Page 1

CMYK

¸ÀA¥ÀÅl-2

¸ÀAaPÁ-24 ¥ÀÅl-12

PÉÆAPÀt ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ Á

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ

ªÉÆí® : gÀÆ. 10/«zÉñÁAvÀÄ gÀÆ. 20/-

£ÀªAÉ §gÀ 1 - 15, 2009

±ÉÃæ AiÀĸï PÁªÀÄvÁPÀ ¸ÉÌÃnAUï ¸Ààzð És AvÀ ¨sÁAUÀgÀ ¥ÀzPÀ À ªÀgÀ¢: §¹Û ±ÉÆèsÁ ±ÉuÉÊ

DgÀvÁA C¤ÃjÃQëvÀ D¬Ä¯É ¥ÁªÀ¸ÁPÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ gÀxÀ©Ã¢ÃAvÀ GzÁPÀ ¨sÀgÀÆ£ÀÀ xÉÆÃqÉ ªÉüÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÁPÀ ¨ÁzsÁ eÁ°èÃ. gÀxÀ©Ã¢ gÀÆAzÀ PÀgÀZÉA PÁªÀÄ ªÀVÃZÀ ±ÀÄgÀĪÁvÀ dvÀÛ¯ÉA ªÀÄítÆ£À PÀ¼ÀÆ£À DAiÀÄ®ÁA.

J¯ï.«. ±Áå£À¨Ás UÀ - PÀ£ÁðlPÁAvÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsåÀ PÀë eÁªÀÇ£À ¥ÀAiÀįÉÆ ¸ÁgÀ¸v éÀ À ªÀgÀ¢: ²ªÀgÁA PÁªÀÄvÀ

PÀĪÀÄmÁ: GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ f¯ÉèZÉÆ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsåÀ PëÀ eÁªÀÇ£À J¯ï. «. ±Áå£À¨sÁUÀ ¤ÃªÀqÀÆ£À DAiÀįÁ. ¸ÁgÀ¸év À À ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiÁ zÁPÀÆ£À ¤ÃªÀqÀÆ£À D¬Äî ¥ÀAiÀįÉÆ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë ªÀÄtÆ£À QÃwðPÀ vÉÆ ¥s Á ªÉ Ç Ã eÁ¯Áè . PÀ Ä ªÀ Ä mÁ vÁ®ÆPÁZÉ ºÉUÀqÀ UÁæªÀiÁAvÀ ºÉ U À q É P À g À KPÀ £ÁªÀ i ÁAQvÀ PÀÄlÄA§ D¸Á. ºÁå PÀÄlÄA¨ÁAvÀ¯É «oÉÆç gÀÄPÀĪÀiÁ¨Á¬Ä zÀA¥ÀwÃPÀ d£Áä D¬Ä¯É DªÀ½-dªÀ½ ZÀqÀÄðªÁAvÀ ®PÀëöät KPÀ¯ÉÆ. ®PÀöë äuÁ£À ¥Áæx« À ÄPÀ ²PÀt ë ºÉUq À ÀÉ PÀ£ßÀ qÀ ±Á¯ÉÃAvÀ ¥Áæ¥ÛÀ Pɯ.É ºÉUq À É ±ÁAwPÁA¨Á ºÉ Ê ¸À Æ Ì ¯ ÁAvÀ ªÀ i Ázs À å «ÄPÀ ²PÀ ë t WÉ v À ¯ É . PÀĪÀÄmÁZÉ qÁ. J.«. ¨Á½UÁ PÁ¯ÉÃeÁAvÀÄ vÁPÁ ©.J. ¥Àz« À ¥Áæ ¥ À Û eÁ¯É . “¨É ¼ É A iÀ Ä ¹j ªÉ Æ ¼À P É A iÀ Ä °è ” ªÀ Ä í ¼ À ¯ É ª À j PÁ¯É à eÁAvÀ D²¯É ªÉ à ¼ÁgÀ ªÀÄÄRAqÀvéÀ UÀÄt ¢¸ÀÆ£À AiÉÄvÁÛ D²¯É . C£ÁåAiÀ Ä eÁ¯Áågï ZÀqÀÄðªÁA¯É °ÃqÀgï eÁªÀÇ£À CMYK

ZÀ¼ÀªÀ¼À PÀgÀvÁ D²¯ÉÆ. 1987 E¹éAvÀ gÁdPÁgÀuÁAvÀ ¥ÀæªÉñÀ PɯÉÆè. ¨ÁqÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÁZÉ ¥Àz æ Ás £À ªÀÄt í Æ£À ¤ªÀqÀÆ£À DAiÀįÉÆ. vÁå E¹é zsÀgÀÆ£À gÁdQÃAiÀÄ PÉëÃvÁæAvÀ

¸ÀQÃæ AiÀÄ eÁªÀÇ£ÀÀ PÁAiÀÄð DgÀA¨sÀ Pɯ.èÉ ¨ÁqÀ ªÀÄAqÀ¼À ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÉÃë vÁæAvÀ RƧ jÃw£À ¸ÀÄzsÁgÀt PɯÉè. PÉëÃvÁæAvÀ gÀ¸ÉÛÃZÉ qÁA§jÃPÀgt À , ¦ªÀZÉ GzÀPÁa (Drinking Water) ªÀåªÀ¸ÁÜ EvÁå¢ PÀgÀÆ£À ¸ÀªÀð ¸ÀªÀiÁeÁ ¯É Æ ÃPÁPÀ Dwä à AiÀ Ä eÁ¯É Æ . vÀ¼ÁåAvÀįÁ£À PÀªÀÄ® ¥sÀÆ® GoÉÆãÀ D¬Ä¯ÁåªÀgÀ

¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄmÁÖgÀ KPÀ £ÁAiÀÄPÀ eÁªÀ Ç £À ªÀ A iÀ Ä j GoÉ Æ Ã£À ¥ÀPæ Á±ÀªiÀ Á£À eÁªÀZÁPÀ ¯ÁUÀ¯Æ É . 1995 E¹éÃAvÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸Àz¸ À åÀ ªÀÄt í Æ£À ¤ªÀqÆ À £À DAiÉÆ.è f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÁAvÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ ¸À«Äw, ²PÀët ¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw, zÀÄqÁé ¸À«Äw EvÁå¢ ªÉUª À U É ¼ À É ¸À«ÄwÃAvÀ PÁªÀÄ PÀgÆ À £À ¸ÀUÀ¼É f¯ÉèZÉ ¸ÀªÀĸÁå PÀ¸À¯É, ¸ÀªÀĸÁåAPÀ ¥ÀjºÁgÀ PÀ² PÀgÀPÁ ºÉà ¸ÀU¼ À É CzsåÀ AiÀÄ£À ¸ÀÆPÀöë ä jÃw£À PɯÉè. C² eÁªÀÇ£À 27 DUÀ¸ÀÖ 2009 ¢ªÀ¸À ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÁ£À f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsåÀ PëÀ ªÀÄt í Æ£À ¤ªÀqÀÆ£À DAiÉÆè. PÀ£ÁðlPÀ gÁeÁåAvÀ PÉÆAPÀt G¯É Ê vÀ ¯ É ¸À ª À i Ád ¨s Á ±Á C®à¸AÀ SÁåvÀ ªÀÄt í Æ£À ¸ÀgPÀ ÁgÁ£À DzÉñÀ PÉ®¯É D¸Á. PÉÆAPÀt G®AiÀÄvÀ¯É d£Á¯É ¸ÀASÁå C®à D¸Á. eÁ¯ÁågÀ gÁeÁåZÉ §ºÀĸÀASÁåvÀ ¯ÉÆÃPÁ¯É ªÀÄzsÉå d£Àä WÉêÀ£ÀÄ, ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁμÁ ²PÀÆ£À, ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ ¸ÀÄvÀÛ D²¯Áå ¸ÀªÀð ¸ÀªÀiÁeÁ ¯ÉÆÃPÁAvÀ (w¸ÀgÃÉ ¥Á£À ¥À¼AÀ iÀiÁ)

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: DPÉÆÃÖ §gÀ ¥ÀAZÀ«Ã¸À vÁjÃPÉÃPÀ PÉÆrAiÀiÁ¯ÁAvÀ ZÀ¯¯ èÉ É f¯Áè §gÉÆçjZÉ gÉÆîgÀ ¸ÉÌÃnAUÀ ¸Àz à ð És AvÀ ¨ÁgÁ zÁPÀÆ£À ZËzÀ ªÀ ¸ ÁðZÉ ªÀ U ÁðAvÀ

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁZÉ ±ÉÃæ AiÀĸï PÁªÀÄvÁPÀ zÉÆãÀ ¥ÀzÀPÀ ªÉļÁåAw. gÀ¸ÉÛ «¨sÁUÁAvÀ ¥Àx æ ª À ÄÀ ¸ÁÜ£À WÉêÀÇ£À ¨sÁAUÁgÁ ¥ÀzÀPÀ D¤Ã jAPÀ «¨sÁUÁAvÀ ¢éÃwAiÀÄ ¸ÁÜ£À WÉêÀÇ£À gÀÄ¥Áå ¥ÀzPÀ À ºÁPÁÌ ªÉļÁî. ºÉÃa ªÀ¸ð À DUÀ¸ïÖ ªÀÄA í iÀÄ£ÁåZÉ wøÀ vÁjÃPÉÃPÀ ªÉÄʸÀÆgÁAvÀ ZÀ¯¯ èÉ É gÁdå ¸ÀÜgÁZÉ ¸Àz à ð É s AvÀÆ¬Ä ºÁPÁÌ gÀ¸ÛÉ «¨sÁUÁAvÀ ¢éwÃAiÀÄ D¤Ã gÀÄ¥Áå ¥ÀzPÀ À ªÉļÀ¯ î É D¸À.ì ±ÉÃæ AiÀĸï MRPL ºÁAUÁ ¹Ã¤AiÀ Ä gÀ ªÉÄ£ÉÃdgÀ eÁªÀÇ£À GzÉÆåÃUÀ PÀ g À Æ £À D¸À ì Z É ªÀ Ä AeÉ Ã ±À é g À UÉÆÃ¥Á® PÀÈμÀÚ PÁªÀÄvÀ D¤Ã ²æêÀÄw PÀ«vÁ PÁªÀÄvÀ ºÁAUÉ¯Æ É ¸ÀÄ¥ÀÄvÀ.æ ±ÁgÀzÁ «zÁå®AiÀiÁAvÀ DmÁÖ«Ã PÀPÉëÃAvÀ ²PÀÛj D¸ÉÑ ±ÉÃæ AiÀĸÁì¯É ¥À² æ PÀPë À ²æà ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ eÁªÀÇ£À D¸Áì. ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ gÉÆîgï ¸ÉÌÃnAUÀ PÀ¨ è ÁâZÉ ªÀwãÀ ºÉà ¸Àz à ð És AvÀ ¨sÁUÀ WÉêÀÇ£À ¥ÀzPÀ À WÉw¯ Û Æ É ±ÉÃæ AiÀĸÀ PÁªÀÄvÀ ¥ÀvÆ À ð£À gÁdå ªÀÄmÁÖZÉ ¸Àz à ð É s AvÀ ¨sÁUÀ WÉªÑ É vÀAiÀiÁåj PÀjÃvÀ D¸Áì. ºÁPÁÌ DªÉÄΰ ±ÀĨsÀ PÁªÀÄ£Á.


CMYK

2

November 1 - 15, 2009

SåuÉVûÉÇiÉ AÉQûVûÏiÉ pÉÉxÉ MüÉåÇMühÉÏ eÉÉuÉÉå ¸ÀA¥ÀÅl-2

¸ÀAaPÁ-24 £ÀªÉA§gÀÀ 1 - 15, 2009

DAiÀÄZÉ vÀg£ À ÁmÉ (AiÀÄĪÀ ¦¼ÀV) PÀ¸ì¯ À AÉ PÀjÃvÀ D¸Áì ?

