Buurtkrant In de Buitenhof 2-2021

Page 1

Buurtkrant voor en door wijkbewoners

Buurtkrant In de Buitenhof

Stralende Koningsdag Zomernummer

Wat willen de Groene Bruggenbouwers?

Hunsingolaan/ Eemsgolaan 30 km/u? 22e jaargang, nummer 2 2021 Juni 2021 - In de Buitenhof


Colofon De wijkkrant In de Buitenhof is een uitgave van de werkgroep Communicatie van de buurtcommissie Buitenhof. De krant verschijnt vier maal per jaar in een oplage van bijna 600 stuks en wordt huis-aan-huis verspreid in de Buitenhof, de Peizerhoeve en Peizerhoven. De werkgroep Communicatie (communicatie@debuitenhof.info) bestaat uit websitebeheerder Gijs van der Veen, webredacteur Diana Meijer, coördinator en buurtkranteditor Koen Peeters en de vaste buurtkrantredactieleden Patricia van der Broek, Luit van Deel, Simone Heemstra, Boukje Tanja, Ralph Nienhuis, Marieke Uitentuis en Maarten van Wieringen. De beste foto’s in dit blad zijn van Simone Kuijpers. Schrijven of adverteren in ‘In de Buitenhof’? Wil je zelf een artikel schrijven voor de wijkkrant? Of wil je adverteren? Dat kan zeker! Neem dan contact op met de werkgroep Communicatie of mail naar: communicatie@debuitenhof.info. Uw kopij of advertentie voor de volgende uitgave zien wij graag voor 11 september 2021, het liefst digitaal, tegemoet.

De buurtcommissie van de Buitenhof De buurtcommissie Buitenhof bestaat uit zeven werkgroepen:

Werkgroep

Contactpersoon

E-mail

Activiteiten

Nienke Funke

activiteiten@debuitenhof.info

Verkeer/geluidsoverlast A7

Rutger Noordam

verkeer@debuitenhof.info

Groen en Spelen

Esther Gleis

groenenspelen@debuitenhof.info

Onderhoudsploeg

Martijn Hardeman

onderhoud@debuitenhof.info

Communicatie

Koen Peeters

communicatie@debuitenhof.info

Website

Gijs van der Veen

webmaster@debuitenhof.info

De buurtcommissie Buitenhof is onderdeel van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH), 050 537 52 44, www.hoogkerkonline.nl

2 In de Buitenhof - Juni 2021


Inhoud Grote overwinning na 21 jaar Hunsingolaan/Eemsgolaan 30 km/u? Tuin in de stad in het Westpark De Groene Bruggenbouwers Een bjizondere tuin als hobby Onze favoriete wandelplekjes Fitnessen op de camping Zonnige Koningsdag Rondje Tuincultuur Toch een buurtfeest! Bel is stuk

5 7 8 10 12 14 19 21 22 23 24

18

Zomernummer

12 17

De tuin als hobby

8 25

Tuin in de Stad

Welkom, Nanda, Niek en Elise

23 3 mooie wandelingen in de buurt

26 Fitnessen op de camping

Rubrieken Van de redactie Duurzaam Buitenhof Vogels in de Buitenhof Column Maarten Nieuw in de wijk

4 10 20 23 25

Juni 2021 - In de Buitenhof

3


Van de redactie Gaat Nederland echt weer van het slot? Het begint er aardig op te lijken. We mogen zelfs de Martinitoren weer opklimmen! In de wijk bruist het weer van de activiteit. Alle ideeën die noodgedwongen stil werden gehouden, komen nu tot leven. Je leest erover in deze buurtkrant. Vele van die activiteiten hebben te maken met groen en tuinen. Zo lees je over de ‘Groene Bruggenbouwers’, een werkgroep die begin dit jaar is opgericht. Het is een club actieve Hoogkerkers en Buitenhoffers die op een leuke manier aandacht voor duurzaamheid vraagt en helpt om je steentje bij te dragen. De tegelwipactie kwam uit hun koker en je kunt nog net meedoen aan de fietstocht ’De Boer op!’ op 19 juni. Ook lees je over het Rondje Tuincultuur dat de Bruggenbouwers willen organiseren. Een van die tuinen zetten we al in het zonnetje is de vrolijke en bijzondere tuin van Randy en Gert van Ubbegalaan 20. Ook laten we je kennismaken met Tuin in de Stad in het Westerpark dat tegen De Held aan ligt. In de studeerkamers en online vergaderzalen is

4 In de Buitenhof - Juni 2021

trouwens ook veel activiteit ontplooid. Zo heeft onder meer de druk van werkgroep Geluid A7 ertoe geleid dat er een goede oplossing voor de geluidsschermen is. De werkgroep Verkeer informeert ons ook over de mobiliteitsvisie van de gemeente, waarop ze ook gereageerd heeft. Heb je zelf zin in activiteit? Deze buurtkrant laat je kennismaken met de Open Air Gym op de camping en stelt drie mooie wandelingen aan je voor. Veel leesplezier! De redactie, Boukje, Koen, Luit, Maarten, Marieke, Patricia, Ralph en Simone Heb je kopij of suggesties voor onderwerpen, laat het weten via debuitenhof.buurtkrant@gmail.com. De deadline voor volgend nummer is 11 september.


Raad vraagt om (deel) geluidsscherm bij Buitenhof

Grote overwinning na 21 jaar Na een paar spannende dagen en flink wat inspanningen van de werkgroep Geluid A7 Buitenhof kwam de gemeenteraad eind april tot een unanieme motie over geluidsschermen langs de A7 bij Buitenhof. De motie is ingewikkeld, maar na 21 jaar strijd is dit eindelijk een kogel door de kerk, een grote overwinning, eindelijk is er iets rechtgezet. De raad spreekt zich uit voor een scherm bij de busafrit vanaf de A7 en vraagt tegelijk om onderzoek naar de mogelijkheid van een groene geluidswal met zonnepanelen langs onze gehele wijk. Door Rutger Noordam

“Dit was het maximaal haalbare”, aldus raadslid schermvariant bij de busafrit geraamd op 350 duiWim Koks (SP), ex-Buitenhoffer, die er erg aan gezend euro ex BTW. De totale variant langs Buitenhof trokken heeft om de coalitie over de streep te trek- is geraamd op 1,7 miljoen euro ex BTW. Als de raad ken. De raad vraagt in de motie om een geluidshet budget voor het scherm bij de busafrit in het scherm van 350 meter bij het geluidsgat bij de bus- najaar heeft vrijgemaakt, dan zou dat stuk scherm afrit aan de A7, die de lage geluidswal doorsnijdt. volgens ambtenaren er al in 2022 kunnen liggen. Als Dit stuk scherm moet van ‘eigen’ gemeentegeld betaald worden. Om het geld ervoor daadwerkelijk te vinden op de gemeentebegroting moet nog wel een verkenning worden gedaan vóór 1 oktober a.s. Verder vraagt de raad om in diezelfde periode ook mee te nemen een verkenning van de mogelijkheden voor een scherm langs het gehele wegtracé langs Buitenhof van zo’n anderhalve kilometer, vanaf het Stadspark tot aan de afrit Hoogkerk. De raad ziet daar het liefst een groene geluidswal met zonnepanelen, zodat daarmee een deel De werkgroep Geluid A7 drinkt een glaasje bubbels op de overwinning! van de hoge kosten terugverdiend zouden kunnen worden. Men zou Rijkswaterstaat graag dat scherm er daadwerkelijk ligt zal dat, naast de zien als medefinancier hierin, maar de hoop daarop geluidsreductie voor de woningen, ook park Kranenis niet al te groot. Het rijk laat het bij leefbaarheids- burg erg ten goede kunnen komen, als levendige kwesties rond haar rijkswegen meestal afweten. ontmoetingsplek van bewoners en personeel van bedrijven. Klaar in 2022? Dit voorjaar heeft een degelijk akoestisch onderTerugblik en vooruitblik zoek naar de situatie bij Buitenhof de 350 meter Vanaf 1997 tot 2000 lag langs de gehele Buitenhof Juni 2021 - In de Buitenhof

5


een geluidswal op 1,80 m hoogte. Die geluidswal is dus na 3 jaar afgegraven naar een hoogte van 1,10 m in verband met de zogeheten ‘zichtlocatie’ van de bedrijven. Leefbaarheid van bewoners bleek minder belangrijk dan het bedrijfsbelang. Veel bewoners

aansluitend stil asfalt worden aangelegd in 2017. Maar dat ging niet door. De aannemer liet abrupt het werk in de steek en het stil asfalt mogen we nu verwachten rond 2025, als er voor de Buitenhof langs inmiddels een zesbaansweg ligt.

