__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

INGRID S E WA R D OV Á

MŮJ

MANŽEL A JÁ P R I N C P H I LI P A A L Ž B Ě TA I I .

muj manzel a ja_003.indd 1

25.06.18 12:50


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 4

Ingrid Seward MY HUSBAND AND I: The Inside Story of 70 Years of the Royal Marriage

Copyright © 2017 by Ingrid Seward All rights reserved Translation © 2018 by Hana Vlãková ISBN 978-80-249-3627-7


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Strรกnka 5

Thelmรป


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 7

Obsah

Úvod 1. kapitola 2. kapitola 3. kapitola 4. kapitola 5. kapitola 6. kapitola 7. kapitola 8. kapitola 9. kapitola 10. kapitola 11. kapitola 12. kapitola 13. kapitola 14. kapitola 15. kapitola

9

SVATEBNÍ OSLAVY ODLI·NÉ DùTSTVÍ SPOLEâNù A KAÎD¯ ZVLÁ·Ë VÍC NEÎ P¤ÍBUZNÍ ZMùNY RODIâOVSTVÍ PHILIP A ALBERT V¯CHOVA ANDREWA A EDWARDA RODINA SE ROZ·I¤UJE ÚTRAPY A STRASTI DIANINA SMRT ROZDÍLNÉ ZÁJMY OD RECEPCÍ K âAJI V PALÁCI OCHRÁNKYNù VÍRY SEDMDESÁT ROKÒ

13 31 48 71 89 118 144 163 182 205 225 249 270 287 303

Podûkování Literatura Rejstfiík

319 321 324


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 9

Úvod

O

královské rodinû pí‰u uÏ mnoho let a lidé se mû ãasto ptají: „Jací jsou vlastnû královna a vévoda z Edinburghu jako pár? Jaké je jejich manÏelství? Jací jsou jako rodiãe a prarodiãe?“ Zkrátka fieãeno, kdyÏ sloupnete v‰echnu královskou obfiadnost a protokol, kter˘ s královskou rodinou souvisí, jací jsou doopravdy? Díky úspû‰nému televiznímu seriálu Koruna se o osobní stránku jejich Ïivota zaãala zajímat celá nová generace. V královninû a vévodovû blízkosti se pohybuji uÏ více neÏ tfiicet let a s obûma jsem se mnohokrát setkala. Myslím, Ïe je v m˘ch silách zprostfiedkovat ãtenáfiÛm jedineãné nahlédnutí do Ïivota královského páru. V dobû, kdy oslavují sedmdesát let manÏelství, se chci pokusit vyprávût jejich pfiíbûh na pozadí mûnícího se svûta, kter˘ je obklopuje. Je to pfiíbûh fascinující i nepravdûpodobn˘. Jak získal chud˘ fieck˘ princ srdce nejÏádanûj‰í princezny na svûtû? Jak princezna pfiesvûdãila svého otce, panovníka, nad jehoÏ fií‰í slunce nezapadá, aby jí dal svÛj souhlas? Ona byla cudná dívka, která zamífiila ze ‰koly rovnou do manÏelského loÏe. 9


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 10

I N G R I D S E WA R D O VÁ

On byl pohledn˘ pûtadvacetilet˘ námofiní dÛstojník, nezávisl˘ a charismatick˘, ale bez penûz a bez postavení. On se narodil na stole v jídelnû ve vile na fieckém ostrovû Korfu; ona ve velkolepém sídle v lond˘nské ãtvrti Mayfair v pfiítomnosti ministra vnitra sira Williama Joynson-Hickse. Ve svûtû, kde je nesmírnû dÛleÏit˘ vnûj‰í dojem, nebyla v˘chova prince Philipa ¤eckého zrovna podle královsk˘ch pravidel. KdyÏ bylo dva roky po válce oznámeno jeho zasnoubení s princeznou AlÏbûtou, zmocnily se BritÛ velmi smí‰ené pocity. Mnozí povaÏovali Philipa za pfiivandrovalce, kter˘ má skrze své sestry silné vazby na Nûmecko a v Británii by si rád na‰el bohatou nevûstu. V roce 1947 se lidé dívali s nevolí na jak˘koli náznak cizí krve, pokud se ov‰em její majitel netopil v bohatství stejnû jako jistá americká dûdiãka, která se pfiivdala mezi britskou aristokracii. Princ Philip nespadal do Ïádné z tûchto ‰katulek, ale pfiestoÏe princezna byla mladá a ponûkud naivní, byla tvrdohlavá a odhodlaná pfiemoci kaÏd˘ odpor vÛãi svazku s muÏem, jehoÏ milovala. Byl to nesnadn˘ úkol, protoÏe spoleãenské síly mûly v té dobû znaãn˘ vliv – a Philip nebyl jejich souãástí. Princ Philip, nesmírnû soutûÏiv˘ muÏ, musel v uplynul˘ch sedmdesáti letech chodit na vefiejnosti dva kroky za svou Ïenou. Pro muÏe jeho temperamentu by to mohl b˘t nesplniteln˘ poÏadavek, ale královna je na‰tûstí zastánkyní tradic a je pfiesvûdãená, Ïe muÏ by mûl b˘t doma pánem. VÏdycky si uvûdomovala, Ïe pro ãlovûka jako on není jednoduché mít Ïenu, která zastává v˘znamnûj‰í postavení. Je-li kompromis nezbytnou souãástí kaÏdého manÏelství, potom pro 10


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 11

ÚVOD

královnu a prince Philipa je dÛleÏit˘ dvojnásob. Ve svûtû se‰nûrovaném protokolem, z nûhoÏ není úniku, mohou hledat oporu pouze jeden u druhého a musí na sebe brát ohledy, jinak by na to v tak klaustrofobickém prostfiedí královského dvora jejich vztah brzy doplatil. Královna a princ Philip si nastavili pravidla souÏití hned na zaãátku a díky tomu je jejich manÏelství úspû‰né. Jsou si stále blízcí a je‰tû i po sedmdesáti letech se královnina tváfi rozjasní, jakmile Philip vstoupí do místnosti. KdyÏ v roce 1952 neãekanû pfievzala otûÏe vlády, musela se vyrovnat nejen s pfiedãasnou smrtí svého otce, ale i s pfieváÏnû muÏsk˘m prostfiedím královského dvora. Princ Philip se zcela pfiirozenû a nenápadnû ujal role ochránce své Ïeny. Dûtem se stal otcem i matkou, aby královna mohla dostát nárokÛm svého postavení. V roce, kdy princ Philip oznámil, Ïe se vzdá sv˘ch oficiálních povinností, si nûktefií uvûdomili, Ïe jeho pfiínos pro královské manÏelství je do znaãné míry nedocenûn˘. Doufám, Ïe tato kniha pomÛÏe toto opomenutí odãinit. V prÛbûhu let se královna a princ Philip snaÏili pfiedcházet spekulacím a naru‰ování svého soukromého a rodinného Ïivota. âasto ãelili útokÛm tisku, kter˘ si jen málokdy dûlal starosti s pravdivostí sv˘ch ãlánkÛ – hlavnû kdyÏ se objevily senzaãní titulky. S tím souvisí i nevydafiené manÏelství jejich syna prince Charlese s lady Dianou Spencerovou. Bylo to nejtûωí období královniny dlouhé vlády. Nikdy by si nepomyslela, Ïe jednou bude svému synovi a sna‰e málem doporuãovat rozvod jako fie‰ení jejich situace. Bylo to v rozporu se v‰ím, co ji kdy uãili, a neodpovídalo to jejímu náboÏenskému pfiesvûdãení ani postavení obhájkynû kfiesÈanské víry. 11