§gÉA ²PÀët D²ê¯É PÁªÀÄ ¸ÉÆÃzÀÆ£À UÁAªÀ ¸ÉÆÃqÀvÁvÀ. ²PÀët HuÉà D²ê¯ÉÆ ªÀåªÀºÁgÀ PÀgÀÆAPÀ ¥À¼ÀAiÀÄvÁ. ²PÀët £ÁwÛ¯ÉÆ ¸ÀªiÀ ÁdWÁvÀPÀ PÁªÀiÁ vÀg¥ À £ És À ªÀvÁÛ. ºÉÃA ¥sPÀ v À À DAiÀÄZÉ ¢¸ÁAvÀ £ÀAAiÀÄ D¢Ã zÁPÀÆ£À eÁ¯É¯ è AÉ . DªÀÄUÉ¯É UÁªÁAvÀ AiÀiÁ DªÀÄUÉ¯É gÁeÁåAvÀ AiÀiÁ DªÀÄUÉ¯É zÉñÁAvÀ DªÀÄUÉ¯É vÀgÀ£ÁmÉAPÀ vÁ¤ß WÉwÛ¯É ²PÀëuÁPÀ §gÁ§jZÉA PÁªÀÄ ªÉÄüÀ£Á ªÀÄí¼ÉÃ¯É SÁwgÀ vÁ¤ß UÁAªÀ ¸ÉÆqÀvÁvÀ. vÀ²ê ªÀÄt í Æ£À vÁAPÁ UÁAªÁAvÀ PÁªÀÄ ¢ªÀ¥ÁPÀ ¸ÀgÀPÁgÁ£À vÀAiÀiÁgÀ eÁvÁÛ£À vÁPÁ¬Äà ¨ÁAzÉÆÃqÀ AiÉÄvÁÛ. ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁAvÀ J¸À.E.eÉqÀ AiÉÄvÁÛ ªÀÄítÆ£À ¸ÀAvÉÆÃμÀ ¥ÁªÀvÀ¯É D¸Àì¯ÉÃjìÄà vÁeÉãÀ PÀȶPÁAPÀ ¸ÀªÀĸÁå eÁvÁÛ ªÀÄt í vÀ¯ÃÉ ¬Ä D¸Áìv.À PÀȶ eÁªÀPÁ RgÉÃAaÃ. eÁ®AiÀiÁgÀ PÁªÀÄ ¸ÉÆÃzÀÆ£À ¯ÉÆÃPÀ UÁAªÀ ¸ÉÆÃqÀvÀ D¸ÀìvÁ£À PÀȶ PÁªÀiÁPÀ PÀÆ°ZÉ ªÉÄüÀ£ÁvÀ ªÀÄítÆ£À ºÀ®ªÀ PÀȶPÁ¤ PÀȶ PÀgZ À A É §AzÀ PɯÁèA. C¸Àì¯É ¥Àj¹ÜwAvÀ vÀgÀ£ÁmÉä UÁAªÀ ¸ÉÆÃqÀ£Á²ê D¤Ã PÀ¸¯ ìÀ A É PÀgA À iÉÄÃvÀ ?. PÀȶPÁ¯ÉÆ ¥ÀÆvÀ §gÉA ²PÀvÁ D¤Ã UÁAªÀ ¸ÉÆÃqÀvÁ. ²PÀÆAPÀ ¥Án ¥Àr¯ÉÆ PÀȶAvÀ vÁPÁ eÁªÀPÁ eÁ¯Éè¯ÉA ªÉÆíî ªÉÄüÀ£Á ªÀÄítÆ£À «íAUÀqÀ PÁªÀÄ PÀgÀvÁ. Dfà PÀȶ KPÀ GzÀåªÄÀ ªÀļ í ÃÉ ¯É zÀȶףÀ PÉ®AiÀiÁj §gÉA eÁvÀ¯ Û A É ªÀÄt í ¢¸ÀvÁ. PÀȶAvÀ GªÉÄâ Gj¯É PÀȶPÁ¤ ¸ÁAUÀvÀ ªÉÄüÀÆ£À KPÀ ¸ÀA¸ÉÆÜà ±ÀÄgÀĪÁvÀ PÀgÆ À £À PÀÆ°ZÁAPÀ CªÀ®A§£À PÀg£ À Á²ê vÀAvÀe æ ÕÁ£À ªÁ¥ÉÆÃgÀ£À PÀȶ PÉ®AiÀiÁj PÀȶ ¨sÀÆAAiÀÄ ªÀgÀvÀ°. PÉÆÃt ªÀÄÄSÉî¥Àt WÉÃvÁÛ ?. PÀȶ ¨sÆ À AAiÀÄ gÁPÀÆ£À zÀªg À PÀ Á ªÀÄítvÀ¯Éà ºÁå ªÁmÉÖãÀ EvÁåPÀ aAvÀ£À PÀgÀ£Á ? DAiÀÄZÉà ¢ÃªÀ¸À eÕÁ£À AiÀÄÄUÁZÉ eÁªÀÇ£À D¸ÁìvÀ. ²PÀët vÁAvÀƬÄà §gÉA ²PÀët D²ê¯ÁåAPÀ zÀÄqÀÄ D²ê¯Á¯É ¥À² ZÀqÀ ªÀÄgÁåzÀ D¸Áì. ¸Á¥sÀÖªÉÃgÀ ªÀÄíuÁ, vÀAvÀe æ Áë£À ªÀÄíuÁ, DgÉÆÃUÀå ªÀÄu í Á C¸À¯ ì ÃÉ PÉÃë vÁæAvÀ zÀÄqÀÄ D¸Áì. D¤Ã ªÀÄgÁåzÀ D¸Áì. §gÉA ²PÀët WÉêÀÇ£À §gÉA PÁªÀÄ PÀgÀÆ£À RƧ zÀÄqÀÄ ¸ÁAUÀvÀ WÁ¯ÉÆÃ.ªÀiÁVÃjà PÀ¸Àì¯ÉA? ºÉÆà KPÀ ºÉÆÃqÀ ¸ÀªÁ® D¸Áì ! DªÀÄPÁ ²PÀët ªÉÄüÀÆAPÀ ªÀÄzÀzÀ PɯÉè¯É DªÀÄUÉ¯É ªÀír¯ÁAPÀ, DªÀÄUÉ¯É ²PÀëPÁAPÀ, D«Äà ²PÀët WÉÃw¯ÉÆ ¸ÀA¸ÉÆÜ ºÁAPÁ D«Äà «¸ÉÆÃgÀÄAPÀ eÁAiÀÄ£Á. DAiÀÄZÉà §ºÀÄvÉÃPÀ vÀgÀ£ÁmÉ zÀÄqÀÄ eÁvÀÛj vÁAUɯÉA ªÀÄƼÀ «¸ÀgÀvÁvÀ. vÁAUɯÉÆ ¸ÀA¸ÁgÀ, vÁAUÉ¯É ZÉgÀqÀĪÀA ¥sÀPÀvÀ ºÉA ¥À¼ÀAiÀÄvÁvÀ. xÉÆÃqÉ ¥ÀÆt ¸ÀªÀiÁeÁZÉ £ÀdgÉ£À ¥À¼ÉƪÀPÁ ªÀÄítÆ£À vÁAPÁA ¢Ã¸À£Á. ºÁå «μÀAiÀiÁj ¢ªÀAUÀvÀ CªÉÄäA§¼À ¸ÀħâgÁªÀ ¥ÉÊ vÀ¸Àì¯É ªÀĺÀ¤ÃAiÀiÁ£À ²PÀëuÁZÉ zÀȶףÀ PɯÉè¯É PÁªÀÄ Cwà ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ. £ÀªÉA§gÀ 19PÀ vÁUɯÉÆ d®ä ¢ÃªÀ¸À. vÁPÁ ¸ÁμÁÖAUÀ ¥Àu æ ÁªÀÄ.

AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸À, ¥Àu æ ÁAiÀiÁªÀÄ D¤ zsÁå£ÁZÉA ¸ÀvAìÀ UÀ

ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ : º Á A U Á Z É «.n.gÀ ¸ É Û Z É ²æ à «oÉ Æ Ã¨s Á zÉêÀ¼ÁZÉ JzÀgÁPÀ D¸ÀZ ì É ®Qëöäà ¸Àz£ Às ÁAvÀ £ÀªAÉ §gÀ 19 zÁPÀÆ£À ¸ÁAdªÉüÀ 6.00 zÁPÀÆ£À 6.30 vÁAAiÀ i ï AiÉ Æ ÃUÁ¨s Á å¸À , ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ D¤Ã zsÁå£ÁZÉ ¸ÀvAìÀ UÀ ZÀ®¯ Û AÉ . ²æà ²æà gÀ«±ÀAPÀgÀ CMYK

UÀÆgÀÆf¯ÉA ²æà ²æà AiÉÆÃUÀ zsÁå£À PÉÃAzÁæ zÁéjà ºÁå ¥sÄÀ PÀl ZÀ®vÀ¯ÉA ªÀÄítÆ£À ªÀiÁ®w AiÀÄÄ.PÁªÀÄvÁ£À PÀ¼ÀAiÀįÁA. GªÉÄâ D²ê¯Áå¤ zÀÆgÀªÁt 0824- 2211666 AiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® 9880188248PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀgA À iÉÄvÀ.

pÉÉUiÉÏrÉ xÉqÉÉeÉÉÇiÉ SåuÉVû LMü mÉqÉÑZÉ MãülSì eÉÉuÉlÉ AÉxÉÉ. SåuÉVûÉÇiÉ lÉ MãüuÉsÉ kÉqÉÏïMü MüÉrÉïÇ mÉUÇiÉÔ xÉÉqÉÉeÉÏMü AÉlÉÏ xÉÉÇxM×üÌiÉMü xÉÑuÉÉVåû cÉÉsÉÔ AÉxÉiÉÉiÉ. Wåû MüÉUhÉÉlÉ aÉÉåÇrÉ xÉMÔülÉ MåülÉUÉ ÎeÉssÉåÇiÉ rÉå u ÉÑ l É UÉÌoÉsÉå MüÉå Ç M ühÉÏ sÉÉåMüÉlÉ WûÉÇaÉ ZÉÔoÉ qÉÇÌSU, SåuÉVû AÉlÉÏ qÉPû oÉÉÇSsÉåÇ. iÉÉeÉålÉ iÉÉÇaÉåsÉÉå kÉqÉï U£ÉhÉ MåüsÉÉå qWûtVåû ÌuÉvÉrÉ ZÉUåÇ. iÉÉeÉå xÉÉÇaÉÉiÉ MüÉåÇMühÉÏ sÉÉãMü ZÉÔ o É uÉÉQûsÉå . AÍjÉï M ü, xÉÉqÉÉÎeÉMü, xÉÉÇxM×üÌiÉMü AlÉÏ vÉæΣhÉMü UÇaÉÉiÉ eÉÉrÉ iÉåÇ uÉÉQû eÉÉsÉÏ. AÉrÉeÉ MüÉåÇMühÉÏ pÉÉxÉ mÉUiÉ uÉÉQûÉåcÉÉå MüÉsÉ AÉrÉsÉÉ. lÉÉuÉÉÇiÉ MüÉåÇMühÉÏ sÉÉãMü: aÉÉåÇrÉ xÉÔlÉ AÉÌrÉsÉå AÉqaÉåsÉå qÉÉsbÉQèrÉÉÇMü WåûÇ iÉÑVÒû UÉerÉÉÇiÉ iÉÑVÒû sÉÉåMüÉlÉ ZÉÔoÉ qÉÉlÉ MåüsÉÉå AÉlÉÏ ‘MüÉåÇMühÉåU’ qWûhÉ lÉÉÇuÉ ÌSsÉåÇ. MüÉåÇMühÉÏ AÉqWûÏ EsÉÉå r ÉsÉÏ mÉÔ h É oÉUrÉlÉÏ. cÉQû MüÃlÉ iÉÉÇMüÉ oÉUmÉÏ ÌuÉ±É lÉÉ AÉxÉsÉÏ. eÉÉå sÉÉåMüÉÇMü oÉUmÉÏ ÌuÉ±É AÉxÉsÉÏ, iÉÉlWûÏ iÉÏ ÌuÉ±É MåüuÉsÉ kÉqÉÏïMü MüÉrÉÉïMü uÉÉmÉÑUsÉÏ. MüÉåÇMühÉÏ ÍvÉ£ÉhÉ ÄTüÉPûÏ xÉUsÉåÇ. 19 xÉÉ vÉåMüQåûÇiÉ Mü³ÉQû ÎeÉsÉåÇiÉ ZÉÔoÉ

PÉÊzÀ

“ºÁAªÉà G¯ÉƪÀZÉ PÉÊzÀ Pɯè”É “PÁªÀÄ ¥ÀÆgÁ¬Ä PÉÊzÀ PɯÉè” “ªÁZÀÆ£À ¥ÀĸÀPÛ À PÉÊzÀ Pɯ”èÉ “vÉA aPÉà ªÀVà PÉÊzÀ PÀj ªÀiÁígÁAiÀiÁ” C²ê ¸ÀUÀl G¯ÉÆêÀZÉ GvÀgÁAvÀ “PÉÊzÀ” ªÀÄt í ZÉÆ eÉÆà ±À§Ý ªÁ¥ÀgÀ¯Á vÁaà ªÀÅåvÀàwÛ PÀ²A ê ? PÉ Ê zÀ ªÀ Ä í t ZÉ Æ ºÉ Æ ±À § ÄÝ ¸ÉÆA¥À¯Éà ªÀÄítZÉ CxÁðj ªÁ¥ÀgÀvÁw ªÀÄítZÉ ªÀAiÀÄgÀ ¢¯ÉïÉà ªÁPÀå ªÁfvÁ£À ¸ÀàμÀÖ eÁvÁÛ. ºÉÆ KPÀ zÉòÃAiÀÄ ±À§Ý eÁªÀ£À D¸Àì ªÀÄítÄ ¢¸ÀvÁ. PÉÊzÀ ªÀÄítZÉ ±À¨ÁÝZÉÆ CxÀÄð CªÀgÆ É Ãzs,À §Azs£ À À ªÀÄt í Ä. C²ê D¸ÀvÁ£Á ¥ÀÆtð ªÀÄítZÉÆ CxÁðj ºÉÆ ±À§ÄÝ ªÁ¥ÀgZ À Áåaà «±ÉÃμÀvÁ PÀ¸° À Ã?

vÉÉVûÉ ZÉÑssÉÏÇ. mÉÔhÉ Mü³ÉQû AÉlÉÏ CÇ ç a sÉÏvÉ ÍvÉ£ÉhÉ cÉÉsÉiÉÏ AÉrÉsÉåÇ. Mü³ÉQû ÍsÉÌmÉrÉålÉ sÉÉåMüÉlÉ MüÉåÇMühÉÏ oÉUrÉsÉÏ. xÉUMüÉUÉcÉÏ AÉQûÍVûiÉ pÉÉxÉ oÉÏ Mü³ÉQûÉ AÉxÉsÉÏ. WåûÇ SÉålÉrÉ MüÉUhÉÉMü MüÉåÇMühÉÏ ÍvÉ£ÉhÉ eÉÉsÉåÇ lÉÉ. SåuÉVûÉÇiÉ Mü³ÉQû AÉlÉÏ CÇçasÉÏvÉ pÉÉxÉ mÉëqÉÑZÉ eÉÉuÉÉlÉ EUÍsÉrÉÉå. pÉÉxÉåcÉÉå xuÉÉÍpÉqÉÉlÉ eÉÉaÉë i É eÉÉuÉÉå : AÉrÉeÉ MüÉåÇMühÉÏ xÉqÉÉeÉÉcÉå cÉQû iÉU sÉÉãMü xÉÑÍvÉÍ£ÉiÉ AÉxÉÉiÉ. SåuÉlÉÉaÉUÏ ÍsÉmÉÏ uÉÉeÉÑÇMü vÉYrÉ AÉxÉÉiÉ. Så u ÉVûÉcÉå lÉÉÇ u É Ä T üsÉMü MüÉåÇMühÉÏU oÉUÉåcÉåÇ, SåuÉÉsÉåÇ xÉåuÉåcÉÏ ÄTüsÉMü, qWûÉrÉiÉÏ mÉ§É MüÉåÇMühÉÏU oÉUÉårÉåiÉ. xÉÑqÉÉU 30 uÉUxÉ qÉÉZvÉÏ SåuÉVûÉÇiÉ cÉQû xÉå sÉÉåMüÉÇMü MüÉåÇMühÉÏ pÉÉxÉåU MüÉrÉÉïuÉVûÏ cÉsÉÉåÇcrÉÉMü LlÉÉ AÉxÉsÉåÇ. AÉrÉeÉ iÉåÇ oÉSssÉÉÇ. xÉaÉVåû MüÉrÉï¢üqÉ MüÉåÇMühÉÏU cÉsÉiÉÉiÉ. mÉÔhÉ oÉUmÉÏ AeÉÔlÉ Mü³ÉQû AÉlÉÏ CÇÇasÉÏvÉ pÉÉxÉåU cÉsÉiÉÉiÉ. pÉÉUiÉÉcÉå xÉÇÌuÉkÉÉlÉ mÉëqÉÉhÉ AÉqaÉåsÉåÇ S å u É V û Denomination Temples (DK & Udupi districts) qWûtVåû xjÉÉlÉ AÉxÉÉ. iÉåÇ xjÉÉlÉ qÉåVÕûÇMü