Scherm noodzakelijk Als geluidsmaatregel is stil asfalt belangrijk, maar met de snel stijgende hoeveelheid verkeer, zoals voorzien is, schiet die maatregel toch tekort als je de modelmatige geluidsberekeningen alleen al bekijkt. Daarom zijn wij als werkgroep Geluid A7 erg blij dat de politiek de noodzaak van een scherm nu ook inziet. De 350 meter schermvariant bij de buswaren boos en voelden zich genept in de koopbeafrit zal zeer waarschijnlijk wel voor elkaar gaan koslissing van hun huis, omdat het geluidsniveau zo men. Maar onze motivatie gaat beslist verder. Wij verslechterd was. gaan voor een wijkbreed acceptabel geluidsniveau Met de jaren kwam er een scherm bij het Stadspark vanaf de snelweg. (in 2010) en werd het stil asfalt-akkoord gesloten (2014). Toen de aanleg van de busafrit had plaatsWilt u contact met ons, mail naar: vergevonden met doorbraak van de geluidswal, zou keer@debuitenhof.info

6 In de Buitenhof - Juni 2021


Hunsingolaan/Eemsgolaan 30 km/u? De inspraaktermijn voor de nieuwste verkeersvisie mag zojuist voorbij zijn, het stof hierover is nog lang niet neergedwarreld. De visie is zo ingrijpend voor het hele stadsbeeld, dat op dit moment misschien zelfs nog niet helemaal valt te overzien wat er eigenlijk staat te gebeuren. De auto zal in elk geval steeds meer ‘te gast’ zijn in de stad. Veel straten gaan naar 30 km./p.u., waaronder volgens de visie Hunsingolaan en Eemsgolaan. Door Rutger Noordam

In de nieuwste verkeersvisie van de gemeente, de zogeheten ‘concept mobiliteitsvisie’ die loopt tot 2040, lijken alle bakens te zijn verzet. De kwetsbare verkeersdeelnemer, zoals de voetganger en de fietser, wordt samen met de leefbaarheid het uitgangspunt van verkeersbeleid. Ook decentrale OVvoorzieningen en tangenten (verbindingspunten) krijgen meer aandacht. Er wordt bijvoorbeeld naast station Suikerzijde nu ook weer gesproken over station Hoogkerk. De traditionele autologica wordt minder belangrijk en heel wat straten zouden 30 km/u-wegen moeten worden, waaronder de Hunsingolaan en Eemsgolaan, maar ook de Peizerweg. Een van de belangrijke doelen van de visie is het verkeerstechnisch ontlasten van het centrum van Groningen. De auto zal veel meer ‘te gast’ zijn in de straten van de stad. Betaald parkeren zal meer gebruikt worden als beleidsinstrument. Verder wordt opnieuw melding gemaakt van het sluiten van de spoorovergang Peizerweg voor auto’s. Waarschijnlijk komt er dan ruimte voor een fietstunnel op die plek. Prorail wil graag landelijk het aantal gelijkvloerse spoorovergangen terugbrengen en de spoorovergang aan de Peizerweg wordt als minder noodzakelijk gezien. Het zou wel een heel erg ingrijpende maatregel zijn voor de Buitenhof, zeker zolang de auto- en fietstunnel onder station Suikerzijde er dan nog niet zouden zijn.

Effecten nu meestal lastig in te schatten De sluiting van spoorovergang Peizerweg voor auto’s zal een isolerende werking hebben voor de wijk Buitenhof. De nadruk komt dan erg te liggen op de grote verbindingswegen Ring Zuid en Ring West en het Hoendiep vanuit Buitenhof. Dat is vrij duidelijk. Veel minder duidelijk is wat er gaat gebeuren als de Hunsingolaan en Eemsgolaan ‘buurtstraten’ zouden worden waar 30 km/u geldt. Dat werkt alleen als er voldoende budget is om ook het profiel van de wegen daarbij aan te passen. Bovendien kunnen niet ineens alle bestaande afspraken genegeerd worden! Zo is er een parkeerverbod gekomen voor parkeren op de weg aan de Eemsgolaan (behalve de paar alternerende parkeerplaatsen) om de verschillende conflicten op te lossen met parkerend bedrijfspersoneel, die massaal ‘even snel’ aan de weg gingen parkeren, zo tussen 2009 en 2014. Komt die situatie terug als de weg 30 km/u. wordt? Iets anders is de brede Peizerweg die ook 30 km/u. zou worden. Wordt de Buitenhof dan weer een aantrekkelijke ‘doorgang’ voor vrachtbedrijven vanaf of naar de Peizerweg? Net nu de hoeveelheid vrachtverkeer door onze wijk mooi gestaag is afgenomen. De effecten van de verkeersvisie zijn voor onze wijk dus over het algemeen lastig in te schatten, maar er is zeker veel budget en maatwerk nodig.

Juni 2021 - In de Buitenhof

7


Tuin in de stad in het Westpark De Buitenhof heeft een stadspark naast de deur, maar niet iedereen weet dat niet ver hier vandaan nog een park ligt. Het is maar een klein eindje fietsen over de Johan van Zwedenlaan en de hoge witte brug richting De Held. Aan de rechterkant ligt het Westpark. Boukje nam een kijkje en kreeg een rondleiding. Door Boukje Tanja

Groen en gezellig is mijn eerste indruk van het Westpark. Er zijn mensen aan het werk in een Voedselbos, er zijn schooltuinen, varkens woelen een toekomstige moestuin om en er wordt gebouwd aan tiny houses. Tegenover deze huizen is de kwekerij en ontmoetingsplek Tuinindestad, waar ik een afspraak heb.

buiten zittend aan een getimmerde tafel vraag ik hoe het nu bevalt op deze plek. “Nou,” zegt hij lachend, ”het heeft eigenlijk heel goed uitgepakt. Er is twee keer zoveel ruimte met een park eromheen: je bent hier helemaal buiten. Ook heeft het park nu een recreatieve bestemming , dus voorlopig kunnen we ons hier ontwikkelen. We krijgen geen last van woningbouw.” De afgelopen jaren is er een gebouw opgetrokken uit leem en stro met vloerverwarming, een keuken en grote huiskamer. Daar kan gegeten worden.

