Kolibri Színház 2022-2023 éves műsor

Page 1

Kolibri Színház Bp. VI. Jókai tér 10. Kolibri Fészek Bp VI Andrássy út 74 Kolibri Pince Bp. VI. Andrássy út 77. G Y E R M E K - É S I F J Ú S Á G I S Z Í N H Á Z 2022-2023 éves mûsor

GYERMEK-ÉS I FJÚSÁGI SZÍNHÁZ

A TÁRSULAT 2022-2023

Az elmúlt évtizedek alatt a régiek mellé új korosztályokat hódítottunk meg. Mi játszottunk Magyarországon elôször csecsemôkorú nézôknek, és úttörô szerepünk volt az ifjúsági korosztály sajátos nézôpontját bemutató elôadások hazai elterjedésében is. A szakmailag

4

Komolyan vesszük az összes korcsoport félelmeit, feloldjuk szorongásaikat, szórakoztatjuk, elvarázsoljuk ôket, megerôsítjük a fejlôdô személyiségeket, örömteli közösségi élményt kínálunk. Hiszünk a katarzis megtisztító erejében. Már a féléves csecsemô is kultúra fogyasztó, kultúra teremtô. Nemzeti kultúránk továbbélésének záloga, hogy a legkisebbek is hozzáférjenek a világ és nemzetünk kulturális értékeihez. Ehhez az kell, hogy nézôink már kiskorukban elsajátítsák azokat a készségeket, melyek képessé teszik ôket a színházi elôadások megértésére, megszeretésére. A gyerekeket kisérô felnôttek is a színházi elôadások közösségének fontos részei. ôk azok, akik jelenlétükkel, viselkedésükkel példát mutatnak, színházi nézôket nevelnek. Ôk azok, akik felkészítik az elôadásra a gyerekeket, és késôbb a látottak megbeszélésében, feldolgozásában is részt vesznek mûvészekkel, drámatanárokkal közösen. Együtt nôttünk fel nézôinkkel és most, hogy tovább lépünk, a szeretett régi darabok mellé felfedezésre váró meglepetéseket kínálunk. Változó világunkban nem csak a körülmények, de a színház is, az iskolák is és mi magunk is megváltozunk. Egy valami biztosan nem változik: a színházi közösségben megélt élmények semmi mással nem pótolhatóak! Akik ismernek minket, azok megbíznak bennünk. Tudják, hogy a régi értékek megôrzése mellett keressük a meglepôt, az újdonságot. Tudják, hogy felelôsséget érzünk nézôink iránt, ezért arra törekszünk, hogy fontos és építô tartalmakkal találkozzanak elôadásainkban. Mindig elôre tekintünk. Nézôinket egész embernek tartjuk minden korcsoportban, érdeklôdésüket, vágyaikat tisztelve keresünk számukra új tartalmakat, és egyben ôrizzük a nekik is fontos örök értékeket. Az idôk során kiérdemeltük a szülôk, nagyszülôk és tanárok bizalmát, akik évrôl évre, hónapról hónapra visszatérve elhozzák hozzánk gyerekeiket, unokáikat. Fenntartóink lehetôvé tették, hogy megmaradjunk, és tovább fejlôdjön társulatunk. Ez a biztos háttér alapozta meg és mûködteti különlegesen gazdag repertoárunkat, melyben 0-18 éves korig minden korosztály megtalálhatja az ôket leginkább érdeklô és érintô tartalmakat.

KALANDRA FEL!

Nemrég ünnepeltük megalakulásunk harmincadik évfordulóját. Most, hogy tovább lépünk, érdemes felidézni az eddig megtett út tanulságait, megfogalmazni a Kolibri Szinház máig érvényes küldetését, ars poeticáját. Az elmúlt évtizedekben társulatunk mûvészei a mûszakiakkal, gazdasági munkatársakkal, alkotókkal, szülôkkel, nagyszülôkkel, gondozókkal, tanárokkal és a gyerekek közösségével együtt formálták a színház mai arculatát, melyben a különféle nézôcsoportok jól érzik magukat, megtalálják a koruknak és érdeklôdésüknek megfelelô tartalmakat.

Sok mûfajban voltunk úttörôk. Ma már színházunkban a báb- és élôszínházi elôadások mellett operával, koncerttel és mozgásszínházi produkcióval is találkozhatnak nézôink.

5 ELÔADÁSAINK ELÔADÁSOK A LEGKISEBBEKNEK 0 4 éveseknek TODA a csoda gyereknyelven Glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek • Kolibri Fészek (0-3 éveseknek) •TEKERGÔKolibriFészek (0-4 éveseknek) 3GYEREKELÔADÁSOK6éveseknekBARTOSERIKA–NAGY ORSOLYA: BOGYÓ ÉS BABÓCA • Kolibri Fészek (3 éves kortól) MARÉK VERONIKA: KIPPKOPP ÉS TIPPTOPP • Kolibri Fészek (3 éves kortól) MARÉK VERONIKA: KIPPKOPP GYEREKEI • Kolibri Fészek (3 éves kortól) 4 8 KERESZTESIéveseknekJÓZSEF:CSÜCSÖK,AVAGYANAGYPUDINGHAJSZA•KolibriFészek(6éveskortól)TORÅGEBRINGSVÆRD-HORVÁTHPÉTER-NOVÁKJÁNOS:LOCSPOCSÉSASÁRKÁNYLÁNY•KolibriSzínház(5éveskortól)NEMESNAGYÁGNES–NOVÁKJÁNOS:BORSNÉNI•KolibriSzínház(4éveskortól)AXELHACKE:AMEDVE,AKITVASÁRNAPNAKHÍVTAK•KolibriFészek(4éveskortól) magas színvonalú, gondos dramaturgiai munka eredménye, hogy a klasszikusok egyszerre szöveghû és formai újdonságokat kínáló feldolgozásai mellett rendszeressé váltak színházunkban a magyar ôsbemutatók. Elôadásainkban ismerôs tartalmakhoz társulnak a meglepetések! Ismertségünk túl lép az országhatárokon. Európa szerte ismerik és elismerik munkánkat. Ha új bemutatót tervezünk, a legjobb külföldi és magyar szerzôk mûvei közül válogathatunk. Hozzájárultunk a magyar szerzôk ifjúsági színházi darabjainak külföldi bemutatásához is. 2000 óta a kétévente, szakmai felügyeletünkkel megrendezett Kaposvári Nemzetközi ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé mára már európai hírû rendezvény. 2003 óta folyamatos a részvételünk az olyan, több tucat társulatot felvonultató európai uniós együttmûködésekben, mint a Glitterbird, a Platform 11+, a Platform Shift+, a Small Size, valamint a jelenleg is futó EuropeFiction, PlayOn! és Mapping. A kincseket, melyekre rátalálunk a nagyvilágban, elhozzuk a Kolibri Színházba, hogy a magyar gyerekek is megismerhessék azokat. A színházi élmény hozzájárulhat személyiségük megerôsödéséhez, egész emberré válásukhoz. Szeretnénk, ha a velünk megélt élmények a konfliktuskezelésben, egyéni hivatásuk megtalálásában is segítené ôket életük során. Együtt nôvünk fel! Egy jó gyerek- vagy ifjúsági elôadás elôsegítheti, hogy nézôink felnôttként gazdagabb, boldogabb élet éljenek majd. Bízunk a színház személyiséget és közösséget egyaránt formáló, mintaadó szerepében! Kalandra fel! Mindenkit szeretettel vár a Kolibri Szinház!

