Page 1

55. Velencei Képzőművészeti Biennále A magyar pavilon kurátori megbízatására benyújtott pályázat

Dal a meghiúsuláshoz Song for Miscarriage Canto per saltare Kurátor: Frazon Zsófia Művész: Koronczi Endre

© FRAZON KORONCZI, 2012


r ö v i d s z i nop s z i s

Az 55. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjába tervezett Dal a meghiúsuláshoz című munka a műalkotások és a művészeti projektek meghiúsulásának személyes okait és tapasztalatait, ezek komplex társadalmi összefüggéseit vizsgálja. Bár a kiindulópontot személyes tapasztalatok jelentik, a terv ambíciója azonban egy olyan komplex alkotás létrehozása, amely az okokat és a körülményeket nemcsak feltárja, összegyűjti és elrendezi, hanem általánosabb szintre is emeli, továbbá a kívülállók számára is érthető formában reprezentálja. Ennek megfelelően a terv két tartalmi egysége térben is elkülönül egymástól. A pavilon teremsorában látható maga a ’mű’: egy fizikai érzékelésre, asszociációra épített, hangolt szélinstalláció, ami a szél erejével, hangjával, a szél-metafora asszociációs hálójával a meghiúsulás személyes, emocionális szintjét eleveníti meg; míg az átriumban elhelyezett videómunka, a meghiúsulások gyűjteménye, a meg-nem-valósulás hiány-archívuma a téma hely- és kultúraspecifikus megközelítését és tágabb értelmezését adja.

Kurátor: Frazon Zsófia etnográfus Alkotó: Koronczi Endre képzőművész

3

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Dal a meghiúsuláshoz Song for Miscarriage Canto per saltare

The proposed project for the 55th Venice Biennale, Song for Miscarriage, examines the personal experiences and reasons for not completing a work of art or an artistic project. It also wishes to place this phenomenon into a complex social context. Although the starting point is the individual experience, this project will also create a complex work of art, which does not only reveal, collect and arrange the causes and circumstances, but it also elevates them to a more general level, and displays them for the visitors in a comprehensible, meaningful way. According to this, the plan is comprised of two units. The room section of the pavilion will house the „work of art” itself: a wind installation based on physical perception, association, which, with the help of the sound and strength of the wind, using the wind metaphor’s association network, creates the personal and emotional levels of miscarriage and incompletion. In the atrium a video project is displayed, a collection of miscarriage, the archive of lack, which offers a culture specific approach to as well as a wider interpretation of the topic.

Curator: Zsófia Frazon Artist: Endre Koronczi


k u r át or i k onc e p c ió

„Van szele az hervadásnak, van az elmúlásnak, s van az új időknek. Kibe beleszorijják a szelet, azt megfojtják.”

Az 55. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjába tervezett Dal a meghiúsuláshoz című munka a műalkotások és a művészeti projektek meghiúsulásának személyes okait és tapasztalatait, ezek komplex társadalmi összefüggéseit vizsgálja. Bár a kiindulópontot személyes tapasztalatok jelentik, a terv ambíciója azonban egy olyan komplex alkotás létrehozása, amely az okokat és a körülményeket nemcsak feltárja, összegyűjti és elrendezi, hanem általánosabb szintre is emeli, továbbá a kívülállók számára is érthető formában reprezentálja. Ennek megfelelően a terv két tartalmi egysége térben is elkülönül egymástól. A pavilon teremsorában látható maga a mű: egy fizikai érzékelésre, asszociációra épített, hangolt szél-installáció, ami a szél erejével, hangjával, a szél-metafora asszociációs hálójával a meghiúsulás személyes, emocionális szintjét eleveníti meg; míg az átriumban elhelyezett videómunka, a meghiúsulások gyűjteménye, a meg-nem-valósulás hiány-archívuma a téma hely- és kultúraspecifikus megközelítését és tágabb értelmezését adja. A témát érzékeltető mű, és az okokat gyűjtő, elrendező és bemutató archívum nemcsak az értelmezésnek, hanem a befogadásnak is más-más szintjét jelentik.

5

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Dal a meghiúsuláshoz Song for Miscarriage Canto per saltare

Az alábbi pályázat összefoglalja azokat az alapkérdéseket, alapfogalmakat, elméleti és módszertani megközelítéseket, amelyek a mű koncepcionális és tartalmi részét képezik. Mint: • • • • •

a társadalomkritikus megközelítés, az alkotás szimbólumrendszerének kifejtése, a művészi kollaboráció és az együttműködés lehetőségeinek felvázolása, az alkotás felépítésének, struktúrájának bemutatása, végül az aktivitások és a publikációk funkciójának és tartalmának meghatározása.

Az alkotás megvalósításának technikai leírását a látványtervhez kapcsolt műleírás tartalmazza.

Alapkérdések Megérthető-e egy művész életműve az el-nem-készült művek nélkül? Lehet-e teljes a művészet története a meg-nem-valósított munkák hiányával? Miként szerezhetünk tudomást e művekről, e művek létezési formájáról, koncepciójáról? És érdemes-e foglalkozni velük? Alakíthatják-e elképzeléseinket, tudásunkat és fogalmainkat a művészetről, és persze arról az alkotókról, vagy alkotócsoportról, akikhez tartoznak, akikhez tartozhatnának? És vajon tényleg csak gondolatokról és vágyakról van szó? Egy mű meg-nemvalósulása mindig veszteség-e, vagy lehet a természetes szelekció része? Mi az egyéni és a társadalmi

felelősség szerepe a meghiúsulásban? Előfordul-e, hogy a művész már tervében megelőlegezi a meghiúsulás gondolatát? A tervezés során latolgatja-e egy művész a megvalósulás esélyeit? Húz-e vonalat reális lehetőséget és álmok közé? Átlépi-e ezeket? Az életkörülmények, a társadalmi elfogadottság, az ebből következő lelki kondíciók befolyásolják-e egy projekt reális megvalósulási esélyeit? Szüksége van-e arra, hogy az alkotókat kiszámítható mégis kritikus társadalmi, kulturális és művészeti közeg vegye körül? A társadalmi és kulturális megítélés hat-e a nélkülözöttség, a felkapottság, a tervezhetőség és a tervezés perspektíváira? Igaz-e az a vélekedés, hogy egy művész a legrosszabb körülmények között tudja kihozni magából a legtöbbet? A magyarországi tapasztalatok mutatnak-e valamiféle hely- és kultúraspecifikus mintázatot? Esetleg érzékelhető-e valamiféle kelet-európai megoldás a társadalom, a kultúra, a kultúrpolitika, a kritika és a művészeti alkotómunka összefüggésében? Mit gondolunk ma Magyarországon a művészet társadalmi megítéléséről? Van-e a művészet helyéről és szerepéről társadalmi tudásunk? A művészet mint ’munka’ legitimnek tekinthető-e mai magyar társadalmi berendezkedésben? Tudja-e ma Magyarországon egy művész, hogy ’mekkorában’ gondolkodhat? Mit gondolunk ma a művészeti alkotótevékenységgel kapcsolatban nagyságrendről, perspektíváról és utópiáról? Ebben a gondolkodásmódban hol helyezhető el az az indulat, ami a pályázatban bemutatott koncepció megszületését is eredményezte? És az indulat mint érzés (amely pozitív és negatív tartalmakat egyaránt egyesít) miként része egy műnek úgy, hogy ne a panasz, hanem a konstruktivitás irányába mozdítsa azt? A kritika hangjában miként helyezhető el a személyes érzés és érzelem adekvát módon? Miként ragadhatók meg és interpretálhatók e rejtett mechanizmusok, fontos-e, hogy erre kísérlet tegyünk? Ehhez milyen eszközöket és műfajokat használhatunk?

Fogalmak: kánon, kritika, hiány és lehetőség A meg-nem-valósított művek hivatalosan (és értelemszerűen) nem az életmű és nem a kánon részei. Viszont fontos szerepet töltenek be az életműről és a kánonról való gondolkodásban: a kritika hangját, szerepét és lehetőségét jelentik. A meg-nem-valósulás az alkotói vágyakon, terveken és gondolatokon (az alkotás személyes dimenzióin) túl, kapcsolódik egyfelől a művészet és a művészek társadalmi szerepéhez, másfelől a művészeti szcéna, a kultúrpolitika, a műkritika, a szimbolikus és gazdasági tőke működési mechanizmusaihoz is. Ha a meg-nem-valósulást a hiány fogalmával írjuk le, akkor a legkülönfélébb hiányféleségeket vehetjük számba: a hiányzó mű, a hiányzó lehetőség, a hiányzó szándék, a hiányzó pénz, a figyelem hiánya, a kritika hiánya, a tudás hiánya, az együttműködés és a kétoldalúság hiánya, vagy akár a bizalom hiánya. Az alkotás ezekre a hiányokra reflektál: érzékelhetővé, hallhatóvá és láthatóvá teszi a problémát, az okokat, az eltéréseket és a kritikát.


k u r át or i k onc e p c ió

Az alkotás felépítése: strukturált és nyitott mű Az alkotás legfontosabb gesztusa az építkezés. Ez adja a mintázatot, és ez köti össze a pavilon fizikai terét az eseményekkel és a résztvevőkkel. Az alkotás közös alkotói és kurátori kutatás eredményeire épül, amelynek folyamat- és eseményszerűségében jelennek meg az alkotás főbb csomópontjai: • a pavilonban létrehozott installáció, • a prezentációt megelőző események, • végül az alkotást, annak tágabb kontextusát értelmező publikációk.

7

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Adódik azonban egy másik értelmezési keret is: hiszen a meg-nem-valósulás olyan potenciál, rejtett tartalék, talonban levő terv és gondolat, ami a művészi gondolkodás és az alkotás mozgatója, a kifejezés lehetősége. A meg-nem-valósultság tehát lehet a művek ideiglenes állapota: amiből még bármi lehet. Az ideiglenesség éppen ezért értelmezhető inspirációként is. Az értelmezés lehetősége annak a társadalmi, kulturális és személyes kontextusnak a függvénye, amelyben megjelenik. A hiány és a lehetőség közötti feszültség az, ami a kritikus beszédet lehetővé és relevánssá teszi, és segíti a kánon továbbgondolását.

Az installáció A velencei pavilonban látható alkotás két installációs részből áll. A pavilon teremsorában látható a tulajdonképpeni mű, ami egy olyan ventilátorokból épített alkotás, fizikai érzékelésre és asszociációkra épített szél-installáció, ami nem más, mint a meghiúsulás művészi megfogalmazása, egyben az alkotás személyes, emocionális olvasata. A mű anyagtalansága (szél és hang), és mégis erős vizualitása (amit az ipari méretű ventilátor fűzér teremt meg) egyfelől izgalmas feszültséget teremt a térben, másfelől a szél konkrét és metaforikus használatával a látogatókban asszociációk sorát indítja el. Ehhez ad majd segítséget a pavilon bevezető szövege, ami a konkrét kérdések és a bátor asszociációk beindítását egyformán motiválja. A szél mint metafora, a szél-metaforák sokfélesége és változatossága, az installáció értelmezésére számtalan különböző lehetőséget kínál. A szél lényegében anyagtalan, láthatatlan, mégis jól érzékelhető: akár egy gondolat. Láthatóságához mindig szükség van valamire, amit elmozdít, megmozgat, meglibbent vagy egyszerűen elfúj. A szél magában rejti továbbá a szabadságot, a lebegést, az egymásmellé sodródást, az egymástól távol kerülés lehetőségét. De benne van a romantikus üvöltő szél képzete ugyanúgy, mint egy gyenge sóhaj. Alacsony és magas nyomás találkozása – ha fizikai úton közelítjük meg a természeti jelenséget. A szélben mozgó levegő továbbá a négy alapelem egyike, s mint ilyen, jól sűrít az egymástól eltérő interpretációkat.

