Page 1

25 jan t/m 9 FEB 2019

C A DANC

Festival Hedenda agse Dans Den Ha ag


Let’s Socialize Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram voor de leukste weetjes, kijkjes achter de schermen, festival­ updates, foto’s en video’s. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw festivalervaring. Deel je favoriete voorstellingen, reacties, foto’s en laat ons via hashtag #CaDance2019 weten dat je erbij bent. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for fun facts, peeks behind-the-scenes, festival updates, photos, and videos. And of course we want to know about your festival experience. Share your favourite performance, reactions, and photos. And use hashtag #CaDance2019 to let us know you’ve joined us.

facebook.com/cadancefest

@Korzotheater #CaDance2019

@cadancefestival

CaDance nieuwsbrief cadance.nl/nieuwsbrief-cadance

het CaDance festival wordt geproduceerd door


2 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 60 64

Voorwoord Inleiding Festivalarrangementen W Samir Calixto / Korzo producties, Scenario Pubblico Mom:Me Ryan Djojokarso / Korzo producties Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects i.c.m. Korzo producties & ICKamsterdam 4x4: My Story Zahira Suliman, Poernima Gobardhan, Junadry Leocaria, Simon Bus / Korzo producties De Sprookjeskoningin Duda Paiva Company & Jong Nederlands Blazers Ensemble Q4: Quantified Sarada Sarita / ISH Dance Collective SOUL #3 Co-creation (preview) Meyer-Chaffaud i.c.m. Korzo producties LIEDERDUETT Compagnia Zappalà Danza Unboxing Ballet Het Nationale Ballet, Junior Company Cantata Stephen Shropshire / Stephen Shropshire Foundation i.c.m. Korzo producties REDO Shailesh Bahoran & Redouan Ait Chitt / IRCompany The Protagonist Dunja Jocic / Korzo producties & Bird Productions Mind Ur Step Roots & Routes / Lloyd Marengo, Nabil Ouelhadj, Kader Attou Hope & Heavy Metal Sigrid Stigsdatter Mathiassen / Dansmakers Amsterdam The Beauty of Falling Apart Hilde Elbers & Heather Ware / Dans Brabant & Podium Bloos NEXT Emanuel Gat / ICKamsterdam Fields Astrid Boons / Korzo producties Behind The iMASQ Xclusiv Artistry (aka Got Skills) Double bill: They/Them + Oh Boy! Christiaan De Donder & Sedrig Verwoert / Antonin Rioche Mechanical Ecstasy Club Guy & Roni en Slagwerk Den Haag CaDance Xtra’stories Festivalkassa Programmaschema


Welkom op CaDance! Sinds 1 april ben ik de nieuwe direc­ teur van Korzo en mag ik u welkom heten bij mijn eerste CaDance, het tweejaarlijkse festival voor heden­ daagse dans in Den Haag. Een avon­ tuurlijke ontdekkingstocht waarbij u in twee weken tijd kunt genieten van nieuwe creaties van onontdekte en toonaangevende dansmakers. Net als ik, kunt u tijdens het festival kennismaken met nieuwe gezich­ ten in de dans, nieuwe signaturen van jonge makers en uitzonderlijke toptalenten. CaDance vindt voor de 19de keer plaats. Opnieuw willen we met deze editie dans op veel verschillende manieren zichtbaar maken en de scoop verbreden waarmee we naar dans kijken. Met het festivalthema ‘New Stories’ leggen we de focus op de meerstemmigheid aan invloeden die de ontwikkeling van de heden­ daagse dans bepalen. Vandaag de dag is er niet één dominant genre van waaruit de dans spreekt, maar is er sprake van een diversiteit aan dansstijlen met verschillende roots. Kruisingen van disciplines en invals­ hoeken leiden tot nieuwe thema’s en

2

nieuwe verhalen. Het zijn verhalen die in de taal van het lichaam worden verteld door de makers van nu, aan ons als publiek en gevoed door de discussies over identiteit, culturele diversiteit en de wereld waarin we met elkaar leven. We hebben een prachtig festival­ programma voor u samengesteld vol premières, voorstellingen, producties op locatie en contextprogramma’s. Ik nodig u van harte uit het festi­ val te bezoeken en met de makers en met ons in gesprek te gaan over het programma en over wat u bezig­ houdt. We zijn geïnteresseerd in uw verhaal en wat u van onze verhalen vindt. Geniet tijdens CaDance van al het moois dat dans te bieden heeft en laat u verrassen, verwonderen en inspireren tot het maken van New Stories! Gemma Jelier Algemeen directeur Korzo & CaDance


Welcome to CaDance! As of April 1st, I am Korzo’s new director and I am proud to welcome you to my first CaDance, the biennial festival for contemporary dance in The Hague. It promises to be an adventurous journey of discovery where you can enjoy two weeks of new creations by undiscov­ ered and leading dance makers. Like me, you can get acquainted with new faces in the dance scene during the festival, see new styles and identities of young creatives and exceptional top talents. CaDance will be held for the 19th time. Once again in this edition we want to make dance visible in many different ways and broaden the scope of our experience of dance. With the festi­ val theme ‘New Stories’ we will focus on the polyphony of influences that define the development of contem­ porary dance. These days, there is not one dominant genre through which the dance speaks, but a diversity of dance styles with various roots. Crosses and hybrids of disciplines and points of view lead to new subjects and new stories. Stories that are told in the language of the body by today’s artists, to us the public, and fed by

discussions about identity, cultural diversity, and the world in which we live together. We have compiled a great festival program for you, filled with premieres, performances, productions on location and context programs. I cordially invite you to visit the festival, and especially to meet and talk with the makers and with us about the program and what concerns you. We are interested in your story and what you think of our stories. Enjoy all the wonders that dance has to offer during CaDance and let yourself be surprised, enchanted, and inspired to making New Stories! Gemma Jelier General director Korzo & CaDance

Gemma Jelier / foto Robert Benschop


CaDance 2019: New Stories Er zit iets paradoxaals aan New Stories als thema voor een dansfestival. Bij verhalen denkt men in eerste instantie aan overdracht in woor­ den. Verhalen helpen ons om de wereld en ons leven te begrijpen, juist omdat ze ons de woor­ den geven om over ons leven te spreken. Dans is daarentegen een kunstvorm zonder woorden. Dansverhalen verklaren niets, ordenen niets, leggen de wereld niet uit. Toch helpen dansver­ halen ons om de wereld en ons leven te begrij­ pen, juist omdat ze in staat zijn om uit te drukken wat niet in woorden te vatten is. De sleutel tot deze andere manier van begrij­ pen ligt in ons lichaam. Hier ligt een schat aan kennis opgeslagen waar we, via onze intuïtie of anderszins, steeds opnieuw op teruggrijpen, met non-verbale communicatie als een voor de hand liggend voorbeeld. Dans als de kunstvorm van het lichaam, maakt als geen ander gebruik van deze kennisbron en voegt hier andersom nieuwe input aan toe. De verhalen die in dans verteld worden zijn als voelsprieten: ze tasten de wereld om ons heen af en vertalen wat ze tegenkomen via het lichaam. Dans sensibiliseert: voor het zintuigelijke, het irrationele, de verbeelding, voor emoties, contradicties, stilte, dromen, angsten, verlangens, veranderlijkheid. Het sensibiliseert voor de onbegrensde aantallen grijstonen die alle grenzen poreus maken. Dansverhalen zijn de spiegel van de complexiteit en fluïditeit van ons leven - en bereiden ons voor om hiermee om te kunnen gaan. Dit laatste is belangrijk om vast te houden. In een tijd waarin de ontvankelijkheid voor populistische simplificeringen nog altijd toeneemt, hebben de nieuwe verhalen die de CaDance makers toevoegen aan het maatschap­ pelijke debat een versterkte politieke beteke­ nis, juist door het beroep dat wordt gedaan op empathie en openheid voor wat niet eenduidig en eenvoudig is.

CaDance festival voelen een urgentie om het in hun voorstellingen te hebben over de ziel; de beleving van tijd; de bevrijding van dogma’s van welke aard dan ook; de moeder-kind relatie; archetypes en hokjesdenken; moord als deel van ons menszijn; zelfpresentatie en identiteitsver­ lies; doodsaanvaarding en continue transfor­ matie; wilskracht en moed; vrouwelijke woede en sensualiteit; de behoefte aan veiligheid en gevaar; co-existentie binnen krachtenvelden; eenzaamheid; depressies; racisme; machismo en queerfobie; de onweerstaanbare aantrekkings­ kracht van extase. Een zwaartepunt in het festivalprogramma is wat ik het urban momentum zou willen noemen: na een ontwikkeling van 40 jaar is de urban dans, die zich vertakt heeft in een enorme verscheidenheid in stijlen, nu ook uitgegroeid tot een vaste grootte als podiumkunst. Het is een aanscherping van de artistieke ambities waar zowel de urban dans als het theaterlandschap van profiteren, vooral omdat met elke nieuwe urban stijl ook een nieuwe lichaamstaal het licht ziet waarin jonge makers hun nieuwe verhalen kunnen vertellen.

En zoals dat is met kunst, zijn het verhalen die slechts voor de helft door de kunstenaars geschreven worden, en voor de andere helft door de toeschouwers worden aangevuld. Uiteindelijk bepalen zij zelf welke betekenis een verhaal voor hen heeft. Men zou de impact van dansverhalen kunnen vergelijken met een massage. Een kundig persoon werkt zonder een woord te zeggen gedurende een klein uur op je lichaam in. Soms is het aangenaam en soms ook helemaal niet, maar er gebeurt wat met je en aan het einde van dat uur voel je je beter, sterker, gezonder. Opnieuw in staat om de uitdagingen van het leven aan te gaan. Wat je vervolgens met dit betere, ster­ kere en gezondere lichaam doet, daar heeft de masseur niets meer over te zeggen. Dat is aan Het gebrek aan woorden opent voor de makers jou - als vrijheid en als verantwoordelijkheid. de mogelijkheid om thema’s aan te raken waarbij we, zeker in Nederland, een geremdheid voelen Stacz Wilhelm om er over te spreken. De choreografen in het Artistiek leider Korzo producties & CaDance

4


CaDance 2019: New Stories There’s something of a paradox in New Stories as a theme for a dance festival. Say stories and you think of something conveyed in words. Stories help us to understand our lives and the world around us, precisely because they give us the words to speak of our lives. Dance, on the other hand, is an art form without words. Dance stories don’t explain, order or interpret the world. And yet dance stories help us to understand our lives and the world around us, precisely because they manage to express that which cannot be captured in words. The key to this other way of understanding is in our bodies. There lies a treasure trove of knowledge that we draw upon, time and again, intuitively or otherwise, with non-verbal communication as an obvious example. Dance, being the art form of the body, uses this source of knowledge as no other, and at the same time refreshes it with new input. The stories told through dance are like the antennae of an insect: they probe the world around us and translate what they find through the body. Dance sensibilizes: for the sensual, the irrational, and the imagination; for emotions, contradictions, silence, dreams, desires, transi­ ence. It sensitizes us to the unlimi­ted number of grey tints that make all boundaries porous. Dance stories are a mirror of the complexity and fluid­ ity in our lives – and prepare us to be able to deal with them. This last aspect is important to remem­ ber. In a time when the susceptibi­lity to populist simplifications is on the rise, the new stories that the artists of CaDance add to the public debate have an enhanced political significance, precisely because of its appeal to empathy and openness for that which is not simple and unambiguous.

identity; acceptance of death and continual trans­ formation; willpower and courage; feminine anger and sensuality; the need for safety and danger; co-existence within circles of power; loneliness; depression; racism; machismo and homophobia; and the irresistible attraction of ecstasy. A focus in the festival program is what I would call the urban momentum: after a develop­ ment period of 40 years, urban dance, which has branched out into an enormous diversity of styles, has grown into an established genre in the performing arts. It also entails an accen­ tuation of artistic ambitions that urban dance as well as the theatre landscape in general benefits from, especially because with each new urban style, a new body language emerges with which young artists can tell their new stories. And as always with art, these are stories that are only partially made by the artists, and then completed by the audience. Ultimately, the public decides what a story means to them. You could compare the impact of dance stories to a massage. A skilled person works wordlessly during one hour on your body. Sometimes it’s pleasant, sometimes not at all. But something happens to you and at the end of that hour you feel better, stronger, and healthier, with renewed energy to deal with life’s challenges. What you do with this better, stronger, and healthier body is not for the masseuse to tell. That’s up to you – as your freedom and as your responsibility. Stacz Wilhelm Artistic director Korzo producties & CaDance

For the artists, the lack of words opens up possibilities to broach subjects that we in the Netherlands certainly feel inhibited talking about. The choreographers in the CaDance festival feel an urgency to speak in their performances of the soul; the experience of time; the liberation from all dogma; the relationship between mother and child; archetypes and thinking in labels; murder as part of our humanity; self-presentation and loss of

Stacz Wilhelm / foto Rob Hogeslag


Festivalarrangementen / Festival Package Deals U kunt zich met de festivalarrangementen geheel onderdompelen in CaDance door lekker eten, ontmoetingen met de artiesten en twee voorstellingen te combineren. Een gezellige manier om de koude winterdagen door te komen.

Immerse yourself in the CaDance expe­ rience with the festival package deals; you combine a delicious meal, meet & greets with artists and two performances. A great way to get through the cold winter days.

The package deals are on sale until one day De arrangementen zijn te koop tot een dag before the event. voordat ze plaatsvinden.