Ontstaan Tuinindestad is ontstaan in 2009 aan de Friesestraatweg bij het spoor. Op de plek waar eerst een kwekerij was, startten Frans Kerver en Vivian van ’t Hoenderdaal een bewonersinitiatief om een ontmoetingsplek te maken. Dat is ze gelukt, want toen de gemeente op die plek woningen wilde bouwen, was daar een locatie gegroeid met een grote diversiteit aan activiteiten, waaronder een kwekerij. In 2016 is Tuinindestad verhuisd naar de Tarralaan in het Westpark. De verhuizing, de bouw en inrichting van deze nieuwe plek zijn gefinancierd door In de kwekerij worden honderd soorten planten en kruiden gekweekt bijdragen van verschillende fondsen. Inmiddels “Vorige zomer, toen het nog allemaal mocht, hebdraait Tuinindestad zelfstandig zonder subsidie. ben we hier regelmatig met veertig man gegeten”, zegt Frans. Alternatieve kwekerij In de serre tegen het gebouw worden de planten Frans Kerver leidt me rond en praat me bij. Heerlijk voor de kwekerij voorgezaaid. Er zijn ongeveer 100 8 In de Buitenhof - Juni 2021


soorten planten en kruiden te koop met duidelijke bordjes erbij. Geen ‘plofplanten’, maar allemaal biologisch geteeld zonder gif en kunstmest. Eind maart, begin april start de verkoop van planten weer.

zegt Frans, “Er zijn 24 abonnees en er staan 50 mensen op de wachtlijst! Irma wil er wel graag een stuk bij.” Misschien wordt dat het stuk land waar de varkens de grond alvast omwoelen. Als laatste komen we bij het maakatelier, waar Camping en kinderspeelplek sinds maart weer kinderen – nu nog buiten – rondTuinindestad herbergt ook een kleine camping met hobbelen. Drie middagen waar straks iedereen welwasgelegenheid. Toen de coronaregels in de zomer kom is om zijn dromen letterlijk waar te maken. Er vorig jaar wat werden versoepeld, heeft Frans toch zijn professionele docenten, er is genoeg materiaal nog best veel logeerders gehad. “Ik sprak mensen en apparatuur. uit België, Frankrijk en Duitsland die voor de stad Ga zelf eens kijken in Tuinindestad. Het is een klein kwamen, maar tegelijk alternatief wilden kamperen. Ook mensen uit de stad kwamen kamperen met hun kinderen.” Ik zie een leuke speelplek met een wilgendoolhof en een vuurplaats. Bij Tuinindestad werken veel vrijwilligers. Een tiental is meegekomen vanuit de Friesestraatweg. ”We hebben nooit actief mensen hoeven werven. Zo werken we ook niet. Er zijn best wel taken, maar er is zelden iets wat echt af moet. Hier worden dingen bedacht: ‘Als we nu eens die twee containers schuin Naast een winkeltje is bij Tuinindestad er een maakatelier naast elkaar zetten en dan een dak ertussen maken……’ Dan gaat iemand in eigen eindje fietsen, het is er groen en gezellig, leuk voor tempo aan de gang. Zo groeit de plek organisch, kinderen en je kunt er zelf iets doen als je wilt. Ga zonder prestatiedruk.” vooral zelf kijken, want je vindt op het Westpark nog veel meer leuke dingen. Zelfoogsttuin en maakatelier Dan is er nog de moestuin, waarop Irma biologische Zelf naar Tuinindestad? groenten en klein fruit plant, verzorgt en onkruid Tuinindestad ligt in het Westpark, dat na de wiedt. Irma volgt een opleiding tot stadsboerin in spoorbrug richting de Held (en na de rotonde) Dronten. Je kunt een abonnement nemen om zelf aan de rechterkant ligt. Het officiële adres is Tarte oogsten. Je krijgt dan elke week een oogstmail en ralaan 6. Openingstijden van de plantverkoop en oogst naar behoefte. Je eigen groente en fruit, dide zelfoogsttuin, een agenda met activiteiten en rect van het land, zonder verpakkingskosten. Niet een inschrijfformulier voor de nieuwsbrief vind alleen goed voor het milieu, maar je ontmoet ook je op www.detuinindestad.nl. nog eens leuke mensen in de tuin. “Het loopt goed”, Juni 2021 - In de Buitenhof

9


Duurzaam Buitenhof RUBRIEK

Groene bruggenbouwers met een missie In deze rubriek ‘Duurzaam Buitenhof’ besteden we aandacht aan duurzaamheid in de Buitenhof in diverse vormen. Heb je tips of aanbevelingen? Laat het ons weten! Mail je suggestie naar communicatie @debuitenhof.info. Deze keer: de Groene Bruggenbouwers .

Door Marieke Uitentuis

Ineens doken ze op in de plaatselijke media: de ‘Groene Bruggenbouwers’. Een gezamenlijk initiatief van meerdere wijken en ‘iets met duurzaamheid’. Ik wilde het er het fijne van weten en zocht ze op. Aan het woord zijn Henk Pieter Bouma (iniatiefnemer van Groene Bruggenbouwers, Vredewoldlaan) en Sandra van Dijk (lid van de werkgroep Voedsel, Oldambtlaan). leuke en laagdrempelige manier de bewoners van meerdere wijken bewust te laten worden van duurWat voor initiatief is Groene Bruggenbouwers? zaamheid. Omdat het om meerdere wijken gaat, Henk Pieter vertelt: “Het begon ongeveer een jaar heeft het een ook een mooi verbindend effect. Zogeleden, met een bezoekje van Rutger Noordam, wel tussen buurtbewoners als tussen wijken. Op dit namens de VWH (Vereniging wijkraad Hoogkerk, moment zijn Hoogkerk en de Buitenhof betrokken, red.). In de VWH is gesproken over een initiatief Gravenburg volgt mogelijk later ook.” vanuit meerdere wijken om te werken aan lokale duurzaamheid. Ik wilde dit wel oppakken en heb Inmiddels is er een digitale aftrap geweest en ontsamen met Ceciel, een van de aanjagers uit Hoogmoeten de bruggenbouwers elkaar elke maand. Tot kerk, een begin gemaakt. Met hulp van energieco- op heden online, maar deze maand gaan ze elkaar öperatie Grunneger Power zijn we eigenlijk gewoon van start gegaan. Grunneger Power heeft geholpen bij de naamgeving en identiteit en bijvoorbeeld het logo ontworpen. Inmiddels staat er een mooie structuur.” Waar staan Groene Bruggenbouwers voor? “‘Groene Bruggenbouwers’ staat voor een enthousiaste groep bewoners uit Hoogkerk en de Buitenhof die zich inzetten voor meer duurzaamheid in de buurt. Onze missie is: elkaar energie geven voor een mooie en duurzame buurt. Het doel van Groene Bruggenbouwers is dan ook om op een Tegels eruit, planten erin! Zo ziet het nieuwe tuintje van Sandra eruit 10 In de Buitenhof - Juni 2021


als het goed is allemaal live zien. De groene Bruggenbouwers is onderverdeeld in een aantal thema’s: ● Voedsel ● Bio-diversiteit ● Deeleconomie ● Energie ● Industrie ● Cultuur ● Communicatie en participatie

zijn speciale kinderactiviteiten, zoals slootbeestje vangen, een kunstkoe melken of een speurtocht.” “Daarnaast is een van de ideeën om af en toe een kleine markt met lokale producten te organiseren in de Buitenhof. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. En zo bruist het aan ideeën!” Tegelwipactie Over laagdrempelig gesproken: Sandra heeft onlangs zelf meegedaan aan de ‘tegelwipactie’. Dit is een landelijke actie om tuinen te vergroenen. Ge-

