Page 1


6

Content

สารบัญ

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป มีทั้งความดีใจ และความเศร้าใจ ในเรื่องของความดีใจนั้นก็คงมีความสุขกันไป แต่ในเรื่องความเศร้าใจนั้น ก็คงมีแต่ความหวัง ที่อยากจะมีความสุขกลับมา ฉบับนี้เก็บมาฝาก

ในความมืดย่อมมาก่อนความสว่าง บ่อยครั้งที่เดียวที่ความล้มเหลว คือช่วงแห่งความขมุกขมัวยามใกล้รุ้งสาง ซึ่งมักจะน�ำร่องมาก่อนอรุณรุ่ง ของวันแห่งความส�ำเร็จ (ลี มิทเซลล์)

8 สังคมข่าว 10 เรื่องจากปก ตะแกรงเหล็ก

18 รายงานพิเศษ ลี้เงี๊ยบเส็ง

24 คมช่างเล่าเรื่อง

การอาบน�้ำของชาวญี่ปุ่น

30 เยี่ยมร้านค้า

ร้านแม่กรณ์ อลูมิ้นียม

32 มุมสเตนเลส

สนิมที่เกิดจากการวางซ้อนทับกัน

34 มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ ตะแกรงเหล็ก

38 แนะน�ำผลิตภัณฑ์ 40 ปฎิทินข่าว 41 รอบรู้งานช่าง น�้ำหนักเหล็ก(3)


ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2557

42 แนะน�ำสามเอ็ม 44 คมช่าง ไอที

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศุภกร จันดา

10 เทคนิค iPhone

ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

47 เปิดโลกผลิตภัณฑ์ 48 มุมกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

คอมพิวเตอร์ 2550 สืบได้

50 สุขภาพ

โรคเบาหวาน(2)

52 สบายๆ สไตล์คมช่าง

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ วีระ สุขประเสริฐ ลักษิกา ปาจรีย์ ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

วัดไตรมิตรฯ

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ

54 พยากรณ์จักรราศี

สุดารัตน์ สุยะปุก

ประจ�ำเดือนสิงหาคม

56 ฮวงจุ้ย

10 ของแต่งสวน เพื่อฮวงจุ้ยที่ดี

ฝ่ายธุรการและการเงิน เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด

8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988)

31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


8

Activity Highlight

สังคมข่าว

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้า

ต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ :

laksika.paja@gmail.com หรือ bonanuthep@gmail.com

ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น กรุงเทพฯ นายวิกรม กรมดิษ ฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ที่ปรึกษาสมาคม ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) นางสมศรี ชุณหสวัสดิกุล นายกสมาคม ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) ได้ร่วมงานเลี้ยง เนื่องในโอกาสครบวาระ และอ�ำลาจากต�ำแหน่ง ของ Mr. Setsuo Iuchi อดีตประธานเจโทร กรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) และอดีตประธานคณะกรรมการด้าน วิจัยเศรษฐกิจของหอการค้าญี่ปุ่น ประจ�ำประเทศไทย (Japanese Chamber of Commerce-Bangkok หรือ JCCB) พร้อมกับ แนะน�ำตัว Mr. Masayasu Hosumi ผู้เข้า รับต�ำแหน่งประธานเจโทร กรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) คนปัจจุบัน ณ.ราชกรีฑาสโมสร, ถ.อังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ. เมื่อ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการ สวอท. ครั้งที่ 2/2557 คุณสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ และ คุณ พิมพิไลย เลิศไพบูลย์ ที่ปรึกษาสามาคมฯ เข้าร่วมให้ค�ำแนะน�ำ ชี้แนะแนวทาง ในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ แก่กรรมการสมาคมชุดใหม่ เมื่อ 24 ก.ค. 2557 ณ. Majestic Grande Hotel


10

In Cover

เรื่องจากปก

PERFORATED& EXPANDED


11

เราเคยเห็นว่าตะแกรงนั้นสามารถน�ำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการตกแต่ง อาคารบ้านเรือนแล้วนั้น ที่จริงแล้วยังมีประโยชน์ในด้านอิ่นๆ และมีขอดีของการ ใช้งานเป็นอย่างยิ่ง อาทิเช่น 1. ลดระดับเสียง ท�ำให้ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเสียง 2. น�้ำหนักเบา ส�ำหรับงานโครงสร้างเมื่อติดตั้งบนอาคาร 3. ช่วยด้านสิ่งแวดล้อมเพราะชิ้นส่วนเจากการเจาะน�ำมารีไซเคิลใช้ ส�ำหรับการสร้างแผ่นใหม่ได้ ส่วนตะแกรงฉีกจะใช้วัสดุที่มีขนาดเล็ก แต่ได้พื้นที่การใช้งานที่มาก 4. สามารถน�ำมาตกแต่งได้ เมื่อเลือกโลหะผสมที่เหมาะสม ยืดหยุ่นในการออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ 5. ลดการแผ่รังสี ช่วยการกระจายความร้อน ท�ำให้ ประหยัดพลังงาน 6. บ�ำรุงรักษาและท�ำความสะอาดง่าย 7. ทนนาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 8. ลดฝุ่นรบกวน 9. ช่วยแบ่งเขต 10. มีความโปร่งใส 11. ป้องกันการลื่น


12

In Cover

เรื่องจากปก

ด้วยการน�ำเอาแผ่นเหล็ก, อลูมิเนียม, แสตนเลส, ทองเหลือง, ทองแดง, หรือสังกะสี แผ่นเรียบมาปั๊ม ด้วย ความคมของเข็มและแรงกดมหาศาล เจาะเป็นรูๆ ตาม ลักษณะต่างๆ แล้วแต่รูปแบบและการวางต�ำแหน่งของ เข็มเจาะ เช่น รูกลม, รูสี่เหลี่ยม, รูยาวรี, รูสามเหลี่ยม หรือรูรูปแบบเฉพาะได้ตามที่ต้องการ คุณสมบัติของแผ่นตะแกรงเจาะรู คือ คงทน, สวยงาม, น�้ำหนักเบา, ดูแลรักษาง่าย ตะแกรงเจาะรูสามารถน�ำไปใช้งานได้ในหลายรูปแบบ เช่น ใช้คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพันธุ์ในงานเกษตร, ใช้เป็น แผ่นกรองร่วมกับวัสดุกรอง, ใช้ในการดูดซับเสียง, ท�ำรั้ว หรือฉากบังแสง, ใช้ในการตกแต่ง เช่น ท�ำฝ้าเพดาน, ท�ำ ฉากแสดงสินค้า เป็นต้น


13

ตะแกรงข้าวหลามตัด หรือ ตะแกรงยืด

ด้วยลักษณะรูปแบบลวดลายเฉพาะคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด จึงเรียกกันว่า”ตะแกรงข้าวหลามตัด” แต่ด้วยขั้นตอนการผลิตที่มี ลักษณะการยืดและถ่างออก จึงเรียกได้อีกแบบนึงว่า “ตะแกรงยืด” แต่คนทั่วไปมักเรียกกันติดปากว่า “ตะแกรงฉีก” ในการผลิตนั้นจะน�ำ เอาแผ่นโลหะแผ่นเรียบเป็นม้วน มาท�ำการเข้าเครื่องกดแผ่น ด้วยใบ มีดสลับกันไปมา ให้ถ่างออกให้เป็นช่อง ก็จะได้ลักษณะที่เป็นตาราง รูปข้าวหลามตัด โดยแต่ละมุมจะยังคงยึดติดและต่อกันอย่างเป็น ระเบียบ ซึ่งเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของ โครงสร้างและลดน�้ำหนัก ของแผ่นโลหะในเวลาเดียวกัน คุณสมบัติของแผ่นตะแกรงฉีกนั้นมีความแข็งแรงสูง, รับน�้ำหนัก กดบนแผ่นได้มากโดยไม่บิดงอหรือเสียรูป มีความฝืดบนผิวหน้าสูง, น�้ำหนักเบา ตะแกรงฉีกสามารถน�ำไปใช้งานได้ในหลายรูปแบบ เช่น ท�ำรั้ว, ท�ำทางเดินเหนือศีรษะ, ใช้ในงานก่อสร้างแทนการผูกเหล็ก, ท�ำไส้ กรอง, ท�ำแผ่นกั้นช่องระบายอากาศ, ชั้นโชว์สินค้า เป็นต้น


14

In Cover

เรื่องจากปก

ตะแกรงเจาะรูสลับ 60๐

• 1.0 x 2.0P 23%

• 1.5 x 2.5P 23%

• 1.5 x 3.0P 23%

• 2.0 x 3.0P 23%

• 2.0 x 3.5P 23%

• 2.0 x 4.0P 23%

• 3.0 x 5.0P 23%

• 3.0 x 6.0P 23%

• 3.2 x 4.8P 39%

• 4.0 x 6.0P 40%

• 4.0 x 7.0P 30%

• 4.0 x 8.0P 23%

• 5.0 x 8.0P 35%

• 6.0 x 9.0P 40%

• 6.0 x 10P 33%

• 6.5 x 9.0P 47%

• 7.0 x 10P 44%

• 8.0 x 12P 40%

• 9.0 x 13P 43%

• 9.0 x 14P 37%

• 10 x 13P 53%

• 10 x 15P 40%

• 12 x 18P 44%

• 15 x 20P 50%

แบบรูสลับ 60๐

แบบรูสลับ 45๐

แบบรูสลับ 90๐


15

ตะแกรงเจาะรูสลับ 45๐

• 4.0 x 7.0P 25.6%

• 5.0 x 10.6P 19.6%

• 6.0 x 9.0P 34.9%

ตัวอย่าง ตะแกรงเจาะรู • 1.5 x 5.0P 7.1%

• 2.5 x 12.0P 3.4%

• 3.0 x 4.5P 34.9%

• 3.0 x 5.0P 28%

• 4.0 x 7.0P 26%

• 4.0 x 10.5P 11.4%

• 4.5 x 12.5P 10.2%

• 5.0 x 8.0P 30%

• 6.0 x 10.0P 28.3%

• 8.0 x 12.0P 34.9%

ตะแกรงเจาะรูสลับ 90๐

ตะแกรงเจาะรูสี่เหลี่ยม

• 3.0 x 5.0P 36%

• 5.0 x 7.0P 50%

ตะแกรงเจาะรูขอบมนลายตรง

• 1.5 x 15.0P HOLE

• 2.0 x 20.0P HOLE

ตะแกรงเจาะรูขอบมนลายสลับ

• 1.5 x 12.0P 27%

• 2.0 x 20.0P 42%

• 8.0 x 10.0P 64%

• 3.0 x 25.0P HOLE

• 4.0 x 20.0P 36%


16

In Cover

เรื่องจากปก


17

ตัวอย่าง ตะแกรงฉีก

LWD B

SWO

SWD

W

• 1/4 #18 T LWO

SWD : ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางของตะแกรงด้านสั้น LWD : ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางของตะแกรงด้านยาว T : ความหนาของตะแกรง W : ความกว้างของเส้นโลหะตะแกรง B : ความกว้างสันตะแกรง

• 1/2 #16

• 3/4 #9

• 1-1/2 #9

มาตรฐานตะแกรงฉีก JIS Standard

XS-31 XS-32 XS-33 XS-42 XS-43 XS-52 XS-53 XS-62 XS-63 XG-11 XG-12 XG-21 XG-22 G-1 G-2 S-4

Hole Diameters SW LWD (mm) (mm)

12.0 12.0 12.0 22.0 22.0 25.0 25.0 34.0 34.0 34.0 34.0 36.0 36.0 25.0 25.0 40.0

30.5 30.5 30.5 50.8 50.8 61.0 61.0 76.2 76.2 135.4 135.4 101.6 101.6 125.0 125.0 101.6

Thickness (mm)

Width (mm)

Weight 4’x8’ (kg.)