Tud könnyed és szellemes, de tomboló és viharos lenni egyaránt. Minden attól a környezettől függ, amelyben létrejön. A pavilon terében szerkesztett mesterséges és irányított, egyenletesen fújó és daloló szél a fizikai érzékelésen túl elsősorban emocionális hatások kiváltására alkalmas és az élményszerű befogadást teszik lehetővé. A fizikai érzékelésen alapuló alkotást és befogadást erősíti a szélinstalláció hangja: egy 20 hangból szerkesztett dal, amelynek megkomponálására Szigetvári Andrea zeneszerzőt, egyetemi adjunktust, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elektronikus zenei médiaművészet szakirányának vezetőjét kértük fel, aki tapasztalatokkal rendelkezik a technikai környezet és a zenei fogalmazásmód illesztésével kapcsolatban. A pavilon átrium terében egy többcsatornás videómunka látható. A videó a koncepció alapkérdéseire adott művészi reflexiók gyűjteménye, egy sajátos hiány-archívum, amely az alkotás ambíciói szerint a téma hely- és kultúraspecifikus megközelítését és tágabb értelmezését adja. A videómunka elkészítése a pavilonban látható alkotás előzményéhez kapcsolódik. Az esemény egy olyan workshop, amelynek nemcsak az a célja, hogy felsorolja azokat a körülményeket és eseményeket, amelyek a meg-nem-valósulás okait adják, hanem az is, hogy platformot jelentsen a vélemények strukturált kifejtésére, akár megoldások és stratégiák megfogalmazására. Az átriumban látható videómunka a megelőző eseményen készített dokumentáció anyagából készül. A szerkesztésben a különböző vélemények és tapasztalatok egymásmellé rendelése és megmutatása érvényesül. A cél nem panaszdiskurzus létrehozása, hanem minél sokrétűbb, eseteken alapuló megközelítések prezentációja, az archívum és a dokumentáció összekapcsolásával. Az archívum egyben egy olyan link is, amely kimutat a pavilonból: a beszélgetések, interjúk, közösségi események felé. Az alkotás pavilonban látható installációja így nemcsak a tereket, hanem a gondolatokat és az érzéseket is egymásba kapcsolja: míg a felvetett téma alapvetően negatív konnotációval bír (ld. hiány-archívum), addig maga a ’mű’ (a szél-installáció) lényegét az érzéki, metaforikus és pozitív tartalmakat megmozgató (pl. a szél mint megújuló energiaforrás), kellemes érzés hatja át. Az alkotás így adekvát módon helyezi egymás mellé a kritikai beszédmód (kánon, intézménykritika, ideológiakritika), és a mű érzéki befogadásából eredő emocionális kifejezés lehetőségét. Az alkotás e két szféra közötti feszültségre épül. Míg a látogatót a pavilonba lépve a bevezető szöveg, a szél és a dal konkrét és átvitt értelemben is befújja az alkotás gondolati és fizikai terébe, addig az átriumban látható archívum a konkrét események elrendezésével és megmutatásával időlegesen lehorgonyozza a szelet. A szél és a dal – és nemcsak annak illúziója –, az archívum – és nemcsak annak látszata – együtt teremtik meg az alkotás nyelvét, közösségi megközelítését és terét, amelyet a látogatók érezhetnek, használhatnak vagy akár tovább is gondolhatnak.


k u r át or i k onc e p c ió

A tervezett események időben megelőzik a pavilonban felépített installációt. Az esemény ideális formája egy vagy több workshop, amely az alkotásban feltett kérdések strukturált feldolgozására ad lehetőséget. A workhopra meghívott művészek egy előre kidolgozott, konkrét kérdéseket tartalmazó felkérést kapnak – melyek lényegében a pályázat alapkérdéseinek felelnek meg. A workshop megvalósulási formája egy irányított beszélgetés, amelyben a művészeken kívül kutatók (művészettörténész, antropológus, szociológus, pszichológus) és kritikusok is részt vesznek, a cél pedig egyfelől a kérdésekre adott egyedi válaszok egybegyűjtése, a hasonlóságok és különbségek finomítása, a szubjektív és objektív okok feltárása, végül valamiféle közös válasz megfogalmazása – akár egy alkotás formájában. A workshop a résztvevők számától függően ismétlődhet. Az eseményeket dokumentáció rögzíti, majd akár további, egy-egy résztémát továbbépítő páros beszélgetésekkel is kiegészülhet. Ezek a dokumentációk képezik az archívum anyagát, amelyből a pavilon átriumában látható videómunka készül el. Az alkotás eseményszerűsége tehát nemcsak térben és időben, hanem – közösségi esemény révén – más alkotók és résztvevők számára is nyitottá teszi a művet, amely így nem egyetlen nézőpont, hanem egy komplex gondolkodási rendszer és véleményháló megmutatását teszi lehetővé.

9

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Az események

Publikációk A strukturált mű része továbbá egy nyomtatott kiadvány, ami az installációval, az archívummal és az eseményekkel párhuzamosan, azzal összefüggésben bontja tovább a témát szöveges és képes formában, további szerzők és alkotók bevonásával (részletek a katalógus szakmai koncepciójában). Hasonló, mégis más fogyasztói és felhasználói attitűdre épül az alkotás és a kutatás teljes anyagát strukturáltan elrendező online felület, ami a projekt indulásával egy időben készül majd el, de azt követően is hozzáférhető, bővíthető és szerkeszthető marad. Az online felület többféle dokumentumot (kép, szöveg, film) és használati módot (olvasás, kommentelés, hozzáírás) kapcsol egybe, lehetővé teszi továbbá a keresést és az elmélyülést, ami kiegészülhet további közösségi médiumokból ismert web2 funkciókkal.

Befejezés A pályázatban bemutatott alkotás alapja a közös gondolkodás és a vita, az egyéni alkotás és a network kapcsolata, a demokratikus véleményformálás lehetőségeinek és formáinak kialakítása a tekintélyelvű megnyilvánulások helyett. A művész szerepe a rámutatáson alapul. A mű (a művész és a kurátor ambíciói szerint) nem pusztán illúzióra és elméleti megközelítésre épül, hanem sokkal inkább a hétköznapi tapasztalatok gyűjtésére és interpretálására, ezek érthetővé és átélhetővé tételére. Az alkotás anyagtalansága és hangja, fizikai (valós) és online (virtuális) tere szüntelenül érzékelteti a láthatóság és láthatatlanság feszültségét, a mű pavilon határain túlmutató, intellektuális és emocionális befogadását, az érzelmek és a személyes olvasatok lehetőségét. A figyelem, a rákérdezés és a kutatás teszi láthatóvá a kérdéseket és a válaszokat: a hiányra adott kritikus és emocionális művészi válasz formájában. Az alkotás lényege, hogy érzelmeket váltson ki: aggályt, felháborodást, megkönnyebbülést, mosolyt, örömet, csalódást, szomorúságot, kételkedést, reményvesztést és feladást, vagy épp intellektuális és érzelmi megújulást, felszabadulást, nagyvonalú elengedést és kritikát. És kerüljenek egymás mellé az idők: a múlt, a jelen és a jövő – valóság és utópia. Ha nincsenek válaszok, legyenek kérdések. Látható, olvasható, átélhető, bőrünkön érezhető és hallható formában. Egy dinamikus, nyitott és kritikus mű létrehozásával.


M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A pavilon tere és az installáció A pavilonban megjelenő tárgyak két tartalmi egységre osztják a teret. Az egyik az átrium (a pavilon közepén elhelyezkedő, nyitott tér), a másik az ezt körülvevő kiállítóterek sora, amely az átrium körül elhelyezkedő terek láncolata. A kiállítótereken való végighaladás önmagába tér vissza és újrakezdhető.

11

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Műleírás, látványtervek

A pavilon terei


M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

13

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A pavilon a folyamatos mozgás és áramlás helyszíne. Az áramlás anyaga maga a tér, illetve a teret megtöltő anyag, a levegő. Az egymásba nyíló tereken keresztül erős szél fúj, a tereket összefűzve, önmagába visszatérően. A projekttel való ismerkedés első lépésében nem látunk mást csak a szél életben tartásához szükséges technikai eszközöket: ventilátorokat (és kábeleket, csatlakozókat).

A szél útja a pavilon terében


M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A szél A térben elhelyezett ventilátorok egy sort alkotnak, olyan láncot, amely a tereken keresztülrohanó szélnek határozott pályát rajzol. A ventilátorok olyan távolságban vannak egymástól, hogy a kiáramló levegő egyiktől a másikig ér. A ventilátorok szívó oldalán még jól érzékelhető a sorban előttük lévő fújó hatása, így az egymást követő ventilátorok egymás hatását felerősítve működnek. Az utolsó az elsőhöz kapcsolódik, így a lánc nem szakad meg, az áramlás folyamatos.

A ventilátorok egymáshoz való viszonya

15

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A szél szülte dal

A ventilátorok elhelyezkedése a térben


M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

Példa az egyedi gyártású design ventilátorra

17

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A nagy teljesítményű ipari ventilátorok ereje elegendő ahhoz, hogy jól érzékelhető, kellemes szél fújja be a teret. Ez a viszonylag erős, a nyári melegben kellemesen hűs szél a műtárgy, a ventilátorok és egyéb eszközök adják a keretet, a megjelenítést szolgáló technikai környezetet. A láncba fűzött ventilátorok erőteljes esztétikai minőséget is képviselnek. Az erős szél jól érzékelhető, de nem látható jelenség, melyet a karakteres megjelenésű ipari tárgyak működése hoz létre. A műtárgynak tekintett szél anyagtalansága, illetve a technikai környezet robosztussága közötti feszültség a projekt koncepciója szempontjából jelentőséggel bír.

A ventilátorok elhelyezkedése a térben

Példa az ipari ventilátorokra


19 Š a szerzők, 2012

55. Velencei KĂŠpzĹ‘mĹąvĂŠszeti BiennĂĄle • A magyar pavilon kiĂĄllĂ­tĂĄsi koncepciĂłja kurĂĄtor: Frazon ZsĂłďŹ a • mĹąvĂŠsz: Koronczi Endre

Mďš l e Ă­ r ĂĄ s , l ĂĄt vĂĄ n y t e r v e k

D a l a m e ghiĂş su l ĂĄ sh o z

  

       

Egy pĂŠldĂĄnak vett ventilĂĄtor technikai paramĂŠterei


M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A pavilon tereinek méretén és elhelyezkedésén, illetve a ventilátorok teljesítményén alapuló számítások alapján 20 db ventilátor működtetésére van szükség ahhoz, hogy az egymásba kapcsolódó tereken keresztül az erős szél folyamatossága biztosítható legyen.

A dal A térben sétáló látogatók időbeli folyamatként találkoznak a ventilátor-lácolattal. A ventillátorok megfelelő távolságban vannak ahhoz (kb. 3-4 méterre egymástól), hogy a hangjuk külön is hallható legyen. Az egyes elemek hangja külön is hallható, de a térben dallammá állnak össze. A nézők mozgása teszi a hangot folyamattá, a különálló hangokat dallammá. A ventilátorok hangmagasságának beállítására kétféle lehetőség áll rendelkezésre: • egyrészt a propellerek lapátjainak preparálásával lehet a kiáramló levegő által keltett hang magasságán változtatni • másrészt a fordulatszám (frekvencia) megváltoztatásával (dimmelés) lehet a lapátok által keltett zaj magasságán állítani. Így a ventilátorok (bizonyos határok között) hangolhatóvá válnak.

21

© a szerzők, 2012

áll

an

te lj

es

ítm

én yf

re k

ve n

ciá

ja

A ventilátorok hangolásával egy 20 hangból álló dallamot, egyszerű dalt lehet komponálni. Az alkotás zenei tervezésére, a dal komponálására Szigetvári Andrea kortárs zeneszerzőt kértük fel, aki nagy tapasztalattal rendelkezik a nem hagyományos instrumentumokon megszólaló zeneművek komponálása terén.