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 12

I N G R I D S E WA R D O VÁ

Dianina smrt rok a den po zavr‰ení rozvodu v‰echno je‰tû zhor‰ila. Bez manÏelovy silné morální podpory by se královna s tragédií vyrovnávala mnohem hÛfie. V listopadu 1997, tfii mûsíce po Dianinû smrti, oslavili zlatou svatbu a královna vzdala hold svému muÏi za to, Ïe pro ni byl po celá ta léta oporou a zdrojem síly. Dokonce hovofiila o jeho „neutuchající lásce“, coÏ je na královnu neb˘vale osobní. Za dobu trvání svého více neÏ sedmdesátiletého manÏelství zaÏili AlÏbûta a Philip mnoho dûjinn˘ch zvratÛ. Byli svûdky obtíÏného pováleãného období i tragick˘ch teroristick˘ch útokÛ. Se smutkem sledovali, jak manÏelství tfií z jejich potomkÛ skonãilo rozvodem, ale doÏili se toho, Ïe v‰ichni neradostné období pfiekonali a dnes vedou spokojen˘ Ïivot. AlÏbûta a Philip se dosud tû‰í dobrému zdraví a vidûli vyrÛstat mnoho sv˘ch vnouãat, dnes uÏ i pravnouãat. To by nebyla ‰patná bilance Ïádného Ïivotního souÏití. Pfiíbûh jejich královského manÏelství dokumentuje tato kniha.

12


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 13

1. kapitola

SVATEBNÍ OSL AV Y

L

ilibeth je jedin˘ ãlovûk na svûtû, kter˘ je pro mû abso„ lutnû skuteãn˘, a nejvíc ze v‰eho touÏím po tom, abych pro nás dva vytvofiil nov˘ a spoleãn˘ Ïivot…,“ psal ‰estadvacetilet˘ princ Philip své tchyni dva t˘dny po svatbû, která se uskuteãnila 20. listopadu 1947. Tato slova se mûla stát programem jejich spoleãného Ïivota a jeho láska k ní byla tak hluboká, Ïe se tímto tématem zab˘val podrobnûji. „Zda si Lilibet váÏím? Nevím, jestli to slovo dokáÏe vyjádfiit v‰echno, co k ní cítím. VáÏí si ãlovûk nûãího smyslu pro humor, hudebního sluchu nebo jeho oãí? Nejsem si jist˘, ale vím, Ïe za to v‰echno dûkuji Bohu, a v tomto smyslu velmi pokornû dûkuji Bohu za Lilibet a za nás.“ Dva dny pfied svatbou uspofiádali král a královna podle královské tradice v Buckinghamském paláci slavnostní ples. Mezi 1200 hosty byla i Philipova mladá sestfienka lady Pamela Mountbattenová. Pfiipou‰tí, Ïe její vzpomínky na svatební den jsou zastínûny vzpomínkami na ples. Po letech váleãného uskrovÀování to byla nepochybnû událost, kterou si zapamatovali v‰ichni. ·éfkuchafii pfiipravili zvûfiinu 13


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 14

I N G R I D S E WA R D O VÁ

z královsk˘ch honiteb, ze sklepÛ byla nakoupena ta nejlep‰í vína a ‰ampaÀské. Na královském porcelánu se podávaly vybrané lahÛdky, mezi nimi humr s majonézou, krocan, vanilkové suflé a tfie‰nû v brandy. Uprostfied kaÏdého kulatého stolu pro osm hostÛ stála váza plná Ïlut˘ch rÛÏí a karafiátÛ. Na nûkteré hosty toho bylo pfiíli‰ a jist˘ indick˘ mahárádÏa se bûhem veãera tak opil, Ïe se ohnal po vévodovi z Devonshiru, ale nikdo nevûdûl proã. Na konci veãera, pfiesnûji fieãeno aÏ ãasnû zrána následujícího dne, vedl král dlouh˘ zástup tanãících hostÛ skrze reprezentaãní sály paláce a krátce nato hosté usedli ke snídani. Pod varhanním kÛrem v taneãním sále hráli hudebníci pod taktovkou Carrolla Gibbonse, jednoho z králov˘ch oblíben˘ch kapelníkÛ. Stfiídali foxtrot, waltz a rumbu. PáÏata vyfiizovala kapelníkovi pfiání jednotliv˘ch hostÛ. Pak si princezna AlÏbûta pfiála zahrát skladbu, kterou kapela nemûla v repertoáru, a mezi hudebníky zavládla panika. Nakonec Gibbons usedl ke klavíru a vedle nûj se postavil první saxofonista. Po chvíli se taneãním sálem rozlehla melodie, kterou Gibbons se saxofonistou hráli zpamûti. Princezna na sobû mûla korálovû rÛÏové ‰aty z jemné látky a s radostí stavûla na odiv zásnubní prsten, kter˘ byl upraven podle Philipova návrhu a patfiil k rodinn˘m klenotÛm z majetku jeho matky, princezny Alice. „Vypadala nádhernû,“ fiekla lady Margaret Colvilleová, princeznina dvorní dáma pro onen veãer. „Celá záfiila.“ „Lilibet vypadala pÛvabnû, moc jí to slu‰elo. A byli zamilovaní,“ vzpomíná lady Pamela Mountbattenová. „Pro nûj ale bylo hrozné pomy‰lení, Ïe manÏelka se jednoho dne 14


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 15

S VAT E B N Í O S L AV Y

stane královnou. To by znamenalo konec jeho slibné kariéry u námofinictva. Co bude dûlat po zbytek Ïivota, neustále dva kroky za ní? Nejspí‰ ho napadlo, jestli od nûj není bláznovství se toho úkolu ujmout. Druhou moÏností bylo ujmout se ho se v‰í váÏností – a pfiesnû to udûlal. Oba ov‰em poãítali s tím, Ïe to nastane v dobû, kdy jim bude aspoÀ padesát.“ Jakmile bylo oznámeno jejich zasnoubení, Pamelin otec lord Mountbatten zaãal Philipovi sdûlovat své pfiedstavy o tom, jak by mûla vypadat svatba a jak by mûli novomanÏelé fiídit svou domácnost. AlÏbûta si uvûdomovala Mountbattenovy ambiciózní plány a jeho vmû‰ování se jí nelíbilo. Její matka byla stejného názoru, coÏ ale neznamená, Ïe se v tomto ohledu shodovala s jejím otcem. Philip vûdûl, jak na to reagovat, a v dopise svého neodbytného str˘ce varoval: „Nechci b˘t nezdvofiil˘, ale oãividnû se ti zalíbila pfiedstava, Ïe bude‰ hlavním organizátorem tohoto malého pfiedstavení. Obávám se, Ïe AlÏbûta by se s tou pfiedstavou nesmífiila tak poslu‰nû jako já. Já vím, co je pro mû dobré, ale nezapomínej, Ïe pro ni nejsi str˘ãek, pfiítel a rádce tak dlouho jako pro mû.“ V polovinû fiíjna byly více neÏ tisícovce hostÛ rozeslány pozvánky na svatbu. Na obálce se skvûlo nezamûnitelné razítko s ozdobn˘m královsk˘m monogramem. Nejv˘znamnûj‰í hosté dnes nesou oznaãení „v˘jimeãná ãtyfistovka“. Jsou to ãlenové královsk˘ch rodÛ z celé Evropy, ktefií musí b˘t pozváni bez ohledu na to, jestli stále je‰tû zaujímají své královské postavení, nebo byli zbaveni trÛnu. Mezi pozvan˘mi byli samozfiejmû i osobní pfiátelé, ktefií tvofiili dÛvûrn˘ okruh blízk˘ch. 15


