KNIF Bærekraftpolicy 0120

Page 1

Policy for bærekraftig forretningspraksis Knif AS

Vedtatt av styret i Knif AS (heretter kalt Knif) 16.01.2020. Sist endret 14 12.2022

Innledning

Både kundene og eierne til Knif er startet på ideelt grunnlag. Derfor er det spesielt viktig at vi i Knif jobber vi for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, sosiale forhold og miljø.

Bærekraftig forretningspraksis er en forutsetning for bærekraftig utvikling, og ligger i balansepunktet mellom mennesker, miljø og økonomi1 . Bærekraftig utvikling tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov 2

Krav til egen virksomhet

Knif har et variert tilbud som omfatter egenproduserte tjenester og arrangementer, samt innkjøpsavtaler for varer og tjenester som våre medlemmer kjøper direkte fra samarbeidspartnerne til Knif Innkjøp

Knif erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, sosiale forhold og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjedene. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår egen virksomhet 3:

• Gjennomføre aktsomhetsvurderinger

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. 4 Det vil si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, sosiale forhold og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Minstestandarden som vi skal følge selv, og som vi setter som minstekrav til leverandører og samarbeidspartnere er utdypet i «Retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører til Knif» og «Prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct)». Dette dekker tvangsarbeid/slavearbeid, fagorganisering og kollektive forhandlinger, barnearbeid, diskriminering, brutal behandling, HMS, lønn, arbeidstid, regulære ansettelser, marginaliserte befolkningsgrupper, miljø, korrupsjon, dyrevelferd og systemer for oppfølging

1 «Triple bottom line», John Elkington 1994

2 «Vår felles fremtid», Brundtlandkommisjonen 1987

3 I Knif AS og heleide datterselskaper: pt Knif Innkjøp, Knif Regnskap og Knif Fundraising

4 UN OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)”, 2011; OECD, «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct», 2018

Knif AS, Storgata 33A, 0184 Oslo

• Ansvarlig innkjøpspraksis

Knif anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Knif skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis og gi råd til medlemmene som bruker våre innkjøpsavtaler, slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, sosiale forhold og miljø.

• Leverandørutvikling og partnerskap

Knif ønsker å prioritere leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, sosiale forhold og miljø i leverandørkjeden. I Knif stiller vi en rekke minimumskrav til våre leverandører og samarbeidspartnere som er formulert i en egen Code Of Conduct. Denne ligger til grunn for vår dialog med leverandørene og samarbeidspartnerne om forhold i leverandørkjedene

• Eierskap

Selskaper hvor Knif har aksjemajoritet skal ha egne strategier og handlingsplaner for bærekraft. I selskaper hvor Knif ikke har aksjemajoritet skal vi bruke vår tale- og stemmerett til å fremme strategier og handlingsplaner.

• Antikorrupsjon

Knif, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

Antikorrupsjon i leverandørkjedene er en del av vår Code of Conduct og følges opp i vårt arbeid med aktsomhetsbetraktninger, risikovurdering av og dialog med leverandører og samarbeidspartnere.

• Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon

Knif støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal påvirke våre samarbeidspartnere til å involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i arbeidet med bærekraftig forretningspraksis.

• Land under handelsboikott

Knif, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Forankring

Dette policydokumentet er godkjent av styret i Knif AS, og danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid. Videre operasjonaliseres dette gjennom egen strategiplan og handlingsplaner. Bærekraftsarbeidet rapporteres til styret, generalforsamlingen og i årsrapport til Etisk handel Norge som følger av vårt medlemskap.

Knif AS, Storgata 33A, 0184 Oslo

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.