Årsberetning Norsk vannforening 2023

Page 1

årsberetning 2023

for virksomheten i norsk vannforening

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

mottakere av studiestipend

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 I 2
Oversikt 4 Tillitsvalgte i komiteer side 11 5 Faglig arbeid og informasjon side 14 6 Medlemmer og rekruttering side 21 7 Økonomi side 23 1 Innledning side 4 2 Styret, valgkomité og foreningens drift side 6
Tilbake til innhold
3 Bærekraft side 9

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Norsk vannforening har som formål å virke for god beskyttelse og balansert bruk av vannressursene gjennom å spre opplysning og fremme kunnskap og debatt om vannfaglige problemstillinger.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 I 3
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 I 4
til innhold
Innledning 1 Tilbake

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

2023 har vært et år med mye vann

Det som ligger friskt i minne for mange er nok ekstremværet Hans som førte til både flom, jordskred og oversvømmelser i store deler av Sør-Norge. Slike hendelser viser så tydelig hvor sårbare vi er i situasjoner hvor naturkreftene får herje; vi evakueres fra våre hjem og infrastruktur skades for mange hundre millioner.

Viktige forskrifter for vårt vannmiljø har vært på høring. Både vannforskriften og avløpsdirektivet har vært på høring med forslag til endringer i 2023. Spesielt avløpsdirektivet har skapt stort engasjement i fagmiljøene. Vi er vitne til at vannmiljøene i sårbare elver, fjorder og innsjøer påvirkes i negativ retning, og det er ingen tvil om at tiltak må iverksettes. Nye krav til rensegrad og strengere overvåking, kombinert med kostnadene for et stort etterslep i avløpssektoren, er en realitet mange kommuner og aktører må forholde seg til. Hendelser som Hans og nye regelverk i forvaltningen påvirker, på en eller annen måte, alle som jobber innen vann. For at vi sammen skal kunne bruke våre styrker og erfaring er vi avhengig av å snakke sammen på tvers. Vi må lytte og være nysgjerrige, vi må stille spørsmål og tørre å utfordre hverandre, samtidig som vi ikke er redde for å bli utfordret selv. Vi må huske på hvorfor vi har vårt engasjement; vi er sammen for vannet.

For at vi skal klare å skape synergier må vi treffes. Fysisk. Digitale arrangementer er supre for å bli informert, men vi ønsker å være mer enn en informasjonskanal. Vi trenger møteplassene der hvor vi kan huke tak i foredragsholderen eller en du kjenner til i pausen,

stille spørsmål og samtidig møte blikket. Å vise den nysgjerrigheten og oppleve den spontaniteten som oppstår kun når man ser hverandre på ekte. Kompetansene utfordrer hverandre, vi får nye refleksjoner og mulighet til å se temaene fra andre ståsted. Da oppstår det noe magisk.

Norsk vannforening holder fast ved å legge til rette for at vi skal få tilbake denne magien. Vi har fokus på å ivareta bredden i våre komiteer og arrangementer, slik at vi får fram de ulike synspunktene. Både forvaltningen, forskningen, kommunene og det private er representert hos oss – vi er heldige som har alle våre engasjerte tillitsvalgte som jobber for å skape gode faglige arrangementer, samt et unikt faglig tidsskrift. Vi har gjennomført 13 arrangementer i 2023, med mange deltakere som vi er svært takknemlige for. Samtidig skulle vi ønske det var mer fysisk deltakelse.

For at vi skal klare å dele kunnskap og kompetanse, trenger vi at dere bidrar. Tidsskriftet VANN er en gylden mulighet. I 2023 ble det publisert hele 32 artikler innen vannrelaterte temaer. Men vi er overbevist om at det ligger et uforløst potensial for økt deling av kunnskap og kompetanse via artikler i VANN.

Vi håper dere og enda flere blir med oss inn i 2024, via arrangementer og igjennom VANN. Tusen takk til alle tillitsvalgte, alle som har bidratt til VANN, foredragsholdere og deltakere for året som har gått. Vi ser fram til et vann-magisk 2024!

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 I 5
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Styret, valgkomité og foreningens drift 2

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 I 6
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Styret

Siden årsmøtet i 2023 har styrets sammensetning

vært som følger:

Elisabeth Elgsæter (leder), Asplan Viak

Maria Ystrøm Bislingen (nestleder), Rakkestad kommune, Vannområde Glomma Sør

Inga McCarley Potter, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Hilde Skarra, Miljødirektoratet

Vidar Lund, FHI/pensjonist

Jan-Erik Thrane, NIVA

Øivind Wien, Sweco Norge AS

Erik Johannessen, COWI

Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold/7Analytics AS

En kort omtale av styremedlemmene finnes i vedlegg 2.

Valgkomiteen

Norsk vannforenings valgkomite består av:

Anders Iversen, Miljødirektoratet

Arve Heistad, NMBU

Ingun Tryland, Norsk Vann

En kort omtale av valgkomiteens medlemmer finnes i vedlegg 2.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 I 7
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Daglig drift

Det har vært avholdt fire styremøter i 2023. Mellom styremøtene er det styreleder, sekretariatet og ulike komitéer under styret som følger opp arbeidet.

I tillegg til de etablerte komiteene (fagtreff-, seminar- og redaksjonskomite), har noen styremedlemmer ekstra ansvarsområder. I 2023 har ansvar vært fordelt som følger: Ansvarsområde Ansvarlige

Vannprisen - følger opp tildeling av vannprisen og selve arrangementet, i samarbeid med RIF.

Norsk Juniorvannpris - følger opp arbeidet med prisen og avtalen med Norsk hydrologiråd.

Utviklingskomiteen - utfører arbeid på bestilling fra styret.

Evaluerer innkommende søknader om studentstipend.

Verdens vanndag

Sosiale medier og kommunikasjon

Vidar Lund og

Geir Torgersen

Erik Johannessen

Øivind Wien, Hilde Skarra og

Jan-Erik Thrane

Jan-Erik Thrane

Inga McCarly Potter

Norsk vannforening er en tilknyttet forening til Tekna, og har med dette en samarbeidsavtale med dem. Gjennom samarbeidsavtalen holder Tekna sekretariatsfunksjonen og utfører administrativt arbeid. Spesielt viktig er Teknas rolle som ivaretar organisering og gjennomføring av våre arrangement, samt sørger for medlemsservice og regnskap.

Det er krav om at minst ett styremedlem er medlem i Tekna. Gjennom samarbeidsavtalen får Norsk vannforening økonomisk støtte fra Tekna.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 I 8
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 I 9
Tilbake til innhold
Bærekraft 3

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

UTRYDDE FATTIGDOM

Norsk vannforening er opptatt av bærekraft og vi skal bidra til bærekraftig utvikling der vi kan. Vi er en nasjonal organisasjon som fremmer kunnskap og deler kompetanse innen vann. En av våre styrker er vår brede kompetanse blant medlemmer og tillitsvalge representerer både forvaltning, forskning, kommuner, private aktører og rådigvere med mer.

Gjennom arrangement og tidsskrift VANN legger vi til rette for spredning av kunnskap og innovasjon for gode vannfaglige løsninger. Med utgangspunkt i Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene, bidrar vi mest til følgende bærekraftsmål på nasjonalt nivå:

UTRYDDE FATTIGDOM

UTRYDDE FATTIGDOM

REN ENERGI

UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING

UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING

UTRYDDE FATTIGDOM

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

TIL ALLE

Bærekraftsmål nr 6, 9 og 14

REN ENERGI

TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

REN ENERGI

TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Gjennom temaer på arrangementer, kompetanse blant våre tillitsvalgte og deling av kunnskap i VANN bidrar vi til følgende bærekraftsmål:

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Bærekraftsmål nr 12

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN

MINDRE ULIKHET

Vi legger til rette for å redusere CO2-fotavtrykk ved å tilby digitalt alternativ for arrangementer. Vi har også gått over til digital utgave av tidsskriftet VANN i 2024. På den måten bidrar vi til bærekekraftsmål nr. 12.

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

REN ENERGI TIL ALLE

MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN

STOPPE KLIMAENDRINGENE

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

STOPPE KLIMAENDRINGENE

INDUSTRI, INNOVASJON OG

INFRASTRUKTUR

STOPPE KLIMAENDRINGENE

LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN

STOPPE

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

BÆREKRAFTIGE BYER OG

LOKALSAMFUNN

MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER

Bærekraftsmål nr 17

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

KLIMAENDRINGENE

LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER

LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Vår kjernevirksomhet legger til rette for samtale og deling på tvers av fagområder. På den måten skaper vi en sammarbeidsarena for nye løsninger. Vår visjon er ”Sammen for vannet” og på den måten bidrar vi til bærekraftsmål nr. 17

FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 10
UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
LIVET I LIVET PÅ FRED, RETTFERDIGHET SAMARBEID
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Tillitsvalgte

i komiteer 4 Tilbake

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 11
Oversikt mottakere av studiestipend til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Fagtreffkomiteen

Line Diana Blytt (leder), Norwaste AS

Vidar Lund, FHI/pensjonist

Anne-Grete Buseth Blankenberg, NIBIO

Jan-Erik Thrane, NIVA

Sunniva Eide Sunde, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Sina Shaddel, Asplan Viak

Michael Waak, Sintef

Maria Barrio, Sintef (nå Trondheim kommune)

Kenneth Arnesen, Driftsassistansen i Viken IKS

Fagtreff arrangeres som gratis halvdagsarrangementer fra 12.00-15.30. Alle arrangementer streames.

Seminarkomiteen

Sissel Ranneklev (leder), NIVA

Petter Jenssen, NMBU

Helene Gabestad, Viken fylkeskommune

Aud Helland, COWI

Lene Jacobsen, Statens vegvesen

Line Ødegård Angeloff, FHI

Ruth Vinterhagen, Norconsult

Andreas Lium, Miljødirektoratet

Helga Gunnarsdóttir, Miljødirektoratet

Lothar Wilhelm Dören, NVE

Seminarer arrangeres som heldagsarrangementer og har en rimelig deltakeravgift. Det er også mulighet til å delta digitalt.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 12
til innhold
Tilbake

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Redaksjonskomité og redaktør i VANN

Susanne Hyllestad (leder), Folkehelseinstituttet

John Arthur Berge, pensjonist (tidligere NIVA)

Arne Haarr, Norsk Vann

Kim Paus, NMBU

Hege Hisdal, NVE

Ingvild Tandberg, Bærum kommune

Redaktør: Morten Kraabøl, Multiconsult

Stillingen som redaktør er lønnet.

En kort omtale av alle tillitsvalgte finnes i vedlegg 2.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 13
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 14
5
til innhold
Faglig arbeid og informasjon
Tilbake

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Seminarer

Foreningen har arrangert 7 seminarer i 2023, med over 652 deltakere. Flere av seminarene ble arrangert i samarbeid med andre aktører. En oversikt over seminarene er gitt i tabell 1. En mer detaljert oversikt over foredrag og innledere på seminarene er gitt i vedlegg 3.

Fagtreff

Foreningen har arrangert til sammen 6 fagtreff. Totalt var det 113 deltakere som møtte opp på fysisk arrangement, og 1038 deltok via streaming. En oversikt over fagtreffene er gitt i tabell 2. En mer detaljert oversikt over foredrag på fagtreffene er gitt i vedlegg 3.

Tabell 1. Oversikt gjennomførte seminar i 2023.