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 16

I N G R I D S E WA R D O VÁ

Vzhledem k tomu, Ïe od konce války uplynuly pouhé dva roky, král rozhodl, Ïe pozvání Philipov˘ch sester nepfiichází v úvahu, protoÏe jejich vazba na Nûmecko byla je‰tû pfiíli‰ ãerstvá (na poãátku 30. let se odstûhovaly z PafiíÏe do Nûmecka, provdaly se za nûmecké aristokraty a po dobu války zÛstaly v Nûmecku). „Tak brzy po válce nebylo moÏné mít na svatbû ‚Huny‘,“ vzpomínala lady Mountbattenová. „Myslím, Ïe Philip to chápal, ale jeho sestry rozhodnû ne. Je‰tû mnoho let potom se ptaly: ‚Proã jsme nemohly pfiijet na tvou svatbu?‘ Rozhodnû nebyly ãlenkami nacistick˘ch údern˘ch oddílÛ.“ Toto téma zÛstávalo natolik citlivé, Ïe princ Philip prolomil mlãení o vazbách jeho rodiny na nacisty teprve po ‰edesáti letech, v roce 2006. Pro knihu nazvanou Pfiíslu‰níci královsk˘ch rodin a tfietí fií‰e poskytl rozhovor, v nûmÏ vysvûtlil, jak jeho rodina, stejnû jako mnoho jin˘ch NûmcÛ, povaÏovala Hitlerovy rané snahy o obnovu moci a v˘znamu Nûmecka za zásluÏné. „Zaãala se rozvíjet v˘stavba a vlaky jezdily na ãas,“ vysvûtlil Philip. „Po skliãujícím chaosu V˘marské republiky se objevila nadûje. Nedivím se, Ïe lidé sly‰eli na volání po vlastenectví a snaÏili se dát vûci do pofiádku. Urãitû si dovedete pfiedstavit, jak to bylo lákavé.“ ZdÛraznil také, Ïe „nikdy nezaznamenal“, Ïe by nûkdo z rodiny zastával antisemitské postoje. Ze sedmi bratrÛ a sester jeho otce v‰ichni aÏ na jednoho zemfieli. Na svatbu v‰ak pfiijel PhilipÛv str˘c George s manÏelkou Marií Bonapartovou, dcerou Eugenií a dal‰ími Philipov˘mi bratranci a sestfienicemi. Byly mezi nimi i královna 16


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 17

S VAT E B N Í O S L AV Y

Helena Rumunská, královna Alexandra Jugoslávská a královna Frederika ¤ecká. Pro zemi zpusto‰enou válkou byla svatba povaÏována za symbol nadûje. V mnoha ulicích dosud zely krátery po bombách, budovy byly podepfiené opûrn˘mi konstrukcemi, obãas se nûkterá z nich samovolnû zfiítila a kaÏd˘ t˘den nûkdo objevil dal‰í nevybuchlou bombu. Celé ulice musely b˘t zbofieny a v‰ude stály po‰kozené domy bez oken s jedním ãi dvûma poschodími ponechan˘mi napospas ÏivlÛm. Ve vûtru poletovaly kusy tapet a u polozbofien˘ch zdí se hromadily sutiny. BlíÏila se zima, která se mûla stát nejchladnûj‰í, co pamûÈ sahá, ale ve svatební den 20. listopadu se díky neobvyklému tropickému proudûní vzduchu vy‰plhala teplota aÏ na 15 °C. PfiestoÏe válka skonãila pfied více neÏ dvûma lety, v zemi je‰tû stále fungoval pfiídûlov˘ systém. Mezi nedostatkové zboÏí patfiil chléb, sladkosti, uhlí, nábytek nebo i m˘dlo. Královská jízda dostala speciální v˘jimku a mohla doprovodit princeznu ke svatebnímu obfiadu nikoli v bojov˘ch, ale ve slavnostních uniformách. Svatba se konala v období v‰eobecného uskrovÀování, proto se obfiad mûl pÛvodnû odehrát bez jakékoli okázalosti, nenápadnû a soukromû v kapli svatého Jifií ve Windsoru. Pozdûji v‰ak labouristická vláda ustoupila a souhlasila s tím, aby se svatba stala vefiejnou událostí. Vláda si uvûdomila, Ïe slavnostní pfiíleÏitost by mohla potû‰it srdce lidí unaven˘ch válkou, ktefií po oznámení zásnub projevili podivuhodnou ‰tûdrost. Îeny posílaly ze sv˘ch skrovn˘ch pfiídûlÛ cukr a mouku, aby usnadnily peãení svatebního dortu, jiné oÏelely vzácné nylonové punãochy 17


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 18

I N G R I D S E WA R D O VÁ

a u‰etfiené látky. Nûktefií dokonce vûnovali i pfiídûlové lístky na obleãení, ale ty se jim vracely, protoÏe jejich pfiedávání bylo nezákonné. Nejoblíbenûj‰í ãasopis té doby, Radio Times, oslavil svatbu velkolepou obálkou. Popsal také svatební obfiad ve Westminsterském opatství, trasu královského prÛvodu a prÛbûh m‰e. Byla to první královská svatba, která byla filmována a vysílána v televizi, a posádka pfienosového vozu musela projevit hodnû vynalézavosti, aby zaznamenala v‰echno dÛleÏité. Pfiímé televizní pfienosy se v té dobû pot˘kaly s takov˘mi technick˘mi problémy, Ïe pracovníci BBC dopfiedu oznámili jen polovinu z toho, co mûli v úmyslu filmovat, aby se pojistili pro pfiípad, Ïe by nûco nevy‰lo. âasopis Radio Times uvefiejnil tento program: KRÁLOVSKÁ SVATBA âTVRTEK 20. LISTOPADU

Svatba Její královské V˘sosti princezny AlÏbûty a poruãíka královského námofinictva Philipa Mountbattena ve Westminsterském opatství 11.03 PrÛvod Jejího Veliãenstva královny odjíÏdí z Buckinghamského paláce. 11.16 PrÛvod Jeho Veliãenstva krále a Její královské V˘sosti nevûsty odjíÏdí z Buckinghamského paláce. 11.30 M‰e 12.30 Odjezd nevûsty a Ïenicha z Westminsterského opatství, návrat prÛvodu do Buckinghamského paláce.