6 BÉKÉS PÁL: •JILL•DÁNIEL•SPÁRGA-TENGERALATTJÁRÓKolibriFészek(5éveskortól)ANDRÁS:EGYKUPACKUFLIKolibriFészek(5éveskortól)TOMLINSON:ABAGOLY,AKIFÉLTASÖTÉTBENKolibriFészek(5éveskortól) 7 10 GIMESIéveseknekDÓRA:EMMACSÖNDJE•KolibriSzínház(7éves kortól) MARGIT AUER – HORVÁTH PÉTER – NOVÁK JÁNOS:MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA • Kolibri Színház (7 éves kortól) KODÁLY ZOLTÁN: JÁTSSZUNK HÁRY JÁNOST! • Kolibri Színház (7 éves kortól) PAUL GALLICO – HORVÁTH PÉTER – NOVÁK JÁNOS: MACSKA VOLTAM LONDONBAN • Kolibri Színház (7 éves kortól) 8 11 SELMAéveseknekLAGERLÖF:AKARÁCSONYI RÓZSA •LEGENDÁJAKolibriSzínház(8 éves kortól) OSCAR WILDE – ZALÁN TIBOR: A BOLDOG HERCEG • Kolibri Fészek (8 éves kortól) 9 12 ROSEMARIEéveseknekEICHINGER:ESZNEKEAHALOTTAKEPERTORTÁT?•KolibriFészek(9éveskortól)PETÔFISÁNDOR:JÁNOSVITÉZ•KolibriSzínház(9éveskortól) IFJÚSÁGI SZÍNHÁZI ELÔADÁSOK MARIA WOJTYSZKO: SAM, AVAGY FELKÉSZÜLÉS A CSALÁDI ÉLETRE • Kolibri Pince (12 éves kortól) JELI VIKTÓRIA - TASNÁDI ISTVÁN: •kettôs:játékKolibriSzínház(12 éves kortól) MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA • Kolibri Színház (14 éves kortól) KISS MÁRTON A MÉHEK ISTENE • Kolibri Pince (14 éves kortól) THOMAS MANN: MARIO ÉS A VARÁZSLÓ • Kolibri Színház (14 éves kortól) KAI HENSEL: KLAMM HÁBORÚJA • Kolibri Pince (14 éves kortól) •MONOBLOCK:HELLÓ,NÁCI!KolibriPince(14éves kortól) BÛN ÉS BÛNHÔDÉS • Kolibri Színház elôcsarnok (14 éves kortól) •NOVÁK•KRAUSZ•aWATERGATE:zidôkriptákrejtélyeKolibriPince(14éveskortól)ATTILA:TIPLIKolibriPince(15éveskortól)JÁNOS:ADYDALOKSZÉPERNÔDALOKBEREMÉNYIGÉZA–DALOKKOSZTOLÁNYI-ESTKolibriSzínház(14éveskortól)

Hangot•HANGMADÁRKolibriSzínház,elôcsarnokkapni,hangotadnicsodás!

A Kolibri Színház immár harminc éves hagyományainak megfelelô új köntösben kerül a kisiskolás nézôink Rendezô:elé.Gothár Péter

Rendezô:

2 6 éveseknek

Mert minden, ami él, minden, ami izeg-mozog hangot ad, zenél: sóhajtozik, nyikorog, göcög, kacag, dobog, topog, vijjog, susog. Ezekkel a hangokkal varázsol a Hangmadár, ezekkel a hangokkal mond el egy mesét. Hangokról, színekrôl, formákról szól ez a varázslatos mese, aminek a legkisebb nézôink is a részeseivé válnak. Novák János Tervezett bemutató: 2022. ôsz AMappingeurópaiuniósegyüttmûködéskeretébenlétrejövôelôadás.6éveskortólKISSNOÉMI:ABÁLNAÉSASRÁC•KolibriFészekAnevesíróésmûfordítóremekgyerekkönyveután(LámpaoltóPöttyösnéni–amelybôlhangjáték-sorozatisszületett)aKolibriSzín-házpályázatándíjatnyertmesedarabjánakfô-hôseegyolyankisfiú,akibeakarjabizonyítaniaszüleiéssajátmagaszámára,hogyképesegyedülisboldogulni,ígyhátmagányoska-landraindulazészakitengerpartján.Nemso-káigmaradazonbanmagányos,egyhasonlókorú,bátorkislánytársulhozzá.BarangolásuksoránaBálnamellettsoktengeriélôlénnyelta-lálkoznak,köztükegyfélelmetessárkánypár-ral.Mesevagyvalóság?Döntsétekel!Rendezô:MarkóRóbertTervezettbemutató:2022.október8.

L. Frank Baum több, mint százhúsz éve született meséje generációk sokaságát bûvölte már el. A zölden tündöklô Smaragdvárosban él és uralkodik Óz, a nagy varázsló. Fényes palotájában a legkülönbözôbb kincsek garmadáját gyûjtötte bátorságból, észbôl és emberi szívekbôl. Varázshatalma akkora, hogy Dorka is tôle kér tanácsot, hogyan juthatna vissza Kansasba.

L. FRANK BAUM-HORVÁTH PÉTER: ÓZ, A VARÁZSLÓ • Kolibri Színház

7 éves kortól

ELÔKÉSZÜLETBEN: 7

Tervezettbemutató:2023.január14éveskortólazeredetibôlátdolgoztaECKATTILAésVIDOVSZKYGYÖRGY:ÁRULÓ•KolibriPinceAlányveszélybenvan,egyszerrebujkálbefolyá-sosanyjaésegytitokzatosaktivistaelôl.Senki-bensembízhat,úgyérzi,mindenlépésétfigye-lik,követik,ezértúgydönt,asajátkezébevesziazirányítást:mindentechnikailehetôségetbe-vet,hogyszemmeltartsaüldözôit.Társaazakci-óbanegyegyszerûpizzafutár,aki–anézôkkelegyütt–próbálsegítenialánynak.Atétnemki-csi:biztonságvagyszabadság,kontrollvagyve-szélyekkeltelijövô.Hôslegyenalányvagyáruló?APlayOn!nemzetköziegyüttmûködésbenké-szülôelôadásamaganemébenegyedivállalko-zás:afordulatokkaltarkítotteseménysortané-zôkegytelefonosapplikációsegítségévelala-kítják,befolyásolják,ígyanézôkvalóbanrészt-vevôknekérezhetikmagukat,nemcsakpasszívszemlélôdônek.Adöntésakezükbenvan.Rendezô:VidovszkyGyörgyTervezettbemutató:2022.október15.

A 2013-ban lezajlott színházi nevelési kutatás eredményei alapján jelenleg a Kolibri Színház a legnagyobb, legtöbb fiatalt elérô magas szakmai színvonalú színházpedagógiai mûhely az országban! Csecsemôszínházi és ifjúsági színházi repertoárunk megalapozásához, gazdagodásához hazai és nemzetközi hírnevéhez jelentôsen hozzájárult az európai uniós együttmûködésekben való aktív közremûködésünk: 2003-tól a Glitterbird pályázat, majd a 2009-ben indult, kétszer négy éves Small Size, Big Citizens és Small Size Performing Arts for Early Years, valamint az ezzel párhuzamosan futó Platform 11+ és Platform Shift+. Jelenleg 17 másik európai színház részvételével a MAPPING (2019 2023) európai uniós pályázatban veszünk részt, amely a legkisebbeknek szóló elôadások mûvészeti alapvetéseinek megfogalmazását, „kulturális térképre helyezését” tûzte ki célul. Az itt született elôadások Európa-szerte turnéznak majd, a programhoz tudományos vizsgálatok kapcsolódnak, az elemzések hozzáférhetôvé teszik minden érdeklôdô számára a legkisebbeknek szóló elôadások alapvetéseit, metodikáját. A PlayOn! (20019-2023) együttmûködés 9 európai színház és két egyetem részvételével a virtuális és kiterjesztett valóság színházi alkalmazásainak lehetôségét igyekszik kiaknázni, színházi és digitális szakemberek, valamint a 16 éven felüli nézôk/társalkotók bevonásával. Kiemelt rendezvényünk az ôszi Jókai téri Kolibri Évadnyitó Fesztivál és kétévente közremûködünk a Kaposvári ASSITEJ Biennálé megrendezésében. Támogatóink: az Emberi Erôforrások Minisztériuma, Budapest Fôváros Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Alap, és a Magyar Mûvészeti Akadémia, Európai Unió - Európai Bizottság Kreatív Európa Program

