Page 1


obsah beletrie

6–33

Bohumil Hrabal Dí lo – Próz y I / Skř ivánek na n it i 6–7 | Bohumil Hrabal Domác í úkoly 8 | Pavel Kohout Ostatně však soudím, že… 9 | Iva Pekárková Péra a perutě 10 |

Kateřina Janouchová Nalezenec 11 | Eric Lomax Koleje osudu 12 | John le Carré Nejhledanější muž 13 | Anna Gavalda Billie 14 | Philip Roth E lév 15 | Christian

Kracht Impér ium 16 | Herta Müllerová Níž iny 17 | Liao I-wu Kulk y a opium 18 | Marjorie Celona Chybějíc í dí l 19 | Sylvia Day Očarovaná 20 | Pavel Br ycz Muž bez ženy není člověk 21 | Alice Claytonová Nabíječ 22 | Alice Claytonová Zrzko, ukaž se! 23 | Emma Chase Zaple tený 24 | Tracy Bloomová Ž ádný sex, je úterý 25 |

Radhika Sanghani Panna 26 | Sophie van der Stap Dívka s dev ít i parukam i 27 | Zdenek Merta Praž ská svat ba a jiné erot ické pov ídk y 28 | Milena Štráfeldová Gul áš pro Masaryka 29 | Hans Koppel Už se nikdy nevrátí 30 | Martin Goffa Bez těla 31 | Helena Rytířová Jsem mr tv ý, nepl ač te 32–33


naučná literatura

36–65

Bohumil Hrabal Hlučná samota 36–37 | Pavel Kosatík, Vojtěch Mašek Češi: 1952 38 | František Emmert Českoslovenšt í leg ionář i za prvn í svě tové válk y 39 | Roman Šantora a kol. Skautsk ý oddí l 1913–2013 40 | Václav Šmerák a kolektiv Nové toulk y mez i V lt avou a Sázavou 41 | Jiří Kovařík, Leonid Křížek Histor ie evropsk ých duelů a šermu II 42 | Martin Rychlík Dějiny tetování 43 | Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Nevěř te všemu! 44 | Jennifer L. Scottová Madame Ch ic aneb Co všechno jsem se nauč il a v Pař íž i 45 | ZOH Soč i 2014 46 | Bill Beswick Zaostřeno na fot bal 47 |

Usain Bolt R ychlejší než blesk 48 | Alex Ferguson Má autob iografie 49 | Debbie Wiatkus Golf pro ž en y 50 | Phill Hewitt Běž dál 51 | Kilian Jornet Běhe j, nebo zemř i 52 | Miloš Škorpil Škorpilova škola běhání 53 | Lynne Coxová An t ark t ická m í le 54 | Joe Friel Tréninková b ible pro tr iatlon ist y 55 | Marilyn Diamondová, Donald „Rock “ Schnell Mladý pro ž ivot 56 | Jean-Michel Cohen Pař íž ská die t a 57 | Iva Bartošová, Kateřina Suchá Velká sý rová nakládačka 58 | Jana Vašáková Od pondělí do pátku 59 | Dennis Bakke Ten, kdo rozhoduje 60 | Jana Tržilová Tváře úspěchu 61 | J. Alber t Harrill Pavel Apoš t ol 62 | Rowan Callick Čas s t ran y aneb kdo a jak ř ídí Č ínu 63 | Pavel Žáček Prahou pod panc ířem V l asovců 64 | Guus de Vries, Bas J. Martens Německé útočné pušk y MKb 42, MP 43, MP 44 a Sturmgewehr 44 65


literatura pro děti a mládež

66–96

Ladislav Špaček Tereza 68–69 | Alex T. Smith Bruno ve městě 70 | Ivona Březinová Danda má hl ad 71 | Andrea Popprová Malované př íběhy 72 | Franziska Biermannová Pan Lišák má knihy rád! 73 | Lucie Sunková Supermáma 74 | Darcey Bussellová Mal á bale tka 75 | Petra Nag yová Džerengová K l ára a bubác i 76 |Annie Barrowsová Kája a Oliva 77 | Michael Roher Bab ička, kuře a Drnditonda 78 | Sally Gardnerová Tř i v y pečen í sl edi 79 | Stanislava Reschová O vl kov i se skl erózou a jiné pohádk y 80–81 | Tatjana Geßlerová Zv ířec í nemocn ice 82 | Francine Oomenová Tajemstv í Leny Not ýskové 83 | Rose Cooperová Drby z dívč ích záchodků 84 |

Claudine Desmarteauová Gustíkovy patálie 85 | Rachel Renée Russellová Deník mimoňk y 5 86 | Bono Bidari Já, E lv is 87 | Na motiv y Antoina de Saint-Exupér yho Malý pr inc a pl ane t a L akr imavor 88 | Na motiv y Antoina de Saint-Exupér yho Malý pr inc a pl ane t a Velkého šaška 89 | Na motiv y Antoina de Saint-Exupér yho Malý princ a Gargandova planeta 89 | Eva Bavorová Luštění s Garfieldem 2 90 |

Eva Bavorová Sunny speaks Eng lish 2 91 | Andrea Popprová Kut ikulín 92 | Jane Bullová Zv ířátka levou zadn í 93 | Kateřina Petrošová Procv ičujeme 3. tř ídu 94 | Paramhanssvámí Mahéšvaránanda Jóga pro dě t i a ml ádež 95 | Eva Chupíková Moje hrady a zámk y 96


vysvětlivky Vysvětlivky ke kategorizaci titulů K ATEGORIE A A A

TOP titul – komple tní marke tingová podpora

Dlouhodobá inzerce v časopisech a novinách Mladé fronty – E15, Euro, Maminka, Moje psychologie, ForMen, F.O.O.D., Sluníčko, Mateřídouška,… Speciální prezentace na prodejnách a v knihkupectvích – pyramida apod. Plakáty pro distribuce a knihkupectví Umístění v katalozích – Knižní klenoty nebo Rodinné knihkupectví, Knižní noviny, katalog Kanzelsberger,… Reklamní spot na obrazovky v knihkupectvích Venkovní reklama – plakáty v metru, na zastávkách, tramvajích, apod.

K ATEGORIE A

V ýznamný titul – velká marke tingová podpora

Zahraniční titul – velké prodeje v zahraničí Český titul – v ýznamný autor, podpora knihy od autora např. autogramiády, kř ty, apod. Na v ybrané tituly: • speciální v ystavení na prodejnách – pyramida apod. • umístění v katalozích – Knižní klenoty nebo Rodinné knihkupectví, Knižní noviny, katalog Kanzelsberger • plakáty pro distribuce a knihkupectví

K ATEGORIE B Marketingová podpora běžného charakteru (inzerce, recenze, soutěže,…) K ATEGORIE C

Specifick ý produk t s cí lenou marke tingovou podporou


beletrie


6

svě tová próza


Nové vydání Hrabalových spisů ke 100. výročí autorova narození Bohumil Hrabal

Dí lo – Prózy I / Skřivánek na niti Svazek Skřivánek na niti obsahuje Hrabalovy povídky z šedesátých let, jež autor uspořádal do souborů Perlička na dně, Pábitelé, Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet a Morytáty a legendy. Hrabal v těchto prózách evokuje prostředí, s nimiž se seznámil jako výpravčí, pojišťovací agent, brigádník na kladenských hutích, zaměstnanec Sběrných surovin a kulisák v pražském divadle. Vykreslil je jako nikdy nekončící „pohyblivý svátek“, plný rázovitých postav a postaviček, dokonale splývajících s každodenností a bez známky revolty či nesouhlasu přijímajících okouzleně její všední nádheru i rabiátské surovosti.

Váz., asi 560 stran 140 x 210 mm Cena cca 499 Kč Termín vydání: březen Kategorie AAA

Editoři: Jiří Pelán, Václav Kadlec, Claudio Poeta

Další publikace k Bohumilu Hrabalovi viz strany 8 a 37.

česká próza

7


Reprint prvního, cenzurou zakázaného vydání Hrabalovy knihy Bohumil Hrabal

Domácí úkoly Domácí úkoly se vymykají z Hrabalovy prozaické tvorby, stojí na jejím okraji. Jde o koláž z autorových esejů, poznámek, rozhovorů, medailonků o výtvarnících, statí a článků, drobných lyrických i filozofických miniatur, které ukazují šíři Hrabalových zájmů, dalece přesahující oblast literatury. Jde o reprint prvního vydání, které muselo být z důvodu autorova publikačního zákazu okamžitě po vytištění skartováno a jehož se dochovalo jen několik kusů.

Váz., 112 stran 130 x 200 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: březen Kategorie A

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

8

česká próza

Doslov Karol Sidon


Návrat legendárního spisovatele do Mladé fronty!

Pavel Kohout

Ostatně však soudím, že… Trilobiti jsou nejstarší z živočichů Evropy. Ačkoli vymřeli už před miliony let, nalézáme dodnes jejich stopy. Pavel Kohout je spolu s Ludvíkem Vaculíkem nejstarší autor, který píše dodnes pravidelně fejetony pro české deníky. Toto je už druhá řada „Trilobitů“, psaných pro Mladou frontu DNES; vybírá texty od léta 2009 do zimy 2013. Autor v nich zachycuje nejrůznější stopy minulosti i současnosti, aby je zachoval pro budoucnost. Kohoutovy romány mívají stovky stran; jeho standardní texty pro noviny mají nejvýš 5050 znaků. Každý z „Trilobitů“ musí mít i přes takové omezení své téma, svůj příběh a své poselství jako román. Máte v rukou knihu, jejíž hlavní hrdinkou, která tu předvádí všechna svoje mocná kouzla, je – čeština!

Váz., asi 320 stran 130 x 200 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: duben Kategorie B

česká próza

9


Prvotina respektované autorky, která vyšla v nakladatelství 68 Publishers… Iva Pekárková

Péra a perutě

Váz., asi 220 stran 130 x 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

10

česká próza

Svůj první román propašovala Iva Pekárková v roce 1985 na západ ukrytý v hlavě. Prostý příběh o přátelství, autostopu, lásce, touze, ochraně přírody a dálniční prostituci obletěl začátkem 90. let svět a lidem ze svobodnějších zemí pomáhal chápat, jak asi vypadal život za železnou oponou, v zadrátovaném Československu. Přátelství Fialky a Patrika, dvou zbloudilých duší zuřivě pátrajících po svobodě a barvách duhy v zemi, která nabízela jen konformní šeď, jistě i dnes osloví čtenáře. Těm starším oživí vzpomínky na zemi, ve které jsme žili. A těm, kteří se na dobu před sametovou revolucí nepamatují, poskytne svěží a nezvyklý vhled do nedávné, a přece tak těžko pochopitelné minulosti.

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:


Třetí část švédského rodinného thrilleru

Kateřina Janouchová

Nalezenec Léto je v plném proudu, rodina Lundových se vzpamatovává z přestálé krize a zdá se, že se život vrací do starých kolejí. Jednoho dne však Cecilie zjistí, že je znovu těhotná. Ví, že by se měla radovat, místo toho ji však trápí pochybnosti. Zvládnou vůbec s Johnem ještě další dítě? Je rozumné to zkoušet tak krátce poté, co se jejich manželství málem rozpadlo? Jak na tu novinu zareaguje zbytek rodiny? Navíc stále nedokáže pustit z hlavy jistého sympatického policistu, kterému zřejmě ani ona není tak docela lhostejná. A aby problémů nebylo málo, najde Cecilie během jedné služby na porodním oddělení na zemi před vchodem ležet opuštěné miminko, k němuž se nikdo nehlásí…

Přeložila Lucie Johnová

Váz., asi 320 stran 130 x 200 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

česká próza

11


Pravdivý příběh z druhé světové války – kolik sil stojí odpuštění za mučení v japonském zajetí? Eric Lomax

Koleje osudu Když naivní skotský mladík narukuje po vypuknutí druhé světové války do armády, netuší, že se mu záhy obrátí život zcela naruby. Je převelen na Dálný východ, kde se roku 1942 po pádu Singapuru ocitne v japonském zajetí. Musí snášet útrapy nucené práce na takzvané Železnici smrti (trati, kterou Japonci budují mezi Barmou a Thajskem) a poté, co dozorci v zajateckém táboře naleznou zakázaný radiopřijímač, ho čeká i kruté psychické a fyzické mučení. S traumatickými zážitky bojuje ještě půl století po konci války. Když ale i s pomocí manželky Patti náhodou zjistí, že jeho někdejší vyšetřovatel, japonský tlumočník, dosud žije, naskytne se mu příležitost s nenávistí vůči dlouholetému nepříteli jednou provždy skoncovat…

Váz., 240 stran 130 x 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: únor Kategorie A

Přeložil Milan Lžička PŘIPR AVUJEME JAKO E-BOOK:

12

Film sazením ným ob s hvězd Nicole Firth a (Colin nová) Kidma ých do česk í z á h ic př řeznu. kin v b

svě tová próza


Předloha nového filmového thrilleru s Rachel McAdams a Philipem Seymourem Hoffmanem John le Carré

Nejhledanější muž Brilantní špionážní román Uprostřed noci propašují do Hamburku vyhladovělého mladého Rusa v dlouhém černém kabátě. V peněžence zavěšené na krku má neuvěřitelnou částku peněz. Je to horlivý muslim. Nebo není? Říká, že se jmenuje Issa. Annabel, idealistická mladá  německá právnička, která se specializuje na lidská práva, se rozhodne zachránit Issu před deportací. Brzy pro ni přežití jejího klienta začne být důležitější než její vlastní kariéra – i než bezpečnost. Při pátrání po záhadné Issově minulosti narazí na nevypočitatelného Tommyho Bruea, šedesátiletého potomka zakladatelů a majitelů Brue Frères, upadající anglické banky se sídlem v Hamburku. Soupeřící špehové z Německa, Anglie a Ameriky mezitím vycítí snadnou kořist ve „válce proti terorismu“ a vrhají se na nevinné.

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Váz., 280 stran 155 x 235 mm Cena cca 349 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

Přeložila Veronika Volhejnová


Dlouho očekávaný román známé francouzské autorky Anna Gavalda

Billie O povznášející sí le lásky a přátelstv í

Váz., asi 140 stran 130 x 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

Přeložila Dana Melanová

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

14

svě tová próza

Nový román Anny Gavaldy uvádí na scénu dvě přitažlivé osobnosti, které se podělí o svá neštěstí a trable, aby mohly dospět. Očima hlavní hrdinky Billie poznáváme příběh lásky dvou puberťáků, zdeptaných a nehezkých ošklivých káčátek. Ti dva se osudově setkají při Mussetově hře S láskou nejsou žádné žerty, kterou povinně hrají ve škole. A díky magickému působení divadla, kdy si mohou vzájemně jako postavy na jevišti říct, že jsou krásní, tomu nakonec začnou věřit. Billie nám o této proměně vypravuje. Nerespektuje žádná tabu, dotýká se ožehavých témat: bídy, prostituce, homosexuality, násilí, opuštěnosti… Vypráví syrovým, hovorovým jazykem, s náhlými zlomy, barvitými líčeními, hrou se slovy, to všechno hlasem mladé vypravěčky, sice zdeptané životem, ale bojovné. Je to příběh lásky a přátelství, v němž se lehce dotýkají ušlechtilé city a předstíraná naivita…


Návrat do Rothových tvůrčích počátků

Philip Roth

Elév První dí l zuckermanovské tetralog ie Vztah života a literatury, vztah reality a fikce, odpovědnost spisovatele k sobě samému, k vlastní tvorbě, ke společnosti – to jsou klíčová témata příběhu „umělce jako mladého muže“ Nathana Zuckermana, jeho duchovního otce – věhlasného židovského spisovatele E. I. Lonoffa, Lonoffovy manželky Hope a jeho bývalé žačky a intimní přítelkyně Amy Bellettové, kterou Nathan (jako by tím dokresloval, že hranice mezi skutečností či dějinnou pravdou a autorskou invencí je velice vágní) ztotožňuje ve své fantazii s historickou Anne Frankovou, zavražděnou nacisty. Philip Roth nepíše svou silně autobiografickou prózu „o smyslu literatury“ se smrtelnou vážností, ale pohlíží na spisovatelství s nemalou dávkou komiky a groteskní nadsázky, čímž dodává portrétům učedníka Zuckermana a jeho mistra Lonoffa ironické zabarvení.

