Page 1

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æèºåŸπ”°å“«Àπå“ ©∫—∫

‡≈ã¡∑’Ë 71

√“§“ 40 ∫“∑


หนา 2

ฉบับที่ 71

วันจัดงาน

ชือ่ องค/ชือ่ ตำหนัก

ทีอ่ ย/ู รายละเอียด

9 พ.ย.55 11 พ.ย.55 11 พ.ย.55 11 พ.ย.55 14 พ.ย.55 14 พ.ย.55 15 พ.ย.55 17 พ.ย.55 17 พ.ย.55 17 พ.ย.55 17 พ.ย.55 17 พ.ย.55 17 พ.ย.55 17 พ.ย.55 17 พ.ย.55 18 พ.ย.55 18 พ.ย.55 19 พ.ย.55 21 พ.ย.55 23 พ.ย.55 23 พ.ย.55 23 พ.ย.55 24 พ.ย.55 24 พ.ย.55 25 พ.ย.55 25 พ.ย.55 25 พ.ย.55 26 พ.ย.55 28 พ.ย.55 28 พ.ย.55 1 ธ.ค.55 2 ธ.ค.55 2 ธ.ค.55 6 ธ.ค.55 7 ธ.ค.55 8 ธ.ค.55 8 ธ.ค.55 10 ธ.ค.55 12 ธ.ค.55 14 ธ.ค.55 15 ธ.ค.55 15-16 ธ.ค.55 16 ธ.ค.55 16 ธ.ค.55 17 ธ.ค.55 18 ธ.ค.55 19 ธ.ค.55 19 ธ.ค.55 20 ธ.ค.55 22 ธ.ค.55 23 ธ.ค.55 25 ธ.ค.55 25 ธ.ค.55 26 ธ.ค.55 27 ธ.ค.55 27 ธ.ค.55

พระยาแล-พญาสุระกัมมังพังพาน กุมารจุกเทพเทวา-ปฤู ๅษีดดั ตน พระพิฆเณศ พอปนู าคาศรีสทุ โธ พอดำทมิฬ-ทาวเวสฯ พอปูฤๅษีนารายณ ต.พรตรีเทพเทวามหาเทวี แมนัสการมหากาลียะ พระแมอมั มันรายะ พระแมอมุ าทุรคากาลี พอนารายณเทพมุณี ทาวเวสสุวัณโณ(ยักษแดง) พระแมอมุ าเทวี พอนเรศวร-พอพรหมวิชยั ดิษฐ พอศิวะจักรนารายณ เสด็จพอพระกาฬ(ดอนทะเล) กฐินวัดเชิงเลน ปากเกร็ด แมสุริโยทัย(โรงเหลา) ตำหนักกาลีสรุ ยิ ะเทพ พอปฤู ๅษีโคบุตร-เจาพอเสือ พระแมกวนอิมพันมือ พอปยะ น เมตตา ปเู พชรฉลูกรรม-พระแมกาลี ภูตเิ กศวรจาตุมหาราชิกา พุทธโสมนันทะ พอปแู ก แมลักษมีตาทิพย สำนักสักยันต อ.ไผ-พอนาคราช แมลักษมี-พอจาวทุง พอปพ ู รหมเมศร พอขุนเม็งราย พอกรมหลวง-แมลักษมีอุมา พระพิฆเนศละครรำ พอปมู นุ พ ี รหมมา พระพิฆเนศ-เจาพอขุนดาน พอศรนารายณธนูทอง พอทาวมหาพรหม พระแมอุมาสามภพ มหาศักติตรีมรู ติ พอเทพพญาธร พอปศู รีสทุ โธ ผาปา 4 ภาควัดทากระทมุ พอฟาประธาน ปเู สืออิศวร-พระอากาศตลัย แมสรอยทิพยเกสร พอหมอพร เจาพอหาญ-พอกรมหลวงฯ พอกรมหลวงฯ พอปฤู ๅษีตาไฟ พระแมกาลี-พอทาวเวสสุวัณ พอปูเจาสมิงพราย พอนเรศวร-พอทาวเวสหอกลองฯ พอนารายณสรอยสังวาลย แมยาโม พอพระยาแล พอปภู ชุ งค-พระพิฆเณศ

คุณโอต วัดศรีเฉลิมเขต สองพีน่ อ ง สุพรรณบุรี 035-473868, 085-1528861 คุณโก-คุณกัส อัมพวา สมุทรสงคราม 089-4095900, 080-6261841, 034-751790 พอตอ แฮรดู ลานหนา สนง.บางกะป 081-8454331, 089-1245995 คุณโอ นราทิพย ถ.ประชาอุทศิ 10 เมืองพิษณุโลก 085-1742887, 080-0342125 พอดกุ เครางาม จัดคแู มจวิ๋ สะพานใหม ทีว่ ดั บางเสาธงนอก สมุทรปราการ แมพชั รี ม.ผกามาศ สุขมุ วิท 71 ซ.ปรีดพี นมยงค 14 โทร. 082-0212487 คุณแพท-คุณเป โพพระ เมืองเพชรบุรี 080-2212290, 081-1784355 แมปรุ ติ า จัดทีใ่ หม ม.ประเสริฐสุข ลาดกระบังซอย 7 (เชา-บาย) 081-9275378 แมนอ ย หนาสถานีรถไฟหลังสวน ชุมพร 084-8522352, 081-3269060, 077-544782 แมแตว พุทธมณฑลสายสาม 081-4975832, 089-7609536, 02-8890571 พอแทนราชนัดดา สมโภชวัดทองบางระมาด บรมราชชนนี 63 ตลิง่ ชัน086-8922196 แมเพ็ญ จัดวัดบุญฤทธิ์ ปากชอง โคราช (เชา-บาย) 089-2306102, 086-7508350 คุณมอก-คุณตาล หาดเจาสำราญ เพชรบุรี คุณสุชาดา-คุณเกศินี จัด ร.ร.สุรธรรมพิทกั ษ โคราช 081-9767785, 081-9767789 คุณธันวรัตน ม.พฤกษา 3 บางบัวทอง (เชา-บาย) 087-7048476 คุณธานินทร(ทราย) พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี 082-3589734, 081-7055813 นนทบุรี มูลนิธพิ ระสยามเทพกรรมชน ประธาน 02-5258260, 081-9318364 คุณมด หลังเจดียท อง เมืองอยุธยา 081-4511961, 080-9645754, 087-6628510 คุณเบิรด จัดวัดทาขาม หลังบิก๊ ซี ถ.พระรามสอง 088-6033632 คุณปอบ หลังตลาดบางนานอก ซ.บุญแจม 2 ถ.สรรพาวุธ บางนา 081-4246670 คุณไก ธูปหอมญาณทิพย ถ.เสือใหญอทุ ศิ รัชดา 36 (งานเชาเดียว) 082-2148483 พอสนิท-แมสำเภา ม.ชลลดา บางบัวทอง นนทบุรี 089-0871787(เริม่ 17.19 น.) หมอสุพจน-แมจนั ทร ปอมพระจุล สมุทรปราการ 081-7069659, 089-4538449 คุณปกรณ บางปู ซ. 5 ซอยตรงขามวัดแพรกษา 083-8233392, 087-5617882 คุณไก-คุณเจีย๊ บ วัดอินทรบรรจง พระรามสาม 089-9659898, 089-9247175 คุณเดียร ธนเดช บานหนองงูเหลือม นครปฐม 080-7880420, 084-4562908 คุณนอง ม.มโนรมย 4 คลองสามวา (เชา-บาย) 080-3076146, 084-0203750 คุณไผ-คุณตี๋ เขาแกนจันทน เมืองราชบุรี 082-2448528 แมหนอม บานรางบัว บางปลามา สุพรรณบุรี 086-8825244, 089-0953036 พอปรีดา ม.พาบาลี ชลบุรี 038-764955 (เชา-บาย) คุณแชมป ทาหลวง ชัยบาดาล ลพบุรี 086-1351532, 081-0745059 คุณแอด-คุณธันยธรณ จัดวัดพุทธสีกนั ดอนเมือง 081-2503647, 084-9115465 คุณปยุ วิเศษชัยชาญ อางทอง 080-6503807 คุณปอบ-คุณออส เรือนมุนพี รหมมา เมืองพิษณุโลก 080-5044632, 081-6888855 คุณบัว ซอยวัดดานสำโรง สมุทรปราการ 089-4787577, 081-4075843 คุณแบ็งค โสภาแกส สระบุรี 081-8356573 (9/12 สมโภชดนตรีนกนอย อุไรพร) คุณแหมม ถ.จรัญสนิทวงศ 29/1 081-6979474, 083-1977365, 02-4128148 คุณหมู หลัง ร.ร.ธัมมสิรศิ กึ ษา ซ.สัตหีบสุขมุ วิท 45 ยางงาม 087-6130193 ปสู มุทร-แมทพิ ย บานศิลาทิพย ชัยบาดาล ลพบุรี 085-2055367 อ.แจค ฉัตรเพชร อาศรมบานแกว สุพรรณบุรี 083-8578881, 086-8843030 แมสาลี่ คลองสาม ลำลูกกา 02-9873116, 089-8135510 ครูบาเจานอย อ.โนนสูง โคราช 082-3600752, 087-1168197, 086-7669381 แมไพรัตน วัดบางโฉลงนอก ถ.เทพารักษ ก.ม.17 โทร. 081-4883499 ปเู สือ-แมนภา เมืองทองธานี ถ.แจงวัฒนะ 081-3718981 คุณปอย วัดบางนางลีใ่ หญ ทาเรือขามฟากอัมพวา สมุทรสงคราม 087-9049688 คุณอมรชัย(สนิท) ม.แพรมาพร คลอง 11 ปทุมธานี 085-9070566 คุณเอก จัดตำหนักบางน้ำจืด เสนทางบางบอน 081-8476339 คุณสุ รามคำแหง 118 ม.พฤกษชาติ 02-3738115, 086-5115372 คุณณัฐธิดา จัดตลาดไท คลองหลวง ปทุมธานี 089-2377301 คุณหนอย-คุณกนก ซ.บุญศิริ 15 ปากน้ำ สมุทรปราการ 081-4035122 แมสำราญ ในซอยสีมว งอนุสรณ สุทธิสาร 087-9915535, 083-9813951 พอวัชระ-พออวน จัด อ.สามโก อางทอง 081-8991204, 089-9842148 แมนริสา หลังอนามัยบึง ศรีราชา ชลบุรี 081-7919391, 083-5850344 แมสมถวิล จัดทีต่ ำหนักใหม ทีท่ งุ ครุ คุณเสนีย บานเนินหอม เมืองปราจีนบุรี 086-0154377 คุณอนุกลู -คุณอรอุมา จัดวัดทาขาม หลังบิก๊ ซี พระรามสอง 087-5532977

9 พ.ย.55

11 พ.ย.55

11 พ.ย.55

14 พ.ย.55

14 พ.ย.55

15 พ.ย.55

17 พ.ย.55

18 พ.ย.55

19 พ.ย.55

21 พ.ย.55

23 พ.ย.55

25 พ.ย.55

24 พ.ย.55

26 พ.ย.55

25 พ.ย.55

28 พ.ย.55

1 ธ.ค.55

2 ธ.ค.55

6 ธ.ค.55

8 ธ.ค.55

14 ธ.ค.55

7 ธ.ค.55

12 ธ.ค.55

15 ธ.ค.55

16 ธ.ค.55

ใชบริการถายรูป-ถายวีดีโอ จึงจะบริการลงรูปเจาภาพใหฟรี!


ฉบับที่ 71

เมื่อไหรจะไดคิด

ดิฉนั อยใู นวงการมา 15 ป ทำ นสพ.ฉบับ นีม้ าเกือบ 9 ป สิง่ หนึง่ ทีพ่ ร่ำบอกเสมอมา ก็คอื วา เวลาคิดจะทำอะไร โดยเฉพาะจะจัดทำพิธีบูชาครู บวงสรวงปวงเทพเทวา เราตองรูตัวเองวาเรามี กำลังอยเู ทาใด? พูดงายๆก็คอื วา เราตองรตู วั เองวา เรามีเงินในกระเปาเทาไร? ควรจะจัดงานขนาด ไหนจึงจะเหมาะสมกับฐานะของตนเองเพือ่ ไมให เกิดปญหาในภายหลัง ไมใชวาเห็นคนอื่นที่เขามี ฐานะดีจัดงานไดใหญโตอลังการก็อยากจะเอา แบบเขาบ า ง เผื่ อ ว า จะมี ค นยกย อ งนั บ หน า ถื อ ตาอยางเขา ก็เลยจัดงานซะใหญโตเชนเขา ทั้งๆที่ ในกระเปาของตนเองนั้นไมมีทุนสำรอง สุดทาย พอเสร็จงานบางคนก็มานั่งฉีกซองชวยงานเอาเงิน มาจายหนวยบริการทั้งหลาย จายไดครบก็ดีไปแต อยาลืมวาทุกบาททุกสตางคที่จายออกไปนั้น มัน เปนเงินที่เอามาจากคนอื่นทั้งสิ้น ที่เขามาชวยงาน หรือเดินซองกับเรา ซึ่งเรื่องเงินเดินซองนั้นก็เปน เรือ่ งธรรมดาของวงการ คลายๆ กับการเลนแชรซงึ่ ตองมีการคืนกลับเมื่อถึงเวลาของเขาบาง แลวเวลาอีกหนึ่งปหละ! จะเดินงานคืน กลับเขาอยางไร? ไมตองพูดถึงการคืนกลับแบบ ทบอีกหนึง่ เทาหรอก เอาแคทนุ ไปคืนเขาแบบทีเ่ ขา ใสซองมาชวยเราก็ไมมีแลว มันจึงเปนเรื่องที่ตอง คิดใครครวญมากๆในการจัดงานแตละครัง้ เพราะ มันมีคาใชจายสูงมากๆในการที่จะทำใหงานนั้นๆ ออกมาดูดีแบบมีระดับของสายตาผูคนในวงการ ถาจะตัดปญหาเรื่องซองเดินงาน ก็ควร จะบอกวาไมรบั ซองชวยงาน เพือ่ ทีจ่ ะไดไมตอ งไป คืนเขา แตกเ็ ห็นวากวา 95 % เวลาใครเขาเอาซอง มาชวยก็รบั ของคนอืน่ เขาทัง้ นัน้ ก็ไมรวู า จะไปรับ ซองเขาทำไม ทั้งๆที่ไมมีปญญาไปคืนเขา หรือ คนประเภทนี้ จ ะเป น คนที่ คิ ด จะเอาแต ไ ด ข อง คนอื่นเขาอยางเดียว เมื่อฉบับกอนในนสพ.ของเรา เคยเขียน บอกไปวาในแตละงานทีจ่ ดั นัน้ มันมีคา ใชจา ยอะไร บาง? ซึง่ ถาจัดเต็มรูปแบบในระดับกลางๆ ก็ราวๆ 150,000 บาทเขาไปแลว กอนที่จะจัดงานที่มีครบทุกรูปแบบของ มาตรฐานที่ตองใชเงินขนาดนั้น ทานเจาภาพทั้ง หลายตองถามใจของตัวเองกอนวามีปญญาจัดได ไหม? ถาไมไดกล็ ดขนาดลงและรูปแบบลงไดตาม ฐานะของตนเองไมใชดนั ทุรงั จัดเพือ่ ความสุขเพียง แค 2 - 3 ชัว่ โมงทีม่ คี นมายินดี แลวก็ตอ งมานัง่ ทุกข

