Issuu on Google+

Wiosna 2017 [nr 01] EGzEmplarz bEzpłatny

361

wydanie 25

inwestycji


Wydawca: Optymedia Sp. z o.o. Adres redakcji i Działu reklam: 50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 29/8 tel. 71 344 44 68 poczta@optymedia.pl

www.optymedia.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie prawo do przedruku. Atlas ani żaden jego fragment nie może być publikowany bez uprzedniej zgody Wydawnictwa.

Autorzy Poradnika: Anna Andrusyszyn-Wojtasik – rozdział I, II, III, IV, VII Tomasz Pizur, Anna Wlazło, Hipotekaplus.pl – rozdział V Natalia Bihun, Open Finance SA – rozdział VI Dział handlowy: Beata Szymanowska-Szafran, Grzegorz Chaba Redakcja techniczna, DTP: Bartłomiej Bogacz Korekta: Katarzyna Stefańska-Jokiel Aktualizacja ofert: Joanna Janiec © Copyright by Optymedia Sp. z o.o. Wrocław 2017 Projekt okładki: trzypunkty.pl


Patron Branżowy

Spis treści PORADNIK I

Sprawdzanie wiarygodności dewelopera i ważne dokumenty.....8

II

Rachunki powiernicze ............... 22

III Umowa z deweloperem ............ 24 IV Kupno mieszkania od spółdzielni ........................... 27 V Kredyt hipoteczny ..................... 29 VI Zmiany w programie MdM w roku 2017 ................................. 34 VII Odbiór mieszkania .................... 36

ATLAS Objaśnienia znaków ....................... 42 Mapa okolic Wrocławia ............ 44–49 Mapa Wrocławia (skala 1:22 000).. 50–84 Mapa centrum Wrocławia (skala 1:12 000) .................. 86 Alfabetyczny spis ulic Wrocławia ......................... 88–105 Indeks firm ............................ 106–125

– numer strony w Atlasie


8

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

Anna Andrusyszyn-Wojtasik

I SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI DEWELOPERA I WAŻNE DOKUMENTY Zanim podejmiemy decyzję o zakupie nowego mieszkania czy domu, powinniśmy dokładnie sprawdzić wiarygodność dewelopera i przeanalizować wszystkie dokumenty dotyczące interesującej nas inwestycji. Pamiętajmy, że niektóre dane o przedsiębiorcy oraz samej inwestycji, jak na przykład te znajdujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w księdze wieczystej nieruchomości, są informacjami jawnymi i powszechnie dostępnymi, dlatego każdy może do nich zajrzeć. Klienci deweloperów mają ułatwione zadanie. W 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zwana „ustawą deweloperską”), która m.in. nakłada na deweloperów obowiązek udostępnienia kupującym dokumentów dotyczących ich sytuacji prawnofinansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu. Tymi dokumentami są: 1. Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości 2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do KRS-u, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 3. Kopia pozwolenia na budowę 4. Sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdanie spółki dominującej 5. Projekt architektoniczno-budowlany Dodatkowo, według przepisów ustawy, deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, zobowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego i – na żądanie potencjalnego nabywcy – doręczyć mu ten prospekt wraz z załącznikami. Niespełnienie tego warunku może być później podstawą do odstąpienia od umowy przez nabywcę i zwrotu wpłaconych pieniędzy. Co ważne, również jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, będą niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy, może to być podstawą do odstąpienia przez kupującego od umowy i odzyskania wpłaconych pieniędzy. W przypadku jakichkolwiek zmian deweloper powinien dostarczyć swoim klientom aneks do prospektu lub sporządzić nowy. Po zawarciu umowy deweloperskiej deweloper nie może już jednostronnie zmieniać prospektu informacyjnego. Deweloper (realizator) to osoba lub osoby podejmujące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa mieszkaniowego i użytkowego. Jest przedsiębiorcą, który swoją działalność prowadzi w celach zarobkowych, może więc być to spółka, ale także osoba


I – Sprawdzanie wiarygodności dewelopera i ważne dokumenty

REKLAMA

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Zadaniem dewelopera jest zorganizowanie całego procesu inwestycyjnego: od przygotowania inwestycji, poprzez wybór sposobu wykonania, opracowanie dokumentacji projektowej, aż po zatrudnienie wykonawców i nadzór nad całością robót. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, deweloper w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do tego, że po zakończeniu realizacji umówionej inwestycji budowlanej ustanowi i przeniesie prawo własności do tego lokalu lub domu na nabywcę albo przeniesie na nabywcę własność (użytkowanie wieczyste) nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Z kolei kupujący mieszkanie od dewelopera zobowiązuje się do odbioru wykonanego lokalu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

9


10

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

Deweloperem w rozumieniu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, która realizuje zadanie inwestycyjne na rzecz swoich członków. W sytuacji jednak, gdy spółdzielnia mieszkaniowa realizuje inwestycję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako deweloper, obowiązywać ją będą przepisy wskazanej ustawy (więcej na temat lokali spółdzielczych w części IV Poradnika).

INFORMACJE O INWESTORZE Chociaż udostępnienie informacji o inwestycji i samym deweloperze w myśl ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu staje się obowiązkiem dewelopera, zawsze warto również, oprócz dokumentów pokazanych nam w biurze, sprawdzić je dodatkowo osobiście, zwłaszcza że wiele rzeczy możemy zrobić przez Internet.

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Jeżeli deweloper działa w formie spółki prawa handlowego (a więc jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej), jest on zawsze wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze dane firmy, takie jak siedziba czy kapitał zakładowy. Tutaj znajdziemy również informacje o sposobie reprezentacji danej spółki, a więc o tym, jakie osoby są uprawnione do składania w jej imieniu wszelkiego rodzaju oświadczeń woli (w tym do podpisywania umów). Ważny w tym wypadku jest zarówno sposób reprezentacji, jak i nazwiska konkretnych osób występujących w imieniu spółki. Najczęściej, w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, aby umowa była ważna, do jej zawarcia niezbędne są podpisy dwóch członków zarządu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w spółce mogą też obowiązywać inne reguły, należy więc sprawdzić w odpisie z KRS-u, czy zasady reprezentacji nie zostały ustalone odmiennie. Niekiedy bowiem wystarczające jest działanie jednego członka zarządu, w innych zaś przypadkach zależy to od stanowiska danej osoby w zarządzie (np. prezes zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie, ale wiceprezes już nie). Czasami zapisy w KRS-ie dopuszczają też współdziałanie członka zarządu z prokurentem. Następnie trzeba zweryfikować nazwiska aktualnych członków zarządu i prokurentów. W przypadku spółek jawnych prawo do ich reprezentowania mają wszyscy wspólnicy, natomiast w przypadku spółek komandytowych (które są stosunkowo rzadko spotykane) – tylko niektórzy ze wspólników. Nazwiska zarówno jednych, jak i drugich również znajdziemy w odpisie z KRS-u. Prawo do reprezentacji mogą mieć także prokurenci wpisani do rejestru przedsiębiorców – w takim przypadku istotne jest, czy mamy do czynienia z tzw. prokurą samoistną (wtedy prokurent może samodzielnie podpisać umowę), czy z prokurą łączną (wtedy umowę powinien podpisać prokurent łącznie z innym prokurentem, członkiem zarządu lub wspólnikiem). Informacje na temat rodzaju prokury i osób prokurentów również znajdziemy w odpisie z KRS-u.


I – Sprawdzanie wiarygodności dewelopera i ważne dokumenty

Informacje o deweloperze będącym spółką prawa handlowego można uzyskać przez Internet na stronie: ems.ms.gov.pl Ze strony tej, prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, można pobierać bezpłatnie aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

REKLAMA

Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe o spółkach wpisanych do KRS-u mają moc równą mocy dokumentów papierowych wydawanych przez Centralną Informację KRS. Pobrane wydruki odpowiadają zatem aktualnym odpisom KRS-u. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga rejestracji. Możemy więc samodzielnie zweryfikować dane dewelopera. Dodatkowo, jeżeli deweloper dostarczy nam odpis z KRS-u w formie elektronicznej, możemy na stronie Ministerstwa, za pomocą specjalnego kodu weryfikacyjnego, sprawdzić autentyczność tego dokumentu.

11


12

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

W dalszym ciągu funkcjonują również Centralne Informacje KRS przy niektórych sądach rejonowych, w których można uzyskać odpisy, zaświadczenia, wyciągi z KRS-u. Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu 53-630 Wrocław, ul. Poznańska 16–20, tel. 71 74 89 200

2. Pełnomocnictwo

Może się zdarzyć, że firma deweloperska w kontaktach z klientami działa przez pełnomocnika, np. przez wynajętego w tym celu pośrednika w obrocie nieruchomościami, ale w takim przypadku należy domagać się od tego pełnomocnika oryginału dokumentu pełnomocnictwa, a także sprawdzić, czy ten dokument podpisały osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Informacji o udzielonym pełnomocnictwie nie znajdziemy bowiem w KRS-ie. Jeżeli deweloper nie ma swojego pełnomocnika, to tylko osoby, których nazwiska są wymienione w KRS-ie w Dziale 2 w rubryce 1 Organ reprezentacji, mogą z nami podpisać ważną umowę deweloperską.

3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Jeżeli deweloper to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo spółka cywilna, to nie jest on zarejestrowany w KRS-ie, lecz w ewidencji działalności gospodarczej. Deweloper będący tzw. przedsiębiorcą jednoosobowym powinien nam przedstawić aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji (w przypadku spółki cywilnej zaświadczenia powinny dotyczyć wszystkich wspólników). Ponieważ ewidencja jest jawna, możemy również sami uzyskać potrzebne nam dane w odpowiedniej ewidencji. Do połowy 2011 roku nie było jednej centralnej ewidencji, lecz odrębne prowadzone na terenie każdej gminy przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Począwszy od 1 lipca 2011 roku zaczęła jednak działać Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Dzięki CEIDG można uzyskać w jednym miejscu informacje na temat wszystkich przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2012 roku informacje o każdym przedsiębiorcy prowadzącym jednoosobową działalność powinniśmy znaleźć w CEIDG. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Infolinia: 801 055 088 Wyszukiwanie przedsiębiorców możliwe jest również na stronie: prod.ceidg.gov.pl (należy kliknąć zakładkę „Baza przedsiębiorców”) Zasady reprezentacji spółki cywilnej (a więc m.in. reguły podpisywania umów) mogą być opisane w umowie spółki, warto więc również poprosić o jej aktualną wersję albo przynajmniej o fragment, który dotyczy reprezentacji. Najbezpieczniej byłoby oczekiwać, aby umowę podpisali wszyscy wspólnicy lub pełnomocnik powołany uchwałą wszystkich wspólników. Uzyskanie informacji o przedsiębiorcy niezależnie od tego, czy jest on osobą fizyczną czy spółką, możliwe jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Wyszukiwać można po numerze REGON lub NIP. Wyszukiwarka GUS: www.stat.gov.pl/regon/


I – Sprawdzanie wiarygodności dewelopera i ważne dokumenty

4. Wiarygodność finansowa

REKLAMA

Aby sprawdzić wiarygodność finansową dewelopera, warto prześledzić sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata, które powinien dostarczyć nam deweloper. Dokumenty te znajdują się również w aktach rejestrowych spółki (dotyczy to jednak tylko niektórych rodzajów spółek prawa handlowego) i można się z nimi zapoznać w sądzie, w którym dana spółka jest zarejestrowana, ale można też poprosić o ich udostępnienie samego dewelopera. Z kolei aby sprawdzić, czy firma, której chcemy powierzyć nasze pieniądze, sama jest solidnym płatnikiem, możemy zażądać zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z podatkami i ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Paryski Zakątek Wrocław, ul. Komuny Paryskiej • Mieszkania 1-, 2-, 3-pokojowe o pow. od 32 do 65 m2 • Windy, parking podziemny, komórki lokatorskie • Plac zabaw

www.paryskizakatek.pl

Biuro Sprzedaży Mieszkań: ul. Jerzmanowska 18, Wrocław

tel.: 71 715 93 81

e-mail: arkop-deweloper@arkop.com.pl

Rodzinne Maślice Wrocław, ul. Maślicka

www.arkop-deweloper.pl WANIU

TO W PRZYGO

• Mieszkania 1-, 2-, 3-, 4-pok. o pow. od 28 do 105 m2 • Mieszkania z antresolami • Winda, parkingi podziemne, komórki lokatorskie • Plac zabaw

13


14

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

Warto też sprawdzić, czy deweloper nie jest zarejestrowany w różnego rodzaju rejestrach niesolidnych dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. Każdy, za odpowiednią opłatą, ma prawo uzyskać informacje na temat przedsiębiorców ujawnionych w rejestrach prowadzonych przez takie biura. Adresy internetowe czterech działających w Polsce biur informacji gospodarczej: www.krd.pl www.infomonitor.pl www.erif.pl www.kbig.pl

INFORMACJE O INWESTYCJI 1. Pozwolenie na budowę i zatwierdzony projekt budowlany Pozwoleniem na budowę starosta (prezydent miasta) zatwierdza projekt budowlany, według którego będzie prowadzona inwestycja. Późniejsza ewentualna zmiana projektu budowlanego najczęściej wymaga zmiany pozwolenia na budowę (chociaż w przypadkach mniejszych zmian wystarczy akceptacja projektanta). Pozwolenie wydawane przez starostę lub prezydenta miasta jest ważne 3 lata. Jeżeli w tym czasie inwestor nie rozpocznie faktycznej budowy, traci ono ważność i inwestor musi rozpoczynać całą procedurę zatwierdzania projektu budowlanego od nowa. Podobnie jest w przypadku przerwania inwestycji na okres ponad 3 lat.

2. Księga wieczysta Księga wieczysta zawiera najważniejsze informacje o nieruchomości: dane właściciela, dokładną lokalizację (wraz z adresem, powierzchnią działki, numerem ewidencyjnym), a także ciążące na niej obciążenia itp. Jest zakładana przy pierwszej czynności prawnej dotyczącej danej nieruchomości. Każdy kolejny właściciel jest zobowiązany ujawnić w niej swoje prawo własności. Księga wieczysta jest prowadzona przez sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się dana nieruchomość. Każda księga ma swój niepowtarzalny numer. Księgi mogą być prowadzone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W tym ostatnim przypadku przeglądanie księgi wieczystej odbywa się na ekranie komputera i jest to możliwe w dowolnej ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz przez Internet. Księgę należy sprawdzać dwukrotnie: pierwszy raz po wyborze mieszkania, a drugi raz tuż przed samą transakcją kupna, najlepiej w tym samym dniu. Księga wieczysta jest dokumentem jawnym i dostępnym dla wszystkich. Sam wgląd do niej jest bezpłatny; trzeba jednak wnieść opłatę na konto sądu, jeżeli chce się otrzymać: •

odpis zwykły (obejmujący aktualny stan prawny) księgi wieczystej prowadzonej w formie elektronicznej – 30 zł za całość,


I – Sprawdzanie wiarygodności dewelopera i ważne dokumenty

odpis zupełny księgi wieczystej prowadzonej w formie elektronicznej (obejmujący historycznie wszystkie wpisy, czyli również te wykreślone) – 60 zł za całość,

odpis księgi wieczystej prowadzonej w formie papierowej – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę dokumentu. Warto zaznaczyć, że obecnie wszystkie księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, obejmujący swą właściwością miasto Wrocław oraz gminy: Kobierzyce, Sobótka i Żórawina, są dostępne w formie elektronicznej, w związku z czym można je przeglądać również przez Internet. W niektórych gminach Dolnego Śląska spotyka się jeszcze księgi wieczyste w formie papierowej. W dniu podpisania umowy najlepiej jednak udać się osobiście do sądu i przejrzeć

REKLAMA

350 000

15


16

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

księgę wieczystą prowadzoną dla kupowanej nieruchomości. Zapis obecności w dokumentach sądu zapewni nam później możliwość skorzystania z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych także w sytuacji, gdy tego samego dnia sprzedawca zawarłby więcej niż jedną umowę zbycia danej nieruchomości. Księga wieczysta składa się z czterech części, czyli działów, w których zapisane są różne informacje na temat nieruchomości. Działy księgi wieczystej: Dział pierwszy – zawiera opis nieruchomości, czyli np. na jakiej ulicy jest położona, jaką ma powierzchnię itp. Dział drugi – zawiera informacje o aktualnym właścicielu nieruchomości oraz o użytkowaniu wieczystym (rodzaj nabywanego prawa ma znaczenie dla przyszłego kosztu związanego z jego własnością w postaci podatku od nieruchomości w wypadku własności lub opłaty za użytkowanie wieczyste w wypadku tego prawa). Dział trzeci – znajdują się w nim wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (poza hipoteką), czyli np. informacje o ciążącej na nieruchomości służebności, co może oznaczać, że sąsiad ma prawo przechodzić albo przejeżdżać przez daną działkę, a także o innych ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością. Niekiedy do księgi wieczystej wpisuje się np. informacje o zawartej wcześniej umowie przedwstępnej albo o przysługującym komuś prawie pierwokupu. Dział czwarty – zawiera informacje, czy na nieruchomości nie ciążą żadne hipoteki. Jeżeli kupimy mieszkanie czy dom z ustanowioną hipoteką, możemy zostać zmuszeni do spłaty czyjegoś długu. Tu też warto zwracać uwagę nie tylko na rzeczywiście wpisane do księgi hipoteki, ale również na tzw. wzmianki o złożonych wnioskach, bo czasem sąd nie zdąży wpisać hipoteki, ale pojawia się już informacja o złożonym wniosku. Żeby ustalić treść tych wniosków, trzeba również zajrzeć do akt. Akta księgi wieczystej są niejawne i aby móc się z nimi zapoznać, potrzebna jest zgoda właściciela albo wykazanie interesu prawnego. Interesem prawnym jest chęć nabycia nieruchomości i jeśli do wniosku o udostępnienie akt dołączymy kopię umowy przedwstępnej, to sąd udostępni akta. Natomiast wzmianki o wnioskach powinny być wpisane od razu, więc na etapie umowy przedwstępnej wiedza o nich powinna wystarczyć. Czasami samo sprawdzenie księgi wieczystej nie wystarczy. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy w księdze wieczystej znajduje się wzmianka o złożeniu jakiegoś wniosku do sądu, lecz w samej księdze wieczystej nie został jeszcze uczyniony wpis wynikający z tego wniosku. Wtedy żeby zobaczyć, co kryje się pod numerem danej wzmianki, musimy zajrzeć do akt księgi wieczystej. Każda wzmianka znajdująca się w księdze wieczystej powinna wzbudzić naszą czujność, ponieważ jej zamieszczenie w treści księgi może oznaczać, że został złożony wniosek o wpis hipoteki, o ujawnienie nowego właściciela czy wpis cudzego roszczenia dotyczącego danej nieruchomości. Szczególną uwagę zwróćmy na dział IV dotyczący właśnie hipotek.


I – Sprawdzanie wiarygodności dewelopera i ważne dokumenty

Przeglądanie elektronicznych ksiąg wieczystych, jak również drukowanie ich aktualnych i zupełnych odpisów jest możliwe bez jakichkolwiek opłat ani rejestracji za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: ekw.ms.gov.pl

REKLAMA

W celu sprawdzenia księgi konieczna jest znajomość jej numeru. Według informacji Ministerstwa Sprawiedliwości internetowa wyszukiwarka ksiąg wieczystych jest prowadzona w czasie rzeczywistym, co oznacza, że zmiany nanoszone w księgach są od razu widoczne również w Internecie. Pamiętajmy jednak, że wydrukowane z Internetu informacje nie mają mocy dokumentu urzędowego, dlatego przed transakcją warto pofatygować się do ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

17


18

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Sprawdzenie księgi wieczystej jest tak ważne dlatego, że stan w niej ujawniony korzysta z tzw. „rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych”. Oznacza to, iż stan ujawniony w księdze wieczystej ma dla nabywcy podstawowe znaczenie, nawet jeżeli jest on niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Jeśli więc np. w księdze wieczystej istnieje informacja o tym, że właścicielem nieruchomości jest spółka A, a w rzeczywistości właścicielem jest osoba B, to nabywca kupujący nieruchomość od spółki A jest chroniony przez prawo. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy nabywca nieruchomości jest nabywcą w „złej wierze”, tzn. przy nabyciu wiedział (lub z łatwością mógł się dowiedzieć), iż stan ujawniony w księdze wieczystej nie jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Rękojmia nie działa również wtedy, gdy stan ujawniony w księdze jest wprawdzie niezgodny ze stanem faktycznym, ale w odpowiednim dziale księgi została o tym uczyniona wzmianka.

3. Wypis z ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej W ewidencji gruntów znajdują się m.in. informacje na temat właściciela nieruchomości, jego siedziby, a także dane dotyczące położenia, granic, powierzchni, numerów ksiąg wieczystych. Istotnym załącznikiem wypisu z ewidencji gruntów jest wyrys mapy ewidencyjnej, który pokazuje położenie danej nieruchomości względem nieruchomości sąsiednich, a także usytuowanie budynków i budowli na nieruchomości. Sam wypis z ewidencji gruntów nie może jednak stanowić wyłącznej podstawy do sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, ponieważ ewidencja nie korzysta z rękojmi wiary publicznej (tak jak księga wieczysta). Poza tym w ewidencji nie znajdziemy informacji na temat obciążeń nieruchomości, takich jak służebności czy hipoteki.

WAŻNE ADRESY • Biuro Katastru Miejskiego, które prowadzi ewidencję gruntów i budynków dla Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław tel. 71 327 21 00, faks 71 327 23 50 www.zgkikm.wroc.pl Na stronie internetowej ZGKiKM znajduje się m.in. serwis map geodezyjnych, w którym możemy m.in. zobaczyć, jak kształtują się granice poszczególnych działek, którędy przebiegają sieci uzbrojenia gruntu, drogi publiczne itp. • Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71 372 40 08, faks 71 372 43 47 www.kataster.wroc.pl • www.wrosip.pl Na stronie internetowej Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP również znajduje się serwis map geodezyjnych, w którym zaznaczone są


I – Sprawdzanie wiarygodności dewelopera i ważne dokumenty

granice poszczególnych działek, ich numery, przeznaczenie, a także mapy będące załącznikami do planów zagospodarowania przestrzennego. • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Komandorska 16, 50-022 Wrocław, tel. 71 74 96 520, faks 71 74 96 521

REKLAMA

• Formularze wniosków dla wydziałów prowadzących elektroniczną księgę wieczystą (np. wniosku o wpis w księdze wieczystej, wniosku o wgląd do księgi wieczystej/wydanie odpisu księgi wieczystej) można znaleźć m.in. na stronie Wrocławskiego Sądu Okręgowego: www.wroclaw.so.gov.pl w zakładce „Informacje”, a następnie „Wzory i formularze”.

19


20

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz informacje o planach w toku są dostępne na stronie: www.geoportal.wroclaw.pl w zakładce „Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego”. Wgląd do planów można także uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa: pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław tel. 71 777 71 14, faks 71 777 71 18 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin z powiatu wrocławskiego znajdują się na stronie www.wrosip.pl

4. Świadectwa charakterystyki energetycznej Od 1 stycznia 2009 roku wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, zwanego popularnie certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym. Dla nowo budowanych domów warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest posiadanie takiego świadectwa i to niezależnie od tego, czy budynek ten jest budowany przez dewelopera, czy też przez osobę prywatną w tzw. systemie gospodarczym. Świadectwa charakterystyki energetycznej są to dokumenty określające, jaka ilość energii w ciągu roku w przeliczeniu na metr kwadratowy będzie potrzebna dla zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem danego budynku. Podstawą ich sporządzenia jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji. Trzeba przy tym pamiętać, że są to wartości obliczeniowe, często uśrednione, odniesione do warunków normatywnych, niepokrywające się z faktycznymi kosztami eksploatacji. Nie uwzględnia się np. w budynku mieszkalnym położenia danego mieszkania, czyli kierunków świata, kondygnacji itp. Dane dla wszystkich lokali liczone są jednakowo, o ile jest wspólna instalacja grzewcza w budynku. Dzięki temu, że dla nieruchomości sporządza się takie świadectwa, można porównać wymagania energetyczne danego lokalu, mieszkania, budynku, czyli koszty eksploatacji (szacowane, nie rzeczywiste). (Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, DzU z 2015 roku, poz. 376 z późniejszymi zmianami).

5. Wizja lokalna Zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy z inwestorem, warto również dowiedzieć się, czy deweloper wybudował już coś wcześniej, czy dotrzymał wszystkich terminów w poprzedniej inwestycji. Można spróbować porozmawiać z mieszkańcami, czy są zadowoleni z inwestora, z oddanych im mieszkań. Warto też


I – Sprawdzanie wiarygodności dewelopera i ważne dokumenty

dokładnie przyjrzeć się okolicy, w której ma zostać wybudowane nasze mieszkanie, czy są w niej szkoły, sklepy, poczta, czy dojeżdża komunikacja publiczna, czy są drogi dojazdowe do samego osiedla, a jeżeli nie, to kto i kiedy ma je wybudować itp.

REKLAMA

Jeżeli inwestycja jest już w trakcie budowy, dobrze jest przyjrzeć się, jak prowadzone są działania, czy coś się na niej dzieje, czy robotnicy pracują, czy są dostawy. Jeżeli na działce zdążyła urosnąć trawa, bo deweloper – zamiast ruszyć z budową w planowanym pierwotnie terminie – wykańcza jeszcze poprzednią inwestycję, a teren jest tylko ogrodzony, to powinien to być dla nas poważny sygnał ostrzegawczy.

NOWA

KAMERALNA INWESTYCJA NA OPOROWIE od 24 do 104 m2

www.oprovo.pl tel. 607 086 104

21


22

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

Anna Andrusyszyn-Wojtasik

II RACHUNKI POWIERNICZE Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nakłada na deweloperów obowiązek zawierania z bankami umów o prowadzenie otwartego lub zamkniętego rachunku powierniczego, na który będą wpłacane pieniądze nabywców do czasu spełnienia przez dewelopera warunków opisanych w ustawie.

1. Rodzaje rachunków powierniczych W przypadku rachunku zamkniętego sytuacja wygląda najprościej: deweloper otrzymuje wpłacone tam pieniądze dopiero po przeniesieniu własności lokalu na kupującego, czyli wtedy, kiedy kupujący będzie miał już akt notarialny i stanie się pełnoprawnym właścicielem mieszkania lub domu. W praktyce oznacza to, że deweloper będzie musiał mieć inne źródła finansowania inwestycji niż pieniądze klientów, bo te otrzyma dopiero po jej zakończeniu. Z kolei otwarty rachunek powierniczy daje częściową możliwość finansowania inwestycji z pieniędzy klientów, ponieważ deweloper otrzymuje zgromadzone na rachunku pieniądze po zakończeniu kolejnych etapów budowy. Ustawa nakłada na banki obowiązek dokonania kontroli zakończenia budowy kolejnych etapów inwestycji. Bank wypłaca deweloperowi pieniądze na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, dodatkowo potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Koszt tej kontroli ma ponosić deweloper. Ponieważ ustawa daje bankom kontrolę nad wypłacaniem pieniędzy deweloperom, daje im również prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz do kontroli dokumentacji. W ustawie przewidziano też gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, na mocy której bank lub zakład ubezpieczeń ma wypłacić nabywcy – na jego żądanie – środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera albo odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej z powodu nieprzeniesienia w wyznaczonym terminie prawa własności na kupującego. Ich ustanowienie na rzecz nabywcy nie jest jednak obowiązkowe – wystarczy wykorzystanie samego rachunku powierniczego.

2. Ochrona przed bankructwem Przepisy wyłączają pieniądze nabywców wpłacone na rachunki powiernicze, a także nieruchomość, na której realizowana jest inwestycja, z ogólnej masy upadłości dewelopera. W sytuacji ogłoszenia przez dewelopera bankructwa decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje zgromadzenie nabywców lokali mieszkalnych lub domów, czyli po prostu klienci dewelopera. Zwołanie takiego zgromadzenia jest obowiązkowe osobno dla każdej inwestycji dewelopera. Dzięki zapisom ustawy nabywcy mieszkań zyska-


II – Rachunki powiernicze

li trzy możliwości dalszego działania. Po pierwsze: mogą podjąć uchwałę o podziale pieniędzy zgromadzonych na rachunkach powierniczych. Po drugie: mogą podjąć decyzję (również w formie uchwały) o kontynuacji budowy przez zarządcę lub syndyka i o wysokości dopłat koniecznych do zakończenia budowy. Wreszcie po trzecie: mogą podjąć decyzję o zawarciu układu powodującego, że nie następuje likwidacja majątku dewelopera, tylko deweloper działa dalej pod kontrolą nadzorcy sądowego i sądu. W przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji budowy syndyk przenosi na nabywców prawo własności w terminie 30 dni od dnia zakończenia budowy.

REKLAMA

Uwaga! Przepisy nie dotyczą tych, których sprzedaż rozpoczęła się przed wejściem w życie ustawy. Jeżeli deweloper nie tylko nie rozpoczął jeszcze budowy, nie ma pozwolenia, ale już publicznie ogłosił rozpoczęcie sprzedaży, nie musi wprowadzać rachunków powierniczych. Informację o tym deweloper powinien umieścić w prospekcie informacyjnym.

23


24

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

Anna Andrusyszyn-Wojtasik

III UMOWA Z DEWELOPEREM Do momentu wejścia w życie przepisów „ustawy deweloperskiej” umowa deweloperska była tzw. umową nienazwaną i w związku z tym panowała niemal pełna dowolność przy konstruowaniu tego typu umów. Ponieważ brakowało szczegółowych przepisów prawa dotyczących umowy deweloperskiej, jej treść zależała przede wszystkim od woli stron. W praktyce to deweloper przygotowywał jej projekt, a klient miał stosunkowo niewielką możliwość zmiany jej zapisów. Od 29 kwietnia 2012 roku to artykuły ustawy deweloperskiej regulują najważniejsze kwestie, które powinny znaleźć się w umowie. Co ważne, niedopełnienie tego warunku może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia. Oczywiście ustawa określa tylko pewne obowiązkowe minimum. W umowie mogą, a nawet powinny znaleźć się wszystkie pozostałe ustalenia, na jakie umówią się deweloper z kupującym. Co ważne, jeżeli postanowienia umowy będą mniej korzystne dla nabywcy niż przepisy ustawy, to stają się one automatycznie nieważne, a w ich miejsce będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy. W przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami umów.

A. Umowa deweloperska Pierwszą z nich podpisujemy w sytuacji, kiedy mieszkanie jeszcze nie zostało wybudowane. Jest to tzw. umowa deweloperska, która ma w sobie elementy umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości i umowy o roboty budowlane. Kupujący zobowiązuje się, że nabędzie własność mieszkania lub domu i wpłaci część (lub całość) zapłaty już podczas realizacji inwestycji, a deweloper podejmuje się wybudować budynek mieszkalny i ustanowić odrębną własność lokalu, w tym domu po to, by przenieść ją na kupującego. Kolejnym więc etapem po podpisaniu umowy deweloperskiej jest podpisanie umowy przenoszącej własność wybudowanego mieszkania na klienta. Dla dewelopera podpisanie większej liczby takich umów gwarantuje: po pierwsze, że inwestycja zostanie sprzedana, a po drugie – stały dopływ pieniędzy na jej finansowanie. Zawarcie umowy deweloperskiej jest jednak dla przyszłego lokatora dość ryzykowne, bo inwestuje on niemałe pieniądze w coś, czego jeszcze nie ma. Dlatego każdy powinien starannie sprawdzić firmę, z którą podpisuje umowę i bardzo dokładnie przeanalizować jej treść. Począwszy od 29 kwietnia 2012 roku umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Nie musimy zgadzać się na wszystko, co jest zapisane w umowie proponowanej nam przez dewelopera. Możemy, a nawet powinniśmy ją negocjować. Nigdy nie podpisujmy umowy od razu. Zabierzmy ją do domu, dokładnie przeanalizujmy i skonsultujmy z fachowcem, np. prawnikiem, doradcą ds. nieruchomości albo miejskim lub powiatowym rzecznikiem praw konsumenta. Jeżeli deweloper nie zgodzi się na zabranie proponowa-


III – Umowa z deweloperem

nej przez siebie umowy do domu, żebyśmy mogli ją spokojnie przeanalizować i skonsultować z osobami trzecimi, może to oznaczać, że ma coś do ukrycia. Bezpieczniej wtedy będzie zrezygnować z jego usług.

REKLAMA

Wielu kupujących sądzi, że wystarczającym zabezpieczeniem jest zawarcie umowy u notariusza. Warto jednak pamiętać o tym, że nie jest on przedstawicielem żadnej ze stron i nie reprezentuje interesów ani kupującego, ani sprzedającego. Nie ma też obowiązku sprawdzenia stanu nieruchomości w księgach wieczystych. Jeżeli więc kupimy nieruchomość z wadą prawną, notariusz nie będzie za to ponosił odpowiedzialności, podobnie jak w przypadku, gdy w umowie będą zawarte niekorzystne dla nas zapisy (ale dopuszczalne z prawnego punktu widzenia). Lekkomyślnością jest więc podpisywanie jakiejkolwiek umowy, której nie konsultowaliśmy z prawnikiem. Notariusz odpowiada jedynie za formę czynności prawnej, a także za jej zgodność z obowią-

25


26

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

zującym prawem. Za swoje czynności pobiera wynagrodzenie (tzw. taksę notarialną), którego wysokość zależy od wartości nieruchomości, a maksymalny poziom jest określony przepisami rozporządzenia. Często zdarza się, że to deweloper narzuca wybór konkretnego notariusza, nie musimy się na to jednak zgadzać, zwłaszcza w sytuacji, gdy to my ponosimy koszt sporządzenia aktu notarialnego. Zgodnie z przepisami „ustawy deweloperskiej” wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem umowy deweloperskiej obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę. Dotyczy to również kosztów sądowych związanych z wpisem do księgi wieczystej. Wcześniejsza praktyka rynkowa była taka, że to klient ponosił całość kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych. Zapisy, które według prawa muszą znaleźć się w każdej umowie deweloperskiej, to m.in: określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej, cena, szczegółowe informacje o nieruchomości, termin przeniesienia własności w formie aktu notarialnego, terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz zapłaty przez nabywcę itp.

B. Umowa kupna gotowego mieszkania Jeszcze kilka lat temu umowy deweloperskie podpisywane przed rozpoczęciem inwestycji były standardem. Obecnie coraz częściej deweloperzy sprzedają gotowe już mieszkania. Wówczas mamy do czynienia z drugim typem umowy, czyli klasyczną umową sprzedaży nieruchomości podobną do tej, jaką zawieramy, kupując mieszkanie na rynku wtórnym. Taka sytuacja jest dużo bardziej komfortowa i bezpieczna dla nabywcy, bo kupuje coś, co już istnieje. Dlatego w przypadku kupna gotowego mieszkania nie musimy się martwić o takie rzeczy, jak: terminy wykonywania poszczególnych prac budowlanych, standard wykończenia mieszkania czy niezgodność pomiędzy planowaną powierzchnią mieszkania a powierzchnią rzeczywiście wybudowaną. Oczywiście powinniśmy sprawdzić, czy inwestycja ma pozwolenie na budowę (żeby nie kupić mieszkania w samowoli budowlanej) oraz pozwolenie na użytkowanie. Umowy przenoszące od razu własność mieszkania na klienta są jednak rzadkością. Częściej zdarza się, nawet w przypadku, gdy inwestycja została już wybudowana, że deweloperzy podpisują najpierw umowę przedwstępną, a dopiero po jakimś czasie przenoszą na klienta własność mieszkania. Umowa przenosząca własność nieruchomości musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.


IV – Kupno mieszkania od spółdzielni

Anna Andrusyszyn-Wojtasik

IV KUPNO MIESZKANIA OD SPÓŁDZIELNI Kupując mieszkanie od spółdzielni, możemy nabyć dwa różne prawa do lokalu:

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

REKLAMA

Osoba, która chce nabyć od spółdzielni spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, musi podpisać ze spółdzielnią umowę. Są dwa rodzaje umów: o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (wtedy, jeśli mieszkanie już istnieje) oraz o budowę lokalu.

27


28

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

UWAGA! Członek spółdzielni zobowiązuje się w umowie do pokrywania kosztów całego zadania inwestycyjnego (z wyłączeniem środków publicznych lub innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) w części przypadającej na jego lokal, a także do uczestniczenia w innych zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową i określonych w umowie. Oznacza to, że w umowie nie ma podanej z góry ceny mieszkania. Wkład mieszkaniowy, który lokator będzie musiał wpłacić, zostanie oszacowany dopiero po zakończeniu budowy, zgodnie z zasadami określonymi w statucie spółdzielni. Dlatego umowa musi określać zakres robót i zasady ustalania wysokości kosztów budowy lokalu. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

2. Mieszkanie na własność W przypadku takiej umowy właściciel mieszkania (domu) może korzystać z niego w dowolny sposób, oczywiście pod warunkiem, że nie zakłóca spokoju innym osobom. Poza tym może swoją nieruchomością dysponować dowolnie. Może każdemu ją sprzedać bez jakichkolwiek ograniczeń, a kupujący nie musi starać się o czyjąkolwiek zgodę. Poza tym mieszkanie na własność można przekazać innej osobie w drodze darowizny. Nie ma też żadnych ograniczeń w wynajmowaniu go osobom trzecim i w żadnym wypadku nie jest tu potrzebna niczyja zgoda. Łatwiej jest też zmienić przeznaczenie takiego lokalu. Mieszkanie może być przedmiotem współwłasności, tzn. należeć do więcej niż jednej osoby, nawet jeśli są one niespokrewnione. Nie ma więc problemu, aby np. narzeczeni kupili sobie wspólne lokum jeszcze przed ślubem, co w przypadku mieszkań spółdzielczych lokatorskich byłoby niemożliwe. Obecnie nie ma możliwości zawierania ze spółdzielniami mieszkaniowymi umów innego rodzaju – umów o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz ustanawiania nowych spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego. Istniejące mieszkania spółdzielcze własnościowe nadal pozostają w obrocie, aczkolwiek na wniosek członka spółdzielni może nastąpić ich przekształcenie w pełną własność.


V – Kredyty hipoteczne

Tomasz Pizur, Anna Wlazło

V KREDYTY HIPOTECZNE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU: KROK 1. Rozpoczynamy poszukiwanie banku i kredytu

Wybierając kredyt hipoteczny, warto rozważyć, a następnie pytać o następujące kwestie:

a) Miesięczny koszt kredytu – powinniśmy się zastanowić, jaka wysokość miesięcznej raty jest akceptowalna dla naszego budżetu rodzinnego. Bank oczywiście na specjalistycznych kalkulatorach obliczy maksymalną kwotę kredytu ze względu na nasze dochody, obciążenia kredytowe oraz deklarowane koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Oprócz samej raty nowego kredytu, trzeba liczyć się także z dodatkowymi kosztami uzyskania i utrzymania kredytu, np. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, inne ubezpieczenia bankowe odnawialne co miesiąc, kwartał lub co rok. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje ponadto wyższy wkład własny wynoszący 20%, a nie – jak do tej pory – 15%. Rata równa czy malejąca – kredyt hipoteczny można spłacać w ratach równych lub malejących, przy czym początkowo rata malejąca jest znacząco wyższa od raty równej. W sytuacji, gdy rata malejąca drastycznie obciąża budżet domowy, można zwrócić się do banku o zmianę na raty równe. W odwrotną stronę, z raty równej na malejącą, bank zapewne poprosi o dostarczenie dokumentów dotyczących obecnej sytuacji finansowej. Spowodowane jest to zmianą warunków kredytowania i zwiększonymi obciążeniami finansowymi przy racie malejącej. Rata równa – do jej wyliczenia wykorzystywany jest skomplikowany algorytm. W rezultacie wyliczeń otrzymuje się każdą ratę taką samą. Zmianie ulega tylko udział kapitału i odsetek w każdej z nich. Im dłużej płacone są raty, tym większy jest w nich udział kapitału, a mniejszy odsetek. W ratach równych kredytu hipotecznego kapitał w pierwszych latach stanowi niewielką część raty. Więcej spłaca się w tym okresie odsetek niż kapitału. Kiedy raty równe dotyczą kredytu udzielonego w walucie obcej, każda rata miesięczna w przeliczeniu na złotówki jest inna. Ale mechanizm wzrostu kapitału i zmniejszania się odsetek jest taki sam jak w ratach równych liczonych od kredytu udzielonego w złotówkach. Różnica wynika z różnic w kursie waluty. Łączna kwota odsetek, którą zapłacimy bankowi, jest wyższa w przypadku raty równej. Rata malejąca – oblicza się ją w ten sposób, że kapitał dzieli się przez okres spłaty kredytu wyrażony w miesiącach. Do każdej wyliczonej raty kapitałowej dolicza się odsetki. Suma tych dwóch wartości daje ratę malejącą. A zatem w ratach malejących część kapitałowa jest stała przez cały okres kredytowania, a część odsetkowa maleje. Przy wyborze

29


30

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

tego rodzaju raty należy mieć wysoką zdolność kredytową, ponieważ banki do obliczania maksymalnej kwoty kredytu przyjmują pierwszą, najwyższą ratę kredytu. b) Koszty uzyskania kredytu hipotecznego, czyli: • prowizja bankowa • inne ubezpieczenia bankowe, np. od utraty pracy. c) Obsługa pokredytowa Należy pamiętać, że podpisując umowę o kredyt hipoteczny, zaciąga się zobowiązania na długi okres. Warto się więc dowiedzieć, jak będzie wyglądać dalsza współpraca z bankiem. Należy poprosić doradcę o udostępnienie taryfy opłat i prowizji banku.

KROK 2. Składamy wniosek w wybranym banku Jeśli mamy już wybraną nieruchomość oraz bank, w którym chcemy uzyskać kredyt hipoteczny, nadszedł czas na złożenie wniosku. Warto zaznaczyć, że każda instytucja ma własne wymagania, które w niektórych punktach istotnie się od siebie różnią. Najczęściej jednak możemy podzielić niezbędne dokumenty na trzy grupy: osobowe, dochodowe oraz te dotyczące nabywanej nieruchomości. Pierwsza pula jest konieczna, aby potwierdzić tożsamość osoby starającej się o kredyt. Najczęściej jest to dowód osobisty, choć niektóre banki mogą wymagać dodatkowo paszportu lub prawa jazdy. W zależności od stanu cywilnego można spodziewać się również konieczności okazania potwierdzenia rozdzielności majątkowej lub prawomocnego wyroku sądu potwierdzającego rozwód. Kolejnym etapem będzie przygotowanie zaświadczenia o dochodach. Najwięcej dokumentów muszą zebrać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą: decyzja o nadaniu numeru NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o odprowadzonym podatku za rok poprzedni, o niezaleganiu z bieżącymi należnościami oraz oświadczenie o dochodach. Trzecia grupa wymaganych przez bank dokumentów dotyczy nabywanego mieszkania lub domu: odpis z księgi wieczystej, przedwstępna umowa zakupu, akt notarialny potwierdzający prawo własności lub wypis albo wyrys z ewidencji gruntów. Wraz z kompletem dokumentów powinniśmy udać się albo do niezależnego doradcy, albo bezpośrednio do banku. Na miejscu wypełnia się wraz z doradcą wniosek kredytowy i inne dokumenty bankowe. Na tym spotkaniu są obecni wszyscy Kredytobiorcy, ponieważ podpisy na wniosku muszą zostać złożone w obecności osoby reprezentującej bank. Zakładając, że przyniesiemy komplet dokumentów niezbędnych dla banku, w pierwszej kolejności zwykle sprawdzana jest nasza historia kredytowa. Po otrzymaniu punktowej oceny historii Kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej (BIK) zlecana jest wycena (lub inspekcja przedstawiciela banku) nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. Zwykle trwa to kilka dni. Teczka z kompletem dokumentów dotyczących Kredytobiorcy przekazywana jest do weryfikacji przez zespół analityków banku (zwykle pracujących w centrali danego banku). Ocena dokumentów odbywa się w ustalonej kolejności. Analitycy sprawdzają poprawność dokumentów pod względem procedur danego banku, jakości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu oraz obliczają naszą zdolność kredytową na podstawie przedstawionych dokumentów.


V – Kredyty hipoteczne

Ten etap jest najdłuższy i może trwać od kilku do nawet kilkunastu dni. Trzeba także pamiętać, że im lepsza oferta banku, tym więcej wniosków do weryfikacji i w związku z tym dłuższy okres oczekiwania na decyzję.

KROK 3. Otrzymujemy decyzję kredytową i podpisujemy umowę Gdyby podczas weryfikacji dokumentów związanych z naszym kredytem analityk potrzebował dodatkowych wyjaśnień, by rozwiać swoje wątpliwości, może zażądać kolejnych dokumentów. Niekiedy ze względu na przedłużający się proces analizy niektóre z nich stracą swoją aktualność, trzeba więc przedstawić nowe. Te wszystkie warunki musimy spełnić przed podpisaniem umowy kredytowej.

REKLAMA

Decyzja kredytowa to dokument, w którym bank szczegółowo określa zasady, na jakich udzieli kredytu oraz podaje warunki, jakie będziemy musieli spełnić przed

OGRÓDEK 70 m2 58,38 m2

65,17+42 m2

PODDASZE 42 m2

Get Home Developer Sp. z o.o. Sp. K. Wrocław, ul. Ziębicka 32 tel. 600 063 133, 600 063 131, 71 311 96 35

www.gethomedeveloper.pl

info@gethomedeveloper.pl, biuro@gethomedeveloper.pl

31


32

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

podpisaniem umowy, a następnie przed uruchomieniem środków. Należy poprosić doradcę o dokładne informacje dotyczące naszej decyzji kredytowej. Składowe oprocentowania Oprocentowanie jest najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze kredytu hipotecznego. Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z dwóch elementów: 1. Marża banku – zysk banku. Marża banku powinna być stała przez cały okres kredytowania. Banki dla kredytów w PLN proponują obecnie marże na poziomie od 1,8%. 2. Zmienna stawka bazowa – inaczej mówiąc, stopy procentowe obowiązujące na międzybankowym rynku pieniężnym. Nie są to więc stopy ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej, tylko rynkowe stopy procentowe (najczęściej ściśle powiązane z decyzjami banków centralnych). Dla kredytów w PLN jest to WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), dla EUR to EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Stawki te zmieniają się codziennie. Nie każda taka zmiana powoduje zmianę oprocentowania kredytu. Banki mogą aktualizować oprocentowanie po znaczącej zmianie stawki bazowej lub po określonym czasie (np. co 3 lub 6 miesięcy). Banki przeważnie opierają się na stawkach 3M (trzymiesięczne) oraz 6M (sześciomiesięczne) – warto pamiętać, że są one różne, co będzie miało wpływ na oprocentowanie, które podawane jest w skali roku. Stawki 3-miesięczne będą szybciej reagować na zmiany na rynku międzybankowym. Ma to swoje plusy i minusy. Jeśli na przykład WIBOR będzie rósł, wolniej odczujemy zmiany, gdy oprocentowanie naszego kredytu składać się będzie ze stawki 6-miesięcznej. W przypadku WIBOR 3M będzie oczywiście na odwrót. Po zweryfikowaniu przez analityków dokumentów dostarczonych jako warunki do umowy kredytowej bank ma kilka dni roboczych na przygotowanie dla nas umowy kredytowej. Kiedy zaakceptujemy propozycję banku, możemy przystąpić do podpisania umowy kredytowej. Niekiedy składa się ona z dwóch części: ogólnej (wspólnej dla wszystkich Kredytobiorców) i szczególnej (zawierającej indywidualnie wynegocjowane warunki). Ale zwykle całość stanowi jeden zwarty akt z opisem wszystkich obowiązków i praw kredytowych. Zanim jednak złożymy podpis na swojej umowie, warto dobrze zapoznać się z jej treścią. Można poprosić swojego doradcę o wzór umowy odpowiednio wcześnie (najlepiej w momencie otrzymania decyzji) i następnie sprawdzić dokładnie jej zapisy.