1.2 1.6 2.3 2.3 3.2 2.3 3.2 3.2 4.5 4.5 6.0 4.5 6.0 3.2 4.5 4.5

1.5 2.0 3.0 2.5 3.5 3.0 4.0 4.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0

6.0 9.0 13.0 12.0 24.0 11.0 21.0 17.0 31.0 48.0 58.0 48.0 55.0 41.0 60.0 30.0

ขอขอบคุณ บริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จ�ำกัด ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล


18

Special Report

รายงานพิเศษ

ระยะเวลาอันยาวนานสืบรุ่นต่อรุ่น กับการสั่งสมประสบการณ์ในการขายสินค้างานช่าง อุตสาหกรรมที่ครบคั่งครบวงจรและบริษัทที่เจริญเติบโตขึ้นในทุกย่างก้าวกับการจัดการ บริหารงานของครอบครัว กว่า 3 ชั่วคน ซึ่งได้ท�ำการก่อตั้ง “ลี้เงี๊ยบเส็ง” ขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2494 โดยเริ่มมาจาก คุณพิจิตร เผ่าวนิช จนมาถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 63 เข้าไปแล้ว ซึ่งจากวันแรกที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่รุ่นคุณปู่ จนมาถึงรุ่นหลานในปัจจุบัน ท�ำให้ ”ลี้เงี๊ยบเส็ง” เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในวงการการช่างเลยก็ว่าได้ ท�ำให้ฐานลูกค้าของลี้เงี๊ยบเส็งนั้นมี ความแน่นหนามายาวนานจวบจนทุกวันนี้ ในอดีตถ้าจะพูดถึงการหาซื้ออุปกรณ์การช่างนั้น คนที่อยู่ในวงการการช่างเขาจะรู้กันใน ทันทีว่า “ถ้าจะหาซื้อตะแกรง จะต้องมาซื้อกับลี้เงี๊ยบเส็ง” เนื่องจากเมื่อ 60 ปีที่แล้วย่านนี้ใน สมัยก่อนจะเป็นสถานที่จ�ำพวกขายแผ่นโลหะ ท่อแสตนเลส หรือลูกล้อ ท�ำให้ลี้เงี๊ยบเส็งมีเชื่อ เสียงมายาวนานจากปากต่อปากเลยก็ว่าได้


19

“ลี้เงี๊ยบเส็ง” ได้เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ร่วมกับนักธุรกิจชาวต่างประเทศ โดยได้ด�ำเนินธุรกิจในด้านน�ำเข้าจาก ต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่น�ำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย ยังไม่มี โรงงานเป็นของตัวเอง จะท�ำการค้าขายเพียงอย่างเดียว จนกระทั้งคุณปู่ มีความคิดที่ว่า น่าจะสร้างโรงงานท�ำตะแกรงเหล็กขึ้นมาเอง จึงได้น�ำ เข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศมาผลิตขึ้นเองโดยตรง โดยแบ่งส่วนจาก พื้นที่เดิมที่เป็นโกดังสินค้า ที่บริเวณสาธุประดิษฐ์ บางส่วนมาติดตั้ง เครื่องจักรในการผลิต ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ จากนั้นเมื่อการผลิตที่มี คุณภาพ จึงท�ำให้ปริมาณการผลิตต้องเพิ่มมากขึ้นไปด้วย จึงขยาย โรงงานผลิตและเก็บกักสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง บริเวณ ถ.เทพารักษ์ อ.บางพลี และบริเวณ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ

คติพจน์ที่ “ลี้เงี๊ยบเส็ง” ยึดถือและปฎิบัติกันมาอย่างช้านานนั่นก็คือ “เราจะไม่บอกลูกค้าว่าไม่มีของ ”ลี้เงี๊ยบเส็ง” นั้นอยากให้บริษัทฯ เปรียบ เสมือนห้างสรรพสินค้าในสายตาลูกค้า เมื่อเลือกเข้ามาใช้บริการกับ ”ลี้ เงี๊ยบเส็ง” แล้ว ต้องได้รับสินค้าและบริการด้านงานช่างที่ครบครั่นในที่ เดียว ด้วยความพร้อมของสินค้าที่หลากหลาย และความพร้อมของ พนักงานที่พร้อมจะเสาะหาสินค้ามาให้ลูกค้าทุกท่านตามที่ต้องการ เพื่อ ไม่ให้ลูกค้าต้องเดินทางไปหาซื้อสินค้าในหลายสถานที่ คือสามารถมาที่ เราที่เดียวและได้สินค้าครบภายในครั้งเดียวเลย “ลี้เงี๊ยบเส็ง” นั้นต้องการจะให้ช่างได้รู้เกี่ยวกับแผ่นโลหะว่ามีอะไร บ้าง ซึ่งอยากขยายออกไปว่าตะแกรงฉีกนอกจากเอาไปท�ำทางเดินนั้นยัง สามารถท�ำให้สวยงามได้อีก และตะแกรงฉีกยังสามารถน�ำไปเคลือบทอง ท�ำแผงโชว์ หรือน�ำตะแกรงฉีกไปท�ำราวบันไดก็ยังได้ ซึ่งปัจจุบันนี้มีคน คิดเอาไปท�ำตามกันมากมายหลากหลายกันไป ซึ่ง “ลี้เงี๊ยบเส็ง” นั้น ต้องการที่จะเน้นให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ได้แค่ กับอุตสาหกรรมเพียงเท่านั้น

คุณเกษม เผ่าวนิช (คุณพ่อ) และคุณเกษียร เผ่าวานิช คุณเกรียงทรัพย์ เผ่าวานิช (บุตรชาย)


20

Special Report

รายงานพิเศษ

ผู้สานต่อกิจการมาเป็นรุ่นที่ 3 ในปัจจุบัน คุณเกษียร เผ่าวานิช และคุณเกรียงทรัพย์ เผ่าวานิช


21

ทางด้านการส่งออกนั้นพม่า กับ มาเลเชีย จะขึ้นมาเป็น อันดับหนึ่งที่ท�ำการสั่งสินค้ากับเรามากที่สุด โดยพม่าจะสั่ง ตะแกรงเหล็กจากเราไปใช้กับพวกงานโรงสีทั้งนั้น นอกจากนี้ยัง มี สิงคโปร ออสเตรเลีย และไกลที่สุดคงจะเป็นที่อเมริกา ส่วน ของที่ไทยเราก็จะมีที่สนามบินสุวรรณภูมิก็จะมาสั่งปั้มตะแกรง เหล็กกับที่เราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของที่ระบายอากาศ หรือ ส่วนตะแกรงฉีกข้างบนเพดานก็จะเป็นงานของลี้เงี๊ยบเส็งเช่นกัน อันที่จริงแล้วนั้น นอกจากตะแกรงเหล็กแล้ว ยังมีสินค้า อุตสาหกรรมประเภทอื่นอีกด้วย รวมทั้งสินค้าที่ผลิตเองและน�ำ เข้าจากต่างประเทศ ซึ่งหากเป็นของน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ จะสั่งเสาะหาสินค้ามาจัดจ�ำหน่ายจากทั่วทุกมุมโลก จ�ำพวกของ หายากที่บ้านเราไม่ค่อยมี แต่จ�ำเป็นจะต้องใช้กัน

ปัจจุบันกิจการของกลุ่มประเภทนี้ในบ้านเราที่ใหญ่ๆ มีอยู่ ประมาณไม่เกิน 5 ราย ซึ่งในแต่ละที่ก็จะมีความถนัดกันคนละ อย่าง อาทิบางแห่งก็ถนัดแบบชนิดแผ่นบางๆ เพียงอย่างเดียว เนื่องด้วยความจ�ำกัดขนาดของเครื่องผลิต บางแห่งก็ไม่สามารถ ผลิตตามสั่งได้ หรือบางแห่งก็จะถนัดแต่ตะแกรงฉีกเพียงอย่าง เดียวไม่สามารถท�ำตะแกรงเจาะรูได้ หรือท�ำแต่ตะแกรงเจาะรู ไม่สามารถท�ำตะแกรงฉีก ซึ่งตรงนี้นั้น ลี้เงี๊ยบเส็ง ก็จะสามารถ รับท�ำได้ทั้งหมด จึงท�ำให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าอย่างกว้างขวาง มากกว่า


22

Special Report

รายงานพิเศษ

นอกจากตะแกรงเหล็ก ยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายให้ เลือกสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นนูนกันลื่น (Checker Plate) ซึ่งใช้ปั้มให้เป็นตุ่มๆ ซึ่งอันที่จริงแล้วตัวหลักจะเป็นตัว เจาะกับฉีก เพราะจะสั่งกันมาเยอะสุด โดยเฉพาะตัวเจาะ รูจจะมีการผลิตมากที่สุด แต่สามารถผลิตจะใช้เวลานาน กว่า การใช้อุปกรณ์อะไรเยอะกว่า จึงต้องมีเครื่องจักร หลายตัว ตัวเจาะรูนี้บางแบบลายสามารถท�ำได้แค่เพียง 1 แผ่นต่อวันเท่านั้น ส่วนตะแกรงฉีกจะใช้อุปกรณ์ไม่เยอะ เท่า และผลิตได้เร็วกว่าสามารถผลิตได้หลาย 10 แผ่นใน แต่ละวัน หรืออย่างเช็คเกอร์เพลทเองก็มีความเร็วกว่า โดยวันนึงสามารถผลิตได้มากสุดถึง 20 แผ่น บริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)

6-8 ซอยเจริญพานิช ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 บริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จ�ำกัด (สาขา)

792-4 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 พี.เจ.เทรดดิ้ง

715 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตะแกรงเหล็กแผ่นไทย จ�ำกัด

100/12 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตะแกรงเหล็กแผ่นไทย จ�ำกัด (โรงงาน 1)

111 หมู่9 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10310 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตะแกรงเหล็กแผ่นไทย จ�ำกัด (โรงงาน 2)

54/1, 54/5 หมู่3 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 บริษัท ผลิตภัณฑ์แป๊บเหล็กไทย จ�ำกัด

100/24 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

• ผลิตภัณฑ์สเตนเลส • ตะแกรงเจาะรู, ตะแกงฉีก, แผ่นลายกันลื่น • ตาข่าย • ปะเก็น ต่างๆ • ฉนวนกันความร้อน • ไม้ก๊อก และสักหลาด • อุปกรณ์วัดแรงดัน และเทอร์ โมมิเตอร์ • พลาสติกวิศวกรรม • เบกกาไลท์ • แท่งแก้ว แผ่นแก้ว และอุปกรณ์ดูระดับของเหลว • ท่อ, วาล์ว, ท่อบอยเลอร์ และอุปกรณ์ • โซ่ • สายพานฉุดก�ำลัง ฯลฯ


23

ทั้งนี้ไม่แปลกใจที่ ”ลี้เงี๊ยบเส็ง” นั้น จะขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ของ ประเทศไทย ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้า อุตสาหกรรมที่ครบวงจรและผนึกรวม เป็นความพร้อมที่ก้าวสู่อนาคตอย่าง มั่นคง ด้วยการบริการลูกค้าด้วยความ ซื่อสัตย์ จริงใจ พร้อมเสาะแสวงหา ผลิตภัณฑ์ใหม่มาน�ำเสนอลูกค้า และยัง คงมีความน่าเชื่อถือที่มาจากการสะสม ประสบการณ์มายาวนานกว่า 60 ปี ซึ่ง ถ้าคุณคิดจะซื้อตะแกรงเหล็กหรือ อุปกรณ์และวัสดุส�ำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม ที่นี่คงเป็นตัวเลือกที่ดี ในการตัดสินใจเลยทีเดียว •


24

ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

สวอท.

คอร์สอบรมในประเทศ (กรุงเทพฯ) โดยอาจารย์ญี่ปุ่นมีล่ามแปลไทย

Essential Monozukuri Management รุ่นที่ 2

• การบริหารที่เข้าใจง่าย + เงื่อนไขของผู้ชนะ • การ วิเคราะห์แบบ SWOT • ระบบการควบคุม+ล�ำดับความส�ำคัญ ของเป้าหมาย • Company Target X-Matrix + QMDEI • ข้อต่อต้าน 10 ประการ + Plant Man Power • Work Flow Chart & Process Flow Chart • KPI + Skill Evaluation • QA Training Program + Training Needs • Workshop + Q&A + Bonus Topic สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย กลุ่มผู้เข้าอบรม : ซูเปอร์ไวเซอร์-ผู้จัดการระดับสูง ที่มี และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ต�ำแหน่งงานเกี่ยวข้องกับส�ำนักงาน หรือสายการผลิต ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) เป็นองค์กรที่สมาชิก และเครือข่ายมาพบปะกัน และ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 ท�ำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม สัมนา อบรมวันที่ 6-7 ตุลาคม ดูงาน เรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ระหว่าง ค่าใช้จ่าย : 6,420 บาทถ้วน ไทย -ญี่ปุ่น และศิษย์เก่าทั่วโลก ปิดสมัครทางแฟ็กซ์: 4 กันยายน 2557

สมาคมศิษ ย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรม เทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของศิษ ย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของศิษ ย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

