Danske Invest Knifrapport0524

Page 1

Månedskommentar mai 2024

KNIF
Markedsføringsdokument

I mai så vi nye rekordnoteringer for globale aksjer, men mot slutten av mai falt aksjemarkedene igjen litt tilbake i hovedsak som følge av stigende renter igjen (som forårsaket den svake utvikling for globale aksjer i april).

Feds Jerome Powell dro i gang den positive aksjemarkedsstemningen i starten av mai. Under sin pressekonferanse gjorde han det klart at til tross for at han og hans kollegaer var skuffet over de siste inflasjonstallene og derfor ikke var klare for lettelser i pengepolitikken foreløpig var hovedscenariet om lavere inflasjon fortsatt intakt. Dette ga igjen signaler om at ytterligere innstramminger er lite aktuelt for Fed og la en demper på markedets bekymringer om hvor høyt rentene ville stige i denne omgang. Like etter kom den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten også med gode nyheter. Sett i sammenheng med bekymring om for sterk vekst i USA ble sysselsettingsveksten en liten skuffelse. Til tross for fortsatt sterke tall tok markedet i mot dette med et lettelsens sukk. Overordnet var dette en rapport som stemte bra med Powells utspill, nemlig gradvis svekkelse i det svært stramme arbeidsmarkedet og derfor utsikter til ytterligere moderering av inflasjonen. Til tross for fortsatt skuffende høye inflasjonstall i USA, sammenlignet med tallene fra slutten av 2023, viste tallene stadig lavere tendens. Bekymringen rundt inflasjonen avtok som også gjorde at rentene falt igjen. Mot slutten av måneden steg riktignok rentene igjen på grunn av sterke veksttall i USA. Aksjemarkedene falt derfor litt tilbake i slutten av mai.

Den europeiske sentralbanken, ECB, gjør seg klare til å sette ned styringsrenten i det kommende juni-møtet. Forventningene om fortsatt avtagende inflasjon er intakt som gir mulighet for noe lettelser i pengepolitikken. Samtidig så har veksten overrasket på den positive siden med tall høyere enn forventningene og også sysselsettingsveksten er fortsatt god og bedre enn ECB’s egne forventinger. Rentene steg gjennom måneden som følge av dette etter som markedene har redusert forventningene til de fremtidige pengepolitiske lettelsene. Data i mai understreker derfor budskapet vi lenge har hatt at arbeidsmarkedet er mer robust enn ECB (og markedet( forventer som reduserer muligheten for fremtidige rentenedsettelser.

Hilsen, Oscar D. Andersen

Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktivaallokering USA: Ledige jobber vs faktiske ledige stillinger Kilde: Danske Bank Asset Management Globale aksjer hittil i år (i EUR og USD) Kilde: Danske Bank Asset Management

Aksjekommentar

Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) endte opp 5,1 prosent i mai. Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II steg med 4,7 prosent, 0,5 prosent svakere enn referanseindeksen OSEFX. Hittil i år er fondet opp 12,4 prosent (0,2 prosent foran OSEFX). Alle fondstall er etter fratrekk av standard forvaltningshonorar.

Det ble nok en god måned i det norske aksjemarkedet i mai med solid oppgang.

I mai fikk våre porteføljer de største positive bidragene fra våre posisjoner i Norconsult, undervekt i Bakkafrost og fravær av investering i Autostore Holdings. Norconsult steg hele 20,4 prosent i mai til tross for at selskapet rapporterte om uendret omsetning sammenlignet med første kvartal i fjor. I tillegg falt resultatet fra 283 millioner i første kvartal 2023 til 103 millioner i første kvartal i år. Selskapet pekte på tidlig påske som årsak til at den organiske omsetningsveksten var negativ med to prosent i kvartalet.

