Page 1

VestboInfo MEDLEMSBLAD FOR VESTLANDSKE BOLIGBYGGELAG

NR. 4 • DESEMBER 2011

NYtt PROsJeKt:

lyNgHAgeN BOrettslAg pÅ kNArVik i liNdÅs side 16

VestbOMeDLeM NR 50 000

VestbOcUP

side 12

side 28


AKTIVER KORTET DITT OG FÅ FLERE FORDELER!

VINN

REISE VERDI 5000 AKTIVER KORTET WWW.FORDELSKORTET.NO/VESTBO

Glød

Bruk Fordelskortet ditt til å få en rekke produkter og tjenester til lavere pris! Aktiverer du Fordelskortet ditt får du stadig flere tilbud fra mange spennende leverandører. Noen eksempler er:

• Boligalarm fra G4S

• Flügger farve

• Lampehuset

• Hurtigruten

10 % bonus på månedspris 5 % bonus på alle kjøp Gjelder også rabatterte produkter

20 % rabatt og 5 % bonus 5 % bonus på alle reiser langs Norskekysten

Mange av tilbudene forutsetter at du har registrert dine interesser og opprettet egen bonuskonto. Logg inn på www.fordelskortet.no eller boligbyggelagets hjemmeside og aktiver kortet ditt i dag!

www.fordelskortet.no/vestbo

Norske Boligbyggelag


INNHOLD Vestbo-Info 4 • 2011

Medlemsblad for Vestlandske Boligbyggelag Nr. 4 • 2011 39. årgang Opplag 23.000 Ansvarlig: Adm. dir. Øystein Johannesen

Vestbo-seminaret

6

Kyrkjestien Borettslag feiret 20-års jubileum

8

Pensjonistene i Hesjholten på tur

10

Vestbo-medlem nummer 50.000

12

Nye prosjekt: Brennhaugen Borettslag

14

Lynghagen Borettslag

16

Behind Living i Fana

20

GARANTI Eiendomsmegling

22

Nissejenta

24

Ekspedisjonstid: 8.00 – 16.00 (vinter) 8.00 – 15.00 (sommer)

Vestbo har sparket i gang drømmer i 10 år

28

Annonser: Vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947, Nordnes 5817 Bergen Telefon: 55 30 96 00/ 55 30 96 93, Rita Alvær, markeds/kundekonsulent e-post: rita.alver@vestbo.no

MAT X

37

O jul med din glede – men også høytid for brann…

38

Samarbeidspartner: Gården Rørleggerservice AS

40

Samarbeidspartner: Nr1 Fitness

42

Generell info til medlemskapet

44

Bonus til deg med aktivert Fordelskort

45

Medlemstilbud

46

«Alle» har Vestbomedlemskap

48

Sett og hørt

50

Matsider

52

Barneside

54

Kryssord

55

Redaktør: Sissel Urdal E-mail: sissel.urdal@vestbo.no Redaksjonsutvalg: Randi Nilsen, Morten Jakobsen Rita Alvær Vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947 Nordnes 5817 Bergen Besøksadresse: Strandgaten 196 Telefon: 55 30 96 00 Telefax: 55 31 88 66 www.vestbo.no

GRAFISK Produksjon: www.knudsen.no

VestboInfo MEDLEMSBLAD FOR VESTLANDSKE BOLIGBYGGELAG

NR. 4 • DESEMBER 2011

NYTT PROSJEKT:

LYNGHAGEN BORETTSLAG PÅ KNARVIK I LINDÅS SIDE 16

VESTBOMEDLEM NR 50 000

VESTBOCUP

SIDE 12

SIDE 28


Du finner Elfag på 180 steder i Norge!

P

roblemer med det elektriske anlegget?

Feil og mangler i rapport fra BKK? - Sikringer som ryker ofte? - Skifte til automatsikringer? - Lysstyring eller andre enøktiltak? - På tide med en oppgradering? Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang av ditt elanlegg. Folke Bernadottesvei 44 5147 Fyllingsdalen Tlf. 55 15 54 00

Nygårdsgaten 49 5008 Bergen Tlf. 55 21 05 70

Vestbo-medlemmer har rabatt hos oss

www.se-el.no 4

Vestbo INFo 4/2011

firmapost@se-el.no


LEDER

Et ansvarlig styre er meget viktig

Spørsmål: Hva er viktigste oppgave for styrer i borettslag og sameier? Svar: Styret må ha kontroll på kostnadene og vedlikeholdsstandarden. Etter sommerens generalforsamlinger i borettslagene og sameiene har det kommet mange nye personer inn i styrene. Dette er bra fordi dette gir grobunn for fornyelse og kontinuitet i det viktige styrearbeidet. De nye styremedlemmene har svært ulik alder og erfaringsbakgrunn. Dette er også positivt, men det krever at de nye medlem­ mene som trenger opplæring i styrearbeid, får anledning til å tilegne seg dette. Vi ser også at en del av «den eldre garde» også har behov for påfyll fra tid til annen. Vestbo har både høst og vår en rekke kurs for styremedlemmer. Det er viktig at styrene ser gjennom vår kurskatalog for å finne aktuelle tema og sende av gårde de representantene som har lyst og behov. I tillegg til våre kurs finnes det nyttige og informative håndbøker og annen litteratur.

Styrearbeidet er viktig både med tanke på den bygningsverdien og det bomiljøet man forvalter. Boligen representerer den største formuen for de fleste og boligen skal gi den gode og trygge følelsen av sosial tilhørig­ het. Dersom vi tenker oss et borettslag fra 1960 tallet med 100 leiligheter og hver av disse har en markedsverdi på ca 2 millioner kroner, representerer dette en samlet eien­ domsverdi på 200 millioner kroner. Dette er store verdier og det er derfor av stor be­ tydning at driften, herunder vedlikeholdet, av boliglaget er optimal. I de senere år har Vestbo, sammen med andre boligbyggelag, utviklet gode data­ baserte rutiner for å lette og optimalisere styrearbeidet. Mange lag har tatt mye mange av disse tilbudene i bruk, men vi ser fortsatt noe treghet hos enkelte som burde fornyet sitt styrearbeid. Vår oppfordring blir derfor at både nye og erfarne styremedlem­ mer må stille spørsmål om styrearbeidet kan gjøres enklere og sikrere ved å ta i bruk nye rutiner og ny teknologi.

FNs internasjonale samvirkeår 2012 FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble offisielt åpnet 31. oktober i FNs hovedfor­ samling i New York. FNs begrunnelsen for et eget samvirkeår er samvirkeforetaks bidrag til sosioøkono­ misk utvikling, særlig jobbskaping og sosial integrasjon. Boligbyggelagene er samvirkeforetak. Prinsippene for samvirkeforetak er blant annet beskrevet i samvirkeloven. Her frem­ går det at et samvirkeforetak er en sammen­ slutning som har til hovedmål å fremme de økonomiske interessene til medlemmene gjennom deres deltakelse i virksomheten, enten som avtaker (for eksempel kjøper/ kunde), leverandør eller på annen lignende måte. Overskuddet fra et samvirkeforetak skal enten bli stående, helt eller delvis, i

selskapet, eller fordelt mellom medlemmene på grunnlag av deres andel i handelen med samvirkeforetaket. I boligbyggelagene blir overskuddet stående i foretaket til bruk for å kjøpe tomter og tilrettelegge for bygging av nye boliger. Etter at økonomien i den vestlige verden har kommet inn i en turbulens fase, har man mange steder, bla. i USA, sett en økende interesse for samvirkemodellen. For den som ønsker nærmere opplysninger om samvirke kan det anbefales å oppsøke Sam­ virkesenteret. Det finner man lettest ved å gå inn på NBBLs hjemmeside: www.nbbl. no og klikke seg videre til Samvirkesenteret. Med dette ønskes alle en God Jul og Godt Nytt År!

Øystein Johannesen Adm. direktør


Vestbo-seminaret Vestbo-seminaret ble på tradisjonelt vis avviklet på Solstrand Hotell og Bad i oktober. Seminaret er et møtested for tillitsvalgte i Vestbos datterlag og tillitsvalgte og ansatte i Vestbo. Oppslutning til seminaret er veldig god, og vi var oppimot 150 deltakere i år også. Tekst: Sissel Urdal

6   Vestbo Info 4/2011

Arrangement legger opp til at delta­ kerne skal få faglig påfyll, få utveksle erfaringer og bygge relasjoner. Årets seminar hadde et variert og fullpakket program. De faste postene med infor­ masjon fra Vestbos drift og fremtids­ planer ble som vanlig tatt godt hånd om. Styreleder Kolbjørn Lygre ønsket velkommen og informere om aktuelle saker fra Vestbos styre. Administre­ rende direktør Øystein Johannesen informerte om Vestbos virksomhet

generelt, situasjonen i boligmarkedet samt Vestbos plass i Norske Boligbyg­ gelag, samarbeidsforhold og rammebe­ tingelser. Det ble gjennomført delseminar i ulike tema som var rettet mot praktiske styreoppgaver; som borettslags plikter og rettigheter i forhold til naboer, styreportalen, prosjektstyring ved store rehabiliteringsprosjekt, økonomi i boligselskap og drift og vedlikehold av utomhusområdet.


Seminardeltakerne samlet til det tradisjonelle gruppebildet.

I tillegg var det innhentet eksterne forelesere til forelesningene i plenum. Advokat og administrerende direktør i Norske Boligbyggelags landsforbud, Thor Eek holdt foredrag om «Styre­ ansvar og styrets kompetanse». I sitt foredrag snakket Eek om hvilket ansvar og hvilke kompetanse styret har som kollegium til å treffe vedtak på vegne av boliglaget. Carsten O. Five hadde foredrag om ut­ fordringer den norske velferdsmodellen står overfor. Eldrebølgen, ungdomsle­ dighet/ utstøting, oljerikdommen, det turbulente økonomiske makrobildet og boligmarkedet var noen av de tema han var innom. Five avsluttet med å konkludere med at Norge hadde en grunderfiendtlig holding hvor jantelo­ ven råder. Han mente også at vi hadde forlest oss på eventyr om Askeladden. Dere vet, Askeladden er jo ham som plutselig får både prinsessen og hele eller halve kongeriket uten å ha gjort så mange anstrengelser i forkant.

Cato Zahl Pedersen hadde æren av å avsluttet seminarprogrammet med et foredrag under tittelen «Begrensninger finnes kun i eget hode – mulighetene likeså». Cato Zahl Pedersen tok utgangspunkt i sine erfaringer og de utfordringene han selv sto overfor da han mistet armene som 14 åring etter å ha klatret i en høyspentmast. Cato sine betrakt­ ninger strakk seg fra sykesengen i 1973 til Sydpolen (94) og Everest i 2007. Medlidenhet mente Zahl Pedersen det var forkastelig å bruke tid på. For å komme videre i en vanskelig situasjon måtte man sette krav til seg selv og finne løsninger. Målbevisthet, styrke og ikke minst vilje er de viktigste «hjelpemidlene». Vi er selv våre største begrensninger, hva som er mulig eller umulig kan vi i stor grad bestemme selv, mener Zahl Pedersen.

Vestbo Info 4/2011

7


På vegne av borettslaget mottar styreleder, Rune Rosenvinge, blomster og jubilumsghilsen fra Vestbo.

Kyrkjestien Borettslag I 2011 var det 20 år siden Kyrkje­stien Borettslag stod ferdig. Jubileet ble markert med fest i borettslaget lørdag første oktober. Jubileumsfesten var preget at feststemte andelseiere, mye god mat, taler og sosialt samvær til langt på kveld. Søndag formiddag samlet alle seg til brunsj kl 12 for å fortsette feiringen, og ikke minst, spise opp all den gode maten. Å feire i to dager til ende er nesten som i et eventyr.

det vellykkede arrangementet preg av. Alt var nøye planlagt og forberedt. Invitasjoner var sendt ut, mat var bestilt, bord dekket, sanger diktet, og kransekaken var bakt. Det var ikke vanskelig å forstå at Festkomiteen nok hadde hatt en god del arbeid i forkant, for alt var på stell og ingenting glemt.

Tekst: Sissel Urdal Foto: Festdeltaker Sidsel Rosendahl Lippmann

Kyrkestien har god erfaring med å arrangere tilstellinger og sammenkom­ ster i de flotte felleslokalene sine, som de kaller «Grendahuset». Hver år blir det arrangert julebord, en tilstelling som de fleste beboerne nødig vil gå glipp av, og ellers i året arrangeres samlinger så snart det byr seg en anledning.

Kyrkjestien Borettslag er et utrolig veldrevet borettslag, og det bar også

Styreleder, Rune Rosenvinge ønsket velkommen og ga ordet til kveldens

toastmaster, Helge Evensen. Toastmas­ teren var en oppkomme av morsomme historier, og i tillegg til taler, nyde­ lig mat og god drikke la ikke dette akkurat noe demper på de feststemte deltakerne og den gode stemningen ved bordsetet. Tarald Farnes hadde fått oppgaven å holde hovedtalen. Farnes har bodd i laget siden starten, og ga oss et historiske tilbakeblikk fra borettsla­ gets tilblivelse. Han hadde foretatt grundig forarbeid, og gjennomgått gamle protokoller fra byggestyret for å dokumentere fakta. Slutten av åtti­ tallet og begynnelsen av nittitallet var en vanskelig epoke i boligmarkedet og da spesielt for nyproduksjon av boli­ ger, kunne han fortelle. Kyrkjestien Borettslag ble presentert for Vestbos

Kyrkestien Borettslag er en flott terrasse­blokk som har en unik beliggenhet høyt oppe i Morvikbotn.

8   Vestbo Info 4/2011


Arrangementskomiteen fikk æren av å serverte kransekaken en av andelseierne hadde bakt.

g feiret 20-års jubileum medlemmer, eller rettere sagt, lagt ut for salg både i 1988 og i 1989. Bygge­ start var i utgangspunktet planlagt til høsten 1988 under forutsetning av at 80% av de 110 planlagte leilighetene ble solgt. Salgskravet ble ikke oppfylt, bare en brøkdel av boligene ble solgt, og sommeren 1988 vedtok Vestbo derved å iverksette omprosjektering for å «markeds tilpasse» prosjektet. «Mar­ kedstilpassingen» besto i hovedsak i redusere antallet boliger fra 110 til 33 leiligheter, og bygge en terrasseblokk i stedet for tre. Derved ble det bare ter­ rasseblokken med «grendahuset» som ble presenter som det nye Kyrkjestien Borettslag. Denne gangen ble de fleste leilighetene solgt, og borettslaget stod ferdig til innflytning i 1991.

størrelsen i lokalet. Situasjonen man har i dag, med 33 leiligheter som eier lokalet, er langt lettere å forholde seg

til. Disse betraktningene fikk Tarald Farnes et samstemt medhold i!

Praten gikk lystig i salongene til langt på kveld.

Nå i ettertid konkluderte Tarald med at det i grunnen var veldig fint at det ble som det ble. Et lite borettslag er oversiktlig og lettdrevet. Det har også medført et godt samhold blant dem som bor her, har han erfart. For eksempel ville det vært langt vanskeli­ gere å ha jubilemumsfest i grendahuset om man skulle invitere beboere i 110 leiligheter. Det ville blitt litt trangt om plassen, for ikke å si umulig, å få til å avvikle et fellesarrangement på den Vestbo Info 4/2011

9


Pensjonistene i He

Hesjaholten Borettslag har en aktiv pensjonistklubb som arrangerer turer og har faste treff året rundt, men lørdag 3. september var det styret i borettslaget som inviterte de aktive miljøskaperne med på tur. klokken ti om formiddagen ble deltakerne hentet med buss, og i år gikk turen til et gårdsbesøk med etterfølgende middag på øvre-eide gård i eidsvåg. Tekst: Sissel Urdal Foto: Sissel Urdal/ Morten Davanger

10

Vestbo INFo 4/2011

Bonden selv, Arild Nydegger Øvre­ Eide, tok i mot på tunet og sto for omvisningen på gården. Gården ligger ved Jordalsvannet bare fem minut­ ters kjøring fra Bergen sentrum. Etter omvisningen ute, besøkte vi stallen og loven. På loven var gamle vogner og gårdsredskap oppbevart og utstilt. Under omvisningen ble det gitt en interessant orienterning om driften av gården. Før turen gikk til hovedhuset hvor middagen ventet, var vi innom den gamle steinkjelleren under hovedhuset. I steinkjelleren, som tidligere blant annet var brukt som fangehull, ble vi traktert med varm sjokolade med krem, og underholdt med solosang.

En utrolig stemningsfull opplevelse på en ellers regntung og kald høstdag. Gårdsbesøket ble avsluttet med tre retters middag og kaffe med kaker i hovedhusets spisestue. Før maten ble servert fortalte Arild Nydegger Øvre­ Eide om gårdens opprinnelighet og restaurering samt eiernes historie. I tillegg fikk vi opplyst at all maten som ble servert var tilberedt av egne kok­ ker på gårdens eget kjøkken, og Arild forsikret at Øvre­Eide Gård alltid velger råvarer av ypperste kvalitet, og fortrinnsvis fra lokale produsenter. Maten smakte fortreffelig og de idyl­ liske omgivelsene skapte stemning


esjholten på tur

rundt bordsetet. Da kaffen med de hjemmebakte kakene kom på bordet kom det forslag om Øvre­Eide gård som alternativt sted for pensjonist­ klubbens julebord. På hjemturen var siste stopp kolonial­ butikken i Myrholtet slik at alle kunne få handlet til helgen. Ideen om stopp for helgehandling ble iversatt på for­ rige tur og ble så populært mottatt at den ble videreført også i år. Det er ikke hver dag man blir kjørt til døren med egen buss etter at man har handlet til helgen, så denne gesten synes alle deltakerne godt om.

Faktaopplysninger fra nettsiden til gården: www.ovre-eide.no Øvre­Eide gård ligger i Eidsvåg i Åsane i idylliske omgivelser ved Jordalsvannet nord for Bergen sentrum. Den korte avstanden fra Bergen sentrum påvirker ikke stedets landlige og naturskjønne beliggenhet. Før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike, skal gården ha vært sete for en småkonge. Gravfunn tyder på at gården var både stor og gammel, men som så mange andre gårder ble Øvre­ Eide lagt øde etter Svartedauen.

I 1563 ble det igjen gårdsdrift, og var på den tid et av de større brukene i Åsane. I denne perioden ble antagelig det nåværende hovedhuset med fangehull i kjelleren bygget. Og fangehullet har vært i bruk! Blant andre skal stortyven Gjest Baardsen, som herjet Vestlandet i tiden 1791­1849, ha satt fengslet her. Opp gjennom tidene har gården hatt mange eiere. I dag drives gården av 5. generasjon Øvre­Eide. Vestbo INFo 4/2011

11


Vestbo-medlem n

19. oktober 2011 ble Lisa Stigen Birkeland Vestbo-medlem nummer 50.000. Medlemsnummeret skal hun benytte i forbindelse med kjøp av bolig. Hun og samboeren, Martin Johansen, gleder seg til å flytte inn i ett av våre nye prosjekter, Behind Living. Prosjektet skal være klart for innflytting sommeren 2012.

spesielt i løpet av det siste året. De har kikket både på brukte og nye boliger, men oppdaget raskt at det ikke var så enkelt å finne en bolig som tilfredsstil­ te alle ønsker og behov. Konklusjonen etter en del visninger var klar: mange av bruktboligene krevde betydelig innsats når det gjaldt oppgradering og oppussing. Dette arbeidet ønsket ikke paret å prioritere og målet ble derfor å finne seg en nøkkelferdig bolig.

så da de besøkte prosjektets hjem­ meside. Beliggenheten, det arkitek­ toniske moderne preget appellerte til dem begge. Dette virket spennende og lignet drømmeboligen! Turen gikk umiddelbart til Vestbo og Garanti ­Eiendomsmegling. Randi Nilsen, megler på nyprosjekt, viste dem modellen og forklarte spesifikasjonene i prospektet. Lisa og Martin bestemte seg med det samme! Her ville vi bo!

Tekst/foto: Rita Alvær

Siden begge jobber i Fana og trives godt der, intensiverte de boligjakten i dette området. De søkte fortrinnsvis på nettet, men det var faktisk faren til Lisa som tipset dem om Behind Living. De likte umiddelbart det de

Prosjektet var godt igang da Lisa og Martin bestemte seg for å kjøpe, med de hadde fortsatt anledning til å påvirke valg av kjøkkenløsning. Det har derfor vært mange avgjørelser å ta i løpet av kort tid. De har allerede

Lisa er oppvokst på Espeland i Fana, mens Martin har sine røtter i Fred­ rikstad. De har vært på boligjakt en stund og har vært på mange visninger, 12   Vestbo Info 4/2011


nummer 50 000 Rigmor Abildgaard Heimen, leder for organisasjon og medlemstjenester, gratulerer Lisa Birkeland – Vestbo-medlem nummer 50.000.

Behind Living • Innflytting sommeren 2012. • Fin beliggenhet på høyden over Living, kun 300 m fra Lagunen Storsenter • Bybanen får stoppested ca 400 m fra prosjektet

• Vestvendt • Heis fra underliggende garasjeanlegg opp til hvert etasjeplan • Nøkkelferdige boliger • Moderne og lettstelt

sjon med krevende jobber og små barn. De synes det er supert med nytt, for begge har fritidsinteresser som de ønsker å prioritere.

restaurant. Gavekortet kan benyttes til bespisning i restauranten i Strandga­ ten, eller ved bestilling av catering. Vi ønsker Lisa lykke til med gavekortet og alt det spennende hun og Martin har foran seg i tiden som kommer!

Den lille overraskelsen I Vestbo Info 3/2011 skrev vi at vi hadde en liten overraskelse på lur til Vestbo-medlem nummer 50.000. Lisa har fått et gavekort fra Chilli bar &

Medlemskap gir forkjøpsrett og tilgang til gode medlemsfordeler. Les mer på www.vestbo.no

vært hos kjøkkenleverandøren HTH ved flere anledninger og de skryter av hjelpen de har fått. For å sitere Martin: «Det er mye å angre på hvis du velger feil». Det er derfor viktig at underle­ verandørene kommer med gode råd og gir god veiledning, slik at praktiske detaljer og design blir tilpasset den enkelte. Nå er det bare små detaljer som gjenstår i prosjektfasen, og det er Lisa og Martin glade for. Lisa og Martin føler at de gjorde et klokt valg da bestemte seg for å kjøpe bolig i nyprosjekt. De kjenner flere som har kjøpt oppussingsobjekter, og som jobber og jobber og jobber… Dette kan være strevsomt i kombina­

Her skal Lisa og Martin bo: Behind Living. Vestbo Info 4/2011

13


Eiendomsmegling GARANTI Eiendomsmegling Borettslagsspesialisten

Eli Lütcherath tlf: 900 48 910

Asbjørn Myrstøl tlf: 991 19 190

Cecilie Korneliussen tlf: 970 68 922

Espen Evensen tlf: 902 45 000

Monika Hedstrøm tlf: 480 42 448

Bjørn-Tore Fauske tlf: 476 21 401

Steffen Lyngtu tlf: 481 43 737

Randi Nilsen tlf: 480 42 451

GARANTI Bergen – Tlf 55 30 96 96 – www.garanti.no


Skal du selge bolig? Nå tilbyr vi alle som signerer oppdrag innen 15. januar å få vasket huset på vår regning. Så har du en mindre ting å tenke på når du skal flytte. Vi gleder oss til å høre fra deg. Hilsen oss i GARANTI Bergen.

RABATTKUPONG Ja takk,

jeg vil gjerne slippe å vaske ned

huset mitt ved flytting, og takker ja til at GARANTI ordner dette.

