp. iš “Archivum Philologicum”, 1933, kn.4. Baltų kalbos, kalbotyra ir tautos / prof. A. Salys.- Kaunas:B. l., 1934.- 11, [1] p.: schem.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos, 1933, t.2, sąs.8. Barta / prof. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1934].- 1, [1] p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1934, t.2, sąs 11. Vyskupas Antanas Baranauskas / M. Biržišla, A Salys, Vikt. Biržiska.- Kaunas: B. l., 1934.- [1], 15 p., įsk. virš.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1934, t.2, sąs. 10. Lietuvių kalbos rašybos pagrindai / A. Salys, Pr. Skardžius.- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leidimo komis., 1935.- 48 p. Lietuvių kalbos tarmės: su tarmių žml.: V.D.U. skaityto kurso santrauka: stud. phil. J. Laboko užrašai.- Kaunas: B. l., 1935.- [1], III, 87 p.+ 1 žml. lap. Tas pat.- Tübingen: [Aut.], 1946.- III, 67 p.: 1 lap. žml. Ceklis / prof. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1936].- 1, [1] p.: žml.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1936, t.5, sąs.1. Čigonai / A. Salys ir I. Kisinas.- Kaunas: B. l., 1936.- 12, [1] p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1936, t.5, sąs.9-10. Daiktavardis ir Dainava.- [Kaunas]: B. l., [1937].- 2, [1] p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1937, t.5, sąs 11. Dzūkai / Doc. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 1, [1] p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs 3. Filologija / dr. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1939].- 2 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1939, t.8, sąs. 2. Fonetika / doc. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1939].- 3, [1] p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1939, t.8, sąs 4. Garsai ir kiti / doc. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1939].- 4, [1] p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1939, t.8, sąs 8.


167 Germanistika / doc. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1940].- 2, [1] p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1940, t.8, sąs 11. Raštai = Collected writings.- Roma: LKMA, 1979-1992. T.1: Bendrinė kalba.- 1979.- XXII, 570, [2] p., 1 portr. lap.: faks. T.2: Tikriniai vardai.- 1983.- XV, 696 p.: žml. lap. T.3: Įvairūs straipsniai.- 1985.- XIX, 545 p. T.4: Lietuvių kalbos tarmės.- 1992.- XIV, 373, 3 lap. Laukiau dygstančių rugių... apybraižos.- Vilnius: Valst. leid. Centras, 1991.- 139, [2] p. Baltų kalbos, tautos bei kiltys: lietuvių giminaičiai.- Vilnius: Baltos lankos, 1995.- XII, 242, [1] p.- (ALK: Atviros Lietuvos knyga).

Donatas SAUKA (g.1929) Literatūrologas, tautosakininkas, vertėjas. Gimė 1929 m. spalio 13 d. Mažeikiuose. Mokėsi Kėdainiuose, Šėtoje. 1948 m. baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą, 1953 m. Vilniaus universitete baigė lituanistiką. 1951-1953 m. Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktorius. 1956-1993 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius. Nuo 1988 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Knygos Salomėjos Nėries kūryba 1921-1940.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.- 208 p. Tautosakos savitumas ir vertė.- Vilnius: Vaga, 1970.- 458 p. Vestuvių lyrinės dainos.- Vilnius: LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja, 1980.- 43 p. Lietuvių tautosaka: vadovėlis respublikos aukštųjų mokyklų filologijos specialybių studentams.Vilnius: Mokslas, 1982.- 279, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.- 471, [1] p. Žemaitės stebuklas.- Vilnius: Vaga, 1988.- 261, [2] p. Noriu suprasti: esė.- Vilnius: Vaga, 1990.- 148, [2] p. Jurgis Savickis: XX amžiaus literatūros šifras.- Vilnius: Baltos lankos, 1994.- 139 p. Fausto amžiaus epilogas: [monografija].- Vilnius: Tyto alba, 1998.- 579 p.: portr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Vertimai Sotnikas J. Neregėtas paukštis: apsakymai / vertė D. Sauka, S. Nosevičiūtė.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.- 299 p.: iliustr. Polevojus B. Amžininkai: apsakymai.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1954.- 335 p.: iliustr. Moricas Z. Giminaičiai: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956.- 374, [1] p. Kaip Džekas laimės ieškojo: anglų liaudies pasakos.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1962.- 212 p.: iliustr. Čiukčijos pasakos / užrašė O Babošina.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1963.- 159 p.: iliustr. Biankis V. Miško laikraštis / iš rusų k. vertė D. Sauka, M. Šaltenis.- Vilnius: Vaga, 1979.- 390 p.: iliustr.


168 Stebuklingas ragas: anglų pasakos / iš anglų k. vertė G. Kirvaitis, D. Sauka.- Vilnius: Vaga, 1984.- 269 p.: iliustr.- (Pasaulio pasakos). Tas pat.- Vilnius: Vyturys, 1987.- 270, [1] p.: iliustr.- (PP; Pasaulio pasakos). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2006.- 358, [2] p.: iliustr.- (Pasaulio pasakos). Džekas ir pupa.- Kaunas: Šviesa, 1997.- [14] p., įsk. virrš.: iliustr.- (Mėgstamiausios pasakos). Vaildas O. Pasakos vaikams: [„Lakštingala rožė“ ir kitos pasakos / iš anglų k.] vertė R. Saukienė, D. Sauka.- Vilnius: Egmont Lietuva, [2001].- 96 p.: iliustr. Vaildas O. Laimingasis princas ir kitos pasakos / Oskar Wilde; iš anglų k. vertė Rūta Zita Saukienė ir Donatas Edmundas Sauka.- Vilnius: Vaga, 2009.- 198, [1] p. Pasaka apie tris paršiukus: [anglų pasaka].- Vilnius: Alma littera, 2011.- 11, [1] p.: iliustr.

Leonardas SAUKA (g.1931) Tautosakininkas, vertėjas. Gimė 1931 m. sausio 5 d. Telšiuose. Baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą. 1954 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos filologijos fakultetą, 1957 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute, nuo 1993 m. LLTI direktorius. Parengė (su kitais) ir redagavo “Lietuvių tautosaką” (1-5 t., 1962-1968). Vienas iš “Lietuvių tautosakos apybraižos“ (1963) autorių ir redaktorių. Parašė studiją “Lietuvių vestuvinės dainos XIX-XX a. pradžioje“ (1968), kurioje šio žanro dainos apžvelgtos kaip sinkretinio meno kūriniai. Parengė “Lietuvių liaudies dainyno” 7 ir 13 t., yra jo 8-12 t. vyr. redaktorius, kelių tomų įvadinių straipsnių autorius. Su kitais parengė S. Daukanto “Žemaičių tautosaką” (2 t., 1984), J. Basanavičiaus “Ožkabalių dainas” (1-2 t., 1998), yra įvadinių straipsnių ir komentarų jo tautosakos leidiniams “Lietuviškos pasakos įvairios” (1-4 t., 1993-1998), “Iš gyvenimo vėlių bei velnių” (1998) autorius. Sudarė tautosakos rinkinius vaikams („Šepetys repetys”, 1965; “Pelyte nešk miegelį”, 1973). Atkūrė leidinį “Tautosakos darbai”, yra jo vyr. redaktorius. Yra leidinių “Lituanistica”, “Lietuvių etnologija”, “Demos”, “Revue Baltigue”, “Journal of Baltic Institute of Folklore” redakcinių komisijų narys. Knygos Lietuvių vestuvinės dainos (XIX a.- XX a. pradžia).- [Vilnius: Vaga, 1968].- 295, [1] p.- Atsp. iš Literatūra ir kalba, T.9, 1968. Lietuvių liaudies dainų eilėdara.- Vilnius: Vaga, 1978.- 423 p.: iliustr., gaid. Patarlių rinkėjo vadovas: metodinė medžiaga studentų tautosakinei praktikai.- Šiauliai: ŠPI, 1982.- 37 p. Tas pat.- Vilnius: LTSR paminklų aps.ir kraštotyrod d-ja, 1985.- 37 p. Tikra ir netikra liaudies kūryba.- Vilnius: Mokslas, 1983.- 120 p.- (Kalba ir žmonės). Lietuvių tautosaka: mokymo priemonė X klasei.- Kaunas: Šviesa, 1989.- 138, [2] p.: iliustr., gaid. Lietuvių tautosaka: mokymoji priemonė 10 kl.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 145 p. įsk. virš.: iliustr. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams.- Kaunas: Šviesa, 1998.- 301 p.: iliustr., nat. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1999.- 301, [2] p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Tas pat.- Kaunas: Šviesa, [2001].- 301, [1] p.: iliustr. Vertimas


169

Sabo M. Kaukių balius: romanas.- Vilnius: Vaga., 1965.- 236 p.

Jadvyga SAVICKIENĖ (g.1942) Poetė. Gimė 1942 m. Vembutuose (Telšių raj.). Baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą, Vilniaus pedagoginį institutą. Mokytojavo Joniškio rajone, nuo 1980 m. dėsto Klaipėdos “Žemynos“ vidurinėje mokykloje. Knyga Vestuvės. Giminės susitikimai. Proginiai posmai.- Klaipėda: Libra Memelensis, 2002.- 178 p.: iliustr.

Antanas SAVICKIS (apie 1782-1836) Poetas, vertėjas. Gimė apie 1782 m. greičiausiai Kretingos apylinkėse. Mirė 1836 m. gegužės 23 d. Žemalėje (Mažeikių raj.). Vilniaus universitete studijavo mediciną, 1819 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. Vikaravo Tirkšliuose, Gargžduose, Židikuose, nuo 1834 m. Žemalėje. Sueiliavo satyrų, gamtos vaizdų (“Pavasaris“, “Vasara”, “Ruduo”, “Žiema”), laišką D. Poškai, išvertė pasakėčių. Rankraščiais paliko didaktinių eiliavimų rinkinius (“Pradžia visokių satyrų, arba prikalbesių”, “Baikos, arba Pasakos, lygios teisybei”). Vertimai

Tomas Kempietis. S. Tamosziaus A Kempis zokana kanauniku regulnarnuju pagal rieda S. Augustina. Apey sekima Chrystusa Pona knigas kietures, metuose 1441 paraszytas. O dabar ysz lotiniszkos ant žemaytyszkos kalbas diel nuopelna dusziu nobažnu yszgulditas par kuniga Antona Sawicki Tyrkszluse.- Wylniuje: knig-spaustuwyniczioj B. Neumana, metuose 1828.- IV, 328 p. Augustinas Šv. Kalbas dusziu su diewu iszimtas isz knigu szwęta Augustina, yr ant Žemaytyszka ležuwe iszguldytas metuose 1827 par kuniga Antona Sawicki wietyninka tuo kartu Bazniczios miestele Gargždu Žemaycziuose.- Wylniuje: spaustuwoj B. Neumana, o kasztu yr storony patis raszitojaus spaustas, metuose 1829.- 152 p.

Juozapas SAVICKIS (apie 1840-po 1863) Prozininkas. Gimė apie 1840 m. Telšių raj. Mirė po 1863 m.


170 Baigė Kauno gimnaziją, 1860 m. įstojo į Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. Studijuodamas buvo prisidėjęs prie J. Koncevičiaus sukurtos lietuviškos studentų kuopelės. Spėjama, dalyvavo 1863 m. sukilime. Tolesnis likimas nežinomas. Studentų rengiamai lietuviškų skaitymų knygai parašė įžangą (1862), apsakymą “Šikštuolio atsivertimas” (išsp.1899).

Rapolas SERAPINAS (1904-1989) Vertėjas, filosofas, pedagogas. Gimė 1904 m. lapkričio 3 d. Gilaičiuose (Plungės raj.). Mirė 1989 m. rugpjūčio 8 d. Čikagoje (JAV). 1925 m. baigė Telšių M. Valančiaus gimnaziją, studijavo filosofiją Lietuvos universitete. Pertraukęs studijas, 1926-1933 m. mokytojavo Biržų apskrityje. Studijas tesė Vytauto Didžiojo universitete ir 1942 m. baigė Vilniaus universitete. Mokytojavo Merkinėje, Salantuose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo Würzburgo ir Rothenburgo lietuvių gimnazijose. 1949 m. atvyko į JAV, Čikagą. Bendradarbiavo “Sargyboje”, “Vaire”, “Akademike”, JAV lietuvių spaudoje. Vertimas Ties grožio vertybėmis: [didžiųjų mastytojų pasisakymų apie grožį, meną ir kūrybą rinkinys] / sudarė ir išvertė Rapolas Serapinas; peržiūrėjo ir pagrindinę įvado dalį parašė prof. Vosylius Sezemanas.- Kaunas: Sakalas, 1944.- 509 p.; iliustr. Tas pat.- Vilnius: Baltos lankos, [1994].- 509 p.: iliustr.- (Atviros Lietuvos knyga).

Kazys SIDERAVIČIUS(1907-1971) Žurnalistas, pedagogas, istorikas. Gimė 1907 m. spalio 8 d. Naujamiestyje (Šakių raj.). Mirė 1971 m. rugpjūčio 10 d. Mantviliškyje (Kėdainių raj.). 1926 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją ir iki 1940 m. dirbo pradinių klasių mokytoju. 1936-1940 m. dirbo Lietuvos Raudonosios pagalbos Betygalos organizacijoje. Prisidėjo prie Žemaičių muziejaus „Alkos“ Telšiuose įkūrimo. 1940 m. birželio-gruodžio mėn. Telšių apskrities viršininkas. 1954 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1957-1968 m. žurnalo “Mokslas ir gyvenimas” redaktoriaus pavaduotojas. Bendradarbiavo: „Žemaičių balse“ ir kitoje periodinėje spaudoje. Slapyvardžiai: Barkus Petras, Fuksas, Iskarijotas, Kasidas, Kateiva, Kostė, Levinskas, Liberalas, Mantis, Mokytojas, Nebonifacas, Patriotas, Sidas Kazys, Sidera, Surminas, Svajus Kazys, Šereika ir kt. Knygos Nuo Durbės iki Žalgirio.- Maskva: Lietuvos TSR Valst. l-kla, 1944.- 40 p.- (Jaunimo b-ka). 1940 metų socialistinė revoliucija Lietuvoje ir jos reikšmė lietuvių tautos likimui: (metod. medžiaga lektoriui).- Vilnius, 1965.- 14 p.- (Lietuvos TSR „Žinijos“ d-a). Krikščionybės atsiradimas Lietuvoje.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1961.- 28 p. Didžioji Spalio socialistinė revoliucija ir pasaulinis revoliucinis procesas: (medžiaga lektoriui).Vilinius, 1967.- 15 p.- (Lietuvos TSR „Žinijos“ d-ja). Domas Rocius.- Vilnius: Mintis, 1970.- 93 p.


171

Antanas SIMAITIS(1887-1959) Kunigas. Gimė 1887 m. liepos 2 d. Radviliškyje. Mirė 1959 m. sausio 15 d. Salantuose (Kretingos raj.). Mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje. Nuo 1918 m. Telšių “Saulės” gimnazijos direktorius. 1930-1944 m. dirbo Telšių kunigų seminarijoje. Nuo 1944 m. kunigavo Salantuose. Rašė “Tiesos kelyje”, “Spaudoje ir gyvenime”, “Žemaičių prietelyje” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knyga Krikščionių senovė (archelogia christiana) / kun. A. Simaitis.- Telšiai: [Vyskupijos sp., 1938].X, [2], 263 p.: iliustr. + 1 žymesnių datų lap. lankst.

Ieva SIMONAITYTĖ (1897-1978) Prozininkė. Gimė 1897 m. sausio 23 d. Vanaguose (Klaipėdos raj.). Mirė 1978 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje. Susirgusi kaulų tuberkulioze, nelankė jokios mokyklos, gydėsi 1912-1914 m. Angeburgo luošųjų vaikų ligoninėje. Keliaujanti kaimo siuvėja 1919 m. įsitraukė į lietuviškų jaunimo draugijų veiklą, rašė korespondencijas lietuviškai spaudai. 1921 m. persikėlė į Klaipėdą, dirbo mašininke “Ryto” spaustuvėje, korektore “Prūsų lietuvių balso” redakcijoje. Eilėraščiuose ir straipsneliuose skelbė Klaipėdos krašto priklausomybės Lietuvai šūkius ir dalyvavo 1923 m. sukilime. Nuo 1925 m. dirbo Klaipėdos krašto seimelio mašininke ir vertėja, liudijo 1934 m. nacionalsocialistų teismo procese. Hitleriui užgrobus Klaipėdą, 1939 m. balandžio mėn. apsigyveno Telšiuose. 1940 m. antroje pusėje išvyko į Kauną. Prasidėjus Vokietijos-Sovietų karui, gestapininkų areštuota ir tardoma. Nuo 1963 m. gyveno daugiausiai Vilniuje (vasaromis Priekulėje). Bendradarbiavo: „Tilžės keleivyje“, „Prūsų lietuvių balse“, „Lietuvių caitungoje“, „Rytojuje“, „Klaipėdos kraštos žodyje‘, „Lietuvos keleivyje“ , „Dienovydyje“, „Jaunime“, „Moters ir pasaulis“, „Tiesoje‘, „Valstiečių laikraštyje“, „Pergalėje“, „Tarybų Lietuvoje“, „Tarybiniame mokytujoje“, „Genyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Bemokslia Vanagiškė, Draugijos raštininkė, Eglaitė, Eglutė, Evutė, Lietuvaitė, Sesutė, Tautrega ir kt. Knygos Auksztuju Szimonių likimas: Mažosios Lietuvos buities romanas / Iewa Siminotaitė.- Klaipėda: Santaros spaudos ir propagandos wadowybė.- 1937.- 353 p., [1] portr. lap.- Santaros spaudos ir propagandos wadowybės leid.; 2 Nr.).- Got . šriftas. Aukštųjų Šimonių likimas: Mažosios Lietuvos buities romanas / Jieva Simonaitytė.- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leid. komis., 1935.- 437 p.-(Švietimo m-jos Knygų leidimo k[omis]ijos leid..; Nr.470).


172 Tas pat.- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leidimo k[omisi]ja, 1935.- 506 p. Tas pat.- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leidimo komis., 1936.- 437 p.- (Švietimo m-jos Knygų leidimo k[omisi]jos leid.; Nr.471).- Romanas laimėjęs pirmąją valst. literatūros premiją. Tas pat.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, [1946].- 425, [1] p. Tas pat.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, 1948.- 345 p. Tas pat.- Toronto (Ont.): Baltija, 1952.- 437 p. Tas pat.- [Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957].- 406 p., [7] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1966.- 330 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1973- 336 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1976.- 335 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1984.- 250 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1986.- 252, [3] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1986.- 254: portr.- (Mokinio b-ka). Tas pat: [sutrumpintas romanas].- Vilnius: Žaltvykslė, [2005].- 190, [1] p. - (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.- 451, [1] p.: portr.- (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius: LLL; Nr.22). Pavasarių audroj: Mažosios Lietuvos laisvės kovos.- [Kaunas]: Sakalas, 1938.- 228 p. Tas pat.- Chicago (Ill.): Terra, [1953].- 228 p. Vilius karalius: romanas.- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leidimo komis., 1939.- (Švietimo mjos Knygų leidimo komis. leid.; Nr.523). T.1.- 445 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956. T.1.- 363 p. T.2.- 412 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1967.- 608 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1971.- 635 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1977.- 592 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1982.- 508 p.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2002.- 830, [2] p.- (Skaitymai). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2011.- 576 p. Be tėvo: romanas.- [Kaunas]: Lietuvos TSR valst. l-kla, [1941].- 264 p. Apysakos.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, 1948.- 51, [2] p. Pikčiurnienė: [romanas].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.- 311, [2] p., [4] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1955.- 314 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1975.- 307 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1987.- 240 p.: iliustr. Raštai.- [Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956-1958]. T.1.- [1956].- 419, [1] p.; [7] iliustr. lap. T.2.- [1958].- 469, [1] p.; [6] iliustr. lap. T.3.- [1958].- 343, [4] p.; [6] iliustr. lap. T.4.- [1958].- 397, [1] p.; [6] iliustr. lap. T.5.- [1958].- 447, [1] p.; [6] iliustr. lap. T.6.- [1958].- 433, [2] p.; [6] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1987- 2003. T.1.- 1987.- 391 p., [1] portr. lap. T.2.- 1987.- 608, [2] p., [1] portr. lap. T.3.- 1988.- 650, [1] p., [1] portr. lap. T.4.- 1989.- 602, [1] p. T.5.- 1998.- 452, [1] p., [1] portr. lap. T.6.- 2000.- 507, [2] p. T.7.- 2003.- 631, [1] p.


173 “...O buvo taip”: autobiografinė apysaka.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960.- 376, [3] p.: iliustr. Ne ta pastogė: ( „ O buvo taip“ 2 dalis).- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1962.- 406, [2] p.: iliustr. Nebaigta knyga: („ O buvo taip“ 3 dalis).- Vilnius: Vaga, 1965.- 427 p.: iliustr. Meilutis ir gužiukas: apsakymėlis.- Vilnius: Vaga, 1967.- 17 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1976.- 15, [2] p.: iliustr.- (Vyturiukas). Gretimos istorijelės: apsakymėliai.- Vilnius: Vaga, 1968.- 131 p.: iliustr. Paskutinė Kūnelio kelionė: romanas.- Vilnius: Vaga, 1971.- 275 p.: iliustr. O buvo taip. Ne ta pastogė. Nebaigta knyga: autobiografinė trilogija.- Vilnius: Vaga, 1977.797, [2] p.: iliustr. Romanas it legenda: Kazys Boruta, Ieva Simonaitytė: [skaitiniai].- Vilnius: Žalstvyklė, [2007].254, [2] p.- (Mokyklos b-ka: M B).

Vladas SIPAITIS (1904-1992) Dramaturgas. Gimė 1904 m. gruodžio 24 d. Jaušyčiuose (Telšių raj.). Mirė 1992 spalio 24 d. Vilniuje. Tikroji pavardė Fedotas Sipavičius. Mokėsi Maskvoje tapybos ir skulptūros mokykloje, F. Koršo dramos studijoje. Buvo Telšių gimnazijos mokytojų, Telšių scenos ir dailės mėgėjų “Kanklės” draugijos režisierius ir aktorius. 1921 m. ryžosi pastatyti Telšiuose “teatro rūmus”. Nuo 1923 m. vaidino, režisavo Kauno, Klaipėdos, Šiaulių teatruose, steigė vaidybos studijas, nuo 1956 m. dėstė aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose. Parengė M. Twaino apysakos “Princas ir elgeta” inscenizaciją (past. 1935), kūrė spektaklių prologus ir epilogus. Pasirašinėjo Švitrigailos slapyvardžiu. Knygos Gaudeamus: 5 veiksmų 7 paveikslų drama / V. Švitrigaila.- Kaunas: B. l., 1933.- 102, [1] p. Mažasis karžygys: 6 paveikslų dramatinė apysaka jaunimui / Vl. Švitrigaila.- Kaunas: Sakalas, 1938.- 96 p.: iliustr.

Steponas SKEIVYS (1913-2002) Vertėjas, pedagogas. Gimė 1913 m. rugsėjo 16 d. Mažaičiuose (Mažeikių raj.). Mirė 2002 m. spalio 27 d. Klaipėdoje. 1931 m. baigęs Telšių gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1936-1940 m. mokytojavo pradinėse mokyklose, Telšių žydų gimnazijoje ir Telšių seminarijoje. 1941-1944 m. mokytojavo Mažeikių, Viekšnių ir Telšių gimnazijose. 1943 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus universitete. 1945-1948 m. Telšių Žemaitės gimnazijos direktorius. 1947-1956 m. Klaipėdos mokytojų instituto dėstytojas, vėliau vidurinių mokyklų mokytojas. 1959-1973 m. Klaipėdos IX vidurinės mokyklos direktorius. Bendradarbiavo „Žemaityje“, „Jaunime“, „Moksleivyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Vertimai


174 Šeininas L. Karinė paslaptis: [apysaka].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.- 403 p. Nilinas P. Žiaurumas: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958.- 465, [2] p. Džeksonas F. „…Tepadeda man dievas“: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit.l-kla, 1960.- 372 p. Pogodinas N. Gintaro karoliai: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961.- 399 p. Aksionovas V. Kolegos: [apysaka].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1962.- 221, [2] p. Kadyris A. Šventyklos skorpionas: istorinis romanas.- Vilnius: Vaga, 1966.- 299 p.

Alma Julija SKIRKAITĖ žr. Alma Julija SKIRKAITĖ – MILIAUSKIENĖ Antanas SKRIPKAUSKAS (1904- 1941) Spaudos darbuotojas, prozininkas. Gimė 1904 m. balandžio 13 d. Ritinėje (Mažeikių raj.). Mirė 1941 m. gruodžio 18 d. Nižnij Novgorod (Rusija). Mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje. Nuo 1926 m. mokytojavo Minupiuose, Sereikiuose, Ariogaloje ir kitur. 1930-1935 m. dirbo Telšiuose. Redagavo Šiaulių literatų žurnalą “Takas” (1930-1931 m. išėjo 2 nr.), Telšiuose redagavo (nuo 1931 m.) Telšių savaitraštį “Žemaičių balsas” (vėliau “Mūsų balsas”, 1932-1934 m.). Prasidėjus sovietų okupacijai, mokytojavo Naujoje Vilnioje ir mokėsi Vilniaus Pedagoginiame universitete, įsitraukė į Lietuvos aktyvistų fronto organizaciją, buvo pogrindžio laikraščio “Laisva Lietuva” redakcijos narys ir bendradarbis (slapyvardis Džiugas). 1941 m. suimtas ir sušaudytas. Bendradarbiavo laikraščiuose “Šiaulietis”, “Šiaurės Lietuva”, “Lietuvos aidas”, „Lietuvos žinios“, „Jaunųjų pasaulis“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Jis ir moteris: romanas.- Kaunas: Vairo b-vė, 1931.- 159 p. Romanas be moters: epizodas iš didžiojo karo laikų.- [Šiauliai]: B.l., 1932.- 209 p. Tas pat.- Vilnius: Apyaušris.- 2004.- 198 p. Savanoriai aria: romanas.- Kaunas: K. Karvelio ir Rinkevičiaus prekybos namai, 1936.- 197 p. Mokytojo dalia: romanas.- [Kaunas]: J. Karvelio prekybos namai, 1937.- 198 p.

Kazimieras SKRODZKIS(1798-1874) Rašytojas, švietėjas, kunigas. Gimė 1798 m. vasario 28 d. Joniškyje. Mirė 1874 m. gegužės 14 d. Kuliuose (Plungės raj.). M. Valančiaus bendradarbis. Baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. Po 1831 m. buvo paskirtas į Kulius, kur gyveno iki mirties. Išmokė daugelį savo apylinkės žmonių rašto. Knyga


175 Trumps katekizmas, arba Pamuokims diel prigudinima jaunumenes žemajtiu kataliku, pri naudinga atpildima spawiednes ir werta prijemima szwęcziause sakramęta. Par kunigą Kazimiera Skrodzki klebona Kulu paraszitas.- Wilniuje: spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1856.- 112 p. su vinj. Tas pat.- Naujai išduotas iškaščiais ir rupesniu “Kryžiaus Redakcijos”.- Tilžė: spauzdintas pas J. Schoenkę, 1904.- 111 p. su vinj.

Jurgis SMALAKIS (1680-1740) Mokyklinių dramų autorius, poetas, jėzuitas. Gimė 1680 m. vasario 22 d. Žemaitijoje. Mirė 1740 m. birželio 19 d. Kražiuose (Kelmės raj.). 1708-1725 m. studijavo Vilniaus akademijoje, mokytojavo Kražių jėzuitų kolegijoje, nuo 1728 m. jos rektorius, dirbo misionierium Varniuose (Telšių raj.). Buvo lietuvių pamokslininku Karaliaučiuje, Tilžėje, Kražiuose. Lotynų kalba parašė proginių ir panegirinių eilėraščių. Laikomas dramos “Scietas Loiolana virtutis et sapientiae” (“Lojolos ir išminties draugija”, 1708 m.) autoriumi.

Benediktas SMIGELSKIS (apie 1784-1879) Istorikas. Gimė apie 1784 m. greičiausiai Žemaitijoje. Mirė 1879 m. vasario 19 d. Antanopolyje (Panevėžio raj.). Mokėsi Alūkstos, 1795-1799 m. Troškūnų mokyklose. Mokėsi Vilniaus, Trakų, Vijos, Minsko pranciškonų vienuolynų mokyklose. 1807-1809 m. mokėsi Vilniaus universitete. 1806 m. įšventintas kunigu. 1810-1811 m. Telšių apskrities mokyklos mokytojas. 1804-1816 m. kunigavo Papilėje, 1816 m. Nemakščiuose. 1820 m. Telšių mokyklos prižiūrėtojo pavaduotojas. 1821-1826 m. Žemaičių katedros prokuratorius. 1830-1831 m. gyveno Tveruose, 1831-1833 m. Alsėdžiuose, 1834-1864 m. Telšių rajone (Varniuose?). Nuo 1864 m. gyveno Antanopolyje, kur ir mirė. Rašė lenkiškai.Tęsė M. Valančiaus istoriografinius tyrinėjimus. Parašė jo knygos “Žemaičių vyskupystė” kritinį vertinimą, Žemaičių diecezijos vyskupų ir žemesnių dvasininkų biografijų, apybraižų apie jos parapijas. Plačiai nušvietė vyskupo J. A. Giedraičio gyvenimą ir asmenybę, pažymėjo jo darbus lietuvių raštijai. Parapijų aprašymai gausūs istorinių, sociologinių, etnografinių, kultūrinių duomenų yra žinių apie lietuvių rašytojus (A. Strazdą, S. Valiūną). Iš prancūzų į lenkų kalbą išvertė poezijos, visuotinės istorijos veikalų. Be “Tygodnik Wilenski” (1818, VI) išspausdinto Osiano poemos “Temora” vertimo, darbus paliko rankraščiais. “Žemaičių vyskupystės” recenzijos ir dalies parapijų aprašymų lietuviškus vertimus 1908-1912 m. paskelbė “Draugija”.

Giedrė SODEIKIENĖ (g.1950) Vertėja. Gimė 1950 m. liepos 21 d. Telšiuose. 1968–1973 m. Vilniaus universitete studijavo germanistiką. 1990–1999 m. dirbo redaktore „Katalikų pasaulio“ ir „Aidų“ leidyklose. Nuo 2000 m. – laisvai samdoma vertėja. Verčia iš vokiečių ir rusų kalbų. Vertimai


176

Bergner E. 3:1 Bezenšteno naudai: apysaka.- Vilnius: Vyturys, 1986.- 68 p.: iliustr. Piepei J. Kas yra filosofija.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1992.- 71.- (Homo viator). Azenbacher A. Etikos įvadas; iš vokiečių k. vertė L. Aniolionytė, G. Sodeikienė.- Vilnius: Aidai, 1995.- 290, [1] p. - (Švietimas Lietuvos ateičiai). Tas pat.- Vilnius: Aidai, 1998.- 291 p. Katalikų bažnyčios istorija.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996-1997. 2 d. D.1.- [ iš vokiečių k. vertė R. Grucė, G. Sodeikienė].- 1996.- 446 p.: žml. Ratzinger J. Eschatologija: mirtis ir amžinasis gyvenimas; [iš vokiečių k. vertė R. Grucė, G. Sodeikienė].- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996.- 238 p.- (Mažoji katalikų dogmatika). Dėmesys kitiems: etika 5/6 klasei: mokytojo knyga.- Vilnius: Alma littera, 1997.- 147 p.: iliustr.(Švietimas Lietuvos ateičiai). Dėmesys kitiems: vertybės ir normos etikos vadovėlis 5-6 klasėms:- Vilnius: Alma littera, 1997.190, [1] p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Eckerman J. P. Pokalbiai su Goethe: paskutiniaisiais jo gyvenimo metais.- Vilnius: Aidai, 1999.644, [2] p.: iliustr., portr. Kunzmann P. Filosofijos atlasas / P. Kunzmann, F. Burkad., F. Wiedman.- Vilnius: Alma littera, 1999.- 253, [1] p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2000.- 253, [1] p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Schirrmacher T. Religijos mokslas / T Schirrmacher; [iš vokiečių kalbos vertė Z. Ardickas, S. Rimkevičius, O. Pulkauninkienė, G. Sodeikienė].- Šiauliai: Viešoji įstaiga "Campus fidus", 2004.102 p.- („Prizmės“ knyga). Viduramžių žodynas: [sąvokos, reiškiniai, dalykai] / sudarytojas Peter Dinzelbacher.- Vilnius: Aidai, 2004.- 607, [1] p.: iliustr. Zweig S. Vakarykštis pasaulis: europiečio prisiminimai: [autobiografinis romanas].- Vilnius:Tyto alba, 2005.- 470, [2] p.- (Klasika). Frank M. Mirtis fiurerio bunkeryje: paskutinės Hitlerio dienos.- Vilnius: Alma littera, 2006.- 411, [1] p.: iliustr, portr. Ratzinger J. Žemės druska: krikščionybė ir katalikų Bažnyčia XXI amžiuje: pokalbis su Peteriu Seewaldu / Joseph Ratzinger (Benediktas XVI).- Vilnius: Alma littera, 2007.- 302, [1] p. Ratzinger J. Kodėl šiandien dar esu krikščionis? / J. Ratzinger, H Balthasar, K. Raher; [iš vokiečių k. vertė G. Sodeikienė, N. Šepetys].- Vilnius: Aidai, 2008.- 107, [1] p. Benedictus XVI. Dievas ir pasaulis: krikščionių tikėjimo paslaptys: pokalbis su Peteriu Seewaldu / Joseph Ratzinger (Benediktas XVI).- Vilnius Alma litera, 2010.- 396, [1].

Adolfas SPRINDIS (1921-1986) Prozininkas, literatūros tyrinėtojas. Gimė 1921 m. sausio 29 d. Varniuose (Telšių raj.). Mirė 1986 m. gruodžio 21 d. Butrimonyse (Alytaus raj.)., palaidotas tėviškėje. Lankė Varnių (Telšių raj.) pradinę mokyklą, anksti pradėjęs dirbti, mokėsi savarankiškai, paskui neakivaizdžiai Kauno “Aušros” gimnazijoje. 1948 m. Vilniaus universitete baigė lituanistiką. Nuo 1951 m. jame dėstė. Debiutavo prozos kūriniais 1941 m. Nemažai apsakymų paskelbė vokietmečio spaudoje, priklausė V. Krėvės globojamam literatų būreliui. Parengė literatūrinio palikimo knygų: Stasio Matulaičio rinktinę „Atsiminimai ir kiti kūriniai“ (1957), Povilo Višinskio „Raštus“ (1964), Antano Kriščiukaičio-Aišbės rinktinę „Kas teisybė – tai ne melas“ (1974), su Julium Būtėnu sudarė dvitomį straipsnių rinkinį „Lietuvių literatūra“ (1954, 1956).


177 Knygos Lietuvių literatūrinė kritika 1861-1905.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.- 385, [1] p. Ateina šeštadienis: apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1964.- 160, [4] p. Trylika zuikių: apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1967.- 19, [3] p. Senėlė nori mirti: [apsakymai].- Vilnius: Vaga, 1970.- 153, [2] p. Povilas Višinskis: monografija.- Vilnius: Vaga, 1978.- 310, p. [8] iliustr. lap. Atsisveikinimas su Varniais: apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1980.- 183, [1] p. Mėlynas kalnas: apsakymų rinktinė.- Vilnius: Vaga, 1981.- 331, [3] p. Ne visiems lygiai: romanas.- Vilnius: Vaga, 1985.- 307, [1] p. Žemaitė: monografija.- Vilnius: Vaga, 1986.- 405, [3] p., [1]: portr. lap. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1987.- 413, [3] p.

Romualdas STAKĖNAS (1835- po 1907) Vertėjas, kunigas. Spėjama, kad gimė 1835 m. sausio 25 d. Sipeliuose (Zarasų raj.). Mirė tikriausiai Latvijoje po 1907 m. Baigęs Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, 1859-1868 m. dėstė toje pačioje seminarijoje. 1868 m. persikėlė į Latviją ir ten ilgus metus gyveno, siuntinėdamas korespondencijas Sipeliečio slapyvardžiu iš Ventspilio, Neretų į “Vilniaus žinias”, “Lietuvos ūkininką”. Vertimas Bialožebskis M. Ишгулдимай швенту еванелiю антъ вису недью иръ швенчю иштису мету.- Вилнюй: спаустувеъ А. Г. Сыркина, 1869-1870. Далисъ кетвирта. / [vertė J. S. Dovydaitis, R. Stakėnas ir A. R. Beresnevičius].- 1870.- 282 p.

Edvardas STANKUS (g.1954) Poetas. Gimė 1954 m. rugsėjo 9 d. Zastarčiuose (Radviliškio raj.). Baigė Tyrulių vidurinę mokyklą, Telšių kultūros mokyklą. Dirbo Šiaulių televizorių, dviračių gamyklose ir kitur. Nuo 1987 m. gyvena Kelmėje. Kūryba publikuota rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Knygos Laiškas gyvenimui: miniatiūros, jumoristiniai eilėraščiai / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.Vilnius: Joružis, 1999.- 45, [2] p. Puoselėti viltį... : miniatiūros, epigramos, satyriniai eilėraščiai / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.- Jonava: Jonava, 2000.- 59, [1] p.: iliustr.


178 Kas gražiausia ir skaniausia: eilėraštukų ir spalvinimo knygelė / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.- Raseiniai: UAB “Žiburys”, 2003.- 31, [1]p.: iliustr. Susėskim ir atspėkim: literatūrinės mįslės / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.- Kėdainiai: Spaudvita, 2005.- 22, [2] p.: iliustr. Graži mūsų šeimynėlė, gražūs mūsų namai: eilėraščių ir spalvinimo knygelė vaikams / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.- Kėdainiai: Spaudvita, 2007.- 46, [2] p.: iliustr. Seniai seniai, kai mūsų dar nebuvo: (knygelė mažiesiems skaitytojams apie senovę) / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.- [Kėdainiai]: Spaudvita, 2009.- 31, [1] p.: iliustr. Širdies taku: miniatiūros, trioletai, eilėraščiai / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.Radviliškis : Felikso spaustuvė, 2008.- 62, [1] p.: iliustr.

Pranciškus STANSKIS (1815-1905) Poetas, kunigas. Gimė 1815 m. kovo 20 d. Bilionyse (Šilalės raj.). Mirė 1905 m. sausio 16 d. Lygumuose (Pakruojo raj.). 1839 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, kunigavo daugiausiai Žemaitijoje. Parašė didaktinių ir humoristinių eilių (“Szaltapleszkis isz Pajures Birbiuszas”, “Paszwentimas karczemos” ir kt.).

Juozas STASIULIS (1895-1974) Prozininkas, poetas, kunigas. Gimė 1895 m. rugsėjo 25 d. Ivoniškėje (Skuodo raj.). Mirė 1974 m. rugpjūčio 8 d. Mažeikiuose. Baigė Kauno kunigų seminariją, studijavo teologiją Romoje. Kunigavo Vilkijoje, Švėkšnoje, Viekšniuose, Barstyčiuose, Vaiguvoje, Telšiuose iki 1945 m. 1945-1953 m. suimtas, kalintas Borovsko (Permės sr.) lageryje. Grįžęs kunigavo Laukuvoje, Alsėdžiuose, Tirkšliuose, Viekšniuose, Gardame, Mažeikuose. Parašė istorinę poemą apie Apuolės kunigaikštytę-“Danutė Rimgaudaitė” (rankr.), dokumentinę prozos knygą “Didžioji meilės auka” (rankr.) apie stebuklingomis katalikų laikomas vietas-Aušros Vartus, Šiluvą, Pažaislį. Pasirašinėjo J. Džiugo slapyvardžiu. Knyga Žemaitijos žiedai: [apysaka] / J. Džiugas.- Telšiai: [Telšių vyskupijos sp.], 1929 [fakt.1930].186 p.: iliustr.


179

Justinas STAUGAITIS (1866-1943) Publicistas, prozininkas, kunigas. Gimė 1866 m. lapkričio 14 d. Tupikuose (Šakių raj.). Mirė 1943 m. liepos 8 d. Telšiuose. Baigė Seinų kunigų seminariją, kunigavo Lenkijoje, Lekėčiuose, Pakuonyje, Aukštojoje Panemunėje, Garliavoje, Marijampolėje.1906 m. įsteigė „Žiburio“ draugiją neturtingiems moksleiviams ir studentams remti. Vasario 16-osios akto signataras. Buvo Lietuvos tarybos vicepirmininkas (1918), kelis kartus (1922-1926) Seimo pirmininkas arba vicepirmininkas. Nuo 1926 m. Telšių vyskupas. Įkūrė Telšių kunigų seminariją ir jai pastatė 3 aukštų rūmus, įrengė biblioteką, fizikos kabinetą. Jo pagalba Telšių vyskupijoje buvo įsteigta 12 naujų parapijų ir bažnyčių, 5 vyrų, 11 moterų vienuolynų. Telšiuose J. Staugaitis parašė ir J. Gintauto slapyvardžiu paskelbė V. Mykolaičio-Putino romanui “Altorių šešėlyje” oponuojančią apysaką “Tiesiu keliu”. Telšiuose organizavo „Žemaičio prietelio“ laikraštį, kuris tapo visos Žemaitijos savaitraščiu. Bendradarbiavo „Vadove“, „Šviesoje“, „Ūkininke“, „Šaltinyje“. „Viltyje“, „Vilniaus žiniose“, „Bažnytinėje apžvalgoje“, „Spindulyje“, „Tiesos kelyje“, „Švietimo darbe“, „Naujoje Romuvoje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Kun J. Mš, Kun. J. St., Meškus, Panenupis, Vaideliotas, kun. J. St., J. Gintautas, Zanavykas ir kt. Knygos Katalikų tikėjimas ir jo priešai / parašė Meškus.- Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp., 1908 [virš.: 1909].- 86 p.: vinj. Pirmeivių žiedai / Panenupis.- Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko, b-vės sp., 1909-1914. -35 nr. [Nr.1]- 1909.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: „Lietuvos ūkininkas.- Atsp. iš „Vadovo“, t.5, Nr.16 (1909). Nr.2.- 1909.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: „Lietuvos ūkininkas“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.5, Nr.17 (1909). Nr.3.- 1910.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: „Lietuvos žinios“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.5, Nr.18 (1910). Nr.4.- 1910.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: „Lietuvos ūkininkas“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.5, Nr.19 (1910). Nr.5.- 1910.- 11 p.: vinj.- Teksto antr.: Vienybė su „pirmeiviais“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.5, Nr.20 (1910). Nr.6.- 1910.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.6, Nr.21 (1910). Nr.7.- 1910.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.6, Nr.22 (1910). Nr.8.- 1910.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.6, Nr.23 (1910). Nr.9.- 1910.- 11 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.7, Nr.25 (1910). Nr.10.- 1910.- 8 p.: vinj- Atsp. iš „Vadovo“, t.7, Nr.26 (1910). Nr.11.- 1910.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.7, Nr.27 (1910). Nr.12.- 1910.- 11 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.7, Nr.28 (1910). Nr.13.- 1911.- 8 p.: vinj- Atsp. iš „Vadovo“, t.8, Nr.29 (1911). Nr.14.- 1911.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.8, Nr.30 (1911). Nr.15.- 1911.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.8, Nr.31 (1911).