Philip

ROTH Elév

Návrat do Rothových tvůrčích počátků

Váz., asi 164 stran 130 x 200 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: duben Kategorie B

Přeložila Olga Špilarová V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

15


Nahota, kokosový ořech a Hitler aneb román o lidské brutalitě i něze Christian Kracht

Impérium C H R I S T I A N

K R A C H T

I M P É R I U M

M L A D Á F R O N TA

Váz., asi 250 stran 130 x 200 mm Cena cca 289 Kč Termín vydání: březen Kategorie a

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

C H R I S T I A N

K R A C H T

I M P É R I U M

M L A D Á F R O N TA

16

svě tová próza

V románu Impérium vypráví švýcarský prozaik příběh o prvním vegetariánovi a nudistovi, který se na začátku 20. století odstěhoval jen s bednami knih do německé kolonie v Tichomoří, aby tam žil podle svých zásad, což znamená: aby založil společenství, které jako svatý grál uctívá kokosový ořech. Paralelně s osudem Augusta Engelhardta sledujeme i osudy jiného „cvoka“ evropských dějin. A zatímco chce nudista spasit sebe a své bližní novým náboženstvím, opírajícím se o klid, slunce, nahotou a vegetariánskou stravu, Adolf Hitler – byť také milovník špenátu a odpůrce masa – má v hlavě jiný druh spásy...

Autor bude hostem festivalu Noc literatury a veletrhu Svět knihy.


Syrovost krajiny a křehkost lidské duše v první knize Herty Müllerové Herta Müllerová

Níž iny Prvotina nositelky Nobelovy ceny za literaturu obsahuje 19 povídek o životě švábských Němců v Banátu v časech komunistické nesvobody. Vypravěčka rozbíjí obraz venkovské idyly, tím že líčí neradostné dětství plné děsu, brutality, chtivosti a alkoholismu dospělých. Mimořádně silné svědectví o životě v Rumunsku. Pro čtenáře románů Herty Müllerové představuje tato kniha cestu ke kořenům autorčiny tvorby. Silná a strhující četba.

NOBELOVA

CENA

ZA

LITERATURU

HERTA MÜLLEROVÁ Nížiny

M L A DÁ F R O N TA

Radka Denemarková získala v roce 2011 cenu Magnesia Litera za překlad románu Rozhoupaný dech.

Váz., asi 200 stran 130 x 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: březen Kategorie B

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

NOBELOVA

CENA

ZA

LITERATURU

HERTA MÜLLEROVÁ Nížiny

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO: M L A DÁ F R O N TA

Přeložila Radka Denemarková

svě tová próza

17


Žádné krveprolití nesmí být zapomenuto!

Liao I-wu

Kulky a opium

MLADÁ FRONTA

Liao I-wu

KULKY A OPIUM

Žádné krveprolití nesmí být zapomenuto!

Liao I-wu, který krveprolití předjímal ve své básni napsané den před vlastním masakrem a byl za její uveřejnění na čtyři roky odsouzen do žaláře, vedl potají rozhovory s očitými svědky a příbuznými obětí. Vzniklo tak šokující i dojímavé svědectví o nepochopitelných událostech 4. června a statečných lidech, kteří zaplatili za svoje předsvědčení životem.

Váz., asi 400 stran 140 x 210 mm Cena cca 329 Kč Termín vydání: květen Kategorie A

MLADÁ FRONTA

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

Liao I-wu

KULKY A OPIUM

Žádné krveprolití nesmí být zapomenuto!

18

svě tová próza

Časně ráno 4. června 1989 mobilizovala čínská vláda lidovou armádu, aby potlačila mírovou demonstraci desetitisíců studentů, kteří požadovali větší svobodu a demokracii. Na Náměstí nebeského klidu pak armáda zmasakrovala tisíce lidí, což vyvolalo vlnu zděšení. Čínská vláda nikdy nezveřejnila, kolik lidí rozjezdily tanky, kolik studentů bylo zastřeleno nebo ubito k smrti.

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Kniha vychází jako připomínka 25. výročí masakru na Náměstí nebeského klidu


Kdo jsem? Nezapomenutelný příběh odloženého dítěte a jeho mladičké matky Marjorie Celona

Chybějící dí l Dojemný a syrový zároveň, takový je příběh Shannon, holčičky, již matka pouhých pár hodin po narození zanechala přede dveřmi místní YMCY zavinutou jen do staré mikiny. Pěstounské rodiny si opuštěné děvčátko přehazují jako horký brambor, zažívá nezájem i týrání, přesto se Shannon nakonec podaří najít potřebnou stabilitu a lásku u svobodné matky Mirandy. S přibývajícím věkem ji ovšem čím dál tím víc trápí otázky: Kdo jsou moji praví rodiče? Proč mě opustili? Klíčem k odpovědi je srdceryvný příběh její mladičké matky Yuly, jejíž pohnutý osud se v knize umně prolíná s Shannoniným vlastním vyprávěním o nepříliš šťastném vyrůstání prodchnutém všudypřítomnou touhou po nalezení vlastní identity.

MARJ O RI E CELO NA

CH BĚJ Í CÍ D Í L Y

Váz., asi 350 stran 130 x 200 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: duben Kategorie B

Přeložila Jana Hejná PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

MARJ O RI E CELO NA

CH BĚJ Í CÍ D Í L Y

svě tová próza

19


Paranormální příběh plný (ne)spoutané vášně od autorky série Crossfire Sylvia Day

Očarovaná Victoria je pravá cat-woman – vládne kočičími schopnostmi i ženskými přednostmi – a ráda si hraje. Nemá-li nad sebou dohled čaroděje, zlobí. A páchá ve společnosti samou neplechu. Proto Velká rada pověří jednoho ze svých čarodějů Maxe, povoláním Lovce, aby Victorii napravil… Jenže se do sebe při tom „napravování“ zamilují a trestu, který Maxovi za jeho neprofesionalitu hrozí, se společně postaví. I za cenu života. Velká rada je rozezlena a rozhodne se pár rozeštvat tou nejsilnější zbraní – žárlivostí. Pověsí Maxovi na krk krásnou Jezebel… Váz., asi 200 stran 140 x 210 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: červen Kategorie AAA

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

20

svě tová próza

SYLVIA DAY patří v současné době mezi nejprodávanější spisovatelky světa. Pochází z Los Angeles a má za sebou řadu zajímavých profesí, pracovala například jako překladatelka a tlumočnice pro rozvědku americké armády. Za své knihy získala řadu ocenění. Momentálně předsedá asociaci Romance Writers of America, sdružující více než deset tisíc autorů. Její série Crossfire se od vydání v loňském roce prodalo více než dvanáct milionů výtisků.


Román, který s láskou odhalí slabosti i slabiny

Pavel Brycz

Muž bez ženy není člověk Když si žena Martina Samka sbalila věci, myslel si, že co ho nezabije, to ho posílí. Ale to by mu nesměl na slabiny útočit divoký kanec, na nervy alkohol a hlasité orgie tajemné sousedky za zdí. Podaří se hrdinovi dnešní doby zastavit volný pád až na dno a zachránit si své mužství?! A opravdu se dá z osamělosti ve velkoměstě vystoupit skokem z jednoho eskalátoru metra na druhý?! Neodolatelně upřímná, humorná a bravurně napsaná kniha o vztazích mezi muži a ženami vás pohladí po duši. Váz., asi 200 stran 130 x 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

česká próza

21


Sexy příběh nabitý vtipem a kuchyňským řáděním…

Alice Claytonová

Nabíječ

Váz., 280 stran 140 x 210 mm Cena 269 Kč Termín vydání: únor Kategorie A

Přeložila Jana Montorio Doležalová

Caroline má fantastický byt v San Francisku a dokonalého kuchyňského robota, ale nemá Óčko! Caroline má skvěle našlápnutou kariéru, kancelář s výhledem na záliv a recept na výtečnou cuketovou buchtu, ale nemá Óčko!! Caroline má nejlepšího kocoura na světě, super kámošky a plný dekolt, ale nemá Óčko!!! A navíc, stěnou její ložnice otřásá noc co noc její sexy soused, který si v posteli servítky rozhodně nebere. No, není to zákon schválnosti? Každé zasténání, naplácání a – bože, zamňoukání? – Caroline připomíná, že přichází nejen o spánek, ale že jí, na rozdíl od Nabíječových partnerek, chybí taky… Jo, uhádli jste, Óčko! Když bušení do zdi málem vyklepe Caroline z postele, rupnou jí nervy a oděná do sexuální frustrace a růžové noční košilky se svému sousedovi konečně postaví tváří v tvář. Není divu, že jejich noční potyčka v nastalém napětí zažehne jiskru...

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

22

svě tová próza

Goodreads Choice Awards 2013 2. místo za nejvtipnější knihu roku


Román plný humoru a vzrušujících zážitků v ložnici i mimo ni Alice Claytonová

Zrzko, ukaž se! Zrzce Grace jde všechno jako po másle. Zkouší svou vysněnou roli v muzikálu na Broadwayi a telefon jí zaplavují „žhavé“ textovky a fotky od jejího miláčka Jacka Hamiltona, kluka, na kterého si brousí zuby snad každá ženská od západu po východ. Bože, vždyť Jack je filmová hvězda a na vrchol dokáže neomylně dovést nejen Grace, ale i svou kariéru… Co na tom, že Grace žije v New Yorku a Jack v Kalifornii? Jenže idyla netrvá dlouho. Vztah na dálku je pěkná dřina, stejně jako nutnost udržet ho před neodbytnými novináři pod pokličkou. Společných víkendů, byť sebevášnivějších, je žalostně málo a Jackovy fanynky? Tak ty jsou jako utržené ze řetězu — nedají mu chvilku pokoj. Kromě toho si na Grace už dlouho dělá zálusk její dávná láska Michael. A když se začne proslýchat, že Jackovy city k nádherné, nohaté bývalce dosud nevyhasly, Grace zapochybuje. Dokáže jejich vzájemné pouto vyvážit nevýhody vztahu na dálku, nebo dá Grace přednost klidu a jistotě, kterou jí nabízí Michael?

Váz., asi 250 stran 140 x 210 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: květen Kategorie A

Přeložila Iva Pekárková

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

svě tová próza

23


Jiskřivé harašení na pracovišti aneb co se škádlívá…

MLADÁ FRONTA

E M MA CHASE

ZAPLETENÝ Váz., asi 260 stran 140 x 210 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: červen Kategorie A

Přeložila Iva Hejlíčková

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

MLADÁ FRONTA

E M MA CHASE

ZAPLETENÝ

24

svě tová próza

Emma Chase

Zapletený Drew Evans, úspěšný třicátník se sebevědomím až do stropu, svůj život miluje a rozhodně v něm nehodlá cokoliv měnit. Proč taky? Přes týden září v otcově koncernu, o víkendu v nočních klubech. Vztah? Láska? K čemu! Ženy na něj stojí frontu a jemu jeho životní motto „nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“ plně vyhovuje. Alespoň do té doby, než potká Kate, svou novou kolegyni s vlasy po pás a jazykem jako břitva. Jenže Kate má před svatbou, na aférky si nepotrpí, a jak se zdá, ani na Drewa... A že mu v práci šlape na paty? Tak to už, kočka, trochu přehání, ne? Jenže zákonům přitažlivosti neporučíš a muži jsou tvorové nejen ješitní, ale i bojovní. Zvlášť, když se zamilují…


Romantická komedie o spletitostech otcovství a předporodním kurzu Tracy Bloomová

Žádný sex, je úterý Třicet šest, těhotná a bez manžela?! Tak si Katy svůj život rozhodně nepředstavovala. Chodí sice s Benem, jenže ten je o osm let mladší, do závazků se zrovna nehrne, a o tom, jestli je otcem jejího dítěte, Katy vážně pochybuje. A vlastně i o tom, jestli je ten pravý. Protože tu byl ten třídní sraz… A protože tam byl Matthew… A protože přeskočila jiskra… A protože spolu skončili v posteli… No, dobře, úlet. Jenže když se po osmi měsících nečekaně setkávají na předporodním kurzu, kde je Matthew se svou těhotnou manželkou a Katy s Benem, zažijí všichni pořádný šok. Zvlášť, když si Matthew dá dvě a dvě dohromady a uvědomí si, že stará láska nerezaví. Jenže co Ben? Není to sice žádný princ na bílém koni, ale má ho ráda a dokáže ji rozesmát. Ne, život není jednoduchý a Katy stojí před těžkou volbou. Rozhodne se správně?

M L A D Á F R O N TA

Váz., asi 280 stran 140 x 210 mm Cena cca 259 Kč Termín vydání: květen Kategorie A

Přeložila Jana Montorio Doležalová PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK: M L A D Á F R O N TA

svě tová próza

25


Mladší a hanbatější Bridget Jonesová

Radhika Sanghani

Panna

Váz., asi 190 stran 140 x 210 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: červen Kategorie a

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

26

svě tová próza

Ellie nikdy neviděla ve své sexuální nezkušenosti problém. Až do chvíle, kdy jí doktorka nutí test na chlamydie, protože nechce uvěřit, že je v 21 ještě pannou. Ellie si přijde divná a stydí se, že nikdy neměla žádný pořádný úlet, natož kluka. Rozhodne se tedy k činu: musí přijít o panenství ještě před státnicemi, dokud je jakžtakž s kým. Na jedné párty se jí nečekaně podaří sbalit o několik let staršího Jacka a s pomocí svých zkušenějších kamarádek kuje pikle, jak ho úspěšně svést. Mise se zdaří, avšak kromě šrámu na duši si z ní odnáší i původně záviděné chlamydie. Ellie vtipně a velmi otevřeně popisuje cestu k objevení své sexuality a všechny otázky, které se jí přitom, stejně jako každé holce, rojí v hlavě. Se svou novinářskou otevřeností se o nich ale nebojí psát, a tak si dokonce založí blog o vaginách, panenství, sexu a o všech těch trapných věcech, které se při něm mohou přihodit. Blog jí nakonec pomůže získat nejen vyšší sebevědomí, ale i práci svých snů.