D6

Az

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A láncolat

C5 D5 D4 D3

C4 C3

Szigetvári Andrea: Send Me a Sound – 2 táncosra, 2 távoli helyszínre, internetkapcsolatra és élő elektronikára, 2010

D2 D1

A hangmagasság változtatása a propellerlapátok formájának módosításával

C2 C1

A dinamikus teljesítmény frekvenciája

A hangmagasság változtatása a teljesítmény módosításával


M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A térbeli dallam A térbeli dallam elmélete a korábban már több kiállításon (Koronczi Endre többcsatornás videóinstallációi) alkalmazott térbeli vágás elvére épül. A térbeli vágás lényege, hogy a jelenet képei nem időben kerülnek egymás után, hanem a térben kerülnek egymás mellé. Ez a gondolat a filmkészítés hagyományos módszereitől alapjaiban eltérő szemléletet tükröz, amelyben a felvett jelenet egységeit nem (időben) egymás után, hanem (térben) egymás mellett látja a néző. Ez a megjelenítési módszer sokkal komplexebb befogadást, összetettebb élményt tesz lehetővé. Elsősorban kiállítási szituációban alkalmazható, ahol a tér és a párhuzamos vetítések lehetőséget adnak a képfelületek installatív elhelyezésére. A térbeli dallam létrehozásakor ugyanez az elv érvényesül, csak hangzó anyagra transzformálva a módszert. A dallam hangjai nem időben kerülnek egymás után, hanem térben kerülnek egymás mellé, az időbeli kiterjedés térbeli kiterjedéssé, hangzássá változik. A hangzásba a térbeli mozgás hozza vissza az időbeliséget: hangokból a néző a körbejárás során hozza létre a dallamot. A szél iránya és sebessége stabil mozgást indukál a térben, a hangok ezen sebességen való „olvasása” hozza létre a dallamot. A dal attól függően lehet más, hogy a néző merre indul, milyen sebességgel halad, hol mennyit időz, visszafordul-e.

23

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Koronczi Endre: PopSynergy, 2008, két csatornás videóinstalláció (példa a térbeli vágás alkalmazására)

A sorban egymást követő ventilátorok hangmagasságának változása


M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A szél mint élmény mellett egyetlen motívum jelenik meg a térben, amely megelőlegezi az alkotás kontextusát és az átriumban látható videómunka tartalmát. A ventilátorok működtetéséhez elengedhetetlen technikai eszközökön, a kábelek biztonságos elhelyezéséhez szükséges kábeltaposó csatornákon rövid szövegek, egy-két szóból álló idézetek jelennek meg a közösségi eseményeken dokumentált interjúkból.

Preparált kábeltaposó csatorna

25

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Anyagtalanság és szövegek

A kábeltaposó csatorna használat közben

Koronczi Endre: FREE WILL, 2011, preparált munkavédelmi és közlekedésbiztonsági eszközök


M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A körbe fújó széllel körülvett átriumban kap helyet a projekt másik installációs eleme az archívum metaforára épülő videómunka. A többcsatornás videóinstalláció a Dal a meghiúsuláshoz projektet felvezető közösségi események dokumentumanyagából készül. A személyes történetek felsorolása és egymáshoz illesztése, az archívum itt látható részlete térben és időben is tágítja a projektet. A széllel való élményszerű találkozás után az átrium kínálja fel a megértés, az intellektuális kaland lehetőségét.

A befogadás rétegei

27

A pavilon: installáció a kiállítóterekben

A szél (installáció)

1 A pavilon: installáció a kiállítóterekben

A dal (hang)

Nyilvános közösségi események dokumentációja és feldolgozása (videóinstalláció

A pavilon: videóinstalláció az átriumban

és dokumentáció)

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Az átrium

2 A folyamatosan bővülő gyűjtemény (archívum) Web és katalógus

Videóinterjúk (interjúk)

Kiadvány (katalógus + digitális melléklet)

Workshopok, közösségi események a meg-nem-valósulás témájában

A befogadás intellektuális rétege - esetek, példák - személyes olvasatok - kritikák

Művészekkel készített videóinterjúk

3 4

Az érzéki élmény, a befogadás első rétege Könnyen fogyasztható, gyorsan nézhető és hallgatható

Katalógus + digitális melléklet + web

A befogadás rétegzettségét elemző ábra

Tanulmányok és kitekintések a meg-nem-valósulás témájában


M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A közösségi események A projekt Velencébe jutását megelőzően, a tavaszi időszakban workshopokat szervezünk Budapesten, melyek lehetőséget kínálnak a művészeknek és a kritikusoknak arra, hogy bekapcsolódjanak a projektbe. A koncepcióban már vázolt események elsődleges célja, hogy közös gondolati platformot valósítsanak meg személyes példák és konkrét esetek tanulmányozásán keresztül. Ezek az események a videóinstalláción keresztül lesznek becsatornázva az alkotásba.

29

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Koronczi Endre: Csettegő-szépségverseny, public art projekt, 2003

A videóinstalláció A szervezett, nyilvános közösségi eseményekről fotó-, videódokumentáció és hangfelvétel készül. Ezek a felvételek képezik az átriumban látható többcsatornás videóinstalláció nyersanyagát. A dokumentációs anyag a közösségi események során felmerülő konkrét példákat és vizualizálható problémákat megfogalmazó anyagokkal is bővülhet, ami a dokumentálás mellett az értelmezés és a művészi megmunkálás lehetőségeit kínálja fel. Ezen anyagok vágásából és egymás mellé helyezéséből áll össze a tervek szerint egy 10-12 perces látványos videóinstalláció. A pavilonba kerülő változat kialakításánál fontos szempont, hogy egy világosan szerkesztett, több nyelven feliratozott, könnyen érthető művet lásson a látogató.

Az archívum A közösségi események eredményeinek összefoglalásaképpen megkezdődik azoknak a tanulságoknak az összegyűjtése, melyek az átrium installációjának, a folyamatosan bővülő gyűjteménynek az alapját képezik. Ezeknek a rendszerezése egy esetleges tipológia megrajzolását teszi lehetővé.


M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A műben nem a szél illúziója, hanem annak nagyon konkrét, mesterséges formája jelenik meg. Induláskor dönthetünk, hátszélben vagy szembeszélben haladunk majd, hogy gondolatainkat szárnyra kapja-e a szél. De bárhogy indul a látogató, mindenképpen eljut a meg-nem-valósulás archívumába, ami az egyéni és közösségi megoldásokat, okokat és tapasztalatokat gyűjti össze és tárja a látogatók szeme elé. Míg a körbefutó termek a fizikai érzékelésre (a szélre és a hangra), az élményszerű, asszociatív befogadásra és a mozgásra épülnek, addig az archívumban elcsendesedik a hang és a szél. Maradnak a tapasztalatok, az okok, az alkotók, a szövegek és a képek.

31

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A néző és a projekt

Haladási irányok a pavilon tereiben

Találkozás az installációval A pavilonba belépő néző a sorba állított ventilátorok által kialakított kör (valójában egy szabálytalan ellipszisforma) érintőjén érkezik a térbe, ahol a döntés lehetőségével találja szemben magát. Balra vagy jobbra induljon? A szél irányában hátszélben, vagy ellenszélben? Később, a művel való ismerkedés során válik világossá számára, hogy a körbejárás iránya milyen tartalommal töltődik fel, a projekt szempontjából milyen jelentőséget kap ez a döntés.


M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k © a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z 33

Koronczi Endre: Szélinstalláció, 2012

A befogadás rétegzettsége A művel való találkozás, a projekt megismerése több befogadási réteget kínál a nézőknek azzal párhuzamosan, ahogyan a néző a mű egészének különböző elemeivel találkozik. A mű különböző szintjei más típusú élményt kínálnak, és más típusú aktivitást feltételeznek. A térben az első élmény a szél, aztán a dal. Ez a séta kínálja a legérzékletesebb, legélményszerűbb szintet, itt az a néző is maradandó élménnyel gazdagodhat, aki nem szán pár percnél többet a pavilon megtekintésére. Továbblépve az átrium a szél által keltett dal és a meg-nem-valósulás problematikája körül megjelenő metafora megértését kínálja. A közösségi események a kollektív gondolkodáson, a diskurzuson alapuló megállapításoknak adnak teret, a művészekkel készített videóinterjúk konkrét példákon, konkrét eseteken keresztül a személyes attitűdöt helyezik a reflektorfénybe, a kiadványban megjelenő tanulmányok pedig a kitekintésre, adnak lehetőséget.


M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

1

a folyamatosan bővülő archívum

2 a videóinterjúk

3 2 a nyilvános közösségi események

4

4

online publikációk web

offline publikációk katalógus

A pavilon terében megjelenő művek és a projekt egyéb elemeinek viszonyát, valamint a befogadás rétegzettségét mutató ábra

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z 35

2

a pavilon

Az egyes műelemek referenciái • A szél (ventilátorok) • Koronczi Endre: HolySpirit (2009-2012), Széljegyzetek (2009), Szétfújt jelenetek (2010), 4wind (2009), Megállított tenger (2000) • A dal • Szigetvári Andrea: Send Me a Sound – 2 táncosra, 2 távoli helyszínre, internetkapcsolatra és élő elektronikára, készült: 2010-ben a szerző otthoni stúdiójában • Ea.: Ladányi Andrea (a képeken), Kovács Martina – tánc, Szigetvári Andrea – élő elektronika, bem.: 2010. november 6., Hamburg – Bécs • A közösségi események • Frazon Zsófia: EtnoMobil 2.0 (a Néprajzi Múzeum interaktív kampánya és virtuális kiállítása; 2009-2012); Koronczi Endre: ikOn tortakonferenciák 2007-től, Csettegő-szépségverseny, public art projekt, 2003 • A gyűjtemény • Frazon Zsófia: Múzeum és kiállítás – Az újrarajzolás terei, Gondolat Kiadó, Budapest–Pécs, 2011 • A videóinterjúk (művészekkel) • Koronczi Endre, m.ikOn (az I., II., III. évfolyam, 36 művésszel készített interjú) • A kiadvány • Frazon Zsófia: Tárgyas ragozás-szubjektív etnográfia (tanulmányi kiállítás és archívum típusú DVD kiadvány); Koronczi Endre: m.ikOn – Független Kortárs Képzőművészeti Periodika


37 © a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A pavilon kb. 1:20-as léptékű makettjébe épített működési terv (ventilátorok léptéke a makettel arányos, de megjelenése természetesen az eredeti méretű ventilátorokétól eltérő)


39 © a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A pavilon kb. 1:20-as léptékű makettjébe épített működési terv (ventilátorok léptéke a makettel arányos, de megjelenése természetesen az eredeti méretű ventilátorokétól eltérő)


41 © a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A pavilon kb. 1:20-as léptékű makettjébe épített működési terv (ventilátorok léptéke a makettel arányos, de megjelenése természetesen az eredeti méretű ventilátorokétól eltérő)


43 © a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A pavilon kb. 1:20-as léptékű makettjébe épített működési terv (ventilátorok léptéke a makettel arányos, de megjelenése természetesen az eredeti méretű ventilátorokétól eltérő)


45 © a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A pavilon kb. 1:20-as léptékű makettjébe épített működési terv (ventilátorok léptéke a makettel arányos, de megjelenése természetesen az eredeti méretű ventilátorokétól eltérő)


k at a l ó g u s k onc e p c ió

A pavilonban létrehozott mű és installáció, illetve az archívum és az események strukturált rendszerének része egy nyomtatott kiadvány, a katalógus is, ami az alkotásban körvonalazott témát bontja tovább szöveges és képes formában, szerzők és alkotók bevonásával. A katalógus szerkezetében, szöveges és képes műfajában – tehát strukturálisan és műfajilag – is része a kiállítás értelmezési rendszerének. Elsődleges szempontja nem pusztán a „hazavihetőség”, hanem sokkal inkább az autonóm és kritikai továbbgondolás – a tartalmi és formai jegyek megtartásával. Az alkotás létrehozásában meghatározó szerepet tölt be az építkezés, ugyanígy a katalógusban is kiemelt jelentőséggel bír. A kötet így nem pusztán a pavilonban látható alkotás dokumentációja, hanem a teljes Dal a meghiúsuláshoz projektet feldolgozó kiadvány: print kötet DVD melléklettel. A katalógus tartalmi tagolása az alkotás, az építkezés és az értelmezés hármasán alapul. Az első részben az alkotás koncepciója és létrehozása jelenik meg kritikai, mégis belső nézőpontból; a második rész a legfontosabb építőelemek (a szél, a dal, az archívum és a hiány) több műfajú megközelítését teszi lehetővé (a műfaji határok szélesítésével); míg a harmadik részben az alkotás konkrét és tágabb társadalmi kontextusa olvasható – értelmező tanulmányok és a teljes dokumentáció (az archívum) segítségével. Az alábbi tartalmi vázlatban a kötet szerkezete, tartalmi elemei és a tervezett szerzők olvashatók:

47

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Katalógus koncepció

I. Alkotás és meghiúsulás – művészeti és társadalmi szempontok – művészetelméleti tanulmány a projektben felvetett kérdésekről – (javasolt szerző: András Edit művészettörténész) Alkotás, meghiúsulás, elemzés és reprezentáció – kritikai kurátori tanulmány (Frazon Zsófia kurátor) Alkotás és építkezés – „képriport” a tervezésről, a dokumentációról és a megvalósulásról (Koronczi Endre képzőművész) Alkotás és kollaboráció - képes és szöveges szemelvény (események, workshopok, beszélgetések)

II. A dal; a meg-nem-valósulás hangja – zenei koncepció és elemzés (Szigetvári Andrea zeneszerző) A szél – irodalmi szöveg (javasolt szerzők: Térey János vagy Garaczi László) Az archívum – társadalomtudományban és a művészetelméletben; mint művészi kifejezési forma (javasolt szerző: Havasréti József irodalomkritikus, kommunikációkutató) A hiány – mint veszteség és mint lehetőség (Mérő László)

III. Hiány, alkotás, kanonizáció, társadalmi kontextus (közép-európai megközelítésben) – áttekintő művészetelméleti tanulmány (javasolt szerző: Nagy Edina esztéta) Dialógus és együttműködés – DVD melléklet a magyarországi előkészítő beszélgetések és workshopok teljes anyagából (szerkesztés és vágás: Koronczi Endre képzőművész) A kötet szerkesztője: Frazon Zsófia kurátor Kiállítás design: Koronczi Endre Grafika és média: Seres Tamás

Technikai leírás A könyv terjedeleme kb. 260 oldal, minőségi matt offszet papíron, cérnafűzött kötéssel, envelopos puha borítóval és kis példányban kemés táblás kötéssel. Javasolt példányszám: angol nyelvű 2000 pld.; magyar nyelvű: 500 pld. A katalógus és a DVD teljes anyaga, a mű teljes dokumentációja elérhető lesz továbbá a projekt web2 funkciókkal bővített weboldalán.