Vi har valgt å holde kun en mindre posisjon i Bakkafrost (undervekt), og dette ga en positiv bidragseffekt i mai, etter som aksjekursen falt med 13,2 prosent. Selskapet rapporterte for første kvartal med høyere enn ventet driftsresultat som også var høyere enn samme periode i fjor. Resultat før skatt endte lavere enn ventet fra analytikerne. Årsaken var justering av biologiske eiendeler som dro ned resultatet med kr. 70 mill. Mot slutten av måneden kom et meglerhus med en uttalelse om at det var oppdaget ILA-virus på et anlegg på Færøyene som antagelig reduserer produksjonen med 2 3000 tonn per år som igjen vil redusere inntjeningen per aksje i 2024. Vi har ingen investering i Autostore Holdings og aksjekursen falt med 7,5 prosent i mai. Det kom ingen spesielle nyheter fra selskapet i mai.

Hydrogenselskapet Nel er som kjent et selskap vi ikke har investert i. Aksjen hadde en god mai måned med oppgang på hele 52,5 prosent, etter at aksjen bunnet ut noen dager etter resultatrapporteringen for første kvartal. Aksjen har etter det steget på to nyheter: 26. april kom det melding om at selskapet inngikk partnerskap med HY Stor Energy på Mississippi Clean Hydrogen Hub. Nel mottok en reservasjon på kapasitet tilsvarende mer enn 1 GW av alkaiske elektrolysører. 21. mai kom det melding om at selskapet hadde signert teknologisk lisensavtale med Reliance Industries (RIL). RIL får eksklusiv lisens for Nel’s alkaliske elektrolysrør i India. Aksjekursen er, til tross for siste tids oppgang, fortsatt litt mer enn 50 prosent ned det siste året.

Gassfraktrederiet BW LPG, et annet selskap våre brede porteføljer ikke har investering i, steg med 35 prosent i mai. Årsaken ligger i høye fraktrater og gode markedsutsikter. Dette ble gjenspeilet i selskapets rapportering for første kvartal som overgikk forventningene i markedet. Vi har økt vår posisjon i Yara til en overvekt etter at aksjen har falt mye på negativt markedssentiment fra analytikere og investorer. Etter flere år med svært høye priser, er gjødsellagrene i alle ledd redusert vesentlig. Med mer normale gjødselpriser bør disse bygges opp igjen samtidig som forventningene til selskapet er veldig lave. Vi har også kjøpt en posisjon i Subsea 7. Subsea 7 er godt posisjonert for utbygging av nye oljefelt og etter flere år med lav inntjening fra kontrakter inngått under koronaperioden, tjener selskapet nå betydelig mer penger. Dette tror vi kommer til å fortsette i en del år fremover. Spesielt har Brasil vært viktig for etterspørselen, men oljeselskapenes investeringsiver har nå tatt seg opp globalt. Posisjonene er finansiert ved kontanter fra mottatte utbytter samt en reduksjon i Seadrill, som har søkt om å forlate Oslo Børs. I sum ble det god absolutt verdiutvikling i våre fond i mai, men vi manglet noen av de selskapene som steg mest isolert i måneden i våre porteføljer.

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta.

Hilsen, Lars Erik Moen
mai 2024
Kilde: Danske Invest Asset Management, 31. DI Norske Aksjer Institusjon II DI Global Sustainable Future Restricted
2018 2019 2020 2021 2022 2023 YTD Fond -3,1 % 13,6 % 5,0 % 31,2 % -8,2 % 8,1 % 12,4 % Indeks -2,2 % 19,2 % 7,3 % 21,1 % -7,1 % 11,2 % 12,1 % 2019 2020 2021 2022 2023 YTD Fond 17,5 % 10,7 % 19,5 % -17,5% 17,4 % 8,4 % Indeks 21,9 % 10,0 % 20,6 % -18,0% 19,7 % 10,2 %
Lars Erik Moen Forvalter norske aksjer

Rentekommentar

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon A leverte hele 1,1 prosent i mai som var bedre enn referanseindeksen som ga 0,88 prosent. Likviditetsfondet Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon A steg 0,47 prosent i mai som var omtrent likt med referanseindeksens utvikling. Alle fondstall er etter fratrekk av standard forvaltningshonorarer.