De mate van deelname verschilt, het is aan ieder afzonderlijk wat en hoe vaak je bij wilt dragen. “Ik fungeer eigenlijk als een soort aanjager, in ieder geval tot de zomer,” voegt Henk Pieter toe. Werkgroep Voedsel Een van de werkgroepen is ‘voedsel’. Hiervoor konden de bruggenbouwers nog wel wat organisatiekracht gebruiken. Via een berichtje op Nextdoor werd Sandra gevonden. Sandra vertelt: “Ik wilde graag iets doen voor onze wijk en had al eens een balletje opgegooid. Zo kwam ik met Henk Pieter in gesprek en ben ik bij de werkgroep Voedsel aangesloten. Het doel van deze werkgroep is het stiHenk Pieter Bouma en Sandra van Dijk muleren van gebruik van lokale producten en laten zien waar dit vandaan komt.” meenten strijden hierin om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Groningen nam het op De Boer op tegen Leeuwarden om zoveel mogelijk tegels te “Een van de eerste mooie acties van de werkgroep wippen. Voedsel is ‘De Boer op’”, vertelt Sandra trots. Op De actie is heel eenvoudig: wip een tegel uit je tuin, zaterdag 19 juni a.s. tussen 12.30 en 16.30 uur kun meld deze aan op de website van het tegelwippen je op de fiets een zestal boeren bezoeken. Je kunt en zet er planten voor terug. En je tegel? Die geer rondkijken, een rondleiding volgen, praatje maTegelwipactie ken met de boer en eventueel lokale producten koWip een tegel uit je tuin en zet er een plant voor pen. Kortom een ideale combinatie van leuk en geterug. Dit kan al met één tegel. Meld je tegel aan zond. Aanmelden kan via Nextdoor of Facebook en op: https://nk-tegelwippen.nl/. Meer info vind je iedereen heeft – als het goed is - een flyer in de op: https://groningenklimaatbestendig.nl/ brievenbus gekregen met een QR-code, dus heel initiatieven/tegelwippen. Doe mee en help Groeenvoudig. Ook voor kinderen is ‘De boer op’ erg ningen naar de eerste plaats! leuk: bij een aantal boerderijen is een speeltuin en Juni 2021 - In de Buitenhof

11


bruik je natuurlijk opnieuw, door er een borderrand van te maken, een insectenhotel of een egelburcht. Of maak er je buurman- of vrouw blij mee! Kun je ze niet kwijt, dan kun je ook een tegeltaxi laten komen. Op de website van het tegelwippen (zie inzet) lees je meer tips en inspiratie. Sandra heeft inmiddels bijna 20 tegels (!) gewipt en er mooie planten voor teruggezet. Sluit je ook aan Tot slot een oproep aan buurtbewoners. Heb je ideeën op een van de genoemde gebieden die te maken hebben met duurzaamheid én wil je deze omzetten in concrete acties, sluit je dan aan bij een van de werkgroepen. Er is plaats voor nieuwe leden. Kijk voor meer info op: www.facebook.com/ groenebruggenbouwers of mail naar: groenebruggenbouwers@vwhoogkerk.nl Groene Bruggenbouwers zien je reactie graag tegemoet!

De boer op! Op 19 juni a.s. tussen 12.30 en 16.30 uur op de fiets lang boeren in de buurt. Houd voor meer info en aanmelden Nextdoor en Facebook in de gaten. Of check de flyer met QR-code die je in je brievenbus hebt gehad.

Agenda Voor 2021 staan de volgende activiteiten gepland—onder voorbehoud van eventuele beperkende maatregelen vanwege corona: za 19 juni za 4 sep

za 18 sep

za 30 okt

‘De Boer op!’ Buurtfeest ‘Buitenhof Open!’ 15.00 uur Straatactiviteiten 18.00 uur Foodtrucks en DJ Herfstkriebels in combinatie met ontspannen activiteiten op Landje Daar! BuitenWerk snoeien, evt. baggeren

12 In de Buitenhof - Juni 2021

Gert en Randy wonen al 22 jaar in de Ubbegalaan, ze zijn de eerste bewoners van het huis. Zij kwamen van een flat in de stad en vanaf het begin was het goed. Randy kon zijn creativiteit nu richten op de tuin. Voor die tijd maakte hij sieraden van schelpen, die ze verkochten op speciale markten. “Wij zaten in het begin samen achter één tafeltje, waarop alles uitgestald lag. De sieraden bleken zo populair dat we op den duur een heel lange tafel nodig hadden”, vertelt Gert, die zo te zien erg geniet van de creativiteit van zijn partner. Ze hebben elkaar begin jaren negentig ontmoet in de Filippijnen en zijn sinds die tijd een paar. Liefde voor tuinieren Randy is opgegroeid bij zijn opa en oma in de Filippijnen. Zijn liefde voor tuinieren komt van hen, denkt hij. “Opa plantte veel groente en bloemen tegen zijn huis aan, dan mocht ik helpen. De pindaplanten waren leuk. Als je een plant eruit trok, zaten de wortels vol met pinda’s. Ik wilde hier ook een moestuin, maar er is te weinig plek. Nu heb ik groente in potten zitten.” Randy heeft veel van zijn grootouders geleerd, dat zit allemaal in zijn hoofd. Wel denkt hij daardoor in Engelse maten. “Veel planten zijn daarom vaak van plek gewisseld, omdat ze te hoog of te laag werden”, lacht Gert. “In de lente gaan we naar Tuinland, dan kopen we veel nieuwe planten. Randy zet alle planten erin, vraagt dan: ‘vind je het mooi?’. ‘Natuurlijk’, zeg ik dan. En dan zegt Randy: ‘Maar ik heb er wel vijftien te weinig.’ Dan gaan we de volgende dag gewoon weer!” Een hobby mag wat kosten, vinden ze allebei. ”Wij geven geen geld uit aan rookgerei en drankgelag en genieten erg van onze tuin.” Randy heeft gevoel voor planten. ”Als je iets plant,


Een bijzondere tuin als hobby De bewoners van de Ubbegalaan kennen waarschijnlijk de tuin van Randy en Gert. Elk jaar wordt de voortuin bij bijzondere feestdagen op een passende manier versierd: met Kerst is er bijvoorbeeld een kerststal met veel lichtjes en met Halloween staat er onder andere een ‘enge’ heks in de tuin. Zittend in de achtertuin voeren wij een gesprek hierover. Door Boukje Tanja

moet je erin geloven, anders lukt het niet. Je moet erop vertrouwen.” En je moet iedere dag aan je tuin werken. “Ik knip veel, druiven en de appelboom, de vorm moet ook goed zijn.”

schillende kleuren.” Ze laten foto’s van de bloemen zien. Niet alleen foto’s, zie ik, maar ook zeer gedetailleerde tekeningen van alles wat Randy bedenkt. ”Hij is altijd bezig en veel aan het tekenen”, zegt Gert. Hij is wel eens om drie uur ‘s nachts nog in de Passie voor versieren tuin bezig geweest.” Dat kan, want er staan overal Randy heeft een passie voor versieren. In de achter- kleine zonnelampjes, die mooie plekken uitlichten. tuin staan veel ornamenten uit de Oudheid: veel Randy heeft het ontwerp in zijn hoofd, tekent het kleine zuilen met potten erop, een Davidbeeld in uit en gaat dan aan het ‘versieren’. Met kerst is er een hoek. “Ik heb vroeger heel veel naar films over een stal, een sneeuwpop, een kerstman en veel Hercules gekeken. Misschien komt de fascinatie lichtjes. “Voor Halloween zoek ik in de VS – daar daarvandaan?”denkt Randy. “Maar ik hou ook erg woont veel familie - versieringen uit. Ik heb een skevan de Middeleeuwen. We gaan wel naar Middellet en een doodskop met glinsterende ogen. Meneeuwse feesten. Daarvoor maak ik dan mijn kleding sen in de straat complimenteren ons vaak met de zelf.” Ook in de tuin maakt Randy erg veel zelf, zoals tuin, dat vind ik leuk.” de (vroegere) vijver en de verschillende terrassen. Randy geeft een rondleiding door de achtertuin. “In Nieuwsgierig geworden? die hoek ontbijten we en ‘s avonds kunnen we in de Als lezers nieuwsgierig zijn geworden en de tuin wilvoortuin eten. Er is ook een klein terras, waar ik len bekijken, dat kan, zeggen ze. Gewoon aanbellen veel verschillende clematissen heb geplant met ver- op Ubbegalaan 20. Juni 2021 - In de Buitenhof