Autobiografický příběh dívky, která zvítězí nad rakovinou Sophie van der Stap

Dívka s devíti parukami Jedenadvacet let – čas večírků, randění, studia, cestování a poznávání světa. Alespoň do té doby, než Sophie, místo přednášky ve škole, poslouchá v ordinaci doktora K, proč se poslední dobou necítí ve své kůži – má rakovinu. Konec legrace? Skoro. Krásné a veselé studentce se přes noc zredukuje život na pobyt v nemocnici. Mezi jejími zdmi neobjeví jen svět bílých plášťů, upovídaných sestřiček a sexy doktorů, ale také společných pokojů, vypadaných vlasů a tužek na obočí. Aby si zachovala alespoň část „normálního“ života, a zpočátku hlavně proto, aby zakryla ztrátu vlasů v důsledku chemoterapie, pořizuje si paruky. S každou z nich získává trochu jinou identitu, o něco víc lehkosti, hravosti, bezstarostnosti, stává se jiným člověkem. Sophie (hlavní postava a současně autorka) svou obtížnou cestu přirovnává k odysseovské pouti do rodné Ithaky. Na své pouti k uzdravení sbírá nesmírně cenné zkušenosti, učí se zvládat vlastní strach a vylepšovat vztahy s druhými lidmi. Všechno si pečlivě zapisuje. Píše o své pouti. O příhodách, které zažívá skrytá za svých devět paruk. Píše články do časopisu. A postupně vzniká kniha. Tato kniha.

Sophie van der Stap

Dívka s devíti parukami

Mladá fronta

Váz., asi 205 stran 140 x 210 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: květen Kategorie a

Sophiin příběh je svěže upřímný, se smyslem pro absurdno. Přiměje vás k úsměvu, když to nejméně čekáte. Především je to však příběh o dívce, která odmítá být pouze pacientkou s rakovinou. Přeložila Jana Hartlová PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

Sophie van der Stap

Dívka s devíti parukami

Mladá fronta

27


Smyslně laděné povídky sdružující motivy Prahy, žen a hudby… Zdenek Merta

Pražská svatba a jiné erotické povídky

Váz., asi 200 stran 130 x 200 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: únor Kategorie B

Fotografie Tereza z Davle PŘIPR AVUJEME JAKO E-BOOK:

28

česká próza

Zdenek Merta je vypravěč s darem veselé, dobromyslné ironie. V jedenácti smyslně laděných příbězích nešetří fantazií, předvádí muže a ženy v roztodivných situacích, v čase touhy někdy naplněné vrchovatě, ale často i komicky. Vždycky to však v povídkách jiskří napětím, jestli a jak dojde k odměně – nebo k potrestání. Někdy není úplně jasné, kdo koho svádí: v Letním příběhu to vypravěči tím nejhezčím způsobem natře dcera jeho někdejší známosti, kdežto v Halloweenu se české dívce napne lano životní pouti sice na západ, dokonce přes oceán, ale finále nečekaně zamíří do černé Afriky. Smysl pro rytmus prozrazuje na autora jeho hudební profesi a skladba příběhů připomíná dobře režírovaný koncert. ZDENEK MERTA (*1951) je respektovaným skladatelem a producentem hudebního divadla. Napsal několik desítek filmových a televizních partitur, mnoho písní, dva balety a opery, několik operet, muzikálů i symfonických skladeb. Příležitostně publikuje v různých periodikách. Knižně se však představuje poprvé.


České dějiny mají příchuť guláše. Nevěříte?

Milena Štráfeldová

Guláš pro Masaryka

„Tak už jezte, ať vám to nevystydne,“ říkávala Poldinka, kdykoliv postavila na stůl

Milena Štráfeldová

hrnec se svým proslulým gulášem. Právě to byl její ženský způsob, jak své nejbližší ochránit před hrůzami válek, koncentračních táborů, epidemií nebo požárů, které její rodinu potkávaly. Znovu a znovu ztrácela své blízké, nikdy ale sama sebe. Nikdy neztratila vůli žít a schopnost pomáhat druhým. Poldinka, vyhlášená kuchařka

Guláš pro Masaryka je zčásti fiktivní rodinnou kronikou vyhlášené hostinské z jihomoravských Židlochovic, která skutečně vařila guláš pro prezidenta T. G. Masaryka. Kuchařka Poldinka je ale jen jednou z těch obyčejných ženských, které dokáží své blízké pokaždé chránit tím nejprostším způsobem – i uprostřed nejhorší válečné bídy, za epidemií a požárů postaví na stůl mísu s gulášem. A na pozadí této kroniky „bouří“ velké dějiny, probíhá národní obrození se svými spory, obě války, Osvětim. V Blouzněních o Vlasti, o Divadle, O Republice a Lepších Zítřcích, které román prolínají, se autorka také kriticky dívá na nedotknutelné národní mýty a idoly naší novodobé historie. Ptá se, jak jinak by se třeba naše dějiny vyvíjely, kdyby věc národního obrození nevzala za svou jakási kávová společnost básníků, kteří si národ vysnili jako literární postavu? Proč horliví vlastenci raději uvěřili padělkům, i když je před podvrženými Rukopisy varoval už sám Josef Dobrovský? A proč se celá desetiletí hádali nad Národním divadlem? Proč studenti uspořádali za hilsneriády štvanici na svého profesora T. G. Masaryka a titíž studenti ho pak nadšeně vítali jako

Guláˇs pro Masaryka

a hostinská v moravských Židlochovicích, skutečně vařila „královský“ guláš pro prezidenta Masaryka. Prabáby, kapitoly z dějin guláše v českých zemích, nejsou ale jen kronikou statečných ženských, které zachraňují hroutící se svět tím nejprostším způsobem, třeba právě hrncem guláše. V Blouzněních o Vlasti, o Divadle,

O Republice a Lepších Zítřcích, které román prolínají, se autorka také kriticky dívá na nedotknutelné národní mýty a idoly naší novodobé historie. Ptá se, jak jinak by se třeba naše dějiny vyvíjely, kdyby věc národního obrození nevzala za svou jakási kávová společnost básníků, kteří si národ vysnili jako literární postavu? Proč horliví vlastenci raději uvěřili padělkům, i když je před podvrženými Rukopisy varoval už sám Josef Dobrovský? A proč se celá desetiletí hádali nad Národním divadlem? Proč studenti uspořádali za hilsneriády štvanici na svého profesora

T. G. Masaryka, a titíž studenti ho pak nadšeně vítali jako Presidenta Osvoboditele? A zaplatil skutečně Masaryk z peněz, které byly určeny pro Čs. legie, atentát na Lenina? Byl Edvard Beneš agentem NKVD? Nebyl nakonec vznik samostatného Československa historickým omylem? A umíme se dnes, po sto letech, vyrovnat s tak provokativními otázkou?

M L A DÁ F R O N TA

Brož., asi 320 stran 130 x 200 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: duben Kategorie B

Presidenta Osvoboditele? A zaplatil skutečně Masaryk z peněz, které byly určeny pro Čs. legie, atentát na Lenina? Byl Edvard Beneš agentem NKVD? Nebyl nakonec vznik samostatného Československa historickým omylem? A umíme se dnes, po sto letech, vyrovnat s tak provokativními otázkami?

česká próza

29


Napínavý, děsivý příběh s nečekaným rozuzlením Hans Koppel

Už se nikdy nevrátí

Hans Koppel

UŽ SE NIKDY NEVRÁTÍ MRAZIVÝ ŠVÉDSKÝ ŠVÉDSKÝ THRILLER MRAZIVÝ THRILLER Mladá fronta Mladá fronta

Váz., 248 stran 130 x 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: únor Kategorie A

Přeložila Jana Chmura Svatošová PŘIPR AVUJEME JAKO E-BOOK: Hans Koppel

UŽ SE NIKDY NEVRÁTÍ MRAZIVÝ ŠVÉDSKÝ THRILLER Mladá fronta

30

de tek t ivk y a thr illery

Mike Zetterberg bydlí se svou ženou Ylvou a malou dcerou ve vile na předměstí Helsingborgu. Jednoho pátečního večera se Ylva nevrátí z práce domů. Mike si nejdříve myslí, že si s kolegyněmi zašla na skleničku, ale když nepřijde domů ani následujícího rána, Mika to rozzlobí. Uplyne celý den, aniž se Ylva ozve, a Mike si postupně uvědomí, že se jí něco muselo stát. Když nakonec oznámí zmizení ženy na policii, podezření se brzy obrátí proti němu samotnému. Nikdo ale netuší, že Ylva je stále ještě naživu a že se nachází coby kamenem dohodil od vlastního domu.

PETTER LIDBECK, narozený roku 1964 v Helsingborgu, je několikanásobně oceněný spisovatel knih pro děti. V roce 2008 debutoval pod pseudonymem HANS KOPPEL jako autor beletrie pro dospělé, tehdy kritiky opěvovanou knihou My ve vile. Práva na thriller Už se nikdy nevrátí jsou prodána do deseti zemí a prodala se i práva na filmové ztvárnění. Petter Lidbeck žije se ženou a dcerou ve Stockholmu.


Další krimithriller nové hvězdy českého detektivního románu Martin Goffa

Bez těla Když se jednoho květnového dopoledne notorický zlodějíček Krajka při docela obyčejné vloupačce rozhodne otevřít i dveře koupelny, netuší, jaká hrůzná podívaná na něj uvnitř čeká. O několik týdnů později po brutálním útoku sám umírá a detektivům zanechá jen několik zmatených a vystrašených vět o tom, co tehdy vlastně viděl. Anebo co si myslel, že vidí? Protože až do poslední chvíle není jisté, zda se vražda, o které mluví, skutečně stala. Chybí totiž mrtvé tělo. V thrilleru s detektivní zápletkou, volném pokračování úspěšného románu Muž s unavenýma očima, odhaluje autor, sám bývalý kriminalista, krok za krokem způsoby práce a uvažování policistů nad případem, který se z ranku těch ostatních v mnoha směrech vymyká. Nejen že chybí oběť, ale dokonce jako by neexistovalo ani místo činu. Jedinou stopou je zmatené svědectví umírajícího muže, které však namísto odpovědí nabízí jen spoustu otazníků…

Martin Goffa

Bez těla

Další krimithriller nové hvězdy českého detektivního románu

Mladá fronta

Váz., asi 230 stran 130 x 200 mm Cena 299 Kč Termín vydání: květen Kategorie A

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

de tek t ivk y a thr illery

31


Plastický obraz první světové války

Helena Ryt ířová

Jsem mrtvý, neplačte

MLADÁ FRONTA

Váz., asi 250 stran 130 x 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

PŘIPR AVUJEME JAKO E-BOOK I AUDIO KNIHU:

MLADÁ FRONTA

32

česká próza

MLADÁ FRONTA

Román začíná v pražské pitevně lékařské fakulty a v sále umírajících pardubického lazaretu končí. Vědecky zkoumaná těla mrtvých a posléze polomrtvých z východní ruské fronty spojuje oblouk osudů dvou protagonistů – otce a syna, Františka a Antonína Jedličkových. Příběh se otevírá osudným červencovým dnem roku 1914, v napjaté společenské atmosféře – co se stane po sarajevském atentátu, co bude dál? Povolávací rozkaz na základě synova udání dostává i František. Při dramatickém putování frontou nachází fenu vycvičeného sanitního ovčáka jménem Válka, která ho bude věrně provázet na nelehké cestě plné zranění a ztrát, na níž se k nim brzy připojí i syn Toník… Helena Rytířová pracovala jako fotografka v několika redakcích časopisů a novin, je autorkou mnoha přebalů na hudební nosiče a majitelkou nahrávacího studia, kde se připravují převážně audioknihy. Napsala několik kuchařek a vyprávění Život byl pes.


34

svě tová próza


naučná literatura pro děti literatura a mládež

česká próza

35


36

nauÄ?nĂĄ literatura


Výpravná publikace o životě a díle nejznámějšího českého spisovatele Bohumil Hrabal

1914

Hlučná samota Století Bohumila Hrabala Kniha koncipovaná jako kronika života a díla Bohumila Hrabala představuje jedinečný výbor autentických dokumentů a fotografií, ukázek korespondence, původních neupravovaných strojopisů básní, povídek a románů. Svazek přináší také doklady o komunistických cenzorských praktikách, reprodukce nakladatelských smluv a lektorských posudků, odborné a čtenářské ohlasy, kritiky a komentáře z osobního archivu Bohumila Hrabala uloženého v Literárním archivu PNP, ve Vlastivědném muzeu Nymburk a u Hrabalových přátel. Vychází ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze u příležitosti stého výročí autorova narození.

2014

Hlučná samota

STO LET BOHUMILA HRABALA

1

M L A D Á F R O N TA

Váz., asi 220 stran 250 x 330 mm Cena cca 699 Kč Termín vydání: březen Kategorie AAA

Editoři: Petr Kotyk, Světlana Kotyková, Tomáš Pavlíček

Grafická úprava Luboš Drtina a Jiří Troskov

naučná literatura

37


Další svazek unikátní komiksové řady o nejdůležitějších momentech novodobé české historie Pavel Kosatík, Vojtěch Mašek

Češi 1952: Jak Gottwald zavraždil Slánského

Váz., asi 80 stran 185 x 250 mm Cena 269 Kč Termín vydání: únor Kategorie A

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Spisovatel Pavel Kosatík připravil pro Českou televizi scénáře devítidílného seriálu s názvem České století, ve kterém jsou formou hraných rekonstrukcí představeny klíčové události českých dějin 20. století. Zatímco na obrazovku toto originální dílo převádí režisér Robert Sedláček, jejich komiksového zpracování se ujali přední čeští výtvarníci. Po vřele přijatém prvním svazku věnovaném vzniku Československa vychází díl situovaný do období politických procesů počátku 50. let, při nichž byli „odhaleni“ mimo jiné členové tzv. protistátního spikleneckého centra v čele s generálním tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským. Vojtěch Mašek (1977). Absolvent scénáristiky a dramaturgie na FAMU. Autor úspěšné komiksové trilogie Sloni v Marienbadu, Za vším hledej doktora Ženu a Poslední chobotango. Společně s Džianem Babanem získal několik komiksových cen, mimo jiné i za původní český komiks.

38

naučná literatura


Strhující obrazová historie československých legií

František Emmert

Českoslovenští leg ionáři za první světové války Výpravná publikace, koncipovaná jako tzv. muzeum v knize, mapuje poutavou formou vznik a vývoj československých vojenských jednotek za první světové války (1914–1918). Čtenáře provází jejich pohnutou historií od založení prvních malých a nesourodých jednotek dobrovolníků ve Francii a Rusku na počátku konfliktu až po vytvoření stotisícového kompaktního legionářského vojska, které v závěrečné fázi války rozhodující měrou přispělo ke vzniku samostatného československého státu a stalo se v evropském měřítku významnou vojenskou veličinou. Jako důležitý aktér zasáhlo například do politických a vojenských událostí na území Ruska po tamní bolševické revoluci (1918–1920) a zejména sibiřská anabáze se později stala téměř legendou. Kromě základního přehledu faktů kniha přináší celou řadu zajímavostí a věnuje se i méně známým událostem a souvislostem. Vše zasazuje do širšího historického kontextu a poskytuje tak ucelenou informaci o této významné kapitole našich dějin, která zejména pro dnešní mladou generaci zůstává téměř neznámou. Čtivý a přitom odborně kvalitní text doprovází velký počet fotografií, z nichž

Váz., asi 120 stran 233 x 297 mm Cena cca 399 Kč Termín vydání: květen Kategorie A

mnohé dosud nebyly publikovány, a ukázky historických dokumentů. Výsledkem je strhující kniha, s jejíž pomoci můžete znovu prožít tuto slavnou kapitolu našich novodobých dějin. Publikace vychází u příležitosti stého výročí vypuknutí první světové války a vzniku čs. legií.

naučná literatura

39


Historie zakládajících oddílů skauta

Roman Šantora a kol.

