Page 1

panen 2005-09-06 09:03 Stránka 7

1 Amanda Travisová mûla ráda: ãernou barvu; polední kursy spinningu ve fitness centru v Klematisové ulici v centru Palm Beach; svÛj byt s jednou loÏnicí a v˘hledem na oceán v Jupiteru, zafiízen˘ cel˘ v bílém; povolnou porotu; muÏe, kter˘m nerozumûly jejich manÏelky. Nemûla ráda: rÛÏovou barvu; kdyÏ teplota za francouzsk˘mi okny jejího bytu klesla pod osmnáct stupÀÛ; klienty, ktefií se nefiídili jejími radami; ‰edou barvu; kdyÏ po ní v baru chtûli prÛkaz totoÏnosti; a pfiezdívky v‰ech tvarÛ a velikostí. A je‰tû nûco nemûla ráda: stopy po kousancích. Zvlá‰tû ty hluboké a snadno rozeznatelné, které se nemûnily ani po nûkolika dnech; kousance, které záfiily jako rudé tetování uprostfied ‰krábancÛ po vousech; kousance, jeÏ se jí vysmívaly z fotografií, leÏících pfied ní na stolku pro obhájce. Amanda si odhodila z tváfie plavé, po ramena zastfiiÏené vlasy, a zastrãila uráÏlivé fotografie pod ‰tos Ïlut˘ch právnick˘ch listin. Pak od‰roubovala pero a pfiedstírala, Ïe si zapisuje nûco velice dÛleÏitého. Ve skuteãnosti ale psala Nezapomenout: koupit zubní pastu! To gesto bylo urãeno porotû, pro pfiípad, Ïe by se na ni nûkdo z nich díval. O ãemÏ se dalo s úspûchem pochybovat. UÏ ráno si v‰imla, Ïe muÏ ve stfiedním vûku s fiídnoucími nazrzl˘mi vlasy, jaké mûl Ronald Reagan, nenápadnû klimbá. Povzdechla si, odloÏila pero, opfiela se o opûradlo Ïidle a na‰pulila rty do nesouhlasného v˘razu. Ne moc, jen tak, aby dala porotcÛm najevo, co si myslí o svûdecké v˘povûdi, kterou právû vyslechla. Ráda by je pfiimûla, aby tomu moc nevûfiili. /7/


panen 2005-09-06 09:03 Stránka 8

„Zrovinka kvÛlivá nûãemu vyvádûl,“ vypovídala mladá Ïena na lavici svûdkÛ a jednou rukou si bezmy‰lenkovitû popotahovala za pramínek vlasÛ. Zalétla pohledem k lavici obhajoby, nadzdvihla blonìaté kudrny od ãern˘ch kofiínkÛ a namotala je kolem hranat˘ch fale‰n˘ch nehtÛ. „V jednom kuse se kvÛlivá nûãemu rozãiloval.“ Amanda znovu zvedla praviãku s perem a doplnila Stoufferovy mraÏené makarony se s˘rem na improvizovan˘ nákupní seznam, kter˘ zaãala vytváfiet. A pomeranãov˘ dÏus, vzpomnûla si a zapsala to pfies stránku pfiehnanû rozmáchl˘m rukopisem, jako by se náhle rozpomnûla na rozhodující zákonné ustanovení. Pohybem se jí svrchní papíry posunuly tak, Ïe na ni zespodu znovu vykoukl pÛsobiv˘ otisk zubÛ jejího klienta. Ty kousance ji nakonec dostanou. Dokázala se sice vyh˘bat faktÛm, mást svûdectví, utloukat porotu nedÛleÏit˘mi detaily a ne vÏdy rozumn˘mi pochybnostmi, ale neexistoval zpÛsob, jak by se mohla vypofiádat s tûmi hrozn˘mi snímky. Právû ony zpeãetí osud jejího klienta a budou pfiíãinou toho, Ïe si Amanda pokazí své dokonalé skóre, Ïe na její povûsti ãisté jako padl˘ sníh zÛstane skvrnka po témûfi celém roce neustál˘ch vítûzství pfii zastupování politováníhodn˘ch a ne‰Èastn˘ch, a v drtivé vût‰inû vinn˘ch neboÏákÛ. Ksakru s tím Derekem Clemensem. Copak to musel dûlat tak zatracenû nápadnû? Amanda se natáhla a poklepala po ruce muÏe, kter˘ sedûl vedle ní. Dal‰í v˘stup pro porotu, aãkoli by se divila, kdyby se jí nûkoho z nich podafiilo opravdu zmást. Nepochybnû zhlédli dost televizních pofiadÛ, takÏe snadno rozpoznají triky, které se tu na nû vytahovaly: posmû‰né uráÏky, soucitné pohledy, nevûfiícná potfiásání hlavou. Odtáhla ruku a potají si pod stolem otfiela dlaÀ, na níÏ ulpûl dotek klientovy pokoÏky, o ãernou látku suknû. Idiote, pomyslela si, zatímco jí na tváfii setrvával konej‰iv˘ úsmûv, to ses prostû ani trochu nedokázal ovládat? Musels ji i pokousat? /8/