180 Nr.16.- 1911.- 12 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.8, Nr.32 (1910). Nr.17.- 1911.- 11 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.9, Nr.33 (1911). Nr.18.- 1911.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.9, Nr.34 (1911). Nr.19.- 1911.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.9, Nr.35 (1911). Nr.20.- 1911.- 12 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.10, Nr.37 (1911). [Nr.21].- 1912.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.11, Nr.42 (1912). [Nr.22].- 1912.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.11, Nr.43 (1912). [Nr.23].- 1912.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Macocho byla ir „pirmeiviai“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.11, Nr.44 (1912). [Nr.24].- 1912.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Kokios Velykos katalikų ir kokios „pirmeivių“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.12, Nr.45 (1912). [Nr.25].- 1912.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: „Pirmeivių“ pasakos apie popiežių – moterį.- Atsp. iš „Vadovo“, t.12, Nr.46 (1912). [Nr.26].- 1912.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Dar neprigulmingąją „pirmeivių“ dorą.- Atsp. iš „Vadovo“, t.12, Nr.47 (1912). [Nr.27].- 1912.- 8 p.: vinj. – Teksto antr.: Rinkimams besiartinant.- Atsp. iš „Vadovo“, t.13, Nr.49 (1912). [Nr.28].- 1912.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Čigono dora ir „pirmeiviai“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.13, Nr.50 (1912). [Nr.29].- 1912.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Judošiškas pasipiktinimas.- Atsp. iš „Vadovo“, t.13, Nr.52 (1912). [Nr.30].- 1913.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.14, Nr.54 (1913). [Nr.31].- 1913.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Dvi žmogžudysti – dvejopas „pirmeivių“ saikas.- Atsp. iš „Vadovo“, t.14, Nr.56 (1913). [Nr.32].- 1913.- 8 p.:vinj.- Teksto antr.: Marijampoliškė „Gabija“ ir „pirmeiviai“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.15, Nr.57 (1913). [Nr.33].- 1913.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: „Pirmeivių“ velykos.- Atsp. iš „Vadovo“, t.15, Nr.59 (1913). [Nr.34].- 1913.- 7 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.16, Nr.62 (1913). [Nr.35].- 1914.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Dar vienas balsas.- Atsp. iš „Vadovo“, t.17, Nr.65 (1914). Ar-gi kalta čia Bažnyčia!: kelių istorijos klausimų išaiškinimas / parašė Meškus.- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1910 [virš.: 1911].- 63, [1] p.: vinj.- (“Vadovo” išleid.; Nr.3).- Atsp. iš „Vadovo“, t.5, Nr.17-19 (1910); t.6, Nr.21 (1910); t.7, Nr.26 (1910). Bažnyčios istorija / parašė kun. Justinas Staugaitis.- [Seinai: „Šaltinio“ red.],1911.- [8], 215 p.: vinj. - Period. leid. „Šaltinis“ 1911 m. priedas. Tas pat / kun. Justinas Staugaitis.- 2-asis leid peržiūr. ir paplatintas.- Kaunas-Vilnius: “Švyturio” b-vė, 1922.- 178 p. Ateitininkai ir “Ateitis” / Panenupis.- Seinai: [„Vadovo“ red.], 1911.- 11 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.10, nr.38 (1911). Keista dora: (pirmeivių žiedai) / Panenupis.- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1911.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.10, Nr.40 (1911). Tariamasis mokslas: (pirmeivių žiedai) / Panenupis.- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1911.- 12 p.: vinj.Atsp iš „Vadovo“, t.10, Nr.39 (1911). Ar-gi iš tikro reikia Lietuvai Bažnyčios reformos? / Panenupis.- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1912.8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“ t.12. Nr.48 (1912). Darbininkų klausimas / parašė kun. J. Staugaitis.- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1912.- 46, [1] p.: vinj.- (“Vadovo” išleid.; Nr.6).- Atsp. iš „Vadovo“, t.11-12, Nr.44-45 (1912). Jaunimo idealas, arba Pamokslai mokiniams / parašė kun. Justinas Staugaitis- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1912.- IV, 83 p.: vinj.- (“Vadovo” išleid.; Nr.5).- Atsp. iš „Vadovo“, t.1 Nr.3 (1908); t.2, Nr.5, 7 (1909); t.4, Nr.13, 15 (1909); t.6, Nr.22-23 (1910); t.7, Nr.27 (1910); t.8, Nr.30, 32 (19110; t.9, Nr.34-35 (1911); t.10, Nr.38-39 (1911).


181 Pirmyneiga, pirmeiviai ir atžagareiviai: (pirmeivių žiedai) / Panenupis.- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1912.- 8 p.: vinj. Viešosios lietuvio kataliko priedermės / parašė Meškus.- [Seinai: „Šaltinio“ knygynas], 1912.56 p.: vinj.- (“Žmonių knygyno” išleid.; Nr.2 (10)). Lietuvos Valstybės Tarybos darbai: kunigo J. Staugaičio, Tarybos vicepirmininko kalba, pasakyta Lietuvos Konferencijoj sausio 16 d. 1919 m. Kaune.- [Kaunas]: B.l., 1919.- 16 p. Bažnyčia ir valstybė / parašė Meškus.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1920.- 33 p. Paskaita Nr 3 / [Meškus].- Marijampolė: Šešupės sp., 1920.- 6 lap.- Tekstas vienoje lap. pusėje. Mūsų visuomenė ir naujieji katalikų uždaviniai / parašė Meškus.- Kaunas: Švento Kazimiero dja, 1922.- 31 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.344). Mūsų politinės partijos ir ko jos nori / parašė Meškus.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1923.29 p. Ar tiesos ieškojimas ar neiteisingas užsipuolimas?: (tikyba ir politika): atspauda iš “Tiesos kelio”/ Panenupis.- Kaunas: B.l., 1925.- 24 p. Valstybė ir bažnyčia: (dėl bažnyčios priešininkų spaudos): atspauda iš “Tiesos kelio” / Panenupis.- Kaunas: B.l., 1925.- [1], 16 p., įsk. virš. Justinas Staugaitis, Dievo gailestingumu ir Apaštalų sosto malone Telšių Vyskupas, gerbiamajai dvasiškijai ir visiems dijecezijos katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą.- 1926[1940]. Telšių vyskupo Justino Staugaičio pirmasis ganytojiškas laiškas.- Kaunas: B.l., 1926.- 7 p. Telšių vyskupo ganytojo raštas apie knygų ir laikraščių skaitymą.- Telšiai: B.l., 1927.- 9 p.Prieštekst. antr.:… Justinas Staugaitis, Dievo gailestingumu ir Apaštalų sosto maloneTelšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, diecezijos ir prelatūros tikintiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1928 m.].- [Telšiai]: B.l., [1928].- 8 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, visiems dijecezijoms ir prelatūros tikintiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. Telšių vyskupo ganytojo raštas tėvams.- Telšiai: Vyskupijos sp., [1929].- 9 p.- Prieštekst. ant.:… Telšių vyskupas, visiems dijecezijos tikintiesiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1932 X 11].- [Telšiai]: B.l., 1932.- 7 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, gerbiamajai dijecezijos ir prelatūros dvasiškijai siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. Telšių vyskupo ganytojo raštas: Jubiliejaus aitlaidams pelnyti sąlygos.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1934.- 16 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas, Klaipėdos prelatas, visiems vyskupijos ir prelatūros katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1935 m. sausio 5 d.].- [Telšiai]: B.l., [1935].- 8 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, gerbiamajai dvasiškijai ir tikintiesiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1935 m. vasario 14 d.].- [Telšiai]: B.l., [1935].- [4] p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, gerbiamiesiems kunigams ir visiems dijecezijos bei prelatūros katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [16. XI. 1935].- [Telšiai]: B.l., [1935].- [3] p.- Prieštekst. antr.:… Gerbiamajai Telšių dijecezijos ir Klaipėdos prelatūros dvasiškijai. [1936 X 24].- [Telšiai]: B.l., [1936].- 8 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas gerbiamajai dvasiškijai ir visiems savo ganomiems katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1937 I 23].- [Telšiai]: B.l., [1937].- 15 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, visiems dijecezijos ir prelatūros katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1937 rugsėjo 16].- [Telšiai]: B.l., [1937].- 8 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, visiems dijecezijos ir prelatūros katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [23. XI. 37].- [Telšiai]: Vyskupijos sp., [1937].- 3 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, gerbiamajai dijecezijos ir prelatūros dvasiškijai siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1938 II 8].- [Telšiai]: Vysk[upijos] sp., [1938].- 14 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klai pėdos prelatas, visiems savo ganomiesiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą.


182 [1940 I 1].- [Telšiai]: Telšių Vyskupijos sp., [1940].- 8 p. Tikyba ir mokslas: atspauda iš “Tiesos kelio” / [Panenupis].- Kaunas: B.l., 1928.- 51, [1] p. Švento Tėvo mintys apie auklėjimą: (Atspauda iš “Tiesos kelio”) / parašė vysk. Justinas Staugaitis.- Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1930.- 24 p. Tiesiu keliu: apysaka iš mūsų atgimimo laikų / J. Gintautas.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 19341935. T.1. Juozas Saulius ruošiasi į kunigus.- 1934.- 211 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.612). T.2. Kunigas Saulius-vikaras.- 1935.- 175 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.620). T.3. Kunigas Saulius-klebonas.- 1935.- 215 p.- (Šv. Kazimiero d-ijos leid.; Nr.624). Telšių vyskupo raštas žemės ūkio Rūmams dėl jaunųjų ūkininkų ratelių: rankraščio teisėmis.[Telšiai]: Vyskupijos sp., [1935].- 4 p. Mylimieji Kristuje.- Telšiai, 1938.- 14 p. Jo ekselencijos Telšių vyskupo Justino Staugaičio ganytojiškieji raštai tikintiesiems 1926-1939 metais.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1940.- 126 p. XXII J. E. Telšių vyskupo ganytojiškas raštas tikintiesiems.- Telšiai, 1941.- 12 p. Dievo gailestingumu ir apaštalu, sosto malone. Telšių Vyskupas visiems Dijacezijos katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą.- Telšiai, 1941.- 6 p. Seinų katedros šešėlyje: atsiminimų fragmentai.- Punskas: Punsko „Aušros“ l-kla, 1995.- 140 p. Mano atsiminimai.- Vilnius: Katalikų akademija, 1995.- 376 p. Tas pat. - 2-asis papild. leid.- Vilnius: Katalikų akademija, 2006.- 624 p.: portr.

Hiliaras STELMAKAUSKAS (1809-1877) Vertėjas, kunigas. Gimė 1809 m. sausio 11 d. Višakio Rūdoje (Marijampolės raj.). Mirė 1877 m. balandžio 3 d. Alvite (Vilkaviškio raj.). Baigė Seinų kunigų seminariją. 1835 m. įšventintas kunigu Varniuose (Telšių raj.). Dirbo Alvite ir Kaimelyje. Atrodo, nuo 1859 m. paskirtas Gudelių klebonu. Čia dirbo iki 1871 m. Vertimas Apmislijimas mukos ir smerties Jezuso Chrystuso: [giesmynėlis].- Tilžė, [1873].- 12 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1863. Tas pat, antr.: Apmislyjimas…- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1873].- 14 p. su vinj.; 1 iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuweje Juzapo Zawadzkio, 1863. Tas pat, antr.: Graudus werksmai, arba pasibudinimas prie apmislijimo kanczios Viespaties Jezaus Kristaus.- [Ragainė: K. Voskos ir M. Jankaus sp., 1889].- 15 p. su vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juzapa Zavadzkio, 1879. Tas pat.- Mahanoy City, Pa: kasztu ir spaustuwe D. T. Boczkausko, 1890.- 13 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Mahanoy City, Pa: kasztu ir spaustuwe D. T. Boczkausko ir Sunaus, 1893.- 13 p. Tas pat.- Mahanoy City, Pa: spaustuweje D. T. Boczkausko, 1900.- 18 p. Tas pat.- Mahanoy City, Pa.: spausdinta drukarnėje D. T. Boczkausko- 1905.- 16 p.: vinj. Tas pat.- [Plimutas (Pen.): „Vienybės lietuvninkų“ išleid. ir sp., 1905-1907].- 15 p.: vinj.


183

Kazimieras STEPONIS-STEPONAVIČIUS (1904-1968) Kunigas, vertėjas. Gimė 1904 m. Vielaičių k. (Mažeikių raj.). Mirė 1968 kovo 23 d. Los Angele (JAV). 1929 m. baigė Kauno kunigų seminariją, studijavo Romoje. 1931-1933 m. dirbo Tauragėje,19341935 m. Viešvilėje. 1937-1944 m. dirbo Telšių kunigų seminarijoje. 1946-1949 m. Vokietijoje Memmingeno lietuvių gimnazijos kapelionas ir mokytojas. 1949 m. atvyko į JAV. Bendradarbiavo “Žemaičių prietelyje”, “Ryte”, “Pavasaryje”, “Tiesos kelyje”, “Vax temporis” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Mūsų vadai / K. Steponis.- [Marijampolė]: Marijonai, 1936.- 14,[2] p.: iliustr.- (Marijonų leid.; Nr.126). Kristui ir bažnyčiai; Nr.14). Pavyzdžio jaunimas / Kun. K. Steponavičius.- Telšiai: „Žemaičių prietelius“, 1936.- 69, [3] p. Kristus ir ūkis / Kun. K. Steponavičius.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1937.- 15 p.- (Katalikiškos šeimos biblioteka; Nr.4). Romos katalikų tikyba / Kun. K. Steponavičius.-Telšiai: Vyskupijos sp., [1937].- 152 p. Mirusiųjų dieną.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1937.- 4 p. Bažnyčia ir kultūra / Kun. K. Steponavičius.- 2-ra patais. laida.- Telšiai: B. l., 1939.- [1], 100 p.Rankraščio teisėmis.- Išsp. daug. prietaisu. Vyskupo šventimai : Jo ekscelencijos vyskupo Vincento Borisevičiaus konsekracijai Telšių katedroje 1940 m. kovo mėn. 10 d. atsiminti.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1940.- 4 p. Vertimai Petrovas G. Mūsų stabas; Sulietuvino K. Steponavičius.- Kaunas: Liet. katalikų blaivybės dr-ja, 1928.- 80 p.- (Liet. katalikų blaivybės dr-jos leid; Nr.49). Askanis J. Socialistų redaktorius: jo audringo gyvenimo išpažintis ir atsiminimai / Jlius Ascanio; Išvertė kun. K. Steponavičius.- Marijampolė: Marijonų kongregacija, 1935.- 96 p. Tas pat.- Marijampolė: Marijonai, 1939.- 111, [1] p.- (Marijonų leid.; Nr.206).

Viktoras STIRPEIKA (g.1962) Prozininkas. Gimė 1962 m. Žemaitijoje. Studijavo techninius ir kultūros mokslus. Baigė Telšių kultūros mokyklą. Iki 1988 m. dirbo Telšiuose, kultūros centre. Gyveno Mažeikiuose, Klaipėdoje. Gyvena ir dirba Vilniuje.


184 Knygos Petras ir Petras, arba kvailumo lobynas.- Klaipėda: [Leidija], 1998.- 219, [2] p. Nuogi šaltyje: romanas.- Vilnius: Naujoji Rosma, 2000.- 276, [2] p. Skilęs medis: romanas.- Vilnius: Rosma, 2005.- 364, [2] p. Luida: [romanas].- Kaunas: Kopa, 2008.- 303, [1] p.: portr.

Anupras STONYS ( 1887 – po 1940) Kunigas. Gimė 1887 m. rugpjūčio 6 d. Mirė po 1940 m. Baigė Žemaičių dvasinę akademiją Kaune. Kunigavo Subačiuje, Pievėnuose, Laukžemėje, Žemaičių Naumiestyje, Švėkšnoje. 1931-1934 m. Telšių arkivyskupijos kurijos sekretorius, nuo 1936 m. Telšių kunigų seminarijos garbės profesorius. Rubikuose (Mažeikų raj.) pastatydino bažnyčią ir 1935-1940 m. buvo Rubikų kanauninkas. Slapyvardis: K. A. St. Knygos Kaip turime melsties, kad Dievui patikus, arba, Pamoka apie maldą / parašė kun. A. Stonis.- Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp., 1913.- 20 p.: vinj. Pro memoria vitae spiritualis. Telšių kunigų seminarijos 1932 m. birželio mėn. 12 d. pirmosios kunigų laidos atminimui.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1932.- 16 p. Šventosios mišios: Šv. Mišių apeigų reikšmė; Šv. Mišių nesikeičiančios maldos; Kristaus kančios mąstymas šv. Mišių metu / Kun. A. Stonys.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1934 [fakt. 1935].- 109 p. Mąstymams medžiaga: kunigams / parašė kun. A. Stonys.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1933.- 120 p. Mąstymai šv. Pranciškaus tretininkams / parašė Telšių kunigų seminarijos klierikai-tretininkai; tvarkė kun. A. Stonys, dvasios tėvas.- Telšiai: T[elšių] K[unigų] S[eminarijos] Šv. Vincento a. Paulo susišelpimo fondas, 1933.- 186 p., [1] iliustr. lap.- Virš. antr..: Mąstymai. Tretininkams skaitymai: Tinka ir ne tretininkams / Kan. A. Stonys.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1935.- 128 p. Šventosios mišios ir jų reikšmė.- Brockton (Mass.): Išleido Nukryžiuotojo Jėzaus Seselės, [1950] .- 39 p.: iliustr. Vertimas Булгакоускi Д. Г. Pėr vėlu: [didaktinis vaizdelis] / pagal Bulgauskį parašė [vertė] K. A. St. [Anupras Stonys].- Seinai: Laukaičio, Varanausko, Narjausko ir b-vės sp., 1913.- 8 p.


185

Antanas STRAZDAS (1760-1833) Poetas, vertėjas. Gimė 1760 m. kovo 9 d. Astrave (dab. Margėnai, Rokiškio raj.). Mirė 1833 m. balandžio 23 d. Kamajuose (Rokiškio raj.). 1789 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, mokėsi Skaistkalnio, Ilūkstės, Daugpilio, Polocko vienuolynų mokyklose ir Vyriausioje Lietuvos mokykloje Vilniuje. Nuo 1790 m. kunigavo Šiaurės rytų Lietuvos parapijose, filijose ir kapelionijose (Kupiškyje, Subačiuje, Karsakiškyje, Šimonyse, Skapiškyje, Uoginiuose, Jurgiškyje, Pelyšiuose, Kupreliškyje, Diliuose, Pandėlyje), po 1814 m. nuolatinių pareigų neturėjo, gyveno iš atsiktinių dvasininko patarnavimų ir išsinuomotos žemės. Keliolika paskutinių metų praleido Kamajuose. Už “elgesį ne pagal luomo pašaukimą” 1828 m. buvo suspenduotas ir uždarytas į Pažaislio vienuolyną. Iš jo savavališkai pasitraukęs 1829 m. grįžo į Kamajus. Gyvenimą baigė skurde, įnamiaudamas Kriaunų, Panemunėlio, Viešintų, Svėdasų klebonijose ir Skapiškio vienuolyne. Atskiru leidiniu paskelbė lenkišką odę “Kant na pochwalę miasta Rygi” (“Giesmė Rygos miestui pagerbti”, 1824). Lietuvių kultūros istorijoje įsitvirtino kaip originali asmenybė, siekusi dvasios laisvės, atmetusi prisitaikymo etiką. Pasirašinėjo Drazdauskio pavarde. Žmonių buvo vadinamas maloniniu Strazdelio vardu, tapo daugelio anekdotinių pasakojimų veikėju. Knygos Giesmes swietiszkas ir szwintas, sudietas par kuniga Untana Drazdawska.- Wilniuy Drukarnioy kunigu Missionoriu, 1814.- 18 p. Tas pat, antr.:Giesmes svietiszkas ir szventas Antana Drazdauske. 1814 meatause Vilniuje pas kun. Misijonoriu spausdintas, dabar pagal sava statrasza pataise ir atspausdina Jozapas Miglovara.Tilžiej: spaustuvieje Otto v. Mauderodes, 1884.- 16 p. Tas pat, antr.: Giesmes swietiszkas ir szwintas, sudietas par kunigą Untana Drazdawska. Perspausdinimas pagal išdavimą „Wilniuy Drukarnioy kunigu Missionoriu 1814 m.“ Kaštu kun. A. Miluko.- Shenandoah, Pa: V. J. Stagaro sp., 1902.- 23 p.; 1 portr. lap. Tas pat.- faks. leid.- Vilnius: Vaga, 1991.- 63, [1] p.: faks. Hymnas apey S. Jacku Z. K.- Vilnius, [cenz. 1816].- 4 p. Spasabas giedoima misziu szwentu.- Wilniuy: Drukarnioy kunigu misionoriu, [apie 1820].- 15] p. A. Strazdo (Strazdelio) raštai: su autoriaus biografija ir paveikslu.- Chicago, III: Tėvynės mylėtojų draugija, 1914.- 77 p., 1 portr. lap. Strazdelio dainos: parinktosios kun. A Strazdo dainos: jubiliejinis leidinys.- Vilnius: knygų leidimo b-vė „Žinynas“, 1914.- 47 p.: portr., vinj.- (Pigios knygelės visiems; Nr.4). Parinktieji raštai mokyklai.- Kaunas: Spaudos fondas, 1938.- 192 p., [6] iliustr. lap. Pasaulinės ir dvasinės giesmės.- Kaunas: Spaudos fondas, 1938.- 247 p., [5] iliustr. lap.- (Lietuvių klasika). Dainos.- [Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, [1951].- 22, [2] p.- (Mokinio b-ka). Raštai.- [Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1952].- 176 p., [5] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.- 145, [1] p.: portr., iliustr.


186 Senelis ganė aveles: dainos.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1955.- [17] p.: iliustr. Poška Dionizas, Strazdas Antanas, Stanevičius Simonas. [Rinktinė].- Kaunas: Valst. ped. lit. lkla, 1956.- 37, [2] p.- (Mokinio b-ka). Poška Dionizas, Strazdas Antanas, Stanevičius Simonas: [eilėraščiai, pasakėčios].- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1957.- 37, [3] p.- (Mokinio b-ka). Mužikas Žemaičių ir Lietuvos / D. Poška. [Eilėraščiai] A. Strazdas. Pasakėčios / S. Stanevičius.Kaunas.- Valst. ped. lit. l-kla, 1959.- 30 p.- (Mokinio b-ka). Poška Dionizas, Strazdas Antanas, Stanevičius Simonas: [poema, eilėraščiai, pasakėčios].- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960.- 28 , [3] p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Poezija.- Vilnius.- Valst. grož. lit. l-kla, 1963.- 102, [4] p.: iliustr. Giesmė apie siratas: poezija ir archyv. raštai.- Vilnius: Vaga, 1974.- 102 p., [3] : iliustr. lap.(Poezijos b-ka “Versmės”). D. Poška, A. Strazdas, S. Stanevičius: [eilėraščiai, pasakėčios].- Kaunas: „Spindulys“, 2000.- 66, [2] p. Vertimas Belarminas R. Pamokslas krikszczioniszkas isz wales Klemensa VIII Popiezaus. Kuniga Roberta Bellarmina societatis Jesu Kardynola Trumpay surinktas, o dabar isz Linkiszko unt Letuwiszku ležuwi par kuniga Untanu Drazdowsku isztutlumoczitas.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionoru, 1818.- 34 p.- Aprašyta pagal šaltinius.

Motiejus STRIJKOVSKIS (1547-apie 1590) Istorikas, poetas. Gimė 1547 m. kovo 21 d. Strikowe netoli Lodzės (Lenkija). Mirė apie 1590 m. greičiausiai Lietuvoje, Jurbarke. 1553-1561 m. mokėsi Bzezinų mokykloje. 1563 m. atvyko į Lietuvą. 1564-1574 m.dalyvavo kovose su Maskva. Nuo 1576 m. gyveno Slucke pas kunigaikščius Olelkaičius, 1578-1580 m., 1582-1585 m. gyveno Varniuose (Telšių raj.), nuo 1586 m. kunigavo Jurbarke. Iš ankstyvųjų kūrinių reikšmingiausia poema “Goniec Cnothy” (“Dorybės šauklys”, 1574). Aštuntoje poemos giesmėje apdainuojama Lietuvos istorija. Šią giesmę Strijkovs-kis 1576-1578 m. išplėtė sukurdamas istorinio turinio kūrinį “O pochątkach, wywodach, dzielnosciach, sprawach rycerkich i domowych slawnego narodu litewskiego, zemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od zadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bozego a uprzejmie pilnego doswiadczenia” (“Apie šlovingos lietuvių, žemaičių ir rusų tautos pradžią, giminių kilmę, galybę ir didvyriškus darbus kovų laukuose ir namie”). Mirus jį globujusiam Olelkaičiui, persikėlė į Varnius, kur palaikomas M. Giedraičio, 1579-1580 m. kūrinį žymiai papildė, pervadino ir parengė spaudai, o vėliau Karaliaučiuje prižiūrėjo jo spausdinimą. 1582 m. išėjęs veikalas vadinosi “Ktora przedtym nigdy swiatla nie widziala, Kronika Polska Litewska Žmodzka y wszyskiey Rusi Kijowskiey Moskiewskiey, Siewierskiey Wolynskiey Podolskiey, Podgorskiey, Podlaskiey etc.” (“Niekada ankščiau šviesos neregėjusi Lenkijos, Lietuvos, Žemaitijos ir visos –Kijevo, Maskvos, Seversko, Voluinės, Podolės, Podgorjės, Palenkės Rusios ir t. t.- kronika“). Tai pirmoji išspausdinta Lietuvos istorija.


187

Vytautas STULPINAS (g.1952) Poetas. Gimė 1952 m. spalio 27 d. Telšių raj. Paežerėje (Telšių raj.). Baigė Telšių žemaitės vidurinę mokyklą. 1971-1975 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje miškininkystę, dirbo miškininku,mokymo meistru, profesijos mokytoju dailųjų amatų mokykloje, dirba Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokykloje. Kūryba spausdinama Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje, įvairiuose rinkiniuose ir almanachuose. Knyga Didysis kambarys.- Kaunas: Žur. “Nemunas” leidyb. grupė, 1998.- 148 p.: iliustr. Noktiurno grėsmė: eilėraščiai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, [2002].- 173 p.: iliustr. Tykios utopijos: eilėraščiai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 2003.- 143 p.: iliustr. Pavėsiai: eilėraščiai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.- 106, [2] p. : portr.

Valdas SUŠINSKAS (1957-2000) Žurnalistas, literatas, bibliotekininkas. Gimė 1957 m. balandžio 6 d. Telšiuose. Mirė 2000 m. gegužės 24 d. Vilniuje. Iš mažens silpnaregis. 1965-1977 mokėsi Kauno aklųjų mokykloje internate. 1984 m. studijavo Vilniaus universitete žurnalistiką. Nuo 1977 m. pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų draugijos žurnalo “Mūsų žodis“ redakcijoje. 1984 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) tiflotyros skyriaus bibliografas, 1997-2000 m. skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas. Eilėraščiai spausdinti rajonų laikraščiuose, žurnale “Mūsų žodis“, almanache “Vaivorykštė“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Vidurvasario negarsi šviesa: [eilėraščiai].- Vilnius: Lietuvos aklųjų b-ka, 1998.- 73, [1] p.: iliustr. Laukimas: [eilėraščiai].- Vilnius: Lietuvos aklųjų b-ka, 2000.- 97, [1] p.

Petras SŪDŽIUS (1898-1941) Istorikas, publicistas. Gimė 1898 m. rugpjūčio 15 d. Pavilnutyje (Šilutės raj.). Mirė 1941 m. birželio 25 d. prie Džiuginėnų (Telšių raj.), palaidotas Beržore (Plungės raj.).


188 Mokesi Palangos gimnazijoje 1918 m. išlaikė egzaminus į trečią Telšių gimnazijos klasę. Mokyklą baigė 1923 m. 1923-1929 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete istoriją. 1925-1926 m. dirbo „Lietuvos ūkio" redakcijoje. Mokytojavo Kražiuose, Švėkšnoje, Suvalkų Kalvarijoje, Sedoje, Skuode, Žagarėje. 1941 m. sovietų suimtas, kalintas Telšiuose. Prasidėjus karui, iš kalėjimo išėjo, grįžtant į namus buvo sulaikytas ir nužudytas pasitraukiančių rusų kareivių. Paskelbė straipsnių auklėjimo, blaivybės temomis. Bendradarbiavo: “Sargyboje”, “Lietuvos mokykloje”, “Naujoje Romuvoje”. Knyga Vargo pelė †1864-1934.- Seda: [aut. leid.], 1934.- 31, [1] p.: iliustr.

Julija ŠALKAUSKIENĖ (1904-1994) Meninkė, memuaristė. Gimė 1904 m. Petreliuose (Mažeikių raj.). Mirė 1994 m. Vilniuje. 1924 m. baigė Telšių gimnaziją. Mokėsi Vytauto Didžiojo universitete Teologijos- filosofijos fakultete, Kauno meno mokyklos Justino Vienožinskio studijoje. Dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje, Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje, Vilniaus dailės kombinate, Leningrade Ermitaže kur kopijavo paveikslus. Knygos Tai liečia ir tave.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1959.- 116 p .: iliustr.- (Auklėjimas ir saviaukla). Į idealų aukštumas: atsiminimai apie prof. Stasį Šalkauskį.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998.254, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Katalikų akademija, 2000.- 254, [2] p.: iliustr., portr.

ŠATRIJOS RAGANA (1877-1930) Prozininkė, vertėja. Gimė 1877 m. kovo 8 d. Mėdingėnuose (Plungės raj.). Mirė 1930 m. liepos 24 d. Židikuose (Mažeikių). Tikroji pavardė Marija Pečkaukaitė. Augo tėvui priklaususiame Labūnavos dvare (Kelmės raj.), 1877 m. persikėlė į išnuomotą Užvenčio dvarą. 1892 m. įstojo į Peterburgo šv. Kotrynos gimnazijos trečią klasę, po pusės metų grįžo į Užventį, 1896 m. baigė bitininkystės kursus Varšuvoje. 1898 m. gyveno Šiauliuose, 1899-1904 m. mokytojavo dvaruose. 1904-1905 m. mokytojavo Pavandenėje (Telšių raj). 1905-1906 m. studijavo Šveicarijoje-Ziuriche, vėliau Friburge. 1907-1909 m. vadovavo kunigo A. Miluko finansuotam knygynui Vilniuje. 1909-1915 m. mokytojavo Marijampolės “Žiburio” mergaičių progimnazijoje, po to įsikūrė Židikuose. Pavandenėje Šatrijos Ragana parašė apie dešimtį istorinių pasakojimų, kurie buvo išspausdinti 1905, 1907 m., o 1920 išleisti atskira knyga. Bendradarbiavo: „Varpe“, „Tėvynės sarge“, „Žinyčioje“, „Ūkininke“, „Vilniaus žiniose“, „Dirvoje-Žinyne“, „Vienybėje lietuvninkų“, „Draugijoje“, „Viltyje“, „Šaltinyje“, „Žvaigždėje“, „Naujoje vaidilutėje“, „Lietuvos mokykloje“, „Moteryje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: S. R., Bicziulė, Nokubas T, Szatrijos Ragana ir kt.


189

Knygos Bičių kningelė. Parašė Šatrijos Ragana.- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1899].- 84 p.: iliustr.- Period. leid. “Tėvynės sargas”, 1899, Nr.11 priedas. Tas pat, antr.: Biczių kningelė su daugel abrozdėlių / parazė Szatrijos Ragana.- [Tilžė: J.Šenkės sp., 1899].- 84 p.: iliustr. Tas pat.- Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1905.- 84 p.: iliustr. Tas pat, antr.: Bičių kningelė su daugel abrozdelių / [parašė Šatrijos Ragauna].- Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje pas J. Schoenke, 1906.- 76 p.: iliustr. Tas pat.- Tilžėje: kasztu ir spaustuvė pas J. Schoenke, 1908.- 76 p.: iliustr Našlės skatikas.- [Parašė] Šatrijos Ragana: [vaizdelis ir kitų aut. apsakymai, straipsniai ir kt.- Tilžė: J. Šenkės sp., 1902].- 58 p.: vinj. Viktutė: novelia Šatrijos Raganos.- Schenandoah, Pa: V. Šlakio (Stagaro) sp., 1903.- 90 p.- Atspauda iš No.2 “Dirvos-Žinyno, 1903. Tas pat.- Kaunas: Lietuvos valst. l-kla, 1944.- 112 p. Tas pat.- London: Nida, 1964.- 143 p.- (Nidos knygų klubo leid.; Nr.50). Iš daktaro pasakojimų.- Plimutas, 1905.- 56 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1980.- 94, [2] p.: iliustr. Lietuvos senovės septyni paveikslai / parašė Šatrijos Ragana.- [Vilnius: „Šviesos“ b-vė, 1905].39, [1] p: vinj.. Vincas Stonis.- [Vilnius: „Vilniaus žinių knygynas], 1906.- 173 p.- Atsp. iš „Vilniaus žinių“, 1906, Nr.92-98, 100-102, 10-107, 109-110, 132, 135, 137-141, 143, 145, 150, 152-153, 158, 160161. Nepasisekė Marytei: komedijėlė 2 aktuose.- [Seinai: „Šaltinio“ red.], 1906.- 28 p.: vinj.- Atsp. iš „Šaltinio“, 1906, Nr.21-22. Iš daktaro pasakojimų; Rudens diena; Sulaukė / Šatrijos Raganos apysakėlės.- Schenandoah, Pa: „Žvaigždės“ sp., 1907.- 69, [1] p. Dėl tėvynės / parašė Šatrijos Ragana.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1907.- 35 p.- ([Šv. Kazimiero d-jos leid; Nr. 47]).- Atsp. iš „Draugijos“, Nr.5-6 (1907). Istorijos pasakos.- [Kaunas: „Motinėlės“ d-ja], 1907.- 54, [1] p.: vinj. Adomienė: gyvenimo piešinėlis.- [Vilnius: „Vilties“ red.], 1908.- 24 p.- (“Vilties” išleidimas; Nr. 9).- Atsp. iš „Vilties“, 1908, Nr.57-59. Birutė, knygynas, Vilnius. „Byrutes“ knygyno katalogas / M. Peczkauskaite (Szatrijos Ragana) užveizdėtoja.- [Vilnius: „Birutės“ knygynas, 1908].- 8 p. Į šviesą; Per ašaras.- [Vilniuje: „Vilties“ red.], 1908.- 50 p.- (“Vilties” išleidimas; Nr.8).- Atsp. iš „Vilties“, 1908, Nr.39-44. Saulei nusileidžiant; Iš musų kariones; Kaledu vakaras / Šatrijos Raganos.- Schenandoah, Pa: kaštu kun. A. Miluko, 1908.- 62, [2] p.: vinj. Lietuvos senovės istorijos pasakos / parašė Šatrijos Ragana.- Vilnius: M. Šlapelienės knygynas, 1920.- 91, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Matrica, 1991.- 63 p. Tas pat.- Vilnius: Vyturys, 1992.- 16 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius, 1998.- 156 p. Tas pat.- Vilnius: Alka, 1999.- 168 p.: iliustr.- (Lietuvos tūkstantmetis. Tautos istorinė atmintis). Pančiai: [drama] / M. Pečkauskaitė.- Kaunas: “Rašto” b-vė, 1920.- 45 p. Lietuvos bitininkas / parašė M. Pečkauskaitė.- Kaunas: Ž. ū. ir valstybės turtų m-jos švietimo sk., 1922.- 88 p.: iliustr. Tas pat.- [Kaunas]: Ž. ū. dep., 1926.- 82, [1] p.: iliustr. Raštai: [7 t.].- [1926]-1939.


190 [T.1]: Motina- auklėtoja / Marija Pečkauskaitė.- [Kaunas]: Mokslo koperacijos b-vė “Žinija”, [1926].- XVI, 176 p.- (Mokslo koperacijos b-vės “Žinijos” leid.; No 3). Tas pat.- [Kaunas]: Mokslo koperacijos b-vė “Žinija”, [1936].- XVII, 203, [3].- (Mokslo koperacijos b-vės “Žinijos” leid.; No 62). T.2: Sename dvare: apysaka./ Šatrijos Raganos (M. Pečkauskaitės).- Kaunas: “Žinijos” b-vė, 1928.- 243 p. T.3: Brėkštant; Našlaičių ašaros; Pančiai; Anuomet; Irkos tragedija; Dėl tėvynės; Kraitis; Mėlynoji mergelė / Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės).- Kaunas: “Žinijos” b-vė, 1928.- 266, [1] p. T.4: Vincas Stonis; Iš daktaro pasakojimų; Į šviesą; Pasitaikė proga; Petrukas ir Marytė; Dirbkime savo darbą / Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės).- [Kaunas]: “Žinijos” b-vė, 1928.- 230, [1] p. T.5: Rimties valandėlė: knygelė jaunoms mergaitėms / Šatrijos Raganos Marijos Pečkauskaitės.[Kaunas]: “Žinijos” b-vė, 1928.- 252, [1] p. T.6: Viktutė ir kitos apysakos / Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės).- [Kaunas]: “Žinijos” b-vė, 1928.- 247, [1] p. T.7 / Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 282, p., [2] iliustr. lap.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.733). Tas pat. - Vilnius: Margi raštai, 2006- . T. 1.- 2006.- 456, [3] p. T. 2.- 2008.- 803, [5] p. T. 3.- 2008.- 736, [5] p.: iliustr. T. 4.- 2010.- 704, [1] p. T. 5. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.- 600 p. Rimties valandėlė: knygelė jaunoms mergaitėms.- Vilnius: “Katalikų pasaulio” l-kla, 1994.- 176 p. Sename dvare: apysaka / Šatrijos Ragana-Marija Pečkauskaitė.- Kaunas: Sakalo l-ka, [1944].176 p. Tas pat.- Toronto: Baltija, 1951.- 176 p.- (Baltijos leid.; Nr.1). Tas pat.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1995.- 219, [1] p. Tas pat: teksto santrauka ir komentarai: mokymo priemonė.- [Vilnius]: Naujoji Rosma, [2002].149, [2] p.- (Į pagalbą mokiniui). Marijos Pečkauskaitės laiškai Pr. Dovydaičiui / sp. parengė Pr. Dovydaitis.- [Kaunas]: B.l., [1936].- 16 p.- Atsp. iš “Athenaeum”, 1935, t.6. Marijos Pečkauskaitės laiškai Janinai Kairiūkštytei-Tumėnnienei / spaudai paruošė Juozas Eretas.- [Kaunas]: B.l., [1937].- P.81-152.- Atsp. iš “Athenaeum”, 1937, t.8. Į šviesą: [apysaka].- Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946.- 42 p. Mergaitės kelias.- Kirchheim: Šv. Sosto delegatūra lietuviams sp., sk., 1948.- 99, [2] p., [1] portr. lap.- (Šv. Sosto delegatūros lietuviams leid.; Nr.20). Tas pat.- Vilnius: TECHLAB, 1991.- 107 p. Legendos ir padavimai.- Brooklyn, 1958. Rinktinės mintys.- Los Angeles, 1958. Irkos tragedija: novelės, vaizdeliai, drama „Pančiai“.- Vilnius: Vaga, 1969.- 352, [1] p.: iliustr. Rinktiniai raštai.- Vilnius: Vaga, 1969. T.1.- 355 p., [5] iliustr. lap. T.2.- 430, [4] p., [4] iliustr. lap. Sename dvare: apsakymai, apysakos.- Vilnius: Vaga, 1969.- 433 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1997.- 517, [2] p. Mėlynoji mergelė: mokomajam reikalui persp. iš Šatrijos Raganos rinkt. raštų kn. “Irkos tragedija”- Chicago: Ped. lituanistikos inst., 1970.- 29, [1]p.: portr.- (Mažoji b-ka). Į šviesą: [apysakos].- Vilnius: Vaga, 1974.- 192 p.: iliustr. Irkos tragedija.- Vilnius: Vaga, 1977.- 44 p.: iliustr. Laiškai.- Vilnius: Vaga, 1986.- 510 p., [8] iliustr. lap.