หนา 3

กับเสียงกนดาอีกนานหลายปจากผูคนในสังคม มีหลายคนพอจัดงานเสร็จก็ตอ งหลบลีห้ นี หนาออกจากสังคมไปเลย เพราะอับอายทีต่ อ งหมด เนื้อหมดตัว แลวก็ไปโทษเทวดาฟาดินที่ทำไมไม คืนกลับมาใหอยางที่ผูประกอบพิธีเขาพูดถึง โถ! คำพูดทีไ่ ดยนิ มันก็แคลมปากจากผปู ระกอบพิธเี ทา นั้น มันอาจจะไมมีความศักดิ์สิทธิ์เลย สิ่งที่คุณได ประกอบพิธีกรรมในวันนั้น เทวดาอาจจะไมรับรู เลยก็ได อาจเปนเพราะคำกลาวนัน้ ๆมันไมไดไปถึง เบื้องบนจริงๆ เทวดาก็เลยไมไดประทานพรคืน กลับมาให อยางทีป่ ากของผปู ระกอบพิธพี ดู ถึง ตัวเจาภาพนัน่ แหละรตู วั เองดีทสี่ ดุ มากกวา ใครๆ วาตนเองนัน้ มีศกั ยภาพเทาไร? การที่ จั ด งานแล ว หวั ง ที่ จ ะเอาเงิ น ของ คนอื่นที่มารวมงานมาจายในงานของตนเองนั้น เป น ความคิ ด ที่ ผิ ด แบบมหั น ต เ พราะป ญ หามั น จะเกิดขึน้ แบบงูกนิ หาง ยิง่ เปนรางใหมๆในวงการ ด ว ยแล ว ไม มี ใ ครเขาไว ใ จเลย เพราะว า ไม รู ว า จะหนีหาย จากวงการไปเมือ่ ไร? ขนาดรางเกาๆที่เคยมีชื่อเสียงบางคน ก็ยัง ตองยอมยกธงขาวหายไปก็เคยมี บางคนหายไป ปหรือสองปกก็ ลับเขามาใหม ซึง่ ถาสามารถเคลียร หนีส้ นิ ได กลับมาอีกครัง้ ผคู นก็ยงั คงตอนรับ แตกม็ ี บางคนหายไปพอกลั บ มาแต ทำเป น ไม รู ไ ม ชี้ หนี้สินก็ไมเคลียร แมจะกลับมาเดินไปทางไหนผู คนก็หนายหนี เพราะหนี้เกายังเคลียรไมไดเลย ริ จะจัดงานใหญอีกแลวหรือ? ก็จงึ บอกวาเวลาคิดจะจัดงานไหวครูแตละ ป เราตองมีความพรอมโดยเฉพาะเรือ่ งการเงินเสีย กอน หากไมพรอมทีจ่ ะเปดตัวกับวงการ ก็เพียงแค ใชบายศรีปากชามคูเดียวที่หนาหิ้งของตนเองก็ได เทวดาท า นไม ว า หร อ ก ขอให มี คำกล า วหรื อ โองการดีๆ พรอมกับจิตทีน่ อบนอมศรัทธาแบบแท จริงเทานัน้ เทวดาก็พงึ พอใจแลว เรื่องจัดงานใหญก็ใหเปนเรื่องของรางที่มี ความพรอมจริงๆไมเชนนัน้ ก็จะกลายเปนตราบาป ติดตัวไปอีกนานแสนนาน และเมื่อคราใดที่คุณจตุรเทพย เขียนใน นสพ.วาคิดถึงคนใดขึ้นมา ทุกคนก็จะรูวาบุคคล คนนัน้ ก็คอื บุคคลทีม่ ปี ญ  หากับทีมงานของเราโดย เฉพาะเรื่องเงินๆทองๆที่ไมสามารถเคลียรได ซึ่ง บุคคลเหลานี้สวนใหญก็จะหลบหนาออกจากวง การไป เพราะไมกลาสูหนาใครๆ แตก็มีบางคนที่ ไปโผลที่อื่นก็มี

รายทีเ่ ห็นไดชดั ทีส่ ดุ ก็คอื คนทีบ่ อกวาเปน รางพระแมกาลี แหงบานจุกกะเฌอ ศรีราชา ชลบุรี นั้นติดคางกับเราอีกหลายหมื่นบาท ทั้งเรื่องจาง โฆษณาประชาสัมพันธ ทั้งเรื่องซองเดินงาน และ เรือ่ งคาพิมพการดเชิญงานเมือ่ 2 ป ทีแ่ ลว แตตอน นี้ ไ ด ข า วว า พลิ ก ผั น ตั ว เองมาทำหน า ที่ เ ป น ผู ประกอบพิธอี ญ ั เชิญเทวดาในแถบฝง ตะวันออก ซึง่ มี นสพ.บางเลมกำลังเชียรอยู ซึง่ ไมวา จะเชียรกนั อย า งไร... ความจริ ง ก็ คื อ ความจริ ง ที่ ใ ครบาง คนบอกวามันก็แคคนตอแหลคนหนึง่ ทีจ่ ะเดินเขาสู การหากินในวงการ เพราะหมอหรือผปู ระกอบพิธี ที่มีหนี้สินลนพนตัว จนตองหลบหนาทีมงานเรา ตลอดเวลา ไปทำพิธใี หใครมันจะมีความศักดิส์ ทิ ธิ์ ไดอยางไร? ก็ขนาดตัวหมอเองยังเอาตัวไมรอดเลย อยางมากก็แคเอื้อนเอยหลอกเอากะตังเจาภาพเขา ก็แคนนั้ แหละ... ไมนบั รวมเคสเกาก็คอื รางทีใ่ ชชอื่ วานองสี่ ระยอง ที่ยังติดคางกับทีมงานของเราอีกหลายพัน บาท หรือรางแถวคลองสิบสามอีกพันกวาบาท หรือ ร า งดั ง ที่ สิ ง ห บุ รีก็อีกนับหมื่นบาทและอีก หลายรางฯลฯ และรายลาสุดทีบ่ อกทุกคนวาเปนรางพระ พิฆเณศ แหง อ.ไชโย จ.อางทอง ทีเ่ พิง่ จัดงานไปไม นานมานี้ รายนี้แสบสุดๆเพราะตนเองผิดแตไม ยอมรับวาตนเองผิด ยะโสโอหัง ซึง่ รายอืน่ ติดคาง กับเราหลายหมื่นก็ยังไมเจ็บใจเทารายนี้ซึ่งติดคาง แค 4,000 บาท แตเสือกดันโพสตลงเฟซบุคดวย ถอยคำที่หยาบคายเพื่อตอบโตกับเราแบบหมูไม กลัวน้ำรอน อุตสาหจดั งานซะใหญโตเพือ่ ขอพรเทวดา สุดทายก็ไมเหลืออะไรเลยในคำกลาวขอพรจาก เทวดา เพราะหมดเนื้อหมดตัวจากการจัดงาน ทุก วันนี้แมโทรศัพทก็ยังไมกลารับของเราเลย เพราะ ขยาดต อ การพู ด คุ ย เจรจา ที่ สำคั ญ มั น ช า งปาก คอเลาะรายสิ้นดี เงินเพียงแค 4,000 บาท มันสามารถซื้อ ศั ก ดิ์ ศ รี ค นๆหนึ่ ง ได เ ลยหรื อ ? ถ า ศั ก ดิ์ ศ รี ข อง คนๆหนึง่ ซือ้ ไดดว ยเงินแคนี้ ก็ถอื วาถูกมากๆเชียว หละ... หลายๆตัวอยางทีย่ กมาก็เพือ่ เปนอุทาหรณ วา ถึงเวลาหรือยังทีท่ กุ คนจะไดคดิ ซะทีวา อะไรคือ ความเหมาะสมกับชีวติ เพราะถาคิดไมไดสกั ที มัน ก็จะกลายเปนเรื่องเนื้อรายเรื้อรังติดตัวตลอดไป...

จุฑาภัทร(ยู) เมืองเชียงหวาน อยากรเู รือ่ งราวตางๆในวงการรางทรง ตองเปนสมาชิก นสพ.คนรักเจา ปละ 400 บาท/12 เลมครับ


หนา 4

เรือ่ งจากปก

ฉบับที่ 71

พอดกุ เครางาม

เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2555 ทีผ่ า นมา ผมได มี โ อกาสไปร ว มงานไหว ค รู แ บบโบราณที่ บ า น ดลธณชัยแกวใจหนึ่งฤทัยวิชัยเชียร แหงหมูบาน กัลปพฤกษ อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ ของพอดกุ เครางาม โดยทีพ่ อ ดกุ นัน้ เปนเจาพิธเี องรวมกันไหว ครูกับลูกศิษยทุกคน พิธกี รรมแนนเอีย้ ดเต็มทัง้ วันตัง้ แตเชาจรด ค่ำ เริ่มจากพอดุกนั้นกลาวโองการเคารพครูและ บวงสรวงปวงเทพเทวาด ว ยตนเอง ซึ่ ง พ อ ดุ ก บอกวาจริงๆแลวทุกๆปทผี่ า นมากวายีส่ บิ ป ตนเอง นั้นก็ประกอบพิธีเองทุกปในการไหวครู กอนที่ จะสงขันธใหกับศิษย เพียงแตวาการประกอบพิธี ไหวครูนนั้ จะเปนอีกวันหลังทำพิธเี บิกพระบายศรี แตมาปนเี้ เพือ่ ความเหมาะสมไดจดั ใหมกี ารไหวครู ก อ นแล ว จึ ง มาเปลี่ ย นเป น เบิ ก พระบายศรี เ ป น อันดับสุดทาย บานที่ อ.บางเสาธง ซึ่งเคยจัดงานทุกป ตนเองนั้นไดขายใหกับญาติไปแลว แตที่นาเกือบ 30 ไรยงั อยเู หมือนเดิม แตกใ็ หญาติเชาทำนาไปเชน กัน เหตุทขี่ ายก็เพราะไมสามารถจัดงานไดสะดวก โดยเฉพาะในเรือ่ งการจอดรถ ดังทีเ่ คยมีปญ  หาทุก ปที่ผานมา เกรงใจอาคันตุกะทุกคนที่ไปรวมงาน ตองจอดรถแลวเดินไกลมากในการไปรวมงาน สวนบานหลังอืน่ ๆก็อยไู กลๆทัง้ นัน้ และบานทีบ่ าง บ อ ก็ ไ ม เ หมาะกั บ การจั ด งานกลางคื น ซึ่ ง เคยมี ปญหามากอนเมื่อหลายปมาแลว ตนซึ่งพำนักอยูที่ บางบอก็จึงขอใชบาน ดลธณชัยแกวใจหนึ่งฤทัยวิชัยเชียร ในหมูบาน กัลปพฤกษ จัดงานในชวงกลางวันเทานัน้ สวนการ ฉลองสมโภชพระบายศรี ก็จึงขอใชลานหนาวัด บางเสาธงนอก ซึ่ ง ตั้ ง อยู ที่ ก.ม. 25 เส น ทาง

ถนนบางนา-ตราด ขาเขากรุงเทพ เปนสถานที่จัด งานฉลองสมโภชพระบายศรี ซึ่งสถานที่จัดงาน สมโภชก็อยูหางจากตำหนักบางบอเพียงเล็กนอย และมีสถานทีจ่ อดรถกวางขวางเพียงพอตอการรอง รับอาคันตุกะ เหตุทชี่ ว งเวลาทีผ่ า นมา ตนเองนัน้ ออกเดิน งานน อ ยมาก ก็ เ นื่ อ งด ว ยเพราะช ว งป ที่ ผ า นมา ตนเองนั้นขาดคนขับรถที่ไววางใจได เนื่องจาก ตนเองขับรถไมเปน และการทีจ่ ะไดคนขับรถทีไ่ ว วางใจไดจริงๆก็หายากมาก เพราะทรัพยสินของ ตนเองในการออกงานนัน้ มีไมนอ ยทีเดียว มีญาติที่ ไวใจไดก็ตองดูแลเรื่องกิจการบริษัทน้ำดื่มมังกร อำนาจ ที่ตอนนี้กิจการเวิรคมากๆจนแทบปลีกตัว ไมได จะวางไดกด็ กึ ๆเทานัน้ ตนก็จงึ ไมมเี วลาออก งานดังแตเกากอนเลย ซึ่งก็เขาใจถึงความรูสึกของ หลายๆตำหนักหลายๆสถานทีข่ องเจาภาพทีต่ นเอง ไมไดไปรวมงาน แตขอบอกวาเรือ่ งเงินทองในการ เดินงานนั้นไมใชปญหาเลยสักนิดดังตามขาวลือที่ กระจายออกไป จนมีผลเสียตอชือ่ เสียงมาถึงตนเอง เพื่อความสบายใจของทุกฝายในเรื่องเงินทองใน การเดินงาน ขอใหบอกมาตนยินดีคืนซองใหกับ ทุกคน ขอเพียงมารวมงานกัน มาอวยพรซึง่ กันและ กัน โดยไมมีเงินซองมาเกี่ยวของนาจะเหมาะสม กวาในการเดินงานครั้งตอๆไป และเหตุทจี่ ดั งานรวมกับแมจวิ๋ แหงสะพาน ใหมในปนี้ นัน้ ก็เพราะตนเห็นวาในการจัดงานแต


ฉบับที่ 71

ละปนนั้ ใชเงินงบประมาณในการจัดงานปละหลาย แสนบาท ก็จงึ แนะนำใหแมจวิ๋ แหงสะพานใหม จัด งานไหวครูแบบภายในกับลูกศิษยเสียกอน แลว คอยมาจัดงานสมโภชในคราวเดียวกัน นาจะเหมาะ สมกวาซึ่งจะสามารถประหยัดงบประมาณไปได หลายแสนทีเดียว ซึง่ เมือ่ เขาใจตรงกันแลวก็เลยจัด งานสมโภชในคราวเดียวกันตามทีร่ บั รกู นั ในคราว นีใ้ นวันที่ 14 พ.ย.2555 สำหรับคนทีไ่ มเคยจัดงานไหญ จะไมรเู ลย วาพอดุกนั้นใชงบประมาณจัดงานแตละปไมต่ำ กวาหาแสนบาท สวน ของแมจวิ๋ นัน้ คราวละไมต่ำ กวาสามแสนบาทเชียวหละ สองงานนีร้ วมกันแลว ก็เฉียดๆลานทุกป

ซึ่งผมถือวา เหมาะสมแลวกับการรวมกัน ในคราวนี้ เพราะพอดกุ และแมจวิ๋ นัน้ ก็รกั นับถือกัน เหมือนกับพอและลูก การจัดงานสมโภชรวมกันไม เห็นจะผิดตรงไหน ซึ่งก็มีหลายๆสถานที่เขาก็ทำ กันอยางนีม้ ากอนแลว เพราะพิธกี รรมไหวครูทแี่ ท จริงเขาก็ทำกันเสร็จเรียบรอยไปแลวทัง้ 2 ตำหนัก ของตนเอง สวนเรือ่ งการเดินงานนัน้ ใครจะคืนซองมา หรือมารวมงานแบบมารวมอวยพรกัน ก็ถือวา ขอใหเปน เรือ่ งของความเหมาะสม ก็ ข อเชิ ญ ชวนทุ ก ร า งไปร ว มงานฉลอง สมโภชพระบายศรีกันที่วัดบางเสาธงนอกรวมกัน นะขอรับ...