18


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 19

S VAT E B N Í O S L AV Y

KOMENTÁTO¤I: Wynford Vaughan-Thomas (v chrámu) Richard Dimbleby (pfied západním vstupem do chrámu) Peter Scott (na stfie‰e kostela sv. Markéty, Westminster) Audrey Russellová (poblíÏ oblouku Admirality) Frank Gillard (pfied Buckinghamsk˘m palácem)

Doufáme, Ïe bûhem odpoledne bude moÏné pfieru‰it pravidelné pofiady a popsat odjezd nevûsty a Ïenicha na líbánky. SVATEBNÍ OB¤AD: Fanfáry (Bax) Bûhem pfiíchodu nevûstina prÛvodu: Chvalozpûv: Chval má du‰e Pána na nebesích (Goss) Úvodní slovo dûkana Slavnostní svatební obfiad bude slouÏit arcibiskup z Canterbury Îalm 67 (Bairstow) PrÛvod s prosebn˘mi modlitbami, modlitba Pánû, responsoria vedená sbormistrem Modlitba a poÏehnání dûkana Motet: âekáme na tvou láskyplnou dobrotu, ó BoÏe (McKie) Proslov arcibiskupa z Yorku Chvalozpûv: Hospodin je mÛj past˘fi (Crimond) Závûreãná modlitba a poÏehnání arcibiskupa z Canterbury Amen (Orlando Gibbons) Fanfáry (Bax) Chorál: PoÏehnán buì BÛh a Otec (S. S. Wesley) Fanfáry (Bax) Svatební pochod (Mendelssohn)

19


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 20

I N G R I D S E WA R D O VÁ

Posluchaãi na celém svûtû mohli slavnostní událost sledovat díky pûtapadesáti mikrofonÛm stanice BBC. Hlasatelé podél trasy prÛvodu a pfied opatstvím popisovali pfiíjezd hostÛ. Ze svého stanovi‰tû na památníku královny Viktorie líãil Frank Gillard nevûstu odjíÏdûjící z domova po boku svého otce, krále. Po Gillardovi pfievzala ‰tafetu Audrey Russellová, jejíÏ stanovi‰tû bylo na stfie‰e budovy Admirality. Jakmile princezna AlÏbûta v koãáru taÏeném koÀmi projela po celé délce Whitehallu, pfievzal slovo Wynford Vaughan-Thomas, kter˘ ãekal v opatství, aby popsal dûji‰tû obfiadu. Jakmile skonãil, ohlásil se Peter Scott ze stfiechy kostela svaté Markéty. Oznámil pfiíjezd nevûsty na námûstí Parliament Square a znám˘ komentátor Richard Dimbleby o chvíli pozdûji popsal pfiíjezd koãáru k západní bránû opatství. Stranou od v‰eho ruchu v opatství sedûl u svého fiídicího pultu zvukov˘ technik celého pfienosu. Na pultu bylo vyznaãeno ‰estadvacet mikrofonov˘ch okruhÛ a technik urãoval, kdy bude vysílat zvuky z jednoho ãi druhého a kdy smísí napfiíklad zvonûní zvonÛ s jásotem davÛ, jak se stalo tfieba v okamÏiku, kdy princezna AlÏbûta a poruãík Mountbatten odjíÏdûli z opatství. Ve svatební den v sedm hodin ráno zaklepal v Kensingtonském paláci na dvefie loÏnice vévody z Edinburghu komorník John Dean a vstoupil s ranním ãajem. „OkamÏitû se probudil, mûl dobrou náladu a nebyl ani trochu nervózní,“ vzpomíná Dean. „Pfiede‰lého dne jsme svatbu nazkou‰eli, takÏe jsme naprosto pfiesnû vûdûli, co dûlat. V hlavû jsem mûl uloÏen˘ cel˘ denní program i pfiesné naãasování v‰ech událostí.“ 20


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 21

S VAT E B N Í O S L AV Y

Jakmile se Philip oblékl a posnídal kávu a toast, komorník mu váhavû podal ‰avli. Uvûdomil si, Ïe jsou pfiipraveni pfiíli‰ brzy. „Nevím, jak vévoda odolal poku‰ení zapálit si cigaretu,“ vzpomíná Dean. „Pfiedchozího veãera se rozhodl, Ïe pfiestane koufiit, a vÛbec si nestûÏoval.“ PfiestoÏe bylo je‰tû ãasnû, Philip a jeho svûdek David Milford Haven si nalili gin s tonikem a pfiipili na poslední okamÏiky Philipova mládenectví. V pfiedveãer svatby král pfiijal poruãíka námofinictva Philipa Mountbattena do královské rodiny: udûlil mu titul rytífie Podvazkového fiádu a zmocnil ho k uÏívání titulu Jeho královská V˘sost, jehoÏ se Philip vzdal, kdyÏ pfiijal britské obãanství. Král mu také udûlil titul vévody z Edinburghu, kter˘ v roce 1727 vytvofiil král Jifií II. pro svého syna a dûdice, prince Fredericka. Princeznina komorná Margaret „Bobo“ MacDonaldová v Buckinghamském paláci to ráno nemusela budit svou „malou dámu“, jak jí vÏdycky fiíkala. Princezna uÏ byla vzhÛru, sedûla v Ïupanu u okna a pozorovala davy. „Nemohu uvûfiit, Ïe je to pravda, Crawfie,“ fiekla své nûkdej‰í vychovatelce Marion Crawfordové, která se postavila vedle ní. „Musím se ‰típnout.“ Pûtadvacet minut po jedenácté hodinû usedli princ Philip a David Milford Haven na svá místa v opatství a oãekávali pfiíjezd nevûsty a krále. Mezi hosty byla Eileen Parkerová s manÏelem Mikem, kter˘ mûl je‰tû lehkou kocovinu ze vãerej‰ího Philipova louãení se svobodou. Eileen vzpomíná: „Jakmile jsme usedli, varhany zaãaly hrát ElgarÛv koncert C dur. Najednou celé 21