KIÁLLÍTÁS, KURÁTORI MUNKA

A Néprajzi Múzeum vándorkiállítása (2012. április 25. – december 13.; Veszprém, Nagyatád, Miskolc); Néprajzi Múzeum (2012 február – június); koncepció, rendezés, működtetés

Frazon Zsófia PhD 1970

etnográfus, muzeológus, kurátor frazon@neprajz.hu frazonet@gmail.com www.varosimaz.blogspot.com

MUNKAHELY 2003-

49

Néprajzi Múzeum MaDok-program, etnográfus muzeológus, kurátor

1998-2004

(J)PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

1997-1998

JPTE BTK Kommunikációs Tanszék

GRADUÁLIS ÉS POSZTGRADUÁLIS TANULMÁNYOK 2000-2010

PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikációs alprogram (disszertáció: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei, 2010; témavezető: Fejős Zoltán)

1993-1997

JPTE BTK Kommunikációs Tanszék, kulturális antropológia specializáció

1992-1997

JPTE BTK Néprajz Tanszék, néprajz szak

1989-1992

Tanárképző Főiskola Pécs, ének-zene és matematika főiskolai szak

KUTATÁSI TERÜLETEK, TÉMÁK

A kiállítás kiadványa: Tárgyas_ragozás – szubjektív etnográfia (archívum, hangos könyv; DVD kiadvány), Budapest, Néprajzi Múzeum, 2012

Pavel Sterec: For the future audience A jövő közönségének (tárgyperformance) Labor Galéria, Budapest (2012. április 6.); közreműködő

múzeum és kiállítás (elmélet, módszertan, praxis) kortárs városi kultúra, kortárs vizuális kultúra kortárs fogyasztói hétköznapok és tárgykultúra

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

C V • Fr a z on Z s óf i a

Tárgyas_ragozás • szubjektív etnográfia (tanulmányi kiállítás, kommentár muzeológia, kollaboratív felhasználás, alternatív muzeológia)

kulturális reprezentáció, társadalmi nyilvánosság

AKTUÁLIS KURÁTORI KUTATÁS Curatorial Dictionary; projektvezető: Szakács Eszter kurátor tranzit.hu; külső szakmai lektor: Paul O’Neill; 2012. április – 2013. március

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJ 2002. március-július: Frankfurt an der Oder, Europa Viadrina Egyetem, Nyelvészeti és Kommunikációs Tanszék; Erasmus posztgraduális ösztöndíj 2000. november-december: Bécs, Bécsi Egyetem Osztrák Történeti Tanszék, Action Österreich-Ungarn Stiftung kutatói ösztöndíj

NYELVTUDÁS német – társalgás, szakmai munka (írás, olvasás, nyelvvizsga) angol – társalgás, szakmai munka (olvasás, társalgás, nyelvvizsga)

Dokumentáció: az eseményről fotódokumentáció és videómunka készült.

Mozgó-néprajz (képregénykiállítás illusztrátorok közreműködésével) Néprajzi Múzeum (2012. március 5. – március 30); Bokréta és biciklilánc filmfesztivál (2011. július 22-31.); koncepció, rendezés

EtnoMobil 2.0 – kiállítás, fotóműterem, archívum (lakókocsiban utazó kiállítás) Néprajzi Múzeum és 17 helyszín (2011. július 20. – október 28.); koncepció, rendezés, működtetés


C V • Fr a z on Z s óf i a

Műanyag Néprajzi Múzeum (2006. április 28. – 2007. február 4.); koncepció, rendezés (főrendező: Fejős Zoltán; látvány és grafika: Gerhes Gábor; falfestés: Rácmolnár Sándor)

A kiállítás kiadványa: Le Grand Magasin (Andreas Wegner Hrsg.), Berlin, 2010

Kortárs ruha-tér-kép (intézményi együttműködésben készült kamaratárlat) Néprajzi Múzeum (2007. december 12. – 2008. március 16.); társrendező

51

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A kiállítás kiadványa: Kortárs ruha-tér-kép (Fejős Zoltán – Frazon Zsófia szerk.) 2007, Budapest, Néprajzi Múzeum

A kiállítás kiadványa: EtnoMobil. Mozgásban a kortárs kultúra (szerk. Frazon Zsófia), Budapest, Néprajzi Múzeum, 2009 A projekt és a kiállítás web2 archívuma: http://etnomobil.hu/

(Katarina Šević képzőművésszel) A nagy üzlet. Mindig Mindenkinek Mindent

Természet és kultúra – egy táj jelentésváltozásai (fotókiállítás egyetemi hallgatókkal)

Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros (2010. március 5. – április 2.); kutató és alkotótárs (kurátor: Zólyom Franciska)

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (2005. február 11-28.); rendező A kiállítás kiadványa: Műanyag (Fejős Zoltán – Frazon Zsófia szerk.) 2007, Budapest, Néprajzi Múzeum

Vízálló (interaktív kísérleti tárlat és workshop) Művészetek Völgye Vígantpetend, Plébánia Galéria (2006. július 28. – augusztus 6.) A kiállítás kiadványa: Vízálló (Frazon Zsófia szerk.) 2008, Budapest, Néprajzi Múzeum

Nyalkai történetek. Narratív nagyítások (kutatás és fotókiállítás hallgatókkal) Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztály, Pécs (2003. november 27.- 2004. február 29.); rendező A kiállítás kiadványa: Nyalkai történetek. Narratív nagyítások (Frazon Zsófia szerk.) 2004, Pécs, PTE BTK Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék


Tizenkettő egy tucat. A vásárlás etnográfiája (tárgykutatás és installáció hallgatókkal)

EGYETEMI OKTATÁS KURZUS / MEGHÍVOTT ELŐADÓ Állapot beállítás: kiállítás (szeminárium) – ELTE BTK Mérei Ferenc Szakkollégium; 2012/2013 ősz Világkiállítás, Ezredéves kiállítás; Holokauszt múzeumi reprezentációja – MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék, master; 2012. október

53

A múzeumok az után is jól állják a sarat. Utca a múzeumban – múzeum az utcán. MúzeumCafé 29; 2012/3, 46-59 Hangtalanul és dialógusban. Nemes Csaba filmes munkái (katalógus). In Prosek Zoltán szerk.: Nemes Csaba, Paks, Paksi Képtár, 2012 (megjelenés alatt) Egybecseng. (Szolnoki József: Homeopatikus valóság. Össznemzeti Rorschachteszt, avagy privát adalékok Kompország irányváltásainak emlékezetéhez, Ernst Múzeum), Balkon 2011/11-12; 23-26

Az etnográfia „csodálatos taxonómiája”. Tabula 2005 (8) 1: 145-152

Szellemi kulturális örökségünk: miről gondoljuk, hogy az, és miről nem? október 13. http://tranzit.blog.hu/2010/10/13/frazon_zsofia_szellemi_kulturalis_ oroksegunk_mirol_gondoljuk_hogy_az_es_mirol_nem

Kép-alá-írások. Fényképek narratív nagyításban. In Fejős Zoltán szerk. Fotó és néprajzi muzeológia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2004,161-181

Wunderkammer – a reneszánsz úri huncutság, a tudomány és a kortárs hétköznapok. 2008.11.18.

A térfoglalás és az üresen maradt helyek. [György Péter: Az eltörölt hely. Budapest, Magvető, 2003. 227. p.] Tabula 2004 (7)1: 121-128.

http://tranzit.blog.hu/2008/11/18/wunderkammer_a_reneszansz_uri_ huncutsag_a_tudomany_es_a_kortars_mindennapok

A művészet megszólaltatása és a megszólaltatás művészete. A szüntelen változó tudományos valóságok és az Ősfoglalkozási képek kiállítás. Regio. 2003 (4): 142-156

Freed C/O Berlin. 2008.09.16. http://tranzit.blog. hu/2008/09/16/freed_c_o_berlin

Tárgy-/témaválasztás és interpretáció. A Térjünk a tárgyra! című kiállítás egy olvasata. Múzeumi Közlemények 2003/1: 18-24 A nejlonszálak muzeográfiája. Intellektuális portré. Tabula 2003 (6)2: 315-323.

Jelen, gyűjtemény és kiállítás – MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék; 2010. november

Egy jelenet történettel és a reflexív mintázat. Az installáció – a kiállítótér és a műalkotás. In Prosek Zoltán szerk. Vincze Ottó (katalógus). Paks, Paksi Képtár, 2011, 16-24.

Az „eleddig észrevétlenül maradt tények” és a „szembeötlő apróságok”. A kastély, a falu és az erdő – a lokalitás képei Belső Somogyban című kiállítás. Tabula 2003 (6) 1: 169-178.

A reprezentáció politikája – ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet; 2010. március

A cut & paste, a copy & paste és a múzeumi interface. Múzeum Café 2011. április, 62-70.

(K. Horváth Zsolttal) A megsértett Magyarország. A Terror Háza mint tárgybemutatás, emlékmű és politikai rítus. Regio, 2002 (4): 303-347

Kortárs kultúra és kortárs muzeológia – MKE Intermédia Tanszék; 2009. február

Egy frufru két krumpli – archívum, teátrum és kiállítás. (László Gergely – Tehnica Schweiz: Jad Hanna – A kollektív ember, Ernst Múzeum) Balkon, 2011/1: 11-14.

Időképek katalógus mint műfaj. Magyar Múzeumok 2001, 7 (4): 59-61.

Múzeum, gyűjtemény, kiállítás – MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék; 2011. február

Tárgy – műtárgy: kortárs múzeum tárgyak – ELTE Művészettörténet PhD; 2006. november A lakótelep és múzeumi interpretáció – PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék; 2006. március

Néprajzosok homokozójától a saját korunk kalandtúrájáig – interjú (szerző: Berényi Marianna; fotó: Dezső Tamás), Múzeum Café 2010. október/november, 88-91

Malinowski-Witkacy. Photography: Between Science and Art című kiállítás. Tabula 2000 (3) 2. 348-352

BLOG Magyar Múzeumok OnLine Blog

Modern társadalmak etnográfiája (előadás) – PTE BTK Kommunikációs Tanszék, kiegészítő és másoddiplomás levelező képzés; 2003 tavasz

Immer Alles für Jeden-Utopie und Vergangenheit / Everthing for Everyone, Anytime – Utopia and the Past. In Andreas Wegner Hrsg. Le Grand Magasin. Berlin, 2010, 196-211 Művészeti tapasztalat és mindennapi valóság. (katalógus), Bartók 32 Galéria, Budapest, szerzői kiadás, 7-18.

Egyetem és múzeum (szeminárium és kiállítás) – PTE BTK Néprajz Tanszék; 2003 ősz

1. Japán. A Néprajzi Múzeum egyes számú tárgya. Magyar Múzeumok 2010. március 1.

E mint ember. 2012. 04. 26. http://www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/83

Muzeológia és európai etnológia (szeminárium) – PTE BTK Néprajz Tanszék; 2002 tavasz

A műanyagtól a finn metálig. A Néprajzi Múzeum kortárs gyűjteménygyarapítási tendenciái 2005-2008. Néprajzi Értesítő, XC (2008), 2009: 10-117

B mint betű. 2012. 04. 24. http://www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/80

Fogyasztói kultúra és etnográfia (szeminárium és kiállítás) – PTE BTK Néprajz Tanszék; 2001 tavasz

A középső polc. A Zorka Project (Monika Bereżecka & Monika Redzisz) Átalagosak című kiállítása, Lengyel Intézet – Platán Galéria, Budapest, Balkon, 2009/7-8

Regényes múzeumok – nemcsak muzeológusoknak. 2011. 11. 24. http:// www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/52

Múzeumi kiállítás – elmélet és módszer (szeminárium) – PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék; 2004 tavasz

A társadalmi nyilvánosság elméletei és magyarországi recepciói (szeminárium) – PTE BTK Néprajz Tanszék; 2001 ősz A nyilvánosság színterei: múzeum 1-2. (szeminárium és előadás) – PTE BTK Néprajz Tanszék; 2000 ősz és tavasz Tárgy, rendszer, múzeum (szeminárium) – PTE BTK Néprajz Tanszék; 1999 tavasz

© a szerzők, 2012

Képrombolás másképp – az ehető én. Eperjesi Ágnes Ehető én című kiállításának leporellója, 2012. szeptember, Raiffeisen Galéria

A bódé: a naptárbejegyzéstől az alanyi beszédig. In Fejős Zoltán – Frazon Zsófia (szerk.) Jelentésteli tárgyak. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2005, 40-50

Hatalom, urbanisztika és művészet két évszázad történelmében. A berlini Museusminsel. Múzeum Café, 2011. december

Hagyomány, divat, kiállítás – a BKF Média Design szak; 2011. október

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

C V • Fr a z on Z s óf i a

Pécs (2001. szeptember); Óbudai Múzeum, Budapest (2002. január 23.- február 25.); rendező

TANULMÁNY, ELEMZÉS, KRITIKA, REVIEW ARTICLE

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV SZERZŐKÉNT, SZERKESZTŐKÉNT Kiállítás és múzeum. Az újrarajzolás terei (Sior képeivel) Budapest – Pécs, Gondolat – PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2011 (szerk.) Tárgyas ragozás – szubjektív etnográfia (dvd), 2012, Budapest, Néprajzi Múzeum (szerk.) Etnomobil. Mozgásban a kortárs kultúra. 2010, Budapest, Néprajzi Múzeum (szerk.) Vízálló. 2008, Budapest, Néprajzi Múzeum (Fejős Zoltánnal szerk.) Pillanatképek a mából. A kortárs kultúra múzeumi feldolgozása. 2007, Budapest, Néprajzi Múzeum (Fejős Zoltánnal szerk.) Kortárs ruha-tér-kép. 2007, Budapest, Néprajzi Múzeum

K mint kiállításkatalógus 2012. 07. 17. http://www.magyarmuzeumok. hu/blog/cikk/96 T mint tárgy. 2012. 04. 25. http://www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/82 F mint forma. 2012. 04. 23. http://www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/79

Baba, bábu, figura, fogas. A bábuhasználat múzeumi mintázatai. In Fejős Zoltán szerk. Babáink könyve. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2009, 70-88

Tudatos Vásárlók Áruháza – utópia és korszerűség. 2011. 05. 12. http://www. magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/19

A modernitás mint helyi hagyomány – szubjektív városarchívum. In Prosek Zoltán – Keserue Zsolt szerk. Keserue Zsolt (katalógus). Paks, Paksi Képtár, 2009, 15-35

Tökmagok a nagyvárosban – archeológia és bricolage. 2011. 05.02. http:// www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/18

Az antropológiai közös. In Gerhes Gábor (katalógus) Budapest, Faur Zsófi Galéria. 2009: 58-59 Mennyi időre tervezel? Die Planung / A Terv, Berlin / Budapest, 2011, 2036, 2048. Balkon, 2009/2, 40-41 Te itt áll. Kritikus és rejtőzködő köztéri művészet. In Kertész László – Leposa Zsóka szerk. Te itt áll. A MMIKL public art programja. Budapest, MMIKL, 2008, 14-35.

Mobilmozi, mobilszobor, mobilmúzeum – nemzetközi utakon. 2011. 04. 28. http://www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/16 Beleírni a gyűjteményt a térbe. 2011. 04. 19. http://www.magyarmuzeumok. hu/blog/cikk/15 Másfélszer másfél, ötvenszer ötven – képek az utcán. 2011. 04. http://www. magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/11

(Tabbert Lola néven)

Az egzotikus közelség (közelítés) etnográfiája. In Fejős Zoltán – Pusztai Bertalan szerk. Az egzotikum. Budapest, Szeged, 2008, 50-57

A vidék ródja, a vidék sója. 2011. 10.10. http://www.magyarmuzeumok. hu/blog/cikk/51

Emlékképek és vágyképek tervvárosai – idegenség és otthonosság. Stalking Utópia. Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros, Balkon, 2008/4: 34-39

Kiállítás két keréken. Uccu neki! 2011. 08. 11. http://www. magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/46

Az újrarajzolás terei. Múzeum és kiállítás. Árgus 2008/1: 162-185

Nyári élményeim – mert a múzeumoknak is van ilyen. 2011. 09.05. http:// www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/47

Szoborpark mint urbánus színpad. Parcella projekt, Skulpturenpark Berlin_ Zentrum; Parcella csoportos kiállítás, Impex. Balkon, 2008/2: 25-28.

(Fejős Zoltánnal szerk.) Műanyag. 2007, Budapest, Néprajzi Múzeum

Tárgyba zárt jelen – a kortárs tárgykultúra muzealizálása (műanyag) In Fejős Zoltán – Frazon Zsófia szerk. Pillanatképek a mából, Budapest, Néprajzi Múzeum, 2007: 18-25.

(Fejős Zoltánnal szerk.) Plasztik művek. Alternatív műanyagtörténet a celluloid könyvtáblától a felfújható fotelig. 2006, Budapest, Néprajzi Múzeum

A múzeumi hagyomány és a kiállított tárgyak eredetisége. In Wilhelm Gábor szerk. Hagyomány és eredetiség. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2007, 55-70

(Fejős Zoltánnal szerk.) Jelentésteli tárgyak. 2005, Budapest: Néprajzi Múzeum

Építészet és emlékezet. Jarosław Kozakiewicz: Szellemek hídja. Platán Galéria. Balkon, 2007/3: 36-38

(Fejős Zoltánnal szerk.) Korunk és tárgyaink – elmélet és módszer. Fordításgyűjtemény. 2004, Budapest, Néprajzi Múzeum

„télen mit csinál a régész?” Házi Múzeum, Katarina Šević és László Gergely kiállítása (MKE), Balkon, 2006/10: 21-22

(szerk.) Nyalkai történetek. Narratív nagyítások (katalógus) 2004, Pécs, PTE BTK Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék

Tárgyas ragozás – alternatív múzeumi ábécé

Óbudától Havannáig – száguldó múzeum 1. 2011. 09. 12. http://www. magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/48 tranzit.blog Vegyük kézbe a kamerát és fussunk vele. 2011. 04. 01. http://tranzit.blog. hu/2011/04/01/vegyuk_kezbe_a_kamerat_es_fussunk_vele Illúzió helyett szemtől szemben. 2011. 03. 30. http://tranzit.blog. hu/2011/03/30/illuzio_helyett_szemtol_szemben Az alapideák és a raktár-architektúra újragondolása. 2011. 03. 29. http://tranzit.blog.hu/2011/03/29/az_alapideak_es_a_raktar_architektura_ujragondolasa Kifejezés, zavar és kompromisszum. 2011. 03. 25. http://tranzit.blog. hu/2011/03/25/kifejezes_zavar_es_kompromisszum

Az antropológiai közös. Gerhes Gábor kiállítás a Raiffeisen Galériában. 2008.09.17. http://tranzit.blog.hu/2008/09/17/az_antropologiai_kozos_ gerhes_gabor_kiallitasa_a_raiffeisen_galeriaban Kibuc kockák – László Gergely: Jad Hanna Kibuc Projekt. 2008.09.20. http://tranzit.blog. hu/2008/09/20/kibuc_kockak_laszlo_gergely_jad_hanna_kibuc_projekt

VÁLOGATOTT KONFERENCIAELŐADÁS JEGYZÉK A profil, a karakter és a fókusz. Az állandóság látszata; 2012. november 9. „A művészettörténet útjai” című művészettörténeti konferencia (Magyar Nemzeti Múzeum) Zoo and exhibition – An ethnographic interpretation of the architectural display of the Zoological Gardens in Budapest; 2012. szeptember 21. London, Royal Collage of Art / Balassi Intézet „ZOO-TOPIA. Zoo Architecture as taxonomies of representation” című konferencia Walter Benjamin: A művészet lebontása című előadás (200 vetített képpel), 2012. május 11. tranzit.hu „The Unmaking of Art” kiállításrekonstrukció és szabadegyetem Habverőtől a tojáslukasztóig – hétköznapi tárgykultúra a hetvenes években; 2011. november 22. LUMU szabadegyetem (Édentől keletre című kiállításhoz kapcsolódóan) A szubkultúrától a gyűjteményig című konferencián a Szeretek itt matrica lenni – szubkultúrák és múzeumi reprezentáció; 2011. november 21. MTA Pszichiátriai Gyűjtemény konferenciája (MTA) Kiállítás és jelenkor – kortárs reflexiók és kortárs reprezentációk; 2010. november 17. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület éves konferenciája Historische Museen und Ausstellungen: Aktuelle Tendenzen in Ungarn; 2010. október 7-9. Ulm, „Deutsche Minderheit in den Museen Südosteuropas, Österreichs und der Bundesrepublik. Jahrestagung der Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa & Donauschwäbisches Zentralmuseum” konferencia Szellemi kulturális örökségünk: miről gondoljuk, hogy az? És miről nem?; 2010. szeptember 23-25. Budapest, Francia Intézet „A szellemi kulturális örökség meghatározása, kezelése és gyakorlása” című konferencia Önreprezentáció és emlékezetkultúra. Muzeológiai problémák; 2010. május 30. Pécs, Műhelykonferencia a Dél-Dunántúl zsidó kultúráját bemutató regionális kutatóközpont és emlékhely előkészítésére Immer alles für jeden – Vortrag und Filmvorführung / Always, for Everyone, Everything lecture and video screening; 2010. május 8. Collegium Hungaricum Berlin, Le Grand Magasin – Symposium Te itt áll. Kritikus és rejtőzködő köztéri művészet; 2008. december 9. Budapest, Műcsarnok, Üzenet a tér(b)en. Szobrászat és nyilvánosság. A Magyar Szobrász Társaság és a Műcsarnok közös szimpóziuma Tárgyba zárt jelen – a kortárs tárgykultúra muzealizálása; 2007. május 10-11. Zalaegerszeg, Kortárs tárgyak és múzeumi gyűjtemények című MaDok-konferencián Az egzotikus közelség etnográfiája; 2006. szeptember 15–16. Szeged, Az egzotikum – Egy „tudományos” és „laikus” koncepció alakváltozatai című konferencia Eredetiség-vizsgálatok. Séta a múzeum laboratóriumában; 2004. szeptember 9-10. Budapest, Néprajzi Múzeum, Hagyomány és eredetiség című konferencia


Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest

Koronczi Endre

Kevi Kör Alkotóház, ARGO Galéria, Túrkeve

55

1968.