Tittel på seminar:

Antall deltakere (fysisk og digitalt)

Eutrofistatus i norske vassdrag – har tiltakene fungert? 110

Blågrønn faktor

Verdens vanndag 2023

Accelerating change

Medarrangør

88 Forum for sirkulær økonomi i avløpsbransjen

66 UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), NVE og NIVA

Miljøfarlige stoffer i vannmiljøet 76

Vannprisseminaret 2023

Urbane vassdrag – byens skattekiste

Restaureringsseminaret 2023

52 Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

183 Restaureringsprosjektet under Direktoratsgruppen for vannforvaltning, koordinert ved Miljødirektoratet

Vannmiljø og samferdsel – utfordringer og løsninger 66

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 15
til innhold
Tilbake

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

-

av

fosfor for å bestemme grad av

Vann

økt skogsdrift - endring av hydrologi i nedbørsfelt

Biostabilitet i ledningsnett og tolkning av mikrobiologiske analyser i drikkevann, hvor kommer de miljø-koliforme bakteriene fra?

Bruk av sensorer og ny teknologi i vannovervåkingen

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 16
Antall deltakere (fysisk og digitalt) Nitrogenfjerning
258
grunnvann
vannforsyning 147
161
Tabell 2. Oversikt gjennomførte fagtreff i 2023.
Tittel på fagtreff
kommer Norge haltende etter Europa?
Behov for vannbehandling ved bruk
til
Biotilgjengelig
eutrofiering
339
og
108
138 Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Vannprisen

Vannprisen ble tildelt Bo Wingård som frivillig og utrettelig har jobbet med vann, vannkvalitet og elvemiljø i Bærum Elveforum siden endt arbeidsliv i 2008. Tradisjonelt har vannprisen blitt tildelt fagpersoner som har ytt en særlig prisverdig innsats utover det man kan forvente i en stilling eller posisjon i arbeidslivet. Juryen har lagt vekt på at Bo Wingårds innsats i sin helhet er tuftet på engasjement og frivillig arbeid. Tildelingen er også en honnør til både Bærum Elveforum og andre elve- og vannforum i Norge som jobber for å ivareta og tilrettelegge for opplevelser langs våre vassdrag.

Inspirert av Oslo Elveforum der de ulike elvegruppene er samlet til ett forum, har Bærum Elveforum etablert gode relasjoner både til kommunens administrasjon og politikere og er en organisasjon som blir lyttet nøye til i vannforvaltningen.

Vannprisen er et samarbeid mellom Norsk vannforening og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Norsk vannforening dedikerer et av seminarene våre til å hedre vannprisvinneren. I flere år har vi arrangert et vannprisseminar, hvor prisvinneren velger tema og er i lead for å utarbeide program. Dette har vært svært stor suksess og vi gleder oss til å fortsette denne tradisjonen.

Vinneren av vannprisen annonseres på våren, vannprisseminaret avholdes som regel på høsten, så også i år.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 17
Vannprisen 2023 gikk til Bo Wingård Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Norsk Juniorvannpris

Norsk vannforening og Norsk hydrologiråd deler ut Norsk Juniorvannpris (NJVP). I 2023 var det Aleksandra Madzelewska, Kirsti Einang, Mari B. Lien og Isabel Eieved, elever ved Horten videregående skole, som vant med prosjektet «Er det mulig å automatisk overvåke organismer i norske vassdrag?». I august gikk turen til Stockholm for å representere Norge i den internasjonale finalen. Her ble det ikke noe premie, men de fikk hilse på selveste kronprinsesse Victoria som var til stede under finalen.

Vinnerprosjektet gikk ut på å sammenligne den automatiske FORDETECT-teknologien med PCR og LAMP som er to manuelle laboratoriemetoder. Det ble tatt vannprøver i et lokalt vann hvor eDNA ble påvist fra en ål. Prøvene ble filtrert og ekstrahert. Resultatene ble nærme undersøkt med PCR- og LAMP-metoden, samt undersøkt med FORDETECT-teknologien. Elevene konkluderte med at FORDETECTteknologien etter hvert kan bli mer effektiv og økonomisk bærekraftig enn de tradisjonelle laboratoriemetodene når metoden har nådd sitt fulle potensial.

Elevene fikk låne BioMEMS-laboratorier ved Universitetet i Sørøst-Norge og fikk god veiledning og støtte i bruk av de ulike metodene fra flere ansatte ved USN, samt av lærerne ved Horten VGS.

Norsk juniorvannpris driftes økonomisk i stor grad av sponsorer, som deler vårt ønske om å tidlig øke interessen for vannrelaterte fag. Sponsorer er COWI, Asplan Viak, NRVA og Statkraft.

I tillegg gir Norsk vannforening og Norsk hydrologiråd likt økonomisk bidrag. I 2023 ble det inngått et samarbeid med Inspiria science Center i Sarpsborg. Junior vannprisen har dermed god drahjelp i årene fremover. Tekna er sekretariat for prisen gjennom Norsk vannforening sin samarbeidsavtale.

1. plass: I 2023 var det Aleksandra Madzelewska, Kirsti Einang, Mari B. Lien og Isabel Eieved, elever ved Horten videregående skole, som vant med prosjektet «Er det mulig å automatisk overvåke organismer i norske vassdrag?

2. plass: Mathea Os Jensen, Solveig S. Sivertsen, Hedda Thommasen og Sofie Østbø, elever ved Bodø videregående skole. 3. plass: Albert Jensen Grønlund og Fredrik Hemsen, elever ved Ski ungdomsskole.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 18
1. PLASS 2. PLASS 3. PLASS Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Tidsskriftet VANN

Tidsskriftet VANN ble utgitt i 5 eksemplarer i 2023, da det siste eksemplaret fra 2022 ikke ble gitt ut før i 2023. Til sammen ble det publisert 11 fagfellevurderte artikler og 9 andre fagartikler. Fagartiklene representerer et bredt spekter av vannfaglige tema. I tillegg ble det publisert debattinnlegg, resyme av avlagte doktorgrader, prisutdelinger og nyhetssaker fra flere organisasjoner som arbeider med vannrelaterte fagområder. Til sammen utgjorde utgavene 304 sider med fagstoff og annonser. Alle artikler legges ut på Vannforeningens hjemmesider og er åpent tilgjengelig for alle.

VANN nr 4-2023 er også den første utgaven av VANN som ble publisert som digital utgave. Den kan du lese her: Tidsskriftet Vann

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 19
Tidsskriftet VANN ble utgitt i fire eksemplarer i 2023. Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Nettsider og sosiale medier

Nettsiden vår, https://vannforeningen.no/ er foreningens hovedbase på nett. Her skal medlemmene våre finne relevant informasjon og nyhetssaker. Vi publiserer egenproduserte saker, informasjon om foreningens aktiviteter, feltrapporter fra studenter som har mottatt stipend, med mer.

Norsk vannforening er aktive på Facebook, hvor vi blant annet deler informasjon om alle våre arrangementer. Du finner oss også på Instagram og LinkedIn. Vi har en egen YouTube-kanal, hvor opptak fra de digitale arrangementene er tilgjengelige. Aktiviteten er oppsummert i tabell 3.

Tabell 3. Oversikt over plattform, følgere og aktivitet

Plattform Aktivitet 2023 (2022)

Facebook 1468 liker siden (1415)

1637 følgere (1586)

Nettsiden 21 artikler (20)

Nyhetsbrev 8 utsendinger/nyhetsbrev (26)

Instagram 323 følgere (277)

LinkedIn 1012 forbindelser (958)

YouTube 1108 abonnenter

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 20
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 21
Medlemmer og rekruttering 6
til innhold
Tilbake

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Per 31.12.2023 har foreningen 1483 medlemmer, som er en nedgang på 25 medlemmer fra året før.

1026 er ordinære medlemmer, 59 av medlemmene er studenter, 73 er pensjonister/æresmedlemmer, 324 er bedrifter og ett øvrig medlem i administrasjonen.

Antallet ordinære medlemmer har økt med 31 medlemmer fra året før. Størst nedgang ser vi i antall studenter som er redusert med 52, samt at antall bedriftsmedlemskap har en nedgang på ti bedrifter. Noe av nedgangen kan forklares med sammenslåing av foretak.

Vi er glade for at vi ser en positiv trend i antall ordinære medlemmer de siste årene. Som medlem i Norsk vannforening er man først og fremst en støttespiller for det viktige arbeidet som vi gjør. Vi er avhengig av inntekten fra medlemmene våre. Nedgang i medlemstall er dog noe som blir tatt på alvor i styret, og vi håper å se en økning i alle typer medlemskap videre. Dette skal vi jobbe med ved økt markedsføring av vårt arbeid.

European Water Association (EWA)

Norsk vannforening er medlem av European Water Association (EWA). Harsha Ratnaweera (NMBU) er foreningens representant i det europeiske styret.

Oppsummering av aktiviteter i 2023: Wendy Francken fra Belgia og Harsha Ratnaweera fra Norge ble valgt som leder og nestleder i EWA, f.o.m. mai 2023. Etter forslag fra Norsk vannforening ble Hallvard Ødegaard tildelt EWAs prestisjetunge Dunbar-medalje, for hans store innsats i og for den norske, europeiske og internasjonale vannsektoren. Vi gratulerer både Harsha og Hallvard!

Universiteter og forskningsinstitutter har nå en egen medlemskategori i EWA og det arbeides med å bedre definere fordelene, slik at denne medlemskategorien kan spille en fremtredende rolle i EWAs utvikling. EWA deltok i et ERASMUS+ prosjekt om digitalisering av vannsektoren, et prosjekt som ledes av Harsha.

EWA har holdt fem online seminarer og to fysiske workshops i Wien og Antwerpen. Medlemmene i Norsk vannforening ble invitert til å delta med redusert deltakeravgift og studenter fikk delta gratis på flere webinarer. Slike webinarer/konferanser samt EWAs publikasjoner gir mye nyttig informasjon til våre medlemmer og studenter. Vi oppfordrer våre medlemmer til å besøke EWAs hjemmeside for mer informasjon: https://www.ewa-online.eu/home.html.

Studentstipend

I 2023 ble det tildelt studentstipend til 23 mottakere. De fleste søknadene dreier seg om reisekostnader for å kunne utføre feltarbeid eller delta på konferanser. På hjemmesiden til Vannforeningen kan du finne rapporter fra mottakere av studentstipendet. Oversikt over mottakere av stipend finnes i vedlegg 5.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 22
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 23
Økonomi 7 Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Inntekter

Hovedinntekten til foreningen er medlemskontingenten for private og bedriftsmedlemmer, som i 2023 var på kr 616 575. Vannforeningen mottok tilskudd fra Miljødirektoratet på kr 406 624. Inntekt fra seminarer og møter var på kr 504 037, som er en økning på nærmere 150 000 fra året før. Tilskudd fra Tekna var på kr 513 181. Annonseinntekter i VANN var på kr 118 250 og abonnementsinntekter kr 7.900.

Samlede inntekter var på kr 2.181 487. Dette er ca. kr 40 000 over budsjett.

Kostnader

Foreningens hovedposter når det gjelder kostnader er tidsskriftet VANN, sekretariat i Tekna og arrangementsutgifter.

Tidsskriftet VANN (inkl. redaktør) hadde i 2023 kostnad på kr 715 266. Det ble gitt ut fem utgivelser da utgivelsen av VANN 4/2022 ble utsatt til 2023. Digitaliseringen av tidsskriftet har bidratt til økt kostnad pga. utgift for 3-års abonnement hos Issue. Totalt lander VANN ca kr 50 000 over budsjett.

