__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

pl a EGzem rz tn y p ła bez

Apartamenty

kraków i okolice

77

24 3

128

MIESZKANIA 10 4

Szeregówki

DOMY

48

13

3 Wiosna 2019 [nr 01] EGzemplarz bezpłatny

72

248

wydanie 8

inwestycjI


APARTAMENTY – ZAKOPANE Inwestycja przy ul. Bogdańskiego 6E to nowoczesny kompleks apartamentowy. Projekt zakłada powstanie funkcjonalnych lokali, zarówno do indywidualnego mieszkania, jak i wynajmowania. Na pięciu kondygnacjach znajduje się garaż podziemny oraz łącznie 18 apartamentów, co podkreśla kameralny charakter inwestycji. Głównym atutem inwestycji jest położenie nieruchomości z piękną panoramą Tatr oraz Giewontem na pierwszym planie. Każdy z lokali posiadać będzie balkon bądź taras, a mieszkania zlo-

kalizowane w parterze budynku w pełni zagospodarowane ogródki. Do każdego z lokali przewidziana jest dodatkowo komórka lokatorska oraz miejsce postojowe. Na terenie inwestycji powstanie rekreacja – jacuzzi, wiata grillowa oraz duży, drewniany taras, na którym będzie można się relaksować w słoneczne dni. Budynek realizowany jest metodą tradycyjną z zachowaniem elementów architektury podhalańskiej. Rozpoczęcie prac nastąpiło w I kw. 2018, a ich zakończenie planowane jest na III kw. 2019.

WWW.CONFISIO.PL | tel. 664 941 300 I Confisio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31-052 Kraków, ul. Starowiślna 79/8 (wejście ul. Dajwór 2a)


3 Anna Andrusyszyn-Wojtasik

I. Zanim weźmiemy kredyt Kredyt hipoteczny to jedna z najczęstszych form fi-

Dobrze jest uważnie przyjrzeć się domowemu bu-

nansowania zakupu nieruchomości. Niewątpliwą za-

dżetowi. Pomocne może być zapisywanie comie-

letą takiego rozwiązania jest jego dostępność, cho-

sięcznych dochodów i wydatków, najlepiej w formie

ciaż – jak pokazują doświadczenia z ostatnich lat –

tabeli. Przed zaciągnięciem kredytu ciekawym do-

nie zawsze jest ona taka sama. Jeżeli nie dysponu-

świadczeniem może być próba funkcjonowania tak,

jemy wystarczającą gotówką na zakup mieszkania,

jak byśmy ten kredyt już musieli spłacać, tzn. sta-

ale za to mamy dobrą pracę i zarobki pozwalające na

rając się przez pewien czas, np. już w trakcie szu-

regularne odkładanie pieniędzy, to warto rozważyć

kania nowego mieszkania, odkładać taką sumę,

możliwość sfinansowania zakupu nieruchomości po-

jaką musielibyśmy przeznaczyć na ratę kredytu. Za-

przez kredyt hipoteczny. Z kolei jeśli dopiero zaczy-

oszczędzone pieniądze mogą nam się w przyszło-

namy pracę, nie jesteśmy jej pewni i nie mamy

ści przydać jako rezerwa na tzw. czarną godzinę.

oszczędności, dobrze jest odłożyć tę decyzję na lep-

Kiedy ta próba się nie powiedzie, powinien to być

szy moment, co wcale nie oznacza, że nie warto już

dla nas sygnał, że coś trzeba zmienić w budżecie

rozpocząć przygotowań pod przyszłe plany.

albo zrewidować nasze plany.

Gracjana Chojnacka-Gałuszka, Tomasz Pizur, Krzysztof Szołek, Anna Wlazło

II. Jak się przygotować do zaciągnięcia kredytu hipotecznego? Aby uzyskać kredyt hipoteczny, trzeba udzielić od-

Przygotowanie do wzięcia kredytu wiąże się,

powiedzi na wiele pytań ze strony banku. Powinni-

oprócz analizy własnych możliwości finansowych

śmy się do nich wcześniej przygotować. Jeżeli chce

(obecnych i przyszłych), z uzyskaniem wiarygod-

się uzyskać dokładną ofertę, dane muszą odzwier-

ności finansowej w oczach banku. Jest ona oce-

ciedlać stan faktyczny.

niana wg dwóch podstawowych kryteriów: zdol-

Atlas inwestycji mieszkaniowych Kraków i okolice kraków i okolice

Wydawca: Optymedia Sp. z o.o. Adres redakcji i działu reklam: ul. Kościuszki 29/8, 50-011 Wrocław tel. 71 344 44 68 poczta@optymedia.pl Dział handlowy: Grzegorz Finowski | 503 549 824 – przedstawiciel region Małopolska Beata Szymanowska-Szafran | 509 996 161 Redakcja techniczna, DTP: Bartłomiej Bogacz Korekta: Katarzyna Stefańska-Jokiel Aktualizacja ofert: Beata Szymanowska-Szafran

Spis treści Poradnik kupującego mieszkanie . . . . . . . . . . . . . .

3–7

Mapa okolic Krakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12–13

Mapa Krakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14–35

Indeks firm i inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36–46

Mapy: Euro Pilot Sp. z o.o. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny. Wszystkie materiały redakcyjne objęte są prawem autorskim.

© Copyright by Optymedia Sp. z o.o., Wrocław 2019

www.optymedia.pl


4 ności kredytowej oraz historii kredytowej ujawnio-

żamy wydatków, np. na łącze internetowe, telefony ko-

nej w BIK. Banki często przeprowadzają szczegółowy

mórkowe, telewizję satelitarną. Należy rozważyć, z cze-

wywiad na temat naszej sytuacji rodzinnej i finanso-

go możemy faktycznie zrezygnować, przynajmniej na

wej. Mogą wówczas łatwo zweryfikować, czy nie zani-

jakiś czas.

Pomoc państwa w zakupie nieruchomości Sporym zainteresowaniem kredytobiorców cieszył się program „Mieszkanie dla Młodych”, który funkcjonował od roku 2014. Program już jest zakończony, ale cały czas są przyjmowane wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu lub przysposobieniu trzeciego lub kolejnego dziecka. Wnioski takie będzie można składać w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania. Popularny stał się Narodowy Program Mieszkaniowy mający na celu wsparcie tych osób, których nie stać ani na kredyt, ani na wynajem po stawkach rynkowych. W jego ramach można nabyć tanie mieszkania w programie „Mieszkanie Plus”. Od 1 stycznia 2019 r. ruszyło „Mieszkanie na Start”, czyli program dopłat do najmu. Kwota dopłaty do czynszu waha się w granicach od 100 do ponad 500 zł. Aby ją uzyskać, trzeba jednak spełnić szereg warunków.

Natalia Bihun, ekspert Open Finance SA

III Podsumowanie rynku nieruchomości w 2018 roku – czy dało się to przewidzieć? Rok 2018 wprowadził do rynku nieruchomości kil-

Stale rosnące ceny nieruchomości powodują za-

ka znaczących wydarzeń, które wcześniej progno-

uważalne spadki rentowności najmu. Trwający

zowano. Istotne było wejście w życie ustawy

wzrost cen mieszkań sprawia, że opłacalność inwe-

o ochronie danych osobowych RODO, a także szy-

stowania w lokale na wynajem maleje. Biorąc jed-

bujące w górę w wielu miastach w Polsce ceny nie-

nak pod uwagę fakt, że rynek w skali roku daje

ruchomości. Drugi czynnik podkręcił atmosferę za-

średnio 5,18% netto zysku z najmu, jest on nadal

kupową wśród nabywców lokali i domów.

kuszący, choćby w porównaniu z lokatą bankową. Nie możemy przy tym zapominać o ryzyku, jakie

Wzrost cen na rynku nieruchomości stał się fak-

w obecnym czasie niesie ze sobą inwestowanie

tem

oszczędności. Kupujemy lokale na w ynajem

Indeks Cen Transakcyjnych rośnie stale od 9 mie-

w szczytach cen porównywalnych z 2008 rokiem.

sięcy. Wskaźnik, który obrazuje zmianę cen miesz-

Warto zastanowić się nad dywersyfikacją oszczęd-

kań na rynku nieruchomości w największych mia-

ności w celu zminimalizowania ryzyka, jakie doty-

stach w Polsce, jest na poziomie wyższym o 13,4%

czy rynku nieruchomości.

niż rok temu. Mimo wielu sygnałów o zbliżającym

Aktualnie średnie oprocentowanie lokat oferowa-

się końcu hossy kupujący nie odpuszczają, a wyso-

nych przez banki, po odliczeniu obowiązkowego

ki popyt nadal przekłada się na rosnące ceny

podatku od zysków kapitałowych, wynosi 1,3%

mieszkań.

(dane NBP). Przy 2% inflacji oznacza to, że realnie


5 zdeponowane w banku środki tracą na wartości. Po

Popyt na kredyty rośnie. Z danych BIK-u wynika,

roku będzie można za nie po prostu kupić mniej.

że w październiku bieżącego roku Polacy ubiegali

Dlatego coraz więcej inwestorów na rynku decydu-

się o kredyty mieszkaniowe o wartości o 17,4%

je się przenieść oszczędności z banków do rąk de-

wyższej niż w październiku 2017 roku. Ta sytuacja

weloperów. Nabywamy lokale, które po odpowied-

także przyczyniła się do wzrostu cen mieszkań: za

nim przygotowaniu trafiają na rynek najmu. Opisa-

zwiększonym popytem poszła zwiększona, i wcale

na sytuacja w bieżącym roku mocno przyczyniła się

nie tania, podaż.

do wzrostu cen nieruchomości w polskich aglomeracjach.

