Page 1

1

VEDTÆGTER

for

Den Selvejende Institution Kornmod Realskole, Silkeborg


2

Indholdsfortegnelse

§ 1 Skolens navn, adresse, hjemsted og status …………………………………………….. side 3 § 2 Skolens formål ……………………………………………………………………………… side 3 § 3 Skolens bestyrelse og leder ……………………………………………………………… side 3 § 4 Regnskab mv. ………………………………………………………………………………. side 5 § 5 Skolekreds og forældrekreds ……………………………………………………………… side 6 § 6 Tilsynsførende ………………………………………………………………………………. side 6 § 7 Generalforsamling ………………………………………………………………………….. side 6 § 8 Skolens drift …………………………………………………………………………………. side 8 § 9 Tegningsret ………………………………………………………………………………….. side 8 § 10 Ændring af skolens vedtægter ……………………………………………………………. side 9 § 11 Nedlæggelse af skolen …………………………………………………………………….. side 9


3

§ 1 Skolens navn, adresse, hjemsted og status Skolens navn er ”Den selvejende institution Kornmod Realskole”. Skolens blev oprettet den 1. april 1900 og etableret som selvejende institution den 1. april 1963.

Stk. 2 Skolens hjemsted er Silkeborg kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Skolegade 4-12, 8600 Silkeborg. Skolen ejer bygningerne Skolegade 4-12, 8600 Silkeborg.

Stk. 3 Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR-nr. 34 99 49 19.

§ 2 Skolens formål Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler mv. Stk. 2 Undervisningen tilrettelægges med det mål fagligt at dygtiggøre eleverne, at udvikle deres selvstændighed og samtidig på et kristent grundlag søge at styrke deres ansvarsbevidsthed og sociale indsigt. Stk. 3 Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Stk. 4 Undervisningen fører frem til ”Folkeskolens afsluttende prøver” efter de af Undervisningsministeriets fastlagte regler, og undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Stk. 5 Forældre, der kan acceptere skolens formål og er villige til at samarbejde med skolen om barnets undervisning, kan få deres barn optaget. Derudover er det ingen specielle betingelser for optagelse i skolens klasser, og der er ikke fortrinsret for nogen gruppe. Stk. 6 I tilslutning til skolen drives en skolefritidsordning (SFO). Stk. 7 Det er Silkeborg Y’s Men’s Clubs opgave, som en del af skolekredsen, at sikre at Kornmod Realskoles formål efterleves således som ovenfor beskrevet.

§ 3 Skolens bestyrelse og leder Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren, for at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler. Stk. 2 Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår. Skolelederen skal arbejde i henhold til det af bestyrelsen fastlagte budget og efter de af bestyrelsen fastlagte retningslinier og under dennes ansvar.


4

Skolelederen er endvidere ansvarlig for, at bestyrelsens beslutninger og retningslinier følges. Skolelederen er forpligtet til at underrette bestyrelsen om forhold af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse. Stk. 3 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, heraf vælges 6 af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende), mens 3 medlemmer vælges af Silkeborg Y’s Men’s Club, Danmark chartret af ”The International Association of Y’s Men’s Club”. Stk. 4 Forældrekredsen skal have mulighed for at vælge mindst en suppleant, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen udtræder i en valgperiode. Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 3 år. Hvert år vælges for et år et antal suppleanter. Stk. 6 Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen kan afsættes i funktionsperioden såfremt forældrekredsen træffer beslutning herom på en generalforsamling. Dagsordenen til et sådant møde skal indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed. stk. 8 Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. §11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Stk. 9 Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse (skolens leder og viceskoleleder) samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende. Stk. 10 Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen eller Silkeborg Y’s Men’s Club. Stk. 11 På det første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv, og formanden vælges af bestyrelsens midte. Stk. 12 Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald. Stk. 13 Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Stk. 14 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Stk. 15 Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. Stk. 16 Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. §5, stk. 8, i lov om friskoler og private grundskoler mv.


5

Stk. 17 For bestyrelsen, den/de tilsynsførende, skolelederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapital 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt mv. Stk. 18 I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden feks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Stk. 19 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, fem (5), er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra undtagelserne, jf. §3, stk. 23, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, §7, stk. 14, afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, §10, stk. 1, beslutning om ændringer af vedtægter og §11, stk. 2, nedlæggelse af skolen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende. Stk. 20 Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Stk. 21 Bestyrelsen fastsætter på det konstituerende møde en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Stk. 22 Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Skolens øvrige medarbejdere ansættes og afskediges ligeledes af bestyrelsen efter indstilling fra skolens leder. Bestyrelsen kan i specifikke tilfælde vælge at delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige medarbejdere til skolens leder og bestyrelsens repræsentanter i ansættelsesudvalget. Skolelederen vil dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kunne ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste. Stk. 23 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves, at mindst syv (7) af medlemmerne stemmer for. Stk. 24 Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. Undtaget herfra dog §3, stk. 2, skolelederens varetagelse af den pædagogiske ledelse og §10, stk. 1, beslutning om ændringer af vedtægter.

§ 4 Regnskab mv. Skolens regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler. Stk. 3 Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler. Stk. 4 Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.