panen 2005-09-06 09:03 Stránka 9

ObÏalovan˘ se na ni usmál, témûfi vdûãnû, ale rty mûl sevfiené. Porota uÏ beztak brzy uvidí z jeho chrupu víc neÏ dost. Osmadvacetilet˘, ‰lachovit˘, asi metr sedmdesát vysok˘ Derek Clemens byl stejnû star˘ a mûfiil pfiibliÏnû stejnû jako Ïena, kterou vybrali, aby ho zastupovala. Dokonce i jejich vlasy mûly t˘Ï odstín nûÏné plavé barvy, jejich oãi byly stejnû chladnû modré, i kdyÏ ty její byly temnûj‰í, neprÛhlednûj‰í, a ty jeho bled‰í, víc do pastelova. Za nûjak˘ch ‰Èastnûj‰ích okolností by Amandu Travisovou a Dereka Clemense mohl nûkdo pokládat za sestru s bratrem, moÏná i dvojvajeãná dvojãata. Amanda ten nepfiíjemn˘ nápad potlaãila hned v zárodku, jako uÏ mnohokrát pfiedtím vdûãná za to, Ïe je jedináãek. Natoãila se v Ïidli a zadívala se smûrem k vysok˘m rozlehl˘m oknÛm vzadu v místnosti. Za nimi panovalo únorové poãasí, obvyklé pro jiÏní Floridu – tyrkysová obloha, hork˘ vzduch, lákavé pláÏe. Amanda bojovala s poku‰ením vykroãit k tûm oknÛm, pfiitisknout tváfi k zabarven˘m sklÛm a zadívat se pfies bfiehy pobfieÏního kanálu na oceán, rozprostírající se za ním. Jenom v Palm Beach se mohl ãlovûk v soudní síni kochat stejnou vyhlídkou na mofie, jako by se vyklánûl z oken stfie‰ního apartmá luxusního hotelu. Amanda v‰ak trochu perverznû netouÏila po niãem jiném neÏ sedût právû tam, kde sedûla – v soudní síni ãíslo pût palmbeachského okresního soudu, na lavici vedle mizery obvinûného z útoku na svou partnerku (obvinûní ãítalo pût bodÛ, vãetnû sexuálního napadení a verbálního vyhroÏování smrtí). Rozhodnû to bylo lep‰í neÏ leÏet na pláÏi v chladném písku a opalovat se vedle nevkusnû obleãen˘ch, vypasen˘ch turistÛ. Víc neÏ pût minut stráven˘ch vleÏe na zádech s nohama ponofien˘ma v pfiíboji staãilo Amandû Travisové k tomu, aby zaãala zoufale vfiískat touhou po rozpálené mûstské dlaÏbû. „Chtûl bych se je‰tû jednou vrátit k událostem rána ‰estnáctého srpna, sleãno Fletcherová,“ ozval se zástup/9/


panen 2005-09-06 09:03 Stránka 10

ce státního návladního a jeho hlubok˘ baryton pfiitáhl Amandinu pozornost zpátky do soudní sínû jako touÏebn˘ povzdech milence. Caroline Fletcherová pfiik˘vla a dál si hrála s koneãky sv˘ch pfiehnanû odbarven˘ch vlasÛ. Její chirurgicky vylep‰ená Àadra se pfiitom vzpínala proti zapnut˘m knoflíãkÛm neãekanû konzervativní blÛzky. Ve prospûch obÏalovaného hovofiilo to, Ïe jeho útok smûfioval proti Ïenû, která vypadá jako striptérka, i kdyÏ Caroline ve skuteãnosti pracovala jako kadefinice. Amanda se usmála pfii my‰lence, Ïe tento fakt není zdaleka tak dÛleÏit˘ jako to, jak Ïena pÛsobí. V soudnictví právû tak jako v Ïivotû platilo, Ïe zdání je leckdy víc neÏ skuteãnost. KoneckoncÛ, je to vÏdycky zdání spravedlnosti, ne spravedlnost sama, co je tfieba prezentovat vefiejnosti. „Srpen ‰estnáctého?“ Mladá Ïena posunula ‰piãkou jazyka Ïv˘kaãku, kterou bûhem své v˘povûdi bezmy‰lenkovitû pfieÏvykovala, do koutku úst. „Den útoku,“ pfiipomnûl jí státní zástupce. Opustil své stanovi‰tû a pfie‰lapoval teì pfied svou korunní svûdkyní. Tyrone King mûl dobfie pfies metr osmdesát, ãokoládovû zbarvenou pleÈ a nabl˘skanou ple‰. KdyÏ Amanda asi pfied rokem nastoupila k právnické firmû Beatty a Rowe, sly‰ela povûsti o tom, Ïe pohledn˘ zástupce státního návladního je synovcem Martina Luthera Kinga. Ale kdyÏ se ho na to zeptala, jen se halasnû rozesmál a prohlásil, Ïe podle jeho názoru jsou v‰ichni ãerno‰i na Jihu, ktefií se jmenují King, podezíráni z pfiíbuzenství se zavraÏdûn˘m vÛdcem. „Vypovûdûla jste, Ïe obvinûn˘ se tehdy vrátil domÛ ve ‰patné náladû.“ „Von má ‰patnou náladu furt.“ Amanda se nadzdvihla ze Ïidle, aby dala najevo svou námitku vÛãi takovému zev‰eobecnûní. Námitka byla pfiipu‰tûna. Svûdkynû si zaãala tahat za koneãky vlasÛ je‰tû zbûsileji. „Jak se tato nálada projevovala?“ Svûdkynû se zatváfiila zmatenû. „Zvy‰oval hlas? Kfiiãel?“ / 10 /


panen 2005-09-06 09:03 Stránka 11

„Nó, jeho ‰éf na nûj v práci fival, tak von pfii‰el a fival na mû.“ „Námitka.“ „Námitka se pfiipou‰tí.“ „A kvÛli ãemu kfiiãel, sleãno Fletcherová?“ Svûdkynû stoãila oãi k vysokému stropu. „Nó, povidal, Ïe je tam binec, a nejni tam nic k Ïrádlu, a Ïe uÏ má pln˘ zuby toho dfiít celou noc a vrátit se domu do toho bordelu, kde nejni ani nic k Ïrádlu.“ „A jak jste reagovala vy?“ „Já mu jen fiekla, Ïe nemám ãas poslouchat ty jeho kydy, páã musim jít do práce. A von na to, Ïe ajÈ mû ani nenapadne jít pryã a nechat ho tam celej den s dûckem, Ïe se potfiebuje pofiádnû vyspat, a já mu na to fiekla, Ïe si tûÏko mÛÏu vzít mimino do k‰eftu, a von pak taklenc vypûnil.“ „MÛÏete nám vylíãit, co pfiesnû se stalo?“ Svûdkynû nervóznû pokrãila rameny a jazyk v jejích ústech pfiesunul Ïv˘kaãku z jednoho koutku do druhého. „Nó, to já uÏ tak pfiesnû nevim.“ „Tak aspoÀ v‰echno, na co si dokáÏete vzpomenout.“ „Zaãali sme pyskovat jeden na druh˘ho. Von povidal, Ïe doma nehnu prstem, Ïe celej den jen sedím na sv˘ kostnat˘ pr… zadku, Ïe nevafiim ani neuklízim, a Ïe bych si aspoÀ mohla kleknout a vyk… udûlat mu…“ Caroline Fletcherová se zarazila, narovnala se a zadívala se úpûnlivû na porotu. „DyÈ víte.“ „VyÏadoval po vás orální sex?“ Svûdkynû pfiik˘vla. „Na to chlapi nejsou moc unaven˘ nikdá.“ Sedm Ïen v porotû se chápavû, pfiidu‰enû zahihÀalo. I Amanda si musela zakr˘t pusu dlaní, aby nedala najevo smích, a rozhodla se, Ïe tentokrát nebude radûji nic namítat. „A co se stalo potom?“ zeptal se King. „Zaãal mû tahat do loÏnice. Furt sem mu vopakovala, Ïe né, Ïe nemám ãas, ale von vubec neposlouchal. A pak sem si vzpomnûla na jeden film, co dávali v te/ 11 /


panen 2005-09-06 09:03 Stránka 12

levizi, byla v nûm holka, teda myslim, Ïe to byla Jennifer Lopezová, ale nevim to pfiesnû, no to je fuk, a rafnul tam po ní jeden chlápek. Nó, a vona si fiekla, Ïe ãím víc se mu bude bránit, tím hor‰í to pro ni bude, a tak se s ním pfiestala prát, a von si pfiestal dávat pozor, nó, a vona pak mohla ut˘ct.“ „TakÏe jste se pfiestala bránit?“ Caroline Fletcherová znovu pfiik˘vla. „Uìála jsem jako, Ïe uÏ jsem hotová, Ïe teda jako jó, a kdyÏ jsme se pak dostali aÏ ke dvéfiím loÏnice, odstrãila jsem ho, vlítla do pokoje a zamkla za sebou.“ „A co dûlal Derek Clemens?“ „Byl úplnû ‰ílenej. Zaãal bouchat na dvéfie a jeãel, Ïe mi roztrhá prdel na cucky.“ „Jak jste tomu rozumûla?“ „Nó, Ïe mi chce roztrhat prdel na cucky,“ vysvûtlila pokojnû Caroline. Amanda se dívala pfiímo na porotu. Rozhodnû, napovídaly jim její oãi, není moÏné povaÏovat takov˘ v˘buch za váÏnou v˘hrÛÏku. Vzala do ruky pero a doplnila na svÛj improvizovan˘ seznam potravin ovesné vloãky. „Pokraãujte, sleãno Fletcherová.“ „Nó, tak von bouchal na dvéfie a fival, a to probudilo Tiffany, Ïe jo, nó a vona zaãala beãet.“ „Tiffany?“ „Na‰i holku. Je jí patnáct mûsícÛ.“ „A kde byla Tiffany bûhem oné hádky?“ „Ve sv˘ post˘lce, v obejváku. Tam vona spala. Víte, tendle byt má jenom jednu loÏnici, a Derek fiiká, Ïe potfiebuje sv˘ soukromí.“ „TakÏe jeho vyhroÏování probudilo dítû.“ „To jeho fivaní muselo probudit celej ten blbej barák.“ „Námitka.“ „Pfiipou‰tí se.“ „A potom?“ „Nó, mnû do‰lo, Ïe dyÏ mu nevotevfiu dvéfie, tak je vyrazí, a tak sem mu fiekla, Ïe teda jako votevfiu, ale jenom dyÏ mi slíbí, Ïe se nejdfiív uklidní. A von mi to slí/ 12 /