Ustawa o ochronie danych osobowych, czyli RODO

Wyższa zdolność kredytowa Polaków w 2018

minąć wprowadzonej 10 maja ustawy o ochronie

roku

danych osobowych. Z pewnością miała ona wpływ

Upłynął kolejny rok niskich stóp procentowych oraz

na rynek usług. Od 25 maja ustawa uregulowała

obniżonych marży. Dzięki temu w 2018 roku mogli-

przepisy dotyczące przetwarzania danych, jakimi są

śmy liczyć na dużo wyższe poziomy zdolności kredyto-

informacje, na podstawie których można zidentyfi-

wej. Aktualny wynik zdolności jest o prawie 13 tys. zł

kować osobę fizyczną. W szczególności dotyczy to:

wyższy niż przed miesiącem i o 42,5 tys. zł wyższy niż

imienia, nazwiska, adresu oraz numerów NIP i PE-

przed rokiem. Czynnikiem istotnie wpływającym na

SEL. Uregulowano także formę zautomatyzowane-

wysoką zdolność kredytową jest także wyższa śred-

go profilowania danych klientów przez systemy

nia płaca na rynku, czyli podwyżki wynagrodzeń

przetwarzania danych. Obecnie firmy, które świad-

w gospodarce.

czą usługi polegające na przetwarzaniu danych

Pisząc o wydarzeniach z 2018 roku, nie mogę po-

REKLAMA


6 klientów, obowiązkowo muszą pozyskać od nich

np. w rynek nieruchomości. Spowoduje to dalsze

zgodę na takie działanie. Dodatkowo obowiązkiem

podwyżki cen, a na pewno utrzymanie ich na wy-

jest także podanie administratora danych oraz celu

sokim poziomie.

przetwarzania danych osobowych.

Na drugi scenariusz część inwestorów czeka z utęsknieniem, czego nie można powiedzieć o właści-

Co zatrzęsie rynkiem w 2019 roku?

cielach kredytów hipotecznych. To wzrost stóp pro-

Dla posiadaczy lokat rok 2019 ma być najgorszy

centowych, które uatrakcyjnią oprocentowanie na

od ponad dekady. Już niedługo inflacja będzie po-

lokatach bankowych. Wyższe stopy procentowe

chłaniała wartość oszczędności ponad dwa razy

mogą spowolnić transfer środków z banków do de-

szybciej niż banki będą dopisywać do nich odset-

weloperów. Niestety wyższe oprocentowanie kre-

ki. Z tak niekorzystną sytuacją nie mieliśmy do

dytów hipotecznych może przyczynić się jednak do

czynienia od ponad dziesięciu lat. Po opublikowa-

obniżenia popytu na kredyty hipoteczne, ponieważ

nej projekcji inflacji przygotowanej przez NBP ana-

mniej osób będzie posiadać wymaganą zdolność.

litycy rynku twierdzą, że prawdopodobnie jeszcze

Pamiętajmy przy tym, że niewielkie zmiany stóp

3 lata będziemy musieli poczekać na to, aby loka-

procentowych – o 0,05 pp. czy o 0,1 pp. – nie

ty bankowe dały możliwość realnego zarobku. Co

spowodują zbyt wielu zawirowań na rynku.

powoduje taką sytuację? Według danych z września przygotowanych przez NBP przeciętne oprocento-

Koszty budowy domów i lokali mogą rosnąć – co

wanie obecnej lokaty to 1,68%. Jeśli potrącimy

temu sprzyja?

z tego podatek Belki, to zostaje nam tylko 1,36%

Osoby przeprowadzające budowę lub remont nieru-

realnego zysku, czyli dając bankowi 1000 zł odło-

chomości na pewno odnotowały wzrost cen za ma-

żony na rok, dostaniemy 13,6 zł z odsetek. Przy

teriały budowlane oraz większe koszty pracy bu-

prawie 2% inflacji wzrost cen postępuje szybciej

dowlańców. Obecna kondycja rynku pracy oraz ko-

aniżeli księgowanie odsetek oszczędności na kon-

niunktura w gospodarce, czyli hossa sektora bran-

tach klientów.

ży nieruchomości, powodują zauważalne konse-

Podsumowując, jeśli wyciągniemy pieniądze z lo-

kwencje. Są to podwyżki cen za pracę fachowców

katy w przyszłym roku, z odsetkami będziemy

oraz samych materiałów, a także dostrzegalny brak

w stanie kupić za nie mniej niż dziś. Na lokacie po

wykonawców robót na budowach. Deweloperzy,

prostu tracimy, co skłania właścicieli lokat do trans-

którzy planują i budżetują, już na wstępie muszą

feru środków na konta deweloperów z racji zakupu

przyjąć wyższe ryzyko i liczą się z tym, że poten-

nieruchomości. Według prognoz na 2019 rok infla-

cjalne zyski z inwestycji będą niższe z powodu wy-

cja ma wynieść 3%, czyli jeśli banki nie podniosą

sokich kosztów budowy.

oprocentowania lokat, straty na lokatach będą jesz-

Rok 2019 z pewnością nie przyniesie tańszych

cze większe.

kosztów pracy i tańszego materiału. Prognozowany jest wręcz niedostatek podstawowych materiałów

Czy wzrost stóp procentowych ochłodzi rynek

oraz braki wśród pracowników budowlanych. De-

kredytów mieszkaniowych oraz popyt na kre-

weloperzy i inwestorzy muszą liczyć się z tym, że

dyty?

za jedną godzinę pracy na budowie będą musieli

O planowanym systematycznym wzroście stóp pro-

zapłacić więcej niż dotychczas, gdyż widoczny

centowych słyszymy już od 3 lat. W 2018 roku

trend „rynku pracownika” stale zwiększa płace.

Rada Polityki Pieniężnej nie podjęła decyzji o zna-

Pracownicy ze Wschodu mogą jednak okazać się

czącym zwiększeniu stóp procentowych, więc pro-

tylko tymczasowym wsparciem.

gnozowane są dwa scenariusze. Pierwszy to utrzy-

Na koniec nasuwa się jedno zasadnicze pytanie, na

manie stóp na obecnym poziomie 1,71%, co pomo-

które póki co nie znamy odpowiedzi – ile będzie

że zachować niskie oprocentowanie na lokatach

trwała taka sytuacja na rynku? A może jest to stała

bankowych. Będzie to skłaniało do dalszego wycią-

zmiana, z którą musimy się pogodzić i należy się do

gania środków i inwestowania ich poza bankami,

niej dostosować?


7 Gracjana Chojnacka-Gałuszka, Tomasz Pizur, Krzysztof Szołek, Anna Wlazło PBG Erigo

IV. Zalecenia dla kupujących • Analizę swoich możliwości kredytowych i wstęp-

kim czasie. Dlatego rozsądne wydaje się zabez-

ną weryfikację banków powinno się rozpocząć

pieczenie i złożenie wniosku w dwóch bankach.

odpowiednio wcześnie (np. w wypadku zakupu

• Uzbrójmy się w cierpliwość: bez względu na ha-

mieszkania – zanim się jeszcze znajdzie nieru-

sła reklamowe okres rozpatrywania wniosku we

chomość). Proces wyboru nie będzie zapewne

wszystkich bankach wynosi średnio ok. 1 do 2

prosty i oczywisty. Warto zatem dać sobie wy-

tygodni. Bywają oczywiście wyjątki w jedną i dru-

starczającą ilość czasu, aby nasza decyzja była

gą stronę. Jeżeli kupujemy nieruchomość, po-

w pełni świadoma, korzystna i dokładnie prze-

winniśmy uwzględnić możliwe wahania czaso-

myślana.

we uzyskania kredytu przy podpisywaniu umo-

• Należy dobrze przeanalizować swój domowy bu-

wy przedwstępnej ze sprzedającym, odpowied-

dżet i sprawdzić, jakie obciążenie będzie dopusz-

nio wydłużając termin podpisania umowy koń-

czalne. Powinno się przy tym uwzględnić podwyż-

cowej.

szoną ratę w początkowym okresie oraz wszystkie

• Jeśli otrzymamy kredyt, ale po pewnym czasie

dodatkowe koszty uzyskania kredytu hipotecznego.

spodziewamy się trudności z jego spłatą, nie

• Należy zadbać o odpowiednie udokumentowa-

zwlekajmy ze skontaktowaniem się z bankiem!

nie swoich dochodów. W szczególności dotyczy

Poinformujmy na piśmie o nadchodzących pro-

to osób prowadzących osobiście działalność

blemach, np. wymówieniu z pracy. Jeżeli nie

gospodarczą.

mamy na tę okoliczność odpowiedniej polisy,

• Trzeba dobrze przygotować się na pytania ze

wnioskujmy o wakacje kredytowe, karencję

strony doradcy kredytowego w banku. Tylko

w spłacie kredytu lub wystąpmy z inną propo-

wtedy można liczyć na przedstawienie rzeczy-

zycją restrukturyzacji. Pamiętajmy: w interesie

wistych warunków kredytowych, a nie oferty

banku jest, abyśmy pozostali jego klientem.

marketingowej. • Należy sprawdzić, jakich dokumentów standar-

Restrukturyzacja kredytu to zmiana ustalonych

dowo będzie wymagał bank, żeby rozpatrzyć

pierwotnie ogólnych zasad spłaty kredytu (w umo-

wniosek kredytowy.

wie, oprócz ogólnych zapisów, są też zazwyczaj

• Jeżeli chcemy jak najszybciej uzyskać decyzję

uwzględnione rozwiązania do zastosowania w oko-

kredytową, postarajmy się złożyć wszystkie do-

licznościach szczególnych). Istnieje szereg form re-

kumenty w jednym czasie. Rozpatrywanie

strukturyzacji, takie jak: czasowe zawieszenie spła-

wniosku przez bank to złożona procedura. Do-

ty kredytu (wakacje kredytowe), wydłużenie okresu

kumenty będą przechodzić przez co najmniej

spłaty kredytu, indywidualny harmonogram spłaty

trzy działy w banku, dlatego składając je na

dostosowany do możliwości kredytobiorcy,

raty, z pewnością nie przyspieszymy sprawy.

Na każdym z wymienionych etapów muszą być

W niektórych przypadkach może to nawet spo-

spełnione zawiłe i skomplikowane procedury ban-

wodować znaczne opóźnienia.

kowe. I jeszcze jedno: bank tworzą ludzie! Oznacza

• W trakcie weryfikacji wniosku mogą zaistnieć

to, że mogą oni popełniać błędy (co niestety wydłu-

niespodziewane okoliczności, które będą skutko-

ży proces weryfikacji naszego wniosku), ale też

wać odmową ze strony banku lub dodatkowymi

można z nimi negocjować i w uzasadnionych przy-

wymogami, które trudno będzie spełnić w krót-

padkach przyspieszać procedury.