Garanti Bergen | Strandgaten 196 | Tlf 55 30 96 96 | www.garanti.no


Nissejen Av Maria P. Jørgensen Illustratør Linda Juanette Lande.

Det var en kald og klar dag på det lille gårdsbruket i skogen, og markene lå og skinte med alle sine snøkrystaller i den siste vintersolen. Åh, så deilig at det er bra vær i dag, tenkte Oda da hun så ut av vinduet. Fridagen skulle benyttes til å snø­ rekjøre med en av husets hunder, noe som var Odas store lidenskap vinterstid, og noe hun hadde drevet med siden hun bare var 5­6 år. Etter frokost, gjorde hun seg klar til å dra ut, og hunden Lita, som skulle være med i dag hoppet og danset glad rundt henne da hun fant fram snørekjøreselen. Hun visste hva dette betydde, – hun skulle få være med på tur! Vel ute, kjørte de først litt over jordene, men det ble fort kjedelig, og ikke mye ut­

24

Vestbo INFo 4/2011

fordring, så om litt beveger de seg lenger opp i lia bak huset. Når de er vel oppe på høyden, tar de seg en pause og setter seg ned, bare for å nyte været, naturen og utsikten. Herifra kan de ikke se gården, men de har utsikt til havet på ene siden, og fjell og skog på andre. Hun kan se helt til byen herfra på en dag som denne. Det er bare helt nydelig! Mens de sitter sånn og koser seg, synes Oda at hun hører lyder fra granskogen bak seg. Hun snur seg og ser, men kan ikke få øye på noe. Hunden Lita, har også hørt det, for hun stirrer samme veien. – Det var sikkert bare en rype, erter Oda henne med. Siden Lita er en fuglehund. Oda er vant til å være mye ute, også alene, og det er ikke mange ting som skremmer henne. Der var lyden igjen, det hørtes nes­ ten ut som om noen gråt, tenker Oda. Hun snur seg igjen, og prøver å stirre inn gjennom grantrærne, men kan fortsatt ikke se noe. Hm.. dette var da litt merkelig. Det kan jo være en hare eller en rev, beg­ ge av disse lager noen merke­ lige lyder til tider, men jeg burde vel sjek­

ke uansett. Kan jo være at det er noen som trenger hjelp, sier Oda høyt. Hun snakker like mye til hun­ den som til seg selv. Hun reiser seg og går mot gransko­ gen, trår litt forsiktig sånn at hun ikke skal skremme eller komme for brått på det som eventuelt måtte være der. Lita vil følge med, men får beskjed om sitte stille, noen hun gjør om enn litt slukøret. – Hallo! Er det noen der? Roper Oda på en stille måte, inn mot skogen. Dersom det er et dyr, eller en fugl, så skal det i alle fall få muligheten til å stikke av før hun kommer for nært, det er ikke så morsomt å nesten få det på seg, da kan de bli unødvendig skremte alle sammen. Men ingen svarer. Oda står litt stille for å lytte. Hun hører ingenting, eller jo, der var det som om det knakk i en kvist. – Hallo, er det noen der inne? Fort­ satt bare stillhet. Hun går litt lenger, nå står hun inne i skogen. Her er det bar mark, ingen snø har lagt seg her i den tette sko­ gen. – Dersom det er noen her, så vil jeg ikke noe vondt, bare lurer på hvem du er? Den ellers så uredde Oda, holder på å falle bakover


nta i forskrekkelse da hun plutselig ser en liten jente, kledd i røde og grønne klær, og med lue på hodet som har lang rød dusk, stå foran henne. – Det er bare meg, Nissejenta, sier jenta foran henne, og tørker bort en tåre fra kinnet. Oda får først ikke frem et ord, men så begynner hun å le, – Nisser finnes nok ikke. Du skremte meg faktisk litt, hvem er du egentlig? Med det samme hun sier det, forsvinner jenta foran øynene hennes. Oda ble ståen­ de å måpe, – hva skjedde nå egentlig? – Jo det gjør de vel! Sier en stemme bak henne, Oda snur seg brått om, og der står jenta igjen. – Jeg er en Nissejente, og jeg bor

i stallen på en gård, sammen med resten av familien min. I dag skulle jeg gå ut for å finne røde bær som vi skal pynte til jul med, men nå har jeg klart å rote bort kur­ ven som nesten var blitt full. Og så begynner hun å gråte. – Så det var noen som gråt altså, sier Oda. – Ja men det er greit, vi sier at du er en Nissejente og så skal jeg hjelpe deg med å lete etter kurven, OK? – Å ja! Vil du det? utbryter jenta glad. – Så klart! Hvor hadde du den sist? Og hvor finner man

egentlig bær på denne tiden av året? – De røde bærene som vi plukker, finner nok bare nisser. Det er veldig spesielle bær skjønner du. Det blir ikke jul for nisser dersom man ikke har disse bærene, og det er derfor at det er veldig viktig for meg at jeg finner kurven. Det er bare nisseunger som kan plukke dem, og de

Vestbo INFo 4/2011

25

»»


Nissejenta vokser bare fram en natt i løpet av desember. – Åj, det høres veldig vanskelig ut, men hvorfor blir det ikke jul uten disse bærene da? Lurer Oda på. Julen kommer vel uansett, slik som hun har forstått det. – Jo det er fordi at dersom bærene som jo har magisk kraft ikke er på plass, så kan ikke vi nisser gjøre mer av det som vi gjør, julen er på en måte som et påfyll av våre krefter, og at vi fortsatt kan bo sammen eller i nærheten av mennesker, uten at det går ut over noen av oss. For eksempel at vi ikke blir sett. – Men jeg ser deg jo! – Ja, men det er fordi du enda er et barn. Når du blir voksen, så kan du ikke se meg lenger. Dersom jeg ikke vil det. Og det vil jeg nok ikke, for da hadde du bare blitt redd. Voksne tror ikke på sånne som meg. Nisse­ jenta blir trist i blikket, – men sånn er det nå bare. Og den kurven må jeg ha med meg hjem igjen! Oda plystrer på Lita som har vært svært så snill og sit­ tet i ro hele tiden. Nå kommer hun

26

Vestbo INFo 4/2011

susende inn i granskogen til dem, og hilser ivrig på Nissejenta. – Lita ser deg også? – Ja, hun er jo et dyr, vi nisser har god kontakt med dem, smiler jenta og stryker hunden kjærlig over ho­ det. – Jeg tenkte kanskje Lita kan hjelpe oss med å finne kurven, hunder har jo god luktesans så. – Ja det var lurt! Svarer Nissejenta og smiler glad. De lar Lita lukte på votten til jenta, og så sier Oda til henne; Søk!! Lita flyr av gårde som den fuglehunden hun er, det ser ikke ut som det er mye leting etter kurver med bær, men det er verdt forsøket. Oda og Nissejenta går hver sin vei inni skogen, mens de leter. Skogen er ikke så veldig stor, så om de roper litt, så kan de fortsatt snakke med hverandre. – Er det bare her i skogen du har vært? Lurer Oda på. – Ja, det er kun her disse bærene vokser, svarer Jenta. En stund etter, hører de plutselig at Lita bjeffer. De ser henne ikke, og Oda roper til Nissejenta at de må løpe og se hva det er som skjer. De finner Lita lenger opp i skogen, der sitter hun så glad og lykkelig foran en liten kurv med røde bær! – Det hadde jeg aldri trodd! Utbryter Oda forbauset. Så flink du har vært, kjempeflinke Lita!! Nissejenta er full

av glede, og tar et bær ut av kurven og gir det til Lita som spiser det med fryd, – Tusen takk, dette betyr alt for meg, sier hun til hunden. – Ja, det var det, sier Oda. Nå bør vi vel dra hjem igjen, det begynner å bli mørkt ute. Skal du langt? Neida, jeg bor bare et lite stykke unna her, vi kan sikkert slå følge, svarer jenta. Oda tar på seg skiene, og lar Lita springe løs. – Jeg skal ned­ over, sier hun. – Det skal jeg også, svarer jenta. – Kanskje vi kan møtes en annen dag, lurer Oda på. – Det hadde vært koselig, svarer Nissejenta. De prater om alt og ingenting, og før de vet ordet av det, så er Oda framme ved gårdsgrinda. – Ja her bor jeg, sier hun. Så da er det bare å komme på besøk når du har lyst til det! – Takk for det! svarer jenta og smiler til henne. Så går de hver til sitt. Men Oda lurer jo litt på hvor denne jenta tar veien, for hun sa ikke noe om hvor hun egentlig bodde. Så hun lurer seg rundt hushjørnet, og ser til sin store overraskelse at jenta forsvin­ ner inn i stallen. – Nei dette kan ikke stemme, sier hun til seg selv, nisser finnes ikke. Hun skynder seg å slippe hunden inn i gangen, og springer så opp til stallen, og går inn. Men der er det ingen. Ingen andre enn hestene. Hun ser igjennom hele stallen, hver en krik og krok, men finner ikke spor etter jenta. Dette forstår hun ikke mye av. Men får spørre neste gang de treffes.


Knapt en uke etter møtet i skogen, står jenta å kaster snøball på sove­ romsvinduet til Oda, og etter dette henger de ofte sammen. Og tilslutt skjønner Oda at hun faktisk har med en ekte Nisse­ jente å gjøre, og at det er i deres stall de bor. Men det er bare nissejenta hun noen gang får møte. De andre nissene godtar på en måte at Nisse­ jenta har kontakt med et menneske, men de ønsker det ikke selv. Årene går, og interessen til Oda for­ andrer seg, eller utvikler seg blir vel det mest rette ordet. Gutter kommer inn i livet hennes, og skole blir viktig for videre vei i livet. En dag hun sitter på rommet, begyn­ ner hun å tenke på at det er lenge siden hun har vært med Nissejenta, og trangen til å møte henne blir så sterkt at hun avslutter det hun hol­ der på med og går ut i stallen. Men det er så merkelig stille der, alle de lydene hun pleier å høre foruten de som skal være der, er borte. Hun prøver å rope på jenta, men det kom­ mer ingen. Etter en stund gir hun opp, og går inn igjen. Tiden går, årene går. Det er igjen snart jul på den lille gården i skogen. Oda er kommet hjem for å feire høytiden sammen med familien. En morgen hun våkner i sengen på det gamle jenterommet sitt, føler hun at det er noe hun skulle ha husket på, kanskje er noe hun har drømt. Det går en liten stund, og plutselig kom­ mer hun på det, Nissejenta! Men det var vel ikke virkelighet? Hun blir liggende å

tenke litt på det, og bestemmer seg for å ta seg en tur ut i stallen etter frokost. Nede blir hun møtt av Lita, som er like ung og spenstig som hun alltid har vært. De har flere ganger forundret seg over dette, for hunden er på sitt trettende år. Hadde Oda husket, så hadde hun nok skjønt at det var det magiske bæret som hadde forlenget levetiden til Lita… men det var så lenge siden nå at mye av det som hadde skjedd den gangen for lengst var gått i glemmeboken. I stallen var stort sett alt som før, en av hestene var borte, så nå var gamle Svarten alene. Lita springer bort til han og de snuser på hverandres mu­ ler/snuter, som om de hilser. De er gode venner gjennom mange år. Oda setter seg på en høyballe, og lar tankene fly. Nissejenta… det er som om hun ikke klarer å huske det, som om hun ikke vet om det var en drøm eller virkelighet. Men minnene som dukker opp er på en måte så mange at det virket usannsynlig at det bare hadde vært en drøm. Men det kan vel være det samme nå, sier Oda høyt ut i luften, – det var den gang da, og nå er nå. Hun stryker Lita over hodet, klapper henne kjærlig, og like fort som det kommer er det bittersøte øyeblikk av svunnet barn­ dom over. Hun reiser seg og er på tur ut av stallen da hun får øye på noe rødt på gulvet foran

seg. Hun bøyer seg ned og plukker det opp, legger det forsiktig i hånden som om det var det mest kostbare i hele verden. Et rødt bær. Et magisk rødt bær. Tårene triller varmt og stille nedover kinnene hennes, hun lukker øynene og sier et stille, – Takk... Nå vet hun at det er minner. Inne i stallen, i stigen opp til høy­ loftet, sitter Nissejenta. Der har hun sittet hele tiden og sett sin venninne Oda. Men Oda kunne ikke se Nisse­ jenta lenger, for hun var blitt voksen. Og selv om Nissejenta synes det er trist, vet hun at det er sånn det må være. Selv var hun bare blitt få måneder eldre, for slik er det med nisser, de eldes ikke på samme måte som men­ nesker. – Men nå kommer hun i alle fall til å minnes meg for bestandig, tenker Nissejenta, og slipper det røde bæret ned på gulvet. Så klatrer hun opp sti­ gen, og forsvinner inn på høyloftet. Og husk, Julen skaper også gode minner! Riktig God Jul, til store og til små!