panen 2005-09-06 09:03 Stránka 13

bil a pak vopravdu ztichnul, akorát mimino vfiískalo, nó a já teda votevfiela, a neÏ jsem se staãila rozkoukat, uÏ po mnû skoãil a tlouk mû a trhal mnû ‰aty.“ „Byly to tyhle ‰aty?“ Zástupce státního návladního zdolal obratnû dvûma rychl˘mi kroky vzdálenost mezi prokurátorsk˘m stolkem a lavicí svûdkÛ a pfiedvedl beztvaré ‰edé Ïerzejové ‰aty, které oãividnû pamatovaly lep‰í ãasy. Ukázal je svûdkyni a pak je nabídl k prozkoumání porotcÛm. „Jó, pane. To sou voni.“ Amanda se opfiela do Ïidle, jako by chtûla naznaãit, Ïe její zájem opadl. Doufala, Ïe na porotu, stejnû jako na ni, neudûlají velk˘ dojem dvû malé trhliny na postranních ‰vech ‰atÛ, které mohly stejnû tak dobfie jako Derekov˘m pfiiãinûním vzniknout tím, jak si ‰aty strhávala z bokÛ sama Caroline. „A co se stalo, kdyÏ z vás strhal ‰aty?“ „Hodil mû na postel, na bfiicho, a zaãal mû kousat.“ V ruce státního zástupce se jakoby kouzlem náhle objevily inkriminované fotografie. Byly rychle zafiazeny do seznamu dÛkazÛ a pfiedány porotû. Amanda se dívala na porotce, jak zkoumají pÛsobivé zábûry zubÛ Dereka Clemense uprostfied zad Caroline Fletcherové a na tváfiích se jim rozlévá znechucení jako odlesk plamenÛ táboráku, zatímco se snaÏí navenek zachovat zdání nestrannosti. Porotci byli jako vÏdy smûsicí rÛzn˘ch typÛ – star˘ Ïidovsk˘ dÛchodce sedící mezi dvûma ãerno‰kami stfiedního vûku; hladce oholen˘ Hispánec v obleku s kravatou vedle mladého muÏe s copánkem a v triãku s dÏínami; bûlovlasá ãerno‰ka vedle ãernovlasé bûlo‰ky; houÏevnatost, lenost, dychtivost, znudûnost. Tohle v‰echno, ale pfiece mûli jednu vûc spoleãnou – opovrÏení v oãích, kdyÏ se jejich zraky stoãily od fotografií k obvinûnému. „Co se stalo, kdyÏ vás pokousal?“ Caroline Fletcherová zaváhala a sklopila oãi ke ‰piãkám bot. „Vobrátil mû na záda a vo‰ukal mû.“ / 13 /


panen 2005-09-06 09:03 Stránka 14

„Znásilnil vás?“ Státní zástupce opatrnû pfieformuloval její v˘raz. „Jó, pane. Znásilnil mû.“ „Znásilnil vás,“ zopakoval Tyrone King. „A potom?“ „KdyÏ s tím byl hotovej, volala jsem do k‰eftu, Ïe pfiídu pozdûjc do práce, a von mnû vytrh telefon z ruky a hodil mnû ho na hlavu.“ CoÏ vyústilo v obvinûní z pokusu o zabití smrtící zbraní, dodala v duchu Amanda a na svÛj seznam potravin pfiipsala oprávnûnou otázku: Volala jste do kadefinictví, ne na policii? „Hodil vám telefon na hlavu,“ pokraãoval Ïalobce, jako by se opakování kaÏdé vûty rychle stávalo jeho dosti únavn˘m zvykem. „Jó, pane. Trefil mû s ním taklenc zboku do hlavy, nó, a pak telefon spadnul na podlahu a rozflák se.“ „A co se stalo potom?“ „Vzala sem si jin˘ ‰aty a chtûla sem jít do práce. Roztrhal mnû ‰aty,“ pfiipomnûla porotû. „Tak jsem se musela pfievlíknout.“ „A oznámila jste na policii, co se vám stalo?“ „Jó, jasnû.“ „Kdy?“ „Vo pár dní pozdûjc. Zase mû zaãal mlátit, a já mu fiekla, Ïe jestlivá toho nenechá, pudu ho udat, a von toho nenechal, tak sem ho udala.“ „Co jste vypovûdûla na policii?“ Caroline Fletcherová se zatváfiila zmatenû. „Nó, dyÈ vám to tady ten polda uÏ fiek, né?“ Myslela tím serÏanta Dana Petersona, kter˘ vypovídal pfied ní, krátkozrakého muÏe, jenÏ mûl témûfi celou dobu v˘povûdi nos zabofien˘ do stránek s poznámkami. „Povûdûla jste mu o znásilnûní?“ „¤ekla jsem mu, Ïe jsme se s Derekem porvali, a Ïe mû Derek furt mlátí a todlencto v‰ecko, a von uìál Àák˘ fotky.“ Tyrone King zdvihl do vzduchu dva elegantní ‰tíhlé prsty, aby naznaãil své svûdkyni, Ïe se má na chvíli od/ 14 /


panen 2005-09-06 09:03 Stránka 15

mlãet. Vybral nûkolik dal‰ích fotografií a ukázal je Caroline Fletcherové. „Jsou to ty fotografie, které pofiídil policista?“ Caroline sebou ‰kubla, kdyÏ se zadívala na snímky pfied sebou. Skvûl˘ tah, pomyslela si Amanda a pfiem˘‰lela, zda k tomu Caroline nûkdo navedl. Nebojte se dát najevo své emoce, jako by sly‰ela ‰eptat Tyronea Kinga jeho svÛdn˘m barytonem. Rozhodující je, abyste si získala sympatie poroty. Amanda se zadívala do klína a pokusila se vnímat fotografie oãima porotcÛ. Ne Ïe by byly nûjak zvlá‰È prÛkazné, co? Pár ‰krábancÛ na Ïeninû tváfii mohlo klidnû udûlat pfii hfie její dítû. Malá ãervená skvrna na bradû, blednoucí purpurová modfiina na horní ãásti pravé paÏe, to v‰echno mohlo vzniknout úplnû jinak. Jen stûÏí to jsou dÛkazy vraÏedného útoku. Nic z toho nesvûdãí pfiímo proti jejímu klientovi. „A pak sem mu fiekla vo tom, jak mû Derek pokousal,“ pokraãovala Caroline bez pobízení. „A von pak udûlal fotky mejch zad a zeptal se mû, jestli mû Derek nûkdy sexuálnû napadnul, a já na to fiekla, Ïe to nevim jistû.“ „Vy jste to nevûdûla jistû?“ „Nó, byli sme spolu tfii roky. Máme spolu dûcko. Nevûdûla sem o svejch právech, dokaváì mi to serÏant Peterson nevysvûtlil.“ „A pak jste se rozhodla vznést obvinûní proti Dereku Clemensovi?“ „Jó, pane. Vznesla sem vobvinûní a policajti mû vodvezli zpátky do m˘ho bytu a pak Dereka zhaftli.“ Zazvonil telefon a naru‰il tak pfiirozen˘ rytmus místnosti. Tóny postupnû zesilovaly. Jó McDonald, ten si Ïil, h˘ ja h˘ ja hou. A znovu. Jó McDonald, ten si Ïil. Amanda se zadívala na svou kabelku, na podlaze u nohou. Zadoufala, Ïe snad nezapomnûla mobil vypnout, a rychle v ní za‰átrala. TotéÏ udûlalo pár Ïen v porotû. Hispánec sáhl do kapsy saka. Îalobce pohlédl s obviÀujícím v˘razem na Ïenu, která byla jeho pfiísedí/ 15 /


panen 2005-09-06 09:03 Stránka 16

cí, ale ta zatfiásla hlavou a roz‰ífiila oãi, jako by chtûla fiíci, já to nejsem. „JéÏi‰i,“ vyjekla najednou svûdkynû a po její bledé tváfii se rozlila ãerveÀ. ChÀapla objemnou plátûnou kabelu, která leÏela na podlaze vedle ní, a zaãala ji zbûsile prohrabávat. Melodie sílila, byla stále neodbytnûj‰í. Jó McDonald, ten si Ïil… „Moc se vomlouvám,“ pronesla Ïena k soudci, kter˘ na ni znechucenû mÏoural nad kovov˘mi obrouãkami br˘lí na ãtení, kdyÏ vylovila svÛj telefon, vypnula ho a vrátila do kabely. „Já sem v‰em fiekla, aÈ mi nevolaj,“ pokusila se o nûco jako vysvûtlení. „Dnes odpoledne laskavû nechte mobilní telefon doma,“ vyzval ji stroze soudce a vyuÏil tak záminky pro vyhlá‰ení pauzy na obûd. „I Ïv˘kaãku,“ doplnil je‰tû pfiedtím, neÏ oznámil v‰em pfiítomn˘m, Ïe se znovu sejdou ve dvû hodiny. „TakÏe jdeme na obûd?“ zeptal se leÏérnû Derek Clemens, a kdyÏ se zvedali, letmo se Amandy dotkl rukou. „Já neobûdvám.“ Amanda shrnula papíry do kuffiíku. „Navrhuji vám, abyste si nûco zakousl tady v bufetu.“ Náhle zalitovala, Ïe jí pfii‰el na jazyk zrovna tenhle v˘raz. „Za hodinu se sejdeme tady.“ „A kam jdete?“ sly‰ela jeho otázku, ale to uÏ byla bezmála v pÛlce stfiedové uliãky mezi lavicemi. KdyÏ vstoupila do haly, zaslechla burácení oceánu a vyrazila k v˘tahÛm po pravici. Jeden se otevfiel právû ve chvíli, kdy k nim do‰la, coÏ pokládala za dobré znamení. KdyÏ vkroãila dovnitfi, pfiekontrolovala si hodinky. Pokud bude dost rychlá, stihne dorazit do klubu pfied zaãátkem hodiny spinningu. Zkontrolovala, jestli nemá v telefonu nûjaké zprávy, a rozbûhla se na jih Olivovou ulicí smûrem ke Klematisové. Vzkazy mûla tfii. Dva od Janet Bergové, která bydlela v bytû pfiímo pod ní a s jejímÏ manÏelem Amanda pfied pár mûsíci proÏila krátk˘ a vcelku zapomenuteln˘ románek. Îe by o tom nûco zjistila? Amanda oba vzkazy rychle vymazala a pak si poslechla tfietí, kter˘ byl na/ 16 /