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 22

I N G R I D S E WA R D O VÁ

shromáÏdûní povstalo a já jsem si fiíkala, kdo asi pfiichází. Princezna AlÏbûta mûla dorazit v 11.28. Natoãila jsem se a zahlédla jsem, Ïe uliãkou zvolna prochází Winston Churchill s manÏelkou. Bylo vzru‰ující vidût je tak zblízka.“ Mezi 2500 hosty bylo ‰est králÛ a sedm královen. Bylo to nejvût‰í shromáÏdûní panovníkÛ, vládnoucích i v exilu, jaké kdy kdo pamatoval. Jásot lidí stojících venku zesílil z tlumeného huãení do mohutného burácení a král s princeznou vstoupili do katedrály za zvukÛ písnû Chval má du‰e Pána na nebesích. Mladá nevûsta v saténové róbû barvy slonové kosti od Normana Hartnella kráãela zavû‰ena do svého otce, kter˘ na sobû mûl uniformu admirála královského námofinictva. Hned za nimi a tfii kroky pfied ostatními druÏiãkami na znamení úcty k jejímu postavení kráãela sama princezna Margaret. Arcibiskup z Yorku ve svém proslovu prohlásil, Ïe tento svatební obfiad je „ve v‰ech podstatn˘ch náleÏitostech stejn˘, jako kdyby se Ïenil kter˘koli chalupník v malém venkovském kostelíku v zapadlé vesnici“, coÏ vzhledem ke v‰em tûm tiárám, cylindrÛm, dlouh˘m ‰atÛm, uniformám a slavnostním róbám znûlo trochu zvlá‰tnû. Po obfiadu poloÏila vévodkynû z Edinburghu svou svatební kytici – která se ve víru pfiíprav v paláci na okamÏik ztratila – na hrob neznámého vojína. KdyÏ se novomanÏelé vraceli do Buckinghamského paláce ve Sklenûném koãáfie, policie na chvíli nezvládla situaci, davy lidí protrhly policejní kordon a vtrhly na nádvofií pfied palácem. Král mûl pfii podepisování farní matriky slzy v oãích. Pfii slavnostním obûdû nepronesl Ïádn˘ proslov, ale jen pozvedl 22


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 23

S VAT E B N Í O S L AV Y

sklenku „na nevûstu“. Svûfiil se arcibiskupovi, Ïe vdávat dceru pro nûj bylo dojemnûj‰í, neÏ kdyÏ se sám Ïenil. Crawfie se na celou záleÏitost dívala vûcnûji a podle ní byl svatební obûd „veselá slavnost: stoly byly ozdobené snítkami pfiestupu (kefi s tmavû zelen˘mi listy a ãerven˘mi bobulkami) a bíl˘mi karafiáty a u kaÏdého místa leÏela kytiãka bílého vfiesu, kter˘ pfiivezli z Balmoralu. Pohádkovou atmosféru dokresloval proslul˘ zlat˘ podnos a sluhové v ‰arlatov˘ch kabátech.“ Sluhové se v sále zvaném Bow Room objeví jen na zazvonûní. Uvnitfi se podávalo studené obãerstvení, zaznûly blahopfiejné pfiípitky a krájel se dort. Svatební dort se krájí ‰avlí, coÏ ãasto vede k mnoha vesel˘m poznámkám a dobrosrdeãn˘m vtipÛm. Philipova matka Alice o nûkolik dní pozdûji napsala synovi z Athén: „V‰echno probûhlo v˘bornû. Ulevilo se mi, kdyÏ jsem vidûla, jak ‰Èastnû se tváfií‰, a cítila jsem, Ïe tvé rozhodnutí bylo v kaÏdém ohledu správné.“ Alice sepsala také podrobn˘ dvacetistránkov˘ popis celé svatby a poslala jej Philipov˘m sestrám, které na svatbû nebyly. Princeznin otec napsal dcefii dopis pfiekypující láskou i p˘chou, v nûmÏ se zam˘‰lel nad sv˘m dal‰ím Ïivotem bez ní: Byl jsem na tebe velmi hrd˘. KdyÏ jsme spolu kráãeli katedrálou, byl jsem ‰Èastn˘, Ïe jsem s tebou. KdyÏ jsem pak pfiedal tvou ruku arcibiskupovi, cítil jsem, Ïe jsem ztratil nûco nesmírnû cenného. Bûhem celé m‰e jsi pÛsobila velmi klidnû a vyrovnanû a svá slova jsi vyfikla bez sebemen‰ího zaváhání, takÏe jsem vûdûl, Ïe v‰echno je tak, jak má b˘t. 23


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 24

I N G R I D S E WA R D O VÁ

Mamince jsi fiekla, Ïe ãekání pfied zásnubami a dlouhá doba mezi nimi a svatbou byly k dobru vûci, a z toho mám radost. Obával jsem se, jestli si nebude‰ myslet, Ïe jsem v tomto ohledu ponûkud tvrd˘. Jak ví‰, moc jsem si pfiál, abys odcestovala do Jihoafrické unie. Na‰e rodina, my ãtyfii, královská rodina, musíme drÏet pohromadû, samozfiejmû s nov˘mi pfiírÛstky v ten vhodn˘ okamÏik! S velkou hrdostí jsem pozoroval, jak roste‰ a dospívበpod dovedn˘m vedením své maminky – která, jak jistû ví‰, je v m˘ch oãích tím nejúÏasnûj‰ím ãlovûkem na svûtû. Vím, Ïe se na tebe a teì i na Philipa mohu vÏdy spolehnout, Ïe mi pomÛÏete v mé práci. TvÛj odchod zanechal v na‰em Ïivotû velké prázdné místo. Nezapomínej, Ïe tvÛj star˘ domov je stále tvÛj, a vracej se tak ãasto, jak jen to bude moÏné. Vidím, Ïe jsi s Philipem nesmírnû ‰Èastná, a to je v pofiádku, ale nezapomeÀ na nás. To je pfiání tvého milujícího a oddaného tatínka PfiestoÏe si Pamela Mountbattenová o mnoho let pozdûji nejjasnûji pamatovala ples, svatební obfiad ji také dojal. Samotn˘ den probûhl jako ve ‰Èastné mlze. Královsk˘ pár (byla spfiíznûná s obûma novomanÏeli) jí pfiipadal jako z pohádky. „Philip byl pohádkov˘ princ. Je‰tû hezãí, protoÏe byl tak muÏn˘. A ona se svou nádhernou pletí jen záfiila. Ve zlatém koãáru taÏeném nádhern˘mi koÀmi byli jako pfielud. Lilo jako z konve, ale zástupy lidí se k de‰ti stavûly s typickou britskou nev‰ímavostí a ãekaly celou noc, aby se mohly 24


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 25

S VAT E B N Í O S L AV Y

dostat aÏ k paláci. Stát po obfiadu na balkonû a pozorovat obrovsk˘ dav maãkajících se lidí pfied branami paláce byl neuvûfiiteln˘ pocit.“ Pamela vzpomíná, Ïe nejmlad‰í druÏiãka princezna Alexandra (dvanáctiletá sestfienka nevûsty) neposednû pobíhala sem a tam, zatímco ostatní dûvãata se tváfiila dospûle a nad její rozpustilostí obracela oãi v sloup. Princezna Margaret jako hlavní druÏiãka v‰echny peskovala a královna Juliána Nizozemská „si mumlala nûco o tom, Ïe v‰ichni mají za‰lé ‰perky, které by potfiebovaly vyãistit“. Jako pfiipomínku tohoto dne daroval princ Philip v‰em druÏiãkám pudfienku ze stfiíbra a rÛÏového zlata, kterou sám navrhl. Lady Elizabeth Longmanová v jednom z mála rozhovorÛ, které kdy poskytla, vzpomínala, Ïe Philip se pfii rozdávání vzácn˘ch dárkÛ tváfiil upjatû, skoro jako kdyby byl v rozpacích. Nejspí‰ skuteãnû byl. Lady Longmanová vyprávûla, Ïe „je rozdával jako hrací karty. KdyÏ jsme si je prohlíÏely a porovnávaly, byly jsme nad‰ené, Ïe kaÏdá byla tro‰ku jiná, ale v‰echny mûly iniciály novomanÏelÛ“. Pamela Mountbattenová dodala: „Moje mûla uprostfied dole ‰est mal˘ch safírÛ. Dfiív jsem ji nosívala v kabelce, ale teì uÏ to není bezpeãné – zvlá‰È, kdyÏ ãlovûk jede autobusem nebo metrem anebo se prochází po ulici.“ Pamela vzpomíná, Ïe nejvût‰ím zklamáním svatebního dne bylo, kdyÏ dûdic belgického trÛnu princ Baudouin odmítl jít s druÏiãkami do noãního klubu Ciro’s. „Byl tam tehdy mezi námi jedin˘ mladík a v‰echny jsme si myslely: ‚Vysok˘, tmavovlas˘, navíc budoucí král.‘ Ale nechtûl riskovat. Za to, Ïe s námi ne‰el, jsme ho pasovaly na nejvût‰ího suchara na svûtû.“ 25


