Page 1

KPG#Aug_01-40_X6.indd 1

27/7/2555 20:50


KPG#Aug_01-40_X6.indd 6

25/7/2555 0:56


KPG#Aug_01-40_X6.indd 7

25/7/2555 22:14


KPG#Aug_01-40_X6.indd 8

25/7/2555 22:16


KPG#Aug_01-40_X6.indd 9

27/7/2555 20:27


KPG#Aug_01-40_X6.indd 10

26/7/2555 22:48


KPG#Aug_01-40_X6.indd 11

25/7/2555 0:57


KPG#Aug_01-40_X6.indd 12

26/7/2555 22:49


U R POWER

U R POWER

013

PULLMAN BANGKOK KING POWER

วันนี้ – 31 สิงหาคม 2555

Wine Pub

เพลิดเพลินความอรอยสไตลฝรัง่ เศสกับชุดทาปาส 18 อยาง เพียงชุดละ 990 บาท ตั้งแต 18.00 – 22.00 น. สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด 10%

Cuisine Unplugged

12 สิงหาคมนี้ ชวนคุณแมอิ่มฟรี กับบุฟเฟตอาหารนานาชาติ (1 ทาน / 1 ใบเสร็จรับเงิน) สําหรับคุณลูกไดอิ่มสุดคุม มื้อกลางวัน (11.30 – 15.00 น.) เพียงทานละ 1,330 บาท มื้อค่ํา (18.30 – 22.30 น.) เพียงทานละ 1,430 บาท สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด 30%

Le Spa

Delice

สืบสานประเพณีไหวพระจันทร ดวยขนมไหวพระจันทรสตู รพิเศษ โดยเชฟหลิน ยู มีใหเลือกทั้งสูตรตนตํารับและแบบช็อกโกแลตสอดไส เพียงชิ้นละ 120 บาท และกลองละ 480 บาท สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด 10% (เมื่อซื้อตั้งแต 2 กลองขึ้นไป)

KPG#Aug_01-40_X6.indd 13

เผยผิวสาวใหเนียนใสอยูเสมอ ดวย Luxury Paradise แพ็กเกจสปา 90 นาที โดยผลิตภัณฑจาก Panpuri ครบครันการปรนนิบัติผิว ดวยการขัดผิว 30 นาที และนวดน้ํามันอโรมา 60 นาที เพียงทานละ 2,900 บาท

เงื่อนไข

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและสํารองทีน่ ง่ั ไดท่ี โทร. 0 2680 9999 ราคาทัง้ หมดเปนราคาสุทธิ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