-QûÉ. Må ü . qÉÉå W ûlÉ mÉæ qÉÇaVÕûU

mÉëqÉÑZÉ MüÉUhÉ qWûtrÉÉU AÉqaÉåsÉÏ qÉÉ§É pÉÉxÉ MüÉåÇMühÉÏ AÉÍxÉsÉÏ. iÉvÉåÇ eÉÉuÉlÉ AÉqWûÏ SåuÉVûÉÇiÉ MüÉåÇMühÉÏ AÉQûÍVûiÉ pÉÉxÉ MüUcÉå AÉqMüÉ WûYMü AÉxÉÉ. iÉÉeÉÉå xuÉÉÍpÉqÉÉlÉ AÉqWûÏ eÉÉaÉëiÉ MüUcÉåÇ bÉUeÉ AÉxÉÉ. Så u ÉVûÉ xÉÇ b ÉÉMü WûÉå Q ûsÉÏ eÉÉmÉSÉUÏ: AÉqaÉåsÉå xÉuÉï SåuÉVûÉÇcÉå xÉÇbÉ MüÉrÉïÍvÉsÉ AÉxÉÉ. WåûÇ xÉÇbÉÉlÉ WûÉeÉÏ eÉÉmÉSÉUÏ bÉå u ÉlÉ SåuÉVûÉÇiÉ MüÉåÇMühÉÏ AÉQûÍVûiÉ pÉÉxÉ eÉÉuÉlÉ MüUMüÉ. WåûÇ MüÉqÉÉMü MüÉåÇMühÉÏcÉÏ qÉÔVû AÉlÉÏ xÉWûeÉ ÍsÉmÉÏ SåuÉlÉÉaÉUÏ uÉÉmÉÑÃMüÉ. iÉåÇ mÉVûÉåuÉlÉ qÉÑMüÉUcÉåÇ ÌmÉÍVûaÉÉ vÉÉVåûÇiÉ MüÉåÇMühÉÏ ÍvÉMÑüÇMü iÉrÉÉU eÉÉiÉÉ. AÉrÉeÉ SåuÉVûÉ xÉÇbÉÉcÉÉå AkrÉ£É ´ÉÏ Måü. UÉkÉÉM×üwhÉ vÉåhÉÉrÉ WûÉlÉÏ MÑüÇSÉmÉÑUÉcÉå vÉÉVåûÇiÉ MüÉåÇMühÉÏ ÍvÉ£ÉhÉÉMü ZÉÔ o É EqÉå S bÉåiÉsrÉÉ. WûÉå pÉÉã ZÉÉåvÉåcÉÉå ÌuÉvÉrÉ. iÉåiÉ mÉëqÉhÉåU iÉÉlÉÏ SåuÉVûÉÇiÉ MüÉåÇMühÉÏ AÉQûÉÍVûiÉ pÉÉxÉ MücÉå ï mÉërÉÉxÉ MüUiÉÉiÉ qWûVûÉå ÌuÉμÉÉxÉ sÉÉåMüÉÇMü AÉxÉÉ. WåûÇ MüÉqÉÉÇiÉ xÉuÉï sÉÉãMü iÉÉÇMüÉ iÉåÇMüÉå ÌSiÉÉiÉ qWûhÉ AÉqWûÏ AÉvÉÉ SuÉÃÇrÉÉÇ.

PÉÆAPÀtà±À§Ý «ºÁgÀ - JA.ªÀiÁzsª À À ¥ÉÊ

“vÉA PÁªÀÄ PÉÊzÀ PÀj” (vÉ PÁªÀÄ ¥ÀÆtð PÀj), “vÁPÁ PÉÊzÀ PÀj” (vÁPÁÌ §Azs£ À À PÀj) - ºÉ zÉÆãÀ ªÁPÁåAvÀƬÄà ªÁ¥ÀgÀ¯ÉƯÉÆ ±À§ÄÝ KPÀÆa – ‘PÉÊzÀ’. CxÀÄð ªÀiÁvÀæ ªÉUÀ¼ÉÆ ªÉUÀ¼ÉÆÃ. ‘PÉÊzÀ PÀj’ ªÀÄítÄ ¸ÁAUÀ¯Áåj ¤Ãd CxÀÄð §AzsÀ£À PÀj ªÀÄítÆa C¸ÀvÁ£Á ¥ÀÆtð PÀj ªÀÄt í ZÉÆ CxÀÄð PÀ²ê D¬Ä¯ÉÆ. PÉÊzÀ ªÀļ í Áåj CªÀgÆ É Ãzs,À CqÀR¼À, DqÀªÄÉ Ã¼ÉÃ, ºÀgPÀ v À ,À CrØ, §Azs£ À À ªÀÄítZÉ CxÀÄð D¸Àì ²ªÁ¬Ä ¥ÀÆtð ªÀÄítÄ £Á. ªÀÄítvÁ£Á ‘PÉÊzÀ PÀj’ ªÀÄí¼Áåj CrØ PÀj, CqÀR¼À ºÁr, §AzsÀ£À PÀj ªÀÄítÆa CxÀÄð eÁ¯Éè ¤«Äw

¥ÀÆtð PÀj ªÀÄítZÉ CxÁðj PÉ Ê zÀ PÀ j ªÀ Ä í t ZÉ ZÀ Æ PÀ . ¥ÀÆtðPÀj ªÀÄítZÉÆà CxÀÄð AiÉ Ä ÃªÀ Z É Ã vÀ ² ê PÉ Ê zÀ ±À § ÄÝ ªÁ¥ÀgÉÆÑà eÁ¯Áåj ‘PÉÊzÀ PÁr’ ªÀÄítPÁ. CrØ, CqÀR¼À ¥ÀÆgÁ PÁr (¤ªÁgÀt PÀj). CrØ CqÀR¼À ¤ªÁgÀt eÁ¯Éè ªÀļ í Áåj PÁªÀÄ ¥ÀÆtð eÁ¯Éè ªÀÄítÆa £ÀªÃÉ A. »A¢Ã ¨sÁ±ÉÃAvÀƬÄà PÉÊzÀ PÁl£Á ªÀÄítÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ D¸Àì. CrØ, CqÀR¼À ¤ªÁgÀt eÁ¯Éè ªÀiÁVÃjÃa GgÀ¯ÉïÉA ªÀÄítÄ. ºÉ PÉÊzÀ PÁr ªÀÄítZÉ PÀ²êQà ¥ÀÆtð PÀj ªÀÄítZÉ CxÁðj PÉ Ê zÀ PÀ j ªÀ Ä í t Ä ¥ÀA æ iÉÆÃUÁAvÀ DAiÀįÁA.


CMYK

3

November 1 - 15, 2009

“¸ÀªÄÀ ¥Àðt” PÉÆAPÀtà¨sPÀ ÛÀ ¸ÀAVÃvÀ ¹r GUÁÛªt À

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : PÉÆAPÀtÂãÀ ¹ÃvÁ PÀ¯Áåt D¤Ã zËæ¥À¢ ªÀ¸ÁÛç¥ÀºÀgÀt D¤Ã ¸ÀA¸ÀÌøvÁ£À PÁªÀiÁQëà ¸ÉÆÛÃvÀæ D¸ÀZÉ ¹.r.ZÉ GUÁÛªÀt DgÀvÁA CªÉÄäA§¼À ZÁvÀ Ä ªÀ i Áð¸À å ªÉ Ã ¼Áj ²æ à UÉÆÃPÀtð ªÀÄoÁ¢üñÀ ²æêÀÄzï «zÁå¢ügÁd wÃxÀð MqÉAiÀÄgÀ ¸Áé«ÄÃf£À PɯA èÉ . vÉÆãÉì ªÀiÁ®w

Qt£À ¸À«¸ÁÛgÀ ¸ÀıÁæªåÀ eÁªÀÇ£À ¸ÁAV¯É ºÁå ¥ÀzÁAPÀ mÁUÉÆÃgÀ zÁ¸À ºÁuÉ ¸ÀAVÃvÀ ¢¯ÁèA. PÉÆAPÀtÂà ¨ÁμÁ ªÉÆÃV£À »Ã ¹.r. WɪÇÀ £À ¥ÉÆÃæ vÁìºÀ ¢ÃªÀPÁ ªÀÄítÆ£À vÉÆ£Éì ªÀÄAdÄ£ÁxÀ Qt£À «£ÀAw PɯÁè. zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉÆ – 0824-2454454, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ.

£ÀªAÉ §gÀ 18 zÁPÀÆ£À 24 ªÀÄAeÉñÀgé À μÀ¶×

ªÀÄAeÉñÀgé À : Dlæ ¥ÉÃAmÉAZÉ zÉêÀ¼À ªÀÄAeÉñÀg é Z À É ²æêÀÄvï C£ÀAvÉñÀg é À zÉêÀ¸ÁÜ£ÁAvÀ ‘μÀ¶× ªÀĺÉÆÃvÀª ì ’À £ÀªAÉ §gÀ 18 zÁPÀÆ£À 24 vÁAAiÀÄ ZÀ ® vÀ ¯ É A . £À ª É A §gÀ 19PÀ ªÀÄÈwÛPÁgÉÆúÀt, zse éÀ ÁgÉÆúÀt, £À.20PÀ ºÀU® À Ä GvÀª ì ,À £À.21 PÀ gÀÄ¥Áå¯Á®Q ºÀU® À Ä GvÀª ì ,À £À. 22PÀ ¨ÁAUÁgÁ ¯Á®Q ºÀU® À Ä GvÀª ì ,À £À. 23PÀ ¨ÁAUÁgÁ ¯Á®Q §° GvÀª ì ,À gÀxÁgÉÆúÀt, £À. 24PÀ gÀÆPÁ ¯Á®Q D¤Ã ¸Á£À gÀxÉÆÃvÀìªÀ ZÀ®Û¯ÉA ªÀÄítÆ£À zÉêÀ¼ÁZÉ ¥ÀPæ l À uÉÃAvÀ PÀ¼AÀ iÀįÁA. zÉêÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ZÉ ¸Àz¸ À åÀ eÁªÀÇ£À CzsåÀ PëÀ - ²æà ©. AiÉÆÃV±À r. ¥À¨ æ ÄÀ s - PÁAkUÁqÀ, G¥ÁzsåÀPë À - ²æà Dgï. ¤w£ï ZÀAzÀæ ¥ÉÊ ªÀÄAeÉñÀg é ,À PÉÆñÁ¢üPÁj - ²æà CMYK

¹. ®PÀöë ät ±ÉuÊÉ - ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ, ªÉÆPÉÃÛ ¸ÀgÀ - ²æà UÉÆÃPÀÄ®zÁ¸À ¨sl À Ö - PÀl¥Ár, ªÉÆPÉÃÛ ¸ÀgÀ - ²æà ©.JA. ¸ÀĨÁæAiÀÄ ºÉUØ É - ªÀÄAeÉñÀg é ,À ªÉÄ£ÉÃdgÀ - ²æà JA. AiÉÆÃV±À ¨sl À Ö D¸Áìw. Dlæ ¥ÉAmÉZÉ ¥Àw æ ¤¢ü eÁªÀÇ£À - ²æà JA. ¥ÀPæ Á±À ¨sl À ÖªÀÄAeÉñÀg é ,À ²æà PÉ. UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ PÁªÀÄvÀ - PÁAkUÁqÀ, ²æà ¦. gÁeÉÃ±ï ºÉUØÉ - PÁ¸ÀgU À Æ É ÃqÀ, ²æà PÉ . zÁªÉ Æ ÃzÀ g À PÁªÀ Ä vÀ PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ, ²æà ¢£ÉñÀ ¹. £ÁAiÀÄPÀ - UÀAUÉÆýî, ²æà ¢Ã¥ÀPÀ ±Á壨 À Ás UÀ - GqÀĦ, ²æà ²æÃzsg À À ±ÉuÊÉ PÁ¥ÀÄ, ²æà Dgï. gÁzsÁªÀiÁzsª À À ±ÉuÊÉ – PÁPÀð¼À, ²æà PÉ. «±À£ é ÁxÀ ¥À¨ æ ÄÀs – ªÀÄÆqÀ©¢gÉ, ²æà ©. «dAiÀiÁ£ÀAzÀ ±ÉuÊÉ - §AmÁé¼,À ²æà ªÉÊ. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ±ÉuÊÉ ¨É¼A ÛÀ UÀr, ²æà JA. £Àg¹ À AºÀ J. PÁªÀÄvÀ - ¥ÀÄvÀÆg Û ,À ²æà JA. UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ ±Áå£ÄÀ ¨sÁUÀ - ¨É¼Áîg,É ²æà zÉêÀgÁAiÀÄ ¥À¨ æ ÄÀs – ªÀÄÄ°Ì, ²æà UÀeÁ£À£À ¥À¨ æ ÄÀs – UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃmÉ, ²æà PÉ. UÀuÃÉ ±À PÁªÀÄvÀ – ²æà ªÉ A PÀ l gÀ ª À Ä t zÉ Ã ªÀ ¸ ÁÜ£À , ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ, ²æà Dgï. «oÉÆèsÀ ±ÉuÊÉ - ²æà «oÉÆèsÀ zÉêÀ¸ÁÜ£,À À Ö– ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ, ²æà PÉ. UÀuÃÉ ±À ¨sl G¼Áî® ¸ÉêÁ ¢ªÀÇ£À D¸Áìw.