Vestbo INFo 4/2011

27


Vestbo har sparket i g

så var det på ’an igjen! For 10. året på rad trommet Vestbo gutter og jenter sammen til fotballfest. Med 24 lag som kjemper om heder og ære, ble det som vanlig en tøff jobb for arrangørene å holde spillere og publikum orientert om hva som skjedde til en hver tid – og ikke minst hvordan det gikk med de enkelte lagene. Tekst/foto: Hans-Gunnar Skarstein

Mange kamper og utallige dueller må til for å kåre vinnerne. Og det man kjemper om er som vanlig heder og ære pluss en drømmedag på Vest­ kanten for vinnerlaget, med Pizza og bading! upartiske dommere De mange kampene går som på skin­ 28

Vestbo INFo 4/2011

ner. Klokka på veggen og programmet ved sekretariatet, er som dirigent og noteark til en stor, trampende sym­ foni. Dommeren blåser kampen i gang på sekundet, passer på at spillereglene følges og noterer scoringene etter hvert som ballen triller i det ene eller det andre målet. Under veis kan et forma­ nende blikk, et lite støt i fløyta og en gest med hånden avgjøre om en ball var ute eller inne, om det er innkast eller frispark – om et lag har tapt eller vunnet. Det er det beste laget som vin­ ner, og dommeren som dømmer. Peter og Henrik deler på oppgaven sammen med Stian og Johan om å dømme kampene rett framfor sekretariatet. De har begge satt sin ære i ikke å være partiske. – Selv om vi kjenner spillerne på et lag, har dette ingen innflytelse på dømmingen vår, forsikrer Henrik, som spiller i Bjarg til vanlig.

– Det vi vanligvis blåser for, er når en spiller kommer for seint inn i en situa­ sjon og langer ut et spark lenge etter at ballen er borte. Etterslengere, forklarer Peter. – Frispark blir det uansett, legger han til. Vafler: Breddeidrettens grunnfjell Henrik Magnussen og Peter Losvik, er begge 14 år og rakryggete bærere av ansvaret som følger dommerfløyta. Under kampene lar de seg ikke forstyrre av fakter og geberder fra side­ linjen eller fra overivrige spillere, som ønsker debatt om skyldspørsmål eller oppmerksomheten rettet et annet sted enn mot eget overtramp. Autoriteten deres er ekte, den blir holdt i live gjen­ nom konsekvent håndheving av regler og lover – de er opptatt av rettferdig dømming – og blir respektert.


gang drømmer i 10 år

Kristina, Andrine, Silje og Isabell.

Mellom to kamper lar dommerduoen seg friste av vaflene i Framohallens vestibyle. Lite tenker de vel der og da på at vafler er en av de viktigste byggesteinene i den norske idretten. Sammen med kaffetrakterne og dug­ nadsinnsatsen til titusenvis av foreldre, er det vaflene som gir breddeidretten inntekter nok til å kunne arrangere kamper, turneringer og reiser. Selv om de ikke spiller, er det slitsomt å følge spillet fra den ene banehalvdelen til den andre. Frem og tilbake, gjerne

Dommerne Henrik og Peter synes det smaker godt med en vaffel i pausen.

Benjamin, øverst Nicolas og Heine nederst.

løpende baklengs og sidelengs, med all oppmerksomhet rettet mot ballen og de mange føttene som kives om å få ballen mot motstanderens mål. Fairplay på og utenfor banen Det er ingenting å utsette på engasje­ mentet til lagene. Selv om det kan bli lenge å vente, er innsatsen 100 % når lagene møtes til dyst. Men også uten­ for banen er det høy temperatur. Noen av foreldrene er i overkant ivrige etter å heie podene fram eller kommentere kampen om lærkula. – Det er ikke ofte, men det hender vi må konfrontere foreldre med forel­ drevettkortet, da blir det raskt stille, forteller Peter, som legger til at han godt kan tenke seg en karriere som dommer. Og mens Peter kan tenke seg en karriere som dommer, leker Henrik med drømmen om et liv som proff fotballspiller. Fotballen betyr allerede mye – og, ja, det går ut over skolear­ beidet, medgir den ihuga Liverpooltil­ hengeren. Liverpooldrakten han bærer, høster diskrete og beundrende blikk. – Hadde jeg ikke hatt fotballen, hadde jeg sikkert hatt bedre resultater på sko­ len, men tenk på de feite lønningene proffspillerene har…

Selv følger han midtbanespilleren, Steven Gerard på Liverpool, nøye. – Er han ditt store forbilde? – Klart, det! Har vært i England og sett kamp mellom Liverpool og Aston Villa. Liverpool vant, legger han til med et smil. smil og tårer Med den årlige Vestbocupen, er det enda en gang duket for lagspill og soloprestasjoner, drømmepasninger og sleivspark – jubel med lagkamerater når ballen triller riktig vei – og stille, bitter gråt og trøst fra et forståelsesfullt familiemedlem, en lagkamerat eller et kosedyr, når alt går galt. Gleden over en seier, er like helhjertet som sorgen er bunnløs for den som taper. Dommerduoen ser at det er mange flinke spillere, men noen enestående talenter har de ikke merket seg – ennå. Og det er fortsatt mange kamper igjen. – Jevnt over gode prestasjoner, men ikke mer enn hva man bør vente seg. Det er klart det er en viss forskjell på de som tydeligvis har lagt mye trening i forberedelsene til denne cupen og denne sesongen, mens andre ikke later til å ha tatt treningen på alvor i det hele tatt, enes de om. Vestbo INFo 4/2011

29

»»


The Mighty Reds I 10 sammenhengende sesonger har Vestbo arrangert cup mellom fotbal�­ lagene i boligselskapene. Også de an­ sattes barn – og barnebarn – får være med, selv om de ikke bor i Vestbo. Dette er en inkluderende turnering for alle som vil være med! At dette medfører noe sprik i det sportslige grunnlaget, kan noen legge merke til – mens andre jublende noterer seg for kjempeseier over et lag som aldri har trent sammen før. Og som knapt nok kjenner hverandre. – Vi kjenner hverandre, men det er noen på laget vi ikke kjenner og som

30   Vestbo Info 4/2011

ikke kjenner oss, forteller Kristina Jakobsen Bjørnestad, (11). Hun spiller på «The Mighty Reds», laget til barna til de Vestboansatte med base på Askøy og Morvik, som av naturlige grun­ ner ikke har hatt anledning til å trene så mye sammen. Sammen med tre venninner spiller hun på et lag med hovedsakelig gutter – og det er helt ål reit! – Isabel scoret mål! Jubler hun, når hun skal gi et sammendrag av kam­ pen. Fra lagvenninnene ble det gjort oppmerksom på at The Mighty Reds vant 5–0! – Og det var jeg som scoret flest mål!

Kom det freidig fra benken bak jen­ tene. Tre gutter var fortsatt i seiersrus og boblet over av optimisme og selv­ sikkerhet foran neste kamp. – Han ble topscorer med 3 mål! Gliste Benjamin Bergfjord og pekte på kom­ pisen med stjerner i øynene. Heine Færestrand slo blikket blygt ned i et tiendedels sekund så inviterte de tre til seiersbilde i mølje: Heine Færestrand, Benjamin Bergfjord og Nicolas Askvik – alle 11 år og elleville etter utklas­ singen. Og dette blir garantert noe å snakke om på skolen på mandag, de går nemlig i 6. klasse på samme skole på Askøy, Kleppe skole, med ca 300 elever, mener de tre at dette er en gan­ ske stor skole. Men seierskaramellen hadde ikke mer enn så vidt smeltet på tungen, før de gikk på et skikkelig nederlag mot He­ sjaholten City: 1 – 5! Dermed kunne de pakke sammen og vende nesene mot søndagsmiddagen og leting etter plass til en ny medalje i samlingen. Finalelagene i årsklassen 2002 – 2003 var i år Hamrelien og Mannsverk. Hamrelien vant. I årsklassen 2000 – 2001 spilte Hesjaholten City mot Minken. Hesjaholten City ble vin­ neren i år. I klassen 1998 – 1999 spilte Mannsverk mot Fjellheim. Mannsverk stakk av med seieren etter 1–0 på gol­ den gold. Nå er det 1 år til neste møte i Framohallen