Seconds / foto Milena Twiehaus

Mom:Me / foto Robert Benschop

Q4: Quantified / foto Steven Tips

6

Cantata / foto Stephen Shropshire

The Protagonist / foto Dennis Duijnhouwer


Die Hard Sunday

Celebrating Dance

zo 27 januari, 15.00 - 21.00 €50,- (online €48,- incl. diner)

vr 1 februari, 17.30 – 22.00 €50,- (online €48,- incl. diner)

Een verrassend zondagarrangement voor die hard CaDance liefhebbers: met dans, eten en goede gesprekken. We beginnen ’s middags met de ingenieuze performance installatie Seconds van Amos Ben-Tal & OFFprojects. Daarna bezoeken we de nieuwe voorstel­ ling van Sarada Sarita, een aanstormend talent uit de Nederlandse urban danswereld. Met de stijl New Way Vogue brengt ze op geheel eigen wijze haar politieke oproep tot menselijkheid, gelijkheid en bewustzijn samen met dans. Na een lekker diner bij restaurant Floc vervolgen we het programma met Mom:Me van Ryan Djojokarso; een multidisciplinair pareltje over de ogenschijnlijk (on)breekbare relatie tussen moeder en kind.

Choreograaf Stephen Shropshire won dit jaar de belang­ rijkste prijs van de Nederlandse dans: de Zwaan ‘meest indrukwekkende dansproductie’ voor de voorstelling We Are Nowhere Else But Here die hij maakte voor CaDance 2017. Dunja Jocic is een van de spannendste nieuwe choreografen in Nederland. Ze won in 2017 de BNG Bank Dansprijs en in 2018 de Prijs van de Nederlandse Dansdagen. Beide prijswinnaars creëren een nieuwe voorstelling voor CaDance 2019. Dit vieren we in Celebrating Dance. Voorafgaand bent u uitgenodigd bij een heel bijzonder moment; de eerste uitreiking van de Leo Spreksel Award aan een jonge maker door niemand minder dan de voormalig directeur van Korzo zelf.

A surprising Sunday package deal for die hard CaDance fans: with dance, food, and good conversations. We start in the afternoon with the ingenious performance installation Seconds by Amos Ben-Tal & OFFprojects. Then we attend the new performance by Sarada Sarita, an up-and-coming talent from the Dutch urban dance scene. With the style New Way Vogue, she brings her own distinct political appeal to humanity, equality, and awareness together with dance. After a delicious meal at restaurant Floc, we continue the program with Mom:Me by Ryan Djojokarso; a multidisciplinary gem about the apparently (un)breakable bond between mother and child.

This year, choreographer Stephen Shropshire won the most important prize in Dutch dance: the Swan ‘most impressive dance production’ with the performance We Are Nowhere Else But Here which he created for CaDance 2017. Dunja Jocic is one of the most exciting new choreo­graphers in the Netherlands. In 2017 she won the BNG Bank Prize and in 2018 the Prize of the Dutch Dance Festival. Both prizewinners created a new performance for CaDance 2019. We celebrate this fact in Celebrating Dance. Preceding the performance you are invited to witness a special moment; it will be the first time that the Leo Spreksel Award is given to a young talent by the former artistic director of Korzo himself.

Programma Korzo theater

Programma Korzo theater en HNT Theater aan het Spui

15.00 – 15.20 15.30 – 15.50

Amos Ben-Tal & OFFprojects Seconds Groep 1: Club Korzo* Amos Ben-Tal & OFFprojects Seconds Groep 2: Club Korzo*

16.00 – 17.00 17.15 – 17.45 18.00 – 19.30 20.00 - 21.00

Sarada Sarita / ISH Q4: Quantified Korzo studio nagesprek diner restaurant Floc Ryan Djojokarso Mom:Me Korzo zaal

* Het publiek wordt in twee groepen verdeeld voor de installatie Seconds. * The audience is devided into two groups for the installation Seconds.

17.30 – 18.45 19.00 – 19.20 19.30 - 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 22.00

diner restaurant Floc uitreiking Leo Spreksel Award Club Korzo Stephen Shropshire Cantata Korzo zaal wandeling naar Theater aan het Spui Dunja Jocic The Protagonist (première) HNT TahS, zaal 2


Urban Routes zondag 3 februari, 14.00 – 17.50 €24,- (online €22,- incl. koffie/thee) Hiphop, vogueing, popping, breakdance, waacking… de urban dans heeft zijn weg gevonden naar de theaters en het publiek de weg naar de urban dans. Met Urban Routes bezoekt u op zondagmiddag twee nieuwe voorstellingen. Zo maakte hiphopvernieuwer Shailesh Bahoran een indrukwekkende solo over het ongewone leven van breakdancefenomeen Redouan Ait Chitt. In Mind Ur Step brengen 11 dansers uit Frankrijk, Nederland, Duitsland en België een ode aan de hiphop. In een energieke voorstelling verbinden ze de roots met de toekomst van deze snel rijzende kunstvorm. De middag wordt afgetrapt met een lezing over de urban dans door André ‘Drosha’ Gherkov, de drijvende kracht achter het experimental dance festival Open Your Mind. Hip-hop, vogueing, popping, breakdance, waacking… urban dance has found its way to the theatres and the public its way to urban dance. With Urban Routes, you can attend two new performances on Sunday after­ noon. Hip-hop innovator Shailesh Bahoran created an impressive solo about the unusual life of breakdance phenomena Redouan Ait Chitt. In Mind Ur Step, 11 dancers from France, the Netherlands, Germany, and Belgium present an ode to hip-hop. In an energetic performance they connect the roots with the future of this art form in ascendance. The afternoon starts off with a lecture on urban dance by André ‘Drosha’ Gherkov, the driving force behind the experimental dance festival Open Your Mind.

Programma HNT Theater aan het Spui en Korzo theater inloop 14.00 – 14.45 15.00 – 16.00 16.00 – 16.30 16.30 – 17.00 17.00 – 17.50

8

The Beauty of Falling Apart / foto Goran Turnsek

Girl power woensdag 6 februari, 17.30 – 22.00 €50,- (online €48,- incl. diner) Drie opvallende jonge vrouwelijke choreografen maken en dansen drie opvallende solo’s. De aanstormende choreografe Sigrid Stigsdatter Mathiassen won in 2017 de Moving Forward Young Dance Makers Award. Wild en woest, dan weer ingetogen en beheerst breekt haar solo met de heersende opvattingen over het vrouwelijk lichaam. De dansers Hilde Elbers en Heather Ware besloten een solo voor elkaar te creëren. In deze double bill wordt hun diepgewortelde fascinatie voor de kracht van de natuur voelbaar. Bevrijdend en dreigend, gevecht en overgave, veilig en gevaarlijk. Ze hebben alleen elkaar, hun lichamen. Artistiek leider van DansBrabant, Heleen Volman, neemt u deze avond mee langs de verhalen van deze krachtige jonge vrouwen. Three remarkable young female choreographers create and dance three remarkable solos. Up-and-coming dance maker Sigrid Stigsdatter Mathiassen won the Moving Forward Young Dance Makers Award in 2017. Wild and furious, and then modest and restrained, her solo breaks with current conventions surrounding the female body.

gratis kopje koffie of thee Lezing Urban Visions door André ‘Drosha’ Gherkov HNT TahS Roots & Routes Mind Ur Step HNT TahS, zaal 1 nagesprek wandeling naar Korzo Shailesh Bahoran REDO Korzo studio

REDO / foto Sjoerd Derine

Mind Ur Step / foto Guido Bosua


Transformers za 9 februari, 17.30 – 22.00 €50,- (online €48,- incl. diner) Deze avond vieren we de nieuwe stemmen in de dans. Het productiehuis van Korzo is constant op zoek naar nieuwe spannende makers. Eén van de opvallendste nieuwe stemmen is Astrid Boons, die voor CaDance haar eerste avondvullende productie maakt. Andere makers die met krachtige debuutvoorstellingen opvielen, zijn Antonin Rioche en Christiaan De Donder & Sedrig Verwoert. Wat deze makers verbindt, is dat in hun werk de transformatie tussen verschillende Hope & Heavy Metal / foto Thomas Lenden fysieke en mentale staten voelbaar wordt. Dit maakt Dancers Hilde Elbers and Heather Ware decided to create dat ze toeschouwers vaak diep weten te raken. Met a solo for each other. In a double bill, their deeply rooted een inleiding door danser/dramaturg Yvan Dubreuil. fascination for nature becomes tangible. Liberating and menacing, conflict and surrender, safe and dangerous; This evening we celebrate the new voices in dance. they only have each other and their bodies. Artistic Korzo’s production house is constantly in search of director of DansBrabant, Heleen Volman, will take you exciting new creative artists. One of these remarkable new voices is Astrid Boons, who creates her first fullpast the stories of these strong young women. length production for CaDance. Other choreographers that made an impression with their debut perfor­ Programma mances are Antonin Rioche and Christiaan De Donder Korzo theater en HNT Theater aan het Spui & Sedrig Verwoert. What connects these artists, is that the transformation between different physical 17.30 – 18.45 diner + inleiding Heleen Volman and mental states of being becomes tangible in their restaurant Floc works. This makes them able to deeply move the 19.00 – 20.00 Sigrid Stigsdatter Mathiassen audience. With an introduction by dancer/dramaturg Hope & Heavy Metal Yvan Dubreuil. Korzo studio 20.00 – 20.30 20.30 – 21.30 21.30 – 22.00

wandeling naar Theater aan het Spui Hilde Elbers & Heather Ware The Beauty of Falling Apart HNT TahS, zaal 2 nagesprek o.l.v. Heleen Volman

Programma Korzo theater 17.30 – 19.00 19.30 – 20.45 21.00 – 22.00 22.00

diner + inleiding Ivan Dubreuil restaurant Floc Christiaan De Donder & Sedrig Verwoert / Antonin Rioche Double bill Korzo studio Astrid Boons Fields Korzo zaal Afterparty CaDance HNT TahS

Jongeren < 27 jaar, studenten en houders van een Ooievaarspas of Korzo profpas betalen slechts €36,(online €34,- incl. diner) / €18,- (online €16,-) voor Urban Routes

Oh Boy!

Visitors < 27 year, students or holders of an Ooievaarspas or Korzo profpas only pay €36,- (online €34,incl. dinner) / €18,- (online €16,-) for Urban Routes. Fields / foto Jim de Block


W Samir Calixto / Korzo producties, Scenario Pubblico vrijdag 25 januari, 19.00 (première) zaterdag 26 januari, 21.00 zondag 27 januari, 20.00 HNT Theater a/h Spui, zaal 1 €22,- (online €20,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Open Studio Samir Calixto vr 11 januari, 19.30 Monday Movement Class ma 21 januari, 20.00 Opening CaDance Festival vr 25 januari, 18.30 Nagesprek za 26 januari Lezing: Being There van Yvan Dubreuil zo 27 januari, 19.00

concept, choreografie, kostuums & geluid Samir Calixto dans Camilla Montesi, Xanthe van Opstal, Aya Misaki, Sammie Hermans, Alice De Maio lichtontwerp Pavla Béranova scenografie Samir Calixto, Pavla Beranovà choreografie assistentie Quentin Roger kostuumassistentie / costumière Jorrien Schoneveld W is een Korzo productie in coproductie met Scenario Pubblico (IT) en wordt financieel mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds en De Versterking. samircalixto.com facebook.com/samircalixto

10

foto Eyjólfur Eyjólfsson

Kruisbestuiving van dans, muziek en filosofie vol kracht, woede en kwetsbaarheid De Braziliaanse Samir Calixto maakte in de afgelopen jaren indruk met zijn compro­ misloze kruising van pure muzikaliteit en intense lichamelijkheid. Hij graaft net zo diep in de thematiek van zijn voorstellingen tot deze een tijdloze kwaliteit krijgen. W is het tweede deel van een tweeluik waarvoor Calixto zich laat inspireren door de filosofie van Nietzsche. Na het introverte en lyrische, door mannen gedanste M, maken in W vijf imponerende danseressen met meedogen­ loze fysieke inspanningen de kracht, woede en wellust voelbaar die in de mythes rond vrouwen zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Op een klankdecor waarin echo’s van Wagners Wesendonck liederen en Tristan en Isolde verwerkt zijn, brengen ze onze obsessieve zoektocht naar de waarheid voor het voet­ licht. Ze pellen de lagen af tot alleen hun kwetsbaarheid en barbaarsheid nog te zien zijn. Cross-fertilization between dance, music, and philosophy full of power, fury, and vulnerability The Brazilian choreographer Samir Calixto has made quite an impression in recent years with his resolute cross between pure musicality and intense physicality. He digs deeply into the subject matter of his performances until they achieve a timeless quality. W is the second part of a two-part project for which Calixto found inspiration in Nietzsche’s philosophy. After the intro­ verted and lyrical M, danced by men, W shows five impressive female dan­cers who make the power, fury and sensua­ lity tangible so present in myths portraying women. To the accompaniment of a sound­ scape that conjures up echoes of Wagner’s Wesendonck Lieder and Tristan und Isolde, they portray our obsessive search for truth. They peel off many layers until only their vulnerability and barbarity can be seen.


Mom:Me Ryan Djojokarso / Korzo producties vrijdag 25 januari, 21.00 (première) zaterdag 26 januari, 19.30 zondag 27 januari, 20.00 Korzo theater, zaal €20,- (online €18,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Open Studio vr 18 januari, 19.30 Wednesday Repertory Class wo 6 februari, 20.00 Opening CaDance Festival vr 25 januari, 18.30 Seconds vr 25 januari, 20.30 & 22.30 za 26 januari, 19.00 & 20.30 zo 27 januari, 19.30 Nagesprek za 26 januari Arrangement Die Hard Sunday (p 7) zo 27 januari, 15.00

concept & choreografie Ryan Djojokarso performance Kalin Morrow, Jochem Eerdekens, Gerty Van de Perre muziek Jorg Schellekens, Gerty Van de Perre lichtontwerp Ate Jan van Kampen decor Davy van Gerven choreografie assistentie Heleen van Gigch Mom:Me is een Korzo productie en wordt mogelijk gemaakt door de Nieuwe Makersregeling van Fonds Podiumkunsten, gesteund door Scapino Ballet Rotterdam en Zuiderstrandtheater. djojokarso.com facebook.com/ryan.djojokarso

12

foto Robert Benschop


Multidisciplinair pareltje over de ogenschijnlijk (on)breekbare relatie tussen moeder en kind

Multidisciplinary gem about the seemingly unbreakable relationship between mother and child

Choreograaf Ryan Djojokarso is gefascineerd door menselijke relaties en sociaal gedrag. Met een flinke dosis humor vertaalt hij grote thema´s naar speelse en ontroerende voorstellingen. In zijn nieuwste productie Mom:Me duikt hij in de band tussen moeder en kind. Een band die in onze maatschap­ pij ogenschijnlijk niet te verbreken is, maar die toch soms verbroken is of flinke barsten vertoont. Djojokarso put uit de veranderende relatie met zijn eigen moeder en brengt spel, dans en live muziek samen in een monumen­ taal decor. Mom:Me is een multidisciplinair pareltje over een thema dat ons allemaal raakt.