191 Gražina, narsioji kunigaikštienė.- Vilnius: Dovilė, 1994.- 20 p.: iliustr. Rimties valandėlė: knygelė jaunoms mergaitėms.- Vilnius: “Katalikų pasaulio” l-kla, 1994.- 174, [2] p. Jau vakaruose užgeso saulėlydžiai.- Kaunas: Šviesa, 1996.- 239 p., [1] portr. lap. Motina auklėtoja / Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana).- Vilnius: Presvika, 1998.- 156 p. Tas pat.- Kaunas: Leidybos ir informacijos centras "Už gyvybę", 2006. - 159, [1] p. Proza.- Vilnius: Žaltvykslė, [2004].- 85, [2] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Žaltvykslė, [2005].- 85, [2] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Žaltvykslė, [2007].- 86, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Aukso sapnas: prozos rinktinė.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. - 429, [1] p.: portr.- (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius: LLL; Nr. 14). Vertimai Aventino neregė. Apysaka isz pimuju krikszczionystes amžiu. Iszverte isz lenkiszko, S. R. [Šatrijos Ragana?]. Atspauda isz “Žvaigždes”.- Brooklyn, N. Y.: spaustuvėje “Žvaigždės”, 1902.- 51 p.: iliustr. Šv. Kazimierus: drama keturiose aktuose. Vaikams / Szv. Kazimierus. Pagal lenkiszką S. R. [Šatrijos Ragana?].- Brooklyn, N. Y.: spaustuvėje “Žvaigždės”, 1902.- 40 p. Simon E. Pasakyk matušei / [vokiškai parašė Emma Vely; vertė Šatrijos Ragana]. Agnieška / [(pagal vokišką); vertė Šatrijos Ragana]. Ant garlaivio / [Šatrijos Ragana].- Schenandoah, Pa: „Žvaigždės“ sp., 1908.- 29, [1] p.: vinj. Foerster F. W. Jaunuomenės auklėjimas: knyga tėvams, mokytojams ir dvasiškiems / dr. Fr. V. Foerster`is; lietuviškai parašė M. Pečkauskaitė.- Seinai: autorės lėšomis, 1912. T.1.- 1912.- VII, 402 p. Tas pat: knyga tėvams, mokytojams ir dvasiškiams.- Kaunas: Švietimo m-ja, 1922.- 543 p. Tas pat: knygos tėvams, mokytojams ir dvasininkams.- Kaunas: Švietimo m-ja, 1926.- 489 p. Senkevičius H. Dykumose ir giriose: apysaka: [2 d.].- Kaunas, 1921-1929. D.1 / Henrikas Senkevičius.- Kaunas-Vilnius: „Švyturio b-vė, 1921.- 232 p.- (Jaunimo b-ka; Nr. 1). Tas pat / Henrikas Sienkevičius.- Kaunas: „Vairo“ b-vė, 1927.- 208 p. D.2.- Kaunas-Vilnius: „Švyturio“ b-vė, 1921.- 187, [1] p.- (Jaunimo b-ka; Nr.2). Tas pat / Henrikas Sienkevičius.- Kaunas: „Vairo“ b-vė, 1929.- 187, [5] p. Senkevičius H. Dykumose ir giriose: apysaka [Kaunas]: Dana, 1993.- 308 p. Tas pat.- Kaunas: Norekso valdos, 2008.- 348, [3] p.- (Nuotykių istorijos 3). Foersteris F. W. Seksualė etika ir seksualė pedagogija / Fr. V. Försterio; vertė Marija Pečkauskaitė.- Šiauliai: „Vilties“ d-ja, 1923.- VIII, 139, [1] p. Prūsas B. Sargyba / Boleslovas Prūs`as; vertė Marija Pečkauskaitė.- Šiauliai: „Vilties“ d-ja, 1924.- 187 p. Foersteris F. W. Auklėjimas ir auklėjimasis / prof. Fr. V. Foerster`is; vertė Marija Pečkauskaitė.Kaunas: “Žinijos” b-vė, 1928.- 234 p.- (“Žinijos” b-vės leid.; Nr.8). Foersteris F. W. Kristaus ir žmogaus gyvenimas / Fr. W. Forsteris; išvertė M. Pečkauskaitė.Kaunas: “Žinijos” b-vė, 1931.- VII, 287 p.- (“Žinijos” b-vės, leid.; Nr.; 36). Foersteris F. W. Mokėk gyventi: knyga berniukams ir mergaitėms / Fr.V. Foerster`is; išvertė M. Pečkauskaitė.- Kaunas: T. T. Jėzuitai, 1934.- 448 p.


192

Jurga ŠEDUIKYTĖ (g.1980) Dainų autorė ir atlikėja, literatė. Gimė 1980 m. vasario 10 d. Raseiniuose. Gyveno Šiluvoje, Telšiuose mokėsi Telšių 4-oje vidurinėje mokykloje (1987-1989 m.). Vėliau persikėlė į Palangą, kur baigė vidurinę mokyklą ir muzikos mokyklos fortepijono klasę. Vilniaus universitete įgijo žurnalistikos ir ryšių su visuomene specialisto diplomus. Koncertavo su merginų roko grupe „Muscat“. 2004 m. atliko pagrindinius vaidmenis miuzikluose „Ugnies medžioklė su varovais“ ir „Tadas Blinda“. Yra išleidusi du muzikos albumus ir du kompaktinius singlus, pelniusi daug svarių muzikinių apdovanojimų. Knyga Pasaka apie slieką ir jo draugą Pašiauštą.- Vilnius: Kronta, 2008.- 114, [4] p.: iliustr.

Aleksandras ŠIDLAUSKAS (g.1939) Literatas, publicistas, kraštotyrininkas. Gimė 1939 m. vasario 28 d. Giedraičiuose (Radviliškio raj.). 1945-1949 m. mokėsi Bargailių pradinėje mokykloje, 1949-1956 m. Grinkiškio vidurinėje mokykloje, 1956-1961 m. studijavo Vilniaus universitete Istorijos ir filologijos fakultete. 19611972 m. dirbo Šilalės rajono liaudies švietimo skyriuje, 1972-1979 m. Šilalės kultūros skyriuje, 1979-1984 m. Telšių kultūros mokykloje, nuo 1984 m. dirba Lietuvos liaudies kultūros centre. Literatų mėgėjų 9 poezijos knygų redaktorius (1990-1998), 2 knygų “Eiliavimai” rengėjas ir redaktorius (1994, 1996). Periodikoje publikuoja straipsnius, recenzijas, literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo apžvalgas. Poezija spausdinta almanachuose “Poezijos pavasaris” ir periodikoje. Slapyvardžiai: Antanas Giedraitis, Antanas Šoliūnas. Knyga Alkana šarka: aforizmai.- Vilnius: [UAB “Karminas”], 2003.- 342 p. Amžinas šešėlis: sonetai.- Vilnius: [A. Šidlauskas], 2004.- 284, [2] p. Atminimo šulinys: miniatiūros.- Vilnius: [A. Šidlauskas], 2005 .- 302 p. Žingsnių aidas: bibliografinis aprašas: [poetas, prozininkas, kritikas, publicistas].- [Vilnius]: A. Šidlauskas, 2008.- 42, [1] p.


193

Raimondas ŠILANSKAS (g.1959) Aktorius, režisierius. Gimė 1959 m. lapkričio 21 d. Zarasuose. 1977 m. baigė Kauno 26-ają vidurinę mokyklą, 1984 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą. 1984-1986 m. teatrinio meno vyr. metodininkas (Anykščių raj.).1987-1990 m. Telšių kultūros mokyklos dėstytojas, kurso vadovas. 1989-1992 m. Telšių kunigų seminarijos dėstytojas. 1991-1995 m. Telšių Žemaitės dramos teatro Pastatymų dalies vedėjas pastatė apie 12 spektaklių. Lietuvos anekdotų karalius. Piršlys profesionalas - supiršo virš 110 porų. Telšių Žemaitės teatre organizavo tarptautinį komedijų festivalį „Cha-cha“ (nuo 1992 m.). Gyvena Birštone. Knygos Anekdotai.- [Kaunas: Rodiklis, 2006].- 166, [1] p. Anekdotai.- [Kaunas: Rodiklis, 2007].- 186 p. Anekdotai.- [Kaunas: Rodiklis, 2007].- 204, [1] p. Anekdotai.- Kaunas: Diremta, 2010.- 191 p. Anekdotai.- Kaunas: [Diremta], 2010.- 161 p. Anekdotai.- Kaunas: [Diremta], 2011.- 143 p. Anekdotai apie uošvę.- Kaunas: Diremta, 2010.- 79 p.

Mečislovas ŠILINSKAS (g.1931) Fotomeninkas. Gimė 1931 m. vasario 22 d. Skirpsčiuose (Telšių raj.). 1931 m. persikėlė gyventi į Telšius. 1950 m. suimtas ir ištremtas į Sibirą. Mokėsi Jenisejsko (Rusijos respublika) laivų statybos profesinėje technikos mokykloje. Dirbo dailininku Jenisejsko buhalterinės apskaitos ir planavimo technikume, Krasnojarsko sporto mokyklos direktoriumi. 1959 m. grįžo į Telšius. Lietuvos fotomeninkų sąjungos narys, Telšių miesto garbės pilietis, pagarbiai tituluojamas „Telšių miesto metraštininku“. Išleido fotografijų bukletą „Žemaičių šiandienos“ (1974), atvirukų komplektus „Miestas prie ežero“ (2006), „Pirmasis Žemaičių festivalis“ (2008), „Ant kalvų septynių išdidžiai saulės spindulį glosto mus gimtieji Telšiai“ (2009). Meninko fotografijos puošia knygas „Svetingas Telšių kraštas“ (1997), „Telšių miškų urėdija“ (1999), „Telšiai. Trumpas gidas Telšių svečiui“ (2000), „Telšių apskritis“ (2002), V. Savickio „Medis-mano eldija“ (2007) ir kt. yra surengęs daugiau kaip 30 autorinių teminių fotoparodų Lietuvoje ir užsienyje. Knygos


194 Telšiai - mano miestas = Telšiai - my city = Meine Stadt Telšiai: [fotoalbumas] / [translated by Kotryna Klaužadienė; Uberzetzung: Jurga Kohrs und Michael Korhs.- Vilnius: Artlora, 2001.- 70, [2] p.: iliustr.- Gretut. tekstas liet., angl., vok. Telšiai – Žemaitijos sostinė = Telsiai – the capital of Samogitia: [fotoalbumas]; [vertė į anglų kalbą Elena Kakanauskienė].- Telšiai [ Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė], 2009.- 144 p.: iliustr.- Dalis gretut. teksto liet., angl.

Zigmantas ŠIMKUS (1920-2009) Poetas. Gimė 1920 m. spalio 29 d. Šaukėnuose (Kelmės raj.). Mirė 2009 m. 1940 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Mokėsi Telšių, Kauno kunigų seminarijose. Kunigavo Tauragėje, Mažeikiuose, Ylakiuose, Lieplaukėje (Telšių raj.), Plungėje, Darbėnuose, Veiviržėnuose, iki 1989 m. altaristas Vaiguvoje. Nuo 1999 m. rezidavo Šiauliuose. Eilėraščių spausdinta “Katalikų kalendoriuje žinyne” (1998) ir kt. Iš vokiečių kalbos išvertė R. M. Rilkės poezijos. Knygos Šikšnosparniai tėvo sode: lyrika.- Vilnius: Valst. leidybos centras, 1994.- 70 p.: iliustr. Nuodėguliai: lyrika.- Šiauliai: Saulės delta, 2004.- 127, [1] p.

Vladas ŠLEVAS (1910-1999) Kunigas, literatas. Gimė 1910 m. balandžio 16 d.Linkuvoje (Pakruojo raj.). Mirė 1999 m. vasario 27 d. Skaudvilėje (Tauragės raj.). Mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. Įšventintas kunigu 1935 m. Nuo 1961 m. klebonavo Adakave, Pagramantyje, Žygaičiuose, o nuo 1990 m. Skaudvilės altarista. Parašė veikalėlių jaunimo scenai, eilėraščių. Knyga Pagramantės vaiduoklis, arba Neįtikėtini įvykiai Skuodo rajone (tikslios datos, faktai, gyvi liūdininkai).- Šiauliai: uždara akcinė b-vė „Šiaulių kraštas“.- 28, [1] p.

Vincentas ŠLIOGERIS (1832-1913) Poetas, kunigas. Gimė 1832 m. spalio 5 d. Miestališkiuose (Telšių raj.). Mirė 1913 m. kovo 30 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.).


195 Baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, kunigavo Vilkijoje, Laižuvoje ir kitur. Parašė pasakėčių, humoristinių eilėraščių, giesmių. Kūrybos teišliko dalis.

Juozas ŠNAPŠTYS žr. Juozas ŠNAPŠTYS-MARGALIS Pranciškus ŠRUBAUSKIS (apie 1620-1680) Religinių raštų rengėjas, jėzuitas. Gimė apie 1620 m. Kaune. Mirė 1680 m. birželio 27 d. Kražiuose (Kelmės raj.). Mokėsi Nesvyžiuje, dėstė Daugpilio ir Kražių mokyklose. 1647-1651 m. studijavo teologiją Vilniaus akademijoje, 1650 ar 1651 įšventintas kunigu. Nuo 1652 m. sakė lietuviškus pamokslus Vilniuje Šventų Jonų bažnyčioje, nuo 1655 m. Varnių (Telšių raj.) misijos vyresnysis ir pamokslininkas, nuo 1661-1664 m. Pašiaušės kolegijos rektorius. Vėliau buvo pamokslininku Karaliaučiuje, vadovavo jėzuitų kolegijai ir sakė pamokslus Kražiuose. Knygos Balsas sirdies pas Wiefspati Diewa, panna swenciause Maria ir jo swentus danguy karalaujancius szaukianczios. Per giesmes pagal iszpažinimo Bažničios Swentos Katalickos Rimo sudetas; O dabar naujey sudalaydimu wiresniuju iszduotas. Par wiena kuniga societatis Jesu. Metuose nuog užgimimo balsingo zodžio amžino 1680.- [Vilnius, prieš 1680].- Leid. spėjamas.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Vilnius, 1681-1725?].- Leid. spėjamas.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- W Wilnie: w drukarni Akademic: Soc: Jesu, 1726.- 268 p. [+?] p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnie Akademios, 1752.- 334[+?] p. su vinj. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Franciszkonu, 1757.- 308, [12] p. su vinj. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Akademios Soc: Jesu, 1762.- 347, [13] p. su vinj. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnie Akademios, 1774.- 341, [3+?] p. su vinj. Tas pat.- [Vilnius: Akademijos sp., 1780].- Leid. spėjamas.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilnuy: [Akademijos sp.], 1784.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy K. J. M. pri Akademios, 1790.- 280 [6+] p. su vinj. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy K. J. M. pri Akademios, 1793.- 264 [+?] p. su vinj. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy K. J. M. pri Akademios, [apie1796].- 253 [+?] p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy pri Akademijos, 1798.- 259 [1+] p. su vinj. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Bazylionu, 1801.- 287 p. Tas pat.- [Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Bazylionu, 1802].- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Bazylionu, 1806.- 287 p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Bazylionu?, 1808.- [295?] p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionoriu?, 1814.- 332? p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnoiy Kunigu Misoionoriu pas S. Kazimira, 1817.- 333? p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Bazylionu, 1818.- 277 p. su vinj. Tas pat.- [Vilnius., 1852].- Aprašyta pagal šaltinius. Pamokslas krikscioniszkas, trumpay izgulditas ir su dalaydimu wiresniuju per wiena Kuniga Soc. Jesu. Drukarniey Wilniuy Akademijoy izduotas. Metuose nuog užgimimo Chrystuso Pono.- Vilnius, prieš 1680.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuy: Drukarniey Akademijoy. Metuose nuog užgimimo Chrystuso Pono, 1725.[64] p.


196 Tas pat.- Wilniuy: Drukarniey Akademijoy. Metuose nuog užgimimo Chrystuso Pono, 1743.[54] p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarniey Akademijoy, 1753.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuy: Drukarniey Akademijoy. Metuose nuog užgimimo Chrystuso Pono, 1760.[48] p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarniey Akademijoy. Metuose nuog uzgimimo Chrystuso Pono, 1762.[48] p.

Stasys ŠTIKELIS (1930-1999) Žurnalistas. Gimė 1930 m. sausio 12 d. Milvidyškiuose (Telšių raj.). Mirė 1999 m. spalio 21 d. Vilniuje. Mokėsi Bargzdžių, Telšių, Pavandenės (Telšių raj.) pradžios mokyklose, baigė Varnių (Telšių raj.) gimnaziją, 1954 m. baigė Klaipėdos mokytojų institutą. 1951-1953 m. Klaipėdos srities laikraščio „Tarybinė Klaipėda“ korespondentas, 1953–1956 m. Eltos korespondentas, 1956– 1966 m. Klaipėdos miesto laikraščio „Tarybinė Klaipėda“ redakcijos skyriaus vedėjas. 1966-1999 m. dirbo Lietuvos radijuje ir televizijoje. Rašė ir rengė laidas visuomenės gyvenimo, kultūros istorijos temomis. Paskelbė straipsnių radijo ir televizijos istorijos klausimais. Parašė scenarijų televizijos filmui „Užgrobti, bet nenutildyti“, nemaža straipsnių periodikai, žurnalistikos ir kitoms enciklopedijoms. Knygos Televizija ir radijas, vakar, šiandien, rytoj: medžiaga lektoriui.- Vilnius: Žinija, 1982.- 20 p. Radijas ir televizija: informacinis žinynas / LTSR valst. televizijos ir radijo komitetas.- Vilnius, 1983.- 315 p., 8 iliustr. lap.: iliustr. Užgrobti, bet nenutildyti.- Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.- 80 p.: iliustr. Eterio šviesa: nepriklausomos Lietuvos radijas 1919-1940 m.- Kaunas: Varpas, 2001.- 392 p, [20] iliustr. lap. Lenkiuosi gimtinei: Milvydiškiams kurių jau nebėra.- Klaipėda: [S. Jokužio leidykla-spaustuvė], 2004.- 151, [1] p.: iliustr.

Vincentas ŠUREVIČIUS (apie 1818-1860) Vertėjas. Gimė apie 1818 m. greičiausiai Žemaitijoje. Mirė 1860 m. gruodžio 18 d. Surviliškyje (Kėdainių raj.). Mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1846-1848 m. kunigavo Naujamiestyje, vėliau Kuršėnuose, Plungėje, Suvainiškyje, Panemunyje, Leščiuose, o nuo 1854 m. vėl Naujamiestyje. Vertimas


197 Falkovskis J. Didžioji nediele diel iszganingos naudos krikszcionu isz lenkiszkos ant žemajtiszkos kalbos iszguldita par kunega Wincenta Szurewicze žemajti kamendoriu bažniczes Naumieszczcia.- Wilniuje: Spaustuwiej Antana Marcinowskia, 1847.- 54 p. Tas pat.- [Tilžė: E. Vejerio ir L. Arnolto sp., 1890].- 38 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: Spaustuveje Antano Marcinauskio, 1847.

Jurgis TALMANTAS (1894-1955) Vertėjas, pedagogas, kalbininkas. Gimė 1894 m. spalio 30 d. Stančaičiuose (Klaipėdos raj.). Mirė 1955 m. rugpjūčio 18 d. Kaune. Mokėsi privačiai ir Palangos progimnazijoje 1919 m. baigė Telšių gimnaziją. Baigė Lietuvos universitetą (1929). Mokytojavo Vilniuje, Kražiuose, Kelmėje, Simono Daukanto seminarijoje, meno mokykloje Kaune. 1933-1936 m. redagavo žurnalą “Gimtoji kalba”. 1945-1948 m. Kauno jaunimo teatro literatūrinės dalies vedėjas. Nuo 1948–1949 m. Enciklopedijų, žodynų ir mokslo literatūros leidyklos, nuo 1949 m. Politinės ir mokslinės literatūros leidyklos redaktorius. Bedradarbiavo leidiniuose: „Kalba“, „Lietuvos mokykla“, „Pavasaris“, „Švietimo darbas“, „Vienybė“, „Ryte“, „Laisvėje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Pavardės forma: Talmontas J. Slapyvardžiai: Jurgis T-as, J. T., J., T-as, J. Žirginis, Burokiškių Ragutis, B. Ragutis, mokinys T-as, J. iš Stončaičių ir kt. Knygos Darbo žmonės-garsūs išradėjai / parašė J. Talmontas.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1921.- 52 p.: portr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.307). Braunsas B. Anglų kalbos vadovėlis=English Conversation Book / B. Brauns; lietuv. dalį paruošė J. Talmantas.- Kaunas: „Vairo“ b-vė, 1927.- 46, [1] p.- tekstas liet., angl. Kišeninis vokiškai-lietuviškas žodynas=Deutsch-litauisches Taschenwörtebuch / dr. A. Šulcas ir J. Talmantas. –1 -sis autorių leid.- [Klaipėda: autorių leid.], 1929.- VIII, 444, [4] p. Tas pat.- [Klaipėda: autorių leid.], 1929 [fak.1935].- 444 , [10] p. Laikraščio kalba ir stilius.- Kaunas: B.l., 1933.- 24 p.- (Žurnalistikos kursai namie). Rusų kalbos vadovėlis mokytis pačiam / E. Gedminaitis, J. Talmantas.- Kaunas: Gutmanas, 1933.- 156 p. Lietuvių kalbos gramatika pratimais / Ig. Malėnas ir J. Talmantas.- Kaunas, 1938-1940. I kl.- [Kaunas]: Spaudos fondas, 1938.- 117 p. Tas pat.- 2-as leid.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1940.- 109, [3] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.749). II kl.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 112 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.741). Lietuvių kalbos gramatika pratimais / Ig. Malinauskas, J. Talmantas.- Kaunas, 1931-1944. II-jam prad. m-klos sk.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1931.- 62,[2] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.522). Tas pat.- 2-asis patais. leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-a, 1933.- 70, [2] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.570). Tas pat.- 3-ias leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.- 70,[2] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 655). Tas pat.- 4-as leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 70, [2] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 742) Tas pat.-V-as patais. leid.- Kaunas: Lietuvos valst. l-kla, 1941.- 75 p.: iliustr. . Tas pat.- VI- tas leidimas.- Kaunas: Valst. l-kla, 1942.- 76 p.: iliustr.


198 III-jam prad. m-klos sk.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1932.- 82, [2] p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.522 (virš.546)). Tas pat.- 2-asis patais. leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1933.- 92, [2] p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.577). Tas pat.- 3-ias leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1937.- 92, [3] p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.686). Tas pat.- 4-as leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1938.- 100 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.706). Tas pat.- V-as patais. leid.- Kaunas: Lietuvos valst. l-kla, 1941.- 100 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Valst. l-kla, 1942.- 100 p.: iliustr. IV-jam prad. m-klos sk. (ir I-jai gimnazijos kl.).- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1932.- 108 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.549). Tas pat.- 2-as patais. leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1933.- 122 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero djos leid.; Nr.581). Tas pat.- 4-as leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1938.- 130, [2] p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.711).- Paantr.: IV- jam prad. m-klos sk. Tas pat.- 5-as leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 131, [1] p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.742).- Paantr.: IV- jam prad. m-klos sk. Tas pat.- IV-tas pat. leid.- Kaunas: Lietuvos valst. l-kla, 1941.- 132 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Valst. l-kla, 1944.- 132 p.: iliustr. Tas pat.- [München: B. l., 1946].- 132 p.: iliustr. V-jam prad. m-klos sk.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.- 112 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.657).- Paantr.: susistem. etimologijos kursas. Tas pat.- 2-asis leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1937.- 112 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.685).- Paantr.: susistem. etimologijos kursas. Tas pat.- 3-ias leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1938.- 123 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.713). Tas pat.- V- tas patais. leid.- Kaunas: Lietuvos valst. l-kla, 1941.- 96 p.: iliustr. Tas pat.- 6-tas leid.- Kaunas: Lietuvos valst. l-kla, 1944.- 95 p. Tas pat.- B. v.: B. l., [1947].- 96 p. V-jam ir VI-jam prad. m-klos sk. (ir II-jai gimnazijos kl.).- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1934.104 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.605). VI-jam prad. m-klos sk.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.- 82 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.661).- Paantr.: Susistem. sintaksės kursas. Tas pat.- 2-as patais. leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1937.- 80 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.687). - Paantr.: Susistem. sintaksės kursas. Tas pat.- 3-ias patais. leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1938.- 86 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.712). Tas pat.- 4-as patais. leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 86 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero djos leid.; Nr.744). Amatininkas: lietuvių kalbos skaitymai bei gramatikos pratimai: Amatų įrankių ir medžiagų žyd. -lietuv. žodynas / J. Kaplanas, J. Talmantas.- Kaunas: Žydų liaud. bankų s-ga, 1939.- 241, [3] p.: ilius-tr.- Dalis teksto žyd. Mūsų mokykla / J. Kaplanas, Ig. Malėnas, J. Talmantas.- Kaunas: G. Gutmano knygynas, 19391940. [D.1].- Elementorius ir pirmieji skaitymai.- 1939.- [4], 106, [1] p.: iliustr. D.2.- Skaitymai III-jam prad. m-los sk.- 1939.- 172 p., [ žml.] lap.: iliustr. Tas pat.- 1940.- 142, [4] p.: iliustr. Pašnekesiai lenkų-lietuvių kalbomis.- Kauna: Ptašeko knygynas, 1939.- 48 p.- Virš. antr.: Trumpas lietuvių kalbos vadovėlis ir pašnekėsiai lenkų-lietuvių kalbomis.- Tekstas liet., lenk. Lietuvių kalbos vadovėlis: skaitiniai, gramatika ir žodynas: gramatikos dalykai išdėstyti lenk. k.Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1940.- 191, [1] p.: iliustr.- Virš. gretut. antr. liet, lenk.


199 Tas pat.- Pakartotas leid.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1940.- 191, [1] p.: iliustr.- Virš. gretut. antr. liet, lenk. Tas pat.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1940.- 191, [1] p.: iliustr.- Gretut. antr. lenk., liet. Lietuvių kalbos vadovėlis: skaitiniai, gramatika ir žodynas: gramatikos dalykai išdėstyti lenk. k. [! žyd.] k.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1940.- 192 p.: iliustr.- Gretut. antr. liet, žyd. II progimnazijos klasės lietuvių kalbos pamokos / paruošė vyr. mok. J. Talmantas.- Kaunas: Savišvietos mokslo įstaiga: V. Kateiva, 1940.- 264 p..- Virš. antr.: Savišvietos neakivaizdinio mokymo lietuvių kalbos pamokos.- Ant. p.: I sąsiuvinis. Skaitymo pamoka: atsp. iš “Lietuvos m-klos”.- Kaunas: Liet. k. ir literatūros mokytojų s-ga, 1940.- 16 p. Trumpa lietuvių kalbos gramatika=Krótka gramatyka języka litewskiego.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1940.- 63, [1] p.- Tekstas liet., lenk. Lietuviškai vokiškas žodynas=Litauisch-deutsches wörtebuch / K. Fulst, A. Scholcas, J. Talmantas.- Kaunas: Valstybinė l-kla, 1943- . D.1.- A-N.- 1943.- 603p. Lietuvių kalbos gramatika. Ketvirtajai prad. m-klos kl. / A. Juška, J. Talmantas.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1951.- 140 p. Lietuvių kalbos gramatika. Prad. m-klos III kl. / J. Kabelka, J. Talmantas.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1951.- 83 p. Lenkų-lietuvių kalbų žodynas.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1955.- 350 p. Litauisch-Deutsches Wörterbuch = Lietuviškai vokiškas žodynas / K. Fulst, A. Scholz, J. Talmantas, J. Paškevičius.- Vilnius: "Vilties" sp., 1992.- XLVIII, 976 p. Vertimai Žydas statinėje: juokingas perstatymas vienoje veikmėje / iš lenkiško vertė Jurgis T. [Jurgis Talmantas?].- Chicago III.: spauda ir lėšomis „Kataliko“, 1913.- 24 p.: vinj. Hauptmanas G. Hanelė: 2 d. svajos poema; vertė J. Talmontas.- Kaunas: Švietimo m-ja, 1921.72 p.- (Skaitymų b-ka; Nr.5). Čechov A. Vyšnių sodas: keturiaveiksmė komedija; vertė J. Talmontas.- Kaunas-Vilnius: “Švyturio” b-vė, 1923.- 67, [1] p.- (Teatro b-ka; Nr.1). Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1966.- 95 p. Hauptamanas G. Vebrinos: 4- veiksmė vagių komedija / G. Hauptmann`as; vertė J. Talmontas.Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1923.- 99 p. Benua P. Atlantidos karalaitės meilė: romanas / laisvai išvertė J. T-tas.- Ryga: “Knygų draugo” b-vė, 1928.- 140 p.- (Pasaulinės literatūros b-ka; Nr.1). Meterlinkas M. Marija Magdelena: 3 v. drama / Maurice`as Maeterlinck`as; išvertė J. T.- Kaunas: Universitetas, 1928.- 90, [2] p.- (“Universitetas”; Nr.3). Šekspyras V. Venecijos pirklys: 5 v. dramos kūrinys W. Shakespeare`as.- [Kaunas]: “Sakalo” bvė, 1928.- 152, [1] portr. lap.: iliustr. Hauptamanas G. Prieš saulėtekį: socialinė drama / Gerhardo Hauptamano.- Kaunas: B. l., 1929.158 p.- (“Universitetas”, Nr.10). Homeras. Homero Ilijada / vertė J. Ralys, ir S. Čiurlionytė-Kymantaitė, P. Žadeikis, ir J. Talmantas.- Kaunas: Švietimo m-jos knygų leidimo komis., 1930.- XX, 469 p., [11] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1962.- 563 p.: iliustr. Kellermann B. Ingeborga: romanas.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1930.- 182 p. Pficneris J. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas / Josef Pfitzner; aut. leidus, Lietuvos univ. prof. Jonui Yčui redaguojant vert. parūpino J. Talmantas.- [Kaunas]: Šviet. m-jos knygų leidimo komis., 1930.- VII, 270, [1] p.- (Šviet[imo] m-jos knygų leidimo komis. leid.; 158 Nr.).


200 Tas pat.- Vilnius: Mintis, 1989.- 313, [1] p. Kormčij L. Taikos dvasia: romanas-legenda.- Kaunas-Ryga: Vlado Butlerio “Gyvenimo m-kla”, 1931.- 239, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Varpas, 1992.- 116, [1] p.- (Nuotykių b-ka; NB). Teresė Kūdikėlio Jėzaus, šventoji. Šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės sielos istorija, jos pačios parašyta: su 10 pav. šalia teksto.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1931.- VIII, 296 p., 10 iliustr. lap.(Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.493). Bretano K. Karti mūsų Viešpaties Kristaus kančia: pagal Dievo tarnaitės Onos Kotrynos Emmerich regėjimus surašyta Klemenso Bretano.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1932.- IV, 244 p. portr.(Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 553). Tas pat.- Chicago: Liet. katalikų spaudos d-ja, 1959.- 349 p.: iliustr. Hatleris F.. Eikite, vaikeliai, prie Jėzaus širdies: patarimai vaikams, kaip melstis į saldžiausią Jėzaus širdį / G. Hatleris SJ.- Kaunas: B. l., [1932].- 32 p.: įsk. virš.: iliustr. Žamas F. Dievas ir vaikai: apsakymėliai pagal aštuonis palaiminimus: pirmosios komunijos atminimas / Francis Jammes.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1932.- 62, [1] p.: iliustr.- (Š.[v.] Kazimiero d-jos leid.; Nr.540). Krane A. von. Didžioji nusidėjėlė=Magna peccatrix: romanas / A. Kranė.- Kaunas: Knygynas “Pavasaris”, 1932.- 260 p.- (“Pavasario” knygyno leid.; Nr.2). Tas pat.- [Marijampolė]: Ardor, 1995.- 216 p. Minclovas S. Daina apie sakalą: romanas / Sergijus Minclovas.- Kaunas: Vytauto Didžiojo laikų ist. romanas.- Kaunas: Vytauto Didžiojo k-tas, 1932.- 209 p. Tas pat.- [Kaunas?]: Victoria, 1991.- 219 p.: iliustr. Mlinarčikas J. Religiniai pasikalbėjimai su mažais vaikais bažnyčioje, namie ir mokykloje: [2 d.] / kun. dr. Mlynarčyk`as.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1933. D.1.- 384 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.544 (virš. Nr.566)). D.2.- 310 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.568). Solovjovas V. Šventosios istorijos filosofija: tyrimas pasaulio kelio į tikrąjį gyvenimą.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1933.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.531). [T.1]: Pirmąsias IV knygas išvertė Stasys Dabušis, V-ją Jurgis Talmantas; Leidėjų prakalbą ir Vl. Solovjovo biografiją pridėjo prel. A. Dambrauskas.- XLV, 249, [1] p. T.2: Pirmąsias IV knygas išvertė Stasys Dabušis, V-ją Jurgis Talmantas; Leidėjų prakalbą ir Vl. Solovjovo biografiją pridėjo prel. A. Dambrauskas.- 350 p. Karbonelis J. Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Teresė kūdikių pavyzdys J. Carbonel, SJ.- Kaunas: “Pavasario” knygynas, 1934.- 140, [2] p.- (“Pavasario” knygyno leid.; 3 Nr.). Obri J. B. Mergystės pašaukimas / J. B. Aubry; vertė J. T.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1935.69 p.- (Šv. Kazimiero d-jos, leid., Nr.631). Leiskite mažutėlius pas mane ir kiti apsakymėliai.- [Kaunas]: “Pavasario” knygynas, 1936.- [1], 16 p., įsk. virš. Našlaitė Marijama.- [Kaunas]: “Pavasario” knygynas, 1936 [fakt. 1935].- 15 p. Stokis ir vaikščiok.- [Kaunas]: Pavasario knygynas, 1936 [fakt. 1935].- [1], 16 p.: įsk. virš. Šekspyras V. Karalius Lyras: 5 v. tragedija; išvertė, įžanga ir komentarais aprūpino J. Talmantas.- [Kaunas]: Spaudos fondas, 1936.- 294 p.: portr.- (Literatūros panteonas; Ns.19). Uminskis V. Į kitą planetą: apysaka jaunuomenei; iš IV leidimo išvertė J. Talmantas.- Kaunas: Spaudos fondas, 1936.- 206 p., [6] iliustr. lap. Vernas Ž. 20 000 mylių jūros gelmėmis: [2d.] / Jules Verne; išvertė ir žodynėlį pridėjo J. Talmantas.- [Kaunas]: “Šviesos” knygynas, [1936]. D.1.- 304 p.: iliustr. D.2.- 343, [7] p.: iliustr. Vaikų šventė.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, [1936].- [9] p., įsk. virš. Czernas M. Judo klastos: romanas / Mikolaj Czerny.- Kaunas: išleido ir spaudė “Šviesos” sp., 1937.- 360 p.


201 Gražaus elgimosi pagrindai mokyklinei jaunuomenei.- Kaunas: “Pavasario” knygynas, 1937 [fakt.1936].- 96 p.- (“Pavasario” knygyno leid., Nr.11). Krylovas I. Pasakėčios J. Krilovo.- [Kaunas]: Sakalas, 1937 [fakt. 1936].- 64 p.: iliustr. Gyvuliai ūkininko kieme.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, [1938].- 11 p., įsk. virš.: iliustr. Hervigas F. Šventasis Sebastijonas iš Veddingo: legenda / F. Herwig.- Kaunas: Šv. Kazimiero dja, 1938 .- 68 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.694). Oračevskis Č. Mokymosi metodika.- Kaunas: Savišvieta, 1938.- 87, [1] p. Revizorius: M. Gogolio 5 v. komedija.- [Kaunas: Valstybės teatras, 1939-1939]. 1938. V. 17 [programa].- [1938.- (Kaunas]: A. Narkevičiaus sp.).- 1 lankstinys (6 p.).- (Valstybės teatras. 1937-1938 sezonas). 1939-II-2 [programa].- [1939].- (Kaunas: M. Adomavičiaus sp.).- 1 lankstinys (6 p.).- (Valstybės teatras. 1938-1939 sezonas). Tvenas M. Princas ir elgeta / Markas Tvainas; atpasakojo [vertė] jaunimui J. Talmantas.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, [1938].- 311, [1] p.: iliustr. Korčakas J. Atkaklus berniukas: Liudviko Pastero gyvenimas.- Kaunas-Marijampolė: „Dirvos“ b-vė, [1939].- 143 p.: iliustr.- (“Dirvos” b-vės leid.; Nr.517). Kosak-Ščucka Z. Balduinas IV raupsuotasis karalius: ist. Apysaka / Sofija Kossak.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 378, [3] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.735). Tas pat.- Vilnius: Liktarna, 1992.- 192 p. Tūkstantis ir viena naktis: arabų pasakos.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1939.- 119, [1] p.: iliustr. Pero Š. Perro pasakos.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1940 [fakt. 1939].- [1] iliustr. lap., 93, [3] p.: iliustr. Levašovas M. A. Patranka: [eilėraščiai].- Vilnius]: Lietuvos LKJS Vilniaus m. k-tas, [1945].- 1 lap., sulankst. į 12 p., su iliustr. Levašovas M. A. Turistui: [eilėraščiai].- Vilnius: Lietuvos LKJS Vilniaus m. k-tas, [1945].- 1 lap., sulankst. į 12 p., su iliustr. Furmanovas G. Čapajevas: [apysaka] / Dmitrijus Andrejevičius Furmanovas.- Kaunas : Raudonoji vėliava, [1940]. D.1.- 1940.- 233 p. Tas pat..- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, 1945-1946. D.1.- 1945.- 236 p. D.2.- [1946].- 227 p. Tas pat.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, [1948].- 403 p.- (Pigioji b-ka). Tas pat: antr.: Čiapajevas.- Vilnius: Vaga, 1966.- 350 p. Tas pat: antr.: Čiapajevas.- Vilnius: Vaga, 1982.- 271 p.: iliustr. Oparinas A. I. Dabartinės pažiūros į gyvybės atsiradimą: [paskaita].- Kaunas: Valst. enc. žod. ir mokslo l-kla, 1948.- 28 p. Vavilovas S. Trys dešimtys metų tarybiniam mokslui: [paskaita].- Kaunas]: Valst. enc. žod. ir mokslo lit. l-kla, 1948.- 42 p. Anapskis N. Smulkmenų kaina.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1951.- 68 p. Karnišinas A. Vėjas ir jo panaudojimas.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1952.- 64 p.: iliustr.- (Mokslo popul. b-ka). Kolobkovas N. Oras ir jo numatymas.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1952.- 52 p.: iliustr., žml. Trifonova T. Tarybinė literatūra kovoje už taiką ir demokratiją: viešosios paskaitos stenograma / vertė J. Rozga, J. Talmantas.- Vilnius: Valst. polit ir moksl. lit. l-kla, 1952.- 36 p.- (Visasąj. polit. ir moksl. žinių skleid. d-ja, Leningrado sk.). Tarpmiestinių telefonų-telegrafo linijų prižiūrėtojas: vadovėlis masinių profesijų ryšininkams / A. Gumelia, J. Kirilovas, N. Luskinovičius.- Vilnius: Profleidykla, 1954.- 263 p.: iliustr.


202

Vytautas TARVAINIS (1924-1948) Poetas. Gimė 1924 m. Nevarėnuose (Telšių raj.). Mirė 1948 m. JAV. Baigęs pradžios mokyklą, įstojo į Telšių gimnaziją. Dalyvavo skautų organizacijoje, bendradarbiavo spaudoje, kūrė eilėraščius. 1940 m. atėjus sovietų valdžiai, suimtas ir kalintas Telšiuose. Apie 1944 m. emigravo į Vokietiją, vėliau į JAV. Knyga Gyvenimas laša: eilės.- Seligenstadt`as prie Wuerzburgo, 1947.- 63 p.

Juozas TARVYDAS (1900-1973) Literatūros tyrinėtojas, kritikas, pedagogas, vertėjas. Gimė 1900 sausio 18 d. Palioniškiuose (Plungės raj.). Mirė 1973 m. kovo 23 d. Kretingoje. 1919-1921 m. mokėsi Plungės, 1921-1924 m. Telšių gimnazijose, 1924-1928 m. studijavo Lietuvos universitete Teologijos-filosofijos fakultete. Mokytojavo Plungėje, Kretingoje, Rokiškyje, Raseiniuose 1951-1955 m. ištremtas į Krasnojarsko kraštą. 1956 m. grįžo iš Sibiro įsikūrė Liškiavoje, vėliau Kretingoje. Dirbo Kretingos muziejuje. Paskelbė straipsnių ir recenzijų, studiją apie Šatrijos Raganą (1931), redagavo jos Raštų t. 7 (1939), parašė pjesę “Per audrą” (past.1925). Bendradarbiavo „Atheneum“, „Lietuvos mokykloje“, „Židinyje“, „Lietuvyje“, „Ryte“, „Ateityje“, „Suvažiavimo darbuose“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: J. Žgrs., Tautietis, Titnagas, Vytardas, J. Žagaras ir kt. Knygos M. Pečkauskaitė ir jos kūryba.- [Kaunas], [1932].- Atsp. iš “Athenaeum”, 1931, t.2.- Aprašyta pagal kn.: Lietuvių enciklopedija. T.30. Bostonas, 1964. M. Pečkauskaitės pedagoginė praktika.- [Kaunas], [1934].- Atsp. iš “Athenauem”.- Aprašyta pagal kn.: Lietuvių enciklopedija. T.30. Bostonas, 1964. M. Pečkauskaitė ir Povilas Višinskis.- [Kaunas], [1935].- Atsp. iš “Athenauem”, 1935, t.6.- Aprašyta pagal kn.: Lietuvių enciklopedija. T.30. Bostonas, 1964. Šatrijos Raganos “Viktutės” šaltiniai: M. Pečkauskaitės dienoraščių medžiaga.- [Kaunas]: B.l., [1937].- 40 p.- Tekst. liet. lenk.- Atsp. iš “Athenauem”, 1937, t.8. Jaunųjų literatūros bičiulių ugdymas vidurinėje mokykloje.- Kaunas: Šviesa, 1972.- 135 p.: brėž. - (Knyga mokytojui). Vertimai


203 Keršenšteineris G. Auklėtojo siela / prof. dr. Jurgis Kerschensteineris. Kaunas: Š. Kazimiero dja, 1938.- 111 p.- (Š. Kazimiero d-jos leid.; Nr.679). Vornaras J. Garniukas ir Šyvukas: [pasaka].- Vilnius: Vaga, 1975.- 48 p.: iliustr.

Zenta TENISONAITĖ-HELLEMANS (1925-2001) Poetė, vertėja. Gimė 1925 m. sausio 10 d. Telšiuose. Mirė 2001 m. kovo 11 d. Edegenfe (Belgija). 1942 m. baigė Telšių gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti medicinos. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyveno Belgijoje. Išvertė į lietuvių kalbą flamandų poetų ir lietuvių poetų kūrybos į flamandų kalbą. Sudarė antologiją “Een steen heeft geen hart” (“Akmenėlis turi šaltą širdį”, 1971). Knygos Pavasaris ir aš: eilėraščiai.- London: Nida, [1973].- 47, [2] p. Tas pat.- London: Nida press, 1978.- 49 p. Šviesos iliuzijos: eilėraščiai.- London: [Nida], 1975.- 55, [3] p. Vieniši vėjo vaikai: eilėraščiai.- London: Nida Press, 1979.- 47, [1] p. Vertimai XX-ojo amžiaus nederlandų poezijos rinktinė = Een keuze uit de Nederlandse poezie in de twintigste eeuw.- London: Nida Press, [1973].- 175 p. Timmermans F. Adagio: eilėraščiai / Felix Timmermans.- London: Nida, [1979].- 45 p. Tas pat / Feliksas Timermanas.- London: Nida, 1990.- 45 p.