Dramaturg: HORVÁTH PÉTER Színházi nevelési koordinátor: GYEVI-BÍRÓ ESZTER Rendezô: VIDOVSZKY GYÖRGY Igazgató: NOVVÁK JÁNOS

MAGYARORSZÁGON MI MUTATTUK BE ELÔSZÖR: SZÍNHÁZUNKRÓL

Nemzetközi referens: ZSOLDOS KRISZTINA Közönségszervezés vezetô: PÁNTI ÉVA Sajtó és PR referens: RUPP ANIKÓ Mûszaki vezetô: FARKAS ISTVÁN Fôkönyvelô: TÓVÁRI TERÉZ

Titkárságvezetô: BUDAVÁRI SOÓS KORNÉLIA Mûvészeti titkár: VÉGVÁRI ESZTER

Gazdasági igazgató: PÁNCZÉL SÁNDOR Képzômûvészeti vezetô: OROSZ KLAUDIA

A Kolibri Színházat 1992-ben a Budapest Fôvárosi Közgyûlés alapította .

Az elmúlt évtizedekben sikerdarabjainkból formálódott a színház 31 darabból álló repertoárja,mely 0-18 éves korig minden korcsoport számára szellemi és érzelmi fejlôdésének megfelelô darabokat kínál. Repertoárunkra mûfaji gazdagság jellemzô, bábelôadás, prózai és zenés játékok éppúgy megtalálhatók nálunk, mint a mozgásszínház vagy az opera. A hagyományos népi, klasszikus zenei, képzômûvészeti és irodalmi értékeket képviselô darabokat és a mai szerzôk új mûveit egyaránt mûsoron tartjuk. 0-3 éves korú gyerekeknek csecsemôszínházi elôadást (2005-ben TODA, Négy évszak, Erdôn, mezôn, udvaron) osztályterem-színházi elôadást (2008-ban a Klamm háborúja) a kôszínházak közül elôször nálunk volt önálló munkakörrel rendelkezô színházpedagógus

8

Orosz Klaudia bábjai egyszerû játékelemekbôl összeállíthatóak, s a szemünk láttára az elôadás során új és új formát öltenek. Az eseménysor három átváltozó bohócfigura csetlésébôl, botlásából alakul ki. Az átváltozásokat énekhang és improvizált zenekíséret teszi még változatosabbá.

A Kolibri Színház bábmûvészei: Bodnár Zoltán, Szívós Károly Tisza Bea és Török Ágnes a bábozás legmodernebb irányzatait és a babákkal való játék legôsibb gesztusait ötvözik elôadásukban.

TODA a csoda gyereknyelven Glitterbird Mûvészet a legkisebbeknek Kolibri Fészek

Játsszákazalkotók: Tisza Bea, Török Ágnes, Bodnár Zoltán, Szívós Károly Díszlet,jelmez: Orosz Klaudia Zenész: Novák János Azelôadásidôtartamakb.30perc,melyetrövidjátékkövet. 0-3 éveseknek Kolibri Fészek, I. félév

9

európaiATEKERGÔSmallSize,BigCitizensuniósegyüttmûködéskeretébenlétrejöttelôadás.Varázslatoszenésutazásagyerekszobában,akertben,földön, vízen, levegôben, és a csillagok között. Játsszák: Alexics Rita, Megyes Melinda, Ruszina Szabolcs, Mészáros Tamás Versek: Orbán Ottó Zene: Novák János Azírásvetítôképeitmozgatja: Reymeyer Dóra A rendezô munkatársa: Vajdai Veronika AzRendezô:NOVÁKJÁNOSelôadásidôtartamakb.30perc,melyetrövidjátékkövet. 0-4 éveseknek Kolibri Fészek , II. félév 10

11

ERIKA-NAGY ORSOLYA:

Gömbi,

és még sokan mások! A kultikus mesesorozat történetei most

Bartos Erika kis állatok által benépesített mini-univerzumának többi szereplôje is: Vendel,

kanál

bogárfiú, Ugri, a hiperaktív

Kalandra fel! Játsszák: Rácz Kármen, Ruszina Szabolcs Tervezô: Wunder Judit Zeneszerzô: Bata István A rendezô munkatársa: Vajdai Veronika Rendezô:ANDRUSKO MARCELLA Azelôadásidôtartama45perc.KolibriFészek 3 éves kortól

A Kolibri Fészek elôadása egy kalandos éven át

rátságának fordulatos állomásait. Bogyó és Babóca mellett

Szellô,

BARTOS BOGYÓ ÉS BABÓCA követi Bogyó, a csigafiú és Babóca, a katicalány bamegelevenedik a minden lében szarvasszöcskelány, a kis krumplibogár, a királylányos szitakötôkislány, elôször láthatóak színpadon.

12 MARÉK VERONIKA: KIPPKOPP ÉS TIPPTOPP Marék Veronika népszerû gesztenye-hôseit kísérhetjük el kalandos, zenés kirándulásra. Kippkoppal közösen fedezhetjük fel erdô-mezô kis lakóit, és szurkolhatunk, hogy megtalálja-e társát, akit oly régóta keres, és aki olyan nagyon hasonlatos hozzá. Hát persze! Már jön is helikopter-falevélen Tipptopp, a gesztenye-lány… Kippkopp, Tipptopp, hipp-hopp, és már kész is a varázslatos erdei mese. Játsszák: Alexics Rita, Bodnár Zoltán Zene: Novák János Tervezô: Opra Szabó Zsófia A rendezô munkatársa: Horváth CsillaAzRendezô:TISZABEAelôadásidôtartama40perc.KolibriFészekIfélév 3 éves kortól

13 MARÉK VERONIKA: KIPPKOPP GYEREKEI ASmallSize,BigCitizenseurópaiuniósegyüttmûködéskeretébenlétrejöttelôadás„Erôsaházunk,teliakamránk”_mondjaKippkoppTipptoppnak.„Deüres a karunk. Hiányzik innen… egy gyerek!” – sóhajtja Tipptopp. Marék Veronika népszerû mesehôseinek története folytatódik, bôvül a család öt kis gesztenyegyerekkel. Játsszák: Alexics Rita, Bodnár Zoltán, Rácz Kármen, Rácz Kriszta Zenei közremûködô: Kecskeméti Gábor Zene: Novák János Tervezô: Opra Szabó Zsófia A rendezô munkatársa: Horváth CsillaAzRendezô:TISZABEAelôadásidôtartama40perc.KolibriFészekII.félév 3 éves kortól

Mozgás: Lakatos János

AzRendezô:NOVÁKJÁNOSelôadásidôtartamakb.100percegyszünettel.

Zene: Novák János Zenei vezetô: Kecskeméti Gábor

Emlékeztek Locspocsra, a kis tengeri szörnyre, aki félt a víztôl, de megtanult úszni és komoly hôstetteket hajtott végre, hogy megtalálja elveszettnek hitt szüleit? Nos, Locspocs felnôtt, és házasodni készül. Szíve választottja az a japán sárkánylány, akivel még kölyökkorában barátkozott össze. Csakhogy egyikük szülei sem örülnek a házassági tervnek. „Tûz és víz nem egymáshoz való!” Locspocs azonban nem hagyja magát, tûzön-vízen át küzd a szerelméért. A Locspocs-sorozat legújabb epizódja jubileumi produkció is egyben: a kis tengeri szörny története pontosan 30 éve, a Kolibri Színház megalakulásakor indult hódító útjára, s kalandjait három évtizede lankadatlan figyelemmel és szeretettel követik kicsik és nagyok egyaránt.