6

Stk. 5 Bestyrelsen vælger skolens revisor. Stk. 6 Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 5 Skolekreds og forældrekreds Skolekredsen består af forældre til skolens elever, ansatte på skolen samt medlemmerne af Silkeborg Y’s Men’s Club. Medlemmer af skolekredsen hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser. Stk. 2 Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler mv. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens §38. Stk. 3 Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages eller slettes på listen.

§ 6 Tilsynsførende Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk og med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med, at undervisningssproget er dansk. Det er bestyrelsens ansvar, at der bliver valgt en tilsynsførende, og at den tilsynsførende opfylder de krav, der er givet af Undervisningsministeriet, herunder om certificeringsuddannelsen og habilitet. Den tilsynsførende vælges for en periode, som angivet af Undervisningsministeriet. Stk. 2 Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring. Stk. 3 Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

§ 7 Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af juni måned. Generalforsamlingen, der består af forældrekredsen, indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14


7

dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering. 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering. 5. Skolelederen aflægger beretning om skolens undervisning samt anden virksomhed. 6. Skolens tilsynsførende aflægger erklæring om elevernes standpunkter. 7. Debat om beretning og erklæring. 8. Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §3, stk. 3 og 4. 9. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jf. §3, stk. 4. 10. Indkomne forslag. 11. Eventuelt. Det er bestyrelsens ansvar, at det udelukkende er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer ved valg af bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2 På generalforsamlinger hvor forældrekredsen skal vælge tilsynsførende, jf. §6, stk. 1, suppleres dagsordenen med følgende punkter: 1. Fastsættelser af funktionsperiode (højst 2 år) for skolens tilsynsførende. 2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen. 3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter. 4. Valg af tilsynsførende. Det er bestyrelsens ansvar, at det udelukkende er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer ved valg af tilsynsførende. Stk. 3 Indkomne forslag i henhold til generalforsamlingens dagsordenspunkt 10, som ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 hverdage inden dagen for afholdelsen af mødet. Stk. 4 Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. Stk. 5 Hvert medlem har én stemme. Stemmeret ved valg har alle, der tilhører forældrekredsen, jf. vedtægternes §5, stk. 2. Stk. 6 Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man deler forældremyndighed med. Stk. 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om ændringer af vedtægter, jf. §10, stk. 1. Stk. 8 Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlinger. Stk. 9 Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.


8

Stk. 10 Alle valg til bestyrelsen foretages skriftligt på fortrykte stemmesedler, der udleveres til de stemmeberettigede. Andre valg foretages skriftligt, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det. Stk. 11 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende skal hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende. Stk. 12 Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Stk. 13 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted. Stk. 14 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når 25% af forældrekredsen fremsætter skriftlig anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindste fire (4) medlemmer af bestyrelsen kræver det. Indkaldelse sker som ved en ordinær generalforsamling.

§ 8 Skolens drift Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egen dækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler mv. og eventuelt ved bidrag fra andre. Stk. 2 Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Stk. 3 Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Stk. 4 Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Stk. 5 Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn. Stk. 6 Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler mv. og må ikke anbringes på konti mv., som andre end skolen har rådighed over.

§ 9 Tegningsret Skolens tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Stk. 2 Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst syv (7) af bestyrelsens medlemmer. Stk. 3 Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jf. dog stk. 4. Stk. 4 Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.


9

§ 10 Ændring af skolens vedtægter Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer beslutning om vedtægtsændringer. Ændringer skal vedtages i bestyrelsen med mindst syv (7) stemmer for og efterfølgende vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede. Stk. 2 Såvel bestyrelsesmøde som generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 3 ugers varsel, og der skal i indkaldelsen anføres de påtænkte vedtægtsændringer. Stk. 3 Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

§ 11 Nedlæggelse af skolen I filfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Stk. 2 Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde kan bestyrelsen træffe beslutning om skolens nedlæggelse såfremt et flertal på mindst syv (7) stemmer for. Forud for beslutningens effektuering skal skolekredsen og forældrekredsen høres. I indkaldelsen til sådant møde skal ønsket om Kornmod Realskoles nedlæggelse udtrykkeligt være angivet. Stk. 3 Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i §2, stk. 1 og 4, skal den nedlægges. Stk. 4 Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet. Stk. 5 Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Stk. 6 Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. Stk. 7 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Stk. 8 Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler mv. Stk. 9 Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.


10

Skolens første vedtægter blev underskrevet den 23. marts 1964. Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets godkendelse og medfølgende bemærkninger i brev dateret 30. januar 2007, er vedtægterne (vers. 3) tiltrådt af bestyrelsen onsdag den 14. marts 2007. Der henvises til særskilt underskriftsblad (november 2006). Vedtægterne er ændret og tiltrådt af bestyrelsen den 18. august 2016 (vers. 4). Nærværende vedtægter er tiltrådt af bestyrelsen den 1. juni 2017 og godkendt på skolens generalforsamling den 8. maj 2018.

Formand Peter Rødkjær

Næstformand Peter Forsberg

Rasmus Rahbek

Karsten Gråbæk

Erik Bech

Søren Kristensen

Birthe Simmelsgaard

Annalis Jensen

Sven Lunde

Kornmod Realskole - Vedtægter  

Skolens vedtægter

Kornmod Realskole - Vedtægter  

Skolens vedtægter

Advertisement