Page 1

VestboInfo MEDLEMSBLAD FOR VESTLANDSKE BOLIGBYGGELAG

NR. 2 • MAI 2013

brennhaugen borettslag – ByggetriNN 2 side 12

Lynghagen borettslag – ByggetriNN 2 side 14

Årsberetning og regnskap 2012 side 23


VALGFRIHET ER GET. Snart får alle Get-kunder mulighet til å velge kanaler selv. For at du skal finne de kanalene du liker best, har du nå tilgang til et utvalg kanaler. Finn dine favorittkanaler, og velg disse til kanalpakken din senere. Større valgfrihet gir deg en enda bedre tv-hverdag!

FINN DE KANALENE DU LIKER BEST. PRØV NÅ OG VELG SENERE. Følg med på get.no eller kontakt oss på tlf. 55 53 01 30 / bergen@get.no

2

Vestbo Info 2/2013


INNHOLD Vestbo-Info 2 • 2013

Medlemsblad for Vestlandske Boligbyggelag Nr. 2 • 2013 41. årgang Opplag 23.000 Ansvarlig: Adm. dir. Øystein Johannesen Redaktør: Sissel Urdal E-mail: sissel.urdal@vestbo.no Redaksjonsutvalg: Randi Nilsen Morten Jakobsen Rita Alvær Maren Bjørnstad Vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947 Nordnes 5817 Bergen Besøksadresse: Strandgaten 196 Telefon: 55 30 96 00 Telefax: 55 31 88 66 www.vestbo.no Ekspedisjonstid: 8.00 – 16.00 (vinter) 8.00 – 15.00 (sommer) Annonser: Vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947, Nordnes 5817 Bergen Telefon: 950 30 750, Rita Alvær, e-post: rita.alver@vestbo.no GRAFISK Produksjon: www.knudsen.no FORSIDEFOTo: Brennhaugen Borettslag Lynghagen Borettslag

Sjekk reiseforsikringen før ferien!

Vestbos «Kanutt»

6

Rolland med stål i blikket!

8

Brennhaugen Borettslag – byggetrinn 2

12

Lynghagen Borettslag – byggetrinn 2

14

Hvem skal betale for vedlikehold av bad?

16

Randi takker for seg etter 42 år i Vestbo

17

Minneord for Sverre Høiesen

18

Sjekk reiseforsikringen før ferien!

20

Årsberetning og regnskap 2012

23

Samarbeidspartner: Markisesenteret

51

Samarbeidspartner: Byggmakker

52

Matkryss

53

Husk Fordelskortet i sommer!

55

Bruk fordelskortet hos våre samarbeidspartnere!

56

Sett og hørt

58

Matsider

60

Barneside

62

Kryssord

63

Husk Fordelskortet i sommer!


LEDER

Bolig for alle?

Boligbyggelag og borettslag er samvirke­ selskap. Betyr det noe spesielt? Det gjør det! Som samvirke står vi sammen for å løse behov for den enkelte. Boligbyg­ gelagene har en lang historie. Det første boligbyggelaget ble etablert i Norge på slutten av 1920 tallet, men de fleste ble stiftet i årene etter 2. verdenskrig fra 1945 og framover, Vestbo i 1946. Bolig­ mangelen var stor og store grep måtte tas og ble tatt. Folk flokket seg rundt ideen om å gå sammen, stifte boligbyggelag og være med å løfte håpet om en egen bolig. Men det måtte gjøres sammen, i samvirke. På denne måten fikk tusener på tusener oppfylt drømmen om å eie en egen bolig sammen med andre i borettslag. Mer enn 60 år senere har vi på nytt store utfordringer på boligmarkedet. Befolk­ ningsveksten er betydelig, hvis det går som SSB legger til grunn i sitt hovedal­ ternativ vil vi passere 6 mill innbyggere om 15 år. Skal alle disse menneskene få tak over hodet må vi øke boligbyggingen vesentlig for at ikke presset og prisene på boligmarkedet skal føre til utestengelse og betydelige sosiale forskjeller i det nor­ ske samfunn. Regjeringens visjon «Bolig for alle i gode bomiljø» som har kommet til uttrykk i boligmeldingen som ble lagt fram i våres kan lett bli en visjon uten innhold dersom det ikke gjennomføres en betydelig satsing for å legge til rette for en langt raskere og mer effektiv byg­ geprosess. Presset på boligmarkedet har også ført til at leieprisene har blitt urovekkende høye. Det fører igjen til at mange småinves­

torer ser seg tjent med å kjøpe bolig nr 2 og 3 for utleie. For å begrense denne utviklingen bør staten sette i gang en betydelig satsing på bygging av student­ boliger. Med dagens utbyggingstakt av studentboliger vil det ta alt for lang tid før det blir en balanse som kan være med å dempe presset på leiemarkedet. Norske Boligbyggelag har gang på gang tilbudt sine tjenester for å være med å bygge ut flere nøkterne utleieboliger, men da må det settes inn virkemidler fra det offent­ lige. Fusjonene innen Norske Boligbyggelag fortsetter. Like før påske gikk det ut pres­ semelding fra Vestbo, StorBergen, Bo i Vest og Årdal boligbyggelag at det var innledet fusjonsforhandlinger. Tanken bak dette er å kunne forene kapital og ressurser med lokal kunnskap og tilste­ deværelse til det beste for medlemmer og forvaltede lag. Vi tror at større og mer robuste enheter som kan drive enda mer effektivt og kostnadsbesparende vil være det beste for nåværende og frem­tidige medlemmer og kunder. Forhandling­ ene er kommet i gang og vil følge opp med nærmere informasjon i månedene fremover. I skrivende stund er det ikke mye verken vår- eller sommerfornemmelser, men likevel er det tid for generalforsamlinger og avslutningsfester. Det er også tid for kjøp og salg av bolig og våre Garantimeglere har som kjent, de beste forutset­ ninger for å formidle salg av boliger som er forvaltet av oss, til best mulig pris.

Øystein Johannesen Adm. direktør


Takk til Vestbo, som klarte å stoppe planene om å la dette «Skammens Hus», som stenger utsikten til sjøen og Laksevåg, bli 25 meter høyere enn det er i dag! Tordner Elvira Bjordal fra toppleiligheten sin i Frydelund borettslag i Sandviken, der hun og mannen har bodd siden de flyttet inn i 1950!

Vestbos «Kanutt» Hun har muntret mange så lenge at hun har mottatt Kongen fortjenestemedalje i sølv for sin innsats som gledesspreder. Sammen med en hel flokk venninner fra miljøet i husmorlagene i Fyllingsdalen, kjøpte de instrumenter og lærte seg noter – for å spre glede. Ikke bare i Bergen, men på hele Vestlandet! Tekst/foto: Hans-Gunnar Skarstein

– Fra Måløy i nord til Haugesund og Stavanger i sør, har vi turnert med Kanuttene, sprudler 97-åringen og er stolt av hver eneste smilerynke i det blide ansiktet. Skulle forresten bare mangle – Kanuttenes 33 sammen­ hengende år i gledens tjeneste, setter sine spor! Drevet av kjærlighet – til Bergen Elvira er et vitne fra en tid da lens­ 6   Vestbo Info 2/2013

mann, prest, rådmann og lærer ble nevnt i samme åndedrag – med respekt! I hjembygda, Langfjord i Alta, var det velstand og folk var relativt lykkelige. Så lykkelige som det var mulig å være like etter en krig som hadde lagt hele Finnmark i aske og ruiner. Men det var fisk i havet og folk fikk seg båter for å reise på havet og hale opp velstanden i form av store fiskefangster. Elvira hadde en søster som hadde møtt kjærligheten og flyttet til Bergen. Hun skrev mange brev om livet i Vestlands­ hovedstaden – og på hver konvolutt hadde broren til kjæresten hennes skrevet en liten hilsen til svigerin­ nens søster oppe i Finnmark. Elvira husker godt disse brevene fra søsteren i Bergen – og de pirrende hilsenene fra Håkon Bjordal, broren til søsterens mann, som senere skulle bli Elviras mann og livsledsager. – I butikken sto den eneste telefonen i Langfjord! Og det var dit vi måtte gå for å få posten! Det var spennende,

for postmannen leste opp navnet på alle som skulle få brev. De andre trakk seg unna, mens de heldige stilte seg rundt mannen med postsekken for å få brevet sitt. På konvoluttene til Elviras familie, var navn og adresse skrevet med søsterens håndskrift – men hen­ nes oppmerksomhet var rettet mot noen små meldinger fra en ukjent beundrer i Bergen. Håkon! – Jeg kom til Bergen i 1932, 17 år gammel – og forelsket! Tjuvlyttet på jordmoras radio! Forelskelsen kom godt med, for hun kom fra en velfungerende og velstå­ ende bygd til en by med arbeidsløshet, fattigdom og tristesse! I hjembygda var det fortsatt oljelampene som lyste i husene – og da den første bilen kom til Langfjord, satt folk oppe til langt på kveld! – De satt og ventet på at bilen skulle komme til bygda! Det eneste de kunne se, var billysene, men det alene var nok til at folk satt oppe og ventet og ven­


tet… Elvira skildrer et enkelt liv, men et liv rikt på det den barske naturen kunne by på. Fisk fra havet og masse vind i håret! – Året var delt inn i sesongens oppga­ ver: torvskjæring, potetsetting, fiske, salting, høying og slakting. Rutinene ble bare avbrutt av «dam­ pen», rutebåten, som kom to ganger i uka. Vi fikk elektrisitet til bygda i 1925/26 – og like etter kom radioen! Hun husker godt at jordmora var en av de første som fikk radio og at ungene lurte seg bort til jordmoras hus og stilte seg under vinduet i mørket – for å tjuvlytte til musikken fra radioen hennes! Kanskje var det munter radiomusikk som vekket eventyrlysten hos Elvira. 17 år gammel la hun ut på den lange reisen til Bergen og søsterens familie. Skammens hus Hun jobbet som barnepike for sin søster og så ganske snart behovet for å spre glede blant dem som ikke hadde så mye å glede seg over. Hun giftet seg med sin Håkon og flyttet etter hvert inn i et av Vestbos første borettslag, Frydenlund, i Amalie Skrams vei. Her fikk de fort møte bergensk storkapital og oppleve fordelen av å ha en sterk organisasjon som Vestbo, i ryggen. – Jeg tenker på «Skammens hus» ja, freser hun demonstrativt og peker ut vinduet, der en diger silo sperrer ut­ sikten mot havnen og Laksevåg. – Vi måtte fjerne en etasje fra vårt bygg, av hensyn til beboerne bak oss, forklarer Elvira, mens hun hele tiden slenger sinte blikk mot betongkolossen der ute. – Vi forsto at utsikten mot sjøen og Laksevåg var en slags ukrenkelig rett for de bak oss og innordnet oss deret­ ter. Stor var derfor vår undring da en diger silo begynte å ta form mellom oss og Vågen! Vi måtte gå rettens vei og møtte Rieber, som egentlig hadde planer om et bygg 25 meter høyere enn det som står i dag – det kom som et sjokk på oss! Hadde vi da ikke hatt Vestbo til å føre saken for oss, hadde vi sikkert aldri vunnet fram! Husmorlagene De harde trettiåra ble avløst av in­

dustrireising og optimisme i Bergen. Elvira og Håkon hadde funnet hver­ andre og stiftet familie. Så kom krigen og etter det nytt oppsving og flere muligheter for arbeidsvillige bergen­ sere til å etablere seg med egen bolig i boligselskapene som tilbød moderne boliger i områdene rundt Bergen. Folk flyttet tett sammen i blokker og herrene dannet losjer og kjegleklubber, mannskor og fotballag, mens kvinnene organiserte seg i husmorlag. Men behovet for flere flittige hen­ der i næringslivet, gjorde at stadig flere kvinner også måtte ut i arbeid. Dermed ble det stadig færre husmorlag utover i 60-åra. Bare i Fyllingsdalen var det fortsatt noen seigliva damer som holdt tradisjonen med husmorlag i hevd. I dette miljøet fant Elvira noen åndsfrender, som sammen ble enige om at de både hadde overskudd, talent og lyst til å underholde! Kjøpte på krita! Og det var mange skjær i sjøen: – Vi hadde ikke penger, ingen av oss hadde instrumenter og ikke kunne vi spille noe heller! Hun sier det med et smil, for nettopp alle disse vanskene, ble byggesteiner i det som skulle bli et av Bergens mest kjente muntra­ sjonsråd og mest populære innslag på Torgdager og messer, under jubileer og festlige anledninger. – Og som alle vet er det noe ber­ gensere er flinke til å lage! Vi lot oss inspirere av strilekjerringer og tok med oss det beste fra fine bergensfruer – og vips, så var «Kanuttene» født! Instru­ menter ble kjøpt på krita hos Håkon Hansens Musikkhandel. Trekkspill og gitar, banjo og rytmekuler, munnspill og mandolin – handlelisten var lang og prisen høy! – Men hver eneste krone ble betalt – for Kanuttene ble en suksess! De underholdt på gamlehjem og pleieinstitusjoner, der se kunne få taket til å løfte seg med glade viser fra og om Bergen. Folk lærte seg sangene og det gikk ikke lenge før de lærte seg tekstene og sang med! – Nå blir folk betalt for å underholde de gamle, fordi noen har funnet ut at sang og musikk er sunt, flirer Elvira. – De kunne spurt oss! Vi visste dette

allerede i 1975! Elvira er en av de siste gjenlevende Kanuttene og har heldig­ vis fått samlet alle de muntre minnene fra årene som hyppig brukte gledes­ spredere, mellom to permer: «Kanut­ tene kommer!». – Vi har vært på turne på hele Vest­ landet, minnes hun. – Og over alt hang det plakater eller sto annonser i avisene med nettopp den ordlyden: «Kanuttene kom­ mer!» Dermed ga tittelen på boka seg selv, mimrer hun. Boka er til salgs i bokhandelen og inntektene skal gå til å inspirere andre som vil ta opp arven etter «Kanuttene» og som vil spre sangglede for Kanuttenes hjertevenner: de eldre, syke og handikappede. Kongens sølv! I 2008 fikk hun Kongens Fortjenes­ temedalje i sølv for innsatsen sin som gledesspreder, en påskjønnelse hun naturligvis er meget stolt av. Nå skal den åndsfriske 97-åringen legge Bergen bak seg for en tid, mens hun flytter til Sverige for å bo sammen med datteren der på deres idylliske landsted på Øland. – Jeg gleder, meg, sprudler Elvira. – De har hester der også, smiler hun. – I mine unge dager red jeg masse – hester er noen flotte dyr!

Kanuttenes historie er samlet mellom to permer og inntektene fra salget av «Kanuttene kommer», skal gå til å spre glede blant eldre og handikappede. Vestbo Info 2/2013

7


Rolland med Med over hundrede verandakasser, som hver veide mellom to og tre tonn, holdt hele rolland brl på å gå på en smell! tenk om festene til disse betongkolossene hadde rustet helt av! Tekst/foto: Hans-Gunnar Skarstein

– Tenk om noen hadde fått dæm over sæ??? Fæstan te væggen var nesten rusta vækk! Trønderen i borettslagsfor­ mannen har fått vann på mølla. Vi sit­ ter på kontoret omgitt av nyinnkjøpte mineralvannsflasker og sjokoladebe­ lagte kjeks. Mannen har noe å fortelle – noe som er verd en feiring! Byens største heisekraner har vært i sving for å fjerne de siste 120 betongkolossene, som med jord, vann og planter hadde stilt hele bygningsmassen og beboerne på en utilsiktet MULIG naturkata­ strofe – men nå ligger blokkene der og skinner i vårsola, som nypolerte cruiseskip for anker! Blendende skjønnhet Rolland er et av de eldste borettslagene i Åsane, men der tidas tann var i ferd

med å gnage seg faretruende nær mu­ lige ulykker, ble svakheter i festene til de blytunge verandakassene heldigvis oppdaget under rutinemessig HMS inspeksjon. – Vi oppdaget at flere av festene for de store betongkassene var i en til dels elendig forfatning. Samtidig ble det klart for oss at dette ville bli kostbart, forteller Geir Åge Rødsand, leder i Rolland borettslag og skotter bort på mannen han har ved sin side, Tor Abrahamsen, fra firmaet Rustfritt 316 AS, som fikk det endelige oppdraget med å fornye terrassene i laget. – Vi snakker om store kostnader, som tross alt bare ville vært blåbær mot hva en eventuell personskade ville kostet. Men nå er vi det lekreste borettslaget i Åsane! Lederen for Rolland ser ut til å glede seg til å vise fram resultatet av den omfattende ansiktsløftningen i laget. Tor Abrahamsen er også synlig stolt over hva folkene hans har fått til. Kombinasjonen høyglans polerte stål­ overflater, og tofarget, herdet laminert glass i alle fasadene, er lekker og i øyenfallende.

Rolland FØR.

8

Vestbo Info 2/2013

Mikrofiber til vedlikehold – Vi får masse skryt, smiler den stolte kontraktøren mens han ivrer etter å vise rundt. – Vi snakker faktisk om den høyeste kvaliteten på stål som brukes på land, understreker han og viser til de nesten 1000 løpemeter med glassrekkverk som i dag pryder fasadene. I en by som er mer kjent for sine sammenhengende regnbyger enn langvarige tørkeperioder, var redselen for å oppleve omfattende vannskader betydelig. Derfor ble alle utendørs membraner sjekket og reparert, der dette var nødvendig. Borettslagslede­ ren og entreprenøren går nesten i veien for hverandre i iveren etter å vise fram det høyglanspolerte resultatet. – Vi byttet ut alle avløp og renner fra terrassene og fikk bort tonnevis med jord og betong og erstattet det gamle vedlikeholdskrevende utemiljøet med et nytt, moderne og tilnærmet vedlikeholdsfrie resultatet du ser i dag! Tor Abrahamsen stråler om kapp med stålet. – Mikrofiberklut! Kommer det fra Geir Åge. – Det er montert 828 spesial glass 9,14


stål i blikket!

Rolland minner nesten om høyglanspolerte cruiseskip, der de ligger og funkler i vårsola.

mm herdet laminert glass. Tofarget! Tor Abrahamsen lar en solid neve gli over stålrøret og ned over glassflaten som gir fri sikt oppe og er mattet nede. En elegant og innbydende løsning. Og langt mer robust enn hva man ved første tanke forestiller seg at glassve­ randaer er.

Rolland ETTER.

– Det er flyttet ut ca 26 000 betong­ heller, som hver veier 10 kg, noe som tilsvarer 260 000 kg heller! Både Tor og Geir Åge strutter av stolthet. Det ser nesten ut som om de i felleskap også tar æren for at sola titter fram mens vi er der. ikke metall mot metall De store betongblomsterkassene la beslag på hele 3,5 kvadratmeter av terrassene, noe som i dag er blitt nytt uteareal. Det nye gulvet på terrassene er av wpc – (wood plastic composite) som både er lekkert og tilnærmet ved­ likeholdsfritt. I alt er det lagt ut 2500 kvadratmeter med wpc­gulv. Det er solid – og de som savner blomster nå som blomsterkassene er borte, kan få dekket sine behov gjennom plante­ krukker av ulike slag. Det eneste de to ivret for å advare mot, var å henge metallbeslag over rekkver­ ket av stål. – Det er faktisk det eneste som kan gi skader på slike overflater, medgir Tor Abrahamsen. – Ulike metallegeringer skaper rett og slett kjemiske reaksjoner mel­

lom flatene, noe som igjen vil etse på overflatene og på sikt kunne skade rekkverket. Plastbelagte eller andre isolerte overflater er helt ok. Arbeidet startet i mai i fjor og var ferdig i desember, helt etter planen. – Vi hadde lagt opp et program som innbefattet mellom 20 og 30 arbeidere og noen av Bergens tyngste heisekra­ ner (Myklebust BKB) for å få ned alle de gamle blomsterkassene og betong­ heller, få opp glass, stål, og nye gulv. – Beboerne har vist utrolig stor smi­ dighet i denne prosessen, forteller Tor Abrahamsen. Og forteller at det ikke var få kaffekopper, sjokoladebiter, bol­ ler og nystekte vafler, som fant veien til arbeiderne som jobbet med prosjektet. – Det har vært et spennende og lærerikt prosjekt, skyter Geir Åge inn. Kommunikasjonen har vært førsteklas­ ses hele veien. Og beboerne har vist smidighet der plasskrevende maski­ ner har vært nødvendige for å holde timeplanen. – Og så er det lækkert! Itj sanint???

Vestbo Info 2/2013

9


Kun hos GARANTI! Stadig fl e re benytte r GARA NTI for å få høy pris på boligen sin

Vår salgsgaranti er din GARANTI Får du ikke en pris du er førnøyd med kan du trekke hele salget. Da betaler vi også for takst, fotograf og all annonsering. PS. Vi legger ut for deg – ingen regning i posten !

Randi Nilsen

Asbjørn Myrstøl

Cecilie Korneliussen Ben Inge Rasmussen Monika Hedstrøm

tlf: 480 42 451

tlf: 991 19 190

tlf: 970 68 922

Garanti Landås tlf. 55 30 96 66

tlf: 959 83 515

tlf: 480 42 448

Jonathan Næsse

Espen Evensen

Bjørn-Tore Fauske

Steffen Lyngtu

Eli Lütcherath

tlf: 911 58 912

tlf: 902 45 000

tlf: 476 21 401

tlf: 481 43 737

tlf: 900 48 910

Garanti Bergen tlf. 55 30 96 96

Garanti Kvinnherad tlf. 99 25 29 11


Kun hos GARANTI! Advarsel: Ikke gå til takstmannen først Stadig fl e re benytte r GARA NTI for å få høy pris på boligen sin

Bolig solgt 1 mill over takst, 1,5 mill

over takst osv. vi har hørt det så altfor mange ganger det siste året.

Stolte meglere som har solgt til fant-

sipriser OVER TAKST. Helt herlig synes megler og selger, men jeg tror dette

gjør noe med meningmanns oppfatning

av både takstmann og megler. Hvordan er dette mulig når begge parter er utdannet og har lang erfaring fra bolig-

taksering og salg/prisfastsettelse? Det var for en tid tilbake, i BA, en første-

side fra to takstmenn som var veldig

klare på at boligselgere først må gå til takstmenn for å få en takst helt upå-

virket av meglers synspunkt, da dette

i verste fall kunne påvirke taksten. Jeg er 100 % uenig. For all del ikke gå til en takstmann som man gjerne finner i en tilfeldig avisannonse, mulig han er flink, for mange er det, men så altfor mange driver for mye med skadetaksering og alt for lite med boligtaksering. Dette gir dessverre store og ofte uheldige

Vår salgsgaranti er din GARANTI

utslag. Jeg mistenker flere for å ikke

abonnere på nødvendig dataverktøy til

å følge historisk prisutvikling i og rundt

Asbjørn Myrstøl, Daglig leder | Eiendomsmegler MNEF.

Får du ikke en pris du er førnøyd med kan dublirtrekke hele salget. helt pinlig at man kan bomme så å finne markedsverdi er det jo greit å så velfungerende marked. Vi høre for hva som er omsattfotograf i den senere tid ogmye daglig og er faktisk gode på akDaveldig betaler vi også takst, alli etannonsering. Bergen. De har heller ingen megler å

konferere med og vi sitter med prising

med standard og beliggenhet på disse.

kurat dette.

har dessverre alt for mange eksempler

på selgere som faktisk har innhentet PS. Vi leggergivere ut eller forvardeg – ingen regning i posten ! takster før vi kommer på besøk og av og det hele bare en heldig Var der mange på visning, mange bud-

Grunnen til at vi meglere ønsker at

selger først kommer til oss er fordi

pris denne ene dagen. Vi skal jo sammen

til må jeg spørre om takstmannen har

takstmenn anbefalt av oss er kvalitets-

foreta en kvalifisert gjetning på hva

vært der i hele tatt, og av og til ringe til

sjekket gjennom mange år og er flinke

boligen er verdt, vi har ikke konkurranse

takstmannen og hjelpe han i mål.

på boligtaksering. De har gått i Vestbo

oss i mellom om å kommer lengst fra

leiligheter/rekkehus i årevis og er godt

virkeligheten for å få en overskrift i

kjent her. Det er en grunn til at vi og

dagspressen. Når man ser slike oppslag

Randi Nilsen

Asbjørn Myrstøl

Cecilie Korneliussen Ben Inge Rasmussen Monika Hedstrøm

andre meglerforetak tlf: 991 19 190benytter tlf: 480 42 451 tlf: 970 samme 68 922

Jonathan Næsse

GARANTI benytter kun takstmenn som er godkjent, medlem av et takstfor-

Espen Evensen

Bjørn-Tore Fauske

Steffen Lyngtu

Eli Lütcherath

bundet,tlf:de Byggmesterpapirer og900 48 910 pressen om disse prisen OVER tlf: 902 45 000 tlf: tlf: 959i83 515 tlf: 480 42 448høyetlf: 911 58 912 476har 21 401 tlf: 481 43 737

takstmenn år etter år, det er fordi de er

TAKST så ikke bli imponert, jeg er helt

de har lang erfaring fra boligtaksering.

flinke, de har den riktige erfaringen. At

sikker på at hvis takstmann og megler

Ikke velg en tilfeldig takstmann i avisen,

takstmannen ringer megler for å råd-

hadde utvekslet erfaring vil taksten

vi har allerede god erfaring med våre,

føre seg i forkant av en markedsverdi

vært satt mer korrekt i utgangspunktet

og vi har samme interesse som selger,

Garanti Landåsverdi er helt naturlig. Boligens tekniske tlf. 55 30alene, 96 66 er takstmannens bord men for

Garanti Bergen Kvinnherad EN KORREKT TAKST som gir KORREKT og boligen ville helt sikkert ha fåttGaranti en tlf. 55 30 96 96 tlf. 99 25 29 11 PRIS altså en HØY PRIS. enda høyere pris. Jeg synes bare det


brennhaugen bo brennhaugen borettslag ligger sentralt plassert i fyllingsdalen og kommer til å ha alt av fasiliteter i umiddelbar nærhet. Oasen bydelsenter ligger i kort gangavstand. bussholdeplass, Idrettsanlegg, sælen barneskole, Ortun Ungdomsskole og fyllingsdalen Videregående skole ligger like ved. Området er solrikt og ligger like ved Ortunvannet og tursti. Prosjektet består av 2 boligblokker, Hus 3 og 4, med til sammen 37 leiligheter fordelt på 3 henholdsvis

5 etasjer og med heis i hver blokk. Parkering og de fleste sportsboder er plassert i underliggende p-kjellere under Hus 3 og tidligere bygget Hus 5. Antatt ferdigstillelse 1. kvartal 2015. I dette prosjektet utføres særlige tiltak for å redusere boligens energibehov til oppvarming. Vi leverer derfor alle yttervegger med 25 cm isolasjonstykkelse og vinduer med høy isolasjonsverdi. Leilighetene får vannbåren varme på bad, i stue/ kjøkken og i gang. Hver «varmesone» får mulighet

Forkjøpsrett for Vestbos medlemmer

12

Vestbo Info 2/2013


Borettslag – byggetrinn 2 for egen regulering. I leilighetene i 1. etasje leveres vannbåren varme i alle rom unntatt i bod. Varme hentes fra egne brønner for GEO-varme (fjelllvarme). Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Energimerke i klasse B og oppvarmingsmerke klasse GUL. Bad leveres med keramiske fliser på gulv/vegger, baderomsmøbler og dusjvegger. Kjøkkenet leveres fra Norema. 5 ulike skapfronter å velge i uten tillegg i pris. Hvitevarer fra Siemens; integrert stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin med frittstående kjøl/fryseskap.

Faste priser – inklusiv garasjeplass. BRA fra ca 61 til ca119 kvm. Innskudd fra: Kr 959.600,- (fellesgjeld kr 1.439.400,-) til kr 2.660.800,- (fellesgjeld kr 3.991.200,-) + omkostninger. Fellesgjelden kan nedbetales helt/delvis etter inn­ flytting. IN-ordning. Ta kontakt for å få tilsendt prospekt med påmeldingsskjema.

Ansvarlig megler: Eli Lütcherath – mobil 900 48 910 eli.lutcherath@garanti.no

Vestbo Garanti Sentrum AS Strandgaten 196, Nordnes Telefon 55 30 96 96 – www.garanti.no/bergen Vestbo Info 2/2013

13


Lynghagen Boret Prosjektet ligger i gangavstand til Knarvik sentrum. Knarvik er et regionsenter i Nordhordland med ca 5.000 innbyggere. Følg E 39 mot Ostereidet, like etter Knarvik sentrum, ta opp til venstre i Lonsvegen. Leilighetene vil få adresse til Langheiane. Andre byggetrinn består av 2 bygg med 22 leiligheter i to-tre etasjer med heis. Parkering i garasje og på overflateparkeringsplass. Sportsboder utvendig i 1. – 2.og 3. etasje samt garasje. Nøkkelferdige leiligheter.

14   Vestbo Info 2/2013

Innflytting vår/sommer 2015. Sentralt med gangavstand til Knarvik sentrum. Skole, barnehage og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet. Naturskjønne omgivelser med fine turmuligheter. Byggene oppføres som passivhus – varme boliger med svært lavt strømforbruk. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i den enkelte bolig.Varmtvann oppvarmes av varmepumpe i fra returluften til ventilasjonsanlegget. Arkitekt har tilrettelagt for et godt bomiljø der byg-


ettslag – byggetrinn 2 gene i prosjektet er organisert i forhold til hverandre på en måte som gir utsikt for alle. Moderne og lettstelte leiligheter med gode planløsninger. Byggene får hovedfasade mot sør, sør-øst og sør-vest. Gode sol og utsiktsforhold. Faste priser. BRA fra ca 50 til ca 80 kvm P-rom fra ca 48 til ca 75 kvm Innskudd fra: Kr 549.600,- (fellesgjeld kr 1.282.400,-) til kr 1.132.200,- (fellesgjeld kr 2.641.800,-) + omkostninger.

Fellesgjelden kan nedbetales helt/delvis etter inn­ flytting. IN-ordning. Ta kontakt for å få tilsendt prospekt med påmeldingsskjema.

Nytt prosjekt som legges ut til Vestbos medlemmer.

Ansvarlig megler: Eli Lütcherath – mobil 900 48 910 eli.lutcherath@garanti.no

Vestbo Garanti Sentrum AS Strandgaten 196, Nordnes Telefon 55 30 96 96 – www.garanti.no/bergen Vestbo Info 2/2013

15


Hvem skal betale for ve I borettslag og sameier har den enkelte eier ansvaret for å vedlikeholde badet. Eier har ansvaret for å sørge for at vedlikeholdet er så bra at det ikke oppstår skader som kan gå ut over bygningen eller naboene. – I borettslag og sameier har den enkelte eier ansvaret for å vedlikeholde badet. Eier har ansvaret for å sørge for at vedlikeholdet er så bra at det ikke oppstår skader som kan gå ut over bygningen eller naboene, sier advokat Henning Lauridsen i NBBL. – Kostnadene for denne typen vedlike­ hold dekkes av eieren. FOTO: shutterstock

16   Vestbo Info 2/2013

Utskifting av fellesrør Dersom boligselskapet (borettslag eller sameiet) skal skifte fellesrørene i byg­ get blir det ofte nødvendig å bryte opp gulv og vegger på eiernes bad for å få arbeidene utført. Boligselskapet kan ikke etterlate badet som en krigssone når de er ferdige med å skifte fellesrørene. I praksis vil badene normalt være så ødelagte at eierne må gis helt nye bad. – De nye badene må oppfylle kravene som følger av byggeforskriftene, for­ klarer advokat Lauridsen. – Eierne må også få et bad med det som kan anses som normalt god standard i dag. Dette

betyr nok både fliser, varmekabler og muligens vegghengt toalett. Eier må normalt finne seg i en standardisert løsning slik at jobben med å erstatte de ødelagte badene blir mulig å gjennom­ føre på en økonomisk forsvarlig måte for boligselskapet. Nedbetales som en del av felleskostnadene Kostnadene for de nye badene kan bli betydelige og skal nedbetales som del av felleskostnadene. Fordelingen skjer i samsvar med den fordelingsbrøken bo­ ligselskapet har for felleskostnader. Det vil ofte være samsvar mellom boligens areal og brøken, det betyr at en stor


edlikehold av bad? bolig bærer en større del av felleskost­ nadene enn en liten bolig. Ifølge advokat Henning Laurid­ sen innebærer dette at en stor bolig normalt må bære en større del av de samlede kostnadene enn en liten bolig, selv om badene i de to boligene er akkurat like store. Noen opplever nok dette som urimelig, men for de fleste andre vedlikeholdskostnader er det ikke urimelig at en stor bolig bærer en større andel av kostnadene enn en liten. Endring av fordelingsbrøk krever samtykke Boligselskapet kan ikke uten videre fatte vedtak på generalforsamling eller

sameiermøte om at fordelingen av vedlikeholdskostnadene skal skje på en annen måte enn fordeling etter forde­ lingsbrøk. I følge borettslagslovens § 5-19 og eierseksjonslovens § 23 kreves samtykke fra de som blir berørt av en slik endring. Det sier seg selv at det skal en del til for å klare å overbevise en eier om at vedkommende skal be­ tale en større andel av felleskostnadene enn vedkommende plikter.

og det foreligger neppe rettslig grunn­ lag for å fordele vedlikeholdskostnader på noen annen måte enn etter den fastsatte fordelingsbrøken sier advokat Lauridsen. Eierne må derfor finne seg i at kostnadene til tilbakeføring av badene skjer i samsvar med brøken selv om dette innebærer at kostnadene til utbedring av identiske bad blir ulikt fordelt.  Kilde. nbbl.no

I visse tilfeller gir lovgivningen mulig­ het til å foreta fordeling av kostnader på enn annen måte enn fordelings­ brøken. Det skal imidlertid svært mye til for å foreta en alternativ fordeling,

Randi takker for seg etter 42 år i Vestbo Randi Nilsen valgte å gå av med AFP den 30. april i år. Randi var 20 år da hun begynte i Vestbo, og var foruten å være en mørk skjønnhet, som Asbjørn Myrstøl uttrykte det i sin avskjedstale, flink, rask og irriterende nøyaktig. De siste 11 år har Randi vært ansatt på Garanti og hennes nåværende sjef, Asbjørn Myrstøl ga uttrykk for at han gjerne skulle sett at hun hadde vært med noen år til, men han ønsket henne lykke til i sin nye tilværelse og opplyste at han hadde ansatt to nye medarbeidere for å erstatte henne. Randi arbeidet i mange år på teknisk

avdeling med boligutvikling og salg av nye boliger som primær arbeidsom­ råde, men tidligere var det også mange andre oppgaver knyttet til stillingen. Det var den gangen da «fremmedord som skrivemaskiner, diktafon, steno­ grafi, manus, gule, blå og røde kopier og andre steinalderuttryk var helt vanlig», som daglig leder i Garanti, Asbjørn Myrstøl uttrykte det i sin avskjedstale. Markedsføring og salg av nye bolig prosjekter har vært Randi sin hovedin­ teresse. På dette området har det i disse

Daglig leder for Garanti, Asbjørn Myrstøl, Randi Nilsen og adm. dir. Øystein Johannesen.