Aleksandras TENISONAS (1898-1986) Girininkas, vertėjas. Gimė 1898 m. balandžio 21 Lapmežiuose (Latvija). Mirė 1986 m. gruodžio 22 d. Edegene (Belgija). 1902 m. gyveno Pušinėje (Telšių raj.) netoli Varnių. 1909 m. baigė Tverų mokyklą, mokėsi Rygos gimnazijoje, 1917 m. Petrogrado universitete. 1919-1920 m. mokytojavo Telšių gimnazijoje. Nuo 1922 m. buvo Plungės, o nuo 1931 m. Telšių girininku. 1944 m. pasitraukė Vokietijon. Nuo 1947 m. gyveno Belgijoje, Antverpene. Bendradarbiavo išeivijos spaudoje. Į nyderlandų kalbą išvertė 92 lietuvių pasakas. Sudarė ir išvertė lietuvių literatūros novelių almanachą “Korte Verhalen”. Taip pat išvertė kūrinių iš latvių kalbos. Knyga


204 Žemaitijos girių takais = In the forest of Žemaitija (Samogitia): [atsiminimai].- Čikaga: Lietuvos miškininkų s-gos išeivijoje miškų literatūrai leisti fondas, 1975.- 366 p.: iliustr., portr.- (Lietuvos miškininkų s-gos išeivijoje miškų literatūrai leisti fondo leid.; Nr.5). Vertimas Kušneris P. I. (Knyševas). Pietryčių Pabaltijo etninė praeitis = The Southest Baltic: An ethnic history: Ist. etn. teritorijos studija: Mažoji Lietuva.- Chicago: Liet. miškininkų s-ga, 1979.- 224 p., 1 žml. lap., atsk. žml. lap.: iliustr. lent., žml.- Dalis teksto angl., vok. k.

Artūras TEREŠKINAS (g.1965) Poetas, literatūros tyrinėtojas. Gimė 1965 m. rugsėjo 18 d. Telšiuose. 1983 m. baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą. Vilniaus universitete 1990 m. baigė lituanistikos studijas.Dirbo Lietuvos MA Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Nuo 1991 m. studijavo Ilinojaus ir Harvardo universitetuose. Nuo 2000 m. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas. Literatūros tyrinėjamams mėgina taikyti modernios psichoanalizės, feminizmo teorijos. Kūryba spausdinta „Komunizmo švyturyje“, „Moksleivyje“, “Metmenyse”, “Nemune”, “Jaunimo gretose”, “Aušrinėje” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Grindinio žuvys: eilėraščiai.- Kaunas: Orientas, 1991.- 93, [1] p.- (Debiutai). Absonia: [eilėraščiai].- Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1995.- 70 p.: iliustr. Esė apie skirtingus kūnus: kultūra, lytis, seksualumas.- Vilnius: Apostrofa, [2007].- 287, [1] p.: iliustr. Kūno žymės: seksualumas, identitetas, erdvė Lietuvos kultūroje.- Vilnius: Baltos lankos, 2001.173, [2] p.: iliustr. Vyrai, vyriškumo formos ir maskulinizmo politika šiuolaikinėje Lietuvoje: mokslinis-mokomasis leidinys; Vilniaus universitetas. Lyčių studijų centras.- Vilnius: [Sapnų sala], 2004.- 47, [1] p. Sociologijos teorijos: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] / Vylius Leonavičius, Zenonas Norkus, Artūras Tereškinas; Vytauto Didžiojo universitetas.- Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.- 391, [1] p.: iliustr. Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje.- Vilnius: "Baltų lankų" leidyba, [2011].319, [1] p.: iliustr., diagr.

Juozas TIJŪNAITIS žr. Juozas TIJŪNAITIS-LAURINAVIČIUS Jurgis TOLOVINSKIS (apie 1795-1869) Kunigas. Gimė apie 1795 m. Užnemunėje. Mirė Vilniuje 1869 m.


205 Mokėsi Marijampolėje, 1815-1818 m. Vilniaus universitete. 1818-1819 m. buvo Varnių kunigų seminarijos profesorius, vėliau dirbo Kraslavoje, 1824-1830 m. vėl dirbo Varniuose. Nuo 1831 m. dirbo Vilniuje. Rankraščiu paliko Lietuvišką katekizmą.- 1824?.

Aleksandras TORNAU (1895-1938) Advokatas. Gimė 1895 m. Adakavoje (Tauragės raj.). Mirė 1938 m. rugpjūčio 15 d. Kaune. Mokėsi Mintaujos ir Petrapilio gimnazijose, Peterburgo politechnikos mokykloje, karo mokykloje (Rusijoje) ir Vytauto Didžiojo universite.1-jo pasaulinio karo metu tarnavo karininku rusų kariuomenėje, buvo rumunų fronte. Lietuvos nepriklausomybės karo metu buvo Telšių apskrities karo intendantu, veikė savivaldybes organizuojant. I ir II seimų narys. Darbavosi kooperacijoje, dalyvavo „Žemaitūkio“ įsteigime, „Žemaičio“ savaitraščio Telšiuose įkūrime, 19251933 m. bendradarbiavo šiame laikraštyje. Kurį laiką buvo Telšių burmistru. Advokatavo nuo 19291932 m. Telšiuose, nuo 1932 m. iki mirties Kaune. Už politinę veiklą 1927 m. buvo 3 mėnesiams išsiustas į Varnių (Telšių raj.) koncentracijos stovyklą. Bendradarbiavo „Lietuvių balse“, „Naujoje Lietuvoje“, „Varpe“, „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos ūkininke“, „Žemaityje“, „Liaudies varpe“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Dažniausiai pasirašinėdavo A. Rimkūno slapyvardžiu. Knygos Valstiečių liaudininko frakcijos atstovo Tornau kalba seime: (dėl 1923 m. biudžeto VII. 6 d. 23 m. X seimo posėdy).- Kaunas: B. l., [1923].- 8 p. Valstiečių liaudininkų ideologiniai pagrindai: (santr. pranešimo, daryto L.V.L.S. ideolog. klausimams studijuoti komisijoje).- Telšiai: [„Perkūno“ sp.], 1932.- 16 p.

Jurgis TORNAU (1919-2005) Literatūros tyrinėtojas, prozininkas, bibliotekininkas, vertėjas. Gimė 1919 m. birželio 28 d. Telšiuose. Mirė 2005 m. lapkričio 20 d. Vilniuje. 1938 m. baigė Telšių Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnaziją, baigė Antano Smetonos karo mokyklą (jaunesniojo leitenanto laipsniu). Karo metais tarnavo 16-oje lietuviškoje divizijoje. 1949 m. baigė Sąjunginį neakivaizdinį teisės institutą Maskvoje.1947-1952 m. dirbo “Tiesos”, 1962-1968 m. žurnalo “Mokslas ir gyvenimas” redakcijose, 1953-1962 m. valstybinės grožinės literarūros leidyklos vyriausias redaktorius, 1968-1985 m. Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius. seniausių universitete saugomų rankraščių bei knygų restauravimą. Parengė ir 1970 m. išleido albumą „Vilniaus valstybinis universitetas“. Slapyvardžiai: A. Telšys, Jurkštas Jurg., A. Rimkūnas. Knygos Romano autoriaus rūpesčiai.- Vilnius: Vaga, 1966.- 218, [2] p. Žveng žirgelis: ist. nuotykių romanas / A. Telšys.- Vilnius: Vaga, 1985.


206 D.1.- 439 p. D.2.- 296 p. Tarška barška pentinėliai: romanas / A. Telšys.- Vilnius: Vyturys, 1990.- 299, [2] p. Vertimas Simonovas K. Dienos ir naktys: [romanas].- Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, [1947].- 334 p.

Irena TUMAVIČIŪTĖ (g.1946) Germanistė, vertėja, publicistė, filologė. Gimė 1946 m. sausio mėn. Dirmeikiuose (Telšių raj.). 1947 m. ištremtą į Sibirą Tomsko sritį (Rusijos respublika). 1958 m. grįžo į Lietuvą. Baigė Vilniaus valstybinį universitetą. Dirba Vilniaus universitete. Verčia iš vokiečių kalbos ir į vokiečių kalbą. Vertimai Jakelaitis V. Die Liderfeste / Vytautas Jakelaitis; [aus dem litauischen von Irena Tumavičiūtė und Daiva Žalėnienė].- Vilnius: Mintis, 1984.- 90, [2] p., [24] iliustr. lap. Saja K. Das Märchen von den cwei Königen / Kazys Saja; übers aus dem lit. Irena Tumavičiūtė; iliustr. I. Žviluvienė.- Vilnius: Vyturys, 1987.- 22, [2] p.: iliustr.- (Vyturiukas). Tapinas L. Lexikon litauischer filmkünstler / Laimonas Tapinas; aus dem lit. Irena Tumavičiūtė.Vilnius: Mintis, 1988.- 167 p.: iliustr. Polis J. Lietuvos pajūris=Die Litauische Ostseeküste=Lithuanian seaside: albumas / J. Polis; vert. Irena Jomantienė, Irena Tumavičiūtė.- Vilnius [J. Polio leidybos sk.], 1996.- 126, [2] p.: iliustr.- Gret. tekstas anglų, vokiečių k. Bonhoferis D. Pasipriešinimas ir nuolankumas: laiškai ir užrašai iš nelaisvės / Dietrich Bonhoefer.- Vilnius dialogo kultūros institutas, 1999.- 199, [1] p. Jungas K. V. Pscihonalizė ir filosofija: rinktinė / Carl Karl Gustav Jung; vertė Zigmas Ardickas, Oresta Rėgailaitė, Kazimieras Seibutis, Irena Tumavičienė.- Vilnius: Pradai, 1999.- 438, [2] p.: portr.- (Filosofijos klasika: didžioji serija). Lietuvos krikščionėjimas Vidurio Europos kontekste = Die Christianisierung Litauens im mitteleuropäischen Kontext: straipsnių rinkinys: tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto 750-iems jubiliejiniams metams, medžiaga, Vilnius, 2001 m. rugsėjo 26 -27 d. / vertė Klaus Berthel, Irma Daugvilaitė, Irena Tumavičiūtė.- Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005.- 383, [1] p.: portr.- Gretut. tekstas liet., vok. Bayer T. Pavojinga moteris: romanas.- Vilnius: Mūsų knyga, 2007.- 190, [1] p. Partisanen / Juozas Lukša; aus dem Litauischen von Markus Roduner; [Übersetzungsmitarbeit: Irena Tumavičiūtė].- Langenthal: BaltArt Verlag, 2010.- 351 p.: iliustr., faks., žml.


207

Edvardas TURAUSKAS (1886-1968) Žurnalistas, diplomatasvertėjas. Gimė 1886 m. spalio 30 d. Endriejave (Klaipėdos raj.). Mirė 1968 m. rugsėjo 12 d. Paryžiuje (Prancūzija). Mokėsi Endriejave. 1909 m. įstojo į Telšių keturklasę miesto mokyklą, tačiau baigęs joje dvi klases 1911 m. persikėlė į Telšių gimnaziją, 1914 m. joje baigė šešias klases. Vokiečiams užėmus Telšius pavasarį iš jų pabėgo. 1917 m. Voronežo (Rusija) gimnazijoje. 1917-1918 m. studijavo Petrapilyje, vėliau Friburgo (Šveicarija) universitete. LR III seimo (1926-1927) narys. 1927-1928 m. buvo dienraščio „Rytas“ vyr. redaktorius.1928-1934 m. „Eltos“ direktorius. Dirbo Lietuvos pasiuntinybėse Berne ir Prahoje. Nuo 1947 m. iki mirties gyveno Paryžiuje. Bendradarbiavo „Ateityje“, „Ateities spinduliuose“, „Lietuvių balse“ (Peterburgas), „Lietuvoje“, „Lietuvos aide“, „Naujoje romuvoje“, „Bangose“, „Mūsų laikraštyje“, „Mūsų rytojuje“, „Mūsų Vilniuje“, „Ryte“, „Tiesos kelyje“, „Židinį“, „Darbininke“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Vardo forma: Ed., Eduardas. Slapyvardižžiai: E. T., Argus, mokinys, Mok-vis, Žvagėnas Ed. ir kt. Knygos Tauta ir krikščionybė / E. T.- [Marijampolė]: „Šaltinis“, 1928.- 8 p.- (Saltinio [!Šaltinio] knygynėlis; Nr.9). Telegramų agentūrų biūrai / Dr. Ed. Turauskas.- Kaunas: B.l., 1933.- 23, [1] p.- (Žurnalistikos kursai namie). Lietuvos nepriklausomybės netenkant: įvykiai.- Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1974.280 p., [4] iliustr. lap. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 288 p., [4]: iliustr. lap. Vertimai Tautų sąjungos sandora / sandoros vert. su orig. suderino Ed. Turauskas.- [Kaunas]: B.l., [1922].16 p. Katalikų veikimo kodeksas: sudėstytas pagal enciklikas ir kitokius popiežių raštus / Parašė teol. ir bažnyčios teisių d-ras kun. Guerry; išvertė E. T.- Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1928.- IX, 107 p. Olivje-Martinas F. Prancūzų revoliucija ir korporatinė organizacija / Olivier-Martin.- Kaunas: VDU Teisių fak., 1931.- 16 p.- (Teisės m. b-ka; Nr.7). Magnin E. Katalikų politinės laisvės ir pareigos pagal popiežių mokymus: atsp. iš “Tiesos kelio” / prof. E. Magnin; išvertė Ed. Turauskas.- Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1932.- 46 p. Tautų sąjungos tikslai ir santvarka.- Kaunas: Vyr. tautų s-gos sekratrijatas mokytojams naudotis, 1932.- 112 p.


208

Violeta UDELCOVIENĖ (g.1962) Muzikė. Gimė 1962 m. birželio 3 d. Telšiuose. 1980 m. baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą. Mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje ir Klaipėdos universitete. Nuo 1981 m. dirba Telšių muzikos mokykloje. Knyga O aš tau pasaką seku: [dainelių rinkinys / iliustr. K. Udelcovaitė].- Šiauliai: [UAB “Rašteka], 2002.- 40 p.: iliustr., nat.

Matas UNTULIS (1889-1952) Pedagogas, kraštotyrininkas, publicistas, vertėjas. Gimė 1889 m. rugsėjo 21 d. Rumšaičiuose (Skuodo raj.). Mirė 1952 m. rugsėjo 9 d. Lėlėnuose (Rietavo raj.). 1909 m. baigė Liepojos gimnaziją, 1909-1912 m. studijavo teisę Kijevo universitete, 1915 m. eksternu baigė Saratovo universitetą. 1916-1917 m. dėstė lietuvių kalbą lietuvių pabėgėlių mokykloje Velikije Luki, Rusijoje. 1918-1920 m. dirbo Telšių „Saulės“ gimnazijoje lietuvių kalbos mokytoju. Lietuvos steigiamojo Seimo (1920-1922) narys. 1923-1937 m. Švenčionių, Palangos, Ylakių gimnazijų direktorius. Nuo 1927 m. Lietuvos mokslo draugijoje vadovavo lietuvių kalbos žodžių ir tautosakos rinkimui.1945-1952 m. dirbo Lietuvių kalbos institute. Užrašė apie 80 000 žodžių, daugiau kaip 5000 įvairių žanrų tautosakos kūrinių, surinko nemažai materialinės kultūros eksponatų. Priklausė Lietuvių laisvamanių draugijai, dalyvavo Šiauliuose įkurtos „Kultūros“ bendrovės veikloje. Parašė knygą „Lenkai esame ar sulenkinti lietuviai!“ (1930 m. lenkų k.). Bendradarbiavo „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos ūkininke“, „Aušrinėje“, „Vilniaus žodyje“, „Kultūroje“, JAV lietuvių laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: M. U., autorius, Leliūna, Mažas Ūkininkas, Šatiškis, Unt. ir kt. Knygos Kaip klydo neklaidintieji, arba Kodel aš balsuoju už valstiečius liaudininkus?: Inkvizicijos metų vaizdelis.- Kaunas: B. l., 1925.- 16 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Aut. leid, 1925.- 16 p. Neleisk vaikų į mokslus! / Parašė ir išleido Autorius [Matas Untulis].- Kaunas: Aut. leid, 1926.32 p.


209 Aš viską žinau: skaityk mane: Visiems reikalingas žodynas Untulio surinktas.- Kaunas: B. l., 1927.- 360, [2] p. Kodėl prarastas Vilnius?- Chicago, III.: „Naujienų“ leid. ir sp., 1931.- 56 p. Nuo Perkūno iki bazilikos / Untulis ir Laisvūnas [Jonas Minius].- Kaunas: Laisvamanių etinės kultūros dr-ja, 1938.- 103 p. Vertimai Szezawińska J. Naudingo žmogaus gyvenimas / pagal lenkišką sudėjo M. Untulis.- Brooklyn (N.Y.): „Vienybės lietuvninkų“ spauda ir lėšomis, 1916.- 44 p. Voinič E. L. Gylys: romanas / Voinič; M. Untulio redaguotas.- Kaunas: Liet. kultūros s-gos fondas suaugusiems šviesti, 1929.- 107 p. Valsčiaus ponai: vieno v. juokai su dainomis / Sulietuvino M. Untulis.- Telšiai: M. G., [Sp. „Jaasin“] 1938.- 44 p.

Vaclovas URBAITIS (1941-2007) Teisininkas. Gimė 1941 m. vasario 14 d. Pakalniškiuose (Radviliškio raj.). Mirė 2007 m. sausio 19 d. Telšiuose. 1959 m. baigė Šeduvos vidurinę mokyklą, 1962 m. Vilniaus kultūros – švietimo technikumą, 1970 m. Vilniaus Universitetą. Iki 1976 m. dirbo teisėju Tauragėje. 1977-1992 m. dirbo Telšių rajono juridinės konsultacijos vedėju, advokatu. Knyga Išsakyti nemoku aš žodžiais…. - [Telšiai?], 2001.- 106 p.

Pranciškus URBONAVIČIUS (1868-1941) Religinių raštų autorius, vertėjas, kunigas. Gimė 1868 m. rugsėjo 18 d. Baubliuose (Kretingos raj.). Mirė 1941 m. gegužės 27 d. Salantuose (Kretingos raj.). 1878-1885 m. mokėsi Paurupės (Rucavos. Latvija) dvare privačioje triklasėje mokykloje, vėliau Liepojos vokiečių gimnazijoje, 1885-1889 m. Kauno kunigų seminarijoje. 1889-1891 m. buvo “Žemaičių ir Lietuvos apžvalgos” aktyviu bendradarbiu faktiškuoju redaktoriumi, platino iš Rytprūsių atgabentą spaudą. 1891-1896 m. kunigavo Plungėje, 1896 m. Jelgavos gimnazijos klebonas, 1897 m. kunigavo Kaune, 1898-1901 m. Jonavoje, 1901-1905 m. Klovainiuose, 1905-1926 m. Salantuose. Nuo 1926 m. buvo Telšių Vyskupijos generalvikaru. Bendradarbiavo “Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje”, “Šviesoje”, “Viltyje”, “Šaltinyje”, “Žemaičių prieteliuje” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Jurgis Bajoraitis, Jurgis, Butp., Bt., Lietuvos Sūnus, iš L., Proncelė, Tarauta Gintautas, Kup., Kupranas, Pr. Vytautas, Vytautas, Prancelė ir kt.


210 Knygos Evangelijos ant nedėldieniu ir visu szvencziu isztisu metu.- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1890].275 p.: iliustr.- Antr. p. išleidimo duomenys: Vilniuje: spaustuveje Juzapo Zavadzkio, 1857.- Gretut. tekst. lenk. Tas pat.- Tilžė: O. Mauderodės sp., [1900].- 275 p.: iliustr.- Gretut. tekstas lenk. Tas pat.- Tilžėje: lėšomis Otto v. Mauderodės sp., 1904.- 272? p.: iliustr.- Gretut. tekstas lenk. Tas pat.- Tilžėje: lėšomis Otto v. Mauderodės sp., 1909.- 240 p.: iliustr.- Gretut. tekstas lenk. Sesutei-rutelei: patarimai ir pamokymai musų mergaitėms / Iš vok. perdirbo Kupranas.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1920.- 77, [1] p.- (Šv. Kazimiero d-ijos leid.; Nr.273). Tas pat.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1927.- 105, [2] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 433). Broliukui-dobilėliui: patarimai ir pamokymai musų vaikinams / Iš vok. perdirbo Kupranas.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1922.- 98, [1] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.324). Žinotina, tikėtina, darytina: savo parapijiečiams parašė Kup.- Klaipėda: B. l., 1925.- 92, [2] p. Apie moterystę.- Kaunas, 1927.- Aprašyta pagal “Bibliogr. žinios”, 1933, nr.5. Šventoji valanda.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1934.- 236 p. Vertimai Morkus ir Aurelionas: apysaka isz pirmų amžių krikszczionystės / vertė Vytautas [P. Urbonavičius].- Tilžėje: Spausdinta pas Otto v. Mauderode, 1899.- 82 p.: vinj. Szirdis žmogaus Bažnyczia Dievo arba lizdu piktų dvasių. Iszreikszta deszimcziu paveikslu / Lenkiszkai sutaisė Kun. K. Mikulskis lietuviszkai vertė P. isz L. [P. Urbonavičius].- Bitėnai: M. Jankaus sp., 1900].- 64 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: Kasztu ir spauda Juozapo Za-vadzkio. Tas pat.- Niujorkas: Amerikos relig. raštų d-ja (American Tract Society), [1900?].- 56 p.: iliustr. Tas pat.- Niujorkas: Amerikos relig. raštų d-ja (American Tract Society), [1901?].- 57 p.: iliustr. Tas pat.- Bitėnai: Spaustuvėje M. Jankaus, 1903.- 56 p.: iliustr. Tas pat.- Bitėnai: M. Jankaus sp., 1904.- 64 p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Bitėnai: kašta ir spauda M. Jankaus, 1905.- 56 p.: iliustr. Tas pat.- Bitėnai: spauda ir kašta M. Jankaus, 1906.- 48 p. Fecht F. Leiskite mažučiams ateiti prie manęs: patarimai ir maldos laukiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyvenimo dienos: [pirmosios Komunijos] / pagal kun. Fechtą sutaisė KUPranas.- Vilnius-Seinai, 1908-1910. D.1.- Vilnius: M. Kuktos sp., 1908.- 277 p.- Virš. išleid. metai: 1910. D.2.- Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp., 1910.- 150 p. Rathgeberis A. M. Man šviečia saulė: sodžiaus jaunimui / pagal H. M. Rathgeberį parašė Kupranas.- Kaunas: Šv. Kazimirero d-ja, 1925.- 192 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.394). Todėl žmogus paliks savo tėvą ir motiną ir laikysis savo moteries.- Klaipėda, 1927.- 27 p. Mayeras J. Spinduliai / Pagal J. Mayerą Kupranas.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1931.- 247 p.

Ilona URBONAVIČIŪTĖ žr. Ilona URBONAVIČIŪTĖ-BUMBLAUSKIENĖ Jonas USAČIOVAS (g.1920) Prozininkas.


211 Gimė 1920 m. gruodžio 5 d. Juozapave (Telšių raj.). Mokėsi Jonavos gimnazijoje. 1942-1943 m. Raudononosios armijos 16-os Lietuviškos divizijos karys, po karo partinis darbuotojas. 1958 m. baigė M. Gorkio literatūros institutą. 1949-1961 m. dirbo partinį ir administracinį darbą Alytuje, Kalvarijoje, Skuode. Nuo 1961 m. gyvena Vilniuje. Knyga Nemunas laužia ledus: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956.- 447 p.: iliustr.

Gediminas VAGNORIUS (g.1957) Ekonomistas, politikas, Kovo 11-osios akto signataras, memuaristas. Gimė 1957 m. birželio 10 d. Vilkaičiuose (Plungės rajone). Nuo 1962 m. gyveno Telšiuose. 1975 baigė Telšių 4-ają vidurinę mokyklą studijavo ekonomiką Vilniaus Gedimino technikos universitete, kurį baigė 1980 metais. Vėliau tęsė studijas šio Universiteto doktorantūroje ir 1987 m. tapo ekonomikos daktaru. 1988-1990 metais dirbo Lietuvos Mokslų Akademijos Ekonomikos institute. Išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą, 19921996 m., 1996-2000 m. ir 2000-2004 m. kadencijų Seimus. Buvo ministras pirmininkas III ir VIII Vyriausybėse. 1993-1999 m. Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) Valdybos pirmininkas. 2000 m. įkūrė Nuosaikiųjų konservatorių sąjungą. Šiai kartu su Jaunųjų krikščionių demokratų lyga susijungus į Krikščionių konservatorių socialinę sąjungą, tapo pastarosios pirmininku. Knyga

Valstybės kūrimas – misija (ne)įmanoma: [slapti faktai].- Vilnius: [Lietuvos tarptautinių politinių ir ekonominių santykių institutas], 2010.- 129, [2] p.: iliustr., faks., portr.

Antanas VAIČIUS (1926-2008) Kunigas, memuaristas. Gimė 1926 m. balandžio 5 d. Geidučiuose (Skuodo raj.). Mirė 2008 m. lapkričio 25 d. Telšiuose. Mokėsi Šačių, Mosėdžio pradinėse mokyklose.1943 m. baigė Skuodo gimnaziją. 1943–1946 m. studijavo Telšių kunigų seminarijoje. 1951-1952 m. dirbo Plungėje vikaru, 1952-1954 m. Klaipėdoje vikaru, 1954-1959 m. Žygaičiuose (Tauragės raj.), 1959-1962 m. Salantuose (Mažeikių raj.), 1962-1965 m. Lauko Sodoje (Telšių raj.) klebonu, 1965-1973 m. Akmenėje klebonu ir Viekšnių dekanato vicedekanu kunigu, 1973–1975 m. Telšių katedros klebonu ir vyskupijos kurijos kancleriu, 1975 m. tapo Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kapituliniu vikaru. 1982 m. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštališkuoju administratoriumi. 1982 m. liepą Kauno arkikatedroje bazilikoje konsekruotas vyskupu. 1989–2001 m. buvo Telšių vyskupijos ordinaras.1986–1999 m. buvo Vatikano Dvasininkijos kongregacijos narys, 1988–1993 m. - Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko pavaduotojas. 2001 m. gegužės 13 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė vyskupą A. Vaičių Telšių vyskupijos apaštaliniu


212 administratoriumi. Knygos „Mano gyvenimo takelis=Curriculum vitae: kunigo Jono ilskio prisiminimai „ 1998 vienas iš sudarytojų. Knyga Pašaukimo keliu: [vyskupo prisiminimai] / vyskupas Antanas Vaičius.- Kaunas: Naujasis lankas, 2010.- 311, [1] p.: iliustr., portr. Stanislovas VAIDILA (1817-1879) Religinių raštų vertėjas, kunigas. Gimė 1817 m. spalio 19 d. Gintaluose (Telšių raj.). Mirė 1879 m. vasario 18 d. Pilsūduose, palaidotas Skaudvilėje (Tauragės raj.). Mokėsi Varnių ir Vilniaus kunigų seminarijose. 1841 m. kunigavo Švėkšnoje, protarpiais uždaromas į Varnių kunigų pataisos namus. 1845-1846 m. Varniuose, 1848 m. Šiluvoje, 1853 m. Varniuose, 1854-1855 m. Baisogaloje, 1857 m. Garduose, 1858 m. Varniuose, 1861 m. Janapolėje (Telšių raj.) 1859-1865 m. visą laiką rodomas bevietos (gal daugiausiai laikomas su rokitaisnusižengusiais kunigais). Buvo dar vikaru Pavandenėje (Telšių raj.), Pašilėje ir kitur. Rašė lietuviškus ir lenkiškus eilėraščius. Vertė religinius raštus, iš lenkų kalbos J. Wilczeko „Visų metų sekmadienių homilijas“ rankraštis dingo, rankraščiu paliko “Istorije Szwentos Bažniczes RimoKatalikiszkos paraszita par K. S. W [kunigas Stanislovas Vaidila]“- 1877.- 399 p.

Jadvyga VAINORIENĖ (1927-2008) Poetė. Gimė 1927 m. kovo 9 d. Didvyčiuose (Plungės raj.). Mirė 2008 m. rugpjūčio 24 d. Stonaičiuose (Plungės raj.). Mokėsi Didvyčių pradinėje, Plungės trimetėje prekybos mokykloje, Telšių mokytojų seminarijoje ir Šiaulių mokytojų institute. Dirbo Lauko Sodos, Žarėnų , Telšių vakarinėje mokyklose, Telšių rajkooperatyvo prekybos mokykloje, Telšių rajono laikraštyje, Telšių kurčiųjų internatinėje mokykloje. Gyveno Telšiuose, Plungės rajone. Knygos Atmink ir nuramink: eilėraščiai.- Jonava: Jonava, 1997.- 99 p.: iliustr. Smilgos žydi: miniatiūros.- Kaunas: [J. Vainorienė].- 79, [5] p.: iliustr., potr. Saulėlydžio žaros: proza.- Šiauliai, 2001.- 64 p.


213

Karolis RAČKAUSKAS-VAIRAS (1882-1970) Poetas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1882 m. lapkričio 16 d. Šiaudinėje (Akmenės raj.). Mirė 1970 m. balandžio 3 d. Kaune. 1888 m. mokėsi Luokės (Telšių raj.) pradžios mokykloje. Apie 1889-1891 m. gyveno Janapolėje (Telšių raj.). Mokėsi Šiaulių ir Tartu gimnazijose, Kauno kunigų seminarijoje, bet kunigu netapo. Peterburge dirbo “Lietuvių laikraščio” redakcijoje. Trumpai gyveno Ukrainoje ir 1907 m. išvyko į JAV, įsijungė į lietuvių socialistų veiklą. 1923-1928 m. tarnavo Lietuvos atstovybėje Anglijoje, 1929-1932 m. Lietuvos konsulas Pietų Afrikoje. 1933 m. grįžęs į Lietuvą, vertėsi žurnalistika, 1940-1947 m. Respublikinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas, 1949-1969 m. P. Cvirkos memorialinio muziejaus direktorius. Sudarė albumus “Petras Cvirka gyvenime ir kūryboje” (1959), “Salomėja Nėris 1904-1945” (1955). Bendradarbiavo: „Dirvoje“, „Kovoje“, „Kultūroje“, „Laisvojoje mintyje“, „Lietuvių laikraštyje“, „Lietuvos aide“, „Lietuvos ūkininke“, „Lietuvos žiniose“, „Pergalėje“, „Tėvynėje“, „Vaire“, „Vienybėje lietuvninkų“, „Vilniaus žiniose“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Pavardės formos: Račkauskas, Račkauskas V. K., Račkauskas-Karolis Vairas. Slapyvardžiai: K. Rčk., K. V., Karolis, R. K., S. L. A., Apysenis, K., Vairas, V. K. R., Patriotas, Aklaitis, Emberonas, Manrado, Želma, Žemės Vaikas ir kt. Knygos Darbininkai ir jų ateitis / Rčk.- Philadelpia, Pa: spauda „Kovos“, 1908.- 43 p.: vinj. Rosijos caras (monologas) ir politiško turinio eilės / Parašė Karolis Vairas.- Philadelpia, Pa: keli draugai sujautę savo lėšomis išleido, 1908.- 15 p.: vinj. Eilėmis ir proza / V. K. Račkauskas.- Chicago, Ill.: spauda „Lietuvos“, 1909.- 83 p.: vinj. Politiškoji ekonomija / Pagal J. B. Marchalevskį ir kt. sutaisė ir išleido V. K. Račkauskis.- Philadelpia, Pa: Kovos sp., 1909.- 84 p. Magdalės Marija: [apysaka] / Karolis Vairas; mintis paimta P. Heizės dramos “Marija iš Magdalės”.- Chicago, III: spauda ir lėšomis „Kataliko“, 1910.- 75 p.: vinj. Girnikas Pašakarnis; Begėdis; Jonas: [pasakojimai] / V. K. Račkauskas (Karolis Vairas).- Scranton, Pa: spausdino B. M. Bujanaus-kas sp., 1911.- 41, [1] p.: vinj. Pražuvo: (vaizdelis iš gyvenimo) / V. K. Račkauskas (Karolis Vairas).- Scranton (Pen): išleidimas kningyno „Nauda“, 1911.- 15 p.: vinj. Keli žodžiai apie Susivienijamą lietuvių Amerikoje / parupino V. K. Rčk.- New York, N. Y: Susivienijimas lietuvių Amerikoje, 1912.- 19, [1] p.: vinj. Didžiausioji karė: (su žemlapiu) / V. K. Račkauskas.- New York, N. Y.: išleido “Lietuvos žinių” generalė agentūra Amerikoje, [1914].- 32 p.; 1 žml. lap.: vinj. Prakeikimas: (novelė).- [JAV: s. n.], 1914.- 14 p. Amerika, arba Rinkinys įvairių faktų, žinotinų Amerikoje gyvenantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams / surinko V. K. Račkauskas, „Tėvynės“ redaktorius.- Chicago, III: išleido „Jaunoji Lietuva“, 1915.- 288 p.: vinj.


214 Paskaita apie Susivienijimą lietuvių Amerikoje / parašė S. L. A. Narys Apysenis.- New York, N. Y.: Susivienijimas lietuvių Amerikoje, 1915.- 31 p.: iliustr.- (Susivienijimo lietuvių Amerikoje leidinys; Nr.22). Ruožai iš Susivienijimo lietuvių Amerikoje istorijos / parašė V. K. Račkauskas. - New York, N. Y: „Tėvynės“ spauda, [1917].- 36 p.- (Susiv. liet. Amerikoje leid.; Nr.39). Tas pat.- [JAV]: Susiv. Liet. Amerikoje, [1918].- 36 p.- (Susiv. liet. Amerikoje leid.; Nr.39). Aušrininkas Jonas Šliūpas: medžiaga jo biogr. ir Lietuvos kultūros istorijai / red. J. V. Girdvainis; atsiminimus parašė d-ras J. Šliūpas, J. O. Širvydas ir V. K. Račkauskas-Karolis Vairas.- Kaunas: B. l., 1934.- 116, [1], II p. Rinktinė.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.- 312 p.; [1] portr. lap. Kunigas maištininkas: biografinė apysaka.- Vilnius: Vaga, 1967.- 238, [2] p., [7]: iliustr. lap. Vertimai Wolace E. Dievo žvaigždė (Dievas gema): (istoriška iš Kristaus laikų apysaka pagal Wallace`o veikalo “Ben Hur” ) / iš lenkų k. vertė Karolis Vairas.- Vilnius: Juozapo Zavadzkio lėšomis ir jo sp., 1907.- 210 p.: vinj. Marchlewski J. B. Politiškoji ekonomija: kas ji yra ir ko ji mokina / pagal d-rą J. B. Marchlewskį ir kitus sutaisė [vertė iš lenkų k.] V. K. Račkauskas.- [Skrantonas (Pen.): K. Vairas-Račkauskas], 1909.- 84, [2] p.: vinj. Merime P. Balramiejaus naktis: istoriška apysaka / Prosper Merimée vertė Rčk.- Brooklyn N. Y: išleido J. Naujokas 1909.- 202, III p. Gorkis M. Nereikalingo žmogaus gyvenimas.- JAV, 1910-1912.- Aprašyta pagal šaltinius. Драгомонов М. П. Apie dievų pavydumą / prof. Michailo Dragomonov / iš rusinų [ukrainų] k. vertė V. K. R.- Brooklyn, N. Y: „Vienybės lietuvninkų“ spauda ir lėšos, 1912.- 38 p.: vinj. Драгомонов М. П. Rojus ir pažanga / prof. Michailo Dragomonov; versta iš trečiosios rusinų [ukrainų] kalboje laidos V. K. Račkausko.- Scranton, Pa: išleista “Laisvosios minties” lėšomis, 1912.- 111, [1] p.: vinj. Tolstojus L. Nuo degtinės: 2- jų veikmių komedija / vertė V. K. Rčk.- New Yorkas, N. Y: spauda ir lėšos „Tėvynės“, 1912.- 19 p.: virš. iliustr. Ezopas. Aisopo pasakos: pasakėčios / pagal J. Jacobs`o ir V. S. Jones`o redakcijų, surinko ir lietuvių kalbon išvertė Karolis Vairas; paveikslai iš Jacobs`o rinkinio; piešė Rihard Heigway.- New York: išleido V. K. Račkauskas, 1914.- XII, 346 p.: iliustr., virš. iliustr. Tas pat.- Kaunas: Sakalas, 1936.- 268, [4] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Algita, 1991.- 160 p.: iliustr. Gorkis M. Ant dugno: paveikslai keturiose veiksmėse / Maksim Gorkij; vertė Karolis.- Boston (Masss.), 1914.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- So. Boston, Mass: išleido LSSA 60-ji kuopa, 1916.- 96 p.: vinj. Mazzini G. Žmogaus pareigos: pagal „Everyman`s Library“ leidinį vertė V. K. R.- So. Boston. Mass.: “Ateities” spauda ir leidinys, 1914.- 245 p.: vinj. Bebel A. Moteris ir socializmas / vertė ir korektavo V. K. R.- [JAV]: Lietuvių socialistų sąjunga Amerikoje, 1915.- 429, [1] p.- (Lietuvių socialistų sąjungos Am. leidinys Nr.;16). Fisher I. Penkiolika taisyklių / paraše Irving Fisher.- [Niujorkas: Susivienijimas lietuvių Amerikoje], 1917.-16 p.- (S. L. A. leidinys; Nr.33). Kirkapatrick G. R. Karė-ko dėlei? / George R. Kirpatrick; autoriui pavelijus vertė V. K.- Bruklinas (Niuj.): lietuvių darbininkų literatūros d-ja, 1917.- 394, [5] p.: iliustr.- (Lietuvių darbininkų literatūros d-jos leid.; Nr.1). Prapuolenis K. Lenkų apaštalavimas Lietuvoje: (Histor. škicas, 1387-1912) / lenkiškai parašė kun. Kaz. Propolianis; iš lenkų k. vertė Patriotas.- New York City: Amerikos liet. spaudos d-ja, 1918.- 264 p.- (Amerikos liet. spaudos d-ja; 2-as leid.).


215 Tas pat.- Kaunas: Savaitr. “Naujas pasaulis, 1938.- 269 p. Meterlinkas M. Švento Antano stebuklas: 2-jų v. komedija / parašė M. Maeterlink; lietuviškai scenai parupino V. K. Račkauskas.- So Boston, Mass.: “Keleivio spauda”, 1920.- 53, [1] p.: iliustr. Balzakas Honorė de. Kristus Flandruose ir kitos apysakos / Donore de Balzac; vertė Karolis Vairas.- Cleveland, Ohio: B. l, 1921.- 44 p. Irvinas V. Kitas karas: atsišaukimas į žmonių protą / parašė Will Irwin; liet k. vertė V. K. Račkauskas.- New York, N. Y.: Tėvynės mylėtojų d-ja, 1921.- 142 p.- (Tėvynės mylėtojų d-jos leid.; Nr. 31). Volteras. Kandidas: apysaka / Voltaire; vertė Karolis Vairas.- Cleveland, Oh.: spauda [ir leid.] “Dirvos”, 1922.- [1] portr. lap., VI, [1] 170, [3] p. Tas pat.- Cleveland, Oh.: išleido “Dirvas”, 1922.- [1] portr. lap., VI, [1], 142, [4] p.- Dalyje egz. nurodyta serija: „Tėvynės mylėtojų d-jos leid.; Nr.34.“ Tagorė R. Gitanžali / Rabindratas Tagore; iš anglų k. vertė Karolis Vairas.- Kaunas: “Vaivos” bvė, 1924.- 64 p.- (Panteonas; Nr.2). Loon V. Žmonijos istorija / liuosai vertė V. K. Račkauskas.- Cleweland, Oh: „Dirvos“ leid. ir sp., 1926.- 614, [4] p.: iliustr. Platonas. Sokrato apologija. Kritonas.- Kaunas: “Vairo” b-vė, 1927.- 70 p. Longfelas H. V. Hiaviatos giesmė / H. W. Longfellow; išvertė V. K. Račkauskas.- Kaunas: „Universitetas‘, 1929.- 541, [1] p.- (“Universitetas”; Nr. 17). Tas pat.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, [1947].- 257 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1981.- 175 p.: iliustr. Velsas H. D. Pasaulio istorija, arba Aiški gyvybės ir žmonijos istorijos apybraiža; [3 t.] / parašė G. H. Wels; aut. leistas vertė V. K. Račkauskas; kalbą žiūrėjo Pr. Skardžius; rašant teikė patarimų ir red. pagalbos Mr. Ernest Barker, Sir H. H. Jonston, S. ir E. Ray Lankester ir prof. Gilbert Murrai; paveikslus piešė J. F. Horrabin.- [1924]-1935. T.1.- Šiauliai: “Kultūros” b-vė, [1924].- 295, II p.: iliustr. Tas pat.- [JAV]: Tėvynės mylėtojų d-ja, [1924].- 295, IV p.: iliustr.- (Tėvynės mylėtojų dr-jos leid.; Nr.35). T.2.- Šiauliai: “Kultūros” b-vė, 1925.- 300, [2] p.: iliustr. T.3.- Šiauliai: Kultūros švietimo d-ja, 1935.- 380 p.: iliustr. Velsas H. D. Pasaulių karas / H. G. Wels; iš anglų k. vertė V. K.- Klaipėda: spaudžia ir leidžia AB “Rytas”, 1924.- 175 p. Tas pat.- Vilnius: Bonus animus, [2008].- 213, [2].- (Zenitas). Baironas D. Manfredas ir Sardanapalas / Byron; iš anglų k. vertė Karolis Vairas.- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leid. komis., 1936.- [1], 351, [1] p.- (Švietimo m-jos Knygų leidimo komis. leid.; Nr.469). Dreizeis T. Amerikoniškoji tragedija: romanas / Teodore Dreiser; iš anglų k. vertė Karolis Vairas.- [Kaunas]: Spaudos fondas, 1937. [T.]1.- 416 p.- (Literatūros panteonas; Nr.22). [T.]2.- 448 p.- (Literatūros panteonas; Nr.33). Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.- 770, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1964. [T.]1.- 464 p. [T.]2.- 479 p. Tas pat.- Kaunas: Varpas, 1994.- (Pasaulio klasika; PK). T.1.- 421, [1] p. T.2.- 435, [1] p. Roth C. Judas Iskarijotas / Cecil Roth; iš anglų k. vertė ir išleido Karolis Vairas-Račkauskas.Kaunas: Karolis Vairas-Račkauskas, 1937.- 104 p. Karalius ir moteris / iš anglų k. paruošė Karolis Vairas.- Kaunas: Baltija, 1937.- 91 p.- (Mažosios b-kos; Nr.3).


