__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:33 AM Stránka 3

Marie Hrušková, Pavel Hössl fotografie

NEJMOHUTNĚJŠÍ STROMY NAŠÍ ZEMĚ Luboš Úradníček, Martin Čermák

Kresby Jaroslav Turek


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:33 AM Strรกnka 4


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:33 AM Stránka 5

Mohutný strom Kmen zvrásnila nepohoda, ale i stáří. Jeho kůra hluboce rozpukala. Staré větve má pařátovitě pokroucené, ty mladší však stále mají sílu natáhnout se za světlem. Čtyři sta a možná i více let roste na svém místě. Zdá se, že už nestárne, ale to jen lidský život nestačí, aby na něm vypozoroval novou vrásku nebo další odlomenou větev. Ať už je pravda, že začal růst před tak dávnou dobou, anebo je mladší o několik desítek let, je jeho věk úctyhodný. Srovnáme-li jeho život s životem lidským – kolik by to muselo být generací, aby byl pokryt společně prožitý čas? Naše země má dávnou a na události bohatou historii. Minulost je zapsána do zdí románské baziliky na Pražském hradě stejně jako do majestátu chrámu na Velehradě, odráží se v iluminovaných rukopisech na pergamenu, v tvářích madony ve venkovském kostelíku, stejně jako ve skladbách Dvořákových. Je utajena v chladných kamenech i v tazích štětce dávno mrtvé ruky… Přece však existují svědci, kteří vyrůstali při stavbě románských zdí, stárli v době, kdy renesanční zámky okouzlovaly novotou sgrafitových stěn, a žili v době, kdy malíř Petr Brandl dokončoval další portrét. A žijí dodnes. A ať si to uvědomujeme, anebo je nevnímáme – spojují minulost s naší přítomností, naše předky s námi. I to dokážou stromy – věkovité, silné a navzdory svým zraněním majestátní.

Mohutný strom

5


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:33 AM Strรกnka 6


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:34 AM Stránka 7

ÚVOD Naše republika chrání památky vytvářené po staletí lidskýma rukama, ale chrání i to jedinečné, co vytvořila příroda. A věnovala nám skutečně unikáty – například největší skalní bludiště Evropy v Adršpašských skalách, divočinu Hrubého Jeseníku, ale třeba i maličký kvítek jinde nevídaný – vzácný hořeček mnohotvarý. V této knížce náš zájem patří stromům. I ty jsou darem přírody – jsou obdivuhodné, vždyť dokázaly přes dlouhá staletí dožít až do našich dnů. Ať už se tak stalo šťastnou shodou okolností, jejich sílou žít, anebo k tomu přispěl vztah našich předků ke stromům vůbec. Lidé vždy žili se stromy, v dávných dobách je dokonce uctívali jako posvátné. Ti rozumní věděli, že stromy potřebují, proto se k nim chovali s pokorou a úctou. Zvlášť k těm, které považovali za víc než jen zdroj dřeva nebo ceněných plodů: když pro ně znamenaly odkaz předků. To jejich dědové je vysadili u chalup nebo na návsích, v místech, kde vyhasl lidský život, nebo naopak na památku narození dítěte… A tak se nám dochovaly stromy, které jsou svými životy propojené s životy lidí v jejich blízkosti. Mimořádně hodnotné dřeviny jsou v České republice podle § 46, Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v současném platném znění chráněny nástrojem zvláštní ochrany přírody – institutem památných stromů. Formou správního rozhodnutí je jejich ochrana vyhlašována orgány ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vede Ústřední seznam ochrany přírody, kde jsou tyto stromy evidovány. Ke konci února 2017 bylo evidováno 5326 zápisů, z čehož 83 % (4426) tvoří solitérní stromy, zbývajících téměř 17 % (900) připadá na stromořadí, skupiny stromů a aleje, což ovšem představuje 21 172 stromů. Z počtu solitérů patří 37 % lípám a 26 % dubům. Také v alejích a stromořadích jsou výrazně zastoupeny lípy – je jich více jak 6000, dubů jsou přibližně 2000. Ostatní památné stromy patří k jiným listna-