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 26

I N G R I D S E WA R D O VÁ

Podnik Ciro’s vybral PhilipÛv bratranec a svûdek David Milford Haven – vût‰ina jeho pfiátel by tam nikdy ne‰la, ale mladé a nezku‰ené druÏiãky by se v tamním útulném prostfiedí mohly podle jeho názoru cítit dobfie. KdyÏ novomanÏelé scházeli ruku v ruce po velkém obloukovém schodi‰ti Buckinghamského paláce, zasypaly je okvûtní plátky rÛÏí. Venku na nû ãekal otevfien˘ koãár taÏen˘ dvojspfieÏím. Odvezl je k Ïelezniãní stanici Waterloo, odkud zamífiili na svatební cestu do venkovského sídla Broadlands v hrabství Hampshire, jeÏ patfiilo Philipovu str˘ci hrabûti Mountbattenovi. Pod kostkovan˘mi dekami a nûkolika ohfiívacími láhvemi se choulila Susan, královnina oblíbená fenka plemene vel‰korgi, která mûla novomanÏelÛm dûlat spoleãnost. Hosté utíkali za koãárem aÏ ke vstupní bránû palácového nádvofií, a dokonce i královna popobûhla ke kovovému plotu, aby sledovala novomanÏele odjíÏdûjící vstfiíc jásajícím davÛm, které na nû tak dlouho ãekaly. Zaãátek svatební cesty byl nároãn˘. Novináfii se v‰emoÏnû snaÏili ukofiistit nûjaké snímky, a kdyÏ novomanÏelé dorazili na Ïelezniãní stanici v Romsey, ti nejurputnûj‰í je odtamtud sledovali cel˘ch patnáct kilometrÛ aÏ k branám panství Broadlands. Mountbattenovi byli zrovna v Indii, kde lord Mountbatten jako indick˘ místokrál dohlíÏel na osamostatnûní zemû. V nedûli ráno, kdyÏ novomanÏelé pfii‰li na m‰i do klá‰terního kostela v Romsey, fotografové si k jeho zdi pfiistavili Ïebfiík a nakukovali dovnitfi alespoÀ oknem. Pro královsk˘ pár to byl kfiest ohnûm a oddechnout si mohli aÏ po pfiíjezdu do skotského Birkhallu, kde strávili o samotû nûjak˘ ãas v tom nejromantiãtûj‰ím prostfiedí. 26


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 27

S VAT E B N Í O S L AV Y

Princezna se matce v dopise svûfiila, jak je ‰Èastná, ale zároveÀ jí psala, Ïe si teprve nyní uvûdomila, nakolik jí manÏelství zmûní Ïivot. Îádala matku o radu, jak nejlépe skloubit manÏelovu svobodomyslnost a formální svazující tradice, které se dodrÏovaly u královského dvora. „Philip je velice nezávisl˘ a sv˘m zpÛsobem ho i chápu,“ psala. „Chtûl by rozhodovat sám za sebe, a ne aby v‰echno nûkdo dûlal za nás.“ Vûdûla, Ïe b˘t svázan˘ s velk˘m staromódním palácem, kde v‰echno podléhá pfiísnému protokolu, bude pro Philipa, kter˘ byl zvykl˘ na volnost, velmi obtíÏné, a tím pádem i pro ni. UÏ se jí svûfiil, Ïe mnozí dvofiané mu pfiipadají nafoukaní, smû‰nû konzervativní a zkostnatûlí, zatímco on byl v jejich oãích hejsek z Nemanic. Pokud si mûl získat respekt hodn˘ jeho postavení, bylo nutné pfiijmout a zachovávat nûjakou dlouhodobou strategii. „Je tady tak pfiíjemn˘ klid,“ pochvalovala si princezna v dopise. „Philip leÏí na pohovce a ãte si, Susan se rozvaluje pfied krbem, opodál ve své bed˘nce spí Rummy a v leno‰ce kousek dál pí‰u já tento dopis (v‰ichni pûknû u krbu – aspoÀ vidí‰, jak je pro nás oheÀ dÛleÏit˘!). Je zde jako v ráji!“ „Byla tfieskutá zima a hustû snûÏilo, ale v domû se topilo velk˘mi poleny, takÏe tam bylo vÏdy útulno,“ vzpomínal PhilipÛv komorník John Dean, kter˘ se vzhledem k svému postavení nyní ocitl na stejné lodi jako princeznina komorná Bobo MacDonaldová. Dean vzpomínal, Ïe jakmile Bobo „roztála“, vycházeli spolu velmi dobfie: „V˘bornû tanãila a byla s ní legrace, protoÏe mûla velk˘ smysl pro humor. Ale i kdyÏ jsme bydleli ve vesnici a obãas si spolu za‰li do místní hospody, byl jsem pro ni pofiád pan Dean.“ 27


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 28

I N G R I D S E WA R D O VÁ

Pfiítomnost Bobo MacDonaldové pfiedstavovala znaãn˘ problém pro prince Philipa. Philip a Lilibet jako v‰ichni mladí milenci chtûli mít soukromí, ale ne vÏdy se jim to po‰tûstilo. Princezna byla na pfiítomnost slouÏících zvyklá a jednodu‰e si jich nev‰ímala, ale to Philip nedokázal. Vadilo mu, Ïe nemÛÏe b˘t s manÏelkou o samotû, kdykoli by si to pfiál, a nepoãítal s tím, Ïe Bobo bude své paní po boku témûfi neustále, dokonce i v koupelnû. „Îivot u dvora pro nûj byl zpoãátku velmi frustrující,“ vysvûtloval lord Brabourne, manÏel Patricie Mountbattenové. „V‰ichni byli nesmírnû upjatí a formální. [Tommy] Lascelles [králÛv soukrom˘ tajemník] se choval úplnû nemoÏnû. Jednali s Philipem s uráÏlivou pov˘‰eností a tváfiili se, Ïe mezi nû nepatfií. Philip si uÏil svoje. Sice to odb˘val úsmûvem, ale nebyla to Ïádná legrace. Nejsem si jist, Ïe si toho princezna v‰imla. Nejspí‰ to nevnímala. ManÏelstvím se pro ni vlastnû nic nezmûnilo. Îila stejnû jako pfiedtím. SÀatkem se niãeho nevzdala a nic neobûtovala, ale PhilipÛv Ïivot se od základu zmûnil. Vlastnû se v‰eho vzdal.“ Pfied královsk˘m protokolem nebylo úniku. NovomanÏelé museli bydlet s princeznin˘mi rodiãi v Buckinghamském paláci, protoÏe Clarence House procházel rekonstrukcí. Stálé osazenstvo paláce mûlo za to, Ïe s Philipem je tûÏká domluva, a navíc se fiada z nich domnívala, Ïe se k princeznû nebude chovat s ohleduplností, kterou si podle jejich názoru zaslouÏila a potfiebovala. Uznávan˘ americk˘ spisovatel rabín Arthur Herzberg, kter˘ mûl pfiíleÏitost s Philipem dlouze hovofiit, k tomu poznamenal: „Ztratil svou skuteãnou identitu. Jednou mi fiekl, 28


