Page 1

ThaiLIS Digital Collection 24-25 มกราคม 2555 โดย คณะทางานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ


การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในเดือนมกราคม เป็นเรื่อง “ThaiLIS Digital Collection” กิจกรรมเดือนนี้จัดขึ้นในวันที่ 24 และ 25 มกราคม 2555โดยมี ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งหลายท่ า นร่ ว มบรรยายให้ ค วามรู้ กระบวนการจัดทาแต่ละขั้นตอน โดยกระบวนการจัดทาวิทยานิพนธ์เก่า และใหม่จะต่างกันในกระบวนการแรก ๆ จากนั้นจะดาเนินการตาม ขั้นตอนลักษณะเดียวกัน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในลักษณะเชิงเสวนา เนื่องจากมีผู้ที่เกี่ยวข้องใน การจัดทาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ThaiLIS Digital Collection หรือ TDC หลายท่าน คณะทางานและตัวแทนเป็นผู้บรรยายขั้นตอนการทางานที่ ตนเองรับผิดชอบเพื่อให้บุคลากรท่านอื่น ๆ เข้าใจและมองเห็นภาพรวม ประเด็นหลัก จะมี 2 ส่วนคือ การจัดทาวิทยานิพนธ์ และ การจัดทา บทความวิจัย เข้าในฐาน TDC ในส่วนแรกจะเล่าถึงวิทยานิพนธ์ก่อนค่ะ นาตัวเล่มวิทยานิพนธ์มาแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลก่อน แต่วิทยานิพนธ์ก็ยัง แบ่งย่อยเป็น 2 ลักษณะ คือวิทยานิพนธ์เล่มเก่า (เล่มที่ให้บริการอยู่และ นามาจัดทาย้อนหลังเพื่อทยอยลงฐานข้อมูล ) และวิทยานิพนธ์ใหม่ที่รับ เล่มแล้วดาเนินการได้ทันทีก่อนขึ้นชั้นให้บริการค่ะ


กรณีวิทยานิพนธ์เก่า 1. จัดทาไฟล์ข้อมูลรายการวิทยานิพนธ์จาก ฐานข้อมูล LM โดยแยก ตามสาขาวิชา 2. ดึงตัวเล่มวิทยานิพนธ์จากชั้นเพื่อนาไปถอดปก และเจียนเล่ม 3. นาเล่มที่เจียนไปสแกน 2 ขนาด คือ A4 และ A3 4. จัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection (TDC) 5. ส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ที่อยู่ในฐาน TDC ให้ Outsource ตรวจสอบความเรียบร้อย และเพิ่มข้อมูลใน ฐาน TDC 6. ตัวเล่มวิทยานิพนธ์ที่สแกนไฟล์แล้ว นาไปเย็บเล่ม ห่อ ปก และส่งคืนชั้นบริการตามปกติ

Could you tell me about TDC…?

กรณีวิทยานิพนธ์ใหม่ 1. เมื่ อ รั บ เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว คั ด แยกและ ลงทะเบียนตามภาควิชา 2. บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ลงฐานข้อมูล LM 3. นาตัวเล่มวิทยานิพนธ์ไปถอดปกและเจียนเล่ม 4. นาเล่มที่เจียนไปสแกน 2 ขนาด คือ A4 และ A3 5. จั ด เก็ บไฟล์วิ ท ยานิพนธ์ใ นฐานข้ อ มูล ThaiLIS Digital Collection (TDC) 6. ส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ที่อยู่ในฐาน TDC ให้ Outsource ตรวจสอบความเรียบร้อย และเพิ่มข้อมูล ในฐาน TDC 7. ตัวเล่มวิทยานิพนธ์ที่สแกนไฟล์แล้ว นาไปเย็บ เล่ม ห่อ ปก และส่งคืนชั้นบริการตามปกติ


กระบวนงานการจัดทาวิทยานิพนธ์


สาหรับการณีงานวิจัยของมหาวิทยาลัย คุณสมพร (พี่หญิง) จะคัดเลือก มาเฉพาะบทความจากวารสารวิชาการ รายงานการประชุมที่เป็นลิขสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิมพ์เผยแพร่) ซึ่งมี3 ขั้นตอนดังนี้ 1. การรับและบันทึกข้อมูลเอกสารในระบบ LM 2. จัดการเอกสารให้พร้อมเข้าฐานข้อมูล TDC 3. เพิ่มข้อมูลเอกสารเข้าฐานข้อมูล TDC การรับและบันทึกข้อมูลเอกสารในระบบ LM 1. รับ /ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร 2. กาหนดเลขระเบียน 3. อ่านและวิเคราะห์หัวเรื่อง รวมทั้งกาหนดคาสาคัญ สาคัญ (ตรวจสอบจากโปรแกรม CDS/ISIS กลุ่มงานวิเคราะห์หัวเรื่องภาษาไทย ใน รูปของ แผ่นซีดีรอม) 4. บันทึกข้อมูลบรรณานุกรมเข้าระบบ LM และตรวจสอบการแสดง ข้อมูลหลังการบันทึก 5. ปรับ / แก้ไขเพิ่มเติมในระบบ LM 6. บันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์ให้เรียบร้อย


จัดการเอกสารให้พร้อมเข้าฐานข้อมูล TDC 1. ตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมไว้กับฐานข้อมูลในระบบ LM 2. Scan / Save เอกสาร 3. จัดหน้าเอกสาร และจัดตกแต่งเอกสารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และถูกต้อง สแกนเอกสารที่แปลงแล้วเข้าเก็บในลักษณะของแฟ้มข้อมูล (แยกแฟ้มข้อมูล) ตรวจสอบข้อมูลที่สแกนกับฐานข้อมูล และ/หรือตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล LM (ชื่อบทความ) เพิ่มข้อมูลเอกสารเข้าฐานข้อมูล TDC 1. Log-in เข้าระบบ (เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตในการเพิ่มข้อมูลเข้าระบบ) 2. ทาการใส่ข้อมูลรายการต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 3. บันทึกข้อมูลในช่องว่างรับข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ก็คลิกที่ Icon คาว่า Save Upload เพื่อบันทึกลงฐานข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์

กระบวนงานการจัดทาบทความ และรายงานการประชุม

ThaiLIS Digital Collection  

about ThaiLIS Digital Collection

ThaiLIS Digital Collection  

about ThaiLIS Digital Collection

Advertisement