Page 1

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Telšių ţemėje tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Biobibliografinis sąrašas opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Sudarė Gediminas Petrulis ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Telšiai, 2012 wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Pataisytas ir papildytas leidimas


1

Pratarmė Literatūra-tai kūriniai. Tačiau literatūros sąvoka nevienasluoksnė. Jos turinys apima ir kūrinių autorius. Biografinės ţinios apie prozininką, poetą, dramaturgą, kritiką tiek literatūros tyrinėtojui, tiek skaitytojui turi keleriopą prasmę, paaiškina socialines idėjines, psichologines kūrybos šaknis, jos pobūdį, pagaliau gali dominti kaip ţmogaus gyvenimo istorijos ar asmenybių portretai. “Telšių ţemėje”-informacinis leidinys. Jame pirmą kartą pabandyta sukaupti pagrindinius gyvenimo ir kūrybos duomenys apie Telšių rajono ţmones, kurie savo knygomis, publikacijomis periodikoje įėjo į lietuvių raštijos ir knygos istoriją. Šis leidinys nėra enciklopedinis ar biobibliografinis ţodynas. Lyginant su pastaraisiais, juo siekiama aprėpti daugiau personalijų, pateikti duomenis apie literatus, kurie stovėjo ar stovi atokiau nuo pagrindinės literatūros magistralės. “Telšių ţemėje” siekta įtraukti visus kiek svarbesnius Lietuvoje, Maţojoje Lietuvoje ir išeivijoje gyvenusius bei gyvenančius rašytojus, kurie yra bent kiek susiję su Telšių rajonu (čia gimę ir mirę, palaidoti, mokslus ėję, dirbę, gyvenę, rašę apie Ţemaitiją), ir yra išleidę bent po knygą, skelbę kūrybą periodikoje, antologiniuose ir kitokiuose leidiniuose, palikę jos rankraščių. Rašytojo sąvokai čia teikiama platesnė negu įprasta reikšmė, todėl imama ne tik “grynieji” rašytojai-prozininkai, poetai, dramaturgai, bet ir kritikai, literatūros istorikai bei teoretikai, folkloristai, vertėjai, ţurnalistai, istorikai, tekstologai, bibliografai-ţodţiu, ţmonės atlikę ir atliekantys tarpininkų tarp literatūros ir visuomenės vaidmenį. “Telšių ţemėje” įtraukti ir buvę Telšių kunigų seminarijos darbuotojai, ţmonės rašę apie Telšius ir Ţemaitiją, istorikai. Šiame leidinyje stengtasi nepalikti nuošalėje nė vieno senųjų laikų, taip pat XIX-XX amţiaus lietuvių raštijoje pasireiškusio darbininko, nes atėjus į mūsų šimtmetį, ypač į pastaruosius dešimtmečius, atrankos kriterijai grieţtinami, daugiau paisoma darbų dydţio ir vertės, jų ţanrinės specifikos. Sudarinėjant šį leidinį ir kaupiant anotacijų duomenis panaudoti įvairūs šaltiniai: enciklopediniai, istoriografiniai, biobibliografiniai leidiniai, periodikoje skelbti nekrologai, archyviniai dokumentai. Praktiškai nepavyko rasti vokietmečiu (1941-1944 m.) išleistų knygų bibliografijos ir kai kurių rašytojų tikslių biografinių duomenų. Sudarytojas būtų dėkingas uţ pastebėtas klaidas bei netikslumus. Medţiaga šiame leidinyje išdėstyta sekančia tvarka: 1. Iki spaudos atgavimo (iki 1904 m.) įtraukti visi spaudos darbuotojai, kurie yra išleidę ar parengę bent po vieną knygą, ar palikę kūrybą rankraščiuose. 2. Nuo 1904 m. įtraukiamos visos aprašomo autoriaus knygos (nesvarbu ar tai groţinė, ar šakinė literatūra). 3. Knygos, kūrinių vertimai išdėstytos chronologine tvarka.


2

Liudvikas ABRAMAVIČIUS (1888-1966) Pedagogas, politinis bei visuomenės veikėjas, Gimė 1888 m. geguţės 8 d. Radvilškyje. Mirė 1966 m. Varšuvoje (Lenkija). 1908 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją, 1914 m. Kijevo universiteto Gamtos fakultetą. Uţ politinę veiklą 6 mėn. kalintas Kijevo kalėjime. 1915 m. įsteigė Ubiškės (Telšių raj.) pradţios mokyklą, 1918 m. Telšių Ţemaitės gimnaziją ir lenkų vidurinę mokyklą. 1919–1920 m. Telšių miesto burmistras, organizavo Telšių apskrities komitetą, dalyvavo kovose su bermontininkais. Telšių, Varnių (Telšių raj.) ir kitų kooperatyvų steigėjas. 1920 m. Telšių progimnazijos suaugusiems steigėjas, vienas iš Telšių mokytojų seminarijos steigėjų. 1925 m. Kauno 3-sios gimnazijos direktorius, vėliau – lenkų vidurinės mokyklos referentas, direktorius. Nuo 1912 m. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narys. Bendradarbiavo laikraščiuose „Ţemaitis“, „Socialdemokratas“, mokyklinių vadovėlių autorius.

Knyga Praktiniai chemijos darbai.- Kaunas: „Spaudos fondas“, 1929.- 46 p.: iliustr.

Albina ADOMAITIENĖ (1942-2001) Vertėja. Gimė 1942 m. vasario 23 d. Palankinėje (Šakių raj.). Mirė 2001 m. gruodţio 11 d. Telšiuose. 1965 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto istorijos-filologijos fakultetą. Dirbo vokiečių kalbos mokytoja Pavandenės (Telšių raj.) vidurinėje mokykloje, Telšių “Atţalyno” vidurinėje mokykloje uţklasinio ir uţmokyklinio vaikų auklėjimo organizatore, mokyklos direktore, direktoriaus pavaduotoja, vokiečių kalbos mokytoja, metodininke.

Vertimas Bosmans P. Su geriausiais linkėjimais=Mit allen guten wünchen.- Telšiai: [B. l.], 1999.- 52 p.Lygiagr. tekstas vok. k.

Ignas ALBRECHTAS (apie 1760-po 1822) Gimė apie 1760 m., greičiausiai Varmijoje (Šiaurinė Lenkija). Mirė po 1822 m., greičiausiai Varniuose (Telšių raj.).. Kunigavo 1786 m. Joniškyje 1785-1791m. Nuo 1793 m.Varnių altarista. Rankraščiu paliko: “Rinkinys pamokslų –18 lenkiškų ir 3 lietuviški” (1791).


3

Irena ALEKSAITĖ (g.1933) Teatrologė, memuaristė. Gimė 1933 m. rugpjūčio 9 d. Telšiuose. Iki 1940 m. gyveno Telšiuose. 1954-1959 m. studijavo Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institute (teatrologijos fakultete). 1960-1964 m. Meno istorijos instituto Maskvoje aspirantė, 1980-1984 m. doktorantė. 1970-1985 m. destė VISI Filosofijos katedroje, 1985-1988 (Mūzų akademijos) Bratislavoje – Teatro katedroje; profesorė (1987 m.). Nuo 1988 m. Lietuvos Mokslų akademijos Teatro ir kino fakulteto Meno istorijos ir teorijos katedros, nuo 1996 m. ir Lietuvos kultūros ir ir meno instituto Teatrologijos skyriaus vedėja. Parašė apie 450 straipsnių teatro, dramaturgijos klausimais lietuvos ir uţsienio spaudoje, „Lietuvių teatro istorijos 1929-1935“ (Kn.1 2000) viena autorių.

Knygos Borisas Dauguvietis: reţisūros bruoţai.- Vilnius: Mintis, 19966.- 243, [2] p., [15] iliustr. lap. Stepas Jukna.- Vilnius: LTSR teatro d-ja, 1974.- 79 p.: portr., [16] iliustr. lap.: portr. Reţisierius Romualdas Juknevičius.- [Vilnius]: Baltos lankos, 1998.- 363, [1] p.: iliustr. Be grimo: šelmiški prisiminimai.- Vilnius: [Tyto alba], 2004.- 287, [1] p.: iliustr.

Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS (g.1956) Istorikas. Gimė 1956 m. lapkričio 21 d. Telšiuose. 1974 m. baigė Telšių 3-ją vidurinę mokyklą, 1979 m. Vilniaus universtetą. 1980-1996 m. dirbo Lietuvos istorijos institute, nuo 1989 m. skyriaus vedėjas. 1991 m. staţavosi Viskonsino-Medisono universitete (JAV), 1993 m. dirbo vizituojančiu profesoriumi Ilinojaus universitete Čikagoje. Nuo 1982 m. dėsto Vytauto Didţiojo universitete. 1990 m. su kitais įkūrė tęstinį mokslinį leidinį “Lietuvių atgimimo studijos”, 1998 m. “Kauno istorijos metraštį”. Nuo 1999 m. Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininkas, nuo 2000 m. Vytauto Didţiojo universiteto Išeivijos instituto direktorius.

Knygos Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 1843-1863 metais: organizaciniai kultūros ugdymo aspektai.- Vilnius: Mokslas, 1989.- 135, [2] p. Blaivybė Lietuvoje XIX a. Knygoje Lietuvių atgimimo studijos, t.2.- Vilnius: Sietynas,1990.128 p. Prieš aušrą: jaunieji Daukanto bičiuliai.- Vilnius: Ţalstvyklė, 1990.- 183, [7] p. XIX a. profiliai: studijos ir straipsniai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 1993.- 272 p.: iliustr.


4 Lietuvių atgimimo kultūra: XIX a. vidurys.- Vilnius: Baltos lankos, 1994.- 58 p.- (A. J. Greimo centro studijos. Istorija; 2). Carų valdţioje: XIX amţiaus Lietuva / Egidijus, Aleksandravičius, Antanas, Kulakauskas.- [Vilnius]: Baltos lankos, [1996].- 359 p.: faks., iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Ţemaitijos istorija: Ţemaitijos priešistorė: Ţemaitija XIII-XV a. pirmoje pusėje: Ţemaitija XVXVII amţiuje: Ţemaitija XIX amţiuje / E. Aleksandravičius, A. Butrimas, A. Nikţentaitis ir kt.Vilnius: [REGNUM fondas], 1997.- 333, [2] p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvo ateičiai). Praeitis, istorija ir istorikai.- Vilnius: Vaga, [2000].- 510, [1] p. Nuo amţių slenksčio: naujausia Lietuvos XIX amţiaus istoriografija / Egidijus Aleksandravičius, Antanas Kulikauskas.- Kaunas: Vytauto Didţiojo universiteto leidykla, 2001.- 28 p. Giesmininko kelias: monografija.- Vilnius: Versus aureus, 2003.- 255, [1] p.: iliustr., faks. Tas pat.- Vilnius: Versus aureus, 2004.- 256 p.: iliustr., faks. Kas iškirto varnui akį: politikos ir visuomenės kritikos etiudai.- Vilnius: Versus aureus, 2004.407, [1] p. Išblukęs ţodynas: [straipsnių rinkinys].- Vilnius: Versus aureus, [2010].- 477, [1] p.

Kazimieras ALEKSANDRAVIČIUS (apie 1824-1884) Vertėjas. Gimė apie 1824 m. Ţemaitijoje. Mirė 1884 m. rugpjūčio 5 d. Ţagarėje (Joniškio raj.). Baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo Ţemaičių vyskupijoje. Išvertė lenkų dramaturgo J.Koţenavskio komediją “Šiaučius ir jo šeiminikštis” (išsp. 1890 m. “Varpe” nr.9-12).

Alė RŪTA ţr. RŪTA Alė Ona ALGMININĖ Prozininkė. Iki 194? m. gyveno Telšiuose? Pasitraukė iš Lietuvos, apsigyveno JAV. Biografinių duomenų trūksta.

Knyga Raudonasis amaras: tikrovės romanas.- Chicago: Amerikos liet. vaiko ugdymo d-jos inc. Alvudas, [1968].- 465 p.- (Amerikos liet. vaiko ugdymo d-jos inc. Alvudo leid.; Nr.15).


5

Kazys ALMINAS (1904-1986) Litunistas ir germanistas, lietuvių kalbos vardyno rinkėjas bei tyrėjas. Gimė 1904 m. balandţio 15 d. Paulaičiuose (Šilutės raj.). Mirė 1986 m. birţelio 7 d. Santa Monikoje (JAV). 1925 m. baigė Telšių gimnaziją, 1925-1929 m. studijavo Lietuvos universitete, 1929-1934 m. Leipcigo, Miuncheno, Heidelbergo, Vienos ir Karaliaučiaus universitetuose. 1934-1939 m. Dėstė Kauno, po to Vilniaus universitetuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, dirbo Austrijos mokslų akademijos Fonogramų archyve Vienoje, vėliau daugiau negu 20 metų buvo vokiečių ir rusų kalbų bei literatūrų profesorius Lojolos universitete Kalifornijoje (JAV). Sudarė išsamų vokiškų skolinių lietuvių kalboje ţodyną, kuris iki šiol yra išsamiausias šios srities veikalas. Paskelbė A. Baranausko laiškus vokiečių kalbininkui H. Vėbėriui, sudarė Lietuvos istorijos šaltiniuose esamų lietuviškų tikrinių vardų kartoteką. Pavardės forma: iki 1939 m. Alminauskis.

Knygos Kai kurie duomenys, nustatant gyvą galvijų svorį matavimais: (iš atliktų darbų prie Ţ. ū. akad. Zoohigienos kab. 1928 m.).- [Kaunas]: B. l., [1929].- 21 p.: schem.- Atsp. Iš „Ţ. ū. akad. metr.“, 1928. Die Germanismen der Lituanischen.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-jos knygynas, [1931]. T.1: Die deutschen Lehnwörter im Litauischen.- 150 p. D. Poškos „Muţiko“ kopija / K. Alminauskis.- B. v.: B. l., [1932].- [24] p.- Atsp. iš „Archivum Philologicum“, 1932, kn.3. Instrukcija Lietuvos ţemės ūkio vardynui surašyti / sudarė K. Alminauskis.- Kaunas, 1934.- 35 p.- (Lietuvos ţemės vardynas). Vytauto skundas.- [Kaunas]: B. l., 1939.- 182-224 p.- Atsp iš „Archivum Philologicum“, 1939, t.8.- Dalis teksto vok. Vokiškai lietuviškas ţodynas=Deutsh – Litauisches wőrterbuch.- Kaunas: Valstybinė leidykla, 1943.- XVI, 687 p.

Estera ALŠĖNIENĖ (g.1922) Prozininkė. Gimė 1922 m. rugpjūčio 1 d. Ţidikuose (Maţeikių raj.). 1941 m. baigė Telšių M. Valančiaus gimnaziją ir studijavo farmaciją Vytauto Didţiojo universitete Kaune. Dirbo Laukuvos, Telšių vaistinėse. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. į JAV. Dirbo vaistinėse, mokytojavo. Gyvena Clevelande (JAV).

Knyga Įšalusi valtis: Agilė. Audra. Agnė: trilogija.- Vilnius: Agora, [1999].- 382, [2] p.


6

Pranas ANDRIUŠKEVIČIUS (1817-po 1859) Gimė 1817 m. lakpričio 29 d. Gintaluose (Telšių raj.). Mirė po 1859 m. kovo 9 d., greičiausiai Ţemaitijoje. Mokytojavo Laukuvoje. Sudarė lietuvių-lenkų-lotynų k. ţodyną, kuris neišliko, rašė pasakėčias (apie 1858 m.keletą atsiuntė L. Ivinskiui, bet pastarojo kalendoriuose jos nebuvo išspausdintos).

Benediktas ANDRUŠKA (1884-1951) Kunigas, pedagogas, rašytojas, vertėjas. Gimė 1884 m. kovo 18 d. Vilkaičiuose (Plungės raj.). Mirė 1951 m. vasario 6 d. Verchneuralske (Rusija). Mokės Lieplaukės (Telšių raj.). rusiškoje pradinėje mokykloje, Palangos progimnazijoje, Kauno kunigų seminarijoe, Jogailos universitete Krokuvoje, Londono universitete. 1903 m. tapo jėzuitu. 1909-1913 m. mokytojavo Chirovo (Austrija) jėzuitų gimnazijoje, 1919 m. Ţemaičių kunigų seminarijoje, 1920-1923 m. Antverpeno (Belgija) aukštojoje komercinėje mokykloje. Kunigavo Šiauliuose, Pagryţuvyje, Virbalyje. 1949 m. suimtas ir ištremtas. Bendradarbiavo „Ţvaigţdėje“, „Išeivių drauge“, „Logos“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Pavardės forma Andriuška. Slapyvardţiai: Kareivis J. D., V. G., B. A., Šilų Jonukas, Kun. B. A., Samogitia.

Knygos Dvejopas galas: apysaka / parašė J. D. Kareivis.- Kaunas: Saliamono Banaičio sp., 1913.- 31 p.: vinj.- (Šv. Kazimiero d-os leidinys; Nr.145). Tas pat.- Kareivis J. D.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1919.- 31 p. Sugriautas lizdas: apysaka iš dabartinės karės / parašė V. G.- Glasgow: „Išeivių draugo“ spauda, 1917.- 34 p. Tas pat / A. B.- [Kaunas]: B. l., 1928.- 32 p. Ţmogaus siela, jos eismas, dvasiškumas ir nemirybė: psicholog. sielos problemos svarstymai / parašė kun. B. Andriuška.- Kaunas: B. l., 1924.- 87, [1] p. Jėzuitai, kas jie yra ir ko nori / kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: B.l, 1925.- 70, [2] p. Dievo buvimas: (keli teismo pasaulioţiūros pagrindai) / Kun. B. Andruška, S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1926.- 208 p. Kaip save auklėti ir tobulinti / spaudai prirengė kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1926.- 80 p. Tas pat.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1927.- 86, [2] p. Tas pat.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1940.- 70 p. Į priekaištus atsakyk taip atsakyk / parašė Šilų Jonukas.- Kaunas: Tėvų jėzuitų leidinys, 1927.70 p. Romos popieţius / kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1928.- 202 p.: iliustr. Šeimyna Kristui: krikščioniškoji šeimyna ir Jėzaus širdis / Kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1928.- 172 p.: iliustr. Tas pat / parašė kun. B. Andriuška, S.J.-Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1930.- 172 p.: iliustr.


7 Evangelijų kilmė ir jų tikėtinumas / Parašė kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1930.- 196, [4] p. Tėvas Andrius Rudamina S.J.: (biografija) / sp. parengė kun. B. Andruška S.J.- Šiauliai: Tėvai jėzuitai, 1933.- 64 p.., [33 iliustr. lap. Kristus, jo mesianizmas ir dievybė.- Šiauliai: Tėvai jėzuitai, 1935.- 336 p. Gyvybės šaltinis: eucharistijos kilmė ir jos reikšmė / parašė kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1939.- 88 p. Viešpaties kančia: (homiliški skaitymai): [3 d.] / parašė kun. B. Andruška S.J.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1939. D.1: Kristus Alyvų darţe.- 64 p. D.2: Kristus ir Kajipas.- 72 p.- Paantr..: (Homolet. skaitymai). D.3: Kristus ir pilotas.- 100 p..- Paantr.: (Homolet. skaitymai). Marija spinduoliuose: pasakojimai / surinko ir parašė B. Andruška.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1940.- 79, [1] p.

Vertimai Ruvje Pr. Š. Jonas Brechmans; Š. Ignacas Lojola / Fr. Rouvier SJ; Vertė B. A. [B. Andriuška]. - Kaunas: B. l., 1924.- 50 p. Liguoris, Alfonsas Maria de. Malda svarbi išganymo priemonė / šv. Alfonsas Liguori; sulietuvino B. A. [B. Andriuška].- Kaunas: B. l., 1925.- 88 p. Skotas M. J. Dievo ranka baţnyčioje: visiems suprantamos teologijos ţinios / Martinas J. Scott SJ; iš anglų k. vertė B. Andruška.- Kaunas: B. l., 1925.- 197 p. Mešleris P. A. M. Dieviškasis išganytojas: gyvenimo vaizdas mokslus einančius jaunimui / Mauricas Meschler; iš vok . k. vertė kun. B. Adruška.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1926.- 476, VI p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.389). Mešleris P. A. M. Švenčiausioji Dievo Motina Marija: jos graţiausios dorybių gyvenimas ir palaiminta mirtis / Mauricias Meschler; iš vok. k. vertė kun. B. Andruška.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1927.- 172, [1] p., [10] iliustr. lap. Šmitas J. „Aukštyn“: Šv. Aloyzo sekmadieniai / J. Schmitt SJ; sp. parengė kun. B. Andruška SJ ir kun. St. Grigaliūnas.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1927.- 112, [1] p. Manete in dlilectione mea: Jėzaus širdis ir kunigas [nevertas Švenč. Širdies Tarnas]; aut. sutinkant vertė kun. B. A. [ B. Andriuška].- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1928.- [1] iliustr. lap., 59, [1] p. Doilis V. Ar tik nebūti man kunigu? / Vilius Doyle TSJ; liet. k. vertė kun. B. Andruška SJ.Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1929.- 50, [2] p. Dosas, Adolfas von. Mintys ir patarimai jaunimo dvasiai kelti: [4 kn.] / Adolfas von Doss SJ; iš vok. k. vertė kun. B. Andruška SJ.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1929-1932. Kn.1.- Grįţimas.- 1929.- 160, [1] p. Tas pat.- 1930.- 160, [1] p. Kn.2.- Sutvirtinimas.- 1929.- 201, [1] p. Tas pat.- 1930.- 201, [2] p. Kn.3.- paţanga.- 1929.- 224 p. Tas pat.- 1932.- 224 p. Kn.4.- Ištobulinimas.- 1929.- 129, [1] p. Tas pat.- 1931.- 130 p. Glinas J. A. Darbininkas Matas Talbotas: jo dievobaimingo gyvenimo vaizdas / sir Juozapas A. Glym; iš anglų k. vertė kun. B. Andruška SJ.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1929.- 121, [1] p. Hofmanas P. J. Moterystė tikėjimo ir proto šviesoje / P. J. Hoffmann SJ; iš vok k. vertė kun. B. Andruška.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1930.- 61, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1930.- 65, [1] p.


8 Eucharistiškas pašnekesys: [3 d.] / [vertė B. Andriuška].- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1932-1940. D.1.- 2-asis leid..- 1932.- 106, [5] p. D.2.- 1932.- 112 p. D.3 / mgr. dr. Gugliemo Renya.- 1940.- 106 p. Religinio atgimimo sąjunga / iš[vertė] prov[inciolas] T[ėvas] B. Andruška SJ.- Kaunas: „Ţvaigţdės“ red., 1936.- 216 p.

Stasys ANGLICKIS (1905-1999) Poetas, dramaturgas, vertėjas. Gimė 1905 m. gruodţio 22 d. Bernotave . (Plungės raj.). Mirė 1999 m. vasario 26 d. Vilniuje. 1918-1927 m. gyveno Dimaičiuose (Telšių raj.). Mokėsi Marcių (1914) ir Telšių (1918-1920 m.) pradţios mokyklose, Telšių „Saulės“ gimnazijoje (1920-1923 m.) ir Telšių mokytojų seminarijoje (1923-1927 m.). 1927-1932 m. studijavo Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultete filologijos skyriuje. Išleido (1932 m. drauge su J. Banaičiu ) vieną literatūros ţurnalą “Linija” numerį, 1933 m. dirbo ţurnalo “Skynimai” redakcijoje. 1933-1940 m. Šiaulių berniukų gimnazijos direktorius. 1940-1941 m. Tauragės gimnazijos direktorius, Švietimo liaudies komisariato inspektorius. Karo metais Vilniaus gimnazijos mokytojas. Po karo 1943-1966 m. mokytojavo Kuršėnuose. Anglickio eilėraščių yra išversta į latvių, lenkų ir esperanto kalbas. Bendradarbiavo „Praduose ir ţygiuose„, „Dienovidyje“, „Pradalgėse“, „Skynimuose“, „Linijoje“, „Lietuvos studente“, „Granite“, „Ţidinyje“, Naujoje Romuvoje“ ir kitoje periodinėje spaudoje.

Knygos Ţingsniai prie sfinkso: lirika.- Kaunas: „Sakalo“ b-vė, 1931.- 64 p. Rūmai be pamato: 5 v. drama.- [Kaunas]: B. l., 1933.- 92 p. Kraujo auka: lyrika.- Kaunas: Sakalas, 1934.- 79 p. Septynios didţiosios nuodėmės: [satyriniai eilėraščiai].- Kaunas: Sakalas,1935.- 62 p. Didţioji kančia: lirika.- Kaunas: Spaudos fondas, 1937.- 137 p. Po atviru dangumi: eilėraščiai.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1960.- 146, [1] p.; [1] portr. lap. Metūgis linksta į saulę: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1965.- 85, [1] p. Karklai ţydi: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1969.- 115 p. Ţemė ir ţelmenys: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1972.- 243 p.: iliustr. Suvirpa ţemės pilnatis: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1975.- 127 p. Proskynų atţalos: eilėraščiai.-Vilnius: Vaga, 1978.- 149, [2] p. Nenusileisk, graţioji saule: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1980.- 135, [1] p.: iliustr. Ant mėlyno kranto: poezija.- Vilnius: Vaga, 1985.- 248 p.: iliustr. Ţiburiuojanti būtis: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1985.- 126 p.: iliustr. Ţodis auga iš ţemės: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1987.- 155, [16, [1] p.: iliustr. Čiupikai: romanas.- Vilnius: Vaga, 1990.- 453, [2] p.: iliustr. Karveli mėlynasis: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1992.- 223 p.: iliustr. Baltų ţuvėdrų puokštėmis.- Vilnius: Ţuvėdra, 2005.- 117, [3] p.: iliustr.- (Šimtas graţiausių eilėraščių).

Vertimai


9 Lermontovas M. Demonas: poema.- Kn.: Lermontovas M. Rinktinė.- Vilnius: Valst. groţ. lit. lkla, 1949, p.123-162. Heinė H. Kelionių vaizdai.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953.- 228 p.

Nikolajus ARTIOMOVAS (1926-1982)

Poetas. Gimė 1926 m.sausio 29 d. Vasiljevskoje (Tulos sr.). Mirė 1982 m. spalio 29 d. Telšiuose. Rašė rusų kalba.1949 m.baigė karinę pėstininkų mokyklą Vilniuje. Nuo 1943 m. dalyvavo 2jame pasauliniame kare. 1955-1958 m. dirbo Telšių “Masčio” trikotaţo fabrike. Vėliau – Pabaltijo karinės apygardos laikraščio „Za rodinu” neatatinis korespondentu, namų valdybos techniku, valstybinio banko inkasatoriumi. Nuo 1962 m. dirbo karinio dalinio bibliotekos vedėju Telšiuose. Eilėraščius pradėjo publikuoti nuo 1951 m.

Knygos

Походные костры: стихи.- Bилънюс: Вага, 1976.- 87 c. Необходимостъ: стихи.- Вилънюс: Вага, 1981.- 56 c. Не оставляй меня тревога: стихи.- Вильнюс: Вага, 1986.- 143 c.: илюстр.

Graţina ASIPAUSKAITĖ (g.1983) Rašytoja, būrėja, mediumė. Gimė 1983 m. sausio 14 d. Telšiuose. Iki 1999 m. mokėsi Telšių „Ateities“ vidurinėje mokykloje, 2002 m. baigė Rietavo aukštesniąją ţemės ūkio mokyklą. Gyveno Plungėje, Palangoje. Yra Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narė.

Knyga Agnetės kelias: romanas.- Kaunas: Kalendorius, 2010.- 302, [2] p.

Benediktas BABRAUSKAS (1910-1968) Poetas, literatūros kritikas. Gimė 1910 m. liepos 1 d. Akšeliškėje (Kelmės raj.). Mirė 1968 m. gruodţio 13 d. Cicere (JAV). 1928 m.baigė Šiaulių gimnaziją, 1932 m. Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultetą1930-1934 m. laikraščio „Lietuvos studentas“ redaktorius. 1934-1937 m. mokytojas Telšių gimnazijoje, 1938-1940 m. mokytojavo Maţeikių, N. Vilnios gimnazijose, 1941-1944 m. Kaune. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, 1945-1949 mokytojavo Viurtenbergo (Vokietija) lietuvių gimnazijoje. Nuo 1949 m. gyveno JAV. 1950-1964 m. mokytojas Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje, vėliau – amerikiečių gimnazijose. 1951-1958 m. Lietuvių rašytojų


10 draugijos pirmininkas, “Lietuvių enciklopedijos” bendradarbis. Bendradarbiavo „Naujoji Romuva“, „Linija“, „Skynimai“, „Pradalgės“, „Vairas“, „Dienovidis“, „Draugas“, „Aidai“, „Gabija“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knygos Eilėraščių krautuvė.- [Kaunas]: B. l., [1931].- 94 p., įsk. virš. Kirčiavimo taisyklės: 99 liet. k. kirčiavimo taisyklės.- Kaunas: Sakalas, 1939.- 47 p.- (“Sakalo” leid.; Nr.524). Lietuvių literatūros istorija.- [Kaunas]: B. l., 1932. D.2: Gyvieji: [iš „Linijos“]. - [47] p. Rašom taip,o rašysim kaip?: B.Babrausko atsišaukimas dėliai rašybos liet. kalboje.- [Kaunas]: B. l.,1933.-14 p. Lietuvos keliu: skaitiniai lietuviškai ištrėmimo mokyklai.- Weilhem-Teck: Atţalynas, 1947. D.1.- 190 p. D.2.- 172 p.

Brunonas BAGUŢAS (g.1920)

Kunigas. Gimė 1920 m. rugpjūčio 31 d. Šarnelėje (Maţeikių raj.). Mokėsi Ţemaičių Kalvarijos pradţios mokykloje, Telšių M. Valančiaus gimnazijoe, Telšių kunigų seminarijoje. Kunigavo Telšiuose, Sedoje, Pagiriuose, Renave, Vaičaičiuose, Janapolėje (Telšių raj.), Pagramantyje, Stalgėnuose, Salantuose, Alsėdţiuose, Ţvingiuose, dėstė Kretingos šv. Antano kolegijoje. Nuo 1996 m. Salantų parapijos altaristas.

Knyga Lietuvos piliečio kelias: mes liudijame Kristų.- Vilnius: Mintis; Varniai: Ţemaičių vyskupijos muziejus, [2006].- 426, [1] p.: iliustr., faks., portr.

Silvestras BALTRAMAITIS(1841-1919-1921?) Bibliografas, bibliotekininkas, etnografas, literatūros istorikas. Gimė 1841 m. gruodţio 21 d. Mankiškiuose (Radviliškio raj.). Mirė apie 1919-1921 m. Penzos gubernijoje (Rusijos respublika). 1849-1850 m. mokėsi Radviliškio, 1859-1860 m. Raseinių mokyklose. 1860-1863 m. baigė Telšių progimnazijos 4 klases.1866 m. atvykęs į Peterburgą mokėsi piešimo, dirbo įvairius darbus. 1869 m .buvo priimtas į Peterburgo viešąją biblioteką ir joje išdirbo beveik 50 metų. Rusijos geografijos (nuo 1891 m.), Rusijos bibliografijos (nuo 1900 m.) ir keturių mokslų (nuo 1907 m.) draugijos narys. Slapyvardţiai: Monkiškių Silė, B-s, S. B., S. Blt., Dagilis, Ţambinis, Ţiemkenčius, Baltrunas, Judulaitis, Senis, Silvaliopas ir kt.

Knygos


11

Lietuvių ūkininkų kalendorius ant metų 1905. Sitas metas turi 365 dienas. Sustate S. Baltromaitis .- S.-Peterburge: Redakcija “Lietuvių Laikraštis” A. Smilgo, [1904].- 56 p.: vinj. Сборникь библiографическихъ материалов для географии этнографии и статистики Литвы. С прилож. ”Списка литовских и древне-прусских книгъ с 1553 [!1533] по 1891 г.” Сост. C.Балтрамайтисъ.- C. Петербургъ: Rusijos geografų draugija, 1891.- [2], VIII, 289 c. Tas pat.- C. Петербургъ: B. Безабразова и ком., 1891.- [2], VII, 289 c. Tas pat.- C. Петербургъ: B. Безабразова и ком., 1904.- XII, 616 c. Списокъ литовскихъ и древне-прусских книгъ изданных с 1553 по 1891 годъ: приложенiе къ сборнику Сборнику библiографическихъ матерiаловъ для географiи, этнографи и статиски Литвы Сост. С. И Балтрамайтисъ.- C. Петербургъ: Типографiя В. Безабразова и ком., 1892.- [3], II, 96 c. Tas pat.- C. Петербургъ: Типографiя В. Безабразова и ком.,1892.- [3], II, 96 c. Tas pat.- C. Петербургъ: Типографiя, B. Безабразова и ком.,1904.- IV, 218 c. Tas pat.-… c 1553 [!1533] по 1903 годъ.- C. Петербургъ: Типографiя В. Безобразова и ком., 1904.- 218 c.

Vertimai Andersenas H. K. Andersono pasakos, perdetos iš prancūziškos kalbos į lietuviška nuo Monkiškių Siles 1897 m.- St. Peterburg: V. Bezobrazavo ir ko sp.], 1904.- [2], 74 p . Бутлеров А. М. Kai[p] bites kopti.- Iš rusiško 6-to išleidimo vertė… S.B. [S. Baltramaitis]. Apie senovės lietuvių bitininkystę / Ţiemkinčio [S. Baltramaitis].- C. – Петербугь: išleista iţdu Sil. Baltromaičio, [1907].- 59, III p.: iiliustr.

Albinas BALTRAMIEJŪNAS ţr. Albinas BALTRAMIEJŪNAS-GILBONIS Jonas BALVOČIUS (1842-1915) Beletristas, vertėjas, kunigas. Gimė 1842 m. kovo 14 d. Purvėnuose (Maţeikių raj.). Mirė 1915 m. lapkričio 12 d. Ūliūnuose (Panėvėţio raj.). 1863-1868 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.), vėliau Kauno kunigų seminarijose. 1871 m. baigė Petrapilio kunigų seminariją. Kovojo dėl lietuviškos spaudos atgavimo. Kunigavo Kėdainiuose, Vaduokliuose, Dusetose, Ėriškyje, Ūliūnuose. Bedradarbiavo „Vilniaus žiniose“, „Nedėldienio skaitymuose“, „Draugijoj“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Parašė apsakymų, mokslinio ir religinio turinio knygų. Slapyvardţiai: J. Gerutis, Gerutis Jonas, kunigas, kunigas Meilutis, Prietelis, Vadoklietis.

Knygos Jonukas Karklynas eina Lietuvos pazintų / Parašė Prietelis. - Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikiszkos bendrijos sp., 1903.- 47 p.


12 Šiapus... ir ... anapus grabo / Parašė J. Gerutis.- Chicago: spauda ir kaštais “Kataliko” sp., 1903.185 p.: iliustr. Tas pat.- Shenandoah, Pa: „Ţvaigţdės“ sp., 1908.- 126 p. Tas pat.- Chicago, III: spauda ir lėšomis „Kataliko“, 1913.- 185, [7] p.: iliustr. Sodţionių teologija / parašė Gerutis.- Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikų spaudos bendrijos sp., 1905.- 300 p. Tas pat.- Shenandoah, Pa: „Ţvaigţdės“ sp., 1908.- 292 p. Kunigo giminė / Parašė Gerutis.- Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikų spaudos b-jos sp., 1906.- 68 p.- (Atsp. iš „Ţvaigţdės“, 1906, Nr.25-28). Paklydėliai. / parašė J. Gerutis.- Shenandoah Pa: „Ţvaigţdės“ sp., 1907.- 63 p. Tas pat.- Brooklyn, N. Y.: „Ţvaigţdės“ skyriaus sp., 1915.- 36 p. Tas pat.- Kaunas : Šv. Kazimiero draugija, 1921.- 34 p.- (Šv. Kazimiero draugijos leid.; Nr.304). Susiskaldėliai: [apsakymas].- Shenandoah, Pa: „Ţvaigţdės“ sp., 1908.- 63 p. Nuomuonės Garbenio, jo giminaičių ir prietelių / parašė kun. J. Gerutis, pagal E.Duplessy.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1912. D.1.- 1912.- [3], 148 p.: vinj.- (Šv. Kazimiero d-os leid.; Nr.112). D.2.- 1912.- [3], 156, [2] p.: vinj.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.121). Tas pat.- B.v.: B.l., 1921. D.1.- 148 p. D.2.- 158 p. Zoologija: skiriama sodiečiams / parašė Gerutis pagal Bremo.- Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp., 1912- [1914]. T.1.- 1912.- [4], 424, VIII p.: iliustr. T.2: Paukščiai.- 1913.- [4], 471, IX p.: iliustr. T.3: Ţuvys ir vabzdţiai.- 1914- [4], 365 p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tikėjimo klausimai / parašė kun. J. Gerutis pagal E. Duplessy.- Tilţė: Šv Kazimiero d-a, 1921. D.1-2 patais leid.- 230 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.305). Kun. Balvačiaus (Geručio) laiškai kun. A. Milukui: atspauda iš “Ţvaigţdės”.- Philadelpia, Pa.: Pranaičių Julės leid., 1932.- 66 p.

Vertimai Krylovas I. A. Krylovo pasakos iš rūsiško proza persakė J. Gerutis.- Tilţėje: kaštu „Tėvynės sargo“ [J. Šenkės sp.], 1902.- 148, VII p.: vinj. Tas pat.- Kaunas: S. Banaičio sp., 1915.- 168 p. Tas pat.- [Tilţė: J. Schoenke sp.], 1921.- 128 p. Lunkiewicz J. L. Apeigos Rymo katalik baznyczios / lenkiškai parašė J. Lunkeviczius: vertė Gerutis.- Schenandoah, Pa: Lietuvių katalikų bendrijos sp., 1904-1905. T.1.- 1904.- 103, [4] p. T.2.- 1905.- 91, [5] p. Tas pat.- Shenandoah, Pa: kaštu A. Miluko, 1908.- 188, [4] p. Tas pat.: Antrašt.: Rymo-katalikų Baţnyčios apeigos: nauja patais. laida.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1915.- 168, V, [1] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.180). Morawskis J. Išvakarės gret Lemano eţero.- Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikų b-jos sp., 1905.174 p. Bojanovskis T. Pamokslai be kunigo / parašė Jonas Gerutis sulig “Slowo Boţe” K. Bojanauskio.Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikų bendrijos sp., 1906.- 220 p. Hansjakob H.. Pasaulio įkurimas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1907.- 98 p.: vinj.- (Šv. Kazimiero d-jos išleidimas; Nr.22).


13 Nekaltybė ţiūrint jon iš piliozopijos kertės.- Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikų bendrijos sp., 1907.- 89 p. Platenas M. Sveikata / Iš vokiečių kalbos vertė kunigas J. Gerutis.- [Kaunas: Šv. Kazimiero dja], 1907.- 323 p., 1 portr. lap.- ( Švento Kazimiero d-jos išleidimas; Nr.29). Wetzel F. X. Meilės paminklas / J. Geručio versta iš Vetzelio.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1908.- 86, [1] p.: vinj. p.- (Šv. Kazimiero d-jos išleid.; Nr.53). Weisse Ch. H. Moterystė ir šeimyna, ţiurint in šiedvi iš piliozopijos kertės.- Shenandoah, Pa: „Ţvaigţdės“ sp., 1908.- 104 p. Flammarion C. Sodiečių dangus: pagal K. Flamariono parašė kun. J. Gerutis.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1909.- 80 p.: iliustr.- ( Šv. Kazimiero d-jos išleidimas; Nr.60). Tas pat. Antr.: Planetos ir ţvaigţdės: trumpas astronomijos vadovėlis.- Kaunas: Šv. Kazimiero dja, 1920.- 88 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.280). Tas pat.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja 1923.- 88 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.360). Duplessy E. Ar aš turiu dūšią? / pagal E. Duplessy parašė kun. J. Gerutis.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1910.- 21 p.: vinj.- (Šv. Kazimiero draugijos leid.; Nr.85). Duplessy E. Ţemės amţius: pagal E. Duplessy parašė J. Gerutis.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1910.- 11 p.: vinj.- ([Švento Kazimiero d-jos leidinys]. Nr.1, Tikėjimas ir mokslas; [Nr.89]). Valios nustatymas.- Kaunas: Draugija, 1911. Mirties akyvaizdoje.- Kaunas: S. Banaičio sp., 1913.- 112 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 139).

Antanas BARANAUSKAS(1835-1902) Poetas, kalbininkas, kunigas. Gimė 1835 m. sausio 17 d. Anykščiuose. Mirė 1902 m. lapkričio 16 d. Seinuose (Lenkijos resp.). 1845-1848 m. mokėsi Anykščių parapinėje mokykloje. 1848-1849 m. tarnavo Gelvonų klebonijoje. 1851- 1856 m. dirbo Vainuto, Raseinių, Sedos, Skuodo valsčių raštinėse. Įsigijęs Telšių gimnazijos 4 klasių baigimo paţymėjimą, 1856-1858 m. mokėsi į Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, čia bendravo su K.Kairiu, A. Kačarauskiu, P. Viksva, domėjosi lietuvių kalba, liaudies medicina, rinko tautosaką. Varnių seminarijoje sukūrė geriausius savo kūrinius pagal K. Boguţo studiją “Apie lietuvių tautos ir kalbos pradţią”, parašė “O mowie ludu ţmudskiego į litewskiego” (“Apie ţemaičių ir lietuvių kalbą”), eilėraštį “Dainų dainelė”. 1858-1862 m. studijavo Peterburgo Dvasinėje akademijoje.1863-1864 m. gilino ţinias Miuncheno, Romos, Insbruko, Liuveno universitetuose. 1865 m. Peterburgo dvasinės akademijos profesorius.Tais pat metais paskirtas Kauno katedros vikaru, nuo 1867 m. Kauno kunigų seminarijos profesoriumi, vėliau inspektoriumi. Nuo 1884 m. ţemaičių vyskupijos pavyskupis, nuo 1897 m. Seinų vyskupas. Pavardės formos: Baranauskis, Baranovicz, Baranowskij, Baronauskas, Baronauckas. Slapyvardţiai: A. B., J. T., V. A. Br, Antanas, Baranuwski, Baronas, Jurkštas Smalausis, Kun. Burba, Wienas ţemajcziu kunigas, Ţmujdzin ir kt.

Knygos

Ostlitauishe texte. Mit einleitungen und Anmerkungen. Herausgegeben Anton Baranowski und Huugo Weber.- Weimar: Herman Böhlau, 1882.- [8], XXXV, 23 p.- Tekstas liet. ir vok. k. Tėwyniszkos giesmes iszduotos per K. Ţalvarį.- [Tilţė: M. Jankaus sp.], 1892.- 23 p.- Antr. p. išleid. vieta: Vilnius. Замътки о литовскомъ языкъ и словаръ. I-VIII. Изданiе отдеъленiя русскаго языка и сло-


14 весности имрераторской академiи наукъ / Еп. Антонiй Барановскiй.- Санктпетербургъ: Типографiя императорскоъ академiя наукъ, 1898.- [2], 80 p.; III p.- Atsp. iš Сб. Отд-ния русск. яз. и словености Императ. АН, 1898, т. 65. Giesmė. Ant nekalto prasidėjimo panos švenčiausios.- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1898-1902?].- 4 p.: iliustr. Seinu vyskupo piemeniszkas laiškas. Antanas Baranauskas. Per milaszirdystę Dievo ir mylistą szvento apasztaliszko sosto Seinų arba Augustavos vyskupas... “Szventas tēvas Leonas XII, popieţius, ir szviesiausias ponas Mikolajus II... Liepē mums nevertiems apimti garbingą sostą Seinų arba Augustavos vyskupijos ir ganyti aveles vieszpaties Jēzaus...” [Ryšium su paskirimu Seinų vyskupu].- [Šenandoras: „Garso Amerikos lietuvių“ sp., 1898].- 3-18 p.- Atsp. iš „Garso Amerikos lietuvių“, 1898, Nr.3-4. Kalbamokslis letuviszkos kalbos. Iszdutas per LL.- Tilţė: E. Jagomasto sp.,1896 [fakt.: 1899].84 p.: vinj. Anykščių šilelis / vysk. Ant. Baranausko.-Vilnius: Juozapo Zavadzkio sp., 1905.- 16 p.- („Aušros“ išleidimas). Tas pat / vysk. Antano Baranausko.- Baltimore, MD: spauda ir lėšomis Ant. Ramoškos, 1916.16 p. Tas pat / vysk. Antano Baranuskio.- Tilţė: E. Jagomasto sp., ir lėšos 1920 (virš 1921).- l6 p.: iliustr. Tas pat.- Tilţė: E. Jagomasto sp. ir leid. 1928.- 16 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1949.- 50 p.: iliustr. - (Mokinio b-ka). Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit l-kla, 1951.- 31 p.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1954.- 64 p.: iliustr. Tas pat.- [Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla], 1959.- 28, [4] p.: iliustr., portr. Tas pat.- New York: Romuva 1961.- [92] p.: iliustr., portr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1966.- 31 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1977.- 52, [4] p.:iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1985.- 183 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Rezistencinio paveldo archyvas „Atmintis“, 1995.- 32 p. Tas pat.- [Anykščiai]: A. Baranausko ir A. Ţukausko-Vienuolio memor. muz., [1999].- 28, [1] p. įsk. virš.: iliustr. Tas pat.: Antrašt.: Anykščių šilelis = La arbaro de Anykščiai.- Kaunas: “Ryto varpas”, 2003.- 87, [1] p.: iliustr.- Gretut. tekstas lietuvių, esperanto k. Tas pat.- Vilnius: Petro ofsetas, 2009.- [94] p: iliustr. + 1 garso diskas (CD). Tas pat, antr.: Anykszczũ sziłẽlys.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.43, [2] p.: diagr.; 20 cm + 1 garso diskas (CD).- (Gyvoji poezija). Tas pat; Tapybą: [iliustruojantys A. Baranausko poemą darbai].- [Vilnius: Petro ofsetas, 2010].[43] p.: iliustr. Pasikalbėjimas giesmininko su Lietuva / spaudon prirengė ir prakalbą pridėjo Adomas Jakštas.[Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1907.- 14 p.- (Šv. Kazimiero d-jos išleid.; Nr.23).- Atsp. iš „Nedėldienio skaitymo“, 1906, Nr.51, 54. Tas pat / vysk. Antano Baranausko.- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1908.- 15 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.24). Tas pat.- [Philadelphia, Pa: A. Miluka], 1915.- 12, [4] p.: portr. Dvasiškos giesmės / vyskupo A. Baranausko; spaudon prirengė ir prakalbą [p.3-4] pridėjo A. Jakštas.- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1909.- 66, [2] p.- (Šv. Kazimiero d-jos išleid.; Nr.59). A. a. kunigo vyskupo Antano Baranausko laiškai į profesorių Joną Baudouin`ą de Courtenay.[Vilnius: Lietuvių mokslo d-ja], 1909.- 28 p.- Atsp. iš “Lietuvių tautos”, kn.1, d. 3 (1909). Dievo rykštė ir malonė ir Girtuoklių sueiga / vysk. Antano Baranausko (Jurkšto Smalauskio); spaudon prirengė ir prakalbą pridėjo adomas Jakštas.- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja] 1910.- 35, [1] p., 1 portr. lap.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.82).


15 Vyskupo Baranausko raštai.- Seinai: „Šaltinio“ knygynas, 1912.- 101 p., [1] portr. lap.- („Ţmonių knygyno“ išleidimas; Nr. 3/4 (11/12)). Litauische Mundarten: [2 Bände] / gesammelt von A. Baranowski.- Leipzig: Verlag von K. F. Koehler, 1920-1922.- Tekstas liet. Band 1: Texte: aus dem Weberschen Nachlass: herausgegeben von Dr. Franz Specht.- 1920.XV, 467 p. Band 2: Gramatische Einleitung mit lexikalischen Anhang bearbeitet von Dr. Franz Specht.1922.- XVI, 544 p. Iš Barono poezijos / m-loms parinko M. Birţiška.- Kaunas - Marijampolė: “ Dirvos” b-vė, 1924.104 p. Rinktinė. -Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1957.- 29 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1958.- 31 p. - (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1959.- 22 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit- l-kla, 1960.- 18, [2] p.: iliustr. - (Mokinio b-ka). Raštai.- Vilnius: Vaga, 1970.- (Lituanistinė biblioteka). T.1.- 486 p., [7] iliustr. lap.: faks. ir gaid. T.2.- 566, [2] p.: [8] iliustr. lap.: faks Tas pat.- [Vilnius]: Baltos lankos, 1995- . [T.] 1: poezija.- 1995.- XXIX, 608 p.: nat. [T.] 4: Homiletika, arba Mokslas šventosios iškalbos.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2005].- XXIV, 384, [1] p. [T.] 5, [d.] 1: Šventojo Rašto vertimas.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2008]. – LVIII, 548, [1] p. [T.]7, [d.] 1: dienoraštis; Laiškai įvairiems adresatams.- [2003].- 423, [1] p.: nat.- Tekstas liet., lenk., rus. [T.]7, [d.] 2.- 2003.- 450 p. [T.] 7, [d.] 2: Laiškai Hugo Weberiui ir Aleksandrui Dambrauskui.- Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, [2009].- XII, 628 p.- Tekstas liet., lenk. Rinktinė: poezija, giesmies, dienoraštis, laiškai.- Vilnius: Baltos lankos, 1994.- 371, [4] p. Dienoraštis.- [Vilnius]: Baltos lankos, [1996].- 108 p.- (Skaitinių serija; 11). Artojų giesmės šventos.- Punskas: Aušra, 1995.- 140 p. Šilas nubunda.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1956.- 23 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1978.- 24 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Maţasis Vyturys, 2002.- 18, [2] p.: iliustr. Antano Baranausko pasakos.- Panevėţys: [E. Vaičekausko knygynas l-kla], 1999- 2009. Kn. 1: Vėtros sūnus: surinktos šiaurės rytų Lietuvoje.- 1999.- 161, [2] p.: iliustr. Kn. 2: Tamsos karalienė: [surinktos vidurio Lietuvoje].- 2008.- 163, [3] p.: iliustr. Kn. 3: Jonis medţioklis: surinktos Ţemaitijoje.- 2009.- 167, [1] p.: iliustr. Rinktinė.- Vilnius: Baltos lankos, [2001].- 122, [2] p.- (Rinktinė lietuvių poezija: RLP). Poezija.- Vilnius: Ţalstvyklė, [2004].- 43, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Ţalstvyklės knygos, 2008.- 45, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Kelionė Petaburkan: [poema].- [Anykščiai: A. Baranausko ir A. Vienuolio-Ţukausko memorialinis muziejus], 2010.- 83, [1] p.: iliustr., faks. + 1 garso diskas (CD).

Vertimai Graudųs verksmai ir kitos naujosios giesmės ţinotinos ţmonėms Katalikams, ypacziai - gi iszdavėjams maldakningių.- [Tilţė: Tėvynės sargas J. Šenkės sp., 1899].- 40 p.- (Priemazga prie N. II “Tėvynės sargo” 1899).


16 Tas pat / vertė vyskupas Antanas Baronas.- [Seinai]: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp., 1907.- 16 p. Tas pat.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja],1916.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.202). Tas pat / parašė [vertė] vysk. A. Baranauskas.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja., 1918.- 16 p. Tas pat / vertė vysk. A. Baronas.- Vilnius: V. Maikausko knygynas, 1918.- 16 p. Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1920.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.274). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- [Bostonas]: B. l., [1921].- 16 p. Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1922.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-os leid.; Nr.323). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1924.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 379). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1925.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 391). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1930.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 472). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1931.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 499). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1932.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 530). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1933.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 560). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: B. l., 1934.- 16 p. Tas pat / vysk. A. Baranausko vert.- Kaunas: Lietuvos muzikos centras, 1934.- 20 p. Tas pat: Antr.: Graudūs verksmai su natomis / [natų aut.] P. Marcinkevičius; vysk. A.Baranausko vert.- Kaunas: Lietuvos muzikos centras, [1934].- 23 p.: gaid. Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Prisikėlimo bţn., 1934.- 16 p. Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Antano bţn., 1934.- 16 p. Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1935.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 621). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 647). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1937 (virš. 1936).- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 673). Tas pat / vysk. A. Baranausko vertimas.- Kaunas: Lietuvos muzikos centras, [1938].- 16 p. Tas pat.- B.v.: B. l., [1938].- 24 p. Tas pat. / vysk. A. Baranausko vert.- Kaišiadorys: Marijonai, 1939.- [1], 24, [1] p. įsk. virš.(Marijonų leid.; Nr.227). Tas pat / versti vysk. A. Baranausko.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 16 p. - (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.731). Tas pat / versti A. Baranausko.- Kaunas: B. l., 1943.- 14 p. Tas pat.- Dillingen: B. l., 1946.- 16 p. Tas pat / vyskupas Antanas Branauskas.- Kaunas: Atmintis, 1998.- [20] p.: potr., faks. Katekyzmas iš dekreto Susirinkimo baţnyčos tridentiškio prabasčams, liepiant Pijui penktam, popieţiui išduotas Ryme met. 1566 išspaustas. / [Iš lot. k.. vertė A. Baranauskas].- Seinai ?: aprobuota 1899.- [135] p. Švenčiausio viešpaties musų Leono, iš dieviškos apveizdos popieţiaus XII gromata apskrita. Šlovingiems brolams patrijarkoms, primatams, arcivyskupams, vyskupams... Leonas popieţius XIII, šlovingi brolai, sveikatą ir apaštališką palaiminimą. “ Svarios rejastys apie bendruosius ukės daiktus...” [1901 m. sausio 18 d. aplinkraštis apie krikščioniškąją demokratiją, ir apie paklusnumą pasaulietinei ir baţnytinei valdţiai / vertė A. Baranauskas].- [Peterburgas ? , 1901].- Aprašyta pagal perspaudą ir šaltinius.


17 Graudus verksmai, arba, Pasizadinimimas apmislyti vieszpaties Jėzaus kanczia.- Newark, N. J.: kaštu kun. V. Staknevičius, 1907.- 32 p. Graudus verksmai ir stacijos.- [Šenandoras (Pen.)]: „Ţvaigţdės“ sp., 1906.- 36 p. Platesnis Katekizmas, arba, Švento Rymo katalikų baţnyčios mokslo išguldymas patvirtintas Ţemaičių ir Vilniaus vyskupijoms / Iš lenkų k. vertė vyskupas Antanas Baranauskas; spaudon prirengė kun. Juozapas Skvireckas šv. T. M. Ţemaičių seminarijos profesorius.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1908.- 361, [1] p.- (Šv. Kazimiero d-jos išleid.; Nr. 46). Giesmių giesmė: Antano Baranausko (1835-1902) 170-osioms gimimo metinėms.- Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2005.- 99, [1] p.: faks. + elektron. op. diskas (CD-ROM). Giesmių giesmė.- Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2005.- 112 p.: faksimilės.

Augustinas BARANAUSKAS (1861-1923) Rašytojas, knygnešys. Gimė 1861 m. rugpjūčio 13 d. Šiupyliuose (Šiaulių raj.). Mirė 1923 m. rugpjūčio 24 d. Gruzdţiuose (Šiaulių raj.), palaidotas Šiupyliuose. Vargonininko sūnus, pats išėjo pradţios mokyklą, vargoninkavo Ţagarėje, Ţarėnuose (Telšių raj.) ir kitur. Uţ draudţiamos spaudos platinimą kalėjo (1885-1886 m.) Šiaulių kalėjime,buvo ištremtas į Liepoją, Smolenską. Apie 1855 m. buvo pradėjęs leisti hektografuotą laikraštėlį “Dajnių neszejis “, kurio išleisti 2 numeriai. Bendradarbiavo “Aušroje”, “Unijoj”, “Lietuvių balse”, “Šviesoje”, “Apţvalgoj”, „Varpe“, „Ţemaičių ir Lietuvos apţvalgoje“ ir kt. Buvo ištremtas į Liepoją, vėliau į Smolenską ir kalinamas. Karo metu gyveno Voroneţe, iš kur sugrįţo į Šiupylius. Slapyvardţiai: A. B. Špoks, Szpokas A. B., A. Vėlėnaitis A, Pliumpis, Sziurpulys, Szpokas ir kt.

Knygos Daines del berniuku ir mergeliu. Kn. 1-2.-1888-1890.- (Lietuvai dovanėlė). Kn. 1.- Suvalkai, 1888.- 8 p. Kn. 2.- New –Yorkas, 1890.- 11, [1] p. Kaip pasiklosi, taip išmiegosi; ir Priedas.- Liepojuje: S. Zylės sp., 1909.- 16 p.- (Naminis knygynėlis; Nr.1). Čigonė, arba Tamsumas brangiai apsimoka. 1 v. vaizdelis su dainomis.- Ryga: [„Rygos naujienų“ red.], 1910.- 56 p.- (“Rygos naujienų” išleid.; Nr.7). Geroji Onelė : 2 v. vaizdelis vaikams lošti.- Chicago, III.: Dramamylis, [1922].-16 p. Rinkimai: atsitikimas Lietuvoje: 3 pav. vaizdelis.- Chicago, III.: Dramamylis, 1923.- 13 p.(Leidinys trečias). Girtuoklio sapnas: 1 pav. scenos vaizdelis.- B.v.: B. l., [1931].- 14 p.: iliustr.

Pranas IMSRYS – BASTYS (1905-1977) Poetas. Gimė 1905 m. birţelio 3 d. Geišiuose (Jurbarko raj.). Mirė 1977 m. geguţės 27 d. Toronte (Kanada). Mokėsi Jurbarko ir Raseinių gimnazijose. 1925 m. baigė pedagoginius kursus Marijampolėje. 1925-1936 m. mokytojavo Telšiuose ir kitose pradinėse mokyklose. VDU Kaune studijavo lietuvių


18 literatūrą ir pedagogiką.1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno įvairiose Vokietijos vietovėse. 1947 m. atvyko į Angliją, 1952 m. į Kanadą, dalyvavo tenykštės bendruomenės gyvenime. Bendradarbiavo vaikų laikraščiuose “Saulutėje”, “Ţiburėlyje”, “Eglutėje”, “Genyje”, “Vieversėlyje”, “Tėviškėlėje” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardis: Pranas Imsrys.

Knygos Tra-lia-lia: eil. vaikams / Pranas Bastys.- [Kaunas]: B. l., 1932.- 48 p.: iliustr. Vilkas meškeriotojas: eiliuota pasakaitė / Pranas Imsrys.- Detmold: Aitvaras, 1946.- 40 p.: iliustr.- („Tremtinio ţodţio“ leid.). Gimtaisiais takeliais: eil. vaikams / Pranas Imsrys.- Chicago: Tėviškėlė, 1953.- 32 p.: iliustr. Tėviškėlę aš regiu: eil. jauniesiems skaitytojams / Pranas Imsrys.- [Cleveland]: B. l., 1968.- 39, [1] p.: iliustr.

Alfonsas BERENIS (g. 1930) Poetas. Gimė 1930 m. birţelio 16 d. Telšiuose. 1944-1948 m. mokėsi Telšių taikomosios dailės amatų mokykloje, 1962-1967 m. Vilniaus lengvosios pramonės technikume (keramikos specialybė), 1970-1975 m. Vilniaus universitete. 1948-1950 m. dirbo Vietinės reikšmės kelių valdyboje, 1955-1960 m. Telšių rajono Plano komisijoje, 1961-1962 m. Buitiniame gyventojų aptarnavimo kombinate, 1962-1967 m. Statybos valdyboje, 1968-1986 m. Telšių teritoriniame statybos treste, 1986-1996 m. Tauragės AB “Berţėje”. Dabar pensininkas. Gyvena Telšiuose. Kūryba publikuota Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje.

Knygos Gyvenimo keliu einu: eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2000.- 108, [1] p.: iliustr. Mano laivas: [spalvinimo knygelė vaikams].- Plungė [Šiauliai: V. Nekrošiaus individuali įmonė „Saulės spaustuvė], 2002.- 16 p.: iliustr. Laiko šviesoje: eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2005.- 120, [1] p.: iliustr., portr.

Antanas Robertas BERESNEVIČIUS (1832-1904) Kunigas, vertėjas. Gimė 1831 m. birţelio 19 d. Papilės vsl. Mirė 1904 m. geguţės 23 d. Kaune. Mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, vėliau studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Ją baigęs 1855- 1864 m. dėstė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Perkėlus seminariją į Kauną, nuo 1864 m. Kauno kunigų seminarijos inspektorius. Vėliau ilgai atstovavo Ţemaičių vyskupijai Peterburgo katalikų dvasinėje kolegijoje.Rakračiu paliko: “Ant Nedielu apskritu metu Pamokslaj K. Andriejaus Filipecki pagal kiaturu daliu metu i kiatures dalis padaliti. Dalis I Uţrakin Sawiep pamokslus nu Adwenta lygi didzioses gawienes”/ [Vertė A. Beresnevičius, P. Beresnevičius].- 1866.


19 Vertimas Bialoţebskis M. Йшгульдимай швенту еванелiю анть вису недълю иръ швенчю иштису мету.- Вильнюй: спаустувеъ А. Г. Сыркина 1869-1870. D. 1-4. Дались кетвирта. / [Vertė J. S. Dovydaitis, R. Stakėnas, A. R. Beresnevičius].- 1870.- [4], 278 p.

Paulius BERESNEVIČIUS (1928-1996)

Istorikas, pedagogas. Gimė 1928 m. balandţio 28 d. Virmėnuose (Telšių raj.). Mirė 1996 m. gruodţio 18 d. Vilniuje. 1952 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. 1953 m. dirbo Telšių Ţemaitės vidurinėje mokykloje, 1958-1961 m. Telšių kurčiųjų mokyklos direktoriumi, 1961-1970 m. mokytojavo Telšiuose. 1970-1981 m. dirbo Partijos istorijos institute prie LKP CK.1981-1991 m. pedagogikos instituto direktoriaus pavaduotojas, direktorius. 1992-1996 m. mokytojavo Baltarusijos Respublikos lietuvių mokyklose Pelesoje, Rimdţiūnuose; čia kūrė etnografinius muziejus. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę parašė vieną pirmųjų Lietuvos istorijos vadovėlių vidurinei mokyklai.

Knygos Nepalūţę kovoje: minint keturių komisarų mirties 50-ąsias metines.- Vilnius: Ţinija, 1976.- 14 p. Legali komunistų veikla Lietuvoje 1920-1940 metais.- Vilnius: Mintis, 1983.- 166 p. Lietuvos istorijos skaitiniai V klasei.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 190, [2] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1991.- 143, [1] p. iliustr. Paţinkime tėvynės istoriją: gamtos paţinimo vadovėlių III – IV klasei priedas / Paulius Beresnevičius, Giedrė Rugevičiutė.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 78, [2] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 80 p. Lietuviška mokykla svetur / Jonas Bielskis, Paulius Beresnevičius, Irena Tkačiukienė.- Vilnius: Leidybos centras, 1997.- 64, [3] p.: iliustr.- (Lietuvos mokykla, 1937-1997).

Povilas BERESNEVIČIUS (1837-1888) Vertėjas, religinių raštų rengėjas, kunigas. Gimė 1837 m. kovo 6 d. Ryške (Šilalės raj.). Mirė 1888 vasario 20 d. Plungėje. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje ir Petrapilio dvasinėje akademijoje, kurią pabaigė 1860 m. ir tuojau buvo paskirtas Varnių kunigų seminarijos profesoriumi. Paskui dirbo Rietave, 1868-1871 m. Gegrėnuose (Plungės raj.), o nuo 1871 m. ligi mirties Plungėje. Rankraščiu paliko: “Ant Nedielu apskritu metu Pamokslaj K. Andriejaus Filipecki pagal kiaturu daliu metu i kiatures dalis padaliti. Dalis I Uţrakin Sawiep pamokslus nu Adwenta lygi didzioses gawienes” “Ant Nedielu / [Vertė A. Beresnevičius, P. Beresnevičius].- 1866.

Virginijus BIELSKIS (g.1967)

Prozininkas, dramaturgas.


20 Gimė 1967 m. Telšiuose. Mokėsi Varnių vidurinėje mokykloje, Varnių (Telšių raj.) profesinėje mokykloje. Gyvena Panakačio kaime (Telšių raj.). Kūryba publikuota respublikinėje ir rajoninėje spaudoje.

Knygos Pamokos darţinėje: pjesė, apysaka.- Jonava: Jonava, 2003.- 55, [1] p.: iliustr. Berniukų imtynės: nuotykių apysaka.- Jonava: Jonava, 2004.- 59, [1] p. Berniukų laikas: 4 dalių drama – apysaka: iš ciklo („Gėrio ir blogio susitikimai“).- Jonava: Jonava, 2005.- 59, [1] p.: ilustr. Po akmeniu pakastas berniukas: drama-apysaka. - Jonava: Jonava, 2006. - 66, [1] p. Ypatingas berniukas Joris: drama-pasaka.- Jonava: Jonava, 2007.- 67, [1] p. Vaikystė – visada ţavi: drama -apysaka.- Jonava: Jonava, 2008.- 94, [1] p. Gėris įsikūnija įsčiose: fantastinė nuotykių apysaka.- Jonava: Dobilo l-kla, 2010 - . D.1: Gėriui pagimdyti.- 2010.- 127, [1] p. D.2: Ir vėl Arminas…- 2010.- 47, [1] p. D.3-5.- 2011.- 127, [1] p.

Romanas BYTAUTAS (1886-1915) Filosofas, publicistas. Gimė 1886 m. rugpjūčio 22 d. Drobiūkščiuose (Telšių raj.). Mirė 1915 m. geguţės 22 d. Leizine (Šveicarija). Gyveno Lendrėse, Verenoje (prie Kelmės), Kraţiuose. Baigė Kraţių pradţių mokyklą. Mokėsi Permės, Vilniaus gimnazijose ir Maskvos universitete, kur gamtos, teisės ir filosofijos studijas baigė 1912 m. Mokytojavo Maskvoje, susirgęs dţiova gydėsi Šveicarijoje. Ţurnalo “Aušrinė” leidimo dalyvis, formavo jo pasaulėţiūrinę kryptį, iškeldamas tris jo pagrindinius jaunosios lietuvių inteligentijos veiklos principus – demokratizmą, tautiškumą ir individualizmą. Periodikoje (“Draugijoje”, “Aušrinėje”) paskelbtuose straipsniuose sprendė nacionalinės savimonės ir tautinės kultūros klausimus. Savo darbų idėjomis skatinamai veikė modernistines tendencijas lietuvių literatūroje. Rašė rusų kalba eilėraščius, kuriuos sunaikino. Pavardės ir vardo formos: Bitautas, Ramunas.

Knyga Šis tas iš lietuvių kalbos filosofijos: (pavesta a. a. kun. Jauniaus pagarbai) / parašė Romas Bytautas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1908.- 31 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leidinys; Nr.48).- Atsp. iš „Draugijos“. T.4, nr.16 (1908).

Aldona IVAŠKEVIČIŪTĖ – BLAŢIENĖ (g.1935) Poetė, memuaristė. Gimė 1935 m. Sudintuose (Maţeikių raj.). 1940 –1945 m. gyveno Burniuose (Telšių raj.), 1945-1946 m. mokėsi Telšių mokykloje. Gyveno Kėdainiuose, Klaipėdoje, Giruliuose, Viešintuose, Kaune.


21

Knygos Gyvenimas praėjo pro šalį: memuarinė apybraiţa.- Kaunas: Spec. paskirties AB Aušra, 2000.- 77 p: iliustr., [8] iliustr. lap. Negrįţta upės atgalios: eilėraščiai.- Kaunas: AB spaustuvė “Aušra”, 2004.- 197, [2] p.: iliustr.

Vladislovas BLINSTRUBAS (1939-2005) Poetas. Gimė 1939 m. spalio 25 d. Telšiuose. Mirė 2005 m. liepos 28 d. Vilniuje. Mokėsi Telšių ir Klaipėdos pedagoginėse mokyklose, Vilniaus konservatorijoje, mokytojavo Telšių rajono Viešvėnų septynmetėje mokykloje (1957-1958), dirbo Telšių liaudies teatre (19601961), Plungėje, Skuode, Vilniuje organizavo teatro ir kino saviveiklą, yra sukūręs dokumentinių filmų.

Knygos Sunkmetis: eilėraščiai.- Vilnius: Periodika, 1990.- 78 p.: iliustr. Ţegnonė (sunkmetis- 2): lyriniai apmąstymai.- Vilnius: Valst. leidyb. centras, 1991.- 138 p. Priešprieša: (sunkmetis-3): poetinės būsenos.-Vilnius: Valst. leidyb. centras,1992.-163 p.: iliustr. Slapčiakelis: (sunkmetis- 4): poetinės, vizijos, regėjimai.- Vilnius: Valst. leidyb. centras, 1992.143 p.: iliustr. Šviesotamsa: poetinės būsenos, vizijos, regėjimai.- Vilnius: Valst. leidyb. centras, 1993.- 250, [1] p., 6 iliustr. lap.: iliustr. Pseudobūtis: sunkmetis – 6: lyrika.- Vilnius: Baltic Eco leidybos centras, 1995.- 222 p.iliustr. Sustojau ir dairaus: poetinės freskos (sunkmetis – 7).- Vilnius: Baltic Eco leidybos centras, 1996.- 225 p.: iliustr. Devyni balai pagal Richterį: poetinės maksimos.- Vilnius: Baltic Eco, 1997.- 237 [22] p.iliustr.(Iš ciklo “Sunkmetis”. Aštuntoji lyrikos knyga). Kur Edeno sodai: poetinės impresijos.- Vilnius: Kriventa, 1998.- 217, [32] p.: iliustr. Pagaliau laisvas = Finally, free: egzistencinė lyrika.- Vilnius : [V. Blinstrubas], 2000.- [537] p.Tekstas lygiagr. liet., angl. Ţemė lieka ţemai = The earth remains below: [lyrika] / vertėja R. Grigoraitienė.- Vilnius: UAB “Firidas”, 2003.- 368 p.

Birutė Ona BOREIŠIENĖ (g.1928) Ţurnalistė, pedagogė. Gimė 1928 m. geguţė s 28 d. Aleniškiuose (Šiaulių raj.). 1947 m. baigė Radviliškio gimnaziją, 1953 m. Šiaulių mokytojų institutą. 1947–1961 m. Kuršėnų vidurinės mokyklos mokytoja, Švenčionių vidurinės mokyklos mokytoja, Telšių vidurinės mokyklos mokytoja ir mokymo dalies vedėja. 1956-1961 m. Telšių rajono laikraščio „Komunizmo aušra“ redaktorė, 1961-1965 m. ţurnalo „Tarybinė mokykla“ vyr. redaktorė, 1965–1986 m. ţurnalo


22 „Tarybinė moteris“ vyr. redaktorė, 1991 m. laikraščio „Rankdarbiai“ redaktorė. Daugiausia rašė pedagoginėmis, jaunimo auklėjimo bei moterų gyvenimo, ţmonių tarpusavio bendravimo temomis. Kūryba publikuota rajononinėje ir respublikinėje spaudoje.

Knygos Pasaulio moterys-didelė jėga kovoje uţ taiką ir lygiateisiškumą: medţiaga lektoriui.- Vilnius, 1966.- 16 p.- (Lietuvos TSR „Ţinijos“ d-ja). Tarptautinė moters diena: medţiaga lektoriui.- Vilnius, 1968.- 14 p.- (Lietuvos TSR „Ţinijos“ dja). Tarptautinė moters diena- kovo 8-oji: medţiaga lektoriui.- Vilnius: [Ţinija], 1968.- 14 p.- (Lietuvos TSR „Ţinijos“ d-ja). Graţu, praktiška, madinga.- Vilnius: Mintis, 1988.- 105, [3] p., [4] iliustr. lap.: iliustr. Jaunai šeimai: naudingi patarimiai / sudarė B. Boreišienė.- Kaunas: Šviesa, 1991.- 86, [2] p.: iliustr.

Vincentas BORISEVIČIUS (1887-1946)

Vyskupas. Gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Bebrininkuose (Vilkaviškio raj.). Mirė 1946 m. lapkričio 18 d. Vilniuje; 1999 m. perlaidotas Telšiuose. 1909 m. baigė Seinų kunigų seminariją, 1909-1913 m. studijavo Fribūro universitete; 1910 m. įšventintas kunigu. Nuo 1913 m. vikaras ir kalėjimo kapelionas Kalvarijoje. 1916-1917 m. rusų 10 armijos kapelionas; kunigavo Minske, Voroneţe. 1922-1926 m. dėstė teologiją Seinų kunigų seminarijoje Giţuose. 1926 m. Telšių vyskupijos kurijos kancleris. 1927-1935 m. Telšių kunigų seminarijos rektorius; prelatas (1928). Nuo 1940 m. titulinis Lizijos vyskupas, Telšių vyskupas sufraganas, nuo 1944 m. Telšių vyskupas. 1946 m. vasario 5 d. NKVD suimtas. Sušaudytas. Bendradabiavo katalikiškoje spaudoje: „Ateityje“, „Laisvėje“, „Ryte“, „Spauda ir gyvenimas“, „Vadovas“ „Šaltinyje“, „Tiesos kelyje“, „Ţemaičių prieteliuje“, „Ţiburyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: V. Paţvirgţdis, Rutietis, „Rūtos“ mylėtojas, V. Paţv...

Knyga Jėzus Kristus - Dievas / V. Paţvirgţdis.- [Seinai: „Šaltinio knygynas“, 1911.- 84 p.- ( „Ţmonių knygyno“ išleidimas; Nr. 6). Mylimieji Kristuje! - Telšiai: [Telšių vyskupijos sp.], 1944.- [8] p. įsk. virš. Ganytojiški laiškai.- Vilnius: Katalikų akademija, 2004.- 184 p.: faks. Tas pat.- 2-asis patais. ir papild. leid. - Vilnius: Katalikų akademija, 2005.- 263, [2] p., įsk. virš.: faks., port,

Antanas BORTKEVIČIUS(1835-1894) Religinių raštų rengėjas, kunigas. Gimė 1835 m. Ţemaitijoje, Erţvilko apylinkėse. Mirė 1894 m. liepos 22 d. Joniškėlyje (Pasvalio raj.).


23 1857-1861 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Vikaravo Ţagarėje, Šiauliuose, vėliau Šakynos, Joniškėlio parapijų klebonas. Palaikydamas ryšius su J. Bieliniu ir kitais knygnešiais skleidė draudţiamą lietuvių spaudą. Parašė pasakėčių, proginių eilėraščių kurių dalis buvo išspausdinta “Tėvynės sarge” (1899).

Knyga Pamokslai apie Šv. Sakramentus. Parašyti kunigo Antano Bortkevičiaus. Kaštais kun. A. J. Kaminsko.- Shenandoah: V. J. Stagaro spaustuveje, 1901.- 140 p.: vinj. Tas pat.- Shenandoah: V. J. Stagaro spaustuveje, 1901.- 140 p.: vinj.- Atsp iš “Dirvos”, 1901, kn.19, nr.2.

Kazys BORUTA (1905-1965) Poetas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1905 m. sausio 6 d. Kūlokuose (Marijampolės r.). Mirė 1965 m. kovo 9 d. Vilniuje. Mokėsi Liudvinavo pradţios mokykloje, I pasaulinio karo metais (1915) Maskvos gimnazijoje. 1918 m. grįţo į Lietuvą. Mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje. “Aušrinės” redakcijos narys. 1924 m. studijavo Kauno universitete. 1922-1926 m. įsijungė į socialistų revoliucionierių maksimalistų veiklą. 1926, 1928 –1930 m. studijavo Vienoje. 1927 m. paskirtas Telšių ţydų gimnazijos mokytoju. Tais pat metais suimtas. Telšių kalėjime parašė eilėraščius: “Kryţių Lietuva”, “Kryţeiviai Ţemaičiuose”,“Moteris prie kalėjimo” ir kt. 1928 m. emigravo iš Lietuvos, gyveno Rygoje, 1930 m. persikėlė į Berlyną. 1931 m. grįţo į Lietuvą. 1934 m. nuteistas keturiems metams sunkiųjų darbų kalėjimo. 1935 m. amnestuotas. Nuo 1940 m. dirbo MA sekretoriate, nuo 1940-1946 m. Literatūros muziejaus vedėjas. 1946 m. suimtas, karinio tribunolo nuteistas. Kalintas Rasų lageryje prie Vilniaus, 1949 m. amnestuotas. Ilgai negalėjo spausdintis, net vertimus pasirašinėjo svetimom pavardėm. 1957 m. grąţintas į Rašytojų sąjungos narius. Bendradarbiavo daugelyje periodinių leidinių: „Aušrinėje“, „Trečiam fronte“, „Lietuvos ţiniose“, „Darbe“, Kultūroje“, „Dienovidyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Apuokas K. A., Aruta K., Paketuris Anupras, Povilionis Petras, Linonis K., Valila L., Vaja V., Vėtra El., Vilkas Vl., Tavo K., V. Vandra, Vincas Dovinė, Antanas Aviţienius ir kt.

Knygos A-lo pirmoji poetiška raketa.- Kaunas: B.l., 1925.- 16, [1] p.: portr. Dainos apie svyrančius gluosnius: lyrika ir poemos.- Kaunas: „Ţalia vėtra“, 1927.- 31 p. Kryţių Lietuva.- Ryga: Dzingas ir Co, 1927.- 46 p. Tas pat.- Kaunas: „Spaudos fondas“, 1940.- 110 p. Suomių kraštas / Antanas Aviţienius.- Kaunas: “Paţangos ”b-vė, 1931.- 60 p.- (Ūkininko skaitymai; Nr. 17(26). Drumstas arimų vėjas: [apsakymai].- Ryga: knygų leidimo b-vė “Audra”,1928.- 91 p. Namas nr.13: romanas.- Kaunas- Ryga: “Audros” b-vė, 1928.- 64 p. Aleksandras Vosylius: draugui atminti.- B.v.: LSR “Maksimalistų” s-ga, 1931.- 51- 59 p.- Ats. iš kn. ”Aleksandras Vosylius”. Duona kasdieninė: [eilėraščiai].- Kaunas: „Promėtėjus“, [1934].- 70 p. Eilės ir poemos.- Kaunas: „Sakalas“, 1938.- 255 p. Kelionės į Šiaurę nuo seniausių laikų ligi šių dienų. Kn. 1-2.- Kaunas: „Spaudos fondas“, 1938.1939.


24 Kn.1.- 1938.- 279 p.: iliustr. Kn.2.- 1939.- 244 p.: iliustr. Tas pat.: antr.: Šiaurės kelionės nuo seniausių laikų iki šių dienų narsiųjų keliauninkų didvyriški ţygiai ir darbai.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957.- 502, [1] p.: iliustr.; [42] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1973.- 415 p.- (Raštai, t.7). Mediniai stebuklai, arba Dievadirbio Vinco Dovinės gyvenimas ir darbai.- Kaunas: „Sakalas“, 1938.- 317 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1971.- 243 p.- (Raštai, t.2). Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1979.- 335 p.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1983.- 335, [1] p. Tas pat / sutrumpintas romanas.- Vilnius: Ţalstvyklė, [2005].- 107, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Saulę ant savo pečių parnešti išėjo: [apysaka].- Kaunas: LTSR valst. l-kla, 1940.- 144 p.: iliustr. Baltaragio malūnas, arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte: [romanas].- Kaunas: Valst. groţ. lit. l-kla, 1945.- 254, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Chicago (Ill): Terra 1952.- 255 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1962.- 25, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1971.- 243 p.- (Raštai, t.3). Tas pat.- Vinius: Alma littera, [2002].- 254, [2].- (Skaitymai). Tas pat.- Vilnius: Ţalstvyklė, [2005].- 183, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2005].- 205, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, [2006].- 255, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Ţalstvyklės knygos, 2008.- 183, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Dangus griūva arba Kas girdėta negirdėta bet į pasakas sudėta apie gyvulius, paukščius ir ţvėris.Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1955.- 292, [4] p.: iliustr. Tas pat.antrašt.: Dangus griūva arba Mūsų pasakų išmintis ir sąmojus visiems maţiems ir dideliems.-Vilnius: Vaga, 1965.- 302, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1972.- 444 p.- (Raštai, t.5). Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1979.- 281 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Alka, 1997.- 279, [4] p.: iliustr. Sunkūs paminklai: apysaka- kronika.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1960.- 380 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1972.- 357 p.- (Raštai, t.4). Jurgio Paketurio klajonės su visokiais pavojais, arba Šventa teisybė, melo pasakos, kartūs juokai ir linksmos ašaros.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1963. [Kn.] 1.- 279, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1984.- 279 p.: iliustr. Suversti arimai. 9-ios eilių ir poemų knygos.- Vilnius: Vaga, 1964.- 338, [2] p.: iliustr. Neramūs arimai: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1970.- 440 p.: iliustr.- (Raštai, t.1). Saulės parnešti išėjo: [apsakymai].- Vilnius: Vaga, 1973.- 343 p.: iliustr.- (Raštai, t.6). Pagirio linksmybės: [eiliuotos pasakos].- Vilnius: Vaga, 1974.- 27 p.: iliustr. Skambėkit vėtroje, berţai: nebaigti prozos kūriniai, straipsniai.- Vilnius: Vaga, 1975.- 439 p.: iliustr.- (Raštai, t.9). Čir vir vir pavasaris: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1981.- 23 p.: iliustr.- (Vyturiukas). Drauge su draugais: autobiografija, dienoraščio fragmentai, laiškai.- Vilnius: Vaga, 1976.- 415 p.: iliustr.- (Raštai, t.10). Lyrika: rinktinė.- Vilnius: Vaga, 1983.- 230 p.: iliustr.- (Didţioji poezijos serija). Gyvenimas su draugu: atsiminimų metmens apie jaunystės draugą ir ţmoną Oną KazanskaitęBorutienę.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1999.- 157, [2] p.: iliustr., faks. Nykštukas – paukščių karalius: [pasakos].- Panevėţys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2007.56 p.: iliustr. Trečioji Jurgio Paketurio klajonė.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 7, [2] p. įsk. virš.: iliustr.- (Pradinuko b-ka).


25 Dangus griūva: [pasakos].- Vilnius: Ţaltvykslės knygos: Industrus, 2008.- 125, [1] p.- (Mokinio skaitiniai).

Vertimai Istratis P. Baragano dagynas: romanas / [vertė K. Boruta ir M. Gudelis]; Kazio Borutos pratarmė Panait Istrati.- Kaunas: Prošvaistė, [1932].- 160 p.: iliustr. Bak P. Geroji ţemė: [romanas, 2 d.] / Pearl S. Buck.- Kaunas: „Sakalas“, 1935. D.1.- 224 p. D.2.- 207, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961.- 352 p. Tas pat.- Vilnius: Mintis, 1993.- 259, [1] p. Tolstojus A. Petras Pirmasis: [romanas; 3 d.] / Aleksej Tolstoj.- [Kaunas]: Spaudos fondas, 1935 -1937. [D.]1.- 1935.- 345, [1] p.- (Literatūros panteonas; Ns.10). [D.]2.- 1936.- 279, [3] p.- (Literatūros panteonas; Ns.11). [D.]3.- 1937.- 261, [1] p.- (Literatūros panteonas; Ns.12). Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1951-1952. Kn.1.- 1951.- 451 p. Kn.2-3.- 1952.- 560 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1982. [Kn.]1.- 334 p. [Kn.]2-3.- 431 p. Korolenka V. Giria gaudţia: apysakos / vertė K. Boruta, J. Krūminis.- [Kaunas]: Mokslas, 1937.205, [1] p., [1] potr. lap. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1956.- 397, [2] p. Bak P. Sūnūs: [romanas 2 d.] / Pearl S. Buck.- Kaunas: „Sakalas“, 1937-1938. D.1.- 1937.- 320 p. D.2.- 1938.- 308 p. Ibsenas H. Brandas.- Klaipėda: Švietimo m-jos Knygų leid. komis., [1937].- 355 p.- (Švietimo m-jos Knygų komis. leid.; Nr.482). Ibsenas H. Cezaris ir Galilėtis: pasaulio istorijos drama: [2t.].- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leid. komis.,1938. T.1.- Cezario atskalūnybė: 5 v. Drama.- 288 p.- (Švietimo m-jos knygų leidimo komis. leid.; Nr.496). T.2.- Imperatorius Julijonas: 5 v. Drama.- 330 p.- (Švietimo m-jos knygų leidimo komis. leid.; Nr.498). Rolanas R. Ţanas Kristofas: romanas / vertė [K. Boruta] ir V. Šiugţdinis.- Kaunas-Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1946-1951. T.1.- Kaunas, 1946.- 269 p.: iliustr. T.2.- Kaunas, 1948.- 282 p.: iliustr. T.3.- Vilnius, 1949.- 356 p.: iliustr. T.4.- Vilnius, 1950.- 384 p.: iliustr. T.5.- Vilnius, 1951.- 426 p.: iliustr. Ruteris A. Aratai: romanas / vertė J. Baltušis [K. Boruta ir J. Norkus].- Vilnius: Valst. groţ. lit. lkla, 1952.- 355 p. Šekspyras V. Daug triukšmo dėl nieko: komedija.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1952.- 150 p.: iliustr. Uspenskis G. Rastiajevo gatvės papročiai / vertė K. Lukša [K. Boruta].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1952.- 236 p.


26 Kultūrinis-masinis darbas: oficialinės medţiagos rinkinys / [vertė K. Boruta].- Vilnius: Lietuvos resp. profesinių sąjungos tarybos l-kla, 1954.- 236 p. Nosovas N. Neţiniuko ir jo draugų nuotykiai: fantast. apysaka.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1955.- 168 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1984.- 173 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Romūna, 1997.- 155, [5] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: ANBO, 2006. - 255, [1] p. : iliustr. Šileris V. Vilius Telis: drama.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1958.- 182 p.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1962.- 181 p.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1981.- 175 p.- (Mokinio b-ka). Tas pat. - Vilnius: Ţaltvykslė, [2005].- 177, [2] p. - (Mokinio skaitiniai). Šileris V. Dramos / vertė Vyt. Bloţė, K. Boruta, P. Vaičiūnas.- Valst. groţ. lit. l-kla, 1959.- 486 p., [1] portr. lap. Skalbė K. Paparčio ţiedas: pasakos.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1959.- 308, [3] p., [19] iliustr. lap.: iliustr. Birzniekas-Upytis E. Pilkojo akmens pasakos: apsakymai.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1959.64 p.: iliustr. Šelburg- Zarembina E. Molinio ąsočio svečiai: linksmos pasakos.- Vilnius: Valst. groţ. lit, l-kla, 1959.- 40 p.: iliustr. Čandaras K. Apverstas medis: pasaka.- [Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla], 1960.- 112 p.: iliustr., [4] iliustr. lap. Ibsenas H. Dramos / vertė K. Boruta ir R. Jablonskytė-Rimantienė.- Vilnius: Valst. groţ. lit. lkla, 1963.- 324 p., [1] portr. lap. Šekspyras V. Raštai [6 t.].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961-1965. [T.]4: komedijos / vertė K. Boruta, A. Miškinis.- 1963.- 356 p. Caraitis Ivanas ir pilkasis vilkas: rusų liaudies pasaka.- Vilnius: Vaga, 1972.- 26 p.: iliustr. Auksinis kalnas: rusų pasakos / iš rusų k. vertė K. Boruta, J. Stukas, D. Urbas.- Vilnius: Vaga, 1973.- 374 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1976.- 374 p.: iliustr.- (Pasaulio pasakos). Tolstojus A. Nueik neţinia kur, atnešk neţinia ką: rusų pasaka / Atpasakojo A. Tolstojus.- Vilnius: Vaga, 1973.- 32 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1982.- 33 p.: iliustr. Aukštosios pušys: vertimai.- Vilnius: Vaga, 1974.- 686 p.- (Raštai, t.8). Pagirio linksmybės: [eil. pasakos].- Vilnius: Vaga, 1974.- 28 p.: iliustr. Ibsenas H. Peras Giuntas; Lėlių namai / [iš norvegų k. vertė T. Rostovaitė, R. Rimantienė, K. Boruta].- Kaunas: Šviesa, 1981.- 326, [2].- (Mokinio b-ka). Lapė ir strazdas / iš rusų k. vertė K. Boruta, D. Urbas.- Vilnius: Vyturys, 1985.- 24 p.: iliustr. Gervė ir garnys: rusų liaudies pasakos / iš rusų k. vertė B. Balčiūnienė, K. Boruta.- Vilnius: Vyturys, 1986.- 18, [2] p.: iliustr. Maša ir lokys: rusų pasakos.- Vilnius: Vyturys, 1987.- 28, [3] p.: iliustr.

Valėrija ZIMKUTĖ-BRAUKYLIENĖ (g.1924) Poetė. Gimė 1924 m. Didţiajame Palūkstyje (Telšių raj.). Dirbo Telšių rajone agronome. Gyvena Dūkšte (Ignalinos raj.).

Knyga


27 Dienos iš dingusio laiko: eilėraščiai ir ištraukos iš dienoraščio.- [Ignalina: Ignalinos spaustuvė], 2004.- 56 p.: iliustr.

Leonas BRAZDEIKIS (1924-1993) Poetas. Gimė 1924 m. rugsėjo 5 d. Ţemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.). Mirė 1993 m. rugpjūčio 3 d. Kaune. 1943 m. baigė Plungės gimnaziją, mokytojavo Telšiuose. 1945 m. įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti medicinos, netrukus suimtas ir nuteistas. Kalintas Archangelsko srities ir Intos (Komija) lageriuose. Grįţęs į Lietuvą 1956 m., dirbo Kaune darbininku, 1970 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Iki 1992 m. Kauno “Drobės” inţinierius. Vienas iš Intoje parengtų rankraštinių poezijos antologijos “Veidu į Tėvynę” (1954), “Benamiai” (1955), “Saulėtekio link” (1956) autorių (slapyvardis “Mastis”). Eilėraščių paskelbė periodikoje, antologijose “Benamiai” (1989), “Tremtinio Lietuva” (1990).

Knyga Pakeliui į šviesą: išgyventų dienų atgarsiai, 1949-1952-1993: [proza ir poezija] / Laima Ţąsinaitė Brazdeikienė, Leonas Brazdeikis.- Kaunas : Judex, 2001.- 571, [2] p.: iliustr.

Mykolas Eustachijus BRENŠTEINAS (1874-1938) Kultūros istorikas, bibliografas, archeologas, etnografas. Gimė 1874 m. spalio 2 d. Telšiuose. Mirė 1938 m. kovo 29 d. Vilniuje. Mokėsi Telšių, Varšuvos mokyklose. Nuo 1910 m. gyveno Vilniuje. Dirbo laikraštyje „Goniec Wileński“, vėliau, iki 1915 m. – „Kurier Litewski“. Nuo 1919 m. dirbo muziejininku ir bibliotekininku Vilniuje. 1937 m. išrinktas Stepono Batoro universiteto garbės daktaras.1899 m. jis tyrinėjo ir aprašė Girgţdūtės kalną. Nuo 1893 m. Sankt Peterburgo, Krokuvos, Varšuvos laikraščiuose paskelbė apie 300 mokslinių straipsnių apie Lietuvos kultūrą, istoriją, bibliotekininkystę ir bibliografiją. Lenkų kalba išleido knygas: „Ţemaičių kryţiai ir koplyčios“ („Krzyże i kapliczki żmudzkie“), 1906 m., „Lietuviškieji spaudiniai“ („Druki litewskie“), 1906 m., „Vilniaus universiteto biblioteka iki 1832 m.“ („Biblioteka uniwersytecka w Wilnie do r. 1832 m.“), 1922, 2 leid. 1925 m., „Mokyklos teatras Kraţiuose, Ţemaitijoje“ („Teatr szkolny w Krożach na Żmudzi“), 1925 m., „Liejybos istorijos buvusioje Lietuvos Didţiojoje Kunigaikštystėje apybraiţa“ („Zarys dziejów ludwisarstwa na ziemiach b. W. Ks. Litewskiego“), 1924 m., „Lietuviškos dainos, uţrašytos Adomo Mickevičiaus“ („Dajny litewskie zapisanie przez Adama Mickiewicza“), su J. Otrembskiu, 1927 m., „Adomo Mickevičiaus kūrinių, išverstų į lietuvių k., bibliografija“ („Bibliografia utworów Adama Mickiewicza przeuożonych najeż, litewski„), 1927 m., „Filomatas Kraţiuose (Janas Sobolevskis“) 1821–1823 m. („Filomata w Krożach (Jan Sobolewski“) 1821–1823 m.), 1929 m., „Adomas Honoris Kirkoras“, 1934 m., „Dionizy Paszkiewicz: pisarz polsko-litewski na Ţmudzi w pierwsej polowie XIX wieku“ („Dionizas Paškevičius, lenkų-lietuvių rašytojas Ţemaitijoje XIX a. pirmojoje pusėje“), 1934.


28

Aleksandra BUBELYTĖ (1920-2010) Vertėja. Gimė 1920 m. lapkričio 25 d. Gintališkėje (Plungės raj.). Mirė 2010 m. spalio 5 d. Telšiuose. 1942 m. baigė Pajūrio ţemės ūkio mokyklą, 1951 m. baigė Vilniaus universitetą. 1953 m. suimta ir ištremta į Sibirą. Dirbo Telšių rajkoperatyve, buhaltere. Prisidėjo prie pogrindţio ţurnalo “Rūpintojėlis” leidimo. Gyveno Telšiuose.

Vertimai Vaizeris F. Kalnų šviesa: [apysaka] / Franz Weiser; Iš vok. k. vertė ir red. V. Račkaitis [vertė A. Bubelytė, M. Mėlinauskaitė].- Kaunas: XXI amţius, 1995.- 94, [1] p.: iliustr.- (Mokinio skaitiniai). Wihler A. Niekas nesunku mylintiems Dievą: dievo tarnaitės Anesės de Gu[igne gyvenimo atpasakojimai jaunimui / [vertė A. Bubelytė, M. Mėlinauskaitė].- Kaunas: Judex, 1997.- 132, [1], p., [2] iliustr. lap. Kelionėje: jaunimo pasikalbėjimas su Dievu / iš vokiečių k. vertė M. Mėlinauskaitė, A. Bubelytė.- Kaunas: Lututė, 2001.- 219, [1] p.: iliustr. Rufas V. Tikroji šv. Marijos Goreti istorija: istorinė šv. Marijos Teresės Goreti gyvenimo apybraiţa, parengta kunigo Vincento Rufo / [iš vokiečių k. vertė M. Mėlinauskaitė, A. Bubelytė].- Kaunas: Judex, 2002.- 92, [3] p: iliustr. Kelyje: jaunimo pasikalbėjimas su Dievu / iš vokiečių k. vertė M. Mėlinauskaitė, A. Bubelytė.- Kaunas: Lututė, 2001.- 348 p.

Donatas BUBINAS (1896- 1976) Prozininkas, vertėjas. Gimė 1896 m. vasario 14 d. Tryškiuose (Telšių raj.) Mirė 1976 m. liepos 23 d. Vilniuje, palaidotas Uţventyje (Kelmės raj.). 1908-1910 m. mokėsi Tryškių (Telšių raj.) liaudies mokykloje. Baigė Šiaulių mokytojų seminariją, mokytojavo Tryškiuose (Telšių raj.) (1918-1919 m.) Uţventyje (1919-1935 m.) ir kitur, nuo 1944 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute, Kauno pedagoginėje mokykloje. Paskelbė A. Čechovo prozos vertimų, rankraščiuose liko romanai „Martynas“, „Eţero dukra“, „Prarasta laimė“, „Vargo mokykla“ ir kt.

Vertimai Čechovas A. P. Brangus šuo: [apsakymai; vertė D. Bubinas, A. Grytė ir S. Matulienė].- [Kaunas]: Valstybinė groţinės literatūros leidykla, [1947].- 402 p.


29

Anicetas BUČYS ( 1907-1998) Poetas, dramaturgas. Gimė 1907 birţelio 22 d. m. Šoniuose (Telšių raj.). Mirė 1998 m.geguţės 12 d. Vilniuje. 1907 m. baigė Sedos gimnaziją, tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Karo metais lietuviškojo bataliono Rytų fronte karys.1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1947 m. gyveno Didţiojoje Britanijoje, Bradforde, dirbo tekstilės fabrikuose, laisvalaikį skirdamas lietuviškai kultūrinei veiklai.1996 m. grįţo į Vilnių. Eilėraščius skelbė “Trimite”, “Karyje”, “Mūsų Vilniuje”, “Europos lietuvyje”. Parengė metraštinį leidinį “Bradfordo ir apylinkės lietuvių veikla” (2 t.1972, 1995).

Knygos Kalėdų senelis ir teta Unrra: kalėd. [scenos] vaizdelis DP vaikams.- Eutin: B. l., 22, [4] p.: iliustr., gaid. Pirmieji smūgiai: 4 v. drama: pirmieji bolševikų okupacijos metai Lietuvoje.- London: Bradfordo liet. klubas “Vytis”, 1972.- 56 p.- (Bradfordo lietuvių klubo Vyties leid.). Eilėraščiai.- Londonas: [Nida press], 1979.- 99, [3] p.

Pranciškus Petras BŪČYS (1872- 1951) Kunigas, beletristas, teologas. Gimė 1872 m. rugpjūčio 20 d. Šilgaliuose (Šakių raj.). Mirė 1951 m. spalio 25 d. Romoje. Mokėsi 1880-1883 m. Slavikų pradinėje mokykloje,1883-1889 m. Marijampolės gimnazijoje, 1890-1895 m. Seinų kunigų seminarijoje, Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1899-1901 m. Friburgo universitete studijavo teologiją. 1902-1916 m. su pertraukomis dėstė Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1912-1915 m. prorektorius, profesorius (1905 m.). 1919 m. įstojo į Marijonų ordiną,1927-1933 m. ir 1939-1951 m. ordino generolas. 1916-1921 m. gyveno JAV. 1922-1928 m. dėstė Kauno universiteto teologijos ir filosofijos fakultete, 1924-1925m. universiteto rektorius. 1935-1939 m. Telšių kunigų seminarijos auklėtinių dvasios vadovas. 1928-1934 m. ir nuo 1939 m. gyveno Romoje. Romoje organizavo pirmąsias Vatikano radijo laidas lietuvių kalba. Bendradarbiavo daugelyje periodinių leidinių: „Dirvoje“, „Ţinyne“, „Draugijoje“, „Kosmose“, „Lietuvoje“, „Lietuvių laikraštyje“, „Nedėldienio skaityme“, „Ryte“, „Šaltinyje“, „Šviesoje“, „Tėvynes sarge“, „Tiesos kelyje“, „Ūkininke“, „Vadove“, „Varpe“, „Vienybėje lietuvninkų“, „Vilniaus ţinios“ „Viltyje“, „Ţemaičių ir Lietuvių apţvalgoje“, „Ţinyčioje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: č, Černizina, P. B., K.P. B., Pulvis, Studentas, Broliai marijonai, Ţemaičių Prietelis ir kt.

Knygos


30 Apie dievo buvimą / parašė kun. Pr. Būčys…- Seinai: Laukaičio ir b-vės sp., 1908.- 15 p.- Atsp. iš „Šaltinio“, 1907, Nr. 36-38. Švenčiausios panelės apsireiškimai Liurde / parašė kun. Pranciškus Bučys…- [Kaunas]: apšvietimo d-jos „Saulės“ išleidimas, 1909.- VII, 362 p.: iliustr Tas pat / parašė vysk. Petras būčys MIS. Mariampolė: Marijonų vienuolija, 1934.- 421 p.: iliustr. Tikėjimo dalykai / parašė kun. Pranciškus Būčys…- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1913.- [6], 112 p.- (Šv. Kazimiero d-os leidinys; Nr. 135). Ţmogus ir beţdţionė.- Chicago: b.m.- 52 p. Apie apšvietą / parašė kun. Pr. Bučys.- Chicago, III.: Uosis, 1918.- 60 p. Katra neišmanė: (vienos veiksmos vaizdelis teatrui) / parašė K.P.B.- Chicago, III.: „Tikyba ir dora“, 1918.- 16 p.- (“Tikybos ir doros“ leid., Nr.8). Ko klausyti? arba Trumpas išdėstymas apie autoritetų rūšis ir protingą pasinaudojimą jomis / parašė kun. Pranciškus Būčys.- Chicago, III.: “Draugo” b-vė, 1919.- [1], 23, [1] p., įsk. virš. Tikėjimo kriterijos / parašė kun. Pranciškus Bučys.- Chicago, III.: “Draugo” b-vė, 1919.- [1], 30, [1] p., įsk. virš. Ţmogus ir gyvuolys / parašė kun. Pranciškus Būčys.- Chicago, III.: Spaudos d-ja, 1920.- [1], 59, [4] p. Katalikų tikyba sulig apaštalų sudėjimo: [3 t.].- 1921-1932. T.1 / parašė kun. Pranciškus Bučys, MIC.- Chicago, III.: B.l., 1921.- [7], 215 p. T.2: Jėzus Kristus pasaulio išgelbėtojas / parašė kun. Pranciškus Būčys. MIC.- Chicago, III.: B. l., 1930.- 514 p. T.3: Šventoji Dvasia, arba katalikų tikybos išdėstymas apie Šv. Dvasią ir jos veikimą baţnyčioje / parašė vysk. Petras-Pranciškus Būčys, MIC.- Marijampolė: Marijonų kongregacija, 1932.- VIII, 289 p. Trumpa apologetika parašė kun. Pranciškus Bučys, MIC.- [Chicago]: B.l., 1922.- 220, [2] p. Tas pat.- [Tilţė]: Šv. Kazimiero d-ja., 1923.- 257 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.346). Tas pat.- [Marijampolė]: B.l., 1923.- [2], 192 p. Fundamentalė teologija: uţrašai iš prof. dr. Bučio paskaitų 1922-23 m.- [Kaunas]: Teol.- fil[ol]. fak. Bendr[ojo] r[uoţo] studentai, [1923].- VIII, 456 p. Tas pat: uţrašai iš prof. dr. P. Bučio paskaitų 1924-1925 m. - [Kaunas]: Teologijos-filosofijos fak. Bendr[ojo] r[uoţo] studentai, [1924].- 418, [VI], 211 p. Tas pat.- Kaunas: Lietuvos univ. Teologijos filosofijos fak. Teologijos sk. Bendrojo ruoţo studentai, 1928.- [1], 416, [3], V, 885, VII p. Rekolekcijos kunigams / Pranas Būčys.- Kaunas: B.l., 1925.- [2], 72 ,[1] p. Teologijos enciklopedijos kursas / parašė kun. Pranciškus Būčys, MIC.- [Mariampolė]: B.l., 1925.- VIII, 246 p. Pastabos prie prof. Čepinskio rašto “Izaokas Newtonas” / kun. P. Būčys.- [Kaunas]: B.l., [1927].413-417 p.- Atsp. iš “Kosmos”, 1927, Nr.,10-11. Savaiminis gimimas, Pasteuras ir teologija.- B.v.: B.l., [1927].- 464- 482 p: iliustr.- Atsp. iš “Kosmos”, 1926, Nr.11-12. Tėvų teisė ir pareiga auklėti vaikus mokykloje ir namie: (paskaita laikyta Rygoje, Pills laukums Nr.5, 1927 m. rugs. 27 d.) kun. prof. Pr. Būčys.- Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1928.- 36 p.(“Šaltinio knygynėlis; Nr.4). XXIX tarptautinis eucharistinis kongresas, Sydney, Australijoje / parašė: kun.. P. Būčys, MIC. Chicago, III.: B.l., 1929.- 244 p., [1] ţml. lap.: portr. Rapukus kaupiant: apysaka / Pulvis.- Marijampolė: Šaltinis, 1929.- 52 p.- (“Šaltinio” knygynėlis; nr. 10). Trys pamokslai ape girtybę / kun. prof. Pr. Būčys, MIC.- Kaunas: L[ietuvos] K[atalikų] blaivybės d-ja, 1929.- [1], 32 p., įsk. virš.- (L[ietuvos] K[atalikų] blaivybės d-jos leid.; Nr.61).


31 Gyvenimo pagrindai: apmąstymai inteligentams / parašė vysk. Pranciškus-Petras būčys MIC.[Kaunas]: B.l., 1930 [fakt. 1931].- 82, [2] p.- Atsp. iš “Tiesos kelio”. Pasikalbėjimai apie sielą / Pr. Bučys kun. MIC.- Marijampolė: Šaltinis, 1930.- 85, [3] p.- (“Šaltinio” knygynėlis; Nr.17). Planetaras: su 2 pav. / [P. B].- [Kaunas]: B. l., [1930].- 279-284 p.: iliustr.- Atsp. iš “Kosmos”, 1930, nr.8/12. Kunigai Gintauto ir Putino romanuose / vysk. Petras Pr. Būčys.- [Kaunas]: B.l., 1936.- 36 p.Atsp. iš “Tiesos kelio”. Pamokslai: atsp. iš “Tiesos kelio” / vysk. Petras Būčys MIC.- Kaunas: B.l., 1936.- 48 (1-8), 49393 III p. Rusai stačiatikiai ir sentikiai Lietuvoje: tikybos ir statistikos stud. / vysk. Petras Pr. Būčys MIC.Kaunas: B.l., 1936.- [3], 72 p.- Atsp. iš “Athenaeum”, 1936, sąs. 1. Lurdo stebuklas: Petras Ruderis: stebuklingas išgijimas / vysk. Petras Būčys M.I.C- [Marijampolė]: Marijonai, 1937.- 31, [1] p.: iliustr.- (Marijonų leid.; Nr.147). Straipsniai katalikams pasiskaityti / Parašė Ţemaičių Prietelis.- Telšiai: [Telšių vyskupijos sp]., 1937.- [3], 337 p. Su Jakštu per pikto laukus; Pikto naikinimas ir Iljinas / vysk. Petras Pr. Būčys MIC.- Kaunas: B. l., 1937.- 44 p.- Atsp. iš “Tiesos kelio” ir “Ţidinio”. Pabuskite girtieji / vysk. prof. P. Pr. Būčys, M.I.C- Marijampolė: Marijonai, 1939.- 32 p.- (Marijonų leid.; Nr.269). Vysk. P. P. Būčio atsiminimai.- [Chicago]: Lietuviškos knygos klubas, 1966. D.1: Pasiruošimas darbui.- 323 p.: iliustr. D.2: Darbo baruose.- 284 p.: iliustr., portr.

Vertimai Aleksanderis R. V. Misionieriaus uţrašai / parašė kun. Richard William Alexander; lietuv. išvertė Broliai marijonai [P. Serafinas, P. P. Būčys, J. Mačiulionis].- Chicago, III.: “Draugas” Publishing Company, 1921.- 188, [1] p. Pijaus XI enciklika apie krikščionišką jaunuomenės auklėjimą: atsp. iš „Tiesos kelio“ / [vertė kun. dr. Pr. Būčys, MIC].- Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1930.- 32 p.: portr.

Antanas BUČMYS (g.1927) Kunigas, spaudos darbuotojas. Gimė 1927 m. balandţio 13 d. Kretingoje. 1942 m. baigė Kretingos gimnaziją, mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją studijavo Eichstätto kunigų seminarijoje, nuo 1945 m. studijavo Romoje. 1949 m. persikėlė į JAV, kunigavo Los Angelese, Toronte, Brooklyne, Kennebunkportą. 1965-1966 m. laikraščio “Darbininkas” vyriausias redaktorius, nuo 1979 m. redagavo ir laikraštį “Garsas”. Bendradarbiavo “Tėviškės ţiburiuose”, “Laiškai lietuviams” ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knyga Geguţės mėnuo.- Brooklyn: Pranciškonų leid., 1964.- 104 p.


32

Vida BUDGINAITĖ-ZAKSIENĖ ţr. Vida BUDGINAITĖ-ZAKSIENĖ

Alfonsas BUDGINAS (1912-1985)

Poetas, fotemeninkas. Gimė 1912 m. rugpjūčio 12 d. Laukuvoje (Šilalės raj.). Mirė 1985 m. lapkričio 25 d. Telšiuose. Mokėsi Laukuvos pradinėje, Plinkšių, Gruzdţių ţemės ūkio mokyklose. Gyveno Krokiaulaukyje, nuo 1946 m. Telšiuose. Telšiuose dirbo fotografu. Kūryba spausdinta Telšių rajono laikraščiuose.

Knyga Saulės vėjas: [poezijos rinktinė].- [Šiauliai]: Saulės delta, [2004].- 94 p.: iliustr.

Zita BUDRIENĖ (g. 1951) Poetė. Gimė 1951 m. rugsėjo 10 d. Eidinčiuose (Telšių raj.). 1969 m. baigė Telšių IV-ją vidurinę mokyklą. Gyvena Vigantiškiuose Telšių rajone, ūkininkauja. Kūryba spausdinta laikraščiuose “Ţemaičių aidas”, “Kalvotoji Ţemaitija”, “Valstiečių laikraštis” ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Vaikyste, nusijuok.- [Telšiai: B.l., 1996].- 122 p.: iliustr. Vaikyste, nusijuok!- Telšiai: B.l.,1997.- 122 p.: iliustr. Atverkim langus.- [Šiauliai]: Saulės delta, 1997.- 223 p. Nusišipsok mon ţemi.- [Šiauliai]: Discens, 2000.- 106, [1] p. Tu dainele, dainuţėle, suskambėk / Jolanta Vaičienė, Zita Budrienė.- Telšiai-Plungė: [UAB “Šiaulių knygrišykla”], 2002.- 29 p.: iliustr., gaid., portr. Metų sūkuriuos / Jolanta Vaičiėnė, Zita Budrienė.- [Radviliškis]: Litera, 2006.- 303, [1] p.: iliustr.

Elena BUKELIENĖ (1934-2006) Literatūros kritikė, tyrinėtoja. Gimė 1934 m. rugpjūčio 14 d. Kungiuose (Telšių raj.). Mirė 2006 m. gruodţio 25 d. Vilniuje.