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 29

S VAT E B N Í O S L AV Y

Ïe se povaÏuje za kosmopolitního Evropana.“ Pamela Mountbattenová potvrdila, Ïe se musel se zmûnou dlouho vyrovnávat: „Chápal, Ïe se vydává do jámy lvové, a velmi dobfie si uvûdomoval, jak s ním budou jednat a jak sloÏitû si bude muset vybojovat své postavení a nezávislost. Vûdûl, Ïe to bude tûÏké, ale netu‰il, Ïe aÏ tak moc.“ ManÏelé si postupnû vytvofiili mal˘, ale loajální t˘m spolupracovníkÛ. Tommy Lascelles doporuãil diplomata Jocka Colvillea, kter˘ v letech 1939 aÏ 1945 pÛsobil v Downing Street jako soukrom˘ tajemník Nevilla Chamberlaina, Winstona Churchilla a Clementa Attleeho. Colville se stal soukrom˘m tajemníkem princezny AlÏbûty a pracoval pro ni do roku 1949. Philip si za svého soukromého tajemníka zvolil Australana Mikea Parkera, kter˘ se stal také osobním asistentem obou manÏelÛ. O finance se jim staral sir Frederick „Boy“ Browning, manÏel spisovatelky Daphne du Maurier a b˘val˘ náãelník ‰tábu lorda Louise Mountbattena. V té dobû se ve vládû uplatÀoval znaãn˘ osobní vliv a odpovûdní ãinitelé ãasto problémy fie‰ili nad velkou sklenicí whisky nebo pfii partii bridÏe. O potíÏích se jen málokdy hovofiilo otevfienû a fie‰ení se hledala v tichosti. Vlivní lidé byli diskrétní, nenechali se vyvést z rovnováhy a vládli nenápadnû. Nikdy nepfiipustili chybu, nikdy si na sebe vzájemnû nestûÏovali, nikdy nerezignovali a nikdy nevy‰lo najevo, Ïe se m˘lili. Princ Philip do tohoto svûta ani trochu nezapadal. „Kdyby se královna provdala za nûkterého z vládnoucích aristokratÛ, v‰echny by to k smrti nudilo,“ poznamenal b˘val˘ lond˘nsk˘ biskup Richard Charteris. „Zato Philip, aÈ uÏ byl jak˘koli, rozhodnû nebyl nudn˘.“ 29


SewardKor2

6/22/18 3:46 PM

Stránka 30

I N G R I D S E WA R D O VÁ

První rok manÏelství proÏili v Buckinghamském paláci a nebylo to jednoduché, ale nakonec dostali k dispozici Clarence House. „V‰echno tam bylo vzhÛru nohama,“ vzpomíná Mike Parker. „Ale velice rychle to dali do pofiádku a zafiídili si bydlení pomocí svatebních darÛ.“ Princ Philip proÏil pohnuté dûtství a toto byl vlastnû jeho první skuteãn˘ domov. Koneãnû na‰el po boku milované Ïeny stabilitu a ‰tûstí. Ale je‰tû zdaleka nebylo vyhráno.

30


SewardKor2

6/22/18 3:47 PM

Stránka 324

Rejstfiík

Abercorn, Alexandra, vévodkynû z 159, 160, 300 Albert, manÏel královny Viktorie 31, 100, 144–162, 237 Alexandra Jugoslávská, královna 17, 62, 73, 81 Alexandra, manÏelka Eduarda VII. 38, 39, 260 Alexandra, princezna (AlÏbûtina sestfienice) 25 Alexandra, princezna (Philipova sestfienice) 62–68, 73–74, 77–79, 81, 100, 165 Al-Fayed, Dodi 225–227, 229–231, 309–311 Al-Fayed, Mohamed 227, 229, 230 Alice z Battenbergu, Philipova matka 14, 23, 38–46, 60–61, 72, 77, 88, 119–122, 127, 145

AlÏbûta II. annus horribilis 205, 218, 315 Balmoral 85, 131, 149, 152, 225, 234–238, 253, 261–263, 282, 289 konû 250–254 korunovace 110–114 otcova smrt 105–106, 123–124 svatba 13–30 zasnoubení 10, 15, 72, 85–90 AlÏbûta, královna matka 126–127, 140, 202, 208, 213, 243, 288, 305 Andersonová, Mabel 120, 125, 127, 137, 167 Andreas, princ, PhilipÛv otec 38, 40–46, 60, 67 Andrew, vévoda z Yorku 137, 163–174, 179, 181, 184, 191, 196, 197, 202–204, 213, 214, 216, 239, 252, 254, 280

324


SewardKor2

6/22/18 3:47 PM

Stránka 325

REJST¤ÍK

Anne, královská princezna 116, 121–122, 128–135, 138, 168, 185–187, 204, 289 Armstrong-Jones, Antony 183, 211 viz také Snowdon, lord Attlee, Clement 29, 90, 107, 110 Baldwin, Stanley 33 Balfour, lord Arthur 44 Baudouin, belgick˘ král 25 Beatles 176, 233 Beaton, Cecil 95, 114–116, 122, 165–166, 264 Beatrice, princezna 203, 249 Berryová, Mary 281–282 Berthold, markrabû Bádensk˘ 65 Blair, Tony 184, 232–233, 241, 282–283, 305 Blairová, Cherie 184, 305 Bonapartová, Marie 16, 61 Brabourne, John, lord 28 BreÏnûv, Leonid 176 Bruniová, Carla 271 Burton, Richard 176 Cameron, David 181, 308–309 Camilla, vévodkynû z Cornwallu 204, 288, 307, 310, 313 Carey, George 292 Catherine, vévodkynû z Cambridge 307 Cordetová, Hélène 62, 158 Craig, Daniel 308 Crawfordová, Marion ‚Crawfie‘ 212, 23, 43, 48–49, 53–59

