__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Policy for bærekraftig forretningspraksis KNIF AS Vedtatt av styret i KNIF AS (heretter kalt KNIF) 16.01.2020

Innledning Både kundene og eierne til KNIF er startet på ideelt grunnlag. Derfor er det spesielt viktig at vi i KNIF jobber for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Bærekraftig forretningspraksis er en forutsetning for bærekraftig utvikling, og ligger i balansepunktet mellom mennesker, miljø og økonomi1. Bærekraftig utvikling tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov2.

Krav til egen virksomhet KNIF har et variert tilbud som omfatter egenproduserte tjenester og arrangementer, samt innkjøpsavtaler for varer og tjenester som våre medlemmer kjøper direkte fra våre samarbeidspartnere3. KNIF erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjedene. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår egen virksomhet:

Gjennomføre aktsomhetsvurderinger

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.4 Det vil si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Ansvarlig innkjøpspraksis

KNIF anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. KNIF skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis og gi råd til medlemmene som bruker våre innkjøpsavtaler, slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø.

1

«Triple bottom line», John Elkington 1994 «Vår felles fremtid», Brundtlandkommisjonen 1987 3 Under merkenavnet Knif Innkjøp 4 UN OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)”, 2011; OECD, «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct», 2018 2

KNIF AS , Storgata 33 A, 0184 Oslo


Leverandørutvikling og partnerskap

KNIF ønsker å prioritere leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden. I KNIF stiller vi en rekke minimumskrav til våre leverandører og samarbeidspartnere som er formulert i en egen Code Of Conduct. Denne ligger til grunn for vår dialog med leverandørene og samarbeidspartnerne om forhold i leverandørkjedene.

Eierskap

Selskaper hvor KNIF har aksjemajoritet skal ha egne strategier og handlingsplaner for bærekraft. I selskaper hvor KNIF ikke har aksjemajoritet skal vi bruke vår tale- og stemmerett til å fremme strategier og handlingsplaner.

Antikorrupsjon

KNIF, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører. Antikorrupsjon i leverandørkjedene er en del av vår Code of Conduct og følges opp i vårt arbeid med aktsomhetsbetraktninger, risikovurdering av og dialog med leverandører og samarbeidspartnere.

Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon

KNIF støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal påvirke våre samarbeidspartnere til å involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i arbeidet med bærekraftig forretningspraksis.

Land under handelsboikott

KNIF, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Forankring Dette policydokumentet er godkjent av styret i KNIF AS, og danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid. Videre operasjonaliseres dette gjennom egen strategiplan og handlingsplaner. Bærekraftsarbeidet rapporteres til styret, generalforsamlingen og i årsrapport til Etisk Handel Norge som følger av vårt medlemskap.

KNIF AS , Storgata 33 A, 0184 Oslo

Profile for Knif

KNIF Bærekraftpolicy 0120  

KNIF Bærekraftpolicy 0120  

Profile for knif

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded