Page 1

หนังสือพิมพผนู ำกาวหนา ฉบับ เลมที่ 32

ราคา 30 บาท


หนา 2 วันจัดงาน

ชือ่ องค/ชือ่ ตำหนัก

ทีอ่ ย/ู รายละเอียด

วัดชองลม หลวงพอสมยศ ตปสีโล บางสะพานนอย ประจวบคีรขี นั ธ 086-0567568 5 ก.ค. 51 ปูเสือสมิง คุณตุย เคหะพรพระรวงฯ ถ.สุขาภิบาล5ซอย32 ออเงิน 087-0441334 5 ก.ค. 51 แมสริ มิ หามายา คุณสุแมน จัดงานวัดยมนาตามธรรม อ.วังนอย อยุธยา 089-0820801 6 ก.ค. 51 7 ก.ค. 51 แมกวนอิมพันมือ-มาตาบาดาล คุณสมบัติ ม.สายรงุ เทศบาลบางปู 40 สป. 081-9061570, 080-0530891 เจาพีเ่ ดชณรงค คุณแตม หนองโสน ดานมะขามเตีย้ กาญจนบุรี 081-5150661 8 ก.ค. 51 ทาวสักกะเทวราช คุณนงลักษณ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 038-421636, 726053, 086-8283700 9 ก.ค. 51 พระหนุมานเทวา ซ. วัดดานสำโรง 54 สมุทรปราการ 089-6931922, 089-4951256, 087-3249681 10 ก.ค. 51 พอปูนาคา คุณเอ โหราเสียงทอง บานหัววัง สองพีน่ อ ง สุพรรณบุรี 085-2117949 11 ก.ค. 51 พระแมศรีอมุ ามหาเทวี คุณวรารัตน(แมออ ) ม.ซือ่ ตรง คลองสอง ลำลูกกา ปทุมธานี 089-4837243 12 ก.ค. 51 พอปโู ต ร.ต.ประมวล-เฉลียว คลองเจ็ด ลำลูกกา ปทุมธานี 02-9878189, 081-3460969 12 ก.ค. 51 พอทาวภุชงค คุณศิรกิ ลุ ม.กานตมณี แยกบางบัวทอง-ไทรนอย 085-3366807, 089-6780589 12 ก.ค. 51 พอปูเขายอย คุณธนายุส บานเหนือวัดลูกแก ทามะกา กจ. 086-1629558 (เชา-บาย) 12 ก.ค. 51 พระนารายณมหาเทพ คุณปยะรัตน(เอก) เทพบุตรสุดหลอ ร.ร.วัดลาดปลาเคา 087-3401426 13 ก.ค. 51 พอปูฤๅษีภุชงคนาคราช คุณธีรยุทธ(โตง) ชุมชนบูรพา 12 ดอนเมือง 086-0193103 (เชา-บาย) 13 ก.ค. 51 วัดหนองพงษ พระปลัดภัทรพงษ อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร 081-1992021 13 ก.ค. 51 พระธรรมสูร คุณสราวุธ(แชมป) สุขสวัสดิ์ 38 แยก1/3 086-0036834 19 ก.ค. 51 19 ก.ค. 51 เสด็จในกรมฯบานเทพประทาน คุณแตม รมไทรวิลลา ซอยวัดสวนสม สมุทรปราการ 02-7566922 ทาวเวสสุวณ ั โณ คุณกนกพรรณ (เพ็ญ) ลาดกระบัง 02-3479021 19 ก.ค. 51 เสด็จพอพระศิวะ คุณวงศทพิ ย (เกียรติ) บานโพธิเ์ ศรษฐี นครปฐม 081-7059453 20 ก.ค. 51 แมกวนอิม-ปฤู ๅษีนารอด คุณแมพัชรินทร-คุณสุรินทร(ตอ) ม.เพชรไพรินทร ทาเรือ กจ. 081-7334290 22 ก.ค. 51 องคอมั รินทร-พอจเร คุณพิชิต(พอเขียว) ทุงบอหลา ตรงขามบานพักคนชราบางแค 089-8124200 26 ก.ค. 51 พอปจู อมทอง คุณจินดา ซอยพระงาม 2 นครปฐม 034-215213, 089-9810632 2 ส.ค. 51 พระแมลกั ษมีมาตา คุณบุญชู ปากน้ำ สมุทรปราการ 02-7026828 (ช-บ) สายหมอสุพจน-แมจนั ทร 3 ส.ค. 51 พอบุเรงนอง(ผูชนะสิบทิศ) คุณขวัญ บานรมฉัตร โรงโปะ บางละมุง ชลบุรี 087-0768711, 084-9418246 4 ส.ค. 51 5 ส.ค. 51 พระแมปราวตี-แมลมิ้ กอเหนีย่ ว คุณกงุ เนินพลับหวาน มาบยายเลีย 43 สุขมุ วิท 53 พัทยากลาง 089-4187726 วัดเจดียหอย หลวงพอทองกลึง สุนทโร ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 081-6221200 081-8052950 6 ส.ค. 51 พระนารายณมหาเทพ คุณสรณรงค ซอยโรงเหล็ก สมุทรปราการ 081-6512962 7 ส.ค. 51 ปเู พชรฉลูกรรณ คุณทรงกรด ซอยโชติระวี ซอย 1 ตรงขาม ร.พ.สนามจันทร นฐ. 085-9084853 7 ส.ค. 51 พระแมอมุ า แมออ ย ม.เอซีเฮาส 2 คลอง 4 ลำลูกกา ปทุมธานี 081-2082155, 081-6431792 9 ส.ค. 51 พระศิวะภาคสุดทาย คุณอภิวัฒน(กรี) ถ.สุวินทวงศ มีนบุรี 02-9897645, 089-1447645, 083-9917665 10 ส.ค. 51 11 ส.ค. 51 พอพรหมพระปยะมหาราช คุณรงุ ฤดี จัดงานวัดเกาะสุวรรณาราม สายไหม 087-1993693, 02-5311079 พอปฤู ๅษีตาไฟ คุณปาริสรา แฟลตตำรวจทงุ สองหอง วิภาวดี 27 , 081-9294830, 085-8140479 15 ส.ค. 51 แมสวุ รรณภูมิ คุณฤดี จัดงานวัดไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อางทอง 081-7540784 16 ส.ค. 51 พระแมกาลี คุณวรพจน (เบียร) ม.พฤกษา 25 ซ.กันตนา บางใหญ นนทบุรี 085-8465825 17 ส.ค. 51 พอพระกาฬ-พอปศู รีสทุ โธ แมแขก เขาตาโล พัทยาใต ชลบุรี 087-6095008, 087-1335924 19 ส.ค. 51 พอเอกาทศรถ คุณเกษม บานหุบกระพงษ ซอย 5 ชะอำ เพชรบุรี 089-0631853 21 ส.ค. 51 เสด็จพอจักรนารายณ คุณหมู อาคารอเนกประสงคสนามกีฬา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 089-6523519 28 ส.ค. 51 6 ก.ย. 51 แมอากาศตะไล-พระพิฆเนศ คุณสมหวัง ซ.นนทบุรี 38 สนามบินน้ำ นนทบุรี 02-9670839, 081-7006958 6 ก.ย. 51 พระแมเจาจอมเทวีศรีมนตราประกาศิต คุณรังสิมนั ตร (มะตน ดอนเมือง) จัดงาน ว.เทคนิคดอนเมือง 085-2376305 ต.นาคเทพเทวี-พระปยะ คุณพงศกร-คุณณิชา(ปาบัติ-แมหลิน)ชุมชนหนองสมอ พัทยากลาง 080-2943985 7 ก.ย. 51

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ขอเชิญรวมทำบุญหลอพระพุทธรูปขนาดหนาตัก กวาง 2.50 เมตร และเปน เจาภาพอุปสมบทพระหมู พรอมบวชพราหมณ 109 คน และรวมพิธพี ทุ ธา-เทวาภิเษก ณ ทีพ่ กั สงฆเขาพระเมิน อ.เมือง จ.ตาก วัตถุประสงค เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดในหลวง และอุทิศบุญกุศลแกพระมหากษัตริยไทย ในอดีตทุกๆพระองค และหาทุนจัดสรางกุฏิ บูรณะเสนาสนะ สรางอางเก็บน้ำ สอบถามรายละเอียดไดที่ พระปรีชาวุฒิ ปญญาวุฒโิ ท

โทร. 084-8206928, 086-7679233

6 ก.ค.51

7 ก.ค.51

8 ก.ค.51

11 ก.ค.51

12 ก.ค.51

13 ก.ค.51

19 ก.ค.51

22 ก.ค.51

20 ก.ค.51

26 ก.ค.51

2 ส.ค.51

3 ส.ค.51

4 ส.ค.51

5 ส.ค.51

7 ส.ค.51

11 ส.ค.51

15 ส.ค.51

16 ส.ค.51

17 ส.ค.51

21 ส.ค.51

28 ส.ค.51

6 ก.ย.51

6 ก.ย.51

ทีมงานผนู ำกาวหนา-คนรักเจา รับถายรูป ถายทำซีดี บันทึกความทรงจำ ในงานพิธีบูชาครูของทาน จางใครก็ตองเสียเงินเหมือนกัน แตถาใชบริการของเรา เรายินดีประชาสัมพันธงานของทาน พรอมลงรูปเจาภาพใหฟรี


หนา 3

ฉบับที่ 32

สงครามที่ไรสาระ ชวงนีไ้ ดยนิ เสียงบนของผคู นในวงการหนาหู ขึน้ มาวาเดินงานไมมคี วามสุขเลย เพราะตองคอยระแวดระวัง ตลอดเวลา ตองคอยระวังทุกเรือ่ งไมวา คำพูดคำจาทีเ่ มือ่ พูด อะไรออกไป อาจจะมีคนแปรเจตนาผิดวาไปสือ่ ความหมาย ถึงคนโนนคนนี้ จนเกิดการทะเลาะเบาะแวงได หรือเมือ่ ไป งานแลว ก็อาจจะเจอลูกหลงของการทะเลาะเบาะแวง ของบุคคลในวงการ ซึ่งมีการปนเกลียวกันหลายกลุม หลายขั้ว เหมือนตนเองนั้นตกอยูในวงลอมทามกลาง ของสงครามกลางเมือง ทีไ่ มนา จะเกิดขึน้ เลยในวงการนี้ บางงานพอเดินเขาไปก็เจอเจาหนาที่ตำรวจหรือ หนวยรักษาความปลอดภัยเดินอยเู ต็มงาน จนดูวา วงการนี้ ไมใชวงการของรางเทพเทวดา แตเปนวงการอุบาทวทจ่ี ะมี การรบราฆาฟนกันเหมือนวงการนักเลง ควาามสุขในการเดินงาน มาเพือ่ เสริมบารมีซงึ่ กัน และกันมันหดหายไปหมดสิ้น แตกลับเปนวามาเดินงาน เพื่ออวดบารมีของอาคันตุกะที่มารวมงาน อวดทั้งความ ร่ำรวยที่มีเจาหนาที่มาเดินตามทุกฝกาว อวดวาขาคือผู ยิง่ ใหญกวาทุกๆคนในงาน ทัง้ ๆทีจ่ ริงๆแลวความยิง่ ใหญ ของวงการนี้ เขาถือกันทีเ่ ปนบุคคลทีก่ ระทำความดี ความ ประพฤติดี มีจติ ใจเอือ้ เฟอ ตอมิตรสหายในวงการ มีความ สามารถของเจาหรือเทวดาในกายสังขารทีส่ วรรคประทานมา และพิสูจนได และความมีน้ำใจตอผูคนในวงการ นั้นสิ!

จดหมายถึงเพือ่ น

ถึงจะเรียกวาเปนผมู บี ารมีทแี่ ทจริง สงครามที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ ม าจากการชิ ง ดี ชิ ง เด น กั น ในวงการ จนทำใหเกิดการแยกกลุมกันเปนกก เปนเหลา เปนแกงค เปนกวนกันหลายกลมุ เพือ่ ทีจ่ ะรักษาสถานภาพ ของตนเองในวงการวาเวลาไปงานขานั้นมีพวกเยอะนะ ซึง่ เหตุการณนเี้ กิดขึน้ กับกลมุ ซึง่ ถือวาเปนบุคคลแถวหนา ของวงการทั้งนั้น บุคคลแถวหลังเขาไมไดสนใจเรื่อง ตรงนีเ้ ลย แตสนใจเรือ่ งมาเสริมบารมี บุคคลแถวหนาของวงการก็คือบุคคลที่เดินงาน ในวงการมานานพอสมควร และมีศักยภาพในทางฐานะ ตอสังคม จนเปนทีย่ อมรับของผคู นจึงขึน้ มาอยแู ถวหนาได แตสงครามที่เกิดขึ้นก็เกิดมาจากบุคคลแถวหนาทั้งนั้น ทัง้ ๆทีบ่ คุ คลเหลานีน้ า จะเปนตัวอยางทีด่ ขี องผคู นในวงการ แตกลับมากอใหเกิดสงครามเสียเอง ความรุนแรงของสถานการณมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนขนาดขวู างระเบิดเพือ่ ลมงานใหไดกเ็ คยเกิดขึน้ มาแลว แมจะไมสำเร็จแตมนั ก็สรางสถานการณทปี่ น ปวนจนทำให ทุกคนขาดความสุขในการมารวมงานได คิดหรือวาเมือ่ ทาน เหลานัน้ ทีม่ ปี ญ  หากันเดินเขางาน เจาภาพเขาจะมีความสุข หรือมีความพึงพอใจที่ทานทั้งหลายเดินเขางานของเขา มีบางรายบอกวา ไมมางานของเขาเสียดีกวา เพราะเขาจะมี ความสุขมากกวาถาไมเห็นหนาคนพวกนีเ้ สียเลย ก็เพราะ ทุกคนคิดวานัน่ คือบุคคลทีไ่ มพงึ ประสงคดตี อ งานของเขา