33 1958 m. baigė Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultetą (lietuvių kalbos ir literatūros specialybė), 1958-1960 m. mokytojavo Telšių rajono Ubiškės vidurinėje mokykloje. 1960-1964 m. tęsė studijas Vilniaus universiteto aspirantūroje.1964-1998 m. dėstė Vilniaus universitete; profesorė nuo 1991 m. Kritikos straipsnius pradėjo spausdinti nuo 1964 m.

Knygos Jonas Avyţius: kūrybos bruoţai.- Vilnius: Vaga, 1975.- 238, [2] p. Jono Avyţiaus kūrybos bruoţai: (medţiaga lektoriui).- Vilnius: “Ţinija” d-ja, 1981.- 15 p.(LTSR „Ţinijos“ draugija). Juozas Paukštelis: [monografija].- Vilnius: Vaga, 1985.- 190, [2] p., [9] iliustr., portr. lap. Lietuvių literatūra: XX a. vidurys (1940-1955): mokymo priemonė 12 kl. / E. Bukelienė, V. Daujotytė.- Kaunas: Šviesa, 1989.-188, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 188 p.: iliustr. Lietuvių literatūra: XX a. antroji pusė (1956-1988): mokymo priemonė 12 kl. / E. Bukelienė, V. Daujotytė.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 221, [1] p.: iliustr. Lietuvių literatūra: (1940-1988): mokymo priemonė 12 klasei / E. Bukelienė, V. Daujotytė.Kaunas: Šviesa, 1991.- 406, [1] p.: iliustr. Lietuvių literatūra (1940-1955): mokomoji knyga XII klasei / E. Bukelienė V. Daujotytė.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 187, [1] p.: iliustr. Lietuvių literatūra: XX a. vidurys ir antroji pusė (1940-1995): vadovėlis XII klasei / V. Daujotytė, E. Bukelienė.- Kaunas: Šviesa, 1995.- 342, [1] p.: iliustr., portr. Lietuvių literatūra: XX a. vidurys ir antroji pusė (1940-1997): vadovėlis XII klasei / V. Daujotytė, E. Bukelienė.- 2-asis patais. ir papild. leid.- Kaunas: Šviesa, 1997.- 390, [2] p.: portr., iliustr. Prozos keliai ir keleliai: literatūros istorijos ir kritikos etiudai.- Šiauliai: Saulės delta, 1999.- 174, [1] p. Juozas Kralikauskas: monografija.- Vilnius: [Tyto allba, 2002].- 221, [3] p.: iliustr. Proza ties tūkstantmečio riba: kritikos etiudai.- Kaunas: Šviesa, 2004.- 125, [1] p.: portr. Saulėlydţio senis: Romualdo Granausko kūrybos interpretacijos / Elena Nijolė Bukelienė, Vanda Juknaitė.- Vilnius: Alma littera, [2004].- 159, [1] p.: iliustr. Tarp rašytojo ir skaitytojo: literatūros kritika / Elena Nijolė Bukelienė.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.- 366, [1] p.: portr.

Tadas Juozapas BUKOTA (1740-1795) Vertėjas, kunigas. Gimė 1740 m. rugpjūčio 5 d. Komariškiuose (Vilniaus raj.). Mirė 1795 m. gruodţio 16 d. Semkave (Baltarusija). Studijavo tikriausiai Vilniaus akademijoje. Kunigavo Smolenske, Raseiniuose. Nuo 1767 m. Šiluvos baţnyčios klebonas, vėliau Ţemaičių vyskupijos oficiolas, administratorius ir valdytojas Varniuose. Nuo 1786 m. vyskupas sufraganas, buvo prisidėjęs prie 1794 m. sukilimo.

Vertimas

Knigiale apraszanti broctwa pamoksla krikszioniszka po wardu families szwentos tay ira Jezusa mazutele, Marijos P. ir Jozupas. Essanti wysu pirmiausey baţnicioy kathedralnoy ţemayciu biskupistes metusy 1630. uţdieta, o potam kitoms baţnicioms pazwalita. Kurioje iszguldynie kaipo galas


34 pastanawijma tos Broctvos, taypo ir pawinastis anos, pariedinimas teypogi Nobaţenstwas labai sugadnos ant gala loskos ir Atpuskay nuog Stalicies Apasztalu tay Brostway pazwaliti, su pridawimu surinktu trumpay Katechizma ir roţnu maldelu ir giesmiu Parasalnioms Baţnicioms sugadnu isz prisakymu, Jo milistas kuniga Jona Dominika Lopacinskie Biskupa ziemayciu. Ant reykalinga ţinoyima Baţnicioms tu Brostwu uţdabitoms, o ant paţitku dwasiszka wysu wiernuju Chrystusa. P metuose 1773 isz Leţuwie Lękiszka [Paaiškinimai stojantiems į broliją ir maldos bei giesmės].- Wilniuy: drukarnie J. K. Milistos Akademios, 1773.- 299 p.

Alfredas BUMBLAUSKAS (g.1956) Istorikas. Gimė 1956 m. lapkričio 18 d. Telšiuose. 1974 m. baigė Telšių Ţemaitės vidurinę mokyklą, 1979 m. baigęs Vilniaus Universitetą jame dirba, 1990-2002 Istorijos fakulteto dekanas, nuo 1989 m. docentas, 1993 m. istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros (ją įkūrė) vedėjas; profesorius (2008). Informacinio albumo „Lietuva“ (1992) sudarytojas ir autorius, monografijos “Vilniaus universiteto istorija 1579-1994“ (1994) vienas autorių. Knygų „Istoriografija ir atvira visuomenė“ (1998), „Tarp istorijosir būtovės: studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-čiui“ (1999), „Vilniaus universitetas 1579-1999“ (1999), „Sovietinė istoriografija: teoriniai ir ideologiniai kontekstai“ 1999 sudarytojas ir vienas autorių. Lietuvos TV laidų ciklų “Lietuvos istorija” (1988-1990), ir “Būtovės slėpiniai” (1993-2004) vienas kūrėjų. 2005-2009 m. vedė TV laidą „Amţių šešėliuose“, nuo 2009 m. veda laidą „Tūkstantmečio pokalbiai“. Daugelio istorinių knygų sudarytojas, bendrautorius.

Knygos Gyvosios istorijos programa: istorinė kultūra šiuolaikinės sąmonės formavimui; [pagrindinio teksto autorius A. Bumblauskas].- Vilnius: Kultūros paveldo inst., 1998.- 70 p., [13] iliustr. lap. Senosios Lietuvos istorija: 1009-1795.- [Vilnius]: R. Paknio l-kla, [2005].- 488 p.: iliustr. 10 prisiminimų apie Vilnių.- Vilnius: Aropolis, 2010.- 132 p.: iliustr. Lietuvos Didţioji Kunigaikštija ir jos tradicija.- Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010.335, [1] p.: iliustr., faks., ţml. Ţalgirio mūšis- tautų mūšis: [kolektyvinė mokslo studija / Alfredas Bumblauskas, Ihar Marzaliuk, Boris Čerkas; iš ukrainiečių kalbos vertė Vasil Kapkan].- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011.- 271, [1] p.: ilustr., faks, ţml. 1621 m. Chotyno mūšis – mūšis dėl Vidurio Europos / [Petro Sas, Genutė Kirkienė, Alfredas Bumblauskas ; vertėjai Vasil Kapkan ir Halina Kulinič].- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011.- 223, [1] p. : iliustr., faks., portr.

Ilona BUMBLAUSKIENĖ (g.1970) Poetė. Gimė 1970 m. Baigė Klaipėdos vidurinę mokyklą, Šiaulių pedagoginį universitetą pradinių klasių mokytojos specialybę. Dirba Telšių “Kranto” vidurinėje mokykloje, nepamokinės veiklos organizatore. Kūryba publikuojama Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje.


35 Knygos Linkėjimai ir atvirukai įvairioms progoms.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2001.- 37 p.: iliustr., [12] iliustr. lap. Linkėjimai, sveikinimai, ţinutės, eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2004.- 89 p.: iliustr. Pasaulis vaiko akimis… : eilėraščiai vaikams / Ilona Urbonavičiūtė – Bumblauskienė.- Telšiai: Spaudos lankas, 2005.- 82 p.: iliustr. Šilti ţodţiai: sveikinimų įdėjos, ţinutės, širdies laiškai / Ilona Urbonavičiūtė-Bumblauskienė.Telšiai: Spaudos lankas, 2005.- 88 p.:iliustr. Šilti ţodţiai: Sveikinimų idėjos; Ţinutės; Širdies laiškai / Ilona Urbonavičiūtė-Bumblauskienė.Telšiai: [Spaudos lankas], 2005.- 83, [3] p., įsk. virš.: iliustr. Linksmoji abėcėlė: spalvinimo knygelė / [ rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas]: Jūsų flintas, 2006.- 32 p.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Skaičiuok su pasakų veikėjais: spalvinimo ir uţduočių knygelė su lipdukais / [rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas]: Jūsų flintas, 2006.- [16] p., 2 įd. lipdukų lap.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Tiesa ar melas?: spalvinimo knygelė su lipdukais / [rašė Ilona Bumblauskienė].- Kaunas]: Jūsų flintas, 2006.- [8] lap.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Pamatuok ir nuspalvink / [rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2007].- [8] lap.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Pasakos be galo: [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- Kaunas: Jūsų flintas, 2007.[18] p. įsk. virš. iliustr. Teišsipildo ţodţiai palinkėti: [sveikinimai] / Ilona Urbonavičiūtė-Bumblauskienė. - Telšiai [i.e. Kaunas]: Jūsų flintas, 2007.- 77, [3] p.: iliustr., portr. Gimtadienis berniuko: [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p. įsk. virš.: iliustr. Gimtadienis mergaitės: [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p. įsk. virš.: iliustr. Kas ką gaudo?: [eilėraštukai vaikams].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- 8, 7 p. :iliustr.- Apverčiamasis leid. Laikroduko patarimai: [spalvinimo knygelė su lipdukais: 5-7 m. / rašė Ilona Bumblauskienė.Kaunas: Jūsų flintas, 2008.- [20] p., įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap. Linksma savaitė: [uţduočių ir spalvinimo knygelė: 4-5 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas], 2008.- [20] p. įsk. virš.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Makalai tabalai: [pabaik spalvinti!: 2-3 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p. įsk. virš.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Mįslės maţiesiems: [spalvinimo knygelė: 2-3 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p. įsk. virš.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Pasaka apie Pagranduką: [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p. įsk. virš.: iliustr. Rinkis – imsi ar neimsi: [draugų ţaidimai / rašė: Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- 33, [2] p.: iliustr. Sakyk: labas!: [draugų ţaidimai / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- 34, [2] p.: iliustr. Sniego angelėlis: [spalvinimo ir uţduočių knygelė: 4-5 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p., įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Veidrodėli, pasakyk…: [spalvinimo knygelė su lipdukais / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2008].- [20] p., įsk. virš.: iliustr. Aukso pasaka: [spalvinimo knygelė su lipdukais / rašė Ilona Bumblauskienė ; piešė studija "Kauri“.].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2009].- [17] p., įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr. Boruţė Liputė: [pasaka apie draugystę] / rašė Ilona Bumblauskienė.- Kaunas: Jūsų flintas, 2009.[16] p.: iliustr.


36 Gimtadienis: suklijuok pasaką: spalvinimo ir uţduočių knygelė: 5-7 m. / [rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2009].- [16] p., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Kur mano šaukštelis? [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas]: Jūsų flintas, 2009.- [18] p. įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr. Linksmos istorijos:[skaitau skiemenimis: spalvinimo knygelė: 5-7 m. / rašė Ilona Bumblauskienė]. – [Kaunas: Jūsų flintas, 2009].- [8] lap iliustr.- (Nykštuko ABC). Makalai tabalai. Naminiai gyvūnai: [pabaik spalvinti!: 2-3 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].[Kaunas: Jūsų flintas, 2009].- [20] p. įsk. virš.: iliustr.- (Nykštuko ABC). O buvo taip…: [spalvinimo ir uţduočių knygelė: 3-4 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].- Kaunas: Jūsų flintas, 2009.- [20] p. įsk. virš. iliustr.- (Nykštuko ABC). Pasaka apie… ropę: [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2009].- [20] p. įsk. virš.: iliustr. Skaičių mįslės: [spalvinimo ir uţduočių knygelė: 4-7 m. / rašė Ilona Bumblauskienė.- Kaunas: [Jūsų flintas, 2009].- [17] p. įsk. virš. iliustr.- (Nykštuko ABC). Šimtakojo batai: [eiliuota pasaka maţiesiems].- [Kaunas: Jūsų flintas, 2009].- [16] p.: iliustr. Katino pyragas: eiliuota pasaka, kaip susitaikyti su draugu / Ilona Bumblauskienė, Tadas Adomavičius.- [Kaunas]: Jūsų flintas, 2009.- [16] p.: iliustr. Aš mačiau, girdėjau... [spalvinimo ir uţduočių knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas]: Jūsų flintas, 2010.- [18] p.: iliustr. Makalai tabalai. Ţaislai / [ pabaik spalvinti: 2-3 m. / rašė Ilona Bumblauskienė].- [Kaunas]: Jūsų flintas, 2010.- [20] p., įsk. virš.: iliustr.- (Nykštuko ABC). Boruţė Liputė: pasaka apie namus / rašė Ilona Bumblauskienė.- Kaunas: Jūsų flintas, 2010.- [16] p.: iliustr. Peliuko Simo abėcėlė: [uţduočių knygelė / Ilona Bumblauskienė].- Kaunas: Jūsų flintas, 2010.[28] p. įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr. Peliuko Simo skaičiai: [uţduočių knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- Kaunas: Jūsų flintas, 2010.- [13] lap., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr. Peliuko Simo spalvos: [spalvinimo knygelė / rašė Ilona Bumblauskienė].- Kaunas: Jūsų flintas, 2010.- [9] lap., [2] įd. lipdukų lap.: iliustr.

Eglė BUTAUTAITĖ (g.1977) Poetė. Gimė 1977 m. birţelio 22 d. Luokėje (Telšių raj.). Baigė Luokės vidurinę mokyklą. Dirbo vadybininke-reportere, vėliau korespondente Telšių rajono laikraštyje “Penktadienio ţemaitis”. Mokosi Klaipėdos socialinių mokslų fakultete. Dirba Telšiuose. Kūryba publikuota rajoninėje ir respublikinėje spaudoje.

Knyga Atsigerkit tylos...: poezijos rinktinė / Eglė, Butautaitė.- 56 p.; Rytmečio rasoj...: rinktinė /Rimvydas, Butautas.- 72 p.- Vilnius: Gediminas, 2002.- Apverčiamasis leidinys.


37

Pranciškus BUTKEVIČIUS (1821-1896) Kunigas, rašytojas. Gimė 18721 m. rugsėjo 1 d. Gintališkėse (Plungės raj.). Mirė 1986 m rugpjūčio 20 d. Gimė Salantų parapijoje, Gintališkės dvaro valstiečių šeimoje. 1837-1841 mokėsi Telšių apskrities mokykloje, 1846-1850 Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1850 m. įšventintas kunigu. Pradţioje Telšių vikaras, vėliau - Pajūrio filialistas, 1858-1870 - Ţvingių klebonas, nuo 1868 m. Rietavo dekanas. Uolus vyskupo M. Valančiaus padėjėjas, prisidėjęs leidţiant ir platinant lietuviškas brošiūras. 1870 m. caro administracijos suimtas, o 1871 m. ištremtas į Tobolsko guberniją, Kurhaną. Grįţo į Lietuvą 1882 m. Dirbo benediktinių vienuolyno kapelionu, 1887-1888 m. šv. Kryţiaus baţnyčios filialistas, vėliau karmelitų klebonas. Pakeltas Ţemaičių kapitulos garbės kanauninku. Tremtyje parašė: „Atlaidu knyga, arba Surinkimas Maldu, Karunku, Giesmiu, Litaniju ir Atsiduksėjimu“ (1872 m.), „Naujas gieguţies mienow“ (1877 m.), Katekizmas arba Iszguldimas woţniausiu Artikulu szwęnta Kataliku tikieima (1878 m.). Neišspausdino, liko rankraščiuose.

Petras BUTKUS (1914-1993) Poetas, kunigas. Gimė 1914 m. sausio 9 d. Lekave (Raseinių raj.). Mirė 1993 m. kovo 14 d. Sidnėjuje, Australijoje, palaidotas Lietuvoje Nemakščiuose (Raseinių raj.). 1933 m. baigė Raseinių gimnaziją, 1938 m. Telšių kunigų seminariją. 1938-1944 m. kapelionavo Tauragės ir Telšių mokytojų seminarijose. 1944 m. Vokietijoje studijavo Tübingeno universitete, 1949 m. atvyko į Australiją, gyveno Sidnėjuje. 1949-1993 m. Sidnėjaus lietuvių klebonas. 1950 m. ţurnalo „Uţuovėja“ redaktorius ir leidėjas. Bendradarbiavo „Mūsų pastogėje“, „Tėviškės aiduose“ ir kitoje lietuvių išeivijos spaudoje.

Knyga Tautų šventovėse: kelionių įspūdţiai.- Sydney: Gintaras, 1970.- 390, [1] p.: iliustr., portr.


38

BUTKŲ JUZĖ (1893-1947) Poetas, dramaturgas, vertėjas. Gimė 1893 m. liepos 21 d. Paţvelskyje (Klaipėdos raj.). Mirė 1947 m. balandţio 22 d. Klaipėdoje, palaidotas Telšiuose. Tikroji pavardė ir vardas Juozas Butkus. Pradţios mokyklą baigė Gargţduose. 1905 m. persikėlė į Liepoją, vertėsi privačiomis pamokomis, įsteigė lietuvių artistų būrelį, kūrė slaptas jaunimo kuopeles, leido laikraštukus “Kibirkštėlė”, “Ţadintojas”, “Upelė” ir kt. 19111 m. įstojo į Telšių gimnaziją, platino “Aušrinę”, rašė į spaudą. Per I pasaulinį karą gyveno Rygoje, Daugpilyje, Vilniuje, Voroneţe, kur 1917 m. baigė lietuvių gimnaziją.1919-1924 m. studijavo Berlyno, Salzburgo, Jenos universitetuose. Mokytojavo Klaipėdoje, dirbo “Klaipėdos ţinių” redakcijoje. 1925-1926 m. buvo išvykęs į JAV. 1926 m. dirbo Tauragėje. 1927 m. suimtas ir kalintas Varnių koncentracijos stovykloje. 1927 m. dirbo Ukmergėje, Kretingos raj. 1937-1939 m. Palangos bibliotekos vedėjas, 1940-1942 m. mokytojavo Prienų gimnazijoje. Pokario metais Telšių teatro ir “Alkos” muziejaus direktorius, mokytojavo Telšių mokykloje Bendradarbiavo: „Ţemaityje“, „Lietuvos ţiniose“, „Dienovidyje“, „Aušrinėje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Baltas Jurginas, Batūnas Js, Bū-bū, Juzelis, J. B-kus, J. B., J. Velėnaitis, N-kus, B. Jurginas, Buteika, Jozis Burba, Minius J. B., Tas pats, Is ir kt.

Knygos Uţsipelnė diplomą: drama vienoje veiksmėje iš lietuvių dvarponių gyvenimo / parašė J. B. ir E. L.- Brooklyn, N. Y: „Vienybės lietuvninkų“ spauda, 1916.- 20 p. Kalėdų vakaras / Butkų Juzės. Paukštvanagis / A. Velėnaičio [ Augustinas Baranauskas].- [Sankt Peterburgas; Lietuvių d-jos nukentėjusiems dėl karo šelpti Kultūros ir švietimo sekcija], 1917.- 38 p.- (Vaikų knygynėlis; No.1). Verkiančios roţės: [eilėraščiai].- [Ryga: B.l.], 1921.- 47 p. Ţemės liepsna: [eilėraščiai].- Berlynas: Gega], [1920].- 128 p. Paparčio ţiedas: [eilėraščiai].- Kaunas: B.l., [1923].- 40 p. Palaidūnas: dviveiksmis kaimo gyvenimo vaizdelis.- Šiauliai: “Kultūros” b-vė, 1925.- 27 p. Darbas ir prakaitas: [eilėraščiai].- [Ryga]: Ţemaičių ţemė, 1928.- 62 p. Ţiemkenčiai pavasarį: [eilėraščiai].- 1940. Eilėraščiai.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953.- 64 p., [1] portr. lap. Raštai.- [Chicago, Ill]: P. Šulo leid, 1954.- 154 p.: iliustr., portr. Eilėraščiai / Jovaras. Eilėraščiai / Butkų Juzė.- Kaunas: Valst. pedagog. lit. l-kla, 1956.- 23 p.(Mokinio b-ka). Rinktinė.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1962.- 207 p., [1] portr. lap.

Vertimas


39 Tolstojus L. N. Tėvas Sergijus.- Telšiai: „Perkūno“ leid. ir sp., 1936.- 61 p.

Adomas BUTRIMAS (g.1960) Meno istorikas, archeologas. Gimė 1960 m. rugpjūčio 16 d. Telšiuose. Baigė Telšių Ţemaitės vidurinę mokyklą, 1978 m. Vilniaus Universitetą. 1978-1986 m. dirbo Istorijos ir etnografijos muziejuje (dabar Lietuvos nacionalinis muziejus). Nuo 1986 m. dirba Vilniaus dailės akademijoje. 1991-2003 m. mokslo ir meno reikalų prorektorius, nuo 2004 m. rektorius, profesorius (2002).Vienas Ţemaičių draugijos ir Ţemaičių akademijos (pirmasis vadovasrektorius) steigėjų (1995), Telšių taikomosios dailės skyriaus profesorius. 1991-2008 m. staţavosi Australijos ir Vakarų Europos universitetuose. Svarbiausios veiklos sritys – meno istorija (ypač priešistorės), archeologijos, Lietuvos istorijos, gintaro ir ankstyvųjų jo dirbinių tyrimai ir populiarinimas. Daug nuveikęs leidybos srityje (50 knygų vienas autorių, sudarytojas, redkolegijos narys). Knygos „Lietuvos dailės istorija“ (1 d. „Priešistorės dailė“ su M. Iršėnu, 2002) „Įdomioji istorija“ (CD-ROM, vienas autorių, 2005), „Gimtoji istorija“ (bendraautorius, 2003). Sudarė 20 knygų (daugiausia Ţemaitijos tematika), svarbesnės: „Varniai“ (su V. Vaivada, 1996), „Alsėdţiai“ (su L. Griciute, 2000), „Priešistorinis menas Baltijos regione“ (2000), „Baltijos gintaras“, (2001), „Ţemaičių Kalvarija: vienuolynas, baţnyčia ir Kryţiaus kelio stotys“ (su kt., 2003), „Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai“ (su L. Spelskiene, 2003), „Lietuva iki Mindaugo“ (su E. Jovaiša, 2003), „Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė“ (3 d., 2004-2005). Mokslinių konferencijų apie Ţemaitijos istoriją organizatorius.

Knygos Daktariškės neolito gyvenvietė: akmens amţius ţemaičių aukštumoje: katalogas.- Vilnius: LTSR istorijos ir etnografijos muziejus 1982.- 79 p. Tas pat.- Vilnius: LTSR istorijos ir etnografijos muziejus, 1986.- 79 p.: iliustr. Lietuvos istorija 6-7 klasei: Lietuva iki valstybės sudarymo.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 49 p.: iliustr. Lietuvos istorija: nuo seniausių laikų iki Vytauto Didţiojo mirties.- Vilnius: Vyturys, 1992.- 142, [1] p.: iliustr. Lietuvos istorija: nuo seniausių laikų iki XVIII a.: vadovėlis vid. m-klų moksleiviams.- Vilnius: Pradai, 1993.- 255 p.: iliustr. Ţemaitijos istorija: Ţemaitijos priešistorė: Ţemaitija XIII-XV a. pirmojoje pusėje: Ţemaitija XVXVIII amţiuje: Ţemaitija XIX amţiuje / E. Aleksandravičius, A. Butrimas, A. Nikţentaitis ir kt.Vilnius: [REGNUM fondas], 1997.- 333, [2] p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Lietuvos dailės istorija.- [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams].- Vilnius: Vilniaus dailės akad. l-kla, 2002.- 5 d. [D.]1: Priešistorinė dailė / Adomas Butrimas, Marius Iršėnas.- 2002.- 54 p. Telšių kraštas: istorija, kultūra, meno paminklai = Telšiai region: history and cultural heritage.[Vilnius]: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2005.- 457, [2] p.: iliustr. + 1 ţml. lap.- Gretut. tekstas liet., angl.


40 Telšiai: sakralinis kompleksas Insulos kalvoje = Telšiai: the Sacral Ensemble on Insula Hill.[Vilnius]: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2008.- 287, [1] p.: iliustr.- Gretut. tekstas liet., angl. Lietuvos Didţiosios Kunigaikštystės diduomenės juvelyrika XIII-XV a.=Jewelry on the nobility of the Gran Duchy of Lithuania in the 13 th-15 th centuries: [parodos „Baltų menas“ katalogo straipsnio atspaudas] / Adomas Butrimas, Vytautas Aleksiejūnas.- [Vilnius: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2010].- [94] p.:iliustr.- Gretut. tekstas liet., angl.

Gasparas CHMIELIEVSKIS (apie 1832-1889) Ţodyno autorius, kunigas. Gimė apie 1823 m. Mirė 1889 m. kovo 17 d. tikriausiai Mogiliovo gubernijoje (Baltarusijos Respublika). 1842-1846 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Kunigavo Kelmėje, Kvėdarnoje, Pašvitynyje, Šilalėje, Tryškiuose (Telšių raj.), Salantuose, Mosėdyje, Nemakščiuose, Švėkšnoje, Ariogaloje, Ţagarėje. 1868 m. buvo iškeltas į Mogiliovo guberniją. Rankraščiu paliko: „Lietuvių – lenkų kalbų ţodyną“.- 1850-1865.- (Aprašyta pagal šaltinius).

Eduardas CINZAS (1924-1996) Prozininkas. Gimė 1924 m. balandţio 20 d. Rietave (Plungės raj.). Mirė 1996 m. sausio 20 d. Briuselyje, palaidotas Rietave. Tikroji pavardė Čiuţas. Mokėsi Telšių gimnazijoje, tarnavo Kaune nedidelio fabrikėlio techniniu vedėju. 1944 m. emigravo į vakarus, baigė Ljeţo Elektrotechnikos institutą. 1971 m. persikėlė į Briuselį.

Knygos Brolio Mykolo gatvė.- Chicago (Ill): Algimanto Mackaus knygų leid. fondas, 1972.- 303, [1] p. Raudonojo arklio vasara: romanas.- Chicago: Algimanto Mackaus knygų leid. fondas, 1975.312 p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2008.- 272 p. Mona: romanas.- Chicago (Ill): Algimanto Mackaus knygų leid., fondas 1981.- 208 p. Spąstai: apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1981.- 294, [2] p. Švento Petro šunynas: romanas.- Chicago (Ill): Ateities literatūros fondas, 1984.- 234 p.- (Literatūros ser.; Nr.28). Raudnojo arklio vasara; trys liūdesio dienos (Mona): romanai.- Vilnius: Vaga, 1986.- 319 p. Švento Petro šunynas: romanas, novelės.- Vilnius, 1990.- 94, [3] p. Sutemose: [romanas].- Vilnius: Lietuvos rytas, 1996.- 287, [1] p. Trys liūdesio dienos: romanas.- Vilnius: Alma litera, 2008.- 174 p.

Elena NAUMAVIČIŪTĖ-CITAVIČIENĖ (g.1922)


41 Memuaristė. Gimė 1922 m. Rubeţaičiuose (Telšių raj.). Mokėsi Ryškėnų (Telšių raj.). mokykloje, 1937-1938 m. Rietavo ţemės ūkio mokykloje. Gyvena Telšiuose.

Knyga Kur prapuolė tas kelelis… [atsiminimai] / Elena Naumavičiūtė-Citavičienė.- Vilnius: Knygiai, 2010.- 88 p.: iliustr.

Liucija CITAVIČIŪTĖ (g.1956) Senosios lietuvių raštijos tyrėja,vertėja. Gimė 1956 m. geguţės 18 d. Telšiuose. 1974 m. baigė Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą, 1974–1980 m. studijavo Vilniaus universitete vokiečių filologiją, 1980–1985 m. dirbo Tarptautiniame jaunimo turizmo biure gide-vertėja, 1985– 1987 m. Vilniaus universiteto Mokslo muziejuje mokslo darbuotoja, 1989–1997 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vokiečių kalbos dėstytoja, 2001 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją „Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro poveikis lietuvių raštijos ir knygos kultūros plė-toteii XVIII–XIX amţius“. Nuo 2002 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyresniaja mokslo darbuotoja. Martyno Maţvydo premijos laureatė (2005). Verčia iš vokiečių kalbos.

Knygos Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras: istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.- 393, [1] p.: iliustr.- (Senosios literatūros studijos). Įsruties apskrities baţnyčių ir mokyklų vizitacijos potvarkio „Recessus generalis (1639) reikšmė lietuvių raštijai ir jo vykdytojas danielius kleinas.- Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009.- [54] p.: faks.

Vertimai Ostermejeris G. Rinktiniai raštai.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.- 501 p: faks. Lechleitner N. Sielos sparnai: 111 netikėtų išmintingų pasakojimų, pakylėjančių kasdienybę.Vilnius: Vyturys, 2000.- 157, [2] p.- (Ad se ipsum). Rėza L. Lietuvių kalbos seminaro istorija.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.- 118, [1] p.- (Ištakos). Daktaro Johano Fausto, garsiojo burtininko ir juodojo mago, istorija.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.- 212, [1] p.: iliustr., portr.- (Viduramţių biblioteka; 7). Rėza Martynas Liudvikas. Raštai; [sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė].- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011- . T. 1: Filologija: lietuviškos Biblijos rengimas.- 2011.- 600 p.: faks.


42

Stanislovas ČERSKIS (1777-1833) Kunigas, vertėjas, grafikas. Gimė 1777 m. spalio 10 d. Latgoloje (Rytų Latvija). Mirė 1833 m. balandţio 30 d. Varniuose (Telšių raj.). Mokėsi Polocko jėzuitų kolegijoje, mokytojavo (pas Leopoldą Gorskį (Telšių raj.), kunigavo (dėstė vokiečių k.) Vitebsko jėzuitų, Mogiliovo, Polocko, Oršos, kolegijose, Mstislavio liaudies mokykloje, Vilniaus gimnazijoje. 1923 m. Salantų klebonas, čia įsteigė medţio raiţyklą knygų iliustracijoms, ţemėlapiams daryti.1821 m. pakeltas Varnių (Telšių raj.) kanauninku. Nuo 1831 m. gyveno Varniuose. Išraiţė iš vario 1550 m. Vilniaus planą (1822, pagal Brauno atlasą). Išvertė į lenkų k. Fedro pasakėčių (“Baiki Fedra ksiag pięc”, 1810 m.), į lotynų k. G. Derţavino odę “Dievas”. Lenkų kalba išleido knygą: „Opis Ţmudzkiey dyecezji [Ţemaičių vyskupystės aprašymas]: z trzema mapkami) przez kanonika katedralnego Stanislawa Czerskiego doktora teolugu czlonka wielu towarzystw uczonych“.- Wilno1830.- 91 p. (Su išraiţytais Ţemaičių vyskupijos, Salantų parapijos ţemėlapiais, 22 religiniai paveikslėliai, kurių dauguma su lietuviškais tekstais).

Blaţiejus ČĖSNYS (g. 1884-1944) Kunigas, vertėjas. Gimė 1884 m. vasario 1 d. Paluklaukyje (Telšių raj.). Mirė 1944 m. liepos 1 d. Paluklaukyje, palaidotas Luokėje (Telšių raj.). 1891-1896 m. mokėsi Luokės (Telšių raj.) pradţios mokykloje, 1896-1900 m. Palangos progimnazijoje, 1900-1904 m. Ţemaičių kunigų seminarijoje Kaune, 1904-1908 m. Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1908-1911 m. Fribūro universitete. 1911-1918 m. profesoriavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1919-1922 m. Liubline lenkų katalikų universitete. Ilgametis Vytauto Didţiojo universiteto prorektorius, Lietuvių katalikų MA vicepirmininkas, ţurnalo “Naujoji Romuva” vienas iš steigėjų, “Lietuviškosios enciklopedijos” bendradarbis. Bendradarbiavo: „Nedėldienio skaitymuose“, „Šaltinyje“, „Ateityje“, „Vadove“, „Draugijoje“, „Tiesos kelyje“, „Naujoje Romuvoje“ „Ţidinyje“, „Ryte“, „Moteryje“, „Pavasaryje“, „Atspindţiuose“ ir kituose peridioniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Barzdyla, A.

Knygos Praţuviesieji vaikai, arba, Ţydų pamokslas lietuviams / ţydiškąjį raštą sulietuvino Juozas S.; spaudon prirengė A. Barzdyla.- Kaunas: S. Banaičio sp., 1910.- 8 p. Aušros vartai / prof. B. Čėsnys.- [Kaunas]: B. l., 1933.- 7 p.: iliustr.- (Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1933, t.2, sąs. 3). Krikščionybės nuopelnai mūsų tautai: nuo krikščionybės įvedimo Lietuvon 550 m. suėjus / prof. B. Čėsnys.- Kaunas: B. l., 1938.- [1], 40 p., įsk. virš.: port.- (Atsp. iš “Draugijos”).


43 Pamokslas pasakytas Lietuvos nepriklausomybės 20-ties metų jubiliejinėse pamaldose Kauno arkikatedroje-bazilikoje 1938 m. vasario mėn. 16 d / kan. B. Čėsnys.- Kaunas: XX m. Lietuvos nepriklausomybės paminėjimo k-tas, [1938].- 14 p. Vyskupo reikšmė krikščionybėje ir arkivyskupas Juozas Skvireckas.- Kaunas: B. l., [1939].30 p.

Vertimas Alo E. B. Graikų-romėnų dievai-gelbėtojai / E. B. Allo; sulietuvino prof. B. Čėsnys.- [Kaunas]: B. l.,1927.- 70-91 p.- (Atsp. iš “Soter”, 1926).

Juozapas ČIULDA (1796-1861)

Poetas, kunigas, kalbininkas. Gimė 1796 m. rugsėjo 22 d. Jovaišiškėje (Plungės raj.). Mirė 1861 m. birţelio 11 d. Sarija (Drisos apskr., dab. Verchniadzvinsko raj., Baltarusijos respublika). Mokėsi Ţemaičių Kalvarijoje, 1816-1818 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, 18181822 m. Vilniaus dvasinėje akademijoje. Kunigavo 1822-1823 m. Švėkšnoje, 1823-1827 m. Kaune, 1827-1830 m. Šiauliuose, 1831-1832m. Troškūnuose, 1832-1835 m. Kaune, 1835-1841 m. Darsūniškyje, 1847-1849 m. Kairėnuose, nuo 1850 m. iki mirties Seirijoje. Paliko ţemaičių kalbos gramatikos rankraštį, ir lietuviškų eilėraščių rankraščius (prieš 1861), rašė lietuviškus ir lenkiškus eilėraščius.

Knyga Lietuvių atgimimo studijos.- Vilnius, 1990- . [T.] 6: Trumpi samprotavimai apie ţemaičių kalbos gramatikos taisykles / Juozapas Čiulda.1993.- 412, [1].

Petras DABRIŠIUS (g.1955)

Girininkas, prozininkas. Gimė 1955 m. geguţės 31 d. Prienų rajone. Baigė Šilavoto vidurinę mokyklą, dirbo Kirgizijoje, Kazachstane, Uzbekijoje, Krasnojarsko krašte, Marijampolės valstybiniame medţioklės ūkyje.1979m. baigė Kauno miškų ūkio technikumą. Dirba Eigirdţių (Telšių raj.) girininkijoje. Gyvena Laukstinuose (Telšių raj.).

Knygos Kiaunių medţioklė.- Telšiai, 1997.- 85 p.: iliustr.- (Telšių miškų urėdija). Vilko kailyje: [eigulio ir gamtininko, įkūrusio unikalų zoologijos sodą Ţemaitijoje, prisiminimai].- Kaunas: Sveikas ţmogus, [2011].- 150, [2] p.: iliustr.


44

Juozas DABUŢIS (1878-1934)

Kunigas, diplomatas. Gimė 1878 m. kovo 10 d. Šeduvoje (Radviliškio raj.). Mirė 1934 m. birţelio 22 d. Pašvitinyje (Pakruojo raj.). 1902 m. Baigė Ţemaičių kunigų seminariją Kaune. Kunigavo Dotnuvoje, Kaltinėnuose, Josvainiuose, Kaune, Joniškyje, Maţeikiuose. 1914-1918 m. kunigavo JAV Niujorke, Bostone dirbo “Darbininko” laikraštyje. 1919-1923 m. Lietuvos valstybės delegatas prie taikos konferencijos Paryţiuje.1926-1929 m. – Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros kapitulos kanauninkas, padėjo rengti Telšių kunigų seminariją. Vėliau iki mirties kunigavo Pašvitinyje. Bendradarbiavo “Ūkininke”, “Nedeldienio skaitymuose”, “Vienybėje”, “Viltyje”, Lietuvos ūkininke“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Pavardės formos Dabuţinskis, Dobuţinskis. Slapyvardţiai: J. Ačas, Makliorius, J. Ţvygas, D. Ţvygas ir kt.

Knygos Kooperacijos ţiedai / J. Ţvygas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1910.- 38 p.- (Švento Kazimiero d-jos leidinys; Nr.87). Pasnikas / parašė J. Ţvygas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1911.- 16 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leidinys; Nr.99). Visų tautų tikėjimas į Dievą / J. Ţvygas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1911.- 21, [3] p.- (Švento Kazimiero d-jos leidinys, Nr.114). Kokią įtekmę daro alkoholis į augalus ir gyvulius; ir Naikinkime talkas su gėrimais.- [Kaunas: Lietuvių katalikų blaivybės d-ja], 1913.- 8 p.- (Katalikų „Blaivybės“ d-jos leidinys; Nr.45).

Vertimas “Darbininkų tėvas”. Vil. Emanuelis Ketteleris.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1906.- 41 p.- (Šv. Kazimiero d-jos išleidimas; [Nr.11]).

Steponas Algirdas DAČKEVIČIUS (g. 1952) Poetas, ţurnalistas. Gimė 1952 m. spalio 7 d. Puţuose (Raseinių raj.). 1971 m. baigė Nemakščių vidurinę mokyklą, 1975 m. Šiaulių pedagoginį institutą. 1982-1986 m. dirbo Šilalės „Artojo” laikraštyje, nuo 1988 m. dirba Telšiuose „Telšių laikraščio“, nuo 1991 m. “Kalvotosios Ţemaitijos” redakcijoje redaktoriumi. Kūryba spausdinta rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Respublikinių ir Telšių rajono poezijos konkursų laureatas, prizininkas.


45

Knygos Dienų pasiklausiu: eilėraščiai.- Vilnius: [l-kla “Virola”], 1997.- 135 p.: iliustr. Staktos: eilėraščiai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų leidykla, 2004.- 79, [1] p. Balanų vargonai : eilėraščiai / Steponas Algirdas Dačkevičius.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.- 79, [1] p.

Veronika DARBUTIENĖ (g.1920) Poetė. Gimė 1920 m. kovo 19 d. Padvarniškiuose (Ukmergės raj.). 1940 m. baigė Ukmergės mokytojų seminariją. Mokytojavo Antalieptės mokykloje. 1948 m. suimta ir ištemta į Sibirą. Nuo 1967 m. gyvena Telšiuose.

Knyga Kas netelpa širdy.- Kaunas: Lututė, 2003.- 263, [1] p.: iliustr.

Irena DAUBARIENĖ (g.1973) Poetė. Gimė 1973 kovo 20 d. Telšiuose. 1991 m. baigė Telšių 5-ją vidurinę mokyklą, 1997 m. Vilniaus pedagoginį universitetą. Dirba Telšiuose, švietimo skyriuje.

Knyga Ieškojimas ţodţiui namų: linkėjimai, proginės kalbos, miniatūros, elėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2002.- 64, [2] p.: iliustr.

Galina DAUGUVIETYTĖ (g.1926) TV reţisierė, scenaristė, aktorė, memuaristė. Gimė 1926 m. lapkričio 26 d. Kaune. Gyveno Birţų rajone, Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune. Baigė Joniškio gimnaziją. 1943-1944 m. gyveno Telšiuose, vaidino (slapyvardis Galina Daugaitė) Ţemaičių teatre Telšiuose. 1945 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Prancūziją, Paryţių. 1947 m. grįţo į Lietuvą. 1947-1949 m. lankė Lietuvos dramos teatro vaidybos studijas, 1951-1958 m. studijavo Lietuvos konservatorijoje. 1952-


46 1958 m. ansamblio “Lietuva” artistė. 1960-1989 m. Lietuvos radijo ir TV reţisierė. Daugelio TV serialų scenarijų autorė ir reţisierė. Vaidino lietuviškuose filmuose. Įgarsino 50 animacinių filmų.

Knyga

Perpetuem mobile: [atsiminimai].- Vilnius: [Tyto alba, 2002].- 254, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2007.- 254, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2008.- 255 p.: iliustr. Post scriptum.- Vilnius: Tyto alba, 2006.- 182, [4] p.: iliustr., portr. Tas pat.- Vinius: Tyto alba, 2007.- 182, [4] p.: iliustr., portr. Dialogai su savimi.- Vilnius: Tyto alba, 2010.- 212, [3] p..: portr.

Viktorija DAUJOTYTĖ – PAKERIENĖ (g.1945) Literatūros kritikė, literatūrologė. Gimė 1945 m. spalio 1 d. Keiniškėje (Telšių raj.). 1962 m baigė Pavandenės (Telšių raj.) vidurinę mokyklą, 1968 m. baigė Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultetą (lietuvių kalbos ir literatūros specialybė), jame dėsto. 1962-1963 m. Nevarėnų (Telšių raj.) 7-metės mokyklos mokytoja, 1968-1969 m. dirbo ţurnale „Pergalė“. 19831985 m. Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedros vedėja, profesorė (1990 m.).

Knygos Jurgis Baltrušaitis: monografija.- Vilnius: Vaga, 1974.- 304 p.: iliustr. Lietuvių filosofinė lyrika.- Vilnius: Vaga, 1977.- 222, [2] p. Tarybinio ţmogaus dvasinio gyvenimo atspindţiai dabartinėje lietuvių lyrikoje: (medţiaga lektoriui).- Vilnius: Ţinija, 1978.- 18 p. Kas tu esi eilėrašti?- Vilnius: Vaga, 1980.- 305, [3] p. Janina Degutytė: gyvenimo ir kūrybos apybraiţa.- Vilnius: Vaga, 1984.- 312 p.: iliustr. Lyrikos teorijos pradmenys: mokymo priemonė respublikos aukšt. m-klų filol. spec. studentams.- Vilnius: Mokslas, 1984.- 112 p. Lyrikos būtis: tem. portret. etiudai.- Vilnius: Vaga, 1987.- 363, [2] p. Vinco-Mykolaičio Putino lyrika: mokomoji knyga respublikos aukšt. m-klų filolog. spec. studentams.- Vilnius: Mokslas, 1988.- 211 p. Lietuvių literatūra: XX a. vidurys (1940-1955): mokymo priemonė 12-ai kl. / E. Bukelienė, V. Daujotytė.- Kaunas: Šviesa, 1989.- 188, [2 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 189 p. Lietuvių literatūra: XX a. antroji pusė (1956-1988): mokymo priemonė 12-ai kl. / E. Bukelienė, V. Daujotytė.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 221, [1] p. Tautos ţodţio lemtis: XIX a. monografija.- Vilnius: Vaga, 1990.- 282, [3] p. Lietuvių literatūra: (1940-1988): mokymo priemonė 12-ai kl. / E. Bukelienė, V. Daujotytė.- Kaunas: Šviesa, 1991.- 406, [1] p.: iliustr. Moteriškoji literatūros epistema.- Vilnius: Vaga, 1991.- 107 p. Lietuvių literatūra: XX a. pradţia (1900-1918): mokomoji knyga 11-ai kl.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 126, [1] p.: iliustr. Moters dalis ir dalia: moteriškoji literatūros episistema.- Vilnius: Vaga, 1992.- 306, [4] p.


47 Lietuvių literatūra: XX a. pirmoji pusė (1918-1940): vadovėlis 11 kl.- Kaunas: Šviesa, 1994.311 p. : iliustr. Su Jurgiu Baltrušaičiu.- Vilnius: REGNUM fondas, 1994.- 143 p. Lietuvių literatūra: XX a. vidurys ir antroji pusė (1940-1995): vadovėlis XII klasei / V. Daujotytė, E. Bukelienė.- Kaunas: Šviesa, 1995.- 342, [1] p.: iliustr., portr. Lietuvių literatūra: XX a. pradţia ir pirmoji pusė: vadovėlis XI klasei.- Kaunas: Šviesa, 1996.451 p.: portr., iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1998.- 451, [1] p.: iliustr. Lyrika mokykloje.- Kaunas: Šviesa, 1995.- 1119, [1] p. Salomėjos Nėries ruduo: esė, tekstų skaitymai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1995.114, [4] p.: portr. Viktorija Daujotytė. Klausimai Janina Degutytė. Atsakymai.- Vilnius: REGNUM fondas,1996.69, [2] p. Tas pat.-Vilnius: REGNUM fondas, 1998.- 71, [3] p. Lietuvių literatūra: XX a. vidurys ir antroji pusė (1940-1997): vadovėlis XII klasei / V. Daujotytė, E. Bukelienė.- 2-asis patais. ir papild. leid.- Kaunas: Šviesa, 1997.- 390, [2] p.: portr., iliustr. Kalbos kalbėjimas.- Vilnius: Regnum, 1997.- 86, [1] p. Šatrijos Raganos pasaulyje: gyvenimo ir kūrinių skaitymai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos lkla, 1997.- 141 p., [8] portr. ir iliustr. lap.: iliustr. Trys sakiniai.- Kaunas: Šviesa, 1997.- 116 p. Tekstas ir kūrinys.- Vilnius: Kultūra, 1998.- 279, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Kultūra, 1999.- 279, [1] p. Salomėja Nėris: gyvenimo ir kūrybos skaitymai.- Kaunas: Šviesa, 1999.- 211, [2] p., [4] iliustr. lap.: iliustr.- (Gyvenimas ir kūryba; 43). Kultūros šalys ir nuošalės.- Kaunas: Technologija, 2000.- 169, [2] p. Literatūros filosofija: [vadovėlis].- Vilnius: Vilniaus dailės akad. l-kla, 2001.- 151, [1] p. Esė apie poeziją ir esimą.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2001.- 369, [3] p. Parašyta moterų.- Vilnius: Alma littera, 2001.- 854 p.: iliustr., [8] iliustr. lap. Sakiniai: [esė].- Vilnius: Tyto alba, 2002.- 150, [2] p. Literatūros fenomenologija: problemikos kontūrai.- Vilnius: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2003.- 238, [2] p. Raštai ir paraštės: apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, [2003].- 279 p.: iliustr. Putinas: pasaulėvaizdţio kontūrai: kūrybos studija.- Vilnius: Tyto alba, 2003.- 249, [1] p. Salomėja Nėris: fragmento poetika.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 2004.- 239, [1] p.: iliustr., faks. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 2005.- 240 p.: iliustr. Maţoji lyrikos teorija. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.- 222, [2] p. Perrašai: [eiliuoti tekstai].- Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.- 298, [2] p. Ţmogus ir jo kalnas: apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską: asmenybės fenomenologija.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2005.- 236, [3] p.: iliustr. Karalių gėlė iš Ţemaitijos pelkių: sugrąţinantys Vytauto Mačernio skaitymai 85-aisiais jo būties metais.- Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.- 219, [3] p.: iliustr.- (Ţemaičių praeitis; d. 13).- Santr. angl. Apglėbiantis mąstymas: literatūros teorijos mokomoji knyga.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 205, [2] p. Lietuvių literatūros kritika: akademinio kurso paskaitos.- Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.- 442, [1] p. Sauganti sąmonė: literatūra ir patirtis: uţrašai.- Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007.- 488, [2] p.: portr. Šokėja virš liepto per prarają: Onės Baliukonės kūryba.- Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2008.- 260, [2] p. : iliustr., portr.


48 Gyvenimas prie turgaus: monografija apie Joną Strielkūną.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra).- 334, [2] p.: iliustr., portr. Kalba ir jos menas: filologiniai tyrimai ir patyrimai.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.- 430, [1] p. Vieninteliam miestui. Juditos Vaičiūnaitės Vilnius.- Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009.XXVIII, 120 p.: iliustr., portr. Pro lapus: eilėraščiai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.- 79, [1] p.: portr. Arčiau Lietuvos: filologinė Barboros Radvilaitės studija.- Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, [2010].- 202, [2] p.: iliustr. Balsā ūkūs„ = Balsai ūkuose: [poezija].- Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2010.123, [4] p.: iliustr.- Gretut. tekstai bendrine lietuvių kalba ir ţemaitiškai. Tragiškasis meilės laukas: apie Sigitą Gedą: iš poezijos, uţrašų, refleksijų.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.- 437, [1] p.: iliustr., faks., portr. Arčiau Lietuvos: filologinė Barboros Radvilaitės studija.- Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, [2010].- 202, [2] p.: iliustr. Patirties ţodynas: populiarioji literatūros fenomenologija.- Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2010.- 280, [1] p. Eiti savo keliu: [rašytoja ir literatūros tyrinėtoja] Birutė Baltrušaitytė-Masionienė.- Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011.- 203 p.: iliustr. Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai: monografija / Viktorija Daujotytė, Mindaugas Kvietkauskas.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.- 359, [1] p., [12] iliustr. lap.: portr. Justino Marcinkevičiaus ţemė: ţmogaus šiapus.- Vilnius: Alma littera, 2012.- 328 p.

Simonas DAUKANTAS (1793-1864) Istorikas, literatas, tautosakininkas, kalbininkas, vertėjas. Gimė 1793 m. spalio 28 d. Kalviuose. (Skuodo raj.). Mirė 1864 m. gruodţio 6 d. Papilėje (Akmenės raj.). 1930 m. Papilėje jam pastatytas paminklas (skulptorius V. Grybas). 1806-1814 m. mokėsi Kretingos pradţios ir Ţemaičių Kalvarijos mokyklose. 1816 m. baigė gimnaziją Vilniuje. 1816-1825 m. studijavo Vilniaus universitete. 1822 m. apgynė magistro traktatą. 1825-1834 m. dirbo vertėju Rygos generalgubernatoriaus kanceliarijoje. Tyrinėjo archyvus, rinko tautosaką. Nuo 1835 m. Valdančiojo senato Peterburge Lietuvos metrikos metrikamento padėjėjas. 1850 m. grįţo į Lietuvą 1851 m. dėl sveikatos išėjęs į pensiją, gyveno Varniuose (Telšių raj.) pas M. Valančių, nuo 1855 m. gyveno Svirlaukio (dab. Jaunsvirlunka, Latvijos respublika) dvare pas gydytoją P. Smuglevičių. Susirašinėjo su F. Kuršaičiu. 1859-1861 m. glaudėsi pas gimines. Nuo 1861 m. gyveno Papilėje pas J.Vaišvilą. S. Daukantas Varniuose M. Valančiui padėjo rengti religinę literatūrą, baigė rašyti “Pasakojimą apie veikalus lietuvių tautos senovėje”, parašė platų lotynų-lietuvių kalbų ţodyną (liko A-G raidţių tekstas), didįjį lenkų lietuvių kalbų ţodyną (1850-1856), susirašinėjo F. Kuršaičiu, susipaţino ir susibičiuliavo su A. P. Kašarauskiu, L. Ivinskiu, K. Nezabitauskiu, J. S. Dovydaičiu, drauge su jais rengėsi leisti lietuvišką laikraštį “Pakeleivingas”. Slapyvardţiai: Dagys Ąntonas, Daugkientys, Antons Ţejmys, J. Dewinakis, Jonas Girdenis, Jonas Purwys, Jonas Ragaunis, Motiejus Szauklys, Laukys Jokūbas, Tiewelis, Wajneikis Antonas, Warnas Jonasir kt.

Knygos


49 Prasmą lotinu kalbos, paraszę K. W. Myle [lotynų k. Gramatika].- Petrapilie: ispausta pas K. Hintze sp., 1837.- [129] p. Abeciela lîjtuwiû-kalnienû ir ţiamajtiû kalbos: torinti sawiep maldas, tĩkybos-istatimus, dôrybęs pamokslus, mĩstrenturą, pasakàs, patarlès, senosès ĩr nauisè Gódû rodbalsès arba litaràs, só parodymó lykiaus arba skajtliaus ukĩszkû Rimĩszkû ir Godĩszkû ţęnklû: [elementorius].- Petropilie: Isspausta pas K. Kraju, 1842.- 80 p. Budą Senowęs – Lëtuwiu kalnienu ir Zamajtiu iszraszzę pagal senowęs rasztu Jokyb`s Laukys.Petropilie: spaudinie pas C. Hintze, 1845.- 252 p.: iliustr. Tas pat, antr.: Budas senovės lietuvių kalnėnų ir ţemaičių. Parašė Simanas Daukantas, Vilniaus universiteto filosofijos magistras.- Plimutas: Susuvienijimo lietuviu katalikų Amerikoje lėšos, J. Paukščio sp., 1892.- [2], VI, 217 p. Tas pat.- [Kaunas]: Sakalas, 1935.- [1] potr. lap., XXXI, 373, [2] p. Tas pat.- Chicago: Vytautas Saulius, 1954.- XXXI, 359, [1] p.: portr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1988.- 220, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Ethos‟91, 1993.- 220, [3] p.: iliustr. Tas pat. - Vilnius: Ţaltvykslė, [2007]. - 181, [2] p.- (Mokinio skaitiniai). Dajnes Ţemajtiu pagal Zodiu Dajninku iszraszytas. Pirmasis pedelis.- Petrapilis: K. Krajaus sp., 1846.- 169 p. Siejamoses paszaro-ţoles apraszia ant naudos Ţiamajtiu Ukinyku Jonas Warnas.- Wilniuje: J. spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1854.- 23 p. Lietuvos istorija. Paraszyta 1850 m. Simano Daukanto, buvosiojo Vilniaus Universiteto Philozophijos magistro. Kn. 1-2.- Plymouth, Pa: Kasztu ir Spaustuvėje Jůzo Paukszcio sp., 1893- 1897. Kninga 1. nů seniausių gadynių iki Gediminui D. L. K. -1893.- [2], IV, 483 p.: portr. Kninga 2. …nů Gedimino D. L. K. iki Liublino unijai.- 1897.- [2], 531 p.: portr. Pasakojimai apie veikalus Lietuvių tautos senovėje paraszyti per Simoną Daukantą Philozophijos magistrą 1850 metuose.- [Bitėnai: M. Jankaus sp.], 1983-[1899]. Iszleid. 1. [Lietuvos istorija iki Kalavijuoczių ordino įkūrimo 1201 m.].- 1893.- 96 p. [Iszleid 2. Lietuvos istorijos tęsinys iki Liublino unijos, laisvai atpasakotas J. Bielinio].- [1899].97-240 p. Darbay senuju letuwiu yr Ţemaycziu,1822.- Kaunas: Lietuvos univ. b-ka, 1929.- [16], 213, [1] p.: faks.- (Lietuvos univ. b-kos leid.; Nr.1). Pasakas massiu suraszitas 1835 metuose apigardose Kretiu, Palangos, Gundenes.- “Lietuvių tauta”, 1932 kn. 4, sąs. 3 priedas.- 116 p. Simonas Daukantas vaikams.- [Šiauliai: M. Untulis, 1932].- 41, [2] p. Ţemaičių pasakos.- Kaunas: Sakalas, [1940].- 205, [2] p.: iliustr. Tas pat.- [Kaunas]: LTSR valst. groţ. lit l-kla, [1941].- 207 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Valst. groţ. lit. l-kla, 1947.- 123 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit l-kla,1955.- 133 p., [8]: iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1965.- 159 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1985.- 142 p.: iliustr. Iš Simono Daukanto raštų. - Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1952.- 32 p.- (Mokinio b-ka). Rinktiniai raštai.- Vilnius: Valst groţ. lit. l-kla, 1955.- 478, [2] p., [6] iliustr., faks., potr. lap. Darbai senųjų lietuvių ir ţemaičių; Istorija ţemaitiška; Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir ţemaičių: (ištraukos).- Kaunas: Valst. pedagog. lit. l-kla, 1957.- 83 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). [Rinktiniai raštai]. – Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1957.- 84 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1958.- 84 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1959.- 79 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960.- 80 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Lietuvos girios senovėje: („Būdo senovės lietuvių kalnėnų ir ţemaičių” ištr.).- Vilnius: Vaga, 1964.- 30 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1964.- 30 p.: iliustr. Raštai.- Vilnius: Vaga, 1976.


50 T.1.- 781, [5] iliustr. lap.- (Lituanistinė b-ka; 16). T.2.- 903 p.- (Lituanistinė b-ka; 17). Ţemaičių tautosaka.- Vilnius: Vaga, 1983-1984.. T.1.: dainos.- 573, [1] p.. T.2.: pasakos.- 397, [1] p. Anksti rytą kėliau: Iš Simono Daukanto tautosakos rinkinių.- Vilnius: Vyturys, 1993.- 172, [4] p.: iliustr.- (Sakalėlis). Simono Daukanto raštai.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993-1996. Didysis lenkų lietuvių kalbų ţodynas. T.1: A-M.- 1993.- 383 p.: iliustr. T.2: N-P.- 1995.- 440 p. T.3: R-Ţ.- 1996.- 383, [1] p. Istorija Ţemaitiška.- Vilnius: Vaga, 1995.- (Lituanistinė b-ka). [T].1.- 663, [1] p. [T].2.- 461, [2] p. Laiškai Teodorui Narbutui: epistoliarinis dialogas.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996.- 659, [1] p.: iliustr., faks.- (Simono Daukanto raštai: SDR).

Vertimai Lomonas Š. F. Epitome. Historiae sacrae.- [Peterburgas: K. Hincės sp., 1838].- 64 p. Fedras. Pasakas Phedro įszguldę isz lotiniszkos kalbos i zamajtiszką Motiejus Szauklys.- Petropilie: isspausdinta pas E. Pratza, 1846.- 60 p. Nepotas K. Giwatas Didiujû Karwaidû senowês suraszę lotiniszkay Kornelius Nepos. Iszguldę isz lotiniszkos i letuwiszką kalbą jaunuomenês naudon J. Dewinakis. o apskelbę Ksaveras Kanapackis.- Petropĩlie: spausdinie pas C. Hintze, 1846.- 252 p. Grunardas B. Parodimas kaip apinius auginti pagal Naujujû pritirimû, korius apskelbę teutoniszkaj B. A. Grunards, o iszguldę i Ţiamajtiû kalbą Jonas Ragaunis.- Petropilie: sspausta pas K. Kraju, 1847.- 49 p. Strukovas D. Pamokimas ape auginimą taboku, kori iszraszę gudiszkaj D. Strukow o i Ţiamajtiû kalbą iszgoldę Jonas Girdenis.- Petropilie: ispaustas pas K. Kraju, 1847.- 76 p. Zetegastas D. G. Naudingu Bittiu knygele taj yra ajszkos pamokimas kajp par iszmintngą Bittiu kawojimą gal daug naudos nusipelnyti wissims bitteles mylentims ąnt gėro paraszytą par G. D. Settegast.- Petropilie: ispausta pas K. Kraju, 1848.- 107 p. Pamôkimą kajp rinkti medĩnès sieklàs pargóldę ĩsz gudû kalbos i zámajtiû kalbą Jonas Purwys.Petropĩlie: iszpaustas pas E. Pratza, 1849.- 48 p. Ugnęs-kningėlę, arba Trumpą pamokslą, kas źmôniems wertaj daryti pulas pĩrm ugnęs, ugnej pasĩdariós, jeb kóznós su ugnimi só ugnimi pasisaugoti, pasisaugoti prisĩmokytu, priegtam dar kéllis nusĩdawĩmus ĩr ugnęs dawadą ant kiemu. Iszraszę Jonas Wangys ir apskélbę m. 1802 o dabar antrą atweji apskelbę Antonas Wajnejkis.- Petropilie: ĩsspaustas pas E. Pratza, 1849.- 78 p. Cigra J. Pamokslą ape sodnus arba dajginus Wajsingû mediû ĩszrasytą nu Joan Herm. Zigra ĩszgoldę ĩsz teutonû kalbos i zámajtiû Antons Ţejmys. Apskelbę Ksaveras Konopackis- Petropilie: isspauastas pas E. Pratza,1849.- 173 p. Vertimai ir sekimai.- Vilnius: Vaga, 1984.- 493 p.- (Lituanistinė b-ka; 22). Iustinus M. I. Istorija Justinaus.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.- 410, [2] p.: faks.- (Simono Daukanto raštai).

Graţina DAUKANTIENĖ (g.1965)


51

Bibliotekininkė, poetė. Gimė 1965 m. spalio 23 d. Maţeikių rajone. Baigė Tešių kultūros mokyklą. Dirbo Šilutės rajono Saugų bibliotekoje. Vėliau išvyko į Lenkimus (Skuodo raj.). Dirba Lenkimų miestelio bibliotekoje. Nuo 2006 m. vadovauja prie Skuodo savivaldybės bibliotekos veikiančiam literatų klubui „Nojus“. Kūryba publikuota rajoninėje spaudoje, įvairiuose almanachuose. Knyga Rudenės laimės pėdsakais: eilėraščiai.- Skuodas: Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka, 2005.55, [1] p.: iliustr.

Leopoldas DAUKŠA (1914-1941) Ţurnalistas, vertėjas. Gimė 1914 m. lapkričio 8 d. Plungės rajone. Mirė 1941 m. spalio 7 d. Sverdlovsko (Rusija) srityje. Mokėsi Plungės ir Telšių gimnazijose. 1934 m. Sausio-geguţės mėn. “Ţibinto” laikraščio Telšiuose redaktorius. Bendradarbiavo “Ţemaityje”, “Darbo Ţemaityje”, “Lietuvos ţiniose”, “Naujoje Romuvoje”, “Vakarus” ir kituose periodiniuose leidiniuose. 1941 m. sovietų suimtas ir išsiųstas į Sverdlovsko sritį (Rusija), lagerį, tų pačių metų spalio mėn. ten ţuvo. Slapyvardis L D.

Vertimai Byčer-Stou H. E. Dėdės Tomo trobelė: romanas / Parriet Beecher-Stowe; vertė L. D.- KaunasVilnius: “Švyturio” b-vė, 1923. D.1.- 252 p.- (Jaunimo b-ka; Nr. 17). D.2.- 229 p.- (Jaunimo b-ka; Nr.18). Labišas E. M. Pasibučiuokiva, Folvili!: 1 v. komedija / Eugene Labiche. - Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” sp., b-vė, 1929.- 36 p. Mereţkovskij D. Kristus ir Antikristas: Dievų mirtis; Julijonas Atsimetėlis.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1934-1935. D.1.- 1934.- 233 p. D.2.- 1935.- 202 p. Velsas Herbertas Dţordţas. Aklųjų šalis / H. Uelsas.- Kretinga: išleido J. Pikturna ir St. Jonušas, 1934.-34, [1] p. Hugo V. Ţmogus kuris juokiasi: romanas.- [Kaunas-Vilnius]: Spaudos fondas, 1935-1936. T.1.- 1935.- 271 p.- (Literatūros panteonas; Nr. 1). T.2.- 1936.- 212 p.- (Literatūros panteonas; Nr. 2). T.3.- 1936.- 254 p.- (Literatūros panteonas; Nr. 3). T.4.- 1936.- 238 p.- (Literatūros panteonas; Nr .4). Biberis M. Šių dienų palyginimai / surašyti Marko Biber`io.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.32 p.- (Šv. Kazimiero draugijos leid.; Nr. 649). Keizerlinkas, Botho von. Sukilėlis Montė / Botho Graf. v. Keyserlingk.- Kaunas: Spaudos fondas, 1937.- 346 p. Diuma A. Juodoji tulpė / Aleksandras Dumas.- Kaunas: Spaudos fondas, 1938.- 334, [2] p.


52 Kuperis D. F. Raudonasis korsaras: romanas / J. F. Cooper.- [Kaunas]: Spaudos fondas, [1939].324 p.- (Jaunimo skaitymai; Nr. 9). Тихомирнов Г. А. Molotovas.- Kaunas: Spaudos fondas, 1940.- 24 p.

Mikalojus DAUKŠA (apie 1527-1613) Vienas pirmųjų lietuvių raštijos kūrėjų, vertėjas. Gimė apie 1527 m. Babėnuose (Kėdainių raj.). Mirė 1613 m. vasario 16 d. Varniuose (Tešių raj.) Spėjama, kad mokėsi Krokuvos universitete. Nuo 1570 m. klebonas Krakėse. 1572 m. paskirtas Ţemaičių kanauninku, persikėlė į Varnius (Telšių raj.). Nuo 1850 m. Kraţių koplyčios altarista. 1582-1592 m. Ţemaičių vyskupijos oficiolas Varniuose, 1592-1609 m. Betygalos klebonas. Artimai bendravo su vyskupu M.Giedraičiu. Mirus M. Giedraičiui (1609) išrinktas Ţemaičių vyskupijos administratoriumi, šias pareigas ėjo iki 1610 m.

Knygos

Kathechizmas, arba Mokslas Kiekvienam Krikszczionii Priwalus. Paraszitas per D. Jakuba Ledesma theologa societatis iesv. Iszgulditas isz Lieţuvio lankiszko ing Lietuviska per kuniga Mikolaju Daugša kanonika Ţemaicziu.- Ispaustas Wilniuje: [Akademijos sp.?] metuose uzgimimo wiespaties 1595.- [108] p.- Got. šriftas. Литовскiй катихизисъ Н. Даукши. По изданiю 1595 года, вновоь перепечатаннйи и снабженный объяcненiями Э. Вольтеромъ.- Санктпетербугъ, 1886.- VII, LXXXVI, 191 p.- Dalis teksto lenkų, rusų, vok. ir senųjų slavų k.- (Приложенiе къ LIII-му тому записокъ ими. Академiи наукъ No3). Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas = Katechismus von Mikalojus Daukša vom Jahre 1595: 1595 m. katekizmo fotokopija ir jo transliteruotas tekstas.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų lkla, 1995.- 748, [1] p.- (Bibliotheca Baltica. Lithuania).- Dalis teksto lenk. Wujek J. Postillla Catholicka. Tai est Iţguldimas ewangeliu kiekwienos Nedelos ir Szwętes per wissus metus. Per Kuniga Mikaloiw Dawksza, Kanoniką Mednikų iţ lękiszko perguldita su wala ir dalaidimu wiręusiusių.- W Wilniui: drukarnioi Akademios societatis iesv. 1599.- [10], 627, [5] p.Got. šriftas. Tas pat. Antr. “Postilla Catholicka” Якуба Вуйка вь литовскиомъ переводъ Николая Даукши, перепечатанномъ подъ наблюденiемъ Ф.Ф. Фортунатова, Э. А. Вольтеромъ.- C.-Петербургь: Типографiя императорской академiи наукъ, 1904-1927. Выпускъ.1.- 1904.- [2], XIX, [1], 208 p.: iliustr.- Prieš antr.: 1599-1899.- Dalis teksto lenkų, lot. , rusų ir vok. k. Выпускъ 2.- 1909.- XIX-XXXVIII, 209-368 p.- Dalis teksto lot., rus. k. Выпускъ 3.- 1927.- VII, 369- 608 p.- Dalis teksto lot., rus. k. Daukšos Postilė. Fotografuot. leid.- Kaunas: Lietuvos un-tas, 1926.- [4], 625, [7] p.: iliustr. Trumpas Budas pasisakimo, arba iszpaszinimo Nudemiu, Drin tu kurie daţnai warta tu katras mentu. Isz lakiszko ant lietuwiszko pergulditas.- Wilniuj: [Akademijos sp.?,1595].- 82] p.- Got. šriftas. Dawadas wyriausioses dievo šluţmos Budwiečų parapijoje, kad šventa večere nier švenčama.Dawadas wyriausioses dievo šluţmos Budwiečų parapijoje, kad šventa wečere yr švenčiama: [pamaldų tvarkos instrukcija].- [Maţoji Lietuva, XIX a. pab.].- 4 p.- Got. šriftas.


53 Dawadas wyriausioses dievo šluţmos nedieldienese ir šwentese: [pamaldų tvarkos instrukcija; versta iš vok. k.].- [Maţoji Lietuva, XIX a. pab.].- 2 p.- Got. šriftas. Kanauninkas Mikalojus Daukša.- Čikaga, 1963.- 21 p. Prakalba: Jo mirties 350 metų sukakčiai paminėti.- Čikaga: Ped. lituanistikos in-tas, 1963.- 23 p.: iliustr. Postilės prakalbos.- Vilnius: Mintis, 1990.- 45, [1] p: faks. Mikalojaus Daukšos 1599 metų “Postilė” ir jos šaltiniai.- Vilnius: Baltos lankos, 2001.- 1331, [1] p.: faks.

Gediminas DEGĖSYS (g. 1980) Kalbininkas, poetas, vertėjas Gimė 1980 m. Alytuje. Mokėsi Alytaus 2-oje vidurinėje mokykloje, baigė Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškąją gimnaziją, 2000 m. Kauno Vytauto Didţiojo universitetą, teologijos fakultetą, 2001 m. Laterano universitetą (Roma), 2004 m. Vilniaus pedagoginio universitetą, mokytojo kvalifikacija, filosofijos magistras. 2001-2002 m. dirbo Panevėţio K. Paltaroko mokykloje, 2003-2004 m. Vilniaus Baltupių mokykloje, 2007 m. esperanto kalbos mokytojas Vilniaus pedagoginiame universitete.

Knygos Hablamos español = Kalbame ispaniškai: [mokymo priemonė].- Kaunas: Spec. paskirties AB "Aušra", 2001.- 109, [1] p.: iliustr. Lernolibro de Esperanto = Esperanto kalbos vadovėlis.- Kaunas: Spec. paskirties AB "Aušra", 2001.- 118, [1] p. Parlo italiano = Kalbu itališkai: [mokymo priemonė].- Kaunas: AB sp. "Aušra", 2002.- 214, [1] p.: iliustr. Atradimo akimirkos link: [eilėraščiai]; vertė Vera Djačkova, Gediminas degėsys.- Vilnius: Trys ţvaigţdutės, 2003.- 175, [1] p.- Gretut. tekstas liet., rus., esp. k. Español: ispanų kalbos vadovėlis.- [Vilnius: Rotas], 1996.- 212 p.: iliustr.

Vertimai Laucius J. Se vi tristas / [el litova lingvo tradukis Gediminas Degėsys].- Vilno: Trys ţvaigţdutės, 2004.- 97 p.: iliustr. Baranova J. Saĝo kiel terapio = [Išmintis kaip terapija] / Jūratė Baranova; [į esperanto kalbą vertė Gediminas Degėsys].- Vilnius: Trys ţvaigţdutės, [2008].- 351, [1] p.: iliustr.- Gretut. tekstas esp. liet. k.

Janina DEGUTYTĖ (1928-1990) Poetė, vertėja. Gimė 1928 m. liepos 6 d. Kaune. Mirė 1990 m. vasario 8 d. Vilniuje. Gyveno Kėdainiuose, 1935-1938 m. Telšiuose, mokėsi Telšių mokykloje. 1948 m. baigė Kaune gimnaziją, 1955 m. lituanistikos studijas Vilniaus universitete. 1955-1957 m. mokytojavo


54 Tauragėje, Nemenčinėje. Dirbo bibliotekininke, mokytoja, redaktore. Kūryba publikuota: „Jaunimo gretose“ „Pergalėj“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Ugnies lašai: eilėraščiai.- [Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1959].- 14, [1] p.: iliustr., [1] portr. lap. Dienos-dovanos: eilėraščiai.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1960.- 189, [2] p.: iliustr. Saulė ir dainelė: eilėraščiai.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961.- [22] p.: iliustr. Ant ţemės delno: [eilėraščiai].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1963.- 99 p. Rugelis dainuoja.- [Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1963].- 25 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1967.- 22, [4] p.: iliustr. Sniego lelija: eilėraščiai.- Vilnius, Vaga, 1964.- 25 p.: iliustr. Mano diena: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1965.- [22] p.: iliustr. Šiaurės vasaros: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1966.- 108 p. Ţalia ugnelė: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1966.- 45 p.: iliustr. Pilnatis: eiėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1967.- 120 p.: iliustr. Mėlynos deltos: eilėraščių rinktinė.- Vilnius: Vaga, 1968.- 244 p.: iliustr. Pelėdţiuko sapnas: pasakos.- Vilnius: Vaga, 1969.- 64 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1977.- 63 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1980.- 63 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vyturys, 1999.- 70, [2] p.: iliustr. Debesų pilis:eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1970.- 25 p.: iliustr. Šviečia sniegas: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1970.- 72 p.: iliustr. Saulėtos dainelės: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1972.- 71, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1979.- 71 p.: iliustr. Prieblandų sodai: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1974.- 100 p.: iliustr. Kregţdės lopšinė.- [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1976.- 37 p.: iliustr. Tylos valandos: eilėraščių rinktinė.- Vilnius: Vaga, 1978.- 352 p.: iliustr. Saulės pėdom.- Vilnius: Vaga, 1979.- 23 p.: iliustr. Tarp saulės ir netekties: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1980.- 94, [2] p.: iliustr. Juokias duonelė: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1982.- 47 p.: iliustr.- (Vyturiukas). Piemenaitė karalaitė: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1982.- 30 p.: iliustr. Klevų viršūnės: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1983.- 267 p.- (Poezijos serija vyresn. mokykl. amţ.). Baltas gulbių sostas: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1984.- 95 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Ţara, [2008].- 95, [1] p.: iliustr. Neuţpūsk pienės pūko: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1984.- 106 p.: iliustr., [12] iliustr. lap. Purpuru atsivėrusi: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1984.- 73 p. Nepalik manęs: pasakojimai apie gyvulėlius.- Vilnius: Vyturys, 1986.- 56 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2002.- 68, [4] p.: iliustr.- (Grigo ratai: lietuvių vaikų literatūros klasika). Tas pat.- Vilnius: Ţara, 2003.- 47, [1] p.- (Vaikų knygelė). Rinktiniai raštai.- Vilnius: Vaga, 1988. [T.]1: poezija.- 489, [1] p., [1] portr. lap. [T.]2: poezija; poezija ir proza vaikams; vertimai.- 461, [1] p., [1] portr. lap. Šaltinėlis: pasaka.- Vilnius: Vyturys, 1988.- [15] p.: iliustr.- (Vyturiukas). Naujieji metai.- Vilnius: Pegasas, 1991.- 10 p., įsk. virš. Artumas.- Kaunas: Spindulys, 1995.- 118 p.- (Kultūros ţurnalo „Santara“ biblioteka; Kn.33). Janina Degutytė. Atsakymai. Nebaigta autobiografija; Viktorija Daujotytė: klausimai: mėlynas vakaras- ne sau…- Vilnius: REGNUM fondas, 1996.- 76, [2] p. Tas pat.- 2-asis papild. leid.- Vilnius: REGNUM fondas, 1998.- 71, [3] p.


55 Pusnynų pasaka.- Vilnius: Alma littera, 1999.- 64 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, [2004].- 64 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, [2006].- 64 p.: iliustr. Tau, mamyte.- Kaunas: Šviesa, 2006.- 72 p.: iliustr. Poezija = Poems / atrinko ir vertė M. G. Slavenas.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2003.294, [1] p.- Gretut. tekstas liet., angl. Į saulėtekį ir dainą: eilėraščiai.- Vilnius: Gimtasis ţodis, 2003.- [60] p.: iliustr.- (33 eilėraščiai). Tau, mamyte.- Kaunas: Šviesa, 2006.- 72 p.: iliustr. Poezija.- Vilnius: Ţaltvykslė, 2007.- 157, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Linksma dainelė.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 8, [1] p.: iliustr.- (Pradinuko biblioteka). Purpuro valanda: poezijos rinktinė.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2008.- 383, [1] p.(Lietuvių literatūros lobynas: XX amţius: LLL; Nr.11).

Vertimai Barto A. Po mūsų sparnu / A. L. Barto.- [Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961].- [32] p.: iliustr. Briusovas V. Poezija.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961.- 68 p. Aliger M. Poezija / [vertė Alg. Baltakis, J. Degutytė, Alb. Ţukauskas].- Vilnius: Vaga, 1964.- 47, [1] p.- (Rusų tarybinė poezija; 4). Verharnas E. Poezija.- Vilnius: Vaga, 1965.- 112 p., portr. Ševeliova J. Mano ţvaigţdė: eilėraščiai; iš rusų k. vertė J. Degutytė, R. Keturakis.- Vilnius: Vaga, 1982.- 108, [4] p.

Vladislovas DEMBSKIS (1831-1913) Vertėjas, publicistas. Gimė 1831 m. geguţės 19 d. Lepšiuose (Joniškio raj.). Mirė 1913 m. lapkričio 12 d. Scrantone (JAV). 1925 m. perlaidotas Ginkūnuose prie Šiaulių. Mokėsi 1850-1853 m. Raseinių progimnazijoje, 1853-1857 m. Šiaulių gimnazijoje, 1857-1860 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Kunigavo Varniuose (Telšių raj.), Plungėje.1863 m. sukilėlių būrio kapelionas, buvo suţeistas.Pralaimėjus sukilimui, pasitraukė į Vokietiją, gyveno Šveicarijoje, Ialijoje, kunigavo Prancūzijoje, 1880 m. atvykęs į JAV – lietuvių lenkų parapijose. 1982 m. apsigyveno pas J. Šliūpą. 1896 m. metė kunigystę. Bendradarbiavo laikraščiuose “Naujoji gadynė”, “Apšvietoje”, “Garsas”, „Kovoje“, „Lietuvoje“, „Tėvynėje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardis: Kuningas, Robakas.

Knygos Ar vyskupas Valančius (Volančauskas) nebuvo viliugiu lietuvystės? / Papiešė kn. V. Dembskis. Išleista kaštais “Susivienijimo Lietuvių laisvamanių”.- Chicago ILL: Spauda “Lietuvos”, 1901.- 37 p. - (Biblioteka Sus. L.L.; No.3). Dvyniai vagiu / Parašė kun. V. Dembskis.- Kaštais “Mildos giesmininku draugystės”, New York N.Y.- Chicago, ILL: Spauda “Lietuvos”, 1902.- 88 p.; 1 potr. lap.; 1: iliustr. lap.- (Biblioteka Susiv. L.L..; No.4). Isz ko kyla metai ir visokios skriaudos ţmonijoje / Paraszė Kuningas.- Shenandoh Pa: [Vienybės lietuvninkų sp.], 1899.- 171, [1] p.


56 Kankintojai ir kankintiniai uţ mokslą. Išleista su pagelba lietuvių Amerikoje / parašė kun. V. Dembskis.- Plymouth, Pa: išleista su pagelba lietuvių Amerikoje, 1905.- VIII, [1], 23 p. Inkvizicija, arba, Atpirkimas ţmonių nuo šetono / parašė kun. V. Dembskis.- Scranton: išleido su uţpatentuotais per „The Truth Seeker Co“ paveikslais lietuviai Amerikoje, 1909.- [2], 352 p.: iliustr.

Vertimai Lamene H. F. R. de. Kningos tejsibiun, prancuziszkaj per Kunegą Lammeną suraszytos, o lietuwiszkaj iszguldytos per Blodislawa Dębskia, kunegą Zemajcziu Wiskupstes.- Paryziuje: Kasztu B. Dębskis, Drezdene spaustuwe J. I. Kraszauskia, 1870.- XV, 79 p. Imtynės varguolių su bagocziais ir Socialistų Suvienytose Valstijose platforma. Iszėjo kasztais lietuvių socialistų kuopos Scranton`e, Pa.- Plymuoth Pa: Vienybės lietuvninkų sp., 1900.- 22, [1] p. Moravskis A. Kaip Maskolija persekioja Lietuvą. Pagal prancuţiską knygutę “L` oppression Russe en Lithuanie” supiešė kn. V. Dembskis.- Chicago: Lietuvos sp., 1900.- 15 p.- (B-ka laisvanių; Nr.1). Vylanas L..Kaip geriausiai laidoti numireli? Piešinys daktaro I. Wehlan / Iš angliško išguldė kn. V. Dembskis. Spausdinta kastais “Susivienijimo Lietuvių laisvamanių”.- Chicago: Lietuvos sp., 1900.- 29.- (Biblioteka Sus. L.L., No.2).

DOBILAS ţr. Julijonas LINDĖ – DOBILAS

Bronius DOBROVOLSKIS (g.1930) Pedagogas, kalbininkas. Gimė 1930 m. gruodţio 18 d. Butkuose (Telšių raj.). Baigė Telšių amatų mokyklą, 1951 m. Telšių mokytojų seminariją, 1953 m. Klaipėdos mokytojų institutą, 1956 m. Vilniaus pedagoginį institutą, 1965 m. Vilniaus universitetą. Mokytojavo Klaipėdos (1951-1953 m.), Klaipėdos rajono (1953-1956 m.) mokyklose; 1956-1958 m. Klaipėdos rajono Plikių vidurinės mokyklos direktorius. 1958-1962 m. dirbo Pedagogikos mokslo tyrimo institute, 1965-1973 m. šio instituto sektoriaus vedėjas, 1980-1987 m. direktorius. 1973-1980 m. Švietimo ministerijos Mokyklų valdybos viršininkas, 1987-1993 m. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos instituto Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėjas; docentas (1984). 1993-2000 m. dėstė Vilniaus universitete.

Knygos Išskirtinių sakinio dalių mokymas VI klasėje.- Kaunas: Valst. pedagog. lit. l-kla, 1962.- 39 p. Lietuvių kalbos skyrybos dalijamieji pratimai.- Kaunas: Šviesa, 1966.- 255, [2] p. Lietuvių kalba: vadovėlis VI klasei / B. Dobrovolskis, A. Girdenis, L. Kadţytė.- Kaunas: Šviesa, 1973.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1974.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1975.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1976.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1979.- 208 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1981.- 208 p.


57 Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1983.- 208 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1985.- 206 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1987.- 205 p. Lietuvių kalbos sintaksės ir skyrybos pratimai VII klasei.- Kaunas: Šviesa, 1974.- 164 p. Lietuvių kalbos sintaksės ir skyrybos pratimai VIII klasei.- Kaunas: Šviesa, 1974.- 144 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1987.- 155, [3] p. Pedagogikos darbai / Lietuvos TSR švietimo ministerija. Mokyklų mokslinio tyrimo institutas.Kaunas: Šviesa, 1964-1974. [T.]6: Preliminarinis sintaksės ir skyrybos mokymas / B. Bobrovolskis, L. Gedvilas.- 1974.- 200, [4] p. Lietuvių kalbos ir rašybos ir skyrybos pratimai IX-XI klasei.- Kaunas: Šviesa, 1976.- 264 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1984.- 255 p. Diktantai IV-VI klasei: rašybos ir skyrybos pradmenys: mokymo priemonė mokytojams.- Kaunas: Šviesa, 1977.- 167 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1986.- 156, [3] p. Diktantai VII- VIII klasei: skyryba: mokymo priemonė mokytojams.- Kaunas: Šviesa, 1979.120, [4] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1986.- 158 p. Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos pratimai IX-XI klasei.- Kaunas: Šviesa, 1984.- 255 p.: iliustr. Mokyklų reformos vaidmuo sprendţiant socialinės-ekonominės ir mokslinės- technikos paţangos spartinimo uţdavinius: medţiaga lektoriui.- Vilnius: Ţinija, 1985.- 16 p. Diktantai VIII-IX klasei: skyryba: mokymo priemonė.- Kaunas: Šviesa, 1986.- 117, [3] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1987.- 117, [3] p. Lietuvių kalba: vadovėlis VIII-IX klasei.- Kaunas: Šviesa, 1988.- 256 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1989.- 256 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 256 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 256 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1996.- 255 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1998.- 255 p. Lietuvių kalba: vadovėlis VII klasei / Bronius Dobrovolskis, Aleksas Girdenis.- Kaunas: Šviesa, 1989.- 142 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1996.- 142 p. Lietuvių kalba: vadovėlis 7 kl. / Bronius Dobrovolskis, Aleksas Girdenis.- Kaunas: Šviesa, 1991. - 142 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 142 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1994.- 142 p. Mokomieji diktantai V-IX klasei: rašyba ir skyryba: mokymo priemonė mokytojams.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 214, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2000.- 365, [2] p. Lietuvių kalba: vadovėlis 8-9 klasei.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 255 p. lent. Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos pratimai X-XII klasei.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 198, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1997.- 271, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1998.- 271, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2000.- 271, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2002.- 271, [1] p. Kompiuterizuoti lietuvių kalbos skyrybos pratimai / Jurgis Pakerys, Bronius Dobrovolskis, Mikas Vengris.- Vinius: Solertija, 1996.- 32 p.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Lietuvių kalbos pratimai: rašyba ir skyryba: mokyklų dėstomaja rusų ir lenkų kalba: X-XII klasei. - Kaunas: Šviesa, 1996.- 293, [2] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1998.- 293, [2] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2001.- 293, [3] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2002.- 296 p.


58 Lietuvių kalba: vadovėlis 9 klasei / Regina Koţeniauskienė, Bronius Dobrovolskis, Zigmas Zinkevičius.- Kaunas: Šviesa, 1999.- 268, [3] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2000.- 268, [3] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2001.- 268, [4] p.: iliustr. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis IX klasei: morfologija, rašyba ir skyryba.- Kaunas: Šviesa, 2003.- 77, [2] p. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis X klasei: fonetika, morfologija, sintaksė, rašyba ir skyryba.Kaunas: Šviesa, 2003.- 87, [1] p. Lietuvių kalba IX klasėje: kurso konspektas / Bronius Dobrovolskis, Regina Koţeniauskienė, Danguolė Mikulėnienė.- Kaunas: Šviesa, 2005.- 48 p.: ţml. Lietuvių kalba: vadovėlis 9 klasei / Bronius Dobrovolskis, Regina Koţeniauskienė, Danguolė Mikulėnienė.- Kaunas: Šviesa, 2005.- 269, [1] p. : iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2006.- 269, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 271, [1] p.: iliustr. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 9 klasei.- Kaunas: Šviesa, 2005.- 2006.- 2 sąs. Nr. 1: morfologijos ir rašybos kartojimas, kirčiavimas, sintaksė ir skyryba / Bronius Dobrovolskis, Danguolė Mikulėnienė.- 2005.- 62, [3] p., įsk. virš. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 64, [1] p., įsk. virrš. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2008.- 64, [1] p., įsk. virš. Lietuvių kalba X klasėje: kurso konspektas / Bronius Dobrovolskis, Regina Koţeniauskienė, Danguolė Mikulėnienė.- Kaunas: Šviesa, 2006.- 78, [1] p. Lietuvių kalba: vadovėlis 10 klasei / Bronius Dobrovolskis, Regina Koţeniauskienė, Danguolė Mikulėnienė.- Kaunas: Šviesa, 2006.- 294, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 295, [1] p.: iliustr. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis X klasei / Bronius Dobrovolskis, Regina Koţeniauskienė, Danguolė Mikulėnienė.- Kaunas: Šviesa, 2006-2007. [Nr.] 1.- 2006.- 78, [2] p. Tas pat.- 2008.- 78, [2] p. [Nr.] 2.- 2007.- 87, [2] p. Tas pat.- 2008.- 87, [2] p. Lietuvių kalba IX ir X klasėje: mokytojo knyga / Bronius Dobrovolskis, Regina Koţeniauskienė, Danguolė Mikulėnienė.- Kaunas: Šviesa, 2007.- 127, [1] p.: iliustr.- (Mokytojo knyga). Lietuvių kalbos uţduotys: bendrojo lavinimo ir profiliutuojam licėjui: rašyba ir skyryba I klasei.Puńsk: Aušra, 2007.- 168 p.: iliustr. Rašybos ir skyrybos uţduotys: mokomoji priemonė gimnazijai (su kompaktine plokštele): [knyga mokytojams].- Puńsk: Aušra, 2009.- 195 p. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).

Vertimas Kruteckis V. Moksleivių mokymo ir auklėjimo psichologija.- Kaunas: Šviesa, 1978.- 270 p.

Tomas DOBŠEVIČIUS (1807-1881) Memuaristas, istorikas, kunigas. Gimė 1807 m. gruodţio 20 d. Juodeikėliuose (Telšių raj.). Mirė 1881 m. geguţės 11 d. Ţitomire (Ukraina). 1819-1925 m. mokėsi Raseinių pijorų mokykloje, 1825-1826 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, 1826-1931 m. Vilniaus kunigų seminarijoje. Nuo 1931 m. Varnių katedros vikaras,


59 nuo 1834 m. vyskupas, 1834-1842 m. Varnių kunigų seminarijos profesorius. 1842-1866 m. dirbo Kijevo univer-sitete teologijos katedroje. Recenzavo M. Valančiaus “Ţemaičių vyskupystę” („Tygodnik Peterburgski“, 1848 m.). Rankraščiu paliko Kijevo vyskupijos istoriją. Knyga „Wspomnienia z czasow, ktore przeţylem“ (Atsiminimai apie pragyventus laikus).- 1883.

Knyga

Kostas DOVEIKA (1912-1999) Literatūrologas, kritikas. Gimė 1912 m. lapkričio 18 d. Minčaičiuose (Joniškio raj.). Mirė 1999 m. vasario 7 d. Vilniuje. 1933 m. baigė Telšių vyskupo M. Valančiaus gimnaziją,1935-1938 m. Kauno Vytauto Didţiojou niversitete studijavo lietuvių literatūrą. Nuo 1940 m. mokytojavo Šilalės gimnazijoje. 1946 m. baigė Vilniaus universitetą. Iki 1989 m. dirbo LR MA Lietuvių kalbos ir literatūros institute moksliniu sekretoriumi, ir lietuvių literatūros sektoriaus vadovu.

Knygos Kristijonas Donelaitis.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1963.- 112, [3] p. Lietuvių rašytojai Didţiajame Tėvynės kare.- Vilnius: Vaga, 1967.- 331 p., [10] iliustr. lap. Liudas Gira: monografija.- Vilnius: Vaga, 1974.- 314 p., [8] iliustr. lap. Literatūrinės vagos: Straipsnių rinkinys.- Vilnius: Vaga, 1981.- 352 p.

Juozapas Silvestras DOVYDAITIS (1826-1883) Prozininkas, vertėjas. Gimė 1826 m. sausio 12 d. Mantviliškiuose (Radviliškio raj.). Mirė 1883 m. sausio 9 d. Ilūkstėje (Latvijos respublika). Nuo 1843 m. mokėsi Šiaulių pavieto bajorų mokykloje, 1848-1850 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1854 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją (teologijos magistro laipsniu). Kunigavo bei mokytojavo Stelmuţėje ir Panevėţyje. Nuo 1858 m. vyskupo M. Valančiaus sekretorius, padėjo propaguoti blaivybę (sakė pamokslus Valančiaus vardu rašė “blaivybės gromatas”). 1860-1865 m. Varnių kunigų seminarijos rektorius. Nors 1863 m. sukilime nedalyvavo, 1865 m. suimtas, kalintas Kaune ir ištremtas į Sibirą. Gyveno Tomske, Kalinske, Jekaterinoslave. 1882 m. sugrįţo iš tremties, iki amţiaus galo gyveno Ilūkstėje. Slapyvardţiai: Kunigas Silvestriaviče, Šiaulėniškis Senelis.

Knygos Sziaulenizkis senelis [didakt. apysaka].- D.1-4.- Vilnius- Tilţė, 1860-1895. D.1.- Wilniuja: spaustuweja A. Syrkino 1860.- 57 p. Tas pat.- Wilniuja: spaustywieja Jozapa Zawadzkia, 1863.- 63 p. Tas pat.- Tilţėje: kasztu ir spaustuvėje pas J. Schoenke, 1906. D.1.- 1906.- 67 p.


60 D.2.- Wilniuje: A. Syrkino sp., 1861.- 57 p. D.3.- Wilniuje: spaustuweja J. Zawadzkia, 1864.- 63 p. D.4.- Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi skaitymai (ketvirta dalis “ Šiaulėniškio senelio“). Su (16) paveikslėliais.- Tilţė: [J. Šenkės sp.], 1895.- 52 p.: iliustr. Tas pat.- [Tilţė]: J. Šenkės sp., 1895.- 52 p.: iliustr.- Antr. p. ir virš. išleid. duomenys: Vilniuje, 1865. Tas pat.- Panevėţys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2009.- 247, [1] p.: iliustr, faks. Raudnosio gyvenimas. Girtuoklių dainos: su paveikslais.- So. Boston, Mass: išleido F. Milašauskis, 1914.- 64 p.: iliustr. Visos penkios Juozapo-Silvestro Dovydaičio raštų dalys: perredagavo ir paskaitą pridėjo doc. J. Tumas: šimto metų (1825-1925) autoriaus gimimo sukakčiai paminėti / Šiaulėniškis Senelis.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1925.- 224 p.: iliustr. Lietuvių didaktinė proza.- Vilnius: Vaga, 1982.- 223-405 p.- (Lituanistinė biblioteka; 21).

Vertimas Bialobţeskis M. Ишгулдимай швенту еванелiю антъ вису недьлю иръ швенчю иштису мету. Д.1-4.- Вильнюй: спаустувевъ А. Г. Сыркина, 1869-1870. Далисъ кетвирта. / [vertė J. S. Dovydaitis, R. Stakėnas, A. R. Beresnevičius].- 1870.- [4], 278 p.

Klemensas DULKĖ (1909-1944)

Poetas, prozininkas. Gimė 1909 m. balandţio 19 d. Ţibikuose (Akmenės raj.). Mirė 1944 m. gruodţio 17 d. Kaune. 1926-1927 m. mokėsi Viekšnių, 1927-1930 m. Telšių gimnazijoje. Studijavo Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultete (nuo 1931 m.) ir Kauno Meno mokykloje (nuo 1930 m.). Slapyvardţiai: Klemčiūnas Alg, Saulis, Tusikas Saulutė.

Knygos Po tėviškės klonius: pirmasis eilėraščių pluoštas.- Telšiai: P. Būtėnas, 1929.- 56 p. Tas pat.- [2-asis leid.].- Telšiai: B. l., 1929.- 56 p. Devyni raiteliai: Ţemaičių ţemes pasaka: [poema].- Kaunas: B. l., 1933.- 46 p.: iliustr. Upokšniai šnera; Klevo akivaizdoje; Sidabrinės tolumos. 2-oji lyrikos knyga.- Kaunas: B. l., 1935.- 71 p. Paukšteliai čiulba: eilėraščiai vaikams.- Kaunas: Sakalas, [1937].- 64 p.: iliustr.

Bronius DUNDULIS (1909-2000)

Istorikas. Gimė 1909 m. lapkričio 26 d. Gyvakaruose (Kupiškio raj.). Mirė 2000 m. rugsėjo 1 d. Vilniuje. 1920 m. ėmė lankyti Kupiškio progimnaziją, kurią baigęs 1924 m. mokslą tęsė Telšių gimnazijoje, 1925 m. pavadintoje vyskupo Motiejaus Valančiaus vardu. 1933 m. baigė Vytauto Didţiojo


61 universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, 1933-1940 m. tobulinosi Sorbonos universitete Paryţiuje. 1941-1992 m. (su pertrauka) dėstė Vilniaus universitete (iki 1947 m. ir Vilniaus pedagoginiame universitete), 1946-1961m. Visuotinės istorijos katedros vedėjas; profesorius (1969).1988 m. atkurtos Lietuvos istorijos draugijos pirmininkas (1988-1991). Habilituotas daktaras (istorijos mokslų daktaras 1940, 1967).

Knygos Lietuva ir Napoleonas 1807 metais.- [Kaunas: “Spindulio” sp., 1942].- 18 p.- Atspaudas iš “Lietuvos praeities” I t. 2 sąs.- 18 p. Lietuvos kova prieš kryţiuočius Konstanco baţnytiniame susirinkime (1414-1418 m.) .- [Vilnius: VVU, 1958].- [21] p.- Atsp. iš: Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto darbai: Istorijos-filologijos mokslų serija, 4 t., 1958. Lietuvių kova dėl Ţemaitijos ir Uţnemunės XV amţiuje.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1960.- 316, [4] p., 1 ţml. lap.: iliustr. Napaleono armijos kelias per Lietuvą 1812 m.- [Vilnius, 1963].- [16] p., ţml. Lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo 15 amţ.- Vinius: Mintis, 1968.- 311, [1] p., [8] iliustr. lap., [1] sulankst. ţml. Tas pat.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993.- 262, [1] p., 8 iliustr.lap.- (Lietuvos istoriografija). Lietuvos uţsienio politika XVI a.- Vilnius: Mintis, 1971.- 308 p., [16] iliustr. lap., [1] ţml. lap. Švedų feodalų įsiverţimai į Lietuvą XVII – XVIII amţ.- Vilnius: Mokslas, 1977.- 175 p., [8] iliustr. lap.: iliustr. ţml. Lietuva Napaleono agresijos metais (1807-1812).- Vilnius: Mokslas, 1981.- 159 p., [8] iliustr. lap. [1] ţml. lap. Normanai ir baltų kraštai (IX- XI a.): mokymo priemonė.- Vilnius: LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja, 1982.- 99 p.: iliustr. Lietuvos kovos dėl Baltijos jūros.- Vilnius: Mokslas, 1985.- 143 p.: iliustr.- (Lietuvos istorija). Napaleono imperijos ţlugimas ir Lietuva (1813-1815).- Vilnius: Mokslas, 1989.- 86, [2] p.: iliustr.- (Lietuvos istorija). Lietuva laisvės kovų sūkuriuose (IX – XIX a.).- Vilnius: Mokslas, 1990.- 110, [2] p.- (Lietuvos istorija). Lietuva Europos politikoje, 1795-1815.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1998.127, [5] p.: iliustr., ţml.

Mykolas GADONAS (1807-1855) Publicistas, istorikas. Gimė 1807 m. Mirė1855 m. Mokėsi Telšių pavieto mokykloje. 1838 -1839 m. Telšių apskrities Bajorų vadas, paskiau teisėjas ir Kauno vad. “sąţinės” teismo pirmininkas. Ilgą laiką rinko medţiagą apie Ţemaitijos praeitį ir skelbė ją įvairiuose leidiniuose. Yra ţinių kad bus davęs lėšų S. Daukanto “Dainoms” (1846) išleisti. Išleido knygą „Opisanie powiata Telsczewskiego“.- Wilno, 1846.


62

Vladimiras GADONAS (1775-1842) Poetas, publicistas, istorikas. Gimė 1775 m. spalio 9 d. Sedoje (Maţeikių raj.). Mirė 1842 m. rugpjūčio 9 d. Nancy (Prancūzija). Mokėsi Kraţių gimnazijoje ir Lietuvos vyriausiojoje mokykloje Vilniuje. Visuomeninio gyvenimo dalyvis, masonas. Buvo Vilniaus tribunolo teisėju, 1809-1815 m. Telšių bajorų vadas. 1812 m. prancūzų kariuomenei įėjus į Lietuvą, Telšių prefekto Pilsudskio pavaduotojas. 1824-1831 m. Ţemaičių mokyklų garbės vizitatorius. Dalyvavo T. Kosciuskos sukilime, 1831 m. išrinktas Telšių laikinosios vyriausybės pirmininku, kuriuo buvo ligi sukilimo pabaigos. Sukilimui pralaimėjus pasitraukė į Prūsiją, vėliau persikėlė į Prancūziją. Rašė lenkų kalba. Paskelbė įbaudţiauninko likimą apgailinčią poemėlę “Kmiotek w poddanstwie zerstarzaly” (“Baudţiauninku pasenęs tarnas”, išsp. “Tygodnik Wilenski”, 1818, nr.124), baudţiavos idėją keliančių socialoginių straipsnių. Išleido knygą “Statystyka Księstwa Ţmudzkiego” (“Ţemaitijos kunigaikštystės statistika”, 1839), kurioje pateikė išsamių ţinių apie Ţemaitijos fizinę ir politinę geografiją, gyventojus, jų kalbą. Darbų paliko rankraščiais (Kosciuszkos sukilimo įvykių Ţemaičiuose aprašymą, surinktų padavimų apie ţemės iškasenų kilmę).

Bonaventūra GAILEVIČIUS (apie 1752-1834) Religinių raštų rengėjas, kunigas. Gimė apie 1752 m. Raseinių apskrityje. Mirė 1834 m. liepos 23 d. Varniuose (Telšių raj.). Mokėsi Raseinių mokykloje. 1773 m. įstojo į Lietuvos Vyriausiąją mokyklą Vilniuje, kurią baigė filosofijos bakalauro laipsniu. Nuo 1781-1783 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Kurį laiką gyveno Varšuvoje, o 1784 m. grįţo į Varnius, gavęs Varnių kleboniją ir paskirtas konsistorijos nariu. 1791 m. Varnių kanauninkas, konsistorijos sekretorius. 1808 m. pakeltas prelatu ir paskirtas oficiolu, 1813 m. generaliniu vikaru.

Knygos Mokslas krikščioniszko istatimo aba zokono. Ape wis tay ką turi kiekwienas krikscionis tikieti, ţinoti, dariti, uţtaykiti, aba nuog ko prigul saugotis, tolintis, ir uţsilaykiti. Diel atwedimo nemokitu ant kialo baymes Diewo, ir iszganimo drukan paduotas.- Wilniuy: Drukarnoo Kunigu Misionoriu, 1821.- VII, 186 p. Atminimas metus szwiętu. Giesmė Jubileuszo.- [Vilnius: Diecezijos sp., 1826].- 4 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Metay szventi, aba Jubileuszas Didis nuog Tiewo Szwento Leono Dwilikto apsakitas ir duotas ant siešiu mienesu kuris bus atprowinietas isz walos Jomilistos kunigayksczio Juozapo Giedrayčio Wiskupo Ţiemayčiu wisoje Wiskupiste Warniu mieste Katedroy prasides Baţničioy szwentuju


63 apasztalu Petro ir Powilo dienoy 29 Siejos mieniesie, metuose 1826.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionoriu, 1826.- 58 p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionoriu, 1826.- 60 p. Atmintine jubileuszo, aba Pamokslas apie Pakuta...- Wilniuyje: Drukarnioy Kunigu Missionoru, 1828.- 96 p.

Benediktas GAIŢAUSKAS (g.1928)

Mokytojas, ekologas, memuaristas. Gimė 1928m. lapkričio 17 d., Leilėnuose Telšių r. Baigė Tryškių (Telšių raj.). vidurinę mokyklą.1948-1951m. mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje, 1951-953 m. Klaipėdos mokytojų institute, 1956–1959 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete. 1951-1953 m. Klaipėdos 2-osios 7-metės mokyklos biologijos mokytoju 1953-1959 m. Švėkšnos (Šilutės r.) vid. mokyklos mokytoju nuo 1959 m. Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės mokyklos (Vytauto Didţiojo gimnazijos) biologijos mokytoju, nuo 1994 m. mokytojas-ekspertas. Lietuvos gamtos apsaugos draugijos Klaipėdos tarybos pirmininkas (1964– 1988). Pirmojo respublikinio. mokyklos gamtos apsaugos muziejaus įkūrėjas (1978). Lietuvos nusipelnęs mokytojas (1978). Klaipėdos liaudies operos choro dainininkas (1965–1986), vėliau dainavo mišriame chore "Klaipėda".

Knygos Baltijos pajūryje: metod. nurodymai ir rekomendacijos.- Klaipėda: Lietuvos gamtos aps. dr-jos Klaipėdos m. taryba, 1987.- 77, [2] p.: iliustr. Gamtos paţinimo kelyje: biologijos mokytojo eksperto prisiminimai.- Klaipėda: [Druka], 2006.191, [1] p.: iliustr. Tas pat.- 2-asis papild. leid.- Klaipėda: [Druka], 2009.- 207, [8] p.: iliustr. Ekologinis ugdymas mokykloje: iš biologo patirties.- Klaipėda: [Klaipėdos rytas], 2000.- 71, [1] p.: iliustr.

Jurgis GALDIKAS (1883-1963)

Kunigas. Gimė 1883 m. balandţio 23 d. Lazdininkuose (Kretingos raj.). Mirė 1963 m. birţelio 17 d. Šilalėje. Mokėsi Lazdininkų, Darbėnų, Palangos mokyklose. 1907 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Studijavo filosofiją, teologiją Insbrucke (Austrija) ir Levine (Belgija), Miunsteryje (Vokietija). Kunigavo Šiauliuose, Kraţiuose. 1927-1932 m. kunigavo Telšiuose, ėjo Telšių kunigų seminarijos inspektoriaus, knygų cenzoriaus pareigas. Vėliau kunigavo Šilalėje, Palangoje.

Knyga


64 13-tas tarptautinis priešalkoolinis (blaivininkų) kongresas Gaagoje (Olandijoje) nuo 29 rugpjūčio iki 3 d. rugsėjo 1911 m.- [Kaunas: Lietuvių katalikų blaivybės d-ja, 1911].- 11 p.- (Katalikų “Blaivybės” d-jos leid.; Nr.17).

Feliksas GALMINAS (1862-1935) Spaudos darbuotojas, knygnešys. Gimė 1862 m. birţelio 26 d. Tryškiuose (Telšių raj.). Mirė po 1935 m. gruodţio 26 d. Tryškiuose 1869-1876 m. mokėsi Tryškių (Telšių raj.) pradţios mokykloje. 1894-1898 m. gyveno Luokėje (Telšių raj.), laikė smuklę, gabeno iš Rytprūsių draudţiamas lietuviškas knygas ir platino jas Ţemaitijoje. 1898 m. organizavo Tryškiuose rinkimą parašų prašymui caro vardu dėl lietuviškos spaudos. 1899-1908 m. gyveno JAV. 1908 m. grįţo į Lietuvą. Po 1918 m. dirbo Lietuvos savivaldybėse. Iki 1923 m. buvo Telšių apskrities valdybos pirmininku. Parengė ir kitų lietuviškų kalendorių.

Knyga Kalendorius Bitininkystės, arba Naudingi pamokinimai, kokiame laike metų kaip reikia elgtis su bitemis, idant jos gerai eitusi. Pagal skaitlų mėnesių surašė Feliksas Galmins.- Tilţeje: spauda ir iszdu J. Schoenkes, 1890.- 47 p.

Norbertas GEDGAUDAS (1827-1901) Vertėjas, kunigas. Gimė 1827 m. birţelio 19 d. Berţėje (Šilalės raj.). Mirė 1901 m. sausio 26 d. Plungėje. Baigė Varnių kunigų seminariją, 1850 m. įšventintas kunigu. Kunigavo Kėdainiuose, Pušalote, Obeliuose, Kriaunose, Kaunatavoje (Telšių raj.,1862-1863 m.). 1864 m. Luokės parapijos administratorius. Nuo 1891 m. iki mirties kunigavo Plungėje. Slapyvardţiai: Jonas Jodelajtis, Jūsų Brolis Artojas, Lietuvos ubagelis, Pavargias Zemajciu.

Vertimai

Deszyms uwogu del asabu, smutkuosi ir sielawartuosi atliekuncziu. Piertlumaczyta isz lenkiszka lietuwiszkaj par kleryku Jonu Jodelajti [N. Gedgaudas?].- Wilniuje: kasztu S. Neumana, A. Syrkino spaustuwi, 1865.- 36p. Antonevičius K. Trumpi pamokinimaj ir rodos iszimta isz knigu kunigo Karolaus Antonewiczios T. J. Brolams ir seserims del naudos dwasiszkos apierawojo Jusu Brolis Artojas.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1874].- 48 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj, 1861. Tas pat.- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1894].- 48 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje, 1861.


65

Tomas GEDKANTAS (apie 1525- po 1566) Giesmių eiliuotuojas, kunigas. Gimė apie 1525 m. Ţemaitijoje, greičiausiai Varniuose (Telšių raj.). Mirė po 1566 m. Širvintoje (Maţoji Lietuva, Pilkalnio apskritis. dabartinis Kutuzovo (Rusijos respublika). 1550-1553 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Viena jo parašyta giesmė “Magnificat: Panos Marijos šlovinimas” išspausdinta 1570 m. M. Maţvydo giesmyne.

Juozas GEDMINAS (1886-1965) Pedagogas, vertėjas. Gimė 1886 m. kovo 10 d. Geidučiuose (Skuodo raj.). Mirė 1965 m. gruodţio 27 d. Telšiuose. 1906 m. baigė Simbirsko gimnaziją (Rusija), ir Maskvos imperatoriškojo universiteto IstorijosFilologijos fakultetą. 1910 m. išvyko į uţsienį. Iki 1920 m. gyveno Vokietijoje, Amerikoje. Dirbo lietuvių laikraščių redakcijose. Grįţęs į Lietuvą dirbo Telšių gimnazijos lietuvių kalbos ir geografijos mokytoju. 1922-1930 m. Telšių mokytojų seminarijos direktorius. Nuo 1930 m. vėl dirbo Telšių gimnazijoje.

Knygos Lytis ir būdas.- 1920.- Aprašyta pagal kn.: Lietuvių enciklopedija. T.36. Bostonas, 1969. Moksliški pasiskaitymai.- 1920.- Aprašyta pagal kn.: Lietuvių enciklopedija. T.36. Bostonas, 1969.

Vertimai Darbininkams atlyginimo įstatymas: išleistas New Yorko valstijoje gruodţio mėn. 1913 / [ iš anglų kalbos vertė J. O. Širvydas ir J. Gedminas].- Brooklyn, New York: „Vienybės lietuvninkų“ spauda ir lėšos, 1914.- 96 p. Psichologijos vadovėlis: su pieš.: (mokykloms ir savamoksliams) / prof. G. Čelpanovas; vertė J. Gedminas iš 12-ojo leid.- Kaunas: „Vairo“ b-vė, 1922.- 164 p.: iliustr.- („Varpo“ b-vės leid.; Nr.11) Tas pat..- Boston, Mass: Tėvynės mylėtojų d-ja, 1922.- 164 p.: iliustr.- (Tėvynės mylėtojų d-jos leid.; Nr.32).