årene vært en stor endring. Tidligere tildelte Vestbo boliger til medlemme­ ne, og etterspørselen var så stor at alle boligene i et prosjekt ble tildelt (solgt) på første tildelingsmøte. I dag har man en helt annen markedssituasjon og nye regler om eiendomsmegling har medført at det ble nødvendig å presen­ tere boligprosjektene på en helt annen måte en tidligere. I tillegg har det blitt krav til meglereksamen for dem som selger boliger. Det har ikke vært noe problem for Randi å omstille seg, hun tok meglereksamen og tilpasset seg raskt både nye regler og den nye markedssituasjonen. Randi har stor evne og vilje til å sette seg inn i alle detaljene i prosjektene, og ikke minst har hun evne til å se kundens behov. Og som Myrstøl så treffende uttrykte det, hun er en helt super medarbeider og kollega, hun leverer alltid i tide og med kvalitet. Randi kan se tilbake på mange begi­ venhetsrike år i Vestbo og Vestbo blir litt fattigere uten henne. I tillegg til å være en kunnskapsrik person med stor arbeidskapasitet, har Randi et utrolig sprudlende humør som vi alle har hatt glede av og har satt stor pris på. Vestbo Info 2/2013

17


Minneord for sverre Høiesen Det var med sorg vi i Vestbo mottok beskjeden om at Sverre Høiesen var gått bort. Sverre Høiesen var i mange år styre­ leder i Hellenesset Borettslag og han var ordfører i Vestbos representant­ skap i flere år. Høiesen var også leder i Vestbos medlemsutvalg. For oss som har vært så heldige å samarbeide med Sverre Høiesen gjennom mange år var budskapet om hans bortgang svært

vemodig. Vi minnes ham som en klok, dyktig og målrettet mann. I tillegg var Høiesen en person som hadde stor interesse for mennesker, og i sitt man­ geårige verv som styreleder i boretts­ laget var han ofte innom vår kontor og vi ansatte fikk et nært forhold til ham. Med sitt tolerante og rause vesen bidro han til et godt samarbeid og re­ spekt. De siste par årene hadde Sverre Høiesen sviktende helse, men viste et pågangsmot av de sjeldne.

Vi er mange som vil savne Sverre Høiesen og våre tanker går først og fremst til familien, hans kone, barn, barnebarn og oldebarn. Fred over ditt minne. Ansatte i Vestbo

Nyttig info

Ønsker du å annonsere i Vestbo Info? Kontakt Rita Alvær på telefon 950 30 750

Forkjøpsrett Informasjon om forkjøpsret­ ten og brukte boliger utlyst på forkjøpsrett finner du på www. vestbo.no. innmelding og årskontingent Ved innmelding betales en an­ delsavgift på kr 500. Årskontin­ genten utgjør kr 250 og betales ved innmelding før 1. oktober. Juniormedlemmer under 18 år er fritatt for årskontingent. Overføring er gratis Regler knyttet til overføring

av medlemskap er definert i «Medlemmenes rettigheter og plikter» på www.vestbo.no. på flyttefot? Husk å melde adresseendring til oss, så opprettholder du alle fordelene dine. Benytt gjerne post@vestbo.no Flere medlemskap = flere medlemsblader Ett medlemsblad pr husstand er vanligvis nok. Ta kontakt på 55 30 96 00 eller post@vestbo. no dersom du vil endre dette.

Nye boligprosjekter på facebook! - vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

Knut Helge Polden

trykk «Liker» og få med deg siste nytt fra Vestbo og Garanti eiendomsmegling

Espen Polden

Vestbo Info 2/2013

Heine Polden

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700 www.bergenogomegn.no

AVD. BERGEN Teatergt. 20 5010 Bergen Tlf: 55 21 44 50

18

Tom Wilson

AVD. BERGEN VEST 2.etg på Shellstasjonen Sartor, 5353 Straume Tlf: 55 21 44 50


lås

ger b n i n s ø l g n o k re bal

slag!

orett b t t i d i v i l t er nyt

Balkongløsninger som gir mening Balkongentreprenøren AS tilbyr løsninger som er et alternativ til tradisjonell fasaderehabilitering. Få en ny vedlikeholdsfri fasade med innglassede balkonger som bonus. Innglassingen fungerer i tillegg som klimavegg i form av dens isolerende effekt. Gode langsiktige løsninger sparer ditt borettslag for høye og gjentakende vedlikeholdskostnader.

Vi har mange års erfaring med montering av balkonger. Våre balkongsystemer er ISO-sertifiserte og tilpasses individuelt ethvert bygg. Ta kontakt, så lager vi i felleskap en uforpliktende løsning for ditt borettslag.

Vi leverer nye ISO-sertifiserte balkonger som er individuelt tilpasset ethvert bygg Balkongentreprenøren AS, Elvebakken 3, 5067 Bergen. Tlf: 974 25 767 Epost: nils@balkongentreprenoren.no - www.balkongentreprenoren.no


Sjekk reisefor­ sikringen før ferien! Sommerferien nærmer seg og mange har nok allerede bestilt årets store ferietur. Nordmenn elsker å reise og vi finner stadig mer eksotiske reisemål. Men enten du skal feriere i Norge, Namibia eller New Zealand er det viktig å ha reiseforsikringen i orden.

20   Vestbo Info 2/2013

Undersøkelser viser nemlig at en av fem mangler reiseforsikring. Det kan bli svært dyrt hvis uhellet er ute. – For mange av oss tenker ikke på eller glemmer å kjøpe reiseforsikring til oss selv og familien når vi skal på tur. For stadig flere av oss opplever tyveri, ulykker, sykdom og andre skader når vi er ute og reiser. I fjor var det nesten 300 000 meldte skader og det ble

utbetalt nærmere 1,7 milliarder kroner i erstatning, sier avdelingsleder Beate Vinei i Boligbyggelagenes Forsikring. Ta med Boligbyggelagenes Forsikring på tur En reiseforsikring gir deg trygghet mot de fleste uhell og ulykker som kan oppstå, og nå kan du forsikre deg og din familie hos boligbyggelaget ditt.


Foto: Getty Images

Tidligere hadde de ulike boligbyggela­ gene avtaler med en rekke forsikrings­ selskap, men nå har vi samlet oss og laget vår egen forsikringsordning for deg og de 530 000 andre medlem­ mene. – Sammen er vi sterkere og det gjør at Boligbyggelagenes Forsikring kan tilby konkurransedyktige forsikringer. I tillegg opparbeider medlemmene 2 % bonus på Fordelskortet sitt hvis de har forsikring gjennom boligbyggelaget, sier Beate Vinei. Hva dekker reiseforsikringen? Reiseforsikringen til Boligbyggelagenes Forsikring gir deg god dekning på alle turer utenfor hjemmet. Det betyr at du er forsikret uansett om du kommer ut for et uhell på vei til treningssen­ teret eller blir frastjålet kameraet ditt på Mallorca. Forsikringen gjelder for reiser på opptil sju uker, og gir deg blant annet forsikring av forsinket ba­ gasje, ulykke, sykdom og tap som følge av ran og tyveri. Boligbyggelagenes reiseforsikring gir deg også avbestil­ lingsforsikring, slik at du ikke trenger å kjøpe det i tillegg når du bestiller en

Trygghet ved sykdom Det å bli alvorlig syk eller skadet når du er på ferie er hel­ digvis unntaket, men skulle det skje er det viktig å ha gode støttespillere i ryggen. Boligbyggelagenes Forsikring har avtale med den internasjonale redningsorganisasjonen SOSInternational i København for å gi sine forsikringskunder den beste behandling. Hvis du blir alvorlig syk eller skadet vil SOS International bistå med hjemtransport og sikre at dine rettigheter som pasient blir godt tatt vare på.

På ferie til Europa? Alle nordmenn på reise kan bruke sitt europeiske helsetrygd­ kort for å få medisinsk behandling i et annet EØS-land eller Sveits. Kortet viser at du har krav på nødvendig medisinsk behandling i det landet du er i, på samme vilkår som de

Beate Vinei.

reise. Med helårs reiseforsikring fra boligbyggelaget ditt trenger du rett og slett ikke tenke på forsikring neste gang du bestiller ferie. Ring 03712 hvis du ønsker person­ lig service og god rådgivning når det gjelder ditt behov for reiseforsikring, fullstendig oversikt over hva forsikrin­ gen dekker og et pristilbud. Og ønsker du å bytte reiseforsikring gjør vi det enkelt for deg. Vi tar oss av alt det praktiske som å si opp avtalen med det gamle forsikringsselskapet ditt.

som bor der. Men det er viktig å være klar over at helseret­ tighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset og at norske myndigheter anbefaler å ha en privat reiseforsikring i tillegg. Du kan bestille helsetrygdekortet på helfo.no og få det tilsendt i posten.

Flere blir syke og rammet av uhell Stadig flere av oss får bruk for reiseforsikringen. I 2012 var det en økning på 10 prosent i antall skader og tap som ble rapportert inn til forsikringsselskapene. De vanligste årsakene til krav til forsikringsselskapene er tyveri og tap av reisegods. Men det som står for nesten halvparten av utbe­ talingene er sykdom. Over 750 millioner kroner ble utbetalt for å dekke utgifter til lege, legemidler og sykehusopphold. Det betyr at hver skade var på over 7 500 kroner i snitt, og som man uten reiseforsikring måtte ha betalt selv.

Vestbo Info 2/2013

21


å å velge velge mellom mellom

nyhet

nyhet hth PremiUm. 93 nye fronter hth PremiUm. å fronter velge mellom 93 nye å velge mellom

Prem tIlBUD Prem Prem tIlBUD PremiUm tIlBUD

sPesialtilbU kjøP av ht kom Innom for mer Info

tIlBUDsPesialtilbU sPesialtilbU kjøP av ht

PremiUm kjøP av ht kom Innom kom Innom premium for mer Info tIlBUD for mer Info kom innom butikken sPesialtilbUd ved kjøP av hth PremiUm. kom Innom BUtIkken for mer Informasjon

en helt ny serie med førsteklasses kjøkken en heltny ny serie med en helt serie med enførsteklasses helt ny serie med kjøkken førsteklasses en helt ny seriekjøkken med førsteklasses kjøkken

sPesialtilbUd ved for mer informasjon kjøP av hth PremiUm. kom Innom BUtIkken for mer Informasjon

Premium er en helt ny serie med førsteklasses kjøkken fra HTH. Kjennetegnet på Premiumproduktene er gjennomført kvalitet ned til hver minste detalj og et avansert designuttrykk som skiller seg ut fra mengden. Premium-serien byr blant annet på kjøkken med runde hjørner, håndsortert finér, dører i heltre og slitesterk lakkering – og dette er bare noen Premium er en helt ny serie med førsteklasses kjøkken fra HTH. Kjennetegnet på Premiumav detaljeneproduktene som gjør Premium-serien til noe helt for seg selv. Opplev HTH Premium i din er gjennomført kvalitet ned til hver minste detalj og et avansert designuttrykk lokale HTH-butikk, mer på hth.no som skillerog segles ut fra mengden. Premium-serien byr blant annet på kjøkken med runde Premium er hjørner, en helthåndsortert ny seriefinér, meddører førsteklasses kjøkken fra HTH. Kjennetegnet i heltre og slitesterk lakkering – og dette er bare noen på PremiumPremium er en helt ny serie med førsteklasses kjøkken fra HTH. Kjennetegnet på Premiumav detaljene som gjør Premium-serien til noe helt for seg selv. Opplev HTH Premium designuttrykk i din produktene er gjennomført kvalitet ned til hver minste detalj og et avansert lokale HTH-butikk, ogkvalitet les mer på hth.no produktene er gjennomført ned til hver minste detalj og et avansert designuttrykk Premium er enseg helt ut ny fra seriemengden. med førsteklasses kjøkken fra HTH. Premiumsom skiller Premium-serien byr Kjennetegnet blant annetpåpå kjøkken med runde som skiller ut frafinér, mengden. Premium-serien blant annet produktene erseg gjennomført kvalitet ned til hver minste detaljbyr og et avansert designuttrykk hjørner, håndsortert dører i heltre og slitesterk lakkering – på og kjøkken dette er med barerunde noen som skillerhåndsortert seg ut fra mengden. Premium-serien byr blant annet på kjøkken med runde hjørner, finér, dører i heltre og slitesterk lakkering – og dette er bare noen av detaljene som gjør Premium-serien til noe helt for seg selv. Opplev HTH Premium i din hjørner, håndsortert finér, dører i heltre og slitesterk lakkering – og dette er bare noen av detaljene som gjør Premium-serien til noe helt for seg selv. Opplev HTH Premium i din lokale HTH-butikk, og les mer på hth.no av detaljene som gjør Premium-serien til noe helt for seg selv. Opplev HTH Premium i din lokale HTH-butikk, og les mer på hth.no lokale HTH-butikk, og les mer på hth.no

førsteklasses kjøkken HTH KjøKKenforum Bergen HTH Fjøsangerveien 57,KjøKKenforum 5024 Bergen Bergen Fjøsangerveien 57, 5024 Bergen Tlf: 55 59 94 Tlf: 4055 59 94 40 www.hth.no www.hth.no

22   Vestbo Info 2/2013

HTH KjøKKenforum Bergen

HTH KjøKKenforum Fjøsangerveien 57, 5024 Bergen Bergen HTH Bergen Fjøsangerveien Tlf: 55 KjøKKenforum 59 94 40 57, 5024 Bergen


Ă…rsberetning og regnskap 2012

miUm D miUm miUm D D

Ud ved th PremiUm. m BUtIkken ormasjon

Ud ved UdPremiUm. ved th thBUtIkken PremiUm. m mormasjon BUtIkken ormasjon

Brennhaugen Brl.

Vestlandske Boligbyggelag


Vestlandske boligbyggelag årsberetning 2012 1. INNLEDNING Vestbo bygger i nord, sør, øst og vest og vi utvider vår virksomhet i Sunnhord­ land. Ja, 2012 var året da «ketchup effek­ ten» kom for fullt. Etter årelange planog byggesaksprosesser fikk vi oppstart på flere gode boligprosjekt. Medlemmer og markedet for øvrig har likt det vi har kommet med og prosjektene har solgt godt. I 2012 har Vestbo fortsatt å utvikle hovedsatsingsområdene, det vil si byg­ ging av boliger, salg og forvaltning av disse. Mye av dette arbeidet foregår internt og eventuelt i samarbeidene sel­ skaper. Det vil derfor være et stykke tid mellom vårt pågående arbeid til resul­ tatet kan presenteres. Det ser nå ut som om vi kan lansere en revidert Styreportal i løpet av 2013. Det som bekymrer oss noe er prisstignin­ gen på tomter og på entreprisekostnade­ ne. Prisøkningen på tomter er et resultat av at det over lang tid har vært knapp­ het på ferdig regulerte og byggeklare tomter. Entreprisene øker som følge av økte myndighetskrav og knapphet på arbeidskraft. Det ser likevel ut til at det

24   ÅrsBERETNING 2012

begynner å bli en utflating også på dette området. Dette henger selvsagt sammen med at det går en grense for hva «folk flest» vil og kan betale for en ny bolig. Forvaltningsoppgavene er fortsatt øken­ de og vår forretningsførsel er vel ansett. Sammen med våre gunstige forsikringer for lagenes eiendommer, er vi blant de beste på pris og kvalitet. Aktiviteten i boligbyggelaget har generelt vært økende med drift og aktivitet som står i fornuftig forhold til egenkapital og likviditet. Vi er derfor rustet til å møte endringer i markedet. De fleste økonomiske forhold som hadde betydning for selskapet, utviklet seg bedre enn forventet i 2012. Det lave rentenivået har vært en viktig faktor for at folks kjøpekraft er blitt opprettholdt. I tillegg har arbeidsledigheten steget mindre enn forventet. Dette har ført til en positiv utvikling i boligmarkedet. Storbysamarbeidet med Usbl, Tobb, Tbbl og Sbbl er viktig for Vestbo. Samar­ beidet er videreført og utvidet med Bodø BBL i 2012, og vi har hatt god kontakt med de 5 boligbyggelagene i året som har gått. Gjennom året har vi også hatt god kontakt med de øvrige boligbyggela­

gene i Bergen og Hordaland. I 2012 slo vi sammen vaktmesterselskapet vårt med StorBergen sitt, og det nye selskapet har fått navnet Eiendomsservice Vest AS. Pr februar 2013 fusjonerte Vestbo og Stord Boligbyggelag. Bedriftens forhold til medlemslagene, enkeltmedlemmer, kunder og offentlige myndigheter, anses som meget godt.

Øystein Johannesen Adm. direktør


Lynghagen Borettslag på Knarvik i Lindås.

2. TEKNISK 2.1 Prosjekter under utbygging 2.1.1 Behind Living Prosjektet er utviklet av arkitektfirmaet Ulf Røstøen AS og bestå at 71 boliger, hvorav 65 blokkleiligheter og 6 rekkehus. Vestbo eier 20 % av prosjektet. Samtlige leiligheter ble innflyttet i juni/juli 2012 2.1.2 Brennhaugen Borettslag Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mel­ lom Stoltz Bolig As og Vestbo (50/50) Arkitekt for prosjektet er ABO Plan & Arkitektur AS og første byggetrinn består av 59 blokkleiligheter. Samtlige leilig­ heter er solgt og byggearbeidene skal være fullført i juni 2013. 2.1.3 L ynghagen Borettslag (Passivhusprosjekt) Tomten er kjøpt av Lindås Tomteselskap og prosjektet inneholder tilsammen 52 lei­ ligheter. Prosjektet er planlagt i samarbeid med ABO Plan og Arkitektur og er et såkalt passivhusprosjekt. Tomten har en meget god beliggenhet i gangavstand fra Knarvik Senter. Utbyggingen av prosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn og for 1. byggetrinn – som består av 30 leiligheter – ble byggearbeidene startet i januar 2012. Samtlige leiligheter er solgt og byggearbei­ dene skal være fullført i juni 2013. 2.1.4 B  orettslaget Hellen Panorama Dette er Vestbos siste prosjekt på Løn­ borg og prosjektet består av 40 blokklei­

ligheter. Byggearbeidene startet i januar 2012 og prosjektet skal være ferdig utbygget i 4. kvartal 2013. Pr. mars 2013 var 39 leiligheter solgt. 2.1.5 Boligsameiet Fjordglimt Tomten ligger på Håkonshella og prosjektet består av totalt 25 leiligheter fordelt på fem firemanns-boliger, en to­ manns-bolig og tre rekkehus. Prosjektet ble presentert i august 2012 og pr. mars 2013 var 8 av leilighetene solgt. Bygge­ arbeidene er startet og prosjektet skal være ferdig utbygget i 3. kvartal 2014. 2.1.6 Råtoppen Huseierlag Prosjektet består av 35 rekkehusboliger og byggearbeidene startet i 2009. På grunn av konflikt med nærliggende skytebane stoppet byggearbeidet opp og i ettertid er prosjektet bearbeidet og behandlet av de offentlige myndigheter flere ganger. Prosjektet er nå ytterligere bearbeidet ved endret plassering av bygninger, endret bygningsform, senket terreng mv. Det er også foreslått omfat­ tende støyreduserende tiltak i form av støyvegger, innglassede balkonger samt overbygde lekeplasser. Planen som viser disse endringene er pr. mars 2013 under behandling av Bergen kommune. 2.1.7 Balderheim hyttefelt Prosjektet består av 22 hyttetomter og Vestbo skal bygge ut 20 av disse. Tilrette­ leggingsarbeidene (vei/vann/avløp/ kabler) ble utført i 2009, og samtlige tomter er planert. I 2010 ble det satt opp 2 visningshytter og disse er nå solgt. I tillegg er også 2 av tomtene solgt.