ถึง พอหมอพร เพื่อนเลิฟ

จ.ม.ฉบับนี้คงตองถือวาเปนฉบับแรกที่ฉันเขียนถึงนาย เพราะวาเวลาหลายป ที่ผานมานั้น ฉันไมเคยเขียนจ.ม.ถึงนายเลย นานๆก็จะเจอกันในงานเสียทีและก็ไม บอยครั้งนักที่ฉันไดมีโอกาสโทรหานาย แตก็ไมเคยระบายความในใจตางๆใหนายฟง เพราะวาถาโทรนานๆคาโทรศัพทมันก็หลายสตางค ฉันมันคนเงินนอย จะโทรหา ใครบอยๆมันก็ไมคอ ยกลา เพราะวาเวลาถาโทรมากๆทีไร สิน้ เดือนพอบิลคาโทรศัพท มาเก็บทีไรฉันนัน้ ตองหนามืดทุกที ก็เลยตองใชวธิ เี ขียนจ.ม.ระบายความรสู กึ และเลาถึง เหตุการณตางๆที่ฉันไปพานพบมาใหนายไดอาน แลวก็อยารำคาญเสียกอนที่จะอาน จ.ม.จบ เพราะวาฉันนัน้ ก็มเี พือ่ นเพียงไมกคี่ นในวงการนีท้ พี่ อจะเลาเรือ่ งราวตางๆทีเ่ กิดขึน้ ในวงการนีใ้ หฟง ได แลวก็เขาใจในตัวฉัน เหตุที่ฉันตองเลือกนายเปนคนแรกที่จะเขียนจ.ม.ถึงก็เพราะนายนั้นเปนคนที่ เขาใจฉันมากทีส่ ดุ แลวฉันก็รจู กั นายมาหลายป ตัง้ แตนายเพิง่ ยายมาอยทู มี่ .แพรมาพร คลอง 11 ปทุมธานี ฉันนั้นเห็นตั้งแตนายยังเตาะแตะในวงการจนวันนี้นายเติบใหญมากขึ้น จนเปนแนวหนาในวงการทีท่ กุ คนรจู กั ตอไปนีฉ้ นั คงตองเขียนถึงนายบอยๆมากขึน้ และ นายก็ไมตองไปตอบคำถามใครใหมากมายวาทำไม?ฉันจะตองเลือกเขียนถึงนาย เหตุผลของฉันทีจ่ ะตอบก็คอื ฉันรักนายก็เทานัน้ เมือ่ หลายวันกอนทีพ่ ทั ยา ฉันโดนยายแกสารพัดพิษคนหนึง่ ดาฉันทัง้ คำวาไอเห.. ไอสัตว ตอหนาผูคนนับรอย เพราะดันไปเปดโปงพฤติกรรมเรื่องโกงเงินผาปาสราง ระฆังทีว่ ดั ยางทอง จ.เชียงใหม ซึง่ ฉันมีขอ มูลมาวางานนีเ้ รืย่ ไรได ไปเกือบแสน แตแกเอา เงินไปใหวัดแค 13,560 บาท ตามหลักฐานที่ทางวัดสงมาใหฉัน อีกทั้งฉันนั้นไดโทร ไปสอบถามหลายๆคน ตามรายชื่อที่ปรากฎในฎีกาเรี่ยไรที่แกแจกออกไป ฉันโทรไป หลายๆที่ ซึง่ ทุกคนก็ใหขอ มูลวา แตละคนนัน้ ไดทำบุญไปเทาไร? ซึ่งฉันโทรไดแค 36 รายชื่อเทานั้น นอกนั้นบางคนฉันไมรูจัก ฉันบวกรวม กันแลวมันก็มากโขเอาเรือ่ ง ซึง่ เรือ่ งตรงนีฉ้ นั เอาไปเขียนไวขา งในเลมนีแ้ ลว ซึง่ ก็คงตอง ใหทา นผอู า นพิจารณาเอาเองวา สิง่ ทีฉ่ นั ทำลงไปนัน้ มันผิดจริงหรือเปลา? ฉันถูกดาวา “รังแกคนแก” ซึง่ ฉันบอกตรงๆวาสำหรับคนแกหรือวัยไหนก็แลวแต ที่ มี ค วามประพฤติ เ ช น นี้ ฉั น ยอมรั บ ไม ไ ด เ พราะว า คำว า คนแก ห รื อ ผู สู ง อายุ นั้ น

และถ า ไม มี ค นพวกนี้ ม างานของเขา เขาก็ จ ะจั ด งาน ของเขาไดโดยไมนาจะมีอะไรมารบกวนจิตใจใหขุนมัว มีบางรายบอกวางานของฉันนั้น ฉันไมเคยอยากไดเจา ทีด่ งั เลย แตอยากไดเจาทีด่ มี าอวยพรใหฉนั ก็พงึ พอใจแลว เพราะเวลาเจาที่ดังนั้นมางานฉันตองลำบากใจที่ตองจัด เกาอีใ้ หเขา ดังกับดีมนั เปนคนละเรือ่ งกัน แตถา ดังและดีดว ย เขายินดีตอนรับเต็มที่ ตรงนี้สิ!นาคิด เพราะบางคนนั้น ดังจริงแตไมใชคนดี แตบางคนเปนคนดีแตไมดงั ซึง่ ก็นา จะ เก็บไปคิดวาจะทำอยางไรใหตนเองเปนคนดีแลวก็ดงั ดวย ทุกๆรางก็จะคิดวาตนเองนั้นเปนคนดี ซึ่งเปน ธรรมชาติของผคู นทัว่ ไปทีม่ กั จะคิดเขาขางตนเองไวกอ น แตคำวาเปนคนดีนนั้ มันไดรบั การยกยองหรือยอมรับจาก สังคมจริงๆหรือเปลา? หรือเปนแคสงิ่ จอมปลอมทีต่ วั เอง คิดเอาเอง จะทำอยางไร? เมือ่ เวลาทีต่ นเองเขางานทุกๆงาน เจาภาพนัน้ ๆไดจดั เกาอีท้ เี่ หมาะสมไวใหโดยไมมกี ารรองขอ และยินดีทที่ า นเขารวมงานแบบจริงใจ ชื่อเสียงเหลานี้จะเปนชื่อเสียงที่ทานไดมาแบบ ภาคภูมใิ จทีแ่ ทจริง และวัดศักยภาพของตนเองได เพราะวา ชื่อเสียงนั้น ถาไมไดมาดวยความถูกตอง มันก็เปนแค ชือ่ เสียงทีจ่ อมปลอม สงครามที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ เ ป น แค ส งครามที่ ช ว งชิ ง ชื่ อ เสี ย งที่ จ อมปลอม วงการนี้ เ พี ย งแค ท า นหายไป แคพักเดียว ชื่อของทานก็จะถูกลบไปจากวงการในเวลา ไม น าน แล ว ท า นจะรบกั น เพื่ อ อะไร? รบกั น เพื่ อ สิ่ ง จอมปลอมอยางนีเ้ หรอ? ชางเปนสงครามทีไ่ รสาระสิน้ ดี...

จุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน

นาจะทำตัวเปนตัวอยางที่ดีหรือปูชนียบุคคลใหเด็กรุนหลัง เขานับถือเอาแบบอยาง ไมใชเปนคนโลภโมโทสันเห็นแกลาภยศ และเงินทองอันไมสมควร หรือทีเ่ รียกวาโกงเงิน วัดนัน้ มันเปนเรือ่ งทีน่ า รังเกียจมากๆจริงๆ ฉั น ว า ทางออกของเขาน า จะมี อ ยู 2 ทาง ก็ คื อ ขอโทษประชาชนผ า นทาง หนังสือพิมพของฉันที่ไดทำผิดไปแลว หรือเดินหายจากวงการไปเลย ถายังมีหนามา เสนอหนาเดินงานแบบหนาดานๆทำเปนทองไมรรู อ น ฉันวามันจะทำใหเสือ่ มเสียวงการ ของเรา อีกทั้งเสื่อมเสียไปถึงวงศตระกูลและเสื่อมเสียไปถึงลูกศิษยลูกหาที่เดินตาม วามีสว นรับรแู ละ เกีย่ วของกับการโกงครัง้ นี้ ไมเชนนัน้ ก็คงไมเดินตามดวยหรอก แสดงวา ทุกคนตองมีสว นไดกบั งานนีแ้ นๆ เขาไมรหู รอกวากวาขอมูลนีจ้ ะหลุดออกมา ฉันมีคนของฉันทีเ่ ขาไปสัมผัสใกลชดิ เดินเขานอกออกในบานของเขานับเดือน จนรูตื้นลึกหนาบางในทุกๆเรื่องของเขา และฉันกลาพูดไดวา งานนีถ้ า ไมจริง ฉันกลาทาใหฟอ งรองทางกฎหมายไดเลย ฉันเห็นภาพของเขาที่เดินไปแกตัวกับทุกๆรางวาถูกรังแก ฉันมองเพียงวา ภาพนั้นเปนภาพลวงตาใหกับทุกๆคนที่เขาไปหา ใครหลงเชื่อก็โงเต็มที แตจะวาไป ฉันก็เคยเห็นมีใครบางคนเตรียมการเอาตำรวจไปจับฉันในงาน ถาฉันกลัน้ โทสะไมไหว เมือ่ เวลาถูกดาแบบสาดเสียเทเสีย โถ!นายก็รวู า ฉันไมใชคนอยางนัน้ จริงๆแลวฉันชอบ ไมนวมมากกวาไมแข็ง ประนีประนอมมากกวาทีจ่ ะชอบแตกหัก แตนายอยาไปสนใจอะไรมากมายนัก เพราะฉันเขียนมาเพือ่ จะระบายความรสู กึ ให น ายได รั บ รู เ ท า นั้ น ใครดี ก็ เ ก็ บ เอาไว ข า งตั ว ใครชั่ ว ก็ ผ ลั ก ออกไปให ถ อยห า ง โลกนี้ยังมีอีกหลายๆคนที่นาคบและอีกหลายๆคนที่นารังเกียจ ชีวิตของเรายังเดิน ไปขางหนาอีกกาวไกล เสียดายชีวติ ของใครบางคนทีแ่ มแตจะอายุมากแลว แตใชความโลภ และความเลวในชีวติ ทำใหชวี ติ ตองอับเฉา จนไมสามารถกใู หกลับมาได สงสารบัวใตตม หลายๆคน ทีย่ งั ไมรเู ดือนรตู ะวันวาตนเองนัน้ เปนเหมือนเหยือ่ ของความชัว่ รายไปดวย แลวก็ยินดีกับอีกหลายคนแถวการเคหะออเงินที่หลุดพนจากวงจรอุบาทวนี้ ทุกวันนีช้ วี ติ มีความสุขมากขึน้ ทีท่ ำมาหากินไดเทาไร ก็ไดใชเต็มเม็ดเต็มหนวย โอกาสหนาถามีโอกาสอันควร ฉันจะเขียนมาถึงนายอีกเพราะวาเรื่องราว ในวงการนี้ มันมีอะไรมากมายทีฉ่ นั จะเขียนมาเลาใหนายฟงอีกเยอะ รักเพือ่ น จาก จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน


หนา 4

เรือ่ งจากปก

ศาลเจาแมลมิ้ กอเหนีย่ ว

4-5 ป ม าแล ว ที่ ท างที ม งานของเราได รู จั ก กั บ คุณศรีวรินทร หวานเสร็จ หรือทีใ่ นวงการนีร้ จู กั กันในนาม แมกงุ พัทยากลาง รางพระแมลมิ้ กอเหนีย่ ว - พระแมปราวตี ซึ่งปจจุบันนี้ชื่อเสียงโดงดังจนเปนที่รูจักกันทั่วทั้งวงการ ในฐานะทีเ่ ปนเจาของธุรกิจ รานทีร่ บั จัดทำผามานในนาม “พีพีผามาน” ที่หลายๆตำหนักที่ตองการตกแตงสถานที่ ใหสวยเริด่ ดวยดีไซนทสี่ ดุ หรู แตราคาไมแพง เปนตองเรียก ใชบริการของแมกงุ ทุกราย หากยอนหลังไปเมือ่ หลายปกอ น เหมือนเชนทีเ่ รา เคยเขี ย นสกู ป ถึ ง เรื่ อ งราวของแม กุ ง มาแล ว ครั้ ง หนึ่ ง วาเสนทางของธุรกิจแมกงุ นัน้ มันไมไดสวยหรูอยางทุกวันนี้ จากการเปดตัวธุรกิจผามานในเมืองพัทยา ซึง่ มีคแู ขงมากมาย มันเปนโจทยทใี่ หแมกงุ ตองขบคิดทุกวันวาจะทำอยางไรทีจ่ ะ ใหธุรกิจที่ตนเองรักนั้นอยูรอด และเปนที่ยอมรับในวง สังคมและยิง่ เจอสภาวะของเศรษฐกิจทีถ่ ดถอยของประเทศ ดวยแลว ก็เทากับแมกุงเจออุปสรรคปญหาถึง 2 เทาของ การคิดแบบธรรดา และเปนเรือ่ งหนักหนาสากรรจมาก แตดว ยความมีมานะและใจสู บวกกับความเชือ่ มัน่ ในศรัทธาของตนเองทีม่ ตี อ ทวยเทพเทวดาทีต่ นเองนับถือ ก็คอื พระแมลมิ้ กอเหนีย่ วและพระแมปราวตี คุณกงุ ตัง้ จิต อธิษฐานขอพรตอพระแมเจาทั้งสองวา หากตนเองนั้น รอดพนจากวิกฤต ทั้งปวงจนมีฐานะที่ดีขึ้นและสามารถ สรางศรัทธาตอผคู นรอบขางใหศรัทธาตอพระแมลมิ้ กอเหนีย่ ว ไดเหมือนทีต่ นเองศรัทธา ตนเองนัน้ จะสรางศาลเจาถวาย ตอพระแมลิ้มกอเหนี่ยว แบบมีชัยภูมิที่เหมาะสมเพื่อให ผคู นมากราบไหวขอพรจากทาน และสรรเสริญในพระคุณ ของทาน ที่ทานใหความชวยเหลืออนุเคราะหตอทุกคน ทีศ่ รัทธาในพระองคทา น ไมนา เชือ่ วาจากแรงอธิษฐานเพียงแค 1 ปเทานัน้ ที่ คุ ณ กุ ง ตั้ ง จิ ต ไว บ วกกั บ ความสามารถทางการตลาด ประเภท ถาเปนงานบุญก็ขอลดใหแบบสุดๆแบบขอทำบุญ รวมดวย อยางเชนงานสรางผามานตกแตงศาลาการเปรียญ ถวายวั ด ประชุ ม ราษฎร ในงานศพของหลวงพ อ วิ บู ล พัฒนคุณ ราคาปกติ 120,000 บาท คุณกงุ ลดราคาแหลกเหลือ เพียง 80,000 บาท เพือ่ รวมทำบุญดวย เพราะแรงกุศลนัน้ ๆ ที่ไดทำมาตลอด จึงเปนผลบุญหนุนสงใหแมกุงประสบ ความสำเร็จในชีวติ บวกกับความสามารถของเจา คือพระแม ลิ้มกอเหนี่ยว ในกายสังขารของคุณกุงที่ทำนายทายทัก ตอผูคนรอบขาง และผูคนที่เขามาหาแบบถูกเปะในทุกๆ เรือ่ ง กระทัง่ เคยถูกลองของก็เคยมาแลว เวลาผานไปเปน เรือ่ งทีพ่ สิ จู นไดจนทุกคนยอมรับวานีค่ อื รางของพระแม ลิม้ กอเหนีย่ วของจริงอีกราย หลังจากใชเวลาเสาะแสวงหาสถานที่ ทีเ่ หมาะสม ในการสรางศาลไปจนทัว่ สารทิศ สุดทายก็ฝน เห็นสถานที่ แหงหนึ่ง ใกลๆกับรานของตนเอง เบื้องหนามีสระน้ำ ขนาดใหญ พรอมผืนดินรวมเนือ้ ที่ 1 ไร วันหนึง่ มีโอกาสไดไปธุระทีซ่ อยมาบยายเลีย 43 ซึง่ หางจากรานของตนเองประมาณ 1 กม. ทัง้ ๆทีอ่ ยมู านาน ก็ ไ ม เ คยเข า ไปในซอยนี้ เ ลย พอพบสถานที่ ดั ง กล า ว ซึ่งตรงตามนิมิตก็ไดสืบเสาะหาเจาของที่ดินจนพบตัว แลวแจงถึงวัตถุประสงคในการติดตอขอเชาหรือซือ้ ทีด่ นิ นั้นทันที เพื่อทำการสรางศาลเจา ซึ่งที่ดินแปลงนี้มีราคา