KROK 4. Uruchomienie kredytu Po podpisaniu umowy o kredyt musimy jeszcze spełnić pewne warunki, aby bank uruchomił środki kredytu. Przy transakcji na rynku wtórnym – na przykład podpisać akt notarialny. Niezależnie już od przeznaczenia kredytu hipotecznego zawsze musimy przed uruchomieniem złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wpis hipoteki. Na podstawie tego dokumentu i dyspozycji uruchomienia bank wypłaci kre-


V – Kredyty hipoteczne

dyt (w większości przypadków bezpośrednio na konto zbywców). Zwykle wypłata trwa od jednego do kilku dni roboczych. Pomoc państwa w zakupie nieruchomości Sporym zainteresowaniem kredytobiorców cieszy się wciąż program „Mieszkanie dla Młodych”, który wystartował w styczniu 2014 roku i jest przewidziany do roku 2018. Wypłata środków z drugiej puli na rok 2017 zaczęła się 2 stycznia br. i prawdopodobnie limit zostanie wyczerpany w ciągu 2–3 miesięcy.

REKLAMA

Obecnie rząd pracuje nad nowym programem „Mieszkanie Plus” mającym na celu wsparcie tych osób, których nie stać ani na kredyt, ani na wynajem po stawkach rynkowych. Poza tanimi mieszkaniami dostępne będą też specjalne premie do kont oszczędnościowych i wsparcie dla budownictwa społecznego.

A CJ A O N OM SEN R P IO W

mt bUDOWnICtWO

Domy już od 2950 zł/m 2 Nowe Siechnice • Siechnice, ul. Czeremchowa 41–47

661 196 553 • www.nowesiechnice.pl

33


34

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

Natalia Bihun, ekspert Open Finance SA

VI ZMIANY W PROGRAMIE MDM W ROKU 2017 Popularność programu MdM nikogo już nie dziwi – dopłata nie tylko zmniejsza kwotę zaciąganego kredytu, ale również wlicza się w obowiązkowy wkład własny, który od tego roku wynosi już 20%. 1 stycznia 2017 roku została uruchomiona zablokowana wcześniej druga połowa limitu środków na 2017 rok. Co to oznacza dla klienta? MdM – co dalej? Ostatnie tygodnie to gorący okres nie tylko dla pracowników banków czy deweloperów, ale przede wszystkim dla klientów, którzy z niecierpliwością czekają na efekt złożonych do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosków. Klienci, znając założenia projektu, już w czwartym kwartale 2016 roku zarezerwowali dla siebie mieszkania, a co za tym idzie – klient zmuszany był do płacenia wyższego ubezpieczenia pomostowego oraz do płacenia raty odsetkowej od wypłaconych już teraz transz kredytu, aby decyzja bankowa nie straciła ważności, a obecne warunki cenowe zostały utrzymane. Uruchomienie nowych środków na 2017 rok i ogromny „skok” na dopłaty był zdecydowanie większy aniżeli spodziewali się tego eksperci. Jak podaje Bank Gospodarstwa Krajowego, od 2 do 4 stycznia 2017 roku wpłynęły wnioski na ponad 137 mln zł. Jeśli tendencja ta się utrzyma – a takie są prognozy – to wraz z końcem stycznia pożegnamy się z dopłatami MdM na 2017 rok. Jeśli chcemy mieć pewność, że finansowanie otrzymamy i potrzebujemy pozytywnej decyzji kredytowej, aby przedstawić ją sprzedającemu, składamy komplet dokumentów już teraz. Oczekujemy zazwyczaj około 2 tygodnie na pozytywną decyzję, a następnie, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, podpisujemy umowę kredytową z wybranym bankiem. Pamiętajmy jednak, że wyczerpanie puli na rok 2017 nie oznacza zakończenia programu – klienci mogą bowiem cały czas korzystać z puli środków na 2018 rok, jednak na takie mieszkania trzeba dłużej czekać. Dwudziestoprocentowy wkład własny Początek roku przyniósł zmiany również w wysokości wkładu własnego. Teraz klient kupujący mieszkanie musi „posiadać” 20% ceny mieszkania. Nie oznacza to jednak, że osoba, która nie ma takiej kwoty, nie może skorzystać z kredytu hipotecznego. W takiej sytuacji brakujący wkład własny zostanie dodatkowo ubezpieczony przez bank. Wpłynie to na wysokość miesięcznej raty kredytu, która obniży się wraz z wyrównaniem wkładu własnego. Pamiętajmy również o tym, iż wkładem własnym nie musi być tylko gotówka – mogą to być na przykład rezerwy zgromadzone na III filarze emerytalnym.


VI – Zmiany w programie MdM w roku 2017

Boom na zakup mieszkań z rynku pierwotnego Wprowadzenie programu MdM niewątpliwie wpłynęło na zwiększenie sprzedaży mieszkań z rynku pierwotnego. Deweloperzy budują coraz więcej, a klient może znaleźć mieszkanie dostosowane do indywidualnych wymagań. Drugą stroną medalu są jednak ceny oferowanych mieszkań, które są wyższe z roku na roku.

REKLAMA

Musimy mieć na uwadze, że rządowa wizja wspierania młodych ludzi w zakupie pierwszego mieszkania znów staje się programem ograniczonego wyboru do „pustych ścian”, czyli mieszkań gotowych do wprowadzenia dopiero za np. dwa lata, wymuszającego dodatkowo na klientach banków płatności odsetek przy jednoczesnym opłacaniu czynszu za najem dotychczasowych mieszkań. Dlatego o wsparcie w wyborze finansowania wybranej nieruchomości powinniśmy zgłosić się do eksperta, który przedstawi i porówna dla nas kilka możliwości.

DORADCA FINANSOWY Jestem doradcą finansowym mającym kilkuletnie doświadczenie na rynku kredytów mieszkaniowych. Zdobywałam je najpierw w banku, a następnie w pośrednictwie finansowym. Specjalizuję się w zakresie doradztwa kredytowego oraz inwestycyjnego, udzielam pomocy przy wyborze najkorzystniejszej oferty kredytu na realizację celów związanych z zakupem nieruchomości. Cenię sobie profesjonalne doradztwo finansowe, dzięki czemu udało mi się zrealizować wiele pomyślnie zakończonych transakcji na rynku hipotecznym.

Natalia Bihun

Starszy Doradca | Ekspert Finansowy ul. Gwiaździsta 66 (6. piętro Sky Tower) 53-332 Wrocław natalia.bihun@opendirect.pl www.natalia-bihun.pl tel. kom. 667 986 787

35


36

Kupujemy nowe mieszkanie. Poradnik

Anna Andrusyszyn-Wojtasik, PBG Erigo

VII ODBIÓR MIESZKANIA Wielu nabywców przekonało się, że błędy popełnione podczas odbioru mieszkania mogą dawać się we znaki przez kilka kolejnych lat.

Przed odbiorem – tego musi dopilnować deweloper Jeszcze przed zaproszeniem na odbiór mieszkania deweloper zobowiązany jest powiadomić nas o zakończeniu budowy oraz o decyzji właściwego organu w zakresie pozwolenia na użytkowanie budynku wielomieszkaniowego.

Masz prawo przyjść z fachowcem Oględziny mieszkania wymagają szczegółowej weryfikacji. Nabywca lokalu ma prawo zabrać ze sobą inspektora nadzoru budowlanego.

Odbiór na własną rękę Jeśli decydujemy się na samodzielny odbiór, to naszym podstawowym zadaniem jest przygotowanie listy rzeczy do sprawdzenia. Należy pamiętać też o narzędziach: poziomicy, kątowniku i miarce. Co dalej? Mówiąc krótko: sprawdzamy, czy to, na co umówiliśmy się z deweloperem jakiś czas temu, zostało urzeczywistnione. Weryfikacji poddać trzeba na pewno powierzchnię mieszkania i standard jego wykończenia. Koniecznie sprawdźmy, czy wszystkie instalacje są na swoim miejscu (dopływy, odpływy, gniazdka na prąd itp.). Jeśli zakupiliśmy miejsce w garażu bądź komórkę lokatorską, poświęćmy parę chwil na oględziny tych miejsc.

Przeniesienie własności aktem notarialnym Aby doszło do przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, w umowie musi być wyraźnie zawarte sformułowanie, że deweloper „sprzedaje nieruchomość” albo „przenosi własność nieruchomości” na swojego klienta. Trzeba liczyć się z tym, że za umowę ostateczną przyjdzie nam zapłacić w całości. Za czynność ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego, co jest sytuacją typową na rynku, notariusz może pobrać także ¼ maksymalnej takMaksymalna wysokość taksy notarialnej liczona od wartości nieruchomości: powyżej 30 000 zł do 60 000 zł powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł powyżej 2 000 000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł

Wysokość taksy notarialnej można negocjować z notariuszem, zwłaszcza przy większych transakcjach. Trzeba do niej doliczyć 23% podatku VAT.


VII – Odbiór mieszkania

sy notarialnej. Oprócz niej pobiera on też podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, jeżeli jest on należny (podatku tego nie pobiera się w przypadku, gdy transakcja jest opodatkowana podatkiem VAT) oraz opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej (200 zł). Dodatkową opłatę (200 zł) pobierze notariusz w przypadku, gdy mieszkanie kupowane jest na kredyt i wnosimy o wpisanie do księgi wieczystej hipoteki na rzecz banku.

Wpis do księgi wieczystej W przypadku, gdy kupujemy od dewelopera mieszkanie w domu wielorodzinnym, jest on właścicielem całego budynku. W tej sytuacji, aby móc sprzedać lokal jako oddzielną nieruchomość, deweloper musi ustanowić odrębną własność tego mieszkania. Najczęściej następuje to jednocześnie z podpisaniem umowy sprzedaży mieszkania.

Rękojmia i gwarancja Nabywcy lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy lokal ten ma jakieś wady, przysługują roszczenia z tytułu rękojmi albo gwarancji. Rękojmia i gwarancja to dwie odrębne instytucje prawne, z których możemy korzystać niezależnie. Rękojmia przysługuje nam na podstawie Kodeksu cywilnego i aby z niej skorzystać, nie są konieczne w umowie deweloperskiej żadne specjalne zapisy. Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi ma miejsce zarówno w przypadku tzw. wad fizycznych (np. cieknący dach, nieszczelne okna, nieprawidłowy rozkład bądź powierzchnia pomieszczeń), jak i wad prawnych (np. obciążenie lokalu hipoteką). Przepisy mówią o tym, że deweloper jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru lokalu, w którym wskazano wady, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. Jeżeli deweloper uzna wady, to ma 30 dni od dnia podpisania protokołu na ich usunięcie. Dodatkowo, jeżeli sprzedany lokal ma usterki, kupujący może albo żądać ich usunięcia (jeśli jest to możliwe), albo zażądać od sprzedawcy obniżenia ceny, albo też odstąpić od umowy. Do niedawna uprawnienia z tytułu rękojmi przysługiwały 3 lata od daty wydania budynku. Od 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, która wprowadza okres 5 lat rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. Dłuższa rękojmia dotyczy nieruchomości nabywanych przez osoby fizyczne na własny użytek. Zgodnie z nowymi przepisami deweloper odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli usterka zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od dnia przekazania mieszkania kupującemu. W tym okresie nabywcy przysługuje roszczenie o usunięcie wady i doprowadzenie mieszkania do stanu zgodnego z umową. Ważne jednak jest to, aby odpowiednio wcześniej zawiadomić sprzedającego o wadach. Jeżeli nie zostały one wykazane w protokole (bo były to tzw. wady ukryte), to ich zgłoszenie deweloperowi powinno nastąpić w ciągu 1 miesiąca od daty ich wykrycia (najlepiej zrobić to na piśmie, listem poleconym). Niezależnie od rękojmi mieszkanie może być objęte gwarancją. Gwarancja jednak – w odróżnieniu od rękojmi – nie jest obowiązkowa. To rodzaj umowy pomiędzy gwarantem (deweloperem) a kupującym. Roszczenia z tytułu gwarancji są niezależne od rękojmi.

37


Miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny

Domy z ogródkiem w cenie od 468 000 zł brutto

Dogodna lokalizacja na południu Wrocławia

www.willabielany.pl


OSIEDLE JESIONOWA 40

WROCŁAW, KRZYKI (TARNOGAJ)

WYJĄTKOWE WEEKENDY Zapraszamy na dni otwarte

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

SZYBKI ODBIÓR KLUCZY

sobota niedziela – 10:00-16:00 4–5 luty 2017 r. 11–12 marca 2017 r. 8–9 kwietnia 2017 r.

+48 786 866 953 | +48 786 866 954 Biuro sprzedaży na terenie Osiedla | ul. Jesionowa 78/3 sprzedaz@jesionowa40.pl


42 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

Key to symbols • Zeichenerklärung • Légende

Skala 1:22 000 200

100

0

200

400

600

800

Obiekty UNESCO; zamki; pomniki; muzea

Granice miasta Wrocławia; granice dzielnic; granice gmin Wrocław city boundaries; districts and communes boundaries Wrocław-Stadtsgrenze; Bezirks-und Gemeindegrenze Limites de Wrocław; limites des quartiers et des communes

Objects of UNESCO; castles; monuments; museums UNESCO Weltkulturdenkmal; Schloß; Denkmal; Museum Objects de UNESCO; châteaux; monuments; musées

Autostrady; ulice główne przelotowe; ulice główne

Teatry; kina; galerie

Motorways; main thoroughfares; main streets Autobahn; Hauptdurchfahrtstraße; Hauptstraße Autoroutes; rues principales transitaires; rues principales

Theatres; cinemas; art galleries Theater; Kinos; Kunstgalerie Théátres; cinémas; art galerie

Ulice inne; ulice jednokierunkowe; strefy ruchu pieszego

Szpitale; pogotowie ratunkowe

Other streets; one-way streets; pedestian zones Andere Straßen; Einbahnstraße; Fußgängerzone Autres rues; rues a sens uniques; zone pietonne

Hospitals; ambulance service Krankenhaus; Rettungsdienst Hôpitaux; service de secours

Drogi polne i leśne; alejki i ścieżki

Policja; poczty; konsulaty Police; post-offices; consulates Polizei; Postamt; Konsulate Police; bureaux de poste; consulats

Dirt and forest tracks; lanes and foot-paths Feld- und Waldweg; Allee und Fußweg Pistes a travers prés; pietonnieres et sentieres

E67

A8

5 347

Hotele; informacja turystyczna; ośrodki wypoczynkowe

Numery dróg Numbers of roads Nummer von Strassen Numéros des routes

W

Hotels; tourist information; recreation and holiday centres Hotel; touristische Information; Erholungsheim Hôtels; information touristique; centres de loisirs

Schroniska młodzieżowe; szkoły; straż pożarna

Koleje ze stacjami

85

1000 m

Railways with stations Eisenbahn mit Bahnhöfen Chemins de fer avec stations

Jouth hostels; school; fire station Jugendherberge; Schule; Feuerwehr Auberges de jeuneusse; écoles; pompiers

Zabudowa mieszkaniowa; numery domów; tereny przem.-magazynowe

Campingi; ośrodki sportów wodnych; stadniny koni

Buildings areas, house numbers; industrial areas, goods yards Wohngebiet; Haus-Nummer; Industrie- und Lagergelände Terrain bâtiments d'habitations; numéros de maisons; zones industriells et stockages

Campings; aquatic sport centres; horses' stud Campingplatz; Wassersportzentrum; Pferdezüchterei Campings; centres des sports nautiques; haras

Ważniejsze obiekty zabykowe; wybrane obiekty użyteczności publicznej

Baseny kąpielowe; baseny kąpielowe kryte

Important monumental buildings; some important public buildings Wichtige historische Denkmal; wichtige öffentliche Gebäude Monuments historiques choisiers; édifices public choisies

Swimming pools; indoor swimming pools Schwimmbad; Hallenbad Piscines publiques; piscine couverte

Lasy, parki; ogrody, ogródki działkowe

Parkingi; stacje benzynowe całodobowe; korty tenisowe Parkings; filling stations; tennis-courts Parkplatz; Tankstelle; Tennisplatz Parkings; postes d'essence service; courts

Forests, parks; gardens, allotments Wald, Park; Garten, Kleingarten Foréts, parcs; terrain de verdure, prairies

Lotniska; przystanki PKS

Cmentarze; pozostałe tereny zielone

Airports; PKP bus-stops Flughafen; PKS-Bushaltestelle Aéroports; arréts d'autobus PKS

Cementeries; other green areas Friedhof; Grünanlage Cimetieres; terrain de verdure

Łąki; inne tereny Meadows; other areas Wiese; andere Gelände Prairies; autres terrains

Punkty wysokościowe; skarpy

.

Heights spots; scarps Höhenpunkt; abhang Points hauteur; berges

118

Kościoły; kaplice

© Euro Pilot Sp. z o.o., Warszawa

Churches;chapels Kirche; Kapelle Eglises; chapelles

Cerkwie; synagogi Orthodox churches; synagogues Orthodoxe Kirche; Synagoge Eglises orthodoxes; synagogues

1

oznaczenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Housing investment location (dane o firmie umieszczone w Indeksie firm) See Index to companies information

Szeregówki Bliźniaki Domy Mieszkania

Terraced houses Semi-detached houses Detached houses Apartments


Sławowice Garwoł

338 A

WOŁÓW

4

46 47 49 Piotroniowice 3

1

38

Łososiowice

3

W

Żerków 4

4

5

3

w

BRZEG DOLNY Pogalewo-Wlk.

5

2

-Mł.7 Pysząca

Gąsiorów

Słup

Kobylniki

c

Głoska

Księginice

Lubiatów

ów

7

Przedmoście 4

Święte

3

Komorniki Juszczyn erz 5 346Jugowiec

e

4

28

3

Gozdawa

-Średzka

Wilkszyn 8 8

Żurawiniec

94 6 Wróblowice 3

Mieszkania, s. 118

Pustynka

Budziszów Karczyce

6

5

9

Lutynia

2

2

1

LEŚNICA

Park

4

337

3

2 336

MAŚLICE

Gałów Zakrzyce

359

FABRYCZNA

3

W.-STADION

5

356

349

3

6 STRACHOWICE

W.-LOTNISKO

Dolina

2

8

Krajobr. JERZMANOWO 362 Kol. Zakrzyce

5

2

1

3

1

Zajączków Kotowice 2

PRACZE

MARSZOWICE

4

1

Paniowice a aw JANÓWEK W id

336

Krępice Błonie

3

475

Pisarzowice

-Nw. 1 Brzezinka-

8

Łowęcice

Ramułtowice Sikorzyce Lisowice Świdnica 5 Polska A Chmielów

4

2

4 Raków

Czystopole

Mrozów

R

Pęgów

341

2

Gosławice

Kokorzyce

Wojczyce Radakowice 165

Rakoszyce

Czechy

169

Źródła

8

Kryniczno

4

Szymon Wiśniewski Domy

Kadłub

2

n

Wojnowice

4

ra Od

SKA

2

Miękinia

Jaśkowice

Uraz

Wilkostów

Łąkoszyce

3

Lubnów

Prężyce

Czerna

2

Zabór Białków Wlk. Klęka 2

6

Lisiny

6

6

3

2

Nowosielce160 Golędzinów

Lenartowice

5

3

T

Gross Jary Mieszkania

6

Ś

7

Mieszkania

343

(bud)

2

3

Wały

Str. Dwór

Kopaszyn

1

Rościsławice 6

Podgóra

Jodłowice

4

Gola

226

Styrobud Mieszkania

Radecz

7

Morzęcin-Wlk. Siemianice 5 OZ-BUD

OBORNIKI ŚL.

3

G.

6

1

Naborów

3

Bukowiec

340

-Mł.

Wlk. Lipa

Z

6

342

Bagno 2 Osola

Godzięcin

5

Lipnica

3

2

5

349

A8

10

Samotwór

WROCŁAW-STRACHOWICE

Skałka3

Bogdaszowice Romnów Kębłowice 2 5 Bystrzycy B Smolec Stoszyce 4 Małkowice

gom ka

2

Osolin

Uskorz2 44 45-Mł. 48 -Wlk. 1

C Wilkowo Duże

B

By str z yca

44 44

S5

Brzeźno

MUCHOBÓR WLK.

5

Krzeptów 4 E67 -Grn. 370 C 4

Mokronos-

-Dln.


7

Trzebnicki

Blizocin

7

Trzęsawice

6

3

Bukowiec Brzyków Szczytkowice Pęciszów B C 45 45 11 Pęciszów Ligota Proline yn Kosinowo 2 Trzebnicka Domy S5 Kobylice 15 6 6 Grochowa Świerzów Małuszyn Masłów Budczyce Piekary Marcinowo Księgnice 4Jaszyce PSG Developer Nw. Sucha Wieś 3 211 e Mieszkania 4 Dwór Przecławice 7 1 5 Sulisławice 2 Cerekwica Rzeptowice 3 Niedary Kuraszków 6 Malczów 256 Zawonia 3 4 2 5 Świątniki Kowale 1 TRZEBNICA 7 Kliwo Sędzice 7 Ludgierzowice 2 TRZEBNICA Mieszkania 5 4 Czachowo Tarnowiec 3 340 Pomianowice 1 Droszów 2 Klasztor Cysterek 4 Cielętniki Węgrzynów Skotniki 4 4 Głuchów 4 241 Będkowo Raszów Wilczyn Dln. 1 Prawocice Brochocin w 2 Piersno Miłonowice Mienice K Kopiec 2 Styrobud Machnice 4 Domy 5 Boleścin Taczów Węgrów 4 Głuchów Piotrkowiczki 6 Wysoki w S Grn. Kościół Krakowiany 2 G Wisznia Mała 2 2 S5 Skarszyn 3 Zaprężyn 3 4 Jaksonowice Pierwoszów 1 4 Ozorowice 3 3 Bierzyce Kępa Strzeszów 1 Godzieszowa 3 2 Ligota 3 2 Siedlec 3 Michałowice Piękna 2 5 Tokary ŁOZINA 1 Łozina 15 Park Domaszczyn 2

a

Z

E261

KRYNICZNO

2

4

WROCŁAW PN.

320

8

E67

327

17 KOZANÓW 320

65

1

PAWŁOWICE 453

SOŁTYSOWICE

342

5

Katedra

94

7

9

lęza

8 347 Ś

Hala Stulecia

3 A 5 98

PSIE POLE

13

Ratusz

STR. MIASTO

446

3

SĘPOLNO

KRZYKI

Domy

7

wa

2

Wilczyce

SWOJCZYCE

4

WOJNÓW

B

Trestno

Bielawa

3

5 2

Piecowice

Śliwice 17

455 STRACHOCIN

R

Kamień

1

4

3

Długołęka

Kiełczów

4

3

114 15

16 Str. Mirków

WROCŁAW

94

Hostinwestycje Byków

Mirków

452 Mieszkania, s. 119 5

KOWALE

ŚRÓDMIEŚCIE

6

a id

8

362

2 Domy 2 13 2 10 Domaszczyn 14 11 12 2

ZAKRZÓW

98

KARŁOWICE

327

Pruszowice Domy, s. 98 119

Domy

Artidom Szczodre

2

1 POLE W.-PSIE

5

S8 8

5

Krzyżanowice

A8

2 Domy

Januszkowice E67 Budziwojowice Łosice 3 Dobroszów Bąków 3 5Betard Oleśnicki Bukowina

Pasikurowice 3

Ramiszów

Psary

4

3

Domy, bliźniaki, s. 120

Cienin Raków S5 Wlk. 3

110

342

Malin

Kryniczno

5 Szymanów

ŚWINIARY

18

E

I

K

C

I

N

W

R K.

B

Rogóż

4

349

10

E

Szewce

404

4

wa

A

PRUSICE

JM Developer Domy

Pietrzykowice

Kiełczówek

9

4 Brzezia Łąka

Krzyków Dobrzykowice Chrząstawa2 -Mł. Nadolice4 -Wlk. -Mł. 2 C


n

Komorniki

Krępice

8

Juszczyn 546 46

6 B Wróblowice

Błonie

A

346 Jugowiec

Kryniczno 1

4

165

Łowęcice

46 47 49

Gozdawa

Rakoszyce

3

Pustynka

Budziszów Karczyce

5

6

5

2

1 4

Wojczyce 44 45 48 Radakowice

3

94

Lutynia

1

LEŚNICA

Park

359

3

1 2

C

2 336

MAŚLICE

FABRYCZNA

W.-STADION

Krajobr. JERZMANOWO 362 Kol. Zakrzyce

349

3 GałówMieszkania, s.6107STRACHOWICE A8 Zakrzyce W.-LOTNISKO Samotwór

Dolina

WROCŁAW-

2

8 356

349

10

S t rzego m ka

Mieszkania,-STRACHOWICE s. 119 MUCHOBÓR RamułtowiceDomy, s.2 123 Omega 5 WLK. Skałka3 5 Domy 21 Sikorzyce Lisowice E67J-Group 18 Krzeptów 4 Bogdaszowice Romnów Świdnica Kębłowice Domy e 2 Szeregówki, s. 118 5 Polska 5 Bystrzycy -Grn. 20 22 370 Czechy -Dln. Smolec 23 Chmielów 4 Małkowice Stoszyce DOMex-BUD 4 19 WROCŁAW ZACH. Mieszkania 362 MokronosJakubkowice Wilków 3 Zybiszów 3 7 6 Średzki Rybnica 24 5 Cesarzow Jaszkotle Siemidrożyce 2 Zabrodz 1 Pietrzykowice 3 Sadowice Wszemiłowice Szymanowice Nw. Wieś Sadków 3 DOMex-BUD 346 Pełcznica 2 40 Mieszkania 5 34739 Baranowice Gądów Wrocł.WROCŁAW PD. 5 PIETRZYKOWICE 3 36KĄTY WROCŁAWSKIE 3 Piotrowice 7 Nw. Wieś 35 35 4 Sośnica 5 A4 38 E40 3 2 Profe 6 Kącka 5 Bielany Wr. Development Sokolniki KĄTY WROCŁ. 10 7 BilińskiBiskupice Domy 344 12 4 living 37 6 2 Inwestycje Podgórne o Strzeganowice A4 Domy E40 KOBIERZYCE 41 Domy 6 -Dln. Wojtkowice Lux 348 2 Mieszkania Park Tyniec Mł. S8 6 6 Kilianów 2 Krobielowice Str. Dwór ów 3 Stróża- -Grn. Żerniki Mł. 5 Małuszów PRB BUD 4 2 4 Szeregówki, 346 Racławice 2 Krajobr. bliźniaki 2 Wlk. Krzyżowice Mieszkania, Wawrzeńczyce 2 3 Piława s. 122 Zachowice Chrzanów 1 4 3 Gniechowice 2 Milin Kamionna 2 MAGNICE 2 1 w 3 Mietków 1 E67 187 Kobierzyce 2 Dolina Owsianka tr 3 35 Czerńczyce 2 2 Bys zy ca 3 Królikowice Siedlakowice Bystrzycy Górzyce Pustków 3 3 3 Proszkowice Okulice 1 2 Żurawski 7 1 3 Pełczyce ie 4 1 Mirosławice Krzyształkowice -Wlk. 7 Wierzbice Kuklice -Mł. Maniów2 3 2 Olbrachtowice Solna 5 43 BilińskiWojnarowice 2 Str. Zamek Cieszyce Inwestycje Michałowice Szczepankowice rna Wo Tworzyjanów CzaDomy da 5 Rogów Rolantowice Dobkowice Ręków 3 Sobócki 1 3 Garncarsko 32 5 Budziszów 5 6 35 Żerzuszyce Damianowice Jaszowice 4 Przecławice Strachów 3 Strzelce Pustków 5 3 2 55 2 SOBÓTKA Kunów Mieszkania, Wilczkowski Chwałków W. 4 56 s. 121 Tyniec w Wilczkowice 2 2 3 n. Ślężą 175 2 1 3 GÓRKA 415 Biała Przezdrowice 1 3 Ślężański Biskupice Nasławice 4 1 Park Strzegomiany 2 3 5 A B2 C Krajobrazowy 3 Popowice Tyńczyk 2 2 Świątniki ów 2 2 Będkowice 3 Sady


A8

8

E67

A

KOZANÓW 320

SOŁTYSOWICE

342

KARŁOWICE

327

Safehome Domy

Ratusz

94

R K.

STR. MIASTO

7

8 347 Ś

lęza

.

OPORÓW

owice dzie

3Domy, s. 107

Domy, s. 108

4

3

BROCHÓW

3

3

Sokołowski Inwestycje 3 Mieszkania Iwiny

Pekabud

4

44 43 45 Ślęża

r. 9

4 WysokaMieszkania, domy 3 Biestrzyków

Żerniki Wr.

46 7 47 48

Karwiany

Suchy Dwór

11 Mieszkania,

42

1

1

Trestno

31

Smardzów Św. 51

2

2

ZRO-P Domy

3 94

C

-Mł.

2

-M

Kamieniec Wrocł. 32 33 9 34

Wojnowice

Gajków

SIECHNICE

52

Katarzyna3

Łąka

DomNadolicePartner Mieszkania 30 4 -Wlk.

Inwestgrupa Jeszkowice Domy, mieszkania

Solniki 2

29 Brzezia

Krzyków 28 26 Dobrzykowice 27

Investbud Domy

4

3

Agat Deweloper Domy

Radwanice eCO

Zacharzyce

91

Kiełczówek

2

Mokry Dwór

4

Lokale, s. 107 1 BIELANY WROCŁ.

D.

25

O

Pietrzykowice

455 STRACHOCIN

WOJNÓW

53

2

Czernica 7 OdRatowice ra

Agat Deweloper Domy

4

4

Kotowice 3

395 Groblice 1 3 Zakrzów Zębice Promipol Ozorzyce 50 Sulimów 2 Mieszkania 4 49 Mędlów 6 O ła 4 Szukalice 7 a Turów Bogusławice1 Sulęcin Magnice 3 3 1 Grodziszów Jankowice 2 3 3 Galowice Mnichowice Domy, s. 116 Marcinkowice 2 1 Bratowice Mikos-Invest 3 Szeregówki Żórawina Wojkowice3 Jarosławice Okrzeszyce 3 4 Lizawice 42 Wilczków 2 Milejowice Stanowice Sobocisko WROCŁAW WSCH. S ce a

Domasław Szeregówki, Rzeplin s. 117 s. 120 Księginice 3

Margot Łukaszowice Domy

w

ł a wk

2

4

3

M

Piecowice

2

Urban Development Mieszkania

10

5

MD Budownictwo Wilczyce Domy Śliwice

WROCŁAW

KRZYKI

2

1

Mieszkania, SWOJCZYCE s. 114

Stulecia

94

5 98

9

SĘPOLNO Hala

3

4

3

a id

Katedra

47 Bielawa 47

4

Development

w KOWALE a

ŚRÓDMIEŚCIE

C

Kiełczów Domy

W

10

13

8

5

PSIE POLE

Kamień

Str. MirkówMech House

5

452

98

362

349

E

65

Mirków

B

453

327

17

6

ZAKRZÓW

PAWŁOWICE

2

2

S

Str zelin

za

Ślę

Teodorów 6 Żerniki Krajków 6 Wilkowice Gęsice 4 5 Wlk. 3 2 Zabardowice 4 Polakowice A4 Pasterzyce Swojków Janików E40 5 Bogunów -Ślęszów Miłonów OŁAWA e 2 Str396 2 Wierzbno 1 Jaksonów Nw.- 5 Gaj 4 346 Chwastnica 2 Oławski 1 Brzeście Węgry Piskorzów 6 2 346 3 4 2 Marszowice 4 4 Radłowice e Nowojowice 2 Jaczkowice 1 Polwica Osiński i syn 2 3 Brzoza Mieszkania 2 Godzinowice 4 3 Kurczów 2 Pełczyce Piskorzówek 4 Niwnik Go 1 14 Bogószyce 3 Michałowice Kuchary Domaniów Bolechów 6 Bartoszowo Brzezica 3 2 54 Kręczków Skrzypnik Brzezimierz 9 Jakubowice 1 395 Borów Radoszkowice 3 A B 2 C 3 Drzemlikowice OŁAWA Boreczek 3 2 3 2 Piotrków


3

Krotowice

2

Strzelce

5

Siekierowice Góry

22

Jaksonowice 3

Dobrzeń

3

Dob ra

2

Milano Mieszkania

15

Januszkowice

5

Dobroszów Oleśnicki

2

Borowa

Smardzów 6 WZÓRBUD

440

Mieszkania Nieciszów

3

4

Raków Bielawa

eco Development Nw. Dwór Domy

1

3 5 Mydlice

Piszkowa 71

Oleśniczka Pietrzykowice

147

Kątna Dom Partner Domy

9

4

Brzezia Łąka

ów Chrząstawa-Wlk. -Mł.

4

72 Krzeczyn

Ligota Mł. 73

Leśny Młyn Widaw a

-Wlk.74 A

8

2

Nowoszyce

Ligota Wlk. Gręboszyce

3

Zimnica

1

Solniki Wlk.

Solniki Mł.

5 Zawidowice

equator Domy

3

Zbytowa

4

Kijowice

BronikówB

1

BIERUTÓW 1 5

Paczków Kruszowice

Kol. Grędzina Grędzina

Brzezinki

4 5

5

Nw. Ligota

177

2

Strzałkowa

Smolna

S

Pon

Kol. Poniatowice

451 Wszechświęte 2 Świerzna

4

equator 1 Domy

63

Domy, s. 106 Bogusławice Wyszogród Stronia Zarzysko

Piopus Domy

OLEŚNICA

Ligo Pols

OLEŚNICA WSCH. 3

62

9

4 64

4 Cieśle

61

Bystre

Majdany

OLEŚNICA PN.

59 60

Agromech 5 Mieszkania

4

Domy, 8 s. 106

Jonas

OLEŚNICA58 ZACH.

3

Junoszyn

Deweloper Mieszkania Sokołowice

4

5

E67

Stępin

Byków

Dąbrowa 571

Jenkowice

S8

BoguszyceSaturn

2

25

Kol. Brzezie

2

4 Mieszkania, s. 106 Nowosiedlice 5 Dobra

Zales

3 Ostrowina

2

Nowica

Dobroszyce

2

Drewniany Młyn

Brzezinka

Miodary

3

4

Drogoszowice

1

Kol. 4 Strzelce

2

12

a

Kopiec

ce

Nw. Piła

ca

Sadków

Chełstów 7

leś ni

4

6

Sosnówka 183

448

Chełstówek

Sądrożyce

Dąbrowa

6

340

Prawocice

ka

ce-

4

Łuczyna

4

3 7

Grabowno Wlk.

Bartków

2

ice

Mł.

2

9

C

2

3

Białe Błoto

5

OSIEDLE

O

1

Moszyce Bradowce

Olędry

46 47 49

ce

ek

212

3

Niedary 4 2

B

Bukowinka

Złotów

44 645 48

pa

9

o ln

ów

A

48 48

ice ce ki

ce2

Malerzów

m

w

3

Trzęsawice

6

Ka

6

C

165

396


Ligota Wlk.

Kamień

1

Piszkowa

Oleśniczka

4

147

ówek

Nw. Ligota

ChrząstawaNadolice-Wlk. -Mł.

-Wlk.

44 45 5 48

Wojnowice

65

66

Posadowice

1

JELCZ-LASKOWICE

Kotowice 3

Dębina

Radzieszyn

Leśne Osiedle Domy

6 Chwałowice Miłocice Mł. Piekary 4

Kopalina

Nw. Dwór

4

Minkowice Oławskie

wice

Stanowice

6

2

OŁAWA

ów

396 68

Dombud Jaczkowice 4 Mieszkania

3

4

346

Godzinowice Niwnik Godzikowice

hów 9

Janików

2

396

Str. Górnik Bystrzyca

3

Jakubowice

Osiek

1

4

2 4

Lednica

Od Lipki

1

Dobrzyń

Błota

ra

Szydłowice Myśliborzyce

Maszków

Gać

10

B

Brzezina

Michałowice

4

Lubsza

3

94 A Drzemlikowice

Wójcice

Sm orta w a

1

70 Ścinawa

Ścinawa

3

Leśna Woda

Domax Domy

Polska

5

3

2

4

1

3

69

Gaj 4 Oławski

2

mierz

Osiedle Reńskie Domy

Str. Otok

6

140

4

Pr

4

Biskupice Oławskie 1

2

8

42

5

4

1

455

7

wice

Miłocice

2

Siedlce

3

ice

2

4

Zakrzów

a

39

165

67

2

K

6

Sątok

GSB Bud Mościsko Domy

2

1

Czernica 7 Ratowice 3 Od Łęg ra

Paczków Kruszowice

Broników

4

Miłoszyce

1

5

Zbytowa

Dziuplina

5

1

BIERUTÓW 1

3

Brzezinki

4

wice

Solniki Mł.

Kol. Grędzina Grędzina

Livium Home Domy

49 4 49

Zawidowice46 474 49 Kijowice

Leśny Młyn Widaw a

yków

Solniki Wlk. 5

5

9

Brzezia Łąka

C

Smolna

S

Ligota Mł.

Kątna

Pietrzykowice

Zimnica

Krzeczyn

1

Gręboszyce

3

woj . doln o w oj. op śląs ols kie kie

5 Mydlice

B 1

a

Nw. Dwór

o ln

3

m

A

Bielawa

3

Wójcin

Piastowice C 2

Pisarzowice

4


na

K ró K ró tka tka Wid Wid oko oko wa wa

Sportowa Sportowa

Poprz eczn a

nic

ra n zna iczna

NA ÓW GŁ NA ÓW GŁ

a

Wsp óln

Wsp óln

a

Zielo Zielo ne W ne W zgó zgó rze rze Zac Zac hod hod nia nia

Ogro Ogro dowa dowa

Boc Boc zna zna

Słonec nikowazKasztaSł noon wec a nikowazWrzos ow Kas zta nowaaWrzosow a

BocznBoc a zna

LeśnaLeśna

GłównGłówn W a Wia il l

Wio sen na Wio se WWiśiosnena n n Wio iowana s Tru ska W enna wkoiśn waiow a TrPuoz skiaom wkkoo w wa PPo ogzoi odm nak Ja ow gPo a odgow oda RaJ na daog sond aow a Leś Ra na do sn a Leś na

z ks

Ł Łą ko ąko w w a

Le

Kresowa

Kresowa

Ka s z ta now a Ka s z ta now a

a

Liściasta

BB

a a ŁękawŁięckawic

MOKRA MOKRA

Liściasta

IŃ SK SK A A

Mokrzańska zańska 8 148

AA

a

ka ieńs

wa wa a to Wa to WW

LasLas

ka ieńs

W

b Cho

Moję Moję cick cicka a

b Cho

.

. .

Twaróg Twaróg 129 129

a a o w no w ży n ży trę strę s O O

EC EL RZ O LEC G E , Z RZ O G ,Z

4 4

śn

WIŃSKA

WIŃSKA

Szeregówki, mieszkania, s. 111

ŻuraŻurawiniec winiec

GłównG ałówna

. .

G. Wilkszyńska G. Wilkszyńska 135 135

148 148

Szpilkowa Szpilkowa

śn

77

Szeregówki, s. 113

. .

Le

143 143

ZA ZA S SI EK IEK I I, LE , LE G G N N IC IC A A

Le

. .

Krzęcin Krzęcin

3 3

a

Pod LPod L asem asem

76

137 137

z ks

Św. Waw y ńskay ńska B ło B ło tn a tn a

75

. .

W

Mag Mag noli nolio owa wa

Bo

Szeregówki, s. 111

G

Gmina Miękinia Miękinia Gmina

TopoloTopolow wa a

ra

G

Brzezina Brzezina

Św Józe. fa Aka Św . Jcójozw efa a Aka cj

Polna Polna

Poprz eczn a

Wiśniowa

KrótkaKrótka

336

Niepokalanego Niepokalanego Poczęcia Poczęcia NMP NMP

WillowWillow a a

Łąk Łąk owa owa

Bocz

Bocz

GR

Wiśniowa

a

M. K M. Ko GR Akac Akac opernikpaernika jowa jowa

1 1

2 2

Sportowa

Pisarzowice Pisarzowice na

a

Sportowa

BRZEG DOLNY

BRZEG DOLNY

a

CC

LipowLi a powa

BRZEG D

k Par

k Par

ow

ow

PolnaPolna

a

zyst W iec

zyst W iec

Słon Słone eczn czna a

BB

336 ŁAWSKA WROC Y (prom) G DOLN BRZE ŁAWSKA WROC rom) OLNY (p

AA

Cm. Cm.

, ÓW OGCIN GŁ ZE W, A , ZC G Ó AW S ŁOECIN IN G Z ŚC WA, ZC A S IN ŚC

50 50

58

. .

Mokrzański Mokrzański

128 128

Junac Junac ka ka

D

D

CC


AA

BB

5151

CC RA OD A R

OD

W,

. .

108 108

108 108 . . Czyżykow 1 1Góra Góra Czyżykowa

Janówek Janówek

ŁachaŁacha Farna Farna

Gmina Gmina Miękinia Miękinia

Wilkszyn Wilkszyn

Future Home Development Domy

Orla

Skow Skow ronk ronko owa wa

y

o-Pra cka

o-Pra cka

Grobla Pilczy ck

KS Włókniarz KS Włókniarz

arska

arska

. .

Piwow

160

ab ło w

St

146 St

146

33 7

2k9a bło wic ka

33 7 129

Piek arsk

10

Bys trz yca Bys trz yca

CC

Sta

Ma

Ma

26

26

151

ST MOZOWICKI RS ST MOZOWICKI RS

29

4 4

WROCŁAW WROCŁAW PRACZE PRACZE JKS JKS Belfegor Belfegor

bło w1ic

Mało

mi c k a

MA

81

176

C

16 16 B6ro5 Bro5 17 d d

Kośc. Kośc. zka z Św. Anny Św. Anny PrackP aracka 113 11

wa ro wa To wa ro wa To

5

2

BB

Jo dł wi owi ck ck a a

dło

MA

2

19

ow rszowrsiczka icka

ic ab 14 1ka łow9 60 ick Jan ow 149 a ska Jan ow ska

os iow ick a os iow ick a Gw izd ano ws ka Gw izd ano ws ka Ło s

nic za Ma low nic za

Ło s

mi c k a

Mało

Jo

5

19

203

206

80

Sta

zo wic ka Sie ro s zo wic ka

Sie ro s ka

elo ws

elo ws ka Krz

Ma low

YŃS KA SZ LK 32 WI YŃS KA SZ LK 32 WI

Krzelowska

W. Śle bo dz W. i ńs Śle ki e bo go dz i ńs ki e go

203

Brodzk Brodzk a a 206

151

29

Orki Orki

Kolonia olonia Kolonia Marszowice Marszowice

GręboG circęb kaocicka

59

z yc Gr na za yc Gr

58

Kaplica Kaplica MB MB Pocieszenia Pocieszenia Cm. Cm.

Krzelowska

AA

Succurro Mieszkania

a ow sz a ow sz

58

DłużycDł kaużycka

115 115

k

My

d a rs l a rs k ie k ie go go

Domy, s. 120

Łęka Łęka wica wica

J.

MARSZOWICE MARSZOWICE

. .

a

My

6 33 6

dl

a

k

ws no

rs rs k a W ka W rób rób low low ick ick a a

65

Irygac Irygacyjne

Gw Gw izd izd a a

Głę Gł bo wicębow ka - icka -

J.

Pola Po

3 3

ws no

Mr oz ow ska Wo Mjrno ozwi ow cka ska Wo jno wic ka

Ch

Ch w a li m i e

w a li m i e

3 KA3 ŃS ZY KA KS ŃS ZY KS

IL

IL

W

W

79

Grobla Pilczy ck

wa

owa

Dęb o

Dęb

a

a

Kró tk

Kró tk

Ja

a śn

a śn

ja cieja

N Ka

Piwow

nec C znahabro wa Mak Rum owa iank Kwia o towa Chabrowwa a Mak Ru ółn owa Pm iao nckn Kwia oa wa towa Półno cna

Sło

zna nec wa

ro

ko wi

Le

Le

KA IC W A K ZO RS WIC MA ZO RS MA

wi śm ko in wa o J K w Spaśm azima or ino ie Św toK w rz . waa a a Sp zim or ier Św. to za wa

Sło

na

Laforet Pologne Mieszkania

acie

65

wica

ca tr z tr z Bys Bys

52

Miłoszyn Miłoszyn Ś Ś M w.Ma w.

g

ścieków ścieków

111 111

MOST ZKI BROD MOST ZKI BROD

eś ro

. .

112 112

. .

78

PolnaPolna

Bo

2 2 Wysokie Wysokie Oczyszczalnia WzgórzeOczyszczalnia Wzgórze

10

Sz kolna

Sz kolna

eśn a

Końc Końc owa owa

Bo

Orla

Cm. Cm.