Choreographer Ryan Djojokarso is fascinated by interpersonal relationships and social behaviour. Aided by a keen sense of humour, he translates the big topics into playful and poignant performances. In his latest produc­ tion Mom:Me he dives into the bond between mother and child. It is a bond that is seem­ ingly unbreakable in our society, and yet is sometimes broken or badly worn. Djojokarso uses his experience with the changeable relationship with his own mother and brings together drama, dance, and live music in a monumental stage setting. Mom:Me is a multidisciplinary gem about a subject that touches every one of us.


Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects i.c.m. Korzo producties & ICKamsterdam vrijdag 25 januari, 20.30 (première) & 22.30 zaterdag 26 januari, 19.00, 20.30 & 22.15 zondag 27 januari, 17.30 & 19.30 dinsdag 29 januari, 20.00 & 22.00 woensdag 30 januari, 18.30, 20.30 & 21.00 Korzo theater, Club Korzo €6,- (online €4,-) duur 15 minuten

concept en choreografie Amos Ben-Tal ontwerp en artistiek advies Yvan Dubreuil performance Aurélie Cayla, Rubén Garcia Arabit, Luca Cacitti, Wolf Govaerts met dank aan Xavier van Wersch Seconds is een productie van OFFprojects in coproductie met Korzo producties en ICKamsterdam en wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten. offprojects.nl socials @offprojects

14

foto Milena Twiehaus


Intieme performance installatie waarin het concept tijd een nieuwe lading krijgt

An intimate performance installation that gives the concept of time a new meaning

Choreograaf en musicus Amos Ben-Tal en zijn collectief OFFprojects staan bekend om hun multidisciplinaire voorstellingen, events en installaties. Hun ‘out of the box’ mentaliteit resulteerde in bijzondere projec­ ten, waaronder de talkshow/concert/ dansvoorstelling Howl die ze met dich­ ter Spinvis maakte. De ingenieuze perfor­ mance installatie Seconds is onderdeel van het grotere project 60 waar OFFprojects in het door mensen gecreëerde concept van tijd duikt. Met een kleine groep betreed je Club Korzo, die in ruimtes is opgedeeld. Elke ruimte bevat zijn eigen beweging en staat voor een nieuwe ontmoeting. Maar de tijd is beperkt en dwingt je te kiezen. Samen met de anderen bepaal je in 15 minuten hoe jullie Seconds ervaren.

Choreographer and musician Amos Ben-Tal and his collective OFFprojects are known for their multi-disciplinary performances, events, and installations. Their out-of-thebox mentality resulted in unique projects such as the talkshow/concert/dance performance Howl that they made with poet Spinvis. The ingenious performance instal­ lation Seconds is part of the larger project 60, where OFFprojects delves into the manmade concept of time. In small groups, the audience enters Club Korzo, which is divided in smaller spaces. Each space contains its own movement and stands for a new encounter. But time is restricted and you are forced to choose. Together with the others you decide within 15 minutes how to ­experience Seconds.


4x4: My Story

Persoonlijke verhalen in dansroute door de statige Archipelbuurt en Willemspark

Zahira Suliman, Poernima Gobardhan, Junadry Leocaria, Simon Bus /

De stad Den Haag vormt de sfeervolle entou­ rage voor het locatieproject 4x4, dat inmid­ dels is uitgegroeid tot een waardevolle traditie in CaDance. Vier jonge makers zijn dit keer in de Archipelbuurt en Willemspark neergestreken, daar waar Den Haags groot­ ste verhalenverteller Louis Couperus zijn inspiratie vond. De statige, 19e-eeuwse wijk vormt een sterk contrast met deze choreo­ grafen die midden in de samenleving van nu staan en wortels hebben in een diversiteit aan dansstijlen: modern, urban en Indiase dans. Zij brengen hun eigen persoonlijke verhaal in korte choreografieën naar monu­ mentale gebouwen en hippe hotspots. Je kunt de dansers bijna aanraken in deze sfeervolle miniaturen die je een nieuw perspectief op Den Haag en op de dans bieden.

Korzo producties zaterdag 26 januari, 15.00 (première) & 16.00 zondag 27 januari, 15.00 & 16.00 donderdag 31 januari, 19.30 & 20.30 vrijdag 1 februari, 19.30 & 20.30 zaterdag 2 februari, 15.00 & 16.00 zondag 3 februari, 15.00 & 16.00 donderdag 7 februari, 19.30 & 20.30 vrijdag 8 februari, 19.30 & 20.30 zaterdag 9 februari, 15.00 & 16.00 Startpunt: Kerkstraat 11, Den Haag €27,- (online €25,-) < 27 jaar / student €22,- (online €20,-) duur ca. 2,5 uur

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Monday Movement Class ma 28 januari, 20.00 (Zahira Suliman) Wednesday Repertory Class wo 30 januari, 20.00 (Junadry Leocaria)

choreografie en dans Zahira Suliman, Poernima Gobardhan, Junadry Leocaria, Simon Bus met dank aan Het Nationale Theater, Borderkitchen, Nassau Parc, Autobedrijf Wieringa, het Louis Couperus museum en Panorama Mesdag socials #4x4

16

foto Gerrit Schreurs

Personal stories in a dance route through the stately Archipelbuurt and Willemspark The city of The Hague forms the attractive setting for the location project 4x4, that has grown into a valued tradition with CaDance. This time four young artists have settled down in the Archipelbuurt where The Hague’s greatest storyteller, Louis Couperus, found his inspiration. The stately neighbour­ hood, built in the 19th century, stands in strong contrast to these choreogra­phers, firmly rooted in today’s society and deeply invested in diverse dance styles: modern, urban, and Indian dance. They bring their own personal stories in short choreo­ graphies to monumental buildings and hip hotspots. You’re almost close enough to touch the dancers in these attractive mini­ atures that offer a new perspective on The Hague and on dance.


De Sprookjeskoningin Duda Paiva Company & Jong Nederlands Blazers Ensemble zaterdag 26 januari, 19.00 zondag 27 januari, 15.00 HNT Theater a/h Spui, zaal 2 €18,- (online €16,-) leeftijd 8+

concept Bart Schneemann, Duda Paiva regie Duda Paiva muziek Henry Purcell spel Francesca Lanza / Linde Schinkel, Ilija Surla, Alex Brouwer, Rick Zwart. muzikanten David Mackor, Rosanne van Bers, Sophie Schreurs, Mateusz Pusiewicz, Hans de Munnik, Berend van Gurp, Daniel de Boer, Willem van Merwijk, Kim Kooiman De Sprookjeskoningin is een coproductie van het Nederlands Blazers Ensemble en Duda Paiva Company en wordt financieel mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Gemeente Amersfoort. dudapaiva.com nbe.nl facebook.com/duda.paiva.3 facebook.com/NederlandsBlazersEnsemble

18

foto Peter Lodder

Een eigentijds sprookje met poppen en muziek om van te smullen Vorig seizoen was de voorstelling al in de thea­ ters te zien en wegens groot succes wordt De Sprookjeskoningin opnieuw vertoond. Op de klanken van de ontroerend mooie muziek van Purcell, gespeeld door zeven muzikanten van het Jong Nederlands Blazers Ensemble, creëren de poppen van Duda Paiva Company een feestelijk, absurd komisch en soms sinis­ ter en duister universum. Titania en Oberon uit Shakespeare’s Midzomernachtsdroom


doen er alles aan om de echte liefde te vinden en dit gaat gepaard met een hoop verwar­ ring en misverstanden. Het verbluffende De Sprookjeskoningin geeft een eigentijdse twist aan dit aloude verhaal en laat kinderen en ouders schateren van plezier.

beautifully moving music by Henry Purcell, played by seven musicians from the Jong Nederlands Blazers Ensemble, the puppets of the Duda Paiva Company create a festive, absurdly comical, and sometimes dark and sinister universe. Titania and Oberon from Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream A contemporary fairy tale with puppets and do what they can to find true love and this music that’s a treat for your senses causes much confusion and misunderstand­ ing. The astonishing De Sprookjeskoningin De Sprookjeskoninging (The Fairy Queen) was gives a contemporary twist to this age-old shown in theatres last season and returns story and lets children and parents alike following great acclaim. To the sounds of the laugh out loud.


Q4: Quantified Sarada Sarita / ISH Dance Collective

zaterdag 26 januari, 21.00 (première) zondag 27 januari, 16.00 Korzo theater, studio €18,- (online €16,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Seconds za 26 januari, 20.30 & 22.15 zo 27 januari, 17.30 Arrangement Die Hard Sunday (p 7) zo 27 januari, 15.00 Nagesprek zo 27 januari

concept en choreografie Sarada Sarita i.s.m. de performers dans Carlotta ‘Shiva’ Ippolito, Venla Miila Kaarina Keskinen, Xiomara Virdo van Eendenburg, Mattia ‘Nagato’ Palumbo, Sarada Sarita hair hanging Moa Holgersson vocalist Otion - Guillermo Blinker muziek Rik Ronner, Moa Holgersson, Otion en diverse artiesten concept lichtontwerp Mike den Ottolander kostuum Rani Art Q4: Quantified is powered by ISH Dance Collective en wordt mogelijk gemaakt via de Nieuwe Makersregeling van het Fonds Podiumkunsten. ishdancecollective.com facebook.com/ISHdance facebook.com/ SaSaSaradaSarita

20

foto Steven Tips


Een krachtig statement over de menselijke neiging tot hokjesdenken Danseres, performer en choreografe Sarada Sarita brengt op geheel eigen wijze haar politieke oproep tot menselijkheid, gelijk­ heid en bewustzijn samen met dans. Voor dit sluitstuk van haar onderzoeksprojec­ ten bij ISH Dance Collective laat ze zich inspireren door de theorie van Carl Jung over ‘Quaternity’ - een geometrisch figuur dat een gevoel van eenheid uitstraalt. Met New Way Vogue duiken de dansers in Q4: Quantified in de psyche van de mens. Vogue ontstond begin jaren ’80 als uiting tegen de onderdrukking van minderheids­ groepen in New York. Met hun moves, poses en vormen rekken de dansers structuren van het leven op en doorbreken ze het doolhof waar we door onze patronen in verdwaald raken. Q4: Quantified is een statement, een zoektocht naar een hoger perspectief om de hokjes waarin we vast zijn komen te zitten, te doorbreken en ontstijgen. A powerful statement on the human tendency toward narrow-mindedness In her own distinctly personal way dancer, performer, and choreographer Sarada Sarita brings her political appeal for humanity, equality, and awareness together with dance. For this final piece of her research project with ISH Dance Collective, she sought inspiration in Carl Jung’s theory of ‘Quaternity’ – a geometric figure that exudes a sense of unity. With New Way Vogue, the dancers dive into the human psyche in Q4: Quantified. Vogue began in the eighties’ as a movement against the repression of minorities in New York. With their moves, poses and forms they breach the labyrinth in which we get lost because of our own patterns. Q4: Quantified is a statement, a search for a higher perspective to break through and transcend the boxes that keep us trapped.


SOUL #3 Co-creation (preview) Meyer-Chaffaud i.c.m. Korzo producties dinsdag 29 januari, 20.30 woensdag 30 januari, 19.00 Korzo theater, studio €12,- (online €10,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Creative HUBS exchange wo 23 januari, vr 5 april, 19.00 Cloud / Danslab Wednesday Repertory Class wo 23 januari, 20.00 Seconds di 29 januari, 20.00 & 22.00 wo 30 januari, 18.30, 20.30 & 21.00

concept en choreografie Isabelle Chaffaud en Jérôme Meyer SOUL #3 Co-creation is een productie van MeyerChaffaud in coproductie met Korzo producties en wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Den Haag. meyer-chaffaud.com facebook.com/ mcdance.move Tijdens het creatieproces organiseert Meyer-Chaffaud een reeks Creative HUBS waarin ze graag in gesprek met je gaan. During the creative process, Meyer-Chaffaud stage a series of Creative HUBS where they look forward to having a dialogue with you.

22

foto Nadine Stijns

Multidisciplinaire dansreis én sociaal experiment met een gedeeld creatieproces Met de SOUL serie verdiept het choreografen­ duo bestaande uit Jérôme Meyer en Isabelle Chaffaud de zoektocht naar de ware natuur van de mens. Na SOUL #1 waarin het publiek centraal stond, kreeg het publiek met SOUL #2 op een unieke manier een blik in de binnenwe­ reld van de dansers. In SOUL #3 Co-creation creëren choreografen Jérôme Meyer en Isabelle Chaffaud een tijdelijke mini-maat­ schappij waar iedereen in de zaal onderdeel van uitmaakt. In deze verrassende voorstelling legt het duo het vergrootglas op wat er gebeurt tussen mensen wanneer zij gezamenlijk een creatieproces instappen. SOUL #3 Co-creation is een multidisciplinaire dansreis, een sociaal experiment, een gedanste conferentie én een feestje, want met SOUL #3 viert het duo ook nog zijn 15-jarig bestaan. A multidisciplinary dance journey and social experiment with a shared creative process In the SOUL series, the choreographer’s duo Jérôme Meyer and Isabelle Chaffaud further deepen the search for man’s true nature. After SOUL #1 where the audience was the center, the public was offered a rare glimpse in the internal world of the dancers in SOUL #2. In SOUL #3 Co-creation, choreographers Meyer and Chaffaud create a temporary mini-society, which includes everyone in the auditorium. In this surprising performance, the duo holds a magnifying glass to what happens between people when they enter into a creative process. SOUL #3 Co-creation is a multidisciplinary dance journey, a social experiment, a danced conference, and also a celebration; with SOUL #3 the duo celebrates 15 years of creating together.