216 Vyrekas D. S., Eldridžas P. Mano pirmieji 2000 metų: amžinojo žydo autobiografija / G. S. Viereck ir P. Eldridge; iš anglų k. išvertė Karolis Vairas.- Kaunas: savaitr. “Iliustruotas pasaulis”, [1938]. T.1.- 239 p.- (“Iliustruoto pasaulio” b-ka; Nr.5). Bak P. Pirmoji žmona ir revoliucija: [romanas] / Pearl S. Buck; iš anglų k. vertė Karolis Vairas.Kaunas: Aras, [1939].- 156, [4] p. Kroninas A. Citadelė: [romanas] / A. J. Cronin; iš anglų k. vertė Karolis Vairas.- Kaunas: Aras, [1939].- 470 p. Tas pat.- [Kaunas]: Spaudos fondas, [1940].- 470 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.- 534, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Vaiga, 1994.- 397, [2] p. Klakstonas V. Pusvalandžiai su didžiaisiais mokslininkais / Wiliam J. Claxton; iš anglų k. išvertė Karolis Vairas.- [Kaunas]: Spaudos fondas, [1939].- 205, [2] p.: iliustr. Klakstonas V. Pusvalandžiai su didžiaisiais išradėjais / Wiliam J. Claxton; iš anglų k. išvertė Karolis Vairas.- [Kaunas]: Spaudos fondas, [1940].- 199 p.: portr. Klakstonas V. Pusvalandžiai su didžiaisiais keliautojais / Wiliam J. Claxton; iš anglų k. išvertė Karolis Vairas.- [Kaunas]: Spaudos fondas, [1940].- 210 p.: iliustr. Klakstonas V. Pusvalandžiai su didžiaisiais muzikais ir kompozitoriais / Wiliam J. Claxton; iš anglų k. išvertė Karolis Vairas.- Kaunas: Spaudos fondas, 1940.- 230 p. Steinbekas D. Rūstybės kekės: romanas.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, 1947.- 631 p.: iliustr. Uolfertas A. Tekerio gauja: [romanas].- [Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, 1950.- 398 p. Dreizeris T. Genijus: [romanas].- Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, 1950.- 632 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1963. [Kn.]1.- 457, [2] p. [Kn.]2.- 417, [2] p. Tas pat.- Kaunas: Slenksčiai, 1995.- (Pasaulio klasika). T.1- 414, [1] p. T.2- 378, [3] p. Kuperis D. F. Paskutinis mohikanas: [romanas].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.- 358, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1984.- 220, [4] p. Tas pat.- Vilnius: Knyga, 1991.- (Diližanas). D.1.- 170, [1] p. D.2.- 169, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2007.- 454, [2] p. Kuperis D. F. Pėdsekys: [romanas].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1954.- 463, [1] p.- (Nuotykių b-ka). Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1985.- 269, [1] p. Velsas H. Nematomas žmogus.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1955.- 398, [2] p. Tas pat.-Vilnius: Vyturys, 1986.- 316, [2] p.- (Zenitas). Tas pat.- Vilnius: Algimantas, 1996.- 141, [1] p.- (Fantastikos klasika). Tas pat.- Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.- 207, [1] p. Dreizeris T. Finansininkas: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958.- 619, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1966.- 572 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. įmonė-spaustuvė “Viltis”, 1993.- 407, [4] p.

Simonas VAIŠNORAS (apie 1545-1600) Vertėjas, giesmių eiliuotojas, kunigas.


217 Gimė apie 1545 m. Žemaitijoje, Varnių apylinkėse. Mirė 1600 m. lapkričio 16 d. Ragainėje (dabar Nemanas Rusijos respublika). Kilęs nuo Varnių todėl pasirašinėdavo Varniškiu. 1568-1571 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, 1576 m. paskirtas Ragainės klebonu. Vienas J. Bretkūno “Postilės” ir Biblijos vertimų tikrintojų. Vertė ir eiliavo giesmes, kurių dvi (“Kita giesmė”, “Šlovinkit Poną”) išspausdintos L. Zengštoko giesmyne (1612). Vertimai Francisi A. Margarita theologica / collecta et conscripta à m. Adamo Francisci, Iegerndorfense, monasterij Heilsbrunnensis abbate =. Zemczuga theologicha, kuri sawiei aptur trumpa parodima / ir ischguldima wiriausiŭiu daliu moxlo chrikscniszkoio pro bažniczes ir iszkallas orthodoksiszkoses confessies Augustonos arba Sassu. / Nu: lituwisckai jra perguldita per Simona Waischnora Warnischki plebona Ragaines.- Ischpausta Karaliaucziuie: Prusu per Jurgi Osterbergerą / metuse / Christaus 1600.- [28], 270 p. su vinj.- Gotiškas ir lotyniškas šriftas. Hunijus E. Apie popieszichkaie missche.- Ischpausta Karaliaucziuie: Druku per Jurgi Osterbergeri maetusą Christaus 1600.- 40 p. su vinj.- Gotiškas ir lotyniškas šriftas. Simono Vaišnoro 1600 metų Źemczuga Thelogichka ir jos šaltiniai.- [Vilnius]: Baltos lankos, 1997.- XXVII, 742 p.- (Bibliotheca Baltica. Lithvania).

Daiva VAITKEVIČIUTĖ (g.1970) Prozininkė. Gimė 1970 m. sausio 18 d. Gomaliuose (Telšių raj.). Baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą ir Telšių kultūros mokyklą. Dirbo Telšių viešojoje bibliotekoje. Gyveno Šilalėje, dirbo Šilalės viešojoje bibliotekoje. Gyvena Šiauliuose. Knygos Monikai reikia meilės: [romanas].- Panevėžys: Magilė, [2001].- 348 p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, [2001].- 348 p. Tas pat.-3- asis leid.- Panevėžys: Magilė, [2002].- 348 p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, [2004].- 348 p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, [2007].- 348 p. Moterys meluoja geriau.- Panevėžys: Magilė, 2002. D.1.- 237 p. D.2.- 288 p. Tas pat.- [3- asis leid.].- Panevėžys: Magilė, [2003]. D.1.- 238 p. D.2.- 288 p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, [2004]. D.1.- 238 p. D.2.- 288 p. Tas pat.-Panevėžys: Magilė, [2006]. D.1.- 238 p. D.2.- 288 p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, [2007].


218 D.1.- 238 p. D.2.- 288 p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2008. D.1.- 239 p. D.2.- 288 p. Pasimatymas su žudiku: erotinis meilės romanas.- Vilnius: Rosma, 2003.- 277, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2004.- 272 p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2008.- 286, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2009.- 286, [2] p. Marius Pietaris ir burtų knyga: [apysaka].- Vilnius: Rosma, 2004.- 286, [2] p.: iliustr. Noriu kito vyro: [miniatiūros]. - Panevėžys: Magilė, 2004.- 206, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2005.- 206, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2006.- 206, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2007.- 206, [2] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2008.- 206, [2] p. Kamilė nori mirti: [romanas].- Panevėžys: Magilė, 2005. - 358, [1] p. Tas pat.- Panevėžys : Magilė, 2007.- 358, [1] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2008.- 358, [1] p. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2009.- 358, [1] p. Trise prieš mafiją: [apysaka].- Panevėžys: Magilė, 2006. - 173, [3] p: iliustr. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2007.- 173, [3] p.: iliustr. Tas pat.- Panevėžys: Magilė, 2010.- 173, [3] p.: iliustr. Marius Pietaris ir Juodasis Bokštas: [apysaka].- Vilnius: Rosma, 2006- 437, [2] p.: iliustr. Atsargiai! meilė: romanas.- Panevėžys: Magilė, 2011.- 232 p.: iliustr.

Mykolas VAITKUS (1883-1973) Poetas, prozininkas, kunigas, vertėjas. Gimė 1883 m. spalio 27 d. Gargžduose (Klaipėdos raj.). Mirė 1973 m. gegužės 20 d. Providense (JAV). Mokėsi Gargždų pradinėje mokykloje, Palangos progimnazijoje ir Liepojos gimnazijoje, Kauno Kunigų seminarijoje, 1906-1908 m. studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1908-1909 m. Insbruko universitete Austrijoje. 1909-1913 m. Telšiuose dirbo vikaru ir kapelionu berniukų gimnazijoje bei mergaičių progimnazijoje. Nuo 1914 m. dirbo Kaune, čia gyvendamas nuo 1918 m. dalyvavo Šv. Kazimiero draugijos veikloje. 1912-1925 m. redagavo “Ganytoją”, “Žvaigždę”, 19291940 m. dėstė tikybą Kauno meno mokykloje. 1936-1944 m. profesoriavo Kauno kunigų seminarijoje, dėstė visuotinę literatūrą, lietuvių, rusų ir vokiečių kalbas. 1944 m. pasitraukė į Austriją, 1951 m. apsigyveno JAV, Postakete, Pys Deile. Gyvendamas Telšiuose išleido eilėraščių rinkinius “Margumynai”, “Šviesius krislus”, poemas “Genijus ir meilė”, “Upytė”. Bendradarbiavo „Aiduose“, „Drauge“, „Lietuvoje“, „Margutyje“, „Naujoje Romuvoje“, „Praduose ir žygiuose“, „Vadove“, „Vaivorykštėje“, „Vienybėje“, „Viltyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: K. V., Rakštis, Ancilla, Kun. M. V. ir kt. Knygos Laimė: poėma.- Chicago, III: spauda ir lėšomis „Kataliko“, 1911.- 166 p.: vinj. Margumynai / M. Vaitkaus eilės.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja] 1911.- 107, [1] p.: vinj.- (Šv. Kazimiero draugijos leidinys; Nr.105).


219 Genijus ir meilė: poėma.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja] , 1912.- 16 p.: iliustr.- („Ateities“ išleidimas; Nr.1). Šviesųs krislai: [eilėraščiai].- Vilnius: Jono Rinkevičiaus leid., 1913.- 111 p.: vinj. Upytė: poema.- Vilnius: Jono Rinkevičiaus leid., 1914.- 28 p.: vinj. Brėkšta: poema.- Tilžė: E. Jagomasto sp., [1915].- 38 p. Tas pat.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1919].- 38 p. Liepsnelės: eilės.- Kaunas: A. Petronio knygynas, [1921].- [4], 157 p. Žvaigždės duktė: 4 v. drama.- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1924.- 170 p. Romeo ir Julija: operos libretė.- Kaunas: Spaudos fondas, 1925.- 43 p. Apie tai, kas brangiausia / parašė K. V.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1927.- 31 p.- (Š[v.] Kazimiero d-jos leid.; Nr.431. Religija ir kultūra; Nr.6). Ar reikalingas bažnyčios atskyrimas nuo valstybės? / parašė K. V.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1927.- 30 p.- (Š[v.] Kazimiero d-jos leid., Nr.440. Religija ir kultūra; Nr.10). Tvanas: apysaka- fantazija.- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1927.- 262 p. Tas pat.- London: Nida, 1954.- 205 p.- (Nidos knygų klubo leid.; Nr.4). Tas pat.- London: Nida, [1971].- 205 p. Iš įvairių pasaulių: apysakaitės.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1929.- 216 p.- (Š[v.] Kazimiero d-jos leid.; Nr.452). Rakštys: satiros ir juokai / Rakšties.- Kaunas: B. l., 1930.- 94, [1] p. Vilnius mūsų!: 5 v. drama.- Kaunas: Vilniui vaduoti s-ga, 1930.- 43, [1] p.- (Vilniui vaduoti sgos leid.; Nr.43). Nušvitusi dulkė: eilėraščiai.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1933.- 198 p. Žaibas ir mergaitė: 3 v. 2 pav. negalimybė.- [Kaunas]: Sakalas, 1936.- 139, V p. Auštant: romanas.- [Kaunas]: Sakalas, 1939. D.1.- 219, [1] p.- (Sakalo leid.; Nr.550). D.2.- 267, [1] p.- (Sakalo leid.; Nr.551). Rytmečio žygiai: romanas.- [Kaunas]: Sakalo l-kla, [1944].- 288 p. Nuošaliu taku: godos, vaizdai, svajos: 1934-1944.- [Chicago Ill.): Terra, [1945].- 98, [2] p. Čirikšas siaube: novelė.- [Brooklyn]: Vaga, 1951.- 87 p.: iliustr. Vienatvėje: eilėraščiai, 1944-1945.- Putnam: Immaculata, 1952.- 182 p. Aukso ruduo:1950-1952 m. eilėraščiai.- Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1955.- 119 p. Mistiniame sode: kunigų seminarija Kaune, 1903-1906: atsiminimai.- Putnam: Pr. M. Juras, 1957.- 207 p. Keturi ganytojai: atsiminimai apie Jurgį Matulaitį, arkivysk. Pranciškų Karevičių, arkivysk. Juozapą Skvirecką, vysk. Petrą Pranciškų Būčį. - Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1960.- 180 p. Su Minija į Baltiją: atsiminimai [T.]1.- London: Nida, 1962.- 210 p.- (Nidos knygų klubo leid.; Nr.41). Alfa ir Omega: eilėraščiai.- Putnam: Immaculata, 1963.- 118 p. Baltijos gražuolė: atsiminimai T.2.- London: Nida, 1963.- 332 p.- (Nidos knygų klubo leid.; Nr. 42). Per giedrą ir audrą 1909-1918: atsiminimai . T.4.- London: Nida, 1965.- 272 p.- (Nidos knygų klubo leid.; Nr.56). Šerkšno sidabras: 1953-1954 m.: eilėraščiai.- Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1965.- 86 p. Šiaurės žvaigždė: atsiminimai T.3.- London: Nida, 1965.- 299 p.- (Nidos knygų klubo leidinys; Nr.53). Dienoraštis: 1946 m. eilėraščiai.- Putnam: Immaculata 1966.- 160, [4] p. Nepriklausomybės saulėj, 1918-1940: atsiminimai.- London: Nida, 1968-1969. T.5. D.1.- 296 p.- 1968.- (Nidos knygų klubo leidinys; Nr. 66). T.6. D.2.- 279 p.- 1968.- (Nidos knygų klubo leidinys; Nr. 69). T.7. D.3.- 269 p.- 1969.- 269 p.- (Nidos knygų klubo leidinys; Nr.72). Milžinų rungtynėse: 1940-1944: atsiminimai. T.8.- [London]: Nida, 1972.- 205 p.- (Nidos knygų klubo leidinys; Nr.86).


220

Vertimai Kalėdų dovanėlė: apsakymėliai / parašė ir išvertė K. V.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1927.- [1], 32 p., įsk. virš.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.443. Religija ir kultūra; Nr.12). Operos Romeo ir Giulietta libreto (pilnas operos tekstas ) / Muz. C. Gounod`o.- Kaunas: B. l., 1925.- 43 p. Šenjonas P. [Dvasiški apmąstymai: 5 kn.].- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1929-1936. Kn.1: Meditacijos, arba, Dvasiški mąstymai / Pranc. parašė kun. Chaignonas; 2-ąjį leid . rengė kun. M. Vaitkus.- 1929.- 224, III p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.464). [Kn.2]: Į aukštybes: dvasiškų mąstymų 2-oji knyga / lietuviams skaitytojams parengė kun. M. Vaitkus.- 1932.- 196, III p.- (Š[v]. Kazimiero d-jos leid.; Nr.528). Kn.3: Šventėse su šventaisiais: dvasiški mąstymai visoms metų šventėms / parašė kun. Chaignon; liet apasakojo kun. M. Vaitkus.- 1933.- 175, III p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.556). Augustinas Aurelijus, šv. Š. Aurelijaus Augustino išpažinimai / su prof. G. Hertlingo įvadu; vertė kun. M. Vaitkus.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1933.- (Š. Kazimiero d-jos leid.; Nr.544). Tas pat.- Vilnius: Ardor, 1998.- 305, [2] p. Tas pat.- Marijampolė: Ardor.- 2000.- 305, [2] p. Hasenoerhrl P. Serafiškuoju keliu: mąstymai pagal bažnyt. metus.- Kennebunk Port: Pranciškonai 1963-1967. T.1.- 1963.- 670 p. T.2.- 1967.- 608 p.

Vacys VAIVADA (g.1958) Istorikas. Gimė 1958 m. lapkričio 29 d. Telšiuose. 1977 m. baigė Telšių Žemaitės mokyklą. 1980–1985 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1985-1993 m, dirbo Žemaičių muziejuje „Alka“. Nuo 1993 m. dirba Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos tyrimų centre. Nuo 1999 m. skaito paskaitas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Sudarė ir parengė knygas „Telšiai“ (1994), „Žemaičių praeitis“, „Varniai“ (1996 su A. Butrimu), „Alsėdžiai“ (2000 su L. Griciūte), „Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros“ (2005 su D. Elertu), „Krikščionybės raidos kontekstai Žemaitijoje“ (2010, su J. Boruta), „Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje“ (2011 su J. Boruta) ir daugelį kitų knygų apie Žemaitiją. Knygos Žemaitijos istorija: Žemaitijos priešistorė: Žemaitija XIII-XV a. pirmoje pusėje: Žemaitija XVXVII amžiuje: Žemaitija XIX amžiuje / E. Aleksandravičius, A. Butrimas, V. Vaivada ir kt.- Vilnius: [REGNUM fondas], 1997.- 334 p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a.: esminiai raidos bruožai.- Klaipėda: [Klaipėdos universiteto l-kla], 2004.- 247, [1] p.: iliustr., žml.


221

Grigas VALANČIUS (1906-1978) Istorikas, žurnalistas. Gimė 1906 m. rugsėjo 8 d. Jazdaukiškiuose (Plungės raj.). Mirė 1978 m. gegužės 11 d. Los Angele (JAV). Gimnazijos mokslus baigė Telšiuose. Mokydamasis Telšių gimnazijoje 1921-1922 m. redagavo „Alksnyno lepšį“ [Telšių gimnazijos jaunesniųjų ateitininkų laikraštėlis], slapyvardis Beržyno Težis. 1925-1927 m. mokėsi Briuselio, 1928 m. Hagoje, 1929-1931 m. Vienos universitetuose. 1932-1934 m. Kaune finanansų ministerijos referentas, 1934-1935 m. Klaipėdos gubernatūros ekonominis patarėjas.1939-1940 m. gyveno Panevėžyje. 1941 m. kalintas vokiečių koncentracijos stovykloje. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1946-1949 m. gyveno Vokietijoje Viurtembergo mieste, nuo 1949 m. JAV, mokytojavo. Knygos 3000 angliškų žodžių lietuviams.- Kircheim-Teck: Liet. s-gos skyrius, 1946.-65 p. Lietuva ir Karaliaučiaus kraštas.- Kircheim-Teck: Aut. leid., 1946.- 93, [1] p., [1] sulankst. žml. lap. Žemaičių didysis: istoriobografiniai pasakojimai: vysk. Motiejaus Valančiaus (1801. 11. 161875. V. 17) mirties šimtmečiui paminėti.- Los Angeles (Cal.): G. Valančius ir LŠST J. Daumanto kuopa, L.A., 1977-1978. D.1.- 1977 (virš. 1978).- IX, 662 p.: iliustr. D.2: Žemaičių didysis tarp rinktinų.- 1978.- XI, 523 p.: iliustr.

Motiejus VALANČIUS (1801-1875) Prozininkas, istorikas, religinis rašytojas, kunigas. Gimė 1801 m. vasario 28 d. Nasrėnuose (Kretingos raj.). Mirė 1875 m. gegužės 29 d. Kaune. 1816-1821 m. mokėsi Žemaičių Kalvarijos dominikonų mokykloje. 1822 m. įstojo į Varnių kunigų seminariją, iš jos 1824 m. buvo pasiųstas į Vilniaus Vyriausiąją seminariją, kurią baigė 1828 m. įšventintas kunigu ir 1834 m. buvo Mozyriaus (Baltarusija) pavietinės mokyklos tikybos mokytoju ir kapelionu. 1834-1840 m. Kražių gimnazijos tikybos mokytojas, kapelionas ir bibliotekininkas, parašė Kražių mokyklos istoriją (rankraštis neišlikęs). 1840 m. pakviestas į Vilniaus dvasinę akademiją dėstyti pastoracinę teologiją ir biblinę archeologiją. Kartu su Akademija 1842 m. persikėlė į Peterburgą. Čia bendravo su S. Daukantu. 1845 m. grįžo į Žemaičius, buvo paskirtas Varnių kunigų seminarijos rektoriumi. 1850 m. konsekruotas Žemaičių vyskupu. Juo tapęs ėmėsi intensyvios ir įvairiapusės veiklos: reogarnizavo vyskupiją ir Varnių seminariją, vykdė veiksmingą blaivybės akciją, rūpinosi vaikų ir suaugusiųjų švietimu, suorganizavo platų parapinių mokyklų


222 tinklą. Palaikė S. Daukanto, L. Ivinskio, M. Akelaičio, A. Baranausko idėjas, sutelkė bendradarbių būrį. Organizavo knygų, daugiausia lietuviškų prekybą. Stengėsi parūpinti religinės literatūros: pats rašė, taip pat redagavo ankščiau išleistus tekstus (K. Sirvydo “Punktus sakymų”, V. Valmiko “Kantičkas” ir kt.). Intensyviai lankė parapijas, skelbė ganytojiškus laiškus (tarp jų “blaivybės gromatas”), kurie yra svarbūs pamokslų žanro tekstai. Vyskupijos centras 1864 m. buvo perkeltas į Kauną. Gyvendamas Kaune organizavo lietuviškų raštų spausdinimą Prūsijoje ir slaptą jų gabenimą į Lietuvą. Slapyvardžiai: Joteikis, J. Zaberman ir kt. Knygos Žemajtiu wiskupistę aprasze K. Motiejus Wolonczewskis.- Wilniuj: Spaustuwieje Juozapa Zawadzki, 1848. Dalis I. Su toblicziomis.- VI, 337 p.: vinj., lent. Dalis II.- 274 p.: vinj. Tas pat.- ... iszleista kasztais Kun. V. Matulaiczio.- Shenandoah, Pa: Spaustuvėje “Garso Amerikos Lietuvių”, 1897.- 247 p.: vinj. List pasterski Macieja Wolonczwskiego z božego milosierdzia i laski š. stolicy apostolskiej biskupa Telszewskiego do duchowienswa i wiernych chrystusowych rzymsko-katolickiej dyecezyi Telszewskiej.- Wilno: Drukarnia A. Marcinowskiego, 1850.- 71 p.: vinj.- Lygiagr. tekstas lietuvių k. Pamokims apej sakramęntą dirmawones.- Wilno: Drukarnia A. Marcinowskiego, 1850.- 12 p.: vinj. Istorije szwęnta senoje istatima. Nu sutwierima pasaules lig užgimima Kristaus Wieszpaties.Wilniuj: Spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1852.- 132 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzkia, 1855.- 96 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzkia, 1858.- 96 p. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwieja Juzapa Zawadzkia, 1860.- 96 p. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1875?].- 96 p.- Antr. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1860. Žine, kajp rejk atlikti spawiednę isz wisa amžiaus.- Wilniuj: Spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1852.- 39 p. Tas pat.- Wilniuj: Spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1852.- 36 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuj: Spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1857.- 36 p. Žiwatas Jezaus Kristaus Wieszpaties musu, arba istorije naujoje istatima, iszpausta.- Wilniuj: Spaustuwiej A. Dworcziaus, 1853.- 272 p.: iliustr. Kalwaria arba Kialas kriziaus sopulun Jezusa Kristusa isz namun Pilota ont kalna Kalwarios turenczia kiaturolika staciu. Diel Diewa-bajmingu Žiamajcziu suprastinaj parajsita, ir isz nauja spaustuwien paduota.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzkie, 1855.- 48 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkie, 1855.- 48 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkie, 1855.- 48 p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzkie, 1858.- 48 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzkie, 1860.- 48 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkie, 1861.- 48 p.: iliustr. Apej brostwą blaiwistes arba nusiturieima.- Wilniuj: Kausztu ir Spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1858.- 16 p. su vinj. Tas pat.- Wilniuj: Spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1859.- 16 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Klaipedoj: Kasztu ir Spaustuwieje Ed. Waikinnis & Co, 1860.- 12 p.: vinj. Tas pat.- Klaipedoj: Kasztu ir Spaustuwieje Ed. Waikinnis & Co, 1860.- 12 p.: vinj. Tas pat.- [Klaipedoj: Spaustuwieje E. Waikinnis & Co?, 1861].- 12 p.- Aprašyta pagal šaltinius.


223 Tas pat.- Klaipedoj: Kasztu ir Spaustuwieje Ed. Waikinnis & Co, 1861.- 12 p.: iliustr. Žiwataj szwętuju tu kuriu wardajs žemajczej už wis gieb wadinties. Ejlu abecielas surasziti ir iszpausti.- Wilniuj: Kasztu ir Spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1858. [D.1].- 280 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1861. [D.1].- 280 p. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1870?].- 302 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwie J. Zawad-zkia, 1863. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1872?].- 302 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwie J. Zawadzkia, 1863. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1878].- 302 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniu-je: kasztu ir spaustuwie J. Zawadzkia, 1863. Tas pat.- [Klaipėda: J. Reilenderio ir sūnaus sp., Tilžėje?, 1881].- 302 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1863. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp.?, 1883].- 253 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapo Zawadzkia, 1863. Tas pat.- [Tilžė, 1892].- 302 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1863.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Shenandoah, Pa: V. J. Stagaro sp., 1901.- XVI, 160 p.- (Jubiliejinis vyskupo M. Valančiaus raštu išleidimas). Kantyczkas arba kninga giesmiu, par Moteju Wolonczewski Žemajcziu Wiskupa parwejzieta ir isznauje iszpausta.- Wilniuj: Spaustuwiej Jozapa Zawadzkia, 1860.- 736 p. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862.- 736 p. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1863.- 736? p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1864.- 731 p. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuweje Juzapo Zawadzkio, 1864.- 731 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat, antr.: Кантычкасъ арба книнга гъсмю паръ Мотъю Волончевски вискупа, парваизъта иръ ишнауе ишспауста.- Вильнюй: Спаустувенъ А. Сыркина, 1865.- 748 p. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1867?].- 736 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1859. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1868?].- 736 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1863. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1869?].- 736 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1860. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1870?].- 736 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1861. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1872?].- 731 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1864. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1872?].- 736 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: spaustuwieje J. Zawadzkio, 1860. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1873].- 736 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1875].- 880 p.- Antr. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje J. Zawadazkia, 1862. Tas pat.- [Karaliaučius?: Hartungo sp.?, 1878?].- 672 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzki, 1860. Tas pat.- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1885].- 856 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1863. Tas pat, antr.: knyga giesmių arba kanticzkos…- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1890].- [2], 856 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1863.


224 Tas pat, antr.: knyga giesmių arba kanticzkos…- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1891].- [2], 858 p.: vinj.Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1863. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- [Tilžė: O. Mauderodės sp., apie 1891].- [2], 863 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1892].- 863 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juzapo Zavadzkio, 1862. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1892].- 488 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuvėje J. Zawadzkio. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1894].- [2], 863 p. su vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat, antr.: knyga giesmių arba kanticzkos…- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1894].- [2], 856 p.: vinj.Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat, antr.: kninga giesmių arba kanticzkos…- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1894?].- 808 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuweje Juzapo Zawadzkio, 1862. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės? sp., 1895?].- 798 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės? sp., 1896?].- 800 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės? sp., 1897?].- 800 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės? sp., 1897?].- [2], 799 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1899?].- 800 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1899?].- 784 [+?] p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės? sp., 1900?].- 792 [+?] p.- Antr. p. ir išleid. duomenys: Wilniuje: Kasztu ir spaustuwė J. Zawadskia, 1862. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1904].- [2], 863 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustueje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- Tilžėje: kasztu ir sp. Otto v. Mauderodes, 1905.- [2], 863 p.: vinj. Tas pat, antr.: nauja giesmių knyga: (kanticzkos).- Rygoje: iszleido Liudvikas Jakavycze, 1906.831 p.: vinj. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- Tilžėje: kaszta ir spauda Otto v. Mauderodės, 1906.- [2], 864 p.: vinj. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje J. Shoenke, 1906.- [2], 856 p. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- Vilniuje: Juozapo Zavadzkio lėšomis ir jo sp., 1907.- [2], 861 p.: iliustr. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- Vilniuje: Juozapo Zavadzkio knygyno leidinys, [po 1907].- [2], 861 p. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1909.- [2], 856 p.: vinj. Tas pat.- Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1913.- [2], 856 p. Tas pat.- Tilžėje: kašta ir spauda Otto. v. Mauderodės, 1913.- [2], 864 p. Tas pat.- Tilžė: Kasztu ir spaustuvė J. Schoenke, 1919.- 857[+?] p. Tas pat.- Tilžė: lėšomis ir sp. J. Schoenke, 1929.- 864 p. Isz milaszirdistes Diewa ir milestas Sosta Apasztoliszka wiskupas Žemajcziu. Žmonems darbininkams, milimoms aweloms sawa, siunt paswejkinima ir pajminima! Nors wisada szirdingaj pri jusu atsilipam, artojej, kajpo pri awelu sawa…[Ganytojiškas laiškas ryšium su baudžiavos panaikinimu].- B. v., 1861.- [1] p.


225 Tas pat.- B. v., 1861.- [1] p.- Lygiagr. tekstas lenkų k. Parspieimas apej Swentą Wierą, ipatingaj apej Bažniczią Jezaus Kristaus.- Tilzej: pas Alberghs ir Com, 1862.- 24 p. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1868].- 24 p. Prade ir iszsiplietimas kataliku tikieima.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1862.- 310 p. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzkie, 1864.- 311 p. Tas pat.- Sheanandoah, Pa: Lietuvių katalikų spaudos bendrijos sp., 1906.- 235, [5] p.: portr. Istorije szwenta Senoje ir Naujoje istatima. Nu sutwierima pasaules lig smerties Kristaus Wieszpaties.- Wilniuj, 1863.- 135 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1883].- 135 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj, 1860. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1883].- 135 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj, 1860. Tas pat, antr.: История швента сено ир науjо истатимо но сутверимо пасаулес лиг смертъс Кристаус Въшпатъс.- Варшавоjе: спаустувесе Варшавос мокслиничю апскричю, 1896.- 135, IV p. Tas pat.- Sheanandoah, Pa: “Garso Amerikos lietuvių” sp., 1898.- 176 p.: vinj. Tas pat.- Philadelpia, Pa: M. A. Ignoto sp., [1899?].- 181 p.: vinj. Tas pat.- Tilžėje: išleidimas ir spauzdinta J. Schoenke, 1905.- 95 p.: iliustr. Tas pat / [Motiejus Vyskupas].- Mahanoy City, Pa: kasztais ir spaustuveje D. T. Boczkausko, 1906.- 110 p.: iliustr. Tas pat, antr.: šventa istorija Senojo ir naujojo Įstatymo.- Chicago, III.: turtu ir spauda „ Kataliko“, 1906.- 180 p.: iliustr. Tas pat.- Tilžėje: išleidimas ir spausdinta pas J. Schoenke, 1907 [virš.: 1905].- 96 p.: iliustr. Tas pat.- Philadelpia, Pa: kasztais J J. kun. Kaulakio, 1907.- 181 p. Tas pat.- Mahanoi City, Pa: “Saulės” sp., 1907.- 180 p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Chicago, III.: turtu ir spauda „Kataliko“, 1911.- 180 p.: iliustr. Tas pat.- Chicago, III.: turtu ir spauda „Kataliko“, 1913.- 180 p.: iliustr. Motiejus Kazimieras Wolonczewskis, isz Diewa ir Apasztaliszka Sosta Milestos Wiskupas Zemajcziu. Aweles sawa mejlingaj swejkin. Pradžioj sumiszima musu szalij siuncziau pas jumis grometa, szaukdamas wisus ant pakutos ir patajsima grieszna giwenima…=Матвъй Казимiръ Волончевскiй, Божiсю и Апостольскаго Престола милостiю Епископъ Самогитскiй. Паству свою любезно привътствуетъ. Въ началъ смятенiявъ нашемъ краъ, посылая къ вамъ посланiе, приглашалъ я вас къ раскаянiю и исправленiю грешной жизни...[Ganytojiškas laiškas raginas valstiečius nutraukti sukilimą ir paklusti caro valdžiai. Varniai, 1863 m. rugsėjo 6 d.].- Виъно: Въ типографiи А. К. Киркора, 1863.- 2 p. Dawatku kninga arba Istatimas ir maldas isirasziuju i tretii zokana S. Prąnciszkaus.- Wilniuje: Kasztu ir Spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1864.- 492 p. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1867?].- 560 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- Scenandoah, Pa: Jubilijienio vysk. M. Valančiaus raštų išleidimo komitetas, V. J. Stagaro sp., 1902.- 707 p. Wyskupo Žemaičiu Motiejaus Wolonczewski pieminiszkas žodis, sakytas katedros bažnyczio m. Kauny menesie balandie metuose 1866. Waikai mana! Laike septyniolikos metų rūpindamasis apei iszganimą duszių jūsų, asz norėčia ir dabar iszsakyti jums, kas yra ant dūszes mana…[Dėl ištikimybės carui.- Vilnius, 1866].- išsp. Rusų rašmenimis. Aprašyta pagal šaltinyje pateiktą transliteruotą tekstą. Lygiagret. tekstas rusų k. Patarles žemajcziu.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1867].- 52 p. Brolej katalikaj, jums noriu par gromata kielis žodžius pasakiti; skajtiket, supraskiet ir isidiekiet. Ne per senej, szwiesiausiem Mykalojuj I karalaujent, viresnibe ragina židus, kad ejtu į tolimas Mas-


226 kolijes szalis… [Ganytojiškas laiškas, draudžiantis žmonėms keltis iš Lietuvos į Rusiją.- Tilžė: K. Albregso ir ko? sp., 1868?].- 4 p. Giwenimaj Szwentuju Diewa.- Tilzej: pas Albreghs ir Comp., 1868.- 296 p.: vinj. Tas pat.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1868].- [4], 292 p.: vinj. Tas pat.- D.1. Tretis zokonas šv. Pranciškaus.- Tilžė: J. Šenkės sp., 1906.- 144 p. Isz tamsybes wed tiktay kielis teysybes. Nauja pasaka.- Tilzej: pas Albregks ir Comp., 1868.21 p. Paugusiu žmoniu kningiele / Joteiko.- Berlin: gedruckt bei Julius Sittenfeld, 1868.- [2], 146 p. Tas pat.- Tilžėje: Kasztu “Tėvynės Sarge”, 1902.- [2], 104 p. Tas pat.- Tilžėje: kaštu ir spaustuvėje J. Shoenke,1906.- 104 p.: vinj. Tas pat.- Tilžėje: kaštu ir spaustuvėje J. Shoenke,1907.- 100 p.: vinj. Tas pat / parašė vysk. M. Valančius.- Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1920.- 135, [1] p.- (Šv. Kazimiero draugijos leid.; No 297). Tas pat / parašė vysk. M. Valančius Kaunas: “Vairo” b-vė, 1930.- 169 p., [31] iliustr. lap. Szniakiesis katalika su nekataliku.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1868].- 19 p. Wajku kningiele su abrozdelejs.- Tilzeje: Druck und verlag von Albreghs & comp [1868].- [4], 100 p., [15] spalv. iliustr. lap. Tas pat.- [Tilzeje: Druck und verlag von Albreghs & comp [1868].- 100 p., 15 spalv. iliustr. lap. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1891].- 101 p., [1], 1 potr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juzapo Zavadzkio, 1864. Tas pat / parašė Žemaičių vyskupas Motiejus Valančauskas.- Bitėnuose: kašta ir spauda M. Jankaus, 1905.- 63 p.: vinj. Tas pat.- Bitėnuose: kašta ir spauda M. Jankaus, 1907.- 80 p.: iliustr. Tas pat.- [Vilnius]: Šv. Kazimiero draugija, 1918.- 78 p., [15] iliustr. lap.- (Šv. Kazimiero dr[augijos leid].; No 228). Tas pat / vysk. Motiejaus Valančiaus; su dail. K. Šimonies paveikslėliais.- Kaunas: “Sakalo” bvė, 1928.- 104[1], p., [1]: iliustr. lap.: iliustr. Tas pat.- [Brooklyn]: Gabija, 1952.- 155, [1] p. Tas pat.- Putnam: Eglutė, [1978].- 118 p.: iliustr. Ape atpuskus jubileiszkus arba beleusza Su pawelijimu Wierausibiu par kuniga Jona Zaberman.- Tilzej: Spaustuweja Albregho ir Comp., 1869.- 21 p. Apej brostwas su Istatimajs tretioje zokana szwęnta Dominika, su pawelijimu wirausibiu dwasiszku.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1869].- 157 p. Litanie apej wisus szwęntus muczelnikus su rejkalingomis maldomis.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1869].- 16 p. Mokslas Rima- Kataliku. Suraszitas ir iszpaustas diel paugusiu žmoniu.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1869?].- 340 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: spaustuwiej P. Juzapa Zawadzkie, 1863. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1873].- 340 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: spaustuwiej P. Juzapa Zawadzkie, 1863. Tas pat.- [Tilžė: E. Vejerio ir L. Arnolto sp., 1888].- 440 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1879. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės sp., apie 1900].- 332 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: spaustuwiej P. Juzapa Zawadzkie, 1863. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės sp., apie 1900].- 332 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: spaustuwiej P. Juzapa Zawadzkie, 1863. Tas pat.- Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1905.- 332 p. Paląngos Juze.- [Klaipėda, 1869].- 112 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1863. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1873].- 112 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1863. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1874].- 112 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje:


227 kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1863. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1878].- 120 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1863. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1882].- 135 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1863. Tas pat.- Tilžė: J. Šenkės sp., 1902.- 132 p. Tas pat.- Tilžė, 1906.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Vilnius: Juozapo Zavadzkio lėšomis ir jo sp., 1907 [virš.: 1906].- 132 p.: vinj. Tas pat, antr.: Palangos Juozis / vysk. Motiejus Valančiauskis.- Tilžė: B. l., 1919.- 132 [+?] p. Tas pat.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, [1947].- 187, [2] p. Tas pat.- Valst. grož. lit. l-kla, [1950?].- 186, [4] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1965.- 206, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1977.- 151, [3] p.: iliustr. Tas pat.- [Vilnius]: Baltos lankos, [1996].- 157 p.- (Skaitinių serija; 18). Tas pat.- Vinius: Žalstvyklė, [2005].- 114, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Prajautimas.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1869].- 19 p. Wargai bažniczes kataliku Letuwoj ir Zemajcziusi su pawelijimu wiriausibiu par kuniga Jona Zabermann.- Tilzej: Drukawotas ir perkamas pas Albregs ir Comp., 1869.- 19 p. Pasakojimas Antano Tretininko. Paraszė Motiejus Valanczauskas, vyskupas Žiamaiczių.- Plymouth, Pa: Kasztu ir Spaustuvėje Juzapo Paukszczio, 1891.- 87 p. Tas pat.- Brooklyn: Žvaigždės sp., 1901.- 99 p. su vinj.- (Jubiliejinis vyskupo M. Valančiaus raštų išleidimas). Tas pat.- Vilnius: išleido Juozapas Zavadzkis savo sp., 1906.- 112 p.- (Vyskupo M. Valančiaus raštai). Tas pat.- Meerbeck: J. Narbuto ir P. Indreikos leid., 1948.- 68 p.- (Valančiaus raštai). I.Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklaidingumą. II. Gromatos amžiną atilsį, jo mylistos Žemaiczių vyskupo Motiejaus Volonczausko visiems Žemaiczių vyskupistės Katalikams. [III]. <Pašnekesis kataliko ir provoslauno apie tikėjimo dalykus, parašytas amž. at. vyskupo Motiejaus Volončausko.- [Tilžė: O. Mauderodės sp.], 1894.- [2], 52 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: spaustuveje Juzapo Zavadzkio. Tas pat.- Tilžė: O. Mauderodės sp., [1904].- [2], 52 p.: vinj. Matytinis dėl brolių ir seserų Brolijos blaivystės par szv. Teva popiežiu Piusa IX (devintaji) katalikams visos pasaulės įstatytos, po prieglobstas S. Marijos padūtos, ir katalikams Lietuvos Žemaiczių vyskupystės par Motiejų Voloncziauskį, vyskupą įvestos. Varniuse metuse 1858.- [Tilžė: O. Mauderodės? sp., 1895].- 23 p.: vinj. I.Parspejimas apie szwentą tikėjimą, o įpatingaj apie Jezaus Kristaus bažnyczią. II <Isz tamsybes veda tiktai tiesos kelias. Pasaka>.- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1889].- 46 p. su vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Petrapilyje: spaustuvėje pas Hintze, 1869. Tas pat.- [Tilžė: M. Jankaus sp.], 1892.- 63 p.- Antr. p. išleid. vieta: Vilniuje, 1892. Gromatos vyskupo Valančiauskio prieš girtybę [ir kitų autorių straipsniai].- Tilžė: [Tėvynės sargas], J. Šenkės sp., 1903.- 19 p. Paskutinis ganytojo raštas / Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančausko.- [Kaunas?]: išleistas rupesniu ir lėšomis K. P. T. [Prano Turausko] 1911.- [9], 1 p. Pasakos, dainelės ir mįslįs sutaisė M. Š-čius [Matas Šalčius].- [Vilnius: J. Rinkevičiaus ir A. Rucevičiaus b-vė], 1913.- 10 kn.- (Mokyklos knygynas. Serija 1). [Kn. 10]: Bičiuliai / vyskupo Motiejaus Valančiaus pasaka.-1913.- (Mokyklos knygynas; Nr. 10).- Aprašyta pagal šaltinius. Žemaičių vyskupo Motiejaus III Kazimiero Valančiaus-Valančiausko blaivybės gromatos.- Rygoje: K. Narkevičiaus ir P. Janulevičiaus sp., 1915.- 86 p. Maskoliams katalikus persekiojant.- Kaunas: “Žinijos” b-vė, 1929.- 120 p.- (“Žinijos” b-vė; 18as leid.).