Św. Św. Wawrzyńca Wawrzyńca a

Krz

Aka

cjo

wa

Janowska

Janowska

Wilkszyn Wilkszyn

P

P

Imib


52 52

A A

B B

. . 108

108

C C

Mienia Mienia

RA OD RA OD

GminaOborniki ObornikiŚląskie Śląskie Gmina

108 . 108. 1 1 Góra Czyżykowa Góra Czyżykowa

Janówek Janówek

. .

ka

em n a

em n a

Karc z

Karc z

a Jan ow s ka

Jan ow sk

na

Kar cze m

Jag lana Piek arsk Zbo a żow J a a ka glan a Piek arsk Zbo a Pr a żow K c ka a arc zem na

10

10

Las Las

Gr Gr ob ob la la Ka Ka rło rło wi wi ck ck ooRę Rę dz dz iń iń s os oP Pr ra ac 111 ck 111 a k

C C

ów k a oż

ów k a

ka

B B

. .

ka

k

ka els Lub

ska ka owsŁukow Łuk

ia Koz

B cka cka dle Siedle Sie

k a

ka g Roajska rajs gor iłgo

Bił

c zy lc

c zy lc

arska Pr a c

arska

y

Pi

Pi

Piwow

ar z

la ob Gr

g Ro

ska ow zia Łuk Kocka to łos Bia ska ow Łuk ka toc łos Bia ka els Lub

60

la ob Gr

Piwow

s ic

s ic

Le

Le

y

y

Pilczy cko-P rac

Pilczy cko-P rac

S 149 TABŁ

dk

RA

RA

a dzk Bro

a dzk Bro

wa ro wa To wa ro wa To

A A

Wysypisko Wysypisko śmieci śmieci (nieczynne) (nieczynne)

131

131

PrackiPracki Lisic Lisick a ka Imb Imbir owa irow a

działk.działk.

y

Pracki Pracki

Ur dza odzajn jna a jna dzajna Cm. UrodzaUro

Uro

Park Park

ar z

Rędziński Rędziński

OD

142

JKS JKS WROCŁAW BelfegorWROCŁAW Belfegor PRACZEPRACZE

Cm.

81

ę W

Grobla

82

ę W

Grobla

Lesica Lesica

OD

Las Las

142

160

ka ac

ka ac

82

. .

112

112

PRACZE PRACZE ODRZAŃSKIE ODRZAŃSKIE

Cu Cuk iern kiernic icza za

4 4

. .

Dom4u Mieszkania

na

na

S 149 TABŁ 160

-Pr ko

81

dk

za yc Gr

337

zyc

82

Gr Gry czan yczana a

203

y rz ka

y rz ka

c Pil

-Pr ko

a sk ziń ęd o-R ck a wi sk rł o ziń Ka ęd o-R

ck wi rł o Ka

la ob Gr

W ęd

W ęd

Pola

Pola

za yc Gr

a

337

la ob Gr

la ob Gr

Lesicki Lesicki

Irygacyjne Irygacyjne

3 165 BrodzkBrodzka 16 KA ICKA 17 Br6o5 Brod 206 a 206 WIC OW 176 O d zka Kośc. Kośc.zka Św. Anny Św. Anny P r 113 Pracka acka 113

KS Włókniarz KS Włókniarz

zyc

Nowa Nowa Karczma Karczma

a

ow sz

ow sz

Orki

c Pil

3 3

20

ożó ożów wk ka a

ka

ka

Orki

Ro g

T MOS DZKI BRO

T MOS DZKI BRO

51

Szaniec Szaniec Pandurów Pandurów

Ro g

a ca z c t r z st r Bys By

Trzciana Trzciana

114

la ob Gr

112

a

a

Janowska

Janowska

. .

114

Wysokie Wysokie Wzgórze Wzgórze

. .

Gr

LasLas

Oczyszczalnia Oczyszczalnia ścieków ścieków

2 2 112

o

bl

o

bl

Gr

ka

108

108


B B

Wida Wida wa wa

SK

Szewce Szewce Gm. Wisznia Gm. Wisznia MałaMała

LĄ S IE KIE

3 PĘG PĘ3G OW 42OW 42

Lotni Wr

. .

109

109

A SK A SK

1 1

młyn młyn wodnywodny MłynówMłynówk 113 k

. .

Zaziębie

23

1 PĘGP OĘWGSOKW1SKA A

36

Cm.

M Zalip Zalipi e ie

ZAJĄCZKOW SKA 36 ZAJĄCZKOW SKA

Zabłocie

Zabłocie

Kośc. Kośc. Św. Św. JadwigiJadwigi

Cm.

ŚWINIARY ŚWINIARY

114

2 2

5

5

8

112

. .

114

Załę Załęż e że

Zapotocze Zapotocze

8

112

SzkołaSzkoła jazdy jazdy konnejkonnej Hippo Hippo Klub Klub

Pałac Pałac 23

ka

Dalimira Dalimira

a

38

ory Mi k

ory Mi k

WROCŁAW WROCŁAW ŚWINIARY ŚWINIARY

e

Zarze czZarze cz

38

Z ag a j e

Z ag a j e

ae

113

. .

5353

C C

Topo Topolo wa lowa

Zaziębie

Ś IK I AŃ O RN ST I B K O ZN MO S W PO GIOŚ O, PĘIK AŃ O B O RN OSSTZNKI ZN ME S , L OW PO CZ ĘG O, WI P SZN RA E ,L CZ WI RA

A A

54

P oP l o a l a i r i y r gy ag ca yc j y n j en e C JĄ Cm.

y

Trz ian ciana a

Trzc

Św. Józefa Św. Józefa Robotnika Robotnika Cm.

R KA R KA

32

0

ŻU ŻLO W ŻU 320 ŻLO W

114

70

. .

114

ĘD ZY

ZY

y zy rz ar ia wi żw Łyż ŁyHo H ok ke ei is s

B B

w tó

w tó

A A

Rędziński Rędziński

W ÓW CÓ

ĘD

SośnikSośnik

Las Las

C

P

4 4

RĘDZIN RĘDZIN

20 . EŃ.C3ZO2E0WŃCA3OWA

W

117

W

. .

PE

waawiowa Szcz Szczawio

Ka ja ka rz y Ka ja ka rz y

Cm.

117

PE

caokrzyca MokrzyM

KA ŃS ZY ŁC KA ŃS ZY ŁC

y

rz

4

rz

ka

4 14

d Wę

d Wę

ka

a wa ow erzo P

Kmin Kminko kowa wa

14

rz Pe

Cm.

Tymiankowa

A SK OW A ZK SK OW ZK

C JĄ ZA

ZA

zy zy ar ar yk yk sz sz Ko Ko

3 3

S

S

112

61 W ÓW TÓ ST HI SCHI

112

CZ C E67 E67 K A KAA8 A8

C C

WRO WROCŁAW OSOB OSOBOWICE


A A

54 54

.124 .124 CC

B B

Lotnisko Aeroklubu Lotnisko Aeroklubu Wrocławskiego Wrocławskiego Szymanów Szymanów

Gm Gm i n ian a WW i s izsnzi na i a M M a ł aa ł a . .

115

Wie

wa rzb o

Wie

rzb o

wa

Pa rko wa

Szymanów Szymanów Pa rko wa

sen na

sLeent niaa

Wio

a

Wio

Sp ort

Let nia

Sp ort

żu rzy

rzy yK

Prz

Prz

Mo sto w

Lot Lotn nic za icza

Lil i ow a Lil i ow Sto a rcz yk ow WiS a dtao wrcsz kyak ow Wi a da ws ka

La we en nd ow Kwdow a iat a iat ow ow a a

111

111

Kw

G ŁÓ

DE MOS KA T RS KI DE MOS KA T RS KI a ow

tow a

W MO ID S AW T S W MO KI ID S AW T SK I

M DEK OST ARS KI M DEK OST ARS KI

wsk ie

SU ŁO

SU ŁO

W S KA

W S KA

go

go

wsk ie

Z. M ark o

Z. M ark o

ka St ra ża ka

CC

11

tow a

ka

ka

10

WęzełWęzeł Wrocław Wrocław PółnocPółnoc

1110

M Po

Os

rs

261 5 E 261 5 E

ca

A8 E67 A8 E67 cka an wa o a M ancka w Po o

Os

ka

rs

a owsk

ska

trzow

O Geod Pół stow ezyjn noc a a na Os t Geod Pół ow ezyG noc a jnraawe na rs Gra we rs

Bazyliowa

Jasek Jasek

Ch ol

ew

St ra ża

Szałwiowa

Bazyliowa

Kale tni cz a 95 Zd Kale ra we tni e uńs rcsz a rs kaa ka9 5 Zdu ra ńs we rse a rs ka ka

Waniliow a

Waniliow a

Waniliowa Szałwiowa

A żowa Waniliony wa

Ty m iankowa Anyżowa

ow

aw St

Ty m iankowa

aw St

ko

K

K

ło

rmis

WIDAWA WIDAWA

62e łu e l iorłu d l ior ni d ni

ło ko cz c zy cka ycka

ko

Move-In Development Mieszkania

zyca

-

ka

87

G

G

c Sz ku z ku Ch tn tn i cza icza ol

trz rmis

ka nc ra io el ka M nc ra io el M

B B

sa

. .

Zega

lnicza

lnicza

Miętowa

towa Międniowa Połu towa Międniowa Połu

b Podbiało Pod iało wa wa

Łopia Łopiano nowa wa

nio li

Zega

Pie 55Piel 55 ęg lęg nia nia rsk rsk a a a ka k R Rz ze em m ie ie ś ś

Sleep Sleep

lisa

Wida w s ro bla 53

62

znio

ew

62

k

a a sk rsk J iar ia G Jub G ubil in min il er sk rs k m o 117 e117 a a Ko K cS

. .

a ow

is

el

M

D

ko

iso

el

M

ACm. Cm. ACm. .Sz Cm. .S

Ks Ksi ięg ęg ars ars ka ka 120 120

94

94

3 M liora 18 32 S o rsi nkiaarsk a Meliorane18 cka ncka Straż traża KomiK n iam a c k a cMkoa Mok rzy kr

Miętowa

WROCŁAW WROCŁAW A A OSOBOWICE OSOBOWICE

2

69

70

69 70

0

320 32 WA WA ŃCEOŃCO Z C K KA AECZ

owa end Law

w kowa Mkajoeraan Majeran a cowawcow Jałow Jało

wa

Dom Dom D k Pomocy Pomocy Społ. Społ.

Wida w s ro bla 52 53

wmaonowa CynamCoynnoa

owa end Law

4 4

85

Fr Fry zjer yzjers ka Św.Anny ka ska ka Św.Anny

Kmin Kminko wa ko wa

52

KA ŃS ZY ŁC ŃSKA ZY ŁC

86

Osiedle Lawendowe Domy

Hajto Development Mieszkania

Lukrecjowa

84

Laurowa Laurowa Pokrzyw Pokrzyw owa owa

awiowa wa Szcz Szczawio

W OW O ŃCEŃC KZAEC Z

113

113

Fryzjerska

Fryzjerska Pracze Pracze Widawskie Widawskie

Lukrecjowa

2

34

4 14

2 4 14

34

PE PE

C

.83 .

wa Mieszkania

. A. A

zycowa Gorca Gorczycow

LIPACzarnuszazkrnowusazkowa LIPA Osada Km PIOTROWSKA PIOTROWSKA Kmin SM ko inkowa

Cm. Cm. a wa ow erzo z r P Pe

112

ta

ta

KA WS A KO C Z WSK JĄ KO ZA CZ JĄ ZA

Mieszkania, s. 120

3 3

112

Ka sz

Ka sz

No No wa Łw Łą ąka ko ow w waidawa a n a no t airdaaW S t araSW ow wa a

WNA G ŁÓ WN

. .

53

tLoicza n

La w

Po Po lna ln Łą a Łą ko ko wa wa

2 2

. .

114 114 Za lip lip ie ie

Za

Lot Lotn i nic za cza L Lip ipo ow wa a

dnicza Ogr o

WINIARY NIARY

Zim owa owa

dnicza Ogr o

W Wi ida da wa wa

Zim

yK

wka łynówka MłynóM

Za ipi lipie e

żu

ow a

SzkołaSzkoła jazdy jazdy konnejkonnej HippoHippo Klub Klub

Sz S co zybocowybow wa w- a -

Lo nic tnicz a za

a

Lot

Mo sto w

115

ow a

1 1

117

117

Rondo Rondo Obrońców Obrońców Grodna Grodna


AL IN AL IN

M

S5

. .

1 1

129

129

Ta o yM Gm Gm i n ian a WW i s izsnzi na iTao yM aa ł aa ł a Po ln

Po ln

a

a

BN

ICA

5 E 261

S5

wa ko Łą

, LE 5 E2 TRZ SZN 61 EB NIC O, PO A, L ZN ESZ AŃ NO , PO ZN AŃ

Ogro Ogrod owa dow a wa ko Łą

TRZ E

5555

Kryniczno Kryniczno

G o lG f olf

Ra

ko

C l u Cb l u b a a ln ln Po Po

ow cław W r oW c rł a

Ra

Sp or or tow Ztiow a el a el on on a a

ln

a

Psary Psary

121

ug a

121

ł

rko Pa

Woln ośc i Woln ośc i

Stawowa Stawowa

R

W o ościlności

R

em

em

La s

La s

Po d

owa

2 2

. .

123

123

56

WR

wa

DługaDługa

Par Park kow ow a a

3 3

Ma Mali n lino wa owa R Ró żan óżana a Ja

Wr

W

Jar z

rzę z rzo bin ębino sow osow wa Po Pol a a Ak owa Ak l na na a cj a ow W cjo

ow

aro St

MOST POLACKI NOWIM OST POLANOWICKI

a

a

zn

rz rz ec ec Mos M o tow stowa a

zn

W Wi d id aw aw a a

al n oal n o Po oP w i w ic ck ka a

A A

63

Krzyżanowice Krzyżanowice

Ośr. Jazdy Ośr. Jazdy Konnej Konnej

4 4

A8 E67 E67 H. KAMIEŃO SHK.IEG KAMIEŃSKIEGO

Autostradow Autostradow a dnica Obwodnica a Obwo Wrocławia A8 Wrocławia

117

a

MOST O WA MOST O WA

ow a a Pa Pa rko rko wa wa

id roidbalawW sko-aKwsko-Kłok GroblaGW łoko oc cz zy yc ck ka a

. .

ow a

Lip

a

Ja śm Po lna in

Lip

aro St

S5

113

ow a

GŁ ÓW GŁ NA ÓW Ja NA śm Po ln in

Wi iśn wa śn iow iow a a Po Po lna lna

. .

113

S5

a ow aw

o ln

wa

rko Pa W

a a w ow ino in al al M M

Dł Dł ug ug a a Rze mie ślnicza Rzemie ślni cza a ka sk ws kow o a ak

Po d

owa

. .

ł

D

ug a

Pa r

Raków Raków Wielki Wielki

OC Sło n WR ŁAW eczna SK OC Sło A ŁAW neczn SK a A

a

ŁÓW NA GŁÓ WNA GŁ Po Ó WN A ln

a

Golf

Golf

S5

S5 ol w o ill wa Wil a

Po

W

Pa r

wa ko

Uniwersytet Uniwersytet Przyrodniczy Przyrodniczy

SIE

Sp

w

fo

ol

G

wa

wa ko

G

a

w

fo

ol

C EC LE DL IED S

ko

wa

Zi

D

tLo cza

w a

CC

C o uCnot ur yn t r y

tLoicza n

a

B B

Spac Space er ow a row a

M

A A

B B

. .

114

114

64

CC

117


bn ica

EC

EC DL E

DL

SI

bn ica

CC Trz e

BB

A A

Trz e

56 56

SI

E

1 1

. .

138 138

G mGi m n ai n a

Cienin Cienin

D ł uD gł uo gł ęo kł ęa k a

Parkowa

Parkowa

. .

Raków Raków Wielki Wielki

2 2

138 138

Gm i nian a Gm

. .

135 135

Ramiszów Ramiszów

WW i s izsnzinai aM M a łaał a

. .

123

123

55 133

7

S8

3 3

E6

S8

.

7

E6

98 98

a ka ługołęługołęk adowy D dowy D autostarutostra ŁączniŁkącznik

. .

117 117

Prze Prz biś ebiś n ie n ie gow go a wa

WęzełWęzeł Wrocław Wrocław Psie Pole Psie Pole

E67 E67

a ia a w cł a w i oc ł Wr Wro ica nica n d o 121 121 od Ob w Ob w wa dowa ado ostr utostra t u A A

. .

Cm. Cm.

F

Ma

o lw

o lw

nie

nie

65

ioś dw

Az

li

C śn oC śn

Az a

BB

Ma

ioś dw

64

ze Pr

ze Pr

A A

WROCŁAW WROCŁAW

Brat PAWŁOWICE ko BratkoPAWŁOWI wa wa Ru a c ia a n owZ kowZ z k ło ł z o c c ci sz asz cie a l 11 e yl wa ni wa n Najśw.Najśw zy z r r o i o P owSerca P ink nk ow Serca a rw arwi a Pana Ba Pana J Bawa w a Jezusa a a a ow ow o w o w 1. Mieczykowa 1. Mieczykowa Mirt Mirt dębMadębMa o 54 o l w l o w o r tar ow 2. Szafranowa Prz P 2. Szafranowa 59rzSta a owa 59 3. Pawłowicka 3. Pawłowickaedw edw S 3 3 io i

Kw iato wa Sw zai r kowao to w a a Lil z i koawro w a a L 41 ili w

4 4

PAWŁOWICE PAWŁOWICE

A8 A8


. .

A A

BB

138 138

5757

CC

. .

ŁOZINA

. .

S8

S8

138 138

ŁOZINA

E6 7 E6 7

133 133

1 1

Domaszczyn Domaszczyn D D Mały MałyębSotawaębSowa a

Zie

Z lna ielna

owa

owa

Osiedl

Osiedl

Parko

Parko

a TRD ęZb EoB wa TR N ZE ICK BN A IC KA

Dę bo w

a

ęśliw

Szcz

Szcz

b ra

a

D

kojn a

kojn Spo

Spo

127 127

3 3

LasLas

. .

. .

Ol O eś leś nic ni ka cka

ęśliw

a

W Księ Księ Wr życ życ oc roc owa ow ła a w ław sk sk a a Gwie Gwie zdna zdn a

2 2

o

D

.

a st

Sło Sło ne cznnaeczn a

Pruszowice Pruszowice

a

Domaszczyn Domaszczyn

. .

Stawowa Stawowa 127 127 a w Park Park owa owa

wa

Sło Sł ne c zonnae na cz

a

a st

Staw Staw owa ow

o Pr

mlDom Domy

o Pr

88

TRZEBNICKA

a

Bra tkow

D łDułguogłoęłkęak a

Bra tkow

Gm i nian a Gm

wowta awow

TRZEBNICKA

. .

134 134

. .

124 124

Łozińska

Zakrzowski Zakrzowski

Łozińska

129 129 Łącz Łąc nik a znik 9 98 utos auto 8 trad strad owy owy Dług Dłu ołęk gołęk a a

StawyStawy Ostrowity Ostrowity

DobraDobra

Ramiszów Ramiszów Osiedle Przylesie Osiedle Przylesie

Kładka Kładka dla zwierząt dla zwierząt

a

O O 65dol dol s an s an

A A

ka owka ow -

BB

To

CC

Kaplica Św. Św. Kaplica Brata Brata Alberta Alberta

Parko Park wa owa

JagieJlagie lońslkloń a

K J. K J. wsoch w oc ki an ski ha eg o eg no o o -

22

22

a

O

66

Wol

ow

Spno acśc eroi wa J. S Włool waności ck m J. a S ie ło go Ausd zak M wac mi Kośi ck kie a ciel- Brzozowa us i e go na w zk M ic

in

6 Or 3 u Z na w- a- 6 o O 3 l- rna aZao la

a

54

śm

ow

54

Ja

in

130 130

M ZA O ST K RZO WS KI MO ST ZA K RZO WS KI

a

89

4 .4 .

Ad a

Pawłowicki Pawłowicki

76

76

DaliowD aaliow

sa

m

Pawło w icka

Ko

ana 1

Dośw.Uniw. Przyr.Przyr. Dośw.Uniw. Mieszkania, s. 110 Unwersytet Unwersytet Wi Wi daw da Przyrodniczy Przyrodniczy w s k Ponadregionalne Ponadregionalne a ska Rolnicze Centrum Rolnicze Centrum Kongresowe Kongresowe ParkPark

Spacero wa

Ramiszów

iśiś- Roln.Zakł. PrzebP rzebRoln.Zakł. wa niegon iegowa

Mirk M

GE N. DG obE L. O rN KU a L Do . L . O K ICKIE br a GO UL IC KIE GO

101

Fors

101 112

nwal 11y2cjo wa Pawło w ick a iowa

a- Ośr. a- Jazdy Ośr. Jazdy nw nw a KoiowaKoow Konnej Konnej l li Ramiszów

W


. .

Góra Mokrzańska Góra Mokrzańska 148 148

58 58

C.128 C.128

B B

A A

D D O O LN LN O O BR BR Z Z

50

MI

ĘK

IN

IA Kr e

s owa

I

1 1NIA

s owa

ĘK

Kr e

MI

KA ES KA ES

Krępice Krępice

G mGi m n ai n a

S

n ol D

M iM ę ki ięnkiian i a Leśn Leśna a Motel Motel Daria Daria

. .

133

Las Leśnicki Las Leśnicki

Szc

ego tor Ba ego tor Ba

ska

ska

ieln iak a JJa. jG cziealn rsiak a ka Ja j c za Al. K rsk a lono w

Pustki Pustki

M cz

J. G

Pu

129

P steckuastecka

Trzmielowicka Trzmielowicka

aw z oyw y K rK a jroa bj or ab zr o

Ste

. .

o reg

. .

125

125

Krajo Krajob brazo razow wa a Plene Plenero rowa wa

B B

68

47

96 adzkaadzka om om Gr Gr

sk a

ka

ty ńs

ty ń

Ba b gó iogó rsk rsk a a

bio

Ra

Ba

Szkoln a

47

Szkoln a

Domy, s. 124

2

2 10

B yB s tyrszt yr cz y c y

Logi czna czna

10

4 4

Logi

RATYŃ RATYŃ

Ra

o reg

D oDl ionl ai n a

to Ba

127

to Ba

127

Mi od ow a Mi od ow a

a fan

a fan

Ratyński Ratyński

Ste

G mGi m n ai n a M iM ę ki ięnkiian i a

95 Miodowa Mieszkania

LasLas

A A

śn

A A tanl. Ptlaanl. PSlaer Ser ow - owwaa - ow-ar o rsk sk a a a

P aP r ka r k

. .

129

IAielzom wiieclkoawicka YNIA YN zm LUT LUTTr Tr

Le

zar

Mal Malc czy cka zycka

zar

ana

a a nick mornick KomorKo

3 3

129

129

Jajc

ka bs

Lu

ka

bs

Lu

. .

ana

f Ste

ŻAR ŻAR

Nie

ŚREŚDRZEDZ KA KA

M Ma lcz alczy yck cka a f Ste

ka ka ńs ńs ty uty u L L

Lub Lub ska ska

Mok r

Sos Sos now now a a

Żars Żars ka ka

M do io-

133

Jajc

ŚREŚRE DZKDZK A A

zep ano wsk a S z Woro cze p n o ano wick wsk a a Woro wicknoa

LEŚNICA LEŚNICA

wa Kreso

2 2

wa Kreso

LEG LEG NICA NICA , ŚR , ŚRO ODA DA ŚL. 9Ś4L. 94

B

G 30

CC

30


129 S ta bło wic ka 129 S ta bło wic ka

33 7

33 7

tna

tH naoż a

F. J u

93

71

71

Ho ża

Śm igła Rąc za Śm igła PRrąę

mo

Sa

mo

49

B B

lowa

lowa

ty

Dak

ty

owa

owska Jagn iątkow ska Ja Mgn ilkow iątksk ow a ska Jagniątk owska Pie Mc

Jagniątk

Głuszyc ka

górsk a

K am

órsk a

órsk a

Rabcz ańCzosk rs tyńs azka Jasie Clszkoars tyńs zka Kam Jas ienn ielska og

Kam

ieccz ańka ska

ienn og

ka Miec hows

Miec hows Rakdao mska Krze szow sRkaad om s ka Krze szow ska

62

3 3 KA KA WS WS NO ANO A ZM ZM JER JER

CC

ienno

górsk a

wska

K am

ienno

Mier oszo

Mier oszo

wska

Tarn o

ewlsekca ka

Rzes zows ka Żywie ckaR ze s z owsk a ŻyRwab

Boc heń ska

Boc Khieeńlseka cka

wska

Zł ot

cka

Kiel e

Tarn Kio

Jaos ła ska w-

cka

Dak

purowa Szka Beżowa r łatna PerłPur purowa rowa ow a Szka r łatna Głuszyc Pka erło wa

Zielo lona

ni ck Zł a ot ni ck a

Raw

Jaos ła ska w-

Ki e l e olskiego

Ryń ka

S. Koniecp

4 4

62

69

ŁukowŁuko a

Ryń ka

S. Żółkiewskiego S. Koniecp olskiego

Sa

ło

36 St ab

STA 1

Amaran towa Zielo -

Złię ek loitnnaa B

BłZło ękita t na

n aPie nińsk Bogu a szow Am n37 toswkaaaran Pien Bogu ińska szBeżowa owsk a Pur37

Żółta Szara

Żółta

icka

ka WRsacwic hokwa ska

Fioletowa Szara Zielon a Fiole towa

ick a ŻJółta es nicienka Zło Żóta łta

37

Żwir ow a

ka

Mieszkania

Poręb Po ska

Olkus Olkus ka ka

Czę Czę stoc stoch ArmadaDom hows ows ka ka ka

S. Żółkiewskiego

102

103

Mysła Mysła Dro kowic gosławgosła icka

KOS

opo opo lsk lsk a a

Prze Prze mys mys ka ka

bic

Żwir ow a

95

95 1 12

Ci ep lic ka Ci ep bi lic es ka zo s wbi ka es zo sk w- 11 a 2

JE LE C 42 N 37 SkJ IO iepli ałE ec LzEna GCÓ ck a ie NI Sk ałe O plic k a Jes cz GÓ na n ien

42

Str o ma

Str o ma

14

BŁO S36t8a4 WIC bło STA KA 1 B Figo wa ŁOW 84 ICK 49 A Fig

I. J

I. J

Majchra

14hra M a jc

359

B

B

Wsc how s

Rytown czaiRytown czai-

359

iego WW yboojsk istaa Po lskie go Wy bo i sta

aP olsk Wo jsk

Ł

bic

Woj ska Pols kieg o Woj ska Pols kieg o

3 3

ZŁOTNIKI ZŁOTNIKI Ma Ma ł ł

a ow

a ow

łun P io

dkiewicza

dkiewicza

J. K. CJh.oK. Cho

93 szc zak a F. J usz cza ka

ic ow ic 26

26

Bojanowska

Bojanowska

J. W ahna Aą. sJ ow i c za e s zc zyńsJ. W kieą gsoo w i c za e s zc zyńs ki e go

2

Zajaz do wa -

Zajaz do wa -

Mars zo

a

Bujn

a

Bujn

Ra t yńs ka

Ra t yńs ka

M. Haisig a

s kie g o zap Al. J iń sa hna kie g o J. Wąsowi cza A. J a hna . Ha M J. Wąissoigwai cza

zap liń

W. C

W. C

aplińskAi e Jaohna .g Cz

apliński ego Cz

wi ck a Mars zo wi ck a

Do l

Do l

Nie mkiń ska

nowa

2

ska

Nie Mmokk ińrszk aań

ska

zar

nowa

ow

W dz . Śle ińs b ki oW eg dz . Śle o ińs b ki oeg o

Jun

Jun

S. Bąk

S. Bąk

wa

wa

ack a

ska

ack a

ska

Mo krza ń

Mo krza ń

W.

a

a o o r skiego o r skiweg

Mok rzań sk

W.

aw

M dowioa M dowioa

Łu

ńs ka

100 yńpsokcazyńska O poczO 99 ajskaRajska

ry Gry wskbo- wskboLim a Lima a N nowa- nN o ow-o owosąd ececZłotnickiN ska - NCshkęwac-ińCsshąędcka ParkPark Złotnicki ow ka ińska ka ow 119 ta119 rskao-tarskaoa “Park” a “Park” ck nick Hostel tni łotHostel Z Zło

Dro

234

W ie W ie N.M. N.M.P. Succurro pl.P. pl.R lko lko N.M.P. Różańcowej Różańcowej pol poRóżańcowej lsk Ciesielski Ciesielski ska Mieszkania a1 1 kowa ukowa

. .

Prze Prze 60 siecka siec

N

Sele Seled dyno yno wa wa Poręb Poręb sk a sk a

łun P io

1

A A

116

98

pl. pl. Rajs Rajs KaliskiKaliski ka ka

a wa wSoli Soli iro iro ńska ńska Żw Żw G

dz

AzysaNiebieskieabieskaPcrzheo- Pcrzheo-dnia dnia Mieszkania

Za k o Za k o p iańspkia ńska

ST MO SKI TYŃ RA T S MO ŃSKI TY RA

a adzkaadzk GromGrom

1

i c ał a e c ał a

Żernicka

dka Kła tnicka Zło dka Kła tnicka Zło

a a rzy c rzy c yst yst

wa ajo rog Sta wa ajo rog StaN

54

77

Pole Pole golfowe golfowe

77

119

owa

47 54a

a

owa

a

a

zynk Rod

Al. K lo

W

l 47

as

l

R na ówna

as

y ocz

Rów

y ocz

121

119

Ślepa Ślepa

Ry

Mieszkania, s. 114

ad en a m Pro ad en a m Pro

c

Ogr. Ogr. działk.działk.

. .

121

ka

. . 101

k W. S

k W.cS

ka

micono-mic nozna zna

Ry

A.

. .

116

LazuroLazuro wa wa

94

O

S role tarole ska ska

Sta

Gr Gr Budotex a an a tow an a tow a Mieszkania

ŚnieżŚnieżn na a

Biała Biała

94

ie

Koś Koś 234 oś ciań ciań KościaK ńskaciańska ska ska

ńk

WROCŁAW WROCŁAW Św. Św. A. LEŚNICA LEŚNICA KrzyżaKrzyża ączna Łą Łączna

Mieszkania, s. 122 Eko Ek

e elk op lkop o ols ka lska

ńk

Al. K lo

6 33 NA

7

Mle Mle icka icka cza - czarielowielow rska srkzaem Trzem T

7

Ja

Ja

Cm. Cm.

321

KOSKMOSM ONAONAU UTÓWTÓW 328

BugattiBugatti Wi Wi

a a ersk cersk Snyc Sny

n a czaka kb RubaczRau

na

T Tat r zań satkrazań s ka

Ź dlan ródlan a a

2 2

Św. Św. Andrzeja Andrzeja Ap. Ap.

szzkczadzka szczaid Be a Bie

Źró

321

STABŁOWICE STABŁOWICE

-Nowe -Nowe

Ś i e ż ni e ż na na

W Wo jan ojano ow ska wska

N

oń. sPkłioeńgsokiegoR EDZ KRIEED3Z KIE M. PłM

Se r Se r o owar s k waarsk a

Śn

ka ka ad ic Kł eśn L a a k k ad ic Kł eśn L

lska

lska

1

1

ia

łn We

-Stare -Stare

a zynk ajow 88 Rod g aro abłówka St St wa gajo 88 aro abłówka St St

Leśnicki Leśnicki

Y OS T Y S TM ŚREŚDRMEOD 13 Z K AZ K A 13 28 Ś Ś

37

Cie

c oc hoci ińs ńs ka k I Iw on won a i ic c ka ka So So ch

a

. .

Cie

KA KA RS RS

ParkPark

97

CERMA CERMAT

cka

a

s o nobrzesnkbrzeska łoń oń Bra Br Bł B z ze zi ń ezi ń s ka s ka a ralska UralskU

37

ka skidzka BeskidBze

Ó ST G Ł 6 A 3 MO I SZOWIC3K WN AR Ó ST G Ł MO I SZOWIC K AR

ca yca z zy str str By By

co w usz Kr

a sk

cka

Stabło-Stabło-

co w usz Kr

ska ż ze Prę r ob ka lżn es DPorę rz ob ln Do

ka ka

117

4 4 wicki wicki 39 1 39 W W 5 51 e e łn ian łniana wic A a wic A n n k ka a ana ana Dzia sow Ksow K rs okoa Ooko O a - solw 1 a a 1soww szaó- lszóŚw Św w a wka wkiaeż ie 2 yno 2 yno a Sta Sta ż r r t t P P b y bło 1. Mandarynkowaom cCyom CA 1. Mandarynkowa czo arazo ara rb Arbu wic ło wa ń- wa ń- uzo 2. Oliwkowa 2. Oliwkowa Kokka wa zowa o

112

112

13

P P Wr olonWi rooloni ocł i cł i a aw ski wski ej ej

G Gó Park Park re óre

. .

1

1

13

Mieszkania, s. 113

yc

ka

Tenis Tenis

Ń

2

l g o f k eg o

ka ka owic owic Polk Polk

yc

5

5

l f ke

KS

117

H. W e rH. W e r

123 123 ło ło sz sz P Pa yń ńs Niep Niepyie wła awła ierz y Kr Kr kayńs ska ńs krz E E l l k u ę 4 ua a a rda arda ęp 4 pŚw. Św. Cm. ic Cm. ick Jadwigi CH CH a kaJadwigipl. pl. Leśnica 3 Leśnica 3 Wo Świętojański Wo Świętojański 65 eśn Leśn65 30 30 a a

ero ska-

KA

a

5959

92 . .1 1

91

M. W o

żowdzież-owdziea a Proch Proch o ow 70 ick wick a a K

M a

M a

Archicom Mieszkania

artmanartmana a

Hossa House Domy

ka owic Polk

ka owic Polk

129 55 55 ubią ubią ska 5s8ka 58 Owc Owc 94 zars zars ka ka Mło Mło

Kr ęp ręp i 67 ick6a 7 ck a

90

J. ModJ. Model elskiegoskiego

M. W o

a Junack

a Junack

a sk ze br a no sk ol ze D br no ol D

a a rkowierkow Świe ŚwSzeregówki, io io ew rzew z r a d wa low od Mo s. 125 M U Ulo

70

29

MALOWNICZE MAL MALOWNICZE S. H S. H a

. .

2

s. 118

ka

ka 51

OSIEDLE OSIEDLE Mieszkania,

Nowa Mokra Nowa Mokra

129 93 L L

29

Ogr. Ogr. dzi

151

151

C MC M

19

19

z ars z Mars M

J. ŁanoJ.ws Łanows kiego kiego

Domy, bliźniaki, s. 118

Mokrzański Mokrzański

A

Cm.

ło Ma ka mic ło Ma cka mi

B B Cm.

LasLas

Smolna Smolna

115 Krzelowska

A A

Pocieszenia Pocieszenia

KA

115

Krzelowska

. .

AGR JER ZJM


Prar

PRACZE 55

PPóółłnnoocn cnaa

KKoozziiaa

KKoozziiaa

SSuuwwaallska sk a

SSoo rrkkw BBaa rrccz wicick z kaa ew Sos RRee eSw s os k BsBazazeel rkrkkawaw icc rrclcsszkk i z ea kkaa BBrro RRee eawws oddn sszze skkaa ni ic el ls ckka skka a a BBrro BBrro oddn oddn n ic

UUccie iec chhoow wsskka a U Uccie iec chhoow wsskka a

sskkaa

®

zy

.. ..

AAuuttoossttrrado adow waa Ob O woodni AA88 EbE6w Wrroc 67dniccaa W SSZZC CZEC ocłłaaw wiiaa IŃSK7A IŃ 356 AAuuttoossttrrZaadEdC 356 waa SOK A oow woodni Obbw dniccaa Wr SSZZC CZZEECIŃ Wrooccław ław ia P C S

W. Lip W. Lipińsk ińskie 116 ie go 116 116 go M116 . ZlataM. Zlata

C C C C

aa a wa oww żżoow yyżżo RR RRyy

AA88 EE667 7

Węzeł Węzeł WęzełWęzeł Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław Stadion Stadion Stadion Stadion

iało BBia łogard gardzzka ka

KKoonniińńsskkaa

22

Prz

356 356

al. Arc hitektó w

rzozy

WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW ŻERNIKI 70 ŻERNIKI ŻERNIKIŻERNIKI

ojazd jazd DDooja zd DDojazd

.. ..

356 356

E. Ma H. Po ya elziga M. Ber Buko kowa Bu wa ga H. Po iało elziga BBia łoddrz e rz wnna M. Ber Bu ew ko Buko wa a ga wa H. Lau terbac iało BBia łoddrzha rzeewwnna a H. Lau terbac al. Arc ha hitektó w

ŁŁuuggoow wii

A. Fryd A. Frydec 126 eckiego kiego 128 130 arskicBarskich 127Skw. H.Skw.B131 H. h 129Scharouna Scharouna T. Brz T. B o

KKoonniińńsskkaa

356 356

ŁŁoom mniic nicckka a

ŁŁoom mnic nickka a

B B B B

Gliniank Glinian Glinianki Gliniank Glinianki

11 117 117 11 KO K SM O KMieszkania, s.O 109 OSSK M N O MO NAAU N OS AAO NM TTÓ U U UT ÓW W TÓ ÓW W

GGrra abbo oww aa GGrra abbo oww aa

ŁŁuuggoow wii

BLOCKPOL

nnaa

Atal Mieszkania

229

kkaa

Kąpielisk Kąpielisk Kąpielisko Kąpielisko

TTrróójką TTrróójkjkąątna tna jkąttnnaa

Grabowa owa Grab

órrsskka a

Camping Camping Camping Camping

FABRYCZNA FABRYCZNA CZNA

356 356

aa

mini mmi nnna ninn a naa

Mieszkania, s. 124

Grabowa owaE. Grab May a

KKaam mie iennn nooggóórs Po rskkaa Poddhhal alaańńssk kaa PPooddhha allaańńssk kaa

Miec M iechhoows Rakakad wRs mska daoom ska rzesz KKrz eszoows wsRR kaad ka mska doom ska rzesz KKrz eszoows wskkaa

Miec M iechhoows wskkaa

ieckkaa bczańRRaabc zańsk a CCzzoosk rsazz tyńrs ty ńsskkaaJJaassie iels lskka a C z Czoors rs tyńs zz-ty ń k KKaam mie iennJnJaassieielskskaa nooggólskaa

SSuuwwaallska sk a

333377

Głu łusz szyc G ycka ka

Mie ierros M oszzoow wsskkaa Mie ierros M oszzoow wsskkaa KKaam mi e iennnnoog ó górrsskka a KKaam mi e iennnnoog góórrsskka a

ka

rnow TTaarn owsska ka

SS S wwn Saadd wwnnaaddo ni oo- ici o-

czza ciczIłI IłIał a awws zaaławwss Sa kka Sa skka a a a HHo HHo oddo IłI oddo a o ow wwłlawws Mieszkania, wlal alan anna n s. 115G GG am G

iało BBia łogard gardzzka ka

FFiiggo owwa a

mig ŚŚm igłłaa RRąąccz zm aa ŚŚm igła ig ła PPrrR ę- B y kęaą-ąccB ddkR AArraach a zzayasstrtraa chiiddo R owwaa Raaźźna narę SSuulilis PP rę s tr ddkkaa- BByysstrtra RRyych AArraach wwsstrkoao-chłła chiiddo ka a a RRaź owwaa aźnna ŻŻwwaw Suli S awaa a S u t Strrzze lisstr ebblo RRyych lowwwsstrkoao-chłłaW s k w J k a s a a Jaźźw aWaart Żwa ińsk ka wiń k r Ż t a w ka awwaa SStrtrzzsekaa ZZe ebblo low ddooewbbrrzzy C w sk w s y - C h W Wa ioJJtraaź PPio wwiń KKsrkaa skkaa- hww trkkźoo aałrkrttkka ww a z s iń r s k ł y o z s a k skkakaaa yżżZ owws oe w oZ skkaa ddooewwbsbsrkrkzazayy- C wssk - Chhw iotr PPio ka waałk K trkkoow ł wsskka Krrzzyyżo a o k w o żowws a wssk sskkaa skkaa kaa

mHooot otnżnżaa SSaam moot tnnaa

DDaakkttyylo lowwa a

SSTTA

A BŁ 8844 449 B ŁO OW 9 W

3366 8844

FFiiggo1 1wa ow a

11

112299 SSttaab błłoow wic ick kaa 112299 SSttaab błłoow wic ick kaa

EE..O Osm 9933 s ań a cczzm yykkańa-FF.. JJu E ussE 9933 O zzc.c.zO zaasskm m a k c aań czza yykkańa-FF.. JJu usszzc czzaak kaa

CK IIC SSTTAA A 71 KA BB HoŁO 71 ż 4499 HoŁ O W a ża W I CKK IC A SSaamH 7711 A

Jagn gnią Ja iątk tkow owska Ja gniątkow ska Jagn iątkowsk skaa Miłk iłk Ja M ow gn Ja sk ią ow gn tk ow skow iątk Jagn skaa Ja aa sk gniątkow iątkowsk skaa ie ch PPie M oow ch wic iłkow ic M iłk sk ow --aa sk ka ka Piec echo Pi howicka wicka iech ch PPie ożo wic ic Je ow -sk Je w-sk żoka w aa ec ka Pi Pi howicka echo wicka ggeenn.Je .Je .żo wska AA.żo EEw Fie ..Fsk ieald ldoorrfa fa ggeenn. A . A.. E. E. FFie ldor ield orfa fa

Złotaa

DDaakkttyylo lowwa a

cc

3366

9955

ZZ iieelon a BBłłęęlkokinittnanaa maran ielo m lonna toAA ZZie an-a towwaaZar Pien ZiieelloonnP aaie ińska niń ska mar AAm aran 37 an37 to towwaa -P Boogu ie PiennińB iń kaasgkusszzooBeżowa ss w k Beżowa w skaa 37purowa ur37 PPur purowa Boogu B zkar łatna Beżowa SSzk wssgkuasszzoo-w ar łatnaBeżowa ka Pur ur purowa PPeerrłłP w oow aa purowa zkar łatna SSzk Głu łusz a szyc r G łatna ycka ka PPeerrłłow a ow a

zaraa ielo lonna ZZie a iole leto FFio towa wa

Złło ottn niic ckk ZZłło aa ottn niic ckk a a

Kiieellec eckka a

OOs strt AAu kaa c AAu głę uggu assułę gucusckPaassłęłęc P usstPPa stoto P otow wws Pa wssk skkaas kaa a

W W

rn TTaarn KKoioiw elslsekekaca ew c ka

dzkka a

Tolk-Tolk micka micka

zeesszzow owsskka a ŻŻyywwie ieccka ka R Rzzeesszo R a zow bczańwsska Rabc z a ńk a sk ŻŻyywwiesk c aa

L

117

Mieszkania, s. 119

BUDOPOL-

Tolk-Tolk micka micka

BBoocche heńńsk sR kRaaz

400 Ś 114 AAŚ MM

400 114

Stodolna Stodolna

Stodolna Stodolna

a ckka iieec leww a róóle ckka KKr iieec leww róóle KKr

PROFIT DeVeLOPMeNT

a ckka niic errn ŻŻe a ckka niic errn ŻŻe

kaa yńńk RRy kaa yńńk RRy

A A A A

ddzk zkaa

116

Małe Małe Małe Małe

ińsskkaa onniń KKo

Mieszkania, s. 112

JJEERRZJJEERRZZM MAAN ZM MAAN NO OW NO WS336622 336622 OW WSSK KAA SKKAA

113 113

113 113

waa LLeew

waa LLeew

9944

nnaa

118 118

ńs ksksokopapia ań ZZaakkooppiZa iZaań kaiańskkaa

44 44

aa

aa

.. .

wsskkaa zc os hę C C oscsckhkhaoaow to w zę otw hs CzzęęsstC oc to

.. ..

188 188

113 113

113 113

Archicom Mieszkania

ZŁOTNIKI ZŁOTNIKI ZŁOTNIKI ZŁOTNIKI . 118 118

16 1655

114 MAŚLICE OOs MAŚLICE MAŚLICE OOs MAŚLICE strtró 115 strtró ódz ó

113

Budus Developer Mieszkania

ińsskkaa onniń KKo

Żernicka Żernicka

Żernicka Żernicka

M Maało

108 189 189

.. ..

9944

SDG Development

Wychow. Mieszkania Dzieci Ł Dzieci Ł DzieciDzieci Łuukkoowwa Łuukkoowwaa Niewidomych Niewidomych Niewidomych Niewidomych a

M Ma

188 188

Ru R

16 1655

Gajowa Gajowa Gajowa Gajowa

KO K SM KO OSSK M ON MO O NAAU N OS AAO NM UTTÓ U UT TÓ W ÓW W ÓW

ałłoop łoppo PPrrze PPrrzzeem poolls ol zem myyssk myysskkaa skkaa lsskkaa kaa PPrrze mPPrrzzeebbooHHaa HHaallic ze-- myysk m lliicck i m y skaa kaa ysskka kaa ckkaa a -- NNoowwos ao o ą woC sC sąhąhdędęecec- sąddeecc-OOlk O u lk lk i s Olkuusska uskkaa ccń iń-sk ka ńńsska ka ka ka ka skaa ka

M. M. Wołooddyyjjoo Woł

M. M. Wołooddyyjjoo Woł

a joowwa oggaaj tarro SSta a joowwa oggaaj tarro SSta

33 33125

a ńskaa sp ok sk Ońp ocaczzyyńsk OOppoocczzyO yń jska RRaajs jskkaaRRaajska pl. pl. pl. ooppo pl. Ciesielski Ośr. Ciesielski ollsskCiesielski Ośr. Szkol.Szkol.Ciesielski Ośr. Szkol.Szkol.owaOśr. k a Ł 11 kaa Wychow. ŁŁuukkoowwaaŁuukkowaWychow. 11a Wychow.

212 212

212 212

Gross Mieszkania

SS SSt taabb ttaabbł ółó łółów wkka wwkkaa a

PPooręb PPoorę rębsk rębsk skaa bskaa

234 234

m-m a ŁŁooń sskka żżyyń łę-Nałę m-- Nzaowwsskkaa m cao ŁŁooń sskkcaz 11 żżyyń Nałę ałę- a N lskakawsskka2 ubeeclszoow 2 1 LLub cz 1

a lskka 22 s ubeells LLub

Midas Group Mieszkania

Mieszkania, lokale użytkowe, s. 122

Promenada Budownictwo Domy

189 189

wskiego wskiego wskiego wskiego ioww aaorwrw NNaarrzzęęddN zN i zzęęddzzio zio

7 777

Prz PPrz rzee sPrzee ssiec sie 116 iecckkaa ieckkaa Nie PPrz 116 NNie iebbiesPPrz rzee-iebbieieskN rze skaa ieskka cachhoe--- cchhoo-Mys o- ddnia M ys ddnn M nia łakkow ła Mysła ia DDys ia ro DDro rołakkoowwicickkaa owicickkaa ro ggoosł ggoosł sław awicka aw sł icicka aw SSeele SSeele d ka icka leddyynno ledyynnoowwa w owaa a PPooręb PPoorręębbs rębssk kkaa s kaa

RRaajs jskkaa

kaa oddzzk BBrro kaa oddzzk BBrro

a eżża wiei ŚŚw a eżża wiei ŚŚw

waa ajjoow 7 gga 777 a roo 88 SStta r88 waa

88 SStta r88

234 234

a wwa

jow abłółówwkkaa ggaajo SSttab a roo

Mieszkania, s. 116

..59 ..