LIEDERDUETT Compagnia Zappalà Danza woensdag 30 januari, 20.00 (NL première) HNT Theater a/h Spui, zaal 1 €22,- (online €20,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Nagesprek o.l.v. Thomas Falk wo 30 januari

concept Nello Calabrò, Roberto Zappalà choreografie Roberto Zappalà dans Adriano Coletta, Filippo Domini, Gaetano Montecasino, Fernando Roldan Ferrer pianist Luca Ballerini zang Vitali Rozynko muziek Franz Schubert elektronische muziek Pierpaolo Cimino met dank aan Giuseppe Recupero, Remus Constantin Ilas LIEDERDUETT is een productie van Compagnia Zappalà Danza in coproductie met Scenario Pubblico/CZD-Centro di Produzione della Danza en Bolzano Danza/Tanz Bozen in samenwerking met Korzo producties en MilanOltre Festival. De productie wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo en Regione Siciliana Ass. to del Turismo, Sport e Spettacolo. Compagnia Zappalà Danza is partner van Korzo in het Europese dansnetwerk Danse Qui Danse. scenariopubblico.com facebook.com/compagniazappaladanza

24

foto Andrea Macchia

Een poëtisch tweeluik met zang, muziek en dans over Kaïn en Abel en het oerverhaal van de eerste doodslag Elektronische muziek, een piano waarop Schubert wordt gespeeld, vier lichamen en een countertenor zijn de gelijkwaardige hoofdrolspelers in het tweeluik LIEDERDUETT van Compagnia Zappalà Danza, één van de meest gerenommeerde dansgezelschap­ pen van Italië. In een poëtisch evenwicht tussen zang, muziek en dans laat choreo­ graaf Robert Zappalà zich inspireren door het verhaal van Kaïn en Abel. In deel één Corpo a corpo wordt het conflict tussen de wens om te blijven en die om te vertrekken getrans­ formeerd naar hedendaagse burgeroorlo­ gen, massamigratie en dood. De rouw als bouwsteen van de wereld. Maar wat als Kaïn Abel niet had gedood? Tegenhanger Come le ali neemt dit utopische idee als vertrek­ punt. Twee lichamen versmelten in een nieuw organisme, een symbiose voorbij het conflict, waarin gelijkwaardigheid voorop staat. Een tweeluik dat direct je zenuwba­ nen binnendringt. A poetic two-part performance with vocal music and dance about Cain and Abel and the ancient story of the first murder Electronic music, a piano on which music by Schubert is played, four bodies, and a counter tenor are the equal protagonists in the twopart performance LIEDERDUETT by Compagnia Zappalà Danza, one of the most renowned dance companies in Italy. In a poetic balance between singing, music, and dance, chore­ ographer Robert Zappalà was inspired by the story of Cain and Abel. In part one, Corpo a


corpo, the conflict between the desire to stay and to leave is transformed to today’s civil wars, mass migration, and death. Mourning as building blocks of the world. But what if Cain hadn’t killed Abel? Counterpart Come le ali takes this utopian idea as point of depar­

ture. Two bodies merge into a new organism, a symbiosis past the conflict where equality prevails. A two-part performance you take in through your synapses.


Unboxing Ballet Het Nationale Ballet, Junior Company donderdag 31 januari, 20.00 HNT Theater a/h Spui, zaal 1 €22,- (online €20,-)

Paquita Suite choreografie Rachel Beaujean naar Marius Petipa muziek Edouard-Marie-Ernest, Deldevez, Ludwig Minkus Fuse choreografie Charlotte Edmonds What Got You Here choreografie Daniela Cardim muziek Nico Muhly kostuumontwerp Daniela Cardim i.s.m. Oliver Haller WITHDRAWN choreografie Milena Sidorova muziek Emilie Satt, Butterfly Mesmer choreografie Wubkje Kuindersma Revelry choreografie Ernst Meisner muziek Lowell Liebermann dans Khayla Fitzpatrick, Nicholas Landon, Fabio Rinieri, Satchel Tanner, Madison Ayton, Emma Zoe Harris, Ines Marroquin, Alexandria Marx, Yuka Masumoto, Michele Esposito, Manu Kumar, Conor Walmsley operaballet.nl facebook.com/HetNationaleBallet

26

foto Petrovsky en Ramone

De grootste ballettalenten van Nederland dansen in klassiek en nieuw werk Tijdens Unboxing Ballet tonen de twaalf jonge toptalenten van de Junior Company van Het Nationale Ballet hun veelzijdig­ heid. Dit spannende programma combineert klassiek ballet van het hoogste niveau met nieuw werk van eigentijdse choreogra­ fen. De avond begint met het ballet Fuse van Charlotte Edmonds en Petipa’s virtu­ oze Paquita Suite in een bewerking van Rachel Beaujean. De laatste werd door de Volkskrant omschreven als ‘een Bengaals vuurwerk van spitzenvariaties’. Twee werken komen voort uit de Choreography Academy van het gezelschap. Zo creëerde grand sujet van Het Nationale Ballet, Milena Sidorova, het geestige WITHDRAWN en toont Daniela


Cardim What Got You Here waarvoor ze zich liet inspireren door Bill Brysons boek over het ontstaan van de wereld. Een bekende uit de Haagse danswereld is Wubkje Kuindersma; ze is opnieuw uitgenodigd nadat haar vorige creatie internationaal succes boekte. De avond sluit spetterend af met een nieuwe creatie van Ernst Meisner, de bevlogen artis­ tiek coördinator van de Junior Company. The greatest Dutch ballet talents dance in new and classical repertoire In Unboxing Ballet the twelve young top talents of the Dutch National Ballet’s Junior Company show their versatility. This excit­ ing program combines classical ballet at the highest level with new work by contem­ porary choreographers. The evening begins

with the ballet Fuse created by Charlotte Edmonds and Petipa’s virtuoso Paquita Suite in an adaptation by Rachel Beaujean. The last one was described by de Volkskrant as, ‘a Bengal firework of toe shoe variations’. Two pieces come out of the company’s Choreography Academy. Grand sujet of the National Ballet, Milena Sidorova, created the witty WITHDRAWN; Daniela Cardim presents What Got You Here inspired by Bill Bryson’s book about the origins of the world. Wubkje Kuindersma is a well-known figure in the dance scene of The Hague and she was invited again after her previous creation gained international acclaim. The evening comes to an exciting close with a new crea­ tion by Ernst Meisner, the passionate artistic coordinator of the Junior Company.


Cantata Stephen Shropshire / Stephen Shropshire Foundation i.c.m. Korzo producties donderdag 31 januari, 20.30 (première) vrijdag 1 februari, 19.30 zaterdag 2 februari, 19.30 Korzo theater, zaal €20,- (online €18,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Arrangement Celebrating Dance (p 7) vr 1 februari, 17.30 Uitreiking Leo Spreksel Award vr 1 februari, 19.00 Nagesprek o.l.v. Thomas Falk vr 1 februari

choreografie Stephen Shropshire dans Aimee Lagrange, Jussi Nousiainen, Ivan Montis muziek Johann Sebastian Bach, Thom Willems lichtontwerp Xavier van Wersch Cantata is een productie van Stephen Shropshire Foundation in coproductie met Korzo producties en wordt mede mogelijk gemaakt door Brand Cultuurfonds Limburg, Gemeente Maastricht, Stichting Imperium en Stiftsmusik Stuttgart. stephenshropshire.com

28

foto Stephen Shropshire

Intens fysiek trio over het constante transitieproces van de mens Stephen Shropshire staat bekend om zijn gedetailleerde, virtuoze bewegingstaal en muzikale sensibiliteit. Zijn laatste duet We Are Nowhere Else But Here, dat hij maakte op de klanken van Beethoven en Schubert, werd alom geroemd en won de Zwaan voor de ‘meest indrukwekkende dansvoorstel­ ling 2018’. Nu neemt hij in opdracht van Stiftsmusik Stuttgart de achttiende-eeuwse Cantata BWV 82 van Bach als uitgangspunt en zet hij de constante transformatie van mensenlevens centraal. De dansers gaan een intens samenspel aan met zowel de muziek van Bach als een nieuwe compositie van de internationaal befaamde componist Thom Willems en onthullen op ontroerende wijze de essentie van het menselijk bestaan. An intensely physical trio about man’s constant process of transition Stephen Shropshire is known for his detailed and virtuoso movement language and musical sensibility. His last duet We Are Nowhere Else But Here, made to the music of Beethoven and Schubert, was widely acclaimed and received the Swan for ‘most impressive dance production 2018’. In a commission from Stiftsmusik Stuttgart, he now takes the 18th century Cantata BWV 82 by Bach as a point of departure, placing the constant transformation of people’s lives at the center of the work. The dancers engage in an intense interplay with both the music of Bach as well as a new composition by the internationally acclaimed composer Thom Willems, and poignantly reveal the essence of human existence.


REDO Shailesh Bahoran & Redouan Ait Chitt / IRCompany vrijdag 1 februari, 21.00 zaterdag 2 februari, 15.00 zondag 3 februari, 17.00 Korzo theater, studio €14,- (online €12,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Uitreiking Leo Spreksel Award vr 1 februari, 19.00 Internationaal debat: de toekomst van hiphoptheater in Europa za 2 februari, 16.00 Lezing Urban Visions door André ‘Drosha’ Gherkov zo 3 februari, 14.00 Arrangement Urban Routes (p 8) zo 3 februari, 14.00

concept en regie Shailesh Bahoran choreografie Redouan Ait Chitt & Shailesh Bahoran dans Redouan Ait Chitt muziek Rik Ronner lichtontwerp Mike den Ottolander REDO is een Illusionary Rockaz Company productie en wordt mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten en Festival Nederlandse Dansdagen. ircompany.nl facebook.com/IRCompany

30

foto Sjoerd Derine


Krachtige voorstelling over het ongewone leven van breakdancefenomeen Redouan Ait Chitt

Powerful performance about the unusual life of breakdance phenomena Redouan Ait Chitt

Bij zijn geboorte staat Redouan Ait Chitt, ook wel REDO genoemd, met 6–0 achter, want zonder enige medische verklaring vertoont zijn lichaam bijzondere afwijkin­ gen. Redouan gelooft niet in grenzen, maar wel in zichzelf en wordt een internatio­ naal geroemde breakdancer en motivational speaker. Shailesh Bahoran, een van de belangrijke vernieuwers van hiphopdans en winnaar van de Prijs Nederlandse Dansdagen Maastricht 2017, werd gegrepen door deze fenomenale danser en vroeg REDO samen met hem de studio in te gaan. Het resultaat is een sensationele voorstelling over tegen­ slag, wilskracht, eigenheid en motivatie, die de grenzen van de breakdance oprekt. Een voorstelling over het leven van REDO, vertolkt door de enige persoon op de wereld die dat kan, Redouan zelf.

At birth Redouan Ait Chitt, also known as REDO, is already behind 6-0. Without any medical explanation his body had strange abnormalities. Redouan doesn’t believe in limitations, he does believe in himself and becomes an internationally renowned break­ dancer and motivational speaker. Shailesh Bahoran, one of the important innovators in hip-hop dance and winner of the Prize of the Dutch Dance Festival Maastricht 2017, was so taken with this phenomenal dancer that he asked REDO to go into the studio with him. The result is a sensational performance about adversity, will power, authenticity, and motivation pushing the limits of break­ dance. It is a performance about the life of REDO, portrayed by the only person who can do that, Redouan himself.


The Protagonist Dunja Jocic / Korzo producties & Bird Productions vrijdag 1 februari, 21.00 (première) zaterdag 2 februari, 21.00 HNT Theater a/h Spui, zaal 2 €18,- (online €16,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Arrangement Celebrating Dance (p 7) vr 1 februari, 17.30 Uitreiking Leo Spreksel Award vr 1 februari, 19.00 Nagesprek o.l.v. Thomas Falk za 2 februari Monday Movement Class ma 11 februari, 20.00

Dunja Jocic is een van de spannendste, nieuwe choreografen in Nederland, die in 2018 de Prijs van de Nederlandse Dansdagen ontving. Vanuit een even originele als compromisloze visie op dans maakt zij hallucinerende en filmische voorstellingen met een elektrisch geladen en grillig virtuoze danstaal. In haar nieuwste voor­ stelling The Protagonist volgen we een narcis­ tische, computerverslaafde jonge vrouw. Ze raakt dieper en dieper verstrikt in de digitale wereld en kan zich steeds moeilijker staande houden. In een poging grip te krijgen op haar leven, gaat ze rigoureus offline. Haar toevlucht tot de analoge wereld veroorzaakt een stroom aan surrealistische dagdromen, waarin het heden zich met het verleden van de mythische, gewelddadige en tragische Queen Mary van Engeland a.k.a. Bloody Mary vermengt. In een verbluffende beeldenstroom vecht de vrouw voor het behoud van haar identiteit. A surrealistic performance in which a woman is losing her online and offline identity

concept, regie en choreografie Dunja Jocic performance Dunja Jocic, Christiaan De Donder, Karlijn Roest, Gergo Farkas, Amy Josh, Harry de Wit compositie Harry de Wit tekst Barbara Marković lichtontwerp Pavla Beranová kostuumontwerp Slavna Martinovic The Protagonist is een coproductie van Korzo producties, Stichting Bird Productions en Grand Theatre Groningen en wordt mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Kunstraad Groningen, Fonds 21, Stichting Dioraphte en Prins Bernard Cultuurfonds. dunjajocic.com facebook.com/dunja.jocic.3

32

Surrealistische voorstelling waarin een vrouw zowel haar on- als offline identiteit dreigt te verliezen

foto Dennis Duijnhouwer

Dunja Jocic is one of the most exciting new choreographers in the Netherlands. She received the Prize of the Dutch Dance Festival in 2018. From an equally original as uncom­ promising view of dance, she creates hallu­ cinatory, cinematic performances with an electrically charged and capriciously virtu­ oso dance language. In her latest perform­ ance The Protagonist we follow a narcissistic young woman who is a computer-addict. She becomes increasingly entangled in the digital world and finds it more and more difficult to maintain herself. In an attempt to get control over her life, she rigorously decides to go offline. Her escape into the analogue world sets off a stream of surreal daydreams, where the present merges with the past in the person of the mythic, violent, and tragic Queen Mary of England a.k.a. Bloody Mary. In an astonishing stream of images the woman fights to protect her identity.


