Page 1

[Pressemeddelelse fra] Skole- og Erhvervsuddannelsesforvaltningen Nordlige delstater underskriver samarbejdsaftale Tættere samarbejde mellem produktionsskoler i fremtiden 07.12.2010, kl. 14.55 Produktionsskolerne i delstaterne Hamborg (byen), Schleswig-Holstein og MecklenburgVorpommern vil i fremtiden arbejde sammen på tværs af delstatsgrænserne. I den forbindelse underskrev Hamborgs uddannelsesborgmester Dietrich Wersich og hans kollegaer socialminister Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern) samt arbejds- og socialminister Dr. Heiner Garg (Schleswig-Holstein) i dag et fælles notat. Samarbejdsaftalen handler først og fremmest om systematisk videreudvikling af produktionsskolerne, men også om koordinering af fælles strategier angående varig finansiering og etablering af en sådan. Uddannelsesborgmester Dietrich Wersich: ”Overgangen fra skole til erhverv skal også forbedres for unge uden afsluttet grundskoleuddannelse. Den aftale, vi har indgået i dag, er udtryk for godt samarbejde mellem vore tre nordlige delstater også hvad angår produktionsskoler. Vi vil lære af hinanden, systematisk videreudvikle det faglige samarbejde samt udvikle fælles formålsparagraffer og kvalitetsstandarder for produktionsskolernes virke.” Socialminister Manuela Schwesig: ”De tre nordlige delstater har fået øje på betydningen af produktionsskoler efter dansk forbillede, og resultaterne taler for sig selv. Alene i MecklenburgVorpommern er hver anden deltager på en produktionsskole efterfølgende kommet i gang med en uddannelse eller har fået arbejde. Det, at vi i fremtiden i fællesskab vil diskutere udviklingen af vore produktionsskoler, er for det første et bevis på ,at vi står sammen om at styrke denne uddannelsesform og sikre den for fremtiden. Og for det andet ved vi, at vi lyset af den begyndende mangel på faglært arbejdskraft ikke har råd til at tabe nogen unge. Produktionsskolerne bidrager til dette.” Arbejdsminister Dr. Heiner Garg: ”Vi må sørge for, at alle unge får mulighed for en erhvervsmæssig fremtid. For det første fordi de enkelte unges skæbne afhænger deraf, for det andet fordi vores samfund har brug for dem i den fremtidige arbejdsstyrke. En solid uddannelse er den bedste forudsætning for et liv efter eget valg uden overførselsindkomst. På produktionsskolerne bliver der støttet op om overgangen fra skole til arbejdsliv på en meningsfuld måde.” Information om produktionsskoler Produktionsskolerne er et alternativt erhvervsforberedende og uddannelsesmæssigt tilbud overfor erhvervsuddannelserne på de erhvervsfaglige skoler. Tilbuddet retter sig bl.a. mod unge uden afsluttet skoleuddannelse, som kommer i gang med et produktionsskoleforløb og igen får lyst til at lære og dermed bliver forberedt til en uddannelse. Forløbet kører efter et pædagogisk koncept, som klart adskiller sig fra det der findes i det almindelige skolesystem. De unge fremstiller varer og/eller tjenesteydelser og sælger disse på almindelige markedsvilkår. De arbejder og lærer således gennem en praktisk produktionsproces via ordrer fra kunder på produkter og tjenesteydelser samt gennem kundernes feedback. Derved udvikler de deres faglige, metodiske, sociale og personlige kompetencer. Disse unge har gennemgående haft dårlige oplevelser med skolen førhen. Produktionsskolen skal give dem succesoplevelser, som igen skal bringe dem på ret køl og give motivation.


Produktionsskoler i Hamborg I Hamborg har det i modsætning til de andre delstater været muligt at oprette produktionsskoler siden en kommunalbeslutning fra d. 24. juni 2009, med tilhørende finansiering over uddannelsesbudgettet. For tiden er der 374 pladser fordelt på 8 produktionsskoler i Hamborgs 7 distrikter. Den første blev grundlagt i 1999 i bydelen Altona. Ti år efter, i september 2009, blev der grundlagt produktionsskoler i Billstedt-Horn, Barmbek, Steilshoop og Bergedorf-Zentrum. I den næste udvidelsesesrunde kom der i september 2010 tre yderligere skoler til i hhv. Eimsbüttel, Harburg og Wilhelmsburg. De er ikke skoler i gængs forstand under Hamborgs skolesystem, men i stedet institutioner, som drives af frie kræfter/organisationer. Samtidig udgør de en del af Hamborgs uddannelsesreform i overgangen mellem skole og erhverv.