66

Mečislovas GEDVILAS (1901-1981)

Memuaristas. Gimė 1901 m. lapkričio 11 d. Bubiuose (Šiaulių raj.). Mirė 1981 m. vasario 5 d. Vilniuje. Uţ draudţiamosios lietuviškos spaudos platinimą 1904 m. su tėvais buvo ištremtas į Rusiją. 1919-1922 m. studijavo Petrogrado technologiniame institute. 1923-1927 m. mokytojavo Palangos progimnazijoje, 1928-1931m. Telšiuose redagavo savaitraštį „Ţibintas“, prisidėjo prie kitų Telšių laikraščių redagavimo, dirbo Laisvamanių etinės kultūros draugijoje.1927-1931 m. kelis kartus administracine tvarka kalintas (1927 m. rugsėjo mėn. kalintas Varnių (Telšių raj.) koncentracijos stovykloje). 1931-1940 m. Telšių apygardos ligonių kasų direktorius. 1940 m. birţelio-liepos mėn. Liaudies vyriausybės vidaus reikalų ministras. 1940-1946 m. LSSR Liaudies komisarų tarybos, 1946-1956 m. MT pirmininkas. 1957-1973 m. LSSR švietimo ministras.

Knygos Sąjunginio Respublikinio Lietuvos TSR Gynybos Liaudies komisariato ir Sąjunginio Respublikinio Lietuvos TSR Uţsienio Reikalų Liaudies Komisatiato įsteigimas : pranešimas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos III Sesijoje 1944 m. rugpiūčio mėn. 30 d.- [Kaunas], 1945.- 14 p. Didţiosios Spalio socialistinės revoliucijos trisdešimtmetis: Lietuvos TSR Ministrų tarybos pirmininko M. Gedvilo pranešimas iškilmingame posėdyje Vilniuje 1947 metų lapkričio mėn. 6 d.Vilnius: "Tiesos" l-kla, 1947.- 29 p.: portr. Lietuvių tauta kovoje uţ laimingą ateitį / A. Sniečkus, M. Gedvilas.- [Vilnius]: Valst. polit. lit. lkla, 1947.- 19 p. Didţiosios Spalio socialistinės revoliucijos 31 metinės: M. Gedvilo pranešimas Vilniaus m. Tarybos 1948 m. lapkričio mėn 6 d. iškilmingame posėdy.- Vilnius: Valst. polit. L-kla, 1948- 20 p. Nutarimas Nr. 122 dėl pasiruošimo pajamoms skirstyti Lietuvos TSR kolektyviniuose ūkiuose = Постановление No. 122 о подготовке к распределению доходов в колхозах Литовской ССР : 1948 m. spalio 22 d. / [Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirmininkas M. Gedvilas, Lietuvos KP (b) Centro Komiteto Sekretorius A. Sniečkus] ; Lietuvos TSR Ministrų Taryba ir Lietuvos KP(b) Centro Komitetas.- [Vilnius, 1948].- 8 p.- Gretut. tekstas rus. Tarybų Lietuva klestėjimo keliu.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1950.- 28 p. Lemiamas posūkis. 1940-1945 m.- Vilnius: Vaga, 1975.- 389 p., [25] iliustr. lap.

Birutė GEDVILIENĖ (g.1917) Dailininkė, kritikė. Gimė 1917 m. kovo 9 d. Kazanėje (Rusija).


67 1934 m. baigė Prienų “Ţiburio” gimnaziją, mokėsi Aukštesniojoje meno mokykloje Kaune. 1939-1944 m. Šiaulių berniukų ir mergaičių gimnazijų ir Telšių amatų mokyklos piešimo mokytoja, Ţemaičių teatro Telšiuose dekoratorė. 1943 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. į JAV. Sukūrė knygų iliustracijų (P. Orintaitės, J. Jankaus ir kt.), N. Mazelaitės knygų viršelių, lietuviškų atvirukų.

Knyga Tikrasis Keturakis ir jo raštai / paruošė Birutė Vilkutaitė-Gedvilienė.- Cleveland (Ohio): Keturakio dukros ir sūnūs, 1979.- 322, [1] p.: iliustr., portr. Tas pat.- Cleveland (Ohio): Keturakio dukros ir sūnūs, 1994.- XXXV, 322, [1] p.: iliustr., portr.

Pranas GENYS (1902-1952) Poetas, publicistas, muziejininkas. Gimė 1902 m. vasario 28 d. Kalnėnuose (Telšių raj.). Mirė 1952 m. liepos 26 d. Macikų lageryje (Šilutės raj.). Telšių pradinę mokyklą baigė 1915 m. 1918-1924 m. mokėsi Telšių „Saulės“ gimnazijoje. 19241926 m. mokytojavo Maţeikių ir Ukmergės gimnazijose, kartu studijavo Kauno universitete. 19261931 m. gyveno tėviškėje. Nuo 1931 m. gyveno Telšiuose. 1931 m. Telšiuose įsteigė kraštotyros draugiją “Alka”, o 1936 m. “Alkos” muziejų Telšiuose (iki 1945 m. buvo jo vedėjas). Redagavo laikraščius “Šatrija”, “Ţemaičių balsas”. Bendradarbiavo: „Vytyje“ (JAV), „Garse“, „Tėvynėje“, „Tėviškėje“, „Lietuvoje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Narūnas, Pega, Telšių Pliumpis, Telšių Pliumpius, Ventos Ašara, Ţemaitis, P. ir kt.

Knygos Dţiugo varpai: pirmi skambėjimai: [eilėraščiai].- Telšiai: Ţemaičių studentų korparacija „Samogitia“, 1929.- 64 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Ţemaičių kultūros d-ja, Telšių pavietas, 1992.- 102, p.: iliustr. Atnašavimai: lyrika.- [Kaunas]: Sakalas, 1935.- 80 p.: iliustr. Rūpintojėliai.- Telšiai: Ţemaičių ţemė, 1941.- 123, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Ţemaičių kultūros d-ja, Telšių pavietas, 1992.- 126, [1] p.: iliustr.

Stasys GENTVILAS (g.1918) Publicistas, poetas. Gimė 1918 balandţio 4 d. Šilėnuose (Klaipėdos raj.). Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Buvo išveţtas į Kareliją prie Belomoro kanalo statybos darbų. 1957 m. baigė Marijampolės gyvulininkystės technikumą. Dirbo Salantuose, Skuodo, Klaipėdos, Kretingos rajonuose, 1957-1966 m. Telšių rajone. 1960-1966 m. Telšių rajono “Lenino keliu” kolūkio pirmininkas. Nuo 1966 m. dirbo ir gyvena Radviliškio rajone, Baisogaloje. Rašo nuo 1952 m. Kūryba spausdinama respublikinėje ir rajoninėje spaudoje.


68 Knygos Skėmų kolūkio juodmargės / A. Venckus, P. Varanavičiutė, S. Gentvila.- Vilnius: Mokslas, 1979.- 52 p.: iliustr.- (Ţemės ūkio gamybos pirmūnų keliai). Kanauninkas Stanislovas Budvytis-Sibiro kalinys ir kankinys: gyvenimui ir veiklai Dievo ir Baţnyčios tarnyboje, minint 100-ąsias gimimo metines, atminti. - Švėkšna-Baisogala, 1995.-29 p.: iliustr. Laiko verpetuose: atsiminimai.- Vilnius: Kardas, 1998.- 253 p.: iliustr., [9] iliustr. lap. Laikas ir gyvenimas: straipsnių rinkinys 1952-1987 m. - Radviliškis: UAB „Litera“, 1999.- 141, [1] p. Tu mano ţeme, Lietuva: straipsnių rinkinys 1988-1999 m. - Radviliškis: UAB „Litera“, 1999.325, [1] p.: iliustr. Giminių knyga: publicistika.- Jonava: Jonava, 2002.- 203, [1] p.: iliustr., portr. Ant gyvenimo metų slenksčio: eiliavimai.- Jonava: Jonava, 2003.- 75, [1] p.: iliustr. Kunigas Dievo ir ţmonių tarnyboje: dokumentinė apybraiţa: apie kunigą Joną Kučingį.- Jonava: Jonava, 2003.- 223, [1] p.: iliustr. Prie Belomoro: kančių ir vilties istorija.- Jonava: Jonava, 2004.- 219, [1] p.: iliustr. Keliai, kurie nesibaigia: publicistika, eilėraščiai, straipsniai apie autorių.- Jonava: Jonava, 2006.223, [1] p.: iliustr., portr. Praeję ne veltui dešimtmečiai: publicistika.- Jonava: Jonava, 2008.- 242, [1] p.: iliustr. Be praeities nėra ateities: publicistika, eilėraščiai.- Jonava: Dobilas, 2009.- 147, [1] p.

Juozapas Arnulfas GIEDRAITIS (1754-1838) Vertėjas, lietuvių literatūros rėmėjas ir skatintojas, kunigas. Gimė 1754 m. birţelio 24 d. Kamaraučiznoje (Molėtų raj.). Mirė 1838 m. liepos 17 d. Alsėdţiuose (Plungės raj.), palaidotas Varniuose (Telšių raj.). Studijavo Kilmingųjų kolegijoje Vilniuje. 1775-1781 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Įšventintas kunigu išvyko studijų į Romą, keliavo po Italiją, gyveno Paryţiuje. 1785 m. grįţęs į Lietuvą, 1802-1831 m. gyveno Varniuose. 1802 m. paskirtas Ţemaičių vyskupu. Rūpinosi parapinėmis mokyklomis, lietuvių kalbos ugdymu, „Naujo įstatymo Jėzaus Christaus“ (1816 m.) išvertimu į lietuvių kalbą ir išleidimu. Yra ţinoma, kad buvo surinkęs nemaţai medţiagos apie ţemaičių kalbą ir ją aprašęs, tačiau šis darbas neišliko. Bendravo ir korespondavo su lietuvių rašytojais, ypač D. Poška, juos rėmė ir akino, pats jų buvo laikomas lietuvių literatūros mecenatu. 19 a. 1 dešimtmetyje išvertė italų poezijos (T. Tasso dramos „Aminta“ prologą, išleistą 1965 m.), dar išvertė iš lenkų kalbos vyskupo A. B. Klongevičiaus parengtą trumpą katekizmą apie pavaldinių pagarbą carui (1832).

Vertimai Naujas istatimas Jezaus Christaus wieszpaties musu, lietuwiszku leţuwiu iszgulditas per Juozapa Arnulpa kunigaykszti Giedraiti Wiskupa ziemayciu ţenklinika S. Stanislovo.- Wilnius: iszpaustas pas kunigus Missionorius, 1816.- [20], 389 p. Tas pat.- Wilniuje: iszpaustas pas kunigus Missionorius, 1816.- [20], 389 p. Tas pat.- Šenandoras: Ţvaigţdės sp., 1906.- 494 p. [Atsišaukimas prieš 1831 m. sukilimą].- [Peterburgas, 1831 IV 06].- Aprašyta pagal šaltinius.


69 Евангелiесъ антъ неделiосъ денунъ ир китунъ швенчю, курiосъ ира скайтомосъ бажницiосе швентосе паръ иштусусъ метусъ, пагалъ Рима иредима / летувишкай парашитасъ [Pagal J. A. Giedraičio vertimą rusų raidėmis perrašė L. Ivinskis].- Вильнюй: спаустувенъ Р. М. Рома, 1865.- 161 p., [1] iliustr. lap.

Merkelis GIEDRAITIS (apie 1536-1609) Lietuvių raštijos rėmėjas, kunigas. Gimė apie 1536 m. Mirė 1609 m. balandţio 6 d. Alsėdţiuose (Plungės raj.), palaidotas Varniuose (Telšių raj.) Studijavo Karaliaučiaus, Wittenbergo, Tübiningeno, Leipzigo universitetuose. 1571 m. įšventintas kunigu, nuo 1576 m. Ţemaičių vyskupas. Kontrreformacijos veikėjas. Rūpinosi katalikybės stiprinimu, ţmonių švietimu, lietuvių kalbos baţnyčiose vartojimu ir ją mokančių kunigų rengimu. Inicijavo pirmųjų lietuviškų knygų LDK pasirodymą. Skatino M. Daukšos literatūrinius darbus, savo lėšomis išleido jo išverstą J. Wujeko maţąją postilę (“Postilla katholicka”, 1599) ir tikriausiai J. Ledesmos katekizmo vertimą (“Katekizmas, arba mokslas kiekvienam krikščioniui privalus”, 1595). LDK istoriją rašantį Motiejų Strijkovskį paskyrė kanauninku.

Simanas Mykolas GIEDRAITIS ( 1764-1844) Ţemaičių vyskupijos sufraganas. Gimė spalio 30 d. Vilkijoje (Kauno raj.). Mirė 1844 m. rugpjūčio 7 d. Alsėdţiuose (Plungės raj.), palaidotas Varniuose (Telšių raj.). Mokėsi Kauno akademinėje mokykloje, kurią baigęs 1783 m. įstojo į Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. 1789 m. buvo ir Lietuvos Vyriausiojo tribunolo nariu. 1795-1838 m. buvo Šiluvos infulatas.1808-1815 m. Ţemaičių vyskupijos atstovas Peterburgo katalikų dvasinėje kolegijoje. Nuo 1838 m. iki mirties generalinis vikaras ir Ţemaičių vyskupijos sufraganas.

Vertimas W panstwie jego cesarskiey mosci nayjasnieyszego Mikolaja I. Imperatora samowladzącego wszech Rossyją etc... “Kad pasykiai neszcziesliwy sumiszimaj yr buntay...” [atsišaukimai prieš 1831 m. sukilimą. Iš lenkų k. vertė S. M. Giedraitis?].- Peterburgas, 1831.- 4 p.- Lygiag. tekstas lietuvių k.

Albinas BALTRAMIEJŪNAS – GILBONIS (1905-1941) Poetas.


70 Gimė 1905 m. kovo 12 d. Gilbonyse (Panevėţio raj.). Mirė 1941 m. birţelio 25 d. Rainiuose (Telšių raj.). Studijavo Kauno kunigų seminarijoje, Vytauto Didţiojo Universitete Teologijos-filosofijos fakultete, tarnavo įstaigose Kretingoje. Bolševikų suimtas ir kalintas Telšiuose. Kartu su kitais kaliniais prasidėjus karui nuţudytas Rainių (Telšių raj.) miškelyje.

Knygos Iš liepsnojančios krūtinės: [eilėraščiai] / Gilbonis.- Panevėţys: Baltramiejūnai, 1929.- 56 p. Sirenos skerdţia naktį: [eilėraščiai] / Gilbonis.- [Kaunas]: B. l., 1935.- 64 p. Olimpo ţiedai: [eilėraščiai] / Gilbonis.- Kretinga: aut. leid., 1939.- 64 p. Aiškūs ţodţiai: [eilėraščiai] / Gilbonis.- Šiauliai: Mikas Stepas Daugėla, 1940.- 64 p.

Petras GINTALAS (1908-1971) Dramaturgas, poetas. Gimė 1908 m. sausio 30 d. Rubeţaičiuose (Telšių raj.). Mirė 1971 m. geguţės 5 d. Vilniuje. 1927 m. baigė Telšių „Saulės“ gimnaziją. 1927-1932 m. studijavo Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultete, lankė Valstybės teatro dramos studiją. 1931-1932 m. Kauno “Ţvaigţdiklio” teatro aktorius. 1934-1939 m. redagavo laikraštį “Darbininkų balsas” (Klaipėda). Bendradarbiavo antologijoje “Ţemaičiai” (1938). Prisidėjo prie Ţemaičių teatro Telšiuose įsteigimo (1941). 1940-1944 m. buvo Telšių „Kultūros ţidinio“ vadovas ir Telšių 2-osios vidurinės mokyklos mokytojas. 1944-1945 m. buvo Telšių apskrities vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus inspektorius ir laikraščio „Tarybų Ţemaitija“redakcijos atsakingasis sekretorius. Dirbo Klaipėdos laikraštyje („Raudonasis švyturys“), nuo 1951 m. kultūros įstaigose Vilniuje. Bendradarbiavo „Naujamyje ţodyje“, „Vytis“, „Mūsų rytojus“, „Pergalėje“, „Lietuvos pionieriuje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Pilypas Kanapė, Tadas Pempė ir kt.

Knygos Dinamo 1000 H. P.: 5 pav. pjesė.- Kaunas: Aut. leid., 1930.- 124, [4] p. Spalių 9-ji: keturių veiksmų vaidinimas.- Kaunas: Vilniui vaduoti s-ga, 1936.- 47, 16, [2] p., iliustr. lap. Dangaus svečias: 7 pav. gyvenimo parodija.- [Klaipėda]: B. l., 1936.- 127 p. Petras Gintalas: gyvenimas ir kūryba.- Vilnius – Telšiai: regioninių kultūrinių iniciatyvų centras, 2008.- 492 p.: iliustr.

Petras P. GINTALAS (1983-2002) Poetas. Gimė 1983 m. gruodţio 28 d. Telšiuose. Mirė 2002 m. rugpjūčio 16 d. Palangoje. 2002 m. baigė Telšių Ţemaitės gimnaziją, įstojo į Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetą informacijos specialybę.


71

Knyga Einu namo: [eilėraščiai, proza].- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2007].- 142, [1] p.: iliustr.

Jonas Krizostomas GINTILA (1788-1857) Religinių raštų rengėjas, bibliofilas, kunigas. Gimė 1788 m. lapkričio 14 d. Gelindėnuose (Plungės raj.). Mirė 1857 m. rugpjūčio 6 d. Alsėdţiuose (Plungės raj.). Mokėsi Kalvarijoje, paskui Telšių mokykloje, Kraslavos ir Vilniaus kunigų seminarijoje. 18071808 m. studijavo hebrajų kalbą. 1813 m. buvo teologijos mokytoju Eţeraičiuose. 1813-1815 m. studijavo Vilniaus universitete. 1816-1821 m. Vilniaus kunigų seminarijos prefektas, 1817-1822 m. universiteto profesorius. 1822-1828 m. gyveno Varniuose (Telšių raj.).1828-1835 m. buvo Kartenos klebonu. 1828-1844 m. Ţemaičių vyskupijos atstovas Dvasinėje kitatikių reikalų kolegijoje Peterburge. Nuo 1850 m. gyveno Alsėdţiuose. Bendravo ir korespondavo su Daukantu ir M. Valančiumi. Bandė įvesti Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje dėstymą ţemaičių kalba. Rankraščiu paliko: „Mokslas Krikszezioniszkas ţemaitiszkaj parszytas [hebrajų raidėmis] kartu su ţydišku Sepher hatinuch oder christliche Ler roimissehe. Katolische Kireh… von Bellurmin ibersetz mit Anhang in lituuisehe Sprach von Priester Johan Chrisostom Gintilla Alšad „1854 (1855) m.

Knyga Mokslas krikśczioniśkas zemajtiśkaj paraśitas = Christian Sciense Laid Out in Samogitian: Kunigo Jono Krizostomo Gintilos ţemaitiškas katekizmas hebrajų rašmenimis / [vertė R. Juknevičienė, O. Lempertaitė, A. Simonavičiūtė].- Vilnius: Lietuvių kalbų institutas, 2009.- 220 p.: faks.- Gretut. tekstas liet., angl.

Aleksas Stanislovas GIRDENIS (1937-2011) Kalbininkas. Gimė 1937 m. spalio 19 d. Tryškiuose (Telšių raj.). Mirė 2011 m. rugsėjo16 d. Vilniuje. Mokėsi Tirkšliuose, Maţeikiuose.1962 m. baigė Vilniaus universitetą, jame dėsto, nuo 1973 m. eksperimentinės fonetikos labarotorijos mokslinis vadovas, nuo 1984 m. ir filologijos fakulteto dekanas.1994-2001 m. Bendrosios kalbotyros katedros vedėjas. Nuo 1990 m. dėsto ir Vilniaus pedagoginiame universitete. Vadovėlių “Lietuvių kalba” VI (1973, 1983) ir V (1980) klasėms vienas autorių. Tęstinio leidinio „Kalbotyra“ redaktorius (nuo 1971 m.). Gedimino ordino Karininko kryţius (2002 m.).

Knygos


72

Lingvistinės pastabos apie neţinomą XIX a. pradţios rankraštį lietuvių kalba.- [Vilnius, 1965].[4] p.- Atsp. iš: Lietuvos TSR aukš m-klų mokslo darbai. Literatūra, T.8, 1965, p. 273-276. Lietuvių kalba: vadovėlis VI klasei / Bronius Dobrovolskis, Aleksas Girdenis, Liuda Kadţytė.Kaunas: Šviesa, 1973.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1974.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1975.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1976.- 174 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1979.- 208 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1981.- 208 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1983.- 208 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1985.- 206 p. Tas pat.- Kaunas: Švieas, 1987.- 205, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1988.- 270, [3] p. Fonologija: vadovėlis aukšt. m-klų liet. k. ir literatūros spec.- Vilnius: Mokslas, 1981.- 216 p. Lietuvių kalba: vadovėlis VII klasei / Bronius Dobrovolskis, Aleksas Girdenis. Kaunas: Šviesa, 1989.- 142 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1996.- 142 p. Lietuvių kalba: vadovėlis VI klasei / Leonas Gedvilas, Aleksas Girdenis, Liuda Kadţytė.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 270, [3] p. Lietuvių kalba: vadovėlis 7 klasei / Bronius Dobrovolskis, Aleksas Girdenis.- Kaunas: Šviesa, 1991.-142 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 142 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1994.- 142 p. Lietuvių kalba: vadovėlis 6 kl. / Leonas Gedvilas, Aleksas Girdenis, Liuda Kadţytė.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 270, [19] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1994.- 271, [20] p.: iliustr. Teoriniai fonologijos pagrindai.- Vilnius: P. Kalibato indiv. įm. “Petro ofsetas”, 1995.- 334 p. Tas pat, antr.: Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai = Theoretische Grundlangen litauischen Phonologie.- 2 - asis patais. ir papild. leid.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.- 387, [1] p. Taip šneka tirkšliškiai: šiaurės ţemaičių, telšiškių, tarmės tekstai su komentarais.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-la, 1996.- 332 p.- (Kalbos ugdymo programa). 1759 metų „Ziwato“ indeksas / Aleksas Girdenis, Danutė Girdenienė.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1997.- 462, [2] p.- (Kalbos ugdymo programa). Ţemaičių rašyba / Aleksas, Girdenis, Juozas, Pabrėţa.- Vilnius-Šiauliai: ţemaičių kultūros d-jos red., 1998.- 80 p. Kalbotyros darbaiStudies in lingvistics: [straipsniai, studijos, esė, recenzijos].- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2000- 2001. - (Kalbos ugdymo programa). T.1: 1962-1974.- 2000.- 418, [2] p.: iliustr. T.2: 1975-1987.- 2000.- 414, [2] p.: iliustr. T.3: 1988-2000.- 2001.- 475, [1] p. Ţemaičių dzūkai: tekstai su komentarais. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2008.486, [2] p.: lent. Purpuros vokalizmas.- Vilnius: Lietuvių kalbos inst., 2008.- [36] p.: faks. Purpura iszganima mukos Iezusa / pagal rankraštį parengė ir teksto mokslinį tyrimą parašė Aleksas Girdenis.- Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2009.- 392, [1] p.: faks. Bendrinės lietuvių kalbos statistinė struktūra: fonologijos dalykai: monografija / Aleksas Girdenis, Vida Karosienė.- Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2010.- 179, [1] p.


73

Algirdas GIRININKAS (g.1949) Archeologas, akmens amţiaus ţinovas. Gimė 1949 m. rugsėjo 23 d. Telšiuose. 1967 m. baigė Telšių 3-ąją vidurinę mokyklą. 1972 m. baigė istoriją Vilniaus universitete. 1972– 1974 m. dirbo Trakų istorijos muziejuje, 1974–1992 m. Istorijos institute, 1992–1998 m. Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro (nuo 1995 m. Kultūros paveldo centras) Archeologijos sektoriaus vadovas, nuo 1998 m. dirba Istorijos institute, nuo 1999 m. Archeologijos skyriaus vedėjas. Dirba Klaipėdos universitete. Knygos

Lietuvos archeologija.- Vilnius: Mokslas, 1979- . [T.]7.- Kretuonas = Крятоунас; Vidurinis ir vėlyvasis neolitas = Средний и поздний неолит: monografija.- [Vilnius], 1990.- [4], 110, [2] p. : iliustr., ţml. Baltų kultūros ištakos (pagal Narvos kultūros tyrimų duomenis): humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties habil. daktaro disertacijos tezės.- Vilnius: [Lietuvos informacijos institutas], 1994.37, [1] p. Osteoarcheologija Lietuvoje: vidurinysis ir vėlyvasis holocenas / L. Daugnora, A. Girininkas.Vilnius: Savastis, 1996.- 198 p.: iliustr., graf., lent. Lietuvos priešistorė: materialinės ir dvasinės kultūros raida, genčių formavimasis / Algirdas Girininkas, Olijardas Lukoševičius.- Vilnius: Agora, 1997.- 191, [1] p. : iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Baltų kultūros ištakos (pagal Narvos kultūros tyrimų duomenis): habilitacinis darbas: humanitariniai mokslai, 05H istorija.- Vilnius: LII l-kla, 1998.- 51, [1] p. Rytų Pabaltijo bendruomenių gyvensena XI – II tūkst. Prieš Kr. / Linas Daugnora, Algirdas Girininkas.- Kaunas: Lietuvos veterinarijos akademija, 2004.- 303, [1] p.: iliustr., ţml. Lietuvos archeologija.- Vilnius : Versus aureus, [2009].- .- 4 t. T.1: Akmens amţius.- [2009].- 327, [1] p. : iliustr., ţml. Baltų kultūros ištakos. – Vilnius: Savastis, 1994.- . [D.]2: monografija.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto l-kla, 2011.- 284, [1] p .: iliustr, ţml.

Petras GOMALIAUSKAS (Gomalevskis) (1820-1868) Prozininkas, kunigas. Gimė 1820 m. gruodţio 9 d. Paliepkalnyje (Šilalės raj.). Mirė 1868 m. rugpjūčio 15 d. Saločiuose (Pasvalio raj.). Kur pradėjo eiti mokslą, neţinoma. 1844 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. Kunigavo Vainute (iki 1851 m.), Ilūkstėje, Lauko Sodoje (Telšių raj., nuo 1854 m.), Brunavoje (1861-1868 m.). 1868 m. pavasarį paskirtas Saločių klebonu. Pavardės forma Gomalevskis.

Knygos


74 Aplankimas seniuka diel brolu ţemajcziu ir lietuviu par kunega Gomalewski kamendoriu bazniczes Iluksztas apraszitas ir ing spaustuwe paduotas.- Dunaburge [Daugpilis]: Spaustuwiej M. B. Neumana, 1853.- 127 p. Aplankymas seniuko išsp. knygoje “Lietuvių didaktinė proza”.- Vilnius: Vaga ,1982.- 167- 220 p.- (Lituanistinė biblioteka; 21).

Aleksandras Mikalojus GORAINIS (1685-1735) Ţemaičių vyskupas. Gimė 1685 m. Mirė 1735 m. gruodţio 7 d. Tilţėje (dabartinis Sovetskas, Rusijos respublika). Prieš atvykdamas dirbti į Varnius ėjo Smolensko vyskupo pareigas. Ţemaičiuose jis buvo rūpestingas vyskupas, įkurdino Varniuose (Telšių raj.), prie katedros, kanauninkus, pastatė keletą baţnyčių. Vėliau iš Ţemaitijos persikėlė gyventi į Tilţę ir iš čia toliau valdė vyskupiją, iki pat savo mirties. Pavardės forma Horainas.

Knyga Knyga Juzapa Š. apey wisokes Broctwas...- Vilnius, apie 1732-1734.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Vilnius, apie 1740.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Vilnius, 1749.- Aprašyta pagal šaltinius.

Alfonas GRAUSLYS (1902-1988)

Kunigas. Gimė 1902 m. balandţio 16 d. Telšiuose. Mirė 1988 m. rugsėjo 14 Toronte (Kanada). Mokėsi Telšių “Saulės” gimnazijoe, 1920-1925 m. Kauno kunigų seminarijoe, Vytauto Didţiojo universitete. 1944 m. emigravo iš Lietuvos. Gyveno Argentinoje, nuo 1950 JAV. Kunigavo Čikagoje, bendradarbiavo katalikų spaudoje: “Tiesos kelyje”, “Naujoje Romuvoje”, “Laike”, “Laiškuose lietuviams” ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Ieškau tavo veido: rodyklės ieškojimo keliuose.- [Chicago (Ill.)]: Lietuviškos knygos klubas, 1971.- 296 p. Tas pat.- Antr.: Jieškau tavo veido : dvasinio ugdymosi įtaigos.- Toronto: Prisikėlimo par., 1983.360 p.


75 Tas pat.- Vilnius: Katalikų pasaulio l-kla, 1994.- 262, [7] p.- (Gyvoji dvasia; Kn.4). Šviesa tamsoje.- [Putnam (Conn.)]: Krikščionis gyvenime, 1974.- 455 p.: iliustr.- (Krikščionis gyvenime; Nr.11).

Alfonsas GRICIUS (g.1924) Poetas. Gimė 1924 m. birţelio 1 d. Paeţeryje (Telšių raj.). 1941 m. baigė Telšių gimnaziją, l941-1943 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių literatūrą. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Frankfurto prie Maino universite studijavo filosofiją.1949 m. emigravo į Australiją, 1959 m. į JAV. Knygos Ţemė ir ţmogus: sonetai.- Würzburg: Ţalgiris, 1947.- 55 p. Tropikų elegijos: lyrika.- Adelaide: „Australijos lietuvis“, 1953.- 61, [2] p.:iliustr. Paţadinti sfinksai: lyrika.- Los Angeles: Lietuvių dienos, 1961.- 47, [1] p.

Laurynas GRIKŠA (1774-1844) Poetas, kunigas. Gimė apie 1774 m. Ţemaitijoje. Mirė 1844 m. vasario 23 d. Ţarėnuose (Telšių raj.). 1801 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, nuo 1808 m. Uţvenčio klebonas, nuo 1814 m. iki mirties Ţarėnų altaristas. Rašė eilėraščius, kurių vieną S. Daukantas įdėjo į savo “Daines Ţemaičių” (1846).

Almis GRYBAUSKAS (g.1947) Poetas, vertėjas. Gimė 1947 m. kovo 1 d. Gilūšyje (Kaišiodarių raj.). Mokėsi Ţarėnų (Telšių raj.) vidurinėje mokykloje. 1972 m. baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą, dirbo mokytoju Klaipėdoje, vėliau laikraščių ir ţurnalų redakcijose („Mokslas ir gyvenimas“, „Kinas“ ir kt). 1993 m. vadovavo lietuvių kultūros seminarui Prahos universitete, 1998 m. T. Masaryko universitete Brno. 2002-2003 m. vadovavo čekų kalbų seminarui VDU.

Knygos Spalvoti nuotaikų ţibintai.- Vilnius: Vaga, 1976.- 58 p.- (Pirmoji knyga). Bandymai apkabinti: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1978.- 108, [2] p. Atklydimai: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1983.- 61 p.: iliustr. Mugė: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1988.- 142, [1] p.: iliustr. Apţvalgos spiralė: poezija 1975- 1987.- Vilnius: Homo liber, [2006].-237, [2] p.: iliustr.


76 Ţuvys: eilėraščiai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.- 78 p. Persimainymai, vaidinimai ir kiti tekstai iš laikų, kai skaityti buvo įdomiau nei gyventi: [novelės ir pjesės]. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.- 94, [2] p.: iliustr.

Vertimai Voronka P. Snieguolės.- Vilnius: Vaga, 1982.- 14 p.: iliustr. Ciger-Hronskis J. Drąsusis zuikutis: [pasaka].- Vilnius: Vaga, 1983.- 77 p.: iliustr. Čtvrtekas V. Veţėjo Šeitročeko keliai.- Vilnius: Vaga, 1983.- 136 p.: iliustr. Valekas M. Nerimas: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1983.- 67, [3] p.: iliustr. Mrazkova D. Neverk, musmiryte: [pasakos].- Vilnius: Vyturys, 1986.- 65, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 2005.- 8, [1] p., įsk. virš.: iliustr.- (Pradinuko biblioteka). Danielas M. Gyvenimas ir mirtis pasaulio viršūnėse.- Vilnius: Vyturys, 1987.- 204, [2] p., [16] p.: iliustr. lap.: iliustr.- (Horizontai). Rufus M. Niekeno ţemėje: eilėraščiai.- Vilnius: Vaga, 1987.- 119, [1] p.: iliustr. Kundera M. Nepakeliama būties lengvybė: romanas.- Vilnius: Amţius, 1993.- 189, [1] p.(Amor). Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2005.- 290, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2010.- 290, [2] p. Macourek M. Du šimtai senelių: pasakos.- Vilnius: Vyturys, 1994.- 141, [2] p.: iliustr. Havel. V. Kas ţmogaus galioje : [meninė publicistika].- Vilnius: Vaga, 1994.- 190, [2] p. Tas pat.- Vinius: Vaga, 1995.- 192 p. Millosz C. Pavergtas protas.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.- 299, [2] p.(Atviros Lietuvos knyga. ALK). Tas pat.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.- 260, [2] p.Millosz C. Ulro ţemė.- Vilnius: Baltos lankos, [1996].- 256 p.- (Atviros Lietuvos knyga. ALK). Havel V. Vilties erdvės: [Čekijos Respublikos prezidento Vaclavo Havelo kalbų ir straipsnių rinkinys]. - Vilnius: Lietuvos ir Čekijos d-ja, 1997.- 72, [7] p.: iliustr. Kundera M. Nemirtingumas: romanas.- Vilnius: Tyto alba, 1997.- 336 p.- (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2003.- 378, [4] p. Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasauliniame kare.- Vilnius: Tyto alba, 2000.- 521, [5] p.: iliustr.- (Klasika). Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2006.- 521, [5] p. : iliustr.- (Klasika). Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2007.- 521, [5] p. : iliustr.- (Klasika). Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2010.- 718, [5] p : iliustr.- (Skaitomiausių knygų fondas). Kundera M. Atsisveikinimo valsas: romanas.- Vilnius: Tyto alba, 2001.- 239, [2] p.- (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). Kundera M. Juokingos meilės: [apsakymai].- Vilnius: Tyto alba, 2001.- 207, [2] p.- (Garsiausios XX a. pabaigos knygos) Kundera M. Pokštas: romanas.- Vilnius: Tyto alba, 2002.- 365, [1] p.- (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). Millosz C. Pameistrys= Czeladnik: [poema].- Vilnius: UAB “Baltų lankų” leidyba, [2002].- 47, [1] p.- Gretut. tekstas liet. lenk. Patočka J. Eretiški esė apie istorijos filosofiją.- Vilnius: Regnum fondas, [2002].- 162, [1] p. Ouřednik P. Europeana: trumpa dvidešimto amţiaus istorija.- Vilnius: UAB „Apostrofa“, 2004.110 p. Meyrink G. Golemas: romanas.- Vilnius: Tyto alba, 2005.- 254, [2] p.- (Klasika). Ourednik P. Europeana: trumpa dvidešimto amţiaus istorija.- Vilnius: UAB "Apostrofa", 2004.110 p.


77 Fuks L. Lavonų degintojas: romanas.- Vilnius: Tyto alba, 2007.- 166, [1] p.

Juozas GRUBLIAUSKAS (1918-1984) Kunigas. Gimė 1918 m. geguţės 23 d. Aukštelkuose (Raseinių raj.). Mirė 1984 m. spalio 19 d. Šilutėje, palaidotas Telšiuose. Baigė Telšių kunigų seminariją, nuo 1942 m dirbo Telšiuose katedros vikaru, Telšių mokytojų seminarijoje kapelionu, dėstė Telšių kunigų seminarijoje. Parašė 10 religinio turinio veikalų. Uţ disertaciją “Ţmonijos amţius” jam suteiktas teologijos mokslų daktaro laipsnis. 1950-1956 m. po teismo kalėjo lageriuose. Grįţęs klebonavo Telšių (1956-1962 m.), Skaudvilės, Šilutės parapijose. Knygos Ugnies ţenklai: laiškai sutvirtinamiesiems / pagal prel. J. Moerzingerį parašė J. Grubliauskas.Telšiai: “Ţemaičių prietelius”, 1940.- 77 p.: iliustr. Anapus materijos.- Vilnius: Lituanus, 1989.- 147, [2] p.: portr.

Evelina GUŢAUSKYTĖ (g.1975) Vertėja, filosofijos daktarė. Gimė 1975 m. liepos 31 d. Nevarėnuose (Telšių raj.). Mokėsi Nevarėnų, Vilniaus mokyklose, studijavo JAV. Lotynų Amerikos literatūros ir ispanų kalbos profesorė Wellesley universitete, JAV. Verčia iš ispanų, anglų kalbos.

Vertimai Hemingvėjus E. Pavojinga vasara: dokumentinė apysaka.- Vilnius: Gamta, 1993.- 134, [1] p. Heilis A. Viešbutis: romanas; iš anglų k. vertė E. Guţauskytė, T. Baranovas.- Vilnius: Gamta, 1994.- 430 p. Avellanda G. Sabas: romanas / Gertrudis Gómez de Avellanda.- Vilnius: Alma littera, 1998.188 p.- (Jausmų romanas). Allende A. Dvasių namai: romanas.- Vilnius: Alma littera, 2000.- 407, [1] p.- (XX amţiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2001.- 401, [1] p.- (XX amţiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2002.- 407, [1] p.- (XX amţiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2003.- 407, [1] p.- (XX amţiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2004.- 407, [1] p.- (XX amţiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2005.- 407, [1] p.- (XX amţiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2006.- 407, [1] p.- (XX amţiaus aukso fondas). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2007.- 406, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2008.- 406, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2009.- 421, [1] p. Perez - Reverte A.Flamandų meistro paveikslas: romanas.- Vilnius: Alma littera, 2001.- 357, [1] p.- (Sfinksas).


78 Stevenson R. L. Nepaprasta daktaro Dţekilo ir misterio Haido istorija: [apysaka].- Vilnius: Homo liber, 2002.- 108, [1] p.

Mikalojus A. IGNOTAS (apie 1870-1934) Knygnešys, spaudos darbuotojas. Gimė apie 1870 m. Luokėje (Telšių raj.). Mirė 1934 m. Ošen Geitse (JAV). 1888 m. Varniuose pramoko knygrišio amato. Nuo 1889 m. gyveno Luokėje (Telšių raj.). 1892 m. knygų gabenimą suimtas ir perduotas nuolatinei policijos prieţiūrai. Vengdamas tremties į Sibirą, 1893 m. pabėgo į JAV. Apsigyveno Filadelfijoje. Įsigijo spaustuvėlę, vertėsi knygų prekyba. Apie 1930 m. išsikėlė į Ošen Geitsą. Bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje. Slapyvardis M. A. I.

Knygos

Lengvas mokslas / paraszie M. A. I.- Philadelpia, PA.: kasztu ir savo spaustuvej Mikalojaus A. Ignoto, 1907.- 10 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Pasimokinimas isz lietuviszkai ant angliszkos kalbos / sutaise M. A. Ignotas.- Philadelpia, PA.: turtu ir spauda Mikolajaus A. Ignoto, 1908. D.1.- 1908.- 73 p.

Jonas ILSKIS (1907- 1985)

Memuaristas, kunigas. Gimė 1907 m. balandţio 18 d. Medsėdţiuose (Skuodo raj.). Mirė 1985 m. spalio 6 d. Viekšniuose (Akmenės raj.). Mokėsi Ylakių mokykloje, Telšių M. Valančiaus gimnazijoje, 1927-1934 m. Telšių kunigų seminarijoje. 1949-1956 m. kalintas Sibire. Kunigavo Tauragėje, Palangoje, Skuode, Švėkšnoje, Viekšniuose, Akmenėje, Ylakiuose.

Knyga

Mano gyvenimo takelis=Curriculum vitae: kunigo Jono Ilskio prisiminimai.- Vilnius-Telšiai: [Ţemaičių kultūros d-jos redakcija], 1998.- 243 p.: iliustr.


79

Pranas IMSRYS ţr. Pranas IMSRYS – BASTYS Dorotėja INKĖNAITĖ (1908-1975) Religinio švietimo magistrė, vertėja. Gimė 1908 m. Mirė 1975 m. Latvijoje. Baigė Kauno universitetą, gilino anglų kalbos studijas Didţiojoje Britanijoje, Švedijoje. Babtistų pamokslininkė. 1935-1940 m. dirbo Telšių M. Valančiaus gimnazijoje, mokytoja. Dirbo Vilniaus pedagoginiame universitete, Skuodo mokykloje. Vertimai Kroninas A. Ţvaigţdės ţiūri ţemyn: [romanas].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1958. [T.]1.- 431, [1] p. [T.]2.- 455, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1972. [D.]1.- 319 p. [D.]2.- 333 p. Kepurininko pilis: [romanas].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1960.- 723 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. leid. centras, 1993.- 538, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Margi raštai, 1999.- 618, [3] p. Greimas B. Laimės paslaptis.- Šiauliai: Jona, 1995.- 138, [3] p.

Aldona IVAŠKEVIČIŪTĖ ţr. Aldona IVAŠKEVIČIŪTĖ - BLAŢIENĖ Zenonas IVINSKIS (1908-1971) Istorikas. Gimė 1908 m. geguţės 25 d. Kaušėnuose (Plungės raj.). Mirė 1971 m. gruodţio 24 d. Bonoje (Vokietija). 1925 m. baigė Telšių „Saulės“ gimnaziją, 1929 m. Kauno universitetą. 1929-1932 m. tobulinosi Miuncheno ir Berlyno universitetuose. Istorijos daktaras (1932) m. 1933-1940 m. dėstė Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949-1963 m. gyveno Romoje, 1963-1971 m. dėstė Bonos universitete. Gyvendamas Romoje, Vatikane toliau rinko medţiagą Lietuvos istorijai, buvo „Lietuvių enciklopedijos” Istorijos skyriaus redaktorius. Bedradarbiavo: „Sargyba“, „XX amţius“ , „Ţidinys“, „Naujoji Romuva“, „Mūsų ţinynas“, „Vairas“, „Aidai“, „Ţiburiai“, , „Tėviškės garsas“, „Draugas“, „Darbininkas“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardis: Z. I.

Knygos


80 Vytautas Didysis istorinėje literatūroje.- [Kaunas]: B. l., [1930].-189-212 p.- Atsp. iš “Athenaeum”,1930, t.1, Nr.2. Vytauto Didţiojo darbai katalikų baţnyčiai Lietuvoje / parašė Z. I.- Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1930.- [1], 26], [2] p., įsk. virš. Lietuvos istorija romantizmo metu ir dabar.- [Kaunas]: B. l., 1931.- 22 p.- Atsp. iš kn. “LKMA suvaţiavimo darbai, 1939”, 1940. Krikščioniškosios Vakarų Europos santykiai su pagoniškąja Lietuva / dr. Zenonas Ivinskis.Kaunas: B. l., 1933.- 12 p.- Atsp. iš „Atheenacum“, 1933, t.4. Lietuvių ir prūsų prekybiniai santykiai pirmoje 16- tojo amţiaus pusėje: (iš Lietuvos prekybos istorijos 16- tame šimt.) / dr. Zenonas Ivinskis.- Kaunas: B. l., 1933.- [1], 16 p., įsk. virš.- Atsp. iš “Ţidinio”, 1933, nr.8-9. Lietuvos valstiečių luomo susiformavimas ir raida: įnašai valstiečių luomo 14- tojo ir 15- tojo šimtm. socijal. bei ekon. santykiams paţinti / dr. Zenonas Ivinskis.- Kaunas: B. l., 1933.- 20 p.- Atsp. iš “ Athenaeum”, 1933, nr.1. Motiejaus K. Liubauskio mokslo darbai Lietuvos istorijos srityje: ( Jo mirties proga, 1860-1933) / dr. Zenonas Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., 1933.- 8 p.- Atsp. iš “Ţidinio”, 1933, nr.8-9. Lietuvos prekyba su Prūsais.- Kaunas: VDU Teol[ogijos]-filosofijos fak., 1934. D.1.- Iki XVI a. pradţios: su dviem. ţml.- 208 p. Jogaila / Parašė J. Jakštas, dr. Z. Ivinskis, S. Suţiedėlis ir kt.- Kaunas: Švietimo m-jos knygų leidimo komis., 1935.- 334 p.- (Švietimo m-jos leidimo komis. leid.; Nr.450). Tas pat.- Kaunas: Delta, 1991.- 333 p. Jogaila: Jo santykiai su Kęstučiu ir Vytautu / dr. Z. Ivinskis.- Kaunas: B. l., 1935.- 37 p.- Atsp. iš kn. “Jogaila”, 1935. Jogaila valstybininkas ir ţmogus / dr. Z. Ivinskis.- Kaunas: B. l., 1935.- 22 p. Eilėtoji Livonijos kronika ir jos autentiškumas.- [Kaunas]: B. l., [1936].- 289-302 p.- Atsp. iš “Ţidinio”, 1936, nr.10. Kovos bruoţai dėl Ţemaičių ir jų sienų.- Kaunas: B. l., 1936- 64 p.- Atsp. iš “ Athenaeum”, 1935, t.6. Saulės-Šiaulių kautynės 1236 m. ir jų reikšmė.- Kaunas: Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo sk., 1936.- 50 p.- Atsp. iš “Karo archyvo”, 1936, t.7. Senosios Lietuvos vaidmuo Europos istorijoje / dr. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., 1936.- 505-516 p.- Atsp. iš „Ţidinio“, 1936, Nr.5-6. Daumantai. Dausprungas. David Lukošius / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., 1937.- 8 p.-Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1937, t.6, sąs.2. Deltuvos kunigaikščiai / dr. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1937].- 2 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1937, t.6, sąs.3. Kolupaila S., Ivinskis Z. Dysna / prof. S. Kulupaila ir doc. Z. Ivinskis.- Kaunas: B. l., 1937.- 6, [1] p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, t.3, sąs. 10. J. Dlugosz / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., 1937.- 3 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1937, t.6, sąs.9. Kolupaila S., Ivinskis Z. Dniepras / prof. S. Kolupaila ir doc. Zenonas Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1937].- 6, [1] p.: ilustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, t. 6, sąs 9. Dobė ir Dobelė / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1937].- 2 p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1937, t.6, sąs.9. Drieţų sąjunga / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., 1937.- 2 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1937, t.6, sąs.12. Durbės kautynės 1260 m. ir jų politinis vaidmuo: Ţemaičių karai su vokiečiais 1256-1270 m.Kaunas: Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo sk., 1937 (virš 1938).- 114 p.- Atsp. iš “Karo archyvo”, t.8; 1938, t.9. Pabaltijo istorijos problemos.- [1937].- 12 p.- Atsp. iš “Ţidinio”, 1937, nr.10.- Aprašyta pagal kn.: Suvaţiavimo darbai, 1939. III. Kaunas 1940.


81 Po kryţiaus ţenklu: Lietuvos krikšto 550 m. sukakčiai atminti.- [Kaunas]: B. l., [1937].- 15 p.Atsp. iš “Tiesos kelio”, 1937, nr.7-8. Druska / Jonas Acys-Acukas, Jonas Puzinas, Zenonas Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., 1938.- 4 p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, t. 7, sąs. 1. Drūja ir Druskininkai / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 3 p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs.1. Dubysa / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 4 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs.1. Durbės kautynės ir kiti / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 4 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs. 2. Dvasininkai / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 2 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs.3. Eiliuotinė Livonijos kronika / doc Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 3 p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs.5. Elbingas / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 2 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos‟, 1938, t.7, sąs.6. Enrikai ir Erdvilas / doc. Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 3, [1] p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs.8. Erlichausen ir kt. / doc. Z. Ivinskis.- Kaunas: B. l., [1938].-[2] p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t. 7, sąs.9. Krikščionybės kelias Lietuvon.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 273-311 p.- Atsp. iš “Tiesos kelio”, 1938, nr.5. Krikščionybė Lietuvoje: Praeitis. Dabartis. Ateitis / S. Yla, Z. Ivinskis, J. Stakauskas.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1938.- 263 p. Lietuvos padėtis 1917 metais ir vasario 16 d. akto genezė.- [Kaunas]: B. l., 1938.- 610-634 p.Atsp. iš “Ţidinio”, 1938, nr.5-6. Senovės lietuvių religijos bibliografija=Bibliographia de antigua religione lituanorum.- Kaunas: B.l., 1938.- [4], 156 p.- Atsp. iš “Soter”, 1935, Nr.2; 1936, Nr.1-2; 1937, Nr. 1-2. Gedimino pilis / doc Z. Ivinskis.- [Kaunas]: B. l., [1939].- 2 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1939, t.8, sąs.9. Didţiųjų Lietuvos kunigaikščių ekonominė politika savo dvaruose iki XVI amţiaus pusės.- Kaunas: Antano Smetonos lituanistikos inst. Lietuvos istorijos sk., 1940.- 28 p.- Atsp. iš “Lietuvos praeitis”, 1940, t.1. Trakų salos pilis: jos praeitis dabartinė būklė / Z. Ivinskis, J. Borovskis.- Kaunas: [Vytauto Didţiojo kultūros muziejus], 1941.- 110 p., [13] iliustr. lap., faks., ţml. Lietuvos baţnyčios keliu = Lithuania after seven hundred years of christianity: karaliaus Mindaugo krikšto 700 m. ir Lietuvos baţnyt. Provincijos 25 m. sukaktims paminėti.- Brooklyn: A. L. R. K. Kunigų vienybės leid., 1951.- 30 p.- Lygiagr. tekstas angl. Šv. Kazimieras 1458-1484.- New York: [Tėvų praanciškonų sp., Brooklyn N. Y], 1955.- 222 p., [36] iliustr. lap. Lietuvių ir Apaštalų sosto santykiai amţių bėgyje: (iki XVIII a. galo).- Roma: B. l., 1961.- 38 p.Atsp. iš “L.K.M. Akademijos suvaţiavimo darbų”, t.4, p.117-150). Lietuvos valstybingumo išplėtimas slavų erdvėje: Gediminaičių šešių dešimtmečių pastangos (iki 1408).- Chicago, Ill: B. l., 1962.- 20 p.- atsp. iš “Tautos praeities”, t.1., kn.4, p. 501-520. Lietuvos istorija naujųjų šaltinių ir pokarinių tyrinėjimų šviesoje.- Roma: B. l., 1964.- 76.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos suvaţiavimo darbų” t.5, p. 523-599, [1]. Pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas ir jo palikimas.- Roma: [LKMA], 1965.- [53]-116 p.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos metraščio”, t.1, p. 295-304. Politinis nepriklausomos Lietuvos gyvenimas: jo raida ir lūţiai / prof. Dr. Zenonas Ivinskis.[London]: „Šaltinis„, 1969.- 16 p., įsk. virš.-Atsp. iš „Šaltinio“ ţurnalo 1968 m. Nr.5, 6 ir 1969 m. 1-2, 3.


82 Prof. Pranas Dovydaitis apaštalautojas ir mokslininkas.- Nottingham: Šaltinis, 1970.- 20, [1] p.: iliustr.- Atsp. iš “Šaltinis, 1969, nr.6; 1970, nr. 1-5. Ţemaičių (Medininkų) vyskupijos įkūrimas (1417) ir jos reikšmė lietuvių tautai (1417-1467).Roma: LKMA, 1972.- 78 p.- Atsp. iš L.K.M. Akademijos “Suvaţiavimo darbų” t.8, p. 55-132. Rinktiniai raštai = Selected writings. 4 t.- Roma: Liet. katalikų MA, 1978-1989. [T.]1: Lietuvos istorija: iki Vytauto Didţiojo mirties.- 1978.-VII, 411 p., [1] ţml. lap. [T.]2: Istorinius šaltinius tyrinėjant; Lietuvos kraštas ir kaimynai; Senovės lietuvių tikėjimas ir kultūra.- 1986.- XIV, [2], 723 p. [T.]3. Lietuvių kovos su vokiečių riteriais XIII-XV amţ.- 1989.- XV, 586, [2] p. [T.]4. Krikščionybė Lietuvoje.- 1987.- XVI, 750 p., [1] portr. lap. Lietuvos istorija: iki Vytauto Didţiojo mirties.- Vilnius: Mokslas, 1991.- 428, [1] p.- (Lietuvos istoriografija). Lietuvos istorijos šaltiniai.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras, 1995.- 115 p.- (Acta Historica Universitatis Klaipedensis: 3).

Antanas JANIKAVIČIUS (apie 1791-1850) Vertėjas, kunigas. Gimė apie 1791 m. Ţemaitijoje. Mirė 1850 m. gruodţio 9 d. Tirkšliuose (Maţeikių raj). Mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Nuo 1820 m. kunigavo Ţemaitijoje. Išvertė geografijos vadovėlį, kurio rankraštis dingo.

Vertimas Mokslas krikszcionyszkas Dydesis diel iszsymokima jaunumenej Rima-Katalikiszko Bazniczio esantej ant prisakima wiresnibes. Lenkiszkaj paraszitas yr Wilnuje 1834 drukawotas o dabar ant Ţemajtyszkos kalbos par kuniga Antona Janikowicze klebona Platelu iszgulditas.- Wilniuje: J. Zavadzkio sp., 1845.- 335 p.

Janina JANKAUSKIENĖ (g.1962) Mokytoja, publicistė. Gimė 1962 m. gruodţio 16 d. Tučiuose (Telšių raj.). Mokėsi Tučių mokykloje, Klaipėdoje. Gyvena ir dirba Telšiuose. Kūryba spausdinta rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, „Gimtinėje“.

Knyga Pedagoginės akvarelės.- Kaunas: Kalendorius, 2007.- 207, [1] p.: iliustr., portr.

Lionginas JANKUS (1912-1968)

Kunigas, memuaristas.


83 Gimė 1912 m. sausio 27 d. Pagurmečiuose (Kėdainių raj.). Mirė 1968 m. vasario 4 d. Brooklyne (JAV). Mokėsi Šiluvos gimnazijoje. 1933 m. Kaune baigė aukštesniąją komercijos mokyklą, 1939 m. Telšių kunigų seminariją. Kunigavo Švėkšnoje, Skuode, Kretingoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur kunigavo Lichtenfelse, Mainfrankene, Hanau. 1950 m. apsigyveno JAV, kunigavo Kalifornijoje, Niujorke. 1959 m. iš Sibiro tremtinių gavo maldaknygės “Marija, gelbėk mus” rankraštį ir per kelerius metus išleido jį 9 kalbomis. Bendradarbiavo amerikiečių spaudoje.

Knyga Šiluva: kunigo L. Jankaus, buv. ministranto Šiluvoj prisiminimai.- Brooklyn: B. l., 1966.- 55, [1] p.: iliustr.

Juzefa JANUŠIENĖ (g.1937) Poetė, prozininkė. Gimė 1937 m. birţelio 26 d. Girgţdučiuose (Akmenės raj.). Baigė Klaipėdos buhalterinį technikumą, 1855 m. Vilniaus kultūros mokyklą. Gyveno Gedrimuose (Telšių raj.), dirbo Akmenės ir Telšių rajono ūkiuose ir bibliotekose. Gyvena Naujoje Akmenėje.

Knygos Ţydintis šerkšnas: [eilėraščiai].- 1991.- 63, [1] p. Atvirumo akimirka.- [B. l.].- 1993.- 61 p. Skersvėjai: [proza ir publicistika].- [B l.], 1995.- [28] p.: iliustr. Prakalbėk, gimtinės ąţuolėli.- Klaipėda: Eldija, 1999.- 126, [2] p.: iliustr. Svajonių laiškas: [vaizdeliai ir eilės].- [Kaunas]: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2004.- 32, [1] p., įsk. virš.: iliustr., portr.

Juozas JANUŠKEVIČIUS (1862-1960) Mokytojas, vertėjas. Gimė 1862 m. birţelio 14 d. Roponiuose (Linkuvos vsl. Šiaulių aps.). Mirė 1960 m. balandţio 21 d. JAV. Mokslą baigė Rygoje 1866 m. mokėsi Petrapilio universitete, 1906-1909 m. Breslau universitete. Dirbo 1911 m. Petrapilyje. 1918-1919 m. direktoriavo Telšių gimnazijoje, toliau dirbo 1919-1922 m. Panėvėţyje, Šiauliuose, 1923-1925 m. Kėdainiuose, 1925-1926 m. Vieveriuose, vėliau Raseiniuose, Kaune. Pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1949 m. gyveno JAV.

Vertimai


84 Šileris F. Marija Stuiart ir Mėsinos nuotaka: tragedijos / Friedrich Schiller; iš vok. k. vertė dr. J. Januškevičius.- Kaunas: Švietimo m-jos knygų leidimo Komis.,1935 [fakt. 1937].- [1] portr. lap., LII, 262 p.- (Švietimo m-jos Knygų leidimo komis. leid.; Nr.465). Bybas Š. V. Kilometras į jūros gelmes / V. Beebe; vertė dr. Juozas Januškevičius.- Kaunas: Spaudos fondas, 1940.- 154 p.: iliustr.

\

Anupras JASEVIČIUS (1805-1884) Poetas, kunigas. Gimė 1805 m. kovo 19 d. Ţostautuose (Kėdainių raj.). Mirė 1884 m. vasario 6 d. Ilūkstėje (Latvijos respublika). Mokėsi privačiai, vėliau Dotnuvos bernardinų mokykloje, 1831-1833 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Nuo 1833 m. kunigavo Vilkijoje, Ariogoloje. 1863 m. buvo ištremtas į Sibirą iš kurio grįţo 1884 m. Rankraščiais paliko įvairaus turinio eiliuotų kūrinių, dalį jų paskelbė Vaiţgantas (“Tėvynės sarge”, 1899-1900 m. ir savo Raštuose, 1929, t.11), dalis dingo. Poeziją eiliavo Lietuvoje ir tremtyje. Parašė memuarinę tremtinio išgyvenimų apybraiţą “Išginimas ir sugrįţimas” (Išp. “Mūsų senovėje”, 1937-1940 m.). Slapyvardţiai: Josvainiu Pesztukas, Ariogolos Kerdţius, Dėdelis Anupras, Nelaimingasis Diedelis, Ţemaitis A, Ţemaitis Anupras.

Kazimieras JASĖNAS (1867-1954) Kunigas, dailėtyrininkas. Gimė 1867 m. rugsėjo 18 d. Velţiuose (Kauno raj.). Mirė 1954 m. lapkričio 15 d. Liepojoje (Latvija). Mokėsi Mintaujos gimnazijoje ir Ţemaičių kunigų seminarijoje. 1890 m. įšventintas kunigu.1890-1892 m. vikaras Tryškiuose (Telšių raj.). 1892-1944 m. Mintaujos klebonas. 1930 m. monsinjoras, 1948 m. apaštališkais protonotaras. Mokytojavo Mintaujos ir Latvijos gimnazijose, dėstė Rygos universitete. Inicijavo baţnyčių statybą Tukume, Brunavoje, Mintaujoje. Rūpinosi katalikiška, švietėjiška veikla, platino draudţiamą lietuvių spaudą. Dalyvavo veikloje Lietuvių ir latvių vienybės draugijos, 1902-1944 m. pirmininkas, Latvijos lietuvių sąjungos, 1937-1944 m. pirminkas. Latvių kalba parašė ir išleido: "Jaunekliem par piemenų", "Dienestnieciem par piemenų", "Gots Dievą aukstiba", "Teiciet berni to kungu", "Grehku suhdzešanas Sakraments" ir "Jalgavas veca katolu baznica" , lenkų kalba "Z dzejov Kasciola w Inflantach i Kurlandyj“. Parašė pjesių , dramų, straipsnių, rašė lietuvių, latvių, lenkų kalbomis ţurnaluose „Akademike“, „Lietuvių laikraštyje“, „Lietuvos aide“, „Ţidinys“, „Vairas“, „Naujoji Romuva“, „Tautos momykloje„, "Lietuvių Balse", "Šaltiny"," Nedėldienio Skaitymuose", "Rygos Garse" „Vienybėje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Kazimir., Brun., Brunavietis, Brunatieris ir kt.


85 Knygos Patarėjas lietuviams katalikams svetur / parašė kun. Kaz. Jasėnas Mintaujos klebonas.- [Jelgava: K. Jasėnas], 1915.- 244 p.: iliustr. Visuotinė meno istorija: [3 t.] / kun. Kazimieras Jasėnas.- Mintauja: [Aut. leid.], 1923-1938. T.1: Architektūra: [8 sąs.]. Sąs.1.- Estetikos dėsniai. Architektūros reikalavimai. Klasik. stiliai.- [Ryga: K. Narkevičiaus sp.], 1923.- [1], 54, [4 iliustr.] p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.2.: Oriento statyba. Bazilikos, Bizantijos, rusų architektūra. Roman. ir got. stiliai.- [Ryga: K. Narkevičiaus sp.], 1924.- [1], 56-119 [1] p. įsk. virš., [6] iliustr. lap.: iliustr. Sąs.3: Renesanso architektūra.- [Ryga: K. Narkevičiaus sp.], 1924.- [1], 122-176, [2] p., įsk. virš., [2] iliustr.: lap.: iliustr. Sąs.4: Barokas.- 1925.- [1], 180-250 p., įsk. virš., [1] iliustr. lap.: iliustr. Sąs.5: Barokas. Lietuvos architektūra XVII ir XVIII šimtm.- 1926.- 251-318 p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.6: Rokoko ir klasikiškoji architektūra.- 1926.- 322-388 p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.7: Helenizmas, romantika ir naujasis laikmetis.- [Ryga: Kl. Narkevičiaus sp.], 1927.- [1], 390-460 p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.8: Modernizmas.- 1927.- [1], 461-572, [5] p., įsk. virš.: iliustr. T.2: Plastika ir tapyba: [8 sąs.]. Sas.1: Graikų vaizdyba.- [Riga: Valters ir Rapa AB sp.], 1928.- 72, [6 iliustr.] p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.2: Graikų vaizdyba.- 1928.- [1], 73-144 p., įsk. virš., [1] iliustr. lap.: iliustr. Sąs.3: Romėnų ir oriento vaizdyba.- 1929.- [1], 145-216 p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.4: Oriento ir pirmųjų krikščionių vaizdyba.- 1930.- [1], 217-288 p., įsk. virš., [2] iliustr. lap.: iliustr. Sąs.5: Rusijos, islamo ir viduramţių vaizdyba.- 1930.- [1], 289-360 p., įsk.virš., [4] iliustr. lap.: iliustr. Sąs.6: Viduramţių vaizdyba Vokietijoj, Italijoj, Ispanijoj, Anglijoj, Latvijoj ir Lietuvoj.- 1931.[1], 361-440 p., įsk. virš., [1] reprod. lap.: iliustr. Sąs.7: Lietuvos viduramţių atspindys naujųjų laikų tapyboj. Ankstyvasis renesansas Italijoj.- [Rigā: Valters un Rapa akc. sub.], 1931.- [1], 441-520 p., įsk. virš., [1] iliustr. lap.: iliustr. Sąs.8: Italijos renesansas klestėjimo metu.- [Ryga: Vitums sp.], 1931.- [1], 521-606 p., įsk. virš. T.3: Plastika ir tapyba: [8 sąs.]. Sąs.1: Didieji Renesanso meistrai: Raffaello, Corregio, Giorgone, Palma Vecchio, Tiziano, Tintoretto, Veronese.- [Rigā: F. Vitumo knygų sp. ir cinkografija], 1932.- [1], 72 p., įsk. virš., [2] reprod. lap. Sąs.2: Renesansas Vokietijoj, Lietuvoj, Latvijoj.- [Rigā: F. Vitumo sp. ir cinkogr.], 1933.- [1], 73-148, [2 iliustr.] p., įsk. virš.: iliustr. Sąs.3: Eklektikai. Murillo, Velazguez, Rubens, Van Dyck, Teniers, Rembrandt.- [Rigā: F. Vitumo sp. ir cinkogr.], 1934.- [1], 151-230 p., įsk. virš., [2] reprod. lap.: iliustr. Sąs.4: Holandų, prancūzų, anglų ir vokiečių vaizdyba XVII ir XVIII šimtm.- [Rigā: F. Vituma spiestume un cinkografija], 1935.- [1], 231-298 p., įsk. virš., [2] reprod. lap.: iliustr. Sąs.5: Lietuvos, Latvijos, ir Estijos menas XVII ir XVIII šimtm.- Jelgavā: Kazimira Jasenas izdevums, 1936.- [1], 299-369, [1] p., įsk. virš., [2] reprod. lap.: iliustr. Sąs.6: Vokiečių, prancūzų, anglų, belgų ir lietuvių tapyba klasicmo, helenizmo ir romantikos periode iki 1850.- Jelgavā: Kazimira Jasenas izdevums, 1937.- [1], 371-453, [1] p., įsk. virš., [2] reprod. lap.: iliustr. Sąs.7: XIX šimtm. antrosios pusės vaizdyba Prancūzijoj, Anglijoj, Lietuvoj ir Latvijoj.- Jelgavā: Kazimira Jasenas izdevums, 1937.- [1], 455-531, [1] įsk. virš., [1] reprod. lap.: iliustr. Sąs.8: Vokiečių vaizdyba XIX a. antroj pusėj. XX šimtm. vaizdyba. Primityvizmas, kubizmas, futurizmas ir neorealizmas. Pabaltijo vaizdyba XX šimtm.- Jelgavā: Kazimira Jasenas izdevums, 1938.- [4], 533-634 p., įsk. virš., [1] reprod. lap.: iliustr.


86 Visuotinė meno istorija: [3 t.] / kun. Kazimieras Jasėnas.- Mintauja: [Aut. leid.], 1923-1938. T.1: Architektūra.- 1923.- 572, [8 iliustr.] p., [13] iliustr. lap.: iliustr. Tas pat. - 2-asis patais. leid.- 1929.- 572, [8 iliustr.] p., [15] iliustr. lap.: 643 pav. T.2: Plastika ir tapyba.- 1928.- 606, [6 iliustr.] p., [10] iliustr. lap.: iliustr. T.3: Vaizdyba: Nuo Rafaelio iki šių dienų.- 1938.- [2], 634p., [13] iliustr. lap.: 649 pav. Naujovės apaštalai: reikšmingi nepaprastai įdomūs gausiai iliustr. istorijos vaizdai / kun. Kazimieras Jasėnas.- Mintauja: B. l., 1932.- 88 p.: iliustr. Antonio Allegri da Correggio 1994(?)-1534: jo 400 m. mirties sukakčiai paminėti / parašė mons. Kazimieras Jasėnas.- Mintauja: B. l., 1934.- 34 p., [3] reprod. lap.: iliustr. Iš meno priešaušrio: archeologijos ir geologijos daviniai Sumerijos, Babilonijos, Asirijos, Persijos, Egipto, Mikėnų, Tirinto ir Kretos kūryba / kun. Kazimieras Jasėnas.- Jelgava: Autora izdevums, 1939.- 118 p.: iliustr.

Kazimieras JAUNIUS (1848-1908) Kalbininkas, vertėjas. Gimė 1860 m. geguţės 6 d. Lembuose (Šilalės raj.). Mirė 1908 m. vasario 25 d. Peterburge. 1860-1864 m. mokėsi Telšių gimnazijoje, 1866-1869 m. Kauno kunigų seminarijoje. Studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Nuo 1880 m. Kauno kunigų seminarijos dėstytojas. 1893 m. Kazanės klebonas.

Knygos Lietuviškas kn. Jaunio kalbamokslis.- [Tartu], 1897.- [2], 338 p.- Antr. p. išleid. vieta: Baltiko padangese. Dvasiškoji iškalba surašytoji iš kunigo d-ro K. Jauniaus išguldinėjimų.- Seinai: Laukaičio ir bvės sp., 1909.- 40 p.- Atsp. iš „Vadovo“, t.1-2, Nr.3-8 (1908). Lietuvjų kalbos gramatika=Граматика литовскаго языка / kun. Kazimiero Jauniaus.- Peterburgas- C:-Петербугь: Mokslų akademijos spaustuvėje – Типографiя И. Академiи Наукь, 1911.VIII, 216 p. Граматика литовскаго языка: литовскiй оригиналъ и русскiй переводъ К. Явнисъ.- [Sankt Peterburgas: Rusijos mokslų akademija], 1908-1916.- XXII, [2], VIII, 216, VII, 268 p., 1 portr. lap.: portr.- Dalis teksto rus., pavyzdţiai liet.

Vertimas Klopatovskis B. J. Boleslovas Jeronymas Klapatauskis, iš dievo mielaširdystės ir apaštališko sosto malonės magilaviškis artsivyskupas metropolyta, visai Magilavo artsivyskupystės dvasiškijai ir visiems tikįntiems pasveikinimą ir dvasiško ganytojo palaiminimą “Mylimjausieji! Visi dţjaugties iš to, kad esate krikštšjonįs..” [Metropolito B. J. Klopatovskio 1901 m. birţelio 10 d. kreipimasis į tikinčiuosius jo įšventinimo proga].- Peterburgas: [A. Smilgos sp.?], 1901.- 8 p.- Aprašyta pagal perspaudą ir šaltinius.


87

Vincas JONIKAS (1918-2006)

Poetas. Gimė 1918 m. geguţės 30 d. Mantvyduose ( Telšių r.). Mirė 2006 m. JAV. 1937 m. baigė Plinkšių ţemės ūkio mokyklą, vėliau mokėsi savarankiškai. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Nuo 1949 m. gyvena JAV. Bendradarbiavo laikraščiuose “Į laisvę”, “Ateitis”.

Knygos Trys margi laiškeliai: 1-oji eilėraščių kn.- Freiburg: Povilas Abelkis, 1947.- 80 p.: iliustr. Pakeleiviai: lyrika- [Bielefeld]: Venta, 1949.- 111 p.: iliustr. Brangmens: lyrika- Brooklyn, N. Y: Alka, 1951.- 60 p. Sielvarto raudos.- [Schweinfurt]: Venta, 1951.- 58 p.: iliustr. Lydėjau viešnią vėtroje: eilių rinktinė.- New York: [Vincas jonikas], 1968.- 168, [5] p., [1] portr. lap.: iliustr. Skambutis: eilės mokslo metams.- Roma: V. Jonikas,1974.- 71 p.

Aloyzas JONUTIS (g.1934)

Poetas. Gimė 1934 m. geguţės 2 d. Janapolėje (Telšių raj.). Baigė Panevėţio vandentiekio mechanikos mokyklą, dirbo Šilalėje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Jonavos “Azote”, Šiaulių televizijos gamykloje ir kitur. Gyvena Grauţuose (Telšių raj.).

Knyga Naktigonė: eilėraščiai.- [Šiauliai]: Saulės delta, 2002.- 79, [1] p.: iliustr. Lūkšto gintarai: eilėraščiai.- Šiauliai: Saulės delta, 2003.- 79, [1] p.: iliustr. Minčių labirintai: eilėraščių rinktinė.- Šiauliai, 2009.- 106, [1] p.

Česlovas JOVAIŠA (1913-1969) Prozininkas. Gimė 1913 m. Lieplaukėje (Telšių raj.). Mirė 1969 m. Filadelfijoje (JAV). Mokėsi Plungės kapucinų progimnazijoje, Telšių gimnazijoje. Dirbo dienraščio “Vakarai” korespondentu Panevėţyje, geleţinkelininku Švenčionėliuose, Geleţinkelių valdyboje Vilniuje. 1943 m. vokiečių areštuotas. 1944 m. pabėgo iš Pravėniškių lagerio, pasitraukė į Vakarus, tarnavo JAV kariuomenėje o po karo apsigyveno Filadelfijoje, vertėsi fotoţurnalistika, ten 1969 m. mirė. Slapyvardis: Audronis.


88 Knyga Baltojo siaubo vienuolis: šių dienų romanas / Česlovas Jovaišas-Audronis.- Panevėţys: B. l., 1937.- 199, [1] p. Tas pat: antr.: Aistrų kaina: romanas.- Vilnius: V. Vaicekauskienė, 2001.- 194, [1] p.

Leonas JOVAIŠA (g.1921)

Poetas, pedagogas. Gimė 1921 m. sausio 11 d. Lieplaukėje (Telšių raj.). Mokėsi Plungės kapucinų progimnazijoje. Baigė Telšių vyskupo M. Valančiaus gimnaziją. 1942-1948 m. dėstė Anykščių, Trakų, Telšių vidurinėse mokyklose ir mokytojų seminarijose. 1950 m. baigė Vilniaus universitetą. 1948-1956 m. dėstė Klaipėdos mokytojų institute. 1956-1958 m. Klaipėdos internatinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, direktorius. 1958-1970 m. Pedagogikos instituto mokslinis sekretorius, vadovas. 1958-1970 m. dėstė Vilniaus Pedagoginiame institute, 1970-1995 m. dėsto Vilniaus universitete, nuo (1978-1986 m. pedagogikos katedros vedėjas, profesorius (1973), 1993 m. dėstė Kauno technologijos universitete. Tęstinio mokslinių darbų rinkinio „Acta paedogogica Vilnensia“ steigėjas (1991 m.), 1991-2000 m. sudarytojas ir vyr. redaktorius. Slapyvarţiai: Antanaitis Leonas, Jonaitis L., Leonaitis J., Preibutas.

Knygos Pamokų mokymosi organizavimas: metodiniai nurodymai.- Vilnius: metodiniai nurodymai.- Vilnius: [B.l.], 1963.- 72 p.: iliustr. Pamokų mokymosi organizavimas: metodinė priemonė.- Vilnius: [B.l.], 1964.- 76 p.: iliustr. Pamokų stebėjimas ir aptarimas / Vytautas Daraškevičius, Leonas Jovaiša.- Kaunas: Šviesa, 1964.- 90 p. Apie profesinį orientavimą mokykloje.- Kaunas: Šviesa, 1968.- 103 p. Mokinių parengimo rinktis profesiją pagrindai.- Vilnius: [B. l.], 1970.- 382 p. Profesinis orientavimas.- Vilnius: [B.l.], 1973.- 51 p. Mokymo ir auklėjimo psichologiniai klausimai pamokoje.- Vilnius: [B.l.], 1975.- 80 p. Psichologinė diagnostika.- Kaunas: Šviesa, 1975.- 199 p. Profesinio orientavimo pedagogika.- Kaunas: Šviesa, 1978.- 245, [2] p. Asmenybė ir profesija.- Kaunas: Šviesa, 1981.- 243, [5] p. Ugdymo gairės.- Kaunas: Šviesa, 1985.- 327 p. Pedagogikos pagrindai / L. Jovaiša, J. Vaitkevičius.- Kaunas: Šviesa, 1987-1989.- 2 t. [T.]1: Bendroji pedagogika; Auklėjamoji teorija.- 1987.- 332, [1] p. [T.]2: Didaktika.- 1989.- 221, [1] p. Ėjimas lieptu: [eilės apie gimtinę].- Vilnius: [B.l.], 1990.- 49 p.


89 Edukologijos įvadas.- Kaunas: Technologija, 1993.- 192 p. Tas pat.- Kaunas: Technologija, 1996.- 186 p. Tas pat.- Vilnius: VU l-kla, 2002.- 227 p. Edukologijos pradmenys: studijų priemonė.- Vilnius: VU l-kla, 1993.-197 p. Tas pat.- Vilnius: VU l-kla, 1994.- 197 p. Tas pat.- Kaunas: Technologija, 1997.- 270 p. Tas pat.- Šiauliai: Šiaulių univ. l-kla, 2001.- 276, [1] p. Pedagogikos terminai.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 264 p. Hodegetika: auklėjimo mokslas.- Vilnius: Agora, 1995.- 253, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Agora, 2003.- 319, [1] p. Apie mūsų būtį: jaunimui.- Vilnius: Agora, 1998.- 93, [1] p. Mokytojo prisiminimai: autobiografija artimiesiems.- Vilnius: [L. Jovaiša], 1998.- 114 p. Pedagogikos terminai: sutrumpintas leidinys.- Vilnius: Lietuvos karo akademija, 1998.- 57, [1] p. Profesinio konsultavimo psichologija.- Vilnius: Agora, 1999.- 150, [1] p. Toks gyvenimas: [memuarai].- Vilnius: Agora, 2000.- 190, [2] p. Ugdymo mokslas ir praktika: analitinų straipsnių monografija.- Vilnius: Agora, 2001.- 501, [2] p. Likimai: [eilėraščiai].- Vilnius: [UAB “Ţygimantų spaustuvė“].- 2003.- 127, [1] p. Pedagogikos ir psichologijos darbų bibliografija.- Vilnius: [Ţygimantų spaustuvė], 2004.- 43, [1] p. Veikimo įgymių plėtra: antropogogikos metmenys.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto l-kla, 2004.- 154, [1] p. Enciklopedinis edukologijos ţodynas.- Vilnius: Gimtasis ţodis, 2007.- 335, [1] p. Apie tikėjimo ugdymą: knyga ieškantiems tiesos: apmąstymai.- Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.- 123, [1] p.: diagr. Gyvenimo sėkmės ugdymas.- Vilnius: Agora, 2009.- 336 p.: iliustr. Profesinio orientavimo ir konsultavimo psichologija.- Vilnius: Agora, 2009.- 318, [1] p.: diagr. Saviugda šiandien: kuriančian savo gyvenimą jaunimui ir jo ugdytojui.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto l-kla, 2010.- 60 p.: iliustr.

Vertimas Apie pedagogiką / Imanuelis Kantas; iš vok. kalbos vertė L. Jovaiša.- Kaunas : Šviesa, 1990.- 60, [2] p.

Justinas JUODAITIS (1899-1969) Kunigas. Gimė 1899 m. lapkričio 2 d. Pavelktiniuose (Šakių raj.). Mirė 1969 m. vasario 3 d. Kelmėje, palaidotas Kraţiuose (Kelmės raj.). Mokėsi Sintautų mokykloje, Vilkaviškio, Voroneţo gimnazijose.1923 m. baigė Seinų kunigų seminariją. 1927-1931 m. studijavo Romoje.1927-1931 m., 1933-1943 m. Telšių kunigų seminarijos dėstytojas ir dvasios tėvas. 1946-1949 m. Telšių vyskupijos valdytojas. 1949 m. suimtas, o 1950 m. ištremtas į Sibirą. Iš tremties grįţo 1956 m. 1965 m. paskirtas Telšių kapitulos prelatu.

Knyga


90 Vyskupo Valančiaus Blaivybės brolija / kun. dr. Juodaitis.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1935.- 30 p. Praeities šešėliai: atsiminimai. - Vilnius: Katalikų akademija, 2006.- 199, [1] p.: portr. Atsiminimai apie vyskupą Vincentą Borisevičių.- Telšiai, 2006.- 53 p.: iliustr.

Antanas JUOZAPAVIČIUS (1872-1940) Istorikas, kunigas. Gimė 1872 m. spalio 19 d. Poškiečių k. Pakruojo vsl., Šiaulių aps. Mirė 1940 m. rudenį Varniuose. 1895 m. įšventintas kunigu, kunigavo įvairiose vietose Raseiniuose, Laukuvoje ir kt.), nuo 1909 m. Varnių (Telšių raj.) klebonas. Surinko A. Fromo–Guţučio rankraščius, išgarsino jį kaip rašytoją, surinktus raštus perdavė J. Tumui–Vaiţgantui. Vėliau, vikaraudamas Laukuvoje, pagal Raseiniuose surinktą medţiagą parašė veikalą „Ţemaičių bajorai“. kurį, profesoriui L. Kšivickiui tarpininkaujant, lietuvių kalba planavo išleisti Krokuvos universitetas. Rankraščiu paliko monografiją “Ţemaičių Medininkų-Varnių istoriją”. Surinko varniškių prisiminimus apie vyskupą M. Valančių. Artimas rašytojo J. Lindės-Dobilo draugas padėjęs jo romanui „Blūdas“ išvysti pasaulį. Lenkų kalba išleido „Vivos vaco!“ („Gyvuosius šaukiu! 1913). Bendradarbiavo “Vilniaus ţiniose”, “Lietuvos ūkininke”, “Viltyje”, “Draugijoje” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Įnamis, Poškiečių Antanas.

Knygos Latvių ţemdirbių sąjunga=(Latviešu zemnieku savieniba) / Poškiečių Antanas.- [Mariampolė]: ekonom bei polit. Lietuvos ţemdirbių s-ga, 1921.- 30 p. Lietuvių ţemdirbių sąjunga / Poškiečių Antanas.- Mariampolė: Liet. ekonom. bei pol[it] ţem[dirbių] s-ga, 1921.- 30 p.- Leid. spėjamas. Ţemdirbių sąjunga kaipo, politinė organizacija: (referatas ţe-bių konferencijoje 1921 m. 28-30 XII prie dienotvarkės II punkto / Poškiečių Antanas.- [Kaunas]: Lietuvos ekonom. bei polit. ţemdirbių s-ga, 1922.- 23 p.

Danutė-Stanislava KRIŠČIŪNAITĖ - JURKIENĖ (g.1932) Poetė. Gimė 1932 m. Tryškiuose (Telšių raj.).


91 Baigė Tryškių vidurinę mokyklą. Dirbo mokyklos sekretore, Telšių ATK kontoroje, “Masčio” fabrike. Gyvena Telšiuose.

Knyga Ţemės ţodţiai: [eilėraščiai].- [Telšiai: Spaudos lankas, 2001?].- 88 p.: iliustr.

Paulius JURKUS (1916-2004) Prozininkas, poetas. Gimė 1916 m. liepos 27 d. Ţemaičių Kalvarijoje ( Plungės raj.). Mirė 2004 m. balandţio 9 d. Niujorke (JAV). Mokėsi Ţemaičių Kalvarijos, Sedos mokyklose. 1936 m. baigęs Telšių gimnaziją, Kauno universitete pradėjo lituanistikos studijas, kurias baigė 1943 m. Vilniaus universitete. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur 1949-1950 m. redagavo ir leido ţurnalą “Aidai”. 1950 m. apsigyveno JAV, redagavo dienraštį “Darbininkas”. 1988-1998 m. Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas. Slapyvardţiai: A. Dţiu-kas, Dţiugėnas A., Kinčius V. R. ir kt.

Knygos Namų ugnis: lyrika.- Lichtenfels: B. l., 1945.- 75 p. Pavasaris prie Varduvos: [novelės].- [Chicago]: Lietuviškos knygos klubas, [1954].- 175, [1] p.: iliustr. Smilgaičių akvarelė: premij. romanas.- [Chicago]: Lietuviškos knygos klubas, [1957].- 527 p. Ant Vilnelės kranto: Vilniaus legendos.- [Chicago]: Lietuviškos knygos klubas, 1968.- 200 p.: iliustr. Juozas Bagdonas: [monografija-albumas].- New York: LB Vaiţganto kultūros klubas New Yorke, 1972.- 80 p.: iliustr. Juodvarniai: pasaka-poema.- [Broklyn (N.Y.)]: “Darbininko” laikraštis, 1975.- 200 p.: iliustr. Lituanika: lituanist. m-klų 8 sk.- [Brooklyn]: JAV LB Švietimo taryba, 1979.- 320 p.: iliustr., 1 ţml. lap. Lietuvos istorijos ir Lietuvos geografijos pratimai: lituanist. m-klų 8-am sk.: pritaikyta vadovėliui Lituanika.- Chicago: JAV LB Švietimo taryba, 1980.- 80 p.: iliustr. Kai Vilniaus liepos ţydi: Ţibunto sakmės apie Vilnių.- [Brooklyn]: Varduva, 1985].- 159 p.: iliustr.

Jonas JUŠKA (1815-1886)


92 Kalbininkas, tautosakininkas, pedagogas. Gimė 1815 m. birţelio 8 d. Dilbėje Ţarėnuose (Telšių raj.). Mirė 1886 m. geguţės 11 d. Kazanėje (Rusijos respublika). Mokėsi Ţarėnų vsl., Išteikių pradinėje mokykloje. Vėliau Dotnuvos bernardinų mokykloje, 1833-1839 m. Kraţių gimnazijoje. 1840-1844 m. Charkovo universitete studijavo klasikinę filosofiją. Mokytojavo Mogiliovo (1844-1851) m., Novgorodo (1851-1858) m. gimnazijose. Vėliau dirbo Novgorodo (nuo 1858) m., Peterburgo (nuo 1859) m., Kazanės (1862-1864) m. kadetų korpuso inspektoriumi. 1864 m. Niţnij Novgorodo gimnazijos inspektorius, nuo 1865 m. lotynų kalbos mokytojas. 1867 m. persikėlė į Jekaterinburgą , 1875 m. paskirtas į Kazanės gimnaziją. Pavardės forma: Juškevičius.

Knygos Kalbos ljetuviszko leţuvio ir letuviszkas statrszimas arba ortograpija.- Peterburgas: spaustuveje Mokslu Akademijos, 1861.- 57 p. Juška A., Juška J. Литовскiя народныя пъсни. С переводомь на русскiй языкь И. А. Юшкевича.- Санкт Петербургь: Императь. АН, 1867.- [4], 43 p.

Antanas JUZUMAS (1822-1871) Religinis rašytojas, istorikas, kunigas. Gimė 1822 m. lapkričio 21 d. Rubikuose (Maţeikių raj.). Mirė 1871 m. kovo mėn. Kargopolyje (Archangelsko sr., Rusija). Mokėsi Sedos parapinėje, Telšių mokyklose, 1843-1845 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, 1845-1849 m. Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1849-1851 m. vikaras Šiauliuose, 1851 m. kapelionas Kaune, 1852-1855 m. Varnių kunigų seminarijos teologijos profesorius. 1855 m. Vidţių klebonas ir Zarasų dekanas. Apkaltintas rėmęs 1863 m. sukilimą, buvo kalinamas Vilniaus kalėjime, o vėliau ištremtas į Kargopolį kur mirė. Paliko Baţnyčios istorijos Ţemaičiuose ir homiletikos rankraščius, kurie dingo.

Knyga

Didesis elementorius ir katakizmas, arba trumpas mokslas wieros krikszczioniszkos, paraszitas par kun. Tadeusza Juzumowicze [tikrasis aut. A. Juzumas] inspektoriu Warniu simunarios.- Wilniuje: spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1855.- 64 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1860.- 64 p.

Tadas JUZUMAS (1810-1851) Religinis rašytojas, švietėjas, kunigas. Gimė 1810 m. liepos 14 d. Rubikuose (Maţeikių raj.). Mirė 1851 m. birţelio 14 d. Varniuose (Telšių raj.). Mokėsi Sedos parapinėje, Ţemaičių Kalvarijos dominikonų mokyklose, 1829-1832 m. Varnių(Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1833-1834 m. Sedos mokyklos mokytojas. Vėliau studijavo


93 Vilniaus katalikų dvasinėje akademijoje. Nuo 1839 m. ėjo įvairias administracines pareigas Varnių kunigų seminarijoje, be to dėstė lotynų kalbą, baţnyčios istoriją ir teologiją. 1848 m. kartu su J. K. Račkausku parengė “Seną aukso altorių”. Parapinių mokyklų Ţemaitijoje steigėjas. Pavardės formos: Juzumowicze, Juzamavičius.

Knygos

Senas auksa altorius arba surinkymas iwairiu maldun yr giesmiun. Diewabaymingam katalykuy wysokiunsy atsyejimunsy reykalingu, parweyzietas, yr su pridieimu trumpa pamokima apey sakramęta Pakutos S. yr nekuriun reykalingesniu maldun yr giesmiun. Ysz nauja spaustuwien paduotas.Wilniuje: kasztu ir spaustuwy A. Dvorcziaus yr M. Roma, 1848.- 526 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dvorcziaus, 1849.- 516 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dvorcziaus, 1849.- 516, [6] p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu knigarnes Rubina Rafalowiczes, spaustuwien M. Zymelowicze, typografa,1850.- 532 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dvorcziaus, 1851.- 516 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dvorcziaus, 1851.- 516 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu knigarnes Rubina Rafalowiczes, spaustuwien M. Zimelowiczes typografa,1852.- 532 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1853.- 595 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dworcziaus, 1853.- 516 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Jozapa Zawadzki, 1854.- 587 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1856.- 587 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1858.- 571 p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuje: kastu yr spaustuwi Jozapa Zawaddzki, 1859.- 571 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Jozapa Zawadzki, 1860.- 571 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu S. R. Solca [M. Zimeliovičiaus sp.], 1861.- 571 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1861.- 571 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1861.- 571 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzki, 1864.- 592 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuja: spaustuweja A. Syrkina, 1864.- 592 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzki, [1865].- 592 p.: iliustr. Tas pat, antr.: Сенасъ аукса алторюсъ, арба Суринкимасъ ивайрю малдунъ иръ гъсмюнъ дева баймингамь каталикуй вйсокюнсы атсйэимунсй рейкалингу: парвейзетась иръ су придеиму трумпа памокима апй сакрамента пакутосъ ш. иръ некурюнъ рейкалингесню малдунъ иръ гесмюнъ ишъ науя спаустувенъ падуотасъ. - Вильнюй: спаустувенъ Р. М. Рома, 1866.- 627 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Jozapa Zawadzkio, 1879.- 592 p.: iliustr.

Vincentas JUZUMAS (1819-1901) Religinis rašytojas, švietėjas, istorikas, vertėjas, kunigas. Gimė 1819 m. vasario 26 d. Rubikuose (Maţeikių raj.). Mirė 1901 m. birţelio 14 d. Varniuose (Telšių raj.). Mokėsi Sedos parapinėje,vėliau Ţemaičių Kalvarijos dominikonų, Telšių pavietinėj mokyklose, kurią baigė. 1839 m. Baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją (1843) m., kunigavo Kvėdarnoje, Laukuvoje, Kalnujuose, Ţarėnuose (Telšių raj., 1854-1855 m.), Lieplaukėje (Telšių raj., 1857-1861


94 m.), Plateliuose, ilgiausiai Varniuose, kur buvo dvasininkų pataisos namų priţiūrėtoju, parapijos klebonu. Rankraščiu paliko dalies Ţemaičių vyskupijos parapijų (Alsėdţiai – Meškuičiai) aprašymą (1875-1879 m.). Pavardės forma: Juzumavičius.

Knygos Paskutini waląnda giwenima ţmogaus ant szio swieta diel naudos kaipj ligonu tejp ir swejku. Ţemajtiszkaj parasze kunigas Wincentas Juzumowicze.- Wilniuje: spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1856.- 210 p. Aplankymas parakwijos par jos klebona arba iszguldimas daliku tikėjima S. Rima – Katalikiszka. Ţiamajtizkaj paraszitas par kuniga Wincenta Juzomowicze.- Wilniuj: spaustuwiej ir kasztu Juzapa Zawadzkia sp., 1860.- 236 p. Giwenimas ţmogaus krikszczionies arba iszguldimas prisakimu wieszpaties Diewa ir baţninczios szwentos. Ţiamajtiszkaj paraszitas par kunega Wincenta Juzumowiecze.- Wilniuje: spaustuwie Juzapa Zavadzki, 1861.- 191 p. Tas pat.- Wilniuje: spaustuwie Juzapa Zawadzki, 1861.- 191 p. Naujas ziamajtiszkas elementorius su katekizmoms ir ministranturu. Iszduotas par kuniga Wincenta Juzomowicze.- Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- 80 p. Tas pat.- [Tilţė: J. Zabermano, K. Albergso ir Ko sp., 1868?].- 49,[2] p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir Ko sp., 1870].- 58 p. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1871?].- 49, [1] p. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus? sp., 1872?].- 75 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1872].- 46 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo? sp., 1873?].- 49, [1] p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864. Tas pat.- [Karaliaučius: Reilenderio ir sūnaus? sp.,1874?].- 47 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864. Tas pat.- [Tilţė: Reilenderio ir sūnaus sp? sp., 1875?].- 32? p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1863.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo? sp., 1875].- 46, [1] p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1876].- 64 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp.,1877?].- 49 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj, 1864. Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp.,1879?].- 49 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Ragainė: E. Miugės sp., 1879].- 32 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1863.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1881?].- 49 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1883?].- 49 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1885?].- 49 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1887?].- 49 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius.


95 Tas pat.- [Karaliaučius: Hartungo sp., 1889?].- 49 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: spaustuwie A. H. Kirkora, 1864.- Aprašyta pagal šaltinius.

Vertimai Velioglovskis, Valeras. Szwentas Izidorius artojas. Kningele diel ţinios ir naudos artoju. Ţemajtiszkaj iszrasze Wincentas Juzumowicze kunigas Kalnuju.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzkia, 1854.- 80 p. Kiali i dangu par iwajrius szio swieta kriţelus kanakados lankiszkaj paraszita, dabar ţemajtiszkaj iszgulde kunegas Wincentas Juzumowicze.- Wilniuje: Spaustuwie Juzapa Zawadzki, 1857.- 40 p. Tas pat.- Wilniuje: spaustuwie Juzapa Zawadzki, 1861.- 40 p.

Teklė KAČIUKAITĖ (g.1915) Memuaristė. Gimė 1915 m. Pasandravėje (Raseinių raj.). Mokėsi Šiluvos mokykloje. Dirbo Kauno amatų mokykloje, instruktore, Vilniaus kunigų seminarijoje. 1943-1946 m. dirbo Telšių kunigų seminarijoje virėja, ekonome.

Knyga Atleiskim savo priešams: [atsiminimai].- Vilnius: Mintis, 1992.- 138 p., [8] iliustr. lap.

Klemensas KAIRYS (1836-1864) Poetas, kunigas. Gimė 1836 m. vasario 15 d. Liudiškiuose (Anykščių raj.). Mirė 1864 m. geguţės 28 d. Verchoturjėje ( Jekaterinburgo sr., Rusija). 1854-1857 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, 1857-1861 m. Peterburgo katalikų dvasinėje akademijoje. Kunigavo Rokiškyje, nuo 1862 m. kapelionas Kauno gimnazijoje, uţ 1863 m. sukilimo rėmimą ištremtas į Uralą. Sueiliavo gamtos aprašymų, laiškų ( eilėraštis “Dienelė brėkšta” buvo virtęs daina). Rankraščiu paliko lenkiškų eilėraščių rink. “Zbiorek rymov i poezyi…” („Eilių ir poezijos rinkinėlis“ 1857-1858) m.

Knyga Geraţodis A. B. dienoj varduvių.- [S. l.: s. n.., 1993].- [4] p.- Virš. antr.: Kunigas, poetas Klemensas Kairys, 1836 vasario 15-1864 geguţės 28.

Antanas KAKANAUSKAS (g.1955)


96 Publicistas, poetas. Gimė 1955 m. vasario 9 d. Dubėnuose (Kelmės raj.). Mokėsi Dūdlaukio, Erţvilko, Smalininkų, Laurų, Dabikinės, Saugų mokyklose. Baigė Panevėţio pedagoginę muzikos mokyklą, Vilniaus pedagoginį institutą (1986). Dirbo Zarasų, Vilkaviškio, Šakių, Plungės, Telšių rajonuose. Gyvena Telšiuose. Kūryba publikuota rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, ir įvairiuose almanachuose. Slapyvarţiai: Antanas Kaunas, Alius Karosas, Kostas Antanaitis ir kt.

Knygos Ţmonės Ţemaičių Ţemėje: apybraiţos / Antanas Kakanauskas, Elė Kakanauskienė.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2002.- 12, [1] p.: iliustr. Ţemaitijos kalnai ir mūsų širdys: esė.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2003.- 136, [2] p.: iliustr. Ţmonės Ţemaičių Ţemėje - 2: apybraiţos / Antanas Kakanauskas, Elė Kakanauskienė.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2004.- 155, [2] p.: iliustr. Dešimt kelionių po Ţemaitiją ir Lietuvą.- Telšiai: [ Spaudos lankas], 2005.- 184, [2] p.: iliustr.

Elena KAKANAUSKIENĖ (g.1962) Publicistė, poetė, vertėja. Gimė 1962 m. rugpjūčio 18 d. Telšiuose. Baigė Telšių 5-ją vidurinę mokyklą (1980), Vilniaus Valstybinį universitetą (1985). Dirbo Vilniuje, Trakuose, Telšiuose. Mokytojauja Telšiuose. Kūryba publikuota rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, ir įvairiuose almanachuose.

Knygos Ţmonės Ţemaičių Ţemėje: apybraiţos / Antanas Kakanauskas, Elė Kakanauskienė.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2002.- 121, [1] p.: iliustr. Ţmonės Ţemaičių Ţemėje - 2: apybraiţos / Antanas Kakanauskas, Elė Kakanauskienė.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2004.- 155, [2] p.: iliustr.

Vertimas Šilanskas M. Telšiai – Ţemaitijos sostinė = Telsiai – the capital of Samogitia: [fotoalbumas]; [vertė į anglų kalbą Elena Kakanauskienė].- Telšiai [Klaipėda: S. Jokuţio leidykla-spaustuvė], 2009.- 144 p.: iliustr.- Dalis gretut. teksto liet., angl.

Edvinas KALĖDA (g.1965) Prozininkas. Gimė 1965 m. lapkričio 27 d. Telšiuose.


97 Tikroji pavardė ir vardas Giedrius Rekašius. Baigė Telšių III - ją vidurinę mokyklą. Elektrikas. Gyveno Klaipėdoje, Kaune, JAV, Palangoje. Gyvena Šilalėje.

Knygos Nemylimi: romanas.- Vilnius: Charibdė, 1997.- 528 p.- (Naujas romanas). Tas pat.- Vilnius: Charibdė, 1998.- 528 p.- (Naujas romanas). Tas pat.- Vilnius: Charibdė, 1998.- 528 p.- (Naujas romanas). Tas pat.- Vilnius: Naujoji Rosma, 1999.- 527, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Naujoji Rosma, 2000.- 528 p. Tas pat.- Vilnius: Naujoji Rosma, 2001.- 527 p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2004.- 527, [1] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2008.- 502, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2009.- 502, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2010.- 502, [2] p. Svetimi: [romanas]- Vilnius: Naujoji Rosma, 1999.- 451, [3] p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2004.- 484, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2008.- 398, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2009.- 398, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2010.- 398, [2] p. Pasmerkti: [romanas].- Vilnius: Naujoji Rosma, 2000.- 578 p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2004.-579 p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2009.- 518 p. Tas pat.- Vilnius: Naujoji Rosma, 2010.- 577, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2010.- 518, [1] p. Auksaviriai: romanas.- [Vilnius]: Rosma, 2000.- 386, [1] p. Tas pat.- [Vilnius]: Rosma, 2001.- 386, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2005.- 386 p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2010.- 373, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2011.- 373, [2] p. Auksaviriai 2: [romanas].- Vilnius: Rosma, 2001.- 397, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2005.- 397 p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2010.- 382, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2011.- 382, [2] p. Kaunas. Saulius: romanas.- Vilnius: Rosma, 2002- 2004. [D.]1.- 2002.- 319, [1] p. [D.]2.- 2004.- 299, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2005. [D.]1.- 387 p. [D.]2.- 397 p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2006. [D.]1.- 319, [1] p. [D.]2.- 299, [1] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2010. [D.]1.- 277, [2]. [D.]2.- 254, [2].

Alfonsas KALNIUS (1907-1981)


98

Kalbininkas, tekstologas. Gimė 1907 m. Auksūdyje (Kretingos raj.). Mirė 1981 m. birţelio 7 d. Kaune. Mokėsi Palangos progimnazijoje, Telšių gimnazijoje bei Telšių kunigų seminarijoje. Vytauto Didţiojo universitete studijavo lituanistiką ir pedagogiką. Baigė 1938 m. Tobulinosi Vienoje. 19341963 m. mokytojavo Kauno vidurinėse mokyklose. Lituanistikos ir lietuvių kalbos mokymo klausimais rašė „Akademike“, „Gimtojoje kalboje“, „Tautos mokykloje“, „Ţidinyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Kartu su kitais parengė ir 1948 m. išleido „Lietuvių kalbos rašybos ţodyną“, kuriam parašė didţiąją dalį teksto (išskyrus apie tarmes ir vardyną). Redagavo M. Valančiaus „Palangos Juzę“ (1947), Ţemaitės raštus (t.1-4, 1948).

Knygos Lietuvių kalbos rašybos vadovėlis su kirčiuotu ţodynu: m-klai ir visuomenei / A. Kalnius, Z. Kuzmickis, J. Talmantas.- Kaunas: Sakalas, 1938.- 223 p. Lietuvių kalbos sintaksė.- Kaunas: Valstybinė l-kla, 1943.- 112 p. Sieninių lentelių serija lietuvių kalbos fonetikai ir kirčiavimui mokyti / A. Kalnius, K. Poškus. Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1961.- 28 p., 14 lent.

Viktoras KAMANTAUSKAS (1899-1951) Kalbininkas, vertėjas. Gimė 1899 m. spalio 28 d. Rumšiškėse (Kaišiodarių raj.). Mirė 1951 m. lapkričio 1 d. Norwoode (JAV). 1906 m. išvyko pas vargoninką tėvą į JAV. 1912-1921 m. studijavo klasikinę filologiją Yale`o (JAV) universitete. 1921 m. grįţo į Lietuvą. Kurį laiką mokėsi kalbotyros Lietuvos universitete pas K. Būgą. 1923 m. Montpellier (Prancūzija) universitete gilino prancūzų kalbos studijas.1924-1927 m. mokytojavo Telšių, 1927-1929 m. Plungės gimnazijose. Nuo 1931 m. ELTOS vyr. redaktorius. Nuo 1938 m. dirbo konsulu Liepojoje (Latvija). 1941-1944 m.VDU dėstė anglų kalbą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Dirbo VLIK`e, Lietuvos Raudonajame Kryţiuje. 1950 m. persikėlė į JAV, dalyvavo lietuviškoje veikloje. Slapyvardis: V. K.

Knygos Trumpas kalbos netaisyklingumų ir barbarizmų ţodynėlis.- Kaunas: [Valstybės sp.], 1928.- 78 p. Trumpas lietuvių kalbos kirčio mokslas: [2 d.].- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1928-1931. D.1: teorija.- 1928.- 71 p. Tas pat.- 1930.- 71 p. D.2: kirčio ţodynas.- 1929.- 156 p. Tas pat.- 1931.- 156 p. Kalbėkime lietuviškai.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1933.- 89 p.- (Š. Kazimiero d-jos leid., Nr. 555). Ir aš esu vyras!: pramogų ir darbelių knyga berniukams.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1935.- 164 p.: iliustr. Praktiškas etiketo vadovėlis.- Kaunas: Pavasaris, 1935.- 168 p.- (Pavasario knygyno leidinys; Nr. 7).


99 Jaunam moksleiviui I. Kaip sveikam būti. 2. Kaip mokytis.3. Kaip elgtis.- Kaunas: Sakalas, 1936 –112 p. Anglų kalbos gramatika aukštesniajai klasei.- Heichdorf: [J. Slavėnas], 1945.- 137 p. Trumpas prancūziškai lietuviškai vadovėlis.- Tübingen: Patria, 1946.- 55 p. Anglų kalbos gramatika.- Weilheim-Teck: “Atţalynas”, 1947.- 120, [4] p. Ispanų kalbos vadovėlis.- Tübingen: Patria, 1947.- 126 p.

Vertimai Hagardas H. R. Karaliaus Saliamono kasyklos / H. Rider Haggard.- Kaunas-Vilnius: “Švyturio” b-vė, 1923.- 248 p.- (Jaunimo b-ka; Nr.16). Danseni E. Kalno dievai ir kiti veikalai / Lord Dunsany.- Kaunas-Vilnius: “Švyturio” b-vė, 1923.- 64 p.- (Teatro b-ka; Nr.12). Kolodis K. Pinokio nuotykiai / C. Collodi.- Kaunas: “Švyturio” b-vės leid. ir sp., 1926.- 192 p.: iliustr.- (Jaunimo b-ka; Nr. 26). Nala ir Damayanti: (epizodas iš Mahabharatos).- Kaunas: B. l., 1926 (virš 1927).- 34, [2] p.(Atsp. iš „Ţidinio“, 1926, Nr.10). Rolanas R. Beethoveno gyvenimas / Romain Rolland.- Kaunas: “Vairo” b-vė, 1927.- 48 p. Moljeras. Juokingosios pamaivos = ( Les precieuses ridicules) / Moliére; Vikt. Kamantausko vertimas su V. Dubo prakalba.- Plungė: “Vilnies knygynas”, 1928 (Telšiai: “Perkūno” sp.).- 55 p. Golsvortis D. Tamsioji gėlelė: romanas / John Golsworthy.- Kaunas: “Vairo” b-vė, 1929.- [2], 125 p. 13 apysakų.- Plungė: “Vilnies” knygynas, [1929].- 150, [1] p. Lichtenberţe A. Mano maţasis Trottas: Pranc. Akademijos vainikuotas romanas / André Lichtenberger.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1930.- 142 p. Styvensonas R. L. Lobių sala / R. L. Stevenson.- Plungė: “Vilnies” knygynas, 1930.- 218 p. Bernet-Hodţoson F. Maţoji Sara / Frances Hodgson Burnett.- [Kaunas]: B.l., [1931].- 100, [2] p. Katalikų socialinė pasaulėţiūra / [vert. L. Bistras, V. Juodeika, S. A. Bačkys, V. Kamantauskas] .- Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1931.- XLII, 173, [1] p. Kornelis P. Sidas / Corneille.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, [1931].- 55 p. Koloma L. Trys ispaniškos apysakos / Liudvikas Coloma.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1932.257, [1] p.- (Šv. Kazimiero [dr]-jos leid.; Nr.538 ). Moravskis M. Vakarai prie Lemano / kun. Marijonas Moravskis S.J.- Kaunas: Šv. Kazimiero dja, 1932.- 257 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.520 ). Baden-Povelis R. Skautybė berniukams: autoriz. vert. / Lordas Baden-Powelis.- Kaunas: „Skautų aidas“, 1934.- 328 p.: iliustr. Tas pat.- Toronto: Lietuvos skautų brolijos vadija, 1956.- 309 p.: iliustr. Tas pat.- [Klaipėda]: Lietuvos skautija, 1998.- 183, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2010.- 287, [1] p.: iliustr. Ser J. Juo plačiau, juo prie tiesos arčiau=(Aur large): visuotinio sutaikinimojo metodo ir pilnutinės intelektualybės eskizas / J. Serre`as.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1934.- 139 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.607). Hugo V. Vargdieniai: [5 t.] / Viktor Hugo.- [Kaunas]: Sakalas, 1935-1936. T.2.- 1936.- 216, VIII p. T.4.- 1936.- 359 p. Tas pat.- [Chicago (Ill)]: Nemunas, [1955-1957]. T.2.- [1956?].- 216 p. T.4.- [1957].- 358 p. Palau G. Veiklioji katalikė / Gabrielius Palau SJ.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1935.- 184 p.(Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.618).


100 Bensonas R. H. Pasaulio valdovas: Antikristo laikų romanas / R. H. Benson.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.- 424 p.- (Šv. Kazimiero d-os leid.; Nr.653 ). Plus R. Gyventi su Dievu / R. Plus SJ.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.- 96 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.645 ). Benetas A. Diegas: [2 d.] / Arnold Bennet.- Kaunas: Ţinija, 1938. D.1.- 184 p.- (Skaitymų b-ka; Nr.1 ). D.2.- 176 p. Cveigas S. Magelanas: [2 d.] / Stean Zweig.- Kaunas: Ţinija, 1939. [D.1].- 164 p.- (Skaitymų b-ka; Nr.19 ). D.2.- 134, [2] p.- (Skaitymų b-ka; Nr.20 ). Kader V. S. Mirtis ateina arkivyskupo: [2 d.] / Willa Cather.- Kaunas: Mokslo koop. b-vė „Ţinija“, 1940. [D.1].- 152 p.- (Skaitymų b-ka; Nr.6 (30)). D.2.- 184 p.- (Skaitymų b-ka; Nr.7 (31)). Dikensas Č. Dovydas Coppierfildas: [6 t.].- Kaunas: Lietuvos TSR Valst. l-kla, 1941. T.1.- 292 p. T.2.- 270 p. T.3.- 273 p. T.4.- 274 p. T.5.- 258 p. T.6.- 298 p. Burnet F. G. Fontlerojus; Sara: [apysakos vaikams] / Frensis Bernet; vertė S. Kalvaitis: „Fontlerojus“, V. Kamanatauskas: „Sara“.- Vilnius: Viltis, 1995.- 255 p. Tamsioji gėlelė / Dţonas Golsvortis; iš anglų k. vertė V. Kamantauskas. Kimas / R. Kiplingas; iš anglų k. vertė Z. Danilevičius.- Kaunas: Vaiga, 1995.- 349, [1] p.- (Anglų romanai).

Kalikstas KASAKAUSKIS (apie 1794-1866) Kalbininkas, religinis rašytojas, vertėjas, kunigas. Gimė apie 1794 m. Didkiemyje (Šilalės raj.). Mirė 1866 m. birţelio 6 d. Akmenėje. 1808-1814 m. mokėsi Kraţių gimnazijoje, 1814-1818 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1819-1825 m. kunigavo Salantuose. 1826-1831 m. studijavo Vilniaus universitete. 1831-1835 m. kunigavo Kaltinėnuose, nuo 1836 m. iki mirties Akmenėje. 1841 m. Varnių kapitulos prokuratorius, 1846 m. kapitulos kuštorius.

Knygos Kalbrieda lieţuwio ziamaytiszko = Gramatyka języka ţmudzkiego uloţona przez X. Kalixta Kossakiewskiego, Plebana Kaltynianskiego doktora Teologii.- Wilno: Nakladem; Drukiem manesa i Zymela, 1832.- 156 p.- Lenkų k. pavyzdţiai lietuvių k. Gyrtibe ir blajwiste. Apraszi kunigs Pralots Kassakauskis.- Wilniuje: spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1859.- 24 p. Pasaka apej pašnekiesni yarp welnia yra szimkorju po atsyţadieima katalyku nu geryma arielkas .- Wylnuje: spaustuwieji Juzapa Zawadzkie, 1861.- 55 p. Tas pat.- Wilnuje: spaustuwieji Juzapa Zawadzkie, 1862.- 55 p. Iszguldims apej sakramenta pakutos, arba spawiednes szwentos. Paraszits par kuniga pralota Kassakauski.- Wilniuji: spaustuwieji Juzapa Zawadzkie, 1864.- 56 p.