GRUPPe 02-03

fOtO: MaGNaR K. taULe

VestbO-cUP 2011

1 Hamrelien Borettslag

Langerinden Borettslag

Mannsverk Boliglag

Sophus Pihlsgate idrettslag

Vestbo Hotspurs

Vestbo Liverbirds

Vestbo INFo 4/2011

31


GRUPPe 00-01

VestbO-cUP 2011

Barkaleitet United

Barkaleitet

Fjellheim Borettslag

Fyllingsdalen Borettslag

Hamrelien Borettslag

Hesjaholten United – City

Minken Borettslag

Nedre Haukedalen Borettslag

32

Vestbo INFo 4/2011

1


GRUPPE 00-01

Foto: Magnar K. Taule

Vestbo-cup 2011

Sophus Pihls gates Idrettslag

SĂŚlensminde Borettslag

Vestbo The Mighty Red

Vestbo United

Vestlund Borettslag

Barkaleitet City

Vestbo Info 4/2011

33


GRUPPe 98-99

VestbO-cUP 2011

Fjellheim Borettslag

Hamrelien Borettslag

1

Mannsverk Boliglag

Våkleivåsen Borettslag

ResULtateR 2011 GRUPPe 02-03 HjeMMe

BOrte

LaNGeRINDeN boRettsLaG

MaNNsVeRk boLIGLaG

resultAt 1–0

Vestbo LIVeRbIRDs

soPHUs PIHLs Gt IDR.LaG

0–0

Vestbo HotsPURs

LaNGeRINDeN boRettsLaG

1–0

HaMReLIeN boRettsLaG

soPHUs PIHLs Gt IDR.LaG

4–0

MaNNsVeRk boLIGLaG

Vestbo HotsPURs

1–0

HaMReLIeN boRettsLaG

Vestbo LIVeRbIRDs

3–0

LaNGeRINDeN

soPHUs PIHLs Gt IDR.LaG

1–0

Vestbos Liverbirds

1–0

seMiNFiNAle 1 Mannsverk boliglag

Hamrelien Borettslag

seMiNFiNAle 2 Hamrelien borettslag

Vestbos Hotspurs

1–0

Hamrelien borettslag

0–1

FiNAle Mannsverk boliglag

34

Vestbo INFo 4/2011

1


RESULTATER 2011 GRUPPE 00-01 Hjemme

Borte Resultat

Hjemme

Borte Resultat

Sophus Pihls Gates Idrettslag

Vestbo The Mighty Reds

3–0

Vestbo The Mighty Reds

Hesjaholten City

Barkaleitet United

Hesjaholten City

3–2

Barkaleitet United Sælensminde Borettslag

2–0

Fjellheim Borettslag

Nedre Haukedalen Borettslag

1–0

Fyllingsdalen borettslag

Fjellheim Borettslag

3–0

Vestlund Borettslag

Fyllingsdalen borettslag

0–5

Barkaleitet Borettslag

Nedre Haukedalen Borettslag 1–00

Sælensminde Borettslag Sophus Pihls Gates Idrettslag

0–3

VestboThe Mighty Reds Barkaleitet United

0–1

Kvartfinale 1

Barkaleitet Borettslag

Fjellheim Borettslag

1–2

Barkaleitet United

Nedre Haukedalen Borettslag Vestlund Borettslag

5–0

Kvartfinale 2

Barkaleitet City

Minken Borettslag

0–3

Hesjaholten United

Vestbo United

Hesjaholten United

0–3

Kvartfinale 3

Hesjaholten City Sælensminde Borettslag

6–0

Fyllingsdalen borettslag

Sophus Pihls Gates Idrettslag Barkaleitet United

2–2

Kvartfinale 4

Minken Borettslag

3–1

Barkaleitet Borettslag Sophus Pihls Gates Idrettslag

Vestbo United

Minken Borettslag Fjellheim Borettslag Hesjaholten City

Hesjaholten United Barkaleitet City

4–1

Fyllingsdalen borettslag Barkaleitet Borettslag

1–0

SEMIfinale 1

Fjellheim Borettslag

Vestlund Borettslag

5–0

Minken Borettslag

Sælensminde Borettslag

VestboThe Mighty Reds

0–5

SEMIfinale 2

Hesjaholten City Sophus Pihls Gates Idrettslag

1–0

Hesjaholten City Sophus Pihls Gates Idrettslag

Vestbo United Barkaleitet City

0–3

Minken Borettslag

Hesjaholten United

1–1

finaler

Nedre Haukedalen Borettslag Fyllingsdalen borettslag

3–3

Minken Borettslag

Barkaleitet Borettslag

6–0

Hesjaholten United Vestlund Borettslag

Hesjaholten city

1–5

1–4 3–0 0–2 0–4

4–0 3–0

0–1

GRUPPE 98-99 Hjemme

Borte Resultat

Hamrelien Borettslag

Våkleivåsen Borettslag

1–1

Mannsverk Boliglag

Fjellheim Borettslag

4–1

Mannsverk Boliglag

Hamrelien Borettslag

1–1

Våkleivåsen Borettslag

Fjellheim Borettslag

1–0

Hamrelien Borettslag

Fjellheim Borettslag

0–1

Våkleivåsen Borettslag

Mannsverk Boliglag

0–0

Seminfinale 1 Mannsverk Boliglag

Hamrelien Borettslag

7–1

Seminfinale 2 Våkleivåsen Borettslag

Fjellheim Borettslag

0–1

FINALE Mannsverk Boliglag

Fjellheim Borettslag

1–0

Vestbo Info 4/2011

35


Juletrefest

www.knudsen.no

Vestbos

2012 i Grieghallen

Vestbo inViterer store og små medlemmer til juletrefest i grieghallen, tirsdag 3. januar 2012 kl 17.30 – 19.30 • Underholdning med kaptein skrekk og kaptein Jojo • Juletregang med Fortunens Musikkorps • Julenisser som har smågaver til snille barn • Hotdog og brus til barna, kake/kaffe/te, samt hotdog til de voksne Påmelding snarest og innen 29. desember 2011. Billetter kan kjøpes på Vestbos kundesenter i Strandgaten 196. Du kan også bestille billetter ved å ringe 55 30 96 00 eller å gå inn på www.vestbo.no. Vær rask med påmeldingen. Deltakerantallet er begrenset. Når vi har mottatt påmelding sender vi ut billettene sammen med innbetalingsblankett. Voksne kr 120,-. Barn gratis.

Vestlandske BoligByggelag Postboks 1947 Nordnes 5817 Bergen Telefon: 55 30 96 00 Telefaks: 55 31 88 66 www.vestbo.no

SVARSENDING Avtale nr 501/112/22

Kan sendes ufrankert i Norge. Vestbo vil betale portoen

Vestlandske Boligbyggelag Nordnes, 5817 BERGEN

JULETREFEST

Ja

, vi ønsker å delta på Vestbo sin juletrefest i Grieghallen tirsdag 3. januar

Antall voksne

Antall barn

Familienavn:

Medlemsnr:

Adresse:

Postnr.:

Telefon:

Vær rask med påmeldingen. Deltakerantallet er begrenset. Når vi har mottatt påmelding sender vi ut billettene sammen med innbetalingsblankett.


Lusing

Byge

Drette

Øy

Egge

Etterligning

Dyr

Samovar

Hissig

Fuglen

Antydet

Tidl. komm.

Landbruksmaskin

Plaggdeler

Etse

650 gram Plante

Kjøttstykke

Smerte

Nederlag

Hengehode

Fisk

Årstid

Enkelt

Sjarm

Kommune

Inneha

Grave

Idrettslag

Ring

Dyr

Grunnstoff

Redskap

Hånd

Romandetektiv

Toalettpapir

En halvflaske

Munnen

Dessert

Humre

Moderne

Friidrettsgren

Byrde Grei 100 g sammalt

Drikk

Gjør bot

Norsk by

Dekke

1,2 dl

Hellig

Avis

Irriterer

Omvendt metall

Foto: Bib.-navn Brodog- Lymfekorn.no knute

Toalettet

Personlighet

Av samme slag

Uro

TVselskap

Påskemat

© Norsk Seriebyrå/ Norsk Fagpressebyrå

Plante

Spørreutrop

Overgang

Naboer

Kraft

Bakst

Løkke

Politisk konkurranse

Distrikt

Bror av Moses

1/2 Respons pakke

Adresse: Kryssordvinner 3/2011: John Helge Moe, Bergen

Rovdyr

Vektenheter

Kule

Arabisk flyselsk.

Hinne

Pølse

Delikate Hovedstad

Nyhetsbyrå

Tau

Profeter

Avis Politienhet

Belgfrukt

Tall

Bryggeri i Florø

Setning

Rundt

Sparke

Kystfisk

Byggemateriale

Erte

Eske

Bakeingrediens

Slag

Høyde

Plante

Vinterfiguren

Kamerat

Bakverk

2 ts

Tysk by

Emballasje

Trang Retning

Betrodde

250 gram

Stell til

Sivbåt

Smell

Premie: 5 FLAX-LODD. Send løsningen til Vestbo-Info, Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen. Merk konvolutten «MatKryssord». Husk frist for innsendelse nr 4/2011 er 15. februar 2012

Navn:

4

av Georg Mathisen Distr: Norsk Seriebyrå

Se hele oppskriften på www.matkryss.no

Klesvaskhjelpem.

MAT x nr 4 • 2011


O jul med din glede – men også høytid for brann… Førjulstiden er en tid for forventning, hygge og tenning av utallige stearinlys. Og det er vel ikke for ingenting at desember statistisk sett er den måneden i året der det oppstår flest branner her til lands. derfor er det viktig å være seg bevisst hvilke brannforebyggende tiltak man kan gjøre. Og når uhellet først er ute er det umåtelig viktig å være godt nok sikret i form av røykvarslere og brannslukkingsapparat. I denne artikkelen skal vi si litt om hvor ansvaret for brannsikring i bo­ rettslag og sameier ligger. Ansvarsforhold Det følger av forskrift om brann­ forebyggende tiltak og tilsyn § 2­1 at «eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann». Et borettslag er et selskap som eies av andelseierne. Eier av bygningen er dermed borettslaget som sådan og ansvaret for brannforebyggende tiltak tilligger borettslaget ved styret. Anner­ ledes er det i eierseksjonssameier, som ikke på samme måte som borettslag er organisert som et selskap. I sameier anses således hver seksjonseier som eier av sin enhet og ansvaret påligger hver enkelt. Men det vil ofte være praktisk og betryggende at styret i sameiet påser at seksjonseierne følger opp sitt ansvar. Men hvilke tiltak er eier forpliktet til å sette i verk? Brannforskriftens § 2­5, første ledd angir at eier skal sørge for at hver bo­ lig er utstyrt med minst en sertifisert røykvarsler. Riktig plassering er svært viktig for hvor raskt varslerne reagerer på røyk. Røykvarslere bør monteres på høyeste punkt i taket og minimum 38

Vestbo INFo 4/2011

50 cm fra vegg. Varslere skal dessuten være plassert slik at de høres tydelig på alle soverom selv når dører er lukket. Det er ingen tvil om at røykvarslere redder mange liv hvert år. Røykvars­ lere gir et tidlig varsel om at brann er under utvikling. Du får anledning til å redde deg selv og andre ut av boligen og kanskje også muligheten til å slukke brannen. Men selv om forskriften bare stiller krav om èn røykvarsler er det likevel anbefalt å ha flere røykvarslere i boli­ gen. Dette gjelder spesielt der boligen er noe større og/eller den består av flere etasjer. Generelt bør det være en røykvarsler i hver etasje, men helst en i hvert soverom og på andre sentrale steder i huset. Videre vil det være en klar fordel å ha røykvarslere som er sammenkoblet slik at de varsler samtidig. Slik vil alle i boligen kunne bli varslet om brann selv om de skulle befinne seg i en annen etasje. Det finnes dessuten ulike typer røykvarslere på markedet. Forskjellen ligger i måten de oppdager røyk på. Ioniske varslere «lukter» røyk, mens optiske varslere «ser» røyk. En anbefaling er at man har begge typer varslere, fordi de har ulik reaksjonstid på flammebranner og ulmebranner. Studier viser at funksjonsevnen på røykvarslere reduseres når varsleren er ti år gammel. Dersom røykvarslerne i borettslaget/sameiet er eldre enn dette, bør styret/eier ta initiativ til en eventu­ ell utbytting av disse. I følge forskriftens § 2­5, andre ledd skal eier dessuten sørge for at boligen er utstyrt med slukkeutstyr. Dette kan være i form av brannslukkingsapparat (enten pulverapparat eller skum­/ vannapparat) eller brannslange. Det er viktig at slukkeutstyret er tilgjengelig slik at det kan brukes i alle rom.

Har andelshaverne noe ansvar for brannsikring? Ja, det har de absolutt. Når eier (bo­ rettslaget) først har sørget for tilstrek­ kelig installering av røykvarslere og slukkeutstyr i boligen, er det bruker av boligen som skal kontrollere at sikringstiltak og sikringsinnretninger fortsatt virker, jf. forskriftens § 2­2. Dette innebærer en funksjonstesting av røykvarslere. Med jevne mellomrom må bruker teste at røykvarslere faktisk virker og han må også bytter batteri om nødvendig. Det anbefales at røyk­ varslere testes minst en gang i måne­ den. De bør da også rengjøres for støv og smuss. Batteri på røykvarslere bør vanligvis skiftes en gang pr. år. Mange har gjort det til en vane å bytte batteri 1. desember hvert år – 1. desember er nemlig røykvarslerens dag. Styret sen­ der gjerne ut en påminnelse om dette til beboerne. Bruker/andelseier skal også snu på brannslukkingsapparatet etter leveran­ dørens anvisning slik at det fungerer som det skal dersom det skulle bli behov for å bruke det. Det er samtidig lurt å påse at slukkeutstyret er plassert der det skal, dvs. lett tilgjengelig og synlig. Bruksanvisningen må være lese­ lig og være vendt utover. Forsegling/ plombering må ikke være brutt og det må ikke være fremmedlegemer i utløpsdysen. Dersom andelseier i borettslag oppda­ ger avvik ved røykvarsler eller sluk­ keutstyr må man ta kontakt med styret for å få utbedret feilen. Ansvar for kontroll og ettersyn av brannutstyr Mer inngående kontroll og tilsyn med utstyret er det eier (borettslaget) som har ansvar for, jf. forskriftens § 2­4. Styret i borettslag er således for eksem­ pel ansvarlig for at kvalifisert personell


Foto: sHUtteRstoCk

fører jevnlig kontroll med brannsluk­ kingsapparat. Det er ulike kontrollin­ tervaller for dette avhengig av om det er pulverapparat eller skumapparat. Noen typer apparater skal kontrol­ leres så ofte som hvert annet år og noen hvert femte år. Det kreves også at apparatene sendes inn til service innenfor en gitt intervall. Videre stilles det bl.a. krav om at eier skal melde fra til kommunen ved installasjon av nye ildsteder. Eier skal dessuten sørge for at skorstein og øvrige fyringsanlegg er intakt og virker som forutsatt. Andelshaver er forpliktet til å stille boligen til disposisjon slik at nødven­ dig ettersyn og eventuelt arbeid med brannsikring kan utføres, jf. boretts­ lagslovens § 5­17, tredje ledd. Slikt arbeid skal imidlertid gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for bruker av boligen. Styret bør innta brannsikring som en del av sin HMS­rutine i borettslaget. Formålet med den såkalte internkon­ trollforskriften er å fremme et forbe­ dringsarbeid for en mer systematisk gjennomføring av tiltak slik at målene i helse­, miljø­ og sikkerhetslovgiv­ ningen oppnås. Dette gjøres i form av

systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i med­ hold av helse­, miljø­ og sikkerhetslov­ givningen. For at brannsikringen skal være i henhold til internkontrollfor­ skriften og myndighetenes forventning kreves således en betydelig innsats fra styret.

folder med sjekkpunkt for sikkerhet i boligen, svarkort til styret m.m. Alt er samlet i en pose som enkelt henges på beboernes dørhåndtak. Bestillings­ skjema finner du på www.brannsikkerthjem.no eller ved å ringe Trygg og Sikker på tlf. 21 53 12 34. Med ønske om en riktig god jul!