1982-1986

Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, Budapest

1986-1990

Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest

1990-1992

Magyar Képzőművészeti Főiskola (posztgraduális képzés)

május 25. Budapest

1993

Beszédes József Múzeum, Siófok

1994

Újpest Galéria, Budapest Mű-terem Kiállító, Budapest Galerie Mladych U Recickych, Prága (Csontó Lajossal és Roman Dvorak-kal)

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, 1995-től 2001-ig vezetőségi tag, 2000-2001-ben alelnök, 2004-től

2010

1992-1995 1992 1993

© a szerzők, 2012

Fiatal Művészek Klubja, Budapest

‘Untitled Love’, Művészetek Háza, Miskolc

Budapest – Wien. Óbudai Pincegaléria, Budapest

‘Hard to ask… / Nehezen feltehető kérdések’, MODEM, Debrecen

International Print Exhibition. Machida City Museum of Grafik Arts, Tokió

’Róma – Esztergom’, Európa Közép Galéria, Esztergom

2011

Contemporary Printart. Nagoya

Téli Galéria, Szentendre

‘FREE WILL szabad akarat’, INDA Galéria, Budapest

XVII. Országos Grafikai Biennále. Miskolci Galéria, Miskolc

1996

1997

A www.ikon.hu/ (A képzőművészeti élet eseményei) elindítása és folyamatos fejlesztése. Az m.ikOn – független kortárs képzőművészeti periodika (m.ikon. hu) elindítása és szerkesztése.

Hermann Lipót Alapítvány díja

Magyar Köztársaság Kulturális Központja, Bukarest (Szabics Ágnessel) Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest ’Constans’, Óbudai Pincegaléria, Budapest

1998 ’Gallery by Night’, Stúdió Galéria, Budapest Haus Ungarn, Berlin ’Alapzaj3Projekt’, Közelítés Galéria, Pécs (Lévay Jenővel)

1. Nemzetközi Grafikai Biennále díja, Győr

V.A.M. Art & Design Stúdió (Nagy Gábor Györggyel és Nyíry Gézával)

XVI. Országos Grafikai Biennále díja, Miskolc

’Real Time Wind’, Stúdió Galéria, Budapest (Frans Jacobival)

Barcsay Jenő Alapítvány díja

Galeria Monumental, Lisszabon (Csörgő Attilával)

Derkovits-ösztöndíj

’Szétnyílt doboz’, Ernst Múzeum, Budapest (Eperjesi Ágnessel, Gerber Pállal és Várnai Gyulával)

1999

XXIV. Nemzetközi Művésztelep díja, Győr (megosztott díj) 22. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat díja

Római Magyar Akadémia ösztöndíja 1996

XVIII. Országos Grafikai Biennále díja, Miskolc

1997

Lisszaboni ösztöndíj

1998

XIX. Országos Grafikai Biennále díja, Miskolc

2000

XX. Országos Grafikai Biennále díja, Miskolc

2001

Rotterdami ösztöndíj

2000

Irene & Peter Ludwig Díj (Association of Austrian Artists Künstlerhaus)

2009

Téli Tárlat, Miskolc

2010

Intermodem Díj (partíció_2.0 kiállítás)

EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK

1988

Művelődési Ház, Esztergom (Session Band) 1989

Művészeti Főiskolások Fesztiválja. Művelődési Ház, Keszthely

1990

Dömösi Galéria, Dömös (Session Band)

Tunnel / Alagút. Magyar Kulturális Központ, Prága Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás. Művészetek Háza, Szekszárd Derkovits-ösztöndíjasok 1955-93. Szombathelyi Képtár, Szombathely A Derkovits-ösztöndíjasok beszámoló kiállítása. Műcsarnok, Palmeház, Budapest

Alkotóház, Miskolc (Csontó Lajossal és Faa Balázzsal)

B&B (Belfast – Budapest). Katalyst Arts, Belfast

A XVI. Országos Grafikai Biennále díjazottainak kiállítása. Ifjúsági Ház, Eger

Derkovits-ösztöndíjasok kiállítása. Magyar Köztársaság Nagykövetségének Kulturális és Tudományos Központja, Helsinki, (Gerhes Gáborral és Kiss Péterrel) Miedzynarodowe Triennale Grafiki ‘94 Kraków. International Print Triennial ‘94 Cracow. Krakkó

Gallery by Night. Stúdió Galéria, Budapest (Sárkány Sándorral és Zsankó Lászlóval) A Miskolci Egyetem gyűjteményéből. Miskolci Egyetem Galériája, Miskolc

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületnek cserekiállítása. Galerie station 3 (BVÖ), Bécs, Ausztria 1995

Az I. Országos Műanyagnyúl Kiállítás húsvéti bemutatása. Óbudai Társaskör Galéria, Budapest

2005

‘epicene’, LUMEN Galéria, Budapest (www.koronczi.hu/epicene)

2006

‘küszöb’, 2B Galéria, Budapest (EIKEvel és Pacsika Rudolffal)

I. Nemzetközi Grafikai Biennále, Múzeumi Képtár, Napóleon-ház, Győr

Koronczi Endre és az Ellenség, Óbudai Társaskör Galéria, Budapest (www.koronczi.hu/selfenemy)

21. Salgótarjáni Tárlat, Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján 1992

Balzsam (Ember embernek balzsama). Stúdió ‘94. Ernst Múzeum, Budapest Balzsam (Ember embernek balzsama). A Stúdió ‘94 díjazott művészeinek kiállítása. Erdei Ferenc Műv. Kp., Kecskemét

A Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak kiállítása. Magyar Intézet, Párizs, Franciaország

Zusammenziehende Häuser / Összeköltöző házak. Kunsthaus, Hamburg Derkovits-ösztöndíjasok kiállítása. Magyar Kulturális Központ, Prága

Stúdió ‘91. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

B&B (Belfast – Budapest). Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest

Első Kortárs Magyar Epigonkiállítás. Liget Galéria, Budapest

Derkovits ösztöndíjasok beszámoló kiállítása. Ernst Múzeum, Budapest

Első Kortárs Magyar Epigon Kiállítás. Ifjúsági Ház, Szeged

Óbudai Művelődés Központ, Budapest

‘katt’, Magyar Műhely Galéria, Budapest (www.koronczi.hu/katt)

Az idegen szép. Liget Galéria, Budapest

Lágymányosi Közösségi Ház, Budapest (Faa Balázzsal)

‘K+F’, Lumen Galéria, Budapest (Puklus Péterrel)

Magyar Képzőművészeti Főiskola, Barcsay Terem, Budapest (Faa Balázzsal)

‘Kikényszerített vallomás’, Godot galéria, Budapest (www.koronczi. hu/confession)

A megújult művésztelep. Fiatal festők és grafikusok a Miskolci Galéria Alkotóházából. Józsefvárosi Kiállítóterem, Budapest

Helyőrségi Művelődési Otthon, Szolnok (Sárkány Sándorral) Fiatal Művészek Klubja, Budapest

‘A képen látható férfi szeret Téged’, LIGHTBOX (RadarArt), Budapest

Aktív Art Galéria, Szentendre

‘stand by’, Pelikán Galéria, Székesfehérvár

Győri Zsinagóga, Győr (Lévay Jenővel és Tolnay Imrével)

Redukció. NA-NE Galéria, Budapest

Gallery by Night. Stúdió Galéria, Budapest (Szőnyi Krisztinával és Zsankó Lászlóval)

‘BASIC project’, Budapest Galéria, Budapest, (Gyenis Tiborral) (www.koronczi.hu/basic)

‘PopSzinergia’, Műcsarnok, Menü Pont, Budapest (www.koronczi. hu/popsynergy)

Grafika most. Kálvária Galéria, Szeged

Tatarozás. Művészeti Főiskolások Fesztiválja. Műcsarnok, Budapest

‘Hypnosis’, Gil & Moti HomeGallery, Rotterdam (www.koronczi. hu/hypnosis)

2008

Magyar Képzőművészei Főiskola, Barcsay Terem, Budapest

XVI. Országos Grafikai Biennále. Miskolci Galéria, Miskolc

’2002-2003 collection’, BIANCO project, (www.koronczi.hu/ bianco/online-exhibition.html)

‘körútfesztivál’, József körút 38, Budapest

Barcsay Alapítvány díjazottjainak kiállítása.

I. Országos Műanyagnyúl Kiállítás. MissionArt Galéria, Miskolc

’Csettegő-szépségverseny’, Nagybörzsöny (a GKM a Konstruktív párbeszéd terei programja keretében) 2004

Gallery by Night. Stúdió Galéria, Budapest (Csontó Lajossal)

Gallery by Night. Stúdió Galéria, Budapest

1991

Contemporary Printart. Toyota ½ (Fél). Stúdió ‘93. Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest

Kernstock Terem, Tatabánya (Session Band)

Attitudes, Genf, Svájc (Pierre Vadi-val, Jérémie Gindre-vel, Gyenis Tiborral, Menesi Attilával) 2003

1994

Új stúdiótagok kiállítása. Galéria 11, Budapest

Popculturelle Uitvisselling Budapest. Westerkerk, Groningen, Hollandia

’Szétnyílt doboz’, Medium Gallery, Pozsony (Eperjesi Ágnessel, Gerber Pállal és Várnai Gyulával)

SEST. Sest mladih madara / HAT. Hat magyar festő. Galerija Laurana, Zágráb

AGORA ‘90. Nemzetközi Szabadtéri Művészeti Találkozó. Fő tér, Budapest

’1x1 Óriásplakát’, Lövölde tér, Budapest

’BIANCO project’, http://www.koronczi.hu/bianco

Grafika most. Hetvennyolcas Galéria, Sopron

Népház, Tatabánya (Session Band)

Művészeti Főiskolások Fesztiválja. Művelődési Ház, Szeged

2002

Iskola Galéria, Somoskőújfalu Lágymányosi Közösségi Ház, Budapest

1e Internationale Grafik Biennale. MECC, Maastricht

Magyar Kulturális Intézet, Bukarest

2001

2. Nemzetközi Grafikai Biennále. Xantus János Múzeum, Győr

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK

Godot Galéria, Budapest

Helyőrségi Művelődési Otthon, Szolnok (Sárkány Sándorral) Magyar Képzőművészeti Főiskola, Barcsay Terem, Budapest

2012

’36.6 C’, PROTOKOLL, Kolozsvár

Stúdió Díj (FKSE)

1992

A Gondolat Formái I-Il. Óbudai Társaskör Galéria, Óbudai Pincegaléria, Budapest

Szerb ortodox templom, Győr (Lévay Jenővel és Tolnay Imrével)

Stúdió ‘94 – díja

1991

’Végtelen gömb adott középponttal’, Liget Galéria, Budapest

Magyar Grafikusművészek Szövetsége

Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás díja, Szekszárd

1990

Nyolc fiatal képzőművész. Győri Zsinagóga, Győr

SelfPhantomPortrait / Work in Progress, zooM, Miskolci Galéria, Miskolc

Németh Ilona: Dilemma, Ernszt Múzeum, Budapest

1995

1989

Derkovits-ösztöndíjasok beszámoló kiállítása. Műcsarnok, Palmeház, Budapest

‘Nagyon kék’ (filmbemutató), 2B Galéria, Budapest (Pettendi Szabó Péterrel)

Iskola Galéria, Somoskőújfalu

1994

1988

22. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat. Nógrád Történeti Múzeum, Salgótarján

‘Tükör’, Budapest Galéria, Budapest (www.koronczi.hu/mirror)

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

tiszteletbeli tag

XVII. Országos Grafikai Biennále díja, Miskolc

2007

Wien – Budapest. WUK – Projektraum, Bécs, Ausztria

‘Széljegyzet’, Inda Galéria, Budapest 2010

’Aktív Felületek’, Fiatal Művészek Klubja, Budapest

DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK 1991

2009

Gallery by Night. Stúdió Galéria, Budapest (Sárkány Sándorral és Szabics Ágnessel)

‘Három per négy’, Óbudai Társaskör Galéria (Csontó Lajossal és Faa Balázzsal)

Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója 2000

1995

1993

‘Koronczi Endre és az Ellenség – Hommage a Ferenczi Sándor’, Miskolci Galéria, Miskolc (www.koronczi.hu/selfenemy)

Stúdió Galéria, Budapest

SZERVEZETI TAGSÁG

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

C V • K or onc z i E n dr e

www.koronczi.hu Született:

‘Mondd, hogy szeretsz…’, Public Art-projekt, Miskolc (www. koronczi.hu/hugit)

Nemzetközi Grafikai Biennále. Lakásgaléria, Győr Az 1994. évi Souvenir-díjasok közös kiállítása. Fiatal Művészek Klubja, Budapest Újpest Galéria, Budapest

Kiállítás a Miskolci Galéria Alkotóházában 1981-1992 között készült művekből. Miskolci Galéria, Miskolc