ประวัติตวามเป็นมา สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย เป็นที่รวมของนักศึกษาและผู้ที่เคยไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก ABK (Asia Bunka Kaikan) โตเกียว และหอพักผู้ฝึกงานอื่นๆของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ใน ต่างจังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง ค�ำย่อว่า ABK ย่อมาจาก ค�ำว่า Asia Bunka Kaikan ซึ่งแปลว่า “อาคารวัฒนธรรม เอเซีย” เป็นหอพักที่สร้างขึ้นโดย อาจารย์โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้ อ�ำนวยการของ AOTS ด้วยในระยะเริ่มต้น มีนักศึกษาและ คนฝึกงานจากประเทศต่างๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างพี่น้อง และศึกษาเรียนรู้จากกันและกันในหอ ABK จนเกิดความ รู้สึกผูกพันแน่นแฟ้นและมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นตามประเทศต่างๆ หลายประเทศ และมีการประชุม ตัวแทนชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นเป็นระยะ ตามเมืองต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับ มาเมืองไทยแล้วมากกว่าพันคน ในปี พ.ศ. 2519 ทาง ชมรมศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้า ภาพจัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่ กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วมประชุม วันที่ 14 กันยายน 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้นจึงลงมติให้ ด�ำเนินเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นอย่างเป็น ทางการ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกัน แห่งประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุกะไคกันและแอสโซซิเอชันเฟอร์ โอเวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อ ภาษาอังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อใหม่ และน�ำเสนออนุญาตต่อ สันติบาลเป็น “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและ ทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษา อังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” และได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ เพื่อถูกต้อง ตามที่กองต�ำรวจสันติบาลแนะน�ำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย

Cross Cultural Management (Thailand-Japan) รุ่นที่ 2

• ระบบองค์กร(บริษัท)ญี่ปุ่นที่คนไทยควรเข้าใจเพื่อปรับตัว • การท�ำธุรกิจสไตล์คนญี่ปุ่นที่น่าสนใจและค้นคว้า • ระบบการสื่อสารในที่ท�ำงานแบบญี่ปุ่นที่คนไทยสามารถปรับใช้ได้ เช่น Ho-Ren-So • ภาวะความเป็นผู้น�ำที่คนญี่ปุ่นยกย่องและรู้จัก ส่งผลต่อ character ของคนญี่ปุ่น ณ ปัจจุบัน • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้งานกลุ่มที่เน้นบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก (เสมือนจริง) • ค้นหาวิธีการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ความเห็นต่างของสองวัฒนธรรม • กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงให้ปฏิบัติเพื่อฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองเมื่อเจอปัญหา กลุ่มผู้เข้าอบรม : ระดับซูเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไป ซึ่งท�ำงานในบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นหรือมีคู่ค้าเป็นญี่ปุ่น ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 อบรมวันที่ 13-14 พฤศจิกายน ค่าใช้จ่าย : 6,420 บาทถ้วน (ปิดสมัครทางแฟ็กซ์ 30 กันยายน 2557)

ทุนอบรม(บางส่วน) ณ ประเทศญี่ปุ่น (บรรยายญี่ปุ่นแปลอังกฤษ)

Quality Management (PQM)

• TQM (concept, basic theory, elements, policy management, roles & responsibilities of managers, key success) ณ HIDA Tokyo Training Center (TKC) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อบรมวันที่ 17 September-1 October 2014 (by Dr. Kano & Team) ค่าใช้จ่าย (หลังหักสนับสนุนแล้ว) : 252,800 เยน (รวมทุกอย่างและตั๋วเครื่องบินแล้วโดยผู้เข้า อบรมที่ได้รับเลือกจะน�ำเงินเยนไปช�ำระเองที่ญี่ปุ่นเมื่อเข้าอบรม) ปิดสมัครเอกสารจริง : 2 กรกฎาคม 2557

Design Management (PDM)

• เน้นด้านสินค้าและการออกแบบขององค์กร- package design, 3 main designs : User-centered design, Universal design & Eco-design, Product design ณ HIDA Tokyo Training Center (TKC) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อบรมวันที่ 12-25 November 2014 ค่าใช้จ่าย (หลังหักสนับสนุนแล้ว) : 249,577 เยน (รวมทุกอย่างและตั๋วเครื่องบินแล้วโดยผู้เข้า อบรมที่ได้รับเลือกจะน�ำเงินเยนไปช�ำระเองที่ญี่ปุ่นเมื่อเข้าอบรม) ปิดสมัครเอกสารจริง : 28 สิงหาคม 2557

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS

โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882


KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น Shin Nihongo No Kiso I (Mini II upper beginner)

สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น • เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาระ ดับหนึ่งแล้ว และต้องการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ เพิ่มเติม เน้นการเรียนกลุ่มเล็กเพื่อการสอนที่ ทั่วถึง พร้อมการติดตามผลจากอาจารย์ผู้สอน ณ ส�ำนักงานสมาคมฯ ถนนสีลม ทุกวันเสาร์ 09.00 - 12:00 น. ระยะเวลาเรียน (รวม 30 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. - 25 ต.ค. 2557 (10 ครั้ง) ราคาปกติ 6,760 บาท (รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% แล้ว) เปิดรับ 6-10 คนเท่านั้น

Fun Japanese for Kids

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นส�ำหรับเด็กประถมต้น สอน โดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น • ปูพื้นฐานให้เด็กๆ ชอบภาษาญี่ปุ่น และมีกิจกรรมสนุกสนานส�ำหรับการเรียน ณ ส�ำนักงานสมาคมฯ ถนนสีลม ทุกวันเสาร์ 13.30 - 15:00 น. ระยะเวลาเรียน (รวม 7.5 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. - 25 ต.ค. 2557 (5 ครั้ง) ราคาปกติ 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) เปิดรับ 7-10 คนเท่านั้น

Email : alumni@abk-aots.org

www.abk-aots.org

ท่านผู้อ่านค่ะ ชาวต่างชาติ มีค�ำกล่าวว่า “ถ้ามาเมืองไทยจะต้อง ได้นวดแผนไทย” ประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศที่มีนักท่องเทียว เดินทางเข้ามาเที่ยวกันเป็นจ�ำนวนมาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อ เดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็ต้องใช้บริการนวดแผนไทย ซึ่งมีไว้บริการนักท่องเที่ยว การนวดแผนไทยเป็นประโยชน์ต่อ สุขภาพ และช่วยผ่อนคลายได้ดี เป็นจุดขายควบคู่กับการท่องเที่ยว ไทยเลยทีเดียว

25


26

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

ส�ำหรับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสภาพภูมิประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งภูเขาไฟ จึงเต็มไปด้วยบ่อน�้ำพุ ร้อน ประเทศญี่ปุ่นจะมีบริการอาบน�้ำพุร้อนแก่นักท่องเที่ยวที่เรียกกันว่า ออนเซ็น (ONSEN) กว่า 25.000 แห่ง นัก ท่องเที่ยวจากทั่วโลก ต้องการไป ออนเซ็น เพื่ออาบน�้ำพุร้อน ให้ได้บรรยากาศของการมาเที่ยวเมืองแห่งภูเขาไฟ เป็น จุดขายควบคู่กับการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นได้เช่นกัน

วัฒนธรรมการอาบน�้ำอันเป็นเอกลักษณ์ ของชาวญี่ปุ่น อาบน�้ำอุ่นในอ่างอาบน�้ำ

คนญี่ปุ่นชอบอาบน�้ำในอ่างกันมาก และต้องเป็นน�้ำอุ่น แล้วยังไม่ใช่นั่งอาบคนเดียว แต่เป็นการนั่งแช่กับคนใน ครอบครัว ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายสบายพูดคุยกันอย่างเปิดใจในทุกเรื่อง นอกจากการอาบน�้ำรวมกันในบ้านแล้ว ชาวญี่ปุ่นยังมีห้องอาบน�้ำสาธารณะ ที่แยกหญิง-ชาย และมีสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกพร้อม ส�ำหรับผู้ที่อาจไม่มีอ่างอาบน�้ำที่บ้าน ก็มาอาบน�้ำร่วมกันแบบเปลือยกันหมด ไม่มีอายเพราะไม่มี ใครสนใจใครในช่วงเวลาอันสุดแสนจะผ่อนคลายนั้น

อาบน�้ำที่บ่อน�้ำแร่ร้อน หรือ ออนเซ็น

ในประเทศญี่ปุ่นจะมีออนเซ็นไว้บริการ มีจ�ำนวนมากหลากหลายรูปแบบ มีรูปแบบสมัยใหม่ และแบบโบราณ ดั้งเดิม ออนเซ็นแบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ คือ 1.ออนเซ็นส�ำหรับผู้ชายล้วน บ่อส�ำหรับแช่น�้ำแร่ร้อนบ่อนี้ นอกจากจะให้เฉพาะผู้ชายทุกวัยแล้ว ลูกสาวตัวเล็กๆ ก็เข้าไปร่วมแช่กับคุณพ่อได้ด้วย อาจดูน่าตกใจส�ำหรับคนไทยอย่างเราๆ แต่เป็นเพียงวัฒนธรรมที่ต่างกันเท่านั้นเองค่ะ 2.ออนเซ็นส�ำหรับผู้หญิงล้วน นอกจากจะให้บริการส�ำหรับคุณผู้หญิงเท่านั้น ก็สามารถน�ำเด็กผู้ชายตัวเล็ก ๆ เข้าไปด้วย และเพราะเป็นบ่อแช่น�้ำแร่ ร้อนส�ำหรับผู้หญิง ก็เลยมีอะไรพิเศษที่ดึงดูดผู้หญิงบ้าง เช่น บ่อดอกไม้และบ่ออโรม่า 3.ออนเซ็นรวมชายหญิง ด้วยวัฒนธรรมการอาบน�้ำรวมของญี่ปุ่นที่มีมายาวนาน จึงดูจะเป็นเรื่องธรรมดาส�ำหรับชาวญี่ปุ่น แต่คุณยายหรือคุณ ป้าสูงอายุที่ยอมเข้าไปใช้บริการร่วมกับพวกหลานๆ ลุงๆ


27

4. ออนเซ็น รวมครอบครัวสุขสันต์ ส�ำหรับครอบครัวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็จะมาใช้บริการบ่อรวมส�ำหรับครอบครัวกัน ซึ่งออนเซ็นประเภทนี้จะได้ รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น นั่นเพราะวัฒนธรรมการอาบน�้ำรวมพูดคุยกันภายในครอบครัวของพวกเขานั่นเอง 5.ออนเซ็นส�ำหรับคู่รัก ประเภทนี้ ส่วนตัวที่สุดแล้ว ส�ำหรับคู่รักที่พักร้อนมาผ่อนคลาย และอยากได้ความเป็นส่วนตัวที่สุด หรือส�ำหรับฮันนีมูน ออนเซ็น ฟรี      ส�ำหรับเมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน�้ำร้อน ออนเซ็น ก็จะออนเซ็นกันทั้งเมือง ตั้งบริเวณป้ายรถเมล์ โดยเป็น ออนเซ็น ที่ให้บริการฟรีเพื่อแช่เท้าเป็นต้น แล้วพบกับ “คมช่าง เล่าเรื่อง” กันต่อได้ในฉบับหน้าค่ะ •


30

Visit Dealer

เยี่ยมร้านค้า

นี่คือคติประจ�ำใจในการท�ำธุรกิจของ คุณธัชพล อาชามาส เจ้าของร้านแม่กรณ์ อลูมิเนียม ที่ท�ำธุรกิจด้านก่อสร้างสั่งสมมาแล้ว ยาวนานกว่า 13 ปี โดยเริ่มมาจากการขาย กระจก ฝ้า และอลูมิเนียม


31

คุณธัชพลเล่าให้ฟังถึงอุปสรรคในการท�ำธุรกิจก่อสร้าง ว่าความยากของมันคือการปล่อยบัญชีไปแล้วและไม่ สามารถแก้ไขได้ ซึ่งปัญหาที่พบเจอบ่อยๆคือการแข่งขัน เรื่องราคา เพราะเราจะต้องยืนด้วยราคาที่มาตรฐาน และ ไม่ท�ำการตัดราคาคู่แข่งกันเอง ส่วนในด้านของวิธีบริหาร งานคุณธัชพลจะใช้การซื้อใจคนงานหรือลูกน้องของตน โดย การให้ความยุติธรรมกับคนงานอย่างเท่าเทียมกัน ใช้การ บริหารงานด้วยหลักธรรมาติบาล” คุณธัชพลยังให้ข้อคิดต่ออีกว่า “วิธีในการปรับตัวให้เข้า กับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนั้น จ�ำเป็นจะต้องมีความจริงใจ ซึ่งความจริงใจนี้ เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด รวมทั้งปัจจัยหลักของ ธุรกิจด้านงานก่อสร้างนั้นคือจ�ำเป็นจะต้องมีสินค้าที่มี คุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของลูกค้า ซึ่งจุด เด่นของ ร้านแม่กรณ์ อลูมิเนียม ก็คือการมีสินค้าที่พร้อมให้ บริการลูกค้าตลอดเวลา” ยามพบเจออุปสรรคหรือประสบกับปัญหา คุณธัชพลจะ จัดการกับปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมาแก้ที่ต้น เหตุอย่างถูกต้องและตรงประเด็นกับปัญหาที่เกิด เป้าหมายและทิศทางของร้านนั้น คุณธัชพลกล่าวว่า “คือการรักษาลูกค้าคนเดิม พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับ ลูกค้าใหม่ รวมทั้งเพิ่มลายผลิตอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อกลุ่ม ลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งจะน�ำมาถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด นั้นก็คือผลก�ำไรที่สูง และการประสบความส�ำเร็จใน ครอบครัว” ปัจจุบันร้านแม่กรณ์ อลูมิเนียมตั้งอยู่ที่ 159/2 หมู่ 23 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย •


32

Stainless Cornor

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com


33

ฉบับที่แล้วท่านคงเห็นแล้วว่า ปัญหาของสนิมบนผิวสเตนเลสนั้น ก็สามารถเกิดจากตัววัตถุดิบที่มา ใช้ใน หรือในกระบวนการผลิตได้เช่นกัน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราจะต้องหาเหตุผลให้พบว่าสาเหตุที่แท้จริง นั้นมาจากไหน ขั้นตอนใด และใครมีส่วนที่เกี่ยวข้องต่อปัจจัยต่างๆ ที่ท�ำให้เกิดสนิมได้ เราก็สามารถหา วิธีแก้ไขไปในแนวทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าไม่แน่ใจหรือหาสาเหตุไม่พบ ก็แนะน�ำให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ บริษัทที่เป็นผู้ผลิต และจัดจ�ำหน่าย เป็นผู้วิเคราะห์ต่อไป คราวนี้ลองมาดูกรณีต่อไปนี้ครับ ลักษณะปัญหา : การเกิดสนิมมาจากขาดการท�ำปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนกับโครเมี่ยม สาเหตุการเกิดสนิม : -การจัดวางสเตนเลสทับซ้อนกัน ซึ่งสเตนเลสยังอยู่ในซองพลาสติก ออกซิเจนไม่สามารถท�ำปฏิกิริยากับ ผิวสเตนเลสได้ ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา : ปัจจัยข้อที่ 1, 2 วิธีการแก้ไข : -หลีกเลี่ยงการวางทับซ้อนมากเกินไปในการวางท่อ การเข้าเก็บและการจ�ำหน่าย หรือการน�ำมาใช้งาน ต้องใช้ FIFO มาก่อนออกก่อนมาที่หลังออกทีหลัง กรณีที่ผิวนั้นไม่ใช่ผิวเงาการวางซ้อนอย่าวางมากเกิน ไป เพราะจะท�ำให้พลาสติกแนบติดกับผิวสเตนเลส ท�ำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหานี้ได้ •


34

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

PERFORATED &EXPANDED ในปัจจุบัน นักออกแบบตกแต่ง และสถาปนิกเริ่มนิยมหันกลับมาใช้ ตะแกรงในการตกแต่งกันมากขึ้น แล้วแต่ว่าจะน�ำโลหะผสมชนิดใดมา ใช้ ทั้งภายนอกและภายใน ไม่ว่าจะ เป็น เหล็ก สเตนเลส อลูมิเนียม หรือจะวัสดุอะไร ก็แล้วแต่ ขึ้นอยู่กับ งานที่จะน�ำไปใช้ และตามความคิด สร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ •


35


36

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


37


38

Product Introduce

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

GBH 2-28

สว่านโรตารี่ (820w.) BOSCH

สว่านโรตารี่ บอส รุ่น GBH 2-28 ออกแบบมาให้มี 3 ระบบ คือ สามารถเจาะเหล็ก เจาะไม้ได้ เจาะปูน และ ยังสามารถสกัดท�ำลายได้อีกด้วย มีสวิตซ์ปรับ องศาดอก (ส�ำหรับงานสกัด) ตัว คลัตซ์ออกแบบมาให้ป้องกัน การโอเวอร์โหลด สะดวก สบายด้วยสวิตซ์ทั้ง 2 ด้านซ้าย และขวา ทั้งยังมีสวิตซ์ Lock-on เพื่อการท�ำงานที่ต่อเนื่อง สามารถให้ก�ำลังที่ เท่ากันได้ในการหมุนทั้งซ้ายและขวา ตัวด้ามจับเป็นยาง กันลื่น สามารถเป็นตัวช่วยในการลดความเหนื่อยล้าใน การใช้งาน และยังมีสวิตซ์แบบ variable speed ช่วยใน การก�ำหนดรอบความเร็ว ข้อต่อสายไฟแบบ Ball Grommet ที่สามารถเปลี่ยนระบบที่ รวดเร็วจากการเจาะปูนไปเป็นไม้หรือเหล็กได้ ตัวฝาครอบเฟืองด้านบนผลิตจากโลหะเพิม่ ความแข็งแรงมีความทนทานเป็นอย่างมาก และยังมี Vibration Control ทีม่ าช่วยในการลดแรง สัน่ สะเทือนได้มากกว่า 25% อีกด้วย •

Disto X310

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ LEICA

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ไลก้า รุ่น Disto X310 เป็นเครื่องวัด ระยะทางมือถือ สามารถวัดระยะทางได้โดยไม่ต้องใช้เป้าสะท้อน มีความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน +1 มิลลิเมตร สามารถ วัดระยะโดยไม่ใช้เป้าสะท้อนได้ไกลสุด 80 เมตร และระยะใกล้ สุด 0.05 เมตร หน่อยเล็กที่สุดที่แสดงผลได้คือ 1 มิลลิเมตร มาพร้อมกับเลเซอร์ที่ก�ำหนดจุดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ในระยะทาง 10 เมตร ตัวหน้าจอมีขนาดใหญ่ 4 แถว สามารถให้ความสว่างในการท�ำงานในที่มืดได้ ทั้งยัง สามารถวัดระยะทางได้ทั้งในระบบเมตริก(เมตร) และระบบ อังกฤษ(นิ้ว, ฟุต) สามารถเรียกดูข้อมูลล่าสุดได้ถึง 20 ค่า ล่าสุดที่ได้วัดไป มี Multifunctional end-piece สามารถ ท�ำงานในรูปแบบ Automatically detect มีระบบการ รังวัดด้วย Power Range Technology มีฟังก์ชั่นช่วยใน การท�ำงาน เช่น การค�ำนวนหาพื้นที่ก�ำแพง ค�ำนวนพื้นที่ สามเหลี่ยม การค�ำนวนหาปริมาตร และการวัดระยะโดยพิธากอรัส ใช้งานด้วย แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA ขนาด 1.5 V. จ�ำนวน 2 ก้อน •


40

Calendar

ปฎิทินข่าว

........................................................ Money Expo Korat 2014 8 - 10 สิงหาคม 2557 : ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา พบกับมหกรรมการเงิน Money Expo ทีเ่ ป็นตลาดนัดการเงิน การลงทุน และ การค้าทองค�ำที่ใหญ่ทส่ี ดุ ในเมืองไทย และในภูมภิ าค มีการน�ำบริการทางการ เงิน บริการการลงทุน และโปรโมชัน่ ต่างๆอีกมากมาย •

........................................................ Software Expo Asia 2014 28 - 30 สิงหาคม 2557 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานจัดแสดงทางเทคโนโลยีซอฟแวร์ที่ ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชีย พบกับ นิทรรศการทางเทคโนโลยีชั้นน�ำ การ สาธิตชั้นน�ำทันสมัย เวทีต่อยอดเครือ ข่ายและการจับคู่ทางธุรกิจร่วมกัน ด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ • ........................................................ IT City Expo 2014 8 - 17 สิงหาคม 2557 : ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต มหกรรมงานแสดงและจัดจ�ำหน่าย สินค้าไอทีประจ�ำปีครัง้ ยิง่ ใหญ่ ต้อนรับการเปิดเทอม ภายในงานมี กิจกรรมมากมายเอาใจนักเรียน และนักศึกษา พบกับสินค้าลด สูงสุดถึง 50% เช่น Printer , Smart TV Digital , Flash Drive , Digital TV Box และอืน่ ๆอีกมากมาย ภายในงาน •

........................................................ Recharge Expo Thailand 2014 28 - 30 สิงหาคม 2557 : อิมแพค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ตื่นตาตื่นใจกับงานแสดงสินค้าเพื่อ งานพิมพ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Bangkok Thailand 2014 งานเจรจา ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส�ำหรับหน่วยงาน หรือส�ำนักงาน • ........................................................ Home Builder Expo 2014 21 - 24 สิงหาคม 2557 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานที่รวบรวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้น น�ำกว่า 40 บริษัท อาทิ ผู้ผลิตวัสดุ ก่อสร้าง , อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบ้าน , สถาบันการเงิน และสื่อในวงการ อสังหาริมทรัพย์ • ........................................................ China Products Show 2014 28 - 30 สิงหาคม 2557 : เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าจากประเทศจีนทีค่ ดั สรรเอาแต่สนิ ค้าคุณภาพจากผูป้ ระกอบ การด้านบ้าน โคมไฟและอุปกรณ์เกีย่ ว กับแสงสว่าง ทัง้ ของเล่น ไปตลอดจน อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ที่ มีชอื่ เสียงและได้รบั การรับรองคุณภาพ •


41

The Technic

รอบรู้งานช่าง

(3) สวัสดีครับ ในฉบับนี้เรามาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับน�้ำหนักของเหล็กกันกันต่อ โดยเป็นตารางน�้ำหนักโดย ประมาณ ของเหล็กตัวซี และเหล็กฉาก

เหล็กตัวซี ขนาด (mm.)

75x45x15x1.60 75x45x15x2.00 75x45x15x2.30 90x45x20x1.60 90x45x20x2.30 90x45x20x3.20 100x50x20x1.60 100x50x20x2.00 100x50x20x2.30 100x50x20x2.80 100x50x20x3.20 100x50x20x4.00 100x50x20x4.50 125x50x20x2.30 125x50x20x3.20 125x50x20x4.00 125x50x20x4.50 150x50x20x2.30 150x50x20x3.20 150x50x20x4.50

น�้ำหนัก (Kg.) /เส้น

13.92 17.16 19.50 15.78 22.20 30.00 17.28 21.36 24.36 29.22 33.00 40.26 44.58 27.06 36.78 45.00 49.92 29.76 40.56 55.20

เหล็กฉาก ขนาด (mm.)

25x25x3.0 25x25x5.0 30x30x3.0 30x30x5.0 40x40x3.0 40x40x4.0 40x40x5.0 40x40x6.0 50x50x3.0 50x50x4.0 50x50x5.0 50x50x6.0 60x60x4.0 60x60x5.0 60x60x6.0 65x65x5.0 65x65x6.0 65x65x8.0 70x70x6.0 75x75x6.0 75x75x9.0 75x75x12.00 80x80x6.00

น�้ำหนัก (Kg.) /เส้น

6.72 10.62 8.16 13.08 10.98 14.52 17.70 21.12 13.98 18.36 22.62 26.58 22.08 27.30 32.52 30.00 35.46 45.96 38.28 41.10 59.76 78.00 43.92

ขนาด (mm.)

90x90x6.00 90x90x7.00 90x90x10.00 90x90x12.00 90x90x13.00 100x100x7.00 100x100x10.00 100x100x12.00 120x120x8.00 130x130x9.00 130x130x12.00 130x130x15.00 150x150x12.00 150x150x15.00 150x150x19.00 175x175x12.00 175x175x15.00 200x200x15.00 200x200x20.00 200x200x25.00 250x250x25.00 250x250x35.00

น�้ำหนัก (Kg.) /เส้น

49.68 57.54 79.80 95.40 102.00 64.20 89.40 106.80 88.20 107.40 140.40 172.80 163.80 201.60 251.40 190.80 236.40 271.80 358.20 441.60 562.20 768.00


43


44

Komchnag’s IT

คมช่างไอที

ส�ำหรับ iPhone ที่ใช้ iOS7 นั้นมีความสามารถหลาก หลายที่เพิ่มเข้ามา แต่ในฉบับนี้ ขอเริ่มที่ 10 ข้อ ก่อนแล้ว กัน ซึ่งบางข้อหลายท่านอาจจะทราบมาบ้างแล้ว โดยจะมา รวบรวมบางข้อที่ยังไม่ทราบไว้มาด้วยกันเลย


45

เปลี่ยน Passcode เป็นคีย์บอร์ดแบบเต็ม

โดยปกติแล้วรหัสล็อกจะมีแค่เลข 4 หลัก แต่สามารถปรับให้ตั้งได้ซับซ้อนขึ้น กลายเป็นรหัสตัวอักษรเหมือนรหัส ผ่านตามเว็บได้ง่ายๆ ด้วยการ “การตั้งค่า” เลือก “รหัสผ่าน” แล้วปิดตัวเลือก “รหัสผ่านง่าย”(Simple Passcode)

บล็อกสายหรือ SMS ผู้ไม่พึงประสงค์

ใน iOS 7 สามารถบล็อกสาย หรือบล็อก SMS จากคนที่ไม่ต้องการได้ ด้วยการเปิดแอปโทรศัพท์ขึ้นมา เลือก เบอร์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม i ด้านหลัง เลื่อนไปด้านล่าง จะเห็นค�ำสั่ง “ระงับสายผู้โทรนี้” หรือ Block this caller