หนา 5


หนา 6

คำวา 15 ชัน้ ดินมาจากไหนบาง? ดังคำกลาวกันมาชานานถึง 16 ชั้นฟา 15 ชั้นดิน 14 ผืนบาดาล หลายทานอาจรูหรือไมรูวา หมายถึงอะไร? ผูเขียนจึงขออนุญาตนำมาเขียน โดยสังเขปพอรู อันเปนประโยชนตอ ทานผอู า นทุก ทาน จึงขอกลาวถึง เทวภูมิมีสวรรคหกชั้น(มิได รวมพรหม) สวรรคถกู แบงออกเปนชัน้ ฟาและชัน้ ดิน อันชัน้ ดินมี 2 ชัน้ คือชัน้ ทีห่ นึง่ “จาตุมหา ราชิกา” ชัน้ ทีส่ อง “ดาวดึงส” อันชัน้ ฟามี 4 ชัน้ คือ ชัน้ ทีส่ าม “ยามา” ชัน้ ที่สี่ “ดุสิต” ชั้นที่หา “นิมมานรดี” ชั้นที่หก “ปร นิมมิตวสวัตตี” ในบทความฉบับนี้ผูเขียนขอกลาวถึง 15 ชั้นดินใหทราบกอน 15 ชัน้ ดิน คือภูมทิ ตี่ งั้ อยบู นและใตแผนดิน อันเปนทีต่ งั้ ของเขาพระสุเนรุราชบรรพต แวดลอม ดวยมหานทีสที นั ดร ขอบเขาแหงจักรวาล ไดแก ดาวดึงส 1 เปนชัน้ ทีส่ องแหงเทวภูมิ ตัง้ อยู บนยอดเขาสิเนรุราช เปนทีต่ งั้ ของ สุทสั นนคร เปน ที่อยูของพระอินทร จาตุมหาราชิกา 1 เปนชั้นที่หนึ่งแหงเทว ภูมิ ตั้งอยูยอดเขายุคันธร ตอนกลางของเขาสิเนรุ ราช เปนวิมานแหงทาวจตุโลกบาลมหาราชทัง้ สี่ มนุษย 1 เปนทีอ่ ยขู องมนุษย ตัง้ อยบู นแผน ดิ น มี สี่ ท วี ป ได แ ก ชมพู ท วี ป บุ ร พวิ เ ทหทวี ป อุตรกุรทุ วีป อมรโคยานทวีป สั ต ว เ ดรั จ ฉาน 1 เป น ที่ อ ยู ข องสั ต ว เดรัจฉานบนแผนดิน เปรต 1 เปนทีอ่ ยขู องเปรตบนแผนดิน อสุรกาย 1 เปนที่อยูของอสุรกายบนแผน ดิน นรก 8 ขุม เปนมหานรก เปนทีอ่ ยแู หงสัตว นรกใตแผนดิน ไดแก สัญชีวนรก กาฬสุตนรก สัง ฆาฏนรก โรรุวนรก ตาปนรก มหาตาปนรก อเวจี มหานรก โลกันตะมหานรก 1 ตั้งอยูนอกจักรวาล เปนทะเลน้ำกรดเย็นทีต่ งั้ อยรู ะหวางจักรวาล 3 โลก เปนชองวางทีเ่ กิดจากวงกลมทัง้ 3 โลก ผทู ตี่ อ งไป อยเู กิดเปนสัตวนรก ตองไดรบั ทุกขเวทนาเปนเวลา 1 พุ ท ธั น ดร เป น บาปมาจากการทำร า ยฆ า บิ ด า มารดา การทำลายผูทรงศีล สมณะ การใหรายครู บาอาจารย และฆาตัวตาย ทำลายผปู ฏิบตั ธิ รรม มนุษยจึงควรรูรายละเอียดของนรกไวให มาก เห็นคนชอบอวยพรกัน เวลาโกรธใครชอบพูด

ฉบับที่ 71

วากันวา ไอสตั วนรก เลวรายมากเลยนะ ดังนัน้ จึง รวมขอมูลดังกลาวมา รวมเปน 15 ภูมิ เรียกวาชัน้ ดินดังกลาว บัดนีจ้ ะขอกลาวถึงสวรรคชนั้ ที่ 1 และ 2 เพือ่ ใหรเู ห็นความสำคัญขององคเทพเทวดา ชัน้ ที่ 1 จาตุมหาราชิกา อยใู กลมนุษยโลก มากทีส่ ดุ มีสมี่ หาราชปกครองในชัน้ นี้ องคทหี่ นึง่ ทาวธตรัฐฐะ บางทีเขียนวา ทาว ธตรฐ ตองอานเปนชื่อขางหนา อยูทางทิศตะวัน ออกของเขาสิเนรุราช เปนผปู กครองเหลาคนธรรพ วิทยาธร กุมภัณฑ แบงแยกยอยดังนี้ คนธรรพมี 3 ระดับชัน้ ชัน้ สูงอยรู ะดับเดียวกับมหาราช ชัน้ กลาง อยูปาหิมพานต ชั้นลางอยูพื้นดินกับมนุษย สิงสู ตามตนไม เชน นางตะเคียน ตานี คนธรรพมกั ถนัด ในดนตรี นาฏศิลป รำรายถวายความสำราญแก เทวดา การไปเกิดเปนคนธรรพเพราะทำบุญแบบ หวั ง ผลตอบแทน วิ ท ยาธรเป น เทวดาด า น ศิลปศาสตร 18 ประการ เชน โหราศาสตร วิทยา ศาสตร แพทยศาสตร มีรปู รางหลากหลาย บางอยู สันโดษ และอยเู ปนหมคู ณะ กุมภัณฑเปนยักษ แต ไมมเี ขีย้ ว ไมนา กลัว ทองโต พุงกาง ตัวดำ หัวหยิกๆ มีระดับชัน้ สูงต่ำบาง มีหนาทีไ่ ปลงโทษสัตวในขุม นรก องคทสี่ อง ทาววิรฬ ุ หกะ อยทู างทิศใตของ เขาสิเนรุราช ปกครองครุฑ เทวดา ภุมเทวา รุกขเท วา อากาศเทวา พญาครุฑถือกำเนิดจากการทำบุญ เจือโมหะ ครุฑมีกำเนิดทัง้ 4 แมบ คือโอปาปติกะ ชลาพุชะ อัณฑชะ สังเสทชะ มีอยใู นชัน้ มนุษย ปา หิมพานต ชัน้ จาตุมหาราชิกา ครุฑชัน้ สูงจะเกิดขึน้ เองแบบโอปาปติกะ มีขนสีทองทรงเครือ่ งประดับ อยูเปนเทวดา แปลงกายเปนมนุษยได และครุฑมี ทั้งเสวยผลไม บางก็เสวยเนื้อสัตว บางก็จะกิน พญานาคเปนอาหาร บางลงไปทำหนาที่ทรมาน สัตวในขุมนรก องคที่สาม ทาววิรูปกขะ อยูทางทิศตะวัน ตกของเขาสิเนรุราช เปนผูปกครองนาคเทวดา พญานาคเปนกึง่ สัตวเทพอยใู นสุคติภมู มิ ที งั้ หมดมี 4 ตระกูล คือ วิรูปกษ พญานาคสีทอง เอราปถะ พญานาคสีเขียว ฉัพยาปุตตะ พญานาคสีรงุ กัณหา โคตมะ พญานาคสีดำ พญานาคเกิดไดทงั้ 4 แบบ สี ทองอยใู นชัน้ จาตุมหาราชิกา และรองๆลงมาจะอยู ในชัน้ มนุษย และอาศัยอยใู นบาดาลทีม่ ถี งึ 14 ผืน ชั้นบาดาล เหตุแหงการเกิดเปนพญานาคเพราะ ทำบุญเจือดวยราคะ องคที่สี่ ทาวเวสสุวัณ หรือนามทาวกุเวร อยูทางทิศเหนือของเขาสิเนรุราช เปนผูปกครอง ยักษเทวดา มี ชัน้ สูง ชัน้ กลาง ชัน้ ต่ำ ชั้ น สู ง สี ดำเขี ย ว ดำเหลื อ ง ดำแดง ทรงอาภรณ เครือ่ งประดับ อยวู มิ านทอง อาหารทิพยตามกำลัง

บุญ มีบริวารรับใช หากเกิดโทสะจะมีเขี้ยว ชั้ น กลาง จะคอยอยูเปนบริวารรับใชยักษชั้นสูง อยู สบายๆชัน้ ต่ำ เรียกวายักษบญ ุ นอย จะนากลัว และ ดุรา ย รูปลักษณโหดๆ ยักษเกิดได 3 แบบ คือโอปาปติกtโตเอง ชลาพุ ชะในครรภ สังเสทชะในเหงื่อไคล ที่อยูของยักษ จะแตกตางไปตามบุญกุศล บุญสูงมักอยใู นชัน้ จาตุ มหาราชิกา บุญนอย อยตู ามเขา น้ำ ถ้ำ อากาศ ดิน โลกมนุษย เหตุที่เกิดเปนยักษเพราะทำบุญดวย โทสะ ในสวรรค ชั้ น ที่ ห นึ่ ง จาตุ ม หาราชิ ก า มหาราชทั้งสี่ยังมีหนาที่ดูแลโลกมนุษย นามทาว จตุโลกบาล กลาววา 1 วันของสวรรคชนั้ นีน้ นั้ คือ 50 ป โ ลกมนุ ษ ย และยั ง มี เ ทวดาที่ อ ยู ใ นการ ปกครองในโลกมนุษย ภุมมัฏฐะเทวดา คือ อาศัย ภูเขา แมน้ำ พื้นดิน เจาทีเ่ จาทาง เปนตน รุกขะเทวดา คือ อาศัยอยตู ามตนไมใหญๆ อากาสัฏฐะเทวดา คือ อาศัยอยวู มิ านงดงามลอยอยู ในอากาศรอบๆเขาสิเนรุราช สุขตามกองบุญกุศล เทวดา 8 จำพวกในการปกครองของมหาราชทัง้ สี่ 1. ปพพตัฎฐเทวดา อยภู เู ขา 2. อากาสัฎฐเทวดา อยอู ากาศ 3. ขิฑฑาปโทสิกเทวดา เทวดาตายเพราะลืมอาหาร 4. มโนปโฑสิกเทวดา ตายเพราะโกรธ 5. สีตวอาหกเทวดา ทำใหอากาศเย็น 6. อุณหวลาหก ทำใหอากาศรอน 7. จันทิมเทวปุตตเทวดา เทวดาในพระจันทร 8. สุรยิ เทวปุตตเทวดา เทวดาในพระอาทิตย ดังนั้นใน 15 ชั้นดิน ชั้นจาตุมหาราชิกา สวรรคชั้นที่หนึ่งมีเทวดามากมายในการปกครอง ดังนั้นจึงมีการอัญเชิญสี่มหาราชเปนสำคัญในการ ประกอบพิธกี รรม อันเรียกวา ราชวัตร ฉัตร ธง 3 สิ่ง มี 4 มุม และประกอบดวยเครื่องถวาย ซึ่ง ปจจุบนั หากมีการตัง้ ราชวัตรแลวไมทำการอัญเชิญ สี่มหาราชมาประจำตามทิศอยางถูกตองก็อยาตั้ง เพราะเปนโทษตอผูจัดงาน จึงมีโองการเบิกราช วั ต ร ฉั ต ร ธง ไว เ ป น เอกมาแต ค รั้ ง โบราณกาล ติดตามชั้นดินในสวรรคชั้นสองดาวดึงส และ 16 ชัน้ ฟา ในฉบับตอไป... อ.ตรี เสนียว งศ ณ อยุธยา


ฉบับที่ 71

จ.ม.เปดผนึก

ปาเจโร สปอรตเชียวนะ...ถึงพีแ่ ผน ทีน่ บั ถือ หายเงียบไปหนึ่งฉบับที่ไมไดเขียนจดหมายมาถึงพี่ ก็เพราะฉบับที่ แลวเนื้อที่มันเต็มจริงๆโดนทั้งงานขาว งานโฆษณาประชาสัมพันธมาแยง พืน้ ทีไ่ ปซะหมด มันก็เปนธรรมดาแหละครับ นสพ.มันจะอยรู อดไดกด็ ว ยแรง สนับสนุนและแรงเงินที่เหลาสปอนเซอรทั้งหลายชวยกันอุดหนุนเขามา ไม อยางนัน้ คงยืนอยไู มไดมาถึงเกือบ 9 ปแลวหละครับ ผมนั้นเคยผานชีวิตมาตั้งแตวันที่ไมมีอะไรเลยในชีวิต ลมลุกคลุก คลานมาตลอด ถูกทัง้ คนติฉนิ นินทา ถูกทัง้ คนดูถกู วาชาตินกี้ ไ็ มมที างทีจ่ ะโง หัวขึน้ มาได ผมยังจำภาพและความรสู กึ เหลานัน้ ได เพราะมันเปนความรสู กึ ทีฝ่ ง ใจ และคิดวาตราบใดทีแ่ ผนดินยังไมกลบหนา ขอขามีโอกาสในชีวติ ขา จะทำหนาทีข่ องขาใหดที สี่ ดุ เพือ่ วันขางหนาจะเปนทีย่ อมรับของผคู น และลืม ตาอาปากเทียบเทาคนอื่นไดสักที ความรสู กึ เจ็บทีม่ นั ฝงใจ ทำใหผมมีมานะในการทำงานในหนาทีข่ อง ผม จนวันนีก้ พ็ อลืมตาอาปากขึน้ มาไดระดับหนึง่ ก็เพราะผมมีความตัง้ ใจจริง ในการทำงานในหนาที่ของผมอยางเต็มความสามารถอยางแทจริง เมือ่ มานึกถึงชีวติ ของพี่ ผมเชือ่ วาพีน่ นั้ ก็โคตรเกงอดทนมาตลอด เพือ่ รอวันทีเ่ ติบโตจนมาทุกวันนี้ ชือ่ เสียงของพีน่ นั้ ก็เปนทีเ่ ลือ่ งลือประจักษไปทัง้ วงการจนทุกวันนี้ วาพีน่ นั้ เปนเจาพิธใี นหัวใจของทุกๆคนทีเ่ ขาถวิลหามานาน ผมเชื่อวาดวยวัยที่เหมาะสม บุคลิกที่เหมาะสม และวันเวลาที่เหมาะ สม บวกดวยความสามารถที่มีอยางลนเหลือ จึง ทำใหพี่นั้นเกิดไดในวงการ อยางที่ใครตอนนี้ก็มาเทียบไมไดอีกแลวในชั่วโมงนี้ ทุกวันนีใ้ ครๆก็เรียกหาแตตวั พีใ่ นการเขาไปทำพิธี จนแทบไมมเี วลา วางเหมือนเกาๆ ก็เลยเปนหวงวาจะมีเวลาพักบางไหม? ซึง่ ผมไมไดหว งตัวพี่ มากนักเทาไรหรอก... เพราะวาเวลาเดินทางนัน้ พีก่ ม็ เี วลาพักผอนโดยการนอน ในรถไปตลอดหวงก็แตพี่ตอกซึ่งเปนโชเฟอรคูใจในการเดินทาง พี่ตอกเอง ก็ เ ดิ น ทางตลอดจนแทบไม มี เ วลานอน ด ว ยรถเก า ๆคู ชี พ รถคั น เก า ที่ วิ่ ง