Monászok, idolumok II. Görög Templom Kiállítóterem, Vác Pietra. A Római Magyar Akadémia ösztöndíjasainak kiállítása. Római Magyar Akadémia, Róma

JÁTÉK. MissionArt Galéria, Miskolc Gallery by Night. Stúdió Galéria, Budapest

Stúdió ‘95. Vigadó Galéria, Budapest

Stúdió ‘92. Ernst Múzeum, Budapest 1996

A legkevesebb. Ernst Múzeum, Budapest


Szegedi Művésztelep, 2000., Impala Galéria, Szeged

XVIII. Országos Grafikai Biennále. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház, Miskolc

Csoportkép, Galéria IX., Budapest

‘Negatív dia’, Vajda Lajos Stúdió, Szentendre

Makói Mappák 1996-2000, Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest

‘Kis magyar pornográfia’, MODEM, Debrecen

A 90-es évek II., Városi Művészeti Múzeum, Győr

‘Godot arca’, Godot Galéria, Budapest

Paksi Művésztelep, 2001., Paksi Képtár, Paks

‘Blokkolt folyósítás’, acb Galéria, Budapest

Dokumentum 5, Mai Manó Ház, Budapest

‘Roskó Gábor: Kerékpárkörhinta’, Millenáris, Budapest

Szervíz, Műcsarnok, Budapest

‘Feltételes jelen’, Párizsi Magyar Intézet, Párizs

Hidak ‘96. Pest Center, Budapest

Klíma, Műcsarnok, Budapest

‘Téli Tárlat’, Miskolci Galéria, Miskolc

XVIII. Bijenale Grafike Miskolc. Likovni Susret, Szabadka

Új szerzeményeinkből, Paksi Képtár, Paks

C V • K or onc z i E n dr e

A makói grafikai művésztelep kiállítása. József Attila Múzeum, Makó Viszontlátásra! Marcel Duchamp magyarországi hatása, Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest

2001

XVIII. Bienale Nationala de Gravura Miskolc – Ungaria 1996. Galeriile U.A.P. din Cluj-Napoca, Kolozsvár 1997

Europa é solo una parola? Arsenali Medicei, Pisa

2002

‘VIKAT 30’, Paksi Képtár, Paks

ÁtHÍDalás. Európai Közép Galéria, Esztergom

Egy perc egy képre, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros

Idill. Hetvennyolcas Galéria, Sopron

BudapestBox, Rejtett szcéna az 1990-es években, Ludwig Múzeum Budapest – Kortárs Művészeti Múzeum

‘TRANSART COMMUNICATION, Public Dialog’, public art project, Komarno – Komárom

Túlmunka/Overwork, TENT, Rotterdam (Hollandia)

International Print Triennial ‘97. Várna

BodyCase, Witte de Witstraat, Rotterdam (Hollandia)

Constans (A dokumentáció). Vigadó Galéria, Budapest

Nagyítás / Blow Up, Miramare, Trieste (Olaszország)

Rejtőzködő. Ernst Múzeum, Budapest

Les Chemins de l’Europe / Path to Europe, Strasbourg (apollonia, échanges artistiques européens) (F)

2003

Path of Europe, Macedonian Museum of Contemporary Art, Tesszaloniki, Görögország

’Mi a magyar’, Műcsarnok, Budapest

Kvízió – BIANCO/sargado (www.koronczi.hu/bianco/sargado), Pécsi Galéria, Pécs (Menesi Attilával)

Gallery by Night, Stúdió Galéria, Budapest

ARC Óriásplakát kiállítás, Felvonulási tér, Budapest P.o. Box, Museum of Modern Art, Haifa, Izrael Szappanopera, Műcsarnok, Budapest Lost and Found, CBK, Dordrecht, Hollandia

Bőr, Józsefvárosi Galéria, Budapest

Magyar Digitális Nyomat kiállítás, Millenáris Park B kiállítócsarnok, Budapest

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI, Bartók 32 Galéria, Budapest

Talált tenger, N&N Galéria, Budapest

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI, Folyamat Galéria, Budapest

2005

2006

Város Táj Beavatkozás, Dorottya Galéria, Budapest Fenntarthatóság és Kortárs Képzőművészet, Collaborative artwork with Dept of Environmental Sciences and Policy, CEU, Budapest

Dátum, Műcsarnok, Budapest Valódi művészet, Trafó, Budapest Remix, Pécsi Galéria, Pécs

AUTOPOESIS, Slovák Nemzeti Galéria, Pozsony (www.koronczi. hu/self-phantom-portrait/)

Gallery by Night, Stúdió Galéria, Budapest (Eperjesi Ágnes, Kámán Gyöngyi)

stadt.land, ecoplus, Wien

Szent Dorottya üdvözlése, G78, Sopron

2007

„NYOM” – tematikus kiállítás a 8. székesfehérvári Kortárs Művészeti Fesztivál keretében, Pelikán Galéria, Székesfehérvár

Kortárs Magyar Fotográfia ‘99, Pollach Mihály Építőipari Szki., Pécs

‘We (Don’t) Need Another Hero’, Gil & Moti Homegallery and the neighbours, Rotterdam (Holland)

Transformation Ungarn, Künstlerhaus MOUSONTURM, Frankfurt/Main

‚Képzeletbeli Éden’, IMPEX, Budapest www.koronczi. hu/extremesleeping

Vernissage I., MU Szinhaz, Budapest Lisboa, Budapest Galéria, Budapest

4. Budapesti Tánc és Performance Fesztivál, Gödör Klub, Budapest Képzeletbeli Éden, Fotó Rio 2007 – „International Encounter of Photography of Rio de Janeiro“ www.koronczi.hu/extremesleeping

Zeit-Spiel, ifa-Galerie, Berlin (Benczúr Emese, Lakner Antal, Nemes Csaba, Szépfalvi Ágnes, Veszely Beáta)

2008

‘Fazonigazítás’, VAM Design, Budapest

Ó 2000, Budapest Galéria, Budapest

‘Koncept, Koncepció, Szemelvények’, Vasarely Múzeum, Budapest

XX. Országos Grafikai Biennále. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház, Miskolc

‘Vasfű’, Miskolci Galéria, Miskolc

Áthallás, Műcsarnok, Budapest A Szegedi Művésztelep kiállítása, Impala Ház, Szeged Média Modell, Műcsarnok, Budapest Időhíd2000, Mesterek és tanítványok, MűvészetMalom, Szentendre Miskolci Garfikai Biennále, Dorottya Galéria, Budapest

2009

‘Idées FarFelues’, Images en mouvement de l’art contemporain hongrois, Paris

’Kreatív kísérletek’, ICA-D, Dunaújváros

Lapin en plastique. Institut Hongrois de Paris

Non Painters Paintings, Galerie BERLINTOKYO, Berlin

‘Art Placc’, Tihany 2012

Nagyítás, Budapest Galéria, Budapest

Observatorium, Zamek Ujazdowski, Varsó

XIX. Országos Grafikai Biennále. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház, Miskolc

‘Instant/Polaroid’, Miskolci Galéria, M-ICA, Miskolc

attitudes c/o budapest, Stúdió Galéria, Budapest

The Last East European Show, Museum of Contemporary Art, Belgrád

2004

‘Szentendre a Gödörben’, Gödör Klub, Budapest 2011

‘The Hungarian Magic Cube – Video Art Exhibition of Hungarian artists’, Curatorial Studies Program Gallery, Tel Aviv

Kísérleti dokumentum, Éjjeli Őrjárat, http://www.sztaki. hu/nightwatch/

Ornamentika, Szombathelyi Képtár, Szombathely

© a szerzők, 2012

‘partíció_2.0 – FAKE, Nemzetközi intermédia kiállítás’, MODEM, Debrecen ‘Nézhető és nézhetetlen’, MűvészetMalom, Szentendre

De Valigia Magyarországon. / De Valigia in Hungary. Pályaudvar, Székesfehérvár

2000

2010

Árnyék a falon, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros Magyar Köztársaság Kulturális Központja, Bukarest

Fekete mosogató. Kék Acél Étterem, Ózd

1999

‘Agóra Digitáliában’, Palme Ház, Budapest

A 90-es évek III., Városi Művészeti Múzeum, Győr

De Valigia Magyarországon. / De Valigia in Hungary. Nyugati Pályaudvar, Budapest

1998

‘Folyamatok II: Valós kép’, VideoSpace, Budapest

XVIII. Madarského Grafického Bienále Miskolc ‘97. Státna Galéria Banská Bystrica, Besztercebánya

Miedzynarodowe Triennale Grafiki ‘97 Kraków, Intemational Print Triennial ‘97 Cracow. Krakkó

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z 57

Aritmia 4. Uitz Terem, Dunaújváros

’Távmérő – Fotográfiai munkák és látásrendszerek az elmúlt ötven évből’, Kepes Intézet, Eger ‘Mi a Magyar?’, Műcsarnok, Budapest

IRODALOM VÁLOGATÁS Koronczi Endre: Adott egy rézlemez. Koronczi Endre és Faa Balázs kiállításának katalógusa (Magyar Képzőművészeti Főiskola Barcsay Terem, Budapest), 1991. Szabados Árpád: Kicsit szárazon. (Koronczi Endre grafikai sorozatáról.) Hitel, 1991. május 15. (24-25. old.) Faa Balázs: Önfestő képek. Koronczi Endre új művei. Új Művészet, 1993/3. (28-30. old.) Tolvaly Ernő: Elfordított képek. Gondolatok Koronczi Endre legújabb munkái kapcsán. Nappali Ház, 1993/2. (78-81. old.) Sebők Zoltán: Inframince. Balkon, 1994/5. (12-14. old.) Sebők Zoltán: Autómatikus festmények, Beszélő 1994. április 28. Andrási Gábor: Festő, gép. / Painter, machine. / Peintre, machine. In: Koronczi Endre: Önfestő képek / Self-painting pictures / Tableaux qui se peignent. (Budapest), 1995. Timár Katalin: Constance… In: Constans kiállítás leporellója, 1997. szeptember Merhán Orsolya: Constans. Balkon, 1997/10, 11. (21-22. old.) Bán András: Történhet másképp? In: Koronczi Endre: Szinkron (Katalógus interjú), 1998. április Edit Molnár: Compromises or openness – how is joint work born (Real Time Wind) In: Real Time Wind In My Garden Uncontrolled (Katalógus) 2000. december (4-15. old) Sinkó István: Isten lábnyomán. Műértő, 2001. január (3. old.) Lázár Eszter: „Mi ügyelünk a részletekre”, EX Symposion, 2000. 32-33. szám (109. old.)

‘Utca’, Gödör Klub, Budapest

Tordai S. Attila: 36,6 °C expozitia lui Endre Koronczi, Balkon Cluj, No5., decembrie 2000.