ใช้ Siri อ่านอีเมล์

แต่ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยใช้ค�ำสั่งง่ายๆ โดยกดปุ่ม Home ค้างแล้วพูดสั่ง ไปว่า “Read my email” หรือต้องการให้ Siri อ่านเมลให้เฉพาะเจาะจงกว่านั้นก็สั่งให้ละเอียดขึ้นเช่น “Read second (ล�ำดับ) email”

ปิดไม่ให้บางแอปฯ ดึงข้อมูลผ่าน 3G

ส�ำหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบจ�ำกัดข้อมูล สามารถแจ้งเตือนได้ว่าเราใช้ข้อมูลไปเท่าไหร่แล้ว แถมแยกเป็นราย แอปไปเลยว่าแอปไหนดูดข้อมูลจุ พร้อมให้เราปิดการโหลดข้อมูลผ่าน 3G เป็นรายแอปได้เลย โดยไปที่แอป “การตั้ง ค่า” (Settings) แล้วเลือกที่ “เซลลูลาร์” (Cellular) เลื่อนลงไปล่างสุดก็จะเห็นรายการแอปต่างๆ ให้เลือกปิดได้เลย

แตะ Shift 2 ที เป็น Caplock

ส�ำหรับคนที่ต้องการพิมพ์ตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวใหญ่เยอะๆ แทนที่จะต้องแตะปุ่มชิปหลังจากพิมพ์ตัวอักษรทุก ครั้ง ก็แตะ 2 ครั้งรัวๆ ที่ปุ่มชิป มันก็จะท�ำงานแบบ Capslock พิมพ์ตัวอักษรตัวใหญ่ติดต่อกันได้เลย

กดปุ่มบนคีย์บอร์ดค้างเพื่อดู Option

แป้นตัวอักษรบางตัวของคีย์บอร์ดยังมีอักษรซ่อนอยู่ เช่นกดตัว a ค้างเอาไว้ ก็จะเจอสารพัดตัวอักษรที่มีหน้าตา คล้ายๆ ตัว a หรือในแป้นภาษาไทย ถ้ากดค้างที่ตัวเลขก็จะเจอ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ รวมถึงแป้นอย่าง “ค” ก็จะมีตัว อักษร “ฅ” ซ่อนอยู่

เขย่า เพื่อ undo

หากเขย่าเครื่องเพื่อ Undo เวลาพิมพ์ผิด หรืออยู่ดีๆ ลบข้อความพลาด มื่อเขย่าเครื่องก็จะมีค�ำสั่ง Undo ออกมา (ส่วนถ้าเป็น iPad ก็มีค�ำสั่งนี้เหมือนกัน แต่ iPad มีขนาดที่ใหญ่ Apple เลยมีแป้น undo ซ่อนอยู่ในแผงตัวอักษร)

จัด Style ในอีเมล์ ให้มีสไตล์เหมือน Word

ก็คือหลังจากพิมพ์ให้กดค้างแล้วป้ายข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ ก็จะมี Pop-up ขึ้นมาถามว่าให้ Cut, Copy, Paste ตามปกติ แต่ด้านขวาสุดจะมีลูกศรอยู่ พอกดเข้าไปก็จะเห็นค�ำสั่งให้จัดตัวอักษรได้ ทั้งตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีด เส้นใต้ หรือจะแทรกรูป จัดย่อหน้าก็ท�ำได้เช่นกัน

ดูเวลาการส่งข้อความ

แอปข้อความนั้นจะซ่อน Timestamp หรือป้ายก�ำกับเวลาที่ได้รับข้อความ หรือส่งข้อความเอาไว้ แต่ถ้าหาก ต้องการดู เพียงลากนิ้วจากขวามาซ้ายตรงหน้าข้อความ เวลาที่ซ่อนอยู่ก็จะปรากฎออกมา

ใช้เป็นเครื่องวัดระดับ

แอปเข็มทิศ(Compress) ที่ใน iOS 7 มีความสามารถเหมือนเครื่องวัดระดับน�้ำแบบที่ช่างใช้ ด้วยการเปิดแอปเข็ม ทิศ แล้วปัดหน้าจอไปจากซ้ายมาขวาก็จะเจอเครื่องมือวัดระดับน�้ำให้ดูกันง่ายๆ เลยทีเดียว •


46


World Products

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

ปากกาดิจต ิ อลส�ำหรับวาด รูปบนกระดาษ ท่านที่ชอบวาดภาพหลายๆท่านคง ก�ำลังมองหาปากกาดีดีสักด้ามเพื่อใช้ ในการสเก็ตชภาพ เราขอแนะน�ำให้ ท่านรู้จักกับ Wacom Inkling Digital Sketch Pen ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล ต่างๆที่เราเขียนไว้บนกระดาษไว้อย่าง ละเอียด แล้วเมื่อเสร็จสิ้นการท�ำงาน คุณก็สามารถเชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ ได้ทันที เพื่อท�ำการแก้ไขภาพสเก็ตซ โดยผ่านการใช้โปรแกรมใน คอมพิวเตอร์ ปากกาวาคอมนั้นมี ขนาดกะทัดรัด เป็นอุปกรณ์แบบไร้ สาย มาในรูปแบบปากกาหมึกแห้ง สามารถบันทึกงานเขียนของท่านแค่ เพียงน�ำอุปกรณ์ตัวรับมาหนีบไว้ที่ กระดาษและลงมือท�ำงาน เมื่อเสร็จ เรียบร้อยแล้วก็เพียงกดปุ่มบันทึก เพื่อท�ำการบันทึก หลังจากนั้นท่านก็ สามารถน�ำไฟล์งานนั้นมาลง คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไข หรืออัพโหลด ส่งไฟล์ ตัวปากกาวาคอมสามารถใช้ งานได้นานถึง 8 ชั่วโมงและใช้เวลาใน การชาร์จเพียงแค่ไม่ถึง 3 ชั่วโมง เท่านั้น สะดวกสบายเป็นอย่างมาก เลยทีเดียว สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่ http://www.wacom.com/ en/us/creative/inkling •

โคจิชะ UMPC โคจิชะ UMPC โน้ตบุ๊กขนาดเล็กที่ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โคจิชะเป็น โน้ตบุก๊ พกพาขนาดเล็กกระทัดรัดและ สะดวกสบาย ด้วยน�ำ้ หนัก 0.9 ก.ก. ในรุน่ SH น�ำ้ หนัก 1.1 ก.ก. และในรุน่ SR มีขนาดเพียง 7 นิว้ ซึ่งมาพร้อม จอแสดงผลที่มีความละเอียด 1027x600 พิกเซล หน้าจอเป็นระบบ ทัชสกรีนและสามารถหมุนจอพับเป็น แนวราบได้ พร้อมทั้งยังรองรับการ ท�ำงาน Wireless และเครือข่ายแบบ บลูทูธ มาพร้อมกล้องเว็บแคมความ ละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล อีกทั้งยัง สามารถใช้งานต่างๆบนโปรแกรม ออฟฟิศที่ถูกติดตั้งได้ และยังมีการ รองรับเทคโนโลยีบนเครือข่ายทุกรูป แบบ เรียกได้ว่าครบถ้วนส�ำหรับการ ใช้งานบนเครือข่ายซึ่งยังมาพร้อม ปากกา Stylus ที่ให้เขียนได้ดว้ ยลายมือ ของคุณ สามารถปรับมุมมองในการ ใช้งานได้หลากหลายโดยสามารถหมุน จอได้ถึง 360๐ พร้อมหมุนจอได้ทั้ง แนวตั้งและแนวนอนอีกด้วย สามารถ เข้าไปดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ http:// umpc-review.blogspot.com/2008/ 05/kohjinsha-sr-umpc.html •

เครื่องปริ้นท์ สามมิติ เครือ่ งปริน้ ท์แบบสามมิติ หรือ คิวบ์ (Cube) เครือ่ งปริน้ ท์ทอี่ อกแบบและ สร้างมาเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของ บรรดานักออกแบบผลิตภัณฑ์ทงั้ หลายที่ อยากเห็นคอนเซ็ปต์งานของตัวเองในรูป แบบสามมิติ เพือ่ มองเห็นรายละเอียดผล งานได้ทกุ มุมมอง ซึง่ จะต่างจากการ วิเคราะห์ผลงานแบบเดิมๆทีผ่ า่ นทางหน้า จอคอมพิวเตอร์ โดย คิวบ์ ถูกออกแบบ มาให้ตวั เครือ่ งมีขนาดเล็กกะทัดรัดและมี น�ำ้ หนักราวๆเกือบ 4 ก.ก. โดยการ ท�ำงานนัน้ ผูใ้ ช้งานสามารถออกแบบ ตัวอย่างผลงานทีต่ อ้ งการผ่านทาง คอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลย สารถใช้ งานได้กบั คอมพิวเตอร์ทลี่ งซอฟท์แวร์ของ Mac หรือ Wondows ซึง่ เมือ่ คุณเลือก ไฟล์แบบทีต่ อ้ งการเรียบร้อยแล้ว ก็เพียง แค่กดสัง่ ปริน้ ท์จากคอมพิวเตอร์ได้ทนั ที โดยคอมพิวเตอร์จะท�ำงานกับเครือ่ ง ปริน้ ท์ควิ บ์ ได้ผา่ นทาง WiFi สะดวก สบายไม่ตอ้ งต่อสายอะไรให้ยงุ่ ยากและ เสียเวลา ทางด้านตัวอย่างผลงานทีป่ ริน้ ท์ ออกมานัน้ ท�ำด้วยพลาสติก PLA และ ABS รวมทัง้ พลาสติกชนิดทีน่ ำ� มารีไซเคิล ได้ สามารถเข้าไปดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ http://www.virtuix.com •

47


48

Law Zone

มุมกฎหมาย

การด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดหมิ่นประมาท คนอื่นนั้น กฎหมายอาญามาตรา 328 ระบุความ ผิดแล้ว ก็ยังมีกฎหมายคอมพิวเตอร์ ปี 2550 สนับสนุนอีกแรง ท�ำให้สาวถึงตัวผู้กระท�ำผิดได้ อย่างง่ายดาย คือ รู้ข้อความหมิ่นประมาท รู้ตัวผู้ กระท�ำผิด รู้สถานที่ที่กระท�ำความผิด รู้หมาย ข้อความบนอินเตอร์เน็ต ควรต้องรู้กฎหมายประดับตัวบ้าง เลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการกระท�ำความผิด รู้เวลา เพราะถ้ามีเรื่องขึ้นมา จะไปอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย ทั้งเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจหรือศาลท่านไม่รับฟังทั้งสิ้น จึงต้องระมัดระวัง และเตือน และคาบเวลาที่กระท�ำความผิด เจ้าทุกข์หรือผู้เสียหายสามารถด�ำเนินการได้ ตัวเองเสมอถ้าข้อความหมิ่นประมาทบุคคลอื่นเข้า ผู้เสียหาย สามารถแจ้งความด�ำเนินคดี หรือฟ้องร้องต่อศาลด�ำเนินคดีอาญา สองทาง คือแจ้งความด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจ หรือด�ำเนินคดีเองด้วยการตั้งทนายฟ้อง ได้ ร้องต่อศาล ในการแจ้งความด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจ ต�ำรวจจะมีหมายเรียกผู้กระท�ำผิดหรือผู้ ถูกกล่าวหามาพบ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ถ้า ไม่มาต�ำรวจก็จะออกหมายจับ ขั้นตอนต�ำรวจนี้ อยู่ในชั้นสอบสวน เมื่อการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเสร็จ ก็จะส่งส�ำนวนไปอัยการเพื่อด�ำเนินการฟ้องร้อง จากอัยการ คดีก็จะขึ้นสู่ศาล ทุกขั้นตอนของคดี คือ ชั้นสอบสวน ชั้นอัยการ และชั้นศาล ผู้ กระท�ำผิด หรือผู้ถูกกล่าวหา จะต้องประกันตัว ทุกขั้นตอน เจ้าทุกข์ผู้เสียหายจะแจ้งความ เพื่อยืดอายุ คดีผลของการแจ้งความ อายุความคดีหมิ่น ประมาทจะยืดออกไปจาก 3 เดือนกลายเป็น 5 ปี ในการด�ำเนินคดีหมิ่นประมาทบนหน้า หนังสือพิมพ์และบนอินเตอร์เน็ตในทางอาญา สามารถท�ำได้ทั่วประเทศ เพราะสื่อทั้งสองชนิดนี้ แพร่ไปทั่วประเทศ การฟ้องร้องด�ำเนินคดีจึง สามารถท�ำได้ตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุด ในการด�ำเนินคดีหมิ่นประมาทบนหน้า หนังสือพิมพ์และบนอินเตอร์เน็ตในทางอาญา สามารถท�ำได้ทั่วประเทศ เพราะสื่อทั้งสองชนิดนี้ แพร่ไปทั่วประเทศ การฟ้องร้องด�ำเนินคดีจึง สามารถท�ำได้ตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุด


49

กฎหมายคอมพิวเตอร์ 2550 มาตรา 26 กล่าวไว้ว่า... ผู้ให้บริการ ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ�ำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษา ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะ รายและเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ บริการเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้ บริการ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับตั้งแต่ การใช้บริการสิ้นสุดลงความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภท ใด อย่างไรและเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมาย บังคับให้”ผู้ให้บริการ”คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ต้นทางยันปลายทาง จะต้องบันทึกและรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า traffic data ไว้ทั้งหมด และ traffic data นี่ แหละครับ จะสาวถึงตัวผู้กระผิด “ผู้ให้บริการ” ตามนัยยะกฎหมายคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมกว้าง ขวางมาก ได้แก่บรรดา ISP ทั้งหมด หน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนทุก แห่งที่จัดตั้งและให้บริการเครือข่าย Internet ทั้งที่ใช้สายเคเบิ้ล และ ไร้สาย หน่วยงานราชการ บริษัทห้างร้านเอกชน องค์การต่างๆ ร้าน อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร ร้าน กาแฟ สนามบิน ฯลฯ ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข้าข่าย “ผู้ให้ บริการ” ทั้งสิ้น สรุปง่ายๆก็คือ ที่ไหนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กฎหมาย คอมพิวเตอร์ถือเป็น”ผู้ให้บริการ” มีหน้าที่ต้องบันทึกและเก็บรักษา traffic data ไว้ทั้งหมด มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย กฎหมายคอมพิวเตอร์บังคับให้”ผู้ให้บริการ” ต้องเก็บ traffic data อย่างน้อย 3 เดือน หรือสามารถยืดออกไปเป็น 1 ปี ถ้าหากเจ้า หน้าที่ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่มีค�ำสั่ง traffic data จะระบุต้นทางและปลาย ทางข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ IP address การเข้าออกของข้อมูล ปริมาณข้อมูล ระยะเวลาเริ่มต้น ระยะเวลาสิ้นสุด วันเวลาเข้าออก อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ดังนั้น คนเล่นอินเตอร์เน็ต ถ้าไปกระท�ำผิดโพสต์ข้อความหมิ่น ประมาทคนอื่น หรือกระท�ำความผิดอื่นๆเข้า ก็สามารถจะถูกจับกุม ด�ำเนินคดี หรือถูกฟ้องร้องได้เสมอครับ

ถาม จากคุณเรวดี ดิฉันมีความข้องใจ ช่วง ที่ฉันไม่อยู่บ้านไปท�ำธุระต่างประเทศหลายวัน กลับมาพบว่าข้างบ้านจ้างช่างท�ำการต่อเติม หลังคากันสาด ฝนตกน�้ำฝนกระเด็นเข้าบ้าน ฉัน จะท�ำยังไงดีเอาผิดได้ไหม ตอบ เรื่องนี้เป็นเรื่องการสร้างความเดือด ร้อนร�ำราญให้ผู้อื่น กฎหมายเขียนไว้ว่า ห้าม มิให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท�ำหลังคาหรืการ ปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งท�ำให้น�้ำฝนตกลงยัง ทรัพย์สินซึ่งอยู่ติดต่อกัน ดังนั้นการสร้าง หลังคา กันสาด โดม ประสาท ท�ำให้น�้ำฝน ตกลงในบ้านของคุณที่อยู่ติดกันนั้น ถือได้ว่า เป็นการใช้สิทธิที่มีแต่ก่อให้ผู้อื่นเดือดร้อน ร�ำคาญย่อมเป็นการละเมิดผู้อื่น ทางที่ดีเรา ควรบอกเจ้าของบ้านให้แก้ไข หากไม่ปฏิบัติ ตามก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและนอกจาก นี้ยังฟ้องต่อศาลเพี่อขอให้ศาลมีค�ำสั่งรื้อถอน โดยให้คู่กรณีเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายได้ครับ ถาม ผมไปซื้อที่ดินมาแล้วสงสัยว่าจะเป็น ที่ดินตาบอดเพราะเจ้าของที่ข้างเคียงไม่ยอม ให้เข้าช่วยตอบหน่อยครับ ตอบ ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ จนไม่มีทางออกสาธารณะได้ กฎหมายบอก ว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อม อยู่ไปสู่สาธารณะได้ ที่และวิธีท�ำทางผ่านนั้น ต้องเลือกให้พอสมควรแก่ความจ�ำเป็นของผู้ มีสิทธิผ่าน กับทั้งให้ค�ำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้ เสียหายน้อยที่สุดที่จะเป็นได้ ถ้าจ�ำเป็นผู้มี สิทธิจะผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้ ผู้มี สิทธิจะผ่านต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ ที่ดินที่ล้อมออยู่เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ เหตุที่จะผ่านทางนั้น วันนี้ขอตอบในหลัก เบื้องต้นก่อนครับ •

ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมายของท่าน มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


50

HEALTH

สุขภาพ

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้ขอต่อจากฉบับที่แล้ว ที่เป็น ปัญหาต่อเนื่องของคุณภัทรวดี ที่มี คุณแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง คุณพ่อเสียชีวิต แล้วด้วยโรคเบาหวาน ตนเองมี อาการปวดศีรษะตุ้บๆเกือบทุกวัน บางครั้งรู้สึกคล้ายเส้นเลือดที่ขมับ ด้านซ้ายเต้นแรงมากเหมือนกับจะ แตก มือและแขนด้านขวาเริ่ม มึนชา สับสนมึนงง เวียนศีรษะ ตาพร่ามัว หลงลืม ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะตอนกลางคืน 4-5 ครั้ง หิวบ่อย เหนื่อยง่าย ไม่ค่อยได้ออก ก�ำลังกาย บางครั้งจุกแน่นหน้าอก นอนไม่หลับ แต่ตื่นเช้าเป็นปกติไม่ ว่าจะนอนดึกแค่ไหน จากอาการ และประวัติครอบครัวของคุณภัทร วดี น่าจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็น โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ทั้งสองโรคนี้ถ่ายทอดทาง พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

โรคเบาหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด ผู้ป่วยจะมีภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรัง จึงต้องมีความอดทนอย่างมากต่อการด�ำเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่นเรื่องอาหารที่ถูกจ�ำกัดอย่างเข้มงวด การออกก�ำลังกาย การฉีดหรือการรับ ประทานยาที่ยาวนาน การรักษาความสะอาดของร่างกาย การมีแผลที่ง่ายต่อ การติดเชื้อ เป็นต้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงความเจ็บป่วย ความรู้สึก นึกคิด ทางด้านร่างกาย สังคม และจิตวิญญาณ ให้การดูแลอย่างครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 1. การรักษาโรคเบาหวาน ท�ำได้โดยลดระดับน�้ำตาลในเลือดให้ใกล้ เคียงปกติ สิ่งส�ำคัญในการรักษาโรคเบาหวานคือ จะต้องรับประทานยาหรือยา ฉีดให้ถูกต้องสม�่ำเสมอ ไม่ควรหยุดยา เพิ่มยา ลดยา ปรับยา ซื้อยากินเอง ไม่ รับประทานยาหรือฉีดยา การไม่ไปพบแพทย์ตามเวลาที่นัด ยาที่ใช้ในการรักษา มีอยู่ 2 ชนิด 1.1 ชนิดยาเม็ดใช้รับประทาน เป็นยาที่จะไปเพิ่มการหลั่งของอินซูลินและเสริม การออกฤทธิ์ของอินซูลินให้มีประสิทธิภาพการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น มีทั้งชนิดที่ทาน ก่อนและหลังอาหาร 1.2 ชนิดยาฉีดอินซูลิน ส�ำหรับยาฉีดแบ่งตามระยะเวลาการออก ฤทธิ์สั้น ปานกลางและยาว


51

2. การป้องกันโรค ต้องตระหนักถึงพฤติกรรมหรือวิถีการด�ำเนินชีวิตส�ำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดโรคเบาหวานในอนาคตโดย ลดอาหารที่ให้พลังงานจากอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต (ข้าว แป้ง น�้ำตาล) ลดปริมาณไข มัน ลดน�้ำหนักให้ได้ร้อยละ 5-7 ของน�้ำหนักตั้งต้น ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เพิ่มการบริโภคอาหารที่มีใยอาหารมากขึ้น ได้แก่ ข้าวกล้อง (ข้าวซ้อมมือ ข้าวแดง) ข้าวเหนียวด�ำ ข้าวโพด ลูกเดือย ผักต่างๆ ผลไม้บางอย่าง เช่น ฝรั่ง มะม่วง สับปะรด พุทรา มะขาม ถั่ว ต่างๆ มันฝรั่ง มันส�ำปะหลัง แห้ว เมล็ดแมงลัก หลีกเลี่ยงของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล เลิกสูบบุหรี่และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทุกชนิด 3. การสร้างเสริมสุขภาพ ต้องกระตุ้นเตือนตัวเราให้มีการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา เพราะ โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังและ รักษาไม่หายขาด ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง มี ข้อจ�ำกัดในการท�ำกิจกรรม ไม่สามารถท�ำงานและเข้าสังคมได้ตามปกติและรู้สึกตนเองเป็นภาระต่อครอบครัว ท�ำให้เกิด การปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว ส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อนในระบบต่างๆ ของร่างกาย บทบาทของครอบครัวจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้กับผู้ป่วย ท�ำให้เกิดพลังใจ ที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับโรคภัยที่ต้องเผชิญ จึงต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณที่มี ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นหรือแย่ลง เช่นการช่วยควบคุมพฤติกรรมการปฎิบัติตัวที่ไม่เหมาะสม การ สร้างเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง การให้ความรัก ความผูกพัน การให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ ด�ำเนินชีวิตทั้งของผู้ป่วยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว 4. การฟื้นฟูสภาพ เป็นการรักษาและปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาเช่นทางตา เบา หวานขึ้นตาเกิดต้อกระจก ตาบอด ทางหัวใจท�ำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ทางไตท�ำให้เกิดภาวะไตเสื่อม ไตไม่ท�ำงาน ไตวาย ทางระบบประสาทส่วยปลายท�ำให้มือเท้ามึนชาไม่รู้สึกเจ็บเกิดแผลโดยไม่รู้ตัวแผลลุกลามรักษาหายยาก มีการติด เชื้อ ลงท้ายด้วยการตัดมือ ตัดเท้าทิ้ง ส�ำหรับคุณภัทรวดี คุณและบุคคลในครอบครัวจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงลองส�ำรวจคัดกรองตัวเองดูนะครับ

แนวทางการตรวจคัดกรองส�ำหรับผู้ที่ควรตรวจหาโรคเบาหวาน

• ผู้ที่มีอาการของโรคเบาหวานดังกล่าวข้างต้น • อายุมากกว่า 40 ปี • มีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน (ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ พี่ น้อง ) • เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ • คลอดบุตรมีน�้ำหนักมากกว่า 4 กก. • มีความดันโลหิตสูง • มีไขมันในเลือดผิดปกติ • มีโรคหลอดเลือดตีบแข็ง • มีโรคที่บ่งว่ามีภาวะดื้อต่ออินซูลินได้แก่โรครังไข่มีถุงน�้ำหลายถุง หมอขอให้ก�ำลังใจคุณภัทรวดีและครอบครัวในการที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วย ความทุกข์ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว สามารถที่อยู่กับโรคได้อย่างมีความสุข ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง เดินสายกลางปฏิบัติตัวตามหลักการพุทธศาสนา ไม่เข้ม งวดเกินไปและไม่หย่อนเกินไป พบกันใหม่ฉบับหน้าครับหรือมีปัญหาสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสารคมช่างตามที่อยู่ในหนังสือ หรือที่ dsriam@kku.ac.th