หนา 7

ปุเลงๆไปทัว่ ทิศเหนือจรดใต ถามันบนไดมนั ก็คงตองบนวาจะใชกไู ปถึงไหน? เพราะกูกแ็ กแยแลวนะ ซึง่ สงสัยพีค่ งตองเก็บไวเปนอนุสรณแลวหละ! ผมดีใจดวยที่สองปที่ผานมา พี่สามารถเคลียรหนี้สินเกือบๆลานได หมด จนสามารถมีเงินเก็บเล็กนอยจนสามารถมาดาวนรถคันใหมได ก็คงดวย เพราะพีเ่ ปนคนมัธยัสถ ประหยัดและอดออม ใชเงินทุกบาททุกสตางคซงึ่ เปน เงินทีม่ าหาไดดว ยความซือ่ สัตยสจุ ริตทีท่ กุ คนใหมาอยางคมุ คาและเหมาะสม พีจ่ งึ มาถึงทุกวันนีไ้ ด นอยคนนักทีจ่ ะทำอยางนีไ้ ด ก็ตอ งถือวาพีน่ นั้ เจงจริงๆ เหตุผลหนึง่ ทีท่ ำไมทุกคนตองเรียกใชบริการของพี่ ก็เพราะพีน่ นั้ เปน คนตรงตอเวลา แลวพีก่ เ็ กงจริงๆในการทำงานในหนาทีข่ องพี่ ซึง่ ผมนัน้ ตอง ยอมยกนิว้ ใหดว ยความจริงใจ ใครจะคิดบางวาพอแผน ปรีชาของเราจะมาดัง เอาไดในตอนแก ขณะทีย่ งั มีเด็กรนุ หลังๆเกิดขึน้ ในวงการอีกมากมาย ซึง่ เขา เหลานัน้ คงตองมองพีเ่ พือ่ เปนตัวอยางในการดำเนินชีวติ ของเขาบางแลวหละ! ตอนนี้รถยนตมิตซูบิชิ รุน ปาเจโรสปอรต เครื่องยนต V 6 เบนซิน 3000 ซีซี เกียรอัตโนมัติ ราคาลานสาม ถือวาเปนรถรุนใหมลาสุดของคาย มิตซูบิชิ ที่เพิ่งเข็นออกมาอวดโฉม เปนรุนที่นาสนใจมากๆ สำหรับระดับผู บริหารทีต่ อ งเดินทางอยบู อ ยๆ และผมนัน้ ก็ใฝฝน รนุ นีม้ านานแลว ขาวแววๆมาวาพีก่ ส็ นใจรนุ นีเ้ หมือนกัน อยุ !อะไรจะปานนัน้ ทีใ่ จเรา มาตรงกัน แตผมยังไมรวู า จะมีปญ  ญาไปจองรนุ นีบ้ า งหรือเปลาเลย? วันใดทีพ่ ไี่ ดถอยรถรนุ นีอ้ อกมาเมือ่ ไร? ผมขอมีโอกาสสักครัง้ ทีจ่ ะได นั่งรถคันนี้กับเขาบาง เพื่อเปนวาสนาที่ไดนั่งรถคูกับหมอขวัญคนดังแหงยุค ของวงการ เอาเถอะ! ขอใหนำหนาไปกอนสักโคงหนึง่ เดีย๋ วขอเก็บกะตังสักพัก พรอมเมื่อไรนองคนนี้จะขอเอาตามแบบพี่แผนบาง? จะขอตามกนไปติดๆ เพราะพี่ไปไหนเราตองไปดวยกันอยูเสมอๆอยูแลว... เพราะอะไรเหรอ? ออ!ก็เพราะเรานัน้ มีหวั ใจเดียวกันนะสิ!... จากใจ....จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน


หนา 8

ฉบับที่ 71

∑√‘ªπ’æ È √–·¡ã 5 ¿“§ ∫å“ππ“ 擬åÕπ√Õ¬Õ¥’μæ—πªÇ ∑’πË §√‡ ’¬¡‡√’¬ª °—¡æŸ™“ 3 «—π 2 §◊π

กอนที่จะพาเขาเรื่องการทองแดนประวัติ ศาสตร ย่ำ ย อ นรอยอดี ต พั น ป ที่ เ มื อ งเสี ย มเรี ย ป ประเทศกัมพูชา หรือที่เรามักจะเรียกกันวาเมือง เขมรนั้น ตองขออนุญาตกลาวถึงที่มาที่ไปของ ทริปนี้เสียกอนเปนอันดับแรก เนื่องจากไดรับการประสานงานมาจาก อ.ชญาทิพย วัชรโรจน รองประธานหอการคา จ.นครนายก ซึง่ หลายๆ คนอาจจะงงวาเปนใครกัน นะ จริงๆแลว อ.ชญาทิพย ก็คอื อ.เล็กหรือแมเล็ก รางพระแม 5 ภาค ผโู ดงดังแหง อ.บานนา จ.นครนา ยก ไดประสานมายังทีมงานของเรา เพื่อใหรวม กรุปทัวรครั้งนี้ในฐานะผูสังเกตการณเดินทางไป กับลูกทัวรของ บจก.อรัญ ศรีโสภณ ทราเวล ซึง่ มี คุณพี่ราตรี แสงรุงเรือง รองประธานหอการคา อรัญประเทศ เปนเจาของบริษัท ซึ่งไดทำหนาที่ ซัพพอรตการทำงานของทีมงานของเรา ซึง่ ทริปทัวรครัง้ นีม้ กี ำหนด 3 วัน 2 คืน โดย ทัวรที่เมืองเสียมเรียปซึ่งเปนดินแดนแหงปราสาท ตางๆมากมาย โดยเฉพาะนครวัดอันโดงดัง เพราะ ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกมาหลายปแลว มีลูก ทัวรเกือบ 50 คน ในเทีย่ วนี้ ทันทีทไี่ ดรบั การติดตอผมกับคุณจุฑาภัทร ก็ ต อ งรี บ ไปทำพาสปอร ต ที่ สนง.กงสุ ล ฯ แถว

ถ.แจงวัฒนะ ซึ่งยอมรับวาการบริการนั้นรวดเร็ว ทันใจจริงๆ เพราะมีเจาหนาที่นับรอยคนนั่งรอรับ บริการ ใชเวลาไมนานก็ทำเสร็จเรียบรอย กำหนดการครั้งนี้ เดินทาง 21 ต.ค. - 23 ต.ค. 55 ซึง่ คืนวันที่ 20 ต.ค. 55 นัน้ ก็มงี านของพอ ขวัญชัย แหง ม.พฤกษา B คลอง 3 พอเสร็จงานก็บงึ่ เอารถยนตไปจอดที่เทวาลัยแม 5 ภาค กวาจะถึง ก็ประมาณตี 3 นอนได 2 ชั่วโมงกวาๆ ก็ถูกปลุก ซะแลว เพราะรถตจู ะมารับ 6 โมงตรง รถตขู องเรา ออกเปนชุดแรก ถึงตลาดโรงเกลือ 8 โมงกวาๆก็มี เจาหนาที่ ของบริษทั ทัวรมารับทีห่ นาดานเขาเมือง พิธกี ารเขาเมืองทีด่ า นตรวจคนเขาเมืองนัน้ รวดเร็ว มากๆ เพราะเปนลูกคาของบริษัททัวรจะไดสิทธิ์ พิเศษไมตองยืนเขาแถวรอ เหมือนบุคคลทั่วไปที่ จะเขาเมือง ขณะทีพ่ วกเราเดินกันฉลุยผานเขาชอง พิเศษนัน้ ผมสังเกตวา 4 - 5 แถวนัน้ มีคนยืนรอเพือ่ ตรวจพาสปอรตอีกหลายรอยคน ยังคิดอยใู นใจวา ดีนะทีเ่ รามากับกรปุ ทัวรไมอยางนัน้ ก็คงตองยืนรอ อีกเปนชั่วโมงเหมือนกับพวกเขาแนเลย

พอเหยียบแดนเขมรกาวแรก สิง่ ทีเ่ ห็นเยอะ มากก็คอื บอนคาสิโนครับ อยเู รียงรายเต็มไปหมด มีทั้งบอนมาตรฐาน และบอนออนไลนซึ่งที่นี่เขา ถือวาเปนเรื่องปกติถูกกฏหมาย เพราะรัฐบาลเขา อนุญาตสามารถเก็บภาษีจากบอนตางๆ เขารัฐบาล ไดปละโขทีเดียว ไมทำตอแหลหนาบางเหมือน เมื อ งไทย ที่ บ อกว า เมื อ งไทยเป น เมื อ งพุ ท ธผิ ด ศี ล ธรรมเป ด ไม ไ ด ไม ย อมยกพวกนี้ เ อามาไว บนดินใหถูกตองตามกฎหมาย เพราะถาเอาขึ้นมา เ มื่ อ ไ ร รั ฐ จ ะ เ ก็ บ ภ า ษี ไ ด ต า ม ก ฎ ห ม า ย ซึ่ ง ผลประโยชนก็จะเขารัฐเอามาพัฒนาประเทศได ผลประโยชนใตดินที่พวกเขาเคยไดก็จะหายหมด ไปในทันที ก็เลยตองแอนตี้ไวใหอยูใตดินตอไป

เพื่อใครบางกลุมจะไดเก็บเกี่ยวผลประโยชนเขา กระเปาพวกเขาไดตอไป เนือ่ งจากกรปุ ทัวรครัง้ นีม้ าจากหลายสถาน ที่ดวยรถตูทั้งหมด 5 คัน เพื่อมารวมกันขึ้นรถบัส ใหญที่ปอยเปต จึงทำใหเวลาที่นัดไวลาชาออกไป กวา 2 ช.ม. จึงจะพรอมทีจ่ ะเดินทาง ซึง่ ทีแรกวาเรา จะเดินทางไปทานมื้อเที่ยงกันที่เสียมเรียป ทาง บ.ทัวรก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมมาทานบุฟเฟตกันที่ โรงแรมทรอปคคานาที่ปอยเปตแทน ซึ่งอาหาร ก็ถือวาโอเคมากๆ มีใหเลือกมากมาย แลวก็อรอย ทำเอาหายโมโหหิวไปไดทเี ดียว อีกทัง้ ยังมีเวลาให เดินชมกิจกรรมบอนภายในโรงแรมอีกพักใหญ ผมเดินชมเพียงอยางเดียวครับ เพราะหนึ่งเลนไม เปน สองไมมเี งินครับ เมืองเสียมเรียปอยูหางจากชายแดนไทย ประมาณ 150 กว า ก.ม. ซึ่ ง ใช เ วลาเดิ น ทาง ประมาณ 2 ชัว่ โมงครึง่ เหตุทใี่ ชเวลาเดินทางนาน ขนาดนั้น ก็เพราะถนนที่นั่นคอนขางจะแคบ เปน ถนนแบบ 2 เลนธรรมดา อีกทัง้ ผคู นทีน่ นั่ ใช รถใช ถนนกันอยางไมคอยมีระเบียบเทาไรนัก ประเภท ตามใจตัวเองสุด คนขับรถทัวรปรับอากาศของกรปุ ทัวรของเราตองคอยใชแตรอยูตลอดของการเดิน ทาง แลวก็ตองขับไปเรื่อยๆจริงๆไมมีสิทธิ์เปน โชเฟอรตีนผีไดเลย เพราะตองคอยระวังทั้งรถ จักรยานถีบ รถมอเตอรไซคซึ่งมีอยูมากมาย อยู ตลอดเวลา ยิง่ ขับเขาถึงชุมชนเมืองแลวยิง่ ตองระวัง อยางมากๆ เพราะมีการขับรถปาดซายปาดขวาของ ผูใชรถชาวเขมรแบบนาเวียนหัว หลั ง จากที่ เ ช็ ค อิ น ที่ โ รงแรม Goldiana Angkor ซึง่ เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว ทีท่ างบริษทั ทัวรไดจองไวที่เรียบรอย เราก็ไดไปไหวองคจอม - องคเจก ซึ่งถือวาเปนหลักเมืองของเมืองเสียม


หนา 9

ฉบับที่ 71

เรียปเพือ่ ความเปนสิรมิ งคลเปนปฐมฤกษทไี่ ดเดิน ทางมาเยือนเมืองนี้ ชวงที่มาถึงตรงกับพิธีไวทุกข สมเด็จเจา นโรดมสีหนุทสี่ วรรคตพอดี ก็เลยไดชมขบวนแห ไวอาลัยของชาวเมือง ที่แหมาทำพิธีที่ศาลหลัก เมืองแหงนี้พอดีเชนกัน ผูคนมารวมตัวกันแนน ขนัด ยังดีทวี่ า บริเวณรอบๆศาลหลักเมืองนัน้ กวาง ขวางและรมเย็นดวยตนไมขนาดใหญแบบที่ไมมี สิทธิ์ไดเห็นตนไมใหญขนาดนี้ในเขตเมืองของ เมืองไทยไดเลย ยกเวนในบางปาใหญเทานัน้ ก อ นที่ จ ะเข า สู โ ปรแกรมเที่ ย วโบราณ สถานตางๆในเมืองนี้ เราตองไปถายรูปเพือ่ ทำบัตร เขาชมกอนครับ ซึง่ เขาแบงออกเปน 3 ประเภท ประเภทเที่ยวแบบวันเดียว เสียคาทำบัตร 20 ดอลลาร ประเภทเที่ยวแบบ 3 วัน เสียคาทำบัตร 40 ดอลลาร ประเภทเที่ยวแบบ 7 วัน เสียคาทำบัตร 60 ดอลลาร ซึ่งนั่นหมายถึงเมื่อคุณทำบัตรแลว คุณจึง จะสามารถเขาชมโบราณสถานตางๆได ไมอยาง นั้ น เจ า หน า ที่ ของแต ล ะสถานที่ เ ขาไม ใ ห เ ข า ชมครับ ซึ่งทีแรกผมก็สงสัยวาทำไมตองถายรูป ดวย เขาบอกวาปองกันการนำบัตร ไปหมุนเวียน ใช ที่ บั ต รจะมี รู ป ของเจ า ของบั ต รเท า นั้ น ไม สามารถเปลี่ ย นมื อ กั น ได ซึ่ ง ก็ ถื อ ว า เป น ระบบ ปองกันทีด่ ที เี ดียว อีกทัง้ ก็ทำรายไดมหาศาลทีเดียว เพราะขนาดชมแควันเดียวคาผานประตูก็กวา 600 บาท เขาไปแลว แตละวันก็มีนักทองเที่ยวเยอะ มากๆ แตไมวาจะเปนคาธรรมเนียมเขาเมือง คา บัตรผานประตูโบราณสถาน คาอาหาร 9 มื้อ คา โรงแรมที่พัก 2 คืน รวมไปถึงคารถเดินทาง ซึ่งมี

บางคราวทีต่ อ งเปลีย่ นรถจากบัสคันใหญ มาเปนรถ มินิบัสเพื่อเขาชมของปราสาทที่รถใหญเขาไมได รวมไปถึงคาเรือทองเทีย่ วโตนเลสาป เมือ่ เราจายให บริษัททัวรไปแลวจะเปนธุระของเขาทั้งหมดใน การดำเนินการตางๆใหเรา ซึง่ นัน่ หมายถึง ถาเราไม ซือ้ อะไรเปนพิเศษก็ไมตอ งควักเพิม่ อีกแลว เพราะ สิ น ค า ต า งๆหลายชนิ ด ของที่ นี่ แ พงมากๆโดย เฉพาะสินคาที่นำเขาจากเมืองไทย เพราะน้ำมัน ดีเซลที่เขมรนี้ลิตรละ 51 บาท เบนซินลิตรละ 56 บาท ถึงสกุลเงินของที่นี่จะเปนเงินเรียล แตเวลา ขายบอกราคาสินคาหรือคาใชจายตางๆเขาคุย กัน เปนเงินดอลลารครับ ขนาดน้ำดื่มในตูเย็นของ โรงแรมที่นอกเหนือที่เขาใหฟรี 2 ขวดเล็กๆแลว น้ำ ขวดใหญ 1.5 ลิ ต ร ราคา 3.50 เหรี ย ญหรื อ ประมาณเกือบ 120 บาท เปปซีแ่ คนกระปองละ 2 ดอลลารครับ แตทางบริษัททัวรเขามีใหบริการ กอนที่จะกลับเขาพักทุกวัน ก็เลยไมตองควักใน สวนนี้

นีข่ นาดแคตตี วั๋ อยางเดียว ยังไมไดเทีย่ วเลย สักที่ พืน้ ทีก่ ห็ มดเสียแลว เอาไวฉบับหนาจะมาเลา ใหฟง ถึงสถานทีท่ อ งเทีย่ วตางๆทีไ่ ดไป ทัง้ ปราสาท ตาพรหม สถานทีถ่ า ยภาพยนตรเรือ่ งทูมไรเดอรที่ แอนเจลีนาแสดงนำ ปราสาทบายนในนครธมที่มี กำแพงแกะสลักเลาเรื่องราวในอดีตไวอยางมาก มาย ปราสาทบันทายศรีหรือปอมแหงสตรี ซึง่ มีหนิ แกะสลักเปนโยนีตามอิทธิพลของศาสนาฮินดูซึ่ง

เขาวาศักดิ์สิทธิ์ใครอยากไดอะไรก็อธิษฐานแลว เอามือลูบแลวจะสมหวัง ซึ่งมีมือลูบมาแลวเปน พั น ป จ นขนาดหิ น แข็ ง ยั ง สึ ก กร อ นได เ ลยครั บ ปราสาทนครวัดที่มีสถาปตยกรรมที่งดงามมากๆ จนเขาบอกกันวาคงไมใชฝมือมนุษยสรางหรอก ครับ มีความงดงามจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปน มรดกโลก โตนเลสาปทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญที่สุด ในอาเซียอาคเนย ตลาดตนโพธิ์หรือซาจะที่ มี สินคาและของที่ระลึกมากมายใหเลือกซื้อ

ก็ตอ งขอขอบคุณ บจก.อรัญ ศรีโสภณ ทรา เวล ทีเ่ ปนเจาภาพใหกบั ทีมงานของเรา ใครสนใจ กิจกรรมตางๆของบริษัทนี้ ติดตอไดในเว็บไซต www.tour-ast.com หรือโทร. 037-232383-4 สอบ ถามรายละเอียดตางๆได เดี๋ยวฉบับหนาจะมาเลา เรื่องเมืองเขมรตอนะครับ...