‘Lakott sziget’, Vízivárosi Galéria, Budapest

Bán András: Hiteles vagyok. Műértő, 2001. december

‘Tandem – Kortárs művészek kapcsolatban’, Miskolci Galéria, Miskolc

Kó.Zsa.: Nyomkereső, Stílus, 2004. február

‘Screening Room’, Contemporary Hungarian Video Artists, Janos Gat Gallery, New York

Baglyas Erika: A szükségnek arca mutatkozik, Koronczi Endre – BIANCO projektjéről, valamint egy jelenségről. Balkon, 2004. március Bán András: Egymás felé fordulva, Műértő, 2008. február

MŰVEK KÖZGYŰJTEMÉNYBEN Magyar Nemzeti Galéria, Budapest ICA-D, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros Miskolci Galéria, Miskolc Városi Gyűjtemény, Győr Paksi Képtár, Paks


C V • Sz ig e t vá r i A n dr e a

Toxo – számítógépes zenei hangszalagra készült: 1989, Stanford University, Stanford

TANULMÁNYOK

bem.: 1991. október, “Jövő zenéje” fesztivál, Budapest, Műcsarnok

1979-85

Varsó, Fr. Chopin Zeneakadémia: a művészetek magisztere zenei rendezés szakon

MUNKAHELYEK 19971996-2009

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem: egyetemi adjunktus, az elektroakusztikus zene oktatója Pécsi Tudományegyetem, Művészeti kar: egyetemi adjunktus, a zenei informatika oktatója

1988-93

Zenetudományi Intézet – Kísérleti Zenetudomány: kutató

1985-87

HUNGAROTON, hangfelvételek, digitális montázs

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK: 2007-2011

2007

magyarországi partner a CoMeDiA (COoperation and MEdiation in DIgital Arts) Europai Uniós együttműködés a Culture 2007 keretprogramon belül olyan partnerek társaságában, mint az IRCAM-Párizs, IEM-Graz, Casa di Paganini – Genova, CIANTPrága, HfMT-Hamburg, SARC-Belfast

február, május): Vendégzeneszerző – ZKM, Karlsruhe

2006-2007

Bipolar Német-magyar együttműködés/ Music in the Global Village (MKA, Budapest-Hamburg HfMT) művészeti vezető

2006-2007

Bipolar Német-magyar együttműködés/ Newtopia (BMC, Budapest-ZKM, Karlsruhe) művészeti vezető

2002-2005

Hangszínkutatás az LFZE “Új elméleti és gyakorlati analízismódszerek” projektjének keretein belül

2000-2003

Együttműködés a hangszínkutatás területén a City University, London számítógépes zenei stúdiójával

2000

Tanácsadó az alapfokú zeneiskolák elektroakusztikus zene tantervének kidolgozásában Hangszínszolfézs tanterv megírása az alapfokú zeneiskolák elektroakusztikus zene tantervéhez

1998-

A ”Making New Waves” kortárs zenei fesztivál létrehozója, megvalósítója, szervezője

1996

Kocsis Zoltán: A semmi zenéje c. számítógépes zenei installációjának megvalósítása, működtetése az olaszországi Velencei Biennálén

1994-1996

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z 59

Szigetvári Andrea

19911990-2003 19891989 1989,91,92

a Budapesti Tavaszi fesztivál ”Rövidzárlatok” koncertsorozatának szerkesztôje, szervezôje, lebonyolítója a Magyar Komputerzenei Alapítvány vezetôje a Nemzetközi Bartók Fesztivál zeneszerzés és komputerzenei kurzusainak tanára, szervezôje zenei rendezői munkák a Magyar Rádió, a Hungaroton és a Naxos megbízásából vendégkutató az USA-ban: – Brooklyn Egyetem, New York – Stanford Egyetem tanulmányutak Párizsban az IRCAM-ban

DÍJAK 2001 A Bourges-i Elektroakusztikus Zenei Verseny hangzásművészet kategóriájának fődíja ‘Mandala’ c. műért 2001 A Bourges-i Elektroakusztikus Zenei Verseny multimédia kategóriájának fődíja “A kagyló és a lelkész” c. műért

ARTISJUS díj a kortárszenei szervezés területén folytatott tevékenységért 2000

ZENEMŰVEK What’s Wrong? – számítógépes zenei hangszalagra készült: 1989, Brooklyn College, New York

MaxoCosm – interaktív zenei etüdök DX7 szintetizátorra és számítógépre készült: 1991, Budapest, Zenetudományi Intézet Kocsis Zoltán: A semmi zenéje -interaktív, számítógépes zenei realizáció bem.: 1996. szeptember – november, Velencei Bienálé Könyvtárzene – énekhangra, ütőhangszerre és számítógéppel realizált hangszalagra bem.: 1996. augusztus 16., Kecskeméti Megyei Könytár megnyitó A kagyló és a lelkész – számítógéppel előállított zene némafilmhez Jön az öcsém – számítógépes zenei interaktív improvizáció némafilmhez bem.: 1999. október, Őszi fesztivál, Budapest, Mú Színház Mandala – zene hangszalagra készült: 2000-ben az NKA támogatásával bem.: Szombathelyi Bartók Fesztivál 2001 Ál-DJ – fagottra és élő elektronikára bem.: Making New Waves 2002 Üvegdarabok – hangszalagra készült: 2003-ban a szerző otthoni stúdiójában a Transflexio Egyesület megbízásából bem.: 2003. Transflexio kiállítás Bridges – élő internet előadásra készült elektronikus közös mű tétele készült: 2005-ben a szerző otthoni stúdiójában bem.: 2005. Stuttgart Elektronische Musik Nacht Ko Kon Nashi – közösségi multimédia mű készült: 2005-2006 Dinamo/Trafó bem.: Making New Waves 2006 Lepke – élő elektronikus mű lézerhangszerre és két táncosra készült: 2006-ban a szerző otthoni stúdiójában bem.: Making New Waves 2006 Hangképek I. – elektronikus zene installáció lézerhangszerre készült: 2006-ban a szerző otthoni stúdiójában bem.: 2006 Vasarely Múzeum Hangképek II. – multimédia installáció lézerhangszerre és számítógépes grafikára készült: 2006-ban a szerző otthoni stúdiójában bem.: 2006 Siketek Világnapja, MüPa Crossmodulations multimédia installáció lézerhangszerre készült: 2006-ban a azerző otthoni stúdiójában bem.: 2006 november, Essen, Fényfesztivál Quintessence – élő internet előadásra készült elektronikus közös mű tétele készült: 2006-ban a szerző otthoni stúdiójában bem.: 2006. november, Hamburg MadárHáz – multimédia installáció lézerhangszerre és számítógépes grafikára készült: 2007-ben a szerző otthoni stúdiójában bem.: 2007 Making New Waves, Trafó Swinging Door – táncosra és élő elektronikára készült 2007-ben a karlsruhei ZKM-ben és a szerző otthoni stúdiójában bem.: 2007. szeptember, Budapest, Music Forum EXPO, Műcsarnok Tornaculum – táncosokra és élő elektronikára készült 2008-ban a szerző otthoni stúdiójában bem.: 2008. december, Making New Waves, Trafó Mon Ami, Jean Michael – multimédia installáció lézerhangszerre készült: 2008-ban a szerző otthoni stúdiójában bem.: 2008 Budapest, Lézerszínház Swinging Door II. – 2 táncosra és élő elektronikára készült: 2009-ben a szerző otthoni stúdiójában bem.: Budapest, Trafó, 2009 The Golden Record: Sounds of Earth – sokcsatonás hanginstalláció készült: 2009-ben a Lincoln Egyetemen és a szerző otthoni stúdiójában megrendelő és bemutató: The Collection, Lincoln, UK 2009 March-May Aliquots and Aliquants – for dancer and laser-MIDI interface készült: 2009-ben a szerző otthoni stúdiójában bem.: Székesfehérvár, Múzeumok éjszakája, 2009

Filmzene Szeiler Péter: Bevezetés az általános nyelvészetbe c. filmhez készült: 2009-ben a szerző otthoni stúdiójában bem.: Budapest, Filmszemle 2009 Aliquots and Aliquants II. – 2 táncosra, internetkapcsolatra and lézer-MIDI interfészre készült: 2009-ben a szerző otthoni stúdiójában bem.: 2009. december, Making New Waves, Trafó CT – for interactive video and music (video: Gyenes Zsolt) készült: 2010-ben a szerző otthoni stúdiójában bem.: Köln, 2010. június 10 Send Me a Sound – 2 táncosra, 2 távoli helyszínre, internetkapcsolatra és élő elektronikára készült: 2010-ben a szerző otthoni stúdiójában bem.: 2010. november 6., Hamburg – Bécs Pécs D(é)RIVE – GPS-Trans 11 – élő GPS/internet előadásra készült elektronikus mű Center és TVTower c. tétele készült: 2010-ben a pécsi MMI stúdióban és a szerző otthoni stúdiójában bem.: 2010 december 10., Pécsi Egyetem Művészei Kar Szerelmi Rapszódia – mozgás színház – társszerző készült: 2011-ben a szerzői otthoni stúdiójában bem.: 2011 február., Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház


s z á n dé k n y i l at k o z at

Az 55. Velencei Nemzetközi Képzmvészeti Biennále magyar pavilonjába tervezett Dal a meghiúsuláshoz cím munka a malkotások és a mvészeti projektek meghiúsulásának személyes okait és tapasztalatai vizsgálja. Mivel magam is érintett vagyok, hiszen sok megvalósulatlan vagy még megvalósulásra váró zenemvet hordozok magamban, nagyon szívesen részt veszek a pályázatban leírtak realizásában akár a megvalósítás, akár a meghiúsulás folyamatában.

Dunakeszi, 2012. november 27.

61

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Szándéknyilatkozat

Szigetvári Andrea


ütemezés

ÜTEMTERV

2013 év január előkészítés események (4 alkalom), dokumentáció terepszemle videomunka vágás szerkesztés utánforgatás DVD kiadvány készítés installációs kellékek beszerzés zeneszerzés, komponálás tesztelés (levegő, hang) szállítás, építés katalógus koncepció véglegesítés

63

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Dal a megiúsuláshoz

szerzők felkérése, tanulmányok írása fordítás szerkesztés, tördelés korrektúra, nyomda, szállítás web terv, programozás teszt, feltöltés

február

március

április

május

június


k ölt s é g v e t é s

(a költségvetés a kiírás értelmében bruttó összegeket tartalmaz)

A pavilon téma

65

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A Dal a meghiúsuláshoz projekt költségtervezete

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

az installáció

a tavaszi ütem

az átrium kommunikáció honoráriumok videóinterjúk

katalógus

videómelléklet

weboldal

a ventilátorok kábelek szerelvények elektronika kábeltaposó csatornák a kábelcsatornák preparálása a ventilátorok stabilizálása a közösségi akciók megszervezése fotó dokumentáció videó dokumentáció szerkesztés, utánforgatás 4 db nagyméretű videóscreen + lejátszó + hangtechnika az átrium alkalmi fedése információs anyagok, szóróanyagok, projektmagyarázat kiállítás design információs anyagok a térben, grafikák gyártása kurátor művész zeneszerző forgatás, felvételek, vágóanyagok szerkesztés, vágás konvertálás, generálás (a katalógus DVD melléklete, web feltöltések) szerkesztés tanulmányok szerzői honoráriumai fordítás lektor, olvasószerkesztő grafikai tervezés, nyomdai előkészítés nyomdai kivitelezés (2000 példány esetén) szerkesztés vágás előkészítés fordítás, feliratozás DVD gyártás a statikus html website a videó anyagokat is tartalmazó kiegészítés web2-es felületek programozása előre nem tervezhető költségek

egység

db méter db db méter db db alkalom alkalom alkalom db db m2 db db m2

művész film film db szerző nyelv db oldal db db db db db db db db db

mennyiség

egységár

20 + 5 1000

200e 150

20 + 5 20 x 2-5 20 + 5 20 + 2 4 4 4 1 4 72 1 1 15 1 1 1 8 8 8 1 5 2x5 3 240 1 1 1 1 1 1500 1 1 1

25e 25e 35e 50e 50e 90e 200e 250e 500e 150e 250e 9e 1m 1m 250e 50e 40e 10e 150e 120e 90e 80e 3e 1,400e 50e 70e 80e 360e 280 250e 100e 250e 200e összesen

összesen

5000000 150000 250000 625000 700000 625000 770000 200000 200000 360000 200000 1000000 500000 150000 250000 135000 1000000 1000000 250000 400000 320000 80000 150000 600000 900000 240000 720000 1400000 50000 70000 80000 360000 420000 250000 100000 250000 200000 19955000

http://www.ipariventilator.info/legkevero_ventilator.htm http://www.villany-szer.hu/ http://www.lomex.hu/ http://bolthely.hu/zovanyi/ http://www.pmax.hu/

http://ponyvamester.hu/ http://solarco.webgalaxy.hu/szolgaltatasaink/

http://solarco.webgalaxy.hu/szolgaltatasaink/

http://dvdnyomda.hu/

Bohl Software Consulting Kft.

A pályázati kiírás értelmében a projekt kommunikációs és reklám költségei, valamint az installáció Velencébe juttatása, a biztosítási díjak és a kiállítás üzemeltetésének költségei nem képezik az árajánlat részét.


67 © a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

n y i l at k o z at ok

D a l a m e ghiú su l á sh o z


69 © a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

n y i l at k o z at ok

D a l a m e ghiú su l á sh o z


71 © a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

n y i l at k o z at ok

D a l a m e ghiú su l á sh o z


73 © a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója kurátor: Frazon Zsófia • művész: Koronczi Endre

a dat ok

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Frazon Zsófia frazonet@gmail.com +36-30 6590081 Koronczi Endre koronczi@koronczi.hu +36-30 9196468

Dal a meghiúsuláshoz / Song for Miscarriage  

Frazon Zsófia és Koronczi Endre pályázata az 55. Velencei Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás megvalósítására

Advertisement