tým stromům, jehličnanů je mezi nimi nejméně. V knize, která leží před vámi, jsme se rozhodli představit ty nejmohutnější z nich. Jejich seznam ovlivnila kromě jiného i četnost jednotlivých druhů dřevin u nás rostoucích. Na pomoc jsme vzali pásmo a obepjali jím obvod kmenu ve výšce 130 cm od země. Pro zařazení stromů do seznamu a jejich podrobnější představení v knížce jsme stanovili hranici osmi metrů v obvodu. Ani ty, které měří o něco méně, nelze však minout – pouze se tu na všechny nedostalo. Připomínáme je alespoň v přehledném seznamu. U stromů nejmohutnějších, které jsou většinou i velmi staré, bývá jejich kmen dutý a dutina se někdy stářím, jindy pod vlivem dalších okolností otevřela. Může se zvětšovat, nebo naopak dutiny zarůstají, okraje se zavalují. Proto mohou být během doby rozměry proměnlivé, což se stalo například u Velkého javoru ve Věstoňovicích. Podstatné však je vědomí, že každý z představovaných stromů je sám o sobě jedinečný. Každý působí jinak svým vzhledem, okolní atmosférou, svým příběhem a hlavně životní silou. Zvlášť ta se projevuje různě: když vichrem sraženou korunu si časem strom nahradí korunou druhotnou a vyrůstající na stejném mohutném kmenu, pak nevadí, že roste jakoby z boku – sami se o tom můžete přesvědčit u lípy v Chlístově. Anebo když výtvarně působící adventivní kořeny sice zpevňují dutinu, ale posléze kmen stromu proměňují – ani to nevadí. Vždyť nově vytvořený kmen, slabší než původní, ještě nějaký čas zůstává zajímavě spojen se skořepinou kmenu původního. Ale strom žije dál. I v tom je přitažlivost věkovitých stromů. Nejen jakých dosáhly rozměrů, ale co připomínají o místech, kde rostou. Do naší knížky jsme zařadili Pohansko jako názorný příklad sepětí památek přírody, pro nás hlavně stromů, s památkami lidské historie, jak je představují nálezy v místě nejvýznamnějšího a největšího raně středověkého slovanského hradiska na našem území. Na úvod

7


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:34 AM Stránka 8

LISTNATÉ STROMY Každoročně přinášejí lidem poselství o jistotě životních začátků, ale také o naději – to když svou barevnou proměnou buky a javory dokazují nádheru podzimu. Mnohé napovídají i lípy, nejoblíbenější mezi stromy pro voňavou krásu, životní houževnatost, ale i vztah k historii národa. Daří se jim v blízkosti lidí a spolu s dlouhověkými duby, které rostou spíše ve volné krajině a na hrázích rybníků, jsou právem mezi našimi mohutnými stromy nejpočetněji zastoupeny. Platany a topoly naopak klamou věkem i kmenem, protože rychle přirůstají. Co strom, to jiné podobenství. A všechny bez rozdílu, každý podle svého náš život obohacují.

Vejdova lípa na Pastvinách Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) Pastviny na Žambersku, Královéhradecký kraj Obvod kmenu (ve výšce 1 m): 1355 cm (2017) Nejmohutnějším památným stromem ČR je Vejdova lípa na Pastvinách v Orlických horách. V časném létě je na košatou lípu nejpůsobivější pohled. Tehdy zeleň listů překrývá narušené větve koruny a kontrastem k jejich svěžesti se připomíná mohutný a hmotný kmen. Avšak podzim a hlavně zima ukážou skutečnou podobu starého stromu, včetně nutného zakrytí dutiny v koruně a rozevřeného vstupu do vnitřku kmenu. K pravdivému obrazu památné lípy je však třeba přidat obdivuhod-

8

Nejmohutnější stromy naší země

Výška stromu: 14 m

nou životní sílu, s níž strom stovky let vzdoruje dešti, horskému vichru, chumelenici a někdy také lidské necitlivosti – přesto lípa vydržela a žije. Zimní podoba je méně půvabná než letní, nic nepřikrašluje, a přesto vzbuzuje obdiv. Stáří stromu je odhadováno na víc než 700 let. Tehdy v místě, kde do roku 1872 býval Vejdův statek, stával po roce 1200 srub pastýřů žamberské vrchnosti. Ti tu pásli dobytek, jak prozrazuje i název místa: Pastviny.