ªØ‘∑π‘ ß“π„πÀπå“ 2 ∑“ß°Õß ∫°.¢Õ ß«π ‘∑∏‘Ï ∑’Ë®–∫√‘°“√≈ßß“π„À凩擖 ¡“™‘°¢ÕßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æè À√◊պ埡’Õÿª°“√–§ÿ≥∑’Ë®å“߇√◊ËÕßß“π∂㓬√Ÿª-∂㓬«’¥’‚Õ ®“°∑’¡ß“π§π√—°‡®å“¢Õ߇√“‡∑ã“π—πÈ


หนา 10

ฉบับที่ 71

°“√°ãÕ √å“ß¡À“‡®¥’¬Àè Õ¬„À≠ã∑ ’Ë ¥ÿ „π‚≈°¢Õß«—¥‡®¥’¬Àè Õ¬ ª∑ÿ¡∏“π’ ∂◊Õ‰¥å«“ã ‡√“‰¥å √å“ߪ√–«—μ»‘ “ μ√è‚≈°‰«å√«ã ¡°—π„πæ√–æÿ∑∏»“ π“

คงตองจารึกกันไววาวันที่ 29 กันยายน 2555 ซึง่ เปนวันทีท่ างวัดเจดียห อย อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุ ม ธานี ซึ่ ง มี ท า นพระเดชพระคุ ณ พระครู สุนทรคุณธาดา หรือหลวงพอทองกลึง สุนทฺ โร ได ทำพิ ธี บ วงสรวงเหล า เทพเทวดาให ไ ด รั บ รู ถึ ง พิธกี ารวางศิลาฤกษ เพือ่ สรางมหาเจดีย ทีใ่ ชเปลือก หอยนางรมยักษที่ขุดพบในวัดทั้งหมดมาเปนวัสดุ หลักในการกอสราง ซึ่งกำหนดความสูงไวที่ 59 เมตร ซึ่งนี่เฉพาะตัวมหาเจดียเทานั้นไมนับฐาน ซึ่งเปนแทนปูนใหญสูงอีกหลายเมตร เพื่อรองรับ มหาเจดีย รวมแลวมหาเจดียน จี้ ะสูงกวา 59 เมตร ที่ สำคัญเปนมหาเจดียเพียงแหงเดียวในโลกที่สราง ดวยเปลือกหอยนางรมยักษ รวมแลวมูลคาการกอ สรางนั้นนับพันลานบาททีเดียว การขุดพบเปลือกหอยนางรมยักษอายุ 8 ลานปทวี่ ดั เจดียห อยแหงนี้ ก็ถอื วาเปนสิง่ มหัศจรรย ทีส่ ดุ ในโลกอยแู ลวซึง่ พืน้ ที่ 4 ไรทขี่ ดุ พบครัง้ แรก เมื่อป 2526 จนถึงป 2538 รวม 12 ปที่ขุดนั้นมี เปลือกหอยที่ขุดไดนั้นมีจำนวนหลายรอยลานชิ้น ทีเดียว เปลื อ กหอยทุ ก ชิ้ น เมื่ อ ถู ก ขุ ด ขึ้ น มาก็ จ ะ นำมาชำระลางอยางดีทุกเปลือก แลวก็จัดกองไว เปนอยางดีจนเต็มบริเวณไปหมด เมือ่ มีดำริจะสราง มหาเจดียก ไ็ ดมกี ารนำเปลือกหอยนัน้ ๆมาชำระลาง อีกครั้ง ปรากฏว า ได พ บไข มุ ก ขนาดต า งๆใน เปลือกหอยเปนจำนวนมาก แตจะพบไขมกุ ทีม่ อี ายุ 8 ลานปทมี่ ขี นาดใหญประมาณปลายนิว้ กอยขึน้ ไป อยูประมาณแค 30 กวาเม็ดเทานั้น ซึ่งหลวงพอ บอกวาถาตีราคาตามทองตลาดก็ถอื วาหามูลคามิได

เพราะไขมกุ นัน้ มันมีอายุถงึ 8 ลานปเทากับเปลือก หอย และไขมกุ นัน้ มันกลายเปนฟอสซิลไปแลว ซึง่ ก็ ถื อ ได ว า เป น บุ ญ ตาของผม ที่ ห ลวงพ อ ได เ อา ไขมุกเหลานี้ออกมาใหผมไดชมเปนบุญตา แต หลวงพอก็ไดตงั้ ราคาไวทเี่ ม็ดละ 30,000 - 300,000 บาทเทานัน้ เพือ่ หาทุนมากอสรางมหาเจดีย บางเม็ด ก็เปนสีเรียบๆ แตบางเม็ดก็มลี วดลายในตัว ซึง่ ถือ ไดวาเปนสิ่งที่อัศจรรยมากๆกับสีของไขมุก การขุดพบเปลือกหอยนางรมในสถานทีน่ ี้ เปนจำนวนมาก เปนขอพิสจู นวา เมือ่ หลายลานปมา แลว สถานทีบ่ ริเวณนีเ้ คยเปนมหาสมุทรมากอน แต ไมสามารถบอกไดวาก็ในเมื่อ จ.ปทุมธานีและ ปริมณฑลเคยเปนมหาสมุทรมากอน แตทำไมกลับ มีการขุดพบเปลือกหอยนางรมยักษในบริเวณพืน้ ที่ ของวัดนีเ้ ทานัน้ ? และทีส่ ำคัญในจำนวนพืน้ ที่ 113 ไรของวัด กลับพบเปลือกหอยนีเ้ พียงในพืน้ ที่ 4 ไร เทานัน้ นัน่ แสดงวาพืน้ ที่ 4 ไรนตี้ อ งมีความสำคัญ มากๆ ซึง่ อาจจะเคยเปนสะดือของมหาสมุทร หรือ เปนประตูของเมืองบาดาล ซึง่ มีเหลาพญานาคราช เคยปกครองอยใู นอดีตชาติ เมือ่ กาลเวลาเปลีย่ นไป เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง เหลาบรรดาหอยยักษ เหลานี้ ซึง่ อาจจะเปนเหลาทหาร หรือเปนพลเมือง หรือเปนเหลาประชากรของเมืองบาดาลไดพรอม ใจกั น ป ด ประตู เ มื อ งบาดาลนี้ เ สี ย เพื่ อ ให เ มื อ ง บาดาลตัดขาดจากโลกภายนอก เวลาผานไปหลายภพหลายชาติ หรือผาน ไปหลายลานป ก็มกี ารดลจิตดลใจใหหลวงพอทอง กลึง มาพบสถานที่แหงนี้ แลวก็ใชเงินสวนตัวนับ ลานบาทเพือ่ ซือ้ สถานทีน่ มี้ าเปนกรรมสิทธิ์ เพือ่ ที่ จะสรางวัด และเพื่อที่จะไดเปนผูเปดประตูแหง เมืองบาดาลนีอ้ กี ครัง้

เมือ่ ประตูแหงเมืองบาดาลนีไ้ ดเปดออกอีก ครั้ง สายญาณแหงพญานาคราชทั้งหลายซึ่งเคยมี ความผูกพันมากอนตั้งแตครั้งอดีตชาติ จึงตองมุง มายังที่วัดนี้ เพื่อมาพบปะญาติพี่นองและเหลา วงศาคณาญาติทั้งหลาย

จึงจะเห็นไดวา บุคคลทัง้ หลายทีม่ สี ายญาณ แหงพญานาคราชจะมุงไปสูที่วัดนี้อยางเนืองแนน เพือ่ ชวยกันมาทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา จะสังเกตุ ไดวาทุกๆรางที่มีสายญาณนาคราชจะรูสึกปลาบ ปลื้มมากๆเมื่อไดมาที่วัดเจดียหอยนี้ เหมือนดั่งวา ไดมาพบปะญาติพนี่ อ งในอดีตชาติของกันและกัน แมวา ในชาตินบี้ างรางอาจจะไปเกิดในดิน แดนอื่นประเทศอื่นก็ยังกลับมาวัดนี้เชนกัน โดย เฉพาะชนชาวที่ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาไม ว า จะเป น ชาวมาเลย เ ซี ย สิ ง คโปร หรื อ คนจี น ใน ประเทศตางๆก็ยังมาที่วัดนี้ เพื่อชวยกันมาทะนุ บำรุงวัดนี้ อาจเปนเพราะความผูกพันในอดีตชาติ นั่นเอง

หนาที่ของผมในปจจุบันนี้ก็คือ ทำหนาที่ เชือ่ มประสานรอยตอของอดีตชาติกบั ปจจุบนั ชาติ เขาดวยกัน ซึง่ มีหลวงพอทองกลึง สุนทฺ โร หรือเจา ชายโสวิน ผูครองนครรัตนวดีในอดีตชาติ เปนผู รวบรวมเหลาผมู สี ายญาณนาคราช มารวมดวยชวย กั น ในการทะนุ บำรุ ง พระพุ ท ธศาสนาในชาติ ปจจุบนั สรางประวัตศิ าสตรในการสรางมหาเจดีย หอยที่สูงและใหญที่สุดในโลกนี้รวมกัน...


ฉบับที่ 71

ถึงแมวาพระพุทธศาสนาจะเพิ่งเกิดมาใน โลกนีเ้ พียงกวา 2500 ป แตในอดีตชาติกเ็ คยผูกพัน กันมากอน ไมอยางนั้นคงไมเกิดมารวมชาติแลว ก็มาพบกันในชาตินี้แนนอน เวลาหลายลานปผานไป เราทุกคนคงเกิด มาในโลกนี้กันมาหลายภพและหลายชาติ จนมา ชาตินี้เราไดเกิดมาเพื่อพบกันอีกครั้ง เพื่อมารวม ดวยชวยกันในการจรรโลงพระพุทธศาสนาใหสืบ ไปอีกนับพันป ในวันงานวางศิลาฤกษนั้น แบงพิธีกรรม ออกเปน 2 ชวง ชวงเชาเปนการบวงสรวงเทพยดา เจาทั่วไปเพื่อใหมารับรูและอนุโมทนาพิธีกรรม ด ว ย โดยมี ผอ.ประจั ก ษ แสงสว า ง สุ ด ยอด โหราจารยมาเปนผปู ระกอบพิธกี รรมบวงสรวง ซึง่ มีเหลาอาคันตุกะสายการเมือง และนักธุรกิจ พอคา ประชาชนทัว่ ไป รวมไปถึงขาราชการระดับผใู หญ มารวมงานมากมายหลายทาน ซึ่งเมื่อไดฤกษชัยอันเปนมงคลหลวงพอ ทองกลึง สุนทฺ โร ซึง่ เปนประธานใหญของงานก็ได ทำการวางศิลาฤกษดวยตนเอง เสร็จแลวในชวงบายก็มี แมนภา-หมอเอ นาคาและหมอเอ หนาหวานมาเปนเจาพิธีในการ บวงสรวงพอปหู อย - แมยา หอยซึง่ เปนเทวประธาน ของงานเชนกัน ซึง่ ก็มเี หลาบรรดารางทรงซึง่ อยใู น สายของหลวงพอ เขารวมงานกันอยางมากมาย

หนา 11

แม ฝ นจะตกหนั ก ติ ด ต อ กั น มาหลายวั น เพราะอยูในชวงมรสุม แตในวันงานฟากลับเปด สวางไสวแบบอัศจรรย ตัง้ แตเชาจนจบงาน ก็ตอ ง ถือวาเทวดาเปนใจกับพิธีกรรมในวันนั้น ตอไปนี้การกอสรางก็คงตองเริ่มดำเนิน การตอไป ซึง่ กวาจะเสร็จเรียบรอยก็คงตองใชเวลา อีกหลายป เพราะ โครงการนีใ้ หญมากๆอีกตองใช ทุนอยางมากมายมหาศาลนับพันลาน การสลักชื่อของทานบนเปลือกหอย เพื่อ เปนอนุสรณและเพื่อเปนพุทธบูชา ก็ยังเปดใหทุก ทานเขาไปดำเนินการ อยูทุกวัน ซึ่งการทำบุญนั้น ไมไดกำหนดกฎเกณฑวา เปนเทาไร แลวแตศรัทธา ของทานตอโครงการนี้ ก็ขอเชิญทุกทานไปรวม ดวยชวยกันตอไป...

À≈«ßæãÕ∑Õß°≈÷ß ÿπ∑⁄ ‚√ ‡ªÅ¥√—∫≈Ÿ°»‘…¬èÕ“∫πÈ”¡πμè –‡§√“–ÀèμÕã ™–μ“ ‡ √‘¡∫“√¡’ ¥Ÿ¥«ß™–μ“‚™§≈“¿ ‡ªÅ¥ “¬ ≠“≥Õߧè‡∑æ∑ÿ°«—π ¬°‡«åπ«—πæ√–·≈–«—πæÿ∏ ߥ∑”°‘®¥—ß°≈ã“« ∑ã“π„¥∑’®Ë –‡¢å“‰ª∑”°‘®¥—ß°≈ã“«„π«—¥ μåÕß‚∑√‰ª∂“¡ ∑’«Ë ¥— °ãÕπ«ã“À≈«ßæãÕÕ¬ã∑Ÿ «’Ë ¥— À√◊Õ‡ª≈ã“?‰¥å∑’Ë ‚∑√.085-2551898(À≈«ßæ’´Ë )Ÿ 081-6431492(·¡ã™¢’ “«) 087-9205548 (§ÿ≥°åßÿ ‚™‡øÕ√è «ã πμ—«) ‡æ√“–À≈«ßæãÕ‰¡ã√∫— ‚∑√»—æ∑è¥«å ¬μπ‡Õßπ–§√—∫....