228 Pastabos sau pačiam. Iš len. vyskupo Motiejaus rašliavos sulasė ir savo pastabų pridėliojo doc. J. Tumas.- [Kaunas]: Švietimo m-jos Knygų leidimo komis., 1929.- 190, [1] p., [4 iliustr.] p.- (Švietimo m-jos Knygų leidimo komis. leid.; 151 nr.). Tas pat.- [Vilnius]: Baltos lankos, [1996].- 239 p.- (Skaitinių serija; 12). Valančiaus raštai su autoriaus paveikslėlu: Vaiku knygelė; Paaugusių žmonių knygelė; Palangos Juzė; Antano Tretininko pasakojimas.- Kaunas: B. l., 1931.- VIII, 487 p., [1] portr. lap. Raštai.- Vilnius: Vaga, 1972. T.1.- 597, [2] p., [3] iliustr. lap.- (Lituanistinė b-ka; 11). T.2.- 474, [2] p., [2] iliustr. lap.- (Lituanistinė b-ka; 12). Tas pat.- Vilnius: Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001- . T.1.- 2001.- VI, 829 p., [13] iliustr. lap. T.2.- 2003.- 826 p.: iliustr. T.3.- 2006.- 1028 p.: faks. T.4.- 2011.- 703, [1] p. Raštų ištraukos.- [Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, 1952.- 60 p.- (Mokinio b-ka). Rinktiniai raštai.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1957.- 72 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1958.- 72 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1959.- 68 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960.- 68 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Mikė melagėlis.- Vilnius: Vaga, 1976.- 40 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1980.- 40 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1991.- 32 p.: iliustr.- (Vyturiukas). Tas pat.- Vilnius: Vyturys, 1996.- 14, [2] p.: iliustr. Vaikų knygelė: apsakymai, apysaka, patarlės.- Vilnius: Vyturys, 1992.- 407 p.- (Sakalėlis). Ganytojiški laiškai.- Vilnius: Žara, 2000.- 213, [2] p.: faksim.- (Historiae Lituaniae Fontes Minores; 2). Namų užrašai.- Vilnius: UAB “Baltų lankų leidyba”, 2003.- XXX, 933 p., faks., portr. Gretut. tekstas liet., lenk., lot. k. Vertimai Tomas Kempietis. Tamosziaus isz Kempis. Apej sekima Jezaus Kristaus kningas kietures. Iszgulditos par Jomilestą Kunigą Wiskupą Žemajcziu Motieja-Kazimierą Wolonczewski. Iszduotos par kunigą Jokimą Moncewicze pakustasi katedros Žemajcziu.- Wilniuje: Drukarnioj A. Dworcziaus, 1852 metuose.- 335 p. Tas pat, antr.: Tomas iš Kempių: apie Jėzaus Kristaus sekimą keturios knygos, žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus išverstos, kunigo Jokimo Moncevičiaus 1852 metais Vilniuje prmą katą išleistos, 0 1925 metais Šv. Kazimiero draugijos Kaune antrą kartą atspausdintos.- Kaunas: Švento Kazimiero d-ja, 1925.- 469, XI p. Трумпасъ катехизмасъ, аукщяусей крашта виреснибей лiйпантъ парашитасъ дълъ каталику яунуменесъ и мокслусъ лейдамосъ. Ишспаустасъ.- Вильнюй: Спаустувенъ Р. М. Рома, 1865.- 118 p. Tas pat, antr.: Трумпас катекизмас парашитас дел мокитиню-каталику.- Спаустувеjе Варшавоjе метусе, 1892.- 81 p.- Virš. išleid. metai: 1891. Tas pat.- Спаустувеjе Варшавоjе, 1896.- 50 p. Wisas pasalmes S. Dowida karalaus.- [Tilžė: K. Albregso ir ko sp., 1869].- 199 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: ksaztu ir spaustuwieje Josapa Zawadzkie, 1864. Pasalmes arba giesmes Dowido karalaus ir pranaszo.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1873].418 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1863.


229 Maria de Jesús, de Agreda, sor. Giwenimas sczwencziauses Marios panos.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1874].- [4], 123 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1855. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1880?].- 116 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1855. Tas pat.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1882].- 112 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1855. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1894].- 112 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1864. Tas pat.- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1896].- 102 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1864. Tas pat.- [Tilžė: J. Šenkės sp., 1896?].- 112 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1864. Tas pat.- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1904?].- 86, [1] p.: iliustr. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: spaustuveje ir kasztu Juozapo Zavadzkio, 1864. Tas pat.- Tilžė: O. von Mauderodės? sp., 1905.- 141 p : iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Tilžėje: kaszta ir sp. Otto v. Mauderodės, 1905.- 86, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilniuje: Juozapo Zavadzkio lėšomis ir jo sp., 1906 .- 139 p.: vinj. Tas pat.- Tilžė: J. Šenkės sp., 1906 [virš.: 1905].- 112 p.: vinj. Tas pat.- Tilžėje: lėšomis ir sp. Otto v. Mauderodės, 1907.- 95 p.: vinj. Pijus IX, popiežius. Gromata apskrita Szwento Tewo musu Popiežiaus Piusa IX pas awo aweles. [1867 m. spalio 17 d. Apie bažnyčios padėtį Italijoje bei katalikų bažnyčios persiokoiojimą carinės Rusijos valdomuos kraštuose. Vertė M. Valančius]. Ape sielwartus bažniczios szwentos.- [Tilžė: J. Zabermano lėšos, K. Albregso ir ko sp., 1868].- 34 p. Garbinimas szwenncziauses Szirdies Diewa musu Jezaus Kristaus. “Szataj prižadu melsties kožna diena, pri szirdies Jezaus waląndą wieną”.- [Tilžė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1874].- 48 p.Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: kasztu ir spaustuweje Jozupa Zawadzki, 1863.

Vitas VALATKA (1927-1977) Muziejininkas, archeologas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1927 m. sausio 26 d. Keturakiuose (Plungės raj.). Mirė 1977 m. liepos 23 d. Telšiuose. Mokėsi Telšių ir Plungės gimnazijose, Telšių kunigų seminarijoje. Mokytojavo, dirbo Telšių bibliotekoje. 1947-1948 m. Telšių kraštotyros muziejaus fondų vedėjas, 1948-1969 m. ir 1971-1977 m. mokslinis bendradarbis, 1969-1970 m. direktorius. Tyrė Žemaitijos kapinynus, pilkapynus, piliakalnius, senovines gyvenvietes. Paskelbė archeologinių straipsnių. Bendradarbiavo: „Tiesoje“, „Tarybų Žemaitijoje“ (Telšiai), „Komunizmo aušroje“ (Telšiai), „Komunizmo švyturyje“, „Kultūros baruose“, „Moksleivyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Telšių kraštotyros muziejus.- Vilnius: Mintis, 1971.- 50, [4] p.: iliustr., [16] iliustr.lap. Žemaičių žemės tyrinėjimai: rašytinis palikimas Žemaičių muziejuje „Alka“.- [Vilnius]: Regioninių kultūrinų iniciatyvų centras, [2004- 2006]. Kn.1: Archeologij.- [2004].- 416 p.: iliustr. Kn.2: Muziejininkystė, etnografija, kraštotyra.- [2006].- 432 p.: iliustr.


230

Irena Rūta VALECKIENĖ (g.1949) Poetė. Gimė 1949 m. kovo 24 d. Duseikiuose (Telšių raj.). Baigė Telšių rajono Ubiškės vidurinę mokyklą, 1972 m. Šiaulių pedagoginį institutą. Mokytojavo Šiaulių, Prienų rajonuose, Telšiuose. Knygos Po šėlstančiu lazdynu.- Kaunas: Gabijos sp., 1996.- 168 p. Pasiilgau…- Jonava: UAB “Dobilo” l-kla, 2000.- 126, [1] p.: iliustr. Susitikimo daina.- 2001.- Šiauliai, 2001.- 152 p.: iliustr. Parduočiau ilgesį šįvakar…: eilėraščiai.- Vilnius: Žuvėdra, [2004].- 167, [1] p.: iliustr.

Antanas VALIUŠKA (1915-1998) Kunigas. Gimė 1915 m. gruodžio 20 d. Laumaičiuose (Skuodo raj.). Mirė 1998 m. rugpjūčio 3 d. Šventojoje. 1940 m. baigė Telšių kunigų seminariją. Kunigavo Šačiuose, Šventojoje, Palangoje. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, 1946-1949 studijavo Heidelbergo universitete. 1949-1953 m. kunigavo Argentinoje. 1954 m. persikėlęs į JAV kunigavo Seattle, Portlande, Moravijoje, Los Angele, Phoenixe. 1997 m. grįžo į Lietuvą. Rašė eilėraščius. Knygos Šventadienio žodis.- Melbourne: Tėviškės aidai, 1968.- [6], 167 p. Lietuvių misijos dešimtmetis Arizonoje.- Brooklyn: [Pranciškonų sp.], 1978.- 99 p.: iliustr., portr.

Silvestras Teofilis VALIŪNAS (1789-1831) Poetas. Gimė 1789 m. liepos 11d. Paūnikiuose (Raseinių raj.). Mirė 1831 m. Žemaitijoje. Mokėsi Raseinių mokykloje, Varnių kunigų seminarijoje,1812 m. baigė Vilniaus Vyriausiąją kunigų seminariją, tačiau kunigu neįšventė, įstojo į Napaleono kariuomenės lietuvišką pulką, dalyvavo mūšiuose. Grįžęs į Žemaitiją, įsitraukė į kultūrinį gyvenimą. Bendravo su D. Poška. Dalyvavo 1831 m. sukilime ir per jį žuvo. Rašė lietuvių ir lenkų kalba. Sukūrė satyrų (“PlungėsTelšių konturbernija”, “Telšių miestas yr ant kalno”), filosofinių elegijų, lyrinių eilėraščių. Svarbiausi lietuviški kūriniai – baladė “Birutė”, eiliuotas laiškas “Pas jomylistos D. Poškos”. Dalis kūrybos išpausdinta knygoje “Ant marių kranto”.

Valerija VALSIŪNIENĖ (1907-1955)


231

Poetė, prozininkė. Gimė 1907 m. gegužės 4 d. Žydeliuose (Panevėžio raj.). Mirė 1955 m. rugsėjo 25 d. Vilniuje. 1930 m. baigė Telšių mokytojų seminariją. 1930-1940 m. mokytojavo Šiaulių apskrityje ir miesto mokyklose. 1941 m. ištremta į Krasnojarsko kraštą įkalinta. Paleista 1942 m. iš lagerio dirbo Debesiuose (Udmurtija) evakuotų lietuvių vaikų namuose. 1945-1947 m. Lietuvos rašytojų sąjungos klubo vedėja, 1948-1955 m. poezijos konsultantė. Parašė kino scenarijų “Pasakojimas apie Gražiną” ir jo pagrindu apysaką “Keliai keleliai”(1957). Knygos Tėviškėle, tu graži: eilėraščiai vaikams.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1938.- 60 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 701). Gintaro lazdelė: eiliuota pamario pasaka.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1940.- 84 p.: iliustr.(Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.760). Daina apie Marytę Melnikaitę.- Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946.- 25 p.: iliustr. Šviesi diena: Eilės ir poemos.- Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1947.- 119 p. Iš širdies: [eilėraščiai ir poemos].- Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1948.- 90, [4] p. Ramutis nedidutis.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1949.- [16] p.: iliustr. Rinktinė: [eilėraščiai].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1950.- 192 p.: portr.- (10 metų Tarybų Lietuvai. 1940-1950). Veronika: poema.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1952.- 145, [1] p.: iliustr. Lyrika.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.- 64 p. Mergaitė iš Nemuno krašto: eilėraščiai vaikams.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.- 33 p.: iliustr. Pionierių traukinys.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953.- 17 p.: iliustr. Rinktiniai raštai.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957. T.1: Poezija.- 544 p.; [7] iliustr. lap. T.2: Proza.- 382 p.; [5] iliustr. lap. Žemė audžia pavasario dainą: [eilėraščiai ir poemos].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1962.- 270 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1977.- 272 p.: iliustr. Lėkite, gervės namolio: poezijos rinktinė.- Vilnius: Vaga, 1987.- 212, [1] p.: iliustr. Papuošiu žemę: eilėraščiai ir pomėlė.- Vilnius: Vaga, 1987.- 46, [1] p.: iliustr.

Stasė VANAGAITĖ žr. Stasė VANAGAITĖ-PETERSONIENĖ Juozapas VARKULEVIČIUS (apie 1788-1838) Poetas, kunigas. Gimė apie 1788 m. greičiausiai Skaudvilės apylinkėse. Mirė 1838 m. rugpjūčio 14 d. Skaudvilėje (Tauragės raj.). Mokėsi Kražių gimnazijoje. 1807-1808 m. buvo Luokės (Telšių raj.) parapijinės mokyklos mokytoju. 1808-1810 m. mokėsi Varnių ir Vilniaus vyriausioje kunigų seminarijose. Rašė eiliuotus kūrinius, kurių težinomas vieno pavadinimas (“Szwejsk boba ridika”).


232

Adolfina KERPAUSKAITĖ-VARNELIENĖ (g.1935) Poetė, publicistė. Gimė 1935 m. lapkričio 3 d. Tveruose (Plungės raj.). 1944-1949 m. mokėsi Tverų, 1949-1954 m. Rietavo mokyklose, 1954-1958 studijavo Vilniaus pedagoginiame institute Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete. Mokytojavo 1958-1960 m. Paukštakių (Plungės raj.), 1960-1972 m. Telšių vakarinėje, 1972-1978 m. Telšių internatinėje, 1978-2000 m. Telšių 5-je vidurinėje mokyklose. Telšių literatų draugijos “Šatrija” prezidentė. Gyvena Telšiuose. Kūryba publikuoja Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje, įvairiuose almanachuose, rinkiniuose. Knygos Ilgesį nupūsk.- Telšiai: [Kaunas: Besama], 1996.- 87, [3] p.: iliustr. Kol saulė topoliuos: poezijos rinktinė.- [Kaunas: Keturios spalvos, 2004].- 89, [3] p.: iliustr., portr. Kunigas Juozapas Gasiūnas Žemaičiuose.- Telšiai: Spaudos lankos, 2008.- 70 p.: iliustr.

Audronė VARPIOTIENĖ (g.1944) Poetė. Gimė 1944 m. kovo 23 d. Pavandenėje (Telšių raj.). Baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. Gyvena Telšiuose. Kūryba publikuoja Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje, įvairiuose almanachuose, rinkiniuose. Knyga Vėjyje, ramybėj ir tyloj: eilėraščiai / Audronė Kairytė-Varpiotienė.- Telšiai: Spaudos lankas, 2007.- 82 p.: iliustr.

Pranas VASERIS (1915-1987)


233 Prozininkas, kunigas. Gimė 1915 m. kovo 29 d. Igariuose (Skuodo raj.). Mirė 1987 m. rugsėjo 29 d. Melbourne (Australija). Mokėsi Mosėdyje, Skuode. 1940 m. baigė Telšių kunigų seminariją, kunigavo Tirkšliuose. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Vokietijoje Heidelbergo universitete studijavo fiziką. 1950 m. emigravo į Australiją, Melbourne prie Šv. Jono bažnyčios įkūrė lietuvių sekmadieninę mokyklą. Pirmasis Australijos lietuvių katalikų federacijos pirmininkas. 1953-1955 m. redagavo “Švyturį”, 1964-1973 m. savaitraštį “Tėviškės aidai”. Slapyvardis Erlėnas. Knygos Kalėdų varpai: Kristaus šventės gimimo proga.- Melbourne: Pr. Vaseris, 1957.- 49, [1] p. Padangių keliai.- Melbourne: Kun P. Vaseris, 1962.- [3], 74], [2] p.: iliustr. Atsimenu namelį: 2-jų v. scenos vaizdelis.- Melbourne: Tėviškės aidai, 1964.- 20 p. Kaimo muzikantai: apysaka / Erlėnas.- Melbourne: Pr. Vaseris, 1969.- [2], 58 p. Girių sargai: apysakos / Erlėnas.- Melbourne: Pr. Vaseris., 1973.- 210, [1] p. Vėjo vartai: novelės / Erlėnas.- Melbourne: Pr. Vaseris., 1985.- 194, [1] p.

Jonas VASYS-VASILIAUSKAS (g.1918) Memuaristas. Gimė 1918 m. sausio 19 d. Pavirvytyje (Telšių raj.). Mokėsi Luokės mokykloje, Telšių gimnazijoje, Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Dirbo Kaune.1944 m. emigravo į Vokietiją, 1947 m. į JAV. Mokėsi Massachusttso tecnologijos institute Cambridge, Northeasterno universitete Bostone. Gyvena Bostone. Bendradarbiavo “Darbininke”, “Vienybėje”, “Sandoroje”, “Karyje” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knyga Nebesugrįš į viekiemį gandrai...: autentiškas pasakojimas apie Pavirvyčio Vasiliauskus.- Kaunas: Aušra, 1996.- 302 p., [32] iliustr. lap.

Pranciškus VASILIAUSKAS (1871-1955) Kunigas, publicistas, memuaristas. Gimė 1871 m. vasario 22 d. Gibaičiuose (Šiaulių raj.). Mirė 1955 m. kovo 15 d. Čikagoje (JAV). Mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje, 1893 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Dotnuvoje, Kražiuose, Balninkuose, Varniuose (Telšių raj.). 1910-1913 m. gyveno Glazge (Škotija). Grįžęs į Lietuvą, klebonavo Mažeikiuose, Viekšniuose, Josvainiuose. 1937 m. įšvyko į JAV. Kunigavo Niutone, nuo 1947 m. gyveno Čikagoje. Periodikoje paskelbė publicistikos straipsnių. Bendradarbiavo: „Amerikoje“, „Darbininke“, „Drauge“, „Lietuvių laikraštyje“, „Lietuvos ūkininke“, „Vienybėje“, Vilniaus žiniose“, „Viltyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Meškuitis, P. D., X. X., Varniškis, Pr. V., Betygalietis ir kt.


234

Knygos Kaip Elziutė praleido šv. Jono dieną / Parašė P. D.- Shenandoah, Pa: kun. A. Miluko išleidimas, 1908.- 63 p.: vinj. Susipraskim / Parašė X. X.- Shenandoah, Pa: kun. A. Miluko išleidimas, 1908.- 49, [2] p.: vinj. Jauno kunigo sielvartai / Pr. V.- [Kaunas]: B. l., 1931.- 110 p., [6] iliustr. lap. Mano sielos atgarsiai / Pr. Vasiliauskas (Meškuitis).- [Čikaga],1943.- 248, [1] p.; portr. Tėvynės ilgesyje: [atsiminimai, publicistika] / Meškuitis.- Čikaga, 1947.- 212 p. Kunigas Mykolas: [ jauno kunigo išgyvenimai] / Meškuitis.- [Čikaga], 1949.- 198, [1] p.

Motiejus VEITAS (1870-1937) Veterinaras, veterinarijos ir zootechnikos žinių propaguotuojas spaudoje. Gimė 1870 m. spalio 21 d. Veiteliuose (Skuodo raj.). Mirė 1937 m. gegužės 5 d. Verbūnuose (Šiaulių raj.). 1892 m. baigė Liepojos gimnaziją. 1896 m. baigęs Charkovo veterinarijos institutą, dirbo Tverės, Astrachanės gubernijose ir Užkaukazėje, 1901-1903 m. – tėviškėje, 1903-1906 m. Stavropolio ir Lomžos gubernijose, 1906-1914 m. Telšių apskrities veterinarijos gydytojas. Be to Telšių gimnazijoje ir mergaičių progimnazijoje dėstė gamtos mokslus lietuvių kalbą. Pirmojo pasaulinio karo metu buvo mobilizuotas į kariuomenę Minske. Buvo Minsko lietuvių pabėgėlių komiteto nariu, “Santaros” pirmininku”. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, dirbo Mažeikių, o vėliau Šiaulių apskrityse. Bendradarbiavo “Ūkininke”, “Vienybėje lietuvninkų”, “Vilniaus žiniose”, “Lietuvos ūkininke”, „Žemėje“, “Lietuvos žiniose”, “Lietuvoje”, įvairiuose kalendoriuose ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Ūkininkas Motiejus, Gyvulių Gydytojas, Gyvulių daktaras, Matė. Knygos Iszguldimai apie ukiszkus augalus.- Tilžėje: [“Ūkininkas”], O. Mauderodės sp., 1893.- 23 p.(Priedas prie “Ukininko” Nr. 3). Tas pat.- [Tilžė: O. Mauderodės sp.], 1893.- 23 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje, 1893. Tas pat.- Tilžė: O. Mauderodės sp., 1904.- 23 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat / [ukininkas Motiejus].- Vilnius: Juopo Zavadzkio sp., 1906.- 23 p. Iš bobturgio parvažiavus, arba, Pasikalbėjimai apie lietuvių naminius gyvulius / Parašė Gyvulių Gydytojas.- Tilžėje: [“Ūkininkas”, J. Šenkės sp.], 1898.- 40 p.- Atsp. iš iš “Ūkininko”, 1898, Nr.45. Tas pat / parašė gyvulių gydytojas Veitas.- Vilnius: Juozapo Zavadzkio lėšomis ir jo sp., 1908.41 p.: vinj. Gyvolių ligos ir jų gydymas.- Tilžė: O. Mauderodės sp., 1905.- 64 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Apie gyvulių ligas ir jų gydymą / parašė gyvulių gydytojas Matė Veitas.- Tilžėje: E. Jagamasto sp., 1906.- 212 p.: vinj. Tas pat / parašė gyvulių gyd. Matė Veitas; 2 -os laidos mokslišką korektūrą atliko brolis, med. gyd. Pranciškus.- Kaunas: B. l., 1923.- 152 p. Apie kiaules / parašė ūkininkų naudai gyvolių gydytojas Matė Veitas.- [Vilnius; Telšiai: P. Р Višinskis: M. Veitas], 1905.- 64 p.: iliustr.


235 Apie karvių užlaikymć, auginimą ir šėrimą / parašė gyvulių gyd. M. Veitas.- Kaunas: “Ūkininkas]. 1923.- 97, [1] p., [12] iliustr. lap. Apie vištas ir kitas naminius paukščius / parašė gyvulių gyd. M. Veitas.- [Kaunas]: “Varpo” bvė, 1923.- 54, [2] p.: iliustr.- (“Varpo” b-vės leid.; Nr.34). Džiovligė, arba, Tuberkuliozas / parašė gyvulių gyd. M. Veitas.- Šiauliai: Siaulių a. s-bė, 1923.32 p.- (Siaulių [! Šiaulių] a. s-bės leid.; Nr.3). Mados svajones gyvulininkystėje: žodis Lietuvos ūkinikams / parašė vet. gyd. M. Veitas.- Kaunas: B. l., 1926 (virš 1927).- 32 p. Džiovos arba tuberkuliozo klausimas Lietuvoje.- Šiauliai: B. l., 1934.- 51, [1] p. Raštai.- Kaunas: Naujasis lankas, 2008.- 992 p.: iliustr., faks., portr.

Jonas VELUTIS (g.1908) Kunigas. Gimė 1908 m. Užpaliuose (Utenos raj.). Mokėsi Užpalių vidurinėje mokykloje, Utenos gimnazijoje. 1927-1932 m. mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. Studijavo Romoje. Kunigavo Tauragėje, Sedoje, Miuncheno lietuvių gimnazijoe. 1951 m. atvyko į JAV. Kunigavo Čikagoje. Knyga Kristaus mokslo šviesa.- [Kaunas]: Orda, [1991?].- 330 p.: iliustr. Tas pat.- Čikaga: Jonas Velutis, 1992.- [3], 330 p.: iliustr., portr. Tas pat.- Vilnius: Nearti dirvonai, 1997.- 321 p.: iliustr. + [3] atsk. iliustr. lap.

Juozas VENCKUS (1987-1979) Kunigas, memuaristas. Gimė 1987 m. sausio 16 d. Upytėnuose (Kretingos raj.). Mirė 1979 m. birželio 30 d. Niujorke, palaidotas Čikagoje (JAV). 1913-1916 m. mokėsi Telšių gimnazijoje, 1916-1918 m. Voronežo gimnazijoje (Rusija). Mokėsi Heerenberge (Vokietija), Valkenburge (Olandija). Vytauto Didžiojo universitete baigė biologijos studijas. Toliau studijavo Louvaino universitete (Belgija). 1927-1940 m. mokytojavo Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1946 m. persikėlęs į JAV dirbo Scrantono, Vašingtono, Montevideo (Urugvajus) universitetuose. Kunigavo Los Angelese, Brooklyne. Bendradarbiavo “Aiduose” ir kitoje JAV lietuvių spaudoje. Knyga Komunizmo pagrindai: [prisiminimai].- Buenos Aires: [Laikas], 1954.- 152 p.

Tamošius VENSLAUSKIS (apie 1775-?)


236

Gimęs apie 1775 m. Dominikonų ordino vienuolis. Apie 1815-1816 m. gyveno Varniuose. Biografinių duomenų trūksta. Vyskupui J. A. Giedraičiui ruošiant (1816 m. išspausdintą) Naujojo įstatymo vertimą T. Venslauskis, su kunigu L. Kazlauskiu buvo jo padėjėjai.

Feliksas VEREIKA (apie 1818-1882)

Vertėjas. Gimė apie 1818 m. gegužės 10 d. Žemaitijoje. Mirė 1882 m. liepos 30 d. Pušalote (Pasvalio raj.). 1843-1846 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. Baigęs ją kunigavo Skirsnemunėje, Šiaulėnuose, Tryškiuose (1851 m. Telšių raj.), Anykščiuose, Upninkuose, Vepriuose, Pušalote. Buvo įtariamas dalyvavęs 1863 m. sukilime, suimtas ir kurį laiką kalinamas Panevėžyje, po to gražintas į Pušalotą, kur buvo laikomas policijos priežiūroje. Vertimas Griesznikas priwerstas metawoties arba Kalba užkietejuse griesznika su Wieszpacziu Diewu. Knigelę tą atweju atwejejs lankiszkaj drukawotą, kunegas Peliksas Werejka, žemajtiszkaj iszguldze ir iszpausdina.- Wilniuje: Spaustuwjeje Jozapas Zawadzkia, 1853.- 48 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1854.- 48 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1857 [virš.: 1858].- 48 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1858.- 48 p. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1860.- 48 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwieje Joazpa Zawadzkia, 1864.- 48 p.: vinj. Tas pat, antr.: griesznikas privertas metavoties arba per Jėzaus Kristaus kalba Gieszninkas sugražintas ant tikrojo kelio.- [Tilžė: M. Jankaus sp., 1891].- VI, 46 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje, 1863. Tas pat, antr.: griesznikas privertas metavoties arba…- Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1905.- 47 p.: vinj Tas pat, antr.: griesznikas privertas metavoties arba…- Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje pas J. Schoenke, 1905.- 48 p.

Olimpija VĖLAVIČIŪTĖ-RIMKIENĖ žr. Olimpija VĖLAVIČIUTĖ-RIMKIENĖ Antanas VIENAŽINDIS (1841-1892) Poetas, kunigas.


237 Gimė 1841 m. rugsėjo 26 d. Anapolyje (Rokiškio raj.). Mirė 1892 m. rugpjūčio 29 d. Laižuvoje (Mažeikių raj.). Mokėsi Panavėžio gimnazijoje, 1864 m. baigė Varnių kunigų seminariją. Vikaravo Panevėžyje, Šiaulėnuose, Krinčine, Vainute, Breslaujoje, nuo 1876 m. Laižuvos klebonas. Organizavo knygnešius ir pats platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Daugelis A. Vienažindžio eilėraščių virto liaudies dainomis. Slapyvardžiai: Vainužis, Vienužis, Wenužis Pakurszej prisigužis, Žemaicziuks ir kt. Knygos Dainos, paraszytos kun. Antano Vienožinskio. Iszdutos kasztais Kun. J. Žebrio.- Plymouth, Pa: Spaustuvėje Juzo Paukszczio, 1894.- [2], VIII, 50 p.; 1 portr. lap. Tas pat, antr.: Lietuvos tėvynės dainos.- [Tilžė: O. Mauderodės sp., 1898].- 47 p.: vinj. Tas pat.- Tilžė: O. Mauderodės sp., 1898?- 47 p.: vinj. Tas pat.- [Tilžė]: kasztomis Lietuvos mylėtojo., [1905].- 47 p.: vinj. Tas pat.- Rygoje: spaustuvė „Lietuva“, 1912.- 48 p.: vinj. Tas pat, antr.: Dainos.- Brooklyn N.Y.: spauda ir lėšos „Vienybės lietuvninkų“, 1914.- 50 p.: portr. Tas pat.- Brooklyn N.Y.: spauda ir lėšos „Vienybės lietuvninkų“, 1914.- 50 p.: portr. Tas pat.- Brooklyn N.Y.: spauda ir lėšos „Vienybės lietuvninkų“, 1916.- 50 p.: portr. Ilgu ilgu man ant svieto: [rinktinė].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958.- 134 p.; [3] iliustr. lap., [21] faks. lap. Kaipgi gražus gražus: eilėraščiai ir laiškai.- Vilnius: Vaga, 1968.- 183 p., [5] iliustr. lap.

Pranciškus VIKSVA (1832-1908) Vertėjas, spaudos draudimo meto kultūros veikėjas, kunigas. Gimė 1832 m. birželio 16 d. Gimimo vieta tiksliai nežinoma. Manoma kad gimė Papilio parapijoje. Mirė 1908 m. sausio 10 d. Pandėlyje (Rokiškio raj.). 1847-1850 m. mokėsi Panevėžio apskrities mokykloje, 1853-1857 m. Varnių kunigų seminarijoje. Čia besimokydamas susidraugavo A. Baranausku ir K. Kairiu. 1857-1866 m. dirbo Truskavoje, Pumpėnuose, Klovainiuose, Šėtoje ir Kėdainiuose, 1866-1897 m. Žiobiškyje ir Pušalote. Nuo 1897 m. iki mirties Pandėlyje. Bendradarbiavo “Tėvynės sarge”, “Nedėldienio skaitymuose” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Varniuose P. Viksva išvertė iš lenkų kalbos “Szwentdieninis darbas, arba skajtimai…”. Slapyvardis K. P. W. Vertimas Antoniewicz K. B. Swentdienis darbas, arba skajtimaj szwentosi dienosi del brolu lietuwiu, iszguldita isz linkiszka letuwiszkaj par K. P. W.- Wilniuji: kasztu ir Spaustuwieji Juzapa Zawadskie, 1862.- 279 p. su vinj. Tas pat., antr.: šventadienis darbas, arba, Šventų dienų skaitymai dėl brolių lietuvių / [Antanaičius]; iš lenkiško vertė kunigas Pranciškus Viksva.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1907.- 208 p.(Šv. Kazimiero d-jos išleid.; Nr. 25).

Leonardas VILUTIS (g.1921)


238

Memuaristas. Gimė 1921 m. Mineiškiemyje (Ignalinos raj.). Baigė Mineiškiemio mokyklą. 1939-1942 m. gyveno Telšiuose. Mokėsi Telšių amatų mokykloje, Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje. Už dalyvavimą LLA veikloje 1945 m. ištremtas į Sibirą. Nuo 1956 m. gyvena Tėviškėje. Knygos Mūrininko vadovėlis?- Telšiai?, 1939? Likimo mozaika: atsiminimai.- Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių s-ga, 1992.- 207, [1] p., [8] iliustr. lap.

Ignas VIRŽINTAS (1923-2001) Prozininkas, pedagogas. Gimė 1923 m. Kadagynuose (Plungės raj.). Mirė 2001 rugsėjo mėn. Tytuvėnuose (Kelmės raj.). Mokėsi Rietavo mokykloje, Plungės gimnazijoje. 1948-1950 m. studijavo Šiaulių, Klaipėdos mokytojų institute, 1958-1960 m. Vilniaus pedagoginiame universitete. 1939-1940 m. dirbo Rietavo vartotojų kooperatyvo pardavėju, 1944-1948 m. Telšių, Rietavo gimnazijose mokytoju, 1950-1954 m. Pagėgių, Žagarės (Joniškio raj.) švietimo skyriuje, Kruopių (Akmenės raj.) vidurinės mokyklos mokytoju, 1954-1962 m. Smalininkų (Jurbarko raj.) žemės ūkio technikumo dėstytoju, 1962-1966 m. Girdžių (Jurbarko raj.), Darbėnų ir Kartenos (Kretingos raj.) vidurinių mokyklų mokytoju, 1966-1967 m. Rietavo, 1967-1992 m. Tytuvėnų (Kelmės raj.) ŽŪT dėstytoju. Knygos Ąžuolą kirs rytoj: apsakymai.- Jonava: Jonava, 1995.- 111 p.: portr. Sodžius be ramybės: apsakymai.- Jonava: Jonava, 1997.- 119, [1] p.: iliustr. Susitikimas per Jonines: apsakymai.- Jonava: Jonava, 1999.- 129, [3] p.: iliustr. Gaidžio lauko trobelė: romanas.- Jonava: Jonava, 2001.- . [D.]1.- 2001.- 163, [1] p. Rinktiniai raštai.- Jonava: Jonava, 2004. T.1: apsakymai.- 267, [1] p.: portr. T.2: romanas, apsakymai.- 254, [1] p. T.3: apsakymai, miniatiūros, eilėraščiai, laiškai, atsiminimai.- 287, [1] p.: iliustr.

Edvardas VISKANTA (1902-2002) Vertėjas, spaudos darbuotojas. Gimė 1902 m. kovo 13 Išlandžiuose (Marijampolės raj.). Mirė 2002 sausio 2 d. Kaune. Mokėsi Kirsnos, Rudaminos pradinėse mokyklose, Seinų triklaseje mokykloje, Vilniaus Marijampolės gimnazijose. 1922–1926 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete


239 studijavo lituanistiką. 1926–1927 m. Telšių gimnazijos ir Mokytojų seminarijos mokytojas lituanistas.1928-1942 m. mokytojavo Kėdainiuose, Kaune. 1937-1939 m. Neapolyje Rytų kalbų institute dėstė lietuvių kalbą, 1942–1944 m. Kauno valstybinės leidyklos redaktorius.1945-1947 m. visuotinės literatūros Kaune universitete dėstytojas. 1951-1955 m. kalintas Kostromos ir Gorkio srities lageriuose. Bendrabiavo: „Vaire“ ir kituose periuodiniuose leidiniuose. Gyveno Kaune. Slapyvardžiai: Adas, J. Domeika, Gražvydas, J. Pagirys, M. Kirtiklis, J. Pagirys, V. Spektator, J. J. Vikis ir kt. Knyga Gyvenimo kelionėje: [autobiografija].- Vilnius: [ALS leidiniai], 2002.- 96 p.: iliustr., portr. Vertimai Glivlenko J. Visuotinės literatūros istorija: vadovėlis vid. m-klai.- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1926 (virš. 1927).- 303 p. Tas pat.- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1930.- 303, [1] p. Hamsunas K. Panas: romanas.- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1928.- 157 p.- (Jaunimo b-ka; Nr.28). Fransas A. Dievai trokšta: romanas iš didžiosios prancūzų revoliucijos teroro laikų / Anatole France.- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1929.- 244 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1974.- 190 p. Ridas T. M. Nelaimės ženklas: jūrų romanas / Mayne Ride.- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1929.187 p.- (Jaunimo b-ka; Nr.29). Hugo V. Paryžiaus katedra=(Notre-dame de Paris): [3t.].- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1929. T.1.- 200 p. T.2.- 203, [4 skelb.] p. T.3.- 231 p. Tas pat.- [Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, [1950].- 435 p., [9] iliustr. lap. Mopasanas G. Rinktinės novelės / Guy de Maupassant.- Kaunas: B.l., 1929.- 143 p. Fransas A. Raudonoji lelija: romanas: [2 t.] / Anatole France.- 1931. T.1.- Kaunas: “Švyturio” b-vė.- 159 p. T.2.- Kaunas: Jonas Rinkevičius.- 174 p. Čechovas A. Dauboje.- Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946.- 332 p. Puškinas A. Proza / vertė E. Viskanta ir kt.- Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946.- 513 p.: portr. Tolstojus L. Karas ir taika.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1949-1950. T.1.- 1949.- 420 p. T.2.- 1949.- 436 p. T.3.- 1950.- 460 p. T.4.- 1950.- 387 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1959. T.1.- 500 p. T.2.- 524 p. T.3.- 552 p. T.4.- 468 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1968. T.1.- 468 p. T.2.- 488 p. T.3.- 520 p. T.4.- 443 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1978.


240 T.1.- 384 p. T.2.- 397 p. T.3.- 431 p. T.4.- 360 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1999.- (Pasaulinės literatūros b-ka). T.1-2.- 774, [1] p. T.3-4.- 790, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Obuolys, [2010].- (Geriausia iš geriausių literatūros klasika). T.1.- 477, [2] p. T.2.- 478, [2] p. T.3.- 494, [2] p. T.4.- 462, [2] p. Nekrasovas N. Rinktinė: [eilėraščiai / baig. Str. E. Viskantos].- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1951.- 177 p. Mopasanas G. Karoliai: novelės.- Chicago: Terra, 1952.- 277, [1] p. Moravija A. Romos apsakymai / vertė P. Povilaitis ir E. Viskanta.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958.- 534 p. Moravija A. Čiočiarė: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959.- 407 p. Čelinis B. Benvenuto Čelinio gyvenimas: [Florencijos auksakalio ir skulptoriaus atsiminimai].Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961.- 602, [2] p.: iliustr. Pirandelas L. Juodoji skraistė: novelės.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961.- 270 p. Bonfanti S. M. Saulės skersgatvis.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1964.- 169, [1] p. Brechtas B. Motušė Kuraž: pjesės.- Vilnius: Vaga, 1964.- 294, [2] p. Mižo M. Sent Egziuperi: monografija.- Vilnius: Vaga, 1965.- 415 p., [1] portr. lap., [7] iliustr. lap.: iliustr. Ruso Ž. Ž. Išpažintis: autobiografija / iš prancūzų k. vertė E. Viskanta, V. Jurgutis.- Vilnius: Vaga, 1967.- 652, [2] p., [1] portr. lap. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2000.- 751 p.- (Alma littera klasika; 2). Bokačas D. Dekameronas: novelės.- Vilnius: Vaga, 1969. Kn.1.- 510, [2] p. Kn.2.- 438, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1987.- 656 p.- (Pasaulinės literatūros b-ka; Kn.18). Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2006.- 628, [1] p. Tas pat.: [sutrumpintas novelių rinkinys].- Vilnius: Žaltvykslė, [2005].- 154, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Čechovas A. Žmogus futliare: apsakymai ir apysakos / vertė E. Viskanta ir kt.- Vilnius: Vaga, 1970.- 415 p. Mopasanas G. Mažoji Rok: novelės.- Vilnius: Vaga, 1971.- 419 p. Kalvinas I. Baronas medyje: romanas.- Vilnius: Vaga, 1975.- 255 p. Vitorinis E. Žmonės ir ne žmonės: romanas.- Vilnius: Vaga, 1978.- 247 p. Verga D. Mastras donas Džezualdas: romanas.- Vilnius: Vaga, 1983.- 285, [3] p. Mopasanas G. Mielas draugas; Pjeras ir Žanas: romanai / iš pranc. k. vertė E. Viskanta, V. Girčys.- Vilnius: Vaga, 1988.- 559 p.- (Pasaulinės literatūros b-ka; Kn.67). Fransas A. Raudonoji lelija; Taysa: romanai / iš pranc. vertė E. Viskanta, V. Girčys.- Vilnius: Valst. leidybos centras, 1994.- 398, [1] p. Ridas T. M. Per miškus; Hanso Sterko nuotykiai; Nelaimės ženklas: apysakos / vertė V. Birmanas, A. Degutis, E. Viskanta.- Vilnius: Mintis, 1994.- 295, [2] p. Mopasanas G. Alyvų laukas: apsakymai / vertė D. Urbas, E. Viskanta ir kt.- Vilnius: Vaga, 1995.- 239 p.- (“Vagos” populiaroji klasika). Fransas A. Silvestro Bonaro nusikaltimas; Dievai trokšta / vertė R. Jankevičiūtė, E. Viskanta.Vilnius: Vaga, 1996.- 333 p.- (Pasaul. lit. b-ka; Kn. 77).


241 Mopasanas G. Nenaudingas grožis: [novelės / vertė E. Viskanta ir L. Čekauskaitė].- Kaunas: Spindulys, 1997.- 222, [2] p.: iliustr. Mopasanas G. Novelės / [vertė A. Churginas, D. Urbas, E. Viskanta].- Vilnius: Žalstvyklė, 2005.- 93, [1] p.- (Mokinio skaitiniai).

Juozapas VITKUS (1863-193?) Kunigas, memuaristas. Gimė 1863 m. gruodžio 24 d. Šiemoliuose (Plungės raj.). Mirė 1937 m. vasario 18 d. Girėnuose (Plungės raj.), palaidotas Janapolėje (Telšių raj.). Mokėsi Plungės pradinėje mokykloje, Šiaulių gimnazijoje ir Žemaičių kunigų seminarijoje, kurią baigė 1887 m. Kunigavo Naujamiestyje, Vadaktuose, Krakėse, 1902-1935 m. Janapolėje (Telšių raj.), Girėnuose. Už lietuviškos literatūros platinimą buvo persekiojimas ir kratomas. Rašė „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje“ 1891-1892 m., „Lietuvszkame kalendoryje ant metu 1892“ (jo įdėtas straipsnis „Maskolų szkalos ligsziol ir dabar“), „Lietuvių laikraštyje“ 1904 m. ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardis Godlapis. Knyga 1863 m. sukilimas Lietuvoje: (prisiminimai) / kun. Juozas Vitkus.- Kaunas: B. l., 1933.- 23 p.

