Strawberry kampanje0524

Page 1

Tilbud på dagpakke, Strawberry - Gardermoen

Nåkandufåvårdagpakkefrakunkr745påallevåreStrawberryhotellerpå Gardermoen! Sikre deg et produktivt konferansedøgn inkludert lokale, deilig pausemat bådemorgenogettermiddag,ogensmakfulllunsj.Tilbudetgjelderutnovemberfor bookingermedgjennomføringi2024(kapasitetfra10personertil4000personer).

Bookvedåsendemailtilsales.gardermoen@strawberry.no

*TilbudetgjelderClarionHotel®OsloAirport,QualityAirportHotelGardermoenogComfortHotelRunway

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.