TOR AGE BRINGSVÆRD HORVÁTH PÉTER NOVÁK JÁNOS: LOCSPOCS ÉS A SÁRKÁNYLÁNY

Játsszák: Nyirkó Krisztina, Nizsai Dániel,Török Ági, Szívós Károly, Krausz Gábor, Ruszina Szabolcs, Bósz Tamáss, Mult István, Rácz Kármen, Rácz Kriszta, Bárdi Gergô m.v., Alexics Rita, Gazdag Lász ló, Farkas ÉÉva, Balogh Márton István m.v.

Díszlet-ésjelmeztervezô: Orosz Klaudia A rendezô munkatársa: Hajsz Andrea

Fordította:SzínházKozák

Zenészek: Kecskeméti Gábor, Tóth Tamás, Szilágyi Kinga Katinka/Papp Tímea/Dóczy Gabriella 4 éves kortól Kolibri

14

Katalin

Korrepetitor: Jászberényi Lilian

Dramaturg: Horváth Péter

rendezô munkatársa: Vajdai Veronika

Tervezô: A

Gyarmathy Ágnes

AzRendezô:NOVÁKJÁNOSelôadásidôtartama100perc.

15 NEMES NAGY ÁGNES – NOVÁK JÁNOS: BORS NÉNI Ki ne ismerné Bors nénit? Újabb és újabb generációk jönnek el hozzánk, hogy együtt ünnepeljük 80. születésnapját. Az elôcsarnokban, a színpadon és a nézôtéren meglepetéseket készítünk Bors néninek Lackóval, Titillával, Vízimolnárral és a Játékmesterrel. „Ami jóóóó van a világon!” – énekeljük, s közben úgy érezzük, ezen a születésnapon csodákra is képesek vagyunk! Játsszák: Molnár Piroska m.v., Ruszina Szabolcs, Megyes Melinda, Mult István, Novák János / Fehér Dániel és a KIMII Kolibri Stúdió növendékei Zenészek: Bágyi Balázs, Friedrich Károly, Kaboldy András/Derzsi Zsolt, Tóth Tamás Zene: Novák János

4 éves kortól Kolibri Színház, II. félév

Színpadraírta: Gimesi Dóra és Nagy Orsolya AzelôadásjogaitaHofraSzínháziésIrodalmiÜgynökségközvetítette.

16 AXEL HACKE: A MEDVE, AKIT VASÁRNAPNAK HÍVTAK

Alex játékmedvéjét Vasárnapnak hívják. Füle kockás, mancsa puha, gombszemével szelíden néz. Fáj-e neki, ha megtépázzák, örül-e, ha megölelik? Mi van a derûsen csillogó gombszemek mögött? Alex nagyon szeretné kideríteni. Egy reggel a kisfiú a szobája helyett egy játékboltban ébred. Az eladó egy mackó, és a vevôk is egytôl-egyig medvék. Hamarosan Alexet is kiválasztja egy medvepapa, és hazaviszi a kicsinyének. Egy medvebocsnak, akit Vasárnapnak hívnak… Játsszák: Alexics Rita, Nizsai Dániel, Fehér Dániel, Ruszina Szabolcs

Tervezte: Mátravölgyi Ákos Zene: Novák Koreográfus:JánosFosztó András A rendezô munkatársa: Vajdai Veronika AzRendezô:KUTHYÁGNESelôadáshozaközönségszervezésselegyeztetvefeldolgozófoglalkozáskérhetô.Fókusz:Hogyanbánjunktársainkkal?Mitjelenttörôdnivalakivel?KolibriFészek,II.félév 4 éves kortól Azelôadásidôtartama50perc.

Rendezô:SZÉKELYANDREA Kolibri Fészek 6 éves kortól

király lányát, a finom Csokis Minyont elrabolja a gonosz Vérpuding. A kiszabadítására jelentkezô nyalánk vitézek mind megfutamodnak a feladat nehézségei elôl. Ekkor jelentkezik a királynálCsücsök, a kis kiflivég. Kalandos útja során találkozik a Rémsütikkel, a Bundáskenyérrel, a Vattacukorral, a Diós kalácsokkal és a bátor Marcipánegérrel. Az ételek nevét, formáját, ízét is felidézô szereplôk regényes történetét rímekbe öltöztette a szerzô. 2018ban könyvéért megkapta az Év Gyerekkönyve díjat a HUBBY - Magyar Gyerekkönyv Fórum zsûrijétôl.

17

Tervezô: Bodnár Enikô

Dramaturg: Horváth Péter

KERESZTESI JÓZSEF: ACSÜCSÖK,VAGYANAGY PUDINGHAJSZA

Császármorzsa

Játsszák: Fehér Dániel, Sallai Virág/Alexics Rita

Zeneszerzô: Balog Zita Mária, Borosi Gábor A rendezô munkatársa: Vajdai Veronika

A mulatságos helyzetekben és szerethetô figurákban gazdag mese a gyerekek számára a mindennapi étkezés során otthon újra és újra eljátszható.

Azelôadásidôtartama60percszünetnélkül.

18 BÉKÉS PÁL: „IttSPÁRGA-TENGERALATTJÁRÓhínárnôésnemvirág,ezavízivilág.”Verebekavízalatt?!Békés Pál izgalmas meséjében VII. Moszat király, a zöldalgák ura harcot indít a vizek lakói ellen. A verebek spárga-tengeralattjárón sietnek segítségükre, a gyerekek pedig velük tartanak. A nézôk egyben a játék résztvevôi is. Játsszák: Szívós Károly, Török Ágnes Zene: Nyesô Mari Zenei közremûködô: Bellák Miklós Bábok: Orosz Klaudia Díszlet,jelmez: Török Ágnes A rendezô munkatársa: Horváth CsillaAzRendezô:SZÍVÓSKÁROLYelôadásidôtartama60perc.KolibriFészekII.félév 5 éves kortól

DÁNIEL ANDRÁS: EGY KUPAC KUFLI Látvány,-DánielJátsszák:„Akufli:nemiskifli,nemiskukac,nemisbab,denemiskavics.Egykuflisokmindenrehasonlít,ésközbensemmiresem.Pattog,mintegygumilabda,pedignemisaz!Színes,mintegynyalóka,pe-dignemehetô!Vankicsi,ésvannagy.Vankövér,ésvansovány.Akufliegyszóval:kufli.”AKolibriSzínházbemutatójáhozDánielAndráskülönlegeshangvételûkufli-meséibôlválogattunkösszeegykupacnyit.Azelôadássoránbetekintéstnyerhettekakuflikizgalmasésmozgalmashétköznapjaiba,éstöbbekközöttaztismegtudhatjátok,hogyantaláltotthonraahétkufliazElhagyatottRéten.Anépszerûmesesorozattörténeteimostelôszörláthatóakszínpadon.TartsatoktiisTitusszal,Zödönnel,Bélabával,Valérral,Pofánkával,HildávalésFityirccelezenaszórakoztatóésfeled-hetetlennekígérkezôutazáson,melyetaLócijátszikzenekarbólismertCsorbaLórántjátékos,táncbahívózenéjekísér!BárdiGergôm.v.,FehérDániel,NyirkóKrisztina,RuszinaSzabolcs,TóthJózsefAndrásmeséialapjánírta:NagyOrsolyaésbábtervezô:HorváthMárkZeneszerzô:CsorbaLórántArendezômunkatársa:HajszAndreaRendezô:ANDRUSKOMARCELLAAzelôadásidôtartama:60perc. 19 5 éves kortól Kolibri Fészek, I. félév

Játsszák: Tisza Bea, Mult István, Nizsai Dániel Báb-díszlet-ésjelmeztervezô: Orosz Klaudia A rendezô munkatársa: Vajdai Veronika

20

AzAzRendezô:SZÍVÓSKÁROLYelôadásidôtartama50perc.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô.