2.2 Prosjekter under planlegging 2.2.1 Vassteigen – 21 eneboligtomter Tomten er en del av reguleringsplanen for Strømme gård. Tomtene vil bli solgt ferdig tilrettelagt med vei/vann/avløp og Vestbos medlemmer får fortrinnsrett til kjøp av tomt. Prosjektet presenteres i løpet av mars 2013 og tilretteleggings­ arbeidene starter også i løpet av mars 2013. 2.2.2 Golftun Borettslag (50/50 Vestbo/Fana Golftun AS) Prosjektet består av 22 blokkleiligheter og er utarbeidet i samarbeid med Grieg Arkitekter AS. Leilighetene er fordelt på 3 blokker, hver på tre etasjer med underliggende parkeringsetasje. Arealet på leilighetene varierer fra 70-124 m2 BRA. Prosjektet presenteres i mars 2013 og byggearbeidene er delvis igangsatt. Leilighetene beregnes ferdigstilt i løpet av 2. kvartal 2015. 2.2.3 Brennhaugen – byggetrinn 2 (50/50 Stoltz/Vestbo) Prosjektet består av 2 boligblokker – blokk 2 og 3 – med til sammen 37 leiligheter og med underliggende par­ keringsarealer i blokk 3. Leilighetene er fordelt på 2,3 og 4-roms leiligheter med et areal fra ca. 60-120 m2 BRA. Planen er å presentere prosjektet i Vestbo Info nr. 2 som utkommer i mai 2013.

ÅrsBERETNING 2012

25


2.2.4 B  rennhaugen – byggetrinn 3 Dette er siste byggetrinn – blokk 6 – som består av 48 leiligheter med under­ liggende parkeringsarealer. Fremdriften av dette prosjektet er avhengig av salget av leilighetene i Brennhaugen – bygge­ trinn 2. 2.2.5 L ynghagen Borettslag – Byggetrinn 2 Prosjektet består av de resterende 22 lei­ lighetene i dette prosjektet. Leilighetene er fordelt på 2 blokker – ti 2-roms, fire 3-roms og åtte 4-roms – med arealer fra 51-79 m2 BRA. Planen er å presentere prosjektet i mai 2013. 2.2.6 Parken Borettslag I samarbeid med Hesjaholten Borettslag, Forum Arkitekter AS og Riss Landskap AS har Vestbo fått utarbeidet en plan for et nytt boligprosjekt, samt en fritids­ park på den sørligste del av borettslagets nåværende eiendom. Planen for både bo­ ligene og fritidsparken er godkjent av de kommunale myndigheter. Boligprosjek­ tet inneholder 24 leiligheter med ca. 34 underliggende garasjeplasser. En mindre del av tomten eies av Bergen kommune og forhandlinger vedrørende kjøp/over­ takelse av denne tomten pågår. 2.2.7 Storlia Borettslag Tomten – som ligger i Morvik området – er regulert for utbygging av 32 terras­ seleiligheter. Dette er en lite hensikts­ messig utnyttelse av tomten og vi har derfor engasjert B+B Arkitekter AS til å utarbeide et forslag basert på rekkehus­

26   ÅrsBERETNING 2012

boliger. Det justerte prosjektet vil kunne inneholde ca. 25 rekkehusboliger og det er avholdt oppstartmøte med Bergen kommune. Tilbakemeldingen fra kom­ munen er at endringene er av en slik art at tomten må omreguleres. 2.2.8 Breivik Brygge Reguleringsarbeidet for dette prosjek­ tet startet allerede i 2004. Prosjektet inneholder nå 119 leiligheter og er i ut­ gangspunktet godkjent av alle offentlige etater. Det gjenstår imidlertid et endelig godkjenningsvedtak som av forskjellige grunner – pr nå – er under behandling av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2.2.9 Florvågøyen Brygge I samarbeid med Stoltz Bolig AS og Haugland Eiendomsutvikling AS har vi under utvikling et boligprosjekt på det gamle sildemel/sildoljeanlegget på Florvågøy. Tomten ligger ytterst mot sør langs vestsiden av Florvågøy, med utsikt mot Byfjorden. Opus Bergen AS har utarbeidet reguleringsplanen som nå er under sluttbehandling i Askøy kommu­ ne. Link Signatur AS har utarbeidet et forslag til bebyggelse av tomten. Prosjek­ tet inneholder ca. 170 blokkleiligheter. 2.2.10 Strømme Gård Eiendommen ligger mellom de eksiste­ rende boligområdene Strømmesvingen (mot sør) og Vassteigen (mot nord), og er en av byens flotteste tomter. Utvik­ lingen av eiendommen gjennomføres av Vestbo i samarbeid med grunneier. ABO Plan & Arkitektur AS har utar­ beidet reguleringsplanen for eiendom­

men. Reguleringsplanen inneholder ca. 340 nye boliger og ble godkjent av Bergen kommune den 28. mars 2011. Den del av tomten som Vestbo har 50 % utbyggingsrett til, inneholder (i hht ­illustrasjonsplanen) 244 boliger fordelt på 27 eneboligtomter, 153 rekkehus og 64 blokkleiligheter. Detaljprosjektering av infrastrukturen er fullført vi regner med å kunne starte arbeidet med opparbeidelse av vei/vann/ avløp mv. i løpet av våren 2013 I tillegg til dette pågår detaljprosjekte­ ring av den øverste delen av tomten og dette arbeidet utføres i samarbeid med Origo Arkitektgruppe AS. Vi regner med å kunne presentere det første boligpro­ sjektet rundt årsskifte 2013/2014. 2.2.11 Elvegata – Voss Vi har nå foretatt en mindre justering av prosjektet og rammesøknad ble sendt Voss kommune i oktober 2012. Pr mars 2013 avventer vi fortsatt tilbakemelding fra kommunen. Prosjektet inneholder som tidligere 19 leiligheter fordelt på fire 2-roms og femten 3-roms leiligheter. Prosjektets videre fremdrift avklares når ramme­tillatelsen foreligger. 2.2.12 Tomt v/Kilden Arkitektene Mette og Morten Molden AS har utarbeidet et skisseprosjekt som inneholder 5 blokkleiligheter og det er Opus AS som har hatt ansvaret for reguleringsplanen. Reguleringsplanen ble godkjent av Bergen kommune i januar 2013.


Borettslaget Hellen Panorama.

2.2.13 V  asshaugen / Skranevannet Reguleringsplanen ble – etter flere justeringer – godkjent i november 2011. Vedtaket ble imidlertid påklaget av en nabo i området og av den grunn er saken (først i januar 2013) oversendt fra kommunen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Boligene planlegges utbygget som passivhus. 2.3. Rehabilitering Av de største oppdragene hvor Vestbo har ivaretatt arbeidet med prosjektering og byggeledelse nevnes: 2.3.1 Rolland Borettslag Utbedring av samtlige balkonger. Plante kasser er fjernet og erstattet med glass­ rekkverk. 2.3.2 K  r. Jansonsvei 55-71 AS (Eget utleieprosjekt) Oppgradering av boligmassen, både innvendig og utvendig. 2.3.3 S  øndre Erleveien Boliglag AS Utskifting av vinduer, maling av fasader mv. 2.3.4 Bruskedalen Borettslag Rehabilitering av samtlige tak. 2.3.5 Frydenlund Boliglag AS Rehabilitering av tak samt div. maler­ arbeider. 2.3.6 Sameiet Kolstien 3 x Div. mur- og pussarbeider.

2.3.7 B  orettslaget Kr. Jansonsvei 80x Utvidelse av balkonger mv. 2.4 Bevar- og HMS avtaler Det er inngått avtale om planlagt perio­ disk vedlikehold med 67 boligselskaper (ca. 4.700 leiligheter). Videre er det inngått avtale med 11 boligselskaper (ca. 1.500 leiligheter) ved­ rørende HMS som da i størst mulig grad skal sikre at styret/laget ikke blir påført noe ansvar knyttet til den «daglige drift» og ved gjennomføring av vedlikehold og rehabiliteringsarbeider. Programmet BEVAR-vedlikehold er ­under videreutvikling og vil bli WEBbasert i løpet av 2013. 2.5 Forsikring Avdelingen administrerer utbedring av forsikringsskader for de fleste av våre tilknyttete lag.

3. MEDLEMSFORHOLD Vestbo fikk i løpet av året 1.157 nye medlemmer. Dette er 110 færre inn­ meldte enn i 2011. I 2012 ble det tegnet 102 juniormed­ lemskap, mot 106 i 2011. Juniormed­ lemskap er for ungdom under 18 år. Juniormedlemskapet kan på sikt bli verdifullt i forbindelse med innflytting i egen bolig. Vestbo skal utvikle mange gode boligprosjekter i årene fremover, og Vestbo-medlemskapet gir forkjøpsrett i disse boligprosjektene. Det er fortrinns­ vis besteforeldre som gir medlemskapet

til sine barnebarn i forbindelse med barnedåp og konfirmasjon. Antall aktive medlemmer ved utgangen av 2012 er 23.136, mot 22.615 i 2011. Av disse er 8.995 boende og 14.141 ikke-boende medlemmer. Dette viser at vi har et stort antall «ikke-boende» medlemmer. 3.1 Overføring av medlemskap Et medlemskap i Vestbo kan overføres i rett opp- og nedstigende linje, samt til søsken. I 2011 opplevde vi at flere overførte sitt medlemskap og ansiennitet til familiemedlemmer. Antall overfø­ ringer i 2012 var 225, mot 275 i 2011. Dette utgjør en nedgang på ca. 22 % fra året før. Vi har hatt fokus på å informere medlemmene om denne muligheten og ikke minst at et medlemskap kan benyt­ tet flere ganger, selv om det har vært benyttet til kjøp av bolig. 3.2 Medlemsfordeler Den viktigste medlemsfordelen er for­ kjøpsrett til alle nye og de fleste brukte boliger. Gjennom Storbysamarbeidet har medlemmene forkjøpsrett til ca. 65.000 boliger. 3.2.1 Det lønner seg å være Vestbo-medlem Det arbeides kontinuerlig med med­ lemsfordelene. Intensjonen er å gi medlemmene tilgang til et bredt utvalg av medlemstilbud. Vi registrerer at vi er en interessant samarbeidspartner for nye

ÅrsBERETNING 2012

27


Netto utvikling medlemsmasse 2012 25

20 17070

17470

17794

2002

2003

18963

19154

19741

2004

2005

2006

20276

21040

21685

22077

22615

23136

2011

2012

15 TUSEN 10

5

0 2001

leverandører. I 2012 er det gjennomført ulike tiltak for å få etablert nye lokale avtaler. Resultatet av dette arbeidet har gitt oss to nye samarbeidspartnere; Think Hair Wear og KTV Group. Boligbyggelagenes Forsikring ble lansert høsten 2012. Forsikringsordningen ble etablert av Boligbyggelagenes Partner på vegne av 46 boligbyggelag. Målet er å være den beste forsikringsleverandøren for medlemmer av boligbyggelag. 3.2.2 Markedsføring Vi utnytter våre markedsføringskanaler i større grad enn tidligere: Medlemsforde­ lene får bred omtale i Vestbo Info, Vestbo Nytt, Fordelskortbrosjyre, DM, Nyhets­ brev, www.vestbo.no og Facebook. 3.2.3 Fordelskortet Nytt Fordelskort ble sendt ut sammen med årskontingenten for 2012 og er gyldig tom april 2014. Alle medlemsfordelene finner du på: www.fordelskortet.no/vestbo

4. EIENDOMSMEGLING GARANTI EIENDOMSMEGLING er også etter 2012 sesongen landets 6. største meglerkjede, dog den største ikke bank eide. Ved utgangen av året hadde kjeden 30 kontorer. Tilvekst i 2012 var Mosjøen mens Namsos forlot kjeden. Kjeden ledes i dag av direktør Stein Drogset og kvalitetssjef Per Hultgren, samt Kari Vangen i 20 % stilling.

28   ÅrsBERETNING 2012

2007

2008

2009

2010

Kjeden skiftet logo i 2012, noe som krever både kapital og engasjement. Den grønne og hvite logoen ble endret til en ren sort logo mot hvit bakgrunn. Uttryk­ ket er stramt og moderne, og gevinsten ligger i en tydeligere kommunikasjon da særlig på internett hvor den gamle logoen ble bortimot usynlig. Økonomien i kjeden er tilfredsstillende og ved utgangen av året var ordinært resultat før skatt på kr. 236.043,- Etter avsluttet regnskap er egenkapitalen nå på kr. 7.131.010,- Dette er oppfattet tilfredsstillende for sikker drift videre. Garanti Bergen Sentrum, hadde et godt år med 339 omsatte boliger, nytt og brukt. Landås omsatte 72 boliger og Kvinnherad 35 boliger. Samlet for Kvinnherad, Landås og Sentrum økte provisjonsinntektene til kr. 15.622.222,-. Driftsresultatet ble på kr. 7.103.891,-. Dette er høyeste både omsetning og driftsresultat noen sinne, så det er ikke vanskelig å si seg fornøyd med det. I Garanti kjeden er det 89 meglere på landsbasis og på den årlige topp 10 listen over meglere med mest omsetninger finner vi hele tre meglere fra Garanti Bergen, hvorav Bjørn Tore Fauske gikk helt til topps. En super prestasjon med hele kr. 4.268.307,- i inntjent provisjon. Bergen ble videre kåret til kjedens mest omsettende for 4. året på rad. Isolert sett en kjempeprestasjon, men også en underliggende bekymring for de andre kontorene som ikke klarer å løfte seg nevneverdig.

I Bergen ble det i 2012 ansatt tre nye medarbeidere. To fast ansatte meglere og en trainee som parallelt fullfører megler studiene. Han vil tre inn som fulltids­ megler fra sommeren 2013. Nytt kontor på Landåstorget ble åpnet 1. juni og drives av Bjørn Tore Fauske. Her er merkevarebygging i lokalområdet i full gang og tendensene er gode. Kontoret i Kvinnherad er også i full drift med en megler på ca. 80 % stilling. Prisene steg med 7,7 % for boliger om­ satt gjennom Garanti og det er litt over snittet av markedet, delvis grunnet at leiligheter stiger mer enn større boliger. De store endringene har det ikke vært, men vår strategi for digital satsning som ble lagt for 5 år siden med å sikre oss den beste plassen på www.finn.no, Ipad og Iphone begynner nå og materialisere seg. Plassering som «ukens bolig» gir er lite selskap som vårt, stor oppmerksomhet. I dag er internett en større markedsplass enn avis ved at det praktisk talt annonse­ res 24 t i døgnet 7 dager i uken for halve prisen av en avisannonse. Vi tror dette skal være en av våre vinnerstrategier inn i 2013. Sammen med flinke og erfarne meglere som leverer gode resultater hvert år, vil de nye meglerne også komme opp i fart og vi ser lyst på 2013 som har «all time high» budsjetter – noe vi gleder oss til. Bak speilet lurer dog tiltak iverksatt av regjeringen, som for eksempel kravet til økt egenkapital for bankene og 15 % egenkapitalandel ved kjøp av bolig. Vi kan derfor vente en liten nedkjøling av


boligmarkedet, det vil si at tempoet og antall omsetninger kan begynne å falle noe nedover. Prisene derimot vil fortsette å stige noe. Nyboligsalget vil være bra for de beste prosjektene og vi ser allerede i 2012 at det kommer veldig mange leilighets­ prosjekter ut. Mens vi tidligere hadde kø for å tildele bolig vil vi nå merke at kampen også om nyprosjektkundene vil øke merkbart. Det vil være mye å velge i og vi må presentere våre prosjekter bedre enn våre konkurrenter. I all hovedsak handler det om å sette sammen en boligmiks som folk vil ha, og bygge til en pris folk har råd til å betale i det området vi bygger i. Rekkehus vil antageligvis bli den store vinneren. De høye kostnadene gjør at mellomlegget mellom nytt og brukt vil bli litt for høyt for mange, som igjen gjør at man enten velger mindre boenheter eller kjøper bruktbolig. Vi tror at 2013 vil bli et svært sterkt år for Vestbo på grunn flere gode prosjekter i sentrale strøk.