8 Art&Design Kinga Śliwa tel. +48 601624781 biuro@kingasliwa.pl www.kingasliwa.pl

Projektowanie wnętrz Najnowsze tendencje w projektowaniu wnętrz oraz coraz bogatsza gama materiałów przydatnych w budowaniu wymarzonej przestrzeni to temat wielu dyskusji przy okazji spotkań, takich jak na przykład branżowe imprezy targowe. Przy tej okazji rozmawiamy z Kingą Śliwą – architektem wnętrz, autorką wielu projektów, jak postrzega współczesne trendy i styl. Kinga Śliwa: Trudno wyodrębnić jednoznacznie to,

two nowoczesności i umiejętnie dobieranych nowo-

co narzucają współczesne trendy. We wnętrzach,

czesnych form.

w odróżnieniu od świata mody, szukamy trwałych i ponadczasowych rozwiązań. Zajmując się od wielu

Trendy: Czy uważasz, że w dobie Internetu takie

lat architekturą wnętrz, dostrzegam, że rozwiązania

tradycyjne imprezy wystawienniczo-targowe mają

estetyczne w tej dziedzinie nie ulegają tak szybkim

wciąż sens?

modowym zmianom jak kolekcje odzieżowe.

Kinga Śliwa: Wszelkiego rodzaju narzędzia bazujące na Internecie oraz social media są bardzo ważnym

Trendy: Jakie materiały polecasz osobom korzystającym

elementem współczesnego świata, z których chętnie

z Twojej wiedzy, by wnętrza przetrwały próbę czasu?

korzystam. Pozwalają na szybką wymianę informacji

Kinga Śliwa: Można wyznaczyć dwie drogi: wybór

i stanowią bardzo ważny kanał komunikacji. Nic jed-

naturalnych, pięknych, choć delikatnych materiałów

nak dla mnie nie zastąpi możliwości praktycznej we-

i tych, które stanowią doskonałą imitację, są odpor-

ryfikacji, „dotknięcia i poczucia” materiału, jego fak-

ne, lecz po zniszczeniu – najczęściej trzeba je wymie-

tury i tekstury. To umożliwiają właśnie takie klasycz-

nić. W przypadku pierwszej grupy mam na myśli na-

ne imprezy targowe, podczas których mogę wyszuki-

turalny kamień czy drewno, wymagające stosownej

wać dla moich klientów ciekawe elementy wnętrzar-

pielęgnacji i nabierające szlachetności z czasem. Ta-

skie oraz nowości materiałowo-wykończeniowe. Sta-

kie rozwiązania wnętrzarskie doskonale komponują

ram się uczestniczyć corocznie w największych tego

się z klasyką i wnętrzami o charakterze tradycyjnym.

typu wydarzeniach w kraju i zagranicą.

Trendy: Czy taki styl, pomimo nawiązania do przeszłości, jest nadal na czasie? Kinga Śliwa: Klasyka w nowoczesnym wydaniu jak najbardziej tak. Szczególnie uproszczone formy i subtelnie wkomponowane detale. Klasyczne drzwi, gzymsy z efektem ukrytego, rozproszonego światła, stylizowane formy mebli oraz lamp zwięźle określane jako glamour są wciąż żywe i bardzo chętnie wybierane. Dla mnie jest to bliskie sąsiedz-

fot. Grzegorz Finowski


9

Mirosław Pieróg niezależny ekspert kredytowy i właściciel firmy KONSULT W przypadku pytań proszę o kontakt: tel. 537 750 529

www.konsult.com.pl Zapraszam na bezpłatne konsultacje kredytowe.

Poradnik kredytobiorcy Czy lepiej wziąć kredyt na 20 czy 30 lat?

towym nie uwzględnimy wykończenia, bank przez cały

Bezpieczniej jest podpisać umowę na 30 lat. W przy-

okres kredytowania widzi nasze mieszkanie w stanie de-

padku, gdy umowa jest na okres 30 lat, kalkulacja

weloperskim, co jest niekorzystne dla kredytobiorcy.

obejmuje wszystkie koszty również na ten okres, natomiast jeśli kredyt będzie nadpłacany, co często się

Czy bank, w którym mamy konto, da nam najlep-

zdarza, kredyt zostanie spłacony właśnie w 20 lat i rze-

sze warunki kredytowe?

czywiste koszty będą takie jak przy kredycie 20-let-

Niekoniecznie. Oferty kredytów hipotecznych są jak

nim. Należy wiedzieć, że przy kredytach hipotecznych

„żywy organizm” i w każdym miesiącu inny bank ma

odsetki zawsze płacone są od aktualnego zadłużenia.

najlepszą ofertę. W momencie wnioskowania o kre-

Przesłanką za podpisaniem umowy na okres 30 lat

dyt należy porównać wszystkie oferty bankowe.

jest większa zdolność na kolejny kredyt na większe mieszkanie lub budowę domu. Większa płynność go-

Czy lepiej iść do banku czy do niezależnego eksperta

spodarstwa domowego przy niższej racie szczególnie

kredytowego?

ważna jest przy wzroście WIBOR-u i chwilowej stra-

Idąc do eksperta, mamy oferty wielu banków w jed-

cie pracy przez jednego z kredytobiorców.

nym miejscu, a w banku mamy tylko jedną ofertę. Koszty kredytowe u niezależnego eksperta są takie

Czy warto nadpłacać kredyt w okresie, gdy jest

same jak w banku (bynajmniej powinny być), ponie-

prowizja za wcześniejszą spłatę, czy poczekać, gdy

waż rynek kredytów hipotecznych jest tak ułożony,

minie okres opłaty za wcześniejszą spłatę?

że banki płacą ekspertowi i klient nie powinien z tego

Oczywiście, że warto nadpłacać, bo przykładowo:

tytułu ponosić żadnych kosztów.

nadpłacając w 12. miesiącu trwania kredytu kwotę 50 000 zł przy prowizji 1,5%, zapłacimy 750 zł,

Jak porównać oferty banków?

a odsetek zapłacilibyśmy 3510 zł przez najbliższe

Należy zwracać uwagę nie tylko na wysokość raty, ale

dwa lata od kwoty 50 000 zł. W tym przypadku,

na marżę i WIBOR – składowe podstawy wyliczenia

nadpłacając kredyt, zaoszczędzimy 2760 zł.

raty. Dodatkowo należy uwzględnić prowizje, ubezpieczenie wkładu minimalnego, ubezpieczenie do czasu

Czy środki, które mamy na wykończenie mieszkania,

wpisu hipoteki, koszty konta, wyceny, inspekcji oraz

włożyć jako wkład własny, a na wykończenie wziąć

koszt ubezpieczenia na życie (jeśli występuje).

je w kredycie hipotecznym, czy lepiej będzie środki na wykończenie zostawić w „kieszeni” i mieć mniej-

Czy ubezpieczenie na życie jest konieczne w ofer-

szy wkład własny?

cie kredytu hipotecznego?

W 90% przypadków lepiej środki, które mamy, włożyć

Część banków tego wymaga i jest to oferta wiązana,

jako wkład własny, a na wykończenie wziąć kredyt jako

jednak są takie, które go nie wymagają. Ubezpiecze-

całość, bo w takim przypadku wkład własny zwiększa się

nie na życie przy kredycie hipotecznym często przez

z 10% do 20% i tym samym otrzymamy lepszą ofertę

klientów nie jest dokładnie analizowane i zostaje pod-

kredytową przy tej samej kwocie kredytu hipotecznego.

pisane, bo trzeba było to zrobić. Jest to największy

Rozliczenie kwoty przyznanej na wykończenie następuje

błąd, jaki klienci popełniają, podpisując umowę kre-

poprzez inspekcję pracownika banku i nie trzeba przed-

dytową z ubezpieczeniem na życie. Uważam, że na-

stawiać faktur. Gdy kredyt obejmuje wykończenie, rzeczo-

leży je mieć, aby zabezpieczyć rodzinę, wybierając

znawca bankowy realnie wyceni też naszą nieruchomość

u niezależnego brokera najlepiej dopasowaną ofertę

jako wykończoną. W przypadku, gdy we wniosku kredy-

do potrzeb.


10

Karolina Malicka, Inspektor Budowlany Kejor.pl Odbiory techniczne domów i mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym

Odbiór mieszkania od dewelopera z wykonaniem „pod klucz” Sprawdzenie techniczne gotowego mieszkania jest bardzo podobne do kontroli mieszkania w stanie deweloperskim, niemniej jednak różni się niektórymi punktami oraz zmianą sposobu oceny na bardziej estetyczny. Tutaj również wszelkie spisane w protokole zdawczo-odbiorczym usterki i wady zostają naprawione na koszt dewelopera do 30 dni. Dlatego warto zwrócić się do osób z doświadczeniem, które pomogą sprawnie przeprowadzić taki odbiór, używając do tego profesjonalnego sprzętu i wiedzy. Ściany i sufity – skupiamy się tutaj przede wszyst-

konanie wszelkich silikonów uzupełniających w rejo-

kim na kontroli gładkości powierzchni (brak rys, pę-

nie toalety, umywalki, wanny i na krawędziach pod-

cherzy, nachlapań) oraz jakości wykonanego malo-

łogi ze ścianami. Ocena jakości wykonanych fug

wania, zwłaszcza w miejscach, gdzie stykają się dwa

również nie może zostać przez nas pominięta. Bar-

różne kolory. Zdarza się, że ciemniejszy kolor czę-

dzo często zdarza się, że fugi posiadają pęknięcia lub

ściowo przechodzi w jaśniejszy i wygląda to bardzo

są wykruszone w niektórych miejscach. W łazience

nieestetycznie.

dodatkowo ważną rzeczą jest sprawdzenie szczelności instalacji wod.-kan. oraz fakt, czy woda podczas