101 Iszguldims pawinaszczju krykszczjonu – katalyku, apraszits par kuniga pralota Kassakauski, klebona Akmenes.- Wylnuje: kasztu ir spaustuweje Juzapa Zavadzke, 1864.- 104 p.

Vertimas Bialobţeskis M. Ишгулдимай швенту еванелiю антъ вису недьлю иръ швенчю иштису мету.- Вилнюй: спаустувеъ А. Г. Сыркина, 1869-1870. Далисъ антра: [vertė K. Kasakauskis].- 1869.- [4], 426 p.

Julijonas KASPERAVIČIUS (1865-1933) Vertėjas, kunigas. Gimė 1685 m. Mirė 1933 m. spalio 18 d. Kretingoje. Mokėsi Kretingoje, Jelgavoje ir Varniuose (Telšių raj.). 1892 m. baigė Saratovo kunigų seminariją ir kurį laiką gyveno Saratove. 1897 m. grįţo į Lietuvą. Dirbo Kupiškyje, Kelmėje, Upytėje. Kunigavo Palangoje, Rietave. 1926 m. įstojo į pranciškonų vienuolyną, gyveno Kaune.

Vertimas

Muzzarelli Alph. P. Naujasis mojinis vainykelis nupintas isz trumpu apmislyjimu apie reikalingiausias kriksczionizkame gyvenime tiesas, isz aukų dėl Szv. Marijos su maldomis, ant kiekvienos mojaus dienos. Isz vokiszkos iszvertė K. K. [J. Kasperavičius].- Tilţėje: J. Šenkės sp., 1902.- 52 p.: iliustr.

Ambraziejus Pranciškus KAŠARAUSKIS (1821-1882) Gamtininkas, kraštotyrininkas. Gimė 1821 m. Pavandenės apylinkėse (Telšių raj.). Mirė 1882 m. gruodţio 26 d. Tomske (Rusija). Mokėsi Kraţių gimnazijoje, 1840-1844 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, kunigavo Baisogaloje, Pajūryje. 1850-1851 m. Telšių bajorų mokyklos kapelionas. 1852-1863 m. Varnių kunigų pataisos namų vedėjas. Po 1863 m. sukilimo ištremtas į Sibirą. Gyveno Bijske, Tomske. Paskelbė straipsnių lietuvių kalbos klausimais, išvertė į lietuvių kalbą botanikos vadovėlį, rinko tautosaką, ţodţius, etnografinę medţiagą. Rankraščiais paliko: „Trets dwejats lakštų apie ţemajtių niekniekius“.- Telšiai, 1851; „Botanika, trumpaj israszita arba pirmutinis mokslas apie ţelanczius daiktus, kaip szit: apie medţius, jawus, ţoles, kiminus, kerpes, grybus, polejus ir kitus ţelmenius“ / Perdėtas isz lenkiszkos kalbos į lietuviszką kun. Ambroziejaus Kossarzewskio.- Rankraštis dingo. Dalis jo buvo išspausdinta “Tėvynės sarge” 1901 Nr.2/3.


102

Raimondas KAŠAUSKAS (g.1934) Prozininkas. Gimė 1934 m. spalio 10 d. Birikuose (Telšių raj.). 1953 m. baigė Telšių Ţemaitės gimnaziją. 1954-1968 m. dirbo ţurnalo “Genys”, 1969-1970 m. ţurnalo “Pergalė” redakcijose. 1958 m. baigė VU istorijos ir filologijos fakultetą.1970-1973 m. Lietuvos rašytojų sąjungos konsultantas.

Knygos Saloje: apsakymai.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1960.- 96 p.: iliustr. Ţmonės iš arti: apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1961.- 171 p.: iliustr. Arvydas ir saulutė.- Vilnius: Vaga, 1962.- 47 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1975.- 24 p.: iliustr. Senojo miesto amţius: apysaka.- Vilnius: Vaga, 1966.- 183 p. Šiaurės krantas: apsakymai vaikams.- Vilnius: Vaga, 1967.- 80 p.: iliustr. Suaugusiųjų ţaidimai: apysakos ir apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1969.- 312 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1998.- 381, [2] p. Motociklininkai: apysakos.- Vilnius: Vaga, 1973.- 290, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Vyturys, 1989.- 202, [1] p. Maţos mūsų nuodėmės: romanas.- Vilnius: Vaga, 1976.- 277, [2] p. Gerumo kaina: romanas.- Vilnius: Vaga, 1978.- 400, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1983.- 229 p. Mano motinos akys: apysakos.- Vilnius: Vaga, 1979.- 420, [3] p. Ţaliuojančios kalvos. Maţos mūsų nuodėmės: romanas ir apysaka.- Vilnius: Vaga, 1982.- 374 p. Saulelė raudona: romanas.- Vilnius: Vaga, 1985.- 288 p. Medaus pieva: apsakymai.- Vilnius: Vyturys, 1988.- 135, [1] p.: iliustr. Vakaris vėjas: romanas.- Vilnius: Vaga, 1989.- 233, [1] p. Visi Ţemės vaikai: romanas, apysaka.- Vilnius: Lietuvos rašyt. sąjungos l-kla, 1995.- 285, [2] p. Devynios senų ir naujų laikų istorijos: apysakos.- Vilnius: Ţuvėdra, 2001.- 429, [2] p. Gailestis: apysakos.- Vilnius: Ţuvėdra, 2003.- 396, [3] p. Milijoną! arba Stokholmo sindromas: romanas.- Vilnius: Vaga, [2006].- 140, [2] p. Laukimas: romanas.- Vilnius: Vaga, 2007. - 413, [2] p. Badmetis, arba Ţali akiniai arkliams: romanas.- Vilnius: Versus aureus, [2009].- 446, [1] p.

Stasys KAŠAUSKAS (g.1943) Prozininkas, publicistas. Gimė 1943 m. rugpjūčio 10 d. Birikuose (Telšių raj.). Baigė Telšių Ţemaitės vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė VU ţurnalistiką. 1969-1971 m. dirbo „Komjaunimo tiesos“, “Tiesos”, 1971-1975 m. “Gimtojo krašto”, 1975-1980 m. “Literatūros ir meno”, 1980-1993 m. “Moksleivio”, 1993-1994 m. “Atgimimo” redakcijose. Nuo 1993 m. ţurnalo “Lithuania in the World” leidėjas ir redaktorius. Kovo 11-osios akto signataras. 2001-2004 m. leidyklos „Artlora“ direktorius. Nuo 1998 m. Dominikos Respublikos garbės generalinis konsulas Lietuvoje.


103 Knygos Ţemė nelieka skolinga: apybraiţa.- Vilnius: Mintis, 1974.- 23 p.: iliustr.- (Tavo didvyriai, Tėvyne). Ţmonės didelėje ţemėje: reportaţai apie BAMą.- Vilnius: Mintis, 1977.- 63 p., [8] iliustr. lap.: iliustr. Gyvenimo vagos: apie Rokiškio raj. L. Giros kolūkį.- Vilnius: Mokslas, 1980.- 51 p.: iliustr.(Ţemė ir ţmonės). Negrįţtantis bumerangas: kelionės apybraiţa.- Vilnius: Mintis, 1980.- 127 p., [20] iliustr. lap.(Meridianai). Gyvenimo paveikslai: publicist. novelės.- Vilnius: Vaga, 1982.- 205 p. Mes Adomo vaikai: ironiška proza.- Vilnius: Vaga, 1984.- 221, [3] p.: iliustr. Nekasdieniniai pasimatymai: [meninės apybraiţos].- Vilnius: Mintis, 1985.- 159, [1] p.: iliustr.(TSRS – tautų brolija). Meilė ir kiti ţaidimai: ironiška proza.- Vilnius: Vyturys, 1987.- 191 p.: iliustr. Einu namo: meninė publicistika.- Vilnius: Vaga, 1988.- 214, [2] p. Tiesos sakymas: [meninė publicistika].- Vilnius: Mintis, 1988.- 137, [3] p. Leisk, Viešpatie numirti.- Vilnius: Mintis, 1990.- 264 p. Gyvenimo paveikslai: [publicistikos rinktinė].- Vilnius: UAB “Standartų spaustuvė”, 2003.- 519, [1] p.

Jonas KATELĖ (1831-1908) Liaudies švietėjas, kunigas. Gimė 1831 m. sausio 13 d. Suvainiuose (Kupiškio raj.). Mirė 1908 m. geguţės 21 d. Panemunėlyje (Rokiškio raj.). 1853-1855 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Ilgametis Panemunėlio klebonas. Rėmė draudţiamos lietuviškos spaudos platinimą, organizavo slaptas kaimo mokyklėles. Varšuvos laikraštis “Tygodnik Powszechny” 1877 m. paskelbė šaltinio vertę turintį monografinį straipsnį apie poetą A. Strazdą (vertimas išspausdintas “Aušroje”, 1883 m. Nr.8-10).

Leonas KAZLAUSKAS (apie 1780-1790- po 1841) Kunigas. Gimė apie 1780-1790 m. Mirė po 1841 m. Skuode. 1808 m. įstojo į Vilniaus vyriausiąją seminariją. 1812 m. paskirtas Telšių mokyklos kapelionu. Kurį laiką buvo Varniuose (Telšių raj.) prie vyskupo J.A.Giedraičio. 1827 m. buvo altarista Šiauliuose, 1838-1841 m. Skuodo altarista. Vyskupui J.A.Giedraičiui ruošiant Naujojo testamento leidimą – vertimą kartu su kunigu T. Venslauskiu, jam prie to darbo nemaţai padėjo.

Algirdas KAZRAGIS (1928-1969) Prozininkas, vertėjas. Gimė 1928 m. balandţio 28 d. Darbėnuose (Kretingos raj.). Mirė 1969 m. balandţio 24 d. Telšiuose.


104 1953 m. baigė Vilniaus universitetą, dirbo Telšių laikraščio “Komunizmo aušra” redakcijoje. Periodikoje paskelbė apsakymų, eilėraščių, humoreskų, straipsnių, išspausdino pjesę “Ţentelis” (rink. “Ilgi ilgi metai”, 1971). Kūryba spausdinta Telšių rajono laikraščiuose „Komunizmo aušra“ „Komunizmo švyturyje“ ir kitoje periodinėje spaudoje.

Knygos

Smurtu ir klasta.- Vilnius: Mintis,1966.- 36 p. Ţemaičių kalneliais.- Vilnius: Mintis, 1968.- 126, [1] p.: iliustr. Ką slepia gelmė: vaikystės vaizdeliai.- Vilnius: Vaga, 1969.- 175 p.: iliustr.

Vertimai Dimovas D. Pasmerktos sielos: romanas.- Vilnius: Vaga, 1965.- 272 p. Rankovičius Š. Girių karalius: romanas.- Vilnius: Vaga, 1966.- 222 p. Lavrovas J. Susitikimas su stebuklu: apysaka.- Vilnius: Vaga, 1967.- 243 p. Kimas R. Vaiduoklių mokykla / vertė A. Kazragis, J. Kličius, P. Simonaitis.- Vilnius: Vaga, 1970.- 364 p.- ( Drąsiųjų keliai ).

Doloresa KAZRAGYTĖ (g.1942) Aktorė, eseistė, dramaturgė. Gimė 1942 m. rugsėjo 27 d. Gariuose (Jaroslavlio sr., Rusija). 1948-1949 m. gyveno Telšių raj. Ţelvaičių kaime. 1945-1960 m. gyveno Telšiuose, baigė Telšių vidurinę mokyklą. 1969 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 1976-1977 m. Jaunimo teatro aktorė. 1970-1976 m. ir nuo 1977 m. Kauno dramos teatro aktorė. Rašo ir stato scenos veikalus.

Knygos Tiltas be turėklų: aktorės eseistiniai etiudai.- Vilnius: Vaga, 1987.- 214, [1] p., [8] iliustr. lap. Gyvenimas prieš gyvenimą: [aktorės eseistiniai etiudai].- Kaunas: Gabija, 1994.- 179, [1] p. Kasdienybės roţinis.- Kaunas: Gardenija, 1999.- 279 p. Gyvenimas prieš gyvenimą: aktorės esė.- Vilnius: UAB “Baltų lankų” leidyba, 2003.- 342, [1] p. Tas pat.- Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, [2008].- 343 p. Lengvi vienatvės atodūsiai: (noveletės), 2003-2006 m.- Vilnius: "Baltų lankų" leidyba, [2007].215, [1] p. Tas pat.- Vilnius: „Baltų lankų leidyba“, 2008.- 216 p. Ramybės nerimas: esė, novelės, istorijos.- Vilnius: Tyto alba, 2010.- 292, [4] p. Raudoni sandaliukai.- Vilniu: Alma littera, 2012.- 230 p.

Stanislava KERAITĖ ţr. Stanislava KERAITĖ - KRYŢAUSKIENĖ


105

Adolfina KERPAUSKAITĖ ţr. Adolfina KERPAUSKAITĖ - VARNELIENĖ

Petras KEŢINAITIS (1906-1969) Publicistas, vertėjas. Gimė 1906 m. balandţio 25 d. Kybartuose (Vilkaviškio raj.). Mirė 1969 m. lapkričio 5 d. Kaune. Pirmąjį pasaulinį karą praleido Rusijoje. Mokėsi Kybartuose. Nuo 1925 m. dirbo įvairių periodinių leidinių ( “Lietuvos ţinių”, “Kultūros”, “Jaunimo”) redakcijose. 1928-1929 m. kalintas Varnių (Telšių raj.) koncentracijos stovykloje. 1929-1930 m. dirbo Telšių laikraštyje “Ţemaitis”, 1930-1931 m.“Lietuvos ţinių” redakcijoje, 1931-1932 m. redagavo Šiaulių savaitraštį “Naujienos”,1933 m. laikraštį „Jaunimietis“ su priedu „Naujosios Šiaulių naujienos“. 1934-1936 m. ţurnalą “Jaunimas”, 1936-1940 m. leido ţurnalą “Mūsų jaunimas”. Vėliau dirbo “Nemuno upeivio”, „Socialistinis kelias“, “Šluotos”, “Kauno tiesos” redakcijose. „Kauno tiesoje“ išspausdino nacių nusikaltimus Lietuvoje demaskuojantį romaną „Mirtis čia neturėjo vardo“ (1968). Slapyvardţiai: Artenas, Kbrkš., P. Kybartiškis, Ky-bartulis, P. Kyb-škis, Kţnt, Uzurpatorius, Ţevič K. J. ir kt.

Knygos Kauno apylinkės: [turist. vadovas].- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958.- 128 p.: iliustr. Kaunas: jo praeitis, dabartis ir ateitis / A. Gulbinskienė, V. Černeckis, P. Keţinaitis.- [Vilnius]: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1960.- 144 p.: iliustr., [60] iliustr. lap. Aplink Kauną: turist. kelionės po Kauno pakraščius ir priemiesčius, jo artimesniąsias bei tolimesniąsias apylinkes.- Vilnius: Mintis, 1966.- 96 p.: iliustr., [1] plano lap.

Vertimai Buninas P. Jėzuitai / P. Bunin; vertė P. Kybartiškis [P. Keţinaitis].- Telšiai: „Ţemaičio“ red., 1930.- 63 p. Gul, Romanas. Sprogstančios bombos: (Kovojantieji revoliucionieriai).- Kaunas: “Gervės” b-vė, 1932. D.1.- 186, [1] p. Fedinas K. Pirmieji dţiaugsmai: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1950.- 376 p.


106 Fedinas K. Nepaprasta vasara: romanas / vertė A. Tiešis, P. Keţinaitis.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1951.- 756 p.: iliustr., 8 iliustr. lap. Tolstojus L. Pjesės.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953.- 304, [3] p. Kočetovas V. Ţurbinai: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1954.- 507 p. Ovečkinas V. Rajono kasdienybės: [apybraiţos].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1955.- 392 p. Malinina A. Marinos gyvenimas: apybraiţa apie lakūną-šturmaną, Tarybų Sąjungos didvyrę Mariną Raskovą.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1956.- 172, [2] p.: iliustr., portr. Siomuškinas T. Čiukčija: apysaka.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957.- 510, [1] p. Laginas L. Atavija Proksima: fantast. romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1958.- 527 p.(Nuotykių biblioteka). Sevuncas G. Teheranas: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1960. [Kn.]2.- 577, [3] p. Seriabriakova G. Ugnies pagrobimas: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1963. [Kn.]1.- 543 p. Tas pat.- Vilnius: Mintis, 1986. Kn.1.- 423 p.- (Istorinio romano biblioteka; IRB). Gamsachurdija K. Vynuogės ţydi: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1962.- 418 p. Kalkis. Bangos šniokščia: romanas / vertė P. Keţinaitis ir B. Puodţiukaitis.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1965.- 520 p. Pervomaiskis L. Laukinis medus: šių laikų baladė / vertė K. Jankauskas ir P. Keţinaitis.- Vilnius: Vaga, 1965.- 554, [1] p. Esa de Keirošas Ţ. Relikvija: romanas.- Vilnius: Vaga, 1967.- 282 p. Auezovas M. Jaunoji karta: romanas.- Vilnius: Vaga, 1969.- 251 p.

Jonas KIDYKAS (1905-1999) Vertėjas, kunigas. Gimė 1905 m. sausio 21 d. Ţemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.). Mirė 1999 m. spalio 29 d. Čikagoje (JAV). Mokėsi Telšių, Skuodo, Plungės gimnazijose, Scherenbergo noviciate (Olandija), Švento Ignoto kolegijoje Valkenburge (Olandija), Paay-la-Monalio vienuolyne (Prancūzija). Dėstė Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1937 m. atvyko į JAV., dirbo misijose. Kunigavo Čikagoje, Monrealyje, San Paule, Clevelande. Išvertė religinių veikalų. Buvo laikraščio „Mūsų Lietuva“ redaktorius (1964-1974). Bendradarbiavo “Mūsų Lietuvoje”, “Ţvaigţdėje” ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Marijos apsireiškimai Fatimoje.- [Boston]: Tėvų jėzuitų leid., 1946.- 112 p.: iliustr. Marijos Sambūrių bendrieji bruoţai: ist. apţvalga, tekstas bei pobūdis, kanoniškos sąlygos, Čikaga, 1959 m. birţelio 3 d. / pagal Emile Villaret, Jonas Kidykas.- Chicago: B. l., 1959.- [1], 40, [1] p.

Vertimai Dossas A. von. Dorybių perlas / A Doss, SJ; vertė J. Kidykas SJ.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1930.143, [1] p.; [1] iliustr. lap.


107 Drouvenas E. Farmerių vaikai: pasakojimas iš Vacccarijos uţkampių Brazilijoje / Ernst Drouven SJ.- Kaunas: “Misijos”, 1933.- 80 p.: iliustr.- (“Misijų” leid.; Nr.1. Iš tolimų kraštų: “Misijų” apysakos jaunimui). Alkanis F. Meilės sutartis / Florentinas Alkaniz.- Kaunas: B. l., 1934.- 48 p.- (Maldos ir vyrų apaštalavimas). Tas pat / F. Alcaniz, SJ.- Kaunas: B. l., 1938.- 15, [1] p. Tas pat / F. Alcaniz, SJ.- Kaunas: B. l., 1939.- 32 p. Tas pat / F. Alcaniz, SJ.- Kaunas: Tėvai jėzuitai, 1940.- 38 p. Villaret E. Marijos Sambūrių gyvenimas; vertė T. J. Kidykas.- Chicago, Ill.: B. l., 1960.- [4], 115 p.

Petras KIMBRYS (g.1948) Publicistas, vertėjas, tekstologas. Gimė 1948 m. kovo 20 d. Telšiuose. 1970 m.baigė Kauno politechnikos institutą, jame dirbo laborantu. 1978-1986 m. M. K. Čiurlionio dailės muziejaus mokslinis bendradarbis. 1988-1990 m. Vatikano ir “Laisvosios Europos” radijo korespondentas. 1989-1990 m. ţurnalo “Katalikų pasaulis” kultūros ir istorijos skyriaus vedėjas. Ţurnalo “Naujasis ţidinys-Aidai” steigimo iniciatorius, 1991-1999 m. jo redaktorius. 1993-1996 m. Lietuvos radijo ir televizijos valdybos narys. 2000-2003 m. ateitininkų federacijos pirmininkas. Nuo 1973 m. bendradarbiavo pogrindinėje katalikų spaudoje ( “Lietuvos Katalikų Baţnyčios kronikoje”, “Pastogėje”, “Viltyje”, “Aušroje”), 1983-1989 m. legaliame metraštyje “Katalikų kalendorius- ţinynas”. Inicijavo ţurnalo „Naujasis Ţidinys“ (nuo 1992 m. „Naujasis Ţidinys-Aidai“) isteigimą, 1991-1999 m. jo vyr. redaktorius. 2000-2003 m. ateitininkų federacijos pirmininkas. Parašė J. Girniaus biografinę apybraiţą “Kelionė ten ir atgal” ( “Naujasis ŢidinysAidai”, 1995, nr.10). Suredagavo verstinių filosofijos ir kultūrologijos knygų ( Aurelijaus Augustino, Platono, Klaros Asyţietės, J.W. Baldwino ir kt.), yra Šventojo Rašto ekumeninio leidimo (1999) specialusis redaktorius, “Biblijos vardų ţodyno” (2000) sudarytojas.

Vertimai Brolis Karolis. Maţasis brolis Mauricijus.- Vilnius: Aidai, 2001.- 190 p.: iliustr. Boiteau Marie-Nicole. Atskleisti Šventają Dvasią kuri teikia gyvybę.- Panevėţys: Panevėţio vyskupijos katechetikos centras, 2002.- 239, [1] p.- (Katedros mokyklos uţrašai). Milašius O. Ars magna; Slėpiniai.- Vilnius: Aidai, 2002.- 191, [1] p. Milašius O. Misterijos: [dramos] / Iš prancūzų k. vertė V. Šiugţdinis ir P. Kimbrys.- Vilnius: Vaga, [2002].- 226, [3] p.: portr. Lena M. Liudytojo perėjimas: ugdyti, mokyti, evangelizuoti.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 2003.165, [2] p.

Antanas KLEMENTAS (apie 1756-1823)


108

Poetas. Gimė apie 1756 m. Laumėse (Skuodo raj.). Mirė 1823 m. birţelio 16 d. Telšiuose. Tėvas kilęs iš vengrų bajorų. 1769-1776 m. mokėsi Dobrovicos pijorų mokykloje. 1771 m. grįţęs į Ţemaitiją, advokatavo Raseiniuose, Telšiuose, 1802-1808 m. Telšių teismo teisėjas, 18141817 m. Telšių apskrities vėliavininkas. Rankraščiais paliko daugiau kaip 61 tūkst. eilučių, tarp jų beveik 1500 lietuviškų (arti 140 kūrinių). Vienas pirmųjų ţemaičių sąjūdţio poetų. Eiliavo odes, elegijas, himnus, epigramas, alegorijas, satyras, anekdotus, idiles, dainas, laiškus ir kt. Ragino valstiečius dėtis prie 1794 m. sukilimo, ginti tikėjimą, smerkė seimelių pakrikimą. Sueiliavo Šventojo Rašto atskiras dalis, kūrė maldas, raudas.

Knyga Ţemaitiška giesmelė: [eilėraščiai]; vertė Alb. Ţukauskas.- Vilnius: Vaga, 1972.- 192 p., [2] faks. lap.- (Versmės).

Vlada ŢYMONTAITĖ – KLIAUZIENĖ (g.1926)

Poetė. Gimė 1926 m. lapkričio 15 d. Kaltinėnuose (Šilalės raj.). Mokėsi Kaltinėnų progimnazijoje, Tauragės, Laukuvos gimnazijose. 1949-1950 m. mokėsi Klaipėdos mokytojų institute.1951 m. ištremta į Sibirą. 1956 m. grįţo į Lietuvą, apsigyveno Telšiuose. 1960-1965 m. mokėsi Vilniaus universitete. Baigusi mokslą dirbo Telšių skaičiavimo gamykloje ir Telšių kilnojamoje mechanizuotoje kolonoje. Kūryba spausdinta Telšių rajono spaudoje įvairiuose almanachuose.

Knyga Paskutinės rudens gėlės.- [Telšiai: Spaudos lankas, 1998].- 172, [3] p.: iliustr. Saulėlydţio simfonija.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2001.- 181, [7], p.: iliustr. Amţiaus pėdsakai širdy: eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2005.- 159 p.: portr.

Vytautas KNIEŢAUSKAS (g.1944) Rašytojas. Gimė 1944 m. sausio 6 d. Gadūnave (Telšių raj.). Baigė Gadūnavo aštuonmetę mokyklą įstojo į Plinkšių technikumą, kurį baigęs įgijo agronomo diplomą. Dirbo Balėnų ir Gadūnavo (Telšių raj.) kolūkiuose. 1964-1967 m. tarnavo sovietų kariuomenėje. Vėliau neakivaizdţiai Vilniaus universitete studijavo istoriją ir ţurnalistiką, bet mokslų nebaigė. Dirbo Maţeikių kompresorių ir naftos perdirbimo gamyklose. Buvo Sąjūdţio Maţeikių skyriaus tarybos narys, kūrė Darbininkų sąjungą Maţeikiuose. Slapyvardis: Vytautas Gadūnas.


109

Knyga Ąţuolo lapų vainikas: skiriu Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui: [proza, eilėraščiai, publicistika] / Vytautas Gadūnas.- Klaipėda: S. Jokuţio leidykla-spaustuvė, 2005.- 198, [1] p.

Jonas KOBECKIS (apie 1765- po 1823) Poetas. Gimė apie 1765 m. greičiausiai Kalnėnuose, netoli Telšių. Mirė po 1823 m. greičiausiai Ţemaitijoje. Nuo 1790 m. dirbo įvairiose administracinėse ir teismo įstaigose Telšiuose. Eilėraščius rašė ţemaičių kalba. Bendradarbiavo su D. Poška. Rankraščiu paliko: [Eilėraščiai.- Telšiai, apie 1823].

Liudvikas KOBECKIS (1784-1857) Mokytojas. Gimė 1874 m. Telšių apskrityje (Varniuose ar Pavandenėje). Mirė 1857 m. birţelio 4 d. Paryţiuje. Mokėsi Telšių bernardinų mokykloje, kurią 1805 m. baigęs įstojo į Vilniaus universitetą. 1820 m. išsikėlė į Varšuvą. 1831 m. emigravo į Austriją, po to į Šveicariją, iš ten į Paryţių. Buvo parašęs knygutę apie kovą su vynuogynų kenkėjais. Adomo Mickevičiaus liudijimu, L. Kobeckis visus raštus rašęs ţemaitiškai, kad kiti, juos suradę, negalėtų jų suprasti. Visi jie dingo.

Juozas KOJELIS (1916-2010) Ţurnalistas, klasikinis filologas. Gimė 1916 m. gruodţio 2 d. Viekšnaliuose (Telšių raj.). Mirė 2010 m. lapkričio 11 d. Kaune. 1935 m. baigė Kraţių “Ţiburio” gimnaziją, studijavo Vytauto Didţiojo universitete, mokytojavo Kretingoje. 1943 m. gestapo suimtas ir kalintas Klaipėdos, Ragainės ir Kauno kalėjimuose. 1944 m. emigravo į Vokietiją. 1945-1948 m. Miuncheno lietuvių gimnazijos mokytojas.1949 m. atvyko į JAV. Mokytojavo Čikagoje, Los Angele, Monterey. 1956-1957 m. lietuvių kalbos instruktorius JAV kariuomenės kalbų mokykloje Montery (Kalifornija). Bendradarbiavo „Į laisvę“, “Aiduose”, “Lietuvių dienose”, “Ţemaičių ţemėje”, “Drauge”, “Darbininke” ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Iš nakties į rytą.- Kaunas: Garsas, 1996.- XV, 504 p.: portr., iliustr. Tarp rūpesčių ir vilties: straipsnių rinkinys.- Kaunas: “Į laisvę” fondo Lietuvos fil., 2001.- 429, [2] p.: iliustr. Vienos „liustracijos“ istorija.- Kaunas: J. Kojelis, 2009.- 38, [2] p. : iliustr., faks., portr.


110

Jonas KREČINSKIS (apie 1820- po1884) Vertėjas, pedagogas. Gimė apie 1820 m. greičiausiai Uţnemunėje. Mirė po 1884 m. 1861 m. mokytojavo Tauragės parapinėje mokykloje. 1866 m. Vilniaus realinės gimnazijos mokinių priţiūrėtojas. 1875-1882 m. raštininkavo Telšiuose. Nuo 1883 m. vėl dirbo pedagoginį darbą Marijampolės gimnazijoje, kurį laiką dėstė ţemesnėse klasėse lietuvių kalbą. Rusų raidţių į lietuviškus raštus įvedimo šalininkas.

Knygos Календорюсъ арба Метскайтлюс укишкасисъ нуогъ ужгимима вешпатесь 1870. Мету папрастунью туренчюнь 365 денасъ, курямь ира: атситикимаи гарсеснееи, Швентесъ Рима- Каталику съеновесь гадинесъ. Придеиимасъ су висикiомисъ жиниомисъ ир родикласъ саулесъ текейима ирь ужсилейдима.- Вильна: печатня А. Г. Сыркина, 1869.- [2], 24, [2] p., įsk. virš. Русишкаи летувикасисъ календорюсъ антъ 1867 мъету. Русско-литовскiй мъсяцесловъ на 1867 годъ.- Вильна: въ Типографiи А. Сыркина, 1866.- 74, [1] p.: iliustr. ir lent.; 1 portr. lap. ... антъ 1868 ( прибувимасъ ) мъту... на 1868 ( високосный годъ).- Вильна: въ Типографiи А. Г. Сыркина, 1867.-65 , [1] p.: iliustr. ... антъ 1869 мъету... на 1869 годъ.- Вильна: въ типографiи А. Г. Сыркина, 1868.- 65, [1] p.: vinj. ir lent. ... антъ 1870 мету. Парашитасъ паръ I. Кречински... на 1870 годъ.- Вильна: въ типографiи А. Г. Сыркина,1869.- 83, [1] p.: iliustr. ... антъ 1871 мету... на 1871 год. - Вильна: въ типографiи А. Г. Сыркина, 1871.- 86, [1] p.: iliustr. ... антъ 1872 мету (прибувима)... на 1872 годъ (високосныи).- Вильна: въ типографiи А. Г. Сыркина, 1871.- 45, 84 p.: iliustr.; 1 ţemėl. lap. ... антъ 1873 мету... на 1873 год.- Вилна: въ типографiи А. Г. Сиркина, 1873.- 86 p.- Aprašyta pagal šaltinius ). ... антъ 1874 мету... на 1874 год.- Вилна: въ типографiи А. Г. Сиркина, 1874.- 86 р.- Aprašyta pagal šaltinius). ... антъ 1875 мету... на 1875 год.- Вилна: въ типографiи А. Г. Сиркина, 1875.- 86 p.- Aprašyta pagal šaltinius). ...антъ 1876 мету... на 1876 год.- Вилна: въ типографiи А. Г. Сиркина, 1876.- 86? p.- Aprašyta pagal šaltinius). Русишкасъ моксласъ дэлъ летувнику. Русская грамота для литовцевъ. Одобрено Ученым Комитетомъ Министерства Народнаго Просвъшенiя, какъ руководство для обученiя русскои грамотъ въ Литовскихъ школахъ.- Вилна: изданiе книгопродавца – типографа А. Г. Сыркина, 1875.- 86, [2] р.- Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Вилна: изданiе книгопродавца-типографа А. Г. Сыркина, 1878.- 86, [2] р.- Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Вилна: изданiе книгопродавца-типографа А. Г. Сыркина, 1882.- 86, [2] р.- Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Вилна: изданiе книгопрадавца-типографа А. Г. Сыркина, 1891.- 86, [2] р.- Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Varšuva: Varšuvos švietimo apyg. sp., 1892.- 96, II p..- Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Вилна: изданiе книгопрадавца-типографа А. Г. Сыркина, 1895.- 86, [2] р.-Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Varšuva: Varšuvos švietimo apyg. sp., 1896.- 93, II p. - Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k.


111 Tas pat.- Вилна: изданiе книгопрадавца-типографа А. Г. Сыркина, 1902.- 86, [2] р.- Lygiagret. tekstas liet. ir rusų k. Tas pat.- Вилна: изданiе русской книжной торговли А. Г. Сыркина, 1907 [virš 1908 m.].- 86, [2] р.- Lygiagret. tekstas liet. ir rus.

Vertimai Золотов В. А. Русская азбука сь переводомъ словъ и фразъ на жмудскiй язiкъ. Составлена по таблицамъ для взаимного обученiя чтенiю и пъсъму В. Золотовым. Слова и фразы переведены на жмудскiй языкъ учителем Таурагенского приходского училища Крычинскимъ.- Санктпетербургъ: типографiя товарищества “ Общественная полза”, 1861.- 64 p. Tas pat. Antr.: Букварсъ жемайтишкай – русишкасисъ парашитасъ пагалъ мокима ну В. Золотова падота, ишгулдитасъ паръ Iона Кречински. Букварь жмудско-русскiй составленнiй по методъ В. Золотова, переводъ И. Кречинскагою.- Ковна: въ типографiи Ш. Соколовскаго, 1865.- 88 р. Jonas Auksaburnis ( Chryzostomas ), šv. Дiевiшка лiтургija Швэнто Jоно Ауксобурнiо. Божественная литургiя святаго Юанна Златоуста.- Санктпетербургъ: швэнтам Петербурге, метусе 1887.- [4], 40 p.

Danutė-Stanislava KRIŠČIŪNAITĖ ţr. Danutė-Stanislava KRIŠČIŪNAITĖJURKIENĖ Juozapas KRIŢANAUSKIS (apie 1790-1848) Poetas. Gimė apie 1790 m. Ţemaitijoje. Mirė 1848 m. lapkričio 7 d. Peterburge. 1820 m. baigė Vilniaus vyriausiąją kunigų seminariją. Kunigavo Varniuose (Telšių raj.), buvo Ţemaičių vyskupijos kapitulos narys, vyskupo J.A.Giedraičio sekretorius. Kaltinamas rėmęs 1831 m. sukilimą, ištremtas į Mogiliovą, bet netrukus grąţintas, pasiųstas atstovauti Ţemaičių vyskupijai į Peterburgą Romos katalikų dvasinėje kolegijoje, kurioje tarnavo iki mirties. Rankraščiais paliko proginių eilėraščių, pasakėčių, padėjo S. Daukantui kaupti tautosaką. Rašė ţemaičių kalba.

Stanislava KERAITĖ-KRYŢAUSKIENĖ (g.1934) Poetė. Gimė 1934 m. geguţės 9 d. Papelkiuose (Šiaulių raj.). Baigė Kuršėnų gimnaziją. Nuo 1950 m. gyvena Telšiuose.Dirbo Telšių kultūros namuose ir kitur. Poezija spausdinta respublikinėje ir vietinėje spaudoje.

Knyga Kriaušių vynas: eilėraščiai.- Šiauliai: Saulės delta, 2004.- 59, [1] p.


112

Teklė KRYŢEVIČIŪTĖ (1927-1991) Poetė. Gimė 1927 m. sausio 30 d. Pašvitinyje ( Pakruojo raj.). Mirė 1991 m. kovo 18 d. Telšiuose. 1930-1931 m. gyveno Sedoje. Nuo 1932 m. gyveno Telšiuose. 1962 m. Telšiuose baigė vidurinę mokyklą, 1945-1978 m. dirbo Telšiuose “Masčio” fabrike. .Kurį laiką vadovavo rajono literatų būreliui "Ţemaičių lyra". Periodikoje poeziją skelbė nuo 1945 m. Kompozitoriams sukūrus muziką, kai kurie eilėraščiai yra virtę dainomis ir giesmėmis, patekę į katalikų maldyną. Bendradarbiavo: „Tarybų Ţemaitija“ (Telšiai), „Komunizmo švyturyje“(Telšiai), Kalvotoji Ţemaitija“, „Mastiečių ţodyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knyga Prieš namų ugnį: [poezija].- Klaipėda: Eldija, 1991.- 110 p.: iliustr.

Jonas KUČINSKAS - KUČINGIS (1908-2009) Kunigas, memuaristas. Gimė 1908 m. gruodţio 23 d. Šnypšliuose (Šilutės raj.). Mirė 2009 m. 1927 m. baigė Švėkšnos “Saulės” progimnaziją. 1927-1929 m. mokėsi Saleziečių koledţe Torino, Italija. 1929 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, 1937 m. įšventintas kunigu. 1937-1938 m. Šilalės vidurinės mokyklos kapelionas. 1938-1939 m. mokėsi Milano Švč. Jėzaus Širdies universitete. 1940-1941 m. dirbo Varniuose (Telšių raj.), Kraţiuose, Šilalėje. 1939-1940 m. 6-jo pulko Lietuvos kunigaikščio Margirio 2-jo bataliono ir Telšių amatų mokyklos kapelionas. 19411944 m. Telšių gimnazijos klebonas. Pasitraukęs į Vokietiją, 1944-1946 m. Rottenburgo vyskupijos lietuvių išeivių kapelionas. 1946 m. apsigyveno JAV Los Angelese. Jo rūpesčiu 1949 m. įkurta lituanistinė mokykla, 1951 m. Los Angelese pastatyta lietuviška baţnyčia, vėliau – lietuviška parapinė mokykla. Organizuoja labdarą Lietuvai, ypač Telšių vyskupystei. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje (Padaubiečio slap.) “Ţemaičių prietelyje”, “Ryte”, “XX amţiuje”, “Drauge” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Išvertė giesmių, pagal Maironioir Lacrimos eilėraščius sukūrė giesmių melodijų. Slapyvardis J. Padaubietis.

Knygos Giesmynas.- Telšiai, 1942 (virš. 1939 m.). Telšių kankiniai / J. Padaubietis.- Pittsburg, Pa: Lietuvių ţinios, 1949.- 99 p.: iliustr. Tas pat / J. Padaubietis.- [Vilnius: Valstybės ţinios, 2000].- 97, [1] p.: iliustr. Mariją mylėti: trys giesmės.- B. v.: B. l., [1990].- 8 p. Mano gyvenimo takais.- Vilnius: Logos, 1997.- 231 p., [1] port. lap. Šventiniai ir proginiai pamokslai.- Vilnius: Logos, 1998.- 287, [3] p.: iliustr. Dievo ţodţio tarnyboje.- Vilnius: Logos, 1999.- 797, [2] p.


113

Algirdas KUKLYS (g.1950) Prozininkas, ţurnalistas, dailininkas. Gimė 1950 m. vasario 15 d. Kretingoje. 1969 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą (baigė keramiką). 1972-1980 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau VU Ţurnalistikos katedros aspirantūroje. Dirbo 1977-1980 m.Klaipėdos I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. 1980-1995 m. Kretingos meno mokykloje.1995-1998 m. laikraščio „Klaipėda“ ţurnalistas, nuo 1999 m. Kretingos rajono laikraščio „Švyturys“ ţurnalistas. Buvo Telšių literatų būrelio nariu, vėliau Ţemaitijos rašytojų bendrijos narys ir Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Knygos Keleiviai: novelės.- Vilnius: Vaga, 1989.- 103, [2] p.- (PK: [Pirmoji knyga]). Ţiūrėjimas į tamsą: romanas.- Klaipėda: sp. “Rytas”, 1993.- 213, [1] p. Veidrodis.- Kaunas: ţurn. “Nemunas” leidyb. grupė, 1998.- 99 p.: iliustr. Susitikimai: mūsų kraštiečiai: publicistika.- Klaipėda: Druka, 2002.- 191, [1] p.- (Mūsų kraštiečiai). Likimai: publicistika.- Klaipėda: Druka, 2003.- 233, [1] p.: iliustr., portr.- (Mūsų kraštiečiai). Ritualinė kaukė: novelių rinktinė.- Klaipėda: Druka, [2004]. - 292 p Dievadirbio rankos: [apie tautodailininką skulptorių A. Viluckį].- [Klaipėda: Druka], 2006.- 158 p., [12] iliustr. lap., portr.- (Mūsų kraštiečiai). Juozo Lukausko lobiai.- Klaipėda: Libra Memelensis, 2007.- 96 p.: iliustr., portr. Uţmiršta nuotaika: [eilėraščiai].- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.- 61, [2] p. Sūnaus vardas: novelių rinktinė.- Vilnius: Ciklonas, 2007.- 141, [1] p.: iliustr. Genovaitė: [apie tautodailininkę tapytoją Genovaitę Čejauskaitę].- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008.- 84, [2] p., [4] iliustr. lap.: iliustr. Iš vaiduoklių gyvenimo: humoreskos, satyra.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008.103, [1] p. Kazbekija - jo kapas neţinomas: romanas.- Vilnius: Versus aureus, [2008].- 157, [1] p. Dedikacijos: [eilėraščiai].- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.- 69, [2] p. Medţio baladės: [apybraiţos apie Kretingos raj. tautodailininkų Birutės ir Aniceto Puškorių šeimą].- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.- 199, [1] p.: iliustr. - (Mūsų kraštiečiai). Peizaţas su Motiejum: novelės paprastiems ţmonėms.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.- 119, [1] p. Apokalipsė: romanas.-Vilnius: RDI grupė, 2010.- 160, [2] p. Monologai ir dialogai: esė, interviu.- Vilnius: RDI grupė, [2010].- 175, [1] p. Provincialo komentarai: esė.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011.-124, [1] p. Atsispindintys medţiai: romanas.- Vilnius: RDI grupė, 2011.- 138, [2] p.

Vytautas KULPINSKAS (1934-2008) Ţurnalistas. Gimė 1934 m. Viduklėje (Raseinių raj.). Mirė 2008 m. Alytuje. Nuo 1938 m. gyveno Pagudonyje (Telšių raj.). 1954 m. baigė Telšių Ţemaitės vidurinę mokyklą. Baigė Saratovo (Rusijos respublika) tankistų mokyklą. Dirbo Minske, Prahoje, Rygoje specialiuoju korespondentu, politikos apţvalgininku. Tarptautinės ţurnalistų organizacijos narys. 1966 m. baigė ţurnalistiką Vilniaus universitete. 1991 m. leido „Nepriklausomą Baltijos laikraštį“.


114 1992-2002 m. buvo „Latvijos panorama“ redaktoriaus pavaduotojas. 2007-2008 m. redagavo Laikraštį „Opozicija“. Bendradarbiavo: „Tarybų Ţemaitijoje“ (Telšiai), „Komunizmo aušroje“ (Telšiai), „Karde“, „Opozicijoje“. Knyga Ţiūrim, ką turim: satyra, humoras, prisiminimai apie autorių.- Alytus: Alytaus naujienos, 2009.188 p.: iliustr, faks., portr.

Ignas KULVINSKIS (apie 1810-1863) Kunigas. Gimė apie1810 m. Degiuose ( Maţeikių raj.). Mirė 1863 m. balandţio 18 d. Švėkšnoje (Klaipėdos raj.). Mokėsi Ţemaičių Kalvarijos mokykloje,Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, Vilniaus dvasinėje akademijoje. 1841 m. dirbo Šiluvoje, 1841-1849 m. Varniuose. Nuo 1849 m. dirbo Švėkšnoje. Redagavo ir taisė A. Janikavičiaus “Mokslą Krykszcionyszską”, išspausdintą 1845 m.

Algirdas KUMŢA (g.1956) Ţurnalistas, teisininkas. Gimė 1956 m. lapkričio 29 d. Palūkštyje (Telšių raj.). 1980 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, teisininkas. 1979-1984 m. dirbo Vilniaus valstybiniame universitete, 1984-1988 m. Lietuvos komjaunimo CK sekretoriumi, 1989-1990 m. LKP CK ideologinio skyriaus vedėjo pavaduotoju. 1990-1992 m. LR Aukščiausios Tarybos deputatas. Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras. 1992-1994 m. vadovavo privačiai juridinei kontorai, 1994-1997 m. dirbo dienraštyje „Lietuvos rytas“. 1998-2003 m. LR Prezidento V. Adamkaus patarėjo, konsultantas. Nuo 2006 m. LR ambasadorius Ukrainoje.

Knygos Ţingsniai: politikos dialogai / G. Vainauskas, A. Kumţa.- Vilnius: Periodika, 1990.- 76 p. Himalajai: vienos ekspedicijos dienoraštis: Nepalas – Tibetas 2004 m. balandis – geguţė.- Vilnius: [SRS dizainas], 2005.- 94, [1] p.: iliustr., [46] iliustr. lap.

Stasys KURMANSKIS (1936-1968) Poetas.


115 Gimė 1936 m. balandţio 17 d. Padegimuose (Skuodo raj.). Mirė 1968 m. liepos 19 d. Telšiuose palaidotas Alsėdţiuose (Plungės raj.). Gyveno Telšiuose, nuo 1945 m. Plungėje, Alsėdţiuose. Baigė Alsėdţių vidurinę mokyklą, du Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto lietuvių kalbos ir literatūros kursus. Dirbo Viešvilės vaikų namuose, Telšių geleţinkelio stotyje, Telšių statybos valdyboje, Klaipėdos elektros tinklų Telšių skyriuje, mokytojavo Kuršų (Telšių raj.) aštuonmetėje mokykloje. Kūryba spausdinta Telšių rajono laikraščiuose „Komunizmo aušra“, „Komunizmo švyturys“, ţurnale “Jaunimo gretos” ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knyga Nusileido naktis: eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2003.- 79, [3] p.: iliustr.

Gvidas LATAKAS (g.1972) Poetas, dailininkas, juvelyras. Gimė 1972 m. birţelio 1 d. Telšiuose. Baigė Telšių „Dţiugo“ vidurinę mokyklą, Telšių aukštesniąją taikomosios dailės mokyklą juvelyro specialybė. Nuo 1998 m. gyvena Kaune. Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institute studijavo tapybą. Nuo 1995-jų dirba pedagoginį darbą. Kūryba spausdinta Telšių rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, įvairiuose almanachuose.

Knyga Kol išsiris varniukai: [eilėraščiai].- Kaunas: Nemunas, 2006.- 95, [1] p.: iliustr.

Juozas TIJŪNAITIS – LAURINAVIČIUS ( ?- po 1881) Kunigas. Gimimo metai neţinomi. Mirė po 1881 m. Spėjama kad mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. 1857 m. dirbo Kretingoje, 1865 m. Vėţaičiuose. 1873 m. uţdarytas Kretingos vienuolyne. 1874-1879 m. vėl dirbo Vėţaičiuose. Rankraščiais paliko: „Ta Knigiele Medytaciju, Skaitoma ira cziese Atpusku klupojima, keturu deszimtu adinu... Prigul pri klosztoraus Kretingos K. K. Bernardinu. Raszyta Metusy 1858 M. Lapkrydi 12 par Klr. Odoryka Lawrynowicza“; „Meditacya. I Apie gala ant kurio ţmogus ira sutwertas. Meditacya Pakuto“.

LAZDYNŲ PELĖDA (1867-1926) (Sofija IVANAUSKAITĖ – PŠIBILIAUSKIENĖ) Prozininkė.


116 Gimė 1867 m. rugsėjo 28 d. Paragių k. ( Akmenės raj.). Mirė 1926 m. kovo 14 d. Paragių k. (Akmenės raj.). Palaidota Tryškiuose ( Telšių raj.). Mokėsi namie. 1891-1903 m. gyveno Meškų – Gadoniškių ( Akmenės raj.) dvare, vėliau Vilniuje, Vievyje, Kaune, Paragiuose. P. Višinskio paskatinta pradėjo bendradarbiauti “Varpe”, “Ūkininke”, “Darbininkų balse”, “Vienybėje lietuvninkų” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Dauguma vėlesniojo laikotarpio kūrinių (po 1908 m.) parašė kartu su seserimi M. Lastauskiene ( 1872-1957 m). Tiek atskirai, tiek kartu parašytus kūrinius seserys skelbė tuo pačiu Lazdynų Pelėdos slapyvardţiu. Tik Sofijai mirus M. Lastauskienė pradėjo spausdintis tikrąja pavarde. Slapyvardţiai: Akmuo, Boba, Diglis, Pelėda, L. P., N. S., Triškietė, Z. Ubagė ir kt.

Knygos Našlaitė. Nė pasaka: [apysaka] / parašė Lazdinų Pelėda.- Tilţėje: [J. Šenkės sp., 1898].- 64 p. Atsp. iš “Ūkininko”, 1898, nr.1 – 2. Tas pat.- [Tilţė: J.Šenkės sp., 1902?].- 62 p. Tas pat.- Tilţė, [1909].- 62 p. Kas priešius?: [apsakymas] / paraše Lazdynų Peleda. Perspausdinta iš “Varpo”.- Tilţėje: pas Otto v. Mauderode, 1900.- 32 p. vinj. Sugriautas gyvenimas: [apysaka] / parašė Lazdynų Pelėda. Perspausdinta iš “Naujienų”.- Tilţėje: J. Šenkės sp., 1901.- 29 p.: vinj.- ( Kudirkos išdas; Nr.1 ). Judošius: [apsakymas] / parašė L. P. Perspausta iš “Ukininko”.- Tilţė: J. Šenkės sp., 1902.- 11 p.- ( “Ukininko” redakcija ). Tas pat.- Tilţė: E. Jagomasto sp., 1902.- 12 p. Klajunas: apysaka / parašė Lazdynų Pelėda.- [Bitėnai]: M. Jankaus sp., 1902 [virš.: 1903].- 63 p.- ( Kudirkos išdas; Nr.4 ). Pavasario rytmetį; Davatka; Burtininkė.- [Vilnius: „Šviesos“ b-vė,] 1905.- 23 p.- ( “Šviesos“ bendrovės [leidinys]; Nr.4 ). Iš po ţemės šventos: istoriškas paišinys / parašė N. S.- Vilnius: M. Kuktos sp., 1907.- 23 p. Matulė paviliojo; Stebūklingoji tošelė; Poilsis; Naujas viršaitis; Ir praţuvo kaip sapnas.- [Vilnius: „Vilties“ red.], 1908.- 262 p.- ( “Vilties” išleidimas; Nr.4 ).- Atsp. iš „Vilties“, 1908, Nr.6, 9, 14-15, 17, 24, 27, 30, 34, 36-38, 44-48, 53-54, 60, 70-83. Kaliniai: apysaka.- [Vilnius: „Lietuvos ūkinko“ red.], 1909.- 36 p.- ( “Lietuvos ūkininko” išleidimas; Nr.11 ).- Atsp. iš „Lietuvos ūkininko“ 1908, Nr.38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Klaida: apysaka.- [Vilnius: „Vilnies“ red.], 1909 [virš. 1910].- 520 p.- ( “Vilties” išleid.; Nr.13 ) .- Atps. iš „Vilties“, 1908, Nr.107, 109, 11-118, 132-145, 150; 1909, Nr.1, 3-4, 8-14, 22, 24-28, 3739, 41, 45, 48-50, 52-55, 62-63, 67-72, 115-125. Tas pat.- [Kaunas]: Sakalas, 1939.- 386 [1], p.- ( “Sakalo” leid.; Nr.521 ). Vienas uţ visus; Prie laimės; Kam, delko?; Skriauda; Mano draugė; Fabrikantų protėvis; Erškėtroţėlės.- [Vilnius: „Vilties“ red.], 1911.- 81 p.- ( “Vilties” išleid.; Nr.21 ). Šeimininkėms vadovėlis.- [Seinai: „Šaltinio“ red.], 1911.- 120 p.- Period. leid. “Šaltinis” 1911 m. priedas. Dzidė: apysaka.- [Vilnius: „Vilties“ red.] 1913.- 42 p.- („Vilties“ leidinys; Nr.30). Gerbiamiesiems kunigams! „Šiuomi pranešu, kad mano tėvas, baigęs Dailės akademiją Miunchene, daro baţnytinius paveikslus…“.- Kaunas: Lazdynų Pelėda, 1913.- 1 p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Nesitkėjau; Ištverk, motute; Vanka.- [Vilnius: „Vilties“ red.], 1913.- 37 p.- („Vilties“ išleidimas; Nr.24).- Virš. išleid. metai: 1913.- Virš.: „Vilties“ išleidimas; Nr.30). Karalaitė lėlė: apysaka.- Vilnius: knygų leidimo bendrovė „Sietynas“, 1914.- 29 p.- (Pigios knygelės visiems; Nr.3). Raštai.- [Vilnius]: K.- J. Strazdų ir A. Vėgėlės leidinys, 1914.


117 T.1.- XIII, 390 p., 1 portr. lap.: iliustr. Tas pat.- Kaunas-Vilnius: “Švyturio” b-vė, 1921-1922. T.1.- 1921.- [1] portr. lap., XVI, 252, [2] p. T.2.- 1922.- [4], 238 p. T.3.- 1922.- [4], 235 p. T.4.- 1922.- [4], 243 p. Tas pat.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1928.- 244 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1954-1955. T.1.- 1954.- 461 p., [2] portr., [5] iliustr lap. T.2.- 1954.- 539 p., [3] iliustr lap. T.3.- 1954.- 486 p., [2] iliustr.lap. T.4.- 1955.- 492 p.: iliustr., [2] iliustr. lap. T.5.- 1955.- 343 p., [3] iliustr. lap. T.6.- 1955.- 442 p., [3] iliustr. lap. T.7.- 1955.- 524 p., [2] iliustr. lap. Ir praţuvo kaip sapnas.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, [1947].- 286 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 300, [2] p. Pirmoji tarnystė: [apskymėliai].- Kaunas: Valst. groţ. lit. l-kla, [1947].- 286 p. Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960.- 48 p.: iliustr.- ( Mokinio b-ka ). Motulė paviliojo.- [Brooklyn (N. Y.)]: Gabija, 1951.- 43 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1951.- 35, [2] p.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961.- 49 p.: iliustr. Lazdynų Pelėda; G. Petkevičaitė-Bitė.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla 1956.- 102, [2] p.- (Mokinio b-ka). [Rinktinė].- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1959.- 63 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960.- 48 p.: iliustr.- ( Mokinio b-ka ). Pamotė.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961.- 17 p.: iliustr. Dešimt iliustruotų knygų: reprodukcijos.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1959-1961. 10 iliustr. knygučių aplanke: iliustr. Kn.7: Stebulingoji tošelė.- 1961.- 26 p.: iliustr. Stebuklingoji tošelė.- [Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961].- 372 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1972.- 243 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1982.- 231 p.: iliustr. Klajūnas: [apysakos ir apsakymai].- Vilnius: Vaga, 1967.- 318 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1977.- 240 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1990.- 100, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1991.- 102 p.: iliustr. Šiaurės sostinėje: apysaka.- Vilnius: Vaga, 1972.- 214 p.: iliustr. Blūdas arba Lietuva buvusios Rosijos revoliucijos mete: romanas / Julijonas Lindė-Dobilas. Klaida: romanas / Lazdynų Pelėda.- Vilnius: Vaga, 1990.- 597, [1] p.- (Aukštupiai. liet. romanas). Proza. - Vilnius: Ţaltvykslė, [2005].- 95, [2] p.- (Mokinio skaitiniai). Našlaitė: apysakos ir apsakymai.- Panevėţys: E. Vaičekausko knygyno l-kla, 2008.- 88, [3] p.: iliustr.

Vertimas Wyslouch I. K. Mokytojas iš Nazareto / Antanas Vyslouch; vertė L. P.- Vilniuje: išleista lešomis knygyno „Lietuva“, 1907.- 103 p.


118

Jonas LECHAVIČIUS ( 1817-1861) Kunigas, religinis rašytojas. Gimė 1819 m. vasario 21 d. Vankiuose (Telšių raj.). Mirė 1861 m. gruodţio 20 d. Laukesoje. Spėjama, kad mokėsi Kraţių gimnazijoje. Apie 1845 m. baigęs Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją kunigavo Raudonėje, Kriukuose, Alsėdţiuose, Kruopiuose, Pakruojyje, Kuršėnuose, Josvainiuose, Klovainiuose, Salake, Laukesoje.

Knygos Naujes mokslas skaijtima raszta ţemaityszka diel maţun wajkun kuremy padiety ira wisoky Mokslaj Kryksczionyszky katalykyszki, tejpo yr trumpas nobaţenstwas koţnos dienos, su pridieimu graziun trumpun Maldun yr Katechizmu Katalykiszku kures pawinas ira koţnas Katalykas ţynoty yr mokiety. Par Jona Lachawicze trumpaj surinktas, yr pyrma karta palyka yszspaustas.- Wilniuj: Kasztu yr spaustuwy A. Dworcziaus, 1848.- 48 p.: iliustr. Prawadninkas ing amţyna tiewiszki dangaus arba Geras Spasabas patawoima myrstącziu ţmoniun, gauses yr ipatingas rodas paduotas par Kuniga Jona Lachavicze apraszitas.- Wilniuj: Kastu yr spaustuwe A. Dworcziaus, 1849.- 126 p. Senas auksa Altorius arba Surinkymas iwairiun maldun yr giesmiun, diewabajmingam katalikuy wysokiunsy atsyejimunsy reykalingu par J. L. [J. Lechavičius]. Su pridieimu trumpa pamokima apey Sakramęntus Pakutas S. Karunkas parsimaynima Jezusa Pona su maldomis yr Trumpun Aktu Wieros, Nodiejes, Malones yr Gaylesia yr kitum reykalingesniu Maldun yr giesmiun. Ysz nauja spaustuwien paduotas.- Wilniuje: Kastu knigarnes Rubina Rafalowiczes, spaustuwien M. Zymelowiczes typografa, 1850.- [24], 538 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu knigarnes Rubina Rafalowiczes, spaustuwien M. Zymelowiczes typografa, 1852.- [24], 539 p.: iliustr.

Bronė LĖČAITĖ ţr. Bronė LĖČAITĖ-PAŢERIENĖ

Petras LEGECKAS (1844-1934) Literatas, vertėjas. Gimė 1844 m. gruodţio 19 d. Virikauskuose ( Radviliškio raj.). Mirė 1934 m. lapkričio 16 d. Pienionyse ( Anykščių raj.), palaidotas Kavarske. Mokėsi 1856-1863 m. Panevėţio ir Šiaulių gimnazijose. 1862 m. įstojo į Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, o ją perkėlus į Kauną, 1866 m. baigė seminariją Kaune. Kunigavo Pašušvyje, Baisogaloje, Vainute, Krinčine, Šeduvoje, Kavarske, Ukmergėje. Išvertė ir parengė spaudai 24 knygas. Slapyvardţiai: Ţalvaris, P. L., K. P. L.

Knygos Katakizmai katalikiszki, visureikalingiausi dėl vaikų ir ţmonių praszcziokkų, su lementoriumi ir ministranturu. Parasziti kuningo Ţalvario.- [Tilţė: M. Jankaus sp., 1892].- 58 p.- Antr. p. išleid. duomenys Vilniuje: spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1864.


119 Tas pat.- [Tilţė: M. Jankaus sp., 1892].- 56 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje, 1892. Tas pat.- Bitėnai: M. Jankaus sp., 1903.- 56 p. Baranauskas A. Tevyniszkos giesmes iszduotos per K. Ţalvarį [P. Legeckas.- Tilţė]: M. Jankaus sp., 1892.- 24 p.- Antr. p. išleid. vieta: Vilnius. Sutvirtinimo sakramentas su maldomis ir apeigomis sp. parengė kun. P. L.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1922.- 28 p.: vinj.- ( Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.330).

Vertimai Šenjonas P. Dvasiszki apdumojimai arba Meditacijos. Isz lenkiszko versti. - [Tilţė: O. Mauderodės sp.], 1900.- 571 p.: vinj. Tas pat.- Tilţėje: Kaštomis ir spaustuvėje Otto v. Mauderodės, 1906.- 573 p.: vinj. Chaignon P. Meditacijos, arba, Dvasiški apdūmojimai / prancūziškai parašė kun. Chaignonas; iš lenkų k. vertė kun. L. P.- [Vilnius: M. Kuktos sp.], 1907. Kn.1-2.- 1907.- 530, XII p. Kn.3-4: visiems metų nedėldieniams ir šventėms.- 1907.- 577, VII p. Dievo karalystė yra mumyse / vertė ir išleido kun. P. L.- Kaunas: P. L., 1918.- 78 p. Faberas Filipinas, tėvas. Gerumas / parašė Tėvas Faneras Filipinas; lietuv. vertė kun. P. L.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-a, 1919.- 54 p. - ( Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.244). Tas pat.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1931.- 50 p.- ( Š. Kazimiero d-jos leid.; Nr.491). „Dievo karalystė jumyse yra“, arba Apie gerumo dorybę / versta iš lenkų kalbos ir išleista rūpinantis kun. P. L.- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1920.- 73 p.- ( Šv. Kazimiero d-jos leid. Nr.; 267). Ant Golgotos kalno / vertė kun P. L.- [Ukmergė]: B. l., [1923].- 59, [1] p. Pelčaras J. Nekaltybė graţiausis mergaitės papuošalas: naudingi tuo atţvilgiu patarimai / X. I. D. [Juzefas Pelčaras]; vertė kun. P. L.- [Ukmergė]: B. l., 1925.- 22, [1] p. Pelčaras J. Dvasiškasis maistas, arba, Švenčiausis Sakramentas: iš kn. kun. Juozapo Pelčaro / vertė K. P. L.- [Ukmergė]: B. l., 1925.- [2], 74, [2] p. Joniukas ir Magdutė: 6 v. drama / laisvai vertė P. l.- Vilkaviškis: Pustopedskio knygynas, 1933.32 p.- (Vaikų teatras).

Julijonas LINDĖ – DOBILAS (1872-1934) Prozininkas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas. Gimė 1872 m. lapkričio 3 d. Dovyduose ( Pasvalio raj.). Mirė 1934 m. gruodţio 2 d. Panevėţyje. Mokėsi Joniškėlyje, baigė Kuldygos (Latvija) vokiečių gimnazijos 4 klases, 1898 m. Kauno kunigų seminariją. Kunigavo daugiausiai Latvijoje (Skaistkalnėje, Pilbergėje, Lyvbėrzėje, Ilūkstėje). 1910-1914 m. gyveno Varniuose (Telšių raj.). Daug laiko skyrė savišvietai: domėjosi literatūra, estetika, istoriosofinėmis problemomis, savarankiškai studijavo filosofų, ypač vokiečių veikalus. Per pirmąjį pasaulinį karą mokytojavo Jekaterinoslave (Ukraina).. Nuo 1922 m. Panevėţio gimnazijos mokytojas, nuo 1926 m. direktorius. Varniuose 1911 m. Lindė – Dobilas parašė romaną “Blūdas”. Nuo 1903 m. aktyviai bendradarbiavo spaudoje: „Akademike“, „Bare“, „Jaunojoje Lietuvoje“, „Lietuvyje“, „Lietuvoje“, „Lietuvos aide“, „Mūsų krašte“, „Naujoje Romuvoje“, „Panevėţio balse“, „Praduose ir ţygiuose“, „Skaitymuose“, „Švietimo darbe“, „Tautos mokykloje“, „Tėvynes sarge“, „Ūkininke“, „Vaire“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Dobilas J., Dobylas ir kt.

Knygos


120

Bludas, arba Lietuva buvosios Rosijos revoliucijos mete: romanas / Dobilas.- Tilţėje: išleido J. Dobilas, 1912.- [3], 428, [1] p. Ar paseno Tėnas?: Jo “Meno filosofijos” kritika.- [Marijampolė]: aut. leid., 1927.- 56 p. Kur laimė: 5 v. drama.- Kaunas: aut. leid., 1930.- 165, [1] p. Kudirka ir mes: ţvilgsnis į vadovaujamos minties evoliuciją ir apie Kudirkos ideologijos pagrindus.- Kaunas: B. l., 1934.- 18 p.: portr.- Atsp. iš “Tautos mokyklos”, 1934, nr.11. Blūdas arba Lietuva buvusios Rosijos revoliucijos mete: romanas / Julijonas Lindė-Dobilas. Klaida: romanas / Lazdynų Pelėda.- Vilnius: Vaga, 1990.- 597, [1] p.- (Aukštupiai. Liet. romanas). Laiškai.- Vilnius: Vaga, 1999.- 357, [1] p., [6] iliustr. lap. Į slėpiningą dvasios pasaulį.- Vilnius: Vaga, 1996.- 484, [2] p.

Vertimas Dantė A. Pragaras / pagal Dantės “Inferno” liuosai vertė J. Dobilas.- Philadelpia, Pa.: “Tauta” Publishing Co., 1926.- 96 p.: iliustr.

Pranas Antanas LIPŠTAS (1841-1900) Gimė 1841 m. kovo 19 d. Šakynuose (Šiaulių raj.). Mirė 1900 m. spalio 15 d. Gruzdţiuose (Šiaulių raj.). Mokėsi Telšių bajorų mokykloje, vėliau Šiauliuose. 1861 m. stojo į Maskvos universitetą. Dalyvavo 1863 m. sukilime, buvo kalinamas Sibire, 1891 m. grįţo į Lietuvą. Parašė mokslo populiarinimo darbą “Apraszymas ţemės ir jos turtu”, 1863 m. išspausdintą “Auszroje” 1883 m. Pavardės forma Lipštovičius.

Antanas LOTUŢYS (1913-1997) Memuaristas. Gimė 1913 m. sausio 20 d. Miestalyje (Telšių raj.). Mirė 1997 m. balandţio 25 d. Pavandenėje (Telšių raj.). Baigė Pavandenės vidurinę mokyklą, tarnavo kariuomenėje, Alytaus II – ajame pulke, pogrindinės pasipriešinimo organizacijos – Lietuvių aktyvistų frontas (LAF) narys. 1945 m. areštuotas, kalintas Telšiuose,1946 m. nuteistas 15 metų kalėti lageryje. Kalėjo Vorkutos lageriuose, dirbo anglies kasyklose. 1956 m. grįţo į Lietuvą, dirbo Pavandenės mokykloje ūkvedţiu.

Knyga Aš, Antanas, Pavandenės krašto sūnus.- Vilnius: Regioninių kultūrinų iniciatyvų centras, 2007.219 p.: iliustr., portr.

Genovaitė LUKŠAITĖ (g.1925)


121

Poetė. Gimė 1965 m. liepos 28 d. Albaičiuose (Kelmės raj.). Mokėsi Akmenės raj. Biliūniškių aštuonmetėje mokykloje bei Akmenės, Papilės, Radviliškio raj. mokyklose. 1985 m. baigė Telšių kultūros mokyklą. Bibliotekininkė. Nuo 1994 m. dirba Radviliškio savivaldybės Viešosios bibliotekos komplektavimo skyriuje metodininke komplektavimo klausimais. Kūryba buvo spausdinta rajoninėje ir respublikinėje spaudoje.

Knyga Nuo nakties ligi nakties: eilėraščiai.- Radviliškis: Viešoji biblioteka, 2000.- 65 p.: iliustr.

Juozas MAČERNIS (1891-1976) Pedagogas, vertėjas. Gimė 1981 m. sausio 22 d. Šarnelėje (Plungės raj.). Mirė 1976 m. Argentinoje. Gimnazijos mokslus ėjo Palangoje, Liepojoje, Gomelyje. 1924-1925 m. mokėsi Ţenevos pedagoginiame institute, Lietuvos universitete. Lietuvių spaudoje bendradarbiavo nuo 1908 m. 1925-1944 m. mokytojavo ir dėstė Telšių kunigų seminarijoje. 1944 m. emigravo iš Lietuvos, nuo 1949 m. gyveno Argentinoje. Telšiuose J. Mačernis redagavo “Ţemaičių prietelių” ir esperanto laikraštį “Litova Stelo”, suorganizavo vyskupo M. Valančiaus liaudies universitetą.

Knygos Kas yra Esperanto?- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1922.- 24 p.- ([Šv. Kazimiero d-os leid.; Nr.306]). Darbo mokykla: pagal doc. O. Zeinigo paskaitas. Kaune (Meno mokykloj, 1924 II 21- III 1 ir Universitete 1924 II 24- III 1) parašė mokytojas J. Mačernis.- Kaunas: Lietuvos mokykla, 1924.(“Lietuvos mokyklos” knygynas; Nr.4). [D.1].- 75 p. Tėvų ir jaunimo dabartiniai rūpesčiai: liaudies švietimo klausimu / mokytojas J. Mačernis.- Telšiai: B. l., 1927 (Šiauliai: Savičo ir Šumkausko sp.).- 96 p.: iliustr. Garbinga būti tikram katalikui.- Marijampolė: B. l., 1930.- 39, [2] p.- (“Šaltinio” knygynėlis; Nr.21). Gyvybės atsiradimas.- Marijampolė: B. l., 1930.- 29, [1] p.- (“Šaltinio” knygynėlis; Nr.17). Mūsų laikų stebuklai: Teresė Naumantaitė / pagal vysk. d-rą S. Waitz ir kt. J. Mačernis.- Telšiai: Aut. leid., 1930. D.1.- 64 p. Kristus tikrai gyvena tarp mūsų.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1931.- 64 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1932.- 72 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.526). Ţmonijos pradţia ir galas.- Marijampolė: Šaltinis, 1931.-159 p.: iliustr.- (“Šaltinio” leid.; Nr.25). Mirusieji gyvena.- Marijampolė: [Marijonai], 1935. [D.1].- 228 p. Paslaptingoji rykštė: tik atsitiktinumai ar baudţianti Dievo ranka?- Marijampolė: Marijonų kongregacija, 1935.- 32 p. Tas pat.- Marijampolė: Marijonų leid. ir sp., 1936.- 31, [1] p.- ( Marijonų leid.; Nr.129).


122 Tarp gyvenimo ir mirties.- Marijampolė: Marijonų leid. ir sp., 1936.- 16 p.- ( Kristui ir baţnyčiai; Nr.5). Ispanijos įvykiai išpranašauti prieš 100 metų / pagal G. L. Boné ir J. M. Höcht J. Mačernis.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1937.- 88 p.

Vertimai Štaudingeris O. Konnersreuto kančios gėlelė / tėvas Odo Staudinger OSB.- Kaunas: Pranciškonai, 1931.- 83 p. Kohausas O. Pasaulio karalius Jėzus Kristus / O. Cohaus.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1934.- 28 p.: iliustr. Raupertas D. G. Spiritizmo dvasios: patyrimai įrodymai: su 11 pav. pagal fotogr. / J. Godfrey Raupert.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1931.- 95, [1] p.: iliustr.- (Š[v.] Kazimiero d-jos leid.; Nr. 496). Ţmonija grieţtai įspėjama [apsireiškimais].- Salta: San Juano arkivyskupija, 1956.- 32, [1] p.

Vytautas MAČERNIS (1921-1944) Poetas, vertėjas. Gimė 1921 m. birţelio 5 d. Šarnelėje (Plungės raj.). Mirė 1944 m. spalio 7 d. Ţemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.), palaidotas tėviškėje. Nuo 1931 m. mokėsi Sedos progimnazijoje, 1935-1939 m. Telšių M. Valančiaus gimnazijoje. 1939 m. įstojo į VDU Teologijos-filosofijos fakultetą studijuoti anglų kalbos ir literatūros. 1940 m. perėjo į Vilniaus universitetą, pasirinko filosofiją pagrindine specialybe, kartu lankė lituanistikos paskaitas. Eilėraščius spausdino laikraščiai: “Šešios ţaros”, “Ateitis”, “Ţemaičių prietelis” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Išvertė Baudelair`o, Milašiaus, Bloko ir kt. eilėraščių.

Knygos Vizijos: pomirtinė poezijos knyga.- Roma: Centr. liet. k-tas Italijoje, 1947.- 79 p.: iliustr. Poezija.- Chicago: Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1961.- 238 p.: iliustr., faks., portr. Ţmogaus apnuoginta širdis: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1970.- 291, [5] p.: iliustr. Po ūkanotu neţinios dangumi: poezija, proza, laiškai.- Vilnius: Vaga, 1990.- 495 p.: iliustr., portr. Poezija.- Vilnius: Vyturys, 1993.- 180, [1] p.- (Maţoji poezijos b-ka). Tas pat.- Vilnius: Ţaltvykslė, [2005].- 99, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Ţaltvykslė, [2006].- 98, [2] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Ţaltvykslė, [2007].- 95, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Sielos paveikslas: eilėraščiai.- Vilnius: Vyturys, 1993.- 189, [1] p.: iliustr. Bet aš trokštu pats patirti kaip gelia klaidoje širdis...: poezija.- Kaunas: Vada, 2000.- 148, [4] p. Poezija: tekstas ir komentarai.- [Vilnius]: Naujoji Rosma, [2001].- 189, [2] p.- (Į pagalbą mokiniui). Vėl ţemės ilgesy: [poezija].- Ramučiai (Kauno raj.): L. Puišinienės firma „Laginta„, 2001.- 223, [1] p.: iliustr., faks., portr. Tas pat.- Kaunas: Ramduva, 2003.- 223, [1] p.: iliustr., faks., portr. Tas pat.- Kaunas: J. Kneitos firma „Ramduva„, 2004.- 223, [1] p.: iliustr., faks., portr.


123 Tas pat.- Kaunas: Ramduva, 2006.- 223, [1] p.: iliustr., faks., [1] portr.: lap. Praeinančiam pasaulyje praeisiu: poezija, iš prozos ir straipsnių.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. - 282, [2] p.: portr.- (Lietuvių literatūros lobynas. XX amţius; Nr. 5).

Juozas ŠNAPŠTYS-MARGALIS (1877-1921) Poetas, dramaturgas, kunigas. Gimė 1877 m. kovo 29 d. Derveliuose (Pakruojo raj.). Mirė 1921 m. kovo 24 d. Sudeikiuose (Utenos raj.). Mokėsi Šeduvos pradţios mokykloje, Panevėţio ir Šiaulių gimnazijose, 1855-1899 m. Kauno kunigų seminarijoje, 1900 m. įšventintas kunigu. Kunigavo Skaistkalnyje (Latvija), 1904 m. Breslaujoje (Baltarusija), nuo 1905 m. kunigavo Akmenėje, Tauragnuose, Lauko Sodoje (Telšių raj.), Kaune, Sudeikiuose. Susidomėjo medicina ir sėkmingai gydė ţmones homeopatija. Debiutavo 1899 m. “Tėvynės sarge”. Rašė taip pat “Lietuvių laikraštyje”, “Šaltinyje”, “Draugijoje”, „Ţinyčioje“, „Vilniaus ţiniose“, „Viltyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. 1918-1920 m. dirbo Kaune “Vienybės” redakcijoje. Slapyvardţiai: Šnapštis, Margalys, Kabrkšteika, Kareivis In., Juozas Margalis, Margių Juzė, Pakabankštis, Juozas Paleidsparnis,

Knygos Volungė. Eilės -pirmieji bandymai.- Tilţėje: kaštu “Tėvynės sargo”, 1900.- [2], 111 p. Tas pat.- Tilţėje: išleidimas ir spaustuvė J. Schoenke, 1906.- 96 p.: iliustr. Tas pat.- Tilţė: išleidimas ir spauda J. Schoenke, 1920.- 96 p. Musu bajorai: dramatiszkas paveikslas trijuose aktuose / J. Margulys.- Shenandoah, Pa: Lietuviu katalikiszkos bendrijos spaustuveje, 1904.- 32 p. Volungė ir vieversėlis: eilės.- Kaunas: Juozapo Naujalio išleidimas, 1907.- 170 p. “Ašarelės”: (naujosios dainos).- [Kaunas: Saliamono Banaičio sp.], 1918.- 25 p. 62 sakmės (48 naujai surengtos).- [Kaunas]: Aut. leid., 1918.- 56 p. Geguţio mėnuo / sudėjo Margalis- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1921.- 191 p.- (Šv. Kazimiero djos leid.; Nr.305). Tas pat / sudėstė Margalis.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1933.- 278 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.562).

Vertimas Beatliejaus stainelė: 4 v. drama / parašė [vertė iš lenkų ? kalbos] kun J. Šnapštis.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1910.- 51 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leidinys; Nr.79) Tas pat.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1920.- 46 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.293).


124

Stasys MARKONIS (1902-1973) Publicistas. Gimė 1902 m. gruodţio 26 d. Slabadoje (Ukmergės raj.). Mirė 1973 m. kovo 27 d. Vilniuje. 1925 m. baigė Kauno kunigų seminariją, 1929 m. Kauno universiteto teologijos-filosofijos fakultetą. 1937 m. atsisakė kunigystės, dvejus metus studijavo Kauno Vytauto Didţiojo universitete teisės fakultete. Nuo 1944 m. mokytojavo Giedraičiuose, Trakų mokytojų seminarijos direktorius. 1946-1949 m. dirbo Telšių mokytojų seminarijoje, buvo direktoriaus pavaduotojas, dėstė psichologiją, bendrąją pedagogiką, direktorius, 1949-1961 m. Telšių Ţemaitės vidurinės mokyklos direktorius, 1961-1973 m. Ateizmo muziejaus direktorius Vilniuje. Knygos Didţioji iliuzija: [autobiograf. apybraiţa].- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1963.-120 p. Sakramentai.- Vilnius: Mintis, 1964.- 40 p. Atlaidai.- Vilnius: Mintis, 1965.- 32 p. Netiesą sakote, kunige : [ateistinių straipsnių rinkinys].- Vilnius: Mintis, 1975.- 224 p., [1] portr. lap.

Elena MILAŠEVIČIŪTĖ – MAŢEIKIENĖ (g.1940) Tautotyrininkė. Gimė 1940 m. geguţės 12 d. Nevarėnuose (Telšių raj.). Baigė Mitkaičių (Telšių raj.) vidurinę mokyklą, Pajūrio ţemės ūkio mokyklą. Dirbo paštininke, Telšių kurčiųjų mokykloje – internate auklėtoja. Straipsnius publikuoja „Gimtinėje“ , Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje.

Knyga Tučiai-Ţemaitijos kertelė.- Vilnius: Gimtinė, 2010.- 38, [1] p.: iliustr.

Petras MAŢELIS (1894-1966) Prozininkas, kunigas. Gimė 1894 m. rugsėjo 21 d. Cipriškiuose (Rokiškio raj.). Mirė 1966 m. geguţės 21 d. Telšiuose. 1920-1923 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1924 m. Lietuvos universitete studijavo filosofiją. 1928-1946 m. Telšių kunigų seminarijos profesorius, 1928-1940 m. Telšių katedros vikaras, 1931-1936 m. Telšių kalėjimo kapelionas, 1928-1931 m. laikraščio “Ţemaičių prietelius” redaktorius. 1947-1949 m. Telšių vyskupijos kancleris, nuo 1950 m. jos valdytojas. Vyskupas nuo 1955 m. dalyvavo Taikos judėjime, buvo TSRS-Italijos draugystės viceprezidentas. Slapyvardis: K. P. M.


125 Knygos Keista gyvenimo šypsena / K. P. M.- Kaunas: Liet. katal. blaivybės d-ja, 1925.- 46 p.- (Liet. katal[ikų] blaivybės d-jos leid.; Nr.33). Ţmogus / k[un.] P. Maţelis.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1929.- 165 p. Kraujo lašai / k[un.] P. Maţelis.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1930.- 174, [2] p. Tarp audrų ir ramybės / k[un.] P. Maţelis.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1932.- 125 p. Neniekinkite šviesos.- [Telšiai: Vyskupijos sp., 1937].- 4 p.

Vladislovas MAŢONAS (Maţonavičius 1881-1945) Kunigas, ţurnalistas, pedagogas, misionierius, vertėjas. Gimė 1881 m. birţelio 24 d. Telšiuose. Mirė 1945 m. sausyje Maskvoje (Rusija). Mokėsi Petrapilio kunigų seminarijoje. Kunigavo Mogiliovo srityje, Tuloje, Petrapilyje, Šiauliuose, Marijampolėje. Per I-jį pasaulinį karą ir kurį laiką po jo gyveno Suomijoje. 1927-1932 m. “Šaltinio” laikraščio redaktorius. 1932-1934 m. Londono lietuvių klebonas. 1934-1938 m. buvo misijose Kinijoje, Japonijoje. 1941 m. suimtas, kalintas Taišete (Rusija), 1944 m. perveţtas į Maskvą, ten mirė. Pavardės forma Maţonavičius.

Knyga Tikybos metodika.- 1922.- Aprašyta pagal kn.: Lietuvių dvasininkai kūrėjai. V., 2000.

Vertimas Ubagėlis: 3 v. vaizdas / iš pranc. k. laisvai vertė Vl. Maţonas.- Mariampolė: “Šaltinis”, 1926.[4], 34 p.- (“Šaltinio” knygynėlis; Nr.1).

Marija MĖLINAUSKAITĖ (g.1922) Vertėja. Gimė 1922 m. balandţio 14 d. Klaipėdos rajone. Mokytojavo Telšių mokykloje. Suimta ir represuota, 10 metų buvo ištremta Sibire. Prisidėjo prie pogrindinio ţurnalo “Rūpintojėlis” leidimo. Gyvena Telšiuose.

Vertimai


126 Vaizeris F. Kalnų šviesa: [apysaka] / Franz Weiser; Iš vok. k. vertė ir red. V. Račkaitis [vertė A. Bubelytė, M. Mėlinauskaitė].- Kaunas: XXI amţius, 1995.- 94, [1] p.: iliustr.- (Mokinio skaitiniai). Wihler A. Niekas nesunku mylintiems Dievą: dievo tarnaitės Anesės de Gu[igne gyvenimo atpasakojimai jaunimui / [vertė A. Bubelytė, M. Mėlinauskaitė].- Kaunas: Judex, 1997.- 132, [1], p. [2] iliustr. lap. Kelionėje: jaunimo pasikalbėjimas su Dievu / iš vokiečių k. vertė M. Mėlinauskaitė, A. Bubelytė.- Kaunas: Lututė, 2001.- 219, [1] p.: iliustr. Rufas V. Tikroji šv. Marijos Goreti istorija: istorinė šv. Marijos Teresės Goreti gyvenimo apybraiţa, parengta kunigo Vincento Rufo / [iš vokiečių k. vertė M. Mėlinauskaitė, A. Bubelytė].- Kaunas: Judex, 2002.- 92, [3] p: iliustr. Kelyje: jaunimo pasikalbėjimas su Dievu / iš vokiečių k. vertė M. Mėlinauskaitė, A. Bubelytė.- Kaunas: Lututė, 2001.- 348 p.

Juozas MICKEVIČIUS (1900-1984) Istorikas, tautosakininkas, muziejininkas Gimė apie 1900 m. rugpjūčio 27 d. Mačiukuose (Skuodo raj.). Mirė 1984 m. lapkričio 10 d. Šarnelėje (Plungės raj.), palaidotasBerţore (Plungės raj.). Mokėsi Plungės gimnazijoje, studijavo Vytauto Diţiojo Universitete humanitarinių mokslų fakultete. 1940-1944 m. dirbo istorijos dėstytoju Telšių kunigų seminarijoje, 1946-1947 m. dirbo Ţemaičių muziejuje „Alka“ Telšiuose. 1950 m. nuteistas 8 metams lagerių. Nuo 1956 m. dirbo Kretingos kraštotyros muziejuje, 1960-1975 m. jis buvo šio muziejaus direktorius. Paliko surinkęs neįkainojamos vertės archyvą. Bendradarbiavo: „Trimite“, „Mūsų tautosakoje“, „Tautosakos darbuose“, „Gimtajame krašte“, „Kraštotyra“, „Muziejai ir paminklui“, „Šventorkalnis“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Ţemaičių krikštynos.- [Kaunas]: B. l,. [1935].- [37] p.- Atsp. iš “Tautosakos darbų”, 1935. t.1. Plateliai: Platelių apylinkių geogr. būklė.- Kaunas: B. l., 1940.- [1], 32 p.: iliustr.- Atsp. iš “Gimtojo krašto”, 1940, Nr.1 (24). Baţnyčia – darbo ţmonių priešas.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1951.- 51 p. Baţnyčia ir dvasininkija išnaudotojų tarnyboje.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1954.52 p. Bajoro sodyba; [Ţemaitijos nacionalinio parko direkcija]. - [Telšiai: Spaudos lankas], 2004 [i.e. 2007].- 102 p. : iliustr., schem. Tėvų ir protėvių ţemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose.- Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2008-2009. Kn.1.- 2008.- 531 p.: iliustr. Kn.2.- 2009.- 400 p. : iliustr., faks., portr.

Genovaitė MIDVERIENĖ (1927-2012) Poetė. Gimė 1927 m. liepos 26 d. Daugirdavoje (Raseinių raj.). Mirė 2012 m. sausio 10 d. Varniuose (Telšių raj.)


127 1947 m. baigė raseinių gimnaziją, 1951 m. baigė Kauno medicinos universitetą. Dirbo Skaudvilės, Pagėgių, nuo 1956 m. Varnių (Telšių raj.) vaistinėje, provizore. Gyvena Varniuose. Kuryba publikuota Telšių rajono ir respublikinėje, spaudoje.

Knygos Ţydinti obelis: eilėraščiai.- Vilnius: [UAB “Ciklonas”], 2002.- 86, [5] p.: iliustr. Maumedis uţ lango: eilėraščiai.- Varniai: 2007. - 72 p.: iliustr.

Alma Julija SKIRKAITĖ - MIELIAUSKIENĖ (g.1959) Poetė. Gimė 1959 m. Telšiuose. Baigė Telšių 5- vidurinę mokyklą. 1984 m. baigė Kauno medicinos institutą. Vilniaus universitete studijavo psichologiją bei lietuvių kalbą ir literatūrą. Kūrybą publikuoja “Literatūroje ir mene”, “Nemune”, nuo 1997 m.

Knygos Valgau ir lieknėju !- [Kaunas: K. Giedrio KGSĮ], 1989.- 62 p. Auksinė sveikatos taisyklė, arba valgau ir lieknėju / Alma Skirkaitė- Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1994.- 168 p.: lent. Pagaliau sėkmė- valgau ir lieknėju ! / Alma Julija Miliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1996.- 223 p.: iliustr. Tas pat / Alma J. S. Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1998.- 225, [1] p.: iliustr., portr. Tas pat / Alma J. S. Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1999.- 255, [1] p.: iliustr. Laimingos dienos: klubo “Valgau ir lieknėju !” dienoraštis nuo Velykų iki Kalėdų / Alma Julija Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1997.- 59, [1] p.: iliustr. Susitaikymas: poezija / Alma Julija S. Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1997.- 144 p.: iliustr. Tau turi būti gerai, arba klubo “Valgau ir lieknėju!” paslaptys visiems (storulių psichologija).Kaunas: Giesmė, 1997.- 240 p.: iliustr. Veidrodis, svarstyklės ir Tu: (Klubo “Valgau ir lieknėju !” kalendorius-dienoraštis 1998 metams) / Alma J. S. Mieliauskienė.- [Kaunas]: Giesmė, 1997.- 192 p.: iliustr. Vaikeli, būk geras !: (pradinuko mamos patarėjas) Alma J. S. Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1998.- 127, [1] p.: iliustr. Šiemet pasiseks: klubo „ Valgau ir lieknėju “ kalendorius-dienoraštis 2000 metams / Alma J. S. Mieliauskienė.- Kaunas: Giesmė, 1999.- 543 p.: iliustr. Stebuklinga mamos skrynelė / Alma J. Mieliauskienė.- [Ukmergė]: Valdo l-kla, 2008 - . D.1: Kaip išmokyti pradinuką rašyti be klaidų.- 99, [1] p.

Mykolas MIEŢINIS (1827-1888)


128 Kalbininkas, kunigas. Gimė 1827 m. spalio 11 d. Vaitiekėnuose (Radviliškio raj.). Mirė 1888 m. lapkričio 24 d. Švėkšnoje (Šilutės raj.). Mokėsi Grinkyškyje ir Dotnuvos bernardinų mokykloje. Apie 1841 m. įstojo į Kėdainių gimnaziją. 1846-1850 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1851-1856 m. kunigavo Dusetose, Brunave, Skaistkalnėje, Šenberge (Latvija), Lauksodyje, Ukmergėje, Šėtose.Uţ nesutikimus su caro administracija buvo įkalintas Raseinių vienuolyne, kur išbuvo trejus metus. Nuo 1870 m. gyveno Šilalėje, Klykoliuose, Didkiemyje, Smalvose, Plungėje, Švėkšnoje.

Knygos Lietuviszka gramatika paraszyta kunįgo Mikolo Mieţinio.- Tilţeje: Mikszo spaustuveje, 1886.54 p. Lietuviszkai-latviszkai-lenkiiszkai-rusiszkas ţodynas kun. M. MieţinioLeišu-latviešu-pulukrievu vardnica nu MieţinaLitewsko-lotewsko-polsko-rossyski slownik ks.Mieţinisa Литовсколатышско-польско-русскiй словарь М. Межиниса.- Tilţėje: spausdinta kasztais M. Noveskio, 1894.- 296 p.

Antanas MIKALAUSKAS (1907-2002) Teisininkas, rašytojas, vertėjas. Gimė 1907 m. vasario 5 d. Sedoje (Maţeikių raj.). Mirė 2002 m. JAV. Baigė Telšių vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnaziją. Vytauto Didţiajame Universite baigė teisę. 1937 m. Berlyno universitete gavo daktaro laipsnį. 1931-1933 m. Klaipėdoje buvo advokato padėjėjas ir gubernatūros spaudos referentas, nuo 1933 m. dirbo raštininku Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne, 1937 m. uţsienio reikalų ministerijoje Kaune, vėliau vėl Berlyne Lietuvos pasiuntinybėje. 1945 m. išvyko į Prancūziją, vėliau į JAV. Parašė veikalus: „Das Strafrecht der drei litauischen Statuten von 1529, 1566 und 1588" (1937 m.). 1943 m. Anso Mikonio vardu išspausdino romaną vokiečių kalba „Bala". Bendradarbiavo: „Lietuvos aidas", „Naujoji Romuva" ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Nusikaltimas ir bendrininkystė: Klaipėdos kr. baudţiamosios teisės tyrinėjimas / dr. jur. A. Mikalauskas.- Kaunas: J. Karvelio prekybos namai, 1937.- 119, [1] p. Nekilnojamo turto įkeitimo teisė: Lietuvos ipotekos įstatymo 42-129 str. aiškinimai / dr. A. Mikalauskas.- Kaunas: Spaudos fondas, [1938].- 117, [1] p.

Vertimas Berndorfas H. R. Špionaţas! / H. R. Berndorf; vertė A. Mikalauskas.- Klaipėda: spaudė ir leido „Spaudos menas“, 1931. D.1.- 167, [1] p.


129

Bonaventūra MIKNEVIČIUS (1768-1849) Religinės literatūros rengėjas, kunigas. Gimė 1768 m. greičiausiai Purvaičiuose netoli Čekiškės (Kauno raj.). Mirė 1849 m. geguţės 8 d. Ariogaloje (Raseinių raj.). Baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. 1795 m. tapo kunigu, kunigavo Čekiškėje, Veliuonuoje, Batakiuose, Šilalėje. Rankraščiais paliko: Giesmė historyczna apey Czekiszkies Bazniczie, 1836; Ţemaitiškas katekizmas, 1843.

Genovaitė MILAŠAUSKAITĖ ţr. Genovaitė MILAŠAUSKIENĖ – PETRULIENĖ Edita MILAŠEVIČIŪTĖ ţr. Edita MILAŠEVIČIŪTĖ – MAŢEIKIENĖ Emilija MILEVIČIENĖ (g.1930) Poetė. Gimė 1930 m. birţelio 14 d. Uţventyje (Kelmės raj.). Baigė Uţvenčio vidurinę mokyklą. Dirbo kolūkyje, vėliau Telšių kepykloje, Rokų keramikos gamykloje. Gyvena Telšių rajone, Varniuose.

Knyga Čiobrelių šlaitas: eilėraščiai.- Jonava: UAB “Dobilo” l-kla, 2000.- 59 [1] p.: iliustr.

Vacys MILIUS (1926-2005) Etnologas, bibliografas, kraštotyrininkas, kultūrologas. Gimė 1926 m. gruodţio 8 d. Šaukliuose (Skuodo raj.). Mirė 2005 m. spalio 2 d. Vilniuje. Mokėsi Šačių, Skuodo gimnazijose, Telšių mokytojų seminarijoje. 1951 m. baigė Vilniaus universitetą. 1947-1951 m. dirbo Lietuvos istorijos instituto Etnografijos muziejuje, 1951-1954 m. Etnografijos instituto Maskvoje aspirantas, 1954-2001 m. - Istorijos institute (nuo 1990 m. vėl Lietuvos istorijos institutas), 1997-2001 m. Etnologijos skyriaus vedėjas. 1956-1960 m. ir 19941999 m. Vilniaus universiteto, 1992-1999 m. - Vytauto Didţiojo universiteto dėstytojas, nuo 1994 m. profesorius. 1993 m. habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. 1997 m. Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas. 1997 m. apdovanotas Lietuvos didţiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu.

Knygos


130 1974-1982 metų etnografinės anketos: bibliografinė rodyklė.- Vilnius: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 1983.- 9, [1] p. Iš lietuvių kultūros istorijos.- Vilnius: Valst polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958-1989. 14 t. T.12: valstiečių verslai / J. Kudirka, V. Milius, A. Vyšniauskaitė.- Vilnius: Mokslas, 1983.- 180, [2] p., [8] iliustr. lap. Lietuvių liaudies papročiai: bibliografinė rodyklė.- Kaunas: Šviesa, 1988.- 54, [2] p. Lietuvos kaimo amatai ir technika XIX-XX a. pirmojoje pusėje: humanitarinių mokslų srities etnologijos krypties habil. daktaro disertacijos tezės.- Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1993.39 p. Mokslo draugijos ir lietuvių etnografija: (XIX a. antroji pusė - XX a. pirmoji pusė).- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993.- 155 p. „Gimtojo krašto“ (1934-1943) bibliografija.- Vilnius: Lietuvos krašto d-ja, 1996.- 32 p. Ţemaičių etnologijos bibliografija.- Vilnius: Ţemaičių kultūros d-jos redakcija, 1997.- 60 p. Lietuvių etnologijos bibliografija = Bibliography of Lithuanian ethnology.- Vilnius: LII l-kla, 2001.- 415, [1] p. Lietuvių etnologijos bibliografija, 1997-2002 = Bibliography of Lithuanian ethnology, 19972002.- Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005.- 160, [1] p. Amatas ir kūryba = Craft and creativity / Vacys Milius, Janina Morkūnienė, Irma Šidiškienė; [vertė į anglų kalbą Ada Jurkonytė].- Vilnius: Pradai, 2007.- 314, [3] p.: iliustr.- (Lietuvos etnologija 2).

Adomas MOCKEVIČIUS (apie 1822-1892) Vertėjas, kunigas. Gimė apie 1822 m. Ţemaitijoje. Mirė 1892 m. liepos 25 d. Kaune. Baigė Varnių kunigų (Telšių raj.) seminariją, buvo Kauno kunigų seminarijos kapelionu. Sudarė latvių-lietuvių kalbų ţodyną, kurio rankraštis dingo.

Vertimas Ţenklas wisu didţiausios malones del dusziu cziszcziuje kentancziu. Isz lenkiszka raszta unt ţemajtiszkos kalbos parverstas par K. A. M. [A. Mockevičius?].- Wilniuje: spaustuwej yr kasztu Juozapa Zawadzkia, 1860.- 15 p.

Kazys MOCKUS (1910-1972) Pedagogas, ţurnalistas, vertėjas. Gimė 1910 m. liepos 4 d. Rikantuose (Kelmės raj.). Mirė 1972 m. sausio 8 d. Bostone (JAV). Mokėsi Raseinių gimnazijoje, Vytauto Didţiojo universitete. Mokytojavo Pagėgiuose, 19391944 m. Telšių M. Valančiaus gimnazijoje. 1942 m. įkūrė Suaugusiųjų gimnaziją Telšiuose ir buvo jos direktorius.1941 m. įsteigė Ţemaičių meno ir mokslo centrą Telšiuose, jam vadovavo.19411944 m. redagavo savaitraštį “Ţemaičių ţemė” ir jis iki 1944 m. buvo jo redaktorius. 1942-1944 m. kartu su P. Geniu redagavo ir leido “Ţemaičių kalendorių”. 1942 m. išleido knygelę “Ţemaičių kankiniai”, kurią 1955 m. Lietuvos išlaisvinimo komitetas buvo išleidęs ir prancūziškai. 1944 m. emigravo iš Lietuvos į Vokietiją. Dirbo pedagoginį darbą, buvo “Lietuvių enciklopedijos” bendradarbis. Slapyvardis K. M.


131

Knyga Ţemaičių kankiniai: Rainių miškelio tragedija 1941. VI. 24-25.- Telšiai: „Ţemaičių ţemė„ [Šiauliai: spaustuvė, „Astra“], 1942.- 68 p.: iliustr. Tas pat. [ II leidimas].- Telšiai: „Ţemaičių ţemė“ [Šiauliai: spaustuvė „Astra“], 1942.- 68 p.: iliustr. Tas pat.- Hamiltonas: Hamiltono D.L.K. Algirdo šaulių kuopa, 1977.- 68 p.: iliustr. Tas pat.- [Vilnius: Lietuvos knygos draugija, 1991].- 68 p.: iliustr. Vertimas Brunovskis V. Sovietų kalėjimuose: buv. sovietų valdininko išgyvenimai / Vladimir Brunovski; vertė K. M. [Kazys Mockus].- Kaunas: B. l., 1934.- 129, [1] p.

Dominykas MOGĖNAS (1745-apie 1826) Kunigas. Gimė 1745 m. rugsėjo 11 d. greičiausiai Kauno apylinkėse. Mirė apie 1826 m. Varniuose (Telšių raj.). Mokėsi Kraţiuose, 1760 m. įstojo į Jėzuitų vienuolyną, 1764-1775 m. studijavo Vilniaus akademijoje. 1775 m. jam buvo pavesta vizituoti parapijines mokyklas. Vėliau dirbo įvairiose mokyklose. 1809 m. persikėlė į Ţemaičių vyskupiją ir dirbo Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Rankraščiu paliko: [Lietuvių kalbos gramatika,1825].

Eligijus MONTVILA (1816-1896) Kunigas. Gimė1816 m. gruodţio 1 d. Mirė 1896 m. birţelio 22 d. Alsėdţiuose (Plungės raj.). Mokėsi Tešių apskrities, 1831-1832 m. Ţemaičių Kalvarijos mokyklose, iki 1837 m. Kraţiuose, 1837-1841 m. Vilniaus kunigų seminarijoje, 1842-1845 m. Varnių kunigų seminarijoje. Kunigavo Kaltinėnuose, Šakynose, Tveruose, Renave, 1856-1858 m. Eigirdţiuose (Telšių raj.), Nemakščiuose, Baltakiuose, Svėdasuose, nuo 1880 iki mirties Alsėdţiuose. Perţiūrėjo ir ištaisė A. Janikavičiaus “Mokslo krikszczioniszko” vertimą išspausdintą 1845 m.

Danielius MUŠINSKAS (g.1951) Prozininkas. Gimė 1951 m. lapkričio 4 d. Telšiuose. 1969 m. baigė Telšių Ţemaitės vidurinę mokyklą. 1974 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1974-1975 m. dirbo mokytoju Tryškiuose (Telšių raj.). 1976-1988 m. ţurnalo “Jaunimo gretos” Kultūros skyriaus vedėjas. 1989-1990 m. ţurnalo“Pergalė“, 1991-1994 ţurnalo “Metai” atsakingasis redaktorius, nuo 1994 m. vyr. redaktorius. 1996-2001 m. ţurnalistų


132 etikos inspektorius. Bendradarbiavo: „Komunizmo švyturyje“, „Moksleivyje“, „Ţemaičių ţemėje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Kol išaušta rytas: novelės.- Vilnius: Vaga, 1979.- 120, [3] p.- (Pirmoji knyga). Mėlynų dilgėlių naktis: novelės.- Vilnius: Vaga, 1982.- 150, [2] p. Šviesa virš Tausalo: novelės.- Vilnius: Vaga, 1987.- 284, [1] p.: iliustr. Gyvenimas kaip alibi: novelės.- Vilnius: Vaga, 1991.- 283, [1] p. Kalno saugotojas: [novelių rinktinė].- Vilnius: Homo liber, [2006].- 349, [1] p.: iliustr. Dovilė ir dţentelmenas: [novelės vaikams].- Vilnius: Gimtasis ţodis, 2009.- 68, [3] p.: iliustr.

Sigita Ieva NAGLIENĖ (g.1959) Poetė. Gimė 1959 m. gruodţio 24 d. Siraičiuose (Telšių raj.). Gyveno Dţiuginėnuose (Telšių raj.), baigė Telšių trečiąją vidurinę mokyklą, Telšių kultūros mokyklą, Vilniaus Universitetą. 1980-1982 m. dirbo Nerimdaičių bibliotekoje, 1982 m. Mitkaičių vidurinėje mokykloje, vėliau Ţarėnų vidurinėje mokykloje ir Telšių „Ateities“ vidurinėje mokykloje. Kūryba spausdinta Telšių rajono spaudoje ir įvairiuose almanachuose.

Knyga Iš lėto į jūrą: eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2006.- 50, [3] p.: iliustr.

Jurgis NARJAUSKAS (1876-1943) Literatas, tautosakininkas, visuomenės veikėjas, kunigas, vertėjas. Gimė 1876 m. balandţio 21 d. Parausiuose (Vilkaviškio raj.). Mirė 1943 m. sausio 21 d. Telšiuose. 1893 m. baigė Marijampolės gimnaziją, 1899 m. Seinų kunigų seminariją. 1899-1903 m. studijavo Romos ir Friburgo universitetuose. Iki I pasaulinio karo dėstė lietuvių ir lotynų kalbą Seinų kunigų seminarijoje, po karo lotynų ir italų kalbas Kauno kunigų seminarijoje ir Lietuvos universitete. Rinko lietuvių liaudies dainas. Pirmojo pasaulinio karu metu gyveni Petrograde ir Kryme. Nuo 1928 m. dirbo Telšių vyskupijos administracijoje ir kunigų seminarijoje. Bendradarbiavo: „Šaltinyje“, „Vadove“, „Draugijoje“, „Vilniaus ţiniose“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Pavardės forma: Narijauskas. Slapyvardis: K. J. N.

Knygos Lotynų kalbos gramatikai: įţymieji veiksmaţodţiai; verba inchoativa, deponentia, anomala, defectiva; graikiškų vardų linksniavimas / K. J. N [Jurgis Narjauskas].- Kaunas: B. l., 1926.- 31 p.


133 Laiškas: [prof. Juozui Eretui].- Telšiai: [Vysk[upijos] sp., [1939].- 12 p.

Vertimai Smolikovskis P. Marijos mėnuo. Lenkiiszkai sudėstė Povylas Smolikovski`s. C. R. Lietuviszkai iszguldė C. N. S. B. P. A. V.[A. Civinskis, J. Narjauskas, J. Šidlauskas, A. S. Būčys, PaukštelisPtašinskas ir kt.- Tilţė: O. Mauderodės sp.], 1900.- 152 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: spaustuveje Juozapo Zavadzkio. Tas pat.- Tilţė: O. Mauderodės sp., [1903].- 152 p. Palmieri A. Finlandija: (etnografija, kultura, tikyba) / itališkai parašė Aurelijus Palmieri O.S.A.; lietuviškai vertė J. N. [Jurgis Narjauskas].- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1911.- 16 p.: vinj.- (Švento Kazimiero d-jos leidinys; Nr. 97).- Atsp. iš „Draugijos“ Nr.50-51 (1911) Ovidijus. Parinktos vietos; paaiškino dr. J. Narjauskas.- [Kaunas]: B., l, 1926.- 56 p. Ovidijus. Biografija, autobiografija; parinktos vietos M. Gustaičio ir J. Narjausko verstos; paruošė dr. J. Narjauskas.- [Telšiai: Telšių vyskupijos sp.], 1928.- 80, [2] p. Dantė A. Dieviškoji komedija / Alighieri Dante; vertė d-ras Jurgis Narijauskas- [Marijampolė]: B. l., [1938].- 693, [1] p., [3] iliustr. lap.

Elena NAUMAVIČIŪTĖ ţr. Elena NAUMAVIČIŪTĖ-CITAVIČIENĖ Romualdas NEIMANTAS (g.1939) Prozininkas, kultūros istorikas, orientalistas, vertėjas. Gimė 1939 m. kovo 8 d. Naujikuose (Telšių raj.). 1958 m. baigė Uţvenčio vidurinę mokyklą, 1975 m. Vilniaus universitetą, dirbo “Kauno tiesos” ir kitose redakcijose. Knygų leidėjas, “Oriento” leidyklos savininkas.

Knygos Kaip širdis liepia: [apybraiţos apie soc. darbo didvyrį statybininką J. Noreiką].- Vilnius: Mintis, 1976.- 23, [1] p.- (Tavo didvyriai, Tėvyne). Venta-draugystės upė: iš ţurnalisto bloknoto.- Vilnius: Mintis, 1978.- 75, [3] p. Paauglys šalia mūsų.- Kaunas: Šviesa, 1982.- 179 p.- (Tėvų biblioteka). Gyvenimas ant ugnikalnio.- Vilnius: Vaga, 1984.- 197, [2] p., [16] iliustr. lap. Gintaro kelias: [ist. nuotykių apysaka].- Kaunas: Šviesa, 1985.- 220, [4] p.: iliustr.- (Ţinių pasaulyje). Nuo Nemuno iki Gango: iš Lietuvos-Indijos kultūros ryšių istorijos: šaltiniai, istoriografija: medţiaga lektoriui.- Vilnius: Ţinija, 1985.- 36 p. Nuo Nemuno iki Nilo: iš Lietuvos-Egipto kultūros ryšių istorijos: šaltiniai, istoriografija.- Vilnius: Ţinija, 1985.- 34 p. Rytai ir Lietuva: nuo Nemuno iki Gango.- Vilnius: Mintis, 1988.- 310, [1] p.: iliustr.- (Civilizacijos metmenys). Nuo Nemuno iki Fudzijamos: iš Lietuvos-Japonijos kultūros ryšių istorijos: istoriografija, šaltiniai.- Kaunas: Orientas, 1992.- 109, [3] p.: [6] iliustr. lap.- (Rytai ir Lietuva).


134 Faraonų pėdsakais: [dokumentinė nuotykių apysaka iš Nilo slėnio, ieškant senovės Egipto valdovų lobių].- Kaunas: Orientas, 1994.- 277, [1] p.: iliustr. Pasaulis puodelyje arbatos: iš japoniškojo dienoraščio.- Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1994.- 239 p. Auksinis drakonas: Kinijos etiudai: DAO: filosofija, dalė, poezija.- Kaunas: Orientas, 1996.- 70 p.- (Mokslo populiarinimo serija “Ex oriente lux”, “Šviesa iš rytų”). Diena, kai skleidţiasi Lotosas: Indijos etiudai: Rabindranatas Tagorė ir Lietuva.- Kaunas: Orientas, 1996.- 61 p.- (Mokslo populiarinimo serija “Ex oriente lux“, “Šviesa iš rytų”). Afrikos freskos: kelionės po Sacharą uţrašai.- Kaunas: Orientas, 1998.- 95, [1] p.: iliustr.- (Ex Oriente lux = Šviesa iš rytų). Raštas: nuo piktogramos iki raidės.- Kaunas: Orientas, 1998.- 55, [1] p.: iliustr.- (Ex Oriente lux = Šviesa iš rytų). Smauglio suţadėtinė: dokumentinė nuotykių apysaka iš kelionės po tropikų Afriką, sekant laukinių ţmonių pėdsakais, susipaţįstant su Juodojo ţemyno stebuklais, ieškant čia paslėptų lobių.- Kaunas: Orientas, 1998.- 174, [2] p.: iliustr.- (Lietuvos keliautojų uţrašai). Pasaulis puodelyje arbatos: iš japoniško dienoraščio: men. publicistika.- Vilnius: Valst. leidybos centras, 1999.- 239 p.- (Ţurnalisto b-ka). Rabindranatas Tagorė: biografinė apysaka.- Kaunas: Dajalita, 2000.- 302, [2] p., [12] iliustr.lap.(Likimai). Tūras Hejerdalas: biografinė apybraiţa apie garsiausią XX a. keliautoją, kuris savo tyrinėjimais įrodė kad nuo senų senovės vandenynai ne skiria, o jungia ţmones.- Kaunas: UAB “Dajalita”, 2000. – 260, [2] p., [8] liustr. lap.- (Likimai). Akmeninės karūnos paslaptis.- Kaunas: Gardenija, 2001.- 237, [2] p., [8] iliustr. lap.- (Senovės kultūrų pėdsakais). Ţanas Fransua Šampoljonas: biografinė apybraiţa apie ţmogų, kuris gimė, kad perskaitytų prieš pusantro tūkstančio metų uţmirštus senovės Egipto hieroglifus.- Kaunas: Dajalita, 2001.- 302, [2] p.- (Likimai) Saulės akmens pėdsakais: istorinė, etnografinė, kelionių ir nuotykių mokslo populiarinimo apysaka iš senovės baltų gyvenimo beveik prieš du tūkstančius metų, antrame mūsų eros amţiuje.Kaunas: UAB “Epaisas”, 2002.- 304, [1] p., XVI iliustr. p. Nuo Nemuno iki Fudzijamos: susitikimai su Japonija: Lietuvos – Japonijos kultūrų ryšių pėdsakais (XIV-XXI a.).- Kaunas: AB spaustuvė “Spindulys”, 2003.- 256 p., 48 iliustr. p.: iliustr. Lietuva tarp Rytų ir Vakarų: ar mums reikalinga kultūrų sintezė?- Kaunas: Maţoji poligrafija, 2006.- 17 p., įsk. virš.

Vertimai Beliajevas A. Arielis: nuotykių romanas apie skraidantį ţmogų.- Kaunas: Orientas, 1992.- 189 p.- (Diliţanas). Gėlė ir poezija: Japonų hekas (haikus), tankos, ikebanos; japonų poeziją vertė S. Geda ir R. Neimantas.- Kaunas: Orientas, 1992.- 30, [2] p.: iliustr. Himnas saulės dievui Atonui: iš senovės Egipto poezijos.- Kaunas: Orientas, 1995.- 15 p.- (Ex Oriente lux = Šviesa iš rytų). ICZIN: senovės kinų permainų knyga.- Kaunas: Orientas, 1998.- 127, [1] p.: iliustr. - (Ex Oriente lux = Šviesa iš rytų). 7 “Rigvedos” himnai apie pasaulio sutvėrimą: iš senovės Indijos kultūros lobyno.- Kaunas: Orientas, 1998.- 32 p.- (Ex Oriente lux = Šviesa iš rytų). Ţmonės ir medţiai: senovės keltų ţynių (druidų) horoskopas.- Kaunas: Orientas, 1999.- 30, [1] p.- (Ex Oriente lux=Šviesa iš rytų).