Skautský oddí l 1913–2013

Váz., asi 208 stran 220 x 295 mm Cena cca 499 Kč Termín vydání: březen Kategorie A

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

40

naučná literatura

Sto let se ve skautských oddílech schází tisíce kluků a holek se svými vedoucími, aby prožívali společná dobrodružství a budovali přátelství na celý život. Dva z nich – 2. a 5. pražský oddíl – fungují dodnes. Většinu svého času byly výkladní skříní skautingu a inspirací pro stovky dalších společenství. Dlouho byly také spojeny s význačnými vůdci a spisovateli – Jaroslavem Foglarem a Jaroslavem Novákem – kteří Dvojku a Pětku desítky let vedli. Jejich činnost ilustruje obecné principy, na kterých stojí dobrý oddíl, i dobu, v níž se nacházeli. Kniha obsahuje více než šest set většinou neznámých fotografií a dokumentů.


Nová místa, nové příběhy

Václav Šmerák a kolektiv

Nové toulky mezi V ltavou a Sázavou Ve stopách posledního konopišťského pána Ferdinanda d’Este Nechejte se zlákat na další zábavné procházky mezi Vltavou a Sázavou – tentokrát až po Konopiště u Benešova. Při jízdě podél Vltavy si prohlédnete Slapskou přehradu a zavzpomínáte na jejího stavitele Ing. Libora Zárubu-Pfeffermanna. Přehrada zatopila část staré řeky nad Svatojánskými proudy, kde trávil volné chvíle proslulý malíř Zdeněk Burian. Ferdinand d‘Este s rodinou často zajížděl z konopišťského zámku na jahody do vsí nad Vltavou – například do Teletína s památnou sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1781, který právě slaví 635 let od první písemné zmínky. Z vyhlídky Máj si prohlédnete zatopený kaňon Staré řeky, na jehož dně leží zbytky trempských osad. Navštívíte ves Nedvězí s nově upravenou tvrzí románsko-gotického původu a občerstvíte se ve středověkém pivovaru. V Krňanech se dozvíte víc o historii Středočeské fotbalové župy. U Sázavy vás uvítají Lešany, kde pobýval František Hrubín, natáčel se tu film Romance pro křídlovku a dnes je zde oblíbené Vojenské technické muzeum.

Váz., asi 200 stran 135 x 235 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: duben Kategorie B

Na svých toulkách mezi Vltavou a Sázavou narazíte na řadu útulných hospůdek a pobavíte se na nejrůznějších poutích nebo historických oslavách, ale nejvíc vás určitě zaujme sama zasněná zvlněná krajina s mnoha krásnými cestami, kde se potkáte s minulostí i současností. V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

naučná literatura

41


Druhý svazek první kompletní historie soubojů, duelů a šermu Jiř í Kovař ík, Leonid Kř ížek

Historie evropských duelů a šermu Svazek II Čas rváčů a duelantů

Váz., asi 336 stran 165 x 235 mm Cena cca 359 Kč Termín vydání: květen Kategorie A

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

42

naučná literatura

Postupem staletí se duel – ať již chladnou či střelnou zbraní – stal neodmyslitelnou součástí života vyšší společnosti, především šlechty a důstojnického sboru, ačkoliv nezřídka jej praktikovali i neurození občané. V určitých obdobích byl natolik rozšířeným jevem, že jej současníci přirovnávali k morové epidemii. Druhý díl projektu Historie evropských duelů a šermu popisuje „zlatou dobu“ duelů, spadající do 16. až 18. století, a obšírně popisuje vývoj šermířského umění v tomto období. Evropa byla tehdy svědkem nebývalého rozvoje šermířských škol, jejichž mistři nám zanechali řadu traktátů a učebnic šermu, doprovázených často ilustracemi pozoruhodné výtvarné úrovně. Samozřejmě se opět dozvíme podrobnosti o soubojích slavných osobností, ale také o ženách s kordem a mužích v sukních, o soubojích Napoleonových důstojníků, o soupeření jednotlivých šermířských škol. Dočteme se i o tom, jaké byly duelové zvyklosti, jak byly kodifikovány a jak se na celý fenomén dívali panovníci, církev a společnost, a to nejenom ve střední a západní Evropě, ale také v Rusku.


Svá těla si zdobíme už více než 5 000 let!

Martin Rychlík

Dějiny tetování Předmluva: prof. V ladimír Franz Kdy si první člověk vpravil pod kůži barvicí pigment? Jistotu nebudeme mít nikdy, ale každopádně již víme, že tetování provází lidstvo nejméně po dobu 5300 let. Nejstarším důkazem je totiž mumie alpského Ötziho, který má na těle řadu modravých čárek; dost možná nikoliv z krášlicích, ale z léčivých či magických důvodů. Lidé tak činili kvůli svému „zkulturnění“, z rituálních důvodů, ale i proto, aby jiným sdělovali, že někam patří, že dobře válčí, že dospěli anebo že někoho milovali natolik, že si jej vepsali nejen do srdce, ale i pod kůži... Důvodů je tolik jako tetovacích jehel celého světa. Evropa po celá staletí vytěsňovala tetování ze svého středu, ale nejen od původních Polynésanů – ano, na lících zdobených Maorů či Markézanů! – se tomuto umění opět přiučila. Z těl námořníků, cirkusáků a kriminálníků, osob z okraje společnosti, pak „kérky“ pozvolna pronikly až mezi světovou smetánku a nynější celebrity, jež se bez tetování necítí sexy. A proč si s tím „zákrokem“, jenž je bolestivý a při němž stále trochu teče krev, nedají lidé pokoj ani po těch 5300 letech? To všechno i za pomoci více než

Váz., asi 240 stran 140 x 210 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: duben Kategorie B

100 dobových i současných ilustrací naznačují fascinující dějiny tetováže, které na českém knižním trhu chyběly.

naučná literatura

43


Průvodce možnostmi a riziky estetické medicíny

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Nevěřte všemu! Průvodce minovým polem estetické medicíny

Váz., asi 160 stran 140 x 210 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: květen Kategorie AAA

44

naučná literatura

„Tato kniha byla napsána, abyste se na jednom místě mohli informovat nejenom o nejčastějších problémech a možnostech jejich řešení. Ale též o tricích, úskocích a všemožných rizicích. Čím více budete vědět a čím méně budete slepě věřit, tím více vám estetická medicína skutečně pomůže tak, jak jste si představovali. Shánějte informace, vybírejte, buďte opatrní. Nevěřte ani mně. Jsem jeden z těch, kdo z tohoto oboru žijí. Řada mých omylů ale může být i z mé nevědomosti, možná jsem i já v zajetí nějakých mýtů. To, co dnes platí, může být za dva roky k smíchu. Vítejte v estetické medicíně a medicíně proti stárnutí! Jednom z největších dobrodružství 21. století…“


Zábavný průvodce životním stylem šarmantních Pařížanek Jennifer L. Scottová

Madame Chic

JENNIFER L. SCOTTOVÁ

Madame

Aneb co všechno jsem se naučila v Pař íži Když Jennifer Scottová, výměnná studentka z Kalifornie, přijede na šest měsíců do Paříže a zazvoní své nové rodině u dveří, otevře jí žena, která se stane její mentorkou a inspirací ještě na dlouhou dobu poté. Madame Chic si vezme mladou, šarmem nezasaženou Američanku do parády a postupně jí odhalí tajemství francouzského umění žít. Tato zkušenost Jennifer změní život k nepoznání – francouzský životní styl se jí zalíbí natolik, že o něm doma v Americe začne psát blog. Texty se setkávají s velkým úspěchem, a tak na sebe kniha nenechá dlouho čekat. Každá kapitola přináší užitečné rady a tipy, které Jennifer od Madame Chic v Paříži pochytila – tipy, které se hodí i vám, bez ohledu na to, kde žijete a jak naditou máte peněženku. S vědomím, že méně je někdy více, se dozvíte o tom, jak si udržet postavu (a netrápit se hlady), jak se správně obléct (a nezahltit si skříň), jak svému vzhledu dodat potřebný šmrnc a ženskost (i bez tuny make-upu na obličeji), zkrátka jak si života po francouzsku užívat plnými doušky, třeba i u nás v Česku. A rozhodně se přitom nezapomenete ani zasmát.

Chic

Aneb co všechno jsem se naučila v Paříži

M L A D Á F R O N TA

Váz., asi 220 stran 185 x 145 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: březen Kategorie a

Přeložila Jana Chartier

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

JENNIFER L. SCOTTOVÁ

Madame Chic

Aneb co všechno jsem se naučila v Paříži

M L A D Á F R O N TA

naučná literatura

45


Kronika nejnovější olympiády

SOâI 2014

XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

Flexovazba., 280 stran 190 x 265 mm Cena 499 Kč Termín vydání: březen Kategorie

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

46

naučná literatura

ZOH Soči 2014 Oficiální publikace ČOV nabízí netradiční pohled na hry XXII. Zimní olympiády v Soči. Přináší snímky špičkových sportovních fotografů, kteří zaznamenají nejenom úspěchy a zklamání českých reprezentantů, ale také tvář olympijských her, která zůstává divákům skrytá – zákulisí, dřinu i odpočinek sportovců. Kromě výsledkového servisu se čtenáři jistě rádi začtou do nejdůležitějších příběhů, které se v průběhu her na sportovištích i mimo ně odehrály. Obsah knihy se připravoval na trase Soči – Praha přímo během konání akce a vychází bezprostředně po skončení olympiády. Věříme, že i tato kniha bude krásnou vzpomínkou na neopakovatelné sportovní i lidské zážitky.


Jak dosáhnout úspěchu nejen ve sportu?

Bill Beswick

Zaostřeno na fotbal Bill Beswick je pojem v oblasti sportovní psychologie. Původně basketbalový reprezentační trenér, ale také člen asociace pro podporu aplikované sportovní psychologie. Spolupracoval dlouhodobě s trenéry anglické fotbalové Premier League, ale i reprezentace. V knize jsou konkrétně ukázány postupy jak budovat sebeuvědomění, motivaci či psychickou odolnost u profesionálních sportovců. Jak pomáhá k lepším výkonům vizualizace a jaké jsou vztahy mezi sebekontrolou a schopností udržení pozornosti. V knize se dostává od sebehodnocení hráčů v soustavách otázek až po možnosti koučování hráčů v týmu, naladit je na utkání či hledat jejich role v týmu. Jsou zde ukázány techniky jak zaostřit své schopnosti a uvolnit svůj potenciál. Kniha se primárně věnuje fotbalu, avšak základy lidského chování a lidské psychiky jsou společné pro všechny sporty, a proto tato kniha poslouží i všem sportovcům. Bez ohledu na to, jakému sportu se věnujete a jakých výsledků dosahujete, v této knize naleznete informace, které vám pomohou ve vaší další sportovní činnosti.

Brož., asi 240 stran 130 x 200 mm Cena cca 279 Kč Termín vydání: březen Kategorie B

naučná literatura

47


Fenomenální sprinter vás pobaví i ohromí skromností Usain Bolt

Rychlejší než blesk

Váz., asi 270 stran 140 x 210 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

48

naučná literatura

Autobiografie nejrychlejšího člověka všech dob a superstar, jehož talent a charisma z něj udělaly jednoho z nejznámějších lidí planety. I když nejste fanoušek atletiky nebo jiného sportu, přesto možná znáte Usaina Bolta. Je to nejrychlejší člověk na světě – ne momentálně, ale opravdu všech dob. Získal si srdce lidí na celém světě svými úžasnými výkony a nakažlivým charismatem. V této autobiografii Usain popisuje svůj život svými slovy – od skromných počátků v Jamajce, přes status mezinárodní hvězdy v Pekingu až k novým výšinám, jakých dosáhl na olympiádě v Londýně. Boltův jedinečný šarm z něj udělal nejoblíbenějšího sportovce současnosti a mezinárodní celebritu, dýchá i ze stránek knihy, kterou si zamilují miliony fanoušků.


Patrně nejúspěšnější fotbalový trenér historie se představuje Alex Ferguson

Má autobiografie Ještě v dobách své hráčské kariéry přestoupil Ferguson (*1941) do Glasgow Rangers za tehdy nevídaných 65 000 liber. V roce 1974 již začal pracovat v managementu. Od roku 1986, kdy se stal trenérem Manchesteru United, získal s tímto týmem 38 trofejí (z toho 13 titulů za vítězství v lize). Díky tomu zde vydržel neuvěřitelných 26 let. V roce 1999 byl povýšen do šlechtického stavu. V roce 2013 se rozloučil s trenérskou kariérou opět titulem, ovšem pro „Man U“ bude pracovat i nadále. Toto je jeho oficiální autobiografie, kde shrnuje svou úspěšnou kariéru a vzpomíná kromě jiného na hráče, které si do mužstva vybral a jimž pomohl k přestupům za nevídané částky (Ronaldo, Beckham, Rooney a mnoho dalších). Samozřejmě se nevyhýbá ani hodnocení svých rivalů mezi trenéry. Jeho jasný, srozumitelný a vtipný text vás určitě dostane.

Váz., asi 360 stran 140 x 210 mm Cena cca 239 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

naučná literatura

49


Konečně se i ženy mohou naplno vrhnout na greeny Debbie Wiatkus

Golf pro ženy

Váz., asi 160 stran 140 x 210 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

50

naučná literatura

Kniha je návodem, jak snadno vstoupit do golfového prostředí a vyhnout se tak problémům a nástrahám, které často potkávají začínající golfisty, v tomto případě hlavně golfistky. Každý golfový trenér rád vidí, když si jeho klient při tréninkové lekci dělá poznámky a zapisuje si, co se právě dozvěděl. Kniha může být vhodným doplňkem k lekcím a golfovým kurzům pro začínající golfistky, kde by tento text splňoval teoretickou část výuky. Autorka v knize dostatečně podrobně vysvětluje základy ohledně golfové výbavy, včetně oblečení i obutí na golf atd. Všechny tyto rady a tipy mají velký vliv na  to, aby se začínající golfistky v novém prostředí cítily pohodlně a sebevědomě, což pozitivně ovlivňuje výkon při hře samotné. Úžasný je např. popis, jak správně natýčkovat na odpališti. Zdánlivě banální věc, která se může změnit v trapas, především na tvrdém a suchém povrchu. A dále, co čeká golfistku při hře na hřišti a jak hra postupuje až k jamce. Důležitá je také část věnovaná vybraným golfovým pravidlům. Slovníček  golfových pojmů na konci knihy připraví čtenářky na konverzaci mezi zkušenými golfisty. Kniha by se dala doporučit i mužům golfistům, aby lépe porozuměli hře a mentalitě golfistek, a přispěli by tak k přátelské atmosféře na hřištích.