Sekretariat Tekna (inkl. revisjon, porto og adm. godtgjørelse) er på kr 1 014 004, dette er kr 70 000 over budsjett. Kostnader til kurs og arrangementer er totalt kr 456 896, som havner ca. kr 40 000 under budsjett. Andre kostnader er kr 264 362.

Til sammen ble samlede utgifter på kr 2 460 018, som er ca. kr 140 000 under budsjett. Det forklares blant annet med at prosjekt for nye nettsider, hvor det var satt av kr 200 000, ikke ble startet.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 24
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Norsk Juniorvannpris

Inntekter og utgifter for Norsk juniorvannpris ligger inne i Norsk vannforening sitt årsregnskap med hovedposter. Det føres samtidig et eget sideregnskap for prisen, med eget resultat og disponerning av resultat. Målet er at inntekter og kostnader skal gå i null hvert år.

Norsk Juniorvannpris har inntekter i 2023 på kr 293 200. Inntekter til prisen er tilskudd fra Norsk vannforening og Norsk hydrologiråd, samt sponsorer med kr 90 000 totalt.

Kostnader for prisen er kr 320 346. Samarbeidet med Inspiria har gitt høyere kostnader i år enn tidligere. Se note 4 i regnskapet.

Norsk Juniorvannpris ender med et negativt resultat på kr -27 146 som gir negativ egenkapital. Dette vil dog endres etter at samarbeidspartner Hydrologirådet er fakturert.

Se regnskap (note 4) for Norsk Juniorvannpris i vedlegg 1.

Resultat og disponering av resultat

Norsk vannforening ender med et resultat på kr -212 003 mot budsjettert resultat på kr -435 750.

I budsjettet ble det satt av kr 200 000 til utvikling av nye hjemmesider, men dette er utsatt til 2024.

Det negative resultatet trekkes fra egenkapital.

Foreningens egenkapital er god og utgjør per 31.12.2023 kr 2 130 651.

Årsregnskapet for 2023, revisjonsberetning og styrets forslag til budsjett for 2023 følger etter årsberetningen i vedlegg 1.

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvist bilde av Norsk vannforenings eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 25
Tilbake til innhold

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023 I RESULTATRAPPORT

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Norsk Juniorvannpris

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 26
Noter Prosjekt (T) 2023 Budsjett Avvik Regnskap i fjor 2 Kontingent person 295 450 310 000 -14 550 301 750 2 Kontingent bedrift 321 125 330 000 -8 875 325 000 Annonseinntekter 118 250 137 750 -19 500 137 750 Tilskudd fra Miljødirektoratet 406 624 399 000 7 624 387 000 Medlembasert tilskudd Tekna 513 181 490 000 23 181 485 030 Vannprisen 14 920 16 000 -1 080 13 425 3 Tidsskriftet vann (abb.innt.) 7 900 9 000 -1 100 8 800 4 Eksternt tilskudd Norsk Juniorvannpris 165 000 150 000 15 000 137 000 4 Internt tilskudd Norsk Juniorvannpris 125 000 75 000 50 000 62 000 Kursinntekter Norsk Juniorvannpris 3 200 0 3 200 0 Seminarer og møter 504 037 450 000 54 037 354 250 Inntekter 2 474 687 2 141 750 332 937 2 212 005 Administrasjonsgodtgjørelse Tekna 348 461 320 000 28 461 301 333 5 Revisjon 24 205 20 000 4 205 18 604 Sekretariat Tekna 641 338 600 000 41 338 662 020 Porto og telefon 0 5 000 -5 000 3 316 Administrasjon 1 014 004 945 000 69 004 985 273 6 Lønnskostnader redaktør Vann 260 080 260 000 80 198 534 Tidsskriftet Vann 455 187 400 000 55 187 221 832 Tidsskriftet Vann 715 266 660 000 55 266 420 366 Seminarer og møter 292 204 300 000 -7 796 238 833 Semesteroversikt/medl.møter 9 538 15 000 -5 463 27 081 Årsmøte 15 708 30 000 -14 292 21 364 Fagtreff 23 196 50 000 -26 804 43 679 Vannprisen 41 250 31 500 9 750 28 868 4 Juniorvannprisen 320 346 220 000 100 346 210 275 4 Tilsk. Juniorvannpr. fra Norsk vannforening 75 000 75 000 0 62 000 Kurs og arrangementer 777 242 501 500 275 742 632 100 Styrets kostnader 14 002 17 000 -2 998 17 013 Medlemskap EWA 19 989 20 000 -11 18 350 Gaver 0 5 000 -5 000 16 035 Diverse kostnader -4 3 500 -3 504 167 Faktureringskostnader 0 0 0 4 558 Studentstipend 91 000 100 000 -9 000 113 010 Årsberetning 89 375 85 000 4 375 16 350 6 Prosjekter/verving 50 000 250 000 -200 000 59 388 Andre kostnader 264 362 480 500 -216 138 244 871 0 Bankgebyrer 9 490 10 500 -1 010 10 533 Andre finansinntekter 37 0 37 13 Renteinntekter 66 492 20 000 46 492 19 551 Finans 57 039 9 500 47 539 9 032 Sum kostnader 2 780 364 2 597 500 182 864 2 293 142 Resultat -239 149 -435 750 196 601 -61 573 Note Resultat Norsk vannforening -212 003 Resultat Norsk Juniorvannpris -27 146 Disponering av resultat: Fratrekkes kapitalkonto 212 003 Fratrekkes Norsk Juniorvannpris 27 146 Sum disponert 239 149
IB Beholdning Norsk Juniorvannpris 3823 INNTEKTER Tilskudd fra Norsk vannforening 75 000 Ekstra tilskudd, fra Norsk vannforening (samarbeid Inspiria) 50 000 Tilskudd Norsk hydrologiråd 75 000 Sponsorinntekter 90 000 Kursavgift 3 200 Sum inntekter 293 200 KOSTNADER Oppholdskostnader 17 010 Møtekostnader 20 373 Internett-tjenester 6 209 Diverse arrangementkostnader 5 994 Reisekostnader 37 344 Servering/bespisning eksternt 7 847 Profileringsartikler 8 181 Gaver/priser 43 675 Andre kostnader (samarbeid Inspiria) 101 856 Sekretariat Juniorvannprisen 71 858 Sum kostnader 320 346 Resultat 2023 -27 146 UB beholdning pr. 31.12-2023 -23 323
Tilbake til innhold

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023 I BALANSE

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7.

VEDLEGG

Detaljert

VEDLEGG

31/12-2023

over seminarer

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG

Oversikt

av studiestipend

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 27
ØKONOMI VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023 Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024 VEDLEGG 2 Kort omtale av tillitsvalgte pr.
3
oversikt
4
5
mottakere
Balanse Note 2023 2022 EIENDELER Kundefordringer private 18 650 10 211 Kundefordringer bedrifter 121 400 41 700 Opptjente. Ikke mottatte inntekter 7 14 920 MVA til gode 23 877Bankinnskudd 2 165 862 2 443 012 Sum eiendeler 2 356 731 2 503 909 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kapitalkonto 8 2 124 946 2 336 949 Norsk Juniorvannpris 8 -23 353 3 823 Sum egenkapital 2 101 623 2 340 772 Gjeld Forskuddstrekk 12 006 8 970 Skyldig MVA - 2 124 Skyldig arbeidsgiveravgift 4 804 3 669 Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger 3 325 2 538 Avsatte feriepenger 23 580 18 000 Mellomregnskap m/Tekna 9 156 050 125 536 Periodisering kursinntekter - 2 300 Påløpte kostnader 10 55 343Sum gjeld 255 108 163 137 Sum egenkapital og gjeld 2 356 731 2 503 909
Oslo, 28. februar 2024 Elisabeth Margrete Stien Elgsæter Erik Johannessen Styremedlem Vidar Lund Jan-Erik Thrane Geir Torgersen Styremedlem Øivind Wien Styremedlem Hilde Skarra Styremedlem Inga McCarly Potter Styremedlem Tilbake til innhold

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023 I NOTER

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

1. Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

Foreningens inntekter følger kalenderåret. Medlemskontingent blir fakturert pr år, og nye medlemmer faktureres for gjenværende del av periode. Kontingenten inntektsføres ved fakturering. Kursinntekter inntektsføres i det året kurset holdes.

2. Foreningen har per 31.12.23, 1.478 medlemmer, bestående av både person-og institusjonsmedlemskap. Det er en netto nedgang på 32 medlemmer fra året før.

3. Pr. 31/12-23 har tidsskriftet VANN 28 abonnenter med 32 abonnement.

4. Norsk vannforening tok løpet av 2021 over administrasjonen av Norsk Juniorvannpris. Norsk vannforening og Norsk Hydrologiråd støtter Norsk Juniorvannpris med kr. 75.000,- hver. Norsk vannforening støtter også i samarbeid med Insperia, Juniorvannprisen med 50.000,-. Videre har Statkraft, Nedre Romerike vann- og avløpsselskap, COWI as og Asplan Viak, sponset Norsk Juniorvannpris med til sammen 90.000,-.

Med inntekter og kostnader knyttet til Norsk Juniorvannpris, går Juniorvannprisen med 27.146,- kroner underskudd. Til informasjon; etter signering av kontrakt med Inspiria, vil Norsk vannforening fakturere Norsk Hydrologiråd 50.000,- kroner som avtalt for samarbeidet med Inspiria. Dette føres regnskapet for 2024, selv om kontrakten vil gjelde for 2023.

5. Det er belastet kostnader til revisjon på kr. 24.205,-.

6. Norsk vannforening har en ansatt. Fast lønn og tillegg 2023 er samlet:

Fast lønn 196 500

Faste tillegg 7 860

Sum ytelser 204 360

7. Ikke mottatte inntekter, gjelder RIF sin andel av Vannprisen for 2023.

Egenkapital

Egenkapital Pr. 31/12/23 Resultat 2023 Pr. 31/12/22

Kapitalkonto kr 2 130 651 kr (206 298) kr 2 336 949

Juniorvannprisen kr (23 323) kr (27 146) kr 3 823

Sum egenkapital kr 2 107 328 kr (233 444) kr 2 340 772

8. Mellomregnskap Tekna, er løpende mellomværende med Tekna. Pr. 31.12.2023 utgjør dette kr. 156.050,- i Teknas favør.

9. Påløpte kostnader gjelder redigering og trykking av tidsskriftet Vann nr.4.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 28
Tilbake
til innhold

Innhold

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023 I BUDSJETT 2024

Budsjett 2024

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning

2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 29
for
Kontingent person 315 000 Kontingent bedrift 336 200 Annonseinntekter 158 700 Tilskudd fra Miljødirektoratet 423 000 Medlembasert tilskudd Tekna 546 000 Vannprisen 16 000 Tidsskriftet vann (abb.innt.) 7 900 Eksternt tilskudd Norsk Juniorvannpris 265 000 Internt tilskudd Norsk Juniorvannpris 125 000 Seminarer og møter 500 000 Sum inntekter (minus NJVP) 2 298 400 Administrasjonsgodtgjørelse Tekna 370 800 Revisjon 25 800 Sekretariat Tekna 683 400 Porto og telefon 2 000 Sum administrasjon 1 081 000 Lønnskostnader redaktør Vann 266 000 Tidsskriftet Vann 262 000 Tidsskriftet Vann 528 000 Seminarer og møter 320 000 Årsmøte 30 000 Fagtreff 150 000 Vannprisen 45 000 Juniorvannprisen 320 000 Tilskudd Juniorvannprisen fra Norsk vannforening 125 000 Sum kurs og arrangementer 670 000 Styrets kostnader 15 000 EWA 20 000 Gaver 5 000 Diverse kostnader 1 000 Studentstipend 110 000 Årsberetning 50 000 Prosjekter/verving 250 000 Sum andre kostnader 451 000 Bankgebyrer 10 500 Renteinntekter 60 000 Sum finans 49 500 Sum kostnader 2 730 000 Resultat -382 100
innhold
Tilbake til

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023 I UTTALELSE FRA LEDELSEN

TIL BDO AS VED TERJE EGGUM ADOLFSEN

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Norsk Vannforening for året som ble avsluttet den 31. desember 2023, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling og resultatene av driften i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at:

1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget datert 18.01.2024, og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge inkludert fremleggelse av all relevant informasjon.

2. Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll-systemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.

3. Vi har gitt dere fullstendige opplysninger om samtlige kjente nærstående parter, relasjonene mellom dem, samt transaksjoner mellom dem.

4. Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.

5. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet og vi har gitt opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

6. Det er konsistens mellom informasjonen i årsregnskapet og annen informasjon som er gitt til dere før vi signerer denne erklæringen. Det er heller ikke vesentlige feil i annen informasjon.

7. Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, generalforsamlingsprotokoll mv. Siste styremøte ble avholdt 28.11.2023.

8. Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 30
Tilbake til innhold

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023 I UTTALELSE FRA LEDELSEN

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

9. Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:

a. Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;

b. Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler;

c. Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;

d. Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.

10. Metode, de viktigste forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelse av regnskapsestimatene og tilhørende tilleggsopplysninger, er hensiktsmessige og i samsvar med det/de gjeldene rammeverk(et/ene).

11. Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.

12. Penneo document key: F4UAD-CB02D-PB043-KGZMQ-6AE4D-S07IZ

13. Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendelene ut over det som fremgår av årsregnskapet.

14. Vi har regnskapsført eller opplyst i note om alle forpliktelser, både faktiske og mulige, og har opplyst i note om eventuelle garantier.

15. Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt.

16. Vi har gitt dere informasjon om alle faktiske eller mulige rettstvister og krav som har økonomisk betydning for regnskapet. Når det er aktuelt er disse rettstvistene og kravene tilstrekkelig regnskapsført og opplyst om i regnskapet.

17. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av betydning.

18. Vi bekrefter at det er vår vurdering at selskapet har evne til fortsatt drift. De planlagte tiltakene er tilstrekkelige til at regnskapet kan avlegges under denne forutsetningen.

19. Det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som gjør at disponering og utdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven § 8-1.

20. Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

21. Vi har gitt dere:

a. tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål,

b. siste versjon av alle dokument(ene) som er en del av selskapets årsregnskap/årsrapport, og

c. ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 31
Elisabeth Stien Elgsæter TIL BDO AS VED TERJE EGGUM ADOLFSEN Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023 I UAVHENGIG REVISORS BERETNING

TIL BDO AS VED TERJE EGGUM ADOLFSEN

Til styret i Norsk vannforening

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Norsk vannforening.

Årsregnskapet består av:

• Balanse per 31. desember 2023

• Resultatregnskap for 2023

• Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Boardfor Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret(ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Etter vår mening:

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

Munkedamsveien 45

Postboks 1704 Vika 0121 Oslo www.bdo.no

• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

BDO AS

Terje Eggum Adolfsen statsautorisert revisor (elektronisk signert)

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 32
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

VEDLEGG 2

– Kort omtale av tillitsvalgte

Styret

Elisabeth Elgsæter, styreleder: Sivilingeniør i avdeling Infrastruktur øst i Asplan Viak AS. Jobber primært med prosjekter innen vannforsyning; vannbehandling, utredninger og detaljprosjektering. Utdannet sivilingeniør innen industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU 2011.

Maria Ystrøm Bislingen, nestleder: Mastergrad naturforvaltning (2005) fra UMB knyttet til gjennomføring av vanndirektivet i Norge. Har tidligere jobbet i NVE med konsesjonsbehandling av småkraft. Hun har siden 2015 jobbet som daglig leder i vannområde Glomma sør for Øyeren og jobber der tett sammen med medlemskommuner, fylke, næringsliv og frivillige organisasjoner m.m. for et bedre miljø i vassdragene.

Geir Torgersen: Jobber som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold med undervisning i VA-fag og forskning innen bærekraftig overvannshåndtering. Han jobber dessuten i startup-selskapet 7 Analytics som blant annet har utviklet verktøyet Flomkuben. Er utdannet sivilingeniør (NTH 1994) og PhD (NMBU 2017).

Øivind Wien: Utdannet innenfor miljø og naturressurser og har mastergrad i limnologi fra NMBU i Ås fra 2008. Jobber i dag som rådgiver innen hydrologi og miljø hos Sweco Norge. Har tidligere jobbet 14 år i NVE.

Hilde Skarra: Sjefingeniør i Hav- og industriavdelingen i Miljødirektoratet. Har vært ansatt siden 2008, og har oppgaver knyttet til vannforvaltningsarbeid og miljøovervåking i kystvann. Har i mange år jobbet med regulering av akvakulturvirksomhet etter forurensningsloven. Er utdannet marinbiolog fra Universitetet i Oslo i 1999 med hovedoppgave innen marin økologi.

Inga McCarly Potter: Sivilingeniør med konsulentbakgrunn innen planlegging, prosjektering og gjennomføring av vann, avløp, og overvannsinfrastruktur med særlig fokus på sistnevnte. Siden 2020 har hun jobbet for PBE i Oslo med hovedfokus på klimatilpasset byutvikling.

Prosjektene spenner fra byomfattende flomsikring, utvikling av insentiver for blågrønn infrastruktur gjennom utarbeidelse av by norm for vegetasjon og vannhåndtering og Oslos nylig publiserte overvannsveileder. Inga bistår også saksbehandlere på plannivå med å tilrettelegge for bærekraftig og klimatilpasset overvannshåndtering.

Erik Johannessen: Sivilingeniør innen VA-teknikk fra NLH, har en Master på Univ. of Washington i Seattle og en PhD ved UMB innen renseteknikk, og er Associate Assistant Professor ved University of Washington I Seattle. Jobbet for leverandørindustrien i Østfold, og Norconsult før han kom til COWI i 2006. Over 25 års relevant erfaring som prosjektleder, rådgiver og prosjekteringsleder innen vann- og avløpsbehandling. Har renseteknikk som spesialfelt og bred erfaring med samarbeid med alle relevante fag.

Jan-Erik Thrane: Han har vært ansatt som forsker ved NIVA siden våren 2017 og arbeider blant annet med overvåkning av økologisk tilstand i vann og vassdrag i Norge. Han har en doktorgrad i ferskvannsøkologi fra UiO (2016).

Vidar Lund: Cand.real. fra UiO i ferskvannszoologi i 1982, og doktorgrad fra NVH i Vannhygiene i 1991. Har arbeidet som forsker/ seniorforsker ved Folkehelseinstituttet siden 1983 og er nå pensjonist. Bred erfaring innen vannforsyningsfeltet, med hovedvekt på desinfeksjon, mikrobiologi og materialer i kontakt med drikkevann.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 33
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Fagtreffkomiteen

Line Diana Blytt, leder av fagkomiteen: Arbeider i dag hos Norwaste AS. Har over 20 års erfaring med miljørisikovurderinger, konsekvensanalyser og prøvetaking som berører miljøgifter og hygiene knyttet til avløpsvann, organisk avfall og slam. Behandling og bruk av slam eller annet behandlet organisk avfall som gjødselvare slik at det kan brukes som en ressurs. Hun har arbeidet hos COWI, Aquateam, Mattilsynet, Statens strålevern og ved NMBU.

Anne-Grete Buseth Blankenberg: Arbeider hos NIBIO som seniorforsker og har 20 års erfaring med nedbørsfelt, vannøkologi og rensesystemer innenfor spredt bebyggelse og landbruksaktivitet, herunder rensetiltak og erosjonstiltak. Hun har blant annet skrevet tiltaksveileder for landbruket. Hun har i flere år arbeidet med buffersoner/vegetasjonssoner, hydroteknikk, punktkilder, jordbearbeiding og bekkeåpninger som tiltak for å gjennomføre vannforskriften i landbruksdominerte vassdrag.

Sunniva Eide Sunde: MSc limnologi og vannressurser fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2018). Har jobbet fire år i kommunal forvaltning med vannforvaltning, naturforvaltning og forurensning. Nå ansatt hos Statsforvalteren i Oslo og Viken der hun jobber med vannforvaltning og artsforvaltning i vann.

Sina Shaddel: Dr. ing. Sina Shaddel har doktorgrad (2020) innen vann- og miljøteknikk fra NTNU, master (2011) og bachelor (2009) innen kjemiteknikk. Hovedarbeidsområdet til Sina er prosjektering og dimensjonering av prosessanlegg og andre tekniske installasjoner med hovedfokus på avløpsrenseanlegg. Sina har jobbet innen kjemisk/biologisk rensing av avløpsvann og ressursgjenvinning fra avløpsvann. Sina har også kompetanse innen slambehandling, vannkvalitet analyse, prosessplanlegging, driftoptimalisering og bærekraftanalyse av prosessanlegg (LCA og LCC). Han har jobbet som seniorrådgiver hos Asplan Viak AS siden 2020.

Kenneth Arnesen: Daglig leder i Driftsassistansen i Viken IKS, et selskap som har til formål å være et ressurs- og kompetansesenter innenfor vann- og avløpstjenester. Er utdannet sivilingeniør innen industriell miljøteknologi, med over 20 års erfaring fra VA-bransjen.

Michael Waak: Jobber hos Sintef Trondheim med PhD som sivilingeniør med ekspertise innen vannbehandling.

Maria Barrio: Maskin sivilingeniør med PhD innen bioenergy fra NTNU (2002). Forskningsleder for vann og miljø i SINTEF (2017-2023) hvor det forskes på vannforsyning, vannbehandling (drikkevann, avløpsvann og industrivann), infrastrukturforvaltning, klimatilpasning og bærekraftsvurdering.

Vidar Lund: Se presentasjon under styret.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 34
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Seminarkomiteen

Sissel Ranneklev, leder: Seniorforsker ved NIVAs seksjon for nedbørfeltprosesser og har dr. grad fra NMBU (2001). Arbeider med miljøgifter i akvatiske økosystemer, vannforskriften og overvåking. Har bred erfaring fra vegforurensning, internasjonale prosjekter, industriovervåking og plast i vannmiljøet.

Petter D. Jenssen: Professor i kommunalteknikk ved NMBU. Har jobbet spesielt med desentrale VA-løsninger og løsninger for spredt bebyggelse. Har mye erfaring fra prosjekter i u-land og leder oppbygging av MSc-utdanning innen bærekraftig VA i Norge, samt i Nepal og Pakistan.

Helene Gabestad: Utdannet fra NMBU i 1997. Har jobbet med vannforvaltning i Oslo kommune, Miljødirektoratet, hos Statsforvalteren og i Sarpsborg kommune. Nå ansatt i Viken fylkeskommune og arbeider med fylkeskommunens rolle som vannregionmyndighet for Innlandet og Viken vannregion.