For yderligere spørgsmål fra pressen, kontakt: Melanie Nickel Pressestelle der Behörde für Schule und Berufsbildung Tlf.: (040) 428 63 3497 Fax: (040) 427 966 148 E-mail: Melanie.Nickel@bsb.hamburg.de


Behörde für Schule und Berufsbildung

Nordländer unterzeichnen Kooperationsvereinbarung Zukünftig engere Zusammenarbeit der Produktionsschulen 07.12.2010, 14:55 Uhr Die Produktionsschulen der Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und MecklenburgVorpommern werden zukünftig länderübergreifend zusammen arbeiten. Dazu unterzeichneten der Hamburger Bildungssenator Dietrich Wersich und seine Amtskollegen Sozialministerin Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern) sowie Arbeits- und Sozialminister Dr. Heiner Garg (Schleswig-Holstein) heute ein gemeinsames Eckpunktepapier. Inhalt der Kooperationsvereinbarung ist im Wesentlichen die systematische Weiterentwicklung der Produktionsschulen, aber auch die Abstimmung über gemeinsame Strategien zur dauerhaften Finanzierung und Etablierung dieser.

Bildungssenator Dietrich Wersich: „Der Übergang von Schule zum Beruf muss auch für Jugendliche ohne Schulabschluss besser werden. Die heutige Unterzeichnung ist Ausdruck der guten Kooperation unserer drei Nordländer auch in Bezug auf die Produktionsschulen. Wir wollen voneinander lernen, die fachliche Zusammenarbeit systematisch weiterentwickeln und gemeinsame Grundsätze und Qualitäts- standards für die Arbeit der Produktionsschulen entwickeln.“ Sozialministerin Manuela Schwesig: „Die drei Nord-Länder haben die Bedeutung der Produktionsschulen nach dänischem Vorbild erkannt und die Erfolge sprechen für sich. Allein in Mecklenburg-Vorpommern hat jeder zweite Besucher einer Produktionsschule anschließend den Weg in eine Ausbildung und den Arbeitsmarkt geschafft. Dass wir künftig gemeinsam über die Entwicklung unserer Produktionsschulen beraten wollen, ist zum einen ein Beleg dafür, dass wir diese Qualifizierungsform gemeinsam stärken und zukunftsfest machen wollen. Zum anderen wissen wir, dass wir angesichts des sich abzeichnenden Fachkräftemangels keinen Jugendlichen aufgeben können. Die Produktionsschulen helfen uns dabei.“ Arbeitsminister Dr. Heiner Garg: „Wir müssen dafür sorgen, dass alle Jugendlichen eine Chance auf eine berufliche Zukunft haben. Zum einen, weil davon Schicksale einzelner junger Menschen abhängen, zum anderen auch weil unserer Gesellschaft sie für den künftigen Fachkräftebedarf braucht. Eine solide Ausbildung ist die beste Voraussetzung für ein selbst bestimmtes Leben außerhalb von Sozialtransfers. In den Produktionsschulen wird der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt sinnvoll unterstützt“.

Informationen zu Produktionsschulen Die Produktionsschulen sind ein berufsvorbereitendes und -qualifizierendes alternatives Angebot zu der Ausbildungsvorbereitung an den beruflichen Schulen. Sie richten sich u.a. an


Schulabbrecher, die an Produktionsabläufe herangeführt und wieder Freude am Lernen bekommen und so auf eine Ausbildung vorbereitet werden. Dabei verfolgen sie ein pädagogisches Konzept, das sich deutlich von denen des herkömmlichen Schulwesens unterscheidet: Die Jugendlichen stellen Waren her bzw. Dienstleistungen bereit und bieten diese auf dem Markt zu regulären Preisen an. Sie arbeiten und lernen dabei ganz praktisch im Produktionsprozess, durch reale Aufträge bzw. Produkte und Dienstleistungen sowie durch die Urteile von Kunden. Dadurch entwickeln sich ihre fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Kompetenzen. Denn die Jugendlichen haben durchweg Schule negativ erlebt. Die Produktionsschule soll ihnen Erfolgserlebnisse vermitteln, um diese zu stabilisieren und zu motivieren.

Produktionsschulen in Hamburg In Hamburg wurden, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, Produktionsschulen seit dem 24. Juni 2009 durch einen Beschluss der Bürgerschaft eingerichtet und werden aus dem Bildungshaushalt finanziert. Aktuell verteilen sich 374 Plätze auf acht Produktionsschulen in den sieben Bezirken. Die erste wurde 1999 in Altona gegründet. Zehn Jahre später folgten im September 2009 Billstedt-Horn, Barmbek, Steilshoop und Bergedorf-Zentrum. Mit der zweiten Ausbaustufe nahmen im September 2010 die Produktionsschulen Eimsbüttel, Harburg und Wilhelmsburg ihren Betrieb auf. Sie sind keine Schulen im Sinne des Hamburger Schulgesetzes, sondern Einrichtungen, die von Bildungsträgern in freier Trägerschaft betrieben werden. Gleichzeitig bilden sie einen Baustein der Hamburger Bildungsreform im Übergangssystem Schule - Beruf.