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:34 AM Stránka 9

Nejmohutnější stromy naší země

9


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:34 AM Stránka 10

10

Nejmohutnější stromy naší země


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:34 AM Stránka 11

V rozích ohrady pro dobytek byly vysazeny lípy, velká lípa je poslední z nich. Druhou, menší lípu s narušeným kmenem, zcela zničila vichřice v září roku 1978, zbyla jen skořepina části kmenu. Najdeme ji za pěkně upraveným venkovským stavením stojícím v místě původního Vejdova statku. Místo třetí hraniční lípy byly vysazeny tři lípy nové, které jsou už také urostlé a košaté. Od velké lípy je na ně dobře vidět, ale trochu klamou, protože z dálky působí dojmem jediného velkého stromu. Dutina Vejdovy lípy se otevřela před více než sto lety, je rozsáhlá, jednu dobu v ní dokonce býval i stůl a kavalec. Dutiny v kmenech starých stromů působí samy o sobě tajemně, proto i povzbuzují lidskou fantazii a vážou se k nim často strašidelná vypravování. O pastvinské lípě se traduje, že v ní kdysi dávno bez pomoci zahynul pasáček, který do dutiny spadl a nemohl se dostat ven. Prý neměl po smrti klid a musel o půlnoci strašit. A že se dokonce našla nešťastníkova kostra.

Je to pravda, ale trochu jiná, jak už to někdy bývá. Kolega fotograf se při posledním měření lípy v březnu 2017 seznámil se současnou majitelkou stavení č. 21 paní Věnceslavou Jurenkovou, která sem přišla roku 1938 jako čtrnáctiletá. Paní potvrdila, že nešťastný chlapec skutečně tragicky zahynul, ale nikoli ve velké lípě, jak se stále opakuje, ale v té druhé, za statkem. Tatínek paní Jurenkové to pamatoval a dceři o tom vypravoval. Ale žádná strašidelná zjevení prý tu nikdy vidět nebyla ani u jedné lípy. Vzhledem k svému věku je památná lípa na Pastvinách v dobrém zdravotním stavu a je o ni patřičně pečováno. Roku 1992 musela být odstraněna velká větev, což trochu pozměnilo vzhled koruny, o sedm let později byly větve v koruně prořezány, instalována vazba, současně byla opět nakonzervována dutina a opraveny stříšky nad ní. V roce 2008 byl redukční a zdravotní řez v koruně zopakován. Poslední měření roku 2017 (pro narušení části kmenu mimořádně ve výšce 100 cm) ukázalo 1355 cm.

Listnaté stromy

11


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:34 AM Stránka 12

Zpívající lípa v Telecím Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) Telecí u Poličky na Svitavsku, Pardubický kraj Obvod kmenu: 1197 cm (2017) Výška stromu: 21 m Košatá lípa, které se podle pověsti říká Zpívající, roste v horské vesnici Telecí patřící do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Je tu nejen nejznámějším stromem, ale i stromem, který je nejpůsobivější. A to tu skoro všechny chalupy, ale i kostel chrání podle starého zvyku stromy. Lípa v Telecím má větve tak nízko zaklopené, že skoro zakrývají mohutný a nevysoký kmen, který dutinu přiznává pouze při pohledu z koruny, kde je také nad ní stříška proti dešti a sněhu. Pověst vypravuje, že v konci 17. století, kdy byli v naší zemi pronásledování nekatolíci, se do dutiny lípy přístupné pouze z koruny ukryl starý hospodář a tam přepisoval při lojové svíčce zakázané modlitby a písně. Aby si lépe vybavil slova, prozpěvoval

12

Nejmohutnější stromy naší země

si jejich melodii. Světlo svíčky tajemně osvětlovalo korunu lípy a třaslavý starcův hlas připomínal to, co patřilo k zapovězené víře, ale v čem posluchači od malička vyrůstali. Vypadalo to, že zpívá přímo strom, jako by chtěl dodat pronásledovaným a nešťastným lidem naději.