PÉÆAPÀtà¥ÀjμÀzÀ PÀĪÀÄmÁ vÀg¥ À £ És À GvÀg Û À PÀ£ßÀ qÀ f.¥ÀA. CzsåÀ PÀë ²æà J®.«. ±Áå£À¨Ás UÀ zÀA¥ÀwÃAPÀ ¸À£Áä£À

PÉÆAPÀtÂà ¥ÀjμÀzÀ PÀĪÀÄmÁ vÀgÀ¥sÉ£À GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÁZÉÆ CzsÀåPÀë ²æà J®.«.±Áå£À¨sÁUÀ zÀA¥ÀwÃAPÀ ¸À£Áä£À ZÀ¯ÉÆè.

J¯ï.«.±Á壨 À Ás UÀ ¥ÀAiÀÄ¯É ¥Á£Á zÁPÀÆ£À

Dwä à AiÀ Ä ªÀ å ªÀ º ÁgÀ PÀ g À Æ £À ªÀÄÄRAqÀvÀé WɪÀZÉ PÉÆAPÀt ¨sÁ¶PÁ¯É «²μÀ× UÀÄt D¸Á. ªÀiÁ£Àå ²æà ®PÀöë ät ±Á壨 À Ás UÀ D¤Ã vÁAUÉ¯É gÁdQÃAiÀÄ UÀÄgÀÄ ²æà Dgï.«.zÉ Ã ±À ¥ ÁAqÉ zÉ Æ Ã¤ ªÀĺÀ¤ÃAiÀiÁAvÀ C¸À¯É «²μÀ× UÀÄt ¢¸ÀÆ£À AiÉÄvÁÛ. ²æà J¯ï. «. ±Á壨 À Ás UÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë eÁ¯Áågï ²æà Dgï. «. zÉñÀ¥ÁAqÉ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÁëZÉ gÁeÁåzsÀåPÀë D¸Áa. ºÉÆà KPÀ AiÉÆÃUÁAiÉÆÃUÀ D¸Á. gÁdQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæ ªÀiÁvÀæ £ÀíAAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉÃë vÁæAvÀ ¸ÀÄvÁ vÁuÉ £ÁAªï PÀªiÀ Á¬Ä¯É D¸Á. ºÉUq À É ±ÁAwPÁA¨Á ºÉ Ê ¸À Æ Ì¯ÁZÉ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ZÉ ¸ÀQÃæ AiÀÄ ¸Àz¸ À åÀ D¸ÀÆ£À RƧ jÃw£À ¸ÀÄzsÁgÀt PɯÉè° D¸Á. ±Á¯ÉZÉ ªÀoÁgÁAvÀ ¨É Æ ÃgïªÉ ¯ ï ¤ªÀ i Áðt, 10 ®PÁëQÃA eÁ¸ÀÛ RZÀÄð PÀgÀÆ£À ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£À ¤ªÀiÁðt, ±Á¼Éà ¥ÀAiÀÄðAvÀ qÁA§jÃPÀgt À EvÁå¢ PÁªÀÄ PɯÉè¯É D¸Á. APMC ¸À z À ¸ À å eÁªÀ Ç £À ¸À Ä zs Á gÀ t PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ PÀgÀÆ£À zÁPÀ¬Ä¯É D¸Á. 1947 E¹éAvÀ DgÀA¨sÀ eÁ°è¯É PÉ£g À Á PÁ¯ÉÃeï ¸ÉƸÉÊn (j)ZÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªÀÇ£À RƧ jÃw£À ¸É à ªÁ PÀ g À v À D¸Áìa. vÁAUÉ¯É §gÉÆçgÀ ZÀZÁð PɯÉè¯É ªÉüÁgÀ vÁAUÉ¯É C©ü¥ÁæAiÀÄ D² D¸Á. ¯ÉÃRPÀ : G.PÀ. f¯ÉèZÉ ¸ÀªÄÀ ¸Áå PÀ¸¯ À É ¢¸ÀvÁ? CzsåÀ PÀë : zÉÆä ºÉÆÃqÀ ¸ÀªÄÀ ¸Áå

D¸Á. KPÀ CgÀtå ¥Àz æ ÃÉ ±À. f¯ÉÆè CgÀtå ¥Àz æ ÉñÁ£À ¨sÀgÀÆ£À D¸Á. vÁå ¤«ÄvÁÛ£À PÉÊUÁjPÁ ºÁqÀZÁPÀ ¸ÁzsÀå eÁAiÀÄ£Á. zÀĸÀgÁ f¯ÉA è vÀÄ PÁ½, UÀAUÁªÀ½, CWÀ£Á²j, ±ÀgÁªÀw £ÀíA¬Ä C¸À¯ÁågÀ ±ÀÄzÀÞ ¦ªÀZÉ GzÀPÁZÉ ¸ÀªÀĸÁå D¸Á. ¯ÉÃRPÀ : ºÁå ¸ÀªÄÀ ¸ÁåAPÀ ¥ÀjºÁgÀ PÀ¸À¯É? CzsåÀ PÀë : ¥ÀAiÀÄ¯É ¸ÀªÄÀ ¸ÁåPÀ CPÀª æ ÄÀ - ¸ÀPª æÀ ÄÀ eÁªÀPÁ. CgÀtå ¥Àz æ ÃÉ ±À ¸ÀPª æÀ ÄÀ PÉÆÃgÀÆ£À f¯ÉZ è É C©üªÈÀ ¢Þ SÁwgÀ PÉÊUÁjPÁ ºÁqÀPÁ. C¸À¯É PÁªÀÄ gÁdå ¸ÀgPÀ ÁgÀ ¯ÁVÎ eÁAiÀÄ£Á. C² eÁªÀÇ£À PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ ¯ÁVÎ ¥ÀæAiÀÄvÀß PÀgÀPÁ. ºÁAvÀÄ AiÀıÀ¹éà eÁªÀZÉ «±Áé¸À D¸Á. ¯ÉÃRPÀ : ¦ªÀZÉ GzÀPÁZÉ ¸ÀªÄÀ ¸Áå vÀĪÀÄUÉ¯É PÀĪÀÄmÁ vÁ®ÆPÉÃAvÀÄ D¸Á. ¥ÀjºÁgÀ PÀ²? CzsåÀ PÀë : ¸ÀgPÀ ÁgÁ£À DgÀA¨sÀ Pɯ¯ èÉ É “ªÀÄgÁPÀ¯ï AiÉÆÃd£Á” PÀĪÀÄmÁ - ºÉÆ£ÁߪÀgÀ zÉÆä UÁAªÁPÀ eÉÆÃqÀ£À PÀgÀÆ£À ºÉÆÃqÀ ZÀÆPÀ eÁ¯É è ¯ É D¸Á. ºÉ Æ £ÁߪÀ g À

UÁAªÁ SÁwgÀ “±ÀgÁªÀw £À¢ AiÉÆÃd£Á” PÀgÀPÁ²¯É. ªÀÄgÁPÀ® zÀĸÀgÉ AiÉÆÃd£ÉZÉ ¥Áèöå£À PÀgÀÆ£À 22 PÉÆÃnZÉ AiÉÆÃd£À ºÁqÀZÉ SÁwgÀ ¥ÀAæ iÀÄvÀß ZÁ®Æ PɯÉè¯É D¸Á. PÉÃAzÀæ ¸ÀgPÀ ÁgÀ ¯ÁVÎ ªÀg í Æ À £ÀÀ ªÀÄAdÆgÀ ºÁqÀZÉ ¥ÀA æ iÀÄvÀß DgÀA¨sÀ PɯÉè° D¸Á. vÀ²êAa ªÉUÀªÉUÀ¼É vÁ®ÆPÉAvÀ AiÉÆÃd£Á ºÁqÀÆ£À ¦ªÀZÉ GzÀPÁZÉ ¸ÀªÄÀ ¸Áå ¤ªÁgÀt PÀgÀZÉ «±Áé¸À D¸Á. eÁ¯ÁågÀ C¢üPÁgÁZÉ CªÀ¢ü PÀ«Ää D¸Á. ¯ÉÃRPÀ : vÀĪÀÄPÁ C©ü£ÀAzÀ£À PÀgÀvÁ. zÉêÀÅ §gÉA PÀgÀÄA. ²æ à J¯ï. «. ±Áå£À ¨ s Á UÁ¯É PÀÄlÄA§ ¯Áí£À D¸Á. ²æêÀÄw VÃvÁ ±Áå£À ¨ s Á UÀ vÁAUÉ ° zsª À ÄÀ ð¥Àwß. ¸ÁzsPÀ Á¯É ¥ÁnÖ KPÀ ¹Û ç à D¸À v Á ªÀ Ä í ¼ À ¯ ÁåªÀ g À zsÀªÀÄð¥Àwß vÁPÁÌ ¸ÀzÁ PÁ¼Àf WÉvÁÛ. zÉÆãÀ ZÀ°AiÉÆà D¸ÁAw. zÉÆãÀ ZÀqÄÀ ðªÁAPÀ §gÉà ²PÀt ë ¢ªÀPÁ ªÀÄt í Æ£À C©ü¯ÁμÀ D¸Á. vÁuÉ D¸ÀZÉ ¥Àæw KPÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAvÀ ²PÀZÉ ZÀqÀÄðªÁAPÀ AiÉÆÃUÀå ²PÀt ë ªÉļÀZÁPÀ vÉÆ ¸Àvv À À ¥ÀA æ iÀÄvÀß PÀgÀÆ£À D¸Á.


CMYK

4

November 1 - 15, 2009

PÉÆAPÀt ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAWÀ vÀ¥ÃÉs ð£À ²æà ¸Àwñï PÁªÀÄvï ºÁAUÉ¯É ¨sd À £Á PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ

PÁwðPÀ ªÀiÁ¸ÁZÉ ¥ÀAæ iÀÄÄPÀÛ £ÀªAÉ §gÀ 15PÀ DAiÀiÁÛgÁ ¸ÁAdªÉüÀ 4.30PÀ PÉÆAPÀt ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAWÁZÉ vÀ¥ÃÉs ð£À ²æà ¸Àwñï PÁªÀÄvï ºÁAUÉ¯É ¨sd À £Á PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ZÀ¯Æ É è. ¢ªÉÇ À À D¤Ã ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀgÆ À £À ¢¯Éè. PÁAiÀÄðzÀ²ð gÁ¢üPÁ Qt£À ¤gÀÆ¥Àt PÀgÆ À £ÀÀ zs£ À åÀ ªÁzÀ ¢¯Éè. ¯ÁªÀÇ£À ¨sd À £Á PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ¯Éè. VÃvÁ ¹. Qt CzsåÀ PÀë ºÁ¤ß ¸ÁéUv

PÉ. Dgï. PÁªÀÄvÀ - ¦.J£ï.© CzsåÀ PÀë

ªÀ Ä ÄA§¬Ä : J z É Æ Ã ¼ À C®ºÁ¨ÁzÀ ¨ÁåAPÁZÉÆ CzsÀåPÀë D¤Ã DqÀ½vÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ eÁªÀÇ£À D²ê¯Æ É PÁ¸ÀgU À Æ É ÃqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÁªÀ Ä vÀ (PÉ . Dgï. PÁªÀ Ä vÀ ) ¥ÀAeÁ§ £Áå±À£À¯ï ¨ÁåAPÁZÉÆ CzsÀåPÀë D¤Ã DqÀ½vÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ eÁªÀÇ£À £ÉêÀÄPÀ eÁ¯Áè. zÉñÁZÉ

ºÉÆÃqÀ ¨ÁåAPÁAvÀ KPÀ eÁªÀÇ£À D¸ÀZÉ ¦.J£ï.©PÀ CvÀåAvÀ ¸Á£À ªÀAiÀiÁZÉÆ CzsåÀ PëÀ £ÉêÀÄPÀ eÁ¯Áè. 1977 E¸À«AvÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPÁAvÀ C¢üPÁj eÁªÀÇ£À ªÉļÀ¯ÉÆ vÁuÉ vÁå ¨ÁåAPÁAvÀ GvÀ Û ª À Ä PÁAiÀ Ä ð ¤ªÀ ð ºÀ t PÀgv À j À ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁZÉ PÁgÀ太ÁðºÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ eÁªÀÇ£À ¸ÉêÁ ¢¯Áå. 2008 E¸À«AvÀ C®ºÁ¨ÁzÀ ¨ÁåAPÁZÉ CzsÀåPÀë eÁªÀÇ£À vÁUÉ¯É £ÉêÀÄPÀ eÁ¯ÉA è . ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁAvÀ 1995 ZÀ¯¯ èÉ É «±Àé PÉÆAPÀt ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁAvÀ PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPÁZÉ vÀg¥ À £ És À PÉ. DgÀ. PÁªÀÄvÁ£À §gÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¢¯Áè.