Rückfragen der Medien Melanie Nickel Pressestelle der Behörde für Schule und Berufsbildung T: (040) 428 63 - 3497 F: (040) 427 966 - 148 E: Melanie.Nickel@bsb.hamburg.de


Status: oktober 2010

Hjørnesten for udviklingen af produktionsskoler i Nordtyskland Et fælles notat for byen Hamborg og delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og Schleswig-Holstein

Indledning Med dette centrale notat fra de ansvarlige ministerier og myndigheder i de ovennævnte nordtyske delstater skal grunden lægges til dannelsen af et samarbejde om udvikling af produktionsskoler i Nordtyskland. Målsætningen er en ensartet fremgangsmåde for opbygning, organisation og fremme af produktionsskolerne. Produktionsskoler er institutioner som gennem sammenhæng mellem arbejde og læring fremmer integrationen i uddannelser og på erhvervsuddannelser. Produktionsskolernes indretning og økonomi er på nuværende tidspunkt udformet forskelligt i delstaterne. Der inddrages politiske mekanismer og metoder vedrørende arbejdsmarked, uddannelse, ungdomstiltag og samfundsøkonomi. Gennem en aftale om fælles hjørnesten for opbygning og drift af produktionsskoler tilstræber de involverede delstaters myndigheder at fastlægge standarder og kvalitetskrav for produktionsskoler i deres delstater – som guidelines for frie aktører, som beskæftiger sig med opbygning af produktionsskoler. Produktionsskolernes rolle i uddannelsessystemet Produktionsskoler er institutioner for unge mennesker med særlige individuelle behov for støtte i overgangsfasen mellem grundskolen og erhvervs- og arbejdslivet. Produktionsskolerne bygger på det danske produktionsskolesystem og inddrager erfaringer og principper fra den aktuelle udvikling i produktionsskoler i Nordtyskland. Produktionsskoler er ikke skoler i gængs forstand i skolelovgivningen i de involverede delstater. Som et erhvervsforberedende uddannelsestilbud har de en forebyggende effekt med det formål at modvirke og reducere ungdomsarbejdsløshed. For den enkelte deltager bidrage de til at bringe socialt udsatte unge op på niveau samt hjælpe dem til at overvinde individuelle dårlige baggrunde. Produktionsskoler er virkelighedsnære uddannelsesinstitutioner, som kvalificerer unge mennesker til det regionale uddannelses- og arbejdsmarked inden for relevante erhverv. Målgruppe Produktionsskoler henvender sig til unge mennesker med særlige behov, og som  har forladt grundskolen uden afsluttende eksamen,  ikke har tilstrækkelig erhvervsmæssig orientering,  ikke har et tilstrækkeligt uddannelsesmæssigt niveau,  har betydelige forhindringer med hensyn til at få et arbejde,  ikke kan varetages af eksisterende tilbud i overgangen fra skole til erhvervslivet.