135 Senovės arabų astrologinė (kosmoso) likimo knyga: 360 ţenklų norintiems spėti savo ateitį.Kaunas: Orientas, 1999.- 63, [1] p., įsk. virš.- (Ex Oriente lux = Šviesa iš rytų).

Adolfas NEZABITAUSKIS (1901-1968) Ţurnalistas, kraštotyrininkas, istorikas, muziejininkas, vertėjas. Gimė 1901 m. liepos 6 d. Baiduotose (Kretingos raj.). Mirė 1968 m., gruodţio 15 d. Telšiuose, palaidotas Gargţdelėje (Kretingos raj). 1925 m. baigė Telšių vyskupo M. Valančiaus gimnaziją. Kauno Vytauto Didţiojo universitete studijavo lituanistiką. Nuo 1929 m. “Lietuvos aido” kalbos tvarkytojas. 1941-1943 m. bendradarbiavo leidinyje „Lietuvių archyvas“,1946-1949 m. Mosėdţio mokyklos direktorius. 1949 m. areštuotas, kalėjo Vorkutoje, Abezės lageryje. Į Lietuvą grįţo 1956 m. 1968 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus fondų saugotojas. 1968 m. persikėlė į Telšius, dirbo „Alkos„ muziejuje.bendradarbiavo leidiniuose „Vairas“, „Lietuvis“, „Tautininkų balsas“, „Tauta ir ţodis“, „Lietuvos aidas“ , „Vilniaus balsas“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Pavardės forma: Zabitis-Nezabitauskis. Slapyvardţiai: A. Nez., A. N-kis, Baidotas, Sin ir kt.

Knygos Basanavičius.- Kaunas: Spaudos fondas, 1938.- [1] portr. lap., 542 p.- (Įţymiųjų ţmonių biografijos; Nr.1-2). Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1990.- 544 p.: [1] portr. lap. Tas pat.- Vilnius: Labdaros ir paramos fondas “VICTUS”, 2001.- 494 p.: [1] portr. lap. Vilniaus baţnyčios mūsų tautos šventovės / A. Zabitis-Nezabitauskis.- Vilnius: Lietuvos turizmo draugija, 1940.- 103 p.: iliustr.

Vertimai Vokietijos valstybės baudţiamojo įstatymo knyga.- Kaunas, 1935.- 144 p. Nachtvėjus R. Nuostabusis pasaulis vandens laše: su 57 pav. / Robertas Nachtwey.- [Kaunas]: Spaudos fondas, 1938.- 224 p.: iliustr.

Juozapas-Kiprijonas NEZABITAUSKIS ţr. Juozapas-Kiprijonas ZABITISNEZABITAUSKIS


136

Julius NORKEVIČIUS (g.1932) Pedagogas, ţurnalistas. Gimė 1932 m. spalio 4 d. Telšiuose. Baigė Telšių 4-ją vidurinę mokyklą, 1952 m. Telšių pedagoginę mokyklą. Mokytojavo Kartenoje, Rietave. 1955 m. baigė Klaipėdos mokytojų institutą, vėliau Vilniaus pedagoginį institutą (matematikos spec.). 1961-1992 m. dirbo laikraštyje “Tarybinis mokytojas” (nuo 1989 m. “Tėvynės šviesa”, nuo 1992 m. “Dialogas”), vėliau “Dienoje”. Redaguoja Vilniaus Gedimino Technikos universiteto ţurnalą “Inţinerija”. Slapyvardţiai: Abišala S., Bumblys V., Karklaitis J., Kontrimas Julius, Kvaraciejus S., Norkaitis J., Šaltenytė R., Viktoraitis B. Bendradarbiauja Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje. Knyga Bičiulystės puslapiai: [publicistika] / Algimantas Nakas, Julius Norkevičius.- Vilnius: Technologija, 2002.- 211, [1] p.: iliustr. Dienos, kurių neskaičiavo… : VGTU garbės mecenatas Gediminas Orentas.- Vilnius: Technika, 2006.- 127, [1] p.: iliustr., faks., portr. Sutiktieji mano kelyje. - Vilnius: Gairės, 2007.- 230, [2] p.: faks., portr.

Antanas NORVAIŠA (1827-po 1867) Kunigas. Gimė 1827 m. Panevėţio apskrityje. Mirė po 1867 m. Mokėsi Panevėţyje, 1850-1853 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Kunigavo Anykščiuose, Smilgiuose, Šiupyliuose, Truskavoje, Panevėţiuke. Uţ dalyvavimą1863 m. sukilime buvo suimtas ir laikomas Kauno kalėjime, bet 1865 m. iš kalėjimo pabėgo, perėjo sieną ir išvyko į Paryţių. 1865 m. karo lauko teismas uţ akių nuteisė jį sušaudyti. Rankraščiu paliko: “Maldos ir Medytacijos ant Atpuska keturių deszimtu adinu. Paraszitas 1855 metusi = Cura sacra Antonii Narwojsz Conscripta sunt has meditationes ad usam sacardotum residentium apud Ecclesiam Smilgoviensem. A. D. 1855 Maj. Smilgis” 66 p.

Kazimieras OLŠAUSKAS (1911-1954) Kunigas. Gimė 1911 m. vasario 2 d. Ţeimiuose (Kretingos raj.). Mirė 1954 m. birţelio 18 d. Sverdlovsko sr. (Rusija). 1928 m. baigė Plungės gimnaziją, 1928-1931 m. mokėsi Telšių kunigų seminarijoje, 1932-1936 m. studijavo Romoje. 1936-1944 m. dirbo Telšių kunigų seminarijoje. Redagavo laikraščius “Ţemaičių ţemę”, “Ţemaičių prietelių”. 1946 m. suimtas ir nuteistas 10 m. kalėjimo. Bendradarbiavo „Ţidinyje“, „Tiesos kelyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Daţniausiai pasirašinėdavo K. Alšėno slapyvardţiu.

Knygos


137

Apie krikščioniškąją moterystę: jaunavedţiams pagalvoti / Dr. K.Alšėnas.- Telšiai: Vysk[upijos] sp., 1937.- 16 p.- (Katalik. šeimos b-ka; Nr.1). Apie religinį kataliko gyvenimą / Dr. K. Alšėnas.- Telšiai: Vysk[upijos] sp., 1938.- 15 p.- (Katalik. šeimos b-ka; Nr.5). Krikščioniškoji Ţemaičių didybė / Dr. K. Alšėnas.- Telšiai: [Vyskupijos sp.?].- 1941.- 28 p. Prelatas Pranas Urbonavičius / Dr. K. Alšėnas.- Telšiai: [Vyskupijos sp.?, 1943].- 68 p.: iliustr. Kazimieras Olšauskas: profesorius, kunigas, Sibiro kankinys.- Vilnius-Plungė: Ţemaičių kultūros draugijos redakcija,1997.- 344 p., [19] p.: iliustr.

Jurgis Ambraziejus PABRĖŢA (1771-1849) Botanikas, poetas, kunigas, pedagogas, ţemaičių raštijos veikėjas ir mokslo terminijos kūrėjas, bibliofilas. Gimė 1771 m. sausio 15 d. Večiuose. (Skuodo raj.). Mirė 1849 m. lapkričio 11 d. Kretingoje. 1786-1792 m. mokėsi Kretingos gimnazijoje, 1793-1794 m. studijavo Vyriausiojoje Lietuvos mokykloje Vilniuje, 1794-1796 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1796-1817 m. vikaras, altarista Šiluvoje, Raudėnuose, Tveruose, Plungėje, Kartenoje. 1816 m. įstojo į Kretingos bernardinų vienuolyną, 1817 m. davęs įţadus tapo pranciškonu, kur išbuvo iki mirties. Parengė kelias dešimtis darbų iš botanikos, medicinos, farmakologijos, geografijos, pirmą lietuvišką geografijos vadovėlį. Kaip poetas į lietuvių literatūros istoriją įėjo S. Daukanto rinkiniuose išlikusiais eilėraščiais “Esu sau ţmogelis” ir “Apie pypkininką”. Eiliuotoji kūryba išliko greičiausiai ne visa.

Knygos Parkratima tąn sauţines Parasze kunegas Embraziejus Pabrieţa bernadinas Kretingos klosztoriaus.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1869].- 77 p.- Antr. p. išleid. metai: 1849 Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1877].- 89 p.- Antr. p. išleid. metai: 1849 Tas pat, antr.: parkratimas sauţines. Paraszė kunigas Ambraziejus Pabrėţa…- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1893].- 96 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwe Juozapo Zawadzkio,1849. Botanika, arba Taislius auguminis. Parašyta kun. Ambraţiejaus Pabrieţos.- Shenandoah, Pa: [V. Šlekio ir ko sp.], 1900.- 166 p. Tas pat.- Shenandoah, Pa: V. J. Stagaro ir ko sp., 1900.- 166 p. Tas pat / parašyta kun. Ambroţiejaus Pabrieţos.- Shenandoah, Pa, 1910.- 147 p. Taislius augyminis.- Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009- . [D. 1]: I-223.- 2009.- 388, [1] p.: iliustr. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).

Viktorija PAKERIENĖ ţr. Viktorija DAUJOTYTĖ - PAKERIENĖ

Justas PALECKIS(1899-1980)


138 Ţurnalistas, poetas, politikas, vertėjas. Gimė 1899 m. sausio 22 d. Telšiuose. Mirė 1980 m. sausio 26 d. Vilniuje. Iki 1926 m. gyveno Rygoje, dirbo spaustuvėje, mokytojavo, bendradarbiavo liberaliosios ir kairiosios krypties spaudoje. 1926 m. studijavo literatūrą Lietuvos universitete. 1925-1929 m. leido ţurnalą “Naujas ţodis” Rygoje, vėliau Kaune 1933-1937 m. buvo dienraščio „Laiko ţodis“ redaktorius. 1926-1927 m. ELTOs direktorius. Uţ antifašistinę veiklą 1939 m. išsiųstas į Dimitravo priverčiamojo darbo stovyklą, vėliau ištremtas į Latviją. 1940-1966 m. Lietuvos TSRS AT prezidiumo pirmininkas, 1940-1971 m. LKP CK biuro narys, 1941-1966 m. TSRS AT prezidiumo pirmininko pavaduotojas, 1966-1970 m. TSRS AT tautybių tarybos pirmininkas. Slapyvardţiai: J. P., Kalvaitis J., Kovūnas J., Palemonas J., Paliukonis J., Partizanas, Rygietis, Sytis Telšiškis, Vilnietis V., Ţemaitinis, Ţemaitis Telšiškis ir kt.

Knygos Dienų nelaisvėj: ţurnalisto eilėraščiai ir vertimas.- Kaunas: Diena, 1931.- 92, IV p.- (“Dienos” bka; Nr.18-22).- “Dienos” nemok. priedas. Tas pat.- Kaunas: “Naujo ţodţio” b-vė, 1932.- 92, [4] p. SSSR- mūsų akimis.- Kaunas: Akc.AB b-vė ABC, 1933. Kn.1.- 222, [2] p.: iliustr. Tas pat.- [Kaunas?]: Viltis, 1990. Kn.1.- 223 p.: iliustr. Paskutinis caras: [3t].- [Kaunas]: Sakalas, 1937-1938. T.1.- 1937.- 323 p. T.2.- 1937.- 208 p. T.3.- 1938.- 216 p. Didysis 1914-1918 m. karas.- [Kaunas]: l-kla “Skaitytojas”, 1938.- 112 p.- (Skaitytojo b-ka, Nr. 4). Latvija: Latvijos nepriklausomybės 20 metų sukaktuvėms- [Kaunas]: Spaudos fondas, 1938.239, [1] p., [2] iliustr. lap.: iliustr. Respublikos prezidento Justo Paleckio kalba Liaudies seime 1940 metų liepos mėn. 21 d. Valstybės teatre Kaune.- [Kaunas: Spaudos fondas, 1940].- 29 p. su portr. Lietuvos TSRS Aukščiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininko drg. Justo Paleckio kalba, pasakyta TSRS Aukščiausios Tarybos posėdyje 1942 m. birţelio mėn. 18 d. Maskvoje, Kremliuje, ratifikuojant “Sutartį tarp Tarybų Socialistinų Respublikų Sąjungos ir Didţiosios Britanijos Jungtinės karalystės dėl sąjungos kare prieš hitlerinę Vokietiją ir jos bendrininkus Europoje ir dėl bendradarbiavimo bei savitarpio pagalbos po karo”.- [Maskva: Lietuvos KP (b) CK, 1942].- 4 p. Tas pat.- [Balachma]: laikr. ir sp. “Tėvynė šaukia”, [1942].- 4 p. Kalba, pasakyta TSRS Aukščiosios Tarybos X-ojoje sesijoje 1944 m. vasario 1 d.- Maskva: LTSRS valst. l-kla, 1944.- 16 p. su potrt. Lietuvos TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Pirmininko drg. J. Paleckio kalba, pasakyta liepos 21 d. per ketvirtųjų Tarybų Lietuvos sukaktuvių minėjimą Vilniuje.- [Vilnius: Vaizdo sp.], 1944.- [4] p. TSRS tautų draugystė Tėvynės kare.- Maskva: LTSR valst. l-kla, 1944.- 27 p. Lietuvos ţemių išvadavimas ir tolimesnieji Lietuvos liaudies uţdaviniai kovoje su vokiškaisiais grobikais.- [Vilnius]: Valst. polit. lit. l-kla, 1945.- 36 p. Likviduoti vokiečių okupacijos padarinius ţmonių sąmonėje.- [Kaunas]: Valst. polit. lit. l-kla, 1945.-63 p.


139 Einamasis momentas ir Lietuvos liaudies uţdaviniai / Justas Paleckis. Fašizmo likučiai Lietuvoje / Antanas Bimba.- Buenos Aires: „Vienybės leidinys“, 1946.- [1], 31 p.: iliustr., portr.- („Vienybės leidinys“; Nr.2). Ką davė Tarybų valdţia Lietuvos darbo ţmonėms: kalba į Šiaulių m. Rytų rinkiminės apygardos rinkėjus.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1947.- 55, [1] p. su portr. Kelias į Lietuvą: [karui pasibaigus].- Vilnius: Valst. polit. lit. l-kla, 1947.- 36 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. polit. lit. l-kla,1948.- 30 p. Kelias į Lietuvą atviras.- Vilnius: Valst. polit. lit. l-kla, 1947.- 35 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. Polit.lit. l-kla, 1948.- 36 p. Tarybų Lietuvos kelias.- Vilnius: Valst. polit. lit. l-kla,1947.- 99 p. Tarybų Lietuvos valstiečių pareigos ir garbės reikalas.- Vilnius: Valst. polit. lit. l-kla, 1947.16 p. Po Stalino konstitucijos saule.- Vilnius: Valst. polit ir moksl. lit. l-kla, 1950.- 68 p. Atgimimas: [eilėraščiai].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953.- 166, [2] p. Amţių išmėginta draugystė: atviras laiškas Vilniaus elektr. suvirinimo įrengimų g-klos darbuotojui drg. J. Černych.- [Kaunas: laikr. “Kauno tiesa”, 1959].- 8 p. Mintys apie vyresnįjį brolį.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1959.- 76, [3] p. Sveika, Tarybų Lietuva!: [eilėraščiai].- [Vilnius]: Valst. groţ lit. l-kla, 1960.- 45 p.: iliustr. Gyvenimo vardu: [eilėraščiai].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961.- 109, [2] p.: iliustr. Mūsų buities groţis / J. Paleckis, N. Konovalovas.- [Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1962].- 127 p.: iliustr. Meksikoje: [kelionių įspūdţiai].- Vilnius: Vaga, 1964.- 199 p., [32] p.: iliustr. Gyvenimas prasideda: [apysakos, apybraiţos, atsiminimai].- Vilnius.- Vaga, 1967.- 249 p. Ţingsniai smėlyje, 1926 metai: [atsiminimai].- Vilnius: Vaga, 1968.- 342, [4] p. Kelionių knyga.- Vilnius: Vaga, 1969.- 393, [2] p. [40] iliustr. lap. Tūkstantis ţingsnelių: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1970.- 140, [1] p.: iliustr. Po pasaulį pasidairius: antroji kelionių knyga: apybraiţos.- Vilnius: Vaga, 1972.- 363 p., [32] iliustr. lap. Metų vieškeliais: 1917-1972: [eilėraščiai].- Vilnius: Vaga, 1973.- 334, [1] p.: iliustr. Įvairiuose meridianuose: parlamentaro pastabos.- Vilnius: Mintis, 1975.- 79 p., [8] iliustr. lap. Mačiau skirtingas Vokietijas: [kelionių reportaţai].- Vilnius: Mintis, 1981.- 252 p., [16] iliustr. lap.- (Meridianai). Dviejuose pasauliuose: atsiminimai.- Vilnius: Vaga, 1983.- 568, [1] p., [16] iliustr. lap. Pergalės saliutas: karo metų uţrašai.- Vilnius: Mintis, 1985.- 229 p., [12] p.: iliustr. lap.- (Pergalės b-ka). TSKP XXVII suvaţiavimas apie nacionalinių santykių raidą, darbo ţmonių patriotinio ir internacionalinio auklėjimo uţdavinius: medţiaga lektoriui.- Vilnius: Ţinija, 1986.- 24 p. Publicistika.- Vilnius: Vaga, 1987. [Kn.1]: Ieškojome kelių tikrų, 1919-1945.- 478, [1] p., [9] iliustr. lap. [Kn.2]: Uţ geresnį pasaulį, 1946-1979.- 693, [1] p., [16] iliustr. lap.

Vertimai Iš latvių literatūros.- Ryga: Liet. jaunimo d-ja „Rūta“, 1924-1926. II rinkinėlis: latvių rašytojų kūrybos pavyzdţiai su aut. atvaizdais biograf. ţiniomis.- 1926.- 73, [5] p.- (Liet. jaunimo d-jos “Rūta” leid.; Nr.2). Pale H. Per 44 dienas aplink ţemės rutulį / Huldas Palle.- Kaunas: Naujas ţodis, 1929.- 6 p.: iliustr. Blaumanis R. Mirties šešėlyje: apysakų ir satyrų rink.- Kaunas: “Naujo ţodţio”b-vė, 1931 [fak. 1932].- 158 p.- Ţurn. “Naujas ţodis” nemok. priedas.


140 Kacas R. Pasaulis iš arti.- Kaunas: AB “Ţodis”, 1932. Kn.1: Ką mačiau [!] keliaudamas aplink pasaulį.- 63, [1] p.: iliustr.- (“Dienos” b-ka; Nr.6(28)). Tas pat.- 63 p.: iliustr.- (“Dienos” b-ka; Nr.6(28) (virš. 7(29)). Kn.2.- [1], 65-128 p., įsk. virš.: iliustr.- (“Dienos” b-ka; nr.7 (29)). Majevskis. Livingstonas / Dr. Majevskio; vertė K. K. [Kostas Korsakas?]. Šių dienų Afrikoj / P. Kaco; vertė J. P. [Justas Paleckis].- Kaunas: „Naujo ţodţio“ b-vė, 1932.- 60, 2 p.: iliustr.- („Dienos“ b-ka; Nr.1(23).- Virš. antr.: Livingstonas (Po juodąją Afriką).- Vertėjai spėjami. Harding T. Pulkininko Foseto likimas: romanas; vertė J. P.- Kaunas: Ūkininkas, 1933.- 206 p. Kacas R. Pasaulis iš arti: (keliautojo pastabos).- Kaunas: Skaitytojas, 1938.- 111, [1] p.: iliustr.(Skaitytojo b-ka; Nr.2). Tas pat. 3-iasis leid.- [Kaunas]: Skaitytojas, 1938.- 111, [1] p.: iliustr.- (Skaitytojo b-ka; Nr.2). Blaumanis R. Meilės šalna pavasarį: novelių ir satyrų rink. -2 asis [pakeist. ir patais. leid.].- Kaunas: Skaitytojas, 1938.- 111, [1] p.: portr.- (Skaitytojo b-ka; Nr.1).- Pirmasis leid. išėjo pavadinimu: „Mirties šešėlyje“. Meilė iki giljotinos: (moterys prancūzų revoliucijoj).- [Kaunas]: l-kla “Skaitytojas”, 1939.- 112 p.: iliustr.- (Skaitytojo b-ka; Nr.5). Frolovas J. Mano paţintys su gyvūnais.- [Kaunas]: LTSR valst. l-kla, [1940].- 169, [1] p.: iliustr., [6] iliustr. lap. Blaumanis R. Šalna pavasarį: [apsakymai] / vertė K. Korsakas, J. Paleckis, D. Urbas ir kt.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957.- 375., [1] portr. lap.

Dominykas PALIONIS – PĖŢA (1836-po 1882) Poetas, kunigas. Gimė 1836 m. rugpjūčio 13 d. Vėţionyse (Kupiškio raj.). Mirė po 1882 m. greičiausiai Belgijoje. 1858-1862 m. mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Kunigavo Raguvoje. 1863 m. išėjo į sukilėlių būrį, sukilimui pralaimėjus 1864 m. pasitraukė į Vakarus. Rankraščiu paliko poezijos rinkinį.

Mečislovas Leonardas PALIULIONIS (1834-1908) Kunigas. Gimė 1824 m. Smilgiuose (Panevėţio raj.). Mirė 1908 m. geguţės 2 d. Kaune. Mokėsi Panevėţio gimnazijoje. 1853 m. įstojo į Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, 1856 m. į Peterburgo dvasinę akademiją. 1860-1882 m. profesoriavo Varnių ir Kauno kunigų seminarijose. Nuo 1865 m. buvo dar ir kapelionu Kauno mergaičių gimnazijoje. Nuo 1875 m.Ţemaičių kapitulos kanauninkas.1883 m. paskirtas Ţemaičių vyskupu, tas pareigas ėjo iki pat mirties. Įkūrė laikraštį “Nedėldienio skaitymas”.

Knygos Mieczislowas Leonardas, par Diewo ir szwento apastaliszko sosto mylistą Ţemaiczų wyskupas wisiems wiernëms, musų wyskupijos katalikams sweikatą ir pëmeniszką palaiminimą. “Atmenate turbut, mylimieji waikeliai, musų gromatą, kurią uţpernai jums leidėme ir kurioje kalbėjome apë maldas ir dwasią scwentą...” [1898 m. birţelio 10 d. ganytojiškas laiškas tikintiesiems apie girtuoklystės ţalą].- Kaunas, 1898.- 1 lap.


141 Mieczislowas-Leonardas, par Diewo ir swento apasztoliszko sosto mylistą Ţemaiczų wyskupas, wisiems wiernëms musu wyskupijos katalikams sweikatą ir pëmeniszką palaiminimą! “Baigiantis szëms metams pasibaigs dewynioliktasis ir prasidės dwideszimtasis amţius nů uţgimimo iszganytojo musu Jezaus Kristaus...” [1900 m. lapkričio 4 d. ganytojiškasis laiškas tikintiesiems, raginantis melstis į Jėzų Kristų jo jubiliejinių 1900 metų garbei].- Kaunas, 1900.- 1 lap. Mezyslowas Leonardas, isz Dëwo mëlaszirdystės ir szv. apasztaliszko sosto mylistos Ţemaiczų wyskupas. „Visëms katalikams musu wyskupystės pasweikinimą Kristuje ir pëmeniszką palaiminimą. “Jau pirm kelu mėnesiu, senam amţiui besibaigiant ir naujam prasidedant, vadinome jumus, krikszczionys katalikai, savo rasztu, idant iszkilmingai atidůtumet garbę amţiu karalui, vieszpaczam ir iszganytojui musu Jezui Kristui...” [1901 m. balandţio 30 d. ganytojiškas laiškas tikintiesiems, skelbiantis didįjį jubiliejų, arba jubiliejinius (1901) metus].- [Kaunas], 1901.- 7 p. Mieczislovas Leonardas isz Dievo mylazirdystes ir mylistos szventojo apasztaliszko sosto Ţemaiczu wyskupas. Wisiems musų wyskupystes wierniems Kristuje pasweikinimas ir piemeniszkas palaiminimas. “Taikindamemes pri szwentojo apastaliszko sosto walos, prieš attuntąją dieną praejusio gruodţo paszaukeme wisus musu wyskupijos wiernuosius szvenstu su yszkilme 50-tų metų nuo apgarsinimo mokslo, jog szwenčiausia dievo gimdytoja Marija yra nekaltai pradeta...” [1904 m. liepos 1 d. ganytojiškas laiškas tikintiesiems].- Kaunas, 1904.- 3 p. Ţemaičių vyskupo aplinkraštis [ir kitų aut. straipsniai]. - Tilţė: J. Šenkės sp., 1902].- 25 p. Ţemaičių vyskupo grometa: [1906 m. sausio 30d. ganytojiškas laiškas, raginantis melstis ir nepasiduoti socialistų propagandai].- Kaune: spauzdinta S. Banaičio sp., 1906.- 12 p. Ţemaičių vyskupo ganytojiška gromata: [ganytojiškas laiškas, raginantis melstis popieţiaus Pijaus X 50-ųjų pastoracinio darbo metinių proga].- Kaune: Saliamono Banaičio sp., 1907.- 13 p.(Švento Kazimiero draugijos išleidimas; No.30).

Janina PARUTIENĖ (g.1958) Poetė. Gimė 1958 m. sausio 3 d. Telšių rajone. 1984 m. Vilniuje įsigijo biudţeto apskaitos specialybę, dirbo Telšių rajono Švietimo skyriuje. Kūryba spausdinta laikraščiuose „Kalvotoji Ţemaitija“, „Šiaulių kraštas“, ţurnale „Ūkininkas“ ir kt.

Knyga Lediniai laiptai: eilėraščiai.- Jonava: Dobilo l-kla, 2011.- 99, [2] p.

Petras PARČEVSKIS (miręs apie 1659) Kunigas. Mirė apie 1659 m. Varniuose (Telšių raj.). Smolensko, nuo 1649 m. ir Ţemaičių vyskupas. Manoma, kad pats parašęs tikintiesiems aplinkraštį lietuvių kalba. 1651 m. buvo Varšuvos seime. Švedų į Lietuvą antplūdţio metu 1655 m. buvo vienas iš dalyvių, sudarant sutartį su švedais. Rūpinosi sugriautų baţnyčių statyba. Palaidotas Varniuose. Rankraščiu paliko: [Ţemaičių vyskupo P. Parčevskio aplinkraštis tikintiesiems. Varniai, apie 1650-1656 m.]. Aprašyta pagal publikaciją.


142

Andrius PATIOMKINAS (g.1979) Vertėjas. Gimė 1979 m. rugpjūčio 1 d. Telšiuose. Baigė Telšių “Kranto” vidurinę mokyklą, Vilniaus universitetą. Gyvena Vilniuje. Verčia iš anglų kalbos.

Vertimai

Burges M. Heroinas: romanas.- [Vilnius]: Alma littera, [2002].- 303, [2] p. Tas pat.- [Vilnius]: Alma littera, [2003].- 300, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Alma litera, [2004].- 300, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, [2005].- 300, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, [2006].- 300, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2007.- 300, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2008.- 300, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2009.- 307, [1] p.- (Beveik suaugę). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2011.- 307, [1] p.- (Beveik suaugę). Watron W. Paukštukas: romanas.- [Vilnius]: Presvika, 2003.- 320 p. Tas pat.- [Vilnius]: Presvika, [2004].- 271, [1] p. DBC Piere. Vernonas Dievas Litlis: romanas. - Vilnius: Tyto alba, 2005.- 365 p. McKenna P. Lieknėkime kartu.- V.: Alma littera, 2006.- 135, [1] p.: iliustr. McKenna P. Pakeisk gyvenimą per 7 dienas.- V: Alma littera, [2006].- 246, [1] p.:iliustr. Oz A. Mano Michaelis: romanas.- Vilnius: Alma littera, 2008.- 2247 p.

Vaclovas PAULAUSKAS (1910-1995) Memuaristas, vertėjas, kunigas. Gimė 1910 m. sausio 15 d. Padvariuose (Maţeikių raj.). Mirė 1995 m. sausio 16 d. Putname (JAV). Mokėsi Viekšnių, Kauno mokyklose. 1931-1938 m. mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. Kunigavo Salantuose, Ţemaičių Naumiestyje, Sedoje, Kemptene (Vokietija). 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1950 m. į JAV, kur kunigavo Lawrence, Thompsone. Bendradarbiavo “Ţiburiuose”, “Lux christi” ir kitoje spaudoje.

Knyga Kunigas mirties šokyje: [atsiminimai].- Vilnius: Verslas, 1977.- 166 p.: iliustr., portr.

Vertimas


143 Atnaujinta Didţioji savaitė: Šv. apeigų kongregacijos dekretas ir instrukcija.- Putnam, Conn: Immaculata, 1955.- 16 p., isk. virš.

Adomas PAULAUSKIS (apie 1764-1843) Kunigas, religinės literatūros rengėjas. Gimė apie 1764 m. Ţemaitijoje. Mirė 1843 m. vasario 8 d. Ţagarėje (Joniškio raj.). Apie 1790-1791 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, kunigavo Plungėje, Veivirţėnuose, o nuo 1813 m. iki mirties Naujoje Ţagarėje. Dalyvavo 1863 m. sukilime.

Knyga

Maldos ritmetines ir wakarines. Per storone Lieven-Bersen klebono J. H. Follhard.- Mintaujoj: drukawotas pas J. F. Steffenhagen ir sunu, 1844.- 15 p.

Bronė LĖČAITĖ – PAŢĖRIENĖ (1912-1941) Dramaturgė. Gimė 1912 m. spalio 9 d. Labardţiuose (Plungės raj.). Sušaudyta hitlerininkų 1941 m. rugpjūčio 22 d. Ţarėnuose (Telšių raj.). Dalyvavo revoliucinėje veikloje, 1940-1941 m. dirbo Rietavo valsčiaus partorge. Parašė pjesių (“Motinos auka”, “Tėvas palaidūnas”, “Kerštas”), kurių dauguma nespausdintos dingo.

Knyga Motina: 4 v. drama.- Vilkaviškis: M. Pustopedskio knygynas, 1940.- 40 p.

Marija PEČKAUSKAITĖ ţr. ŠATRIJOS RAGANA

Juzefas PERKOVSKIS (1896-1940) Dailininkas, ţemaičių etnografijos tyrinėtojas. Gimė 1896 m. lapkričio 23 d. Varšuvoje. Mirė 1940 m. liepos 24 d. Dţiuginėnuose (Telšių raj.). Mokėsi Varšuvos E. Konopčinskio gimnazijoje. 1915-1922, 1928-1940 m. gyveno Dţiuginėnuose (Telšių raj.). 1922- 1928 mokėsi Varšuvos Taikomojo meno mokykloje Grafikos skyriuje. Iliustravo Prano Genio knygą „Dţiugo varpai“ (1929, 1992). Bendradarbiavo: „Gazeta Polska“, „Dzien Kowienski“, „Ziemia“, „Tautoje ir ţodyje“, „Mūsų tautosaka“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.


144 Knygos Ţemaičių liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika / [ iš lenkų k. vertė V. Čepaitis].- Vilnius: Vilniaus dailės akad. l-kla, 1999.- 286, [2] p.:iliustr. Fotografija; sudarytoja Elvyra Spudytė.- Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012.-192 p.: iliustr.

Stasė VANAGAITĖ – PETERSONIENĖ (g.1916) Prozininkė, poetė. Gimė 1916 m.vasario 22 d. Šakėnuose (Šilalės raj.). Baigė Švėkšnos “Saulės” gimnaziją, vėliau-Klaipėdos pedagoginį institutą. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Telšiuose ir Vilniuje. 1944 m. pasitraukė į Vaka-. rus. Apsigyvenusi Vokietijoje, mokytojavo Oldenburgo lietuvių gimnazijoje (1950-1951 m.- šios gimnazijos direktorė). Emigravusi į JAV, apsigyveno Čikagoje, tęsė pedagoginį darbą – Pedagoginiame lituanistikos institute dirbo per 25 metus (nuo 1983 m. direktorė). 1984-1989 m. ţurnalo “Ateitis” vyr. redaktorė. Dalyvauja Amerikos lietuvių vaiko ugdymo draugijos (ALVUD) veikloje. Priklauso Lietuvių rašytojų draugijai, nuo 1998 m. – jos pirmininkė.

Knygos Nulauţta šaka: trijų vaizdelių pynė / Stasė Vanagaitė-Petersonienė.- Chicago: Amerikos liet. vaiko ugdymo d-ja, 1964.- 81, [3] p., [1] portr. lap. Laumė Daumė: [eiliuota pasaka] / Stasė Vanagaitė-Petersonienė.- Chicago: M. Šmulkštienė ir R. Petersonas, 1969.- 64 p.: iliustr. Skomantų piliakalnio legenda / Stasė Ptersonienė.- Chicago: Švėkšniškių draugija, 1984.- 36 p.: iliustr.

Antanas PETKEVIČIUS (1804-1880) Lietuviškų knygų cenzorius, šventikas, vertėjas. Gimė 1804 m. Ţemaitijoje. Mirė 1880 m. birţelio 3 d. Vilniuje. 1819-1825 m. mokėsi Ţemaičių Kalvarijos ir Raseinių mokyklose ir Kraţių gimnazijoje, 18251828 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. Kunigavo Vainute ir Jurbarke. 1844 m. perėjo į pravoslavų tikėjimą. Nuo 1845 m. paskirtas Kauno soboro šventiku, 1858 m. perkeltas į Vilnių. 1851-1857 m. ir 1865-1874 m. buvo lietuviškų knygų cenzoriumi. Parašė darbą rusų kalba apie lietuvių liaudies prietarus ir nusiuntė į Rusijos geografų draugiją.


145

Vertimai Краткое изложение праъ и обязанностей крестьянъ и дворовыхъ людей, вышедших из кръпостной зависимости = Trumpas iszguldimas prowu ir prigulejma walszczionu ir dwarnu żmoniu, iszejusiu isz werginga prigulejma: [baudţiavos panaikinimo nuostatų ištraukos, liečiančios Vilniaus, Gardino, Kauno, Minsko ir dalies Vitebsko gubernijų valstiečius] / Iš rusų k. vertė A. Petkevičius ir V. J. Aramavičius.- Вильно: в Губернской типографии, 1861.- 25 p.- Lygiagret. tekstas rus., liet. Wisoaukszcziausej patwirtinti galingiausio Jomilestos ciesoriaus 19 dieno m. waseri 1861 metosi istatimaj apej walszczionius, iszejusius isz werginga priguleima = Высочайше утвержденныя его императорскимъ величествомъ 19 февраля 1861 года, положенiя о крестьянахъ вышедшихъ изъ креъпостной зависимости. [Baudţiavos panaikinimo įstatymai / Iš rusų k. vertė A. Petkevičius ir V. J. Aramavičius].- Вилно: въ типографiи А. К. Киркора, 1862.- [8], 288 p.- Lygiagret. tekstas rusų k. Bergas F. Наместник его императорско-царскаго величества в Царстве Польском. [Inc.:] Крестьяне Царства Польскаго! Обьявляю вам радостную весть и великую милость царскую! = Namiestnikas ja ciesariszko-karaliszkos miłasties Lenku Karalistej.Walszczioneij Lenku Karalistes! “Apnaszinu jums linksmą nuiną ir didţią locką ciesoriaus! [Caro vietininko Lenkijos Karalystėje F. F. Bergo 1864 m. vasario 23 (kovo 6) d. atsišaukimas, aiškinantis 1864 m. vasario 19 d. caro Aleksandro II įsakus apie valstiečių reformos sąlygas Lenkijos karalystėje, raginantis valstiečius būti ištikimais carui ir valstybei / Iš rusų k. vertė A. Petkevičius ir V. J. Abramavičius].- [Вилно]: въ типографiи А. К. Киркора, [1864].- 2 p.- Lygiagret. tekstas rusų k.

Antanas PETRAVIČIUS (apie 1825-1830 - po 1899) Kunigas. Gimė apie 1825-1830 m. Mirė po 1899 m. Baigė Varnių kunigų seminariją. Kunigavo Dusetose. 1863 m. suimtas ir ištremtas į Naugardo guberniją į Kirilovą. Nuo 1873 m. dirbo Kurše, Subato vikaru. Vėliau Rietavo dekanato Aleksandrėlės vikaras.

Knygos Patentas Broctwos szincziauszios szyrdies Jezusa. Dusiatu baţniczios.- Wilniuje: Spaustuwiejo Antono Marcinowskia, 1863.- 1 p. Patentas roţuncziaus s. Dusiatu baţniczios.- Wilniuje: Spaustuwiejo Antono Marcinowskia, 1863.- 1 lap.

Genovaitė MILAŠAUSKAITĖ – PETRULIENĖ (g. 1931) Poetė. Gimė 1931 m. kovo 31 d. Livoniškėse (Raseinių raj.).


146 1951 m. baigė Kelmės vidurinę mokyklą, 1955 m. Šiaulių mokytojų institutą. Mokytojavo. 1977 m. baigė Valstybinį Vilniaus Pedagogonį Institutą. Gyvena Padvariuose (Telšių raj.). Kūrybą spausdinta Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje.

Knygos Audros šianakt nebus: [eilėraščiai].- [Klaipėda: “Druka”, 2000].- 226, [4] p.: iliustr. Rudens vaivorykštė: [eilėraščiai].- [Vilkaviškis: Olimpijos spaustuvė, 2008].- 244 p.: iliustr.

Karolina PRANIAUSKAITĖ (1828-1859) Poetė, vertėja. Gimė 1828 m. sausio 18 d. Padurbinyje netoli Telšių. Mirė 1859 m. geguţės 26 d. Utenoje. Pirmoji moteris, įėjusi į lietuvių literatūros istoriją. Mokslinosi namuose, mokytojavo. Gyveno Padurbinyje, Telšiuose. Susipaţinusi su A. Baranausku, įţvelgė jo talentą, padėjo jam įstoti į Varnįų (Telšių raj.) kunigų seminariją. Išvertė J. I. Kraszewskio “Vytuolio raudos” ištrauką-pasaką apie Eglę ţalčių karalienę “Ţalčio motė” (išsp. L. Ivinskio “Kalendoriuje”, 1859). Išleido eiliuotą pasakojimą apie Ţemaičių Kalvarijos atlaidus “Festyna Wielkiej Kalwaryi na Ţmudzi” (“Didţiosios Kalvarijos Ţemaičiuose šventė”, 1856), eilėraščių rink. “Piosneczki” (“Dainelės”, 1858), poetinis dialogas su Baranausku išsp. Vilniaus literatūriniame ţurnale “Teka wilenska” (1857, nr.2). Garsėjo improvizacijomis, apie ją, kaip Ţemaitijos fenomeną-savamokslę eiliuotoją, rašė ano meto lenkų spauda.

Otonas PRANIAUSKAS (1818-1878) Religinių raštų rengėjas, kunigas. Gimė 1818 m. kovo 28 d. Kapėnuose (Akmenės raj.). Mirė 1878 m. lapkričio 23 d. Peterburge. 1826-1832 m. mokėsi Telšių pavieto mokykloje, 1833-1838 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1841 m. teologijos mokslų kandidato laipsniu baigė Vilniaus dvasinę akademiją. 1842-1843 m. Plungės vikaras, 1844-1845 m. Varnių kunigų seminarijos profesorius, 1845-1847 m. Varnių katedros pamokslininkas, 1850-1857 m. vyskupo M. Valančiaus sekretorius, 1858-1862 m.Utenos dekanas, nuo 1862 m. Ţemaičių vyskupijos atstovas religijos reikalų kolegijoje Peterburge.

Vertimai

Kenigsdoferis M. Iszguldimas ewangeliju szwentu ant wisu nedeldienu par apalus metus suraszitas ir drukan paduotas.- Wilniuje: spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1855.- 302 p.


147 Pijus IX, popieţius. Piusa Dewintojo isz pariedima Wieszpaties Diewa Popieţiaus arba musa tiewa szwentoje prakalba, kurę pasakie paslaptiniej rodoj sawa Rimi, pirmo dieno gruode mienesoj 1854 metu.- [Piusa Dewintojo isz pariedima Wieszpaties Diewo Popieţiaus arba tiewo szwentojo grometa apasztaliszka, kurioj nekaltą pannos diewogimditijos prasidieimą pripaţinst usz dalą tikieime.- Wilniuje: spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1855].- 19 p. Bialobţeskis M. Ишгулдимай швенту еванелiю антъ вису недъю иръ щвенчю иштису мету.-Вильнюй: спаустувеъ А. Г. Сыркина, 1869-1870. Далисъ тречя.- 1870.- [4], 327 p.

Kazimieras PRIALGAUSKIS (apie 1801-1856) Kunigas, religinių knygų autorius ir vertėjas. Gimė apie 1801 m. Raseinių apskrityje. Mirė 1856 m. vasario 21 d. Pandėlyje (Rokiškio raj.). 1820-1823 m. mokėsi Kraţių gimnazijoje, vėliau Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, 18321833 m. studijavo Vilniaus dvasinėje akademijoje, kurią, greičiausiai ir baigė. Iki 1843 m. kunigavo Švėkšnoje, 1843 m. Veiviţėnuose, 1843-1850 m. Mosėdyje, 1850-1856 m. Pandėlyje, kur ir mirė. Knygos Naujes altorius arba Surinkimas parsergieimu yr maldu pri spawiednes, Kamunyjes Szwętos, diel lygonu yr myrsztancziu, teypogi rozancziu, karunku, lytanyju, adinu, ir kitu wysokiu maldu, koţname reykale yr atsyejeme su pridieimu maldu su atpuskais. Par kunega Kazimiera Praylgawski, kamendoriu Mosiede Baţniczes.- Wilniuje: spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1847.- XXII, 572 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1859.- XX, 712 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1861.- XX, 712 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1864.- XX, 712 p. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1865?].- 712 p.; [1] iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1863. Tas pat.- [Tilţė: K. Albergso ir ko sp., 1867?].- XX, 746 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1863.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1867].- XX, 712 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1864. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1868?].- XX, 712 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1860. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1869?].- XX, 712 p.; [1] iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1864. Tas pat.- [Tilţė: K. Albergso ir ko sp., 1870?].- XX, 758 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1863.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1871].- XX, 746 p.: iliustr. 1 ilustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1864. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1872?].- XX, 746 p.: vinj., [1] iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1872/].- XX, 712 p.: vinj., [1] iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1861. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1872].- XX, 712, [7] p.: vinj., [1] liustr. lap.- Antr. p.išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1873].- XX, 758 p.: iliustr.; [1] iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1873?].- XX, 714 p.: vinj., [1] iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864.


148 Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1873?].- XX, 784 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1874].- XX, 714 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje:kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1864. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1874].- XX, 712 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje:kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1864. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1876?].- XX, 739 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1877?].- XX, 784 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1877?].- XX, 784 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1878?].- 752 [+?] p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkie, 1864 Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1879.-XXII, 762 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia?, [po 1879].- XXII, 762 p.: iliustr. Tas pat., antr.: Auksa altorius arba Surynkimas parsergieimu ir maldu... Par kunega Kazimiera Pryzalgowski.- [Tilţė, po 1879].- 756 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1879.

Vertimas

Spasabay wedyma giera yr krykszozioniszka giwenyma pas wiena kunega prancuzyszkay paraszity, vo dabarczou ant ţemmaytiszka leţuwy iszguldity yr antratiek padauginty par kunega Kazimiera Pryalgawski kamendoriu Szwieksnas baţniczes.- Wylniuje: drukarnie M. Zymelowicza typografa, 1844.- 250 p.

Vincentas PRIALGAUSKIS vyresnysis (1817-1884) Vertėjas, kunigas. Gimė 1817 m. Ţemaitijoje. Mirė 1884 m. spalio 14 d. Truskavoje (Kėdainių raj.). Baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. Kunigavo Naujamiestyje (Panevėţio aps.), Truskavoje, Ramygaloje. Rinko lietuviškas dainas, kurių dvi iš jo gautas Leonas Potockis išvertęs jas į lenkų kalbą išspausdino savo “Pamietniki kamertona”. Greičiausiai ir tą vertimą bus atlikęs ne Potockis, bet Prialgauskis.

Benediktas PUODŢIUKAITIS (g.1915)

Vertėjas. Gimė 1915 m. kovo 23 d. Sintautuose (Šakių raj). Baigė Klaipėdos mokytojų institutą ir Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojavo Telšiuose, Panevėţyje. Verčia iš rusų, prancūzų kalbų.

Vertimai


149

Nikolajeva G. Piūtis: romanas / [vertė B. Puodţiukaitis, J. Subatavičius, V. Šulcaitė].- Vilnius]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1952.- 574 p. Gorkis M. Uţ taiką ir demokratiją: apybraiţos, pamfletai, straipsniai, kalbos, laiškai.- [Vilnius]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1952.- 366 p. Gorkis M. Raštai.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953-1956. T.7. Apysakos.- 1955.- 711, [2] p., [1] portr. lap. T.12. Apybraiţos, apsakymai / vertė J. Adomaitis, B. Puodţiukaitis.- [1956].- 466 p.: iliustr. T.18. Straipsniai ir kalbos 1896-1928 m. / vertė J. Adomaitis, P. Petrauskienė, B. Puodţiukaitis ir kt.- [1956].- 404 p.: iliustr. T.19. Tas pat. 1929-1932 m. / vertė J. Adomaitis, B. Gavėnas, B. Puodţiukaitis ir kt.- [1956].526 p.: iliustr. T.20. Tas pat. 1932-1936 m. / vertė J. Adomaitis, K. Bartkus, B. Puodţiukaitis ir kt.- [1956].392 p.: iliustr. Gorkis M. Matviejaus Koţemiakino gyvenimas: [apysaka].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953.572 p. Gardonis G. Egero ţvaigţdės: romanas / vertė D. Pinigis, B. Puodţiukaitis.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957.- 743 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Strofa, 2001.- 576 p.: iliustr. Seifulina L. Virinėja: [apysakos ir apsakymai].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1959.- 449, [2] p. Giuntekinas R. N. Čiauškutė (Čalykušu): romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1960.- 488 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961.- 487p. Tas pat.- Vilnius: Asveja, 1993.- 336 p. Tas pat.- Vilnius: Aušra, 1993.- 412, [1] p. Tikrasis draugas: pjesės / [vertė B. Puodţiukaitis, A. Piročkinas].- Vilnius: LTSR liaud. meno rūmai, 1961].- 42 lap.- (Pjesės meno saviveiklai). Stelmachas M. Duona ir druska: [istorinis romanas].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961.- 716 p. Progresas: [pjesių rinkinys].- Vilnius: [LTSR liaud. meno rūmai, 1962].- 131 lap.- (Pjesės meno saviveiklai). Stelmachas M. Teisybė ir neteisybė (Markas Besmertnas): romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. lkla, 1963.- 567 p. Kalkis. Bangos šniokščia: romanas / vertė P. Keţinaitis, B. Puodţiukaitis.- Vilnius: Vaga, 1965.520 p. Uţsienio rašytojų fantastiniai apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1967.- 299 p.- (Drąsiųjų keliai). Bagdado gudruolė: [Irano liaudies pasakojimai ir legendos] / vertė J. Grigienė, R. Saukienė, B. Puodţiukaitis.- Vilnius: Vaga, 1969.- 592 p. Diuma A. Ševalje d`Armantalis: romanas.- Vilnius: Vaga, 1971.- 402 p.- (Drąsiųjų keliai). Tas pat.- Kaunas: Markas, 1994.- 399 p. Vestdeikas S. Keturiasdešimt trečiųjų pastoralė: Romanas.- Vilnius: Vaga, 1976.- 338, [4] p. Pisemskis A. Senoji ponia: apysakos ir apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1979.- 408 p.

Petras PUZARAS (1929-2006) Kunigas, teologijos daktaras. Gimė 1929 metų birţelio 27 d. Jačionyse (Ukmergės raj.). Mirė 2006 metų vasario 28 d. Šventojoje. 1936-1940 m. mokėsi Bakšionių pradţios mokykloje, 1940-1941 m.- Pabaisko pradţios mokykloje, 1942-1948 m. – Ukmergės gimnazijoje, 1948-1953 m. – Kauno tarpdiecezinėje kunigų


150 seminarijoje 1952 m. rugsėjo 21 d. įšventintas kunigu.1953-1956 m. dirbo vikaru Telšiuose, 19561957 m. – Tauragėje, 1958-1962 m. buvo Viešvilės ir Vilkyškių, 1962-1975 m. – Skuodo klebonas. 1973-1981 m. buvo Akmenės klebonas ir Maţeikių vicedekanas. 1981-1996 m. buvo Tauragės klebonas ir dekanas. Nuo 1990 m. dėstė Telšių kunigų seminarijoje. 1996 – 2005 m. monsinjoras buvo Kretingos šv. Antano religijos studijų instituto prie Vytauto Didţiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto direktorius. 1995-2005 m. dirbo Šv. Antano religijos studijų institute prie KTF VDU. Nuo 1974 m. buvo Telšių vyskupijos tribunolo teisėjas. Nuo 2004 m.gyveno Šventojoje.

Knygos Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastoracinė veikla.- Vilnius: Mintis, 1992.- 235, [1] p. Specialioji moralinė teologija: studijų knyga.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006.214, [1] p. Tas pat.- 2-asis patais. leid. - Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.- 214, [1] p. Bendroji moralinė teologija: [mokymo priemonė].- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.- 3 d. [D.]1.- Bendrosios moralumo normos bei priemonės galutiniam ţmogaus gyvenimo tikslui pasiekti.- 158, [1] p. [D.]2.- Sakramentai.- 134, [1] p. [D.]3.- Atgailos ir susitaikymo sakramentas, susilaikymo ir skaistybės dorybės.- 111, [1] p.

Jeronimas Kiprijonas RAČKAUSKIS (1825-1889) Religinis rašytojas. Gimė 1825 m. gruodţio 9 d. Platustaliuose (Šilalės raj.). Mirė 1899 m. gruodţio 10 d. Kaune. Mokėsi Kraţių ir Rygos gimnazijose, 1844-1847 m. Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje, Peterburgo dvasinėje akademijoje. Kunigu įšventintas 1849 m. Nuo 1851 m. Varnių kunigų seminarijos profesorius, o vėliau ir inspektorius. Nuo 1864 m. pradėjo eiti Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas ir ten dirbo daugiau kaip 20 metų. Parašė ankstyvųjų amţių Baţnyčios istoriją (“Istorija Baţnyčios katalikų pirmųjų amţių”, 1854 m. uţdrausta cenzūros, rankraštis dingo).

Knygos

Senas auksa altorius arba surinkymas iwairiu maldun yr giesmiun. Diewabaymingan katalykuy wisokiunsy atsyejimunsy reykalingu parweyzietas yr su pridieimu trumpa pamokima apey Sakramęta Pakutos S. yr nekuriun reykalingesiu maldun yr giesmiun. Ysz nauja spaustuwien paduotas [parengė T. Juzumas ir J. K. Račkauskis].- Wilniuje: kasztu yr spaustuwy A. Dworcziaus yr M. Roma, 1848.- 528 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dworcziaus, 1849.- 522 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu knigarnes Rubina Rafalowiczes, spaustuwien M. Zymelowiczes typografa, 1850.- 538 p.:iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dworcziaus, 1851.- 522 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi A. Dworcziaus, 1851.- 522 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu knigarnes Rubina Rafalowiczes, spaustuwien M. Zymelowiczes typografa, 1852.- 539 p.: iliustr.


151 Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1853.- 600 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi A. Dworcziaus, 1853.- 522 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1854.- 592 p.: iliustr., [1] iliustr. lap. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1856.- 592 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1858.- 576? p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1859.- 576 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1860.- 576 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu S. L. Solca, 1861.- 576 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1861.- 576 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1861.- 576 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzki, 1864.- 592 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuja: kasztu S. Noimana, spaustuweja A. Syrkina, 1864.- 592 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzki, [1865].- 592 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. metai: 1864. Tas pat, antr.: Сенасъ аукса алторюсъ, арба Суринкимасъ ивайрю малдунъ иръ гъсмюнъ дева баймингамь каталикуй вйсокюнсы атсйэимунсй рейкалингу: парвейзетась иръ су придеиму трумпа памокима апй сакрамента пакутосъ ш. иръ некурюнъ рейкалингесню малдунъ иръ гесмюнъ ишъ науя спаустувенъ падуотасъ. - Вильнюй: спаустувенъ Р. М. Рома, 1866.- 627 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzki, 1879.- 592 p.: iliustr. Aktas ir poterej, kurius kas diena turime kalbieti, o labiausej atejnant ing protą, kiekwiename smerczio priepuole, prijemant Szwętus Sakramentus ir dienomis szwętomis.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwiej A. Dworcziaus, 1853.- 19 p. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1855.- 24 p. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1855.- 24 p. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1856.- 24 p. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1859.- 24 p. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1860.- 24 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1861.- 24 p. Tas pat.- Wilno: w Drukarni J. Bliumowicza, 1862.- 24 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa zawadzkia, 1864.- 24 p.: vinj. Tas pat, antr.: Актасъ иръ потерей курюсъ касъ дена туриме калбети, о лабяусей атэйнантъ и прота, кеквенамъ смерчiо препуолъ прiемантъ Швентусъ Сакраментусъ иръ деномисъ Швентомисъ.- Вильнюй: спаустувеиъ А. Сыркина, 1867.- 24 р.: vinj. Tas pat, antr.: Потеряj ир малдос, куряс кеъквънас каталикас тури жиноти, калбети, о лабиаусеj атеjнант ин прота, кеъквунаме смерчjо препули, приимант швентус сакраментус ир швентомис дiъномис.- Антрас спаудимас.- Cпаустувеjе Варшавоjе, метусе 1892.- 16, [1] р. Tas pat.- Спаустувеjе Варшавоjе, метусе 1896.- 16 р. Munką Wieszpaties Jezaus arba Diewabajmingus dumojimus apej munką Jezaus Kristaus, diel kiekwienos dienos par isztisą gawienę parasze kunigas Jeronomas Raczkauskis inspektorius Warniu Seminarijas.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawaadzkie, 1857.- 200 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkie, 1858.- 200 p. Tas pat.- Wilniuje kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1863.- 200 p. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1872?].-160 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1857. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1873].- 152 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzki, 1862. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1880?].- 126 p.: iliustr. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzki, 1862. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1885?].- 120 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zavadzki, 1862.


152 Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1885].- 120 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvieje Juzapa Zavadzkia, 1862. - Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba dievobaimingi apmislijimai apie kanczią Jezaus Kristaus dėl kiekvienos dienos par isztisą gavėnę. Parasze kunigas Jeronimas Raczkauskis inspektorius Varnių seminarijos.- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1894].- 131 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juzapo Zavadzkio, 1863. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1895].- 127 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1863. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1896].- 127 p.Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1863. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1897?].- 127 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1863. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1898?].- 127 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1863. Tas pat.- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1898?].- 127 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1862.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Tilţė: O. Mauderodės sp., [apie 1900].- 127 p.: vinj. Tas pat, antr.: Kančia viešpaties Jėzaus, arba …- Tilţėje: lėšomis ir spaustuvėje Otto v. Mauderodės , [1905?].- 112 p.: vinj. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- Tilţėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1905.- 127 p. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- Tilţėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1906.-120 p. Tas pat, antr.: Kančia viešpaties Jėzaus, arba…- Tilţėje: Otto v. Mauderodės išleid.? ir sp. 1907.- 112 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat, antr.: Kanczia vieszpaties Jezaus arba…- Tilţėje: kasztu ir spaustuvė J. Schoenke, 1909.-128 p. Tas pat.- Tilţėje: kasztu ir spaustuvė pas J. Schoenke, 1909 [i. e. 1914].-128 p.: vinj. Wadowas i dangu ir meditacijes diel penkiu dienu rekolekciju. Parasze kunigas Jeronimas Raczkauszkis inspektorius Warniu Seminarijes.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwiej Juzapa Zawadzkia, 1857.- 231 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1861.- 231 p. Balsą diewa pri ţmogaus arba apdumojimą gieradieiszcziu wieszpaties diewa. Parasze kunigas Jeronimas Raczkauskis inspektorius Warniu Seminarijos.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwije Juzapa Zawadzkie, 1858.- 128 p. Aplankimas szwencziause sakramenta kuna ir krauje Jezaus Kristaus. Parasze kun. Jeronimas Raczkauskis inspektorius Warniu Seminarijes.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1859.- 103 p. Tas pat.- [Branevas: J. C. Polio sp., 1873].- 111 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1863. Tas pat.- [Tilţė: E. Vejerio ir L. Arnolto sp.?, 1889].- 87 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys.Wilniuje kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1857. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1894].- 74 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys.- Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1896].- 71 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys.- Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat.- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1896].- 74 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys.- Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat.- Tilţė: O. Mauderodės sp., [1904?].- 74 p.: vinj. Tas pat.- Tilţė: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1905.- 71 p. Tas pat.- [Sankt Peterburgas: P. Karevičius], 1905.- 70 p.: vinj. Tas pat.- Tilţėje: kasztu ir spaustuvėje pas J. Schoenke, 1906.- 71 p.


153 Tas pat.- Tilţėje: kašta ir spaustuvėje Otto v. Mauderodės, 1906.- 62 p.: vinj.

Vertimas Bialobţeskis M. Ишгулдимай швенту еванелiю антъ вису недьлю иръ швенчю иштису мету. – Вильнюй: спаустувеъ А. Г. Сыркина, 1869-1870. Далисъ пирма.- 1869.- VIII, 300 p.

Karolis RAČKAUSKAS ţr. Karolis RAČKAUSKAS-VAIRAS Aleksandras RADŢIUS (1915-1996) Poetas. Gimė 1915 m. rugsėjo 1 d. Smolenske (Rusija). Mirė 1996 kovo 22 d. 1936 m. baigė Telšių gimnaziją, 1936-1938 m. studijavo ekonomiką Vytauto Didţiojo Universitete, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo Kempteno lietuvių gimnazijoje, 1950 m. persikėlė į JAV. 1950-1956 m. buvo Baltimorės mokytojas, 1954-1956 m., 1963-1970 m. jos vedėjas. Slapyvardis Rimas Glūdutis.

Knygos Eilėraščiai vaikams / Rimas Glūdutis.- Kempten: B. l., 1947.- 21, [1] p. iliustr. Ţiogo šokliuko smuikelis: [poemėlė vaikams] / Rimas Glūdutis.- Nordlingen: Sūduva, 1948.- 15, [2] p., įsk. virš.: iliustr. Paukščių takas: eilėraščiai.- Hollywwod, Cal.: “Lietuvių dienų” l-kla, 1961.- 47 p. Baltas mėnulio miestas: eilėraščiai.- Chicago: Mykolas Morkūnas, 1975.- 372 p.: iliustr. Priimk mane, Mėnuli: eilėraščiai- Southfield, Mich: Ateitis, 1980.- 83 p.- (Literatūros ser.; Nr. 19). Keliaujame abu, mėnuli: eilėraščiai.- Brooklyn (N. Y): Darbininkas, 1991.- 64 p.: iliustr. Ruduo Mėnulyje: eilėraščiai.- [Chicago (Ill.): Lietuv. knygos klubas, 1994.- 111 p.: iliustr. Kryţių kalnas : Šventakalnio istorijos ir padavimai.- Chicago (Ill.): Lietuviškos knygos klubas, [1996].- 43 p. Paukščių taku: [eilėraščiai].- Kaunas: Naujasis lankas, 1999.- 399 p.

Stasys RADŢIUS (g.1950) Poetas. Gimė 1950 m. geguţės 8 d. Pavandenėje (Telšių raj.). 1970 m. baigė Klaipėdos vidurinę mokyklą, studijavo Kauno Politechnikos institute Klaipėdos fakultete. Dirbo “Dailės” kombinate Klaipėdoje.

Knyga


154

Nerimas: [eilėraščiai].- [Klaipėda]: Eldija, 1991.- 76, [2] p.

Antanas RAGAŢINSKAS (1875-1932)

Kunigas. Gimė 1875 m. Mirė 1932 m. balandţio 19 d. Kaunatavoje (Telšių raj.). 1894 m. įstojo į Ţemaičių kunigų seminariją Kaune.1899 m. ją baigęs, buvo paskirtas į Ţeimius, 1902-1908 m. kunigavo Ţvingiuose, 1908-1911 m. Seginčiuose, vėliau Upininkuose, nuo 1914 m. – Kuliuose, 1917-1920 m. Lauko Sodoje (Telšių raj.), 1920-1924 m. Gadūnave (Telšių raj.), nuo 1924 m. - Vidsodyje, nuo 1927 m. - iki mirties Kaunatavoje (Telšių raj.). Slapyvardţiai: Ragaišis, A. R. Knygos Ţemaičių Kalvarijos aprašymas, ypatingai dievobaimingiems keleiviams į tą stebuklingą vietą / kunigo A. Ragaišio sudėtas.- [Ţvingiai?: A. Ragaţinskas],1906.- 67, [1] p.: iliustr., ţml. Pirmasis vadovas į Rymą, arba, Platus iš Lietuvos atliktosios kelionės šventajam miestam aprašymas, kurime netik apsakyta Rymo, Italijos ir visų svarbesniųjų pakeliui vietų istorija ir geografija, bet dar palytėtos ir kitos mokslo šakos: 2 tomuose su keliais miestų plenais, skaitlingais paveikslėliais ir italų kalbos ţodynėliu / parašė Kun. A. R., pasinaudodamas geriausiais vadovėliais svetimomis kalbomis.- Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp., 1911-1913.- Prieš antr.: Buvusiems ir nebuvusiems Ryme! T.1: kuriame parašyta visi pakeliui į Rymą ir Neapolį stovintieji Lietuvos, Lenkijos, Austrijos ir Italijos (be Rymo) miestai ir miesteliai bei kitos įţymesnės vietos ir asmenys.- 1911.- [6], 487 p., 2 miestų planų lap.: iliustr., įklijos. T.2: su plenais, 68 paveikslais ir 4 naudingais priedais.- 1913.- VIII, 559 p., 1 miesto plano lap.: iliustr., ţml.

Stasys RAILA (1907-2008)

Kunigas. Gimė 1907 m. rugsėjo 14 d. Luokėje (Telšių raj.). Mirė 2008 m. JAV. Mokėsi Telšių mokytojų nuo 1926 m. Kauno kunigų seminarijose, 1929-1933 m. Vytauto Didţiojo universitete. Kunigavo Vilkijoje, Kaune. 1939 m. išvyko į JAV, kunigavo Philadelphijoje, Shenandohe, Niujorke, Brooklyne, Masphete. Gyveno Niujorke. Vienas radijo stoties “Bendruomenės balsas” steigėjų. Rašė “Tiesos kelyje”, “Mokslo dienose”, Draugijoje”, “XX amţiuje”, “Liepsnose”, “Pavasaryje”, “Ţvaigţdutėje”, “Drauge”, “Amerikoje”, “Ateityje”, “Darbininke” ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Gyvieji ţiedai vaikai-mūsų ateitis / kun. St. Raila.- Kaunas: Kauno arkivyskupijos Angelo Sargo vaikų s-gos Centr. k-tas, 1937.- 16 p.- (Kauno arivyskupijos Angelo Sargo vaikų s-gos Centr. k-to leid.; Nr.3).


155 Mūsų anglaičiai / kun. St. Raila.- Kaunas: Kauno arkivyskupijos Angelo Sargo vaikų s-gos Centr. k-tas, 1937.- 15, [1] p. Laimingoji diena / kun. St. Raila.- Kaunas: “Ţvaigţdutė”, 1938.- 30, [1] p.: iliustr.- (“Ţvaigţdutės” leid.; Nr.3). Modernioji katalikė baţnyčioj ir gyvenime / kun. St. Raila.- Kaunas: Liet. katalikių moterų dr-ja, 1938.- 135 p. Monstracijos spinduoliuose: pamaldos ir apeigos / kun. St. Raila.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1938.- 280 p.: iliustr.- (Š[v.] Kazimiero d-jos leid.; Nr.699). Ţodis vaikams: relig. kalbos pamokslėliai šventėse / kun. St. Raila.- Kaunas: Ţvaigţdutė, 1938.284, [3] p.- (Ţvaigţdutės leid.; Nr.2).

Pranciškus RAMANAUSKAS (1893-1959) Kunigas. Gimė 1893 m. lapkričio 16 d. Betygaloje (Raseinių raj.). Mirė 1959 m. spalio 15 d. Švėkšnoje (Klaipėdos raj.), palaidotas Telšiuose. 1910-1917 m. studijavo kauno Kauno kunigų seminarijoje. 1917-1920 m. Pumpėnų, 1920-1921 m. Krekenavos, 1921 m. Raseinių parapijų vikaras. 1922-1924 m. studijavo Kauno universitete. 1924 m. paskirtas Telšių parapijos vikaru, kartu ėjo Telšių mokytojų seminarijos ir lenkų progimnazijos kapeliono pareigas. 1926-1927 m. dirbo Telšių vyskupijos notaru. 1927-1930 m. studijavo Romoje. 1930-1946 m. Telšių kunigų seminarijoje ėjo įvairias pareigas: dėstė dogminę teologiją ir religinę pedagogiką, egzaminatoriaus, knygų cenzoriaus ir kt. Nuo 1944 m. Telšių vyskupas. Kurį laiką redagavo laikraščius leistus Telšiuose „Spauda ir gyvenimas “ (1932-1933), „Ţemaičių bičiulis“, buvo oficialus “Ţemaičių prieteliaus” redaktorius ir leidėjas. 1946 m. suimtas ir ištremtas į Sibirą. 1956 m. sugrįţo į Lietuvą. Bendradarbiavo Telšių laikraštyje „Ţemaičių ţemė“ ir kt. Slapyvardis: Padubisietis. Knygos Tikybos pamokos praktikoje / kun. dr. Pr. Ramanauskas.- Telšiai: [Vyskupijos spaustuvė], 1934.- 205, [2] p. Telšių kunigų seminarijos dešimtmečiui paminėti / Padubisietis [P. Ramanauskas].- Telšiai: [Vyskupijos sp., 1937].- 4 p. Apie išpaţintį / Padubisietis [P. Ramanauskas].- Telšiai:Katalik. šei-mos b-ka, 1398 [Telšiai: Vyskupijos sp.].-15, [1] p.- (Katalik. šeimos b-ka; Nr.3). Kristus parapijoj / Padubisietis [P. Ramanauskas].- Telšiai: B. l., [Kretinga: Pran[ciškonų] sp.], 1938.- 16 p.- (Katalik. šeimos b-ka; Nr.6).

Jonas RAMONAS (g.1960) Valstybės veikėjas, publicistas. Gimė 1960 m. vasario 29 d. Milvydiškėse (Telšių raj.).


156 1967-1971 m. mokėsi Bargzdţių (Telšių raj.) pradinėje mokykloje, 1971-1978 m. Janapolės (Telšių raj.) vidurinėje mokykloje, 1979-1982 m. Rietavo tarybinio ukio technikume, 1984-1989 studijavo Lietuvos ţemės ūkio akademijoje.1978-1979 m. kolūkio „Lenino keliu“ (Telšių raj.) darbininkas, 1979-1982 m. Telšių rajono miškų ūkio vairuotojas, 1982-1985 m. kolūkio „Lenino keliu“ (Telšių raj.) inţinierius, agronomas, 1985-1991 m. Telšių rajono komunalinių įmonių kombinato vyr. agronomas, 1991-1997 m. ūkininkas, 1992-1994 m. Telšių rajono ţemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, nuo 1997 m. LR ţemės ūkio I vicepirmininkas, iki 2004 m. LR ţemės ūkio rūmų pirmininkas. Nuo 2004 m. LR seimo narys.

Knyga Ir eiti pirmyn… [apybraiţos].- Kaunas: Kopa, 2008.- 93, [2] p: iliustr.

Valerija RAMONAITĖ (1928-2007) Literatūros tyrinėtoja. Gimė 1928 m. sausio 24 d. Katinuose (Joniškio raj.). Mirė 2007 m. kovo 4 d. Joniškyje. Vilniaus pedagoginiame universitete 1951 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 19511956 m. dirbo Telšių pedagoginėje mokykloje, 1956-1999 m. Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. Šiaulių universiteto) lietuvių literatūros dėstytoja. Parengė skaitinių bei vadovėlių pradţios mokykloms (“Ąţuolėlis”, “Gimtasis ţodis”).

Knygos Skaitiniai: II kl. / Elenora Prėskienienė, Valerija Ramonaitė.- Kaunas: Šviesa, 1971.- 92 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1972.- 92 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1973.- 91, [1] p.: iliustr. Epitetai. Palyginimai: mokymo priemonė studentams.- Šiauliai: Šiaulių K. Preikšo ped. in-tas, 1972.- 37 p. Ąţuolėlis: Skaitiniai II klasei / Elenora Prėskienienė, Valerija Ramonaitė.- Kaunas: Šviesa, 1974.- 205 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1975.- 205 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1976.- 206 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1977.- 205 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1978.- 206 p.: iliustr. Gimtasis ţodis: skaitiniai II kl. / Elenora Prėskienienė, Valerija Ramonaitė.- Kaunas: Šviesa, 1979.- 223 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa.- 1981.- 223 p.: iliustr. Gimtasis ţodis: skaitiniai 2 klasei / Elenora Prėskienienė, Valerija Ramonaitė.- Kaunas: Šviesa, 1983 [kn. metrikoje 1982].- 223 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa,1985 [kn. metrikoje 1984].- 223 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa,1987 [kn. metrikoje 1986].- 223 p.: iliustr. Ąţuolėlis: skaitiniai: vadovėlis III kl.- Kaunas: Šviesa, 1988.- 223 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 255 p.: iliustr. Ąţuolėlis: skaitiniai: vadovėlis 3-iai klasei.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 256 p.: iliustr.


157 Skaitiniai III klasei: mokymo priemonė.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 63 p. Skaitiniai 3-iai klasei: “Ąţuolėlio” priedas: mokymo priemonė.- Kaunas: Šviesa, 1992.- 255 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 255 p.: iliustr. Literatūros mokslo įvado pagrindai.- Šiauliai: ŠPI, 1993.- 195 p. Tas pat.- Šiauliai: ŠPI, 1997.- 156 p. Tas pat.- Šiauliai: Šiaulių universiteto l-kla, 1999.- 155, [1] p. Tas pat.- Šiauliai: K. J. Vasiliausko im., 2000.- 155, [1] p. Eilėdara: medţiaga studijoms.- Šiauliai: ŠPI, 1994.- 109 p. Kursinis darbas : metodikos rekomendacijos filologams.- Šiauliai: K. J. Vasiliausko įm., 2001.44 p. Rinktiniai raštai.- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2010.- 415, [1] p.: iliustr., faks., portr.(Bibliotheca actorum humanitaricorum Universitatis Saulensis; 5).

Angelė RAUDIENĖ (g.1942) Vertėja. Gimė 1942 m. balandţio 15 d. Vadţgiryje (Jurbarko raj.). 1949-1951 m. mokėsi Barzdţių (Raseinių raj.), 1951-1953 m. Paalsio (Jurbarko raj.), 1953-1960 m. Vadţgirio mokyklose. 1960-1966 m. studijavo Vilniaus universitete. 1966-1974 m. mokytojavo Telšių 4-oje vidurinėje, 1974-1990 m. Telšių Ţemaitės vidurinėje, 1990-1998 m. Telšių 7-oje katalikiškoje (Vyskupo V. Borisevičiaus) mokyklose. Nuo 1998 m. dirbo Telšių apskrities socialinių reikalų ir švietimo departamente.

Vertimai Majer-Skumanz L. ...Jei tu taip manai mielasis Dieve: istorijos atbundantiems.- [Telšiai?]: Telšių vyskupijos katechetinė komisija, [1995].- 50, [1] p.: iliustr. Tas pat.- [Kaunas]: Telšių vyskupijos katechetinė komisija, [1996].- 53, [2] p.: iliustr. Stecher R. Meilė be atsako: mąstymai / Reinholdas Štecheris.- Šiauliai: K. J. Vasiliausko įmonė, 2003.- 39 p. Burger L. Pirmieji dvynukai: pribuvėjos atsiminimai.- [Telšiai: Spaudos lankas], 2006. - 132 p.

Vladas REKAŠIUS (1893-1920) Ţurnalistas, vertėjas, poetas, komunistinio pogrindţio veikėjas Ţemaičiuose. Gimė 1893 m. geguţės 15 d. Vijolyškyje (Birţų raj.). Mirė 1920 m. kovo 13 d. Plungėje. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Frankfurte prie Maino studijavo filosofiją, literatūrą, istoriją. 1914 m. Rygoje dirbo laikraščio „Vilnis“ redakcijoje. 1914 m. ištremtas į Sibirą Tomsko guberniją. 1916 m. pabėgo, gyveno Estijoje, buvo RSKDDP(b) Tartu miesto komiteto narys. Gyveno Maskvoje, Petrograde, Viatkoje. Maskvoje dalyvavo Spalio revoliucijos įvykiuose. 1918 XII-1919. III m. Kupiškio apskrities revoliucinio komiteto pirmininkas, 1919-1920 m. LKP Telšių rajono pogrindinio komiteto pirmininkas. Jo iniciatyva Telšiuose 1919 m. išleistas nelegalus laikraštis „Ţemaičių komunistas“. Mirė peršautas areštuojant. Poezijos paskelbė „Aušroje“, „Vilnyje“, „Keleivyje“, „Tiesoje“. Paliko H. Heinės ciklo „Lyrinis intermezzo“ vertimų rankraštį. 1971 m. pagal


158 jo biografiją sukurtas filmas „Ţaizdos ţemės mūsų“. Slapyvardţiai: Smydro šakelė, Cicilikas, Geltonsnapis, Adolfas Gerliachas, Kareivis B., Kartenos Pilypas, Krūmų Zuikis, Mokytojas, Moksleivis Jaunis, Neveţninkas, J. Pašvaistė, Petkevičiu Kazys, Prūsų Spartakas, Puronėlis, Susiţiedavusieji, Volodė ir kt.

Knyga Raštai.- Vilnius: Vaga, 1983.- 245 p., [8] iliustr. lap.: iliustr.

Olimpija VĖLAVIČIŪTĖ – RIMKIENĖ Poetė. Gimė Petraičiuose (Telšių raj.). Baigė Nevarėnų (Telšių raj.) vidurinę mokyklą. Dirbo “Masčio” fabrike Telšiuose. Nuo 1983 m. gyvena Akmenėje.

Knyga Vilties ugnelė: eilėraščiai.- Telšiai: [Spaudos lankas], 2001.- 116 p.: iliustr.

Juozapas RIMKEVIČIUS (1814-1901) Poetas, kunigas. Gimė 1814 m. rugsėjo 19 d. Virpyluose (Šilalės raj.). Mirė 1901 m. kovo 17 d. Pašvitinyje (Pakruojo raj.). Apie 1845 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, kunigavo. Nuo 1863 m. buvo Pašvitinio klebonu. Rašė eilėraščius, kurių teţinomas vieno pavadinimas (“Pagirtinė Pakruojiečių”). Taisė Janikavičiaus “Mokslo krykszczionyszko...” vertimą, išleistą 1845 m.

Petras RIMKEVIČIUS (1842-1907) Poetas, kunigas. Gimė 1842 m. sausio 13 d. Naniškiuose (Rokiškio raj.). Mirė 1907 m. gruodţio 20 d. Pušalote (Pasvalio raj.). Mokėsi Panevėţio gimnazijoje, 1862 m. įstojo į Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, 1869 m. įšventintas kunigu. 1869-1881 m. buvo vikaru Kupiškyje, 1881-1886 m. Joniškėlio, 1886-1896 m. Pušaloto klebonas, nuo 1896 m. altaristas. Rašė rytų aukštaičių tarme. Ţinomos nuorašais išlikę


159 eilėraščiai “Širdinga ir laisva tur būti giesmelė” bei liaudies dainoms artimas “Tykus buvo vakarėlis”, virtęs populiaria daina.

Jonas RIŠKUS (g.1922) Literatūrologas. Gimė 1922 m. gruodţio 19 d. Egėliškėse (Šiaulių raj.). Baigė Telšių mokytojų seminariją, Vilniaus pedagoginį institutą, jame dėsto; 1961-1967 m. lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto dekanas, docentas.

Knygos

Liaudies dainius Antanas Strazdas.- Vilnius: Valst. polit. ir mokls. lit. l-kla, 1957.- 37, [1] p. Lietuvių kalba ir literatūra: programa, metodiniai nurodymai ir kontrolinės uţduotys Ţemės ūkio technikumų neakivaizdiniams skyriams.- Vilnius: Profleidykla, 1957.- 91 p. Lietuvių literatūros vadovėlis IX klasei / Jonas Riškus, Aleksandra Šalčiūtė, Kazys Umbrasas.Kaunas: Šviesa, 1968.- 270 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1969.- 272 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1971.- 278 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1973.- 278 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1974.- 278 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1975.- 278 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1976.- 277 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1977.- 277 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1978.- 275 p.: iliustr. XVIII a. pabaigos XIX a. pradţios lietuvių literatūra. VVPI liet. ir uţsienio literatūros katedros darb. programos ir metod. medţiaga paskaitoms, pratyboms, koliukviuvams ir savarankiškam studentų darbui.- Vilnius, 1976.- 84 p. Lietuvių literatūra: vadovėlis IX kl. / Jonas Riškus, Aleksandra Šalčiūtė, Kazys Umbrasas.- Kaunas: Šviesa, 1979.- 286 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1980.- 284 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1981.- 267 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1983.- 183 p.: iliustr. Lietuvių literatūra XIX a. pirmoji pusė: [vadovėlis aukštųjų mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros studentams].- Vilnius: Mokslas, 1982.- 239, [1] p.: iliustr. Adomas Mickevičius ir Lietuva.- Vilnius: Vaga, 1996.- 185, [1] p. Lietuviškieji Adomo Mickevičiaus poezijos vertimai.- Vilnius: Vaga, [2002].- 206, [1] p.

Antanas RUBŠYS (1923-2002) Vertėjas, kunigas. Gimė 1923 m. gruodţio 5 d. Bučiuose (Šilalės raj.). Mirė 2002 rugpjūčio 27 d. Niujorke (JAV), palaidotas Laukuvoje (Šilalės raj.). 1943-1944 m. mokėsi Telšių, 1944-1945 m. Eichstato (Vokietija) kunigų seminarijose, teologiją ir Bibliją studijavo Romoje, Grigaliaus universitete (1945-1949 m.) ir Švento Rašto institute (19491951 m.), 1971-1972 m. hebrajų kalbą ir archeologiją Jeruzalėje. Nuo 1953 m. dėstė Šventą Raštą


160 Amerikos seminarijose ir kolegijose, nuo 1959 m. Manheteno kolegijoje Niujorke, 1994-2002 m. Vilniaus ir Telšių kunigų seminarijose. Švento Rašto temomis rašė “Aiduose”, “Darbininke”, “Drauge”, “Laiškuose lietuviams”, „Tėviškės ţiburiuose“, „Ateityje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Raktas į naująjį Testamentą = A key to the New Testament.- Putnam: Krikščionis gyvenime, 1978.- 1979. D.1: Bendrija: Sąjūdis.- 1978.- 394 p.: iliustr., ţml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.16). D.2: Organizacija.- 1979.- 424, [1] p.: iliustr., ţml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.17). Tas pat.- [Vilnius]: Katalikų pasaulis, 1997. D.1.- 399 p.: iliustr., ţml. D.2.- 425 p.: iliustr., ţml. Naujasis Testamentas ir mitas.- Roma: LKMA, 1982.- 12 p.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos suvaţiavimo darbų”, t.9, p.21-32. Raktas į Senąjį Testamentą = A key to the Old Testament.- [Putnam]: Krikščionis gyvenime, 1982-1985. D.1: Sandora ir Mesijas.- 1982.- 518 p.: iliustr., ţml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.22). D.2: Pranašai ir karaliai.- 1983.- 530 p.: iliustr., ţml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.23). D.3: Tiltai ar sienos?- 1985.- 525 p.: iliustr., ţml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.24). Tas pat.- [Vilnius]: Katalikų pasaulis, 1995-1996. D.1.- 1995.- 521 p.: iliustr., ţml. D.2.- 1996.- 515 p.: iliustr., ţml. D.3.- 1996.- 527 p.: iliustr., ţml. Šventojo Rašto kraštuose = In the lands of the Bible.- [Putnam]: Krikščionis gyvenime, 1982.1990. [D.1].- 1982.- 430 p.: iliustr., ţml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.21). D.2: Apaštalo Pauliaus pėdsakai.- 1990.- 477 p.: iliustr., ţml.- (Krikščionis gyvenime; Nr.21A). Tas pat.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. D.1.- 396 p., [8] iliustr. lap.: iliustr. D.2.- 610 p., [4] iliustr. lap.: iliustr. D.3.- 438 p., [16] iliustr. lap.: iliustr. Istorinis Jėzus ir tikėjimo Kristus.- Roma: LKMA, 1984.- 28 p.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos suvaţiavimo darbų”, t.10, p.77-104. Raidė uţmuša, dvasia gaivina.- Putnam: Krikščionis gyvenime, 1984.- 85 p. Švento Rašto vertimai.- Roma: LKMA, 1985.- 12 p.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos metraščio”, t.6, 415-426. Archeologija ir Šv. Rašto ištoriškumas.- Roma: LKMA 1987.- 37 p.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos suvaţiavimo darbų”, t.11, p.75-111. Islamas: religija, kultūra, valstybė.- Brooklyn : Krikščionis gyvenime, 1987.- 109 p.: iliustr., [9] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002.- 116, [2] p., [16] iliustr. lap. Mįslinga paslaptis: ţmogaus kūrimas Pradţios knygoje.- Roma: LKMA, 1987.- 14 p.- Atsp. iš “L.K.M. Akademijos suvaţiavimo darbų”, t.12, p. 3-14. Ateikite ir pamatykite.- Brooklyn: Krikščionis gyvenime, 1990.- 279 p.: iliustr., portr.- (Krikščionis gyvenime; Nr.27). Dievo ir ţmogaus pokalbio teologija Senajame Testamente.- Vilnius, 2002.- 68 p. Dorovės principai šventajame rašte.- [Vilnius]: Katalikų pasaulio leidiniai, [2011].- 86, [2] p.: portr.


161 Dorovės principai šventajame rašte: uvertiūra.- [Vilnius]: Katalikų pasaulio leidiniai, [2011].43, [3] p.: portr. Išminties sąjūdis ir raštija.- [Vilnius]: Katalikų pasaulio leidiniai, [2011].- 100, [3] p.: portr. Kūrėjo ir kūrinio sąveikos-pokalbio teologija senajame testamente.- [Vilnius]: Katalikų pasaulio leidiniai, [2011].- 58, [4] p.: portr. Lyties šventumas ir šeima šventajame rašte.- [Vilnius]: Katalikų pasaulio leidiniai, [2011].- 41, [3] p.: portr.

Vertimai Šventasis raštas: Senasis Testamentas.- Putnam: Krikščionis gyvenime, 1993-1995. [Kn.1]: Pranašų knygos.- 1992.- XIII, 670 p. [Kn.2]: Penkiaknygė: Pradţios knyga; Išėjimo knyga; Kunigų knyga; Skaičių knyga; Pakartoto įstatymo knyga.- 1993.- XIII, 451 p. [Kn.3]: Istorinės knygos.- 1994.- XVI, 811 p. [Kn.4]: Išminties knygos.- 1995.- XV, 662 p. Mokytojo knyga, arba Ekleziastas.- Vilnius: Vyturys, 1998.- 69, [3] p.: iliustr.- (Ad se ipsum). Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentas / vertė A. Rubšys, Č. Kavaliauskas.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998.- XIX, 2025 p. Tas pat.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1999.- XIX, 2027 p. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 986, 343, [13] p. Biblija arba Šventasis Raštas.– Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 343, 1180, [11] p.: ţml. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 986, 343, [13] p.: ţml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 1180, 343, [11] p.: ţml. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2000.- 361, 986, [11] p.: ţml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2001.- 2 kn. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2001.- 986, 361, [11] p.: iliustr. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2001.- 1180, 361, [9] p.: ţml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2005.- 1440, 494, [1] p.: ţml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2005.- 1440, 494, [1] p.: ţml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2007.- 1904 p.: ţml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2007.- 1440, 463, [1] p.: ţml. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2007.- 1712, 464 p.: ţml. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2009.- 1118, 350, [2] p.: ţml. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2009.- 1343, 352 p.: ţml. Biblija arba Šventasis Raštas: Senasis Testamentas / iš hebrajų ir aramėjų k. vetė A. Rubšys: Naujasis Testamentas / iš graikų k. išvertė Č. Kavaliauskas.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.986, 343, [13] p. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 1180, 343 p., 4 ţml. lap. Tas pat.- Ekumen. leid.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2007.- 1140, 463 p., ţml. Naujasis Testamentas / iš graikų k. išvertė Č. Kavaliauskas. Psalmynas / iš hebrajų k. išvertė A. Rubšys.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 678 p. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 1999.- 675 p. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2000.- 393, [7] p.: ţml. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2003.- 393, [7] p.: ţml. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2006.- 1158, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Lietuvos Biblijos d-ja, 2006.- 1158, [2] p. Psalmynas.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002.- 283 p.


162 Šventasis Raštas: ištraukos iš Senojo ir Naujojo Testamento su 230 garsiųjų Gustavo Doré iliustracijų: tekstai iš Lietuvos katalikų vyskupų konferencijos aprobuoto 1998 m. Šventojo Rašto leidimo (Antano Rubšio ir Česlovo Kavaliausko vertimas iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų).- Vilnius: Alma littera, 2007.- 480 p. : iliustr.

Silvestras RUCEVIČIUS (apie 1747-1831) Kunigas, vertėjas. Gimė apie 1747 m. Ţemaitijoje. Mirė 1831 m. rugpjūčio 26 d. Rietave (Plungės raj.). Baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. Visą gyvenimą kunigavo Rietave, kur ir mirė.

Knyga Jezus, Maria, Jozapas Szwentas. Trayce ziamiszka wadinta par padaţna nekaypo prieliginima prie trayces szwentos, noris ta negal tikray buti prie anos prieliginta. Knigiala ta apej tajemnicia septiniu sopulu ir linksmibiu Jozapa Szwenta seney iszpausta, o nunay antra karta drukan paduota. Par storoni kunigu baţničios Rietawo S. R. B. R. A. [Silvestras Rucevičius baţnyčios Rietavo altaristas].- Wilniuje: metuose 1824. Drukarnioy Diecezios Kunigu Misionoriu.- [16], 426 p.; [2]: iliustr. lap. Tas pat.- Wilniuje: metuose 1828. Drukarnioy Diecezios Kunigu Misionoriu.- [16], 426 p.; [1]: liustr. lap. Tas pat.- Wilniuje: metuose 1829. Drukarnioy Diecezios Kunigu Misionoriu.- [16], 424 p.; [2]: iliustr. lap. Tas pat.- Wilniuje: Drukarnioy Diecezios Kunigu Misionoriu, metuose 1832.- [16], 424 p.; [2]: iliustr. lap. Tas pat.- Wilniuje: Drukarnioy Diecezios Kunigu Missionoriu, metuose 1835.- [16], 476 p.; [2]: iliustr. lap. Tas pat.- Wilniuje: spaustuwiej dyecezalnoj Kunigu Missionoriu, metuose 1840.- [18], 460 p. Tas pat.- Wilniuje: par sudieima yr druku M. Romma yr A. Dworca, 1845.- [18], 460 p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spausztuwi A. Dworcziaus.- [22], 469 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu yr spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1853.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1854.- 432 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1861.- 432 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuje: spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862-1864?- 418 [+?] p. Tas pat.- Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1864.- 469 p.: iliustr.

Vertimas Bona, Dţiovanis. Iszguldimas afieros misiu szwentu yr wisu tu dayktu, kurie pri tos Swentos Afieras atsiprowinieja, trumpay dieley nupelno dusiu krikscioniszkusu sudietas yr iszdrukawotas metuose 1805 kasztu kunigu Ţiemayciu.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionoriu, 1805.- 70 p.

Mykolas RUDZINSKIS (apie 1784-1862)


163 Kunigas. Gimė apie 1784 m. Mirė 1862 m. Vabalninke (Birţų raj.). 1819 m. įstojo į bernardinų ordiną Vilniuje.1822 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. Kunigavo Kvietkuose, Papilyje, Panemunėlyje, Pandėlyje, Rokiškyje, Birţuose, Upytėje, Troškūnuose, Pabirţėje, Palėvenėje, Vilniuje, Troškūnuose, Vabalninke.

Knyga

Maldu kniga isz wisokiu rasztu surinkta ir su maldawimajs diel kieturiudeszimtu adinu atpusku, drukon paduota par Mikola Rudzinski, kuniga Wabalniku baţniczies.- Wilniuje: spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1857.- 200 p.

Juozapas RUPEIKA (1789-1854) Vertėjas, kunigas. Gimė 1789 m. sausio 4 d. Siraičiuose (Telšių raj.). Mirė 1854 m. rugsėjo 20 d. Šiluvoje (Raseinių raj.). 1800-1807 m. mokėsi Telšių apskrities mokykloje, 1809 m. baigė Mogiliovo kunigų seminariją. Kunigavo Gerainyse (Baltarusija), nuo 1815 m. Šeduvos klebonas. Pataikavo rusų valdţiai, po 1831 m. sukilimo paskirtas Ţemaičių vyskupijos konsistorijos nariu, 1842 m. Šiluvos infulatu. 1818 m. Šeduvoje įsteigė dvi parapines mokyklas, vienoje jų lietuvių kalba buvo dėstoma kaip atskiras dalykas.

Vertimas Chodzka J. Jonas isz Swisloczes, kromonikas wędrawois lietuwiszku lieţuwiu iszgulditas kasztu yr storony par Jozapa Rupeyka kanaunika Plocka, klebona Szaduwos, ţenklininka S. Onos.- Wilniuje: pri baţniczes š. Kazimiera1823 metuosie, [Diecezijos (Misionierių) sp.?].- [6], 248 p.: iliustr. Jonas iš Svisločės. Knygoje “Lietuvių didaktinė proza”.- Vilnius: Vaga, 1982., p.23-166.- (Lituanistinė biblioteka; 21).

Jurgis RUPKA (1839-1929) Poetas, kunigas. Gimė 1839 m. gruodţio 10 d. Dimšiuose (Pakruojo raj.). Mirė 1929 m. gruodţio 26 d. Lygumose (Pakruojo raj.). Mokėsi Gruzdţių pradţios mokykloje, Sedoje ir Rietave (pas L. Ivinskį). 1861-1866 m. Šiaulių gimnazijoje, mokytojavo dvaruose. Baigė Kauno Ţemaičių kunigų seminariją, kunigavo Ukmergėje, Rozalime, Šiaulėnuose, Gegrėnuose, Alsėdţiuose, Kartenoje, Viešintose, Lygumuose ir kitur. 1888-1894 m. Gadūnave (Telšių raj.), Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas, Gadūnave įkūrė Blaivybės draugiją ir įvedė giedojimą lietuvių kalba. 1918 m. atsisakė klebono pareigų ir iki mirties gyveno Lygumuose. Savo kūrinius spausdino „Tėvynės sarge“, „Ţemaičių ir Lietuvos


164 apaţvalgoj“, „Šaltinyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Tarp rankraščių yra pamokslų ir 20 lietuviškai rašytų moralistinių, buitinių eilėraščių, eiliuota autobiografija. Slapyvardţiai: J. Didnosis, J. Dyglys.

Knyga Lygumų baţnyčia. „Stovi mūro jau baţnyčia ţmonių pastatyta…“: [eilėraštis] / kun. Jurgis Rupko, Lygumų klebonas.- [Vilnius]: Martyno Kuktos sp., 1914.- 1 p.

Vertimas Dešimt apdumojimų ţmonėms, prispaudimuose ir nusiminimuose esantiems / iš lenkiško vertė kun. Jurgis Rupko.- Kaunas: Saliamono Banaičio sp., 1907.- 26 p. Tas pat.- Kaunas: Saliamono Banaičio sp., 1914.- 26 p. Tas pat.- Vilnius: M. Kuktos sp., 1915.- 31 p.- Aprašyta pagal šaltinius.

Jonas RUZGYS (1904-2003) Prozininkas. Gimė 1904 m. balandţio 15 d. Tryškiuose (Telšių raj.). Mirė 2003? m. Neišleista liko apysaka “Marelės kerštas”, knyga “Leninas tikrovėje” (3t.). Biografinių duomenų trūksta.

Knygos Tarp gyvenimo bangų: [apsakymai].- Vilnius: “Raidės” sp., [1941].- 274 p. Ji vėl namie: [apsakymas].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1959.- 220 p.: iliustr. Mirties verpete: trejų metų kronika.- Vilnius: Periodika, 1990.- 244, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2001.- 311, [1] p.: iliustr.

Svajūnas SABALIAUSKAS (g.1973) Poetas. Gimė 1973 m. liepos 31 d. Radviliškyje. Baigė Radviliškio 5-ają vidurinę mokyklą, ir Telšių kultūros aukštesniają mokyklą, etninės kultūros renginių organizatoriumi. Gyvena ir dirba Kaune.

Knyga Besėklės kriaušės sėkla.- [Telšiai?], 1991.- 32 p.


165

Steponas SABULAVIČIUS (apie 1686-po 1729) Pamokslų autorius, kunigas. Gimė apie 1686 m. greičiausiai Ţemaitijoje. Mirė po 1729 m. Grūšlaukėje (Kretingos raj.). Spėjama, kunigų seminariją baigė Varniuose(Telšių raj.), įšventintas 1711 m. Nuo 1715 m. kunigavo Salantuose, nuo 1725 m. Grūšlaukėje. Rankraščiu paliko 11 lietuviškų ir 14 lenkiškų pamokslų rinkinį, parašytą 1716-1729 m.

Antanas SALYS (1902-1972)

Kalbininkas. Gimė 1902 m. liepos 21 d. Reketėje (Kretingos raj.). Mirė 1972 liepos 31 d. Philadelphijoje (JAV). Mokėsi Skuode. 1923 m. baigė Telšių “Saulės” gimnaziją. 1923-1925 m. studijavo Kauno, 19251929 m. Leipcigo, 1929 m. Hamburgo universitetuose. Filosofijos daktaras (1929). 1930-1939 m. dėstė Kauno,1939-1943 m. Vilniaus, 1944-1946 m. Greifswaldo ir Tiubingeno universitetuose.1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1947 m.Pensilvanijos (Filadelfijoje) universiteto profesorius, dėstė slavistiką ir baltistiką. Bendrarbiavo: „Gimtoje kalboje“, „Kalbos patarėjuje“, „Švietimo darbe“, „Lietuvoje“, „Tautos mokykla“, „Kalba“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Fonetika ir rašyba / doc. dr. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1930].- p.65-73.- Atsp. iš “Athenaeum”, 1930, nr.1. Kalbos tikslumas ir kitkas: Dėl Z. Ţemaičio “Mūsų kalbos matematiškumo ir reformos reikalu”: Atsp. iš “Ţidinio”.- Kaunas: B. l., 1931.- 16 p. Asmenvardţiai / doc. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1933].- 3, [1] p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1933, t.1, sąs.10. Kelios pastabos tarmių istorijai.- [Kaunas]: B. l., [1933].- p.21-34.- Atsp. iš “Archivum Philologicum”, 1933, kn.4. Baltų kalbos, kalbotyra ir tautos / prof. A. Salys.- Kaunas:B. l., 1934.- 11, [1] p.: schem.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos, 1933, t.2, sąs.8. Barta / prof. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1934].- 1, [1] p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1934, t.2, sąs 11. Vyskupas Antanas Baranauskas / M. Birţišla, A Salys, Vikt. Birţiska.- Kaunas: B. l., 1934.- [1], 15 p., įsk. virš.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1934, t.2, sąs. 10. Lietuvių kalbos rašybos pagrindai / A. Salys, Pr. Skardţius.- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leidimo komis., 1935.- 48 p. Lietuvių kalbos tarmės: su tarmių ţml.: V.D.U. skaityto kurso santrauka: stud. phil. J. Laboko uţrašai.- Kaunas: B. l., 1935.- [1], III, 87 p.+ 1 ţml. lap.


166 Tas pat.- Tübingen: [Aut.], 1946.- III, 67 p.: 1 lap. ţml. Ceklis / prof. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1936].- 1, [1] p.: ţml.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1936, t.5, sąs.1. Čigonai / A. Salys ir I. Kisinas.- Kaunas: B. l., 1936.- 12, [1] p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1936, t.5, sąs.9-10. Daiktavardis ir Dainava.- [Kaunas]: B. l., [1937].- 2, [1] p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1937, t.5, sąs 11. Dzūkai / Doc. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1938].- 1, [1] p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1938, t.7, sąs 3. Filologija / dr. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1939].- 2 p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1939, t.8, sąs. 2. Fonetika / doc. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1939].- 3, [1] p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1939, t.8, sąs 4. Garsai ir kiti / doc. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1939].- 4, [1] p.: iliustr.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1939, t.8, sąs 8. Germanistika / doc. A. Salys.- [Kaunas]: B. l., [1940].- 2, [1] p.- Atsp. iš “Lietuv. enciklopedijos”, 1940, t.8, sąs 11. Raštai = Collected writings.- Roma: LKMA, 1979-1992. T.1: Bendrinė kalba.- 1979.- XXII, 570, [2] p., 1 portr. lap.: faks. T.2: Tikriniai vardai.- 1983.- XV, 696 p.: ţml. lap. T.3: Įvairūs straipsniai.- 1985.- XIX, 545 p. T.4: Lietuvių kalbos tarmės.- 1992.- XIV, 373, 3 lap. Laukiau dygstančių rugių... apybraiţos.- Vilnius: Valst. leid. Centras, 1991.- 139, [2] p. Baltų kalbos, tautos bei kiltys: lietuvių giminaičiai.- Vilnius: Baltos lankos, 1995.- XII, 242, [1] p.- (ALK: Atviros Lietuvos knyga).

Donatas SAUKA (g.1929) Literatūrologas, tautosakininkas, vertėjas. Gimė 1929 m. spalio 13 d. Maţeikiuose. Mokėsi Kėdainiuose, Šėtoje. 1948 m. baigė Telšių Ţemaitės vidurinę mokyklą, 1953 m. Vilniaus universitete baigė lituanistiką. 1951-1953 m. Valstybinės groţinės literatūros leidyklos redaktorius. 1956-1993 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius. Nuo 1988 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Knygos Salomėjos Nėries kūryba 1921-1940.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957.- 208 p. Tautosakos savitumas ir vertė.- Vilnius: Vaga, 1970.- 458 p. Vestuvių lyrinės dainos.- Vilnius: LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja, 1980.- 43 p. Lietuvių tautosaka: vadovėlis respublikos aukštųjų mokyklų filologijos specialybių studentams.Vilnius: Mokslas, 1982.- 279, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.- 471, [1] p. Ţemaitės stebuklas.- Vilnius: Vaga, 1988.- 261, [2] p. Noriu suprasti: esė.- Vilnius: Vaga, 1990.- 148, [2] p. Jurgis Savickis: XX amţiaus literatūros šifras.- Vilnius: Baltos lankos, 1994.- 139 p. Fausto amţiaus epilogas: [monografija].- Vilnius: Tyto alba, 1998.- 579 p.: portr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai).


167

Vertimai Sotnikas J. Neregėtas paukštis: apsakymai / vertė D. Sauka, S. Nosevičiūtė.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953.- 299 p.: iliustr. Polevojus B. Amţininkai: apsakymai.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1954.- 335 p.: iliustr. Moricas Z. Giminaičiai: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1956.- 374, [1] p. Kaip Dţekas laimės ieškojo: anglų liaudies pasakos.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1962.- 212 p.: iliustr. Čiukčijos pasakos / uţrašė O Babošina.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1963.- 159 p.: iliustr. Biankis V. Miško laikraštis / iš rusų k. vertė D. Sauka, M. Šaltenis.- Vilnius: Vaga, 1979.- 390 p.: iliustr. Stebuklingas ragas: anglų pasakos / iš anglų k. vertė G. Kirvaitis, D. Sauka.- Vilnius: Vaga, 1984.- 269 p.: iliustr.- (Pasaulio pasakos). Tas pat.- Vilnius: Vyturys, 1987.- 270, [1] p.: iliustr.- (PP; Pasaulio pasakos). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2006.- 358, [2] p.: iliustr.- (Pasaulio pasakos). Dţekas ir pupa.- Kaunas: Šviesa, 1997.- [14] p., įsk. virrš.: iliustr.- (Mėgstamiausios pasakos). Vaildas O. Pasakos vaikams: [„Lakštingala roţė“ ir kitos pasakos / iš anglų k.] vertė R. Saukienė, D. Sauka.- Vilnius: Egmont Lietuva, [2001].- 96 p.: iliustr. Vaildas O. Laimingasis princas ir kitos pasakos / Oskar Wilde; iš anglų k. vertė Rūta Zita Saukienė ir Donatas Edmundas Sauka.- Vilnius: Vaga, 2009.- 198, [1] p. Pasaka apie tris paršiukus: [anglų pasaka].- Vilnius: Alma littera, 2011.- 11, [1] p.: iliustr.

Leonardas SAUKA (g.1931) Tautosakininkas, vertėjas. Gimė 1931 m. sausio 5 d. Telšiuose. Baigė Telšių Ţemaitės vidurinę mokyklą. 1954 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos filologijos fakultetą, 1957 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute, nuo 1993 m. LLTI direktorius. Parengė (su kitais) ir redagavo “Lietuvių tautosaką” (1-5 t., 1962-1968). Vienas iš “Lietuvių tautosakos apybraiţos“ (1963) autorių ir redaktorių. Parašė studiją “Lietuvių vestuvinės dainos XIX-XX a. pradţioje“ (1968), kurioje šio ţanro dainos apţvelgtos kaip sinkretinio meno kūriniai. Parengė “Lietuvių liaudies dainyno” 7 ir 13 t., yra jo 8-12 t. vyr. redaktorius, kelių tomų įvadinių straipsnių autorius. Su kitais parengė S. Daukanto “Ţemaičių tautosaką” (2 t., 1984), J. Basanavičiaus “Oţkabalių dainas” (1-2 t., 1998), yra įvadinių straipsnių ir komentarų jo tautosakos leidiniams “Lietuviškos pasakos įvairios” (1-4 t., 1993-1998), “Iš gyvenimo vėlių bei velnių” (1998) autorius. Sudarė tautosakos rinkinius vaikams („Šepetys repetys”, 1965; “Pelyte nešk miegelį”, 1973). Atkūrė leidinį “Tautosakos darbai”, yra jo vyr. redaktorius. Yra leidinių “Lituanistica”, “Lietuvių etnologija”, “Demos”, “Revue Baltigue”, “Journal of Baltic Institute of Folklore” redakcinių komisijų narys.

Knygos Lietuvių vestuvinės dainos (XIX a.- XX a. pradţia).- [Vilnius: Vaga, 1968].- 295, [1] p.- Atsp. iš Literatūra ir kalba, T.9, 1968. Lietuvių liaudies dainų eilėdara.- Vilnius: Vaga, 1978.- 423 p.: iliustr., gaid.


168 Patarlių rinkėjo vadovas: metodinė medţiaga studentų tautosakinei praktikai.- Šiauliai: ŠPI, 1982.- 37 p. Tas pat.- Vilnius: LTSR paminklų aps.ir kraštotyrod d-ja, 1985.- 37 p. Tikra ir netikra liaudies kūryba.- Vilnius: Mokslas, 1983.- 120 p.- (Kalba ir ţmonės). Lietuvių tautosaka: mokymo priemonė X klasei.- Kaunas: Šviesa, 1989.- 138, [2] p.: iliustr., gaid. Lietuvių tautosaka: mokymoji priemonė 10 kl.- Kaunas: Šviesa, 1993.- 145 p. įsk. virš.: iliustr. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams.- Kaunas: Šviesa, 1998.- 301 p.: iliustr., nat. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1999.- 301, [2] p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Tas pat.- Kaunas: Šviesa, [2001].- 301, [1] p.: iliustr.

Vertimas Sabo M. Kaukių balius: romanas.- Vilnius: Vaga., 1965.- 236 p.

Jadvyga SAVICKIENĖ (g.1942) Poetė. Gimė 1942 m. Vembutuose (Telšių raj.). Baigė Telšių Ţemaitės vidurinę mokyklą, Vilniaus pedagoginį institutą. Mokytojavo Joniškio rajone, nuo 1980 m. dėsto Klaipėdos “Ţemynos“ vidurinėje mokykloje.

Knyga Vestuvės. Giminės susitikimai. Proginiai posmai.- Klaipėda: Libra Memelensis, 2002.- 178 p.: iliustr.

Antanas SAVICKIS (apie 1782-1836) Poetas, vertėjas. Gimė apie 1782 m. greičiausiai Kretingos apylinkėse. Mirė 1836 m. geguţės 23 d. Ţemalėje (Maţeikių raj.). Vilniaus universitete studijavo mediciną, 1819 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. Vikaravo Tirkšliuose, Gargţduose, Ţidikuose, nuo 1834 m. Ţemalėje. Sueiliavo satyrų, gamtos vaizdų (“Pavasaris“, “Vasara”, “Ruduo”, “Ţiema”), laišką D. Poškai, išvertė pasakėčių. Rankraščiais paliko didaktinių eiliavimų rinkinius (“Pradţia visokių satyrų, arba prikalbesių”, “Baikos, arba Pasakos, lygios teisybei”).

Vertimai

Tomas Kempietis. S. Tamosziaus A Kempis zokana kanauniku regulnarnuju pagal rieda S. Augustina. Apey sekima Chrystusa Pona knigas kietures, metuose 1441 paraszytas. O dabar ysz loti-


169 niszkos ant ţemaytyszkos kalbas diel nuopelna dusziu nobaţnu yszgulditas par kuniga Antona Sawicki Tyrkszluse.- Wylniuje: knig-spaustuwyniczioj B. Neumana, metuose 1828.- IV, 328 p. Augustinas Šv. Kalbas dusziu su diewu iszimtas isz knigu szwęta Augustina, yr ant Ţemaytyszka leţuwe iszguldytas metuose 1827 par kuniga Antona Sawicki wietyninka tuo kartu Bazniczios miestele Gargţdu Ţemaycziuose.- Wylniuje: spaustuwoj B. Neumana, o kasztu yr storony patis raszitojaus spaustas, metuose 1829.- 152 p.

Juozapas SAVICKIS (apie 1840-po 1863) Prozininkas. Gimė apie 1840 m. Telšių raj. Mirė po 1863 m. Baigė Kauno gimnaziją, 1860 m. įstojo į Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. Studijuodamas buvo prisidėjęs prie J. Koncevičiaus sukurtos lietuviškos studentų kuopelės. Spėjama, dalyvavo 1863 m. sukilime. Tolesnis likimas neţinomas. Studentų rengiamai lietuviškų skaitymų knygai parašė įţangą (1862), apsakymą “Šikštuolio atsivertimas” (išsp.1899).

Rapolas SERAPINAS (1904-1989) Vertėjas, filosofas, pedagogas. Gimė 1904 m. lapkričio 3 d. Gilaičiuose (Plungės raj.). Mirė 1989 m. rugpjūčio 8 d. Čikagoje (JAV). 1925 m. baigė Telšių M. Valančiaus gimnaziją, studijavo filosofiją Lietuvos universitete. Pertraukęs studijas, 1926-1933 m. mokytojavo Birţų apskrityje. Studijas tesė Vytauto Didţiojo universitete ir 1942 m. baigė Vilniaus universitete. Mokytojavo Merkinėje, Salantuose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo Würzburgo ir Rothenburgo lietuvių gimnazijose. 1949 m. atvyko į JAV, Čikagą. Bendradarbiavo “Sargyboje”, “Vaire”, “Akademike”, JAV lietuvių spaudoje.

Vertimas Ties groţio vertybėmis: [didţiųjų mastytojų pasisakymų apie groţį, meną ir kūrybą rinkinys] / sudarė ir išvertė Rapolas Serapinas; perţiūrėjo ir pagrindinę įvado dalį parašė prof. Vosylius Sezemanas.- Kaunas: Sakalas, 1944.- 509 p.; iliustr. Tas pat.- Vilnius: Baltos lankos, [1994].- 509 p.: iliustr.- (Atviros Lietuvos knyga).

Kazys SIDERAVIČIUS(1907-1971) Ţurnalistas, pedagogas, istorikas. Gimė 1907 m. spalio 8 d. Naujamiestyje (Šakių raj.). Mirė 1971 m. rugpjūčio 10 d. Mantviliškyje (Kėdainių raj.). 1926 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją ir iki 1940 m. dirbo pradinių klasių mokytoju. 1936-1940 m. dirbo Lietuvos Raudonosios pagalbos Betygalos organizacijoje. Prisidėjo prie Ţemaičių muziejaus „Alkos“ Telšiuose įkūrimo. 1940 m. birţelio-gruodţio mėn. Telšių apskrities viršininkas. 1954 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1957-1968 m. ţurnalo “Mokslas ir gyvenimas” redaktoriaus pavaduotojas. Bendradarbiavo: „Ţemaičių balse“ ir kitoje periodinėje spaudoje. Slapyvardţiai: Barkus Petras, Fuksas, Iskarijotas, Kasidas, Kateiva, Kostė, Levinskas,


170 Liberalas, Mantis, Mokytojas, Nebonifacas, Patriotas, Sidas Kazys, Sidera, Surminas, Svajus Kazys, Šereika ir kt.

Knygos Nuo Durbės iki Ţalgirio.- Maskva: Lietuvos TSR Valst. l-kla, 1944.- 40 p.- (Jaunimo b-ka). 1940 metų socialistinė revoliucija Lietuvoje ir jos reikšmė lietuvių tautos likimui: (metod. medţiaga lektoriui).- Vilnius, 1965.- 14 p.- (Lietuvos TSR „Ţinijos“ d-a). Krikščionybės atsiradimas Lietuvoje.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1961.- 28 p. Didţioji Spalio socialistinė revoliucija ir pasaulinis revoliucinis procesas: (medţiaga lektoriui).Vilinius, 1967.- 15 p.- (Lietuvos TSR „Ţinijos“ d-ja). Domas Rocius.- Vilnius: Mintis, 1970.- 93 p.

Antanas SIMAITIS(1887-1959) Kunigas. Gimė 1887 m. liepos 2 d. Radviliškyje. Mirė 1959 m. sausio 15 d. Salantuose (Kretingos raj.). Mokėsi Ţemaičių kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje. Nuo 1918 m. Telšių “Saulės” gimnazijos direktorius. 1930-1944 m. dirbo Telšių kunigų seminarijoje. Nuo 1944 m. kunigavo Salantuose. Rašė “Tiesos kelyje”, “Spaudoje ir gyvenime”, “Ţemaičių prietelyje” ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knyga Krikščionių senovė (archelogia christiana) / kun. A. Simaitis.- Telšiai: [Vyskupijos sp., 1938].X, [2], 263 p.: iliustr. + 1 ţymesnių datų lap. lankst.

Ieva SIMONAITYTĖ (1897-1978) Prozininkė. Gimė 1897 m. sausio 23 d. Vanaguose (Klaipėdos raj.). Mirė 1978 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje. Susirgusi kaulų tuberkulioze, nelankė jokios mokyklos, gydėsi 1912-1914 m. Angeburgo luošųjų vaikų ligoninėje. Keliaujanti kaimo siuvėja 1919 m. įsitraukė į lietuviškų jaunimo draugijų veiklą, rašė korespondencijas lietuviškai spaudai. 1921 m. persikėlė į Klaipėdą, dirbo mašininke “Ryto” spaustuvėje, korektore “Prūsų lietuvių balso” redakcijoje. Eilėraščiuose ir straipsneliuose skelbė Klaipėdos krašto priklausomybės Lietuvai šūkius ir dalyvavo 1923 m. sukilime. Nuo 1925 m. dirbo Klaipėdos krašto seimelio mašininke ir vertėja, liudijo 1934 m. nacionalsocialistų teismo procese. Hitleriui uţgrobus Klaipėdą, 1939 m. balandţio mėn. apsigyveno Telšiuose. 1940 m. antroje pusėje išvyko į Kauną. Prasidėjus Vokietijos-Sovietų karui, gestapininkų areštuota ir tardoma. Nuo 1963 m. gyveno daugiausiai Vilniuje (vasaromis Priekulėje). Bendradarbiavo: „Tilţės keleivyje“, „Prūsų lietuvių balse“, „Lietuvių caitungoje“, „Rytojuje“, „Klaipėdos kraštos ţodyje„, „Lietuvos keleivyje“ , „Dienovydyje“, „Jaunime“, „Moters ir pasaulis“, „Tiesoje„, „Valstiečių laikraštyje“, „Pergalėje“, „Ta-


171 rybų Lietuvoje“, „Tarybiniame mokytujoje“, „Genyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Bemokslia Vanagiškė, Draugijos raštininkė, Eglaitė, Eglutė, Evutė, Lietuvaitė, Sesutė, Tautrega ir kt.

Knygos Auksztuju Szimonių likimas: Maţosios Lietuvos buities romanas / Iewa Siminotaitė.- Klaipėda: Santaros spaudos ir propagandos wadowybė.- 1937.- 353 p., [1] portr. lap.- Santaros spaudos ir propagandos wadowybės leid.; 2 Nr.).- Got . šriftas. Aukštųjų Šimonių likimas: Maţosios Lietuvos buities romanas / Jieva Simonaitytė.- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leid. komis., 1935.- 437 p.-(Švietimo m-jos Knygų leidimo k[omis]ijos leid..; Nr.470). Tas pat.- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leidimo k[omisi]ja, 1935.- 506 p. Tas pat.- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leidimo komis., 1936.- 437 p.- (Švietimo m-jos Knygų leidimo k[omisi]jos leid.; Nr.471).- Romanas laimėjęs pirmąją valst. literatūros premiją. Tas pat.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, [1946].- 425, [1] p. Tas pat.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1948.- 345 p. Tas pat.- Toronto (Ont.): Baltija, 1952.- 437 p. Tas pat.- [Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957].- 406 p., [7] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1966.- 330 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1973- 336 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1976.- 335 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1984.- 250 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1986.- 252, [3] p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1986.- 254: portr.- (Mokinio b-ka). Tas pat: [sutrumpintas romanas].- Vilnius: Ţaltvykslė, [2005].- 190, [1] p. - (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.- 451, [1] p.: portr.- (Lietuvių literatūros lobynas: XX amţius: LLL; Nr.22). Pavasarių audroj: Maţosios Lietuvos laisvės kovos.- [Kaunas]: Sakalas, 1938.- 228 p. Tas pat.- Chicago (Ill.): Terra, [1953].- 228 p. Vilius karalius: romanas.- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leidimo komis., 1939.- (Švietimo mjos Knygų leidimo komis. leid.; Nr.523). T.1.- 445 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1956. T.1.- 363 p. T.2.- 412 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1967.- 608 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1971.- 635 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1977.- 592 p. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1982.- 508 p.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2002.- 830, [2] p.- (Skaitymai). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2011.- 576 p. Be tėvo: romanas.- [Kaunas]: Lietuvos TSR valst. l-kla, [1941].- 264 p. Apysakos.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1948.- 51, [2] p. Pikčiurnienė: [romanas].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953.- 311, [2] p., [4] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1955.- 314 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1975.- 307 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1987.- 240 p.: iliustr. Raštai.- [Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1956-1958]. T.1.- [1956].- 419, [1] p.; [7] iliustr. lap.


172 T.2.- [1958].- 469, [1] p.; [6] iliustr. lap. T.3.- [1958].- 343, [4] p.; [6] iliustr. lap. T.4.- [1958].- 397, [1] p.; [6] iliustr. lap. T.5.- [1958].- 447, [1] p.; [6] iliustr. lap. T.6.- [1958].- 433, [2] p.; [6] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1987- 2003. T.1.- 1987.- 391 p., [1] portr. lap. T.2.- 1987.- 608, [2] p., [1] portr. lap. T.3.- 1988.- 650, [1] p., [1] portr. lap. T.4.- 1989.- 602, [1] p. T.5.- 1998.- 452, [1] p., [1] portr. lap. T.6.- 2000.- 507, [2] p. T.7.- 2003.- 631, [1] p. “...O buvo taip”: autobiografinė apysaka.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1960.- 376, [3] p.: iliustr. Ne ta pastogė: ( „ O buvo taip“ 2 dalis).- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1962.- 406, [2] p.: iliustr. Nebaigta knyga: („ O buvo taip“ 3 dalis).- Vilnius: Vaga, 1965.- 427 p.: iliustr. Meilutis ir guţiukas: apsakymėlis.- Vilnius: Vaga, 1967.- 17 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1976.- 15, [2] p.: iliustr.- (Vyturiukas). Gretimos istorijelės: apsakymėliai.- Vilnius: Vaga, 1968.- 131 p.: iliustr. Paskutinė Kūnelio kelionė: romanas.- Vilnius: Vaga, 1971.- 275 p.: iliustr. O buvo taip. Ne ta pastogė. Nebaigta knyga: autobiografinė trilogija.- Vilnius: Vaga, 1977.797, [2] p.: iliustr. Romanas it legenda: Kazys Boruta, Ieva Simonaitytė: [skaitiniai].- Vilnius: Ţalstvyklė, [2007].254, [2] p.- (Mokyklos b-ka: M B).

Vladas SIPAITIS (1904-1992) Dramaturgas. Gimė 1904 m. gruodţio 24 d. Jaušyčiuose (Telšių raj.). Mirė 1992 spalio 24 d. Vilniuje. Tikroji pavardė Fedotas Sipavičius. Mokėsi Maskvoje tapybos ir skulptūros mokykloje, F. Koršo dramos studijoje. Buvo Telšių gimnazijos mokytojų, Telšių scenos ir dailės mėgėjų “Kanklės” draugijos reţisierius ir aktorius. 1921 m. ryţosi pastatyti Telšiuose “teatro rūmus”. Nuo 1923 m. vaidino, reţisavo Kauno, Klaipėdos, Šiaulių teatruose, steigė vaidybos studijas, nuo 1956 m. dėstė aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose. Parengė M. Twaino apysakos “Princas ir elgeta” inscenizaciją (past. 1935), kūrė spektaklių prologus ir epilogus. Pasirašinėjo Švitrigailos slapyvardţiu.

Knygos Gaudeamus: 5 veiksmų 7 paveikslų drama / V. Švitrigaila.- Kaunas: B. l., 1933.- 102, [1] p. Maţasis karţygys: 6 paveikslų dramatinė apysaka jaunimui / Vl. Švitrigaila.- Kaunas: Sakalas, 1938.- 96 p.: iliustr.

Steponas SKEIVYS (1913-2002)


173 Vertėjas, pedagogas. Gimė 1913 m. rugsėjo 16 d. Maţaičiuose (Maţeikių raj.). Mirė 2002 m. spalio 27 d. Klaipėdoje. 1931 m. baigęs Telšių gimnaziją, studijavo Vytauto Didţiojo universitete. 1936-1940 m. mokytojavo pradinėse mokyklose, Telšių ţydų gimnazijoje ir Telšių seminarijoje. 1941-1944 m. mokytojavo Maţeikių, Viekšnių ir Telšių gimnazijose. 1943 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus universitete. 1945-1948 m. Telšių Ţemaitės gimnazijos direktorius. 1947-1956 m. Klaipėdos mokytojų instituto dėstytojas, vėliau vidurinių mokyklų mokytojas. 1959-1973 m. Klaipėdos IX vidurinės mokyklos direktorius. Bendradarbiavo „Ţemaityje“, „Jaunime“, „Moksleivyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Vertimai Šeininas L. Karinė paslaptis: [apysaka].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957.- 403 p. Nilinas P. Ţiaurumas: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1958.- 465, [2] p. Dţeksonas F. „…Tepadeda man dievas“: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit.l-kla, 1960.- 372 p. Pogodinas N. Gintaro karoliai: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961.- 399 p. Aksionovas V. Kolegos: [apysaka].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1962.- 221, [2] p. Kadyris A. Šventyklos skorpionas: istorinis romanas.- Vilnius: Vaga, 1966.- 299 p.

Alma Julija SKIRKAITĖ ţr. Alma Julija SKIRKAITĖ – MILIAUSKIENĖ

Antanas SKRIPKAUSKAS (1904- 1941) Spaudos darbuotojas, prozininkas. Gimė 1904 m. balandţio 13 d. Ritinėje (Maţeikių raj.). Mirė 1941 m. gruodţio 18 d. Niţnij Novgorod (Rusija). Mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje. Nuo 1926 m. mokytojavo Minupiuose, Sereikiuose, Ariogaloje ir kitur. 1930-1935 m. dirbo Telšiuose. Redagavo Šiaulių literatų ţurnalą “Takas” (1930-1931 m. išėjo 2 nr.), Telšiuose redagavo (nuo 1931 m.) Telšių savaitraštį “Ţemaičių balsas” (vėliau “Mūsų balsas”, 1932-1934 m.). Prasidėjus sovietų okupacijai, mokytojavo Naujoje Vilnioje ir mokėsi Vilniaus Pedagoginiame universitete, įsitraukė į Lietuvos aktyvistų fronto organizaciją, buvo pogrindţio laikraščio “Laisva Lietuva” redakcijos narys ir bendradarbis (slapyvardis Dţiugas). 1941 m. suimtas ir sušaudytas. Bendradarbiavo laikraščiuose “Šiaulietis”, “Šiaurės Lietuva”, “Lietuvos aidas”, „Lietuvos ţinios“, „Jaunųjų pasaulis“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Jis ir moteris: romanas.- Kaunas: Vairo b-vė, 1931.- 159 p. Romanas be moters: epizodas iš didţiojo karo laikų.- [Šiauliai]: B.l., 1932.- 209 p. Tas pat.- Vilnius: Apyaušris.- 2004.- 198 p. Savanoriai aria: romanas.- Kaunas: K. Karvelio ir Rinkevičiaus prekybos namai, 1936.- 197 p. Mokytojo dalia: romanas.- [Kaunas]: J. Karvelio prekybos namai, 1937.- 198 p.


174

Kazimieras SKRODZKIS(1798-1874) Rašytojas, švietėjas, kunigas. Gimė 1798 m. vasario 28 d. Joniškyje. Mirė 1874 m. geguţės 14 d. Kuliuose (Plungės raj.). M. Valančiaus bendradarbis. Baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją. Po 1831 m. buvo paskirtas į Kulius, kur gyveno iki mirties. Išmokė daugelį savo apylinkės ţmonių rašto.

Knyga Trumps katekizmas, arba Pamuokims diel prigudinima jaunumenes ţemajtiu kataliku, pri naudinga atpildima spawiednes ir werta prijemima szwęcziause sakramęta. Par kunigą Kazimiera Skrodzki klebona Kulu paraszitas.- Wilniuje: spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1856.- 112 p. su vinj. Tas pat.- Naujai išduotas iškaščiais ir rupesniu “Kryţiaus Redakcijos”.- Tilţė: spauzdintas pas J. Schoenkę, 1904.- 111 p. su vinj.

Jurgis SMALAKIS (1680-1740) Mokyklinių dramų autorius, poetas, jėzuitas. Gimė 1680 m. vasario 22 d. Ţemaitijoje. Mirė 1740 m. birţelio 19 d. Kraţiuose (Kelmės raj.). 1708-1725 m. studijavo Vilniaus akademijoje, mokytojavo Kraţių jėzuitų kolegijoje, nuo 1728 m. jos rektorius, dirbo misionierium Varniuose (Telšių raj.). Buvo lietuvių pamokslininku Karaliaučiuje, Tilţėje, Kraţiuose. Lotynų kalba parašė proginių ir panegirinių eilėraščių. Laikomas dramos “Scietas Loiolana virtutis et sapientiae” (“Lojolos ir išminties draugija”, 1708 m.) autoriumi.

Benediktas SMIGELSKIS (apie 1784-1879) Istorikas. Gimė apie 1784 m. greičiausiai Ţemaitijoje. Mirė 1879 m. vasario 19 d. Antanopolyje (Panevėţio raj.). Mokėsi Alūkstos, 1795-1799 m. Troškūnų mokyklose. Mokėsi Vilniaus, Trakų, Vijos, Minsko pranciškonų vienuolynų mokyklose. 1807-1809 m. mokėsi Vilniaus universitete. 1806 m. įšventintas kunigu. 1810-1811 m. Telšių apskrities mokyklos mokytojas. 1804-1816 m. kunigavo Papilėje, 1816 m. Nemakščiuose. 1820 m. Telšių mokyklos priţiūrėtojo pavaduotojas. 1821-1826 m. Ţemaičių katedros prokuratorius. 1830-1831 m. gyveno Tveruose, 1831-1833 m. Alsėdţiuose, 1834-1864 m. Telšių rajone (Varniuose?). Nuo 1864 m. gyveno Antanopolyje, kur ir mirė. Rašė lenkiškai.Tęsė M. Valančiaus istoriografinius tyrinėjimus. Parašė jo knygos “Ţemaičių vyskupystė” kritinį vertinimą, Ţemaičių diecezijos vyskupų ir ţemesnių dvasininkų biografijų, apybraiţų apie jos parapijas. Plačiai nušvietė vyskupo J. A. Giedraičio gyvenimą ir asmenybę, paţymėjo jo darbus lietuvių raštijai. Parapijų aprašymai gausūs istorinių, sociologinių, etnografinių, kultūrinių duomenų yra ţinių apie lietuvių rašytojus (A. Strazdą, S. Valiūną). Iš prancūzų į lenkų kalbą išvertė poezijos, visuotinės istorijos veikalų. Be “Tygodnik Wilenski” (1818, VI) išspausdinto Osiano poemos “Temora” vertimo, darbus paliko rankraščiais. “Ţemaičių vyskupystės” recenzijos ir dalies parapijų aprašymų lietuviškus vertimus 1908-1912 m. paskelbė “Draugija”.


175

Giedrė SODEIKIENĖ (g.1950) Vertėja. Gimė 1950 m. liepos 21 d. Telšiuose. 1968–1973 m. Vilniaus universitete studijavo germanistiką. 1990–1999 m. dirbo redaktore „Katalikų pasaulio“ ir „Aidų“ leidyklose. Nuo 2000 m. – laisvai samdoma vertėja. Verčia iš vokiečių ir rusų kalbų.

Vertimai Bergner E. 3:1 Bezenšteno naudai: apysaka.- Vilnius: Vyturys, 1986.- 68 p.: iliustr. Piepei J. Kas yra filosofija.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1992.- 71.- (Homo viator). Azenbacher A. Etikos įvadas; iš vokiečių k. vertė L. Aniolionytė, G. Sodeikienė.- Vilnius: Aidai, 1995.- 290, [1] p. - (Švietimas Lietuvos ateičiai). Tas pat.- Vilnius: Aidai, 1998.- 291 p. Katalikų baţnyčios istorija.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996-1997. 2 d. D.1.- [ iš vokiečių k. vertė R. Grucė, G. Sodeikienė].- 1996.- 446 p.: ţml. Ratzinger J. Eschatologija: mirtis ir amţinasis gyvenimas; [iš vokiečių k. vertė R. Grucė, G. Sodeikienė].- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996.- 238 p.- (Maţoji katalikų dogmatika). Dėmesys kitiems: etika 5/6 klasei: mokytojo knyga.- Vilnius: Alma littera, 1997.- 147 p.: iliustr.(Švietimas Lietuvos ateičiai). Dėmesys kitiems: vertybės ir normos etikos vadovėlis 5-6 klasėms:- Vilnius: Alma littera, 1997.190, [1] p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Eckerman J. P. Pokalbiai su Goethe: paskutiniaisiais jo gyvenimo metais.- Vilnius: Aidai, 1999.644, [2] p.: iliustr., portr. Kunzmann P. Filosofijos atlasas / P. Kunzmann, F. Burkad., F. Wiedman.- Vilnius: Alma littera, 1999.- 253, [1] p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2000.- 253, [1] p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Schirrmacher T. Religijos mokslas / T Schirrmacher; [iš vokiečių kalbos vertė Z. Ardickas, S. Rimkevičius, O. Pulkauninkienė, G. Sodeikienė].- Šiauliai: Viešoji įstaiga "Campus fidus", 2004.102 p.- („Prizmės“ knyga). Viduramţių ţodynas: [sąvokos, reiškiniai, dalykai] / sudarytojas Peter Dinzelbacher.- Vilnius: Aidai, 2004.- 607, [1] p.: iliustr. Zweig S. Vakarykštis pasaulis: europiečio prisiminimai: [autobiografinis romanas].- Vilnius:Tyto alba, 2005.- 470, [2] p.- (Klasika). Frank M. Mirtis fiurerio bunkeryje: paskutinės Hitlerio dienos.- Vilnius: Alma littera, 2006.- 411, [1] p.: iliustr, portr. Ratzinger J. Ţemės druska: krikščionybė ir katalikų Baţnyčia XXI amţiuje: pokalbis su Peteriu Seewaldu / Joseph Ratzinger (Benediktas XVI).- Vilnius: Alma littera, 2007.- 302, [1] p. Ratzinger J. Kodėl šiandien dar esu krikščionis? / J. Ratzinger, H Balthasar, K. Raher; [iš vokiečių k. vertė G. Sodeikienė, N. Šepetys].- Vilnius: Aidai, 2008.- 107, [1] p. Benedictus XVI. Dievas ir pasaulis: krikščionių tikėjimo paslaptys: pokalbis su Peteriu Seewaldu / Joseph Ratzinger (Benediktas XVI).- Vilnius Alma litera, 2010.- 396, [1].

Adolfas SPRINDIS (1921-1986) Prozininkas, literatūros tyrinėtojas.


176 Gimė 1921 m. sausio 29 d. Varniuose (Telšių raj.). Mirė 1986 m. gruodţio 21 d. Butrimonyse (Alytaus raj.)., palaidotas tėviškėje. Lankė Varnių (Telšių raj.) pradinę mokyklą, anksti pradėjęs dirbti, mokėsi savarankiškai, paskui neakivaizdţiai Kauno “Aušros” gimnazijoje. 1948 m. Vilniaus universitete baigė lituanistiką. Nuo 1951 m. jame dėstė. Debiutavo prozos kūriniais 1941 m. Nemaţai apsakymų paskelbė vokietmečio spaudoje, priklausė V. Krėvės globojamam literatų būreliui. Parengė literatūrinio palikimo knygų: Stasio Matulaičio rinktinę „Atsiminimai ir kiti kūriniai“ (1957), Povilo Višinskio „Raštus“ (1964), Antano Kriščiukaičio-Aišbės rinktinę „Kas teisybė – tai ne melas“ (1974), su Julium Būtėnu sudarė dvitomį straipsnių rinkinį „Lietuvių literatūra“ (1954, 1956).

Knygos Lietuvių literatūrinė kritika 1861-1905.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957.- 385, [1] p. Ateina šeštadienis: apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1964.- 160, [4] p. Trylika zuikių: apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1967.- 19, [3] p. Senėlė nori mirti: [apsakymai].- Vilnius: Vaga, 1970.- 153, [2] p. Povilas Višinskis: monografija.- Vilnius: Vaga, 1978.- 310, p. [8] iliustr. lap. Atsisveikinimas su Varniais: apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1980.- 183, [1] p. Mėlynas kalnas: apsakymų rinktinė.- Vilnius: Vaga, 1981.- 331, [3] p. Ne visiems lygiai: romanas.- Vilnius: Vaga, 1985.- 307, [1] p. Ţemaitė: monografija.- Vilnius: Vaga, 1986.- 405, [3] p., [1]: portr. lap. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1987.- 413, [3] p.

Romualdas STAKĖNAS (1835- po 1907) Vertėjas, kunigas. Spėjama, kad gimė 1835 m. sausio 25 d. Sipeliuose (Zarasų raj.). Mirė tikriausiai Latvijoje po 1907 m. Baigęs Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, 1859-1868 m. dėstė toje pačioje seminarijoje. 1868 m. persikėlė į Latviją ir ten ilgus metus gyveno, siuntinėdamas korespondencijas Sipeliečio slapyvardţiu iš Ventspilio, Neretų į “Vilniaus ţinias”, “Lietuvos ūkininką”.

Vertimas Bialoţebskis M. Ишгулдимай швенту еванелiю антъ вису недью иръ швенчю иштису мету.- Вилнюй: спаустувеъ А. Г. Сыркина, 1869-1870. Далисъ кетвирта. / [vertė J. S. Dovydaitis, R. Stakėnas ir A. R. Beresnevičius].- 1870.- 282 p.

Edvardas STANKUS (g.1954) Poetas. Gimė 1954 m. rugsėjo 9 d. Zastarčiuose (Radviliškio raj.).


177 Baigė Tyrulių vidurinę mokyklą, Telšių kultūros mokyklą. Dirbo Šiaulių televizorių, dviračių gamyklose ir kitur. Nuo 1987 m. gyvena Kelmėje. Kūryba publikuota rajoninėje ir respublikinėje spaudoje.

Knygos Laiškas gyvenimui: miniatiūros, jumoristiniai eilėraščiai / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.Vilnius: Joruţis, 1999.- 45, [2] p. Puoselėti viltį... : miniatiūros, epigramos, satyriniai eilėraščiai / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.- Jonava: Jonava, 2000.- 59, [1] p.: iliustr. Kas graţiausia ir skaniausia: eilėraštukų ir spalvinimo knygelė / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.- Raseiniai: UAB “Ţiburys”, 2003.- 31, [1]p.: iliustr. Susėskim ir atspėkim: literatūrinės mįslės / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.- Kėdainiai: Spaudvita, 2005.- 22, [2] p.: iliustr. Graţi mūsų šeimynėlė, graţūs mūsų namai: eilėraščių ir spalvinimo knygelė vaikams / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.- Kėdainiai: Spaudvita, 2007.- 46, [2] p.: iliustr. Seniai seniai, kai mūsų dar nebuvo: (knygelė maţiesiems skaitytojams apie senovę) / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.- [Kėdainiai]: Spaudvita, 2009.- 31, [1] p.: iliustr. Širdies taku: miniatiūros, trioletai, eilėraščiai / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus.- Radviliškis : Felikso spaustuvė, 2008.- 62, [1] p.: iliustr.

Pranciškus STANSKIS (1815-1905) Poetas, kunigas. Gimė 1815 m. kovo 20 d. Bilionyse (Šilalės raj.). Mirė 1905 m. sausio 16 d. Lygumuose (Pakruojo raj.). 1839 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, kunigavo daugiausiai Ţemaitijoje. Parašė didaktinių ir humoristinių eilių (“Szaltapleszkis isz Pajures Birbiuszas”, “Paszwentimas karczemos” ir kt.).

Juozas STASIULIS (1895-1974) Prozininkas, poetas, kunigas. Gimė 1895 m. rugsėjo 25 d. Ivoniškėje (Skuodo raj.). Mirė 1974 m. rugpjūčio 8 d. Maţeikiuose. Baigė Kauno kunigų seminariją, studijavo teologiją Romoje. Kunigavo Vilkijoje, Švėkšnoje, Viekšniuose, Barstyčiuose, Vaiguvoje, Telšiuose iki 1945 m. 1945-1953 m. suimtas, kalintas Borovsko (Permės sr.) lageryje. Grįţęs kunigavo Laukuvoje, Alsėdţiuose, Tirkšliuose, Viekšniuose, Gardame, Maţeikuose. Parašė istorinę poemą apie Apuolės kunigaikštytę-“Danutė Rimgaudaitė” (rankr.), dokumentinę prozos knygą “Didţioji meilės auka” (rankr.) apie stebuklingomis katalikų laikomas vietas-Aušros Vartus, Šiluvą, Paţaislį. Pasirašinėjo J. Dţiugo slapyvardţiu.

Knyga


178 Ţemaitijos ţiedai: [apysaka] / J. Dţiugas.- Telšiai: [Telšių vyskupijos sp.], 1929 [fakt.1930].186 p.: iliustr.

Justinas STAUGAITIS (1866-1943) Publicistas, prozininkas, kunigas. Gimė 1866 m. lapkričio 14 d. Tupikuose (Šakių raj.). Mirė 1943 m. liepos 8 d. Telšiuose. Baigė Seinų kunigų seminariją, kunigavo Lenkijoje, Lekėčiuose, Pakuonyje, Aukštojoje Panemunėje, Garliavoje, Marijampolėje.1906 m. įsteigė „Ţiburio“ draugiją neturtingiems moksleiviams ir studentams remti. Vasario 16-osios akto signataras. Buvo Lietuvos tarybos vicepirmininkas (1918), kelis kartus (1922-1926) Seimo pirmininkas arba vicepirmininkas. Nuo 1926 m. Telšių vyskupas. Įkūrė Telšių kunigų seminariją ir jai pastatė 3 aukštų rūmus, įrengė biblioteką, fizikos kabinetą. Jo pagalba Telšių vyskupijoje buvo įsteigta 12 naujų parapijų ir baţnyčių, 5 vyrų, 11 moterų vienuolynų. Telšiuose J. Staugaitis parašė ir J. Gintauto slapyvardţiu paskelbė V. Mykolaičio-Putino romanui “Altorių šešėlyje” oponuojančią apysaką “Tiesiu keliu”. Telšiuose organizavo „Ţemaičio prietelio“ laikraštį, kuris tapo visos Ţemaitijos savaitraščiu. Bendradarbiavo „Vadove“, „Šviesoje“, „Ūkininke“, „Šaltinyje“. „Viltyje“, „Vilniaus ţiniose“, „Baţnytinėje apţvalgoje“, „Spindulyje“, „Tiesos kelyje“, „Švietimo darbe“, „Naujoje Romuvoje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Kun J. Mš, Kun. J. St., Meškus, Panenupis, Vaideliotas, kun. J. St., J. Gintautas, Zanavykas ir kt.

Knygos Katalikų tikėjimas ir jo priešai / parašė Meškus.- Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp., 1908 [virš.: 1909].- 86 p.: vinj. Pirmeivių ţiedai / Panenupis.- Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko, b-vės sp., 1909-1914. -35 nr. [Nr.1]- 1909.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: „Lietuvos ūkininkas.- Atsp. iš „Vadovo“, t.5, Nr.16 (1909). Nr.2.- 1909.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: „Lietuvos ūkininkas“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.5, Nr.17 (1909). Nr.3.- 1910.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: „Lietuvos ţinios“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.5, Nr.18 (1910).


179 Nr.4.- 1910.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: „Lietuvos ūkininkas“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.5, Nr.19 (1910). Nr.5.- 1910.- 11 p.: vinj.- Teksto antr.: Vienybė su „pirmeiviais“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.5, Nr.20 (1910). Nr.6.- 1910.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.6, Nr.21 (1910). Nr.7.- 1910.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.6, Nr.22 (1910). Nr.8.- 1910.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.6, Nr.23 (1910). Nr.9.- 1910.- 11 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.7, Nr.25 (1910). Nr.10.- 1910.- 8 p.: vinj- Atsp. iš „Vadovo“, t.7, Nr.26 (1910). Nr.11.- 1910.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.7, Nr.27 (1910). Nr.12.- 1910.- 11 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.7, Nr.28 (1910). Nr.13.- 1911.- 8 p.: vinj- Atsp. iš „Vadovo“, t.8, Nr.29 (1911). Nr.14.- 1911.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.8, Nr.30 (1911). Nr.15.- 1911.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.8, Nr.31 (1911). Nr.16.- 1911.- 12 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.8, Nr.32 (1910). Nr.17.- 1911.- 11 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.9, Nr.33 (1911). Nr.18.- 1911.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.9, Nr.34 (1911). Nr.19.- 1911.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.9, Nr.35 (1911). Nr.20.- 1911.- 12 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.10, Nr.37 (1911). [Nr.21].- 1912.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.11, Nr.42 (1912). [Nr.22].- 1912.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.11, Nr.43 (1912). [Nr.23].- 1912.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Macocho byla ir „pirmeiviai“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.11, Nr.44 (1912). [Nr.24].- 1912.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Kokios Velykos katalikų ir kokios „pirmeivių“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.12, Nr.45 (1912). [Nr.25].- 1912.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: „Pirmeivių“ pasakos apie popieţių – moterį.- Atsp. iš „Vadovo“, t.12, Nr.46 (1912). [Nr.26].- 1912.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Dar neprigulmingąją „pirmeivių“ dorą.- Atsp. iš „Vadovo“, t.12, Nr.47 (1912). [Nr.27].- 1912.- 8 p.: vinj. – Teksto antr.: Rinkimams besiartinant.- Atsp. iš „Vadovo“, t.13, Nr.49 (1912). [Nr.28].- 1912.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Čigono dora ir „pirmeiviai“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.13, Nr.50 (1912). [Nr.29].- 1912.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Judošiškas pasipiktinimas.- Atsp. iš „Vadovo“, t.13, Nr.52 (1912). [Nr.30].- 1913.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.14, Nr.54 (1913). [Nr.31].- 1913.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Dvi ţmogţudysti – dvejopas „pirmeivių“ saikas.- Atsp. iš „Vadovo“, t.14, Nr.56 (1913). [Nr.32].- 1913.- 8 p.:vinj.- Teksto antr.: Marijampoliškė „Gabija“ ir „pirmeiviai“.- Atsp. iš „Vadovo“, t.15, Nr.57 (1913). [Nr.33].- 1913.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: „Pirmeivių“ velykos.- Atsp. iš „Vadovo“, t.15, Nr.59 (1913). [Nr.34].- 1913.- 7 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.16, Nr.62 (1913). [Nr.35].- 1914.- 8 p.: vinj.- Teksto antr.: Dar vienas balsas.- Atsp. iš „Vadovo“, t.17, Nr.65 (1914). Ar-gi kalta čia Baţnyčia!: kelių istorijos klausimų išaiškinimas / parašė Meškus.- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1910 [virš.: 1911].- 63, [1] p.: vinj.- (“Vadovo” išleid.; Nr.3).- Atsp. iš „Vadovo“, t.5, Nr.17-19 (1910); t.6, Nr.21 (1910); t.7, Nr.26 (1910). Baţnyčios istorija / parašė kun. Justinas Staugaitis.- [Seinai: „Šaltinio“ red.],1911.- [8], 215 p.: vinj. - Period. leid. „Šaltinis“ 1911 m. priedas. Tas pat / kun. Justinas Staugaitis.- 2-asis leid perţiūr. ir paplatintas.- Kaunas-Vilnius: “Švyturio” b-vė, 1922.- 178 p.


180 Ateitininkai ir “Ateitis” / Panenupis.- Seinai: [„Vadovo“ red.], 1911.- 11 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.10, nr.38 (1911). Keista dora: (pirmeivių ţiedai) / Panenupis.- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1911.- 8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“, t.10, Nr.40 (1911). Tariamasis mokslas: (pirmeivių ţiedai) / Panenupis.- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1911.- 12 p.: vinj.Atsp iš „Vadovo“, t.10, Nr.39 (1911). Ar-gi iš tikro reikia Lietuvai Baţnyčios reformos? / Panenupis.- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1912.8 p.: vinj.- Atsp. iš „Vadovo“ t.12. Nr.48 (1912). Darbininkų klausimas / parašė kun. J. Staugaitis.- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1912.- 46, [1] p.: vinj.- (“Vadovo” išleid.; Nr.6).- Atsp. iš „Vadovo“, t.11-12, Nr.44-45 (1912). Jaunimo idealas, arba Pamokslai mokiniams / parašė kun. Justinas Staugaitis- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1912.- IV, 83 p.: vinj.- (“Vadovo” išleid.; Nr.5).- Atsp. iš „Vadovo“, t.1 Nr.3 (1908); t.2, Nr.5, 7 (1909); t.4, Nr.13, 15 (1909); t.6, Nr.22-23 (1910); t.7, Nr.27 (1910); t.8, Nr.30, 32 (19110; t.9, Nr.34-35 (1911); t.10, Nr.38-39 (1911). Pirmyneiga, pirmeiviai ir atţagareiviai: (pirmeivių ţiedai) / Panenupis.- [Seinai: „Vadovo“ red.], 1912.- 8 p.: vinj. Viešosios lietuvio kataliko priedermės / parašė Meškus.- [Seinai: „Šaltinio“ knygynas], 1912.56 p.: vinj.- (“Ţmonių knygyno” išleid.; Nr.2 (10)). Lietuvos Valstybės Tarybos darbai: kunigo J. Staugaičio, Tarybos vicepirmininko kalba, pasakyta Lietuvos Konferencijoj sausio 16 d. 1919 m. Kaune.- [Kaunas]: B.l., 1919.- 16 p. Baţnyčia ir valstybė / parašė Meškus.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1920.- 33 p. Paskaita Nr 3 / [Meškus].- Marijampolė: Šešupės sp., 1920.- 6 lap.- Tekstas vienoje lap. pusėje. Mūsų visuomenė ir naujieji katalikų uţdaviniai / parašė Meškus.- Kaunas: Švento Kazimiero dja, 1922.- 31 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.344). Mūsų politinės partijos ir ko jos nori / parašė Meškus.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1923.29 p. Ar tiesos ieškojimas ar neiteisingas uţsipuolimas?: (tikyba ir politika): atspauda iš “Tiesos kelio”/ Panenupis.- Kaunas: B.l., 1925.- 24 p. Valstybė ir baţnyčia: (dėl baţnyčios priešininkų spaudos): atspauda iš “Tiesos kelio” / Panenupis.- Kaunas: B.l., 1925.- [1], 16 p., įsk. virš. Justinas Staugaitis, Dievo gailestingumu ir Apaštalų sosto malone Telšių Vyskupas, gerbiamajai dvasiškijai ir visiems dijecezijos katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą.- 1926[1940]. Telšių vyskupo Justino Staugaičio pirmasis ganytojiškas laiškas.- Kaunas: B.l., 1926.- 7 p. Telšių vyskupo ganytojo raštas apie knygų ir laikraščių skaitymą.- Telšiai: B.l., 1927.- 9 p.Prieštekst. antr.:… Justinas Staugaitis, Dievo gailestingumu ir Apaštalų sosto maloneTelšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, diecezijos ir prelatūros tikintiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1928 m.].- [Telšiai]: B.l., [1928].- 8 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, visiems dijecezijoms ir prelatūros tikintiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. Telšių vyskupo ganytojo raštas tėvams.- Telšiai: Vyskupijos sp., [1929].- 9 p.- Prieštekst. ant.:… Telšių vyskupas, visiems dijecezijos tikintiesiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1932 X 11].- [Telšiai]: B.l., 1932.- 7 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, gerbiamajai dijecezijos ir prelatūros dvasiškijai siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. Telšių vyskupo ganytojo raštas: Jubiliejaus aitlaidams pelnyti sąlygos.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1934.- 16 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas, Klaipėdos prelatas, visiems vyskupijos ir prelatūros katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1935 m. sausio 5 d.].- [Telšiai]: B.l., [1935].- 8 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, gerbiamajai dvasiškijai ir tikintiesiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1935 m. vasario 14 d.].- [Telšiai]: B.l., [1935].- [4] p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, gerbiamiesiems kunigams ir visiems dijecezijos bei prelatūros katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą.


181 [16. XI. 1935].- [Telšiai]: B.l., [1935].- [3] p.- Prieštekst. antr.:… Gerbiamajai Telšių dijecezijos ir Klaipėdos prelatūros dvasiškijai. [1936 X 24].- [Telšiai]: B.l., [1936].- 8 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas gerbiamajai dvasiškijai ir visiems savo ganomiems katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1937 I 23].- [Telšiai]: B.l., [1937].- 15 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, visiems dijecezijos ir prelatūros katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1937 rugsėjo 16].- [Telšiai]: B.l., [1937].- 8 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, visiems dijecezijos ir prelatūros katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [23. XI. 37].- [Telšiai]: Vyskupijos sp., [1937].- 3 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klaipėdos prelatas, gerbiamajai dijecezijos ir prelatūros dvasiškijai siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1938 II 8].- [Telšiai]: Vysk[upijos] sp., [1938].- 14 p.- Prieštekst. antr.: …Telšių vyskupas ir Klai pėdos prelatas, visiems savo ganomiesiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. [1940 I 1].- [Telšiai]: Telšių Vyskupijos sp., [1940].- 8 p. Tikyba ir mokslas: atspauda iš “Tiesos kelio” / [Panenupis].- Kaunas: B.l., 1928.- 51, [1] p. Švento Tėvo mintys apie auklėjimą: (Atspauda iš “Tiesos kelio”) / parašė vysk. Justinas Staugaitis.- Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1930.- 24 p. Tiesiu keliu: apysaka iš mūsų atgimimo laikų / J. Gintautas.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 19341935. T.1. Juozas Saulius ruošiasi į kunigus.- 1934.- 211 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.612). T.2. Kunigas Saulius-vikaras.- 1935.- 175 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.620). T.3. Kunigas Saulius-klebonas.- 1935.- 215 p.- (Šv. Kazimiero d-ijos leid.; Nr.624). Telšių vyskupo raštas ţemės ūkio Rūmams dėl jaunųjų ūkininkų ratelių: rankraščio teisėmis.[Telšiai]: Vyskupijos sp., [1935].- 4 p. Mylimieji Kristuje.- Telšiai, 1938.- 14 p. Jo ekselencijos Telšių vyskupo Justino Staugaičio ganytojiškieji raštai tikintiesiems 1926-1939 metais.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1940.- 126 p. XXII J. E. Telšių vyskupo ganytojiškas raštas tikintiesiems.- Telšiai, 1941.- 12 p. Dievo gailestingumu ir apaštalu, sosto malone. Telšių Vyskupas visiems Dijacezijos katalikams siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą.- Telšiai, 1941.- 6 p. Seinų katedros šešėlyje: atsiminimų fragmentai.- Punskas: Punsko „Aušros“ l-kla, 1995.- 140 p. Mano atsiminimai.- Vilnius: Katalikų akademija, 1995.- 376 p. Tas pat. - 2-asis papild. leid.- Vilnius: Katalikų akademija, 2006.- 624 p.: portr.

Hiliaras STELMAKAUSKAS (1809-1877) Vertėjas, kunigas. Gimė 1809 m. sausio 11 d. Višakio Rūdoje (Marijampolės raj.). Mirė 1877 m. balandţio 3 d. Alvite (Vilkaviškio raj.). Baigė Seinų kunigų seminariją. 1835 m. įšventintas kunigu Varniuose (Telšių raj.). Dirbo Alvite ir Kaimelyje. Atrodo, nuo 1859 m. paskirtas Gudelių klebonu. Čia dirbo iki 1871 m.

Vertimas Apmislijimas mukos ir smerties Jezuso Chrystuso: [giesmynėlis].- Tilţė, [1873].- 12 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1863.


182 Tas pat, antr.: Apmislyjimas…- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1873].- 14 p. su vinj.; 1 iliustr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuweje Juzapo Zawadzkio, 1863. Tas pat, antr.: Graudus werksmai, arba pasibudinimas prie apmislijimo kanczios Viespaties Jezaus Kristaus.- [Ragainė: K. Voskos ir M. Jankaus sp., 1889].- 15 p. su vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juzapa Zavadzkio, 1879. Tas pat.- Mahanoy City, Pa: kasztu ir spaustuwe D. T. Boczkausko, 1890.- 13 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Mahanoy City, Pa: kasztu ir spaustuwe D. T. Boczkausko ir Sunaus, 1893.- 13 p. Tas pat.- Mahanoy City, Pa: spaustuweje D. T. Boczkausko, 1900.- 18 p. Tas pat.- Mahanoy City, Pa.: spausdinta drukarnėje D. T. Boczkausko- 1905.- 16 p.: vinj. Tas pat.- [Plimutas (Pen.): „Vienybės lietuvninkų“ išleid. ir sp., 1905-1907].- 15 p.: vinj.

Kazimieras STEPONIS-STEPONAVIČIUS (1904-1968) Kunigas, vertėjas. Gimė 1904 m. Vielaičių k. (Maţeikių raj.). Mirė 1968 kovo 23 d. Los Angele (JAV). 1929 m. baigė Kauno kunigų seminariją, studijavo Romoje. 1931-1933 m. dirbo Tauragėje,19341935 m. Viešvilėje. 1937-1944 m. dirbo Telšių kunigų seminarijoje. 1946-1949 m. Vokietijoje Memmingeno lietuvių gimnazijos kapelionas ir mokytojas. 1949 m. atvyko į JAV. Bendradarbiavo “Ţemaičių prietelyje”, “Ryte”, “Pavasaryje”, “Tiesos kelyje”, “Vax temporis” ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Mūsų vadai / K. Steponis.- [Marijampolė]: Marijonai, 1936.- 14,[2] p.: iliustr.- (Marijonų leid.; Nr.126). Kristui ir baţnyčiai; Nr.14). Pavyzdţio jaunimas / Kun. K. Steponavičius.- Telšiai: „Ţemaičių prietelius“, 1936.- 69, [3] p. Kristus ir ūkis / Kun. K. Steponavičius.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1937.- 15 p.- (Katalikiškos šeimos biblioteka; Nr.4). Romos katalikų tikyba / Kun. K. Steponavičius.-Telšiai: Vyskupijos sp., [1937].- 152 p. Mirusiųjų dieną.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1937.- 4 p. Baţnyčia ir kultūra / Kun. K. Steponavičius.- 2-ra patais. laida.- Telšiai: B. l., 1939.- [1], 100 p.Rankraščio teisėmis.- Išsp. daug. prietaisu. Vyskupo šventimai : Jo ekscelencijos vyskupo Vincento Borisevičiaus konsekracijai Telšių katedroje 1940 m. kovo mėn. 10 d. atsiminti.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1940.- 4 p.

Vertimai


183 Petrovas G. Mūsų stabas; Sulietuvino K. Steponavičius.- Kaunas: Liet. katalikų blaivybės dr-ja, 1928.- 80 p.- (Liet. katalikų blaivybės dr-jos leid; Nr.49). Askanis J. Socialistų redaktorius: jo audringo gyvenimo išpaţintis ir atsiminimai / Jlius Ascanio; Išvertė kun. K. Steponavičius.- Marijampolė: Marijonų kongregacija, 1935.- 96 p. Tas pat.- Marijampolė: Marijonai, 1939.- 111, [1] p.- (Marijonų leid.; Nr.206).

Viktoras STIRPEIKA (g.1962) Prozininkas. Gimė 1962 m. Ţemaitijoje. Studijavo techninius ir kultūros mokslus. Baigė Telšių kultūros mokyklą. Iki 1988 m. dirbo Telšiuose, kultūros centre. Gyveno Maţeikiuose, Klaipėdoje. Gyvena ir dirba Vilniuje.

Knygos Petras ir Petras, arba kvailumo lobynas.- Klaipėda: [Leidija], 1998.- 219, [2] p. Nuogi šaltyje: romanas.- Vilnius: Naujoji Rosma, 2000.- 276, [2] p. Skilęs medis: romanas.- Vilnius: Rosma, 2005.- 364, [2] p. Luida: [romanas].- Kaunas: Kopa, 2008.- 303, [1] p.: portr.

Anupras STONYS ( 1887 – po 1940) Kunigas. Gimė 1887 m. rugpjūčio 6 d. Mirė po 1940 m. Baigė Ţemaičių dvasinę akademiją Kaune. Kunigavo Subačiuje, Pievėnuose, Laukţemėje, Ţemaičių Naumiestyje, Švėkšnoje. 1931-1934 m. Telšių arkivyskupijos kurijos sekretorius, nuo 1936 m. Telšių kunigų seminarijos garbės profesorius. Rubikuose (Maţeikų raj.) pastatydino baţnyčią ir 1935-1940 m. buvo Rubikų kanauninkas. Slapyvardis: K. A. St.

Knygos Kaip turime melsties, kad Dievui patikus, arba, Pamoka apie maldą / parašė kun. A. Stonis.- Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp., 1913.- 20 p.: vinj. Pro memoria vitae spiritualis. Telšių kunigų seminarijos 1932 m. birţelio mėn. 12 d. pirmosios kunigų laidos atminimui.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1932.- 16 p. Šventosios mišios: Šv. Mišių apeigų reikšmė; Šv. Mišių nesikeičiančios maldos; Kristaus kančios mąstymas šv. Mišių metu / Kun. A. Stonys.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1934 [fakt. 1935].- 109 p. Mąstymams medţiaga: kunigams / parašė kun. A. Stonys.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1933.- 120 p. Mąstymai šv. Pranciškaus tretininkams / parašė Telšių kunigų seminarijos klierikai-tretininkai; tvarkė kun. A. Stonys, dvasios tėvas.- Telšiai: T[elšių] K[unigų] S[eminarijos] Šv. Vincento a. Paulo susišelpimo fondas, 1933.- 186 p., [1] iliustr. lap.- Virš. antr..: Mąstymai. Tretininkams skaitymai: Tinka ir ne tretininkams / Kan. A. Stonys.- Telšiai: Vyskupijos sp., 1935.- 128 p.


184 Šventosios mišios ir jų reikšmė.- Brockton (Mass.): Išleido Nukryţiuotojo Jėzaus Seselės, [1950] .- 39 p.: iliustr.

Vertimas Булгакоускi Д. Г. Pėr vėlu: [didaktinis vaizdelis] / pagal Bulgauskį parašė [vertė] K. A. St. [Anupras Stonys].- Seinai: Laukaičio, Varanausko, Narjausko ir b-vės sp., 1913.- 8 p.

Antanas STRAZDAS (1760-1833) Poetas, vertėjas. Gimė 1760 m. kovo 9 d. Astrave (dab. Margėnai, Rokiškio raj.). Mirė 1833 m. balandţio 23 d. Kamajuose (Rokiškio raj.). 1789 m. baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, mokėsi Skaistkalnio, Ilūkstės, Daugpilio, Polocko vienuolynų mokyklose ir Vyriausioje Lietuvos mokykloje Vilniuje. Nuo 1790 m. kunigavo Šiaurės rytų Lietuvos parapijose, filijose ir kapelionijose (Kupiškyje, Subačiuje, Karsakiškyje, Šimonyse, Skapiškyje, Uoginiuose, Jurgiškyje, Pelyšiuose, Kupreliškyje, Diliuose, Pandėlyje), po 1814 m. nuolatinių pareigų neturėjo, gyveno iš atsiktinių dvasininko patarnavimų ir išsinuomotos ţemės. Keliolika paskutinių metų praleido Kamajuose. Uţ “elgesį ne pagal luomo pašaukimą” 1828 m. buvo suspenduotas ir uţdarytas į Paţaislio vienuolyną. Iš jo savavališkai pasitraukęs 1829 m. grįţo į Kamajus. Gyvenimą baigė skurde, įnamiaudamas Kriaunų, Panemunėlio, Viešintų, Svėdasų klebonijose ir Skapiškio vienuolyne. Atskiru leidiniu paskelbė lenkišką odę “Kant na pochwalę miasta Rygi” (“Giesmė Rygos miestui pagerbti”, 1824). Lietuvių kultūros istorijoje įsitvirtino kaip originali asmenybė, siekusi dvasios laisvės, atmetusi prisitaikymo etiką. Pasirašinėjo Drazdauskio pavarde. Ţmonių buvo vadinamas maloniniu Strazdelio vardu, tapo daugelio anekdotinių pasakojimų veikėju.

Knygos

Giesmes swietiszkas ir szwintas, sudietas par kuniga Untana Drazdawska.- Wilniuy Drukarnioy kunigu Missionoriu, 1814.- 18 p. Tas pat, antr.:Giesmes svietiszkas ir szventas Antana Drazdauske. 1814 meatause Vilniuje pas kun. Misijonoriu spausdintas, dabar pagal sava statrasza pataise ir atspausdina Jozapas Miglovara.Tilţiej: spaustuvieje Otto v. Mauderodes, 1884.- 16 p. Tas pat, antr.: Giesmes swietiszkas ir szwintas, sudietas par kunigą Untana Drazdawska. Perspausdinimas pagal išdavimą „Wilniuy Drukarnioy kunigu Missionoriu 1814 m.“ Kaštu kun. A. Miluko.- Shenandoah, Pa: V. J. Stagaro sp., 1902.- 23 p.; 1 portr. lap.


185 Tas pat.- faks. leid.- Vilnius: Vaga, 1991.- 63, [1] p.: faks. Hymnas apey S. Jacku Z. K.- Vilnius, [cenz. 1816].- 4 p. Spasabas giedoima misziu szwentu.- Wilniuy: Drukarnioy kunigu misionoriu, [apie 1820].- 15] p. A. Strazdo (Strazdelio) raštai: su autoriaus biografija ir paveikslu.- Chicago, III: Tėvynės mylėtojų draugija, 1914.- 77 p., 1 portr. lap. Strazdelio dainos: parinktosios kun. A Strazdo dainos: jubiliejinis leidinys.- Vilnius: knygų leidimo b-vė „Ţinynas“, 1914.- 47 p.: portr., vinj.- (Pigios knygelės visiems; Nr.4). Parinktieji raštai mokyklai.- Kaunas: Spaudos fondas, 1938.- 192 p., [6] iliustr. lap. Pasaulinės ir dvasinės giesmės.- Kaunas: Spaudos fondas, 1938.- 247 p., [5] iliustr. lap.- (Lietuvių klasika). Dainos.- [Vilnius]: Valst. groţ. lit. l-kla, [1951].- 22, [2] p.- (Mokinio b-ka). Raštai.- [Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1952].- 176 p., [5] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957.- 145, [1] p.: portr., iliustr. Senelis ganė aveles: dainos.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1955.- [17] p.: iliustr. Poška Dionizas, Strazdas Antanas, Stanevičius Simonas. [Rinktinė].- Kaunas: Valst. ped. lit. lkla, 1956.- 37, [2] p.- (Mokinio b-ka). Poška Dionizas, Strazdas Antanas, Stanevičius Simonas: [eilėraščiai, pasakėčios].- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1957.- 37, [3] p.- (Mokinio b-ka). Muţikas Ţemaičių ir Lietuvos / D. Poška. [Eilėraščiai] A. Strazdas. Pasakėčios / S. Stanevičius.Kaunas.- Valst. ped. lit. l-kla, 1959.- 30 p.- (Mokinio b-ka). Poška Dionizas, Strazdas Antanas, Stanevičius Simonas: [poema, eilėraščiai, pasakėčios].- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960.- 28 , [3] p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Poezija.- Vilnius.- Valst. groţ. lit. l-kla, 1963.- 102, [4] p.: iliustr. Giesmė apie siratas: poezija ir archyv. raštai.- Vilnius: Vaga, 1974.- 102 p., [3] : iliustr. lap.(Poezijos b-ka “Versmės”). D. Poška, A. Strazdas, S. Stanevičius: [eilėraščiai, pasakėčios].- Kaunas: „Spindulys“, 2000.- 66, [2] p.

Vertimas

Belarminas R. Pamokslas krikszczioniszkas isz wales Klemensa VIII Popiezaus. Kuniga Roberta Bellarmina societatis Jesu Kardynola Trumpay surinktas, o dabar isz Linkiszko unt Letuwiszku leţuwi par kuniga Untanu Drazdowsku isztutlumoczitas.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionoru, 1818.- 34 p.- Aprašyta pagal šaltinius.

Motiejus STRIJKOVSKIS (1547-apie 1590) Istorikas, poetas. Gimė 1547 m. kovo 21 d. Strikowe netoli Lodzės (Lenkija). Mirė apie 1590 m. greičiausiai Lietuvoje, Jurbarke. 1553-1561 m. mokėsi Bzezinų mokykloje. 1563 m. atvyko į Lietuvą. 1564-1574 m.dalyvavo kovose su Maskva. Nuo 1576 m. gyveno Slucke pas kunigaikščius Olelkaičius, 1578-1580 m., 1582-1585 m. gyveno Varniuose (Telšių raj.), nuo 1586 m. kunigavo Jurbarke. Iš ankstyvųjų kūrinių reikšmingiausia poema “Goniec Cnothy” (“Dorybės šauklys”, 1574). Aštuntoje poemos giesmėje apdainuojama Lietuvos istorija. Šią giesmę Strijkovs-kis 1576-1578 m. išplėtė sukurdamas istorinio turinio kūrinį “O pochątkach, wywodach, dzielnosciach, sprawach rycerkich i domowych slawnego narodu litewskiego, zemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od zadnego ani kuszone, ani


186 opisane, z natchnienia Bozego a uprzejmie pilnego doswiadczenia” (“Apie šlovingos lietuvių, ţemaičių ir rusų tautos pradţią, giminių kilmę, galybę ir didvyriškus darbus kovų laukuose ir namie”). Mirus jį globujusiam Olelkaičiui, persikėlė į Varnius, kur palaikomas M. Giedraičio, 1579-1580 m. kūrinį ţymiai papildė, pervadino ir parengė spaudai, o vėliau Karaliaučiuje priţiūrėjo jo spausdinimą. 1582 m. išėjęs veikalas vadinosi “Ktora przedtym nigdy swiatla nie widziala, Kronika Polska Litewska Ţmodzka y wszyskiey Rusi Kijowskiey Moskiewskiey, Siewierskiey Wolynskiey Podolskiey, Podgorskiey, Podlaskiey etc.” (“Niekada ankščiau šviesos neregėjusi Lenkijos, Lietuvos, Ţemaitijos ir visos –Kijevo, Maskvos, Seversko, Voluinės, Podolės, Podgorjės, Palenkės Rusios ir t. t.- kronika“). Tai pirmoji išspausdinta Lietuvos istorija.

Vytautas STULPINAS (g.1952) Poetas. Gimė 1952 m. spalio 27 d. Telšių raj. Paeţerėje (Telšių raj.). Baigė Telšių ţemaitės vidurinę mokyklą. 1971-1975 m. studijavo Lietuvos ţemės ūkio akademijoje miškininkystę, dirbo miškininku,mokymo meistru, profesijos mokytoju dailųjų amatų mokykloje, dirba Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokykloje. Kūryba spausdinama Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje, įvairiuose rinkiniuose ir almanachuose.

Knyga Didysis kambarys.- Kaunas: Ţur. “Nemunas” leidyb. grupė, 1998.- 148 p.: iliustr. Noktiurno grėsmė: eilėraščiai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, [2002].- 173 p.: iliustr. Tykios utopijos: eilėraščiai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 2003.- 143 p.: iliustr. Pavėsiai: eilėraščiai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.- 106, [2] p. : portr.

Valdas SUŠINSKAS (1957-2000) Ţurnalistas, literatas, bibliotekininkas. Gimė 1957 m. balandţio 6 d. Telšiuose. Mirė 2000 m. geguţės 24 d. Vilniuje. Iš maţens silpnaregis. 1965-1977 mokėsi Kauno aklųjų mokykloje internate. 1984 m. studijavo Vilniaus universitete ţurnalistiką. Nuo 1977 m. pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų draugijos ţurnalo “Mūsų ţodis“ redakcijoje. 1984 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) tiflotyros skyriaus bibliografas, 1997-2000 m. skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas. Eilėraščiai spausdinti rajonų laikraščiuose, ţurnale “Mūsų ţodis“, almanache “Vaivorykštė“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos


187

Vidurvasario negarsi šviesa: [eilėraščiai].- Vilnius: Lietuvos aklųjų b-ka, 1998.- 73, [1] p.: iliustr. Laukimas: [eilėraščiai].- Vilnius: Lietuvos aklųjų b-ka, 2000.- 97, [1] p.

Petras SŪDŢIUS (1898-1941) Istorikas, publicistas. Gimė 1898 m. rugpjūčio 15 d. Pavilnutyje (Šilutės raj.). Mirė 1941 m. birţelio 25 d. prie Dţiuginėnų (Telšių raj.), palaidotas Berţore (Plungės raj.). Mokesi Palangos gimnazijoje 1918 m. išlaikė egzaminus į trečią Telšių gimnazijos klasę. Mokyklą baigė 1923 m. 1923-1929 m. studijavo Vytauto Didţiojo universitete istoriją. 1925-1926 m. dirbo „Lietuvos ūkio" redakcijoje. Mokytojavo Kraţiuose, Švėkšnoje, Suvalkų Kalvarijoje, Sedoje, Skuode, Ţagarėje. 1941 m. sovietų suimtas, kalintas Telšiuose. Prasidėjus karui, iš kalėjimo išėjo, grįţtant į namus buvo sulaikytas ir nuţudytas pasitraukiančių rusų kareivių. Paskelbė straipsnių auklėjimo, blaivybės temomis. Bendradarbiavo: “Sargyboje”, “Lietuvos mokykloje”, “Naujoje Romuvoje”. Knyga Vargo pelė ý1864-1934.- Seda: [aut. leid.], 1934.- 31, [1] p.: iliustr.

Julija ŠALKAUSKIENĖ (1904-1994) Meninkė, memuaristė. Gimė 1904 m. Petreliuose (Maţeikių raj.). Mirė 1994 m. Vilniuje. 1924 m. baigė Telšių gimnaziją. Mokėsi Vytauto Didţiojo universitete Teologijos- filosofijos fakultete, Kauno meno mokyklos Justino Vienoţinskio studijoje. Dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje, Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje, Vilniaus dailės kombinate, Leningrade Ermitaţe kur kopijavo paveikslus.

Knygos Tai liečia ir tave.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1959.- 116 p .: iliustr.- (Auklėjimas ir saviaukla). Į idealų aukštumas: atsiminimai apie prof. Stasį Šalkauskį.- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998.254, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Katalikų akademija, 2000.- 254, [2] p.: iliustr., portr.

ŠATRIJOS RAGANA (1877-1930) Prozininkė, vertėja. Gimė 1877 m. kovo 8 d. Mėdingėnuose (Plungės raj.). Mirė 1930 m. liepos 24 d. Ţidikuose (Maţeikių).


188 Tikroji pavardė Marija Pečkaukaitė. Augo tėvui priklaususiame Labūnavos dvare (Kelmės raj.), 1877 m. persikėlė į išnuomotą Uţvenčio dvarą. 1892 m. įstojo į Peterburgo šv. Kotrynos gimnazijos trečią klasę, po pusės metų grįţo į Uţventį, 1896 m. baigė bitininkystės kursus Varšuvoje. 1898 m. gyveno Šiauliuose, 1899-1904 m. mokytojavo dvaruose. 1904-1905 m. mokytojavo Pavandenėje (Telšių raj). 1905-1906 m. studijavo Šveicarijoje-Ziuriche, vėliau Friburge. 1907-1909 m. vadovavo kunigo A. Miluko finansuotam knygynui Vilniuje. 1909-1915 m. mokytojavo Marijampolės “Ţiburio” mergaičių progimnazijoje, po to įsikūrė Ţidikuose. Pavandenėje Šatrijos Ragana parašė apie dešimtį istorinių pasakojimų, kurie buvo išspausdinti 1905, 1907 m., o 1920 išleisti atskira knyga. Bendradarbiavo: „Varpe“, „Tėvynės sarge“, „Ţinyčioje“, „Ūkininke“, „Vilniaus ţiniose“, „Dirvoje-Ţinyne“, „Vienybėje lietuvninkų“, „Draugijoje“, „Viltyje“, „Šaltinyje“, „Ţvaigţdėje“, „Naujoje vaidilutėje“, „Lietuvos mokykloje“, „Moteryje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: S. R., Bicziulė, Nokubas T, Szatrijos Ragana ir kt.

Knygos Bičių kningelė. Parašė Šatrijos Ragana.- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1899].- 84 p.: iliustr.- Period. leid. “Tėvynės sargas”, 1899, Nr.11 priedas. Tas pat, antr.: Biczių kningelė su daugel abrozdėlių / parazė Szatrijos Ragana.- [Tilţė: J.Šenkės sp., 1899].- 84 p.: iliustr. Tas pat.- Tilţėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1905.- 84 p.: iliustr. Tas pat, antr.: Bičių kningelė su daugel abrozdelių / [parašė Šatrijos Ragauna].- Tilţėje: kasztu ir spaustuvėje pas J. Schoenke, 1906.- 76 p.: iliustr. Tas pat.- Tilţėje: kasztu ir spaustuvė pas J. Schoenke, 1908.- 76 p.: iliustr Našlės skatikas.- [Parašė] Šatrijos Ragana: [vaizdelis ir kitų aut. apsakymai, straipsniai ir kt.- Tilţė: J. Šenkės sp., 1902].- 58 p.: vinj. Viktutė: novelia Šatrijos Raganos.- Schenandoah, Pa: V. Šlakio (Stagaro) sp., 1903.- 90 p.- Atspauda iš No.2 “Dirvos-Ţinyno, 1903. Tas pat.- Kaunas: Lietuvos valst. l-kla, 1944.- 112 p. Tas pat.- London: Nida, 1964.- 143 p.- (Nidos knygų klubo leid.; Nr.50). Iš daktaro pasakojimų.- Plimutas, 1905.- 56 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1980.- 94, [2] p.: iliustr. Lietuvos senovės septyni paveikslai / parašė Šatrijos Ragana.- [Vilnius: „Šviesos“ b-vė, 1905].39, [1] p: vinj.. Vincas Stonis.- [Vilnius: „Vilniaus ţinių knygynas], 1906.- 173 p.- Atsp. iš „Vilniaus ţinių“, 1906, Nr.92-98, 100-102, 10-107, 109-110, 132, 135, 137-141, 143, 145, 150, 152-153, 158, 160161. Nepasisekė Marytei: komedijėlė 2 aktuose.- [Seinai: „Šaltinio“ red.], 1906.- 28 p.: vinj.- Atsp. iš „Šaltinio“, 1906, Nr.21-22. Iš daktaro pasakojimų; Rudens diena; Sulaukė / Šatrijos Raganos apysakėlės.- Schenandoah, Pa: „Ţvaigţdės“ sp., 1907.- 69, [1] p. Dėl tėvynės / parašė Šatrijos Ragana.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1907.- 35 p.- ([Šv. Kazimiero d-jos leid; Nr. 47]).- Atsp. iš „Draugijos“, Nr.5-6 (1907). Istorijos pasakos.- [Kaunas: „Motinėlės“ d-ja], 1907.- 54, [1] p.: vinj. Adomienė: gyvenimo piešinėlis.- [Vilnius: „Vilties“ red.], 1908.- 24 p.- (“Vilties” išleidimas; Nr. 9).- Atsp. iš „Vilties“, 1908, Nr.57-59. Birutė, knygynas, Vilnius. „Byrutes“ knygyno katalogas / M. Peczkauskaite (Szatrijos Ragana) uţveizdėtoja.- [Vilnius: „Birutės“ knygynas, 1908].- 8 p. Į šviesą; Per ašaras.- [Vilniuje: „Vilties“ red.], 1908.- 50 p.- (“Vilties” išleidimas; Nr.8).- Atsp. iš „Vilties“, 1908, Nr.39-44.


189 Saulei nusileidţiant; Iš musų kariones; Kaledu vakaras / Šatrijos Raganos.- Schenandoah, Pa: kaštu kun. A. Miluko, 1908.- 62, [2] p.: vinj. Lietuvos senovės istorijos pasakos / parašė Šatrijos Ragana.- Vilnius: M. Šlapelienės knygynas, 1920.- 91, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Matrica, 1991.- 63 p. Tas pat.- Vilnius: Vyturys, 1992.- 16 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius, 1998.- 156 p. Tas pat.- Vilnius: Alka, 1999.- 168 p.: iliustr.- (Lietuvos tūkstantmetis. Tautos istorinė atmintis). Pančiai: [drama] / M. Pečkauskaitė.- Kaunas: “Rašto” b-vė, 1920.- 45 p. Lietuvos bitininkas / parašė M. Pečkauskaitė.- Kaunas: Ţ. ū. ir valstybės turtų m-jos švietimo sk., 1922.- 88 p.: iliustr. Tas pat.- [Kaunas]: Ţ. ū. dep., 1926.- 82, [1] p.: iliustr. Raštai: [7 t.].- [1926]-1939. [T.1]: Motina- auklėtoja / Marija Pečkauskaitė.- [Kaunas]: Mokslo koperacijos b-vė “Ţinija”, [1926].- XVI, 176 p.- (Mokslo koperacijos b-vės “Ţinijos” leid.; No 3). Tas pat.- [Kaunas]: Mokslo koperacijos b-vė “Ţinija”, [1936].- XVII, 203, [3].- (Mokslo koperacijos b-vės “Ţinijos” leid.; No 62). T.2: Sename dvare: apysaka./ Šatrijos Raganos (M. Pečkauskaitės).- Kaunas: “Ţinijos” b-vė, 1928.- 243 p. T.3: Brėkštant; Našlaičių ašaros; Pančiai; Anuomet; Irkos tragedija; Dėl tėvynės; Kraitis; Mėlynoji mergelė / Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės).- Kaunas: “Ţinijos” b-vė, 1928.- 266, [1] p. T.4: Vincas Stonis; Iš daktaro pasakojimų; Į šviesą; Pasitaikė proga; Petrukas ir Marytė; Dirbkime savo darbą / Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės).- [Kaunas]: “Ţinijos” b-vė, 1928.- 230, [1] p. T.5: Rimties valandėlė: knygelė jaunoms mergaitėms / Šatrijos Raganos Marijos Pečkauskaitės.[Kaunas]: “Ţinijos” b-vė, 1928.- 252, [1] p. T.6: Viktutė ir kitos apysakos / Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės).- [Kaunas]: “Ţinijos” b-vė, 1928.- 247, [1] p. T.7 / Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 282, p., [2] iliustr. lap.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.733). Tas pat. - Vilnius: Margi raštai, 2006- . T. 1.- 2006.- 456, [3] p. T. 2.- 2008.- 803, [5] p. T. 3.- 2008.- 736, [5] p.: iliustr. T. 4.- 2010.- 704, [1] p. T. 5. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.- 600 p. Rimties valandėlė: knygelė jaunoms mergaitėms.- Vilnius: “Katalikų pasaulio” l-kla, 1994.- 176 p. Sename dvare: apysaka / Šatrijos Ragana-Marija Pečkauskaitė.- Kaunas: Sakalo l-ka, [1944].176 p. Tas pat.- Toronto: Baltija, 1951.- 176 p.- (Baltijos leid.; Nr.1). Tas pat.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1995.- 219, [1] p. Tas pat: teksto santrauka ir komentarai: mokymo priemonė.- [Vilnius]: Naujoji Rosma, [2002].149, [2] p.- (Į pagalbą mokiniui). Marijos Pečkauskaitės laiškai Pr. Dovydaičiui / sp. parengė Pr. Dovydaitis.- [Kaunas]: B.l., [1936].- 16 p.- Atsp. iš “Athenaeum”, 1935, t.6. Marijos Pečkauskaitės laiškai Janinai Kairiūkštytei-Tumėnnienei / spaudai paruošė Juozas Eretas.- [Kaunas]: B.l., [1937].- P.81-152.- Atsp. iš “Athenaeum”, 1937, t.8. Į šviesą: [apysaka].- Kaunas: Valst. groţ. lit. l-kla, 1946.- 42 p. Mergaitės kelias.- Kirchheim: Šv. Sosto delegatūra lietuviams sp., sk., 1948.- 99, [2] p., [1] portr. lap.- (Šv. Sosto delegatūros lietuviams leid.; Nr.20). Tas pat.- Vilnius: TECHLAB, 1991.- 107 p.


190 Legendos ir padavimai.- Brooklyn, 1958. Rinktinės mintys.- Los Angeles, 1958. Irkos tragedija: novelės, vaizdeliai, drama „Pančiai“.- Vilnius: Vaga, 1969.- 352, [1] p.: iliustr. Rinktiniai raštai.- Vilnius: Vaga, 1969. T.1.- 355 p., [5] iliustr. lap. T.2.- 430, [4] p., [4] iliustr. lap. Sename dvare: apsakymai, apysakos.- Vilnius: Vaga, 1969.- 433 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1997.- 517, [2] p. Mėlynoji mergelė: mokomajam reikalui persp. iš Šatrijos Raganos rinkt. raštų kn. “Irkos tragedija”- Chicago: Ped. lituanistikos inst., 1970.- 29, [1]p.: portr.- (Maţoji b-ka). Į šviesą: [apysakos].- Vilnius: Vaga, 1974.- 192 p.: iliustr. Irkos tragedija.- Vilnius: Vaga, 1977.- 44 p.: iliustr. Laiškai.- Vilnius: Vaga, 1986.- 510 p., [8] iliustr. lap. Graţina, narsioji kunigaikštienė.- Vilnius: Dovilė, 1994.- 20 p.: iliustr. Rimties valandėlė: knygelė jaunoms mergaitėms.- Vilnius: “Katalikų pasaulio” l-kla, 1994.- 174, [2] p. Jau vakaruose uţgeso saulėlydţiai.- Kaunas: Šviesa, 1996.- 239 p., [1] portr. lap. Motina auklėtoja / Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana).- Vilnius: Presvika, 1998.- 156 p. Tas pat.- Kaunas: Leidybos ir informacijos centras "Uţ gyvybę", 2006. - 159, [1] p. Proza.- Vilnius: Ţaltvykslė, [2004].- 85, [2] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Ţaltvykslė, [2005].- 85, [2] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Ţaltvykslė, [2007].- 86, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Aukso sapnas: prozos rinktinė.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. - 429, [1] p.: portr.- (Lietuvių literatūros lobynas: XX amţius: LLL; Nr. 14).

Vertimai Aventino neregė. Apysaka isz pimuju krikszczionystes amţiu. Iszverte isz lenkiszko, S. R. [Šatrijos Ragana?]. Atspauda isz “Ţvaigţdes”.- Brooklyn, N. Y.: spaustuvėje “Ţvaigţdės”, 1902.- 51 p.: iliustr. Šv. Kazimierus: drama keturiose aktuose. Vaikams / Szv. Kazimierus. Pagal lenkiszką S. R. [Šatrijos Ragana?].- Brooklyn, N. Y.: spaustuvėje “Ţvaigţdės”, 1902.- 40 p. Simon E. Pasakyk matušei / [vokiškai parašė Emma Vely; vertė Šatrijos Ragana]. Agnieška / [(pagal vokišką); vertė Šatrijos Ragana]. Ant garlaivio / [Šatrijos Ragana].- Schenandoah, Pa: „Ţvaigţdės“ sp., 1908.- 29, [1] p.: vinj. Foerster F. W. Jaunuomenės auklėjimas: knyga tėvams, mokytojams ir dvasiškiems / dr. Fr. V. Foerster`is; lietuviškai parašė M. Pečkauskaitė.- Seinai: autorės lėšomis, 1912. T.1.- 1912.- VII, 402 p. Tas pat: knyga tėvams, mokytojams ir dvasiškiams.- Kaunas: Švietimo m-ja, 1922.- 543 p. Tas pat: knygos tėvams, mokytojams ir dvasininkams.- Kaunas: Švietimo m-ja, 1926.- 489 p. Senkevičius H. Dykumose ir giriose: apysaka: [2 d.].- Kaunas, 1921-1929. D.1 / Henrikas Senkevičius.- Kaunas-Vilnius: „Švyturio b-vė, 1921.- 232 p.- (Jaunimo b-ka; Nr. 1). Tas pat / Henrikas Sienkevičius.- Kaunas: „Vairo“ b-vė, 1927.- 208 p. D.2.- Kaunas-Vilnius: „Švyturio“ b-vė, 1921.- 187, [1] p.- (Jaunimo b-ka; Nr.2). Tas pat / Henrikas Sienkevičius.- Kaunas: „Vairo“ b-vė, 1929.- 187, [5] p. Senkevičius H. Dykumose ir giriose: apysaka [Kaunas]: Dana, 1993.- 308 p. Tas pat.- Kaunas: Norekso valdos, 2008.- 348, [3] p.- (Nuotykių istorijos 3). Foersteris F. W. Seksualė etika ir seksualė pedagogija / Fr. V. Försterio; vertė Marija Pečkauskaitė.- Šiauliai: „Vilties“ d-ja, 1923.- VIII, 139, [1] p.


191 Prūsas B. Sargyba / Boleslovas Prūs`as; vertė Marija Pečkauskaitė.- Šiauliai: „Vilties“ d-ja, 1924.- 187 p. Foersteris F. W. Auklėjimas ir auklėjimasis / prof. Fr. V. Foerster`is; vertė Marija Pečkauskaitė.Kaunas: “Ţinijos” b-vė, 1928.- 234 p.- (“Ţinijos” b-vės leid.; Nr.8). Foersteris F. W. Kristaus ir ţmogaus gyvenimas / Fr. W. Forsteris; išvertė M. Pečkauskaitė.Kaunas: “Ţinijos” b-vė, 1931.- VII, 287 p.- (“Ţinijos” b-vės, leid.; Nr.; 36). Foersteris F. W. Mokėk gyventi: knyga berniukams ir mergaitėms / Fr.V. Foerster`is; išvertė M. Pečkauskaitė.- Kaunas: T. T. Jėzuitai, 1934.- 448 p.

Jurga ŠEDUIKYTĖ (g.1980) Dainų autorė ir atlikėja, literatė. Gimė 1980 m. vasario 10 d. Raseiniuose. Gyveno Šiluvoje, Telšiuose mokėsi Telšių 4-oje vidurinėje mokykloje (1987-1989 m.). Vėliau persikėlė į Palangą, kur baigė vidurinę mokyklą ir muzikos mokyklos fortepijono klasę. Vilniaus universitete įgijo ţurnalistikos ir ryšių su visuomene specialisto diplomus. Koncertavo su merginų roko grupe „Muscat“. 2004 m. atliko pagrindinius vaidmenis miuzikluose „Ugnies medţioklė su varovais“ ir „Tadas Blinda“. Yra išleidusi du muzikos albumus ir du kompaktinius singlus, pelniusi daug svarių muzikinių apdovanojimų. Knyga Pasaka apie slieką ir jo draugą Pašiauštą.- Vilnius: Kronta, 2008.- 114, [4] p.: iliustr.

Aleksandras ŠIDLAUSKAS (g.1939) Literatas, publicistas, kraštotyrininkas. Gimė 1939 m. vasario 28 d. Giedraičiuose (Radviliškio raj.). 1945-1949 m. mokėsi Bargailių pradinėje mokykloje, 1949-1956 m. Grinkiškio vidurinėje mokykloje, 1956-1961 m. studijavo Vilniaus universitete Istorijos ir filologijos fakultete. 19611972 m. dirbo Šilalės rajono liaudies švietimo skyriuje, 1972-1979 m. Šilalės kultūros skyriuje, 1979-1984 m. Telšių kultūros mokykloje, nuo 1984 m. dirba Lietuvos liaudies kultūros centre. Literatų mėgėjų 9 poezijos knygų redaktorius (1990-1998), 2 knygų “Eiliavimai” rengėjas ir redaktorius (1994, 1996). Periodikoje publikuoja straipsnius, recenzijas, literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo apţvalgas. Poezija spausdinta almanachuose “Poezijos pavasaris” ir periodikoje. Slapyvardţiai: Antanas Giedraitis, Antanas Šoliūnas.


192

Knyga Alkana šarka: aforizmai.- Vilnius: [UAB “Karminas”], 2003.- 342 p. Amţinas šešėlis: sonetai.- Vilnius: [A. Šidlauskas], 2004.- 284, [2] p. Atminimo šulinys: miniatiūros.- Vilnius: [A. Šidlauskas], 2005 .- 302 p. Ţingsnių aidas: bibliografinis aprašas: [poetas, prozininkas, kritikas, publicistas].- [Vilnius]: A. Šidlauskas, 2008.- 42, [1] p.

Raimondas ŠILANSKAS (g.1959) Aktorius, reţisierius. Gimė 1959 m. lapkričio 21 d. Zarasuose. 1977 m. baigė Kauno 26-ają vidurinę mokyklą, 1984 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą. 1984-1986 m. teatrinio meno vyr. metodininkas (Anykščių raj.).1987-1990 m. Telšių kultūros mokyklos dėstytojas, kurso vadovas. 1989-1992 m. Telšių kunigų seminarijos dėstytojas. 1991-1995 m. Telšių Ţemaitės dramos teatro Pastatymų dalies vedėjas pastatė apie 12 spektaklių. Lietuvos anekdotų karalius. Piršlys profesionalas - supiršo virš 110 porų. Telšių Ţemaitės teatre organizavo tarptautinį komedijų festivalį „Cha-cha“ (nuo 1992 m.). Gyvena Birštone.

Knygos

Anekdotai.- [Kaunas: Rodiklis, 2006].- 166, [1] p. Anekdotai.- [Kaunas: Rodiklis, 2007].- 186 p. Anekdotai.- [Kaunas: Rodiklis, 2007].- 204, [1] p. Anekdotai.- Kaunas: Diremta, 2010.- 191 p. Anekdotai.- Kaunas: [Diremta], 2010.- 161 p. Anekdotai.- Kaunas: [Diremta], 2011.- 143 p. Anekdotai apie uošvę.- Kaunas: Diremta, 2010.- 79 p.

Mečislovas ŠILINSKAS (g.1931)

Fotomeninkas. Gimė 1931 m. vasario 22 d. Skirpsčiuose (Telšių raj.).


193 1931 m. persikėlė gyventi į Telšius. 1950 m. suimtas ir ištremtas į Sibirą. Mokėsi Jenisejsko (Rusijos respublika) laivų statybos profesinėje technikos mokykloje. Dirbo dailininku Jenisejsko buhalterinės apskaitos ir planavimo technikume, Krasnojarsko sporto mokyklos direktoriumi. 1959 m. grįţo į Telšius. Lietuvos fotomeninkų sąjungos narys, Telšių miesto garbės pilietis, pagarbiai tituluojamas „Telšių miesto metraštininku“. Išleido fotografijų bukletą „Ţemaičių šiandienos“ (1974), atvirukų komplektus „Miestas prie eţero“ (2006), „Pirmasis Ţemaičių festivalis“ (2008), „Ant kalvų septynių išdidţiai saulės spindulį glosto mus gimtieji Telšiai“ (2009). Meninko fotografijos puošia knygas „Svetingas Telšių kraštas“ (1997), „Telšių miškų urėdija“ (1999), „Telšiai. Trumpas gidas Telšių svečiui“ (2000), „Telšių apskritis“ (2002), V. Savickio „Medis-mano eldija“ (2007) ir kt. yra surengęs daugiau kaip 30 autorinių teminių fotoparodų Lietuvoje ir uţsienyje.

Knygos Telšiai - mano miestas = Telšiai - my city = Meine Stadt Telšiai: [fotoalbumas] / [translated by Kotryna Klauţadienė; Uberzetzung: Jurga Kohrs und Michael Korhs.- Vilnius: Artlora, 2001.- 70, [2] p.: iliustr.- Gretut. tekstas liet., angl., vok. Telšiai – Ţemaitijos sostinė = Telsiai – the capital of Samogitia: [fotoalbumas]; [vertė į anglų kalbą Elena Kakanauskienė].- Telšiai [ Klaipėda: S. Jokuţio leidykla-spaustuvė], 2009.- 144 p.: iliustr.- Dalis gretut. teksto liet., angl.

Zigmantas ŠIMKUS (1920-2009) Poetas. Gimė 1920 m. spalio 29 d. Šaukėnuose (Kelmės raj.). Mirė 2009 m. 1940 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Mokėsi Telšių, Kauno kunigų seminarijose. Kunigavo Tauragėje, Maţeikiuose, Ylakiuose, Lieplaukėje (Telšių raj.), Plungėje, Darbėnuose, Veivirţėnuose, iki 1989 m. altaristas Vaiguvoje. Nuo 1999 m. rezidavo Šiauliuose. Eilėraščių spausdinta “Katalikų kalendoriuje ţinyne” (1998) ir kt. Iš vokiečių kalbos išvertė R. M. Rilkės poezijos.

Knygos Šikšnosparniai tėvo sode: lyrika.- Vilnius: Valst. leidybos centras, 1994.- 70 p.: iliustr. Nuodėguliai: lyrika.- Šiauliai: Saulės delta, 2004.- 127, [1] p.

Vladas ŠLEVAS (1910-1999) Kunigas, literatas. Gimė 1910 m. balandţio 16 d.Linkuvoje (Pakruojo raj.). Mirė 1999 m. vasario 27 d. Skaudvilėje (Tauragės raj.). Mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. Įšventintas kunigu 1935 m. Nuo 1961 m. klebonavo Adakave, Pagramantyje, Ţygaičiuose, o nuo 1990 m. Skaudvilės altarista. Parašė veikalėlių jaunimo scenai, eilėraščių.


194 Knyga Pagramantės vaiduoklis, arba Neįtikėtini įvykiai Skuodo rajone (tikslios datos, faktai, gyvi liūdininkai).- Šiauliai: uţdara akcinė b-vė „Šiaulių kraštas“.- 28, [1] p.

Vincentas ŠLIOGERIS (1832-1913) Poetas, kunigas. Gimė 1832 m. spalio 5 d. Miestališkiuose (Telšių raj.). Mirė 1913 m. kovo 30 d. Alsėdţiuose (Plungės raj.). Baigė Varnių (Telšių raj.) kunigų seminariją, kunigavo Vilkijoje, Laiţuvoje ir kitur. Parašė pasakėčių, humoristinių eilėraščių, giesmių. Kūrybos teišliko dalis.

Juozas ŠNAPŠTYS ţr. Juozas ŠNAPŠTYS-MARGALIS Pranciškus ŠRUBAUSKIS (apie 1620-1680) Religinių raštų rengėjas, jėzuitas. Gimė apie 1620 m. Kaune. Mirė 1680 m. birţelio 27 d. Kraţiuose (Kelmės raj.). Mokėsi Nesvyţiuje, dėstė Daugpilio ir Kraţių mokyklose. 1647-1651 m. studijavo teologiją Vilniaus akademijoje, 1650 ar 1651 įšventintas kunigu. Nuo 1652 m. sakė lietuviškus pamokslus Vilniuje Šventų Jonų baţnyčioje, nuo 1655 m. Varnių (Telšių raj.) misijos vyresnysis ir pamokslininkas, nuo 1661-1664 m. Pašiaušės kolegijos rektorius. Vėliau buvo pamokslininku Karaliaučiuje, vadovavo jėzuitų kolegijai ir sakė pamokslus Kraţiuose.

Knygos

Balsas sirdies pas Wiefspati Diewa, panna swenciause Maria ir jo swentus danguy karalaujancius szaukianczios. Per giesmes pagal iszpaţinimo Baţničios Swentos Katalickos Rimo sudetas; O dabar naujey sudalaydimu wiresniuju iszduotas. Par wiena kuniga societatis Jesu. Metuose nuog uţgimimo balsingo zodţio amţino 1680.- [Vilnius, prieš 1680].- Leid. spėjamas.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Vilnius, 1681-1725?].- Leid. spėjamas.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- W Wilnie: w drukarni Akademic: Soc: Jesu, 1726.- 268 p. [+?] p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnie Akademios, 1752.- 334[+?] p. su vinj. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Franciszkonu, 1757.- 308, [12] p. su vinj. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Akademios Soc: Jesu, 1762.- 347, [13] p. su vinj. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnie Akademios, 1774.- 341, [3+?] p. su vinj. Tas pat.- [Vilnius: Akademijos sp., 1780].- Leid. spėjamas.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilnuy: [Akademijos sp.], 1784.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy K. J. M. pri Akademios, 1790.- 280 [6+] p. su vinj. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy K. J. M. pri Akademios, 1793.- 264 [+?] p. su vinj. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy K. J. M. pri Akademios, [apie1796].- 253 [+?] p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy pri Akademijos, 1798.- 259 [1+] p. su vinj. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Bazylionu, 1801.- 287 p.


195 Tas pat.- [Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Bazylionu, 1802].- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Bazylionu, 1806.- 287 p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Bazylionu?, 1808.- [295?] p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionoriu?, 1814.- 332? p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnoiy Kunigu Misoionoriu pas S. Kazimira, 1817.- 333? p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Bazylionu, 1818.- 277 p. su vinj. Tas pat.- [Vilnius., 1852].- Aprašyta pagal šaltinius. Pamokslas krikscioniszkas, trumpay izgulditas ir su dalaydimu wiresniuju per wiena Kuniga Soc. Jesu. Drukarniey Wilniuy Akademijoy izduotas. Metuose nuog uţgimimo Chrystuso Pono.- Vilnius, prieš 1680.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuy: Drukarniey Akademijoy. Metuose nuog uţgimimo Chrystuso Pono, 1725.[64] p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarniey Akademijoy. Metuose nuog uţgimimo Chrystuso Pono, 1743.[54] p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarniey Akademijoy, 1753.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuy: Drukarniey Akademijoy. Metuose nuog uţgimimo Chrystuso Pono, 1760.[48] p. Tas pat.- Wilniuy: Drukarniey Akademijoy. Metuose nuog uzgimimo Chrystuso Pono, 1762.[48] p.

Stasys ŠTIKELIS (1930-1999) Ţurnalistas. Gimė 1930 m. sausio 12 d. Milvidyškiuose (Telšių raj.). Mirė 1999 m. spalio 21 d. Vilniuje. Mokėsi Bargzdţių, Telšių, Pavandenės (Telšių raj.) pradţios mokyklose, baigė Varnių (Telšių raj.) gimnaziją, 1954 m. baigė Klaipėdos mokytojų institutą. 1951-1953 m. Klaipėdos srities laikraščio „Tarybinė Klaipėda“ korespondentas, 1953–1956 m. Eltos korespondentas, 1956– 1966 m. Klaipėdos miesto laikraščio „Tarybinė Klaipėda“ redakcijos skyriaus vedėjas. 1966-1999 m. dirbo Lietuvos radijuje ir televizijoje. Rašė ir rengė laidas visuomenės gyvenimo, kultūros istorijos temomis. Paskelbė straipsnių radijo ir televizijos istorijos klausimais. Parašė scenarijų televizijos filmui „Uţgrobti, bet nenutildyti“, nemaţa straipsnių periodikai, ţurnalistikos ir kitoms enciklopedijoms.

Knygos Televizija ir radijas, vakar, šiandien, rytoj: medţiaga lektoriui.- Vilnius: Ţinija, 1982.- 20 p. Radijas ir televizija: informacinis ţinynas / LTSR valst. televizijos ir radijo komitetas.- Vilnius, 1983.- 315 p., 8 iliustr. lap.: iliustr. Uţgrobti, bet nenutildyti.- Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.- 80 p.: iliustr. Eterio šviesa: nepriklausomos Lietuvos radijas 1919-1940 m.- Kaunas: Varpas, 2001.- 392 p, [20] iliustr. lap. Lenkiuosi gimtinei: Milvydiškiams kurių jau nebėra.- Klaipėda: [S. Jokuţio leidykla-spaustuvė], 2004.- 151, [1] p.: iliustr.

Vincentas ŠUREVIČIUS (apie 1818-1860)


196 Vertėjas. Gimė apie 1818 m. greičiausiai Ţemaitijoje. Mirė 1860 m. gruodţio 18 d. Surviliškyje (Kėdainių raj.). Mokėsi Varnių (Telšių raj.) kunigų seminarijoje. 1846-1848 m. kunigavo Naujamiestyje, vėliau Kuršėnuose, Plungėje, Suvainiškyje, Panemunyje, Leščiuose, o nuo 1854 m. vėl Naujamiestyje.

Vertimas Falkovskis J. Didţioji nediele diel iszganingos naudos krikszcionu isz lenkiszkos ant ţemajtiszkos kalbos iszguldita par kunega Wincenta Szurewicze ţemajti kamendoriu baţniczes Naumieszczcia.- Wilniuje: Spaustuwiej Antana Marcinowskia, 1847.- 54 p. Tas pat.- [Tilţė: E. Vejerio ir L. Arnolto sp., 1890].- 38 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: Spaustuveje Antano Marcinauskio, 1847.

Jurgis TALMANTAS (1894-1955) Vertėjas, pedagogas, kalbininkas. Gimė 1894 m. spalio 30 d. Stančaičiuose (Klaipėdos raj.). Mirė 1955 m. rugpjūčio 18 d. Kaune. Mokėsi privačiai ir Palangos progimnazijoje 1919 m. baigė Telšių gimnaziją. Baigė Lietuvos universitetą (1929). Mokytojavo Vilniuje, Kraţiuose, Kelmėje, Simono Daukanto seminarijoje, meno mokykloje Kaune. 1933-1936 m. redagavo ţurnalą “Gimtoji kalba”. 1945-1948 m. Kauno jaunimo teatro literatūrinės dalies vedėjas. Nuo 1948–1949 m. Enciklopedijų, ţodynų ir mokslo literatūros leidyklos, nuo 1949 m. Politinės ir mokslinės literatūros leidyklos redaktorius. Bedradarbiavo leidiniuose: „Kalba“, „Lietuvos mokykla“, „Pavasaris“, „Švietimo darbas“, „Vienybė“, „Ryte“, „Laisvėje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Pavardės forma: Talmontas J. Slapyvardţiai: Jurgis T-as, J. T., J., T-as, J. Ţirginis, Burokiškių Ragutis, B. Ragutis, mokinys T-as, J. iš Stončaičių ir kt.

Knygos Darbo ţmonės-garsūs išradėjai / parašė J. Talmontas.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1921.- 52 p.: portr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.307). Braunsas B. Anglų kalbos vadovėlis=English Conversation Book / B. Brauns; lietuv. dalį paruošė J. Talmantas.- Kaunas: „Vairo“ b-vė, 1927.- 46, [1] p.- tekstas liet., angl. Kišeninis vokiškai-lietuviškas ţodynas=Deutsch-litauisches Taschenwörtebuch / dr. A. Šulcas ir J. Talmantas. –1 -sis autorių leid.- [Klaipėda: autorių leid.], 1929.- VIII, 444, [4] p. Tas pat.- [Klaipėda: autorių leid.], 1929 [fak.1935].- 444 , [10] p. Laikraščio kalba ir stilius.- Kaunas: B.l., 1933.- 24 p.- (Ţurnalistikos kursai namie). Rusų kalbos vadovėlis mokytis pačiam / E. Gedminaitis, J. Talmantas.- Kaunas: Gutmanas, 1933.- 156 p. Lietuvių kalbos gramatika pratimais / Ig. Malėnas ir J. Talmantas.- Kaunas, 1938-1940. I kl.- [Kaunas]: Spaudos fondas, 1938.- 117 p. Tas pat.- 2-as leid.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1940.- 109, [3] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.749). II kl.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 112 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.741). Lietuvių kalbos gramatika pratimais / Ig. Malinauskas, J. Talmantas.- Kaunas, 1931-1944.


197 II-jam prad. m-klos sk.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1931.- 62,[2] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.522). Tas pat.- 2-asis patais. leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-a, 1933.- 70, [2] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.570). Tas pat.- 3-ias leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.- 70,[2] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 655). Tas pat.- 4-as leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 70, [2] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 742) Tas pat.-V-as patais. leid.- Kaunas: Lietuvos valst. l-kla, 1941.- 75 p.: iliustr. . Tas pat.- VI- tas leidimas.- Kaunas: Valst. l-kla, 1942.- 76 p.: iliustr. III-jam prad. m-klos sk.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1932.- 82, [2] p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.522 (virš.546)). Tas pat.- 2-asis patais. leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1933.- 92, [2] p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.577). Tas pat.- 3-ias leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1937.- 92, [3] p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.686). Tas pat.- 4-as leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1938.- 100 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.706). Tas pat.- V-as patais. leid.- Kaunas: Lietuvos valst. l-kla, 1941.- 100 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Valst. l-kla, 1942.- 100 p.: iliustr. IV-jam prad. m-klos sk. (ir I-jai gimnazijos kl.).- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1932.- 108 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.549). Tas pat.- 2-as patais. leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1933.- 122 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero djos leid.; Nr.581). Tas pat.- 4-as leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1938.- 130, [2] p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.711).- Paantr.: IV- jam prad. m-klos sk. Tas pat.- 5-as leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 131, [1] p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.742).- Paantr.: IV- jam prad. m-klos sk. Tas pat.- IV-tas pat. leid.- Kaunas: Lietuvos valst. l-kla, 1941.- 132 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Valst. l-kla, 1944.- 132 p.: iliustr. Tas pat.- [München: B. l., 1946].- 132 p.: iliustr. V-jam prad. m-klos sk.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.- 112 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.657).- Paantr.: susistem. etimologijos kursas. Tas pat.- 2-asis leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1937.- 112 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.685).- Paantr.: susistem. etimologijos kursas. Tas pat.- 3-ias leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1938.- 123 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.713). Tas pat.- V- tas patais. leid.- Kaunas: Lietuvos valst. l-kla, 1941.- 96 p.: iliustr. Tas pat.- 6-tas leid.- Kaunas: Lietuvos valst. l-kla, 1944.- 95 p. Tas pat.- B. v.: B. l., [1947].- 96 p. V-jam ir VI-jam prad. m-klos sk. (ir II-jai gimnazijos kl.).- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1934.104 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.605). VI-jam prad. m-klos sk.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1936.- 82 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.661).- Paantr.: Susistem. sintaksės kursas. Tas pat.- 2-as patais. leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1937.- 80 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.687). - Paantr.: Susistem. sintaksės kursas. Tas pat.- 3-ias patais. leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1938.- 86 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.712). Tas pat.- 4-as patais. leid.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 86 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero djos leid.; Nr.744).


198 Amatininkas: lietuvių kalbos skaitymai bei gramatikos pratimai: Amatų įrankių ir medţiagų ţyd. -lietuv. ţodynas / J. Kaplanas, J. Talmantas.- Kaunas: Ţydų liaud. bankų s-ga, 1939.- 241, [3] p.: ilius-tr.- Dalis teksto ţyd. Mūsų mokykla / J. Kaplanas, Ig. Malėnas, J. Talmantas.- Kaunas: G. Gutmano knygynas, 19391940. [D.1].- Elementorius ir pirmieji skaitymai.- 1939.- [4], 106, [1] p.: iliustr. D.2.- Skaitymai III-jam prad. m-los sk.- 1939.- 172 p., [ ţml.] lap.: iliustr. Tas pat.- 1940.- 142, [4] p.: iliustr. Pašnekesiai lenkų-lietuvių kalbomis.- Kauna: Ptašeko knygynas, 1939.- 48 p.- Virš. antr.: Trumpas lietuvių kalbos vadovėlis ir pašnekėsiai lenkų-lietuvių kalbomis.- Tekstas liet., lenk. Lietuvių kalbos vadovėlis: skaitiniai, gramatika ir ţodynas: gramatikos dalykai išdėstyti lenk. k.Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1940.- 191, [1] p.: iliustr.- Virš. gretut. antr. liet, lenk. Tas pat.- Pakartotas leid.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1940.- 191, [1] p.: iliustr.- Virš. gretut. antr. liet, lenk. Tas pat.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1940.- 191, [1] p.: iliustr.- Gretut. antr. lenk., liet. Lietuvių kalbos vadovėlis: skaitiniai, gramatika ir ţodynas: gramatikos dalykai išdėstyti lenk. k. [! ţyd.] k.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1940.- 192 p.: iliustr.- Gretut. antr. liet, ţyd. II progimnazijos klasės lietuvių kalbos pamokos / paruošė vyr. mok. J. Talmantas.- Kaunas: Savišvietos mokslo įstaiga: V. Kateiva, 1940.- 264 p..- Virš. antr.: Savišvietos neakivaizdinio mokymo lietuvių kalbos pamokos.- Ant. p.: I sąsiuvinis. Skaitymo pamoka: atsp. iš “Lietuvos m-klos”.- Kaunas: Liet. k. ir literatūros mokytojų s-ga, 1940.- 16 p. Trumpa lietuvių kalbos gramatika=Krótka gramatyka języka litewskiego.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1940.- 63, [1] p.- Tekstas liet., lenk. Lietuviškai vokiškas ţodynas=Litauisch-deutsches wörtebuch / K. Fulst, A. Scholcas, J. Talmantas.- Kaunas: Valstybinė l-kla, 1943- . D.1.- A-N.- 1943.- 603p. Lietuvių kalbos gramatika. Ketvirtajai prad. m-klos kl. / A. Juška, J. Talmantas.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1951.- 140 p. Lietuvių kalbos gramatika. Prad. m-klos III kl. / J. Kabelka, J. Talmantas.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1951.- 83 p. Lenkų-lietuvių kalbų ţodynas.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1955.- 350 p. Litauisch-Deutsches Wörterbuch = Lietuviškai vokiškas ţodynas / K. Fulst, A. Scholz, J. Talmantas, J. Paškevičius.- Vilnius: "Vilties" sp., 1992.- XLVIII, 976 p.

Vertimai Ţydas statinėje: juokingas perstatymas vienoje veikmėje / iš lenkiško vertė Jurgis T. [Jurgis Talmantas?].- Chicago III.: spauda ir lėšomis „Kataliko“, 1913.- 24 p.: vinj. Hauptmanas G. Hanelė: 2 d. svajos poema; vertė J. Talmontas.- Kaunas: Švietimo m-ja, 1921.72 p.- (Skaitymų b-ka; Nr.5). Čechov A. Vyšnių sodas: keturiaveiksmė komedija; vertė J. Talmontas.- Kaunas-Vilnius: “Švyturio” b-vė, 1923.- 67, [1] p.- (Teatro b-ka; Nr.1). Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1966.- 95 p. Hauptamanas G. Vebrinos: 4- veiksmė vagių komedija / G. Hauptmann`as; vertė J. Talmontas.Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1923.- 99 p. Benua P. Atlantidos karalaitės meilė: romanas / laisvai išvertė J. T-tas.- Ryga: “Knygų draugo” b-vė, 1928.- 140 p.- (Pasaulinės literatūros b-ka; Nr.1). Meterlinkas M. Marija Magdelena: 3 v. drama / Maurice`as Maeterlinck`as; išvertė J. T.- Kaunas: Universitetas, 1928.- 90, [2] p.- (“Universitetas”; Nr.3).


199 Šekspyras V. Venecijos pirklys: 5 v. dramos kūrinys W. Shakespeare`as.- [Kaunas]: “Sakalo” bvė, 1928.- 152, [1] portr. lap.: iliustr. Hauptamanas G. Prieš saulėtekį: socialinė drama / Gerhardo Hauptamano.- Kaunas: B. l., 1929.158 p.- (“Universitetas”, Nr.10). Homeras. Homero Ilijada / vertė J. Ralys, ir S. Čiurlionytė-Kymantaitė, P. Ţadeikis, ir J. Talmantas.- Kaunas: Švietimo m-jos knygų leidimo komis., 1930.- XX, 469 p., [11] iliustr. lap. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1962.- 563 p.: iliustr. Kellermann B. Ingeborga: romanas.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1930.- 182 p. Pficneris J. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas / Josef Pfitzner; aut. leidus, Lietuvos univ. prof. Jonui Yčui redaguojant vert. parūpino J. Talmantas.- [Kaunas]: Šviet. m-jos knygų leidimo komis., 1930.- VII, 270, [1] p.- (Šviet[imo] m-jos knygų leidimo komis. leid.; 158 Nr.). Tas pat.- Vilnius: Mintis, 1989.- 313, [1] p. Kormčij L. Taikos dvasia: romanas-legenda.- Kaunas-Ryga: Vlado Butlerio “Gyvenimo m-kla”, 1931.- 239, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Varpas, 1992.- 116, [1] p.- (Nuotykių b-ka; NB). Teresė Kūdikėlio Jėzaus, šventoji. Šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės sielos istorija, jos pačios parašyta: su 10 pav. šalia teksto.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1931.- VIII, 296 p., 10 iliustr. lap.(Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.493). Bretano K. Karti mūsų Viešpaties Kristaus kančia: pagal Dievo tarnaitės Onos Kotrynos Emmerich regėjimus surašyta Klemenso Bretano.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1932.- IV, 244 p. portr.(Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 553). Tas pat.- Chicago: Liet. katalikų spaudos d-ja, 1959.- 349 p.: iliustr. Hatleris F.. Eikite, vaikeliai, prie Jėzaus širdies: patarimai vaikams, kaip melstis į saldţiausią Jėzaus širdį / G. Hatleris SJ.- Kaunas: B. l., [1932].- 32 p.: įsk. virš.: iliustr. Ţamas F. Dievas ir vaikai: apsakymėliai pagal aštuonis palaiminimus: pirmosios komunijos atminimas / Francis Jammes.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1932.- 62, [1] p.: iliustr.- (Š.[v.] Kazimiero d-jos leid.; Nr.540). Krane A. von. Didţioji nusidėjėlė=Magna peccatrix: romanas / A. Kranė.- Kaunas: Knygynas “Pavasaris”, 1932.- 260 p.- (“Pavasario” knygyno leid.; Nr.2). Tas pat.- [Marijampolė]: Ardor, 1995.- 216 p. Minclovas S. Daina apie sakalą: romanas / Sergijus Minclovas.- Kaunas: Vytauto Didţiojo laikų ist. romanas.- Kaunas: Vytauto Didţiojo k-tas, 1932.- 209 p. Tas pat.- [Kaunas?]: Victoria, 1991.- 219 p.: iliustr. Mlinarčikas J. Religiniai pasikalbėjimai su maţais vaikais baţnyčioje, namie ir mokykloje: [2 d.] / kun. dr. Mlynarčyk`as.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1933. D.1.- 384 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.544 (virš. Nr.566)). D.2.- 310 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.568). Solovjovas V. Šventosios istorijos filosofija: tyrimas pasaulio kelio į tikrąjį gyvenimą.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1933.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.531). [T.1]: Pirmąsias IV knygas išvertė Stasys Dabušis, V-ją Jurgis Talmantas; Leidėjų prakalbą ir Vl. Solovjovo biografiją pridėjo prel. A. Dambrauskas.- XLV, 249, [1] p. T.2: Pirmąsias IV knygas išvertė Stasys Dabušis, V-ją Jurgis Talmantas; Leidėjų prakalbą ir Vl. Solovjovo biografiją pridėjo prel. A. Dambrauskas.- 350 p. Karbonelis J. Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Teresė kūdikių pavyzdys J. Carbonel, SJ.- Kaunas: “Pavasario” knygynas, 1934.- 140, [2] p.- (“Pavasario” knygyno leid.; 3 Nr.). Obri J. B. Mergystės pašaukimas / J. B. Aubry; vertė J. T.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1935.69 p.- (Šv. Kazimiero d-jos, leid., Nr.631). Leiskite maţutėlius pas mane ir kiti apsakymėliai.- [Kaunas]: “Pavasario” knygynas, 1936.- [1], 16 p., įsk. virš. Našlaitė Marijama.- [Kaunas]: “Pavasario” knygynas, 1936 [fakt. 1935].- 15 p. Stokis ir vaikščiok.- [Kaunas]: Pavasario knygynas, 1936 [fakt. 1935].- [1], 16 p.: įsk. virš.


200 Šekspyras V. Karalius Lyras: 5 v. tragedija; išvertė, įţanga ir komentarais aprūpino J. Talmantas.- [Kaunas]: Spaudos fondas, 1936.- 294 p.: portr.- (Literatūros panteonas; Ns.19). Uminskis V. Į kitą planetą: apysaka jaunuomenei; iš IV leidimo išvertė J. Talmantas.- Kaunas: Spaudos fondas, 1936.- 206 p., [6] iliustr. lap. Vernas Ţ. 20 000 mylių jūros gelmėmis: [2d.] / Jules Verne; išvertė ir ţodynėlį pridėjo J. Talmantas.- [Kaunas]: “Šviesos” knygynas, [1936]. D.1.- 304 p.: iliustr. D.2.- 343, [7] p.: iliustr. Vaikų šventė.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, [1936].- [9] p., įsk. virš. Czernas M. Judo klastos: romanas / Mikolaj Czerny.- Kaunas: išleido ir spaudė “Šviesos” sp., 1937.- 360 p. Graţaus elgimosi pagrindai mokyklinei jaunuomenei.- Kaunas: “Pavasario” knygynas, 1937 [fakt.1936].- 96 p.- (“Pavasario” knygyno leid., Nr.11). Krylovas I. Pasakėčios J. Krilovo.- [Kaunas]: Sakalas, 1937 [fakt. 1936].- 64 p.: iliustr. Gyvuliai ūkininko kieme.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, [1938].- 11 p., įsk. virš.: iliustr. Hervigas F. Šventasis Sebastijonas iš Veddingo: legenda / F. Herwig.- Kaunas: Šv. Kazimiero dja, 1938 .- 68 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.694). Oračevskis Č. Mokymosi metodika.- Kaunas: Savišvieta, 1938.- 87, [1] p. Revizorius: M. Gogolio 5 v. komedija.- [Kaunas: Valstybės teatras, 1939-1939]. 1938. V. 17 [programa].- [1938.- (Kaunas]: A. Narkevičiaus sp.).- 1 lankstinys (6 p.).- (Valstybės teatras. 1937-1938 sezonas). 1939-II-2 [programa].- [1939].- (Kaunas: M. Adomavičiaus sp.).- 1 lankstinys (6 p.).- (Valstybės teatras. 1938-1939 sezonas). Tvenas M. Princas ir elgeta / Markas Tvainas; atpasakojo [vertė] jaunimui J. Talmantas.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, [1938].- 311, [1] p.: iliustr. Korčakas J. Atkaklus berniukas: Liudviko Pastero gyvenimas.- Kaunas-Marijampolė: „Dirvos“ b-vė, [1939].- 143 p.: iliustr.- (“Dirvos” b-vės leid.; Nr.517). Kosak-Ščucka Z. Balduinas IV raupsuotasis karalius: ist. Apysaka / Sofija Kossak.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1939.- 378, [3] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.735). Tas pat.- Vilnius: Liktarna, 1992.- 192 p. Tūkstantis ir viena naktis: arabų pasakos.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1939.- 119, [1] p.: iliustr. Pero Š. Perro pasakos.- Kaunas: A. Ptašeko knygynas, 1940 [fakt. 1939].- [1] iliustr. lap., 93, [3] p.: iliustr. Levašovas M. A. Patranka: [eilėraščiai].- Vilnius]: Lietuvos LKJS Vilniaus m. k-tas, [1945].- 1 lap., sulankst. į 12 p., su iliustr. Levašovas M. A. Turistui: [eilėraščiai].- Vilnius: Lietuvos LKJS Vilniaus m. k-tas, [1945].- 1 lap., sulankst. į 12 p., su iliustr. Furmanovas G. Čapajevas: [apysaka] / Dmitrijus Andrejevičius Furmanovas.- Kaunas : Raudonoji vėliava, [1940]. D.1.- 1940.- 233 p. Tas pat..- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1945-1946. D.1.- 1945.- 236 p. D.2.- [1946].- 227 p. Tas pat.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, [1948].- 403 p.- (Pigioji b-ka). Tas pat: antr.: Čiapajevas.- Vilnius: Vaga, 1966.- 350 p. Tas pat: antr.: Čiapajevas.- Vilnius: Vaga, 1982.- 271 p.: iliustr. Oparinas A. I. Dabartinės paţiūros į gyvybės atsiradimą: [paskaita].- Kaunas: Valst. enc. ţod. ir mokslo l-kla, 1948.- 28 p. Vavilovas S. Trys dešimtys metų tarybiniam mokslui: [paskaita].- Kaunas]: Valst. enc. ţod. ir mokslo lit. l-kla, 1948.- 42 p. Anapskis N. Smulkmenų kaina.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1951.- 68 p.


201 Karnišinas A. Vėjas ir jo panaudojimas.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1952.- 64 p.: iliustr.- (Mokslo popul. b-ka). Kolobkovas N. Oras ir jo numatymas.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1952.- 52 p.: iliustr., ţml. Trifonova T. Tarybinė literatūra kovoje uţ taiką ir demokratiją: viešosios paskaitos stenograma / vertė J. Rozga, J. Talmantas.- Vilnius: Valst. polit ir moksl. lit. l-kla, 1952.- 36 p.- (Visasąj. polit. ir moksl. ţinių skleid. d-ja, Leningrado sk.). Tarpmiestinių telefonų-telegrafo linijų priţiūrėtojas: vadovėlis masinių profesijų ryšininkams / A. Gumelia, J. Kirilovas, N. Luskinovičius.- Vilnius: Profleidykla, 1954.- 263 p.: iliustr.