PÉ£gÀ Á ¹.©.J¸ï.E. ¸ÀÆÌ¯ï ºÁeÉA ±ÀÄgÀĪÁvÀ

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : ²PÀt ë PÉÃë vÁæAvÀ 119 ªÀg¸ À ÁAZÉ AiÀıÀ¹é ¥ÀgAÀ ¥ÀgÁ D¸ÀZ ì É ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ PÉ£ÀgÁ ºÉʸÀÆ̯ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï Dd £À¸Àðj zÁPÀÆ£À EAf¤AiÀÄjAUï vÁAAiÀÄ 15 ²PÀt ë ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÁA¨Á¼À£À ºÁqÀvÀ D¸Á. ºÁå ¥ÀgÀA¥ÀgÉPÀ ‘PÉ£ÀgÁ ¸ÀÆÌ¯ï’ ªÀÄí¼À¯É ¹.©.J¸ï.E. ¥ÀoåÀ Pª æÀ iÀ ÁZÉ ²PÀt ë ¸ÀA¸ÉÆÜ ªÉļÀÆ£À ¸ÀªiÀ ÁeÁPÀ D¤Ã KPÀ GqÀÄUÉÆgÉ ºÁå ¸ÀA¸ÉÜãÀ ¢¯Áè. qÉÆAUÀgPÀ ÃÉ jAvÀ PÉ£g À Á ºÉʸÀÆ̯ÁZÉ ¥sóÁl¯Áå£À ¨ÁA¢¯É ºÁå PÉ£g À Á

¸À Æ Ì¯ÁAvÀ ¥À Ä ¸À Û P Á®AiÀ Ä , ¸À¨Ás AUÀt, 5 ¥ÀA æ iÉÆÃUÁ®AiÀÄ, KPÀ zÁPÀÆ£À zÁíAZÉ PÀPAë É vÀ ºÀgK À PÀ PÀPÁëAvÀ 36 «zÁåyðAPÀ ²PÀZÆ É CªÀPÁ±À D¸À.ì CvÁåzÄÀs ¤PÀ ±ÉÊPÀt ë P À SÉüÀªÀt D¤Ã ‘L-r¸À̪j À ’£À vÀAiÀiÁgÀ Pɯ¯ èÉ É ¥ÀoåÀ ª¸ À ÄÀ Û ºÁAUÁ D¸Áì. £ÀªAÉ §gÀ 19PÀ CªÉÄäA§¼À ¸ÀħâgÁªÀ ¥ÉÊ¯É d¯Áä¯É ¢¸ÁPÀ ºÁå ªÀg¸ À À ‘PÉ£g À Á ºÉʸÀÆÌ®’ D¤Ã ‘PÉ£g À Á ªÉ Æ AmÉ ¸ À ì j ’ ²PÀ ë t ¸À A ¸É Ü ZÉ GzÁÏl£Á E£É Æ áù¸ï

mÉ P Áß®fZÉ Æ ¤zÉ Ã ð±À P À ²æ à n.«.ªÉÆúÀ£z À Á¸À ¥ÉÊ PÀgv À À¯Æ É . UËgÀªÁ¤évÀ ¸ÉÆAiÀÄgÉ eÁªÀÇ£À ¸ÀaªÀ ²æà PÀÈμÀÚ eÉ. ¥Á¯ÉªiÀ Ágï, ¸ÀA¸ÀzÀ ²æà £À½£ï PÀĪÀiÁgÀ PÀnîÄ, ±Á¸ÀPÀ ²æà J£ï. AiÉÆÃVñÀ ¨sm À ï, ¤mÉÖ «.«ZÉÆ PÀÄ®¥Àw ²æà J£ï. «£ÀAiÀÄ ºÉU,ØÉ ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀZÉ ¸ÉAZÀÄj UÀÆ¥ æ ÁZÉ CzsåÀPë À qÁ. ¦. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ D¤Ã ²æà ¦. ¸ÀwñÀÀ ¥ÉÊ AiÉÄvÁÛw ªÀÄítÆ£À C¸ÉÆòAiÉÄñÀ£ÁZÉ PÁgÀåz² À ð ²æà JA. CtÚ¥àÀ ¥ÉÊ£À ¸ÁAUÀ¯ÁA.

¸ÉêÁAd°Ã£À “²æà zÉë ªÀĺÁvÉä” SÉüÀ SɼAÀ iÀįÉÆ

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉÃAvÀ £ÁªÁ¢üPÀ ºÁAUÁZÉ ¸ÉêÁAd° ZÁåjÃmÉç® læ¸ÁÖ£À ºÁå ªÀg¸ À À ¥À A iÀ Ä ¯É ¥À n PÀ n îZÉ ²æ à CMYK

zÀÄUÁð¥ÀgÀªÉÄñÀéjà ¥Àæ¸Á¢ÃvÀ zÀ±ª À v À ÁgÀ AiÀÄPÀU ë Á£À ªÀÄAqÀ½ZÉÆ ‘²æ à zÉ Ã « ªÀ Ä ºÁvÉ ä ’ SÉ Ã ¼À SÉüÉÆêÀ£ À À KPÀ £À«Ã ±ÀÄgÀĪÁvÀ PɯÁå. ªÀĺÁªÀiÁAiÀiÁ zÉêÀ¼ÁZÉ ªÀoÁgÁAvÀ ZÀ®è¯É ºÁå SÉüÁPÀ gÀxÀ©Ã¢ÃZÉ ¯ÉÆÃPÁ£À §gÉÆà ¥ÉÆÃæ vÁìºÀ ¢¯ÉÆ.è ¸ÁA¸ÀzÀ £À½£À PÀĪÀiÁgÀ PÀnî D¤Ã læ¸ÁÖZÉÆ CzsÀåPÀë ²æà r.ªÉÃzÀªÁå¸À PÁªÀÄvÀ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É ¥sÉÆÃmÉÆÃ: ªÀÄAdÄ ¤ÃgÉñÁé®å


CMYK

5

November 1 - 15, 2009

AiÀÄÄJE D«ÄÑU¯ É É ¸ÀªiÀ ÁeÁa vÀļÀ¹ ¥ÀÆeÁ

zÀĨÁAiÀÄ : ¨ÁAiÀÄ®A PÁ¸À ªÀiÁgÀÆ£À, zÁgÀ¯É ªÀÄÄAqÁ¸À ¨ÁAzÀÆ£À ºÁAUÁZÉ PÀgÁªÀiÁ ¸ÉAlgï ºÁ¯ÁAvÀ DPÉÆÃÖ §gÀ 30 vÁjÃPÉPÀ d«ÄïÉ. vÁå ¢ÃªÀ¸À vÀíAAiÀÄ AiÀÄÄ.J.E. D«ÄÑUÉ¯É ¸ÀªÀiÁeÁZÉ vÀļÀ¹ ¥ÀÆeÁ ZÀ°è. zÀÄUÁð ¥ÀÆeÁ D¤Ã ®PÁëZð À £À ¥ÀÆeÁ¬Äà vÁå ¢ªÀ¸À WÀqÀ°. §gÉ Æ Ã§gÀ 250 ¸À ª À i Ád ¨s Á AzÀ ª À ªÀ Ä ¸À Û GªÉ Ä ÃzÉ j ¥ÀÆeÁ«¢üÃAvÀ ªÉļÉî. ªÉÆúÀ£À PÁªÀÄvÀ D¤Ã C£ÀÄgÁzsÀ PÁªÀÄvÀ

CMYK

zÀA¥ÀwãÀ AiÀÄdªÀiÁ£À¥ÀuÁA WÉ w Û ¯ É A . ¥À £ Á߸À ¨ÁAiÀ Ä ® ªÀ Ä £À ± Á£À PÀ Ä APÀ Ä ªÀ i Á ZÀ ð £À PÀgÀÆ£À ®PÁëZÀð£À PɯÉè. ¸ÁAdªÉ à ¼À 4.00 WÀ A mÁåPÀ ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ¯Éè¯É ¥ÀÆeÁ gÁwæ 9.00 WÀAmÁåPÀ ªÀĺÁ DgÀw D¤Ã vÀļÀ¹ ¥ÀÆeÁ ¸ÁAUÀvÀ ¸ÀA¥À¯A É . D£ÀAzÀ ±Áå£À¨sÁUÁ£À PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁZÉ G¸À Ä Û ª Áj ¸ÁA¨Á¼ÉA. ¥ÀU æ Àw ±ÉuÉÊ D¤Ã «ÃuÁ ºÉUÉØ£À vÁPÁÌ ¸ÀºÀPÁgÀ ¢¯ÉÆè. ¸ÀÄzÀ±Àð£À ºÉUÉØ, C¤®

PÁªÀÄvÀ, UÉÆÃ¥Á® ¥À¨ æ ÄÀs , ¸ÀĤî ±ÉuÉÊ, C¤Ã® £ÁAiÀÄPÀ, CfÃvÀ £ÁAiÀÄPÀ, PÉñÀªÀ ªÀįÁå, PÀÈμÀÚ ±ÉuÊÉ , UÀuÉñÀ ¨sÀmï, £ÁUÀgÁd QtÂ, gÁeÉ Ã AzÀ æ ±Áå£À ¨ s Á UÀ D¤Ã ¥Àæ¢Ã¥À PÀÄqÁé£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀÄzsÁj²¯ÉÆ. AiÀÄÄJE DªÀ Ä aUÉ ¯ É ¸À ª À i ÁeÁZÉ Æ G¥ÁzsåÀ PëÀ ±ÉʯÉñÀ ±ÉuÊÉ £À zs£ À åÀ ªÁzÀ ¸ÁAUÀ¯AÉ . ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ ªÀg¸ À ÁªÀ¢ü ªÀ Ä ºÉ Æ ÃvÀ ì ª À r¸É A §gÀ 18PÀ ZÀ®vÀ¯É ªÀÄítÆ£À PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ Á ªÉüÁgÀ WÉÆÃμÀt eÁ¯Éè.

¨É¼ÁîgÉ ²æà ®Qëöäà ªÉAPÀlgÀªÄÀ t zÉêÀ¸ÁÜ£À - ªÉʨsª À Áa PÁwðPÀ ¥ÀÄ£ÀߪÀ ®PÀë ¢Ã¥ÉÆÃvÀª ì À

¸À Ä ¼À å : ºÁAUÁZÉ ¨É ¼ Áî g É UÁæªÀiÁZÉ, UËqÀ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀªÀiÁeÁZÉ Cwà ¥ÀÄgÁvÀ£À Dlæ ¥ÉAmÉZÉ zÉêÀ¼À ²æà ªÉAPÀlgÀªÄÀ t

zÉêÀ¸ÁÜ£ÁAvÀ DPÉÆÖçgÀ 29 zÁPÀÆ£À £ÀªÉA§gÀ 3 vÁAAiÀÄ PÁwðPÀ ¥ÀÄ£ÀߪÀ, ®PÀë ¢Ã¥ÉÆÃvÀª ì À CvÀ å AvÀ ªÉ Ê ¨s À ª Áj ZÀ ¯ É Æ è . ¥ÀAiÀįÉA ¢ÃªÀ¸À ¸ÁAdªÀ¼À 6 UÀAmÁåPÀ DqÀ½vÀ ªÉÆPÉÛøÀgÀ ªÀ Ä t P ÁÌgÀ UÉ Æ Ã¥Á®PÀ È μÀ Ú ±Áå£ÀĨsÁUÁ£À ¢ÃªÉÇà ¯ÁªÀÇ£À zÁégÁ ‘JPÁºÀ ¨sÀªÀ£À’ ºÁeÉÓ GzÁÏl£À PɯÉè. £ÀAvÀgÀ GvÁÜ£À zÁé z À ² , vÀ Ä ®¹Ã ¥À Æ eÁ, vÀæAiÉÆÃzÀ² D¤Ã ZÀvÀÄzsÀð² ¥ÀÄ£ÀߪÉà ¢ªÀ¸À zÉêÁ° ¥ÉAmÁ ¸ÀªÁj ¥À®èAQ GvÀìªÀ, PÀmÉÖ ¥ÀÆeÁ, ªÀ¸A À vÀ ¥ÀÆeÁ EvÁå¢ ZÀ®Æ£À £ÀªÉA§gÀ 3PÀ ‘MPÀÄ̼À’ ºÀUÀ® GvÀìªÀ eÁªÀÇ£À ¸ÀA¥ÉÆæÃPÀëuÉ ºÉÆêÀÄ PÀgÀZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÁwðPÀ ¥ÀÄ£ÀߪÀ ®PÀ ë ¢ Ã¥É Æ ÃvÀ ì ª À ¸À ª À i Á¥À £ À eÁ¯ÉÆ.è


CMYK

6 vÉÆà zÀĸÀgÉà eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀÄgÁZÉÆ PÁ®. CªÉÄÃjPÁ£À d¥Á£À zÉñÁZÉ »gÉÆòªÀiÁ D¤Ã £ÁUÀ¸ÁQ ±ÀºÀgÁ ªÀAiÀÄj CtÄ ¨ÁA§ WÁ®Æ£À ®PÀëUÀl¯ÉãÀ ¯ÉÆÃPÀ ªÀÄgÀvÁa. ºÀ e ÁgÀ U À l ¯É à ¯É Æ ÃPÁAPÀ CAUÁAUÀ H£À eÁvÁ. ªÀÄÄPÁgÀ¸ÀÄ£À CtÄ ¨ÁA¨ÁZÉ ¥À±ÁÑvï ¥ÀjuÁªÀiÁ£À PÁå£Àìgï, ZÀ ª À Ä ðªÁå¢ü D¢ zs Á ªÀ Ç £À ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ PÁAiÀįÉÃPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¨sÁzÀ eÁvÁa. vÉà ªÉüÁAvÀ zÉñÀ-«zÉñÁAvÀ »gÉÆòªÀiÁ D¤Ã £ÁUÀ¸ÁQ ±ÀºÀgÁ ªÀAiÀÄj CtÄ ¨ÁA§£À ¸À馅 eÁ®¯ÉÆ ¥ÀjuÁªÀiÁZÉ «μÀAiÀiÁj vÀPÀð, ZÀZð É ¸ÁªÀiÁ£Àå «ZÁgÀ eÁªÀÇ£À D²¯ÉÆ. KPÀ PÀqÃÉ £À ‘CtÄ ¨ÁA§ «¸ÉÆÃà l eÁvÁ£À, PÀ²Aê ZÀÄPÉÆãÀ UɪÀÅAiÉÄÃvÀ’ ªÀÄítÄZÉ «μÀAiÀiÁj ¸ÀªÉÄäüÀ£À ªÀiÁAqÀ¬Ä¯A. vÉà ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁAvÀ zÉñÀ-«zÉñÁ zÁPÀÆ£À ªÀĺÁ «zsÁéA¸À ¨sÁUÀ WÉ Ã ªÀ Ç £À D²¯É à Aa. KPÀ «zsÁéA¸Á¯É ¥À§ æ AzsÀ ªÀÄAqÀt eÁ®¯ÉA ¥ÀgÁAvÀ ¸ÀªÄÉ äüÀ£ÁAvÀ ¨sÁV eÁªÀÇ£À D²¯ÉA ¥Àw æ ¤¢ü£À ¸ÀA±ÀAiÀÄ C±ÉA ªÀåPÛÀ PÉ¯Æ É . ‘ºÁAUÀ DvÀ ¸ÀäªÄÉ Ã¼À£À ZÀ®vÀjà D¸ÀvÁ£À, ±ÀvÀÄæ zÉñÁ£À CtÄ ¨ÁA§ DPÀª æ ÀÄt PɯÉÃj D«Ä PÀ¸À¯ÉA PÀgÀAiÉÄÃvÀ?’. vÉzÀ£Á ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄAqÀtPÁgÀ vÁPÀ dªÁ§ C² ¢vÁ, ‘vÀÄAªÀ SÁAAiÀiï PÀgÀPÁ ªÀÄt í £Á. DPÀª æ ÄÀ uÁAvÀ vÀÄUɯA É ¥Áæ t vÀ Ä Al¯É à j, vÀ Ä UÉ ¯ É ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ «¯ÉêÁj D¥ÀtÂvÀ¯ÉÃA eÁvÁ. vÀÆAªÀ ªÀ å xÀ ð eÁªÀ Ç £À ºÀ Ä ¸À Ä PÉ Æ Ã PÁqÀ£ÀPÁ ªÀÄít C¨sÀAiÀÄ ¢vÁA. ºÁAUÁ ªÀAiÀÄj «ªÀgt À PÉ®¯ÉA zÀμ æ ÁÖAvÁAvÀ DªÀÄUÉÃ¯É PÀ½ÃvÁPÀ AiÉĪÀZÉ «ZÁgÀ PÀ¸¯ À AÉ ? DªÀ Ä UÉ ¯ É A ¤AiÀ Ä AvÀ æ u ÁAvÀ £Áw¯ÉA «μÀAiÀiÁj D«Ä ZÀíqÀ ºÀĸÀÄPÉÆà PÁqÀZÉ UÀgd À £Á. ºÀgï KPÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÁåPÀ ¥ÀjºÁgÀ, ¥Àj¹Üw ¸ÉÆzÀÆ£À PÁqÀvÁ. D«Äà vÉà «μÀAiÀiÁj ºÀĸÀÄPÉÆà PÁqÀ¯ÉÃj¬ÄÃ, PÁqÀÆ£À £ÁvÀ¯ÉjìÄÃ, eÁªÀZÉ WÀl£Á ZÀÄPÉÆêÀZÁPÀ ¸ÁzsÀå £Á. D«Äà C¤ÃªÁAiÀÄð eÁªÀÇ£À D¸ÀZÉ ¹éÃPÁgÀ PÀgÆ À £À WɪPÀ Á. DgÀvÁAvÀ n.« ªÀ i ÁzÀ å ªÀ i ÁAvÀ D¤Ã ¸À¥ÁÛ»PÁAvÀ 2012 E¸ÀªÉÃZÀ r¸ÉA§gÀ ªÀĺÀåuÉÃZÉ 21 vÁjPÉà vɸÀ ªÀĺÁ¥À¼ æ AÀ iÀÄ ¸ÀA¨sª À À eÁvÁ ªÀÄítÆ£À ¨sÀ«μÀå ¸ÁAUÀ¯ÁA. d®¥Àæ¼ÀAiÀÄ, ¸ÀÄ£Á«Ä, ¯ÁªÁ¸ÉÆàÃl, ¨sÀÆPÀA¥À, ¸ËgÀªÀiÁgÀÄvÀ ¥ÀæPÉÆÃ¥À, zÀÄæªÀ CMYK