Podłogi – pomimo że nie kontrolujemy już tutaj be-

docelowego użytkowania nie będzie wchodziła pod

tonowej wylewki, to i tak przyda się poziomica o dłu-

płytki i powodowała potencjalne wycieki do sąsiada.

gości 2 m, dzięki której będziemy mogli sprawdzić,

Do kontroli tego typu usterki najlepiej nadaje się pro-

czy panele zostały poprawnie i równo wykonane, tak

fesjonalna kamera termiczna, dzięki której można

aby np. docelowy stół w jadalni stał na nich stabil-

ocenić, na zasadzie różnicy temperatur i odpowied-

nie. Jednocześnie trzeba sprawdzić listwy przypodło-

niego przygotowania instalacji, jak została ona wyko-

gowe, w tym ich narożniki oraz łączenia, czy są es-

nana oraz czy nie ma defektów, których naprawa bę-

tetyczne i trwałe oraz czy nie posiadają żadnych

dzie bardzo kosztowna.

szczelin, a także mechanicznych uszkodzeń. Możliwe jest również to, że niektóre deski mogą posiadać

Okna – należy je sprawdzić przede wszystkim pod

defekty powstałe już na etapie produkcji.

kątem występowania wad oraz rys na szybach, profilach i ramach. Dodatkowo kontrolujemy skrzydła,

Łazienka – w tym pomieszczeniu przede wszystkim

czy nie wymagają regulacji. Jeśli chodzi o prawidło-

skupiamy się na ocenie jakości ułożenia płytek, za-

we sprawdzenie szczelności okien, zarówno pod ką-

równo na ścianach, jak i podłodze. Kontrolujemy wy-

tem uszczelek, jak i tego, czy są dobrze osadzone


11 (czy nie będzie z nich po prostu dmuchać zimne po-

nieczności kontrolowania pełnej mocy i funkcji dane-

wietrze), to jedyną właściwą metodą jest wykonanie

go urządzenia w dniu odbioru, jest to raczej moment

pomiaru kamerą termowizyjną wysokiej jakości.

na ocenę wizualną, czy coś nie zostało przez przypa-

W Internecie istnieje wiele mitów na ten temat, m.in.

dek zniszczone lub uszkodzone.

sprawdzanie szczelności okna paskiem papieru wkładanym pomiędzy skrzydła, co jest niemiarodajne.

Elektryka – w mieszkaniach wykończonych pod klucz

Mimo stwierdzonej nieraz nieszczelności odpowied-

zazwyczaj jest już możliwość włączenia prądu, a co

nim sprzętem kartka papieru nie jest w stanie wyjść

za tym idzie oświetlenia, dlatego można skontrolować

po próbie jej wyciągnięcia.

również np. napięcie w gniazdkach itp. Niemniej jednak tutaj również odwołujemy się do gwarancji i/lub

Stolarka drzwiowa i inne elementy – na naszą uwa-

rękojmi, czyli w przypadku problemów trzeba zgłosić

gę zasługują również oczywiście drzwi wejściowe

to drogą oficjalną jako reklamacja do dewelopera.

i wewnętrzne oraz kaloryfery, czy nie mają odprysków farby, okleiny i innych defektów. Jest to o tyle

Wentylacja – do pomiaru przepływu powietrza w ka-

ważne, że jest to już stan prawie końcowy do za-

nałach wentylacyjnych używamy anemometru, któ-

mieszkania, natomiast w stanie deweloperskim może

ry precyzyjnie wskaże na wyświetlaczu, z jaką pręd-

się jeszcze zdarzyć, że wynajęta ekipa wykończenio-

kością powietrze jest wyciągane z naszego mieszka-

wa niestety coś jeszcze uszkodzi.

nia lub też wdmuchiwane (cofka).

Meble – coraz częściej zdarzają się deweloperzy,

Reasumując, pomimo iż odbiór mieszkania w stanie

którzy wykonują również pełną zabudowę kuchni

wykończonym z pozoru wydaje się tylko czynnością

wraz z urządzeniami AGD. Meble należy skontrolo-

natury estetycznej, to można tam spotkać wiele róż-

wać pod kątem otwierania się wszelkich szuflad

nych niespodzianek związanych głównie z nieszczel-

i szafek, natomiast na sprzęt jest udzielona gwaran-

nością instalacji wodnej oraz okien, a także zaburzo-

cja i/lub rękojmia, dlatego nie ma nadmiernej ko-

ną termiką pomieszczeń.


12 B

A

C

227

1

25

239

138

109

14

15

16

22

23

24

30

31

32

2

73

3

181

93

4


13 B

A

C

1

17

18

19

20

21 2

25

26

27

28

29

110

3

33

34

35 168

brzesko

4

147

Myślenice


14

65

22

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


15

139 111 140

129

102

149

82

55

101 215

223 197

67

95

160

143

115 66

94

23

16


16

240

222

72

141 246

219

142

196

211 148

15

228

49

153

84

2

7

43

186

245 42

44 151

68

40

210 87

195

29

24


17

20

131

59

69

165

120

18

71 191

21 205 213

224

187

30

229

70 113

5

31

3

80

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

25


18

207

104 185 230

17

97

231 52

154

39

26


19

8

198

20

27

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


20

19

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

28


21

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW 200 100

A4 S7

5

776

0

200

400

600

800

1000 m

Granice Krakowa; granice miast i gmin

Lasy, parki; ogrody, ogródki działkowe

Autostrady

Cmentarze; pozostałe tereny zielone

Drogi ekspresowe; ulice główne przelotowe

Łąki; inne tereny

Ulice główne; ulice drugorzędne

Szpitale; pogotowie ratunkowe

Ulice inne; drogi polne i leśne; alejki i ścieżki

Kościoły; cerkwie

Ulice jednokierunkowe; strefy ruchu pieszego

Synagogi; meczety

Strefa płatnego parkowania

Policja; straż pożarna

Numery dróg

Porty lotnicze; dworce autobusowe

Koleje ze stacjami

Informacja turystyczna; baseny kąpielowe

Tereny zabudowane, numery domów; tereny przemysłowo-magazynowe

Porty rzeczne; promy rzeczne

© Euro Pilot Sp. z o.o. ul. St. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa tel./fax 22 664 50 91, www.europilot.com.pl

29


22

14

26

27

119

2

194

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

127

30


182

232

74

78

15

23

14 75

1

28

47 199

183

24

31


24

144

16 212

99

100

174 126

125 77

218

19 118

48 51

88

192

23

81

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

41

123

9 166 11 233

92

169

33

32 83

200

32


91

190

25

17

35 133

37 53 46

105 36

76

132 106

38

15

89

136

157

156

161

26

236

103 122 34

4

16

193

137

85 150 61 225

234

33

62


26

18 22

17 204

152

90

10

134

25

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 201

34

155


19

27

28

35


28

20

27

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


29

21

56

206

241 242


30

22

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

130

86 57

163


31

23 63 217

79 247

173

159

243

107

116

176

108

203

177 180 18

220

23

32

216

164

12 172

158

208 58


98

32

128

24

6

248 175

202

235

31

145

221

170

112


54

33

25

146 244

226

121

167

50

24

162

34

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


34

117

26

178 179

135

188

60

237

189 114 184

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

33

124

171


27

96

209

238

13

35 64


36

Indeks firm i inwestycji Punkt

Strona, kwadrat

Firma

Lokalizacja

Typ nieruchomości

1

23, B1

3D-Inwestycje Sp. z o.o. Jesionowa II Sp. k.

Kraków, Jesionowa

mieszkania

604 628 327

mieszkania mieszkania apartamenty mieszkania domy mieszkania mieszkamia mieszkania domy mieszkania apartamenty mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania

12 397 12 25 12 648 42 30 601 425 365 885 305 040 506 411 722 506 411 722 506 411 722 12 267 03 21 12 267 03 21 608 096 633 12 661 50 82 12 661 50 82 12 661 50 82 12 661 50 82 12 661 50 82 12 378 46 10

apartamenty mieszkania mieszkania

12 446 46 78 12 202 03 33 600 076 866

a

C3

Nazwa: Żmujdzka Lokalizacja: Kraków, ul. Żmujdzka 23 Cena: od 6400 zł/m2 Metraż: 26–104 m2 Liczba mieszkań: 33

ani

s. 16

szk

2

Biuro sprzedaży: Kraków, ul. Żmujdzka 23 tel. 12 222 31 06 www.acatom.pl zmujdzka@acatom.pl

Mie

AcAtOM Sp. z o.o. Sp. komandytowa DANE INWEStycJI

Telefon

Cena lokali usług.: od 6842 zł brutto/m2 Metraż lokali usług.: 56–118 m2

Termin zakończenia: IV kw. 2019 r.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Awim Witkowicka Sp. z o.o. Spółka komandytowa

DANE INWEStycJI

Nazwa: Residence Reduta Lokalizacja: Kraków, ul. Reduta 21 Cena: od 6800 zł/m2 Metraż: 34–88 m2 Liczba mieszkań: 42

ani a

oferty deweloperów

y

B3

szk

s. 17

dom

21

Kraków, ul. Reduta 26 C/3 tel. 513 091 764, 12 446 46 78 www.bal-bud.pl biuro@bal-bud.com.pl

DANE INWEStycJI

Mie

bAl-buD Investment reduta Sp. z o.o. Sp. k.

Nazwa: Wzgórze Witkowickie Lokalizacja: Kraków, ul. Witkowicka Metraż: 53–114 m2 Liczba mieszkań: 52 Liczba domów: 3

ai

Kraków, ul. Grunwaldzka 28 tel. 12 412 98 40, 12 417 26 56 www.wzgorzewitkowickie.pl biuro@awim.krakow.pl

ani

A2

Kraków, Wodna Kraków, Skarżyńskiego Kraków, ks. Wojciecha Karabuły Kraków, Prądnicka Kraków, Stary Gościniec Kraków, Kobierzyńska Kraków, Sołtysowska Kraków, Turonia Kraków, Chlebiczna Sułkowice, Sułowska Kraków, Przybyszewskiego Kraków, Zabłocie Kraków, Bagrowa Kraków, al. Pokoju Kraków, bpa A. Małysiaka Kraków, Sandomierska

szk

s. 17

Activ Investment Sp. z o.o. Akopol Sp. z o.o. Apartamenty Klimaty Sp. z o.o. APT-DOM Sp. z o.o. SKA Architecture Vento Architecture Vento Architecture Vento ArmadaDom Zapiór Sp. j. ArmadaDom Zapiór Sp. j. Armax Wawel Sp. z o.o. Atal S.A. Atal S.A. Atal S.A. Atal S.A. Atal S.A. Avanco Sp. z o.o.