52

KomChang Lifestyle

สบายๆ สไตล์คมช่าง

นายสาระ บันเทิง สวัสดีครับ สบายดีทุกท่านนะครับ ฉบับที่ผ่านมาไปเที่ยวประเทศจีนมา ฉบับนี้ก็ยังวนเวียนอยู่จีนแหละครับ แต่เรา ไม่ต้องนั่งเครื่องบินครับ ขับรถไปก็ china Town เมืองไทยครับ ฉบับนี้จะพาไปวงเวียนโอเดี้ยน ตลาดน้อย แถวเยาวราชนี่เองครับ ที่นี่เลยครับวัดไตรมิตร ชื่อเต็มๆ ว่า วัดไตรมิตรวิทยา ราม วรวิหาร เดิมชื่อ วัดสามจีนใต้ ครับหลายๆท่าน ในสมัยก่อนใครจะมาซื้อท่อสเตนเลส ก็ต้องแถวตลาด น้อย ร้านที่ดังๆ แต่ก่อนก็ต้องร้าน โอ๊วเฮียบเซ่งเชียง ผมยังไปซื้อเลยครับ ปัจจุบันก็ยังขายอยู่ และอีกหลายร้าน ไม่ว่าจะเป็นแผ่นเหล็ก แผ่นสเตนเลส เจาะรู ก็ต้องไป ลี้เงี๊ยบเส็ง เป็นต้น ของกินอร่อยก็อยู่แถวนี้หลายร้านเลย ครับ ไปเรืองกินอีกแล้ว แต่ฉบับนี้ไปเที่ยว วัดไตรมิตร กันก่อนครับ ที่วัดไตรมิตร จะมีพระพุทธรูปทองค�ำสุโขทัยไตรมิตร หรือหลวงพ่อ ทองค�ำ หรือที่มีนามซึ่งปรากฏตาม พระราชทินนามของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันว่า “พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” ปางมาร วิชัย หน้าตักกว้าง ๖ ศอก ๕ นิ้ว สูงจากฐานถึงพระเกตุเมาฬี ๗ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว น�้ำหนักประมาณ ๕ ตันครึ่ง แต่เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ถูกพอกปิดด้วยปูนทั่วทั้งองค์ พุทธลักษณะ ภายนอกไม่งดงามหรือโดดเด่น จากหลักฐานที่ปรากฏพบว่า เคยเป็นพระ ประธานในพระอุโบสถวัดโชตินาราม หรือวัดพระยาไกร มาตั้งแต่แผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ชิ้นส่วนปูนที่พอกพระพุทธรูปไว้ ครับ ส�ำหรับประวัติต่างๆ ไปที่วัดเลยครับ มีรายละเอียดให้ดูครับ นอกจากพระพุทธรูปทองค�ำแล้ว ยังมีศูนย์ ประวัติศาสตร์เยาวราช มีประวัติความเป็นมา เยาวราช ชาวจีนอพยพมา ทางเรือส�ำเภา มีแสง สี เสียง บรรยากาศบนเรือส�ำเภาสมัยก่อน มีเสียงคนคุยกันเป็นภาษาจีน มี หุ่นขี้ผึ้ง ท�ำเป็นการค้าขายในสมัยก่อน ระหว่างที่เข้าไปชมศูนประวัติศาสตร์เยาวราช ไม่ต้องห่วงเรื่องรองเท้า นะครับ มีถุงให้ใส่ถือเข้าไปชมครับ นอกจากมีคนไทยแล้วยังมีทัวร์จากต่าง ประเทศด้วยนะครับ ผมแนะน�ำเลยครับถ้าท่านยังไม่เคยมา ต้องใช้ค�ำว่า

ต้องมาสักครั้ง ถ้าขับรถมาเองแนะน�ำ ขับรถมาเช้าหน่อย จอดรถในวัดครับ หลังจากไหว้พระชมประวัติต่างๆ แล้ว หิวแล้วครับ ต้องบอกเลยครับ ใกล้ๆ วัด ของกินอร่อยหลายอย่างครับ ฉบับนี้พื้นที่ไม่พอแล้วครับ ห้าม พลาดต้องติดตามฉบับหน้าครับ ขอบอก สวัสดีครับ เจอกันฉบับหน้าครับ...โชคดี มีชัย •


53


54

Horoscope

พยากรณ์จักรราศี

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

การงาน เป็นช่วงที่มีบรรยากาศที่ กระตือรือร้นปฏิบัติหน้าที่กันอย่าง คึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านอยู่ ในแวดวงธุรกิจการค้าขายหรือการค้า ระหว่างประเทศ จะมีเหตุการณ์ มากมายเป็นสีสันในอาชีพ ที่ส�ำคัญคือ ผลประโยชน์และความส�ำเร็จก็เป็นที่ น่าพอใจ การเงิน มีโชคหลายทาง บ้างก็พบทาง ลัดในการหารายได้ซงึ่ ไม่ผดิ กฏหมาย และศีลธรรมแต่อย่างใดแทบไม่ตอ้ งไขว่ข ว้า อย่างไรก็ตามมีเกณฑ์พบเรื่องขัด แย้งเรื่องผลประโยชน์บ้างเหมือนกัน ความรัก ท่านทีม่ รี กั จะอยู่ในบรรยากาศ เพ้อฝัน หรือได้อยู่ด้วยกันในที่หรูหรา และต้องใช้จ่ายอย่างมาก เป็นเวลาที่ ท่านเต็มใจที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้ กับคนที่รัก ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร ส�ำหรับท่านที่ถูกตามตื๊อท่านจะตัดบท รุนแรงจนมีปัญหาได้เหมือนกัน •

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน มีความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน อยูบ่ า้ ง แต่ไม่ใช่ความส�ำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่นกั ความก้าวหน้าและความส�ำเร็จทีม่ มี านัน้ มักจะมาแบบโชคช่วยมากกว่าความ ล�ำบากพากเพียรหรือการใช้ความสามารถ ของท่านอย่างเต็มที่ การเงิน ค่อนข้างดีโดยเฉพาะในช่วงต้น เดือน หากท่านต้องการหมุนหรือจัดการ เอกสารสัญญาเกีย่ วกับการเงินก็มโี อกาส ทีด่ ีในการจัดการ มีเกณฑ์ได้โชคแบบไม่ คาดคิด ความรัก ไม่คอ่ ยสงบเรียบร้อยนัก ท่านที่ มีคนรักจะได้ใกล้ชดิ กันอย่างทีห่ วังแต่อาจ ไม่คอ่ ยมีความสุข ความใกล้ชดิ นัน้ ไม่ได้ แสดงความรูส้ กึ รักมากนัก มีเกณฑ์พาคน รักไปแนะน�ำให้ผู้ใหญ่รู้จัก •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน มีเกณฑ์ขยับขยายกิจการงาน ทั่วไป ได้เลื่อนขั้นหรือมีบริวารเพิ่มขึ้น มีหน้าที่ส�ำคัญต้องรับผิดชอบมากขึ้น เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่ง แต่ใน ระหว่างความก้าวหน้านี้ท่านจะพบ อุปสรรคหรือปัญหาใหญ่หลวงให้แก้ไข ให้ระวังความขัดแย้งในการท�ำงานโดย เฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ใหญ่ การเงิน เป็นเวลาที่เหมาะกับการ สะสางเรื่องการเงินทุกรูปแบบ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องหนี้สิน หรือการจัดระเบียบ ต่างๆ ให้ระมัดระวังเรื่องปากเสียง หากท่านมีอาชีพหรือหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับ การเงินทั้งหลายจะปวดหัวกับเรื่องไม่ เข้าเรื่องเป็นพิเศษ ความรัก หาความเหมาะสมไม่พอดี ไม่ค่อยได้ เป็นเดือนที่ไม่ควรหวังกับ เรื่องนี้ หากมีปัญหาในครอบครัวหรือ กับคนรักส�ำหรับท่านทีอ่ ารมณ์รอ้ นควร ระมัดระวังการมีปากเสียงให้มาก •

การงาน ท่านจะต้องเข้มแข็งและ พร้อมจัดการกับทุกอย่างที่จะเผชิญ โดยเฉพาะอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีอย่าง น่าทึ่ง หากท่านมีคู่แข่งหรือศัตรูในที่ ท�ำงาน บุคคลเหล่านั้นจะเปลี่ยนกลาย มาเป็นมิตร หรือให้ความร่วมมือโดย การยอมรับไม่มีปากเสียงกับท่าน การเงิน มีเกณฑ์จะมีโชคใหญ่จาก หลายทางและเป็นเงินก้อนแทบทั้งนั้น เช่น ได้หนี้สินคืน ชนะคดีความ ได้ค่า ชดเชย และไม่ว่าตอนนี้ท่านจะจับต้อง อะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด ความรัก คนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอเนือ้ คู่ แต่ก็คงต้องร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคของ โชคชะตาไปอีกพอควรจึงจะสมหวัง ท่านทีม่ ปี ญ ั หาครอบครัวถึงเวลาแยกทาง ก็จะไม่มอี ะไรให้ลงั เล และในท่านที่ไม่มี ปัญหาครอบครัวอะไรให้ระมัดรวังเรื่อง ปัญหาทางด้านชู้สาว •

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน ครึ่งเดือนแรกจะเป็นไปอย่าง ลุ่มๆดอนๆและจะดีขึ้นในครึ่งเดือน หลังความส�ำเร็จจะวิ่งเข้ามาหาเลยก็ว่า ได้ หากไม่ทะเยอทะยานหรือโลภมาก จนเกินไปมีเกณฑ์ได้รับสิ่งที่คาดหวังมา นาน การเงิน โชคลาภมีเข้ามาเรื่อยๆอาจ ไม่ใช่เป็นกอบเป็นก�ำแต่ก็นับว่าเป็นที่ น่าพอใจ เว้นแต่รายจ่ายที่ท่านต้องจ่าย ด้วยความจ�ำใจให้กับคนในปกครอง ของท่าน หรือช่วยเหลือคนรอบข้าง ความรัก ไม่มีอะไรน่ากังวลเว้นแต่ ความเอาแต่ใจของท่าน ช่วงนี้มีเกณฑ์ พบบรรยากาศในงานชื่นชมหรืองาน เลี้ยงบ่อย ให้ระวังเรื่องปัญหาชู้สาว มีเกณฑ์ถึงขั้นเลิกรากับคู่ครองได้ •

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน ในช่วงเดือนนีท้ า่ นจะมีหน้าทีท่ ี่ ต้องรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ แต่ลกึ ลงไปนัน่ คือการต้องแก้ไขปัญหาต่างๆในทีท่ ำ� งาน หรือในการท�ำงานมากกว่าแต่จะมีผใู้ หญ่ และผูค้ นคอยให้กำ� ลังใจสนับสนุนอย่าง เต็มที่ ท่านทีต่ อ้ งการเป็นงานช่วงนีเ้ ป็น ช่วงนึงทีเ่ หมาะแก่โอกาสนัน้ การเงิน จ�ำเป็นต้องใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ยังมีรับภาระที่ไม่จ�ำเป็นเพิ่ม ขึ้นอีกด้วย มีเกณฑ์ว่าท่านจะได้ท่อง เที่ยวในต่างแดนหรือต้องใช้จ่ายใน แบบที่ไม่คุ้นเคย ความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเนื้อคู่ คนมีคู่มีเกณฑ์หมั้นหมายหรือแต่งงาน ช่วงเดือนแรกความรักเต็มไปด้วย บรรยากาศที่ดีทั้งในครอบครัวและใน คู่รัก •


August

ประจ�ำเดือนสิงหาคม

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน ถึงเวลาทีท่ า่ นจะต้องงัดความรู้ และความสามารถของตัวเองออกมาใช้ ในช่วงเดือนนี้ ไม่วา่ ท่านจะท�ำงานใน ต�ำแหน่งหน้าที่ใด เดือนนีจ้ ะมีเกณฑ์ที่ การงานหน้าทีข่ องท่านเปลีย่ นแปลง อย่างมากซึง่ เต็มไปด้วยยุง่ ยาก และอาจ จะมีผลดี เช่น ความส�ำเร็จก้าวหน้าเข้า มาบ้างประปราย ปลายเดือนให้ ระมัดระวังปัญหาใหญ่โต การเงิน นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีใช้ได้ โชค จะมาในช่วงหลังกลางเดือนเป็นต้นไป แต่กย็ งั เป็นโชคทีม่ คี วามหวัน่ ไหว หรือ รายจ่ายทีร่ ออยูใ่ นสิน้ เดือนนี้ ท่านทีม่ นี สี้ นิ ให้ระวังอาจมีเกณฑ์ได้ปดิ บัญชีเลยทีเดียว ความรัก ในท่านทีม่ คี นรักอยูแ่ ล้วคงมีแต่ ตัวท่านเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นปัญหา หรือท�ำให้ คนรักต้องคอยเป็นห่วง และต้องเข้ามา ดูแลท่านอย่างใกล้ชดิ ไม่วา่ จะเป็นการ ช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึง่ เช่น ปัญหา สุขภาพ หนีส้ นิ หรือศัตรู ฉาว •

การงาน ถึงเวลาที่ท่านจะต้องเตรียม พร้อมขยับขยายงานของท่านไปข้างหน้า ซึง่ ไม่วา่ ท่านจะเจออุปสรรคอย่างไรก็ขอ ให้กา้ วต่อไป เพราะช่วงเดือนนีเ้ ป็นช่วงที่ เหมาะสมเป็นอย่างมาก และท่านจะได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี การเงิน ด้านการเงินนัน้ ยังไม่คอ่ ยแน่นอน รายจ่ายส่วนใหญ่ของท่านจะเป็นพวกเพือ่ สังคมมากกว่าทางอืน่ และท่านก็สามารถ หาผลประโยชน์และรายได้ได้ไม่ขาดมือ อีกทัง้ ยังมีเกณฑ์โชคดีในช่วงกลางเดือน อีกด้วย ความรัก ท่านทีม่ คี รอบครัวแล้วจะมี เกณฑ์มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มใน ครอบครัว เช่นการมีบุตร ส่วนในด้าน ปัญหาด้านความรักหรือความขัดแย้งใน ช่วงเดือนนีอ้ าจมีสทิ ธิเ์ ป็นปัญหาใหญ่ได้ เช่น คนรักของท่านอาจก่อปัญหาให้ทา่ น ไม่สบายใจ ความระแวงใจในคนรัก •