5. FORVALTNING 5.1. Boligforvaltning Vestbo hadde ved utgangen av 2012 forretningsførsel for tilknyttede boliger organisert i 130 borettslag og boligaksje­ selskaper, totalt 7.775 boliger. Vestbo har boliger under forvaltning i til sammen 7 kommuner. Foruten Bergen kommune (med 6872 boliger), er de øvrige kom­ munene – Askøy (65 boliger) Lindås (38 boliger), Meland (12 boliger), Fjell (33

boliger) og Vaksdal (20) og Kvinnherad (360 boliger). Tilknyttede boliger etter hustype – antall boliger: Boliger i småhus 2.291 Boliger i blokk 5.484 Til sammen 7.775 I tillegg forvalter Vestbo vel 4.900 boliger i 154 frittstående boligselskaper. Samlet sett forvalter Vestbo 12677 boli­ ger i 284 boligselskaper ved utgangen av 2012. 5.1.1. Forkjøpsrett Gjennom Storbysamarbeidet har vi gjennomført felles ansiennitet og for­ kjøpsrett for våre medlemmer. Gjennom Storbysamarbeidet har våre medlemmer fra 1.10.2008 kunnet benytte Vestbo-­ medlemskapet til å skaffe seg bolig i Oslo, Stavanger og Tromsø, i tillegg til Bergen. Tobb i Trondheim kom med i ordningen 1.5.2009. De boligbygge­ lagene vi har felles ansiennitet med, er alle student-/høyskole byer. Dette gjør Vestbo medlemskapet enda mer verdi­ fullt. Vestbo lyste ut 379 tilknyttede boliger på forkjøpsrett i 2011. Av disse ble 48 tatt på forkjøpsrett. Dette utgjør ca. 13 % av de utlyste boligene. 5.1.2. Eierskifter For eksterne meglere ble det i 2012 gjennomført 828 eierskifter mot 811 i 2011. Dette gir en økning på ca. 2 % fra 2011. For Garanti Eiendomsmegling har

vi gjennomført 278 eierskifter på solgte boliger. Samlet sett økte antall eierskifter i 2012 med ca. 0,5 % sammenlignet med 2011. 5.1.3. Meglerpakker Antall meglerpakker for 2012 var 680 mot 696 i 2011. Dette gir en nedgang på ca. 2 %. 5.2. Medlemsblad og Vestbo-Nytt 5.2.1. Vestbo info Vestbo Info – som er boligbyggelagets medlemstidsskrift kom i 2012 ut med 4 nummer. Hovedtema i Vestbo Info har vært presentasjon av nye prosjekter, bomiljøstoff, aktuelt stoff fra Vestbo og medlemstilbud. I 2012 var sidetallet per nummer i gjennomsnitt 58 sider. Med­ lemsbladet har et opplag på ca. 23.000. I tillegg blir det publisert på hjemmesiden vår www.vestbo.no under våre medlems­ sider. 5.2.2. Vestbo Nytt Administrasjonen sender også ut informasjonsskrivet Vestbo Nytt til styremedlemmer og varamedlemmer i boligselskaper under vår forvaltning. Her tar vi opp ulik informasjon knyttet til drift av boligselskaper innen økonomi, juridiske spørsmål, pålegg fra offentlige myndigheter etc.. Vestbo Nytt ble utgitt i 11 nummer i 2012. I tillegg til trykt utgave publiseres Vestbo Nytt på Vestbos styreportal.

ÅrsBERETNING 2012

29


5.3. Kurs og opplæring for tillitsvalgte I 2012 ble det gjennomført i alt 15 kurs som ledd i opplæring og informasjon for tillitsvalgte i boligselskaper. Totalt har 420 personer deltatt på kurs. Dette er en økning på ca. 22 % fra 2011. Kursene er gjennomført som kveldskurs med unn­ tak av Vestboseminaret som ble avholdt på Solstrand Hotell & Bad. Tema for kursene har blant annet vært innføringskurs for nye styremedlemmer, praktisk styrearbeid, gjennomføring av generalforsamling, økonomi i boligsel­ skaper, styrelederrollen, Internkontroll, våtrom/forsikring/skadeforebygging og impulser for bomiljø. Vestboseminaret hadde blant annet tema som vedlikehold i boligselskaper, nyheter og utviklingstrekk innenfor kabel-tv/ bredbånd, etikk i boligselskaper, salg av eiendommer i boligselskaper og når er det en forsikringssak. I tillegg ble det arrangert fire delseminarer med tema som «når styret ikke fungerer», «habi­ litet og taushetsplikt i boligselskaper», «nye Bevar på web» og «den vanskelige naboen». Seminaret ble avsluttet med foredrag av Trond-Viggo Torgersen med «Tenke sjæl». 5.4. Bomiljø Vestbo hadde flere medlemsarrangemen­ ter i løpet av 2012. Oppslutning om arrangementene var i 2012 gjennomgå­ ende svært gode. 5.4.1. Juletrefest Tradisjonen tro ble det arrangert juletre­

30   ÅrsBERETNING 2012

fest i Grieghallen for våre små og store medlemmer i januar. Rundt 400 perso­ ner deltok på juletrefesten. Underhold­ ningen bestod av sjørøvershow av Trond Jensen og Tommy Sulen. Fortunens Musikkorps stod for musikken. 5.4.2. Akvarietur for Vestbo medlemmer I april arrangerte vi akvarietur på Akva­ riet i Bergen. Nærmere 380 deltakere var innom i løpet av åpningstiden. 5.4.3. Familiedag på Langegården Vestbos familiedag på Langegården som ligger på Fjøsanger har blitt en tradisjon. Oppslutningen om arrangementet var som vanlig veldig bra. Dette er et gratis arrangement for medlemmer hvor det blant annet er ridning for barn, saue­ klipping, ansiktsmaling, klovn, natursti og gratis is til barna. 5.4.4. Seniortur med pensjonister i Serviceboliger I oktober ble det arrangert tur til Herdla for eldre beboere i serviceboliger. 5.4.5. Utomhuskonkurransen I samarbeid med Hageselskapet gjen­ nomfører vi årlig en uhøytidelig utom­ huskonkurranse blant Vestbo boligsel­ skaper. Konkurransen ble gjennomført i august og vinnerne var Våkleivåsen Borettslag og Rugdeveien Boliglag. 5.4.6. Vestbos Fotballcup I november arrangeres Vestbos fotballcup i Framohallen for barn i boligselskaper. Cupen ble i 2012 arrangert for 11 år på rad. I 2012 hadde vi med i 22 lag. Vin­

nerne i de ulike aldersgruppene var Sofus Pihlsgate Borettslag, Hamrelien Boretts­ lag og Hesjaholten Leeds fra Hesjaholten Borettslag. Alle deltakerne fikk t-skjorte og medalje. Vinnerlagene fikk badebilletter til Vann­ kanten, samt besøk på Peppes Pizza. 5.4.7. Vestbo miljøtilskudd Vestbos bevilget i 2012 miljøtilskudd til 8 boligselskaper. Miljøtilskuddet skal være et bidrag som stimulerer bolig- og miljøtiltak i bomiljøet 5.4.8. Støtte til draktsett barnefotball Også i 2012 ble det gitt støtte til kjøp av draktsett til en rekke idrettslag i våre bomiljøer. Denne støtten er kjærkom­ men for slunkne klubbkasser samtidig som det gir en positiv profilering av boligbyggelaget.

6. DATTERSELSKAPER 6.1 Vestbo Garanti Holding AS Vestbo stiftet i 2012 Vestbo Garanti Holding AS med datterselskapene Vestbo Garanti Sentrum As, Vestbo Garanti Landås AS og Vestbo Garanti Sunn­ hordaland AS. Vestbo sin eiendomsme­ glervirksomhet vil bli overført til disse selskapene i 2013. 6.2 Vestbo Eiendoms­ forvaltning AS Vestbo Eiendomsforvaltning AS eier et


tomteområde på Sotra. I 2012 etablerte selskapet datterselskapet Våge Tomtesel­ skap AS som i samarbeid med andre grunneiere i området vil utvikle en plan for et større utbyggingsområde. 6.3 Landåstorget AS Landåstorget AS er et heleid dattersel­ skap av Vestbo. Selskapets eiendommer består av et lokalt kjøpesenter – LAND­ ÅSTORGET – som i tillegg til ulike butikker også huser bibliotek, tannlege, lege, og fysioterapeut. I 2011 kjøpte selskapet en naboeiendom. På denne er det en nedlagt trafo-stasjon. Tomten vil bli forsøkt omregulert til bolig/nærings­ formål, i mellomtiden vil lokalene leies ut til Eiendomsservice Vest AS. 6.4 Lønborgtomt AS Lønborgtomt AS er et tomte-selskap og eies 100 % av Vestbo. Selskapets aktivite­ ter er knyttet til utbyggingen i Lønbor­ gområdet. 6.5. Breivik Brygge AS Breivik Brygge er et utbyggingsselskap som eier en tomt i Breivik i Bergen Vest. Denne er i 2011 blitt omregulert til boligformål. Ved forrige årsskifte eide Vestbo 85 % av aksjene. De resterende aksjene ble kjøpt av Vestbo i januar 2012 slik at Vestbo nå eier 100 % av selskapet. 6.6 Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS ble stiftet i 1995 med formål å erverve, utvikle og leie ut eiendommer. Selskapet eier eien­ dommene Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS som består av 98 leiligheter på ca. 32 m2. Selskapet leier ut boliger til ungdom som er i etableringsfasen med maksimum botid på 5 år. 6.7 Konsul Børsgate 14 AS Konsul Børsgate 14 AS ble stiftet i 2003. Selskapet driver utleie av 47 leiligheter på Møhlenpris i Bergen. Av disse er 15 leiligheter utleid til Bergen Kommune. Selskapet er 100 % eiet av Vestbo. 6.8 Golftun Utbygging AS Golftun Utbygging AS er et utbyggings­

selskap med formål å bygge ut et prosjekt ved golfbanen i Fana. Prosjektet består av 22 leiligheter og forventes å bli igangsatt i 2013. Vestbo eier 50 % av selskapet. 6.9 Vestbo Skadefond Vestbo hadde ett fond i meldingsåret: Vestbo Skadefond er etablert gjennom økonomiske avsetninger fra borettslag som er etablert av Vestbo fra 1971. Fondet kan utdele renteavkastning til stønadsberettigede borettslag innenfor skadefondets statutter. Fondet foretok ingen utbetalinger i 2012.

7. REGNSKAP Vestbo fikk i 2012 et overskudd i mor­ selskapet på kr. 11.628.805,- mot kr 10.231.756,- i 2011. Styret foreslår at årsoverskuddet dispone­ res som følger: Avsettes til annen egenkapital, kr. 11.628.805,Styret anser regnskapet med tilhørende noter og kontantstrømoppstilling for å gi et rettvisende bilde av selskapets resultat og stilling ved årsskiftet. Selskapet har økt inntektene som følge av økt akti­ vitet. Spesielt salg av boligprosjekter er økt, dette som en følge av at en har fått i gang flere utbyggingsprosjekter. Den øvrige virksomheten har også økt med økning både for forretningsførsel og provisjoner av boligsalg. Kostnadene har også økt en del. Spesielt lønnskostnader, som i hovedsak skyldes flere ansatte. Det er noe usikkerhet knyttet til pro­ sjektene. Spesielt vil vi vise til usikker­ het knyttet til Råtoppen Huseierlag, nærmere beskrevet under utbygging. Styret mener selskapets avsetninger skal være tilstrekkelig i forhold til denne usik­ kerheten. Totalkapitalen var ved utgangen av året på kr 472,0 millioner mot kr 431,5 millioner året før. Egenkapitalandelen pr 31.12.2012 var 47,9 % mot 49,6 % per 31.12.2011. Styret anser egenkapitalan­ delen som god.

Selskapet har en likviditetsbeholdning pr 31.12.2012 på kr 130,4 millioner mot kr 167,0 millioner pr 31.12.2011. Likviditetsbeholdningen anses som godt tilpasset selskapets behov. For konsernet ga 2012 et overskudd på kr 5.571.714,- mot kr 8.735.421,- i 2011. Regnskapet er basert på forutsetningen om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne er til stede.

8. EDB I løpet av beretningsåret har det vært foretatt betydelige tilpasninger og opp­ dateringer av selskapets EDB-utstyr. I tillegg blir det kontinuerlig gjennomført opplæring og videreutvikling av selska­ pets EDB-rutiner. Vestbo skiftet EDB-system til Hårfagre 1.4.2008. Hårfagre er et IT-system som er utviklet spesielt for boligbyggelag. I 2012 ble det også inngått en total drifts­ avtale med BBL Datakompetanse om drift av IT-systemene og telefoni.

9. PERSONALE Boligbyggelaget hadde pr. 31.12.2012 53 ansatte mot 46 på samme tidspunkt i 2011. Totalt antall årsverk i 2012 var 49,6 mot 42,4 i 2011. Sykefraværet gikk opp fra 3,34 % i 2011 til 3,89 % i 2012. Til tross for en økning, er sykefraværet fortsatt lavt. Det har i løpet av året vært organisert motiverende treningskampan­ jer om fysisk bevegelse for alle ansatte. Vi håper dette vil gi resultater både i form at bedre helse og mer energi i året som kommer. Det har ikke vært skader/ulykker i selskapet i løpet av året. Styret har ikke kunnet registrere at bedriften driver virk­ somhet som i nevneverdig grad foruren­ ser det ytre miljø. Styret benytter anledningen til å takke organisasjonens medarbeidere for god og helhjertet innsats i 2012.

ÅrsBERETNING 2012

31


Fra venstre: Varamedlem Tom Beev Hansen, adm.dir. Øystein Johannesen, styremedlem Oddrun Samdal, styreleder Kolbjørn Lygre, varamedlem Tore Fyllingen, styremedlem Geir Svenningsson, Anders Johnsen, Sissel Urdal, Per Fredrik Jordan og Berit Bachen Dahle.

9.1 Likestillingsarbeidet Vestbo tilstreber å ha kjønnsmessig balanse ved nyansettelser og blant de tillitsvalgte i bedriften. I meldingsåret var sammensetningen av de tillitsvalgte som følger: Styret  3 kvinner og 4 menn. Valgkomitéen  1 kvinne og 2 menn. Av selskapets 53 ansatte er 27 kvinner og 26 menn. Bedriftens leder- og mellomledergruppe består av 8 personer – 3 kvinner og 5 menn.

10. UTSIKTENE FOR 2013 Det er fortsatt stor usikkerhet i verdens­ økonomien, og kanskje spesielt innen Eurosonen. Den norske økonomien klarer seg imidlertid bra og det lave rentenivået har nok vært medvirkende til dette. I 2013 er renten fortsatt lav, men bebudes å øke i løpet av året. Slik vi ser det er markedet fortsatt ikke stabilt nok til å tåle en stor renteøkning. Med økte kostnader på bygging av boliger, generell prisøkning og fordyrende myndighets­ krav, vil en fortsatt lav rente være en forutsetning for å opprettholde folks

kjøpekraft og et mer stabilt boligmarked. Året 2013 vil stå i samarbeidets tegn. Vi i Norske Boligbyggelag må samarbeide tettere og bedre både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi må fortsette prosessen med å rendyrke våre kjerneområder og vi må kunne tilby god spisskompetanse innen disse felt. Rehabiliteringstiltak er et av de felt vi tror vil være et vekstområde en tid fremover. Selv om mye er usikkert, synes det å være en positiv utvikling og vi tror at dette vil forsterkes utover i 2013.

Bergen, den 21. mars 2013

Kolbjørn Lygre Styreleder

Per Fredrik Jordan Nestleder

Anders Johnsen Styremedlem

Berit Bachen Dahle Styremedlem

Oddrun Elisabeth Samdal Styremedlem

Sissel Urdal Styremedlem

Geir Svenningsson Styremedlem 32   ÅrsBERETNING 2012

Øystein Johannesen Adm.direktør


Resultatregnskap

2011

Vestbo Konsern 2012

Note

Note

2012

2011

5 081 695

Kontingenter

5 081 695

5 054 195

9 233 814

Driftsinntekter

5 054 195

6 899 963

Prosjektinntekter

9 232 824

31 421 595

15 834 851

17 279 568 Forretningsførsel

15 976 324

14 610 110

28 697 704

29 274 778

29 274 778

28 697 704

20 950 976

66 393 477

2

66 393 477

20 950 976

Provisjoner boligsalg

2 Salg av boligprosjekter

0

0

Leieinntekt

11 642 030

11 170 405

8 804 070

9 327 340

Andre driftsinntekter

9 814 200

9 626 700

86 241 759

136 590 672 Sum driftsinntekter

147 415 328

121 531 685

Driftskostnader

17 796 800

0

38 546 602

776 800

23 159 312

61 841 907

2

0

Prosjektkostnader

2

61 841 907

17 796 800

Varekostnad

0

4 133 007

41 919 478

55 284 373

41 919 478

8

Lønnskostnad

8

892 388

3

Avskrivning

3

1 351 955

1 657 078

Annen driftskostnad

39 990 016

34 318 347

80 279 514

129 471 782 Sum driftskostnader

145 103 356

113 189 605

5 962 245

7 118 890 Driftsoverskudd

2 311 972

8 342 080

24 818 009

Finansinntekter og finanskostnader

0

Inntekt på investering i tilknyttet selskap

(1 134 299)

(2 404 475)

13 462 268

Annen renteinntekt

12 961 737

13 096 863

1 200 000

2 705 711

9 556 557

15 518 802

0 13 768 699

9

9

500 000 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

0

423 000

9

5 042 071

4 637 736

10 182 924

Netto finansinntekt

6 785 367

5 631 652

17 301 814

Ordinært overskudd før skatt

9 097 339

13 973 732

3 085 775

9

Annen rentekostnad

Skattekostnad

5 287 046

10 231 756

5 673 009

10 Skattekostnad på ordinært resultat

10

3 525 625

5 238 311

11 628 805 Årets overskudd

5 571 714

8 735 421

Herav minoritetens andel av underskudd

47 550

10 029

Herav majoritetens andel av overskudd

5 619 264

8 745 450

10 231 756

11 628 805

1 Overført til annen egenkapital

0

0 Overført fra annen egenkapital

10 231 756

11 628 805 Sum overføringer

ÅrsBERETNING 2012

33


Balanse pr. 31. desember

2011

Morselskap Konsern 2012

Note

Note

2012

2011

10

1 347 085

1 554 885

3 Tomter, bygninger og annen fast eiend. 3

75 351 125

75 807 052

3

886 875

2 578 659

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel

2 120 125

365 917

10

2 032 752

2 032 752

1 108 594

886 875

3

Varige driftsmidler Maskiner og anlegg

Driftsløsøre, inventar, verktøy,

2 028 816

2 174 977

kontomaskiner ol.