Mie

20

25, B3 17, C4 32, A1 16, C4 19, A2 24, A4 26, A1 24, B4 31, B3 35, B3 23, C1 25, A2 25, C3 26, A1 31, C2 24, B2

a

A4

ani

s. 17

Nazwa: Czerwonego Prądnika 8 Lokalizacja: Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 8 Cena: od 7100 zł/m2 Metraż: 27–87 m2 Liczba mieszkań: 93 Termin zakończenia: IV kwartał 2019 r.

szk

3

Biuro sprzedaży: Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 8 tel. 12 222 00 13 www.acatom.pl mieszkania@acatom.pl

Mie

AcAtOM Sp. z o.o. Sp. komandytowa DANE INWEStycJI

garaż podziemny z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi

Termin realizacji: XII 2019 r. 22 23 24

26, A1 31, C2 33, B2

BAL-BUD Investment Reduta Sp. z o.o. Sp. k. Kraków, Woźniców Bartla Development Grupa KTBS Sp. z o.o. Kraków, prof. Bartla BB Inwestycje Sp. z o.o. Kraków, Podedworze


37 Strona, kwadrat

Firma

Lokalizacja

Typ nieruchomości

Telefon

25 26 27 28 29 30 31 32

12, B1 22, C1 22, B1 23, C1 16, C4 17, B3 17, C4 24, C4

Bevendi Consulting Bevendi Consulting Biuro Projekt.-Consult. „Struktura” Sp. z o.o. Borowego Sp. z o.o. Sp. k. Bryksy.pl Budimex Nieruchomości Budimex Nieruchomości Budimex Nieruchomości

Karnowice, Słoneczna Kraków, Olszanicka Kraków, Głogowiec Kraków, Borowego Kraków, Rakowicka Kraków, Dobrego Pasterza Kraków, Orlińskiego Kraków, Fredry

domy mieszkania mieszkania apartamenty mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania

12 443 10 25 12 443 10 25 509 530 899 12 432 10 00 12 422 44 44 12 429 25 91 12 429 25 91 12 352 52 55

budopol Sp. z o.o.

DANE INWEStycJI

Biuro sprzedaży: Kraków, al. Słowackiego 39 tel. 12 633 33 89, 516 14 33 77 adam.stawiarski@budopol.krakow.pl

Nazwa: Twoje Dobre Miejsce – Łagiewniki Lokalizacja: Kraków, ul. Klementyny Hoffmanowej Cena: od 7500 zł/m2 (wpłaty 20/80) Metraż: 21–77 m2 Liczba mieszkań: 71 Termin oddania: wrzesień 2019 r.

Budopol Sp. z o.o. Budopol Sp. z o.o. Budrem Euro-Invest Budrem Euro-Invest Budrem Euro-Invest Bulwarowa Park Sp. z o.o.

Kraków, Wielicka Kraków, Ostatnia Kraków, Cystersów Kraków, Dąbska Kraków, Na Zakolu Wisły Kraków, Bulwarowa

mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania

516 143 377 516 143 377 12 649 04 19 12 649 04 19 12 649 04 19 607 44 99 44

Grupa buma

DANE INWEStycJI

Biuro sprzedaży: ul. Wadowicka 3, wejście od ul. Rydlówka tel. 12 290 05 05 www.buma.pl www.29aleja.pl mieszkania@buma.com.pl

Nazwa: 29. Aleja Lokalizacja: Kraków, ul. Prandoty/al. 29 Listopada Metraż: 26–98 m2 Liczba mieszkań: 115 Termin oddania inwestycji: I kwartał 2020 r.

Grupa buma

DANE INWEStycJI

Biuro sprzedaży: Kraków, ul. Wadowicka 3 wejście od ul. Rydlówka tel. 12 290 05 05 www.mate3ny.pl mieszkania@buma.com.pl

Nazwa: Mate3ny Lokalizacja: Kraków, ul. Rydlówka Metraż: 28–106 m2 Liczba mieszkań: 133 Termin: III kw. 2020 r.

Caba Development Casa Feliz Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Kraków, Wrocławska Kraków, Żabiniec Kraków, Racławicka

mieszkania mieszkania mieszkania

12 267 32 10 570 142 471 12 201 55 55

cordia polska

DANE INWEStycJI

Salon sprzedaży: Kraków, al. Pokoju 1 tel. 12 414 00 41 www.lema15.pl

Nazwa: Supernova by Cordia Lokalizacja: Kraków, ul. Lema 15 Metraż: 29–98 m2 Termin oddania: II kwartał 2019 r.

Core Development Core Development CP RE Sp. z o.o. Cracovia Property Sp. z o.o. Czarodziejska Sp. z o.o. Sp. k. Dasta Invest Sp. z o.o.

Kraków, Borowego Kraków, Różana Kraków, Pachońskiego Kraków, Bochenka Kraków, Czarodziejska Kraków, Hynka

mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania

664 101 100 664 101 100 695 278 518 570 430 540 12 633 19 90 12 633 29 15

34 35 36 37 38 39

a

oferty deweloperów

23, C1 24, B2 16, B3 33, B1 24, A2 18, A4

ani

47 48 49 50 51 52

szk

B1

a

s. 25

Mie

46

16, B4 16, C4 16, B4

a

42 43 44

ani

B3

szk

s. 24

Mie

41

ani

C4

szk

s. 16

Mie

40

25, A3 25, B1 25, A1 25, B1 25, B2 18, C4

a

B4

ani

s. 24

szk

33

Mie

Punkt


38 Punkt

oferty deweloperów

a

Nazwa: Reduta Lokalizacja: Kraków, ul. Reduta 40, 40a, 42d, 42c Cena: 6400–7700 zł/m2 Metraż: 29–81 m2

ani

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Salwatorska 14 tel. 12 421 99 38, 12 422 80 59 www.dom-bud.pl poczta@dom-bud.pl

szk

DOM-buD M. Szaflarski Sp. j.

a

Nazwa: Zaczarowany Młyn Lokalizacja: Kraków, ul. Kaczary 1, 1a, 5, 5a Cena: od 6669 zł/m2 Metraż: 49–79 m2

a

B3

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Salwatorska 14 tel. 12 421 99 38, 12 422 80 59 www.dom-bud.pl poczta@dom-bud.pl

a

s. 17

DOM-buD M. Szaflarski Sp. j.

Mie

71

Nazwa: al. 29 Listopada/ul. Meiera Lokalizacja: Kraków, al. 29 Listopada 193B Cena: od 6420 zł/m2 Metraż: 38–52 m2

ani

A3

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Salwatorska 14 tel. 12 421 99 38, 12 422 80 59 www.dom-bud.pl poczta@dom-bud.pl

szk

s. 17

DOM-buD M. Szaflarski Sp. j.

Mie

70

Nazwa: Głowackiego Lokalizacja: Kraków, ul. Głowackiego 28, 30 Cena: od 7900 zł/m2 Metraż: 40–105 m2

ani

A2

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Salwatorska 14 tel. 12 421 99 38, 12 422 80 59 www.dom-bud.pl poczta@dom-bud.pl

501 355 405 12 307 14 74 533 316 415 533 316 415 533 316 415 605 520 520 605 520 520 795 700 750 795 700 750 795 700 750 795 700 750 12 290 08 70 12 625 41 55 12 625 41 55

szk

s. 17

DOM-buD M. Szaflarski Sp. j.

mieszkania mieszkania domy domy domy mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania domy domy mieszkania mieszkania

Mie

69

Kraków, Stattlera Kraków, Sosnowiecka Niepołomice, 3 Maja Kraków, Bogucianka Libertów, św. Floriana Kraków, Kuźnicy Kołłątajowskiej Kraków, Mała Góra Kraków, Dubois Kraków, Podmiłów Kraków, Unruga Kokotów Zabierzów, Kamienna Kraków, Józefa Becka Kraków, Zielony Most

ani

A4

DDS Development Sp. z o.o. Sp. k. DES Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. j. Deveko Rogala Sp. z o.o. Sp. k. Devero Rogala Sp. z o.o. Sp. k. Devero Rogala Sp. z o.o. Sp. k. Deweloper Nokturn Sp. z o.o. Sp. k. Deweloper Nokturn Sp. z o.o. Sp. k. Dewi Invest Sp. z o.o. Sp. k. Dewi Invest Sp. z o.o. Sp. k. Dewi Invest Sp. z o.o. Sp. k. Dewi Invest Sp. z o.o. Sp. k. DK-Development Sp. z o.o. Doctor Q Bud Sp. z o.o. Sp. k. Doctor Q Bud Sp. z o.o. Sp. k.

szk

s. 16

Nazwa: Dąbska Street III etap Lokalizacja: Kraków, ul. Dąbska Cena: od 345 300 zł Metraż: 34–98 m2 Liczba mieszkań: 177 Termin oddania inwestycji: I kw. 2021 r.

Mie

68

33, B1 15, C3 29, C3 30, B2 31, C4 17, A2 34, B1 25, C4 25, C4 31, A1 35, C1 14, B1 15, A4 15, B3

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Lubelska 10 tel. 12 633 29 15, 12 357 55 77 www.dastainvest.pl biuro@dastainvest.pl

Telefon

a

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Dasta Invest Sp. z o.o.