Det som skjer i USA har innvirkning på pengepolitikken i Norge. Til tross for en del svake makroindikatorer fra USA i løpet av mai, inkludert fall i sysselsettingsveksten, så skal det mer til enn et par svake amerikanske nøkkeltall før Norges Bank mener det er trygt å kutte rentene. Fredag 3. mai kom beslutningen om å holde renten i ro og Norges Bank kommuniserte også at utsiktene til rentekutt antagelig er skjøvet litt ut i tid. Årsaken (igjen) var at kronen har svekket seg mer enn ventet i 2024, rentene utenfor Norge har steget mer enn ventet, utviklingen i norsk økonomi har vært bedre enn sentralbanken tidligere har sett for seg og lønnsveksten ser ut til å bli litt høyere enn forventet. Pressemeldingen hintet om at første rentekutt kunne komme senere enn september som har ligget der en stund som tidspunkt.

Mot midten av mai kom nye inflasjonstall i Norge og denne falt fra 3,9 prosent i mars til 3,6 prosent i april. Dette er den laveste noteringen siden januar 2022 (sett bort fra september 2023 tallene). Hittil i år har gjennomsnittlig inflasjon vært 4,2 prosent som tilsvarer ett prosentpoeng under rammen for lønnsoppgjøret i industrien. Dersom inflasjonen fortsetter å avta så vil det bety et betydelig løft i kjøpekraften. Fra mars til april steg matvareprisene med hele 3,1 prosent som er vesentlig høyre enn normalt. Årsaken kan tilskrives mønsteret for når matprisene reguleres. Prisutviklingen for klær og møbler stiger også mer enn normalt som påvirker den høye importerte inflasjonen i april. Til tross for disse signalene så vil antagelig ikke Norges Bank endre sine rentevurderinger. Kjerneinflasjonen er fortsatt høy og bare marginalt lavere enn Norges Bank anslag. Dette kan også tale for at første rentenedsettelse kan blir skjøvet frem til desember.

Vi har ikke foretatt noen store endringer i våre porteføljer i mai. Vi hadde god avkastning i mai som følge av våre kredittposisjoner ettersom vi så inngang i risikopåslagene. Påslagene for ansvarlige lån gikk inn med 23 basispunkter i mai mens bankpåslagene gikk inn med 8 basispunkter.

Hilsen, Jacob Børs Lind

DI Norsk Likviditet Institusjon A DI Norsk Obligasjon Institusjon A
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Invest Asset Management, 31. mai 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 YTD Fond 1,2 % 2,0 % 1,3 % 0,6 % 1,6 % 4,8 % 2,3 % Indeks 0,5 % 1,2 % 0,6 % 0,1 % 1,2 % 4,4 % 2,2 % 2018 2019 2020 2021 2022 2023 YTD Fond 1,4 % 2,7 % 6,4 % 0,1 % -3,0 % 6 % 2,0 % Indeks 0,5 % 2,0 % 5,0 % -0,6 % -2,0 % 4,2 % 0,6 %
Jacob Børs Lind Ansvarlig norske renter

Horisont-fondene

MSCI World steg med hele 4,5 prosent og S&P 500 med 4,8 prosent i mai i lokal valuta. Fremvoksende markeder steg 0,6 prosent Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 5,1 prosent. Kronen styrket seg i mai mot hovedvalutaene.

De globale aksjemarkedene steg i mai, men på grunn av styrking av kronen så ble avkastningen redusert betraktelig. Årsakene til positiv utvikling for aksjer lå i fortsatt overraskende sterk økonomisk vekst i USA. Styrkingen av kronen ga en vesentlig negativ effekt på avkastningen for norske investorer i utenlandske fond.