Vytautas TARVAINIS (1924-1948) Poetas. Gimė 1924 m. Nevarėnuose (Telšių raj.). Mirė 1948 m. JAV. Baigęs pradţios mokyklą, įstojo į Telšių gimnaziją. Dalyvavo skautų organizacijoje, bendradarbiavo spaudoje, kūrė eilėraščius. 1940 m. atėjus sovietų valdţiai, suimtas ir kalintas Telšiuose. Apie 1944 m. emigravo į Vokietiją, vėliau į JAV.

Knyga Gyvenimas laša: eilės.- Seligenstadt`as prie Wuerzburgo, 1947.- 63 p.

Juozas TARVYDAS (1900-1973) Literatūros tyrinėtojas, kritikas, pedagogas, vertėjas. Gimė 1900 sausio 18 d. Palioniškiuose (Plungės raj.). Mirė 1973 m. kovo 23 d. Kretingoje. 1919-1921 m. mokėsi Plungės, 1921-1924 m. Telšių gimnazijose, 1924-1928 m. studijavo Lietuvos universitete Teologijos-filosofijos fakultete. Mokytojavo Plungėje, Kretingoje, Rokiškyje, Raseiniuose 1951-1955 m. ištremtas į Krasnojarsko kraštą. 1956 m. grįţo iš Sibiro įsikūrė Liškiavoje, vėliau Kretingoje. Dirbo Kretingos muziejuje. Paskelbė straipsnių ir recenzijų, studiją apie Šatrijos Raganą (1931), redagavo jos Raštų t. 7 (1939), parašė pjesę “Per audrą” (past.1925). Bendradarbiavo „Atheneum“, „Lietuvos mokykloje“, „Ţidinyje“, „Lietuvyje“, „Ryte“, „Ateityje“, „Suvaţiavimo darbuose“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: J. Ţgrs., Tautietis, Titnagas, Vytardas, J. Ţagaras ir kt.

Knygos M. Pečkauskaitė ir jos kūryba.- [Kaunas], [1932].- Atsp. iš “Athenaeum”, 1931, t.2.- Aprašyta pagal kn.: Lietuvių enciklopedija. T.30. Bostonas, 1964.


202 M. Pečkauskaitės pedagoginė praktika.- [Kaunas], [1934].- Atsp. iš “Athenauem”.- Aprašyta pagal kn.: Lietuvių enciklopedija. T.30. Bostonas, 1964. M. Pečkauskaitė ir Povilas Višinskis.- [Kaunas], [1935].- Atsp. iš “Athenauem”, 1935, t.6.- Aprašyta pagal kn.: Lietuvių enciklopedija. T.30. Bostonas, 1964. Šatrijos Raganos “Viktutės” šaltiniai: M. Pečkauskaitės dienoraščių medţiaga.- [Kaunas]: B.l., [1937].- 40 p.- Tekst. liet. lenk.- Atsp. iš “Athenauem”, 1937, t.8. Jaunųjų literatūros bičiulių ugdymas vidurinėje mokykloje.- Kaunas: Šviesa, 1972.- 135 p.: brėţ. - (Knyga mokytojui).

Vertimai Keršenšteineris G. Auklėtojo siela / prof. dr. Jurgis Kerschensteineris. Kaunas: Š. Kazimiero dja, 1938.- 111 p.- (Š. Kazimiero d-jos leid.; Nr.679). Vornaras J. Garniukas ir Šyvukas: [pasaka].- Vilnius: Vaga, 1975.- 48 p.: iliustr.

Zenta TENISONAITĖ-HELLEMANS (1925-2001) Poetė, vertėja. Gimė 1925 m. sausio 10 d. Telšiuose. Mirė 2001 m. kovo 11 d. Edegenfe (Belgija). 1942 m. baigė Telšių gimnaziją, įstojo į Vytauto Didţiojo universitetą studijuoti medicinos. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyveno Belgijoje. Išvertė į lietuvių kalbą flamandų poetų ir lietuvių poetų kūrybos į flamandų kalbą. Sudarė antologiją “Een steen heeft geen hart” (“Akmenėlis turi šaltą širdį”, 1971).

Knygos Pavasaris ir aš: eilėraščiai.- London: Nida, [1973].- 47, [2] p. Tas pat.- London: Nida press, 1978.- 49 p. Šviesos iliuzijos: eilėraščiai.- London: [Nida], 1975.- 55, [3] p. Vieniši vėjo vaikai: eilėraščiai.- London: Nida Press, 1979.- 47, [1] p.

Vertimai XX-ojo amţiaus nederlandų poezijos rinktinė = Een keuze uit de Nederlandse poezie in de twintigste eeuw.- London: Nida Press, [1973].- 175 p. Timmermans F. Adagio: eilėraščiai / Felix Timmermans.- London: Nida, [1979].- 45 p. Tas pat / Feliksas Timermanas.- London: Nida, 1990.- 45 p.

Aleksandras TENISONAS (1898-1986) Girininkas, vertėjas. Gimė 1898 m. balandţio 21 Lapmeţiuose (Latvija). Mirė 1986 m. gruodţio 22 d. Edegene (Belgija).


203 1902 m. gyveno Pušinėje (Telšių raj.) netoli Varnių. 1909 m. baigė Tverų mokyklą, mokėsi Rygos gimnazijoje, 1917 m. Petrogrado universitete. 1919-1920 m. mokytojavo Telšių gimnazijoje. Nuo 1922 m. buvo Plungės, o nuo 1931 m. Telšių girininku. 1944 m. pasitraukė Vokietijon. Nuo 1947 m. gyveno Belgijoje, Antverpene. Bendradarbiavo išeivijos spaudoje. Į nyderlandų kalbą išvertė 92 lietuvių pasakas. Sudarė ir išvertė lietuvių literatūros novelių almanachą “Korte Verhalen”. Taip pat išvertė kūrinių iš latvių kalbos.

Knyga Ţemaitijos girių takais = In the forest of Ţemaitija (Samogitia): [atsiminimai].- Čikaga: Lietuvos miškininkų s-gos išeivijoje miškų literatūrai leisti fondas, 1975.- 366 p.: iliustr., portr.- (Lietuvos miškininkų s-gos išeivijoje miškų literatūrai leisti fondo leid.; Nr.5).

Vertimas Kušneris P. I. (Knyševas). Pietryčių Pabaltijo etninė praeitis = The Southest Baltic: An ethnic history: Ist. etn. teritorijos studija: Maţoji Lietuva.- Chicago: Liet. miškininkų s-ga, 1979.- 224 p., 1 ţml. lap., atsk. ţml. lap.: iliustr. lent., ţml.- Dalis teksto angl., vok. k.

Artūras TEREŠKINAS (g.1965) Poetas, literatūros tyrinėtojas. Gimė 1965 m. rugsėjo 18 d. Telšiuose. 1983 m. baigė Telšių Ţemaitės vidurinę mokyklą. Vilniaus universitete 1990 m. baigė lituanistikos studijas.Dirbo Lietuvos MA Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Nuo 1991 m. studijavo Ilinojaus ir Harvardo universitetuose. Nuo 2000 m. Vytauto Didţiojo universiteto dėstytojas. Literatūros tyrinėjamams mėgina taikyti modernios psichoanalizės, feminizmo teorijos. Kūryba spausdinta „Komunizmo švyturyje“, „Moksleivyje“, “Metmenyse”, “Nemune”, “Jaunimo gretose”, “Aušrinėje” ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Grindinio ţuvys: eilėraščiai.- Kaunas: Orientas, 1991.- 93, [1] p.- (Debiutai). Absonia: [eilėraščiai].- Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1995.- 70 p.: iliustr. Esė apie skirtingus kūnus: kultūra, lytis, seksualumas.- Vilnius: Apostrofa, [2007].- 287, [1] p.: iliustr. Kūno ţymės: seksualumas, identitetas, erdvė Lietuvos kultūroje.- Vilnius: Baltos lankos, 2001.173, [2] p.: iliustr. Vyrai, vyriškumo formos ir maskulinizmo politika šiuolaikinėje Lietuvoje: mokslinis-mokomasis leidinys; Vilniaus universitetas. Lyčių studijų centras.- Vilnius: [Sapnų sala], 2004.- 47, [1] p. Sociologijos teorijos: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] / Vylius Leonavičius, Zenonas Norkus, Artūras Tereškinas; Vytauto Didţiojo universitetas.- Kaunas: Vytauto Didţiojo universiteto leidykla, 2005.- 391, [1] p.: iliustr. Vyrų pasaulis: vyrai ir ţaizdos vyriškumas Lietuvoje.- Vilnius: "Baltų lankų" leidyba, [2011].319, [1] p.: iliustr., diagr.


204

Juozas TIJŪNAITIS ţr. Juozas TIJŪNAITIS-LAURINAVIČIUS

Jurgis TOLOVINSKIS (apie 1795-1869) Kunigas. Gimė apie 1795 m. Uţnemunėje. Mirė Vilniuje 1869 m. Mokėsi Marijampolėje, 1815-1818 m. Vilniaus universitete. 1818-1819 m. buvo Varnių kunigų seminarijos profesorius, vėliau dirbo Kraslavoje, 1824-1830 m. vėl dirbo Varniuose. Nuo 1831 m. dirbo Vilniuje. Rankraščiu paliko Lietuvišką katekizmą.- 1824?.

Aleksandras TORNAU (1895-1938) Advokatas. Gimė 1895 m. Adakavoje (Tauragės raj.). Mirė 1938 m. rugpjūčio 15 d. Kaune. Mokėsi Mintaujos ir Petrapilio gimnazijose, Peterburgo politechnikos mokykloje, karo mokykloje (Rusijoje) ir Vytauto Didţiojo universite.1-jo pasaulinio karo metu tarnavo karininku rusų kariuomenėje, buvo rumunų fronte. Lietuvos nepriklausomybės karo metu buvo Telšių apskrities karo intendantu, veikė savivaldybes organizuojant. I ir II seimų narys. Darbavosi kooperacijoje, dalyvavo „Ţemaitūkio“ įsteigime, „Ţemaičio“ savaitraščio Telšiuose įkūrime, 19251933 m. bendradarbiavo šiame laikraštyje. Kurį laiką buvo Telšių burmistru. Advokatavo nuo 19291932 m. Telšiuose, nuo 1932 m. iki mirties Kaune. Uţ politinę veiklą 1927 m. buvo 3 mėnesiams išsiustas į Varnių (Telšių raj.) koncentracijos stovyklą. Bendradarbiavo „Lietuvių balse“, „Naujoje Lietuvoje“, „Varpe“, „Lietuvos ţiniose“, „Lietuvos ūkininke“, „Ţemaityje“, „Liaudies varpe“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Daţniausiai pasirašinėdavo A. Rimkūno slapyvardţiu.

Knygos Valstiečių liaudininko frakcijos atstovo Tornau kalba seime: (dėl 1923 m. biudţeto VII. 6 d. 23 m. X seimo posėdy).- Kaunas: B. l., [1923].- 8 p. Valstiečių liaudininkų ideologiniai pagrindai: (santr. pranešimo, daryto L.V.L.S. ideolog. klausimams studijuoti komisijoje).- Telšiai: [„Perkūno“ sp.], 1932.- 16 p.

Jurgis TORNAU (1919-2005) Literatūros tyrinėtojas, prozininkas, bibliotekininkas, vertėjas. Gimė 1919 m. birţelio 28 d. Telšiuose. Mirė 2005 m. lapkričio 20 d. Vilniuje. 1938 m. baigė Telšių Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnaziją, baigė Antano Smetonos karo mokyklą (jaunesniojo leitenanto laipsniu). Karo metais tarnavo 16-oje lietuviškoje divizijoje. 1949 m. baigė Sąjunginį neakivaizdinį teisės institutą Maskvoje.1947-1952 m. dirbo “Tiesos”, 1962-1968 m. ţurnalo “Mokslas ir gyvenimas” redakcijose, 1953-1962 m. valstybinės groţinės literarūros


205 leidyklos vyriausias redaktorius, 1968-1985 m. Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius. seniausių universitete saugomų rankraščių bei knygų restauravimą. Parengė ir 1970 m. išleido albumą „Vilniaus valstybinis universitetas“. Slapyvardţiai: A. Telšys, Jurkštas Jurg., A. Rimkūnas.

Knygos Romano autoriaus rūpesčiai.- Vilnius: Vaga, 1966.- 218, [2] p. Ţveng ţirgelis: ist. nuotykių romanas / A. Telšys.- Vilnius: Vaga, 1985. D.1.- 439 p. D.2.- 296 p. Tarška barška pentinėliai: romanas / A. Telšys.- Vilnius: Vyturys, 1990.- 299, [2] p.

Vertimas Simonovas K. Dienos ir naktys: [romanas].- Kaunas: Valst. groţ. lit. l-kla, [1947].- 334 p.

Irena TUMAVIČIŪTĖ (g.1946) Germanistė, vertėja, publicistė, filologė. Gimė 1946 m. sausio mėn. Dirmeikiuose (Telšių raj.). 1947 m. ištremtą į Sibirą Tomsko sritį (Rusijos respublika). 1958 m. grįţo į Lietuvą. Baigė Vilniaus valstybinį universitetą. Dirba Vilniaus universitete. Verčia iš vokiečių kalbos ir į vokiečių kalbą.

Vertimai Jakelaitis V. Die Liderfeste / Vytautas Jakelaitis; [aus dem litauischen von Irena Tumavičiūtė und Daiva Ţalėnienė].- Vilnius: Mintis, 1984.- 90, [2] p., [24] iliustr. lap. Saja K. Das Märchen von den cwei Königen / Kazys Saja; übers aus dem lit. Irena Tumavičiūtė; iliustr. I. Ţviluvienė.- Vilnius: Vyturys, 1987.- 22, [2] p.: iliustr.- (Vyturiukas). Tapinas L. Lexikon litauischer filmkünstler / Laimonas Tapinas; aus dem lit. Irena Tumavičiūtė.Vilnius: Mintis, 1988.- 167 p.: iliustr. Polis J. Lietuvos pajūris=Die Litauische Ostseeküste=Lithuanian seaside: albumas / J. Polis; vert. Irena Jomantienė, Irena Tumavičiūtė.- Vilnius [J. Polio leidybos sk.], 1996.- 126, [2] p.: iliustr.- Gret. tekstas anglų, vokiečių k. Bonhoferis D. Pasipriešinimas ir nuolankumas: laiškai ir uţrašai iš nelaisvės / Dietrich Bonhoefer.- Vilnius dialogo kultūros institutas, 1999.- 199, [1] p. Jungas K. V. Pscihonalizė ir filosofija: rinktinė / Carl Karl Gustav Jung; vertė Zigmas Ardickas, Oresta Rėgailaitė, Kazimieras Seibutis, Irena Tumavičienė.- Vilnius: Pradai, 1999.- 438, [2] p.: portr.- (Filosofijos klasika: didţioji serija). Lietuvos krikščionėjimas Vidurio Europos kontekste = Die Christianisierung Litauens im mitteleuropäischen Kontext: straipsnių rinkinys: tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto 750-iems jubiliejiniams metams, medţiaga, Vilnius, 2001 m. rugsėjo 26 -27 d. / vertė Klaus Berthel, Irma Daugvilaitė, Irena Tumavičiūtė.- Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005.- 383, [1] p.: portr.- Gretut. tekstas liet., vok.


206 Bayer T. Pavojinga moteris: romanas.- Vilnius: Mūsų knyga, 2007.- 190, [1] p. Partisanen / Juozas Lukša; aus dem Litauischen von Markus Roduner; [Übersetzungsmitarbeit: Irena Tumavičiūtė].- Langenthal: BaltArt Verlag, 2010.- 351 p.: iliustr., faks., ţml.

Edvardas TURAUSKAS (1886-1968) Ţurnalistas, diplomatasvertėjas. Gimė 1886 m. spalio 30 d. Endriejave (Klaipėdos raj.). Mirė 1968 m. rugsėjo 12 d. Paryţiuje (Prancūzija). Mokėsi Endriejave. 1909 m. įstojo į Telšių keturklasę miesto mokyklą, tačiau baigęs joje dvi klases 1911 m. persikėlė į Telšių gimnaziją, 1914 m. joje baigė šešias klases. Vokiečiams uţėmus Telšius pavasarį iš jų pabėgo. 1917 m. Voroneţo (Rusija) gimnazijoje. 1917-1918 m. studijavo Petrapilyje, vėliau Friburgo (Šveicarija) universitete. LR III seimo (1926-1927) narys. 1927-1928 m. buvo dienraščio „Rytas“ vyr. redaktorius.1928-1934 m. „Eltos“ direktorius. Dirbo Lietuvos pasiuntinybėse Berne ir Prahoje. Nuo 1947 m. iki mirties gyveno Paryţiuje. Bendradarbiavo „Ateityje“, „Ateities spinduliuose“, „Lietuvių balse“ (Peterburgas), „Lietuvoje“, „Lietuvos aide“, „Naujoje romuvoje“, „Bangose“, „Mūsų laikraštyje“, „Mūsų rytojuje“, „Mūsų Vilniuje“, „Ryte“, „Tiesos kelyje“, „Ţidinį“, „Darbininke“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Vardo forma: Ed., Eduardas. Slapyvardiţţiai: E. T., Argus, mokinys, Mok-vis, Ţvagėnas Ed. ir kt.

Knygos Tauta ir krikščionybė / E. T.- [Marijampolė]: „Šaltinis“, 1928.- 8 p.- (Saltinio [!Šaltinio] knygynėlis; Nr.9). Telegramų agentūrų biūrai / Dr. Ed. Turauskas.- Kaunas: B.l., 1933.- 23, [1] p.- (Ţurnalistikos kursai namie). Lietuvos nepriklausomybės netenkant: įvykiai.- Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1974.280 p., [4] iliustr. lap. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1990.- 288 p., [4]: iliustr. lap.

Vertimai Tautų sąjungos sandora / sandoros vert. su orig. suderino Ed. Turauskas.- [Kaunas]: B.l., [1922].16 p.


207 Katalikų veikimo kodeksas: sudėstytas pagal enciklikas ir kitokius popieţių raštus / Parašė teol. ir baţnyčios teisių d-ras kun. Guerry; išvertė E. T.- Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1928.- IX, 107 p. Olivje-Martinas F. Prancūzų revoliucija ir korporatinė organizacija / Olivier-Martin.- Kaunas: VDU Teisių fak., 1931.- 16 p.- (Teisės m. b-ka; Nr.7). Magnin E. Katalikų politinės laisvės ir pareigos pagal popieţių mokymus: atsp. iš “Tiesos kelio” / prof. E. Magnin; išvertė Ed. Turauskas.- Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1932.- 46 p. Tautų sąjungos tikslai ir santvarka.- Kaunas: Vyr. tautų s-gos sekratrijatas mokytojams naudotis, 1932.- 112 p.

Violeta UDELCOVIENĖ (g.1962) Muzikė. Gimė 1962 m. birţelio 3 d. Telšiuose. 1980 m. baigė Telšių Ţemaitės vidurinę mokyklą. Mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje ir Klaipėdos universitete. Nuo 1981 m. dirba Telšių muzikos mokykloje.

Knyga O aš tau pasaką seku: [dainelių rinkinys / iliustr. K. Udelcovaitė].- Šiauliai: [UAB “Rašteka], 2002.- 40 p.: iliustr., nat.

Matas UNTULIS (1889-1952) Pedagogas, kraštotyrininkas, publicistas, vertėjas. Gimė 1889 m. rugsėjo 21 d. Rumšaičiuose (Skuodo raj.). Mirė 1952 m. rugsėjo 9 d. Lėlėnuose (Rietavo raj.). 1909 m. baigė Liepojos gimnaziją, 1909-1912 m. studijavo teisę Kijevo universitete, 1915 m. eksternu baigė Saratovo universitetą. 1916-1917 m. dėstė lietuvių kalbą lietuvių pabėgėlių mokykloje Velikije Luki, Rusijoje. 1918-1920 m. dirbo Telšių „Saulės“ gimnazijoje lietuvių kalbos mokytoju. Lietuvos steigiamojo Seimo (1920-1922) narys. 1923-1937 m. Švenčionių, Palangos, Ylakių gimnazijų direktorius. Nuo 1927 m. Lietuvos mokslo draugijoje vadovavo lietuvių kalbos ţodţių ir tautosakos rinkimui.1945-1952 m. dirbo Lietuvių kalbos institute. Uţrašė apie 80 000 ţodţių, daugiau kaip 5000 įvairių ţanrų tautosakos kūrinių, surinko nemaţai materialinės kultūros eksponatų. Priklausė Lietuvių laisvamanių draugijai, dalyvavo Šiauliuose įkurtos „Kultūros“ bendrovės veikloje. Parašė knygą „Lenkai esame ar sulenkinti lietuviai!“ (1930 m. lenkų k.). Bendradarbiavo „Lietuvos ţiniose“, „Lietuvos ūkininke“, „Aušrinėje“, „Vilniaus ţodyje“, „Kultūroje“, JAV lietuvių laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: M. U., autorius, Leliūna, Maţas Ūkininkas, Šatiškis, Unt. ir kt.


208

Knygos Kaip klydo neklaidintieji, arba Kodel aš balsuoju uţ valstiečius liaudininkus?: Inkvizicijos metų vaizdelis.- Kaunas: B. l., 1925.- 16 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Aut. leid, 1925.- 16 p. Neleisk vaikų į mokslus! / Parašė ir išleido Autorius [Matas Untulis].- Kaunas: Aut. leid, 1926.32 p. Aš viską ţinau: skaityk mane: Visiems reikalingas ţodynas Untulio surinktas.- Kaunas: B. l., 1927.- 360, [2] p. Kodėl prarastas Vilnius?- Chicago, III.: „Naujienų“ leid. ir sp., 1931.- 56 p. Nuo Perkūno iki bazilikos / Untulis ir Laisvūnas [Jonas Minius].- Kaunas: Laisvamanių etinės kultūros dr-ja, 1938.- 103 p.

Vertimai Szezawińska J. Naudingo ţmogaus gyvenimas / pagal lenkišką sudėjo M. Untulis.- Brooklyn (N.Y.): „Vienybės lietuvninkų“ spauda ir lėšomis, 1916.- 44 p. Voinič E. L. Gylys: romanas / Voinič; M. Untulio redaguotas.- Kaunas: Liet. kultūros s-gos fondas suaugusiems šviesti, 1929.- 107 p. Valsčiaus ponai: vieno v. juokai su dainomis / Sulietuvino M. Untulis.- Telšiai: M. G., [Sp. „Jaasin“] 1938.- 44 p.

Vaclovas URBAITIS (1941-2007) Teisininkas. Gimė 1941 m. vasario 14 d. Pakalniškiuose (Radviliškio raj.). Mirė 2007 m. sausio 19 d. Telšiuose. 1959 m. baigė Šeduvos vidurinę mokyklą, 1962 m. Vilniaus kultūros – švietimo technikumą, 1970 m. Vilniaus Universitetą. Iki 1976 m. dirbo teisėju Tauragėje. 1977-1992 m. dirbo Telšių rajono juridinės konsultacijos vedėju, advokatu.

Knyga Išsakyti nemoku aš ţodţiais…. - [Telšiai?], 2001.- 106 p.

Pranciškus URBONAVIČIUS (1868-1941) Religinių raštų autorius, vertėjas, kunigas. Gimė 1868 m. rugsėjo 18 d. Baubliuose (Kretingos raj.). Mirė 1941 m. geguţės 27 d. Salantuose (Kretingos raj.).


209 1878-1885 m. mokėsi Paurupės (Rucavos. Latvija) dvare privačioje triklasėje mokykloje, vėliau Liepojos vokiečių gimnazijoje, 1885-1889 m. Kauno kunigų seminarijoje. 1889-1891 m. buvo “Ţemaičių ir Lietuvos apţvalgos” aktyviu bendradarbiu faktiškuoju redaktoriumi, platino iš Rytprūsių atgabentą spaudą. 1891-1896 m. kunigavo Plungėje, 1896 m. Jelgavos gimnazijos klebonas, 1897 m. kunigavo Kaune, 1898-1901 m. Jonavoje, 1901-1905 m. Klovainiuose, 1905-1926 m. Salantuose. Nuo 1926 m. buvo Telšių Vyskupijos generalvikaru. Bendradarbiavo “Ţemaičių ir Lietuvos apţvalgoje”, “Šviesoje”, “Viltyje”, “Šaltinyje”, “Ţemaičių prieteliuje” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Jurgis Bajoraitis, Jurgis, Butp., Bt., Lietuvos Sūnus, iš L., Proncelė, Tarauta Gintautas, Kup., Kupranas, Pr. Vytautas, Vytautas, Prancelė ir kt.

Knygos Evangelijos ant nedėldieniu ir visu szvencziu isztisu metu.- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1890].275 p.: iliustr.- Antr. p. išleidimo duomenys: Vilniuje: spaustuveje Juzapo Zavadzkio, 1857.- Gretut. tekst. lenk. Tas pat.- Tilţė: O. Mauderodės sp., [1900].- 275 p.: iliustr.- Gretut. tekstas lenk. Tas pat.- Tilţėje: lėšomis Otto v. Mauderodės sp., 1904.- 272? p.: iliustr.- Gretut. tekstas lenk. Tas pat.- Tilţėje: lėšomis Otto v. Mauderodės sp., 1909.- 240 p.: iliustr.- Gretut. tekstas lenk. Sesutei-rutelei: patarimai ir pamokymai musų mergaitėms / Iš vok. perdirbo Kupranas.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1920.- 77, [1] p.- (Šv. Kazimiero d-ijos leid.; Nr.273). Tas pat.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1927.- 105, [2] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 433). Broliukui-dobilėliui: patarimai ir pamokymai musų vaikinams / Iš vok. perdirbo Kupranas.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1922.- 98, [1] p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.324). Ţinotina, tikėtina, darytina: savo parapijiečiams parašė Kup.- Klaipėda: B. l., 1925.- 92, [2] p. Apie moterystę.- Kaunas, 1927.- Aprašyta pagal “Bibliogr. ţinios”, 1933, nr.5. Šventoji valanda.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1934.- 236 p.

Vertimai Morkus ir Aurelionas: apysaka isz pirmų amţių krikszczionystės / vertė Vytautas [P. Urbonavičius].- Tilţėje: Spausdinta pas Otto v. Mauderode, 1899.- 82 p.: vinj. Szirdis ţmogaus Baţnyczia Dievo arba lizdu piktų dvasių. Iszreikszta deszimcziu paveikslu / Lenkiszkai sutaisė Kun. K. Mikulskis lietuviszkai vertė P. isz L. [P. Urbonavičius].- Bitėnai: M. Jankaus sp., 1900].- 64 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: Kasztu ir spauda Juozapo Za-vadzkio. Tas pat.- Niujorkas: Amerikos relig. raštų d-ja (American Tract Society), [1900?].- 56 p.: iliustr. Tas pat.- Niujorkas: Amerikos relig. raštų d-ja (American Tract Society), [1901?].- 57 p.: iliustr. Tas pat.- Bitėnai: Spaustuvėje M. Jankaus, 1903.- 56 p.: iliustr. Tas pat.- Bitėnai: M. Jankaus sp., 1904.- 64 p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Bitėnai: kašta ir spauda M. Jankaus, 1905.- 56 p.: iliustr. Tas pat.- Bitėnai: spauda ir kašta M. Jankaus, 1906.- 48 p. Fecht F. Leiskite maţučiams ateiti prie manęs: patarimai ir maldos laukiantiems ir sulaukusiems graţiausios gyvenimo dienos: [pirmosios Komunijos] / pagal kun. Fechtą sutaisė KUPranas.- Vilnius-Seinai, 1908-1910. D.1.- Vilnius: M. Kuktos sp., 1908.- 277 p.- Virš. išleid. metai: 1910. D.2.- Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp., 1910.- 150 p. Rathgeberis A. M. Man šviečia saulė: sodţiaus jaunimui / pagal H. M. Rathgeberį parašė Kupranas.- Kaunas: Šv. Kazimirero d-ja, 1925.- 192 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.394).


210 Todėl ţmogus paliks savo tėvą ir motiną ir laikysis savo moteries.- Klaipėda, 1927.- 27 p. Mayeras J. Spinduliai / Pagal J. Mayerą Kupranas.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1931.- 247 p.

Ilona URBONAVIČIŪTĖ ţr. Ilona URBONAVIČIŪTĖ-BUMBLAUSKIENĖ Jonas USAČIOVAS (g.1920) Prozininkas. Gimė 1920 m. gruodţio 5 d. Juozapave (Telšių raj.). Mokėsi Jonavos gimnazijoje. 1942-1943 m. Raudononosios armijos 16-os Lietuviškos divizijos karys, po karo partinis darbuotojas. 1958 m. baigė M. Gorkio literatūros institutą. 1949-1961 m. dirbo partinį ir administracinį darbą Alytuje, Kalvarijoje, Skuode. Nuo 1961 m. gyvena Vilniuje.

Knyga Nemunas lauţia ledus: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1956.- 447 p.: iliustr.

Gediminas VAGNORIUS (g.1957) Ekonomistas, politikas, Kovo 11-osios akto signataras, memuaristas. Gimė 1957 m. birţelio 10 d. Vilkaičiuose (Plungės rajone). Nuo 1962 m. gyveno Telšiuose. 1975 baigė Telšių 4-ają vidurinę mokyklą studijavo ekonomiką Vilniaus Gedimino technikos universitete, kurį baigė 1980 metais. Vėliau tęsė studijas šio Universiteto doktorantūroje ir 1987 m. tapo ekonomikos daktaru. 1988-1990 metais dirbo Lietuvos Mokslų Akademijos Ekonomikos institute. Išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą, 1992-1996 m., 19962000 m. ir 2000-2004 m. kadencijų Seimus. Buvo ministras pirmininkas III ir VIII Vyriausybėse. 1993-1999 m. Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) Valdybos pirmininkas. 2000 m. įkūrė Nuosaikiųjų konservatorių sąjungą. Šiai kartu su Jaunųjų krikščionių demokratų lyga susijungus į Krikščionių konservatorių socialinę sąjungą, tapo pastarosios pirmininku.

Knyga

Valstybės kūrimas – misija (ne)įmanoma: [slapti faktai].- Vilnius: [Lietuvos tarptautinių politinių ir ekonominių santykių institutas], 2010.- 129, [2] p.: iliustr., faks., portr.

Antanas VAIČIUS (1926-2008)

Kunigas, memuaristas. Gimė 1926 m. balandţio 5 d. Geidučiuose (Skuodo raj.). Mirė 2008 m. lapkričio 25 d. Telšiuose. Mokėsi Šačių, Mosėdţio pradinėse mokyklose.1943 m. baigė Skuodo gimnaziją. 1943–1946 m. studijavo Telšių kunigų seminarijoje. 1951-1952 m. dirbo Plungėje vikaru, 1952-1954 m.


211 Klaipėdoje vikaru, 1954-1959 m. Ţygaičiuose (Tauragės raj.), 1959-1962 m. Salantuose (Maţeikių raj.), 1962-1965 m. Lauko Sodoje (Telšių raj.) klebonu, 1965-1973 m. Akmenėje klebonu ir Viekšnių dekanato vicedekanu kunigu, 1973–1975 m. Telšių katedros klebonu ir vyskupijos kurijos kancleriu, 1975 m. tapo Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kapituliniu vikaru. 1982 m. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštališkuoju administratoriumi. 1982 m. liepą Kauno arkikatedroje bazilikoje konsekruotas vyskupu. 1989–2001 m. buvo Telšių vyskupijos ordinaras.1986–1999 m. buvo Vatikano Dvasininkijos kongregacijos narys, 1988–1993 m. - Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko pavaduotojas. 2001 m. geguţės 13 d. popieţius Jonas Paulius II paskyrė vyskupą A. Vaičių Telšių vyskupijos apaštaliniu administratoriumi. Knygos „Mano gyvenimo takelis=Curriculum vitae: kunigo Jono ilskio prisiminimai „ 1998 vienas iš sudarytojų.

Knyga Pašaukimo keliu: [vyskupo prisiminimai] / vyskupas Antanas Vaičius.- Kaunas: Naujasis lankas, 2010.- 311, [1] p.: iliustr., portr. Stanislovas VAIDILA (1817-1879) Religinių raštų vertėjas, kunigas. Gimė 1817 m. spalio 19 d. Gintaluose (Telšių raj.). Mirė 1879 m. vasario 18 d. Pilsūduose, palaidotas Skaudvilėje (Tauragės raj.). Mokėsi Varnių ir Vilniaus kunigų seminarijose. 1841 m. kunigavo Švėkšnoje, protarpiais uţdaromas į Varnių kunigų pataisos namus. 1845-1846 m. Varniuose, 1848 m. Šiluvoje, 1853 m. Varniuose, 1854-1855 m. Baisogaloje, 1857 m. Garduose, 1858 m. Varniuose, 1861 m. Janapolėje (Telšių raj.) 1859-1865 m. visą laiką rodomas bevietos (gal daugiausiai laikomas su rokitaisnusiţengusiais kunigais). Buvo dar vikaru Pavandenėje (Telšių raj.), Pašilėje ir kitur. Rašė lietuviškus ir lenkiškus eilėraščius. Vertė religinius raštus, iš lenkų kalbos J. Wilczeko „Visų metų sekmadienių homilijas“ rankraštis dingo, rankraščiu paliko “Istorije Szwentos Baţniczes RimoKatalikiszkos paraszita par K. S. W [kunigas Stanislovas Vaidila]“- 1877.- 399 p.

Jadvyga VAINORIENĖ (1927-2008) Poetė. Gimė 1927 m. kovo 9 d. Didvyčiuose (Plungės raj.). Mirė 2008 m. rugpjūčio 24 d. Stonaičiuose (Plungės raj.). Mokėsi Didvyčių pradinėje, Plungės trimetėje prekybos mokykloje, Telšių mokytojų seminarijoje ir Šiaulių mokytojų institute. Dirbo Lauko Sodos, Ţarėnų , Telšių vakarinėje mokyklose, Telšių rajkooperatyvo prekybos mokykloje, Telšių rajono laikraštyje, Telšių kurčiųjų internatinėje mokykloje. Gyveno Telšiuose, Plungės rajone.

Knygos Atmink ir nuramink: eilėraščiai.- Jonava: Jonava, 1997.- 99 p.: iliustr. Smilgos ţydi: miniatiūros.- Kaunas: [J. Vainorienė].- 79, [5] p.: iliustr., potr. Saulėlydţio ţaros: proza.- Šiauliai, 2001.- 64 p.


212

Karolis RAČKAUSKAS-VAIRAS (1882-1970) Poetas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1882 m. lapkričio 16 d. Šiaudinėje (Akmenės raj.). Mirė 1970 m. balandţio 3 d. Kaune. 1888 m. mokėsi Luokės (Telšių raj.) pradţios mokykloje. Apie 1889-1891 m. gyveno Janapolėje (Telšių raj.). Mokėsi Šiaulių ir Tartu gimnazijose, Kauno kunigų seminarijoje, bet kunigu netapo. Peterburge dirbo “Lietuvių laikraščio” redakcijoje. Trumpai gyveno Ukrainoje ir 1907 m. išvyko į JAV, įsijungė į lietuvių socialistų veiklą. 1923-1928 m. tarnavo Lietuvos atstovybėje Anglijoje, 1929-1932 m. Lietuvos konsulas Pietų Afrikoje. 1933 m. grįţęs į Lietuvą, vertėsi ţurnalistika, 1940-1947 m. Respublikinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas, 1949-1969 m. P. Cvirkos memorialinio muziejaus direktorius. Sudarė albumus “Petras Cvirka gyvenime ir kūryboje” (1959), “Salomėja Nėris 1904-1945” (1955). Bendradarbiavo: „Dirvoje“, „Kovoje“, „Kultūroje“, „Laisvojoje mintyje“, „Lietuvių laikraštyje“, „Lietuvos aide“, „Lietuvos ūkininke“, „Lietuvos ţiniose“, „Pergalėje“, „Tėvynėje“, „Vaire“, „Vienybėje lietuvninkų“, „Vilniaus ţiniose“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Pavardės formos: Račkauskas, Račkauskas V. K., Račkauskas-Karolis Vairas. Slapyvardţiai: K. Rčk., K. V., Karolis, R. K., S. L. A., Apysenis, K., Vairas, V. K. R., Patriotas, Aklaitis, Emberonas, Manrado, Ţelma, Ţemės Vaikas ir kt.

Knygos Darbininkai ir jų ateitis / Rčk.- Philadelpia, Pa: spauda „Kovos“, 1908.- 43 p.: vinj. Rosijos caras (monologas) ir politiško turinio eilės / Parašė Karolis Vairas.- Philadelpia, Pa: keli draugai sujautę savo lėšomis išleido, 1908.- 15 p.: vinj. Eilėmis ir proza / V. K. Račkauskas.- Chicago, Ill.: spauda „Lietuvos“, 1909.- 83 p.: vinj. Politiškoji ekonomija / Pagal J. B. Marchalevskį ir kt. sutaisė ir išleido V. K. Račkauskis.- Philadelpia, Pa: Kovos sp., 1909.- 84 p. Magdalės Marija: [apysaka] / Karolis Vairas; mintis paimta P. Heizės dramos “Marija iš Magdalės”.- Chicago, III: spauda ir lėšomis „Kataliko“, 1910.- 75 p.: vinj. Girnikas Pašakarnis; Begėdis; Jonas: [pasakojimai] / V. K. Račkauskas (Karolis Vairas).- Scranton, Pa: spausdino B. M. Bujanaus-kas sp., 1911.- 41, [1] p.: vinj.


213 Praţuvo: (vaizdelis iš gyvenimo) / V. K. Račkauskas (Karolis Vairas).- Scranton (Pen): išleidimas kningyno „Nauda“, 1911.- 15 p.: vinj. Keli ţodţiai apie Susivienijamą lietuvių Amerikoje / parupino V. K. Rčk.- New York, N. Y: Susivienijimas lietuvių Amerikoje, 1912.- 19, [1] p.: vinj. Didţiausioji karė: (su ţemlapiu) / V. K. Račkauskas.- New York, N. Y.: išleido “Lietuvos ţinių” generalė agentūra Amerikoje, [1914].- 32 p.; 1 ţml. lap.: vinj. Prakeikimas: (novelė).- [JAV: s. n.], 1914.- 14 p. Amerika, arba Rinkinys įvairių faktų, ţinotinų Amerikoje gyvenantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams / surinko V. K. Račkauskas, „Tėvynės“ redaktorius.- Chicago, III: išleido „Jaunoji Lietuva“, 1915.- 288 p.: vinj. Paskaita apie Susivienijimą lietuvių Amerikoje / parašė S. L. A. Narys Apysenis.- New York, N. Y.: Susivienijimas lietuvių Amerikoje, 1915.- 31 p.: iliustr.- (Susivienijimo lietuvių Amerikoje leidinys; Nr.22). Ruoţai iš Susivienijimo lietuvių Amerikoje istorijos / parašė V. K. Račkauskas. - New York, N. Y: „Tėvynės“ spauda, [1917].- 36 p.- (Susiv. liet. Amerikoje leid.; Nr.39). Tas pat.- [JAV]: Susiv. Liet. Amerikoje, [1918].- 36 p.- (Susiv. liet. Amerikoje leid.; Nr.39). Aušrininkas Jonas Šliūpas: medţiaga jo biogr. ir Lietuvos kultūros istorijai / red. J. V. Girdvainis; atsiminimus parašė d-ras J. Šliūpas, J. O. Širvydas ir V. K. Račkauskas-Karolis Vairas.- Kaunas: B. l., 1934.- 116, [1], II p. Rinktinė.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957.- 312 p.; [1] portr. lap. Kunigas maištininkas: biografinė apysaka.- Vilnius: Vaga, 1967.- 238, [2] p., [7]: iliustr. lap.

Vertimai Wolace E. Dievo ţvaigţdė (Dievas gema): (istoriška iš Kristaus laikų apysaka pagal Wallace`o veikalo “Ben Hur” ) / iš lenkų k. vertė Karolis Vairas.- Vilnius: Juozapo Zavadzkio lėšomis ir jo sp., 1907.- 210 p.: vinj. Marchlewski J. B. Politiškoji ekonomija: kas ji yra ir ko ji mokina / pagal d-rą J. B. Marchlewskį ir kitus sutaisė [vertė iš lenkų k.] V. K. Račkauskas.- [Skrantonas (Pen.): K. Vairas-Račkauskas], 1909.- 84, [2] p.: vinj. Merime P. Balramiejaus naktis: istoriška apysaka / Prosper Merimée vertė Rčk.- Brooklyn N. Y: išleido J. Naujokas 1909.- 202, III p. Gorkis M. Nereikalingo ţmogaus gyvenimas.- JAV, 1910-1912.- Aprašyta pagal šaltinius. Драгомонов М. П. Apie dievų pavydumą / prof. Michailo Dragomonov / iš rusinų [ukrainų] k. vertė V. K. R.- Brooklyn, N. Y: „Vienybės lietuvninkų“ spauda ir lėšos, 1912.- 38 p.: vinj. Драгомонов М. П. Rojus ir paţanga / prof. Michailo Dragomonov; versta iš trečiosios rusinų [ukrainų] kalboje laidos V. K. Račkausko.- Scranton, Pa: išleista “Laisvosios minties” lėšomis, 1912.- 111, [1] p.: vinj. Tolstojus L. Nuo degtinės: 2- jų veikmių komedija / vertė V. K. Rčk.- New Yorkas, N. Y: spauda ir lėšos „Tėvynės“, 1912.- 19 p.: virš. iliustr. Ezopas. Aisopo pasakos: pasakėčios / pagal J. Jacobs`o ir V. S. Jones`o redakcijų, surinko ir lietuvių kalbon išvertė Karolis Vairas; paveikslai iš Jacobs`o rinkinio; piešė Rihard Heigway.- New York: išleido V. K. Račkauskas, 1914.- XII, 346 p.: iliustr., virš. iliustr. Tas pat.- Kaunas: Sakalas, 1936.- 268, [4] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Algita, 1991.- 160 p.: iliustr. Gorkis M. Ant dugno: paveikslai keturiose veiksmėse / Maksim Gorkij; vertė Karolis.- Boston (Masss.), 1914.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- So. Boston, Mass: išleido LSSA 60-ji kuopa, 1916.- 96 p.: vinj. Mazzini G. Ţmogaus pareigos: pagal „Everyman`s Library“ leidinį vertė V. K. R.- So. Boston. Mass.: “Ateities” spauda ir leidinys, 1914.- 245 p.: vinj.


214 Bebel A. Moteris ir socializmas / vertė ir korektavo V. K. R.- [JAV]: Lietuvių socialistų sąjunga Amerikoje, 1915.- 429, [1] p.- (Lietuvių socialistų sąjungos Am. leidinys Nr.;16). Fisher I. Penkiolika taisyklių / paraše Irving Fisher.- [Niujorkas: Susivienijimas lietuvių Amerikoje], 1917.-16 p.- (S. L. A. leidinys; Nr.33). Kirkapatrick G. R. Karė-ko dėlei? / George R. Kirpatrick; autoriui pavelijus vertė V. K.- Bruklinas (Niuj.): lietuvių darbininkų literatūros d-ja, 1917.- 394, [5] p.: iliustr.- (Lietuvių darbininkų literatūros d-jos leid.; Nr.1). Prapuolenis K. Lenkų apaštalavimas Lietuvoje: (Histor. škicas, 1387-1912) / lenkiškai parašė kun. Kaz. Propolianis; iš lenkų k. vertė Patriotas.- New York City: Amerikos liet. spaudos d-ja, 1918.- 264 p.- (Amerikos liet. spaudos d-ja; 2-as leid.). Tas pat.- Kaunas: Savaitr. “Naujas pasaulis, 1938.- 269 p. Meterlinkas M. Švento Antano stebuklas: 2-jų v. komedija / parašė M. Maeterlink; lietuviškai scenai parupino V. K. Račkauskas.- So Boston, Mass.: “Keleivio spauda”, 1920.- 53, [1] p.: iliustr. Balzakas Honorė de. Kristus Flandruose ir kitos apysakos / Donore de Balzac; vertė Karolis Vairas.- Cleveland, Ohio: B. l, 1921.- 44 p. Irvinas V. Kitas karas: atsišaukimas į ţmonių protą / parašė Will Irwin; liet k. vertė V. K. Račkauskas.- New York, N. Y.: Tėvynės mylėtojų d-ja, 1921.- 142 p.- (Tėvynės mylėtojų d-jos leid.; Nr. 31). Volteras. Kandidas: apysaka / Voltaire; vertė Karolis Vairas.- Cleveland, Oh.: spauda [ir leid.] “Dirvos”, 1922.- [1] portr. lap., VI, [1] 170, [3] p. Tas pat.- Cleveland, Oh.: išleido “Dirvas”, 1922.- [1] portr. lap., VI, [1], 142, [4] p.- Dalyje egz. nurodyta serija: „Tėvynės mylėtojų d-jos leid.; Nr.34.“ Tagorė R. Gitanţali / Rabindratas Tagore; iš anglų k. vertė Karolis Vairas.- Kaunas: “Vaivos” bvė, 1924.- 64 p.- (Panteonas; Nr.2). Loon V. Ţmonijos istorija / liuosai vertė V. K. Račkauskas.- Cleweland, Oh: „Dirvos“ leid. ir sp., 1926.- 614, [4] p.: iliustr. Platonas. Sokrato apologija. Kritonas.- Kaunas: “Vairo” b-vė, 1927.- 70 p. Longfelas H. V. Hiaviatos giesmė / H. W. Longfellow; išvertė V. K. Račkauskas.- Kaunas: „Universitetas„, 1929.- 541, [1] p.- (“Universitetas”; Nr. 17). Tas pat.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, [1947].- 257 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1981.- 175 p.: iliustr. Velsas H. D. Pasaulio istorija, arba Aiški gyvybės ir ţmonijos istorijos apybraiţa; [3 t.] / parašė G. H. Wels; aut. leistas vertė V. K. Račkauskas; kalbą ţiūrėjo Pr. Skardţius; rašant teikė patarimų ir red. pagalbos Mr. Ernest Barker, Sir H. H. Jonston, S. ir E. Ray Lankester ir prof. Gilbert Murrai; paveikslus piešė J. F. Horrabin.- [1924]-1935. T.1.- Šiauliai: “Kultūros” b-vė, [1924].- 295, II p.: iliustr. Tas pat.- [JAV]: Tėvynės mylėtojų d-ja, [1924].- 295, IV p.: iliustr.- (Tėvynės mylėtojų dr-jos leid.; Nr.35). T.2.- Šiauliai: “Kultūros” b-vė, 1925.- 300, [2] p.: iliustr. T.3.- Šiauliai: Kultūros švietimo d-ja, 1935.- 380 p.: iliustr. Velsas H. D. Pasaulių karas / H. G. Wels; iš anglų k. vertė V. K.- Klaipėda: spaudţia ir leidţia AB “Rytas”, 1924.- 175 p. Tas pat.- Vilnius: Bonus animus, [2008].- 213, [2].- (Zenitas). Baironas D. Manfredas ir Sardanapalas / Byron; iš anglų k. vertė Karolis Vairas.- Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leid. komis., 1936.- [1], 351, [1] p.- (Švietimo m-jos Knygų leidimo komis. leid.; Nr.469). Dreizeis T. Amerikoniškoji tragedija: romanas / Teodore Dreiser; iš anglų k. vertė Karolis Vairas.- [Kaunas]: Spaudos fondas, 1937. [T.]1.- 416 p.- (Literatūros panteonas; Nr.22). [T.]2.- 448 p.- (Literatūros panteonas; Nr.33). Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953.- 770, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1964.


215 [T.]1.- 464 p. [T.]2.- 479 p. Tas pat.- Kaunas: Varpas, 1994.- (Pasaulio klasika; PK). T.1.- 421, [1] p. T.2.- 435, [1] p. Roth C. Judas Iskarijotas / Cecil Roth; iš anglų k. vertė ir išleido Karolis Vairas-Račkauskas.Kaunas: Karolis Vairas-Račkauskas, 1937.- 104 p. Karalius ir moteris / iš anglų k. paruošė Karolis Vairas.- Kaunas: Baltija, 1937.- 91 p.- (Maţosios b-kos; Nr.3). Vyrekas D. S., Eldridţas P. Mano pirmieji 2000 metų: amţinojo ţydo autobiografija / G. S. Viereck ir P. Eldridge; iš anglų k. išvertė Karolis Vairas.- Kaunas: savaitr. “Iliustruotas pasaulis”, [1938]. T.1.- 239 p.- (“Iliustruoto pasaulio” b-ka; Nr.5). Bak P. Pirmoji ţmona ir revoliucija: [romanas] / Pearl S. Buck; iš anglų k. vertė Karolis Vairas.Kaunas: Aras, [1939].- 156, [4] p. Kroninas A. Citadelė: [romanas] / A. J. Cronin; iš anglų k. vertė Karolis Vairas.- Kaunas: Aras, [1939].- 470 p. Tas pat.- [Kaunas]: Spaudos fondas, [1940].- 470 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957.- 534, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Vaiga, 1994.- 397, [2] p. Klakstonas V. Pusvalandţiai su didţiaisiais mokslininkais / Wiliam J. Claxton; iš anglų k. išvertė Karolis Vairas.- [Kaunas]: Spaudos fondas, [1939].- 205, [2] p.: iliustr. Klakstonas V. Pusvalandţiai su didţiaisiais išradėjais / Wiliam J. Claxton; iš anglų k. išvertė Karolis Vairas.- [Kaunas]: Spaudos fondas, [1940].- 199 p.: portr. Klakstonas V. Pusvalandţiai su didţiaisiais keliautojais / Wiliam J. Claxton; iš anglų k. išvertė Karolis Vairas.- [Kaunas]: Spaudos fondas, [1940].- 210 p.: iliustr. Klakstonas V. Pusvalandţiai su didţiaisiais muzikais ir kompozitoriais / Wiliam J. Claxton; iš anglų k. išvertė Karolis Vairas.- Kaunas: Spaudos fondas, 1940.- 230 p. Steinbekas D. Rūstybės kekės: romanas.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1947.- 631 p.: iliustr. Uolfertas A. Tekerio gauja: [romanas].- [Vilnius]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1950.- 398 p. Dreizeris T. Genijus: [romanas].- Vilnius]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1950.- 632 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1963. [Kn.]1.- 457, [2] p. [Kn.]2.- 417, [2] p. Tas pat.- Kaunas: Slenksčiai, 1995.- (Pasaulio klasika). T.1- 414, [1] p. T.2- 378, [3] p. Kuperis D. F. Paskutinis mohikanas: [romanas].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953.- 358, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1984.- 220, [4] p. Tas pat.- Vilnius: Knyga, 1991.- (Diliţanas). D.1.- 170, [1] p. D.2.- 169, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2007.- 454, [2] p. Kuperis D. F. Pėdsekys: [romanas].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1954.- 463, [1] p.- (Nuotykių b-ka). Tas pat.- Kaunas: Šviesa, 1985.- 269, [1] p. Velsas H. Nematomas ţmogus.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1955.- 398, [2] p. Tas pat.-Vilnius: Vyturys, 1986.- 316, [2] p.- (Zenitas). Tas pat.- Vilnius: Algimantas, 1996.- 141, [1] p.- (Fantastikos klasika). Tas pat.- Vilnius: Gimtasis ţodis, 2007.- 207, [1] p. Dreizeris T. Finansininkas: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1958.- 619, [1] p.


216 Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1966.- 572 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. įmonė-spaustuvė “Viltis”, 1993.- 407, [4] p.

Simonas VAIŠNORAS (apie 1545-1600) Vertėjas, giesmių eiliuotojas, kunigas. Gimė apie 1545 m. Ţemaitijoje, Varnių apylinkėse. Mirė 1600 m. lapkričio 16 d. Ragainėje (dabar Nemanas Rusijos respublika). Kilęs nuo Varnių todėl pasirašinėdavo Varniškiu. 1568-1571 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, 1576 m. paskirtas Ragainės klebonu. Vienas J. Bretkūno “Postilės” ir Biblijos vertimų tikrintojų. Vertė ir eiliavo giesmes, kurių dvi (“Kita giesmė”, “Šlovinkit Poną”) išspausdintos L. Zengštoko giesmyne (1612).

Vertimai Francisi A. Margarita theologica / collecta et conscripta à m. Adamo Francisci, Iegerndorfense, monasterij Heilsbrunnensis abbate =. Zemczuga theologicha, kuri sawiei aptur trumpa parodima / ir ischguldima wiriausiŭiu daliu moxlo chrikscniszkoio pro baţniczes ir iszkallas orthodoksiszkoses confessies Augustonos arba Sassu. / Nu: lituwisckai jra perguldita per Simona Waischnora Warnischki plebona Ragaines.- Ischpausta Karaliaucziuie: Prusu per Jurgi Osterbergerą / metuse / Christaus 1600.- [28], 270 p. su vinj.- Gotiškas ir lotyniškas šriftas. Hunijus E. Apie popieszichkaie missche.- Ischpausta Karaliaucziuie: Druku per Jurgi Osterbergeri maetusą Christaus 1600.- 40 p. su vinj.- Gotiškas ir lotyniškas šriftas. Simono Vaišnoro 1600 metų Źemczuga Thelogichka ir jos šaltiniai.- [Vilnius]: Baltos lankos, 1997.- XXVII, 742 p.- (Bibliotheca Baltica. Lithvania).

Daiva VAITKEVIČIUTĖ (g.1970) Prozininkė. Gimė 1970 m. sausio 18 d. Gomaliuose (Telšių raj.). Baigė Telšių Ţemaitės vidurinę mokyklą ir Telšių kultūros mokyklą. Dirbo Telšių viešojoje bibliotekoje. Gyveno Šilalėje, dirbo Šilalės viešojoje bibliotekoje. Gyvena Šiauliuose.

Knygos Monikai reikia meilės: [romanas].- Panevėţys: Magilė, [2001].- 348 p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, [2001].- 348 p. Tas pat.-3- asis leid.- Panevėţys: Magilė, [2002].- 348 p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, [2004].- 348 p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, [2007].- 348 p. Moterys meluoja geriau.- Panevėţys: Magilė, 2002. D.1.- 237 p. D.2.- 288 p. Tas pat.- [3- asis leid.].- Panevėţys: Magilė, [2003]. D.1.- 238 p.


217 D.2.- 288 p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, [2004]. D.1.- 238 p. D.2.- 288 p. Tas pat.-Panevėţys: Magilė, [2006]. D.1.- 238 p. D.2.- 288 p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, [2007]. D.1.- 238 p. D.2.- 288 p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2008. D.1.- 239 p. D.2.- 288 p. Pasimatymas su ţudiku: erotinis meilės romanas.- Vilnius: Rosma, 2003.- 277, [1] p. Tas pat.- Vilnius: Rosma, 2004.- 272 p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2008.- 286, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2009.- 286, [2] p. Marius Pietaris ir burtų knyga: [apysaka].- Vilnius: Rosma, 2004.- 286, [2] p.: iliustr. Noriu kito vyro: [miniatiūros]. - Panevėţys: Magilė, 2004.- 206, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2005.- 206, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2006.- 206, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2007.- 206, [2] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2008.- 206, [2] p. Kamilė nori mirti: [romanas].- Panevėţys: Magilė, 2005. - 358, [1] p. Tas pat.- Panevėţys : Magilė, 2007.- 358, [1] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2008.- 358, [1] p. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2009.- 358, [1] p. Trise prieš mafiją: [apysaka].- Panevėţys: Magilė, 2006. - 173, [3] p: iliustr. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2007.- 173, [3] p.: iliustr. Tas pat.- Panevėţys: Magilė, 2010.- 173, [3] p.: iliustr. Marius Pietaris ir Juodasis Bokštas: [apysaka].- Vilnius: Rosma, 2006- 437, [2] p.: iliustr. Atsargiai meilė: romanas.- Panevėţys: Magilė, 2011.- 232 p.: iliustr.

Mykolas VAITKUS (1883-1973) Poetas, prozininkas, kunigas, vertėjas. Gimė 1883 m. spalio 27 d. Gargţduose (Klaipėdos raj.). Mirė 1973 m. geguţės 20 d. Providense (JAV). Mokėsi Gargţdų pradinėje mokykloje, Palangos progimnazijoje ir Liepojos gimnazijoje, Kauno Kunigų seminarijoje, 1906-1908 m. studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1908-1909 m. Insbruko universitete Austrijoje. 1909-1913 m. Telšiuose dirbo vikaru ir kapelionu berniukų gimnazijoje bei mergaičių progimnazijoje. Nuo 1914 m. dirbo Kaune, čia gyvendamas nuo 1918 m. dalyvavo Šv. Kazimiero draugijos veikloje. 1912-1925 m. redagavo “Ganytoją”, “Ţvaigţdę”, 19291940 m. dėstė tikybą Kauno meno mokykloje. 1936-1944 m. profesoriavo Kauno kunigų seminarijoje, dėstė visuotinę literatūrą, lietuvių, rusų ir vokiečių kalbas. 1944 m. pasitraukė į Austriją, 1951 m. apsigyveno JAV, Postakete, Pys Deile. Gyvendamas Telšiuose išleido eilėraščių rinkinius “Margumynai”, “Šviesius krislus”, poemas “Genijus ir meilė”, “Upytė”. Bendradarbiavo „Aiduose“, „Drauge“, „Lietuvoje“, „Margutyje“, „Naujoje Romuvoje“, „Praduose ir ţygiuose“, „Vadove“, „Vaivorykštėje“, „Vienybėje“, „Viltyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: K. V., Rakštis, Ancilla, Kun. M. V. ir kt.


218

Knygos Laimė: poėma.- Chicago, III: spauda ir lėšomis „Kataliko“, 1911.- 166 p.: vinj. Margumynai / M. Vaitkaus eilės.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja] 1911.- 107, [1] p.: vinj.- (Šv. Kazimiero draugijos leidinys; Nr.105). Genijus ir meilė: poėma.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja] , 1912.- 16 p.: iliustr.- („Ateities“ išleidimas; Nr.1). Šviesųs krislai: [eilėraščiai].- Vilnius: Jono Rinkevičiaus leid., 1913.- 111 p.: vinj. Upytė: poema.- Vilnius: Jono Rinkevičiaus leid., 1914.- 28 p.: vinj. Brėkšta: poema.- Tilţė: E. Jagomasto sp., [1915].- 38 p. Tas pat.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1919].- 38 p. Liepsnelės: eilės.- Kaunas: A. Petronio knygynas, [1921].- [4], 157 p. Ţvaigţdės duktė: 4 v. drama.- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1924.- 170 p. Romeo ir Julija: operos libretė.- Kaunas: Spaudos fondas, 1925.- 43 p. Apie tai, kas brangiausia / parašė K. V.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1927.- 31 p.- (Š[v.] Kazimiero d-jos leid.; Nr.431. Religija ir kultūra; Nr.6). Ar reikalingas baţnyčios atskyrimas nuo valstybės? / parašė K. V.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1927.- 30 p.- (Š[v.] Kazimiero d-jos leid., Nr.440. Religija ir kultūra; Nr.10). Tvanas: apysaka- fantazija.- Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1927.- 262 p. Tas pat.- London: Nida, 1954.- 205 p.- (Nidos knygų klubo leid.; Nr.4). Tas pat.- London: Nida, [1971].- 205 p. Iš įvairių pasaulių: apysakaitės.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1929.- 216 p.- (Š[v.] Kazimiero d-jos leid.; Nr.452). Rakštys: satiros ir juokai / Rakšties.- Kaunas: B. l., 1930.- 94, [1] p. Vilnius mūsų!: 5 v. drama.- Kaunas: Vilniui vaduoti s-ga, 1930.- 43, [1] p.- (Vilniui vaduoti sgos leid.; Nr.43). Nušvitusi dulkė: eilėraščiai.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1933.- 198 p. Ţaibas ir mergaitė: 3 v. 2 pav. negalimybė.- [Kaunas]: Sakalas, 1936.- 139, V p. Auštant: romanas.- [Kaunas]: Sakalas, 1939. D.1.- 219, [1] p.- (Sakalo leid.; Nr.550). D.2.- 267, [1] p.- (Sakalo leid.; Nr.551). Rytmečio ţygiai: romanas.- [Kaunas]: Sakalo l-kla, [1944].- 288 p. Nuošaliu taku: godos, vaizdai, svajos: 1934-1944.- [Chicago Ill.): Terra, [1945].- 98, [2] p. Čirikšas siaube: novelė.- [Brooklyn]: Vaga, 1951.- 87 p.: iliustr. Vienatvėje: eilėraščiai, 1944-1945.- Putnam: Immaculata, 1952.- 182 p. Aukso ruduo:1950-1952 m. eilėraščiai.- Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1955.- 119 p. Mistiniame sode: kunigų seminarija Kaune, 1903-1906: atsiminimai.- Putnam: Pr. M. Juras, 1957.- 207 p. Keturi ganytojai: atsiminimai apie Jurgį Matulaitį, arkivysk. Pranciškų Karevičių, arkivysk. Juozapą Skvirecką, vysk. Petrą Pranciškų Būčį. - Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1960.- 180 p. Su Minija į Baltiją: atsiminimai [T.]1.- London: Nida, 1962.- 210 p.- (Nidos knygų klubo leid.; Nr.41). Alfa ir Omega: eilėraščiai.- Putnam: Immaculata, 1963.- 118 p. Baltijos graţuolė: atsiminimai T.2.- London: Nida, 1963.- 332 p.- (Nidos knygų klubo leid.; Nr. 42). Per giedrą ir audrą 1909-1918: atsiminimai . T.4.- London: Nida, 1965.- 272 p.- (Nidos knygų klubo leid.; Nr.56). Šerkšno sidabras: 1953-1954 m.: eilėraščiai.- Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1965.- 86 p.


219 Šiaurės ţvaigţdė: atsiminimai T.3.- London: Nida, 1965.- 299 p.- (Nidos knygų klubo leidinys; Nr.53). Dienoraštis: 1946 m. eilėraščiai.- Putnam: Immaculata 1966.- 160, [4] p. Nepriklausomybės saulėj, 1918-1940: atsiminimai.- London: Nida, 1968-1969. T.5. D.1.- 296 p.- 1968.- (Nidos knygų klubo leidinys; Nr. 66). T.6. D.2.- 279 p.- 1968.- (Nidos knygų klubo leidinys; Nr. 69). T.7. D.3.- 269 p.- 1969.- 269 p.- (Nidos knygų klubo leidinys; Nr.72). Milţinų rungtynėse: 1940-1944: atsiminimai. T.8.- [London]: Nida, 1972.- 205 p.- (Nidos knygų klubo leidinys; Nr.86).

Vertimai Kalėdų dovanėlė: apsakymėliai / parašė ir išvertė K. V.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1927.- [1], 32 p., įsk. virš.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.443. Religija ir kultūra; Nr.12). Operos Romeo ir Giulietta libreto (pilnas operos tekstas ) / Muz. C. Gounod`o.- Kaunas: B. l., 1925.- 43 p. Šenjonas P. [Dvasiški apmąstymai: 5 kn.].- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1929-1936. Kn.1: Meditacijos, arba, Dvasiški mąstymai / Pranc. parašė kun. Chaignonas; 2-ąjį leid . rengė kun. M. Vaitkus.- 1929.- 224, III p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.464). [Kn.2]: Į aukštybes: dvasiškų mąstymų 2-oji knyga / lietuviams skaitytojams parengė kun. M. Vaitkus.- 1932.- 196, III p.- (Š[v]. Kazimiero d-jos leid.; Nr.528). Kn.3: Šventėse su šventaisiais: dvasiški mąstymai visoms metų šventėms / parašė kun. Chaignon; liet apasakojo kun. M. Vaitkus.- 1933.- 175, III p.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.556). Augustinas Aurelijus, šv. Š. Aurelijaus Augustino išpaţinimai / su prof. G. Hertlingo įvadu; vertė kun. M. Vaitkus.- Kaunas: Š. Kazimiero d-ja, 1933.- (Š. Kazimiero d-jos leid.; Nr.544). Tas pat.- Vilnius: Ardor, 1998.- 305, [2] p. Tas pat.- Marijampolė: Ardor.- 2000.- 305, [2] p. Hasenoerhrl P. Serafiškuoju keliu: mąstymai pagal baţnyt. metus.- Kennebunk Port: Pranciškonai 1963-1967. T.1.- 1963.- 670 p. T.2.- 1967.- 608 p.

Vacys VAIVADA (g.1958) Istorikas. Gimė 1958 m. lapkričio 29 d. Telšiuose. 1977 m. baigė Telšių Ţemaitės mokyklą. 1980–1985 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1985-1993 m, dirbo Ţemaičių muziejuje „Alka“. Nuo 1993 m. dirba Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos tyrimų centre. Nuo 1999 m. skaito paskaitas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Sudarė ir parengė knygas „Telšiai“ (1994), „Ţemaičių praeitis“, „Varniai“ (1996 su A. Butrimu), „Alsėdţiai“ (2000 su L. Griciūte), „Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros“ (2005 su D. Elertu), „Krikščionybės raidos kontekstai Ţemaitijoje“ (2010, su J. Boruta), „Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje“ (2011 su J. Boruta) ir daugelį kitų knygų apie Ţemaitiją.

Knygos


220 Ţemaitijos istorija: Ţemaitijos priešistorė: Ţemaitija XIII-XV a. pirmoje pusėje: Ţemaitija XVXVII amţiuje: Ţemaitija XIX amţiuje / E. Aleksandravičius, A. Butrimas, V. Vaivada ir kt.- Vilnius: [REGNUM fondas], 1997.- 334 p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Katalikų Baţnyčia ir Reformacija Ţemaitijoje XVI a.: esminiai raidos bruoţai.- Klaipėda: [Klaipėdos universiteto l-kla], 2004.- 247, [1] p.: iliustr., ţml.

Grigas VALANČIUS (1906-1978) Istorikas, ţurnalistas. Gimė 1906 m. rugsėjo 8 d. Jazdaukiškiuose (Plungės raj.). Mirė 1978 m. geguţės 11 d. Los Angele (JAV). Gimnazijos mokslus baigė Telšiuose. Mokydamasis Telšių gimnazijoje 1921-1922 m. redagavo „Alksnyno lepšį“ [Telšių gimnazijos jaunesniųjų ateitininkų laikraštėlis], slapyvardis Berţyno Teţis. 1925-1927 m. mokėsi Briuselio, 1928 m. Hagoje, 1929-1931 m. Vienos universitetuose. 1932-1934 m. Kaune finanansų ministerijos referentas, 1934-1935 m. Klaipėdos gubernatūros ekonominis patarėjas.1939-1940 m. gyveno Panevėţyje. 1941 m. kalintas vokiečių koncentracijos stovykloje. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1946-1949 m. gyveno Vokietijoje Viurtembergo mieste, nuo 1949 m. JAV, mokytojavo.

Knygos 3000 angliškų ţodţių lietuviams.- Kircheim-Teck: Liet. s-gos skyrius, 1946.-65 p. Lietuva ir Karaliaučiaus kraštas.- Kircheim-Teck: Aut. leid., 1946.- 93, [1] p., [1] sulankst. ţml. lap. Ţemaičių didysis: istoriobografiniai pasakojimai: vysk. Motiejaus Valančiaus (1801. 11. 161875. V. 17) mirties šimtmečiui paminėti.- Los Angeles (Cal.): G. Valančius ir LŠST J. Daumanto kuopa, L.A., 1977-1978. D.1.- 1977 (virš. 1978).- IX, 662 p.: iliustr. D.2: Ţemaičių didysis tarp rinktinų.- 1978.- XI, 523 p.: iliustr.

Motiejus VALANČIUS (1801-1875) Prozininkas, istorikas, religinis rašytojas, kunigas. Gimė 1801 m. vasario 28 d. Nasrėnuose (Kretingos raj.). Mirė 1875 m. geguţės 29 d. Kaune.


221 1816-1821 m. mokėsi Ţemaičių Kalvarijos dominikonų mokykloje. 1822 m. įstojo į Varnių kunigų seminariją, iš jos 1824 m. buvo pasiųstas į Vilniaus Vyriausiąją seminariją, kurią baigė 1828 m. įšventintas kunigu ir 1834 m. buvo Mozyriaus (Baltarusija) pavietinės mokyklos tikybos mokytoju ir kapelionu. 1834-1840 m. Kraţių gimnazijos tikybos mokytojas, kapelionas ir bibliotekininkas, parašė Kraţių mokyklos istoriją (rankraštis neišlikęs). 1840 m. pakviestas į Vilniaus dvasinę akademiją dėstyti pastoracinę teologiją ir biblinę archeologiją. Kartu su Akademija 1842 m. persikėlė į Peterburgą. Čia bendravo su S. Daukantu. 1845 m. grįţo į Ţemaičius, buvo paskirtas Varnių kunigų seminarijos rektoriumi. 1850 m. konsekruotas Ţemaičių vyskupu. Juo tapęs ėmėsi intensyvios ir įvairiapusės veiklos: reogarnizavo vyskupiją ir Varnių seminariją, vykdė veiksmingą blaivybės akciją, rūpinosi vaikų ir suaugusiųjų švietimu, suorganizavo platų parapinių mokyklų tinklą. Palaikė S. Daukanto, L. Ivinskio, M. Akelaičio, A. Baranausko idėjas, sutelkė bendradarbių būrį. Organizavo knygų, daugiausia lietuviškų prekybą. Stengėsi parūpinti religinės literatūros: pats rašė, taip pat redagavo ankščiau išleistus tekstus (K. Sirvydo “Punktus sakymų”, V. Valmiko “Kantičkas” ir kt.). Intensyviai lankė parapijas, skelbė ganytojiškus laiškus (tarp jų “blaivybės gromatas”), kurie yra svarbūs pamokslų ţanro tekstai. Vyskupijos centras 1864 m. buvo perkeltas į Kauną. Gyvendamas Kaune organizavo lietuviškų raštų spausdinimą Prūsijoje ir slaptą jų gabenimą į Lietuvą. Slapyvardţiai: Joteikis, J. Zaberman ir kt.

Knygos Ţemajtiu wiskupistę aprasze K. Motiejus Wolonczewskis.- Wilniuj: Spaustuwieje Juozapa Zawadzki, 1848. Dalis I. Su toblicziomis.- VI, 337 p.: vinj., lent. Dalis II.- 274 p.: vinj. Tas pat.- ... iszleista kasztais Kun. V. Matulaiczio.- Shenandoah, Pa: Spaustuvėje “Garso Amerikos Lietuvių”, 1897.- 247 p.: vinj. List pasterski Macieja Wolonczwskiego z boţego milosierdzia i laski š. stolicy apostolskiej biskupa Telszewskiego do duchowienswa i wiernych chrystusowych rzymsko-katolickiej dyecezyi Telszewskiej.- Wilno: Drukarnia A. Marcinowskiego, 1850.- 71 p.: vinj.- Lygiagr. tekstas lietuvių k. Pamokims apej sakramęntą dirmawones.- Wilno: Drukarnia A. Marcinowskiego, 1850.- 12 p.: vinj. Istorije szwęnta senoje istatima. Nu sutwierima pasaules lig uţgimima Kristaus Wieszpaties.Wilniuj: Spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1852.- 132 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzkia, 1855.- 96 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzkia, 1858.- 96 p. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwieja Juzapa Zawadzkia, 1860.- 96 p. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1875?].- 96 p.- Antr. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1860. Ţine, kajp rejk atlikti spawiednę isz wisa amţiaus.- Wilniuj: Spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1852.- 39 p. Tas pat.- Wilniuj: Spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1852.- 36 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuj: Spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1857.- 36 p. Ţiwatas Jezaus Kristaus Wieszpaties musu, arba istorije naujoje istatima, iszpausta.- Wilniuj: Spaustuwiej A. Dworcziaus, 1853.- 272 p.: iliustr. Kalwaria arba Kialas kriziaus sopulun Jezusa Kristusa isz namun Pilota ont kalna Kalwarios turenczia kiaturolika staciu. Diel Diewa-bajmingu Ţiamajcziu suprastinaj parajsita, ir isz nauja spaustuwien paduota.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzkie, 1855.- 48 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkie, 1855.- 48 p.: iliustr.


222 Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkie, 1855.- 48 p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzkie, 1858.- 48 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzkie, 1860.- 48 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkie, 1861.- 48 p.: iliustr. Apej brostwą blaiwistes arba nusiturieima.- Wilniuj: Kausztu ir Spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1858.- 16 p. su vinj. Tas pat.- Wilniuj: Spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1859.- 16 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Klaipedoj: Kasztu ir Spaustuwieje Ed. Waikinnis  Co, 1860.- 12 p.: vinj. Tas pat.- Klaipedoj: Kasztu ir Spaustuwieje Ed. Waikinnis  Co, 1860.- 12 p.: vinj. Tas pat.- [Klaipedoj: Spaustuwieje E. Waikinnis  Co?, 1861].- 12 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Klaipedoj: Kasztu ir Spaustuwieje Ed. Waikinnis  Co, 1861.- 12 p.: iliustr. Ţiwataj szwętuju tu kuriu wardajs ţemajczej uţ wis gieb wadinties. Ejlu abecielas surasziti ir iszpausti.- Wilniuj: Kasztu ir Spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1858. [D.1].- 280 p.: iliustr. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1861. [D.1].- 280 p. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1870?].- 302 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwie J. Zawad-zkia, 1863. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1872?].- 302 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwie J. Zawadzkia, 1863. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1878].- 302 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniu-je: kasztu ir spaustuwie J. Zawadzkia, 1863. Tas pat.- [Klaipėda: J. Reilenderio ir sūnaus sp., Tilţėje?, 1881].- 302 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1863. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp.?, 1883].- 253 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapo Zawadzkia, 1863. Tas pat.- [Tilţė, 1892].- 302 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1863.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Shenandoah, Pa: V. J. Stagaro sp., 1901.- XVI, 160 p.- (Jubiliejinis vyskupo M. Valančiaus raštu išleidimas). Kantyczkas arba kninga giesmiu, par Moteju Wolonczewski Ţemajcziu Wiskupa parwejzieta ir isznauje iszpausta.- Wilniuj: Spaustuwiej Jozapa Zawadzkia, 1860.- 736 p. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862.- 736 p. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1863.- 736? p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1864.- 731 p. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuweje Juzapo Zawadzkio, 1864.- 731 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat, antr.: Кантычкасъ арба книнга гъсмю паръ Мотъю Волончевски вискупа, парваизъта иръ ишнауе ишспауста.- Вильнюй: Спаустувенъ А. Сыркина, 1865.- 748 p. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1867?].- 736 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1859. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1868?].- 736 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1863. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1869?].- 736 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1860. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1870?].- 736 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1861. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1872?].- 731 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1864.


223 Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1872?].- 736 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: spaustuwieje J. Zawadzkio, 1860. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1873].- 736 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1875].- 880 p.- Antr. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje J. Zawadazkia, 1862. Tas pat.- [Karaliaučius?: Hartungo sp.?, 1878?].- 672 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzki, 1860. Tas pat.- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1885].- 856 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1863. Tas pat, antr.: knyga giesmių arba kanticzkos…- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1890].- [2], 856 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1863. Tas pat, antr.: knyga giesmių arba kanticzkos…- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1891].- [2], 858 p.: vinj.Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1863. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- [Tilţė: O. Mauderodės sp., apie 1891].- [2], 863 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1892].- 863 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juzapo Zavadzkio, 1862. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1892].- 488 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuvėje J. Zawadzkio. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1894].- [2], 863 p. su vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat, antr.: knyga giesmių arba kanticzkos…- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1894].- [2], 856 p.: vinj.Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat, antr.: kninga giesmių arba kanticzkos…- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1894?].- 808 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuweje Juzapo Zawadzkio, 1862. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės? sp., 1895?].- 798 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės? sp., 1896?].- 800 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės? sp., 1897?].- 800 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės? sp., 1897?].- [2], 799 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1899?].- 800 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1899?].- 784 [+?] p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj: Kasztu ir spaustuwi Jozapa Zawadzkia, 1862. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės? sp., 1900?].- 792 [+?] p.- Antr. p. ir išleid. duomenys: Wilniuje: Kasztu ir spaustuwė J. Zawadskia, 1862. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1904].- [2], 863 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustueje Juozapo Zavadzkio, 1862. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- Tilţėje: kasztu ir sp. Otto v. Mauderodes, 1905.- [2], 863 p.: vinj. Tas pat, antr.: nauja giesmių knyga: (kanticzkos).- Rygoje: iszleido Liudvikas Jakavycze, 1906.831 p.: vinj. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- Tilţėje: kaszta ir spauda Otto v. Mauderodės, 1906.- [2], 864 p.: vinj. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- Tilţėje: kasztu ir spaustuvėje J. Shoenke, 1906.- [2], 856 p. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- Vilniuje: Juozapo Zavadzkio lėšomis ir jo sp., 1907.- [2], 861 p.: iliustr.


224 Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- Vilniuje: Juozapo Zavadzkio knygyno leidinys, [po 1907].- [2], 861 p. Tas pat, antr.: giesmių knyga arba kanticzkos…- Tilţėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1909.- [2], 856 p.: vinj. Tas pat.- Tilţėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1913.- [2], 856 p. Tas pat.- Tilţėje: kašta ir spauda Otto. v. Mauderodės, 1913.- [2], 864 p. Tas pat.- Tilţė: Kasztu ir spaustuvė J. Schoenke, 1919.- 857[+?] p. Tas pat.- Tilţė: lėšomis ir sp. J. Schoenke, 1929.- 864 p. Isz milaszirdistes Diewa ir milestas Sosta Apasztoliszka wiskupas Ţemajcziu. Ţmonems darbininkams, milimoms aweloms sawa, siunt paswejkinima ir pajminima! Nors wisada szirdingaj pri jusu atsilipam, artojej, kajpo pri awelu sawa…[Ganytojiškas laiškas ryšium su baudţiavos panaikinimu].- B. v., 1861.- [1] p. Tas pat.- B. v., 1861.- [1] p.- Lygiagr. tekstas lenkų k. Parspieimas apej Swentą Wierą, ipatingaj apej Baţniczią Jezaus Kristaus.- Tilzej: pas Alberghs ir Com, 1862.- 24 p. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1868].- 24 p. Prade ir iszsiplietimas kataliku tikieima.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1862.- 310 p. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzkie, 1864.- 311 p. Tas pat.- Sheanandoah, Pa: Lietuvių katalikų spaudos bendrijos sp., 1906.- 235, [5] p.: portr. Istorije szwenta Senoje ir Naujoje istatima. Nu sutwierima pasaules lig smerties Kristaus Wieszpaties.- Wilniuj, 1863.- 135 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1883].- 135 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj, 1860. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1883].- 135 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuj, 1860. Tas pat, antr.: История швента сено ир науjо истатимо но сутверимо пасаулес лиг смертъс Кристаус Въшпатъс.- Варшавоjе: спаустувесе Варшавос мокслиничю апскричю, 1896.- 135, IV p. Tas pat.- Sheanandoah, Pa: “Garso Amerikos lietuvių” sp., 1898.- 176 p.: vinj. Tas pat.- Philadelpia, Pa: M. A. Ignoto sp., [1899?].- 181 p.: vinj. Tas pat.- Tilţėje: išleidimas ir spauzdinta J. Schoenke, 1905.- 95 p.: iliustr. Tas pat / [Motiejus Vyskupas].- Mahanoy City, Pa: kasztais ir spaustuveje D. T. Boczkausko, 1906.- 110 p.: iliustr. Tas pat, antr.: šventa istorija Senojo ir naujojo Įstatymo.- Chicago, III.: turtu ir spauda „ Kataliko“, 1906.- 180 p.: iliustr. Tas pat.- Tilţėje: išleidimas ir spausdinta pas J. Schoenke, 1907 [virš.: 1905].- 96 p.: iliustr. Tas pat.- Philadelpia, Pa: kasztais J J. kun. Kaulakio, 1907.- 181 p. Tas pat.- Mahanoi City, Pa: “Saulės” sp., 1907.- 180 p.: iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Chicago, III.: turtu ir spauda „Kataliko“, 1911.- 180 p.: iliustr. Tas pat.- Chicago, III.: turtu ir spauda „Kataliko“, 1913.- 180 p.: iliustr. Motiejus Kazimieras Wolonczewskis, isz Diewa ir Apasztaliszka Sosta Milestos Wiskupas Zemajcziu. Aweles sawa mejlingaj swejkin. Pradţioj sumiszima musu szalij siuncziau pas jumis grometa, szaukdamas wisus ant pakutos ir patajsima grieszna giwenima…=Матвъй Казимiръ Волончевскiй, Божiсю и Апостольскаго Престола милостiю Епископъ Самогитскiй. Паству свою любезно привътствуетъ. Въ началъ смятенiявъ нашемъ краъ, посылая къ вамъ посланiе, приглашалъ я вас къ раскаянiю и исправленiю грешной жизни...[Ganytojiškas laiškas raginas valstiečius nutraukti sukilimą ir paklusti caro valdţiai. Varniai, 1863 m. rugsėjo 6 d.].- Виъно: Въ типографiи А. К. Киркора, 1863.- 2 p. Dawatku kninga arba Istatimas ir maldas isirasziuju i tretii zokana S. Prąnciszkaus.- Wilniuje: Kasztu ir Spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1864.- 492 p.


225 Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1867?].- 560 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1864. Tas pat.- Scenandoah, Pa: Jubilijienio vysk. M. Valančiaus raštų išleidimo komitetas, V. J. Stagaro sp., 1902.- 707 p. Wyskupo Ţemaičiu Motiejaus Wolonczewski pieminiszkas ţodis, sakytas katedros baţnyczio m. Kauny menesie balandie metuose 1866. Waikai mana Laike septyniolikos metų rūpindamasis apei iszganimą duszių jūsų, asz norėčia ir dabar iszsakyti jums, kas yra ant dūszes mana…[Dėl ištikimybės carui.- Vilnius, 1866].- išsp. Rusų rašmenimis. Aprašyta pagal šaltinyje pateiktą transliteruotą tekstą. Lygiagret. tekstas rusų k. Patarles ţemajcziu.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1867].- 52 p. Brolej katalikaj, jums noriu par gromata kielis ţodţius pasakiti; skajtiket, supraskiet ir isidiekiet. Ne per senej, szwiesiausiem Mykalojuj I karalaujent, viresnibe ragina ţidus, kad ejtu į tolimas Maskolijes szalis… [Ganytojiškas laiškas, draudţiantis ţmonėms keltis iš Lietuvos į Rusiją.- Tilţė: K. Albregso ir ko? sp., 1868?].- 4 p. Giwenimaj Szwentuju Diewa.- Tilzej: pas Albreghs ir Comp., 1868.- 296 p.: vinj. Tas pat.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1868].- [4], 292 p.: vinj. Tas pat.- D.1. Tretis zokonas šv. Pranciškaus.- Tilţė: J. Šenkės sp., 1906.- 144 p. Isz tamsybes wed tiktay kielis teysybes. Nauja pasaka.- Tilzej: pas Albregks ir Comp., 1868.21 p. Paugusiu ţmoniu kningiele / Joteiko.- Berlin: gedruckt bei Julius Sittenfeld, 1868.- [2], 146 p. Tas pat.- Tilţėje: Kasztu “Tėvynės Sarge”, 1902.- [2], 104 p. Tas pat.- Tilţėje: kaštu ir spaustuvėje J. Shoenke,1906.- 104 p.: vinj. Tas pat.- Tilţėje: kaštu ir spaustuvėje J. Shoenke,1907.- 100 p.: vinj. Tas pat / parašė vysk. M. Valančius.- Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1920.- 135, [1] p.- (Šv. Kazimiero draugijos leid.; No 297). Tas pat / parašė vysk. M. Valančius Kaunas: “Vairo” b-vė, 1930.- 169 p., [31] iliustr. lap. Szniakiesis katalika su nekataliku.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1868].- 19 p. Wajku kningiele su abrozdelejs.- Tilzeje: Druck und verlag von Albreghs & comp [1868].- [4], 100 p., [15] spalv. iliustr. lap. Tas pat.- [Tilzeje: Druck und verlag von Albreghs & comp [1868].- 100 p., 15 spalv. iliustr. lap. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1891].- 101 p., [1], 1 potr. lap.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: kasztu ir spaustuvėje Juzapo Zavadzkio, 1864. Tas pat / parašė Ţemaičių vyskupas Motiejus Valančauskas.- Bitėnuose: kašta ir spauda M. Jankaus, 1905.- 63 p.: vinj. Tas pat.- Bitėnuose: kašta ir spauda M. Jankaus, 1907.- 80 p.: iliustr. Tas pat.- [Vilnius]: Šv. Kazimiero draugija, 1918.- 78 p., [15] iliustr. lap.- (Šv. Kazimiero dr[augijos leid].; No 228). Tas pat / vysk. Motiejaus Valančiaus; su dail. K. Šimonies paveikslėliais.- Kaunas: “Sakalo” bvė, 1928.- 104[1], p., [1]: iliustr. lap.: iliustr. Tas pat.- [Brooklyn]: Gabija, 1952.- 155, [1] p. Tas pat.- Putnam: Eglutė, [1978].- 118 p.: iliustr. Ape atpuskus jubileiszkus arba beleusza Su pawelijimu Wierausibiu par kuniga Jona Zaberman.- Tilzej: Spaustuweja Albregho ir Comp., 1869.- 21 p. Apej brostwas su Istatimajs tretioje zokana szwęnta Dominika, su pawelijimu wirausibiu dwasiszku.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1869].- 157 p. Litanie apej wisus szwęntus muczelnikus su rejkalingomis maldomis.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1869].- 16 p. Mokslas Rima- Kataliku. Suraszitas ir iszpaustas diel paugusiu ţmoniu.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1869?].- 340 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: spaustuwiej P. Juzapa Zawadzkie, 1863. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1873].- 340 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: spaustuwiej P. Juzapa Zawadzkie, 1863.


226 Tas pat.- [Tilţė: E. Vejerio ir L. Arnolto sp., 1888].- 440 p.: iliustr.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1879. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės sp., apie 1900].- 332 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: spaustuwiej P. Juzapa Zawadzkie, 1863. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės sp., apie 1900].- 332 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: spaustuwiej P. Juzapa Zawadzkie, 1863. Tas pat.- Tilţėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1905.- 332 p. Paląngos Juze.- [Klaipėda, 1869].- 112 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1863. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1873].- 112 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1863. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1874].- 112 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1863. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1878].- 120 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1863. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1882].- 135 p. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1863. Tas pat.- Tilţė: J. Šenkės sp., 1902.- 132 p. Tas pat.- Tilţė, 1906.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Vilnius: Juozapo Zavadzkio lėšomis ir jo sp., 1907 [virš.: 1906].- 132 p.: vinj. Tas pat, antr.: Palangos Juozis / vysk. Motiejus Valančiauskis.- Tilţė: B. l., 1919.- 132 [+?] p. Tas pat.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, [1947].- 187, [2] p. Tas pat.- Valst. groţ. lit. l-kla, [1950?].- 186, [4] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1965.- 206, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1977.- 151, [3] p.: iliustr. Tas pat.- [Vilnius]: Baltos lankos, [1996].- 157 p.- (Skaitinių serija; 18). Tas pat.- Vinius: Ţalstvyklė, [2005].- 114, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Prajautimas.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1869].- 19 p. Wargai baţniczes kataliku Letuwoj ir Zemajcziusi su pawelijimu wiriausibiu par kuniga Jona Zabermann.- Tilzej: Drukawotas ir perkamas pas Albregs ir Comp., 1869.- 19 p. Pasakojimas Antano Tretininko. Paraszė Motiejus Valanczauskas, vyskupas Ţiamaiczių.- Plymouth, Pa: Kasztu ir Spaustuvėje Juzapo Paukszczio, 1891.- 87 p. Tas pat.- Brooklyn: Ţvaigţdės sp., 1901.- 99 p. su vinj.- (Jubiliejinis vyskupo M. Valančiaus raštų išleidimas). Tas pat.- Vilnius: išleido Juozapas Zavadzkis savo sp., 1906.- 112 p.- (Vyskupo M. Valančiaus raštai). Tas pat.- Meerbeck: J. Narbuto ir P. Indreikos leid., 1948.- 68 p.- (Valančiaus raštai). I.Keletas ţodţiu apie Rymo popieţiaus neklaidingumą. II. Gromatos amţiną atilsį, jo mylistos Ţemaiczių vyskupo Motiejaus Volonczausko visiems Ţemaiczių vyskupistės Katalikams. [III]. <Pašnekesis kataliko ir provoslauno apie tikėjimo dalykus, parašytas amţ. at. vyskupo Motiejaus Volončausko.- [Tilţė: O. Mauderodės sp.], 1894.- [2], 52 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: spaustuveje Juzapo Zavadzkio. Tas pat.- Tilţė: O. Mauderodės sp., [1904].- [2], 52 p.: vinj. Matytinis dėl brolių ir seserų Brolijos blaivystės par szv. Teva popieţiu Piusa IX (devintaji) katalikams visos pasaulės įstatytos, po prieglobstas S. Marijos padūtos, ir katalikams Lietuvos Ţemaiczių vyskupystės par Motiejų Voloncziauskį, vyskupą įvestos. Varniuse metuse 1858.- [Tilţė: O. Mauderodės? sp., 1895].- 23 p.: vinj. I.Parspejimas apie szwentą tikėjimą, o įpatingaj apie Jezaus Kristaus baţnyczią. II <Isz tamsybes veda tiktai tiesos kelias. Pasaka>.- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1889].- 46 p. su vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Petrapilyje: spaustuvėje pas Hintze, 1869. Tas pat.- [Tilţė: M. Jankaus sp.], 1892.- 63 p.- Antr. p. išleid. vieta: Vilniuje, 1892.


227 Gromatos vyskupo Valančiauskio prieš girtybę [ir kitų autorių straipsniai].- Tilţė: [Tėvynės sargas], J. Šenkės sp., 1903.- 19 p. Paskutinis ganytojo raštas / Ţemaičių vyskupo Motiejaus Valančausko.- [Kaunas?]: išleistas rupesniu ir lėšomis K. P. T. [Prano Turausko] 1911.- [9], 1 p. Pasakos, dainelės ir mįslįs sutaisė M. Š-čius [Matas Šalčius].- [Vilnius: J. Rinkevičiaus ir A. Rucevičiaus b-vė], 1913.- 10 kn.- (Mokyklos knygynas. Serija 1). [Kn. 10]: Bičiuliai / vyskupo Motiejaus Valančiaus pasaka.-1913.- (Mokyklos knygynas; Nr. 10).- Aprašyta pagal šaltinius. Ţemaičių vyskupo Motiejaus III Kazimiero Valančiaus-Valančiausko blaivybės gromatos.- Rygoje: K. Narkevičiaus ir P. Janulevičiaus sp., 1915.- 86 p. Maskoliams katalikus persekiojant.- Kaunas: “Ţinijos” b-vė, 1929.- 120 p.- (“Ţinijos” b-vė; 18as leid.). Pastabos sau pačiam. Iš len. vyskupo Motiejaus rašliavos sulasė ir savo pastabų pridėliojo doc. J. Tumas.- [Kaunas]: Švietimo m-jos Knygų leidimo komis., 1929.- 190, [1] p., [4 iliustr.] p.- (Švietimo m-jos Knygų leidimo komis. leid.; 151 nr.). Tas pat.- [Vilnius]: Baltos lankos, [1996].- 239 p.- (Skaitinių serija; 12). Valančiaus raštai su autoriaus paveikslėlu: Vaiku knygelė; Paaugusių ţmonių knygelė; Palangos Juzė; Antano Tretininko pasakojimas.- Kaunas: B. l., 1931.- VIII, 487 p., [1] portr. lap. Raštai.- Vilnius: Vaga, 1972. T.1.- 597, [2] p., [3] iliustr. lap.- (Lituanistinė b-ka; 11). T.2.- 474, [2] p., [2] iliustr. lap.- (Lituanistinė b-ka; 12). Tas pat.- Vilnius: Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001- . T.1.- 2001.- VI, 829 p., [13] iliustr. lap. T.2.- 2003.- 826 p.: iliustr. T.3.- 2006.- 1028 p.: faks. T.4.- 2011.- 703, [1] p. Raštų ištraukos.- [Vilnius]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1952.- 60 p.- (Mokinio b-ka). Rinktiniai raštai.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1957.- 72 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1958.- 72 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1959.- 68 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960.- 68 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Mikė melagėlis.- Vilnius: Vaga, 1976.- 40 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1980.- 40 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1991.- 32 p.: iliustr.- (Vyturiukas). Tas pat.- Vilnius: Vyturys, 1996.- 14, [2] p.: iliustr. Vaikų knygelė: apsakymai, apysaka, patarlės.- Vilnius: Vyturys, 1992.- 407 p.- (Sakalėlis). Ganytojiški laiškai.- Vilnius: Ţara, 2000.- 213, [2] p.: faksim.- (Historiae Lituaniae Fontes Minores; 2). Namų uţrašai.- Vilnius: UAB “Baltų lankų leidyba”, 2003.- XXX, 933 p., faks., portr. Gretut. tekstas liet., lenk., lot. k.

Vertimai

Tomas Kempietis. Tamosziaus isz Kempis. Apej sekima Jezaus Kristaus kningas kietures. Iszgulditos par Jomilestą Kunigą Wiskupą Ţemajcziu Motieja-Kazimierą Wolonczewski. Iszduotos par kunigą Jokimą Moncewicze pakustasi katedros Ţemajcziu.- Wilniuje: Drukarnioj A. Dworcziaus, 1852 metuose.- 335 p. Tas pat, antr.: Tomas iš Kempių: apie Jėzaus Kristaus sekimą keturios knygos, ţemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus išverstos, kunigo Jokimo Moncevičiaus 1852 metais Vilniuje


228 prmą katą išleistos, 0 1925 metais Šv. Kazimiero draugijos Kaune antrą kartą atspausdintos.- Kaunas: Švento Kazimiero d-ja, 1925.- 469, XI p. Трумпасъ катехизмасъ, аукщяусей крашта виреснибей лiйпантъ парашитасъ дълъ каталику яунуменесъ и мокслусъ лейдамосъ. Ишспаустасъ.- Вильнюй: Спаустувенъ Р. М. Рома, 1865.- 118 p. Tas pat, antr.: Трумпас катекизмас парашитас дел мокитиню-каталику.- Спаустувеjе Варшавоjе метусе, 1892.- 81 p.- Virš. išleid. metai: 1891. Tas pat.- Спаустувеjе Варшавоjе, 1896.- 50 p. Wisas pasalmes S. Dowida karalaus.- [Tilţė: K. Albregso ir ko sp., 1869].- 199 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: ksaztu ir spaustuwieje Josapa Zawadzkie, 1864. Pasalmes arba giesmes Dowido karalaus ir pranaszo.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1873].418 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1863. Maria de Jesús, de Agreda, sor. Giwenimas sczwencziauses Marios panos.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1874].- [4], 123 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuje: spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1855. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1880?].- 116 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1855. Tas pat.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1882].- 112 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: spaustuwiej Juzapa Zawadzkie, 1855. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1894].- 112 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1864. Tas pat.- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1896].- 102 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1864. Tas pat.- [Tilţė: J. Šenkės sp., 1896?].- 112 p.: vinj. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1864. Tas pat.- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1904?].- 86, [1] p.: iliustr. - Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje: spaustuveje ir kasztu Juozapo Zavadzkio, 1864. Tas pat.- Tilţė: O. von Mauderodės? sp., 1905.- 141 p : iliustr.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat.- Tilţėje: kaszta ir sp. Otto v. Mauderodės, 1905.- 86, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilniuje: Juozapo Zavadzkio lėšomis ir jo sp., 1906 .- 139 p.: vinj. Tas pat.- Tilţė: J. Šenkės sp., 1906 [virš.: 1905].- 112 p.: vinj. Tas pat.- Tilţėje: lėšomis ir sp. Otto v. Mauderodės, 1907.- 95 p.: vinj. Pijus IX, popieţius. Gromata apskrita Szwento Tewo musu Popieţiaus Piusa IX pas awo aweles. [1867 m. spalio 17 d. Apie baţnyčios padėtį Italijoje bei katalikų baţnyčios persiokoiojimą carinės Rusijos valdomuos kraštuose. Vertė M. Valančius]. Ape sielwartus baţniczios szwentos.- [Tilţė: J. Zabermano lėšos, K. Albregso ir ko sp., 1868].- 34 p. Garbinimas szwenncziauses Szirdies Diewa musu Jezaus Kristaus. “Szataj priţadu melsties koţna diena, pri szirdies Jezaus waląndą wieną”.- [Tilţė: J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1874].- 48 p.Antr. p. išleid. duomenys: Wilnuoje: kasztu ir spaustuweje Jozupa Zawadzki, 1863.

Vitas VALATKA (1927-1977) Muziejininkas, archeologas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1927 m. sausio 26 d. Keturakiuose (Plungės raj.). Mirė 1977 m. liepos 23 d. Telšiuose. Mokėsi Telšių ir Plungės gimnazijose, Telšių kunigų seminarijoje. Mokytojavo, dirbo Telšių bibliotekoje. 1947-1948 m. Telšių kraštotyros muziejaus fondų vedėjas, 1948-1969 m. ir 1971-1977 m. mokslinis bendradarbis, 1969-1970 m. direktorius. Tyrė Ţemaitijos kapinynus, pilkapynus, piliakalnius, senovines gyvenvietes. Paskelbė archeologinių straipsnių. Bendradarbiavo: „Tiesoje“,


229 „Tarybų Ţemaitijoje“ (Telšiai), „Komunizmo aušroje“ (Telšiai), „Komunizmo švyturyje“, „Kultūros baruose“, „Moksleivyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knygos Telšių kraštotyros muziejus.- Vilnius: Mintis, 1971.- 50, [4] p.: iliustr., [16] iliustr.lap. Ţemaičių ţemės tyrinėjimai: rašytinis palikimas Ţemaičių muziejuje „Alka“.- [Vilnius]: Regioninių kultūrinų iniciatyvų centras, [2004- 2006]. Kn.1: Archeologij.- [2004].- 416 p.: iliustr. Kn.2: Muziejininkystė, etnografija, kraštotyra.- [2006].- 432 p.: iliustr.

Irena Rūta VALECKIENĖ (g.1949) Poetė. Gimė 1949 m. kovo 24 d. Duseikiuose (Telšių raj.). Baigė Telšių rajono Ubiškės vidurinę mokyklą, 1972 m. Šiaulių pedagoginį institutą. Mokytojavo Šiaulių, Prienų rajonuose, Telšiuose.

Knygos Po šėlstančiu lazdynu.- Kaunas: Gabijos sp., 1996.- 168 p. Pasiilgau…- Jonava: UAB “Dobilo” l-kla, 2000.- 126, [1] p.: iliustr. Susitikimo daina.- 2001.- Šiauliai, 2001.- 152 p.: iliustr. Parduočiau ilgesį šįvakar…: eilėraščiai.- Vilnius: Ţuvėdra, [2004].- 167, [1] p.: iliustr.

Antanas VALIUŠKA (1915-1998)

Kunigas. Gimė 1915 m. gruodţio 20 d. Laumaičiuose (Skuodo raj.). Mirė 1998 m. rugpjūčio 3 d. Šventojoje. 1940 m. baigė Telšių kunigų seminariją. Kunigavo Šačiuose, Šventojoje, Palangoje. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, 1946-1949 studijavo Heidelbergo universitete. 1949-1953 m. kunigavo Argentinoje. 1954 m. persikėlęs į JAV kunigavo Seattle, Portlande, Moravijoje, Los Angele, Phoenixe. 1997 m. grįţo į Lietuvą. Rašė eilėraščius.

Knygos Šventadienio ţodis.- Melbourne: Tėviškės aidai, 1968.- [6], 167 p. Lietuvių misijos dešimtmetis Arizonoje.- Brooklyn: [Pranciškonų sp.], 1978.- 99 p.: iliustr., portr.

Silvestras Teofilis VALIŪNAS (1789-1831)


230

Poetas. Gimė 1789 m. liepos 11d. Paūnikiuose (Raseinių raj.). Mirė 1831 m. Ţemaitijoje. Mokėsi Raseinių mokykloje, Varnių kunigų seminarijoje,1812 m. baigė Vilniaus Vyriausiąją kunigų seminariją, tačiau kunigu neįšventė, įstojo į Napaleono kariuomenės lietuvišką pulką, dalyvavo mūšiuose. Grįţęs į Ţemaitiją, įsitraukė į kultūrinį gyvenimą. Bendravo su D. Poška. Dalyvavo 1831 m. sukilime ir per jį ţuvo. Rašė lietuvių ir lenkų kalba. Sukūrė satyrų (“PlungėsTelšių konturbernija”, “Telšių miestas yr ant kalno”), filosofinių elegijų, lyrinių eilėraščių. Svarbiausi lietuviški kūriniai – baladė “Birutė”, eiliuotas laiškas “Pas jomylistos D. Poškos”. Dalis kūrybos išpausdinta knygoje “Ant marių kranto”.

Valerija VALSIŪNIENĖ (1907-1955) Poetė, prozininkė. Gimė 1907 m. geguţės 4 d. Ţydeliuose (Panevėţio raj.). Mirė 1955 m. rugsėjo 25 d. Vilniuje. 1930 m. baigė Telšių mokytojų seminariją. 1930-1940 m. mokytojavo Šiaulių apskrityje ir miesto mokyklose. 1941 m. ištremta į Krasnojarsko kraštą įkalinta. Paleista 1942 m. iš lagerio dirbo Debesiuose (Udmurtija) evakuotų lietuvių vaikų namuose. 1945-1947 m. Lietuvos rašytojų sąjungos klubo vedėja, 1948-1955 m. poezijos konsultantė. Parašė kino scenarijų “Pasakojimas apie Graţiną” ir jo pagrindu apysaką “Keliai keleliai”(1957).

Knygos Tėviškėle, tu graţi: eilėraščiai vaikams.- Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1938.- 60 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 701). Gintaro lazdelė: eiliuota pamario pasaka.- [Kaunas]: Šv. Kazimiero d-ja, 1940.- 84 p.: iliustr.(Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr.760). Daina apie Marytę Melnikaitę.- Kaunas: Valst. groţ. lit. l-kla, 1946.- 25 p.: iliustr. Šviesi diena: Eilės ir poemos.- Kaunas: Valst. groţ. lit. l-kla, 1947.- 119 p. Iš širdies: [eilėraščiai ir poemos].- Kaunas: Valst. groţ. lit. l-kla, 1948.- 90, [4] p. Ramutis nedidutis.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1949.- [16] p.: iliustr. Rinktinė: [eilėraščiai].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1950.- 192 p.: portr.- (10 metų Tarybų Lietuvai. 1940-1950). Veronika: poema.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1952.- 145, [1] p.: iliustr. Lyrika.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953.- 64 p. Mergaitė iš Nemuno krašto: eilėraščiai vaikams.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953.- 33 p.: iliustr. Pionierių traukinys.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1953.- 17 p.: iliustr. Rinktiniai raštai.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957. T.1: Poezija.- 544 p.; [7] iliustr. lap. T.2: Proza.- 382 p.; [5] iliustr. lap. Ţemė audţia pavasario dainą: [eilėraščiai ir poemos].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1962.- 270 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1977.- 272 p.: iliustr. Lėkite, gervės namolio: poezijos rinktinė.- Vilnius: Vaga, 1987.- 212, [1] p.: iliustr. Papuošiu ţemę: eilėraščiai ir pomėlė.- Vilnius: Vaga, 1987.- 46, [1] p.: iliustr.


231

Stasė VANAGAITĖ ţr. Stasė VANAGAITĖ-PETERSONIENĖ Juozapas VARKULEVIČIUS (apie 1788-1838) Poetas, kunigas. Gimė apie 1788 m. greičiausiai Skaudvilės apylinkėse. Mirė 1838 m. rugpjūčio 14 d. Skaudvilėje (Tauragės raj.). Mokėsi Kraţių gimnazijoje. 1807-1808 m. buvo Luokės (Telšių raj.) parapijinės mokyklos mokytoju. 1808-1810 m. mokėsi Varnių ir Vilniaus vyriausioje kunigų seminarijose. Rašė eiliuotus kūrinius, kurių teţinomas vieno pavadinimas (“Szwejsk boba ridika”).

Adolfina KERPAUSKAITĖ-VARNELIENĖ (g.1935) Poetė, publicistė. Gimė 1935 m. lapkričio 3 d. Tveruose (Plungės raj.). 1944-1949 m. mokėsi Tverų, 1949-1954 m. Rietavo mokyklose, 1954-1958 studijavo Vilniaus pedagoginiame institute Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete. Mokytojavo 1958-1960 m. Paukštakių (Plungės raj.), 1960-1972 m. Telšių vakarinėje, 1972-1978 m. Telšių internatinėje, 1978-2000 m. Telšių 5-je vidurinėje mokyklose. Telšių literatų draugijos “Šatrija” prezidentė. Gyvena Telšiuose. Kūryba publikuoja Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje, įvairiuose almanachuose, rinkiniuose.

Knygos Ilgesį nupūsk.- Telšiai: [Kaunas: Besama], 1996.- 87, [3] p.: iliustr. Kol saulė topoliuos: poezijos rinktinė.- [Kaunas: Keturios spalvos, 2004].- 89, [3] p.: iliustr., portr. Kunigas Juozapas Gasiūnas Ţemaičiuose.- Telšiai: Spaudos lankos, 2008.- 70 p.: iliustr.

Audronė VARPIOTIENĖ (g.1944) Poetė. Gimė 1944 m. kovo 23 d. Pavandenėje (Telšių raj.).


232 Baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. Gyvena Telšiuose. Kūryba publikuoja Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje, įvairiuose almanachuose, rinkiniuose.

Knyga Vėjyje, ramybėj ir tyloj: eilėraščiai / Audronė Kairytė-Varpiotienė.- Telšiai: Spaudos lankas, 2007.- 82 p.: iliustr.

Pranas VASERIS (1915-1987) Prozininkas, kunigas. Gimė 1915 m. kovo 29 d. Igariuose (Skuodo raj.). Mirė 1987 m. rugsėjo 29 d. Melbourne (Australija). Mokėsi Mosėdyje, Skuode. 1940 m. baigė Telšių kunigų seminariją, kunigavo Tirkšliuose. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Vokietijoje Heidelbergo universitete studijavo fiziką. 1950 m. emigravo į Australiją, Melbourne prie Šv. Jono baţnyčios įkūrė lietuvių sekmadieninę mokyklą. Pirmasis Australijos lietuvių katalikų federacijos pirmininkas. 1953-1955 m. redagavo “Švyturį”, 1964-1973 m. savaitraštį “Tėviškės aidai”. Slapyvardis Erlėnas.

Knygos Kalėdų varpai: Kristaus šventės gimimo proga.- Melbourne: Pr. Vaseris, 1957.- 49, [1] p. Padangių keliai.- Melbourne: Kun P. Vaseris, 1962.- [3], 74], [2] p.: iliustr. Atsimenu namelį: 2-jų v. scenos vaizdelis.- Melbourne: Tėviškės aidai, 1964.- 20 p. Kaimo muzikantai: apysaka / Erlėnas.- Melbourne: Pr. Vaseris, 1969.- [2], 58 p. Girių sargai: apysakos / Erlėnas.- Melbourne: Pr. Vaseris., 1973.- 210, [1] p. Vėjo vartai: novelės / Erlėnas.- Melbourne: Pr. Vaseris., 1985.- 194, [1] p.

Jonas VASYS-VASILIAUSKAS (g.1918) Memuaristas. Gimė 1918 m. sausio 19 d. Pavirvytyje (Telšių raj.). Mokėsi Luokės mokykloje, Telšių gimnazijoje, Kauno Vytauto Didţiojo universitete. Dirbo Kaune.1944 m. emigravo į Vokietiją, 1947 m. į JAV. Mokėsi Massachusttso tecnologijos institute Cambridge, Northeasterno universitete Bostone. Gyvena Bostone. Bendradarbiavo “Darbininke”, “Vienybėje”, “Sandoroje”, “Karyje” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Knyga Nebesugrįš į viekiemį gandrai...: autentiškas pasakojimas apie Pavirvyčio Vasiliauskus.- Kaunas: Aušra, 1996.- 302 p., [32] iliustr. lap.


233

Pranciškus VASILIAUSKAS (1871-1955) Kunigas, publicistas, memuaristas. Gimė 1871 m. vasario 22 d. Gibaičiuose (Šiaulių raj.). Mirė 1955 m. kovo 15 d. Čikagoje (JAV). Mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje, 1893 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Dotnuvoje, Kraţiuose, Balninkuose, Varniuose (Telšių raj.). 1910-1913 m. gyveno Glazge (Škotija). Grįţęs į Lietuvą, klebonavo Maţeikiuose, Viekšniuose, Josvainiuose. 1937 m. įšvyko į JAV. Kunigavo Niutone, nuo 1947 m. gyveno Čikagoje. Periodikoje paskelbė publicistikos straipsnių. Bendradarbiavo: „Amerikoje“, „Darbininke“, „Drauge“, „Lietuvių laikraštyje“, „Lietuvos ūkininke“, „Vienybėje“, Vilniaus ţiniose“, „Viltyje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Meškuitis, P. D., X. X., Varniškis, Pr. V., Betygalietis ir kt.

Knygos Kaip Elziutė praleido šv. Jono dieną / Parašė P. D.- Shenandoah, Pa: kun. A. Miluko išleidimas, 1908.- 63 p.: vinj. Susipraskim / Parašė X. X.- Shenandoah, Pa: kun. A. Miluko išleidimas, 1908.- 49, [2] p.: vinj. Jauno kunigo sielvartai / Pr. V.- [Kaunas]: B. l., 1931.- 110 p., [6] iliustr. lap. Mano sielos atgarsiai / Pr. Vasiliauskas (Meškuitis).- [Čikaga],1943.- 248, [1] p.; portr. Tėvynės ilgesyje: [atsiminimai, publicistika] / Meškuitis.- Čikaga, 1947.- 212 p. Kunigas Mykolas: [ jauno kunigo išgyvenimai] / Meškuitis.- [Čikaga], 1949.- 198, [1] p.