Typ nieruchomości

ani

B1

Lokalizacja

szk

s. 25

Firma

Mie

53

Strona, kwadrat


39 Punkt

73

s. 12 A2

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91

23, B1 23, C1 25, A1 24, A2 23, B1 31, C1 17, C4 24, C3 15, C3 24, C4 16, B3 25, B4 30, B2 16, B4 24, A2 25, A2 26, B1

Nazwa: Apartamenty w Parku Lotników Lokalizacja: Kraków, ul. Lema 5 Metraż: 44–83 m2

s. 25 B1

92 93 94 95 96 97 98 99 100

101

24, A4 12, C4 15, B4 15, B3 35, B1 18, B3 32, C1 24, C1 24, C1

Grupa Nieruchomości Kraków Grupa Ostoja Sp. z o.o. Sp. k. Hamernia Invest Sp. z o.o. Henniger Investment S.A. House4u Sp. z o.o. HSD&Arrow Sp. z o.o. HSD&Arrow Sp. z o.o. Idea Development Sp. z o.o. Immobillo Group Sp. z o.o.

Kraków, Pszczelna Wrząsowice Kraków, Hamernia Kraków, Katowicka Śledziejowice, św. Jana Chrzciciela Kraków, Okulickiego Kraków, Strumienna Kraków, Rakowicka Kraków, Szpitalna

Imperial capital

DANE INWEStycJI

Biuro sprzedaży: Kraków, ul. Stawowa (obok budynku nr 164) tel. 123 073 073, 536 238 318 www.imperialgreenpark.pl biuro@imperialgreenpark.pl

Nazwa: Green Park Villa Lokalizacja: Kraków, ul. Truszkowskiego Cena: od 6399 zł/m2 brutto Metraż: 44–97 m2 Liczba mieszkań: 37 z 52

s. 15 B3

mieszkania domy mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania apartamenty

792 940 970 601 527 615 888 444 232 12 446 99 90 792 940 970 791 426 000 791 426 000 794 055 035 693 810 093

oferty deweloperów

DANE INWEStycJI

tel. 603 222 780 www.matejek.pl www.wparkulotnikow.pl biuro@matejek.pl

12 639 57 00 12 639 57 00 667 640 995 501 71 78 93 693 175 896 12 657 11 34 570 570 700 12 430 04 04 12 630 17 46 12 630 17 46 507 773 347 507 773 347 668 615 915 12 623 21 80 500 800 700 12 446 91 12 12 307 37 77

a

Grupa Matejek

mieszkania mieszkania mieszkania apartamenty mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania

ani

Kraków, Morelowa Kraków, Przybyszewskiego Kraków, Fabryczna Kraków, Emaus Kraków, Morelowa Kraków, Lubostroń Kraków, Stella Sawickiego Kraków, Zamoyskiego Bronowice, Stawowa Kraków, Fredry Kraków, Stachiewicza Kraków, Bieżanowska Kraków, Bogucianka Kraków, Mazowiecka Kraków, Praska Kraków, Ślusarska Kraków, Sołtysowska

szk

Eko-Park S.A. Eko-Park S.A. Eko-Park S.A. Emaus Development Sp. z o.o. Sp. k. Enklawa Development Sp. z o.o. Sp. k. Expres - Konkurent Sp. z o.o. Frax-bud Developer FRK Bud Sp. z o.o. Fronton Sp. z o.o. Fronton Sp. z o.o. Gama-M Sp. z o.o. Gama-M Sp. z o.o. GENUS Grupa Deweloperska 2 Sp. z o.o. Geo Grupa Deweloperska GO+ home Grupa Arkada Grupa Deweloperska Sp. z o.o.

nty

Nazwa: Osiedle Zielona Dolina Lokalizacja: Mników, gmina Liszki Metraż: od 138,6 do 178,44 m2 Liczba domów: I etap – 10 domów

Mie

DANE INWEStycJI

Biuro sprzedaży: Kraków, ul. Lea 16A/101 tel. 600 700 100 www.zielonadolina.org biuro@zielonadolina.org

me

Ecovillage

B1

rta

Nazwa: Domy na Wspólnej Lokalizacja: Zielonki k. Krakowa, ul. Wspólna 6, 6B, 6C Cena: informacja u dewelopera Metraż: 100,9 m2 Liczba dostępnych domów: 3

y

DANE INWEStycJI

tel. 728 225 708 domynawspolnej.com.pl biuro@domynawspolnej.com.pl

Telefon

Apa

Domy na Wspólnej

Typ nieruchomości

Dom

Lokalizacja

y

s. 16

Firma

Dom

72

Strona, kwadrat


40 Punkt

oferty deweloperów

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Lea 202 A tel. 539 650 701 www.osiedletelimeny.pl biuro@osiedletelimeny.pl

Nazwa: Osiedle Telimeny Lokalizacja: Kraków, ul. Telimeny Cena: kontakt z biurem sprzedaży Metraż: 27–73 m2 Liczba mieszkań: 104 Termin oddania inwestycji: I kwartał 2020 r.

KG Investment Sp. z o.o. Sp. k. KKD Wola

Kraków, Dietla Kraków, Rzepichy

mieszkania mieszkania

531 919 033 519 539 090

a

KG Group S.A.

ani

24, C2 22, C1

Nazwa: Osiedle Piltza Lokalizacja: Kraków, ul. Piltza 44a Cena: kontakt z biurem sprzedaży Metraż: 27–94 m2 Liczba mieszkań: 122 Termin oddania inwestycji: czerwiec 2019 r.

szk

118 119

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Lea 202 A tel. 12 357 41 60, 786 088 013 www.osiedlepiltza.pl biuro@osiedlepiltza.pl

a

A1

KG Group S.A.

a

s. 34

Nazwa: Apartamenty Bandtkiego Lokalizacja: Kraków, ul. Bandtkiego Cena: kontakt z biurem sprzedaży Metraż: 33–189 m2 Liczba mieszkań: 54 Termin oddania inwestycji: I kwartał 2020 r.

Mie

117

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Lea 202 A tel. 12 357 41 60, 12 357 41 61 www.apartamentybandtkiego.pl biuro@apartamentybandtkiego.pl

12 384 84 79

ani

C1

KG Group S.A.

mieszkania

szk

s. 31

Wieliczka, Winnicka

Mie

116

JL Development Sp. z o.o.

ani

C4

Nazwa: ul. Cieślewskiego 7A Lokalizacja: Kraków, ul. Cieślewskiego 7A Cena: 6400–7700 zł/m2 Metraż: 38–67 m2 Liczba mieszkań: 75

szk

s. 15

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Fr. Wężyka 26 tel. 601 719 719 tel. 12 647 97 77 janexkrakow.pl

12 414 39 33 12 252 53 34 12 411 12 00 12 35 35 311 12 252 53 35 12 252 53 34 12 416 39 32 12 416 39 32 12 416 39 32 12 416 39 32

Mie

115

34, B2

firma JANEX Sp. z o.o. Sp. k.

mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania domy mieszkania domy domy mieszkania domy

a

114

Kraków, Przewóz Kraków, Piasta Kołodzieja Kraków, Nullo Kraków, Grzegórzecka Kraków, Dobrowolskiego Kraków, Spacerowa Bibice, Leśna Niepołomice Kraków, Gaik Wrząsowice, Nad Wilgą

ani

B4

Instal Kraków S.A. Inter-Bud Developer Sp. z o.o. Inter-Bud Developer Sp. z o.o. Inter-Bud Developer Sp. z o.o. Inter-Bud Developer Sp. z o.o. Inter-Bud Developer Sp. z o.o. Invest House S.A. Invest House S.A. Invest House S.A. Invest House S.A.

szk

s. 17

Nazwa: Stawowa Residence Lokalizacja: Kraków, ul. Stawowa 152 Cena: od 6899 zł/m2 brutto Metraż: 39–80 m2 Liczba mieszkań: 41 z 150

Mie

113

25, C3 18, A2 25, A1 25, A2 31, B1 31, C2 12, C1 13, C2 15, C2 32, C4

DANE INWEStycJI

Biuro sprzedaży: Kraków, ul. Stawowa (obok budynku nr 164) tel. 123 073 073, 536 238 318 www.imperialstawowa.pl biuro@imperialstawowa.pl

Telefon

a

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Imperial capital

Typ nieruchomości

ani

C3

Lokalizacja

szk

s. 15

Firma

Mie

102

Strona, kwadrat


41 Punkt

Strona, kwadrat

Firma

Lokalizacja

Typ nieruchomości

120 121 122

17, B3 33, A1 25, B3

KKI Krakoin Sp. z o.o. Sp. k. KKI Krakoin Sp. z o.o. Sp. k. KKS1 Investment Sp. z o.o. Sp. k.

Kraków, Reduta Kraków, Turniejowa Kraków, Gromadzka

mieszkania mieszkania mieszkania

12 421 37 37 12 421 37 37 513 129 047

KObIErZyńSKA 59

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Opatkowicka 1 tel. 516 531 718 www.kobierzynska59.pl biuro@kobierzynska.pl

Nazwa: Kobierzyńska 59 Lokalizacja: Kraków, ul. Kobierzyńska 59 Cena: 8400–8700 zł/m2 Liczba mieszkań: 5 (komórki i miejsca postojowe)

Wieliczka, Kopce Kraków, Plac na Groblach Kraków, św. Sebastiana Kraków, Dziewiarzy

domy apartamenty mieszkania domy

501 938 800 531 919 033 531 919 033 609 000 069

domy domy mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania domy mieszkania domy mieszkania

605 538 831 572 668 883 696 430 775 12 350 57 27 12 350 57 27 12 350 57 27 12 350 57 27 519 773 844 12 384 83 84 605 038 338 605 038 338 605 038 338 605 038 338

Krakdevelopment – ZOBACZ NA STR. 42

15, C3 30, C2 17, A2 25, A2 25, B1 26, A1 34, C1 25, A2 25, A4 12, C1 15, B1 15, C2 16, B2

Krakbau S.A. KTBS Sp. z o.o. Kuźnica Kołłątajowska Sp. z o.o. Sp. k. LC Corp S.A. LC Corp S.A. LC Corp S.A. LC Corp S.A. Limanowskiego 37 Lokum Deweloper Lokum Invest Lokum Invest Lokum Invest Lokum Invest

Kraków, Piaskowa Kraków, Kozienicka Kraków, Kuźnicy Kołłątajowskiej Kraków, Grzegórzecka Kraków, Mogilska Kraków, Centralna Kraków, Opalowa Kraków, Limanowskiego Kraków, Sławka Giebułtów, Pogodna Kraków, Gaik Kraków, Maciejkowa Zielonki, Pękowicka

Maxus Sp. z o.o. Sp. k.