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:34 AM Stránka 13

Nejmohutnější stromy naší země

13


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:39 AM Stránka 82

Jasan v Budkově Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Střížovice-Budkov, Jihočeský kraj Obvod kmenu: 802 cm (2015) Výška stromu: 27 m Budkov je nevelká osada na Jindřichohradecku, nyní patřící ke vsi Střížovice. Ve středověku tu bývala malá tvrz, na jejích základech stojí nyní domek. Roku 1581 byl u osady založen velký rybník Hejtman. Na břehu rybniční zátoky, v zahradě bývalého statku roste nejsilnější jasan ČR. I proto je tak mohutný, že stále má díky blízkému rybníku dostatek vláhy. Jeho kmen je uzavřený,

82

Nejmohutnější stromy naší země

rána po odlomené hlavní větvi je překryta a dobře se hojí. Stáří je odhadováno na 320 let. Staré jasany bývají hmotnými kořenovými náběhy zdvihány nad terén, proto měření obvodu kmenu ve výšce 130 cm bývá velmi často zkreslující. Jak dokazují fotografie, o budkovském jasanu to zatím neplatí.


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:39 AM Strรกnka 83


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:39 AM Stránka 84

84

Nejmohutnější stromy naší země


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:39 AM Stránka 85

Velký javor ve Věstoňovicích Javor klen (Acer pseudoplatanus) Věstoňovice na Třebíčsku, Kraj Vysočina Obvod kmenu: 728 cm (2017) Výška stromu: 15 m Je nejen naším nejmohutnějším javorem, ale pravděpodobně i nejstarším. Strom se za staletí života stal živou výtvarnou památkou. Dutý kmen má na sobě otvory po odlomených větvích, propouštějící světlo do dutiny, takže je možné si prohlédnout její stěny, jakoby zdobené osobitou dřevěnou plastikou. Větve v koruně zůstávají olistěné, živé, v posledních letech jako by nabyl javor novou životní sílu a vyrazily i nové větve. Kresba ukazuje strom před více než padesáti lety, současný stav dokumentuje menší fotografie z místa stejného záběru. V 90. letech minulého století byl proveden zdravotní řez a dutina nakonzervována. Stromu to prospělo, proto bylo ošetření nedávno zopakováno. O památném javoru jsou záznamy ve vlastivědných a odborných sbornících už v 19. století.

Listnaté stromy

85


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:44 AM Stránka 124

Modřín u Petrovic

(s. 101)

LIBEREC

Lípa v Maškovicích

Tis v Krompachu

(s. 35)

(s. 97)

ÚSTÍ NAD LABEM

Lípa v Kotli (s. 28)

Tatobitská lípa

Popovské lípy

(s. 22)

(s. 20–21)

Mikulovická lípa (s. 119)

Linda na Brodech

Boseňská lípa (s. 118)

Oldřichův dub v Peruci

† Goethův dub

Dub v Ujkovicích (s. 71)

(s. 58)

v Krásném Dvoře

Körnerův dub v Dalovicích

Džbánský buk v Mšeckých Žehrovicích (s. 119) Selský dub v Petrohradě (s. 76)

(s. 48)

Sychravův smrk v Lazech

(s. 36)

Hroznatova lípa v Teplé

(s. 86)

PRAHA

Nučická lípa

(s. 40)

Topol u Nymburka

(s. 119)

Borovice v Lomu (s. 100)

Žižkův dub v Lomanech (s. 118)

PLZEŇ Dub Nad Pozorkou

Dub v Čejkovicích (s. 118)

Hrušeň Bobek (s. 90)

Ratměřické sekvojovce (s. 119)

Černínova douglaska v Chudenicích

Poběžovická lípa

Jiřická lípa Jana Želivského

Vlásenická lípa

(s. 94)

(s. 73)

(s. 47)

Malonické lípy Sluhovská lípa

(s. 66–67)

Lípa v Kamenici

Lípa v Mokrosukách

(s. 52)

(s. 68)

Lípa v Praskolesích u Mrákotína

Mačická lípa

(s. 32)

(s. 118)

Sudslavická lípa

Dub u Jemčiny

(s. 15)

(s. 61)

Husova lípa v Chlístově (s. 26)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

(s. 82)

Řepešínská lípa (s. 65)

Lípa v Římově Lípa v Třísově (s. 118)

† Stromy, které již nestojí

124

Nejmohutnější stromy naší země

Jasan v Budkově

(s. 119)

D


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:44 AM Stránka 125

MAPA STROMŮ UVEDENÝCH V KNIZE

Šrůtkova lípa v Machově (s. 119)

Sedloňovská lípa (s. 60) Buk v Pěčíně (s. 81) Lípa v Kunvaldu (s. 70)

Popovický dub (s. 118) HRADEC KRÁLOVÉ

Lípa v Klášterci nad Orlicí

Janovská lípa

(s. 46)

Dub U Houkvice

(s. 30)

(s. 29)

Vejdova lípa v Pastvinách

Svídnická borovice

(s. 8)

(s. 102)

† Horákův buk ve Lhotách

Lípa Hadí královna v Horní Moravici

(s. 77)

Žižkův dub v Podhradí

(s. 39)

(s. 31)

Lípa v Lipce (s. 63) Klokočovská lípa (s. 42) Lánská lípa (s. 118) Zpívající lípa v Telecím

Mladějovická lípa

Lípa ve Vítkově

(s. 44)

(s. 118)

(s. 12)

Platan v Bartošovicích

Lípa v Kuklíku

Lípa ve Štikově

(s. 78)

(s. 41)

(s. 119)

Buky v Hukvaldech

OLOMOUC JIHLAVA

OSTRAVA

(s. 57)

Pernštejnský tis

Jilm v Bukovci (s. 87)

Lípa v Malhoticích (Robotní)

(s. 99)

(s. 64)

Velký javor ve Věstoňovicích (s. 85) Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou

(s. 18)

Kobzova lípa

BRNO

*POHANSKO:

(s. 118)

Sekvojovec v Chabaních

Jilm vaz U krmelce (s. 107)

(s. 119)

Lípa U bunkru (s. 108)

Dub pýřitý v Lechovicích

(s. 119)

Bzenecká lípa Dub u Janohradu

(s. 119)

Knížecí dub

(s. 54)

Topol bílý U Lán (s. 109)

Adamcova oskeruše (s. 91)

(s. 118)

POHANSKO*

Habry na Pohansku (s. 110) Babyka U Lán (s. 111) Hrušeň polnička (s. 112) Král dubů (s. 113) Torzo dubu letního (s. 114)

Mapa

125


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:44 AM Stránka 126

REJSTŘÍK Adamcova oskeruše 91 Adršpašské skály 7 Americká zahrada u Chudenic, aboretum 94 Babyka U Lán, Pohansko 111 Bartošovice na Novojičínsku 78 Bartošovický platan 78 Bílé Karpaty, CHKO 91 Borovice 100, 101 Borovice v Lomu 100 Boseň, Mladoboleslavsko 119 Boseňská lípa 119 Bratrská lípa (Lípa v Kunvaldu) 70 Břestek-Chabaně 119 Budkov na Jindřichohradecku 82 Buk 57, 77, 81, 118 Buk v Pěčíně 81 Bukovec na Jablunkovsku 87 Buky v Hukvaldech 57 Bzenec na Hodonínsku 54 Bzenecká lípa 4 Cahnov-Soutok na Břeclavsku 115 Cvikov na Českolipsku 97 Čejkovice 118 Černínova douglaska, Chudenice 94 Český ráj, CHKO 22 Dalovice na Karlovarsku 48 Děčínský Sněžník 103 Deštné v Orlických horách 60 Dolní popovská lípa 21 Douglaska 94 Drážní buk, Pěčín 81 Dub 118, 119 Dub 18, 30, 36, 39, 48, 58, 61, 71, 76, 113, 114, 118, 119 Dub nad Pozorkou, Kladruby 119 Dub pýřitý v Lechovicích 118 Dub U Houkvice, Petrovice 30 Dub u Janohradu, Lednice 119 Dub u Jemčiny 61 Dub v Čejkovicích 118 Dub v Ujkovicích 71 Dvorská lípa (Lípa v Kuklíku) 41 Džbánský buk 118 Francova Lhota 118 Frič, Jan 22, 42