หนา 12

*** ลอยกระทงป ที่ แ ล ว น้ำ ท ว มทั้ ง ทุ ง สุพรรณบุรี จนตองเปลีย่ นเสนทางทีจ่ ะเดินทางเขา งานแมหนอม สุพรรณบุรี... พอไปถึงงานก็เจอน้ำ ทวมเสนทางเขางานจนตองจอด รถไว ที่ บ นถนนใหญ บาง คนก็ ใ ช เ ส น ทางสะพานไม ไ ผ แตบางคนก็ใชเรือพายเขาสูงาน ซึ่งงานนี้แมยูแหงคนรักเจาลง ทุนเปนคนพายเรือใหกวา 30 เทีย่ วเขาสงู าน... เรียก วากวาจะผานการจัดงานไปไดก็โหดแบบสุดๆ เพราะวงพิณแคนไมยอมลงเรือไปดวย... ยกวงกลับ ไปนครปฐมไปแบบไม บ อกลาเจ า ภาพแม แ ต คำเดียว... แตงานก็ผา นไปไดเรียกวาปทผี่ า นมาใคร เขาสงู านแมหนอมไดกด็ ว ยหัวใจเทานัน้ แมหนอม ก็ จึ ง ซึ้ ง น้ำ ใจอย า งสุ ด ๆแบบไม ลื ม พระคุ ณ ทุ ก ๆ คน... ปนี้คาดวาน้ำคงไมมาเยือนอีกครั้งเพราะ รัฐบาลคงไมยอมใหเสียชื่ออีกแนๆ... งานลอย กระทงปนอี้ ยูวนั ที่ 28 พ.ย. 55 จา... *** ทุ ก ๆคื น ก อ นจะนอน หนุ ม เทพย จะภาวนาเพียงวา ขอใหพรุงนี้ตื่นขึ้นมีชีวิตตาม ปกติดวยเทอญ... เพราะเรารูตัววาชีวิตของเรานั้น มันไมเหมือนคนอื่นเขา มันเปนการนอนดึกหรือ นอนเชา แลวก็ตนื่ สายๆหรือบายๆ จากการทำงาน ที่ตองใชเวลาในตอนกลางคืนเทานั้นในการเขียน บทความหรือเขียนขาวสารตางๆ เพื่อนำเสนอตอ ทุกคน... ดวยโรคภัยไขเจ็บที่มีอยู หมอบอกวา คนอยางหนุมเทพยนั้นมีสิทธิ์ที่จะนอนแลวไมตื่น เลยหรือเปนอัมพาตในขณะหลับก็ได... หนมุ เทพย จึงสังวรณอยเู สมอวาชีวติ ไมมอี ะไรแนนอน... ชวง ชีวิตที่เหลือก็จึงเปนชวงชีวิตที่ตองทำงานเพื่อทุก คน แลวก็มีการหมั่นทำบุญอยูเสมอๆเพื่อหวังถึง บุญกุศลจะมาชวยไดบางในการทำงานเพื่อรับใช ปวงชน... เสี ย งก น เสี ย งด า เสี ย งสาปแช ง จาก หลายๆคนถึงจะมีบาง ก็เปนเรื่องธรรมดาที่ตองมี ทั้งคนรักและคนเกลียด... สำหรับคนที่เคยไดรับ ประโยชน จ ากการทำงานของเรา เขาก็ เ ยิ น ยอ สรรเสริญ แตเมือ่ ใดทีส่ ญ ู เสียประโยชนเขาก็ดา เอา ซึง่ 8 ปทผี่ า นมาเจอมาทุกรูปแบบ... ถายังไมตายเสีย กอนรับรองวา นสพ.เลมนีย้ งั สรางประโยชนใหกบั สังคมไดอีกเยอะ... *** เลาไปก็เหมือนโมแตมันดันเปนเรื่อง จริงที่อยากจะขอเลาสักหนอยกับปาฏิหาริยที่เกิด ขึน้ กับชีวติ เมือ่ ไดไปสักยันต 9 แถวรามัญทีว่ ดั เจดีย หอยมาเรียบรอยแลว... หนมุ เทพยนนั้ ติดแบคลิสต กับเครดิตบูโรจากธนาคารแหงหนึง่ มาเกือบ 20 ป

ฉบับที่ 71

ซึ่ ง พยายามปลดล็ อ คสั ก เท า ไร ก็ ไ ม บั ง เกิ ด ผล ขนาดมี บ างคน เสนอวิธกี ารปลดล็อคโดยจางเขา ดวยเงินกอนโตก็เคยแทบจะหลง เชือ่ วาเขาปลดได แตสดุ ทายก็ไมไดผล เขาบอกวา ปลดไดแลวนะแลวก็มาขอรับเงินจากเราโชคดีที่มี เพื่อนที่เช็คไดวายังไมหลุดจากเครดิตก็เลยไมเสีย เงินไปเปลาๆ... ลาสุดเมื่อตัดสินใจไปสักยันต 9 แถวจากวัดเจดียห อยแค 2 สัปดาหเทานัน้ ... ลาสุด ไปซือ้ รถกระบะใหมอกี 2 คัน ซึง่ ครัง้ แรกก็คดิ วา ไมนา จะผาน ไฟแนนซบอกวาผาน ก็เลยวาผานได ยังไร? ทั้งๆที่ติดเครดิตอยู เขาบอกวาเช็คแลวไม เห็นมีนคี่ ะ ... อาว!แลวมันเปนไปไดอยางไร? ถาไม ใชปาฏิหาริยจ ากลายสักยันตของยันตมอญ 9 แถว ของหลวงพอทองกลึง สุนทโร ก็ ไ ม รู ว า จะเป น ปาฏิหาริยของเทวดาองคไหนแลวหละ!... ***แคเขียนเรือ่ งครูบาเจานอย ชัยยะวุธโฑ แหง วัดทากระทมุ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ลง ปกเทานัน้ ก็ปรากฏวา ทำเอาทาน ครูบาตองรับโทรศัพททั้งวันจาก ทั่วสารทิศ สอบถามเรื่องตางๆ นานา จนครู บ าต อ งยอมรั บ ว า นสพ.ของเรามีผลสูงมากๆในวง การ... เอาเฉพาะแคเรือ่ งบริจาคเงินสวนตัว 3 ลาน ใหทาง ร.พ.มหาราช อยางเดียวก็เปนที่ฮือฮาไมรู จบ... เพราะ ยังไมเคยมีใครทีเ่ คยทำไดขนาดนี.้ .. ซึง่ หลายๆคนก็คงคิดวาครูบานัน้ คงมีเงินมากมาย ซึง่ ครูบาบอกวาเมือ่ บริจาคเงินกอนนัน้ ไปแลวอาตมา ก็เหลือเพียงเล็กนอยไมกลี่ า นเอง ใครๆทีต่ ดิ ตอเขา มา อยาคิดวาอาตมารวยเพราะสวนที่เหลือก็เพื่อ ตัง้ ใจเพือ่ ทำบุญทำกุศลเพือ่ อุทศิ ถวายกับพระพุทธ ศาสนาเทานัน้ ... ***เมื่อเดือนที่แลวไดไปพบหลวงปูศรี เทพอุดร แหงวัดพืชนิมิต แหง คลองหลวง ปทุมธานี ซึง่ เขาทาง ประตูน้ำพระอินทร... เกจิอาจารย อี ก องค ห นึ่ ง ซึ่ ง มี ค วามเมตตา และมีความสามารถสูงในเรื่อง คาถาอาคมในทางเมตตามหานิยม ทีม่ ลี กู ศิษยลกู หา มากมาย โดยเฉพาะสาวโรงงานจากนวนครที่เขา ไปพึ่งบารมีทาน เหตุก็เพราะวัดนั้นอยูใกลนิคม อุ ต สาหกรรมนวนคร... ทุ ก ๆวั น ทั้ ง เจิ ม รถ ลง นะเมตตาใหกับสาวโรงงานอยางเดียวก็แทบไมมี เวลาทำอะไรแลว... เรื่องราวของหลวงปูศรีเทพ อุดร... ทางทีมงานเราคงจะนำมาเสนออีกเวลาไม นานนี.้ .. *** ตั้งจิตอธิษฐานไววา ถาถูกหวยงวด ไหนก็จะมอบเงินใหกบั กองทุน นสพ.ของเรางวด

ละ 2,000 บาท เพือ่ ชวยเหลือเด็กยากจน ปรากฎวา แมเพชร แกงคอย รางพอปูขาวศรีสุทโธเทพฤทธิ์ แหงสระบุรี งวดโนนก็ถกู ทัง้ 43 ลาสุดก็ถกู 3 ตัว ตรงๆ 025 อีก ซึง่ ก็ฟน เงินไปอีก หลายแสน... ก็บอกแลววาปนี้ เปนปทอง ซึง่ เงินทีไ่ ดเขามาแคนี้ ถื อ ว า จิ๊ บ ๆเท า นั้ น ยั ง ไม ถึ ง ล า น เพราะแคถกู งวดละไมกแี่ สน แต ก็เปนเอาแบบสะสมไปเรื่อยๆ... 1 ปซึ่งเปนปทอง ตอแตนี้สักหาลานก็กำลังเหมาะสมแบงไปปลูก บานสัก 2 ลาน ทีเ่ หลือแบงไปทำบุญเพือ่ อุทศิ ใหกบั เทวดา สวนที่เหลือก็เอามาทำสาธารณกุศล... แต วิบากก็ยังมีในเรื่องติฉินนินทา ซึ่งก็ตองถือวาเปน เรือ่ งธรรมดาของชีวติ ... ก็ใหนงั่ นึกวาใครยิง่ นินทา ฉันยิ่งรวย จะรูสึกมีความสุขยิ่งกวาสิ่งใด... สงสัย งานปหนาทีค่ ดิ วาจะจัดเล็กๆ คงจะทำไมไดอยางที่ ตัง้ ใจแลวหละ!... *** ตอนนี้ ต อ งยอมรั บ ว า ชื่ อ เสี ย งของ นสพ.คนรักเจาของเรานั้นขจรกระจายไปมากกวา เมือ่ กอนมากมายนัก โดย เฉพาะงานขาวทีเ่ ขามามัน กวางมากกวาเดิม อีกทัง้ ตอนนีม้ นั กาวเขาไปในวง การพระแลวดวยก็ถอื วาไมธรรมดา... แตเรือ่ งของ พระก็จะเปนเรื่องของพระที่เกี่ยวของกับวงการ เทพทั้ ง นั้ น คงจะเป น เพราะเทวดาเบื้ อ งบนเขา กำหนดใหมาทัง้ นัน้ ทีใ่ หหนมุ เทพยเขาไปเกีย่ วของ กับพระที่มีสายญาณเกี่ยวกับองคเทพในการทำกิจ ใหกับลูกศิษย... ยุคสมัยและเวลามันเปลี่ยนไป เพราะเขาก็บอกแลววา 1,250 ปจากนี้ เปนเรือ่ งของ รางทรงที่จะมารับใชพระพุทธศาสนา ก็จึงมีพระ สงฆที่มีสายญาณของเทวดามาเปดตัวกันมากขึ้น กับวงการของเรา ทั้งๆที่พระสงฆเหลานี้เมื่อกอน ก็มีสายญาณอยูแลวแตไมกลาเปดตัว... คงถึงเวลา แลวมั้ง?... ที่แตละพระคุณเจาจะกลาเปดตัว เพียง แตวา ไมมหี นังสือพิมพฉบับไหนยอมรับเรือ่ งแนว นี้ ก็คงมีเฉพาะนสพ.ของเรานีแ่ หละทีจ่ ะรองรับได ในเรื่องราวของทุกๆองคนะพระเจาขา...


ฉบับที่ 71

***เมื่อหลายวันกอนไดรับการรองเรียน มาจากนองคนหนึง่ ซึง่ เปนเจาของธุรกิจศูนยความ งามแหงนครสวรรควาโดนรางทรงคนหนึ่งซึ่งอยู ในอุทัยธานีหลอกในการเรื่องทำพิธีวาตองเอาเงิน และทองให เ ขาเอาไปทำพิ ธี เพื่ อ แก ช ะตาที่ รายกลายเปนดี... สุดทายก็โดนอมแบบไมยอม คืน...โถ! คุณนองขา มุกแบบนีต้ ามประสาเขาเรียก วาเปนมุกควาย ซึง่ เขาใชกนั มานับสิบปจนเขารแู กว กันหมดแลว ก็ไมรวู า นองคนนีเ้ ขาไมเคยรบู า งหรือ ไงวาเขาใชกนั มานานแลว ซึง่ โดยมาตรฐานเขามัก จะทำกันเปนขบวนการ ซึง่ จะรกู นั ทัง้ ตัวรางทรง ทัง้ พีเ่ ลีย้ งหรือลูกศิษยรอบๆตัวในการเกลีย่ กลอมเหยือ่ แตละคนใหหลงเชื่อ... ขาวบอกมาวางานนี้เหยื่อ สูญเงินสดไป 50,000 บาท พรอมกับสรอยทองอีก 1 บาท รวมแลวก็เกือบแสนใหกับจอมลวงโลก คนนี้ ... งานนีก้ ค็ งตองพึง่ กฏหมาย บานเมืองอยาง เดียวกับคำวาตมตนุ หลอกลวง... หนมุ เทพยไมเคย คิดเลยวามุกควายๆ แบบนี้ยังใชไดในปจจุบันนี้ จริงๆ... *** เห็นคนบางคนซึง่ หายไปหลายปกลับ เขามาวงการอีกครั้งดวยมาดและนิสัยเหมือนเดิม เมื่อหลายปกอน แตหนุมเทพยรูเทาทันทุกอยาง ก็ ไ ม รู ว า แต ล ะคนจะรู เ ท า ทั น หรื อ เปล า ใน พฤติกรรมเกาๆที่เขาเคยสรางไวในอดีต... ตาม ภาษาเรียกวา สำเนียงบอกภาษา กิริยาสอสกุลกับ คนบางคน แตมาวันนี้กลับทำตัวใหญโตยิ่งกวา เกา... ก็ใหรูสึกสงสารกับบางคนที่ไมเคยรูซึ้งถึง

หนา 13

พฤติกรรมของเขาวาเคยสรางรอยแผลอะไรไวใน อดีต... ก็ขอบอกเพียงวาเห็นใครหนาใหมในวงการ ก็ขอสอบ ถามมาทางหนุมเทพยวาอดีตเคยสราง วีรกรรมอะไรไว... หนมุ เทพยสามารถบอกไดหมด วาใครเปนอยางไร?... ***สำหรั บ คุ ณ พ อ สนิ ท เรื อ งดี แห ง ตำหนักพอปยะ น เมตตา แหง ม.ชลลดา บางบัว ทอง นนทบุรี เจาของงาน 23 พ.ย.ของทุกป ผอู าวุโส ดีเดนของวงการ ถื อ ได ว า เป น บุคคลทีม่ จี ติ ใจโอบออมอารีชว ย เหลื อ บุ ค คลที่ ต กทุ ก ข ไ ด ย าก ตลอดเวลาทีผ่ า นมา... ลาสุดก็ได บริจาคเงิน 5,000 บาท เพื่อชวย เหลือปเู ปย ก บางแคซึง่ เปนอัมพาต และโรคไต ดัง ทีห่ นมุ เทพยไดนำเสนอไปในฉบับทีแ่ ลว... ปทแี่ ลว งดจัดงานมา 1 ป เนือ่ งจากคฤหาสถหลังงามมูลคา หลายสิบลานโดนพิษน้ำทวมเขาไปเต็มๆนานนับ เดือน... มาปนี้กำหนดการจัดงานก็ยังเปนวันเดิม แต กำหนดการได เ ปลี่ ย นไปเล็ ก น อ ยซึ่ งคุ ณ แม สำเภา คบู ารมีบอกวา พิธเี บิกบายศรีในชวงค่ำนัน้ ได เลือ่ นเวลาขึน้ มาใหเร็วขึน้ เปนเวลา 17.19 น.แลว ก็จะเลิกไมเกิน 3 ทุม เนื่องจากตนเองนั้นเกรงใจ หลายๆบานในหมบู า นเดียวกัน ทีแ่ ตละปนนั้ รถรา จะจอดกันยาวเหยียดเต็มหมบู า น อีกทัง้ ตนเองนัน้ ชวงนีก้ เ็ ดินงานนอยลง เพราะสังขารก็อายุมากขึน้ เวลาไปรวมงานของใครๆก็ไปกันเพียงแค 2 คน ตายายเทานั้น การขับรถในยามค่ำคืนจึงเปนเรื่อง

ลำบากในการเดินทาง ก็เลยขอลดลิมิตของตนเอง ลงเหลื อ แค ไ ม กี่ ง านต อ ป ก็ จึ ง ขอแจ ง ข า วมาว า พิธีการเบิกพระบายศรีเพื่อขอพรจากเหลาเทวดา ทั้งหลายนั้นเริ่มเวลา 17.19 น. ตรงตามเวลาเปะ นะขอรับ... *** ขาวฝากมาจากพอแอด แหงดอนเมือง เจาของงานวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ซึ่งการดหรือ เทียบเชิญที่ไดแจกไปแลวระบุ สถานที่ จั ด งานว า เป น อ.บ า น สราง จ.ปราจีนบุรี แตเนือ่ งจาก การตระเตรี ย มสถานที่ ที่ บ า น สร า งนั้ น ไม ส ามารถทำได ทั น เวลาในการจัดงาน ก็จึงขอยายสถานที่จัดงานมา เป น ที่วัดพุทธสีกัน ถนนสรงประภา ดอนเมือง หรือสถานที่ดั้งเดิมที่เคยจัดมาทุกปนั่นแหละครับ จึงขอแจงขาวมาใหทราบทั่วกัน...