November 1 - 15, 2009 ¸ÁÜ£À¥À®èl D¢ gÀÆ¥ÁAvÀ ºÉà ¥À¥ æ A À ZÀ «£Á±À ¥ÁªÀÅZÉ ¥ÀÇgÉÆÃ. ¨s À Æ ªÀ Ä AqÀ ¯ ÁPÀ ¸ËgÀ ª À Ä A qÀ¯ÁAvÀÄ¯É KPÀ DPÁ±ÀPÁAiÀÄ ªÀ i ÁgÀ Æ £À ¥À æ ¼ À A iÀ Ä ¸À A ¨s À ª À eÁvÀ¯ÉA ªÀÄítvÁw. ªÀiÁAiÀiÁ PÁå¯É A qÀ g À , £Á¸À Ö ç q ÁªÀ Ä ¸Á¯É ¨s À « μÀ å ªÁt , £Á¸Á ¸À A ¸É Ü ZÉ ¨sÁºÁåPÁ±À ¤jÃPÀëuÁ ªÀgÀ¢ G¯ÉÃè R PÀgv À Áw. «±ÉÃμÀ eÁªÀÇ£À ªÀiÁAiÀiÁ PÁå¯ÉÃAqÀgÁAvÀ ºÉÆà «ZÁgÀ «¸ÀÛçvÀ eÁªÀÇ£À G¯ÉèÃR eÁ¯Á. ªÉ Ä Qì P É Æ Ã zÉ Ã ±ÁAvÀ

¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£À eÁ¯Á. 1882 E¸ÀªÉÃAvÀ ªÁ¥Á¸À »Ã WÀl£Á WÀqÀ°. ºÀgï KPÀ ¥Àn ºÉà WÀ l £ÁªÀ ½ ¸À A zÀ g À ¨ s Á AvÀ ¨sÀƪÀÄAqÀ¯ÁAvÀ C¥ÁgÀ PÀμÀÖ£ÀμÀÖ ¸ÀA¨sÀªÀ eÁ¯Á ªÀÄítÆ£À EwºÁ¸ÁAvÀ G¯ÉèÃR D¸Á. 2012 E¸À ª É Ã ZÀ r¸É A §gÀ ªÀĺÀåuÃÉ ZÉ 21 vÁjPÉÃPÀ ªÀiÁAiÀiÁ PÁå¯ÉÃAqÀgÁAvÀ ±ÀÆ£Àå ¢ªÀ¸À ªÀÄt í Æ£À G¯ÉÃè R PɯÁA. 2012 E¸ÀªÉÃAvÀ DZÁgÀ»Ã£À ªÀiÁ£ÀªA À iÀÄÄUÀ CªÀ¸Á£À eÁªÀÇ£À

PÀ½ÃvÁPÀ AiÉÄvÁ. DAiÀÄZÉ ¢Ã¸À PÀªÀIJðAiÀÄ® AiÀÄÄUÀ eÁªÀÇ£À D¸Á. ºÀgÀ KPÀ «ZÁgÀ D«Äà ªÁt d å ªÀ Ä £É Æ Ã¨s Á ªÁAvÀ ¥À¼ÀAiÀÄvÁw. ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzÀåªiÀ ÁAvÀ ¸Àz à Æ É Ãð «¥ÀjÃvÀ ¥Àª æ ÀiÁuÁAiÉÄÃj ZÀíqÀÛjà D¸Á. ¯ÉÆÃPÁAPÀ DPÀμð À t PÉÆgÉƪÀZÉ SÁwÃgÀ Df n.« D¤Ã ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀiÁAvÀ C¸À¯Éà R§gÀ C¥ÀgÀÆ¥ÁAiÉÄÃPÀ ¥ÀA æ iÉÆÃUÀ PÀgÀvÁw. ªÀiÁAPÀqÁPÀ

2012 E¸À«AvÀ ¥À¼ æ AÀ iÀÄ eÁvÁ, ºÉÃA ªÀÄ£Á zÁPÀÆ£À PÁqÁ. ªÉʨsª À ÇÉ ¥ÉÃvÀ eÁªÀÇ£À ªÉÄgÀª® À ¯É ªÀiÁAiÀiÁ £ÁUÀjPÀvÁ ¸ÀĪÀiÁgÀ ±ÉPq À ÁZÉ ¥sÇÀ qÉ CªÀ¸Á£À ¥ÁªÀvÁ. eÁ®AiÀiÁj¬Äà vÉà £ÁUÀjPÀvÃÉ ZÀ ¥ÀÅgÁªÀ DgÀvÁAvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÀPÁgÁ£À ¸ÉÆzÀÆ£À PÁ¼ÀA. vÉà ¥ÀÅgÁªÉÃAvÀ ªÀiÁAiÀiÁ PÁå¯ÃÉ AqÀgÀ KPÀ zÁR® eÁªÀÅ£À D¸Á. ªÀ i ÁAiÀ i Á d£ÁAUÀ RUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç CzÀåAiÀÄ£ÁAvÀ ¨sÁj ¤¹ÃªÀÄ eÁªÀÇ£À D²°Aa. RUÉÆüÀ «zÁåªÀiÁ£À §zÀ ¯ Á¥Á£À ¨s À Æ ªÀ Ä AqÀ ¯ Á ªÀAiÀÄj PÀ²êA ¥ÀjuÁªÀÄ eÁvÁ ªÀÄtÆí£À vÁ£ ¨s« À μÀå ¸ÁAUÀ¯ÁA. 2012 E¸ÀªÉÃZÀ r¸É A §gï ªÀ Ä ºÀ å uÉ Ã ZÉ 21 vÁjPÉÃvɸÀ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÀª æ ÀÄt. vÉà ªÀĺÁ ¥ÀªÁðvÉøÀÄ ¨sÀƪÀÄAqÀ®, ¸ÀÆAiÀÄð, ZÀAzÀæ D¤Ã ±ÀÄPÀæ UÀº æ À ªÉÇlÆ ªÉļÀÆ£À DPÁ±ÀUÀAUÉ PÉÃAzÀæ ©AzÀÄZÀ ¤UÀÆqsÀ PÀÈμÀÚgÀAzÁæZÉ ¸ÀgÀvÁAiÉÄÃAvÀ gÁ§vÁw. vÉà PÀëuÁAvÀ ªÀĺÁ¥À¼ æ ÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀªÀ eÁvÁ. ªÀĺÁ GvÀ¥ÁvÀ, ¥À¼ æ A À iÀÄ, ¨sÀÆPÀA¥À, GeÉÃZÉÆ ¥ÁªÀŸÀ, ªÀĺÁ¸ÉÆàÃl D¢ gÀÆ¥ÁAvÀ ¨sÀƪÀÄAqÀ® «£Á±À ¥ÁªÀvÁ. QvÀ¯ÃÉ Q ®PÀë ªÀg¸ À Áa EwºÁ¸À CªÀ¸Á£À eÁvÁ ªÀÄt í Æ£À £«ÄvÀ ¸ÁAUÀ¯ÁA. ¸ÀÆAiÀÄð, ¨sÀÆ«Ä D¤Ã ±ÀÄPÀæ KPÀ gÉÃSÉAvÀ 1518 D¤Ã 1526 E¸ÀªÉÃAvÀ ªÉÇlÆ §¹¯ÉA D¸Á. 1631 D¤Ã 1639 E¸À ª É Ã AvÀ »Ã WÀ l £ÁªÀ ½

£À ª À A iÀ Ä ÄUÀ ¥Áæ g À A ¨s À eÁvÁ ªÀÄítÆ£À ¨sÀ«μÀå ¸ÁAUÀ¯ÁA. ªÀ i ÁAiÀ i Á PÁå¯É à AqÀ gÁAvÀ D¤Ã £Á¸ÀÖçqÀªÀÄ ¸Á£À ¸ÁAV¯É ¨s À « μÀ å ªÁt ¸À v À å eÁªÀZPÀ À ¸ÁzsÁå D¸ÀªÃÉ ? ªÀÄt í ZÉ ¥À æ ± É Æ ß DªÀ Ä UÉ ¯ É ªÀ Ä £ÁAvÀ GmÁAiÀÄvÁ. ªÀĺÁ¥À¼ æ AÀ iÀÄ eÁvÁ ªÀÄítÆ£À G¯ÉèÃR DzsÁgÀ PÀgÀÆ£À ¯ÉÃR£À D¤Ã ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀiÁAvÀ «ZÁgÀ ªÀiÁAqÀ¬Ä¯ÉÆ ºÉÃAa ±ÀÄgÀĪÉÃZÀ £ÀAAiÀÄ. ºÁeÉ ¥sÇÀ qÉÃ, 1998 E¸ÀªÉÃAvÀ zÀQët ¨sÁgÀvÀ zÉÆä ¨sÁUÀ eÁªÀÅ£À ¸ÀªÄÀ ÄzÁæAvÀ §ÄqÀvÁ ªÀÄt í Æ£À ¨Éʧ¯ï DzsÁgÀ zÀªÀgÀÆ£À ¯ÉÃRQ ªÉÄj°£À÷æ ߣÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀiÁAqÀ¬Ä¯ÉÆ. 1999 ¥À¥ æ A À ZÀ CAvÀå ¥ÁªÀvÁ ªÀÄt í Æ£À eÉÆúÁ£À ¸ÁQë D¤Ã ¸ÉªÉAvï qÉ Ã JqÀ ª An¸ïÖ vÁAUÉ ¯ É Æ C©ü¥ÁæAiÀÄ D²¯ÉÆ. £Á¸ÀÖçqÀªÀĸÁ£À 1999 E¸ÀªÉÃAvÀ ªÀĺÁªÀ¸Á£À ¸ÀA¨sÀªÀ eÁvÁ ªÀÄt í Æ£À G¯ÉÃè R PÀgÆ À £À D¸Á. C²AÃZÀ ¸À Æ ªÀ i ÁgÀ ¯É Æ ÃPÀ ¥À¥ æ ÀAZÀ £Á±À eÁvÁ ªÀÄítÆ£À ¨s À « μÀ å ¸ÁAUÀ Æ £À D¸À v Áw. AiÉ Ä zÉ Æ Ã¼À vÁAAiÀ Ä ¨s À « μÀ å ¸ÁAV¯ÉÃAvÀ ¸ÀvåÀ eÁ®¯ÉA ¨sÁjà C¥ÀgÆ À ¥À eÁªÀÅ£À D¸Á. «±Á® ªÁå¦ÛZÉ zÉñÁAvÀ d®¥À¼ æ ÀAiÀÄ, ¨sÆ À PÀA¥À D¤Ã ¥ÁæPÈÀ wPÀ «PÉÆÃ¥À ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAUÀw eÁªÀÇ£À D¸Á. EwºÁ¸ÁZÉ ¥Á£À UÀÄAªÀqÁAiÀÄvÁ£À DªÀÄPÁ »Ã WÀl£ÁªÀ½Ã ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄt í Æ£À

¸À Æ gÀ ¦ªÀ ¬ Ä¯É ¹Üw Df DªÀÄUÉð eÁªÀÇ£À D¸Á. PÉÆÃt ©üÃí ªÀÇ£À D¸ÀvÁw vÁAUÉ¯É ªÀAiÀÄj zÉ Æ Ãj GqÉ Æ ªÀ Z É ¥À æ A iÀ Ä vÀ ß ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzÀåªÀÄ ¯ÉÆÃPÁ£À PɯÁA. vÁAUÉ¯É UÁæºÀPÀ D¤Ã