13


Onze favoriete wandelplekjes in de omgeving

Mijn Buitenplaats Gelukkig gaat de wereld weer een beetje open. We mogen weer het terras op, naar de film en het theater, weer sporten en recreëren. Sommige buurtgenoten gaan weer op vakantie in het buitenland. Anderen blijven in eigen land of verkennen de buurt. De redactie heeft de afgelopen maanden erg veel gewandeld en laat u ter inspiratie graag hun favoriete plekjes zien.

De uitkijktoren in de Onlanden Door Marieke Uitentuis

Als je de Onlanden in fietst, steekt hij al hoog boven de bomen uit in de verte: de uitkijktoren. Een leuke plek om te bezoeken, maar ook een mooi startpunt van een aantal wandelroutes. Met een fiks tegenwindje is het is nog wel een kwartier fietsen, vanaf begin Onlanden. Aangekomen bij de parkeerplaats, waar je ook je fiets kunt stallen, loop je in een kleine kilometer naar de uitkijktoren die 26 meter hoog is, 127 treden telt en er sinds 2017 staat. Het pad is ook bijzonder, hier liepen vroeger monniken van het klooster vanuit Aduard naar het klooster in Vries. Op de plek van het hoogste punt gingen ze even rusten en een bakje thee of water drinken. Dat is nu de plek van de uitkijktoren. De uitkijktoren heeft de naam ‘het Beeld’ gekregen. Naar verluidt heeft hier een beeld gestaan. Uitzicht Alhoewel het niet de eerste keer was dat ik hier was, is het elke keer weer een adembenemend om boven te zijn, zeker met helder weer. En dat was het, op deze rustige woensdagochtend. Het idee van de toren is dat je op elk plateau een ander uitzicht hebt. Tijdens de Corona-tijd is de toren enige tijd gesloten geweest. Gelukkig is hij nu weer open. Je hebt zicht op de velden en de helemaal rondom in de Onlan14 In de Buitenhof - Juni 2021

den. In de verte gloort de stad. Ganzen, fazanten, zilverreiger en een enkele aalscholver zijn door de verrekijker goed te zien. Waar ik eerder nog wel eens een vos heb gespot, moeten we het hier vandaag even mee doen. Weer beneden zijn ook de grazers goed te zien, in de directe buurt van het pad. Het zijn de Exmoor- pony's, die het hele jaar rond in De Onlanden leven. Je kunt ze herkennen aan hun wittige snuit, ‘alsof ze in een zak met meel hebben gezeten’. Wandelroutes Weer terug op de parkeerplaats is het kiezen uit een van de vele wandelroutes, van 4,5 kilometer tot een route van 12 kilometer. Ik heb die van 4,5 kilo-


meter gekozen, richting Paterswolde. Eerst een stuk over verhard pad, daarna het weiland in. Mooi, maar het kan drassig zijn! Volg de blauw bordjes en na een dik uur (de route voelde wat langer…), zijn we weer terug op de plek van bestemming. Een aanrader deze uitkijktoren en zeker ook de wandelroutes die staan aangegeven!

maar alleen hier komt hij tot vlak onder het maaiveld. In deze tijd is het gebied dan ook modderig en soms zelfs kletsnat. Zelfs in de zomer is het alsof je in een badkuip met modder loopt. “En er zitten hier Het is een dikke acht kilometer fietsen, maar dan veel muggen!” zegt de dame die haar hond uitlaat. kom je op een van de bijzonderste en gevarieerd- Tsja, dat krijg je ook bij zoveel nattigheid. ste natuurgebiedjes in onze omgeving: de KleiDe unieke eigenschappen van de bodem leveren bosch. Vergeet niet je laarzen aan te doen! wel veel mineralen voor de planten op. Daardoor is de Kleibosch één van de rijkste loofbossen van Toen ik hier in het voorjaar liep, verdwaalde ik bij- Drenthe. Je komt hier eiken-berkenbossen, elzenna. Het schemerde, het bos oogde spookachtig en en essenbos en eiken-haagbeukenbos tegen. De door de gevallen blaadjes was het pad nauwelijks te vochtige bossen bergen ook een paar bijzondere onderscheiden van de andere ondergrond. Het pad struiksoorten die het goed doen op natte, mineraalslingerde zo dat ik een bochtje miste en me vastliep rijke grond, zoals zwarte en aalbes. Andere karaktein laaghangende takken. Waar liep het pad dan ristieke struiken zijn de bergvlier, hazelaar, hondswel? Gelukkig vond ik de weg terug, ging het bos roos en tweestijlige meidoorn. Naast bosjes en over in een kaler landschap en bestreek een dunne maan daarna de weilanden en het water.

De unieke natte natuur van de Kleinbosch

Badkuip met modder Welkom in de Kleibosch, het dichtstbijzijnde aardkundig monument in onze buurt. In meerdere opzichten is dit kleine gebied erg bijzonder. Zijn voornaamste claim to fame is de potklei die bijna geen water doorlaat. Die is hier 400.000 jaar geleden afgezet, toen een ijskap Noord -Nederland bedekte. De grond is bezonken in tunneldalen en kon op die manier dik en massief worden. Vroeger maakten de bewoners potten van deze klei – vandaar de naam. Potklei komt op meerdere plekken in Drenthe voor,

struiken vind je hier ook slootjes en kleine weilanden die door houtwallen omsloten zijn. Het is net alsof de koeien hun eigen knusse woonkamer hebben. Soms kom je opeens een tree tunnel tegen, dan weer bagger je over een modderig zandpad. De ondoordringbare bossen zijn ook een goede schuilplaats voor reeën. In de schemering lopen ze Juni 2021 - In de Buitenhof

15


door de Onlanden, overdag en ’s nachts schuilen ze in de Kleibosch. Ze delen het bos met vossen, hazen, diverse muizensoorten, zangvogeltjes, uilen en roofvogels. De natte grond maakt de Kleibosch ook een walhalla voor paddenstoelen. Beheerder het Drents Landschap meldt dat hier zelfs de zeldzame kleibos-russula voorkomt. De Kleinbosch loopt uit in de Zuidermaden, een verbreding in het Peizerdiep die doorstroomt naar de Buitenhof toe. Hier zwemt een stel statige zwanen rond. Met de fiets of met de auto De Kleibosch bereik je prima met de fiets. Heb je zin in een lange wandeling, parkeer je fiets dan bij molen Woldzigt in Roderwolde en wandel bij het

haventje parallel aan de Schipsloot (zuidzijde) naar het oosten. Je komt vanzelf bij het Kleibosch. Je kunt ook doorfietsen naar Foxwolde en ter hoogte van Roderwolderweg 34 linksaf een zandpad op fietsen. Aan het eind van het pad vind je een informatiebord en begint de wandeling. Ben je met de auto, rijd dan via de N372 voorbij Peize tot aan Roden en sla rechtsaf de Roderwolderweg op. Na een kilometer rijd je vanzelf de Kleibos op. De wandelroute die met paarse paaltjes geeft een goed beeld van het gebied. Scheutig zijn ze niet geweest met de paaltjes, dus bij twijfel gewoon je richtingsgevoel vertrouwen en doorlopen. Bij al mijn wandelingen ben ik zegge en schrijve één andere wandelaar tegengekomen. Lekker rustig.