3

2 189 532

2 470 663

5 170 162

5 094 604 Sum varige driftsmidler

78 427 532

80 856 374

0

0

6 312 349

8 057 800

3

Finansielle anleggsmidler

2 084 301

8 596 933

5

Investeringer i datterselskap

8 140 500

5 590 500

5

Investeringer i tilknyttet selskap

1 245 002

53 312 689

41 881 801

4 744 190

2 399 913

937 394

67 182 405

5

4 748 490

1 249 302

6 Obligasjoner og andre fordringer

Investering i aksjer og andeler 6

38 190 978

48 113 699

7 Overfinansiert pensjonsforpliktelse

7

937 394

1 628 817

61 750 818 Sum finansielle anleggsmidler

50 189 211

59 049 618

74 472 692

67 211 339 Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

117 735 023

Prosjekter

179 247 889

2

2

Fordringer

691 917

Kundefordringer

3 608 966

Andre fordringer

1 536 672

129 963 828

141 460 877

198 339 256

130 754 436

787 090

3 707 386

5 515 188

5 474 396

7 547 722

64 503 934

90 904 669

6

63 070 180

44 269 298

71 555 794

95 205 552 Sum fordringer

69 331 666

55 524 406

6 Tilgode hos datterlag

167 757 299

130 352 762

11 Bankinnskudd, kontanter og lignende 11

135 489 837

171 483 846

357 048 116

404 806 203 Sum omløpsmidler

403 160 759

357 762 688

431 520 808

34   ÅrsBERETNING 2012

472 017 543 Sum eiendeler

533 124 587

499 223 565


Balanse pr. 31. desember

2011

Morselskap Konsern 2012

Note

Note

2012

2011

Egenkapital

8 464 583

9 039 403

Innskutt egenkapital

1 Selskapskapital

1

9 039 403

Opptjent egenkapital

205 429 829

Annen egenkapital

217 058 634

1

213 894 412

1

230 245 661

Minoritetsinteresse

15 082

226 098 037 Sum egenkapital

239 300 146

8 464 583

224 550 783 233 015 366

Gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner

0

0

4

47 317 512

48 173 448

11 173 400

2 264 066

4 884 670

169 809 562

5 646 418

23 848 280

217 626 396

48 974 950

4

Kortsiktig gjeld 4

48 974 950

11 173 400

Leverandørgjeld

13 515 790

4 089 060

6 539 107 Skyldige offentlige avgifter

6 539 107

7 623 887

149 020 554

160 939 580

10 653 950 157 305 100 3 918 801

6

Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld til datterlag

10 Betalbar skatt

6 10

3 918 801

5 681 111

Annen kortsiktig gjeld

24 537 727

28 527 713

245 919 506 Sum kortsiktig gjeld

246 506 929

218 034 751

18 527 598

217 626 396

245 919 506 Sum gjeld

293 824 441

266 208 199

431 520 808

472 017 543 Sum egenkapital og gjeld

533 124 587

499 223 565

31. desember 2012 21. mars 2013

Kolbjørn Lygre Styreleder

Per Fredrik Jordan Nestleder

Anders Johnsen Styremedlem

Berit Bachen Dahle Styremedlem

Oddrun Elisabeth Samdal Styremedlem

Sissel Urdal Styremedlem

Geir Svenningsson Styremedlem

Øystein Johannesen Adm.direktør

ÅrsBERETNING 2012

35


Vestbo konsern og Vestlandske boligbyggelag AL Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Vestbo Konsern 2012

2011

2012

2011

Resultat før skattekostnad

17 301 814

15 518 802

9 097 339

13 973 732

Periodens betalte skatt

-5 646 418

-4 474 821

-5 681 111

-4 870 698

Ordinære avskrivninger Endring i prosjekter Endring i leverandørgjeld Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode Tilbakefører avsetning til tap på andre investeringer Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensj.ordn. Endring i mellomværende med datterlag Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

892 388

776 800

1 351 955

1 657 078

-61 512 866

-20 844 498

-66 770 427

-25 432 749

8 389 884

421 793

9 426 730

-7 061

0

0

1 134 299

2 404 475

500 000

1 200 000

0

423 000

1 462 519

3 684 328

1 462 519

3 955 424

-38 905 197

32 781 992

-30 719 908

46 325 014

-915 268

-8 115 288

752 007

-6 964 341

-78 433 144

20 949 108

-79 946 597

31 463 874

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av aksjer i tilknyttet selskap Utbetalinger vedrørende andre investeringer Innbetalinger vedrørende andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

0

0

1 893 718

0

-816 830 -10 061 820

-1 064 766

-816 830

-26 393 758

-2 699 000

-3 499 188

-1 196 000

2 600 000

2 600 000

0

-4 662 547

0

10 930 888

0

9 422 721

4 443 943

2 652 238

-8 426 313

9 600 421

-23 145 815

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

0

0

-855 936

-920 968

37 801 550

-14 967 600

37 801 550

-14 967 600

Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld

7 800 000

Endring av kortsiktig rentebærende gjeld Inn-/utbetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

574 820

632 000

574 820

632 000

38 376 370

-14 335 600

37 520 434

-7 456 568

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-1 812 805

-32 825 742

Avgang datterselskap – kont. og kont.ekvivalenter

-3 168 267

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01.

-37 404 536 167 757 299

169 570 103

171 483 846

861 491 170 622 355

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12.

36   ÅrsBERETNING 2012

130 352 762

167 757 299

135 489 837

171 483 846


Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende inn­ flytelse. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimine­ res. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betyde­ lig (men ikke bestemmende) innflytelse, over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel mellom 20% og 50%). Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel avresultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Når konsernets tapsandel overstiger inves­ teringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet. Datterselskap / tilknyttet selskap i selskapsregnskapet Datterselskaper og det tilknyttede selskap vurderes etter kost­ metoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrining har vært nødvendig. Det er nå foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivinger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra dattersel­ skap er inntektsført i året etter at det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet/konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet. Inntektsføring Meglerhonorar og forretningsførerhonorar inntektsføres når tjenesten er levert. Prosjektene behandles regnskapsmessig etter metoden for løpende avregning uten fortjeneste. Andre inntekter inntektsføres når varen leveres eller tjenesten ytes. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som anleggs­ middel / langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etablerings­ tidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke ventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etablerings­ tidspunktet.

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kost­ nadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Selskapet har to ulike pensjonsordninger; En ytelsesbasert og en innskuddsbasert. Ved regnskapsføring av den ytelsesbaserte pen­ sjonsordningen er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amor­ tiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik. Den innskuddsbaserte pensjonsordningen regnskapsføres ved at betalt pensjonspremie kostnadsføres løpende.. Selskapet har i tillegg avtalefestet pensjonsavtale (AFP) for de ansatte. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaks­ pensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Det foreligger i dag ikke tilstrekkelig beregningsgrunnlag for å estimere pensjonsforpliktelsen i denne ordningen, og det er derfor ikke bokført noe beløp for dette i balansen. For den gamle AFP-ordningen har selskapet foretatt en beregning av mulig forpliktelse. Skatt Morselskapet er et boligbyggelag som tidligere år har betalt skatt etter egne regler for boligbyggelag. Fra og med 2005 må også morselskapet følge vanlige regler for inntektsskatt for selskaper. I tillegg betaler morselskapet formueskatt til staten. Konsernet forøvrig beskattes etter ordinære regler for aksjeselska­ per. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både perio­ dens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemes­ sige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføringved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan utnyttes. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

ÅrsBERETNING 2012

37


Noter til regnskapen for 2012 Note 1 Egenkapital Endring av egenkapital i år 2012 Medlems-kapital

Annen EK Sum

Egenkapital pr 01.01 2012

8 464 583

205 429 829

213 894 412

Årets resultat

0

11 628 805

11 628 805

Innskutt medlemskapital i året

574 820

0

574 820

Egenkapital pr 31.12 2012

9 039 403

217 058 634

226 098 037

Vestlandske Boligbyggelag konsern Endring av egenkapital i år 2012 Egenkapital pr 01.01 2012

Medlems-kapital

Annen EK

8 464 583

224 550 783

0

233 015 366

0

5 619 264

-47 550

5 571 714

574 820

0

0

574 820

0

62 632

62 632

75 614

75 614

Årets resultat Innskutt medlemskapital i året

Minoritetens andel av egenkap. ved etabl. av nytt datterselskap Justering av egenkapital ved oppkjøp av Breivik Brygge AS Egenkapital pr 31.12 2012

9 039 403

230 245 661

Minoritet Sum

15 082

239 300 146

Note 2 Prosjekter Usolgt bolig Prosjekter under utførelse Prosjekter under planlegging Beholdning prosjekter i arbeid

Vestbo Konsern 2012

2011

2012

2011

1 793 562

12 861 200

1 793 562

12 861 200

112 180 061

50 066 338

112 480 061

50 366 338

65 274 266

54 807 485

84 065 633

67 526 898

179 247 889

117 735 023

198 339 256

130 754 436

Posten prosjekter under utførelse består av utført ikke solgt produksjon. Vestbo Konsern

2012

2011

2012

2011

Inntektsført på prosjekter

66 393 477

20 950 976

66 393 477

20 950 976

Kostnader knyttet til opptjent inntekt

61 841 907

17 796 800

61 841 907

17 796 800

4 551 570

3 154 176

4 551 570

3 154 176

Netto resultatført på prosjekter

Prosjektene behandles regnskapsmessig etter metoden for løpende avregning uten fortjeneste. Forventet tap på prosjekter kostnadsføres når dette anses som sannsynlig utfall, mens gevinst inntektsføres når prosjektet er avsluttet. For 2012 er det netto resultatført et overskudd på kr 4.551.570,- på prosjekter i morselskapet, og kr 4.551.570,- i konsernet. Selskapet har per 31/12-2012 fire igangværende prosjekt med totalt 129 boenheter hvorav 77 var solgt pr 28/2-2013. Byggearbeidene på 34 av disse, (0 solgte), er stanset i påvente av offentlig godkjenning. Selskapet har 1 ferdigstilt usolgt bolig pr 31/12-2012. Denne er utleid.

38   ÅrsBERETNING 2012


Note 3

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler Anskaffelseskost pr 1/1-12

Maskiner og Driftsløsøre, Tomter, bygn., Totalt anlegg

inventar, etc

2 692 783

14 767 120

fast eiendom 2 032 752

19 492 655

Årets tilgang

816 830

816 830

Årets avgang

0

0

Anskaffelseskost 31/12-12

2 692 783

15 583 950

2 032 752

20 309 485

Akkumulerte avskrivinger

1 805 908

13 408 973

0

15 214 881

886 875

2 174 977

2 032 752

5 094 604

221 719

670 669

0

892 388

Bokført verdi pr. 31.12.12 Årets avskrivinger

Vestlandske Boligbyggelag konsern Varige driftsmidler Anskaffelseskost 1/1-12

6 566 854

78 964 379

101 017 390

Årets tilgang

816 830

816 830

Årets avgang

996 127

0

4 452 664

3 456 537

15 486 157

Anskaffelseskost 31/12-12

3 110 317

15 306 860

78 964 379

97 381 556

Akkumulerte avskrivinger

2 223 442

13 117 328

3 613 255

18 954 025

886 875

2 189 532

75 351 125

78 427 532

Bokført verdi pr. 31.12.12

Årets avskrivinger

221 719

674 308

455 928

1 351 955

Både morselskapet og konsernet benytter saldoavskrivninger for alle varige driftsmidler. Avskrivingssatser er satt til: Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, etc Tomter, bygninger, fast eiendom

20% 20–30% 0-4%

Note 4 Langsiktig og kortsiktig gjeld sikret med pant Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

Vestbo Konsern 2012

2011

2012

2011

Gjeld til kredittinstitusjoner

0

0

34 942 512

35 798 448

Sum

0

0

34 942 512

35 798 448

Langsiktig gjeld sikret ved pant Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner sikret med pant Gjeld til datterlag sikret med pant, jfr note 6

0

0

47 317 512

48 173 448

48 974 950

11 173 400

48 974 950

11 173 400

149 020 554

158 706 008

149 020 554

158 706 008

Pantsatte eiendeler: Tomter, byggninger og annen fast eiendom

0

0

65 588 204

65 596 539

Prosjekter

79 445 011

0

79 445 011

0

Sum

79 445 011

0

145 033 215

65 596 539

ÅrsBERETNING 2012

39


Vestlandske Boligbyggelag har en usolgt bolig i Solhammaren Brl. I dette prosjektet har selskapet garantert for felleskostnadene inntil leilighetene er solgt og borettslaget innmeldt i Boligsamvirkets fond mot husleietap. Fellesgjeld i leiligheten er kr 1.793.562,-. og er inkludert i kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. DNB Nor har stilt bankgaranti for mellomværende med lagene på kr 80.000.000,-. Til sikkerhet for dette har banken pantesikkerhet i byggningsmassen til datterselskapet Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS. Vestbo har tatt opp to byggelån med pant i tomter/nedlagte prosjektkostader knyttet til disse prosjektene. Vestbo har i tillegg kausjonert for lån i det tilknyttede selskapet Brennhaugen Focus AS med kr 5.000.000,-. Note 5 Datterselskaper og tilknyttet selskap Aksjer i datterselskap

Forretnings- Eierandel Egenkapital Resultat for

kontor

pr 31.12.12

2012

Verdi i balansen

AS Landåstorget Bergen

100%

5 481 941

-174 738

50 000

Vestbo Eiendomsforvaltning AS Bergen

100%

2 914 031

-230 429

100 000

Lønborgtomt AS Bergen

100%

2 874 568

-91 960

25 001

Breivik Brygge AS Bergen

100%

-777 933

-229 792

3 050 000

Konsul Børsgate 14 AS Bergen

100%

6 614 460

1 072 878

159 300

Kristoffer Jansonsvei AS Bergen

100%

-470 697

-5 529 150

150 000

Vestbo Garanti Holding AS Bergen

100%

5 000 000

0

5 000 000

Golftun Utbygging AS Bergen

50%

17 531

-95 101

62 632

Aksjer i datterselskaper

21 653 901

-5 278 292

8 596 933

Aksjer i tilknyttet selskap Brennhaugen Focus AS Bergen

50%

Lyderhornsveien 40 utbygging AS Bergen

50%

Eiendomsservice Vest AS Bergen

50%

Haukeland Parkering AS Bergen

50%

Florvåg Utbygging AS Bergen

5 164 328

3 091 750

3 050 000

752 971

-37 207

50 000

1 009 662

-339 690

50 000

-287 282

-141 678

250 000

50%

-8 979 498

-1 540 795

505 500

Behind Living As Bergen

20%

11 380 611

18 127 682

1 600 000

Storbybolig AS Bergen

25%

-4 118

-154 034

25 000

AS Strandgaten 196 Bergen

67%

5 140 272

-149 297

60 000

Aksjer i tilknyttet selskap

14 176 946

18 856 731

5 590 500

På grunn av forhold knyttet til leiekontraktene er reell eierandel i AS Strandgaten 196 kun 33,5 %. Selskapene regnskapsføres etter kostmetoden. I konsernet regnskapsføres Strandgt. 196 AS etter egenkapitalmetoden. Eierandel er lik stemmeandel. Aksjer i tilknyttet selskap

Bokført EK på

Merverdi Bokført verdi Resultat for

– Konsern

kjøpstidspunk

ved kjøp

01.01.

50 000

3 000 000

Brennhaugen Focus AS Lyderhornsveien 40 utbygging AS

Andre

Bokført verdi

endringer

31.12.

selskap

1 782 018

-772 897

1 009 120

1 009 120

376 485

376 485

2012

Aksjer i tilkn. Kortsiktig gjeld

50 000

0

763 869

-387 384

Haukeland Parkering AS

250 000

0

-72 803

-105 956

-178 759

-178 759

Florvåg Utbygging AS

500 000

0

-3 488 165

-808 391

-4 296 556

-4 296 556

Borvika AS

813 982

1 785 018

2 397 376

202 624 -2 600 000

0

Eiendomsservice Vest AS Behind Living As

1 211 613

0

1 211 613

1 041 768

1 041 768

957 533

2 276 122

2 276 122

25 000

25 000

25 000

-49 985

1 720 963

1 720 963

-1 134 301 -1 388 387

1 974 143

6 449 458

-453 095

2 053 095

Storbybolig AS

25 000

0

AS Strandgaten 196

60 000

0

1 770 948

2 507 500

6 838 113

4 496 832

Aksjer i tilknyttet selskap

1 318 589

-169 845

-4 475 315

Brennhaugen Focus AS benytter løpende avregning med fortjeneste i sitt selskapsregnskap. Vestbo og konsernet benytter løpende avregning uten fortjeneste. Andel resultat som tas inn etter egenkapitalmetoden i konsernet blir korrigert for dette. I 2012 ble selskapet Borvika AS solgt til bokført verdi til majoritetseieren. Det tidligere 100% eide datterselskapet Eiendomsservice Vest AS (tidligere Vestbotjenester AS) fusjonerte med Stor-Bergen Eiendomsservice AS i 2012. Etter fusjonen eier Vestbo 50% av selskapet. 40   ÅrsBERETNING 2012


Note 6 Fordringer og gjeld på konsernselskaper og tilknyttet selskap

Datterselskaper

Tilknyttet selskap

Fordringer

2012

2011

2012

2011

Obligasjoner og andre fordringer

7 092 823

9 100 990

32 864 270

32 891 189

Tilgode hos datterselskap

27 834 027

18 782 663

631

1 451 973

Sum

34 926 850

27 883 653

32 864 901

34 343 162

63 070 180

44 269 298

Resterende sum Tilgode hos datterlag er kortsiktige lån til boligselskaper under forvaltning

63 070 180

44 269 298

Gjeld Gjeld til datterlag

8 284 547

8 869 982

121 789

2 233 572

Sum

8 284 547

8 869 982

121 789

2 233 572

Resterende sum Gjeld til datterlag er kortsiktig gjeld til boligselskaper under forvaltning

148 898 764

158 706 008

148 898 764

158 706 008

Note 7 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning. Selskapets pensjonsordninger oppfyller kravene i loven. Selskapet har to kollektive pensjonsordninger. En kollektiv ytelsesbasert tjenestepensjonsordning som omfatter 35 personer, hvorav 10 pensjonister. I tillegg har selskapet en innskuddsbasert kollektiv tjenestepensjonsordning som i 2012 omfattet 24 personer. Premien er kostnadsført med kr 884.771,- for 2012. AFP-ordningen omfatter 49 personer, hvorav 2 pensjonister. Kollektiv tjenestepensjon Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

Vestbo Konsern 2012

2011

2012

2011

1 987 651

2 053 591

1 987 651

2 211 512

1 544 294

1 474 943

1 544 294

1 512 961

-1 382 051

-1 221 989

-1 382 051

-1 257 997

2 408 457

2 870 216

2 408 457

2 870 216

185 800

182 469

185 800

205 985

-469 219

-434 652

-469 219

-434 652

329 333

350 951

329 333

376 817

4 604 265

5 275 529

4 604 265

5 484 842

Opptjente pensjonsforpliktelser pr 31.12

53 195 173

48 363 329

53 195 173

50 021 493

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12

31 684 623

29 355 926

31 684 623

30 338 283

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

25 738 263

24 675 230

25 738 263

24 675 230

Arbeidsgiveravgift

-3 032 988

-2 680 044

-3 032 988

-2 775 333

1 194 725

2 987 783

1 194 724

2 216 686

Avkastning på pensjonsmidler Netto estimatavvik Administrasjonsomkostninger Innbetalt fra ansatte Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad

Overfinansiert kollektiv pensjonsforpliktelse

AFP Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Planendring

0

279 266

0

279 266

-590

1 291

-590

1 291

0

0

0

0

Netto estimatavvik

120 739

-181 349

120 739

-181 349

Arbeidsgiveravgift

-83

39 559

-83

39 559

120 066

138 767

120 066

138 767

Netto pensjonskostnad

ÅrsBERETNING 2012

41


Opptjente pensjonsforpliktelser pr 31.12 Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12 Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Kollektiv pensjonsforpliktelse AFP NETTO OVERFINANSIERT

Vestbo Konsern 2012

2011

2012

2011

13 832

197 324

13 832

197 324

0

0

0

0

-241 549

-362 723

-241 549

-362 723

-1 950

-27 823

-1 950

-27 823

-257 331

-587 869

-257 330

-587 869

937 394

2 399 914

937 394

1 628 817

31.12.12

31.12.2011

Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente

3,30%

3,30%

Forventet avkastning på fondsmidler

4,80%

4,80%

Lønnsregulering

4,00%

4,00%

Pensjonsregulering

3,75%

3,75%

G-regulering

3,75%

3,75%

Turnover

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

Uttakstilbøyelighet AFP

Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger

Vestbo Konsern 2012

2011

2012

2011

29 290 868

26 235 354

29 290 868

39 872 138

Arbeidsgiveravgift

5 155 687

3 996 199

5 155 687

6 010 260

Pensjonskostnader

4 786 711

5 987 072

4 786 711

6 610 599

Andre ytelser

2 686 212

2 327 977

2 686 212

2 791 376

41 919 478

38 546 602

41 919 478

55 284 373

46,3

45,0

46,3

75,5

Sum Antall årsverk

Selskapet har ytt personallån med betingelser i henhold til skattereglene på tilsammen kr 670.063,-. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn

1 381 902

Styrehonorar

387 800

Annen godtgjørelse

228 627

117 763

Pensjonskostnader

83 146

Administrerende direktør er med i bedriftens kollektive pensjonsordning (innskuddsordningen). Revisor

Vestbo

Konsern

Revisjon

101 073

240 673

8 200

64 845

Skattemessig bistand

Annen bistand Sum

42   ÅrsBERETNING 2012

109 273

305 518


Note 9 Poster som er slått sammen i regnskapet

Vestbo

Finansinntekter Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Sum annen renteinntekt

2012

2011

1 042 450

799 150

12 726 249

12 663 118

13 768 699

13 462 268

859 925

151 151

2 225 850

2 554 560

3 085 775

2 705 711

Finanskostnader Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Sum annen rentekostnad Note 10

Betalbar skatt

Vestbo Konsern 2012

2011

2012

2011

Betalbar skatt på årets resultat

3 149 399

4 787 097

3 149 399

4 821 789

Endring utsatt skattefordel

1 754 208

-396 186

-393 176

-478 976

0

36 814

0

36 176

769 402

859 322

769 402

859 322

Årets totale skattekostnad på ordinært resultat 5 673 009

5 287 047

3 525 625

5 238 311

17 301 814

15 518 802

9 097 339

13 973 732

211 067

163 021

8 440 293

1 725 129

Underskudd forrige år avregnet mot formueskatt forrige år

0

0

0

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Differanse forrige år Formuesskatt til staten

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller

-6 265 028

1 414 951

-6 289 779

1 521 818

Grunnlag betalbar skatt

11 247 853

17 096 774

11 247 853

17 220 679

Betalbar skatt på årets resultat

3 149 399

4 787 097

3 149 399

4 821 790

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar formuesskatt Sum betalbar skatt

3 149 399

4 787 097

3 149 399

4 821 789

769 402

859 322

769 402

859 322

3 918 801

5 646 419

3 918 801

5 681 111

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt: Anleggsmidler Overfinansiert pensjonsforpliktelse Omløpsmidler Gjeld Underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt / (skattefordel)

1 828 483

1 713 649

1 846 590

1 775 241

937 394

2 399 913

-1 058 549

1 544 830

-986 549

1 629 138

5 454 062

4 714 306

-3 086 175

-13 314 575

-3 086 175

-13 314 575

0

0

-7 966 945

-272 961

-1 306 847

-7 571 875

-4 811 017

-5 553 159

-365 917

-2 120 125

-1 347 085

-1 554 885

Utsatt skattefordel ikke balanseført i datterselskap:

-326 526

-354 686

Total skattefordel i konsernet:

-1 673 611

-1 909 571

Note 11

Bundne bankinnskudd

Selskapet har bundne bankinnskudd på kr 2.921.996,-. Konsernet har bundne bankinnskudd på kr 2.921.996,-.

ÅrsBERETNING 2012

43


44

ÅRsbeRetnInG 2012


ÅRsbeRetnInG 2012

45


Vestbo skadefond årsregnskap 2012 resultatregnskap

Noter

2012

2011

inntekter Renter av bankinnskudd

0

0

Andre renteinntekter/kostnader

48 227

45 658

sum inntekter

48 227

45 658

6 830

6 631

Diverse driftskostnader

0

0

tilskudd til borettslag

0

0

6 830

6 631

Resultat før skattekostnad

41 397

39 027

skattekostnad

20 305

22 990

årsresultat

21 092

16 037

kostnader Revisjon

sum kostnader

2

Balanse eiendeler bankinnskudd

0

0

Andel fellesbeholdning

3 019 240

2 997 504

sum eiendeler

3 019 240

2 997 504

1 144 150

1 144 150

0

0

sum bundet kapital pr 31/12

1 144 150

1 144 150

fri kapital pr 1/1

1 758 434

1 742 397

0

0

21 092

16 037

sum fri kapital 31/12

1 779 526

1 758 434

sum egenkapital

2 923 676

2 902 584

20 564

19 920

gjeld og egenkapital bundet kapital pr 1/1 tilskudd fra lag

tilkudd fra Vestbo Årets over/underskudd

betalbar skatt ikke utlignet Leverandørgjeld

0

0

Annen kortsiktig gjeld

75 000

75 000

sum kortsiktig gjeld

95 564

94 920

3 019 240

2 997 504

sum gjeld og egenkapital

46

ÅRsbeRetnInG 2012


på Langegården søndag 2. juni 2013 kl. 12.00 – 15.00 Ta med hele familien til Langegården på Fjøsanger (ved Krambua) når Vestbo arrangerer sin tradisjonelle familiedag for Vestbo-medlemmer søndag 2. juni.

Program: • tur med hest og vogn • riding for barn • saueklipping • omvisning på gården med dyrebesøk • Aktivitetsrebus for hele familien i Langeskogen (også mulig å gå med barnevogn) • Morsomme aktiviteter for små og store • underholdning for barna • Ansiktsmaling • Gratis is til barna

Vestbos familiedag er et åpent og gratis arrangement for Vestbo-medlemmer.

mEr INFo WWW.VESTBo.No

www.knudsen.no – foto: shutterstock

På Langegården vil det også være salg av lefser/sveler og grillmat. Det er også mulig å ta med egen nistekurv for de som ønsker det. Du får treffe både hester, sauer, gris, høns og kaniner.


Boligbyggelaget for studenter

øpsForkj ca il rett t

0r 0 0 . 5 6 bolige TROMSØ HARSTAD BODØ

storbysamarbeidet gir deg muligheten til å velge mellom tusenvis av boliger i de største byene i norge. som Vestbo-medlem kan du benytte deg av forkjøpsrett ved kjøp av ny-, brukt- eller utleiebolig

i Harstad, tromsø, bodø, trondheim, bergen, stavanger og oslo og omegn.

TRONDHEIM

BERGEN

sjekk mulighetene på www.storbybolig.no STAVANGER

OSLO

Vi jobber for at du skal trives! • Tømrertjenester • Malertjenester • Murertjenester • Brøyting • Rørleggertjenester • Renholdstjenester og andre typer vaktmestertjenester

Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud!

ERLEVEIEN 20, 5097 BERGEN TELEFON 55 30 18 10 – POST@EIENDOMSSERVICE.AS


Våkleivåsen Borettslag, vinneren blant småhus i 2012.

Utomhus 2013

Våre grønne omgivelser – en kilde til rekreasjon! Våre grønne omgivelser kan ha mye å si for hvordan vi trives i bomiljøet vårt. Har øyene noe godt å hvile på, har barna spennende utearealer å boltre seg på, skaper vi naturlige møteplasser og hvordan skjermer vi våre oppholdsarealer mot biler? Utearealene kan også si noe om hvordan vi trives. Der mennesker lever og har det godt, vil det ofte også se trivelig ut. Gode utearealer er gjerne et resultat av samhold og samarbeid. Vestbo ønsker å sette fokus på dette. Vestbo gjennomfører hvert år en uhøytidelig utomhuskonkurranse blant våre boligselskaper hvor vi kårer to vinnere. Befaringskomiteen består av en representant fra Det

norske Hageselskap og Vestbo. De vurderer utomhusarealene og premierer lag som gjør en ekstra innsats slik at utearealene blir en trivselfaktor i nærmiljøet. Det blir sett på helheten og vektlegger særlig uteområder som kan stimulere til fellesskap, kontakt og aktiviteter for beboere i alle aldersgrupper. Vi peker ut vinnere som vil få premier og omtale i vårt medlemsblad, Vestbo Info. Befaring vil foregå i løpet av sommeren.

for å forsikre dere om at vi ikke går glipp av deres fine lag, bør dere ta kontakt med morten Jakobsen på telefon 959 83 513 eller morten.jakobsen@vestbo.no.

Vestbo Info 2/2013

49


FBT Ventilasjon AS har lang erfaring som leverandør av komplette ventilasjonsløsninger og sentralstøvsugeranlegg til private boliger og næringsliv. FBT Ventilasjon AS kan bistå kunder i alle ledd av prosessen fra rådgiving, salg, prosjektering, lager, distribusjon, montasje og god service.

Våre produkter:

• Moderne ventilasjonsanlegg fra Flexit • Sentralstøvsugere fra Beam • Eksklusive kjøkkenhetter fra Thermex Røros Metall

Nybygg og Rehabilitering

• Vi ettermonterer i eksisterende boliger • Vi skifter ut ditt gamle anlegg • Vi monterer i nybygg

Frisk og ren inneluft i hjemmet! Vi kan tilby:

Rådgivning Prosjektering og tegning Levering av komplett anlegg Montering

Medlemsfordel:

20% rabatt på alle produkter

(gjelder ikke bestillings- eller tilbudsvarer)

Kontaktinfo:

Postboks 84 – 5346 Ågotnes Tlf: 56 31 26 31 – Fax: 56 31 26 30 E-post: fbt@fbtvent.no Hjemmeside: www.fbtvent.no

www.fbtvent.no – fbt@fbtvent.no 50

Vestbo Info 2/2013


Vi kom mer hjem til d Grat eg! is!

sAMARbeIDsPARtneR: mARKIseseNteRet

Alt innen solavskjerming Markiser persienner solfilm screen plissegardiner lamellgardiner rullegardiner Motor/automatikk

sommeren nærmer seg og vi har lange og lyse dager å glede oss til. forhåpentligvis får vi sol – masse sol! Markisesenteret har lang erfaring og leverer alt av innvendig og utvendig solavskjerming. ta kontakt med Markisesenteret dersom du trenger råd og veiledning og du får profesjonelle tips tilpasset dine ønsker og behov.

ønsker du å avtale tid for hjemmebesøk? ta kontakt med ole Johan Vernøy på 96 20 96 00

Markisesenteret har egen produksjon og systue og tilbyr produkter med god kvalitet og lang levetid. trendene varierer og Markisesenteret kan tilby kundene et bredt utvalg når det gjelder fargespekter og design.

kontaktinfo:

Markisesenteret foretar gjerne gratis befaring med nøyaktig måltaking. Ved hjemmebesøk har de med sine flotte kolleksjoner, slik at kundene kan velge ut stoffer og farger i det miljøet produktene skal være i.

Medlemsfordel: 15 % rabatt på alle markiser 10 % rabatt på alle andre produkter

Kokstaddalen 31 – 5257 Kokstad telefon 55 98 88 60/96 20 96 00 e-post: post@markisesenteret.no www.markisesenteret.no

Vestbo Info 2/2013

51


Samarbeidspartner: Byggmakker

Byggm ak tipser ker o uteg m ulv

Ny terrasse i sommer? Royalimpregnert trelast MøreRoyal® er førsteklasses, ferdig behandlet trelast klar til bruk uten noen form for behandling. Den trenger aldri maling eller beis, og innehar unike egenskaper som er ideelt for deg som ikke ønsker å bruke tid på vedlikehold. MøreRoyal® er hyppig brukt både på næringsbygg, driftsbygninger, støyskjermer og ikke minst som kledning, tak og terrasse til private boliger. MøreRoyal®-prosessen tilfører olje inn i treet, slik at behandlingen varer lenge. Vær, vind og sollys vil alltid påvirke alt levende materiale. MøreRoyal trenger ALDRI maling eller beis. Treverket kan fint stå i 10-15 år uten noen form for etterbehandling. I disse årene blir det en individuell, kosmetisk vurdering om man ønsker å etterbehandle med MøreRoyal® Treolje – avhengig av bruk og ytre påvirkning. Ved all evt. etterbehandling anbefaler vi produktene MøreRoyal® Terrasserens, MøreRoyal® Treolje og MøreRoyal® EXTRA Terrasseolje. Terrassebord Duo Med Terrassebord Duo kan du selv velge 52   Vestbo Info 2/2013

hvilken side du vil legge, rillet eller glatt – valget er ditt. Er du ekstra kreativ kan du også kombinere og lage egne mønster og innramminger. Terrassebord Kebony Furu eller løvtre som er impregnert med en væske utvunnet av bioavfall. Materialet inneholder ingen gifter, og er det eneste impregnerte alternativet som har fått Svanemerket. Teknologien er utviklet og patentert i Norge. Kebony terrassebord er et miljøvennlig alternativ med mange muligheter for ulike estetiske uttrykk, deriblant tett likhet til tropiske treslag. Det krever ingen behandling utover normal rengjøring. I likhet med andre behandlede og ubehandlede treprodukter vil også Kebony gråne dersom det ikke overflatebehandles i etterkant. Terrassebord Profideck stone grey Profideck er planker laget av resirkulert plast og treflis. Det inneholder ikke PVC og er ikke giftig. Profideck fås i flere farger, riflet eller med mønster som imiterer ekte tre og fargen

vil holde seg år etter år. Profideck har lang holdbarhet, og krever svært lite vedlikehold, fliser ikke og sprekker ikke. Sibirsk lerk Et meget miljøvennlig og nærmest vedlikeholdsfritt produkt. Dette begrunnes med at terrasser i Sibirsk lerk kun vaskes med grønnsåpevann et par ganger i året. Medlemsfordel Inntil 15 % på lagerførte varer. Kontaktinfo:

Åsane: Hesthaugveien 18, 5119 Ulset Nordås: Nordåsdalen 26, 5235 Rådal Drotningsvik: Janaflaten 22, 5179 Godvik Telefon: 04020 – www.byggmakker.no


Fyr

Subtil

1 liter

Instrument

Vind

Figur i «Jungelboken»

Middagsrett

Slik

Tilbehør

Elv

Total

3 ss

Kroppsdel

© Norsk Seriebyrå/ Norsk Fagpressebyrå

Korrekt

Bibelnavn

Antagelse

Radon

Entall

Omtrent

Påsto

Anerkjennelsen Støymål

Like

Drikk Publiserer

2 stk

1 dl Gammel

Donere

Grunnstoff

Vekt

Tidspunkt

Dyr

Smell

Melkedrikk

Tilbehør

Svi!

Teknologi

Filmselskap

Direktorat Omg.venner

Transportselskap

Vulkan og elv

Sende inn

1/4 ts Oppfatter

Tvinne

Øker Honduras

Plante

Andreklasses

Spania

Artikkel

Gripe

Ta sjansen

Opp- Skråning skrift: mat.no Bøtte

1 kg

Konj.

1,6 kg

Ring

Likevel

Sjarm

Kvinnenavn

Belegg

Harsk

Ulikt

Ro (omv.)

Skute

Smyge raskt

Urinnvåner

Påsto

Arbeidsperiode

Selskap

Mål

Tre

Padle

Godtagelse

Høy latter på nett

Foto: Mari Svenningsen

Adresse: Kryssordvinner 1/2013: Norunn Rindedal, Fyllingsdalen

Klissete

2 ts Kanon

Duk

Småplanet

Feil

Svir

Yndig

Tidligere

Innviklet

Total

Vond

Verktøy

Kjøkkenredskap

TV-serie

Toalett

Lik

Kommuneorg.

Levning

Kultursponsor

Vanskelig

Betro

Føler

Jumbo

Forfatter

Påstand

Legemiddel

Shakespearefigur

Studér

Hodeplagg

Uthus

Fordringsløs

Premie: 5 FLAX-LODD. Send løsningen til Vestbo-Info, Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen. Merk konvolutten «MatKryssord». Husk frist for innsendelse nr 2/2013 er 15. august 2013

Navn:

10

av Georg Mathisen Distr: Norsk Seriebyrå

Se hele oppskriften på www.matkryss.no

Røyk

Fortærte

Betrakter

MAT x nr 2 • 2013


Benytt deg av medlemsfordelene dine hos Telenor! Som medlem av Vestbo får du følgende rabatter hos Telenor: •

10% rabatt på utvalgte bredbånd

10% rabatt på Mobilt Bredbånd

100 ekstra SMS og 100 ekstra ringeminutter inkludert hver måned i utvalgte mobilabonnement

Se flere fordeler på www.fordelskortet.no

299

990

2.790

ThermaCELL MR1 jager bort opp mot 98 % av all mygg og knott innenfor en radius på 4,5 m.

Kärcher SC 1020. Rengjøring uten bruk av kjemiske tilsetninger. 1.400W.

Kärcher K5 Premium. 20-145 bar trykk, maks vannmengde 500 l/t. 8 m slange, quick-connect høytrykkspistol.

MYGGJAGER

DAMPRENSER

HØYTRYKKSVASKER

Tilbudene varer t.o.m. lørdag 25. mai og så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

54

Vestbo Info 2/2013


FOTO: Getty Images.

O

Husk Fordelskortet i sommer! Mange har allerede benyttet seg av de nye avtalene som Fordelskortet har inngått med Thon Hotels og Sembo. Aktiverer du Fordelskortet kan du få tilsendt tilbud på e-post slik at du alltid er orientert om gode tilbud. Her er en oversikt over medlemstilbud du kan ha god nytte av i sommer: 5 % bonus hos Sembo Sembo er ferieselskapet der du selv setter sammen ferien slik du ønsker. Sembo har mer enn 50 000 hotell, hus og leiligheter i 136 land som er kvalitetssikret av Sembo og Sembos samarbeidspartnere. Har du aktivert Fordelskortet får du 5 % bonus på hotell, hus og leiligheter i hele verden. Du får også bonus på Sembos steder med bestill-tidlig-rabatter o.l. Bonus gjelder ikke feriehus som Sembo formidler for Novasol. Spar 40 % hos Thon i sommer Bestiller du overnatting hos Thon Hotels mellom 22. juni til 12. august får du inntil 40 % avslag. Hvor mange netter du bor

avgjør hvor stor rabatten blir. Med Fordels­ kortet får du også fast pris på overnatting hos Thon over hele Norge; Budget kan du få for kr. 695 pr natt mens City/Conference koster kr. 850 pr. natt. Oppholdet må bestilles på www.fordelskortet.no Sikre boligen før ferien Visste du at det er 30 % større sjanse for innbrudd uten boligalarm? Ferietid er høysesong for innbrudd og trenger du alarm, anbefaler vi å sjekke tilbudet fra Sector. Vår avtale gir fri installering av Grunnpakken samt 10 % rabatt* på månedlig vektertjeneste til nye kunder. Brannalarm, innbruddsalarm og panikkalarm inngår i grunnpakken. Vektertjeneste fra kr. 377 per måned innbefatter blant annet nøkkelservice, fri service og vedlikehold, gratis utrykninger uansett årsak og direktekobling til døgn­ bemannet alarmsentral. Sector Alarm vinner stadig kundeservice-priser og er nylig kåret til Norges beste alarmselskap av Norsk Kundebarometer

Vær på nett hvor som helst Avtalen med Telenor er nå utvidet til å gjelde Mobilt Bredbånd. Har du Fordelskortet kan du få 10 % rabatt på Mobilt Bredbånd som trekkes fra din faktura. Dette gjelder også abonnementene M, L og XL på 4G-nettet som blir tilgjengelig for stadig flere. I løpet av 2013 bygger Telenor ut 4G nettet en av tre vil ha 4G dekning i år og i løpet av 2015 vil ni av ti ha 4G dekning. Husk reiseforsikring! Boligbyggelagenes Forsikring har lave priser både på dekning for enkeltperson og familie. Husk at selv om du bruker kredittkort for å betale reisen, gir en egen reiseforsikring helårlig dekning for alle reiser med en gang du er utenfor egen eiendom. Med en helårlig reiseforsikring fra Boligbyggelagenes Forsikring får du også inkludert avbestillingsforsikring. Ønsker du å vite mer eller bestille fra våre avtalepartnere, må du gå til www.fordelskortet.no.  Riktig god sommer! Vestbo Info 2/2013

55


bRUK fORDeLsKORtet Hos VÅR LOKALe AVtALeR:

10 %

selvbetjent minilager i Åsane Liavegen 1, 5132 nyborg telefon: 55 39 39 39 www.bergenbox.no

INNtIL 15%

ÅsANe: Hesthaugveien 18, 5119 Ulset NORDÅs: nordåsdalen 26, 5235 Rådal DROtNINgsVIK: Janaflaten 22, 5179 Godvik telefon: 04020 – www.byggmakker.no

20%

Postboks 84, 5346 Ågotnes telefon: 56 31 26 31 www.fbtvent.no

Rabattmatrise: www.fordelskortet.no/vestbo

20 %

10-15%

Kanalveien 62, 5068 bergen telefon: 55 20 57 00

Kokstaddalen 31, 5257 Kokstad telefon: 55 98 88 60/962 09 600

www.flisekompaniet.no

www.markisesenteret.no 15 % på alle typer markiser 10 % på alle andre produkter

20 %

Kokstadveien 48 b, 5257 Kokstad telefon: 55 70 70 70 www.ramirent.no

Gården Rørleggerservice AS

15 %

seNtRUm: sandbrugaten 11, 5003 bergen telefon: 55 32 26 00 www.carlsenidreggen.no

nr1 fitness kr 349,- per måned (Gjelder ved 12 mnd avtale) Gratis treningsveiledning hele året Gratis innmelding Landås, fyllingsdalen, osterøy, sentrum, Voss, Åsane telefon: 55 16 57 00 www.nr1fitness.no

5-15 %

Lindealléen 1, 5072 bergen telefon: 55 27 36 00 www.gaardenror.no 15 % rabatt på ordinære varer 5 % rabatt på gjeldende timepris

www.Se-El.no

10-25%

nygårdsgaten 49, 5008 bergen telefon: 55 21 05 70 spelhaugen 18, 5147 fyllingsdalen telefon: 55 15 54 00 www.se-el.no 10 % rabatt på timepris 25 % rabatt på materiell

20%

strandgaten 190, 5004 bergen telefon: 55 30 42 50/95 00 65 00 www.chillibar.no 20 % rabatt ved bespisning i restauranten. 20 % rabatt på catering (vennefester, konfirmasjoner, bryllup osv.) Gjelder ikke Bergen Matbørs

15 %

sPORtsgALLeRIet AVD. gALLeRIet telefon: 55 96 09 25 sPORtsgALLeRIet AVD. VestKANteN telefon: 55 93 69 00 www.sportsgalleriet.no

15/50%

10%

seNtRUm: teatergaten 20, 5010 bergen sOtRA/beRgeN Vest: 2. etg. på shellstasjonen på straume telefon: 55 21 44 50 – www.bergenogomegn.no. 10 % rabatt på tjenester ved begravelser og bisettelser. (Gjelder ikke minnesamvær med bespisning.)

mIDttUN: totlandsveien 8, 5224 nesttun telefon: 55 38 04 44

5 % RAbAtt PÅ ALLe tJeNesteR

www.autoteambergen.no 15 % rabatt på arbeid ved reparasjon og 50% rabatt på eU-kontroll.

Hanøytangen, 5310 Hauglandshella telefon: 55 20 71 90 www.ktvgroup.no


Re sAmARbeIDsPARtNeRe! PARtNeR-AVtALeR: sKADefORsIKRINg fRA bOLIgbyggeLAgeNes fORsIKRINg 2 % bonus med aktivert fordelskort 8 % samlerabatt ved 3 eller flere forsikringer Ring 03712 eller sjekk www.bblf.no

reiser FrA seMBO 5 % bonus med aktivert fordelskort på mer enn 50.000 hotell, hus og leiligheter i hele verden. Du får også bonus på sembos steder med bestill-tidlig-rabatter o.l. bonus gjelder ikke feriehus som sembo formidler for novasol.

gUNstIg LÅN tIL KJøP AV Ny eLLeR bRUKt bIL, mOtORsyKKeL eLLeR CARAVAN

20 % rabatt på alle varer og ytterligere 5 % bonus med aktivert fordelskort.

send e-post til billaan@dnb.no eller ring 815 81 095 for et godt medlemstilbud.

finn din lokale flügger-butikk på www.vestbo.no

FAst WeekeNdtilBud på tHON HOtels i NOrge Og sVerige Priser pr natt for inntil to personer Inkludert frokost: budget: 695,- / city: 850,- / conference: 850,Avtalen gjelder fredag – søndag. Kan bestilles til familie og venner.

topp 3 garanti på Dine Pengers strømbarometer. Med aktivert fordelskort kan du bestille et av landets beste spotpristilbud her: www.vestbo.no.

BOligAlArM FrA seCtOr AlArM

Med aktivert fordelskort får du i tillegg til egne spesialtilbud alltid 5% bonus på alle varer – også kampanjevarer.

fri installering av alarmpakke og 10% rabatt på månedlig vektertjeneste til nye kunder. Månedlig vektertjeneste fra kr 377,-

5 % bonus med aktivert fordelskort på alle reiser langs norskekysten. Gjelder også lugar. bestilling: bI Reiser v/bjørn Inge nordland – 992 18 112. e-post: bin@bi-reiser.no spesialtilbud på cruise www.vestbo.no

med fordelskortet får du ekstra gode rabatter hos telenor Vestbo-medlemmer får ekstra gode betingelser på mobiltelefoni, bredbånd, bredbåndstelefoni og fasttelefoni.

• Informer om at du er Vestbo-medlem før en eventuell handel inngås.

• Vi tar forbehold om at det kan være opplyst feil i rabattsatsene.

• Gyldig fordelskort må uoppfordret vises ved varekjøp.

Obs! Rabattene gjelder ikke anbuds-, tilbuds-, kampanje- eller bestillingsvarer! se betingelser på www.fordelskortet.no/vestbo

• fordelskortet trenger pr i dag ikke å være aktivert for å benytte de lokale medlemstilbudene.

AKtIV fORDe eR KORteLsVinn te t lefon

e ordelsk ller lesebrett ortet.n o/vestb o

www.f


Sett og hørt Stord Boligbyggelag al (Stobo) Vestbo fusjonerte med Stord Bolig­ byggelag den 26. februar i år. Stobo ble stiftet i 1956 og har hoved­ kontor på Stord. Pr. 31.12.2012 hadde de 2027 medlemmer og forvaltet 888 boliger fordelt på 46 borettslag og 1 stiftelse. 6 nye boliger blir ferdig i 2013. Stobo forvalter borettslag i 5 kom­ muner, Stord, Bømlo, Fitjar, Etne og Vindafjord (Rogaland). Det er 4 ansatte på kontoret på Stord. Per Olaf Lillebø, er daglig leder og ansatt fra 2003. Alfhild Mary Førland arbeider med regskap og har vært ansatt fra 1989. Kjellaug Brandvik Møklebust er saks­ behandler og har vært ansatt fra 1986. Ingrid Aga Berg er også saksbehandler og har vært ansatt fra 2004. Fra venstre: Alfhild Mary Førland, Kjellaug Brandvik Myklebust, Ingrid Aga Berg og Per Olaf Lillebø.

Se hele oppskriften på www.matkryss.no

FASIT

av Georg Mathisen Distr: Norsk Seriebyrå

9

H S V E T S E M E O L

M I N E R L H A L V S I S G L E J E Æ R E I R R E R E T T H V E T E

k s u H

F E T T E R E

I S T E R

T A V L M E

O A P P R M E T I S T L E T E E Ø R E N D I G D R U P I F U K F P L E I K I N L M L T R

M M O I K O S H N S T A S K E S K S S E S S E O R S A L N R Å T N N U S T Ø A V L E T I L A T E N E S E I N A P R E R O G O U R G L O T T O S Y L T E Å F A R I R E A L

L I O R N V E T L A Y R E S A M F T E N D E B U K C S K E R O S A M I K O S U T U M E T K P O K Ø L E S E E R

S N U S E R E

U T S T Ø T T S E O M S M Ø E R R N R O E R G G N E

Ny i Vestbo Line-Merethe Waldersnes Aase er ansatt som Controller på økonomiavdelingen fra 15. februar 2013. Hun har fungert i denne stillingen i 6 mnd. allerede, da som innleid vikar fra Amesto Peoples. Line er autorisert regnskapsfører med variert regnskapsbakgrunn.

Vi ønsker stoff fra lagene til Sett og Hørt sidene. Ta kontakt med Vestbo på tlf. 55 30 96 00 eller på e-post til sissel.urdal@vestbo.no

58   Vestbo Info 2/2013


Taktekking, tømrertjenester, fasade eller ventilasjon?

VI DRIVER MED ALT DETTE!

Be om et GRATIS uforpliktende pristilbud I DAG. Fanaveien 39, 5221 Nesttun e-post: endre@fanablikk.no mobil: 934 65 555 – tlf: 55 11 69 69 Fanaveien 39, 5221 Nesttun Åpningstider: Hverdager 07-18, lørdag 09-14 e-post: endre@fanablikk.no Autoteam_Vestbo_185x131:Layout 1 06.03.13 17.53 Side 1 mobil: 934 65 555 – tlf: 55 11 69 69 Åpningstider: Hverdager 07-18, lørdag 09-14

EU-kontroll Sjekk når bilen din skal ha EU-kontroll på www.meca.no

Mercedes Benz Vi har spisskompetanse på Mercedes Benz. Vi selger også eksklusiv styling.

SERVICE OG EU-KONTROLL PÅ ALLE BILMERKER Autoteam utfører service og EU-kontroll på alle bilmerker. Vi har topp moderne utstyr og høyt kvalifiserte mekanikere med lang erfaring.

Konkurransedyktige priser!

Rabatt til Vestbo medlemmer.

Tlf. 55 38 04 44

Totlandsveien 8 • 5224 Nesttun

E-post: erik@autoteambergen.no • Fax: 55 38 04 45

Vestlandets største bilvarmesenter Eberspächer / Webasto / Defa

«One stop shop» Stort utvalg i dekk, felg, batteri, styling etc. Rimelige utleiebiler

www.autoteambergen.no Vestbo Info 2/2013

59


Aprikosfylt svinefilet

dropp sausen! denne svinefileten er fylt med god smak. Aprikosfylt svinefilet med grillet asparges passer ypperlig om du vil unne deg noe sunt og godt på grillen. 4 PeRsONeR INgReDIeNseR 600 g ytrefilet av svin i skiver

2 ss rapsolje 1 ts salt ½ ts pepper 20 stk grønn frisk asparges AprikOsFyll: 1 dl grovhakkede mandler 1 ss rapsolje 1 ss grovhakket frisk rosmarin

12 stk tørket aprikos 2 ss flytende honning 1. Rist mandler i en varm panne med olje. tilsett rosmarin og tørket aprikos, og stek i to minutter. ta pannen av platen og tilsett honning. 2. skjær en lomme i svinefileten, og fyll med aprikosblandingen. Pensle

Norsk bløtkake sjOkOlAde-/BløtkAker. ei saftig og god bløtkake er noe av det norskeste som finnes. Den hører naturlig til alle våre store festdager. 10 PORsJONeR INgReDIeNseR sUKKeRbRØD: 5 stk egg 150 g sukker 150 g hvetemel 1 ts bakepulver 60

Vestbo Info 2/2013

Fyll Og pyNt: ca. 1 dl eplejuice til dynking 7 ½ dl kremfløte 2 kurv jordbær 1 dl blåbær 10 blad frisk mynte 1. Pisk egg og sukker til stiv eggedosis. sikt sammen mel og bakepulver og rør det forsiktig inn i eggedosisen. stek i smurt form, 24 cm i diameter, ved 160 ºc i 45 minutter. 2. Del sukkerbrødet i tre lag og dynk

dem godt med eplejus. stivpisk kremfløte og del jordbærene i store biter. Legg jordbær på et lag med sukkerbrød og bre over krem. Gjenta med sukkerbrød, jordbær og krem og så videre. 3. stryk krem på sidene av kaken. Ha resten av kremen i en sprøytepose og sprøyt topper rundt kanten og på toppen. Pynt kaken med jordbær og blåbær og ha på mynteblader som «bjørkeblader».


med grillet asparges

Veslemøy Vråskar. Opplysningskontoret for egg og kjøtt

filetene med olje, og krydre med salt og pepper. brun filetene raskt på begge sider og grill dem videre på medium varme i 3-5 minutter. 3. Rens og skrell asparges, og grill dem i ca. 2 minutter. server aprikosfylt svinefilet med grillet asparges

Kim Holthe. Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Vestbo Info 2/2013

61


barnesider av Ø. SAGÅSEN ©Sagåsen Serier

læreren: -kan du nevne to pronomener, trond? trond: -hvem? jeg?

svar: lapskaus

løs kryssordet, så finner du ut hva einar lager til middag!

sfinxen, som vokter pyramidene i egypt, ble bygget for 4500 år siden!

læreren: - helt riktig!

hvor mange sirkler er det på bildet?

5 spørsmål:

hvilket vann fryser aldri? hvilket felt må gudmund male for at de gjenværende skal danne summen 101 ?

varmtvannet

svar: 25

62   Vestbo Info 2/2013

1. hvem samlet norske folkeeventyr? 2. hvem vant forball-vm i 1990? 3. hvilket land kommer gruppen kent fra? 4. hva heter verdens nordligste by? 5. i hvilket fylke ligger gjøvik? svar: 1. asbjørnsen og moe 2. tyskland 3. sverige 4. hammerfest 5. hedmark

svar: 16

Gåte

svar: 3

hvilken høne kommer frem til hønsehuset


Vestbo x nr 2 • 2013

Kryssordvinner 1/2013

Løsning Vestbo X 1/2013

Ragnhild Hauge, Valestrandsfossen

Løsning Navn:

Adresse:

Premie: 5 FLAX-LODD. Send løsningen til Vestbo-Info, Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen. Merk konvolutten «Kryssord».

Husk frist for innsendelse nr 2/2013 er 15. august 2013

Vestbo Info 2/2013

63


B-blad

Returadresse: Vestbo Boks 1947 Nordnes 5817 Bergen Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

– Vi må starte forfra, Jack. Stig-Henrik kom hjem fra treninga nå.

Start Forfra Hvor ofte har du ikke kommet midt inn i en film du gjerne skulle sett starten på? Med tjenesten Start Forfra kan du med et enkelt tastetrykk starte filmen eller programmet forfra, og få med deg alt helt fra start. Enkelt og genialt. Start Forfra er bare en av flere nye, spennende tjenester Canal Digital Kabel-TV lanserer denne våren.

Fortsettelse følger – følg med på canaldigital.no/t-we

Vestbo 2 2013 web  
Vestbo 2 2013 web  

Medlemsblad for Vestlandske Boligbyggelag