Mind Ur Step Roots & Routes / Lloyd Marengo, Nabil Ouelhadj, Kader Attou zaterdag 2 februari, 19.30 (NL première) zondag 3 februari, 15.00 schoolvoorstellingen op maandag 4 februari HNT Theater a/h Spui, zaal 1 €18,- (online €16,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Masterclass Breakdance za 2 februari, 13.30 (Youngung aka Jaekwon) Internationaal debat: de toekomst van hiphoptheater in Europa za 2 februari, 16.00 Masterclass filosofische en abstracte oefeningen in hiphop zo 3 februari, 11.00 (Nabil Ouelhadj) Lezing Urban Visions van André ‘Drosha’ Gherkov zo 3 februari, 14.00 Arrangement Urban Routes (p 8) zo 3 februari, 14.00 Nagesprek zo 3 februari

choreografie Lloyd Marengo (NL), Nabil Ouelhadj (FR), Kader Attou (FR) dans Lucinda Wessels, Giorgio Valentino Costa, Ryan Rademakers, Wennah Wilkers, Andy Andrianasolo, Abderrahim Ouabou, Moustapha Bellal, Youngung Sebastian Kim, Bahar Gökten, Corentin Piquard, Sarah Mancini Mind Ur Step is een coproductie van Roots & Routes Nederland, Maas theater en dans (NL), KVS (BE), Roots & Routes Cologne (DU) en CIE Racines Carrées (FR) en wordt mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten en Creative Europe Programme of the Europeon Union. mindurstep.com facebook.com/mindurstep

34

foto Guido Bosua


Spectaculaire ode van 11 dansers aan hiphop in zijn puurste vorm

Spectacular ode by 11 dancers to h ­ ip-hop in its purest form

Roots & Routes biedt professioneel hiphop­ talent de kans hun artistieke ambities te ontwikkelen en door middel van dans, muziek en spoken hun stem te laten horen. Mede dankzij hen bestormt een nieuwe gene­ ratie makers met uiteenlopende stijlen de theaters. Voor Mind Ur Step zijn ze een inter­ nationale samenwerking aangegaan met bruggenbouwers uit de urban dans uit België, Duitsland en Frankrijk. Onder leiding van de fameuze Kader Attou en Nabil Oelhadj uit Frankrijk en de Nederlandse pionier Lloyd Marengo brengen elf dansers een ode aan de hiphop in haar puurste vorm. Gezamenlijk duiken ze in de oorsprong van de hiphop en verbinden ze in een energieke voorstelling de geschiedenis met de toekomst van deze snel rijzende kunstvorm. Universeel, persoonlijk, krachtig en teder gaan ze tot de kern.

Roots & Routes offers professional hiphop talent the opportunity to develop their artistic ambitions and let their voice be heard through dance, music, and spoken word. They have helped a new generation of creatives with widely varying styles to storm the theatres. For Mind Ur Step, they entered into an international partnership with bridge-builders from the urban dance scene in Belgium, Germany, and France. Led by the famous Kader Attou and Nabil Oelhadj from France, and the Dutch pioneer Lloyd Marengo, eleven dancers present an ode to hip-hop in its purest form. Together they delve into the origins of hip-hop and connect past and future of this art form in ascension in an energetic performance. Universal, personal, powerful, and tenderly, they reach the essence.


Hope & Heavy Metal Sigrid Stigsdatter Mathiassen / Dansmakers Amsterdam dinsdag 5 februari, 19.00 woensdag 6 februari, 19.00 Korzo theater, studio €18,- (online €16,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Arrangement Girl Power (p 8) wo 6 februari, 17.30

concept, choreografie en dans Sigrid Stigsdatter Mathiassen muziek Juliet Aaltonen artistiek advies Suzy Blok, Heleen Volman, Kristin de Groot met dank aan Andrea Zavala Folache, Renée Copraij, Matilde Søes Rasmussen, Elisa Grasso, Antonia Steffens, Anders Toft, SNDO class ’17, Camilla Lind, Maria Gabriela Lasparra, Charlie Trier, Andreas Hannes, Ana Vujanovic Hope & Heavy Metal is een productie van Dansmakers Amsterdam in samenwerking met Dansateliers, DansBrabant en Moving Futures Network en wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Dansgroep Amsterdam. dansmakers.nl facebook.com/dansmakers.nl

36

foto Thomas Lenden


Anarchistisch extraverte, maar ook ingetogen solo die breekt met de opvattingen over het vrouwenlichaam De aanstormende choreografe Sigrid Stigsdatter Mathiassen won in 2017 de Moving Forward Young Dance Makers Award en kreeg een ontwikkelingstraject aangebo­ den waarin ze Hope & Heavy Metal creëerde. Samen met muzikant en beeldend kunste­ naar Juliet Aaltonen toont ze een jonge vrouw vol persoonlijke herinneringen, idea­ len en liedjes die haperen in haar hoofd. Wild en woest, dan weer ingetogen en beheerst breekt de solo met de heersende opvattin­ gen over het vrouwelijk lichaam. Het lichaam verkent de fysieke werking van eenzaam­ heid, woede en sensualiteit en poogt het meesterschap over zichzelf terug te vorde­ ren. Hope & Heavy Metal is een zachte oproep om de mannelijke dominantie voor­ goed te beteugelen. An anarchistically extrovert, but also restrained solo that breaks with conventions concerning the female body The up-and-coming choreographer Sigrid Stigsdatter Mathiassen won the Moving Forward Young Dancers Award and was offered a development program during which she created Hope & Heavy Metal. Together with musician and visual artist Juliet Aaltonen, she shows a young woman filled with personal memories, ideals, and songs misfiring in her head. Wild and rough, and then restrained, the solo breaks with conventional ideas concerning the female body. The body explores the physical effects of loneliness, anger, and sensuality and attempts to reclaim command. Hope & Heavy Metal is a mild appeal to forever reign in male dominance.


The Beauty of Falling Apart Hilde Elbers & Heather Ware / Dans Brabant & Podium Bloos dinsdag 5 februari, 20.30 woensdag 6 februari, 20.30 HNT Theater a/h Spui, zaal 2 €18,- (online €16,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Monday Movement Class ma 7 januari, 20.00 (Heather Ware) Arrangement Girl Power (p 8) wo 6 februari, 17.30 Nagesprek o.l.v. Heleen Volman wo 6 februari Wednesday Repertory Class wo 13 februari, 20.00 (Hilde Elbers)

concept en performance Hilde Elbers en Heather Ware muziek Arthur van der Kuip, Jakob Koranyí lichtontwerp Ellen Knops dramaturgie Anne-Marije van den Bersselaar en Moos van den Broek met dank aan LeineRoebana, ICKamsterdam The Beauty of Falling Apart is een coproductie van DansBrabant en Podium Bloos met ondersteuning van het Performing Arts Residency programma van het Banff Centre for Arts and Creativity (CA). dansbrabant.nl podiumbloos.nl facebook.com/dansbrabant facebook.com/PodiumBloos

38

foto Goran Turnsek

Twee radicaal verschillende solo’s van twee choreografen en hun gedeelde passie De twee fenomenale dansers Hilde Elbers en Heather Ware vonden elkaar in de wens hun makerschap aan te scherpen en besloten een solo voor elkaar te creëren. In deze double bill wordt hun diepgewortelde fascinatie voor de kracht van de natuur, die in een kort ogenblik van bevrijdend naar bedreigend om kan slaan, voelbaar. Ze hebben alleen elkaar, hun licha­ men en de fysieke ruimte om hen heen. Het rauwe The Barren Lands balanceert tussen gevecht en overgave. Elbers nodigt ons uit


zowel onderdak als de wildernis in ons eigen lichaam te vinden. In A Fine Kind of Madness zien we een lichaam in conflict. Ware verkent het gevaarlijke wisselspel tussen veiligheid en het instinctieve verlangen van de mens om die veiligheid altijd weer op het spel te zetten.

bill, their deeply rooted fascination for the force of nature, which can quickly change from liberating to threatening, is made tangible. They only have each other, their bodies, and the physical space around them. The raw The Barren Lands balances between conflict and surrender. Elbers invites us Two radically different solos by two to find shelter and wilderness in our own choreographers and their shared passion bodies. In A Fine Kind of Madness we see a body in conflict. Ware explores the danger­ The two phenomenal dancers Hilde Elbers ous exchange between safety and manâ&#x20AC;&#x2122;s and Heather Ware found each other in the instinctive desire to risk his own safety. wish to refine their craft and decided to create a solo for each other. In this double


NEXT Emanuel Gat / ICKamsterdam donderdag 7 februari, 19.30 HNT Theater a/h Spui, zaal 1 €22,- (online €20,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Inleiding door Jesse Verhoeck do 7 februari, 19.00

choreografie, licht en geluidsontwerp Emanuel Gat dans Arad Inbar, Edward Lloyd, Sophia Dinkel, Sedrig Verwoert, Kim Amankwaa, Hannah Kriesmair, Maxine van Lishout kostuums Clifford Portier choreografie assistentie Milena Twiehaus, Genevieve Osborne Next is een productie van ICKamsterdam in samenwerking met Emanuel Gat Dance. ickamsterdam.nl emanuelgatdance.com facebook.com/ICKamsterdam

40

foto Alwin Poiana


Het mechanisme van een choreografie blootgelegd in verrassend serene voorstelling Het maken van een dansvoorstelling vereist oneindig veel keuzes, maar wat zijn de juiste? Samen met de dansers van ICKamsterdam gaat de Israëlische choreograaf, muzikant en fotograaf Emanuel Gat op zoek naar het mechanisme achter de choreografie. In Next beslissen de dansers over hun bewegingen. Na elke stap volgt de vraag: what’s next? In deze verrassend serene voorstelling creëren ze met hun intuïtie en de intelligentie van hun lichaam een onnavolgbaar algoritme, waarin het lijkt of ze met een zachte hand ertoe worden aangezet zichzelf en de kracht van hun kwetsbaarheid te ontdekken.

The mechanism behind a choreography revealed in surprisingly serene performance Creating a dance performance requires making an infinite amount of choices, but which are the right ones? Together with the dancers of ICKamsterdam, the Israeli choreographer, musician, and photographer Emanuel Gat goes in search of the mecha­ nism behind choreography. In NEXT, the dancers decide their own movements. After each step follows the question: what’s next? In this surprisingly serene performance, they create an inimitable algorithm with their intuition and physical intelligence, and it seems as if they are gently persuaded to discover themselves and the power of their vulnerability.


Fields Astrid Boons / Korzo producties donderdag 7 februari, 21.00 (première) vrijdag 8 februari, 20.30 zaterdag 9 februari, 21.00 Korzo theater, zaal €20,- (online €18,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Monday Movement Class ma 14 januari, 20.00 Open Studio Astrid Boons za 19 januari, 17.00 Nagesprek o.l.v. Thomas Falk vr 8 februari Arrangement Transformers (p 9) za 9 februari, 17.30 Afterparty CaDance za 9 februari

choreografie en concept Astrid Boons dans David Ledger, Carolina Mancuso, Karolina Szymura, Christian Nuijster compositie Miguelángel Clerc Parada lichtontwerp Bas Vissers kostuumontwerp Min Li Fields is een Korzo productie en wordt financieel mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten. korzo.nl facebook.com/korzo.productiehuis facebook.com/astrid.boons

42

foto Jim de Block

Lichamen, ruimte en tijd lijken met elkaar te versmelten in poëtische, associatieve voorstelling Choreografietalent Astrid Boons danste bij Dansgroep Amsterdam, Nederlands Dans Theater 2 en GöteborgsOperans Danskompani voordat ze zelf aan de slag ging als choreo­ graaf. Ze overdonderde met de even intense als intrigerende duetten Rhizoma en Vestige en brengt nu haar eerste avondvullende productie op de planken. In het poëti­ sche Fields versmelten de dansers met hun omgeving. Lichamen, ruimte en tijd lijken transparant te worden en doorbre­ ken elkaars grenzen. In deze zintuigelijke


voorstelling verliezen de dansers zichzelf en lijken ze alleen nog maar als materie in samenspraak met de andere elementen te bestaan. In een spel van dans, muziek en licht creëert Fields beelden die alle zintui­ gen prikkelen en associaties ontfutselen die wegglippen zodra je ze wilt pakken. Bodies, space, and time seem to blend in poetic, associative performance Choreographic talent Astrid Boons danced with Dansgroep Amsterdam, Nederlands Dans Theater 2, and GöteborgsOperans Danskompani before striking out on her own as a choreographer. She made an

overwhelming impression with the equally intense as intriguing duets Rhizoma and Vestige; she now presents her first fulllength production. In the poetic Fields, the dancers merge with their surroundings. Bodies, space, and time seem to become transparent and break through each other’s boundaries. In this sensual performance, the dancers lose themselves and seem to exist as matter in dialogue with other elements. In an interplay of dance, music, and light, Fields creates images that stimulate the senses and evoke associations that disappear upon examination.