Aud Helland: Seniorrådgiver ved avdeling for vann og miljø i COWI i Oslo. Aud har en dr.scient i marin geologi fra NMBU fra 2003 og cand.scient fra UiO i 1986. Er primært rådgiver innen marin forurensning i infrastrukturprosjekter for stat, fylke, kommune og private foretak. Arbeider blant annet med kartlegging, konsekvensvurderinger, overvåking og tiltaksplaner i marint miljø. Har arbeidet i rådgivende ingeniørbransje de siste årene og som forsker de foregående årene.

Lene Jacobsen: Cand.scient innen marin kjemi fra UiO (1996). Jobber som sjefingeniør i Statens vegvesen og har nasjonale oppgaver innen miljø, forurensning til jord og vann, mikroplast mv. Line Ø. Angeloff: Utdannet kjemiker fra UiO i 1996, med hovedfagsoppgave ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Har jobbet med helse og miljø i Miljøverndepartementet, og vært miljø- og avløpsrådgiver i Spydeberg kommune fra 2008. Er nå ansatt i Indre Østfold kommune.

Ruth Vingerhagen: Utdannet kjemiker fra University of Edinburgh (2007) og har doktorgrad i geokjemi fra ETH Zurich (2011). Forskningsprosjekter har fokusert på bruk av vannkjemi, inkludert metallisotoper, for å undersøke forvitringsprosesser i vassdrag. Hun jobber nå i miljøavdelingen på Norconsult.

Andreas Lium: Rådgiver ved Miljødirektoratet innen restaurering og vannforvaltning. Msc-utdannet i ferskvannsbiologi/limologi ved NMBU.

Helga Gunnarsdóttir: Seniorrådgiver ved vannseksjonen i Miljødirektoratet. Hun er naturgeograf fra UiO og fullførte en doktorgrad i kvartærgeologi i 1996. Hun har 25 års erfaring med lokal, regional og nasjonal vannforvaltning fra Vannområde Morsa og Miljødirektoratet.

Lothar Dören: Senioringeniør i NVE, seksjon for hydrometri. Utdannet diplomingeniør for teknisk miljøvern med mange års erfaring fra ulike roller i VA-bransjen i Tyskland, fra planlegging til drift av VA-anlegg. Jobber i NVE hovedsakelig med oppgaver innen urbanhydrologi og overvann med fokus på målinger og datafangst.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 35
SEMINARKOMITEEN
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Redaksjonskomiteen

Susanne Hyllestad: Doktorgrad ved medisinsk fakultet ved UiO i 2021 med vannbårne utbrudd og beredskap som tema, sivilingeniør i vann- og miljøteknikk fra NTNU i 2002 og mastergrad i vannforvaltning og utvikling ved UiO i 2012. Siden 2013 ansatt hos Folkehelseinstituttet og jobbet med drikkevann og helse, både nasjonalt og internasjonalt. Har tidligere jobbet for Asplan Viak og Multiconsult med hovedplaner for vannforsyning og beredskap, vannmiljø, konsekvensutredning og internasjonale oppdrag innen vannkraft. Har også vært engasjert i humanitært arbeid for Leger uten Grenser og ved Kirkens Nødhjelp.

Jon Arthur Berge: Tidligere seniorforsker/forsker ved NIVA (pensjonist 2018). Cand.real. i marin zoologi. Bred erfaring i å gjennomføre og lede undersøkelser og overvåking i norske kystområder. Har skrevet ca. 50 vitenskapelige publikasjoner og ca. 200 rapporter.

Arne Haarr: Rådgiver i Norsk Vann. Utdannet sivilagronom fra NMBU 1990. 21 års erfaring fra VEAS med varierte oppgaver innen drift og forvaltning, tilførsler til anlegget, utnyttelse av ressursene i avløp og resipientovervåking. Siden 2012 rådgiver i Norsk Vann med arbeidsområde særlig innenfor avløp, utnyttelse av ressurser i avløp og slam, miljøgifter og bærekraft. Medlem av nasjonal referansegruppe for gjennomføring av vannforskriften. Leder av Wastewater Resources Working Group i EurEau og sekretær for nasjonalkomitéen i IWA.

Kim Paus: Doktorgrad fra NTNU innen vann- og avløpsteknikk. 10 års erfaring som konsulent (COWI og Asplan Viak). Siden 2020 arbeidet som førsteamanuensis innen vann- og miljøteknikk, NMBU. Bred erfaring innen overvannshåndtering, klimatilpasning og naturbaserte løsninger.

Hege Hisdal: Er utdannet hydrolog fra Universitetet i Oslo, med en mastergrad om varsling av flom og en doktorgrad med tørke som tema. Hun leder hydrologisk avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sitter i styret i Norsk klimaservicesenter og International Centre for Hydropower. Faglige interesser er klimaendringer og hydrologi (inkludert flom og tørke), forebygging av skader fra naturfare og klimatilpasning.

Ingvild Tandberg: Sivilingeniør i prosesskjemi og miljøkjemi fra NTNU. Yrkeserfaring fra avfallsbransjen og offentlig forvaltning (vann, natur, forurensing). Jobber som vannområdekoordinator/-leder i vannområde Indre Oslofjord Vest.

Morten Kraabøl, redaktør: Doktorgrad i biologi fra NTNU og 30 års erfaring med forskning og fagutredninger knyttet til regulerte vassdrag. Jobber som faglig leder i akvatisk økologi i Multiconsult. Ansvarlig og faglig redaktør for tidsskriftet VANN siden 2017. Tidligere ansatt som seniorforsker i økologi ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og prosjektleder for NTNU Vitenskapsmuseet.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 36
REDAKSJONSKOMITEEN
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Valgkomiteen

Ingun Tryland: Rådgiver i Norsk Vann. Utdannet sivilingeniør i kjemi fra NTH i 1994 og doktor ingeniør i vann- og miljøteknikk fra NTNU i 1999. Har tidligere jobbet som forsker/forskningsleder ved Colifast AS og har 13 års erfaring som forsker fra NIVA. Siden 2017 rådgiver i Norsk Vann med arbeidsområde særlig innen teknologiutvikling, vannforsyning, klimatilpasning og overvann.

Anders Iversen: Fagdirektør i Miljødirektoratet. Utdannet hovedfag i biologi ved UiO og senere kurs i miljøforvaltning, strategisk ledelse, miljøstyring og miljørevisjon. Har arbeidet over 20 år i miljøforvaltningen, først som seksjonsleder for plan og inngrep i Direktoratet for naturforvaltning. Har også arbeidet 6 år på utviklingsprosjekt i Ecuador. Siden 2007 har han koordinert arbeidet med gjennomføring av vannforskriften (EUs vanndirektiv) i Norge: leder Direktoratsgruppen for vannforvaltning, og samordner norsk deltakelse i det europeiske arbeidet under vanndirektivet. Var initiativtaker i 2010 for å starte opp det som har blitt de årlige nasjonale seminarene om restaurering av vassdrag og våtmarker. Representerer Norge i Strategisk samordningsgruppe for vanndirektivet, OECD Water Governance Initiative og European Centre for River Restoration.

Arve Heistad: Har jobbet ca. 8 år som ingeniør i kommunal virksomhet og har siden jobbet med innovasjon og forskning, nå som professor ved NMBU i Vann- og miljøteknikk. Jeg har lenge hatt en spesiell interesse for utvikling av desentraliserte renseløsninger med kildeseparasjon og gjenvinning av ressurser, samt potensielle risikoer knyttet til spredning av virus fra avløpssystemet.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 37
VALGKOMITEEN
Tilbake til innhold

VEDLEGG 3

Innhold

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

I KOMITEER

ARBEID OG INFORMASJON

OG REKRUTTERING

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 38
INNLEDNING
STYRET,
BÆREKRAFT
TILLITSVALGTE
FAGLIG
MEDLEMMER
ØKONOMI VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023 Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024 VEDLEGG 2 Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023 VEDLEGG 3 Detaljert oversikt over seminarer VEDLEGG 4 Detaljert oversikt over fagtreff VEDLEGG 5 Oversikt mottakere av studiestipend Tittel Dato Oppmøte Streaming Eutrofistatus i norske vassdrag – har tiltakene fungert? 18.01.23 32 78 Blågrønn faktor 08.02.23 13 75 Verdens vanndag 2023 Accelerating change 22.03.23 18 48 Miljøfarlige stoffer i vannmiljøet 06.09.23 21 55 Vannprisseminaret 2023 Urbane vassdrag – byens skattekiste 20.09.23 25 27 Restaureringsseminaret 2023 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker 01.11.23 47 136 Vannmiljø og samferdsel – utfordringer og løsninger 29.11.23 25 41
– Detaljert oversikt over seminarer Tilbake til innhold

SEMINARER

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

EUTROFISTATUS I NORSKE VASSDRAG

– HAR TILTAKENE FUNGERT?

18. januar, Miljødirektoratet

Eutrofiering er fortsatt en utfordring for vannmiljøet. Seminaret vil gi en oppdatering av eutrofistatus i flere vannforekomster.

• Kan det ses forbedring i vassdrag og fjorder?

• Hva betyr det at tilførslene av fosfor og nitrogen fortsatt er for høy mange steder?

• Kan eutrofiering også ha betydning for klimaet?

• Hva skjer med hensyn til virkemidlene som må til for å redusere eutrofieringen?

• Virker tiltakene, og har vi nye typer av tiltak som kan gjennomføres?

Møteleder: Helga Gunnarsdóttir, Miljødirektoratet

PROGRAM

Velkommen og innledning

Møteleder

Tilstand og utvikling i eutrofe innsjøer

Anne Lyche Solheim, NIVA

Hvordan påvirkes produksjonen av klimagasser i eutrofe innsjøer?

Dag Hessen, UiO

Virker tiltakene mot eutrofi?

– eksempel fra vannområde Morsa

Carina Isdahl, daglig leder i vannområde Morsa

Eutrofiutviklingen i Frøylandsvannet og Hålandsvannet Åge Molversmyr, Norce

Miljøavtaler i jordbruket rundt Tunevannet i Sarpsborg

Sunniva Eide Sunde, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Møteleder: Maria Bislingen, vannområde Glomma sør

EUs forslag til nytt avløpsdirektiv

Rita Vigdis Hansen, Miljødirektoratet

Er det nødvendig med strengere myndighetsutøvelse på avløpsområdet?

Hilde Sundt Skålevåg, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Vi vedtok tiltaksplan for spredte avløp i 2016

– hvordan har arbeidet gått?

Solvar Sollied Hansen, Nes kommune

Mens vi venter på gjødselvareforskriften…

Jon Magnar Haugen, Landbruks- og matdepartementet

Regionale forskrifter etter jordloven - status for gjennomføring

Jon Magnar Haugen, Landbruks- og matdepartementet

Betydningen av en funksjonell naturlig kantsone

Anne-Grete Buseth Blankenberg, Nibio og Håvard Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Oppsummering

Møteleder

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 39
SEMINARER
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

BLÅGRØNN FAKTOR

8. februar, Miljødirektoratet

Den blågrønne faktoren nærmer seg 10 års-jubileet, men spørsmålene er fremdeles mange.

Hvordan har blågrønn faktor fungert som et planverktøy og hvordan følges resultater opp i byggesak?

Hvordan varierer lokale tilpasninger av blågrønn faktor, og hva er koblingen mellom blågrønn faktor, klimatilpasning og et fremtidig overvannsgebyr?

