Page 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn

STYCZEÑ Nowy Rok z Nowym Klinem Klin po Nowym Klinie Najœwiêtszego Klinuj¹cego Czwartkowa MaXzejœciówka Braci Amerykanów Alko Objawienie Kierowcy TrzeŸwego Inaczej Maryjana Alkoholika Niedziela Kliniarza S³awomira, Miros³awa Przekrwionych Oczu Z Grubsza Niedojebanych Pan Keczuk Roleskiego Balet Zwa³ Klin Poniedzia³kowa Chujowizna Stefana Co Ma Pa³ê Po Kolana Synów Biskupa Wa³êsy Oswobodziciela KarkoKanara B³. W³adka Kumpla Waldka Cienk¹ Strug¹ Lej¹cych na Wszystko Piecykówek Relacji Œwinoujœcie-Przemyœl Poci¹gu Tak to Znaczy Nie Mówi¹cych Rajmunda Œwintucha Pi¹tek Zakrapiany Sobota Bardzo Bolesna Niedziela Dosyæ Cielesna Pos³a Drobnego Cwaniaczka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn

Pra³ata z Brygidy Ofiarowanie Klina Chlewu Powszedniego Samowoli Budowlanej NietrzeŸwych Walcowników TV Niedziela i Chrupki Spad B³. Funkcjonariuszy Œroda Tytoniowa z Alko w Tle £ódki Wyborowej NMP z Nowej Huty Wynalezienie Brukowca Pierwsza Niedziela „Suchego Postu” Wspominki Lanego Poniedzia³ku Œw. Bumelanta G³upio Gadaj¹cych Adama Skoczka po Bronka Pêpkowe Czyjegoœ Dziecka Gradobicie Po Mordzie Druga Niedziela „Suchego Postu” Beztroskiego Stra¿aka Cudownej Przemiany Wody w Wódkê Wszystkich Zbola³aych Polaków W³odka Od Ciotki Teœki Ugnojonych Nie Wiedzieæ Czym Amerykanów Wizy Daj¹cych Trzecia Niedziela „Suchego Postu” Przestêpczy Poniedzia³ek

KWIECIEÑ

MARZEC

LUTY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz

Ksiêdza Peda³a Zaæmy Moralnej Cycuchów i Silikatów Ogólnopolskie Odka¿anie Rury Bardzo Wolna Sobota Czwarta Niedziela „Suchego Postu” Poniedzia³kowe Ciœnienie Wtorkowe Wkurwienie Powo³ania Zakonu Mataczy Wiœka Ziêcia Mietka Œwiñskiej Galarety Purkaj¹cych Inaczej Pi¹ta Niedziela „Suchego Postu” Alimenciarzy Niepokalanego Serca Andrzeja Pedofilne Psycho Œwi¹teczki Porz¹dna Macanina Tramwajowa B³. Bonu Œwi¹tecznego Wszelakich Gratisów Pawowa Niedziela Wielkie Dzienne Zakupy Wielka Nocna Promocja Wielkie Œwiniobicie Du¿y ten, no Czwartek Du¿y Pi¹tek z Du¿¹ Fla Wielka KacSobota Zizbywyjœcie Pana B. Lany w Gard³o Poniedzia³ek Œw. Obskura Ruskich i Leniwych Amerykanów Œwiatu £askê Nios¹cych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So

Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz

Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr

Zes³anie Œwiêtej Blokady Œwiêto USpodleg³oœci Przejebana œroda Zdupcony czwartek Pi¹tkowe Pifko Sobota jak w Madrycie Do¿ynki Po Do¿ynkach Po Po Do¿ynkach Po Po Po Do¿ynkach Wielkie Sypanie Zbo¿a na Tory Ogólnokrajowe Heftowanie Or³a Czeœki Piotrkowej od Tadka Maksymalne Jaja Wizbêwziêcie Bachy Wielkie Sypanie Zbo¿a na Tore Z³ogi, Skrzepy, Krwiaki Unijnych Partaczy Polaków od Ma³py Pochodz¹cych Cosik Dzisiej Bêdzie Œw. Æmagownika ze Sklepu Nocnego Zwa³owe Zmagania Po Raz Drugi Do¿ynki Flirtu Piss za 4,00 brutto Rozdra¿nionych w Przychodni Zdrowia Matki Boskiej Sprofanowanej Kibica Frasobliwego Nie Takiego Orgazmu Jak Bych Siê Chcia³o Wymiotuj¹cych Nagminnie Œwiêto Ocierantyzmu Sypanie Po Torach Czego Siê Da