Behind The iMASQ Xclusiv Artistry (aka Got Skills) vrijdag 8 februari, 20.30 zaterdag 9 februari, 19.30 HNT Theater a/h Spui, zaal 2 €18,- (online €16,-) leeftijd 14+

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Afterparty CaDance za 9 februari

concept en regie Jason R. Jeandor, Ingeborg van Weissenbruch artistiek team / choreografie Jason R. Jeandor, Ingeborg van Weissenbruch, Shaquille George, Morena Stüger & Dane Badal dans Shaquille George, Morena Stüger, Tamblyn Baal, Sandra Spaan, Alexander Cara, Dane Badal spoken word / rap Kain Slim muziek(mix) 404LOST (Jahmal Jeandor), JX (JasonXclusiv), Martijn van der Woerd (viool) kostuums Odair Pereira (Dair Design) xclusivcompany.com facebook.com/XclusivCompany

44

foto Jason R. Jeandor

Een urgente oproep om onze maskers af te zetten en ons te ontketenen van culturele, seksuele, religieuze en sociale kaders Het Rotterdamse dansgezelschap Xclusiv Artistry is al meer dan 15 jaar aanjager van ontwikkelingen van urban dans, hiphopstreetdance, breakdance en vogue. Vanuit een kunstenaarschap dat geworteld is in een sterk gevoel van authenticiteit creëren ze voorstellingen die er toe doen. In onze vluchtige en snel veranderende wereld is de druk tot vernieuwing, presteren en het erbij horen groter dan ooit. In Behind The iMASQ, het tweede deel van een serie, vertel­ len dansers openlijk over (hun) depressie en tonen zij de worsteling met onmacht,


emoties, stigma’s, sociale druk en (zelf) afwijzing. Met dans, video, muziek, spoken word en rap onthullen ze hun kijk op de wereld zoals die zich afspeelt achter (hun) maskers. Behind The iMASQ roept op om onze maskers af te zetten en ons te ontketenen van culturele, seksuele, religieuze en soci­ ale kaders.

from an artistry rooted in a strong sense of authenticity, they create perfor­mances that matter. In our fast-paced and quickly changing world the pressure towards innovation, achievement, and belonging is greater than ever. In Behind The iMASQ, the second part of a series, the dancers talk candidly about (their) depression and show the struggle with powerlessness, emotions, An urgent appeal to take off our masks and stigmas, social pressure, and (self)free ourselves of cultural, sexual, religious, denial. With dance, video, music, spoken and social conventions. word, and rap, they reveal their view of the world as it appears behind their masks. The Rotterdam dance company Xclusiv Behind The iMASQ is an appeal to take off Artistry has for over 15 years been a booster our masks and to free ourselves of cultural, of developments in urban dance, hip-hop- sexual, religious, and social conventions. streetdance, breakdance and vogue. Working


Double bill: They/Them + Oh Boy! Christiaan De Donder & Sedrig Verwoert / Antonin Rioche vrijdag 8 februari, 19.00 zaterdag 9 februari, 19.30 Korzo theater, studio €18,- (online €16,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Wednesday Repertory Class wo 16 januari, 20.00 (Antonin Rioche) Monday Movement Class ma 4 februari, 20.00 (Christiaan De Donder) Arrangement Transformers (p 9) za 9 februari, 17.30 Afterparty CaDance za 9 februari

They/Them choreografie en dans Christiaan De Donder & Sedrig Verwoert Oh Boy! choreografie Antonin Rioche dans Benjamin Behrend

46

Nieuwe generatie dansmakers toont persoonlijke verhalen in krachtige debuutvoorstellingen Sedrig Verwoert en Christiaan De Donder zijn beiden prachtige, succesvolle dansers, queer en zwart. Zowel binnen als buiten hun werk komen ze regelmatig met racisme, giftige mannelijkheid en queerfobie in aanraking. Ze vonden elkaar in een geza­ menlijke danstaal om deze thema’s op het podium te brengen. They/Them is een auto­ biografische, virtuoos gedanste en tege­ lijkertijd emotionele voorstelling waarin ze hun identiteit ten volle omarmen. Antonin Rioche danste bij toonaangevende choreografen als Sacha Walz, Olivier Dubois en Sidi Larbi Cherkaoui. De laatste moedigde hem aan om een stuk te maken. In een zoek­ tocht naar het verschil tussen alleen en eenzaam zijn nam Rioche zijn reizende leven als danser als uitgangspunt. Hij creëerde het poëtische Oh Boy! voor ex-NDT danser Benjamin Behrend, die zich moet bewegen in situaties van rampspoed en fysieke en mentale uitputting. Hij wordt gedwongen zijn kwetsbaarheid te accepteren en dringt door tot de essentie van eenzaamheid.

foto Antonin Rioche


A new generation of dance makers show personal stories in powerful debut performances Sedrig Verwoert and Christiaan De Donder are both beautiful, successful dancers, queer, and black. Inside and outside of their work, they regularly encounter racism, toxic masculinity and homophobia. They found each other in a common dance language to bring these subjects to the stage. They/Them is an autobiographical, extremely well-danced, and at the same time, emotional performance where they completely embrace their identity.

Antonin Rioche danced with leading choreo­ graphers such as Sacha Walz, Olivier Dubois, and Sidi Larbi Cherkaoui. The latter encour­ aged him to make a piece. In a search for the difference between alone and lonely, Rioche took his travelling life as a dancer as a point of departure. He created the poetic Oh Boy! for former NDT dancer Benjamin Behrend, who has to move in situations of disaster and physical and mental exhaustion. He is forced to accept his vulnerability and finds the essence of loneliness.


Mechanical Ecstasy Club Guy & Roni en Slagwerk Den Haag zaterdag 9 februari, 21.00 HNT Theater a/h Spui, zaal 1 €22,- (online €20,-)

CaDance Xtra’stories (p 50-59) Afterparty CaDance za 9 februari

concept en choreografie Guy Weizman en Roni Haver muziekcompositie Jan-Bas Bollen en Thijs de Vlieger (NOISIA) muzikale leiding Fedor Teunisse tekst en dramaturgie Veerle van Overloop spel Maartje van de Wetering dans Club Guy & Roni: Adam Peterson, Angela Herenda, Camilo Chapela, Igor Podsiadly, Sofiko Nachkebiya, Harold Luya, Tania Matveeva, Olympia Kotopoulos, Borna Babic, Georgie Lyell, Terencio Douw live muziek Slagwerk Den Haag: Enric Monfort, Niels Meliefste, Frank Wien geluid Simon Derks licht Maarten van Rossem kostuums Joris Suk (Maison The Faux)

clubguyandroni.nl slagwerkdenhaag.nl facebook.com/Club.Guy.n.Roni facebook.com/slagwerkdenhaag

48

foto Jan-Willem Bullee

Wervelende rave performance waar feest en voorstelling dwars door elkaar heen lopen Uitverkochte nachtclubs, dansvloeren vol uitbundig publiek en boxen waaruit opzwe­ pende muziek knalt. De rave-cultuur van de jaren ’80, met de Amsterdamse RoxY als creatief middelpunt, veroorzaakte een ware revolutie in de uitgaansscene en dient nu als inspiratiebron voor Mechanical Ecstasy. Dus verwacht geen zitplekken, maar een grote wervelende dansvloer waar de muzikanten van Slagwerk Den Haag de elektronische tracks van topproducers Thijs de Vlieger en Jan-Bas Bollen de ruimte inslingeren, terwijl de dansers van Club Guy & Roni hun licha­


men tot het uiterste inzetten. Met een taal spuwende actrice in het midden laten ze feest en voorstelling dwars door elkaar heen lopen.

lution in the club scene and is now a source of inspiration for Mechanical Ecstacy. So don’t expect to see any seats, just a big spectacular dance floor where the musi­ cians of Slagwerk Den Haag throw the elec­ De voorstelling vloeit over in het eindfeest tronic tracks by top producers Thijs de van CaDance. Vlieger and Jan-Bas Bollen into space, while the dancers of Club Guy & Roni push their A spectacular rave performance where party bodies to extremes. With a word-spitting and performance merge actress in the center, it’s impossible to tell where the party starts and the performance Sold-out nightclubs, dance floors filled ends. with exuberant people and speakers blast­ ing out swinging music. The rave culture of The performance will merge into the the eighties, with the Amsterdam RoxY as a Afterparty of CaDance. creative center, unleashed a veritable revo­


CaDance Xtra’stories Ontmoetingen in dansverhalen Encounters in dance stories Luister, spreek, dans en doe mee aan de lezingen, exposities, open studio’s, debatten, nagesprekken, workshops en arrangementen die in het kader van het festivalthema New Stories plaatsvinden. Ontmoet de makers, dompel je onder in hun werk en deel je ervaringen met hen en elkaar en creëer nieuwe dansverhalen. Voor de dansers onder jullie; in het inspirerende workshopprogramma leer je nieuwe moves of maak je kennis met het bewegingsmate­ riaal van uiteenlopende choreografen.

50

Listen, speak, dance and participate in lectures, exhibitions, open studios, debates, post performance talks, workshops, and package deals held as part of the festi­ val theme New Stories. Meet the makers, immerse yourself in their work and share your experiences with them and other members of the public and create new dance stories. And for the dancers among you; in the inspi­ ring workshop program you can learn new moves or get acquainted with the movement languages of various choreographers.

foto Rob Hogeslag

foto Rob Hogeslag

foto Rob Hogeslag

foto Maurice Haak


Me, MyShelf and I

Pop-up stories

De kasten van Me, MyShelf and I dienen als inspira­ tiebron voor een mini-voorstelling die studenten van verschillende kunstopleidingen in één dag maken. Voor Me, MyShelf and I worden choreografen gevraagd Na de voorstelling kun je zomaar getrakteerd worden ieder een kast te vullen met verhalen over hun maker­ op een pop-up optreden, ontstaan uit deze creatieve schap. In het Korzo theater en Theater aan het Spui snelkookpan met uiteenlopende ingrediënten. ontstaat een woud van kasten vol boeken en films, rekwisieten uit voorstellingen, een visueel manifest en The shelves of Me, MyShelf and I serve as a source of nog veel meer. De choreografen zetten al hun creativi­ inspiration for a mini-performance that students of teit in en creëren verschillende universums, waar je al various art academies will make in the course of one dwalende steeds dieper in door kunt dringen. day. Around a performance you just might be treated to a pop-up presentation resulting from this creative For Me, MyShelf and I choreographers are asked to fill pressure cooker with a wide variety of ingredients. a shelf with stories of their artistic identity. In Korzo theatre and Theater aan het Spui a veritable forest of cases arises, filled with books, films, props from performances, visual manifestos, and much more. The choreographers use their creativity to the fullest and create different universes you can wander through and penetrate deeper and deeper. concept Stacz Wilhelm realisatie choreografen i.s.m. Greta Facchinato

foto Rob Hogeslag

foto Rob Hogeslag


Leo Spreksel Award Dertig jaar lang was Leo Spreksel als artistiek directeur van Korzo en CaDance van onschatbare waarde voor de carrières van vele choreografen. Als eerbetoon aan zijn onvermoeibare inzet om talent te laten floreren riep Korzo bij zijn afscheid de Leo Spreksel Award in het leven. Leo Spreksel zelf reikt tijdens CaDance deze aanmoedigingsprijs uit aan een jonge maker, die daarmee een residentieplek bij Korzo wint.

Kunstbende winnaar: Shinshan

De 16-jarige breakdancer Shinshan overtuigde in 2018 tijdens de Kunstbende finale met zijn originele choreo, flexibele lichaam en verrassende moves. Hij won een coaching traject plus een plek op CaDance. Op verschillende feestelijke momenten in het festival toont hij zijn talent, wilskracht en energie op specta­ During thirty years as Korzo and CaDance’s artistic culaire wijze op het podium. Shinshan is niet te director, Leo Spreksel was of inestimable value to missen! the careers of many choreographers. As a tribute to his tireless dedication to the care and supervision of The 16-year old breakdancer Shinshan made a talent, Korzo established the Leo Spreksel Award upon convincing appearance at the 2018 Kunstbende his resignation. Leo Spreksel will personally present finale with his original choreography, flexible body the incentive prize to a young maker ensuring him or and surprising moves. He won a place in a coaching her a residence with Korzo. program plus an appearance at CaDance. At various festive moments during the festival he will show his talent, will power, and energy in a spectacular performance on stage. Shinshan can not be missed!

vr 1 februari, 19.00 Club Korzo

De Leo Spreksel Award wordt mogelijk gemaakt met vr 25 januari, 18.30 - Opening CaDance behulp van private donaties, steun van collega-instel­ HNT Theater aan het Spui lingen en financiering vanuit Korzo. zo 3 februari, 14.45 The Leo Spreksel Award is made possible through HNT Theater aan het Spui private donations, support from colleague institu­ tions, and funding from Korzo. Met dank aan Holland Dance Festival, hoofdpartner van Kunstbende

52

Shinshan / foto Marcel Krijgsman


Talks Internationaal debat

Lezing

De toekomst van Being There hiphoptheater in door Yvan Dubreuil Europa Hiphop in het theater is hotter dan ooit. Maar er is nog altijd een wereld te winnen en de verschillen tussen de landen zijn groot. Daarom hebben diverse bruggen­ bouwers uit de hiphopscene van Nederland, Duitsland, Frankrijk en België hun krachten gebundeld in Mind Ur Step, waarmee ze een nieuwe generatie makers en dansers ondersteunen. In dit debat kijken ze, samen met internationale gastsprekers, naar de toekomst van de hiphop in Europa en delen ze de lessen die ze uit 1,5 jaar internationale samenwerking hebben getrokken.   Hip-hop in theatres is hotter than ever. But there is still a world to win and the differences between countries are still large. That’s why diverse bridge builders from the hip-hop scenes in the Netherlands, Germany, France, and Belgium have joined forces in Mind Ur Step, with which they support a new genera­ tion of dancers and creatives. In this debate, together with international guest speakers, they look at the future of hip-hop in Europe and share lessons learned from one and a half years of international cooperation.