Kazimieras VIZGIRDA (1788-1861) Religinės literatūros rengėjas, vertėjas, kunigas. Gimė 1788 m. Žemaitijoje. Mirė 1861 m. sausio 19 d. Vilniuje. 1804-1808 m. mokėsi Telšių mokykloje, 1808-1810 m. Varnių kunigų seminarijoje, Vilniaus vyriausiojoje kunigų seminarijoje. 1815 m. gavo teologijos magistro laipsnį. Nuo 1813 m. kunigavo Plungėje, vėliau Laukuvoje, Kartenoje, Ariogaloje ir Šiluvoje. Nuo 1849 m. kaip atgailautojas gyveno vienuolynuose. Knyga Giwatas Iszganitojaus yr Wieszpaties musu Jezaus Christaus; ant gala Historyia Kanczios J. Christaus par K. K. Wizgirda.- Vilnius, 1824.- Aprašyta pagal šaltinius. Vertimas


242

Bibliie diel wayku Lenkiszkay yr letuwiszkay… par K. K. Wizgirda [iš prancūzų k. vertė K. Vizgirda].- Wilniuy, 1823.- 96 p.- Aprašyta pagal šaltinius.

VYDŪNAS (1868-1953) Filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas. Gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose (Šilutės raj.). Mirė 1953 m. vasario 22 d. Detmolde (Vokietija), 1991 m. perlaidotas Bitėnuose (Šilutės raj.). Tikroji pavardė Vihelmas Storosta. 1888 m. baigė Ragainės mokytojų seminariją. 1888-1892 m. mokytojavo Kintuose (Šilutės raj.), 1892-1912 m. Tilžėje. 1896-1898 m. Greifswaldo, 1899 m. Hallės, 1900-1902 m. Leipcigo, 1913-1919 m. Berlyno universitetuose studijavo filosofiją, sociologiją, religijų, literatūros bei meno istoriją, anglų, prancūzų, sanskrito kalbas. Studijų metu suartėjo su Vokietijos teosofų draugija, 1902 m. Tilžėje įsteigė šios draugijos skyrių, veikusį iki 1935 m., visą laiką jam vadovavo. 1918 m. dėstė lietuvių kalbos ir kultūros pagrindus Rytų seminare prie Berlyno universiteto, 1919 m. Tilžės realinėje gimnazijoje-lietuvių kalbą suaugusiems, 1920-1923 m. Telšių gimnazijoje dėstė literatūrą vyresnėse klasėse, bendravo su jaunimu, perskaitė daug paskaitų, organizuodavo medelių sodinimo šventes, 1923 m. pavasarį su mokiniais pasodino kaštonų alėją Telšių Katedros aikštėje.1926-1927 m. Klaipėdos muzikos mokykloje-kultūros istoriją. 1895 m. įkūrė Tilžės lietuvių giedotojų draugiją ir jai 40 metų vadovavo. Tilžėje bei daugelyje kitų Rytų Prūsijos vietų rengė lietuviškus vaidinimus, koncertus, dainų šventes. Buvo veiklus kitų Rytų Prūsijos lietuvių ir Klaipėdos krašto draugijų bei organizacijų narys, 1931 m. įkurtos Prūsų lietuvių draugijų tarybos pirmininkas. Nuo 1907 m. dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos veikloje. Leido paties ištisai prirašomus žurnalus “Šaltinis” (1905-1909), “Jaunimas” (1911-1914), “Naujovė” (1915), “Darbymetis” (1921-1925). Bedradarbiavo kitoje Rytų Prūsijos lietuvių ir Lietuvos periodinėje spaudoje. Nuo 1925 m. PEN klubo, nuo 1935 m. Lietuvių rašytojų draugijos garbės narys. Hitlerio laikais kalintas. 1944 m. su Tilžės gyventojais evakuotas Vokietijos gilumon. Nuo 1946 m. gyveno Detmolde. Įsijungė į kultūrinę evakuotų Rytų Prūsijos lietuvių bei Lietuvos pabėgėlių veiklą, bendradarbiavo jų spaudoje. Pavardės forma Vidûnas. Slapyvardžiai: Aidas, Aldas, Tavo Bendraitė, A. B., L. A., Keliauninkas, Laumelė, Prusu Lietuvos Strasdelis, Manas, Tilžės R. Mânâs, Skroliuks J., Skwirplys, Strazdelis, Vydūnas-Tilžiskis, Vds, W. St. ir kt. Knygos Bendraite. Išleido prusu Lietuwiu “Susiwienyjimas”. Knyga pirma.- [Tilžė]: M. Jankaus sp., Bitėnuose, 1902.- 80 p.: vinj., [5] iliustr. lap.- Gotiškas šriftas. Senutė. Išleido “Prusu Lietuwiu Susivienijimas”. Knyga antra.- [Tilžė]: M. Jankaus sp. Bitėnuose, 1904.- 72 p.- Gotiškas šriftas. Lietuvos aidos=Klänge aus Litauen.- Tilžė: V. Storost., 1904.- 76 p.- Lygiagr. tekst. vok. k. Mirtis ir kastoliau / Vîdûnas.- Tilzêje: Vilh. Storost.,1907.- [54], 64 p.: vinj. Tas pat. / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1920.- 48 p.


243 Slaptinga zmogaus didîbê / Vîdûnas.- Tilzêje: Vilh. Storost, 1907.- [4], 64 p., 1 spalv. schem. lap., vinj. Tas pat, ant.: slėpiningoji žmogaus didîbê. / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1921.- 61, [3] p., [1] iliustr. lap. Visatos sâranga / Vîdûnas.- Tilzêje: Vilh. Storost, 1907.- [4], 32 p., [1] spalv. schem. lap.: vinj. Tas pat. / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1921.- 32 p., [1] iliustr. lap. Kur prots!: komêdija vienu veiksmu / Vîdûnas.- Tilzêj: išleidimas „Rûta“, 1907.- 64 p.: vinj.Dalis tekst. vok. Likimo kilmê / Vîdûnas. - Tilzê: Vilhelmas Storost., 1908.- 100 p.: vinj. Jonuks, mergû bijâs: komêdija dviejuose veiksmuose / Vîdûnas.- Tilzêje: išleido „Rûta“, 1908.63, [1] p.: vinj. Tas pat, antr.: Jonuks:dviveiksmê Joninîu komaida / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1920.- 64 p.: gaid. Piktoji gudrîbê: komêdija vienu veiksmu / Vîdûnas.- Tilzêje: išdeido „Rûta“, 1908.- 51, [1] p.: vinj. Probotsiûn sesêliai: dramâtiska aidija trijose dalîse / Vîdûnas.- Tilzejê: Vilhelmas Storost, 1908.182, [1] p.: iliustr. Tas pat.: antr.: Prabočių šešėliai / Vidūnas.- [Chicago]: Terra, 1954.- 182, [5] p., 1 portr. lap. Têviskê: vienveiksmis dramâtiskas veikalas / Vîdûnas.- Tilzêje: isleido „Rûta“, 1908.- 52, [1] p.: vinj. Zmonijos kelias / Vîdûnas.- Tilzêje: Vilhelmas Storost, 1908.- [4], 48 p.: vinj. Tas pat. / Vîdûnas.- Tilzêje: „Rûta“, 1914.- 52 p.: vinj. Apsisvietimas / Vîdûnas.- Tilzêje: Vilhelmas Storost, 1909.- 80 p.: vinj. Gimdîmo slêpiniai / Vîdûnas.- Tilzêje: Vilhelmas Storost, 1909.- 96 p.: vinj. Tas pat. / Vîdûnas.- Tilžêj: Rûta, 1919.- 104 p. Tas pat. / Vîdûnas.- Tilzêj: Rûta, 1921.- 101, [3] p. Tas pat. / Vydūnas.- Kaunas: VPVC leid. grupė „Rytas“, 1991.- 100, [3] p.: iliustr. Tas pat. / Vydūnas.- Kaunas: B. l., [1994].- 100, [3] p.: iliustr. Lietuvos varpeliai: 33 dainos ir giesmės su gaidomis / Vidūnas.- Tilzê: „Rûta“, 1909.- 48 p. Birutininkai: dviveiksmê komêdija / Vîdûnas.- Tilzêje: isleido „Rûta“, 1910.- 79, [1] p.: vinj. Mûsû uzdavinîs / Vîdûnas.- Tilzêje: išleido „Rûta“, 1911 (virš. išleid . metai 1910).- 224, [2] p.,8, vinj., virš. iliustr. spalv. Tas pat. / Vîdûnas.- Tilzê: Rûta, 1921.- 188, [2] p. Tas pat. / Vydūnas.- Klaipėda: Eglės leidykla; [Vilnius: Vydūno draugija], 2010.- [X], 188, [2] p. Amzina ugnis: dramatiska trilogija / Vîdûnas.- [Tilzêje: sita veikalâ isleido „Rûta“, 1913].- 326, [2] p.: iliustr. Numânê: vienveiksmê komedija / Vîdûnas.- Tilzêje: išleido „Rûta“, 1911.- 30, [1] p.: vinj. Vadovas lietuviû kalbai pramokti = Litauischer Führer zur Erlernung der Anfangsgründe der litauischen Sprache / Vîdûnas.- Tilzeje: išleido „Rûta“, 1912.- VII, 111 p.: iliustr.- Tekstas liet. ir vok. Tas pat / Vîdûnas.- Tilžeje: „Rûta“, 1922.- 132 p.: iliustr. Lietuvos pasakelê vienveiksmis dramatinis poêmas / Vîdûnas.- Tilzêje: „Rûta“, 1913.- 32 p.: vinj. Mûsû laimêjimas: mystêria: trîs veiksmeliai / Vîdûnas.- Tilzêje: „Rûta“, 1913.- 48 p.: vinj. Kaimo didvîris: apîsakėlê / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1914.- 20 p.: vinj. Tas pat. / Vydūnas.- [Klaipėda]: Eglės leidykla, [2008].- 20, [4] p. Smarkusis Krusa: vienveiksmê komêdîa / Vîdûnas.- Tilzêj: „Rûta“, 1913.- 27, [3] p.: vinj. Sigutê: is lietuviû pâsakos sumanîta vienveiksmê mystêria / Vîdûnas.- Tilzêje: „Rûta“, 1914.- 32 p. vinj., iliustr. Vargsas ir besotis: vienaveiksmis zaismas sumanîtas is zmoniû pâsakos / Vîdûnas.- Tilzêj: „Rûta“, 1914.- 26, [4] p.: vinj. Deutsh-litauischer Wortsachatz = Vokietiû-lietuviû žodiû rinkinîs / bearbeitet von W. St. Vîdûnas.- Tilsit: Druck und Verlag von Otto v. Mauderode,1916.- XVI, 176 p.: vinj.


244 Ragana: vieno v. mystêria / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1918.- 39, [1] p.: gaid., iliustr. Vergai ir dîkiai: keturiû veiksmu tragaida / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1919.- 126, [2] p. Jûrû varpai: triveiksmê mystêrîa / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1920.- 126, [2] p. Tautos gîvata: filosofiški-socialogiški aiškinimai / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1920.- 152 p. Žvaigždžiû takai: triveiksmė pasakos drâma / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1920.- 56 p. Likimo bangos: penkiû veiksmû drama iš pâsakû amžiaus / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1922.- 119, [1] p. Varpstis: triveiksmê drâma / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1923.-71, [1] p. Vîrai: vieno v. komaida / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1923.- 39, [1] p. Vadovas lietuviû kalbai pramokti=Führer zur Erlernung der Anfangsgrüde der litauischen Sprache / Vîdûnas.- Tilzêje: „Rûta“, 1924.- 132 p.: iliustr. Karalaitê triveiksmê drâma iš žemaitiû pasakos / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1925.- 78 p. Mažosios Lietuvos lietuviû šventê su giesmêmis, kalbomis ir dainomis Klaipêdoje 1927- mt. antrâ Sekminiû dienâ birželio 6-jâ, 4-vâl.- [Klaipėda: B. l.,] 1927.- [2] portr. lap., 56 p.: vinj. Sveikata. Jaunumas. Grožê / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1928 [fakt. 1929].- 198, [2] p.: iliustr. Pasaulio gaisras: penkiû veiksmû tragaidê su ieiga ir išeiga / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1928.- 336, [2] p.: gaid. Avelê: 1 vieno v. komaidê / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“ , 1929.- 30, [2] p. Giesmės misram chorui / Vydūnas.- Tilžė: Rūta, 1932. Rožės ir lelijos: Rûtos atminimui / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1933.- 46 p., [10] iliustr. lap. Jūraitė: trijû veiksmû vaidinys skirtas bût giedamas su muzika / Vîdûnas.- Tilzêje: „Rûta“, 1934.- 60 p. Laimês atosvaista: penkiû veiksmu tragaidê su atvarta ir užvarta / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1934.- 132 p.: vinj. Tikroji motinėlê: vieno v. vaidinys / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1934.- 32 p.: gaid. Pasveikinimas: trijû veiksmû teigiamos pajuokos vaidinys / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1934.- 43 p. Senovês balsas: vieno v. vaidinys / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1935.- 30, [1] p. Samonė: (sâmoningumas ir nesâmoningumas): žvilgsniai î gyvenimo esme / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1936.- 199 p. Nakvišos gêralas: vieno v. pâsakû vaidinys / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1937.- 46 p. Vyrai viskâ padarys: vieno v. vaidinys moteriškoms / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1937.- 54, [1] p. Pasiilgimas: pâsakiškas trijû veiksmû vaidinys / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1938.- 64, [2] p., [2] portr. lap.: vinj. Paslėptasis auksas: 3-jų v. vaidinys / Vîdûnas.- Tilžė: „Rūta“, 1938.- 43 p. Kalėjimas-laisvėjimas / Vydūnas.- Detmold: Lietuvos skautų s-gos brolijos vadija, 1947.- 72 p. Gyvenimas Prūsų Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis / Vydūnas.Kassel-Mattenberg: Aistia, 1948.- 47 p.: iliustr. Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas: (kada karų nebus)/ Vydūnas.- Detmold: Lietuvių skautų brolijos vadija, 1948.- 52 p. Vydūno 80 m. amžiaus. sukakčiai paminėti.- [Detmold]: Mūsų kelias, 1948.- 80 p. Amžina ugnis: prabočių šešėliai; pasaulio gaisras: [dramos] / Vydūnas.- Vilnius: Vaga, 1968.668, [2] p., [9] iliustr. lap. Vydūno laiškai skautams.- Chicago: Akad. skautų l-kla, 1978.- 69, [2] p. : iliustr., portr. Raštai / Vydūnas.- Vilnius: Mintis, 1990-1994.- (Iš Lietuvos filosofijos palikimo). T.1.- 1990.- 565 p., [1] portr. lap. T.2.- 1991.- 495 p., [1] potr. lap. T.3.- 1992.- 503 p., [1] portr. lap. T.4.- 1994.- 429 p., [1] portr. lap. Sveikata, jaunumas,grožė; Gimdymo slėpiniai / Vydūnas.- Kaunas: Farmacija, 1991.- 219 p. Mano tėvynė: [filos. Mažosios Lietuvos gamtos apmąstymai]: knyga yra leidžiama aut. gimimo 125 m. sukakčiai paminėti. Ji yra Vydūno fondo dovana išeivijos lituanist. m-klų mokiniams.- Chicago akad. skautų sąjūdžio Vydūno fondas, 1993.- 79 p.: iliustr., portr.


245 Tas pat.- Kaunas-Čikaga: Akademinio skauto sąjūdžio Vydūno fondas, 1999.- 79 p., [3] atsk. iliustr. lap., iliustr Sigutė: [dramos] / Vydūnas.- Vilnius: Vyturys, 1994.- 126 p.: iliustr. Amžina ugnis: [dramatiška trilogija]; Prabočių šešėly: [dramatiška aidija trijose dalyse]; Pasaulio gaisras: [penkių veiksmų tragedija su įeiga ir išeiga] / Vydūnas.- Vilnius: Alma littera, 2001.- 599, [1] p.: gaid.- (Skaitymai). Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių / Vydūnas.- Vilnius: Vaga, 2001.- 639, [1] p.: iliustr., portr.- (Lituanistinė b-ka; Kn.31). Pasikalbėjimai apie sveikatą / Vydūnas.- Klaipėda: [UAB „Litera“], 2004.- 87 p.: iliustr. Dramos / Vydūnas.- Vilnius: Žaltvykslė, [2005].- 171, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Žvilgsnis į gyvenimo gelmes: gyvenimas - kelionė tobuluman / Vydūnas.- Klaipėda: Litera, 2006-2008. [Kn.]1.- Gyvenimas - kelionė tobuluman.- Klaipėda: Litera, 2006.- 257, [1] p.: iliustr. + 1 brošiūra (16 p.). [Kn].2.- Kultūra-gyvenimo kūrimo tesinys.- Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2008.327, [1] p.: iliustr. Kaip tapti saulėtu žmogumi / Vydūnas.- Klaipėda: Eglės leidykla, 2009.- 61, [3] p.: iliustr. Vertimai Tenisonas A. Enokas Arden / Alfred Tennyson; isz anglē k. vertê î liet. k. Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta", 1918.- 38, [1] p. Bhagavad Gītā= Palaimintoji giesmė / Vydūnas, vertimas iš sanskrito.- Detmold: Liet. skautų brolijos vadyba, 1947.- 152 p.: iliustr., portr.

Juozas VYŠNIAUSKAS (g.1944) Žurnalistas. Gimė 1944 m balandžio 13 d. Klauseikiuose (Skuodo raj.). 1951-1954 m. mokėsi Klauseikių, 1954-1958 m. Aleksandrijos (Skuodo raj.) mokyklose, 19611968 m. Telšių taikomossios dailės technikume, 1971-1978 m. Vilniaus universitete (žurnalistikos specialybė). 1968-1969 m. Telšių taikomosios dailės technikumo Keramikos skyriaus vedėjas, 1969-1974 m. Ylakių vidurinės mokyklos mokytojas, 1970-1971 m. dirbo Vilniuje, nuo 1974 m. dirba Skuodo rajono laikraštyje „Musų žodis“. Knygos „Skuodas kuršių ir žemaičių žemė“ vienas autorių. Slapyvardžiai: Aselskyte Stefa, Guntenis Petras, Klauseikis Juozas, Laumaitis Tadas, Rumšaitis Tadas, Truikys Vytautas, Urbonaitė Liuda ir kt. Knygos Mano gimtasis Klauseikių kaimas.- 1998. Skuodo žemės žmonės.- Vilnius: Jandrija, 2003.- 67, [1] p.: iliustr. Skuodo žemė / [tekstas J. Vyšniausko].- Vilnius: Atkula, [2005].- 31, [3] p. Skuodo žemės šviesuoliai.- Mažeikiai: Spaudos tinklas, 2006.- 49, [2] p. Dvaras prie Aleksandrijos: [Kaunackiai-garbinga Simono Daukanto giminės šaka].- Klaipėda: Druka, 2009.- 223, [1] p.


246

Aleksandras VYTARTAS (apie 1838-1863) Kunigas, publicistas. Gimė apie 1838 m. Naujamiestyje (Panevėžio raj.). Žuvo 1863 m. kovo 17 d. ties Čekiške (Kauno raj.). Mokėsi Panevėžio bajorų mokykloje, 1858-1861 m. Varnių kunigų seminarijoje. 1862-1863 m. buvo Čekiškės vikaras. Manoma, kad jis sukilimo metu ties Čekiške žuvo ir palaidotas. Knyga Pamokslas kunega Vitorta, kamandoriaus Čekiškiu bažničes.- Paryžius: E. Martine sp., [1863].6 p.

Levas VLADIMIROVAS (1912-1999) Kultūros istorikas, bibliotekininkas. Gimė 1912 m. vasario 27 d. Telšiuose. Mirė 1999 m. Vasario 20 d. Vilniuje. 1922-1928 m. mokėsi Šiaulių vyrų gimnazijoje ir Šiaulių vokiečių progiminazijoje. 1932 m. baigė Šilutės Herderio gimnaziją. 1932-1936 m. Kauno universite studijavo anglų ir vokiečių kalbas bei pedagogiką. 1940 m. baigė Vilniaus universitetą. 1942-1945 m. tarnavo 16 lietuviškoje divizijoje. Nuo 1948 m. (su 1964-1970 m. pertrauka) Vilniaus universiteto dėstytojas. 1948-1964 m. universiteto bibliotekos direktorius, 1952-1964 m. bibliotekininkystės, 1970-1972 m. bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos katedros vedėjas. 1964-1970 m. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Dago Hameršaldo bibliotekos Niujorke direktorius. 1973–1987 m. – Mokslinės informacijos katedros vedėju. 1980 m. suteiktas mokslinis profesoriaus vardas. 1993 m. – nostrifikuotas socialinių mokslų daktaras. Knygos Pranciškus Skorina- Vilniaus spaudos pradininkas.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1956.- 29, [1] p.: iliustr. Vilniaus universiteto biblioteka.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958.- 104, [2] p.: iliustr. Planeta chemijos šalis / L. Vladimirovas, N. Zykovas.- Vilnius: Mintis, 1966.- 31 p. Knyga televizijos ir elektronikos amžiuje: [medžiaga lektoriui] / doc. L. Vladimirovas.- Vilnius: [s. n], 1973.- 17 p. – (Lietuvos TSR „Žinijos“ draugija). Knygos istorija: senovė: viduramžiai, renesansas, XVI-XVII amžius.- Vilnius: Mokslas, 1979.566, [2] p.: iliustr., [8] iliustr. lap. Ivanas Fiodorovas kultūros raidoje, 1583-1983.- Vilnius: Mokslas, 1983.- 135 p. Pranciškus Skorina: pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvininkas.- Vilnius: Lietuvos žurnalistų d-ja, 1992.- 81 p. įsk. virš. Bibliografijos rodyklė.- [Vilnius]: VU l-kla, 2002.- 133 p. Apie knygas ir bibliotekas: straipsnių rinkinys.- [Vilnius]: VU l-kla, 2002.- 288, [1] p.

Juozapas Kiprojonas ZABITIS-NEZABITAUSKIS (1779-1837)


247

Poetas, vertėjas. Gimė 1779 m. rugsėjo 12 d. Baidotuose (Skuodo raj.). Mirė 1837 m. liepos 10 d. Nancy (Prancūzija). Mokėsi Kražių mokykloje, 1792-1795 m. Vilniaus akademijoje, 1803 m. baigė Varnių kunigų seminariją. Kunigavo Varniuose ir Jurbarke, 1802-1815 m. ėjo Varnių katedros mokyklos vedėjo pareigas, 1815 m. perkeltas į Veliuoną. Rėmė 1831 m. sukilimą, gresiant suėmimui, pasitraukė į Prūsiją, už akių buvo nuteistas mirti. Gyveno Tilžėje, nuo 1835 m. Prancūzijoje, buvo lenkų emigrantų vaikų mokyklos vedėjas ir mokytojas. Jo eiliavimai davė pradžią politinei ir filosofinei lietuvių poezijai (“Bus kitaip”, “Malda prie dievo karių”). Knyga Eiliavimas liežuvyje lietuviškai žemaitiškame.- Vilnius, 1930. Vertimai Kliukas K. Surinkimas dasekimu par Mokintus Žmonias, senowias amžiose tikray daritu apey bytes, o par Kunigo Kluko Kanauniko Kruszwickoje metuose 1780 Warszuwoje lenkiszkay yszdrukawotas, yr diel Lenku yszdotas o dabar pirmo siki ant ležuwio Letuwizkay-Zemaytiszko, par Kunigo Cypriono Juzapo Niezabitawski Kanauninko Minskojo, Prabaszciu Welonos pargulditas yr Metuose 1823 ing Drukarnia diel yszspaudimo, ant kningu raszto, podatas.- Wilniuje: drukarnioy ant uliczios Sto Jono, po N. 43 t., 1823.- 88 p. Lamene, Hiugo Felesitė Roberas de. I. Vendrauninkas. [II. Jaunas koriotojus.- III. Hymn. ištraukos iš kn. “Tikinčiojo žodžiai”].- [Paryžius: A. Pinaro sp., apie 1835].- 15 p. su vinj. Mickevičius A. Litania pakielawinga.- [Paryžius: A. Pinaro sp., apie 1836].- 7 lap. su vinj.

Vida BUDGINAITĖ-ZAKSIENĖ (g.1946) Poetė. Gimė 1946 m. balandžio 14 d. Telšiuose. Baigė Telšių muzikos septynmetę mokyklą, ir Telšių Žemaitės vidurinės mokyklos septynias klases. 1965 m. baigė Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinę meno mokyklą, 1970 m. Valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos ir teatro akademiją) Dirbo Operos ir baleto teatre, Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje. Gyvena Vilniuje. Knyga Poezijos pratybos: eilėraščiai / Vida Budginaitė-Zaksienė; [autorės fotonuotraukos].- Vilnius: [Rotas], 2010.- 96 p.: iliustr.

Albertas ZALATORIUS (1923-1999)


248 Literatūros tyrinėtojas, kritikas. Gimė 1932 m. lapkričio 3 d. Karveliuose (Panevėžio raj.). Mirė 1999 gruodžio 12 d. Vilniuje. 1956 m. baigė Vilniaus universitetą. 1956-1960 m. mokytojavo Varnių vidurinėje mokykloje, 1961-1991 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, nuo 1991 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete. Inicijavo Pasaulio lituanistų bendriją, nuo 1994 m. buvo jos pirmininkas. Nacionalinės premijos lauretas (1999). Parengė Šatrijos Raganos, A. Vaičiulaičio, V. Krėvės, P. Tarulio, P. Vaičaičio raštus ir atskirus kūrinius. Sudarė lietuvių novelės antologijas “Tarybinė lietuvių novelė” (1969), “Už saulę gražesnis: Lietuvių ikitarybinė novelė” (1978), “Žalias laiko vingis: Lietuvių tarybinė novelė” (1981), “Trys psichiatrai pienių lauke: Lietuvių egzodo novelė” (1995). Knygos Lietuvių apsakymo raida ir poetika: monografija.- Vilnius: Vaga, 1971.- 362, [1] p. Jonas Biliūnas: medžiaga lektoriui 100-osioms gimimo metinėms.- Vilnius: Žinija, 1979.- 17 p. XX amžiaus lietuvių novelės (iki 1940 m.): semant. aspektas.- Vilnius: Vaga, 1980.- 332 p. Šiuolaikinė lietuvių novelė: medžiaga lektoriui.- Vilnius: Žinija, 1981.- 17 p. Prozos gyvybė ir negalia: [straipsnių rinkinys].- Vilnius:Vaga, 1988.- 366, [1] p. Literatūra ir laisvė: kritika, esė, pokalbiai.- Vilnius: Baltos lankos, [1998].- X, 466 p. Vincas Krėvė: nebaigta monografija.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.531, [2] p.

Leonas ZALECKIS (1929-2003) Prozininkas. Gimė 1929 m. vasario 20 d. Pamarkijoje (Telšių raj.). Mirė 2003 m. spalio 23 d. Kaune. 1947–1948 m. mokėsi Plinkšių žemės ūkio mokykloje, 1950-1953 m. Kirovo techninėje mokykloje Leningrade. Dirbo įvairų darbą įstaigose, gamyklose, 1971-1972 m. Lietuvos televizijos ir radijo komitete, 1972-1974 m. gamtos apsaugos komitete. Knygos Seklumos: [apsakymai].- Vilnius: Vaga, 1971.- 68 p.- (Pirmoji knyga; Nr.71). Ugnies medis.- Vilnius: Vaga, 1979.- 159 p. Atpildas.- Vilnius: Vaga, 1983.- 187 p. Tėvų dvasia: romanas.- Kaunas: Technologija, 1996.- 177 p. Būtoji diena: apsakymai.- Kaunas: Technologija, 1998.- 105, [1] p. Povandeninės salos: rinktinė: apsakymai.- Kaunas: Technologija, 2000.- 180 p. Vieno pavasario svečias: rinktinė.- Kaunas: Naujasis lankas, 2009.- 402, [4] p.: iliustr., portr.

Bronius ZDANAVIČIUS-ZDANYS (g.1907) Dramaturgas, kunigas, spaudos bendradarbis. Gimė 1907 m. gruodžio 15 d. Telšiuose. 1928 m. baigė Telšių gimnaziją, 1933 m. Telšių kunigų seminariją. 1933-1938 m. vikaravo Durbinuose, Mosėdyje, Tveruose, Papilėje, Kražiuose, 1938-1944 m. Pajūrio klebonas. 1944 m. emigravo iš Lietuvos, 1949 m. atvyko į JAV. Nuo 1955 m. kapelionauja Marijos viloje, Elmhurst


249 Pa. Parašė ir išleido tris lotynų kalbos vadovėlius (1946-1948). Paruošė spaudai Schenandoah lietuvių parapijos istoriją. Knygos Paslaptingoji rožė / K[un.] B. Zdanavičius.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1935.- 192 p.: iliustr. Lotynų kalbos gramatika.- [Lahde]: B. l., 1946.- 37 p. Lotynų kalbos skaitimai.- [Lahde]: B. l., 1946.- 58 p. Lotynų-lietuvių kalbos žodynas.- [Ladhe]; B. l.,1947.- 85 p. Šv. Kazimieras, Lietuvos karalaitis: (keturių veiksmų ist. drama).- Lahde, 1946- 79 p.

Valėrija ZIMKUTĖ-BRAUKYLIENĖ žr. Valėrija ZIMKUTĖ-BRAUKYLIENĖ Pranciškus ŽADEIKIS (1869-1933) Vertėjas, meuaristas, kunigas. Gimė 1869 m. spalio 24 d. Parešketyje (Telšių raj.). Mirė 1933 m. gruodžio 6 d. Skuode, palaidotas Narvydžiuose (Skuodo raj.). Mokėsi Varnių pradinėje mokykloje, Rucavos (Latvija) progimnazijoje, Palangos ir Mintaujos (Jelgava) gimnazijose. 1983 m. Baigė Kauno kunigų seminariją, kunigavo Kamajuose, Brėslaujoje, Kaune, Pašušvyje, nuo 1915 m. iki mirties Skuodo klebonas ir dekanas. 1906-1909 m. Kaune Šv. Kazimiero draugijos sekretorius. Bendradarbiavo „Nedėldienio skaitymuose“, „Draugijoje“, „Lietuvos mokykloje“, „Tiesos kelyje“, „Naujoje Romuvoje“, „Praeityje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: P. P. Ž., kun. Pr. Ž. Knygos Trumpi nedėlinių evangelijų paaiškinimai visiems metams / parašė kun. Pranciškus Žadeikis.Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1908.- 208 p.: vinj.- (Šv. Kazimiero d-jos išleidimas; Nr.41). Didžiojo karo užrašai: [2 d.].- 1921-1925. D.1: 1914-1915-1916 metai.- Klaipėda: B. l., 1921.- 164 p.: iliustr. D.2: 1917-1918-1919.- 1925.- Klaipėda: leido ir spaudė AB “Rytas”, 1925.- 294 p. Vertimai Defo D. Robinsono Kruzės gyvenimas.- Kaunas: [S. Banaičio spaustuvė], 1906.- 244 p.: iliustr. Skirmuntt K. Mindaugas Lietuvos karalius / lenkiškai parašė Konstancija Skirmunt; vertė K. P. Ž.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1907.- 120 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leidinys; Nr.49).- Atsp. iš „Draugijos“ , Nr.5-9 (1907); t.3, Nr.10-12 (1907); t.4, Nr.14-15 (1908).- Virš. išleid. metai: 1908. Šventųjų ir palaimintųjų vaikų ir jaunikaičių gyvenimai / iš vokiško vertė K. P. Ž.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1907.- 46 p.- (Šv. Kazimiero d-jos išleidimas; Nr.26). Hattler F. S. Jėzaus širdies mėnuo / vokiškai parašytas Pranciško Hattler`io iš Jėzaus Draugijos; lietuviškai vertė kun. Pranciškus Žadeikis Pašušvio klebonas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1913.283 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leidinys; Nr.130).


250 Tas pat.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1914.- 283 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 160). Gegužės mėnuo: gegužinėms pamaldoms vadovėlis / pagal vokiškuosius rašytojus spaudon prirengė kun. Pranciškus Žadeikis Pašušvio klebonas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1914.- 176 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leidinys; Nr. 158). Homeras. Homero Ilijada / vertė J. Ralys, S. Čiurlionytė-Kymantaitė, P. Žadeikis, J. Talmantas.Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leidimo komis., 1930.- XX, 469 p., [11] iliustr. lap.

Antanas ŽALYS (g.1925) Poetas. Gimė 1925 m. Raudonuose (Šiaulių raj.) Ilgą laiką gyveno žemaičių sostinėje Telšiuose, dabar – Kaišiadoryse. Knyga Iš miego pabudusios rožės: [poezija].- Kaišiadorys?], 2001.- 60 p.:iliustr.

Adomas ŽEIMIS (ŽEIMAVIČIUS) (1854-1909) Spaudos darbuotojas, publicistas, kunigas. Gimė 1854 Kontaučiuose (Telšių raj.) Mirė 1909 m. gruodžio 30 d. Peleke (Baltarusija). Dirbo farmaceutu.1889 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1890-1893 m. kunigavo Varniuose, 1893-1895 m. Ylakiuose, apie 1896-1904 m. Vosilyškyje, maždaug nuo 1905 m. iki mirties Pelikanuose (Baltarusija). Bendradarbiavo “Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje”, “Tėvynės sarge”, “Vilniaus žiniose”, “Vienybėje lietuvninkų”, “Viltyje” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knyga I.Maskolų nedorybės Kražiuose. 1893.- II. [Žeimis (Žeimavičius) A.] Rokytų, arba Kenstaičių, bažnyčia Žemaičiuose. 1886.- Tilžė: O. Mauderodės sp., 1894.- 48 p.: vinj.

Irena PRIALGAUSKAITĖ-ŽELVIENĖ (g.1943) Poetė. Gimė 1943 m. rugpjūčio 16 d. Nausodėje (Mažeikių raj.). Baigė Sedos vidurinę mokyklą, Klaipėdos medicinos mokyklą. Dirbo Jurbarko, Luokės, Telšių, ligoninėse. Gyvena Mažeikių rajone.


251

Knyga Nuskendo mėlynas dangus: eilėraščiai / Irena Želvienė.- Kaunas, 1996.- 227, [1] p.: iliustr. Kad skleistusi žiedai balti / Irena Prialgauskaitė – Želvienė.- Kaunas: [Farmacija], 1999.- 159, [1] p.: iliustr. Laiko lašas tyloje: eilėraščiai / Irena Prialgauskaitė – Želvienė.- Telšiai: Spaudos lankas, 2010.148 p.: iliustr., portr.

Juozapas ŽELVYS-ŽELVAVIČIUS (1822-1866) Poetas, vertėjas, kunigas. Gimė 1822 m. balandžio 6 d. Malkarstuose (Telšių raj.). Mirė 1866 m. balandžio 7 d. Saratove (Rusija). Mokėsi Platelių parapinėje mokykloje, o vėliau – Telšių bernardinų mokykloje. 1843 m. baigė Varnių kunigų seminariją, 1847 m. Peterburgo katalikų dvasinę akademiją, teologijos magistro laipsniu. Kunigauti pasiųstas į Maskvą, iki 1856 m. ten ėjo vikaro pareigas, vėliau buvo paskirtas Saratovo kunigų seminarijos rektoriumi. Rašė žemaičių tarme. 1850 m. parašė lenkišką katekizmą “Krotki Wyklad katolickiego katechizu”, kuris 1852 m. buvo išverstas į lietuvių kalbą. 1850-1854 m. jis lenkų ir vokiečių kalbomis leido parapinį Maskvos Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios kalendorių “Kalendarzyk parafialny... Kirchen-kalender”. Knygos Katekizą kataliku lankiszkaj parasze ir iszpausdino 1852 metosi kunegas Jozapas Želwovicze, a dabar lietuwiszkaj iszguldže kunegas Jozapas Ženiewicze.- Wilniuje: Spaustuwiej Jozapas Zawadzkia, 1854.- IV, 120 p. Gesmes arba Poezja, kunigo Jozapo Želvovicz.- Vilnuoje: Spaustuvije Juzupa Zawadzkie, 1858. Pirma dalis: ape Seną zokaną.- 154 p. su vinj. Vertimas Krylovas I. A. Pasakas / pardiejo Jozepas Želvovicz.- Wilniuje: Spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1863.- 72 p.

Julija BENIUŠEVIČIUTĖ-ŽYMANTIENĖ-ŽEMAITĖ (1845-1921) Prozininkė, dramaturgė. Gimė 1845 m. birželio 4 d. Bukantėje (Plungės raj.). Mirė 1921 m. gruodžio 7 d. Marijampolėje. Mokėsi namie, giminaičių dvare Šėmose (Telšių raj.). 1864-1866 m. tarnavo Džiuginėnuose (Telšių raj.) pas dvarininkus Gorskius aukle ir kambarine. Nuo 1866 m. nuomojo ir dirbo iš pusės


252 svetimas žemes Rumšiškės vienkiemyje, netoli Varnių, 1867-1870 m. Palukstyje (Telšių raj.), Laukuvos apylinkėse, Pasmalkyje, arba Smalkose, netoli Klainių ir kitur. 1886 m. apsigyveno Ušnėnuose. 1900 m. gyveno V. Putvinskio dvaruose (Graužikų, Šilo Pavėžupio), nuo 1906 m. Puzinyškyje, G. Petkevičaitės-Bitės tėvo dvarelyje. 1912-1915 m. gyveno Vilniuje, 1915-1916 m. Petrograde. 1916 m. išvyko į JAV rinkti aukų nukentėjusiems nuo karo. Į Lietuvą sugrįžo 1921 m., apsigyveno pas A. Bulotas. Bendradarbiavo “Ūkininke”, “Vienybeje lietuvninkų”, “Darbininkų balse”, “Vilniaus žiniose”, “Lietuvos ūkininke”, „Varpe“, „Naujienose“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardžiai: Dvi moterys, Dvi moteri, Ž., Žem. Knygos Paveikslai / parašė Žemaitė.- Plymouth, Pa: Kaštai ir spauda “Vienybės lietuvninkų”, 1899.- 102 p. Paveikslai / parašė Žemaitė. [D.]1-3.- Tilžė, 1899-1901. [D.1. Sučiuptas velnias: apsakymas.- Tilžė: “Ūkininkas”, J. Šenkės sp.], 1899.- 36 p.- Atsp. iš „Ūkininko“, 1989, Nr.6. [D.] 2. [Marti: apsakymas].- Tilžėje: išleido “Varpas”. Spausta pas Otto v. Mauderode, 1899.- 47 p. su vinj.- Atsp. iš „Varpo“, 1899, Nr.1-5. [D.] 3. [Petras Kurmelis: apsakymas]; perspausdinta iš “Varpo”.- Tilžėje: [spausta pas Otto v. Mauderode], 1901.- 56 p.: vinj.- (“Varpo” ir “Ūkininko” redakcija).- Atsp. iš „Varpo“, 1901, Nr. 412. Valsčiaus sudas / parašė Žemaitė: komedija 1 veikmėje; perspausta iš “Ukininko”. - Tilžėje: J. Šenkės sp., 1900.- 19 p.: vinj. Tas pat.- Vilnius: Juozapo Zavadzkio sp., 1913.- 16 p.: vinj. Tas pat.- Kaunas- Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1928.- 15 p. Atminimai / parašė Žemaitė; perspausta iš “Naujienų”.- Tilžėje: J. Šenkės sp., 1902.- 25 p.: vinj.(“Naujienų” redakcija). “Ne gadaj” arba baisus sapnas / parašė Ž.- Tilžėje: J. Šenkės sp., 1902.- 18 p.- (“Naujienų” red.). Su G. Petkevičaite-Bite. Velnias spąstuose: dramatiškas paveikslėlis iš trijų veiksmų / parašė Dvi Moterys.- Tilžė: J. Šenkės sp., 1902.- 38 p.- (Kudirkos išdas; Nr.3). Tas pat.- Vilnius: J. Zavadzkio sp., 1913.- 16 p. Tas pat.- Kaunas-Marijampolė, 1928.- 15 p. Kunigo naudą velniai gaudo / parašė Žemaitė; (atspausta iš “Ūkininko”).- Tilžė: [J. Šenkės sp.], 1903.- 23, [1] p. Prie dvaro / parašė Žemaitė; perspausdinta iš “Naujienų”.- Tilžė: J. Šenkės sp., 1903.- 47 p.(“Kudirkos išdas”; Nr.5). Sodžiaus vaizdeliai. “Budynė” ir “Mėšlavėžis”: apysakutės iš sodiečių gyvenimo (atspausta iš “Naujienų”).- Tilžė: J. Šenkės sp., 1903.- 24 p. Su G. Petkevičaite-Bite. Kaip kas išmano teip save gano: drama iš trijų veikmių / Dvi Moteri; (atspausta iš “Varpo”).- Tilžė: O. Mauderodės sp., 1904.- 47 p.: vinj. Rinkinėlis vaikams (pasakėlės, apsakymėliai, dainelės, žaislai, mįslės…) / Žemaitės; Jablonskičių (K-čio, O-tės, J-tės, V-čio) išleidimas.- Vilnius: “Vilniaus žinių” sp., 1904.- 40 p.: vinj. Tas pat.- Vilnius: “Vilniaus žinių”, sp., 1905.- 40 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: J. Zavadzkio sp., 1907.- 55, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: J. Zavadzkio knygyno leidinys, 1916.- 55, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956.- 71 p.: iliustr. Su G. Petkevičaite-Bite. Litvomanai: drama 4-iuose veiksmuose / parašė Dvi Moteri.- Tilžė: spauzdinta pas Otto v. Mauderodę, 1905.- 58 p.: vinj.- Atsp. iš „Varpo“, 1905, Nr.3-10. Su G. Petkevičaite-Bite. Parduotoji laisvė: keturių veiksmų drama / parašė Dvi Moteri.- Vilnius: „Aušros“ išleidimas, 1905.- 48 p.