126

Nejmohutnější stromy naší země

Goethův dub, Krásný Dvůr 76 Habry, Pohansko 110 Hadí královna, lípa 31 Hejtman, rybník 82 Holubova lípa, Vlásenice 47 Horákův buk, Lhoty u Potštejna 77 Horní Bradlo na Chrudimsku 63 Horní Moravice na Bruntálsku 31 Horní popovská lípa 20 Hraničář ( Jilm v Bukovci) 87 Hrobař, František 30 Hroznatova lípa, Teplá 40 Hrubý Jeseník 7 Hrušeň 90, 112 Hrušeň Bobek, Chouzovy 90 Hrušeň polnička, Pohansko 112 Hukvaldy na Frýdecko-Místecku 57 Humpolec 73 Husinec na Prachaticku 26 Husova lípa, Chlístov 26 Chabařovice 103 Chlístov na Prachaticku 7, 26, 65 Chobotský dvůr 41 Chobotský lípa (Lípa v Kuklíku) 41 Chouzovy na Plzeňsku 90 Chudenice na Klatovsku 94 Jáchymov 20 Janov u Krnova 29 Janovská lípa, Janov u Krnova 29 Jasan 82 Jasan v Budkově, Střížovice-Budkov 82 Javor 85, 111, 117 Jednota bratrská 70 Jemčina na Třeboňsku 61 Jeřáb oskeruše 91 Jeseníky, CHKO 31 Jilm 87, 103 Jilm v Bukovci 87 Jilm vaz U krmelce, Pohansko 107 Jiřice na Humpolecku 73 Jiřická lípa Jana Želivského 73 Jizerské hory 75 Josefínin platan (Bartošovický) 78 Kamenice nad Lipou 52 Karel IV. 42

Kladruby 119 Klášterec nad Orlicí 46 Klokočov na Havlíčkobrodsku 42 Klokočovská lípa, Klokočov 42 Knížecí dub, Lednice 119 Kobzova lípa 118 Körnerův dub, Dalovice 48 Kotel na Liberecku 28 Král dubů, Pohansko 113 Královská lípa (Klokočovská lípa) 42 Krásný Dvůr na Lounsku 76 Krompach u Cvikova 97 Krušné hory 20 Křtiny 117 Kuklík – Choboty na Žďársku 41 Kunvald na Orlickoústecku 70 Lánská lípa 119 Lány, Chotěbořsko 119 Lány, zámeček na Pohansku 109, 111, 114 Lazy u Kunžvartu 119 Lednice na Břeclavsku 19, 117, 119 Lechovice, Znojemsko 118 Lhoty na Rychnovsku 77 Lichnice, hrad na Chrudimsku 39 Linda na Brodech, Lenešice 118 Lípa 8, 12, 15, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 108, 118, 119 Lípa Hadí královna, Horní Moravice 31 Lípa U bunkru 108 Lípa v Bzenci 54 Lípa v Kamenici nad Lipou 52 Lípa v Klášterci nad Orlicí 46 Lípa v Kotli 28 Lípa v Kuklíku 41 Lípa v Kunvaldu 70 Lípa v Lipce 63 Lípa v Malhoticích 64 Lípa v Maškovicích 35 Lípa v Mokrosukách 68 Lípa v Praskolesích 32 Lípa v Římově 119 Lípa v Třísově 118 Lípa ve Vítkově 118 Lipka na Chrudimsku 63