LLazu rowwaa owwaazuro ro a

a wwa

kowwaa dzyynnko RRoodz

kowwaa dzyynnko RRoodz

abłółówwkkaa SSttab

waa zccoow ruussz KKr a coowwa uszzc

ŚŚnniieeżŚŚnniieeżżnna a żnnaa

ŚLIIC CKAAICKKAA 333366 333K 366

112

SSta SSta tarroole tarrooleles lesskka skkaa a

NN NNi eieca ł a ieieccaałłaa ca ł a GGr GGr raanna raanna attoowwaa attoowwaa

ńsskkaa

a zkaa dzzkkaroddzk BBrrood BBro 215 M 215 M A 215 M MAAŚL AŚŚLLI215 C

111

Mieszkania 22 22

107

113 113 3 113 113 Mieszkania,

s. 109

ka

ł łm h łm CChheełm CChe ha-- chhaa-a ieiec ka CCieieccshkkaC aC wsska nnoowws nnoow kaa a skka ńssk s. 110 yń s zyyń dzzyń addz BBaad BBa

.. ..

BAUMIT

-Stare -Stare -Stare 110 -Stare

109

skkaa ińsska Wielkie cińińs occiń Wielkie Wielkie Wielkie a ykkooc TTyykko sskkaaełmsskkaTTy

106 G GŁ

STABŁOWICE STABŁOWICE STABŁOWICE STABŁOWICE

zcczzadesszzcczzaaddzzkkaa

ieessz Baidizezkkaa owe eowe e BBi B

116 116

6633

6633

Domy, s. 109

jskkaa ka ojsjskamoojs mo ZZaam ZZaam

Geo Grupa Deweloperska Mieszkania BAUMIT BAUMIT BAUMI UMIT TBAUMIT

G a GŁŁÓ ŁÓ a ÓW ianna ÓW iannaełn WN łnia WNNA ełn łnia W We W We A NAA L SSta Luubba SSt LLuub 44 3399 t 44 r a a 3 o w W a t a r b 1 r 9 a obbieie wsska roobie We WW awwsk 5511 39 551 ka bie eł łnia skaa eełn lal w łniaian n ianna lalaw a AAnnaaa wsskka awsskkaa AAna Salwirak nanna a nanna DDziia DDzziaiar oloww OOlsl z assoow asOsO z a s ia r r k skaa rsskka Mieszkania aów szóówwk aa 11 slasazazó Mieszkania, a 11 aw Ś kaa Ś Śwwie wwa ooww wkkaaS ież aie Sttaab SSŚtwtw 22 ynnoo 22 ryynn1. błłoow abibeżłżłoaoawwic żaa 1.Mandarynkowa Mandarynkowa PPtortry 1. 1.Mandarynkowa Mandarynkowa yyt tr 2. PPo K omma2. w i i y k c Oliwkowa c K o C m c K o i y a k 2. Oliwkowa ckokkoos COliwkowa Kooko raOliwkowa cczzomaaraCCczzoow a2. a GGó GGó kosso kaa soo owwa rańń-- waarańń-órreec órreecck o a kaa ckkaa AArb AArb rbuuz rbuuz P o z P r P w o o z ŚŚw Prrze zowwa waa ŚŚw wieież zemm rzeemmil a ioloww iliolow żaa BBęd k BBęędd- wieieżżaa sskka ę o wssk kkoow d-- kowwsk a kaa skaa wsskka W W a Wooja Woojajan OOlb janno no OOlb aa wsskkaa lbrraac k owwsk owwsskka lb s k r raacch chhto skaa ojowwsrzeejojow a j t hto e w o z ze towws wsska ka Jęęddrrz JJęęddr skkaa J SStt SSto ossz o w tosszzo w o A-Z Budownictwo o w zo w

Kośc. Kośc. Św. Św. Kośc. Kośc. Św. Św. Andrzeja Ap. Andrzeja Ap. Andrzeja Ap. Andrzeja Ap.

ał ałaa

105

GGó GGó órreec órreecck kaa ckkaa

104

iaa Koozzi

66

.

Park Park Park Park StabłoStabłoStabło- Stabłowicki wicki wicki wicki

Stoczniowiec Mieszkania

a lskka ubeels LLub

3 333 łóóww GGł 366 333 łóóww GGł

1 117 11 117 117 .. . 1 117

a lskka ubeels LLub

146 146

146 146

nna a

C C C C

kaa skkaa owwssk koowws ŁŁuukko ŁŁuuk

GP Developer Domy

PPo P W lon W r olo WrroPoolo lonnW ii roocłławniii occła ławwsi ca wssk kieiej skkiei j ejj

nna a

kaa jskkaa rajsjsk orraajsiłgoora a BBiłiłggo BBkiłag c a lecckka ddlelecSkSieieddle ie SSie

B B B B

52

K ckaa sttoock ia Białłoos ka Koozzia Bia wsska K ukoow ckaa ŁŁuk stoock iałłoost BBia ka wsska ukoow ŁŁuk

A A A A

waa roow aar oww TTo waa roow aar oww TTo

22

22

60 60

1199

kkaa

333377

55

11551 1

11551 1


w a

łka rzy

łka rzy

Ł

zna

zna

drz ec

Dziadoszań ska

Bobr za ńska Trzeb Dzoiadoszań wiańskska a Bobr za ńska Trzebo wiańsk a

M

an

an

Ko z

Ko z

M

2

116 Za Zakł. Reh Z Zawodow In Inwalidó W

We e jh e ro w

ZU

OS

C C

. .

116

ZU

ieg o

iec k

Ho ws rbac k z Ho iego ews rbac kie ze go -

S.

Dr zew

iec k

Dr zew

J.

POPO POPO WICKWIC A

R. 27 Wołyńskiej R. 27 Wołyńskiej Piechoty DywizjiDywizji Piechoty Armii Krajowej Armii Krajowej 71 Bulw I Bulwa SDH SDH r k a Ikar r a ra a Astra Astra

S.

jan a

Ba

jan a

J.

ieg o

GĄDÓWGĄDÓW-

lw ar Ded Dedala ala

Zacho Zachodni

OS

CH

S ero wcto waLata wcoS teroww caow a Lata wco wa

o

D zie lna

320

320 Hutnic za

i eg

o i eg

sk

w

sk

w

CH

Zachodni 4 4 Zachodni

26 6 Tęcza Tęc S z za Aeroklub Aeroklub bo ybow Wrocławski wc a owa c owWrocławski 94 9 nkadroLnka Sz Bie Sz Biedro OT L4OTN yb yb NIC IC o o ZA ZA wcoww a cowa Bu

Szy

Ba

Re

D zie lna

drz ec Na

Na

a

ka

Tkac

0

Bedna rs

ME TAL 34 OWC ÓW ME 9 TAL 349 OWC ÓW ka

ZA LIŃ a

ZA LIŃ

a

wals

ka

Dźw in iro zywńs skkaa Mor Re Dźwir wals zyńs ka ka Mor

ka

inow s

ka

Ko z

ycka lcz Pi ycka lcz Pi

ka

l

la Ko za an n ow s d Setna Setna ka la

Bobrzańs Bobrzańs ka ka

Pałucka

wia

ra od

ob

r ka G tyc Ce r ka G tyc

a wa ow loto ot o ol m Sa

Go ężycka ężycka

a ra olista Kolist od K

ob

Biedronka JadwigiJadwigi Biedronka

Bożego

m Sa

Go

Park Park

ik o d z Bul dz l. IMiłosierdzia wa l. IMiłosierdzia r Bożego

B B

ra

Ce

87

87

A SK

ra

l

P PI 41 skaowsk4a1 LC ILC ńska ńska ow Cmentarz ZY ZoYlista olista Ślęża Ślęża Cmentarz K C K C Żydowski KA KA Żydowski Św. Św. ParkPark

134

ik o

a at dl y rz a Sk at dgl o y ie rz sk Skań

dzy yzd zd roj sk a k ro a aja k.oMaj ow jsk W. M W wskieg skiegao A o SK

MKS MKS ParasolParasol

T s kago Byzycskie trTań s ka Byzyc tr

SarbFrant Mię SarbFrant Mię dz

WROCŁAW WROCŁAW KUŹNIKIKUŹNIKI

Mod

dział działkowe

Wi W ś ań iś l- ańs kls ka a

Pałucka

sk a

sk a

KozanKoowzsaknaowska

Pałucka

KUŹNIKI KUŹNIKI

ina łbin ołb J. Po . Hala tenisowa J. P eHala tenisowa g n

na D z i elnaD z i el Mod

118

118

Osiedle S St arg targ Odkrywców a rd a rd zk zk Mieszkania a a

. gen

Mieszkania

98

98

Ręko Rękodzie dzieln icza lnicza

-7 Broker 3Arkadia

Ogródki Ogródki

KOZANÓW KOZANÓW a Pałucka

Papier n

-7

3 P L C IL C Z ZY Y CK CK A A

3 3

ł

ka Papier nK Murars icoz szyk ka arska a Bedna rska Murar Górn sk czrsa Muira Koszy a ka karsk a Gór 320 Murnaricskza GTókrancka icza a Tkac k a G órnic HuTtn kaic za 32 ckzaa

133

PI

. .

Kuźnicki Kuźnicki

Ogr.

WKS Śl WKS Śląsk

ł

356

Gw

Dwo

Dwo

Siels Sielsk ka a

Dom Opieki Macierzyństwa Macierzyństwa 132 Społ. Społ. Szp. Specjalist. Szp. Specjalist. N.M.P. N.M.P.

EuroMediCare EuroMediCare PILCZYCE PILCZYCE

Las

Domax Mieszkania

ka e c ka arec ar

Szkla Szklars ka rska

Śl ęz a Śl ęz a

Pi

Pi i o wi cka

Gw N adrzecz n

205

z ym ały

a

Mą Mą czn czn a a Dom Opieki

czn

Drz yma ły M.

0

uta Ign uta Ign

cM zna . Dr

32

ra ot Pi

rska

ra ot Pi

ŚL Ą SKA

A8

r

rze N ad czna

115

ska ker Do ska ker Do

356

113

62 Zimowisko Zimowisko barek barek

1

ka

Pia CIŃSKA sk ó wka Pia skó wka

. .2 2 Ogr.

13

ńs

cia

356

ODRODRA A

aDzieci n Dzieci Głuchych Głuchych

TN N IC ICZ ZA A

He

Grob Grobla la K Kar łow arło wi ic ck k

działk.d

Wrocław/ MOS MOST Wrocław/ TILC Etap-Stadion PILCZ P ZYC Etap-Stadion Y K NOW CNKO I WY I Y T S T O OS MI YCKI Z WROCŁAW MCZYCIK WROCŁAW LO LO P LC STADION PIL STADION T

H

Szan Szaniec 127Szwe 127Szwedzki

iń sk a

ska P I P IL L 18 C 180 C ZA KA3 0 Z YCK YC 20

StadionStadion MiejskiMiejski

AL EJA

iń sk a

icz a

E67

a

A8

. .

ŚL Ą SKA

Rę dz

ST I 48 O CK 1 M ŚLI 13 A M ST I 48 O CK 1 M ŚLI A M

a ck te No

ar W

a ia ckrc te a No W ka ńs

AL EJA

3

Pa n

115

A A

. .

Lokale użytkowe, 2 Ośr. Szkol.-Wych. Ośr s. 122 P Ośr. Szkol.-Wych.

2

Las

so o zo Wrz Wr

Cm.

3

Toc

zek Toc

wicka

zek

Gosła

ln

ol

E67

a

Cm.

W ar

W ar

Bra

Bra

W

A

1 1

113

Cm.

Cm. K

Os ob 0 ow o32 w0 32 ick ick a a

H 173

A

C

ni ck M a rą go ws M k a rą go ws ka

ick a

dn

Br od

LI AŚ

M ka I C na rs L Ś boA n ie omM kaas Fr na rsN bo n ie om as Fr N kaK

s ol dz oln iń z iń na bma bm ar ar s R ska Ro ka

K

Os

Rę dz

123

so b

Pilczycki LasLas Pilczycki

205

0

10

0

10

ni ck a

121

nki

17

LOW

120 122

Por Por ajo ajo ws ws ka ka Tur Tur osz osz o ws ow kaR Rę ska ęd dz ziń iń sk sk a a

na a nie sk nie wsk rwólewi Lidl124Lidl KróleK w ie cka ecka

ko

za

R 320 ĘDZIŃ SKA R 320 ĘDZIŃ SKA

99

99

Os tró tró dz ckdazk ka a Pa as sie Os O a iec c zn strózna tród dz a Mieszkania, zk s. 107 a Au ka Au o- to gu tow gus ws s- sk ka a Sa ad do ow wn n i Iłaicza Rcza Li R Lid ka s

ws naka

ŻUŻ

Ł

o

ck

o

ck

Ś

Zyg-bud Mieszkania

Si aO

61 61AC ZKEAŃCCZOE

W ÓW TÓ I ST IASC H H C Z SZ A S

I WyspaWyspaSKI SK Ń Ń Rędzińska ZI ZI D Rędzińska D Ę RĘ T R T S S O O M M

Ślę

. Śliwowa Al. ŚliwA olw a

Św. Agnieszki Św. Agnieszki

ws ka

320

wi

na

w i k ow naa

ow a

to

ok

Ł Po

Po t

na

Półno c

Dom Dom Ś Opieki Opieki Społ. Społ. lęza

Y

. .

. .

y

RZ

ka ińs dz Rę oka ińs dz Rę o-

0

M

y z l cz Pi l c l a P i bl a ob Gro Gr

Y

y

C C

arzy tk

118

z y ia rz w yHż o

ia a wi cław cła ro Wro W a ica nic dn od wo bw Ob a O a w 113 113 dow do ra stra st o t o t Au Au

Ług Ślę Ślęz Ługo119 108 Maślice zou ouj wińsk owińska 108Parkowe ście a j a ka racśkcie Mieszkania -Prac -P

L LI C KAI C KA

a

o ug

ar

ist ke ów

o ug

KA RZ

wi KAyHżo

Si a

Ślęzoujście Mieszkania

Mieszkania, s. 119

GR

GR

ĘD

arzy tk

PotokP oo wtaokowa

W

ist ke ów

cz RuczajoRu wa ajowa

Rędziński Rędziński

-R ęd ęd zi zi ńs ńs ka ka

ĘD

53

o

o

-R

owic k Grobla Karł

owic k Grobla Karł

LC Corp Mieszkania

B B

Las Las

114

W

CÓ W LOW CÓ W

A A

Nowe Nowe Domy Domy

.

114

Ł

.

SośnikSośnik

ŻUŻ

111

320

. .

111

ka

Gos o ław wiicka i o wsiła a cka k

ra c

ka

a

ra c

Zajs Zajezdnia Tram Tramwajow MPK

pl. Wiśl Solo


w a

s o os o z zo Wr Wr

Os tow a Os tow a

na

Obwodni ca Śr Ć ód Obwodni ca Śr Ć ód

LI PS KA LI PS KA

ORAŃSKIEGO E261 WAKA-JE ZIORAŃSKIEGO 5

WAKA-JE ZI

E261

Ćwiczebna

5 Krotoszyń s

Krotoszyń s

JANA NO

ta

JANA NO

ta

Ćwiczebna

o

rnów

rnów

Rodz iny K o

Rodz iny K o

LIwP S LIP S

ow

Za ję cz a Za ję cz a

61

OSOOBSOOBO WICW ICK47A KA

4

LOK LOK

Polanka Polanka

O Ob .O. la Ry sia

Polana Popowicka Polana Popowicka

72

MB Królowej MB Królowej Pokoju Pokoju

B PB OPP OK OO WAICKA WPIC a

a

. .

OSIR OSIR 117 117 Gr GórkaGórka Gr Szczepińska obla obla Szczepińska K

POPOWICE POPOWICE

ka

We j h

O Ob .O. la

61 70

70

WROCŁAW Park PopowickiWROCŁAW Park Popowicki POPOWICE

br za

tów

ka

erowska

erowska

We j h

br za

Ry sia

Dziadoszań ska Dobr za ńska Dziadoszań Trzeb o wia ska ńs Dobr za ka ńska Trzebo wiańsk a

U

U

Św. Św. Bo Bo JerzegoJerzego

Bia ło

a esk wi

MIL EN MIL I EN I

Dz iel na

Dz iel na

Ko za

Ko za

M

M

ę

ew iec ki e Dr go ze wie cki eg o

Osobowicki Osobowicki

ę

Bia ło

a esk wi

Dr z

115

Urz. Urz. Celny Celny

158

ka

pl.

. .

dz i sk a ń sk a

ka

pl.

115

k

Sztuczne Sztuczne Lodowisko Lodowisko

tów Wej Wej her hero ows ws

A A

NY JNY NIJ NI ILE ILE T M ST M S MO MO

Kompleks Kompleks Popowice-Park Popowice-Park

Hala Hala Orbita Orbita

s

114

ic

k

dz

116

158

w

s

ic

. .

W We jhe ejhe ro ro w ska wska a 27 Wołyńskiej R. 27 R. Wołyńskiej

Dywizji Piechoty Dywizji Piechoty 1 Armii 1 Armii Krajowej Krajowej

. .R

Cmentarz 114 Cmentarz

G

116

1.E.Horbaczewskiego 1.E.Horbaczewskiego

Bulw Bulw ar Ikarar Ikara a

G

ycka lcz Pi

. .

ka

O O ka ka SO SO ro BO bBl bl aOK aK a ar ło Wrłow W w IC IC KoA KA327 327 o-R R

POPO NA NA POPO J ICKJA W WICK A ycka lcz Pi

a

ro

Orbita Orbita

116

W ie r u s z o

W ie r u s z o

w

Zachodni Zachodni

LO LO TN TN 9 9 IC 4 4 I SzyboSzybo wc wco CZA ZA ĄDÓWÓWow w

W Wi elu ielu ńs ńs

ka ka Mieszkania, s. 121

Ostr Ostr ze ze s sz o w s kaz o w s ka

BobrzaBo ńsbr kazańska

Pałucka

Pałucka

Park Park

Zachodni Zachodni

wacowa

pe- Śr nsw a

157

r ka G tyc Ce r ka G tyc Ce

Pałucka

Pałucka

P PI LC ILC ZY ZY CK CK A A

4 4

Jar Jar

o

pl. e pl. em ska mskkaa Wyzwolenia Wyzwolenia

Kozanów IV

ParkPark

Iry

7

Św. Św. rows trows a a kacińskc OkstI Okksta I Teresy Teresy o iń s k t o o

l

Św. Św. JadwigiJadwigi

W. Kielara W. Kielara

21

W

OSOBOWICE OSOBOWICE

pe- Śr nsw a

uta Ign ra ot uta Pi Ign tra

W

ob ob l Mieszkania la la Ko Ko za za no no Mod Mod ws ws ka ra k ra Setna Setna a G G ołężycka Wiślańska ołężycka Wiślańska 116

lista olista K Ko

KA IC RN KA BO NIC R BO

wao-

wao-

114

Kaplic z na

6

6

adowa Kaplic Opł z n a tko adowa Opł tko

15

15

Ży-wopłoŻywopło Palistowa Palistowa

KOZANÓW KOZANÓW

41 Ślęża Ślęża ńsk a ńska

O

itk

114

3 3

ka 1ka nows nows4

JA

O

W

E. Mic E.lM h e e ic h e l e

a a ra olist Kolist od K

a

KA KA

. .

WKS Śląsk WKS Śląsk

156

a

. a Śwbert Hu 173 . ta Śwber Hu 173 itk

ska

barek barek

zasnko Koow awska Kozan

ian

icka

icka ska

Zimowisko Zimowisko

ina ina Połb J. Połb . . J. gen gen

11

Ślazo Ślazo MB Osobowickiej MB Osobowickiej wa wa "Na Górce" "Na Górce"

W

61

. .

Góra Kapliczna Góra Kapliczna 121 121

O

O

s b o ob o w w

ian

Osobowicki Osobowicki

.

eb eb cz ckza ka wi iewjis iejs m RondoRondo m

c Trz

irygacyjne irygacyjne

so

2 . 2. 113 113

c Trz

ska ziń ęd -R ko ska ic ziń ęd -R ko ic

OD OD RA RA

ra od

Targowisko Targowisko Targ Piast Targ Piast

Las Las

Gro Grob bla Kar la Kar ło ło w w

a z i elna D z i elnD

327

Pola Pola

na

Tor Tor Saneczkowy Saneczkowy

327

2

Szaniec Szaniec 127 127 Szwedzki Szwedzki

2

34

. .

34

A SK LIP A SK LIP

Os Os ob ob ow ow ick ick a a

w a

Ostowa

PE PE ŁC ŁC ZY ZY ŃS ŃS KA KA

Ostowa

a

arzy tk

arzy tk

1 1

P Po łud ni

a

b b Powd iałow Pod iało a a

a wa dow rado t tr a tos utos A Au

W Wr P

Me

Me

k anc lior

A8

C C

54

WROCŁAW WROCŁAW OSOBOWICE OSOBOWICE

E67 E67 A8

k anc lior

ÓW ÓW cławia cławia ST ST a Wro a Wro CZHAI CHIbwodnibcwodnic SZAS o o

B B

towa Międniowa Połu towa Międniowa Połu

stów ei

K

K

Si a

entarz

a

W

A AACZ3AECŃZ3CEOŃC O

stów ei

a

112

20 W

20

62 62

piano piano wa wa

W ŃCOŃCO KACKZAECZE

. A. A 112

y y GR rz iarz ia ż w yż w Ł Ły Ho k k

GR

POPOWICE

Ko oz za an no ws ows ka ka

Politech. C CPolitech. Wrocł.Wrocł.

SO TA STAR RO GR OGR BLAOWA BLOW


117

A8 E67 E67

®

POLANOWICE POLANOWICE

Pleszewska

Rudawska

Specjalistyczny Specjalistyczny

ow a

Sp or t

ze w sk ieg ze w sk ie

B.Leś-

K ru miana czkow skB.LeśiegoK ru miana czkow skiego-

B

n t ere a -

B

n t ere a -

arn

arn

Stanisława

Przy bys

Przy bys

Adama

Adama

K. P Tet rzer ma wyjer a K. P Tet rzer ma wyj e ra A. Dy ga s s iń A. gokie Dy ga s s iń gokie--

w

Ba ch a

J.S .

138

Ba ch a

J.S .

i

iark

K.M 13ia8rki

a

lna Do

Do ln

C C K.M

J. Cz o

TRZE B

112

L

112

Pa Pa s s rs te- rsktek J208 E2J13 a 213 a E 3. S. Wyszyńskiego 3. S. Wyszyńskiego S. S. J OW OW J O D O D ara ara ie nie AR NAcRos c os cza cza ron UstroN Ust ha - ha I CI 8 8 C 8 8 1 Ś K. 1 2 Ś K.3 3 16 O DNO A. 162 DN A.W D Da M W M mA i a m r M .A M .Ał.odn łodn in ro.C JE 1 J4E 12 4 2 Ac.C oz tałyn- ota oz . ic ick iały - cia ar ar ieg kieg ta ta o o

o o Br1. I. Daszyńskiego Br 117 1. I. Daszyńskiego 2. S. Żeromskiego 2. S. Żeromskiego 208 w

c h r alskiego

c h r alskiego 39

88

88

NICKA

RZ E B

J

A19 BydgosB

. .

a

L.Siemieńskiego T

A

a

L.E.Z Siem ień- owic egadł za skiego

l la L E

m

E.Z gadłowicza A.Setruga

l la

m

NICK39 A

MO

U

M A. ba

A.Struga

65

65

SK IEG SK IEG

a

ero w

a

ero w

Row

Row

go

go

a

Lutycka

Prze sm

a i G non A

MO

S.P r

a a sz T sz Techm go ugo ASPA ASPA ł łu D D na na A Ja Ja

4 4

M A. ba

sza osza 73 Miło Mił Cz. Cz.

Zajezdnia Zajezdnia

Wo Cho

i zk ac Kl na iana l lia Ju Ju

a i G non A

. .

117

155

ka htals Ryc

154

sk nim i e g o Sło

WŁ. REYMONTA OSOBOST WICKI

Ob

PROMeNADY WROCŁAWSKIe

R. R. M. Hemara M. Hemara a a sk ka nim i e gtaols Sło Rych

Mieszkania Kolegium Kolegium Kolegium

B B

Ao -Ż o W. ŻE E SKP LESK LE Po Ń- IE Ńto IoEtG o cOk GO Wł ck Wł ieg i a ad ys dysł ego o ław aw a a O Or kan rkan a a W.

KLECZKÓW KLECZKÓW

LeclercLeclerc wa dowa do Z a kła Z a kła

o

y

Mieszkania, s. 124 Kanał Kanał Mi ejskMi i ejski

J.I.KraJs.Iz.K e raswzsekiew skiego Urz.Skarb. Urz.Skarb. go Psie P sie Pole Pol P ole ol e Psie Pole ZakładZakład Archicom Karny Karny Naucz Naucz.Naucz. Klewcz Kleczko skko a wska

ny n As As

3 3

A.

WŁ. REYMONTA OSOBOST WICKI

PastersPkaasterska

110

J. Cz o

a

BAŁT YCK A BAŁT YCK A

a

a

Ob Lutycka

ka

wa

ffa Sta L. ffgao Stkaie L. c si o go ra ieg ie I.K ck ńsk i si r p o r.a Ka eg I.KF ki iń s ar p F. K

ka

aro

1

A ODARAODRA STAR STAR

. .

WROCŁAW Na Bruku WROCŁAW . D Na .Bruku ę b ickDę b ickie NADODRZE NADODRZE iego go

li rokom

17

A.

Kąpielisko Kąpielisko Różanka Różanka

PastersPkaasterska

e

ŁU ŻY ŁU CK ŻY A C KA

e Ko sk i jkow yńCza o tra e Pio sk i jkow yńCza K. otra Pio ma Filo tów K. p- mpa a Ao.O Fil n mtóaw

Ko

Sy ppł.1 .OW o owskieg A mana J.Krzyżan echkw oymli B yro S.Grocho Srz Ja wiaka o Wnł.a o eg rowskieg Ujejskiy Lenzaa w J.Krzyżan T. Kornela Brzech a S.Grocho towic W.Anczyc Jana wiaka o arW.Perzyań Ujejskieg T. Len a skielego Pola Korn a towicz W.Anczyc go nterzyńW.Pe

110

Z

FlisackFalisacka

sz

pl. pl. 40 A J. Piłsudskiego ALAJ. Piłsudskiego WICZWAICZ SP R O .T. L.T. T.M T.M AO KR KAS. P BO BO sk ic ski ici 24 EJA EJJ. A J AL AL Park Park YAieg iń- eg ńY

J. KasproJ. Kasprowicza wicza R ę d o z R ę d o k i ń z k i ń c i c ska ska rłowi arłow blaGKraobla K ZawGarlona Zawalna

17

ŚwiataŚwiata NO NLCAENCE NA P ALPAO

Z

A A

24

TY E MOS CKI B NI T RZE TY E MOSNICKI B T RZE

153

ZUS ZUS

dego S.B.Lin - czyka ertdaeBgooń Norb S.B.Lin yka Boń- cz 13

rnicka

o

a a 151 Piesz Piesz Odkupiciela Odkupiciela

rnicka

ka

ka

a ln Do a ln Do

Miejski Miejski Od Od ra ra Mieszkania, Ośr. Wodny odny Ośr. Wodny s. 123

Norberta

13

bo

or-zenionio 152 ordzaeie dao-nKrw ask -Kgwoskiego W yb. W Cbo.nrJa.C J.y SpecjalSpecjal Zesp. Zesp.Straż Straż Miejska Miejska Psych.Psych.

Port Port

ar

64

ego ckiego He cki y. bi Wybi . Dolnośl.gen J. geWn J. Uni Dolnośl. Uniwers. . L L. Centr. Centr. Wro Wrocławs 104 pl. 104 pl. Pediatr. a ielaka ę-Pediatr. G. Daniłowskiego ielakab G. Daniłowskiego Pi- S.PięL.Nab eL.leNna - S.na Z.M. Z.M. ka taka .Zeleta Lya L.Z ya

Św. Św. Antoniego 0 Antoniego 4

KA DZ RO KA DZ RO

W

M

Mieszkania,

PastersPkaasterska s. 121

c e d oń s

OSOOBSOB OWIO ICKA CW KA

RóżanłkRaóżanka Kanał Kana

Ł BR .BR Atal Mieszkania O NIEO N-IEWW SKIEGO SKIEGO Ob O

a c e d oń s

yrz od cka

Ma

ka ezsy-

z Cz35 Codrcka 113

Bułgarska

148 Mieszkania, ka es

Ł.

W

o

MB Bolesnej MB Bolesnej 47

Bułgarska

ka ńs ia ow skaa sł ń k go ia aws ow or sł M ska w go ra a

M

ńs ka

ńs kaa

ł Ba

ł Ba

C

rw hko k es eCs Cz Cz

rw ho

iego iego B.Zalesk B.Zalesk - GoszSkw.Obr. Skw.Obr. S.Gosz-S. Uniw. Uniw. Helu Helu czyń czyńskiegoskiego Przyrodniczy Przyrodniczy

Ż

M M IG IG

150

k ac

ac

RM om . a om a

M.

o

e

sz

KARŁOWICEowa KARŁOWICE

or

rn Pa

ki ic

Park Park

Ar ty ty le le ry ry jsk jsk a a

GąsWi . Gąsi Ń W. Ń Wyższa wskiegwoskiego Wyższa SzkołaSzkoła IE IE Ig Ign M AM Oficerska WojskWojsk ac nac hrzanCohwrzsaknieogwoskiego Oficerska A g o Lądowych g o Lądowych K K e go C0e go 50 5 k a u k a M u M A A K sz sz K k s i k s e i e gskwer skwer 107 g 107 Y Y Wł. Bełzy Wł. Bełzy go iego N10R NR k kie 104 1 nickiej nick pon opiej oniioK ws ows Kar HE HE a ka 04 ii o ar M k M n n R

Inwestgrupa Mieszkania

Ż

orwacka Ch

e ki ic T.

10

O

58

58

Ar

J osińutrosiń s ka s ka

M. Dąbrowskiej M. Dąbrowskiej

ateg echn .nKco zyńc go WRi Ba kaie chK. h s K. oc Mo e-go R.K M.cczykńi o a g Bna ie zi-ń K. skroodcehggoo K. B.Mkiie M csk na zińod go Brskie

ułek Za goziński Ro

3

342

T. rn Pa

O

Mieszkania, s. 121 93

102

102 93

ka ka rs rs na na ły M

ułek Za goziński Ro 42

96

orwacka Ch

Ju

Ju

Arkadia BrokerLigota Ligota Mieszkania k

ZHP ZHP

ły

Lidl 149Lidl

Se Se rb rb sk sk ac ac k ka ow a łow ł S S

Mieszkania, s. 114

Jutr

o inc skiego Pola or W o

3 11

96

A Z ZN EC IEC 147 I ZP ZP BE BE146

3s. 5

Fortec Fortecz zna na

K Bu ładka rzo wa

DZKA DZKA

A CK NI113 OR KA OB NIC OR OB

7 2A7 RÓŻANKA RÓŻANKA 3 32 N

14

ie

ka

ka

o Pa tna pr ot na

Pa pr

RO ŻMIG

3

3

RO ŻMIG

19

19

RT Deweloper Wojewódzki Wojewódzki Mieszkania SzpitalSzpital

Arbet Mieszkania

a ka ck oc go Li M

PSIE PSIE POLE POLE

Torowa Torowa

ap kę ska ńs piiń Kę KępińsK

145

g Li

2 2

Stanisława

Rudawska

. .

Lekc

Prusicka

Prusicka

342

342

Oddz.Oddz. Dzienny Dzienny Psychiatraka a Psychiatra sk s dla Dzieci dla Dzieci ow ow oł oł i Młodz. i Młodz. W W

t

MilickMailicka

skazeńska 143KorzeńKor 115 115 Osie-a Osie-a ailicka kM ck Bukock Bukos lejow s MilicSul cka rzycka Su rzymie Sulejow mieSul wicka wicka a a Złoto a to a wick wick cho Wierz Wierzcho Zło k k s s w w

Zajezdnia Zajezdnia Autobusowa Autobusowa MPK MPK

SOŁTY SOŁTYSO

144

A. rto A. J. Cza J. rys Czakie rtogo ryskiego

142 kaolińska 141 Post Postolińs

CH CH MarinoMarino

Mieszkania, s. 114

Pleszewska

7

21

skagórska górrdo Twa Twardo

kaawska awsosł PakosłPak

Mieszkania

T.M. T.M. K Ką Falz Falzm tow ątow man a a na anna

POŚWIĘTNE POŚWIĘTNE

owa owa Irys Irys

3

3

T. M .F alz

ka cka ięc ię św ośw o P Mieszkania, s. 122 P

45

45

ma nn T. M a .F alz ma nn a

Sk

E2 E26 JANNA N JANA OWAOKWAK61 5 1 A-JEAZ-IJOEZIO RAŃR SA KŃ IEGO IESGKO

go ie go

Ału Ału Domy n no ie wa owa ie Lek Lek kc kekc k A A 3 Ł 3 a rs a rs u K 5 K 5 gowŁugow 4 ĘC ĘC 4 oje sroj ka ka r ńp lińs I WI aw p a Św. Św. i 139 l NMP w NMP W HastenHasten k k Ś Ś 140 Cm.Matki Rodziny Rodziny Cm.Matki Tor kolarski Tor kolarski Szp. Szp. PO PO City City Ku Ku Kościoła ościoła Kościoła Rehabit. Rehabit. Rp. ł k.R. z rz ł k.Triada war Kowa p rysowa Dom I5 rysowIa o DOSiRDOSiR K . H H.

114

1 1

ST ST A AR R R CI CI R ŃŚ OŚ EDY EDY ŃS O KA S-KA - 130 CK130 CK A A Inwestgrupa

HENocRznYaKA

a

BLOCKPOL

AptekaApte Mieszkania, 109 rs rsts. sk ka keaka

. .

a

138

Mieszkania, s. 125

Mieszkania, s. 116

137

I I SK SK136

EŃ KAM IEŃ

135

114

114

E GO

ŻMIEGR ODZKA ŻMIEGR ODZKA

Mieszkania, s. 116

Osiedle Duo Mieszkania

. . 6363

C C

55

E GO

A8

Po an l an ow ow ick ick a a

Skoczn a

B B

Ce re kw Br zo ick s ZaCe tow a worek sk OBsrz ńskwi a Krzyżano oo a ck wicka Bi Za lsksatow a Sk erzywoń ska or Os cka sk Krzyżano o o a wick cka Biszo lska L. Kubali KS rokś erzywska ck o n r i Str a ocsk zao ad L. Kubali ws Krom oś sk ka nica Ra Str k a szo ad wsom y ka ka sk Ma a Rachn szoick wsa y ka HENRYKAMachn ka KicAkaM I

RondoRondo Obrońców Obrońców Grodna Grodna

Po dn łudn iow iow a Owsianka a Owsianka

114

Po l

Lekarsk

ka

isarm a Zeg wsk trzo isarm a Zegowsk trz

Ł- A SU SK Ł- A OW SU SK OW

A A

WęzełWęzeł Wrocław Wrocław PółnocPółnoc

a

117

Lekarsk

0

0

. .


Gm.Wisznia Gm.Wisznia Mł. Mł. 55

w a

l ii

l ii

Do

ys o

K a n o n ie r s k a

K a n o n ie r s k a

A l.

A l.

MOSTY LLOŃSKIE CzaJAGIE ckiego

MOSTY JAGIELLOŃSKIE

za

. C. C 127

a

ilg W ilg W

K

Eurocash Eurocash

a

ot na W ilg ot

98

BRÜ CKN 50 ERA BRÜ CKN 50 9 ERA 8 Szpa c zpacza

AL. A .S

10

10

AL. A .

OM KR ER OM A ER A

KR

A

A

N

N

Łąka Mazurska

Łąka Mazurska

Kła Bu dka rzo wa Kła Bu dka rzo wa

a

ńska ierzyńska Kośc Kościerzy

Czackiego

Be r en

W.

W.

ha

ha

Ba c

Ba c

J.S .

138

J 143 .S.

a J.B C de

143

i

K.M 1ia3rk 8i

K.M iark

Złote

Złote

-

a

w i c ka

B.

71 64

So łt 41

64

ys o

20

ka

ow i c

łt y s

So

2

2

So

łt y s

ow i c

ka

20

r to

Stanisława

w icka ter Knas

B. ter Knas a -

So łt

Fo r

wa

ow a

Sp o

Sp or t

ze w sk ieg ze w sk ieg

Przy bys

ta BSte an renisława P rzyb ta ys

Adama

K. P Tet rzer ma wyjer a K. P Tet rzer ma wyA. jera Dy ga s s iń A. g kieDy o ga s s iń gokie--

arn

w

arn

w

3

3

a kr Mo

15

39

Gę si

a ka sk ńs yń zy idz wid K Kw

ASKA YŃ ZK DS KWIDKZWYIŃ

J. SmoJ. Smoleńleń-

a

S. Pilata

B B

S. Pilata

74

a J.B C de

iego iego

A A

za kułcza KukułcKu

Folwa Folwa rczna rczna 1. M.Handelsmana 1. M.Handelsmana 2. L.Krzywickiego 2. L.Krzywickiego cz Stadion cz Stadion A. A. Kanałowa ŚwiętoŚw Kanałow sz y sz y chogo choięto wskiego wskie a AZS oGem AZS o Gem Nau Końcu Na Końc 21 2 1 Kilimandżaro Kilimandżaro

ko ic tn icka w ko Sz a o ic bl rt tn icka r o Ba w Sz a o bl rt r o Ba

G

ra ra cz cz h ao s- h ao sa a K. K. Da Da W Mł .ł mr . A MWM mA A .C .C M 4 r I 4 I. ota in- ota o . oz Ao. dni Aodni A ciałyin-cia za Da . Da art cki . ckie . ły rta eg szyń szyń a go o sk sk

alk

Przystań Przystań

ZHP ZHP Kanał Kan Pow Pował odziowy odzi owy G

M A . ac b

M A . ac b

ie ie ron Ustron Ust a 188 188 2 2 16

I I ŚC OEŚJC3 EJ 3 Pa P N NO D W 21W 21 ster aster sk sk DO ODSO JE JED O S. a a . R R Ja Ja NA NA

Mewia Mewia

Gę s

a a kralk

. .

Żeglugowy Żeglugowy ZACISZEKanał Kanał ZACISZE

o

w Ko

UŃSU KŃ A SKA

19

wa

ilgo Wilgo Wwa

iaaKurop Kuropatwia twia

ow M Ko

AL A9L

Bażancia Bażancia Gołębia

7

Br

l la

WroniaWronia

Gołębia

o

l la

1 ISystem ISystem SKT WSK Premium ST AW Bydgo Bydgosk OS ZPremium A ska a MO SZM RS112 112 R A A lawK ło-R węicdkzoiń-R GroblaGKraorbło icakro W ęa W dzińska sk

a

a

ka htals Ryc

.

Br

a a G im on An a a G nim o An

4 4

W

ńslskzatyńska OlsztyO

sztyńska OlsztyńOslka

gla Szczy orcza Sik łcza askó Jla g Szczy orcza Sik ółcza Jask

o ieg sk o ow ieg sk ow

1

1

. .

O

wa

Y W ZY W KRAZ KR 5 WA A A 105 10W Ł Ł ES LES B OL B O

wa

O

Młyn Młyn 8 EG EG 108 ST ST 10 Sułkowice Sułkowice OU OU

S rzes rzeksieg k0 ieg 0 AS.J.KApl. 65 65 my c my c AL.J.KALpl. AL J. Piłsudskiego zka zka AL J. Piłsudskiego i i ziąd ziąd T T . . E EJ zk zk rud Grud M s M G c c J s a a i i a 5 a 7 z 75 A k c k c z A Kl Kl Park Park os os 31 31 T. T.iegoiń- iegoińug ug J. Kaspro. Kasprona iana W. BO BO W. kowe Dł Dł l lia a u a u Y Y wicza wicza J J n n Po A APo Ja t Ja t MB MB Wł ock ock ŻE ŻE Wł ieg L Miłosierdzia i a Miłosierdzia ad L 118 118 ys dysł ego M M o EŃ EŃ ł . a . a M M wa wa A a a Ie Ie O c Or c sk ń sk kan rkan w ho wi ho y yń SK SKa U.M. iU.M. a a a ty ty trz ętrz ka a a ck IE sz IE sz K życ Kę ży G Premium G Premium I I Gi Gi na C RC go Ougo O Mi ełjskMi i ejski R ł łu GiżyckGaiżycka A A D D M M na na 76 A A 76 Ja Ja TORTOR EJ EJ

partament ment

WROCŁAW WROCŁAW SOŁTYSOWICE SOŁTYSOWICE Centrum Centrum Handl.Handl. Cinema Cinema KoronaKorona Castorama Castorama Real Real City City Park Park Handlowy Handlowy Młyn Młyn ko Rako Ra

lsk wa Ko 4 1 ka ls wwaa Ko

mli

P Pi ot iotr L L. Centr. Józ Józ r Centr. 104 pl. 104 pl. Uniwer.a C a C Uniwer. Pediatr. a ielaka ę-Pediatr. z za G. DaniłowskiegoWrocławski G. Daniłowskiego ab Pi- S.PięS.na ajk ajk ICZA ICZA Z.MWrocławski ka taka .Zeleta ya ya . PZ.M. P o2 PROWPROW o2

3

3

Wojew W ojewWojew.Szp.Specalist. ojew.Szp.Specalist. .Szp.Specalist. Wojew.Szp.Specalist. Chorób Infekcyjnych Mieszkania Chor ób Chorób Infekcyjnych

K K o osza osza S.P S.P rowa rowa rzyb rzyb ysz ysz e ew ski wski eg eg o o

AL4 AL 9. PO . PO PR PR Z ZE C 45 E4C 5

owa Rak

Adama

Archicom

42 zejazdzoewjaazdowa Pr Pr

o Rak

B.Leś-

49

Wid Wid awa awa

68a

K ru miana czkow skB.LeśiegoK ru miana czkow skiego-

161

UrządUrząd Celny Celny

. . a

W W oj oja cz acz ka ka

116

68a

a taff L. S o aieg tafcfk L . Si s o o ra ieg ieg I.K ckińsk si rp o r.aKa eg I.KF ki

hwy Brzeckomli

Syroko

go go kie ickie b bic

y .y . Dolnośl.genefa geWnefa W Dolnośl. .

117

ZNA

o

k k ny ny As As

. .

ZNA

M

R.

R.

6

42

Bombardierska

3 3

skwer skwer 107 107 Wł. Bełzy Wł. Bełzy 104 a 104 a

nickiej nick pon opiej K

117

LC Corp Mieszkania

StrBomb zele- arckdaierska

M

1

. .

117 117 Lisia Góra Lisia Góra

Strzelecka

Ko

50

WyższaSzkoła WyższaSzkoła Oficerska Oficerska WojskWojsk 1Lądowych Lądowych

159

160 158

s aro zaro wa wa

171

Ob

Ob

skiego

Mieszkania, s. 116

KARŁOWICE KARŁOWICE

mpap-a Ao.O Fil n mtóaw

Wpł.po A.O owskieg mana cho-

sz

ty le ry jsk jsk a a

Li

j

a

116

Św. Św. AlbertaAlberta L Le kc ekc yj yj n n 16 a 16 a 6

1.I. Chrzanowskiego 1.I. Chrzanowskiego

iń s o Ko kieg K. a rp ows kuszyń- F. K a zajk skiego P. C o kieg K. zyńows akuksiego zajk s P. C maFilo tów

J.Krzyżan

j

le ry

To rfo w

skiego

ty

63

Ar

T

Li

KŁOKOCZYCE KŁOKOCZYCE

a

C zytank ow a

jn

Ar

na

j

pł pwłokdn wodn k.R .Ric ic . K .aKŚr a Śr ód ód w uw u m Park Parkpro klipro klmińi ie jek ńsjek esj E E. js cie k cie skk Ma G. iM man Gimn ie ie k raczzja a1 zja Sołtysowicki rcz 1 Sołtysowicki go go 45 45 e w e wlna lna 3 3

PSIE POLE POLE PSIE

ojewódzki zki pital ecjalistyczny tyczny

im

41

w a

to

n

Mieszkania, s. 116

50

G

M

. F ls k i a

M

. F ls k i a jn

Lekcy

Lekcy

a

a

im

R azj zj or ED EDalna alna fowa YC YC 31 31 e g3 KA3 KA eg o o 4 4

enta- rz entarzow a owa

2 2

G

to

M.

SOŁTYSOWICE SOŁTYSOWICE Elem ElemR 86

86

190

190

Sołtysowicki Sołtysowicki

69

69

Kło Kł189 189 ko czoykcokca zyc ka

Las Las

C zytank ow a Ba ga te la Ba ga te la

T. F alz ma nn M. a T. F alz ma nn a

453 453

Ob w

Ob

wo p d odni ica k.R łkn.R c Śr a Śró .K .K ó ukw udkmie dmie w l i ńp o lińsjska jska pro kie jk jek rs e cig cie kie e o go

Fo r

Skocz

T.

MIŃS

na

0

Sołtyso wicka

R R13E 0 DY EDY CK CK A A

13

Sołtyso wicka

Ką tow a a

S S MO YSMOTYS ŁT OŁ S SO

1 1

un Ałun ow ow a Ług a wa owa Kośc. NMP NMP Matki Kościoła Kościoła

bowaębowa d dę S t aro S t aro

Biskupice Widawskie Biskupice Widawskie

POLANOWICE POLANOWICE

ST RCO ARO IŚŃ Ś SK -SK A A

C C

56

T O WI CKI T O WI CKI

GO

GO

E KI

B B

k awsko aws o-K Wid la Wi-dKło ło b b la ko ko Gr o Gr o cz cz y yc k a ck a

T.