Vzlety a pády maratonského závisláka

Phill Hewitt

Běž dál Účtování obyčejného muže s neobyčejným sportem – běháním maratonu „Maraton vás zničí, ale současně po jeho absolvování zažijete nepopsatelné pocity. Je to svět, který miluju – svět, který se před vámi otevře, jakmile se oblečete do lycrového dresu, zalepíte si bradavky náplastí a běžíte 42 km ve společnosti třeba i 30 000 zcela neznámých lidí.“ Phil Hewitt nás v rychlém tempu provádí svými lehce podanými dobrodružstvími. Dokončil už více než 20 maratonských běhů, a to za různých podmínek – od úděsného horka až po sníh a led, a v pásmu od Berlína až po New York. Je to příběh obyčejného chlápka, který si vypěstuje závislost na maratonech, a podává svědectví o vzletech i pádech, o motivaci, která vám dovolí pokračovat, i když tělo vypovídá službu, a snaží se zodpovědět základní otázku: „Proč to děláš?“ Toto je nádherná, upřímná zpověď o přeměně maratonského začátečníka v člověka na maratonech závislého. Phil nás seznamuje s léčkami a emocemi, které s námi při prvním maratonu cloumají, a s tím, jak nás běhání umí chytit a nepustit.“ Liz Yelling, britská olympijská reprezentantka v maratonu

Váz., asi 220 stran 130 x 200 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: květen Kategorie B

PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

naučná literatura

51


Hvězda krosového nebe a skialpinismu v příběhu o závislosti a touze TAJEMSTVÍ NEJRYCHLEJŠÍCH BĚŽCŮ SVĚTA

BĚHEJ, NEBO ZEMŘI Kilian Jornet

MLADÁ FRONTA

Váz., asi 260 stran 165 x 235 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

Přeložil Vít Klouček

52

naučná literatura

Kilian Jornet

Běhej, nebo zemři Životní příběh famózního krosového běžce a nejlepšího skialpinisty všech dob, který ve dvaceti letech překonal desítky rekordů, stal se trojnásobným vítězem Světového poháru a zvítězil v nejtěžších běžeckých závodech světa. Ve 3 letech poprvé překonal horu vyšší než 3000 m n.m., v pěti vylezl na nejvyšší bod Pyrenejí a do 4000 metrů poprvé vyšlapal v šesti. Během léta běhá Kilian ultra traily a jeho výkony berou soupeřům dech. V zimě vyráží na skialpinistické mise, které potvrzují výjimečnost jeho talentu. Jako mladíček se v disciplíně, ve které se vrcholu dosahuje obvykle až po třicítce, stal legendou. Jde o příběh strhující vášně a závislosti na běhu, výškách, radosti z pohybu a touze překonávat mimořádné výzvy.

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:


Největší propagátor běhu v Čechách i na Moravě radí, jak běhat a žít lépe Miloš Škorpil

Škorpilova škola běhání V roce 2014 oslaví nestor českého běhání a zakladatel Běžecké školy Miloš Škorpil šedesátku. Trenér a specialista na dlouhé běhy se proto rozhodl podělit se s námi o svou životní vášeň – běh. Speciální kapitola je věnována ultraběhům, kterými se Miloš Škorpil proslavil, nebo problematice výživy, tréninku, relaxace či přípravě na závody. V knize čtenář nalezne stovky osvědčených rad, tipů a nápadů, jak zapojit běh do života každého z nás, ať už chceme zlepšit výkon, zhubnout do plavek nebo se jen příjemně hýbat. Součástí knihy jsou tréninkové plány na 5 a 10 kilometrů, půlmaraton i maraton.

M IL O Š Š K O R P IL

Největší pr opagátor běhu v Čechách i na Morav ě radí, jak bě hat a žít lépe

Škorpilova škola běhání M L A D Á F R O N TA

Váz., asi 220 stran 140 x 210 mm Cena cca 269 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

naučná literatura

53


Silná žena, strhující příběh a neuvěřitelné dobrodružství, které změní život Lynne Coxová

Antarktická mí le

A N TA R K T I C K Á MÍLE LYNNE COXOVÁ Silná že n a , strhující p říb ě h a nuvěři t e l n é dobrodr u ž st v í, které zm ě n í ž iv ot

MLADÁ

FRONTA

Váz., asi 350 stran 165 x 235 mm Cena cca 329 Kč Termín vydání: březen Kategorie B

Přeložil Jiří Balek V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

54

naučná literatura

Lynne Coxová dokázala, co lékaři považují za nemožné. Přeplavala všechny světové úžiny a velké jezerní plochy. Už v 15 letech přeplavala kanál La Manche ve světovém rekordu, o dva roky později Magellanovu úžinu… V prosinci 2002 uplavala jednu míli v antarktickém ledovém oceánu. Antarktická míle je životní příběh ženy, jejímž snem bylo poddat se elementární vášni a objevit v moři zrcadlo duše. Fantastické líčení života ve vodě, stavů bolesti i štěstí, které se člověku dostanou, když překoná sám sebe. Spisovatel Oliver Sacks tvrdí, že Lynne Coxová píše o moři a plavání stejně krásně jako Antoine Saint-Exupéry o létání. Mimořádný zážitek nejen pro každého, kdo si chce splnit své dětské sny.


Nejúspěšnější a nejlépe hodnocená tréninková příručka pro začátečníka i profesionála Joe Friel

Joe Friel

Tréninková bible pro triatlonisty Po mimořádném úspěchu s příručkou Tréninková bible pro cyklisty přicházíme s novinkou od téhož autora. Tréninková bible pro triatlonisty je již řadu let nejprodávanější a nejsouhrnnější knihou o triatlonu, tréninkových metodách, správném stravování, plánování tréninku, regeneraci, přípravě na závody, rekonvalescenci, intenzitě, zkrátka o všech problémech a aspektech nejprogresivněji se rozvíjejícího sportovního odvětví na světě. Kniha je určená všem aktivním sportovcům, úplným začátečníkům, kteří si chtějí triatlon zkusit, stejně jako závodníkům, kteří chtějí podat co nejlepší výkon. Je na čase postavit se novým výzvám: zkusit triatlon!

BIB TRÉNINKOVÁ

LE PRO

Y

TRIATLONIST

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ A NEJLÉPE HODNOCENÁ TRÉNINKOVÁ P Ř Í R U Č K A P R O Z A Č ÁT E Č N Í K A I P R O F E S I O N Á L A MLADÁ FRONTA

Brož., asi 400 stran 225 x 280 mm Cena cca 399 Kč Termín vydání: únor Kategorie A

Přeložila Anna Kudrnová

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

naučná literatura

55


Od autorky bestselleru FIT PRO ŽIVOT

Marilyn Diamondová, Donald „Rock“ Schnell

Mladý pro ž ivot Jednoduchý plán, jak BEZ DIE TY a BEZ DŘINY vypadat a cítit se O 10 LE T ML ADŠÍ

Váz., asi 350 stran 140 x 210 mm Cena cca 279 Kč Termín vydání: květen Kategorie A

Přeložila Zdenka Tenklová

Marilyn Diamondová, autorka bestselleru Fit pro život, byla ve svých 50 letech štíhlá veganka s nadměrným množstvím tělesného tuku, posedlá spinningem. Dieta s nedostatkem bílkovin a nadměrné cvičení ji v 60 letech přivedly do nepříjemného stavu extrémního úbytku svalů. Dnes je na stravě se steaky, vajíčky a smetanou v kávě, je jí 69 let, má mladé tělo, které jí závidí i dvacítky, a ukazuje se v bikinách na pláži. Nyní se Marilyn Diamondová ve spolupráci s odborníkem na výživu proti stárnutí a cvičení „Dr. Rockem“ vrací s tímto průlomovým projektem bez diety a dřiny, aby se podělili o své osobní tajné objevy vedoucí k celoživotní aktivitě a atraktivnímu mládí. V knize Mladý pro život odhalíte velmi účinná tajemství boje proti stárnutí, o jakých jste ještě neslyšeli.

56

naučná literatura


Jednoduchá efektivní příručka s praktickými pravidly – mezinárodní bestseller Jean-Michel Cohen

Pařížská dieta

DR. JEAN-MICHEL COHEN

Pařížská dieta je založena na tom, že si jídlo musíme především vychutnat. V této knize naleznete 325 snadných rychlých receptů, užitečné rady a praktické seznamy, které vám pomohou dosáhnout správné váhy a udržet si ji. Klíčem k úspěchu diety je, že si sami můžete přizpůsobit jídelníček a máte k dispozici rozmanité pokrmy, takže vás nic nenutí dietu vzdát. Občas můžete maličko zhřešit a dopřát si i čokoládu, těstoviny nebo víno – pod podmínkou, že to napravíte pomocí jednoduchého Plánu pro návrat k dietě. Se seznamem ekvivalentních potravin si budete moci upravit recepty podle svého, abyste nikdy nemuseli jíst jídlo, které vám nechutná. Díky přehledné nákupní strategii Dr. Cohena a flexibilitě příznačné pro tuto dietu budete moci bez potíží pokračovat v hubnutí, dokud nedosáhnete svého váhového cíle, přičemž můžete za tři měsíce zhubnout až 13 kg. Dr. Cohen stanovil jasná pravidla pro začlenění diety do aktivního životního stylu, včetně tipů jak správně zvolit jídlo při návštěvě restaurace. Vypracoval tak účinný návod jak zhubnout a přitom si naplno užívat života.

PAŘÍŽSKÁ DIETA

PŘEDNÍ FRANCOUZSKÝ SPECIALISTA NA VÝŽIVU

Jak dosáhnout správné váhy a udržet si ji

M L A D Á F RO N TA

Váz., 288 stran 150 x 230 mm Cena cca 279 Kč Termín vydání: únor Kategorie A

naučná literatura

57


MLADÁ FRONTA

Opravdu dobře naložená kniha, aneb první kuchařka nakládaných hermelínů je tady! Iva Bartošová, Kateřina Suchá VELK SÝRO Á VÁ

nakládačk K AT E IVA ŘINA S U BAR TOŠ CHÁ OVÁ

Brož., asi 120 stran 170 x 200 mm Cena cca 219 Kč Termín vydání: květen Kategorie B

58

naučná literatura

a

Velká sý rová nakládačka Pamatujete si, kdy jste poprvé ochutnali nakládaný hermelín? A zkusili jste ho někdy sami naložit? Nakládaný hermelín již patří k českým gastronomickým fenoménům, které si ani žádný správný turista nenechá ujít. Kapr na kmíně, José v lázních, Akvaristův sen či Herr Metalín – tyto a mnoho dalších originálních receptů na nejlahodnější, nejvzhlednější, nejvtipnější i nejbizarnější nakládané hermelíny, jaké si lze jen představit, vás čekají v této jedinečné kuchařce. Nebudou chybět ani recepty na jiné sýrové delikatesy. Recepty doplní například fotoreportáž z každoroční soutěže o nejlepší nakládaný hermelín či praktický pracovní postup, jak se má hermelín správně nakládat. V dobrém sýru najdeš sílu, zvláště pak v nakládaném hermelínu – a tak neváhejte a pusťte se do nakládání!


Jednoduše, rychle, vtipně

Jana Vašáková

Od pondělí do pátku Rychlé večeře do 30 minut Hledáte inspiraci na jednoduché, rychlé a přitom chutné večeře, které vám zaberou maximálně 30 minut denně? Pak vyzkoušejte 70 receptů, které pro vás připravila šéfredaktorka časopisu F.O.O.D. a maminka dvou holčiček, Jana Vašáková. V kuchařce naleznete oblíbené polévky, pokrmy z masa a ryb, ale také tipy na vegetariánskou a studenou kuchyni. Děti se pak mohou těšit na sladké pokrmy. Všechny recepty jsou připravené ze sezónních a na našem trhu běžně dostupných surovin.

Váz., asi 176 stran 190 x 245 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: květen Kategorie A

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

naučná literatura

59


Změna může začít právě u vás

Dennis Bakke

Dennis Bakke

Ten, kdo rozhoduje

M l aaDá D á ffro r onta n ta

Jak rozhodovacím procesem postupně odemknout potenciál všech zaměstnanců ve firmě

TeN, kdo rozhoduje Jak rozhoDovacíM proceseM postupně oDeMknout potenciál všech zaMěstnanců ve firMě

Váz., 176 stran 130 x 200 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: březen Kategorie B

Přeložil Milan Lžička PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:

Mll aaDá M D á fro f r onntata

Dennis Bakke

TeN, kdo rozhoduje Jak rozhoDovacíM proceseM postupně oDeMknout potenciál všech zaMěstnanců ve firMě

V EDICI E15 JIŽ V YŠLO:

60

naučná literatura

Nic člověku neprozradí o určité organizaci víc než to, jak se v ní přijímají rozhodnutí. Důvěřují šéfové členům týmu? Mají možnost rozhodovat lidé nejblíže centru dění? Mají členové týmu skutečnou zodpovědnost a skutečný vliv? Na všechny tyto otázky lze odpovědět jinou otázkou: Kdo má rozhodovací pravomoc? A nic organizaci neovlivňuje víc než rozhodnutí, která činí lidé v ní pracující. Málokterý čelný manažer však dokáže využít hodnoty, jež vzniká, když se důležitá rozhodnutí svěří do rukou podřízených. Místo toho se „týmovým hráčům“ zdůrazňuje, aby dělali, co se jim řekne. Kvůli tomu se z práce vytrácí radost a lidé přicházejí o možnost přispět svou smysluplnou troškou do mlýna. Tato kniha vychází z přesvědčení, že se všichni dokážeme dobře rozhodovat. Tento příběh proto není určen jen lidem, kteří momentálně stojí v čele organizací. Je určen manažerům na jakékoliv úrovni, kteří chtějí odemknout plný potenciál lidí kolem sebe. Bez ohledu na to, jakou úlohu ve své organizaci zastáváte, může změna začít právě u vás.


Návod na život, který uspokojí

Jana Tržilová

Tváře úspěchu

Tváře

úspěchu

Portréty zajímavých českých žen Kniha Tváře úspěchu je knihou příběhů žen, které se ve svém životě našly. Žen s notnou dávkou sebevědomí a odvahy jít za svým snem. Žen s ambicemi dát věci do pohybu. Žen nekrčících se v koutě a nečekajících v něm na zázrak. Žen, kterým se podařilo postavit ať již svou profesi či samotný byznys na tom, co je opravdu baví. Žen, které svým příběhem mohou být příkladem pro ty ostatní.