Dancer, dramaturge, and cofounder of OFFprojects, Yvan Dubreuil dives into an approach to dance that knows a long tradition: achieving an intensi­ fied physical and mental state. The transformations experienced by the dancers are real and because of their veracity they can move the audience deeply with their performance. This approach is much used currently in the work of choreographers such as Astrid Boons, Samir Calixto, Jasper van Luijk, Sabine Molenaar and Dario Tortorelli. Yvan Dubreuil will speak on this subject from his own experiences and takes you into the inner perspective of a dancer. Engels gesproken / English spoken

Engels gesproken / English spoken

zo 27 januari, 19.00 – 19.45 HNT Theater aan het Spui

za 2 februari, 16.00 – 18.00 Club Korzo

foto Rob Hogeslag

Danser, dramaturg en medeoprichter van OFFprojects Yvan Dubreuil duikt in een benadering van dans die een lange traditie kent: het bereiken van een geïnten­ siveerde fysieke en mentale staat. De transforma­ ties die de dansers hierbij doormaken zijn echt en weten daardoor de toeschouwers diep te raken. Deze benadering is weer volop actueel en zien we terug in het werk van choreografen als Astrid Boons, Samir Calixto, Jasper van Luijk, Sabine Molenaar en Dario Tortorelli. Yvan Dubreuil zal vanuit zijn eigen ervaringen hierover vertellen en neemt je mee naar het binnen­ perspectief van een danser.

foto Rob Hogeslag

foto Maurice Haak


foto Maurice Haak

Lezing

Nagesprekken

door André ‘Drosha’ Gherkov

Choreografen gaan graag na afloop van hun voorstel­ ling met je in gesprek. In een ontspannen, intieme sfeer deel je jouw ervaringen met hen.

Urban Visions

André ‘Drosha’ Gherkov is de drijvende kracht achter het grote experimental dance festival Open Your Mind, Choreographers like to have a conversation with you dat zowel in Eindhoven als in Moskou plaatsvindt. after their performance. In a relaxed, intimate atmos­ Drosha is een van de gezichten van de Nederlandse phere you can share your experiences with them. urban dans en verbindt in zijn lezing Urban Visions een eigenzinnige terugblik op de 40-jarige geschiedenis Kijk in het programmaschema op blz 65 van urban dans met zijn visie op de toekomst van het wanneer. genre. André ‘Drosha’ Gherkov is the driving force behind the great experimental dance festival Open Your Mind that is held in Eindhoven and in Moscow. Drosha is one of the faces of the Dutch urban dance and in his lecture Urban Visions he connects a personal review of the 40-year history of urban dance with his own vision of the genre’s future. Nederlands gesproken / Dutch spoken zo 3 februari, 14.00 – 14.45 HNT Theater aan het Spui

54

Check the program on page 65 when.


Open studio’s Verschillende choreografen openen voorafgaand aan het festival de studiodeuren en nodigen je uit een uniek kijkje te nemen in de keuken van hun creatie­ proces. Ze tonen hun werk in wording en gaan graag met je in gesprek. Preceding the festival, various choreographers open their studio doors and invite you to take a rare look behind the scenes at their creative process. They show their work in progress and like to talk to you about the process. vr 11 januari, 19.30 – 20.30 Samir Calixto vr 18 januari, 19.30 – 20.30 Ryan Djojokarso za 19 januari, 17.00 – 18.00 Astrid Boons Korzo theater

Creative HUBS exchange: SOUL #3 Co-creation Choreografenduo Meyer-Chaffaud hebben voor hun SOUL-serie een uniek platform ontwikkeld om het publiek onderdeel te maken van hun creatieproces. Kom naar hun HUBS en doe mee aan de creatieve uitwisseling en wordt zo mede-eigenaar van het nieuwe werk SOUL #3 Co-creation. For their SOUL series, choreographer’s duo MeyerChaffaud have developed a unique platform to involve the public in their creative process. Come to their HUBS and participate in the creative exchange and become co-owner of their new work SOUL #3 Co-creation. wo 23 januari, vr 5 april, 19.00 (in Cloud / Danslab)

Creative HUBS exchange, Meyer-Chaffaud


Workshops Monday Movement Class Vaste prik op de maandagavond: open lessen van choreografen die in de Korzo studio’s aan het werk zijn. In de winter wordt Korzo overgenomen door de choreo­ grafen die in CaDance hun nieuwste werk presenteren. Ze delen graag hun werkproces en bewegingsma­ teriaal tijdens de verschillende Monday Movement Classes. Oud, jong, danser of kijker; iedereen is welkom om mee te bewegen.

Op maandagavonden, 20.00 - 21.30 Korzo theater / €9,ma 7 januari ma 14 januari ma 21 januari ma 28 januari ma 4 februari ma 11 februari

Every Monday evening there are open classes by choreographers working in Korzo’s studios. In the niveau: open level winter Korzo is taken over by the choreographers who present their latest creations in CaDance. They eagerly share their work process and movement material during the various Monday Movement Classes. Young, old, dancer, or spectator; everyone is welcome to move along.

Monday Movement Class

56

Heather Ware Astrid Boons Samir Calixto Zahira Suliman Christiaan De Donder Dunja Jocic


Raisa Fairbairn

Workshop Afro Wednesday Repertory Class Raisa Fairbairn / Xclusive Company

Nu het succes van de Monday Movement Class heeft geleid tot een florerende community die elke maandag garant staat voor een volle studio, is de tijd rijp voor een tweede les in de week. Waar de Monday Movement Class zich richt op een eerste fysieke kennismaking met de choreografen die in Korzo aan het werk zijn, ligt in de Wednesday Repertory Class de nadruk op het aanscherpen van techniek op basis van het repertoire van de choreografen. Now the success of the Monday Movement Class has led to a flourishing community filling the studio every Monday, the time is right for a second class during the week. While the Monday Movement Class focuses on a first physical encounter with choreographers at work in Korzo, the Wednesday Repertory Class emphasizes further refining technique on the basis of the repertory of the choreographers. Op woensdagavonden, 20.00 - 21.30 Korzo theater / €9,wo 16 januari wo 23 januari wo 30 januari wo 6 februari wo 13 februari

Antonin Rioche Meyer & Chaffaud Junadry Leocaria Ryan Djojokarso Hilde Elbers

niveau: voor fanatieke amateurs & (semi)professionals for dedicated amateur and semi-professionals

Raisa Fairbairn verdiepte zich in het begin van haar carrière in de oorsprong en diversiteit van de tradi­ tionele Afrikaanse dans en dit legde een stevige basis voor haar verdere ontwikkeling. Nu combineert ze oude en nieuwe Afro danstechnieken met hedendaagse stijlen als dancehall, house en hiphop. Dus bereid je voor op een energieke workshop waarin het leren van basistechnieken hand in hand gaat met het dansen van opzwepende choreografieën. At the beginning of her career, Raisa Fairbairn explored the origins and diversity of traditional African dance and this lay a strong foundation for her further development. She now combines old and new Afro techniques with contemporary styles such as dance hall, house, and hip-hop. So prepare yourself for an energetic workshop where learning basic techniques goes hand in hand with performing spectacular choreo­graphies. za 9 februari, 13.30 – 15.00 Korzo theater / €14,niveau: voor fanatieke amateurs for dedicated amateurs


Youngung Sebastian Kim aka Jaekwon

Masterclass Breakdance Youngung a.k.a. Jaekwon / Mind Ur Step De top van de Europese hiphopdans is met Mind Ur Step in Den Haag neergestreken en biedt je de kans verschillende masterclasses en workshops te volgen. De Duitse B-Boy Youngung Sebastian Kim aka

58

Jaekwon met wortels in Korea won in 2011 en 2012 de Battle of the Year in Duitsland. Als lid van de befaamde Reckless Crew staat hij bekend om zijn creatieve en krachtige stijl. Hij is niet alleen danser en choreo­ graaf, maar stond ook aan de wieg van initiatieven als Break Anatomy en FloorWars Duitsland om de hiphop een grotere impact te bieden. Hij laat je flink zweten in deze workshop met urban styles. The top of European hip-hop dance has touched down in The Hague with Mind Ur Step and offers you the chance to attend various master classes and workshops. The German B-Boy Youngung Sebastian Kim aka Jaekwon with roots in Korea won the Battle of the Year in 2011 and 2012 in Germany. As a member of the famed Reckless Crew, he is well-known for his


Masterclass filosofische en abstracte oefeningen in hiphop Nabil Ouelhadj / Mind Ur Step

Mind Ur Step

De Frans-Algerijnse Nabil Ouelhadj leerde zijn eerste moves op de straten van Roubaix en heeft zich inmid­ dels ontwikkeld tot een eigenzinnige choreograaf die een hybride praktijk voert waarin hedendaagse dans samensmelt met de dynamiek van urban dance. Deze gepassioneerde docent geeft niet alleen inzicht in zijn techniek, maar neemt je ook mee in zijn reflectieve en filosofische visie op makerschap.

creative and powerful style. He is not only a dancer and choreographer, but stood at the start of such initiatives as Break Anatomy and FloorWars Germany to offer hip-hop a greater impact. He’ll make you sweat in this workshop with urban styles.

The French-Algerian Nabil Ouelhadj learned his first moves in the streets of Roubaix and developed into a self-willed choreographer leading a hybrid practice where contemporary dance merges with the dynamics of urban dance. This passionate instructor not only gives you insight into his technique, but also takes you into his reflective and philosophical view of artistry.

za 2 februari, 13.30 – 14.30 Korzo theater / €14,-

zo 3 februari, 11.00 – 13.00 HNT Theater aan het Spui / €25,-

niveau: voor fanatieke amateurs for dedicated amateurs

niveau: voor fanatieke amateurs en (semi)professionals for dedicated amateurs and semi-professionals


Festivalkassa / Festival Box Office De centrale festivalkassa is in het Korzo theater aan de Prinsestraat 42. Reserveringen moeten drie dagen voor aanvang van de voorstelling afgehaald/betaald worden. U kunt niet reserveren voor 4x4 en festivalar­ rangementen. De Korzo kassa is geopend van ma t/m za van 12.00 tot 18.00 uur of tot aanvang laatste voorstelling en op zondag vanaf twee uur voor aanvang van voorstel­ lingen. Telefoonnummer kassa 070-3637540.

Online 2 euro voordeel Save 2 euros online Bestel uw tickets online via cadance.nl met €2,voordeel. U kunt de e-tickets thuis printen of laten scannen op uw smartphone of tablet. Tot drie werkdagen voor het event kunt u er ook voor kiezen de tickets te laten opsturen, dit kost €2,- per bestelling.

Tijdens de kerstvakantie is Korzo gesloten van 23 Online gekochte kaarten met korting dienen bij de kaartcontrole getoond te worden samen met de juiste december t/m 1 januari. kortingspas. Kaarten met Ooievaarspaskorting kunnen The Korzo theatre in the Prinsestraat 42 is the main alleen aan de kassa worden gekocht. festival box office. Reserved tickets must be collected and paid for three days before the performance. You Order your tickets online on cadance.nl with a €2,cannot make a reservation for the performance 4x4 online discount. You can either print your e-tickets or show them on your smartphone or tablet to be and the festival package deals. scanned. Up to three days before the event you can The box office is open Mon thru Sat from 12:00 till 18:00 select to have tickets sent to you by mail, which will hrs or until the start of the last show, and on Sunday incur a €2,- fee. two hours prior to the start of the shows. Phone Tickets bought online at discount rates must be number box office 070-3637540. shown to the attendant with the appropriate discount During the Holiday season Korzo will be closed from 23 pass. Tickets with a Ooievaars discount can only be bought at the box office. December till 1 January.

60

foto Rob Hogeslag


Uitverkocht Sold Out

Mooie ticketacties Great Discount Specials

Wilt u naar een uitverkochte voorstelling? Bel dan met Korzo, mogelijk kunt u op een wachtlijst worden gezet.

Feestdagenactie: Geef CaDance cadeau!

Speciaal voor de feestdagen kunt u online kaarten Do you want to attend a sold out performance? Please bestellen met een extra feestelijke online korting. Het call Korzo, possibly you can be put on a waiting list. online voordeel van €2,- wordt tijdelijk verdubbeld naar €4,- euro op voorstellingen en arrangementen.* Alle kaarten worden kerstboomklaar verpakt en opgestuurd.

Kortingen Discounts* Standaardkorting

€1,50 (CJP, UITpas, Peppas e.a.)

< 27 jaar, student

vast tarief €12,- (online €10,-) 4x4 €22,- (online €20,-)

Korzo Profpas

vast tarief €12,- (online €10,-) 4x4 €22,- (online €20,-)

Korzo Pas

€3,50 korting in Korzo en TahS**

Korzo Unlimited Pas vrije toegang in Korzo / €5,- in TahS*** Ooievaarspas

50% korting in Korzo en Tahs

> 10 personen

€ 2,50 korting

* Kortingen en speciale acties zijn niet geldig voor de voorstelling 4x4. Wel geldt het online voordeel en de feestdagenactie voor 4x4. *Discounts and special offers do not apply for the performance 4x4. The online discount and the Holiday offer does apply to 4x4. ** De Korzo Pas is niet geldig voor 4x4. ** The Korzo Pas is not valid for 4x4. *** De Korzo Unlimited Pas is alleen geldig in het Korzo theater. Unlimited Pashouders betalen €5,- voor voorstellingen in Theater aan het Spui. De Korzo Unlimited Pas is niet geldig voor 4x4. *** The Korzo Unlimited Pass is only valid at the Korzo theater. Members can order €5,- tickets for performances in Theater aan het Spui. De Korzo Unlimited Pass doesn’t apply to 4x4.

Holiday Season discount: Give CaDance as a gift!

As a special offer for the Holiday Season, you can order tickets online with a festive discount. The €2,- online discount will be doubled temporarily to €4,- on the performances and package deals.* All tickets will be festively wrapped and delivered to your home. All you have to do is place them under the Christmas tree. *De korting geldt alleen over de normale prijs en is niet te combineren met andere kortingen. De actie is niet geldig op de workshops en performance installatie Seconds. De actie duurt t/m 31 december 2018. De laatste verzenddatum voor de kerst is 20 december 2018. *The discount only applies to the regular price and cannot be combined with other discounts. The discount is not valid for the workshops and performance installation Seconds. This promotion is valid until 31 December 2018. The last shipping-date before Christmas will be on 20 December 2018.