Alle fondene på rentesiden ga positiv avkastning i mai. Høyest avkastningsbidrag kom fra valutasikrede obligasjoner i fremvoksende markeder i hovedsak på grunn av fallende renter i USA. På grunn av de negative effektene fra kronestyrkingen så var det norske aksjer som leverte best absolutt avkastning fra denne delen av porteføljene.

Globale aksjekomponenter stod for den negative utviklingen i mai på grunn av kronestyrkingen. Dette er første gang på lenge at vi har sett en slik effekt da kronen har over lang tid svekket seg mot hovedvalutaene som gir en positiv avkastningseffekt. Det kom også noe negativt bidrag på grunn av aksjevalg i amerikanske, japanske og europeiske aksjefond.

Vi har valgt å øke den taktiske risikoen mot slutten av mai. Dels fordi usikkerheten rundt utviklingen i Midtøsten har avtatt og delvis fordi vi fortsatt forventer at kombinasjonen av sterk vekst, lavere inflasjon og moderat rentenedgang er nok til å sende aksjer opp og samtidige holde svingningene i aksjemarkedene relativt lave. Vi vurderer at forholdet mellom avkastning og risiko i globale aksjer er vesentlig mer interessant enn normalt og vi starter derfor juni med en stor aksjeovervekt.

Danske Invest Horisont Aksje ga 1,2 prosent i mai som var svakere enn referanseindeksens utvikling som ga + 0,6 prosent.

Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK leverte 0,74 prosent i mai som var litt bedre enn referanseindeksens utvikling

DI Horisont Aksje

DI Horisont Rente

DI Horisont 20
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastningen kan bli negativ. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde:
Invest Asset Management, 31. mai 2024 2020 2021 2022 2023 YTD Fond 7,6 % 25,9 % - 11,6 % 22 % 10,7 % Indeks 11,6 % 24,3 % - 7,9 % 24,4 % 12,9 % 2020 2021 2022 2023 YTD Fond 4,23 % 0,80 % -1,77 % 6,43 % 2,97 % Indeks 1,42 % 0,80 % -1,44 % 5,00 % 2,64 % 2020 2021 2022 2023 YTD Fond 4,4 % 5,2 % -5,4 % 9,3 % 3,8% Indeks 4,9 % 4,7 % -3,8 % 8,4 % 3,7 % 2020 2021 2022 2023 YTD Fond 6,1 % 13,0 % -7,9 % 14 % 6,6 % Indeks 7,2 % 12,2 % -5,1 % 13,6 % 7,1 %
DI Horisont 50
Danske

Viktig informasjon

Danske Invest Asset Management AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Invest Asset Management AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Invest Asset Management AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Invest Asset Management AS . Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Invest Asset Management AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Invest Asset Management AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Invest Asset Management AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Invest Asset Management AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Invest Asset Management AS samtykke. .

Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)

STOXX Limited (“STOXX”) drifter DJ Stoxx indeksen og den informasjonen som fremgår av denne. STOXX har ikke på noen som helst måte vært involvert i utarbeidelse av innberettet informasjon. STOXX gir ingen garantier og fraskriver seg ethvert ansvar, både på grunn av uaktsomhet eller på annet grunnlag - herunder uten begrensning for manglende nøyaktighet, hensiktsmessighet , fullstendighet, betimelighet, og egnethet for gitt formål – i tilknytning til den informasjonen som har vært innberettet eller i forbindelse med eventuelle feil, mangler eller tidsavbrytelser i indeksen eller i indeksens data. Enhver spredning eller videreformidling av informasjon vedrørende STOXX er forbudt.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon kontakt Rolf Chr. Ugelstad

Mobil: 908 72 161

Mail: roug@danskeinvest.com

Danske Invest Asset Management AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo

Besøksadresse: Bryggetorget 4 0250 Oslo

Telefon: 85 40 98 00

Faks: 85 40 98 01

Epost: For tegning / innløsning: ordre.norge@danskeinvest.com

Andre henvendelser fondene@danskeinvest.com

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.