Aksjon boligbrann Som en påminnelse på hvor lett brann kan oppstå og hvor lett det er å unngå brann, gjennomfører brannvesenet hvert år Aksjon boligbrann. I Bergen kommune arrangerers denne i år i da­ gene 6. – 8. desember. Da vil brannve­ senet oppsøke husstander for en enkel sjekk, veiledning og informasjon om brannsikkerhet. Som en oppfordring til økt fokus på brannsikkerhet, kan det jo kanskje være en idè for styrene å gjennomføre sin egen lille aksjon boligbrann i bo­ rettslaget/sameiet. Et tips til styrene for å gjøre brannsikringsdelen av HMS-jobben enklere, kan være å bestille NBBLs Sikkerhetspose. Denne inneholder bl.a. røykvarslerbatteri, røykstikker for å teste røykvarslere,

Av Nanette Allers-Hansen Jurist/forvaltningskonsulent Vestbo INFo 4/2011

39


saMaRbeIDsPaRtNeR: GÅRDeN RøRLeGGeRseRVIce as

«best PÅ baD»

skal du ha nytt bad? Gå til Gården Rørleggerservice as. Da slipper du å bruke tid på å finne rørlegger, snekker, elektriker og fliselegger. I stedet kan du konsentrere deg om å ta riktige valg, slik at badet blir akkurat slik familien ønsker seg. – og skulle noe dukke opp, har du én leverandør å forholde deg til – Gården Rørleggerservice as. at bademiljø er «best på bad» betyr ikke at vi bare arbeider med rehabilitering og levering av komplette bad og våtrom. som godkjent rørleggerbedrift utfører Gården Rørleggerservice as alle typer arbeid du kan forvente av en rørleggerbedrift: alt fra sanitæranlegg, kjøleanlegg, varmeanlegg, gulvvarmeanlegg, varmepumpeanlegg, sentralstøvsugeranlegg og industrianlegg.

40

Vestbo INFo 4/2011

utskifting på badet Hos Gården Rørleggerservice as finner du også et bredt utvalg på alt du trenger til badet. Fordi de fleste av produktene krever montering som er faglig riktig utført, kan det være nyttig å vite at bedriftene i bademiljø-kjeden er godkjente rørleggerbedrifter. Gjør våre rørleggere jobben, er du trygg på at utstyret monteres i henhold til gjeldende regler. sjekk VVs-utstyret ditt Du er selv ansvarlig for at VVs-utstyret ditt er i orden og uten lekkasjer. Gården Rørleggerservice as kan tilby deg en tilstandsrapport av VVs-installasjonene dine til en fast pris. Vi står til tjeneste!

kontaktinfo:

Gården Rørleggerservice AS

Lindealleen 1, Minde, 5072 bergen telefon 55 27 36 00 e-post: postmaster@gaardenror.no www.gaardenror.no Åpningstider 1/4–30/9 Mandag – onsdag 09.00 – 17.00 torsdag 09.00 – 19.00 Fredag 09.00 – 17.00 Lørdag 09.00 – 14.00 Åpningstider 1/10–31/3 Mandag – onsdag 09.00 – 18.00 torsdag 09.00 – 19.00 Fredag 09.00 – 18.00 Lørdag 09.00 – 14.00


HTH nyheter 2012

modell Concept Hvit eik/finer gjør kjøkkenet ditt til en øy. HTH har funnet opp kjøkkenøyen på nytt, i en helt ny møbelversjon. enkel og stilfull.

modell Sense Den nye modellen Sense kombinerer romantiske detaljer på skap og vitrinevegger, med en lekker gasskomfyr. Kom inn i butikken og se mer på www.hth.no HTH KjøKKenforum Bergen fjøsangerveien 57, 5024 Bergen . Tlf: 55 59 94 40


saMaRbeIDsPaRtNeR: NR1 fItNess

NYtt åR – NYe MULIGHeteR!

enda et år går mot slutten og flere hundre medlemmer har i løpet av året knyttet seg til våre sentre. Nr1 Fitness er i dag utrolig stolt over å være bergens raskest voksende treningssenterkjede. 2012 skal bli et år hvor «kvalitetssikring» vil stå i fokus. Vårt mål er at våre medlemmer skal trives og at vi sammen skal skape en bedre hverdag. som treningssenterkjede skal vi tilrettelegge trening for alle, uansett mål og ambisjoner. bare 15% av dagens befolkning er i dag tilknyttet et treningstilbud, men 95% mener at god helse er viktig. Det betyr at det er et hav av mennesker der ute som egentlig bare venter på å sette i gang. akkurat her skal Nr1 Fitness være en viktig bidragsyter. Vi skal legge forholdene til rette, med god service og en hyggelig atmosfære. sentrene våre skal være rene og pene og utstyrt med det siste innen treningsutstyr. Våre veiledere gir deg full opplæring slik at du når dine mål, helt gratis! januar kampanje «jula varer helt til påske» I januar smeller det! Ferske nyttårsforsetter som: bedre helse, røykekutt, vektreduksjon, styrke, kondisjon, spise sunnere, mer sosial.

42

Vestbo INFo 4/2011

Det finnes så mange grunner for å trene. Vi mener at helsen bør stå i fokus og har du dette som utgangspunkt, er alt mulig. Nr1 Fitness gir deg tidenes nyttårskampanje. Gratis trening fra 1. januar 2012 frem til påske. 3 mnd med gratis trening, du sparer inntil 1200,- kroner. Dette forutsetter at du inngår en 12 mnd treningsavtale. Vi gleder oss vanvittig til å starte dette tilbudet. Fra før av, har vi de laveste prisene på fullskala treningssentre og med januar kampanjen sprenger vi nye grenser innen treningssenter bransjen. Dette gir deg en glimrende anledning til å starte en mer aktiv hverdag. Få mer energi og overskudd til familie og venner. Gjør deg selv en tjeneste og ta vare på det du har. Nr1 gir deg følgende tips for å lykkes i 2012: 1. sett deg realistiske mål. Utarbeid gjerne målet sammen med en treningsveileder, de har erfaringen og vet hva som skal til. 2. Finn treningsaktiviteter som du liker. skal du leve med dette resten av livet, må du trives med det du gjør. Velg derfor de aktivitetene som du mener gir deg mest. også her kan våre veiledere gi deg

en grundig og utfyllende beskrivelse av timeplan og ulike treningsaktiviteter. 3. tren regelmessig. Dette punktet er utrolig viktig for dine kommende prestasjoner. Finn tid hvor du prioriterer trening. Ha gjerne en fast avtale med en venn eller en vennine. Husk at din livsforsikring er ingenting annet en regelmessig trening. 4. La aldri en nedtur knekke deg. alle opplever til tider at motivasjonen svikter, eller at noe setter oss ut. Dette er helt vanlig. Men da kan vi alltid trøste oss med, at etter en nedtur kommer det alltid en opptur. 5. Vær positiv og stolt over det du gjør. Du har tatt valget om en mer aktiv livsstil, vær stolt av valget ditt. si til deg selv at bare 15% av norges befolkning gjør dette. DU er en av de :-) Vi sees i januar!


VI GIR DEG TIDENES KAMPANJETILBUD! TIL ALLE VESTBO MEDLEMMER FRA NR1 FITNESS

Meld deg inn NÅ tren GRATIS ut mars 2012! • • •

GRATIS TRENINGSVEILEDNING HELE ÅRET GRATIS INNMELDING TREN NÅR DU VIL, ÅPENT 24 TIMER

Du kan trene på følgende steder: LANDÅS • FYLLINGSDALEN • OSTERØY • SENTRUM • ÅSANE Ring oss på: 55 16 57 00

WWW.NR1FITNESS.NO

DERETTER KUN

349,-

PER MND.

Gjelder ved 12 mnd avtale. Du sparer kr. 1650,-

Tilbudet varer ut januar 2012

GOD JUL OG GODT NYTTÅR Fra oss i

BYENS LAVESTE PRISER PÅ FULLSKALASENTRE

Vestbo INFo 4/2011

43


Generell info til medlemskapet Foto: sHUtteRstoCk

betaler ikke årskontingent. Medeier(e) betaler en andelsavgift på kr 500, samt årskontingent på kr 250. Medeier(e) betaler en årlig kontingent på kr 250. Den årlige årskontingenten forfaller til betaling 15.4.

Forkjøpsrett på brukte boliger Forkjøpsretten annonseres på www.vestbo.no og oppdateres med nye boliger hver tirsdag og torsdag (kan avvike ved høytider og røde dager.) Ved utlysning tirsdag og torsdag, vil behandling av forkjøpsrett bli foretatt onsdag og fredag. Regelverk og meldeskjema finner du på vår hjemmeside.

Medlemskapet kan brukes igjen og igjen og igjen… Husk at medlemskapet kan brukes flere ganger, selv om du har brukt det ved kjøp av bolig.

Overføring er gratis Den største medlemsfordelen din er forkjøpsretten. behovene endrer seg etter hvilken livsfase man er i. tenk langsiktig når det gjelder medlemskapet og opparbeidet ansiennitet. Vurder overføring fremfor utmelding. Les mer om overføring av medlemskap på www.vestbo.no

innmelding og årskontingent Ved innmelding betales en andelsavgift på kr 500. årskontingenten utgjør kr 250 og betales ved innmelding før 1. oktober. juniormedlemmer under 18 år er fritatt for årskontingent. Ved innmelding i forbindelse med kjøp av bolig skiller vi mellom hovedeier og medeier(e). Hovedeier og medeier(e) har samme rettigheter i boligen. I henhold til borettslagsloven av 15.08.2005 må også medeier(e) være medlem i boligbyggelaget. Hovedeier betaler en andelsavgift på kr 500. Hovedeier

44

Vestbo INFo 4/2011

til deg som er på flyttefot Husk å melde adresseendring til oss, så opprettholder du alle fordelene dine.

utmelding Medlemmer som ikke har betalt kontingent de tre siste årene blir automatisk strøket fra vårt medlemsregister. Medlemmene mister da alle rettigheter i forhold til forkjøpsrett, ansiennitet og medlemsfordeler.

Mottar du mer enn ett medlemsblad? Gi oss en tilbakemelding dersom du mottar flere medlemsblader enn nødvendig.


bonus til deg med aktivert fordelskort BT har kåret Fordelskortet til ett av de beste rabattkortene! Fordelskortet gir deg opptil 42% rabatt!