Bezoek 3 voorstellingen en krijg de 4e gratis

Een cadeautje van het CaDance Festival aan de fans: bezoek 3 verschillende voorstellingen en ontvang de 4e gratis. U kunt heel gemakkelijk gebruik maken van deze actie via de online verkoop op cadance.nl. Selecteer 4 voorstellingen in uw winkelmandje en de goedkoopste wordt automatisch gratis.

Attend 3 events and get the 4th for free

A gift to fans from the CaDance Festival: attend three different performances and get your fourth ticket for free. Simply go to the online ticket sales at cadance.nl. Select four performances in your shopping cart and the least expensive one will become free automatically.

foto Rob Hogeslag


“ Their dancing is powerful and juicy, briljant in speed and marvelous in slowness ” – The New York Times

Wereldberoemd Alvin Ailey American Dance Theater naar Nederland Voor het eerst in bijna 25 jaar komt het wereldberoemde Alvin Ailey American Dance Theater weer naar Nederland. Het Alvin Ailey American Dance Theater presenteert een reeks van vier optredens, exclusief voor Nederland en alléén in Rotterdam te zien. De voorstellingen zijn een ‘must-see’ voor heel cultuurminnend Nederland, dat zich daarmee voegt bij de miljoenen mensen wereldwijd die de producties van het gezelschap tot nu toe bijwoonden.

Alvin Ailey American Dance Theater is een van de meest gerenommeerde dansgroepen van

de Verenigde Staten, met een tableau van 32 dansers die bij elk optreden een verpletterende indruk achterlaten. Het gezelschap, dat dit seizoen zijn 60-jarig bestaan viert, heeft met zijn voorstellingen ruim 25 miljoen mensen bereikt, in 48 Amerikaanse staten, 71 landen en op zes continenten. De gala-openingsavond zal, met vertegenwoordigers uit de internationale culturele- en danswereld een extra feestelijk karakter krijgen. Het Amerikaanse congres riep de groep in 2008 officieel uit tot ‘American cultural ambassador to the world’ en prees de missie die het gezelschap al sinds zijn oprichting voert: de uniciteit van de Afro-Amerikaanse cultuur behouden en vieren en tegelijkertijd een wezenlijke bijdrage leveren aan de verrijking van het Amerikaanse moderne danserfgoed.

Alvin Ailey American Dance Theater

Tickets en info:

19, 20, 21 en 22 September 2019 Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam

www.luxortheater.nl www.holland-dance.com

The most exciting dance company in the world

62


CaDance festival wordt georganiseerd door Korzo i.s.m. Het Nationale Theater CaDance wordt financieel mogelijk gemaakt door Fonds1818, Gemeente Den Haag, Dioraphte, Fonds 21, Zabawas en Gravin van Bylandt.

De projecten in CaDance worden financieel mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Kunstraad Groningen, Dioraphte, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, De Versterking, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Gemeente Amersfoort, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo en Regione Siciliana Ass.to del Turismo, Sport e Spettacolo, Brand Cultuur Fonds Limburg, Gemeente Maastricht, Stichting Imperium, Stiftsmusik Stuttgart, Nederlandse Dansdagen, Banff Centre for Arts and Creativity.

Met dank aan

Alle medewerkers van de deelnemende locaties; Cees Debets, Miel van Teijlingen, Wilma Heerings, Martijn Westerop, Mariska van Wezel (Het Nationale Theater), Michel Behre (Border Kitchen), André Mahieu (Nassau Parc), Marije Beckers, Martijn van Delft (Panorama Mesdag), Frits en Hans van Proosdij (Autobedrijf Wieringa), Josephine van de Mortel (Louis Couperus museum), Jade Schiff (Roots & Routes), Leo Spreksel, de Raad van Toezicht en alle deelnemende choreo­ grafen, dansers, medewerkers en vrijwilligers.

Organisatie Korzo

algemeen directeur Gemma Jelier artistieke leiding Korzo producties Stacz Wilhelm productie Janneke van Stroe (hoofd), Johanna Korgel, Leonie Gerrits, Mirjam Zwanenburg, Joya de Bok, Hanna van de Ven, Juul Spoor, Berta Cusso, Greta Facchinato marketing Marieke van Oosten (hoofd), Jeanine Roersma, Marije de Graaf, Nadine Genuït, Hasan Gök, Jennifer Bendsneijder, Joëlle Raus, Gitane Werdmuller educatie Nathalie Décory (hoofd), Annelieke Plugge techniek Bas Vissers (hoofd), Erik van Houten, Peter Lemmens, Albert Tulling, Sanne Rosbag, Ryan de Bruin zakelijk bureau Daphne van Iperen (zakelijk leider), Jan Knijnenburg, Peter van der Zon, Nico Bakker pz Monique Kooij balie / kassa Cathy Meulemans (hoofd), Myung Feyen, Marion de Laat, Karin Lems, Liselot Peterse, Gaby Felten, Lula Valetta van der Helm, Julian van Lith avondcoördinatie en publieksbegeleiding Kelly Steentjes, Kim van Roijen, Karin Lems horecateam Kelly Steentjes (hoofd), Britt van Eijk, Christina Nakanwagi, Lars Heeringa, Stephanie Italiaander, Paul Reijndorp, Pieter van Vliet, Greta Facchinato redactie Annette van Zwoll, Marieke van Oosten, Stacz Wilhelm, Gemma Jelier vertaling Peter Kann grafisch ontwerp Maarten Evenhuis drukwerk Sander Visual foto voorzijde fotografie Menno van der Meulen model Junadry Leocaria kleding Mirte Engelhard oplage 15.000


CaDance 2019 VR 25 JANUARI TahS 18.30 – 19.00 Opening CaDance 19.00 – 20.10 W Samir Calixto P 20.30 – 20.45 Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects P 21.00 – 22.00 Mom:Me Ryan Djojokarso P 22.30 – 22.45 Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects

Korzo

P.10 P.14 P.12 P.14

ZA 26 JANUARI Krkstr 15.00 –––––– 17.30 4x4: My Story P 16.00 –––––– 18.30 4x4: My Story

P.16 P.16

TahS

19.00 – 20.00 De Sprookjeskoningin Duda Paiva Company & Jong Nederlands Blazers Ensemble P.18 21.00 – 22.10 W Samir Calixto +nagesprek P.10

Korzo

19.00 – 19.15 Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects 19.30 – 20.30 Mom:Me Ryan Djojokarso + nagesprek 20.30 – 20.45 Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects 21.00 – 22.00 Q4: Quantified Sarada Sarita P 22.15 – 22.30 Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects

P.14 P.12 P.14 P.20 P.14

ZO 27 JANUARI 15.00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 21.00 Arrangement Die Hard Sunday

P.07

Krkstr 15.00 –––––– 17.30 4x4: My Story 16.00 –––––– 18.30 4x4: My Story

P.16 P.16

TahS 15.00 – 16.00 De Sprookjeskoningin Duda Paiva Company & Jong Nederlands Blazers Ensemble 19.00 – 19.45 Lezing: Being There Yvan Dubreuil 20.00 – 21.10 W Samir Calixto

P.18 P.53 P.10

Korzo

16.00 – 17.00 Q4: Quantified Sarada Sarita + nagesprek 17.30 – 17.45 Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects 19.30 – 19.45 Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects 20.00 – 21.00 Mom:Me Ryan Djojokarso

P.20 P.14 P.14 P.12

MA 28 JANUARI Korzo

20.00 – 21.30 Monday Movement Class Zahira Suliman

P.56

20.00 – 20.15 Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects 20.30 – 21.30 SOUL #3 Co-creation (preview) Meyer-Chaffaud 22.00 – 22.15 Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects

P.14 P.22 P.14

DI 29 JANUARI Korzo

64


WO 30 JANUARI Korzo

18.30 – 18.45 Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects 19.00 – 20.00 SOUL #3 Co-creation (preview) Meyer-Chaffaud 20.00 – 21.30 Wednesday Repertory Class Junadry Leocaria 20.30 – 20.45 Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects 21.00 – 21.15 Seconds Amos Ben-Tal / OFFprojects 20.00 - 21.10 LIEDERDUETT Compagnia Zappalà Danza + nagesprek NL P

TahS

P.14 P.22 P.57 P.14 P.14 P.24

DO 31 JANUARI Krkstr

19.30 –––––– 22.00 4x4: My Story 20.30 –––––– 23.00 4x4: My Story

TahS

20.00 - 22.00 Unboxing Ballet Het Nationale Ballet, Junior Company 20.30 – 21.30 Cantata Stephen Shropshire P

Korzo

P.16 P.16 P.26 P.28

VR 1 FEBRUARI 17.30 –––––––––––––––––––––––– 22.00 Arrangement Celebrating Dance Krkstr Korzo

19.30 –––––– 22.00 4x4: My Story 20.30 –––––– 23.00 4x4: My Story 19.00 – 19.20 Uitreiking Leo Spreksel Award 19.30 – 20.30 Cantata Stephen Shropshire + nagesprek 21.00 – 21.50 REDO Shailesh Bahoran & Redouan Ait Chitt

TahS

21.00 – 22.00 The Protagonist Dunja Jocic P

P.07 P.16 P.16 P.52 P.28 P.30 P.32

ZA 2 FEBRUARI Krkstr

15.00 –––––– 17.30 4x4: My Story 16.00 –––––– 18.30 4x4: My Story

Korzo 13.30 – 14.30 Masterclass Breakdance Youngung a.k.a. Jaekwon 15.00 – 15.50 REDO Shailesh Bahoran & Redouan Ait Chitt 16.00 – 18.00 Debat: De toekomst van hiphoptheater in Europa 19.30 – 20.30 Cantata Stephen Shropshire TahS

19.30 – 20.30 Mind Ur Step Roots & Routes NL P 21.00 – 22.00 The Protagonist Dunja Jocic + nagesprek

P.16 P.16 P.58 P.30 P.53 P.28 P.34 P.32

ZO 3 FEBRUARI 14.00 –––––––––––––––––––– 17.50 Arrangement Urban Routes Krkstr

15.00 –––––– 17.30 4x4: My Story 16.00 –––––– 18.30 4x4: My Story

P.08 P.16 P.16

TahS 11.00 – 13.00 Masterclass hiphop Nabil Ouelhadj 14.00 – 14.45 Lezing: Urban Visions André ‘Drosha’ Gherkov 15.00 – 16.00 Mind Ur Step Roots & Routes + nagesprek

P.59 P.54 P.34

Korzo

P.30

17.00 – 17.50 REDO Shailesh Bahoran & Redouan Ait Chitt


MA 4 FEBRUARI Korzo

20.00 – 21.30 Monday Movement Class Christiaan De Donder

P.56

DI 5 FEBRUARI Korzo

19.00 – 20.00 Hope & Heavy Metal Sigrid Stigsdatter Mathiassen

TahS

20.30 – 21.30 The Beauty of Falling Apart Hilde Elbers & Heather Ware

P.36 P.38

WO 6 FEBRUARI 17.30 –––––––––––––––––––––– 22.00 Arrangement Girl Power Korzo

19.00 – 20.00 Hope & Heavy Metal Sigrid Stigsdatter Mathiassen 20.00 – 21.30 Wednesday Repertory Class Ryan Djojokarso

TahS

P.08 P.36 P.57

20.30 – 21.30 The Beauty of Falling Apart Hilde Elbers & Heather Ware + nagesprek P.38

DO 7 FEBRUARI Krkstr TahS

19.30 –––––– 22.00 4x4: My Story 20.30 –––––– 23.00 4x4: My Story 19.00 – 19.20 Inleiding: NEXT Jesse Verhoeck 19.30 - 20.30 NEXT Emanuel Gat / ICKamsterdam 21.00 – 22.00 Fields Astrid Boons P

Korzo

P.16 P.16 P.40 P.40 P.42

VR 8 FEBRUARI Krkstr Korzo

19.30 –––––– 22.00 4x4: My Story 20.30 –––––– 23.00 4x4: My Story 19.00 – 20.15 Double bill: They/Them + Oh Boy! Christiaan De Donder & Sedrig Verwoert / Antonin Rioche 20.30 – 21.30 Fields Astrid Boons + nagesprek

TahS

20.30 – 21.30 Behind The iMASQ Xclusiv Artistry (aka Got Skills)

P.16 P.16

P.46 P.42 P.44

ZA 9 FEBRUARI 17.30 –––––––––––––––––––––– 22.00 Arrangement Transformers Krkstr 15.00 –––––– 17.30 4x4: My Story 16.00 –––––– 18.30 4x4: My Story

P.09 P.16 P.16

Korzo

19.30 – 20.45 Double bill: They/Them + Oh Boy! Christiaan De Donder & Sedrig Verwoert / Antonin Rioche P.46 21.00 – 22.00 Fields Astrid Boons P.42

TahS

19.30 – 20.30 Behind The iMASQ Xclusiv Artistry (aka Got Skills) 21.00 – 22.00 Mechanical Ecstasy Club Guy & Roni / Slagwerk Den Haag 22.00 ––––– Afterparty CaDance

66

P.44 P.48

De CaDance programmabrochure wordt met grote zorg samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat er wijzigingen zijn in het programma. Houd de website in de gaten voor actuele informatie. Eindtijden in dit schema zijn onder voorbehoud.


Festivallocaties / Festival Locations Korzo theater

Prinsestraat 42 070 363 75 40 www.korzo.nl facebook.com/korzo.productiehuis

HNT Theater aan het Spui Spui 187 070 346 52 72 www.theateraanhetspui.nl facebook.com/nationaletheater

Startpunt 4x4: My Story Kerkstraat 11

Parkeren Kijk op www.parkeren-denhaag.nl voor de meest actuele informatie.

Openbaar vervoer Plan uw reis met het openbaar vervoer via 9292.nl en htm.nl voor de meest actuele informatie.


C ADANC 68

www.cadance.nl

CaDance festival brochure 2019  
CaDance festival brochure 2019  
Advertisement