«ÃPÀ ë P Á¯A ¥À æ ª À i Át ZÀ í q À eÁªÀÇ£À vÁAPÀ Df JqÀ é m É Ê ð¸À ª É Ä Amï ¨s À g À ¥ À Ç gÀ ¥Àª æ iÀ ÁuÁAiÉÄÃj ªÉļÀvj À à D¸Á. ©vÉÃj ©vÉÃj ºÁ¤ß ºÁ¸ÀvÀjà D¸Àa. ºÉÆà «ZÁgÀ £ÀAAiÀIJ D«Äà KPï «μÀAiÀÄ GqÁθÁPÀ zÀ ª É Ç ÃgÀ P Á. Dfà D«Äà ¨sÀƪÀÄAqÀ® ªÀiÁ°£Àå PÀgÀvÀjà D¸Àw. ¨sÆ À ªÀÄAqÀ¯ÁZÉ vÁ¥ÀªiÀ Á£À ZÀíqÀvÀjà D¸Á. ºÉà «ZÁgÁPÀ D«Äà DzÀåvÁ ¢£À£ÁvÀ¯ÃÉ j Df £ÀAAiÀÄ ¥sÁ¯Éè ªÀĺÁ¥Àæ¼ÀAiÀÄ RArvÀ. ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå eÁªÀZÉ D«Äà ¥ÀÇgÁ vÀq¸ À ÄÀ PÁ. ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû vÁAwæPv À Á DzsÁgÀ eÁªÀÇ£À GvÁàzÀ£Á D¤Ã C£ÀĨsÉÆÃUÀ ªÁqÀ¬Ä¯ÉÃj D¤Ã KPÀ ºÀeÁgÀ ªÀgÀ¸À DªÀÄPÁ ªÁAZÉA ¸ÁzsÀå D¸À¯Éjà ªÁAZÀAiÉÄÃvÀ !

qÁ| dAiÀĪÀAvÀ £ÁAiÀÄPï, ªÀÄĤAiÀiÁ®Ä

²æà «μÀÄÚ ¸Àº¸ À £ æÀ ÁªÀÄ PÉÆÃn AiÀÄdÕ ¸ÀA¥À£ßÀ

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: VÃvÁ eÕÁ£À ¥À¸ æ ÁgÀ ¸À¨sÁ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ºÀ¤ß DAiÉ Æ Ãd£À PÉ ¯ É è ²æ à «μÀ Ä Ú ¸À º À ¸ À æ £ ÁªÀ Ä PÉ Æ Ãn AiÀ Ä dÕ £ÀªÉA§gÀ 15PÀ ¸ÀªÀÄ¢ü ªÀÄoÁAvÀ ¸ÀA¥À£Àß eÁ¯ÉèA. 121 ¸ÁzsÀPÁ¤

ªÀÈvÀ¤μÀ× eÁªÀ£À 108 ¢ÃªÀ¸À d¥Àv¥ À À EvÁå¢ C£ÀÄμÁ×£À PÀg£ À À ZÁgÀ PÉÆÃn ²æà «μÀÄÚ £ÁªÀÄ d¥À PÉ ¯ É è ¯ É KPÀ zÁR¯É Æ ¤ªÀ i Áðt PÉ ¯ É Æ . («ªÀ g À ªÀÄÄSÁªÀ¬Ä¯É ¸ÀAaPÉAvÀ.)


CMYK

7

November 1 - 15, 2009

UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ ÁAPÀ zÉÆgÉÌ ªÀÄt í vÁvÀ – EvÁåPÀ ? D«Ää UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀät ªÀÄí¼É¯ÉÆ «μÀAiÀÄ ¸ÀPÀÌqÀ d£ÁAPÀ R½vÀ D¸À¯ ì ÃÉ jÃ¬Ä DªÀÄPÁ «íAUÀqÀ eÁw ¯ÉÆÃPÀ ‘zÉÆgÉÌ’ ªÀÄu í ÁÛ£,À vÁPÁÌ DzsÁgÀ PÀ¸Àì¯ÉÆ ªÀÄítÆ£À ¥ÉƼÉÆPÁ eÁvÁÛ. UËqÀ ¸ÁgÀ¸éÀvÀ ¨ÁæºÀät D«Ää ¨ÁæºäÀt ªÀļ í ¯ À Æ É «ZÁgÀ ¥ÀgU À ÁAªÁAvÀ D¤Ã ¥Àgz À ÃÉ ±ÁAvÀÄ gÁ©¯É d£ÁAPÀ UÉÆvÀÄÛ £Á. DªÀiÁÌ ªÀÄÄAf (§æºÉÆäÃ¥ÀzÉñÀ) JPÀ ¸ÀAªÀ¸ÁÌgÀ ªÀÄítÆ£À ªÀiÁvÀæ R½vÀ D¸Àì. eÁ®AiÀiÁj, DªÀÄUÉ¯É PÀvÀðªÀå, PÀªÀÄðPÀ¸Àì¯ÉA EvÁå PÀgÀPÁ ªÀÄítÆ£À «¸ÀgÀvÁ UɯÉèA. vÁUɯÉA UÁAiÀÄwæ d¥À, ¸ÀAzsÁå ªÀAzÀ£Á ¨sÁÊgÀ – DºÁgÀ, £Ãw, ¸ÀA¥ÀPð À EvÁå¢ D«Ää ¢£À¤vÁåZÉ ªÀ媺 À ÁgÁAvÀ PÁAiÀÄðgÀÆ¥Áj ºÁqÀ£. vÉA vÀ²êà D¸ÉÆì. ¸ÀÄgÉéÃPÀ DªÀiÁÌ ‘UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ’ ªÀÄítÆ£À £ÁAªÀ PÀ²ê DAiÀįÉA? ±Á¸ÀçÛ, ZÀjvÀ,æ ¥ÀÄgÁt - ºÁeÉÓ DzsÁgÀ ¥ÀPæ ÁgÀ D«Ää DAiÀÄð¨ÁæºÀät ¸ÀgÀ¸Àéwà £À¢ wÃgÁj AiÀÄdÕ, d¥À, vÀ¥À, G¥Á¸À£À PÉÆgÀÆ£À D²ê¯ÉA. Qæ. ¥ÀÆ. 1000 ªÀ¸Àð ¥sÀÄqÉ ªÀÄí¼À¯ÉÆ DzsÁgÀ D¸Àì. GqÁà ¨ÁæºÀät, PÀgÁqÀ ¨ÁæºÀät ªÀÄí¼ÁåªÀj ¸ÀgÀ¸Àéwà £À¢ wÃgÁj ªÁ¸À PɯÁåªÀj ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀät. ¸ÀgÀ¸Àéwà £À¢ (zÉë)¯ÉÆ ¥ÀÄvÀæ “¸ÁgÀ¸ÀévÀ” vÁUÉÎ¯É ªÀÄƯÁA zÁPÀÆ£À D¬Ä¯É ¨ÁæºÀät, vÀ²ê ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ªÀÄítÆ£À C£ÉßÃPÀ «ZÁgÀ D¸Áì. DAiÀÄð, UËqÀ ªÀļ í ¯ É Æ É ±À¨ÁÝPÀ “±ÉÃæ μÀ×” “G£ÀßvÀ” ªÀļ í ¯ À É CxÁðj UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ªÀÄí¼É¯É £ÁAªÀ DAiÀįÉA. D£ JPÀ «ZÁgÀ ¥ÀPæ ÁgÀ D«Ää §AUÁ¼À ¥ÁæAvÁåAvÀÄ¯É UËqÀ zÉñÁAvÀ ªÁ¸À PÉÆgÀÆ£À D²ê¯É ¥Àª æ ÀiÁuÉ UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀt ªÀÄí¼É¯É ¥Àw æ Ãw DAiÀįÉ. “zÉÆgÉÆÌ” £ÁAªÀ - PÀ²ê ? D«Ää UÉÆAiÀiÁAvÀ D²ê¯É ªÉ¼Áåj, PÀÄlÄA¨ÉAvÀÄ¯É vÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀìgÀ, ¨sÃÉ zÀ ªÀUÊÉ gÉ ¸ÀªiÀ ÁeÁ ªÀÄÄPÁj, PÀª¼ À É ªÀÄoÁ ¸ÁéªÄÉ AUɯÁå JzÁæPÀ EvÀåxÀð PÀgÀZÉÆ ¥ÀzÀÞw D²° RAAiÀÄ. JPÀ DUÀ¨ð Às ²æêÀÄAvÀ PÀÄlÄA¨ÁAvÀ zÉÆã ¨sÁªÁA ¥ÉÊQ ªÀiÁí®ÎqÁå¯É £ÁAªÀ ‘zÁégÀPÁ£ÁxÀ” zsÁPÉè¯Áå £ÁAªÀ “¨sÁt¥À” (¨sÁ£ÀÄ¥Àv æ Á¥À) vÁAUÉ¯É ªÀÄzsA É JPÀ £ÁåAiÀÄ PÀvÁð£Á JPÀ ¥ÀAUÀqÀ zÁégPÀ Á£ÁxÀ¯É À Á) ¢PÁÌ£À gÁ¨Éè. (ªÀÄÄSÁgÀ¸v ¥ÉÆæ | PÉ.DgÀ.¥Àæ¨sÀÄ, ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ

vÀÄ«Ää PÉÆrAiÀiÁ® R§gÉj §gÉÆAiÉÄvÀ

vÀĪÀÄPÁ PÀ¸ìÀ¯Æ É Ã¬Ä «μÀAiÀiÁj §gÉƪÀZÁPÀ GªÉÄâ D¸Àì¯ÃÉ j DªÀÄUÉ¯É ¥Á£Àß GUÀvAÉ D¸Áìv.À zÀAiÀÄ PÉÆgÀ£ÄÀ vÀĪÀÄPÁ EμÀÖ D¸ÀìZÉ «μÀAiÀiÁj 4 ¸Á® §gÉÆêÀ£À zÁqÀÆ£À ¢AiÀiÁå. - ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

©¸ÀÌmï (Biscuit) CUÀvÁåZÉÆ «μÀAiÀÄ : 1 PÀ¥À ¸ÁPÀjZÉ ¦nÖ, 1 PÀ¥ï vÀÄ¥À, 2 PÀ¥À ªÉÄÊzÁ, 1/2 ZÀªÄÀ ZÀ GzÁÝP,À xÉÆÃqÉÆ PÁdÄ ©Ã PÀÄqÉÆÌ, J¼Á ¦nÖ. «ªÀgÀ : ªÉÄÊzÁ, vÀÄ¥À GzÁÝPÀ WÁ®Æ£À ºÁvÁÛ ¨É Æ mÁÖ £ ªÀÄgÀUÀ¸ÀÄPÁ. vÁPÁÌ J¼Á ¦nÖÖ, PÁdÆ ©Ã PÀÄqÉÆÌ §gÀ¸ÀÆ£ÀÄ ºÁvÁÛ £ ¸À ª À Ä ªÀ Ä gÀ U À ¸ À Ä £À GgÀÄAl GgÀÄAl UÀĽAiÉÆ CMYK

“ªÁ¸ÀjAvÀÄ ºÁAªÀ” VÃvÁ ¹. QtÂ

PÀgÀ£À ºÁvÁÛ£À ºÀ¼ÀÆ zÁªÀ i ÁlÆ£À , ªÉ Ç ªÀ £ ÁAvÀ (Oven) zÀ ª É Ç ÃgÀ £ À ¸À ª À Ä ¨sÁdÆ£À eÁvÁÛj PÁqÀPÁ.

vÉÃgÁ RZÀÄð ..........

“ªÀiÁªÀiÁä.... vÉà ¢Ã.... ºÁA ªÉÊ ªÉÊ.... vÉà £ÀAAiÀiï vÉà vÀA¨É.Ø ºÁ.. ºÁ.. vÉÃAa.... QvÉè vÁPÁÌ? ¥ÀAzÁæªÃÉ .... ZÀqÀ eÁ¯ÉAè . zÁíAPÀ ¢®èAiÀiÁj eÁAiÀÄ.Û ¢Ã£ÁªÉà £ÁPÁ AiÉÆÃUÉÆà UËj vÀAAiÀiï ªÀZÁÑ” C²ê ¢AqÁ vÉzÄÀ ¸ÀÄ ¸ÀAvÉÃAvÀ zÉÆÃUÀ d£À ZÉqÄÀ ðªÀ ªÁågÄÀ PÀgvÀ À D²°Aa. vÁAUÉ¯É ZÀÄgÀP¸ À Át ¥À¼Æ É ÃªÀ£À ªÀiÁPÁÌ D±ÀAÑ iÀÄð D¤Ã RIJ zÉƤßà eÁ¯É.è ZÀqÄÀ ðªÁAPÀ ªÀ媺 À ÁgÀ eÕÁ£À eÁªÀPÁ¨Á. vÁAPÁ ¢¯É¯ è É zÀÄqÀÄ PÀ²ê RZÀÄðPÁ , RAAiÀiï zÀªÉÇÃgÀPÁ ªÀÄt í Æ£À ¥ÀÆgÁ D¯ÉÆÃZÀ£À PÉ Æ ÃgÀ Æ £À , ªÀ i ÁVj ¸ÀªÄÀ Ad¸À ¢²ê¯É G¥ÁAiÀÄ PÁAiÀÄðgÀÆ¥Áj ºÁqÁÛa. C²ê PɯÁèj, ¸Á£À ¥ÁæAiÉÄÃj vÁAPÁ zÀÄqÀÄ zÀĪÀiÁär PÀg£ À Á²ê, eÁUÀw æ PÀgZ À A É C¨sÁå¸À eÁvÁÛ. vÁAUÉ¯É ªÀ媺 À ÁgÀ eÕÁ£À ªÀÈ¢Þ PÀgZ À É PÀvð À ªÀå WÀgZ À Á¯É, CAUÀr ªÀZÆ À £ Ñ À ¸ÁªÀiÁ£À ºÁqÀZÁPÀ eÁªÉÇÃ, UÀÄdj ¸ÁªÀiÁ£À ¢ªÀZÁPÀÀ eÁªÉÇÃ, ¸ÉÊPÀ¯ï j¥ÉÃj PÀgZ À ÁPÀ eÁªÉÇÃ, C²ê A £Á£Á jÃwãÀ ZÀgÄÀ ª Ø ÁAPÀ ªÀ媺 À ÁgÀ PÀgZ À AÉ CªÀPÁ±À ¢®AiÀiÁj vÁAPÁ zÀÄqÀªÁa ¯Éä zÉä PÀ¼v À Á. ZÀ®Aè iÀiÁ£À aPÉà ZÀqÀ Rað¯É ªÀÄt í Æ£À, “ºÁAªÀ PÀμÖÀ ¥ÁªÀÇ£À WÉÆüÀ¯ î Æ É zÀÄqÀÄ PÀ²ê GzÁÝP± À AÉ RaðvÀ ¥À¼,É zsÁ gÀÄ¥ÀAiÀiÁ WÉÆüÀ£ÄÀ ºÁr, vÉz£ À Á PÀ¼v À Á vÀÄPÁ zÀÄqÀªÁ ªÉÆî” ªÀÄt í Ä ºÁ¥ÉƼ à À Nr PÀvð À ° C£ÀÄgÁzsÀ ªÀiÁ¬Ä wUÉ¯É ªÁrØ¯É ZÀ¯ÁåPÀ ¸ÉÆêÀvÀ D²ê°.