Flere fordeler med aktivert Fordelskort Visste du at du får rabatter og i tillegg kan samle opp bonus når du har aktivert og bruker Fordelskortet? Flere samarbeidspartnere gir deg mulighet til å spare penger på din egen bonuskonto. For å gjøre dette må du aktivere Fordelskortet ditt. bonusen kan du overføre direkte til din egen bankkonto. (Gjelder beløp over kr 100,-).

Fordelskortet Fordelskortet ditt gjelder tom april 2012. Dersom du har mistet/tapt Fordelskortet og ønsker erstatningskort, kan dette bestilles hos Vestbo for kr 50,-.

Du finner informasjon om aktivering og hvilke leverandører som gir rabatt og/eller bonus på www.fordelskortet.no/vestbo

Vinn reise aktivér Fordelskortet og vær med i trekningen av et reisegavekort til en verdi av kr 5.000. trekning 31.12.2011. ta gjerne kontakt på post@vestbo.no eller 55 30 96 00 dersom du har spørsmål knyttet til medlemskap/medlemsfordeler.

Julegavetips:

Kjøp medlemskap! Den største fordelen med å være medlem i Vestbo er at du får forkjøpsrett. Det betyr at du går foran andre i konkurransen om alle nye og de fleste brukte boliger. er flere medlemmer interessert i samme bolig, går boligen til den med

lengst ansiennitet. Derfor er det lurt å melde seg inn tidlig.

eNkelt Og greit Les mer, meld deg inn og betal på www.vestbo.no

Vestbo tilbyr to typer medlemskap, ett for voksne og ett for junior. juniormedlemmer under 18 år er fritatt for årskontingent.

Vestbo INFo 4/2011

45


sPaR PeNGeR – bRUK fORD LOKaLe aVtaLeR: 15/50% 0-36% ÅsaNe: Hesthaugveien 18, 5119 Ulset NORDÅs: Nordåsdalen 26, 5235 Rådal DROtNINGsVIK: janaflaten 22, 5179 Godvik telefon: 04020 www.byggmakker.no Rabattmatrise: www.fordelskortet.no/vestbo

MINDe: Fabrikkgaten 6, 5059 bergen MIDttUN: totlandsveien 8, 5224 Nesttun telefon: 55 38 04 44 www.autoteambergen.no 15 % rabatt på arbeid ved reparasjon og 50 % rabatt på eU-kontroll.

10%

15 % sPORtsGaLLeRIet aVD. GaLLeRIet telefon: 55 96 09 25 sPORtsGaLLeRIet aVD. VestKaNteN telefon: 55 93 69 00 www.sportsgalleriet.no

seNtRUM: teatergaten 20, 5010 bergen sOtRa/beRGeN Vest: 2. etg. på shellstasjonen på straume telefon: 55 21 44 50 www.bergenogomegn.no. 10 % rabatt på tjenester ved begravelser og bisettelser. (Gjelder ikke minnesamvær med bespisning.)

15 % seNtRUM: sandbrugaten 11, 5003 bergen telefon: 55 32 26 00 sOtRa: sartor senter telefon: 56 33 00 00 www.carlsenidreggen.no

Gården Rørleggerservice AS 10-15 % Lindealléen 1, 5072 bergen telefon: 55 28 33 90 www.gaardenror.no 15 % rabatt på ordinære varer 10 % rabatt på gjeldende timepris

NYHet! 20 % 20% Postboks 84, 5346 ågotnes telefon: 56 31 26 31 www.fbtvent.no

kanalveien 62, 5068 bergen telefon: 55 20 57 00 www.flisekompaniet.no

20 % 10-15% kokstaddalen 31, 5257 kokstad telefon: 55 98 88 60/962 09 600 www.markisesenteret.no 15 % på alle typer markiser 10 % på alle andre produkter

toppemyr 2 C, 5136 Mjølkeråen kokstadveien 48 b, 5257 kokstad telefon: 55 70 70 70 www.ramirent.no se betingelser på www.fordelskortet.no/vestbo

Nr1 Fitness kr 349,- per måned (Gjelder ved 12 mnd avtale) Gratis treningsveiledning hele året Gratis innmelding Landås, Fyllingsdalen, osterøy, sentrum, åsane telefon: 55 16 57 00 www.nr1fitness.no

10-25% 20% strandgaten 190, 5004 bergen telefon: 55 30 42 50/95 00 65 00 www.chillibar.no 20 % rabatt ved bespisning i restauranten. 20 % rabatt på catering (vennefester, konfirmasjoner, bryllup osv.)

Nygårdsgaten 49, 5008 bergen telefon: 55 21 05 70 Folke bernadottesvei 44, 5147 Fyllingsdalen telefon: 55 15 54 00 www.se-el.no 10 % rabatt på timepris 25 % rabatt på materiell

OBS! RABATTENE GJELDER IKKE ANBUDS-, TILBUDS-, KAMPANJE- ELLER BESTILLINGSVARER! 46

Vestbo INFo 4/2011

• Informer om at du er Vestbo-medlem før en eventuell handel inngås. • Gyldig Fordelskort må uoppfordret vises ved varekjøp. • Fordelskortet trenger pr i dag ikke å være aktivert for å benytte de lokale medlemstilbudene. • Vi tar forbehold om at det kan være opplyst feil i rabattsatsene.


DeLsKORtet DItt! stORbY-aVtaLeR: kjøp dekk hos Dekkmann og få gunstige rabatter på hele produktspekteret ved fremvisning av Fordelskortet. 12 % på bildekk 26 % på MC-dekk 20 % på dekkhotell 40-42 % på batterier 38 % på alle felger Finn din nærmeste Dekkmann på www.dekkmann.no.

Medlemmer får særrabatt på forsikringer fra tryg. Har du spørsmål eller ønsker hjelp til gjennomgang av forsikringsbehovet ditt? kontakt tryg på gratis grønt nummer 800 33 669 eller send e-post til vestbo@tryg.no for et uforpliktende tilbud.

NbbL-aVtaLeR:

trådløse ringeklokker, lys- og varmestyring fra svakstrømspesialiten. 20% rabatt og 5% bonus på alle varer med aktivert Fordelskort. besøk vår nettbutikk: www.fordelskortet.no/vestbo

spesialtilbud på falck bil og falck Hjem samt en rekke andre sikkerhetsprodukter.

Gjør oppussingen og vedlikeholdet gøy med 20 % rabatt på alle varer og ytterligere 5 % bonus med aktivert Fordelskort hos Flügger farve. Finn din lokale Flügger-butikk på www.vestbo.no eller www.flugger.no GRatIs INstaLLasJON aV aLaRM (GJeLDeR tIL 31.12.2011). bestill boligalarm på www.vestbo.no eller ring G4s på 02468. 10 % bonus på månedsprisen med aktivert Fordelskort!

Få 10 % rabatt på alle malerier og ytterligere 5 % bonus med aktivert Fordelskort. bestill original kunst på www.impasto.no

5 % bonus med aktivert Fordelskort på alle reiser langs Norskekysten. bestilling: bI Reiser v/bjørn Inge Nordland – 992 18 112. e-post: bin@bi-reiser.no se spesialtilbud på www.vestbo.no

er du medlem kan du bestille ny mobil, mobiltbredbånd , telefoni og bredbånd hos telenor. som medlem får du mange rabatter: Fasttelefoni: opptil 15% bredbåndstelefoni: opptil 15% bredbånd: opptil 15% Mobiltelefoni: 30 minutter ekstra ringetid pr mnd. sjekk ut dine medlemsvilkår og bestill rabattene på www.fordelskortet.no/vestbo. Du som bor i bolig forvaltet av Vestbo: Har styret meldt inn borettslaget ditt, får du automatisk rabatt på fasttelefon, bredbåndstelefon og bredbånd.

bILLÅN fRa DNb fINaNs Ny bil, motorsykkel eller caravan? send e-post til billaan@dnb.no eller ring 815 81 095 for et godt medlemstilbud.

er du på flyttefot fra Vestbo-bolig som har avtale med telenor? Meld flytting via flytteskjemaet på www.fordelskortet.no/vestbo boligbyggelagsrabatten kan ikke kombineres med andre rabattordninger fra telenor.

I tillegg til egne spesialtilbud får du alltid 5 % bonus på alle varer – også kampanjevarer. Husk å fylle ut Fordelskortnummeret ditt (9 siffer) når du registrerer deg som kunde i Lampehusets nettbutikk.

www.fordelskortet.no/vestbo

VINN

topp 3 garanti på Dine Pengers strømbarometer. Med aktivert Fordelskort kan du bestille et av landets beste spotpristilbud her: www.vestbo.no.

REISE V

ERDI 5

0

00 WWW.F AKTIVER KO R ORDEL SKORTE TET T.NO/VE tReKN STBO ING 3 1 .12.20

11.

Vestbo INFo 4/2011

47


«alle» har Vestbomedlemskap i oktober fikk kundesenteret besøk av en hyggelig mann, leif larsen, som ville kjøpe juniormedlemskap i dåpsgave til sitt barnebarn, lille robin på ca to måneder. Medlemskap i et boligbyggelag var viktig å få tidlig, mente Leif Larsen. Når barnet var voksen ville Robin allerede ha opparbeidet seg mange års ansiennitet på medlemskapet sitt. Dette gir mange muligheter den dagen det blir aktuelt for Robin å kjøpe egen bolig. Kundesenteret opplyste om at med­ lemskapet, gjennom Storbysamarbei­ det, også gir forkjøpsrett til utleie­ og bruktboliger i Tromsø, Trondheim, Stavanger samt Oslo og omegn – i tillegg til Bergen selvfølgelig. Det kan komme godt med dersom det blir aktuelt for Robin å studere utenbys. Praten gikk livlig og Leif Larsen fortal­ te at han valgte medlemsskap hos Vest­ bo fordi han selv også var mangeårig

Leif Larsen koser seg i sofakroken med barnebarna Robin og Kevin og datteren Mona.

Vestbo­medlem. Hans medlemsnum­ mer hadde gitt ham muligheten til å kjøpe bolig i Hellenesset Borettslag på Lønborg. En bolig og et borettslag han stortrives i! Leif Larsen er oppvokst i dette området, men i 2003 ønsket han seg bort fra arbeidet og forpliktelsene som fulgte med eneboligen. Borettslag er en ideell boform når man vil ha det enkelt og greit, synes Larsen.

På veien ut fortalte Leif Larsen at også en av døtrene med familie bor i borettslag tilknyttet Vestbo. I deres familie har «alle» Vestbo­medlemskap! Medlemskap gir forkjøpsrett Ønsker du også å bli medlem? Meld deg inn på www.vestbo.no

Vestbos bomiljøpris kjenner du noen som har bidratt til et bedre bomiljø? Vestbos Bomiljøpris tildeles til en eller flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for bomiljøet. Med Vestbos Bomiljøpris ønsker vi å sette fokus på personer som engasjerer seg og viser omtanke for nærmiljøet sitt. Pri­ sen går til en eller flere personer som over en lengre periode har bidratt til et bedre bomiljø. Vi ønsker å gi personer som har gitt og gir en slik innsats i bomiljøet en påskjønnelse som takk for det arbeidet de har lagt ned i nærmiljøet. Prisut­ delingen vil foregå på generalforsamlingen til det laget som vinneren bor i. 48

Vestbo INFo 4/2011

send inn forslag med navn og begrunnelse på verdige vinnere innen 31. mars 2012. Forslag sendes til Vestbo – Postboks 1947 Nordnes – 5817 BERGEN. For nærmere informasjon kontakt Morten Jakobsen på telefon 55 30 96 16 eller e­post: morten.jakobsen@vestbo.no.


Bruker du dine medlemsfordeler hos Tryg Forsikring? Svært gunstig innboforsikring Samarbeidsavtalen mellom Vestbo og Tryg gir deg blant annet tilbud om en rimelig innboforsikring til fast pris.

På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt i Vestbo deg inntil 22 prosent rabatt.

Ditt bosted Bergen

Ring oss på grønt nummer 800 33 669, så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer til dine behov.