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:44 AM Stránka 127

Lom u Tachova 100 Lomany u Plas 119 Lomská borovice 100 Mačice, Klatovsko 119 Mačická lípa 119 Machov, Náchodsko 118 Malhotice na Přerovsku 64 Malonice na Klatovsku 66 Malonické lípy 66-67 Maškovice-Povrly na Litoměřicku 35 Meinert, Jiří 78 Mikulovice, Chomutovsko 119 Mikulovická lípa 119 Mladějovice na Olomoucku 44 Mladějovická lípa 44 Modřín 103 Modřín u Petrovic 103 Mokrosuky na Klatovsku 68 Mšecké Žehrovice 118 Náměšť nad Oslavou 18 Návesní lípa, Malonice 65 Navrátilova lípa (Lánská) 119 Nemojov 117 Nedvědice u Tišnova 99 Nežárka, řeka 61 Niklojc hruška (Hrušeň Bobek) 90 Nučická lípa, Rabštejn nad Střelou 119 Nymburk 86 Oldřichův dub, Peruc 58 Ostrov nad Ohří 20 Pastviny na Žambersku 8, 11 Pěčín na Rychnovsku 81 Pernštejn, hrad 99 Pernštejnský tis 99 Peruc na Lounsku 58 Petrohrad na Podbořansku 36 Petrovice, Týniště nad Orlicí 30

Petrovice u Chabařovic 103 Platan 78 Poběžovice, Domažlicko 119 Poběžovická lípa 119 Podhradí na Chrudimsku 39 Popov u Jáchymova 20 Popovice, Nechanicko 118 Popovický dub, Popovice 118 Popovské lípy, 20-21 Potštejn na Rychnovsku 77 Pralesy na Soutoku, Pohansko 115 Praskolesy u Mrákotína 32 Rabštejn nad Střelou 119 Radějov na Hodonínsku 91 Ranšpurk na Břeclavsku, NPR 115 Ratměřice, Benešovsko 118 Ratměřické sekvojovce 118 Robotní lípa (Lípa v Malhoticích) 64 Rokytnice na Rychnovsku 81 Rychnov nad Kněžnou 77, 81 Řepešín na Prachaticku 65 Řepešínská lípa 65 Římov 119 Sedloňov na Rychnovsku 60 Sedloňovská lípa 60 Sekvojovec 118, 119 Sekvojovec v Chabaních 119 Selský dub, Petrohrad na Podbořansku 36 Smrk 119 Sluhov, Klatovsko 118 Sluhovská lípa 118 Stebno na Podbořansku 36 Strážnice na Hodonínsku 91 Střížovice na Jindřichohradecku 82 Sudslavice na Prachaticku 15 Sudslavická lípa 15 Svídnice na Rychnovsku 101, 102

Svídnická borovice 101 Sychravův smrk, Lazy u Kunžvartu 119 Šrůtkova lípa, Machov 118 Štikov 119 Štikovská lípa 119 Tatobitská lípa 22 Tatobity na Turnovsku 22 Telecí na Svitavsku 22 Teplá, klášter na Karlovarsku 40 Tis 97, 99 Tis v Krompachu 97 Tisíciletá lípa (Lípa v Kotli) 28 Tománkova lípa, Klášterec nad Orlicí 46 Topol 86, 109, 118 Topol bílý U Lán, Pohansko 109 Topol u Nymburka 86 Torzo největšího dubu letního, Pohansko 114 Třísov 118 U Houkvice, NPR 30 Ujkovice na Mladoboleslavsku 71 Vejdova lípa, Pastviny 8 Velešov, zaniklý hrad 77 Velký javor ve Věstoňovicích 85 Věstoňovice na Třebíčsku 7, 85 Vítkov, Opavsko 118 Vlásenice na Táborsku 47 Vlásenická lípa 47 Zpívající lípa, Telecí u Poličky 12 Žďárské vrchy, CHKO 12, 41, 63 Žeberská lípa 75 Železné hory, CHKO 39, 42 Žerotín, kopec 91 Židlochovice 108 Žižkova lípa, Malonice 64 Žižkův buk, Lomany u Plas 119 Žižkův dub, Náměšť nad Oslavou 18 Žižkův dub, Podhradí u Lichnice 39