253 Mobilizacijos pasekmės: vaizdeliai iš gyvenimo / parašė Žemaitė.- Tilžė: „Ūkininko“ red., 1905 .- 15 p.- Atsp. iš „Ūkininko“, 1905, Nr.8-9. Kent kaltas, kent nekaltas: vaizdelis.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko“ red.], 1907.- 39 p.: vinj.(“Lietuvos ūkininko” išleidimas; Nr.9). Trys mylimos: komedija trijuose aktuose / parašė Žemaitė.- Vilnius: “Vilniaus žinių” sp., 1907.44 p.: vinj. Tas pat.- South Boston, Mass: spauda K. W. Gedimino, 1907.- 56 p.: vinj. Tas pat.- Vilnius: “Vilniaus žinių” sp., 1909.- 44 p.: vinj. Tas pat.- So. Boston, Masss.: lešomis ir spauda F. Milašauskio, sp., 1913.- 58 p.: vinj. Krikštynos.- Vilnius, 1909.- 16 p. Tas pat.- Vilnius: J. Zavadzkio sp., 1909 [virš.: 1910].- 44 p. Mūsų gerasis: dviejų veikmių komedija / parašė Žemaitė.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1909.- 26 p.: vinj.- (“Lietuovos ūkininko“ išleidimas; Nr.13).- Atsp. iš „Lietuvos ūkininko“, 1909, Nr.14-17. Tas pat.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1913.- 32 p.- (“Lietuvos ūkininko išleidimas; Nr. 13). Nuo audros pasislėpus / parašė Žemaitė.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1909.- 16 p.: vinj.(“Lietuvos ūkininko” išleidimas; Nr.17).- Atsp. iš „Lietuvos ūkininko“, 1909, Nr.37-38, 40-41. Dvejos laidotuvės, dveji palaikai: vaizdelis / parašė Žemaitė.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red. ], 1910.- 37 p.- (“Lietuvos ūkininko” išleidimas; Nr.20).- Asp. Iš „Lietuvos ūkininko“, 1910, Nr. 1-2, 4-10. Gera galva: apsakymas / parašė Žemaitė.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1910.- 40 p.: vinj.(“Lietuvos ūkininko” išleidimas; Nr.21).- Atsp. iš „Lietuvos ūkininko“, 1910, Nr.21-30. Apsiriko: dviejų aktų komedija / Žemaitės.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1911.- 31 p.: vinj.- (“Lietuvos ūkininko“; išleidimas; Nr.27). Painiava.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1911.-16 p.: vinj.- (“Lietuvos ūkininko” išleidimas; Nr.25). Klebono gaspadinė; ir Kaip kartais kokioje klebonijoje einasi: dvi puikios apysakos.- Voterberis (kon.): M. Alytos išleid. ir sp., 1912.- Aprašyta pagal šaltinius. Dumblynė: 5 veiksmų drama / parašė Dvi lietuvaiti: perdirbta iš Oržeškienės apysakos “Niziny”. - Vilnius: M. Kuktos sp., 1912.- 44 p.- (M. Piaseckaitės-Šlapelienės knygyno leid). Pritrūko kantrybės: (siužetas paimtas iš 1899-1900 m.): tikras atsitikimas / parašė Žemaitė.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1912.- 48 p.- (“Lietuvos ūkininko išleidimas; Nr.28). Stebuklingas daktaras: komedija.- Vilnius, 1913.- Aprašyta pagal šaltinius. Raštai.- Vilnius: J. ir P. Leonų leid., 1913-1914. [Kn.1]: Rudens vakaras; Atžala; Motyna; Studentas.- 1913.- 46 p.: vinj. [Kn.2]: Marti; Topylis.- 1913.- 58, [1] p.: vinj. [Kn.3]: Sučiuptas velnias; Sutkai.- 1914.- 51 p: vinj.. [Kn.4]: Velnio vestuvės ir laidotuvės; Bičiuliai.- 1914.- 45 p.: vinj. [Kn.5]: Kurmelis.- 1914.- 52 p.: vinj. [Kn.6]: Sapnas; Kalinys; Atminimai; Milžėja.- 1914.- 52 p.: vinj. [Kn.7]: Kaip tu man, taip ir aš tau; Motynėlės ašaros.- 1914.- 48 p.: vinj. [Kn.8]: Kunigo naudą vėjai gaudo; Stebuklai.- 1914.- 42 p.: vinj. Tas pat..- [Kaunas]: J. ir P. Leonų leid.,M. Kuktos sp., 1914. T.1.: apsakymėliai.- 1914.- [VI], 391, [1] p.: vinj. Tas pat.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1924-1931. T.1.- 1924.- [2] iliustr. lap., XI, 362, [1] p. T.2.- 1925.- [1] port. lap., 338, [2] p. T.3.- 1927 [fakt. 1928].- [1] iliustr. lap., 331, [2] p. T.4.- 1929.- [1] iliustr. lap., 285, [1] p. Tas pat.- 1931.- [1] iliustr. lap., 285, [1] p. Tas pat.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, 1948.


254 [T].1.- 538 p.; [1] portr. lap. [T].2.- 560 p.; [1] portr. lap. [T].3.- 517 p.; [1] portr. lap. [T].4.- 508 p.; [1] portr. lap. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, [1956-1957]. T.1.- 1956.- 515, [2] p.: iliustr., [7] iliustr. lap. T.2.- 1956.- 503 p, [1] portr., [6] iliustr. lap. T.3.- 1956.- 596 p.; [5] iliustr. lap., [1] portr. lap. T.4.- 1957.- 523 p., [1] portr. lap. [4] iliustr. lap. T.5.- 1957.- 639 p.: iliustr., [1] portr. lap. T.6.- [1957].- 596, [2] p., [1] portr. lap. Tas pat.- Vilnius: Žara, 1995- . [T.]1.- 1995.- 455, [2] p.: portr. [T.]2.- 2001.- 414, [2] p.: portr. [T.]3.- 2002.- 491, [1] p.: portr. [T.]4.- 2004.- 426, [3] p.: portr. Apgavikai: 2 v. komedija.- Vilnius, apie 1914.- Aprašyta pagal šaltinius. Kelionė į Šidlavą / Žemaitė- Žymantienė.- New York, N. Y: išleista S. L. A. lėšomis, 1916.- 48 p.: portr., vinj.- (Susivienijimo lietuvių Amerikoje leid.; Nr.25).- Atsp. iš „Tėvynės“, 1908, Nr.1820, 23, 25-26, 28-31. Žemaitės raštai karės metu: Lietuvos šelpimo fondo leidinys nukentėjusių nuo karės naudai.- So. Boston Mass.: “Lietuvos šelpimo fondas”, 1917.- 126, [1] p.: iliustr., [1] portr. lap., 3 iliustr. lap. Kam ir už ką.- [Čikaga]: “Naujienų” b-vė, 1917. Kuczios: Žemaitės vaizdelis.- [JAV]: Mahanoy City (Pa), [1923].- 25-72 p. Autobiografija.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, 1946.- 124 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1964.- 124 p. Tas pat.- [Vilnius]: Baltos lankos, [1996].- 102 p.- (Skaitinių serija; 4). Marti: keturių veiksmų drama: kaimo buities vaizdas (2-oji redakcija).- Chicago (Ill.): Lietuvių meno s-ga, [1945].- 36 p. Rinktiniai raštai.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, [1946].- 556 p. Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1956.- 112 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1957.- 112 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1958.- 112 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1959.- 111 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960.- 111 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Kunigo naudą velniai gaudo. Nuo audros palindus. Kelionė į Šidlavą.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, [1946].- 88, [3] p. Petras Kurmelis. Gera galva. Mieste.- Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946.- 123 p. Petras Kurmelis: 5 v. drama. Pagal Žemaitės apysaką.- Vilnius: LTSR kultūros ministerija, 1956.- 82 lap. Rudens vakaras. Sučiuptas velnias. Bičiuliai. Sutkai.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, [1946].108 p. Rudens vakaras: [apsakymai].- [Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960].- 418 p.: iliustr. Topylis. Prie dvaro. Marti.- [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, [1946].- 126, [2] p. Mano pasakėlė.- Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, [1949].- 68 p.: iliustr. Tas pat.- [Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, [1950].- 40 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1980.- [34] p.: iliustr.- (Vyturiukas). Antireliginiai apsakymai.- [Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, 1951.- 91 p.- (Mokinio b-ka). Rinktiniai apsakymai.- [Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, 1951.- 68 p.- (Mokinio b-ka). Apie Ameriką.- [Vilnius]: Valst. grož. lit l-kla, 1953.- 160 p. Apsakymai. -Kaunas: Valst. pedagog. lit. l-kla, 1956.- 112 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat. - Kaunas]: AB, “Spindulys”, [2000].- 157 p.


255 Mano pasakėlės.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1963.- 8 atsk. brošiūros aplanke. 1. Du prieteliai.- [1963].- [14] p.: iliustr. 2. Juodvarnis ir skruzdėlės.- [1963].- [12] p.: iliustr. 3. Kiškeliai.- [1963].- [8] p.: iliustr. 4. Lapė ir gužutis.- [1963].- [9] p.: iliustr. 5. Lapė ir vilkas.- [1963].- [12] p.: iliustr. 6. Ožka ir ožkelis.- [1963].- [11] p.: iliustr. 7. Pasaka.- [1963].- [12] p.: iliustr. 8. Senis ir ožka.- [1963].- [12] p.: iliustr. Marti.- Vilnius: Vaga, 1964.- 47 p.: iliustr. Nuo audros palindus.- Vilnius: Vaga, 1965.- 123 p.: iliustr. Kaip Jonelis raides pažino.- Vilnius: Vaga, 1966.- 63 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1980.- 143 p.: iliustr. Rinkinėlis vaikams: [apskymėliai, eilėraščiai, mįslės].- Vilnius: Vaga, 1970.- 80 p.: iliustr. Tas pat.- Vinius: Vaga, 1976.- 80 p.: iliustr. Prie užvertos langinės: apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1971.- 492, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1978.- 413 p. Motinėlės ašaros.- Vilnius: Vaga, 1973.- 270 p.: iliustr. Dvidešimt septyni Žemaitės laiškai.- [Chicago]: Lituanistikos inst., 1973.- 132 p.: iliustr.- (Lituanistikos darbai; III, 2). Petras Kurmelis.- Vilnius: Vaga, 1976.- 96 p.: iliustr. Bičiuliai: apsakymai.- Vinius: Vaga, 1981.- 207 p.: iliustr. Marti: apsakymai, komedija.- Kaunas: Šviesa, 1985.- 327 p., 1 portr. lap. Laimė nutekėjo: apsakymų ciklas.- [Vilnius]: Baltos lankos, [1996].- 144 p.- (Skaitinių serija; 5). Apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1999.- 495 p. [Apsakymai].- Kaunas: AB „Spindulys“, 2000.- 155, [3] p. Proza.- Vilnius: Žalstvyklė, [2005].- 123, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Žalstvyklės knygos, 2008.- 122, [3] p.- (Mokinio skaitiniai). Rytą giedra: autobiografija, apsakymai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.541, [2] p.- (Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius: LLL; Nr. 1). Lapė ir ožys: pasakos.- Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2006.- 39, [1] p.: iliustr. Mikė kvailutis.- Kaunas: Šviesa, 2006.- 8, [2] p.: iliustr.- (Pradinuko biblioteka).

Vincas ŽILIONIS (1905-1964) Prozininkas, vertėjas, pedagogas. Gimė 1905 m. lapkričio 28 d. Vidgiriuose (Marijampolės raj). Mirė 1964 m. kovo 20 d. Kaune. 1927 m. Marijampolėje baigė mokytojų kursus. 1927-1939 m. mokytojavo. 1932-1933 m. Telšiuose redagavo savaitraštį “Žemaitis”, 1940-1941 m. žurnalą “Šeima”. 1940-1941 m. dirbo Švietimo liaudies komisariate, 1947-1949 m. Švietimo ministerijoje, 1950-1956 m. mokytojavo Kaune. Bendradarbiavo: „Lietuvos žiniose“, „Kultūroje“, „Mokykla ir gyvenimas“, „Mūsų jaunime“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Būdviečių mokykla: romanas.- Kaunas: Mokytojų knygynas, 1938.- 192 p.- (Rinkt. raštai; III). Tas pat.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1955.- 232, [2] p. Tas pat: romanas ir apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1976.- 280 p.- (Kūrinių serijos 2-oji knyga).


256 Literatūros skaitymai. Prad. m-klos III, IV kl. ir VI sk. / J. Ambraška, V. Žilionis.- Kaunas: Mokytojų knygynas, 1940. -314, [2] p.: iliustr. Tas pat.- [Kaunas: Lietuvos TSR] Švietimo ir meno darbuotojų profsąjunga, [1941].- 316 p. su portr. Svetima moteris: apysakos.- Kaunas: Spaudos fondas, 1940.- 221, [1] p. Atsisakom nuo senojo svieto: romanas.- Vilnius: Vaga, 1959.- 588 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1976.- 280 p.- (Kūrinių serijos 1-oji knyga). Vertimai Janas V. Finikiečių laivas: istorinė nuotykių apysaka.- [Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, 1950.- 152 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Varpas, 1990.- 178 p.- (Orientas). Golubiova A. Berniukas iš Uržumio: apsakymas apie S. M. Kirovo vaikystę ir jaunystę.- [Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, 1952.- 244 p.: iliustr., [11] iliustr. lap. Šundikas N. Eiklusis elnias: romanas.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1954.- 543 p.: iliustr. Ridas T. M. Baltaveidis vadas: šiaurės Meksikos legenda.- Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.383 p.: iliustr.- (Nuotykių b-ka). Tas pat.- Kaunas: Tyrai, 1995.- 409 p.: iliustr., [7] p. rekl. Batobažajus D. Pagrobta laimė: istorinis romanas.- Vilnius: Vaga, 1961.- 400 p. Seriabriakova G. Ugnies pagrobimas: romanas.- Vilnius: Vaga, 1963. [Kn.]2.- 495 p. Tas pat.- Vilnius: Mintis, 1986. Kn.2.- 368, [2] p.- (Istorinio romano b-ka; IRB).

Vlada ŽYMONTAITĖ žr. Vlada ŽYMONTAITĖ-KLIAUZIENĖ Vladas ŽULKUS (g.1945) Istorikas. Gimė 1945 m. balandžio 16 d. Telšiuose. 1962 m. baigė Palangos vidurinę mokyklą. 1962-1964 m. studijavo Kauno politechnikos institute, vėliau dirbo. 1976 m. baigė Vilniaus universiteto istorijos specialybę, 1988 m. baigė TSRS Mokslų Akademijos Archeologijos institutą. 1969-1990 m. dirbo Paminklų konservavimo institute Klaipėdos skyriuje. 1990-1992 m. Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius. Nuo 1992 m. dirbo Klaipėdos Universitete moksliniu bendradarbiu, Istorijos katedros dėstytojas, docentas, nuo 2002 m. Klaipėdos Universiteto rektorius. Knygos Lietuvos pajūrio žemės viduramžiais / Vladas Žulkus, Albertas Klimka.- Vilnius: Mokslas, 1989. -92, [2] p.: iliustr.- (Lietuvos istorija). Klaipėdos senojo miesto raidos modelis: leidinys parengtas remiantis Klaipėdos senamiesčio ir piliavietės archeologiniais tyrinėjimais.- Vilnius: Spauda, 1991.- 82, [4] p.: iliustr. Palangos viduramžių gyvenvietės.- Klaipėda: Klaipėdos univ. l-kla, 1997.- 350 p.: iliustr.- (Acta historica universitatis Klaipedensis; 6).


257 Žemaitijos istorija: Žemaitijos priešistorė: Žemaitija XIII-XV a. pirmojoje pusėje: Žemaitija XVXVIII amžiuje: Žemaitija XIX amžiuje / E. Aleksandravičius, A. Butrimas, V. Žulkus, ir kt.- Vilnius: [REGNUM fondas], 1997.- 334 p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Viduramžių Klaipėda: miestas ir pilis, archeologija ir istorija.- Vilnius: Žara, 2002.- 164, [1] p.: iliustr. Kuršiai Baltijos jūros ervėje: monografija.- Vilnius: Versus aureus, [2004].- 253, [2] p.: iliustr, žml.

Motiejus ŽUTAUTAS (1827-1880) Poetas, kunigas. Gimė 1827 m. spalio 23 d. Kalčiuose (dab. Juodupio k. dalis) Klaipėdos raj. Mirė 1880 m.sausio 13 d. Mosėdyje (Skuodo raj.). Baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo Kamajuose, Sakale, Mosėdyje. Rašė eilėraščius, kurių vienas (“Piemenėlis”) buvo paskelbtas 1860 m. L. Ivinskio kalendoriuje.

Jonas ŽVIRBLIS (1911-1997) Prozininkas, kunigas. Gimė 1911 m. rugsėjo 18 Debeikiuose (Utenos raj.). Mirė 1997 m. kovo 4 d. Grand Rapidse (JAV). Baigė Utenos gimnaziją. Mokėsi Aukštesniojoje technikos mokykloje Kaune, 1933-1935 m. Telšių kunigų seminarijoje. Kunigavo Šatėse, Kruopiuose, Gargžduose. Po II pasaulinio karo studijavo Romoje. 1946-1957 m. kunigavo Santjage (Čilė). 1957 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Grand Rapidse, kunigavo. Bendradarbiavo “Dirvos” laikraštyje. Slapyvardis Jonas Paskutinysis. Knyga Esu keleivis: Ps.118:19.- Chicago: [M. Morkūno sp.], 1967.- 85, [3] p.


258

Naudota literatūra Biržiška V. Aleksandrynas. D.1-3.- Chicago, 1960-1965. Biografijos. Mes atėjome ir einame: Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga.- Jonava, 2000. Grožinė literatūra 1940-1960.- Vilnius, 1961. Grožinė literatūra 1961-1970.- Vilnius, 1972. Grožinė literatūra 1971-1980.- Vilnius, 1985. JAV lietuviai. T.1-2.- Vilnius, 1998-2003. Juozapo Zavadzkio knygynas Vilniuje: katalogas.- Vilnius, 1912. Kas yra kas Lietuvoje 2000-2004.- [Kaunas], 2000-2004. Kas yra kas Telšių apskrityje 2001.- [Kaunas, 2001]. Kisinas I. Lietuviškų knygų katalogas.- Kaunas, 1938. Knygos lietuvių kalba 1905-1917: kontrolinis sąrašas. D1-2.- Vilnius, 1977. Knygos lietuvių kalba 1918-1940: kontrolinis sąrašas.T.1. [D.1-6].- Vilnius, 1997-2003. Kondratas B. Kūrėjų pėdsakais. T.1-6.- Vilnius, 2004- . Lietuviškoji enciklopedija. T.1-9.- Kaunas, 1933-1941. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T.1-12.- Vilnius, 1976-1985. Lietuvių dvasininkai kūrėjai.- V., 2000. Lietuvių išeivijos bibliografija 1945-2000.- Vilnius, 2002- . T.1.- 2002.- 755 p. T.2. [D.1].- 2005.- 355 p. Lietuvių išeivijos bibliografija 1970-1974.- Chicago, 1977. Lietuvių išeivijos bibliografija 1975-1979.- Chicago, 1984. Lietuvių išeivijos knygos 1945-1992: bibliografinis sąrašas. D.1.- Vilnius, 1993. Lietuvių literatūros enciklopedija.- Vilnius, 2001. Lietuvių rašytojai. A-J.- Vilnius, 1979. Lietuvos TSR bibliografija: serija A. Knygos lietuvių kalba.- Vilnius, 1969-2006. T.1.- 1547-1861.- 1969. T.2.- 1862-1904. Kn.1. A-P.- 1985. T.2.- 1862-1904. Kn.2. R-Ž.- 1988. T.3.- 1905-1917. Kn.1. A-L.- 2006. T.3.- 1905-1917. Kn.2. M-Ž.-2006. Papildymai.- V., 1990. Lietuvos TSR spauda. Valstybinė suvestinė bibliografija. T1. 1940-1955. Kn.1-2.- Vilnius, 1962- 1964. T.2.1956-1965. Kn.1-2.- Vilnius, 1980-1982. Mačiulis J. Lietuviškųjų slapyvardžių aiškinamas žodynas.- Vilnius, 2011. Masinės bibliotekos katalogas [1945-1971].- Vilnius, 1974. Masinės bibliotekos katalogas 1976-1978.- Vilnius, 1982. Masinės bibliotekos katalogas 1979-1982.- Vilnius, 1986.


259 Mūsų švyturiai: trumpos biografijos – nekrologai.- Vilkaviškis, [1992]. Šiaurės Lietuvos literatų draugija.- [Šiauliai, 2002]. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T.1-4.- Vilnius, 1985-1988. Tarybų Lietuvos rašytojai.- Vilnius, 1967. 1921-1941 metais Telšiuose išleistų ir išspausdintų knygų katalogas.- [Telšiai, 1998]. Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.- Vilnius, 1987. Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.- Vilnius, 1996. Visuotinė lietuvių enciklopedija.- Vilnius, 2001- .

Turinys Pratarmė………………………………………………………………………………………………1 Abramavičius Liuvikas…………………………………………………………………...…………2 Adomaitienė Albina…………………………………………………………………………………2 Albrechtas Ignas……………………………………………………………………………………..2 Aleksaitė Irena……………………………………………………………………………………….3 Aleksandravičius Egidijus…………………………………………………………………………..3 Aleksandravičius Kazimieras……………………………………………………………………….4 Algminienė Ona……………………………………………………………………………………...4 Alminas Kazys……………………………………………………………………………………….5 Alšėnienė Estera……………………………………………………………………………………...5 Andriuškevičius Pranas……………………………………………………………………………...6 Andruška Benediktas………………………………………………………………………………..6 Anglickis Stasys……………………………………………………………………………………...8 Artiomovas Nikolajus………………………………………………………………………………..9 Asipauskaitė Gražina………………………………………………………………………………..9 Babrauskas Benediktas……………………………………………………………………………...9 Bagužas Brunonas…………………………………………………………………………...……...10 Baltramaitis Silvestras…………………………………………………………………………..…10 Balvočius Jonas…………………………………………………………………………………..…11 Baranauskas Antanas………………………………………………………………………………13 Baranauskas Augustinas…………………………………………………………………………...17 Imsrys – Bastys Pranas……………………………………………………………………………..17 Berenis Alfonsas……………………………………………………………………………………18 Beresnevičius Antanas Robertas…………………………………………………………………...18 Beresnevičius Paulius………………………………………………………………………………19 Beresnevičius Povilas………………………………………………………………………………19 Bielskis Virginijus…………………………………………………………………………………..19 Bytautas Romanas………………………………………………………………………………….20 Ivaškevičiūtė – Blažienė Aldona……………………………………………………………………20 Blinstrubas Vladislovas……………………………………………………………………………21 Boreišienė Birutė Ona………………………………………………………………………………21 Borisevičius Vincentas……………………………………………………………………………..22 Bortkevičius Antanas………………………………………………………………………………22 Boruta Kazys……………………………………………………………………………………….23 Zimkutė – Braukylienė Valerija……………………………………………………………………26 Brazdeikis Leonas………………………………………………………………………………….27 Brenšteinas Mykolas Eustachijus…………………………………………………………………..27 Bubelytė Aleksandra………………………………………………………………………………..27


260 Bubinas Donatas……………………………………………………………………………………28 Bučys Anicetas……………………………………………………………………………………...28 Bučys Pranciškus Petras…………………………………………………………………………….29 Bučmys Antanas……………………………………………………………………………………31 Budginas Alfonsas………………………………………………………………………………….32 Budrienė Zita……………………………………………………………………………………….32 Bukelienė Elena…………………………………………………………………………………….32 Bukota Tadas Juozapas……………………………………………………………………………..33 Bumblauskas Alfredas……………………………………………………………………………..34 Bumblauskienė Ilona………………………………………………………………………………34 Butautaitė Eglė……………………………………………………………………………………..36 Butkevičius Pranciškus…………………………………………………………………….……….37 Butkus Petras……………………………………………………………………………………….37 Butkų Juzė.........................................................................................................................................38 Butrimas Adomas…………………………………………………………………………………..39 Chmielevskis Gasparas……………………………………………………………………………..40 Cinzas Eduardas…………………………………………………………………………………….40 Naumavičiūtė-Citavičienė Emilija………………………………………………………………….40 Citavičiūtė Liucija………………………………………………………………………………….41 Čerskis Stanislovas…………………………………………………………………………………42 Čėsnys Blažiejus……………………………………………………………………………………42 Čiulda Juozapas…………………………………………………………………………………….43 Dabrišius Petras…………………………………………………………………………………….43 Dabužis Juozas……………………………………………………………………………………...44 Dačkevičius Algirdas……………………………………………………………………………….44 Darbutienė Veronika……………………………………………………………………………….45 Daubarienė Irena…………………………………………………………………………………...45 Dauguvietytė Galina………………………………………………………………………………..45 Daujotytė – Pakerienė Viktorija……………………………………………………………………46 Daukantas Simonas………………………………………………………………………………...48 Daukantienė Gražina…………………………………………………………………...…………..48 Daukša Leopoldas…………………………………………………………………………………..50 Daukša Mikalojus…………………………………………………………………………………..52 Degėsys Gediminas…………………………………………………………………………………52 Degutytė Janina……………………………………………………………………………………..53 Dembskis Vladislovas………………………………………………………………………………55 Dobrovolskis Bronius………………………………………………………………………………56 Dobševičius Tomas……………………………...………………………………………………….58 Doveika Kostas……………………………………………………………………………………..59 Dovydaitis Juozapas Silvestras……………………………………………………………………..59 Dulkė Klemensas…………………………………………………………………………………...60 Dundulis Bronius…………………………………………………………………………………...60 Gadonas Mykolas…………………………………………………………………………………..59 Gadonas Vladimiras………………………………………………………………………………..60 Gailevičius Bonaventūra……………………………………………………………………………62 Gaižauskas Benediktas…………………………………………………………………………..…63 Galdikas Jurgis……………………………………………………………………………………..63 Galminas Feliksas………………………………………………………………………………….64 Gedgaudas Norbertas………………………………………………………………………………64 Gedkantas Tomas………………………………………………………………………………….65 Gedminas Juozas……………………………………………………………………………...……65


261 Gedvilas Mečislovas………………………………………………………………………………..66 Gedvilienė Birutė…………………………………………………………………………………...66 Genys Pranas………………………………………………………………………………………..67 Gentvilas Stasys…………………………………………………………………………………….67 Giedraitis Juozapas Arnulfas……………………………………………………………………….68 Giedraitis Merkelis…………………………………………………………………………………69 Giedraitis Simanas Mykolas……………………………………………………………………….69 Baltramiejūnas – Gilbonis Albinas…………………………………………………………………69 Gintalas Petras……………………………………………………………………………………...70 Gintalas Petras P……………………………………………………………………………………70 Gintila Jonas Krizostomas………………………………………………………………………….71 Girdenis Aleksas Stanislovas………………………………………………………………………71 Girininkas Algirdas………………………………………………………………………………...72 Gomaliauskas (Gomalevskis) Petras………………………………………………………………73 Gorainis Aleksandras Mikalojus…………………………………………………………………...74 Grauslys Alfonsas………………………………………………………………………………….74 Gricius Alfonsas……………………………………………………………………………………74 Grikša Laurynas……………………………………………………………………………………75 Grybauskas Almis………………………………………………………………………………….75 Grubliauskas Juozas……………………………………………………………………………….76 Gužauskytė Evelina………………………………………………………………………………...77 Ignotas Mikalojus A………………………………………………………………………………..78 Ilskis Jonas………………………………………………………………………………………….78 Inkėnaitė Dorotėja………………………………………………………………………………….78 Ivinskis Zenonas……………………………………………………………………………………79 Janikavičius Antanas……………………………………………………………………………….82 Jankauskienė Janina………………………………………………………………………………..82 Jankus Lionginas…………………………………………………………………………………...82 Janušienė Juzefa……………………………………………………………………………………83 Januškevičius Juozas……………………………………………………………………………….83 Jasevičius Anupras…………………………………………………………………………………84 Jasėnas Kazimieras…………………………………………………………………………………84 Jaunius Kazimieras…………………………………………………………………………………86 Jonikas Vincas……………………………………………………………………………………...86 Jonutis Aloyzas……………………………………………………………………………………..87 Jovaiša Česlovas……………………………………………………………………………………87 Jovaiša Leonas……………………………………………………………………………………...88 Juodaitis Justinas…………………………………………………………………………………...89 Juoazapavičius Antanas……………………………………………………………………………90 Krikščiūnaitė – Jurkienė Danutė – Stanislava……………………………………………………..90 Jurkus Paulius…………………………………………………………………………………….. 91 Juška Jonas…………………………………………………………………………………………91 Juzumas Antanas…………………………………………………………………………………...92 Juzumas Tadas……………………………………………………………………………………..92 Juzumas Vincentas…………………………………………………………………………………93 Kačiukaitė Teklė………………………………………………………………………………….. 95 Kairys Klemensas…………………………………………………………………………………..95 Kakanauskas Antanas……………………………………………………………………………...95 Kakanauskienė Elė………………………………………………………………………………...96 Kalėda Edvinas……………………………………………………………………………………..96 Kalnius Alfonsas……………………………………………………………………………………97 Kamantauskas Viktoras……………………………………………………………………………98


262 Kasakauskis Kalikstas…………………………………………………………………………….100 Kasperavičius Julijonas…………………………………………………………………………...101 Kašarauskis Ambraziejus Pranciškus…………………………………………………………….101 Kašauskas Raimondas…………………………………………………………………………….101 Kašauskas Stasys………………………………………………………………………………….102 Katelė Jonas……………………………………………………………………………………….103 Kazlauskas Leonas………………………………………………………………………………..103 Kazragis Algirdas…………………………………………………………………………………103 Kazragytė Doloresa……………………………………………………………………………….104 Kežinaitis Petras…………………………………………………………………………………..104 Kidykas Jonas…………………………………………………………………………………..…106 Kimbrys Petras……………………………………………………………………………………107 Klementas Antanas……………………………………………………………………………..…107 Žymontaitė – Kliauzienė Vlada………………………………………………………………...…108 Kniežiauskas Vytautas……………………………………………………………………………108 Kobeckis Jonas……………………………………………………………………………………108 Kobeckis Liudvikas……………………………………………………………………………….109 Kojelis Juozas…………………………………………………………………………………..…109 Krečinskis Jonas………………………………………………………………………………..…109 Križanauskis Juozapas……………………………………………………………………………111 Keraitė – Kryžauskienė Stanislava……………………………………………………………….111 Kryževičiūtė Teklė………………………………………………………………………………..111 Kučinskas – Kučingis Jonas……………………………………………………………………...112 Kuklys Algirdas………………………………………………………………………………...…112 Kulpinskas Vytautas………………………………………………………………………………113 Kulvinskis Ignas…………………………………………………………………………………..114 Kumža Algirdas…………………………………………………………………………………...114 Kurmanskis Stasys………………………………………………………………………………..114 Latakas Gvidas……………………………………………………………………………………115 Tijūnaitis – Laurinavičius Juozas………………………………………………………………...115 Lazdynų Pelėda………………………………………………………………………………...…115 Lechavičius Jonas…………………………………………………………………………………117 Legeckas Petras……………………………………………………………………………………118 Lindė – Dobilas Julijonas…………………………………………………………………………119 Lipštas Petras Antanas…………………………………………………………………………….120 Lotužys Antanas………………………………………………………………………………..…120 Lukšaitė Genovaitė………………………………………………………………………………..120 Mačernis Juozas…………………………………………………………………………………..121 Mačernis Vytautas………………………………………………………………………………...122 Šnapštys – Margalis Juozas……………………………………………………………………….123 Markonis Stasys…………………………………………………………………………………..123 Milaševičiūtė – Mažeikienė Elena…………………………………………...……………………124 Maželis Petras……………………………………………………………………………………..124 Mažonas Vladislovas……………………………………………………………………………...125 Mėlinauskaitė Marija……………………………………………………………………………..125 Mickevičius Juozas………………………………………………………………………………..126 Midverienė Genovaitė…………………………………………………………………………….126 Skirkaitė – Mieliauskienė Julija…………………………………………………………………..127 Miežinis Mykolas………………………………………………………………………………….127 Mikalauskas Antanas……………………………………………………………………………..128 Miknevičius Bonaventūra…………………………………………………………………………128 Milevičienė Emilija………………………………………………………………………………..129


263 Milius Vaclovas…………………………………………………………………………………...129 Mockevičius Adomas……………………………………………………………………………..130 Mockus Kazys…………………………………………………………………………………….130 Mogėnas Dominykas……………………………………………………………………………...131 Montvila Elegijus…………………………………………………………………………………131 Mušinskas Danielius………………………………………………………………………………131 Naglienė Sigita Ieva……………………………………………………………………………….132 Narjauskas Jurgis…………………………………………………………………………………132 Neimantas Romualdas…………………………………………………………………………….133 Nezabitauskis Alfonsas…………………………………………………………………………...135 Norkevičius Julius………………………………………………………………………………...135 Norvaiša Antanas………………………………………………………………………………….136 Olšauskas Kazimieras…………………………………………………………………………......136 Pabrėža Jurgis Ambraziejus……………………………………………………………………....137 Paleckis Justas……………………………………………………………………………………..137 Palionis – Pėža Dominykas………………………………………………………………………..140 Paliulionis Mečislovas Leonardas………………………………………………………………...140 Parčevskis Petras………………………………………………………………………………….141 Parutienė Janina…………………………………………………………………………………..141 Patiomkinas Andrius……………………………………………………………………………...141 Paulauskas Vaclovas……………………………………………………………………………...142 Paulauskis Adomas……………………………………………………………………………….142 Lėčaitė – Pažerienė Bronė………………………………………………………………………...143 Perkovskis Juzefas………………………………………………………………………………...143 Vanagaitė – Petersonienė Stasė…………………………………………………………………...144 Petkevičius Antanas……………………………………………………………………………….144 Petravičius Antanas……………………………………………………………………………….145 Milašauskaitė – Petrulienė Genovaitė…………………………………………………………….145 Praniauskaitė Karolina…………………………………………………………………………...146 Praniauskas Otonas……………………………………………………………………………….146 Prialgauskis Kazimieras…………………………………………………………………………..146 Prialgauskis Vincentas……………………………………………………………………………148 Puodžiukaitis Benediktas…………………………………………………………………………148 Puzaras Petras……………………………………………………………………………………..149 Račkauskis Jeronimas Kiprijonas………………………………………………………………...150 Radžius Aleksandras……………………………………………………………………………...153 Radžius Stasys…………………………………………………………………………………….153 Ragažinskas Antanas……………………………………………………………………………...153 Raila Stasys………………………………………………………………………………………..154 Ramanauskas Pranciškus…………………………………………………………………………155 Ramonas Jonas…………………………………………………………………………………....155 Ramonaitė Valerija………………………………………………………………………………..156 Raudienė Angelė………………………………………………………………………………….157 Rekašius Vladas…………………………………………………………………………………...157 Rimkevičius Juozapas……………………………………………………………………………..158 Rimkevičius Petras………………………………………………………………………………..158 Vėlavičiūtė – Rimkienė Olimpija…………………………………………………………………158 Riškus Jonas……………………………………………………………………………………….158 Rubšys Antanas……………………………………………………………………………………159 Rucevičius Silvestras……………………………………………………………………………...161 Rudzinskis Mykolas………………………………………………………………………………162 Rupeika Juozas……………………………………………………………………………………163


264 Rupka Juozas……………………………………………………………………………………...163 Ruzgys Jonas………………………………………………………………………………………164 Sabaliauskas Svajūnas……………………………………………………………………………164 Sabulavičius Steponas…………………………………………………………………………….164 Salys Antanas……………………………………………………………………………………...165 Sauka Donatas…………………………………………………………………………………….166 Sauka Leonardas………………………………………………………………………………….167 Savickienė Jadvyga……………………………………………………………………………….168 Savickis Antanas………………………………………………………………………………….168 Savickis Juozapas…………………………………………………………………………………168 Serapinas Rapolas………………………………………………………………………………...169 Sideravičius Kazys………………………………………………………………………………..169 Simaitis Antanas…………………………………………………………………………………..170 Simonaitytė Ieva…………………………………………………………………………………..170 Sipaitis Vladas…………………………………………………………………………………….172 Skeivys Steponas…………………………………………………………………………………..172 Skripkauskas Antanas…………………………………………………………………………….173 Skrodzkis Kazimieras……………………………………………………………………………..173 Smalakis Jurgis……………………………………………………………………………………174 Smigelskis Benediktas…………………………………………………………………………….174 Sodeikienė Giedrė…………………………………………………………………………………174 Sprindis Adolfas…………………………………………………………………………………..175 Stakėnas Romualdas………………………………………………………………………………176 Stankus Edvardas…………………………………………………………………………………176 Stanskis Pranciškus……………………………………………………………………………….177 Stasiulis Juozas……………………………………………………………………………………177 Staugaitis Justinas…………………………………………………………………………………178 Stelmakauskas Hiliaras…………………………………………………………………………...181 Steponis – Steponavičius Kazimieras…………………………………………………………….182 Stirpeika Viktoras…………………………………………………………………………………182 Stonys Anupras…………………………………………………………………………………....183 Strazdas Antanas………………………………………………………………………………….184 Strijkovskis Motiejus……………………………………………………………………………..185 Stulpinas Vytautas………………………………………………………………………………...186 Sušinskas Valdas………………………………………………………………………………….186 Sūdžius Petras……………………………………………………………………………………..186 Šalkauskienė Julija………………………………………………………………………………..187 Šatrijos Ragana...............................................................................................................................187 Šeduikytė Jurga……………………………………………………………………………………191 Šidlauskas Aleksandras…………………………………………………………………………...191 Šilanskas Raimundas……………………………………………………………………………...192 Šilinskas Mečislovas………………………………………………………………………………192 Šimkus Zigmantas ………………………………………………………………………………...193 Šlevas Vladas……………………………………………………………………………………...193 Šliogeris Vincentas………………………………………………………………………………..193 Šrubauskis Pranciškus……………………………………………………………………………194 Štikelis Stasys……………………………………………………………………………………..195 Šurevičius Vincentas……………………………………………………………………………...195 Talmantas Jurgis………………………………………………………………………………….196 Tarvainis Vytautas………………………………………………………………………………..201 Tarvydas Juozas…………………………………………………………………………………..201 Tenisonaitė – Heleman Zenta…………………………………………………………………….202


265 Tenisonas Aleksandras……………………………………………………………………………202 Tereškinas Artūras………………………………………………………………………………..203 Tolovinskis Jurgis…………………………………………………………………………………203 Tornau Aleksandras………………………………………………………………………………204 Tornau Jurgis……………………………………………………………………………………...204 Tumavičiūtė Irena………………………………………………………………………………...205 Turauskas Edvardas………………………………………………………………………………206 Udelcovienė Violeta……………………………………………………………………………….207 Untulis Matas……………………………………………………………………………………...207 Urbaitis Vaclovas…………………………………………………………………………………208 Urbonavičius Pranciškus……….…………………………………………………………………208 Usačiovas Jonas…………………………………………………………………………………...209 Vagnorius Gediminas……………………………………………………………………………..210 Vaičius Antanas…………………………………………………………………………………...210 Vaidila Stanislovas…………..……………………………………………………………………211 Vainorienė Jadvyga……………………………………………………………………………….211 Račkauskas – Vairas Karolis……………………………………………………………………...212 Vaišnoras Simonas………………………………………………………………………………..215 Vaitkevičiutė Daiva……………………………………………………………………………….216 Vaitkus Mykolas…………………………………………………………………………………..217 Vaivada Vacys…………………………………………………………………………………….219 Valančius Grigas…………………………………………………………………………………..220 Valančius Motiejus………………………………………………………………………………..220 Valatka Vitas……………………………………………………………………………………...228 Valeckienė Irena Rūta……………………………………………………………………………..228 Valiuška Antanas………………………………………………………………………………….229 Valiūnas Silvestras Teofilis……………………………………………………………………….229 Valsiūnienė Valerija………………………………………………………………………………229 Varkulevičius Juozapas…………………………………………………………………………...230 Kerpauskaitė – Varnelienė Adolfina……………………………………………………………...231 Varpiotienė Audronė……………………………………………………………………………...231 Vaseris Pranas…………………………………………………………………………………….231 Vasys – Vasiliauskas Jonas……………………………………………………………………….232 Vasiliauskas Pranciškus…………………………………………………………………………..232 Veitas Motiejus……………………………………………………………………………………233 Velutis Jonas………………………………………………………………………………………234 Venckus Jonas…………………………………………………………………………………….234 Venslauskis Tamošius…………………………………………………………………………….234 Vereika Feliksas…………………………………………………………………………………..235 Vienažindis Antanas………………………………………………………………………………235 Viksva Pranciškus…………………………………………………………………………………236 Vilutis Leonas……………………………………………………………………………………..236 Viržintas Ignas…………………………………………………………………………………….237 Viskanta Edvardas………………………………………………………………………………...237 Vitkus Juozapas…………………………………………………………………………………...240 Vizgirda Kazimieras………………………………………………………………………………240 Vydūnas...........................................................................................................................................241 Vyšniauskas Juozas……………………………………………………………………………….244 Vytartas Aleksandras……………………………………………………………………………..244 Vladimirovas Levas………………………………………………………………………………245 Zabitis – Nezabitauskis Juozapas Kiprijonas……………………………………………………..245 Budginaitė-Zaksienė Vida………………………………………………………………………...246


266 Zalatorius Albertas……………………………………………………………………………….246 Zaleckis Leonas…………………………………………………………………………………...247 Zdanavičius – Zdanys Bronius…………………………………………………………………...247 Žadeikis Pranciškus……………………………………………………………………………….248 Žalys Antanas……………………………………………………………………………………...249 Žeimis (Žeimavičius) Adomas…………………………………………………………………....249 Prialgauskaitė-Želvienė Irena……………… …………………………………………………..249 Želvys – Želvavičius Juozapas…………………………………………………………………....250 Beniuševičiutė – Žymantienė – Žemaitė Julija…………………………………………………...250 Žilionis Vincas…………………………………………………………………………………….254 Žulkus Vladas……………………………………………………………………………….…….255 Žutautas Motiejus…………………………………………………………………………….…...256 Žvirblis Motiejus………………………………………………………………………………….256 Naudota literatūra………………………………………………………………………………….257


267

Telšių žemėje: biobibliografinis sąrašas. Pataisytas ir papildytas leidimas. Telšiai, 2012  

Telšių krašto asmenys, kūrę, leidę knygas ir kitus leidiniu nuo seniausių laikų iki 2012 metų. Trumpai apie autorius ir jų darbų išsamios bi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you