26/7/2555 22:50


KPG#Aug_01-40_X6.indd 14

27/7/2555 20:23


KPG#Aug_01-40_X6.indd 15

26/7/2555 23:11


KPG#Aug_01-40_X6.indd 16

27/7/2555 22:03


KPG#Aug_01-40_X6.indd 17

27/7/2555 20:28


KPG#Aug_01-40_X6.indd 18

25/7/2555 0:58


KPG#Aug_01-40_X6.indd 19

25/7/2555 22:31


KPG#Aug_01-40_X6.indd 20

25/7/2555 22:32


KPG#Aug_01-40_X6.indd 21

25/7/2555 0:58


KPG#Aug_01-40_X6.indd 22

26/7/2555 22:57


KPG#Aug_01-40_X6.indd 23

25/7/2555 0:59


KPG#Aug_01-40_X6.indd 24

27/7/2555 20:29


KPG#Aug_01-40_X6.indd 25

27/7/2555 21:37


KPG#Aug_01-40_X6.indd 26

27/7/2555 20:22


KPG#Aug_01-40_X6.indd 27

25/7/2555 0:59


KPG#Aug_01-40_X6.indd 28

26/7/2555 23:01


KPG#Aug_01-40_X6.indd 29

25/7/2555 22:45


KPG#Aug_01-40_X6.indd 30

25/7/2555 0:59


KPG#Aug_01-40_X6.indd 31

26/7/2555 23:01


KPG#Aug_01-40_X6.indd 32

25/7/2555 22:48


KPG#Aug_01-40_X6.indd 33

25/7/2555 22:49


034

OUTLOOK

NEWS UPDATE

Sharing Power on Mother’s Day

สงตอของขวัญ สรางรอยยิ้ม อิ่มความสุขจากการ “ให” ในวันแมแหงชาติ คิง เพาเวอร ชวนทานสมาชิกรวมบริจาคเงิน หรือคะแนนสะสมในบัตร เพื่อมอบแกเด็กดอยโอกาสในมูลนิธิ สงเคราะหเด็ก พัทยา ณ จุดรับบริจาค King Power Member Club, King Power Member Lounge, King Power Member Card Service, เคานเตอรประชาสัมพันธ คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา คิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ King Power Member Counter และ King Power Member Lounge คิง เพาเวอร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือมอบคะแนนสะสม 400 คะแนน แทนจํานวนเงินมูลคา 100 บาท วันนี้ – 12 สิงหาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม King Power Call Centre 0 2677 8899 www.kingpower.com | www.facebook.com/KingPowerMember

NEWS UPDATE

DFNI Awards

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณจุลจิตต บุณยเกตุ รองประธานกรรมการ บริหารกลุมบริษัทคิง เพาเวอร พรอมคณะผูบริหารระดับสูง รับมอบรางวัลผูประกอบการคาปลีกดีเดนในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก (The DFNI Awards for Travel-Retail Excellence in Asia/Pacific 2012) ในสาขา “Best Travel Retailer Operating in a Single Country in Asia/Pacific” จาก อะแมนดา ฟริค บรรณาธิการผูพิมพหนังสือดิวตี้ ฟรี นิวส อินเตอรเนชั่นแนล แอนด ทราเวล รีเทลเลอร อินเตอร เนชั่นแนล เมโทโพลิส กรุป ณ ประเทศสิงคโปร ซึ่งการมอบ รางวัลดังกลาวจะถูกจัดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อมอบรางวัล ใหแกผูประกอบการดิวตี้ ฟรี จากทั่วโลก

KPG#Aug_01-40_X6.indd 34

26/7/2555 23:03


U R POWER

U R POWER

035

NEWS UPDATE

A Majestic Life : Live the Privileges

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผานมา คิง เพาเวอรรวมกับเอไอเอ ผสานพลังจัดงาน A Majestic Life : Live the Privileges นําโดย คุณจุลจิตต บุณยเกตุ คุณสมบัตร เดชาพานิชกุล รองประธานกรรมการบริหาร คุณวรมาศ รักศรีอักษร รองกรรมการ ผูอํานวยการสายงานการตลาด และคุณศิลักณ อินทภาษี ผูอํานวยการสวนงานธุรกิจตลาดสมาชิกกลุมบริษัทคิง เพาเวอร และผูบริหารระดับสูงของเอไอเอ รวมเปดตัวแคมเปญ และลงนาม เพื่อสิทธิประโยชนรวมกันระหวางสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร และลูกคาเอไอเอ นอกจากนี้ ยังไดรบั เกียรติจาก คุณธีรเดช วงศพวั พันธ และเหลาเซเลบริตช้ี อ่ื ดังมารวมสรางสีสัน ในงาน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ

KPG#Aug_01-40_X6.indd 35

27/7/2555 20:21


KPG#Aug_01-40_X6.indd 36

25/7/2555 1:00


KPG#Aug_01-40_X6.indd 37

25/7/2555 1:00


KPG#Aug_01-40_X6.indd 40

27/7/2555 20:56

U R Power August 2012  
U R Power August 2012  

อุณหภูมิความสุข อบอวลด้วยความหอมหวาน การแบ่งเวลาเอาใจใส่คนสำคัญของคุณในช่วงเวลาพิเศษ ยิ่งจะสร้างความประทับใจ และเพิ่มความผูกพันระหว่างคุณแม่...

Advertisement