Målsætninger Produktionsskolerne har følgende målsætninger:  Fremme af personlig udvikling og basiskompetencer,  Erhvervsmæssig orientering og individuel planlægning af erhvervsmæssig løbebane,  Udvikling og fremme af uddannelsesniveau og beskæftigelsesevne,  Tilbud og muligheder til forbedring af uddannelsesrelevante kvalifikationer,  Støtte ved overgangen til uddannelse, beskæftigelse eller opkvalificering. Standarder for produktionsskoler:  Læring foregår gennem produktion,  Produktionsskoler fremstiller salgbare produkter og/eller tilbyder tjenesteydelser på realistiske værksteder og på markedsorienterede vilkår, der afspejler virkeligheden,  Det centrale fokus er på udviklingen af arbejds- og sociale kompetencer,  Undervisningsforløbet blive individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i hver enkelt elevs kompetencer,  Undervisnings- og arbejdsstedet udgør en helhed. Produktionsskolen er et pædagogisk opbygget lærings- og arbejdsfællesskab for unge mennesker,  Produktionsskoler samarbejder med virksomheder og institutioner i regionen,  De unge mennesker opnår praktisk erfaring både fra produktionsskolen og fra virksomheder,  Omdrejningspunktet er styrkelsen af ansvaret for egen selvstændig læring samt at tage ansvar for eget liv og læring,  Produktionsskolerne støtter de unge i udvikling og gennemførelse af deres erhvervsplan gennem individuelt tilpassede rådgivnings- og uddannelsestilbud,  Det er et gennemgående princip, at de unge skal deltage aktivt i produktionsskolelivet/driften,  De opnåede kompetencer bliver dokumenteret og der udstedes skolebevis,  Det er frivilligt at starte på en produktionsskole,  Længden af opholdet på produktionsskolen er tilpasset den enkelte unges tilegnelse af kompetencer. Opholdet varer normalt et år. Man kan starte og afslutte opholdet på ethvert tidspunkt på året,  Produktionsskolerne har et særligt uddannet multi-professionelt personale-team,  Hver enkelt elev har en fast kontaktperson,  Som et pædagogisk virkemiddel skal der anvendes en gennemskuelig aflønning. Samarbejde med det regionale erhvervsliv Produktionsskoler støtter unge mennesker i overgangen mellem uddannelse og arbejde og yder dermed et bidrag til en behovsorienteret og kvalificeret tilgang af arbejdskraft. I den forbindelse er produktionsskolerne i samarbejde og dialog med det regionale erhvervsliv samt dets organisationer (arbejdsgiverorganisationer). Den regionale dialog bygger på følgende grundsætninger:  Undgåelse af konkurrenceforvridning,  Dannelse af et regionalt rådgivende organ med repræsentanter fra erhvervslivet,  Samarbejde med det regionale erhvervsliv (udvikling af produkter og tjenesteydelser, udnyttelse af nicher i markedet, hhv. leverandørfunktioner til det regionale erhvervsliv),  Åbenhed i produktionsskoleaktiviteterne gennem regelmæssige pressemeddelelser og informationsarrangementer (f.eks. Åbent Hus),  Inddragelse af virksomheder i produktionsskolekonceptet (f.eks. besøg af produktionsskolens medarbejdere på virksomheder eller vice versa; samarbejde med henblik på praktikophold; dannelse af produktionsskæder eller leverandørsamarbejde; oprettelse af uddannelses- og arbejdspladser).


De underskrivende øverste delstatsmyndigheder i de involvererede delstater støtter dannelsen og driften af produktionsskoler gennem en regelmæssig dialog især med arbejdsgiverorganisationerne samt de relevante arbejdstager-, virksomheds-, og erhvervsorganisationer.

Kvalitetssikring Hver produktionsskole har et kvalitetsstyringssystem. De, der står for produktionsskolerne, sørger for kvalitetssikring og -udvikling gennem omfattende systemer til kvalitetsstyrings (TQM) og personaleudvikling. Produktionsskolernes kvalitet sikres bl.a. gennem:  systematisk dokumentation – med udgangspunkt i de unges udviklingsprocesser, samt interne processer vedrørende team- og organisationsudvikling,  kontinuerlig overvågning samt intern og ekstern evaluering,  fremme af en kultur som bygger på en pædagogisk tankegang og egen-evaluering,  kundeorienteret metode: regelmæssig feedback fra de unge samt samarbejdspartnere,  videreuddannelse af fagpersonale på produktionsskolerne og systematisk personaleudvikling.

Samarbejde De underskrivende øverste delstatsmyndigheder i de involverede delstater 

 

aftaler en løbende faglig dialog omkring den systematiske udvikling, implementering, evaluering og evt. korrigering af produktionsskolerne. Den faglige dialog er åben for deltagelse af yderligere delstater og andre myndigheder, har en faglig informationsudveksling mellem hinanden og med de relevante sammenslutninger, organisationer samt andre aktører, informerer de ansvarlige ministerier på forbundsniveau og arbejdsformidlingen på forbundsniveau om dette fælles notat om hjørnesten [i opbygningen af produktionsskoler] og har en regelmæssig faglig dialog om videreudvikling af produktionsskolerne.

Repræsentanter fra delstaterne som underskrivere Social- og Sundhedsministeriet i delstaten Mecklenburg-Vorpommern Skole- og Erhvervsuddannelsesforvaltningen i byen Hamborg Arbejds-, Social-, og Sundhedsministeriet i delstaten Schleswig-Holstein

5.2.2 Hjørnesten (D)  

[Pressemeddelelse fra] Skole- og Erhvervsuddannelsesforvaltningen Nordlige delstater underskriver samarbejdsaftale Tættere samarbejde mellem...

5.2.2 Hjørnesten (D)  

[Pressemeddelelse fra] Skole- og Erhvervsuddannelsesforvaltningen Nordlige delstater underskriver samarbejdsaftale Tættere samarbejde mellem...

Advertisement