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน ท่านทีท่ ำ� งานประจ�ำต้องรับ บทบาทหรือต�ำแหน่งหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญ พร้อมๆกันหลายหน้าที่ ถ้าเป็นเจ้าของ กิจการหรือมีกจิ การส่วนตัวท่านก็ตอ้ ง สวมบทเป็นทัง้ เจ้าของกิจการจนไปถึง ภารโรงเลยก็ได้ มีเกณฑ์วา่ ท่านทีท่ ำ� งาน ร่วมกับผูอ้ นื่ จะต้องแยกตัวออกมา การเงิน ไม่วา่ ท่านจะมีเงินมีทรัพย์สนิ เพียงใดท่านก็ตอ้ งไม่ประมาทเรือ่ งเงิน เป็นอันขาด เพราะเล็งเห็นอันตรายใหญ่ หลวงอยูต่ รงหน้ามีเกณฑ์เสียทรัพย์สนิ และเกิดความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จากมรดก ทีด่ นิ อาคารบ้านช่อง และยานพาหนะ ความรัก เป็นไปอย่างพึ่งพากันและกัน ต้องประคองความรักให้ดีนช่วงนี้ เพราะอาจมีปัญหาแทรกเข้ามาท�ำให้มี ปากเสียงกัันได้ •

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน ค่อนข้างมีผลดีมคี วามก้าวหน้า ตามล�ำดับจะมีผลดีกบั งานทีท่ า่ นน�ำมา ท�ำใหม่ หรือได้รบั ข่าวดีจากงานทีท่ า่ น เคยท�ำไว้ เป็นช่วงทีม่ เี กณฑ์ดีในการ ขยับขยาย และการปรับเรือ่ งทุน ปรับ ขนาด ปรับเรือ่ งบริวารครัง้ ส�ำคัญ การเงิน ถือเป็นเดือนเฮง อย่างน้อยก็ ราบรืน่ ท�ำมาหากินหรือหมุนเงินก็คล่อง ตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงกลางเดือน ยังมีเกณฑ์ได้รบั เงินปันผล คอมมิชชัน่ มรดก หรือทรัพย์สนิ ทีต่ กหล่นตกค้างมา ก่อน ความรัก จะมีการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ไม่ ว่าจะเป็นเรือ่ งพฤติกรรมของสมาชิกใน ครอบครัวหรือของคนรัก ในแต่ละวันก็ดี กันบ้าง ขัดแย้งกันบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือน •

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน อาจต้องมีการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าหรืองานที่เร่งด่วนมากมาย ในท่านที่เป็นนักธุรกิจให้ระวังเรื่องการ ก่อศัตรู และให้ระวังเรื่องการตัดสินใจ แบบไม่รอบคอบ การเงิน ช่วงนี้ ท่านมักจะไม่ค่อยได้ใช้ จ่ายเงินที่ตนเองมีอยู่หรือท�ำมาหาได้ ส่วนใหญ่จะต้องเสียให้กับผู้อื่นที่หา ภาระมาให้ท่านต้องรับผิดชอบ ในช่วง ปลายเดือน ให้ระวังการขัดแย้งเรื่อง ผลประโยชน์ หรือภัยทีเ่ กิดกับทรัพย์สนิ ของท่าน ความรัก ความรักเป็นไปอย่างลุ่มๆ ดอนๆ หรือจะต้องยุ่งกับการจัดการ เรือ่ งราวภายในครอบครัวมากกว่าอย่าง อืน่ ในท่านที่มีครอบครัวมีเกณฑ์ต้อง ต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้น หรืออาจจะ เป็นเรื่องจุกจิกรบกวนความสงบจาก เหล่าบรรดาสมาชิกในครอบครัวอยู่ เรื่อย •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน ท่านก็จะทะยานไปข้างหน้า อย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใด โดยเฉพาะท่าน ที่มีธุรกิจส่วนตัว ท่านที่ท�ำงานประจ�ำ จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งแทบ เป็นการก้าวกระโดด ท่านที่เป็นผู้น�ำ มักมีอุบัติเหตุในหมู่บริวาร การเงิน กลางเดือนเป็นช่วงทีก่ ารเงินเจิด จ้า เรียกว่ามีโชคใหญ่ มีเกณฑ์ได้รบั มรดก เงินแบ่งปันเป็นกอบเป็นก�ำ หรือได้ ทรัพย์สนิ มีคา่ มากมาย เช่น ทีด่ นิ ความรัก หากจะถือโอกาสนีจ้ ดั การกับ ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการก็เหมาะ มาก เช่นการจดทะเบียนสมรส ปลาย เดือนมีเกณฑ์พบเหตุไม่คาดฝันใน ครอบครัว จะมีคนเข้ามาแสดงตัวใน ความรัก ส่วนคนทีม่ รี กั ซ่อนหรือซุกซ่อน ความลับจะถูกเปิดเผยเช่นกัน •

55


56

Feng Shui

ฮวงจุ้ย

การจัดสวนโดยให้ความส�ำคัญกับฮวงจุ้ย จะช่วย เสริมให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นมีความสุขสงบ น�ำมา ซึ่งความอยู่เย็นเป็นสบาย มีพลังงานชีวิตที่ดี ใครที่มีพื้นที่ สวนในบริเวณบ้านของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กว้าง ขวาง หรือว่าเป็นพื้นที่เล็กๆ ก็สามารถแต่งสวนให้เป็นไป ตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อความเป็นสิริมงคล และสวยงาม ถ้า อย่างนั้นลองมาดูของประดับสวน 10 ชิ้น ที่สามารถน�ำมา จัดวางเพื่อเสริมสร้างฮวงจุ้ยที่ดีให้กับสวนกัน โมบายกระดิ่ง ที่ให้เกิดเสียงยามต้องลม ฟังแล้วเพลินหูชวน ให้สายอกสบายใจ และอารมณ์ดี เป็นตัวแทนของ “ลม” ที่ตาม หลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าลมจะน�ำพามาซึ่งสุขภาพที่ดี และโชคลาภ บ้านที่ มีลมไหลเวียนพัดผ่านสะดวกจึงเป็นบ้านที่มีที่ตั้งอันเป็นมงคล เลือกติดโมบายกระดิ่งหรือโมบายที่กระทบลมให้แล้วเสียงไพเราะ กังวาล ผลิตจากวัสดุที่ทนทาน รวมทั้งรูปลักษณ์และดีไซน์ สวยงาม แต่ต้องไม่ติดโมบายไว้ทางตะวันออกของตัวบ้าน น�้ำตกเทียม การจัดให้มีส่วนของน�้ำที่เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ สม�่ำเสมอนุ่มนวล เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของการจัดสวนตาม หลักฮวงจุ้ย โดยเชื่อว่าเป็นแหล่งก�ำเนิดพลังงาน และให้โชคลาภ เงินทอง ที่ส�ำคัญต้องหันด้านหน้าของน�้ำตกเข้าหาตัวบ้านเสมอ บ้านที่มีพื้นที่สวนขนาดใหญ่อาจท�ำน�้ำตกจ�ำลอง ขุดบ่อปลา ส่วน บ้านที่มีพื้นที่สวนเล็กลงมาจะเลือกเป็นบ่อน�้ำพุเล็กๆ หรืออ่างน�้ำ ล้นแทนก็ได้ ไฟส่องสว่างในสวน ดวงไฟส่องสว่างก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการ จัดสวนตามหลักฮวงจุ้ย เพราะความสว่างถือเป็นพลังหยาง พลัง แห่งการสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดพลังชีวิต ความมีชีวิตชีวา ดวง ไฟส่องสว่างในสวนเองก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรร


57

ที่ให้อาหารนก ตามหลักฮวงจุ้ย ถือว่านก คือผู้ส่งสารจากสรวงสวรรค์ ทั้งยังเป็น สัญลักษณ์ของแรงบันดาลใจที่ดี และความมี อิสระเสรี เพื่อให้แน่ใจว่าในสวนจะมีผู้ส่งสาร จากสวรรค์มาเยี่ยมเยือน ควรวางถาดอาหารนก เอาไว้ เพื่อรอต้อนรับเพื่อนตัวน้อยนี้ด้วย แผ่นปูทางเดิน แผ่นปูทางเดินในสวนเป็นดัง การน�ำทางเดินที่นุ่มนวลให้แก่พลังงานชีวิต ด้วย แนวคิดที่คอยเตือนใจว่า แผ่นปูแต่ละแผ่นเท่ากับ การก้าวเดินหนึ่งก้าว เปรียบเหมือนการเดินทางของ ชีวิตที่ต้องก้าวออกไปอย่างระมัดระวัง มีสติ และมั่นคง แถมในแง่การตกแต่งยังมันเป็นการจัดสรรแบ่งพื้นที่ของ ต้นไม้และทางเดินอย่างเป็นสัดส่วนอีกด้วย รูปปั้น การจัดสวนที่ดีจะต้องประกอบด้วยการผสมผสาน ระหว่างการใช้เสียง สี ภาพที่ปรากฎ และการเคลื่อนไหว อย่างลงตัวพอเหมาะพอดี ส่วนเรื่องของพลังงานและ อารมณ์ของสวน จะมีอะไรที่ขับดันให้สวนจะดูสวยงดงาม มีพลัง และบอกเล่าเรื่องราวไปได้ดี ด้วยการใช้รูปปั้น ไม่ ว่าจะเป็นเทพธิดา สัตว์ต่างๆ อาทิเช่น นก ม้า กระต่าย ฯลฯ

ที่นั่งพักในสวน ที่ส�ำหรับนั่งพักใน สวน เป็นสิ่งจ�ำเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผู้จัด สวนตามหลักฮวงจุ้ยต้องมี ทั้งนี้เพื่อ เป็นการหยุดพักผ่อน ท่ามกลางความ สงบร่มรื่นของสวน และดูดซับ พลังงานที่ดีเข้ามาสู่ ตัว ส่วนจะเลือก เป็นชุดที่นั่งครบเซ็ท หรือเป็นเก้าอี้ยาวขนาด พอเหมาะพอดี ก็ขึ้นอยู่ กับขนาดสวน เตาผิงหรือหลุมก่อไฟ สิ่งนี้เป็นส่วนประกอบของ สวนที่มักถูกละทิ้งไว้บ่อยครั้งเนื่องจากอาจไม่เหมาะกับ สภาพอากาศหรือพื้นที่ของสวน อย่างไรก็ตามตามหลักฮ วงจุ้ยเตาผิงหรือไฟในสวน เป็นตัวแทนของธาตุไฟ ที่ให้ พลังงานและความเรืองรองนั่นเอง ลูกบอลประดับสวน บอลลูกกลมที่ใช้ประดับสวน มีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งที่ท�ำจากวัสดึผิวด้านอย่างดิน เผา หรือท�ำจากวัสดุที่มีพื้นผิวมันวาวเงางาม และสะท้อน ภาพได้ราวกระจกเงา ตามหลักฮวงจุ้ยด้วยลักษณะกลม เกลี้ยงของลูกบอลเป็นตัวแทนของพลังงานที่ครบสมบูรณ์ ทั้งยังส่วนสะท้อนลางร้ายหรือพลังงานไม่ดีให้เด้งออกไป ด้วย ภาพประดับผนังพื้นที่กลางแจ้ง หากมีพื้นที่ ผนังของตัวบ้านที่อยู่ติดกับสวน และต้องการท�ำจุดนั้นให้ เป็นจุดสร้างและถ่ายทอดพลังงานที่ดี ลองหาภาพประดับ ผนังส�ำหรับพื้นที่กลางแจ้งมาแขวน เพราะตามหลัก ฮวงจุ้ย คือเมื่อสายตาปะทะกับรูปภาพที่สวยงาม ย่อมท�ำให้เกิดพลังและอารมณ์ที่ดีกว่าการการ จ้องมองผนังเปลือยเปล่านั่นเอง ใครที่ก�ำลังคิดแต่งสวนของตัวเอง อย่าลืม น�ำหลักการแต่งสวนให้ได้ลักษณะตามฮวงจุ้ยที่ดีไป ปรับใช้กันดูนะคะ และขอให้มีความสุข ร่มเย็นในบ้าน และสวนที่คุณรักด้วยครับ •


โอกาสดี!

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือเพิ่มยอดขายสินค้า ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...………………….

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท

ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


Kc11s  
Kc11s  
Advertisement