Door het groene hart van de Onlanden Er is veel water in de Onlanden en daar heb je tijdens deze wandeling veel zicht op. Ontdekt het hart van de Onlanden en spot de talloze vogelsoorten die hier leven. je fiets op de driesprong met de onverharde Onlandsedijk. Dit is het startpunt van de wandeling. Dit is het land naast de stad De eerste 1,3 kilometer wandel je over de Onlandwaar water met water wordt sedijk, een tweespoors gravelpad. Staat het riet verbonden. laag, dan kijk je rechts uit over de weilanden en In Drenthe valt regen links over het water. Staat het riet hoog, dan is het nooit overal gelijk. net alsof je door een tunnel loopt. Hier huist de roerdomp, een beschermde vogel in Nederland. Als Je kunt de Onlanden van uit de hoogte van de uitde roerdomp in zijn donkerbruine verentooi rechtop kijktoren verkennen, maar je kunt er ook doorheen staat, lijkt hij net een rietpluim. Die zie je bijna niet lopen. Deze route van vijf kilometer voert door het in water- en rietrijke gebieden. Je kunt hem dan hart van de Onlanden langs water, weilanden en met je oren herkennen aan het ‘hoempende’ geluid een klein bosje. dat hij maakt. Lastig te spotten, maar hier lukt het af Pak de fiets, rijd richting Peize, sla rechtsaf bij de en toe, aldus de vogelaars op waarnemingen.nl. bezinepomp Tamoil de Langmadijk op en passeer de Een bruggetje leidt over het water en levert je een vele vissers bij het bruggetje over het Peizerdiep. prachtig uitzicht over water en rietland op. Op dit Op mooie dagen is het heerlijk zitten op de bankjes moment staat de gele plomp mooi in bloei. Het is die hier op de heuvel staan – het enige dat ontook een fraaie plek om vogels te spotten, regelmabreekt is een oplaadpunt voor de vele elektrische tig staan hier vogelaars met hun verrekijkers. Zoek fietsen! Sla linksaf de Roderwoldedijk op en parkeer hier ook naar het bordje waarop een fraaie gedicht 16 In de Buitenhof - Juni 2021


van Kasper Peters staat, overwoekerd door het riet. Voor het hek sla je linksaf een breed graspad de weilanden in. Het water houd je aan je linkerhand. Soms staat het gras kniehoog en heb je meteen je

fitnesstraining te pakken. Vooral in de avondschemering komen regelmatig reetjes tevoorschijn. Het platte gras verraadt dat ze ook ons wandelpad gebruiken. Boven je hoofd vliegen talloze vogels met opengesperde bek hun diner te vangen. Voor je zie je al het oude bosje liggen waar je linksom omheen loopt. Houd je ogen en oren goed open, want ook hier wemelt het van de vogels. Ik

ben geen vogelkenner, maar zelfs ik kan het geluid van de koekoek thuisbrengen. Ook tref je hier de snor, waterral en het baardmannetje aan. Vlak na het bosje loopt een graspad naar de iconische watermolen. Maar daar is verder weinig te zien. Op de terugweg loop je over het fietspad. Geen straf, want wandelend zie je vaak veel meer dan op de fiets. Misschien heb je het fazantenpaar al gezien dat hier jaar in jaar uit huist. Ze struinen vaak langs het fietspad, soms samen, soms gescheiden. In de laatste kilometer heb je een fraai uitzicht over het Langmameer. Het open water trekt veel watervogels aan, die hier komen rusten, foerageren of broeden. Meer weten? Meer over de Onlanden lees je op de website van Natuurmonumenten, www.natuurmonumenten.nl/ natuurgebieden/de-onlanden, of de stichting Natuurbehoud De Onlanden, www.deonlanden.nl

Juni 2021 - In de Buitenhof

17


18 In de Buitenhof - Juni 2021


Fitnessen op de camping Wie de afgelopen maanden weleens over de Campinglaan heeft gewandeld, zal het opgevallen zijn dat op de binnenplaats van de camping opeens een openlucht fitnesscentrum ligt. De redactie sportte een ochtendje mee. “Ik sportte hier ook bij min vijf!” Door Koen Peeters

Als ik op woensdagochtend camping Stadspark op loop, staan drie meiden al fanatiek te sporten. Ze staan onder het tentdoek bij de entree. Feeëriek uitgelicht met paarse spotlights staat daar een handvol fitnessapparaten. Iemand duwt halters omhoog, een ander beweegt touwen op en neer. De sporters worden van instructies voorzien door Alex Manuputty, de manager en tevens personal trainer. Het is toeval dat ik hem tref, zegt hij, want hij heeft het druk. Hij runt een bedrijf in personal training en heeft sinds 2007 al honderden mensen begeleid om sterke, fitter en energieker te worden. Alex was net bezig een sportschool te bouwen tegenover MartiniPlaza, toen de pandemie uitbrak. Van de een op de andere dag mocht niemand meer binnen sporten. Waar moest hij nu met zijn sporters terecht? Gelukkig kende hij de eigenaar Jan Willem van de camping. “Hij wilde wel een ander soort publiek naar de camping en naar het Eethuys trekken”, vertelt Alex. “Van hem mocht ik dit binnenterrein gebruiken. We hebben eerst de tent neergezet. Daarachter staat nog een opbergkeet. En we mogen de faciliteiten van het restaurant gebruiken.” In de buitenlucht sporten Buiten sporten blijkt in een behoefte te voorzien. Officieel gaat de gym om 7 uur open, maar er zijn weleens sporters om half 7 begonnen. “Mensen blijken het lekker te vinden om in de buitenlucht te sporten. Lekker fris, veel zuurstof in de lucht en veel vitamine D van de zon.” “Zelfs bij min vijf!” beaamt een van de sporters. “In de winter stond ik hier ook. De koud is geen pro-

bleem, je sport jezelf wel warm.” Inmiddels bieden Alex en zijn collega-trainers een divers aanbod aan trainingen aan. Sporten met of zonder begeleiding, alleen of in kleine groepen, het is allemaal mogelijk. Ook na corona Doekt Alex de boel weer op als de pandemie afgelopen is? Zeker niet, zegt hij. “The Open Air Gym blijft gewoon open. Daarnaast hoop ik dat in oktober de gym tegenover Martiniplaza klaar is. Dan kunnen mensen kiezen waar ze gaan sporten.”

De camping en het Eethuys hebben niet te lijden onder de komst van de openlucht-fitness. Beide zijn gewoon weer open. Met Hemelvaart waren bijna alle kampeerplekken bezet en chefkok Sander maakt weer heerlijke gerechten. Het terras is open van donderdag en vrijdag open van 16.00—20.00 uur en in het weekend van 12.00 tot 18.00 uur. The Open Air Gym Je vindt de Open Air Gym op het terrein van de camping in het Stadspark. Je kunt de paarse vlaggen en de paars verlichte tent met apparaten niet missen. Je bent altijd welkom om een proefles te doen. Kom langs of kijk op www.theopenairgym.nl Juni 2021 - In de Buitenhof

19


Vogels in en rond de Buitenhof RUBRIEK

De ekster Met het Stadspark en, iets verderop, de Onlanden in de buurt is de Buitenhof een waar eldorado voor vogels. Sybrich Osinga uit de Duurswoldlaan stelt in ieder nummer een van de gevleugelde bewoners van onze wijk aan je voor. Deze keer: de ekster.