Motiejus VEITAS (1870-1937) Veterinaras, veterinarijos ir zootechnikos ţinių propaguotuojas spaudoje. Gimė 1870 m. spalio 21 d. Veiteliuose (Skuodo raj.). Mirė 1937 m. geguţės 5 d. Verbūnuose (Šiaulių raj.). 1892 m. baigė Liepojos gimnaziją. 1896 m. baigęs Charkovo veterinarijos institutą, dirbo Tverės, Astrachanės gubernijose ir Uţkaukazėje, 1901-1903 m. – tėviškėje, 1903-1906 m. Stavropolio ir Lomţos gubernijose, 1906-1914 m. Telšių apskrities veterinarijos gydytojas. Be to Telšių gimnazijoje ir mergaičių progimnazijoje dėstė gamtos mokslus lietuvių kalbą. Pirmojo pasaulinio karo metu buvo mobilizuotas į kariuomenę Minske. Buvo Minsko lietuvių pabėgėlių komiteto nariu, “Santaros” pirmininku”. 1920 m. grįţęs į Lietuvą, dirbo Maţeikių, o vėliau Šiaulių apskrityse. Bendradarbiavo “Ūkininke”, “Vienybėje lietuvninkų”, “Vilniaus ţiniose”, “Lietuvos ūkininke”, „Ţemėje“, “Lietuvos ţiniose”, “Lietuvoje”, įvairiuose kalendoriuose ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Ūkininkas Motiejus, Gyvulių Gydytojas, Gyvulių daktaras, Matė.

Knygos Iszguldimai apie ukiszkus augalus.- Tilţėje: [“Ūkininkas”], O. Mauderodės sp., 1893.- 23 p.(Priedas prie “Ukininko” Nr. 3). Tas pat.- [Tilţė: O. Mauderodės sp.], 1893.- 23 p.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje, 1893. Tas pat.- Tilţė: O. Mauderodės sp., 1904.- 23 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Tas pat / [ukininkas Motiejus].- Vilnius: Juopo Zavadzkio sp., 1906.- 23 p.


234 Iš bobturgio parvaţiavus, arba, Pasikalbėjimai apie lietuvių naminius gyvulius / Parašė Gyvulių Gydytojas.- Tilţėje: [“Ūkininkas”, J. Šenkės sp.], 1898.- 40 p.- Atsp. iš iš “Ūkininko”, 1898, Nr.45. Tas pat / parašė gyvulių gydytojas Veitas.- Vilnius: Juozapo Zavadzkio lėšomis ir jo sp., 1908.41 p.: vinj. Gyvolių ligos ir jų gydymas.- Tilţė: O. Mauderodės sp., 1905.- 64 p.- Aprašyta pagal šaltinius. Apie gyvulių ligas ir jų gydymą / parašė gyvulių gydytojas Matė Veitas.- Tilţėje: E. Jagamasto sp., 1906.- 212 p.: vinj. Tas pat / parašė gyvulių gyd. Matė Veitas; 2 -os laidos mokslišką korektūrą atliko brolis, med. gyd. Pranciškus.- Kaunas: B. l., 1923.- 152 p. Apie kiaules / parašė ūkininkų naudai gyvolių gydytojas Matė Veitas.- [Vilnius; Telšiai: P. Р Višinskis: M. Veitas], 1905.- 64 p.: iliustr. Apie karvių uţlaikymć, auginimą ir šėrimą / parašė gyvulių gyd. M. Veitas.- Kaunas: “Ūkininkas]. 1923.- 97, [1] p., [12] iliustr. lap. Apie vištas ir kitas naminius paukščius / parašė gyvulių gyd. M. Veitas.- [Kaunas]: “Varpo” bvė, 1923.- 54, [2] p.: iliustr.- (“Varpo” b-vės leid.; Nr.34). Dţiovligė, arba, Tuberkuliozas / parašė gyvulių gyd. M. Veitas.- Šiauliai: Siaulių a. s-bė, 1923.32 p.- (Siaulių [! Šiaulių] a. s-bės leid.; Nr.3). Mados svajones gyvulininkystėje: ţodis Lietuvos ūkinikams / parašė vet. gyd. M. Veitas.- Kaunas: B. l., 1926 (virš 1927).- 32 p. Dţiovos arba tuberkuliozo klausimas Lietuvoje.- Šiauliai: B. l., 1934.- 51, [1] p. Raštai.- Kaunas: Naujasis lankas, 2008.- 992 p.: iliustr., faks., portr.

Jonas VELUTIS (g.1908) Kunigas. Gimė 1908 m. Uţpaliuose (Utenos raj.). Mokėsi Uţpalių vidurinėje mokykloje, Utenos gimnazijoje. 1927-1932 m. mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. Studijavo Romoje. Kunigavo Tauragėje, Sedoje, Miuncheno lietuvių gimnazijoe. 1951 m. atvyko į JAV. Kunigavo Čikagoje.

Knyga Kristaus mokslo šviesa.- [Kaunas]: Orda, [1991?].- 330 p.: iliustr. Tas pat.- Čikaga: Jonas Velutis, 1992.- [3], 330 p.: iliustr., portr. Tas pat.- Vilnius: Nearti dirvonai, 1997.- 321 p.: iliustr. + [3] atsk. iliustr. lap.

Juozas VENCKUS (1987-1979)

Kunigas, memuaristas. Gimė 1987 m. sausio 16 d. Upytėnuose (Kretingos raj.). Mirė 1979 m. birţelio 30 d. Niujorke, palaidotas Čikagoje (JAV). 1913-1916 m. mokėsi Telšių gimnazijoje, 1916-1918 m. Voroneţo gimnazijoje (Rusija). Mokėsi Heerenberge (Vokietija), Valkenburge (Olandija). Vytauto Didţiojo universitete baigė biologijos studijas. Toliau studijavo Louvaino universitete (Belgija). 1927-1940 m. mokytojavo Kauno jėzuitų


235 gimnazijoje. 1946 m. persikėlęs į JAV dirbo Scrantono, Vašingtono, Montevideo (Urugvajus) universitetuose. Kunigavo Los Angelese, Brooklyne. Bendradarbiavo “Aiduose” ir kitoje JAV lietuvių spaudoje.

Knyga

Komunizmo pagrindai: [prisiminimai].- Buenos Aires: [Laikas], 1954.- 152 p.

Tamošius VENSLAUSKIS (apie 1775-?) Gimęs apie 1775 m. Dominikonų ordino vienuolis. Apie 1815-1816 m. gyveno Varniuose. Biografinių duomenų trūksta. Vyskupui J. A. Giedraičiui ruošiant (1816 m. išspausdintą) Naujojo įstatymo vertimą T. Venslauskis, su kunigu L. Kazlauskiu buvo jo padėjėjai.

Feliksas VEREIKA (apie 1818-1882)

Vertėjas. Gimė apie 1818 m. geguţės 10 d. Ţemaitijoje. Mirė 1882 m. liepos 30 d. Pušalote (Pasvalio raj.). 1843-1846 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. Baigęs ją kunigavo Skirsnemunėje, Šiaulėnuose, Tryškiuose (1851 m. Telšių raj.), Anykščiuose, Upninkuose, Vepriuose, Pušalote. Buvo įtariamas dalyvavęs 1863 m. sukilime, suimtas ir kurį laiką kalinamas Panevėţyje, po to graţintas į Pušalotą, kur buvo laikomas policijos prieţiūroje.

Vertimas Griesznikas priwerstas metawoties arba Kalba uţkietejuse griesznika su Wieszpacziu Diewu. Knigelę tą atweju atwejejs lankiszkaj drukawotą, kunegas Peliksas Werejka, ţemajtiszkaj iszguldze ir iszpausdina.- Wilniuje: Spaustuwjeje Jozapas Zawadzkia, 1853.- 48 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1854.- 48 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1857 [virš.: 1858].- 48 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1858.- 48 p. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1860.- 48 p.: vinj. Tas pat.- Wilniuje: Kasztu ir spaustuwieje Joazpa Zawadzkia, 1864.- 48 p.: vinj. Tas pat, antr.: griesznikas privertas metavoties arba per Jėzaus Kristaus kalba Gieszninkas sugraţintas ant tikrojo kelio.- [Tilţė: M. Jankaus sp., 1891].- VI, 46 p.: vinj.- Antr. p. išleid. duomenys: Vilniuje, 1863. Tas pat, antr.: griesznikas privertas metavoties arba…- Tilţėje: kasztu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1905.- 47 p.: vinj


236 Tas pat, antr.: griesznikas privertas metavoties arba…- Tilţėje: kasztu ir spaustuvėje pas J. Schoenke, 1905.- 48 p.

Olimpija VĖLAVIČIŪTĖ-RIMKIENĖ ţr. Olimpija VĖLAVIČIUTĖ-RIMKIENĖ Antanas VIENAŢINDIS (1841-1892) Poetas, kunigas. Gimė 1841 m. rugsėjo 26 d. Anapolyje (Rokiškio raj.). Mirė 1892 m. rugpjūčio 29 d. Laiţuvoje (Maţeikių raj.). Mokėsi Panavėţio gimnazijoje, 1864 m. baigė Varnių kunigų seminariją. Vikaravo Panevėţyje, Šiaulėnuose, Krinčine, Vainute, Breslaujoje, nuo 1876 m. Laiţuvos klebonas. Organizavo knygnešius ir pats platino draudţiamą lietuvišką spaudą. Daugelis A. Vienaţindţio eilėraščių virto liaudies dainomis. Slapyvardţiai: Vainuţis, Vienuţis, Wenuţis Pakurszej prisiguţis, Ţemaicziuks ir kt.

Knygos Dainos, paraszytos kun. Antano Vienoţinskio. Iszdutos kasztais Kun. J. Ţebrio.- Plymouth, Pa: Spaustuvėje Juzo Paukszczio, 1894.- [2], VIII, 50 p.; 1 portr. lap. Tas pat, antr.: Lietuvos tėvynės dainos.- [Tilţė: O. Mauderodės sp., 1898].- 47 p.: vinj. Tas pat.- Tilţė: O. Mauderodės sp., 1898?- 47 p.: vinj. Tas pat.- [Tilţė]: kasztomis Lietuvos mylėtojo., [1905].- 47 p.: vinj. Tas pat.- Rygoje: spaustuvė „Lietuva“, 1912.- 48 p.: vinj. Tas pat, antr.: Dainos.- Brooklyn N.Y.: spauda ir lėšos „Vienybės lietuvninkų“, 1914.- 50 p.: portr. Tas pat.- Brooklyn N.Y.: spauda ir lėšos „Vienybės lietuvninkų“, 1914.- 50 p.: portr. Tas pat.- Brooklyn N.Y.: spauda ir lėšos „Vienybės lietuvninkų“, 1916.- 50 p.: portr. Ilgu ilgu man ant svieto: [rinktinė].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1958.- 134 p.; [3] iliustr. lap., [21] faks. lap. Kaipgi graţus graţus: eilėraščiai ir laiškai.- Vilnius: Vaga, 1968.- 183 p., [5] iliustr. lap.

Pranciškus VIKSVA (1832-1908) Vertėjas, spaudos draudimo meto kultūros veikėjas, kunigas. Gimė 1832 m. birţelio 16 d. Gimimo vieta tiksliai neţinoma. Manoma kad gimė Papilio parapijoje. Mirė 1908 m. sausio 10 d. Pandėlyje (Rokiškio raj.). 1847-1850 m. mokėsi Panevėţio apskrities mokykloje, 1853-1857 m. Varnių kunigų seminarijoje. Čia besimokydamas susidraugavo A. Baranausku ir K. Kairiu. 1857-1866 m. dirbo Truskavoje, Pumpėnuose, Klovainiuose, Šėtoje ir Kėdainiuose, 1866-1897 m. Ţiobiškyje ir Pušalote. Nuo 1897 m. iki mirties Pandėlyje. Bendradarbiavo “Tėvynės sarge”, “Nedėldienio skaitymuose” ir kituose periodiniuose leidiniuose. Varniuose P. Viksva išvertė iš lenkų kalbos “Szwentdieninis darbas, arba skajtimai…”. Slapyvardis K. P. W.

Vertimas


237

Antoniewicz K. B. Swentdienis darbas, arba skajtimaj szwentosi dienosi del brolu lietuwiu, iszguldita isz linkiszka letuwiszkaj par K. P. W.- Wilniuji: kasztu ir Spaustuwieji Juzapa Zawadskie, 1862.- 279 p. su vinj. Tas pat., antr.: šventadienis darbas, arba, Šventų dienų skaitymai dėl brolių lietuvių / [Antanaičius]; iš lenkiško vertė kunigas Pranciškus Viksva.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1907.- 208 p.(Šv. Kazimiero d-jos išleid.; Nr. 25).

Leonardas VILUTIS (g.1921) Memuaristas. Gimė 1921 m. Mineiškiemyje (Ignalinos raj.). Baigė Mineiškiemio mokyklą. 1939-1942 m. gyveno Telšiuose. Mokėsi Telšių amatų mokykloje, Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje. Uţ dalyvavimą LLA veikloje 1945 m. ištremtas į Sibirą. Nuo 1956 m. gyvena Tėviškėje.

Knygos Mūrininko vadovėlis?- Telšiai?, 1939? Likimo mozaika: atsiminimai.- Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių s-ga, 1992.- 207, [1] p., [8] iliustr. lap.

Ignas VIRŢINTAS (1923-2001)

Prozininkas, pedagogas. Gimė 1923 m. Kadagynuose (Plungės raj.). Mirė 2001 rugsėjo mėn. Tytuvėnuose (Kelmės raj.). Mokėsi Rietavo mokykloje, Plungės gimnazijoje. 1948-1950 m. studijavo Šiaulių, Klaipėdos mokytojų institute, 1958-1960 m. Vilniaus pedagoginiame universitete. 1939-1940 m. dirbo Rietavo vartotojų kooperatyvo pardavėju, 1944-1948 m. Telšių, Rietavo gimnazijose mokytoju, 1950-1954 m. Pagėgių, Ţagarės (Joniškio raj.) švietimo skyriuje, Kruopių (Akmenės raj.) vidurinės mokyklos mokytoju, 1954-1962 m. Smalininkų (Jurbarko raj.) ţemės ūkio technikumo dėstytoju, 1962-1966 m. Girdţių (Jurbarko raj.), Darbėnų ir Kartenos (Kretingos raj.) vidurinių mokyklų mokytoju, 19661967 m. Rietavo, 1967-1992 m. Tytuvėnų (Kelmės raj.) ŢŪT dėstytoju.

Knygos Ąţuolą kirs rytoj: apsakymai.- Jonava: Jonava, 1995.- 111 p.: portr. Sodţius be ramybės: apsakymai.- Jonava: Jonava, 1997.- 119, [1] p.: iliustr. Susitikimas per Jonines: apsakymai.- Jonava: Jonava, 1999.- 129, [3] p.: iliustr. Gaidţio lauko trobelė: romanas.- Jonava: Jonava, 2001.- . [D.]1.- 2001.- 163, [1] p. Rinktiniai raštai.- Jonava: Jonava, 2004. T.1: apsakymai.- 267, [1] p.: portr.


238 T.2: romanas, apsakymai.- 254, [1] p. T.3: apsakymai, miniatiūros, eilėraščiai, laiškai, atsiminimai.- 287, [1] p.: iliustr.

Edvardas VISKANTA (1902-2002) Vertėjas, spaudos darbuotojas. Gimė 1902 m. kovo 13 Išlandţiuose (Marijampolės raj.). Mirė 2002 sausio 2 d. Kaune. Mokėsi Kirsnos, Rudaminos pradinėse mokyklose, Seinų triklaseje mokykloje, Vilniaus Marijampolės gimnazijose. 1922–1926 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lituanistiką. 1926–1927 m. Telšių gimnazijos ir Mokytojų seminarijos mokytojas lituanistas.1928-1942 m. mokytojavo Kėdainiuose, Kaune. 1937-1939 m. Neapolyje Rytų kalbų institute dėstė lietuvių kalbą, 1942–1944 m. Kauno valstybinės leidyklos redaktorius.1945-1947 m. visuotinės literatūros Kaune universitete dėstytojas. 1951-1955 m. kalintas Kostromos ir Gorkio srities lageriuose. Bendrabiavo: „Vaire“ ir kituose periuodiniuose leidiniuose. Gyveno Kaune. Slapyvardţiai: Adas, J. Domeika, Graţvydas, J. Pagirys, M. Kirtiklis, J. Pagirys, V. Spektator, J. J. Vikis ir kt.

Knyga Gyvenimo kelionėje: [autobiografija].- Vilnius: [ALS leidiniai], 2002.- 96 p.: iliustr., portr. Vertimai Glivlenko J. Visuotinės literatūros istorija: vadovėlis vid. m-klai.- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1926 (virš. 1927).- 303 p. Tas pat.- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1930.- 303, [1] p. Hamsunas K. Panas: romanas.- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1928.- 157 p.- (Jaunimo b-ka; Nr.28). Fransas A. Dievai trokšta: romanas iš didţiosios prancūzų revoliucijos teroro laikų / Anatole France.- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1929.- 244 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1974.- 190 p. Ridas T. M. Nelaimės ţenklas: jūrų romanas / Mayne Ride.- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1929.187 p.- (Jaunimo b-ka; Nr.29). Hugo V. Paryţiaus katedra=(Notre-dame de Paris): [3t.].- Kaunas: “Švyturio” b-vė, 1929. T.1.- 200 p. T.2.- 203, [4 skelb.] p. T.3.- 231 p. Tas pat.- [Vilnius]: Valst. groţ. lit. l-kla, [1950].- 435 p., [9] iliustr. lap. Mopasanas G. Rinktinės novelės / Guy de Maupassant.- Kaunas: B.l., 1929.- 143 p. Fransas A. Raudonoji lelija: romanas: [2 t.] / Anatole France.- 1931. T.1.- Kaunas: “Švyturio” b-vė.- 159 p. T.2.- Kaunas: Jonas Rinkevičius.- 174 p. Čechovas A. Dauboje.- Kaunas: Valst. groţ. lit. l-kla, 1946.- 332 p. Puškinas A. Proza / vertė E. Viskanta ir kt.- Kaunas: Valst. groţ. lit. l-kla, 1946.- 513 p.: portr. Tolstojus L. Karas ir taika.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1949-1950. T.1.- 1949.- 420 p. T.2.- 1949.- 436 p. T.3.- 1950.- 460 p. T.4.- 1950.- 387 p.


239 Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1959. T.1.- 500 p. T.2.- 524 p. T.3.- 552 p. T.4.- 468 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1968. T.1.- 468 p. T.2.- 488 p. T.3.- 520 p. T.4.- 443 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1978. T.1.- 384 p. T.2.- 397 p. T.3.- 431 p. T.4.- 360 p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1999.- (Pasaulinės literatūros b-ka). T.1-2.- 774, [1] p. T.3-4.- 790, [1] p. Tas pat.- Kaunas: Obuolys, [2010].- (Geriausia iš geriausių literatūros klasika). T.1.- 477, [2] p. T.2.- 478, [2] p. T.3.- 494, [2] p. T.4.- 462, [2] p. Nekrasovas N. Rinktinė: [eilėraščiai / baig. Str. E. Viskantos].- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1951.- 177 p. Mopasanas G. Karoliai: novelės.- Chicago: Terra, 1952.- 277, [1] p. Moravija A. Romos apsakymai / vertė P. Povilaitis ir E. Viskanta.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1958.- 534 p. Moravija A. Čiočiarė: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1959.- 407 p. Čelinis B. Benvenuto Čelinio gyvenimas: [Florencijos auksakalio ir skulptoriaus atsiminimai].Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961.- 602, [2] p.: iliustr. Pirandelas L. Juodoji skraistė: novelės.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1961.- 270 p. Bonfanti S. M. Saulės skersgatvis.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1964.- 169, [1] p. Brechtas B. Motušė Kuraţ: pjesės.- Vilnius: Vaga, 1964.- 294, [2] p. Miţo M. Sent Egziuperi: monografija.- Vilnius: Vaga, 1965.- 415 p., [1] portr. lap., [7] iliustr. lap.: iliustr. Ruso Ţ. Ţ. Išpaţintis: autobiografija / iš prancūzų k. vertė E. Viskanta, V. Jurgutis.- Vilnius: Vaga, 1967.- 652, [2] p., [1] portr. lap. Tas pat.- Vilnius: Alma littera, 2000.- 751 p.- (Alma littera klasika; 2). Bokačas D. Dekameronas: novelės.- Vilnius: Vaga, 1969. Kn.1.- 510, [2] p. Kn.2.- 438, [2] p. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1987.- 656 p.- (Pasaulinės literatūros b-ka; Kn.18). Tas pat.- Vilnius: Tyto alba, 2006.- 628, [1] p. Tas pat.: [sutrumpintas novelių rinkinys].- Vilnius: Ţaltvykslė, [2005].- 154, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Čechovas A. Ţmogus futliare: apsakymai ir apysakos / vertė E. Viskanta ir kt.- Vilnius: Vaga, 1970.- 415 p. Mopasanas G. Maţoji Rok: novelės.- Vilnius: Vaga, 1971.- 419 p. Kalvinas I. Baronas medyje: romanas.- Vilnius: Vaga, 1975.- 255 p. Vitorinis E. Ţmonės ir ne ţmonės: romanas.- Vilnius: Vaga, 1978.- 247 p. Verga D. Mastras donas Dţezualdas: romanas.- Vilnius: Vaga, 1983.- 285, [3] p.


240 Mopasanas G. Mielas draugas; Pjeras ir Ţanas: romanai / iš pranc. k. vertė E. Viskanta, V. Girčys.- Vilnius: Vaga, 1988.- 559 p.- (Pasaulinės literatūros b-ka; Kn.67). Fransas A. Raudonoji lelija; Taysa: romanai / iš pranc. vertė E. Viskanta, V. Girčys.- Vilnius: Valst. leidybos centras, 1994.- 398, [1] p. Ridas T. M. Per miškus; Hanso Sterko nuotykiai; Nelaimės ţenklas: apysakos / vertė V. Birmanas, A. Degutis, E. Viskanta.- Vilnius: Mintis, 1994.- 295, [2] p. Mopasanas G. Alyvų laukas: apsakymai / vertė D. Urbas, E. Viskanta ir kt.- Vilnius: Vaga, 1995.- 239 p.- (“Vagos” populiaroji klasika). Fransas A. Silvestro Bonaro nusikaltimas; Dievai trokšta / vertė R. Jankevičiūtė, E. Viskanta.Vilnius: Vaga, 1996.- 333 p.- (Pasaul. lit. b-ka; Kn. 77). Mopasanas G. Nenaudingas groţis: [novelės / vertė E. Viskanta ir L. Čekauskaitė].- Kaunas: Spindulys, 1997.- 222, [2] p.: iliustr. Mopasanas G. Novelės / [vertė A. Churginas, D. Urbas, E. Viskanta].- Vilnius: Ţalstvyklė, 2005.- 93, [1] p.- (Mokinio skaitiniai).

Juozapas VITKUS (1863-193?) Kunigas, memuaristas. Gimė 1863 m. gruodţio 24 d. Šiemoliuose (Plungės raj.). Mirė 1937 m. vasario 18 d. Girėnuose (Plungės raj.), palaidotas Janapolėje (Telšių raj.). Mokėsi Plungės pradinėje mokykloje, Šiaulių gimnazijoje ir Ţemaičių kunigų seminarijoje, kurią baigė 1887 m. Kunigavo Naujamiestyje, Vadaktuose, Krakėse, 1902-1935 m. Janapolėje (Telšių raj.), Girėnuose. Uţ lietuviškos literatūros platinimą buvo persekiojimas ir kratomas. Rašė „Ţemaičių ir Lietuvos apţvalgoje“ 1891-1892 m., „Lietuvszkame kalendoryje ant metu 1892“ (jo įdėtas straipsnis „Maskolų szkalos ligsziol ir dabar“), „Lietuvių laikraštyje“ 1904 m. ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardis Godlapis.

Knyga

1863 m. sukilimas Lietuvoje: (prisiminimai) / kun. Juozas Vitkus.- Kaunas: B. l., 1933.- 23 p.

Kazimieras VIZGIRDA (1788-1861) Religinės literatūros rengėjas, vertėjas, kunigas. Gimė 1788 m. Ţemaitijoje. Mirė 1861 m. sausio 19 d. Vilniuje. 1804-1808 m. mokėsi Telšių mokykloje, 1808-1810 m. Varnių kunigų seminarijoje, Vilniaus vyriausiojoje kunigų seminarijoje. 1815 m. gavo teologijos magistro laipsnį. Nuo 1813 m. kunigavo Plungėje, vėliau Laukuvoje, Kartenoje, Ariogaloje ir Šiluvoje. Nuo 1849 m. kaip atgailautojas gyveno vienuolynuose.


241

Knyga

Giwatas Iszganitojaus yr Wieszpaties musu Jezaus Christaus; ant gala Historyia Kanczios J. Christaus par K. K. Wizgirda.- Vilnius, 1824.- Aprašyta pagal šaltinius.

Vertimas Bibliie diel wayku Lenkiszkay yr letuwiszkay… par K. K. Wizgirda [iš prancūzų k. vertė K. Vizgirda].- Wilniuy, 1823.- 96 p.- Aprašyta pagal šaltinius.

VYDŪNAS (1868-1953) Filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas. Gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose (Šilutės raj.). Mirė 1953 m. vasario 22 d. Detmolde (Vokietija), 1991 m. perlaidotas Bitėnuose (Šilutės raj.). Tikroji pavardė Vihelmas Storosta. 1888 m. baigė Ragainės mokytojų seminariją. 1888-1892 m. mokytojavo Kintuose (Šilutės raj.), 1892-1912 m. Tilţėje. 1896-1898 m. Greifswaldo, 1899 m. Hallės, 1900-1902 m. Leipcigo, 1913-1919 m. Berlyno universitetuose studijavo filosofiją, sociologiją, religijų, literatūros bei meno istoriją, anglų, prancūzų, sanskrito kalbas. Studijų metu suartėjo su Vokietijos teosofų draugija, 1902 m. Tilţėje įsteigė šios draugijos skyrių, veikusį iki 1935 m., visą laiką jam vadovavo. 1918 m. dėstė lietuvių kalbos ir kultūros pagrindus Rytų seminare prie Berlyno universiteto, 1919 m. Tilţės realinėje gimnazijoje-lietuvių kalbą suaugusiems, 1920-1923 m. Telšių gimnazijoje dėstė literatūrą vyresnėse klasėse, bendravo su jaunimu, perskaitė daug paskaitų, organizuodavo medelių sodinimo šventes, 1923 m. pavasarį su mokiniais pasodino kaštonų alėją Telšių Katedros aikštėje.1926-1927 m. Klaipėdos muzikos mokykloje-kultūros istoriją. 1895 m. įkūrė Tilţės lietuvių giedotojų draugiją ir jai 40 metų vadovavo. Tilţėje bei daugelyje kitų Rytų Prūsijos vietų rengė lietuviškus vaidinimus, koncertus, dainų šventes. Buvo veiklus kitų Rytų Prūsijos lietuvių ir Klaipėdos krašto draugijų bei organizacijų narys, 1931 m. įkurtos Prūsų lietuvių draugijų tarybos pirmininkas. Nuo 1907 m. dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos veikloje. Leido paties ištisai prirašomus ţurnalus “Šaltinis” (1905-1909), “Jaunimas” (1911-1914), “Naujovė” (1915), “Darbymetis” (1921-1925). Bedradarbiavo kitoje Rytų Prūsijos lietuvių ir Lietuvos periodinėje spaudoje. Nuo 1925 m. PEN klubo, nuo 1935 m. Lietuvių rašytojų draugijos garbės narys. Hitlerio laikais kalintas. 1944 m. su Tilţės gyventojais evakuotas Vokietijos gilumon. Nuo 1946 m. gyveno Detmolde. Įsijungė į kultūrinę evakuotų Rytų Prūsijos lietuvių bei Lietuvos pabėgėlių veiklą, bendradarbiavo jų spaudoje. Pavardės forma Vidûnas. Slapyvardţiai: Aidas, Aldas, Tavo Bendraitė, A. B., L. A., Keliauninkas, Laumelė, Prusu Lietuvos Strasdelis, Manas, Tilţės R. Mânâs, Skroliuks J., Skwirplys, Strazdelis, Vydūnas-Tilţiskis, Vds, W. St. ir kt.


242 Knygos Bendraite. Išleido prusu Lietuwiu “Susiwienyjimas”. Knyga pirma.- [Tilţė]: M. Jankaus sp., Bitėnuose, 1902.- 80 p.: vinj., [5] iliustr. lap.- Gotiškas šriftas. Senutė. Išleido “Prusu Lietuwiu Susivienijimas”. Knyga antra.- [Tilţė]: M. Jankaus sp. Bitėnuose, 1904.- 72 p.- Gotiškas šriftas. Lietuvos aidos=Klänge aus Litauen.- Tilţė: V. Storost., 1904.- 76 p.- Lygiagr. tekst. vok. k. Mirtis ir kastoliau / Vîdûnas.- Tilzêje: Vilh. Storost.,1907.- [54], 64 p.: vinj. Tas pat. / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1920.- 48 p. Slaptinga zmogaus didîbê / Vîdûnas.- Tilzêje: Vilh. Storost, 1907.- [4], 64 p., 1 spalv. schem. lap., vinj. Tas pat, ant.: slėpiningoji ţmogaus didîbê. / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1921.- 61, [3] p., [1] iliustr. lap. Visatos sâranga / Vîdûnas.- Tilzêje: Vilh. Storost, 1907.- [4], 32 p., [1] spalv. schem. lap.: vinj. Tas pat. / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1921.- 32 p., [1] iliustr. lap. Kur prots!: komêdija vienu veiksmu / Vîdûnas.- Tilzêj: išleidimas „Rûta“, 1907.- 64 p.: vinj.Dalis tekst. vok. Likimo kilmê / Vîdûnas. - Tilzê: Vilhelmas Storost., 1908.- 100 p.: vinj. Jonuks, mergû bijâs: komêdija dviejuose veiksmuose / Vîdûnas.- Tilzêje: išleido „Rûta“, 1908.63, [1] p.: vinj. Tas pat, antr.: Jonuks:dviveiksmê Joninîu komaida / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1920.- 64 p.: gaid. Piktoji gudrîbê: komêdija vienu veiksmu / Vîdûnas.- Tilzêje: išdeido „Rûta“, 1908.- 51, [1] p.: vinj. Probotsiûn sesêliai: dramâtiska aidija trijose dalîse / Vîdûnas.- Tilzejê: Vilhelmas Storost, 1908.182, [1] p.: iliustr. Tas pat.: antr.: Prabočių šešėliai / Vidūnas.- [Chicago]: Terra, 1954.- 182, [5] p., 1 portr. lap. Têviskê: vienveiksmis dramâtiskas veikalas / Vîdûnas.- Tilzêje: isleido „Rûta“, 1908.- 52, [1] p.: vinj. Zmonijos kelias / Vîdûnas.- Tilzêje: Vilhelmas Storost, 1908.- [4], 48 p.: vinj. Tas pat. / Vîdûnas.- Tilzêje: „Rûta“, 1914.- 52 p.: vinj. Apsisvietimas / Vîdûnas.- Tilzêje: Vilhelmas Storost, 1909.- 80 p.: vinj. Gimdîmo slêpiniai / Vîdûnas.- Tilzêje: Vilhelmas Storost, 1909.- 96 p.: vinj. Tas pat. / Vîdûnas.- Tilţêj: Rûta, 1919.- 104 p. Tas pat. / Vîdûnas.- Tilzêj: Rûta, 1921.- 101, [3] p. Tas pat. / Vydūnas.- Kaunas: VPVC leid. grupė „Rytas“, 1991.- 100, [3] p.: iliustr. Tas pat. / Vydūnas.- Kaunas: B. l., [1994].- 100, [3] p.: iliustr. Lietuvos varpeliai: 33 dainos ir giesmės su gaidomis / Vidūnas.- Tilzê: „Rûta“, 1909.- 48 p. Birutininkai: dviveiksmê komêdija / Vîdûnas.- Tilzêje: isleido „Rûta“, 1910.- 79, [1] p.: vinj. Mûsû uzdavinîs / Vîdûnas.- Tilzêje: išleido „Rûta“, 1911 (virš. išleid . metai 1910).- 224, [2] p.,8, vinj., virš. iliustr. spalv. Tas pat. / Vîdûnas.- Tilzê: Rûta, 1921.- 188, [2] p. Tas pat. / Vydūnas.- Klaipėda: Eglės leidykla; [Vilnius: Vydūno draugija], 2010.- [X], 188, [2] p. Amzina ugnis: dramatiska trilogija / Vîdûnas.- [Tilzêje: sita veikalâ isleido „Rûta“, 1913].- 326, [2] p.: iliustr. Numânê: vienveiksmê komedija / Vîdûnas.- Tilzêje: išleido „Rûta“, 1911.- 30, [1] p.: vinj. Vadovas lietuviû kalbai pramokti = Litauischer Führer zur Erlernung der Anfangsgründe der litauischen Sprache / Vîdûnas.- Tilzeje: išleido „Rûta“, 1912.- VII, 111 p.: iliustr.- Tekstas liet. ir vok. Tas pat / Vîdûnas.- Tilţeje: „Rûta“, 1922.- 132 p.: iliustr. Lietuvos pasakelê vienveiksmis dramatinis poêmas / Vîdûnas.- Tilzêje: „Rûta“, 1913.- 32 p.: vinj.


243 Mûsû laimêjimas: mystêria: trîs veiksmeliai / Vîdûnas.- Tilzêje: „Rûta“, 1913.- 48 p.: vinj. Kaimo didvîris: apîsakėlê / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1914.- 20 p.: vinj. Tas pat. / Vydūnas.- [Klaipėda]: Eglės leidykla, [2008].- 20, [4] p. Smarkusis Krusa: vienveiksmê komêdîa / Vîdûnas.- Tilzêj: „Rûta“, 1913.- 27, [3] p.: vinj. Sigutê: is lietuviû pâsakos sumanîta vienveiksmê mystêria / Vîdûnas.- Tilzêje: „Rûta“, 1914.- 32 p. vinj., iliustr. Vargsas ir besotis: vienaveiksmis zaismas sumanîtas is zmoniû pâsakos / Vîdûnas.- Tilzêj: „Rûta“, 1914.- 26, [4] p.: vinj. Deutsh-litauischer Wortsachatz = Vokietiû-lietuviû ţodiû rinkinîs / bearbeitet von W. St. Vîdûnas.- Tilsit: Druck und Verlag von Otto v. Mauderode,1916.- XVI, 176 p.: vinj. Ragana: vieno v. mystêria / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1918.- 39, [1] p.: gaid., iliustr. Vergai ir dîkiai: keturiû veiksmu tragaida / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1919.- 126, [2] p. Jûrû varpai: triveiksmê mystêrîa / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1920.- 126, [2] p. Tautos gîvata: filosofiški-socialogiški aiškinimai / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1920.- 152 p. Ţvaigţdţiû takai: triveiksmė pasakos drâma / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1920.- 56 p. Likimo bangos: penkiû veiksmû drama iš pâsakû amţiaus / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1922.- 119, [1] p. Varpstis: triveiksmê drâma / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1923.-71, [1] p. Vîrai: vieno v. komaida / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1923.- 39, [1] p. Vadovas lietuviû kalbai pramokti=Führer zur Erlernung der Anfangsgrüde der litauischen Sprache / Vîdûnas.- Tilzêje: „Rûta“, 1924.- 132 p.: iliustr. Karalaitê triveiksmê drâma iš ţemaitiû pasakos / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1925.- 78 p. Maţosios Lietuvos lietuviû šventê su giesmêmis, kalbomis ir dainomis Klaipêdoje 1927- mt. antrâ Sekminiû dienâ birţelio 6-jâ, 4-vâl.- [Klaipėda: B. l.,] 1927.- [2] portr. lap., 56 p.: vinj. Sveikata. Jaunumas. Groţê / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1928 [fakt. 1929].- 198, [2] p.: iliustr. Pasaulio gaisras: penkiû veiksmû tragaidê su ieiga ir išeiga / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1928.- 336, [2] p.: gaid. Avelê: 1 vieno v. komaidê / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“ , 1929.- 30, [2] p. Giesmės misram chorui / Vydūnas.- Tilţė: Rūta, 1932. Roţės ir lelijos: Rûtos atminimui / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1933.- 46 p., [10] iliustr. lap. Jūraitė: trijû veiksmû vaidinys skirtas bût giedamas su muzika / Vîdûnas.- Tilzêje: „Rûta“, 1934.- 60 p. Laimês atosvaista: penkiû veiksmu tragaidê su atvarta ir uţvarta / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1934.- 132 p.: vinj. Tikroji motinėlê: vieno v. vaidinys / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1934.- 32 p.: gaid. Pasveikinimas: trijû veiksmû teigiamos pajuokos vaidinys / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1934.- 43 p. Senovês balsas: vieno v. vaidinys / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1935.- 30, [1] p. Samonė: (sâmoningumas ir nesâmoningumas): ţvilgsniai î gyvenimo esme / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1936.- 199 p. Nakvišos gêralas: vieno v. pâsakû vaidinys / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1937.- 46 p. Vyrai viskâ padarys: vieno v. vaidinys moteriškoms / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1937.- 54, [1] p. Pasiilgimas: pâsakiškas trijû veiksmû vaidinys / Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta“, 1938.- 64, [2] p., [2] portr. lap.: vinj. Paslėptasis auksas: 3-jų v. vaidinys / Vîdûnas.- Tilţė: „Rūta“, 1938.- 43 p. Kalėjimas-laisvėjimas / Vydūnas.- Detmold: Lietuvos skautų s-gos brolijos vadija, 1947.- 72 p. Gyvenimas Prūsų Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis / Vydūnas.Kassel-Mattenberg: Aistia, 1948.- 47 p.: iliustr. Tauresnio ţmoniškumo uţtekėjimas: (kada karų nebus)/ Vydūnas.- Detmold: Lietuvių skautų brolijos vadija, 1948.- 52 p. Vydūno 80 m. amţiaus. sukakčiai paminėti.- [Detmold]: Mūsų kelias, 1948.- 80 p. Amţina ugnis: prabočių šešėliai; pasaulio gaisras: [dramos] / Vydūnas.- Vilnius: Vaga, 1968.668, [2] p., [9] iliustr. lap.


244 Vydūno laiškai skautams.- Chicago: Akad. skautų l-kla, 1978.- 69, [2] p. : iliustr., portr. Raštai / Vydūnas.- Vilnius: Mintis, 1990-1994.- (Iš Lietuvos filosofijos palikimo). T.1.- 1990.- 565 p., [1] portr. lap. T.2.- 1991.- 495 p., [1] potr. lap. T.3.- 1992.- 503 p., [1] portr. lap. T.4.- 1994.- 429 p., [1] portr. lap. Sveikata, jaunumas,groţė; Gimdymo slėpiniai / Vydūnas.- Kaunas: Farmacija, 1991.- 219 p. Mano tėvynė: [filos. Maţosios Lietuvos gamtos apmąstymai]: knyga yra leidţiama aut. gimimo 125 m. sukakčiai paminėti. Ji yra Vydūno fondo dovana išeivijos lituanist. m-klų mokiniams.- Chicago akad. skautų sąjūdţio Vydūno fondas, 1993.- 79 p.: iliustr., portr. Tas pat.- Kaunas-Čikaga: Akademinio skauto sąjūdţio Vydūno fondas, 1999.- 79 p., [3] atsk. iliustr. lap., iliustr Sigutė: [dramos] / Vydūnas.- Vilnius: Vyturys, 1994.- 126 p.: iliustr. Amţina ugnis: [dramatiška trilogija]; Prabočių šešėly: [dramatiška aidija trijose dalyse]; Pasaulio gaisras: [penkių veiksmų tragedija su įeiga ir išeiga] / Vydūnas.- Vilnius: Alma littera, 2001.- 599, [1] p.: gaid.- (Skaitymai). Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių / Vydūnas.- Vilnius: Vaga, 2001.- 639, [1] p.: iliustr., portr.- (Lituanistinė b-ka; Kn.31). Pasikalbėjimai apie sveikatą / Vydūnas.- Klaipėda: [UAB „Litera“], 2004.- 87 p.: iliustr. Dramos / Vydūnas.- Vilnius: Ţaltvykslė, [2005].- 171, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Ţvilgsnis į gyvenimo gelmes: gyvenimas - kelionė tobuluman / Vydūnas.- Klaipėda: Litera, 2006-2008. [Kn.]1.- Gyvenimas - kelionė tobuluman.- Klaipėda: Litera, 2006.- 257, [1] p.: iliustr. + 1 brošiūra (16 p.). [Kn].2.- Kultūra-gyvenimo kūrimo tesinys.- Klaipėda: S. Jokuţio leidykla-spaustuvė, 2008.327, [1] p.: iliustr. Kaip tapti saulėtu ţmogumi / Vydūnas.- Klaipėda: Eglės leidykla, 2009.- 61, [3] p.: iliustr.

Vertimai Tenisonas A. Enokas Arden / Alfred Tennyson; isz anglē k. vertê î liet. k. Vîdûnas.- Tilzê: „Rûta", 1918.- 38, [1] p. Bhagavad Gītā= Palaimintoji giesmė / Vydūnas, vertimas iš sanskrito.- Detmold: Liet. skautų brolijos vadyba, 1947.- 152 p.: iliustr., portr.

Juozas VYŠNIAUSKAS (g.1944) Ţurnalistas. Gimė 1944 m balandţio 13 d. Klauseikiuose (Skuodo raj.). 1951-1954 m. mokėsi Klauseikių, 1954-1958 m. Aleksandrijos (Skuodo raj.) mokyklose, 19611968 m. Telšių taikomossios dailės technikume, 1971-1978 m. Vilniaus universitete (ţurnalistikos specialybė). 1968-1969 m. Telšių taikomosios dailės technikumo Keramikos skyriaus vedėjas, 1969-1974 m. Ylakių vidurinės mokyklos mokytojas, 1970-1971 m. dirbo Vilniuje, nuo 1974 m. dirba Skuodo rajono laikraštyje „Musų ţodis“. Knygos „Skuodas kuršių ir ţemaičių ţemė“ vienas autorių. Slapyvardţiai: Aselskyte Stefa, Guntenis Petras, Klauseikis Juozas, Laumaitis Tadas, Rumšaitis Tadas, Truikys Vytautas, Urbonaitė Liuda ir kt.


245 Knygos

Mano gimtasis Klauseikių kaimas.- 1998. Skuodo ţemės ţmonės.- Vilnius: Jandrija, 2003.- 67, [1] p.: iliustr. Skuodo ţemė / [tekstas J. Vyšniausko].- Vilnius: Atkula, [2005].- 31, [3] p. Skuodo ţemės šviesuoliai.- Maţeikiai: Spaudos tinklas, 2006.- 49, [2] p. Dvaras prie Aleksandrijos: [Kaunackiai-garbinga Simono Daukanto giminės šaka].- Klaipėda: Druka, 2009.- 223, [1] p.

Aleksandras VYTARTAS (apie 1838-1863) Kunigas, publicistas. Gimė apie 1838 m. Naujamiestyje (Panevėţio raj.). Ţuvo 1863 m. kovo 17 d. ties Čekiške (Kauno raj.). Mokėsi Panevėţio bajorų mokykloje, 1858-1861 m. Varnių kunigų seminarijoje. 1862-1863 m. buvo Čekiškės vikaras. Manoma, kad jis sukilimo metu ties Čekiške ţuvo ir palaidotas.

Knyga Pamokslas kunega Vitorta, kamandoriaus Čekiškiu baţničes.- Paryţius: E. Martine sp., [1863].6 p.

Levas VLADIMIROVAS (1912-1999) Kultūros istorikas, bibliotekininkas. Gimė 1912 m. vasario 27 d. Telšiuose. Mirė 1999 m. Vasario 20 d. Vilniuje. 1922-1928 m. mokėsi Šiaulių vyrų gimnazijoje ir Šiaulių vokiečių progiminazijoje. 1932 m. baigė Šilutės Herderio gimnaziją. 1932-1936 m. Kauno universite studijavo anglų ir vokiečių kalbas bei pedagogiką. 1940 m. baigė Vilniaus universitetą. 1942-1945 m. tarnavo 16 lietuviškoje divizijoje. Nuo 1948 m. (su 1964-1970 m. pertrauka) Vilniaus universiteto dėstytojas. 1948-1964 m. universiteto bibliotekos direktorius, 1952-1964 m. bibliotekininkystės, 1970-1972 m. bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos katedros vedėjas. 1964-1970 m. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Dago Hameršaldo bibliotekos Niujorke direktorius. 1973–1987 m. – Mokslinės informacijos katedros vedėju. 1980 m. suteiktas mokslinis profesoriaus vardas. 1993 m. – nostrifikuotas socialinių mokslų daktaras.

Knygos Pranciškus Skorina- Vilniaus spaudos pradininkas.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1956.- 29, [1] p.: iliustr. Vilniaus universiteto biblioteka.- Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958.- 104, [2] p.: iliustr. Planeta chemijos šalis / L. Vladimirovas, N. Zykovas.- Vilnius: Mintis, 1966.- 31 p. Knyga televizijos ir elektronikos amţiuje: [medţiaga lektoriui] / doc. L. Vladimirovas.- Vilnius: [s. n], 1973.- 17 p. – (Lietuvos TSR „Ţinijos“ draugija).


246 Knygos istorija: senovė: viduramţiai, renesansas, XVI-XVII amţius.- Vilnius: Mokslas, 1979.566, [2] p.: iliustr., [8] iliustr. lap. Ivanas Fiodorovas kultūros raidoje, 1583-1983.- Vilnius: Mokslas, 1983.- 135 p. Pranciškus Skorina: pirmasis Lietuvos Didţiosios Kunigaikštystės spaustuvininkas.- Vilnius: Lietuvos ţurnalistų d-ja, 1992.- 81 p. įsk. virš. Bibliografijos rodyklė.- [Vilnius]: VU l-kla, 2002.- 133 p. Apie knygas ir bibliotekas: straipsnių rinkinys.- [Vilnius]: VU l-kla, 2002.- 288, [1] p.

Juozapas Kiprojonas ZABITIS-NEZABITAUSKIS (1779-1837) Poetas, vertėjas. Gimė 1779 m. rugsėjo 12 d. Baidotuose (Skuodo raj.). Mirė 1837 m. liepos 10 d. Nancy (Prancūzija). Mokėsi Kraţių mokykloje, 1792-1795 m. Vilniaus akademijoje, 1803 m. baigė Varnių kunigų seminariją. Kunigavo Varniuose ir Jurbarke, 1802-1815 m. ėjo Varnių katedros mokyklos vedėjo pareigas, 1815 m. perkeltas į Veliuoną. Rėmė 1831 m. sukilimą, gresiant suėmimui, pasitraukė į Prūsiją, uţ akių buvo nuteistas mirti. Gyveno Tilţėje, nuo 1835 m. Prancūzijoje, buvo lenkų emigrantų vaikų mokyklos vedėjas ir mokytojas. Jo eiliavimai davė pradţią politinei ir filosofinei lietuvių poezijai (“Bus kitaip”, “Malda prie dievo karių”). Knyga Eiliavimas lieţuvyje lietuviškai ţemaitiškame.- Vilnius, 1930.

Vertimai Kliukas K. Surinkimas dasekimu par Mokintus Ţmonias, senowias amţiose tikray daritu apey bytes, o par Kunigo Kluko Kanauniko Kruszwickoje metuose 1780 Warszuwoje lenkiszkay yszdrukawotas, yr diel Lenku yszdotas o dabar pirmo siki ant leţuwio Letuwizkay-Zemaytiszko, par Kunigo Cypriono Juzapo Niezabitawski Kanauninko Minskojo, Prabaszciu Welonos pargulditas yr Metuose 1823 ing Drukarnia diel yszspaudimo, ant kningu raszto, podatas.- Wilniuje: drukarnioy ant uliczios Sto Jono, po N. 43 t., 1823.- 88 p. Lamene, Hiugo Felesitė Roberas de. I. Vendrauninkas. [II. Jaunas koriotojus.- III. Hymn. ištraukos iš kn. “Tikinčiojo ţodţiai”].- [Paryţius: A. Pinaro sp., apie 1835].- 15 p. su vinj. Mickevičius A. Litania pakielawinga.- [Paryţius: A. Pinaro sp., apie 1836].- 7 lap. su vinj.

Vida BUDGINAITĖ-ZAKSIENĖ (g.1946) Poetė. Gimė 1946 m. balandţio 14 d. Telšiuose. Baigė Telšių muzikos septynmetę mokyklą, ir Telšių Ţemaitės vidurinės mokyklos septynias klases. 1965 m. baigė Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinę meno mokyklą, 1970 m. Valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos ir teatro akademiją) Dirbo Operos ir baleto teatre, Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje. Gyvena Vilniuje.


247 Knyga Poezijos pratybos: eilėraščiai / Vida Budginaitė-Zaksienė; [autorės fotonuotraukos].- Vilnius: [Rotas], 2010.- 96 p.: iliustr.

Albertas ZALATORIUS (1923-1999) Literatūros tyrinėtojas, kritikas. Gimė 1932 m. lapkričio 3 d. Karveliuose (Panevėţio raj.). Mirė 1999 gruodţio 12 d. Vilniuje. 1956 m. baigė Vilniaus universitetą. 1956-1960 m. mokytojavo Varnių vidurinėje mokykloje, 1961-1991 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, nuo 1991 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete. Inicijavo Pasaulio lituanistų bendriją, nuo 1994 m. buvo jos pirmininkas. Nacionalinės premijos lauretas (1999). Parengė Šatrijos Raganos, A. Vaičiulaičio, V. Krėvės, P. Tarulio, P. Vaičaičio raštus ir atskirus kūrinius. Sudarė lietuvių novelės antologijas “Tarybinė lietuvių novelė” (1969), “Uţ saulę graţesnis: Lietuvių ikitarybinė novelė” (1978), “Ţalias laiko vingis: Lietuvių tarybinė novelė” (1981), “Trys psichiatrai pienių lauke: Lietuvių egzodo novelė” (1995).

Knygos Lietuvių apsakymo raida ir poetika: monografija.- Vilnius: Vaga, 1971.- 362, [1] p. Jonas Biliūnas: medţiaga lektoriui 100-osioms gimimo metinėms.- Vilnius: Ţinija, 1979.- 17 p. XX amţiaus lietuvių novelės (iki 1940 m.): semant. aspektas.- Vilnius: Vaga, 1980.- 332 p. Šiuolaikinė lietuvių novelė: medţiaga lektoriui.- Vilnius: Ţinija, 1981.- 17 p. Prozos gyvybė ir negalia: [straipsnių rinkinys].- Vilnius:Vaga, 1988.- 366, [1] p. Literatūra ir laisvė: kritika, esė, pokalbiai.- Vilnius: Baltos lankos, [1998].- X, 466 p. Vincas Krėvė: nebaigta monografija.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.531, [2] p.

Leonas ZALECKIS (1929-2003) Prozininkas. Gimė 1929 m. vasario 20 d. Pamarkijoje (Telšių raj.). Mirė 2003 m. spalio 23 d. Kaune. 1947–1948 m. mokėsi Plinkšių ţemės ūkio mokykloje, 1950-1953 m. Kirovo techninėje mokykloje Leningrade. Dirbo įvairų darbą įstaigose, gamyklose, 1971-1972 m. Lietuvos televizijos ir radijo komitete, 1972-1974 m. gamtos apsaugos komitete.

Knygos

Seklumos: [apsakymai].- Vilnius: Vaga, 1971.- 68 p.- (Pirmoji knyga; Nr.71). Ugnies medis.- Vilnius: Vaga, 1979.- 159 p. Atpildas.- Vilnius: Vaga, 1983.- 187 p. Tėvų dvasia: romanas.- Kaunas: Technologija, 1996.- 177 p. Būtoji diena: apsakymai.- Kaunas: Technologija, 1998.- 105, [1] p. Povandeninės salos: rinktinė: apsakymai.- Kaunas: Technologija, 2000.- 180 p. Vieno pavasario svečias: rinktinė.- Kaunas: Naujasis lankas, 2009.- 402, [4] p.: iliustr., portr.


248

Bronius ZDANAVIČIUS-ZDANYS (g.1907) Dramaturgas, kunigas, spaudos bendradarbis. Gimė 1907 m. gruodţio 15 d. Telšiuose. 1928 m. baigė Telšių gimnaziją, 1933 m. Telšių kunigų seminariją. 1933-1938 m. vikaravo Durbinuose, Mosėdyje, Tveruose, Papilėje, Kraţiuose, 1938-1944 m. Pajūrio klebonas. 1944 m. emigravo iš Lietuvos, 1949 m. atvyko į JAV. Nuo 1955 m. kapelionauja Marijos viloje, Elmhurst Pa. Parašė ir išleido tris lotynų kalbos vadovėlius (1946-1948). Paruošė spaudai Schenandoah lietuvių parapijos istoriją.

Knygos Paslaptingoji roţė / K[un.] B. Zdanavičius.- Telšiai: [Vyskupijos sp.], 1935.- 192 p.: iliustr. Lotynų kalbos gramatika.- [Lahde]: B. l., 1946.- 37 p. Lotynų kalbos skaitimai.- [Lahde]: B. l., 1946.- 58 p. Lotynų-lietuvių kalbos ţodynas.- [Ladhe]; B. l.,1947.- 85 p. Šv. Kazimieras, Lietuvos karalaitis: (keturių veiksmų ist. drama).- Lahde, 1946- 79 p.

Valėrija ZIMKUTĖ-BRAUKYLIENĖ ţr. Valėrija ZIMKUTĖ-BRAUKYLIENĖ Pranciškus ŢADEIKIS (1869-1933) Vertėjas, meuaristas, kunigas. Gimė 1869 m. spalio 24 d. Parešketyje (Telšių raj.). Mirė 1933 m. gruodţio 6 d. Skuode, palaidotas Narvydţiuose (Skuodo raj.). Mokėsi Varnių pradinėje mokykloje, Rucavos (Latvija) progimnazijoje, Palangos ir Mintaujos (Jelgava) gimnazijose. 1983 m. Baigė Kauno kunigų seminariją, kunigavo Kamajuose, Brėslaujoje, Kaune, Pašušvyje, nuo 1915 m. iki mirties Skuodo klebonas ir dekanas. 1906-1909 m. Kaune Šv. Kazimiero draugijos sekretorius. Bendradarbiavo „Nedėldienio skaitymuose“, „Draugijoje“, „Lietuvos mokykloje“, „Tiesos kelyje“, „Naujoje Romuvoje“, „Praeityje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: P. P. Ţ., kun. Pr. Ţ.

Knygos Trumpi nedėlinių evangelijų paaiškinimai visiems metams / parašė kun. Pranciškus Ţadeikis.Kaunas: [Šv. Kazimiero d-ja], 1908.- 208 p.: vinj.- (Šv. Kazimiero d-jos išleidimas; Nr.41). Didţiojo karo uţrašai: [2 d.].- 1921-1925. D.1: 1914-1915-1916 metai.- Klaipėda: B. l., 1921.- 164 p.: iliustr. D.2: 1917-1918-1919.- 1925.- Klaipėda: leido ir spaudė AB “Rytas”, 1925.- 294 p.

Vertimai


249 Defo D. Robinsono Kruzės gyvenimas.- Kaunas: [S. Banaičio spaustuvė], 1906.- 244 p.: iliustr. Skirmuntt K. Mindaugas Lietuvos karalius / lenkiškai parašė Konstancija Skirmunt; vertė K. P. Ţ.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1907.- 120 p.- (Šv. Kazimiero d-jos leidinys; Nr.49).- Atsp. iš „Draugijos“ , Nr.5-9 (1907); t.3, Nr.10-12 (1907); t.4, Nr.14-15 (1908).- Virš. išleid. metai: 1908. Šventųjų ir palaimintųjų vaikų ir jaunikaičių gyvenimai / iš vokiško vertė K. P. Ţ.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1907.- 46 p.- (Šv. Kazimiero d-jos išleidimas; Nr.26). Hattler F. S. Jėzaus širdies mėnuo / vokiškai parašytas Pranciško Hattler`io iš Jėzaus Draugijos; lietuviškai vertė kun. Pranciškus Ţadeikis Pašušvio klebonas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1913.283 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leidinys; Nr.130). Tas pat.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1914.- 283 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leid.; Nr. 160). Geguţės mėnuo: geguţinėms pamaldoms vadovėlis / pagal vokiškuosius rašytojus spaudon prirengė kun. Pranciškus Ţadeikis Pašušvio klebonas.- [Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja], 1914.- 176 p.: iliustr.- (Šv. Kazimiero d-jos leidinys; Nr. 158). Homeras. Homero Ilijada / vertė J. Ralys, S. Čiurlionytė-Kymantaitė, P. Ţadeikis, J. Talmantas.Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leidimo komis., 1930.- XX, 469 p., [11] iliustr. lap.

Antanas ŢALYS (g.1925) Poetas. Gimė 1925 m. Raudonuose (Šiaulių raj.) Ilgą laiką gyveno ţemaičių sostinėje Telšiuose, dabar – Kaišiadoryse.

Knyga Iš miego pabudusios roţės: [poezija].- Kaišiadorys?], 2001.- 60 p.:iliustr.

Adomas ŢEIMIS (ŢEIMAVIČIUS) (1854-1909) Spaudos darbuotojas, publicistas, kunigas. Gimė 1854 Kontaučiuose (Telšių raj.) Mirė 1909 m. gruodţio 30 d. Peleke (Baltarusija). Dirbo farmaceutu.1889 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1890-1893 m. kunigavo Varniuose, 1893-1895 m. Ylakiuose, apie 1896-1904 m. Vosilyškyje, maţdaug nuo 1905 m. iki mirties Pelikanuose (Baltarusija). Bendradarbiavo “Ţemaičių ir Lietuvos apţvalgoje”, “Tėvynės sarge”, “Vilniaus ţiniose”, “Vienybėje lietuvninkų”, “Viltyje” ir kituose periodiniuose leidiniuose.

Knyga I.Maskolų nedorybės Kraţiuose. 1893.- II. [Ţeimis (Ţeimavičius) A.] Rokytų, arba Kenstaičių, baţnyčia Ţemaičiuose. 1886.- Tilţė: O. Mauderodės sp., 1894.- 48 p.: vinj.


250

Irena PRIALGAUSKAITĖ-ŢELVIENĖ (g.1943) Poetė. Gimė 1943 m. rugpjūčio 16 d. Nausodėje (Maţeikių raj.). Baigė Sedos vidurinę mokyklą, Klaipėdos medicinos mokyklą. Dirbo Jurbarko, Luokės, Telšių, ligoninėse. Gyvena Maţeikių rajone.

Knyga Nuskendo mėlynas dangus: eilėraščiai / Irena Ţelvienė.- Kaunas, 1996.- 227, [1] p.: iliustr. Kad skleistusi ţiedai balti / Irena Prialgauskaitė – Ţelvienė.- Kaunas: [Farmacija], 1999.- 159, [1] p.: iliustr. Laiko lašas tyloje: eilėraščiai / Irena Prialgauskaitė – Ţelvienė.- Telšiai: Spaudos lankas, 2010.148 p.: iliustr., portr.

Juozapas ŢELVYS-ŢELVAVIČIUS (1822-1866) Poetas, vertėjas, kunigas. Gimė 1822 m. balandţio 6 d. Malkarstuose (Telšių raj.). Mirė 1866 m. balandţio 7 d. Saratove (Rusija). Mokėsi Platelių parapinėje mokykloje, o vėliau – Telšių bernardinų mokykloje. 1843 m. baigė Varnių kunigų seminariją, 1847 m. Peterburgo katalikų dvasinę akademiją, teologijos magistro laipsniu. Kunigauti pasiųstas į Maskvą, iki 1856 m. ten ėjo vikaro pareigas, vėliau buvo paskirtas Saratovo kunigų seminarijos rektoriumi. Rašė ţemaičių tarme. 1850 m. parašė lenkišką katekizmą “Krotki Wyklad katolickiego katechizu”, kuris 1852 m. buvo išverstas į lietuvių kalbą. 1850-1854 m. jis lenkų ir vokiečių kalbomis leido parapinį Maskvos Šv. Petro ir Pauliaus baţnyčios kalendorių “Kalendarzyk parafialny... Kirchen-kalender”.

Knygos Katekizą kataliku lankiszkaj parasze ir iszpausdino 1852 metosi kunegas Jozapas Ţelwovicze, a dabar lietuwiszkaj iszguldţe kunegas Jozapas Ţeniewicze.- Wilniuje: Spaustuwiej Jozapas Zawadzkia, 1854.- IV, 120 p. Gesmes arba Poezja, kunigo Jozapo Ţelvovicz.- Vilnuoje: Spaustuvije Juzupa Zawadzkie, 1858. Pirma dalis: ape Seną zokaną.- 154 p. su vinj.

Vertimas Krylovas I. A. Pasakas / pardiejo Jozepas Ţelvovicz.- Wilniuje: Spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1863.- 72 p.


251

Julija BENIUŠEVIČIUTĖ-ŢYMANTIENĖ-ŢEMAITĖ (1845-1921) Prozininkė, dramaturgė. Gimė 1845 m. birţelio 4 d. Bukantėje (Plungės raj.). Mirė 1921 m. gruodţio 7 d. Marijampolėje. Mokėsi namie, giminaičių dvare Šėmose (Telšių raj.). 1864-1866 m. tarnavo Dţiuginėnuose (Telšių raj.) pas dvarininkus Gorskius aukle ir kambarine. Nuo 1866 m. nuomojo ir dirbo iš pusės svetimas ţemes Rumšiškės vienkiemyje, netoli Varnių, 1867-1870 m. Palukstyje (Telšių raj.), Laukuvos apylinkėse, Pasmalkyje, arba Smalkose, netoli Klainių ir kitur. 1886 m. apsigyveno Ušnėnuose. 1900 m. gyveno V. Putvinskio dvaruose (Grauţikų, Šilo Pavėţupio), nuo 1906 m. Puzinyškyje, G. Petkevičaitės-Bitės tėvo dvarelyje. 1912-1915 m. gyveno Vilniuje, 1915-1916 m. Petrograde. 1916 m. išvyko į JAV rinkti aukų nukentėjusiems nuo karo. Į Lietuvą sugrįţo 1921 m., apsigyveno pas A. Bulotas. Bendradarbiavo “Ūkininke”, “Vienybeje lietuvninkų”, “Darbininkų balse”, “Vilniaus ţiniose”, “Lietuvos ūkininke”, „Varpe“, „Naujienose“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Slapyvardţiai: Dvi moterys, Dvi moteri, Ţ., Ţem.

Knygos Paveikslai / parašė Ţemaitė.- Plymouth, Pa: Kaštai ir spauda “Vienybės lietuvninkų”, 1899.- 102 p. Paveikslai / parašė Ţemaitė. [D.]1-3.- Tilţė, 1899-1901. [D.1. Sučiuptas velnias: apsakymas.- Tilţė: “Ūkininkas”, J. Šenkės sp.], 1899.- 36 p.- Atsp. iš „Ūkininko“, 1989, Nr.6. [D.] 2. [Marti: apsakymas].- Tilţėje: išleido “Varpas”. Spausta pas Otto v. Mauderode, 1899.- 47 p. su vinj.- Atsp. iš „Varpo“, 1899, Nr.1-5. [D.] 3. [Petras Kurmelis: apsakymas]; perspausdinta iš “Varpo”.- Tilţėje: [spausta pas Otto v. Mauderode], 1901.- 56 p.: vinj.- (“Varpo” ir “Ūkininko” redakcija).- Atsp. iš „Varpo“, 1901, Nr. 412. Valsčiaus sudas / parašė Ţemaitė: komedija 1 veikmėje; perspausta iš “Ukininko”. - Tilţėje: J. Šenkės sp., 1900.- 19 p.: vinj. Tas pat.- Vilnius: Juozapo Zavadzkio sp., 1913.- 16 p.: vinj. Tas pat.- Kaunas- Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1928.- 15 p. Atminimai / parašė Ţemaitė; perspausta iš “Naujienų”.- Tilţėje: J. Šenkės sp., 1902.- 25 p.: vinj.(“Naujienų” redakcija). “Ne gadaj” arba baisus sapnas / parašė Ţ.- Tilţėje: J. Šenkės sp., 1902.- 18 p.- (“Naujienų” red.). Su G. Petkevičaite-Bite. Velnias spąstuose: dramatiškas paveikslėlis iš trijų veiksmų / parašė Dvi Moterys.- Tilţė: J. Šenkės sp., 1902.- 38 p.- (Kudirkos išdas; Nr.3). Tas pat.- Vilnius: J. Zavadzkio sp., 1913.- 16 p. Tas pat.- Kaunas-Marijampolė, 1928.- 15 p. Kunigo naudą velniai gaudo / parašė Ţemaitė; (atspausta iš “Ūkininko”).- Tilţė: [J. Šenkės sp.], 1903.- 23, [1] p. Prie dvaro / parašė Ţemaitė; perspausdinta iš “Naujienų”.- Tilţė: J. Šenkės sp., 1903.- 47 p.(“Kudirkos išdas”; Nr.5). Sodţiaus vaizdeliai. “Budynė” ir “Mėšlavėţis”: apysakutės iš sodiečių gyvenimo (atspausta iš “Naujienų”).- Tilţė: J. Šenkės sp., 1903.- 24 p. Su G. Petkevičaite-Bite. Kaip kas išmano teip save gano: drama iš trijų veikmių / Dvi Moteri; (atspausta iš “Varpo”).- Tilţė: O. Mauderodės sp., 1904.- 47 p.: vinj. Rinkinėlis vaikams (pasakėlės, apsakymėliai, dainelės, ţaislai, mįslės…) / Ţemaitės; Jablonskičių (K-čio, O-tės, J-tės, V-čio) išleidimas.- Vilnius: “Vilniaus ţinių” sp., 1904.- 40 p.: vinj.


252 Tas pat.- Vilnius: “Vilniaus ţinių”, sp., 1905.- 40 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: J. Zavadzkio sp., 1907.- 55, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: J. Zavadzkio knygyno leidinys, 1916.- 55, [1] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1956.- 71 p.: iliustr. Su G. Petkevičaite-Bite. Litvomanai: drama 4-iuose veiksmuose / parašė Dvi Moteri.- Tilţė: spauzdinta pas Otto v. Mauderodę, 1905.- 58 p.: vinj.- Atsp. iš „Varpo“, 1905, Nr.3-10. Su G. Petkevičaite-Bite. Parduotoji laisvė: keturių veiksmų drama / parašė Dvi Moteri.- Vilnius: „Aušros“ išleidimas, 1905.- 48 p. Mobilizacijos pasekmės: vaizdeliai iš gyvenimo / parašė Ţemaitė.- Tilţė: „Ūkininko“ red., 1905 .- 15 p.- Atsp. iš „Ūkininko“, 1905, Nr.8-9. Kent kaltas, kent nekaltas: vaizdelis.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko“ red.], 1907.- 39 p.: vinj.(“Lietuvos ūkininko” išleidimas; Nr.9). Trys mylimos: komedija trijuose aktuose / parašė Ţemaitė.- Vilnius: “Vilniaus ţinių” sp., 1907.44 p.: vinj. Tas pat.- South Boston, Mass: spauda K. W. Gedimino, 1907.- 56 p.: vinj. Tas pat.- Vilnius: “Vilniaus ţinių” sp., 1909.- 44 p.: vinj. Tas pat.- So. Boston, Masss.: lešomis ir spauda F. Milašauskio, sp., 1913.- 58 p.: vinj. Krikštynos.- Vilnius, 1909.- 16 p. Tas pat.- Vilnius: J. Zavadzkio sp., 1909 [virš.: 1910].- 44 p. Mūsų gerasis: dviejų veikmių komedija / parašė Ţemaitė.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1909.- 26 p.: vinj.- (“Lietuovos ūkininko“ išleidimas; Nr.13).- Atsp. iš „Lietuvos ūkininko“, 1909, Nr.14-17. Tas pat.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1913.- 32 p.- (“Lietuvos ūkininko išleidimas; Nr. 13). Nuo audros pasislėpus / parašė Ţemaitė.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1909.- 16 p.: vinj.(“Lietuvos ūkininko” išleidimas; Nr.17).- Atsp. iš „Lietuvos ūkininko“, 1909, Nr.37-38, 40-41. Dvejos laidotuvės, dveji palaikai: vaizdelis / parašė Ţemaitė.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red. ], 1910.- 37 p.- (“Lietuvos ūkininko” išleidimas; Nr.20).- Asp. Iš „Lietuvos ūkininko“, 1910, Nr. 12, 4-10. Gera galva: apsakymas / parašė Ţemaitė.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1910.- 40 p.: vinj.(“Lietuvos ūkininko” išleidimas; Nr.21).- Atsp. iš „Lietuvos ūkininko“, 1910, Nr.21-30. Apsiriko: dviejų aktų komedija / Ţemaitės.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1911.- 31 p.: vinj.- (“Lietuvos ūkininko“; išleidimas; Nr.27). Painiava.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1911.-16 p.: vinj.- (“Lietuvos ūkininko” išleidimas; Nr.25). Klebono gaspadinė; ir Kaip kartais kokioje klebonijoje einasi: dvi puikios apysakos.- Voterberis (kon.): M. Alytos išleid. ir sp., 1912.- Aprašyta pagal šaltinius. Dumblynė: 5 veiksmų drama / parašė Dvi lietuvaiti: perdirbta iš Orţeškienės apysakos “Niziny”. - Vilnius: M. Kuktos sp., 1912.- 44 p.- (M. Piaseckaitės-Šlapelienės knygyno leid). Pritrūko kantrybės: (siuţetas paimtas iš 1899-1900 m.): tikras atsitikimas / parašė Ţemaitė.- [Vilnius: „Lietuvos ūkininko red.], 1912.- 48 p.- (“Lietuvos ūkininko išleidimas; Nr.28). Stebuklingas daktaras: komedija.- Vilnius, 1913.- Aprašyta pagal šaltinius. Raštai.- Vilnius: J. ir P. Leonų leid., 1913-1914. [Kn.1]: Rudens vakaras; Atţala; Motyna; Studentas.- 1913.- 46 p.: vinj. [Kn.2]: Marti; Topylis.- 1913.- 58, [1] p.: vinj. [Kn.3]: Sučiuptas velnias; Sutkai.- 1914.- 51 p: vinj.. [Kn.4]: Velnio vestuvės ir laidotuvės; Bičiuliai.- 1914.- 45 p.: vinj. [Kn.5]: Kurmelis.- 1914.- 52 p.: vinj. [Kn.6]: Sapnas; Kalinys; Atminimai; Milţėja.- 1914.- 52 p.: vinj. [Kn.7]: Kaip tu man, taip ir aš tau; Motynėlės ašaros.- 1914.- 48 p.: vinj. [Kn.8]: Kunigo naudą vėjai gaudo; Stebuklai.- 1914.- 42 p.: vinj. Tas pat..- [Kaunas]: J. ir P. Leonų leid.,M. Kuktos sp., 1914.


253 T.1.: apsakymėliai.- 1914.- [VI], 391, [1] p.: vinj. Tas pat.- Kaunas-Marijampolė: “Dirvos” b-vė, 1924-1931. T.1.- 1924.- [2] iliustr. lap., XI, 362, [1] p. T.2.- 1925.- [1] port. lap., 338, [2] p. T.3.- 1927 [fakt. 1928].- [1] iliustr. lap., 331, [2] p. T.4.- 1929.- [1] iliustr. lap., 285, [1] p. Tas pat.- 1931.- [1] iliustr. lap., 285, [1] p. Tas pat.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1948. [T].1.- 538 p.; [1] portr. lap. [T].2.- 560 p.; [1] portr. lap. [T].3.- 517 p.; [1] portr. lap. [T].4.- 508 p.; [1] portr. lap. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, [1956-1957]. T.1.- 1956.- 515, [2] p.: iliustr., [7] iliustr. lap. T.2.- 1956.- 503 p, [1] portr., [6] iliustr. lap. T.3.- 1956.- 596 p.; [5] iliustr. lap., [1] portr. lap. T.4.- 1957.- 523 p., [1] portr. lap. [4] iliustr. lap. T.5.- 1957.- 639 p.: iliustr., [1] portr. lap. T.6.- [1957].- 596, [2] p., [1] portr. lap. Tas pat.- Vilnius: Ţara, 1995- . [T.]1.- 1995.- 455, [2] p.: portr. [T.]2.- 2001.- 414, [2] p.: portr. [T.]3.- 2002.- 491, [1] p.: portr. [T.]4.- 2004.- 426, [3] p.: portr. Apgavikai: 2 v. komedija.- Vilnius, apie 1914.- Aprašyta pagal šaltinius. Kelionė į Šidlavą / Ţemaitė- Ţymantienė.- New York, N. Y: išleista S. L. A. lėšomis, 1916.- 48 p.: portr., vinj.- (Susivienijimo lietuvių Amerikoje leid.; Nr.25).- Atsp. iš „Tėvynės“, 1908, Nr.1820, 23, 25-26, 28-31. Ţemaitės raštai karės metu: Lietuvos šelpimo fondo leidinys nukentėjusių nuo karės naudai.- So. Boston Mass.: “Lietuvos šelpimo fondas”, 1917.- 126, [1] p.: iliustr., [1] portr. lap., 3 iliustr. lap. Kam ir uţ ką.- [Čikaga]: “Naujienų” b-vė, 1917. Kuczios: Ţemaitės vaizdelis.- [JAV]: Mahanoy City (Pa), [1923].- 25-72 p. Autobiografija.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1946.- 124 p. Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1964.- 124 p. Tas pat.- [Vilnius]: Baltos lankos, [1996].- 102 p.- (Skaitinių serija; 4). Marti: keturių veiksmų drama: kaimo buities vaizdas (2-oji redakcija).- Chicago (Ill.): Lietuvių meno s-ga, [1945].- 36 p. Rinktiniai raštai.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, [1946].- 556 p. Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1956.- 112 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1957.- 112 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1958.- 112 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1959.- 111 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat.- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960.- 111 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Kunigo naudą velniai gaudo. Nuo audros palindus. Kelionė į Šidlavą.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, [1946].- 88, [3] p. Petras Kurmelis. Gera galva. Mieste.- Kaunas: Valst. groţ. lit. l-kla, 1946.- 123 p. Petras Kurmelis: 5 v. drama. Pagal Ţemaitės apysaką.- Vilnius: LTSR kultūros ministerija, 1956.- 82 lap. Rudens vakaras. Sučiuptas velnias. Bičiuliai. Sutkai.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, [1946].108 p. Rudens vakaras: [apsakymai].- [Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1960].- 418 p.: iliustr. Topylis. Prie dvaro. Marti.- [Kaunas]: Valst. groţ. lit. l-kla, [1946].- 126, [2] p.


254 Mano pasakėlė.- Kaunas: Valst. groţ. lit. l-kla, [1949].- 68 p.: iliustr. Tas pat.- [Vilnius]: Valst. groţ. lit. l-kla, [1950].- 40 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1980.- [34] p.: iliustr.- (Vyturiukas). Antireliginiai apsakymai.- [Vilnius]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1951.- 91 p.- (Mokinio b-ka). Rinktiniai apsakymai.- [Vilnius]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1951.- 68 p.- (Mokinio b-ka). Apie Ameriką.- [Vilnius]: Valst. groţ. lit l-kla, 1953.- 160 p. Apsakymai. -Kaunas: Valst. pedagog. lit. l-kla, 1956.- 112 p.: iliustr.- (Mokinio b-ka). Tas pat. - Kaunas]: AB, “Spindulys”, [2000].- 157 p. Mano pasakėlės.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1963.- 8 atsk. brošiūros aplanke. 1. Du prieteliai.- [1963].- [14] p.: iliustr. 2. Juodvarnis ir skruzdėlės.- [1963].- [12] p.: iliustr. 3. Kiškeliai.- [1963].- [8] p.: iliustr. 4. Lapė ir guţutis.- [1963].- [9] p.: iliustr. 5. Lapė ir vilkas.- [1963].- [12] p.: iliustr. 6. Oţka ir oţkelis.- [1963].- [11] p.: iliustr. 7. Pasaka.- [1963].- [12] p.: iliustr. 8. Senis ir oţka.- [1963].- [12] p.: iliustr. Marti.- Vilnius: Vaga, 1964.- 47 p.: iliustr. Nuo audros palindus.- Vilnius: Vaga, 1965.- 123 p.: iliustr. Kaip Jonelis raides paţino.- Vilnius: Vaga, 1966.- 63 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1980.- 143 p.: iliustr. Rinkinėlis vaikams: [apskymėliai, eilėraščiai, mįslės].- Vilnius: Vaga, 1970.- 80 p.: iliustr. Tas pat.- Vinius: Vaga, 1976.- 80 p.: iliustr. Prie uţvertos langinės: apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1971.- 492, [2] p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1978.- 413 p. Motinėlės ašaros.- Vilnius: Vaga, 1973.- 270 p.: iliustr. Dvidešimt septyni Ţemaitės laiškai.- [Chicago]: Lituanistikos inst., 1973.- 132 p.: iliustr.- (Lituanistikos darbai; III, 2). Petras Kurmelis.- Vilnius: Vaga, 1976.- 96 p.: iliustr. Bičiuliai: apsakymai.- Vinius: Vaga, 1981.- 207 p.: iliustr. Marti: apsakymai, komedija.- Kaunas: Šviesa, 1985.- 327 p., 1 portr. lap. Laimė nutekėjo: apsakymų ciklas.- [Vilnius]: Baltos lankos, [1996].- 144 p.- (Skaitinių serija; 5). Apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1999.- 495 p. [Apsakymai].- Kaunas: AB „Spindulys“, 2000.- 155, [3] p. Proza.- Vilnius: Ţalstvyklė, [2005].- 123, [1] p.- (Mokinio skaitiniai). Tas pat.- Vilnius: Ţalstvyklės knygos, 2008.- 122, [3] p.- (Mokinio skaitiniai). Rytą giedra: autobiografija, apsakymai.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.541, [2] p.- (Lietuvių literatūros lobynas. XX amţius: LLL; Nr. 1). Lapė ir oţys: pasakos.- Panevėţys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2006.- 39, [1] p.: iliustr. Mikė kvailutis.- Kaunas: Šviesa, 2006.- 8, [2] p.: iliustr.- (Pradinuko biblioteka).

Vincas ŢILIONIS (1905-1964) Prozininkas, vertėjas, pedagogas. Gimė 1905 m. lapkričio 28 d. Vidgiriuose (Marijampolės raj). Mirė 1964 m. kovo 20 d. Kaune. 1927 m. Marijampolėje baigė mokytojų kursus. 1927-1939 m. mokytojavo. 1932-1933 m. Telšiuose redagavo savaitraštį “Ţemaitis”, 1940-1941 m. ţurnalą “Šeima”. 1940-1941 m. dirbo Švietimo liaudies komisariate, 1947-1949 m. Švietimo ministerijoje, 1950-1956 m. mokytojavo Kaune. Bendradarbiavo: „Lietuvos ţiniose“, „Kultūroje“, „Mokykla ir gyvenimas“, „Mūsų jaunime“ ir kituose periodiniuose leidiniuose.


255

Knygos Būdviečių mokykla: romanas.- Kaunas: Mokytojų knygynas, 1938.- 192 p.- (Rinkt. raštai; III). Tas pat.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1955.- 232, [2] p. Tas pat: romanas ir apsakymai.- Vilnius: Vaga, 1976.- 280 p.- (Kūrinių serijos 2-oji knyga). Literatūros skaitymai. Prad. m-klos III, IV kl. ir VI sk. / J. Ambraška, V. Ţilionis.- Kaunas: Mokytojų knygynas, 1940. -314, [2] p.: iliustr. Tas pat.- [Kaunas: Lietuvos TSR] Švietimo ir meno darbuotojų profsąjunga, [1941].- 316 p. su portr. Svetima moteris: apysakos.- Kaunas: Spaudos fondas, 1940.- 221, [1] p. Atsisakom nuo senojo svieto: romanas.- Vilnius: Vaga, 1959.- 588 p.: iliustr. Tas pat.- Vilnius: Vaga, 1976.- 280 p.- (Kūrinių serijos 1-oji knyga).

Vertimai Janas V. Finikiečių laivas: istorinė nuotykių apysaka.- [Vilnius]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1950.- 152 p.: iliustr. Tas pat.- Kaunas: Varpas, 1990.- 178 p.- (Orientas). Golubiova A. Berniukas iš Urţumio: apsakymas apie S. M. Kirovo vaikystę ir jaunystę.- [Vilnius]: Valst. groţ. lit. l-kla, 1952.- 244 p.: iliustr., [11] iliustr. lap. Šundikas N. Eiklusis elnias: romanas.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1954.- 543 p.: iliustr. Ridas T. M. Baltaveidis vadas: šiaurės Meksikos legenda.- Vilnius: Valst. groţ. lit. l-kla, 1957.383 p.: iliustr.- (Nuotykių b-ka). Tas pat.- Kaunas: Tyrai, 1995.- 409 p.: iliustr., [7] p. rekl. Batobaţajus D. Pagrobta laimė: istorinis romanas.- Vilnius: Vaga, 1961.- 400 p. Seriabriakova G. Ugnies pagrobimas: romanas.- Vilnius: Vaga, 1963. [Kn.]2.- 495 p. Tas pat.- Vilnius: Mintis, 1986. Kn.2.- 368, [2] p.- (Istorinio romano b-ka; IRB).

Vlada ŢYMONTAITĖ ţr. Vlada ŢYMONTAITĖ-KLIAUZIENĖ Vladas ŢULKUS (g.1945) Istorikas. Gimė 1945 m. balandţio 16 d. Telšiuose. 1962 m. baigė Palangos vidurinę mokyklą. 1962-1964 m. studijavo Kauno politechnikos institute, vėliau dirbo. 1976 m. baigė Vilniaus universiteto istorijos specialybę, 1988 m. baigė TSRS Mokslų Akademijos Archeologijos institutą. 1969-1990 m. dirbo Paminklų konservavimo institute Klaipėdos skyriuje. 1990-1992 m. Klaipėdos Maţosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius. Nuo 1992 m. dirbo Klaipėdos Universitete moksliniu bendradarbiu, Istorijos katedros dėstytojas, docentas, nuo 2002 m. Klaipėdos Universiteto rektorius.

Knygos


256 Lietuvos pajūrio ţemės viduramţiais / Vladas Ţulkus, Albertas Klimka.- Vilnius: Mokslas, 1989. -92, [2] p.: iliustr.- (Lietuvos istorija). Klaipėdos senojo miesto raidos modelis: leidinys parengtas remiantis Klaipėdos senamiesčio ir piliavietės archeologiniais tyrinėjimais.- Vilnius: Spauda, 1991.- 82, [4] p.: iliustr. Palangos viduramţių gyvenvietės.- Klaipėda: Klaipėdos univ. l-kla, 1997.- 350 p.: iliustr.- (Acta historica universitatis Klaipedensis; 6). Ţemaitijos istorija: Ţemaitijos priešistorė: Ţemaitija XIII-XV a. pirmojoje pusėje: Ţemaitija XVXVIII amţiuje: Ţemaitija XIX amţiuje / E. Aleksandravičius, A. Butrimas, V. Ţulkus, ir kt.- Vilnius: [REGNUM fondas], 1997.- 334 p.: iliustr.- (Švietimas Lietuvos ateičiai). Viduramţių Klaipėda: miestas ir pilis, archeologija ir istorija.- Vilnius: Ţara, 2002.- 164, [1] p.: iliustr. Kuršiai Baltijos jūros ervėje: monografija.- Vilnius: Versus aureus, [2004].- 253, [2] p.: iliustr, ţml.

Motiejus ŢUTAUTAS (1827-1880) Poetas, kunigas. Gimė 1827 m. spalio 23 d. Kalčiuose (dab. Juodupio k. dalis) Klaipėdos raj. Mirė 1880 m.sausio 13 d. Mosėdyje (Skuodo raj.). Baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo Kamajuose, Sakale, Mosėdyje. Rašė eilėraščius, kurių vienas (“Piemenėlis”) buvo paskelbtas 1860 m. L. Ivinskio kalendoriuje.

Jonas ŢVIRBLIS (1911-1997)

Prozininkas, kunigas. Gimė 1911 m. rugsėjo 18 Debeikiuose (Utenos raj.). Mirė 1997 m. kovo 4 d. Grand Rapidse (JAV). Baigė Utenos gimnaziją. Mokėsi Aukštesniojoje technikos mokykloje Kaune, 1933-1935 m. Telšių kunigų seminarijoje. Kunigavo Šatėse, Kruopiuose, Gargţduose. Po II pasaulinio karo studijavo Romoje. 1946-1957 m. kunigavo Santjage (Čilė). 1957 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Grand Rapidse, kunigavo. Bendradarbiavo “Dirvos” laikraštyje. Slapyvardis Jonas Paskutinysis.

Knyga Esu keleivis: Ps.118:19.- Chicago: [M. Morkūno sp.], 1967.- 85, [3] p.


257

Naudota literatūra Birţiška V. Aleksandrynas. D.1-3.- Chicago, 1960-1965. Biografijos. Mes atėjome ir einame: Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga.- Jonava, 2000. Groţinė literatūra 1940-1960.- Vilnius, 1961. Groţinė literatūra 1961-1970.- Vilnius, 1972. Groţinė literatūra 1971-1980.- Vilnius, 1985. JAV lietuviai. T.1-2.- Vilnius, 1998-2003. Juozapo Zavadzkio knygynas Vilniuje: katalogas.- Vilnius, 1912. Kas yra kas Lietuvoje 2000-2004.- [Kaunas], 2000-2004. Kas yra kas Telšių apskrityje 2001.- [Kaunas, 2001]. Kisinas I. Lietuviškų knygų katalogas.- Kaunas, 1938. Knygos lietuvių kalba 1905-1917: kontrolinis sąrašas. D1-2.- Vilnius, 1977. Knygos lietuvių kalba 1918-1940: kontrolinis sąrašas.T.1. [D.1-6].- Vilnius, 1997-2003. Kondratas B. Kūrėjų pėdsakais. T.1-6.- Vilnius, 2004- . Lietuviškoji enciklopedija. T.1-9.- Kaunas, 1933-1941. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T.1-12.- Vilnius, 1976-1985. Lietuvių dvasininkai kūrėjai.- V., 2000. Lietuvių išeivijos bibliografija 1945-2000.- Vilnius, 2002- . T.1.- 2002.- 755 p. T.2. [D.1].- 2005.- 355 p. Lietuvių išeivijos bibliografija 1970-1974.- Chicago, 1977. Lietuvių išeivijos bibliografija 1975-1979.- Chicago, 1984. Lietuvių išeivijos knygos 1945-1992: bibliografinis sąrašas. D.1.- Vilnius, 1993. Lietuvių literatūros enciklopedija.- Vilnius, 2001. Lietuvių rašytojai. A-J.- Vilnius, 1979. Lietuvos TSR bibliografija: serija A. Knygos lietuvių kalba.- Vilnius, 1969-2006. T.1.- 1547-1861.- 1969. T.2.- 1862-1904. Kn.1. A-P.- 1985. T.2.- 1862-1904. Kn.2. R-Ţ.- 1988. T.3.- 1905-1917. Kn.1. A-L.- 2006. T.3.- 1905-1917. Kn.2. M-Ţ.-2006. Papildymai.- V., 1990.


258 Lietuvos TSR spauda. Valstybinė suvestinė bibliografija. T1. 1940-1955. Kn.1-2.- Vilnius, 1962- 1964. T.2.1956-1965. Kn.1-2.- Vilnius, 1980-1982. Mačiulis J. Lietuviškųjų slapyvardţių aiškinamas ţodynas.- Vilnius, 2011. Masinės bibliotekos katalogas [1945-1971].- Vilnius, 1974. Masinės bibliotekos katalogas 1976-1978.- Vilnius, 1982. Masinės bibliotekos katalogas 1979-1982.- Vilnius, 1986. Mūsų švyturiai: trumpos biografijos – nekrologai.- Vilkaviškis, [1992]. Šiaurės Lietuvos literatų draugija.- [Šiauliai, 2002]. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T.1-4.- Vilnius, 1985-1988. Tarybų Lietuvos rašytojai.- Vilnius, 1967. 1921-1941 metais Telšiuose išleistų ir išspausdintų knygų katalogas.- [Telšiai, 1998]. Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.- Vilnius, 1987. Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.- Vilnius, 1996. Visuotinė lietuvių enciklopedija.- Vilnius, 2001- .

Turinys Pratarmė………………………………………………………………………………………………1 Abramavičius Liuvikas…………………………………………………………………...…………2 Adomaitienė Albina…………………………………………………………………………………2 Albrechtas Ignas……………………………………………………………………………………..2 Aleksaitė Irena……………………………………………………………………………………….3 Aleksandravičius Egidijus…………………………………………………………………………..3 Aleksandravičius Kazimieras……………………………………………………………………….4 Algminienė Ona……………………………………………………………………………………...4 Alminas Kazys……………………………………………………………………………………….5 Alšėnienė Estera……………………………………………………………………………………...5 Andriuškevičius Pranas……………………………………………………………………………...6 Andruška Benediktas………………………………………………………………………………..6 Anglickis Stasys……………………………………………………………………………………...8 Artiomovas Nikolajus………………………………………………………………………………..9 Asipauskaitė Graţina………………………………………………………………………………..9 Babrauskas Benediktas……………………………………………………………………………...9 Baguţas Brunonas…………………………………………………………………………...……...10 Baltramaitis Silvestras…………………………………………………………………………..…10 Balvočius Jonas…………………………………………………………………………………..…11 Baranauskas Antanas………………………………………………………………………………13 Baranauskas Augustinas…………………………………………………………………………...17 Imsrys – Bastys Pranas……………………………………………………………………………..17 Berenis Alfonsas……………………………………………………………………………………18 Beresnevičius Antanas Robertas…………………………………………………………………...18 Beresnevičius Paulius………………………………………………………………………………19 Beresnevičius Povilas………………………………………………………………………………19 Bielskis Virginijus…………………………………………………………………………………..19 Bytautas Romanas………………………………………………………………………………….20 Ivaškevičiūtė – Blaţienė Aldona……………………………………………………………………20 Blinstrubas Vladislovas……………………………………………………………………………21 Boreišienė Birutė Ona………………………………………………………………………………21


259 Borisevičius Vincentas……………………………………………………………………………..22 Bortkevičius Antanas………………………………………………………………………………22 Boruta Kazys……………………………………………………………………………………….23 Zimkutė – Braukylienė Valerija……………………………………………………………………26 Brazdeikis Leonas………………………………………………………………………………….27 Brenšteinas Mykolas Eustachijus…………………………………………………………………..27 Bubelytė Aleksandra………………………………………………………………………………..27 Bubinas Donatas……………………………………………………………………………………28 Bučys Anicetas……………………………………………………………………………………...28 Bučys Pranciškus Petras…………………………………………………………………………….29 Bučmys Antanas……………………………………………………………………………………31 Budginas Alfonsas………………………………………………………………………………….32 Budrienė Zita……………………………………………………………………………………….32 Bukelienė Elena…………………………………………………………………………………….32 Bukota Tadas Juozapas……………………………………………………………………………..33 Bumblauskas Alfredas……………………………………………………………………………..34 Bumblauskienė Ilona………………………………………………………………………………34 Butautaitė Eglė……………………………………………………………………………………..36 Butkevičius Pranciškus…………………………………………………………………….……….37 Butkus Petras……………………………………………………………………………………….37 Butkų Juzė.........................................................................................................................................38 Butrimas Adomas…………………………………………………………………………………..39 Chmielevskis Gasparas……………………………………………………………………………..40 Cinzas Eduardas…………………………………………………………………………………….40 Naumavičiūtė-Citavičienė Emilija………………………………………………………………….40 Citavičiūtė Liucija………………………………………………………………………………….41 Čerskis Stanislovas…………………………………………………………………………………42 Čėsnys Blaţiejus……………………………………………………………………………………42 Čiulda Juozapas…………………………………………………………………………………….43 Dabrišius Petras…………………………………………………………………………………….43 Dabuţis Juozas……………………………………………………………………………………...44 Dačkevičius Algirdas……………………………………………………………………………….44 Darbutienė Veronika……………………………………………………………………………….45 Daubarienė Irena…………………………………………………………………………………...45 Dauguvietytė Galina………………………………………………………………………………..45 Daujotytė – Pakerienė Viktorija……………………………………………………………………46 Daukantas Simonas………………………………………………………………………………...48 Daukantienė Graţina…………………………………………………………………...…………..48 Daukša Leopoldas…………………………………………………………………………………..50 Daukša Mikalojus…………………………………………………………………………………..52 Degėsys Gediminas…………………………………………………………………………………52 Degutytė Janina……………………………………………………………………………………..53 Dembskis Vladislovas………………………………………………………………………………55 Dobrovolskis Bronius………………………………………………………………………………56 Dobševičius Tomas……………………………...………………………………………………….58 Doveika Kostas……………………………………………………………………………………..59 Dovydaitis Juozapas Silvestras……………………………………………………………………..59 Dulkė Klemensas…………………………………………………………………………………...60 Dundulis Bronius…………………………………………………………………………………...60 Gadonas Mykolas…………………………………………………………………………………..59 Gadonas Vladimiras………………………………………………………………………………..60 Gailevičius Bonaventūra……………………………………………………………………………62


260 Gaiţauskas Benediktas…………………………………………………………………………..…63 Galdikas Jurgis……………………………………………………………………………………..63 Galminas Feliksas………………………………………………………………………………….64 Gedgaudas Norbertas………………………………………………………………………………64 Gedkantas Tomas………………………………………………………………………………….65 Gedminas Juozas……………………………………………………………………………...……65 Gedvilas Mečislovas………………………………………………………………………………..66 Gedvilienė Birutė…………………………………………………………………………………...66 Genys Pranas………………………………………………………………………………………..67 Gentvilas Stasys…………………………………………………………………………………….67 Giedraitis Juozapas Arnulfas……………………………………………………………………….68 Giedraitis Merkelis…………………………………………………………………………………69 Giedraitis Simanas Mykolas……………………………………………………………………….69 Baltramiejūnas – Gilbonis Albinas…………………………………………………………………69 Gintalas Petras……………………………………………………………………………………...70 Gintalas Petras P……………………………………………………………………………………70 Gintila Jonas Krizostomas………………………………………………………………………….71 Girdenis Aleksas Stanislovas………………………………………………………………………71 Girininkas Algirdas………………………………………………………………………………...72 Gomaliauskas (Gomalevskis) Petras………………………………………………………………73 Gorainis Aleksandras Mikalojus…………………………………………………………………...74 Grauslys Alfonsas………………………………………………………………………………….74 Gricius Alfonsas……………………………………………………………………………………74 Grikša Laurynas……………………………………………………………………………………75 Grybauskas Almis………………………………………………………………………………….75 Grubliauskas Juozas……………………………………………………………………………….76 Guţauskytė Evelina………………………………………………………………………………...77 Ignotas Mikalojus A………………………………………………………………………………..78 Ilskis Jonas………………………………………………………………………………………….78 Inkėnaitė Dorotėja………………………………………………………………………………….78 Ivinskis Zenonas……………………………………………………………………………………79 Janikavičius Antanas……………………………………………………………………………….82 Jankauskienė Janina………………………………………………………………………………..82 Jankus Lionginas…………………………………………………………………………………...82 Janušienė Juzefa……………………………………………………………………………………83 Januškevičius Juozas……………………………………………………………………………….83 Jasevičius Anupras…………………………………………………………………………………84 Jasėnas Kazimieras…………………………………………………………………………………84 Jaunius Kazimieras…………………………………………………………………………………86 Jonikas Vincas……………………………………………………………………………………...86 Jonutis Aloyzas……………………………………………………………………………………..87 Jovaiša Česlovas……………………………………………………………………………………87 Jovaiša Leonas……………………………………………………………………………………...88 Juodaitis Justinas…………………………………………………………………………………...89 Juoazapavičius Antanas……………………………………………………………………………90 Krikščiūnaitė – Jurkienė Danutė – Stanislava……………………………………………………..90 Jurkus Paulius…………………………………………………………………………………….. 91 Juška Jonas…………………………………………………………………………………………91 Juzumas Antanas…………………………………………………………………………………...92 Juzumas Tadas……………………………………………………………………………………..92 Juzumas Vincentas…………………………………………………………………………………93 Kačiukaitė Teklė………………………………………………………………………………….. 95


261 Kairys Klemensas…………………………………………………………………………………..95 Kakanauskas Antanas……………………………………………………………………………...95 Kakanauskienė Elė………………………………………………………………………………...96 Kalėda Edvinas……………………………………………………………………………………..96 Kalnius Alfonsas……………………………………………………………………………………97 Kamantauskas Viktoras……………………………………………………………………………98 Kasakauskis Kalikstas…………………………………………………………………………….100 Kasperavičius Julijonas…………………………………………………………………………...101 Kašarauskis Ambraziejus Pranciškus…………………………………………………………….101 Kašauskas Raimondas…………………………………………………………………………….101 Kašauskas Stasys………………………………………………………………………………….102 Katelė Jonas……………………………………………………………………………………….103 Kazlauskas Leonas………………………………………………………………………………..103 Kazragis Algirdas…………………………………………………………………………………103 Kazragytė Doloresa……………………………………………………………………………….104 Keţinaitis Petras…………………………………………………………………………………..104 Kidykas Jonas…………………………………………………………………………………..…106 Kimbrys Petras……………………………………………………………………………………107 Klementas Antanas……………………………………………………………………………..…107 Ţymontaitė – Kliauzienė Vlada………………………………………………………………...…108 Knieţiauskas Vytautas……………………………………………………………………………108 Kobeckis Jonas……………………………………………………………………………………108 Kobeckis Liudvikas……………………………………………………………………………….109 Kojelis Juozas…………………………………………………………………………………..…109 Krečinskis Jonas………………………………………………………………………………..…109 Kriţanauskis Juozapas……………………………………………………………………………111 Keraitė – Kryţauskienė Stanislava……………………………………………………………….111 Kryţevičiūtė Teklė………………………………………………………………………………..111 Kučinskas – Kučingis Jonas……………………………………………………………………...112 Kuklys Algirdas………………………………………………………………………………...…112 Kulpinskas Vytautas………………………………………………………………………………113 Kulvinskis Ignas…………………………………………………………………………………..114 Kumţa Algirdas…………………………………………………………………………………...114 Kurmanskis Stasys………………………………………………………………………………..114 Latakas Gvidas……………………………………………………………………………………115 Tijūnaitis – Laurinavičius Juozas………………………………………………………………...115 Lazdynų Pelėda………………………………………………………………………………...…115 Lechavičius Jonas…………………………………………………………………………………117 Legeckas Petras……………………………………………………………………………………118 Lindė – Dobilas Julijonas…………………………………………………………………………119 Lipštas Petras Antanas…………………………………………………………………………….120 Lotuţys Antanas………………………………………………………………………………..…120 Lukšaitė Genovaitė………………………………………………………………………………..120 Mačernis Juozas…………………………………………………………………………………..121 Mačernis Vytautas………………………………………………………………………………...122 Šnapštys – Margalis Juozas……………………………………………………………………….123 Markonis Stasys…………………………………………………………………………………..123 Milaševičiūtė – Maţeikienė Elena…………………………………………...……………………124 Maţelis Petras……………………………………………………………………………………..124 Maţonas Vladislovas……………………………………………………………………………...125 Mėlinauskaitė Marija……………………………………………………………………………..125 Mickevičius Juozas………………………………………………………………………………..126


262 Midverienė Genovaitė…………………………………………………………………………….126 Skirkaitė – Mieliauskienė Julija…………………………………………………………………..127 Mieţinis Mykolas………………………………………………………………………………….127 Mikalauskas Antanas……………………………………………………………………………..128 Miknevičius Bonaventūra…………………………………………………………………………128 Milevičienė Emilija………………………………………………………………………………..129 Milius Vaclovas…………………………………………………………………………………...129 Mockevičius Adomas……………………………………………………………………………..130 Mockus Kazys…………………………………………………………………………………….130 Mogėnas Dominykas……………………………………………………………………………...131 Montvila Elegijus…………………………………………………………………………………131 Mušinskas Danielius………………………………………………………………………………131 Naglienė Sigita Ieva……………………………………………………………………………….132 Narjauskas Jurgis…………………………………………………………………………………132 Neimantas Romualdas…………………………………………………………………………….133 Nezabitauskis Alfonsas…………………………………………………………………………...135 Norkevičius Julius………………………………………………………………………………...135 Norvaiša Antanas………………………………………………………………………………….136 Olšauskas Kazimieras…………………………………………………………………………......136 Pabrėţa Jurgis Ambraziejus……………………………………………………………………....137 Paleckis Justas……………………………………………………………………………………..137 Palionis – Pėţa Dominykas………………………………………………………………………..140 Paliulionis Mečislovas Leonardas………………………………………………………………...140 Parčevskis Petras………………………………………………………………………………….141 Parutienė Janina…………………………………………………………………………………..141 Patiomkinas Andrius……………………………………………………………………………...141 Paulauskas Vaclovas……………………………………………………………………………...142 Paulauskis Adomas……………………………………………………………………………….142 Lėčaitė – Paţerienė Bronė………………………………………………………………………...143 Perkovskis Juzefas………………………………………………………………………………...143 Vanagaitė – Petersonienė Stasė…………………………………………………………………...144 Petkevičius Antanas……………………………………………………………………………….144 Petravičius Antanas……………………………………………………………………………….145 Milašauskaitė – Petrulienė Genovaitė…………………………………………………………….145 Praniauskaitė Karolina…………………………………………………………………………...146 Praniauskas Otonas……………………………………………………………………………….146 Prialgauskis Kazimieras…………………………………………………………………………..146 Prialgauskis Vincentas……………………………………………………………………………148 Puodţiukaitis Benediktas…………………………………………………………………………148 Puzaras Petras……………………………………………………………………………………..149 Račkauskis Jeronimas Kiprijonas………………………………………………………………...150 Radţius Aleksandras……………………………………………………………………………...153 Radţius Stasys…………………………………………………………………………………….153 Ragaţinskas Antanas……………………………………………………………………………...153 Raila Stasys………………………………………………………………………………………..154 Ramanauskas Pranciškus…………………………………………………………………………155 Ramonas Jonas…………………………………………………………………………………....155 Ramonaitė Valerija………………………………………………………………………………..156 Raudienė Angelė………………………………………………………………………………….157 Rekašius Vladas…………………………………………………………………………………...157 Rimkevičius Juozapas……………………………………………………………………………..158 Rimkevičius Petras………………………………………………………………………………..158


263 Vėlavičiūtė – Rimkienė Olimpija…………………………………………………………………158 Riškus Jonas……………………………………………………………………………………….158 Rubšys Antanas……………………………………………………………………………………159 Rucevičius Silvestras……………………………………………………………………………...161 Rudzinskis Mykolas………………………………………………………………………………162 Rupeika Juozas……………………………………………………………………………………163 Rupka Juozas……………………………………………………………………………………...163 Ruzgys Jonas………………………………………………………………………………………164 Sabaliauskas Svajūnas……………………………………………………………………………164 Sabulavičius Steponas…………………………………………………………………………….164 Salys Antanas……………………………………………………………………………………...165 Sauka Donatas…………………………………………………………………………………….166 Sauka Leonardas………………………………………………………………………………….167 Savickienė Jadvyga……………………………………………………………………………….168 Savickis Antanas………………………………………………………………………………….168 Savickis Juozapas…………………………………………………………………………………168 Serapinas Rapolas………………………………………………………………………………...169 Sideravičius Kazys………………………………………………………………………………..169 Simaitis Antanas…………………………………………………………………………………..170 Simonaitytė Ieva…………………………………………………………………………………..170 Sipaitis Vladas…………………………………………………………………………………….172 Skeivys Steponas…………………………………………………………………………………..172 Skripkauskas Antanas…………………………………………………………………………….173 Skrodzkis Kazimieras……………………………………………………………………………..173 Smalakis Jurgis……………………………………………………………………………………174 Smigelskis Benediktas…………………………………………………………………………….174 Sodeikienė Giedrė…………………………………………………………………………………174 Sprindis Adolfas…………………………………………………………………………………..175 Stakėnas Romualdas………………………………………………………………………………176 Stankus Edvardas…………………………………………………………………………………176 Stanskis Pranciškus……………………………………………………………………………….177 Stasiulis Juozas……………………………………………………………………………………177 Staugaitis Justinas…………………………………………………………………………………178 Stelmakauskas Hiliaras…………………………………………………………………………...181 Steponis – Steponavičius Kazimieras…………………………………………………………….182 Stirpeika Viktoras…………………………………………………………………………………182 Stonys Anupras…………………………………………………………………………………....183 Strazdas Antanas………………………………………………………………………………….184 Strijkovskis Motiejus……………………………………………………………………………..185 Stulpinas Vytautas………………………………………………………………………………...186 Sušinskas Valdas………………………………………………………………………………….186 Sūdţius Petras……………………………………………………………………………………..186 Šalkauskienė Julija………………………………………………………………………………..187 Šatrijos Ragana...............................................................................................................................187 Šeduikytė Jurga……………………………………………………………………………………191 Šidlauskas Aleksandras…………………………………………………………………………...191 Šilanskas Raimundas……………………………………………………………………………...192 Šilinskas Mečislovas………………………………………………………………………………192 Šimkus Zigmantas ………………………………………………………………………………...193 Šlevas Vladas……………………………………………………………………………………...193 Šliogeris Vincentas………………………………………………………………………………..193 Šrubauskis Pranciškus……………………………………………………………………………194


264 Štikelis Stasys……………………………………………………………………………………..195 Šurevičius Vincentas……………………………………………………………………………...195 Talmantas Jurgis………………………………………………………………………………….196 Tarvainis Vytautas………………………………………………………………………………..201 Tarvydas Juozas…………………………………………………………………………………..201 Tenisonaitė – Heleman Zenta…………………………………………………………………….202 Tenisonas Aleksandras……………………………………………………………………………202 Tereškinas Artūras………………………………………………………………………………..203 Tolovinskis Jurgis…………………………………………………………………………………203 Tornau Aleksandras………………………………………………………………………………204 Tornau Jurgis……………………………………………………………………………………...204 Tumavičiūtė Irena………………………………………………………………………………...205 Turauskas Edvardas………………………………………………………………………………206 Udelcovienė Violeta……………………………………………………………………………….207 Untulis Matas……………………………………………………………………………………...207 Urbaitis Vaclovas…………………………………………………………………………………208 Urbonavičius Pranciškus……….…………………………………………………………………208 Usačiovas Jonas…………………………………………………………………………………...209 Vagnorius Gediminas……………………………………………………………………………..210 Vaičius Antanas…………………………………………………………………………………...210 Vaidila Stanislovas…………..……………………………………………………………………211 Vainorienė Jadvyga……………………………………………………………………………….211 Račkauskas – Vairas Karolis……………………………………………………………………...212 Vaišnoras Simonas………………………………………………………………………………..215 Vaitkevičiutė Daiva……………………………………………………………………………….216 Vaitkus Mykolas…………………………………………………………………………………..217 Vaivada Vacys…………………………………………………………………………………….219 Valančius Grigas…………………………………………………………………………………..220 Valančius Motiejus………………………………………………………………………………..220 Valatka Vitas……………………………………………………………………………………...228 Valeckienė Irena Rūta……………………………………………………………………………..228 Valiuška Antanas………………………………………………………………………………….229 Valiūnas Silvestras Teofilis……………………………………………………………………….229 Valsiūnienė Valerija………………………………………………………………………………229 Varkulevičius Juozapas…………………………………………………………………………...230 Kerpauskaitė – Varnelienė Adolfina……………………………………………………………...231 Varpiotienė Audronė……………………………………………………………………………...231 Vaseris Pranas…………………………………………………………………………………….231 Vasys – Vasiliauskas Jonas……………………………………………………………………….232 Vasiliauskas Pranciškus…………………………………………………………………………..232 Veitas Motiejus……………………………………………………………………………………233 Velutis Jonas………………………………………………………………………………………234 Venckus Jonas…………………………………………………………………………………….234 Venslauskis Tamošius…………………………………………………………………………….234 Vereika Feliksas…………………………………………………………………………………..235 Vienaţindis Antanas………………………………………………………………………………235 Viksva Pranciškus…………………………………………………………………………………236 Vilutis Leonas……………………………………………………………………………………..236 Virţintas Ignas…………………………………………………………………………………….237 Viskanta Edvardas………………………………………………………………………………...237 Vitkus Juozapas…………………………………………………………………………………...240 Vizgirda Kazimieras………………………………………………………………………………240


265 Vydūnas...........................................................................................................................................241 Vyšniauskas Juozas……………………………………………………………………………….244 Vytartas Aleksandras……………………………………………………………………………..244 Vladimirovas Levas………………………………………………………………………………245 Zabitis – Nezabitauskis Juozapas Kiprijonas……………………………………………………..245 Budginaitė-Zaksienė Vida………………………………………………………………………...246 Zalatorius Albertas……………………………………………………………………………….246 Zaleckis Leonas…………………………………………………………………………………...247 Zdanavičius – Zdanys Bronius…………………………………………………………………...247 Ţadeikis Pranciškus……………………………………………………………………………….248 Ţalys Antanas……………………………………………………………………………………...249 Ţeimis (Ţeimavičius) Adomas…………………………………………………………………....249 Prialgauskaitė-Ţelvienė Irena……………… …………………………………………………..249 Ţelvys – Ţelvavičius Juozapas…………………………………………………………………....250 Beniuševičiutė – Ţymantienė – Ţemaitė Julija…………………………………………………...250 Ţilionis Vincas…………………………………………………………………………………….254 Ţulkus Vladas……………………………………………………………………………….…….255 Ţutautas Motiejus…………………………………………………………………………….…...256 Ţvirblis Motiejus………………………………………………………………………………….256 Naudota literatūra………………………………………………………………………………….257


266

Telšių žemėje  

Telšių žemėje Sudarė Gediminas Petrulis

Telšių žemėje  

Telšių žemėje Sudarė Gediminas Petrulis

Advertisement