Innbo kr 798

Innbo Ekstra kr 1.093

Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner, og egenandelen ved skade er 4.000 kroner.

Les mer om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no

Autoteam Vestbo_halvside:Layout 1 10.02.11 11.04 Side 1

Autoteam AS er et seriøst verksted med høy yrkesstolthet, vi leverer alltid høyeste kvalitet på alt vårt arbeid!

Vi tilbyr nå

50% rabatt på EU-kontroll for VESTBO sine medlemmer. Samt 15 % rabatt på arbeid ved reparasjon. Gyldig medlemskort må fremvises.

Telefon 55 38 04 44

Sjekk våre nettsider for når din bil skal på EU-kontroll

Minde: Fabrikkgaten 6, 5059 Bergen, Fax. 55 38 04 45 Midttun: Totlandsveien 8, 5224 Nesttun, Fax. 53 00 89 21

www.autoteambergen.no

Vestbo INFo 4/2011

49


Sett og hørt Valgkomiteen i Vestbo

Vinner av Ipadkonkur­ ransen

Arbeidet i valgkomiteen starter over nyttår. Valgkomiteen ber om at de som har kandidatforlag til tillitsverv i Vestbo snarest tar kontakt med: Valgkomiteens leder Kjell Trengereid, tlf 970 18 792. Adresse c/o Vestland­ ske Boligbyggelag, Postboks 1947 Nordnes, 5017 Bergen

Vestbo hadde i vår en konkurranse på hjemmesidene der medlemmene hadde anledning til å vinne en Ipad. Vi har nå trukket vinneren og kan gratulere Aake Borrevik som vinner. Han vil få tilsendt en Ipad.

SPAR MILJØET! Benytt E-faktura eller Avtalegiro Gjør betalingen av fellesutgiftene enklere. Vestbo tilbyr både E-faktura og Avtalegiro for betaling av fellesut­ giftene. Du kan dermed velge hvilken av disse elektroniske betalingsord­ ningene du vil benytte. I tillegg til at du da forenkler ditt eget arbeid med betalingen, sparer du miljøet.

Se hele oppskriften på www.matkryss.no

FASIT

av Georg Mathisen Distr: Norsk Seriebyrå

3

T P O R S K T E F I E L E T

B E H Ø V E O R S T E O O M

T E M A

k s u H

T P U A B R Å E K N E T Æ R R Ø H R E G A T E

P J A N E N E K J A U K R E I S T T S E D E G I A N R

Dersom du ønsker å benytte deg av disse betalingsmetodene, gå inn i din egen nettbank og velg. Vi håper dette tilbudet vil bli tatt godt imot av våre kunder. mvh Vestlandske Boligbyggelag

R A S K E R E P E P P E R O H

U L S B L U S K T E S I T E L S B K A L O K A G D O E L S R I T D E N H V E I J E R

B E V O K T E O S V

L Å T E N

P R G T O R S R I T U A L E E D L A P E T T R V R G H E N Ø R V I S M O T I V M E R T E E R A L T V B Ø S A R A K P F I N L Ø L T R E K E N A N P U R R E R Y S T E

I M K A L E T E F R Å L T Ø T E T A E N L D I T E R I M A L S B Y P E K E R K N E E D L S E

Gratis Mikro Spot («mobilrens») til alle som trykker «liker» www.facebook.com/vestbo.no Vinnere Facebook-konkurranse Vestbo Info 3/2011: Liv Tone Vilhelmsen Torill Beate Jakobsen Jan Sagstad Silje Aileen Hjortland Haukedal Jorunn Kjønås Dag Lothe Liv Røyrvik Anne-Birthe Telle Tore Beitveit Morten Jakobsen Vi gratulerer og sender en overraskelse i posten.

Vi ønsker stoff fra lagene til Sett og Hørt sidene. Ta kontakt med Vestbo på tlf. 55 30 96 00 eller på e-post til sissel.urdal@vestbo.no

50   Vestbo Info 4/2011


www.nbbl.no/bestill

Som medlem har du nøkkelen til mange fordeler. Sjekk ut dine medlemsvilkår og bestill rabattene på www.nbbl.no/bestill

Opptil

25%

10%

Fasttelefoni

Bredbånd

Opptil

ekstra ringetid*

25%

Er du medlem kan du bestille Superbredbånd, ny mobil, mobiltbredbånd og telefoni gjennom oss.

Opptil

Bredbåndstelefoni

30 min

Mobiltelefoni

Send sms BESTILL NBBL til 2000 og få 30 minutters ekstra ringetid pr måned for dine private fakturabaserte mobilabonnement fra Telenor. *Gjelder ikke Djuice, Surfprat, SuperSim, Superkontroll og kontantkort. Må fornyes etter 2 år.

÷20% PÅ ALT LAGERFØRT SNØRYDDEUTSTYR (Ikke maskiner) Gjelder ut året for alle Vestbo-medlemmer.

Tilbudet gjelder så langt lageret rekker i perioden 15. t.o.m. 31. desember.

Vestbo INFo 4/2011

51


LTEN me dT SPA AT

rn Thorsen rbjø ho

Thorbjørn er kokk og daglig leder på Chilli. Han har mange års erfaring fra kjøkken både i inn- og utland. I dette nummeret av Vestbo Info har han valgt å fokusere på juletapas, Pintxos. Pintxos uttales «pinchos» og betyr stics eller spyd. Dette er den typiske nordspanske tapasen fra Baskerland. Det er meget lang tradisjon og historie rundt «Pintxos» og her kommer oppskriftene på norsk vis. Pintxos passer godt i de fleste anledninger. Meget sosialt for eksempel som

M

cocktail- og festmat. I prisnippet er det mindre enheter på sticks eller spyd, ofte på grillet brød. Så her er det bare fantasien som sette begrensninger.

Juletapas – Pintxos! Pintxos ensalada de gambas: Rekesalat

Olivenolje Hvitløk, Brød (gjerne Focaccia) Salatblad Tomat, 1 skive Gressløk , hakket 1 sps Dill, hakket 1 sps Lime, 1 stk Majones Pesto Pillede reker Del skivene i ca 3 cm tykkelse og del dem til små skiver ca 4 x 4 cm, uten skorper. Brunes lett på pannen med hvitløksolje (olje med knust hvitløk i). Sil av rekene og press limejuice over, ha i dill og gressløk – blandes med majones. Smakes til med litt salt og pepper. Ha litt majones/eventuelt aioli på skiven. Legg på salat og bygg på med, tomat og rekesalaten. Tre spyd igjennom, for å holde det hele på plass.

Pintxos pimiento anchovies: Paprika og ansjos med hvitløk 4 stk 1 paprika 4 ansjoser Hvitløksolje Salat Enklere enn dette blir det ikke! Skrell paprika ved å brenne skallet eller bake paprikaen i ovnen. Skrap av det tynne skinnet , kun kjøttet skal brukes. Det selges også ferdigskrelte paprika i butikken. Grill brød lett i panne med hvitløksolje, ha på litt aioli og salatblad Dekk skiven med gul eller rød paprika, legge en skive ansjos over. Pynt med hvitløk, oliven og tomat og persille. 52   Vestbo Info 4/2011


Chilli åpner ny tapasbar i Bergen Mathall, i Frescohallen 1. mars 2012. Her kan Pintxos prøves ut eller tas med hjem.

Pintxos tortilla de patata con Chorizo: spansk omelett med chorizo ca 15 stK. en klassiker, lages i stekepanne og bakes ferdig i ovn. Poteter, 3 stk. kepaløk, 1 stk Hvitløk, 2 fedd knust egg, 8 stk salt og pepper Chorizo, 150 gram brød aioli salat start med å skrelle potetene og kutt i terninger, ca 2 x 2 cm. stekes lett i panne med olje. De skal fremdeles være rå inni. Chorizo skjæres i små terninger og stekes lett i pannen. Løk skrelles og kuttes i terninger evnt. strimles. smeltes lett i pannen sammen med chorizo. Visp eggene lett i en bolle og tilsett potetene og løken, ha i salt og pepper. bland det hele lett sammen. Ha blandingen i en teflonpanne med litt kanter på og sett på komfyren. Ikke rør i det. kok opp og la det få sette seg litt i bunnen (uten å brenne det) – ca 10 minutter. Ha så hele pannen i ovnen på 120 grader i ca 30 minutter eller til den er fast i toppen. La den avkjøle seg litt før du vender den ut av pannen. brød stekes lett på panne i hvitløksolje Ha aioli og salat på brødet, ha på en skive av omeletten og fest det hele med en tresticks. Pynt gjerne med en skive stekt chorico på toppen.

Pintxos setas con Manchego: sopp m/ost

Pintxos serrano con tomata: serrano med tomat

4 stK. sjampinjong 4 stk Manchego ost, 100 gram olivenolje m/hvitløk salat brød

God serrano skinke tomat i skiver (en til hver Pintxos ) salat Rødløk oliven Revet manchego aioli brød

start med å fjerne stilken i soppen. Forstek soppen litt i olje ca 5 minutter. Fyll soppen med en stor terning ost og stek soppen med ostesiden ned. Lag en fin stekeskorpe på osten og bak soppen ferdig i ovn på 160 grader i ca 10 – 15 minutter. Grill brødet, ha på aioli og salat, fest soppen med en sticks. om soppen er stor deles den i to.

Denne er enkel! Grill brødet, ha på aioli, salat og tomatskive. Form skinken luftig og ha i en tresticks for å holde den på plass. Pynt med en halv oliven, revet manchego og rødløkskive. For viderekommende kan man bruke tomat concasse , flådde tomater kuttet i terninger, kun kjøttet brukes – med olivenolje og rødløk. Man kan gratinere osten med en brenner.

Vestbo INFo 4/2011

53


barnesider av Ø. SAGÅSEN © Norsk Seriebyrå www.norskseriebyraa.no

Gåte 140

hvem er det som kler på seg når det blir varmt og av seg når det blir kaldt?

motorveier blir laget med flere svinger enn nødvendig, slik at bilførerne ikke skal sovne bak rattet.

2

3

løvtrærne

1

4

5

hvilke nasjoner tilhører disse flaggene? svar: 1: argentina 2: Monaco 3: Bolivia 4: Peru 5: nigeria

hva er det flest av på bildet? regndråper, hagl eller snøfnugg? svar: hagl

struts, hummer, bie og skorpion

54   Vestbo Info 4/2011

børre skal bygge et vedskjul med 4 vegger. hver vegg består av 12 bord, og hvert bord trenger 8 spikere. hvor mange spikere trenger han tilsammen?

bytt ut tallene med bokstaver (a = 1, b = 2 osv.), så finner du ut hva gudmund sier til einar.

svar: du må reparere lakrismaskinen

hvilke dyr består denne merkelige skapningen av?

- det er bra! da skal du slippe å se karakterboka mi.

svar: 384

- interesserer du deg for dårlige bøker, far? - selvsagt ikke!


Vestbo x nr 4 • 2011

Kryssordvinner 3/2011

Løsning Vestbo X 3/2011

Rita Andersen, Fyllingsdalen

Løsning Navn:

Adresse:

Premie: 5 FLAX-LODD. Send løsningen til Vestbo-Info, Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen. Merk konvolutten «Kryssord».

Husk frist for innsendelse nr 4/2011 er 15. februar 2012

Vestbo Info 4/2011

55


B-blad

Returadresse: Vestbo Boks 1947 Nordnes 5817 Bergen Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Få tilgang til millioner av låter! Nå spanderer Canal Digital musikktjenesten på kundene sine! Nå kan du få tilgang til millioner av låter på PC-en din – uten å betale noe ekstra! Som Canal Digital-kunde får du nemlig musikktjenesten WiMP inkludert i digital-tv-abonnementet ditt. Bor du i et borettslag eller sameie med en fellesavtale om digital-tv fra Canal Digital har du tilgang allerede. Er du blant dem? Last ned WiMP og kom i gang på canaldigital.no

VestboInfo nr 4 2011  

Medlemsblad for Vestlandske Boligbyggelag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you