DANE INWEStycJI

Biuro sprzedaży: Kraków, ul. Brogi 2 tel. 12 410 50 00, 502 514 849 www.lawendowa3.pl biuro@lawendowa3.pl

Nazwa: Osiedle Lawendowa 3 Lokalizacja: Zielonki, ul. Na Piaski Cena: od 4496 zł/m2 Metraż: 64,22–78,88 m2 Liczba mieszkań: 24 Termin oddania: I półrocze 2020 r.

142

s. 16 B2

a

32, B1

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

ani

128

szk

Komsta Okna i Drzwi S.A. Koneser Group Sp. z o.o. Sp. k. Koneser Group Sp. z o.o. Sp. k. Kontrakt Development Sp. z o.o.

a

34, B3 24, B2 24, C2 22, A4

Mie

124 125 126 127

ani

B4

szk

s. 24

Mie

123

Telefon

15, B4 24, C1 32, A3 33, A1 13, A4 16, A3 15, C3 25, A4 16, C4 26, A1

Megapolis Sp. z o.o. Metropolis Mineral Sp. z o.o. Mirabud Sp. z o.o. Modern Living Development Sp. z o.o. Modern Living Development Sp. z o.o. Modern Living Development Sp. z o.o. MoonOffice Kraków Sp. z o.o. Sp. k. Mota-Engil Real Estate Management Mota-Engil Real Estate Management

Kraków, Filtrowa Kraków, Krowoderska Kraków, Kłuszyńska Kraków, Albańska Myślenice, Zacisze Kraków, Stelmachów Kraków, Piaskowa Kraków, Mochnackiego Kraków, 29 Listopada Kraków, Sołtysowska

mieszkania mieszkania domy mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania

12 300 00 77 12 631 11 55 533 323 387 12 657 20 20 669 667 515 669 667 515 669 667 515 664 984 147 693 620 372 604 171 459

153

16, B3

Murapol S.A.

Kraków, Pachońskiego

mieszkania

506 371 475

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

18, B4 26, C4 25, C3 25, A3 31, B4 31, B1 15, C4 25, B3 33, C2 30, C3 31, C3 17, B3

Murapol S.A. Kraków, Bieńczycka Murapol S.A. Kraków, Agatowa Myśliwska 66 Sp. z o.o. Kraków, Myśliwska Neodom Sp. z o.o. Kraków, Dekerska Nikliński, Nowicki Sp. z o.o. S.K.A. Kraków, Petrażyckiego Novo Maar Sp. z o.o. Kraków, Bobrzyńskiego Oaza Bronowice Sp. z o.o. – ZOBACZ NA STR. 43 Okland Developer Sp. z o.o. Kraków, Myśliwska Okland Developer Sp. z o.o. Kraków, Jana XXIII Orion Investment S.A. Skawina, Lipowa Orion Investment S.A. Kraków, Taklińskiego PB Start Sp. j. Kraków, Kurzei

mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania bliźniaki mieszkania

506 371 475 506 371 475 604 066 414 605 971 405 881 626 161 800 155 152

domy mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania

533 455 338 533 455 338 12 357 77 78 12 357 77 78 12 300 40 00 

oferty deweloperów

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152


42

128

s. 32 B1

Osiedle Zdunów Realizacja Osiedla Zdunów składa się z kilku etapów. Po zrealizowaniu wcześniejszych etapów jesteśmy w trakcie realizacji etapu IX, ośmiokondygnacyjnego budynku z garażem podziemnym, który będzie mieścił 29 mieszkań. Inwestycja położona jest w atrakcyjnej okolicy, z dala od zgiełku głównych dróg, w otoczeniu Lasu Borkowskiego, filtra dla krakowskiego smogu. Wokół rozciągają się tereny parkowe, zaplecze Stadionu Borkowskiego – wielki atut dla adeptów aktywnego wypoczynku, a także dogodne miejsce dla rozwoju naszych pociech. W dalszym sąsiedztwie znajduje się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Mimo oddalenia położenie gwarantuje doskonałe połączenie komunikacyjne zarówno od ulicy Zakopiańskiej, jak i Kobierzyńskiej, dzięki czemu można szybko i swobodnie dotrzeć do centrum i poza miasto. Bliskość „Zakopianki” umożliwia szybkie wydostanie się w kierunku południowym oraz w stronę obwodnicy Krakowa. Zaletą lokalizacji jest bliskie sąsiedztwo Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Zakopianka”, „Tesco” oraz Kampusu UJ.

Zapytaj o cenę Metraż lokali – 43–57 m2

Biuro sprzedaży: 128

oferty deweloperów

Termin oddania – marzec 2020 r. Liczba pięter – parter + VII pięter Liczba dostępnych mieszkań – 29

Kraków, ul. Zdunów

Krakdevelopment Kraków, os. Szkolne 18 tel. 12 644 11 88, 502 31 00 23 biuro@krakdevelopment.pl

krakdevelopment.pl


43

Oaza Bronowice Stańczyka 5, Stańczyka 7

160

Oaza Bronowice to ciekawy projekt, w ramach którego na częściowo zamkniętej działce powstają trzy kwartały zabudowy przy ul. Stańczyka 5, 7 i 9. Każdy budynek składa się z trzech niezależnych skrzydeł, do których prowadzą oddzielne wejścia i klatki schodowe. Wygodną komunikację między kondygnacjami umożliwią cichobieżne windy. Powierzchnie zaprojektowanych mieszkań wynoszą od 29 do 92 m2. Każdy z etapów ma swój garaż podziemny, w którym przewidziano stanowiska postojowe oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Ofertę mieszkań uzupełniają lokale administracyjno-biurowe, które zaplanowano na parterze w segmencie C. Deweloper zakończył budowę i sprzedaż przy ul. Stańczyka 9. Niedawno ukończono również budynek przy Stańczyka 7. W tym etapie zostało jeszcze trochę wolnych mieszkań. Oferta sprzedaży obejmuje także już ostatni kwartał zabudowy przy ul. Stańczyka 5, którego budowa ruszyła z dniem 1 marca 2018 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2019 r. Po więcej informacji zapraszamy do działu sprzedaży znajdującego się przy wjeździe na osiedle.

s. 15 C4

Zapytaj o cenę Metraż lokali: Stańczyka 5 – 37,46–92,09 m2, Stańczyka 7 – 49,86–91,53 m2 Liczba pięter – 3–6 Liczba dostępnych mieszkań – 48 Kraków, ul. Stańczyka 5, ul. Stańczyka 7

Oaza Bronowice Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stańczyka 9/LU2 30-126 Kraków sprzedaz@oazabronowice.pl

www.oazabronowice.pl

oferty deweloperów

Termin oddania – wrzesień 2019

160


44 Punkt

Strona, kwadrat

Firma

Lokalizacja

Typ nieruchomości

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

24, B4 33, A1 13, C4 24, B4 32, B4 34, C3 31, C3 31, B1 24, B2 32, A1 31, C1

PB Start Sp. j. PB Start Sp. j. PBHT „Edmund Leś” PBHT „Edmund Leś” PBHT „Edmund Leś” PBHT „Edmund Leś” Petrażyckiego Residence Sp. k. PM Development Polskie Domy Polskie Domy Progresja Sp. z o.o.

Kraków, Pszczelna Kraków, Kordiana Brzesko, Królowej Jadwigi Kraków, Krokusowa Lusina Wieliczka, Reformacka Kraków, Petrażyckiego Kraków, Dobrowolskiego Kraków, Retoryka Łagiewniki, Obozowa Kraków, Piltza

mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania domy mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania domy

12 300 40 00 12 300 40 00  14 686 33 70 12 635 85 45 12 635 85 45 12 635 85 45 600 622 980 601 920 871 530 530 430 530 530 430 601 576 625

prOINS

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Wapienna 2 tel. 12 656 01 17, 12 656 62 08 www.proins.pl nieruchomosci@proins.pl

Nazwa: ul. bpa A. Małysiaka Lokalizacja: Kraków – Kliny, ul. bpa A. Małysiaka/ ul. Komuny Paryskiej Cena: od 5700 do 6000 zł/m2 Metraż: 41–90 m2 Liczba mieszkań: 25 Gotowe do odbioru

prOINS

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Wapienna 2 tel. 12 656 01 17, 12 656 62 08 www.proins.pl nieruchomosci@proins.pl

Nazwa: ul. Mała Góra Lokalizacja: Kraków – Nowy Bieżanów, ul. Mała Góra Cena: od 5500 do 6100 zł/m2 Metraż: 64–70 m2 Liczba mieszkań: 12 Gotowe do odbioru

prOINS

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Wapienna 2 tel. 12 656 01 17, 12 656 62 08 www.proins.pl nieruchomosci@proins.pl

Nazwa: ul. Mała Góra (budynek C) Lokalizacja: Kraków – Nowy Bieżanów, ul. Mała Góra Cena: od 5900 do 6600 zł/m2 Metraż: 46–69 m2 Liczba mieszkań: 26 Termin oddania: IV kw. 2019 r.

prOINS

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Wapienna 2 tel. 12 656 01 17, 12 656 62 08 www.proins.pl nieruchomosci@proins.pl

Nazwa: ul. bpa A. Małysiaka Lokalizacja: Kraków – Kliny, ul. bpa A. Małysiaka/ ul. Komuny Paryskiej Cena: od 5900 do 6500 zł/m2 Metraż: 29–70 m2 Liczba mieszkań: 98 Termin oddania: II kw. 2020 r.

ProReal Invest Sp. z o.o. Protekt Sp. z o.o. S.K.A. Proxima Service Sp. z o.o. Quercus Sp. z o.o. RISTO Deweloper Royal Investment Sp. z o.o. Sp. k. Samson-Dom Sp. z o.o. Samson-Dom Sp. z o.o. Savan Investments Sp. z o.o. Semaco Invest Group Sento S.A. Sento S.A.

