Kommunikatøren nr. 2, 2014

Page 22

Er kommunikationen med patienterne med i planerne? Patientkommunikation påvirker i høj grad sundhedsorganisationens gennemslagskraft, succes og omdømme. Den burde tages mere alvorligt af kommunikationsafdelingerne som en særlig disciplin inden for kommunikationsfaget

Hvad er dit budskab? Hvem er din målgruppe? Hvad har målgruppen brug for at vide, og hvordan håndte­ rer du, at omverdenen reagerer nega­ tivt på dit budskab eller er vrede over det, du står for? Det lyder forhåbentlig som banale overvejelser for en garvet kommuni­ katør, for overvejelserne er centrale, når det handler om at få virksomhe­ dens budskab ud over rampen eller inddrage omverdenen i en dialog, der styrker virksomhedens troværdighed og gennemslagskraft. Samme overvejelser ligger bag den vellykkede kommunikation mellem patient og sundhedspersonale: Hvad vil du fortælle patienten? Hvem er patienten, og hvad ved patienten i forvejen? Hvordan får du bedst for­ midlet et ubehageligt budskab om en kronisk eller livstruende sygdom, og hvordan håndterer du, at patienten er vred på dig eller sundhedssystemet? To discipliner i samme fag Patientkommunikation og virksom­

22

hedskommunikation er altså to di­ scipliner inden for samme fagområ­ de. Alligevel viser praksis, at de i vid udstrækning udvikles og planlæg­ ges adskilt fra hinanden. Måske hjælper kommunikationsafdelingen med at sætte en hjemmeside op el­ ler udarbejde en informationspjece. Men patientkommunikation er kun i ringe grad en del af afdelingens portefølje. Den manglende sammenhæng mellem en strategisk satsning på de forskellige dele af sundhedsorganisa­ tionens kommunikation er især blevet tydelig for mig, efter jeg er begyndt at undervise sundhedspersonale i pa­ tientkommunikation og tværkulturel kommunikation. Den opgave løser jeg ved siden af min rolle som traditi­ onel kommunikationsmedarbejder i Region Midtjyllands centrale kommu­ nikationsafdeling. Igen og igen står det klart, at det, jeg lærer de unge læger, er det sam­ me, jeg siger, når jeg rådgiver admini­ strationen om kommunikation med

omverdenen. Blot bruger jeg nogle andre ord og nogle andre eksempler. Kanylemodellens død En grundlæggende lighed mellem pa­ tientkommunikation og virksomheds­ kommunikation er dialogens centrale rolle. Inden for begge discipliner er kanylemodellen erklæret død og ­begravet. Budskabet bliver ikke nød­ vendigvis modtaget, som det bliver afsendt. Man har erkendt at kommu­ nikation kun kan lykkes, hvis man in­ teresserer sig for sin målgruppes per­ spektiv. Men selv om lighederne er man­ ge, er jeg ikke ude i et ærinde om at to og fem er lige. Man kan ikke bare sætte en kommunikationsrådgiver til at styrke patientkommunikationen, lige som man ikke umiddelbart kan sætte en læge, der er trænet i pa­ tientkommunikation, til at arbejde med virksomhedskommunikation. Når vi taler patientkommunikati­ on, er der behov for et indgående kendskab til den verden, patienten

Kommunikatøren l April 2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.