OBSAH Mohutný strom................................................................... 5 Úvod.........................................................................................7 Listnaté stromy................................................................ 8 Být příkladem.......................................................... 51-57 Zaslouží si vzpomínku....................................... 75-77 Ovocné stromy.............................................................. 89 Jehličnany.......................................................................... 93

Pohansko.........................................................................105 Na závěr...........................................................................117 Výběr dalších pozoruhodných stromů....... 118 Nejmohutnější stromy v České republice (přehled).......................................................................... 121 Mapa.................................................................................. 124 Rejstřík............................................................................. 126

Rejstřík

127


nejmohutnejsi stromy nasi zeme_sazba new_Sestava 1 10/11/17 10:44 AM Stránka 128

Poděkování za odbornou spolupráci Mgr. Zuzaně Stanzelové, Ing. Liboru Sedláčkovi a Ing. Bohumilu Rešovi z oddělení Obecné ochrany přírody AOPK ČR

Marie Hrušková Pavel Hössl (fotografie) NEJMOHUTNĚJŠÍ STROMY NAŠÍ ZEMĚ Luboš Úradníček, Martin Čermák Jaroslav Turek (kresby) Copyright © 2017, Marie Hrušková Photos © 2017, Pavel Hössl All rights reserved. ISBN 978-80-7549-294-4 Obálku s použitím fotografie Pavla Hössla navrhla Kateřina Stárková Text Marie Hrušková; spoluautoři: Pavel Hössl (stromy str. 90, str. 94, str. 100, str. 101, seznamy str. 118–119, str. 121–123), Luboš Úradníček a Martin Čermák (Pohansko str. 105–115) Fotografie Pavel Hössl, s výjimkou fotografie na str. 25 (historický archiv M. Žďárský), str. 86 dole , str. 106 a str. 114 (všechny Luboš Úradníček), str. 104–105, str. 107–113 a str. 115 (všechny Martin Čermák) Kresby stromů Jaroslav Turek st. Mapka stromů Jaroslav Turek ml. Redigovala Věra Běťáková Odpovědná redaktorka Leona Macháčková Technická redaktorka Růžena Hedrichová Počet stran 128

Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Esence Nádražní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2017 jako svou 9451. publikaci Grafická úprava a sazba Kateřina Stárková Tisk EUROPRINT, a. s., Praha Vydání první Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz Ilustrační fotografie a kresby str. 2: Džbánský buk, Mšecké Žehrovice; str. 4–5: Dub Nad Pozorkou, Kladruby; str. 6 kresba vlevo nahoře: Sudslavická lípa; str. 6 vpravo nahoře: Dub v Náměšti nad Oslavou; str. 6 vlevo dole: Vejdova lípa, Pastviny; str. 50–51: Lípa v Lipce; str. 74: Trosky Žeberské lípy na Chomutovsku; str. 88 kresba vlevo dole: Zaniklá jabloň ve Strži u Dobříše; str. 88-89: Hrušeň Bobek, Chouzovy na Plzeňsku; str. 92: Sychravův smrk, Lazy; str. 92–93: Smrky u potoka Velká Libava; str. 92–93 kresba: Zaniklé Bratrská borovice v Jedlině na Rychnovsku; str. 104–105: Král dubů, Pohansko; str. 116–117: Javor klen v Nemojově na Chotěbořsku; str. 120: Lípa v Kotli; přední strana obálky: Džbánský dub, Mšecké Žehrovice; zadní strana obálky (odleva doprava): Lípa v Lipce, Selský dub v Petrohradu, Lípa Hadí královna v Horní Moravici.

Profile for Knižní klub

0038903  

0038903