Kivestä muuraamalla 2 2019

Page 6

6 Kivestä muuraamalla

TERVEELLINEN TURVALLINEN

KOULU

Puoli miljoonaa lasta – ja lukematon määrä aikuisia Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 Suomessa oli peruskouluja toiminnassa 2 234 ja niissä opiskeli yhteensä 541 200 oppilasta – siis reilut puoli miljoonaa.

Peruskoulut ovat nykyisin aiempaa useammin vuosi­ luokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Koulurakennuksista on tullut myös järkevästi ja tehokkaasti kuntalaisten monitoimitiloja, jolloin tila on hyötykäytössä kouluajan ulkopuolellakin. Kaikki tiedämme, miten liian monessa kunnassa tai kaupungissa on jouduttu kohtaamaan koulujen sisäilmaan liittyviä ongelmia. Kosteusvaurioisen koulun purkamisella ja uuden rakentamisella on hintalappu, rakennuksen käyttäjien terveydellä ja hyvin­ voinnilla ei.

Seuraavilla sivuilla on muutama hyvä esimerkki siitä, miten uusissa kouluhankkeissa on turvattu terveellinen ja turvallinen sisäympäristö niin oppilaille, opettajille, muulle henkilökunnalle, palvelutuottajille kuin talossa aktiivista vapaa-aikaansa viettäville. Näille kohteille on yhteistä se, että ne ovat viihtyisiä ja tukevat avointa oppimisympäristöä. Ne ovat energiatehokkaita, kestävän kehityksen mukaisia ja ainakin julkisivuiltaan hyvin huoltovapaita. Näitä rakennuksia yhdistää myös se, että kaikissa on käytetty muurattuja rakenteita.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.