panen 2005-09-06 09:03 Stránka 17

‰tûstí od její sekretáfiky Kelly Jamiesonové. Amanda tuhle neúnavnû energickou mladou Ïenu s jeÏat˘mi zrzav˘mi vlasy zdûdila po své pfiedchÛdkyni u firmy Beatty a Rowe, Ïenû, která zfiejmû pfii‰la o iluze vlivem neustálé pfiepracovanosti spojené s Ïalostnû podhodnocen˘m platem, které byly pro pfietíÏenou právnickou firmu se specializací na kriminální delikty typické, a stala se radûji profesionální manÏelkou postar‰ího donchuána. Na tom ostatnû není nic ‰patného, pomyslela si Amanda, uÏ témûfi na rohu Olivové a Klematisové. B˘t manÏelkou na ozdobu povaÏovala za celkem úctyhodnou profesi. Taky b˘vala nûãím podobn˘m. Zavolala do kanceláfie a zaãala mluvit dfiív, neÏ ji sekretáfika staãila pozdravit. „Kelly, co se dûje?“ Pfiecházela ulici a na semaforu právû ãervená vystfiídala zelenou. „Volal Gerald Rayner, jestli budete souhlasit s dal‰ím odloÏením toho Bufordova pfiípadu; Maxine Fisherová chce vûdût, jestli by mohla pfiijít pfií‰tí stfiedu v jedenáct místo ve ãtvrtek v deset; volala Ellie, aby vám pfiipomnûla zítfiej‰í obûd; Ron fiíkal, Ïe vás potfiebuje na té schÛzce v pátek; a taky volal z Toronta Ben Myers. Chce, abyste mu zavolala, a fiíkal, Ïe je to dÛleÏité. Nechal mi svoje ãíslo.“ Amanda se náhle zarazila uprostfied ulice. „Co jste to fiíkala?“ „Volal Ben Myers z Toronta,“ opakovala sekretáfika. „Vy jste pfiece z Toronta, nebo ne?“ Amanda ucítila, jak jí nad horním rtem vyrazila ãerstvá kapiãka potu. Vtom zaãaly troubit klasony, jeden pfies druh˘. Amanda se pokusila klást jednu nohu pfied druhou, ale teprve kdyÏ si pov‰imla aut, netrpûlivû se rozjíÏdûjících proti ní, pfiinutila svoje nohy k pohybu. Panenko! usly‰ela vzdálen˘ v˘kfiik, zatímco kliãkovala mezi auty z jedné strany silnice na druhou. „Amando? Amando, jste tam?“ „¤eknu vám to potom.“ Amanda zaklapla telefon / 17 /


panen 2005-09-06 09:03 Stránka 18

a upustila ho zpátky do kabelky. Na nûkolik vtefiin se zastavila na chodníku, zhluboka se nadechovala a vydechovala v‰echny pfiipomínky minulosti. KdyÏ pak brala za prosklené dvefie fitnesscentra, byla uÏ témûfi schopná vytûsnit hovor se sekretáfikou ze zákrut své mysli. To byla dal‰í z vûcí, které Amanda Travisová nemûla ráda: vzpomínky.

/ 18 /

0034536  
0034536