A A

71

64 64

127


a

ow

56

a

1.Archeologów 1.Archeologów 2.Etnograficzna 2.Etnograficzna 3.Sewastopolska 3.Sewastopolska 4. Wołgogradzka 4. Wołgogradzka

B B

PAWŁOWICE PAWŁOWICE

57

1

1

2

O

2

do

O d lanoowlanow ska ska 37

adzPeonlisaki Polski 37 OdrodzOednrio KS Polar Polar MarynarMarynarNiepodNie podska ska ległoś ległości ci wcazniowa ioto StocznS

a

a

mi

ilc

S

S

a

a

Wę bo gorsk a Wę bo gorsk a

le ws ka

ow w sk sk a a

le

o w 52 ej

4

ow ej

452

iL

Ar

mi

ncka

ncka

ud

ud

I n fl

Ko wie ńs ka Ko wie ńs ka

Mi e js ka

4 4

8

8

ro G

bl a aS wo Swo c cz y cko zycko -K -Ko wa owal 118 118 lsk sk

. .

j

75

a

Wysypisko Wysypisko

a

C C

j

A SK AL W A KO LSK A W KO

6

11

B B

bl

ro G

DZ IA Ł DZ DO W IA Grajews ŁD SK ka OW A SK A

wa

14

Grajews ka

s

za Cz aj cz a Bo ci an ia Bo ci an ia

Cz aj c

85

a

Cm. Cm.

14

ka

ka 116

c Eł

c Eł

K dzyńwidzyń ska ska

wa

w

o

a

sk

166

ut

da Wi

4

a

G

G ska

or

or

b Ni

b Ni

Kwi

A A

11

L Lec ka ka hitó echitó ńs ńs w w ie ie yc yc a cz ołzcz koał k z Sd a p d a p S

. .

da Wi

a

a

ck

ck

KW KW ID Z ID Z YŃ YŃ SK SK A A

. .

111314 113 119 119 Tcz ewT sckzaewska

w

o

a

a

KOWALE KOWALE

ut

4 łck E

4 łck E

83

s

ilg

lg o

a kr

83

165

G dzi rodzi eńs eńs ka ka 40

Gro

Tom-Instal 34 Domy, bliźniaki

34

3 3

T Ta ra ara sa 122 sa 122 Sz Sz ew ew cz Turyst.Turyst. Dom Dom cz en e Noclegowy Noclegowy ki roźn Mroźn nki N a na Na M a a a n d dbr z eż br z eż

t ra W ra W idaw idaw a a

Ko Ko74 wal wals74 Chło Chło ska ka psk psk a a

Litewska Litewska

Ogr. Ogr. Kow Kow ieieńssk a k kaa ńska działk.działk. s w w e e t t i Li

2740 27 ZGORZELISKO ZGORZELISKO

eco Scala aSienna SiennDomy, mieszkania

KIEŁKC

165

L T Ta ra ara sa sa ska Św. Kazimierza sikta w w e Św. Kazimierza e t i L L Sz 4 Sz 4 M Ma N No ew ew lbo albo wo owo g rsk rsk gró 3 cze3 cze a dzk ródzk a a nk nk a i i

Bł Bł a a w wa tna atna

ka

ka als

ka als

t

Jester Jester

ka

tn a

39

39

w Ko

w Ko

W

W

ot na ilg ot na

14 k a ls wa

G

ko ko yc -K yc -Ko cz ojczow oj als wals w w Mieszkania, S S la la rob Grob s. 114

165

Kiws Kiełczo ełcka zowska

55

Ma zep y Ko Mardian zep a y Rz K ec ord z n ia a na Iwa na R zeFcra znnk ai ILwa J. P idnza ala kaFra cha nk W i Jit.ePbs Lid alkaa zka cha Mi Wit ejs ebs ka ka

55

Poleska Poleska Polesk a

52

Polesk a

52

e ln a

PSIE POLE PSIE POLE 163

Hot-Invest Mieszkania

Miłostowska

Mu

Mu

Far na

Far na

i e ln a

Miłostowska

lick a

1

32

AL . AL .

. .

ST WA ST MO8SŁAMWOAESG 9E UOSLTE ŁUAOSTEGO B WO BOLWO Y Y KRZ KRZ

98

66

73

73

164

a

32 1 lick a

EGOEGO a SKI SKI a Lidl Lidl BSIEOBIE cowsk cowskRondo Rondo O Narnia S Lotników 10 10 IkIa ska Sy Sy Lotników IIIcA 40 40 Polskich owIsycow Polskich Mieszkania A y N ASN S KIEŁK IZ E Ł C Z O C O W S A KW ASKA 4 4 J J 31 31 39 39

O GO G Piramida W E WPiramida YWSOTE ZYWROZU U SójTtoyw ójtow Gor G30or 30 R 0 T lsn a y 0 l T l n K K a 5 5 sk lic 2 2 ka ka icka a 162 Św. Jakuba uba Św.AJakuba KaplicaKaplica W W5A A A 7 7 5 Ł Ł i Krzysztofa zysztofa 2 Św.Andrzeja S LES2 i Krzysztofa Św.Andrzeja E Cm. Cm. L BoboliBoboli BO 117 BO 117 Zi Z

Lub 85 l Sa ńskaaws raje Sk kLaub pij oń- laskaa ska Z S bsagw r raj kaSzsek-a e pij koZ ska 42 bsagrze k Cha 42 ow Ch r ska ó

Ar

mi

iL

go

Mirkow ska

Wałbrzyska Wałbrzyska Specjalna Specjalna Strefa Strefa Ekonomiczna Ekonomiczna Podstrefa Podstrefa Wrocław Wrocław Kompleks I Kompleks I

I n fl

GEN. T AD E GENZ. aTkrzow AD ska E Za

a ska41 sk 41 ow ow ut rut r e e Bi Bi

ka

ka

127

Mir irk kowsk a

MOST KŁOKOCZYC KI

MOST KŁOKOCZYC KI

BO R 7 ABO KOM OR R OW 7 A-K OM S K IE G O ski OR eg o 85 OW S K IE G O ski e

l ii

ra Do br a

Do b

a

PSIE POLE PSIE POLE

działk.działk.

. .BieruBtoiwersutows 2 2

127 szyck szyck ro ro Dob Dob a

go go re re onua-Ponu a-P nik iwnik iw J. P jr J. P m mjr

Z A SZ A U WROCŁAW US WROCŁAW krz ow ska

ws ka

a

rz o

a

w

a

rz o

lsk po

Za k

sk K Kł a ok łok Kąpielisko oc oc Kąpielisko Kłokoczyce zy Kłokoczyce zy ck ck a a

S Ko . Ko pań pań

lsk po

S.

Za k

Ogr. Ogr.

O O IEG IEG SKIESK E I B B SO SO III III 98 98NA NA A . JA . J AL AL j

ny ch M ak ak ów ów

M

Ko nra nra da dWa Wa a rodllen- rodllena a

j

a

a

Czerwo

Czerwo

ny ch

KłokoKłoko 148czyc czyc k k

148

aro

w w i kó z i kó oźdhz Goźd hG łyc iałyc B Bia 153

153

aro

171

171

ZatorZator ska ska

St

Olesk Olesk Św.Apost. Jana Apost. Św. Jana a Wi a Wi Z. Z. ed ed Kujb Kujb Be B eń eń ysz ysz W Beerl r sk l sk in wske- wskeligng lg a a g raa ra 3 a 3 Ca a Ch dz ka dz ka ho 4 K 4u o s ka Ku ka ńs sk cim sk claimń la Om rskOam rskaH Dub Dub sk k ektm Heatm - ztae - zte sk r r r r a a s Oda K a Ka Od ańas o a ow nic wnic Taeska TaeKsrka MKr ńska K ska K Mllińó ól ka lliń k a a sk wsk Irku IarkuRysska R- ysskaary-slowe arysowe w o k o i k i c cka ka a a eń eń lan lan ki ki Wi Wi St

i

Wałbrzyska Wałbrzyska Specjalna Specjalna Strefa Strefa POLAR POLAR Ekonomiczna Ekonomiczna Whirpool S.A. S.A. Podstrefa Whirpool Podstrefa Wrocław Wrocław Kompleks I Kompleks I Ko

ZAKR ZAKRZÓ

39

39

W Be

125

125

1 1

ka 54

k

a ZatorZator54 ska ska

7 s 7 K Ks

Ch

mi

eln

eln

5

Ch

Maszt Maszt 4 owa owa

4

. .

ocazniowa StoczniSotw

Liońs

M PA M PA

G

G

Liońs

5 10

10

6565

C C

a

bra obr D

Do

LotnikLotnik KS a a Staw Staw ow ow Pawłowicki okus okusowa owa Pawłowicki tk 118 118 Kr ietk Kr e gi g Pawłowicki Pawłowicki wa W O W OS Nwaa Na tro ŁO ST ŁO T tro As As W W I IC KI CKI P rzedPwrzedw k o c k o o c z iośn iośn o z y ł c y ł c k i k i K K ie ie nał anał K Ka

. .

M ZA

76 in

Żmudzka

41

śm

ow

Żmudzka

Lil i

Ja

in

zk ow sk ię E N a ż yc . L ilc owa . O Pzekd KU oawg sokgic ię E N Admi- L a zna ż yc . L.ralska ICK 54 Bra O t OK IE kroęw Pedysła toaw U ago sk GO wa Admi- LIC gic a zna Bra KI O54rn 6 ralska Okręt tys E Ga 3 oław wa a Sk r b Arm ska Kotwi- krzou Za O 59 ii czna skiegwO- r o na63 Lud Jagie ow SkarsbkulArm K otwi- lokń e rzo a Z j cz 59 ii na skiegwo- aLud JagielParyskoaweŁucz j nikó 95 lońska w Paryska Łucz nik 95 ów

a

a

76

JeziorowaMiec

Jeziorowa

KS 10 KS 10

a ow

a ow

S Sa sa asan nk Park Park k

M ZA

a

a ow ali Az a ow ali Az

ko zy wa S to tkoMkrokwoieaczy wa Sz Sato Pa r wło t okr wic kowaot-ko wa Skza aro Pa wło tko wic wa ka

r SercaJezusa Pana Jezusa Pana taSerca PrSz Prz ed 45 ed 45 wio wio Sza nSza n śn śonwiafra- owafraie e

52

52

124

41 Lil i

dze e Pr ośni wi dze e Pr ośni wi

A A r S ta

. .

124

e

e

ni n ow Pr nko inkoiow i a rw a rw Ba Ba a a w w rto Mirto waMa waMa ow 4 ow 4 Mi J5a o bolwo lwow 5 śm ę Najśw. wa 59 dę5b9 Najśw. a od o

Pr

85


KA

KA

Łą

a

w ko Łą

1

2

2

K zo iełczo wska wska

Mod ra

a

Poln

j

j

Poln

a

a

Ch

w ko

R óż ana Jaś min owa Rum ia Rónżko anwaa Bław atna

Ż,

Ż,

A za liow a A za liow a

Woln

Gostyńska

Gostyńska

Spacerowa T. Ko śc

Kiełc

1

Nie pomzanajeki-

ew sk a

.

wa

Kwiat Kwia owa tow a

Stary Mirków Stary Mirków

ól

le ws

o w ka r ska

Spacerowa

nik Łuc ów z-

U

o w 42 sk a

GO

a

Kali now a 129 129

.

Gazowa Gazowa

k

lsk

ols

o op

bsChrze ka -

ka

p ro Sta

r Sta

IE KIE S SK BIE BIE 988 II SO II SO I I a a NAwsk towsk NA uto . JA L. iJeA ru A B r Bie AL Bosch

Szeregówki

ak

a

39 Olesk Olesk a Zato Wi a Wi rskZaatorska ed ed Kujb Kujb eń ysz eńs ysz wskewskeka ka kaska s s 3 a 3 a ń ń a la la 4 He C 4 HKu te te C rsk tm h o sz sz h ka Ometm sakń ci Ka sk oci Ka k sk ańs rk s m a m a r k aka K aOd K K K es MTarlólińka M ról a ar o as lo ka sk ys we Rysrkyas we ws ow o ka ie ie ńk ilan ńk lan i Wi Wi 39

GO

M

ows

a

Mirków Mirków

GR

z Kiełc

Marzanów ZAKRZÓW

sk 54

a nic a a nic a w w śl śl ie lejo ie lejo em Ko zem Ko z R AKMe R

k zows

OdolanOdolan owska owska

Kiełc

125

a

.

Stoczniowa Stoczniowa

Lioń

a

.

1 1 ZAKRZÓW

Lioń

M towa asztowa ska ators Zat5o4rs k k

Kaplica Św. Kaplica Św. Marzanów Brata Alberta Brata Alberta

Odola Odola 125 37now skanowska

enOiadroPdozlsekniia Polski37 r- Marynara ska watoczniowa S

C C

, Ź, D DŹ ÓD ŁÓ A , ŁÓ ,Ł A W A A C C N Z N Z NI AWAŚNI AWA RO LEŚ ARROS LEŚ ARSLEŚ SZ167 LE SZ W O W O AR O a AR Ch Kr W O Kr W abr ót W za owW za ótk o k

J J K . K . S S ws oc ws oc W ŁÓDAAW ki han ki han eg o ŁA A, ŁW eg o A, o -C o IC CA IC

22 za ic w . ie wa H enk to Si or

2

B B

57

Sp

1

A A

w to or Sp

czn LIC 54na 3 Bra ralska Okręt Atyrsł uZ o- Kotwi Skkarzrb aIwa 59 maiwi sk czna- skieogwK o- EG Lud a J giel-O O ow lońska rna63 ej Ar uZ Kotwi- Skkarzrb o a w 59 mii Paryska czna skie - g Lud Jagielow ej nikóŁwuclzo-ńska Paryska

66 66

ości J. Sł ow ac ki eg A Wolnośc i oi us J. . S łoM T. zk wica Ko i kci k śc ewie A i icgo za us . zk M ic i ki ew ic za

ońska ońska

M ZA O S K RZ

M ZA O S K RZ

bra

Do

DHL

P Półn ocn ółnocn a a Leśn Leśn a a

76

Borowa

114 171

o

owa Łąkowa Łąkowa

w

Wał ow

Klono wa Buko wa

Wiśni owa

Brzozowa

Brzozowa

n na

Wiose

Lipowa

a

wa

Bła wa tn

Sza rotk ow a wro n ko wa

wic za

C C 117

W

W

Sz

oln a

Dębowa

Liip L ipo pow wa

ry

s kaowa ka zyc ilczyc W

Łą

a

117

Cyp

Wilc

w

B B

172

Kiełczów Kiełczów

Wr ł a w s o c ła w s ka ka

Wilczyce Wilczyce wa

125

wa ko

A A o-

o-

Gr Gr ob ob la la Ko Swoj Ko Swoj c c w wal ska zyckalska zyck

Wro c

D

wa

rod ow a

.

.

125

4

Rzeczna

Og

Familijna

a

Słoneczna

Opty-Dom Szeregówki

Rzeczna

do wa

ŁĄK A

3

a ot Zł Rubinowa

Og ro

4

Sp ort o

da Wi

4

Cisowa

Leśna

Cadin Domy

IA

Kiełczów Sp Sp Kiełczów ortowa ortowa

Gmina Długołęka

a

uto wa

Ak acj ow a

Zie lon a Kw iato w a Sz k

a

BorowPa oln a

to

Sk o

Lipow

Poln

uto wa

na

Agres

Sło

a

Szkoln a Top olo wa Ka szt an

Modrz ewiow a

Liliow

Akacjow

5

ZEZ

wa Sosno

5

BR

Gmina Długołęka

170

122

enna

Dębowa

.

Dębowa

ZGORZELISKO ZGORZELISKO

Olchowa Spokojna

122

Borowa

Bławat

wc wc ze ze nk nk i i 8 8

Wysypisko sko

a

3 HOMe Mieszkania

Turyst. Turyst. Ta Ta Dom Nocleg. Dom Nocleg. ra Mrraos Mro sa źana źna n ż rze a Sz Sz e e

wa

now

a a

or

Mi ejs ka

.

114 169

Borowa

Wios

Cadin Domy

D

7

168

BNM-SeRVICe Domy, mieszkania

Gro dzie dzi eńs ńsk ka a

40

402

.

a

Sosonowa

ńsk

Ogro dow

.

Kas ka szt a Klonowa n

3

a

ki Mi ejs ka

na

ń sk a

wie

Ma No No l bo rsk wogró wogró rsk dzk dzk a a Gro

27

ow ie

134

134

Kolonia Kolonia Kiełczów Kiełczów

WR O WROC 135 ŁAWCŁAW SKA SKA

Szc135 zęś liw

Familijna

3

Ko wi

ebs ka

bsk a

ka eńs

ka eńs

Wit

J.

ska s ka LiKtew LKiotew Ko wi

a

i

165

or

n I n fl cka

a

Ma lbo

KIEŁCKZIE CSZK OAWSKA OŁW

Kiełczows Kiełczows ka ka Litewska Litewska

Kośc. c. Św. Kazimierza zimierza

ska

Żmudzka

165

n I n fl cka

Polesk a

Poleska Poleska

Żmudzka

73

73

Or ch ze-

W owa Wios enna iosenn

.

.

Zdrowa

Cmentarz Cmentarz Kiełczowski

65

nk

Kasz ta

D AR

Leśna

PZL Hydral L Hydral

Ogr Kolo odowa Ogr row odo a wa L Letn etnia ia

Leśna

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Wrocław Kompleks I

Ładn a

2

u er

Krótka

Bi

s ka

a

Provita

Provita

ow

Malinowa

2

127

ut er

Poziomkowa

.

.

7 k

Bi

ka ws to

Ra d We osna so Uro ła cza Pogod na

8

a sk

Oógro R żan daow a

E67


67 67

DOMASZCZYN – KOMFORTOWE DOMY DLA CIEBIE

1

2

tel. 71 387 33 23, 534 501 501, www.polonia-bud.pl . Cypry sowa -

ien

Kam

Krótk

a

Spo rt

Fiołk

owa

owa

Staw

Kręta

owa

3

owa

Poziomk

Zgod na Spo kojn a

a

czn

nn Boc zna

ryso

a

Wschodnia

Zach

Murapol Mieszkania

Południowa

ano w

.

AWS KA

Heb

na

Seza m kowa -

owa

Mak

Cyp

owa Letnia

Akac jowa

128 K&T DOM Domy

205

Piecowice

Motylk

Republika WR Wnętrz O CŁ Apartamenty a

Po dniołuwa Kam ie

ne

Sło

Wrz oso wa

176

Jasna

a wsk ocła

131

odn ia

pl. Jana Pawła II

Wr

.

Polna

lna Po

K rę t a

Wąska

Mlecz na

ck a

czy W il

Sz

173

SM Kiełczów Mieszkania

174

ko ln a Spo MB Różańrto cowej wa Cm ent Cm. ar

Kw tow iaa

ko

lna

Sz

ko

ln a

3

C

175

Kiełczów

Aka cjow a

Sz

B

MIKO Invest Domy

Mleczna

Jaśmin

owa

A

na

134

Gmina Długołęka

wa

PIET R ZY

O W

K

Rzeczna

4 Śliwice

A A

B B

C C

4 IC E


30 30

AA

BB

CC

58

Gro m Gro ad m z ad ka zk a

68 68

PlenPelenero rowa wa

GGmmi ni na a

..

119119MOM STOST 8 ŁTOŁT8O RN AO O 9 W9 JARJN SKISKI W- -

..

117117

JARNOŁTÓW JARNOŁTÓW

Jar Jarn nołt ołt ow ows ska ka

88 88

WKSAKA OS OTW TŁ JAJRANRONŁO

c c zy zy

a a

PP a ra kr k

SAM SAMOTWO OTW RS OR KA SKA

..

130130

KK r ar jaoj o bb r ar za oz o ww yy

Gałów Gałów

Ga Gało ło w skwaska

22

Gałów Gałów

LUTLUTY YN N I IA A

Krzep towsk a Krzep towsk a

MMi ęi ęk ki ni ni ai a

Bys t Bys r tr

11

Gałowska Gałowska

DD oo l ilni n aa

Niepokalanego Niepokalanego GRGR Poczęcia NMP Poczęcia NMP

BB y sy ts rt zr yz cy yc y

BocBzo nc azna

..

eśna na LeśL

ka ka

St r St zegom r ze go m

..

SłonSełon e c cznazna

Uniwersytet Uniwersytet Przyrodniczy Przyrodniczy Roln. Zakł. Roln. Zakł. Doświadcz. Doświadcz.

123123

..

123123

GGmmi ni na a

Samotwór Samotwór

..

134134

Po ln a Po ln a

KKą ąt yt y WWr or oc cł ał awws sk ki ei e

GŁ Ó W G Ł Ó NA WNA

..

Owoco Owo cowa wa

KwiK ataowa aw toiw

s B y sB y

Gałówek Gałówek

A

..

..

129129

SZKO N A L SZKO N A L

123123

Skałka Skałka Rad ar Rad owa arow a

33

SKSAK ŁAŁWAW ORCOC 62362 R 3 WW 126126

t rz y a t rz c y ca

124124

a owbaow DębDę

Św.Św. Magdaleny Magdaleny

44

..

124124

IE KIE SKWS AWŁA Ł C OC RO R WY W Y T T Ą KĄ K

AA

Cm.Cm.

koawa ŁąkŁoąw

362362

ŁąkŁoąkow wa a

BB

Kębłowice Kębłowice

CC


Piołunowa

71 71

Je r

72 72 MBMB Królowej Polski Królowej Polski

a ka ow ałsokws GałG

Rdestowa Rdestowa

16 16

11

Osiniec Osini ecka ka

szowa szru GruG ow a

. Jas. ińskiej

JERZMANOWO JERZMANOWO

a a skwsk łowało Ga G

BUD BUDOP TRA TRANS

z m an owsk Je r a z m an owsk a

Piołunowa

J. Kłopockiej

A A0 SKSK 50 5 OWOW 57 57 ANAN M MZ Z R JEJRE

A

A

WKSAKA OS ANAONW J EJREZRMHZ.M k .Ld. aAmdcazm LH .A ecwzsekwi cs h i c h

J. Kłopockiej

iego S. Koniecpolsk iego

S. Koniecpolsk

ks. B. Domańskiego

ks. J. Matuszka

a PłużPnłuażn

Św.Św. Jadwigi93Ja93 Jadwigi sińskiej

2 36236

Cm.Cm.

..

119119 Widłakowa

2

ażna PłużPnłu

Rodła Rodła

59

AG JEJR EZ

69 69

CC

Widłakowa

2

Rodła Rodła

BB

Osi Osini

Widł ak o w a Widł ak o w a

22 22

Matuszka ks. ks B. .DJ.om ańskiego

Augustyna Kośnego Augustyna Kośnego

Kębłowick a Kębłowick a

WKSAKA OS OTW TŁ JAJRANRONŁO

1

1

S. Żółkiewskiego S. Żółkiewskiego

J. K. Chodkiewicza

..

119119

Og Ogród

RyńRkyańka

Wid łako wa Wid łako wa

Kole ndro wa Kole ndro wa

IMGW IMGW

działkowe działkowe

o ch ra tra St S

STRACHOWICE2 2 STRACHOWICE 14

7

7

GRGRA A N I N I C Rd Rd CZNZANA e es st to GRG NZIC AR NAIC NZANA ow w a1a Park Park 4

G r G ra a n ni c i cz zn na a141

S wictrac Sk h wictraac oka ho-

Strachowicki Strachowicki

.

1 21 2m e rembo ic Wa.rZa bowicw za za W. Z

14 14

34 34

D san towe a D san towe a

ch ki ch ki

W .J . W W a rd .J .W z a rd z

yńsyńs

3

GOG IEKIE 12 KS SŃ Ń ŻY ŻY 3

S. SKAR S. SKAR

Cargo Cargo Urząd Urząd Celny Celny

70

Urząd C Urząd Celn

Straż G Straż Gran

MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY WROCŁAW STRACHOWICE WROCŁAW STRACHOWICE Kopernika im.im. M.M. Kopernika

33

..

131131

..

131131

Akjoacjowa 126126 Akac wa Dęb owa Dęb owa

TymTy iamiankow wa a 12 2nko3 3 122122 4 4 LawLeanwdeonwdow

a a M M je

CC

Cynamon a owa Lawendow a Lawendow

..

ra n j e kowa ra n kowa Cynamonowa

Ziołowa

Ziołowa

owa Jagod owa

Jagod

BB

..

124124

1

a

AA

Aroniowa Aroniowa

TrusTrus kawkaw kowkow a a

a

130130

Wrzosowa waa soow perk Ko Wrzo owaa birow Imrk Kope Imbirowa

129129

woawa ŁąkŁoąk

44

a a wnwn GłóGłó

a ownaow fraanfra SzaSz

GGmmi ni na a KKą ąt tyy WWr rooc cł ał aww . s. sk ki ei e roawa JanJtaanrtoaw

JarzJęabrzęb

inowa inowa

Krzeptów Krzeptów

..

1. Rumiankowa 1. Rumiankowa 2. Szałwiowa 2. Szałwiowa 3. Rozmarynowa 3. Rozmarynowa W i W iś 4. Miętowa 4. Miętowa śn ni iow ow a a

..

..

127127

Główna Główna

A

..

120120

J. K. Chodkiewicza

T OS I KT Ń OSS I K ŃS

AA

a wa w ko ko in min Km K

G Gm


Pia

356

356

SZCZECIŃSK A

SZCZECIŃSK A

zka

zka

Biało gard

Biało gard

E67

E67 A8

A8

w

ICRZANNAICZNA GRANG

Ty

8

Cic ho cie m

Cic ho em SKAciR

Park

21 8

S.

Węzeł Węzeł WrocławWrocław LotniskoLotnisko

Komisariat Komisariat Policji Policji - lotniczy - lotniczy

MIĘDZYNARODOWY MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY PORT LOTNICZY WROCŁAW WROCŁAW STRACHOWICE STRACHOWICE im. M. im. Kopernika M. Kopernika

3 3

Autodrom Autodrom

ProLogisProLogis Park

Park

a ck cza Bu

ji (proj.) Trasa Osi Inkubac

OddziałOddział Celny Celny

ji (proj.) Trasa Osi Inkubac

Desan to

Bi

Bi

Trasa Targowa (proj.)

Trasa Targowa (proj.)

ow ic k a

ow ic k a

Str ac h

S. SKAR

a W sk

Desan to

Kiem S.liczó Udzieli w

S. Udzieli

owick a

owick a

Strach

Strach

Widłakowa

Widłakowa a

Str ac h

Kiemliczó

owsk a z m an

owsk a

Je r

z m an Je r

Widł ak o w a Wid

łako w

Widł ak o w a

116

Płaska

a

116

Płaska

Onufrego Zagłoby

łako w

.

odnica Wrocławia Autostradowa Obw

.

odnica Wrocławia Autostradowa Obw

ej jowskiej odyijows ody Wołki Basi WołBas

Onufrego Zagłoby

Wid

152

Płaska

Płaska Andrzeja Kmicica

kiego Jana A. Komeńs Andrzeja Kmicica

O. Zagłoby kiego Jana A. Komeńs

O. Zagłoby usza Adama Gdacj

93

owa erysowa BerberysBerb zet u s kiegzoet u s kiego Jana Sk rJana Sk r

Żurawinowa

Kardamonowa Żurawinowa

Kardamonowa

b

b 93

Ketlinga Ketlinga

ły Macieja Przyby

ku

ły Macieja Przyby

In si

.

c-. KordecA. KordeA kiego kiego W. W. RoździeńRoździeńskiego skiego

21

152

193

Rezedowa

Lubczykowa

ŻERNIKI ŻERNIKI

a cji (proaj.cji (proj. ) )

a i cz ow

wicz a

ku

a i cz ow

wicz a

In si

n ba Ur w.

n ba Ur w.

.

a a kow usz czy acj Lub Adama Gd

KBE

Rezedowa

KBE

193

ŻERNŻIE CR KN AICKA

RumianRkuom ankowa wia

O sa Tra

O sa Tra

a ck

Gr an Park nic zna 14ic1zna 141 Rondo Rondo Strachowicki Strachowicki S. Skalskiego S. Skalskiego

a W sk

69

Dom Pom. Dom Pom. Społ. Społ.

Piepr znaPiepr zna

Ł win ugowin a a

C C

a w żo Ry

Prze P dnia rzednia

356

ły Macieja Przyby

Ługo

n. ge

i i ow ow ch ch a a r r St St

W.J. rd rd ic zy ń ic zy ń s- h sh wa wa

a w żo Ry

PrzedniaPrzednia

R N275 R N275 356 IC K IC K A A

ły Macieja Przyby

Osiniec Osiniec

O O EG IEG120 KI 120 K W1. 4Z W hS h 3 . Z ŃS3 c c Ń mbo arem ny - boŻaYre- ŻnYy

W.J.

Konińska

ŻE

0

a siniecka OsinieckO

a ck

Park

14

WROCŁAW WROCŁAW ŻERNIKI ŻERNIKI

jazd Do

29

.

119

n. ge

7

7

14

34

0

.

119

a siniecka OsinieckO

STRACHOWICE STRACHOWICE

34

jazd Do

Św. Św. ObjazdoOwbjazdWawrzyńca owa Wawrzyńca a

Rd es st GranicG to znraniczna ow w a a Gr a 14

356

STANLEY STANLEY

2 2

aniR czdna e

B B

A 60

cka Żerni

A

Konińska

J

ŻE

1 1

Osiniec Osiniec ka ka

J

A A ERZMEARNZOMWASNKOWSK

29

KA50

WrocławWrocław II II

MUCHOBÓR MUCHOBÓR WIELKI WIELKI kietowa aa RakietoRw

ar

i irk ry Żw igu . F. . W F t S i iS

J. G ag

kietowa Rakietow Raa

Gmina Krzeptów Krzeptów Gmina KątyKąty Wrocławskie Wrocławskie

ia ia dn dn i i irk cho wirk cho a Żw a Ż F. ry Z F. ry Z u u g g i i W .W t. St iS

agarin

E

.

121

C C

S.

rija G

a

121 12

S. K u

B B

Gran towa i-

185

.

Mieszkania

Ku kiegnico

Osiko Osiko a ModrzewMo iowdrz a ewiowa

A8

Kas zta now Orz a e cho wa Le Kas s JOag ztzacnzoyn woaw rzoedow a a G cho ruswa Le zko szc wa Jag Mozyn r o e ow lo dow wa aBr G zorsus kwzkino ww io CzeM aa reośrn eio low waa ŻuraB wrin zoosw kawin iow zozseore WrC a wś aniowa Żurawin ow a rzosow W Gra n towa i- a

e n dowa

iow

wa

śn

Jo

a

wa

A A

Wi

iow

a

w

śn

Bu Ja Jab kow kowbło łon a a nio iow wa a

Scandi Ch ł owco ł owco Home w w Ja a

La

Wi

Bu

C

Ch

a

Smolec Smolec hłopsk

a

Świe Świe kowar- kowardłow dłow a a a opinsk oink o ło ko

67 Autost radow a Obw odnic

za

wa

w

za

wa

nwe La owa d

nwe La owa d

La

Os.LoOs. Leśne Leśne tnic Lotnic

a

Ja

Ma

iow

a a sk sk op op hł S Chł SosnC owa osnowa

Jo

nowa

Ma

a

.

122

Ch

Cynamo

nowa

.

Tymiank Tymiank owa owa

122

iow

.

122

śn

ewio w

Sz

Wi

ewio w

śn

Mod rz

af

Sz

Wi

Cynamo

.

122

af

4 4

Mod rz

a r anow

a r anow

Wrzosowa

Wrzosowa

a

i

Bar BarDro a a w no- wicnko a Zbaicka ZbaB rska rskr Żyto ŻZyto m - m ba Po ierskPao iersk do doŻyt lsk lsko a a

aW A8 E67 Juri rocławia Autost ja Gag radow arina a Obw odnic a Wro cławia S. Ju

Główna Główna

Miętowa je r an kowa K ko mi w na Miętowa je r an kowa K koe nmd owa w ina

ąd ny

362

356

362

cka Żerni

7070


go

kie

go

kie

Przemkowska

Przemkowska

Babimojska

Babimojska

Muchoborska

rai ńs ka

Austiacka

rai ńs ka

Odk

Ślus Ś arsk lusar a

.

karsk a

karsk a

3

34

5

Cm. Żołnierzy Cm. Żołnierzy WłoskichWłoskich 1939-1945 1939-1945

I

5

Szkoła Szkoła

J

176

GRAB GRABISZ

C C 34

y

I

zna sty c

Grabiszyński Grabiszyński

Tur

zna sty c

Tur

y

Park

Euge niusz a Ro mera Pionie rska ŻE eg ula gers nk iuasza

331

GR 47 AB 3 I GR 47 SZYŃ SKA AB IS ZY Ń SKA

331

283

283 Nastu cjow ra

Nastu cjow ra

zna

zna

Turystyc

Turystyc

Dzie Końcowa lnicowa Pusta

a

Pusta

iska

iska

Kw

Sto br Br yn awsk ic a Ma ka S

.H

5

E26 1

CHOCIEBUSKA

Kw

rze wi ec

or 94 b ac zewskie 5 go E26 NA O .H 1 S 94 TAT o rb a 106 N c zewsk ieg NA IM o GR OS OS TA T ZU 106 N IM GR OS ZU

B janaa

o

B janaa

eg

o

eg

rz

rz

S. D

rze wi ec

Austiacka

ka

yń s

ied low Dzielnic a ow

Os

Os

ied low a

a

Str

Str

yjs k

a

Tra wo w

yjs k

Tra wo w ńs ka

ńs ka

Pi

N huowo ck a

Ka rp

ac k

Ka sin a

Ka rp

ac k

heu wo gcoka -

ni m sk a Słe ogn iom s No k a

Ka sin a

Końcowa

ST

K. Gi życk ie g

K. Gi życk ie g

IŃ SK A M IŃ SK A

M

14

14

a

Sł o

Pi

Y ENN

Y ENN

77

w do Bu

IC AW

B B

Inży

Św. Kle Dw

Park

4 4

SZ2Y3 ABI RA G

Grabiszyński Grabiszyński

Cmentarz Cmentarz

CentrumCentrum Dystryb.Dystryb. Poczty Polskiej Poczty Polskiej

a Tw

Zakład Zakład karny karny

GR

na wla do Bu

Urz. ST ST Skarb. Skarb. OSTR MO KI MAO. OKSI TA R.O S S WSKOWSK OR OR B B I E O O GO IEGO CH CH MU MU Wyższa Wyższa Wyższa Wyższa Szkoła Szkoła Szkoła Handlowa Szkoła Handlowa Psychologii Psychologii Fiołk F owa iołkowa Społecznej Społecznej

Oporowski Oporowski

IC AW

S. K unic kieg o

Muchoborska

Kasina

W. A. K nota T tow rzeb iaskie go W. A. K nota Trz tow eb iaskie go

o

ari n

o

a

94

ari n

E261

Ga g

5

J. G ag

ka dz

ka dz

5

KA 94 IŃS E261

KA IŃS

Fabryka Fabryka

Automatów Automatów Tokarskich Tokarskich

22

Lasek Lasek

120

3 3

wa wa unio etunio Pet P Urz.

37

22

Probitas Invest Mieszkania

.

C KLE

KRZEM KRZE IEKNIEC37K 100 100 IENIM EC A A

INY

INY

S. K unic kieg o

FabryczF

72

rska rska ajca zwajca S zw S

C KLE

a

a

alsk

Bliźniacza 117 Bliźniacza

alsk

S IBN

S IBN

S. K u kiegnico

o

ka ka cus ancus Fran Fr

WROCŁAW WROCŁAW ZACHODNI ZACHODNI

A A

128

ny c h ny c h oczo dnoczo jedn je ów Z tanów Z S

za

Sok

Sok

O

Sta tan nis Dro Dro isła ław an ho ho wo ow Pr Pr183 ws icakoa- byBcaka bycka B ska z ze ka Hu Huedś dś i i rskraanow ranow wi syck sy wit icka ickack t y c c i Ła ni Łkaa ZbtoaZ ba ka n r r s s s s ka u rsk ka kaTu a ka a a Ż T syktoamie ytomie. Kpoarno . Kpoarno rska S rsklas -S ka 34 lska34

Mieszkania, s. 122

2 2

WROCŁAW WROCŁAW

8

RM TO STRZE SG R

OtyńskaOtyńska

Park Park Technologiczny Technologiczny

ka Grec ka pańs

za

St

St

117

184 URTICA URTICA

182 S

85

MUCHOBÓR Baskij- Baskij- MUCHOBÓR ska ska DiamentDiament Duńska Duńska Wrocławski Wrocławski Szkocka Szkocka

Ślę

Ślę

E.

E.

O

W SK 51 SK 51 A 54 A

54

143

MUCHOBÓR MAŁY MUCHOBÓR MAŁY

.

cka ucza

cka ucza

a mborsa mborsk aW

ka Po pow stępow a a

d

Ogr. działk. Ogr. d

ta torwaakta towa a zczyrka .S Trak T J. SzczyJrk

isz aH

J.

J.

ka zac

a ck cza Bu

F. . W t P ostę iS

kowicza ań W

kowicza ań W

1. W. Gombrowicza M M 1. W. Gombrowicza . . 2. J. Cieślikowskiego 2. J. Cieślikowskiego 1 1 3. M. Dąbrowskiej 3. M. Dąbrowskiej 2 2 CaRb. CaRb. 4. Z. Kosidowskiego 4. Z. Kosidowskiego aja aja 5. T. Dołęgi-Mostowicza 5. T. Dołęgi-Mostowicza H. Bo H. Bo K.W. K.W. g g s s u u z z 6. J. Meissnera 6. J. Meissnera ew ew Szars Szars kiego kiego 3 skiej3 skiej 7. S. Dygata 7. S. Dygata 8. M. Rodziewiczówny 8. M. Rodziewiczówny Pa4r 5 6Pa4r 5 6 A. G A an d an d 9. Z. Kossak9. Z. KossakSzczuckiej Szczuckiej od s.kGod s 7 7 o o k wsk wsk Rodis iegolew iegolew i i e e L L go . Tyr . Tygro m m 8 8 an d an d Mieszkania M. H M. H a a a a 9 łask9 121 121 łaski ow ow i Move-In aw aw kk Marka Marka Tr ossa j ossTar j Za Za Z. KzczucZk.ieKzczuckie Trawowa Hłaski Hłaski go go a a S S ny O ny ch ch Ot u u two Mieszkania Ro Ro ry ry B B woc cka ka śli śli nn nn 180 i i 181 a a ansła ansła Za Za St skawoSwt - skawowa a go go R Re ej o ny nowa jonowa S STD STA ny ST D MOTAA MONAMieszkania, 90N ĄNI9S 0 Ł NISŁ Ą i AW AW IN Św. Michała y irk ry SS SIN Św . Michała s.Św. 111 KA lokale, KA S Żw igu

Gą do wsk ws a

Relax

Ru

zk Szwed

ka Grec ka pańs

Hisz

a sk

a sk

Stan

CarrefourCarrefour Castorama Castorama

Relax

Ru

Australijsk

om eg rz St

om eg rz St

W. Pileckiego W. Pileckiego

.

a rusk

Uk

w

MB MB Nieustającej Nieustającej Pomocy Pomocy

Futura Futura Park Park

Gą do

Byst Byst rzyck rzyck a a

EST GĄD AKAD A OW IAN EST K GĄD AKADA A OW IAN KA

ecka

Grod

ecka

go

Factory Factory Rondo Rondo rotm. rotm. Outlet Outlet

Seminariu Se Kośc. Baptystów Ba

1 1

E

143

ijska Klecińska192 rska Belg nde Irlandzka Hole 128 ka wes Nor o ska ijska iałiń KlBec rska 192 gielska Belg nde An Irlandzka Hole jska traklia a Auwses Kanadyjsk Nor ło cka Bia Ture Angielska a ckkaa Australijsk Garelijs tr a Aus zka Kanadyjsk Szwed cka Ture a ck a Gre

Ro

A SK

A SK

k a ka wiycńsk ńs z zy zis zis ud ud B B Lidl

Uk

Sukie licka

CHOCIEBUSKA

2

36

Grod

k wic

179

R

.

.

G U BIŃ

a

I I SK 242 SK 242 ST M ST M O EGO O EGO MZ MZ R R

pl. Wiśla Solo

Solo

STACJA STACJA TOWAROWA TOWAROWA WROCŁAW WROCŁAW GĄDÓW GĄDÓW

NOWO NO WODW 120 120 DW - 58 ro- ORSKORSK A A jr o j Wo a Wo a

ska Komoro Komoro wska

E

-MAŁY -MAŁY

A A a SK SK rusk OM OM EG ZEG Z R R wsT ońsEksatońska t s ka E T S S Hala Hala

170

(bud.) (bud.)

Bystr Bystr zycka zycka

Krośn ieńsk ieńsk 58 a a

Wo jrowicWo jrowic ka ka

7171

Kło Kło dn dn Św.M.M.KolŚw.M.M.KolŚw Św.M.M.K .M.M.K ickO i Op a pa cka bego bego aw ws ska Rondo S.Rondo S S. ka Szomań-Szomańp p O O rli łk. B rlliiń łk. B skiego skiego . s k.iie kie ńMieszkania, Kł o egosgo s. 115

Galeria Galeria Strzegomska Strzegomska Strzegomska Strzegomska

GRANGRAN ICZN ICZN A A LC Corp Mieszkania

G U BIŃ

k ms Ze

Krośn

Budz B Lidl iszyńudziszyń s ka s ka

41

114

170

s ka

w

.

114

a sk

178

Lidl

NowodNowod wors wOpatrzności orsk Opatrzności ka Bożej a Bożej 51 51

a

go Ro41

.

Kasina

yń s Uznka a skam-

Pu c

ka Darło wsk skSł - a a up Pyrz yck Pu a ck a Darło s k a wPyrz yck a

Słupska

słow ska Ja Knig ksonow icka Dom nicka asło wska Sukie licka Knign icka

owic ka

Dom a

Jaks on

Dziw ska Uzn now a sk a skam-

m Ze

ST

356

RZ E KA S36 R K 2 ZE OSZ AL KA S ByI t w ska Dziw KoO nowS skZ A a L By I tow a sk

5 10

m Ze

NOWY NOWY DWÓR DWÓR

Tysiąclecia Tysiąclecia

5 10

116

C C

lonow lonow a a

Lidl

El

El

ogo ogo wsk wsk a a

k ms Ze

Park

118

k Zajezdnia Zaj Tramwajowa Tra MPK

GĄDÓWGĄDÓW-

lą 4 sk a

.R .R

118

116

ta

ka yc

ŁO ŁO KO KO lą 4 sk WROCŁAW WROCŁAW a NOWY DWÓR ŻE 86 86R ŻER NOWY DWÓR NICKNICK A A

Dom D asławomasław s ka s ka

a dl

rz st

HE HE RM RM AN AN OW OW SK S K A A b b

B

6

ark

ń Ta

MOST MOST ŻERNICK ŻERNICK I I

52

B

By

KUŹNIKI KUŹNIKI K 177

B B

. Cz

KA KA ŃS ŃS

Inwalidów I

We We jh e ro w s

S zy S bow zybow cow cow a a R. 27 Wołyńskiej R. 27 Wołyńskiej Dywizji Dywizji Piechoty Piechoty SDH SDH ulwa Krajowej Armii Krajowej 61Bulwar IBkArmii Astra Astra ara r Ikara

S. D

l.

y go rz ie Sk ak atńs ka dlTa yc z. yC rz rz st iego Sk By sk

A A

NIC NIC ZA ZA

I

d

d

3

3

Pia

Pia

I

l.

Bu Bu 2 5 5 sk a sk a 2 lw lw 4 WROCŁAW 4 WROCŁAW inow arbinow 1 Między 13Między 3 ar a Sarb S zdr zdr Ded r Ded ojs a Miłosierdzia ala ala KUŹNIKI KUŹNIKI owa Miłosierdzia a kowMaja kowojska j w k a M o a skie t tBożego Bożego W. W. skieg o o l l g o o o o e e Św. Św. m m J J Sa Sa Andrzeja Andrzeja 1.Dźwirzyńska 1.Dźwirzyńska Boboli Boboli 87 87 2.Morska2.Morska He He 3.Rewalska 3.Rewalska 88 rman 88 rman 4.Metalowców 4.Metalowców Gołn Go ow s ow s ows łnows ka ka 5.I.Idzikowskiego 5.I.Idzikowskiego ka ka 53 53 Triada Dom a a Hel Hel Świ Świ nk nk ska ska n n o o ujsk ujsk Mieszkania Hy Hy a a . F F. Woź Woź Wo Wo B&B B&B nicza nicza ł ł 36 36 Ba Ba

12


a

a

kó w

47

Tech ni

47

ocł h aw ska

wro cła w

Ino

Inło M owdy r c

S Moło łtys diaych

itoms k

Trzem ska e-

Trzem ska e-

Per e

Per e

Dobra

a

jb

wa

50

50

Je m

Je m

wa

ioł o

na

j b Kło a śna

cTk arano brze Bu ska Mska pnic ie le c ka ka Ga Bus 181 W j o k Srtóob 174 wic planic a ka 161 ka WoGaj Wró Wró 17l4broomwic bla 148 bla skaka 161 121 Wo Wró lbr G A b 14S8ł om J la O o w ic ska za 114121 WI CK Po A Kr G A Ofi JO S ak c cer rąłdo żywhioc-za 11s4k WI sauch CK a Łąc P A 1K4r znoOfi 3ak Sproąadch ścice rsk sau- chrożdyoc- oa niah EŁn rzy ąecr z 15 14 S genoś 4 3 p ty ci ch a d o ron En iar Pocz zy er to1w 54a ge ty

iele

S

na n ZUS ZUS cz Ap cz

PretfiP cza retficza

Po

Wieniawa

Sto

t

Prze lo

Ok s

str astr zęb zę ia bia

Ok s

181

t

Prze lo

Bz o wa

ioł o

Ma niegazyrsk a SMpaw a a zy niegazc rsk ya Sp a w a Bz o c z y wa

ca

ca

Miedziana

Miedziana

Kolb usz ows ka StaloKo lb wouw sz olsk ow a ska Stalo Taw rnoowbols rzeksa ka M

283

Euge niusz Tokar ska a Ro mera Pionie rska E Żeugglaenius Tokar ska Odk Pio rska za Romera rywc niersk a ó Żeglaw Odk H. A rska rywc rctow ów skieg Al. Pra o M. B cy ska H. A eniowsk rcto i e g W. M wskieg o A l. P racy o M. B ęcińs ka enio kieg Księg wsk o owa iego I. W. M Dome Pierw ęciń yki S łonec io skie S. S K znikowsansięgo go zolc koww aa Ojca RogI.ozińDs-ok m ieegyok Pierw Beyz Słone i io B snz S. Syma o cznikoww zolc Ch aa ka obwro aw Ojca Rogozińs- k a iego Beyz Kreś RóżaBzow yma larsCk na a haabro wa Kreś Róża larsk na a

ztab Szta o wa b o w a

Ja nt a rownata rowa

79

331

Nas cjowtura

KruczKrucza

Ja

42

N2a8s3 cjowtura

40

331

OSKA ZAPOR 33 OSKA ZAPOR 33

3

a

GR 47 3AB GR 47I SZ YŃ AB SKA IS ZY Ń SKA

Ko wa jo

italn

pl. pl. L.Hirszfelda L.Hirszfel

Św.Karola Św.Karola 220 Boromeusza Boromeusza a

na r r na Konsulat Konsulat Konsulat AustriiAustrii da rda S

yw

k

B B

yw

122

Ślus Ślu arska sars

Szp

219

Be Be Mieszkania r

S ap WKS Śląsk S WKS Śląsk eró aper ów Ja w J

Mo

122

79

Żyt

Park M.