• • • • • • • • • • • • •

Eva Vašková Čejková Sonia Slavtcheva Jana Žižková Laura Janáčková Eva Kárníková Eva Štěpánková Helena Leistner Kroftová Pavla Gomba Marie Poledníková Linda Vavříková Sylva Lauerová Blanka Dvořáková Helena Plívová

Portréty zajímavých českých žen Jana Tržilová

M LA D Á F R O NTA

Váz., cca 200 stran + fotografie 130 x 200 mm Cena cca 279 Kč Termín vydání: květen Kategorie B

PŘIPRAVUJEME JAKO E-BOOK:

Tváře úspěchu

Portréty zajímavých českých žen Jana Tržilová

M LA D Á F R O NTA

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

naučná literatura

61


Nový pohled na jednu z nejdůležitějších biblických postav J. Albert Harrill

Pavel Apoštol Jeho život a odkaz v kontextu Ř ímské ř íše

Váz., asi 280 stran 130 x 200 mm Cena 299 Kč Termín vydání: květen Kategorie B

Přeložil Ladislav Heryán

62

naučná literatura

Sokrates, Alexandr Veliký, Kleopatra, Augustus – nikdo by nepopřel, že každé z těchto jmen patří klíčové postavě klasického starověku. Dá se k nim však přiřadit i svatý Pavel? Na tuto otázku dává odpověď kniha novozákonního vědce J. Alberta Harrilla. Nejedná se o další z mnoha tradičních biografií prototypu západního náboženského konvertity. Autor namísto toho zásadním způsobem přehodnocuje apoštolův život a dokládá, že jeho vývoj od židovské ke křesťanské identitě představoval postupný proces a nikoli „zlom“, jak se obvykle udává. Nechybí ani vysloveně kontroverzní momenty – zejména když Harrill objasňuje, že Pavel nebyl popraven v Římě a že celý jeho kult se zde vyvinul uměle až ve 4. století. Objevné je rovněž představení postupných pavlovských (dez)interpretací a jejich významné působení v dějinách i současnosti křesťanského myšlení.


Klíč k pochopení současné Číny

Rowan Callick

Čas strany aneb kdo a jak řídí Čínu Mění se spolu s ekonomikou i režim v Číně? To je klíčová otázka, která zajímá celý svět. K jejímu zodpovězení je nutné pochopit, jak dnes funguje základní politická složka země – Komunistická strana Číny. Pomoci s tím může kniha oceňovaného australského žurnalisty, která poskytuje zasvěcený pohled na poměry v centru moci i na úrovni řadové stranické buňky. Že režim zůstává nadále tuhý, autor dokládá množstvím absurdních zákazů postihujících umění, sdělovací prostředky a nejnověji pochopitelně internet. Při popisu čínského hospodářského rozvoje Callick upozorňuje i na jeho rub v podobě vzniku nového druhy bídy a střetů mezi chudými a bohatými při velkých developerských projektech. V publikaci samozřejmě nechybí ani pohled na odpor proti režimu, i když pokud jde o naději na demokratický zvrat, zůstává autor spíše skeptický.

Váz., asi 290 stran 130 x 200 mm Cena 329 Kč Termín vydání: květen Kategorie B

Přeložil Pavel Vereš

naučná literatura

63


Objevná fotografická publikace o jedné z nejkontroverznějších kapitol Českého květnového povstání Pavel Žáček

Prahou pod pancířem V lasovců

Váz., asi 216 stran 165 x 235 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

64

naučná literatura

Již čtvrtý svazek úspěšné ediční řady České květnové povstání ve fotografii se věnuje jednomu z nejrozporuplnějších témat závěrečného období druhé světové války – bojovému nasazení Ozbrojených sil Výboru pro osvobození národů Ruska zformovaných nacistickým vrchním velením na podzim 1944. Kniha známého historika Pavla Žáčka za pomoci několika set převážně dosud nepublikovaných dobových fotografií mapuje osudy Vlasovců (jak byli příslušníci těchto jednotek nazýváni podle svého velitele generálporučíka Andreje Andrejeviče Vlasova) na území Protektorátu Čechy a Morava v květnu 1945. Autor se soustřeďuje především na významné zapojení početných vlasovských obrněných sil a těžkých zbraní na straně povstalců do bojů o Prahu. V závěru objevné publikace přinášející mnoho dosud neznámých faktů nechybí připomínka tragických osudů těchto vojáků po skončení války.


První česky vydaná historie legendárních německých „šturmgevérů“ Guus de Vries, Bas J. Martens

Mladá fronta

Německé útočné pušky MKb 42, MP 43, MP 44 a Sturmgewehr 44

NĚMECKÉ

ÚTOČNÉ PUŠKY

MKb 42 MP 43 MP 44 STUrMgewehr 44

Edice PROPAGANDA / SVAZEK 3

GUUS DE VRIES BAS J. MARTENS edice PROPAGANDA / SVAZEK 3

Publikace Německé útočné pušky je dalším svazkem úspěšné ediční řady Propaganda. Každý díl této edice přináší jedinečný komentovaný výběr německých propagandistických fotografií z druhé světové války, z nichž většina nebyla ještě nikdy zveřejněna. Předmětem zájmu dvojice nizozemských historiků se tentokrát staly německé útočné pušky od prvních prototypů přes sériově vyráběné typy po legendární Sturmgewehr 44, který určil další směřování poválečného vývoje pěchotních zbraní. Publikace přináší unikátní fotografie a podrobné informace o modelech MKb 42 (W) a MKb 42 (H), MP 43/1, MP 43, MP 44, StG 45, MP 45, jediných dvou známých exemplářů pušek Sturmgewehr firmy Großfuß/Horn či velmi vzácného exempláře Deckungszielgerät. Jádro knihy jako obvykle tvoří stylizované i autentické snímky z výcviku a bojového nasazení.

Váz., 152 stran 220 x 220 mm Cena cca 349 Kč Termín vydání: duben Kategorie c

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

naučná literatura

65


66

literatura pro dě ti a mládež


literatura pro děti a mládež

literatura pro dě t i a mládež

67


Příběh pro dívky s poučením od mistra etikety

Ladislav Špaček

Tereza Etiketa pro dívky Tereza je obyčejná šestnáctiletá holka, která se seznámí na facebooku s klukem o něco starším, a společně prožívají všechny situace, do kterých se dostávají mladí lidé jejich věku. Společně řeší svůj vztah, rozchody a návraty, ale i chování k rodičům, ke kamarádům, učí se základům chování v restauraci, v tramvaji, v hotelu, na cestě letadlem, na diskotéce, ale i na svatbě a na společné dovolené na jachtě. Oba projdou všemi nástrahami života a společně se s nimi vyrovnávají. Knížka učí mladé dívky ve věku mezi čtrnácti a osmnácti lety řešit jejich životní problémy a vyrovnávat se s nimi. Poutavý příběh o první lásce je v podtextu stále provázen pravidly etikety přizpůsobenými životu a mentalitě teenagerů. Všechny potíže bude řešit hlavní hrdinka přes facebook, resp. prostřednictvím chatu, její hlavní rádkyní je „chatařka“ Lada, ovšem v diskusích zaznívají i jiné hlasy – záleží na Tereze, na čí radu dá.

Váz., asi 160 stran 130 x 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: duben Kategorie AAA

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Ilustrovala Martina Pavlová Pro děti od 12 let

literatura pro dě t i a mládež

69


Bruno vyráží poprvé na výlet do města. A nudit se s ním rozhodně nebudete! Alex T. Smith

Bruno ve městě

Brož., asi 100 stran 130 x 180 mm Cena cca 179 Kč Termín vydání: duben Kategorie B

Přeložila Jana Hejná

Pro děti od 6 let

70

literatura pro dě ti a mládež

Bruno není žádný obyčejný pejsek – má totiž docela neobyčejný život! Když jeho páníčci odejdou do práce, Bruno začne toužit po dobrodružství. A dnes se se svým nejlepším kamarádem panem Žmolkofuskou úplně poprvé vypraví do města. Posedí v kavárně, zajdou na nákupy a nakonec se podívají i do galerie. Zkrátka a dobře úplně normální den na výletě. Tedy až do chvíle, než Bruno náhodou překazí loupež a stane se místním hrdinou! Vtipně ilustrovaný a hravý příběh vhodný pro nejmenší čtenáře i k předčítání.


Danda ještě nevečeřela! Někdo bude muset toho zvláštního domácího mazlíčka nakrmit! Ivona Březinová

Danda má hlad Sedmiletý Otík by si moc přál nějakého domácího mazlíčka, ale rodiče o tom nechtějí ani slyšet. Až prateta Vilemína mu k narozeninám přinese masožravou kytku jménem Danda. Otík se o ni začne starat jako o zvířátko, kytka roste a začíná být stále žravější a vybíravější. Z toho pak plynou všelijaké patálie. Situace začíná být nesnesitelná, a tak se kytka stěhuje do školy, kde se o ni začne starat školník a Danda prokáže i mnohé služby. Knížka uznávané a úspěšné české autorky je přímo šitá na míru začínajícím čtenářům, protože obsahuje jednoduché, krátké věty jako ze slabikáře, které nicméně nijak neubírají příběhu na čtivosti a vtipnosti.

Váz., asi 80 stran 165 x 210 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

Ilustrovala Aneta Holasová

Pro děti od 6 let

literatura pro dě t i a mládež

71


Krásné příběhy ve formě malovaného čtení, vhodného pro začínající čtenáře i pro předčítání Andrea Popprová

Malované příběhy Kdo z dětí, které začínají číst, by neměl rád malované čtení! Je to velká zábava místo obrázků doplňovat do vět správná slova. O to víc, když jsou obrázky krásné. Andrea Popprová takové zábavné a krásné obrázkové příběhy napsala a namalovala, a nyní se s nimi může každý začínající čtenář pobavit v této knížce. Jsou tu vyprávění pohádková i z běžného života, o zvířátkách i o lidech, veselá i dobrodružná, zkrátka pro každého něco. Váz., 64 stran 190 x 255 mm Cena 199 Kč Termín vydání: únor Kategorie B

72

literatura pro dě ti a mládež

Pro děti od 5 let


O Lišákovi, který se pro svou vášeň ke knihám dostal až do vězení! Franziska Biermannová

Pan Lišák má knihy rád! Malý pan Lišák má moc rád knihy. Co to znamená, že je má rád? Má je rád opravdu a natolik, že pokaždé, když nějakou dočte do konce, tak ji se špetkou soli a trochou pepře spořádá. Svou zálibou v knihách tedy nejen naplňuje touhu po vzdělání, nýbrž i zahání hlad. A ten má stále obrovitý. Nezastaví se ani před knihami z městské knihovny. Jednoho dne však vezme útokem knihkupectví, a pak už ho nečeká nic jiného než cesta do vězení… Úžasně vtipný příběh pro všechny milovníky knih bez rozdílu věku!

Váz., 64 stran 165 x 240 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: březen Kategorie B

Přeložila Hana Linhartová Pro děti od 7 let V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

literatura pro dě t i a mládež

73


Jaké by bylo mít mámu se superschopnostmi? Malý Kubík už to ví! Lucie Sunková

Supermáma

Váz., 112 stran 165 x 210 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

Pro děti od 4 let

74

literatura pro dě ti a mládež

Jak by bylo krásné mít „Supermámu“, která za nás vyřeší všechny starosti! Malému Kubíkovi, který nastupuje do školky, se tohle přání vyplní. V obchodu se starožitnostmi si totiž jeho maminka koupí starou kabelku, která ji dokáže proměnit v superhrdinku, kdykoli se Kubík ocitne v úzkých. A ve školce často nastanou chvíle, kdy malý chlapec pomoci své maminky využije. Půvabný příběh v krátkých kapitolách vypráví jednoduchým, ale přitom nikoli banálním jazykem o běžných situacích, které mohou nastat ve školce, o síle kamarádství, vzájemné pomoci a rodičovské lásky.


Podaří se Ele zlomit kletbu nad princeznou Aurelií, která upadla do stoletého spánku? Darcey Bussellová

Malá baletka E la a dobrá v í la V baletní škole je nová holka, Rosa, která se Ele zdá namyšlená. Než se stačí rozhodnout, jestli s ní bude kamarádit, nebo ne, kouzelné střevíčky ji odnesou do Země kouzel. Na Elu čeká těžký úkol – pomoci Šeříkové víle zlomit kletbu nad princeznou Aurelií, která upadla do spánku spolu s celým královským palácem. Jejich úkolem bude nejprve osvobodit Myšího krále, kterého zajala Zlá víla na jeho vlastním hradě, a s jeho pomocí pak najít prince, který svým polibkem Aurelii i celý palác znovu probudí k životu.

Váz., 96 stran 130 x 190 mm Cena 169 Kč Termín vydání: únor Kategorie A

Přeložila Eva Brožová V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Pro děti od 7 let

literatura pro dě t i a mládež

75


Húú! Co se to schovává pod postelí? Bubáci! A Klárka se jich musí přestat bát… Petra Nag yová Džerengová

K lára a bubáci

Váz., 112 stran 165 x 210 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: duben Kategorie B

Přeložila Martina Bekešová Ilustrovala Katarína Gasko

Pro děti od 6 let

76

literatura pro dě ti a mládež

Kláře ještě nebylo šest, ale po prázdninách půjde do školy. To ovšem není jediná velká změna, která ji čeká. Její nevlastní mamince se totiž má narodit miminko (Klářina vlastní maminka s tatínkem nežije a léta pomáhá nemocným dětem v Africe). Klára se na sourozence těší, má to ovšem jeden háček. Jmenuje se bubáci – bubáci, které Klára vidí pod postelí, sotva zavře oči, a tak kvůli nim nemůže spát sama, ale s rodiči. Jenomže až se narodí miminko, nebudou moct spát v rodičovské ložnici všichni. Jak se zbavit strachu? Jak ty nešťastné bubáky zahnat? To je prázdninový úkol pro Kláru a jejího dědečka.


Jsou naprosto rozdílné, a přece ty úplně nejlepší kamarádky!

Annie Barrowsová

Kája a Oliva Jedna skáče do louží, leze po stromech a ráda křičí na celý svět, druhá tráví celé dny s knížkou na schodech, nosí šaty a třpytivé čelenky… Hned jak se Oliva s Kájou uviděly, bylo jim jasné, že kamarádit se nebudou. Ale když si jednoho dne Oliva vystřelí ze své sestry a musí se urychleně schovat, přijde jí Kája na pomoc s hůlkou, barvou na obličej a kyblíkem červů. Skončí to průšvihem? Možná. Bude to zábava? Jasně! Seznamte se s Kájou a Olivou, dvěma nejlepšími kamarádkami, které nikdy neměly v plánu se mít rády.

Váz., asi 120 stran 140 x 190 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: duben Kategorie b

Přeložila Petra Potůčková Ilustrovala Sophie Blackallová

Pro děti od 7 let

literatura pro dě t i a mládež

77


Už jste někdy měli salámovou chřipku? Příběhy plné legrace a bláznivých dobrodružství! Michael Roher

Babička, kuře a Drnditonda

Váz., asi 100 stran 130 x 200 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: duben Kategorie B

Pro děti od 8 let

78

literatura pro dě ti a mládež

S kuřetem je život hned veselejší. Nevěříte? Zeptejte se Drnditondy! Tenhle stydlivý popleta má totiž kuře rovnou za nejlepšího kamaráda. A tak by vám mohl vyprávět o tom, jak jeho opeřený parťák sype z rukávu jednu bláznivinu za druhou a kolik dobrodružství už spolu díky tomu zažili. Učí se čarovat, sledují Yuttiho, největšího lenocha na světě, léčí se ze salámové chřipky a vůbec dělají všechno, co je zrovna napadne. A když se k nim přidá ještě tak trochu potrhlá kamarádka Mája, je o zábavu postaráno. Jestli se chcete přidat, stačí se začíst.