David, princ z Walesu 35, 37, 38, 42, 48, 49, 57 viz také Eduard VIII. Dean, John 20, 21, 27, 84, 86, 91, 100 Diana, princezna z Walesu a Philip 220–223 bulimie 189, 314 narození Harryho 195 narození Williama 192 pohfieb 242–248 smrt 225–241 svatba 190 zasnoubení s Charlesem 188 Eduard VII. 38, 39, 174 Eduard VIII. 50–52, 70, 208 viz také David, princ z Walesu Edward, princ, hrabû z Wessexu 170, 174, 179–181, 184, 197–202 Elphinstoneová, lady 37, 88 Eugenie, princezna 166, 203, 249 Fagan, Michael 192–193 Fellowes, sir Robert 189, 220, 234, 241 Fellowesová, Jane 189, 231 Fisher, Geoffrey, arcibiskup z Canterbury 287, 292 George, princ 307 Hahn, Kurt 65–69, 145 Hamilton, Lewis 276 Harry, princ 195, 223, 228, 307, 316 Henry, vévoda z Gloucesteru 35, 49 Hitler, Adolf 16, 66, 145, 311

325


SewardKor2

6/22/18 3:47 PM

Stránka 326

I N G R I D S E WA R D O VÁ

Holloway, Laurie 263 Husseyová, lady Susan 238 Chamberlain, Neville 29, 77 Channon, Sir Henry ‚Chips‘ 77–78 Charles, princ z Walesu a Camilla 204, 288, 307 a Diana 188–190, 204 narození 118 sluÏba u námofinictva 141–142 vzdûlání 136–143 Charlotte, princezna 289, 307 Chattová, lady Sarah 211 Chru‰ãov, Nikita 176 Churchill, Winston 22, 57, 90, 96, 102, 106–110 James, vikomt Severn 280 Janvrin, sir Robin 226, 236, 238 Jenkinsová, Katherine 279 Jifií I. ¤eck˘ 38, 44, 60 Jifií II. ¤eck˘ 21, 67, 81 Jifií V. Anglick˘ 33, 34, 37, 39, 42–45, 49, 54, 60, 146 Jifií VI. Anglick˘ 51, 57, 74, 81, 85, 94, 100, 121, 197, 218, 243, 261, 271 Kennardová, lady Gina 125, 140 Kennedy, John F. 175 Kent, George, vévoda z 35, 49, 50 Khan, Aga 254 Kirkwoodová, Pat 157–158, 160 Knightová, Clara ‚Allah‘ 36, 37, 53, 57, 121, 288 Lascelles, Tommy 76, 87, 119, 208

Laurence, Timothy 204, 289 Lennon, John 176–177 Leopold, belgick˘ král 147, 164 Lightbodyová, Helen 120–121, 125 Linley, David, vikomt 211 Lloyd George, David 44 Louis, princ 307 Louise, dcera prince Edwarda 280 Mabell, hrabûnka z Airlie 35, 38 MacDonaldová, Margaret ‚Bobo‘ 21, 27–28, 58, 94, 103, 284–285 Major, John 216–217, 219 Mandela, Nelson 175 Mann, Michael 113–114, 202, 297–298, 300–301 Margaret, princezna 25, 53, 74, 84, 138, 183, 206–212, 305 Margarita, princezna 117, 122 Marie, královna 34, 37, 39, 48, 87–88, 120 Marie, vikomtesa Lascelles 37 Markleová, Meghan 288 Mary, královská princezna 35 Maurier, Daphne du 29, 157 McCorquodaleová, Sarah 231 Meldrum, Bill 262 Milford Haven, David 21, 26, 64, 74, 78, 95 Milford Haven, George, mark˘z 61, 62, 64, 68 Milford Haven, mark˘za vdova 46, 60, 91, 120 MikulበII., rusk˘ car 39–40, 43–44, 50

326


SewardKor2

6/22/18 3:47 PM

Stránka 327

REJST¤ÍK

Mountbatten, lord Louis ‚Dickie‘ 29, 42, 68–69, 73, 80, 86, 97–98, 255, 266 Mountbattenová, lady Edwina 42, 216 Mountbattenová, lady Pamela 13–14, 24–25, 29, 105 Nahum, Baron 95, 156 Néhrú, DÏaváharlál 176 Olga ¤ecká, královna matka 42 Parker Bowlesová, Camilla, viz Camilla Parker, Mike 21, 95, 112, 124, 127 Parkerová, Eileen 21, 95, 112, 124, 127 Pavel, fieck˘ král 92, 100, 178 Pearce, Joe 283–284 Peter, jugoslávsk˘ král 81 Philip, princ, vévoda z Edinburghu narození 41–42 nûmeãtí pfiíbuzní 16, 38, 66 umûní 267 vozatajské závody 161, 257 vzdûlání 64–70 Phillips, Mark 203, 215, 216 Phillips, Peter 186, 231, 249, 252 Phillipsová, Zara 186, 196, 257 Richard, vévoda z Gloucesteru 174, 265 Romseyová, lady Penelope 159, 161 Rooseová, Emily 41–42, 61 Sarah, vévodkynû z Yorku 196–197, 202–203, 213–216, 221

Sarkozy, Nicolas 271 Scott, sir Kenneth 289 Scott, sir Peter 20, 266 Shand Kyddová, Frances 188 Simpsonová, Wallis 48–50 Snowdon, lord Antony 174, 183, 195, 211 Sophie, princezna 46, 63, 145 Sophie, hrabûnka z Wessexu 184, 201, 264 Spencer, Charles 242–247 Strathmore, Claude, hrabû 32, 34, 37 Strathmoreová, Cecilia, hrabûnka 32, 34, 36 Taylorová, Elizabeth 176 Thatcherová, Margaret 191 Theodora, princezna 65–66, 117 Townsend, Peter 59, 206–210 Viktorie, královna 20, 31, 37–39, 44, 48, 100, 107, 110, 144, 146–150, 154, 218, 237 Wa∏´sa, Lech 273 Warren, John 252, 254 Welby, arcibiskup Justin 292 Whybrew, Paul 192–193 William z Gloucesteru, princ 235 William, princ 151, 194–197, 223–224, 228–229, 235, 244, 272, 307 Wilson, Harold 175 Wogan, Terry 275 Woodard, sir Robert 289–290 Woods, Robin 295–296

327


SewardKor2

6/22/18 3:47 PM

Stránka 328

Ingrid Sewardová MÒJ MANÎEL A JÁ Z anglického originálu My Husband and I, vydaného nakladatelstvím Simon & Schuster v Lond˘nû v roce 2017, pfieloÏila Hana Vlãková Citát z Bible na s. 303 byl pfievzat z ekumenického pfiekladu Redakce Katefiina Komárková Jazyková revize Kvûtu‰e Hrachová Obálku zhotovila Gabriela Janovská Odpovûdná redaktorka Leona Macháãková Technická redaktorka Lenka Gregorová Poãet stran 328 + 16 stran obrazové pfiílohy Vydala Euromedia Group, a. s. – Ikar NádraÏní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2018 jako svou 9959. publikaci Sazba Olaf ·najder Tisk TBB, a. s., Banská Bystrica Vydání první Na‰e knihy na trh dodává Euromedia – kniÏní distribuce, NádraÏní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz

Profile for Knižní klub

0039739  

0039739