เกือบสิบลาน แตเหมือนดั่งปาฏิหาริยทานเศรษฐีใจบุญ ซึ่งมีที่ดินมากมายยานนั้น ไมยอมทั้งใหเชาหรือขายให แตทา นกลับยกใหฟรีๆเพือ่ ทำเปนสาธารณกุศล ประจวบกับ คุณกุงนั้นตองการสรางศาลเจาบนผืนดินแหงนี้ และเมื่อ สรางเสร็จแลวก็จะยกใหเปนสมบัตขิ องสาธารณชนเชนกัน ดวยงบประมาณสวนตัวซึง่ มีไมกแี่ สนบาท คุณกงุ จึงบอกบุญกับลูกศิษยทุกๆคนไดเงินมากวาเกาแสนบาท จึงลงมือกอสรางศาลเจาแหงนี้ ซึ่งสำเร็จในเวลาเพียง 3 เดือนเทานัน้ การกอสรางก็เปนแบบลูกศิษยทกุ คนตองมา ช ว ยกั น ขุ ด หลุ ม เพื่ อ ตั้ ง เสา ทำคานด ว ยกั น เองทุ ก คน เพื่อทุกคนจะไดภาคภูมิใจที่สรางศาลนี้จนสำเร็จดวยมือ ของตนเอง อีกทั้งยังเปนการประหยัดงบประมาณที่มีอยู เพียงนอยนิดนี้ จนในที่สุดก็สำเร็จเปนรูปเปนรางของ ศาลเจาแหงใหมนขี้ นึ้ มา ในวันที่ 19-24 พค.ที่ผานมา จึงไดกำหนดใหมี พิธกี ารและพิธกี รรมในการเปดศาลเจาและเฉลิมฉลองกับ ความสำเร็จ แบบยิง่ ใหญโดยในวันแรกของการเปดงานนัน้ ได ท า นนายกมาย ไชยนิ ต ย นายกเทศมนตรี เ มื อ ง หนองปรือ มาเปนประธานเปดงาน พรอมดวยการแสดง การเชิดมังกรและเชิดสิงโตคณะดังจากกรุงเทพฯ อีกทั้ง พิธกี รรมแหเกีย้ วพระแมบกุ น้ำลุยไฟ เต็มรูปแบบของการ จัดงานที่ปตตานีทุกอยางไมผิดเพี้ยนจากคนที่เคยไปชม ทีป่ ต ตานีมา ทางทีมงานยอมรับในความอลังการ และพลอย ยินดีจนน้ำตาไหลเหมือนกับผคู นทัง้ งาน ทีเ่ ขาบอกกันวา นี่ คื อ น้ำ ตาของสวรรค และเป น น้ำ ตาของเทพเทวดา ที่ ม าช ว ยยิ น ดี ด ว ย น้ำ ตาของแม กุ ง นั้ น เป น น้ำ ตาของ พระแมลิ้มกอเหนี่ยวที่ยินดีในความสำเร็จของงานครั้งนี้ สวนน้ำตาของทุกคนที่มารวมงาน เปนน้ำตาของเทวดา ทัง้ หลายทีล่ งมาแซซอ งสาธุการผานรางของมนุษยทกุ คน ทีม่ าในงาน ทุ ก ๆวั น ของงานในยามค่ำ คื น ก็ จั ด ให มี ก าร เดินธูปเพื่อสะเดาะเคราะหใหกับทุกๆคนที่เขารวมพิธี และติดตามดวยกับการโชวหรือแสดงอิทธิฤทธิข์ องมาทรง หรือเหลาบรรดาเซียนทัง้ หลาย ไมวา จะเปนการอาบน้ำรอน อาบน้ำมันมนต เดินบันไดดาบ เลนเตียงแกว เตียงตะปู เชือดลิ้น แทงปาก ลุยไฟแบบถานแดงๆ มีใหชมทุกวัน เพือ่ ใหเห็นถึงความสามารถของเซียนทีศ่ าลเจาแหงนี้ แมกระทั่งการเดินแหเกี้ยวพระแมลิ้มกอเหนี่ยว ไปตามถนนซอยเนินพลับหวาน เพื่อไปประทานพรกับ ทุกๆคน ทุกรานคาทีต่ งั้ โตะบูชาไว เมือ่ เวลาทีข่ บวนแหทรง เดินผาน พรอมกับมีการแสดงอิทธิฤทธิ์จากเหลาบรรดา เซียนทัง้ หลาย ทีม่ ารวมกันจากหลายศาลเจาทัง้ อากงกวนอู บานลางพัทยา - น่ำมึง้ ตัว่ แปะกงจากแปลงยาว ฉะเชิงเทรา - เจาพอเสือ ศรีราชา - อากงเกาฮูอองเอี๋ย, อากงโหงวฮู อ อ งเอี๋ ย จากศาลเจ า เตี ย นเซี ย นซื อ เขาชะอางค โ อน บอทอง - เทียงกวงไตตี่ บอทอง - ไทเสียงเหลากุง จาก สุราษฎรธานี - จิน้ กุนไตตี่ จากสตูล พรอมทัง้ เหลาบรรดา เซียนอีกมากมายที่ทางทีมงานของเราจำพระนามไมได ก็ตอ งขออภัยดวย แตที่จำไดแมนก็คือ เกาเทียนไทจื้อ และนาจา ซาไทจื้อ เพราะเปนองคหรือเจาของนองไอซ พรรณิกา แสงบานยาง ลูกสาวคนเกงของแมกุงเอง นองไอซนั้น ยั ง เรี ย นหนั ง สื อ อยู ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 เท า นั้ น

โรงเรียนสัตหีบวิทยา ชลบุรี แตเวลาลงเจานั้นเกงสุดๆ ชอบเลนอิทธิฤทธิม์ าก ทัง้ เชือดลิน้ แทงปาก ลุยไฟ กระโดด เตียงแกวแบบตองสูงๆถึงจะสะใจ ทรงเจามาไมนานนีเ้ อง แตตอนนี้มีความสามารถในการเปนเจาพิธีกรรมตางๆ หลายอยาง ถือวาเปนเด็กมหัศจรรยคนหนึ่ง อีกทั้งใน ทีมงานลูกศิษยแมกงุ นัน้ มีอายุยงั นอยอยอู กี หลายคนทีก่ ลา แสดงอิทธิฤทธิแ์ บบผชู ายอกสามศอกยังตองอาย จนมาถึงคืนสุดทายในวันที่ 24 พ.ค. 51 ก็เปนการ จั ด งานเลี้ ย งโต ะ จี น เพื่ อ หาทุ น ในการสร า งโรงเจต อ พรอมกับประมูลวัตถุมงคลตางๆทีผ่ า นพิธกี รรมมาแลวทัง้ 5 วั น อั นได แ ก ธ งชั ยทั้ ง 5 ผื น ร ม พั ด ที่ ใ ช ใ นพิ ธี แ ห รอบเมืองพัทยา เสาทีกง ถวยไฟทีด่ บั พิษไฟเพือ่ การลุยไฟ สร อ ยมุ ก ที่ ส วมบนคอของรู ป ป น พระแม ฯ ทั้ ง 5 วั น ในการทำพิธี ซึ่งงานนี้ทางทีมงานของเราไดรับเกียรติ ขึ้นเปนพิธีกรบนเวทีในการประมูลวัตถุมงคล ซึ่งไดเงิน รวมทำบุญไปประมาณสองแสนบาทในการประมูลของ คราวนี้ ก็ถือวาเปนความสำเร็จอันยิ่งใหญในการจัดงาน เปดศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวแหงแรกในภาคตะวันออก ทีจ่ ดั งานไดยงิ่ ใหญสมศักดิศ์ รีของพระแมฯ และถือวาเปน ความสำเร็จอันยิ่งใหญของคุณกุง ศรีวรินทร หวานเสร็จ ที่ไดจัดทำเพื่อถวายพระแมลิ้มกอเหนี่ยว ที่เมื่อผูหญิง ตัวเล็กๆคนหนึ่งที่กำลังอับจนในชีวิต แบบหาทางออก ไมได แลวตั้งจิตอธิษฐานตอพระแมเจาฯใหตนเองนั้น อยูรอดพนในเมืองที่หลากหลายวัฒนธรรมอยางพัทยา แลวตนเองก็ไดประสบผลสำเร็จจากแรงอธิษฐานนั้น เพราะความศรัทธาตอพระแมลมิ้ กอเหนีย่ ว ความรสู กึ แบบนีใ้ ครทีไ่ มเคยเขาไปสัมผัสก็คงจะ ไม รู ถึ ง ความรู สึ ก นั้ น สำหรั บ ทุ ก ๆคนไม ว า จะเป น รางทรงทั้งหลาย หรือบุคคลทั่วไปที่จะตองการไปบูชา กราบไหวเพื่อขอพรจากพระแมเจาฯนั้น ขอแนะนำที่นี่ คื อ ของจริ ง ของแท อี ก แห ง หนึ่ ง ที่ ต อ งไปขอพร เพราะการเดินทางลงไปใตถงึ ปตตานีนนั้ ทุกวันนีเ้ ปนเรือ่ ง ของความลำบาก และเสีย่ งอันตรายมากๆอยางหนึง่ ในชีวติ จากกรุ ง เทพฯเดิ น ทางเพี ย งแค ร อ ยกว า กิ โ ลเมตร ชัว่ โมงกวาๆเทานัน้ ก็ถงึ พัทยาแลว การขอพรทีน่ กี่ ไ็ มตา งกับ การเดินทางไปขอพรที่ปตตานี เพราะเวลากวา 5 วัน ของการสัมผัสกับสถานทีน่ ี้ ขอการันตีวา 100% ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวที่พัทยากลางอยูที่ซอย เนินพลับหวาน เลยจากซอยสยามคันทรีคลับมา 1 ซอย ขับรถเขาไปเรือ่ ยๆ สังเกตซายมือจะเจอซอยมาบยายเลีย 43 เลี้ยวซายเขาไปเพียงนิดเดียวก็ถึงแลว มีเจาหนาที่ อยู ป ระจำศาล เพื่ อ อำนวยความสะดวกกั บ ทุ ก ท า น ตัง้ แตเวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน

จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

รายงาน...


หนา 5

ประมวลภาพงานพิธเี ปดศาลเจาแมลมิ้ กอเหนีย่ ว ทีซ่ อยเนินพลับหวาน มาบยายเลีย 43 พัทยากลาง เมือ่ วันที่ 19-23 พ.ค.2551

ภาพของศาลเจาในมุมกวางในวันเตรียมงานลุยไฟ

ขบวนแหเจาแมออกจากศาลในวันแรก

นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือกลาวเปดงาน

แหเกีย้ วเจาแมบกุ น้ำตามประเพณี

ตั้งโตะกลางแจงเลี้ยงขุนทหาร

จากนัน้ ก็แหเกีย้ วเจาแมลยุ ไฟลุกโชน

บรรดาลูกศิษยถา ยภาพรวมกัน

โชวอทิ ธิฤทธิข์ วานเชือดลิน้

โชวอทิ ธิฤทธิแ์ ทงแกมดวยเหล็กแหลมบิก๊ ไซส

โชวอิทธิฤทธิ์กระโดดลงบนเตียงขวดแกว

เซียนในทีมแทงแกมดวยเหล็กแหลมบิ๊กไซส

โชวอิทธิฤทธิ์แทงแกมดวยกานพัดไมไผ

โชวอิทธิฤทธิ์แทงแกมดวยกานรมแทงใหญ

เซียนในทีมโชวอิทธิฤทธิ์

โชวลุยไฟวันสุดทายกอนปดงาน

รับศิษยใหมวันแรกก็แทงปากทันที

แหพระแมโชวอิทธิฤทธิ์รอบตลาดพัทยากลาง อากงกวนอูโชวลุยไฟวันสุดทายกอนปดงาน

โชวอิทธิฤทธิ์อาบน้ำมันตมเดือดๆ

เปดใหสกั การะบูชาขอพรจากเจาแมลมิ้ กอเหนีย่ วทุกวัน ตัง้ แตเวลา 08.00 - 17.00 น. ขอมูลเพิม่ เติมสอบถามโทร. 081-6393411


หนา 6

ฝรั่งรับขัน พอสมทรง ใหมพระเนตร รางพอเมือง แหง ม.ฮอลลี่วูด ออนนุช นั่งเปนประธาน และสักขีพยานเสริมบารมีในการสงขันครูของตำหนักเสด็จในกรมฯ คมุ เจาหลวง ศาลาสีชมพู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยกายสังขารคุณเวียงชัย อ่ำเอีย่ มหรือพอเก ทีม่ ี มร.จิมมี่ ฝรัง่ ตาน้ำขาวทีม่ ี ความศรัทธาในองคเทพมาขอฝากตัวเปนลูกศิษย งานนีฝ้ นตกชมุ ฉ่ำตัง้ แตเชาตรเู ย็นสบายทัง้ วัน

เพิ่งมาปแรก บรรดาศิษยานุศิษยของพอปูฤๅษีอาราฬดาบส ปูฤๅษีอุทกดาบส บางแขม เมืองนครปฐม รวมกันถายภาพ ไวเปนที่ระลึกที่ไดมารวมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในปนี้ แตทีมงาน ของเราเพิง่ มีโอกาส เขารวมงานบันทึกภาพทีน่ เี่ ปนปแรกจะ!