Wieniawa Park M Ś AL. G AE Szt Dworek LN Dworek . GEN Langiewi abo SztLangiewicza a . . wa bowa Carrefour Carrefour JÓZ JÓZ EFA EF HAA HALwów LwówW W 79Dyr. 79Dyr. Centrum Centrum and Poczty LLE LL a Handl.Handl. y ndy Poczty R34AERA 34 Borek Borek Hala sportowa Hala sportowa 3

Mo

. .

78

G

a sok

a

owa

Archicom

a a dro itwaln

a

Ogro Og dowarodow

GRABISZYN GRABISZYN

Poł aniePołan ck a ieck a

79

otan a Al w

234

Wę droWę dro wców wc ów

97

-

97

108

Gajowice Gajowice a

Podró Pod żniczróżnic 1 a za 08

Rezydencja ezydencja Rezydencja Cm. Żołnierzy Cm. Żołnierzy GrabisG Mieszkania arkowa Parkowa zyrnabiszyn Parkowa Włoskich ka Włoskich Ślusa Ślus ka a rs 1939-1945 ka rska 1939-1945

A A

Różana

Różana

Domy

SZzp

a sok

ian

a

no ltawwaa StaAlo

S t a l ow

rda

rda

na wla do Bu na

Dworzaka

AL. G AL. J. A J. HEANG . EN 5. 5 176 1H Park P ark Park 76 LLE LLER R A A E261 E92461 94 Artidom Grabiszyński Grabiszyński

Wy

ian

ow

ow

Nika low

- oNikya n loCw wa

a Tw

a Tw

Cm. Cm. GrabiGrabi szyński szyński

wla do Bu

4 4

232

217

51

Kompania Kompania Ję Fredrowska Fredrowska

Zagajnik 54 54 Lwo Lw Zagajnik wsk ows 2 2 a ka Sk pl.L. pl.L.S 1. Skw. ks. J. 1. Skw. ks. J. zcz Szc PerecaPereca zęś Schneidera ęśliSchneidera wa liwa a Że 1a Ż k sk sk laz ela yń yń zn na rz Rondo rz Rondo S a ie Żonierzy Mars Mars ie Żonierzy e w Sz e w k L k L S S .I G Wyklętych . Wyklętyc śli ro I G ro 70 c 70 c

42poro poro1O aO a wsk wsk

Śląsk Śląsk

218

hyła chyła Poc Po

Wy

owa Spiż

waowa StaSlopiż

151 142

pl. pl. ska wska row o Opo Opor Srebrny Srebrny

Vega Vega

215

67

85 Dolnośląskie 85 Dolnośląskie Centrum - Centrum Św. Św. 70 70 Brą a BrąPłuc Płuc Elżbiety Elżbiety zow zChorób owa Chorób L Dolnośl. ubu Lub Dolnośl. u 125 Centr.Transplant. Centr.Transplant. ska ska żię MosiięnżKomórkowych Skw. Ptasi aMos na Komórkowych 2. Skw.2.Ptasi

151 oCynwa

94

Lidl

216

ManganManga owa now a

Zdr

wa owa Tęcz Tęczo

wa Stalo

E261 SKA 5 CIŃ94 KLE2E61 SKA CIŃ KLE

LOGIN CITY Mieszkania, s. 124

Stellar Mieszkania

213

67

214

WPBM „MÓJ DOM” S.A.

120

5

233 ZakładZakład karny karny

5

LSiotołtm yssika a

a

Pozna ńska L

Smo leck-a Smo leck-a a

alsk

Gór

STARE ST ARE STARE MIASTO MIASTO

Mieszkania, s. 117

Mieszkania, s.

Lidl

34

S R O "O

Ro b Ro otnicbzoatniczRo a

Bielany a wa iow Bielany ho h Śląsk Śląsk nio SKAŃSKA etu Petun Urz. Urz. wa owa ZYŃ YR. TP J. R. J. ST ALfA-DACh Skarb. Skarb. 2 Skw. Skw. MO KMI OS IA. O A. BISA2B32ISZ23WoźWoźA O K S S S T S ELWRO R R T a R ELWRO R InżynInży a G G Mieszkania OWR niaka niaka n O n BO OBOR ś W ś O a n S i e a Targ. Targ. KIES H rskaiersk a GK Kw UC MUCH a Kw rsk erska Narc Na OIEGO ni e yzo- rcyzo ni Inży Inży wa 142 K wa 14r2uczK arucza Toscom KruczKarucza Wzgórze Mak M Wzgórze pl. Fiołk Fiołk pl. Św. Klemensa Development Gajowickie Św. Klemensa owa akowaBzowy Bzowy owa owa Gajowickie Dworzaka

I

kó w

19

Pozna ńska Lubińska

2 Głogowska

Z ło ryj toska Ś PaZwło. rywjłatoska Ś Paw. wła Śrub o wa -

a

Gór

Austiacka

ka rska ajca wajcars Sz

3 3

5

B

DH DH LCDomar Corp Domar

WPBM „MÓJ DOM” S.A.

120

34

Z

IBORIBO Trio wiie RSK SKA A

Mieszkania, s. 117

Mieszkania, s. 115

. .

I

Litom ska

Litom ska

19

Zielonog skaór-

30i cka S ł ub Głogows ka

53

2 53 Z30 Głogowska ielonog órsksak Lubińska Głogow a

ńsk a

Słubi ckaŻa ga

St ac

yj n a

yj n a

St ac

Śrub o wa -

BRA BRA Trio Lidl N N

Lidl

Mieszkania

a a usk anc

działk. działk.

Tech ni

gr jsk a

Głog ows k

Głog ows k

na

na

icz

gr

jsk a

Prz

Prz Żaga ńsekdm a ie

edm ie

Żub rza

Żub rza

ki

br ów

br ów

Jawor ska

Jawor ska

Wagonowa

Wagonowa

Rob Ro otni botn cz a i cz a

alsk

Duńska

Duńska

STRZSTR 42 ZEG EGO LEGN LE MSO ICGKNAIC pl. CermagCermag pl. KM A SKStrzegomski A Strzegomski PWSTPWST 28 28KA Wrocł.Wrocł.

WyższaWyższa SzkołaSzkoła Handlowa Handlowa

AŁY MAŁY

ałkowe ki działkowe

Ścin Pan Pan Ś awcsinaw ka ska

leKoowa j leKoowa j

Sz w

an

an

Bia ły Ką t Bia ły Ką t

Przemkowska Bab imojska

Przemkowska Bab imojska

Muchoborska

Muchoborska

Austiacka

71

O

Łę

Rynek Rynek 55 55 Szczepiński Szczepiński

KA IC GN KA IC

51

o bo R o b Millenium Millenium tniczo atnicza Tower Tower 42 Dln. Szkoła Dln. Szkoła WyższaWyższa FabrycFzanbaryczEdukacji na EdukacjiFabrycFzanbaryczn a

Łęc

z y cz ZUS ZUS cka ycka Okręg.Okręg. Urz.Miar PiotruśPiotruś Urz.Mia

ZAC ZA Skw. Skw. HO CHO św. o. św. o. DN DN IA deDamiana IA deDamiana Stefa Stefa Veuster Veuster 1 1 0 na 0 a Chrystusa Chrystusa Cnza zarnie rnieCck Króla Króla 50 Bo 50iego ckiego les B4o2le 4 Salez- Sale ła w s ła w 2 Sąd Sąd ieck iec jań- jań- z-Św. a kaOkręg Okręg ska KruszwKrus ska i ckzw a i cka Urz. Urz Dolmed Dolmed Skarb. Ska

WROCŁAW WROCŁAW MIKOŁAJÓW

Murapol Mieszkania

Szczepin Szczepin

189

Wzgórze Wzgórze Mikołajskie Mikołajskie

51

ie ź G n ie ni e ń ź ni e s ka ń s ka

Sz pro Szpr Głośn G atałwosśk n-atawsoka a Ch i2CDevelopment o jn o h o jn w skow s a ka Mieszkania Zgorzele Zgck orz ka a elecka

LE

ka dz Ru ka dz Ru

WROCŁAW WROCŁAW MUCHOBÓR MUCHOBÓR

DuńskaDuńska

Gn

GN

Otyńska

188

Bolko BolkMIKOŁAJÓW wska owsk a

EG ZM SO RO STRZSETG KM A SKA R

2 2J. Szczy.rSkOtyńska J zaczyrka

ta kta a t ow a Trak Ttroaw

52

ki

ne ws k

sk

pa

ało Centrum Centrum Handlowe Handlowe Magnolia Magnolia Park Park Tesco Tesco

icz

Ob la

Ob l Rya sia

O. O.

O. O.

Ry sia

ska

ska

ro w

ro w

We j he

We j he

Bi a łow ies ka Bi a łow ies ka Nie dźw i e dz ia Nie dźw i e dz ia

isk Kw

Kaufland

A UG DŁ A UG DŁ

a Sto br Br yn awsk Kwi ska ick a MSato a b Br łopraw yn a sk ick n a a ew M

73

187

aKaufland

(nieczynny) (nieczynny)

85

4

Żubr Żub za orza ro ar a St St

Targowisko Targowisko Auto Giełda Auto Giełda i Gn a k sk ień nieńs n ź ź ie ie Gn Gn Po wa ow rto oHip rt Po P

ka ws ina Śc ka ws ina Śc

NA 5 OS E261 NA 105T6 AT OS E2N 61IM T G R 94 106 AT OS NI M GR Z94U OS ZU

tefan aD rz ew Stef iec ana ki e Dr go ze wie cki eg o

73

64

LE

Zesp. Zesp. Piek. Piek.

85

len ia

45

143

lenJe ia

Mieszkania, s. 117

WPBM4 „MÓJ DOM” S.A.

45

Gą do Gądo wsk ws ka a

56 Je

52

Relax Relax

143

ARO OGR BLOW BLAOWA

56

za Ko

Baptystów Baptystów a

Byst Bys rzycktrzyc a ka

igródki działkowe działkowe

64

Ko Gro K Gr za bl oza ob n o a n la ow ws sk ka G

Politech. C CPolitech. Wrocł.Wrocł.

WROCŁAW WROCŁAW

POPOWICE POPOWICE B PO PO PB O WPIC OK WAICKA STARSO TGR

A UG DŁ A UG DŁ

Kł o

dnicKłodn ka icka Seminarium Seminarium

-MAŁY -MAŁY

a sk

IC IC KA KA

Kł nic odni cka ka

1 1

razycka

a sk

Kło d

S. Szomańskiego mańskiego Orli płkO. r płk ńsk Bli.ńs . B. ieg kieg o o

POPOWICE POPOWICE

Celny

a esk

A A

w

owa

Inwalidów Inwalidów

W Bo Bo R. 27 Wołyńskiej R. 27 Wołyńskiej hero ej- herWejb br Św. Św. rza za Dywizji Piechoty Dywizji Piechoty wska - wsk oa JerzegoJerzego tów Armii Armii Krajowej tów Krajowej W Sz SDH w ejhe Wejh Sz SDH 62 y ro ero co bwoc- o ybo Astra Astra MB MB wa wa Królowej Królowej 1.Horbaczewskiego Horbaczewskiego 1.Horbaczewskiego Popowice Pokoju Pokoju pl. 1 (bud.) pl. 1 (bud.) Sol Solo Solo Wiślany Development Wiślany K LE LE łod Kło Św.M.M. Św.M.M. nic dni Rondo Rondo GN186G Mieszkania cka ka Kolbego Kolbego S. SzoN

w

72 72

NICTNI ZA CZA

a esk

ÓWĄDÓW-

PWST

3

C C

AL. AL IŚ. WIŚ NIO W WNAIO-WA Al


e easwazsse wkzsieekg wkosiekgieogoUrz.Skarb. w Urz.Skarb. ieosg Urz.Skarb. Urz.Skarb. Psie Pole Psie Pole Psie Pole Psie Pole

K za la sk bw Ko o la ska b zoa w Ko a

na Dol a ra Doln Oddra lna O Do a ra Dolnblawska o l a sk a Oddra oab w O oz a

A. A. . amr AD . a mr AD r m Da m r Da

Sr E. G łbzaeźnic za o MOST epp Sr cza Rzeź śnzicaza Ee. rt OO Ga SR oc nicza MM T SK O pertaep- Kiełba O P za A.Struga d I r śniczańs MORS Kiełb O E. G O z k O P K a a A.Struga S a ś drza M T I epp n ń ic Ee. rt s OO Ga Wziaęz k a SR M M T E.ZegaO i S pertaepe OdrW nn a P KI A.S truga dE.Z łowic za Czyst z O M a i ę egaR ń z O sie a SKI A.S truga dłowic za Czyst KuźOndrzańskk ann a P STA a a W ic S iemień i E.Z ega-Kuźn zęazienn a STAWOW d ł o wic skiego zaicWzięazie S iemień E.Z WO A Czysta egaWidok o Ł n A. a n a dskiego łowicza WA Czysta KuźSnzews SwTA Fred Widok Ła ciarska A. ry Siemieńzaka WO KuźSnzic ciars SwTa A Fredry H.OKW iewsk ic k TSskiego R iemień ZEB-a W Łacia za a OA Ła Biskup a A. Ł W Ł r W skiego N H S s T ie i Ą RIC KB a zew ka . KOA ZE Arzbo TAJA Fred Bic w ska skiarsk KrowiaŁaScia A. ry KŁraaw ŁŁĄT Wierzb wa NICKA a Gwa Jozdełrw ka osw iecciakurpsiaaKro Fred A r ry o w P n w s J a K H. KaO . SKA a ka kŚaw. WwiaŁJ A TRZEBraB a G wiie Je ita ao skcukp cidarłsowa ŁŁĄT P. SWK aŚw NRIC Hw.arKnaO G T d ierzR iaŚK k K Z . w A E a B I . b W B J A n o Ł rowita AR wa Kra iskuKa ed . ŁŁĄT JA ia Jaciaroswk Gw NICKA pŚw zyny iatar . ro oPdia ł ska arn AJA K n P. SWKierzboGwIa KrawwieckKa DGw a Św o ia .zy waorr a cow Ww Je . wka wa ny ieck tar ita JoPdia łos A R a P n Dw a . o G a Św d Ś or co wa SKA I ..W ro Je n. K. w Św wa RGI Ka tar ita Św dn H.Dw ro Janickieas ińk K. . zynyW.PKira Św. Jadw - ow A. H . Ka kKiera r tarzy gonyW.sP a . Ja igi H.DDw e Podwale Janickieiońk iags ąo - ow Be r A.aH rcena bro cow d k s i e r g Dąo w go y n o d r a a K. Ś J c e J.BEMA .P o igi Podwale 80 wka rcen Z. K w. Ber ńska W. Kr bro w os O H. r Janickiea i a y ińK. nard Św Jadw ra J.P oNIA J.BEMAW A. Heg o Z. P gioń ńgo ska W.skKiera . Ja igi H. Dąb w sAk Koradswińaslek 80 KINI TOJanickieieerg Be r WSO dwi . He ceona ATO G Dą r o w ngo go ardy- skiego J.BEMAJ.PSKIE Podswińaslekiie80 gi B e r ń s ka ena Z. K br o skiegrco ego ONEIGO nardyŚ r J J W . B a E w MA .P w skie Z. K sińs 80 i ę to ATOO 95 Do S ńska Garnca O K Ś go k r rska zyska rasi kieg WS INEIG w i ę to Garnca A JE Do ńsk o TO--95 KIE O krzyska rska ieDgo JEDN G Św O obr 95 Garnc i O D a Ka ę D Prz t esk p ok o lnao krzysk Śitu N DobskzyńSt 95 Ś rska w Garnc a e a JE O1 ŚC Do Kapituiln ę to Prz rza a krzyska eskokBarycka St fana rska s ayńef a JEDN 153 C Barycka K U DobrkzS Św na Ż DNO5Ś3 Kapituln Przeskok B A K J . W A e y a D J S a K U obsrkzaSńK te rli N Ż ro Św óze MO O1 ŚC Ka K PrzeskokBarycka ap piitu A tulln J AW . Jó f a Mi na StBfaarnl a . ero m 5 skayńPO MKOST e ef a i N ze s Barycka Al. J. Mat 153 C KU Mi rnic m k ieg yńs ejki PO OSJTU Św. J f a Ba naE .Żer 3 er z JMA WSKA sk o Al ki K r K ni a . a ó J. o l O S Ś z M M . ieg owS atejki yńs eg U JMA cz ef aR OSJU w. JKzA Ba tie E N. Żer A W ieK Mi o c ki o r T a k a óz 52 o ms PO Slti in.N a zow MKO e K e ef aRDYNAŁA Al. J. M A ieck ei . Mi rnic Wyb OSJTU A atN F m k ieg 52ST yńs go ejk D 29 P E a A n e . i Y O J z N r M s o E . Al. J. M k KO ni a Sło k ie Wybazow a attN WYS Ste E. KAR29 AŁA yńs ieg ejjk JU cz TEFA S ki A go K.M Ma. zJ. Siecwkaacki e ki o a in. ia owłie o w ac 104 WYSZSYteŃ KARDYNAŁA 52Roz AN eg K.M rki Wyb cka ki e n 52STbEraFt in SKI1E0 DYNA 29 o ZYŃ iark A . 4 i 1 R G Ł Wyb J. Sło w S A 1 o n A WYS 3KI O 29 STzbEraFt NA . J. K E .M 1 Sło acki e ZSY. Ń 13 104GO iark1 W w e a Y c K R k n i e ozbra .Mia i38 n SZ1 SYJa SKI1E0 J B ed rk t y r 1 . e Ń i 38 1 . Ja1S 13K 4GOLom n B ned k ta Ł. G Rozbrat J. a I yk ta Po Lompy S 1r 13 cz EGO la Ł. Górnick 13 1 S. Ja acza Pol ka py Bened J.S 1 8 órnic iego aka y a J. L r . 3 1 . M. J Bened k ta kieg B. J.S Ba 8 Ł. G a r ac J. ompy yk ta Po R o BP Lo m . B ch z la M eja Ł. Górnick a ac a . Prus Pol ka . Re py J.S ach ie z ja aka Mó g r . a a Re n r o a jca iic M. J.S. Ba iego B. usa M. Rejakie Pr . B ch M. Reja B Re ac a . P us ja ha M. Reja r a

ska ska

Klecz Klecz Kl-ecz Klko ko -ecz koko - Biskupa wsws kaka wsws kaka Tomasza Z . DZę. D bięcZbk.iD ę.gD ibo icZek eięg cbo Mieszkania kiicekgio ego Zespół Zespół Zespół Zespół WROCŁAW

AA AA

bl a w kaska Gr Gr G G r r no no n n o o

a a 2 2 sterster sterster sk sk sk sk a a a a Ja Ja J J ie ie a a S S ie ie n n r r S S M M ac a. c . rac ra. c . tnrJoEnJ EJEJ M oM stroUstUro stUro s o E U o o s s b a b a s b s b za za za za zasza szasza W18W 8 WW o o 188188DO 188O iłoisłoM ło ło DODO ta ta ota ota chachaacWhaacWhaA. A. A A .M . z .i Mi z. M 62D 6R21O lnalna ln1a6l2n1a62R1O CzC RORO CzC M . . . A . A WM. łW 63 o. ło Mł Mł M M NI.A I4.NA4NI A I4 4 NA 21 21 21 21 oz o.z M. oMAo.dAn.idcnicodnoidni I I I I . . A A DaDa D D Na sN N .C .nCinA.CAi.Ci ar ar za za kiekie ckicki słosNłoam a - c- c n- no yłoaw ta ta rta rta go go eg eg szysńzyańszayszyciacłyiia wswssyłm y-skmsykm ły iałyiały o o ka k- aw ń ń s s k s k s iegie a a ogkoiekgieg Wzgórze Wzgórze Wzgórze Wzgórze ka ka

Miejski Miejski Miejski Miejski

BB BB

7373

CCCC

u a ja sa a ja R R a ja a ja R R

kiego kiego

TKIEGO R S K IE G O

© 2015 Creative Art

kiego kiego

POD nnDicrzz7aewnaa PODWicz7a A POD WA7LE S MOST PODW 7LE SIKMOORSTKIEG O IKOR WAL ALE SIKMOSSTKIEGO E MOORS

.. ..

Ukryta U krry y Ukryta

ra Odra Od ra Odra Od

Ołbin Ołbin Ołbin Ołbin

M. Reja

wiecka Łowiecka Ło Sr wiecka o Sr cza Łowiecka oc o za Ł

K. K. Mic M h

Zasady stosowania logotypu Bema5a

ch ny h cznyc cz ch ny h cznyc cz

PoKł ichaalczy PoKł.uMdin lczyka .uMd chio k lcaz a Poł inchioaaw Połudn wlcazyyka ud iow ka nio a wa

11 11

Księga Znaku

M. Ukryta Szarzyńs a-S pa ęp Sę .-S M Ukryta Sępa-Szarzyńs M. ńs Sęp . zarzy Ma-S Sępa-Szarzyńs

wro wsk a cła w sk a

dna Wygo na d Wygo dna Wygo na d Wygo

204

ŚRÓ ŚRÓD ŚRÓ ŚRÓ

icza Warzywn a icz Warzywn

J. lińs ego -i JK. ilińsk ego i Ki kJ. lińs ego . i sk-i o

M OST SYUN WSETR YMIO IS UN IW CEKTR TE M T EOCSKTRI SYUN WSE YMIO IS UN IW CEKR TE T E CKI

Kurkowa Kur-wa ma ic ko w dra yn sazmkao ic w Kur-waZ M ar ko ynd ko Kur- zZ asz a kowaz Mdramaowic n Zy arsazmk wic nd zko zZyM as zM

Śr tow u Śr

JK liń eag i Ki kusa us sa

Kurkaowa ow ad a kłudrokwowa SK a ao wa kłurk SK ow a d wa

o L. R R KraA RS A gieK yS PL.OMRO ydR era PL.OMRO ydy gi A RSK POMO SKA

- OMOR d-P od Po rwódKurkowa Po cowa ró w wa codPo rwódPo coówa rw cowa

a kł o cn S ład no aSk ółnocn ół cna no a ółnocn ół

BACKA RY ACKA B RY ACK BACKA A RY B RY

k n ua 2O3 bińs 40 Trzeb11 wska robrego s go 12a 29 Ch Oł 40es łabwn go sku ie i cka Bol29 Chrobre stafiń kiego a Trzeław11 s 12ai cka o s ze n ń b oleTr R B40 tow go tafi 12 29 ChrobrReoso kieŚgrou owa 40es ława t g as Bol29 Chrobdreysgtiaefirń kieŚgrou a wa y Ro efirńas w Boles ła L.. R d L uto a y ysgtia

.. ..

icza a arzywn a ltW eve W zywnicz lta ar oos F.R oseve o F.R lta eve a oos veltak F.RKroęsta e ka o F.RKręta a J.U.Nike mcewicza KręJt.aU ka cewicza .Nie m Myślika Kręta 23 bińs a wska cyeśwlii-cza M ł k J . U . N i m e 2O3 bińs wska ewicza J.U.N11 ie mccyka Oł ślika T zebn 11i M 23 bińs a Tr wska cyka śli12 i M ł

WROCŁAW WROCŁAW WROCŁA W WROCŁAW NADODRZE NADODRZE NADODRZE NADODRZE FlisFalicskaFaclkisFaalicskaacka o o Mieszkania, s. 124 pl.pl. pl.pl. pl Elektrocieplowni Elektrocieplowni Elektrocieplowni Elektr Elektrocieplowni ko a a Mieszkania, s.PPowst. 122 Słowiańskie Słowiańskie a a Powst. Słowiańskie 12 12 12 12 Słowiańskie owst. Powst. sk sk k k ParkPark Park Park Powst. Park rętraęta a a pl.pl. pl.pl. NONO NONO Polonia da nienńień nienńiseńs Wlkp. Wlkp. Wlkp. K K KręKtręt Wlkp. TraktTrakt Trakt Polonia BpBp Staszica Staszica St. St. Trakt Polonia Polonia a a Bp Bp Staszica Staszica St. St. Słowiański Słowiański a a ź ź Słowiański Słowiański ź ź EliE WW WW Szp.Szp. Szp. Wrocław Wrocław ie ie ienie Tom Szp. Szp Wrocław Tom Wrocław asza szTaom Taom zylizyEliE aszaasza zylizyI. DI. D I. I. Gn GnG OWO O OW Pierwsz Pierwsz MSWiA MSWiA KA ego ego egPierwsz o Pierwsz MSWiA ŃS MSWiA MSWiA KA K ego SA Apartamenty, SA S a s a s Da Da WW ŃIK 190 Urz.Urz. Ń Ń kaska Urz. Bonifacego Św.Św. Bonifacego A A Urz. pl. pl. s s O O I I Św. Bonifacego Św. Bonifacego A A pl. pl. I I O O I z z 110 110 110 I I E E ń W W 110 O Ł117 ŁSO WW rz rz r r yń yń zy zy SO SŁ ŁO 18 18 18 18 55S55 JSJSEJESJS Miejski Miejski KluKclzucK Staszica pl.pl. pl.pl. St.St. Staszica Miejski Miejski Kclzucz St.St. Staszica o ego s. 55 gn gto 55 uo eie bozb cteen cie KoAoKAKA eszekszkzeszzesszkieskieńskńiski nn b inStaszica rls c ncteengto inW Skwer Skwer O O O O rsokraska o 7oK7A ko krasb Skwer Skwer aMieszkania, . W. W . W Strzelecki Strzelecki . Strzelecki Strzelecki Mieszkania, wawa awa łb łb łb łb Od Od O O ow ow ko ko go go egoego ŚwŚw ŚwWPBM eg eg4 4g g74 74 SybiraSybiraŚw SybiraSybira„MÓJ DOM” iń Św. ińS.A. rtoorto ortoorwtoAtal iŚw. dr dr ki cki kie kie ńs1 ińsŚw. oP Św. r r s s 1 1 ej ej we we c a a ków ków 1 c c s. 115 Park P P 2 2 kó7w 7 7 ków s.P 121 2 Józefa 2Józefa 7ków j j P a Pa P ParkPark Józefa Park aykcazyckzayk a Józefa czńeyclklzo iataPstiaasia 6 6 ń Skwer Skwer wtoawa Mieszkania lalo llio ńSkwer ń PtaPstiaasP Skwer Skwer e e o Skwer l i l g g e Skwer Skwer i i Nacarat a a Św. E. Św. E. Hipermarket permarket J J g g 6 6 a Św. E. Św. E. a a Hipermarket Hipermarket z iiemrizearzJa J r mziiemrizezrim j ej ejOeljOel śneOśn Ludzi Ludzi ia O z Ludzi Ludzi 196 Pion.Wr. Pion.Wr. e l l z a Stein Stein Pion.Wr. Pion.Wr. Tesco e Tesco e s s a a e e t t a a Stein Stein Tesco Tesco Kb-K5 5K K śn ickic wow w w .PkaJ- .PJ-e.sPteas-ta.PkJic znakiem"P" ze ze znakiem"P" aJic a kśn bz-ubusbz-ub- zu ze znakiem"P" ze znakiem"P" o Kępa a Kępa Park Park 5 5 Mieszkania z o o Kępa ępa Kępa zieg zieg Park Park s o o bzieg zieg do-b b PoPoboP ż-n soNo1.Wąska żn s aN o o b-1.W bobe oe d- d P K aKsakasKkaaK żdnoeż-ne ob-o1.Wąska 1.Wąska nrynkrayka lozloz lozŚw. 1.Wąska nreynkraykago lozŚw. skla a NlaNla askla go gogo Św. Św.Ś OBIOBI OBI askaHsekHasekaHeH Tołpy S. S. Tołpy OBI T Tołpy S. S. Tołpy 1 1Michała ińslikńau 1 1Michała iń lińpl.pl. pl.pl. Michała Michała Plau Pau a Na a a P Plau e jae ja e jae ja WW WW R. A. R. A. 1. M.Ledóchowskiego 1. M.Ledóchowskiego Skw. R. Skw. R. N R. A. R. A. 1. M.Ledóchowskiego 1. M.Ledóchowskiego Skw. R. Skw . Skw. R. N N Św. Św. al al a a Św.Św. Mieszczańska Mieszczańska uasru asParP Lalka Lalka Mieszczańska Mieszczańska 1. 1. 1. 1. u usrSpiske a Spiske asSpiske Lalka Lalka a ParP e e le le właaw German German Macieja Spiske Spiske German 198 German Macieja Macieja leoslłeas a arta Mieszkania,OtwOatwrtaarttw leoslłeaswła w artta 6B47 RealMacieja BoB oB H H B 192 H H tw P P ł ł O O Skw. Skaczącej Skw. Skaczącej e eP P ł ł ęg. Skw. Skaczącej Mieszkania, lokale Skw. Skaczącej 191 ka ka a aro rno n ro erno en ik oik o k ok o Estate s. 110 Gwiazdy Gwiazdy Polit. Gwiazdy Gwiazdy Miar ar 7 M Mi Mi nryngrtyoeegnoreyenkgryoekgo b rbyk rykb rbyk ryk Polit. olit. 71 71 71 M Polit. chańch ch caań ca usługowe, s.Polit. 111 t t HaetdeaH HedInvestors 11 1 ań cach MSOD Sz Szań MSOS Szca Sz Wrocł. Wrocł. 197 NaNa dHa da D DMO Na Na Wrocł. Wr ocł. Wrocł. TO TSM NON04O04N 1N04104 195 T T359 MM D BroBro BroBro Che Che M M mic mic Che Ch Che a a zzmi mic mic E E a a k k i czzzOSW Mieszkania, OW 194 199 R R E E s s k k N N O O SsTST.I SDTS. T. Mieszkania RO NRBema B BO KSIO BABema BAN ARABema O nana nana SIEKIEG zańzańczKaIcńzKsaI ń IO WW WW 193 ESW EKW GKO Bema D.DBR.B zT Ssz ST T SK.ISKD szcszcie DUB B.B D OO DRO D.R UO UB R.RD. M TSsie U RGM OO OO BO MieMieOMSO s. 117 2 2 2 2200 201 . DGM .RODO D SŃpl.Ń pl.pl. SOpl. 118 118 118 Ń Plaza Plaza 118 O Plaza Plaza M M ZMAM O pl. pl.pl. pl. MŃM. WW WW O ABorna W WM IS IB ZA Z ZCAM. SW SO Wyspa Wyspa Borna SOIO K S S Wyspa Bema Wyspa Borna M. M. Borna S IS IG IKEW EK Global Center ZSCZ SIEZSCZIC IG IKE G E IErzIE IE IE 56 56 56 56 EO S O O G Bema K K w.kw. I E E O Bema Bema Kr K I M M r Bielarska Bielarska MM zyw zyrw 1 1 1 M1 M M M Bielarska Bielarska 202 Mieszkania C.yC W. W ylbs. u Cls.yC JyaSwJaS JSJS W W bu y Wyspa Wyspa kiiżki żkiżki H H w.. o. b b a azyw i i Wyspa . Wyspa . H H ż u u e e S S i i . . i kiekgielgsklisekie IEIN ESK sz-szk- ekszesz NIS I K Ż Ż Żis. K E E N N I I K E K E Żisię Ks KArchicom k k I I W W E E g g ana a Słodowa Słodowa o o a a W W KAKA K K I I Słodowa Słodowa J. J. J. K o o C C s 112 112 ię a a J ciaciaięcię ZAZIA CAZA CIZ 112112 31 31 31 31 ięc 203 I I Nobles Św Św ŚI ŚI Ogród Ogród ster r A ia ia ia StrSatr a St St Ogród Ogr Ogród 1. Bul. Słoneczny Słoneczny 1. Bul. Słoneczny 1. Bul. Słoneczny ż- ż- r ażr-aż-1. Bul. Mieszkania .M .M w.Mw.M 206 sa n i cnziacza Botaniczny Botaniczny 83 83 83 83 2. Bul. Zienkiewicza Zienkiewicza n i cnziacza2. Bul. Botaniczny Botaniczny Inversiones 2. Bul. Zienkiewicza n anr ar n an a 2. Bul. Zienkiewicza la

ŚWIIDNICK DN A ŚWIo ICKA ŚWIoDNIWCidKok DNIW A CidKoA k o

Piastowska Piastowska Piastowska Piastowska

kogwo S. S. Chu S.ięck Sd. obW Chu o y dobWięck w ow S. y Chu Sd. ob Chu y dob y

Kr Krup u ni Kr pnicza Krup cza upnic ni za cz a

Są Sądo d wa Są owa Sądo dowa wa

Mu z Mu ealn zea a lna Łąko M wa uz Łąko M ea wa uz lna eal na Łąko w Łąko a a ŚwW

K K.. PUŁA P SK K. UŁAS IEG K. PUŁA KIE O PU S ŁASKIE GO KIEGO I. Prą dz GO I. Prą dz

Carrefour Carrefour Carrefour Carr Carrefour

10

10

z Łód k zk

zk Tomaszowska Tomaszowska Łód

Ga j o wa 10a Ga j o w

Ga j o wa 10a Ga j o w

oan n i t ów

Cie Ciepła J pła oan Joan nit ów Cie n i t ów Łód Ci pła zk epł Joa Łód a J n n i t ów

Hen ry Hsekna kowskarykowHen ry Hsekna kowskarykow-

Gajowa Gajowa

87

2 2

ŚL Ś ĘŻNA 98 LĘŻN 9Ś 8 LĘŻ A Ś NA 98 LĘŻN A 98

Cie pła Cie pła Cie pła Cie pła

Tomaszowska Gajowa Tomaszowska Gajowa

D4r7u Drukarska k 47 arska D4r7u Drukarska k ar ska

0

OWS

87 87

Dru PO STTAŃ Drukars PO W A CÓ kar ka WSTA ŃCÓ W s k a ST Ń W r 17D u k 7 a Trw AŃCÓ 17Dru rsk a 1207 kars a Trw ła C W ka ała ÓW 112707 Trw 17 Trwała 1207 ała 87 12

11 1P 11 O 1P W

11 1 11 1

ty

na na

dna dna

47

Spis k Spis a ka Spis k Spis a ka

No Norwid rw a id

M

a a

SCONTO SCONTO SCONTO SCON MEBLE MEBLE MEBLE MEBL

230

CCCC

Ogródki Ogródki Ogródki Ogródk

PiP ękięnkP ęakięnkana aniP

Nys Nys

clzin cza ŚliŚ clzin czana Śnlia Ś

Kośc. Kośc. Kośc. Kośc. Św.Józefa Św.Józefa Św.Józef Św.Józ Rzemieślnika Rzemieślnika Rzemieśl Rzemi WSZ WSZWSZ WSZ Edukacja Edukacja od od Edukacja Edukac ł M ł M

BB BB

123 123

96 96

AA AA

Nys uchow Nys a Otm csk u how Otm ska ck uchow a a Otm csk cka u how a wsk Otm ska a z ko cPkaac kowsk z cPkaac ka s w a z ko Pac kowsk 23 z 1 Pac 123

Glinianki Glinianki Glinianki Glinianki

90 90

WapiienapienWna na WapienapienWna na

Zajezd. Zajezd. Zajezd. Zajezd. Tramw. Tramw. Tramw. Tramw. Park ParkPark Park

96 96

Pocz tow Poacz tow a -

8 8

8 8

SKA H UB41SKA H UB41 SKA H UB41SKA H UB41

Ł ó d z ka Ł ó d z ka

Ł ó d z ka Ł ó d z ka

A A

BOROWSKA BOROWSKA BOROWSKA BOROWSKA

74 CKA 74 SUDE K C 11A9 SUDE 119 CKA SUDECK11A9 SUDE 119

Z Z F. LFa.uLłaeuFk.łeZLFka.uZLłaeukłek assass as as allaallasallsall Św.Św. Augustyna Augustyna Św. Augustyna Św. Augustyna a a Urząd Urząd Urząd Urząd

-

44 44

Huby Huby Huby Huby

Kostki Kostki Kostki Kostki Lidl Lidl Lidl Lidl 90 90 o gogo 229 go grze DevelopART Je. rze JŚewrze pl.pl. pl.pl. Je ŚwŚ. w .w . Jerze Ś Ny Ny N N L.Zamenhofa L.Zamenhofa L.Zamenhofa L.Zamenhofa fidelis Cmentarz Cmentarz K K s s ys ys Cmentarz Cmentarz K K A A Wł.Andersa Wł.Andersa A AM Wł.Andersa Wł.Andersa Skarbowy Skarbowy a waka kaa aka ka M M tasta stasta Skarbowy Skarbowy Muz. Sztuki Muz. Sztuki M Muz. Sztuki Muz. Sztuki s w I I w w y y zy zy ENENIEINEMieszkania o o o no Cmentarnej Cmentarnej NN Simply ecizecz iec Simply Cmentarnej Cmentarnej onion ionio231 Simply 79 W NA N ieic iSimply ecizysta ecW zysta WiW iW ecizysta eczysta NA W WW Żydowski Żydowski AA Żydowski Żydowski J esJ es J esJ es Okręg.Szp. Okręg.Szp. Okręg.Szp. Okręg.Szp. SzS tazbtaoSbwzoS azbataobwow 175175 175175 Kolejowy Kolejowy atw Kolejowy Kolejowy a a i i a a J. J n n a a o o i i r r n n u u o o r ur K. KJ. J K.uK

74 74

r. y

na na na na

79 79

.. .. k ek

POŁUDNIE POŁUDNIE POŁUDNIE POŁUDNIE

7 7

42 42

42

221

228

395 395 3975 3975

iw iw aSky a a Rondo Rondo Sky Sky aSky Rondo Rondo V. Havla V. Havla Tower Tower V. Havla V. Havla Tower Tower

ki Nis Nis NaNa Na N

OW KA KO S A AK W K KRAKOWS KRAK O KRA KR

StuStu St St dz dz udzudz Targ. Targ. ienineanSzp. Rad Rad nineanSzp. naieSzp. RTarg. R Targ. na Szp. J.WJ.W J. J. osnosandoasdos Kliniczny nr nr 5 5nr nr Kliniczny 5 5 Kliniczny CH Kliniczny a a na na CHCH CHC . D . D W. W. Ak.Ak. Ak.Ak. SaTOWER SaArena Arena S SaArena Arena Ar SKY Św.Św. Św.Św. Uniwers. aw aw Da DMuz. a n n Muz. a Muz.Muz. n n o o Uniwers. Mieszkania, s. 108 ckackaockock Ra Ra Ra Ra Uniwers. Uniwers. aza WiW idaida widwid W W Henryka Henryka d d a a i Henryka Henryka Henr elkelkielikelk osnosndosdoApartamenty a a Wrocł. Wrocł. Wrocł. Wrocł. aa aa a a nasna SieSie SieSie Kolejarz Kolejarz AdAd AdAd Kolejarz Kolejarz radrad raiera Atal GlG Gi lG zkazkadzkdzk l i i Spectatores Spectatores l n n i i Spectatores Spectatores PabPab PabPab n n i a a a a ia ia Apartamenty ia nia n ia ia a a Scena a zn a a Scena n n k Wyżasza ickic czn Szk. Wyżasza Szk. oczn c Scena Wyżasza Szk. Wyżasza Wy żasza Szk. fadesa BoB ocznScena a ka ickic BoB a a Zarz. Fin. Zarz. Fin. ArtArt ArtArt Zarz. Fin. Zarz. Fin. M. M STACJA TOWAROWA STACJA TOWAROWA a a M. M Polnord STACJA TOWAROWA STACJA TOWAROWA OWAROW OW AROWA AROW A a a Pe. tPe Pe. tPet Sąd Sąd Sąd Sąd t r r a a u u r r WROCŁAW GŁÓWNY WROCŁAW GŁÓWNY n zn se-se- useuse WROCŁAW WROCŁAW GŁÓWNY WGŁÓWNY Polska w w WiW pelacyjny Apelacyjny c Apelacyjny w w W W Apelacyjny i i c c za za icziacza W W elikealkiaelikelk e e W W s s Mieszkania o o e e ł a ła sołsaoła a a Wrocł. Wrocł. Wrocł. Wrocł. pl.pl. pl.pl. Uniwersytet Uniwersytet Uniwersytet Uniwersytet Park ParkPark Park owstańców Powstańców 2 2 2 2 Powstańców Powstańców Ekonomiczny Ekonomiczny Ekonomiczny Ekonomiczny Wodny Mieszkania, s. 114 Wodny Wodny Wodny iana 123 123 iana Wzgórze Wzgórze Lnia Lnna 123 123 Wzgórze Wzgórze Lnia Lnna M. k M. KAM KAM Pr Pr P zPrz -ni- dnid-niIENN IENN KAM KAM n AIENN A AA IENN Śląskich Śląskich uida Śląskich eesterz Wł.Andersa Wł.Andersa Kośc KoścKośc uPrSueaSea S S PruPdrck se Wł.Andersa Wł.Andersa zeszterzsetrrz Kośc 3 3 3 3 Pra trz icza Śląskich ewicza ck n n e ck ck n n n n rn rn ernern a a n n 61 61 61 61 a a Św.Stanisława Św.Stanisława Św.Stanisława Św.Stanisława i i i i

pl. lda zfelda

C .K C . K. . C .K C. .

N N Rzeź n za Rzeź icN Kiełb nicza N Kie R a śnic

a Drzze wn

k So olko l-

a a

G Za . lsZk pGo. -M ai . Ba łu lskGpeoj -M ck . ie Bagło Za ie.j ck ulsZk pGo. -M iego aipej . Ba o łu lsk -M . ie iej ck Bagło ckie ugo

2 9 9

IWIECK IWIECK WIECK WIECK I I

2 2

Ko an 2 ma dor 3 Ko ndo3r02s3ka Koman 302ska ma dor 3 9 nd 3 2s3ka or0s 9 30 ka 2

BrzBrz Br Br MOST MOST MOST eskeskzeszes18 18 18 MOST 183RAKO - RAKO - RAKO - a a ka ka3 3 3RAKO 2 2

Ś SKICH ŚLLĄS ICH ĄSKI KICH CH Ko m

S. Ś w S. Ś isI.taPcrą dz wisI.ta gkie Pcrą koie dz S. Ś S w.ista go S. ŚW c k ie ię S w.isckog cwo Wię ta c kie

SIKO

S p zcze ŚropdSińzsckza kowe iń a-

Dobra Dobra

Ta Tade d us T eu za GTwad sza Z i e Gwaid aź us Z eli ia eduz za iel ńs Gw źdzsisztaa Z ińskie i Gwiaź ista Z eliń kiego ie s g i dz ŚL aździsta lińskie o ki go i ŚLĄS sta eg Ą K o

Oława Oława

UTTA GU T TA AUG TA TRAUGUTT UT A TRAUG TRAU TR

Żabia Grobla Żabia Grobla ka la adŻaa bia Grob Kł bkia la aadŻaa bia Grob KłŻabai 6 Żk 1 ad 1a 5 Kł adbkia116 12 a a 5 KłŻabi 6 12 11 5 6 12 11 5 12

R.Ż R. R. R.

40 40

40

AYANN K KE E ER C C N K RY E YK YC J JC YD R YN J JAA Y DY DR D

33 33

go go

Mieszkania

SuScuhcaShuaScuc haha

go go

W. bs k W. bs k W. bs k W. bs k

Belgii Belgii Belgii Belgii

Oława Oława

a a

go go

M M M M

ta os Pr sta o Pr ta ta os os Pr sta Pr ta o os Pr Pr ta leos Pr ta o w K e-a l os Pr Kjoowa joleleKolw e-a Kowaoo

.. ..

Skw Skw Sk Sk ZaoZao Za Za eroerowew wawaroewroawa lzialziaolzoi lzi ńskńskańsańs a a ka ka

Sz Sz S S cz cz zczzcz ęli ęli ęl ęl w w

go go

OO ŁO ŁA ŁK Ł AO AK W W SW SA SK SAK AW AA

.