Seminaret tar sikte på å oppsummere de viktigste erfaringene vi har gjort oss ila. det siste tiåret og å identifisere behov for fremtiden.

Blågrønn urban «retrofit»

- strategitenkning på områdenivå i SPARE-prosjektet

Paul Woodville, HRTB arkitekter og David N. Barton, NINA

Erfaringer fra Oslo kommune

Inga Potter, Oslo kommune

Erfaringer fra Bodø kommune

Marit Elveos, Bodø kommune

Erfaringer knyttet til utførelse av blågrønne overvannsanlegg

Bent Braskerud, Oslo kommune

Digitalisering av overvannstiltak

Hans Martin Eikerol og Gunnar Dahl, VA Visjon

Felles diskusjon og erfaringsdeling

Oppsummering og avslutning

PROGRAM

Velkommen og introduksjon av seminarets tematikk

Møteleder: Kim Paus, NMBU

Erfaringer med Norsk Standard om blågrønn faktor

Hanne Wells, Standard Norge

Tilleggsverdier ved blågrønne løsninger

Taran Aanderaa, Asplan Viak

Dyrk byen!

Om å dyrke mat og menneskemøter i grøntareal i byen

Andreas Capjon, U.reist

Kim Paus, NMBU

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 40
SEMINARER
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

VERDENS VANNDAG 2023 – ACCELERATING CHANGE

22. mars, Røverstaden

Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs ”World Water Day”. Til tross for at flere har fått tilgang på trygge drikkevannskilder de siste fem årene, er det fortsatt store utfordringer knyttet til vann, sanitærforhold og bærekraftig vannforvaltning. Fremgangen er langt fra rask nok til at verden skal nå FNs bærekraftsmål om rent vann innen 2030. Om vi skal nå målene må vi øke progresjonen – og ting må skje opp til fire ganger raskere enn det gjør nå. Derfor handler Verdens vanndag i 2023 om å akselerere endringene.

Vi må handle raskere for å kunne møte spesielt de globale, men også de nasjonale utfordringene. Hele én av fire mennesker i verden i dag mangler tilgang på trygge drikkevannskilder og enda flere har ikke tilgang på skikkelige toalett- og sanitærforhold. Vannforbruket øker, og i tillegg til personlig forbruk, er en sikker vannforsyning nødvendig både for produksjon av mat, varer og tjenester, samt energi. Samtidig må vi sikre en bærekraftig forvaltning av vannressursene våre gjennom vern av innsjøer, elver og våtmarker, inkludert økosystemtjenestene disse bidrar med. Norge er heldige, men også vi har utfordringer knyttet f.eks. til avløpsvann og forusensing, og ikke minst bærekraftig forvaltning av elver, innsjøer og kystvann. De siste årene har også vist at heller ikke vi er forskånet mot å i perioder måtte spare på drikkevannet.

På årets arrangement kan du høre en rekke spennende foredrag om vann og hvordan vi kan akselerere endringene for å møte globale og nasjonale utfordringer knytta til helse (drikkevann og sanitærforhold), bærekraftig vannforvaltning, utvikling og samarbeid.

Bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold.

Summary Progress Update 2021: SDG 6 — water and sanitation for all | UN-Water (unwater.org).

Arrangører: Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening og Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i samarbeid med NVE og NIVA.

PROGRAM

Velkommen: Møteleder: Jan-Erik Thrane, den norske komitéen for Verdens vanndag 2023

Innledningen

Rebecca Borsch, UNESCO-kommisjonen

Påvirkninger og utfordringer for vannmiljøet i Norge Hvilke tiltak ligger inne i vannforvaltningsplanene frem mot 2027?

Anders Iversen, Miljødirektoratet

Accelerating change - i Norge også?

Anders Bekkelund, Folkehelseinstituttet

Defining a safe operating space (SOS) for water resources in a changing climate and society

Simone Langhans, NIVA

Klimaendringene påvirker drikkevannet vårt

Reidun Gangstø Skaland, Meteorologisk institutt

Naturbaserte løsninger langs elver for å øke klimatilpasning og bologisk mangfold i nedbørfelt under press (SABICAS-prosjektet)

Benjamin Kupilas, NIVA

Juniorvannprisen og vannmusikk

Norsk Juniorvannpris (NJVP)

Vann og sanitær - oppdrag i sårbare områder i verden

Marianne Nilsen Sturmair, Ingeniører Uten Grenser (IUG)/Trine Røer, Afry/Ingebjørg Hovland Evang, Multiconsult

Norwegian Church Aid - Accelerating Change

Manfred Arlt, Kirkens Nødhjelp

Oppsummering/avslutning Møteleder

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 41
SEMINARER
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

MILJØFARLIGE STOFFER I VANNMILJØET

6. september, Miljødirektoratet

I dette seminaret vil vi få oppdateringer fra Miljødirektoratet over miljøgifter som berører overvåking i henhold til vannforskriften, industri, samt siste status for PFAS-forbud i EU. Eksempler fra overvåkingsprosjekter med miljøgifter vil presenteres. EU har foreslått store endringer for miljøgiftene i vannforskriften. En av de foreslåtte endringene er å inkludere flere prioriterte stoffer som legemidler, sølv, plantevernmidler og PFAS- forbindelser, mens andre prioriterte stoffer fjernes. For PFAS-forbindelsene har Miljødirektoratet vært førende i Europa for å forby disse stoffene. Ett nytt kunnskapsgrunnlag for sigevann er nylig utarbeidet, hvor miljøgifter i vannforskriften kobles tettere til overvåking av sigevann og resipient.

PROGRAM

Velkommen fra Vannforeningen

Møteleder

Hva betyr kommende endringer i vannforskriften for oss?

Rune Pettersen, Miljødirektoratet

Forslag til forbud mot PFAS i EU/EØS

Angelika Baumbusch, Miljødirektoratet

Ny grenseverdi for PFAS i EUs drikkevannsdirektiv – hvordan er denne sett fra et helseperspektiv?

Line Småstuen Haug, FHI

Strategies towards zero pollution from PFAS:

Insights from the ZeroPM project

Hans Peter Arp, NGI

Regulering av miljøgifter i industriutslipp

Glenn-Roger Langerud, Miljødirektoratet

Nitelva – Norges mest påvirkede elv?

Miljøgifter i fisk

Morten Jartun, NIVA

Overvåking av Indre Drammensfjorden

- forurensningsundersøkelser i sedimenter og biota

Gustaf Ugge, NIRAS

Sigevann fra avfallsdeponier – innhold av miljøfarlige forbindelser og mulige tiltak basert på resipientforhold

Trond Mæhlum, NIBIO

Sissel Ranneklev, NIVA

JOVA-programmet og funn av plantevernmidler i overflatevann Roger Holten, NIBIO

Er legemiddelutslipp fra sykehus en risiko for miljøet?

Kirsten Midttun Gravningen og Heidi Johanne Espvik, Ahus

Avslutning

Møteleder

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 42
SEMINARER
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

URBANE VASSDRAG

– BYENES SKATTEKISTE | VANNPRISSEMINARET 2023 20. september, Miljødirektoratet

Urbane vassdrag er som pulsårer igjennom byer. De yrer av liv og er viktig for fiskene, dyrene og menneskene. Men vi må ta vare på disse vassdragene.

Gjennom foredragene vil vi vise hvordan elveforum, rådgivere, kommuner og politikere jobber for å planlegge, åpne, vedlikeholde og forvalte lokale med å åpne bekker. Hvordan legge forholdene til rette for friluftsliv og naturglede? I lys av årets vannprisvinner, går vi spesielt inn på hvordan elveforum driver med opplæring og formidling av kunnskap, påvirker politiske prosesser og får til samarbeid med og mellom kommunale etater og grunneiere.

Møteleder: Haakon Thaulow PROGRAM

Velkommen Presentasjon av Vannforeningen

Geir Torgersen, styremedlem i Vannforeningen

Innledning og utdeling av Vannprisen 2023

ved Sigmund Tøien, RIF og Geir Torgersen, Vannforeningen

Vi som er hekta på vann!

Bo Wingård, Bærum Elveforum

Det finnes neppe noe bedre man kan gjøre enn å engasjere seg i et elveforum. Vi driver med kunnskapsformidling, vassdragsforvaltning, elvevandringer og bekkeåpning. Vi samarbeider med grunneiere, kommunen og politikere, og har nettverk med folk som er opptatt av natur, miljø og nær tilgjengelighet til de urbane blå-grønne områdene.

Elveforumenes rolle

Oslo Elveforum og elvegruppene, Per Østvold, Oslo Elveforum

Kommuneplaner, reguleringsplaner og byggeplaner, Unn Orstein, Asker Elveforum

Mangfold, planlegging og ekstern påvirkning

Bekkeåpning mellom marka og byen - fra steinbrudd til grønnstruktur, Ole Martin Jøraholmen og Thea Karlsen Løken, Multiconsult Avrenning fra vei og overvann til vannmiljøet, Svein Ole Åstebøl, COWI.

Tilgjengelighet og politikernes vilje

Avslutning Møteleder

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 43
SEMINARER
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

NASJONALT SEMINAR OM RESTAURERING AVVASSDRAG OG VÅTMARKER, RESTAURERINGSSEMINARET 2023

1. november, Miljødirektoratet

Det årlige ”Nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker” ble arrangert for første gang i 2010, og er etablert som det fremste forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. Arrangementet gjennomføres i hybrid versjon.

Oppretting av «gamle synder» i elver og våtmarker gir samfunnsnytte på mange politikkområder: forbedringer for biologisk mangfold og natur, naturbasert klimatilpasning gjennom flomdemping og overvannshåndtering, redusert forurensing av næringsstoffer og miljøgifter, rekreasjon og folkehelse, og bidrag til mer attraktive landskaper og tettsteder.

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økt oppmerksomhet. FNs bærekraftsmål nr. 6 og 15 har delmål om å restaurere vannrelaterte økosystemer, og FN har utpekt 2021-2030 som tiåret for restaurering. De nye målene under naturavtalen Montreal-Kunming sier at 30 % av forringede økosystemer skal restaureres. Også i EUs naturmangfold-strategi under Green Deal er det et mål om å at 25.000 km skal renne/flyte fritt innen 2030, ved at naturlige sammenhenger i vassdraget og tilhørende flommark restaureres, og bidra til at vanndirektivets miljømål nås. Departementene ga i 2022 tilslutning til den nye nasjonale strategien for restaurering av vassdrag 2021-2030. Samtidig gjennomføres den reviderte planen for restaurering av våtmark i Norge for rene 2021-2025.

Som vanlig arrangeres seminaret i samarbeid mellom Restaureringsprosjektet under Direktoratsgruppen for vannforvaltning og Norsk vannforening.

I 2023 legges arrangementet til 1. november hos Miljødirektoratet i Trondheim, rygg-mot-rygg med Naturrestaureringskonferansen 2023 som avholdes 30. og 31. oktober på Scandic Lerkendal. Arrangementet bli også strømmet – merk at digital deltakelse også krever påmelding og deltakeravgift.