เสือโครงปะทะเสือดาว คุณสมชายหรือปาหงาว รางพอปูฤๅษี นารอด ฉลององคลายเสือโครง สวนคุณหทัยรัตนหรือพอเล็ก รางพระศิวะ มหาชัย ฉลององคลายเสือดาว รับการกลาวขมาจาก ศิษย ทีอ่ นื่ เสือสองตัวอยถู ้ำเดียวกันไมได แตทนี่ อี่ ยบู า นเดียวกัน

เฮงดีรุงเจริญ จำหนายและติดตัง้ กระจก-อลูมเิ นียม บานเลือ่ น บานสวิง บานกระทงุ บานเปลือย กระจกนิรภัย แกะลายกระจก ฝาฉาบเรียบ ทีบาร ผนังเบา บริหารงานโดย คุณอรพรรณ นนทวัลย

รางพระลักษมีตาทิพยมหาเทวี

7/982 ถ.เลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร. 02-9142815, 084-3220650, 089-1436522

รับควันจากแวนมงคล หมอสุพจน ปอมพระจุล โหราอัธยาศัยดี ของวงการกำลังบรรจงเปาควันเทียนจากแวนมงคลใหกบั คุณแม เพ็กเอ็ง รางพอปูชีวกโกมารภัจจ-พอพระปยะฯ เอกชัย 119 บางบอน พรอมบรรดาศิษยานุศษิ ยทมี่ คี วามในศรัทธาในเทวดา

จำหนายเพชร พลอย หิน เครือ่ งประดับทุกชนิด รับซอมและทำงานทองทุกชนิด

PG

PATTAWAN

อยากไดเครือ่ งประดับแสนสวย ราคาไมแพง ตองที่ PATTAWAN GEMS & JEWERY สำนักงานชั้น 2 หางเซ็นทรัล-บิ๊กซี พัทยา ถนนพัทยา สาย 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ธูปหอมญาณทิพย ธูปหอมเกรด A คุณภาพเยีย่ ม กลิน่ หอมคงทนนาน ควันนอย ไมแสบตา จุดครัง้ ใดเทวดาไหลหลง รีบประทานพร จำหนายเทียนบูชาเทพ มีทกุ ขนาด และทุกสีทที่ า นตองการ ขายปลีกและสง ราคายอมเยา สนใจติดตอไดโดยตรง

ตีคลีตามแบบเมืองกาญจน บรรดาศิษยานุศิษยของศาลเจาพี่เอกชัยมาลัยแกว-เจาแมกัลยา กาญจนบุรี โดยกายสังขารคุณหมออนันต คนดังของวงการ กำลังสงลูกคลีใหเจาพี่ฯปลุกเสก พรอมกับโยนคลีเสีย่ งทายแทนตนเอง ซึง่ การตีคลีทนี่ บี่ รรดาศิษยจะทำบุญซือ้ ลูกคลีกบั ทางศาลฯ แลวนำมาใหรา งทรงโยนโดยตนเองจะยืนเกาะอยขู า งหลัง ดูแปลกดีแตไดสาระมากกวาทีอ่ นื่

บริหารงานโดย คุณสุจติ ร ปทวรรณ (แมแขก จันทบุร)ี 081-5515045 โทร. 081-4299439, 081-6879819, 038-362270

กฤษณา ไชยรักษ (ไก ญาณทิพย) รางพระแมกวนอิมฯ พอปูโสม รัชดาฯ 36

ทีมงานผนู ำกาวหนา-คนรักเจา รับจัดพิมพการดงานไหวครูและงานพิธตี า งๆ ทัง้ แบบสีเดียว ราคาแสนถูก

ทัง้ แบบหนาซองใสรปู เจาภาพสีส่ แี สนสวย ทัง้ การดแบบกระดาษโฟโต รูปภาพคมชัดสวยงามกวาใครๆ ราคาไมแพง สอบถามได กอนตัดสินใจ โทร. 086-8843030, 086-8070058, 081-7368352


หนา 7

ชวยกันเสริม ปเู จาสมิงพราย สุทธิสาร งาน 2 พ.ย.51 แมเวย นวมินทร พอมล พรานบุญ สนามบินน้ำ พอหนึง่ ดอนเมือง รวมกันจุดเทียนชัยหนาเครื่องสังเวยพระพิราพในงานแมจิ๋ว รางทาวเวสฯ ดอนเมืองทีจ่ ดั งานปนแี้ ขกเหรือ่ มากันลนหลาม

หนุกหนาน เหลาบรรดารางทรงในวงการหลายสิบคนพรอม ศิษยานุศิษยเขารวมงานสรงน้ำพอไรนามและพอแสงชัยที่ ตำหนักรังสิตพรอมกับสรงน้ำผูสูงอายุในชุมชน รวมกับงาน วันเกิดคราวเดียวกันงานนีก้ เ็ ลยสนุกกันอยางไรขดี จำกัดจริงๆ

ยังรักกันเหมือนเดิม พอสนิท-แมสำเภา จากตำหนักพระปยะ ชลลดา บางบัวทอง เขารวมงานของแมตมิ๋ รางพอขุนแผนและ แมเหมียว รางพอปูหลักโลก ซึ่งเลิกจัดที่บางบัวทองมาจัดที่ กำแพงแสน แตกย็ งั เรียกใชบริการของทีมงานเราเหมือนเดิม

ยิม้ หนอยจา! พอฟาประธาน รางทรงดีเดนป 2551 คนดังซอย วัดดานสำโรง พรอมพอสรณรงค รางพระนารายณมหาเทพ ซอยโรงเหล็ก สมุทรปราการ งาน 7 ส.ค.51 เขารวมอวยพรงาน ไหวครูของแมตน รางพระแมกาลี ซอยวัดมหาบุศย ออนนุช

นี่ก็ดีเดนแหงป พอตั้ม-พอแดง สองคูหูดูโอที่แยกกันไมออก เจาของรางวัลดีเดนดานการจรรโลงรักษาวัฒนธรรมไทย เรื่ อ งบายศรี ป นี้ เข า ร ว มอวยพรงานของพ อ เบี ย ร ร า งพ อ กรมหลวงฯ สาย 2 ทีเ่ ปนรางทรงดีเดนในหัวใจของทีมงานเรา

เจาของธูปหอมญาณทิพย พอขุนแผน โหราจารยคุณภาพ ผมู ากดวยความสามารถ เปนทัง้ ครูคลี และผปู ระกอบพิธอี ญ ั เชิญ เทวดาทัง้ แบบโบราณและสมัยใหม กำลังรับพานครูจากแมไก เมือ่ วันบวงสรวงปโู สม ทีอ่ า งทอง ก็ขอใหแมไกรวยยิง่ ๆขึน้ ไป

นีก่ บ็ คุ คลดีเดน คุณอภิรตั น ทองทา รางพอมะเดือ่ รามอินทรา 109 รางทรงดีเดนดานการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน จัดงานปนคี้ ณ ุ บุญชู รางพระแมลกั ษมี ปากน้ำ งาน 3 ส.ค.51 และแมจนั ทร ปอมพระจุล งาน 7 พ.ย.51 เขารวมอวยพรงาน

กำลังมาแรง คุณพอทวี รางพระปยะฯ บางเลน เจาของนพดล แพปลา งาน 2 ม.ค. 52 ซึง่ ตอนนีถ้ อื วาโดดเดนมากเพราะขยัน เดินงานพรอมพอปกุ กี้ รางพอขุนแผน บางเลน ซึง่ เจาชทู งั้ องค ทัง้ ราง เขารวมอวยพรงานแมโกะ คนดังรางปนู ารอดแหงอทู อง

คงเสนคงวา คุณฤดี ถิระศุภะ รางแมสุวรรณภูมิ ลาดกระบัง ซึ่งปนี้ไปจัดงานที่วัดไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อางทอง 16 ส.ค.51 พรอมฉลองรูปปนพระแมกวนอิม เขารวมอวยพรงานแมกุง รางพระศิวะปราวตี บานทาเรือ ทีย่ งั ขยันเดินงานเหมือนเดิม

ไมอยากตกขาว ไมอยากถูกหลอกเรือ่ งของคนทรงเจา ติดตามไดในหนังสือฉบับนี้ ฉบับเดียวของเมืองไทย เพราะเปนหนังสือพิมพเลมแรกทีน่ ำเสนอเรือ่ งราวของคนทรงมากทีส่ ดุ ตองเปนสมาชิก ปละ 300 บาท/12 เลม โอนเงินเขาบัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน พรอมสงชื่อที่อยูของทานมาตามที่อยูของกองบรรณาธิการ หนาที่ 15 ของหนังสือเลมนี้ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7 หนังสือสงถึงบานทานแนนอน ติดตอกับเราโดยตรง โทร. 081-7368352, 086-8843030, 086-8070058


หนา 8

เรือ่ งของคนรักเจา ***“อย า หลงเชื่ อ ในความยิ่ ง ใหญ ข องคนที่ ประกาศตัววายิ่งใหญ” และ “คนเราถาใหญจริง ตองไม อางอิงคนที่ใหญกวา” 2 ประโยคนี้หนุมเทพยนำมาจาก คำคมของหนังสือพิมพบางกอกทูเดยทอี่ า นอยเู ปนประจำ เกือบทุกวัน เพราะตองการรถู งึ ขาวสารบานเมืองมากกวาจะ รเู รือ่ งของวงการคนทรงเจาอยางเดียว... ไมมคี วามหมาย อะไรมากมายไปกวาอานแลวรูสึกประทับใจกับคนที่คิด คำคมนีข้ นึ้ มา... *** ยุคขาวยากหมากแพงกับราคาน้ำมันที่ทะลุ เกินไปกวาลิตรละ 40 บาทไปแลว... ทำใหหลายๆราง หลายๆตำหนั ก จุ ก อกแบบร อ งไม อ อกบอกไม ถู ก ... เพราะเริ่มสูไมไหวกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในทุกๆเรื่อง... จนหลายคนเริม่ จะถดถอยหางหายออกไป จากการเดินงาน และการจั ด งานแบบยิ่ ง ใหญ เ หมื อ นเมื่ อ สมั ย ก อ นๆ... คาใชจา ยในการจัดงานไหวครูแตละครัง้ จะเพิม่ ขึน้ จากเมือ่ ปทแี่ ลวกวา 50%... เคยใชเงินจัดงานปละแสนก็จะเพิม่ ขึน้ เปนปละแสนหา... เพราะทุกหนวยบริการปรับราคากันขึน้ ทัง้ หมด... ไมวา จะเปนคาตัวโหรา... คาเครือ่ งไฟขยายเสียง... ค า พิ ณ แคน... และที่ สำคั ญ ค า อาหารเลี้ ย งดู แ ขกเหรื่ อ อาคันตุกะทีข่ นึ้ สูงมากทีส่ ดุ ... เลีย้ งดูไมดกี ถ็ กู ตำหนิได... เลีย้ งดูดเี กินไปก็หมดเปลืองแบบคุมงบไมได... แตสงั คมนี้ มันแปลกอยูอยาง ก็เพราะเปนสังคมของการอยากมีหนา มีตา อยากเปนทีย่ อมรับวาเจงในผคู นรอบขาง... มันเลยตอง ดันตัวเองแบบเมือ่ เวลาจัดงานทีไร ก็ขอใหไดหนาแบบเสีย เทาไรก็ยอม... หนมุ เทพยคดิ วาจริงๆแลวทานทีจ่ ะจัดงาน ทัง้ หลายกอนทีจ่ ะจัดงานครัง้ ไร... ก็ขอใหคดิ ใหรอบคอบ วาตนเองมีกำลังหรือศักยภาพเทาใดในการจัดจายคาใชจา ย ในทุกเรื่อง... ไมจำเปนตองดันทุรังหวังหาชื่อเสียงที่มัน ไมจีรังยั่งยืน... ถามวาถาจะเอาใหญเอาดัง ตัวเองมีความ สามารถทีจ่ ะใหญทสี่ ดุ ไหม?... ถาทำแบบกระจอกหรือเล็ก ตัวเองจะทนรับคำนินทาไดไหม?... เพราะฉะนั้นก็ควร จะจัดหรือทำอะไรแบบกลางๆ สมฐานะของตนเองนาจะ เหมาะสมกวา... และยืนอยูในวงการไดนานกวา... ไมใช จัดงานซะใหญโตและเวอรซะจนเกินเหตุ อีกสักเดือน สองเดือนก็หนีหายจากวงการเพราะหมดทุนเดินงาน... ตรงนี้ซินาเปนหวง เพราะทานจะถูกนินทาวารายยิ่งกวา เรือ่ งใดๆใหอบั อายขายหนา... หนมุ เทพยอยใู นวงการนีม้ า 10 ป เห็นเรื่องราวการเฟองฟู และลมสลายของรางทรง มานับรอยราย... จนเขียนเปนเรือ่ งราวใหอา นเปนอุทาหรณ สอนใจมาตั้งหลายครั้ง... โดยเฉพาะเรื่อง “สุข 3 ชั่วโมง ทุกขไป 3 ป” เพราะจัดงานแลว 3 ป ก็ยงั ใชหนีเ้ ขาไมหมด ใหอา นมาแลว... ทุกวันนีก้ ย็ งั เห็นแมลงเมาบินเขากองไฟ มาจนตนเองมอดไหม ส ง กลิ่ น เหม็ น ไปทั่ ว ไม รู กี่ ร าย ตอกีร่ าย... *** “เห็นชางขี้อยาขี้ตามชาง”... เพราะชางมัน ตัวใหญ เวลาจะทำอะไรมันก็เลยตองใหญตามตัว... หากรวู า เราไมสามารถทำอยางคนอื่นเขาได ก็ขอใหชั่งใจสักนิด กอนที่จะคิดทำการใหญ... หากทำไปแลวมันเกิดความ เสียหาย มันไมใชเสียหายเฉพาะตัว แตมนั จะเสียหายไปถึง วงศตระกูลและเจาหรือเทวดาของตนเองดวย...