หนา 14

ฉบับที่ 71

ß“π¡ÿ∑μ‘ “®‘μ§√Ÿ∫“‡®å“πåÕ¬ ∑’‚Ë §√“™ √«¡À≈“°À≈“¬æ‘∏°’ √√¡‡æ◊ÕË ‡ √‘¡∫“√¡’„Àå°∫— ∫√√¥“»‘…¬“πÿ»…‘ ¬è∑¡’Ë “°—π·πãπ∑—ßÈ «—π

เพี ย งเวลาแค ไ ม กี่ เ ดื อ นที่ค รู บ าเจ า น อ ย ชั ย ยะวุ ธ โฑ มาพำนั ก เพื่ อ เป น เจ า อาวาสและ จำพรรษาอยทู วี่ ดั ทากระทมุ ต.หลุมขาว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา บรรดาลูกศิษยเกาๆตัง้ แตสมัยครัง้ เปนฆราวาส ก็เริ่มหลั่งไหลไปพบทานครูบา ให ชวยทำกิจให แมครั้งนี้ทางวัดไมไดออกเทียบเชิญ วาเปนงานวันเกิดของทาน แตก็เปนที่ทราบกันอยู ในหมขู องบรรดาลูกศิษยดงั้ เดิม วาวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปเปนวันเกิดของทานครูบา และก็มบี รรดา ศิษยใหมที่เปนรางทรงในวงการ เดินทางไปรวม งานอี ก นั บ สิ บ คน เพราะรู ข า วคราวจากใน นสพ.คนรักเจา ของเราในฉบับทีแ่ ลว และตอนนี้โครงการลาสุด ก็คือการสราง

ซึ่งในชวงบายก็เปนพิธีเบิกบายศรีสูขวัญ แบบโบราณ เพือ่ ขอพรจากองคเทพเทวดาทัง้ หลาย ก็จะมี อ.โยธิน ทาทอง รางพอทาวมหาพรหม และ อ.นันทกร มณีกลุ หรือแมออ ย รางราชกุมารจุกแกว ผปู ระกอบพิธดี งั แหงเมืองโคราช มาเปนเจาพิธใี น การเอื้อนเอยรองอัญเชิญองคเทพเทวาทั้งหลายให มาประทานพรกับทุกๆคนที่เขารวมพิธี เรียกวาครบสมบูรณแบบของการทำพิธใี น วันนัน้ ซึง่ ก็ไดแกการสะเดาะเคราะหตอ ชะตาและ ขอพร จากองคเทพเทวาทัง้ หลาย งานวันนัน้ เปนไปแบบเรียบงาย แตครบใน เรื่องพิธีกรรม เนื่องจากทานครูบาบอกวา ตนเอง เพิง่ มาอยวู นั นีไ้ มกเี่ ดือนเทานัน้ ยังคำนวณไมไดวา จะมีลูกศิษยตามมารวมงานกันเทาใด? จึงไดจัด เกาอีไ้ วเพียง 300 ตัว เทานัน้ แตปรากฏวาผิดคาด ผูคนมารวมงานกันเกินกวา 500 คน ก็ถือวาเปน นิมิตหมายที่ดีที่มีลูกศิษยเกาๆ เดินทางมารวมกัน ซมุ ประตูโคปุระซึง่ เปนศิลปะแบบเขมรโบราณ ซึง่ ทำบุญเพื่อสรางศาสนาวัตถุตางๆรวมกันตอไปใน มีความสวยงามมากก็ไดกำลังกอสรางอยู ซึง่ ในวัน อนาคต นั้นตอนเชาก็ไดมีพิธีการยกเศียรพระพรหมขนาด ใหญเพื่อประดิษฐานบนยอดซุมประตู แลวมีการสงขันธครอบเศียรกับบรรดา ศิษยานุศษิ ย จากนัน้ ก็มพี ธิ กี ารสะเดาะพระเคราะห ตอชะตาเสริมบารมีใหกับ ศิษยซึ่งมีทั้ง ผูเฒาผูแก ยันไปถึงเด็กๆเขารวมพิธีกวา 500 คน จนแนน ปะรำมณฑลพิธไี ปหมด ซึง่ ทานครูบาไดเปนเจาพิธี เดีย่ ว ใหความอนุเคราะหเมตตาในการทำพิธใี หกบั ศิษยทุกคน สวนใครจะสะเดาะเคราะหแกเคล็ด ดวยการนอนในโลงศพ ก็จะมีพระในวัดอีก 4 รูป ใหความอนุเคราะหเปนเจาพิธีให


ฉบับที่ 71

ตอนนี้งานสรางซุมประตูโคปุระก็ไดรุด หนาไปมาก ซึง่ ก็จะตอดวยการสรางกำแพงวัดตาม แบบศิลปะเขมรโบราณเชนกัน ซึง่ งบประมาณของ การสรางซมุ ประตูและกำแพงนัน้ ก็เกินกวาสิบลาน ครับ จากนั้นก็จะเปนการสรางศาลาการเปรียญ และเมรุเผาศพเบญจรงคแหงแรกในประเทศไทย งานใหญของวัดนี้ในปนี้อีกครั้งก็คืองาน ผาปาสามัคคี 4 ภาค ในวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2555 ซึง่ จะมีเหลาบรรดา ศิษยาสานุศษิ ยจากทัว่ ประเทศ ไทยจากทุกวง การ โดยเฉพาะกลุมดารานักแสดง พ อ ค า ประชาชนมาร ว มกั น ทำบุ ญ ทอดผ า ป า สามัคคี ซึง่ จะจัดใหมซี มุ ผาปาสูงถึง 6 เมตร ไวคอย รองรับเงินบริจาค ซึง่ ผาปานัน้ กำหนดไวทกี่ องละ 2,599 บท ซึง่ ทานใดทีม่ คี วามประสงครว มทำบุญกับครูบาเจา นอย สามารถแจงความจำนงไปทางทานครูบา ได โดยตรงทีเ่ บอร 082 - 3600752, 087 - 1168197, 086 - 7669381

หนา 15

เรือ่ งของครูบาเจานอย แหงเมืองโคราช ซึง่ จากเด็กนอยเมือ่ 30 ปทแี่ ลวทีไ่ ดฉายาวา “หมอนอย หมอเทวดา” ทีส่ ามารถหยิบเศษไมสมุนไพรใหกบั ทุกคน ที่เขามาพึ่งอาศัยบารมีเพื่อไปทำการรักษา ตนเองเพราะเจ็บปวยใหไดหายจากโรคจนโดงดัง ไปทั่วโลก ที่ผมไดนำเสนอไปในฉบับที่แลว เพื่อ ใหทราบวาครูบาเจานอยเปนใคร?มาจากไหน?ได ทำใหทุกคนไดรับรูขาวสาร เขาใจถึงตัวตนที่แท จริงของทานครูบาวา ชวงนีท้ า นปวยเปนโรคมะเร็ง เม็ดเลือดขั้นตน ซึ่งหมอบอกวาถารักษาตัวใหดีก็ สามารถจะมีชีวิตอยูในโลกนี้เพียง 20 ปเทานั้น ทานจึงตั้งจิตอธิษฐานวาชีวิตที่เหลืออยูนี้จะอุทิศ ตนเพือ่ ทะนุ บำรุงพระพุทธศาสนาใหถงึ ทีส่ ดุ เมือ่ ถึงคราวที่จากไปก็จะไดชื่อวาไดทำบุญแลวอยาง เต็มที่กับพระพุทธศาสนา แตปรากฏวาแตละวันนั้น ทานไดทำงาน หนักมากกับการชวยเหลือบรรดาลูกศิษยที่เขามา หากันอยางมากมาย จนแทบไมมีเวลาพักผอนเลย

เฉพาะในงานที่ผานมา ตั้งแตเชาจนเลิกงาน ทาน นัน้ ไมมเี วลาฉันภัตตาหารเลยตัง้ แตเชาจรดเพล ซึง่ ลูกศิษยทใี่ กลชดิ ทุกคนนัน้ ใหมคี วามเปนหวงอยาง มาก แตทา นบอกวาภารกิจยังไมเสร็จ ก็เกรงวาทุก คนทีเ่ ขามาหา ถาเขาไมไดพบแลวและแกไขปญหา ใหเขา ก็กลัวเขาจะเสียใจ ก็จงึ ถือไดวา ทานนัน้ เปน ผูหนึ่งที่มีความเมตตาสูงมากๆ ก็จึงอยากจะขอบอกกับทุกคนวา รักและ ศรัทธาครูบาเจานอยแลว ขอใหรกั นอยๆเถอะ แต ขอใหรักนานๆเพื่อที่ทานครูบาจะไดอยูทำกิจให กับลูกศิษยนานๆนะครับ...


หนา 16

พิธีเบิกพระแมธรณีแบบโบราณ แม พ ระธรณี นางพระธรณี พระแม วสุ น ธราพสุ ธ า แปลในความหมายเดี ย วกั น ว า ผทู รงไวซงึ่ ทรัพยสมบัตแิ ผนดิน ลักษณะของพระ แมธรณีรักสงบ เฝาเลี้ยงดูประคับประคองโลก มนุษยคอยรับรูการทำบุญกุศลของโลกมนุษยโลก ด ว ยการใช ม วยผมรองรั บ น้ำ จากการกรวดน้ำ เสมือนกับเปนอรูปกะ คือไมมีตัวตน แตเมื่อมี เหตุการณสำคัญเกิดขึน้ หรือมีผรู อ งขอก็ปรากฏรูป ขึ้นมาดังตำนาน เกี่ยวกับเทวดา มาร พรหม และ จากพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจากรม พระปรมานุ ชิ ต โนรส ได ก ล า วว า ในคื น ที่ พ ระ พุทธเจาทรงตรัสรู พญามารวัสวดีและเหลากองทัพ มารเขามารบกวนพระพุทธเจา อางเอาบัลลังกเปน ของตน ไมมเี ทพเทวดาพระองคใดในขณะนัน้ กลา เปนประจักษพยานให ตางหนีกายหลบเรนไปหมด ดวยความกลัวในพญามาร จนพระพุทธเจาตองอาง เอาธรณีเปนพยาน พระองคเปลงวาจา ๗ ครัง้ ดวย คำวา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สังขาตัง โล กะวิทู (พระคาถาพระแมธรณี เมกะมุอุ สังขาตัง โลกะวิทู) แผนดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นอยู ๗ ครั้ง เสียงอางเอาธรณีเปนพยานดังกัมปนาท พระแม ธรณีไมอาจทน อยูไดจึงเสด็จขึ้นสูเบื้องบนปฐพี ปรากฎ กายเปนพยานเอกแสดงการบิดน้ำจากมวย ผม เพื่อใหเห็นถึงบุญกุศลที่พระพุทธเจาไดทรง กรวดน้ำสะสมไวตงั้ แตอดีตชาติ ปรากฎน้ำทีก่ รวด ลงบนผืนแผนดินนั้น พระแมธรณีรับไวทั้งหมด มากมายมหาศาลถึงขัน้ เปนมหาสมุทร พัดเอาเหลา พญามารกระจัดกระจายไปเปนเหตุใหเกิดพระ พุทธรูปปางมารวิชัยขึ้น การกรวดน้ำหรือการให ทานดวยน้ำจึงมีความสำคัญ และเกี่ยวพันกับพระ แมธรณีบีบมวยผมซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ พระแมธรณีจึงมีความผูกพันกับศาสนาพุทธ ใน คัมภีรพ ระพุทธศาสนาไดกลาววาพระธรณี จะรอง รับน้ำจากผูทำบุญกุศลไวเสมอ ไมวาจะมากนอย เพียงใด เมื่อเกิดถึงคราวคับขันมีความจำเปนตอง ขอความช ว ยเหลื อ ให ข จั ด ป ด เป า ให พ น ภั ย ก็สามารถอางพระธรณีใหเปนพยานได

ฉบับที่ 71

มี ค วามเชื่ อ ว า พระธรณี ส ถิ ต อยู ไ ด ทุ ก ที่ เรือนไทยสมัยโบราณจะมีธรณีประตูอยูทุกบาน เพื่อใหพระธรณีสถิตอยูเพื่อบังเกิดศิริมงคลกับ คนในบาน ดังนัน้ ผเู ฒาผแู กแตโบราณ จึงสอนบุตร หลานหามเหยียบธรณีประตู ถาบานใดไมมีธรณี ประตูกใ็ หเรียกวาโรง เชน โรงนา เปนตน พิธกี ารเบิกพระแมธรณี ถือเปนพิธกี ารขัน้ ตอนแรก เพื่อเปดประตูพระธรณีและเปดทิศเปด ทาง ใหเหลาเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เสด็จลงมาแตะตองผืนพระธรณีไดอยางมีประสิทธิ ก็เหมือนกับวาเราจะเขาบานใครก็ตองขออนุญาต จากเจาของบานกอน จึงมีสทิ ธิท์ จี่ ะเขาบานได การเบิ ก พระแม ธ รณี เ ป น ขั้ น ตอนแรกที่ ควรกระทำกอนพิธกี รรมอืน่ ๆ เชน ๑. พิธกี รรมไหวครูกอ นเปดศาล ๒. พิธกี รรมถอดถอนอาถรรพ ๓. พิธีกรรมตั้งศาลพระภูมิ, พระพรหม, ศาลตายาย ๔. เบิกพระแมธรณีเพือ่ ซือ้ ขายทีด่ นิ ๕. เบิกพระแมธรณีเพื่อประทับองคให สมบูรณ (เต็ม) ๖. เบิกพระแมธรณีเพือ่ ปองกันเหตุเพทภัย, การถูกกระทำดวยอาคม, คุณไสย, มนตดำ ๗. เบิกพระแมธรณี เพื่อปองกันโรคภัย ตางๆที่ไมสามารถวินิจฉัยโดยวิชาการได การเตรียมเครือ่ งเซนไหว (กรณีพธิ ไี หวครู ควรมีบายศรีพระแมธรณีดวย) ๑. บายศรีปากชาม ๑ คู ๒. สับปะรด (ไมตอ งยอด) ๑ หัว ๓. กลวยน้ำวา ๑ หวี ๔. มะพราวออน (เปดฝา) ๑ ลูก ๕. สม ๕ ผล ๖. ขนุนแกะเปลือก (พอประมาณ) ๗. แกวมังกร ๑ ลูก ๘. แอปเปล ๓ ผล ๙. เทียนขาว ๙ เลม (ขนาด ๑ บาท) ๑๐. ธูป ๒๑ ดอก ๑๑. น้ำสะอาด ๑ แกว