Møteleder: Anders Iversen, Miljødirektoratet, leder for Direktoratsgruppen for vannforvaltning

PROGRAM

Velkommen Åpning av seminaret Møteleder

Restaurering av vassdrag og våtmark – et viktig bidra til å løse både natur- og klimautfordringene Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 44
SEMINARER
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

International Keynotes

River Restoration in EU Water Law and the Green Deal

Luca Perez, European Commission

An action strategy for river restoration

Dr. Marc Naura, UK River Restoration Centre

LIFE CONNECTS - mot återställda ekosystemtjänster i floder

Vibeke Lirås, Länsstyrelsen Skåne

Kompetansebygging

Kurs i gravemaskin, laks og ørret

Therese Smelror Løkken, vannområdekoordinator

Nea-Nidelvvassdraget og Gaulavassdraget vannområder og

Erik Brenna, Selbu kommune

Kurs i habitattiltak i sjøaurebekkar 2023

Håkon Slutaas, Vannregionmyndigheten i Møre og Romsdal

Erfaringer og eksempler

Den lange veien fra gode intensjoner til god gjennomføring

Iver Tanem, Statsforvalteren i Trøndelag

Verdalsbekkprosjektet og samarbeid med Stiklestad skole

Stian Stensland, NMBU

Har laksen det bedre etter restaureringen av Klarälven?

Prosjektleder Pär Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland

Våtmarksrestaurering ved Åna fengsel i Hå

Anders Bjorland, Verksmester

Restaurering som naturbasert løsning

Naturbaserte løsninger i Norden

– hva skal til for å få det til i praksis?

Leonard Sandin, NINA og Line Barkved, NIVA

Hvordan restaurerer vi vassdragene riktig etter flommen?

Ulrich Pulg, NORCE

Naturbaserte løsninger for å sikre mot flom og skred

Anders Solheim, NGI

Avslutning Møteleder

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 45
SEMINARER
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

VANNMILJØ OG SAMFERDSEL

– UTFORDRINGER OG LØSNINGER

29. november, Miljødirektoratet

Aktiviteter og forurensning fra samferdsaktører kan forringe økologisk og kjemisk tilstand i vann, og på ulike måter ha negativ effekt på naturmangfold og friluftsliv.

Hvordan jobber de ulike aktørene for å forhindre forurensning og forringelse av vannmiljøet? Har vi nok kunnskap om hvilke tiltak som fungerer i anleggs- og driftsfasen? Kan vi lære av hverandre og jobbe sammen for å nå miljømålene i vannforskriften?

Møteleder: Sissel Brit Ranneklev, NIVA og Vannforeningen

Veieiers erfaringer og utfordringer

Nye Veiers erfaringer og utfordringer

Marianne Bjørkenes, Nye Veier

Erfaringer og utfordringer fra Innlandet fylkeskommune

Claire Bant, Innlandet fylkeskommune

Utfordringer med vannhåndtering på store baneprosjekter:

Erfaring fra Nytt dobbelt spor Sandbukta-Moss-Såstad

Pablo Molina, BaneNOR

På kant med elva

Morten Merkesdal, Bærum kommune

PROGRAM

Velkommen og innledning

Møteleder

Hvilke rammer og regelverk gjelder i samferdselsprosjekter?

Andreas Røed, Statsforvalteren OV

Med eksempler fra samferdselsprosjekter

Vannmiljø og samferdsel – anleggsfasen

Møteleder: Marianne Bjørkenes, Nye Veier

Partikkelforurensning i utbyggingsprosjekter

Lene Sørlie Heier, Statens vegvesen

Rensing av nitrogen fra sprengsteinfylling. Erfaringer fra E16

Bjørum - Skaret

Ida Viddal Vartdal og Halldis Fjermestad, Statens vegvesen

Stad skipstunnel, pH-justering av tunneldrivevann

før utslipp til sjø

Johanne Arff, Multiconsult

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 46
SEMINARER
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Vannmiljø og samferdsel – driftsfasen

Møteleder: Ola Rosing Eide, SVV

Statens vegvesens innsjøundersøkelser | Studentarbeid i

Kutjern m.m.

Ola Rosing Eide, Statens vegvesen og Gunnhild Riise, NMBU

Bildekkpartikler i miljøet – utfordringer og konsekvenser

Elisabeth Rødland, NIVA

Forurensning fra vei - vannmiljømål og rensetiltak

Svein Ole Åstebøl, COWI

Mobile renseløsninger

Sander Nilsen, Nordisk Vannteknikk

Er vann i veien?

Frode Kroglund, Statsforvalteren i Agder

Oppsummering og avslutning

Møteleder

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 47
SEMINARER Tilbake til innhold

6.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 48
1. INNLEDNING 2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT 3. BÆREKRAFT 4. TILLITSVALGTE I KOMITEER
FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON
Innhold
5.
MEDLEMMER OG REKRUTTERING 7. ØKONOMI VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023 Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024 VEDLEGG 2 Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023 VEDLEGG 3 Detaljert oversikt over seminarer VEDLEGG 4 Detaljert oversikt over fagtreff VEDLEGG 5 Oversikt mottakere av studiestipend Tittel på fagtreff Antall deltakere (fysisk og digitalt) Oppmøte Streaming Nitrogenfjerning - kommer Norge haltende etter Europa? 258 30 228 Behov for vannbehandling ved bruk av grunnvann til vannforsyning 147 15 132 Biotilgjengelig fosfor for å bestemme grad av eutrofiering 161 12 149 Vann og økt skogsdrift - endring av hydrologi i nedbørsfelt 339 26 313 Biostabilitet i ledningsnett og tolkning av mikrobiologiske analyser i drikkevann, hvor kommer de miljø-koliforme bakteriene fra? 108 15 93 Bruk av sensorer og ny teknologi i vannovervåkingen 138 15 123 VEDLEGG 4 – Detaljert oversikt over fagtreff FAGTREFF Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

NITROGENFJERNING

- KOMMER NORGE HALTENDE ETTER EUROPA?

09. januar 2023

Om renseteknologi og løsninger for både nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg for å kunne ha nitrogenfjerning.

Fokuset i Norge har vært rensing av fosfor og det er derfor ikke mange renseanlegg i Norge som har krav til nitrogenrensing. Dette har fått konsekvenser for livet i fjorden, spesielt Oslofjorden. Flere av renseanleggene er ikke tilrettelagt for nitrogenrensing og vil få en felles utfordring dersom de får krav om dette.

Møteleder: Sina Shaddel, Asplan Viak

PROGRAM

Velkommen

Møteledere

Om EU kommisjonens forslag til nytt avløpsdirektiv

Rita Hansen/ Maria Hedenstad, Miljødirektortet

Nitrogen removal in Aarhus Vand in Denmark

Lise Hughes, Aarhus Vand

WWTP upgrade: technologies for nitrogen removal

Mathieu Delahaye, Suez

Nitrogenfjerning med Hias prosessen

Torgeir Saltnes, HIAS

Utbedring, utskiftning og utvidelse av et nitrogenrenseanlegg

Svenja Röttger, NRA

20 års erfaring med nitrogenfjerning på Bekkelaget renseanlegg

Thomas Aubell, Bekkelaget renseanlegg

Nitrogenfjerning i 25 år - hva trenger Oslofjorden nå?

Kirsti Grundnes Berg, VEAS

Oppsummering og avslutning

Møteleder

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 49
FAGTREFF
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

BEHOV FOR VANNBEHANDLING VED BRUK AV GRUNNVANN TIL VANNFORSYNING

13. februar 2023

Fagtreff om behov for vannbehandling ved bruk av grunnvann til vannforsyning.

Ved vurdering av beskyttelsessoner for grunnvannsanlegg har den såkalte «60-døgnsregelen» i alle år vært benyttet som en «tommelfingerregel», uten at man helt har hatt oversikt over det faglige grunnlaget for denne «regelen». Nyere undersøkelser tyder på at en infiltrasjonstid på 60 døgn ikke alltid er nok for å gi en tilfredsstillende hygienisk sikkerhet. I tillegg har vi flere eksempler på vannbårne utbrudd knyttet til udesinfisert grunnvann, f.eks. utbruddet på Røros i 2007 med innpå 1500 syke, som demonstrerte hvor følsomme barrierene knyttet til beskyttelsessonene er og hvor store konsekvensene kan være dersom disse brytes. Med dette som bakteppe og med tanke på klimaendringenes innvirkning på infiltrasjonsforholdene i grunnen, er det kanskje på tide å innføre et krav om desinfeksjon også ved grunnvannsverk?

Disse problemstillingene vil bli forsøkt belyst i dette fagtreffet.

Møteleder: Vidar Lund

PROGRAM

Velkommen

Møteleder

Hva vet vi om grunnvannsanlegg i Norge basert på Mattilsynets data?

Carl Fredrik Nordheim, Folkehelseinstituttet

Forurenset grunnvann – er det så farlig?

Anders Bekkelund, Folkehelseinstituttet

Sikring av grunnvann og brønner til drikkevannsforsyning

Bernt Olav Hilmo & Rolf Forbord, Asplan Viak

Grunnvannskilden som hygienisk barriere:

Styrker og svakheter i et klima i endring

- Grunnvann i løsmasser Hanne Kvitsand, SINTEF

- Grunnvann i fjell Sylvi Gaut, Sweco

Større grunnvannsanlegg – hygienisk sikring

– bruk av desinfeksjon

Svein Erik Bakken, Sweco

Er kravene til beskyttelse av norske grunnvannskilder gode nok?

Olav Vatn, Mattilsynet

Og bør det bli krav om desinfeksjon av alle grunnvannsforsyninger?

Oppsummering

Møteleder

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 50
FAGTREFF
Tilbake
til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

BIOTILGJENGELIG FOSFOR FOR Å BESTEMME

GRAD AV EUTROFIERING

05. juni 2023

I dette fagtreffet tar vi for oss variasjon i biotilgjengelighet for fosfor fra ulike kilder, hvordan dette kan måles, og om hvordan denne variasjonen kan hensyntas i vannforvaltning og overvåking. Fosfor er en forutsetning for alt liv, men fører til eutrofiering dersom det tilføres vann og vassdrag i for store mengder. Men det er ikke bare mengden det kommer an på – biotilgjengeligheten til fosforet er også avgjørende. Fosfor tilføres vassdragene våre fra ulike kilder som naturlig avrenning fra skog og fjell, jordbruk og avløp. Det tilføres også i ulike former, f.eks. bundet til jord- eller leirpartikler, eller som løst fosfat. Graden av biotilgjengelighet for de ulike formene og fra de ulike kildene er avgjørende for hvor stor forurensende effekt fosforet får.

Møteleder: Jan-Erik Thrane, NIVA PROGRAM

Velkommen

Møteleder

Fosfor i vann og vassdrag: en introduksjon

Jan-Erik Thrane, NIVA

Biotilgjengelighet av fosfor fra jordbruksavrenning

Anne Falk Øgaard, NIBIO

Trender i jordas fosforstatus og effekter på fosforavrenning

Marianne Bechmann og Jian Liu, NIBIO

Eksempler fra Vestfold og Rogaland

Miljøeffekter på tilgjengelighet av fosfat

Rolf Vogt, NIVA

Ressurs på avveie

Christian Vogelsang, NIVA

Om viktigheten av å redusere utslippene av fosfor fra små og mellomstore avløpsrenseanlegg

Biotilgjengelighet, binding og løselighet av fosfor i brepåvirkede vassdrag

Simen Gustu Johansen, NMBU

Bruk av PIT-indeksen for begroing i leirvassdrag med naturlig høy fosfor

Susi Schneider, NIVA

Avslutning og spørsmål

Møteleder

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 51
FAGTREFF
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

VANN OG ØKT SKOGSDRIFT

- ENDRING AV HYDROLOGI I NEDBØRSFELT

04. september 2023

Gode tømmerpriser medfører økt hogst. Hva har dette å si for hydrolog og hva er konsekvenser for vannkvalitet i nedbørfeltet?