***ในกรณี ข องน อ งสี่ รางทาวมหาพรหมบรมโกศ คนดัง แหง จ.ระยอง ก็เปนอีกกรณีหนึง่ ทีจ่ ะยกมาเปนตัวอยาง... จัดงานเสีย ใหญโตแตพอเสร็จงาน เจาภาพ หลบไปนอนแบบไมใหใครพบ ตัว... ทิ้งใหฝายบริการทั้งหลายนั่งคอยกันหลายชั่วโมง นับสิบคน... งานนีไ้ ดขา วมาวาคาพิณแคนนัน้ ก็ไปตกแรง กับคุณปอบ รางพอพระยมเทวราช วัดโบสถ ซึง่ ไดจา ยเงิน ไปเรียบรอยแลว... แตพอถึงคราวงานของพอพระยม เทวราชวัดโบสถบาง กลับไมพบหนานองสี่มาจัดแจง คาใชจา ยให... ทัง้ ทีค่ า พิณแคนไประยองกับไปพนัสนิคม นัน้ มันคนละราคากัน... ยอมขาดทุนไมวา แตไมมาคืนเลย นีซ่ มิ นั นาเจ็บใจ... ยังขาดอีกหลายหนวยงานมาก... ไมวา คา บายศรี คาถายรูป ของทีมงานแมตอ ย ชลบุรี คาถายวีดโี อ.... ของใครเทาไร?ไมรู แตของหนมุ เทพยทตี่ อ งเดินทางจาก ราชบุรไี ปทำงานมันแคนอ ยนิด เอง... ยังโดนเบีย้ วซะได... ทุกวันนีก้ ย็ งั ไดไมครบตามทีต่ กลง... แมจะทำหนังสือทวง ไปแลวถึง 2 ครั้งก็ยังเพิกเฉย... เห็นหนาตาดีๆ ฟอรมดี ไมนา จะทำกันได... แลวอยางนีจ้ ะมีน้ำหนาออกมาพบปะ ผคู นอีกหรือ?.. สงสัยตองหลบลงรูหนีหาย... เฮอ!เสียชือ่ คนเมืองฮิหมดเนาะ!... ***เรื่องอะไรทั้งหลายแหลก็ไมปลื้มใจเทากับ เรือ่ งนี.้ .. เพราะเปนเรือ่ งของคนใจบุญ แลวเทวดาตอบแทน ให ส าสมใจแบบไม มี เ หตุ ผ ล... เรื่ อ งของคุ ณ ศราวุ ธ บำรุงวงศ หรือเสี่ยหนอ รางพอ แสงอาทิตย เจาของโรงแรม แฮปป เลิฟ ทีเ่ มืองแปดริว้ ฉะเชิงเทรา... ทีไ่ ปประมูลหวยรัฐบาลหรือ ลอต เตอรีจ่ ากศาลเจาแหงหนึง่ มา 6 ใบ ในราคา 7,000 บาท เพียงเพราะ ตองการจะทำบุญกับศาลเจาแหงนั้น... แตปรากฎวาใน จำนวนหวย 6 ใบนัน้ ... 1ใบถูก รางวัลที่ 3 ... 2 ใบถูกเลขทาย 2 ตัว... อีก 1 ใบถูกเลขทาย 3 ตัว แบบ 2 เดงคือ 001 ทีอ่ อก 2 ครั้งซอน... งานนี้ไมเรียกวาปาฎิหาริยก็ไมรูจะเรียกวา อะไร... เพราะคนอะไรจะเฮงแบบสุดๆ... คงเปนเพราะบุญ วาสนาที่เสี่ยหนอไดทำมา ตลอดกับทุกๆงานการกุศล ที่ชวยเหลือ... จึงเปนผลานิสงสใหเสี่ยหนอไดพบกับ โชคใหญแบบนี.้ .. รวยอยแู ลวก็ขอให รวยแบบเรือ้ รังยัง่ ยืน... รวยแบบไมตองเกรงอกเกรงใจใคร... มากยิ่งๆขึ้นไป ดวยเทอญ... ***เรื่องมารยาทของการเดินซองชวยงานนั้น เขียนมาแลวหลายครั้ง... แตยังมีอีกหลายๆคนนั้นไมเคย สำเหนียกรูถึงมารยาทเสียที... วาทีงานของตนเองเวลา จัดนัน้ รับทัง้ ซองเงินชวย ทัง้ พวงมาลัยของผทู มี่ ารวมงาน แต พ อเวลางานของคนอื่ น เขาที่ ม างานเรา เขาจั ด บ า ง กลับทำเปนเหมือนไมรเู รือ่ ง เจอหนาซองก็ไมยอมสงบาง... ที่เขียนเรื่องนี้เพราะเมื่องานไหวครูครบรอบ 10 ปของที่ ตำหนักพอใหญสำโรง ทีร่ าชบุรี เมือ่ 27 เม.ย.ทีผ่ า นมานัน้ ... งานผานไปแลวกวาเดือนยังเก็บซองไมไดตงั้ แตเรือนรอย จนเรือนหลายพัน 56 ซอง... รวมแลวหลายหมื่นบาท... เดิ น งานส ว นเดิ น งาน ทำบุ ญ ส ว นทำบุ ญ ต อ งแยกแยะ กันใหได... คงไมตองเขียนอะไรกันใหมาก ใครคางซอง

หนุมเทพยก็ขอใหสงดวย จะเดินตอหรือคืนทุนก็วามา... วาจะเอาอยางไร?ดีกวาเจอหนากันแลวทำเดินไมรูจัก... หรือจะตองใหทวงจนหนาแหกกลางงานจะ!... *** นี่ก็อีกหนึ่งรายที่เจอปญหาเดียวกับหนุม เทพย... แมสำราญ ขยายวงษ รางพอทาวผาแดง นครปฐม... เลาใหฟงพรอมกับสงแฟกซรายชื่อ ร า งทรงที่ ค า งซองเดิ น งานมายาว เหยี ย ดเป น หางว า ว 32 รายชื่ อ ... เธอบอกวาปที่ผานมาถึงจะเดินงาน นอยเพราะเดินทางไปตางประเทศ บอยๆ... แตพอเวลากลับมาเดินงาน เธอเจอใครที่ เ ธอเป น หนี้ อ ยู ก็ จ ะตามซองให ทุ ก คน ที่ เ จอกั น ... ไม ใ ห ใ ครมาตำหนิ ไ ด เ รื่ อ งเงิ น เดิ น งาน... จัดงานคราวนี้ผานไปมีเพียงไมกี่รางที่มาจากทางไกล... เอาเป น ว า ถ า ใครไม ส ะดวกที่ จ ะเดิ น งานด ว ยกั บ พ อ ทาวผาแดง ก็ขอเพียงทุนคืน อยาทำเปนเฉย เพราะงานนีม้ นั รวมๆกันแลวก็เกือบๆ ครึง่ แสนเหมือนกันจะ... ***ฟาสั่งใหมาเกิดแทๆ สำหรับพอหนุมนอย หนามนคนทีช่ อื่ พอเอ รางพอทาวนาคา แหงเมืองสุพรรณ นั้น... ชวงนี้กำลังเวิรคสุดๆ ดวย ความสามารถในการทำพิ ธี อั ญ เชิ ญ เทวดา... เด็ ก หนุ ม จาก ดิ น แดนสองพี่ น อ ง สุ พ รรณบุ รี ก า วเข า สู เ มื อ งกรุ ง ด ว ยความ สามารถสวนตัว ทั้งรองทั้งแหล แบบดนสดจนถูกใจรางทรงเมืองกรุงไปทั่ว... ใชเวลา ไมนานเปนทีร่ จู กั กันไปทัว่ วงการ... สวนตัวแลวพอเอนนั้ รูจักกับหนุมเทพยมานานหลายป เพียงแตชวงกอนพอเอ เดินทางไปทรงเจารับแขก ที่เมืองนอกมานานหลายป... กลับมาเทีย่ วนีบ้ อกวาจะขอเดินงานในวงการ แบบใชความ สามารถส ว นตั ว เป น ใบเบิ ก ทาง... หนุ ม เทพย ก ล า พู ด ได เ ต็ ม ปากว า ในช ว งเชิ ญ พระแม แ ละเชิ ญ พระยาแล ดวยพิณแคนนัน้ หนมุ เอมคี วามสามารถไมนอ ยกวาใคร... ลีลาใหม ดนตรีใหม เคยสรางกระแสไดแบบสุดๆ... อยทู วี่ า คนเกาๆจะยอมใหนอ งเอ เกิดหรือเปลา? ก็เทานัน้ ... ***เห็นเด็กรุนใหมไฟแรงอีกคนก็คือพอฟลม ขัตติยา จีระมะกร รางพอศรีนาฏราชคเณฌา แหงบานโปง ซึง่ อยใู นสายพอปฟู า กัลกิยานารายณ... ชวงเลนอิทธิฤทธิ์ ทีง่ านของพอปชู วี ก แหงหมบู า นซีเค ทีบ่ า นโปง เห็นแลว ก็ทงึ่ วาชางกลาหาญชาญชัยจริงๆ... บุคลิกดี ความสามารถ เดน เรือ่ งดังนัน้ ไมใชเรือ่ งยาก ถาคบกับหนมุ เทพย...

คุณขัตติยา จีระมะกร (ฟลม) รางพอศรีนาฏราชคเณฌา กำลังโชวความกลาในการนอนกลิ้งบนเตียงตะปู ในงาน ของพอปูชีวก ม.ซีเคที่บานโปง ทามกลางสายตาผูมาชม มากมาย งานนีผ้ า ไหมขาดหลายรูแตไมระคายผิวหนังจะ!


หนา 9 ***สำหรับงานของแมออ วรารัตน ตาบทอง ร า งพระแม อุ ม า แห ง หมู บ า น ซือ่ ตรง ลำลูกกา คลอง 2 นัน้ ... แจกการดไปบางแตงานเจาชวง นีม้ นี อ ย ก็เลยกลัวตกหลน ไมทวั่ ถึง... หนุมเทพยขอใชหนังสือ พิมพของเราเปนเทียบเชื้อเชิญ อาคันตุกะทั้งหลาย เขารวมงานในวันที่ 12 กรกฎาคม ดวยกัน... เอาเปนวางานนี้หนุมเทพยเชิญแทนแมออ... ใครรักหนมุ เทพยกข็ อใหไปรวมงานที่ ม.ซือ่ ตรง ลำลูกกา คลอง 2... สวนใครรักทัง้ แมออ และรักหนมุ เทพย ก็ขอใหไป รวมเสริมบารมีดว ยกันนะจะ!... ***สำหรับเหลารางที่จะจัดงานไหวครูนั้น ... สิ่ ง หนึ่ ง ที่หามลืมเด็ดขาดก็คือการไปขออนุญาตใชไฟ นอกหมอ ซึง่ มีราคาไมกบี่ าทเทานัน้ ... แลวก็ขออนุญาตใช เสียงไมเกิน 24.00 น. ซึ่งถาจำไมผิดก็ประมาณ 20 บาท เพราะถาทานไมไปจัดการเรื่องนี้ใหเรียบรอย มันจะเปน ชองทางใหเจาหนาที่ตำรวจที่มีความประพฤตินอกรีตมา ตีกนิ ในงานใหหงุดหงิดหัวใจได... โดยเฉพาะเรือ่ งไฟฟา ถ า เกิ ด พลั้ ง พลาดใช ไ ฟเกิ น จนทำให ไ ฟดั บ ทั้ ง ชุ ม ชน ที่ทานจัดงาน มันจะเปนสาเหตุใหทานทั้งหลายเสียเงิน มากกว า ปกติ ห ลายเท า ... เข า ทำนองเสี ย น อ ยเสี ย ยาก เสียมากเสียงาย... อยาลืมและอยาสับเพรา... ***สำหรับงานของคุณแชมป สราวุธ รางพระ ธรรมสูร แหงสุขสวัสดิ์ 38 ซึง่ มีหวั ใจ เป น คาราบาว 100% คื อ เป น แบบ เพื่ อ ชี วิ ต ในวั น ที่ 19 ก.ค.นั้ น ... ขาวแววมาวา ไปชนกับรางดังแถว สมุทรปราการ... ทั้งสองงานอยูไม หางไกลกันแคแมน้ำพระยาขวางกั้น ... รักใครชอบใคร อยเู ชาใคร อยคู ่ำใคร... ก็คงตองชัง่ ใจ กันเอาเอง... ***สถานทีจ่ ดั งานทีส่ วยทีส่ ดุ ตองยกใหงานของ พระแม ก วนอิ ม และพ อ ปู ฤ ๅษี น ารอด แห ง บ า นท า เรื อ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุร.ี .. เพราะตัง้ อยรู มิ แมน้ำแมกลอง ข า งหน า คฤหาสถ อันใหญโตรโหฐาน... ทีจ่ อดรถหลายไรใน หมูบาน... ปที่แลว เซ็ น สั ญ ญากั บ พระ พิรุณไมได ฝนเลยตกตั้งแตงานเริ่มจนจบงาน... ขาววา ปนคี้ ยุ กับพระพิรณ ุ จนรเู รือ่ งแลว เลยขอไปตกแถวชายแดน พมา จนเวลาตีสองของคืนวันที่ 22 กรกฎาคมนี.้ .. แลวคอยมา เยีย่ มเยือนแถวทาเรือจะ!... ***งานยิ่ ง ใหญ แ ห ง ป ที่ ไมเคยมีใครเกินหนา ในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ ที่ บ อ หลาบางแค... ตองยกให พอเขียว บางแค พีใ่ หญ ของวงการ... ปที่แลวเหมือนงาน ประชันรางทรง... ใครหายไปกี่ป ก็ตองมาโผลไปงานของพอเขียว เพราะหากวาใครไมมา งานพอเขียวจะถือวาตกเทรนด... ปนี้พอเขียวยิ่งดังกวา เกามาก... ไมรวู า ทงุ บอหลาจะพอรองรับหรือเปลา?...

***สมเป น คนดั ง จริ ง ๆตอนนี้ เ นื้ อ หอมสุ ด ๆ มีชอื่ เปน ประธานงานบอยทีส่ ดุ ในวงการ... สำหรับพอปอบ ร า งพระยมเทวราชแห ง วั ด โบสถ พนัสนิคม ชลบุร.ี .. เพราะมีชอื่ ขึน้ เปน ประธานงานเมือ่ ไร อาคันตุกะเขารวม งานนัน้ กันตรึม... เนือ่ งจากเชือ่ ใจใน ความมันของงานทีพ่ อ พระยมเทวราช เป น ประธาน... ดู จ ากงานเจ า พ อ หนูแดงที่พนัสนิคมที่ผานมา... พอปอบยอมสละที่นั่ง ของตนเองใหกบั อาคันตุกะผใู หญ สวนตนเองเดินดูแลแขก ผมู ารวมงานตัง้ แตตน จนจบ โดยไมยอมนัง่ แมแตนดิ เดียว... สรางความประทับใจใหกบั ทุกๆคน... แจวจริงๆ... ***เวลา 6 วันที่ไปทำงานที่พัทยากลางในงาน เปดศาลเจาพระแมลิ้มกอเหนี่ยว... ทำใหหนุมเทพยเห็น เรื่ อ งราวของความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ศ าลเจ า แห ง นี้ ม ากมาย จนตองเอามาเขียนเปนไฮไลทขึ้นปกของหนังสือพิมพ เลมนี้... เรื่องราวที่นาสนใจแบบนี้ติดตามไดที่นี่ที่เดียว เทานัน้ ... ***เฉกเชนเดียวกันในฝงตรงกันขามกับความดี ก็คือความชั่วรายของรางทรงที่ชอบประพฤติชั่วจนเปน สันดาน ประเภทชั่วจนนรกเตรียมเปดประตูรอรับลวง หนา... ก็ตดิ ตามหาชมไดในฉบับนีเ้ ชนกัน... ***ไดดหู นังเรือ่ งนาเนีย ซึง่ เปนการสรู บของฝาย ธรรมะและอธรรม... ฝายแมมดซึง่ เปนหญิงแกคดิ วาตนเอง นั้น มีกำลังที่แข็งแกรง เพราะมีแรงหนุนจากฝายอธรรม ดวยกันซึง่ มีกำลังมากกวา... ทัง้ สองฝายเผชิญหนากันแบบ ตองตายไปขางหนึง่ ... หลังจากเผชิญหนากันแบบถึงเลือด ถึงเนื้อ... ฝายธรรมะมีกำลังเขามาเสริมอีกมากมายจนได รับชัยชนะ ฝายอธรรมตองแตกพายไป... สุดทายฝายธรรมะ ก็ไดเปนฝายผูครองนครแบบมีคุณธรรม... สงครามที่ไร สาระที่กำลังเกิดขึ้นในวงการนี้ มันก็เหมือนกับสงคราม ในหนังเรือ่ งนาเนีย... ทีใ่ นทีส่ ดุ พวกทีช่ วั่ รายก็ตอ งแพพา ย กับพวกทีค่ ดิ ดีทำดี เพือ่ สังคมมากกวาพวกทีค่ ดิ จะทำอะไร เพือ่ ตนเอง แลวดันไปหนุนคนทีช่ วั่ รายใหมาสรู บปรบมือ กับหนมุ เทพย... สงครามเรือ่ งนีค้ งหาจุดจบไมนาน... เพราะ สงครามคราวนีค้ งไมยดื เยือ้ แนนอน... *** “เติมน้ำในจอกที่เต็ม มันก็เหมือนการเท น้ำทิง้ ” มันก็เหมือนกรณีของแมดาว ดอนเมือง ที่ โ ด ง ดั ง มากๆแบบดั ง สุดๆ ใครก็ไมสามารถทำใหแมดาว ดอนเมืองนั้นดังไปมากกวานี้ได... เพราะทั้ ง ดั ง แบบออกที วี โ ต กั บ สรยุทธ สุทศั นะจินดา ก็เคยทำมาแลว ในรายการถึ ง ลู ก ถึ ง คน... ซึ่ ง มี น อ ยคนนั ก ในวงการ เคยทำไดมากอน... จนทำใหทุกวันนี้พูดไดวาในวงการนี้ ไมมีใครไมรูจักแมดาว ดอนเมือง... การที่แมดาวขึ้นปก วารสารเพื่อโปรโมทงานของตนเองนั้น มันก็เลยเปน เหมือนการเทน้ำลงไปในจอกทีเ่ ต็มแลว... น้ำก็เลยตองลน จนไมมีความหมายอะไรในใจของแมดาว... แตแมดาว อยาลืม!วายังมีอยูอีกคนที่มีความสามารถทำใหแมดาว โดงดังมากๆ ดวยการกุขาวการลอบวางระเบิดในงาน ไหวครูทผี่ า นมา ก็คอื มือทีม่ องไมเห็น ตองถือวานายแนมาก ทีค่ ดิ มุกแบบนีไ้ ด เพราะมุกแบบนี้ คนธรรมดาอยางเราๆ

ทานๆทัง้ หลายทำไมไดหรอก... ตองเปนคนทีไ่ มธรรมดา ซึ่ ง ก็ ไ ม รู ว า เป น ใคร เพราะบอกแล ว ว า เป น มื อ ที่ ม อง ไมเห็น... นายแนมาก ขอคารวะๆๆ... ***ไดเปดบัญชีเงินชวยการจัดงานทีผ่ า นมา เมือ่ 27 เมษายน 51... มีรายชื่อใหมๆที่ไดลงซองชวยงาน ไวหลายสิบชื่อ... มีบางชื่อถึงแมจะเพิ่งเดินงานกันใหม แตพอดูชื่อก็รูวาเปนใคร... แตก็มีหลายรายชื่อที่พอเห็น แลวก็ไมรวู า เปนใครจริงๆ... ก็ตอ งขออภัยดวยเพราะขอมูล ในบั ญ ชี ที่ ล งไว นั้ น มี น อ ยมาก... เช น ลงชื่ อ ตำหนั ก และจำนวนเงินไมมีเบอรโทรที่จะใหติดตอกลับไป... หนุมเทพยก็ตองขออภัยจริงๆที่จะขอลงนามของทาน ในหนังสือพิมพเลมนี.้ .. เพราะวาเผือ่ ทานอานเจอ หรือมิตร สหายของท า นมาอ า นเจอ ก็ จ ะได ใ ห ข อ มู ล กั บ เราว า ทานเปนใคร?... เผือ่ เจอกันคราวตอไปจะไดทกั ทายกันหรือ จะไดไมพลาดในการเดินงานกลับกับทาน... บุคคลแรก ปาแดง คงหมวก... ปธู นูเพชร ไรแตงทอง... พอกรมหลวง ชุมพร 65/1... พอเสือสมิง (แอน) ริมทางรถไฟบานโปง... พอวิษณุสามภพ ลาดพราว 101 คุณชาญณรงค (นอย), สุจินต, พิทยา... ตำหนักนาราหมาตาวี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา... แมลกั ษมี บิวตีโ้ ฟน ฉะเชิงเทรา... ทาวภุชงค ราชานาคราช ศาลาแดง ฉะเชิงเทรา... รายสุ ด ท า ยนี้ สำคัญมากๆ เพราะสอบถามไป ยังหลายๆทานในวงการ ทีเ่ ดินงานมานาน ก็ไมมใี ครตอบไดวา ทานเปนใคร.. แตทา น ผูนี้ไดลงซองชวยงานไว 2,000 บาท ก็คือทาวเวสสุวัณ (ยักษแดง) ดอนเมือง... ก็ขอใหทาน ทั้งหลายที่มีรายชื่อ ดังกลาว... เมือ่ เจอกันตามงานตางๆ ก็ขอใหทา นทัง้ หลาย โปรดแนะนำตัวกับเราดวย... เพือ่ กันความผิดพลาดในการ เดินงานนะจะ! ***ขาวฝากมาจากทางตำหนักพอปยะ สะแกงาม กายสังขารคุณสมพิศ หาญกลา... หนึ่งในสมาชิกของ หนังสือพิมพ คนรักเจา ซึ่งไดติดตามหนังสือของเรา มาตลอดหลายป . .. 2 ป ที่ ผ า นมาที่ ห ายไปจากวงการ เนื่องจากไดปวยเปนโรคเบาหวานแบบแหงซึ่งคอนขาง รุ น แรง ขณะนี้ อ ยู ใ นระหว า งรั ก ษาตั ว ซึ่ ง ตอนนี้ เ ริ่ ม ดี ขึ้นมาก...ไดฝากทำบุญมา 1,000 บาทกับกองทุนเพื่อ เด็กนักเรียนยากจน... ตามโครงการของเรา... บอกวาถาหาย เมื่อไรก็จะออกมาเดินงานเหมือนเกา... ก็ขอใหผลบุญ ทีร่ า งพอไดทำบุญมา จงเปนผลบุญใหรา งพอไดหายปวย เร็วๆ จนสามารถออกมาพบหนาพบตากันไดอกี สาธุ!...

ตัวแทนสงมอบ นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากอง บรรณาธิการ-เจาของ นสพ.ผนู ำกาวหนา-คนรักเจา กำลังมอบ เครื่องเขียนแบบเรียน จำนวน 5 ลังใหญ(60ชุด) ซึ่งไดรับ การบริจาคมาจากคุณสมภพ ผนึกทรัพยสกุล รางอากงตรัง สุ ข สวั ส ดิ์ 30 ให กั บ ร.ร.กองทั พ บกอุ ป ถั ม ภ บู ร ณวิ ท ยา คายบุรฉัตร ราชบุรี โดยมี พ.อ.สุชาต จันทรวงศ ผอู ำนวยการ โรงเรียน รับมอบไปแจกแกเด็กนักเรียนที่ยากจนในโรงเรียน


หนา 10

รอยเลหเ พทุบาย เรื่องของมาดามเจ มีหลายสายโทรเขามาหาทางทีมงานของเราวา ถามีขอ มูลจริงตามทีก่ ลาวอาง ก็นา จะนำมาเปดเผยใหรดู ำ รู แ ดงไปเลย ให ห ายสงสั ย ว า ยกเมฆเขี ย นหรื อ เปล า ? ดั ง นั้ น ในฉบั บ นี้ เ ราก็ เ ลยขออนุ ญ าตนำเอาต น ขั้ ว จาก วัดยางทอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม เลมที่ 8 เลขที่ 17 ซึ่ ง มี ชื่ อ ผู รั บ เงิ น คื อ พระมานพ ชยฺ อุ โ ฆ เป น ผู รั บ เงิ น จำนวน 13,560 บาท เมือ่ วันที่ 27 มี.ค. 51 สแกนลงมาใหดู กันเต็มๆ 2 ตา แบบเดิมๆทีใ่ ชลายมือเขียนพรอมตราประทับ ของวัด อีกทัง้ รายชือ่ ผบู ริจาคและจำนวนเงิน ทีท่ า นทัง้ หลาย เหลานัน้ ไดบริจาคทำบุญออกไปวาตรงกับจำนวนเงินทีน่ ำ ไปถวายวัดหรือไม? อยางนอยก็เปนขอพิสูจนวา เราได ทำงานแบบไมไดยกเมฆในงานเขียน จากจำนวนประธานกิตติมศักดิ์ 3 ชื่อ ประธาน ดำเนินงาน 1 ชือ่ และประธานทัว่ ไป 72 ชือ่ รองประธาน 12 ชื่อ และกรรมการ 15 ชื่อนั้น เราไดโทรตรวจสอบ ไปแลวหลายราย แตไมไดทงั้ หมด เพราะมีบางรายเราไมรจู กั ก็เลยไมทราบยอดทีเ่ ขาทำบุญมา ตัวเลขทีจ่ ะลงตอไปนีเ้ ปน ตัวเลขทีส่ ามารถตรวจสอบและยืนยันไดวา ไดทำบุญไปจริง ตามทีท่ า นเหลานัน้ ไดทำบุญไป 1.คุณศิวะนันท แสงสุข 5,000 บาท 2.ตำหนักพระราม 2 3,000 บาท 3.ตำหนักโชคชัย 4 1,000 บาท 4.พระนารายณทรงครุฑ 1,000 บาท 5.คุณวิมล คงศาลา 1,000 บาท 6.คุณบอย แมกลอง 1,000 บาท 7.คุณโชค พอมอญนารายณ 500 บาท 8.แมหนอม สุพรรณบุรี 1,000 บาท 9.ปตู ะ แมโต พัทยา 1,000 บาท 10.คุณตอ แฮรดู 1,000 บาท

11.คุณบำรุง-แมเมา ซอยมีสทีน 500 บาท 12.นารายณจกั รแกว บึงกมุ 3,000 บาท 13.พอปอบวัดโบสถ 1,000 บาท 14.หมอพร เจริญผล 500 บาท 15.แมไน บานนา นครนายก 1,000 บาท 16.แมนยิ ม ม.จันทิมา 500 บาท 17.พอตัม้ พระเอกา หนองแค 500 บาท 18.พอตอ ปฤู ๅษีนารอด ทาเรือ 500 บาท 19.พอแบ็งค สระบุรี 1,000 บาท 20.พอปรเมศวร ออนนุช 39 1,500 บาท 21.พอปศู รีสทุ โธ คลอง 10 500 บาท 22.พอดกุ พอเชียงแสน 1,000 บาท 23.ร.อ.โอชา ระยอง 100 บาท 24.อากงกวนอู พัทยา 100 บาท 25.แมจวิ๋ สะพานใหม 1,000 บาท 26.พอแผนสยามมินทร 1,000 บาท 27.คุณไชยา เสียงทอง รังสิต 200 บาท 28.แมบาดาลวัดดานสำโรง 500 บาท 29.พอหนึง่ บารายี-แมป-ู พอจิว 3,000 บาท 30.เสีย่ หนอ แปดริว้ 1,000 บาท 31.พอเอ นาคา สุพรรณ 500 บาท 32.แมดาว ดอนเมือง 100 บาท 33.แมทราย คลอง 10 100 บาท 34.แมแกละแดง ตำรวจเจา 700 บาท 35.คุณพินยานุ บำรุงแสง 100 บาท 36.คุณสุกญ ั ญา บำรุงแสง 100 บาท นี่คือตัวเลขเบื้องตนที่สามารถตรวจสอบได 36 รายชื่อเทานั้นเปนจำนวนเงินเทาใด? ก็ตองใหทานเคาะ เครือ่ งคิดเลขเอาเอง แลวอีกกวา 60 รายชือ่ หละ จะเปนเงิน อีกเทาไร? นีไ่ มไดนบั รวมถึงซองธรรมดาทีแ่ จกเรีย่ ไรทัว่ ไป อีกไมรกู รี่ อ ยซอง ทีอ่ ยางนอยซองละ 20 บาท ทีไ่ มสามารถ ตรวจสอบได ก็ลองคำนวณเอาคราวๆวาทั้งหมดนาจะ เปนเงินประมาณเทาใด? แตที่รูแนๆก็คือเงินไปถึงวัดแค

13,560 บาทเทานัน้ ขอถามมาดามเจวาตรงนีจ้ ะชีแ้ จงอยางไร? วาเงิน สวนทีเ่ กินถวายวัดนัน้ เอาไปไวตรงไหน? หรือจะบอกวาวัด 20 % กรรมการ 80% มันก็นา จะเกินไป ทุกวันนีร้ ะฆังของ วัดนีน้ า จะสรางไดเสร็จแลว ถานำเงินทัง้ หมดไปถวายใหวดั เพราะระฆังหลอใหมก็จะมีราคาประมาณไมเกิน 50,000 บาทเทานั้น แตก็ยังไมสามารถสรางได เพราะไปถึงวัด แคหมืน่ กวาบาท คงต อ งให ค นในสั ง คมนี้ พิ จ ารณากั น เอาเอง หรือจะยอมรับผิดแลวก็ขอโทษที่ไดกระทำผิดไปแลว แตอยาลืมวาคนเรานัน้ มันชางจดและชางจำ แมวา เวลาจะ ผานไปเนิน่ นานเทาไร ความเลวประเภทนีเ้ ทวดานัน้ จะจด และจำไปอีกชัว่ นาตาป....