Door Sybrich Osinga

De ekster behoort tot de kraaiachtigen en is een slimme vogel. Toch hebben ze vaak een ‘slechte’ naam. Het zouden eierrovers en kuikenverslinders zijn en met ‘teveel’ zijn. Kijk maar naar het aantal nesten! Maar dat lijkt maar zo. Een ekster bouwt vaak meerdere nesten en gebruikt lang niet alle nesten zelf. Een deel wordt door andere vogels bewoond, bijvoorbeeld ransuilen, torenvalken en boomvalken. Mede daarom zijn eksternesten beschermd. Ook buiten het broedseizoen mogen ze niet zomaar worden verwijderd. Vaak worden de nesten een volgend jaar gerecycled in nieuwe nesten. Een ingewikkeld sociaal systeem voorkomt dat eksterbestanden ongeremd groeien. Er zijn twee ‘soorten’ eksters binnen een groep: een kleine groep broedparen die het hele jaar door hun territorium met nest- en foerageergelegenheid bezetten en een grote groep ‘ bezitlozen’. Dit zijn de jonge, vrijgezelle vogels. Ze vormen grote groepen van wel 10 tot 50 eksters, de ‘jeugdbendes’. Ze nemen onmiddellijk de plaats in van een uitgevallen territoriumbezitter. Dit kan het beeld versterken van ‘teveel’ en brutale eksters, maar beperkt juist de ongebreidelde soortuitbreiding. Door hun opvallend uiterlijk en gedrag zijn we ons sneller bewust van hun aanwezigheid dan van andere vogelsoorten die vaak talrijker zijn maar een meer verborgen leefwijze hebben. Ze kunnen behoorlijk lawaai maken, kwetteren, vooral als er gevaar is! Eksters hebben één broedsel per jaar dat in 20 In de Buitenhof - Juni 2021

ongeveer de helft van de gevallen mislukt. Bedreigend voor hun jongen zijn kraaien, marters en katten. Een paar brengt 0,6 tot 2,5 jongen groot. Eksters zijn alleseters met bepaalde voorkeuren, ’s zomers vooral regenwormen en spinnen (sóms een eitje of jong vogeltje) en ’s winters zaden en vruchten. Ze leveren ook een bijdrage aan ongediertebestrijding en aan de opruiming van kadavers. Eksters zijn intelligent, leren snel en passen zich snel aan. Ze herkennen zelfs hun eigen spiegelbeeld. Dieven zijn eksters niet, ook al laten spreekwoorden ons anders geloven. Er is nog nooit iets van waarde gevonden in een eksternest…. In de boom voor ons huis zit een eksternest, vorig jaar ook al. We zagen hoe het nest in het voorjaar weer gebruiksklaar gemaakt werd met takjes uit onze tuin en die van buren. Er kwam zelfs een soort dakje boven het nest, als bescherming tegen kraaien. Het paar vloog af en aan, was soms een tijdje weg of zat in het nest. Half mei bleek een kat het op het nest gemunt te hebben. Die klom bij de stam omhoog. Paniek, paniek, steeds krijsende eksters. De buren en wij probeerden de kat weg te jagen. Maar steeds opletten, lukt niet. Buurman Piet (Limburg) heeft toen snel een rooster van gaas om de boom gemaakt zodat de kat er niet meer in kon klimmen. Maar helaas, de eksters waren verdwenen. We weten niet of de jongen geroofd zijn door kraaien of de kat of dat dit ook een zogenaamd schijn nest was. Het rooster laten we zitten voor volgend jaar!


Zonnige Koningsdag Meer dan een jaar moesten we wachten op de eerste activiteit in de wijk. Maar het was het wachten waard. Op een stralende Koningsdag trok het draaiorgel weer door de straten en kon je op vele opritten spulletjes kopen, cakejes eten of je laten schminken. Simone Kuijpers trok met haar fototoestel de wijk door en legde het vast.

Juni 2021 - In de Buitenhof

21


Nieuw elan voor een oud idee

Rondje Tuincultuur Tijdens het afgelopen coronajaar is heel wat af geklust: in huis, maar ook in de tuin. Aan de lange rijen bij de stort te zien, waren veel mensen met hetzelfde bezig. Ook in de Buitenhof zijn vele tuinverbeterprojecten gedaan. Naast gemak en schoonheid kunnen daarbij duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit een inspiratie zijn. Je vraagt je misschien af: zou ik nog iets extra’s kunnen doen? In onze wijk zijn er gelukkig al diverse initiatieven voor natuurbehoud. Die komen tot uiting in allerlei terugkerende activiteiten, maar sinds kort ook in de werkgroep ‘Groene Bruggenbouwers’ van de VWH Hoogkerk (zie ook pag. 10-12). De ‘Groene bruggenbouwers’ zetten zich in om onze leefomgeving duurzamer te maken, samen met de bewoners. Het idee is dat wijken elkaar daarbij helpen en stimuleren.

zaamheid en klimaat. Tijd om een oud idee nieuw leven in te blazen! Het plan is als volgt. We zoeken ongeveer 4 ‘tuinen’ die opengesteld worden en die we dan in groepjes van ongeveer 10 personen zullen bezoeken. Dat betekent dat elke tuin 4 keer zo’n groepje op bezoek krijgt. Een bezoek duurt ongeveer 20 minuten en in die tijd vertelt de tuineigenaar wat hij heeft gedaan om zijn tuin naast mooi, ook biodivers en/of klimaatadaptief te maken. Dit kan dan van alles zijn, van heel klein tot iets groter: we moeten het allemaal doen met de ruimte die een tuin je biedt. Een professional van De Korenbloem geeft uitleg over simpele en praktische manieren waarop je je tuin mooi en klimaatbestendig kunt maken. Rondje Tuincultuur kan uiteraard Eén van de speerpunten is hoe we ervoor kunnen pas plaats vinden als de coronarestricties opgehezorgen dat onze tuinen, huizen en omgeving bijdra- ven zijn. Zoals het er nu uit ziet, gaat dat deze zogen aan een betere biodiversiteit. Want een biodi- mer zeker lukken. Voor deze activiteit hebben we verse leefomgeving is prettig om in te wonen en natuurlijk ook tuinen nodig. Als je je tuin beschikbovendien goed voor het klimaat. baar wil stellen, laat het ons dan weten. Ook als je Ons plan is om een activiteit te organiseren die het andere suggesties hebt of mee wil helpen met orgamogelijk maakt om eens bij wijkgenoten in de tuin niseren dan horen we graag van je! Dus heb je een te kijken en om praktische ideeën op te doen voor mooie tuin of spreekt dit initiatief je zo aan dat je het verbeteren van biodiversiteit. Zoals we in de op een of andere manier mee wilt helpen, reageer Buitenhof al het rondje buurtcultuur hebben, zou dan naar: dit het rondje tuincultuur kunnen worden. Het is geen nieuw idee, want circa tien jaar geleden kon- Joeke Noordhuis, den we elkaars tuinen ook al bezoeken. Inmiddels joekenoordhuis@hotmail.com, tel 0648198202 zijn die tuinen ongetwijfeld volwassener geworden Dick Specht, en zijn we ons als bewoners meer bewust van duur- dickspecht@hotmail.com, tel 0615224422 22 In de Buitenhof - Juni 2021


