Kivestä muuraamalla 2/2018

Page 4

4 Kivestä muuraamalla Teksti Leena-Kaisa Simola Kuvat Olli Urpela ja ARK-house arkkitehdit Oy – Kaupunkisuunnittelussa pitää ajatella asukkaiden miljöötä ja pohtia kaupunkiympäristön luonnetta, skaalaa, tiiveyttä ja monipuolisuutta, professori Hannu Huttunen sanoo.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.