Fókusz:Hogyantudjukelfogadniéslegyôzniafélelmeinket?KolibriFészek 5 éves kotról

JILL TOMLINSON: A BAGOLY, AKI FÉLT A SÖTÉTBEN - Hupp, te nem félhetsz a sötétben. A baglyok nem félnek a sötétben. - De én félek. - De hát a baglyok éjjeli madarak. - Nem akarok éjjeli madár lenni. Nappali madár akarok lenni. - Az vagy, ami vagy. - Igen, tudom. És én az vagyok, aki fél a sötéttôl…

A kis gyöngybagoly története láttán megértjük, hogy a gyermeki félelmet miként gyôzheti le a kíváncsiság, a szeretet és a tudás.

AzelôadásjogaitaHofraSzínháziésIrodalmiÜgynökségközvetítette.

Az elôadás – amellett, hogy érinti a környezetvédelem és a klímaváltozás égetôen aktuális kérdéseit – egy különös kislány történetén keresztül mesél az egyén felelôsségérôl, a barátságról és a bátorságról a kisiskolás korosztálynak. Játsszák: Alexics Rita, Bodnár Zoltán, Erdei Juli, Fehér Dániel, Megyes Melinda, Mult István, Nizsai Dániel,, Rácz Kármen, Rácz Kriszta, Szívós Károly, Tisza Bea, Bósz Tamás, Belényesi Virág m.v. Horváth Péter Michac Gábor Sáry Bánk Zenei vezetô: Kecskeméti Gábor Nemes Zsófia munkatársa: Veronika

Zeneszerzô:

AzAzelôadásidôtartama80percegyszünettel.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetvefeldolgozófoglalkozáskérhetô.Fókusz:Mitôlválikvalakikülönlegessé?Hogyantudomigazánelfogadniamásikat?

Tervezô:

Koreográfus:

Vajdai

AGIMESIDÓRA:EMMACSÖNDJEhétévesEmmaéppkéthete,három napja és tíz perce jár iskolába. Más, mint az osztálytársai: különösen érzékeny a zajokra, és retteg, ha meg kell szólalnia mások elôtt. Az emberekkel nehezen kommunikál, ám a tengeri állatokat megérti. Szülei munkahelyén, a tengerbiológiai kutatóközpont állatkórházában barátja lesz a sebesült cápa, a narvál, a lamantin, a rája, a polip. Emma úgy képzeli, hogy a világ egy nagy akvárium, ô pedig egy pici tengeri uborka az akvárium fenekén. A tengeri uborkák ugyanis nem zavarnak senkit. A tengeri uborkák láthatatlanok. Egy nap végletesen legyengült, kicsi kardszárnyú delfin érkezik a kórházba. Egyedül Emma képes megérteni ôt, de ahhoz, hogy segíthessen, muszáj másokkal is megértetnie, mi a baj. Ehhez pedig le kell gyôznie önmagát. Nem lehet többé kicsi, láthatatlan tengeri uborka az akvárium fenekén.

Rendezô:KUTHYÁGNESKolibriSzínház I.félév 7 éves kortól 21

Dramaturg:

A rendezô

Játsszák: Megyes Melinda, Gazdag László, Szívós Károly, Török Ágnes, Krausz Gábor, Erdei Juli, Nizsai Dániel,, Rácz Kármen, Alexics Rita, Bárdi Gergô m.v., Kôszegi Mária m.v., Nyakas Edit m.v., Varga Dóra m.v.

A valóság ötvözôdik a gyerekek képzeletvilágával. A mágikus állatokról csak a barátjuk tudja, hogy képesek beszélni, a külsô szemlélô csak egy plüssállatot lát. Mégis, a váratlan jövevények megkönnyítik a gondokkal küszködô gyerekek életét az iskolában, vidám helyzetek és izgalmas kalandok várnak a kis gazdáikra.

Milyen érzés lenne, ha lenne egy saját, csakis hozzád kötôdô állatod? Aki megért, beszélgetni tudsz vele, mindenhova elkísér, és soha többé nem kellene egyedül lenned?

MARGIT AUER – HORVÁTH PÉTER – NOVÁK JÁNOS: MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA

22

Tervezô: Orosz Klaudia

Zenészek: Kecskeméti Gábor, Kaboldy András/Derzsi Zsolt, Bágyi Balázs/Bordás Zoltán, Tóth Tamás Mozgás: Lakatos János Zenei vezetô: Kecskeméti Gábor A rendezô munkatársa: Hajsz Andrea

Kolibri Színház 7 éves kortól

AzAzRendezô:NOVÁKJÁNOSelôadásidôtartama130percegyszünettel.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve színházolvasóprogram kapcsolódik.

KODÁLY ZOLTÁN: JÁTSSZUNK HÁRY JÁNOST! HarsányiZsoltésPauliniBélaszövegkönyvétbábszínpadraalkalmazta:FábriPéterEgyüttdalolhatsz,játszhatszazoperaénekesekkel,bábosokkal,HáryJános ugyanis a nézôk közül verbuvál hadsereget. Reszkess, Napóleon, mert jövünk! Kodály Zoltán halhatatlan daljátéka a Ti közremûködésetekkel valósul meg! Bábosok: Török Ágnes, Szívós Károly Énekesek: Szegedi Csaba m.v./Cseh Antal m.v., Megyesi Schwartz Lúcia m.v., Gábor Géza m.v. Zenei vezetô: Oberfrank Péter m.v. Látvány-ésbábtervezô: Orosz Klaudia A rendezô munkatársa: Horváth Csilla AzRendezô:NOVÁKJÁNOSelôadásidôtartama110percegyszünettel.KolibriSzínház 7 éves kortól 23

24 PAUL GALLICO – HORVÁTH PÉTER: MACSKA VOLTAM LONDONBAN Péter magányos kisfiú. Hiába szeretne, nem tarthat otthon macskát. Jennie kóbor macskalány. Gyûlöli az embereket. Varázsos módon találnak egymásra. Történetük megmutatja, hogyan formál teljesebbé minket az igazi barátság. Játsszák: Fehér Dániel, Megyes Melinda, Szanitter Dávid, Erdei Juli, Alexics Rita, Németh Tibor, Gazdag Lászlló/Mult István, Farkas Éva, Nizsai Dániel, Krausz Gábor, Bárdi Gergô m v , Rácz Kármen, Rácz Krisztaa , Abdulrachimzai Amina m.v., Almási Virág m.v., Benkô Bence m.v., Németh Erik m.v., valamint KIMI KKolibri stúdió növendékei Zenészek: Jászberényi Lilian, Baranski László/Kaboldy András, Bágyi Balázs, Tóth Tamás Színpadraalkalmazta: Horváth Péter Díszlet,jelmez,báb: Orosz Klaudia Koreográfus: Lakatos János Zene: Novák János Zenei vezetô: Bornai Szilveszter A rendezô munkatársa: Vajdai Veronika AzAzRendezô:NOVÁKJÁNOSelôadásidôtartama135percegyszünettel.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve színházolvasóprogram kapcsolódik. Kolibri Színház 7 éves kortól AzelôadásjogaitaHofraSzínháziésIrodalmiÜgynökségközvetítette.