N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt

´ WRZESIEÑ PAZDZIERNIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt

Dupy Pani Herykowskiej Pierwszy Dzieñ Trzydniowej Zmu³y Drugi Dzieñ Trzydniowej Zmu³y Trzeci Dzieñ Trzydniowej Zmu³y Nó¿ek Wielkie Wdupcanie Euro Œciskanie Freda Schabowego Przypomnienie Narodziny G³upiego Pomys³u Polityka Przy Rurze Tañcz¹cego Amerykanów Zbawców Œwiata Imieniny Heli Œrodków Przeciwbólowych Sztuki przez Du¿e Kurwa Wkurwiaj¹cych Taksiarzy NMP Zbulwersowanej Zarobasów, Zwyroli Matek Samotnie Wychowuj¹cych Psa Chemii i Prasy (Erotycznej) Józka Krzesnego Baœki Miros³awa, S³awomira B³. Maryœki Patronki Kieszonkowców Zajebanych Krawaciarzy Pryszczy na Ty³ku Ogólnopolskie Odka¿anie Rury Kefa Kaœki, Wacka Burkaów, Przetworów Dzieñ Zapobiegania Zakrzepicy Œwiêtych ArcyPoDupieDaj¹cych Wrzeœniowe Zalewanie Robala

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz PT So N Pn

Sado Czechów Œw. Bior¹cych Pod Sto³em Wspólne Kopanie Kundla Wydania Be³kotu Lesb, Plomb Darka Hydraulika NMP Wspomo¿ycielki Klinuj¹cych Pêpkowe Czyjegoœ Dziecka Wielki Ból Pa³y Rêkoczynów Polskich Owocówek, Gupików B³. Zajebanych Krawaciarzy Francowatych Francuzów Niedopchniêtych, Przytrzymanych Orgie Wêdliniarskie Orgie Wêdliniarskie Kefajstosa, Kroplówki Niepodleg³ych Upad³oœciowców Ekspertów, Amerykañskich Naukowców Pierwsza Rocznica Œw. Blokady Hartowanie W¹troby Zdjêcie z Krzy¿a Roso³owe Bachanalia Leszka Co w Rozporku Mieszka Bogobojnych Proszku Dilerów Bezrobotnych Bezrobotnych Znajomego Znajomego Wspólne Testowanie Sterydów Kulturystów, W³aœcicieli Solariów Taka se Niedziela Do¿ynki Po Takiej se Niedzieli

LISTOPAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr

Wszystkich Œniêtych Zaduszki Kablem od ¯ylazka Sanatoryjnego Kurwiszcza Oli Co siê ze Zwierzakami Pierdoli Grillowanie bez Trzymanki Powo³ania Radja Maryjan Wszystkich Aferzystów Droga Rocznica Œw. Blokady Karkówki, Baleronu B³. Niny Patronki Lekomanów Œwiêto Podleg³oœci Jesienne Zalewanie Robala NietrzeŸwa Niedziela Wspominki Zgnilucha Starego Haliny bez ¯adnej Przyczyny Pani Teresy Ostropij¹cej Poleconego z WKU Buraków, Przetworów Zmiana Czasu na Frywolny Andrzeja Króla Wszechœwiata Ofiarowanie Sosu Przejanœwiêtszego Fistting Lubi¹cych Trzydniowa Zmu³a w Œrodku Tygodnia Trzydniowa Zmu³a w Œrodku Tygodnia Trzydniowa Zmu³a Pod Koniec Tygodnia Ludobójców Serbskich Pierwsza Niedziela Wielkiego ¯arcia Jakieœ Œwiêto TrzeŸwienie Po Jakimœ Œwiêcie Œw. Papy G³odnego i Z³ego

Œw. Skurwysyna Polskiego Zabawy z Siekier¹ NMP Sfermentowanej Jasia Szwagra Zdziœka Pewnych Spraw Dziwek Wolnostoj¹cych PupoTwarzowców Wizbêwst¹pienie Pana B. Bij¹cego Ma³¿onkê Patrona Polski Polityków Zapracowanych Graj¹cych Panu na Konsoli Miejskich Wieœniaków NMP Nie Wylewaj¹cej za Ko³nierz Królowej Wymiotuj¹cych Zes³anie Ruskiego Spirytu NMP Matki Klinuj¹cych S³awomira, Miros³awa Narzekaj¹cych i Rozdra¿nionych Wszystkich Aferzystów Bazyli, Kiszek, Pasztetów Celnika Dorabiaj¹cego na Boku Najœwiêtszej Wielkiej Pi¹tki Audytu Wielmo¿y Kwaœnieskiego NMP Wspomo¿ycielki Pij¹cych Przys³owiowe Dwie Sety i Coœ Do Mety Miêsny Czwartek W¹troby, Rur Majowe Dziadostwo NMP Nie Odmawiaj¹cej Ostre Haluny Jumowa Majówka

LIPIEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dzieñ Aborcji Zbyszka Spod Gnojnika Najœwiêtszego Serca Prezydenta K. Niepokalanego Serca Pani Prezydentowej Przyducha Ogólna Skurwysynów Szeroko Pojêtych Zboków, Zbuków Europejskie Marszczenie Bu³gara Rocznica Pierwszego Gwa³tu Amerykanów Wybawicieli Pomarañczowego Barszczu Ukraiñskiego Czechów, Murzynów Sraj¹cych Inaczej na Wszystko Basi Co Siê z Parów¹ Pasi Emerytów Odbieraj¹cych Pracê M³odym Niejasnych Uk³adów Festiwal Schabowego Festiwal Schabowego Niedziela Œrodków Przeczyszczaj¹cych Œpi¹cych Na Styropianie Wodnym Betonu Partyjnego w Wersji T³ustej Manifestu Konsumpcyjnego Górników Cykniêtych Rocznica Wynalezienia Be³ta Bêc, Pif Paw Pif Paw Wielbicieli Fajrantów Pierwsze Wspomnienie Anallandii Ró¿ne Fazy Œw. Orêdowników Klina Pierdolenie o Szopenie

SIERPIEÑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

rys. Marcin Maciejowski, txt. Shuty ™ korporacja ha!art, pl. szczepañski 3a, kraków

CZERWIEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bezrobotnych Bezrobotnych Œw. Ryœka Wspomo¿yciela Paserów Niedziela Mi³osierdzia Kibica Zwiastowanie Klina £ódki Gorzkiej ¯o³¹dkowej Elki Synowej Wiœki Karnawa³ Ale Nie Dla Rudego Euro Moczenie Pêdzla Sobota Bez Roboty Niedziela Klinowa Mulistego Dna Kultowych Lekarstw Andrzeja Wizjonera Biurw i Zaladacznic Bieda Szybów Bimbru Potrzebuj¹cych Relaks Total Wkurwionego Kierowcy Drogówki, £apówek Chybionych i Nietrafionych Agentów, Pacjentów Proroka z Huty Wielkie Wiosenne Zaœmiecanie Œwiata Niedziela Dzieciobicia Kablem Poniedzia³kowe Rzyganie Zaœ Znowu To Samo Co Wczora Biczowników Parówkowych Jaj w Majonezie Wynalezienie Prukw, Æmagusów Imprezy Zak³adowe Po Spo¿yciu

MAJ

Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N

Ignaca co Siê Po Bani Przewraca Orgie Wêdliniarskie Niedziela Œw. Skefana Roczek Czyjegoœ Dziecka DrugoJapoñskich Wizjonerów Ksiê¿y w Sos Obfituj¹cych Pieroñskich Hanysów Bachy Bratowej Kryœki Ma³a Sobota z Du¿¹ Butelk¹ Andrzeja Ojca Pij¹cych Pawia Polskiego Kutasa Kierownika Poœwiêcenie Hipermarketu Wielka Ustawka Ognia i Mieczu NMP Matki Wszelakiej Akcyzy Rocznica Z³ego Wyboru Kurwa Szary Dzieñ Drugie Wspomnienie Anallandii Andrzeja Oblubieñca Sortu Rasowanego Perceptolem Miêsny Pi¹tek Pasztetowa Sobota Ofiarowanie Litra i Przek¹sek Andrzeja Patrona Polski Niemców Przyjació³ Ludzkoœci Hutnika na Bani Wynalezienie Procesu Destylacji Pa³owanych i Pa³uj¹cych Izbê Wizytuj¹cych Bol¹czek Polskich

GRUDZIEÑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So N Pn Wt Œr Cz Pt So

BrudnoPolska Przyducha Zbyszka z Szarowa Fredka Posiadacza Obornika Druga Niedziela Wielkiego ¯arcia Skrêtu, Zgagi Miko³aja to Wy Nie Zobaczycie £ódki Pio³unówki Niepokalane Poczêcie UE SpóŸniona Œledziówka Kontynuacja SpóŸnionej Œledziówki NMP Etopirynê Jedz¹cej Amerykanów Stworzycieli £adu Przepracowanych z Przepracowania Spoconych pod Jêzykiem Buduj¹cych Autostrady Inaczej Wielki Nakrêt B³. Procesu Fermentacji Ogólnie Zak¹sek Karpia, Œledzia Adolfa H. Superstar'a Wyznawców Szatana przez Ma³e SZ Wielkie Zakupy Gdzie siê Tylko Da Przedœwi¹tecznych Utarczek Rodzinnych Zjadanie Ryby z Zimiokami Œwiêta Bo¿ego Marudzenia Œwiêta Bo¿ego Marudzenia Œledziówka Po Raz Kolejny Jeszcze Cosik Trzyma Faza Jak Chuj Pij¹cej Rodziny O Jezusie Ale Jaja siê Bedo Dzia³y

Kalendarz kliniarza, dodatek do 19. numeru "Ha!artu", 2005  

Rysunek: Marcin Maciejowski, tekst: Sławomir Shuty

Kalendarz kliniarza, dodatek do 19. numeru "Ha!artu", 2005  

Rysunek: Marcin Maciejowski, tekst: Sławomir Shuty

Advertisement