Hvordan gjennomføres hogst, og hvordan er lovverket rundt hogst og skogsdrift.

Møteleder: Jan-Erik Thrane, NIVA

PROGRAM

Velkommen

Møteleder

Potensielle effekter av intensivert skogbruk på vannkvalitet Øyvind Kaste, NIVA

Effekter av skogsdrift på avrenning av næringsstoffer og mobilisering av kvikksølv

Heleen de Wit, NIVA

Foreløpige resultater fra Innlandet og Viken vannregions prosjekt om skog og vannmiljø.

Eva Skarbøvik, Nibio

Kantsoner i skog

Mathis Lunde, Statsforvalteren

Bekkene – skogens kapillærer

Ruben Pettersen, Nibio

Skogbruket i Norge

Bjørn Håvard Evjen, Nibio

Oppsummering og avslutning

Møteleder

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 52
FAGTREFF
Tilbake
til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

BIOSTABILITET I LEDNINGSNETT OG TOLKNING AV MIKROBIOLOGISKE

16. oktober 2023

Fagtreff om biostabilitet i ledningsnett og tolkning av mikrobiologiske analyser.

Et viktig kriterium for optimal drift av ledningsnett for å sikre drikkevannets hygieniske kvalitet, er å begrense innholdet av organisk stoff i vannet, som kan bidra som «bakteriemat».

For å oppnå et biostabilt drikkevann er det viktig at vannbehandlingen fungerer optimalt og er i stand til å fjerne tilstrekkelig mengde organisk stoff for å begrense biofilmdannelsen i ledningsnettet.

I dette fagtreffet vil det bli presentert erfaringer med hvordan man kan oppnå et mest mulig biostabilt vann og hvordan ulike mikrobiologiske analyser kan benyttes til å vurdere om man har oppnådd biostabile forhold i ledningsnettet.

Møteledere: Maria Barrio, Sintef

PROGRAM

Velkommen

Møteleder

Hvorfor er vi bekymret for biofilmdannelse i ledningsnettet?

Lars Hem, Oslo VAV

Hovedtema: Metoder for evaluering av biostabilitet

Experiences with drinking water pipe biofilms, using flow cytometry

Catherine J. Paul, Lund Universitet

Emerging methods for assessing bacterial growth potential

Cynthia Hallé, NTNU

Sekvenseringsteknologi – ny kunnskap om mikrobiologi i drikkevann

Gunhild Hageskal, SINTEF

Hovedtema: Pågående arbeid, utfordringer og erfaringer i kommuner med biostablilitet i ledningsnett

Bergen Vann

Urd Eriksen, Bergen Vann

IVAR

Unni S. Lea, IVAR

Oslo VAV

Ingvild Falkum Ullmann

Trondheim kommune

Noemi Ambauen/Karen Hernes Buan, Trondheim Kommune

Oppsummering og avslutning

Møteleder

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 53
FAGTREFF
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

BRUK AV SENSORER OG NY TEKNOLOGI I VANNOVERVÅKINGEN

13. november 2023

Med klimaendringer og vannressurser under økende press blir behovet for presis og kontinuerlig vannovervåking stadig større. Bruk av sensorer og ny teknologi er allerede på full fart inn i overvåkingen, men har potensiale til ytterligere å effektivisere og utvide perspektivene for overvåking i tiden fremover.

I dette fagtreffet får vi innblikk i hvordan sensorbaserte metoder benyttes i dagens overvåking av elver, innsjøer og kystvann – samt hvordan teknologien kan bidra til forbedret vannressursforvaltning i fremtiden. Om du er interessert i hvordan ekstremvær og flommers effekter på vannkvalitet kan følges i sanntid, hvordan satellittdata kan kartlegge tusenvis av innsjøer på en gang eller hvordan cruiseskip bidrar til å kartlegge algeoppblomstringer, så er dette fagtreffet for deg.

Møteleder: Jan-Erik Thrane, NIVA PROGRAM

Velkommen

Møteleder

Bruk av sensorer på skip i faste ruter langs kysten

– FerryBox prosjektet

Louise Valestrand, NIVA

Bruk av satellittdata for vannkvalitetsovervåkning av kyst og innsjøer - ØKOSAT prosjektet

Kai Sørensen, NIVA/Oceanobs

The Seabee project and mapping of the coast and aquatic environments with unmanned ariel vehicles

Medyan Ghareeb, NIVA

Erfaringer fra å sammenligne turbiditetsdata fra sensor i 31 nord-europeiske elver

Eva Skarbøvik, NIBIO

Optiske nitratsensorer for overvåking av nitrogen fra samferdselsprosjekter

Roger Roseth, NIBIO

Varsling, beregningsgrunnlag og bedre forståelse av utslippsmekanismer ved bruk av sensorer

Randi Margrete Aamodt, Nordre Follo kommune

Sensors for capturing spatial extent and timing of land-ocean interactions

Maeve McGovern, NIVA

Spørsmål og avslutning

Møteleder

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 54
FAGTREFF
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

VEDLEGG 5

– Oversikt over mottakere av tildelt stipend

Stipendiat Utdanningsinstitusjon Støtte [kr] Tema

Iselinn Einarina Lund USN 5 000 Bacheloroppgave for Skagerak Kraft med fokus på miljøvirkninger i regulerte vassdrag med case Heddøla, Telemark

Sara Fevang USN 5 000 Masterprosjekt: "River Rehabilitation - Case: Storelva and Revovannet"

Aleksander Wulff Tollefsen USN 5 000 Bacheloroppgave: miljøforberedende tiltak i regulerte vassdrag med fokus på laks og ørret

Carl-Fredrik Strømberg Brude NMBU 5 000 Masteroppgave for å øke kunnskapen om forekomst og utviklingsdynamikk hos karpefisk i Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer. Spesielt relevant ift. ny veistrekning langs E6 gjennom naturresservatet. Oppgave i samarbeid med NIVA.

Gabriel M. Eggebø NMBU

Julia Erol RuprechtKarls-Universität Heidelberg

5 000 Masteroppgave om vårgytende fisker i Lågendeltaet ved Lillehammer. Skal studere hvordan temperatur, vegetasjon og bunnsuptrat påvirker innsiget av gyteklare fisk som abbor, brasme, gjedde og mort. Oppgave i samarbeid med NIVA.

5 000 Doktoravhandling «Time to harness water. Norwegian hydropower development 1885-1945.» Selvfinansiert avhandling om energipolitikken i Norge frem til 2. verdenskrig, spesielt mht. vannkraftutbygging.

Kåre-Jørgen Ingerø Bøe NMBU (NINA) 5 000 Masteroppgave om hvilke faktorer som påvirker biologisk mangfold av både planter og dyr i kantsoner langs elver og vassdrag. Feltarbeidet skal foregå i Haldenvassdraget, for å undersøke hvorvidt kvaliteten på kantsoner påvirker forekomst og diversitet av innsekter.

Ole Eivind Ovnan Fjeldstad NMBU 9 000 Undersøke hvordan kvaliteten på kantsoner påvirker romlig tetthet, individuell vekst, begevelsesmønster og overlevelse hos ung ørret i gytebekker i 3 sidebekker til evla Gausa i Gausdal. Bekker og bunnforhold skal klassifiseres etter NIVA sin standard.

Maria Halvas-Svendsen NMBU 4 000 Undersøke spredningen av miljøgifter i vann i form av partikkeltransport i et klimaperspektiv. Feltarbeid i juli 2023 ved Bølstadbekken (Årungen), et leirpåvirket vassdrag hvor NVE gjør kontinuerlige målinger av vannstand og temperatur. Feltarbeid styrt av værforhold og avhengig av tilstrekkelig nedbørsperiode som gir opphav til flom.

Maia Catrin Gundersen & Eline Olsborg Hansen NMBU 8 000 Undersøke påvirkninger av utsetting av lakseyngel i Lysakerelva på stasjonær ørretbestand over naturlig barriere (Fåbrofossen). Undersøke konsekvenser av menneskelig påvirkning i økosystemer og bruk av økologisk kompensasjon som tiltak for å styrke anadrom laksefisk i Oslofjorden.

Jennifer Holmelid NMBU 5 000 Undersøke forskjeller i Hg konsentrasjoner i 5 ulike innsjøer i Haldenvassdraget med sedimentkjerneprøver og om det kan knyttes til eutrofiering.

Hanne Ugstad NMBU 9 000 Deltakelse på kurs: Innovative and Practical Solutions for Combating Dwindling Water Resources v/ Hebrew university of jerusalem

Charlotte Marie Trovaag NMBU 10 000 Masteroppgave om en nitrogenfjerningsprosess, som er relevant i forbindelse med det nye avløpsdirektivet

Oversikten fortsetter på neste side

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 55
MOTTAKERE TILDELT STIPEND
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. BÆREKRAFT

4. TILLITSVALGTE I KOMITEER

5. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

6. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

7. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap og revisjonsberetning for 2023, budsjett 2024

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2023

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 5

Oversikt mottakere av studiestipend

Stipendiat Utdanningsinstitusjon Støtte [kr] Tema

Eivind Zahl NMBU 10 000 Masteroppgave: kost-nytte-effekter ved bruk av aktiv trykkstyring på drikkevannsnettet for å redusere lekkasjer.

Ingeborg Tuften NMBU 10 000 Masteroppgave: Studere parasittutviklingen hos ørret gjennom den isfrie sesongen på Hafslovatnet i luster kommune

Adrian Karp NMBU

Odin Eidsgård NMBU

Torkild Helland Kleppe Det Danske Kongelige Akademi i København

10 000 Masteroppgave: Sammenligne konsentrasjonen av kvikksølv i gjedder i flere store innsjøer i Haldenvassdraget – med fokus på biomagnifisering gjennom næringskjeden

10 000 Masteroppgave: Sørv som en fremmed fiskeart kan ha stor påvirkning på stedegnet invertebratsamfunn og vannkvalitet i Agdervassdragene.

10 000 Masteroppgave: Undersøke hvordan klima- og biodiversitetskrisen kan formidles på andre måter enn med tall og data

Solveig Erga NMBU 10 000 Masteroppgave: Kartlegge behovet, bruksområdene og utfordringene med kvaliteten fra en utgravd drikkevannskilde. Videre mål er å foreslå enkle rensemetoder basert på innsamlet data.

Aleksander Sivert Valdemar Andersen NMBU 10 000 Masteroppgave: Undersøke årsakene til hvorfor torsken lider og forsvinner i Oslofjorden

Sara Kraft NTNU 10 000 Masteroppgave: Ice and snow as drivers of changes in hydrological systems, landscapes, and societies under changing climate in Norway and Chile

Sara Kraft (tilleggssøknad) NTNU 2 500 Masteroppgave: Ice and snow as drivers of changes in hydrological systems, landscapes, and societies under changing climate in Norway and Chile

Guro Emilie Aasen NMBU 10 000 Masteroppgave: hvordan tilgangen på rent drikkevann i Tamale metro ser ut i dag, og hvordan situasjonen vil endre seg med fremtidens befolkningsvekst samt klimaendringer.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2023 56
FAGTREFF
Tilbake til innhold

Sammen

Norsk vannforening, sekretariatet

Att: Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 OSLO

Tlf: 22 94 75 00

E-post: post@vannforeningen.no

Følg oss i sosiale medier

til innholdsfortegnelse Forrige side
for vannet Tilbake
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.