AzRendezô:TISZABEAelôadásidôtartama45perc. kortól Kolibri Fészek I. félév

25

OSCAR WILDE – ZALÁN TIBOR: A BOLDOG HERCEG

„…és az Úr felvitette magához angyalaival a két legfontosabb dolgot a földrôl: a halott kisfecskét és a megrepedt ólomszívet. A boldog herceg örökre elhagyta talapzatát. Egy beteg kisgyermek meggyógyult, egy drámaíró megírta a drámáját, a gyufaárus kislány végre nem üres kézzel ment haza. Olyan, mintha karácsony lenne.” Játssza: Bodnár Zoltán Dramaturg: Zalán Tibor Díszlet,jelmez,báb: Orosz Klaudia Zene: Novák János A rendezô munkatársa: Horváth Csilla

8 éves

félév 26

Zenei közremûködô: Kecskeméti Gábor Tervezô: Orosz Klaudia

8 éves

Dalok: Novák János Horváth Péter Zenei vezetô: Bornai Szilveszter A rendezô munkatársa: Hajsz Andrea

AzRendezô:NOVÁKJÁNOSelôadásidôtartama50perc. kortól Kolibri Színház I.

SelmaLagerlöfmeséjétPogányKázmérfordításaalapjánszínpadraalkalmaztaHorváthPéterCsodálatosköltôimeseahiterejérôl,acsodárólésazistenigondviselésrôl,rablókkal, szerzetesekkel, gyerekekkel. A rablók erdei lakhelye mellett minden karácsonykor, a legnagyobb hidegben, egy napra feléled az erdô, kivirágzik a világ.

Játsszák: Farkas Éva, Németh Tibor/Szanitter Dávid, Mészáros Tamás, Kormos Gyula, Tisza Bea, Mult István, Krauusz Gábor, Bárdi Gergô m.v., Kôszegi Mária m.v., Erdei Juli, Sallai Virág, Bodnár Zoltán, Gazdag Lásszló

A KARÁCSONYI RÓZSA LEGENDÁJA

Fókusz:Mittegyünk,haveszteségér?Kireszámíthatunk?KolibriFészekAzelôadásjogaitaHofraSzínháziésIrodalmiÜgynökségközvetítette. 9 éves kortól 27

Játsszák:

Jelmez,báb:

Megejtôen szép elôadás egy lányról, akit az iskolában furcsának tartanak, és egy fiúról, akinek meghalt az ikertestvére. Igaz mese a halálról, de mégis az életrôl. Arról, amit elveszítettünk, és arról, amire rátalálhatunk. Legfôképpen pedig a temetôbôl, a gyászból a valódi életbe vezetô kiútról, melynek során még az is kiderül, esznek-e a halottak epertortát… Grisnik Petra m.v., Fehér Dániel, Mészáros Tamás, Megyes Melinda, Török Ágnes, Szívós Károly Horváth Péter szcenika: Farkas István Orosz Klaudia A rendezô munkatársa: Vajdai Veronika

Dramaturg:

Díszlet,

AzAzRendezô:SZÍVÓSKÁROLYelôadásidôtartama60perc.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô.

ROSEMARIE EICHINGER: ESZNEK-E A HALOTTAK EPERTORTÁT ?

Kolibri

9

rendezô

PETÔFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ

AzAzRendezô:NOVÁKJÁNOSelôadásidôtartama120percegyszünettel.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve

28

Négy különös vándor érkezik a Nyugati pályaudvarra, kosaraikban bábok. Játszani kezdenek, körbeveszik ôket a járókelôk. A nézelôdôket magával ragadja a mese. Megelevenedik a magyar irodalom tündöklô szépségû, szó szerint elhangzó elbeszélô költeménye. Minket is hív Iluska, gonosz mostohája, és Kukorica Jancsi. Legyünk ott, amikor Jancsi legyôzi a zsiványokat, beáll huszárnak, megmenti a francia királylányt és János vitézzé lesz. Griffmadáron lovagol, óriáskirállyá választják, megbünteti a boszorkányokat, és rátalál halottnak hitt szerelmére. Kövessük ôt, hogy a mi álmaink is valóra váljanak. Játsszák: Mészáros Tamás, Nyirkó Krisztina , Tisza Bea, Gazdag László, Ruszina Szabolcs, Megyes Melinda, Törökk Ágnes, Farkas Éva, Szívós Károly, Mult István, Kormos Gyula Dramaturg: Horváth Péter Díszlet,jelmez,báb: Orosz Klaudia Mozgás: Tisza Bea Zenei vezetô: Bornai Szilveszter A munkatársa: Hajsz Andrea színházolvasóprogram kapcsolódik. Színház II. félév éves kortól

29

Fókusz:Hogyanpróbáljuklegyôzniafélelmeinketakapcsolatainkban?

Jelmez:

JELI VIKTÓRIA – TASNÁDI ISTVÁN:

Nyirkó

Akettôs:játékPlatformShift+európaiuniósegyüttmûködéskeretébenlétrejöttelôadás.A14ésA15egyonlinevideójátékchat-szobájábanismerkednekmeg.Mindenben ôszinték egymással, egyetlen dolgot, a legfontosabbat kivéve. De létezhet-e kiteljesedés vélt vagy valós gyengeségeink felvállalása nélkül? Kerülôutak és párhuzamosan futó ösvények, amelyek végül a megértéshez és az elfogadáshoz vezetnek. A közönség egyik része a lánnyal, a másik része a fiúval teszi meg az utat távolodóban egymástól – egymásig. Játsszák: Bartos Ági m.v., Fehér Dániel, Ruszina Szabolcs, Alexics Rita, Krisztina, Nizsai Dániel, Szaanitter Dávid, Nyakas Edit m.v., Bárdi Gergô m.v., Melinda, Mészáros Tamás Pintér Réka Szabó Gergely Zene: Monori András Zádor Tamás, Samu Bence Gyevi Bíró Eszter A munkatársa: Hajsz Andrea feldolgozó foglalkozás kérhetô. 12 éves kortól Kolibri Színház II. félév

rendezô

Rendezô:VIDOVSZKY GYÖRGY AzAzelôadásidôtartama60perc.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve

Mozgás:

Digitálisdesign:

Díszlet:

Megyes

Fordította:

30 MARIA WOJTYSZKO: ASAM,VAGY FELKÉSZÜLÉS

Zene:

A CSALÁDI ÉLETRE neve lengyelül azt jelenti: egyedül. A kortárs lengyel ifjúsági dráma egy kamaszfiú útkeresését követi végig, akinek a szülei válófélben vannak. A groteszk családtörténet olyan torokszorító témákra kérdez rá, mint a válás, a vallás vagy a hagyományos családmodell túlélési lehetôsége, miközben különleges érzékenységgel és humorral beszél a gyermeklét problémáiról. Fehér Dániel, Nyirkó Krisztina, Alexics Rita, Krausz Gábor, Tisza Bea, Bodnár Zoltán dr. Pászt Patrícia Eck Attila Csiszér Csilla Viola Monori András Kámán Orsolya rendezô munkatársa: Vajdai Veronika ESZTER feldolgozó foglalkozás kérhetô. 12 éves kortól Kolibri Pince

Mozgás:

A

AzAzelôadásidôtartamakb.90perc.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve

Díszletésjelmez:

Sam

Rendezô:GYEVIBÍRÓ

Fókusz:Miadjaegyemberértékét?Mitôllehetünkboldogok?

Játsszák:

Dramaturg:

KISS MÁRTON: A MÉHEK ISTENE A méhek istene. Egy ember. Egy hírhedt ember. Egy mindenki által közismert személy, ahogy eddig még senki sem látta, és ahogy még senki nem gondolt rá. Történetünk középpontjában egy háromfôs család – apa, anya és fiuk – összetett, szövevényes lélektani viszonya áll. Az elôadás célközönsége alapvetôen a 13-18 éves korosztály, de rajtuk keresztül közvetve megszólítjuk a tizenéveseket tanító pedagógusok és a szülôk generációját is. Mindezt játékosan, humorosan, de komolyan véve a témát, a történetet és a történelmet. Játsszák: Grisnik Petra m v , Mészáros Tamás, Ruszina Szabolcs, Szanitter Dávid Dramaturg: Horváth Péter Látványtervezô: Polgár Péter Zeneszerzô: Sulyok Benedek A rendezô munkatársa: Vajdai Veronika AzAzRendezô:KISSMÁRTONelôadásidôtartama:kb.80perc.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Mitjelentjónaklenni? Kolibri Pince 14éves kortól

32 MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA

APlayOn!európaiuniósegyüttmûködéskeretébenlétrejöttelôadás.MadáchImrenagylélegzetûdrámaikölteményeagimnazisták kötelezô olvasmánya. A Kolibri Színház elôadása nem csak ôket, de a kicsivel fiatalabbakat és az idôsebbeket is megszólítja.

14

Az alkotók a szöveg hiteles tolmácsolása mellett arra törekszenek, hogy az újszerû színpadi megoldások, a digitális látványvilág és az interaktivitás révén minden korosztály maradandó élménnyel gazdagodjon, megtalálja a mû számára legfontosabb üzenetét. Lesznek, akiket a mû filozófiai rétege indít elmélyült gondolkodásra, míg másokat az újszerû látványvilág, a zene használata, vagy a színészi játék ragad magával. Lesz, aki az Évával, a színrôl színre egyre öregedô Ádámmal, vagy a Luciferrel átélt kalandokat, a megidézett történelmi korszakokat élvezi. Kihez az Úr, kihez az „ördög” érvei állnak majd közelebb. Lucifer is, az Úr is a teremtést és az embert szolgálja. Ha ezt elfogadjuk, megértjük, hogy a kétkedés a világ megismerésének éppen olyan fontos eszköze, mint a hit, a mese vagy a tudomány. A Kolibri Színház teljes társulatát felvonultató elôadás külön érdekessége, hogy Lucifer szerepét színházunk dramaturgja, Horváth Péter József Attila-díjas író játssza. éves kortól Kolibri Színház

33 Játsszák: Alexics Rita, Bodnár Zoltán, Erdei Juli, Farkas Éva, Fehér Dániel, Gazdag László, Horváth Péter, Korrmos Gyula, Krausz Gábor, Megyes Melinda, Mészáros Tamás, Mult István, Nizsai Dániel, Nyirkó Krisztiina, Rácz Kármen, Rácz Kriszta, Ruszina Szabolcs, Szanitter Dávid, Szívós Károly, Tisza Bea, Tóth Jóózsef, Török Ágnes, Abdulrachimzai Amina m.v., Bósz Tamás Zene: Novák János Díszlet-ésjelmeztervezô: Orosz Klaudia Digitálistervezô: Kovács Ivó Dramaturg: Horváth Péter Koreográfus: Rotter Oszkár A rendezô munkatársa: Hajsz Andrea AzAzRendezô:NOVÁKJÁNOSelôadásidôtartamakb.170percegyszünettelelôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz:Miadjaegyemberértékét?Mitôllehetünkboldogok?

Látvány: Bagossy Levente Jelmez: Béres Mónika A rendezô munkatársa: Hajsz Andrea Rendezô:BAGOSSY LÁSZLÓ AzAzelôadásidôtartama70perc.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. nemFókusz:Mitjelentaszabadakarat?Mitérzünk/gondolunkakkoramikoraztlátjuk,hogyvalakicselekedhetszabadakarataszerint? 14 éves kortól AzelôadásjogaitaHofraSzínháziésIrodalmiÜgynökségközvetítette. Kolibri Színház I. félév 34

Játsszák: Scherer Péter m.v., Bárdi Gergô m.v., Alexics Rita, Bodnár Zoltán, Nizsai Dániel, Farkas Éva, Erdeii Juli, Fehér Dániel, Gazdag László, Kormos Gyula, Krausz Gábor, Megyes Melinda, Mészáros Tamás, Mullt István, Németh Tibor, Rácz Kármen, Rácz Kriszta, Sallai Virág, Szanitter Dávid, Szívós Károly, Tissza Bea, Török Ági, Kôszegi Mária m.v., Nyakas Edit m.v., Varga Dóra m.v.

Van-e esélyünk a szabad akaratra? Kívánjuk-e egymásnak, hogy legyen? Vagy jobban vágyunk arra, hogy mások uralkodjanak fölöttünk? A halhatatlan klasszikussá vált történetet fiatal nézôinknek ajánljuk.

THOMAS MANN: MARIO ÉS A VARÁZSLÓ

EgyMONOBLOCK:HELLÓ,NÁCI!mindennaposbunyóhozketten kellenek, egy elkövetô és az áldozat, ezek ketten pedig, hála a rendôrség szolgálatkész közremûködésének, leginkább egy cella mélyén ismerhetik ki egymást. Persze ha az elkövetô neonáci, az áldozat meg feketemunkás, akkor kissé bonyolultabbá válik a helyzet, a frontvonalak összekavarodnak, csak a rendôrség marad az, ami: rend-ôrség. Játsszák: Nizsai Dániel, Fehér Dániel, Krausz Gábor Dramaturg: Kovács Kristóf Jelmez: Orosz Klaudia Játéktér: Tóth József A rendezô munkatársa: Hajsz Andrea AzAzRendezô:TÓTHJÓZSEFelôadásidôtartama70perc.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô.Fókusz:Mitérdemesátgondolni,hadönteniakarunk?KolibriPince,II.félév 14 éves kortól AzelôadásjogaitaHofraSzínháziésIrodalmiÜgynökségközvetítette. 35

36 KAI HENSEL: KLAMM HÁBORÚJA Egy tanár önvallomása az iskola harcterérôl, a lövészárok mélyérôl, lejtmenetben. Scherer Péter alakítását Európa-szerte fesztiváldíjakkal jutalmazták. Elôadásunkat középiskolai osztályoknak, jelenlegi, volt, és leendô diákoknak ajánljuk – biztatásul, hogy csak azért is! Játssza: Scherer Péter m.v. Dramaturg: Kovács Kristóf A rendezô munkatársa: Hajsz Andrea AzAzRendezô:NOVÁKJÁNOSelôadásidôtartama70perc.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô.Fókusz:Mittegyenmegegytanárésmitegydiákaziskolában?KolibriPince 14 éves kortól

37

REJTÉLYE

pesek-e megelôzni a

aPlayOn!európaiuniósegyüttmûködéskeretébenlétrejöttelôadásInteraktívszabadulószínházijátékaklímaváltozásnegatívhatásairól. Történetünk két egymásra hasonlító Idôkriptában játszódik, amelyek az elképzelt jövôbôl érkeztek, egy olyan korból, amikor drasztikusan csökkent az emberiség ivóvízkészlete. Az elôadásra jegyet váltók nem passzív nézôi, hanem aktív résztvevôi a játéknak, a jövôbôl érkezô üzenetek segítségével maguk fedik fel a küszöbön álló társadalmi-és klímakatasztrófa egyes részleteit. Hogy sikerül-e a küldetésük, hogy kéközeledô veszélyt, rajtuk múlik. A jövô az ô kezükben van.