2 2

12 12

1 1

AA AA WW IEILW EK IEK IE LW IG IKEL ELG IG IKEO EG O OO

A A CC PLPL PLPALA CUC CU RIRE

Z sz e JaZn. i ze s J an i Z. sz e JaZn. i ze s J an i

ie Psd u iey

i ski s ky sW s S. i y b. W k Wyb. S.s i s ky sW Wy s ie S. y ur b. W -C ie Wyb. S. ot ur C y ot rie L. W u i -C ie ic.h ot-Curr MsikLch i ot r MskL. i .h Lic r Msikich r Msk

Frycza-aA. drryzcezw F goA.odkrizeew oFrkyiecgzo aa-A.Fdrryzcezw goA.odkrizeew o kiego

Środ ska Nab Skzowa y Nab cińska Ś pSińsckzeyc ro kzoczae So ińska Śr pdiń sw kaao Nabkol d kow D S y skanDi rzewna a Nabokocliń yciń crzzew skani a na So c

na Ładna Ład na Ładna Ład

B B

B B

ODODO O DR RARD GRUNWALDZKI GRUNWALDZKI AGR GRUNW GRUNWALDZKI GRUNWALDZKI A GAR G ÓAG Ó ÓN WW RÓ NR N NA ARA A 22 22 CCGGRURGNUGRNUR

B Ps y Bu d R Z KA M Z sIieE I P y R KA Z udE B ZIM PsIiey Bu d R Z KA ZIM IE Z KA ZIMIE R

ł Paw ła W s a rł J a PaB wułalwW s Bu l w a r J a ł Paw ła W s a rł J a W 25 PaB wułalw s Bu l w 25a r J a

25

S25 OR S IBOR IB R S O S IBOR IB

Schneidera Schneidera Schneidera oSchneidera rzy zcSzzczSzcSzc ę- śę- ś zę-zęch śliw itych l l w i iw w 0 a a a a

PLAC PLAC PLAC PLAC

-

I I KOKMieszkania, O. K. OKO. . Urz. z. - J.RJz.- zR J. cJz.- c-apartamenty zR Sc- r-s-ISRKSK 208 -ScK Skarb. arb. Ka aKras aorsKoa aK rasIK oEGIEIG g m mgaoEgG g pl. m iempl. pl.pl. GO O O EO k kiepl kie kie

-

r c no racKa StaSromłyń taromłyń Srkomłyń Stas taasrkomłyń BeBe a skaskaa aci ci a Ka Nacarat Be Be n.end -pl. eyd i-pl. ino Ka K Ka aśw. n no o-pl. -pl. Jana św. Jana d- y dey -nye-nG . . św. . Jana św.św Jana a a zacza Tamka niania Mieszkania ru-Gr1Gr1 rG nia a 2 pl. niani un kt..Akt d.Ad.A .A Wyspa Wyspa ktayń ktsk Tamka Wyspa 2 2 2 pl. Wyspa i nziczżnaic Chrzciciela Tamka Tamka sk żMieszkania żnic Chrzciciela pl. Chrzciciela pl.Chrzciciela sksk ayń a yń żnic adraddyń karknadrandkarkd a awnawlu6anlu6wnaw1l6a1l6 teadtreaK tra Stra S Stra K Piasek draaKościelny a t t e e Stra A A A A Piasek Piasek KaK Piasek Katedra Katedra d d Kościelny KloHlo HloHnlon Katedra raKościelny ościelny HKatedra lnalnaraln iła iła iła ił2a d2zd lnKościelny kzkdzdz KZK ZKZK 361 a a kard. . kard. . Z kard. . kard. . OstrówOstrów. . inkink Ostrów M M M M 1 1 a21a21kaka 1.pl. 1.pl. 1.pl. DOD 1.pl. Ostrów aoin nka omo.m a. oK mkia m a Paiwn OR OD Piwn Piwn a a Biskupa Biskupa OD Tumski Tumski Piwn Biskupa Biskupa Tumski Kpl.Kpl. Kpl. Tumski R SzSczzcS pl. GRG GBPI Nankiera Nankiera zzcyzy zSc GR Nankiera Nankiera ztn y y t Polska n t t i i Katedralny Katedralny n n c c T T Katedralny Katedralny Mieszkania, kakaickicaka (bud.) IAIAWW (bud.) IAITAT UnUiwneiwrsUenrsUiwneiwe Solidar(bud.) (bud.) SolidarSolidarh h CA KA SolidarŚYWY ŚW ch ch209 Y Y ic ic Cie DuD Ś Ś Mieszkania yteycters s. 1201.M. uchDuD ności ności NoN teyte uucbhu b b ności ności c yrs si ztkysihńCie Cie tk tk hCie zyhńTarg.Targ. Targ. szW h zW Targ. 1.M. Wrocławczyka Wrocławczyka htkskieg żoożoNoN yń- WW ysńh 1 1Ścw 1.M. Wrocławczyka 1.M. Wrocławczyka a awŚcbw oożow wka ka ck1ack1a Św 8 co skieg lwualwa wnżw ystycotyskieg ycsŚw. LELE LELE szysszęystycęsŚw. oOO o O O . . ŚM M .alwM au aalw ni ni ni pl. pl. pl. pl. tzyskieg . M z r r i 2.W.Nehringa 2.W.Nehringa r r X X 2.W.Nehringa 2.W.Nehringa Św. Św. NIN sę ę X.uDu czacza cz cz G GI-N s s s s . D.uD niuXkn.oiD a Nowy a Nowy n n kow kosw F. JF. J 3.F. NauczyCICN 2 2 2 2 WBarbary KoK -GW- Wwi wWiBarbary wiŚwiBarbary Barbary w CI-KCG 3. Nowy o aKoK 3. NauczyNowy KA tlIa sk sk kiieskkoiiew Jo3. NauczyJF. Nauczytla Igl ie Igie ZoieZmieomo KA eZmieom ol ol cielska Iglriseltlrsaotl AAŁJA AJŁ gaitle JA AKA Ś Ś MŚIM ie g 1 1 3131 3 3 AJA naln Targ Targ ŁOAIŁK cielska go go ieegToscom naknaaka rskraska Targ Targ Wzgórze Wzgórze i i olcielska KIO Wzgórze Wzgó Wzgórze i li cielska wita- wi-ta ita o o wita- M . MIOKO .K i2 Development Bu Bu Bu Bu W Ś.W.Ś W ŚW 9898- 9-898- Polskie Polskie Ś Polskie olskie Polskie l l 210 A pl. w pl. w K K Klw lw K WiW Mieszkania WiW A .L. ALLA Zr e. lZweAlw L. ALAL taitSaMieszkania ngP 207 rk .A iye.u Atal ekug P P.uJ Zr e. lZwelw pl.pl. taitSa S J.EJ..E yro nkiyengio rio BRBARABRBARA ego aczayca zyaaczaca z a P .E .uEyJr.nk r.A Stw PLP tw eo- Jana ero- Jana 211 Rynek P.LW tw two e- Jana e Jana wic w Rynek oso N N NoNwoicwzic ń ń. .yń yń Rynek Rynek 2 2 U NKPW 2N szasza zaszaow 1. 1. 1. 1. za z- Pawła a icPawła a zPawła aII Pawła IKN U2ZW II wła . . Apartamenty IKI UIZNKZW II II R R R R R R Skw.Skw. Skw. R R ZU usukskusuksk KuKu K K pl.pl. pl.pl. GTGT DGD Skw. G w w Serca Najśw. Serca Najśw. Serca Ś Ś Najśw. Najśw. Serca T T D D Park Park Ś Ś w w S S a a Park Park u u r r sk sk w skw sk w w Ruchu Ruchu a a Ta Tzay zyT rTzyrzy OZM . A. A . A. A Ruchu Ruchu KSIOZSKZI KI Pana KZIO Powst. Powst. Pana Jezusa Jezusa pl.pl. pl.pl. MD MO Powst. Powst. Pana Jezusa Pana Jezusa M J. Słowackiego J. Słowackiego iegieg ie ie ntonto nt nt J. Słowackiego J. Słowackiego rg rg argarg DLD LDA Oporu Skw.Skw. Oporu Skw. LJA Oporu Skw. Oporu AWLA onie Solny nienie onie Skw.Skw. Skw. o o go go Solny Warsz. Warsz. Skw. W J Solny Solny Warsz. Warsz. W W . . J J A A K K M M N N l l . . . . JA.ło J S go go go g M.K.Idaszew"Olimp" Ormiański Olimp" Ormiański l.wS lS.A J.łoSło Jo URU RURNUN W .W Ho .HoK.IdaszewKo.SK .S K K "Olimp" Ormiański "Olimp" Ormiański A A KAKA .H K.IdaszewHM ł R K.IdaszewO O w O O G G a a ła ła c c w w k k . . i i e e g g o o S S o o W W G G z z aca łasws kc iekgieogo z- fiaO wswkła ro roenskiego od od o o enroskiego Galeria Galeria w roenskiego enskiego a a OfiO s Galeria Galeria fi nocnaoj-cajn- oznaO Teatr na Teatr na j j a a z z fi k Teatr T eatr na Teatr na a a d d e e ń ń z z k k a a r r k k o a a 1.le Jana e- eń- ńe e r r aa hy hy chychy 1.Styki Jana Styki Jana Styki itcnictnŚwiebodzkim le1.Styki c Świebodzkim cnŚwiebodzkim ow ow ko ko i i al al 1. Jana DominiDominin a a t DominiDominiPolitech. Politech. w w Świebodzkim o o b b t o o R Polite Politech za RoRboobi2o Development pl.pl. pl.pl. Kossaka OśO iń iń iicaiica ic ic e e wś i W. Kossaka iKossaka W. Kossaka dw dw diwW. ś ś e e w ięwiO diwW. kańska kańska ięwciiDominifenix Group kańska kańska Wrocławska Wrocławska ę- ciDominicO 3 3pl.pl. Wrocł Wrocław i-sk ię-sk 3 3pl.pl.skieskieńskńi ski a a pi pgio gop pgo go mic msk - Dominiskhcic m Po Po Po Po DominiOrląt Orląt Orląt go go eg eg Orląt hmic ań ań iańiań h kański hickański Mieszkania 25 25 25 25 Ho. H. H H kański kański o s s DW.ŚWIEDW.ŚWIELwowskich Lwowskich pl. pl. Apartamenty s s k k DW.ŚWIEDW .ŚWIEDW.ŚWIELwowskich Lwowskich pl. pl. iegieogkoiekgieogo PoPo PoPo M M . M. M BODZKI BODZKI Krzysztofa Św.Św. Krzysztofa dwdw dwdw odrodr od od BODZKI BODZKI Krzysztofa Św.Św. Krzysztofa r r z z z z ejeewjewejeeje aleale al al 74 35 35 35 35 a a I. a aI I skiski wskwsk e e MeM ej ej iej iej MieM eincn Pw . P . P owowzI.joPzw nn MO MO en n MO STST pl.pl. pl. ajo c nn pl. 2 MO 2STST WaW 2 2 w awełj teajw aw loańlo ńa lkoa sW sW ęTcęzczTęiTcęę pl.pl. pl.pl. za za icziacza ńa teic k sk s ka a ańlo ęyte yiłęotw Wolności Wolności Wolności icęoywjcyłowłow pl.pl. pl.pl. Wolności J. J. J. J. OŁ OŁ a a j Teatralny Teatralny pl. pl. AW AW OŁ OŁ a a Ś Ś a a óTjcróŚjcwŚrw w w Teatralny Teatralny pl. pl. ŚwTŚrw AW AW SK SK Św Św Teat Tera HaHa H H a a b w wow I I SKN SK Te Tea atln w bMuzealny I N b Muzealny raaln at atln b Muzealny T óTró ra ralnNoNo NoN NaNa Muzealny uk uk aukauW. Wróblewskiego W. Wróblewskiego aI G aG pl.pl. pl.opl. W. W. Wróblewskiego Wróblewskiego Ośr.Sport. Ośr.Sport. dzoied-zie-od oied- ie131 131 Ośr.Sport. Ośr.Sport Park Park a a 131 eg eg egke212 131 G g ePark g g Park rorboG g 9 Legionów 9 Legionów Fr.uDru ka kFa.DFrz.uD o o żeogżaeBM.Kopernika 9 Legionów 9 Legionów BoB kacrzkukFiac.D żM.Kopernika IKS Ślęża IKS Ślęża oże a M.KopernikaWzgórze Wzgórze IKS Ślęża IKS Ślęża ckicekgieg aoB Wzgórze Wzgórze l blrorbob S. S. S. S.-Bo-Boo-Boo-Bo Lub Le eugb ucb Lceukgb Lio Partyzantów Partyzantów CiaCł iał CiaCł aiałM.Kopernika 17 i17 i 17li17li -co -ck oSkw. eg eie WoWo W W sa sa sa sa Partyzantów Partyzantów - oSkw. - Skw. keie kgie k Skw. ie o o gogo AKA K rcerceorcorcka ka ka ka A A K pl. pl. 2 2 K pl. pl. Solidarności Solidarności 2 2 S S PoPdodPoPo Solidarności Solidarności5 5 Immobillo Group T. T 2 SŃS lla lla ellaella .oKTo.2T 2 Walczącej 2 Walczącej Ń Ń . K Ń K K 0 0 Czysty Czysty 5 5 Y Y d d 0 0 Czysty Czysty o o Y w w Y ścśiuciuścśi ci Walczącej Walczącej wawl al aleale SZSZ SIZSZ sz1 skz1i u Mieszkania ee a a zi kpl. kisuzskpl. 51A 51B Wydział Wydział AIBKIARBAIB 70 70 70 70 el el AelaAela 1 1 Wydział WydziałN i pl.pl. GR GRGKR ew ew w w R A RA R oleole KoKo G KoKo KoKo Produkcji Wody Produkcji Wody T. Kościuszki T. Kościuszki Produkcji WoW Produkcji T. Kościuszki T. Kościuszki el Lel ele eleR S kabka ka ka m m S aę Ję J J jowjoawleajolewjoa.wLFilharmonia m m S S 4 4 L L 2 2 4 4 b 4 4 u u 2 2 . 0 0 Z Z 4 4 8 8 9 9 .9 .9 Z Z 0 0 Grobla Grobla 8 8 y zy zybzyb nyny unuyny J Ja Filharmonia Grobla Grobla czmęczęcz J. Filharmonia J. Filharmonia z W W . . kaczm W W J J m m S S ienien ie ie pl.pl. pl.pl. S S si s. iŁ . Łs s. . K. K Teatr TeatrTeatr .Teatr . J. J. K K . . . i i na na nnanRozjezdny ń ń K K 1. T. Rejtana 1. T. Rejtana Ł Ł T T n ń ń K K 49 49 T. Rejtana T. Rejtana nianziazniania . K.oKT aRozjezdny . T.oKo Polski Polski Rozjezdny Rozjezdny P P s usk uks us u PolskiP IP Polski ŻytŻyt PSIPŁIŁ 1. 1. 223 49 49 iewiewziezwiew PaP tŻnyiatnia ŁISŁU śocśiK niann niann ryary ar ar kie aie- a-kie kaie- ka- Mieszkania, s. 107 iczic SU SD UD ucsiuzśsczśiucsiuzsz WoW n nn US sze enn PszPe ze a za iczic PszPesz DK a za sk sk yskysk jcoie jcWieoW ki ki ki ki SIK jcojcie DS SIK86I86 861861 1 1 K NaN answaiasn hsc ie ie ie ie IG n E E ha aO ayhsie ay chc iw syap syNpcaN E E aana a i G 1 1 Ow Oswias 9 9 G G Ogródki Ogródki 1 1 0 0 1 1 O j j j j 9 9 O O Ogródki Ogródki p B B 1 1 owoawp 6 6 06 06 pl.pl. pl.pl. OO 224 1 k1a ka1 k1a ikaa ia ia ia aowoaw BoBo aogo pl.pl. pl.pl. s s s Zgody Zgody Zgody Zgody ug ńs ńs ńs yńss yMieszkania, działkowe działkowe u y y słuasłgaug działkowe działkowe 226 Konst. Konst. zyrzy rzy.rSzByt.rZSBat ruZłaSuBtł ZSBat uZau wswssłaswłasws 95 95 95 95 Konst. K Konst. 225 r T T r r T T żka żka . . o o k k . . SwSw SwSw Gal.Gal. Gal.Gal.iegiegkiekie o o e e eokw112 160160 16 16 a a a a a Ście a Ście żka .K .O ołewkłek K K Żabi Żabi a Ście a Ście 3 Maja 3 Maja K ie W wWaewWkas. Żabi Żabi O O 3 Maja 3 Maja O 0 0 Ś Ś 2kwL2ikuwLiu wLiewLW g g o o o o o o a a Ś Ś n n CICUIS PeoP r oeor oPeP bobdoodbooArkady d od d d C C ny rn-y r- ny rn-y rArkady Arkady U r oenr o nMieszkania, bdoArkady u u usk I I ksk U U S o S S Z Z S bSub o o o o S S Z Z K K Sukaskbaubsk S.SM a a g ZIK g I egg egg go go nanaWrocławskie Wrocławskie .M .A I I ZK ndanaWrocławskie Wrocławskie Wr ocławskie . M PZMot PZMot M PZMot PZMot Z Z e e i i i2 Development A i ki AŁAAŁA GraGra GraGra k sk Wrocław Wrocław Ł Ł k WW Wrocław Wrocław w s. 114 W W s A A s s SKSIKISK 163163 16 16 SIH CIHCH CH RED Real Mieszkania 3 3 EG EC E E-O i i GK G G-OO DW. GŁÓWNY DW. GŁÓWNY O OO 1 ks. -O- Estate 1J. J. egoego i egioego DW. GŁÓWNY DW. GŁÓWNY O ks. ks.ks. J. J. 181 227 222

WitW itoW itold itW old old alda a a

pl. pl. pl. pl pl. W WEuro-Dom WW Św. Mikołaja . Mikołaja S . Mikołaja Św.Św. Mikołaja I SI Ł SŁ S Ł Ł

działkowe działkowe działkowe działkow

Wojew. Wojew. Wojew. Wojew. Urz.Pracy Urz.Pracy


od 9350 zł/m2

od 5500 zł/m2

ul. Rzeźbiarska, Biskupin

ul. St. Jaracza, Śródmieście

od 5911 zł/m2

od 4824 zł/m2

ul. Pochyła, Stare Miasto

ul. Babiego Lata, Krzyki


od 5335 zł/m2

ul. Legnicka, Fabryczna

od 6614 zł/m2

ul. Pochyła, Stare Miasto

od 7000 zł/m2

ul. B. Drobnera, Śródmieście

od 5600 zł/m2

ul. Rybnicka, Księże Małe

www.mojdom.com.pl | e-mail: mojdom@mojdom.com.pl tel. +48 71 780 44 55 lub faks +48 71 780 44 51


JA

JA

n

Wo da

Wcokiego da

. .

a

119

Cza r

Cza Czarn

J. SmoJ. Smoleńleńskiego skiego a go iego Villa kie Villa sk ws nowRezydent o Rezydent ian Mia w ie ws ies J. M J. s s

ŚRÓDMIEŚCIE ŚRÓDMIEŚCIE om py

ckiego

J.S

Bu Kładk r zo a wa Bu Kładk r zo a wa

138 .B ac ha J.S .B ac ha

ia1rk 38i

iark i

K.M

K.M

YSZ YŃS KIE GO S S 104 1 .. JW ar YSZY J. 113 Ń L SKoImp ac E y G za S O 1 .J

3

235

C C

S.Pilata ma M.Han dta e ls S.Pila na egock i a M.Haynwi els m L . Krz d na

Że SB teafrli N ro an . m a sk ie g Że B E.ar o Stli N ro ei . m n sk ie g E. o St in S. eW 104

B B

F Fol wa olwa rcz rcz na na

StadionStadionA. Święto A. cho Święto Kanałowa Kanałow cho wskiego wskie a go AZS AZS Gem Gem Nau Końcu Na Końc Kilimandżaro Kilimandżaro 127 127

G. J o a ieg uin y aJ i ick do na n yw au rte Ja zowicŚkna L . Krz J.B Cou s . a arto J. J de uino-By DRA doick na AO autn rte icka y Jz.Bcz ou TAsRzow S aS eC arto A bl d o-B ODR ro ick G ytn RA zcz STA aS bl ro G

15 3

A.

A.

N 12 W OW E. OW OW IEJ IEJ orska o SK o SK A 7 A eg 74 eg 4

A A

Zakład Zakłady Ch

Przystań Przystań ZHP ZHP

Cza

ska

4

S.

S.

M M Ja o s Ja o sb ra Pa Pa ach bachrac cz st e a z st e a W a A W a A rs rs K. K. . .M .M ka M A M A D łod 64ka oz . oz .łod 21 Dam 21 am nic n ar a ro ro ta icki ta rta k ta ieg eg Das Das o o ski zyń-skiezyńego go

74 74

4

ZACISZE ZACISZE

2

2

ie ie ron Ustron Ust 8 188 2 18 16

. . 119

Paderewskiego

Paderewskiego

yka Cho Fry pin a Kar dery ola k a Szy Cho ma pina now Liaprińo K. K skie slaki eg S go zyo ma now Lipieińc K. M s ie szkyis ełgao wa Kark łowgio cza Miecz ysła wa Ka rłow i cza e

e

Aleja Ignacego

Aleja Ignacego

45

Tade usza

a

anac h

S. B

s te in a

S. Dick s te in a S. B anac ha

Parkow a

W o z Brujcie dz ch W ewaa o z Brujcie dz ch ew a a

Parkow a

a

Odona

Odra . Pas Stara O teura dra K. Bartla

Bujwida

Odona

ida

ida

Pas Stara teur

W.RoentinkoO.Mgena wskiego W.Roentgena

Bujwida

nkw oMtio PiOa.s ska wskiego

Piastowsk a

M Re. ja

Pola ka

yk ta

Fry de r

R

a ja

P wsiasto ka P wsiasto ka -

M. Reja

M. Reja

Ł.

M Re. ja

Ł.

Pola ka

S. Dick

B. Pr us a B. Pr us a ja a R

kieg o

kieg o

Górn ic

rat

Rozb

Górn ic

rat

Rozb

52

KAR 29 DYNAŁ A

ta

Szczytniki Szczytniki

a

Partyza nt ów

a

ka ec

Vratislavia Vratislavia

wbo go em ie D sk E. wbo go em ie D sk

E.

Partyza 9 Maja nt ów

Wy sta wo wa Wy sta wo wa

9 Maja

la KW. yBbarrzte że L

.

Wybrzeże L

No rw

ha skiłubiń eg o T. Ch a skiłubiń eg o

I Łu . wickasi za eI Łu . wickasi za e-

C .K

T. C

.

No rw

.

C .K

e B ned yk

e B ned

o Z.Cybulskiego o IER IER Z.Cybulskiego Wrocł. h ho Wrocł. k Fabul.Fabul. ws ows5 Wrocławska Wrocławska St ObiektObiekt rnik ZY kie 3 kie 35ZYNI ZYNZIY ni a go Iglica Iglica E go EC er 25 G IASE UNESCO UNESCO isła wnisła w 25 ieagń pe KI CGKM Hala Hala op I IASE iego u aia Wńysskpi oskImmobillo a Wysp Ku Group Przystań Ko Przystań U MU

ec

ka bs

ka bs

Maz owie cka

A l.

A l.

ei sk

an

Parkowa

Z . sz e

Z . sz e

.

St

pl. pl. Społe- Społeczny czny

Parkowa

J a ni

J a ni

7 e e- e ż rz y bski W . 7 że e rz

119

MazS K A owie cka

AL .J . A L KO 98 C .J 42 . K H A N OW OC 98 SKIEGO 42 45 H AN OW SKTade usza IE G O

J. L

ar

ac za

113

Barycka

Przeskok

. .

je wka JB. ezGłowackiego iero ła g S w Wk. ie skiego ró h ie ic F. 2 yn ńsk ka s y JezierSław KoGd w W. skiego ró h ie ic 2 yn ńsk s y KoGd

32

iczaJ.Mikuleckiego Rad

32

iczaJ.Mikuleckiego Rad

E. Suchardy E. Suchardy

Św .

K.

K.

Liskego

Liskego

ska

0 a 12sk

Kapitu

ań Gd

ań Gd

0 12

lna Jó MO ze f a PO ST Al. J. Mat KO ejki JU Św. J óz MO ef a 52 PO ST K Al A . J. Mate R KO jki 29 DYNAŁ JU A

J.

J.

h

h

a

a

b Wy

Warsz.Warsz.

ka -

C

i

c ny cz

c ny cz

Pasterska

Pasterska

e

e

n Ład

n Ład

tlio rie Jo Cu tlio rie Jo Cu

go

U J A Do W SbrKzyAń s

A.

Śn

ZALESIE ZALESIE

CC A CU ko ko Uniw. Uniw. Cenrtum ZieleniZieleni Cenrtum 98 98PLA PLU Przyrodn. Szp. Szp. Przyrodn. Ak. Ak. RIE RIE Bad.Kosmicz. Bad.Kosmicz. 3 3 ZAICZAPark Park C Klin. Klin. Med. Med. I Obserw. Obserw. SĘPOLNO S 2 SĘPOLNO Ogród S 2 Ogród KŁ KŁ Kos Najśw. Serca Najśw. Serca EW Japoński nr 1 nr 1 238 2I4EW IJapoński 24 Astr.U.Wr. Astr.U.Wr. T OST Pana Jezusa S O w Pana Jezusa O w K K O M M SzczytnickiJana HJeawnealiHeweliu sk C Szczytnicki DO DO Grape Grape Skw. ski J.Skw. J.M usza sza i eg M MIC. MI W W . K.Idaszew-ego o K.IdaszewH Wr Ho W Kośc.drew. Kośc.drew. A A ro o skiego oń e skiego 75 SK75 SK 8 M M MO8 Św.Jana Św.Jana n ń en Wytw.Wytw. IE MIOEST Skw. J. J. Akad.Szp.. Sm . Sm Polit. Polit. Akad.Szp. ST Skw. Nepomucena Nepomucena B B olu e g Kliniczny olu ZW JZW J eg Pergola Pergola FilmówFilmów Politech. Politech. Kliniczny c c

kie Muz.Narod. z.Narod.

119

Ukryta

M. ego Sępa-Szarzyński

M. Ukrytaego Sępa-Szarzyński

2 2

anorama cławicka ka pl. rkpl. Powst. Powst. kiego

. .

PLAC PLAC

GRUNWALDZKI GRUNWALDZKI

NA

.

Ołbin Ołbin

G

. .

a

dna

1 1

Cn AJ. a

Wygo

Wyż. Sem.Duch. Wyż. Sem.Duch. I. I. Misjonarzy Klaretynów Misjonarzy Klaretynów Da D Trakt O as Trakt O sz Kąpielisko go kiego Kąpielisko niaws Wiekniieaws H. WieH. ki zk ki zk rz zy rz y e e es ńs es ńs Morskie Morskie głoo o - go o ło Mieszkania, z ki zk k g go SzramkSz a ramka Oko Oko eg ow kow ieg i w c ow c i 116 116 s. o 117 ej o ck ej ck zy Z. NosZk.oNo wskiego skieogo wsk a zy ad ka Hala Hala Villa Villa ec 17dec ka SkwerSkwer 1 7 WPBM „MÓJ DOM” S.A. ki ki Tenisowa O. Kol- CapriceCaprice Tenisowa 74 Ludzi Ludzi 74 ze znakiem"P" ze znakiem"P" ch O. rKolch ck .P aestaJ-.P estabe ga berga z o zegoKośc. ozzegolKośc. Motel Motel Park Park Elsn Elsn Rezydent Rezydent 1 1 a a e e ra ra MOST MOST ej Nowowiejski Nowowiejski W ej W ZALESZALES al al ParusaPrusa w KI Stanis Słtaaw na isM łao wnai Moni J.S.B J.S.B KI Og K Og K łpl. ł andtk- a118 usz usz nd118 pl. o tk o ł ł r Polit. Polit. Akademia r ie Akademia C m. ie C m. a k a k g Św.Wawo g Św.WawŚw. Ś w.W w. WawW awo i k i ki do dk do dk MB oMB o i WesterM Westeresterester -Noble-house M Wrocł. Wrocł. Medyczna Medyczna rzyńca rrzyńc zyńca rzyńca waa waa NO104 NO104platte platte StadionStadion Św. Św. Św Częstochowskiej Częstochowskiej KaplicaKaplica KlinikaKlinika Klinika ChemicChe Szpit. Szpit. AWF AWF z- miczMieszkania W W Wawrzyńca Wawr W awr Wawrzyńca Św.Teresy Ak.Med. Św.Teresy Ak.Med . Ak.Med. Ak. dla Szkół Ak. dla Szkół na na O O Dziecięcy Dziecięcy Dziecięc Wyższych Wyższych im. prof.im. prof. W W 18 Med. Med. Rezydent Rezydent Szp.Kliniczny Szp.Kliniczny Szczeklika Szczeklika I I EJ ckaPolit. 56 go go 56 KE Kr z ckaPolit. a RóżaycRkóieżyckie o Sopo Sopock Pole P ywa rzyJwSa a a ck po Wrocł. mir mir Immobillo Group KA SSoKp A SoWrocł. H. SIH do udo E.NSKIIEENWKIEW 112 112 1 erw PCK OgródOgród Ma Marsowe u rwonPCK Camping e Camping z on L z L Mieszkania ICZAICZA 113 Skw.1C3A. . e egKorzy go Al. Al KrzyCżA. Skw. ż a a Olimpijski Botaniczny Olimpijski Botaniczny 83 83 Walentynowicz Walentynowicz T T 236 Be Be S S n n e e d O d . O . y- 1 yM M TT16 ldz ka kt d.A rd.A kt Szczytnicki ParkPark Szczytnicki yń ZY ZY Caldznk C nw waa kar nda kaonda yńska skaGru 6 Gru edra SZC SIZC ny Katedra u I Inst. Hl Hl o iła nw nw iła K Inst. 74 G74ru Gr IC K ard. . kard. . rnika rnika M 21 al2d1z aldz NIC NGórn. M Górn. kKaominka p p k ka Mikoł Mikoł o o Piwna Piwna a Straszny Straszny aja Kaja K pl. Odkrywk. Odkrywk. 455 455 Szcz Szczy PAN PAN Dwór Dwór Uniw. ytn Uniw. dralny 1.M. Wrocławczyka Wrocławczyka Bel Bel ick tnic1.M. OSPIPOSPIP KI Przyrodn. KI ZPrzyrodn. ka 2.W.Nehringa w we AWF AWF Pasaż Pasaż a 2.W.Nehringa Z der eder D D Ak.Med. Ak.Med. Grunwal- L AL 3. NauczyGrunwal3. Nauczyczy czy IMGWIMGW ków ków 9 45 9 45 cielskacielska dzki dzki WA W 1 1 Skw. Ch. Skw. Ch. 237 . W itelonWaitelona Miejskie Miejskie Rondo R. UN UN Rondo R. 8 8 Steinmetza kows Steinmetza . 2 3 2 3 K K inR GR ki e PAN PAN c Marcin- go Przeds. Przeds. F. GC F. AWF AWF 1 Marsk 3 Reagana PAN PAN 31Reagana go go górze wskie w iego

E.

A. K osib y

Pa

o

H .S iem irad żuc zki how ego H.S ska iem i r a żuc dzk h

119

Wschodni Park Park Wschodni

C C na

KS Burza KS Burza

B B MPOARSKTOMPWOAYRSKTOWY o

w

Chu S. dob y

Chu S. dob WięcS. ko y

ko w go

A. K osib y

wa am ow a

ole ska Zie Cza lone rno go les D ka ęb Zie a mlonego Dę o b

Cza rn

9 AL 4 .9A AL 4 R M .A I RM I

119

aw a

S

aw a

80

a

a

. .

za ilc

Oława Oława

na

Okólna

Okólna

eg o

eg o

yńs ki

yńs ki

S. Ś wisIta . Pcrą kie d go z S. Ś wista S Wię . ckie c

I. Prą dz

A b skiar- s . W a kie iw go ulb i Lu A . sk ar- dws W a kikie iw agP ul ou ge Lu ta dw ik a Pu ge ta

K na ład Gr ka ob lę K na ład Gr ka ob lę

za Mi ern ic za

Zw Kł ier adk zy a ni ec Zw Kł k ier adk a zy a ni ec ka

K Sie ładka dle cka K Sie ładka dle cka

Niz

BIERDZANY BIERDZANY

J. J. Wilczy Wilczy KątKąt RA RA IK IK

a a inn izinn N

sk ań dz

sk ań dz

Hen skarykow-

r Bie

Mię Mię dzy dzy rze rze ck a ck a r Bie

Hen skarykow-

Rakowiecki Rakowiecki

Wojew. Wojew.

j

ro

(p

lna Do

PięknP aiękna

A A

Uni Przy nicz

StanicaStanica WodnaWodna ZHP ZHP

lna Do

Kośc. Kośc. Św.Ducha Św.Ducha

Ny

ska

ska owuch Otm ska

uchow Otm ska

wa no Ny io

„MÓJ DOM” S.A.

)

a Groblaa Grobla Siedlec Siedlec zyw rzyw K Kr

a dk Kła wa rko Pa a dk Kła kowa r Pa

ska k ow

J es

Selgros Selgros

W

P

J. C

t ek

Wilcza Wilcza W

Apartamenty, s.18117 18

Las Las Mieszkania, s. 124

Burza Burza za ilc

J. J. Fałła ata Fałata U

Ko

Gr obl a

cka

ska 8c2zkow

z cPkaac

wa

no Elea io

IMS Budownictwo Mieszkania

Bouygues Immobilier Praktiker Praktiker Praktiker Mieszkania

Krzywa Gr obl a

252

253

Krzywa

A SK W O A 68 AK SK KR OW AK KR 68

Se rn i

76

ka

ka

76

Rakowiec

na

ł

ł

a

Grottgera

ka ec

ka ec

ka

O kól

na

Rakowiec

O kól

M

M

da

ro

(p

J. Brandta

Rz

1 kireogto tgera mo hełur ańsG J. CArt

r

r

OD OD RA RA

rob li

la

4 4

B

J. Kossaka J. Kossaka

Politech. Politech. Wrocł.Wrocł. Wrocł.

B. B. Bi Bi eg e e ź gas as AWF AWF Rz a a r- go Ur- go U . kie .J. kie J . J ńs J ńsWPBM a a b b

Artura J. Brandta

Na G

249e ź

1 ońskie go J. Chełm

9

zy

9

zy

ka

rob

STACJA TOWAROWA STACJA TOWAROWA WROCŁAW GŁÓWNY WROCŁAW GŁÓWNY

ary ośląskie e t

J es

r

247

RAKOWIEC RAKOWIEC

Straż. Poż. Straż. Poż.

Św.Józefa Św.Józefa Rzemieślnika Rzemieślnika

PZZ

ęd Mi

ęd Mi

wi e c Rako

wi e c Rako

Ża b i a G

sk

.

Elea

Na G

ob z li Ra z Ra ko ko Mieszkania, wi wi ec4 ec 47 k 7 k 245 a a s. 117

Szk. Zarz. Wyższ.Wyższ. Szk. Zarz. Edukacja Edukacja od o

udSnia cker ni

DĄBIE DĄBIE 246 248

. k Na Niskich Na Niskich KO sKO ŚC ŚC Łąkach Łąkach Pole namiotowe Pole ole namiotowe IU IU WPBM „MÓJ DOM” S.A.P Łąkach Brz Brz 1 S 1 S kichach kich NisŁąk Na es 83 Z 83 Z MOST MOST Na Nis es ka KI KI WIECKIWIECKI ka ) 251 kt RAKO RAKO je .

PSK PSK

ZZ

. .

T

la rob ka Żabia G TA ad a T Kł abi Ż GU ka16 AU 5 ad 1a Kł bi R 12 UTTA Ża T 6 UG 11 RA 125

pl. pl. ZgodyZgody T. KO 16 na na Park Park a Ścieżka Żabiżka Doln. Szp. Żabia Ście Szp. ŚCIUŚSCI0US160 god Zgod Doln. 117 117 KKS KKS SpecjaSpecjaZKI ZKZI go o g listyczny listyczny PoloniaPolonia e T ie iT

PAN PAN

MB MB Pocieszenia Pocieszenia a

Geo Grupa

Politech. Deweloperska Politech. Wrocł.Wrocł. Mieszkania

S Szc zyt zczyt nic nic ko ko -B -B ar ar to s to s z zo Mieszkania, wic owic ka s. 123 ka

ittig E. W

R.

Rgo.

go

ys ki ski ej ej

a rob Grob li li

Wodociągów i Kanalizacjia G Wodociągów i Kanalizacji

a

3 3

ittig E. W

Oława

ka ka yb yb W W Sz Sz s .Ł s .Ł Pa ińsk uka ińsk uka ry ie - ie -

Oława

O ŁAS K Mi IEG ern O ic

KU

. .

o

JAW

Stulecia Stulecia N ja ja ła 10 ZwierzynieckaNTA TA ła 10 Zwierzyniecka Mieszkania ko ko 73 E. WR WR gsokiego iew ko m.bDoewmsb E. DeE Mi Mi WalońsW ÓB ÓB 15 15 Uni ka 39 alońska 39 Uniw. w. Uniw. LE LE Angel River pl. pl. Zaj. Zaj.. Wr Zaj Wrocł. ocł.Wrocł. W W N N W. Wróblewskiego Wróblewskiego Ogród Ogród aG aG SK SK Tramw. T ramw.Tramw. rramw. Apartamenty 116 116 Tr a j TTramw Kazimie j Kazimie rob rob IE G IE G -B rska rska li Camping li Camping wa w O O os Zoologiczny Zoologiczny 17 Apartamenty, 17 ak K. OLKS. ZOLSZ 4 Ślęza Ślęza 4 a a olit. Polit. EWSE W WodnikWodnik Mieszkania, Polit. s. 123 StadionStadion S K KIEGOIEGO Wrocł. ocł.Wrocł. 244 IKS Ślęza s. 123 Gr IKS Ślęza Gr 1 1 Miejskie Miejskie Przed.Przed. ob ob NWOPRWOPR N la la

Grob Grob la l


łady Chemiczne Chemiczne

. .

B B

an a

By cz yń sk a By cz yń sk a

wa

Lu do

Ba

Wilc zyck a Wilc zyck a

Ka na ł a

a

sk

sk

Ła n

Staw Staw Strachociński Strachociński

ob la

Ła n

. . . .

ch ymskircyhmski117 i Giear ci Gie 17c1 171 Br a Br ka Zaka a a a Z . k k E E.

ob la ŁanieskŁaniesk a a

ob i e la

3 3

Gr

ob la

Gr

Wrocławska Wrocławska

ie

Gr

Gr

117

W

W oł cz yń sk ie W a śn o ia łc cz zy a ńs W ka ie śn ia cz

a

Ba

za lto

wa

a F. M age Baz llan al a to

F. M age llan

Lu do

a

Za g

an a

Ce gl

Ce gl

ona

W. Ge rs

bl a

Gr o

bl a

an

Ko Bo

an ow ic ko -

PiskornPai

J. Malczewskiego

Wyspa Opatowicka Wyspa Opatowicka

. .

Kanał Kan Opa Opaałtowi towicki Śluza Śluza 121 cki

Ko

Opatowicka Opatowicka

A RA ODROD 18

85

18

.

119

123

OPATOWICE OPATOWICE

a ow

a ow

. .

a ick w a ick w

ia chodn ka Za

ia chodn ka Za

towic

4 4

Op154 Op154 at at o o

towic

la Opa

Kładka Barani Skok Kładka Barani Skok

81

B B

S Strac

Kanał Kanał B B

la Opa

Nowy Dom Nowy Dom

A A

85

121

ocz oczn 86 GroblaG y Orpoabtloa Opatowny wicka icka 11 Ws1c1 Wsch h4 od 4 odn nia ia 123

Grob

Grob

OpatoOwpatow icka icka

ctkoawicka OpatoOwpia

86

Zalew

. .

Zalew

J. Malczewskiego

Tal&Co117 117 Park Linowy Park Park Linowy Mieszkania W yspa Opatowicka Wyspa Wyspa Opatowicka

121

C C

121

Gro bl Wsca Opa hod towi nia cka Gro bl Wsca Opa hod towi nia cka

ów

My dla na

My dla na

rska

P. Wysockiego F. Pa utsch a A. O sockiego P.J.Wy Sza nieckieF.rło Pawustk go sicehga o P. Mic J . Sow h A.aOłow J. Sza snieckiei ńrłoswkie kieggo skg o Ro H. ieogo S. K ółd P. Mdicako w J.oSnoa Pzriomień hało skiego s k F r e w wskie A. K .S lcz sie kg ieogoińot. teS H go Rod a fcpz ako sisa S. K ó ykłd E. J. wski az 89 skieonarego AbraF iel StAa.nis m . o g S cz Kot ławsk w o tesf kie a sisa iego czygo M 55 ka J. 68 on RA. bMrEi. 89 aem Pa te SJ. lcoza ta n iewicza E. Pl isnkła C wsrskkie wskie as a te ieggoo Pg o orb s in M 55 .N 6r8 on o R.liM nai L Wynk czółkowJ.. Pa elcz te iewicza Żm N E arsk Ca ich. Pla te ieg W. skiego P s o ski ow r Ślewińskiego . Norblin Smętna s ino e L. Wyczółkowj a Żm N. ic W. skiego W. Ge ski how Ślewińskiego rso Smętna ej na

M RT KMI RT KI C A IC Politech. Politech. BA WI B W

Gr o

J

Pastelo

ST ST RA RA CH CH O O CI ŃS

J

G. Piram owicza BraPta astelo AlG b .erta Pir amow icza J. KB orra t aak Albcz erta a Jasna J. Pr Korczak om a ień Jasna P romień Pr om iS eń p

Archicom Mieszkania

M. ja Rata M.Dob- . rackiegoM taja Ra M.Dobrackiego

mir adz kie ow s go ka

43

a

a łowi Myksa c 44 łowi Myksa c 44

Mi Mi ko ko ł ło O ws Oosw adsk s k ni cz a

Rad Radzion . go skiego - zion J. yskJie oy go iego kowskakowska Zamo Zawmskieo sk ałkieodziałk w nieskŁaanieska zi d e i ŁaMieszkania, M. N M. N l l ob s. 113 ob Gr Gr W. W. WitosaWitosa 76 uta buta b o o r r D D J. J.

STRACHOCIN STRACHOCIN

ic ic ow ow rtos z artos z J. ChełJm. oCńhsekłim B oo ńskiego 1 Ba eg 18 oo8 k 42 k 42 c c Uniw. Uniw. tni zytni 19 19 82 82 c czy S. No S. Noa Br PrzyrodPrzyrodBr a ch skich Sz la Sz eirym79 Gsik skieagkooswki- egkoowa-ci Giercyim la 79 niczy niczy rob Grob G Park Park Park Park Biskupiński Biskupiński Biskupiński Biskupiński 120 120

żuc h

8

13

O. Bo O. Bo znań znańs skiej kiej

141

to- ka Barowic sz

141

5

150

150

8

83

o-icka artw BW. szokiewicza Wojt

Przyrod. Przyrod.

5

83

250

178

2 2

43

ta tta et le al na an Ca . C . B B

178

chłowicckhałowicka

243

O O Targ. Targ. BARTOSZOWICE BARTOSZOWICE ST Z ST Z O OS O OS

W. Wojtkiewicza

Uniw. Uniw. Przyrod. Przyrod.

S S em . S em połow połow skiej skiej

Mieszkania Święto-Święto-

Cm.

Cm.

242

. .

48 Ro 48 W Ws 37 c h o sc h dnia

37

MOST MOST 120 120 KI KI IŃS IŃSOC OC Wnętrz RACH STRepublika STRACH 13

S.

K. OLK. OL SZEW SZEW SKIESKIE GO GO

13

Cicha Cicha

M. M. Ba Ba c c

241

G

120

130

c c M Jac . Jac k ko wsokiegwosŚw. kiego Św. Faus- Faustyny tyny

Ludowa Ludowa

13

w ws S. Sempoło S. Sempoło kie skie j j

a Uniw. Uniw.

11

M.

ów

ów

11

aka

a w

130

AK future Mieszkania

. .

120

go lle re ia go lle re ia

ka

a w

A

ote Nbunllia PF.

lla Nu F. O krzei

gsokiego iew ko m.bDoewmsb E. DeE

Św. Rodziny Św. Rodziny

BISKUPIN BISKUPIN

9

. .

4 Z 4 Z Cmentarz ow. S ow. S 118P 118 Cmentarz ar sk iera sk ieraPar ty Św. Rodziny ie - ieg - tyz Św. Rodziny za go an o n t t 96

96

Pomn. Pomn. Żołnierzy AK Żołnierzy AK

9

A

A.

S.

i ji ywizj ywiz s ze j D s ze j D Pierw Pierw

B

9

ŁO MI

45

119

n Ka

P Powstańców Powstańców Warszawy45 Warszawy

240

67

wy go lu eg wy łŻ wy go na zio lu d Ka o eg ow łŻ wy łP io na na dz Ka wo Po ał

S. Brzóski

P. gienneg ie o Śc k wo orelo P. iennegk ieg M. Bkiego s o L. Wiaegryń s Śc k S. wrelo Brzó- iego M.PBoo oi teb gn skńi sk A. skie L. Wa ry

O

o ol Ka a n .P cz M ar lw o ol Fo na .P cz M ar lw Fo

czyków dlerc wzeydkeórw B el wBee

ro o ro o ie ieg ie ieg 56 Św. 56 Św. . M sk . M sk Krzysztofa ch KrzysztofaL ław L ław ch i i k k s s ń ń s L K. s L K. 24 Gdy 24 Gdy ib i ierów Kioesró n Kosyn yw Skwerrty za Skwer zantów belta elta a Partnytów

SW SW KYACKA OJCO YCZ ZJ

en en m a m a 67 a Cetow Cebtaow b m m u u l l o o K. K K. K

a w

119

114

114

21

21

113

113

75

a

a

ow

ów

ow

C. Godebskiego

R. M. rza ai krkze KraKSa. spO jewsGodebskiego C B.. Głowackiego iego kR. M. rzaka Kra-- Kasp a jewsw a eck go k Sła w Wk. ie

F. JB. ezGłowackiego ier-

73

M M ZY SZ4 Y 4 urow urow an an CK 3 CK 3 a a

a a cz 2arcz 2 ar 6 6 od pod s sp oŚw.Jacka Św.Jacka o G G WROCŁAW WROCŁAW a w SWOJCZYCE SWOJCZYCE

38

38

KI KI C ST YC ST Y O Z O Z M JC M JC O O SW SW

239

Grobla Grobla aste PastersP ka rsSka

116

116

n Ka

ICZAICZA CKIEW MIIEW A.CK A. MI 73

. .

455 455

n Ka

AWF AWF

64

ar

Basen Basen AWF AWF

a

Popiele Popiele

lw Fo

Olimpia Olimpia

Pole Marsowe owe

Wło d

a w lo po no a a w zn Mo lo rc po l w a no Fo na Mo cz

Szp.dlaSzp.dla Szkół Wyższych Szkół Wyższych

a

ŁO MI

Wło d

4 756

StadionStadion Olimpijski Olimpijski

1 1

SWOJCZYCE SWOJCZYCE

Mieszkania

rska

a ow

a ow

n Ka

n Ka

na lana d dla Archicom My My

Gr ob la Sw oj cz Gr yc Od obl ko pły a S -K wo w o Ka ow wy jcz na als łO ka yc ko dp -K ływ o wa ow lsk y a

. .

Pogórze Pogórze 121 121

E

7575

118

Wysypisko Wysypisko śmieci śmieci (dawne) (dawne)

Ch ał up ni cz a Ch ał up ni cz a

65

6

C C 118

A SK AL W A KO LSK A W KO

11

a ck E ł 16 1 a ck Eł

A AKwidzyKńwsikdazyńska

1


a

Dw

ka

al s

o-K ow

y

Ba rtn icz a

sk a

mi ela r

Ch

Ro

120 WROCŁAW WOJNÓW

45

5

tn a

CHRZĄS TAWA Strach , JELCZocińs LA SKO WICE ka Wrocławska

AR

ZI

a ot Zł

soł We

a

ŁANY

SKA NOW

o Ow

4

a cow

c Wro

cka wi

.

PO

LE

4

1

,O

Rondo ks. J. Popiełuszki

a

Op54 at o

Łąkach ich sk Ni

Gmina

R. Ułańskie

455

B

a N

wa ożo Zb

na kor Pis

A ODR

A

PKS Odra Łany

ska ław

121

Gro b Wscla Op hod atow nia icka

YC E

W OJ

ia odn s ch aW ick tow pa Zalewo

SZ

23

aO

123

leśn Śród

IŁO

tn a

A S2K29

.

119

wa

4

ZM

Gro bl

a łow Wa

4

Bł o

C

o-Swo owick Jan

Strachociński 11

Ub

3

LC

O

la ob Gr

JE

ze oc

Bł o

261

ka yc jcz

Sis Invest Domy

9

H C RA

Las

17

ST

Ła ni ew sk a śk ow ick a

iń sk a

4

Ja

bo c

18

Sm oc z

So

260 WOJNÓW

zy e Pr rz To

a

Ta oSw o jc zyc Piskorna ka

Mieszkania, s. 108

EL

122

Gi Pe taro w rk us a yj na

Na rc ia

zie js k a

rs ka

.