Eenzame fiets zoekt eigenaar COLUMN

Tijdens een van mijn inmiddels vele lock-down lunchwandelingen attendeerde mijn wandelmaatje Ed me op het fenomeen ‘weesfietsen’. Dit zijn fietsen die in de openbare ruimte staan en lange tijd niet gebruikt zijn. Eigenaar: onbekend. In het Stadspark lachen twee weesfietsen ons al langere tijd toe. Beide tweewielers van het merk Batavus staan in de Campinglaan afzonderlijk tegen een boom geparkeerd, op slot. Eentje is gehavend vanwege defecte spaken. Wandelaars, hardlopers en hondenbezitters moeten ze weleens hebben zien staan. Als je er langsloopt, gaan er onbewust allerlei gedachten door je heen: Van wie zijn ze? Waarom zijn ze hier neergezet? Weten de eigenaren dat hun fietsen hier staan? Worden ze ooit opgeruimd? En ondertussen doet niemand wat, want ze staan nou ook weer niet in de weg. In de gemeente zijn weesfietsen al jaren een ergernis en tegelijk een geaccepteerd gegeven. Groningen wil zich graag profileren als fietsstad. Nergens ter wereld fietsen relatief gezien zoveel mensen als hier. Liefst zestig procent van alle verkeersbewegingen gebeurt op de fiets. Weesfietsen horen daarbij als de zon in de woestijn. De gemeente Groningen heeft daarom vorig jaar een nieuw ‘weesfietsenbeleid’ vastgesteld. Met een speciale verordening krijgt het college van B&W de bevoegdheid een gebied aan te wijzen waar een fiets maximaal vier weken geparkeerd mag staan. In Groningen zijn meerdere zones hiervoor aangewezen. Het Stadspark hoort daar overigens niet bij omdat het daar mee zou vallen qua weesfietsen. Een gesprekje met de gemeente Groningen leerde me dat de meeste eigenaren van gejatte fietsen niet eens aangifte doen en ondertussen zelf alweer een nieuwe fiets gekocht hebben. De kans dat de weesfiets zijn trouwe eigenaar zal terugzien is dus niet groot. Een eenzaam en onzeker verblijf in bijvoorbeeld het Stadspark is dan zijn lot. Ziet u ook een weesfiets die zijn eigenaar mist? Dit kan gemeld worden op de website van de gemeente Groningen: https://groningen.slimmelden.nl. Maarten van Wieringen

Zou het echt lukken? Nu de beperkingen van de pandemie langzaam opgeheven worden, kunnen we misschien weer een buurtfeest organiseren. Maar dan wel in aangepaste vorm. Reserveer zaterdag 4 september in ieder geval alvast in je agenda. Onder het thema ’Buitenhof Open!’ vieren we dat we weer samen kunnen zijn. We gaan alle wijkgenoten vragen om hun straat te versieren rond het thema. Alles mag, alles kan, niets

is te gek. Vanaf 15.00 uur vragen we iedereen om a la Koningsdag activiteiten op de eigen oprit te organiseren: van vrijmarktachtig kraampje tot wijnproeverij of quiz. En vanaf 18.00 uur zijn er foodtrucks en muziek op de grote speeltuin aan de Fivelgolaan. Natuurlijk moeten we ons wel houden aan de coronamaatregelen die dan gelden, maar daarbinnen kijken we wat we kunnen. Hou je brievenbus, de website, Facebook en Nextdoor in de gaten!

Toch een buurtfeest: Buitenhof Open!

Juni 2021 - In de Buitenhof

23


Wat is er aan de hand in de Humsterlandlaan? Spookt het? Of zijn er gewoon brakke bellen geleverd? Kijk maar eens als je door de straat wandelt: nergens zijn zoveel kapotte bellen als daar. Wel lekker rustig!

24 In de Buitenhof - Juni 2021


Nieuw in de wijk RUBRIEK

Nanda, Niek en Elise Deze terugkerende rubriek gaat over de nieuwe bewoner(s) in de wijk. Regelmatig wisselen er huizen van eigenaar. In deze editie maakt je kennis met Nanda, Niek en hun pasgeboren dochter Elise . Zij wonen sinds februari aan de Ubbegalaan 50.

Hoi, wij zijn Niek (34 jr) en Nanda (33 jr) en wonen iets van onze hobby’s over. De Dominicaanse Repusinds eind december 2020 aan de Ubbegalaan 50. bliek staat nog op ons lijstje, dus reken maar dat We komen oorspronkelijk uit HoogezandElise dansen met de paplepel krijgt ingegoten (ze Sappemeer en Stadskanaal en hebben elkaar ontgaat al mee in de draagdoek). De foto is gemaakt op moet via wederzijdse vrienden tijdens onze studie. ons eerste weekendje weg met zijn drieën. Na verliefd, verloofd en getrouwd kwam er een klei- We genieten volop van ons mooie huis en prachtige ne op komst en werd een groter huis met een grotere tuin iets op ons wensenlijstje. Bij toeval kwamen we uit in de Buitenhof, deze kant van de stad was al favoriet aangezien we in Vinkhuizen ook fijn woonden. Het allerlaatste huis wat we nog wilden kijken i.v.m. zwangerschap- werd toch nog onverwachts van ons! Inmiddels is onze kleine meid Elise geboren en zijn wij een heus gezinnetje. Niek werkt nu-zoals zovelen - nog thuis, maar nor- Nanda, Niek en dochter Elise zijn net aan de Ubbegalaan komen wonen maal gesproken in het universiteitsgebouw van de RUG als teamleider aantuin met de vele vogeltjes. We zijn ontzettend vermeldingen buitenlandse studenten. Nanda is specia- rast door lieve kaartjes voor Elise haar geboorte van list ouderengeneeskunde en werkzaam in verpleeg- buren die we nog niet eens hebben ontmoet! huis Innersdijk in Ten Boer. Samen houden we erg We kijken er naar uit om nog meer mensen te leren van dansen, vooral Salsa en Bachata (ons huis is nu kennen en mocht het weer kunnen, mee te doen in groot genoeg voor een dansje in de woonkamer). de activiteiten die hier georganiseerd worden. We houden ook van wandelen, terrasjes pakken en reizen: Zuidelijk Afrika, Canada, Cuba, Marokko, etc. (maar ook dichterbij huis kamperen), iets wat we door corona echt misten! Hopelijk neemt de kleine Juni 2021 - In de Buitenhof

25


Welkom bij Salon Bianca U kunt bij mij terecht voor de volgende behandelingen: Schoonheidsverzorging ● Gezichtsbehandelingen ● Massages ● Verven wimpers / wenkbrauwen ● Harsen Pedicuren ● Algehele pedicurebehandeling ● Voetreflex massage ● Gel-lak Voedingsadviezen ● Op een gezonde manier gewicht verliezen of bijkomen ● Wat het beste te eten/drinken, voor, tijdens, na het sporten I● ndividuele begeleiding of middels 12 wekelijkse cursus in groepsverband (via zoom) Behandelingen met magnesium Magnesium bevordert meer dan 350 lichaamsprocessen. Veel mensen hebben ongemerkt een magnesium tekort met daaruit voortvloeiende klachten. Dat komt doordat ons voedsel steeds minder magnesium bevat en ons dieet niet altijd voldoende divers is. Meer weten? Kom gerust langs voor vrijblijvend advies.

Oldambtlaan 14 salonbianca@ziggo.nl www.salonbianca.eu 06-34077928 050-5250860

26 In de Buitenhof - Juni 2021


Juni 2021 - In de Buitenhof

27


28 In de Buitenhof - Juni 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.