หนา 11

เรื่องการดนการแหลแบบบายฮารท ใครก็ไมเกินหมอพร หนึง่ ในโหราจารยทกี่ า วขึน้ มาโดดเดนในชัว่ โมง นี้ ดวยความสามารถแบบทัง้ รองทัง้ เลนใหทกุ งานมีความสุข สนานไดอยางไมนาเชื่อ คงตองยกใหหมอพร เจริญผล หรือคุณจำป อินทปญญา โหราจารยที่มากดวยความ สามารถ เนื่องจากหมอพร เจริญผลนั้น มีความสามารถ ในการรองแหลแบบดนก็คือไมตองมีเนื้อรองที่เตรียม มาล ว งหน า แต จ ะร อ งและแหล แ บบตามเหตุ ก ารณ ในแตละงาน เรียกวาลืน่ ไหลไดตลอดตามสถานการณ มีบางคนเขาเคยเปรียบเปรยหมอพรไววา เหมือน ผงชูรสที่ใชเติมอาหารทุกจานใหอรอย เพราะถาขาด ผงชูรสเสียแลว อาหารจานนัน้ รสชาติมนั จะกรอยๆชอบกล ไมอรอยเหมือนเดิม เสนหตรงนี้จึงเปนเสนหของหมอพร ที่ใครไม สามารถเลียนแบบได เรียกวาถาจะเชียรกเ็ ชียรไดแบบสุดๆ โดยไมตอ งอาศัยเหตุผล

ในภาคตะวันออก หมอพรนั้นมีพาวเวอรในการ จัดการเรือ่ งราวตางๆได เพราะบุคลิกทีแ่ ข็งกราวแตจริงใจ รับปากแลวตองทำได จริงจังกับจริงใจจนทำใหหลายคน รสู กึ วาหมอพรนัน้ แข็งกราวเกินไป แตจริงๆแลวหมอพร นัน้ เปนบุคคลทีร่ เู ขารเู รามากกวาคนอืน่ อีกหลายๆคน หากใครคุยกับหมอพรแบบลึกๆ จะรวู า เปนคนที่ ออนโยนแบบใครก็คดิ ไมถงึ ทุกอยางทีท่ ำงานหนักก็เพือ่ ครอบครัว ทีต่ นเองตองรับผิดชอบหลายปากทองดวยกัน ธุรกิจในเครือก็คือการจัดทำเครื่องไฟขยายเสียง ในนาม “เทวดาซาวด” ทีม่ กั จะเดินทางไปรวมกันพรอมกับ วงระนาด “ทายาท ส.พรเจริญผล” ซึ่งยกใหลูกสาวเปน ผดู แู ลวงระนาดดวยตนเอง อีกทัง้ โตะ เต็นท เกาอี้ ซึง่ เปน ของแมเปา ซึง่ เปนพีส่ าวของหมอพร ใครที่ ช อบเสี ย งร อ ง เสี ย งแหล ข องหมอพร เจริญผล ติดตอไดทเี่ บอร โทร. 081-6877324 ไมผดิ หวัง แนนอน

พระแมใหรวย คุณนันทณา ชอฟาบัณฑิตหรือแมเปล รางพระ แมกาลี ตำหนักมหารานี ประตูน้ำพระอินทร กำลังรับไฟ อารตีจากทีมสวดภชันยของพอตน วงศสวาง ในงานบวงสรวง กลางป แมเปล เปนผทู ปี่ ระสบความสำเร็จจากการบูชาพระแม

ไมธรรมดา พอแสงอาทิตย แปดริ้ว(เสี่ยหนอ) พอพระกาฬ พัทยา(แมกมิ ตี)่ แมอมุ า จากสุวนิ ทวงศ(แมภรณ) เขารวมงาน คุณแมวนั ทอง รางพระแมอมุ าเทวี แหง บจ.บุญทวีทรัพย แกลง ระยอง ซึง่ อยใู นสายของพอหนานทิพยชา งคนดังแหงแปดริว้

คนเก า คนแก คุ ณ แม ล ะเอี ย ด ร า งพระป ย ะ กำแพงแสน ผู อ าวุ โ สในวงการเข า ร ว มงาน คุณแมจำเนียร รางเจาฟาชายเชียงทอง บาน หนองหมัน ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบุรี ที่ปนี้ไดพอขุนหาญบานวังเย็นมาเปนเจาพิธี

คนกันเองทัง้ นาน! แมสรอยนารายณ จอมทอง แมแหมม จรัญ29/1, แมจติ ราพร จรัญ8, เฮียปง อากงใหญ สำเหร เขารวมอวยพรงานพอเตา รางพอพระยาแลโบราณ ทีป่ น จี้ ดั ทีเ่ จริญนคร 57 ทามกลางความสนุกสนานมันจนหยดสุดทาย

เจริญผล

สุดยอดเกจิมาเอง คุณนราเชษฐ ปราณีหตั ถหรือปแู พม รางพอ ปยะนารายณขเี่ สือ ประตูน้ำพระอินทร อยุธยา นิมนตพระเกจิ หลวงปทู มิ วัดพระขาว สุดยอดเกจิแหงยุคนี้ มาฉันเชา พรอมจุด เทียนชัยในตำหนักและทำน้ำมนตไวสำหรับในการทำพิธตี า งๆ

ไดไปชมบารมีปขู าว แมแอว รางพระศิวะ-อุมา ฟาทอง บางแสน กำลังบูชาไฟอารตีถวายพรแก ลุงเบิม้ รางพอปขู าว แปดริว้ และคบู ารมี เจาของ ธุ ร กิ จ แหนมทอดที่ แ สนอร อ ย โดยป นี้ ท าง ทีมงานของเราไดมโี อกาสไปชมบารมีทแี่ ปดริว้

ไปเที่ยวหนองรี บรรดารางทรงจากทั่วสารทิศ ทั้งคุณแจ็ค พอศิวะรูปหลอ แมแขกจันทบุรี แมจันทราพัทยา พอพระยมเทวราชวัดโบสถ แมสีชมพูพัทยาใต มารวมดวยชวยกันอวยพร ในงานของพอนารายณ หรือพอหนึง่ หนองรี

ขอเชิญรวมงานพิธีบูชาครูประจำป 2551

ตำหนักพอปพู ฆิ เนศ พระแมทรุ คา แมยา อากาศตะไล ซอยนนทบุรี 38 สนามบินน้ำ นนทบุรี 081-7006958 วันเสารที่ 6 กันยายน 2551 สมหวัง แกวยศ (เจาภาพผูเรียนเชิญ)

ฝนหรือจะกลัวไฟ คุณแมรุงฤดี รางพอวิชา เยนทร ชุมชนวัดลมุ ดอนเมือง งาน 11 ส.ค.51 กำลังจุดธูปกำใหญใหเจาภาพพอสุรชาติ รางพอ ทาวนาคา วังนอย ที่จัดงานปนี้ฝนฟากระหน่ำ ตัง้ แตเริม่ พิธี งานนีเ้ ทวดาไมยอมเลยตกจนเลิก

คนดังเมืองเพชร คุณตรีสคุ นธ หรือแมจมุ ชะอำ เจาของหองพักโชคมนตรี ริมชายหาดชะอำ ราง พระแม ป ราวตี จั ด งานป นี้ ค นล น หลามน า ปลื้มใจ พอเกษม รางพระเอกาฯ หุบกระพงษ ซอย 5 งาน 21 ส.ค.51 รวมงานพรอมพอนเรศวร

แมจวิ๋ สะพานใหม รางพอทาวเวสฯประสานงาสิบลอรอดปาฏิหาริย

คุ ณ อรทั ย ผ อ งศรี น วล หรื อ แม จิ๋ ว สะพานใหม ประสบ อุบัติเหตุรถประสานงากับรถบรรทุกเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2551 ที่บริเวณคลอง 7 ลำลูกกา ขณะที่กำลังจะไปชวยงานบวช บาดเจ็บสาหัสกระดูกขาซายหัก 3 ทอน ตองผาตัดเสริมเหล็ก รถยนต พั ง ยั บ เยิ น เป น เศษเหล็ ก ทำให ไ ปเดิ น งานไม ไ ด ซึ่ ง ต อ งขออภั ย กั บ หลายๆตำหนั ก ที่ ไ ม ไ ด ไ ปร ว มงาน ตองรักษาตัวจนกวาจะหายจึงคอยวากันใหม ตอนนี้รักษาตัว อยทู ี่ ร.พ.สายไหม ติดตามความคืบหนาโทร.086-8283432


หนา 12

เมือ่ แมปู นีรนุชจัดงานรวมกันกับพอหนึง่ บารายี ทุกอยางตองเลิศหรูอลังการ 3 พันธมิตรที่จับมือกันเหนียวแนนจนใครก็ แยกไมออกในการเดินงานก็คือ คุณนีรนุช อติพร หรือแมปูดารา รางพระแมลักษมี แหงบางขุนเทียน และคุณธีรพร อินทรโอภาส หรือพอหนึ่ง รางพระ นารายณ บ ารายี แห ง ลาดพร า ว และคุ ณ อภิ ช าติ สุขสวัสดิ์ หรือพอจิวรางพอสหบดีพรหมแหงศาลเจา น่ำโทวไตตี่ บานปากแพรก จ.ระยอง เมื่อหลายปกอนพอหนึ่ง บารายีเคยจัดงานที่ ตำหนักแถวสุทธิสาร แตเจอปญหาเรื่องการใชเสียง แบบ 3 ทมุ ตองเลิกรา สรางความหงุดหงิดใจเปนอยาง มาก เนื่ อ งจากไปอยู ท า มกลางบ า นของผู มี อำนาจ ทัง้ หลาย มาปนพี้ อ หนึง่ บารายี จึงจัดงานไหวครูกบั แมปู ทีต่ ำหนักบางขุนเทียน ซึง่ อยตู ดิ ชายทะเลบางขุนเทียน เพราะแมวา จะแหกปากรองเลนกันเทาไร ก็คงไมมใี คร มาขอรองใหเลิกกอนเวลาอันสมควร การจัดงานคราวนี้ ดวยความใจดีและไววางใจ คนของพอหนึ่งก็เลยโดนดีจนได เมื่อไปสั่งของไหว เปนซาลาเปาลูกทอทีเ่ ยาวราช กับรานแหงหนึง่ โดยวาง มัดจำไว 10,000 บาท โดยไมไดสอบถามราคาวาทัง้ หมด เทาไร? ตกลงใหไปสงที่งานตอนเชา ปรากฎวาได ซาลาเปามาไมกี่เถา(ตามรูป) แตคิดเปนเงินเกือบๆ 40,000 บาท ก็เลยเกิดการโตเถียงกัน ถาไมเอาก็กนิ มัดจำ 10,000 บาทฟรีๆ! แถมยังไมไดของมาไหวทำพิธีอีก ก็เลยตองตัดใจจายไปทั้งหมด ยอมรับวาเสียรูแมคา อยางมากๆ ก็เลยขอฝากเตือนมายังเหลารางทั้งหลาย ที่ตองเขาไปซื้อของไหวทางสายจีนใหระวังแมคา มหาภัยไวดว ย งานคราวนี้เลิศหรูอลังการดวยการตกแตง สถานทีอ่ ยางสวยงาม เพือ่ อุทศิ ถวายตอเทพยดาทัง้ หลาย อีกทั้งการเลี้ยงดูอาคันตุกะที่มารวมงานแบบไมให เสียชื่อคนดังของวงการ ทางทีมงานของเราก็ตองขอ ขอบคุณพอหนึ่ง บารายี และแมปู นีรนุช ที่ใหความ ไววางใจกับทางทีมงานของเรา เขาไปรับใชในการ ถายทำบันทึกภาพในงานของทาน... ขอบคุณมากๆ คราบ!... สามสหายรัก

นี่แหละซาลาเปาสี่หมื่นจะ

เหลานางฟานางสวรรคมารวมรำอวยพร

รวมกันจุดธูปเทียนชัย

พอบำรุงและแมเมาจาก ต.วังทอง คนดังของวงการ

กับพอกอลฟ ศุภคฤทธิ์ พระพิฆเนศ ม.ภัสสร คลอง 3

พระยมเทวราชวัดโบสถรว มเสริมบารมีพอ บารายี

ธีรพร อินทรโอภาส

นีรนุช อติพร

รักมากนะจะ!

มีคนแอบอิจฉาอยนู ะจะ!