W ał ow Le a śn Za a ga jn i ko wa

a ow ak tar

ic za

W yk ła Do do br wa zy St ko ru w ick Od myk a ow cin a ek

M.B. Bolesnej

ow ic k

Si ew na Sł ianom a

od

0

1

ln

a

Km ie ca

a

ńs k

10

10

bl a

J

Staw Strachociński

KA

ia

J La elcz s a Na kow ńsk do ic a lic ka ka

Za gr od ni cz a

ŃS

STRACHOCIN an Łanies ka

ło śc

Ko ł

ur y

ńs k

CI

ie śn ia

W oł cz y

O

W

Łanieska

o b la

Gr

Gr o

W

CH

Ro ln i 19 cza

a

ia (proj.) cław Wro ica dn wo ob

uta

ni cz

2

ia dn ho

i M. ja Rata M.Dob- o rackieg

RA

.

118

c Ws

a

łowi Mys cka 44

455

b J. Dro

ob la

68

Kąty Wilczyckie

Wojnowski

cz a

zy ko w ic ka

SK A

oj cz yc k

ow

Sw

Wilc zyck a

up ni cz a

5 a

Do br

a

13

Radzionkowska

W. Witosa

3

la

zyc ka

Las

ST

l ob

ro b

ka

k yc l cz

11 ia

43 J. yskiego o łZam Niedzia o M.kowskieg J. Tresk d J. Ba

yckie Łanieska

1

nów

zny ran ic ał G Kan

.

Świę toc hło wi ck Mi a ko ło ws Osa k d

2

y

WICE

Mły

Góra Siennicka 123

Gospodarstwo Rolne Uniw. 48 Ws cho Przyrodniczego dn

MOST KI STRACHOCIŃS

Gr

Gmina Długołęka

MOST CK I WILCZY

G

37

75

a

ka

Wilc

Ludowa

Gr

Wid aw

Wi

Ogr. dział.

119

.

117

Od pły w

Gr ob la

W

Ka na ł

a

YCE

66

ors

ka zyc ilc

C

Łąkowa

Wa łow a

czna

a sk or Dw

Rze

Wilczyce

Klonow

s Ka

ypisko eci

1

B

z o wtaa-

A

118

Szkolna Topolow a

76 76

Łąkowa

.

Czernica C a


GRABISZ

Grabiszyński

SZ GRA 3 YŃ BI 45 SK A

OP 50 OR M O O 55 WS ST KI

eg oc kie go

7

ow sk ie j

go

An Śląioła za ka

J. S tan ki

Z.

Na łk

c

Opo Kła row dka ska

34 S.

kie po R T. go ndos M iku alsk ie go

EG O Pe tra ży

258 .M

hta H . St alecz J. Nik yńsk liborc ich a M. Su skieg K. o S te fk i

i eg

o J. K o a skw ieglo

E.i K

ieg o

k ws

o Mo rel

90

M.

30

a

Ku pie ck a

2

O

i2 Development 66 Mieszkania

Marchewk ow Szparagow a a

259

Kost

Ogórk owa

Łan

trzenki

ńrzyka s

78

Bura

wsk iego

NMP Królowej Polski 92

Koś c

Wałbrzyska

Wał brz y

30

KLECINA Ł Cm.

Połabian

69

CZ EK 62 ło O Wiewińcó LA l e w D tów OW A

Chyżan

Wolinian

3

50

E. K w

Se zam kow43 Mig a dało wa

Cukro Wa wa yso flowa gór Ma ska rce pa Pie rnik nowa ow a KA Ba Z Pr ll adyn ze y OD m R ys Bw ło A wa Z ńcó Sło nec i zna m le o le G n Łuczan a sza D

iatko

Gmina Kąty Wrocławskie

97

S. Wysłouch

81

sina

a

56

ka d łu b

Ka

o

sk

t eg

ow nt

a

owa

ki e

Ostrorog

Kośc. Św. Anny So b ó t k i

.

Tr e

now a Sos

en

wa

nio Wiś

PA RK OW A

iow

a

Pozio mko Brzo wa skw inio wa

Wiś n

a

i o wa

Malin

ws

Ju

Jabło n

Dolnośląskie Centrum Hutru RolnoSpożywczego G ie łd ow a

a

ko

Dom Development Mieszkania

Domy

ow

Bu

ks.H. Feic

i

A W KO

zęś liw

o

K . S t e fki

W

B. 125 Urz. Urz. A-Z Budownictwo Celny

Rondo T. Baranowskiego

cz k

W. Ta ckiegszyo

52

rz e

EL

122 Po

daK. Akiec mie go

y nd We T.

1

A L E J A P IA S Ó W T

go

.

wa

Le sz no czywa

RM

ST W AWAO-

go ki e ws

Mokronos Dolny

kie g

O

dz

29

6

KA

o atk

O chorzewa

Ma rc in a

Jana

257

256

Pomn. Żołnierza Polskiego

Cm. Żołnierzy Polskich 1939-1945 Pole Golfowe

ein hausa

i Kw

a

OPORÓW

ia

Pę ka ls

1

Ba lza li ka

ka ec ni Ty

stow

o Park

A OW

347

O KR MO

E.

Agre

SK A

ka rb ka

L. Petrażyckie

wa

Incom

H.

Zo

rżo n

nc

owa

A SK NO

E.

F. S

Ś

Jutrzenki

More

Jagod

WIE J

ow i ck

lowa

iowa

J an aD z ie

255

Ce sa rz

Verona Building Mieszkania

Czereśn

resto

Goplan

zan Siedlic arów Red

E. ia Kw i sk ow tk

o eg

uska Franc Media Leroy Merlin Markt Auchan

N O

E67

A

M

.

c

M Castorama ila na

133

C NI

Centrum Bielany

RZYCH, JAKUSZYCE AŁB W CZEKOLADOWA A,

B

Park

Handlowy

Bielany Wrocławskie Toyota

CARGILL

82

Magazynowa

Makro Cash & Carry

TYNIEC K A Bielany 35

61

E2

4

OP WĘZEŁ OL BIELANY EWROCŁAWSKIE ,KR AK ÓW

Kr o

A4

Iry so wa

E4

0

a

OR

, ZG

IKEA

a sk iń ec Kl

A8

LEG

A NIC

OBI

Gm. Kobierzyce

EC ZEL

ŚW ID

WĘZEŁ WROCŁAW-POŁUDNIE

5

Tesco

A SK

w

NA

SZY , OL

E40 A4

98

Decathlon

O

Nek

ta

ro

w

a

Zabrodzie

S

Z WROCŁA KO, KU WS D KA OW Po k A lna usow a AL ZDR Ró . K ÓJ ża na AR K 5

.

132

KŁOD

A

ks.

wi na

L.

wa

danowska

Mieszkania, s. 110 ni

a

6

Migdało

Har cer ska

ska now

wk

.

Kąpielisko Oporów

Jor da

oró

Jo r

rsk Mieszkania, a K. 121 Da s. 113 r

77 77

C

Tu rys t yc zna

Ha rce

254

Op

Czereśniowa

Szkoła Jeździecka Hucuł

SO LS KI

Ka si

Y SIN Y IBN CENN I AW

na

71

M. Ś

B

L.

S Kun. kiegico

A

Lil i o

Pepsi Cola


Kr a Krsakua s ku 14Kr a 3 ak 14Krsa uc3 a szow s kucicka 11543 a Janu 4 c 11543 JanuAszowick 4 a Aka sl.zow c Poczt c l.w icka o Aka Ajo Poczt wa 154 cjowa o w 1 a 54 a Aka Al. Aka Al. cjow Poc c A z A

74ms Wo ka lb Wo rom lbr ska om ska

lot lot Prze Prze lot 181 lot G1a81 jo

Soch a Soch czewacszkea w Soch ska a Soch czew126 aS kea cszU w

ck B. B. Ula wi a Ul no w ck w B. ano skici ka 5 B Ul ws egao 5 18.5UlanEo 2 kiego 18 a w 61 5 5 nEow2ss6k1iego 5 181582 E2 kiego 185 6 182 E2 1 61

TAŃC TAŃCÓW Ó LĄ TAŃC W Ś K TAŃCÓW ŚLĄS ÓW ŚL SKIIC CH ŚLĄ S K H Ą Jan1u 82 SKICH s z Jan1u 82 owIicC kaH

Prze Prze

Ga SUDE r CK 159 ńG ska woliU - DEC A 159 ńskarwS KA oliU a Ga S D 159 GaEC r r ńG s2k27woliUD G Ewo KAR1a5

POWS PO WS 202 202 PO WS PO WS 202

202

rna rna

S

Ś

9

ńsk yn O Oży owOałtas a no łt zyń wa as zyńska Oży n ska Oży owa no wa

48 48

48 48

Bratersk a Bratersk a Bratersk a Bratersk a

1

RKONOS 29 NOSKA 21 WKA W-YŚC 3377 Y O W- ŚCIIG 37 OWA W YŚC G YŚ I3G7 WA 1 O OC ł IG WA 1 OłttaszO aszyńW A s 1 k Oż y a

Jago d Jago owa dow a JagoTrus-

73 73

73 73

Hus a Hus rska arsk a KaHw uasars le- ka rz Ky utó aHsw sle aw- k a rzystó rs a Kawa w lerz Ky aswtó aw rzystólew 107 107

Agr e A sto

S ka rb S ka owców rbowcó w S ka rb S ka owców rbowcó w

Rodzinna Rodzinna

Pa Partyn rty i Pa ni Partyn rty i ni

Ma Oł t jow TrzKonn m a Majowa Ołtaszyń TrzKonienlo asz ska mie a waM B a i ed Mio low ajo Ołt yńska r w a d o T M ieda nki aBjo Miorzomwie Ołtaszyń waron Trdzowa low asz ska k mie 107 a i al yńs Mio ow Biedr ka 107 a Bi on d Mio owaMa edr ki dŁoawg low on Obr. Poczty Gdań ki n aoMdanlo s a icza ag ia Obr. Poczty Gdań kiej BŁra dnawnicz skiej BratnoM a tniaalo Łag Obr. Poczty Gdań oMdanawnicz s a ag d lo w Obr. Poczty Gdań kiej BŁra Obr. na nicza skiej Bratnoia Obr. Poczty G tnia Pocz d ty G ańsk Obr. dań iej sk iej Agr Obr. Poczty G Ułań e Pocz d sk Agr stowa ty G ańsk Ułań a esto dań iej ska sk wa H. S u g iej Agr e n chars Ułań . M. es H W s

Ślęza Ślęza Ślęza Ślęza

295

Ra Rado d sn Ra o s n a Rado a dosnKa sn onna K ao

nna

312

Domy

a a a a ni ni tni tni a at at aCDC Br Br Br Br

Domy

CCCC

317

Jeżynowa Malinowa Jeżynowa Malinowa T. Ku tTr.ze Malinowa Kby rzebutMalinowa T. Kuy t-

ChCahaChCaha316 brb orwoawa orwoab wrab

319

Jeżynowa a Jeżynowa

BBBB

318

Różan a Różan a

Mieszkania,

82 s. 121

311

Artidom Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka

Fiołk Fiołkowa owa Fiołk Fiołkowa owa

Niebieska Niebieska

A4A4 A4A4 E4 E4 E4 E4 0 0 0 0

Iry Iry IrysIrys sow owow WioWio WioWiosow sensen sensena a a a na na na na

Różan a Różan a

AAAA

olio ogn oalio gnaw lio gnogn lio ww w MaMa M Ma a a a

ęsęksakęasęksaka

Mieszkania,

s. 120 Gmina Kobierzyce Gmina Kobierzyce Gmina Kobierzyce Gmina Kobierzyce

Ra LsĘ a RadŚoLĘnZaA dosnZA sna a

Pepsi Pepsi Pepsi Pepsi Cola ColaCola Cola

Rondo Rondo Rondo Św. Św.Św. Rondo Św.

Agro 12 12 Ojca Ojca AgroAgro Ojca Agro Pio Z ZPio 12Pio 12Ojca wZPio ywcyZ i cwi ywcyi ci

310

Jaś min OJgarśm owa ino odo w Jaś OJgarśod wa a m mo inwoa Cis Jaś OJin main wa garośow ow min d o Cis a JO grooowaowawa o Ja aw d oaw S waśJrm ina - owa CisezJaam o ino-wa So śrm aow CisezwaamJkaow w ow rkowoa- a a Se Joawwa z a Se amrkoow ozam wa ko a wa

upi ń upi skieg ńsk o ieg o upi ń upi skieg ńsk o ieg o

a igda łowa

ŚWID ŚWIDNICA N , DZ ŚWID ICA, DZIERŻO IERŻ NIÓW ŚWIDNICA NICA, DZIE ONIÓW, KOBIE ,K R , DZ RŻO IERŻ NIÓW OBIERZYCE ZYC ONIÓ , KO E W, K BIER OBIE ZYC RZY E CE

a a a a owow owow LiliLili LiliLili

293 1 1

1 1

Bacero Bacero Bacero Bacer Bacero ZwZywcyZcwZywcyc ięsięksakięasięksaka

Mieszkania, s. 121

Pog Pogodna odn RaPoŚgLĘ a RaPdoŚogLoĘdZnAa dŚosondZnAa

69 69

E2 1 6 9 988 98 98 SzwedzEk 1 a SzwedzEk26 2a61 Szwedzk 1 a Szwedzk a

Kro Po o kuPolna sK lna sorwoaku Kw Po roak N eklna sK P Neoln t sorwoakua u k a roow Ne tarowaa Nek t wa k ar o tar wa ow a

a sk iń ka ec ńs Kleci ka Kl cińsska e ń Klleci K

Iry Iry Iry Iry so so so so wawa wawa

294

TPR Inwestycje Mieszkania

1. Filipowicza J. Filipowicza J. 1. Filipowicza J.1. Filipowicza 1. J. B.BS 2. Kleeberga F. Kleeberga F. 2. Kleeberga F. 2. Kleeberga 2. F. K. K. M K. K M.aM 3. S. Grzmota3.GrzmotaS. Grzmota3. S. 3. S. GrzmotaszasM z aszaszta ta Skotnickiego taletarzlearz Skotnickiego Skotnickiego Skotnickiego alerzl 4. M. Bołtucia 4.Bołtucia M. Bołtucia 4. M. 4. M. Bołtucia WSH WSH WSH 1. 1. 1. 1 geng.en.geng.eWSH n.. S. 2. 2 2. S S.ąDąS S. MS S. M MaMa S. D TorTor TorTor WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW bką aczakc bkab. kDa.ąD azkaczkcazka KLECINA KLECINA KLECINA KLECINA AdA md. m md. mA. dA J.nU J. U J.nU J. U rungrau runF Wyścigów Wyścigów g.aW gr.auW Wyścigów Wyścigów F F. W F. W ładła ad a daładła 3. S 3. 4.3. S 3. S. S S.taSrz tayrz4.y 4. tay.rzSy.taSrz Konnych Konnych Konnych Konnych ń ń ńskńie s s s k k k Gród Gród Gród Gród MoMo MoMo o oUgoiegie UłaUńłańUgłie tylktylk tylktylk skaskaańłsakńask ŚrednioŚrednioŚrednioŚrednioo o o o w w w w wieczny wieczny wieczny wieczny tram AtrAam treAam tram entowa entowa eAntowa ntowa Partynice NaNstastNaNstast JasJnaasnNJaaNsJnaasna a a a a Partynice Partynice Partynice Partynice rNoeNek ek ek rojo rojo rojo ta taro taro taaro wawa wjoakw wawa wroawa Wsc WsW g.en. gJ.e.n.gen chscoW J.uKguJe.n J. K hohdondn hdonsdcn KuK us strs Szeregówki, tr ia ia ia ia onia otr W W onsia otr WrW nia KoK nia obowbowo roorbła bła oow ocła ocrła loolo loKrooK looro cw Mieszkania, ow dicnicdndicnics. 124 dwonia wawarowro wiawcia ktr ia katr kaown ontr orntrkon a a a a (p (p (p (pmieszkania, adm adm aFdra adra roj.ro) j.)roj.ro) j.) Fra m m aFnra s. 112 .S . n n . . nF S k k S S k ko o o Dz Dz Dz Dz ws.w wosw seak.ie k sk. g. km mam iał iał iał iał iie rs rsmzRa rrs o o ozg.oEiegie sazR ko ko ko ko zgrs RyR . d..zyEad.-Ś dzyad-Ś wawa wawa z.aE zŚ.ayE PROfIT DEVELOPMENT -Ś.ig -Ś m m m m ig ig i ig g Szeregówki, s. 124 łłe egłe BrzBrz BrzBrz o go ogołegłe ozoozo ozoozo wawa wawa Niebieska Niebieska

CZ CZEKO 3 E L DO300 CZS ezKaOLA W mkoAD CMZSEezKaO wa 43O3WA ig EdKm 0 A kL oA w 43 ow S e ałO Mig aAaDO30 L dzaałm ow S 43 WA kow D a O Migezam a dało kow 43 WA M w a 69 69

KŁ KŁOD O Z KŁ DZ KŁOD O E2DZZ 6

62 62

55 55 A A KAKA KIN C EC EKIC EN IT IN YC TEY

awia awia 199 awia 199 200 awia 199 200 199 wi 200 wicka 200

ka r b ChSkarbowcó ł ChSodnaowców łokdar w Sł o S tn nb ao h okaarbowców UpSCło alhntłn dna wc De a 30 C U a ó szc ł w M pSał od De z o 30 szc wa M. RaSploantanana .U z ow Rpaałotn De 302 a U planacaki 3029 KDresszczoSwzroMn. Rpaalnackieego 9 go - pa KrzyzczoSwzaroMw .oR z ck Ja. nuoa- apa ckieg 29 awi Kr ycka SJzr. oTw ck i o Je2 m ego 9 S Tnuow-i a Je sieK n zy a zrow a ma no J. Tw sie rnzayck nna c a uaima 21 Je s ka J. Tuw w i ima 21 Je s enna ien na 21

Bur z Bur owa zow a Bur z Bur owa zow a S

Por a Por a

Por a Por a

W W

li a Życzzliw Życ wa li a Życzzliw Życ wa

Dożyn ko Dożyn wa k ow a Dożyn ko Dożyn wa k ow a

Rodzinna Rodzinna

Ku p Ku iecka pi e cka

nna nna

A ak Ślą nioła A a Śląznaiokła za ka

. Ko o J.sKkiewalo g skiewaolgo

ka

Kost Kost Marchewk wkow o wa SMa zpar rcag ahe wk go ow owa wa Szparagow Marchewka owa SMa zpar rcag heow wka owa Szparagow a

w i w ńcó iń w có w e Ww i ie w eńtcóWów lińtó iw cówelw etWie ó l etWwie ów l-

OPOP OPOP OLOL OLOL E, E, E, E, KRKR KRKR AKAK AKAK ÓWÓW ÓWÓW

PARTYNICE PARTYNICE PARTYNICE PARTYNICE

1. Szwoleżerska 1. Szwoleżerska 1. Szwoleżerska 1. Szwoleżerska

Comex Wrocławski Wrocławski Wrocławski Wrocławski ocławski Mieszkania

62 62

WROCŁAWSKIE WROCŁAWSKIE WROCŁAWSKIE WROCŁAWSKIE

290

y owy dkow Po k y od y er P owy k zt y C er od ow k zt C ry Pod e P zt y C ter z C

5 5 5 5

WĘZEŁ 4WĘZEŁ 4WĘZEŁ 44WĘZEŁ BIELANY BIELANY BIELANY BIELANY

okro nd Carry Carry ry

wskie skie kie e

I E IE I E IE ES ES ES E S YLZYL ZYLZYL Z DD DD IĘ IĘ IĘ IĘ M M M , MA J, J, ÓKJA KJ, KAKA Ó Ó RÓ S S RS R R S Leroy ZDZD ZODZOD O O Leroy Leroy Leroy AN N N A A AN Merlin Merlin Merlin Merlin W OO WO WW O O O DKODKO K K UR ARAR URA UKDUDA K K K , , K, K, K K KOKO K. OK. O . .

ALAL ALAL

5 E2 rn AL . 5 AL. 5KARE26611 rn2aa KAREKON 9 5 AL . 29 K261NOS K AL. KARE2O 61 OS 29KA KA KO A

K Opoładka K rodw Opoła ks r aka K ows Opoładkaka K rodw Opoła ks rowaka ska

J. S t J. S ank tan i J. S ki Anitan ŚJl.ąS o Aznaitałnaki Ślą okłak i z

ie o

Kost Kost

W nWna nna

55

Z . go Z. Nałk Na ow Z. łkowski e Z. Nałk ski j Na ow ej łk sk o w ie sk j ie j

Hebla r Hebla ska rska

34 5 34 5

34 5 34 5

IKA OLSK iego A SO SKIE o 5 SOL IEG 0 GO 50 LS SK 55 5 KIIEGO 55 50 EGO 0 ku ki O l sk e g 55

aż S L. Pe yc kie pSo. Ro L.T. M tra k gpo .n s T.Petirkużyc ieg onRdoasoS M ażls ikuyck ki p . Rda i e So o T. M ls ekg gpo .n s T. iku kiegioeg onRdoasM ls o o da i

o o o o Sł Sł n Snł Sł zliaicenzdailen dzliacza dS S ic SieSdileic ódwardóaw óaw rów r r a d d ReRe ReRe

NN N NOO O O KK KR KA R AR AKR A K K K . . . . LT LALAL T A T T A OSOS OKSIOKSI KI KI

CM IC ICYNYIC M MYNM YI N T N TA RATR RATRP P PAP

Otis Development Mieszkania

znazn-a z- nazn-a KoK oK laola laorslaK C ze C ze C ze C ze kraskarskraska rieśrn reśrn eiśonw iśon oaweaC eio zw C StaSta StaSta jenjen jenjen na na na naB B B B o o o M MaM róowrów li alinManlrióawlrinócw c c c B B rz o z z z a a a n n Żołnierzy a Żołnierzy n Żołnierzy Żołnierzy owoawa owoawa n lia woawahKoaw c chKo choch Radzieckich Radzieckich Radzieckich Radzieckich eem rem rzw rezm rzeem a a a e e z w w w C C linColinCo linolino a KaKa KaKa

hilten o o o o Mieszkania mkmk mkmk

Mieszkania

J. SJ. S J. SJ. S

o ow wo ow

aTrkarinnęożwnaa TO ranrninowa aT- ow

a a

es gr

a a

Połabian Połabian

Połabian Połabian

Słon Słon Słon Słon eczecz ecz ecz na na na na Łu-Łu- Łu-Łuczan czanczan czan

s s

wa wa zioa Pozwioa Po w zio Pozio Po

Chyżan yCh żan Wol Chiy-nian żan iy-Wol Ch nian żan Wolinian iWol nian

i i i i m em leo-lele o-le em em G- oG G l Go alD n n nal nszasza sza sza D lan lan lan plan po pG po oG GoG

T in ka ar-n nowa yc a T rni sz k oj yc Wojsz ka W szyccka oj y Wojsz

33 33

ka ka ka ka ad aB rz PrzPrz llParzdPy lla dzdz dzdz BaBllaadllB ayd ny y em em ynem yny ynem ro ro ro ro ys ys ys ys aZbcaóbwcZóawZbcaóbwców ło ło ło ło w w w w ń ń ń ń

s s

ka ka ka kaP Pko koPa Pkao ko Południe Południe Południe Południe w w ow nionio ni n Novotel Novotel Novotel Novotel re re re re Hi Hip HipHip Wrocław Wrocław De De De De Wrocław Wrocław cpi pci cpi pi c p

292

Je Je Je Je ź ź źdźd Kleciński dzd Kleciński Kleciński Kleciński KoKo KoKo Toscom iezciecziezciec kaka kaka KA b bi bi bDevelopment KAKSAKA er er ierier O OSOS OS z z z z ka ycka yc ka ycka yc

arcarc arcrasrkcraskarskraska epaepa epaepa no nieow now PiePie PnieoPw arna awa rnikrnik rn o owowikoik a a wawa

r r kr kr i rnirni rnirnEtap Ok Ok O -O z- zEtap z TuTuEtap TuTuEtap KoKo KoKo ec ec ec e Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław rz rza arz rza ń ń ń ń

Cm. Cm.Cm. Cm.

a aj n Skraj na Sk r a jn

7 7 7 CuC uC k uk7 Mieszkania kruokrC woawarowro awa

sogsM Cm.Cm. Cm. ogó ogó ogó M M MCm. ó

a a Skraj na rsk gó a Sk r zy rsk ęd gó Mi zy ska ęd r Mi ygó ska z r ęd gó Mi dzy ę Mi

WaWa WaWa KLECINA KLECINA LECINA ECINA flo flo flow Ły Ły flŁoyw s a awa sŁyaw

aa a aDeveloper

291

ka W ncka nc ka ncka nc

dzka Sąsie dzka Sąsie dzka Sąsie zka d Sąsie

trzenki trzenki

trzenki trzenki

81 81

81 81

BuB raura raucrzaBcuzB anaancazacnzaana Ń Ń Ń IŃ M MM Siostrza Siostrza CI CI Siostrza Siostrza CI CM naa na na KoK a naa a oK LEKLE KLEKLE ścoiśecie ścoiśecKie Wa Wa WaWa łbr łbrka łbrłbr zyszys zys zys ck ck ck ck ka ka Wa ka l l n n Włbarłbra a lnalna K Skw Skw. WłbarłW Skw.Skw. Skw. a b r Park ParkPark Park zsys działkowe działkowe działkowe działkowe yzsykszkyWrodombud Katyński Katyński 1 Katyński 1 Katyński 1atyńsk 37 37 37z37 k k 1K

A N NŻANŻA ŻĘ ŻĘN LĘ LŚ ŚLŚĘLŚ

Za śni a Z p czia Ten awpaaścnza i so Te Zawa ni n i so paścza Z i Ten awpaaścnza i so Ten i sowa

Ju Ju

NMP NMPNMP NMP Królowej Królowej Królowej Królowej Polski Polski Polski Polski

Archicom T STKI SKTI STKI KI OSOMieszkania S OS O S S

287

c c c c zy zy zy zy i ni źnźi ni nźy KrKr KrKr yźjraP z rzjayja zyrzjaP PrP

9 139139 13913289

a a

Park Park Park Park P ark

ie rsk ig ó k i e Wal górs A. i ie Wal A. rsk ig ó k i e Wal rs A. aligó W A.

Tr n teg K a e Tr nncteon o K dłubk a a dł enc wte u bk M. T teonwtesgkoie a g K r M g s o e koie adłu M. oTrent b g K r o M3o0 elo w oad ka n łu b k M. 30relotowskie a g isek e o M. More go M3o0 lo iegio go r 30 Je.lo Ko Ku alJ.sKkiewi e g p o gao o Ku iecka lg s wi e pi e J kieg o c

K sz Ku

285 Ju Ju

77

a a a a MgMg MgMg LatLat LatLat listlist lisgtliosgt o go go a a ie aie a ie ie ab ab ab ab Sz Sz SBz SBz B B ar ar a8r4 a8r4 84 84 ug ug ug ug i i kaikai kaka

288 ŁanŁoawnoŁwanŁoawnoawa

ń- ń- ń- ńrzyrkzaykarzyrkzayka s s s OsgO gO góO ógóork órk ork woawrk a woawa

Ogródki Ogródki Ogródki Ogródki

LetLet LetLet niania nia123 nias. Cm. Cm.Cm. Cm. ao la o lao la l o P P P P

283

286

Mieszkania, s. 121

m ożywcz. ywcz. z.

P P

A W

284

66 66

BOREK BOREK BOREK BOREK

Mieszkania, s. 116

ia ia a a ta ta ta ta Muz.Radia Muz.Radia Muz.Radia Muz.R Muz.Radia Zi Zim Zim Zim t to w to w to w o Wrocław a a oawa owow om Wrocław a a Wrocław Wrocław a a wawaWr Podkowa a a Podkowa Podkowa Podkowa Apartamenty, sk sk sk sk srteoswto aw1 arewsarteoswto e r er ier nienr ier i łn łn ł oława wawa AgAg AgAg A A n n Żo Żo eŻjooeŻw jo ejoejo ę żnęa żna ę ż ęa ż a

Św. Trójcy Św. Trójcy Trójcy Św.Św. Trójcy

Mieszkania, s. 125

66 66

KaK C aK mapmpi mapmK inpoin oaska oasiknaon sk Ku Ku Ku Ku sk tnotno tnotno

Południowy Południowy Południowy P ołudniowy Południowy te te te te n GraGra GraGra kl klsan. lan lan do ks.ks. P san. aP dow dow dow aP. a a .W .W Lidl Lidl Lidl Lidl a a awa P. W aw awaw aW w rz rz rz rz 278 PoPwoiieewwPienowPwnoiewwienwn yn yn yn yn 280 a a a a ia ia ia ia k narenZae rnZarenZae o fi ofizroo firofiro or Z Mieszkania, ka ka ka a PuPu PuPł uł wa wawa SoSo SoSo cPzecPz iecPziroeocPw łtułstus tustus a e ini ionłi oł ni nłi oł J.aKa J.aKJ wiawia w117 ws. .K i i kaka ka u u u u 4 4 4 4 J. K a a o o o o ca z-mcz-czz-c dSchr.dla Schr.dla Schr.dla dw-ied-w dwSchr.dla Schr .dla w ieW WieWie W m m m 3 3 3 3 a a a a a a a a rk rk rk rk t trzntrzn trznrzn zwierząt a a a a zwierząt zwierząt zwierząt zwierz zwie rząt rz ąt 279 a a a a WPBM „MÓJ DOM” S.A. RóRó RóR ogo ogo g g o o o o ży ży żyóżWy W GSB Bud d d d d nana nana WiaWia ia ia SoS woiawia woiawSiaoS trótró trótwrów w w Domy Radiogo go go go Radio 281 Radio Radio R adio WieWie9 W9ieWie9 9 trzntrzn trzntrzn Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław WW WiW NieN HaHa HaHa a a a a osieoseiosieose i TV WW WW iATV iATV P Poc Ali TV n n nnn n n n li Alai rsazrszarsazrsz l 282 lnalna lnalna a a a a

KRZYKI KRZYKI KRZYKI KRZYKI

Activ Mieszkania

K. Stefki K. Stefki

K. Stefki K. Stefki

2

22 22

NKJO NKJO NKJO NKJO

266

P P

ein hausa ein hausa ein hausa ein hausa

o

.. ..

A

wsws wsws Zielonoświątkowców Zielonoświątkowców Zielonoświątkowców Zielonoświątkowców MPK MPKMPK MPK ka ka ka ka

o eg nt o rfa teg Ko fan o W. Kor zte- g s o W. rfKaunzte- g Ko fauns W. KorK zus W.

Archicom Mieszkania

htahtaLongBridge t t H. H.t SH S.t St a a t .H E.iEK.i. KE. .iEK.i. KS M. M MaM J.ikNik J. N J. Mieszkania leale leacle .N Nlib zycJ. ik zy zycńa lib libo lib ńzy sk skńik sk skńcic rcoarc ic a rcoarca hicoh hich M. M M M k k k k .uS . . SuS skusk go skS skuie gie wsws wswsK K K K o ogoiegie . Ste . Ste. Ste . Ste fki fki fki fki

la la a a

Rekreac. Rekreac. Rekreac. Rekreac.

LMM WKS WKSSęS WKSWKS WK p ęp p ęp SęS DevelopmentŚląsk Śląsk ia ia ia ia Śląsk Śląsk Zajezdnia Zajezdnia Zajezdnia Mieszkania Zajezdnia Tramwajowa Tramwajowa Tramwajowa Tramwajowa

WKS Śląsk WKS Śląsk WKS Śląsk WK WKS S Śląsk

Locus Mieszkania

a

264

a yc k Krzycka ka zów Krz ka Olszówka yc Krzycka Ols ka zów Krz Olszówka Ols

Jutrzenki Jutrzenki

nki. ks.H Jutrze nki ekic z F.H trrze ks utr Jut J .i Feic ks.H. eHic ksF.H . Feic

Mieszkania

Rejonowa Rejonowa Rejonowa Rejonowa

a a

265

s. 123

Bouygues WW WT Ó Ó Ó TÓ TIS SW S S A A A A IP90 PT Immobilier A A JIA JE J EIP EA 90 90 90 LPJ L LA A AE Kośc.AL Kośc. Kośc. Kośc.

i i W . . B. B B 125 125125 125

.. ..

R R rsars Rkyaam ka karR s rsakyrasmkyaam sakyram ka ka arsarsmam RymRy Ry Rym

gotarog go roaga ro tars tJ asrO a nrs nanO aotnO aO Js JaJ 97 97 97 97

h h

a a rsk ow ola a idr a St larsk Św row o id St a Św wa a rsk w olaka a droro St rslarask ŚwŚiwridorwoawa o k id id St rs ŚwŚw wa

263

M. M. M. M. BuBu BuBu k ko ko kow wsws osws kiekie kiekieMieszkania, go go go go

Św. Anny56 56 56 56 Św. Anny Anny Św.Św. Anny ałocu hcaha hsu hscay u uł.ocyW ło ł.osS sSy W W. yW SoSboóbtS kbioóbtkóitSk.iS kóiotS

ka zadro L rs rniŚcwziadrowa a a e i k k L arsk i e rniŚcwi za L rnic

Grabiszynek Grabiszynek Grabiszynek Grabiszynek 262

29 29 29 29

W Ta. Ta zys-zyzy ck-gs ie ie ogo

Izba IzbaIzba Izba Pamięci Pamięci Pamięci Pamięci OkO s ks s ks OkO

3 3

3 3

ALA. L. ALA. L. WW WW

C IŚNIŚINOIIWŚONIAWŚINOAIWOAWA C CProkuratura C Prokuratura Prokuratura Prokuratura

Al.AKl. KAl.AKl. K yw yw yw yw JaJsasJaJsas aszatszt aszatsazta sk sk sk sk aw an o n nownow trztrz trztęrzę PWST a a oa PWST PWST PWST a a a a pl. pl. pl. pl. ębęb bi bi A i i M. Anielewicza M. Anielewicza M. Anielewicza M. Anielewicza a a a a P PiilniPiln Piln Al.ALl. LAl.ALl. L karksarsiiklnairksakrsk k o k S o S o k o k S o S o l i ipowipoiw l a a l l p a a ka ka a aT T a a A oa Al.Al. Al.Al. pow TapTiapi apiacpic l. JaJa JaJa ce ce e e DOMEx-BuD wowo wowr or ro w o wo w ro w Mon M Mon Mon terska terska teon terska rska a a a r r r r Mieszkania łacła cłacła Żu Żu Żu Żu aca PWST PWST PWST PWST Al.A Mała Mała Mała a Mała rsekraskaMał rsekrasickeaic R R RaRa iceic Sobótka Sobótka Sobótka Sobótka TapTap TapTap la la la la S S So So o o B Br- r-B Br- r154 154154 154 Al.Al k k k k a a a a o o h o h o h h c c A D c c Al.DAl.D la la laAl.la D ęb ębo ębo l. ębo skaska skaska OrOr OrOrl Ośr. SportowoOśr. SportowoOśr. SportowoOśr. Sportowow wawa l

a a k i e icza rsk L a kMechanik i e rn ów Gise ska r Mechaników Gise a rsk Mechaników Gise ska r Mechaników Gise

Cm. Żołnierzy Cm. Żołnierzy Cm. Żołnierzy Cm. Żołnierzy Polskich Polskich Polskich Polskich Pole PolePole Pole 1939-1945 1939-1945 1939-1945 1939-1945 Golfowe Golfowe Golfowe Golfowe

za Ślęza Ślę za Ślęza Ślę

Pę Pę a ka ka kileskie lskileskie go go go go

72

Development

a a k lińska Mod lińs Mod ka lińs Mod ińska l Mod

1 1 1. Grabiszyńska 1. Grabiszyńska 1. Grabiszyńska 1. Grabiszyńska

11 11

.. ..

S S ap S ap S ap eróeró earpóeró w w w w

122 ŚluŚslaursŚalrMieszkania 122122 122 uŚlu sk sskarssakrsk

Pomn. Pomn. Pomn. Pomn. Żołnierza Polskiego Żołnierza Polskiego Żołnierza Polskiego Żołnierza Polskiego

oarn d aa n o wosw od sk sw kaska ka

ce pot

Tokar sk Tokar a ska OTodkkarska r ywcó To O k a d r Szlifiers kryskwa w k ców SzlifiersOa kadkry Wynalaz O c dkrywców WynSazlalizfieórw s w ka ców Szlificeórw ska WynalaH zceóbwlarsk a WynalaH zceóbwlarsk a

Parkowa Parkowa Parkowa arsars arsaParkowa krs a ka

1 1

r wi wi na na

BBBB

GraGbraisbG Park Park Park Park zbyrnaisbziysnzynk ziyrsnaG Rezydencja Rezydencja Rezydencja Rezydencja ka ka ka a ŚluŚslusŚluŚslus Verity

ka ka Grabiszyński Grabiszyński Grabiszyński Grabiszyński

4 4

Ojca Ojca Beyzym Be a Ojca yzyma Ojca Beyzym Beyz a yma

AAAA

AA AA

WaWa WaWa LELLwów LLLwów Lwów Lwów LLLELE Borek Borek Borek KSKS KSKSBorek nPoczty ndn dn ER Hala sportowa Hala sportowa Hala sportowa Hala sportowa Poczty ydyPoczty ydyPoczty R RR Panda Panda Panda Panda 34 A A 34A WKS Śląsk 3 3 A WKS Śląsk WKS Śląsk WKS Śląsk Telekom Telekomu Telekomun.SA Telekomun.SA

Ga wic 18 jow ka G1a811 i1c7k4a o w 17 GajW joowlbick4a r7o Wo i1c lbr k4maska 1o

HŻ.e H. M. H. M . H W.. M W. M.. I. W. I. S.W S.z RSo. go SI.z Rogo I. S. S RSo. goz S Rogo

E E Pi Ei ŻP e E ŻP ei P Żei

78 78

y y

w w

w w

OgO OgO rogro rogdro d od woawd aowoawa

11

r Tur sty c na z sty c

Grabiszyński Grabiszyński Grabiszyński Grabiszyński


Widn a

Widn a

ka

ka

Spis

Spis

Kry

M. Zaruskiego Kry Z. Glora Zaru M.geZaruskiego Z.. GloZ Glogera

owa

owa

ch

ch

Orzechowa

wa

Sa

Radomierzyce Radomierzyce

S ar ni a J. G

wa

AronioAronio wa wa PiaskoPiasko

F. Platówny

ia

ardy ardy

S ar ni a

Gmina Gmina W W Siechnice spólnaspólna Siechnice

rn

4 4

C C

Sa

rn

ia H. Halskiej

F. Platówny

Klasztorna

Klasztorna

Lamowice Lamowice Stare Stare

H. Jare H. Jare ckieg ckieg o o

H. Halskiej

Sm ard zo ws ka Sm ard zo ws ka

Mota-Engil Real Estate Mieszkania

wa

209

H. Ce g

rn A .M ałkoZasego wsktępo iegowa Sm ard Zas zow tępo ska wa Sm ard zow ska

ierzyń

K. W

skiego

ierzyń

K. W

skiego

Sz

Szarych

G EN . S

ŻÓRA WIN A

Brylan towa 209

wa

Murapol Mieszkania E. Kajdasza E. Kajdasza

J. G

M

Pawia

Ratajów

rynozmawa PacPo hanwia R ca ąz ar rynozma A .M n ałko ego Pac owa hną wsk za iego ca

ere P gó awia wR

ere gó w

Sz

100Szarych

75

100

125

Pieszycka Wambierzycka

DzPierżoniows iławsk ił wska ka ka

Granitowa Marmurow a Granitowa

Pawiaarmurowa

wa

Rad ło

Rad łow a Ratajów Będzińska

Bielawska Dziierżoniows D ż i ka Pieszycka BWielaws ka ycka ambierz

Czern niawska 3 Sttrroń ńs ska Piławska

Pirenejska Alpej- Lądecka Ląd Kecka udo ska wska Niemczańska Pirenejska Lądeck a Lądecka A. Uznańskiego

242

AlpejHimalajska ska

Niemcza iawska ńska 3 Czern A. Uznańs ńskiegoStrońska

ka

PuKsuzdo- 182 wskcazyko w sk a

KA

TEFANA GROTA-ROWECKIEGO

75 125

G owE aN. S

Strączk

184

177

ŻÓRA WIN A

waBrylantowa

Agato

Jaspi s Agato owa wa

Bursz tynow a Jaspi sowa

Bursz tynow a

177

a

yno owa

Jarzyn ow

Strączk ow a Jarz

W. Szafera

go

M. W. Nen Sza fera ckie go

Zdro jo M. N ewnackie

ow a

ara us gdzoa wa Rub o Szmin ara wa gdoTurkus owawa Rubin o wa Turkus T owa

184

77

M. N

5

5

eb y Ku t rz p eb Zdro owa y j

tek

Ku t rz

u sz a

T Szm ade

Tad e

n.

Ge

Orrzezechowa

189

189

SKA czyk 182 o ws

242

20 Będzińska

65

65 K

TEFANA GROTA-ROWECKIEGO

enc Pa kiegr o UMc.zNe nionwck skieago S Uctzorczyk niow owa sk a Stor Tulipa czyk n owa owa Tulip ano wa

owa

Par

20 13

13

osmicz na

Świt Spokojna Świt Spokojna

a Mot ylko w a Św8i3 t Rad ar Św8i3 owa t Rad arow Kos miczna a

Mot ylko w

Ora wsk a

Ora wsk a

77 Nekta r

kow a

NR ekzta eprao kwoaw a

Rze pa

Himalajska BOROWPusz

ka

ka

Spis

Spis

BOROWS

sk a łtu

Pu

wa

102

Tru kawsk-o 102 wa

Or ze

Or ze

154

154

Spisk a

Spisk a

161

161

176

176

ck a

G ŚL ńs2ka2ar7woli- GaErwColiKń ARa5w9s 126 ka s ĘŻ 0 NA Gar Grójkea 1 wo c 2 98 2 ŚPuLĘ 227 lińs Rkaawsk 6 a k 20 łtu Ż Gr a sk N óje a A

22

98

JagoTruska dw ow ko a wa

wa

Agr esto

Agr esto

wa

esto

Agr

H. S u chars kieg o Czołg H. Suistów Zwia charskie dowc go ów Czołłg gistó w p ow Zwia a dowc ów tek . Wit

gen. M. W it

gen. M

n.

Ge

ska

Ułań

kcak ie stco ietno Zło Kam

3

LIN

T. Ku rzeb ty

JSK O GA a TARN ieck ienA mK AKJaS a

2 Jag Jagodziń odzińska ska Miłosierdzia Miłosierdzia BożegoBo 3 BrzozoBrzozo

2

JAGOD JAGODN

Krna Klaszto lasztorna

DR Developer Mieszkania

B B

nicka Łagiew

Dom Development Mieszkania

52

Domy

1 DróżnicDró za żnicza

1

Mieszkania, s. 116 1. Dróżnicz Dróżnicza 1. Dróżnicza 2. Jagodzińska 2.Azysa Jagodzińska 3. Brzozowa 3. Brzozowa

309

52

KrysztaKryszta łowa łowa

ka toc tosoka ZZłoąbk a bic k Zię wic koka Ząbicka iębic Z w

NefrytoNefryto Mieszkania wa wa

A A

307

i2 Development Mieszkania

Eksp Eksp reso r wa Zwro Zwro tnicz tn a

3 3

306

spó WspólnW a lna

a sk dowa aw en cł Lawa ro sk dowa W w n ła IE awe ocSK L I r IK ŁWAW IE RN C SK ŻE RO I W NIK ŁAW R C ŻE RO W

. .

315

nicka Łagiew

OŁTASZYN OŁTASZYN

Opalo Opalo wa wa

126

G Ga łcz ałcz y yń ski ński eg eg o o

M . B ia M . B ia łoszewłosszews kiego kiego

E. E. Malin Malin ow - owskiego ksie go Szyn Szyn 308 owa owa

126

K. Komedy

314

Amety Amety stowa stowa

Nefryt Nefry owa ytto131 131 13 1 wEquator a

. .

IK ŻERN

o

303

Mieszkania, s. 116

As ltow faltow a a

RZE ROWA IE, ST BUFO WROCŁAWSK IK RZELIN ŻERN ROWA IE, ST BUFO WROCŁAWKS.KKomedy

o

305

Asf a

kt o k rsk a

Brac Br iHo Hofm anóf

395

313

e onia chonia

80 Kon Kon du du

395

iów

iów

Szcze Szcze W. GoeW . Goetla PiechoPs. ec119 hoty ho tla ty tyiie Krynic Krynic zna zna D D U Uł i a m i a me ła entow ntow ań a a s ka ńs ka Trakto Trakto Malachi Malachi rowa rowa towa towa

ech

Wr. Prz Wr. Przeds. Robót Robó Teleko Telekom.

B orowuaforowa

WOJSZYCE WOJSZYCE

Lokale, s. 107 K. I. K. I.

p Kur

Mieszkania,

p Kur

4. ego ka

B

a a oźn boźn O 304 Ob 302 K. wiK- . wiJ 360 Iwasz.kIwasIzttkakoówItntaykoówny 163 iew ciezw cz icza icza J. L J. L

bala bala Mieszkania, R. Ab R. Ab raha raham ma 7 a 7 108 K.I. K.s. K. So K. So 1. Synów Pułku Pułku 300 Gał I. GaCm. snko snkow 1. Synów czy łczy Cm. w 2. Fizylierska 2. Fizylierska 1. skie 1. sk-ie ńsk ńsk Adm 2.Agdom 2. go ieg ieg o J. Un. J. Un. o ruga ruga

m. uga da

B

2

301

wa fco wa Hu o k iwaa w fco wa Hu ko iwa

46

46

L&M Group a a aln fialn a Mieszkania afi

Z

2 2

Kond Kond ukuk tors -tors ka ka

Mieszkania Poro- PoroO- . D aO w.i D awi nińska ra nińska s sr Zuc Zuc h o zayh o Czy how how n o w n o ws C a a skiej kiej

B. St B. SPt szcz Pszcz 299 Gerb Gerb rach rachelarsk elarsk erowrberow ow kowsak a a a ieg iego lerza 57 m 57sm Wniebowzięcia Wniebowzięcia NMP NMP jr H jr Ho 298 J. u u

1. 2. ąbka

2

297

a a Investment

wa

wa

B uf

aln a aln a

Z

ka

Mieszkania

130

130

Sk i

Snopk Snopk owa owa

TA TARN

działko działkowe

TerenoTw eraenowa