Játsszák: Krausz Gábor , Keszte Bálint, Fekete Balázs / Eck Attila Író: Eck Látványtervezô:Attila Pajor Patrícia Interaktívlátványelemek: Királyházi Csaba Játékfejlesztôkonzulens: Rachel Briscoe Pedagógiaiszakértô: Gyevi Bíró Eszter Hangkép: Monori András Videó: Albert Kinga A rendezô munkatársa: Hajsz Andrea Koncepció,rendezô:VIDOVSZKYGYÖRGYAzelôadásidôtartamakb.90perc. 14 éves kortól Kolibri Pince, I. félév

WATERGATE:AZIDÔKRIPTÁK

38 BÛN ÉS BÛNHÔDÉS Az ifjúsági osztálytermi monodráma kétszer negyvenöt percben foglalkozik az elôadás alapjául szolgáló Bûn és bûnhôdés címû Dosztojevszkij regénnyel és annak gondolatiságával. Az elôadásnak egyetlen szereplôje van, mert így válik igazán hangsúlyossá, hogy mennyire magányos ügy a bûn elkövetését követô feldolgozás idôszaka. A helyszín egyfajta metaforaként szolgál, a társadalomban szabadon élô emberek illuzórikus szabadságáról, hogy habár szabadon élünk, mégis mindenkinek megvan a saját börtöne. Játssza: Kolnai Kovács Gergely m.v. A rendezô munkatársa: Gyevi Bíró Eszter, Eck AttilaAzRendezô:CZUKORBALÁZSelôadásidôtartamakb.90perc.KolibriSzínház,elôcsarnok 14 éves kortól

39

EgyTIPLIlakótelepen

tengôdô srác, Peti elhatározza, hogy külföldön próbál szerencsét, megmutatja a többieknek, hogy neki sikerülni fog, kezd valamit az életével. De hamar kiderül, hogy nem ilyen egyszerû az egész: az induláshoz pénz kell, ráadásul nem is kevés. Akár mindenáron. Játsszák: Krausz Gábor, Nizsai Dániel, Bárdi Gergô m.v., Kôszegi Mária m.v.

Aszínészekimprovizációnakfelhasználásávalszínpadraalkalmazta: Tasnádi István Dramaturg: Tasnádi István és Vidovszky György Díszlet-ésjelmeztervezô: Illés Haibo Zeneszerzô: Monori András Dalszöveg: DSP A rendezô munkatársa: Hajsz Andrea Rendezô:VIDOVSZKY

KRAUSZ ATTILA:

GYÖRGY

AzAzelôadásidôtartama85perc.elôadáshozaközönségszervezésselegyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Milyen szempontok alapján és milyen körülményektôl befolyásolva hozzuk meg az életünketmeghatározódöntéseinket? 15 éves kortól Kolibri Pince

NOVÁK JÁNOS: NovákADY-DALOK,SZÉPERNÔ-DALOK,BEREMÉNYIGÉZA-DALOKKOSZTOLÁNYI-ESTJánosmegzenésítettAdyEndre,SzépErnô,Bereményi Géza és Kosztolányi Dezsô verseit zenésztársai közremûködésével adja elô. 14 éves kortól Kolibri Színház 40

János vitéz, Macska voltam Londonban, Mágikus állatok iskolája Hogyan válik egy irodalmi mû színházi elôadássá? Milyen alkotók vesznek részt abban a közös játékban, amit színháznak nevezünk? Minek van jelentése egy elôadásban? Milyen titkokat rejt a színház világa? Ezekrôl a kérdésekrôl beszélgetünk a kisiskolásokkal a színházolvasó foglalkozásokon. Foglalkozásvezetô: Hajsz Andrea

Elôadásokat feldolgozó és azokra felkészítô foglalkozások : Áruló, A bagoly, aki félt a sötétben, A medve, akit Vasárnapnak hívtak, Emma csöndje, Esznek e aa halottak epertortát? kettôs:játék, Az ember tragédiája, A méhek istene, Mario és a varázsló, Klamm hháborúja, Helló, náci! , Tipli, Sam, avagy felkészülés a családi életre Az elôadásokhoz kapcsolódó foglalkozások célja, hogy nézôink az elôadások után együtt beszélgetve, játszva dolgozzák fel a színházi élményt. A dráma és a színház eszközeit kínáljuk véleményük, problémáik megfogalmazásához, remélve, hogy a játék valódi közösségi élménnyé teszi a színházlátogatást. A foglalkozásokon elôzetes egyeztetés alapján vehetnek részt a csoportok, Foglalkozásvezetôk:osztályok.EckAttila,GyeviBíróEszzter,FeketeBalázs,KámánOrsolya,KeszteBálint,BogdánSákovics

41

Eszter

Internetes jegyvásárlását honlapunkon keresztül többletköltség nélkül

teheti meg, valamint az Interticket rendszerén keresztül is válthat: Korábbiwww.interticket.huuévadainklegnépszerûbb elôadásait online is megtekinthetik nézôink. Az aktuális mûsor elérhetô az online 1061aoldalon.kolibriszinhaz.jegy.hu/eventKolibriSzínházszervezésén,Bp.Jókaitér10.,hétköznapokon 9-17 óráig, valamint az elôadások kezdete elôtt egy órával az elôadások helyszínén. +36Telefon:1311 0870, +36 1312 0622 +36 30 637 szervezes@kolibriszinhaz.hu7483www.kolibriszinhaz.hu SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROGRAMOK: KOLIBRI SZÍNHÁZOLVASÓ INTERNETES JEGYVÁSÁRLÁS JEGYEK KAPHATÓK Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, 2021 Felelôs kiadó: Novák János Borítóterv: Bagossy Levente Grafika: Bagossy Levente Szerkesztô: Végvári Eszter Fotók: Szlovák Judit, H.S.C. Stábiskola, Albert Kinga, Bárdi Gergô, Éltetô Anna, Németh Anna, Szántó Fanni ONLINE ELÔADÁSOK

42 Kolibri Színház Bp. VI. Jókai tér 10. családi színházi elôadások,mesejátékok, ifjúságiéscsecsemôszínházielôadásokKolibri Fészek Bp. VI. Andrássy út 74. elôadások a legkisebbeknek 0-9éveskorig Kolibri Pince Bp. VI. Andrássy út 77. ifjúsági színházi elôadások

43 JEGYÁRAK A 2022-23. ÉVADBAN Gyerek és ifjúsági elôadások HangmadárBorsnéniII. félév JátsszunkLocspocsésasárkányHáryJánost!JánosvitézII.félévMacskavoltamLondonbanMágikusállatokiskolájaAkarácsonyirózsa(december,január)EmmacsöndjeI.félévÓz,avarázslókettôs:játékII.félévMarioésavarázslóI.félévBûnésbûnhôdésAzembertragédiája FÉSZEK ATekergôTodaGyerekelôadásokI.félévII.félévAboldoghercegI.félévSpárga-tengeralattjáróII.félévKippkoppésTipptoppI.félévKippkoppgyerekeiII.félévBogyóésBabócaEgykupackufliI.félévbagoly,akiféltasötétbenAmedve,akitVasárnapnakhívtakII.félévCsücsök,avagyanagypudinghajszaEsznek-eahalottakepertortát?AbálnaésasrácIdegennyelvûelôadások PINCE Ifjúsági és felnôtt elôadások TipliKlammháborújaHelló,náci!II.félévAméhekisteneSam,avagyfelkészülésacsaládiéletreWatergateI.félévAzáruló 22002200220022002000200020002000200020002000190019001500hétköznap150015001700180017001700170017001700170017001800170018002200220022002200220022002200 1 12. 200019002000190019001900190019001900190020001900150015002600250025002500250025002500240024001500sorhétvége 13 18. sor 2300230023002300230022002200 hétköznap hétvége

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. Budapest Fôváros Önkormányzat fenntartásában, az Emberi Erôforrások Minisztériumával közös mûködtetésben mûködik. Telefon:Támogatóink:3110870,312 06 22, 06 30 637 7483 E-mail:www.kolibriszinhaz.huinfo@kolibriszinhaz.hu GYERMEK- ÉS I FJÚSÁGI SZÍNHÁZ