V tom musí být zase nějaká kouzla! Podaří se Emily přijít další záhadě na kloub? Sally Gardnerová

Tři vy pečení sledi Emily nedávno zdědila podivný domek na nožičkách a s ním i poněkud nezvyklou detektivní kancelář. Už několik měsíců vyhlíží netrpělivě zákazníky, když tu jeden ctihodný džentlmen záhadně spadne z nebe vprostřed parku, úspěšný krejčí přijde ze dne na den úplně o vše a jistý svatební dort je rozmetán na kusy. Mají snad tyto tři události něco společného? Kdo krade lidem jejich štěstí? Detektiv Cardwell má podezření, že je to případ jako stvořený pro Emily, kocoura Šídla a jejich vílí přátele. Zdá se, že detektivní kancelář Křídla & spol. právě dostala šanci objasnit první zločin. Přeložil Vratislav Kadlec Ilustroval David Roberts

Váz., asi 180 stran 130 x 200 mm Cena cca 239 Kč Termín vydání: květen Kategorie b

Pro děti od 8 let V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

literatura pro dě t i a mládež

79


„Pravda, žloutek se používá v kosmetice, ale připadám

si trochu slepeně. To dělá ta mouka. Už se těším, až to ze mě sundají.“

Jenomže.

Celého upatlaného ho šoupli do strouhanky. Skoro se

nemohl ani pohnout, ten trojobal pěkně stahoval.

„No co

byl jako pe A pak

ten pán a

„Á, už

Položil

ho kopečk

A prý:

„Teď se nelekněte, půjdete na chvíli do horké olejové

lázně. Ničeho se nebojte, bude to chvilka po jedné a po druhé straně. A musíme vás hlídat, abyste se nám nespá-

lil,“ šprýmovně mu pohrozil prstíkem pán s bílou zástěrou. A už se smažil. Horko bylo, co vám mám povídat.

připadám

m, až to ze

. Skoro se

l.

ké olejové

edné a po

ám nespá-

u zástěrou.

vídat.

„No co, na Floridě prý slunce zase hodně peče. To bych

byl jako pečená krkovička, ha ha ha,“ uchechtl se náš frajer. A pak ho otočili a smažil se po druhé straně. Přišel zase

ten pán a povídá:

„Á, už jste krásně dozlatova, už musíte ven.“

Položili ho na bílý talíř, a aby prý se nenachladl, obložili

ho kopečkem žlutých, máslem vonících horkých brambor.


Vtipné moderní pohádky s originálním nápadem

Stanislava Reschová

O vlkovi se sklerózou a jiné pohádky Holčička, která místo tatínka řídí kosmickou raketu; dívka jménem Paříž, která si nakonec vezme vodníka; popletený strážník, který si říká Kolumbus Rex a nevyřeší případ krádeže šperků; žížala, která jde do školy místo Dorotky; vlk, který trpí sklerózou a zapomněl, že má sežrat Karkulku… Takové a ještě jiné na hlavu postavené pohádky najdete v této knížce – je jako stvořená pro všechny dospělé i děti, co se při čtení chtějí pobavit a rádi se od srdce zasmějí.

Váz., 128 stran 165 x 210 mm Cena 249 Kč Termín vydání: únor Kategorie A

Ilustrovala Barka Zichová

Pro děti od 5 let

literatura pro dě t i a mládež

81


Podaří se Márince zachránit záhadně ztracené kočky? Napínavé dobrodružství pro všechny milovníky zvířat Tatjana Geßlerová

Zvířecí nemocnice Hledá se koťátko

Váz., asi 120 stran 130 x 200 mm Cena cca 219 Kč Termín vydání: duben Kategorie B

Přeložila Romana Jarolínová

Pro děti od 7 let

82

literatura pro dě ti a mládež

Márinka touží stát se zvěrolékařkou a svému snu je zase o krok blíž. Stará se o strakaté králíky i ochočená srnčata. Pomáhá tatínkovi ve veterinární ordinaci vyléčit bígla s úpalem. Ve volném čase skotačí se svým psem Stracciatellou a užívá si koupání v rybníce. Další dobrodružství na sebe ale nenechá dlouho čekat. Bude muset najít kočičku! A ne jednu. V okolí se totiž ztrácí tolik koček, až to Márince a jejím kamarádům začne být podezřelé. Co za tím asi vězí? Že by v tom měl prsty tajemný cizinec ze sousedního statku? Márinka se i s kamarády pouští do nebezpečného pátrání.

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:


Rodiče se rozvedli a do toho je tu první láska! Jak to všechno Lena ustojí? Francine Oomenová

Tajemství Leny Notýskové Lena chodí do šesté třídy a jejím nejlepším kamarádem je notýsek, do kterého si zapisuje své nejrůznější nápady a seznamy. S humorem a nadsázkou si tak rovná myšlenky, a kdykoliv si s něčím neví rady, její notýsek jí pomáhá při rozhodování. A to není vždy tak jednoduché, protože Lenu čeká mnoho změn. Rodiče se rozvedli a Lena se nyní seznamuje s jejich novými partnery a rodinami. A jak přemluvit rodiče, aby mohla mít doma psa? Jak přežít první zamilovanost? Jak si Lena poradí se všemi změnami, které ji čekají? Nic nejde bez chyb, ale s humorem skoro vše… V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Váz., asi 120 stran 130 x 200 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: květen Kategorie B

Přeložila Jana Broekman-Minářová

Pro děti od 10 let

literatura pro dě t i a mládež

83


Blogtastický román pro všechny holky, co mají rády Mimoňku a jí podobné Rose Cooperová

Drby z dívčích záchodků

Váz., 208 stran 130 x 200 mm Cena 259 Kč Termín vydání: únor Kategorie A

Přeložila Veronika Volhejnová

Pro dívky od 9 let

84

literatura pro dě ti a mládež

Sofia Beckerová není zrovna nejoblíbenější holka na Middlebrookské střední, a dost ji to trápí. Proto má také spadeno na Miu St. Claire, která představuje pravý opak – bohatá, oblíbená dívka, obklopená kamarádkami. A samozřejmě má Sofia i svou tajnou lásku – spolužáka Andrewa, který jí něžně přezdívá Blívie… Všechny své postřehy a poznámky si Sofia zapisuje do tzv. předblogovacího zápisníčku a doplňuje spoustou vtipných ilustrací. Vede rovněž školní blog, kde informuje hlavně a zejména o nejnovějších drbech, zaslechnutých na záchodě.


Malý Mikuláš pro 21. století!

Claudine Desmarteauová

Gustíkovy patálie Autorka této humorné knížky otevřeně vzdává hold kultovní sérii o malém Mikulášovi i jejím tvůrcům. Navazuje na tradici, aniž by se však snažila ji okopírovat. Vzniká tak originální, novodobý „mikulášovský“ hrdina, desetiletý Gustík, který stejně jako jeho předchůdce vtipně a trefně komentuje soudobým jazykem postavy i dění kolem sebe. Do hry samozřejmě vstupují vymoženosti i nešvary moderní doby. Gustík se proto neustále diví svým pubertálním sourozencům, kteří nosí úzké kalhoty, poslouchají Nirvánu a sbírají špatné známky a s nimiž se neustále pere o místo u počítače, glosuje ale také věci, jako je globální oteplování, přechod z franků na eura či oslabení kupní síly, a klade si všemožné otázky, například proč bezdomovci bydlí na ulici a jak mohl jeho dědeček přežít bez počítače. To vše samozřejmě s velkou dávkou vtipu.

Váz., 152 stran 145 x 210 mm Cena 249 Kč Termín vydání: leden Kategorie b

Přeložili Erik a Anna Lukavští

Pro děti od 9 let

literatura pro dě t i a mládež

85


Nikki novinářkou! Podaří se jí překazit další MacKenziiny zákeřné plány? Rachel Renée Russellová

Deník mimoňky 5 Příběhy nerozumný poradkyně

Váz., asi 360 stran 130 x 200 mm Cena cca 289 Kč Termín vydání: duben Kategorie AAA

Nikki je už zase v průšvihu. Její zlomyslná rivalka MacKenzie totiž vyhrožuje, že ve školních novinách vyzradí tajemství, které by mohlo totálně zničit život nejen jí a jejím nejlepším kámoškám, ale dokonce i Brandonovi! Ale Nikki to tak rozhodně nenechá. Aby mohla na MacKenzie dohlídnout, vrhne se na novinařinu i ona a shodou bláznivých okolností skončí jako poradkyně skrytá pod přezdívkou Slečna Všeználková. Jenže její poradna slaví nečekané úspěchy a ona je najednou úplně zavalená prací. Zvládne v jednom kuse odepisovat na stovky dotazů a současně uchránit svou partu před MacKenziinými špinavými triky?

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Přeložila Jana Hejná

Pro dívky od 9 let

86

literatura pro dě ti a mládež


Přírodní katastrofa zvaná Elvis přichází na scénu! Bono Bidari

Já, Elvis Elvis Riboldi je kluk, který by ani mouše neublížil. Proto také v této knize žádná moucha k úrazu nepřijde, bohužel ostatní takové štěstí nemají. Kam Elvis přijde, tam způsobí rozruch, nic před ním není v bezpečí. Je schopný zapálit dům, zničit najednou přes sto aut a motorek, rozbíjet okna, jíst tužky, vymazat školní operační systém, rozbíjet jak vajíčka, tak luxusní hodinky a spoustu dalších maličkostí, speciálně brýle svého přítele Borise nebo třeba svůj narozeninový dort.

Zní jako malé převtělení ďábla, že? Ne všechno je, jak se zdá, a i Elvis má ke svému chování rozumné vysvětlení. Objevte ho ve vtipné knize pro děti i pro dospělé.

Váz., asi 200 stran 130 x 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

Přeložila Anežka Charvátová

Pro dívky od 9 let

literatura pro dě t i a mládež

87


Lakrimavory chrání obyvatele před ohnivým deštěm. Co by se stalo, kdyby je chránit přestaly? Na motivy Antoina de Saint-Exupéryho

Malý princ a planeta Lakrimavor

Váz., 48 stran 210 x 285 mm Cena 199 Kč Termín vydání: duben Kategorie B

Přeložila Veronika Sysalová

Pro děti od 7 let

88

literatura pro dě ti a mládež

Na další planetě, kterou Malý princ s Liškou navštíví, jsou obyvatelé sužování ohnivým deštěm. Naštěstí mají velké rostliny zvané lakrimavory, které je svými širokými listy před ohněm chrání. Lakrimavory jsou živené z lidských emocí – obyvatelé planety poslouchají tklivé příběhy, jež je dojímají k slzám, a prostřednictvím svých citů uzavřených do tzv. citobul poskytují lakrimavorám potravu. Jenomže od jisté doby jsou tyto rostliny v nebezpečí. Může za to prodejce lakrinektaru Korp, nebo zase Zlý had? A co udělá Malý princ s Liškou?


Na planetě, které vládne komedie, mají lidé zakázáno se smát. Jak to jen dopadne?

Obyvatelům Gargandovy planety hrozí, že přijdou o své domovy!

Na motivy Antoina de Saint-Exupéryho

Na motivy Antoina de Saint-Exupéryho

Malý princ a planeta Malý princ Velkého šaška a Gargandova planeta Na této planetě Malého prince a Lišku přivítají herci komedie dell´arte. Šašci, pieroti, harlekýni… Jde o zemi, která je cele zasvěcena divadlu a hlavně komedii. Jenomže nikdo se tu nesměje… Malý princ s Liškou zjistí, že panovník zakázal smích. Ukáže se, že tak učinil na popud svého hlavního rádce, a ten je zase pod neblahým vlivem… koho jiného, než Zlého hada. Bez smíchu se zdejší obyvatelé plouží po ulicích jako těla bez duše a jejich život ztrácí pomalu, ale jistě smysl. Podaří se našim dvěma hrdinům vytrhnout tuto planetu z letargie?

Váz., 48 stran 210 x 285 mm Cena 199 Kč Termín vydání: květen Kategorie B

Na této zajímavé planetě jednou za 122 dní rozdává Gargand dětem i dospělým zvláštní semínka. Vyrostou z nich stromy, které plodí dárky pro děti, ale také zajišťují přežití vesnice, protože díky jejich kořenům se obydlí vesničanů drží na zemi. Bez nich by všechny domy vzlétly do vzduchu. Všechno by běželo podle plánu, kdyby dva dny před rozdělováním semínek nezmizela alchymistka Lyl, která semínka vyrábí. I této planetě hrozí záhuba a Malý princ s Liškou se pořádně zapotí, než zase všechno dají do pořádku.

Váz., 48 stran 210 x 285 mm Cena 199 Kč Termín vydání: červen Kategorie B


Nejen Garfield v komiksu, ale vy s Garfieldem v akci! Již podruhé! Eva Bavorová

Luštění s Garfieldem 2 Populární kocour Garfield je tu s nášupem skvělé zábavy! Připravte se na pořádné špeky! Přináší vám opět ty nejlepší stripy, hádanky, křížovky, spojovačky, sudoku a další kvízy. Nebuďte líní jako Garfield a lámejte si hlavu! Pomohou vám i Garfieldovi blízcí - Jon, Oddie nebo Nermal.

Brož., 56 stran 190 x 255 mm Cena cca 159 Kč Termín vydání: únor Kategorie A

Pro děti od 7 let

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

90

literatura pro dě ti a mládež


Jednoduché procvičování angličtiny s tygříkem Sunnym Eva Bavorová

Sunny speaks Eng lish 2 Tygřík Sunny a jeho kamarádi přinášejí dětem spoustu zábavných úkolů na procvičení angličtiny. Děti (ale třeba i mnozí dospělí) se prostřednictvím obrázkového slovníčku, vtipů, komiksů a her naučí základní anglická slovíčka a jednoduché věty. Na každé stránce najdou překlad a přepis výslovnosti. Kromě toho si budou moci z kartonových příloh vystřihnout stolní hry, při nichž si svoje znalosti ještě utuží. Knížka je určená pro práci ve škole i k domácímu procvičování. Čtenáři se s tygříkem Sunnym mohou setkat také v časopise Sluníčko.