๑๒. หมาก-พลู ๑ แพ็ค ๑๓. สาคูเม็ดใหญตม ใสน้ำแดง ๕ ถวย (ขนาดถวยขนม) ๑๔. ขาวสุกใสน้ำตาลและไขตม ๑ ถวย ขั้นตอนพิธี ๑. นำเครือ่ งเซนไหว ตามรายการขางตนนี้ แยกใสถาด ตามความเหมาะสม วาง ถาดลงบนดิน เพือ่ สัมผัสผืนธรณี (ปูผา ขาว ๑ ผืน) ๒. ถอดรองเทาและหันหนาไปทางทิศ เหนือ หรือ ตะวันออก หรือตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ได ๓. จุดธูปและเทียน มือซายกำธูป มือขวา กมแตะผืนพระธรณี ๔. กลาวคำ นะโม ตัสสะฯ ๓ จบ ๕. กลาวอัญเชิญ พระแมธรณี ดังนี้ พระแม ธรณีแมเอยแมอยูแลวหรือยัง อยูแลวเจาเขา เมกะ มุอุ สังขาตัง โลกะวิทู เมือ่ แมอยแู ลว ลูกขออัญเชิญ แม รั บ เครื่ อ งเซ น ไหว เ หล า นี้ อั น ประกอบด ว ย (บรรยายตามรายการของไหว) ขอแมจงรับไว เมือ่ แมรบั แลว ลูกขอบารมีแมเปดทิศเปดทาง เปดพระ ธรณีสาร เพือ่ อัญเชิญเหลาเทพ เทวา ทัง้ ๑๖ ชัน้ ฟา ๑๕ ชั้นดิน ๑๔ ชั้นบาดาล และ ๑๒ ทองพระโรง เสด็จลงมาชุมนุมหอมลอมรวมสโมสร ณ สถานที่ นี้ใหบังเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ กระทำการ พิธีการใดๆ ก็ใหเกิดสิริมงคล ทุกๆประการดวย เทอญ ตัสสา เกสีสะโต ยะถาคงคา โสตังปะวัต ตันติ มาเสนา ปฏิฐาตุง อะสักโกนโต ปะลายิงสุ ปาริมานุภาเวนะ มาระเสนา ปะระชิตา ทิโสทิสัง ปะลายันติ วิทงั เสนติ อะเสสะโต ๖.เมื่อกลาวจบแลวนำธูปปกลงบน กลวย น้ำวา เปนอันเสร็จสิน้ พิธกี ารเบิกพระแมธรณี แบบ โบราณ ทายนี้ ปเู พ็ชรฉลูกญ ั ขอมอบพระคาถาการ เดินทางใหกับทานทั้งหลายเปนวิทยาทานนะครับ นะเมตตัญจะ สัพพะโลกัสสมิง (ทอง ๙ จบ) (เปนพระคาถาแหงความสำเร็จ และความ ปลอดภัย มีความศักดิส์ ทิ ธิย์ งิ่ ) จาก...พล.อ.ต.จักรพรรดิ์ ตันสกุล รางพอปเู พชรฉลูกรรม บานนา นครนายก


ฉบับที่ 71

หนา 17


หนา 18

ฉบับที่ 71


ฉบับที่ 71

หนา 19


หนา 20

ฉบับที่ 71


ฉบับที่ 71

รายนามผบู ริจาคเงินเพือ่ ชวยเหลือปเู ปย ก บางแคทีป่ ว ยเปนอัมพาต

1.พอสนิท-แมสำเภา เรืองดี ตำหนักพอปยะ น เมตตา ม.ชลลดา บางบัวทอง 5,000 บาท 2. พอปรัชญา บุญดวงหรือเสีย่ โว รางพอยักษดำ 3,000 บาท 3. คุณ Annika Khongtoo เพือ่ นในเฟซบคุ อยทู นี่ อรเวย โอนเงินเขามาคิดเปนเงินไทย 2,175 บาท 4. พอสรณรงค อินทรพมิ พ รางพอนารายณ บจก.พรพอนารายณ สมุทรปราการ 1,000 บาท 5. คุณนอง รางพอไตเซียฮุดโจว สุขสวัสดิ์ 14 บริจาค 500 บาท 6. พอแตม รางพอกรมหลวงฯ ตำหนักสวนสม สมุทรปราการ 200 บาท 7. คุณหมี แสงชัย จินธราธร รางพอทาวเวสฯ เพชรเกษม 90 บริจาค 200 บาท 8. คุณธนภาณต หรือคุณภพ รางพอเจาแสนหลวง สามพราน นครปฐม บริจาค 1,000 บาท 9. ผไู มประสงคออกนามจากโคกสำโรง ลพบุรี 1,000 บาท 10. คุณสมพร รางปชู วี กโกมารภัจจ จรัญฯซอย 9 1,000 บาท 11. พอแอด-แมเก ซอยวัดมวง หนองแขม 2,000 บาท 12. อ.นันทกร รางราชกุมารจุกแกว โคราช 500 บาท 13. รางพอปภู ชุ งค ม.ปฐมเพชร นครปฐม 500 บาท รวมเปนเงินทัง้ สิน้ 18,075 บาท ซึง่ จะไดมอบใหกบั ญาติผปู ว ยตอไป

หนา 21


หนา 22

ฉบับที่ 71

ถือวาเปนอีกงานหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการจัดงานของพอสันติชัย รางพอปูพรหม วิเศษ แมสุจิตรา รางพอองคดำ และแมกรรณิการ รางแมสุพรรณกัลยา แหงบานเขาตอง กาญจนบุรี งานนี้อาคันตุกะลนหลามและสนุกสนานขนาด พอเทพพญาธร เทวดาเจา สำราญ สุพรรณบุรี แมเหมีย่ ว โพธารามและพอเทพยคนรักเจา ราชบุรี ก็อยกู นั จนเลิกงาน

ปนตี้ อ งถือวาเปนปทสี่ ดุ ยอดของพอขวัญชัย ทองมา รางพอหลวงฯและพอภูดษิ รังสิโย ราง พออนันตนาคราช แหง ม.พฤกษา B คลอง 3 ปทุมธานี เพราะเกาอีก้ วาพันตัวไมพอรอง รับอาคันตุกะทีม่ ารวมอวยพรทานเจาภาพ งานนีอ้ าคันตุกะแนนตัง้ แตเชา ปทู อม-แมมนต เกาะเกร็ด ตำหนักพอปฤู ๅษีบรมโกฏิ งาน 28 มกราคม 56 รวมอวยพรตัง้ แตเชาจรดดึกจา..

พอสยามมินทร ฮุนตระกูล เขาจัดงานปละ 2 ครัง้ ซึง่ ครัง้ นีเ้ ปนงานเทิดพระเกียรติเสด็จพอพระพุทธเจาหลวงเนือ่ ง ในวันราชสมภพทุกวันที่ 20 ก.ย.ของทุกป จัดที่คลอง 8 ธัญบุรี แมปรุ ติ า ลาดกระบัง งาน 17 พ.ย.นี้ รวมอวยพร

เจอพิษน้ำทวมบานสราง ปราจีนบุรี จนปรับพื้นที่ไมทัน พอแอด-แมธนั ยธรณ งาน 2 ธ.ค.55 จึงขอกลับมาจัดทีว่ ดั พุทธสีกนั ดอนเมืองเหมือนเดิม ไดเขารวมงานของแมแดง ชางสามเศียร รางพระศิวะภาคสมถะทีส่ ดุ ของวงการ

หมอสุพจน ปอมพระจุล ผูประกอบพิธียอดนิยมของวง การ เจาของงาน 24 พ.ย.55 บรรจงเปาแวนเทียนสุวรรณ เพื่ อ ความเป น มงคลให กั บพ อ เก แห ง ที ม งานเจริ ญ สุ ข อินเตอร แหงคลองหาและคบู ารมี ปนขี้ อใหเฮงๆรวยๆจา..

สุดยอดของความสุขของงานฉลองสมโภชพระบายศรีใน งานพิธบี ชู าครู ตองยกใหงานของพอเอ็กซ-พอเอิรท ดอน เจดีย สุพรรณบุรี คงดวยเปนกลมุ ทีม่ คี วามรักใครกนั ดีใน นามกลุมธิดาภูธรบรรยากาศงานจึงออกมาดีแตเชาจนดึก

พิธียกพานขอขมากรรมตอบุพการีชวงหลังนี้มักจะนิยม ทำกอนทีจ่ ะทำพิธกี รรมอืน่ ๆ ซึง่ เมือ่ ไดรบั การอโหสิและ รับพรจากบุพการี ก็หมือนกับการไดรบั ศีลเปนผบู ริสทุ ธิท์ ี่ จะรับพรจากเทวดาซึ่งแมปูเปแหงสุพรรณก็ปฏิบัติดังนั้น

ดูหนาของแตละคนในงานพอเอส-พอนพแหงสุโขทัยแลว บอกไดเลยวาปริบทั้งงาน สงสัยแดดคงจะแรงจัด เพราะ ขนาดตอนดึกหนายังแดงกันเปนแถว พอปอป-พอออส งาน 6 ธ.ค.55 ทีพ่ ษิ ณุโลก บอกไวรองานฉันจะเอาคืนบาง

นองเบิรด รางแมกาลีสุริยะเทพ แหงพระราม 2 งาน 21 พ.ย.55 พรอมพอประวิทย รางพอปูจอมทอง หนอง ขาหยัง่ เขารวมงานของคุณนภดล-คุณกิตนิ นั ท ตำหนักพอ บัวทอง-พอบัวเงิน แหงดอนตูม ทีจ่ ดั งานรวมกันเปนปแรก

สำหรับคนเกงมีฝมืออยางพอแชมป ทาหลวง ชัยบาดาล ลพบุรี ทีต่ อนนีต้ ลาดบายศรีของตนเองกวางจนกินเขามา ถึงในกรุงเทพฯ ซึง่ พอโจ-แมออ ตำหนักพอวิษณุนารายณ แหงวิภาวดีรงั สิต 25 จัดงานปนกี้ ย็ งั ตองเรียกใชบริการ

หลังจากการจัดงานของคุณแบ็งค รางพระพิฆเณศ แหง อ.ไชโย จ.อางทองผานไป มีบางหนวยงานและหลายๆ ตำหนักบนคิดถึงคุณแบ็งคมากๆ เพราะไมเห็นออกงาน ใครเลย หรือวากลายรางเปนองคนนิ จาไปซะแลว

โครงการ “รับสติกเกอรฟรี โชคดีรบั 3,000” ก็เพือ่ เปนการชวยประชาสัมพันธเว็บไซตของเราใหเปนทีร่ จู กั กันในวงกวาง โดยจะขออนุญาตติดสติกเกอรแบบนี้ที่รถของทาน แลวเราจะจดเลขทะเบียนรถไว แลวในวันที่ 27 เมษายน 2556 เราจะจับรางวัลไดหมายเลขทะเบียนรถของใครก็รบั โชคไปเลย 3,000 บาท สนุกๆกันครับ .. 1 คันรับไป 1 สิทธิค์ รับ..


ฉบับที่ 71

∑’¡ß“π§Õπ‡ ‘√μè ≈Ÿ°∑ãßÿ FM  —≠®√

∫√‘°“√μ‘¥μ—ßÈ √–∫∫‰ø· ß ’∑ ’Ë ¥ÿ ¬Õ¥Õ≈—ß°“√ √–∫∫‡ ¬’ ß√Õ∫∑‘»∑“ß·∫∫ß“π§Õπ‡ √‘ μè ‰øøÕ≈‚≈ã ‰ø·ø≈™ ‰øæ“√è

¥“¬‰Õ´è ‚¡å§ ∑ÿ°√Ÿª·∫∫∑’Ë∑ã“πμåÕß°“√ ‡√“®—¥„Àå∑ã“π‰¥å∑ÿ°Õ¬ã“ß „π√“§“∑’μË °≈ß°—π‰¥å μ‘¥μãÕ ì ÿ‡∑悪√‚¡™—πË î ‚∑√. 02-9669032, 081-4885734, 083-0739487

หนา 23


Õ¬“°√Ÿ‡å √◊ÕË ß√“«¢Õߧπ∑√߇®å“μåÕßÕã“πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æèºπŸå ”°å“«Àπå“ ©∫—∫ ì§π√—°‡®å“î เพราะเปนหนังสือพิมพฉบับแรกและฉบับเดียวของเมืองไทย ทีน่ ำเสนอเรือ่ งราวของคนทรงเจามากทีส่ ดุ

สมัครสมาชิกแคปล ะ 400 บาท/12 เลม ทานจะไดรบั ขอมูลขาวสารตางๆในวงการ พรอมปฏิทนิ งานบูชาครูในเตละเดือนกอนใครๆ(สงสมาชิกกอน) หนังสือสงถึงบานทานแนนอน สำหรับสมาชิกตางจังหวัดโปรดโอนเงินเขาบัญชี...ชือ่ บัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

บัญชีออมทรัพย...ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขทีบ่ ญ ั ชี 705-1-57125-7 ในกรณีเปนสมาชิกในกรุงเทพฯและปริมณฑล คือ จ.ปทุมธานี-จ.นนทบุรี-จ.สมุทรปราการ โปรดโอนเงินเขาบัญชี...ชือ่ บัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

บัญชีออมทรัพย...ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดวงศกร เลขทีบ่ ญ ั ชี 567-0-10858-2 (ไมตองเสียคาธรรมเนียมการโอนในกรณีใชธนาคารเดียวกัน) และเมือ่ ทานไดใบสลิปการโอนมาแลว ขอใหทา นถายเอกสารใบสลิปนัน้ (ทานโปรดเก็บเอกสารตัวจริงไว) จากนัน้ ก็ใหเขียนชือ่ นามสกุลพรอมทีอ่ ยอู ยางละเอียด พรอมเบอรโทรศัพททสี่ ามารถติดตอทานได ในกรณีเกิดปญหาใดๆ หากตองการรวดเร็วก็โปรดแฟกซเอกสารนัน้ มาทีเ่ บอร 032-319733 หรือหากตองการประหยัดก็สง ทางจดหมายติดสแตมป 3 บาท มาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการดานลางนี้ สำหรับในกรณีทตี่ อ งการตอสมาชิก ขอความกรุณาแจงหมายเลขสมาชิกมาดวย เพือ่ ความรวดเร็วในการคนขอมูลในสารบบ เบอรโทรศัพทตดิ ตอ คุณจตุรเทพย(นัต)ิ 086-8843030, 081-7368352 - คุณจุฑาภัทร(ยู) 086-3031731, 086-8070058

นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ

สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 117/33 ม.10 ในหมบู า นนครราชวิลเลจ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร. 086-3031731, 081-7368352, 086-8843030, โทรสาร 032-319733 นายกิตติชยั สรอยอากาศ ทีป่ รึกษากฎหมาย

คนรักเจ้า71  

คนรักเจ้า71

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you