Libertów, Widokowa Kraków, Odlewnicza Kraków, Piastowska Wieliczka, Winnicka Kraków, Morcinka Kraków, al. 29 Listopada Kraków, Na Barciach Kraków, Korepty Wieliczka, Zbożowa Kraków, Mogilska Kraków, Bociana Kraków, Barska

domy mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania apartamenty mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania

508 346 112 502 518 231 12 422 22 99 12 264 45 50 606 142 901 508 269 193 501 360 510 501 360 510 723 330 033 12 290 53 06 515 030 915 539 921 250

ani a

oferty deweloperów

szk

12, C4 23, C1 23, C1 34, B2 18, C2 16, C4 17, A3 34, B1 34, C2 25, B1 17, A3 24, B3

a

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

a

C2

a

s. 31

Mie

180

ani

B1

szk

s. 34

Mie

179

ani

B1

szk

s. 34

Mie

178

ani

C2

szk

s. 31

Mie

177

Telefon


45 Strona, kwadrat

Firma

Lokalizacja

Typ nieruchomości

Telefon

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

25, B4 22, B3 16, B4 16, B2 15, A3 19, A2 23, B1 24, A4 26, C4 32, B2 31, C2 26, B1 17, A3 29, C4 18, C2 31, A4 35, B2 16, B4

Sento S.A. SLS Szewczyk i Wspólnicy Słomnicka 4 Sp. z o.o. Sp. k. Słoneczny Prądnik Sp. z o.o. SM Grodzka SM Salwator Sp. z o.o. SM Salwator Sp. z o.o. SM Salwator Sp. z o.o. SM Śnieżka SM Wspólnota Inwest Sol & Art Sp. z o.o. Stylhut Sp. z o.o. Super Krak S.A. Tani Dom Sp. j. G. Karasińska, J. Karasiński TBS Krak-System S.A. Techniq Techniq Terra Casa S.A.

Kraków, Wielicka Kraków, Na Wirach Kraków, Słomnicka Kraków, Glogera Kraków, Wierzyńskiego Kraków, Niebyła Kraków, 28 lipca 1943 Kraków, Obozowa Kraków, Agatowa Kraków, Armii Kraków Kraków, Geremka Kraków, Tomickiego Kraków, Siewna Niepołomice, Wrzosowa Kraków, Morcinka Skawina, Graniczna Zabawa Kraków, Wrocławska

mieszkania domy mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania domy mieszkania apartamenty mieszkania mieszkania

692 479 917 12 357 22 00 885 882 088 12 430 04 04 12 637 97 67 12 688 90 00 12 688 90 00 12 688 90 00 12 633 23 27 12 411 83 10 12 294 10 10 12 311 88 00 12 616 41 30 600 039 637 501 181 008 530 888 014 530 888 014 12 252 80 80

tętnowski Development

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Wrocławska 80 tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33 www.osiedlepasteura.pl biuro@osiedlepasteura.pl

Nazwa: Osiedle Pasteura Lokalizacja: Kraków, Prądnik Biały, ul. Pasteura Cena: od 7000 zł/m2 brutto Metraż: 32–78 m2 Termin oddania inwestycji: czerwiec 2020 r.

tętnowski Development

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Wrocławska 80 tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33 www.chopina9.pl biuro@tetnowski.pl

Nazwa: Chopina 9 Lokalizacja: Kraków, ul. Chopina 9 Cena: od 9900 zł/m2 brutto Metraż: 51–93 m2 Gotowe do odbioru ostatnie wolne mieszkania

Treedom Sp. z o.o. Sp. k. Urba Sp. z o.o.

Kraków, Powstańców Kraków, Tetmajera

mieszkania domy

732 704 070 12 632 20 00

urba Sp. z o.o.

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Zabłocie 25/05 tel. 12 314 30 04 www.urba.pl sprzedaz@urba.pl

Nazwa: NIVA – Domy w Krakowie-Sidzinie Lokalizacja: Kraków, Sidzina, ul. Kołaczkowskiego Metraż: od 126,05 m2 (każdy dom ma garaż i ogródek) Liczba domów: 19 Termin oddania: III kwartał 2019 r.

Velo Developer Verona Building Sp. z o.o. Vesdom Development Villa Baltica Sp. z o.o. Sp. k.

Kraków, Unruga Kraków, Tyniecka Zielonki, Na Popielówkę Kraków, prof. Bartla

domy mieszkania mieszkania mieszkania

512 031 650 12 623 94 51 792 665 200 503 484 819

Villa rudnicki

DANE INWEStycJI

Biuro sprzedaży: Kraków, ul. Opatkowicka 1 tel. 694 903 033 www.villa-rudnicki.pl villa-rudnicki@tlen.pl

Nazwa: Trzy Kolory Lokalizacja: Kraków, ul. Taklińskiego Cena: od 4140 zł/m2 Metraż: 50–92 m2

oferty deweloperów

a

ogródki do wszystkich mieszkań, osobne wejścia do wszystkich mieszkań

ani

A3

szk

s. 32

Mie

221

31, A1 24, B2 16, B2 31, C2

ki

217 218 219 220

ów

B3

r eg

s. 31

Sze

216

17, A3 15, B3

a

213 215

ani

B1

szk

s. 24

Mie

212

a

B3

ani

s. 16

szk

211

Mie

Punkt


46 Punkt

B3

239 240 241 242 243

oferty deweloperów

16, B4 16, B2 31, B1 32, A1

DANE INWEStycJI

Biuro sprzedaży: Kraków, ul. Madalińskiego 9 tel. 667 502 407 www.wola-park.pl biuro@wola-park.pl

Nazwa: Wola Park Lokalizacja: Kraków, ul. Białoruska 41 Cena: 6700–7400 zł/m2 miejsce postojowe – 35 000 zł Metraż: 39,28–47,29 m2 Liczba mieszkań: 68

Wrocławska KT Development Sp. z o.o. Sp. k. Wschód Nieruchomości Zielona Polana APUS S.A. Sp. k. Żywiecka Inwestycja Sp. z o.o. Sp. k.

Kraków, Wrocławska Zielonki, Na Popielówkę Kraków, Karola Bunscha Kraków, Żywiecka

502 577 256 602 622 986 604 488 100 604 488 100 12 267 33 89

mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania

12 432 10 00 666 312 237 12 376 82 10 606 978 979

a

245 246 247 248

Wola park

domy domy domy mieszkania mieszkania

ani

A1

Giebułtów Zielonki, Marszowicka Niepołomice, Oficerska Niepołomice, Czerwonych Beretów Kraków, Piltza

szk

s. 33

Witmar Deweloper Witmar Deweloper WLW Development Sp. z o.o. Sp. k. WLW Development Sp. z o.o. Sp. k. Wojt Bud Sp. z o.o.

Mie

244

12, C1 16, C1 29, C4 29, C4 31, C1

i

s. 35

Nazwa: Zielna Park Lokalizacja: Wieliczka, ul. Zielna Cena: od 4745 zł/m2 Metraż: 63,21–66,24 m2 Liczba mieszkań: I etap – 18; II etap – 34

a

238

Biuro sprzedaży: Wieliczka, ul. Sikorskiego 5 tel. 507 89 69 01 www.zielnapark.pl zielnapark@wp.pl

a

DANE INWEStycJI

żam

Wielickie przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

C2

ani

Nazwa: Aleja Zbożowa etap 3, 4, 5 Lokalizacja: Wieliczka, ul. Zbożowa Mieszkania z garażami, komórkami i ogródkami Metraż: 30–120 m2

szk

DANE INWEStycJI

Wieliczka, ul. Zbożowa 16E tel. 788 820 820 www.wbgdevelopment.pl

12 410 40 31 12 410 40 31 12 265 02 66 516 148 141 12 431 83 00 12 376 72 48 12 376 72 48 12 376 72 48 12 376 72 48 12 376 72 48 12 376 72 48 12 376 72 48 12 376 72 48 788 820 820

Mie

WbG Development

mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania domy mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania apartamenty mieszkania mieszkania apartamenty

ani

Kraków, Radzikowskiego Kraków, Marchołta Kraków, Snycerska Kraków, Górników Michałowice Kraków, Białoprądnicka Kraków, Promienistych Kraków, Osiedle Piastów Kraków, Lawendowa Kraków, Wiosenna Kraków, prof. Jerzego Wiśniewskiego Kraków, Klonowica Kraków, Krygowskiego Kraków, Myśliwska

szk

WAKO WAKO WAN S.A. WAN S.A. Wawel Development Wawel Development Wawel Development Wawel Development Wawel Development Wawel Development Wawel Development Wawel Development Wawel Development WBG Development

Mie

s. 34

Nazwa: Ville Italii – etap 2 Lokalizacja: Zielonki/Marszowiec, ul. Marzycieli 24 Cena: od 585 000 zł brutto Metraż: 124 m2 pow. użytkowej, 159 m2 pow. całkowitej Działka: 3,3 ara

ar a

237

15, C3 17, B3 25, B4 33, B1 12, C1 16, C3 17, A3 18, A2 18, A4 23, A1 24, A4 25, A4 32, A2 25, B3

DANE INWEStycJI

Kraków, ul. Dożynkowa 49 Biuro sprzedaży: Kraków, ul. Mikołajska 14/1 tel. 512 026 397, 12 422 16 96 www.villeitalii.pl villeitalii@villeitalii.pl

Telefon

zg

223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236

VIllE ItAlII

Typ nieruchomości

aki

C1

Lokalizacja

źni

s. 16

Firma

bli

222

Strona, kwadrat


BRONOWICE ul. Stawowa

www.imperialstawowa.pl

IV Etap już w sprzedaży

BRONOWICE

ul. Truszkowskiego

www.imperialgreenpark.pl

Mieszkania 44-97 mkw.

Ul. Stawowa (obok budynku 164) 31-346 Kraków

Tel. 123 073 073 Kom. 536 238 318

biuro@imperialstawowa.pl biuro@imperialgreenpark.pl

oferty deweloperów

BIURO SPRZEDAŻY


Profile for KMID

Atlas Inwestycji Mieszkaniowych - Kraków, wiosna 2019  

Atlas Inwestycji Mieszkaniowych - Kraków, wiosna 2019  

Profile for kmid
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded