Page 1

HA+LUS 01-11 - II. v. copy 11.7.2006 10:43 Stránka 5

Hádanky

âtvero koní se tu honí, ãtvero koní pod jabloní. První zelen˘, druh˘ ãerven˘, tfietí zlat˘, ãtvrt˘ bíl˘. Zkuste hádat, lidé milí, co je to? Jaro, léto, podzim, zima

Jede, jede, jede vlak. Má 12 vagonÛ, kaÏd˘ vagon 4 kupé, v kaÏdém 7 lidí. AÈ mi fiekne, kdo to vidí, co je to? Rok, mûsíce, t˘dny a dny

Sestra ãerná, bratr bíl˘, kaÏd˘ vládne svûtu chvíli. Kdo je to? Den a noc

BûÏí, bûÏí bez otûÏí, pofiád bûÏí, vûãnû svûÏí. Z klukÛ dûlá stafieãky, z dûvãat dûlá stafienky. Kdo je to? âas

5


HA+LUS 01-11 - II. v. copy 11.7.2006 10:45 Stránka 6

Ptaãí fieãi

1. Vrkú, vrkú, vrkú, Ïivím hodnû krkÛ!

2. Koko, koko, kokoko, koktám jen tak naoko. 3. âím ta ãára? âím ta ãára? âti líp! âti líp! 4. Hú a hú, hú a hú, já mám velkou odvahu! 5. Dudu, dudu, dudu, nenávidím nudu! 6. Letím k vám, k vám, k vám! Otvírejte krám, krám, krám! 7. Fijú, fijú, fijú, vesele si Ïiju! Îivijó!

Poznali jste ptáky podle jejich fieãi? 6

0195292  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you