vÁPÁ vÉÆà “CªÀiÁä, ºÁAPÁ zÀÄqÀÄ ¥À¼Æ É ÃªÀZÁPÀ RAAiÀiï ªÉļÀvÁ? ¸ÁA¨ÉÆüÀÄ ¸ÀÄvÁA ¨ÁåAPÁPÀ WÁ®vÁvÀ, A.T.M. ªÀZÆ À £À, vÀlvÀl UÀÄAr MwÛ¯Áåj ¥ÀÄgÉÆ, ¸Àl¸Àl ¯ÁAiÀÄPÀ PÀgÆ À £À ¸ÉPÄÀ AqÀ ©üvj Û À ¥Àl¥Àl zÀÄqÀÄ ¥Àqv À Á” ªÀÄu í Á¯ÉÆ D¤Ã ªÀiÁvÉA ¸ÀP® À WÁ®£À sms PÀgv À À ZÀªÄÀ Ì¯Æ É . ºÁA ªÉÊ.. £ÀªÃÉ ZÀqÄÀ ðªÁAPÀ EvÉÃè ªÀÄt í zÀÄqÀÄ ¢ÃªÀÇ£À vÁAPÁ PÀ²êA Rað¯É ªÀÄt í Æ£À ¯ÉÃPÀ §gÉƪÀZÁPÀ ¸ÁAUÀ¯ÃÉ jà vÀĪÀÄPÁ zÀÄqÀÄ ¢¯É¯ è É ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£À, vÁAPÁA zÀÄqÀÄ Rað¯¯ÉÉ ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£À ªÉļÀvÁ PÀ¸¯ ìÀ AÉ ªÀÄt í vÁw. vÀ²ê eÁªÀ£À ºÁå ¥Àn vÉÃgÁPÀ ZÀqÀÄðªÁAPÀ ¥sÀÆqÉÃaÉ C¥ÉÆêÀ£À C±ïC²ê zÀÄqÀÄ RZÀ Ä ðZÁPÀ ¸À Ä ®¨s À , eÁ®AiÀiÁj WÉƼÀZÁPÀ zÁí ªÁAlAiÀiÁ£ÀÀ PÀμÖ À ªÀÄt í ¸ÁAUÀ Æ £À , ¥É Æ gÀ £ É Æ mÉÃ¥ï WÀÄAªÀqÁZÉ §zÀ¯ÁPÀ, ‘ZÀqÁð vÀÄAªÀ ªÀÄÄPÁj ªÀĸÀÛ zÀÄqÀÄ eÉÆqÀ¯ Û Æ É Ã/ °Ã, ºÉà ¥Àn vÀÄPÁ ¸Á£À ºÉÆêÀiï ªÀPïð, ¢¯É¯ è É vÉÃgÁ RZÀÄð PÀ²ê Rað¯É ªÀÄt í Æ£À ¯ÉÃPÀ ¢Ã” ªÀÄu í Áa. ªÀiÁVÎj ¥À¼AÀ iÀiÁ ªÀiÁVÎj ¥À¼AÀ iÀiÁ vÀĪÀÄUÉ¯É ZÀqÄÀ ðªÁ¯ÉA §zÀ¯ÁªÀt. vÁAPÁA ¸ÀÆ̯ï qÉà ªÀÄuÁ, ¸ÉÆÃà mïìð qÉà ªÀÄu í Á, ¦Pï¤Pï ªÀÄu í Á JzÉà ¥ÀÄt zÀÄqÀÄ ¢AiÀiÁ D¤Ã ¯ÉÃPÀ §gÉÆêÀ£,À zÁPÉÆêÀZÁPÀ ¸ÁAUÁå, vÉz£ À Á ZÀqÀ Rað¯Áåj vÁAPÁ ªÀiÁvÉÛ ºÀÆ£À eÁvÀ.Û “zÉêÁ DvÀA PÀ¸¯ ìÀ AÉ ¯ÉÃPÀ §gÉÆêÀZAÉ ? ªÀÄt í Æ£À. eÁAiÀÄ£ÁªÉA ?

---

QȶÚ


CMYK

8

November 1 - 15, 2009

PÀªÄÀ ¯ÁªÀw D¤Ã gÁªÀÄ£ÁxÀ ±Á壨 À Ás UÀ ¸À¨Ás UÀȺÁZÉ GUÁÛªt À

¨sl À ̼À : 75 ªÀgÀ¸ÁZÉ EwºÁ¸À D¸ÀìZÉ ºÁAUÁZÉ ¨sÀl̼À JdÆåPÉñÀ£ï læ¸ÁÖZÉ ±Á¼ÉAvÀ ²R¥À WɪÇÀ £À DvÀA «zÉñÁAvÀ qÁPÀØgï ªÀÈwÛ PÀgÀÆ£À D¸ÀìZÉ qÁ| UÀeÁ£À£À gÁªÀÄ£ÁxÀ ±Áå£À¨sÁUÀ D¤Ã vÁUÉ¯É ¨sÁªÀAqÀ ªÁªÀÄ£À gÁªÀÄ£ÁxÀ ±Áå£À¨sÁUÀ; «dAiÀÄ

±Áå£À¨sÁUÀ D¤Ã ºÉÆ£ÀßAiÀiÁå «dAiÀiÁ ºÁ¤ß vÁAUÉ¯É DªÀ¸ÀÄ PÀ ª À Ä ¯ÁªÀ w D¤Ã ¨Á¥À Ä à ¸ À gÁªÀÄ£ÁxÀ ±Áå£À¨sÁUÀ ºÁAUÉ¯É GqÀUÁ¸ÁPÀ ¨ÁAzÉÆ£À ¢¯Éè¯É ‘PÀªÀįÁªÀw D¤Ã gÁªÀÄ£ÁxÀ ±Á壨 À Ás UÀ ¸À¨Ás UÀȺÁZÉ GUÁÛªt À £ÀÆå EAVèÃμï ±Á¼ÉZÉ ªÀoÁgÁAvÀ

£ÀªÉA§gï 15PÀ ZÀ¯Éè. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgPÀ ÁgÁZÉ «zÁå ªÀÄAwæ ²æà «±ÉÃÑ ±ÀégÀ ºÉUq À É PÁUÉÃj£À ºÁå ¸À¨sÁUÀȺÁZÉ GUÁÛªÀt PɯÉè. ‘¥Àw æ ¨sÁ ¥À¯ÁAiÀÄ£À eÁ¯É¯ è É ¤«ÄvÀ DªÀÄUÉ¯É ZÉgÀqÀĪÀA ¨sÁAiÀÄ¯É UÁAªÀ ªÀZÄÀ £ Ñ À vÁå zÉñÁZÉ G£Àßw RwgÀ PÁªÀ Ä PÀ g À Z É A D«Ä

¥À¼A À iÀiÁ¯ÁA. vÀ²A ê eÁAiÀÄ£Á²Ã eÁªÀPÀ eÁ®èAiÀiÁj DªÀÄUÉ¯É ZÉgÀqÀĪÁAPÀ DªÀÄUÉ¯É zÉñÁAvÀaà ªÀÈwÛ PÀgZ À Æ É CªÀPÁ±À ªÉļÀPÁ. vÁå ªÁmÉÃÖ £À D«Äà PÁªÀÄ PÀ g À v Áw’ ªÀ Ä í t Æ£À vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯ÉA.PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPÁZÉ ªÀĺÁ ¥À§ æ AzsÀPÀ ²æà ©. Dgï. ¨sÀmï ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÁZÉÆ ªÀÄÄSÉî ¸ÉÆAiÀÄgÉÆ eÁªÀ£À D²ê¯ÉÆ. ‘ZÉgÀqÀĪÁ¤ §gÉA PÀgÀÆ£À ²PÀÆ£À vÁ¤ß PÀgÀZÉ ªÀÈwÛAvÀ ±ÉÃæ μÀv À× ÁAiÀÄ zÁSÉƪÀPÁ’ ªÀÄítÆ£À vÁuÉ G¯ÉÆ ¢¯ÉÆ. ¨sÀl̼À ±Á¸ÀPÀ ²æà dlÖ¥Àà r. £ÁAiÀÄÌ ºÁuÉà CzsÀåPÀëvÁ WÉvÀÛ°. læ¸ÁÖZÉÆ DqÀ½vÀ læ¹Ö gÀ«ÃAzÀæ f. PÉƯÉè£À ¸ÁéUÀvÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. gÁeÉÃ±ï ©. £ÁAiÀÄPÁ£À ¸ÉÆAiÀÄgÉAPÀ ºÁgÁ¥Àðt PɯÉè. ¥Àæ¢Ã¥À f. ¥ÉÊ£À ¸ÀägÀtÂPÁ ¢°è. CzsÀåPÀë qÁ. ¸ÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÁ£À zs£ À åÀ ªÁzÀ ¸ÁAUÀ¯A É . J¸ï.JZï. ±Á壨 À Ás UÀ, «.f.±Á壨 À Ás UÀ, r.E. ºÉ¨Éî, PÁå¥ÀÖ£ï PÉ.Dgï. £ÁAiÀÄÌ, D¤Ã qÁ| gÁeÉñÀ AiÀÄÄ. G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É

PÉÆAPÀt £ÁlPÉÆÃvÀª ì À PÀ Ä AzÁ¥À Ä gÀ : ºÁAUÁZÉ ¨sAÀ qÁgÀPÁ¸Àð PÁ¯ÉÃeÁZÉ gÀAUÀ CzsåÀ AiÀÄ£À PÉÃAzÀæ D¤Ã eÉÊ PÉÆAPÀt ¥ÀwPæ Z É É ¸ÀºÀ DAiÉÆÃd£Éj gÀAUÀ a£Áßj PÁ¸ÀgU À Æ É ÃqÀ ºÁ¤ß ¥À¸ æ ÄÀ v Û À Pɯ¯ èÉ É zÉÆä ¢ªÀ¸ÁZÉA PÉÆAPÀt £ÁlPÉ Æ ÃvÀ ì ª ÁZÉ GzÁÏl£Á CPÁqÉ«Ä D¥sï d£Àg¯ À ï JdÄPÉñÀ£ï ªÀÄtÂ¥Á® ºÁeÉÆÓ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. JZï. ±ÁAvÀgÁªÀÄ ºÁ¤ß ¢ªÉÇ ¯ÁªÀÇ£À Pɯ.èÉ ¥ÀAiÀÄ¯É ¢ªÀ¸À ‘JPÉÆè D£ÉÀßPÉÆè’ D¤Ã ‘PÀªÀiÁð¢üãÀ’ £ÁlPÁAZÉ ¥Àz æ ±À ð À £À eÁ¯ÉAè . zÀĸÉæ ¢ªÀ¸À ‘UÁAn’ £ÁlPÁZÉ ¥Àz æ ±À ð À £À eÁ¯ÉèA. ºÁå wãÀ £ÁlPÁZÉ ¤zÉÃð±À£À SÁåvÀ gÀAUÀPÀ«Äð PÁ¸À g À U É Æ ÃqÀ a£ÁߣÀ PÉ ¯ É è A . eÉÊPÉÆAPÀt ¥ÀwPæ Z É É AiÀÄÄ. J¸ï. ±ÉuÊÉ £À PÁ¸ÀgU À Æ É ÃqÀ a£ÁßPÀ «±ÉÃμÀ ¸À £ Áä £ À PÉ ¯ É Æ è . ¸À ª À i ÁgÉ Æ Ã¥À ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÁAvÀ ²æà r. UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ PÁªÀÄvÁ£À CzsåÀ Pv ëÀ Á WÉv° ÛÀ . ²æà PÉ. zÉêÀzÁ¸À PÁªÀÄvÀ, ²æà «£ÀAiÀÄ ¥ÁAiÀiïì, ²æà NA UÀuÃÉ ±À ªÀÄÄRå Cwy D²ê¯.É ¥ÀÄgÀÄμÉÆÃvÀª Û ÄÀ ±ÉÃmÁ£À zs£ À åÀ ªÁzÀ ¸ÁAUÀ¯Æ É . gÁªÀiÁ£ÀAzÀ PÁªÀÄvÁ£À ¸ÀÆvÀæ ¸ÀAZÁ®£À Pɯ.èÉ

Edited, Printed and Published by Venkatesh N. Baliga, 202, Sterling Chambers, Kalakunj Road, Mangalore-575 003. Telefax: 0824-2497747. Email:editorkodialkhaber@gmail.com Printed at M/s. Madhyama Communications Ltd, 127, Industrial Area, Baikampady, Mangalore-11. Owner: Baliga Publications, 4-6-530, Temple Colony, Karangalpady, Mangalore-03

CMYK

Vol 2 Issue 24  

ªÀ ÄAUÀ ¼À ÆgÀ ZÀ ¼À ªÀ ¼À PÀ gÀ vÁ D²¯É Æ. 1987 E¹é AvÀ gÁdPÁgÀ uÁAvÀ ¥Àæ ªÉñÀ PɯÉÆè. ¨ÁqÀ ¥À AZÁAiÀ ÄvÁZÉ ¥À æ zs Á£À ªÀ Äí tÆ£À ¤ªÀ qÀ...

Vol 2 Issue 24  

ªÀ ÄAUÀ ¼À ÆgÀ ZÀ ¼À ªÀ ¼À PÀ gÀ vÁ D²¯É Æ. 1987 E¹é AvÀ gÁdPÁgÀ uÁAvÀ ¥Àæ ªÉñÀ PɯÉÆè. ¨ÁqÀ ¥À AZÁAiÀ ÄvÁZÉ ¥À æ zs Á£À ªÀ Äí tÆ£À ¤ªÀ qÀ...

Advertisement