บายศรีสวยสดงดงาม

หนาระรืน่ เชียวนะนองเบียร


หนา 13

ควันหลงงานไหวครูครบรอบ 10 ปตำหนักพอใหญสำโรง ทีร่ าชบุรี ในค่ำคืนวันที่ 27 เมษายน 2551 ของการจัดงาน ครบรอบ 10 ปของการจัดงานไหวครูตำหนักพอใหญ สำโรง-พอเทพยภูชงคนาคาที่ราชบุรี บรรยากาศของ คืนนั้น เต็มไปดวยความสุขสนุกสนานของทุกคนที่เขา มารวมงาน เพราะความสวยงามของบายศรีและการตัง้ ใจ บรรจงตกแตง สถานที่ใหดูอลังการ พื้นที่กวางขวาง รองรับอาคันตุกะ ทีห่ ลัง่ ไหลมาจากทัว่ สารทิศกวาพันคน แสงไฟสวางไสว ดวยฝมือของทีมงานทีมลซาวดของ พอเขียว บางแค เครื่องเสียงชั้นดีจาก 3 ทีมงาน ก็คือ เทวดาซาวดของพี่ตุม ซึ่งนำมาโดยพอแบ็งค สระบุรี เครื่องเสียงของพิณแคนวันชาติมิวมิค และเครื่องเสียง ของทิมลซาวด ทุกทีมงานอยูในจุดที่เหมาะสมที่จะ กระจายเสียงครอบคลุมไดทงั้ งาน บวกกับฝมอื การบรรเลง เพลงหนาพาทยที่สุดยอดของ วงสมบัติศรนารายณ ทีม่ เี สียงปอ นั สุดแสนจะไพเราะ สะกดไดทกุ จิตวิญญาณ ของทุ ก ร า งทรง เสี ย งที่ สุ ด แสนหวานของแม น ภา เรือนขวัญ หนึ่งในหกโหราจารยที่มาประกอบพิธีของ ค่ำคืนนัน้ ชวงเชิญพระแมทงั้ หมด ไมวา จะเปนพระแม กาลี พระแมกินรี และพระแมอากาศตะไล เสียงของ แมนภานั้นบาดลึกเขาไปในหัวจิตหัวใจ ของทุกราง แบบทุกคนยอมรับวานีค่ อื มือหนึง่ จริงๆ พวงมาลัยทั้งยาวและสั้นกวาพันพวงที่เจาภาพ รับไวนนั้ รวมๆกันแลวมีมลู คานับแสนบาท เจาภาพไมได

คืนกลับไปใหทา นทัง้ หลาย เพราะตัง้ ใจเอาไววา ในตอนเชา รวมกันลอยเทียนบูชาพระแมคงคา จะนำไปถวายพระและองคเทพตามวัดตางๆในราชบุรี ซึ่ ง ต อ มาทางที ม งานก็ ไ ด ขั บ รถตระเวนไปหลายวั ด เพื่ อ นำพวงมาลั ย ทุ ก พวงที่ ท า นมอบให เ จ า ภาพนั้ น ไปคลองถวายองคเทพจนหมด พรอมกับอธิษฐานบอกกลาว กับองคเทพทุกพระองคใหทุกรางที่มารวมงานนั้นพบแต ความสุขความเจริญดวยบารมีของทุกๆพระองค ที่ไดมา รวมงานมงคลครัง้ นี้ พอชาลี คนประเวศ ผจู ดั การงานเจาทุกงาน บอก งานนี้ เ หนื่ อ ยสุ ด ๆ เพราะแค ห าบและหิ้ ว พวงมาลั ย อยางเดียว ก็แทบจะหมดแรง แตพอ ชาลีกบ็ อกวามีความสุข มากๆ ทีเ่ ห็นเรานำพวงมาลัยของทุกทานไปถวายองคเทพ อย า งที่ เ ราได ลั่ น วาจาไว และไม เ คยเห็ น มี ใ ครทำได อยางเรามากอน เทวดาตองแซซองยินดีดวยกับทุกทาน แนนอน แตความสุขของเราก็คือ เราไดจัดทำทุกๆเรื่อง 26 กรกฎาคม เจอกันแนทบี่ อ หลาจะ เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณขององคเทพเทวดาทุกๆ พระองค ทีไ่ ดเกือ้ หนุนใหชวี ติ ของเรานัน้ กาวมาได ถึงจุดนี้ หมอสุพจนคนดังรวมทำบุญใหทนุ การศึกษากับนองออย มี ผู ค นยอมรั บ เรามากขึ้ น ไม ว า จะเรื่ อ งหนั ง สื อ พิ ม พ เรื่องของธุรกิจงานถายรูป ถายวีดีโอ ที่เราทำเลี้ยงชีพ และมี ห น า มี ต าในสั ง คม ก็ ต อ งขอขอบคุ ณ ทุ ก ๆร า ง ที่ ม าให เ กี ย รติ แ ละมาร ว มอวยพรแก ท างตำหนั ก และ ทีมงานของเราดวยความจริงใจ...

12 รางพระแมรว มกันจุดอัคคี

รวมกันจุดแสงสวางเทียนนพเกา

ทีมแมจารุภา จาก พระราม 2 จากเทวสถานจอมธนัง ชลบุรี

2 คนดังจาดวัดเจดียห อย

จากตำหนักพอปใู หญหวั ลำโพง

ขอบคุณเจาของงาน 22 ก.ค.นี้

ขอบคุณทุกทานทีม่ าจากหลายสถานที่ ชุดทรงสวยๆแบบนีต้ อ งทีร่ าชบุรี

ทีมนีจ้ ากเขตสายไหมทัง้ ทีม

ถวายเจาแมเงินยวงที่วัดบางสองรอย

ถวายพระพรหม พระศิวะ พอปยะ

ถวายพระแมกวนอิมพันมือทีว่ ดั บางกระ

ถวายพระพิฆเนศ พระแมธรณี พระราหู และอีกหลายๆพระองคทวี่ ดั โรงชาง


หนา 14

เสริมบารมี พอโบต รางพอตาหินชาง คลอง 10 พรอมดวยเหลา บรรดาศิษยานุศิษยดานบายศรีของพระอาจารยแหลมทอง ฐานวิโร วัดปากคลองเจริญสุข จ.พิษณุโลก ยกพานธูปเทียนแพ เพือ่ เปนการสักการะและขอพรจากองคครูในงานพิธบี ชู าครู

คนใจบุญ คุณอมรชัย ธรรมขันธหรือพอสนิท รางพอหมอพร ม.แพรมาพร คลอง 11 เปนเจาภาพบวชพระจำนวน 3 องค ในปนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้ทางตำหนักทำเปนประจำวันที่ 19 พ.ค. ของทุกป เพือ่ อุทศิ สวนกุศลถวายแดเสด็จเตีย่ กรมหลวงชุมพรฯ

คนใกลบา น คุณวิชาญ รางพระศิวะนารายณ แหงม.การเดนท ลิ ฟ วิ่ ง มหาชั ย เมื อ งใหม เจ า ของธุ ร กิ จ ค า ขายของทะเลที่ ตลาดหวยขวาง เพิง่ เปดตัวจัดงานใหญทตี่ ำหนักเปนปแรกทีเ่ รา เขาไปทำงาน งานนีแ้ มเล็ก-ปาหงาว มหาชัยเขารวมอวยพรงาน

สุดยอดรางทรง คุณกรกฎ ศรีเจริญ ประธานมูลนิธิสรรพ ราเชนทร หรือพอบอย แมกลอง ทำหนาทีโ่ หราจารยประกอบ พิธบี วงสรวงเทพยดา เนือ่ งในพิธพี ทุ ธาภิเษกรูปหลอหลวงปศู ขุ เพือ่ หาทุนสรางมณฑปมูลคา 15 ลานครอบบรมรูปเสด็จเตีย่ ฯ

โหราใหมจะ คุณสุรัตน ทองดีหรือที่รูจักกันในนามพอปูละมุด บานหนองขาหยัง่ นครปฐม พลิกผันชีวติ มาทำหนาทีโ่ หรา กำลัง ออกแวนเวียนเทียนในงานแมยาโม หนองปลาหมอ บานโปง โดยมีพอ แผน สยามมินทร รางพอขุนพินจิ ฯ มารวมเสริมบารมี

7 เทวะมาไมครบนะ คุณเบียร รางพระแมกาลี ม.พฤกษา 25 ซ.กันตนา เจาของงาน 17 ส.ค.51 พรอมคุณโจ รางพระพิราพ สนามบินน้ำ และคุณโอต รางพอนารายณ บานนกยูง ตัวแทน 7 เทวะ เขารวมงานคุณแมประชิต รางพอตากสิน สนามบินน้ำ

มาลัยตอบแทนน้ำใจ คุณแมกมิ ตี่ บุษบง รางพอพระกาฬ พัทยา เจาของธุรกิจจำหนายมาลัยหอมๆบูชาเทวดา กำลังมอบมาลัย น้ำใจ เพือ่ เปนการขอบคุณพอปยะรัตน(เอก) รางพระนารายณ งาน 13 ก.ค. 51 ทีร่ .ร.วัดลาดปลาเคา ทีม่ ารวมพิธตี งั้ แตตอนเชา

ใจดีแบบนี้มีอีกไหม? คุณแมไต รางเจาพอหนูแดง วัดโบสถ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กำลังทำทาหยอกกับคุณปอบ รางพอ พระยมเทวราช คนดังของวงการ ที่งานนี้เปนประธานใหญ ดูแลคาใชจา ยตางๆในงานหลายอัฐ คนอะไร...ใจดีสดุ ๆจริงๆ

บานนีเ้ ขารักเจาทัง้ บาน คุณธราธร เนตรอินทร หรือพอแบ็งค รางพอศรนารายณธนูทอง เจาของโสภาแกส จัดงานบวงสรวง กลางปที่บานอางทอง พรอมกับจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกคา ในภาพพอปูเสือกำลังเปาแวนเทียนมงคล เพื่ออวยพรเจาภาพ

นานเปนเจาเสียที คุณจำป อินทปญญาหรือหมอพร เจริญผล รางพอพรหมผาแดง ในฐานะองคครู กำลังรับพานดอกไม ธูปเทียนจากคุณสุกญ ั ญา บำรุงแสง รางพอทาวเวสสุวณ ั มหาราช หรือพอยักษขาวศิษยรกั เพือ่ เปนการขมาและขอพรจากองคครู

สำนักเดียวกัน แมแอว-แมอดี๊ รางพอปราเมศวรและแมศรีไศล ออนนุช 39 เจาของงาน 27 ธ.ค.ปนี้ เขารวมอวยพรงานแมแขก พรปวีร รางพระแมอมุ ามหามาตากาลีทรุ คา แหงประเวศ ซึง่ ทัง้ 3 คน เคารพนับถือหลวงพอสามารถ แหงวัดขจรศิริ เหมือนกัน

คนดังบานแพน คุณกมลวรรณ หรือแมแจว บานแพน รางพระ มหาตรีมูรติ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จัดงานปนี้ยิ่งใหญ ครบวงจร 3 โหราดัง พิณแคนสมโภชพรอมดวยทีมงานคนรักเจา งานนีร้ า งพระนเรศวร นวมินทร 24 งาน 23 ก.ย. ก็มารวมอวยพร


หนา 15

“นองเบียร” งานประจำป 17 สิงหาคม 2551 รางเสด็จแมศรีอมุ าเทวีมหากาลี ซอยกันตนา “ 7 เทวะมหากาฬ” รับทำเศียรบรมครู รับจัดดอกไมตามงาน ทีมงานฟอนรำตามแบบฉบับกรมศิลป รับสกรีนเสือ้ รับจัดทำอาหารตามงาน ราคากันเอง

โทร. 085-8465825, 089-4814087 084-7005570, 086-5207239

ไมอยากตกขาว ไมอยากถูกหลอกเรือ่ งของคนทรงเจา ติดตามไดในหนังสือฉบับนี้ ฉบับเดียวของเมืองไทย เพราะเปนหนังสือพิมพเลมแรกทีน่ ำเสนอเรือ่ งราว ของคนทรงมากทีส่ ดุ ตองเปนสมาชิก ปละ 300 บาท/12 เลม

โอนเงินเขาบัญชี

นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

พรอมสงชือ่ ทีอ่ ยขู องทานมาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการดานลางของหนังสือหนานี้

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7 หนังสือสงถึงบานทานแนนอน ติดตอกับเราโดยตรง

โทร. 081-7368352, 086-8843030, 086-8070058

เวียงไหม ตรงขามวัดทินกรนิมติ ร ทาน้ำนนทบุรี ฝง หอนาฬิกา รับตัดชุดไทย ชุดราตรี แตงหนา ทำผมเจาสาว โดยชางระดับมืออาชีพ

ทีร่ า นโทร. 02-9675732 086-6093344 (หนยุ ) หรือติดตอคุณวิมล รางพอพญาครุฑ 089-7459496 เจาของงาน 8 เมษายน ทุกป

รานวังทองสังฆภัณฑ จำหนายเครือ่ งสังฆภัณฑ ธูป เทียน กำยาน เครื่องบูชาเทพทุกชนิด รับจัดทำบายศรี รับปกลวดลายบนผาไหมทั้งเสื้อและผานุง โทร. 086-8956680, 089-8853196 บริหารงานโดย : แมทราย คลอง 10

รางพระนารายณคลายจักร เจาของงาน 20 กุมภาพันธ ทุกป

ธูปหอมปาราวตี มัณตา จำหนายธูปหอมทุกชนิดและเทียนทุกขนาด เปนตัวแทนจำหนาย ธูปกำยาน ธูปแขก อาทิ ปากีซา ทัชมาฮาล ดาชาน สันสกฤษ ฯลฯ ในราคาโรงงาน และเครือ่ งสังฆภัณฑทกุ ชนิด โทร. 089-4916508, 086-6192707 ติดตอ : คุณนอง - คุณตะ

ตำหนักปชู วี กโกมารภัจจ

โดยกายสังขาร...คุณนิยม คลายลำเจียก

บริการปูเสือ่ สายพานขนาดใหญไรรอยตอ เดินนมุ สบายเทา และบริการโตะวางบายศรีหลายขนาดราคายอมเยา หมบู า นจันทิมา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร. 086-3832841 เจาของงาน 23 ตุลาคม 2551

นายอำนาจ บุญรักษา(พอดำทมิฬ สมุทรปราการ) - นายวรวุฒิ วิรยิ ะกิจจา(พอหลักเมือง วัดโบสถ) ผอู ำนวยการฝายบริหาร นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ-เจาของ สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 2/1 ถนนสุรพันธเสนีย (หนาวัดศรีสรุ ยิ วงศ) ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 086-8070058, 081-7368352, 086-8843030, 032-310810 นายกิตติชัย สรอยอากาศ ที่ปรึกษากฎหมาย


ดีขนึ้ ทุกๆป คุณปรเมศวร ทองมี รางพอองคอมั รินทร-พอปทู า ว นาคาแหง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พรอมดวยบรรดาลูกศิษย นั บ ร อ ยร ว มกั น จุ ด ธู ป เที ย นเป น ปฐมฤกษ ใ นงานบู ช าครู ประจำป ทุกปทเี่ ราเขาไปรับใชทนี่ เี่ ห็นเจาภาพเจริญขึน้ ทุกๆป ระเบิดก็เอาไมอยู เหลาบรรดาญาติสนิทมิตรสหายทั้งจริงใจและจิงโจเขารวมงานของคุณพอบุญชัย-คุณแมจเร นิโรจนศิลปชัย รางพระพิราพ และพระแมทบั ทิม ทีร่ จู กั กันในนามปาบุญชัย-แมดาว ดอนเมือง ผโู ดงดังในวงการ ซึง่ จัดงานประจำปทสี่ นามโรงเรียน ทงุ สองหอง ซึง่ กอนหนาทีง่ านจะเริม่ มีมอื ทีม่ องไมเห็นโทรศัพทแจงผอู ำนวยการโรงเรียนวามีการลอบวางระเบิดหวังใหยกเลิกงาน ปน ปวนอยพู กั หนึง่ จนตำรวจเต็มงาน แตสดุ ทายก็สามารถจัดผานจนได ทามกลางกำลังใจอยางมากมาย เพราะเปนแคคำขเู ทานัน้

เรือ่ งของคนรวย คุณแมสำราญ ขยายวงษหรือแมนดิ รางพอปู ฤๅษี ส ามตา-พ อ ท า วผาแดง แห ง บ า นทุ ง แสงทองพั ฒ นา นครปฐม จัดงานปนไี้ ดศลิ ปนแหงชาติชนิ กร ไกรลาส มาเปน โหราจารย พรอมดวยพอพระยมเทวราชวัดโบสถเขารวมงาน

คนรักเจ้า32  

คนรักเจ้า32