˚ Dum Ilustrovala Zdeňka Študlarová

House

ceiling [si:liŋ]

s [ s ta i r s c te z s ho ] dy

chimney [čimni] komín

strop let Pro děti od 7

roof [ru:f] střecha door [do:] dveře

garden [ga:dn zahrad ] a

hous [haus e ] dům

Brož., 56 stran + kartonová příloha 210 x 250 mm Cena 169 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO: balcony ] [bælk ni balkon

bathroom [ba:ðru:m] koupelna

bedroom [bedru:m] ložnice

children´s room [čildr ns ru:m] dětský pokoj

garage [gæra:ž] garáž

window [wind u] okno

floor [flo:] podlaha toilet [toil t] záchod

living room [liviŋ ru:m] obývací pokoj

wall [wo:l] zeď

kitchen [kič n] kuchyně

garden

literatura pro dě t i a mládež 48

49

91


Kdo má dvě šikovné ruce a nebojí se je použít, ten musí mít Kutikulína! Andrea Popprová

Kutikulín

Kroužková, 48 stran 210 x 240 mm Cena cca 269 Kč Termín vydání: duben Kategorie B

Pro děti od 6 let

92

literatura pro dě ti a mládež

Oblíbená autorka a ilustrátorka Andrea Popprová přichází opět s novým nápadem – originálně pojatou knihou návodů na vyrábění všeho možného, zkrátka na správné kutění. Návody rozdělila do čtyř „kapes“ neboli tematických okruhů. Je tu kapsa Pokojíčková na různé zdobení dětského pokoje, kapsa Kamarádská s dárky pro kamarády a aktivitami, které se s nimi dají dělat, kapsa Stonací, aby se mohli zabavit i ti, kdo právě leží v postýlce, a kapsa Zvířátková s návody, jak udělat dobře domácím mazlíčkům.


Spousta zábavy pro všechny malé šikulky!

Jane Bullová

Zvířátka levou zadní V této knize najdete řadu srozumitelných a přehledných návodů na výrobu nejrůznějších roztomilých zvířátek. S pomocí běžně dostupných materiálů a potřeb si vytvoříte například filcová zvířátka, pletené kočičky, opičky z ponožek a jiná zvířátka zase ze zbylých rukavic. Podrobné návody jsou doplněné výstižnými fotografiemi jednotlivých kroků. Součástí knihy jsou i střihy výrobků a základní přehled používaných stehů a vzorů. Stačí jen trocha trpělivosti, zručnosti a malá pomoc rodičů a váš domácí zvěřinec se začne rychle rozšiřovat. Pro děti od 6 let

Váz., 79 stran 220 x 280 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: únor Kategorie A

37

Přišij uši a paže k tělu.

Velké a malé opice

eˇní

Tyhle opice jsou z velkých a malých ponožek. Z malých ponožek rozhodně vytvoříš roztomilejší a hezčí hračky.

Zašij otvory v uších.

Přeložila Jana Kordíková V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Otvor v těle zašij obnitkovacím stehem.

Převrať části těla na lícovou stranu, pak je vyplň.

Výroba cˇumáku

Výroba ocˇí, úsmeˇvu a ocasu

Našij spodní část čumáku.

Našij knoflíky na místo očí.

Vyplň čumák a přišij i zbytek.

Vyšívací bavlnkou vyšij zadním stehem (viz str. 66) úsměv.

Našij ocas na spodní část zad.

literatura pro dě t i a mládež

93


Ideální pomocník pro všechny třeťáky a jejich rodiče! Vhodné i pro školy! Kateřina Petrošová

Procvičujeme 3. třídu

Váz., asi 80 stran 145 x 210 mm Cena cca 99 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

Pro děti od 9 let

94

literatura pro dě ti a mládež

Zkušená autorka, která se zabývá psaním podobných publikací již řadu let, připravila tentokrát ucelenou knihu procvičování obsahující učivo probírané ve třech základních předmětech: českém jazyce, matematice a prvouce. Výjimečnost jejího přístupu je v tom, že se snaží, aby cvičení děti bavila. Proto jsou předkládána zábavnou formou velmi často propojenou s obrázky. Ilustrovala Olga Ptáčková


Praktická příručka pro všechny, kdo chtějí cvičit jógu s dětmi Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Jóga pro děti a mládež Kniha je určena jak pro rodiče a vedoucí kurzů, tak pro děti a mládež. Obsahuje cvičení určená pro všechny věkové skupiny – od batolat až po teenagery. V knize naleznete kromě cvičení pro zdravé děti a mládež také cvičení pro handicapované s řadou doplňujících rehabilitačních cvičení. Jógová cvičení jsou výborná jako prevence pro správné držení těla i zdravý vývoj a růst dítěte. Vedle fyzických a dechových cvičení nás jóga učí také relaxaci, koncentraci, sebeovládání a zklidňuje naši mysl. Cvičení navozuje tělesné i duševní uvolnění, prohlubuje a posiluje vnitřní pohodu, snižuje napětí  a stres, posiluje sebedůvěru a sebevědomí. Kniha nabízí detailní popisy všech cviků, pro nejmenší děti doplňují jednotlivá cvičení také krátké pohádky. Vše za doprovodu velkého množství barevných fotografií.

Váz., asi 300 stran 170 x 240 mm Cena cca 399 Kč Termín vydání: červen Kategorie A

Pro děti od 4 let

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

literatura pro dě t i a mládež

95


Třetí jedinečná a nepostradatelná knížka Evy Chupíkové! Poznávejte památky úplně jinak! Eva Chupíková

Moje hrady a zámky

Kroužková vazba, 72 stran 210 x 240 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: duben Kategorie A

Po velmi úspěšných interaktivních knihách Můj prázdninový deník a Moje rodinné album tentokrát nabízí autorka rodičům a dětem, aby si udělali výlet na čtyři významné historické památky České republiky – hrad Karlštejn, město a zámek Telč, hospital Kuks a klášter v Kladrubech. V knize, která má formu deníku, čekají na děti základní informace, ale hlavně velké množství neotřelých úkolů, které jim pomohou vytvářet si kladný vztah k jednotlivým památkám, ale i k historii jako takové. Po vyplnění, vystříhání, nalepení a vybarvení jim zůstane krásná památka na zajímavé výlety.

Pro děti od 7 let V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

96

literatura pro dě ti a mládež


Nakupujte pohodlně na e–shopu Mladé fronty

literatura pro dě t i a mládež

97


Mladá fronta je jedním z největších českých vydavatelství působících v oblastech vydávání časopiseckých, zpravodajských, odborných, digitálních, klientských a knižních titulů. • • • • •

Na knižním trhu jsme již od roku 1945, každý rok vydáváme kolem 200 knižních titulů, od roku 2011 vydáváme rovněž elektronické knihy. Naše knižní produkce se těší kompletní marketingové podpoře časopisů vydavatelského domu. Vydavatelství Mladá fronta jako první v České republice nabízí časopisy i knihy vytvořené přímo pro Apple iPad. V současné době vydáváme 81 periodik, ekonomický deník Mladá fronta E15, E15 weekly a ekonomický týdeník EURO. Společnost MF TV s. r. o., dceřiná společnost vydavatelství Mladá fronta a. s., buduje své aktivity v televizním byznysu a od roku 2013 provozuje vysílání televize Metropol TV.


Vydavatelství Mladá fronta a. s.

SPOLEČENSKÉ TITULY • tituly pro ženy • tituly pro muže • tituly pro děti • tituly v PDF • tituly pro iPad

ZPRAVODAJSKÉ A ODBORNÉ TITULY • ekonomický deník Mladá fronta E15 • ekonomický týdeník E15 weekly • ekonomický týdeník EURO • ZEN • ekonomické tituly • zdravotnické tituly

ON-LINE TITULY • ženské weby (Dáma.cz, Recepty.cz, Maminka.cz, Fitweb.cz) • mužské weby (Živě.cz, MobilMania.cz, Autorevue.cz) • zpravodajský web E15.cz • cestovatelský portál Orbion.cz a jiné zajímavé weby

KNIHY Mladá fronta má dobré renomé ve všech oblastech knižní produkce, především v próze, dětské i naučné literatuře. Kvalitní knižní tituly najdete v zajímavých mimoedičních projektech a také v tradičních knižních edicích: • Moderní světová próza • Maminka • Už umím číst • Sluníčko • Kolumbus • Tajný archiv (a další)

Kompletní přehled titulů a nabídku knih Mladé fronty naleznete na  www.mf.cz a www.kniha.cz

METROPOL TV • Pražský expres • Supermáma • City Look • Mr. & Mrs. FOOD • Metropolitánek


kontakty Ředitel Ing. Tomáš Černý Tel.: 225 347 324 cerny@mf.cz

Obchodní manažerka Petra Řičánková Tel.: 225 347 261 GSM: 724 561 758 ricankova@mf.cz

Asistentka divize Knihy Jana Urešová Tel.: 225 347 304 uresova@mf.cz

Obchodní referentka Mgr. Jitka Slunečková Tel.: 225 347 313 sluneckova@mf.cz

Manager smluvní agendy Mgr. Nikol Koubová Tel.: 225 347 322 koubova@mf.cz

Product Specialist – kniha.cz Petr Roneš Tel.: 225 347 312 GSM: 725 309 877 rones@mf.cz

VEDENÍ DIVIZE KNIHY

Programový ředitel Mgr. Antonín Kočí Tel.: 225 347 305 GSM: 724 774 035 koci@mf.cz Obchodní ředitel Bc. Lukáš Gilánik Tel.: 225 347 314 GSM: 602 628 980 gilanik@mf.cz

KNIHY – OBCHOD Obchodní manažerka Jana Řádková Tel.: 225 347 323 GSM: 725 023 723 radkova@mf.cz

KNIHY – MARKETING A PR Vedoucí marketingu a PR Mgr. Magdaléna Potměšilová Tel.: 225 347 302 GSM: 724 721 336 potmesilova@mf.cz Marketing a PR Specialist Ondřej Vohnický Tel.: 225 347 301 GSM: 724 561 814 vohnicky@mf.cz

KNIHY – REDAKCE Product Manager – česká a světová literatura Mgr. Tomáš Dimter Tel.: 225 347 307 dimter@mf.cz


Product Manager – naučné publikace Mgr. David Pazdera Tel.: 225 347 309 pazdera@mf.cz

Product Manager – česká a světová literatura Mgr. Romana Jarolínová Tel.: 225 347 310 jarolinova@mf.cz

Product Manager – dětská literatura Mgr. Lucie Šavlíková Tel.: 225 347 311 savlikova@mf.cz

Product Manager – naučné publikace Mgr. Ivana Mergerová Tel.: 225 347 308 mergerova@mf.cz

Product Manager – dětská literatura Mgr. Zuzana Noviková Tel.: 225 347 303 novikova@mf.cz

KNIHY – VÝROBA

Distribuce Slovanský dům – Euromedia Group U Rybníka 1161, 271 01 Nové Strašecí Tel.: 800 103 203 E-mail: objednavkysd@euromedia.cz www.knizniweb.cz PEMIC BOOKS a.s. Vratimovská 703/101, 719 00 Ostrava-Kunčice Tel.: 597 490 411, fax: 597 490 499 Callcentrum: 597 490 491-7 E-mail: knizni.velkoobchod@pemic.cz www.pemic.cz Kosmas s. r. o. Lublaňská 34, 120 00 Praha 2 Sklad: V Zahradě 877, 252 62 Horoměřice Tel.: 226 519 400 E-mail: kosmas@kosmas.cz www.firma.kosmas.cz

Vedoucí týmu grafiků – koordinátorka výroby Jana Bromová Tel.: 225 347 319 GSM: 724 314 781 bromova@mf.cz

Krameriova K.D. s. r. o. Vosmíkova 538 396 01 Humpolec Tel./Fax: 565 532 837 E-mail: krameriova@krameriova.cz Pavel Dobrovský – BETA, s. r. o. Květnového vítězství 332, 149 00 Praha 4 Tel.: 272 910 733 E-mail: obchod@dobrovsky.cz www.knihycz.cz OPA – knižní velkoobchod Ružinovská 1227, 142 00, Praha 4 Tel.: 241 725 053 E-mail: opa-knihy@cbox.cz www.opa-knihy.cz


Superjídelníček Petr Havlíček, Petra Lamschová životní styl, 336 stran, 339 Kč

Zrozeni k běhu – Born to run Christopher McDougall naučná, 280 stran, 349 Kč

Chi Running Danny Dreyer naučná, 280 stran, 319 Kč

Jez a běhej Scott Jurek naučná, 256 stran, 299 Kč

Dům v Bretani Marta Davouze osobnosti, 216 stran, 269 Kč

Věra čáslavská Pavel Kosatík osobnosti, 248 stran + 44 příloh, 279 Kč

Tigrid, poprvé Pavel Kosatík osobnosti, 352 stran, 299 Kč

Krev a mlíko Mo Jen beletrie, 592 stran, 399 Kč

Loučení s Lennoxem Raymond Chandler detektivka, 352 stran, 299 Kč

Evropské blues Arne Dahl detektivka, 344 stran, 299 Kč

Strach a chvění Amélie Nothombová beletrie, 128 stran, 219 Kč

Slavnosti sněženek Bohumil Hrabal česká próza, 256 stran, 249 Kč

úspěšné tituly


Nová velká kniha etikety Ladislav Špaček encyklopedie, 288 stran + 40 příloh, 449 Kč

Ve jménu módy naučná, 256 stran, 549 Kč

Cestování za jídlem naučná, 248 stran, 349 Kč

Afrika v nás II Lenka Klicperová, Olga a Václav Šilhovi naučná, 240 stran, 599 Kč

Česká cesta ke svobodě Petr Maxmilián Husák naučná, 511 stran, 449 Kč

Protektorátní Praha jako německé město Miloš Hořejš naučná, 320 stran, 499 Kč

Češi 1918 Pavel Kosatík, Ticho 762 naučná, 80 stran, 269 Kč

Přátelství navzdory HiTlerovi Judita Matyášová osobnosti, 224 stran, 289 Kč

Neznámé Čechy 4 a 5 Václav Vokolek naučná, 288 stran, po 349 Kč

Život a sochy Olbrama Zoubka Dora Čechová osobnosti, 256 stran, 259 Kč

Na mušce lovce Albrecht Wacker naučná, 216 stran + 48 příloh, 299 Kč

Sudety 1938 Jan Lakosil, Tomáš Svoboda naučná, 272 stran + 16 příloh, 299 Kč

úspěšné t ituly


Suri & Kata agenti s.r.o. Libor Drobný dětská, 56 stran, 169 Kč

Malá baletka – Ela a skleněný střevíček Darcey Bussellová dětská, 96 stran, 159 Kč

Osm světů Marcela Remeňová dětská, 256 stran, 199 Kč

Vlčí princezna Cathryn Constableová dětská, 272 stran, 259 Kč

HAVRANÍ ZÁHADY: Potopa a tesák Marcus Sedgwick dětská, 248 stran, 249 Kč

Deník mimoňky: Příběhy neohrabaný krasobruslařky Rachel Renée Russellová dětská, 360 stran, 299 Kč

Čas dluhů Richard Svitalský, Kamil Kavka dětská naučná, 104 stran, 199 Kč

Sunny speaks English 1 Eva Bavorová naučná, 64 stran, 169 Kč

Nesplachuj! Richard a Mary Plattovi dětská, 48 stran, 219 Kč

Ryba z Havaje Zora Jandová, Zdenek Merta dětská, 80 stran + hra + CD, 299 Kč

Jak fungují auta Nick Arnold dětská, krabice + kniha, 399 Kč

Neberte nám ptáka Loskutáka Pavel Brycz dětská, 136 stran, 279 Kč

úspěšné tituly

Profile for Nakladatelství Mladá fronta

Ediční plán jaro-léto 2014  

Nakladatelství Mladá fronta

Ediční plán jaro-léto 2014  

Nakladatelství Mladá fronta

Profile for knihacz
Advertisement